Samsung | LE46M51B | Samsung LE46M51B Kullanım kılavuzu

01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 1
LCD TV
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
Kullan›m K›lavuzu
Birimi çal›flt›rmadan önce lütfen bu kitap盤›
dikkatle okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
PC EKRANI
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (PIP)
TELETEKST
Ürününüzü www.samsung.com/global/register
web sitesinde kaydedin
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 2
Bir Hareketsiz Resim Görüntülerken Al›nacak Önlemler
Hareketsiz resim, TV ekran›na kal›c› zarar verebilir.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: SD dereceli bir
dijital yay›n› seyretmek için normal ekran
modunu (4:3) seçti¤inizde (ve ba¤lant›
kutusu ç›kt›s› 480p oldu¤unda).
Dijital yay›nlar›n genifl ekran (16:9) HD
biçiminde olmas› gerekse de, yay›nc›lar
bazen orijinali normal ekran biçiminde (4:3)
olan programlar› da, sinyalleri dijital biçime
dönüfltürerek yay›nlarlar; bu durumda
ekran›n sa¤ ve sol kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: SD dereceli bir
dijital yay›n› seyretmek için genifl ekran
modunu (16:9) seçti¤inizde (ve ba¤lant›
kutusu ç›kt›s› 1080i oldu¤unda).
Geçici, hatta kal›c› görüntü yanmas›
sorunuyla karfl›laflabilece¤iniz için, ekran›
durdurma modunda uzun süre b›rakmay›n.
• Dijital Yay›na Haz›r TV: TV, HD dereceli
bir sinyal ald›¤›nda (ve ba¤lant› kutusu
ç›kt›s› 1080i oldu¤unda).
Normal bir TV’de (4:3), ekran boyutu olarak
“16:9” veya “Panorama” seçiliyken HD dereceli
bir yay›n izleyebilirsiniz ancak ekran›n üst ve alt
kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n üst, alt ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m
miktarlar› de¤iflece¤inden sonuçta
kenarl›klar iz b›rakabilir.
Geçici, hatta kal›c› görüntü yanmas›
sorunuyla karfl›laflabilece¤iniz için, ekran›
durdurma modunda uzun süre b›rakmay›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
• Entegre Dijital TV (genifl ekran): TV, SD
dereceli (normal) yay›n sinyalleri
ald›¤›nda (normal 480p sinyalleri al›r).
• Dijital Yay›na Haz›r TV (genifl ekran):
TV, SD dereceli (normal) yay›n sinyalleri
ald›¤›nda (ba¤lant› kutusuyla).
Page 3
Dijital yay›nlar›n genifl ekran (16:9) HD
biçiminde olmas› gerekse de, yay›nc›lar
bazen orijinali normal ekran biçiminde (4:3)
olan programlar› da, sinyalleri dijital biçime
dönüfltürerek yay›nlarlar; bu durumda
ekran›n sa¤ ve sol kenarlar› k›rp›l›r.
• Genifl ekranl› televizyonda analog
(normal) yay›n izlerken (4:3 ekran modu
seçiliyken).
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
Geçici, hatta kal›c› görüntü yanmas›
sorunuyla karfl›laflabilece¤iniz için, ekran›
durdurma modunda uzun süre b›rakmay›n.
• Genifl ekranl› (16:9) bir televizyonda, genifl
ekran biçiminde (21:9) DVD, CD veya video
izlerken.
• Televizyona bir bilgisayar veya oyun konsolu
ba¤lay›p 4:3 ekran modunu seçti¤inizde.
Genifl ekranl› bir televizyona bir DVD
oynat›c›, bilgisayar veya oyun konsolu
ba¤lad›¤›n›zda ve normal (4:3) veya genifl
(21:9) ekran modunda film seyretti¤inizde
veya oyun oynad›¤›n›zda, ekran›n sol ve sa¤
ya da üst ve alt kenarlar› k›rp›l›r.
Not: Ekran›n sol, sa¤ ve ortas›ndaki
kenarl›klar uzun süre sabit kal›rsa, ›fl›k
aktar›m miktarlar› de¤iflece¤inden
sonuçta kenarl›klar iz b›rakabilir.
Geçici, hatta kal›c› görüntü yanmas›
sorunuyla karfl›laflabilece¤iniz için, ekran›
durdurma modunda uzun süre b›rakmay›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 2
‹çindekiler
TELEV‹ZYONUNUZU TAKMA VE HAZIRLAMA
Kumanda Panosuna Bak›fl.......................................................................................
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl .........................................................................................
- Anten ya da Kablolu Televizyon fiebekesiyle Ba¤lant› Kurma .........................
- Komponent (DTV/DVD) Cihazlar›n Ba¤lanmas› ..................................................
- Harici A/V Cihazlara Ba¤lanmas› ........................................................................
- SERVICE.................................................................................................................
- Set Üstü Cihaz, VCR ya da DVD'ye ba¤lanmas› ...............................................
- HDMI/DVI'ya ba¤lanmas›......................................................................................
- Bilgisayar Ba¤lama................................................................................................
- SES ba¤lant›s›n›n yap›lmas› .................................................................................
- Kensington Kilidi....................................................................................................
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst D›fl›nda Tüm ‹fllevler)...................................
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst ‹fllevleri)........................................................
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas› .........................................................................
Açma ve Kapatma.....................................................................................................
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas› .....................................
Uzaktan Kumanday› Tan›ma ....................................................................................
Plug & Play ..............................................................................................................
Kullanaca¤›n›z DiliSeçme .........................................................................................
4
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KANALLARI AYARLAMA
Kanallar› Otomatik Olarak Kaydetme......................................................................
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme .........................................................................
Kanallar› Düzeltme ....................................................................................................
Kaydedilen Kanallar› S›ralama .................................................................................
Kanal ‹simleri Atama .................................................................................................
Kanal Alma ‹flleminde ‹nce Ayar Yapma.................................................................
17
18
20
21
22
23
GÖRÜNTÜYÜ AYARLAMA
Görüntü Standard›n› De¤ifltirme ..............................................................................
Kiflisel Görüntü Ayarlama .........................................................................................
Renk Tonunu De¤ifltirme..........................................................................................
Resim Ayarlar›n›n, Fabrika Varsay›lan De¤erlerine Ayarlanmas› ..........................
Görüntü Boyutunu De¤ifltirme .................................................................................
Geçerli Görüntüyü Dondurma..................................................................................
Digital NR (Dijital Parazit Giderme) Özelli¤inin Kullan›lmas› ........................................
DNIe (Digital Natural Image engine)............................................................................
Renk Kontrolleri.........................................................................................................
Dinamik Kontrast.......................................................................................................
Parlakl›k Sensörü ......................................................................................................
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme.............................................................................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
SES‹ AYARLAMA
Ses Seviyesinin Ayarlanmas› ...................................................................................
Geçici Olarak Sesi Kapatmak ..................................................................................
Ses Modunu Seçme .................................................................................................
Ses Standard›n› De¤ifltirme .....................................................................................
Ses Ayarlar›n› Düzenleme.........................................................................................
Türkçe-2
35
36
36
37
37
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 3
‹çindekiler
SES‹ AYARLAMA
TruSurround XT'nin (SRS TSXT) ayarlanmas›......................................................
Sesi Otomatik Olarak Ayarlama ........................................................................
Kulakl›¤› Ba¤lama ..............................................................................................
‹ç Ses Kapatman›n Seçilmesi............................................................................
Alt Görüntünün Sesini Dinleme ........................................................................
38
39
40
40
41
SAAT‹ AYARLAMA
Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme ..........................................................
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› ................................................................
Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma ..........................................
Çocuk Kilidinin Aç›lmas› ....................................................................................
42
43
44
45
DI⁄ERLERI AYARLANMASI
Mavi Ekran Modunu Ayarlama ..........................................................................
Melodi Seçme ....................................................................................................
Harici Kaynaklardan Bir Cihaz Seçme ............................................................
Harici Kaynaklardan Al›nan Görüntüleri Gösterme ........................................
46
46
47
48
PC’N‹N Ayarlanmasi
PC Yaz›l›m›n›z› Ayarlama (Windows XP temel al›nm›flt›r) ..............................
PC Ekran›n› Otomatik Olarak Ayarlama ..........................................................
Görüntünün Kaba ve ‹nce Ayar›........................................................................
Görüntünün Konumunu De¤ifltirme..................................................................
Görüntü Ayarlar›n› Bafllatma ............................................................................
49
50
51
52
53
TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹ KULLANMA
Teletekst Dekoderi ............................................................................................
Teletekst Bilgilerini Görüntüleme ......................................................................
Belirli Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi ........................................................
Bir Teletekst Sayfas›n› Seçmek için Fasttekst'in Kullan›lmas› ......................
54
54
55
56
KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce ............................
Duvar Montaj Setini Takma (LE26M5) ..........................................................
Duvar Montaj Setini Takma (LE32M5, LE40M5) ..........................................
Duvar Montaj Setini Takma (LE46M5) ..........................................................
Altl›¤›n tak›lmas› (LE26M5, LE32M5) ............................................................
H›rs›zl›k Önleyici Kensington Kilidini Kullanma ............................................
Teknik Özellikler ve Çevre Koflullar› ............................................................
Görüntü Modu (PC) ......................................................................................
Pin Yap›land›rmalar› ......................................................................................
57
58
60
62
64
65
66
67
68
Symboler
Bas›n
Önemli
Not
Türkçe-3
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 4
Kumanda Panosuna Bak›fl
SOURCE
Tüm mevcut girifl kaynaklar›n› içeren bir menü
görüntüler (TV, Harici1, Harici2, AV, S-Video,
Parça, PC, HDMI).
Ayn› zamanda ekrandaki menülerde yapt›¤›n›z
seçimleri onaylamak için kullan›l›r.
Güç Göstergesi
Cihaz aç›kken yan›p söner ve kapan›r,
bekleme modundayken yanar.
MENU
TV'nizin özellikleriyle ilgili bilgi veren ekranda
gösterimli menüyü görmek için bas›n.
Uzaktan Kumanda Sensörü
Uzaktan kumanday› TV’deki bu noktaya do¤ru
tutun.
+
Sesi k›smak veya açmak için bas›n.
Ekran menü sistemindeki ö¤eleri seçmek için
de kullan›l›r.
Ifl›k Alg›lama Sensörü
Ekran parlakl›¤›n›, ortamdaki parlakl›¤› alg›layarak
otomatik olarak ayarlar.
Bu sensör Parlakl›k Sensörü aç›kken çal›fl›r.
C/P.
Kanal de¤ifltirmek için bas›n.
Ayr›ca ekran menüsündeki çeflitli ö¤eleri
vurgulamak için de bu dü¤meye bas›n.
(Uzaktan Kumanda olmadan, Kanal dü¤melerini
kullanarak TV’yi açabilirsiniz.)
Türkçe-4
(Güç)
TV'yi açmak ya da kapatmak için bas›n.
Hoparlörler
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 5
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
* LE26M5
[Arka Panel Jaklar›]
Güç Girifl
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm elemanlar›n kapal›oldu¤undan
emin olun.
Harici bir cihaza ba¤larken, ba¤lant› terminalinin rengiyle kablonun renginin ayn› olmas›n› sa¤lay›n.
Türkçe-5
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 6
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
* LE32M5 / LE40M5 / LE46M5
[Arka Panel Jaklar›]
[Yan Panel Jaklar›]
Güç Girifl
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm elemanlar›n kapal›oldu¤undan
emin olun.
Harici bir cihaza ba¤larken, ba¤lant› terminalinin rengiyle kablonun renginin ayn› olmas›n› sa¤lay›n.
