Samsung | CW-29Z306V | Samsung CW-29Z306V Kullanım kılavuzu

AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 1
RENKL‹
TELEV‹ZYON
Kullan›m K›lavuzu
Birimi çal›flt›rmadan önce lütfen bu kitap盤›
dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (iste¤e ba¤l›)
TELETEKST
Bu adrese giderek ürününüzü kaydettirebilirsiniz www.samsung.com/global/register
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 2
AA68-03660M-00Tur
7/22/05
5:15 PM
Page 3
‹çindekiler
◆ TELEV‹ZYONUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r) ............................................................
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda .........................................................................
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›................................................................
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas›.........................
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ..................................................
Televizyonunuzun Bekleme Moduna Al›nmas›..............................................
Uzaktan Kumanday› Tan›mak .......................................................................
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i ..............................................................
Tan›t›m›n Görüntülenmesi .............................................................................
Kendi Dilinizin Seçilmesi................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi.................................................................
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas› ...............................................................
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ........................................................................
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›..................................................................
Kanallara Ad Vermek.....................................................................................
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar› ..............................................................................
13
14
15
17
18
19
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤inin kullan›lmas› (modele ba¤l›d›r) .............
Görüntü Standard›n›n De¤ifltirilmesi..............................................................
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas› .................................................
Görüntü Boyutunun De¤ifltirilmesi (modele ba¤l›d›r).....................................
Dijital NR Seçimi ...........................................................................................
E¤im Kontrol Özelli¤inin Kullan›lmas› ...........................................................
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›................................................................
Geçerli Resmin Dondurulmas›.......................................................................
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi ....................................................................
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi .......................................................................
Ek Ses Ayarlar› (modele ba¤l›d›r)..................................................................
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)....................................................
Melodi Sesinin Seçilmesi ..............................................................................
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi .................................................
Türk≠e - 3
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
AA68-03660M-00Tur
7/22/05
5:16 PM
Page 4
➢
‹çindekiler (devam)
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI (devam)
■
■
■
■
■
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› .............................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas›...............................
Tercih Edilen Ses Düzeyi/Kanal Ayarlama ....................................................
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi/Ad Düzenleme (modele ba¤l›d›r) ........
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek (modele ba¤l›d›r) ....................................
32
33
34
35
36
◆ TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teletekst Özelli¤i ...........................................................................................
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi ...........................................................
Bir Sayfan›n Numaras›yla Seçilmesi .............................................................
Bir Sayfay› Seçmek için FLOF Kullan›lmas› .................................................
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi .............................................................
39
39
40
41
41
◆ BA⁄LANTILARLA ‹LG‹L‹ EK B‹LG‹LER
■
■
■
■
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant› (modele ba¤l›d›r) ....................................
RCA Girifline Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r)..................................................
S-Video Girifline Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r) ...........................................
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin lenmesi ................................................
42
43
43
44
◆ KULLANMA TAVS‹YELER‹
■
■
Renk Lekelerini Gidermek için Otomatik Degauss ‹fllemi..............................
Sorun Belirleme:Servis Personeli ile Görüflmeden Önce .............................
Semboller
Bas›n
Türk≠e - 4
☛
Önemli
➢
Not
45
45
AA68-03660M-00Tur
7/25/05
5:12 PM
Page 5
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
Modelinize ba¤l› olarak sizin TV’nizdeki gerçek yap›land›rma farkl›
olabilir.
Kumanda Panelleri
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
5
4
4
3
1
2
2
3
1
1) Güç Açma/Kapama
5) Ses Ayari
2) Beklemede Göstergesi
6) Menü Ekran›
3) Uzaktan Kumanda Sensörü
7) Girifl Kayna¤› Seçimi
4) Kanal Seçimi
Ba¤lant› Panelleri
TV’nin Yan›
TV’nin Arka Taraf›
S-Video Girifli
Video Girifli
Ses Girifli (Sa¤, Sol)
SCART Ses/Video
Girifli/Ç›k›fl›
Anten ya da Kablo flebekesi için 75Ω Koaksiyel Ba¤lant›
Türk≠e - 5
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 6
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TELEV‹ZYON BEKLEMEDE
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
TEK/Ç‹FT BASAMAKLI KANAL SEÇ‹M‹
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL
ARASINDA TEKRAR TEKRAR
GEÇ‹fi YAPAR
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SONRAK‹ KANAL
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
ÖNCEK‹ KANAL
B‹LG‹ GÖSTER‹M‹
MENÜ EKRANI
‹STENEN MENÜ SEÇENE⁄‹NE
GEÇER/
SEÇENE⁄‹N DE⁄ER‹N‹ BASILIfiA
GÖRE AYARLAR
SES MENÜSÜ GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKAR
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N ONAYLANMASI
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
TURBO SES
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
RES‹M BOYUTU
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
SAB‹T RES‹M
OTOMAT‹K KAPANMA
➢
Türk≠e - 6
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 7
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda (devam)
TELETEKST SAYFASI TUTMA
SONRAK‹ TELETEKST SAYFASI
TELETEKST MODU SEÇ‹M‹
(LIST/FLOF)
ÖNCEK‹ TELETEKST SAYFASI
‹Ç GÖRÜNTÜ (PIP) SONRAK‹
KANAL
TELETEKST GÖSTER‹M‹
TELETEKST GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINI KARIfiTIRMA
ADINA GÖRE PROGRAM
SEÇ‹M‹
‹Ç GÖRÜNTÜ (PIP) YER SEÇ‹M‹
‹Ç GÖRÜNTÜ (PIP) BOYUT SEÇ‹M‹
‹Ç GÖRÜNTÜ (PIP) ÖNCEK‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
TELETEKST ALT SAYFASI
PIP AÇIK/KAPALI
TELETEKST HAFIZAYA ALMA
TELETEKST BOYUTU SEÇ‹M‹
‹Ç GÖRÜNTÜ (PIP)
KAYNAK SEÇ‹M‹
ANA VE ‹Ç GÖRÜNTÜNÜN YER‹N‹
DE⁄‹fiT‹RME (PIP)
Türk≠e - 7
AA68-03660M-00Tur
7/20/05
3:20 PM
Page 8
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Uzaktan kumandaya afla¤›daki durumlarda pil takman›z ya da
de¤ifltirmeniz gerekir:
G
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
) sembolünü ok
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› do¤ru görmek için, afla¤›daki
kaynaklardan birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas›
zorunludur:
T
a
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Türk≠e - 8
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ω koaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 13’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”.
◆ Sayfa 15’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
B
k
AA68-03660M-00Tur
7/21/05
3:13 PM
Page 9
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
2
fiebeke elektri¤inin voltaj› TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve
frekans 50 ya da 60 Hz’dir.
Televizyonun ön taraf›ndaki “
Sonuç:
3
” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
Televizyonun ön panelindeki Bekleme göstergesi yanar.
