Samsung | CS-34Z6HF | Samsung CS-34Z6HF Kullanım kılavuzu

RENKL‹
TELEV‹ZYON
Kullan›c› Klavuzu
Cihaz› çal›flt›rmadan önce, bu klavuzu dikkatlice
okuyun ve gelecekteki kullan›mlar için saklay›n.
TELETEXT
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (OPS‹YON)
AV-BA⁄LANTISI
Güvenlik Bilgileri
TUR
Bu çizimler televizyonunuzla ilgili uyar›lar› göstermektedir.
75%
10%
35¡
H
H
5¡
Televizyonunuzu afl›r› s›cakl›k
koflullar›na (5°C alt› ve 35°C
üstü) ve afl›r› neme (%10 dan
düflük ve %75 den yüksek)
maruz b›rakmay›n.
Televizyonu direkt günefl
›fl›¤›na maruz b›rakmay›n.
Televizyonun üzerine s›v›
madde dökmeyin.
E¤er televizyonunuz
bozulursa kendiniz tamir
etmeye çal›flmay›n. Yetkili
servisle temasa geçin.
F›rt›nal› havalarda (özellikle
y›ld›r›m oldu¤unda)
televizyonu elektrik prizinden
çekin ve antenini ç›kar›n.
E¤er uzaktan kumanda uzun
süre kullan›lmayacaksa,
pillerini ç›kar›n ve serin, kuru
bir yerde saklay›n.
BU C‹HAZ ENDÜSTR‹YEL KULLANIM ‹Ç‹N DE⁄‹LD‹R
Dikkat
D‹KKAT
ELEKR‹K fiOKU
R‹SK‹ AÇMAYIN!
!
D‹KKAT: ELEKTR‹K fiOKUNA SEBEB VERMEMEK
‹Ç‹N ARKA KAPA⁄I ÇIKARTMAYIN, ‹ÇERDE KULLANICI
TARAFINDAN TAM‹R ED‹LEB‹LECEK PARÇA
BULUNMAMAKTADIR. YETK‹L‹ SERV‹S ELEMANINA
BAfiVURUN.
UYARI: fiOK VEYA YANGIN ‹LE SONUÇLANAB‹LECEK
ZARARI ENGELLEMEK ‹Ç‹N. BU C‹HAZI YA⁄MUR VEYA NEME
MARUZ BIRAKMAYIN.
☛
Voltaj televizyonun arkas›nda
gösterilmifltir ve frekans› 50 veya
60 Hz.dir.
2
Üçgen içerisindeki y›ld›r›m ve ok
ucu cihaz›n içerisinde yükse voltaj
oldu¤unu gösteren uyar› iflaretidir.
Üçgen içerisindeki ünlem iflareti
ürünle ilgili önemli aç›klamalar
konusunda sizi uyaran uyar›
iflaretidir.
!
Mod
Sistem
CW/
WS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, L/L’,
NTSC4.43
CS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I,
NTSC4.43/3.58
SAMSUNG televizyon sat›n
ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.
TUR
Lütfen bu bilgileri okumak için zaman ay›r›n,
bunlar televizyonunuzu daha kolay
kullanman›z› sa¤layacakt›r.
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
■
Güvenlik Bilgileri .........................................................................................................
Dikkat...........................................................................................................................
2
2
◆ TELEV‹ZYONUNUZU BA⁄LAMA VE HAZIRLAMA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrol Pnaelleri (modele ba¤l› olarak)......................................................................
Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak) ........................................................................
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda (modele ba¤l› olarak)...................................................
Anten veya Kablo Televizyon fiebekesi Ba¤lama.....................................................
AV-Ba¤lant›s› Olmayan VCR Ba¤lama......................................................................
Uydu Al›c› Ba¤lama ....................................................................................................
Dekoder Ba¤lama.......................................................................................................
‹lave Hoparlörleri Ba¤lama .........................................................................................
Uzaktan Kumandaya Pil Takma.................................................................................
Televizyonunuzu Açma ve Kapama ..........................................................................
Televizyonunuzu Bekleme Moduna Alma.................................................................
Uzaktan Kumanday› Tan›ma......................................................................................
Tak ve Çal›flt›r..............................................................................................................
Dil Seçimi ....................................................................................................................
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
◆ KANALLARI AYARLAMA
■
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi .............................................................................
Kaydedilmifl Kanallar›n S›ralanmas›...........................................................................
Kanallar›n Manuel Kaydedilmesi................................................................................
Kanallara ‹sim Verilmesi .............................................................................................
Çocuk Kilidini Çal›flt›rma ve ‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›.................................
Bilgilerle Kanal Seçme................................................................................................
Tarama Modunu De¤ifltirme ......................................................................................
16
17
18
20
21
22
22
◆ TELEV‹ZYONUNUZU KULLANMA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Dijital Gürültü Azaltma Özelli¤ini Devreye Alma/Devreden Ç›karma........................
Tilt Kontrol Özelli¤ini Kullanma ..................................................................................
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤ini Kullanma (Opsiyon) .........................
Mavi Ekran Modunu Ayarlama...................................................................................
Resim Boyutunu Seçme ............................................................................................
Resim Standart›n› De¤ifltirme.....................................................................................
Resim Ayarlar›n› Ayarlama .........................................................................................
Sesi Ayarlama.............................................................................................................
Sesi Otomatik olarak Ayarlama..................................................................................
Sesi Geçici Olarak Kapatma ......................................................................................
Ses Modunu Seçme (modele ba¤l› olarak) ...............................................................
Ses Standart›n› Seçme...............................................................................................
Ses Ayarlar›n› Ayarlama .............................................................................................
3
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
TUR
‹çindekiler (devam)
◆ TELEV‹ZYONUNUZU KULLANMA (devam)
■
■
■
■
■
■
■
Dolby Pro-logic Ayarlama...........................................................................................
Dolby Tercihleri Ayarlama ..........................................................................................
Kulakl›klar› Ba¤lama....................................................................................................
Kulakl›k Tercihlerinizi Ayarlama..................................................................................
Uyku Zamanlay›c›y› Ayarlama ....................................................................................
Zaman› Ayarlama ve TV’yi Otomatik olarak Açma/Kapama .....................................
Resim ‹çinde Resim (Opsiyon) ..................................................................................
30
31
32
32
33
33
34
◆ TELETEXT ÖZELL‹⁄‹N‹ KULLANMA
■
■
■
■
Teletext Özelli¤i...........................................................................................................
Teletext Ekran›n› Görüntüleme ..................................................................................
Ekran Seçeneklerini Seçme .......................................................................................
Teletext Sayfas›n› Seçme ...........................................................................................
36
37
38
39
◆ AV-BA⁄LANTI ÖZELL‹⁄‹N‹ KULLANMA
■
■
■
■
■
Yeni AV-Ba¤lant› Özelli¤i............................................................................................
AV-Ba¤lant›l› VCR Ba¤lama .......................................................................................
AV-Ba¤lant› VCR’›n›z› Ayarlama ................................................................................
AV-Link Özelli¤inden Do¤rudan Kay›t .......................................................................
Programl› Kay›t Zamanlay›c›y› Ayarlama ...................................................................
40
40
41
42
43
◆ BA⁄LANTILAR ÜZER‹NE ‹LAVE B‹LG‹LER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ses/Video Sistemlerini Nas›l Ba¤layaca¤›n›za Karar Verme ....................................
Ba¤lant› ‹puçlar› ..........................................................................................................
Ext 1, 2 veya 3 SCART Girifl/Ç›k›fl Ba¤lama .............................................................
RCA Girifle Ba¤lama (modele ba¤l› olarak)...............................................................
S-Video Girifle Ba¤lama (modele ba¤l› olarak) .........................................................
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lama (modele ba¤l› olarak) .............................................................
PC Girifline Ba¤lama (Opsiyon).................................................................................
D›fl Kaynaklardan Resim Görüntüleme .....................................................................
Bir Girifli Ext 2 veya Ext 3 Ç›k›fl›na Yönlendirme.......................................................
SCART Ba¤lay›c› Kablolama (Ext 1, Ext 2 veya Ext 3) .............................................
44
45
46
46
47
47
48
49
49
50
◆ KULLANIM ‹Ç‹N TAVS‹YELER
■
Sorun Giderme Yetkili Servise Dan›flmadan Önce ...................................................
Semboller
Bas
4
‹ttir
Önemli
☛
➢
Not
Bas›l› Tutun
51
Kontrol Pnaelleri (modele ba¤l› olarak)
➣
Modelinize ba¤l› olarak sizin televizyonunuzdaki gerçek
yap›land›rma farkl› olabilir.
❶ TV/VIDEO SEÇ‹M‹
❷ LOKAL MENÜYE ER‹fi‹M
❸ SES AYARI
❹ KANAL SEÇ‹M‹
➣
TUR
❺ GÜÇ
❻ BEKLEME GÖSTERGES‹
❼ UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ
Panel üzerindeki Dü¤meleri Kullanma
E¤er uzaktan kumanda çal›flmamaya bafllarsa veya uzaktan kumanday› kaybederseniz televizyonun
panelindeki dü¤meler ile afla¤›dakileri yapabilirsiniz:
◆ Bekleme modunda iken televizyonu açmak ve kanallar› seçmek (▼ C/P.
