Samsung | LW17M24CU | Samsung LW17M24CU Kullanım kılavuzu

01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 1
LCD TV
LW15M23C
LW17M24C
LW17M24CU
LW20M21C
LW20M22C
Kullan›m K›lavuzu
Birimi çal›flt›rmadan önce lütfen bu kitap盤›dikkatle
okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
PC EKRANI
TELETEKST
Ürününüzü www.samsung.com/global/register
<http://www.samsung.com/global/register>
web sitesinde kaydedin
00-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 1
Bir Hareketsiz Resim Görüntülerken Al›nacak Önlemler
Hareketsiz resim, TV ekran›na kal›c› zarar verebilir.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: SD dereceli bir
dijital yay›n› seyretmek için normal ekran
modunu (4:3) seçti¤inizde (ve ba¤lant›
kutusu ç›kt›s› 480p oldu¤unda).
Dijital yay›nlar›n genifl ekran (16:9) HD
biçiminde olmas› gerekse de, yay›nc›lar
bazen orijinali normal ekran biçiminde (4:3)
olan programlar› da, sinyalleri dijital biçime
dönüfltürerek yay›nlarlar; bu durumda
ekran›n sa¤ ve sol kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: SD dereceli bir
dijital yay›n› seyretmek için genifl ekran
modunu (16:9) seçti¤inizde (ve ba¤lant›
kutusu ç›kt›s› 1080i oldu¤unda).
Di¤er üreticilerin ürünlerinde de ayn› sorunla
karfl›laflabilece¤iniz için ekran› uzun süre
duraklama modunda b›rakmay›n.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: TV, HD dereceli
bir sinyal ald›¤›nda (ve ba¤lant› kutusu
ç›kt›s› 1080i oldu¤unda).
Normal bir TV’de (4:3), ekran boyutu olarak
“16:9” veya “Panorama” seçiliyken HD dereceli
bir yay›n izleyebilirsiniz ancak ekran›n üst ve alt
kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n üst, alt ve ortas›ndaki kenarl›klar
uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k aktar›m
miktarlar› de¤iflece¤inden sonuçta
kenarl›klar iz b›rakabilir.
Di¤er üreticilerin ürünlerinde de ayn› sorunla
karfl›laflabilece¤iniz için ekran› uzun süre
duraklama modunda b›rakmay›n.
00-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
• Entegre Dijital TV (genifl ekran): TV, SD
dereceli (normal) yay›n sinyalleri
ald›¤›nda (normal 480p sinyalleri al›r).
• Dijital Yay›na Haz›r TV (genifl ekran):
TV, SD dereceli (normal) yay›n sinyalleri
ald›¤›nda (ba¤lant› kutusuyla).
Page 2
Dijital yay›nlar›n genifl ekran (16:9) HD
biçiminde olmas› gerekse de, yay›nc›lar
bazen orijinali normal ekran biçiminde (4:3)
olan programlar› da, sinyalleri dijital biçime
dönüfltürerek yay›nlarlar; bu durumda
ekran›n sa¤ ve sol kenarlar› k›rp›l›r.
• Genifl ekranl› televizyonda analog
(normal) yay›n izlerken (4:3 ekran modu
seçiliyken).
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
Di¤er üreticilerin ürünlerinde de ayn› sorunla
karfl›laflabilece¤iniz için ekran› uzun süre
duraklama modunda b›rakmay›n.
• Genifl ekranl› (16:9) bir televizyonda, genifl
ekran biçiminde (21:9) DVD, CD veya video
izlerken.
• Televizyona bir bilgisayar veya oyun konsolu
ba¤lay›p 4:3 ekran modunu seçti¤inizde.
Genifl ekranl› bir televizyona bir DVD
oynat›c›, bilgisayar veya oyun konsolu
ba¤lad›¤›n›zda ve normal (4:3) veya genifl
(21:9) ekran modunda film seyretti¤inizde
veya oyun oynad›¤›n›zda, ekran›n sol ve sa¤
ya da üst ve alt kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
Di¤er üreticilerin ürünlerinde de ayn› sorunla
karfl›laflabilece¤iniz için ekran› uzun süre
duraklama modunda b›rakmay›n.
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 2
‹çindekiler
◆ TELEV‹ZYONUNUZU TAKMA VE HAZIRLAMA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panosuna Bak›fl ............................................................................
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl ..............................................................................
- Anten ya da Kablolu Televizyon fiebekesiyle Ba¤lant› Kurma ..................
- Televizyon Ba¤lant› Kutusu, VCR ya da DVD’yle Ba¤lant› Kurma ............
- Bilgisayarla Ba¤lant› Kurma.......................................................................
- Harici A/V Cihazlara Ba¤lanmas› ...............................................................
- Kulakl›¤› Ba¤lama ......................................................................................
- Kensington Yuvas› .....................................................................................
Harici Kaynaklardan Al›nan Görüntüleri Gösterme .......................................
Uzaktan Kumandaya Pil Takma ....................................................................
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst D›fl›nda Tüm ‹fllevler)........................
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst ‹fllevleri) ............................................
Açma ve Kapatma.........................................................................................
Bekleme Moduna Geçme .............................................................................
Uzaktan Kumanday› Tan›ma .........................................................................
Plug & Play ....................................................................................................
TV Modunu veya Girifl Kayna¤›n› Seçme......................................................
Girifl Kayna¤›n Ad›n› De¤ifltirme....................................................................
Kullanaca¤›n›z DiliSeçme ..............................................................................
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
◆ KANALLARI AYARLAMA
■
■
■
■
■
Kanallar› Otomatik Olarak Kaydetme ............................................................
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme...............................................................
Kanallar› Düzeltme ........................................................................................
Kaydedilen Kanallar› S›ralama.......................................................................
Kanallara ‹sim Verme ....................................................................................
19
20
22
23
24
◆ GÖRÜNTÜYÜ AYARLAMA
■
■
■
Görüntü Standard›n› De¤ifltirme....................................................................
Kiflisel Görüntü Ayarlama..............................................................................
Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama›...............................................................
25
26
27
◆ SES‹ AYARLAMA
■
■
Türkçe-2
Ses Standard›n› De¤ifltirme...........................................................................
Otomatik Ses Kontrolünü Seçme..................................................................
28
29
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 3
‹çindekiler
◆ SAAT‹ AYARLAMA
■
■
■
Saati Ayarlama ..............................................................................................
Otomatik Kapatma ........................................................................................
Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma .........................................
30
31
32
◆ ÇEfi‹TL‹ ‹fiLEVLER‹ KULLANMA
■
■
Mavi Ekran Modunu Ayarlama ......................................................................
Bilgileri Ekranda Görüntüleme.......................................................................
33
33
◆ TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹ KULLANMA
■
■
■
■
■
Teletekst Özelli¤i ...........................................................................................
Teletekst Bilgilerini Görüntüleme ..................................................................
Bir Sayfay› Numaras›yla Seçme ....................................................................
Sayfa Seçmek için FLOF Kullanma...............................................................
Teletekst Sayfalar›n› Kaydetme.....................................................................
34
35
36
37
37
◆ PC ‹fiLEVLER‹N‹ KULLANMA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
PC Yaz›l›m›n›z› Ayarlama...............................................................................
Görüntünün Kaba ve ‹nce Ayar› ....................................................................
Görüntünün Konumunu De¤ifltirme ..............................................................
Görüntü Ayarlar›n› Bafllatma .........................................................................
PC Ekran›n› Otomatik Olarak Ayarlama ........................................................
Resim Modu ..................................................................................................
Görüntü Standard›n› De.ifltirme.....................................................................
Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama›...............................................................
Rengi Özellefltirme ........................................................................................
38
39
40
41
42
43
43
44
45
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce .............................
PowerSaver ...................................................................................................
Teknik Özellikler ve Çevre Koflullar› ..............................................................
Görüntü Modlar› ............................................................................................
E¤ilebilir Sehpa..............................................................................................
TV’nizi Baflka Bir Ülkede Kullanma...............................................................
Kensington Yuvas›.........................................................................................
VESA Uyumlu Montaj Arac›n›n Tak›lmas›......................................................
