Samsung | SP-62T8HE | Samsung SP-62T8HE Kullanım kılavuzu

BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 1
RENKL‹
TELEV‹ZYON
SP43Q1/47Q1
SP43T8/54T8/62T8
SP43W6
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonunuzu çal›flt›rmadan önce
lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (PIP)
TELETEKST
KEND‹NDEN ODAKLAMA
Bu adrese giderek ürününüzü kaydettirebilirsiniz www.samsung.com/global/register
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 2
S
s
g
k
g
G
g
iz
d
o
k
iz
A
b
fl
u
e
k
ü
b
fo
‹
fo
g
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 3
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri
Standart ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 4:3 olan),
standart formattaki tam hareketli görüntüleri izlemek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda
gösterilen görüntüler, standart 4:3 oran format›nda ve sürekli hareketli olmal›d›r. Ekranda,
koyu renkli üst ve alt bölümler gibi (genifl ekran görüntüleri) sabit grafik ve görüntülerin
gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
G
enifl ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 16:9 olan),
genifl ekran format›nda tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda
izlenen görüntüler öncelikle 16:9 oran format›nda - ya da televizyonunuzun modeli
destekliyorsa ekran› tam dolduracak flekilde geniflletilmifl - ve sürekli hareket halinde
olmal›d›r. Geniflletilmemifl standart formatl› televizyon görüntüleri ve programlar›nda bulunan
koyu bölgeler gibi sabit grafikler ve görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon
izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
A
yr›ca borsa raporlar›, video oyunlar› görüntüleri, istasyon logolar›, web siteleri ya da
bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar›da belirtilen
flekilde s›n›rland›r›lmal›d›r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar›da belirtilenden daha
uzun süre ekranda tutulmas›, resim tüplerinin (CRT’ler) birbirinden farkl› oranda
eskimesine ve görüntülerde hafif ancak kal›c› gölgelenmelere neden olur. Bundan
kaç›nmak için görüntü ve programlar› de¤ifltirin ve sabit görüntüler ya da koyu renkli
üst/alt bölümlü olanlar yerine daha çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü
boyutland›rma özelli¤i sunan televizyon modellerinde, bu kumandalar› kullanarak farkl›
formattaki görüntüleri tam ekran olarak izleyin.
‹zlerken kullan›lan televizyon format› seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü
format› seçimi ve kullan›m›ndan kaynaklanan eflit olmayan CRT eskimesi ve di¤er yan›k
görüntüler, Samsung’unuzun s›n›rl› garantisine dahil de¤ildir.
Türkçe - 3
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 4
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri ........................................
3
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)...................................................................
6
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)...........................................
7
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak) ......................................................
8
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda.......................................................................................
9
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›.............................................................................
10
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas› .............................................
10
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas› .......................................................................
11
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ...............................................................
12
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas› ..........................................
12
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak ..............................................................
13
Tak ve Kullan Özelli¤i ................................................................................................. 14~15
Bilgilerin Görüntülenmesi............................................................................................
15
Dil Seçimi....................................................................................................................
16
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odakl.) ...............................................
17
Otomatik Kendili¤inden Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas› ......................................
18
“Kend. Odakl.” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi ...........................................................
19
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi..............................................................................
20
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›.............................................................................
21
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ...................................................................................... 22~23
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› ...............................................................................
24
Kanallara Ad Vermek..................................................................................................
25
Kanal›n Kilitlenmesi ....................................................................................................
26
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar› ............................................................................................
27
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi...................................................................
28
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas› ......................................
28
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi..............................................................................
29
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas› ..............................................................
30
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu).....................................................................
31
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)...................................................... 32~33
Tarama Modunun Seçilmesi .......................................................................................
34
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›........................................
35
Mevcut Resmin Dondurulmas›....................................................................................
35
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
........................................................
36
Türkçe - 4
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 5
‹çindekiler (devam›)
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI (devam›)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›.............................................................................
37
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme ............................................................................... 38~39
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi..................................................................................
40
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi.....................................................................................
41
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas› ..........................................................
41
Harici Sesin Ayarlanmas.............................................................................................
42
SRS TSXT’nin Ayarlanmas›........................................................................................
43
Melodi Sesinin Ayarlanmas› .......................................................................................
44
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak) ..........................................................
45
Günlük Saat Ayar›.......................................................................................................
46
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› .........................................................................
47
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›.............................................
48
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi...........................................................................
49
◆ TELETEKS ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teleteks Özelli¤i .........................................................................................................
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi ..........................................................................
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi ......................................................................
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi ..............................................................................
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak).........................................
50
51
52
53
54
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
■
■
Harici Girifl/Ç›k›fllara Ba¤lant›.....................................................................................
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas› ............................................................................
RCA Girifline Ba¤lant›.................................................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›...........................................................................
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .........................................................................
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi .......................................................
55
56
56
57
57
58
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›........................................ 59~61
- VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
60
- Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›..........................................
61
- DVD Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
61
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce .......................
62
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
Türkçe - 5
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 6
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
➢
SP43T8
SP54T8
SP62T8
SP43W6
SP43Q1
SP47Q1
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
➢
Video girifl modlar› aras›nda geçifl yapar
Ekran üstü menüyü görüntüler
Menü sistemindeki seçili opsiyona eriflir
Ses seviyesini ayarlar
Kanallar› seçer
(f)
(g)
(h)
(i)
Uzaktan kumanda sensörü
Bekleme ve Zamanlay›c› Göstergesi
TV’nizi aç›p kapat›r
TV’nizi bekleme moduna al›r
◆ Modeline ba¤l› olarak, standby (bekleme) modundayken TV’nizi açmak için
C/P.
dü¤melerini kullanabilirsiniz.
◆ + ve
C/P.
dü¤meleri uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼/œ/√ dü¤meleri ile ayn› iflleve
sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz TV paneli üzerindeki kumandalar›
kullanabilirsiniz.
Türkçe - 6
➢
☛
›
e
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 7
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
TV’nin Önü
Video Girifli
Video Girifli
Ses Girifli
Ses Girifli
S-Video Girifli
S-Video Girifli
TV’nin Arkas›
Anten/Kablo flebekesi için 75Ω koaksiyal konektörü.
Komponent Girifli
Ses Ç›k›fl›
SCART Ses/Video Girifli/Ç›k›fl›
➢
☛
Ba¤lant› hakk›nda daha fazla bilgi almak için 55~57. sayfalara bak›n.
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin
olun. Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere
bak›n.
Türkçe - 7
BP68-00280P-00TUR
9/27/05
11:04 AM
Page 8
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak)
Ekran dekini kullanarak VCR ya da DVD Oynat›c› gibi cihazlardan
görüntü alabilirsiniz.
SP54T8/SP62T8
SP54T8/SP62T8
SP43W6
SP43Q1/47Q1
Türkçe - 8
1
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ok yönünde yukar› do¤ru kald›r›n.
2
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya do¤ru çekin.
➢
Yaln›zca yüksekli¤i 126 mm içinde kalan cihazlardan görüntü
al›nmal›d›r. Ekran dekinde bir cihazdan görüntü al›rken, lütfen
cihaz› önden 30 mm ve her iki yandan 20 mm boflluk b›rakarak
yerlefltirin.
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TELEV‹ZYONU BEKLEMEYE ALMA
B‹R DÜ⁄MEYE BASTI⁄INIZDA, SEÇ‹LEN
MOD (TV, VCR, CATV, DVD YA DA STB) VE
LCD’N‹N KALAN P‹L‹ ‹LE B‹RL‹KTE ‘
’
‹fiARET‹ GÖRÜNTÜLEN‹R.
RES‹M BOYUTU/
TELETEKS BOYUTU SEÇ‹M‹
KANAL ARAMA/
KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR, CATV, DVD
OYNATICI VE STB ‹Ç‹N ÇALIfiIR HALE
GET‹R‹N
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
k
B‹R, ‹K‹ YA DA ÜÇ BASAMAKLI
KANAL SEÇ‹M‹ (OPS‹YON)/
TELETEKS SAKLAMA (YOK)
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL ARASINDA
ARDARDA GEÇ‹fi YAPIN
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKS SAYFASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKS MODU (LIST/FLOF)
SEÇ‹M‹ (YOK)
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKS SAYFASI
TELETEKS GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINININ B‹R ARADA KULLANIMI
MENÜ GÖSTER‹M‹/
TELETEKS D‹Z‹N‹
B‹LG‹ GÖRÜNTÜLEME/
TELETEKS GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKMA
EKRAN MENÜSÜNDE ‹MLEÇ KONTROLÜ
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
SRS TruSorrund XT MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
KEND‹NDEN ODAKLAMA
OTOMAT‹K KAPATMA
DNIe AÇIK/KAPALI/DEMO
TELETEKS ALT SAYFA
TERC‹H‹N‹Z‹ ONAYLAMA
(KAYDET YA DA G‹R)
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
SES MODU SEÇ‹M‹
RES‹M DONDURMA
PIP ‹fiLEVLER‹;
- PIP ETK‹NLEfiT‹RME YA DA KAPATMA
(PIP AÇIK)
- ANA RES‹M ‹LE ‹Ç RESM‹N YERLER‹N‹N
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (SWAP)
- ‹Ç RES‹M KANALININ SEÇ‹LMES‹
)
(P /
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
TELETEKS ‹PTAL
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ ÇIKARTIN VE
RESET DÜ⁄MES‹NE YAKLAfiIK 2~3
SAN‹YE BASIN.