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
➢ Henüz
aç›l›r. Sayfa 13’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 15’daki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ ” dü¤mesine
(Aç›k/Kapal›) bas›n.
Televizyonunuzun Bekleme Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz afla¤›daki nedenlerle Bekleme moduna
al›nabilir:
◆ Güç tüketimi
◆ Katot ›fl›n› tüpünün y›pranmas›n› önlemek
Bekleme modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek s›ras›nda)
kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
Sonuç:
k
2
) dü¤mesine bas›n.
Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Bekleme
göstergesi k›rm›z› renkte yanar.
Televizyonu yeniden açmak için tekrar POWER (
bas›n.
( ), P
➢ TV
açabilirsiniz.
☛
/
) dü¤mesine
ya da numara tufllar›na basarak da
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
bekleme modunda b›rakmay›n.Televizyonun ön
taraf›ndaki “ ” (Açma/Kapama) dü¤mesine basarak
televizyonu kapat›n. TV’nin elektrik flebekesi ve anten
ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en do¤ru ifllemdir.
Türk≠e - 9
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 10
Uzaktan Kumanday› Tan›mak
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekranda gösterimli menü sistemini kullanarak televizyonu
ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
-
Görüntüleme
‹flleviMenü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
-/--
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “- - ” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV, en son izlenen kanala geçer.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zla geçifl yapmak için
kanallardan birine geçin, ard›ndan numara dü¤melerini
kullanarak izlemek istedi¤iniz di¤er kanal› seçin. Sonra
PRE-CH dü¤mesini kullanarak bu kanallar aras›nda h›zla
geçifl yapabilirsiniz.
Ses seviyesini yükseltmek için kullan›l›r. Ses seviyesini düflürmek için kullan›l›r.
MUTE
Sesi geçici olarak kapatmak için kullanabilirsiniz.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye ya da
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
Ekran menü sistemini
Önceki menüye ya da
görüntülemek için kullan›l›r. normal görüntülemeye
geri dönmek için kullan›l›r.
EXIT
TV
Türk≠e - 10
-
➢
-
Afla¤›dakiler için kullan›l›r:
◆ Geçerli menü
seçeneklerini içeren
bir alt menü görüntüler
◆ Menüdeki geçerli seçimin
de¤erini artt›r›r/azalt›r
-
Yapt›¤›n›z tercihi
onaylamak için kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Bekleme modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
T
a
v
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 11
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, üç temel müflteri
ayar›n›n yap›lmas› otomatik olarak ve s›ras›yla istenir: Dil, kanal
ve saat ayar›.
1
Televizyon Bekleme modundayken, uzaktan kumandadaki
POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
➢
Otomatik Kayıt seçilmifl olarak Ülke menüsü görünür.
6
Sayfa 13’te “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
bölümüne bak›n.
Tamamlay›nca MENU (
Otomatik Kayıt
Ülke
Ara
Tafl›
œ
Do¤u Avrupa
: -/+
√
1
MENU (
2
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, ard›ndan
ENTER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
-- : -: Kpalı
-- : --- : --
Kpalı
Kpalı
: 10
:1
œ √ Ayarla
Atla
Enjoy your watching.
) dü¤mesine bas›n.
Plug & Play seçilir.
Yeniden ENTER (
Sonuç:
Atla
Zaman
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
) dü¤mesine bas›n.
Enjoy your watching. mesaj› görüntülenir ve
kaydedilmifl kanal aç›l›r.
œ √ Ayarla
TV
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z...
3
Atla
TV
Sayfa 31’deki “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi”
bölümüne bak›n.
Sonuç:
7
œ √ Tafl›
Saat seçili halde Zaman menüsü görüntülenir.
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
➢
a
Anten giriflini kontrol edin.
œ ya da √ dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin. Kanal aramak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Ara seçin ve œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. Aramay› durdurmak için MENU ( ) dü¤mesine bas›n.
➢
Atla
Anten giriflini kontrol edin. mesaj› görüntülenir.
Antenin TV’ye tak›l› oldu¤unu kontrol edin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Tafl›
Dil menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye sonra Dil
menüsü yeniden görünür.
Sonuç:
5
Dil
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Ekranda Plug & Play mesaj› görüntülenir. Bu k›sa bir
süre yan›p söndükten sonra Dil menüsü otomatik olarak
görünür. Dil menüsü, ülkeye göre farkl›l›k
göstermektedir.
.
4
TV
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin. Dili girmek için
MENU ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Plug & Play
) dü¤mesine bas›n.
Bu özellik Plug & Play mesaj› görüntülenerek
bafllar.
TV
Kurulum
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
Girifl
Türk≠e - 11
√
√
: Kpalı
: Açık
√
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 12
Tan›t›m›n Görüntülenmesi
Televizyonunuzun sa¤lad›¤› çeflitli menüleri tan›mak için, dahili
tan›t›m gösterisini izleyebilirsiniz.
1
MENU (
Sonuç:
2
Kurulum
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
Girifl
√
Ana menü görünür.
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Gösteri seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
√
Sonuç:
➢
: Kpalı
: Açık
√
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Menü seçeneklerinin her biri s›ras›yla görüntülenir.
Tan›t›m gösterisinden ç›kmak istedi¤inizde, uzaktan
kumandan›n üzerindeki EXIT ( ) dü¤mesine bas›n.
Geri
Kendi Dilinizin Seçilmesi
TV
Kurulum
Plug & Play
œ Türkçe
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
√
√
√
Televizyonu ilk çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
görünecek dili seçmeniz gereklidir.
1
: Kpalı
: Açık
Sonuç:
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
√
2
Tafl›
MENU (
Geri
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Dil
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Tafl›
3
ENTER (
4
Dil seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Dil grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Geri
6
Türk≠e - 12
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine tekrar tekrar basarak istedi¤iniz dili seçin.
K
d
o
p
k
s
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 13
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu
de¤erler yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik
olarak yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen
program numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n›
kendiniz de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar›
silebilirsiniz.
1
MENU (
Sonuç:
2
ENTER (
Sonuç:
4
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
Girifl
Geri
Ülke seçili halde Otomatik Kayıt grubundaki seçenekler
görüntülenir.
œ ya da √ dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin. Alanlar afla¤›daki
s›rayla görüntülenir
Belçika – Almanya – ‹spanya – Fransa – ‹talya – Hollanda –
‹sveç – ‹sviçre – ‹ngiltere – Di¤erleri
7
Aramay› bafllatmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➢
Otomatik Kayıt
TV
œ Do¤u Avrupa
: -/+
Ülke
Ara
√
) dü¤mesine bas›n.
Ara seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür ve kanallar frekanslar›na göre
s›ralanarak kaydedilir. En sonunda arama otomatik
olarak biter.