▲)
◆ Lokal menüye eriflim (LOCAL MENU)
◆ Sesi Ayarlama ( -
+)
◆ Video girifl modlar›n› de¤ifltirme ( TV/VIDEO veya ▼ C/P.
- modele ba¤l› olarak
▲)
5
Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)
➣
TUR
Modelinize ba¤l› olarak sizin televizyonunuzdaki gerçek
yap›land›rma farkl› olabilir.
TV’nin Arkas›
R
L
R
L
REAR SPEAKER (16Ω)
AUDIO
OUT
WOOFER
R
L
REAR SPEAKER (16Ω)
C
CENTER SPEAKER (8Ω)
L
R
AUDIO OUT
C
CENTER SPEAKER (8Ω)
75Ω
75Ω
EXT2
(VCR)
EXT2
(VCR)
VHF/UHF
VHF/UHF
EXT3
(DECODER)
EXT1
EXT3
(DECODER)
EXT1
AV-link
AV-link
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❼
HOPARLÖR BA⁄LAYICILAR
RCA SES ÇIKIfi BA⁄LAYICILAR
WOOFER HOPARLÖR BA⁄LAYICI (OPS‹YON)
ORTA HOPARLÖR BA⁄LAYICILAR (OPS‹YON)
TAM RGB AV-LINK G‹R‹fi/ÇIKIfi BA⁄LAYICI
VIDEO/S-VIDEO G‹R‹fi/ÇIKIfi BA⁄LAYICI
VIDEO G‹R‹fi/ÇIKIfi BA⁄LAYICI, RGB
75Ω COAKS‹YEL BA⁄LAYICI ANTEN/KABLO fiEBEKE ‹Ç‹N
TV’nin Yan›
TV’nin Önü
S-VIDEO
VIDEO
(MONO)L-AUDIO-R
❶ RCA SES G‹R‹fi BA⁄LAYICILAR
❷ RCA VIDEO G‹R‹fi BA⁄LAYICI
❸ S-VIDEO G‹R‹fi BA⁄LAYICI
❹ KULAKLIK BA⁄LAYICI
❺ PC G‹R‹fi BA⁄LAYICI (OPS‹YON)
6
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda (modele ba¤l› olarak)
TUR
AV-BA⁄LANTI VCR KAYIT
AV-LINK VCR STOP
OTOMAT‹K KAPAMA
VCR FONKS‹YONLARI;
(STOP/REWIND/PLAY/PAUSE/
FAST-FORWARD)
Power
TELEV‹ZYON BEKLEME DÜ⁄MES‹
NÜMER‹K DÜ⁄MELER
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹
GEÇ‹C‹ SES KAPATMA
SONRAK‹ KANAL/
TELETEXT SONRAK‹ SAYFA
PIP FONKS‹YONLARI (OPS‹YON);
PIP AÇIK/SWAP/YERLEfiT‹R/
BOYUT AYARI/SAB‹T/TARAMA/
KANAL SEÇ‹M‹ (P)/
ÇOKLU PIP/KAYNAK SEÇ‹M‹ (TV/VIDEO)
➢ E¤er ‘PIP’ ‘Kapal›’ ise SAB‹T
dü¤mesi ana resmi dondurmak
için kullan›l›r.
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR,
KABLO, DVD OYNATICI ‹Ç‹N
ÇALIfiTIRMA
TUNER/KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
MENÜ EKRANI/
‹S‹M ‹LE PROGRAM SEÇ‹M‹
MENÜDEK‹ ‹MLEC‹ KONTROL ETME
SES AZALTMA
SES ARTTIRMA
DE⁄‹fiT‹RME ONAYI
TELETEXT ALT-SAYFA
EKRAN ÜSTÜ GÖSTERGE/
TELETEXT ÇA⁄IRMA
TELETEXT GÖRÜNTÜ/KARIfiTIR
B‹LG‹ EKRANI
ÖNCEK‹ KANAL/
TELETEXT ÖNCEK‹ SAYFA
RES‹M BOYUTU/TELETEXT BOYUTU
SES MODU SEÇ‹M‹/
TELETEXT ‹PTAL
TARAMA MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT BAfiLIK SEÇ‹M‹
SES STANDARTI SEÇ‹M‹ RES‹M
STANDARTI SEÇ‹M‹
➢
RES‹M STANDARTI SEÇ‹M‹
Ileticinin çal›flmas› Lamban›n ›fl›¤› TV setin üzerinde oldu¤unda anormal veya
normal çal›flmayacak flekilde olabilir.
7
Anten veya Kablo Televizyon fiebekesi Ba¤lama
TUR
Televizyon kanallar›n› düzgün olarak izleyebilmek için,
afla¤›daki kaynaklardan birinden sinyal al›nmal›d›r:
◆ Harici bir anten
◆ Kablo televizyon flebekesi
◆ Uydu flebekesi (daha fazla detay için sayfa 10’e
bak›n›z)
1
‹lk üç durumda, anten veya flebeke girifl kablosunu
televizyonun arkas›ndaki 75Ω koaksiyel sokete tak›n.
2
E¤er dahili anten kullan›yosan›z, teleyizyonunuzu ayarlarken
temiz ve keskin bir resim elde edene kadar çevirmeniz
gerekebilir.
Daha fazla detay için:
◆ “Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi” sayfa 16
◆ “Kanallar›n Manuel Kaydedilmesi” sayfa 18
TV’nin Arkas›
75Ω
veya
Kablo Televizyon
fiebekesi
➢
8
E¤er kablo flebekesine abone olmak istiyorsan›z yerel
sat›c›n›za dan›fl›n.
AV-Ba¤lant›s› Olmayan VCR Ba¤lama
TUR
Afla¤›dakileri kullanarak televizyonunuza VCR
ba¤layabilirsiniz:
◆ Koaksiyel kablo
◆ SCART kablo
◆ S-Video kablo
TV’nin Arkas›
75Ω
EXT2
(VCR)
EXT3
(DECODER)
EXT1
AV-link
1
Anten girifl fiflini VCR daki uygun sokete tak›n.
2
Koaksiyel kabloyu flunlara ba¤lay›n:
◆ VCR anten ç›k›fl soketi
◆ Televizyon anten girifl soketi
3
4
Daha iyi resim kalitesi elde etmek ve buna ilaveten VCR ayar
ifllemlerini basitlefltirmek için, afla¤›dakiler aras›nda SCART
kablosu ba¤lant›s› yapabilirsiniz:
◆ VCR üzerindeki AV (SCART) soketi
ve
◆ Televizyonun arkas›ndaki SCART soketi (daha fazla ayr›nt›
ve de¤iflik ba¤lant› olanaklar› için sayfa 44’e bak›n)
➢ Y/C sinyali iflleyebilece¤i için Ext 2 ba¤lay›c›y›
kullanman›z tavsiye olunur (luminans ve krominans).
Anten Ç›k›fl
SCART
Kablosu
OUT TO TV
DECODER
L
G
AV
M
IN FROM
ANT.
ATT.
A
M
TEST
A
COUL
N/B
Anten Girifl
VCR’›n›z› televizyonunuza ayarlamak için VCR ile birlikte
sa¤lanan talimatlara bak›n.
9
Uydu Al›c› Ba¤lama
TUR
Bir uydu flebekesi ile yay›nlanan televizyon programlar›n›
seyretmek için, TV setine uydu al›c›y› ba¤laman›z gereklidir.
hem uydu al›c› hem de VCR ba¤lamak isterseniz,
➢ E¤er
ba¤lant›lar afla¤›daki gibi olmal›d›r:
TV’nin Arkas›
75Ω
◆ Al›c› VCR’a
◆ VCR televizyona
(daha fazla detay için sayfa 44-47 ye bak›n)
Aksi takdirde, al›c›y› do¤rudan televizyona ba¤lay›n.
EXT2
(VCR)
EXT3
(DECODER)
EXT1
AV-link
veya
SCART kablo kullanma
Al›c› SCART kablosunu televizyonun arkas›ndaki SCART
ba¤lay›c›lardan birine ba¤lay›n (çeflitliba¤lant› olanaklar› ile ilgili daha
fazla detay için sayfa 44’e bak›n).
Uydu al›c›
Koaksiyel kablo kullanma
Koaksiyel kabloyu flunlara ba¤lay›n:
◆ Al›c› ç›k›fl soketi.
◆ Televizyon anten girifl soketi.
Dekoder Ba¤lama
Kodlu iletiflim sinyalini çözmek için, TV setine dekoder
ba¤laman›z gereklidir.