P‹LLER‹ YEN‹DEN TAKIN VE UZAKTAN
KUMANDAYI YEN‹DEN KULLANMAYI
DENEY‹N.
➢
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (
)
- DURDUR ( )
- OYNAT/DURAKLAT (
- HIZLI ‹LER‹ (
)
)
TELETEKS SAYFASI TUTMA
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
Türkçe - 9
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 10
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z ya da
pilini de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
➢
) sembolünü ok
Alkalin ve mangan gibi farkl› pil türlerini bir arada kullanmay›n.
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, afla¤›daki
kaynaklardan birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas›
zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Türkçe - 10
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ω koaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 20’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 22’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 11
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas›
Televizyon program› yay›nlar›n› uydu flebekesi
üzerinden izlemek için, TV’nizin arkas›na bir uydu
al›c›s› ba¤lamal›s›n›z. Ayr›ca flifreli bir yay›n sinyalini
çözmek için TV’nizin arkas›na dekoder
ba¤lamal›s›n›z.
TV’nin Arkas›
◆ SCART kablosu kullanarak
Al›c›n›n (ya da dekoderin) SCART kablosunu,
televizyonun arka taraf›ndaki SCART ba¤lant›lar›ndan
birine tak›n.
◆ Koaksiyel kablo kullanarak
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere tak›n:
- Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketi.
- Televizyon anten girifl soketi.
➢
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR
ba¤lamak için afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR'a
◆ VCR'› televizyona
Uydu al›c›s› /
Dekoder
Di¤er durumlarda, al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan
televizyona ba¤layabilirsiniz.
›
k
Türkçe - 11
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 12
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
TV
2
U
Ana voltaj TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
Televizyonun ön taraf›ndaki “ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Televizyonun ön panelindeki Bekleme göstergesi yanar.
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir.
POWER ( ) dü¤mesine bas›ld›¤›nda televizyonunuz
➢ ◆ aç›lmazsa,
SELECT dü¤mesine basarak “TV” modunun
seçili olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ Henüz bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir
görüntü aç›l›r. Sayfa 20’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 22’deki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ I ” (Aç›k/Kapal›)
dü¤mesine bas›n.
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, enerji tüketimini azaltmak için Bekleme
moduna al›nabilir.
TV
Bekleme modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek s›ras›nda)
kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Standby
göstergesi yanar.
2
Televizyonu yeniden açmak için, POWER (
numara dü¤mesine yeniden bas›n.
) ya da herhangi bir
zamanda TV ( ) ya da kanal yukar›/afla¤› P
➢ Ayn›
dü¤melerine basarak da açabilirsiniz.
☛
Türkçe - 12
/
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
Standby modunda tutmay›n. Televizyonun ön taraf›ndaki
“ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n.
TV’nin elektrik flebekesi ve anten ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en
do¤ru ifllemdir.
A
ifl
)
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 13
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekran üstü menü sistemini kullanarak televizyonu
ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n
ifllevleri verilmektedir.
Dü¤me
‹zleme ‹fllevi
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
–
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, ikinci basama¤a birinci
basama¤›n hemen ard›ndan bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
tek basamakl› bir kanal görüntülenir.
-/--/---
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” ya da “---” sembolü
görüntülenir. ‹ki ya da üç basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH
(
)
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV izlenen son kanala geçer.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zl› geçifl yapmak için,
önce bir kanal› seçin, ard›ndan say› dü¤melerini kullanarak
ikinci kanal› seçin. Bu iki kanal aras›nda h›zl› geçifl
yapabilmek için art›k PRE-CH dü¤mesini kullanabilirsiniz.
➢
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
MUTE
(
)
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
(
)
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
için kullan›l›r.
TV
(
)
EXIT
(
)
➢
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek.
-
Afla¤›daki dü¤meler:
◆ Geçerli menü seçenekleri
ni içeren bir alt menü
görüntülemek.
◆ Menü seçimi de¤erini
artt›rmak/azaltmak.
-
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
Standby modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri dön
mek için kullan›l›r.
Türkçe - 13
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
4:36 PM
Page 14
Tak ve Kullan Özelli¤i
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, otomatik olarak ve
s›ras›yla bir çok temel müflteri ayar›n›n yap›lmas› istenir.
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
Tak-Çal›flt›r
B
Tak ve Çal›flt›r› Bafllat
Tamam
Girifl
1
Geri
Televizyon Bekleme modundayken, uzaktan kumandadaki
POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tak-Çal›flt›r
2
▲
Dil
Român™
êÛÒÒÍËÈ
Español
Svenska
Türkçe
Srpski
Plug & Play’i bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
3
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Dil menüsü görünür.
… ya da † dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Tak ve Çalifltiri Bafllat mesaj› görüntülenir.
Anten giriflini kontrol edin. mesaj› görüntülenir.
Atla
4
Tak-Çal›flt›r
Antenin TV’ye ba¤l› oldu¤undan emin olun ve ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Ülke menüsü görünür.
Anten giriflini kontrol edin.
5
Tamam
Girifl
Atla
Sonuç:
6
Tak-Çal›flt›r
‹sviçre
‹sveç
‹ngiltere
Do¤u Avrupa
Di¤er
Tafl›
➢
Girifl
Atla
7
Tak-Çal›flt›r
Ara menüsü görünür.
Kanal saklamay› bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
▲
Ülke
… ya da † dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Bu ifllem tamamland›¤›nda Saat menüsü görüntülenir.
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› durdurmak ya da
normal izlemeye geri dönmek için, MENU (
) dü¤mesine
bas›n.
Saat, Dakika ya da yar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. Bu ayarlar› … ya da † dü¤mesine basarak yap›n.
➢
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat ya da
Dakika ayarlayabilirsiniz.
Bafllat
Girifl
Atla
Tak-Çal›flt›r
Saat
Dakika
--
--
œ √ Tafl›
Girifl
Ayarla
Atla
Tak-Çal›flt›r
Keyifle izleyebilirsiniz.
Tamam
Türkçe - 14
8
ENTER (
9
‹fllem tamamland›¤›nda Keyifle izleyebilirsiniz. mesaj›
görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
) dü¤mesine bas›n.
U
k
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:10 PM
Page 15
Tak ve Kullan Özelli¤i (devam›)
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z.
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
√
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Melodi
: Aç›k
√
3
ENTER (
4
Tak-Çal›flt›r seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Sonuç: Ekranda Tak ve Çalifltiri Bafllat mesaj› görüntülenir.
5
Ayarlama konusunda daha fazla bilgi için karfl› sayfaya bak›n.
.
e
√
: Türkçe
Bilgilerin Görüntülenmesi
Uzaktan kumanda üzerinde “INFO (
)” dü¤mesine basarak
kanal bilgilerini ve seçti¤iniz ayarlar› görebilirsiniz.
P 1
Mono
Resim
Ses
12 : 02
:
:
Dinamik
Standart
Türkçe - 15
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 16
Dil Seçimi
TV
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve
göstergelerde kullan›lacak dili seçmeniz gerekir.
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
1
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
2
▼ Daha
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Geri
Kurulum
Zaman
▲
Tak-Çal›flt›r
êÛÒÒÍËÈ
Español
Dil
: Türkçe
Svenska
Kend. Odakl.
Türkçe
Mavi ekran
: Kapal›
Srpski
Melodi
: Aç›k
▼ Daha
Tafl›
MENU (
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Girifl
TV
“
y
k
e
Girifl
Türkçe - 16
Geri
3
ENTER (
4
Dil seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
√
√
Sonuç:
√
√
√
√
5
) dü¤mesine bas›n.
Seçilebilir diller listelenecektir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
)
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
4:47 PM
Page 17
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odakl.)