Duvar Montaj Setini Takma (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU) .................
Duvar Montaj Setini Takma (LW20M21C/LW20M22C) .....................................
46
47
48
49
50
50
51
51
52
54
Semboller
Bas›n
Önemli
Not
Türkçe-3
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 4
Kumanda Panosuna Bak›fl
SOURCE
Tüm mevcut girifl kaynaklar›n› içeren bir menü
görüntüler.
Televizyonunuzu açar/kapat›r (ON/OFF).
(TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC).
HEADPHONE
Seçim yapmak için televizyonun kontrol paneli
üzerindeki SOURCE (
) dü¤mesini de
kullanabilirsiniz.
MENU
TV’nizin özelliklerinin ekran menüsünü görmek için
bas›n.
-
+
OSD üzerinde seçiciyi sola ya da sa¤a hareket
ettirir.
Ses düzeyini ve seçilen ifllevin de¤erini art›r›r veya
azalt›r.
OSD üzerinde seçiciyi yukar› ya da afla¤› hareket
ettirir. Kanal numaras›n› art›r›r ya da azalt›r.
Türkçe-4
POWER
HOPARLÖR
Uzaktan Kumanda Sensörü
Uzaktan kumandan›n yönünü televizyondaki bu
noktaya çevirir.
Güç Göstergesi
Gücü kapatt›¤›n›zda yanar.
(Bekleme modunda k›rm›z› ›fl›k yanar. Açt›¤›n›zda
›fl›k söner. Yeflil ›fl›k, zamanlay›c›n›n aç›k veya kapal›
oldu¤unu gösterir.)
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 5
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
< LW17M24C / LW17M24CU>
< LW15M23C / LW20M21C / LW20M22C >
Elektrik Girifli
Elektrik Girifli
‹ste¤e Ba¤l›
SCART
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm elemanlar›n kapal›
oldu¤undan emin olun. Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
Türkçe-5
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 6
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
Anten ya da Kablolu Televizyon fiebekesiyle Ba¤lant› Kurma (modele ba¤l› olarak)
Televizyon kanallar›n› do¤ru görüntülemek için, televizyonun afla¤›daki kaynaklardan birinden sinyal almas›
gerekir:
- D›fl mekan anteni
- Kablolu televizyon flebekesi
- Uydu yay›n› flebekesi
Televizyon Ba¤lant› Kutusu, VCR ya da DVD’yle Ba¤lant› Kurma
- VCR ya da DVD SCART kablosunu, VCR ya da DVD’nin SCART konektörüne tak›n.
- Televizyon Ba¤lant› Kutusu'nu ve VCR’› (ya da DVD’yi) ayn› anda ba¤lamak istiyorsan›z, Televizyon Ba¤lant›
Kutusu'nu VCR’a (ya da DVD’ye) ve VCR’› (ya da DVD’yi) televizyonunuza ba¤laman›z gerekir.
Bilgisayarla Ba¤lant› Kurma
- 15 Pinli D-SUB konektörünü, PC video konektörüne tak›n.
- Stereo ses kablosunu televizyonunuzun arka taraf›ndaki “PC AUDIO IN (STEREO)” (
) jak›na,
kablonun di¤er ucunu dabilgisayar›n›zdaki ses kart›n›n “Audio Out” (Ses Ç›k›fl›) jak›na ba¤lay›n.
➣ 15 Pinli D-SUB konektörü
Pim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Türkçe-6
Ayr› (Y/D)
Kompozit Y/D
K›rm›z› (R)
K›rm›z› (R)
Yeflil (G)
Yeflil (G)
Mavi (B)
Mavi (B)
Toprak
Toprak
Toprak (DDC geri dönüfl)
Toprak (DDC geri dönüfl)
Toprak - K›rm›z› (R)
Toprak - K›rm›z› (R)
Torak - Yeflil (G)
Torak - Yeflil (G)
Toprak - Mavi (B)
Toprak - Mavi (B)
Ba¤lant› yok
Ba¤lant› yok
Toprak - Senk./ Kendi kendini test Toprak - Senk./ Kendi kendini test
Toprak
Toprak
DDC - SDA (Tarih)
DDC - SDA (Tarih)
Yatay Senkronizasyon
Yatay /Dikey Senkronizasyon
Dikey Senkronizasyon
Kullan›lm›yor
DDC - SCL (Saat)
DDC - SCL (Saat)
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 7
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
Harici A/V Cihazlara Ba¤lanmas›
- RCA ya da S-VIDEO kablosunu, VCR, DVD ya da Video Kamera gibi uygun bir harici cihaza ba¤lay›n.
- RCA ses kablolar›n› televizyonunuzun arkas›ndaki “(MONO)L” ve “AUDIO-R” girifllerine tak›n ve kablolar›n
di¤eruçlar›n› A/V cihaz›n›z›n karfl›l›k gelen ses ç›k›fl konektörlerine tak›n.
Kulakl›¤› Ba¤lama
- Televizyonun arkas›ndaki 3,5 mm mini jak yuvas›na kulakl›¤› tak›n.
Kulakl›k ba¤l› oldu¤unda yerleflik hoparlörlerden ses ç›kmaz.
Kensington Yuvas›
- Bu televizyon, çal›nmaya karfl› kilit tak›labilecek flekilde tasarlanm›flt›r.(Bkz: sayfa 51)
Türkçe-7
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 8
Harici Kaynaklardan Al›nan Görüntüleri Gösterme
Çeflitli ses ve video sistemlerinin ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra uygun
girifli seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
1
2
Tüm gerekli ba¤lant›lar›n yap›ld›¤›n›n emin olun
(daha fazla bilgi için 6. ve 7. sayfalara bak›n).
TV modunu seçmek için TV dü¤mesine bas›n.
Video modunu seçmek için SOURCE dü¤mesine bas›n.
Girifl kaynaklar› afla¤›daki s›rada görüntülenir:
AV1 - AV2 - S-Video - PC.
Türkçe-8
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 9
Uzaktan Kumandaya Pil Takma
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandan›n pillerini takman›z ya da
de¤ifltirmeniz gerekir:
Televizyonunuzu sat›n ald›¤›n›zda
Uzaktan kumanda düzgün çal›flmamaya bafllad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, ok yönünde bast›r›p
çekerek ç›kart›n.
2
AAA boyutunda iki pil tak›n.
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna.
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna.
3
Kapa¤›n alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
Alkalin ve manganez gibi farkl› türde pilleri bir arada kullanmay›n.
Türkçe-9
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 10
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst D›fl›nda Tüm ‹fllevler)
Televizyonu Açma/Kapatma
Kanal numaras›n› do¤rudan
girmek için numara dü¤meleri
Tek/Çift basamakl› kanal seçimi
Önceki kanal
-Sonraki kanal
-Önceki kanal
Geçici olarak sesi kapatma
Kullan›labilir kaynak seçimi
Ses düzeyini art›rma/azaltma
Do¤rudan TV modunu seçme
Menü gösterimi vede¤ifliklik onay›
Geçerli yay›nla ilgili bilgiler gösterilir
OSD’den ç›k›fl
Menü içinde imleci kontrol eder
Ses modu seçimi
Otomatik kapatma
Görüntü dondurma
Görüntü efekti seçimi
Uzaktan kumandan›n performans› parlak ›fl›ktan etkilenebilir.
Türkçe-10
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 11
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst ‹fllevleri)
Teletekst tutma
P
P
: Teletekstte sonraki sayfa
: Teletekstte önceki sayfa
Teletekst modu seçimi (LIST/FLOF)
Teletext ekran›ndan ç›k›fl
Teletekst gösterimi
Teletekst dizini
Teletekst alt sayfa
Teletekst gösterimi/teletekst
bilgileri ve normal yay›n›n ayn›
anda gösterimi
Teletekst kaydetme
Teletekst boyutu seçimi
Fasttext bafll›k seçimi
Türkçe-11
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 12
Açma ve Kapatma
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
Sonuç:
Adaptör tak›l› oldu¤unda LED k›rm›z›ya döner.
2
Açmak için
3
Kapatmak için
POWER dü¤mesine bas›n.
