Samsung | SP-43Q5HL | Samsung SP-43Q5HL Kullanım kılavuzu

BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 1
RENKL‹
TELEV‹ZYON
SP42Q2
SP43W6
SP43T7
SP43T8/54T8
SP43Q5/47Q5
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonunuzu çal›flt›rmadan önce
lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
TELETEKST
KEND‹NDEN ODAKLAMA
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 3
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri
Standart ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 4:3
olan), standart formattaki tam hareketli görüntüleri izlemek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda
gösterilen görüntüler, standart 4:3 oran format›nda ve sürekli hareketli olmal›d›r.
Ekranda, koyu renkli üst ve alt bölümler gibi (genifl ekran görüntüleri) sabit grafik ve
görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini
geçmemelidir.
Genifl ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 16:9
olan), genifl ekran format›nda tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›flt›r.
Bunlarda izlenen görüntüler öncelikle 16:9 oran format›nda - ya da televizyonunuzun
modeli destekliyorsa ekran› tam dolduracak flekilde geniflletilmifl - ve sürekli hareket
halinde olmal›d›r. Geniflletilmemifl standart formatl› televizyon görüntüleri ve
programlar›nda bulunan koyu bölgeler gibi sabit grafikler ve görüntülerin gösterilmesi,
haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
Ayr›ca borsa raporlar›, video oyunlar› görüntüleri, istasyon logolar›, web siteleri ya da
bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar›da
belirtilen flekilde s›n›rland›r›lmal›d›r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar›da
belirtilenden daha uzun süre ekranda tutulmas›, resim tüplerinin (CRT’ler)
birbirinden farkl› oranda eskimesine ve görüntülerde hafif ancak kal›c›
gölgelenmelere neden olur. Bundan kaç›nmak için görüntü ve programlar›
de¤ifltirin ve sabit görüntüler ya da koyu renkli üst/alt bölümlü olanlar yerine daha
çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü boyutland›rma özelli¤i sunan
televizyon modellerinde, bu kumandalar› kullanarak farkl› formattaki görüntüleri tam
ekran olarak izleyin.
‹
zlerken kullan›lan televizyon format› seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin.
Görüntü format› seçimi ve kullan›m›ndan kaynaklanan eflit olmayan CRT eskimesi ve
di¤er yan›k görüntüler, Samsung’unuzun s›n›rl› garantisine dahil de¤ildir.
Türkçe - 3
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 4
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri ........................................
3
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)...................................................................
6~7
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)...........................................
8
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak) ......................................................
9
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›.............................................................................
9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda.......................................................................................
10
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas› .............................................
11
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas› .......................................................................
12
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ..............................................................
13
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas› .........................................
13
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak ..............................................................
14
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i ........................................................................... 15~16
Bilgilerin Görüntülenmesi............................................................................................
16
Dil Seçimi....................................................................................................................
17
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odaklanma) .......................................
18
Otomatik Kend. Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›...................................................
19
“Kend. Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi ....................................................
20
Renk Örtüflmesi Ayar›.................................................................................................
21
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi..............................................................................
22
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›.............................................................................
23
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ...................................................................................... 24~25
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›...............................................................................
26
Kanal›n Kilitlenmesi ....................................................................................................
27
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar› ............................................................................................
28
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas› ......................................
29
Panel Dü¤mesi Kilidini Etkinlefltirme..............................................................................
30
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi..............................................................................
31
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas› ..............................................................
32
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu).....................................................................
33
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)...................................................... 34~35
Tarama Modunun Seçilmesi .......................................................................................
36
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›........................................
37
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›.............................................................................
38
Mevcut Resmin Dondurulmas›....................................................................................
38
Türkçe - 4
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 5
‹çindekiler (devam›)
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI (devam›)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi..................................................................................
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi.....................................................................................
Ek Ses Ayarlar› ...........................................................................................................
- Oto. Ses Düzeyi (Auto Volume)
- Dolby Virtual
Melodi Sesinin Ayarlanmas› .......................................................................................
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak) ..........................................................
Günlük Saat Ayar›.......................................................................................................
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› ..........................................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›.............................................
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi...........................................................................
39
40
41
42
43
44
45
46
47
◆ TELETEKS ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teleteks Özelli¤i .........................................................................................................
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi ..........................................................................
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi ......................................................................
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi ..............................................................................
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak).........................................
48
49
50
51
52
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas› ...........................................................................
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas› ............................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›...........................................................................
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .........................................................................
53
54
55
56
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›........................................ 57~58
- VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› .............................................................................
58
- Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›............................................
58
- DVD Uzaktan Kumanda Kodlar› .............................................................................
58
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce .......................
59
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
Türkçe - 5
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 6
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
SP43T7
SP43T8
SP54T8
SP43W6
( a ) Video girifl modlar› aras›nda geçifl
yapar
( b ) Ekran üstü menüyü görüntüler
( c ) Kanallar› seçer
( d ) Ses seviyesini ayarlar
➢
( e ) TV’nizi aç›p kapat›r
( f ) Bekleme ve Zamanlay›c› göstergesi
( g ) Uzaktan kumanda sensörü
( h ) Menü sistemindeki seçili opsiyona
eriflir
◆ Modeline ba¤l› olarak, standby (bekleme) modundayken TV’nizi açmak için
CH
dü¤melerini
kullanabilirsiniz.
CH
dü¤meleri uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼/œ/√ dü¤meleri ile ayn› iflleve
◆ – VOL + ve
sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz TV paneli üzerindeki kumandalar›
kullanabilirsiniz.
Türkçe - 6
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 7
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak) (devam›)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
SP42Q2
SP43Q5
SP47Q5
( a ) Video girifl modlar› aras›nda geçifl
yapar
( b ) Ekran üstü menüyü görüntüler
( c ) Kanallar› seçer
( d ) Ses seviyesini ayarlar
( e ) TV’nizi aç›p kapat›r
( f ) Bekleme ve Zamanlay›c› göstergesi
( g ) Uzaktan kumanda sensörü
( h ) Menü sistemindeki seçili opsiyona
eriflir
( i ) TV’nizi bekleme moduna al›r
Türkçe - 7
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 8
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
TV’nin Yan›
( a ) Video Girifli
( b ) Ses Girifli
( c ) S-Video Girifli
TV’nin Arkas›
d
c
e
b
a
( a ) ANT G‹R‹fi‹ VHF/UHF (75Ω)
( d ) EK C‹HAZ VIDEO/SES G‹R‹fiI-1, 2
( b ) AV G‹R‹fi‹ (VIDEO/L-AUDIO-R)-1,2
( e ) AV G‹R‹fi‹ YA DA ÇIKIfiI
( c ) AV ÇIKIfiI (VIDEO / L-AUDIO-R)
➢
☛
Ba¤lant› hakk›nda daha fazla bilgi almak için 53~56. sayfalara bak›n.
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin
olun. Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere
bak›n.