“Kend. Odakl.” özelli¤i, karlanma, renk kaymas› ya da yanl›fl
odaklanma meydana geldi¤inde, en uygun resim kalitesini
otomatik olarak bulur. Bu tür durumlar TV’nizi hareket
ettirmeniz halinde ortaya ç›kabilir.
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
1
MENU (
Sonuç:
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
▼ Daha
2
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
TV
Kend. Odakl.
√
Kend. Odakl.
4
Kend. Odakl. eçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
ENTER (
➢
: Kapal›
√
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
√
Kend. Odakl. seçilir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Kend. Odakl. mesaj› ile birlikte odaklama ifllemi bafllar
ve yatay çubuk görüntülenir.
Bu ifllem s›ras›nda resim kalitesinde hafif bozulmalar
meydana gelebilir. Bu ifllem gerçekleflirken, renkler
kayabilir ve ekran kenarlar›nda bir arama etkinli¤i
görüntülenir. Bu ayarlama iflleminin normal bir
parças›d›r. Tamamland›¤›nda tüm ekran ayar görüntüleri
yok olur ve en uygun kalite resim görüntülenmeye bafllar.
➢
Otomatik
Tafl›
Girifl
Geri
Kend. Odakl.
Bu seçenekleri yaln›zca SELF FOCUS dü¤mesine basarak
da ayarlayabilirsiniz.
◆ Kanal ya da baflka bir sinyal de¤iflimi, sabit bir sinyal
al›nana kadar kendinden odaklama ifllevini durdurur.
Sinyal sabit hale gelince yeniden devreye girer.
Sinyal al›nam›yorsa bu ifllev çal›flmaz.
◆ Fazla parlak ›fl›kl› ortam kendinden odaklama ifllevini
etkileyebilir. Bu durumda ortam ›fl›¤›n› azalt›p yeniden
deneyin.
Türkçe - 17
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 18
Otomatik Kendili¤inden Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
√
: Türkçe
Cihaz aç›l›p ekranda görüntü al›nd›ktan 10 dakika sonra
otomatik olarak bafllar. “Kend. Odakl.” en uygun resim
kalitesini ayarlamak için ekran görüntüsünün tümüyle düzenli
hale geldi¤i süre olan 30 dakika sonra otomatik olarak
yeniden bafllar.
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
1
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Kend. Odakl.
TV
√
Kend. Odakl.
Otomatik
: Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
: Aç›k
√
3
ENTER (
4
Kend. Odakl. seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kend. Odakl. grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kend. Odakl.
√
Kend. Odakl.
Otomatik
Mesaj Gösterimi
Tafl›
Girifl
Türkçe - 18
: Kapal›
Kapal› √
: Kapal›
Aç›k √
Geri
5
Otomatik seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Otomatik kendinden odaklama ifllevini devre d›fl› b›rakmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› ene¤ini seçin. Onaylamak
için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00280P-00TUR
5:11 PM
Page 19
“Kend. Odakl.” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi
1
i
R
9/22/05
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
TV
4
Kend. Odakl. seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dil
5
Mesaj Gösterimi seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Kendinden odaklama ifllevi s›ras›nda ekran üzerindeki Kend.
Odakl. mesaj›n› ve yatay çubu¤u kald›rmak için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kapal› seçene¤ini seçin. Onaylamak için
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kend. Odakl. grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
√
Tak-Çal›flt›r
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
ENTER (
√
Zaman
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
Kurulum
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kend. Odakl.
√
Kend. Odakl.
Otomatik
: Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kend. Odakl.
√
Kend. Odakl.
Tafl›
√
Otomatik
: Aç›k
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
Kapal›√
Aç›k
Girifl
Türkçe - 19
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
10:06 AM
Page 20
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TV
Kanal
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (bu
de¤erler yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik
olarak yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen
program numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n›
kendiniz de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar›
silebilirsiniz.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Oto. Kay›t seçilir.
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ara seçene¤i seçilmifl olarak Oto. Kay›t menüsü
görüntülenir.
5
ENTER (
) dü¤mesine bir kez daha bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak alan›n›z› seçin.
Ülkeler afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Belçika - Almanya - ‹spanya - Fransa - ‹talya - Hollanda - ‹sviçre ‹sveç - ‹ngiltere - Do¤u Avrupa - Di¤er.
➢ Di¤er seçtiyseniz ancak PAL frekans aral›¤›n› taramak
istemiyorsan›z, kanallar› kendiniz kaydedin (sayfa 22'e bak›n).
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Ara seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
8
Aramay› bafllatmak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce, en
yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Daha sonra ilk anda seçilmifl olan program görüntülenir.
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Oto. Kay›t
: Kapal› ▲
:
‹sviçre
Ülke
Ara
‹sveç
‹ngiltere
Do¤u Avrupa
Di¤er
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Oto. Kay›t
Alan
√
: Di¤er
√
Ara
Tafl›
Girifl
Geri
Ara
Bafllat
Girifl
Ara
9
Arama ve kaydetme tamamland›¤›nda S›n›flama menüsü görüntülenir.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
21’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›” bölümündeki 5.
Ad›ma bak›n.
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar MENU (
) dü¤mesine arka arkaya
bas›n.
10
Kanallar kaydedildi¤inde:
◆ ‹stenen s›rada kanallar› s›ralayabilir (bkz. sayfa 21)
◆ Kay›tl› kanallara adlar verilmesi (sayfa 25'e bak›n)
◆ Bir kanal› silebilir (bkz. sayfa 24)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilir (bkz. sayfa 27)
◆ LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilir (bkz. sayfa 28)
◆ Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz (bkz. sayfa 35).
P 1 C ------ 65 MHz
Durdur
Geri
TV
S›n›flama
Program
Tafl›
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Girifl
Türkçe - 20
)
➢
Geri
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Geri
B
o
g
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 21
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal numaras›n› de¤ifltirmenize
olanak verir. Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra
gerekli olabilir. ‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
TV
3
ENTER (
4
S›n›flama seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak kanal›n tafl›nmas›n› istedi¤iniz
program numaras›n› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
Tafl›
Girifl
TV
S›n›flama
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Tafl›
Girifl
TV
Sonuç: Kanal yeni konumuna tafl›n›r ve tüm di¤er kanallar buna
göre yer de¤ifltirir.
7
Geri
Program
S›n›flama menüsü görüntülenir.
5
Oto. Kay›t
▼ Daha
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Kanal
Geri
S›n›flama
Program
Tüm kanallar› istedi¤iniz kanal numaras›na tafl›yana kadar 5 ile 6.
ad›mlar› tekrarlay›n.
Tafl›
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Girifl
n
e
r.
.
Türkçe - 21
C 1 -----
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 22
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
TV
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok
TV kanal› kaydedebilirsiniz.
Kanal
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
Kanallar› elle kaydederken:
◆ Bulunan her bir kanal› kaydedip kaydetmeyece¤inizi
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
1
TV
Manuel Kay›t
2
Program
Tafl›
1
C- - - - - - -
OTO
BG
2
C- - - - - - -
OTO
BG
3
C- - - - - - -
OTO
BG
4
C- - - - - - -
OTO
BG
5
C- - - - - - -
OTO
BG
Girifl
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Manuel Kay›t seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Sonuç:
Manuel Kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Mevcut kanallar görüntülenir.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Program seçilir.
6
Kanala bir program numaras› atamak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun.
7
Gerekiyorsa, istenen yay›n standard›n› belirleyin. Renk Sistemi
seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine sonra da ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Manuel Kay›t
OTO - PAL - SECAM - NT4.43
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
8
Ses Sistemi seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine sonra da ▲ ya
da ▼ dü¤mesine bas›n. Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla
görüntülenir.
BG - DK - I - L
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Türkçe - 22
Geri
☛
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 23
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam›)
k
m
:
9
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
inceleyin.
◆ Kanal seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ Gerekli numaray› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Manuel Kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
➢ Ses
seçin.
Manuel Kay›t
10
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z œ ya da √ dü¤mesine basarak
Ara seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
11
Kanal› ve atanm›fl kanal numaras›n› kaydetmek için Kay›t seçilene
kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine
basarak Tamam konumuna ayarlay›n.
12
Kaydedilecek her bir kanal için 9. ile 11. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
☛
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken,
bölgenizdeki yay›n istasyonlar›, P00 ile en fazla P99
aras›ndaki kanal numaralar›na atan›rlar. Bu modda iken
konum numaras›n› girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle al›nan
her bir istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile al›nan
her bir istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses
Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C- -
83MHz
Tamam
œ √ Tafl›
Girifl
Türkçe - 23
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 24
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TV
Kanal
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
‹stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda
b›rakabilirsiniz. Böylece, kaydedilmifl kanallar› tararken atlamak
üzere seçti¤iniz kanallar görüntülenmez. Sizin özel olarak
atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar tarama
s›ras›nda görüntülenir.
