Samsung | SP-62T8HE | Samsung SP-62T8HE Kullanım kılavuzu

J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 1
RENKL‹
TELEV‹ZYON
SP43T6/54T6
SP43T7
SP43T8/54T8/62T8
SP43T9/54T9
SP43Q1
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonunuzu çal›flt›rmadan önce
lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (PIP)
TELETEKST
KEND‹NDEN ODAKLAMA
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 2
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 3
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri
Standart ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 4:3 olan), standart
formattaki tam hareketli görüntüleri izlemek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda gösterilen görüntüler,
standart 4:3 oran format›nda ve sürekli hareketli olmal›d›r. Ekranda, koyu renkli üst ve alt bölümler
gibi (genifl ekran görüntüleri) sabit grafik ve görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon
izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
Genifl ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 16:9 olan), genifl
ekran format›nda tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda izlenen
görüntüler öncelikle 16:9 oran format›nda - ya da televizyonunuzun modeli destekliyorsa ekran› tam
dolduracak flekilde geniflletilmifl - ve sürekli hareket halinde olmal›d›r. Geniflletilmemifl standart
formatl› televizyon görüntüleri ve programlar›nda bulunan koyu bölgeler gibi sabit grafikler ve
görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
Ayr›ca borsa raporlar›, video oyunlar› görüntüleri, istasyon logolar›, web siteleri ya da bilgisayar
grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar›da belirtilen flekilde
s›n›rland›r›lmal›d›r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar›da belirtilenden daha uzun süre
ekranda tutulmas›, resim tüplerinin (CRT’ler) birbirinden farkl› oranda eskimesine ve
görüntülerde hafif ancak kal›c› gölgelenmelere neden olur. Bundan kaç›nmak için görüntü ve
programlar› de¤ifltirin ve sabit görüntüler ya da koyu renkli üst/alt bölümlü olanlar yerine daha
çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü boyutland›rma özelli¤i sunan televizyon
modellerinde, bu kumandalar› kullanarak farkl› formattaki görüntüleri tam ekran olarak izleyin.
‹zlerken kullan›lan televizyon format› seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü
format› seçimi ve kullan›m›ndan kaynaklanan eflit olmayan CRT eskimesi ve di¤er yan›k görüntüler,
Samsung’unuzun s›n›rl› garantisine dahil de¤ildir.
Türkçe - 3
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 4
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri .......................................
3
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak) ..................................................................
6~7
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli ............................................................................
8
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak) ......................................................
9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda (modele ba¤l› olarak)....................................................
10
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas› ............................................................................
11
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas› .............................................
11
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas› .......................................................................
12
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ...............................................................
13
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›..........................................
14
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak (modele ba¤l› olarak) ............................
15
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i........................................................................... 16~17
Bilgilerin Görüntülenmesi ...........................................................................................
18
Dil Seçimi....................................................................................................................
18
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kendili¤inden Odaklanma)...........................
19
Otomatik Kendili¤inden Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›.......................................
20
“Kendili¤inden Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi.......................................
21
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi..............................................................................
22
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›.............................................................................
23
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ...................................................................................... 24~25
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› ...............................................................................
26
Kanal›n Kilitlenmesi ....................................................................................................
27
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›.............................................................................................
28
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas› .....................................
29
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi ..................................................................
30
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi ................................................................
31
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas› ..............................................................
32
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)....................................................................
33
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)..................................................... 34~35
Tarama Modunun Seçilmesi ......................................................................................
36
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas› .......................................
37
Mevcut Resmin Dondurulmas› ...................................................................................
37
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...........................................................
38
Türkçe - 4
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 5
‹çindekiler (devam›)
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI (devam›)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas› ............................................................................
39
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme ................................................................. 40~41
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi .................................................................................
42
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi.....................................................................................
43
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas› .............................................
44
SRS TSXT’nin Ayarlanmas› ..........................................................................
45
Melodi Sesinin Ayarlanmas›..........................................................................
46
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak).............................................
47
Günlük Saat Ayar› .........................................................................................
48
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› .............................................................
49
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›................................
50
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi .............................................................
51
◆ TELETEKS ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teleteks Özelli¤i .........................................................................................................
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi..........................................................................
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi .....................................................................
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi ..............................................................................
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi............................................................................
52
53
54
55
56
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›............................................................................
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas› .............................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›...........................................................................
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .........................................................................
57
58
59
59
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas› ....................................... 60~62
- VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
61
- Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar› ..........................................
62
- DVD Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
62
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce......................
63
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
Türkçe - 5
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 6
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
SP43T6
SP54T6
SP43T7
SP43T8
SP54T8
SP62T8
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
(a)
(b)
(c)
(d)
Video girifl modlar› aras›nda geçifl yapar
Ekran üstü menüyü görüntüler
Kanallar› seçer
Ses seviyesini ayarlar
(e)
(f)
(g)
(h)
TV’nizi aç›p kapat›r
Bekleme ve Zamanlay›c› Göstergesi
Uzaktan kumanda sensörü
Menü sistemindeki seçili opsiyona eriflir
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
➢
◆ Modeline ba¤l› olarak, standby (bekleme) modundayken TV’nizi açmak için
CH
dü¤melerini
kullanabilirsiniz.
◆ - VOL + ve
CH
dü¤meleri uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼/œ/√ dü¤meleri ile ayn› iflleve
sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz TV paneli üzerindeki kumandalar›
kullanabilirsiniz.
Türkçe - 6
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 7
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak) (devam›)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
SP43Q1
SP43T9
SP54T9
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Video girifl modlar› aras›nda geçifl yapar
Ekran üstü menüyü görüntüler
Kanallar› seçer
Ses seviyesini ayarlar
TV’nizi aç›p kapat›r
(f)
(g)
(h)
(i)
Bekleme ve Zamanlay›c› Göstergesi
Uzaktan kumanda sensörü
Menü sistemindeki seçili opsiyona eriflir
TV’nizi bekleme moduna al›r
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Türkçe - 7
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 8
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
TV’nin Yan›
TV’nin Önü
Video Girifli
S-Video Girifli
Video Girifli
Ses Girifli
Ses Girifli
S-Video Girifli
TV’nin Arkas›
e
c
a
d
b
f
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) ANT G‹R‹fi‹ VHF/UHF (75Ω)
( d ) SES ÇIKIfiI
( b ) AV G‹R‹fi‹ (VIDEO/L-AUDIO-R)-1,2
( e ) EK C‹HAZ VIDEO/SES G‹R‹fiI-1, 2
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) AV ÇIKIfiI (VIDEO / L-AUDIO-R)
(f)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
AV G‹R‹fi‹ YA DA ÇIKIfiI
➢
☛
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Ba¤lant› hakk›nda daha fazla bilgi almak için 57~59. sayfalara bak›n.
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan
emin olun. Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihaz›n›zla birlikte verilen
belgelere bak›n.
Türkçe - 8
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 9
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak)
Ekran dekini kullanarak VCR ya da DVD Oynat›c› gibi cihazlardan
görüntü alabilirsiniz.
SP54T8/62T8
SP54T8/62T8
1
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ok yönünde yukar› do¤ru kald›r›n.
2
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya do¤ru çekin.
➢
Yaln›zca yüksekli¤i 126 mm içinde kalan cihazlardan görüntü
al›nmal›d›r. Ekran dekinde bir cihazdan görüntü al›rken, lütfen
cihaz› önden 30 mm ve her iki yandan 20 mm boflluk b›rakarak
yerlefltirin.