Türkçe - 8
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 9
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak)
Ekran dekini kullanarak VCR ya da DVD Oynat›c› gibi cihazlardan
görüntü alabilirsiniz.
SP43W6
SP54T8
1
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ok yönünde yukar› do¤ru kald›r›n.
2
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya do¤ru çekin.
➢
Yaln›zca yüksekli¤i 126 mm içinde kalan cihazlardan görüntü
al›nmal›d›r. Ekran dekinde bir cihazdan görüntü al›rken, lütfen
cihaz› önden 30 mm ve her iki yandan 20 mm boflluk b›rakarak
yerlefltirin.
SP54T8
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z ya da pilini
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
) sembolünü ok
in
Türkçe - 9
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 10
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TELEV‹ZYONU BEKLEMEYE ALMA
RES‹M BOYUTU/
TELETEKS BOYUTU SEÇ‹M‹
KANAL ARAMA/
KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR, CATV, DVD
OYNATICI VE STB ‹Ç‹N ÇALIfiIR HALE
GET‹R‹N
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
TEK YA DA Ç‹FT BASAMAKLI
KANAL SEÇ‹M‹/
TELETEKS KAYDETME
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
TELETEKS GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINININ B‹R ARADA KULLANIMI
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL ARASINDA
ARDARDA GEÇ‹fi YAPIN
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKS SAYFASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKS MODU (LIST/FLOF) SEÇ‹M‹
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKS SAYFASI
B‹LG‹ GÖRÜNTÜLEME/
TELETEKS GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKMA
MENÜ GÖSTER‹M‹/
TELETEKS D‹Z‹N‹
EKRAN MENÜSÜNDE ‹MLEÇ KONTROLÜ
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
TERC‹H‹N‹Z‹ ONAYLAMA
(KAYDET YA DA G‹R)
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
DO⁄RUDAN SURROUND AÇMA/KAPAMA
KEND‹NDEN ODAKLAMA
RES‹M DONDURMA
TELETEKS ALT SAYFA
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
SES MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
OTOMAT‹K KAPATMA
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (
)
- DURDUR ( )
- OYNAT/DURAKLAT (
- HIZLI ‹LER‹ (
)
)
TELETEKS ‹PTAL
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ ÇIKARTIN VE
RESET DÜ⁄MES‹NE YAKLAfiIK 2~3
SAN‹YE BASIN.
P‹LLER‹ YEN‹DEN TAKIN VE UZAKTAN
KUMANDAYI YEN‹DEN KULLANMAYI
DENEY‹N.
➢
Türkçe - 10
TELETEKS SAYFASI TUTMA
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 11
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, afla¤›daki kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ω koaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 22’de “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 24’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Türkçe - 11
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 12
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas›
TV’nin Arkas›
Televizyon program› yay›nlar›n› uydu flebekesi üzerinden izlemek için,
TV’nizin arkas›na bir uydu al›c›s› ba¤lamal›s›n›z.
Ayr›ca flifreli bir yay›n sinyalini çözmek için TV’nizin arkas›na dekoder
ba¤lamal›s›n›z.
Koaksiyel kablo kullanarak
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere tak›n:
◆ Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketi
◆ Televizyon anten girifl soketi
➢
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR
ba¤lamak için afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR’a
◆ VCR’› televizyona
Di¤er durumlarda, al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan
televizyona ba¤layabilirsiniz.
Uydu al›c›s›/Dekoder
Türkçe - 12
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:20 PM
Page 13
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
2
Ana voltaj TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
Televizyonun ön taraf›ndaki “ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Televizyonun ön panelindeki Bekleme (Standby)
göstergesi yanar.
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
➢ Henüz
aç›l›r. Sayfa 22’deki “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi” ya
da sayfa 24’deki “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi” bölümüne
bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ I ” (Aç›k/Kapal›)
dü¤mesine bas›n.
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, enerji tüketimini azaltmak için Bekleme (Standby)
moduna al›nabilir.
Bekleme (Standby) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek
s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Standby
göstergesi yanar.
2
Televizyonu yeniden açmak için, POWER (
numara dü¤mesine yeniden bas›n.
) ya da herhangi bir
zamanda TV ( ) ya da kanal yukar›/afla¤› (P
➢ Ayn›
dü¤melerine basarak da açabilirsiniz.
☛
/
)
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
Standby modunda tutmay›n. Televizyonun ön taraf›ndaki
“ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n.
TV’nin elektrik flebekesi ve anten ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en
do¤ru ifllemdir.
Türkçe - 13
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 14
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekran üstü menü sistemini kullanarak televizyonu
ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
–
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, ikinci basama¤a birinci
basama¤›n hemen ard›ndan bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
tek basamakl› bir kanal görüntülenir.
-/--
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH
(
)
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV izlenen son kanala geçer.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zl› geçifl yapmak için,
önce bir kanal› seçin, ard›ndan say› dü¤melerini kullanarak
ikinci kanal› seçin. Bu iki kanal aras›nda h›zl› geçifl
yapabilmek için art›k PRE-CH dü¤mesini kullanabilirsiniz.
➢
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
MUTE
(
)
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
( )
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
için kullan›l›r.
TV
(
)
EXIT
(
)
Türkçe - 14
‹zleme ‹fllevi
➢
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek.
-
Afla¤›daki dü¤meler:
◆ Geçerli menü seçenekleri
ni içeren bir alt menü
görüntülemek.
◆ Menü seçimi de¤erini
artt›rmak/azaltmak.
-
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
Standby modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri dön
mek için kullan›l›r.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 15
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, otomatik olarak ve s›ras›yla
bir çok temel müflteri ayar›n›n yap›lmas› istenir. Afla¤›daki ayarlar
seçilebilir.
Plug & Play
Tak ve Çalifltiri Bafllat
Tamam
1
Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan
kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
K›sa bir süre için Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug &
Play) mesaj›, ard›ndan otomatik olarak Dil (Language)
menüsü görüntülenir.
2
… ya da † dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin.
3
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
Geri
Plug & Play
English
Français
Türkçe
Sonuç:
➢
) dü¤mesine bas›n.
Anten giriflini kontrol edin. (Check antenna input.)
mesaj› görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Dil (Language) menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye
sonra Dil (Language) menüsü ekrandan kaybolur.
Atla
Plug & Play
Anten giriflini kontrol edin.
4
Antenin TV’ye ba¤l› oldu¤undan emin olun ve ENTER (
dü¤mesine bas›n.
)
Tamam
Girifl
Sonuç:
5
… ya da † dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
➢
Plug & Play
Asya/B.Avrupa
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezya
Güney Afrika
Amerika
Ara (Search) menüsü görünür.
Kanal saklamay› bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
Atla
Alan (Area) menüsü görünür.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak biter. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Daha önce seçilmifl olan program görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Atla
Plug & Play
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› durdurmak ya da
normal izlemeye geri dönmek için, MENU (
) dü¤mesine
bas›n.