1
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Ekle/Sil
P
1
Haf›zada
Sil
< >
P
Girifl
De¤ifltir
3
ENTER (
4
Ekle/Sil seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: O anki kanal seçili durumda Ekle/Sil menüsü
görüntülenir.
Ekle/Sil
P
1
Haf›zada De¤il
5
‹stedi¤iniz kanal› silmek veya eklemek için P
veya
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 5. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle
< >
P
De¤ifltir
Girifl
Türkçe - 24
Geri
K
v
v
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 25
Kanallara Ad Vermek
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda kanal adlar› otomatik olarak
verilecektir. Bunlar› de¤ifltirerek kanallara istedi¤iniz adlar›
verebilirsiniz.
1
MENU (
Sonuç:
2
TV
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
4
‹sim seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
▼ Daha
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Kanal
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
TV
Sonuç:
5
6
7
)
Geçerli kanal seçilmifl halde ‹sim menüsü görüntülenir.
Gerekiyorsa, ▲ ya da ▼ dü¤melerine basarak yeni ad verilecek
kanal› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Ad kutusunu etraf›nda ok iflaretleri görünür.
Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (-, boflluk) seçmek için
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. œ ya da √ dü¤mesine basarak bir
önceki ya da sonraki harfe geçin.
Ad girmeyi tamamlad›¤›n›zda, ENTER (
ad› onaylay›n.
‹sim
Program
‹sim
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Tafl›
Girifl
TV
Geri
‹sim
Program
) dü¤mesine basarak
œ √ Tafl›
‹sim
1
C- -
-----
2
C- -
-----
3
C- -
-----
4
C- -
-----
5
C- -
-----
Ayarla
Türkçe - 25
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 26
Kanal›n Kilitlenmesi
TV
Kanal
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
‹sim
√
Çocuk Kilidi
√
▼ Daha
Tafl›
Bu özellik, televizyonun kilitlenerek ön panelden aç›lmas›n›
engellemenizi sa¤lar. Ancak televizyonunuz hala uzaktan
kumanda ile aç›labilir durumdad›r. Dolay›s›yla uzaktan
kumandan›z› çocuklar›n›z ya da arzu etmedi¤iniz di¤er
insanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutarak, uygun olmayan
programlar›n izlenmesini önleyebilirsiniz.
1
Girifl
Geri
2
TV
Çocuk Kilidi
1
C- - - - - - -
2
C- - - - - - -
3
C- - - - - - -
4
C- - - - - - -
5
C- - - - - - -
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Girifl
TV
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Çocuk Kilidi seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
5
Kilitlenecek kanal› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
6
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kilitli (kilidi açmak için Kilitli, De¤il)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi
1
C- - - - - - -
2
C- - - - - - -
3
C- - - - - - -
4
C- - - - - - -
5
C- - - - - - -
Girifl
Türkçe - 26
Kilitli
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk Kilidi
menüsü görüntülenir.
Geri
Program
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Program
Tafl›
MENU (
A
o
y
k
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 27
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
Al›nan görüntü netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda
otomatik olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n›
yapman›za gerek yoktur. Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa,
kanal›n ince ayar›n› elle yapman›z gerekebilir.
TV
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
√
Ara
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
LNA
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
√
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
4
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
‹nce Ayar
‹nce Ayar seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir.
di
.
P 1
0
S›f›rla
œ √ Ayarla
Geri
5
Net, temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, istenen
ayara ulaflana kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
6
‹nce ayarlar› TV’nin haf›zas›na kaydetmek için ENTER (
dü¤mesine bas›n.
7
‹nce ayarlar› s›f›rlamak için, ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak S›f›rla
seçene¤ini seçin sonra da ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
)
Kaydet
Tafl›
‹nce Ayar
P 1
0
S›f›rla
Tafl›
Geri
Girifl
Türkçe - 27
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 28
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi
TV
1
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
√
Ara
LNA
Tafl›
Girifl
2
√
: Kapal›
Geri
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
‹z
s
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Ara seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
) dü¤mesine bas›n.
)
Belle¤e kaydedilmifl her kanal› görebilirsiniz.
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
TV
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
√
Ara
LNA
Bu özellik, TV’nizin zay›f sinyalli bölgelerde kullan›lmas›
durumunda yararl›d›r ve zay›f sinyal alan›ndaki parazitleri de¤il
TV sinyalini güçlendirilir.
Bu özellik yaln›zca sinyalin zay›f oldu¤u durumlarda ve ayr›ca
geçerli kanalda haf›zaya al›nm›fl oldu¤unda ifle yarar.
√
: Kapal›
1
Tafl›
Girifl
▲ Daha
Tafl›
‹nce Ayar
√
Ara
√
√
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Girifl
Türkçe - 28
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Kanal
LNA
) dü¤mesine bas›n.
Geri
2
TV
MENU (
Geri
3
ENTER (
4
LNA seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
)
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 29
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim modunu
seçebilirsiniz.
TV
Resim
Mod
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Renk Tonu
Ana menü görüntülenir.
4
ENTER (
Sonuç:
5
√
Dijital NR
√
6
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Mod seçilir.
TV
Resim
: Dinamik
Dinamik √
Kiflisel
√
Standart
Renk Tonu
: Normal
√
Sinema
Boyut
√
Kiflisel
Tarama Modu : OTO.
√
Mod
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Mevcut seçenekler listelenenir.
Dijital NR
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.MODE (
Resim Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
√
: Kapal›
▼ Daha
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Dinamik - Standart - Sinema - Kiflisel
Onaylamak için ENTER (
➢
: Kapal›
▼ Daha
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç:
√
Tarama Modu : Otomatik
Tafl›
Sonuç:
√
: Normal
Boyut
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
√
Kiflisel
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
√
: Dinamik
:
Dinamik
Türkçe - 29
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 30
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas›
TV
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi
sa¤layacak bir dizi ayar vard›r.
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
Boyut
√
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
1
2
Kiflisel
Resim
Mod
Sonuç:
Renk Tonu
Boyut
√
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Renk Tonu
Geri
Normal
Türkçe - 30
Kiflisel menüsü görüntülenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ilgili seçene¤i (Kontrast, Parlakl›k,
Netlik, Renk ya da Ton -yaln›zca NTSC) seçin. ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
6
Resim menüsüne geri dönmek için MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Renk Tonu seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
7
œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen renk tonunu (S›cak 1 ~
S›cak 10, Normal, Mavi 1 ~ Mavi 10 ) seçin.
√
: Normal
)
➢
√
Kiflisel
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yönde hareket
ettirin.
Özel ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yapt›¤›n›z takdirde,
görüntü standard› otomatik olarak Kiflisel ayar›na
geçecektir.
√
: Dinamik
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Kiflisel seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
100
TV
Ana menü görüntülenir.
4
Geri
Kontrast
Sonuç:
ENTER (
100
50
75
55
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
3
5
Tafl›
MENU (
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Geri
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Z
s
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 31
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu
seçebilirsiniz.
TV
Resim
Mod
1
2
k,
t
n.
Kiflisel
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
▼ Daha
√
Renk Tonu
√
: Normal
√
Boyut
Tafl›
3
ENTER (
4
Boyut seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
)
√
: Dinamik
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
: Kapal›
Girifl
Geri
Boyut
TV
Normal
Sonuç:
5
Boyut menüsü görüntülenir.
Zoom 1
Zoom 2
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Sinema
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Tafl›
Normal
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Zoom 1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom 2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
Sinema
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri renge
döner.
➢
➢
Girifl
TV
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom 1 ya da Zoom 2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
◆ PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
4:3 Sinyali
Normal
Zoom 1
Zoom 2
Sinema
Zoom 1
Zoom 2
Sinema
16:9 Sinyali
Normal
Türkçe - 31
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 32
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)
TV
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu
seçebilirsiniz.
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
Boyut
√
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
2
Boyut
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Geri
Oto Genifl
16:9
Panoramik
Zoom1
Zoom2
4:3
Sinema1
Sinema2
Tafl›
1
3
ENTER (
4
Boyut seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Boyut menüsü görüntülenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Oto Gen›fl
Görüntüyü otomatik olarak 16:9 en-boy oran›na
ayarlay›p en iyi görünümü verir.
16:9
Resmi 16:9 genifl ekran oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar.
TV
Panoramik Genifl ekran görüntünün do¤al görünmesini sa¤lar.
Zoom 1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom 2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
4:3
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Sinema 1
En uygun ekran görüntüsünü korumak için resim
dikey olarak büyütülür ve ekran›n alt ve üstündeki
alanlar (siyah fleritler) gri renge boyan›r.