SP43Q1
SP43T9/54T9
Türkçe - 9
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 10
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda (modele ba¤l› olarak)
TELEV‹ZYONU BEKLEMEYE ALMA
B‹R DÜ⁄MEYE BASTI⁄INIZDA, SEÇ‹LEN MOD
(TV, VCR, CATV, DVD YA DA STB) VE
LCD’N‹N KALAN P‹L‹ ‹LE B‹RL‹KTE ‘
’
‹fiARET‹ GÖRÜNTÜLEN‹R.
RES‹M BOYUTU/
TELETEKS BOYUTU SEÇ‹M‹
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR, CATV, DVD
OYNATICI VE STB ‹Ç‹N ÇALIfiIR HALE
GET‹R‹N
KANAL ARAMA/
KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL ARASINDA
ARDARDA GEÇ‹fi YAPIN
B‹R, ‹K‹ YA DA ÜÇ BASAMAKLI
KANAL SEÇ‹M‹ (OPS‹YON)/
TELETEKS SAKLAMA (YOK)
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKS SAYFASI
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKS MODU (LIST/FLOF)
SEÇ‹M‹ (YOK)
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKS SAYFASI
TELETEKS GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINININ B‹R ARADA KULLANIMI
B‹LG‹ GÖRÜNTÜLEME/
TELETEKS GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKMA
MENÜ GÖSTER‹M‹/
TELETEKS D‹Z‹N‹
EKRAN MENÜSÜNDE ‹MLEÇ KONTROLÜ
TERC‹H‹N‹Z‹ ONAYLAMA
(KAYDET YA DA G‹R)
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
SRS TruSorrund XT MODU SEÇ‹M‹
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
SES MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
RES‹M DONDURMA
KEND‹NDEN ODAKLAMA
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
OTOMAT‹K KAPATMA
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DNIe AÇIK/KAPALI/DEMO
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEKS ALT SAYFA
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PIP ‹fiLEVLER‹;
- PIP ETK‹NLEfiT‹RME YA DA KAPATMA
(PIP AÇIK)
- ANA RES‹M ‹LE ‹Ç RESM‹N YERLER‹N‹N
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (SWAP)
- ‹Ç RES‹M KANALININ SEÇ‹LMES‹
)
(P /
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEKS ‹PTAL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ ÇIKARTIN VE
RESET DÜ⁄MES‹NE YAKLAfiIK 2~3
SAN‹YE BASIN.
P‹LLER‹ YEN‹DEN TAKIN VE UZAKTAN
KUMANDAYI YEN‹DEN KULLANMAYI
DENEY‹N.
➢
Türkçe - 10
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (
)
- DURDUR ( )
- OYNAT/DURAKLAT (
- HIZLI ‹LER‹ (
)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
)
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
TELETEKS SAYFASI TUTMA
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 11
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z ya da pilini
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
) sembolünü ok
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, afla¤›daki kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ω koaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 22’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 24’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Türkçe - 11
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 12
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas›
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Televizyon program› yay›nlar›n› uydu flebekesi üzerinden izlemek için,
TV’nizin arkas›na bir uydu al›c›s› ba¤lamal›s›n›z.
Ayr›ca flifreli bir yay›n sinyalini çözmek için TV’nizin arkas›na dekoder
ba¤lamal›s›n›z.
Koaksiyel kablo kullanarak
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere tak›n:
◆ Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketi
◆ Televizyon anten girifl soketi
➢
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR
ba¤lamak için afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR’a
◆ VCR’› televizyona
Di¤er durumlarda, al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan
televizyona ba¤layabilirsiniz.
Uydu al›c›s› /
Dekoder
Türkçe - 12
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 13
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
2
Ana voltaj TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
TV
Televizyonun ön taraf›ndaki “ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Televizyonun ön panelindeki Bekleme (Standby)
göstergesi yanar.
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir.
POWER ( ) dü¤mesine bas›ld›¤›nda televizyonunuz
➢ ◆ aç›lmazsa,
SELECT dü¤mesine basarak “TV” modunun
seçili olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ Henüz bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir
görüntü aç›l›r. Sayfa 22’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 24’deki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ I ” (Aç›k/Kapal›)
dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 13
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 14
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, enerji tüketimini azaltmak için Bekleme (Standby)
moduna al›nabilir.
TV
Bekleme (Standby) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek
s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Standby
göstergesi yanar.
2
Televizyonu yeniden açmak için, POWER (
numara dü¤mesine yeniden bas›n.
) ya da herhangi bir
zamanda TV ( ) ya da kanal yukar›/afla¤› (P
➢ Ayn›
dü¤melerine basarak da açabilirsiniz.
☛
Türkçe - 14
/
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
Standby modunda tutmay›n. Televizyonun ön taraf›ndaki
“ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n.
TV’nin elektrik flebekesi ve anten ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en
do¤ru ifllemdir.
)
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 15
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak (modele ba¤l› olarak)
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekran üstü menü sistemini kullanarak televizyonu ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
‹zleme ‹fllevi
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
–
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, ikinci basama¤a birinci
basama¤›n hemen ard›ndan bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
tek basamakl› bir kanal görüntülenir.
-/--/---
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” ya da “---” sembolü
görüntülenir. ‹ki ya da üç basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH
(
)
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV izlenen son kanala geçer.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zl› geçifl yapmak için,
önce bir kanal› seçin, ard›ndan say› dü¤melerini kullanarak
ikinci kanal› seçin. Bu iki kanal aras›nda h›zl› geçifl
yapabilmek için art›k PRE-CH dü¤mesini kullanabilirsiniz.
➢
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
MUTE
(
)
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
(
)
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
için kullan›l›r.
TV
(
)
EXIT
(
)
➢
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek.
-
Afla¤›daki dü¤meler:
◆ Geçerli menü seçenekleri
ni içeren bir alt menü
görüntülemek.
◆ Menü seçimi de¤erini
artt›rmak/azaltmak.
-
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
Standby modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri dön
mek için kullan›l›r.
Türkçe - 15
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 16
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, otomatik olarak ve s›ras›yla bir
çok temel müflteri ayar›n›n yap›lmas› istenir. Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
Plug & Play
Tak ve Çalifltiri Bafllat
1
Tamam
Girifl
Geri
Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan
kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Plug & Play
2
Dil
Plug & Play’i bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
English
Français
3
Türkçe
Girifl
Atla
➢
Plug & Play
4
Anten giriflini kontrol edin.
Tamam
Girifl
5
Plug & Play
6
Atla
➢
Plug & Play
Otomatik kay›t
Bafllat
7
Girifl
Atla
Otomatik kay›t (Auto Store) menüsü görünür.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Bu ifllem tamamland›¤›nda Saat (Clock) menüsü
görüntülenir.
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› durdurmak ya da
normal izlemeye geri dönmek için, MENU (
) dü¤mesine
bas›n.
Saat (Hour), dak. (Min) ya da am/pm ayar›na geçmek için œ ya
da √ dü¤mesine bas›n. Bu ayarlar› † ya da … dü¤mesine
basarak yap›n.
➢
Plug & Play
Alan (Area) menüsü görünür.
Kanal saklamay› bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
Girifl
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da dak (Min) ayarlayabilirsiniz.
Saat
œ √ Tafl›
Saat
dak.
am/pm
--
--
am
Ayarla
Girifl
Plug & Play
Keyifle izleyebilirsiniz.
Tamam
Türkçe - 16
Atla
)
† ya da … dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
†
Tafl›
Anten giriflini kontrol edin. (Check antenna input.)
mesaj› görüntülenir.
Antenin TV’ye ba¤l› oldu¤undan emin olun ve ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Alan
Asya/B.Avrupa
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezya
Dil (Language) menüsü görünür.
Dil (Language) menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye
sonra Dil (Language) menüsü ekrandan kaybolur.