TV’nin Arkas›
75Ω
EXT2
(VCR)
EXT3
(DECODER)
EXT1
AV-link
hem dekoder hem de VCR ba¤lamak isterseniz,
➢ E¤er
ba¤lant›lar afla¤›daki gibi olmal›d›r:
◆ Dekoder VCR’a
◆ VCR televizyona
(daha fazla detay için sayfa 44-47 ye bak›n)
Aksi takdirde, dekoderi do¤rudan televizyona
ba¤lay›n.
veya
Dekoder
SCART kablo kullanma
Al›c› SCART kablosunu televizyonun arkas›ndaki SCART
ba¤lay›c›lardan birine ba¤lay›n (çeflitliba¤lant› olanaklar› ile ilgili daha
fazla detay için sayfa 44’e bak›n).
Koaksiyel kablo kullanma
Koaksiyel kabloyu flunlara ba¤lay›n:
◆ Al›c› ç›k›fl soketi.
◆ Televizyon anten girifl soketi.
10
‹lave Hoparlörleri Ba¤lama
TUR
E¤er bir program› dinlemeyi ve kaydetmeyi Dolby Surround
kullanarak yapmak isterseniz, ilave hoparlör ba¤layabilirsiniz.
Dört hoparlör terminali televizyonun arkas›ndad›r.
◆ ‹ki tane sol hoparlör için (L iflaretli)
◆ ‹ki tane sa¤ hoparlör için (R iflaretli)
◆ ‹ki tane orta hoparlör için (C iflaretli); Opsiyon
Ses kalitesini artt›rmak için afla¤›daki ba¤lat›lar› yap›n:
◆ K›rm›z› kablo k›rm›z› terminale
◆ Siyah kablo siyah terminale
1
R
L
REAR SPEAKER (16Ω)
C
CENTER SPEAKER (8Ω)
OPTION
Opsiyon
Terminale kablo ba¤lamak için, t›rna¤› gidebildi¤i kadar içeri
itin.
2
Kabloyu plastik korumaya kadar delikten içeri itin.
3
T›rna¤› b›rak›n.
TV’nin Arkas›
Sonuç: Kablo yerine girmifl ve s›k›ca oturmufltur.
4
‹fllemi her kablo için tekrarlay›n.
5
Kablolar›n öteki ucunu hoparlörlere ba¤lay›n.
Uzaktan Kumandaya Pil Takma
Uzaktan kumandan›n pillerini afla¤›daki durumlarda takman›z
veya de¤ifltirmeniz gereklidir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumandan›n düzgün çal›flmad›¤›n›
farketti¤inizde
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤› sembole bast›r›p
ç›kartmak için yavaflça çekin.
2
‹ki tane R03, UM4, “AAA” veya dengi pili polaritelerine dikkat
ederek yerlefltirin:
◆ pil üzerindeki + uzaktan kumandada ki + ya
◆ pil üzerindeki - uzaktan kumandada ki - ye
3
Kapa¤› uzaktan kumandan›n alt› ile hizaland›r›n ve yerine tak›n.
➢
Pil tiplerini kar›flt›rmay›n örn. Alkalin ve mangan.
11
Televizyonunuzu Açma ve Kapama
TUR
Elektrik kablosu televizyonun arkas›na ba¤l›d›r.
1
Elektrik fiflini uygun sokete tak›n.
➢
2
Voltaj televizyonun arkas›nda gösterilmifltir ve frekans› 50
veya 60 Hz.dir.
Televizyonun önündeki ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) (
dü¤mesine bas›n.
)
Sonuç: Ön paneldeki Bekleme göstergesi ›fl›¤› yanar.
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandan›n üzerindeki
POWER (GÜÇ) dü¤mesine ( ) bas›n.
Sonuç: Son olarak seyretti¤iniz program tekrar seçilir.
➢
4
Televizyonu ilk kez açt›¤›n›zda menülerin hangi dilde
gösterilece¤ini seçmeniz istenir (bak›n sayfa 14)
Televizyonu kapatmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
dü¤mesine ( ) tekrar bas›n.
Televizyonunuzu Bekleme Moduna Alma
Televizyonunuzu Bekleme moduna alarak afla¤›dakileri
azaltabilirsiniz:
◆ Güç sarfiyat›
◆ Katod ›fl›n tüpünün y›pranmas›
Bekleme modu izlemeye geçici olarak ara verdi¤inizde
kullan›fll› olabilir (örne¤in yemek esnas›nda).
1
Uzaktan kumanda üzerindeki POWER (GÜÇ) dü¤mesine ( ) bas›n.
Sonuç: Ekran kapan›r ve televizyonun önünde k›rm›z› Bekleme
göstergesi belirir.
2
Televizyonu tekrar açmak için POWER (GÜÇ) dü¤mesine (
veya bir say› dü¤mesine basman›z yeterlidir.
➢
12
)
Televizyonunuzu uzun süre Bekleme modunda b›rakmay›n
(örne¤in tatilde oldu¤unuzda). 2 Televizyonunuzu öndeki
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ( ) dü¤mesine basarak
kapat›n. Televizyonu elektrik prizinden çekmek ve anteni
ç›kartmak en iyisidir.
Uzaktan Kumanday› Tan›ma
TUR
Uzaktan kumandan›n ana kullan›m amaçlar›:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve sesi ayarlamak
◆ Ekrandaki menü sistemlerini kullanarak televizyonu
ayarlamak
Afla¤›daki tablo en çok kullan›lan dü¤meleri ve fonksiyonlar›n›
göstermektedir.
Dü¤me
‹zleme Fonksiyonu
Menü Fonksiyonu
P
kay›tl› bir sonraki kanal›
göstermek için kullan›l›r
–
P
kay›tl› bir önceki kanal›
göstermek için kullan›l›r
–
haneli kanallar için ikinci haneye birinciden
➢ ‹ki
hemen sonra bas›lmal›d›r. Bunun yap›lmamas› tek
haneli kanal›n gösterilmesine sebeb olur
Sesi Artt›rmak için
kullan›l›r.
Sesi Azaltmak için
–
–
kullan›l›r.
-
Kullan›m amac›:
◆ Mevcut menü seçene¤i
için seçenekleri içeren
alt menüyü göstermek
◆ Manuel olarak ileri/geri
kanal aramak
◆ Menü seçene¤i de¤erini
artt›rmak/azaltmak
-
Seçiminizi onaylamak için
kullan›l›r.
MENU
Ekran üstü menü
sistemlerini göstermek
için kullan›l›r
Bir önceki menü veya
normal izlemeye dönmek
için kullan›l›r
~
Karfl›l›k gelen kanal›
göstermek için kullan›l›r
Karfl›l›k gelen kanal›
do¤rudan göstermek için
kullan›l›r
Bekleme modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r
Menu sisteminden ç›k›p
normal izlemeye dönmek
için kullan›l›r
TV
(
)
13
Tak ve Çal›flt›r
TUR
Teleziyon ilk olarak aç›ld›¤›nda, çeflitli temel kullan›c› ayarlar›
otomatik olarak ve bunu takiben ifllenir. Afla¤›daki ayarlar
mümkündür.
1
E¤er televizyon Bekleme modunda ise uzaktan kumandan›n
üzerindeki POWER (GÜÇ) dü¤mesine ( ) bas›n.
Sonuç: Plug & Play mesaj› belirir. Bir süre yan›p söner, ve
daha sonra Dil (Language) menüsü otomatik olarak
belirir.
2
Joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirerek uygun dili seçin.
3
Seçiminizi onaylamak için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Anten Çjkjflj (Antenna input check) mesaj›
görüntülenir.
4
Antenin televizyona ba¤land›¤›ndan emin olun ve daha sonra
joystik dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Ülke (Country) (veya Alan (Area)) menüsü
görüntülenir; (modele ba¤l› olarak).
5
Joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirerek ülkeyi seçin.
6
Seçiminizi onaylamak için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: ATM veya (Oto kay›t (Auto store)) menüsü
görüntülenir; (modele ba¤l› olarak).
7
Aramaya bafllamak için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak tamamlan›r. Kanallar s›ralan›r ve
frekans aral›¤›ndaki yerlerini yans›tacak flekilde
kaydedilir (en düflük birinci ve en yüksek sonuncu).
Daha sonra seçili olan program görüntülenir.
➢
8
14
Arama bitmeden önce durdurmak veya normal izlemeye
dönmek için TV dü¤mesi (
) ne bas›n.
Bitti¤inde, Enjoy viewing your new TV mesaj› görüntülenir, ve
kaydedilen kanal aktif olur.
Tak ve Çal›flt›r (devam)
TUR
E¤er bu özelli¤i s›f›rlamak isterseniz…
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Plug & Play seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Plug & Play mesaj› belirir.
6
Nas›l ayarlanaca¤› ile ilgili daha fazla detay için karfl› sayfaya
bak›n.
Dil Seçimi
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerin ve
göstergelerin hangi dilde gösterilece¤ini seçmeniz gereklidir.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Dil (Language) seçene¤i seçilir.
4
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Mevcut diller listelenir.
5
Uygun dil seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
6
Seçiminizi onaylamak için joystick dü¤mesi (
7
Seçiminizi yapt›ktan sonra, normal izlemeye dönmek için TV
dü¤mesi (
) ne bas›n.
) ne bas›n.
15
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TUR
Mevcut frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz, (kullan›m› ülkeye
ba¤l›d›r). Otomatik olarak belirlenen program numaralar› aktüel
veya istenilen program numaralar›na karfl›l›k gelmeyebilir.