POWER dü¤mesine yeniden bas›n.
Bekleme Moduna Geçme
Televizyonunuz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme moduna al›nabilir.
Bekleme modu izlemeye geçici olarak (örne¤in yemek s›ras›nda) ara
vermek istedi¤inizde yararl› olur.
1
2
POWER dü¤mesine bas›n.
Yeniden açmak için yeniden POWER dü¤mesine ya da numara
dü¤melerinden birine bas›n, say›sal dü¤melere veya kanal
veya
dü¤mesine tekrar bas›n.
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde) bekleme
modunda b›rakmay›n. POWER dü¤mesine basarak
kapat›n.Televizyonun elektrik ve anten ba¤lant›lar›n› ç›karmak en
do¤ru ifllemdir.
Türkçe-12
01-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:06 PM
Page 13
Uzaktan Kumanday› Tan›ma
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
Kanal de¤ifltirmek ve ses düzeyini ayarlamak
Ekran menü sistemini kullanarak televizyonunuzu ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
PRE-CH
-
9
-/--
MUTE
Görüntüleme ‹fllevi
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
_
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
_
Gösterilen son iki kanal aras›nda tekrar tekrar geçifl yapmakiçin
kullan›l›r. (PRE-CH; Önceki Kanal)
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için kullan›l›r.
Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
Ses düzeyini art›rmak
için kullan›l›r.
_
Ses düzeyini azaltmak
için kullan›l›r.
_
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
+ ya da - dü¤mesine bas›n.
MENU
EXIT
Ekran menü sistemini
Önceki menüye ya da normal
görüntülemek için kullan›l›r. izlemeye geri dönmek
için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak ve do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Menü ö¤eleri aras›nda hareket etmek için kullan›l›r.
Menü ö¤esi seçmek veya seçili ö¤enin de.erini
art›rmak için kullan›l›r.
Önceki menü ö¤esine dönmek veya seçili ö¤enin
de.erini azaltmak için kullan›l›r.
Türkçe-13
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
2/24/05 9:51 AM
Page 14
Plug & Play
Cihaz ilk kez ON, otomatik olarak bir dizi temel müflteri ayar›
arka arkaya gösterilir.
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
1
Televizyon Bekleme modundaysa, uzaktan kumandadaki
POWER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
veya
Plug & Play mesaj› görüntülenir.
Mesaj k›sa bir süre için belirir ve sonra Language menüsü
otomatik olarak görüntülenir.
dü¤mesine basarak istedi¤iniz Language seçin.
Kullan›labilir diller listelenir.
12 Dilden birini seçebilirsiniz.
3
Seçiminizi onaylamak için ENTER
Sonuç:
4
ENTER
Sonuç:
5
veya
ENTER
Sonuç:
6
ENTER
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
“Check antenna input.” mesaj› OK seçili olarak
görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Ülke menüsü görüntülenir:
Belgium - Germany - Spain - France - Italy Netherlands - Switzerland - Sweden - United
Kingdom - Eastern Europe - Others
dü¤mesine basarak Country seçin.
dü¤mesine bas›n.
Auto Store ›t menüsü görüntülenir:
dü¤mesine bas›n.
Kanal arama otomatik olarak bafllar ve biter.
Tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için Durdurma
seçili halde ENTER
7
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak Hour veya Minute seçin.
veya
dü¤mesine basarak Hour veya Minute seçin.
(Bkz: “Saati Ayarlama”, sayfa 30)
8
Ayar›n›z› onaylamak için MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
9
Türkçe-14
dü¤mesine bas›n.
“Enjoy your viewing” mesaj› görüntülenir ve
kaydedilen kanal etkin hale gelir.
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 15
Plug & Play
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z...
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Plug & Play seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Ekranda Plug & Play mesaj› görüntülenir.
Bu özelli¤in ayarlanmas›yla ilgili daha fazla ayr›nt› için sayfalara
bak›n.
Türkçe-15
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 16
TV Modunu veya Girifl Kayna¤›n› Seçme
TV modunu seçebilir veya televizyona ba¤l› bir girifl kayna¤›na geçifl
yapabilirsiniz. ‹zlemek istedi¤iniz girifl kayna¤›n› seçmek için bu
dü¤meyi kullan›n.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Input seçmek için ENTER
Sonuç:
3
ENTER
Sonuç:
4
dü¤mesine bas›n.
Input grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Source List seçilir.
Seçmek istedi¤iniz girifl kayna¤›na ilerlemek için
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-16
Ana menü görüntülenir.
Seçti¤iniz girifl kayna¤›na geçilir.
veya
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 17
Girifl Kayna¤›n Ad›n› De¤ifltirme
Televizyonun girifl ba¤lant› noktalar›na ba¤l› girifl kayna¤› cihazlar›n›
adland›rarak, izlemek istedi¤iniz girifl kayna¤›n› kolay ve h›zl› bir flekilde
bulup seçebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Input seçmek için ENTER
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Input grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Edit Name seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Düzeltmek istedi¤iniz girifl kayna¤›na ilerlemek için
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
veya
Sonuç:
7
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
veya
Afla¤›daki seçenekler görüntülenir:
AV1 - AV2 - S-Video - PC
dü¤mesine art arda basarak gereken cihaz› seçin.
Afla¤›daki seçenekler görüntülenir:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder DVD Combo - DHR - PC.
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye geri dönmek için
EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-17
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 18
Kullanaca¤›n›z DiliSeçme
Televizyonunuzu ilk çal›flt›rd›¤›n›zda, menü ve göstergelerin
görüntülenmesinde kullan›lacak dili seçmelisiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Setup seçmek için
Sonuç:
Türkçe-18
Ana menü görüntülenir.
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Language seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine arka arkaya basarak istedi¤iniz Language
seçene¤ini seçin.
6
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye geri dönmek için
EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 19
Kanallar› Otomatik Olarak Kaydetme
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu aral›klar
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterir). Otomatik olarak ayarlanan
program numaralar›, gerçek ya da istenen program numaralar›
olmayabilir. Ancak kanal numaralar›n› kendiniz s›ralayabilir ve izlemek
istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Channel seçmek için
Sonuç:
veya
3
ENTER
4
Auto Store seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
Channel grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
40
Start seçilir.
Kanallar› aramak için ENTER
dü¤mesine bas›n.
Alt menü, bafllat›lan kanal aramas›yla Start seçene¤inden Stop
seçene¤ine de¤iflir.
Sonuç:
Arama otomatik olarak biter.
Kanallar frekans aral›¤›ndaki konumlar›n› yans›tacak bir
düzende s›ralan›r ve kaydedilir (en düflük frekans en baflta
en yüksek ise en sonda). Ard›ndan, bafllang›çta seçilmifl
olan program görüntülenir.
3
Aramay› tamamlanmadan önce durdurmak için,
Dur seçili olarak ENTER dü¤mesine bas›n.
6
Kanallar kaydedildikten sonra afla¤›dakileri yapabilirsiniz:
Kanal ekleme veya silme (Bkz: sayfa 22)
Kanallar› istenen düzende s›ralama (Bkz: sayfa 23)
Kaydedilen kanallara birer ad verme (Bkz: sayfa 24)
7
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-19
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 20
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme
Kablolu TV flebekeleri arac›l›¤›yla al›nanlar da dahil olmak üzere en çok
100 kanal kaydedebilirsiniz.
Kanallar› manuel olarak kaydederken afla¤›dakileri seçebilirsiniz:
Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da atlamak
Belirlemek istedi¤iniz kay›tl› kanallar›n program numaras›
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Channel seçmek için
Sonuç:
veya
ENTER
4
Manual Store seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine bas›n.
Manual Store menüsündeki seçenekler Prog. seçili
olarak görüntülenir.
Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43
Sound System seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken Sound System
ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
7
dü¤mesine bas›n.
Colour System. seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken Colour System.
ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Channel grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
Türkçe-20
Ana menü görüntülenir.
Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
BG - DK - I - L
Tüm kanallar› gereken kanal numaralar›na tafl›mak için, veya
dü¤mesine basarak Prog. seçene¤ini belirledikten sonra 5 ’ten 6’ye
kadar olan ad›mlar› yineleyin.