Sonuç:
Atla
) dü¤mesine bas›n.
† ya da … dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug & Play) mesaj›
görüntülenir.
8
ENTER (
9
‹fllem tamamland›¤›nda Keyifle izleyebilirsiniz. (Enjoy your
watching) mesaj› görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 17
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i (devam›)
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z.
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
√
Zaman
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Plug & Play
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Melodi
: Aç›k
√
Dil
Tafl›
3
ENTER (
4
Plug & Play seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekranda Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug & Play)
mesaj› görüntülenir.
5
√
: Türkçe
Ayarlama konusunda daha fazla bilgi için karfl› sayfaya bak›n.
Türkçe - 17
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 18
Bilgilerin Görüntülenmesi
Uzaktan kumanda üzerinde “INFO (
)” dü¤mesine basarak kanal
bilgilerini ve seçti¤iniz ayarlar› görebilirsiniz.
P 1
Mono
Resim Modu
Ses Mod
Saat
:
:
:
Dinamik
Kiflisel
12 : 02 am
Dil Seçimi
TV
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
kullan›lacak dili seçmeniz gerekir.
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
TV
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Geri
3
ENTER (
4
Dil (Language) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
Zaman
√
Plug & Play
√
English
: Türkçe
√
Kendili¤inden Odaklanma
Français
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Dil
Türkçe
Tafl›
1
√
: Türkçe
Girifl
Türkçe - 18
Geri
Sonuç: Seçilebilir diller listelenecektir.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 19
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kendili¤inden Odaklanma)
“Kend. Odaklanma” özelli¤i, karlanma, renk kaymas› ya da yanl›fl
odaklanma meydana geldi¤inde, en uygun resim kalitesini otomatik
olarak bulur. Bu tür durumlar TV’nizi hareket ettirmeniz halinde ortaya
ç›kabilir.
TV
Kurulum
√
Zaman
Dil
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
√
Plug & Play
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
3
4
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da
▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kendili¤inden Odaklanma
Kendili¤inden Odaklanma
√
OTO.
: Kapal›
√
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
√
Sonuç: Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) seçilir.
5
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) mesaj› ile
birlikte odaklama ifllemi bafllar ve yatay çubuk
görüntülenir.
Bu ifllem s›ras›nda resim kalitesinde hafif bozulmalar
meydana gelebilir. Bu ifllem gerçekleflirken, renkler
kayabilir ve ekran kenarlar›nda bir arama etkinli¤i
görüntülenir. Bu ayarlama iflleminin normal bir
parças›d›r. Tamamland›¤›nda tüm ekran ayar görüntüleri
yok olur ve en uygun kalite resim görüntülenmeye
bafllar.
➢
➢
Tafl›
Girifl
Geri
Kendili¤inden Odaklanma
Bu seçenekleri yaln›zca SELF FOCUS dü¤mesine basarak
da ayarlayabilirsiniz.
◆ Kanal ya da baflka bir sinyal de¤iflimi, sabit bir sinyal
al›nana kadar kendinden odaklama ifllevini durdurur.
Sinyal sabit hale gelince yeniden devreye girer.
Sinyal al›nam›yorsa bu ifllev çal›flmaz.
◆ Fazla parlak ›fl›kl› ortam kendinden odaklama ifllevini
etkileyebilir. Bu durumda ortam ›fl›¤›n› azalt›p yeniden
deneyin.
Türkçe - 19
J59A/TUR
7/1/04 3:46 PM
Page 20
Otomatik Kendili¤inden Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
Cihaz aç›l›p ekranda görüntü al›nd›ktan 10 dakika sonra otomatik
olarak bafllar. “Kendili¤inden Odaklanma” en uygun resim kalitesini
ayarlamak için ekran görüntüsünün tümüyle düzenli hale geldi¤i süre
olan 30 dakika sonra otomatik olarak yeniden bafllar.
1
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Geri
MENU (
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
Kendili¤inden Odaklanma
Kendili¤inden Odaklanma
√
OTO.
: Kapal›
√
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
√
3
ENTER (
4
Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da
▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde
bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kendili¤inden Odaklanma
√
Kendili¤inden Odaklanma
OTO.
Mesaj Gösterimi
Tafl›
Girifl
Türkçe - 20
: Kapal›
Kapal› √
: Kapal›
Aç›k √
Geri
5
OTO. (Auto) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
6
Otomatik kendinden odaklama ifllevini devre d›fl› b›rakmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) seçene¤ini seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 21
“Kendili¤inden Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
TV
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Dil
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
ENTER (
4
Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da
▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
√
Plug & Play
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
Kurulum
Zaman
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
TV
Sonuç: Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde
bulunan seçenekler görüntülenir.
5
Mesaj Gösterimi (Message Display) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Kendinden odaklama ifllevi s›ras›nda ekran üzerindeki
Kendili¤inden Odaklanma (Self Foucus) mesaj›n› ve yatay
çubu¤u kald›rmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine
bas›n.
Girifl
Kendili¤inden Odaklanma
Kendili¤inden Odaklanma
√
OTO.
: Kapal›
√
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Tafl›
Geri
Geri
Kendili¤inden Odaklanma
Kendili¤inden Odaklanma
√
OTO.
: Kapal›
√
Mesaj Gösterimi
: Kapal›
Kapal›√
Aç›k
Girifl
Türkçe - 21
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 22
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (bu de¤erler
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen program
numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n› kendiniz
de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Otomatik kay›t (Auto Store) seçilir.
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Alan (Area) seçene¤i seçilmifl olarak Otomatik kay›t
(Auto Store) menüsü görüntülenir.
5
ENTER (
) dü¤mesine bir kez daha bas›n. ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Sonuç: Seçilebilir bölgeler listelenir.
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Ara (Search) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
8
Aramay› bafllatmak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Daha sonra ilk anda seçilmifl olan program görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Otomatik kay›t
Alan
: Kapal›
Asya/B.Avrupa
Ara
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezya
▼
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Otomatik kay›t
: Asya/B.Avrupa √
Alan
√
Ara
Tafl›
Girifl
Geri
Ara
➢
Bafllat
Girifl
Ara
P 1
C -Durdur
Girifl
Tafl›
65 MHz
Geri
S›ralama
Program
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
9
TV
) dü¤mesine bas›n.
Kanal
1
C --
2
C --
3
C --
4
C --
Girifl
Türkçe - 22
Geri
Kanallar kaydedildi¤inde:
◆ ‹stenen s›rada kanallar› s›ralayabilir (bkz. sayfa 23)
◆ Bir kanal› silebilir (bkz. sayfa 26)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilir (bkz. sayfa 28)
◆ LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilir (bkz. sayfa 29)
◆ Dijita azal (Dijital NR) (Dijital Gürültü Azaltma) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz (bkz. sayfa 37).
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 23
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal numaras›n› de¤ifltirmenize olanak verir.
Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir.
‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
2
TV
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
▼ Daha
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Tafl›
ENTER (
4
S›ralama (Sort) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: S›ralama (Sort) menüsü görüntülenir.
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak kanal›n tafl›nmas›n› istedi¤iniz
program numaras›n› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kanal
1
C --
2
C --
3
C --
4
C --
Girifl
TV
Tüm kanallar› istedi¤iniz kanal numaras›na tafl›yana kadar 5 ile 6.
ad›mlar› tekrarlay›n.
Tafl›
Geri
S›ralama
Program
Tafl›
Sonuç: Kanal yeni konumuna tafl›n›r ve tüm di¤er kanallar buna
göre yer de¤ifltirir.
7
Girifl
TV
3
5
Kanal
Otomatik kay›t
Geri
S›ralama
Program
Kanal
1
C --
2
C --
3
C --
4
C --
Girifl
Türkçe - 23
C --
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 24
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
TV
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV
kanal› kaydedebilirsiniz.