Türkçe-6
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 7
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
Anten ya da Kablolu Televizyon fiebekesiyle Ba¤lant› Kurma
Televizyon kanallar›n› do¤ru görüntülemek için, televizyonun afla¤›daki kaynaklardan birinden sinyal almas›
gerekir:
- D›fl mekan anteni
- Kablolu televizyon flebekesi
- Uydu yay›n› flebekesi
Komponent (DTV/DVD) Cihazlar›n Ba¤lanmas›
- Komponent video kablolar›n›n bir ucunu setinizin arka taraf›ndaki komponent konektörlerine (“PR”, “PB”,
“Y”), di¤er ucunu DTV ya da DVD'nin komponent video ç›k›fl› konektörlerine ba¤lay›n.
- Hem Set Üstü Kutuyu hem de DTV'yi (ya da DVD'yi) birlikte ba¤lamak isterseniz, Set Üstü Kutuyu DTV'ye
(ya da DVD'ye) ba¤lamal› ve DTV'nin (ya da DVD) komponent konektörünü setinizin üzerindeki komponent
konektörüne (“PR”, “PB”, “Y”) ba¤lamal›s›n›z.
- Komponent cihazlar›ndaki Y, PB ve PR konektörleri (DTV ya da DVD) bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve
Cr olarak iflaretlenirler.
- RCA ses kablolar›n› cihaz›n›z›n arkas›ndaki “R- AUDIO - L” girifllerine tak›n ve kablolar›n di¤er uçlar›n› DTV
ya da DVD cihaz›n›z›n karfl›l›k gelen ses ç›k›fl ba¤lant› girifllerine tak›n.
Harici A/V Cihazlara Ba¤lanmas›
- RCA ya da S-VIDEO kablosunu, VCR, DVD ya da Video Kamera gibi uygun bir harici cihaza ba¤lay›n.
- RCA ses kablolar›n› televizyonunuzun arkas›ndaki “R- AUDIO - L” girifllerine tak›n ve kablolar›n
di¤eruçlar›n› A/V cihaz›n›z›n karfl›l›k gelen ses ç›k›fl konektörlerine tak›n.
- Kulakl›k, televizyonunuzun arkas›ndaki kulakl›k ç›k›fl›na ( ) ba¤lanabilir.
Kulakl›k ba¤l› oldu¤unda yerleflik hoparlörlerden ses
ç›kmaz.
SERVICE
- Mühendisler için konektör.
Set Üstü Cihaz, VCR ya da DVD'ye Ba¤lanmas›
- VCR ya da DVD SCART kablosunu, VCR ya da DVD'nin SCART konektörüne tak›n.
- Set Üstü cihaz›n› ve VCR'› (ya da DVD'yi) ayn› anda ba¤lamak istiyorsan›z, Set Üstü Cihaz›n› VCR'a (ya da
DVD'ye) ve VCR'› (ya da DVD'yi) cihaz›n›za ba¤laman›z gerekmektedir.
Girifl/Ç›k›fl Özellikleri
Ç›k›fl
Girifl
Ba¤lant›
Video Ses (Sa¤/Sol)
S-Video
RGB
Video+Ses (Sa¤/Sol)
SCART 1 (EXT1)
Yaln›zca TV Ç›k›fl›
SCART 2 (EXT2)
Monitör Ç›k›fl›
(TV/Harici1/Harici2/AV/S-VHS)
Türkçe-7
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 8
Ba¤lant› Panosuna Bak›fl
HDMI/DVI'ya ba¤lanmas›
- HDMI ba¤lant›s›n› destekleyen AV cihazlar (set üstü cihazlar, DVD oynat›c›lar, AV al›c›lar ve dijital TV'ler)
aras›nda ba¤lant›lar› destekler.
- HDMI-HDMI ba¤lant›lar› için ses ba¤lant›s› gerekmez.
HDMI nedir?
- HDMI veya yüksek tan›ml› multimedya arabirimi, dijital ses ve video sinyallerini
s›k›flt›rma olmadan bir tek kablo kullanarak iletme olana¤› veren bir
gelecek nesil arabirimdir.
- Çok kanall› dijital sese (5.1 kanal) olanak sa¤lad›¤› için bu arabirim için “Multimedya arabirimi” daha
do¤ru bir adland›rmad›r. HDMI ile DVI aras›ndaki fark HDMI ayg›t›n›n boyut olarak daha küçük
olmas›, HDCP (Yüksek Bant Geniflli¤i Dijital Kopya Korumas›) kodlama özelli¤i bulunmas› ve çok
kanall› dijital sesi desteklemesidir.
- Harici bir cihaza DVI ba¤lant›s› kurmak için HDMI/DVI terminalini kullan›n.
Ba¤lant› için DVI-HDMI kablosu ya da DVI-HDMI uzatma kablosu, ses ç›k›fl› için DVI üzerindeki
“R- AUDIO - L” terminalini kullanman›z gerekmektedir.
Bilgisayar Ba¤lama
- D- Sub kablosunun bir ucunu setinizin arkas›ndaki “PC (PC IN)” ba¤lant› noktas›na, di¤er ucunu bilgisa
yar›n›z›n Video Kart›na tak›n.
- Stereo ses kablosunu cihaz›n›z›n arkas›ndaki “AUDIO (PC IN)” ç›k›fl›na, di¤er ucunu da bilgisayar›n›zdaki
ses kart›n›n “Audio Out” ç›k›fl›na ba¤lay›n.
SES ba¤lant›s›n›n yap›lmas›
- RCA ses kablolar›n› cihaz›n›z›n arkas›ndaki “R- AUDIO - L” girifllerine tak›n ve kablolar›n di¤er uçlar›n› DTV
ya da DVD cihaz›n›z›n karfl›l›k gelen ses ç›k›fl ba¤lant› girifllerine tak›n.
Hoparlör
SCART2 Ç›k›fl› ve Ses Ç›k›fl›
Scart, AV, S-Video Parça, PC, HDMI
RF
Dahili Sessizlefltirme Kapal› Hoparlör Ç›k›fl›
Hoparlör Ç›k›fl›
Hoparlör Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
Dahili Sessizlefltirme Aç›k
Sessiz
Sessiz
Sessiz
Ses Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
Video Sinyali Yok
Sessiz
Sessiz
Sessiz
Sessiz
Ses Ç›k›fl›
Ses Ç›k›fl›
RF
Kensington Kilidi
-
H›rs›zl›k Önleyici Kensington Kilidini Kullanma” sayfa 63.
Bkz: “H
'Kensington Kilidi', modele ba¤l› olarak farkl› bir yerde olabilir.
Türkçe-8
Scart, AV, S-Video Parça, PC, HDMI
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 9
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst D›fl›nda Tüm ‹fllevler)
Televizyon Bekleme modu dü¤mesi
(Bkz: sayfa 13)
PIP Aç›k / Kapal›
(Bkz: sayfa 33-34)
Görüntü dondurma
(Bkz: sayfa 27)
Otomatik kapatma
(Bkz: sayfa 43)
Kanal numaras›n› do¤rudan
girmek için numara dü¤meleri
DNIe Demo Aç›k/Kapal›
(Bkz: sayfa 29)
Önceki kanal
Kullan›labilir kaynak seçimi
(Bkz: sayfa 48)
Geçici olarak sesi kapatma
(Bkz: sayfa 36)
-Ses seviyesinin artt›r›lmas›
-Ses seviyesinin azalt›lmas›
(Bkz: sayfa 35)
-Sonraki kanal
-Önceki kanal
(Bkz: sayfa 14)
Do¤rudan TV moduna girer.
(Bkz: sayfa 48)
Geçerli yay›nla ilgili bilgiler
gösterilir (Bkz: sayfa 42)
Ana ekranda gösterimli menü
sistemini görüntüler.
(Bkz. sayfa 14)
Ekranda gösterimli menüden ç›kar
(Bkz: sayfa 14)
Menü içinde imleci kontrol eder
(Bkz: sayfa 14)
Ses efekti seçimi
(Bkz: sayfa 37)
SRS TSXT seçimi
(Bkz: sayfa 38)
Ses modu seçimi
(Bkz: sayfa 36)
Haf›zaya kanal kaydetmek ya da
haf›zadaki kanal› silmek için kullan›l›r
(Bkz: sayfa 20)
Seçilen TV/Kablo kanallar›n› otomatik
olarak kaydetmek için bas›n.
(Bkz: sayfa 17)
Resim etkisi seçimi
(Bkz: sayfa 24)
Görüntü boyutu seçimi
(Bkz: sayfa 27)
Do¤rudan PC moduna girer.
(Bkz: sayfa 50~53)
PIP FONKSIYONLARI
(Bkz: sayfa 33-34)
SOURCE : Girifl kayna¤› seçimi
SWAP : Ana ile iç resim
aras›nda geçifl yapar
SIZE
: PIP boyutu seçimi
POSITION : PIP konumu seçimi
Uzaktan kumandan›z çal›flmad›¤›nda
pillerini de¤ifltirin ve kullanmadan
önce "RESET" dü¤mesine 2-3 saniye
boyunca bas›n.
Uzaktan kumandan›n performans› parlak ›fl›ktan etkilenebilir.
Türkçe-9
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 10
Uzaktan Kumandaya Bak›fl (Teletekst ‹fllevleri)
Teletekst gösterimi/teletekst bilgileri
ve normal yay›n›n ayn› anda gösterimi
Teletekst alt sayfa
Teletekst iptal
Teletekst tutma
P
: Teletekst sonraki sayfa
P
: Teletekst önceki sayfa
Teletekst modu seçimi
(LIST/FLOF)
Teletekst ekran›ndan ç›k›fl
Teletekst gösterimi
Teletekst dizini
Teletekst kaydetme
Teletekst boyutu seçimi
Teletext Fonksiyonu : Ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 54-56
Türkçe-10
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 11
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
1
Kapa¤› tamamen ç›kar›n.
2
‹ki tane AAA boyutunda pil tak›n.
Pillerin “+” ve “-” uçlar›n›n bölmenin içindeki çizelgeye
uydu¤undan emin olun.
3
Kapa¤› de¤ifltirin.
Uzaktan kumanday› uzun bir süre kullanmayacaksan›z pilleri
ç›kar›n ve serin, kuru bir yerde saklay›n.
Uzaktan kumanda TV’den yaklafl›k 7 metre mesafeye kadar
kullan›labilir.
(Normal TV kullan›m›nda, pillerin ömrü yaklafl›k bir y›ld›r.)
Uzaktan kumanda çal›flm›yor!
Afla¤›dakileri kontrol edin:
1. TV aç›k m›?
2. Pillerin art› ve eksi uçlar› ters mi tak›lm›fl?
3. Piller bitmifl durumda m›?
4. Elektrikler kesik mi veya güç kablosu fifle tak›lmam›fl m›?
5. Yak›nda özel floresan ›fl›k veya neon reklam› var m›?
Türkçe-11
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 12
Açma ve Kapatma
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Ana ak›m kablosunu uygun bir fifle tak›n.
Sonuç:
Ön panelde bekleme göstergesi yanar.
Ana voltaj, cihaz›n arkas›nda belirtilmifltir ve frekans
50 veya 60 Hz’dir.
2
Panelin ön taraf›ndaki POWER
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
‹zledi¤iniz son program otomatik olarak seçilir.
Uzaktan kumandan›z›n üzerindeki say› dü¤melerine (0~9) veya kanal
ileri/geri ( / ) dü¤mesine ya da setinizin sa¤ alt taraf›ndaki
dü¤mesine bas›n.
Cihaz› ilk defa aç›yorsan›z, menülerin görüntülenece¤i dili
seçmeniz istenecektir (bkz: sayfa 16).
4
Türkçe-12
Cihaz›n›z› kapatmak için, POWER
dü¤mesine tekrar bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 13
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme moduna al›nabilir.
Bekleme modu izlemeye geçici olarak (örne¤in yemek s›ras›nda) ara
vermek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ekran kapan›r ve setinizin önündeki k›rm›z› bekleme
göstergesi yanar.
Cihaz›n›z› tekrar açmak için, POWER
dü¤mesine, say›sal dü¤melere
(0~9) veya kanal yukar›/afla¤› ( / ) dü¤mesine tekrar bas›n.