Tafl›
œ √ Ayarla
TV
Geri
Otomatik Kayıt
Ülke
Ara
Tafl›
: Do¤u Avrupa
œ -/+
œ √ Ara
√
Geri
Tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için MENU
( ) dü¤mesine bas›n.
Arama ve s›ralama bitti¤i zaman S›n›flama menüsü görünür.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
14’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›” bölümünde
6. Ad›ma bak›n.
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar MENU ( ) dü¤mesine tekrar tekrar
bas›n.
9
√
√
√
√
√
Otomatik Kayıt seçildi.
6
8
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Yeniden ENTER (
Sonuç:
5
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Kanal
Otomatik Kayıt
Elden Kayıt
Ekle/Sil
Sınıflama
‹sim
† Daha
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
TV
Kanallar kaydedildi¤inde afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz:
◆
◆
◆
◆
‹stenen s›rada bunlar› s›ralayabilirsiniz (sayfa 14’a bak›n)
Bir kanal› silebilirsiniz (sayfa 17’ye bak›n)
Kay›tl› kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 18’ye bak›n)
Gerekti¤inde kanal al›m›nda hassas ayar yapabilirsiniz (sayfa
19’e bak›n)
◆ Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini açabilirsiniz (sayfa 24’ya
bak›n)
P 1 C-- ----106 MHz
7%
Geri
Sınıflama
TV
œ P 1 ----- √
: P-----: ?
‹lk
Son
Kayıt
Tafl›
œ √ Ayarla
Türk≠e - 13
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 14
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
TV
Kanal
√
√
√
√
√
Otomatik Kayıt
Elden Kayıt
Ekle/Sil
Sınıflama
‹sim
† Daha
Tafl›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n, kanal numaras›n› de¤ifltirmenizi
sa¤lar. Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli
olabilir. ‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
K
1
MENU (
Sonuç:
2
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
S›n›flama seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sınıflama
TV
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
‹lk
Son
Kayıt
Sonuç:
Tafl›
œ √ Ayarla
Geri
Sınıflama
TV
‹lk
Son
Kayıt
:P1
œP2
:?
œ √ Ayarla
7
Son seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Tekrar tekrar
œ ya da √ dü¤melerine basarak istedi¤iniz yeni kanal numaras›n›
seçin.
--------- √
dü¤melerini (0~9) kullanarak kanal numaras›n›
➢ Numara
do¤rudan da girebilirsiniz.
Kay›t seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. œ ya da √
dü¤melerine basarak kanal numaralar›n›n de¤iflimini onaylamak
için OK seçin.
Sonuç:
Sınıflama
‹lk
Son
Kayıt
Tafl›
:P2
:P1
œ OK
œ √ Ayarla
Türk≠e - 14
---------
9
√
Geri
‹lk seçili halde S›n›flama grubundaki seçeneklerin
görüntülenir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak de¤ifltirmek
istedi¤iniz kanal numaras›n› seçin.
Geri
TV
) dü¤mesine bas›n.
6
8
Tafl›
K
te
Seçilen numarada kay›tl› eski kanal›n yerini yeni seçilen
kanal al›r.
‹stenilen kanal numaralar›na tafl›nacak tüm kanallar› için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ‹lk seçtikten sonra 6 - 8 aras›
ad›mlar› tekrarlay›n.
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 15
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok
televizyon kanal› kaydedebilirsiniz.
TV
Kanallar› elle kaydederken afla¤›dakilerden birini seçebilirsiniz:
Kanal
◆ Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da atlamak
◆ Belirlemek istedi¤iniz kay›tl› kanallar›n program
numaras›
Tafl›
r.
1
MENU (
Sonuç:
2
Ana menü görünür.
ENTER (
4
Elden Kay›t seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
Program seçili halde Elden Kay›t grubundaki
seçenekler görüntülenir.
7
Renk Sistemi seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Tekrar
tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen yay›n standard›n›
belirleyin.
œ √ Ayarla
Geri
TV
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
Tafl›
: P 1 ----œ AUTO √
: DK
: 0MHz
: C-:?
œ √ Ayarla
Geri
Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Ses Sistemi seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Tekrar
tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses standard›n›
belirleyin.
Sonuç:
Tafl›
œ P 1 ----- √
: AUTO
: DK
: 0MHz
: C-:?
) dü¤mesine bas›n.
Kanala bir program numaras› vermek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
8
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
) dü¤mesine bas›n.
6
Sonuç:
Geri
TV
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
√
√
√
√
Otomatik Kayıt
Elden Kayıt
Ekle/Sil
Sınıflama
‹sim
† Daha
Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
BG - DK - I - L
TV
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
Tafl›
: P 1 ----: AUTO
œ DK
√
: 0MHz
: C-:?
œ √ Ayarla
Türk≠e - 15
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 16
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam)
9
TV
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
Ayarla
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 0MHz
œC1
√
:?
œ √ Tafl›
◆ Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten Kanallar›) ya da S (Kablo Kanallar›) seçmek için
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
Geri
TV
◆ ‹stedi¤iniz numaray› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Numara dü¤melerini (0~9) kullanarak kanal numaras›n›
do¤rudan da girebilirsiniz.
➢
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
Tafl›
: P 1 ----: AUTO
: DK
œ 46MHz √
:C1
:?
œ √ Ara
Elden Kayıt
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Ara
Kanal
Kayıt
Tafl›
yoksa ya da normal olmayan bir ses geliyorsa, istenen
➢ Ses
ses standard›n› yeniden seçin.
10
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 46MHz
:C1
œ OK
√
œ √ Ayarla
Geri
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
Ara seçin. Aramay› bafllatmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
TV
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› bilmiyorsan›z, afla¤›daki ifllemleri
gerçeklefltirin.
Ayarlay›c› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal ekranda
görününceye kadar frekanslar› tarar.
11
Kanal› ve verilen kanal numaras›n› kaydetmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kay›t seçin. OK seçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
12
Kaydedilecek her kanal için 9. ile 11. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
☛
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken,
bölgenizdeki yay›n istasyonlar›, P00 ile maks. P99
aras›ndaki kanal numaralar›na atan›rlar. Bu modda
konum numaras›n› girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden
al›nacak flekilde yay›n yapan istasyonlara verilen
numaralar› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda, kablodan yay›n
yapan istasyonlara verilen numaralar› girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
Türk≠e - 16
T
K
g
S
k
ri
.
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 17
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
Tarad›¤›n›z kanallar aras›ndan seçtiklerinizi atlayabilirsiniz.
Kaydedilmifl kanallar› tararken, atlamak üzere seçtikleriniz
görünmez.
TV
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm
kanallar tarama s›ras›nda görünür.
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Ekle/Sil seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
Sonuç:
7
√
√
√
√
√
Tafl›
Girifl
Geri
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Kanal
Otomatik Kayıt
Elden Kayıt
Ekle/Sil
Sınıflama
‹sim
† Daha
TV
Ekle/Sil
P1
P2
P3
P4
) dü¤mesine bas›n.