Kanal
Otomatik kay›t
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
Kanallar› elle kaydederken:
◆ Bulunan her bir kanal› kaydedip kaydetmeyece¤inizi;
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Geri
1
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Manuel kay›t
2
Program
Tafl›
1
OTO.
BG
C- -
2
OTO.
BG
C- -
3
OTO.
BG
C- -
4
OTO.
BG
C- -
Girifl
Geri
Renk
Sistemi
3
ENTER (
4
Manuel kay›t (Manual Store) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
Ayarla
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Program (Prog.) seçilir.
6
Kanala bir program numaras› atamak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun.
7
Gerekiyorsa, istenen yay›n standard›n› belirleyin. Renk Sistemi
(Color System) seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine sonra da
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla
görüntülenir:
Geri
Manuel kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut kanallar görüntülenir.
Kanal
œ √ Tafl›
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Manuel kay›t
Program
MENU dü¤mesine bas›n.
OTO. (Auto) - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58
8
Ses Sistemi (Sound System) seçilene kadar œ ya da √
dü¤mesine sonra da ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Ses standartlar›
afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
Geri
BG - DK - I - L - M
Manuel kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Türkçe - 24
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 25
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam›)
9
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
inceleyin.
◆ Kanal seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ Gerekli numaray› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
➢ Ses
seçin.
Manuel kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
Manuel kay›t
10
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z œ ya da √ dü¤mesine basarak
Ara (Search) seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
11
Kanal› ve atanm›fl kanal numaras›n› kaydetmek için Kay›t (Store)
seçilene kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n. ENTER (
)
dü¤mesine basarak Tamam (OK) konumuna ayarlay›n.
12
Kaydedilecek her bir kanal için 9. ile 11. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
☛
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile en fazla P99 aras›ndaki kanal
numaralar›na atan›rlar. Bu modda iken konum numaras›n›
girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
Geri
Manuel kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
?
œ √ Tafl›
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
Ayarla
Ayarla
Geri
Manuel kay›t
Program
Renk
Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO.
BG
Kanal
Ara
Kaydet
C- -
83MHz
Tamam
œ √ Tafl›
Girifl
Türkçe - 25
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 26
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda b›rakabilirsiniz.
Böylece, kaydedilmifl kanallar› tararken atlamak üzere seçti¤iniz kanallar
görüntülenmez.
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar
tarama s›ras›nda görüntülenir.
1
Girifl
Geri
2
1
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Ekle/Sil
P
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
MENU (
Haf›zada
3
ENTER (
4
Ekle/Sil (Add/Delete) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sil
< >
P
De¤ifltir
Girifl
Geri
Sonuç: O anki kanal seçili durumda Ekle/Sil (Add/Delete)
menüsü görüntülenir.
Ekle/Sil
P
1
Haf›zada De¤il
5
‹stedi¤iniz kanal› silmek veya eklemek için P veya
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 5. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle
< >
P
De¤ifltir
Girifl
Türkçe - 26
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 27
Kanal›n Kilitlenmesi
Bu özellik, televizyonun kilitlenerek ön panelden aç›lmas›n›
engellemenizi sa¤lar. Ancak televizyonunuz hala uzaktan kumanda ile
aç›labilir durumdad›r. Dolay›s›yla uzaktan kumandan›z› çocuklar›n›z ya
da arzu etmedi¤iniz di¤er insanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutarak,
uygun olmayan programlar›n izlenmesini önleyebilirsiniz.
1
MENU (
TV
) dü¤mesine bas›n.
Kanal
Otomatik kay›t
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
▼ Daha
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
2
Girifl
Geri
Kanal (Channel) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Çocuk Kilidi (Child Lock) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk Kilidi
(Child Lock) menüsü görüntülenir.
5
Kilitlenecek kanal› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
6
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kilitli (Locked) (kilidi açmak için Kilitli De¤il
(Unlocked)) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi
Program
Kilit
1
Kilitli De¤il
2
Kilitli De¤il
3
Kilitli De¤il
4
Kilitli De¤il
Tafl›
Girifl
TV
Çocuk Kilidi
Program
Tafl›
Geri
Kilit
1
Kilitli
2
Kilitli De¤il
3
Kilitli De¤il
4
Kilitli De¤il
Girifl
Türkçe - 27
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 28
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Manuel kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Çocuk Kilidi
√
‹nce Ayar
√
Al›nan görüntü netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik
olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek yoktur.
Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› elle yapman›z
gerekebilir.
1
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
MENU (
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
‹nce Ayar
P 1
3
ENTER (
4
‹nce Ayar (Fine Tune) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
0
S›f›rla
œ √ Ayarla
Tafl›
Kaydet
Geri
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir.
5
Net, temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, istenen
ayara ulaflana kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
0
6
‹nce ayarlar› TV’nin haf›zas›na kaydetmek için ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Geri
7
‹nce ayarlar› s›f›rlamak için, ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak S›f›rla
(Reset) seçene¤ini seçin sonra da ENTER (
) dü¤mesine
bas›n.
‹nce Ayar
P 1 *
S›f›rla
Tafl›
Girifl
Türkçe - 28
)
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 29
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Bu özellik, TV’nizin zay›f sinyalli bölgelerde kullan›lmas› durumunda
yararl›d›r ve zay›f sinyal alan›ndaki parazitleri de¤il TV sinyalini
güçlendirilir. Bu özellik yaln›zca sinyalin zay›f oldu¤u durumlarda ve
ayr›ca geçerli kanalda haf›zaya al›nm›fl oldu¤unda ifle yarar.
TV
Kanal
▲ Daha
LNA
√
: Kapal›
√
Ara
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
Girifl
TV
Geri
Kanal
▲ Daha
) dü¤mesine bas›n.
LNA
Ara
4
LNA seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
Kapal›
: Kapal›
Aç›k
√
)
Tafl›
Girifl
Türkçe - 29
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 30
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi
TV
1
Kanal
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
▲ Daha
LNA
MENU (
√
: Kapal›
√
Ara
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
3
ENTER (
4
Ara (Ch. Scan.) seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe - 30
) dü¤mesine bas›n.
Belle¤e kaydedilmifl her kanal› görebilirsiniz.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 31
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim modunu seçebilirsiniz.
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Resim
Mod
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Boyut
Tarama Modu : OTO.
√
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Dijital NR
√
Renk Tonu
ENTER (
ENTER (
Geri
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Onaylamak için ENTER (
Resim
Mod
: Dinamik
Dinamik
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.MODE (
Resim Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
√
√
Standart
Renk Tonu
: Normal
√
Sinema
Boyut
√
Kiflisel
Tarama Modu : OTO.
√
Kiflisel
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
➢
: Kapal›
Girifl
TV
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Dinamik (Dynamic) - Standart (Standard) - Sinema
(Movie) - Kiflisel (Custom)
6
√
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut seçenekler listelenenir.
5
√
: Normal
▼ Daha
Sonuç: Mod (Mode) seçilir.
4
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Kiflisel
Tafl›
3
√
: Dinamik
:
Dinamik
Türkçe - 31
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 32
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas›
TV
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sa¤layacak bir
dizi ayar vard›r.
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
Boyut
√
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
1
2
100
50
75
55
3
ENTER (
4
Kiflisel (Custom) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Kontrast
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ilgili seçene¤i (Kontrast (Contrast),
Parlakl›k (Brightness), Netlik (Sharpness), Renk (Color) ya da
Ton (Tint)-yaln›zca NTSC) seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yönde hareket
ettirin.