Cihaz›n›z› uzun bir süre boyunca Bekleme modunda b›rakmay›n
(örne¤in tatile ç›kt›¤›n›zda).
Setin ana kablolar›n›n ve anteninin ç›kar›lmas› iyi olur.
Türkçe-13
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 14
Uzaktan Kumanday› Tan›ma
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
Kanal de¤ifltirmek ve ses düzeyini ayarlamak.
Ekran menü sistemini kullanarak televizyonunuzu ayarlamak.
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri verilmektedir.
Dü¤me
~
Görüntüleme
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› numaraya kay›tl› kanallara
girmek için, birinci basamaktan hemen sonra
ikinci basamaktaki numaraya bas›lmal›d›r.
Hemen basmazsan›z, teke basamakl›
numaradaki kanal görüntülenecektir.
Ses düzeyini art›rmak
için kullan›l›r.
-
Ses düzeyini azaltmak
için kullan›l›r.
-
MUTE
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye
veya / dü¤mesine bas›n.
MENU
Ekranda gösterimli menü
sistemini görüntülemek için
kullan›l›r.
EXIT
Bir önceki menüye ya
da normal izlemeye
dönmek için kullan›l›r.
Ekran menü sisteminden ç›kmak için kullan›l›r.
Menü ö¤eleri aras›nda hareket etmek için kullan›l›r.
Menü ö¤esi seçmek veya seçili ö¤enin de¤erini
art›rmak için kullan›l›r.
Önceki menü ö¤esine dönmek veya seçili ö¤enin
de¤erini azaltmak için kullan›l›r.
ENTER
Türkçe-14
Yapt›¤›n›z tercihi
onaylamak için kullan›l›r.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 15
Plug & Play
Cihaz ilk kez AÇILDI⁄INDA, otomatik olarak bir dizi temel müflteri ayar›
arka arkaya gösterilir. Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
1
Televizyon Bekleme modundaysa, uzaktan kumandadaki
POWER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
veya
Start Plug & Play. mesaj› görüntülenir.
Mesaj k›sa bir süre için belirir ve sonra Dil menüsü
otomatik olarak görüntülenir.
dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin.
Kullan›labilir diller listelenir.
21 Dilden birini seçebilirsiniz.
3
Seçiminizi onaylamak için ENTER
Sonuç:
4
5
Anten giriflini kontrol edin. mesaj› Tamam seçili olarak
görüntülenir.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Afla¤›daki bölgeler seçilebilir:
Belçika - Fransa - Almanya - ‹talya - Hollanda ispanya - ‹sveç - ‹sviçre - ‹ngiltere Do¤u Avrupa - Di¤erleri
veya
ENTER
dü¤mesine basarak Ülke seçin.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
ENTER
Sonuç:
Bafllama seçilmifl olarak Otomatik Kaydet menüsü
görünür.
dü¤mesine bas›n.
Kanal aramas› otomatik olarak bafllar ve sona erer.
7
ENTER
dü¤mesine bas›n.
ya da
dü¤mesine basarak saati ya da dakikay› seçin.
ya da dü¤mesine basarak saati ya da dakikay› ayarlay›n.
(Bkz: “Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme” sayfa 42)
8
Ayar›n›z› onaylamak için ENTER
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Keyifle izleyebilirsiniz. mesaj› görüntülenir ve
kaydedilen kanal etkin hale gelir.
Türkçe-15
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 16
Plug & Play
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z...
1
2
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
3
Plug & Play seçilir.
4
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Ekranda Tak ve Çsl›flt›r› Bafllat mesaj› görüntülenir.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
Ayarlaman›n nas›l yap›laca¤› konusunda daha ayr›nt›l› bilgi almak için,
önceki sayfaya bak›n.
Kaynak PC modunda oldu¤unda bu ifllev çal›flmaz.
Kullanaca¤›n›z DiliSeçme
Televizyonunuzu ilk çal›flt›rd›¤›n›zda, menü ve göstergelerin görüntülenmesinde
kullan›lacak dili seçmelisiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Dil seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n .
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilir diller listelenir.
dü¤mesine basarak belli bir dili seçin.
dü¤mesine bas›n.
21 Dilden birini seçebilirsiniz.
6
Türkçe-16
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye geri dönmek için
EXIT dü¤mesine bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 17
Kanallar› Otomatik Olarak Kaydetme
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu aral›klar yaflad›¤›n›z
ülkeye göre farkl›l›k gösterir). Otomatik olarak ayarlanan program numaralar›,
gerçek ya da istenen program numaralar› olmayabilir. Ancak kanal numaralar›n›
kendiniz s›ralayabilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
3
4
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ülke seçilir.
Yeniden ENTER
dü¤mesine bas›n. Tekrar tekrar
dü¤mesine basarak Ülke de¤erini seçin.
veya
Sonuç:
Afla¤›daki ülkeler seçilebilir:
Belçika - Fransa - Almanya - ‹talya - Hollanda - ispanya ‹sveç - ‹sviçre - ‹ngiltere - Do¤u Avrupa - Di¤erleri
5
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Otomatik Kay›t seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
7
veya
dü¤mesine bas›n.
Bafllama seçilmifl olarak Otomatik Kay›t store menüsü
görünür.
Kanallar› aramak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Alt menü, bafllat›lan kanal aramas›yla Bafllama seçene¤inden
Durdurma seçene¤ine de¤iflir.
Sonuç:
Arama otomatik olarak biter.
Kanallar frekans aral›¤›ndaki konumlar›n› yans›tacak bir
düzende s›ralan›r ve kaydedilir (en düflük frekans en
baflta en yüksek ise en sonda). Ard›ndan, bafllang›çta
seçilmifl olan program görüntülenir.
Bir önceki menüye geri dönmek için MENU
dü¤mesine bas›n.
Tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için Durdurma
seçili halde ENTER
dü¤mesine bas›n.
8
Kanallar kaydedildikten sonra afla¤›dakileri yapabilirsiniz:
Kanallar› istenen düzende s›ralama (Bkz: sayfa 21)
Kay›tl› kanallara isim atama (Bkz: sayfa 22)
Kanal ekleme veya silme (Bkz: sayfa 20)
Gerekti¤inde kanal yay›n›n› almak için ince ayar yapma
(Bkz: sayfa 23)
Uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki AUTO PROG. dü¤mesine bas›larak
kanallar otomatik olarak haf›zaya al›nabilir.
1
2
Bir TV program› izlerken AUTO PROG. dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Bafllama seçilmifl olarak Otomatik Kay›t menüsü görünür.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-17
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 18
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme
Kablolu TV flebekeleri arac›l›¤›yla al›nanlar da dahil olmak üzere en çok
100 kanal kaydedebilirsiniz.
Kanallar› manuel olarak kaydederken afla¤›dakileri seçebilirsiniz:
Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da atlamak.
Belirlemek istedi¤iniz kay›tl› kanallar›n program numaras›.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Elden Kayıt seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
Elden Kayıt menüsündeki seçenekler Program seçili
olarak görüntülenir.
Yeniden ENTER
dü¤mesine bas›n.
Bir kanala program numaras› atamak için,
veya
dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Ayr›ca uzaktan kumandadaki say› dü¤melerine basarak
program numaras›n› da ayarlayabilirsiniz.
6
Renk Sistemi seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken Renk Sistemi
ve sonra ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
7
Ses Sistemi seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken ses standard›n›
seçin ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-18
Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Otomatik - PAL - SECAM - NTSC 4.43
Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
BG - DK - I - L
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 19
Kanallar› Manuel Olarak Kaydetme
8
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z...
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak C (Kablosuz kanal) veya
S (Kablolu kanal) seçene¤ini belirleyin ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kanal› seçmek için
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak gereken numaray›
seçin ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Anormal ses ç›karsa veya hiç ses ç›kmazsa, gereken ses
sistemini yeniden seçin.
Kanallar›, uzaktan kumanda üzerindeki numara dü¤melerine
basarak da ayarlayabilirsiniz.
9
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z, Ara’y› seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Ara
veya
dü¤mesine basarak aray›n ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
10
Kay›t seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine basarak Tamam seçin.
ENTER
Sonuç:
11
‹lk kanal veya seçti¤iniz kanal ekran›n›zda görüntülenene
kadar frekans aral›¤› taran›r.
Kanal ve kanalla iliflkili program numaras› kaydedilir.
Kaydedilecek her kanal için 8 ile 10 aras›ndaki ad›mlar› yineleyin.
Kanal modu
P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile maks. P99 aras›ndaki kanal
numaralar›na atan›rlar. Bu modda konum numaras›n› girerek
bir kanal› seçebilirsiniz.
C (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden al›nacak
flekilde yay›n yapan istasyonlara verilen numaralar› girerek bir
kanal seçebilirsiniz.
S (Kablo kanal› modu): Bu modda, kablodan yay›n yapan
istasyonlara verilen numaralar› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
Türkçe-19
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 20
Kanallar› Düzeltme
Tarad›¤›n›z kanallardan istediklerinizi tarama d›fl›nda tutabilirsiniz.
Kaydedilmifl kanallar aras›nda tarama yap›yorsan›z, atlanmas›n› istedi¤iniz kanallar
görüntülenmez.
Özel olarak atlanmas›n› istemedi¤iniz tüm kanallar tarama s›ras›nda görüntülenir.
1
MENU
Sonuç:
2
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
Ekle/Sil seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Geçerli kanal durumu görüntülenir.
Eklemek ya da silmek istedi¤iniz kanal› seçmek için
dü¤melerine bas›n.
Sonuç:
/
Düzeltmek istedi.iniz kanal bellekte yer alm›yorsa,
Ekle seçilir ve görüntülenir.
Aksi takdirde, düzeltmek istedi.iniz kanal bellekte varsa,
Sil seçilir ve görüntülenir.
5
Kanal eklemek ya da silmek için ENTER
6
Bir önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine ya da normal
görünüme geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
7
Eklenecek veya silinecek her kanal için 4’ten 5’ya kadar olan Ad›mlar›
yineleyin.
dü¤mesine bas›n.
Uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki ADD/DEL dü¤mesine basarak
da kanal ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
Türkçe-20
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 21
Kaydedilen Kanallar› S›ralama
Afla¤›daki amaçlarla iki kanal›n numaralar›n› birbiriyle de¤ifltirebilirsiniz:
Kanallar›n otomatik olarak kaydedildi¤i say›sal s›ralamay› de¤ifltirmek.
En s›k izledi¤iniz kanallara kolayca an›msayabilece¤iniz numaralar›
vermek.
1
MENU
Sonuç:
2
Geçerli Program, Kanal ve ‹sim görüntülenir.
Seçilen kanal numaras› ve ad› sa¤ tarafa hareket ettirilir.
De¤ifltirmek istedi¤iniz pozisyona tafl›mak için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Tekrar tekrar
veya
dü¤melerine basarak de¤ifltirmek istedi¤iniz
kanal numaras›n› seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
S›n›flama seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
Seçilen kanal›n önceden kay›tl› numaras› yeni seçilen
numarayla de¤ifltirilir.
Kaydedilecek baflka bir kanal için 4. ve 5. ad›mlar› yineleyin.
Türkçe-21
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 22
Kanal ‹simleri Atama
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda kanal adlar› otomatik olarak verilecektir.
Bunlar› de¤ifltirerek kanallara istedi¤iniz adlar› verebilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Geçerli Program, Kanal ve ‹sim görüntülenir.
Gerekiyorsa,
veya
dü¤melerine basarak yeni ad verilecek kanal›
seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
‹sim seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Ad kutusunun etraf›nda seçim çubu¤u görüntülenir.
Yapmak istedi¤iniz...
Yap›lacak i fllem...
Harf, say› ya da sembol seçmek.
veya
dü¤mesine bas›n
seçmek için.
Bir sonraki harfe geçmek.
