Samsung | SP-55W3HC | Samsung SP-55W3HC Kullanım kılavuzu

RENKL‹
TELEV‹ZYON
SP42W4/42W5
SP43J9/43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54J9/54T6/54T7/54T8
SP55W3/55W9
SP62J9/62T6/62T8
SP65W3
Kullan›m K›lavuzu
Birimi çal›flt›rmadan önce lütfen bu
kitap盤› dikkatlice okuyun ve daha
sonra baflvurmak için saklay›n.
EKRANDA GÖSTER‹ML‹ MENÜLER
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M
TELETEKST
Televizyon Biçimi ‹zlemeyle ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri
TUR
Standart ekran biçimindeki televizyonlar (4:3, ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran›), standart
biçimde tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›fllard›r.Bunlarda gösterilen
görüntüler, standart 4:3 en/boy oran›nda ve sürekli hareketli olmal›d›r. Ekranda, koyu renkli üst ve
alt bölümler gibi (genifl ekran görüntüleri) sabit grafikler ve görüntülerin gösterilmesi, haftal›k
toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
Genifl ekran biçimindeki televizyonlar (16:9, ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran›), genifl ekran
biçiminde tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›fllard›r. Bunlarda izlenen
görüntüler öncelikle 16:9 en/boy oran›nda ya da modeli destekliyorsa ekran› tam olduracak
flekilde geniflletilmelidir ve sürekli hareket halinde olmal›d›r. Geniflletilmemifl standart biçimli
televizyon görüntüsü ve programlar›nda beliren yan koyu bölgeler gibi sabit grafikler ve
görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
A
yr›ca borsa raporlar›, video oyunlar› görüntüleri, istasyon logolar›, web siteleri ya da
bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar›da belirtilen
flekilde s›n›rland›r›lmal›d›r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar›da belirtilenden daha uzun
süre ekranda tutulmas›, resim tüplerinin (CRT’ler) eflit olmayan biçimde eskimesine ve
televizyon ekran›nda zor belli olan ama sürekli biçimde yanm›fl silik görüntülere neden olur.
Bunu önlemek için programlar› ve görüntüleri de¤ifltirin ve daha çok sabit görüntüler ya da
koyu renkli üst/alt ya da yan bölümlerin yerine tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü
boyutland›rma özelli¤i sunan televizyon modellerinde, bu kumandalar› kullanarak farkl›
biçimdeki görüntüleri tam ekran olarak izleyin.
‹zlerken kullan›lan televizyon biçimi seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü
biçimi seçimi ve kullan›m›ndan kaynaklanan eflit olmayan CRT eskimesi ve di¤er yan›k
görüntüler, Samsung’un s›n›rl› garantisine dahil de¤ildir.
2
Emniyet Talimatlar›
TUR
◆ Televizyonu afl›r› nemli ya da afl›r› s›cak koflullara maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonu günefl ›fl›¤›na ya da di¤er ›s› kaynaklar›na maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonu herhangi bir s›v›ya maruz b›rakmay›n.
◆ Televizyonun içine herhangi bir nesneyi koymay›n ve içinde su bulunan herhangi bir kab›
televizyonun üzerine koymay›n.
◆ F›rt›na koflullar›nda (özellikle flimflek çakarken) televizyonun flebeke ve anten fifllerini
prizlerinden ç›kart›n.
◆ Güç kablosunu bükmeyin ve üzerine basmay›n.
◆ Elektrik çarpmas› ya da yang›na yol açma riski tafl›d›¤› için prizleri ve uzatma kablolar›n› afl›r›
yüklemeyin.
◆ TV cihaz›n› temizlerken (herhangi bir uçucu madde içermeyen) yumuflak ve kuru bir bez
kullan›n.
◆ Televizyon ar›za yaparsa, kendiniz tamir etmeye çal›flmay›n. Yetkin servis personeli ile
görüflün.
◆ Uzaktan kumanda uzun bir süre kullan›lmayacaksa, pillerini ç›kart›n ve serin, kuru bir yerde
saklay›n.
◆ Uzaktan kumanday› düflürmeyin.
☛
Herhangi bir sabit görüntünün, uzunca süreler ekranda tutulmas›, resim tüplerinin
(CRT’ler) eflit olmayan biçimde eskimesine ve televizyon ekran›nda zor belli olan
ama sürekli biçimde yanm›fl silik görüntülere neden olur. Bunu önlemek için
programlar› ve görüntüleri de¤ifltirin ve daha çok sabit görüntüler ya da koyu renkli
üst/alt ya da yan bölümlerin yerine tam ekran hareketli görüntüler izleyin.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Bu cihaz sanayi ortam›nda kullanmak için de¤ildir.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Dikkat
D‹KKAT
ELEKTR‹K ÇARPMASI
R‹SK‹ AÇMAYIN
D‹KKAT: ELEKTR‹K ÇARPMASINI
ÖNLEMEK ‹Ç‹N ARKA KAPA⁄INI AÇMAYIN,
‹ÇERDE BAKIM YAPILACAK HERHANG‹ B‹R
PARÇA YOKTUR. SERV‹S ‹Ç‹N YETK‹N
SERV‹S PERSONEL‹NE BAfiVURUN.
UYARI: YANGIN VE ELEKTR‹K ÇARPMASINA
YOL AÇACAK HASARLARI ÖNLEMEK ‹Ç‹N. BU
C‹HAZI YA⁄MURA VE NEME MARUZ BIRAKMAYIN.
Üçgen içinde yer alan y›ld›r›m
iflareti ve ok bafl›, ürünün içinde
“tehlikeli voltaj” bulundu¤u
konusunda sizi uyaran bir uyar›
iflaretidir.
Üçgen içinde ünlem iflareti bu
ürünle birlikte önemli talimatlar›n
verildi¤i konusunda size
uyarmaktad›r.
☛
fiebeke elektri¤inin voltaj› TV
cihaz›n›n arkas›nda belirtilmifltir ve
frekans 50 ya da 60 Hz’dir.
3
TUR
‹çindekiler(devam)
◆ ÖNSÖZ
■
■
■
Televizyon Biçimi ‹zlemeyle ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri.............................
Emniyet Talimatlar›........................................................................................
Dikkat.............................................................................................................
2
3
3
◆ TELEV‹ZYONUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r)............................................................ 6~7
Ba¤lant› Panelleri (modele ba¤l›d›r) ..............................................................
8
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l›d›r) ...............................................
9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda .........................................................................
10
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›................................................................
11
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas› ........................
11
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ..................................................
12
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas› ............................
12
Uzaktan Kumanday› Tan›mak .......................................................................
13
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i ............................................................. 14~15
Tan›t›m›n Görüntülenmesi.............................................................................
16
Kendi Dilinizin Seçilmesi ...............................................................................
16
Çak›flman›n Ayarlanmas›...............................................................................
17
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi ................................................................
18
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›................................................................
19
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi......................................................................... 20~21
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›..................................................................
22
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›................................................................................
23
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI (devam)
■
■
■
■
■
■
Geçerli Resmin Dondurulmas› ......................................................................
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi ................................................................
Resim Ayarlar›n›n Yap›lmas› .........................................................................
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas› ...............................................................
Ekstra Resim Ayarlar›....................................................................................
– Tarama modu (Scan mode)
– Dijital azal (Digital NR)
– Ses AMP (LNA)
Resim Boyutunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r) .............................................
Semboller
Bas›n
4
☛
➢
Önemli
Not
24
24
25
25
26
27
TUR
‹çindekiler
◆ TELEV‹ZYONUN KULLANILMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi ....................................................................
28
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi .......................................................................
29
Dolby Pro Logic’in Ayarlanmas› (modele ba¤l›d›r) ........................................
30
Ek Ses Ayarlar› ..............................................................................................
31
– Oto ses ayar (Auto volume)
– Melodi (Melody)
– Sanal çerve (Virtual Surround; ‹ste¤e Ba¤l›)
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r) ...................................................
32
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› .............................................................
33
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi.................................................
34
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ...............................
35
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek................................................................ 36~37
◆ TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teletekst Özelli¤i ...........................................................................................
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi....................................................................
Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi....................................................................
Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi ................................................................
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi .............................................................
38
38
39
40
41
◆ BA⁄LANTILARLA ‹LG‹L‹ EK B‹LG‹LER
■
■
■
■
■
■
■
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant›..................................................................
DVD Girifline Ba¤lanmas› .............................................................................
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas›...............................................................................
RCA Girifline Ba¤lanmas› (Modele ba¤l›d›r) .................................................
S-Video Girdisine Ba¤lanmas› (Modele ba¤l›d›r) ..........................................
Ek Hoparlörlerin Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r) ............................................
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin Görüntülenmesi ..................................