Bafllama
7
Saat (Hour) ya da Dak (Min) ayar›na geçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati veya
dakikay› ayarlay›n.
➢
Girifl
Atla
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da Dak (Min) ayarlayabilirsiniz.
Plug & Play
Saat
8
ENTER (
9
‹fllem tamamland›¤›nda Keyifle izleyebilirsiniz. (Enjoy your
watching.) mesaj› görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
) dü¤mesine bas›n.
11
Ayarla
Dak
:
00
am
œ √ Tafl›
Plug & Play
Keyifle izleyebilirsiniz.
Tamam
Türkçe - 15
Atla
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 16
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i (devam›)
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z.
TV
Kurulum
√
Zaman
1
√
Plug & Play
Dil
:
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
2
▼ Daha
Tafl›
MENU (
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Girifl
Geri
3
ENTER (
4
Plug & Play seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekranda Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug & Play)
mesaj› görüntülenir.
5
Ayarlama konusunda daha fazla bilgi için karfl› sayfaya bak›n.
Bilgilerin Görüntülenmesi
Uzaktan kumanda üzerinde “INFO (
)” dü¤mesine basarak kanal
bilgilerini ve seçti¤iniz ayarlar› görebilirsiniz.
P 1
Mono
Görüntü
Ses
-- : -- am
: Dinamik
: Kiflisel
Türkçe - 16
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 17
Dil Seçimi
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
kullan›lacak dili seçmeniz gerekir.
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
4
Dil (Language) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
√
Dil
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
▼ Daha
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
ENTER (
√
Plug & Play
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
Kurulum
Zaman
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Seçilebilir diller listelenecektir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
TV
√
Zaman
√
Plug & Play
English
Dil
√
: Türkçe
Kend. Odaklanma
Français
Türkçe
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Türkçe - 17
√
√
Manuel Konvergens
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 18
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odaklanma)
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
:
“Kend. Odaklanma” özelli¤i, karlanma, renk kaymas› ya da yanl›fl
odaklanma meydana geldi¤inde, en uygun resim kalitesini otomatik
olarak bulur. Bu tür durumlar TV’nizi hareket ettirmeniz halinde ortaya
ç›kabilir.
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
1
▼ Daha
Tafl›
Girifl
2
Geri
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
Kend. Odaklanma
√
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
:
Aç›k
√
3
ENTER (
4
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl
Kend. Odaklanma
Geri
5
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) mesaj› ile birlikte
odaklama ifllemi bafllar ve yatay çubuk görüntülenir.
Bu ifllem s›ras›nda resim kalitesinde hafif bozulmalar
meydana gelebilir. Bu ifllem gerçekleflirken, renkler
kayabilir ve ekran kenarlar›nda bir arama etkinli¤i
görüntülenir. Bu ayarlama iflleminin normal bir
parças›d›r. Tamamland›¤›nda tüm ekran ayar görüntüleri
yok olur ve en uygun kalite resim görüntülenmeye bafllar.
➢
➢
Bu seçenekleri yaln›zca SELF FOCUS dü¤mesine basarak
da ayarlayabilirsiniz.
◆ Kanal ya da baflka bir sinyal de¤iflimi, sabit bir sinyal
al›nana kadar kendinden odaklama ifllevini durdurur.
Sinyal sabit hale gelince yeniden devreye girer.
Sinyal al›nam›yorsa bu ifllev çal›flmaz.
◆ Fazla parlak ›fl›kl› ortam kendinden odaklama ifllevini
etkileyebilir. Bu durumda ortam ›fl›¤›n› azalt›p yeniden
deneyin.
Türkçe - 18
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 19
Otomatik Kend. Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›
Cihaz aç›l›p ekranda görüntü al›nd›ktan 10 dakika sonra otomatik
olarak bafllar. “Kend. Odaklanma” en uygun resim kalitesini
ayarlamak için ekran görüntüsünün tümüyle düzenli hale geldi¤i
süre olan 30 dakika sonra otomatik olarak yeniden bafllar.
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
1
MENU (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
▼ Daha
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
3
4
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma
√
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
:
Aç›k
√
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde bulunan
seçenekler görüntülenir.
5
Otomatik Yap (Auto Perform) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Otomatik kendinden odaklama ifllevini devre d›fl› b›rakmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) seçene¤ini seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Türkçe - 19
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 20
“Kend. Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi
1
TV
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
2
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
TV
Girifl
Geri
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
:
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
Tafl›
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde bulunan
seçenekler görüntülenir.
√
Kend. Odaklanma
Girifl
Türkçe - 20
Geri
5
Mesaj Gösterimi (Message Display) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Kendinden odaklama ifllevi s›ras›nda ekran üzerindeki Kend.
Odaklanma (Self Foucus) mesaj›n› ve yatay çubu¤u kald›rmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) seçene¤ini seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 21
Renk Örtüflmesi Ayar›
Renkler ekranda kar›fl›yor ya da yay›l›yor gibi görünüyorsa,
muhtemelen örtüflme ayar›n›n yap›lmas› gerekiyordur.
Örtüflme ayar› için mutlaka uzaktan kumanday› kullan›n. (Renk
Örtüflmesi Ayar› ön paneldeki kumanda dü¤meleri kullan›larak
yap›lamaz.)
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
ENTER (
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
▼ Daha
Tafl›
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
TV
Girifl
TV
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Manuel Konvergens
Kırmızı
√
Mavi
√
Sıfırla
4
Manuel Konvergens (Manual Convergence) seçilene kadar
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
Kırmızı (Red) ya da Mavi (Blue) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Tafl›
Girifl
Ekranda çapraz hatlardan oluflan bir flekil görünür.
Uzaktan kumanday› kullanarak renk örtüflmesini ayarlay›n.
◆ ▲/▼/œ /√ dü¤melerini her yönde kullanarak konumu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kırmızı
◆ Çizgiyi, yatay ya da dikey merkez çizginin üzerine gelecek
flekilde hareket ettirmek için ▲/▼/œ /√ dü¤mesini kullan›n
(yani yatay ya da dikey sinyal çizgisini olabildi¤ince beyaz
yapmaya çal›fl›n).
◆ Ç›kmak için MENU (
7
Geri
Lütfen uzaktan kumanday›
kullan›n.
œ√
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Varsay›lan fabrika ayarlar›na geri dönmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Sıfırla (Reset) seçin. ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
Kırmızı
Lütfen uzaktan kumanday›
kullan›n.
œ√
Ayarla
TV
Girifl
Geri
Manuel Konvergens
Kırmızı
√
Mavi
√
Sıfırla
Tafl›
Girifl
Türkçe - 21
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 22
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (bu de¤erler
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen program
numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n› kendiniz
de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Otomatik kay›t (Auto Store) seçilir.
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Alan (Area) seçene¤i seçilmifl olarak Otomatik kay›t
(Auto Store) menüsü görüntülenir.