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
2/24/05 9:51 AM
Page 21
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme
8
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z.
Channel seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak C (Kablosuz kanal) veya
S (Kablolu kanal) seçene¤ini belirleyin ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken numaray› seçin
ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Anormal ses ç›karsa veya hiç ses ç›kmazsa, gereken ses
sistemini yeniden seçin.
Kanallar›, uzaktan kumanda üzerindeki numara dü¤melerine
basarak da ayarlayabilirsiniz.
9
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z, Search’y› seçmek için
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak Search ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
10
veya
‹lk kanal veya seçti¤iniz kanal ekran›n›zda görüntülenene
kadar frekans aral›¤› taran›r.
Store seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
OK (TAMAM) seçili.
Sonuç:
Kanal ve kanalla iliflkili program numaras› kaydedilir.
11
Kaydedilecek her kanal için 8 ile 10 aras›ndaki ad›mlar› yineleyin.
12
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-21
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 22
Kanallar› Düzeltme
Tarad›¤›n›z kanallardan istediklerinizi tarama d›fl›nda tutabilirsiniz.
Kaydedilmifl kanallar aras›nda tarama yap›yorsan›z, atlanmas›n›
istedi¤iniz kanallar görüntülenmez.
Özel olarak atlanmas›n› istemedi¤iniz tüm kanallar tarama s›ras›nda
görüntülenir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Channel seçmek için
Sonuç:
4
Add/Delete seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Geçerli kanal durumu görüntülenir.
Add veya Delete komutunu uygulamak istedi¤iniz kanal› seçmek
için
veya
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-22
dü¤mesine bas›n.
Channel grubundaki seçenekler görüntülenir.
ENTER
5
P
veya
3
Sonuç:
P
Ana menü görüntülenir.
Düzeltmek istedi¤iniz kanal bellekte yer alm›yorsa,
Ekle seçilir ve görüntülenir.
Aksi takdirde, düzeltmek istedi¤iniz kanal bellekte varsa,
Sil seçilir ve görüntülenir.
6
Kanala Add veya Delete komutunu uygulamak için ENTER
dü¤mesine bas›n.
7
Kaydedilecek her kanal için 5. ad›m› yineleyin.
8
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 23
Kaydedilen Kanallar› S›ralama
Afla¤›daki amaçlarla iki kanal›n numaralar›n› birbiriyle de¤ifltirebilirsiniz:
Kanallar›n otomatik olarak kaydedildi¤i say›sal s›ralamay› de¤ifltirmek.
En s›k izledi¤iniz kanallara kolayca an›msayabilece¤iniz numaralar›
vermek.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Channel seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Channel grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Sort seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Channel
Sonuç:
5
De¤ifltirmek istedi¤iniz kanal numaras›n›
arda basarak seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Geçerli Prog., Channel ve Name görüntülenir.
veya
dü¤mesine art
Seçilen Channel numaras› ve Name sa¤ tarafa tafl›n›r.
De¤ifltirmek istedi¤iniz pozisyona tafl›mak için veya
dü¤mesine bas›n ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Channel
Seçilen kanal›n önceden kay›tl› numaras› yeni seçilen
numarayla de¤ifltirilir.
7
Baflka bir kanal› yeniden s›ralamak için 5. ve 6. ad›mlar› yineleyin.
8
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-23
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 24
Kanallara ‹sim Verme
Kanallar› manuel ya da otomatik olarak kaydetti¤inizde kanal ismi bilgisi
yay›nla birlikte geliyorsa, bu isimler kanallara otomatik olarak atan›r.
Ancak bu isimleri de¤ifltirebilir ya da kanallara yeni isimler verebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Channel seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Channel grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Name seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Geçerli Prog., Channel ve Name görüntülenir.
Gerekirse, veya
dü¤mesine basarak yeni Name için atanacak
kanal› seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
›sim kutusunun yan›nda seçim çubu¤u görüntülenir.
Yapmak istedi¤iniz...
Yap›lacak ifllem...
Harf, say› ya da sembol seçmek
veya
dü¤mesine bas›n
seçmek için.
Bir sonraki harfe geçmek
dü¤mesine bas›n.
Bir önceki harfe dönmek
dü¤mesine bas›n.
‹smi do¤rulamak
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kullanabilece¤iniz karakterler flunlard›r :
Alfabedeki harfler (A~Z)
Say›lar (0~9)
Özel karakterler (boflluk, _)
Türkçe-24
7
Yeni bir isme atanacak her kanal için 5 ile 6 ad›mlar› yineleyin.
8
‹sim girmeyi tamamlad›¤›n›zda ENTER
ismi onaylay›n.
dü¤mesine basarak
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 25
Görüntü Standard›n› De¤ifltirme
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü türünü seçebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Picture seçmek için
Sonuç:
3
Ana menü görüntülenir.
ENTER
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Mode seçilir.
4
ENTER
5
veya
dü¤mesine art arda basarak istenen görüntü efektini
seçebilirsiniz.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki görüntü efektleri vard›r:
Dynamic - Standard - Movie - Custom
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Bu seçenekleri P.MODE (Görüntü Modu) dü¤mesine basarak da
kolayca belirleyebilirsiniz.
Türkçe-25
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 26
Kiflisel Görüntü Ayarlama
Televizyonunuzda görüntü kalitesini kontrol etmenizi sa¤layacak bir dizi
ayar sa¤lanm›flt›r.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Picture seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Custom seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i
(Contrast, Brightness, Sharpness, Colour veya Tint -yaln›zca
NTSC) seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür.
6
›stenen ayar› elde etmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, görüntü standard›
otomatik olarak Custom olur.
Türkçe-26
02-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:07 PM
Page 27
Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama›
Ekran arka plan rengini tercihinize göre de¤ifltirebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Picture seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Colour Tone seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki seçenekler sa¤lan›r:
Cool 2 - Cool 1 - Normal - Warm 1 - Warm 2
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-27
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 28
Ses Standard›n› De¤ifltirme
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Sound seçmek için
Sonuç:
3
ENTER
Sonuç:
4
ENTER
5
veya
ENTER
Sonuç:
6
Ana menü görüntülenir.
veya
dü¤mesine bas›n.
Sound grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Mode seçilir.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine art arda basarak gereken ses efektini seçin.
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki ses efektleri sa¤lan›r:
Standard - Speech
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Bu seçenekleri S.MODE (Ses Modu) dü¤mesine basarak da kolayca
seçebilirsiniz.
Türkçe-28
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 29
Otomatik Ses Kontrolünü Seçme
Kanallar aras›ndaki ses düzeyi fark›n› azalt›r.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Sound seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Sound grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Oto ses ayar seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Off/On seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-29
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 30
Saati Ayarlama
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
Clock seçilir.
5
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Hour seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
6
Dak. ö¤esine ilerlemek için veya
dü¤mesine Minute.
Dakikay› ayarlamak için veya
dü¤mesine Minute.
7
8
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Clock ayarlanm›flt›r.
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Saati uzaktan kumanda üzerindeki say› dü¤melerini kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.
Türkçe-30
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
2/24/05 9:52 AM
Page 31
Otomatik Kapatma
Televizyonunuzun belirli bir süre sonunda otomatik olarak kapanmas›
için, -- ile 180 dakika aras›nda bir süre seçebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
ENTER
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Clock seçilir.
5
Sleep Timer seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
veya
dü¤mesine art arda basarak televizyonunuzun ne
kadarl›k bir süre geçtikten sonra On duruma geçece¤ini seçin.
Sonuç:
7
dü¤mesine bas›n.
Önceden ayarlanm›fl süreler flunlard›r:
Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes.
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Bu özelli¤i “SLEEP” dü¤mesine basarak da kolayca
seçebilirsiniz.
Zaman ayarl› kapanma zaten ayarlanm›flsa, ekranda
televizyonunuzun Off duruma geçmesine ne kadar süre
kald›¤› gösterilir.
Zaman ayarl› kapanma henüz ayarlanmad›ysa Off görüntülenir.
Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180
Türkçe-31
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
2/24/05 9:52 AM
Page 32
Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma
Televizyonunuzun afla¤›daki ifllemleri yapmas› için Aç›l›fl/Kapan›fl
zamanlay›c›lar›n› ayarlayabilirsiniz:
Otomatik olarak aç›lma ve ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
gösterme.
Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanma.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
Clock seçili halde Time menüsü görüntülenir.
On Timer seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
On Timer menü görüntülenir.
Yap›lacak ifllem...
6
Bu dü¤melere bas›n...
Hour, Minute, Channel ve Volume’e gitme
veya
dü¤mesi
Hour, Minute, Channel ve Volume’i
ayarlama
veya
dü¤mesi
Setup’ya gitme
veya
dü¤mesi
Yukar›daki ayar› etkinlefltirmek
için On seçene¤ini belirleme
veya
dü¤mesi
Bir önceki menüye dönmek ve Kapatma Zamanlay›c›s›n› kal›c› olarak
ayarlamak için MENU dü¤mesine bas›n.
Off Timer seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
Ayn› flekilde, televizyonunuzun otomatik olarak kapanmas›n›
iste¤inizi zaman› ayarlay›n.
7
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Ayr›ca uzaktan kumandadaki say› dü¤melerine basarak saat ve
dakikay› da ayarlayabilirsiniz.
Türkçe-32
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 33
Mavi Ekran Modunu Ayarlama
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli görüntü arka
plan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran gösterilir.
Düflük kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek isterseniz “Mavi ekran”
modu için “Kapal›” seçmelisiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Blue Screen seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
seçin.
6
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine basarak gereken seçene¤i (On veya Off)
Bilgileri Ekranda Görüntüleme
Uzaktan kumandan›n “INFO” dü¤mesine basarak seçti¤iniz kayna¤›n
ayar durumunu görüntüleyebilirsiniz.
Gösterilen bilgiler, seçilen kayna¤a göre de¤iflir.
Türkçe-33
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 34
Teletekst Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teletekst arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar.
Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
Televizyon programlar›n›n zamanlar›
Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
Spor sonuçlar›
Yolculuk bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flemaya bak›n).
Bölüm
ݍindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n› yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT (h›zl› metin) bilgileri.
Teletekst bilgileri ço¤unlukla birbirini izleyen birden çok sayfaya
bölünmüfltür ve bunlara flu yollarla eriflilebilir:
Sayfa numaras›n› girerek
Listeden bir konu seçerek
Renklere göre ayr›lm›fl bafll›klar› seçerek (FASTEXT sistemi)
Türkçe-34
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 35
Teletekst Bilgilerini Görüntüleme
‹stedi¤iniz zaman Teletekst bilgilerini televizyonunuzun ekran›nda
görüntüleyebilirsiniz.
Teletekst bilgilerinin do¤ru görüntülenmesi için kanal›n yay›n›n›
al›rken kesinti olmamas› zorunludur.
Bu olmazsa:
◆ Bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
2
veya
dü¤melerini kullanarak Teletekst hizmeti sunan
kanal› seçin.
TTX/MIX dü¤mesine basarak teletekst modunu etkinlefltirin.
Sonuç:
‹çindekiler sayfas› görüntülenir. ‹stedi¤iniz zaman
dü¤mesine basarak bu sayfay› yeniden
görüntüleyebilirsiniz.
3
Teletekst sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görmek istiyorsan›z
TTX/MIX dü¤mesine yeniden bas›n.
4
Teletekst görüntüsünden ç›kmak için yeniden TV
dü¤mesine bas›n.
(dizin)
Türkçe-35
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 36
Bir Sayfay› Numaras›yla Seçme
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
do¤rudan girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›,
ilgili say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
2
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir.
Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfayla ile ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar
s›rayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut) dü¤mesine bas›n.
Devam etmek için yeniden
(tut) dü¤mesine bas›n.
Çeflitli görüntü seçeneklerini kullanma:
Görüntülenecek ö¤e
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
(göster)
◆ Normal ekran
(göster) yeniden
◆ 4 basamakl› numara girilerek ikincil bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
(boyut)
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
◆ Normal ekran
Türkçe-36
Bas›lacak dü¤me
• ‹ki kez
• Bir kez
• Üç kez
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 37
Sayfa Seçmek için FLOF Kullanma
Teletekst sayfalar›nda bulunan çeflitli konular farkl› renklerle
gösterilir. Uzaktan kumandadaki renkli dü¤melere basarak bunlar›
seçebilirsiniz.
1
TTX/MIX dü¤mesine basarak teletekst içindekiler sayfas›n›
görüntüleyin.
2
Seçmek istedi¤iniz konuya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
Kullan›labilir konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç:
Sayfa, ayn› yöntemle seçilebilecek di¤er renkli bilgilerle
birlikte görüntülenir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli dü¤meye
bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Varolan ikincil sayfalar görüntülenir.
◆ ‹stedi¤iniz alt sayfay› seçin.
veya
dü¤mesini kullanarak alt sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
Teletekst Sayfalar›n› Kaydetme
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teletekst sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
(LIST/FLOF) dü¤mesini kullanarak LIST modunu seçin.
Sonuç:
Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
(LIST/FLOF) dü¤mesi LIST ve FLOF modlar› aras›nda
geçifl yapmak için kullan›l›r.
2
Geçilecek sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
3
Say›sal tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renkli dü¤me
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar›.
5
‹lgili bloklar yan›p sönmeye bafllayana kadar
bas›n.
(kay›t) dü¤mesine
Türkçe-37
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 38
PC Yaz›l›m›n›z› Ayarlama (Widows XP Temelinde)
Tipik bir bilgisayar›n Windows görüntü ayarlar› afla¤›da gösterilmektedir. Ancak, kulland›¤›n›z Windows’un
sürümüne ve görüntü kart›n›za ba¤l› olarak kiflisel bilgisayar›n›zda karfl›laflaca¤›n›z ekranlar büyük
olas›l›kla bundan farkl›d›r. Öte yandan,bilgisayar›n›z›n ekranlar› farkl› olsa da, ço¤u durumda ayn› temel
ayar bilgileri geçerli olacakt›r. (De¤ilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiinize baflvurun.)
1
‹lk olarak Windows Start menüsünde “Control
Panel” ö¤esini t›klat›n.
2
Control Panel penceresi görüntülenince,
“Appearance and Themes” ö¤esini
t›klat›n; bir görüntü iletiflim kutusu aç›l›r.
3
Control Panel penceresi görüntülenince,
“Display” ö¤esini t›klat›n; bir görüntü
iletiflim kutusu aç›l›r.
4
Görüntü iletiflim kutusunda “Settings” sekmesine gidin.
Do¤ru boyut ayar› (çözünürlük)
- Bkz: sayfa 47, 49
Görüntü ayarlar› iletiflim kutusunda düfley frekans
seçene¤i varsa, do¤ru de¤er “60” ya da “60 Hz”dir.
Yoksa, “OK” dü¤mesini t›klat›n ve iletiflim kutusundan
ç›k›n.
Yoksa, “OK” dü¤mesini t›klay›n ve iletiflim kutusundan
ç›k›n.
Türkçe-38
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 39
Görüntünün Kaba ve ‹nce Ayar›
PC modu ön ayar›n› uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE dü¤mesine
basarak yap›n.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
PC seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
ENTER
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Image Lock menüsü seçilir.
Coarse veya Fine seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görüntülenir.
7
Ekran kalitesini ayarlamak için veya
dü¤mesine bas›n.
Dikey fleritler görünebilir veya görüntü bulan›k hale gelebilir.
8
Ayar›n›z›n yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-39
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 40
Görüntünün Konumunu De¤ifltirme
PC modu ön ayar›n› uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE dü¤mesine
basarak yap›n.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
PC seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Position seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-40
Ana menü görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Görüntü Positionu’nu ayarlayabilirsiniz.
6
Dikey pozisyonu ayarlamak için
Yatay pozisyonu ayarlamak için
veya
veya
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
7
Önceki menüye geri dönmek için MENU dü¤mesine,
normal izlemeye dönmek içinse EXIT dü¤mesine bas›n.