Bununla birlikte numaralar› manuel olarak s›ralayabilir ve
izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz (daha fazla detay
için sayfa 17 – 18 e bak›n).
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Ülke (Country) (veya Alan (Area)) seçene¤i seçilir.
4
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Mevcut ülkeler (veya alanlar) listelenir.
5
Ülkeniz seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
➢ E¤er Di¤erleri (Others) seçene¤ini seçtiyseniz fakat PAL
frekans aral›¤›n› taramak istemiyorsan›z, kanallar›
otomatik olarak kaydedin (bak›n sayfa 18).
6
Seçiminizi onaylamak için joystick dü¤mesi (
7
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler tekrar
görüntülenir.
8
ATM (veya Oto kay›t (Auto store)) seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
9
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: ATM veya (Oto kay›t (Auto store)) menüsü
görüntülenir.
10
Aramay› bafllatmak için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak tamamlan›r. Kanallar s›ralan›r ve
frekans aral›¤›ndaki yerlerini yans›tacak flekilde
kaydedilir (en düflük birinci ve en yüksek sonuncu).
Daha sonra seçili olan program görüntülenir.
➢
11
16
) ne bas›n
Arama bitmeden önce durdurmak için TV dü¤mesi (
ne bas›n.
)
Kanallar s›raland›¤›nda flunlar› yapabilirsiniz:
◆ ‹stedi¤iniz düzende s›ralayabilirsiniz (bak›n sayfa 17)
◆ Bir kanal› silebilirsiniz (bak›n sayfa 21)
◆ E¤er gerekliyse kanala ince ayar yapabilirsiniz
(bak›n sayfa 19)
◆ Kaydedilmifl kanala isim verebilirsiniz (bak›n sayfa 20)
◆ Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini devreye alabilir/devreden
ç›karabilirsiniz (bak›n sayfa 23)
Kaydedilmifl Kanallar›n S›ralanmas›
TUR
S›ralama ifllemi kaydedilmifl kanallar›n program numaralar›n›
de¤ifltirmenize izin verir. Bu ifllem ATM kullan›m›ndan sonra
gerekli olabilir. Saklamak istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
S›n›flama (Sort) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: S›n›flama (Sort) menüsü görüntülenir.
6
Yerini de¤ifltirmek istedi¤iniz kanal seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin. Daha sonra Joysticki sa¤a
hareket ettirin.
7
De¤ifltirece¤iniz kanal›n program numaras› seçilene kadar
joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
8
Joysticki sola hareket ettirin.
Sonuç: Kanal yeni pozisyonuna gider ve di¤er tüm kanallar
buna uygun olarak kayar.
9
Tüm kanallar› istedi¤iniz program numaralar›na de¤ifltirene
kadar 6 dan 8 e kadar olan ad›mlar› tekrarlay›n.
17
Kanallar›n Manuel Kaydedilmesi
TUR
Kablo flebekesinden al›nanlar da dahil olmak üzere 100
televizyon kanal›na kadar kaydedebilirsiniz.
◆ Kanallar› manuel olarak kaydederken afla¤›daki
tercihleri yapabilirsiniz:
◆ Bulunan her kanal› kaydetme veya kaydetmeme
◆ Kaydedilen her kanal› belirleyece¤iniz program
numaras›
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Elden kay›t (Manual Store) seçene¤i seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Elden kay›t (Manual Store) menüsü görüntülenir.
6
E¤er gerekliyse, gereken yay›n standart›n› belirlemek için
joysticki yukar› afla¤› hareket ettirerek Renk (Color system)
seçene¤ini seçin, bunu takiben joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirin. Renk standartlar› afla¤›daki s›rada görüntülenir
(modelinize ba¤l› olarak)
➞ AUTO ➞ PAL ➞ SECAM
veya
➞ AUTO ➞ NTSC3.58 (option) ➞ NTSC4.43 ➞ PAL60
7
Joysticki yukar› afla¤› hareket ettirerek Ses (Sound system)
seçene¤ini seçin ve daha sonra joysticki sola veya sa¤a
hareket ettirin. Ses standartlar› afla¤›daki s›rada görüntülenir
(modelinize ba¤l› olarak)
➞ BG ➞ DK ➞ I ➞ L (vagy M)
18
Kanallar›n Manuel Kaydedilmesi (devam)
TUR
8
E¤er
Yapaca¤›n›z joystick hareketi
Kaydedilecek kanal
say›s›n› biliyorsan›z
◆ Kanal (Channel) seçene¤ini
seçmek için afla¤› yukar›
◆ Gerekli say› gösterilene kadar
sola veya sa¤a
Kanal say›lar›
bilinmiyorsa
◆ Arama (Search) seçene¤ini
seçmek için afla¤› yukar›
◆ Aramay› bafllatmak için sola veya
sa¤a
Sonuç: Tuner frekans aral›¤›n› ilk kanal veya secit¤iniz kanal
ekranda belirinceye kadar tarar.
9
E¤er al›fl zay›fsa kanala afla¤›daki flekilde ince ayar
yapabilirsiniz:
◆ ‹nce ayar (Fine tune) seçene¤ini seçme
◆ Ses ve resim temiz ve keskin oluncaya kadar joysticki sola
veya sa¤a hareket ettirmek.
◆ Yap›lan de¤ifliklikleri yok sayabilir ve yeflil dü¤meye
basarak önceki ayarlara geri dönebilirsiniz.
◆ E¤er kanala ince ayar yapam›yorsan›z, Renk (Color
system) ve Ses (Sound system) ayarlar›n›n
do¤rulu¤unu kontrol edin.
➢
10
Bir kanala program numaras› atamak için, Pr.No (Prog.No.)
seçene¤ini seçin. Do¤ru numaray› bulana kadar joysticki sola
veya sa¤a hareket ettirin.
11
Kanal› ve ilgili program numaras›n› kaydetmek için joystick
dü¤mesi (
) ne bas›n.
12
Kaydedilecek her kanal için 8 den
tekrarlay›n.
11 e kadar olan ad›mlar›
19
Kanallara ‹sim Verilmesi
TUR
Kanal bilgisi yay›nland›¤›nda kanal isimleri otomatik olarak
atanacakt›r. Bu isimler de¤ifltirilebilir, yeni isimler
atayabilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
‹sim (Name) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: ‹sim (Name) menüsü o anki kanal otomatik olarak
seçilerek görüntülenir.
6
E¤er gerekliyse atanacak kanal› joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirerek seçin.
7
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: ‹sim kutusunun etraf›nda ok göstergeleri görüntülenir.
8
Yap›lmak istenen
Joystick hareketi
Harf, say› veya sembol seçme
Yukar› veya afla¤›
Bir sonraki harfe geçme
Sa¤
Bir önceki harfe geçme
Sol
➢
20
Kullan›labilir karakterler flunlard›r:
◆ Alfabenin harfleri (A … Z)
◆ Say›lar (0 … 9)
◆ Özel karakterler (_, –, boflluk)
9
‹smi girmeyi bitirdi¤inizde, joystick dü¤mesi (
ismi onaylay›n.
10
Normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi (
) ne basarak
) ne bas›n.
Çocuk Kilidini Çal›flt›rma ve ‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TUR
◆ Çocuk kilidini çal›flt›rma
Seçti¤iniz kanallar› kitleyerek izlemeyi k›s›tlayabilirsiniz.
Örne¤in, çocu¤unuzun uygun olmayam programlar› izlemesini
önleyebilirsiniz.
◆ ‹stenmeyen kanallar›n atlanmas›
Seçti¤iniz kanallar› kanal arama iflleminin d›fl›nda tutabilirsiniz.
Kay›tl› kanallar aras›nda dolafl›rken, atlamay› seçti¤iniz kanallar
görüntülenmez. Arama esnas›nda özel olarak atlamay›
seçmedi¤iniz tüm kanallar görüntülenir.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Kanal (Channel) menüsü görüntülenir.
4
Kanal (Channel) edit seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Kay›t Kanal› (Channel edit) menüsü o anki kanal
otomatik olarak seçilerek görüntülenir.
6
Kilitleyece¤iniz kanal›n program numaras› seçilene kadar
joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
7
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
8
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Kanal› kilitleme
◆ On’u seçin
◆ Joystick dü¤mesi (
Sonuç: Kanal kilitlenir.
Kanal kilidini açma
◆ Off’u seçin
◆ Joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Kanal›n kilidi aç›l›r
9
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
10
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Kanal› silme
◆ Erased’i seçin
◆ Joystick dü¤mesi (
Sonuç: Kanal silinir.
Kanal ekleme
11
) ne bas›n.
) ne bas›n.
◆ Added’› seçin
◆ Joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Kanal›n eklenir.
Normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
21
Bilgilerle Kanal Seçme
TUR
Kaydedilen kanallar›n listesini görüntüleyebilirsiniz.
1
INFO. dü¤mesine bas›n.
