Samsung | CS-34A11SS | Samsung CS-34A11SS Kullanım kılavuzu

RENKL‹
TELEV‹ZYON
CS29Z4/CS29A11
WS32Z4/WS32A11
CS34Z4/CS34A11
Kullan›m K›lavuzu
Birimi çal›flt›rmadan önce lütfen bu kitap盤›
dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
TELETEKST
Güvenlik Talimatlar›
TUR
◆ Televizyonu afl›r› nemli ya da afl›r› s›cak koflullara maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonu günefl ›fl›¤›na ya da di¤er ›s› kaynaklar›na maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonu herhangi bir s›v›ya maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonun içine herhangi bir nesneyi koymay›n ve içinde su bulunan herhangi bir kab› televizyonun
üzerine koymay›n.
◆ F›rt›na koflullar›nda (özellikle flimflek çakarken) televizyonun flebeke ve anten fifllerini prizlerinden ç›kart›n.
◆ Güç kablosunu bükmeyin ve üzerine basmay›n.
◆ Elektrik çarpmas› ya da yang›na yol açma riski tafl›d›¤› için prizleri ve uzatma kablolar›n› afl›r› yüklemeyin.
◆ TV cihaz›n› temizlerken (herhangi bir uçucu madde içermeyen) yumuflak ve kuru bir bez kullan›n.
◆ Televizyon ar›za yaparsa, kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n. Yetkin servis personeli ile görüflün.
◆ Uzaktan kumanda uzun bir süre kullan›lmayacaksa, pillerini ç›kart›n ve serin, kuru bir yerde saklay›n.
◆ Uzaktan kumanday› düflürmeyin.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Bu cihaz sanayi ortam›nda kullanmak için de¤ildir.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Dikkat
D‹KKAT
ELEKTR‹K ÇARPMASI
R‹SK‹ AÇMAYIN
D‹KKAT : ELEKTR‹K ÇARPMASINI ÖNLEMEK ‹Ç‹N
ARKA KAPA⁄INI AÇMAYIN, ‹ÇERDE BAKIM YAPILACAK
HERHANG‹ B‹R PARÇA YOKTUR. SERV‹S ‹Ç‹N YETK‹N
SERV‹S PERSONEL‹NE BAfiVURUN.
UYARI: YANGIN VE ELEKTR‹K ÇARPMASINA YOL AÇACAK
HASARLARI ÖNLEMEK ‹Ç‹N. BU C‹HAZI YA⁄MURA VE NEME
MARUZ BIRAKMAYIN.
2
Üçgen içinde yer alan y›ld›r›m iflareti
ve ok bafl›, ürünün içinde “tehlikeli
voltaj” bulundu¤u konusunda sizi
uyaran bir uyar› iflaretidir.
Üçgen içinde ünlem iflareti bu ürünle
birlikte önemli talimatlar›n verildi¤i
konusunda size uyarmaktad›r.
☛
fiebeke elektri¤inin voltaj› TV cihaz›n›n
arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
TUR
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
■
Güvenlik Talimatlar› ......................................................................................................
Dikkat ............................................................................................................................
2
2
◆ TELEV‹ZYONUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r) ...........................................................................
Ba¤lant› Panelleri (modele ba¤l›d›r)..............................................................................
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda.........................................................................................
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas› ...............................................................................
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas› .......................................
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› .................................................................
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas› ...........................................
Uzaktan Kumanday› Tan›mak.......................................................................................
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i.............................................................................
Tan›t›m›n Görüntülenmesi ............................................................................................
Kendi Dilinizin Seçilmesi...............................................................................................
5
6
7
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi................................................................................
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ........................................................................................
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› .................................................................................
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas› ...............................................................................
Kanallara Ad Vermek ....................................................................................................
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar› ...............................................................................................
13
14
16
17
18
19
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Görüntü Standard›n›n De¤ifltirilmesi ...........................................................................
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas›......................................................................................
Dijital Gürültü Azaltma Özelli¤inin Etkinlefltirilmesi/Kapat›lmas› ..................................
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›...............................................................................
E¤im Kontrol Özelli¤inin Kullan›lmas›...........................................................................
Görüntü Boyutunun De¤ifltirilmesi ...............................................................................
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi....................................................................................
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi .......................................................................................
Ek Ses Ayarlar›..............................................................................................................
- Oto ses ayar (Auto Volume)
- Melodi (Melody)
- Turbo ses (Turbo sound)
- Yapay stereo (Pseudo Stereo) / Sanal çevre (Virtual Surround)
- Woofer (iste¤e ba¤l›)
3
20
21
22
22
23
23
24
25
26
TUR
‹çindekiler (devam)
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI (devam)
■
■
■
■
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)...................................................................
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›.............................................................................
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi. ...............................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ..............................................
27
28
29
30
◆ TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teletekst Özelli¤i...........................................................................................................
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi...........................................................................
Bir Sayfan›n Numaras›yla Seçilmesi.............................................................................
Bir Sayfay› Seçmek için FLOF Kullan›lmas› .................................................................
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi.............................................................................
31
31
32
33
33
◆ BA⁄LANTILARLA ‹LG‹L‹ EK B‹LG‹LER
■
■
■
■
■
■
■
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant› .................................................................................
DVD Oynat›c›ya Ba¤lanmas›.........................................................................................
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas› ..............................................................................................
RCA Girifline Ba¤lanmas› .............................................................................................
S-Video Girifline Ba¤lanmas›........................................................................................
Kulakl›k Ba¤lamak.........................................................................................................
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin Görüntülenmesi ..................................................
34
35
35
36
36
37
37
◆ KULLANMA TAVS‹YELER‹
■
■
Renk Lekelerini Gidermek için Otomatik Degauss ‹fllemi ............................................
Sorun Belirleme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce...........................................
Semboller
Bas›n
4
☛
➢
Önemli
Not
38
38
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
Modelinize ba¤l› olarak sizin TV’nizdeki gerçek yap›land›rma farkl›
olabilir.