42
43
43
44
44
45
45
◆ KULLANMA TAVS‹YELER‹
■
■
■
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›..........................
– TV Uzaktan Kumanda Kodlar› ...................................................................
– VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› ................................................................
– Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar› ...............................
– DVD Uzaktan Kumanda Kodlar› ................................................................
SCART Ba¤lant› Kablolamas› (AV1) .............................................................
Sorun Belirleme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce............................
5
46
47
48
49
49
50
51
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
TUR
Modelinize ba¤l› olarak sizin televizyonunuzdaki gerçek
yap›land›rma farkl› olabilir.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Girifl Kayna¤› Seçimi
(f)
Ses Seviyesinin Artt›r›lmas›
( b ) Menü Ekran›
( g ) Sesin Geçici Olarak Kapat›lmas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) Bir Önceki Kanal
( h ) Uzaktan Kumanda Alg›lay›c›
( d ) Bir Sonraki Kanal
(i)
Güç Açma/Kapama
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( e ) Ses Seviyesinin Azalt›lmas›
(j)
Bekleme ve Zamanlay›c› Göstergesi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
6
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Kumanda Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
Modelinize ba¤l› olarak sizin televizyonunuzdaki gerçek
yap›land›rma farkl› olabilir.
TUR
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Girifl Kayna¤› Seçimi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( b ) Menü Ekran›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) Bir Önceki Kanal
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( d ) Bir Sonraki Kanal
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( e ) Ses Seviyesinin Azalt›lmas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
(f)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ses Seviyesinin Artt›r›lmas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( g ) Sesin Geçici Olarak Kapat›lmas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( h ) Uzaktan Kumanda Alg›lay›c›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Güç Açma/Kapama
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
(j)
Bekleme ve Zamanlay›c› Göstergesi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
(i)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
7
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ba¤lant› Panelleri (modele ba¤l›d›r)
➢
TUR
Modelinize ba¤l› olarak sizin TV’nizdeki gerçek yap›land›rma
farkl› olabilir.
TV’nin Önü
TV’nin Yan›
a
Video Girifli
Çak›flmay› otomatik
ayarlama
S-Video Girifli
Ses Giriflleri
Merkez Hoparlör Ba¤lant›s› (‹ste¤e Ba¤l›)
TV’nin Arkas›
Arka Hoparlör Ba¤lant›lar›
Anten ya da Kablo flebekesi için 75Ω
Koaksiyel Ba¤lant›
Ses/Video Monitör Ç›k›fllar›
S-Video Girifli
RCA Ses/Video Giriflleri
8
Ses Ç›k›fllar›
SCART Ses/Video Girifli/Ç›k›fl›
DVD Giriflleri
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l›d›r)
TUR
Ekran dekini kullanarak VCR ya da DVD Oynat›c› vs.
gösterebilirsiniz.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
Ekran dekinin ortas›nda “
2
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ‘tok’ sesi duyulana kadar ok yönünde
yukar› kald›r›n.
3
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya çekin.
4
“
” sembolüne bast›r›n.
” sembolüne basarak kapa¤› kapat›n.
SP54T8/55W9/62T8
SP54T8/55W9/62T8
1
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ok yönünde yukar› kald›r›n.
2
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya çekin.
➣
Yaln›zca 126 mm yüksekli¤indeki cihazlar›
gösterebilirsiniz. Ekran dekine bir cihaz koydu¤unuzda,
bunu önden 30 mm ve her iki uçtan 20 mm boflluk
b›rakarak yerlefltirdi¤inizden emin olun.
9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TUR
Power
TELEV‹ZYONU BEKLEMEYE ALMA
TV
VCR
Cable
DVD
SET
UZAKTAN KUMANDANIN TV, VCR,
KABLO, DVD OYNATICI ‹Ç‹N
ÇALIfiIR HALE GET‹R‹LMES‹
UZAKTAN KUMANDA AYARI
DO⁄RUDAN ER‹fi‹M ‹Ç‹N
NUMARA TUfiLARI
(KANAL/TELETEKST SAYFASI)
B‹R, ‹K‹, YA DA ÜÇ BASMAKLI KANAL
NUMARASI SEÇ‹M‹
(MODELE BA⁄LI OLARAK)/
TELETEKST HAFIZAYA ALMA
(‹STE⁄E BA⁄LI)
TV
Surround
S.STD
P.STD
S.Mode
AYARLAYICI/KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
SES MODU SEÇ‹M‹
DO⁄RUDAN SURROUND AÇMA/
KAPAMA
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKST SAYFASI
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
Mute
Still
VOL
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
RES‹M DONDURMA
P
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKST SAYFASI
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
Menu
Video
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKST MODU (LIST/FLOF)
SEÇ‹M‹ (‹STE⁄E BA⁄LI)
MENÜ EKRANI/
ADINA GÖRE PROGRAM SEÇ‹M‹
EKRAN MENÜSÜNDE ‹MLEÇ
KONTROLÜ
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N ONAYLANMASI
Display
EKRAN MENÜLER‹ GÖRÜNTÜLEME/
TELETEKST GÖSTERME
P.Size
KULLANILMIYOR
RES‹M BOYUTU/TELETEKST BOYUTU
OTOMAT‹K KAPATMA
TELETEKST GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINI KARIfiTIRMA
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ÇAKIfiMAYI OTOMAT‹K AYARLAMA
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
VCR/DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR
- DURDUR
- OYNAT/DURAKLAT
- HIZLI ‹LER‹
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
TELETEKST ALT SAYFA
ON
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
PIP (Resim içinde Resim)
‹fiLEVLER‹;
- PIP AÇIK/KAPALI
- KANAL TARAMA
- ANA RES‹M ‹LE ‹Ç RESM‹N
YERLER‹N‹ DE⁄‹fiT‹RME
- KONUM SEÇ‹M‹
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
TELETEKST SAYFASI TUTMA
TELETEKST ‹PTAL
➢
10
Parlak ›fl›k, uzaktan
kumandan›n performans›n›
etkileyebilir.
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
TUR
Uzaktan kumandaya afla¤›daki durumlarda pil takman›z ya da
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda.
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, ok yönünde bast›r›p
çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
◆ Pilin - kutbunu uzaktan kumandan›n - kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
Antenin ya da Kablolu Televizyon fiebekesinin Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› do¤ru görmek için, afla¤›daki
kaynaklardan birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas›
zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Bir uydu anteni
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ωkoaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü
almak için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz
gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 18’te “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 20’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
11
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
TUR
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤l›d›r.
1
TV
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
elektri¤inin voltaj› TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve
➣ fiebeke
frekans 50 ya da 60 Hz’dir.
Power
VCR
Cable
DVD
SET
2
TV’nin ön taraf›ndaki “ I ” dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Televizyonun ön panelindeki Bekleme (Standby)
göstergesi yanar.
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki Power ( )
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
➣ Henüz
aç›l›r. Sayfa 18’deki “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi” ya
da sayfa 20’daki “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi” bölümüne
bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ I ” dü¤mesine bas›n.
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme
(Standby) moduna al›nabilir.
Bekleme (Standby) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in
yemek s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
1
Uzaktan kumandadaki Power ( ) dü¤mesine bas›n.
Result:
2
Televizyonu yeniden açmak için tekrar Power ( ) dü¤mesine
bas›n.
☛
12
Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Bekleme
(Standby) göstergesi k›rm›z› renkte yanar.
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile
gitti¤inizde) bekleme modunda b›rakmay›n.
Televizyonun ön taraf›ndaki “ I ” dü¤mesine basarak
televizyonu kapat›n. TV’nin elektrik flebekesi ve anten
ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en do¤ru ifllemdir.
Uzaktan Kumanday› Tan›mak
TUR
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekranda gösterimli menü sistemini kullanarak
televizyonu ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n
ifllevleri verilmektedir.
Dü¤me
Görüntüleme ‹fllevi
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal› görüntülemek için kullan›l›r.
P
Bir önceki kay›tl› kanal› görüntülemek için kullan›l›r.
TV
ile
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
-/--/---
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bas›n ve iki ya da üç basamakl› kanal
numaras›n› (modele ba¤l› olarak) girin.
Surround
Mute
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ses seviyesini yükseltmek için kullan›l›r.
Mute
Sesi geçici olarak kapatmak için kullanabilirsiniz.
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
+
VOL
-
P.STD
S.STD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
VOL
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Video
Ses seviyesini düflürmek için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye ya da
➣ VOLya da VOL+ dü¤melerine bas›n.
Menu
▲
œ
Ekran menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
-
√
▼
TV
Bekleme modundayken
televizyonu açmak
için kullan›l›r.
Önceki menüye ya da
normal görüntülemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Afla¤›dakiler için kullan›l›r:
◆ Geçerli menü
seçeneklerini içeren bir alt
menü görüntülemek.