Sonuç: ‹lk 13 kanaldan oluflan bir liste görüntülenir. Listenin
sa¤ taraf›ndaki iki metin kutusu flunlar› gösterir:
◆ Teletext özelli¤inin olup olmad›¤›
◆ Hangi ses modunun kullan›ld›¤›.
2
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Kaydedilmifl kanallarda
gezinme
Joysticki afla¤› yukar› hareket ettirin
Sonuç: Karfl› gelen kanal
görüntülenir
Belirli bir kanal› seçme
TV dü¤mesine bas›n
Sonuç: Karfl› gelen kanal
görüntülenir ve Information
kutusu kaybolur
➢
◆ Harici girifller ayn› flekilde görüntülenip kayd›r›labilir.
◆ Kanal›n veya giriflin ismini DISPLAY dü¤mesi (
) ne
basarak görüntüleyebilirsiniz.
Tarama Modunu De¤ifltirme
Resim titremelerini azaltmak için en iyi yolun arama modu
oldu¤unu göreceksiniz. Bununla birlikte, baz› yay›nlar›n arama
modunun de¤ifltirilmesinden faydalanabilmesi mümkündür.
Afla¤›daki arama modlar› mevcuttur (modele ba¤l› olarak)
◆ Do¤al tarama (Natural scan), Dijit tarama (Digital
scan), Yo¤un tarama (Progressive).
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
2
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
3
Tarama modu (Scan mode) seçene¤i seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin. Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Tarama modu (Scan mode)
menüsü görüntülenir.
4
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sola veya sa¤a hareket ettirin
Seçene¤i onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye geri
dönme
TV dü¤mesine bas›n (
☛
22
)
)
Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki SCAN-MODE
dü¤mesine basarak da ayarlayabilirsiniz.
Dijital Gürültü Azaltma Özelli¤ini Devreye Alma/Devreden Ç›karma
TUR
E¤er televizyonunuzca al›nan sinyal zay›fsa, ekranda
olabilecek statik ve hayalet görüntüleri azaltmaya yard›mc›
olmas› için Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini kullanabilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
2
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
3
Dijital azal (Digital NR) seçene¤i seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin. Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Dijital azal (Digital NR)
menüsü görüntülenir.
4
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirin
Seçene¤i onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye geri
dönme
TV dü¤mesine bas›n (
).
).
Tilt Kontrol Özelli¤ini Kullanma
E¤er resmin hafifçe bir yana do¤ru e¤imli al›nd›¤›n›
farkederseniz, tilt ayar›n› ayarlayabilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
2
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
3
Tilt seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin. Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Tilt menüsü görüntülenir.
4
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirin
Seçene¤i onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye geri
dönme
TV dü¤mesine bas›n (
).
).
23
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤ini Kullanma (Opsiyon)
TUR
Bu fonksiyon TV zay›f sinyal ile kullan›ld›¤›nda çok
kullan›fll›d›r. LNA zay›f sinyal alan›nda TV sinyalini güçlendirir,
gürültüyü de¤il.
Bu özellik sadece zay›f sinyal koflullar›nda çal›fl›r, ve mevcut
kanalda haf›zaya al›n›r.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
LNA seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte LNA menüsü görüntülenir.
5
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki afla¤› veya yukar› hareket ettirin
Seçene¤i onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye
geri dönme
TV dü¤mesine bas›n (
).
).
Mavi Ekran Modunu Ayarlama
E¤er al›nan sinyal yoksa veya sinyal çok zay›fsa kar›ncal›
ekran yerine mavi bir ekran belirir.
E¤er kötü resim almaya devam etmek istiyorsan›z “Mavi
ekran” modunu kapal›ya ayarlamal›s›n›z.
24
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Mavi ekran (Blue screen) seçene¤i seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
5
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sa¤a hareket ettirin
Normal izlemeye
geri dönme
TV dü¤mesine bas›n (
).
Resim Boyutunu Seçme
TUR
‹zleme gereksinimlerinize en iyi uyan resim format›n›
seçebilirsiniz. Afla¤›daki resim formatlar› mevcuttur (modele
ba¤l› olarak)
◆ Oto genifl (Auto wide), Panoromik (Panorama), 16:9,
4:3, Zoom1, Zoom2
◆ Normal, 16:9, Zoom
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
2
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
3
Boyut (Size) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Boyut (Size) menüsü
görüntülenir.
4
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Bir ayar› de¤ifltirme
Joysticki sola veyasa¤a hareket
ettirin
Sonuç: Resim buna göre de¤iflir
Seçimi onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye
geri dönme
TV dü¤mesine bas›n (
☛
☛
VGA Mode
).
).
E¤er PC ba¤l› ise, VGA modunu joysticki yukar›,
afla¤›, sola veya sa¤a hareket ettirerek
ayarlayabilirsiniz.
Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE
dü¤mesine basarak da ayarlayabilirsiniz.
25
Resim Standart›n› De¤ifltirme
TUR
Uzaktan kumandan›z› izleme gereksinimlerinize en iyi uyan
resim tipini seçmek için kullanabilirsiniz. Afla¤›daki resim
efektleri mevcuttur:
◆ Kiflisel (Custom), Standart (Standard), Sporlar
(Sports), Yumuflak (Mild), Do¤al (Natural).
‹stenilen resim efektini seçmek için sadece uzaktan kumanda
) ne basman›z yeterlidir.
üzerindeki P.STD dü¤mesi (
☛
Bu seçenekleri Görüntü (Picture) grubu Ayar (Adjust)
seçeneklerinden de ayarlayabilirsiniz. E¤er Renk tonu
(Color tone), Kontrast (Contrast), Ifl›k (Brightness), Netlik
(Shaprness), Renk (Color) veya Tint (sadece NTSC de)
ayarlar›n› Görüntü (Picture) menüsünde de¤ifltirirseniz,
Kiflisel (Custom) seçene¤i otomatik olarak seçilir.
Resim Ayarlar›n› Ayarlama
Televizyonunuz resim kalitesini kontrol etmenizi sa¤layan
çeflitli ayarlara sahiptir.
◆ Renk tonu (Color tone), Kontrast (Contrast),
Ifl›k (Brightness), Netlik (Shaprness), Renk (Color),
Tint (sadece NTSC de)
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Görüntü (Picture) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
2
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Ayar (Adjust) seçene¤i seçilir.
3
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Ayar (Adjust) menüsü
görüntülenir.
4
Ayarlanacak seçenek seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin.
5
De¤ifltirilmek istenen
Yap›lmas› gereken joystick hareketi
◆ Renk tonu(Color tone) ◆ Gerekli seçenek (Normal, Kjrmjzj
(Warm)1/2 veya Mavi (Cool)1/2)
görüntülenene kadar sa¤
◆ Ifl›k (Brigthness)
◆ Renk (Color)
◆ Kontrast (Contrast)
◆ Netlik (Sharpness)
◆ Tint (sadece NTSC)
26
◆ Sa¤
Sonuç: Yatay bir çubuk
görüntülenir
◆ ‹stenilen ayara gelininceye kadar
sola veya sa¤a
6
Ayarlardan memnun oldu¤unuzda, joystick dü¤mesi (
basarak saklayabilirsiniz.
7
Bitirdi¤inizde normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi
(
) ne bas›n.
) ne
Sesi Ayarlama
TUR
Uzaktan kumandan›z› kullanarak sesi ayarlayabilirsiniz.
Amaçlanan
Bas›lacak dü¤me
Sesi artt›rmak için
+
dü¤mesi
Sonuç: Yatay bir çubuk görüntülenir ve ses
dü¤meyi b›rakana kadar artar. ‹mleç
sesi göstermek için sa¤a do¤ru
hareket eder.
Sesi azaltmak için
–
dü¤mesi
Sonuç: Yatay bir çubuk görüntülenir ve ses
dü¤meyi b›rakana kadar artar. ‹mleç
sesi göstermek için sola do¤ru
hareket eder.
➢
Televizyonunuzda ilave ses ayarlar› mevcuttur. Daha fazla
detay için 27 ila 32 nci sayfalara bak›n.
Sesi Otomatik olarak Ayarlama
Her yay›n istasyonu kendi sinyal koflullar›na sahiptir ve her
kanal de¤iflikli¤inde ses ayar› yapman›z kolay de¤ildir. Oto ses
ayar (Auto volume) istenilen kanal›n sesini modülasyon sinyali
yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek modülasyon sinyali düflükse
ses ç›k›fl›n› yükselterek otomatik olarak ayarlar.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
Sonuç: Ses (Sound) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Oto ses ayar (Auto volume) seçene¤i seçilene kadar joysticki
yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirerek gerekli seçene¤i
seçin.
6
Normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
27
Sesi Geçici Olarak Kapatma
TUR
Sesi geçici olarak kapatabilirsiniz.
Örnek: Telefonu cevaplamak istiyorsunuz.
1
Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (SESS‹Z) dü¤mesine
(
) bas›n.
Sonuç: Ses kapat›l›r ve “
2
” görüntülenir.
Sesi tekrar açmak istedi¤inizde yeniden MUTE (SESS‹Z)
dü¤mesine (
) veya ses dü¤melerinden birine bas›n.