TUR
CS29A11/WS32A11/CS34A11
1
2
4
3
5
6
7
8
9
CS29Z4/WS32Z4/CS34Z4
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
4
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➀
➁
➂
➃
Girifl Kayna¤› Seçimi
➄
➅
➆
➇
➈
Önceki Kanal
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Menü Ekran›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ses Seviyesinin Azalt›lmas›
3
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
9
6
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
8
5
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
7
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ses Seviyesinin Artt›r›lmas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Sonraki Kanal
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Beklemede Göstergesi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Uzaktan Kumanda Sensörü
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Güç Açma/Kapama
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
➢ Panonun üzerindeki Dü¤meleri kullanarak
Uzaktan kumandan›z çal›flmad›¤›nda ya da onu kaybetti¤inizde TV’nizin panosu üzerindeki kumandalar›
kullanarak afla¤›daki ifllemleri gerçeklefltirebilirsiniz:
◆ Bekleme konumundaki TV’nizi açabilir ve kanal seçebilirsiniz (▼ CH ▲)
◆ Menüye girin ( MENU ).
◆ Ses seviyesini ayarlay›n ( - VOL + )
◆ Video girifl modlar› aras›nda geçifl yapabilirsiniz (TV/VIDEO).
5
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ba¤lant› Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
TUR
Modelinize ba¤l› olarak sizin TV’nizdeki gerçek yap›land›rma farkl›
olabilir.
TV’nin Yan›
Ses Girifli (Sa¤, Sol)
Video Girifli
S-Video Girifli
Kulakl›k ba¤lant›s›
TV’nin Arka Taraf› (Modele ba¤l›d›r)
d
e
f
e
c
a
b
g
b
ANT IN
c
d
b
a) MONITOR OUT (VIDEO / AUDIO(L/R)
Harici cihazlar için ç›k›fl
e) WOOFER OUT (‹ste¤e ba¤l›)
Sub-woofer hoparlör jak› için ba¤lant›.
b) AV 1 (VCR) -V/L/R
AV 2 (VCR) -VIDEO/AUDIO (L/R))
AV 3 (VCR) - V/L/R
VCR, DVD, video oyun cihazlar› ya da video disk
çalarlar gibi harici cihazlar için girifl ya da ç›k›fl
ba¤lant›lar›.
f)
c) COMPONENT
Cihazlar için Video (Y/PB/PR) ve ses (L/R) giriflleri.
d) VHF/UHF (75Ω)
75Ω Anten/Kablo TV flebekesi için koaksiyel
ba¤lant› noktas›.
➣
6
Komponent Girifller için uygun biçim; 480i
1 (SCART)
2/
VCR, DVD, video oyun cihazlar› ya da video disk
çalarlar gibi harici cihazlar için girifl ya da ç›k›fl
ba¤lant›lar›.
g) MONITOR AUDIO OUT
Harici cihazlar için Ses Ç›k›fl›
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TUR
TELEV‹ZYON BEKLEMEDE
RES‹M BOYUTU/
TELETEKST BOYUTU SEÇ‹M‹
SES MODU SEÇ‹M‹/
TELETEKST ALT SAYFASI
TELETEKST GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINI KARIfiTIRMA
OTOMAT‹K KAPANMA/
TELETEKST HAFIZAYA ALMA
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
TEK/Ç‹FT BASAMAKLI KANAL SEÇ‹M‹/
TELETEKST SAYFASI TUTMA
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
AYARLAYICI/KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
MENÜ EKRANI/
ADINA GÖRE PROGRAM SEÇ‹M‹
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL
ARASINDA TEKRAR TEKRAR GEÇ‹fi
YAPAR
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKST SAYFASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKST MODU SEÇ‹M‹
(LIST/FLOF)
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKST SAYFASI
B‹LG‹ GÖSTER‹M‹/
TELETEKST GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKAR
‹STENEN MENÜ SEÇENE⁄‹NE GEÇER/
SEÇENE⁄‹N DE⁄ER‹N‹ BASILIfiA GÖRE
AYARLAR
SES MENÜSÜ GÖSTER‹M‹
TURBO SES
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N ONAYLANMASI
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
SAB‹T RES‹M
‹fiLEV‹ YOK
(BU MODELDE, BU KULLANILMAYAN
B‹R DÜ⁄MED‹R.)
➢
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
7
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
TUR
Uzaktan kumandaya afla¤›daki durumlarda pil takman›z ya da
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
) sembolünü ok
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› do¤ru görmek için, afla¤›daki kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
8
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ωkoaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 13’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”.
◆ Sayfa 14’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
TUR
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
2
fiebeke elektri¤inin voltaj› TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve
frekans 50 ya da 60 Hz’dir.
Televizyonun ön taraf›ndaki “
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
” (Aç›k/Kapal›) (On/Off)
Televizyonun ön panelindeki Standby (Bekleme)
göstergesi yanar.
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
➣ Henüz
aç›l›r. Sayfa 13’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 14’daki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “
(Aç›k/Kapal›) bas›n.
” dü¤mesine
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz afla¤›daki nedenlerle Bekleme (Standby) moduna
al›nabilir:
◆ Güç tüketimi
◆ Katot ›fl›n› tüpünün y›pranmas›n› önlemek
Standby (Bekleme) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek
s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Bekleme
(Standby) göstergesi k›rm›z› renkte yanar.
Televizyonu yeniden açmak için tekrar POWER (
bas›n.
➣P
☛
ya da
) dü¤mesine
dü¤mesine basarak da açabilirsiniz.
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
bekleme modunda b›rakmay›n.Televizyonun ön
taraf›ndaki “ ” (Açma/Kapama) dü¤mesine basarak
televizyonu kapat›n. TV’nin elektrik flebekesi ve anten
ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en do¤ru ifllemdir.
9
Uzaktan Kumanday› Tan›mak
TUR
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekranda gösterimli menü sistemini kullanarak televizyonu
ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
-/--
PRE-CH
Görüntüleme
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “- - ” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV, en son izlenen kanala
geçer. Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zla geçifl
yapmak için kanallardan birine geçin, ard›ndan numara
dü¤melerini kullanarak izlemek istedi¤iniz di¤er kanal›
seçin. Sonra PRE-CH dü¤mesini kullanarak bu kanallar
aras›nda h›zla geçifl yapabilirsiniz.