œ Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
√
) dü¤mesine bas›n.
Kay›tl› kanallar gösterilir.
Eklenecek ya da silinecek kanal› seçmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. Gerekiyorsa œ ya da √ dü¤mesine basarak
Eklendi ya da Silindi seçin.
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 6. Ad›m› tekrarlay›n.
Tafl›
œ √ Ayarla
TV
Geri
Ekle/Sil
P1
P2
P3
P4
Tafl›
œ Silindi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
œ √ Ayarla
Türk≠e - 17
√
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 18
Kanallara Ad Vermek
TV
Kanal
√
√
√
√
√
Otomatik Kayıt
Elden Kayıt
Ekle/Sil
Sınıflama
‹sim
† Daha
Tafl›
Girifl
TV
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda kanal adlar› otomatik olarak
verilecektir. Bunlar› de¤ifltirerek kanallara istedi¤iniz adlar›
verebilirsiniz.
1
MENU (
Sonuç:
2
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
‹sim seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
‹sim
P1
P2
P3
P4
Tafl›
œ ----: ----: ----: -----
œ √ Ayarla
TV
√
Sonuç:
P1
P2
P3
P4
Ayarla
œ A
: ----: ----: -----
œ √ Tafl›
Türk≠e - 18
√
Geri
Geçerli kanallar gösterilir.
6
Gerekiyorsa, ▲ ya da ▼ dü¤melerine basarak yeni ad verilecek
kanal› seçin.
7
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
8
Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (-, boflluk) seçmek için
▲ ya da ▼ dü¤melerine bas›n. œ ya da √ dü¤mesine basarak bir
önceki ya da sonraki harfe geçin.
9
Yeni isim verilecek her kanal için 6 ile 8 aras› ad›mlar› tekrarlay›n.
Geri
‹sim
) dü¤mesine bas›n.
A
y
y
e
r.
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 19
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
Al›fl netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik olarak
yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek
yoktur. Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n›
elle yapman›z gerekebilir.
1
MENU (
Sonuç:
2
Modele ba¤l›d›r
Kanal
TV
… Daha
‹nce Ayar
LNA
) dü¤mesine bas›n.
√
: Kpalı
Ana menü görünür.
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
‹nce Ayar seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
6
Net ve temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
‹nce Ayar
Sonuç:
7
8
) dü¤mesine bas›n.
P1
1
S›f›rla
Tafl›
œ √ Ayarla
Kaydet
Geri
Yatay çubuk görünür. œ ya da √ dü¤melerine basarak
yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yöne hareket ettirin.
‹nce ayarlar› TV'nizin belle¤ine kaydetmek için ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
)
Kanal göstergesi K›rm›z›ya döner.
Ayarlad›¤›n›z görüntü ve ses ayarlar›n› silmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak S›f›rla seçin. ENTER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal göstergesi orijinal rengine döner.
Türk≠e - 19
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 20
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤inin kullan›lmas› (modele ba¤l›d›r)
TV
Kanal
… Daha
‹nce Ayar
LNA
√
œ Açık √
Bu özellik, TV sinyalin zay›f oldu¤u bir yerde kullan›ld›¤›
durumlarda yararl›d›r. Burada zay›f sinyal alan›ndaki parazitler
de¤il TV sinyali gülendirilir. Bu ızellik yaln›zca sinyalin zay›f
oldu¤u durumlarda ve ayr›ca geçerli kanalda haf›zaya al›nm›fl
oldu¤unda ifle yarar.
1
Tafl›
œ √ Ayarla
MENU (
Sonuç:
Geri
2
Ana menü görünür.
Kanal seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
LNA seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
seçin.
➢
Türk≠e - 20
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
LNA seçimini “Aç›k” olarak ayarlamak, o anki kanal›n sinyal
durumuna ba¤l› olarak daha kötü resim kalitesi üretebilir.
Bu nedenle, LNA Aç›k/Kapal› seçimini o an görüntülenmekte
olan kanal›n resim kalitesine göre belirleyin.
z
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 21
Görüntü Standard›n›n De¤ifltirilmesi
zleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.
r
1
MENU (
Sonuç:
2
r.
ENTER (
Sonuç:
4
Görüntü
œ Dinamik
: 16:9
: Açık
:0
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
√
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
TV
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Modu seçilir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen resim modunu
seçin.
Sonuç:
➢
fiu görüntü modlar› kullan›labilir:
Dinamik - Standart - Sinema - Kiflisel
Tafl›
Girifl
Geri
TV
Modu
Modu
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
† Daha
Tafl›
œ Dinamik
: 90
: 50
: 50
: 50
œ √ Ayarla
P.MODE (
; Resim Modu) dü¤mesine basarak da bu
seçeneklerden istedi¤inizi belirleyebilirsiniz.
Türk≠e - 21
√
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 22
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas›
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi
sa¤layacak bir dizi ayar vard›r.
TV
Görüntü
œ Dinamik
: 16:9
: Açık
:0
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
√
1
Girifl
TV
Modu
Modu
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
† Daha
Tafl›
œ Standart
: 70
: 50
: 50
: 50
œ √ Ayarla
3
√
4
Tafl›
√
6
Kontrast
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen resim
modunu seçin.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i (Kontrast,
Parlaklık, Netlik, Renk, ya da Ton -yaln›zca NTSC) belirleyin.
œ ya da √ dü¤mesine bas›n. Bu seçenekler, ayarlanan her
seçenek içindir (Dinamik, Standart, Sinema ya da Kiflisel).
7
√
√
8
œ √ Ayarla
TV
Geri
Modu
… Daha
Renk Tonu
S›f›rla
Tafl›
: Normal
œ √ Ayarla
Türk≠e - 22
√
Geri
Afla¤›daki renk tonlar› mevcuttur.
Fabrika ayarlar›na geri dönmek için, ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak S›f›rla seçene¤ini seçin. œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Her mod için (Dinamik, Standart, Sinema, ya da Kiflisel)
s›f›rlama ifllevi bulunmaktad›r.
Sonuç:
Tafl›
Mevcut seçenekler yeniden görüntülenir.
Kırmızı2 - Kırmızı1 - Normal - Mavi1 - Mavi2
Modu
œ Normal
) dü¤mesine bas›n.
Renk Tonu seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. Arka
arkaya œ ya da √ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i
belirleyin.
Sonuç:
… Daha
Renk Tonu
S›f›rla
Yatay çubuk görünür. En iyi ayara ulaflmak için œ ya da
√ dü¤mesine bas›n.
MENU (
Sonuç:
70
TV
fiu görüntü modlar› kullan›labilir:
Dinamik - Standart - Sinema - Kiflisel
Sonuç:
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Modu seçilir.