Sonuç: Ses bir önceki düzeyde geri gelir ve “
kaybolur.
” göstergesi
Ses Modunu Seçme (modele ba¤l› olarak)
“S.MODE” dü¤mesi ses sinyal ç›k›fl›n›n ifllenmesini
görüntüler/kontrol eder. Güç AÇIK oldu¤unda mevcut iletiflime
ba¤l› olarak mod otomatikman ya “Dual-I” ya da “Stereo”
olarak ayarlan›r.
Düzenli yay›n
(Standard ses)
Mono (Normal kullan›m)
Düzenli +
NICAM Mono
Mono ↔ Mono
Nicam
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
Nicam
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → Mono
Nicam
Nicam (Normal)
Düzenli yay›n
(Standard ses)
Mono (Normal kullan›m)
A2
Stereo
Çift dil veya Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
28
→
Ekran üstü gösterge
→
NICAM
Stereo
Yay›n tipleri
Stereo ↔ Mono
(Zorunlu Mono)
◆ E¤er al›m koflullar› farkl›lafl›yorsa mod S.MODE dü¤mesi ile
“MONO” ya ayarland›¤›nda dinleme daha kolay olur.
◆ E¤er stereo sinyali zay›fsa (veya stereo-mono geçiflli ise) ve
otomatik geçifl oluyosa “Mono” moduna geçin.
◆ AV modunda mono ses al›n›rken, “L” girifl fiflinini panellere
ba¤lay›n. E¤er mono ses sadece sol hoparlörden geliyorsa
S.MODE dü¤mesine bas›n.
Ses Standart›n› Seçme
TUR
Bir yay›n› izlerken özel ses efekt tipini seçmek için uzaktan
kumandan›z› kullanabilirsiniz. Afla¤›daki ses efektleri
mevcuttur:
◆ Kiflisel (Custom), Standart (Standard), Müzik (Music),
Sinema (Movie), Konuflma (Speech)
‹stenilen ses efektini seçmek için sadece uzaktan kumanda üzerindeki
S.STD dü¤mesi (
) ne basman›z yeterlidir.
☛
Bu seçenekleri Ses (Sound) grubu Ayar (Adjust)
seçeneklerinden de ayarlayabilirsiniz.
Ses Ayarlar›n› Ayarlama
Kiflisel tercihlerinize göre afla¤›daki ayarlar ayarlanabilir.
Afla¤›daki ayarlar mümkündür.
◆ Ses Ç›k›fl›
◆ Dahili hoparlörleri devreye alma/devreden ç›kartma
◆ Düzey (Volume), Balans (Balance), Ekolayzer
(Equalizer)
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
Sonuç: Ses (Sound) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Ses Ç›k›fl› (Audio out) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin.
5
Gereksiniminizi seçin.
➢
E¤er ses seviyesini TV üzerindeki ses ile ayarlamak
isterseniz Düzey’u (Volume) seçin.
Standart (Standard) seçildi¤inde ses seviyesi
amplifikatörün üstündeki ses kontrolü ile ayarlanabilir.
6
E¤er Dahili hoparlörleri sessizlefltirmek istiyorsan›z Ses Kesme
(Int. mute) ayar›n› Aç›k (On) yap›n.
7
Ayar (Adjust) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin ve joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Ayar (Adjust) menüsü
görüntülenir: Ses, balans, ve equalizer.
8
Kiflisel tercihlerinize uygun olarak ayarlay›n.
☛
E¤er Ayar (Adjust) herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standart› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olur.
29
Dolby Pro-logic Ayarlama
TUR
TV’nin Arkas›
(modele ba¤l› olarak)
Dolby modu surround hoparlörlerin TV’ye ba¤l› oldu¤u
durumda Dolby prologic surround efektinin keyfini ç›karman›z›
sa¤lar.
Bu ana, orta ve arka hoparlörler için çeflitli modlar›n
seçilmesini mümkün k›lar.
R
Surround Mod
L
R
L
REAR SPEAKER (16Ω)
AUDIO
OUT
WOOFER
Ana
Stereo
Mono
✔
- Fantom
Stereo
(Phantom) Mono
✔
✔
- Geniflaçj
(Wide)
Stereo
Mono
✔
3D ses (3D Sound)
Stereo
Mono
✔
✔
Salon (Hall)
Stereo
Mono
✔
✔
Kapal› (Off)
Stereo
Mono
✔
✔
Pro Logic
R
L
REAR SPEAKER (16Ω)
L
R
AUDIO OUT
Girifl Sinyali
C
CENTER SPEAKER (8Ω)
C
CENTER SPEAKER (8Ω)
➢
1
- Normal
(Normal)
Hoparlörler
Orta
Arka
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ; Ses (Sound)
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
Sonuç: Ses (Sound) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Çevre Seç (Surround) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin ve joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Afla¤›daki surround modlar› mevcuttur:
Pro Logic, 3D ses (3D Sound), Salon (Hall), Kapal›
(Off).
5
Surround modda Pro Logic seçene¤ini seçin.
Sonuç: Mevcut seçenekler görüntülenir.
6
Pro Logic seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin ve joysticki sa¤a hareket ettirin.
7
Joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirerek gerekli seçene¤i
seçin.
Sonuç: Afla¤›daki seçenekler mümkündür.
Normal, Fantom (Phantom), Geniflaçj (Wide).
8
Ayar› saklamak için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
) ne bas›n.
Normal izlemeye dönmek için TV dü¤mesi (
Rear
30
Dolby Tercihleri Ayarlama
TUR
Afla¤›daki Dolby ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre
ayarlanabilir.
◆ Orta ve arka hoparlörlerin sesi
◆ Arka hoparlörler için Prologic gecikme zaman›
(15 ile 30 ms aras›nda)
◆ Her hoparlörde sesi denemek için test tonunun
devreye al›nmas›/devreden ç›kar›lmas›
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
Sonuç: Ses (Sound) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Çevre seç (Surround) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin ve joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte Çevre seç (Surround)
menüsü görüntülenir.
5
Çevre seç (Surround) modda Pro Logic seçene¤ini seçin.
Sonuç: Mevcut seçenekler görüntülenir.
6
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Ayar de¤ifltirme
Joysticki afla¤› veya yukar› hareket
ettirin
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirin
De¤ifliklikleri onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye dönme TV dü¤mesine bas›n (
➢
).
).
Dolby Laboratories lisans› ile üretilmifltir.
“Dolby”, “Pro Logic”, ve çift-D sembolleri Dolby
Laboratories ticari isimleridir.
31
Kulakl›klar› Ba¤lama
TUR
E¤er televizyonu odadaki di¤er kiflileri rahats›z etmeden
izlemek istiyorsan›z televizyonunuza kulakl›k ba¤layabilirsiniz.
Televizyon panelindeki 3.5 mm mini-jack soketine kulakl›¤› tak›n.
Sonuç: Ses kulakl›klardan gelecektir.
➢ Kulakl›k tercihlerinizin nas›l ayarlanaca¤› ile ilgili daha fazla
detay için alttaki bölüme bak›n.
➢
Kulakl›klar›n yüksek sesle uzun süreli kullan›m› iflitme
hasarlar›na yol açabilir.
Kulakl›k Tercihlerinizi Ayarlama
Kulakl›k ayarlar›n› kiflisel tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.
Afla¤›daki kulakl›k ayarlar› mümkündür.
◆ Düzey (Volume), Bas (Bass), Tiz (Treble),
Balans (Balance)
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket
ettirin.
Sonuç: Ses (Sound) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
Kulakljk (Headphone) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin. Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Kulakljk (Headphone) menüsü görüntülenir.
5
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Ayar de¤ifltirme
Joysticki afla¤› veya yukar› hareket
ettirin
Seçene¤i de¤ifltirme
Joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirin
De¤ifliklikleri onaylama
Joystick dü¤mesine bas›n (
Normal izlemeye dönme TV dü¤mesine bas›n (
32
).
).
Uyku Zamanlay›c›y› Ayarlama
TUR
Televizyonun otomatik olarak Bekleme moduna geçmesi için
15 ila 180 dakika aras›nda bir zaman dilimi seçebilirsiniz.
1
UYKU (SLEEP) dü¤mesine ( ) bas›n.
Sonuç: Zaman ayarlj kapama (Sleep Timer) menüsü
görüntülenir.
2
Joysticki sola veya sa¤a hareket ettirerek televizyonun kaç
dakika sonra Bekleme moduna geçece¤ini seçin.
3
Seçiminizi onaylamak için joystick dü¤mesi (
4
Normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
Sonuç: Televizyon otomarik olarak kapanmadan bir dakika
önce.
) ne bas›n.
Zaman› Ayarlama ve TV’yi Otomatik olarak Açma/Kapama
Televizyonun saatini ve Aç›k/Kapal› zamanlay›c›y›
ayarlayabilirsiniz, böylelikle:
◆ Seçti¤iniz zamanda otomatik olarak aç›larak
belirledi¤iniz kanala ayarlan›r
◆ Seçti¤iniz zamanda otomatik olarak kapan›r.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin. Hareket Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Zaman (Time) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin. Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Saat (Clock) seçene¤i seçili olarak Zaman (Time)
menüsü görüntülenir.