Sinema 2
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri
renge döner.
➢
➢
◆ ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom 1 ya da Zoom 2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Zoom 1, Zoom 2, Sinema 1 ve Sinema 2 modlar›nda alt
yaz›lar ç›kar›labilir ya da ekran alan›n›n alt›na gizlenebilir.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
◆ PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
Türkçe - 32
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 33
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu) (devam›)
4:3 Sinyali
Oto Genifl
Oto Genifl
Zoom2
Zoom2
16:9
16:9
4:3
4:3
Panoramik
Panoramik
Sinema1
Sinema1
Zoom1
Zoom1
Sinema2
Sinema2
16:9 Sinyali
Oto Genifl
16:9
Oto Genifl
16:9
Zoom2
Zoom2
4:3
4:3
Panoramik
Panoramik
Sinema1
Sinema1
Zoom1
Zoom1
Sinema2
Sinema2
t
.
Türkçe - 33
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 34
Tarama Modunun Seçilmesi
TV
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
En küçük resim titremelerini bile azaltmak için Tarama modu
ayar›n›n Natürel modda bulunmas› en do¤rusudur. Ancak, baz›
nadir yay›n tipleri (NTSC-M)için tarama modunun de¤ifltirilmesi
daha verimli olabilir.
√
: Normal
√
Boyut
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
: Kapal›
1
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
2
Geri
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
Otomatik √
Tarama Modu : Auto Do¤al
√
Boyut
Dijital NR
▼ Daha
Tafl›
: Kapal›
Dijital
Aflamal›
Girifl
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Resim
Mod
T
g
ö
3
ENTER (
4
Tarama Modu seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
√
Sonuç:
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Otomatik
: Bu ifllev, sizi yay›n sistemi ya da görüntü kalitesiyle
s›n›rland›rmadan bir çok DVD yaz›l›m›n›n sundu¤u
deneyimi size sa¤lar. Bu modda, gelen sinyallerin
özellikleri tan›mlan›r ve DVD ya da dijital ayg›tlar gibi ba¤l›
multimedya cihaza göre uygun gösterim moduna otomatik
olarak girilerek, en yüksek kalitede resim elde edilir.
◆ Do¤al
: Do¤al Tarama, tekrarlanan alan 100Hz oldu¤unda dijital
haf›zadaki her bir görüntüyü kullanarak hareketi tahmin
eder ve eklenecek yeni kareler oluflturur. Do¤al Tarama
titreflimsiz kararl› görüntüler sundu¤undan ve do¤al olarak
net görüntüler, ince ayr›nt›lar sa¤lad›¤›ndan en çok TV
dizilerini ya da filmlerini izlerken iyi sonuçlar verir.
◆ Dijital
: yede 50 alan gösteren geleneksel TV'lerdeki analog
ifllemlerin aksine, Dijital taramada ayn› zaman diliminde
her alan iki kez yaz›larak bu say› ikiye katlan›r ve 100 olur.
Bu tarama türü, h›zl› hareketlerin çözünürlü¤ünü ikiye
katlama daha etkili oldu¤undan özellikle h›zl› spor
etkinlikleri ya da hareketli filmler izlerken iyi sonuçlar verir.
◆ Aflamal›
: ‹lerleyen tarama, saniye bafl›na standart bir televizyona
(titreflimli tarama) göre iki kat daha fazla çizgi
sunar.Sonuçta müthifl dengeli, yumuflak ve gözleri
yormayan bir görüntü ortaya ç›kar. ‹lerleyen tarama, yaz›
içeren bilgileri görüntülerken yararl›d›r ve NTSC DVD
oynat›m›nda tercih edilir.
Otomatik, Dijital ve Aflamal› modlar›nda, resim ve/veya
OSD menü titremesi meydana gelebilir. Bu normaldir;
ürününüzün bir ar›zas› de¤ildir.
➢
6
Türkçe - 34
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
B
d
d
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 35
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda
görüntülenebilecek statik ve hatal› görüntüleri azaltmak için bu
özelli¤i kullan›n.
TV
Resim
Mod
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
√
4
5
) dü¤mesine bas›n.
√
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
r.
√
: Normal
Boyut
Ana menü görüntülenir.
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Renk Tonu
Tafl›
Girifl
TV
Dijital NR seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
√
Boyut
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tarama Modu : Otomatik
√
Dijital NR
√
▼ Daha
Tafl›
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Girifl
›
k
k
√
: Dinamik
Kiflisel
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Bir televizyon program› izlerken yaln›zca “STILL (
)”
dü¤mesine basarak görüntüyü dondurabilirsiniz. Normal izleme
durumuna geri dönmek için yeniden bu dü¤meye bas›n.
.
Türkçe - 35
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 36
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
TV
Resim
▲ Daha
√
PIP
DNIe
√
: Aç›k
Bu özellik, 3B parazit indirgeme, ayr›nt› güçlendirme, kontrast
güçlendirme ve beyaz rengin güçlendirilmesi özellikleri ile daha
ayr›nt›l› görüntü olana¤› sa¤lar. Yeni görüntü karfl›lama
Algoritmas› daha parlak, temiz ve çok daha ayr›nt›l› görüntü
sunar. DNIeTM teknolojisi ald›¤› her sinyali gözlerinize uygun hale
getirir.
1
Tafl›
Girifl
TV
Geri
2
Resim
√
PIP
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
▲ Daha
DNIe
MENU (
√
: Aç›kAç›k
Kapal›
Demo
Girifl
Geri
DNIe Demosu
DNIe Aç›k
DNIe Kapal›
3
ENTER (
4
DNle seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
Ayar› de¤ifltirmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Onaylamak
için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ Aç›k : DNIe modunu açar.
◆ Kapal› : DNIe modunu kapat›r.
◆ Demosu (‹ste¤e Ba¤l›) : DNI’y› uygulamadan önceki ekran
sa¤da, sonraki ekran ise solda
görüntülenir.
➢
Türkçe - 36
) dü¤mesine bas›n.
)
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki DNIe dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
S
a
k
e
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 37
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düflük
kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek istiyorsan›z “Mavi
ekran” modunu “Kapal›” konumuna ayarlay›n.
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
e
Dil
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
TV
3
4
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Mavi ekran seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Dil
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Melodi
Tafl›
√
: Kapal›
Kapal›
: Aç›kAç›k
Girifl
Türkçe - 37
√
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 38
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
Resim
TV
▲ Daha
√
PIP
DNIe
√
: Aç›k
Ana resim alt›nda TV programlar›ndan ya da harici A/V
ayg›tlar›ndan gelen bir alt resim görüntüleyebilirsiniz. Bu yolla,
TV veya baflka bir görüntü girdisi izlerken, ayn› anda baflka bir
TV program› ya da ba¤l› ayg›tlardan gelen video girdisini
izleyebilirsiniz.
1
Tafl›
Girifl
√
Kaynak
De¤ifltir
:
√
√
√
Boyut
Konum
:
√
Program
: P 1
√
Tafl›
Girifl
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: Aç›k
√
: TV
√
:
√
TV
Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
:
AV
: P 1
S-Video
Girifl
Resim seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
4
PIP seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n. Etkinlefltirmek için, ▲ ya
da ▼ dü¤mesine basarak PIP’yi Aç›k konumuna ayarlay›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
6
Kaynak seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV - Hrc.1 - Hrc.2 - Hrc.3 - AV - S-Video
√
√
7
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç görüntünün hangi kaynaktan
al›naca¤›n› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
8
De¤ifltir seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
PIP
: Aç›k
√
Sonuç:
Kaynak
: TV
√
➢
√
Boyut
:
√
Konum
:
√
Program
: P 1
√
9
Girifl
U
Ana görüntü ve iç görüntü birbiriyle yer de¤ifltirir.
12-PIP ya da 3-PIP modunda yoktur.
D
Boyut seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Mevcut kaynaklar görüntülenir.
√
Geri
De¤ifltir
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: PIP seçene¤i seçili halde PIP menüsü görüntülenir.
PIP
TV
Ana menü görüntülenir.
3
Geri
PIP
TV
Sonuç:
Sonuç: Resim grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
PIP
: Aç›k
Kapal›
: TV Aç›k
PIP
) dü¤mesine bas›n.
Geri
2
TV
MENU (
)
P
Mevcut boyutlar görüntülenir.
Geri
S
(Büyük) (Küçük) (Çift) (3-PIP) (12-PIP)
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
De¤ifltir
:
√
PIP
Konum
:
√
Program
: P 1
√
Girifl
Türkçe - 38
Geri
◆ 12-PIP : 12 adede kadar belle¤e al›nm›fl kanal› iç
ekranda ayn› anda izleyebilirsiniz.