◆ Menüdeki geçerli seçimin
de¤erini
artt›rmak/azaltmak.
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ON
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak
ve do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
13
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
TUR
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, üç temel müflteri
ayar›n›n yap›lmas› otomatik olarak ve s›ras›yla istenir: Dil,
kanal ve saat ayar›.
Plug & Play
1
Anten Çjkjflj
Seçim
Sonuç:
Ç›k›fl
2
Oto kay›t
Alan
Arama
Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan
kumandadaki Power ( ) dü¤mesine bas›n.
: ASIA W/EUROPE
: –/+
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin.
Dili girmek için Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➣
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
3
Plug & Play mesaj› görünür. Bu k›sa bir süre yan›p
söndükten sonra Dil (Language) menüsü otomatik
olarak görünür.
Anten Çjkjflj (Ant. Input : Check) mesaj› görüntülenir.
Dil (Language) menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye
sonra Dil (Language) menüsü yeniden görünür.
Antenin TV‘ye tak›l› oldu¤unu kontrol edin.
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Alan (Area) seçilmifl olarak Oto kay›t (Auto store)
menüsü görünür.
Zaman
Saat
Zamanlama
: -- : -: Kapal›
am
4
œ ya da √ dü¤mesine basarak ülkenizi seçin.
Kanal aramak için ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak Aran (Search)
seçin ve œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Aramay› durdurmak için Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Seçim
Ayar
ENJOY YOUR WATCHING
Ç›k›fl
➣
5
Sayfa 18’te “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi” bölümüne
bak›n.
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
➣
6
Sayfa 34’deki “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi”
bölümüne bak›n.
Tamamlay›nca Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
14
Saat (Clock) seçilmifl olarak Zaman (Time) menüsü
görünür.
ENJOY YOUR WATCHING mesaj› görünür ve kay›t
edilmifl olan kanal etkinleflir.
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
TUR
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z...
Fonksiyon
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
4
Ana menü görünür.
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
Dil
Zaman
: Türkçe
√
√
: Aç›k
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
√
√
Girifl
dü¤mesine bas›n.
Plug & Play seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Bu özellik Plug & Play mesaj› görüntülenerek bafllar.
15
Ç›k›fl
Tan›t›m›n Görüntülenmesi
TUR
Menu
Televizyonunuzun sa¤lad›¤› çeflitli menüleri tan›mak için, dahili
tan›t›m gösterisini izleyebilirsiniz.
Video
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Display
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
P.Size
Sonuç:
Fonksiyon
Dil
Zaman
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
Ana menü görünür.
: Türkçe
√
√
: Aç›k
3
4
Girifl
dü¤mesine bas›n.
Gösteri (Demonstraton) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
√
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
➣
Ç›k›fl
Menü seçeneklerinin her biri s›ras›yla görüntülenir.
Tan›t›m gösterisinden ç›kmak istedi¤inizde, uzaktan
kumandan›n üzerindeki TV dü¤mesine bas›n.
Kendi Dilinizin Seçilmesi
Televizyonu ilk çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
görünecek dili seçmeniz gereklidir.
Fonksiyon
Dil
Zaman
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
: Türkçe
√
√
: Aç›k
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
√
Ayar
1
2
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
3
4
16
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Dil (Language) seçilir.
Yeniden
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Ana menü görünür.
Seçilebilir diller listelenecektir.
‹stedi¤iniz dili seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Çak›flman›n Ayarlanmas›
TUR
Renkler kar›fl›yor ya da “bulafl›yor” gibi görünüyorsa, çak›flma
ayar›n›n yap›lmas› gerekiyor olabilir. Çak›flma ayar› için
mutlaka uzaktan kumanday› kullan›n. (Çak›flma Ayar› ön
paneldeki kumanda dü¤meleri kullanarak yap›lamaz.)
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görünür.
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Fonksiyon
Dil
Zaman
: Türkçe
√
√
: Aç›k
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
√
√
Girifl
Ç›k›fl
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
Konvergens
dü¤mesine bas›n.
4
Konvergens (Convergence) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
dü¤mesine bas›n.
K›rm›z› (Red) seçili durumda, Konvergens
Sonuç:
(Convergence) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Yeniden
Sonuç:
6
Uzaktan kumanday› kullanarak çak›flmay› ayarlay›n.
Manuel Konvergens
K›rm›z›
Mavi
Mükemmel Fokus
Seçim
√
√
√
Girifl
Ç›k›fl
dü¤mesine bas›n.
Bir art› iflareti görünür.
◆ Konumu seçmek için ▼/▲/œ/√ dü¤melerini her yönde
kullan›n.
◆ K›rm›z› ya da mavi çak›flmas›n› seçmek için “0” dü¤mesine
bas›n.
◆ Çizgiyi, yatay ya da dikey merkez çizginin üzerine gelecek
flekilde hareket ettirmek için ses yükseltme/alçaltma (VOL +/–)
ve kanal yukar›/afla¤› (P
/
) dü¤melerini kullan›n (yani
sinyal yatay ya da dikey çizgilerini mümkün oldu¤unca beyaz
yapmaya çal›fl›n).
◆ Ç›kmak için Menu dü¤mesine bas›n.
Çak›flmay›, fabrikadaki en iyi ayar›na otomatik olarak
getirebilirsiniz.
7
Fonksiyon (Function) grubunda Mükemmel Fokus (Perfect
Focus) seçin ve
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Mükemmel Netlik ifllemini afla¤›daki s›rayla yap›n:
yeflil ➞ k›rm›z› ➞ mavi.
‹mleç bir saniye boyunca yan›p söndükten sonra,
mükemmel netlik özelli¤i son erer.
➣
➣
Konvergens
Manuel Konvergens
K›rm›z›
Mavi
Mükemmel Fokus
Seçim
√
√
√
Girifl
Ç›k›fl
Perfect Focus dü¤mesine basarak da ayarlayabilirsiniz.
Mükemmel Fokus
Devam Et : 1%
◆ ‹ç resim boyutu “12 PIP” ya da “3 PIP” olarak
seçilmiflse Mukemmel odaklama özelli¤i çal›flmaz.
◆ Mükemmel Netlik s›ras›nda herhangi bir hata olursa,
Mükemmel Netlik ifllemini bir kez daha yap›n.
◆ Mükemmel Netlik iflleminden sonra ayarlar›
yapam›yorsan›z, elle ayar yap›n. Ayarlar› böyle de
yapamazsan›z, Servis Merkezi ile iliflkiye geçin.
Ç›k›fl
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ON
17
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TUR
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu
de¤erler yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir).
Otomatik olarak yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da
istenen program numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra
numaralar›n› kendiniz de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz
kanallar› silebilirsiniz.
Kanal
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
‹nce ayar
S›n›flama
1
Seçim
Girifl
Ç›k›fl
Sonuç:
2
: ASIA W/EUROPE
: –/+
3
Ayar
Ç›k›fl
4
Yeniden
Sonuç:
Oto kay›t
Alan
Arama
Seçim
Ç›k›fl
Alan (Area) seçili durumda, Oto kay›t (Auto store)
grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
6
Arama (Search) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
7
Aramay› bafllatmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
➢
22%
8
Yatay çubuk görünür ve kanallar frekanslar›na göre
s›ralanarak kaydedilir. En sonunda arama otomatik
olarak biter.
Tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için Menu
dü¤mesine bas›n.
Arama ve s›ralama bitti¤i zaman S›n›flama (Sort) menüsü
görünür.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
19’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›” bölümünde
6. Ad›ma bak›n.
Ç›k›fl
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar Menu dü¤mesine tekrar tekrar bas›n.
S›n›flama
‹lk
Son
Kay›t
Seçim
dü¤mesine bas›n.
œ ya da √ dü¤mesine basarak ülkenizi seçin.
Ülkeler afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG U/K AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA.
Sonuç:
P 8 C-426 MHz
Oto kay›t (Auto store) seçilir.
5
: ASIA W/EUROPE
: –/+
Ayar
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Seçim
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Oto kay›t
Alan
Arama
Menu dü¤mesine bas›n.
:P1
: P --: ?
Ayar
18
9
Ç›k›fl
Kanallar kaydedildi¤inde afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz:
◆
◆
◆
◆
‹stenen s›rada bunlar› s›ralayabilirsiniz (sayfa 19’a bak›n)
Kay›tl› kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 20’ye bak›n)
Bir kanal› silebilirsiniz (sayfa 22’ye bak›n)
Gerekti¤inde kanal al›m›nda hassas ayar yapabilirsiniz (sayfa
23’e bak›n)
◆ Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini açabilirsiniz (sayfa 26’ya
bak›n)
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
TUR
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n, kanal numaras›n› de¤ifltirmenizi
sa¤lar. Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra
gerekli olabilir. ‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
Kanal
√
√
√
√
√
Oto kay›t
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
4
Ana menü görünür.