4
Nümerik dü¤melere basarak Saat (Clock) ayarlay›n.
5
Zamanlama (Timer) seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin. Daha sonra joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirerek otomatik açma/kapamay› seçin.
6
Joysticki afla¤› yukar› hareket ettirerek Aç›l›fl (On time) seçin,
daha sonra otomatik aç›lma için nümerik dü¤melere bas›n.
7
Ayn› flekilde Kapan›fl (Off time) zaman›n› ayarlay›n
➢
Saat ayar› ön paneldeki “ ” (AÇIK/KAPALI) dü¤mesine
bas›lmas›yla tekrar devreye girer.
33
Resim ‹çinde Resim (Opsiyon)
TUR
Ana televizyon program› resmi veya Video giriflinde “Resim
içinde Resim ekran›” görüntüleyebilirsiniz. Bu flekilde bir baflka
TV veya Video girifli izlerken di¤er bir TV program› veya ba¤l›
herhangi bir cihazdan gelen Video görüntüsüne bak›p
izleyebilirsiniz.
Di¤er cihaz ba¤lant›lar› için sayfa 46 ve 47 ye bak›n.
34
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
PIP seçilene kadar joysticki yukar› veya afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: PIP grubundaki mevcut seçenekler görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
PIP özelli¤ini devreye sokmak için joysticki sola veya sa¤a
hareket ettirerek PIP on durumuna getirin.
5
TV/VIDEO seçene¤ini seçmek için joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin. Sonra alt resim kayna¤›n› seçmek için joysticki
sola veya sa¤a hareket ettirin. Kaynaklar afla¤›daki s›ra ile
görüntülenir:
➞ TV ➞ Ext1 ➞ Ext2 ➞ Ext3 ➞ Ext4
6
Ana resim ile alt resimi de¤ifltirmek için De¤ifltirme (Swap)
seçene¤ini seçin ve joysticki sa¤a hareket ettirin.
7
Boyut (Size) seçene¤ini seçmek için joysticki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin. Sonra joysticki sola veya sa¤a hareket ettirerek
alt resmin boyutunu Büyük (Large) veya Küçük (Small) olarak
seçin.
8
Pr.No (Prog.No.) seçene¤ini seçmek için joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin. Alt resimde izlemek istedi¤iniz kanal›
joysticki sola veya sa¤a hareket ettirerek seçebilirsiniz.
9
Normal izlemeye dönmek için TV dü¤mesi (
) ne bas›n.
Resim ‹çinde Resim (Opsiyon)
TUR
“PIP” “On” iken uzaktan kumanda fonksiyonlar›:
Özellik
Tan›m›
PIP ON
PIP AÇIK/KAPALI fonksiyonunu do¤rudan kontrol
etmek içinkullan›l›r.
SWAP
Ana resimle alt resmi de¤ifltirmek için kullan›l›r.
➢ Ana resim Video modunda iken ve alt resim TV
modundayken, alt resim kanal›n› de¤ifltirdikten
sonra SWAP dü¤mesine bast›¤›n›zda ana resimin
sesini duyamayabilirsiniz Bu durumda ana resim
kanal›n› tekrar seçin.
LOCATE
Alt resmi saat yönünün tersine hareket ettirmek için
kullan›l›r.
P ▼/▲
Alt resim kanal›n› seçmek için kullan›l›r.
SIZE
Alt resim tipini seçmek için kullan›l›r (Büyük (Large),
Küçük (Small)).
STILL
Alt resmi dondurmak içinkullan›l›r.
➢
Power
E¤er ‘PIP’ ‘Kapal›’ ise STILL dü¤mesi ana resmi
dondurmak için kullan›l›r.
SCAN
Haf›zadaki kanallar› s›ras› ile taramak içinkullan›l›r.
Taramay› durdurmak için tekrar bas›n.
MULTI
Alt resimde en fazla 12 haf›za kanal›n› arka arkaya
göstermek için kullan›l›r.
TV/VIDEO
Alt resim kayna¤› atamak için kullan›l›r (TV, Ext1, Ext2,
Ext3, Ext4).
35
Teletext Özelli¤i
TUR
Televizyon kanallar›n›n ço¤u Teletext arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi
sa¤lar. Sa¤lanan bilgiler:
◆ Televizyon programlar›n›n saatleri
◆ Haber bültenleri ve hava tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
A
B
C
D
Bu bilgiler numaralnd›r›lm›fl sayfalar halindedir (flemaya bak›n).
E
Bölüm
F
‹çerikleri
A
Seçili sayfa numaras›.
B
O anki sayfa numaras› veya arama göstergesi.
C
yay›n kanal tan›m›.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Statü bilgisi.
FASTEXT bilgisi.
➢
Teletext bilgisi genellikle bir dizide gösterilen çeflitli sayfalar
aras›nda bölünmüfltür, bunlara flu flekilde eriflilir:
◆ Sayfa numaras› girilerek
◆ Listeden bafll›k seçerek
◆ Renkli bafll›k seçerek (FASTEXT sistemi)
36
Teletext Ekran›n› Görüntüleme
TUR
Televizyonunuzda her hangi bir anda Teletext bilgisi
görüntüleyebilirsiniz.
☛
Teletext bilgisinin düzgün görüntülenebilmesi için, kanal
al›m› dengeli olmal›d›r aksi takdirde:
◆ Bilgi eksik olabilir
◆ Baz› sayfalar görüntülenemeyebilir
Teletext modunu devreye almak ve içerik sayfalar›n›
görüntülemek için afla¤›daki talimatlar› takip edin.
1
P
(
2
Teletext modunu devreye sokmak için TEXT/MIX dü¤mesine
bas›n.
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
3
E¤er Teletext sayfas› ile ayn› anda o andaki yay›n›da izlemek
isterseniz TEXT/MIX dü¤mesine tekrar bas›n.
4
Bitirdi¤inizde normal izlemeye devam etmek için TV dü¤mesi
( ) ne bas›n.
➢
(
) veya P
(
) dü¤meleri ya da VIDEO dü¤mesi
).ile Teletext servisi sa¤layan kanal› seçin.
E¤er seçilen kanal Teletext sinyali tafl›m›yorsa “No Text
Transmission” kelimelerini içeren bir kutu belirir.
37
Ekran Seçeneklerini Seçme
TUR
Bir Teletext sayfas› görüntüledi¤inizde ihtiyaçlar›n›za göre
çeflitli seçenekler seçebilirsiniz.
Görüntülenmek istenen
Bas›lmas› gereken
dü¤me
Hem Teletext bilgisi hem de TEXT/MIX
normal yay›n
TEXT/MIX
◆ Gizli metin
(örne¤in yar›flma sorular›n›n cevaplar›)
◆ Tekrar normal ekran
(ça¤›rma) tekrar
Numaras› girilerek ikincil sayfa
.
Sayfa aran›rken yay›n
.
Sonraki sayfa
P
(
).
Önceki sayfa
P
(
).
◆ Harf olarak sayfan›n üst veya alt
yar›s› (boyut) tekrarl›.
◆ Tam sayfa
➢
38
(ça¤›rma)
(boyut) tekrarl›
Ça¤›rma veya boyut özelliklerinden sonra normal görüntüye
geri dönmek için TV dü¤mesine (
) tekrar bas›n.
Teletext Sayfas›n› Seçme
TUR
Sayfa numaras›n› uzaktan kumanda üzerindeki nümerik
dü¤meleri kullanarak do¤rudan girebilirsiniz.
1
‹çindekilerde verilen üç haneli sayfa numaras›n› karfl› gelen
nümerik dü¤melere basarak girin.
Sonuç: O anki sayfa numaras› istenilen sayfaya ulafl›l›ncaya
kadar artar. Daha sonra o sayfa gösterilir.
E¤er seçilen sayfa çeflitli alt sayfalarla ba¤lant›l› ise,
ikincil sayfalar s›ra ile gösterilir.
2
E¤er yay›n kuruluflu FASTEXT sistemi kullan›yorsa, Teletext
sayfas› üzerindeki farkl› bafll›klar renklerle kodlan›r ve uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤meler kullan›larak seçilebilir.
Seçmek istedi¤iniz bafll›¤a karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n,
seçilebilir bafll›klar statü sat›r›nda gösterilir.
Sonuç: Sayfa gene ayn› flekilde seçilebilecek di¤er renk kodlar›
ile birlikte görüntülenir.
3
Görüntülenmek istenen
Bas›lmas› gereken dü¤me
Önceki/sonraki sayfa
Karfl›l›k gelen renkli dü¤me
Alt sayfa
1. (
) dü¤mesi
➢ Mevcut alt sayfalar
görüntülenir
2. Gerekli alt sayfalar› seçin
4
Bitirdi¤inizde normal yay›na dönmek için TV dü¤mesi (
bas›n.