Özel ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yapt›¤›n›z takdirde,
görüntü standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) ayar›na
geçecektir.
➢
100
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kiflisel (Custom) menüsü görüntülenir.
5
Girifl
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kiflisel
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Geri
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
MENU (
Resim
Mod
√
: Dinamik
Renk Tonu
Resim (Picture) menüsüne geri dönmek için MENU (
)
dü¤mesine bas›n. Renk Tonu (Color Tone) seçilene kadar ▲ ya
da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen renk tonunu (K›rm›z› 1
(Warm 1) ~ K›rm›z› 10 (Warm 10), Normal, Mavi 1 (Cool 1) ~
Mavi 10 (Cool 10)) seçin.
√
: Normal
√
Boyut
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
6
√
Kiflisel
Girifl
Renk Tonu
Geri
Normal
Türkçe - 32
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 33
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
1
MENU (
Resim
Mod
) dü¤mesine bas›n.
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Renk Tonu
√
: Normal
√
Boyut
2
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
▼ Daha
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
TV
Boyut
Zoom 1
Zoom 2
Sinema
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Tafl›
Normal
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Zoom 1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom 2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
Sinema
(Cinema)
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri renge
döner.
➢
Geri
Normal
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
➢
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
5
: Kapal›
Girifl
TV
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom 1 ya da Zoom 2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
◆ PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
4:3 Sinyali
Normal
Zoom 1
Zoom 2
Sinema
Zoom 1
Zoom 2
Sinema
16:9 Sinyali
Normal
Türkçe - 33
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 34
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
1
√
Boyut
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
: Kapal›
2
Girifl
TV
Geri
Boyut
16:9
Panoramik
Zoom 1
Zoom 2
4:3
Sinema 1
Sinema 2
Tafl›
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
√
: Normal
MENU (
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
5
Girifl
Geri
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
16:9
TV
Resmi 16:9 genifl ekran oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar.
Panoramik Genifl ekran görüntünün do¤al görünmesini sa¤lar.
(Panorama)
Zoom 1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom 2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
4:3
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Sinema 1 En uygun ekran görüntüsünü korumak için resim
(Cinema 1) dikey olarak büyütülür ve ekran›n alt ve üstündeki
alanlar (siyah fleritler) gri renge boyan›r.
Sinema 2 Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri
(Cinema 2) renge döner.
➢
◆ ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom 1 ya da Zoom 2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Zoom 1, Zoom 2, Sinema 1 (Cinema 1) ve Sinema 2
(Cinema 2) modlar›nda alt yaz›lar ç›kar›labilir ya da ekran
alan›n›n alt›na gizlenebilir.
➢
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
◆ PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
Türkçe - 34
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 35
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu) (devam›)
4:3 Sinyali
16:9
16:9
4:3
4:3
Panoramik
Panoramik
Sinema 1
Sinema 1
Zoom 1
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 2
Sinema 2
Sinema 2
16:9 Sinyali
16:9
16:9
4:3
4:3
Panoramik
Panoramik
Sinema 1
Sinema 1
Zoom 1
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 2
Sinema 2
Sinema 2
Türkçe - 35
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 36
Tarama Modunun Seçilmesi
TV
Resim
Mod
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
En küçük resim titremelerini bile azaltmak için Tarama modu (Scan
Mode) ayar›n›n Natürel modda bulunmas› en do¤rusudur. Ancak, baz›
nadir yay›n tipleri (NTSC-M)için tarama modunun de¤ifltirilmesi daha
verimli olabilir.
√
: Normal
√
Boyut
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
: Kapal›
1
Girifl
TV
Mod
√
: Dinamik
Renk Tonu
√
√
: Normal
Boyut
OTO.
Tarama Modu : Auto Do¤al
Dijital NR
: Kapal›
Dijital
▼ Daha
Yo¤un
Girifl
√
3
ENTER (
4
Tarama Modu (Scan Mode) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
√
√
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
OTO. (Auto) - Do¤al (Natural) - Dijital (Digital) Yo¤un (Progressive)
Geri
6
Türkçe - 36
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Resim
Kiflisel
Tafl›
2
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
MENU (
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 37
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda görüntülenebilecek
statik ve hatal› görüntüleri azaltmak için bu özelli¤i kullan›n.
TV
Resim
Mod
1
2
MENU (
4
5
√
Kiflisel
) dü¤mesine bas›n.
Renk Tonu
√
: Normal
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Boyut
Tarama Modu : OTO.
√
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Dijital NR
√
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
√
: Dinamik
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
: Kapal›
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Resim
Mod
Dijital NR (Digital NR) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
√
: Dinamik
√
Kiflisel
Renk Tonu
√
: Normal
√
Boyut
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tarama Modu : OTO.
√
Dijital NR
√
▼ Daha
Tafl›
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Girifl
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Bir televizyon program› izlerken yaln›zca “STILL (
)” dü¤mesine
basarak görüntüyü dondurabilirsiniz. Normal izleme durumuna geri
dönmek için yeniden bu dü¤meye bas›n.
Türkçe - 37
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 38
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
TV
Resim
▲ Daha
√
PIP
DNIe
√
: Aç›k
Bu özellik, 3B parazit indirgeme, ayr›nt› güçlendirme, kontrast
güçlendirme ve beyaz rengin güçlendirilmesi özellikleri ile daha ayr›nt›l›
görüntü olana¤› sa¤lar. Yeni görüntü karfl›lama Algoritmas› daha parlak,
temiz ve çok daha ayr›nt›l› görüntü sunar. DNIeTM teknolojisi ald›¤› her
sinyali gözlerinize uygun hale getirir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
2
TV
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Resim
▲ Daha
√
PIP
DNIe
Tafl›
: Aç›kAç›k
Kapal›
Demosu
Girifl
√
Geri
DNIe Demosu
DNIe Aç›k
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
DNIe Kapal›
3
ENTER (
4
DNle seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
Ayar› de¤ifltirmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ Aç›k (On) : DNIe modunu açar.
◆ Kapal› (Off): DNIe modunu kapat›r.
◆ Demosu (Demo) (‹ste¤e Ba¤l›) : DNI’y› uygulamadan önceki
ekran sa¤da, sonraki ekran
ise solda görüntülenir.
➢
Türkçe - 38
) dü¤mesine bas›n.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki DNIe dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
)
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 39
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düflük kaliteli
görüntüyü izlemeye devam etmek istiyorsan›z “Mavi ekran (Blue
Screen)” modunu “Kapal› (Off)” konumuna ayarlay›n.
TV
Kurulum
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
4
ENTER (
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kurulum
√
Zaman
) dü¤mesine bas›n.
√
Plug & Play
Dil
Mavi ekran (Blue Screen) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Türkçe
Tafl›
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
√
Melodi
5
√
Plug & Play
Dil
1
√
Zaman
: Kapal›
Kapal›
: Aç›kAç›k
Girifl
Türkçe - 39
√
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 40
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
Resim
TV
▲ Daha
√
PIP
DNIe
Ana resim alt›nda TV programlar›ndan ya da harici A/V ayg›tlar›ndan
gelen bir alt resim görüntüleyebilirsiniz. Bu yolla, TV veya baflka bir
görüntü girdisi izlerken, ayn› anda baflka bir TV program› ya da ba¤l›
ayg›tlardan gelen video girdisini izleyebilirsiniz.
√
: Aç›k
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
2
Geri
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
PIP
TV
: Aç›k
Kapal›
: TV Aç›k
√
Kaynak
Boyut
:
√
PIP
√
√
De¤ifltir
Konum
:
√
Prog.
: P 1
√
Tafl›
Girifl
PIP
: Aç›k
Kaynak
: TV
Boyut
:
Prog.