Bir önceki harfe dönmek.
‹smi do¤rulamak.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kullanabilece¤iniz karakterler flunlard›r :
Alfabedeki harfler (A~Z)
Say›lar (0~9)
Özel karakterler (_, boflluk)
Türkçe-22
6
Yeni bir isme atanacak her kanal için 4 ile 5 ad›mlar› yineleyin.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 23
Kanal Alma ‹flleminde ‹nce Ayar Yapma
Yay›n net olarak al›n›yorsa, kanal›n ince ayar› arama ve kaydetme ifllemi
s›ras›nda otomatik olarak yap›lm›fl oldu¤undan, yeniden yapman›za gerek yoktur.
Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› manuel olarak
yapman›z gerekebilir.
‹nce ayarlama yapmak istedi¤iniz kanal› seçin.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Kanal grubundaki seçenekler görüntülenir.
‹nce Ayar seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Yatay çubuk görünür.
Istenen ayar› elde etmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Kanal numaras›n›n sa¤ taraf›nda bir y›ld›z ("*") iflareti
belirir. Kanal numaralar› k›rm›z› olur.
‹nce ayarlamay› s›f›rlamak için
veya
dü¤mesine basarak
S›f›rla seçin ve ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
‹nce ayar yap›larak kaydedilmifl kanallar›n, kanal etiketindeki kanal
numaras›n›n sa¤ taraf›nda bir y›ld›z ("*") iflareti konulur.
Ve kanal numaralar› k›rm›z› olur.
Türkçe-23
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 24
Görüntü Standard›n› De¤ifltirme
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü türünü seçebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
ENTER
4
Yeniden ENTER
5
ENTER
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Modu grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Görüntü Modu seçilir.
Yeniden ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine art arda basarak istenen görüntü efektini
seçebilirsiniz.
Sonuç:
7
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
veya
Afla¤›daki resim etkileri kullan›labilir:
Dinamik - Standart - Sinema - Kiflisel
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
P.MODE (Resim Modu) dü¤mesine basarak da bu seçeneklerden
istedi¤inizi belirleyebilirsiniz.
Türkçe-24
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 25
Kiflisel Görüntü Ayarlama
Televizyonunuzda görüntü kalitesini kontrol etmenizi sa¤layacak bir dizi
ayar sa¤lanm›flt›r.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
ENTER
4
Yeniden ENTER
5
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Modu grubundaki seçenekler görüntülenir.
veya
dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i
(Kontrast, Parlakl›k, Netlik, Renk, Ton) seçin.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Yatay çubuk görünür.
6
Istenen ayar› elde etmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Ayarlanan de¤eler, seçilen Resim moduna göre kaydedilirler.
De¤ifltirilen her ayar, girifl moduna ba¤l› olarak ayr› ayr› kaydedilir.
Ton, afla¤›daki durumlarda "devre d›fl› kal›r".
• Analog mod (RF, Scart, Video, S-Video)
PAL-50, PAL-CN ve SECAM girifl sinyali ayar›
durumunda.
• Parça, DVI ve HDMI modu
60HZ; 480i, 480p, 720p @60Hz, 1080i @60Hz girifl
sinyali ayar› durumunda.
Türkçe-25
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 26
Renk Tonunu De¤ifltirme
Gözünüze en uygun renk tonunu seçebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
ENTER
4
Yeniden ENTER
5
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Modu grubundaki seçenekler görüntülenir.
Renk Tonu seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
‹stenen seçene¤i
veya
dü¤mesine art arda basarak
belirleyebilirsiniz.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
veya
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir:
Mavi2 - Mavi1 - Normal - Kırmızı1 - Kırmızı2
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
Ayarlanan de¤eler, seçilen Resim moduna göre kaydedilirler.
Resim Ayarlar›n›n, Fabrika Varsay›lan De¤erlerine Ayarlanmas›
Resim ayarlar›n›, fabrika de¤erlerine getirebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Yeniden ENTER
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Modu grubundaki seçenekler görüntülenir.
5
S›f›rla seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n ve sonra
Her resim modunda S›f›rla ayarlan›r.
Türkçe-26
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 27
Görüntü Boyutunu De¤ifltirme
Görüntüleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Boyut seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
‹stenen seçene¤i
veya
dü¤mesine art arda basarak
belirleyebilirsiniz.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir:
Oto Genifl - Geniflaç› - Panoromik - Zoom - 4:3
• Oto Genifl: Resim boyutunu otomatik olarak "Geniflaç›" en-boy
oran›na ayarlar.
Geniflaç›:
Adjusts 16:9 to 4:3 in a natural way as in normal
•
broadcasting.
• Panoromik: 16:9 yay›n›, olabildi¤ince do¤al biçimde normal
yay›nlardaki 4:3 biçimine ayarlar.
Zoom:
16:9 genifl görüntüyü büyüterek (dikey yönde), ekrana
•
s›¤acak hale getirir.
veya
dü¤mesine basarak
seçin. Resmi afla¤›ya ya da yukar›da hareket ettirmek için
veya
dü¤mesini kullan›n.
seçtikten sonra
veya
dü¤melerini kullanarak resim boyutunu dikey
yönde büyütün ya da küçültün.
Bu, video filmi ya da normal yay›n için varsay›lan ayard›r.
• 4:3:
Uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki P.SIZE
(Görüntü Boyutu) dü¤mesine basarak da bu seçeneklerden
istedi¤iniz belirleyebilirsiniz.
PC Modunda, yaln›zca Geniflaç› ve 4:3 modu ayar›
yap›labilir.
Uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki P.SIZE
(Görüntü Boyutu) dü¤mesine basarak da bu seçeneklerden
istedi¤iniz belirleyebilirsiniz.
Geçerli Görüntüyü Dondurma
Hareketli görüntüyü dondurarak hareketsiz bir resim elde etmek için “STILL”
dü¤mesine bas›n.
‹ptal etmek için yeniden ayn› dü¤meye bas›n.
Türkçe-27
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 28
Digital NR (Dijital Parazit Giderme) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyal zay›fsa, ekranda görülen parazit ya da gölgeleri
gidermeye yard›mc› olmak için bu özelli¤i kullanabilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
Türkçe-28
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Dijital azal seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n ve sonra
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 29
DNIe (Dijital Do¤al Görüntü motoru)
Samsung’un Yeni Teknolojisi üstün kontrast ve beyaz rengiyle size daha
ayr›nt›l› görüntüler sunuyor. Yeni görüntü düzeltme algoritmas› izleyicilere
daha parlak ve net görüntü sunuyor.
DNIe teknolojisi her sinyali gözünüze uygun hale getirir.
DNIe'nin, görüntüyü nas›l gelifltirdi¤ini DNIe Demo modunu Aç›k duruma getirerek
görebilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
DNle Demosu seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve
sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
DNle Demosu: Kapal›
DNIe Demo modu kapal›.
DNle Demosu: Aç›k
Ekran›n sa¤ taraf›nda, DNIe ile gelifltirilmifl görüntü gösterilir.
Ekran›n sol taraf›nda, orijinal görüntü gösterilir.
Bu seçenekleri seçmek için DNIe dü¤mesine basman›z da
yeterli olur.
5
Seçiminizi yapt›ktan sonra normal izlemeye dönmek için EXIT
dü¤mesine bas›n.
Kaynak PC modunda oldu¤unda bu ifllev çal›flmaz.
DNle Demosu, normal ve DNIe resimler
aras›ndaki fark› göstermek için tasarlanm›flt›r.
Üründe varsay›lan olarak görüntüler, DNIe uygulanarak
gösterilmektedir.
Türkçe-29
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 30
Renk Kontrolleri
Renk Kontrolleri Mavi, Yeflil, Pembe gibi en çok tercih edilen renkleri, her
tüketicinin be¤endi¤i renkleri kullanmas› amac›yla di¤er renkleri
etkilemeden ayarlamak için kullan›l›r.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Renk Kontrolleri seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
Renk Kontrolleri grubundaki seçenekler görüntülenir.
Kolay Kontrol seçene¤ini belirlemek için
veya
dü¤mesine bas›n
ve ENTER
dü¤mesine bas›n.
Önce
veya
dü¤mesine ard›ndan ENTER
dü¤mesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
Kaynaklar afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Mavi - Yeflil - Pembe - Standart - Kiflisel
Detay Kontrolü seçene¤ini belirlemek için
veya
dü¤mesine
bas›n ve ENTER
dü¤mesine bas›n.
Önce
veya
dü¤mesine ard›ndan ENTER
dü¤mesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.
Sonuç:
Kaynaklar afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Pembe - Yeflil - Mavi - Sıfırla
7
lstenen ayar› elde etmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
8
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Bu ifllev, rengin ayarlanmas› için mevcut ekran› bir foto¤raf
gibi yakalar.
Kaynak PC modunda oldu¤unda bu ifllev çal›flmaz.
Renk Kontrolleri renklerinde fabrika varsay›lan ayarlar›na geri
dönmek için
veya
dü¤mesine basarak S›f›rla seçin ve
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-30
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 31
Dinamik Kontrast
Dinamik Kontrast al›nan görsel sinyalin da¤›t›m›n› otomatik olarak alg›lamak ve
optimum kontrast› oluflturmak için ayarlama yapmak içindir.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Dinamik Kontrast seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Dinamik Kontrast menü görüntülenir.
5
veya
ENTER
6
Bitti¤inde, normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine basarak Aç›k seçin.
dü¤mesine bas›n.
Bu ifllev kaynak PC modu oldu¤unda ya da PIP aç›kken çal›flmaz.
Türkçe-31
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 32
Parlakl›k Sensörü
Parlakl›k Sensörü bir ›fl›k alg›lama optik bir sensör arac›l›¤›yla ortamdaki parlakl›¤›
alg›layarak ekran parlakl›¤›n› otomatik olarak veya el ile ayarlamak içindir.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Parlakl›k Sensörü seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
veya
ENTER
Sonuç:
6
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Parlakl›k Sensörü menü görüntülenir.
dü¤mesine basarak Aç›k seçin.
dü¤mesine bas›n.
Ekrandaki parlakl›k ortamdaki parlakl›¤a göre otomatik
olarak ayarlan›r.
Bu bitti¤inde, bir önceki menüye dönmek için ENTER
dü¤mesine
ya da normal görünüme geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
Kaynak PC modunda oldu¤unda bu ifllev çal›flmaz.
Türkçe-32
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 33
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
Ayarl› program›n veya oynat›lan videonun ana resmi içinde baflka bir
resim görüntüleyebilirsiniz. Böylece ana görüntüden ç›kmadan, ayarl›
program› veya ba¤l› herhangi bir cihazdan gelen videoyu izleyebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
PIP seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
PIP grubundaki seçenekler görüntülenir.
5
Yeniden ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak Aç›k seçin ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Käynak seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n. Önce
veya
dü¤mesine ard›ndan
ENTER dü¤mesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.
Sonuç:
7
Kaynaklar afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Ana görüntü TV/Harici1/Harici2/AV/S-Video/Parça olarak
ayarlan›rsa, yaln›zca HDMI seçilebilir, ana görüntü
PC/HDMI olarak ayarlan›rsa TV/Harici1/Harici2/AV/
S-Video/Parça seçilebilir.
De¤ifltirme seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
Ana görüntüyle alt görüntü aras›nda geçifl yapmak için De¤ifltirme
seçene¤ini belirleyip ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
[TV/Harici1/Harici2/AV/S-Video/Parça]
[PC/HDMI]
Böylece, ana görüntüyle alt görüntü yer de¤ifltirmifl olur.
E¤er ana görüntü PC modundaysa De¤ifltirme
kullan›lamaz.
8
Alt görüntünün Boyut seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve
sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine basarak alt görüntü boyutunu seçin ve sonra
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Boyutlar afla¤›daki s›rayla görüntülenir
-
-
E¤er ana görüntü PC modundaysa Boyut
kullan›lamaz.