Geri
: Standart
œ 70
: 50
: 50
: 50
œ √ Ayarla
ENTER (
Sonuç:
Modu
Modu
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
† Daha
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Sonuç:
5
TV
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Sonuç:
2
Tafl›
MENU (
➢
Daha önce belirlenmifl ayarlar fabrika ayarlar›na
dönecektir.
Bu televizyon, bir manyetik kar›fl›m oldu¤u zaman
devreye giren “otomatik degauss ifllemi” sistemine
sahiptir. Degauss ifllemini yapmak için televizyonun
ön taraf›ndaki “ ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
(45. sayfadaki “Renk Lekelerini Gidermek için
Otomatik Degauss ‹fllemi” bölümüne bak›n).
‹z
iç
k
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 23
Görüntü Boyutunun De¤ifltirilmesi (modele ba¤l›d›r)
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçmek
için “P.SIZE ( )” dü¤mesine bas›n. Afla¤›daki resim boyutlar›
kullan›labilir:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panoromik, Zoom1, Zoom2, 4:3, Oto Genifl
➢
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom1 ya da Zoom2
modunda yükseltme yap›labilir.
TV
Görüntü
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
Tafl›
1
MENU (
Sonuç:
2
: Dinamik
œ 16:9
: Açık
:0
œ √ Ayarla
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Boyut seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
Resim boyutunu seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Türk≠e - 23
√
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 24
Dijital NR Seçimi
Televizyonunuzun ald›¤› sinyal zay›fsa, ekranda görülen
parazit ya da gölgeleri gidermek için bu özelli¤i
kullanabilirsiniz.
Görüntü
TV
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
: Dinamik
: 16:9
œ Açık
:0
1
MENU (
Sonuç:
œ √ Ayarla
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
√
2
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
G
d
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Geri
3
ENTER (
4
Dijital azal seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
seçin.
) dü¤mesine bas›n.
S
fo
D
e
Türk≠e - 24
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 25
E¤im Kontrol Özelli¤inin Kullan›lmas›
Görüntü bir tarafa do¤ru hafifçe yat›yorsa, e¤im ayar›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
Modele ba¤l›d›r
TV
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
Ana menü görünür.
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Tilt seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
‹stedi¤iniz ayara (-7 ~ +7)ulaflmak için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Görüntü
Tafl›
: Dinamik
: 16:9
: Açık
œ0
œ √ Ayarla
√
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
fonunun yerine otomatik olarak mavi ekran geçer.
TV
Düflük kaliteli resmi görmeye devam etmek isterseniz “Mavi
ekran” modunu “Kapal›” olarak seçmelisiniz.
1
MENU (
Sonuç:
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
œ √ Ayarla
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
œ Açık √
: Açık
√
Ana menü görünür.
Tafl›
2
√
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Mavi ekran seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
seçin.
) dü¤mesine bas›n.
Türk≠e - 25
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 26
Geçerli Resmin Dondurulmas›
Televizyon izlerken “STILL (
görüntüyü dondurabilirsiniz.
➢
)” dü¤mesine basarak
Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Belir bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
TV
Ses
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
Tafl›
œ Kiflisel
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
œ √ Ayarla
√
√
1
MENU (
Sonuç:
2
3
Modu seçilir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses etkisini
seçin.
Sonuç:
➢
Türk≠e - 26
Ses grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görünür.
Ses seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki ses etkileri kullan›labilir:
Standart - Müzik - Sinema - Konuflma - Kiflisel
S.MODE (
: Ses Modu) dü¤mesine basarak da bu
seçeneklerden istedi¤inizi belirleyebilirsiniz
S
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 27
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
1
TV
MENU (
Sonuç:
2
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
Ana menü görünür.
Ses seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses
) dü¤mesine bas›n.
Ses grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Ekolayzer seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
: Kiflisel
√
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
Girifl
TV
Sonuç:
R
Ekolayzer grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
➢
Ekolayzer
) dü¤mesine bas›n.
S.MENU dü¤mesine basarak da bur grubu
➢ görüntüleyebilirsiniz.
6
Geri
L
Ayarla
œ √ Tafl›
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel olarak seçilir.
Türk≠e - 27
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 28
Ek Ses Ayarlar› (modele ba¤l›d›r)
◆ Oto ses ayar
TV
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu
özellik modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da
modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen
kanal›n ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.
Ses
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
Tafl›
: Kiflisel
√
√
œ Açık
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
œ √ Ayarla
◆ SRS WOW
Orta aralık ve bas sesleri güçlendirir; ses sanki surround
sistemden çıkıyormufl gibi duyulur.
Geri
TV
◆ Turbo ses
Bu özellik, sesin en yüksek ve en düflük bantlarını
(ve di¤er etkileri) uygun biçimde vurgular.
Müzik, film veya di¤er kanalları izlerken sadece
TURBO dü¤mesine basarak daha ola¤andıflı
ve dinamik seslerle e¤lenmenin tadına varabilirsiniz.
Ses
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
Tafl›
: Kiflisel
√
: Kpalı
œ Açık
: Kpalı
: Kpalı
œ √ Ayarla
S
ifl
y
a
√
◆ Yapay stereo
Bu özellik, mono ses sinyallerini, iki benzer sol ve sa¤ kanal
sinyaline dönüfltürür. Yapay stereo, Aç›k ya da Kapal› oalarak
seçildi¤inde, bu ayar Standart, Müzik, Sinema ve Konuflma
gibi ses efektlerini etkiler.
Geri
TV
Ses
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
Tafl›
: Kiflisel
√
: Kpalı
: Kpalı
œ Açık
: Kpalı
œ √ Ayarla
2
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Ses seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Ses
Tafl›
MENU (
Sonuç:
√
TV
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
SRS WOW
Turbo ses
Yapay stereo
1
Ses grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin
(Oto ses ayar, SRS WOW, Turbo ses ya da Yapay stereo.)
5
Özellikleri etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
seçin.
: Kiflisel
) dü¤mesine bas›n.
√
: Kpalı
: Kpalı
: Kpalı
œ Açık
œ √ Ayarla
Türk≠e - 28
√
Geri
➢
SRS Labs,Inc. flirketinin ticari markas›d›r,
WOW teknolojisi SRS labs, Inc. flirketinin lisans›
alt›ndad›r.
➢
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 29
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)
Ses Modu “DUAL I-II” dü¤mesi ses sinyali iflleme ve ç›k›fl
ifllevlerini kumanda eder/gösterir. Güç aç›kken bu mod, geçerli
yay›na ba¤l› olmak üzere ya “DUAL-I” ya da “STEREO” ön
ayara otomatik olarak geçer.
Normal yay›n
(Standart ses)
MONO (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Normal yay›n
(Standart ses)
MONO (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
Ekran göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
STEREO ↔ MONO
(Zorlanm›fl mono)
◆ Al›m koflullar› bozuldu¤unda, ses modu MONO
haldeyken dinleme yapmak daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana
geliyorsa MONO’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (önde ya da
yanda) “AUDIO-L” girifline ba¤lay›n. Mono ses yaln›zca
sol hoparlörden gelirse, DUAL I-II dü¤mesine bas›n.