S›n›flama (Sort) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Girifl
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak de¤ifltirmek
istedi¤iniz kanal numaras›n› seçin.
6
Son (To) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. Tekrar tekrar
œ ya da √ dü¤melerine basarak istedi¤iniz yeni kanal numaras›n›
seçin.
Kay›t (Store) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. œ ya da
√ dü¤melerine basarak kanal numaralar›n›n de¤iflimini onaylamak
için OK seçin.
Sonuç:
Ç›k›fl
S›n›flama
‹lk
Son
Kay›t
:P1
: P --: ?
‹lk (From) seçili durumda S›n›flama (Sort) grubunda
bulunan seçenekler görüntülenir.
5
8
Seçim
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
7
Elden kay›t
Ekle/Sil
‹nce ayar
S›n›flama
Seçilen numarada kay›tl› eski kanal›n yerini yeni
seçilen kanal al›r.
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
S›n›flama
‹lk
Son
Kay›t
Seçim
:P1
:P3
: ?
Ayar
‹stenilen kanal numaralar›na tafl›nacak tüm kanallar› için ▼ ya da
▲ dü¤mesine basarak ‹lk (From) seçtikten sonra 5 - 7 aras›
ad›mlar› tekrarlay›n.
Ç›k›fl
S›n›flama
‹lk
Son
Kay›t
Seçim
:P3
:P1
: OK
Ayar
19
Ç›k›fl
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
TUR
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir
çok TV kanal› kaydedebilirsiniz.
Kanal
Elden kay›t
Ekle/Sil
‹nce ayar
S›n›flama
Seçim
Kanallar› elle kaydederken afla¤›dakilerden birini seçebilirsiniz:
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Girifl
◆ Bulunan herhangi bir kanal› kaydetmek ya da
atlamak
◆ Belirlemek istedi¤iniz kay›tl› kanallar›n program
numaras›
Ç›k›fl
1
Sonuç:
Elden kay›t
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
Seçim
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Ayar
2
3
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Ayar
dü¤mesine bas›n.
Elden kay›t (Manual store) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Renk (Color system) seçili durumda, Elden kay›t
(Manual store) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen yay›n
standard›n› belirleyin.
Sonuç:
Ç›k›fl
6
Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
AUTO – PAL – SECAM – NT4.43 – NT3.58.
Ses (Sound system) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses
standard›n› belirleyin.
Sonuç:
20
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Ç›k›fl
Elden kay›t
Seçim
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
Menu dü¤mesine bas›n.
Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
BG – DK – I – M.
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam)
TUR
7
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› bilmiyorsan›z, afla¤›daki
ifllemleri gerçeklefltirin.
◆ Kanal (Channel) seçmek için ▲ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten Kanallar›) ya da S (Kablo Kanallar›) seçmek için
▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
◆ ‹stedi¤iniz numaray› seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
➣
8
9
Seçim
Ayarlay›c› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal ekranda
görününceye kadar frekanslar› tarar.
Ayar
Kanal› ve verilen kanal numaras›n› kaydetmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçin.
OK seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
11
Kaydedilecek her kanal için 7. ile 10. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
Ç›k›fl
Elden kay›t
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
Seçim
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Arama
Kanala bir program numaras› vermek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
basarak Pr. No (Prog.No.) seçin. Do¤ru numaray› bulmak için
œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
10
Ç›k›fl
Elden kay›t
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
Seçim
☛
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Ses yoksa ya da normal olmayan bir ses geliyorsa,
istenen ses standard›n› yeniden seçin.
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak
Arama (Search) seçin. Aramay› bafllatmak için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Elden kay›t
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Ayar
Ç›k›fl
Kanal modu (Channel mode)
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile maks. P99 aras›ndaki kanal
numaralar›na atan›rlar. Bu modda konum numaras›n› girerek
bir kanal› seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden al›nacak
flekilde yay›n yapan istasyonlara verilen numaralar› girerek bir
kanal seçebilirsiniz.
Elden kay›t
Renk
Ses
Arama
Kanal
Pr. No
Kay›t
Seçim
: AUTO
: BG
: 105MHz
:C 6
:P 3
:?
Ayar
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda, kablodan yay›n yapan
istasyonlara verilen numaralar› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
21
Ç›k›fl
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TUR
Tarad›¤›n›z kanallar aras›ndan seçtiklerinizi atlayabilirsiniz.
Kaydedilmifl kanallar› tararken, atlamak üzere seçtikleriniz
görünmez.
Kanal
√
√
√
√
√
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
‹nce ayar
S›n›flama
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm
kanallar tarama s›ras›nda görünür.
1
Seçim
Girifl
Ç›k›fl
Sonuç:
2
1
2
3
4
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
3
4
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
Seçim
1
2
3
4
: Silindi
: Eklendi
: Eklendi
: Eklendi
Ayar
22
Ç›k›fl
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Ekle/Sil (Add/Erase) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kay›tl› kanallar gösterilir.
5
Eklenecek ya da silinecek kanal› seçmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine bas›n. Gerekiyorsa œ ya da √ dü¤mesine basarak
Eklendi (Added) ya da Silindi (Erased) seçin.
6
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 5. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle/Sil
P
P
P
P
Ana menü görünür.
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekle/Sil
P
P
P
P
Menu dü¤mesine bas›n.
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
TUR
Al›fl netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik olarak
yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek
yoktur. Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n›
elle yapman›z gerekebilir.
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
4
Girifl
Ç›k›fl
‹nce ayar
Ayar
Kay›t
Sil
: –/+
: ?
: ?
Ayar (Tune) seçili durumda, ‹nce ayar (Fine tune)
grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Net ve temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için œ ya da
√ dü¤mesine bas›n.
Yatay çubuk görünür. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yöne
hareket ettirin.
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
‹nce ayar
Ayarlad›¤›n›z görüntü ve ses ayarlar›n› kaydetmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
7
Seçim
Kanal (Channel) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
‹nce ayar (Fine tune) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
√
√
√
√
√
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Ana menü görünür.
Kanal
Oto kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
‹nce ayar
S›n›flama
OK görünür.
Ayarlad›¤›n›z görüntü ve ses ayarlar›n› silmek için ▼ ya da ▲
dü¤mesine basarak Sil (Erase) seçin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
‹nce ayar
Ayar
Kay›t
Sil
: –/+
: OK
: ?
OK görünür.
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
‹nce ayar
Ayar
Kay›t
Sil
Seçim
: –/+
: ?
: OK
Ayar
23
Ç›k›fl
Geçerli Resmin Dondurulmas›
TUR
Televizyon izlerken “Still” dü¤mesine basarak görüntüyü
dondurabilirsiniz.
Mute
➣
Still
VOL
P
Menu
Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
Video
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.
Görüntü
Modu
œ
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
Seçim
Dinamik √
√
: Oto
: Kapal›
: Kapal›
Ayar
1
Sonuç:
2
Görüntü
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
24
Modu (Mode) seçilir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen görüntü
etkisini seçin.
Sonuç:
Standart √
√
: Oto
: Kapal›
: Kapal›
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
3
Modu
œ
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
Menu dü¤mesine bas›n.
➣
Afla¤›daki resim etkileri kullan›labilir:
Dinamik (Dynamic) – Standart (Standard) –
Sinema (Movie) – Kiflisel (Custom).
P.STD (Resim standard›) dü¤mesine basarak da bu
seçeneklerden istedi¤iniz belirleyebilirsiniz.
Resim Ayarlar›n›n Yap›lmas›
TUR
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi
sa¤layacak bir dizi ayar vard›r.
Görüntü
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
Kiflisel
√
√
: Oto
: Kapal›
: Kapal›
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
dü¤mesine bas›n.
Seçim
3
œ
Modu
Girifl
Ç›k›fl
Ayar (Adjust) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Renk tonu (Color tone) seçili durumda Ayar (Adjust)
grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
4
Mavi2 (Cool2), Mavi1 (Cool1), Normal, Kjrmjzj1 (Warm1),
Kjrmjzj2 (Warm2) seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
5
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i (Kontrast
(Contrast), Ifl›k (Brightness), Netlik (Sharpness) , Renk (Color)
ya da Tint –yaln›zca NTSC) belirleyin. œ ya da √ dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
➣
Ayar
Renk tonu
Kontrast
Ifl›k
Netlik
Renk
Seçim
: Normal
: 100
: 50
: 75
: 55
Ayar
Ç›k›fl
Yatay çubuk görünür. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yöne
hareket ettirin.
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, resim
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli
resim fonunun yerine otomatik olarak mavi ekran geçer.