Türkçe-33
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 34
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
9
veya
dü¤mesine basarak Konum seçin ve ENTER dü¤mesine
bas›n.
veya
dü¤mesine basarak alt görüntünün Konum seçin ve
sonra ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Alt resmi tafl›yabilirsiniz.
Alt görüntünün boyutu
çal›flmaz.
veya
oldu¤unda bu özellik
[PC/HDMI]
10
Program seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n ve sonra
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Görüntülemek istedi¤iniz kanal› alt görüntü
veya
dü¤mesine
basarak alt görüntü arac›l›¤›yla seçebilirsiniz.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Haf›zaya al›nan Program görüntülenir.
Sonuç:
Ana: PC/HDMI, ‹ç: TV
“Program” etkin de¤ildir ve TV modunda kullan›lamaz.
Ancak PC/HDMI modunda etkin duruma geçerler ve kullan›labilirler.
11
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
”PIP” “Aç›k” oldu¤unda uzaktan kumanda ifllevleri:
Özellikler
Aç›klama
PIP
PIP (Aç›k/Kapal›) ifllevini dolays›z olarak kullanmak
için.
SOURCE
ç resmin kayna¤›n› seçmek için kullan›l›r.
SWAP
Ana görüntü ile alt görüntü aras›nda geçifl
yapmak için kullan›l›r.
Ana görüntü Video modunda ve alt
görüntü TV modunda oldu.unda, alt
görüntünün kanal›n› de.ifltirdikten sonra
SWAP dü¤mesine bast›¤›n›zda ana
görüntünün sesini duyamayabilirsiniz.
Bu durumda, ana görüntünün
kanal›n› yeniden seçin.
POSITION
Alt görüntüyü, POSITION dü¤mesine basarak
da hareket ettirebilirsiniz.
SIZE
SIZE dü¤mesine basarak alt görüntü için
bir boyut seçin.
PIP Ayarlar›
‹ç
TV
Harici1
Harici2
AV
S-Video
Parça
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Harici1
X
X
X
X
X
X
X
O
Harici2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Parça
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Ana
Türkçe-34
O: PIP çal›fl›r
X : PIP çal›flmaz
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 35
Ses Seviyesinin Ayarlanmas›
Uzaktan kumanday› kullanarak ses yüksekli¤ini ayarlayabilirsiniz.
Sesi art›rmak için
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Bir yatay çubuk görüntülenir ve siz dü¤meye basmay›
b›rakana kadar ses seviyesi yükselir. Ses seviyesini
göstermek için imleç sa¤a hareket eder.
Sesi azaltmak için
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Bir yatay çubuk görüntülenir ve siz dü¤meye basmay›
b›rakana kadar ses seviyesi düfler. Ses seviyesini
göstermek için imleç sola hareket eder.
TV’nizde baflka ses ayarlar› da bulunmaktad›r.
Daha fazla bilgi için 36-41 sayfalara bak›n.
Türkçe-35
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 36
Geçici Olarak Sesi Kapatmak
Sesi geçici olarak kapatabilirsiniz.
Örnek: Telefonu yan›tlarken.
1
MUTE
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ses kapan›r ve “Sessiz” yaz›s› görünür.
Sesi, kapatman›zdan önceki ses seviyesine getirmek için yeniden
MUTE
dü¤mesine ya da ses seviyesi dü¤melerinden birine bas›n.
Sonuç:
Ses seviyesi eski de¤erine gelir ve “Sessiz” göstergesi
kaybolur.
Ses Modunu Seçme
“DUAL” dü mesine ba sarak ses modunu ayarlayabilirsiniz.
Buna bast›¤›n›zda, ekranda geçerli ses modu gösterilir.
FM
Stereo
Ses türü
DUAL I/II
Varsay›lan
Mono
MONO
Otomatik
de¤ifltirme
Stereo
STEREO
MONO
Çift
DUAL 1
DUAL 2
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
DUAL 1
Otomatik
de¤ifltirme
DUAL 1
DUAL 2
Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu olarak Mono
seçilmesi dinlemeyi kolaylaflt›r›r.
Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl yap›l›yorsa Mono ses
moduna geçin.
Türkçe-36
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 37
Ses Standard›n› De¤ifltirme
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
Sonuç:
3
ENTER
4
Yeniden ENTER
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Görüntü Modu seçilir.
Tekrar tekrar
veya
dü¤mesine basarak gereken ses efektini
seçin ve ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
veya
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
Afla¤›daki ses etkileri kullan›labilir:
Standart - Müzik - Sinema - Konuflma - Kiflisel
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki S.MODE (Ses Modu)
dü¤mesine basarak da kolayl›kla seçebilirsiniz.
Ses Ayarlar›n› Düzenleme
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
veya
ENTER
dü¤mesine basarak Ekolayzer seçin ve sonra
dü¤mesine bas›n.
5
veya
dü¤mesine basarak gereken seçene¤i seçin.
6
Istenen ayar› elde etmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Bu ayarlarda de¤ifliklik yaparsan›z, Ses modu otomatik olarak
Kiflisel seçene¤ine gelir.
Türkçe-37
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 38
TruSurround XT'nin (SRS TSXT) ayarlanmas›
TruSurround XT, 5.1 çok kanall› içeriklerin iki hoparlör üzerinden
oynat›lmas› sorununu çözen, patentli bir SRS teknolojisidir.
TruSurround, televizyonun iç hoparlörleri de dahil olmak üzere her türlü
iki hoparlörlü sistemden kaliteli, sanal surround deneyimi sunar. Tüm
çok kanall› biçimlerle uyumludur.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
SRS TSXT seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
veya
ENTER
Resultat:
6
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i seçin.
dü¤mesine bas›n.
The sources are displayed in the following order:
Kapal› - 3D Mono - Stereo
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
Uzaktan kumanda üzerindeki SRS dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
TruSurround XT, SRS ve
sembolü, SRS Labs, Inc.
nin ticari markalar›d›r. TruSurround XT teknolojisi,
SRS Labs, Inc.'den al›nan lisansla kullan›lmaktad›r.
Türkçe-38
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 39
Sesi Otomatik Olarak Ayarlama
Her yay›n istasyonunun sinyal koflullar› farkl›d›r ve bu nedenle kanal her
de¤iflti¤inde ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir.
Bu özellik, modülasyon sinyali yüksek oldu¤unda ses ç›k›fl düzeyini düflürerek veya
modülasyon sinyali düflük oldu¤unda ses ç›k›fl düzeyini yükselterek istedi¤iniz
kanal›n ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilmenizi sa¤lar.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Oto ses ayar seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Açık seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Türkçe-39
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 40
Kulakl›¤› Ba¤lama
Odadaki di¤er kiflileri rahats›z etmeden TV izlemek istiyorsan›z, TV’nize bir kulakl›k
takabilirsiniz.
TV’nin panosu üzerindeki 3,5 mm’lik mini jak ba¤lant› noktas›na kulakl›¤›
tak›n.
Ses art›k kulakl›klara verilecektir.
Sonuç:
Kulakl›k tercihlerini nas›l ayarlayabilece¤inizle ilgili daha fazla
bilgi için afla¤›daki bölüme bak›n.
Kulakl›k jak›n› ilgili porta takt›¤›n›zda, Sound menüsünde
yaln›zca SRS TSXT, Dahili sessizlik ve Ses Seçimi (PIP modunda)
ö¤elerini çal›flt›rabilirsiniz.
Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulakl›k kullanmak,
iflitmenize zarar verebilir.
Sisteme kulakl›k takt›¤›n›zda, hoparlörlerden ses alamazs›n›z.
‹ç Ses Kapatman›n Seçilmesi
Sesleri ürünün üzerinde bulunandan farkl› hoparlörlerden dinlemek
istiyorsan›z, iç amplifikatörü iptal edin.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Dahili sessizlik seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Dahili sessizlik, Aç›k oldu¤unda, Ses Seçimi (PIP modunda) d›fl›ndaki
Sound menüleri ayarlanamaz.
Türkçe-40
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 41
Alt Görüntünün Sesini Dinleme
PIP özelli¤i etkin durumdayken, alt görüntünün sesini dinleyebilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Ses grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
ENTER
4
Ses Seçimi seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n ve sonra
Ana ekran sesi ve Yan ekran sesi görüntülenir.
Bu seçene¤i PIP “Aç›k” durumdayken kullanabilirsiniz.
5
veya
ENTER
Sonuç:
dü¤mesine basarak Yan ekran sesi seçin.
dü¤mesine bas›n.
Yan ekran görüntüsünün sesini dinleyebilirsiniz.
S›rada görüntülenen ana görüntünün sesini dinlemek için
Ana ekran sesi seçin.
Türkçe-41
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 42
Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme
TV’nin saatini, “INFO” dü¤mesine bast›¤›n›zda geçerli saat görüntülenecek flekilde
ayarlayabilirsiniz. Otomatik Aç›k/Kapal› zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için saat
ayarlanm›fl olmal›d›r.
Güç kablosunu ç›kart›rsan›z saati yeniden ayarlaman›z gerekir.
1
MENU
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
Zaman seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Zaman seçili halde Saat Ayar› menüsü görüntülenir.
4
ENTER
5
Yap›lacak ifllem...
dü¤mesine bas›n.
Bu dü¤melere bas›n...
Saat veya Dakika’ya Geçmek için
veya
dü¤mesi.
Saat veya Dakika ayarlar›n› yapar
veya
dü¤mesi.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
7
Görüntülenecek ö¤e...
Bu dü¤melere bas›n...
Geçerli saat ve seçili ses/video
ayar› durumu.
INFO dü¤mesi.
Ayr›ca uzaktan kumandadaki say› dü¤melerine basarak saat ve
dakikay› da ayarlayabilirsiniz.
Türkçe-42
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 43
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için 30 ve 180 dakika
aras›nda bir zaman dilimi seçebilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
Zaman seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Zaman seçili halde Saat Ayar› menüsü görüntülenir.
4
Kapan›fl Ayar› seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Önceden ayarl› sürelerin (Kapal›, 30, 60, 90, 120, 150, 180) s›rayla
geçmesi için
veya
dü¤mesine ard arda bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Zamanlay›c› “0”a geldi¤i zaman TV otomatik olarak
Standby (bekleme) moduna geçer.
6
Zaman ayarl› kapanma ifllevini iptal etmek için
veya
dü¤mesine basarak Kapal› seçin ve ENTER
dü¤mesine bas›n.
7
Bitti¤inde, normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
Uzaktan kumanda üzerindeki SLEEP dü¤mesine basarak da zaman ayar›
fonksiyonunu kolayl›kla ayarlayabilirsiniz.
1
Uzaktan kumandadaki SLEEP dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Zaman ayar› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal› seçene¤i
görüntülenir.
Aksi takdirde, televizyon Bekleme moduna geçmeden
önce kalan süre görüntülenir.
Kapan›fl Ayar› dü¤mesine art arda basarak, cihaz›n aç›k kalmas› için
önceden ayarlanm›fl süre aral›¤›n› seçin.
Türkçe-43
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 44
Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma
Televizyonunuzun afla¤›daki ifllemleri yapmas› için Aç›l›fl/Kapan›fl
zamanlay›c›lar›n› ayarlayabilirsiniz:
Otomatik olarak aç›lma ve ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
gösterme.
Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanma.
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r
(bkz: “Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme”, sayfa 42).
1
MENU
Sonuç:
2
5
dü¤mesine bas›n.
Zaman seçili halde Saat Ayar› menüsü görüntülenir.
Otomatik Aç›l›fl seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
Zaman seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
veya
Otomatik Aç›l›fl menü görüntülenir.
Cihaz›n aç›lmas›n› istedi¤iniz saati, kanal› ve düzeyi ayarlay›n.
Yap›lacak ifllem...
Bu dü¤melere bas›n...