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 41
Görüntü Ayarlar›n› Bafllatma
PC modu ön ayar›n› uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE dü¤mesine
basarak yap›n.
Tüm görüntü ayarlar›n›, fabrika haz›r de¤erlerine getirebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
PC seçmek için veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Image Reset seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
“Image Reset has complated.” mesaj› görüntülenir.
Önceki menüye geri dönmek için MENU dü¤mesine,
normal izlemeye dönmek içinse EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-41
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 42
PC Ekran›n› Otomatik Olarak Ayarlama
PC modu ön ayar›n› uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE dü¤mesine
basarak yap›n.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Setup seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Setup grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
PC seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Auto adjustment seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
Press the ENTER
button.
Sonuç:
Ekran kalitesi ve konumu otomatik olarak ayarlan›r.
Ekran birkaç saniye sonra özgün görünümüne döner.
6
Türkçe-42
Önceki menüye geri dönmek için MENU dü¤mesine,
normal izlemeye dönmek içinse EXIT dü¤mesine bas›n.
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 43
Resim Modu
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü türünü seçebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Picture seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Ana menü görüntülenir.
ENTER
Result:
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Mode seçilir.
4
ENTER
5
c dü¤mesine art arda basarak istenen görüntü efektini
seçebilirsiniz.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki görüntü efektleri vard›r:
Entertain - Internet - Text - Custom
Ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
Görüntü Standard›n› De.ifltirme
Televizyonunuzda görüntü kalitesini kontrol etmenizi sa.layacak bir dizi
ayar sa.lanm›flt›r.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Picture seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Custom seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i (Contrast,
Brightness) ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür.
6
›stenen ayar› elde etmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
Bu ayarlarda herhangi bir de.ifliklik yaparsan›z, görüntü standard›
otomatik olarak Custom olur.
Türkçe-43
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 44
Ekran Arka Plan Rengini Ayarlama›
Ekran arka plan rengini tercihinize göre de.ifltirebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Picture seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Colour Tone seçmek için veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Türkçe-44
Ana menü görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki seçenekler sa.lan›r:
Cool - Normal - Warm - Custorm
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 45
Rengi Özellefltirme
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Picture seçmek için veya dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Picture grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Colour Control seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i (Red, Green,
Blue) seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür.
6
›stenen ayar› elde etmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
Türkçe-45
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 46
Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce
Samsung sat›fl sonras› servisine baflvurmadan önce afla¤›daki basit denetimleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedip yerel
bayiinizle görüflün.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›ld›¤›ndan emin olun.
◆
POWER dü¤mesine bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses düzeyini kontrol edin.
Görüntü normal ama ses yok
◆ Ses düzeyini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumandadaki MUTE
olmad›¤›n› kontrol edin.
dü¤mesine bas›lm›fl olup
Görüntü yok ya da siyah-beyaz görüntü
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilen yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve görüntüde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› belirleyin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu baflka bir prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› görüntü, bozuk ses ◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla iç mekan anteni kullanmaktan kaynaklan›r.
Uzaktan kumanda düzgün çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
“Check signal cable.”
mesaj› görüntüleniyor.
◆ Sinyal kablosunun PC’ye ya da video kaynaklar›na gerekti¤i gibi
ba¤land›¤›ndan emin olun.
◆ PC ya da video kaynaklar›n›n aç›k oldu¤undan emin olun.
PC modunda, “Mode Not Supported”
mesaj› görüntülenir.
◆ Video Adaptörünün maksimum çözünürlü¤ünü ve frekans›n›
kontrol edin.
◆ Bu de¤erleri Ekran Modlar›ndaki verilerle karfl›laflt›r›n.
(Bkz: sayfa 49)
PC modunda, görüntüde yatay ya da dikey ◆ Coarse (Kaba) ya da Fine (‹nce) ifllevlerini ayarlay›n.
çizgiler göz k›rp›yor, titrefliyor veya
(Bkz: sayfa 39)
par›ld›yor.
PC modunda, ekran siyah ve güç
◆ TV, güç yönetim sistemini kullan›yor.
göstergesi ›fl›¤› yaln›zca sar› yan›yor ya da ◆ Bilgisayar›n faresini hareket ettirin veya klavyede herhangi bir
her 0,5 - 1 saniyede bir yan›p sönüyor.
tufla bas›n.
Türkçe-46
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 47
Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce
PC modunda görüntü sabit de¤il ve titriyor. ◆ Kiflisel bilgisayar›n›zdan ya da video kart›n›zdan ekran
çözünürlü¤ünün ve frekans›n›n, televizyonunuzda kullan›labilecek
bir modda oldu¤unu kontrol edin.
Bilgisayar›n›zda Control Panel, Display, Settings girifllerini kontrol
edin.
◆ Ayar do¤ru dd›mc› program›n› kullan›n.
Televizyonunuz afla¤›daki frekans etki alan›nda çoklu
tarama görüntüleme ifllevlerini destekler:
PC modunda görüntü ekranda ortalanm›fl
durumda de¤il.
15”(LW15M23C)
17”(LW17M24CLW17M24CU)
20”(LW20M21C)
20”(LW20M22C)
Yatay frekans(kHz)
30~69
30~80
28~33
28~47
Dikey frekans(Hz)
50~75
50~75
50~70
50~75
Maksimum yenileme h›z›
(at 75Hz)
1024X768
1280X1024
640X480
800X600
◆ Yatay ve dikey konumu ayarlay›n.
Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oran›nda duyarl›¤a sahip geliflmifl yar› iletken teknolojisi kullan›larak üretilen TFT
LCD panel kullan›lm›flt›r. Ancak KIRMIZI, YEfi‹L, MAV‹ ve BEYAZ renk pikselleri arada s›rada parlak görünebilir
veya arada baz› siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düflük olmas› de¤ildir, paneli herhangi bir
kuflkuya kap›lmadan kullanabilirsiniz. Örne¤in, TFT LCD alt piksellerinin say›s›:
LW15M23C - 2.359.296, LW17M24C/LW17M24CU - 3.932.160, LW20M21C - 921.600, LW20M22C - 1.440.000
Power Saver
Bu televizyonda PowerSaver olarak adland›r›lan bir dahili güç yönetim sistemi bulunmaktad›r. Bu sistem,
televizyonu belirli bir süre kullan›lmad›¤›nda düflük güç moduna geçirerek enerji tasarrufu sa¤lar.
Kullan›labilir modlar “On”, “Standby”, “Sleep” ve “Deep Sleep”tir. PowerSaver, bilgisayar›n›za tak›l› bir
VESA DPMS uyumlu görüntü kart›yla çal›fl›r. Bu özelli¤i ayarlamak için ilgisayar›n›zda yüklü bir yard›mc›
program kullan›rs›n›z.
Normal Çal›flt›rm
Güç Tasarrufu ‹fllevi modu
(EPA/NUTEK)
Yatay Senkronizasyon
Etkin
Devre d›fl›
Dikey Senkronizasyon
Etkin
Devre d›fl›
Güç Göstergesi
Kapal›
Yeflil, Yan›p Söner (1 saniyelik aral›klarla)
15” 40W, 17” 45W, 20” 55W
3 W'tan az
Durum
Güç Tüketimi
➣
Yatay ve dikey senkronizasyon geri yüklendi¤inde bu televizyon otomatik olarak normal çal›flmaya geri
döner. Bu durum, bilgisayar›n faresini hareket ettirdi¤inizde ya da klavyede bir tufla bast›¤›n›zda ortaya
ç›kar.