◆ 12-PIP ya da 3-PIP modunda, iç ve ana resim birbiriyle
ya da iç resmin konumu de¤ifltirilemez.
√
Boyut
Tafl›
➢
PIP
TV
10
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç resmin boyutunu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
P
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 39
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme (devam›)
Konum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
11
Sonuç:
)
Kullan›labilecek konumlar ekrana gelir.
-
-
-
kullan›labilir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç resmin konumunu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
13
Program seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç
görüntüde izlemek istedi¤iniz kanal› seçebilirsiniz.
a
R
➢
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
√
De¤ifltir
➢ Konum menüsü, Boyut Büyük veya Küçük oldu¤u zaman
12
PIP
TV
Boyut
:
√
Konum
:
√
Program
: P 1
√
Tafl›
Girifl
Geri
PIP
TV
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
√
De¤ifltir
Kaynak TV’ye ayarlanm›flsa, iç resmin kanal›n› seçebilirsiniz.
Boyut
:
√
Konum
:
√
Program
: P 1
√
Tafl›
Girifl
Geri
PIP
TV
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
√
De¤ifltir
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
Dü¤meler
Özellik
PIP ON
PIP ifllevini do¤rudan etkinlefltirmek veya devre d›fl›
b›rakmak için kullan›l›r.
SWAP
Ana görüntü ve alt görüntünün karfl›l›kl› yer de¤ifltirmesi
için kullan›l›r.
Boyut
:
√
Konum
:
√
Program
: P 1
P 1
√
Ayarla
)
resim Video modunda ve iç resim TV
➢ Ana
modundayken, iç resmin kanal›n› de¤ifltirdikten sonra
SWAP (
) dü¤mesine basarsan›z ana resmin
sesini duyamayabilirsiniz. Bu durumda, ana resim
kanal›n› yeniden seçin.
P
/
Alt görüntünün kanal›n› seçmek için kullan›l›r.
Türkçe - 39
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 40
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
TV
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
Ses
Mod
: Standart
√
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
√
SRS TSXT
√
Tafl›
: Kapal›
Girifl
1
2
Ses
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
Sinema √
Konuflma√
Ses Ç›k›fl›
: Sabit
Kiflisel √
Dahili Ses kapat : Kapal›
SRS TSXT
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Ses seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
ENTER (
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n. Ses etkileri
afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
√
: Kapal›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
4
Sonuç:
Tafl›
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Sonuç: Mod seçilir.
: Kiflisel
Standart √
Müzik √
Mod
MENU (
Sonuç:
Geri
3
TV
S
Geri
6
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Standart - Müzik - Sinema - Konuflma - Kiflisel
Onaylamak için ENTER (
➢
) dü¤mesine bas›n.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki S.MODE (
:
Resim Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
Standart
H
k
B
y
is
Türkçe - 40
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 41
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
Ses
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Mod
Ses seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Ekolayzer seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
√
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
√
SRS TSXT
√
Tafl›
: Kapal›
Girifl
Geri
Ekolayzer
TV
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak Ekolayzer menüsü
görüntülenir.
5
: Standart
Ekolayzer
R
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
L
100 300 1K 3K 10K
➢
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z,
ses standard› otomatik olarak Kiflisel olarak seçilir.
√ Tafl›
Ayarla
Geri
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas›
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her
kanal de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir.
Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek
ya da modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek,
istenen kanal›n ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Ses
TV
Mod
: Standart
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
√
SRS TSXT
√
4
5
: Kapal›
Girifl
Geri
Ses seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
Tafl›
2
√
√
Ekolayzer
ENTER (
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Mod
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Ses Düzeyi seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ses
TV
Tafl›
: Standart
√
Ekolayzer
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
Kapal›
Ses Ç›k›fl›
: Sabit
Aç›k
Dahili Ses kapat : Kapal›
√
SRS TSXT
√
: Kapal›
Girifl
Türkçe - 41
Geri
√
√
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 42
Harici Sesin Ayarlanmas
Bu özellik, ç›k›fla sahip cihaz televizyona ba¤l› oldu¤unda sesi
kiflisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlayabilmenizi sa¤lar.
Ses
TV
Mod
: Standart
√
Ekolayzer
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
: Sabit
√
Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
De¤iflken √
SRS TSXT
: Kapal›
√
1
Ses Ç›k›fl›
Tafl›
Girifl
Mod
: Standart
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
Aç›k
Girifl
Ana menü görüntülenir.
Ses seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
ENTER (
4
Ses Ç›k›fl› seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ses ç›k›fllar›n›n ba¤lanmas›yla ilgili daha fazla bilgi için
sayfa 56'te “Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas›”
bölümüne bak›n.
√
√
5
Tafl›
Sonuç:
3
√
Ekolayzer
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Ses
TV
2
MENU (
T
o
T
h
s
u
Geri
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Sabit ya da
De¤iflken) belirleyin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ Ses yüksekli¤ini TV ya da harici amplifikatör üzerindeki ses
yüksekli¤i ile ayn› seviyeye getirmek istiyorsan›z De¤iflken
seçin.
◆ Sabit ayarlarsan›z:
- Ses yüksekli¤ini, ses amplifikatörü üzerindeki ses
kontrolünü ayarlayarak belirleyebilirsiniz.
- Televizyonun ve uzaktan kumandan›n ses kontrol dü¤meleri
(MUTE, , ) çal›flmaz.
6
Dahili Ses kapat seçilene kadar, ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Bunu Aç›k olarak ayarlarsan›z, dahili hoparlörlerin hiçbirinden ses
ç›k›fl› alamazs›n›z.
➢
Türkçe - 42
Ses Ç›k›fl›, De¤iflken ayarland›¤›nda Dahili Ses kapat
seçebilir ve bunu kontrol edebilirsiniz.
➢
si
BP68-00280P-00TUR
5:11 PM
Page 43
SRS TSXT’nin Ayarlanmas›
TruSurround XT, 5.1 çok kanall› bir içeri¤i iki hoparlör üzerinden
oynatma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir.
Trusurround televizyonun kendi hoparlörleri dahil her tür iki
hoparlörlü sistem üzerinden flafl›rt›c› bir gerçek surround ses
sistemi deneyimi sa¤lar. Tüm çok kanall› formatlarla tam
uyumludur.
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Ses seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses
TV
Mod
: Standart
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
√
SRS TSXT
√
Tafl›
: Kapal›
Girifl
Geri
Ses
TV
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
Mod
) dü¤mesine bas›n.
4
SRS TSXT seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç:
: Standart
√
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses Ç›k›fl›
√
: Sabit
Dahili Ses kapat : Kapal›
√
Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
√
3D Mono
Stereo
Tafl›
Girifl
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Kapal› : SRS TSXT'i kapat›r.
◆ 3D Mono : Ses kayna¤› mono olsa bile surround sesin keyfini
ç›kartman›z için SRS TSXT'yi etkinlefltirir.
◆ Stereo : Ses kayna¤› stereo oldu¤unda surround sesin keyfini
ç›kartman›z için SRS TSXT'yi etkinlefltirir.
➢ SRS TSXT etkin oldu¤unda, stereo surround ses sa¤lamak
için Ekolayzer menüsündeki denge ayar› kullan›lamaz.
SRS TSXT : Kapal›
➢
√
√
Ekolayzer
Ekolayzer
ri
s
9/22/05
◆ TruSurround XT, SRS ve Simgesi (
)
SRS Labs Inc’›n ticari markalar›d›r.
TruSurround XT teknolojisi SRS Labs
Inc. lisans› ile bu cihaza dahil edilmifltir.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SRS (
)
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
Türkçe - 43
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 44
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
TV
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi
duyars›n›z.
Kurulum
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
√
: Türkçe
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
√
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
Kapal›
Aç›k
√
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Melodi seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak (Kapal› ya da Aç›k) seçiminizi
yap›n.
6
Onaylamak için ENTER (
√
Dil
MENU (
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Kurulum
Tak-Çal›flt›r
Tafl›
2
Geri
Zaman
▼ Daha
1
√
Kend. Odakl.
“
k
y
o
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Geri
➢
Türkçe - 44
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 45
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak)
“DUAL I-II” dü¤mesi, ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerine
kumanda eder/görüntüler. Televizyon aç›ld›¤›nda, bu mod o anki
yay›na ba¤l› olarak “Çift I” ya da “Stereo” ön ayarlar›na otomatik
olarak geçer.