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
MUTE
Sesi geçici olarak kapatmak için kullanabilirsiniz.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye ya da
– ya da + dü¤mesine bas›n.
MENU
Ekran menü sistemini
Önceki menüye ya da
görüntülemek için kullan›l›r. normal görüntülemeye
geri dönmek için kullan›l›r.
EXIT
TV
10
‹flleviMenü ‹fllevi
➣
-
Afla¤›dakiler için kullan›l›r:
◆ Geçerli menü
seçeneklerini içeren
bir alt menü görüntüler
◆ Menüdeki geçerli seçimin
de¤erini artt›r›r/azalt›r
-
Yapt›¤›n›z tercihi
onaylamak için kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Bekleme modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
Menü sisteminden
ç›kmak ve do¤rudan
izlemeye geri dönmek
için kullan›l›r
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
TUR
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, üç temel müflteri ayar›n›n
yap›lmas› otomatik olarak ve s›ras›yla istenir: Dil, kanal ve saat ayar›.
Plug & Play
1
Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan
kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ekranda Plug & Play mesaj› görüntülenir. Bu k›sa bir
süre yan›p söndükten sonra Dil (Language) menüsü
otomatik olarak görünür. Dil (Language) menüsü, ülkeye
göre farkl›l›k göstermektedir.
Dil
English
Français
Türkçe
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin. Dili girmek için
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➣
Geçifl
Girifl
Anten Çjkjflj (Antenna input check) mesaj› görüntülenir.
Dil (Language) menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye
sonra Dil (Language) menüsü yeniden görünür.
Anten Çjkjflj
3
Antenin TV’ye tak›l› oldu¤unu kontrol edin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
4
œ ya da √ dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin. Kanal aramak için
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak Arama (Search) seçin ve œ ya da
√ dü¤mesine bas›n. Aramay› durdurmak için MENU dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
➣
5
6
Sayfa 13’te “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
bölümüne bak›n.
7
Oto kay›t
TV
Alan
Arama
Geçifl
Tamamlay›nca MENU (
1
MENU dü¤mesine bas›n.
2
Kurulum (Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine, ard›ndan
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Plug & Play seçilir.
Yeniden œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
Saat
Zamanlama
: -- : -- am
: Kapal›
) dü¤mesine bas›n.
Enjoy viewing your new TV (Yeni TV’nizi zevkle
izleyebilirsiniz) mesaj› görüntülenir ve kaydedilmifl kanal
aç›l›r.
Sonuç:
œ √ Ayar
Zaman
Geçifl
Bu özellik Plug & Play mesaj› görüntülenerek
bafllar.
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Enjoy Your Watching
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z...
3
: ASIA W/EUROPE
: -/+
TV
Sayfa 29’deki “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi”
bölümüne bak›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
Saat (Clock) seçili halde Zaman (Time) menüsü
görüntülenir.
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
➣
œ √ Geçifl
Oto kay›t (Auto Sotre) seçilmifl olarak Alan (Area)
menüsü görünür.
TV
Kurulum
√
: Türkçe
: Aç›k
√
: 0
Plug & Play
Dil
Mavi ekran
Gösteri
Tilt
Geçifl
œ √ Girifl
11
Ç›k›fl
Tan›t›m›n Görüntülenmesi
TUR
Televizyonunuzun sa¤lad›¤› çeflitli menüleri tan›mak için, dahili tan›t›m
gösterisini izleyebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Kurulum
√
: Türkçe
: Aç›k
√
: 0
Plug & Play
Dil
Mavi ekran
Gösteri
Tilt
Geçifl
œ √ Girifl
Ana menü görünür.
Kurulum (Setup) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Gösteri (Demonstration) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➣
Menü seçeneklerinin her biri s›ras›yla görüntülenir.
Tan›t›m gösterisinden ç›kmak istedi¤inizde, uzaktan
kumandan›n üzerindeki EXIT (
) dü¤mesine bas›n.
Ç›k›fl
Kendi Dilinizin Seçilmesi
TV
Televizyonu ilk çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde görünecek
dili seçmeniz gereklidir.
Kurulum
√
: Türkçe
: Aç›k
√
: 0
Plug & Play
Dil
Mavi ekran
Gösteri
Tilt
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
12
Ç›k›fl
Ana menü görünür.
Kurulum (Setup) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Dil (Language) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine tekrar tekrar basarak istedi¤iniz dili seçin.
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TUR
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu de¤erler
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen program
numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n› kendiniz
de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
Sonuç:
3
Alan (Area) seçili halde Oto kay›t (Auto Sotre)
grubundaki seçenekler görüntülenir.
œ ya da √ dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin. Alanlar afla¤›daki
s›rayla görüntülenir: ASIA - W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA
- HONGKONG/UK - AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH
AFRICA - AMERICA.
Arama (Search) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
7
Aramay› bafllatmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Ç›k›fl
Oto kay›t
TV
Alan
Arama
➢
Geçifl
: ASIA W/EUROPE
: -/+
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Oto kay›t
TV
Alan
Arama
Yatay çubuk görünür ve kanallar frekanslar›na göre
s›ralanarak kaydedilir. En sonunda arama otomatik
olarak biter.
Geçifl
Tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için MENU
(
) dü¤mesine bas›n.
P1
106 MHz
Sonuç:
: ASIA W/EUROPE
: -/+
œ √ Arama
Ç›k›fl
7%
Arama ve s›ralama bitti¤i zaman S›n›flama (Sort) menüsü görünür.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
17’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›” bölümünde
6. Ad›ma bak›n.
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar MENU (
) dü¤mesine tekrar tekrar
bas›n.
9
œ √ Girifl
Oto kay›t (Auto Sotre) seçildi.
6
8
√
√
√
√
√
√
Yeniden œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Geçifl
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Kanal
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹sim
‹nce ayar
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Kanallar kaydedildi¤inde afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz:
◆
◆
◆
◆
‹stenen s›rada bunlar› s›ralayabilirsiniz (sayfa 17’a bak›n)
Bir kanal› silebilirsiniz (sayfa 16’ye bak›n)
Kay›tl› kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 18’ye bak›n)
Gerekti¤inde kanal al›m›nda hassas ayar yapabilirsiniz (sayfa
19’e bak›n)
◆ Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini açabilirsiniz (sayfa 22’ya
bak›n)
Ç›k›fl
S›n›flama
TV
‹lk
Son
Kay›t
Geçifl
:P1
: P-:?