TV
√
√
AV1
√
AV2
: P 1 AV3
√
:
Girifl
PIP seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n. Etkinlefltirmek için, ▲ ya
da ▼ dü¤mesine basarak PIP’yi Aç›k (On) konumuna ayarlay›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Kaynak (Source) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut kaynaklar görüntülenir.
TV - Hrc. - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video
7
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç görüntünün hangi kaynaktan
al›naca¤›n› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
8
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
Boyut
:
√
Konum
:
√
Prog.
: P 1
√
Tafl›
Sonuç: Mevcut boyutlar görüntülenir.
(Büyük) (Küçük) (Çift) (3-PIP) (12-PIP)
√
De¤ifltir
Girifl
➢
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
Boyut
:
√
√
De¤ifltir
Konum
:
√
Prog.
: P 1
√
Girifl
Türkçe - 40
Geri
◆ 12-PIP : 12 adede kadar belle¤e al›nm›fl kanal› iç
ekranda ayn› anda izleyebilirsiniz.
◆ 12-PIP ya da 3-PIP modunda, iç ve ana resim birbiriyle
ya da iç resmin konumu de¤ifltirilemez.
Geri
PIP
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: PIP seçene¤i seçili halde PIP menüsü görüntülenir.
PIP
TV
Tafl›
4
√
S-Video
Tafl›
ENTER (
√
Hrc.
De¤ifltir
Konum
3
Geri
PIP
TV
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
9
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç resmin boyutunu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
10
De¤ifltir (Swap) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana görüntü ve iç görüntü birbiriyle yer de¤ifltirir.
➢
12-PIP ya da 3-PIP modunda yoktur.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 41
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme (devam›)
Konum (Position) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
11
Sonuç: Kullan›labilecek konumlar ekrana gelir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç resmin konumunu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
13
Prog. seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
)
dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak iç görüntüde
izlemek istedi¤iniz kanal› seçebilirsiniz.
➢
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
Boyut
:
√
√
De¤ifltir
(Position) menüsü, Boyut (Size) Büyük (Large) veya
➢ Konum
Küçük (Small) oldu¤u zaman kullan›labilir.
12
PIP
TV
Konum
:
√
Prog.
: P 1
√
Tafl›
Girifl
PIP
TV
Kaynak (Source) TV’ye ayarlanm›flsa, iç resmin kanal›n›
seçebilirsiniz.
Geri
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
Boyut
:
√
√
De¤ifltir
Konum
:
√
Prog.
: P 1
√
Tafl›
Girifl
Geri
PIP
TV
PIP
: Aç›k
√
Kaynak
: TV
√
Boyut
:
√
√
De¤ifltir
Konum
:
√
Prog.
: P 1
P 1
√
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
Ayarla
Dü¤meler
Özellik
PIP
PIP ifllevini do¤rudan etkinlefltirmek veya devre d›fl›
b›rakmak için kullan›l›r.
SWAP
Ana görüntü ve alt görüntünün karfl›l›kl› yer de¤ifltirmesi
için kullan›l›r.
resim Video modunda ve iç resim TV
➢ Ana
modundayken, iç resmin kanal›n› de¤ifltirdikten
Girifl
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
sonra SWAP (
) dü¤mesine basarsan›z ana
resmin sesini duyamayabilirsiniz. Bu durumda, ana
resim kanal›n› yeniden seçin.
P
/
Geri
Alt görüntünün kanal›n› seçmek için kullan›l›r.
Türkçe - 41
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 42
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.
Ses
TV
Mod
√
: Kiflisel
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
SRS TSXT
√
: Kapal›
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mod (Mode) seçilir.
Ses
TV
: Kiflisel
Standart √
Müzik √
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›Film √
Konuflma√
SRS TSXT
: Kapal›
Kiflisel
Mod
4
ENTER (
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n. Ses etkileri
afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Ekolayzer
Tafl›
Girifl
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Standart (Standard) - Müzik (Music) - Film (Movie) Konuflma (Speech) - Kiflisel (Custom)
Geri
6
Onaylamak için ENTER (
➢
Kiflisel
Türkçe - 42
) dü¤mesine bas›n.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki S.MODE (
: Resim
Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 43
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
Ses
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Mod
√
: Kiflisel
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
SRS TSXT
√
: Kapal›
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Ekolayzer (Equalizer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Geri
Ekolayzer
TV
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak Ekolayzer (Equalizer)
menüsü görüntülenir.
5
Girifl
R
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
L
100 300 1K 3K 10K
➢
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
√ Tafl›
Ayarla
Türkçe - 43
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 44
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas›
Ses
TV
Mod
√
: Kiflisel
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
SRS TSXT
√
: Kapal›
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu özellik
modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da modülasyon
sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen kanal›n ses düzeyini
otomatik olarak ayarlar.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
2
Mod
Tafl›
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Ses
TV
√
: Kiflisel
Ekolayzer
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
Aç›k
√
Girifl
Türkçe - 44
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Geri
√
3
ENTER (
4
Oto. Ses Düzeyi (Auto Volume) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 45
SRS TSXT’nin Ayarlanmas›
TruSurround XT, 5.1 çok kanall› bir içeri¤i iki hoparlör üzerinden
oynatma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. Trusurround
televizyonun kendi hoparlörleri dahil her tür iki hoparlörlü sistem
üzerinden flafl›rt›c› bir gerçek surround ses sistemi deneyimi sa¤lar.
Tüm çok kanall› formatlarla tam uyumludur.
1
Ses
TV
Mod
√
: Kiflisel
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
√
SRS TSXT
√
: Kapal›
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Ses
TV
3
4
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Mod
SRS TSXT seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Kapal›
Kapal› √
3D mono
Stereo
SRS TSXT
Ayar› de¤ifltirmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. (Kapal› (Off),
3D mono ya da Stereo).
◆ TruSurround XT, SRS ve Simgesi (
)
SRS Labs Inc’›n ticari markalar›d›r.
TruSurround XT teknolojisi SRS Labs Inc.
lisans› ile bu cihaza dahil edilmifltir.
√
Oto. Ses Düzeyi : Kapal›
Tafl›
➢
√
: Kiflisel
Ekolayzer
Girifl
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SRS (
) dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
SRS TSXT :
Kapal›
Türkçe - 45
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 46
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi duyars›n›z.
Kurulum
TV
Zaman
√
Plug & Play
√
Dil
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Girifl
√
Tafl›
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
Kapal›
Aç›k
√
Girifl
Türkçe - 46
Geri
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Melodi (Melody) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak (Kapal› (Off) ya da Aç›k (On))
seçiminizi yap›n.
6
Onaylamak için ENTER (
√
Plug & Play
Dil
2
Geri
Zaman
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kurulum
TV
MENU (
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
Tafl›
1
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 47
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak)
“DUAL I-II” dü¤mesi, ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerine kumanda
eder/görüntüler. Televizyon aç›ld›¤›nda, bu mod o anki yay›na ba¤l›
olarak “Çift I” ya da “Stereo” ön ayarlar›na otomatik olarak geçer.
A2
Stereo
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
NICAM ↔ Mono
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
NICAM ↔ Mono
Stereo
(Normal)
NICAM Çift I/II
NICAM → NICAM → Mono
Çift I
Çift II
(Normal)
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Çift I/II
Çift I ↔ Çift II
Stereo
➢
→
Ekran üstü göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
Stereo ↔ Mono
(Monoya dönüfltürülmüfl)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana geliyorsa
Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (modele göre önde
ya da yanda) “AUDIO-L” girifl ba¤lant›s›n› kullan›n. Mono ses
yaln›zca sol hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II dü¤mesine
bas›n.