Düflük kaliteli resmi görmek isterseniz “Mavi ekran” (Blue
Screen) modunu “Kapal›” (Off) olarak seçmelisiniz.
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Ana menü görünür.
Fonksiyon
Dil
Zaman
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
: Türkçe
√
√
: Aç›k
√
√
Ayar
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
4
Mavi ekran (Blue Screen) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n.
5
œ ya da √ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Aç›k (On) ya
da Kapal› (Off)) belirleyin.
25
Ç›k›fl
Ekstra Resim Ayarlar›
TUR
◆ Tarama modu (Scan mode)
Resimdeki hafif titremelerin en iyi yolunun tarama modunu
Oto (Auto) olarak ayarlanmas› oldu¤unu kolayca fark
edebilirsiniz. Ancak baz› yay›nlarda (NTSC-M), tarama
modunu de¤ifltirmek yararl› olabilir. Oto (Auto), Do¤al
tarama (Natural), Dijital tarama (Digital) ve Yo¤un
(Progressive) modlar› seçilebilir.
Görüntü
Modu
œ
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
Seçim
Kiflisel
√
√
: Oto
: Kapal›
: Kapal›
Ayar
◆ Dijital azal (Digital NR)
Televizyonunuzun ald›¤› sinyal zay›fsa, ekranda görülen
parazit ya da gölgeleri gidermek için bu özelli¤i
kullanabilirsiniz.
Ç›k›fl
Görüntü
Modu
œ
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
Seçim
Kiflisel
◆ Ses AMP (LNA)
Bu özellik, TV sinyalin zay›f oldu¤u bir yerde kullan›ld›¤›
durumlarda yararl›d›r. Burada zay›f sinyal alan›ndaki
parazitler de¤il TV sinyali güçlendirilir.
√
√
: Oto
: Aç›k
: Kapal›
Ayar
Ç›k›fl
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü
Modu
œ
Ayar
Tarama modu
Dijital azal
Ses AMP
Seçim
Ayar
Kiflisel
√
√
: Oto
: Kapal›
: Aç›k
Ç›k›fl
2
Görüntü (Picture) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
3
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Tarama
modu (Scan mode), Dijital azal (Digital NR) ya da Ses AMP
(LNA)) belirleyin.
4
Ayar› de¤ifltirmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
◆ Tarama modu (Scan mode) : Oto (Auto), Do¤al tarama
(Natural), Dijital tarama
(Digital), Yo¤un
(Progressive).
◆ Dijital azal (Digital NR) : Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
◆ Ses AMP (LNA) : Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
26
Resim Boyutunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)
TUR
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçmek
için “P.Size” (Görüntü boyutu) dü¤mesine bas›n.
Display
P.Size
Modele ba¤l› olarak afla¤›daki görüntü boyutlar› kullan›labilir.
➣
Text/Mix
PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
Info.
Sleep
Perfect Focus
Geniflaçj
16:9 genifl moda ayarlar.
Panoramik
Panoramik görüntünün genifl en-boy oran›n› seçmek için bu modu kullan›n.
DVD
Görüntü boyutunu büyütür ve büyütülmüfl görüntüyü yukar› kald›r›r. ▼ ya da ▲ dü¤mesine
basarak da resmi hareket ettirebilirsiniz.
Zoom
Görüntü boyutunu büyütür. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak da resmi hareket ettirebilirsiniz.
Normal
4:3 normal moda ayarlar.
Sinema
Yay›n sinyalini, uygun görüntü boyutuna otomatik olarak geniflletir. Kenar boflluklar› gri renkte
gösterilir.
DVD ya da Video kasetin türüne göre, gri kutunun görünüflünde az da olsa farklar
olabilir.
➣
Genifl (16:9) Model
Geniflaçj
Panoramik
DVD
Sinema
Normal
DVD
Zoom
Zoom
Normal (4:3) Model
Normal
Sinema
27
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
Belir bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
Ses
œ
Modu
Ekolayzer
√
1
√
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
Seçim
Kiflisel
Ayar
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
3
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
Seçim
Standart √
√
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Ayar
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
28
Modu (Mode) seçilir.
Tekrar tekrar œ ya da √ dü¤melerine basarak istenen ses etkisini
seçin.
Sonuç:
Afla¤›daki ses etkileri kullan›labilir:
Kiflisel (Custom) – Standart (Standard) – Müzik
(Music) – Konuflma (Speech) – Sinema (Movie).
Ç›k›fl
TV
Surround
4
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses
œ
Modu
Ekolayzer
Ana menü görünür.
➣
S.STD (Ses standard›) dü¤mesine basarak da bu
seçeneklerden istedi¤iniz belirleyebilirsiniz.
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
Ses
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
4
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
√
√
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
Seçim
Kiflisel
Girifl
Ç›k›fl
dü¤mesine bas›n.
Ekolayzer (Equalizer) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Ana menü görünür.
œ
Modu
Ekolayzer
Ekolayzer
S
Ekolayzer (Equalizer) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
L
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
100
Ayar
➣
300
Geçifl
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
29
1K
3K
10K
Ç›k›fl
Dolby Pro Logic’in Ayarlanmas› (modele ba¤l›d›r)
TUR
Dolby Pro Logic çevre efektinden ancak TV’ye çevre
hoparlörleri ba¤l›ysa tam olarak yararlanabilirsiniz.
Bu, ana, merkez ve arka hoparlörler için çeflitli modlar›n
seçilmesine izin verir.
TV’nin Arkas›
Surround Modu
Girifl Sinyali
Ana
‹ste¤e Ba¤l›
Kiflisel
Seçim
✔
Fantom
(Phantom)
Stereo
Mono
✔
✔
Geniflaçj
(Wide)
Stereo
Mono
✔
Kapal›
(Off)
Stereo
Mono
✔
✔
1
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ; Ses
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
Girifl
✔
✔
Arka
√
√
: Kapal›
: Aç›k
Oto ses ayar
Melodi
Dolby Pro Logic
Stereo
Mono
➢
Ses
œ
Modu
Ekolayzer
Normal
Merkez
Hoparlörler
2
Ç›k›fl
Ana menü görünür.
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
Dolby Pro Logic
Modu
Seçim
Kapal›
œ
Ayar
√
Ç›k›fl
3
dü¤mesine bas›n.
4
Dolby Pro Logic seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Modu (Mode) seçili durumda Dolby Pro Logic
Sonuç:
grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5
œ ya da √ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Kapal› (Off),
Normal, Fantom (Phantom), Geniflaçj (Wide)) belirleyin.
Dolby Pro Logic
Modu
Merkez
Arka
Zaman geciktirme
Ton kontrol
Hoparlörü ba¤layin
Seçim
Ayar
œ Normal √
:0
:0
: 20 ms
: Kapal›
Afla¤›daki Dolby ayarlar› kiflisel tercihinize göre de¤ifltirilebilir.
◆ Merkez ve arka hoparlörlerin ses düzeyi
◆ Arka hoparlörlerin ProLogic gecikme süresi (15 ile 30
ms aras›)
Ç›k›fl
◆ Her hoparlörün ses seviyesinin benzeflimini
yaratmak üzere test sinyalinin
etkinlefltirilmesi/kapat›lmas›
Dolby Pro Logic
Modu
Merkez
Arka
Zaman geciktirme
Ton kontrol
Hoparlörü ba¤layin
Seçim
Ayar
30
œ Normal √
:0
:0
: 20 ms
: Kapal›
5
Bunu yapmak için:
Bu dü¤melere bas›n:
Bir ayar› de¤ifltirmek
▼ ya da ▲ dü¤mesi.
Bir seçene¤i de¤ifltirmek
œ ya da √ dü¤mesi.
Ç›k›fl
Ek Ses Ayarlar›
TUR
◆ Oto ses ayar (Auto volume)
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her
kanal de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay
de¤ildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n›
düflürerek ya da modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n›
yükselterek, istenen kanal›n ses düzeyini otomatik olarak
ayarlar.
◆ Melodi (Melody)
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi
duyars›n›z.
◆ Sanal çerve (Virtual Surround; ‹ste¤e Ba¤l›)
Bu özellik, mono ses sinya.erini, iki ayn› sol ve sa¤ kanal
sinyaline dönüfltürür. Aç›k (On) ya da Kapal› (Off)
oldu¤unda, bu ayar Standart (Standard), Müzik (Music),
Sinema (Movie) ve Konuflma (Speech) gibi ses efektlerini
etkiler.
1
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
3
5
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
Ses
œ
Modu
Ekolayzer
Kiflisel
√
√
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
Seçim
Ayar
Ç›k›fl
Ses
Ses (Sound) grubunda kullan›labilecek seçenekler
görüntülenir.
œ
Modu
Ekolayzer
Seçim
Ayar
Özellikleri etkinlefltirmek için œ ya da √ dü¤mesine basarak Aç›k
(On) seçin.