Saat, dak, Program ve Düzey’e gitme
veya
dü¤mesi
Saat, dak, Program ve Düzey’i
ayarlama.
veya
dü¤mesi
Aktivasyon’ya gitme.
veya
dü¤mesi
Yukar›daki ayar› etkinlefltirmek
için Evet seçene¤ini belirleme.
veya
dü¤mesi
ENTER
6
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Otomatik Kapan›fl seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
Ayn› flekilde, televizyonunuzun otomatik olarak kapanmas›n›
iste¤inizi zaman› ayarlay›n.
Saat ve dakikay› uzaktan kumanda üzerindeki numara dü¤melerine basarak da ayarlayabilirsiniz.
Türkçe-44
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 45
Çocuk Kilidinin Aç›lmas›
Bu özellik çocuklar ve benzeri yetkisiz kullan›c›lar›n uygunsuz programlar›
izlemesini, ses ve görüntüyü kapatarak önleyebilmenizi sa¤lar. Çocuk kilidi, alt sa¤
paneldeki dü¤meler kullan›larak aç›lamaz. Çocuk Kilidi ayar›n› yaln›zca uzaktan
kumanda açabilir; bu yüzden uzaktan kumanday› çocuklardan uzak tutun.
Bu özellik, PC modunda çal›flmaz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
Çocuk Kilidi seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi grubundaki seçenekler görüntülenir.
Yeniden ENTER
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi seçilir.
5
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Program seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
7
Kilitlenecek kanal› seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
veya
8
Kilit seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
9
Kanal› kilitlemek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
10
Kilitlenecek ya da kilidi aç›lacak her kanal için 6. ve 9. ad›mlar›
tekrarlay›n.
11
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine basarak Kilitli seçin.
Türkçe-45
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 46
Mavi Ekran Modunu Ayarlama
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli görüntü arka
plan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran gösterilir.
Düflük kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek isterseniz “Mavi ekran”
modu için “Kapal›” seçmelisiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Mavi ekran seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Melodi Seçme
Televizyon aç›ld›¤›nda veya kapat›ld›¤›nda bir melodi duyabilirsiniz.
1
MENU
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-46
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
3
Melodi seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
4
Aç›k seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
Normal izlemeye geri dönmek için EXIT dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 47
Harici Kaynaklardan Bir Cihaz Seçme
Cihaz›n›z, harici konektöre hangi ses/video sinyallerinin gidece¤ini seçmenize
olanak tan›r.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Girifl seçmek için ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
ENTER
Sonuç:
Girifl grubundaki seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Kaynak Listesi grubundaki seçenekler görüntülenir.
Sete herhangi bir harici cihaz ba¤l› de¤ilse
yaln›zca Kaynak Listesi'te yaln›zca TV, Harici1,
Harici2 etkindir. AV, S-Video, Parça, PC, HDMI,
yaln›zca bu kaynaklar setinize ba¤l› oldu¤undan
etkinlefltirilir.
3
veya
ENTER
4
Yeni bir isme atanacak her kanal için 1.
‹sim De¤ifltir seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine art arda basarak gereken cihaz› seçin.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
‹sim De¤ifltir grubundaki seçenekler görüntülenir.
5
veya
Sonuç:
dü¤mesine basarak düzenlemek istedi¤iniz cihaz› seçin.
Afla¤›daki seçenekler sa¤lan›r:
Harici1 - Harici2 - AV - S-Video - Parça - PC - HDMI
6
ENTER
dü¤mesine bas›n.
7
veya
ENTER
Sonuç:
dü¤mesine art arda basarak gereken cihaz› seçin.
dü¤mesine bas›n.
Afla¤›daki seçenekler sa¤lan›r:
---- - Video - DVD - D-VHS - Kablolu Al›c› - HD STB
- Uydu Al›c›s› - Receiver - DVD Al›c›s› - Oyun
- Video Kamera - DVD Combo - DVD Kaydedici - PC
8
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
DHR: DVD HDD Kaydedici
Türkçe-47
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 48
Harici Kaynaklardan Al›nan Görüntüleri Gösterme
Çeflitli ses ve video sistemlerinin ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra uygun
girifli seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
1
Tüm gerekli ba¤lant›lar›n yap›ld›¤›n›n emin olun
2
SOURCE dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Düzenlenen cihaz ve ses durumu cihaz›n Sol üst köflesinde
görüntülenir.
Gereken girifl kayna¤› seçilinceye kadar SOURCE dü¤mesine bas›n.
‹zleme s›ras›nda harici kayna¤› de¤ifltirirseniz, görüntünün
de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
TV modu, uzaktan kumanda üzerinde TV veya
/
dü¤mesine
bas›larak seçilebilir. SOURCE dü¤mesine basarak bunu seçemezsiniz.
Türkçe-48
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 49
PC Yaz›l›m›n›z› Ayarlama (Windows XP temel al›nm›flt›r)
Tipik bir bilgisayar›n Windows görüntü ayarlar› afla¤›da gösterilmektedir. Ancak, kulland›¤›n›z Windows’un
sürümüne ve görüntü kart›n›za ba¤l› olarak kiflisel bilgisayar›n›zda karfl›laflaca¤›n›z ekranlar büyük
olas›l›kla bundan farkl›d›r. Öte yandan,bilgisayar›n›z›n ekranlar› farkl› olsa da, ço¤u durumda ayn› temel
ayar bilgileri geçerli olacakt›r. (De¤ilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiinize baflvurun.)
1
‹lk olarak Windows Start menüsünde “ Control Panel”
ö¤esini t›klat›n.
2
Control Panel penceresi görüntülenince,
“Appearance and Themes” ö¤esini t›klat›n; bir görüntü
iletiflim kutusu aç›l›r.
3
Control Panel penceresi görüntülenince,
“Display” ö¤esini t›klat›n; bir görüntü
iletiflim kutusu aç›l›r.
4
Görüntü iletiflim kutusunda “Settings” sekmesine gidin.
Do.ru boyut ayar› (çözünürlük)
En Uygun - 1360 X 768
Görüntü ayarlar› iletiflim kutusunda düfley frekans
seçene¤i varsa, do.ru de.er “60” ya da “60 Hz”dir.
Yoksa, “OK” dü¤mesini t›klat›n ve iletiflim kutusundan ç›k›n.
*Bkz: ‘Görüntü Modu’, sayfa 65.
Türkçe-49
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 50
PC Ekran›n› Otomatik Olarak Ayarlama
Otomatik ayarlama özelli¤i, setin, gelen PC video sinyaline göre PC ekran›n›
kendisinin ayarlamas›n› sa¤lar.
De¤er hassas, genifl ve konum de¤erleri otomatik olarak ayarlan›r.
PC modunu seçmek için uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki PC
dü¤mesine bas›n.
1
MENU
Sonuç:
2
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Otomatik Ayarlama seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-50
dü¤mesine bas›n.
PC seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Ekran kalitesi ve konumu otomatik olarak ayarlan›r.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 51
Görüntünün Kaba ve ‹nce Ayar›
Resim kalitesi ayar›n›n amac›, görüntüdeki parazitleri azaltmak ya da ortadan
kald›rmakt›r.
Gürültü yaln›zca ‹nce ayarlama ile ortadan kald›r›lamazsa, o zaman frekans›
mümkün olan en iyi flekilde (kaba) ayarlay›n ve tekrar ‹nce ayar yap›n.
Parazit azald›¤›nda, görüntüyü ekran›n ortas›na gelecek flekilde yeniden ayarlay›n.
PC modunu seçmek için uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki PC
dü¤mesine bas›n.
1
MENU
Sonuç:
2
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Yeniden ENTER
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
PC seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Resim Sabitleme menü seçilir.
Kaba veya ‹nce seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
veya
dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür.
6
Ekran kalitesini ayarlamak için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Dikey fleritler görünebilir veya görüntü bulan›k hale gelebilir.
7
Ayar›n›z› yapt›ktan sonra, önceki menüye dönmek için MENU
dü¤mesine veya normal izlemeye dönmek için EXIT dü¤mesine
bas›n.
Türkçe-51
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:35 AM
Page 52
Görüntünün Konumunu De¤ifltirme
PC modunu seçmek için uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki PC
dü¤mesine bas›n.
1
MENU
Sonuç:
2
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Konum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe-52
dü¤mesine bas›n.
PC seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Görüntü Konum u’nu ayarlayabilirsiniz.
5
Yatay konum ayarlamak için
Dikey konum ayarlamak için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
Önceki menüye geri dönmek için MENU
dü¤mesine,
normal izlemeye dönmek içinse EXIT dü¤mesine bas›n.
veya
veya
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:36 AM
Page 53
Görüntü Ayarlar›n› Bafllatma
Tüm görüntü ayarlar›n›, fabrika haz›r de¤erlerine getirebilirsiniz.
PC modunu seçmek için uzaktan kumanda kapa¤›n›n alt›ndaki PC
dü¤mesine bas›n.
1
MENU
Sonuç:
2
Kurulum grubundaki seçenekler görüntülenir.
PC grubundaki seçenekler görüntülenir.
Görüntü S›f›rla seçmek için
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
dü¤mesine bas›n.
PC seçmek için
veya
dü¤mesine bas›n.
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçmek için
veya
ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
dü¤mesine bas›n.
veya
dü¤mesine bas›n.
Tüm görüntü ayarlar›n› fabrika varsay›lan de¤erleriyle
bafllatabilirsiniz.
Önceki menüye geri dönmek için MENU
dü¤mesine,
normal izlemeye dönmek içinse EXIT dü¤mesine bas›n.
Türkçe-53
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:36 AM
Page 54
Teletekst Dekoderi
Bir çok TV kanal›nda, bize afla¤›daki gibi yaz›l› bilgiler veren “teletekst” sayfalar›
bulunur:
Televizyon programlar›n›n zamanlar›.
Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri.
Spor sonuçlar›.
‹flitme engelliler için alt yaz›lar.
Teletekst sayfalar› alt› kategoriye göre düzenlenmifltir:
Bölüm
lçindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n› yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama durumu.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
Teletekst Bilgilerini Görüntüleme
Yay›n al›m› iyi oldu¤u sürece Teletekst bilgilerini herhangi bir zamanda görüntüleyebilirsiniz. Aksi takdirde:
Bilgiler kaybolabilir.
Baz› sayfalar görünmeyebilir.
Teletekst moduna geçmek ve içindekiler sayfas›n› görüntülemek için:
1
( ) ya da
( ) dü¤mesini kullanarak,
teletekst hizmetini sa¤layan kanal› seçin.
2
TTX/MIX (
Sonuç:
3
Yeniden TTX/MIX(
Sonuç:
4
/ ) dü¤mesine basarak teletekst modunu etkinlefltirin.
‹çindekiler sayfas› görüntülenir. ‹stedi¤iniz MENU ( )
dü¤mesine basarak bu sayfay› yeniden
görüntüleyebilirsiniz.
/ ) dü¤mesine bas›n.
Ekran ikiye ayr›l›r. Bu Çift Teletekst özelli¤i, normal yay›n›
ve teletekst bilgilerini ekranda ayr› ayr› görmenizi sa¤lar.
Yeniden TTX/MIX(
Sonuç:
/ ) dü¤mesine bas›n.
Normal yay›n, teletekst sayfas› ekrandayken efl zamanl›
olarak görüntülenir.
4
Normal izlemeye geri dönmek için PIP (
5
Teletekst görüntüsünden ç›kmak için yeniden TV(
bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine
Teletekst görüntülenirken karakterler bozuk görüntüleniyorsa,
“Kurulum” menü modunda seçilen dille Teletekst dilinin ayn›
oldu¤undan emin olun. Diller birbirinden fakl›ysa, “Kurulum”
menüsünde Teletekst diliyle ayn› dili seçin.
Türkçe-54
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:36 AM
Page 55
Belirli Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi
‹stedi¤iniz sayfaya do¤rudan girmek için uzaktan kumanda üzerindeki numara
dü¤melerini kullanarak sayfan›n numaras›n› girin:
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›,
ilgili say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir.