Türkçe - 47
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 48
Günlük Saat Ayar›
Kurulum
TV
√
Zaman
➢
√
Plug & Play
Dil
Televizyonun saatini, “INFO (
)” dü¤mesine bast›¤›n›zda geçerli saat
görünecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik açma/kapatma
zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati ayarlaman›z gerekir.
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
1
Tafl›
Girifl
Geri
Saat
2
Kapan›fl Ayar› : Kapal›
√
Oto. Aç›l›fl
: Kapal›
√
Oto. Kapan›fl : Kapal›
√
Tafl›
Girifl
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Saat
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
√
: -- : -- am
MENU (
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Zaman
TV
Televizyon paneli üzerindeki “ I ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›)
basarken, saat ayar› s›f›rlan›r.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler, Saat
(Clock) seçili durumda görüntülenir.
5
ENTER (
6
Saat (Hour), dak. (Min) ya de am/pm ayar›na geçmek için œ ya
da √ dü¤mesine bas›n. Bu ayarlar› † ya da … dü¤mesine
basarak yap›n.
) dü¤mesine bas›n.
Saat
Saat
dak.
am/pm
11
00
am
➢
√ Tafl›
Ayarla
Türkçe - 48
Geri
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da dak. (Min) ayarlayabilirsiniz.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 49
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak Bekleme (Standby) moduna geçme
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
1
√
Zaman
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Dil
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Zaman
TV
Saat
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Kapan›fl Ayar› (Sleep timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl zaman
aral›klar›n› (Kapal› (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ Bu seçenekleri yaln›zca SLEEP (
ayarlayabilirsiniz.
√
Oto. Aç›l›fl
: Kapal›
√
Oto. Kapan›fl : Kapal›
√
Tafl›
Girifl
◆ Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal› (Off)
görüntülenir. Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa, televizyonun
Standby moduna geçmesine kalan zaman görüntülenir.
Geri
Zaman
TV
) dü¤mesine basarak da
√
: 11 : 35 am
Kapan›fl Ayar› : Kapal›
Saat
➢
√
Plug & Play
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum
TV
√
: 11 : Kapal›
35 am
Kapan›fl Ayar› : Kapal›30
√
Oto. Aç›l›fl
: Kapal›60
√
Oto. Kapan›fl : Kapal›90
√
120
150
180
Tafl›
Girifl
Kapan›fl Ayar› : 30
Türkçe - 49
Geri
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 50
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
Kapal› (Off) ya da Aç›k (On) zamanlay›c›lar›n› ayarlayarak,
televizyonunuzun:
Kurulum
TV
Zaman
√
Plug & Play
√
Dil
√
: Türkçe
Kendili¤inden Odaklanma
√
Mavi ekran
: Kapal›
√
Melodi
: Aç›k
√
Tafl›
◆ Otomatik olarak aç›l›p ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
göstermesini ve;
Girifl
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanmas›n›
sa¤layabilirsiniz
➢
Geri
Zaman
TV
Saat
√
: 11 : 35 am
Kapan›fl Ayar› : 30
: Kapal›
√
√
Tafl›
Girifl
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Oto. Aç›l›fl (On Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Oto. Aç›l›fl (On Timer) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
6
Saat (Hour), dak. (Min), am/pm, Program (Prog.) ya da Düzey
(Volume) seçiminizi yap›n. Bir alan seçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n; de¤eri ayarlamak için de ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n.
7
‹stedi¤iniz ayarlarla Oto. Aç›l›fl (On Timer) seçene¤ini
etkinlefltirmek için, œ ya da √ dü¤mesine basarak Activasyon
(Activation) seçene¤ini seçin, sonra ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak Evet (Yes) seçin.
8
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
9
Oto. Kapan›fl (Off Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Oto. Kapan›fl (Off Timer) menüsü görüntülenir.
10
Oto. Kapan›fl (Off Timer) ayar›, Oto. Aç›l›fl (On Timer) ayar
yöntemi ile ayn›d›r.
√
dak.
Oto. Kapan›fl : Kapal›
Oto. Aç›l›fl
Geri
Oto. Aç›l›fl
TV
Oto. Aç›l›fl
Saat
dak.
am/pm
6
30
am
Program Düzey Activasyon
P1
œ √ Tafl›
10
Evet
Ayarla
Geri
Zaman
TV
Saat
√
: 11 : 35 am
Kapan›fl Ayar› : 30
Oto. Aç›l›fl
√
dak.
: 6 : 30 am Aç›k
Tafl›
Girifl
√
√
Oto. Kapan›fl : Kapal›
Geri
Oto. Kapan›fl
TV
Oto. Kapan›fl
œ √ Tafl›
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 48’deki
“Günlük Saatin Ayarlanmas› bölümüne bak›n). Henüz saati
ayarlamad›ysan›z, ‹lk önce saati ayarlay›n. (Set the clock first)
mesaj› görüntülenir.
Saat
dak.
11
00
am/pm Activasyon
Ayarla
Türkçe - 50
pm
Evet
Geri
➢
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›lmad›¤›nda Güç Kapama
Bu zamanlay›c›y› “Aç›k” konumuna ayarlad›¤›n›zda, televizyon
zamanlay›c› taraf›ndan aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir
kumanday› çal›flt›rmazsan›z televizyonunuz kendili¤inden
kapanacakt›r. Bu ifllev yaln›zca zamanlay›c› “Aç›k”
modundayken çal›fl›r ve televizyonun uzun süre aç›k
kalmas›ndan kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt›
kazalar›n› ya da fazla ›s›nmay› önleyer.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 51
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyal aras›nda geçifl yapmak
için uzaktan kumanday› kullan›n.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
2
ENTER (
Girifl
TV
) dü¤mesine bas›n.
Kaynak Listesi : TV
√
‹sim De¤ifltir
√
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kaynak Listesi (Source List) seçilir.
3
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
TV
Sinyal kayna¤›n› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, sonra da
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
➢
◆ TV’ye ekipman ba¤larken afla¤›daki jak setlerinden seçim
yapabilirsiniz: TV’nin arka panelindeki Hrc. (Ext.), AV1,
AV2, Parça1 (Component1) ya da Parça2 (Component2)
ve yan panelindeki AV3 ya da S-Video.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE (
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
6
‹sim De¤ifltir (Edit Name) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
Düzenlenecek harici kayna¤› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut cihaz adlar› listelenir.
Video (VCR) – DVD – Kablo STB (Cable STB) – HD
STB – Uydu STB (Sat. STB) - Receiver (AV Receiver) –
DVD Al›c›s› (DVD Receiver) – Oyun (Game) – Video
Kamera (Camcorder) – DVD Combo – DHR (DVD HDD
Recorder) – PC.
➢
:
----
AV1
:
----
AV2
:
----
AV3
:
----
S-Video
:
----
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
Girifl
TV
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubunda mevcut seçenekler yeniden
görüntülenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli cihaz› seçin. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Hrc.
)
5
8
Kaynak Listesi
TV
Kaynak Listesi : TV
√
‹sim De¤ifltir
√
Tafl›
Girifl
Geri
‹sim De¤ifltir
TV
Hrc.
AV1
:
---- - -Video
-
√
AV2
:
- - - DVD
-
√
AV3
:
- -Kablo
- - STB √
S-Video
:
- - HD
- - STB
Parça1
:
- -Uydu
- - STB √
▼ Daha
)
Tafl›
†
Girifl
Televizyonu izlerken harici kayna¤› de¤ifltirirseniz, görüntünün
de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
Türkçe - 51
Geri
√
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 52
Teleteks Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar.
◆ Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
➢
Teleteks bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden çok
sayfaya bölünmüfltür ve bunlara:
◆ Sayfa numaras›n› girerek
◆ Listeden bir konu seçerek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçerek (FASTEXT sistemi)
eriflilebilir.