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
NICAM ↔ Mono
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
NICAM ↔ Mono
Stereo
(Normal)
NICAM Çift I/II
NICAM → NICAM → Mono
Çift I
Çift II
(Normal)
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Çift I/II
Çift I ↔ Çift II
→
Ekran üstü göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
A2
Stereo
Stereo
➢
Stereo ↔ Mono
(Monoya dönüfltürülmüfl)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana
geliyorsa Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (modele göre
önde ya da yanda) “AUDIO-L” girifl ba¤lant›s›n› kullan›n.
Mono ses yaln›zca sol hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II
dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 45
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
4:36 PM
Page 46
Günlük Saat Ayar›
Kurulum
TV
√
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
√
: Türkçe
➢
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
T
g
Televizyonun saatini, “INFO (
)” dü¤mesine bast›¤›n›zda
geçerli saat görünecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik
açma/kapatma zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati
ayarlaman›z gerekir.
Televizyon paneli üzerindeki “ I ” dü¤mesine
(Aç›k/Kapal›) basarken, saat ayar› s›f›rlan›r.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
1
Geri
Zaman
TV
√
√
Saat
√
Oto. Kapanma Kapal›
√
Oto. Aç›lma
--:
-- Kapal› √
√
Oto. Kapanma
--:
-- Kapal› √
ri
--:
Tafl›
√ Tafl›
2
Saat
Dakika
11
00
Ayarla
Türkçe - 46
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Zaman seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Geri
Saat
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
√
Girifl
TV
Geri
--
MENU (
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler, Saat seçili
durumda görüntülenir.
5
ENTER (
6
Saat, Dakika ya de ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. Bu ayarlar› ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak yap›n.
➢
Geri
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat ya da
Dakika ayarlayabilirsiniz.
)
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
4:43 PM
Page 47
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak Bekleme (Standby) moduna
geçme süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
Kurulum
TV
√
Zaman
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
√
Tak-Çal›flt›r
Dil
Ana menü görüntülenir.
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
▼ Daha
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
3
ENTER (
4
Zaman seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
)
Zaman
TV
Saat
11 :35
√
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Oto. Aç›lma
-- : -- Kapal›
√
5
Oto. Kapanma seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Kapanma
-- : -- Kapal›
√
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl zaman
aral›klar›n› (Kapal›, 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin. Onaylamak
için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
)
Tafl›
Girifl
Zaman
TV
➢
◆ Bu seçenekleri yaln›zca SLEEP (
basarak da ayarlayabilirsiniz.
Geri
√
Saat
11 : 35
Kapal›
Oto. Kapanma Kapal›
30
Oto. Aç›l›fl
Kapal›
60
Oto. Kapanma
90
120
150
180
) dü¤mesine
◆ Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal›
görüntülenir. Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa,
televizyonun Standby moduna geçmesine kalan
zaman görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Oto. Kapanma
30
Türkçe - 47
√
√
√
Geri
BP68-00280P-00TUR
9/23/05
4:36 PM
Page 48
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
Kapal› ya da Aç›k zamanlay›c›lar›n› ayarlayarak,
televizyonunuzun:
Kurulum
TV
Zaman
√
Tak-Çal›flt›r
√
Dil
◆ Otomatik olarak aç›l›p ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz
kanal› göstermesini ve;
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanmas›n›
sa¤layabilirsiniz
√
: Türkçe
√
Kend. Odakl.
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
➢
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Saat
√
Geri
Zaman
TV
√
Oto. Kapanma 30 Dakike
√
Oto. Aç›l›fl
-- : -- Kapal›
√
Oto. Kapanma -- : -- Kapal›
√
√
Tafl›
Girifl
Saat
k
ri
30
Etkinlefltirme
10
Evet
Ayarla
√
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5
Oto. Aç›l›fl seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Oto. Aç›l›fl grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
6
Saat, Dakike, Program ya da Düzey seçiminizi yap›n. Bir alan
seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n; de¤eri ayarlamak için de
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
‹stedi¤iniz ayarlarla Oto. Aç›l›fl seçene¤ini etkinlefltirmek için, œ
ya da √ dü¤mesine basarak Etkinlefltirme seçene¤ini seçin,
sonra ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Evet seçin.
8
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
9
Oto. Kapanma seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Oto. Kapanma menüsü görüntülenir.
10
Oto. Kapanma ayar›, Oto. Aç›l›fl ayar yöntemi ile ayn›d›r.
Geri
Zaman
TV
√
P1
Düzey
œ √ Tafl›
i
2
Dakike Program
06
n
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Geri
Oto. Aç›l›fl
TV
Saat
11 : 35
√
Oto. Kapanma
30 Dakike
√
Oto. Aç›l›fl
-- : -- Aç›k
√
Oto. Kapanma
-- : -- Kapal› √
√
Tafl›
Girifl
Oto. Kapanma
TV
œ √ Tafl›
Geri
Saat
Dakike
Etkinlefltirme
23
20
Evet
Ayarla
Türkçe - 48
Geri
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 46’deki
“Günlük Saat Ayar›” bölümüne bak›n). Henüz saati
ayarlamad›ysan›z, ‹lk önce saati ayarlay›n. mesaj›
görüntülenir.
1
√
11 : 35
V
k
y
➢
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›lmad›¤›nda Güç Kapama
Bu zamanlay›c›y› “Aç›k” konumuna ayarlad›¤›n›zda,
televizyon zamanlay›c› taraf›ndan aç›ld›ktan sonraki 3
saat boyunca hiçbir kumanday› çal›flt›rmazsan›z
televizyonunuz kendili¤inden kapanacakt›r. Bu ifllev
yaln›zca zamanlay›c› “Aç›k” modundayken çal›fl›r ve
televizyonun uzun süre aç›k kalmas›ndan
kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt›
kazalar›n› ya da fazla ›s›nmay› önleyer.
)
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 49
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyal aras›nda geçifl
yapmak için uzaktan kumanday› kullan›n.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
2
ENTER (
TV
Girifl
Kaynak Listesi: TV
√
‹sim De¤ifltir
√
i
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Sonuç: Kaynak Listesi seçilir.
3
ENTER (
4
Sinyal kayna¤›n› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, sonra da
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Girifl
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Kaynak Listesi
TV
➢
)
e
TV
◆ TV’ye ekipman ba¤larken afla¤›daki jak setlerinden seçim
yapabilirsiniz: TV’nin arka panelindeki Hrc.1, Hrc.2,
Hrc.3, Komponent1 ya da Komponent2 ve yan
panelindeki AV ya da S-Video.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE (
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
5
)
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl grubunda mevcut seçenekler yeniden görüntülenir.
‹sim De¤ifltir seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
7
Düzenlenecek harici kayna¤› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut cihaz adlar› listelenir.
Video – DVD – Kablo STB – HD STB – Uydu STB - AV
Al›c› – DVD Al›c›s› – Oyun – Video Kamera – DVD
Combo – DHR (DVD HDD Recorder) – PC.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli cihaz› seçin. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Hrc.1
:
----
Hrc.2
:
----
Hrc.3
:
----
AV
:
----
S-Video
:
----
▼ Daha
Tafl›
6
8
Girifl
Geri
Girifl
TV
Kaynak Listesi: TV
√
‹sim De¤ifltir
√
Tafl›
Girifl
Geri
‹sim De¤ifltir
TV
Hrc.1
)
----
Hrc.2
:
Hrc.3
:
AV
:
S-Video
:
Komponent1 :
➢
Geri
- - Video
-- - -DVD
Kablo STB
---HD STB
---Uydu STB
- -AV
- -Al›c›
Komponent2 :
Televizyonu izlerken harici kayna¤› de¤ifltirirseniz,
görüntünün de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
Tafl›
Girifl
Türkçe - 49
†
Geri
√
√
√
√
√
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 50
Teleteks Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi
hizmeti sunar. Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
➢
Teleteks bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden
çok sayfaya bölünmüfltür ve bunlara:
◆ Sayfa numaras›n› girerek
◆ Listeden bir konu seçerek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçerek (FASTEXT
sistemi) eriflilebilir.
Türkçe - 50
‹s
g
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 51
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teleteks bilgilerini televizyonunuzun ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
☛ Teleteks
düzenli olmas› zorunludur; aksi takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
TV
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
P
ya da
kanal› seçin.
2
Teleteks modunu etkinlefltirmek için TTX/MIX (
bas›n.
dü¤mesini kullanarak Teleteks hizmeti sunan
) dü¤mesine
(dizin) dü¤mesine
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
bas›larak bu sayfa her an yeniden görüntülenebilir.
3
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teleteks özelli¤i, as›l yay›n›
ve teleteks bilgilerini ekranda ayr› ayr› görüntülemenizi
sa¤lar.