Dolby Laboratories lisans› alt›nda üretilmifltir. “Dolby”,
double-D sembolleri
, Dolby Laboratories’in ticari
markalar›d›r.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Kiflisel
√
√
: Kapal›
: Aç›k
: Aç›k
Oto ses ayar
Melodi
Sanal çevre
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Oto ses
ayar (Auto volume), Melodi (Melody) ya da Sanal çerve
(Virtual Surround)) belirleyin.
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
√
Ana menü görünür.
dü¤mesine bas›n.
➣
Kiflisel
√
: Aç›k
: Aç›k
: Kapal›
Ses (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Ses
œ
Modu
Ekolayzer
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
31
Ç›k›fl
Ses Modunun Seçilmesi (Modele ba¤l›d›r)
TUR
TV
Mute
S.Mode
Still
NICAM
Stereo
A2
Stereo
Yay›n Türü
Ekran göstergesi
Normal yay›n
(Standart ses)
MONO (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (Normal)
Normal yay›n
(Standart ses)
MONO (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
P.STD
S.STD
→
Surround
“S.Mode” dü¤mesi ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerini
kumanda eder/gösterir.
Güç aç›kken bu mod, geçerli yay›na ba¤l› olmak üzere ya
“Dual-I” ya da “Stereo” ön ayara otomatik olarak geçer.
STEREO ↔ MONO
(Zorlamal› mono)
◆ Al›m koflullar› bozuldu¤unda, ses modu MONO
haldeyken dinleme yapmak daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana
geliyorsa MONO’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (önde ya da
yanda) “AUDIO-L” girifline ba¤lay›n. Mono ses yaln›zca
sol hoparlörden gelirse, S.Mode dü¤mesine bas›n.
32
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
TUR
“Sleep” dü¤mesine bas›ld›ktan sonra televizyonun otomatik
olarak Bekleme (Standby) moduna geçmesinden önceki zaman
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
Display
1
Uzaktan kumanda üzerindeki Sleep dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmad›ysa Kapal›
(Off) görüntülenir. Zaman ayarl› kapanma
ayarlanm›flsa, ekranda, televizyonun bekleme
moduna al›nmas›ndan önceki kalan süre gösterilir.
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ON
Önceden ayarl› sürelerin (30, 60, 90, 120, 150, 180) s›rayla
geçmesi için Sleep dü¤mesine ard arda bas›n.
Sonuç:
3
P.Size
Zamanlay›c› “0” a geldi¤i zaman televizyon otomatik
olarak bekleme moduna geçer.
Zaman ayarl› kapanma ifllevini iptal etmek için Sleep dü¤mesine
ard arda bas›n ve Kapal› (Off) ayar›n› seçin.
33
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi
TUR
Fonksiyon
Dil
Zaman
: Türkçe
√
√
: Aç›k
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
Televizyonun saatini ayarlayarak “Display” dü¤mesine
bast›¤›n›zda geçerli saatin ekranda görünmesini seçebilirsiniz.
Otomatik açma/kapatma zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için
saat ayarlanm›fl olmal›d›r.
➣
√
√
Girifl
Ç›k›fl
1
Televizyonun ön panelinde “ I ” dü¤mesine
bast›¤›n›zda, saat ayar› s›f›rlanacakt›r.
Menu dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Zaman
Saat
Zamanlama
3
4
Seçim
Ayar
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
: -- : -- am
: Kapal›
Ç›k›fl
Zaman
Seçim
: 11 : 18 am
: Kapal›
Ayar
Ç›k›fl
Display
Text/Mix
P.Size
Info.
Sleep
34
Perfect Focus
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Saat
Zamanlama
Ana menü görünür.
Saat (Clock) seçili durumda, Zaman (Time) grubunda
bulunan seçenekler görüntülenir.
5
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
6
Tamamlay›nca TV dü¤mesine bas›n.
7
Bunu yapmak için:
“Display” dü¤mesine basma
say›s›:
kanal bilgisini göstermek
Bir kez.
geçerli saati göstermek
‹ki kez.
gösterimi kapatmak
Üç kez
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
TUR
Televizyonun afla¤›daki ifllemleri yapmas› için Açma/Kapatma
(On/Off) zamanlay›c›lar›n› ayarlayabilirsiniz:
◆ Otomatik olarak aç›lma ve ayarlama s›ras›nda
seçti¤iniz kanal› gösterme
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanma
➣
1
2
Fonksiyon (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Fonksiyon (Function) grubunda kullan›labilecek
Sonuç:
seçenekler görüntülenir.
dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) grubunda kullan›labilecek seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
5
Zamanlama (Timer) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
6
Aç›k (On) seçmek için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Aç›l›fl (On time) ve Kapan›fl (Off time) seçenekleri
Sonuç:
görünür.
7
√
√
: Aç›k
Konvergens
Mavi ekran
Plug & Play
Gösteri
Seçim
√
√
Girifl
Ç›k›fl
Zaman
Saat
Zamanlama
Seçim
: 11 : 19 am
: Kapal›
Ayar
Ç›k›fl
Zaman
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
Seçim
:
:
:
:
11 : 19
Aç›k
-- : --- : --
am
am
am
Ayar
Ç›k›fl
Aç›l›fl (On time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
Televizyonun otomatik olarak aç›lmas›n› istedi¤iniz saati ayarlay›n.
◆ Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. ▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak saati ya da dakikay›
ayarlay›n.
8
: Türkçe
Menu dü¤mesine bas›n.
Ana menü görünür.
Sonuç:
3
4
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Bir önceki
sayfadaki “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi”
bölümüne bak›n). Daha önce saati ayarlamad›ysan›z, ‹lk
önce saati ayarlayin (Set the clock first) mesaj› görünür.
Fonksiyon
Dil
Zaman
Kapan›fl (Off time) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. Ayn›
yolla televizyonun otomatik olarak kapanmas›n› istedi¤iniz saati
ayarlay›n.
Zaman
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
Seçim
➣
◆ Televizyonu Bekleme modunda b›rakt›¤›n›zda...
- Zamanlay›c› Kapal›yken LED (Bekleme ve Zamanlay›c›
göstergesi) Yeflil yanar.
- Zamanlay›c› Aç›kken, LED Turuncu yanar.
◆ Zamanlay›c› Aç›kken televizyonu Aç›k duruma
getirdi¤inizde LED K›rm›z› yanar.
➣
:
:
:
:
11 : 19
Aç›k
06 : 00
-- : --
am
am
am
Ayar
Ç›k›fl
Zaman
Saat
Zamanlama
Aç›l›fl
Kapan›fl
:
:
:
:
11 : 19
Aç›k
06 : 00
11 : 30
am
am
pm
Kullan›lmad›¤›nda Güç
Zamanlay›c›y› “Aç›k” (On) olarak ayarlad›¤›n›zda, televizyon
aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir kumanday›
çal›flt›rmazsan›z televizyon kapat›lacakt›r. Bu ifllev yaln›zca
zamanlay›c› “Aç›k” (On) modundayken kullan›l›r ve
televizyonun uzun süre aç›k kalmasindan
kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt› kazalar›n›
ya da fazla ›s›nmay› önleyecektir.
Seçim
Ayar
35
Ç›k›fl
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek
TUR
PIP
PIP
: Kapal›
TV program›n›n ana görüntüsü içinde bir iç görüntü ya da VCR,
DVD gibi harici A/V ayg›tlar›ndan gelen görüntüleri
izleyebilirsiniz. Bu yolla bir TV program›n› ya da Video girdisini
izlerken, bir baflka TV program›n› ya da Video girdisini daha
izleyebilirsiniz.
1
Seçim
Ayar
Sonuç:
Ç›k›fl
PIP
PIP
Seçim
Pr. No
Boyut
: Aç›k
: TV
:P1
: Büyük
Ayar
PIP seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
bas›n.
3
Aç›k (On) seçmek için yeniden œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ç›k›fl
PIP
Seçim
Pr. No
Boyut
: Aç›k
: TV
:P1
: Büyük
Ayar
Ç›k›fl
PIP
PIP
Seçim
Pr. No
Boyut
Seçim
: Aç›k
: TV
:P1
: Büyük
Ayar
PIP
PIP
Seçim
Pr. No
Boyut
Seçim
: Aç›k
: TV
:P1
: Büyük
Ayar
36
Ç›k›fl
Kaynaklar afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - S-VHS1 - S-VHS2.
‹ç resim kayna¤› TV olarak seçildi¤inde (Seçim (Select),
Tiç resmin kanal›n› seçebilirsiniz.
Boyut (Size) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. œ ya da √
dü¤mesine basarak iç resmin boyutunu seçin.