Türk≠e - 29
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 30
Melodi Sesinin Seçilmesi
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi
duyars›n›z.
TV
Kurulum
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
œ √ Ayarla
Türk≠e - 30
√
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Kpalı
œ Açık √
√
Sonuç:
2
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Ana menü görünür.
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Melodi seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
seçin.
) dü¤mesine bas›n.
T
b
O
s
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 31
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi
Televizyonun saatini ayarlayarak “INFO (
)” dü¤mesine
bast›¤›n›zda geçerli saatin ekranda görünmesini seçebilirsiniz.
Otomatik açma/kapatma zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için
saat ayarlanm›fl olmal›d›r.
➢
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
ENTER (
4
Zaman seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
6
Tafl›
√
: Kpalı
: Açık
√
Girifl
Geri
TV
Zaman
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
Sonuç:
√
Ana menü görünür.
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Televizyonun ön taraf›ndaki “ ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›)
bast›¤›n›zda, saat ayar› s›f›rlanacakt›r.
Sonuç:
2
TV
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
-- : -: Kpalı
-- : --- : --
Kpalı
Kpalı
: 10
:1
œ √ Ayarla
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Saat seçilir.
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
TV
Zaman
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
Ayarla
13 : 00
: Kpalı
-- : --- : --
Kpalı
Kpalı
: 10
:1
œ √ Tafl›
Türk≠e - 31
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 32
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
TV’nizi belirli bir aç›k kalma süresinden sonra otomatik olarak
kapanmaya ayarlayabilirsiniz.
TV
Kurulum
√
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
1
Sonuç:
: Kpalı
: Açık
√
Girifl
Zaman
Tafl›
2
) dü¤mesine bas›n.
13 : 00
œ 30 dak
√
-- : -Kpalı
-- : -Kpalı
: 10
:1
œ √ Ayarla
Geri
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
Sonuç:
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Saat seçilir.
6
Kapan›fl Ayar› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
œ ya da √ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl aç›k kalma
sürelerini (Kpalı, 30 dak, 60 dak, 90 dak, 120 dak, 150 dak,
180 dak) seçin.
➢
Türk≠e - 32
Ana menü görünür.
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
TV
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
MENU (
√
SLEEP ( ) dü¤mesine bas›ld›ktan sonra televizyonun
otomatik olarak Bekleme moduna geçmesinden önceki zaman
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
T
z
k
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 33
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Televizyonun afla¤›daki ifllemleri yapmas› için Aç›k/Kapal›
zamanlay›c›lar›n› ayarlayabilirsiniz:
◆ Otomatik olarak aç›lma ve ayarlama s›ras›nda
seçti¤iniz kanal› gösterme
TV
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanma
➢
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 31’te
“Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi” bölümüne
bak›n.). Daha önce saati ayarlamad›ysan›z, ilk Önce saati
ayarlay›n. mesaj› görünür.
Kurulum
√
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
√
: Kpalı
: Açık
√
Girifl
Geri
TV
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
Sonuç:
n
6
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
Ana menü görünür.
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Zaman
Ayarla
13 : 00
: 30 dak
06 : 30 Açık
-- : -Kpalı
: 10
:1
œ √ Tafl›
Geri
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Saat seçilir.
Otomatik Aç›l›fl seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Televizyonun otomatik olarak aç›lmas›n› istedi¤iniz saati ayarlay›n.
◆ Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak bu de¤erleri ayarlay›n.
TV
Zaman
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
Ayarla
13 : 00
: 30 dak
06 : 30 Açık
23 : 30 Açık
: 10
:1
œ √ Tafl›
◆ œ ya da √ dü¤mesine basarak Kapal› üzerine gelin, sonra da
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Aç›k konumunu seçin.
7
Otomatik Kapan›fl seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Ayn› yolla televizyonun otomatik olarak kapanmas›n› istedi¤iniz
saati ayarlay›n.
➢
Kullan›lmad›¤›nda Güç
Zamanlay›c›y› “Aç›k” olarak ayarlad›¤›n›zda, televizyon
aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir kumanday›
çal›flt›rmazsan›z televizyon kapat›lacakt›r. Bu ifllev yaln›zca
zamanlay›c› “Aç›k” modundayken kullan›l›r ve televizyonun
uzun süre aç›k kalmasindan kaynaklanabilecek (örne¤in siz
tatildeyken) s›z›nt› kazalar›n› ya da fazla ›s›nmay› önleyecektir.
Türk≠e - 33
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 34
Tercih Edilen Ses Düzeyi/Kanal Ayarlama
Zamanlay›c› televizyonu otomatik olarak açt›¤›nda tercih
edilen ses düzeyi ve kanal ayarlanabilir.
TV
Kurulum
√
Plug & Play
Dil
: Türkçe
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
1
Sonuç:
: Kpalı
: Açık
√
2
) dü¤mesine bas›n.
Zaman
13 : 00
: 30 dak
06 : 30 Açık
23 : 30 Açık
œ 10 √
:1
œ √ Ayarla
Geri
Ana menü görünür.
Kurulum seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
TV
Tafl›
MENU (
√
Girifl
Saat
Kapan›fl Ayar›
Otomatik Aç›l›fl
Otomatik Kapan›fl
Oto. Aç›lma Sesi
Oto. Aç. Kanal›
V
k
y
Kurulum grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
5
ENTER (
Sonuç:
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Saat seçilir.
6
Oto. Aç›lma Sesi eçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
Ses seviyesini ayarlamak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
8
Oto. Aç. Kanal› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
9
Kanal seçimi için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
A
Türk≠e - 34
AA68-03660M-00Tur
7/21/05
3:13 PM
Page 35
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi/Ad Düzenleme (modele ba¤l›d›r)
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyal aras›nda geçifl
yapmak için uzaktan kumanday› kullan›n.
TV
Girifl
Kaynak Listesi
‹aim De¤ifltir
1
MENU ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görünür.
2
Girifl seçmek için ENTER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Tafl›
: TV
Girifl
Geri
TV
3
4
Kaynak Listesi seçimi için ENTER ( ) dü¤mesine yeniden
bas›n.
Sonuç: Kaynak Listesi grubunda bulunan
seçenekler görüntülenir.
Sinyal kayna¤›n› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, sonra da
ENTER ( ) dü¤mesine bas›n.
➢
➢
TV’ye ekipman ba¤larken afla¤›daki jak setlerinden seçim
yapabilirsiniz: TV’nin arka panelindeki EXT1 veya EXT2
ve TV yan (ya da ön) panelindeki AV/S-Video.