2
Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfayla ile ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar
s›rayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
PRE-CH ( ) dü¤mesine bas›n.
Devam etmek için yeniden PRE-CH ( ) dü¤mesine bas›n.
3
Çeflitli görüntü seçeneklerini kullanma:
Görüntülenecek ö¤e
Teletekst bilgileri ile ayn›
anda normal yay›n
Bas›lacak dü¤me
TTX/MIX (
Gizli metin
INFO (
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›).
/
)
)
Normal ekran.
INFO (
4 basamakl› numara
girilerek ikincil bir sayfa.
SLEEP (
Sonraki sayfa.
SAYFA YUKAR› (
)
Önceki sayfa.
SAYFA AFLA⁄› (
)
Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat
büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›.
• Ekran›n alt yar›s›.
BOYUT (
Normal ekran.
•Üç kez.
) Yeniden
)
)
•‹ki kez.
•Bir kez.
Türkçe-55
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:36 AM
Page 56
Bir Teletekst Sayfas›n› Seçmek için Fasttekst'in Kullan›lmas›
Teletekst sayfalar›nda bulunan çeflitli konular farkl› renklerle gösterilir.
Uzaktan kumandadaki renkli dü¤melere basarak bunlar› seçebilirsiniz.
1
TTX/MIX ( /
görüntüleyin.
2
Seçmek istedi¤iniz konuya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
Kullan›labilir konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç:
3
4
Türkçe-56
) dü¤mesine basarak teletekst içindekiler sayfas›n›
Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek çeflitli renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
Bunu görmek için:
Bas›lacak dü¤me
Önceki sayfa
K›rm›z› dü¤me.
Sonraki sayfa
Yeflil dü¤me.
Bitirdi¤inizzaman,normalyay›nageridönmekiçin
PIP( ) dü¤mesine bas›n.
01 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:36 AM
Page 57
Sorun Giderme: Servis Personeline Baflvurmadan Önce
Samsung sat›fl sonras› servisine ba flvurmadan önce afla¤›daki basit denetimleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedip yerel bayiinizle
görüflün.
Ses ya da görüntü yok.
Güç kablosunun prize tak›ld›¤›ndan emin olun.
Sa¤ alt paneldeki POWER
dü¤mesine bast›¤›n›zdan emin olun.
Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
Ses düzeyini kontrol edin.
Görüntü normal ama ses yok.
Ses düzeyini kontrol edin.
Uzaktan kumandadaki MUTE dü¤mesine bas›lm›fl olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
Dahili sessizlik özelli¤inin kapal› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Görüntü yok ya da siyah-beyaz görüntü.
Renk ayarlar›n› yap›n.
Seçilen yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve görüntüde parazit.
Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› belirleyin ve uzaklaflt›r›n.
Televizyonunuzu ba flka bir prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› görüntü, bozuk
ses.
Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla iç mekan anteni kullanmaktan kaynaklan›r.
Uzaktan kumanda düzgün çal› flm›yor.
Uzaktan kumandan›n pillerini de¤i fltirin.
Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
“Sinyal kablosunu kontrol edin.” mesaj›
görüntüleniyor.
Sinyal kablosunun PC veya video kaynaklar›n s›k›ca ba¤l› olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
PC veya video kaynaklar›n› aç›k olup olmad›¤n› kontrol edin.
PC modunda “Desteklenmeyen Mod”
mesaj› görüntüleniyor.
Video Adaptörünün maksimum çözünürlü¤ünü ve frekans›n› kontrol
edin.
Bu de¤erleri Ekran Modlar›ndaki verilerle karfl›laflt›r›n.
Görüntü çok koyu ya da aç›k görünüyor.
Parlakl›¤› ve Kontrast› ayarlay›n.
PC modunda, görüntüde titremeye, sallanmaya ve par›ldamaya neden olan yatay
çubuklar görünüyor.
‹nce ifllevini ayarlay›n.
PC modunda, görüntüde titremeye, sallanmaya ve par›ldamaya neden olan dikey
çubuklar görünüyor.
Kaba ifllevini ve sonra Ince ifllevini ayarlay›n.
PC modunda, ekran karar›yor ve güç
göstergesi ›fl›¤› her saniye yan›p söner.
TV güç yönetimi sistemini kulln›yor..
Bilgisayar›n faresini hareket ettirin veya klavyede bir tufla bas›n.
PC modunda görüntü sabit de¤i ve ara
s›ra titriyor.
Ekran çözünürlü¤ünün veya bilgisayar veya video kart› frekans›n›n
cihaz›n›za uygun bir modda olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Bilgisayar›n›zda Denetim Masas›, Görüntü, Ayarlar’› kontrol edin.
If the setting is not correct, use your computer utility programme
to change the display settings.
Ayar do¤ru de¤ilse, görüntü ayarlar›n› de¤ifltirmek için bilgisayar›n›z›n yard›mc› program›n› kullan›n.
Yatay frekans (kHz): 30~61
Dikey frekans (Hz): 60~75
Maksimum tazeleme h›z› (60 Hz'de): 1360 X 768
PC modunda, ekradaki görüntü ortalanm›yor.
Yatay ve dikey konumu ayarlay›n.
TFT LCD panel, üretimi sofistike teknolojiler gerektiren alt piksellerden (3.147.264) oluflan bir panel kullan›r. Bununla birlikte, ekranda
az say›da parlak veya karanl›k piksel bulunabilir. Bu piksellerin ürünün performans› üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
Türkçe-57
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 58
Duvar Montaj Setini Takma (LE26M5)
Bu yönergeler, duvar montaj setinin betondan bir duvara tespit edilmesi için verilmifltir.
Farkl› bir yap› malzemesine sabitlemek için lütfen bölgenizdeki yetkili sat›c›ya baflvurun.
Bileflenler (Ayr› Olarak Sat›l›r)
M4 X L12
Ba¤lant› Deste¤i
Vida: 8EA
Tespit C›vatas›: 4EA
Montaj K›lavuzu
Duvar Deste¤i
M4 X L20
Tahta Vidas›: 4EA
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
1
Duvarda, deli¤in konumunu iflaretleyin.
‹flaretli yerden 35 mm derinli¤inde bir delik delin.
Tespit c›vatalar›n› duvardaki her deli¤e yerlefltirin.
Tespit c›vatalar›n› duvar deste¤ine oturttuktan
sonra, duvar deste¤ini tahta vidalar›yla
duvara tak›n.
Not: Destek duvara tam olarak sabitlenmezse,
LCD TV düflebilir.
Türkçe-58
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 59
Duvar Montaj Setini Takma (LE26M5)
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
2
Televizyonu kapat›n ve güç kablosunu prizden ç›kart›n.
TV’yi yüzü afla¤› gelecek flekilde masa üzerinde yumuflak bir kumafl
parças›n›n veya yast›¤›n üzerine yerlefltirin.
TV’nin arkas›ndaki dört viday› ç›kar›n.
Sehpay› TV’den ay›r›n.
Alttaki deli¤i bir kapakla kapay›n.
Ba¤lant› deste¤ini TV’nin arkas›na tak›n ve vidalar› s›k›n.
3
Ba¤lant› deste¤inin 3 Ask›s›n› duvar deste¤inin oluklar›na geçirin.
Ba¤lant› deste¤ini ve duvar deste¤ini vidalarla sabitleyin.
Not: Seti duvara monte etmeden önce, önce kablolar› sete ba¤lay›n.
Türkçe-59
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 60
Duvar Montaj Setini Takma (LE32M5, LE40M5)
Bu yönergeler, duvar montaj setinin betondan bir duvara tespit edilmesi için verilmifltir.
Farkl› bir yap› malzemesine sabitlemek için lütfen bölgenizdeki yetkili sat›c›ya baflvurun.
Bileflenler (Ayr› Olarak Sat›l›r)
M6 X L14
Duvar Deste¤i
Ba¤lant› Deste¤i
M4 X L25
Tahta Vidas›: 7EA
M4 X L8
Tespit C›vatas›: 7EA
Vida: 3EA
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
1
Duvarda, deli¤in konumunu iflaretleyin.
‹flaretli yerden 35 mm derinli¤inde bir delik delin.
Tespit c›vatalar›n› duvardaki her deli¤e yerlefltirin.
Tespit c›vatalar›n› duvar deste¤ine oturttuktan
sonra, duvar deste¤ini tahta vidalar›yla
duvara tak›n.
Not: Destek duvara tam olarak sabitlenmezse,
LCD TV düflebilir.
Türkçe-60
Vida: 8EA
Montaj K›lavuzu
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 61
Duvar Montaj Setini Takma (LE32M5, LE40M5)
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
2
Televizyonu kapat›n ve güç kablosunu prizden ç›kart›n.
TV’yi yüzü afla¤› gelecek flekilde masa üzerinde yumuflak bir kumafl parças›n›n veya yast›¤›n
üzerine yerlefltirin.
TV’nin arkas›ndaki dört viday› ç›kar›n.
Sehpay› TV’den ay›r›n.
Alttaki deli¤i bir kapakla kapay›n.
TV setinin arka taraf›ndaki iki viday› gevfletin (yaln›zca LE40M5 modelinde geçerlidir).
Ba¤lant› deste¤ini TV’nin arkas›na tak›n ve vidalar› s›k›n.
40 inç modeller için, braketi yukar›da 6. ad›mda iki viday› ç›kartt›¤›n›z iki deli¤e tak›n.
(Yaln›zca LE40M5 Modelinde Geçerlidir)
3
Ba¤lant› deste¤inin 3 Ask›s›n› duvar deste¤inin oluklar›na geçirin.
Ba¤lant› deste¤ini ve duvar deste¤ini vidalarla sabitleyin.
Not: Seti duvara monte etmeden önce, önce kablolar› sete ba¤lay›n.
Türkçe-61
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 62
Duvar Montaj Setini Takma (LE46M5)
Duvar braketiniz için do¤ru montaj k›lavuzuna bak›n.
Montaj Notlar›
Duvar braketinin monte edilmesi için bir teknisyenle görüflün.
Samsung Electronics, montaj›n müflteri taraf›ndan yap›lmas› durumunda ürüne ya da
kiflilere gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ürün, çimento duvarlara tak›lmak için tasarlanm›flt›r. S›va ya da ahflap üzerine
tak›ld›¤›nda yerinde durmayabilir.
Bileflenler (Ayr› Olarak Sat›l›r)
Yaln›zca ürünle birlikte verilen parçalar› ve aksesuarlar› kullan›n.
Plastik Ask›: 4
Sol: 1
Duvar Braketi
Sa¤: 1
Mentefle
Vida
: 11
M4 x L20
Vida
:4
M8 x L40
Dubel: 11
Aksesuarlar
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
1
Duvar› delmeden önce, ürünün
arkas›ndaki iki kilitleme deli¤i
aras›ndaki mesafenin do¤ru oldu¤unu
kontrol edin.
Bu mesafe, çok k›sa ya da uzunsa,
ayarlamak için duvar braketinin
üzerindeki tüm ya da 4 viday› gevfletin.
Tutturma Vidas›n›, tak›n ve ok
yönünde s›k›n.
‹fllem tamamland›¤›nda, duvar
braketini duvara tak›n.
Tutturma Vidas›
Duvar Braketi
Mentefle
(Sol)
Mentefle
(Sa¤)
‹ki mentefle bulunmaktad›r
(sol ve sa¤). Do¤rusunu
kullan›n.
Montaj flemas›n› kontrol edin ve
matkapla delinecek noktalar›
duvarda iflaretleyin. 35 mm'den derin
delikleri delmek için 5,0 mm matkap
ucu kullan›n. Her dubeli ilgili deli¤e
tak›n. Braketlerin ve mentefle
deliklerini, karfl›l›k gelen dubelli
deliklerle efllefltirin ve 11 viday›
tak›p s›k›n.