œ √ Ayar
13
Ç›k›fl
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
TUR
TV
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok
televizyon kanal› kaydedebilirsiniz.
Kanal
√
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹sim
‹nce ayar
Geçifl
œ √ Girifl
Kanallar› elle kaydederken afla¤›dakilerden birini seçebilirsiniz:
◆ Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da atlamak
◆ Belirlemek istedi¤iniz kay›tl› kanallar›n program numaras›
Ç›k›fl
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görünür.
Elden kay›t
TV
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
Geçifl
œ √ Ayar
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Ç›k›fl
Elden kay›t
TV
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
Geçifl
œ √ Ayar
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Ç›k›fl
2
Sonuç:
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Elden kay›t (Manual Store) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Pr. No (Prog.No) seçili halde Elden kay›t (Manual
Store) grubundaki seçenekler görüntülenir.
6
Kanala bir program numaras› vermek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
7
Renk Sistemi (Colour System) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n. Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen yay›n
standard›n› belirleyin.
Sonuç:
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
Elden kay›t
TV
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Auto - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58
8
Ses Sistemi (Sound System) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n. Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses
standard›n› belirleyin.
Sonuç:
Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
BG - DK - I - M
14
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam)
TUR
9
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› bilmiyorsan›z, afla¤›daki ifllemleri
gerçeklefltirin.
◆ Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
◆ C (Anten Kanallar›) ya da S (Kablo Kanallar›) seçmek için ▼ ya
da ▲ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ ‹stedi¤iniz numaray› seçmek için ▼ ya da ▲dü¤mesine bas›n.
Numara dü¤melerini (0~9) kullanarak kanal numaras›n›
do¤rudan da girebilirsiniz.
➣
yoksa ya da normal olmayan bir ses geliyorsa, istenen
➣ Ses
ses standard›n› yeniden seçin.
10
11
12
☛
Ayar
Ayarlay›c› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal ekranda
görününceye kadar frekanslar› tarar.
Kanal› ve verilen kanal numaras›n› kaydetmek için œ ya da √
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçin. OK seçmek için œ ya da
√ dü¤mesine bas›n.
Kaydedilecek her kanal için 9. ile 11. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
Channel mode (Kanal modu)
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken,
bölgenizdeki yay›n istasyonlar›, P00 ile maks. P99
aras›ndaki kanal numaralar›na atan›rlar. Bu modda
konum numaras›n› girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
œ √ Geçifl
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Ç›k›fl
Elden kay›t
TV
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak
Arama (Search) seçin. Aramay› bafllatmak için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Elden kay›t
TV
Geçifl
œ √ Arama
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Ç›k›fl
Elden kay›t
TV
Pr. No
Renk Sistemi
Ses Sistemi
Kanal
Arama
Kay›t
Geçifl
œ √ Ayar
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden
al›nacak flekilde yay›n yapan istasyonlara verilen
numaralar› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda, kablodan yay›n
yapan istasyonlara verilen numaralar› girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
15
:P3
: Auto
: BG
:C1
: 46MHz
:?
Ç›k›fl
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TUR
TV
Tarad›¤›n›z kanallar aras›ndan seçtiklerinizi atlayabilirsiniz. Kaydedilmifl
kanallar› tararken, atlamak üzere seçtikleriniz görünmez.
Kanal
√
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹sim
‹nce ayar
Geçifl
œ √ Girifl
Ç›k›fl
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar
tarama s›ras›nda görünür.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekle/Sil
TV
P1
P2
P3
P4
Geçifl
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
œ √ Ayar
P1
P2
P3
P4
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Ekle/Sil (Add/Erase) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
Geçifl
: Silindi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
œ √ Ayar
16
Ç›k›fl
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
Kay›tl› kanallar gösterilir.
6
Eklenecek ya da silinecek kanal› seçmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine bas›n. Gerekiyorsa œ ya da √ dü¤mesine basarak
Eklendi (Added) ya da Silindi (Erased) seçin.
7
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 6. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle/Sil
TV
Ana menü görünür.
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
TUR
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n, kanal numaras›n› de¤ifltirmenizi sa¤lar. Bu
ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir. ‹zlemek
istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
S›n›flama (Sort) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal
Geçifl
7
Son (To) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. Tekrar tekrar
œ ya da √ dü¤melerine basarak istedi¤iniz yeni kanal numaras›n›
seçin.
‹lk
Son
Kay›t
:P1
: P-:?
Kay›t (Store) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. œ ya da √
dü¤melerine basarak kanal numaralar›n›n de¤iflimini onaylamak
için OK seçin.
Seçilen numarada kay›tl› eski kanal›n yerini yeni seçilen
kanal al›r.
‹stenilen kanal numaralar›na tafl›nacak tüm kanallar› için ▼ ya da
▲ dü¤mesine basarak ‹lk (From) seçtikten sonra 6 - 8 aras›
ad›mlar› tekrarlay›n.
œ √ Ayar
Ç›k›fl
S›n›flama
TV
‹lk
Son
Kay›t
dü¤melerini (0~9) kullanarak kanal numaras›n›
➣ Numara
do¤rudan da girebilirsiniz.
9
Ç›k›fl
S›n›flama
TV
Geçifl
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak de¤ifltirmek
istedi¤iniz kanal numaras›n› seçin.
Sonuç:
œ √ Girifl
‹lk (From) seçili halde S›n›flama (Sort) grubundaki
seçeneklerin görüntülenir.
6
8
√
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹sim
‹nce ayar
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Geçifl
:P1
:P3
:?
œ √ Ayar
Ç›k›fl
S›n›flama
TV
‹lk
Son
Kay›t
Geçifl
:P3
:P1
: OK
œ √ Ayar
17
Ç›k›fl
Kanallara Ad Vermek
TUR
TV
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda kanal adlar› otomatik olarak verilecektir.