Kaynak Listesi
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
Tafl›
: -----: -----: ------
Girifl
Geri
TV
Girifl
Kaynak Listesi
‹aim De¤ifltir
Bu seçenekleri yaln›zca SOURCE (
) dü¤mesine
basarak da ayarlayabilirsiniz. Televizyonu izlerken
harici kayna¤› de¤ifltirirseniz, görüntünün de¤iflmesi
k›sa bir süre alabilir.
√
√
Tafl›
√
√
: TV
Girifl
Geri
Ad Düzenleme
TV
1
MENU ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görünür.
2
Girifl seçmek için ENTER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
‹aim De¤ifltir seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER
( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: ‹aim De¤ifltir grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
‹aim De¤ifltir
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Tafl›
4
Harici cihaz seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video.
5
œ ya da √ dü¤mesine basarak ad› seçin.
6
Yukar›da gösterilen ayn› yöntemi kullanarak di¤er sinyal
kaynaklar›n› (EXT1, EXT2, AV, S-Video) ayarlay›n.
œ -----: -----: -----: ------
œ √ Ayarla
TV
√
Geri
‹aim De¤ifltir
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Tafl›
œ DVD
: -----: -----: ------
œ √ Ayarla
Türk≠e - 35
√
Geri
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 36
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek (modele ba¤l›d›r)
TV
Görüntü
Modu
Boyut
Dijital azal
Tilt
PIP
: Dinamik
: 16:9
: Açık
:0
√
TV program›n›n ana resmi alt›nda bir alt resim ya da harici A/V
ayg›tlar›ndan gelen resimleri izleyebilirsiniz. Bu yolla bir TV
program›n› ya da Video girdisini izlerken, bir baflka TV
program›n› ya da Video girdisini daha izleyebilirsiniz.
1
MENU (
Sonuç:
Tafl›
Girifl
Geri
2
PIP
œ Kpalı
PIP
Tafl›
œ √ Ayarla
√
ENTER (
4
PIP seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
Aç›k konuma getirmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➢
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: Açık
œ TV
√
√
: Büyük
:
:P1
œ √ Ayarla
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
√
: Büyük
:
:P2
Girifl
Türk≠e - 36
Geri
PIP grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Kaynak seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
‹ç görüntü kayna¤›n› seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
➢
: Açık
: TV
)
PIP dü¤mesine basarak da PIP ifllevini etkinlefltirebilirsiniz.
Kapatmak için yeniden bas›n.
Sonuç:
PIP
) dü¤mesine bas›n.
6
Geri
TV
Görüntü grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
Geri
TV
Ana menü görünür.
Görüntü seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
) dü¤mesine bas›n.
Kaynaklar flu s›rayla görüntülenir:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
PIP ancak PIP ekran› için ana görüntü kayna¤›ndan farkl› bir
kaynak seçildi¤inde izlenebilir.
8
De¤ifltirme seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
9
ENTER (
Sonuç:
➢
) dü¤mesine bas›n.
Ana görüntü ve iç görüntü birbiriyle yer de¤ifltirir.
Yaln›zca SWAP ( ) dü¤mesine basarak da ana görüntü ile
iç görüntünün yer de¤ifltirmesini sa¤layabilirsiniz.
r
AA68-03660M-00Tur
7/22/05
5:16 PM
Page 37
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek (modele ba¤l›d›r) (devam)
10
Boyut seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
11
œ ya da √ dü¤mesine basarak iç görüntü boyutunu seçin.
TV
Sonuç:
➢
➢
Boyutlar flu s›rayla görüntülenir:
Büyük - Küçük – 3 PIP – 4 PIP – 12 PIP
3 PIP/4 PIP/12 PIP: 3, 4 ya da 12 adede kadar belle¤e
al›nm›fl kanal› iç görüntüde ayn› anda
izleyebilirsiniz.
Konum seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
13
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
14
œ Büyük
:
:P1
œ √ Ayarla
√
√
Geri
TV
Yaln›zca
(Konum) dü¤mesine basarak da bu seçenekler
aras›ndan seçim yapabilirsiniz.
◆ Kaynak TV olarak ayarlanm›flsa, iç görüntünün kanal›n›
seçebilirsiniz.
◆ Yaln›zca ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak da iç
görüntüde izlemek istedi¤iniz kanal› seçebilirsiniz.
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Kullan›labilecek konumlar görüntülenir.
- - -
Program seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. œ ya da √
dü¤mesine basarak iç görüntüde izlemek istedi¤iniz kanal›
seçebilirsiniz.
➢
Tafl›
: Açık
: TV
Yaln›zca SIZE dü¤mesine basarak da bu seçenekler
aras›ndan seçim yapabilirsiniz.
12
➢
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: Açık
: TV
√
: Büyük
œ
:P1
œ √ Ayarla
√
Geri
TV
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: Açık
: TV
√
: Büyük
:
œP1
œ √ Ayarla
e
Türk≠e - 37
Geri
√
AA68-03660M-00Tur
7/22/05
5:16 PM
Page 38
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek (modele ba¤l›d›r) (devam)
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
Dü¤meler
Özellik
PIP
Do¤rudan PIP ifllevini açmak ya da kapatmak için
kullan›l›r.
SWAP
Ana resim ile iç resmin yer de¤ifltirmesini sa¤lamak için
kullan›l›r.
T
s
B
resim Video modunda ve iç resim TV
➢ Ana
modundayken iç resmin kanal›n› de¤ifltirdikten
sonra SWAP dü¤mesine basarsan›z ana resmin
sesini duyamazs›n›z. Bu durumda izledi¤iniz ana
görüntünün kanal›n› yeniden seçin.
SOURCE
Alt görüntü kayna¤›n› (TV, EXT1, EXT2 ya da
AV/S-Video) atamak için kullan›l›r.
SIZE
Alt görüntü boyutunu (Büyük, Küçük, 3 PIP, 4 PIP ya da
12 PIP) seçmek için kullan›l›r.
(Konum) Alt görüntüyü saat yönünde hareket ettirmek için
kullan›l›r.
P
/
‹ç resmin kanal›n› seçmek için kullan›l›r.
‹s
g
Türk≠e - 38
AA68-03660M-00Tur
7/21/05
3:13 PM
Page 39
Teletekst Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teletekst arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar. Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Yolculuk bilgilerin
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
a
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergesi.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri. FASTEXT bilgileri.
➢
➢
TTX kayna¤›na ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Teletekst bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden
çok sayfaya bölünmüfltür ve bunlara eriflmek için:
◆ Sayfa numaras›n› girmek
◆ Listeden bir konu seçmek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçmek (FASTEXT
sistemi)
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teletekst bilgilerini televizyonunuzun ekran›na
getirebilirsiniz.
bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal›n yay›n
☛ Teletekst
al›fl›n›n iyi olmas› zorunludur. Bu olmazsa:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
ya da
dü¤melerini kullanarak Teletekst hizmeti sunan kanal› seçin.
2
TTX/MIX (
) dü¤mesine basarak teletekst modunu
etkinlefltirin.