5
ENTER (
) dü¤mesine bir kez daha bas›n. ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Ülkeler afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Asya/B.Avrup (Asia W/Europe) - BDT/D.Avrupa (CIS E/Europe)
- Çin (China) - Hong Kong/BK (Honkong U/K) - Avusturalya
(Australia) - YZL/Endonezy (NZL/Indonesia) - Güney Afrika
(South Africa) - Amerika (America).
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Ara (Search) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
8
Aramay› bafllatmak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce, en
yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler. Daha
sonra ilk anda seçilmifl olan program görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
Otomatik kay›t
TV
Alan
Asya/B.Avrup
BDT/D.Avrupa
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezy
Güney Afrika
Amerika
:
Ara
Tafl›
Girifl
√
√
Geri
Otomatik kay›t
TV
Alan
:
√
Asya/B.Avrup
√
Ara
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Ara
Bafllama
Girifl
Geri
➢
Ara
P 1
C-172MHz
32 %
9
Arama ve kaydetme tamamland›¤›nda S›n›flama (Sort) menüsü
görüntülenir.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
23’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›”
bölümündeki 6. Ad›ma bak›n.
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar MENU (
) dü¤mesine arka arkaya
bas›n.
10
Kanallar kaydedildi¤inde:
◆ ‹stenen s›rada kanallar› s›ralayabilir (bkz. sayfa 23)
◆ Bir kanal› silebilir (bkz. sayfa 26)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilir (bkz. sayfa 28)
◆ LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilir (bkz. sayfa 29)
◆ Dijita azal (Dijital NR) (Dijital Gürültü Azaltma) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz (bkz. sayfa 37).
Durdur
Girifl
Geri
TV
S›n›flama
‹lk
:
P 1
Son
:
P---
Kay›t
:
?
Tafl›
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için MENU (
) dü¤mesine bas›n.
œ √ Ayarla
Türkçe - 22
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 23
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal numaras›n› de¤ifltirmenize olanak
verir.
Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir.
‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
TV
3
ENTER (
4
S›n›flama (Sort) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Son (To) seçilene kadar, ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
œ ya da √ dü¤mesine arka arkaya basarak tan›mlamak istedi¤iniz
yeni kanal numaras›n› seçin.
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Girifl
TV
Sonuç: ‹lk (From) seçili halde, S›n›flama (Sort) grubunda
bulunan seçenekler görüntülenir.
œ ya da √ dü¤mesine arka arkaya basarak de¤ifltirmek istedi¤iniz
kanal numaras›n› seçin.
√
Ekle/Sil
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
5
√
Elden kay›t
▼ Daha
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kanal
Otomatik kay›t
S›n›flama
‹lk
:
P 1
Son
:
P---
Kay›t
:
?
Tafl›
œ √ Ayarla
TV
7
Geri
Geri
S›n›flama
‹lk
:
P 1
Son
:
P 3
Kay›t
:
?
Kay›t (Store) seçilene kadar, ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine basarak yer de¤ifltiren kanal
numaralar›n› teyit etmek üzere Tamam (OK) seçene¤ini seçin.
Tafl›
œ √ Ayarla
Geri
Sonuç: Seçilen numarada kay›tl› eski kanal›n yerini yeni seçilen
kanal al›r.
8
Arzu etti¤iniz kanal numaras›na tafl›nacak tüm kanallar için,
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ‹lk (From) seçene¤ini seçtikten
sonra 5~7 aras› ad›mlar› tekrarlay›n.
TV
S›n›flama
‹lk
:
P 3
Son
:
P 1
Kay›t
:
Tamam
Tafl›
Girifl
Türkçe - 23
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 24
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV
kanal› kaydedebilirsiniz.
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Kanallar› elle kaydederken:
◆ Bulunan her bir kanal› kaydedip kaydetmeyece¤inizi;
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
1
TV
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Elden kay›t
2
Program
:
P 1
Renk Sistemi
:
Oto
√
√
Ses Sistemi
:
BG
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
Tafl›
œ √ Ayarla
TV
Geri
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Elden kay›t (Manual Store) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Elden kay›t (Manual Store) seçili halde, Program
(Prog.) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Elden kay›t
Program
:
Renk Sistemi
:
Oto
Auto
√
Ses Sistemi
:
SECAM
BG
P 1
√
PAL
Ara
:
NT4.43
105MHz
NT3.58
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
Tafl›
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Girifl
5
Kanala bir program numaras› atamak için œ ya da √ dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun.
6
Renk Sistemi (Color System) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli yay›n standard›n› belirleyin.
Geri
Sonuç: Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
TV
Oto (Auto) - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58
Elden kay›t
Program
:
P 1
Renk Sistemi
:
Oto
√
√
Ses Sistemi
:
BG BG
Ara
:
I
105MHz
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
DK
7
Onaylamak için ENTER (
8
Ses Sistemi (Sound System) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli ses standard›n› seçin.
M
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Tafl›
Girifl
Geri
BG - DK - I - M
9
Türkçe - 24
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 25
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam›)
10
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
inceleyin.
TV
Elden kay›t
◆ Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Program
:
Renk Sistemi
:
Oto
√
◆ œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
◆ œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Ayarla
P 1
œ √ Tafl›
Geri
◆ Gerekli numaray› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
➢ Ses
seçin.
11
12
13
☛
TV
Elden kay›t
Program
:
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
Ara (Search) seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
Renk Sistemi
:
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Sonuç: Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
Kay›t
:
?
Kanal› ve ilgili kanal numaras›n› kaydetmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçene¤ini seçin. ENTER (
dü¤mesine basarak Tamam (OK) konumuna getirin.
Ayarla
œ √ Tafl›
Geri
)
TV
Kaydedilecek her bir kanal için 10. ile 12. ad›mlar aras›n›
tekrarlay›n.
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile en fazla P99 aras›ndaki kanal
numaralar›na atan›rlar. Bu modda iken konum numaras›n›
girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
P 1
Elden kay›t
Program
:
Renk Sistemi
:
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Kay›t
:
?
Tafl›
P 1
œ √ Ara
TV
Geri
Elden kay›t
Program
:
Renk Sistemi
:
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Kay›t
:
Tamam
Tafl›
P 1
Girifl
Türkçe - 25
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 26
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
‹stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda b›rakabilirsiniz.
Böylece, kaydedilmifl kanallar› tararken atlamak üzere seçti¤iniz
kanallar görüntülenmez.
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar
tarama s›ras›nda görüntülenir.
1
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Geri
2
P 1
:
Silindi
√
P 2
:
Silindi
√
P 3
:
Silindi
√
P 4
:
Silindi
√
P 5
:
Silindi
√
TV
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Ekle/Sil (Add/Delete) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▼
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Ekle/Sil
Tafl›
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: O anki kanal seçili durumda Ekle/Sil (Add/Delete)
menüsü görüntülenir.