Türkçe - 52
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 53
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teleteks bilgilerini televizyonunuzun ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
☛
Teleteks bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
düzenli olmas› zorunludur; aksi takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
TV
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
P ya da
kanal› seçin.
2
Teleteks modunu etkinlefltirmek için TTX/MIX (
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesini kullanarak Teleteks hizmeti sunan
)
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
(dizin) dü¤mesine
bas›larak bu sayfa her an yeniden görüntülenebilir.
3
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teleteks özelli¤i, as›l yay›n›
ve teleteks bilgilerini ekranda ayr› ayr› görüntülemenizi
sa¤lar.
4
Teleteks sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görüntülemek istiyorsan›z
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
5
Teleteks ekran›ndan ç›kmak için TV (
) dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 53
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 54
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi
Bir Teleteks sayfas› görüntüledi¤inizde, gereksinimlerinize uyan çeflitli
seçenekleri seçebilirsiniz.
TV
Görüntülemek için...
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran
(göster)
Yeniden
(göster)
◆ ‹kinci bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran
• Üç kez
➢
Türkçe - 54
Bu dü¤melere
bas›n:
Aç›kla ya da boyut özelliklerini kulland›ktan sonra normal
görüntüye dönmek için TV (
) dü¤mesine bas›n.
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 55
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras› do¤rudan
girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ilgili
say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç: Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir.
Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
2
TV
(tut)
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teleteks sayfas›nda
yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir.
Seçmek istedi¤iniz konuya denk gelen renkli dü¤meye bas›n;
eriflilebilir konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç: Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut alt sayfalar görünür.
◆ ‹stenen alt sayfay› seçin.
sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
5
ya da
dü¤mesine basarak alt
Bitirdi¤inizde, normal yay›na geri dönmek için TV (
dü¤mesine bas›n.
)
Türkçe - 55
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 56
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teleteks sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
dü¤mesini kullanarak LIST (Listele) modunu seçin.
Sonuç: Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
➢
Türkçe - 56
LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl yapmak için
dü¤mesi kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
dü¤mesine bas›n.
(kaydet)
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 57
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
(Girifl/Ç›k›fl)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
③
①
➃
VCR
Dekoder/
Video oyun cihaz›
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Video disk oynat›c›
②
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
ya da
Uydu al›c›s›
ya da
⑤
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
② Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
◆ Bir S-Video ba¤lant›s› ve iki ses RCA ba¤lant›s› (L + R)
③ ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaset kayd› yapmak istiyorsan›z, kaynak VCR’› IN 1(ya da IN 2) e, hedef
VCR’› ise OUT soketine ba¤lay›n. Böylece sinyali kaynak VCR’dan hedef VCR’a yönlendirmifl olursunuz.
➃ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
⑤ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› IN 1’e (ya da IN 2) ve VCR’› OUT’a ba¤lay›n. Böylece sinyali
➅
IN 1’den (ya da IN 2) OUT’a yönlendirebilirsiniz.
Mevcut resmi harici bir cihazda görüntülemek için OUT kullan›l›r. Mevcut görüntüyü kaydetmek
istiyorsan›z VCR’›n›z› OUT soketine ba¤lay›n.
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
(Girifl)
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kamera
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Video disk oynat›c›
TV’nin Önü
(Girifl)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Video oyun cihaz›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Türkçe - 57
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 58
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
AUDIO OUT RCA ba¤lant›lar›, ses sitemi benzeri cihazlar için (surround ses
efektinden tümüyle yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Türkçe - 58
Ses Sistemi
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 59
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
➢
S-VIDEO INPUT ve RCA (AUDIO3-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi S-Video ç›k›fl› olan
cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
①
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kamera
ve
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
①
VCR
TV’nin Önü
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ve
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
① Resim ve sesi birlikte oynatmak için hem S-VIDEO INPUT hem de RCA ba¤lant›lar›n›n kullan›lmas› gerekir.
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
DTV al›c›s›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
DVD
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
COMPONENT IN ba¤lant›lar› DVD ya da DTV al›c›s› ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Türkçe - 59
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 60
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR
TV’niz evrensel bir uzaktan kumanda ile birlikte teslim edilir. Üniversal
uzaktan kumanda cihaz› TV’nize kumanda etmenin yan›nda,
Samsung’un ürünü olan Set-Top-Box (Set Üstü Al›c›), VCR, Kablolu TV
al›c›s› ve DVD’ye de (Bu cihazlar baflka üreticiler taraf›ndan üretilmifl
olsalar bile) kumanda eder.
➢
Uzaktan kumanda tüm VCR, DVD Oynat›c› ve Kablolu TV
alc›lar› ile uyumlu olmayabilir.
1
VCR’›n›z› (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD’nizi) kapat›n.
2
Uzaktan kumanday› VCR (CATV ya da DVD) uzaktan
kumandas›na dönüfltürmek için SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
Uzaktan kumandada befl mod vard›r: TV, VCR, CATV, DVD
ya da STB.
3
SET dü¤mesine bas›n.
4
VCR’›n›z (Kablolu TV al›c›n›z ya da DVD’niz) için bir sonraki
sayfada verilen 3 haneli VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD)
kodunu girin.
Örnek:
5
POWER ( ) dü¤mesine bas›n. VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da
DVD) aç›lmal›d›r. Seçti¤iniz cihaz aç›lmal›d›r.
➢
6
“6” kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar›na bas›n.
“76” kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar›na bas›n.
Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak ayarlanm›flt›r.
Aç›lmazsa, yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n ama cihaz›n›z›n
markas› için listelenen di¤er kodlardan birini deneyin.
Uzaktan kumandan›z› bir kez ayarlad›ktan sonra, VCR’› (Kablolu
TV al›c›s›n› ya da DVD’yi) uzaktan kumanda ile kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Uzaktan kumandan›z STB, VCR, CATV, ve DVD
modunda iken bile, ses dü¤meleri ile televizyonun ses
seviyesini kontrol edebilirsiniz.
◆ Uzaktan kumandan›z TV modundayken, VCR ya da DVD
kumanda dü¤meleri (geri al, durdur, oynat/duraklat ve
h›zl› ileri) VCR ya da DVD’nize kumanda etmeye devam
eder.
Türkçe - 60
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 61
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
Broksonic
Candle
007, 026
MGA
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Craig
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
Dimensia
006, 021, 024, 025
018
Canon
Colortyme
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
007, 026
Mitsubishi
034
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
Optimus
Panasonic
Pentax
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
008
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penny
JVC
Kenwood
002
Radio Shack/Realistic
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
RCA
019, 025, 041, 042
021
021, 056
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
LXI
025
Signature
Magnavox
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
Türkçe - 61
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 62
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› (devam›)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Unitech
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
Teknika
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
007, 026
026
007, 026
Videosonic
Wards
002
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
SA
042, 043
Hamlin
003, 024, 031
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
025, 030
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Samsung
015, 023
Stargate 2000
036
Sylvania
016
026
Texscan
016
003, 022, 027, 037, 044
Tocom
019, 021, 023, 028
Universal
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
Regal
042, 043
019, 023, 028
Philips
RCA
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
014, 022, 040
003
Wamer amex
Zenith
032
033, 034
019, 021, 023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Türkçe - 62
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 63
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle irtibata geçin.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ “ I ” dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›l›p
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
Türkçe - 63
J59A/TUR
7/1/04 3:47 PM
Page 64
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis
temsilcinizle iliflkiye geçmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250,
2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu,
Seoul, Korea,152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482
EMC : Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189
BP68-00371A-00
Download PDF

advertising