Bunlar› de¤ifltirerek kanallara istedi¤iniz adlar› verebilirsiniz.
Kanal
√
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹sim
‹nce ayar
Geçifl
œ √ Girifl
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
‹sim (Name) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
‹sim
TV
P1
P2
P3
P4
Geçifl
: ----: ----: ----: -----
Sonuç:
œ √ Ayar
TV
Ayar
: A---: ----: ----: -----
œ √ Geçifl
18
6
Gerekiyorsa, ▼ ya da ▲ dü¤melerine basarak yeni ad verilecek
kanal› seçin.
7
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
8
Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (-, boflluk) seçmek için
▼ ya da ▲ dü¤melerine bas›n. œ ya da √ dü¤mesine basarak bir
önceki ya da sonraki harfe geçin.
9
Yeni isim verilecek her kanal için 6 ile 8 aras› ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›fl
‹sim
P1
P2
P3
P4
Ç›k›fl
Geçerli kanallar gösterilir.
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
TUR
Al›fl netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik olarak yap›lm›fl
oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek yoktur. Ancak sinyal
zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› elle yapman›z gerekebilir.
1
Kanal
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
‹nce ayar (Fine tune) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
Ayar
Kay›t
Sil
: -/+
:?
:?
Ayar (Tune) seçili halde ‹nce ayar (Fine tune)
grubundaki seçenekler görüntülenir.
Yatay çubuk görünür. œ ya da √ dü¤melerine basarak
yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yöne hareket ettirin.
Ayarlad›¤›n›z görüntü ve ses ayarlar›n› kaydetmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
8
Ç›k›fl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Net ve temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için œ ya da
√ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
7
œ √ Girifl
‹nce ayar
TV
Geçifl
6
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
‹nce ayar
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
‹nce ayar
TV
OK görünür.
Ayar
Kay›t
Sil
Ayarlad›¤›n›z görüntü ve ses ayarlar›n› silmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine basarak Sil (Erase) seçin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
OK görünür.
‹nce ayar
Geçifl
: -/+
: OK
:?
œ √ Ayar
Ç›k›fl
‹nce ayar
TV
Ayar
Kay›t
Sil
Geçifl
: -/+
:?
:OK
œ √ Ayar
19
Ç›k›fl
Görüntü Standard›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
zleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.
Görüntü
TV
1
œ Dinamik
√
: Aç›k
Modu
Ayar
Dijital azal
√
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Modu (Mode) seçilir.
Ç›k›fl
3
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen görüntü
etkisini seçin.
Sonuç:
Afla¤›daki resim etkileri kullan›labilir:
Dinamik (Dynamic) - Standart (Standard) - Sinema
(Movie) - Kiflisel (Custom)
➣
20
P.MODE dü¤mesine basarak da bu seçeneklerden
istedi¤inizi belirleyebilirsiniz.
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas›
TUR
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sa¤layacak bir
dizi ayar vard›r.
1
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
2
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
3
Ayar (Adjust) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
4
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Sonuç:
➣
Geçifl
œ √ Girifl
√
Ç›k›fl
Ayar
TV
Ayar (Adjust) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i (Kontrast
(Contrast), Ifl›k (Brightness), Netlik (Sharpness), Renk (Colour),
Renk tonu (Colour Tone), Tint-yaln›zca NTSC) belirleyin.
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
œ Dinamik
√
: Aç›k
Modu
Ayar
Dijital azal
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü
TV
Kontrast
Ifl›k
Netlik
Renk
Renk tonu
Geçifl
: 90
: 50
: 60
: 60
: 50
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Yatay çubuk görünür. œ ya da √ dü¤melerine basarak
yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yöne hareket ettirin.
Kontrast
90
Renk tonu
50
◆ Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z,
resim standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom)
olarak seçilir.
◆ Bu televizyon, bir manyetik kar›fl›m oldu¤u zaman
devreye giren “otomatik degauss ifllemi” sistemine
sahiptir. Degauss ifllemini yapmak için televizyonun
ön taraf›ndaki “ ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
(“38. sayfadaki Renk Lekelerini Gidermek için
Otomatik Degauss ‹fllemi” bölümüne bak›n).
Mavi
Kjrmjzj
21
Dijital Gürültü Azaltma Özelli¤inin Etkinlefltirilmesi/Kapat›lmas›
TUR
Görüntü
TV
œ Dinamik
√
: Aç›k
Modu
Ayar
Dijital azal
√
Televizyonunuzun ald›¤› sinyal zay›fsa, ekranda görülen parazit ya da
gölgeleri gidermek için bu özelli¤i kullanabilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
2
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
3
Dijital azal (Digital NR) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
4
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
(On) seçin.
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
TV
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
fonunun yerine otomatik olarak mavi ekran geçer.
Kurulum
√
: Türkçe
: Aç›k
√
: 0
Plug & Play
Dil
Mavi ekran
Gösteri
Tilt
Düflük kaliteli resmi görmeye devam etmek isterseniz “Mavi ekran”
(Blue Screen) modunu “Kapal›” (Off) olarak seçmelisiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
2
Kurulum (Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
22
Ana menü görünür.
Kurulum (Setup) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Mavi ekran (Blue Screen) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
5
Bu özelli¤i etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
(On) seçin.
E¤im Kontrol Özelli¤inin Kullan›lmas›
TUR
Görüntü bir tarafa do¤ru hafifçe yat›yorsa, e¤im ayar›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görünür.
Kurulum (Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum (Setup) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Tilt seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
‹stedi¤iniz ayara (-7 ~ +7)ulaflmak için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
TV
Kurulum
√
: Türkçe
: Aç›k
√
: 0
Plug & Play
Dil
Mavi ekran
Gösteri
Tilt
Geçifl
œ √ Ayar
Görüntü Boyutunun De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçmek için
“P.SIZE” dü¤mesine bas›n. Afla¤›daki resim boyutlar› kullan›labilir:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ Wide, Panoromik (Panorama), Zoom1, Zoom2, 4:3
23
Ç›k›fl
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
Belir bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.