Geri
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n, istenen kanal› eklemek ya da silmek
için. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Eklendi (Added) ya da Silindi
(Deleted) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
7
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 5. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle/Sil
P 1
:
Eklendi
Eklendi
√
P 2
:
Silindi
√
P 3
:
Silindi
√
P 4
:
Silindi
√
P 5
:
Silindi
√
Silindi
▼
Tafl›
Girifl
Türkçe - 26
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 27
Kanal›n Kilitlenmesi
Bu özellik, televizyonun kilitlenerek ön panelden aç›lmas›n›
engellemenizi sa¤lar. Ancak televizyonunuz hala uzaktan kumanda ile
aç›labilir durumdad›r. Dolay›s›yla uzaktan kumandan›z› çocuklar›n›z ya
da arzu etmedi¤iniz di¤er insanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutarak,
uygun olmayan programlar›n izlenmesini önleyebilirsiniz.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
▼ Daha
Tafl›
2
4
Geri
Kanal (Channel) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
Girifl
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi (Child Lock) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kilitlenecek kanal› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
6
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kilitli (Locked) (kilidi açmak için Kilitli De¤il
(Unlocked)) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
P 1
:
Kilitli De¤il
√
P 2
:
Kilitli De¤il
√
P 3
:
Kilitli De¤il
√
P 4
:
Kilitli De¤il
√
P 5
:
Kilitli De¤il
√
▼
Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk Kilidi
(Child Lock) menüsü görüntülenir.
5
Çocuk Kilidi
TV
Tafl›
Girifl
Geri
Çocuk Kilidi
TV
P 1
:
KilitliDe¤il
De¤il
Kilitli
√
P 2
:
Kilitli De¤il
√
P 3
:
Kilitli De¤il
√
P 4
:
Kilitli De¤il
√
P 5
:
Kilitli De¤il
√
Kilitli
▼
Tafl›
Girifl
Türkçe - 27
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 28
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
TV
Al›nan görüntü netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik
olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek
yoktur. Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› elle
yapman›z gerekebilir.
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
LNA
Tafl›
:
Girifl
√
Kapal›
1
2
Geri
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
‹nce Ayar
P 2
3
ENTER (
4
‹nce Ayar (Fine Tune) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
1
Sıfırla
œ √ Ayarla
Tafl›
Kaydet
Geri
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir.
5
Net, temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, istenen
ayara ulaflana kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
6
‹nce ayarlar› TV'nin haf›zas›na kaydetmek için ENTER (
dü¤mesine bas›n.
‹nce Ayar
P 2
✽
1
Sıfırla
œ √ Ayarla
Tafl›
Sonuç: Program numaras› k›rm›z›ya döner ve “ ✽ ”
sembolü görüntülenir. (P 2 ✽ )
Kaydet
Geri
7
‹nce Ayar
P 2
✽
1
Sıfırla
œ √ Ayarla
Tafl›
Kaydet
Geri
‹nce Ayar
P 2
0
Sıfırla
œ √ Ayarla
Tafl›
Kaydet
Geri
Türkçe - 28
)
‹nce ayarlar› 0'a getirmek için, ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
S›f›rla (Reset) seçene¤ini seçin,sonra da ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 29
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Bu özellik, TV’nizin zay›f sinyalli bölgelerde kullan›lmas› durumunda
yararl›d›r ve zay›f sinyal alan›ndaki parazitleri de¤il TV sinyalini
güçlendirilir.
TV
▲ Daha
Bu özellik yaln›zca sinyalin zay›f oldu¤u durumlarda ve ayr›ca geçerli
kanalda haf›zaya al›nm›fl oldu¤unda ifle yarar.
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kanal
√
‹nce Ayar
LNA
:
Tafl›
√
Kapal›
Girifl
Geri
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
3
ENTER (
4
LNA seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
LNA
Tafl›
:
Girifl
Türkçe - 29
√
Kapal›
Aç›k
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 30
Panel Dü¤mesi Kilidini Etkinlefltirme
TV
Kurulum
▲ Daha
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Kapal›
√
Bu özellik, televizyonun panelden çal›flt›r›lmas›n› engellemek
için TV panelinin dü¤melerini kilitlemenizi sa¤lar. Ancak
televizyonunuz hala uzaktan kumanda ile çal›flt›r›labilir
durumdad›r. Panel kilidi ayar›n› yaln›zca uzaktan kumanda
açabilir; bu yüzden uzaktan kumanday› kullanmas›na izin
vermek istemedi¤iniz kiflilerden uzak tutun.
1
Tafl›
Girifl
Geri
2
TV
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Kurulum
Sonuç: Kurulum (Setup) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
▲ Daha
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Off Kapal›
√
Tafl›
Girifl
Türkçe - 30
3
ENTER (
4
Panel Kilidi (Panel lock) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Aç›k
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 31
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim modunu seçebilirsiniz.
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
TV
Görüntü
:
Dinamik
Kapal›
Standart
Sinema
Kiflisel
Renk Tonu
:
Normal
√
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Dijital azal
:
Kapal›
√
Modu
Kiflisel
Tafl›
3
ENTER (
Sonuç:
4
ENTER (
Sonuç:
5
Modu (Mode) seçilir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Mevcut seçenekler listelenenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç:
6
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Dinamik (Dynamic) - Standart (Standard) - Sinema
(Movie) - Kiflisel (Custom)
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dinamik
➢
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.MODE (
:
Görüntü Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
Türkçe - 31
Geri
√
√
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 32
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas›
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sa¤layacak bir
dizi ayar vard›r.
TV
Görüntü
Modu
√
:
Dinamik
:
Normal
√
√
Kiflisel
Renk Tonu
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
1
2
Kontrast
:
100
√
Parlakl›k
:
45
√
Netlik
:
75
√
Renk
:
55
√
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Kiflisel (Custom) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Geri
Kiflisel
Tafl›
MENU (
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Kiflisel (Custom) menüsü görüntülenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ilgili seçene¤i (Kontrast (Contrast),
Parlakl›k (Brightness), Netlik (Sharpness), Renk (Color) ya da
Ton (Tint)-yaln›zca NTSC) seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yönde hareket
ettirin.
Kontrast
100
Tafl›
œ √ Ayarla
TV
Geri
Görüntü
Modu
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
Geri
Renk Tonu
Normal
œ √ Ayarla
Geri
Türkçe - 32
6
Görüntü (Picture) menüsüne geri dönmek için MENU (
)
dü¤mesine bas›n. Renk Tonu (Color Tone) seçilene kadar ▲ ya
da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen renk tonunu (K›rm›z› 1
(Warm 1) ~ K›rm›z› 10 (Warm 10), Normal, Mavi 1 (Cool 1) ~
Mavi 10 (Cool 10)) seçin.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 33
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Görüntü
Modu
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
5
Tafl›
√
TV
Zoom2
Sinema
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Tafl›
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Zoom1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
Sinema
(Cinema)
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri renge
döner.