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görünür. ‹stedi¤iniz zaman
(dizin) dü¤mesine basarak bu sayfay› yeniden
görüntüleyebilirsiniz.
3
Teletekst sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görmek istiyorsan›z
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
4
Teletekst ekran›ndan ç›kmak için yeniden TV (
bas›n.
) dü¤mesine
Türk≠e - 39
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 40
Bir Sayfan›n Numaras›yla Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
do¤rudan girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ona
karfl› gelen say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
2
T
g
s
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir.
Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar
s›rayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut) dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden
(tut)
dü¤mesine bas›n.
Çeflitli görüntü seçeneklerinin kullan›lmas›:
Türk≠e - 40
Gösterilecek:
Bu dü¤melere bas›n:
◆ Teletekst bilgileri ile ayn› anda
normal yay›n
TTX/MIX (
) iki kez
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n
yan›tlar›)
(göster).
◆ Normal ekran
Yeniden (göster)
◆ 4 basamakl› numara girilerek
ikincil bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat
büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez.
◆ Normal ekran
• Üç kez
D
ka
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 41
Bir Sayfay› Seçmek için FLOF Kullan›lmas›
Teletekst sayfalar›ndan bulunan çeflitli konular farkl› renklerle
gösterilirler. Uzaktan kumandadaki renkli dü¤melere basarak bunlar›
seçebilirsiniz.
1
TTX/MIX (
) dü¤mesine basarak teletekst içindekiler
sayfas›n› görüntüleyin.
2
Seçmek istedi¤iniz konuya karfl› gelen renkli dü¤meye bas›n.
Kullan›ma haz›r konular en alttaki durum sat›r›nda görülür.
Sonuç:
Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Var olan ikincil sayfalar görünür.
◆ ‹stenen ikincil sayfay› seçin. TURBO (K›rm›z›) ya da S.MENU
(Yeflil) dü¤melerini kullanarak alt sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teletekst sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
(liste) dü¤mesini kullanarak LIST (Liste) modunu seçin.
Sonuç:
➢
Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
(liste) dü¤mesi LIST ve FLOF (ya da FASTEXT) modlar›
aras›nda geçifl yapmak için kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfan›n numaras›na karfl›l›k gelen renk dü¤mesine
bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
bas›n.
(kay›t) dü¤mesine
Türk≠e - 41
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 42
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant› (modele ba¤l›d›r)
➢
“EXT1 (RGB)”, video oyunlar› cihazlar› ya da video disk
oynat›c›lar gibi RGB ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
VCR
②
①
TV’nin Arkas›
DVD
③
ya da
Dekoder
/Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
① Bu uç flunlara tak›labilir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (Video + Ses Sol ve Sa¤)
② ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kasetleri kopyalamak istiyorsan›z kaynak
VCR’› “EXT1 (RGB)” noktas›na, hedef VCR’› ise “EXT2 (AV)” noktas›na
ba¤layarak, “EXT1 (RGB)” sinyalini “EXT1 (RGB)” noktas›na
yönlendirebilirsiniz.
Uydu al›c›s›
➃
③ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
➃ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› “EXT1 (RGB)” noktas›na ve VCR’›
“EXT2 (AV)” ye ba¤lay›n. Böylece sinyali “EXT1 (RGB)” dan “EXT2 (AV)” a
yönlendirebilirsiniz.
☛
Türk≠e - 42
AA68-03660M-00Tur
7/20/05
3:20 PM
Page 43
RCA Girifline Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r)
➢
RCA (VIDEO ve AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar›, kameralar, video disk oynat›c›
ve baz› video oyun cihazlar› için kullan›l›r.
Kamera
TV’nin Yan›
Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
S-Video Girifline Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r)
➢
S-VIDEO IN ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi S-VIDEO ç›k›fl› olan
cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
①
ve
Kamera
VCR
① Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oynatmak için hem S-VIDEO IN hem de RCA ba¤lant›lar›n›n birlikte
kullan›lmas› gerekir.
☛
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi
ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
Türk≠e - 43
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 44
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin lenmesi
Çeflitli ses ve video sistemlerinin ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra uygun
girdiyi seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
1
T
d
Tüm gerekli ba¤lant›lar›n yap›lm›fl oldu¤unu kontrol edin.
T
2
Televizyonunuzu aç›n ve SOURCE (
bas›n.
Sonuç:
➢
➢
) dü¤mesine tekrar tekrar
Girifl kaynaklar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Seçilen kayna¤a ba¤l› olarak resim otomatik olarak
görünebilir.
Yeniden televizyon programlar›n› izlemeye dönmek için
TV (
) dü¤mesine bas›n ve istenen kanal›n
numaras›n› seçin.
S
S
b
S
R
R
S
N
bo
U
Türk≠e - 44
r
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 45
Renk Lekelerini Gidermek için Otomatik Degauss ‹fllemi
Televizyon elle degauss ifllemi yapma gere¤ini ortadan kald›rmak için resim lambas›n›n çevresine bir
degauss ifllemi bobini tak›l›d›r.
Televizyonu bir baflka konuma tafl›d›¤›n›zda ekranda renk lekeleri görünürse afla¤›dakileri yapmal›s›n›z:
◆ Ön panoda bulunan “
” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n
◆ Televizyonun fiflini prizden ç›kart›n
◆ Otomatik degauss iflleminin etkinleflmesi için Televizyonu 30 dakika üzerinde tam kapal› halde
b›rak›n, sonra uzaktan kumanda üzerindeki “POWER ( )” dü¤mesine bas›n.
☛
Televizyonunuzun yan›nda kimse bulunmayacaksa, televizyonu kapatmak için “
(Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
”
Sorun Belirleme:Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki kolay denetimleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle iliflki kurun.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› oldu¤unu kontrol edin.
◆ “ ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
olmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›lm›fl olup
Resim yok ya da Siyah-Beyaz resim
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› belirleyin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullanmaya ba¤l›d›r.
Uzaktan kumanda iyi çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (yay›n penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› temizleyin.
Türk≠e - 45
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Memo
Türk≠e - 46
Page 46
AA68-03660M-00Tur
6/1/05
5:25 PM
Page 47
Memo
Türk≠e - 47
AA68-03660M-00Tur
7/21/05
4:42 PM
Page 48
- SATIfi SONRASI SERV‹S
- Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis
temsilcinizle iliflkiye geçmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel) 82-2-727-7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro,
Seoul, 152-848, Korea
Tel) 82-2-860-1493
Fax) 82-2-860-1482
LVD : Nemko AS
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
Tel) 47-22-96-03-30
Fax) 44-22-96-05-50
EMC: Samsung Electronics Co., Ltd.
EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon City, Kyungki-Do, Korea,442-742
Tel) 81-31-200-2185,
Fax) 81-31-200-2189
AA68-03660M-01
Download PDF

advertising