Türkçe-47
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 48
Teknik Özellikler ve Çevre Koflullar›
Model
LW15M23C
LW17M24C/LW17M24CU
LW20M21C
LW20M22C
Tür
Piksel Aral›¤›
Görüfl Aç›s›
331,6(H) x 254,9(V)mm
13,05(H) x 10,03(V)inch
304,1(H) x 228,1(V)mm
11,97(H) x 8,98(V)inch
a-si TFT active matrix
0,297(H) x 0,297(V)mm
140/115
383,5(H) x 298,0(V)mm
15,09(H) x 11,73(V)inch
337,9(H) x 270,3(V)mm
13,30(H) x 10,64(V)inch
a-si TFT active matrix
0,264(H) x 0,264(V)mm
140/120
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT active matrix
0,6375(H) x 0,6375(V)mm
160/150
413,0(H) x 311,0(V)mm
16,25(H) x 12,24(V)inch
408,0(H) x 306,0(V)mm
16,06(H) x 12,05(V)inch
a-si TFT active matrix
0,51(H) x 0,51(V)mm
160/120
Frekans
Yatay
Dikey
Ekran Rengi
30 ~ 69kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
30 ~ 80 kHz
50 ~ 75Hz
16,2 Million
28 ~ 33kHz
50 ~ 70Hz
16,7 Million
28 ~ 47kHz
50 ~ 75Hz
16,7 Million
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1280 x 1024@60Hz
1280 x 1024@75Hz
640 x 480@60Hz
640 x 480@70Hz
800 x 600@60Hz
800 x 600@75Hz
Panel
Boyut
Görüntü Boyutu
Çözünürlü¤ü
Optimal
Maksimum
Giriffl Sinyali
Senk.
Video Sinyali
H/V Separate, TTL, P or N
0,7 Vp-p @75 Ω
Video
Renk sistemi
Video sistemi
PAL / NTSC / SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Güç Kayna¤›
Girifl
AC 100V ~ 240V (50 / 60Hz)
Güç tüketimi
Maksimum
Enerji Tasarrufu
40W
<3W
45W
<3W
55W
<3W
55W
<3W
Sehpaile
360,2 x 64,2 x 338,6 mm
(14,18 x 2,53 x 13,33 inch)
360,2 x 192,9 x 396,5 mm
(14,18 x 7,59 x 15,61 inch)
416,7x 71,8 x 392,9 mm
(16,40 x 2,82 x 15,46 inch)
416,7 x 192,9 x 423,8 mm
(16,40 x 7,59 x 16,68 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
479,0 x 74,7 x 436,4 mm
(18,86 x 2,94 x 17,18 inch)
479,0 x 226,0 x 463,0 mm
(18,86 x 8,90 x 18,23 inch)
A¤›rl›k
Sehpaile
3,6 kg (7,94 lbs)
4,95 kg (10,91 lbs)
7,15 kg (15,76 lbs)
7,45 kg (16,42 lbs)
Boyutlar (G x D x Y)
TV’nin Gövdesi
Çevresel Koflullar
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Nem Oran›
Saklama S›cakl›¤›
Saklama Nem Oran›
Ses Özellikleri
Ses Giriffl
Ses Giriffl PC
Ses Ç›k›ffl
Kulakl›k Ç›k›fl›
Frekans
Tepkisi
Türkçe-48
10°C ile 40°C (50°F ile 104°F)
10% ile 80%, yo¤unlaflmayan
-20°C ile 45°C (-4°F ile 113°F)
5% ile 95%, yo¤unlaflmayan
RCA Priz (L, R), 0,5Vrms(-9dB)
3,5ø Stereo Priz, 0,5Vrms(-9dB)
2,5W x 2
Max.10mW Ç›k›fl(3,5ø Stereo Jack 32)
RF : 80Hz ~15kHz at -3dB
A/V : 80Hz ~20kHz at -3dB
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 49
Görüntü Modlar›
Sistemden gelen sinyal standart sinyal moduyla ayn›ysa, ekran otomatik olarak ayarlan›r.
Sistemden gelen sinyal standart sinyal moduyla ayn› de¤ilse, ekrana görüntü gelmeyece¤inden ya da
yaln›zca Güç LED’i yan›k olabilece¤inden, görüntü kart› kullan›m k›lavuzuna bakarak modu ayarlay›n.
Afla¤›da listelenen görüntü modlar› için ekran görüntüsü üretim s›ras›nda en iyi duruma getirilmifltir.
Çözünürlük
Yatay
Frekans
(kHz)
Dikey
Frekans
(Hz)
720X400
31,469
70,087
28,322
-/+
640X480
31,469
59,940
25,175
-/-
640X480
37,500
75,000
31,500
-/-
SVGA
800X600
46,875
75,000
49,500
+/+
LW15M23C, 17M24C,
17M24CU, 20M22C
800X600
37,879
60,317
40,000
+/+
XGA
1024X768
48,363
60,004
65,000
-/-
1024X768
60,023
75,029
78,750
+/+
1280X1024
63,981
60,020
108,000
+,- / -,+
1280X1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Mod(PC)
VGA
LW15M23C
17M24C
17M24CU
20M21C
20M22C
LW15M23C
17M24C
17M24CU
20M22C
LW15M23C, 17M24C, 17M24CU
SXGA
LW17M24C, 17M24CU
Piksel Saat Senkronizasyon
Frekans› Polaritesi (Y/D)
(MHz)
Türkçe-49
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 6:14 PM
Page 50
E¤ilebilir Sehpa
Not: Rahat bir aç› elde edinceye kadar ekran› e¤in. Maksimum e¤me aç›s› geriye do¤ru 13 derecedir.
Televizyonu belirtilen aral›¤› aflacak flekilde e¤mek için uygulanacak afl›r› güç, sehpan›n mekanik bölümünde
kal›c› hasara neden olabilir.
< LW20M21C / LW20M22C > modeli sola ve sa¤a döner.
< LW15M23C / LW17M24C / LW17M24CU >
< LW20M21C / LW20M22C >
TV’nizi Baflka Bir Ülkede Kullanma
TV’nizi yabanc› bir ülkeye götürmeyi planl›yorsan›z, dünyada kullan›lan
çeflitli televizyon sistemleri hakk›nda bilgi al›n.
Belirli bir sistem için tasarlanm›fl bir TV, televizyon kanal›
frekanslar›ndaki farklar nedeniyle baflka bir sistemde do¤ru çal›flmayabilir.
Türkçe-50
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 5:16 PM
Page 51
Kensington Yuvas›
Kensington kilidi kamuya aç›k bir
yerde kullan›rken cihaz› fiziksel
olarak sabitlemek için kullan›lan bir
ayg›tt›r. Kilitleme ayg›t› ayr›ca sat›n
al›n›r. Görünüfl ve kilitleme yöntemi
üreticiye ba.l› olarak flekilde
gösterilenden farkl› olabilir. Gerekti.i
gibi kullanabilmek için Kensington
kilidiyle birlikte verilen el kitab›na
baflvurun.
Kablo
flekil 2
flekil 1
<Optional>
1.
Ayg›t› LCD TV üzerindeki Kensington yuvas›na yerlefltirin (flekil 1)
ve kilitleme yönünde çevirin (flekil 2)
2.
Kensington kilit kablosunu ba¤lay›n.
3.
Kensington kilidini bir masa veya a¤›r bir nesneye sabitleyin.
VESA Uyumlu Montaj Arac›n›n Tak›lmas›
<1>
<2>
SC
AR
T
SC
AR
T
T
AR
SC
Montaj parças›
< LW15M23C / LW17M24C / LW17M24CU >
< LW20M21C / LW20M22C >
<1> Altl›¤›, arkas›ndaki dü¤meye basarak katlay›n.
<2> Montaj arayüz parças›yla taban deste¤indeki delikleri ayn› hizaya getirin ve kol deste¤i tipi sehpa, duvar
montaj ask›s› veya di¤er sehpalarla gelen dört viday› kullanarak sabitleyin.
Türkçe-51
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 52
Duvar Montaj Setini Takma (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU)
Not : Bu yönergeler, duvar montaj setinin betondan bir duvara tespit edilmesi için verilmifltir.
Farkl› bir yap› malzemesine sabitlemek için lütfen bölgenizdeki yetkili sat›c›ya baflvurun.
Bileflenler
Lütfen, Duvara Montaj Seti’ni takmak için verilen bileflenleri veya parçalar› kullan›n.
Destek parças›
Dübeller : 3EA
Vidalar : 3EA
Duvar Montaj Seti Nas›l Monte Edilir
1
Montaj k›lavuzunu kullanarak duvarda deli¤in yerini iflaretleyin.