➢
Boyut
Zoom1
Normal
➢
Geri
Normal
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
Girifl
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom1 ya da Zoom2
modunda yükseltme yap›labilir.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE (
) dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
4:3 Sinyali
Normal
Zoom1
Zoom2
Sinema
Zoom1
Zoom2
Sinema
16:9 Sinyali
Normal
√
:
Kiflisel
Türkçe - 33
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 34
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
Görüntü
Modu
:
Dinamik
√
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
16:9
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Boyut
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Geri
16:9
Panoramik
Zoom1
Zoom2
4:3
Sinema1
Sinema2
Tafl›
1
√
Kiflisel
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
16:9
Resmi 16:9 genifl ekran oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar.
Panoramik Genifl ekran görüntünün do¤al görünmesini sa¤lar.
(Panorama)
Zoom1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
4:3
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Sinema1
(Cinema1)
En uygun ekran görüntüsünü korumak için resim
dikey olarak büyütülür ve ekran›n alt ve üstündeki
alanlar (siyah fleritler) gri renge boyan›r.
Sinema2
(Cinema2)
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri
renge döner.
➢
◆ ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom1 ya da Zoom2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Zoom1, Zoom2, Sinema1 (Cinema1) ve Sinema2
(Cinema2) modlar›nda alt yaz›lar ç›kar›labilir ya da ekran
alan›n›n alt›na gizlenebilir.
➢
Türkçe - 34
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE (
) dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 35
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu) (devam›)
4:3 Sinyali
16:9
Panoramik
Zoom1
16:9
Panoramik
Zoom1
4:3
Sinema1
4:3
Sinema1
Sinema2
16:9
Panoramik
Zoom1
16:9
Panoramik
Zoom1
4:3
Sinema1
4:3
Sinema1
Zoom2
Zoom2
Sinema2
16:9 Sinyali
Zoom2
Zoom2
Sinema2
Sinema2
Türkçe - 35
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 36
Tarama Modunun Seçilmesi
TV
Görüntü
Modu
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
TV
Geri
En küçük resim titremelerini bile azaltmak için Tarama modu (Scan
Mode) ayar›n›n Natürel modda bulunmas› en do¤rusudur. Ancak, baz›
nadir yay›n tipleri (NTSC-M)için tarama modunun de¤ifltirilmesi daha
verimli olabilir.
1
2
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
:
Auto
Otomatik
Do¤al
Aç›k
Dijital
Yo¤un
√
Dijital azal
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
√
3
ENTER (
4
Tarama Modu (Scan Mode) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç:
Geri
6
Türkçe - 36
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Görüntü
Modu
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Otomatik (Auto) - Do¤al (Natural) - Dijital (Digital) Yo¤un (Progressive)
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 37
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda görüntülenebilecek
statik ve hatal› görüntüleri azaltmak için bu özelli¤i kullan›n.
TV
Görüntü
Modu
1
MENU (
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Dijital azal (Digital NR) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
√
Kiflisel
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Görüntü
Modu
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
Kapal›
Aç›k
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
Türkçe - 37
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 38
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
TV
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düflük kaliteli
görüntüyü izlemeye devam etmek istiyorsan›z “Mavi ekran (Blue
Screen)” modunu “Kapal› (Off)” konumuna ayarlay›n.
Kurulum
▲ Daha
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
1
2
Kurulum
:
Kapal›
Kapal›
√
Aç›k
Melodi
:
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
▲ Daha
Mavi ekran
MENU (
Geri
3
ENTER (
4
Mavi ekran (Blue Screen) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Bir televizyon program› izlerken yaln›zca “STILL (
)” dü¤mesine
basarak görüntüyü dondurabilirsiniz. Normal izleme durumuna geri
dönmek için yeniden bu dü¤meye bas›n.
Türkçe - 38
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 39
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
TV
Ses
Oto Ses ayar
:
Standart
Kapal›
Müzik
Sinema
Konuflma
Normal
Kiflisel
Dolby Virtual
:
Kapal›
Modu
1
MENU (
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
:
Ekolayzer
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
) dü¤mesine bas›n.
ENTER (
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Modu (Mode) seçilir.
4
ENTER (
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n. Ses etkileri
afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Standart (Standard) - Müzik (Music) - Sinema (Movie) Konuflma (Speech) - Kiflisel (Custom)
6
Onaylamak için ENTER (
➢
) dü¤mesine bas›n.
Kiflisel
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki S.MODE (
: Ses
Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
Türkçe - 39
Geri
√
√
√
√
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 40
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
TV
Ses
Modu
:
√
Kiflisel
1
√
Ekolayzer
Oto Ses ayar
:
Kapal›
√
Dolby Virtual
:
Kapal›
√
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl
TV
Geri
3
ENTER (
4
Ekolayzer (Equalizer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ekolayzer
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak Ekolayzer (Equalizer)
menüsü görüntülenir.
R
5
L
100 300 1K
Ayarla
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
œ √ Tafl›
Türkçe - 40
3K
10K
Geri
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
➢
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 41
Ek Ses Ayarlar›
◆ Oto Ses Düzeyi (Auto Volume)
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu özellik
modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da
modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen
kanal›n ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.
TV
Ses
Modu
:
Kiflisel
√
√
Ekolayzer
Oto Ses ayar
:
Kapal›
Normal
Aç›k
√
Dolby Virtual
:
Kapal›
√
◆ Dolby Virtual
Bu özellik, mono ses sinyallerini, iki benzefl sol ve sa¤ kanal
sinyaline dönüfltürür. Dolby Virtual, Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
konuma bir kez ayarland›¤›nda, bu ayar Standart (Standard),
Müzik (Music), Film (Movie) ve Konuflma (Speech) ses efektleri
için geçerlidir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Ses
Modu
:
Kiflisel
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER (
4
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Oto Ses
Düzeyi (Auto Volume) ya da Dolby Virtual) belirleyin.
5
ENTER (
6
Her bir özelli¤i etkinlefltirmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
Aç›k (On) seçene¤ini seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
➢
Oto Ses ayar
:
Kapal›
√
Dolby Virtual
:
Kapal›
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
√
√
Ekolayzer
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Dolby Laboratories lisans› alt›nda
üretilmifltir. “Dolby”, ve double-D (çift D)
sembolü
, Dolby Laboratories’in ticari
markalar›d›r.
Türkçe - 41
Aç›k
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 42
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi duyars›n›z.
TV
Kurulum
1
▲ Daha
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
2
Kurulum
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
Panel Kilidi
:
Kapal›
√
Girifl
Türkçe - 42
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Geri
3
ENTER (
4
Melodi (Melody) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak (Kapal› (Off) ya da Aç›k (On))
seçiminizi yap›n.
6
Onaylamak için ENTER (
▲ Daha
Tafl›
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 43
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak)
“DUAL I-II” dü¤mesi, ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerine kumanda
eder/görüntüler. Televizyon aç›ld›¤›nda, bu mod o anki yay›na ba¤l›
olarak “Çift I” ya da “Stereo” ön ayarlar›na otomatik olarak geçer.