TV
Ses
œ Standart
√
Modu
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapal›
Melodi
: Aç›k
√
Ses efekti
Geçifl
œ √ Ayar
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görünür.
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Ç›k›fl
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Modu (Mode) seçilir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses etkisini
seçin.
Sonuç:
Afla¤›daki ses etkileri kullan›labilir:
Standart (Standard) - Müzik (Music) - Sinema (Movie) Konuflma (SVE) (Speech (SVE)) - Kiflisel (Custom)
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technic
(Samsung Ses Gelifltirme Tekni¤i)
➣
24
S.MODE dü¤mesine basarak da bu seçeneklerden
istedi¤inizi belirleyebilirsiniz.
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
œ Standart
√
Modu
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapal›
Melodi
: Aç›k
√
Ses efekti
Ana menü görünür.
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Geçifl
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Ekolayzer (Equalizer) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
TV
Ekolayzer
L
100 300 1K
Ayar
œ √ Geçifl
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
➣
Ç›k›fl
S
Ekolayzer (Equalizer) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
(Ses Modu) dü¤mesine basarak da bur grubu
➣ S.MENU
görüntüleyebilirsiniz.
œ √ Girifl
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
25
3K
Ç›k›fl
10K
Ek Ses Ayarlar›
TUR
◆ Oto ses ayar (Auto Volume)
TV
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu
özellik modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da
modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen
kanal›n ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.
Ses
œ Standart
√
Modu
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapal›
Melodi
: Aç›k
√
Ses efekti
◆ Melodi (Melody)
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi duyars›n›z.
Geçifl
œ √ Ayar
TV
Ç›k›fl
◆ Turbo ses (Turbo sound)
Bu özellik, sesin hem yüksek hem de düflük bantlar›n› uygun
biçimde güçlendirir (ve di¤er efektleri ekler). Müzik, film ya da
di¤er kanallar› izlerken muhteflem ve dinamik seslerin keyfini
ç›kartabilirsiniz.
Ses
œ Standart
√
Modu
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapal›
Melodi
: Aç›k
√
Ses efekti
Geçifl
œ √ Ayar
TV
◆ Yapay stereo (Pseudo Stereo) / Sanal çevre (Virtual Surround)
Yapay stereo (Pseudo stereo) özelli¤i, mono ses sinyallerini, iki
ayn› sol ve sa¤ kanal sinyaline dönüfltürür. Yapay stereo
(Pseudo stereo) ya da Sanal çevre (Virtual Surround) Aç›k (On)
ya da Kapal› (Off) oalarak seçildi¤inde, bu ayar Standart
(Standard), Müzik (Music), Sinema (Movie) ve Konuflma (SVE)
(Speech (SVE)) gibi ses efektlerini etkiler.
Ç›k›fl
Ses
◆ Woofer (iste¤e ba¤l›)
œ Standart
√
Modu
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapal›
Melodi
: Aç›k
√
Ses efekti
Bu Woofer, 160Hz’in alt›ndaki sinyalleri, 20Hz~20KHz
frekans›nda verir. Müzik dinleme ve film izleme s›ras›nda ses
kalitesini artt›r›r.
1
Geçifl
œ √ Girifl
Sonuç:
Ç›k›fl
2
Ses efekti
TV
Turbo ses
Yapay stereo
Sanal çevre
Woofer
Geçifl
œ √ Ayar
MENU dü¤mesine bas›n.
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
: Kapal›
: Kapal›
: Kapal›
: Aç›k
Ana menü görünür.
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak ‹stedi¤iniz seçene¤i belirleyin (Oto
ses ayar (Auto Volume), Melodi (Melody), Turbo ses (Turbo
sound), Yapay stereo (Pseudo Stereo), Sanal çevre (Virtual
Surround) ya da Woofer (iste¤e ba¤l›)).
Ç›k›fl
ses (Turbo sound), Yapay stereo (Pseudo Stereo) ve
➣ Turbo
Sanal çevre (Virtual Surround) ya da Woofer (‹ste¤e bal›)
seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak Ses efekti
(Sound effect) seçin ve œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
TURBO dü¤mesine basarak turbo ses özelli¤ini
➣ seçebilirsiniz.
5
Özellikleri etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
(On) seçin.
➣
26
Dolby Laboratories lisans› alt›nda
üretilmifltir. ”Dolby”, double-D
sembolleri (
), Dolby
Laboratories’in ticari markalar›d›r.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)
TUR
Ses Modu “DUAL I-II” dü¤mesi ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerini
kumanda eder/gösterir. Güç aç›kken bu mod, geçerli yay›na ba¤l› olmak
üzere ya “Dual-I” ya da “Stereo” ön ayara otomatik olarak geçer.
A2
Stereo
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
Mono ↔ Mono
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → Mono
NICAM NICAM (Normal)
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Ekran göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
Stereo ↔ Mono
(Zorlanm›fl mono)
◆ Al›m koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinleme yapmak daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana
geliyorsa Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (önde ya da
yanda) “AUDIO-L” girifline ba¤lay›n. Mono ses yaln›zca
sol hoparlörden gelirse, DUAL I-II dü¤mesine bas›n.
27
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
TUR
“SLEEP” dü¤mesine bas›ld›ktan sonra televizyonun otomatik olarak
Standby (Bekleme) moduna geçmesinden önceki zaman süresini 30 ile
180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
1
Uzaktan kumandadaki SLEEP (
Sonuç:
2
28
Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmad›ysa Kapal› (Off)
görüntülenir. Zaman ayarl› kapanma ayarlanm›flsa,
ekranda, televizyonun bekleme moduna al›nmas›ndan
önceki kalan süre gösterilir.
Önceden ayarl› sürelerin (30, 60, 90, 120, 150, 180) s›rayla
geçmesi için SLEEP ( ) dü¤mesine ard arda bas›n.
Sonuç:
3
) dü¤mesine bas›n.
Zamanlay›c› “0”a geldi¤i zaman televizyon otomatik
olarak bekleme ‘(standby) moduna geçer.
Uyku zamanlay›c›s› ifllevini iptal etmek için SLEEP ( )
dü¤mesine ard arda bas›n ve Kapal› (Off) ayar›n› seçin.