Boyutlar afla¤›daki s›rada görüntülenir (modele göre):
Sonuç:
◆ Büyük (Large) - Küçük (Small) - 12 PIP
- 3 PIP.
◆ Çift ekran (Double), Büyük (Large) - Küçük
(Small) - 12 PIP - 3 PIP.
➣
Ç›k›fl
PIP (Resim içinde Resim) grubunda kullan›labilecek
seçenekler görüntülenir.
Pr. No (Prog.No.) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n. TV
program› izliyorsan›z, œ ya da √ dü¤mesine basarak iç
görüntüde izlemek istedi¤iniz kanal› seçin.
➣
6
Seçim
dü¤mesine
Seçim (Select) seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
œ ya da √ dü¤mesine basarak iç görüntü kayna¤›n› seçin.
Sonuç:
5
PIP
Ana menü görünür.
2
4
Seçim
Menu dü¤mesine bas›n.
◆ 12 PIP: ‹ç resimde haf›zaya al›nm›fl 12 adete kadar
kanal› ayn› anda görüntüleyebilirsiniz.
◆ 12 PIP ya da 3 PIP modunda, de¤ifltirme ve yerlefltirme
ifllemleri yap›lamaz.
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek
TUR
☛
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
Dü¤meler
Özellik
PIP ON
(PIP Aç›k)
Do¤rudan PIP ifllevini açmak ya da
kapatmak için kullan›l›r.
Scan
(Tara)
Belle¤e kaydedilmifl tüm kanallar› s›rayla
taramak için kullan›l›r.
Taramay› durdurmak için yeniden bas›n.
Swap
(De¤ifltir)
Ana resim ile iç resmin yer de¤ifltirmesini
sa¤lamak için kullan›l›r.
➣
Locate
(Yerlefltir)
Display
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ana resim Video modunda ve iç resim TV
modundayken iç resmin kanal›n›
de¤ifltirdikten sonra Swap dü¤mesine
basarsan›z ana resmin sesini
duyamazs›n›z. Bu durumda izledi¤iniz ana
görüntünün kanal›n› yeniden seçin.
P.Size
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
PIP
Scan
Swap
Locate
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ON
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
‹ç resmi saat yönünde hareket ettirmek için
kullan›l›r.
37
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Teletekst Özelli¤i
TUR
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teletekst arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi
hizmeti sunar. Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Yolculuk bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergesi.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
HIZLI MET‹N (FASTEXT) bilgileri.
➣
Teletekst bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden
çok sayfaya bölünmüfltür ve bunlara eriflmek için:
◆ Sayfa numaras›n› girmek
◆ Listeden bir konu seçmek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçmek (FASTEXT
sistemi)
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teletekst bilgilerini televizyonunuzun
ekran›na getirebilirsiniz.
☛
TV
Surround
P.STD
S.STD
Teletekst bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal›n
yay›n al›fl›n›n iyi olmaz› zorunludur. Bu olmazsa:
◆ Baz› bilgiler eksik görüntülenebilir.
S.Mode
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Mute
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1
P
ya da P
kanal› seçin.
2
Text/Mix dü¤mesine basarak teletekst modunu etkinlefltirin.
‹çindekiler sayfas› görünür. ‹stedi¤iniz zaman
Sonuç:
(dizin) dü¤mesine basarak bu sayfay› yeniden
görüntüleyebilirsiniz.
3
Teletekst sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görmek istiyorsan›z
Text/Mix dü¤mesine yeniden bas›n.
4
Teletekst ekran›ndan ç›kmak için yeniden “
bas›n.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
dü¤melerini kullanarak Teletekst hizmeti sunan
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Video
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ON
38
TV” dü¤mesine
Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi
TUR
Bir Teletekst sayfas› göründü¤ünde, gereksinimlerinize uygun
çeflitli seçenekler seçilebilir.
Gösterilecek:
◆ Teletekst bilgileri ile ayn›
anda normal yay›n
Text/Mix dü¤mesine
iki kez
P.STD
S.STD
Bu dü¤melere bas›n:
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Mute
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Menu
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran
Surround
Video
(göster)
Yeniden
(göster)
◆ 4 basamakl› numara
irilerek ikincil bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
ON
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki
kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
•
•
Bir kez
‹ki kez.
◆ Normal ekran
•
Üç kez
(boyut)
39
Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi
TUR
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
dolays›z olarak girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ona
karfl› gelen say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
TV
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir.
Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut) dü¤mesine bas›n. Devam ettirmek için yeniden
bu dü¤meye bas›n.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Mute
VOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
P
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Menu
Still
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Video
Yay›n firmas› FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teletekst
sayfas›nda yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular
uzaktan kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir.
Sezmek istedi¤iniz konuya karfl› gelen renkli dü¤meye bas›n.
Kullan›ma haz›r konular en alttaki durum sat›r›nda görülür.
Sonuç:
Text/Mix
Info.
Sleep
Perfect Focus
PIP
Scan
Swap
Locate
Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er
renklere ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
ON
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n..
Sonuç:
Var olan ikincil sayfalar görünür.
◆ Numara tufllar›n› kullanarak 4 basamakl› numaras›n› girin.
40
Teletekst Sayfalar›n›n Kaydedilmesi
TUR
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teletekst
sayfas› kaydedebilirsiniz.
1
dü¤mesini kullanarak Liste modunu seçin. (‹ste¤e Ba¤l›)
Sonuç:
➣
Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
dü¤mesi LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl
yapmak için kullan›l›r.
TV
2
De¤ifltirilecek sayfan›n numaras›na karfl›l›k gelen renk dü¤mesine
bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
Surround
P.STD
S.STD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Mute
5
lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
bas›n.
S.Mode
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
Still
VOL
P
Menu
Video
(kay›t) dü¤mesine
41
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Harici Girifllere/Ç›k›fllara Ba¤lant›
TUR
TV’nin Arkas›
VIDEO
L - AUDIO - R
MONITOR
OUT
VCR
I AV3
N
P
U
T AV2
②
Dekoder/
Video oyun cihaz›
①
③
Video disk oynat›c›
AV1(RGB IN)
ya da
Uydu al›c›s›
➃
➢
AV1, video oyunlar› cihazlar› ya da video disk oynat›c›lar gibi RGB ç›k›fl›
olan cihazlar için kullan›l›r.
① Bu uç flunlara tak›labilir:
◆ Bir SCART ba¤lant›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
② ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaset kopyalamak istiyorsan›z, kaynak VCR’› AV2’ye, hedef VCR’› da
AV3’e ba¤lay›n. Böylece sinyali AV2’den AV3’e yönlendirebilirsiniz.
③ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
➃ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› AV2’ye, VCR’› AV3’e ba¤lay›n. Böylece sinyali AV2’den
AV3’e yönlendirebilirsiniz.
☛
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi
ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
42
DVD Girifline Ba¤lanmas›
TUR
➢
DVD ç›k›fl› olmayan cihazlar için DVD RCA ba¤lant›lar› kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
DVD
Y
Pb
DVD
Pr
A L
U
D
I
O R
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas›
➢
AUDIO OUT RCA ba¤lant›lar› ses sitemi gibi cihazlarda (Çevresel ses
efektinden tümüyle yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Ses sistem
A
U
L
D
I
O
R O
U
T
43
RCA Girifline Ba¤lanmas› (Modele ba¤l›d›r)
TUR
➢
RCA (VIDEO + AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar›, kameralar, video disk oynat›c› ve baz› video oyun cihazlar›
için kullan›l›r.
TV’nin Önü
Kamera
Video oyun cihaz›
TV’nin Yan›
Video disk oynat›c›
S-Video Girdisine Ba¤lanmas› (Modele ba¤l›d›r)
TV’nin Önü
➢
S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya
da VCR gibi S-VIDEO ç›k›fl› olan cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
①
ve
Kamera
VCR
TV’nin Arkas›
S-VIDEO1
① Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oynatmak için hem S-VIDEO
hem de RCA ba¤lant›lar›n›n birlikte kullan›lmas› gerekir.
44
Ek Hoparlörlerin Ba¤lanmas› (modele ba¤l›d›r)
TUR
Surround ses sisteminin avantajlar›ndan
yararlanmak için, ek hoparlörler
ba¤lamal›s›n›z.
TV’nin Arkas›
Hoparlör terminalleri, televizyonun arka taraf›nda
bulunmaktad›r:
◆ Sol surround hoparlörler için iki adet (L ile
iflaretli)
◆ Sa¤ surround hoparlörler için iki adet (R ile
iflaretli)
◆ Orta hoparlör için iki adet (C ile iflaretli);
(‹ste¤e ba¤l›)
➢
Ses kalitesini artt›rmak için ba¤lant›lar› flu flekilde yap›n:
◆ K›rm›z› kabloyu, k›rm›z› terminale
◆ Siyah kabloyu, siyah terminale
Di¤er Kaynaklardan Al›nan Resmin Görüntülenmesi
Çeflitli ses ve video sistemlerinin ba¤lant›lar›n› yapt›ktan sonra
uygun girdiyi seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
TV
Surround
1
Tüm gerekli ba¤lant›lar›n yap›lm›fl oldu¤unu kontrol edin.