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
NICAM ↔ Mono
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
NICAM ↔ Mono
Stereo
(Normal)
NICAM Çift I/II
NICAM → NICAM → Mono
Çift I
Çift II
(Normal)
→
Ekran üstü göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
A2
Stereo
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Çift I/II
Çift I ↔ Çift II
Stereo
➢
Stereo ↔ Mono
(Monoya dönüfltürülmüfl)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana geliyorsa
Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (modele göre önde
ya da yanda) “AUDIO-L” girifl ba¤lant›s›n› kullan›n. Mono ses
yaln›zca sol hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 43
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 44
Günlük Saat Ayar›
TV
Kurulum
√
Zaman
Televizyonun saatini, “INFO (
)” dü¤mesine bast›¤›n›zda geçerli saat
görünecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik açma/kapatma
zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati ayarlaman›z gerekir.
➢
√
Plug & Play
Dil
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
Televizyon paneli üzerindeki “ I ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›)
basarken, saat ayar› s›f›rlan›r.
▼ Daha
1
Tafl›
Girifl
Geri
2
TV
Zaman
Saat
-- : --
Kapan›fl Ayar›
:
Kapal›
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
Saat
11
Dak
:
00
am
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Saat
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
am √
:
MENU (
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler, Saat
(Clock) seçili durumda görüntülenir.
5
ENTER (
6
Saat (Hour) ya da Dak (Min) ayar›na geçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati veya
dakikay› ayarlay›n.
➢
Ayarla
œ √ Tafl›
Türkçe - 44
Geri
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da Dak (Min) ayarlayabilirsiniz.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 45
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak Bekleme (Standby) moduna geçme
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
TV
1
2
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
TV
Kapan›fl Ayar› (Sleep Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl zaman
aral›klar›n› (Kapal› (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ Bu seçenekleri yaln›zca SLEEP (
ayarlayabilirsiniz.
) dü¤mesine basarak da
◆ Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal› (Off)
görüntülenir. Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa, televizyonun
Standby moduna geçmesine kalan zaman görüntülenir.
Zaman
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
Kapal›
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Saat
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
➢
√
Dil
3
6
√
Plug & Play
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Kurulum
Zaman
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Zaman
Saat
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
√
√
Aç›l›fl
:
√
√
Kapan›fl
:
Kapal›
Kapal›
30
-- : --60
-- : --90
120
150
180
√
√
Tafl›
Girifl
Kapal›
Türkçe - 45
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 46
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
Kapal› ya da Aç›k zamanlay›c›lar›n› ayarlayarak, televizyonunuzun:
TV
◆ Otomatik olarak aç›l›p ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
göstermesini ve;
Kurulum
√
Zaman
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanmas›n›
sa¤layabilirsiniz
√
Plug & Play
Dil
:
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
√
Manuel Konvergens
√
➢
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Geri
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Aç›l›fl (On Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Aç›l›fl (On Timer) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
6
Saat (Hour), Dak (Min), Program (Prog.) ya da Düzey (Volume)
seçiminizi yap›n. Bir alan seçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n; de¤eri ayarlamak için de ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
‹stedi¤iniz ayarlarla Aç›l›fl (On Timer) seçene¤ini etkinlefltirmek
için, œ ya da √ dü¤mesine basarak Activasyon (Activation)
seçene¤ini seçin, sonra ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Evet
(Yes) seçin.
8
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
9
Kapan›fl (Off Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kapan›fl (Off Timer) menüsü görüntülenir.
10
Kapan›fl (Off Timer) ayar›, Aç›l›fl (On Timer) ayar yöntemi ile
ayn›d›r.
Zaman
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
30 Dak
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Saat
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Aç›l›fl
Saat
Dak
06
:
Activasyon
30 am
Evet
Program
Düzey
P 1
10
œ √ Tafl›
Ayarla
TV
Geri
Zaman
am √
Saat
:
11 : 35
Kapan›fl Ayar›
:
30 Dak
√
Aç›l›fl
:
06 : 30
am √
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kapan›fl
Saat
11
Ayarla
Dak
:
30 pm
œ √ Tafl›
Türkçe - 46
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 44’deki
“Günlük Saat Ayar›” bölümüne bak›n). Henüz saati
ayarlamad›ysan›z, ‹lk önce saati ayarlay›n. (Set the clock
first) mesaj› görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Activasyon
Evet
Geri
➢
Kullan›lmad›¤›nda Güç Kapama
Bu zamanlay›c›y› “Aç›k” konumuna ayarlad›¤›n›zda, televizyon
zamanlay›c› taraf›ndan aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir
kumanday› çal›flt›rmazsan›z televizyonunuz kendili¤inden
kapanacakt›r. Bu ifllev yaln›zca zamanlay›c› “Aç›k”
modundayken çal›fl›r ve televizyonun uzun süre aç›k
kalmas›ndan kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt›
kazalar›n› ya da fazla ›s›nmay› önleyer.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 47
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyal aras›nda geçifl yapmak
için uzaktan kumanday› kullan›n.
TV
Girifl
Kaynak Listesi
:
√
TV
√
‹sim De¤ifltir
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
2
ENTER (
Sonuç:
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Kaynak Listesi (Source List) seçilir.
TV
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Kaynak Listesi
TV
4
Sinyal kayna¤›n› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, sonra da
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Hrc.
:
----
AV1
:
----
➢
AV2
:
----
AV3
:
----
◆ TV’ye ekipman ba¤larken afla¤›daki jak setlerinden seçim
yapabilirsiniz: TV’nin arka panelindeki Hrc. (Ext.), AV1,
AV2, Parça1 (Component1) ya da Parça2 (Component2)
ve yan panelindeki AV3 ya da S-Video.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE (
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
TV
Girifl
Kaynak Listesi
5
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubunda mevcut seçenekler yeniden
görüntülenir.
6
‹sim De¤ifltir (Edit Name) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
8
Düzenlenecek harici kayna¤› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut cihaz adlar› listelenir.
Video (VCR) – DVD – Kablolu Al›c› (Cable STB) – HD
STB – Uydu STB (Sat. STB) - Receiver (AV Receiver) –
DVD Al›c›s› (DVD Receiver) – Oyun (Game) – Video
Kamera (Camcorder) – DVD Combo – DHR (DVD HDD
Recorder).
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli cihaz› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
➢
Geri
)
:
√
TV
√
‹sim De¤ifltir
Tafl›
TV
Girifl
Geri
‹sim De¤ifltir
Hrc.
:
- - - - - - -- -- - -
√
AV1
:
- - - - - - -DVD
-
√
AV2
:
- - - - - HD
- - - STB
√
AV3
:
- - - - Uydu
- - - - STB
√
S-Video
:
--------
√
Video
Kablolu Al›c›
▼
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Televizyonu izlerken harici kayna¤› de¤ifltirirseniz, görüntünün
de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
Türkçe - 47
Geri
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 48
Teleteks Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar.