4
Teleteks sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görüntülemek istiyorsan›z
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
5
Teleteks ekran›ndan ç›kmak için TV (
) dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 51
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 52
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi
Bir Teleteks sayfas› görüntüledi¤inizde, gereksinimlerinize uyan
çeflitli seçenekleri seçebilirsiniz.
TV
Görüntülemek için...
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran
(göster)
Yeniden
(göster)
◆ ‹kinci bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran
• Üç kez
➢
Türkçe - 52
Bu dü¤melere
bas›n:
Aç›kla ya da boyut özelliklerini kulland›ktan sonra normal
görüntüye dönmek için TV (
) dü¤mesine bas›n.
U
d
n
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 53
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
do¤rudan girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ilgili
say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç: Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir.
Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
2
TV
(tut)
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teleteks sayfas›nda
yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir. Seçmek
istedi¤iniz konuya denk gelen renkli dü¤meye bas›n; eriflilebilir
konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç: Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
al
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut alt sayfalar görünür.
◆ ‹stenen alt sayfay› seçin.
sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
5
ya da
dü¤mesine basarak alt
Bitirdi¤inizde, normal yay›na geri dönmek için TV (
dü¤mesine bas›n.
)
Türkçe - 53
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 54
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak)
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teleteks
sayfas› kaydedebilirsiniz.
1
dü¤mesini kullanarak LIST (Listele) modunu seçin.
Sonuç: Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
➢
LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl yapmak için
dü¤mesi kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
dü¤mesine bas›n.
(kaydet)
☛
Türkçe - 54
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 55
Harici Girifl/Ç›k›fllara Ba¤lant›
➢
◆
EXT1, video oyunlar› cihazlar› ya da video disk oynat›c›lar gibi RGB ç›k›fll› cihazlar için kullan›l›r.
◆
Harici cihaz›n›z COMPONENT IN ba¤lant› noktas›na tak›l›ysa, video ç›k›fl› yap›lmaz ve yaln›zca
EXT2'den ses ç›k›fl› olur.
TV’nin Arkas›
①
ya da
VCR
②
DVD
ya da
③
Dekoder/
Video oyun cihaz›
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
Video disk oynat›c›
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Bir S-Video ba¤lant›s› ve iki ses RCA ba¤lant›s› (L+R); EXT2
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R).
Uydu al›c›s›
② ‹kinci bir VCR'niz varsa ve video kaset kopyalamak istiyorsan›z, kaynak
VCR'yi EXT1’e, hedef VCR'yi ise EXT2’ye ba¤layarak sinyali EXT1 den
EXT2 ye yönlendirebilirsiniz.
③ Varsa dekoderinizi VCR'a, VCR'› da televizyonunuza ba¤lay›n.
➃
➃ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› EXT1'e, VCR'yi EXT2'ye
ba¤layarak sinyali EXT1'den EXT2'ye yönlendirebilirsiniz.
☛
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi
ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
Türkçe - 55
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 56
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
RCA (AUDIO OUT-L ve R) ba¤lant›lar›, ses sitemi benzeri cihazlar için (surround ses efektinden
tümüyle yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Ses Sistemi
RCA Girifline Ba¤lant›
➢
RCA (VIDEO + AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar›, kamera, video disk oynat›c› ve baz› video oyun cihazlar›
için kullan›l›r.
Kamera
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
Türkçe - 56
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 57
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
S-VIDEO INPUT ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi S-Video ç›k›fl› olan
cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
①
Kamera
ve
VCR
① Resim ve sesi birlikte oynatmak için hem S-VIDEO INPUT hem de RCA ba¤lant›lar›n›n kullan›lmas› gerekir.
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
DVD
DTV al›c›s›
➢
COMPONENT IN ba¤lant›lar› DVD ya da DTV al›c›s› ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Türkçe - 57
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 58
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi
Televizyonunuz hangi ses/video sinyal ç›k›fllar›n›n, harici
ba¤lant› noktas›na verilece¤ini seçmenizi sa¤lar.
Kurulum
TV
▲ Daha
√
AV Kurulumu
1
2
Tafl›
Girifl
TV
: TV
√
Hrc.2
: Monitör Ç›k›fl›
√
Hrc.3
: TV
√
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
4
AV Kurulumu seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Result:
AV Kurulumu menüsü Hrc. 3 seçiliyken görünür.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak,
Hrc.3 ç›k›fl›na yönlendirilecek kayna¤› seçin.
➢
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Hrc. 1 : Varsay›lan (TV)
Hrc. 2 : Varsay›lan (Monitör Ç›k›fl›)
Hrc. 3 : De¤iflken (TV, Hrc. 1, Hrc. 2 ya da AV)
AV Kurulumu
TV
Hrc.1
√
: TV
Hrc.2
: Monitör Ç›k›fl›
Hrc.3
: TV
√
√
TV
Hrc.1
Hrc.2
AV
Tafl›
Sonuç:
3
5
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Geri
AV Kurulumu
Hrc. 1
MENU (
Girifl
Türkçe - 58
Geri
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
T
E
y
ü
d
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 59
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TV’niz evrensel bir uzaktan kumanda ile birlikte teslim edilir.
Evrensel uzaktan kumanda cihaz› TV’nize kumanda etmenin
yan›nda, VCR, Kablolu TV al›c›s› ve DVD’ye ve baz› Samsung Set
üstü kutulara (VCR, Kablolu yay›n kutusu ve DVD Samsung
d›fl›nda bir firma taraf›ndan üretilmifl olsa bile) kumanda edebilir.
➢
Uzaktan kumanda tüm VCR, DVD Oynat›c›, Kablolu TV
alc›lar› ve Set Üstü Kutularla uyumlu olmayabilir.
1
VCR’›n›z› (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD’nizi) kapat›n.
2
Uzaktan kumanday› VCR (CATV ya da DVD) uzaktan
kumandas›na dönüfltürmek için SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
Uzaktan kumandada befl mod vard›r: TV, VCR, CATV, DVD
ya da STB.
3
SET dü¤mesine bas›n.
4
VCR’›n›z (Kablolu TV al›c›n›z ya da DVD’niz) için bir sonraki
sayfada verilen 3 haneli VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD)
kodunu girin.
Örnek:
5
“6” kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar›na bas›n.
“76” kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar›na bas›n.
POWER ( ) dü¤mesine bas›n. VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da
DVD) aç›lmal›d›r. Seçti¤iniz cihaz aç›lmal›d›r.
➢
6
VCR
Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak ayarlanm›flt›r.
Aç›lmazsa, yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n ama cihaz›n›z›n
markas› için listelenen di¤er kodlardan birini deneyin.
Uzaktan kumandan›z› bir kez ayarlad›ktan sonra, VCR’› (Kablolu
TV al›c›s›n› ya da DVD’yi) uzaktan kumanda ile kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Uzaktan kumandan›z VCR, CATV, DVD ve STB
modunda iken bile, ses dü¤meleri ile televizyonun ses
seviyesini kontrol edebilirsiniz.
◆ Uzaktan kumandan›z TV modundayken, VCR ya da DVD
kumanda dü¤meleri (geri al, durdur, oynat/duraklat ve
h›zl› ileri) VCR ya da DVD’nize kumanda etmeye devam
eder.
Türkçe - 59
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 60
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
007, 026
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
006, 021, 024, 025
Bell&Howell
018
MGA
034
Broksonic
022
Midland
005
Candle
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
Canon
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Colortyme
Craig
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
019, 041
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penny
JVC
Kenwood
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
008
017
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
021, 056
002
Radio Shack/Realistic
007
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
057, 068
019, 025, 041, 042
021
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
034, 048, 056
006, 007, 008, 009, 010
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
026
054, 056
Sanyo
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
048, 051
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
LXI
025
Signature
Magnavox
Türkçe - 60
021, 036, 056, 059
Sony
025
027, 033, 044
4
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 61
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› (devam›)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Unitech
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
Teknika
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
007, 026
026
007, 026
Videosonic
Wards
002
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
4
7
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
Hamlin
003, 024, 031
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
Macom
025, 030
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Magnavox
Oak
Panasonic
003, 022, 027, 037, 044
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Tocom
032
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
Wamer amex
Zenith
046
017, 029, 035, 037, 045
4
7
4
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Türkçe - 61
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 62
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n›
kaydedin ve yerel bayiinizle irtibata geçin.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ “ I ” dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›l›p
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
• KULLANIM OMRU 10 YILDIR
Türkçe - 62
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 63
Memo
Türkçe - 63
BP68-00280P-00TUR
9/22/05
5:11 PM
Page 64
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis
temsilcinizle iliflkiye geçmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250,
2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu,
Seoul, Korea,152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482
EMC : Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189
BP68-00280P-00
Download PDF

advertising