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi
TUR
Televizyonun saatini ayarlayarak “INFO (
)” dü¤mesine bast›¤›n›zda
geçerli saatin ekranda görünmesini seçebilirsiniz. Otomatik
açma/kapatma zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için saat ayarlanm›fl
olmal›d›r.
➣
1
Geçifl
MENU dü¤mesine bas›n.
œ √ Girifl
Ç›k›fl
Zaman
TV
Saat
Zamanlama
Zaman (Time) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
: -- : -- am
: Kapal›
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Saat (Clock) seçilir.
Geçifl
4
: -- : -- am
: Kapal›
Ana menü görünür.
Zaman (Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Saat
Zamanlama
Televizyonun ön taraf›ndaki “ ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›)
bast›¤›n›zda, saat ayar› s›f›rlanacakt›r.
Sonuç:
2
Zaman
TV
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
5
Tamamlay›nca TV dü¤mesine bas›n.
6
Bunu yapmak için: “INFO (
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Zaman
TV
Saat
Zamanlama
: 11 : 00 am
: Kapal›
)” dü¤mesine bas›n
kanal bilgisini göstermek
Bir kez.
geçerli saati göstermek
‹ki kez.
gösterimi kapatmak
Üç kez
Ayar
œ √ Geçifl
29
Ç›k›fl
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
TUR
Televizyonun afla¤›daki ifllemleri yapmas› için Aç›k/Kapal› (On/Off)
zamanlay›c›lar›n› ayarlayabilirsiniz:
Zaman
TV
Saat
Zamanlama
◆ Otomatik olarak aç›lma ve ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz
kanal› gösterme
: 11 : 32 am
: Kapal›
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanma
➣
Geçifl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Zaman
TV
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
1
: 11 : 32 am
: Aç›k
: -- : -- am
: -- : -- am
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Bir önceki
sayfadaki “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi”
bölümüne bak›n). Daha önce saati ayarlamad›ysan›z, Saat
ayar› (Set the clock first) mesaj› görünür.
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Zaman (Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçifl
œ √ Ayar
Ç›k›fl
Zaman
TV
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
Ayar
: 11 : 32 am
: Aç›k
: 06 : 00 am
: -- : -- am
œ √ Geçifl
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
Ayar
œ √ Geçifl
30
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
4
Zamanlama (Timer) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
5
Aç›k (On) seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Ç›k›fl
Aç›l›fl (On Time) ve Kapan›fl (Off Time) gösterilir.
Aç›l›fl (On Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Televizyonun otomatik olarak aç›lmas›n› istedi¤iniz saati ayarlay›n.
◆ Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak bu de¤erleri ayarlay›n.
7
: 11 : 32 am
: Aç›k
: 06 : 30 am
: 11 : 00 pm
Zaman (Time) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
3
Ç›k›fl
Zaman
TV
Ana menü görünür.
Kapan›fl (Off Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. Ayn›
yolla televizyonun otomatik olarak kapanmas›n› istedi¤iniz saati
ayarlay›n.
Teletekst Özelli¤i
TUR
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teletekst arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar. Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Yolculuk bilgilerin
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergesi.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri. FASTEXT bilgileri.
➣
➣
TTX kayna¤›na ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Teletekst bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden
çok sayfaya bölünmüfltür ve bunlara eriflmek için:
◆ Sayfa numaras›n› girmek
◆ Listeden bir konu seçmek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçmek (FASTEXT
sistemi)
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teletekst bilgilerini televizyonunuzun ekran›na
getirebilirsiniz.
☛
Teletekst bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal›n yay›n
al›fl›n›n iyi olmas› zorunludur. Bu olmazsa:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
ya da
seçin.
dü¤melerini kullanarak Teletekst hizmeti sunan kanal›
2
TTX/MIX (
) dü¤mesine basarak teletekst modunu etkinlefltirin.
Sonuç:
‹çindekiler sayfas› görünür. ‹stedi¤iniz zaman
dü¤mesine basarak bu sayfay› yeniden
görüntüleyebilirsiniz.
(dizin)
3
Teletekst sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görmek istiyorsan›z
TTX/MIX ( ) dü¤mesine yeniden bas›n.
4
Teletekst ekran›ndan ç›kmak için yeniden TV (
bas›n.
) dü¤mesine
31
Bir Sayfan›n Numaras›yla Seçilmesi
TUR
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras› do¤rudan
girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ona
karfl› gelen say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
2
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir.
Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar
s›rayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut) dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden
(tut)
dü¤mesine bas›n.
Çeflitli görüntü seçeneklerinin kullan›lmas›:
Gösterilecek:
Bu dü¤melere bas›n:
◆ Teletekst bilgileri ile ayn› anda
normal yay›n
TTX/MIX (
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n
yan›tlar›)
◆ Normal ekran
32
) iki kez
(göster).
Yeniden Yeniden
(göster)
◆ 4 basamakl› numara girilerek
ikincil bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat
büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez.
◆ Normal ekran
• Üç kez
Bir Sayfay› Seçmek için FLOF Kullan›lmas›
TUR
Teletekst sayfalar›ndan bulunan çeflitli konular farkl› renklerle
gösterilirler. Uzaktan kumandadaki renkli dü¤melere basarak bunlar›
seçebilirsiniz.
1
TTX/MIX ( ) dü¤mesine basarak teletekst içindekiler sayfas›n›
görüntüleyin.
2
Seçmek istedi¤iniz konuya karfl› gelen renkli dü¤meye bas›n.
Kullan›ma haz›r konular en alttaki durum sat›r›nda görülür.
Sonuç:
Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Var olan ikincil sayfalar görünür.
◆ ‹stenen ikincil sayfay› seçin. TURBO (K›rm›z›) ya da S.MENU
(Yeflil) dü¤melerini kullanarak alt sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teletekst sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
(liste) dü¤mesini kullanarak LIST (Liste) modunu seçin.
Sonuç:
➣
Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
(liste) dü¤mesi LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl
yapmak için kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfan›n numaras›na karfl›l›k gelen renk dü¤mesine
bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
bas›n.