◆ Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
➢
Teleteks bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden çok
sayfaya bölünmüfltür ve bunlara:
◆ Sayfa numaras›n› girerek
◆ Listeden bir konu seçerek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçerek (FASTEXT sistemi)
eriflilebilir.
Türkçe - 48
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 49
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teleteks bilgilerini televizyonunuzun ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
☛ Teleteks
düzenli olmas› zorunludur; aksi takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
P
ya da
kanal› seçin.
2
Teleteks modunu etkinlefltirmek için TTX/MIX (
bas›n.
dü¤mesini kullanarak Teleteks hizmeti sunan
) dü¤mesine
(dizin) dü¤mesine
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
bas›larak bu sayfa her an yeniden görüntülenebilir.
3
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teleteks özelli¤i, as›l yay›n›
ve teleteks bilgilerini ekranda ayr› ayr› görüntülemenizi
sa¤lar.
4
Teleteks sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görüntülemek istiyorsan›z
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
5
Teleteks ekran›ndan ç›kmak için TV (
) dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 49
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 50
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi
Bir Teleteks sayfas› görüntüledi¤inizde, gereksinimlerinize uyan çeflitli
seçenekleri seçebilirsiniz.
Görüntülemek için...
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran
(göster)
Yeniden
(göster)
◆ ‹kinci bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran
• Üç kez
➢
Türkçe - 50
Bu dü¤melere
bas›n:
Aç›kla ya da boyut özelliklerini kulland›ktan sonra normal
görüntüye dönmek için TV (
) dü¤mesine bas›n.
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 51
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
do¤rudan girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ilgili
say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç: Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir.
Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut)
dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
2
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teleteks sayfas›nda
yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir. Seçmek
istedi¤iniz konuya denk gelen renkli dü¤meye bas›n; eriflilebilir
konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç: Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut alt sayfalar görünür.
◆ ‹stenen alt sayfay› seçin. K›rm›z› veya Yeflil dü¤meye basarak
alt sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
5
Bitirdi¤inizde, normal yay›na geri dönmek için TV (
dü¤mesine bas›n.
)
Türkçe - 51
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 52
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak)
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teleteks sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
dü¤mesini kullanarak LIST (Listele) modunu seçin.
Sonuç: Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
➢
Türkçe - 52
LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl yapmak için
dü¤mesi kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
dü¤mesine bas›n.
(kaydet)
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 53
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
(Girifl/Ç›k›fl)
③
①
➃
VCR
Dekoder/
Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
②
ya da
ya da
Uydu al›c›s›
⑤
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
② Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
◆ Bir S-Video ba¤lant›s› ve iki ses RCA ba¤lant›s› (L + R)
③ ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaset kayd› yapmak istiyorsan›z, kaynak VCR’› IN 1’e (veya IN 2), hedef
VCR’› ise OUT soketine ba¤lay›n. Böylece sinyali kaynak VCR’dan hedef VCR’a yönlendirmifl olursunuz.
➃ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
⑤ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› IN 1’e (veya IN 2) ve VCR’› OUT’a ba¤lay›n. Böylece sinyali
➅
IN 1’den (veya IN 2) OUT’a yönlendirebilirsiniz.
Mevcut resmi harici bir cihazda görüntülemek için OUT kullan›l›r. Mevcut görüntüyü kaydetmek
istiyorsan›z VCR’›n›z› OUT soketine ba¤lay›n.
TV’nin Yan›
(Girifl)
(modele ba¤l› olarak)
Kamera
Video disk oynat›c›
Video oyun cihaz›
Türkçe - 53
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 54
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
AUDIO-L ve R RCA ba¤lant›lar›, ses sitemi benzeri cihazlar için (surround ses efektinden tümüyle
yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Ses Sistemi
Türkçe - 54
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 55
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
S-VIDEO (ya da S-VIDEO INPUT) ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi SVideo ç›k›fl› olan cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
①
Kamera
ve
VCR
①
ve
① Resim ve sesi birlikte oynatmak için hem S-VIDEO (ya da S-VIDEO INPUT) hem de RCA ba¤lant›lar›n›n
kullan›lmas› gerekir.
Türkçe - 55
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 56
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
DVD
DTV al›c›s›
➢
COMPONENT IN ba¤lant›lar› DVD ya da DTV al›c›s› ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Türkçe - 56
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 57
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TV’niz evrensel bir uzaktan kumanda ile birlikte teslim edilir. Üniversal
uzaktan kumanda cihaz› TV’nize kumanda etmenin yan›nda,
Samsung’un ürünü olan Set-Top-Box (Set Üstü Al›c›), VCR, Kablolu TV
al›c›s› ve DVD’ye de (Bu cihazlar baflka üreticiler taraf›ndan üretilmifl
olsalar bile) kumanda eder.
➢
Uzaktan kumanda tüm VCR, DVD Oynat›c› ve Kablolu TV
alc›lar› ile uyumlu olmayabilir.
1
VCR’›n›z› (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD’nizi) kapat›n.
2
Uzaktan kumanday› VCR (CABLE ya da DVD) uzaktan
kumandas›na dönüfltürmek için SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
Uzaktan kumandada befl mod vard›r: TV, STB, VCR,
CABLE, ya da DVD.
3
SET dü¤mesine bas›n.
4
VCR’›n›z (Kablolu TV al›c›n›z ya da DVD’niz) için bir sonraki
sayfada verilen 3 haneli VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD)
kodunu girin.
Örnek:
5
POWER ( ) dü¤mesine bas›n. VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da
DVD) aç›lmal›d›r. Seçti¤iniz cihaz aç›lmal›d›r.
➢
6
“6” kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar›na bas›n.
“76” kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar›na bas›n.
Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak ayarlanm›flt›r.
Aç›lmazsa, yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n ama cihaz›n›z›n
markas› için listelenen di¤er kodlardan birini deneyin.
Uzaktan kumandan›z› bir kez ayarlad›ktan sonra, VCR’› (Kablolu
TV al›c›s›n› ya da DVD’yi) uzaktan kumanda ile kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Uzaktan kumandan›z STB, VCR, CABLE, ve DVD
modunda iken bile, ses dü¤meleri ile televizyonun ses
seviyesini kontrol edebilirsiniz.
◆ Uzaktan kumandan›z TV modundayken, VCR ya da DVD
kumanda dü¤meleri (geri al, durdur, oynat/duraklat ve
h›zl› ileri) VCR ya da DVD’nize kumanda etmeye devam
eder.
Türkçe - 57
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 58
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Türkçe - 58
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 59
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle irtibata geçin.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ “ I ” dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›l›p
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
Türkçe - 59
BP68-00468E_TUR
2/24/05
12:21 PM
Page 60
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis
temsilcinizle iliflkiye geçmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250,
2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu,
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482
EMC : Nemko Korea
300-2, Osan-Ri, Mohyun-Myun, Youngin City,
Kyungki-Do, Korea
Tel: +82 31 322 2333, Fax: +82 31 322 2332
Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189
BP68-00468E-00
Download PDF

advertising