Türkçe-62
‹ki kilitleme deli¤i
aras›ndaki mesafe
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
11/9/05
4:52 AM
Page 63
Duvar Montaj Setini Takma (LE46M5)
Duvar Montaj Deste¤ini birlefltirme
Ürünün flekli, modeline ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
(Plastik ask› tertibat› ve vidalar ayn›d›r)
2
Plazma monitörün arkas›ndaki 4 viday›
ç›kart›n.
Viday› , plastik ask›ya tak›n.
(Afla¤›daki flekle bak›n)
Ürünü duvar braketine tak›n ve sol
ve sa¤ plastik ask›lara düzgün
biçimde tak›ld›¤›ndan emin olun.
Ürünü brakete takarken
parmaklar›n›z› deliklere
s›k›flt›rmamaya dikkat edin.
Duvar braketinin duvara s›k›ca
tak›lm›fl oldu¤undan emin olun.
Aksi takdirde montaj sonras›nda
ürün yerinde durmayabilir.
Güvenlik pimini ( ) ç›kart›n ve 4 ürün
tutucuyu, karfl›l›k gelen braket deliklerini ( )
yerlefltirin. Ard›ndan brakete s›k›ca
sabitlenecek flekilde ürünü ( ) yerlefltirin.
Ürünün brakete güvenli biçimde
ba¤lanmas›n› sa¤lamak için güvenlik pimini
( ) tekrar takmay› ve s›kmay› unutmay›n.
2. ad›mdaki 4 viday› (plastik ask› + vida
), ürünün arka deliklerine tak›n ve
s›k›n.
LCD
Duvar Braketi
Duvar
Duvar Braketi Aç›s›n›n Ayarlanmas›
Duvara takmadan önce braket aç›s›n› -2°'ye ayarlay›n.
3
Ürünü, duvar braketine tutturun.
Ürünün üst, orta k›sm›ndan tutun ve
ileriye do¤ru çekerek (ok yönünde)
aç›s›n› ayarlay›n. (Sa¤daki flekle bak›n)
Braket aç›s›n› -2° ile 15°aras›nda
ayarlayabilirsiniz.
Aç›y› ayarlarken ürünün sa¤ ya da
sol taraf›ndan de¤il, üst, orta k›sm›ndan
tutmaya dikkat edin.
Türkçe-63
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 64
Altl›¤›n tak›lmas› (LE26M5, LE32M5)
<2>
<3>
1. TV’yi yüzü afla¤› gelecek flekilde masa üzerinde yumuflak bir kumafl parças›n›n veya yast›¤›n üzerine yerlefltirin.
2. Altl›¤›, resimde gösterildi¤i gibi TV setine tak›n.
3. Altl›¤› s›k›ca sabitlemek için dört viday› kullan›n.
Türkçe-64
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 65
H›rs›zl›k Önleyici Kensington Kilidini Kullanma
Kensington kilidi sistemi kamuya aç›k bir alanda kullan›rken yerine sabitlemek amac›yla
kullan›lan bir ayg›tt›r. Kilit ayr›ca sat›n al›nmal›d›r. Görünümü ve kilitleme yöntemi üreticiye göre
de¤iflece¤inden flekilde görülenden farkl› olabilir. Lütfen uygun flekilde kullanmak
için Kensington kilidiyle gelen kitap盤a bak›n.
Kablo
fiekil2
fiekil1
<Tillbehör>
'Kensington Kilidi', modele ba¤l› olarak farkl› bir yerde olabilir.
1. Ayg›t› LCD TV üzerindeki Kensington yuvas›na yerlefltirin (fiekil 1) ve kilitleme yönünde çevirin (fiekil 2).
2. Kensington kilit kablosunu ba¤lay›n.
3. Kensington kilidini bir masa veya a¤›r bir nesneye sabitleyin.
Türkçe-65
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 66
Teknik Özellikler ve Çevre Koflullar›
Model Ad›
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
26” Çaprazlamas›na (16:9)
575,77(Y) x 323,71(D) mm
(22,67(Y) x 12,74(D) inç)
a-si TFT aktif matris
0,4215(Y) x 0,4215(D) mm
(0,0166(Y) x 0,0166(D) inç)
170/170 (Y/D)
1366(Y) x 768(D)
32” Çaprazlamas›na (16:9)
697,68 (Y) x 392,26 (D) mm
(27,47 (Y) x 15,44 (D) inç)
a-si TFT aktif matris
0,511 (Y) x 0,511 (D) mm
(0,0201 (Y) x 0,0201(D) inç)
170/170 (Y/D)
1366 (Y) x 768 (D)
40” Çaprazlamas›na (16:9)
885,17(Y) x 497,66(D) mm
(34,85(Y) x 19,59(D) inç)
a-si TFT aktif matris
0,648(Y) x 0,216(D) mm
(0,027(Y) x 0,0085(D) inç)
170/170(Y/D)
1366(Y) x 768(D)
46” Çaprazlamas›na (16:9)
1018,35(Y) x 572,54(D) mm
(40,09(Y) x 22,54(D) inç)
a-si TFT aktif matris
0,2485(Y) x 0,7455(D) mm
(0,0098(Y) x 0,029(D) inç)
170/170 (Y/D)
1366 (Y) x 768 (D)
Frekans
Yatay
Dikey
Ekran Renkleri
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 renk
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 renk
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 renk
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 renk
Çözünürlü¤ü
Maksimum
En iyi
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
Girifl Sinyali
Senk.
Video Sinyali
Y/D Ayr›, TTL, P. ya da N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Y/D Ayr›, TTL, P. ya da N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Y/D Ayr›, TTL, P. ya da N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Y/D Ayr›, TTL, P. ya da N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Panel
Boyut
Ekran Boyutu
Tür
Piksel Aral›¤›
Görüfl Aç›s›
Çözünürlü¤ü
TV
Renk Sistemi
Ses Sistemi
PAL,SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
Video
Renk Sistemi
Video Sistemi
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Video Girifli/Ç›k›fl›
RGB Girifli
Ses Girifli/Ç›k›fl›
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Video Girifli/Ç›k›fl›
Ses Girifli/Ç›k›fl›
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Güç Kayna¤›
Girifl
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz
Güç tüketimi
Normal
Enerji Tasarrufu
140 W
<1,5 W
170 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
678 x 111 x 476 mm
( 26,69 x 4,37 x 18,74 inç)
678 x 226 x 532 mm
( 26,69 x 8,90 x 20,94 inç)
804 x 113 x 564 mm
(31,65 x 4,45 x 22,20 inç)
804 x 250 x 622,5 mm
(31,65 x 9,84 x 24,50 inç)
1004 x 115 x 680 mm
(39,52 x 4,52 x 26,77 inç)
1004 x 330 x 749 mm
(39,52 x 12,99 x 29,49 inç)
1126 x 140 x 752 mm
(44,33 x 5,51 x 29,60 inç)
1126 x 360 x 820 mm
(44,33 x 14,17 x 32,28 inç)
Boyutlar (G x D x Y)
Gövde
Standla
Türkçe-66
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 67
Teknik Özellikler ve Çevre Koflullar›
Model Ad›
A¤›rl›k
Standla
Çevresel Koflullar
Çal›flma S›cakl›¤›
Çal›flma Nem Oran›
Saklama S›cakl›¤›
Saklama Nem Oran›
Ses Özellikleri
Ses Girifli
Ses Girifli (PC)
Kulakl›k Ç›k›fl›
Frekans
Tepkisi
Ses
Ç›k›fl
3D Surround
Stereo
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
13,3 kg (29,32 lbs)
19,2 kg (42,33 lbs)
27,5 kg (60,63 lbs)
37 kg (81,57 lbs)
10°C till 40°C (50°F till 104°F)
10% till 80%, yo¤unlaflmayan
-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)
5% till 95%, yo¤unlaflmayan
10°C till 40°C (50°F till 104°F)
10% till 80%, yo¤unlaflmayan
-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)
5% till 95%, yo¤unlaflmayan
10°C till 40°C (50°F till 104°F)
10% till 80%, yo¤unlaflmayan
-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)
5% till 95%, yo¤unlaflmayan
10°C till 40°C (50°F till 104°F)
10% till 80%, yo¤unlaflmayan
-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)
5% till 95%, yo¤unlaflmayan
RCA Jck (L, R), 0,5Vrms (-9dB'de) RCA Jck (L, R), 0,5Vrms (-9dB'de)
3,5Ø Stereo Jck, 0,5Vrms (-9dB'de) 3,5Ø Stereo Jck, 0,5Vrms (-9dB'de)
Max. 10mW Ç›k›fl
Max. 10mW Ç›k›fl
(3,5Ø Stereo Jck, 32Ω)
(3,5Ø Stereo Jck, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB’de)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB’de)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB’de)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB’de)
5WX2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A7
RCA Jck (L, R), 0,5Vrms (-9dB'de) RCA Jck (L, R), 0,5Vrms (-9dB'de)
3,5Ø Stereo Jck, 0,5Vrms (-9dB'de) 3,5Ø Stereo Jck, 0,5Vrms (-9dB'de)
Max. 10mW Ç›k›fl
Max. 10mW Ç›k›fl
(3,5Ø Stereo Jck, 32Ω)
(3,5Ø Stereo Jck, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB’de)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB’de)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB’de)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB’de)
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A3
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A2
10 W X 2
Virtual dolby
Nicam/A2
Görüntü Modu (PC)
Kiflisel Bilgisayar monitörünü türüne ve çözünürlü¤üne ba¤l› olarak hem ekran konumu hem de boyutu farkl› olabilir.
Afla¤›daki tablo, desteklenen tüm ekran modlar›n› göstermektedir:
Mod
Çözünürlü¤ü
Yatay
Frekans (kHz)
Dikey
Frekans (Hz)
Piksel Saati
Frekans› (MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (Y/D)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
+
+
+
+
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+
+
+
+
+
Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse Cihaz normal olarak çal›flmayabilir.
DVI PC ifllevini desteklemez.
Türkçe-67
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 68
Pin Yap›land›rmalar›
SCART Konektörü
Pim
Sinyal
Pim
Sinyal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ses ç›k›fl› Sa¤
Ses girifli Sa¤
Ses ç›k›fl› Sol
Ses flasi dönüflü
Video flasi dönüflü (RGB mavi)
Ses girifli Sol
RGB mavi girifli
De¤ifltirme voltaj›
Video flasi dönüflü (RGB yeflil)
AV-Ba¤lant›s› (Hrc.1)
RGB yeflil girifli
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Video flasi dönüflü (RGB k›rm›z›)
RGB k›rm›z› girifli
Kapatma sinyali (RGB geçifli)
Video flasi dönüflü
Kapatma sinyali toprak
Video ç›k›fl›
Video girifli
Süzme/flasi dönüflü
Sinyal
Pim
Sinyal
K›rm›z› (R)
Yeflil (G)
Mavi (B)
Toprak
(DDC geri dönüfl)
Toprak - K›rm›z› (R)
Toprak - Yeflil (G)
Toprak - Blue (B)
9
10
11
12
13
14
15
Ayr›lm›fl
Senk Topraklama
Topraklama
Veri (DDC)
Yatay senkronizasyon
Dikey senkronizasyon
Saat (DDC)
PC Girifl Ba¤lant›s› (15 Pim)
Pim
1
2
3
4
5
6
7
8
Türkçe-68
02 BN68-00926B-03Tur.qxd
10/17/05
9:39 AM
Page 69
- SATIfi SONRASI SERV‹S
- Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis temsilcinizle
görüflmekten çekinmeyin.
Manufacturer : Samsung Electronics co., Ltd.
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ga, Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel. : +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel. : +82 2 860 1493
Fax. : +82 2 860 1482
EMC : Samsung Electronics co., Ltd.
Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong,
Youngtong-Gu, Suwon-City
Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel. : +82 31 200 2185
Fax. : +82 31 200 2189
Download PDF

advertising