5,0 çap›nda matkap ucu kullanarak, iflaretledi¤iniz yere 35 mm
derinli¤inde bir delik aç›n.
Duvardaki deliklere dübelleri yerlefltirin.
Destek parças›n›n deliklerini dübellere hizalay›n ve destek
parças›n› vidalarla duvara sabitleyin.
Not : Destek parças› duvara s›k›ca sabitlenmezse, LCD TV düflebilir.
2
3
Taban deste¤i afla¤›daki resimde gösterildi¤i gibi döndürülmüfl
oldu¤undan, LCD TV’yi duvara takt›ktan hemen sonra kullanabilirsiniz.
LCD TV‘yi taban destekli formda kullan›rken, ürünü bir yast›k veya
yumuflak bir malzeme üstüne yerlefltirin.
Ard›ndan da, LCD TV’nin taban deste¤ine ba¤l› oldu¤u parçadaki
dü¤meye bas›n ve taban deste¤ini afla¤›daki ok yönünde çevirin.
(LCD TV’yi duvara monte edilmifl formda kullan›rken, dü¤meye
bast›ktan sonra taban deste¤ini ters yönde çevirin)
Türkçe-52
Montaj K›lavuzu
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:08 PM
Page 53
Duvar Montaj Setini Takma (LW15M23C/LW17M24C/LW17M24CU)
4
LCD TV’yi destek parças›ndaki kancaya uyacak flekilde ayarlay›n ve ok yönünde (Sol) çevirerek LCD TV’nin
destek parças›na tam olarak sabitlenmesini sa¤lay›n.
Destek parças› duvara monte edildi¤inde
LCD TV kancaya nas›l as›l›r
Montaj tamamland›¤›nda
5
LCD TV‘nin duvara montaj›n› tamamlad›ktan sonra Montaj K›lavuzu’nu kald›r›n.
6
LCD TV’yi yukar› do¤ru itin ve destek parças›ndan ç›karmak için sa¤a kayd›r›n.
Baflka bir yere tafl›rken veya aktar›rken, LCD TV‘yi kolayca ç›karmak için 4. ad›mdaki iflelemleri ters s›rada
yap›n.
Aç› nas›l ayarlan›r
(1) Genel taban destekli LCD TV
kullan›m›nda aç› ayar› dura¤›
(2) Kullan›m fleklini de¤ifltirirken
(1->3, 3->1)
aç› ayar› dura¤›
(3) Duvara monte edilmifl LCD
TV’de aç› ayar› dura¤›
Resim (1) LCD TV’yi genel formunda (taban destekli LCD TV) kullan›ld›¤›nda ayarlanabilecek aç›y› (0°~ 13°) gösterir.
Fazla e¤mek LCD TV’yi çevirebilir, bu da LCD TV’ye zarar verebilir.
Resim (2) LCD TV’yi taban destekli formdan duvara monte edilmifl forma dönüfltürdü¤ünüzde ayarlanabilecek aç›y›
(13°~ 80°) gösterir.
Resim (3) LCD TV’yi duvara sabitledikten sonra duvara monte edilmifl formda kullan›rken ayarlanabilecek aç›y›
(0°~ 10°) gösterir.
Not : Resim (2) LCD TV taban destekli formdan duvara monte edilmifl forma (veya tersi) dönüfltürme s›ras›ndaki aç›
ayar› dura¤›n› gösterir.
-Klik" sesi 1’den 2’ye veya 3’ten 2’ye (1->2, 3->2) durak de¤iflikli¤ini belirtir.
Türkçe-53
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:09 PM
Page 54
Duvar Montaj Setini Takma (LW20M21C/LW20M22C)
Not : Bu yönergeler, duvar montaj setinin betondan bir duvara tespit edilmesi için verilmifltir.
Farkl› bir yap› malzemesine sabitlemek için lütfen bölgenizdeki yetkili sat›c›ya baflvurun.
Bileflenler
Lütfen, Duvara Montaj Seti’ni takmak için verilen bileflenleri veya parçalar› kullan›n.
Destek parças›
Dübeller : 4EA
Vidalar : 4EA
Duvar Montaj Seti Nas›l Monte Edilir
1
Montaj k›lavuzunu kullanarak duvarda deli¤in yerini iflaretleyin.
5,0 çap›nda matkap ucu kullanarak, iflaretledi¤iniz yere 35 mm
derinli¤inde bir delik aç›n.
Duvardaki deliklere dübelleri yerlefltirin.
Destek parças›n›n deliklerini dübellere hizalay›n ve destek
parças›n› vidalarla duvara sabitleyin.
Not : Destek parças› duvara s›k›ca sabitlenmezse, LCD TV düflebilir.
2
Taban deste¤i afla¤›daki resimde gösterildi¤i gibi döndürülmüfl
oldu¤undan, LCD TV’yi duvara takt›ktan hemen sonra kullanabilirsiniz.
3
LCD TV‘yi taban destekli formda kullan›rken, ürünü bir yast›k veya
yumuflak bir malzeme üstüne yerlefltirin.
Ard›ndan da, LCD TV’nin taban deste¤ine ba¤l› oldu¤u parçadaki
dü¤meye bas›n ve taban deste¤ini afla¤›daki ok yönünde çevirin.
(LCD TV’yi duvara monte edilmifl formda kullan›rken, dü¤meye
bast›ktan sonra taban deste¤ini ters yönde çevirin)
Türkçe-54
Montaj K›lavuzu
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:09 PM
Page 55
Duvar Montaj Setini Takma (LW20M21C/LW20M22C)
4
LCD TV’yi destek parças›ndaki kancaya uyacak flekilde ayarlay›n ve ok yönünde (Sol) çevirerek LCD TV’nin
destek parças›na tam olarak sabitlenmesini sa¤lay›n.
Destek parças› duvara monte edildi¤inde
LCD TV kancaya nas›l as›l›r
Montaj tamamland›¤›nda
5
LCD TV‘nin duvara montaj›n› tamamlad›ktan sonra Montaj K›lavuzu’nu kald›r›n.
6
LCD TV’yi yukar› do¤ru itin ve destek parças›ndan ç›karmak için sa¤a kayd›r›n.
Baflka bir yere tafl›rken veya aktar›rken, LCD TV‘yi kolayca ç›karmak için 4. ad›mdaki iflelemleri ters s›rada
yap›n.
Aç› nas›l ayarlan›r
(1) Genel taban destekli LCD TV
kullan›m›nda aç› ayar› dura¤›
(2) Kullan›m fleklini de¤ifltirirken
(1->3, 3->1)
aç› ayar› dura¤›
(3) Duvara monte edilmifl LCD
TV’de aç› ayar› dura¤›
Resim (1) LCD TV’yi genel formunda (taban destekli LCD TV) kullan›ld›¤›nda ayarlanabilecek aç›y› (0°~ 13°) gösterir.
Fazla e¤mek LCD TV’yi çevirebilir, bu da LCD TV’ye zarar verebilir.
Resim (2) LCD TV’yi taban destekli formdan duvara monte edilmifl forma dönüfltürdü¤ünüzde ayarlanabilecek aç›y›
(13°~ 80°) gösterir.
Resim (3) LCD TV’yi duvara sabitledikten sonra duvara monte edilmifl formda kullan›rken ayarlanabilecek aç›y›
(0°~ 10°) gösterir.
Not : Resim (2) LCD TV taban destekli formdan duvara monte edilmifl forma (veya tersi) dönüfltürme s›ras›ndaki aç›
ayar› dura¤›n› gösterir.
Türkçe-55
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 2:09 PM
Memo
Page 56
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
Memo
1/27/05 2:09 PM
Page 57
03-BN68-00858D-00Tur.qxd
1/27/05 3:54 PM
Page 58
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis temsilcinizle
görüflmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer :
LVD :
EMC :
Samsung Electronics co., Ltd.
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel. : +82 2 727 7114
KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel. : +82 2 860 1493
Fax. : +82 2 860 1482
Samsung Electronics co., Ltd.
Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong,
Youngtong-Gu, Suwon-City
Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel. : +81 31 200 2185
Fax. : +81 31 200 2189
Download PDF

advertising