(kay›t) dü¤mesine
33
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant›
TUR
TV’nin Arkas›
(modele ba¤l› olarak)
VCR
②
L
R
L
Y/V
PB
R
Y/V
PR
PB
L
R
L
R
Dekoder
/Video oyun cihaz›
PR
③
①
Video disk oynat›c›
ya da
Uydu al›c›s›
➃
◆ “MONITOR OUT (ya da
2 )”, geçerli televizyon program›n›n ses/video ç›k›fl› için kullan›l›r.
① Bu uç flunlara tak›labilir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (Video + Ses Sol ve Sa¤)
② ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kasetleri kopyalamak istiyorsan›z kaynak VCR’› “AV 2 INPUT (VCR) (ya
1 )” noktas›na, hedef VCR’› ise “MONITOR OUT (ya da
2 )” noktas›na ba¤layarak, “AV 2 INPUT
da
1 )” sinyalini “MONITOR OUT (ya da
2 )” noktas›na yönlendirebilirsiniz..
(VCR) (ya da
③ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
➃ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› “AV 2 INPUT (VCR) (ya da
“MONITOR OUT (ya da
“MONITOR OUT (ya da
1 )” noktas›na ve VCR’›
1 )” dan
2 )” ye ba¤lay›n. Böylece sinyali “AV 2 INPUT (VCR) (ya da
2 )” a yönlendirebilirsiniz.
☛
34
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi
ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
DVD Oynat›c›ya Ba¤lanmas›
TUR
TV’nin Arkas›
Y/V
Y/V
PB
PR
PB
L
R
L
R
DVD
PR
◆ RCA Kablosunu televizyonun arka taraf›ndaki “L” ve “R” noktalar›na, di¤er ucunu da DVD Oynat›c›n›z›n
“Audio Out” (Ses Ç›k›fl›) ba¤lant› noktas›na tak›n. RCA Kablosunu televizyonun arka taraf›ndaki “Y”, “PB”
ve “PR” noktalar›na, di¤er ucunu da DVD Oynat›c›n›z›n “Component Video Out (Y, PB, PR)”
(Komponenet Video Ç›k›fl›) ba¤lant› noktas›na tak›n.
◆ Componet1 ya da Componet2 modunda monitörden yaln›z siyah sinyal ç›kar.
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas›
➢
“MONITOR OUT” (AUDIO (ya da MONITOR AUDIO OUT)) ba¤lant›lar› ses sitemi gibi cihazlarda
(Çevresel ses efektinden tümüyle yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
(modele ba¤l› olarak)
L
R
Ses Sistemi
35
RCA Girifline Ba¤lanmas›
TUR
➢
RCA (VIDEO ve AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar›, kameralar, video disk oynat›c›
ve baz› video oyun cihazlar› için kullan›l›r.
Kamera
TV’nin Yan›
Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
S-Video Girifline Ba¤lanmas›
➢
S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi S-VIDEO ç›k›fl› olan cihazlarla
kullan›l›r.
TV’nin Yan›
①
ve
Kamera
VCR
① Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oynatmak için hem S-VIDEO hem de RCA ba¤lant›lar›n›n birlikte
kullan›lmas› gerekir.
➣
36
Hem yan AV hem de arka ba¤lant› noktalar›na harici
cihazlar ba¤land›¤›nda, yan AV cihaz› önceliklidir.
Kulakl›k Ba¤lamak
TUR
Odadaki di¤er kiflileri rahats›z etmeden televizyon izlemek istiyorsan›z,
televizyonunuza bir kulakl›k takabilirsiniz.
TV’nin Yan›
1
Televizyonun panosu üzerindeki 3.5 mm’lik mini jak ba¤lant›
noktas›na kulakl›¤› tak›n.
Sonuç:
2
Ses art›k kulakl›klara verilecektir.
Hoparlörlerden yeniden ses almak istedi¤inizde, kulakl›klar›
ç›kartman›z yeterlidir.
➣
Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulakl›k kullanmak,
iflitme organlar›n›za zarar verebilir.
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin Görüntülenmesi
Çeflitli ses ve video sistemlerinin ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra uygun
girdiyi seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
1
Tüm gerekli ba¤lant›lar›n yap›lm›fl oldu¤unu kontrol edin.
2
Televizyonunuzu aç›n ve VIDEO (
bas›n.
Sonuç:
) dü¤mesine tekrar tekrar
Girifl kaynaklar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
◆ TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-VIDEO - Component1 Component2 (RCA Modeli)
◆ TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO (SCART Modeli)
➣
➣
Seçilen kayna¤a ba¤l› olarak resim otomatik olarak
görünebilir.
Yeniden televizyon programlar›n› izlemeye dönmek için
TV (
)dü¤mesine bas›n ve istenen kanal›n numaras›n›
seçin.
37
Renk Lekelerini Gidermek için Otomatik Degauss ‹fllemi
TUR
Televizyon elle degauss ifllemi yapma gere¤ini ortadan kald›rmak için resim lambas›n›n çevresine bir
degauss ifllemi bobini tak›l›d›r.
Televizyonu bir baflka konuma tafl›d›¤›n›zda ekranda renk lekeleri görünürse afla¤›dakileri yapmal›s›n›z:
◆ Ön panoda bulunan “
”(Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n
◆ Televizyonun fiflini prizden ç›kart›n
◆ Otomatik degauss iflleminin etkinleflmesi için Televizyonu 30 dakika üzerinde tam kapal› halde
b›rak›n, sonra uzaktan kumanda üzerindeki “POWER
” dü¤mesine bas›n.
☛
Televizyonunuzun yan›nda kimse bulunmayacaksa, televizyonu kapatmak için “
dü¤mesine bas›n.
”(Aç›k/Kapal›)
Sorun Belirleme:Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki kolay denetimleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle iliflki kurun.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› oldu¤unu kontrol edin.
◆ “ ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
olmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›lm›fl olup
Resim yok ya da Siyah-Beyaz resim
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› belirleyin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullanmaya ba¤l›d›r.
Uzaktan kumanda iyi çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (yay›n penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› temizleyin.
38
Memo
TUR
39
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis temsilcinizle
görüflmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
AA68-03031A-00
Download PDF

advertising