2
Televizyonunuzu aç›n ve arka arkaya Video dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➣
➣
Girifl kaynaklar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - S-VHS1 - S-VHS2 DVD.
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
Menu
Video
Seçilen kayna¤a ba¤l› olarak resim otomatik olarak
görünebilir.
Yeniden televizyon programlar›n› izlemeye dönmek için
TV dü¤mesine bas›n ve istenen kanal›n numaras›n›
seçin.
45
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TUR
Bu TV’nin uzaktan kumandas› TV’ye kumanda etmenin yan›
s›ra neredeyse her tür VCR’a, Kablo Al›c›s›na ya da DVD’ye de
kumanda edebilir.
Power
➣
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TV
VCR
Cable
DVD
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
SET
Uzaktan kumanda bir baflka firman›n üretti¤i TV cihazlar› ile
uyumlu olmayabilir.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
1
Kablolu TV al›c›s›, VCR ya da DVD’nin gücünü kapat›n.
2
Di¤er cihaz› (TV, VCR, Kablo, DVD) etkinlefltirmek için cihaz
seçim tufllar›ndan uygun olana bas›n.
Örnek:
Uzaktan kumandan›z›n VCR’›n›z› çal›flt›racak flekilde
programlamak istiyorsan›z, uzaktan kumandadaki
VCR dü¤mesine bas›n.
3
SET dü¤mesine bas›n.
4
Üreticinin kodunu girmek için numara dü¤melerine bas›n. Her kod
üç basamakl› olmal›d›r.
Örnek:
“6” kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar›na bas›n.
“76” kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar›na bas›n.
➣
5
Uzaktan kumandadaki Power ( ) dü¤mesine bas›n. Seçti¤iniz
cihaz aç›lmal›d›r. Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak
ayarlanm›flt›r.
➣
6
Cihaz›n›z›n kodunu ö¤renmek için uzaktan kumanda kod
tablolar›na bak›n. Birden fazla kod varsa, do¤rusunu bulana
kadar her birini tek tek deneyin.
Aç›lmazsa, yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n ama cihaz›n›z›n
markas› için listelenen di¤er kodlardan birini deneyin.
Listede baflka bir kod belirtilmemiflse, VCR/DVD için “000”
ile “089” aras›ndaki, Kablolu TV al›c›s› için “000” ile “077”
aras›ndaki her kodu deneyin.
Uzaktan kumandan›z bir kez ayarland›ktan sonra, Kablolu TV
al›c›s›, VCR ya da DVD için uzaktan kumandan›z› kullanmak
istedi¤iniz zaman SET dü¤mesine bas›n.
➣
◆ Uzaktan kumandan›z VCR, Cable ya da DVD
modundayken, ses seviyesi dü¤meleri hala TV’nin ses
düzeyine kumanda eder.
◆ Uzaktan kumandan›z TV ya da Cable modundayken,
VCR ya da DVD kumanda dü¤meleri (Oynat , Duraklat,
vb) hala sizin VCR’›n›z› ya da DVD’nizi kumanda eder.
46
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TUR
TV Uzaktan Kumanda Kodlar›
A-Mark
Admiral
Akai
Anam
Aoc
Bell & Howell
Broksonic
Candle
Centrion
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Onwa
50
67
Optonica
69
68
Panasonic
37, 47, 64, 41, 50
6, 37, 20, 56
6, 12, 20, 46, 50
Penney
64, 72, 58, 82
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
65, 26
6
Portland
88, 6, 90
Concerto
Contec
Coronado
Craig
Croslex
Crown
Curtis-Mathes
CXC
Daewoo
50, 78, 83, 81
Proton
1, 31, 6, 90, 77, 78
88, 90
Quasar
72, 58
7, 49, 50
Radio Shack
30
RCA
50
Realistic
1, 6, 20, 90, 17, 31
50
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Sampo
Samsung
Sanyo
50, 92, 25, 90
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
8, 49, 50, 25
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
89, 80, 62, 78, 13, 14
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
Scott
1, 50, 19, 90, 6
Daytron
1, 6, 20
Sears
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
23, 36
Fisher
8, 80, 61, 15, 125
Funai
50, 19, 69, 6
General Electric
Goldstar
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
Signature
Soundesign
Sylvania
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
82
Tatung
JBL
82
Techwood
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
1, 50, 12, 6, 19
37
SSS
Infinity
JVC
77, 74
Spectricon
Hitachi
JC Penney
84, 6, 114
Sony
Symphonic
Teknika
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
Telefunken
96, 97
Telerent
84
TMK
1, 6, 90
47
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TUR
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
22, 25
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Bell & Howell
11
Panasonic
Broksonic
19
Pentax
Candle
16, 18 ,22, 54, 55, 61
Canon
17, 62
Philco
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
Colortyme
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
Pentex Research+
15
17, 62, 84, 86
14, 44
55
17, 38, 62, 65
17
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
11
23, 25
Quasar
17, 53
9
Dynatech
24
RCA
36
Samsung
Emerson
16, 24, 40, 41
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
23
Dimensia
Electrohome
16, 24
Radio Shack/Realistic
11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51,
Sansui
25
56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
11, 21
Fisher
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
Funai
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
General Electric
Go Video
16
Goldstar
18, 23, 55, 69
Harman Kardon
Hitachi
23
14, 24, 44, 45
Instant Replay
JC Penney
JCL
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
Kenwood
11, 23, 25, 39, 55
KLH
82
LG
1, 2, 7
Signature
Sony
Sylvania
Symphonic
Tandy
Tatung
Teac
Technics
Teknika
Lloyd
24
TMK
Logik
40
Toshiba
24
Toshiko
LXI
Magnavox
Marantz
17, 38, 62, 65
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
48
Totevision
24
26, 35, 47
17, 24, 38, 62, 65
24
11, 24
39
24, 39, 78
17
17, 18, 24, 30
76
14, 22, 28, 57, 58
18
16,18
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TUR
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
Anvision
15, 16
Pioneer
Cable Star
15, 16
Randtek
26, 28, 52
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
Dongkuk
4
Regency
Eagle
10, 41
15, 16
SAEWOO
7
Eastern International
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
GI
Hamlim
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
Macom
Magnavox
Nawoo
6
45, 51
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
NSC
17
Oak
24, 46
Osk Sigma
Panasonic
Philips
24
11, 35, 47, 69
Stargate2000
66
Sylvania
19, 67
TaePyungYang
2
Texscan
Tocom
19, 67
25, 29, 57, 58, 63
Unika
39, 40, 49
Universal
Viewstar
59, 60
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Warner Amex
Zenith
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
49
SCART Ba¤lant› Kablolamas› (AV1)
TUR
Televizyonunuza, SCART ba¤lant›s› üzerinden baflka cihazlar ba¤lamak istiyorsan›z, A/V
kablolar›n› afla¤›daki gibi ba¤latmak için bayiinize ya da yetkili bir teknisyene baflvurun.
50
Pim
Sinyal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ses ç›k›fl› Sa¤
Ses girifli Sa¤
Ses ç›k›fl› Sol
Ses flasi dönüflü
Video flasi dönüflü (RGB mavi)
Ses girifli Sol
RGB mavi girifli
De¤ifltirme voltaj›
Video flasi dönüflü (RGB yeflil)
RGB yeflil girifli
Video flasi dönüflü (RGB k›rm›z›)
RGB k›rm›z› girifli
Kapatma sinyali (RGB geçifli)
Video flasi dönüflü
Kapatma sinyali toprak
Video ç›k›fl›
Video girifli
Süzme/flasi dönüflü
Sorun Belirleme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
TUR
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki kolay denetimleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n›
kaydedin ve yerel bayiinizle iliflki kurun.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› oldu¤unu kontrol edin.
◆ “ I ” ve Power ( ) dü¤mesine bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki Mute dü¤mesine bas›lm›fl olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
Resim yok ya da Siyah-Beyaz resim
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› belirleyin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆
Uzaktan kumanda iyi çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (yay›n penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› temizleyin.
Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullanmaya ba¤l›d›r.
51
- SATIfi SONRASI SERV‹S
- Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis temsilcinizle
görüflmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482
EMC : Nemko Korea
300-2, Osan-Ri, Mohyun-Myun, Youngin City
Kyungki-Do, Korea
Tel: +82 31 322 2333
Fax: +82 31 322 2332
BP68-00091A-03
Download PDF