) ne
39
Yeni AV-Ba¤lant› Özelli¤i
TUR
Televizyonunuzda AV-Ba¤lant› özelli¤i bulunmaktad›r.
Televizyonunuzca al›nan veri AV-Ba¤lant›l› VCR’›n›za
do¤rudan aktar›labilir. AV-Ba¤lant›l› cihazlar bilgi de¤ifliminde
bulunabilir.
WYSIWYR Prensibi
WYSIWYR (Ne Görüyorsan Onu Kaydedersin) prensibinin
anlam› TV’de seyretti¤iniz bir program› VCR’da kaydetmeye
bafllayabilece¤inizdir, bunun için sadece uzaktan kumanda
üzerindeki AV-Ba¤lant› Kay›t dü¤mesine ( ) basman›z
yeterlidir.
Örnek: E¤er TV’de program numaras› 3’ü seçtiyseniz, bu
program numaras› VCR’a gönderilir ve VCR buna
karfl›l›k gelen yay›n› kendi tunerinden kaydetmeye
bafllar.
Avantajlar›:
Bir program› kaydetmek için afla¤›dakiler gereksinim
duymazs›n›z:
◆ VCR’I açmak
◆ VCR’da ayn› program› seçmek
◆ VCR uzaktan kumandas› üzerindeki kay›t dü¤mesine
basarak kaydetmeye bafllamak
Kanallar›n Otomatik Yüklenmesi
AV-Ba¤lant› özelli¤i kanallar›n otomatik olarak TV’den VCR’a
yüklenmesine izin verir.
AV-Ba¤lant›l› VCR Ba¤lama
Televizyonunuza AV-Ba¤lant›l› bir VCR ba¤lamak için SCART
kablosu kullanmal›s›n›z.
TV’nin Arkas›
75Ω
1
Anten girifl fiflini VCR daki uygn sokete tak›n.
EXT3
(DECODER)
2
SCART kablosunun bir ucunu televizyonun arkas›ndaki
AV-Ba¤lant› EXT1 soketine tak›n
EXT2
(VCR)
EXT1
AV-link
➢
Anten Ç›k›fl
SCART
Kablosu
OUT TO TV
DECODER
L
G
AV
M
3
SCART kablosunun bir di¤er ucunu VCR’daki uygun
AV-Ba¤lant› SCART soketine tak›n
4
EXT1 seçene¤ini seçin ve sayfa 41 deki talimatlar› izleyerek
önceden ayarlanm›fl kanallar› televizyonunuzdan VCR’a
yükleyin.
IN FROM
ANT.
ATT.
➢
A
M
TEST
A
COUL
Televizyonunuzdaki EXT1 soketini AV-Ba¤lant›l› VCR
ba¤lamak için kullanabilirsiniz.
N/B
Anten Girifl
40
EXT1 ba¤lant›s› daima aktüel TV tuner sinyalini ald›¤› için,
VCR’›n›z› standart VCR’lardaki gibi TV’nize ayarlaman›za
gerek yoktur.
AV-Ba¤lant› VCR’›n›z› Ayarlama
TUR
EXT 1 soketi üzerinden (karfl› sayfaya bak›n) televizyonunuz ve
AV-Ba¤lant›l› VCR aras›ndaki ba¤lant›, AV-Ba¤lant›l› VCR’I
ekrandaki menülerle televizyonunuzdan otomatik olarak
ayarlaman›za izin verir.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
AV ayarj (AV Setup) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: EXT1 seçene¤i seçili olarak AV ayarj (AV Setup)
menüsü görüntülenir.
6
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: O anki seçenekle birlikte AV-Link menüsü görüntülenir.
7
Amaçlanan
Joystick hareketi
TV’den VCR’a ayarlanm›fl ◆ Mevcut Yükleme (Preset
kanal bilgilerini transfer
Download) seçene¤ini
etme
seçmek için yukar› veya afla¤›
◆ Bafllamak için sol veya sa¤
Yap›lacak tüm program
de¤iflikliklerinin TV’den
VCR’a aktar›lmas›n›
belirlemek için
◆ Otomatik Arama (Auto Preset)
seçene¤ini seçmek
için yukar› vea afla¤›
◆ Bafllamak için sola veya sa¤a
VCR’a flifreli yay›nlar›
◆ Decoderl› VCR (Decoder on
çözmek için bir dekoder
VCR) seçene¤ini seçmek için
ba¤lad›¤›n›z› belirtmek için
yukar› veya afla¤›
◆ On seçmek için sola veya sa¤a
8
Normal izlemeye geri dönmek için TV (
) dü¤mesine bas›n.
41
AV-Link Özelli¤inden Do¤rudan Kay›t
TUR
AV-Ba¤lant› özelli¤i TV’de seyretti¤iniz program› VCR’da
kaydetme imkan› sunar, bunun için sadece uzaktan kumanda
üstündeki AV-Ba¤lant› Kay›t dü¤mesine ( ) basman›z
yeterlidir.
☛
1
E¤er VCR’›n tunerinde do¤rudan bulunamayacak bir
kaynaktan kay›t kay›t yap›yorsan›z (örne¤in bir dekoder
veya ön AV ba¤lant›lar›ndan bir girifl) kanal
de¤ifltirmeye çal›flt›¤›n›zda veya TV’yi bekleme moduna
almakistedi¤inizde bir uyar› mesaj› belirir.
P
,P
veya VIDEO dü¤melerine (
kanal› seçin.
) basarak gerekli
Sonuç: Seçilen kanal TV ekran›nda gösterilir.
2
Bu kanal› kaydetmeye bafllamak için AV-Link Record (
dü¤mesine bas›n.
)
Sonuç: Kay›r kasetin sonuna ulafl›ld›¤›nda bitecektir.
3
42
Kay›t› durdurmak için uzaktan kumanda üzerindeki AV-Link
Stop ( ) dü¤mesine bas›n.
Programl› Kay›t Zamanlay›c›y› Ayarlama
TUR
Herhangi bir zamanda bir program› AV-Ba¤lant›l› VCR’a
kaydetmek için zamanlay›cy› ayarlayabilirsiniz.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
AV ayarj (AV Setup) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: EXT1 seçene¤i seçili olarak AV ayarj (AV Setup)
menüsü görüntülenir.
6
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Zamanlama (Timer) Programming seçene¤i seçili
olarak AV ayarj (AV Setup) menüsü görüntülenir.
7
Joysticki tekrar sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: Programlama Zaman (Timer Programming) menüsü
Pr.No (Prog.No.) seçene¤i seçili olarak görüntülenir.
8
Amaçlanan
Yap›lmas› gereken
Seçene¤i seçme
Joysticiki yukar› veya afla¤›
hareket ettirin
Ayar de¤ifltirme
Nümerik dü¤melere bas›n
De¤ifliklikleri onaylama
Joystick dü¤mesine(
) bas›n
➢ Ayar bilgisi
VCR’a transfer edilir
Normal izlemeye geri dönme TV dü¤mesine bas›n (
➢
).
◆ Prog.No. de¤erini joysticki sola veya sa¤a hareket
ettirerek azaltabilir veya artt›rabilirsiniz.
◆ Görüntülenen veri afla¤›daki flekildedir: Gün.Ay.
43
Ses/Video Sistemlerini Nas›l Ba¤layaca¤›n›za Karar Verme
TUR
Ses ve/veya video sistemlerinizi ba¤larken çeflitli faktörleri göz önünde bulundurman›z
gereklidir. Bunlar:
◆ Sisteminizde mevcut ba¤lay›c›lflar›n tipleri
◆ Televizyona daimi (örne¤in VCR) veya geçici olarak ba¤lanan sistemler (örne¤in
kamera)
Televizyonunuzda afla¤›daki ba¤lay›c›lar bulunur.
Ba¤lay›c›
Yeri
Tipi
Ext1
EXT1
AV-link
Ext2
EXT2
(VCR)
Ext3
EXT3
(DECODER)
Ext4
Side
(modele ba¤l›
olarak)
Yönü Tavsiye Edilen Kullan›m
Full RGB
SCART
In/Out
◆
◆
◆
◆
AV-Link VCR
Uydu al›c›
Oyun konsolu (genellikle RGB gerekir)
Video disc player (genellikle RGB
gerekir)
SCART
In/Out
(Video veya
S-Video)
◆ VCR
SCART
(Video veya
RGB)
◆ VCR
◆ Dekoder
In/Out
RCA
In
◆ Camcorder
S-Video
+ ses
In
◆ S-Video ç›k›fll› kamera
Koaksiyel
In
◆ Anten veya kablo televizyon flebekesi
◆ VCR anten veya kablo televizyon
flebekesi ba¤l› olan
Ön
VIDEO
(MONO)L-AUDIO-R
Side
Ön
S-VIDEO
75Ω
Arka
AUDIO OUT
(modele
ba¤l› olarak)
Arka
(MONO)L-AUDIO-R
75Ω
44
Ç›k›fl
L
L
R
AUDIO OUT
PC INPUT
(Opsiyon)
RCA
R
Side
veya
AUDIO
OUT
◆ Sabit veya ses kontrollü sinyal.
ÇIKIfi ekran üstündeki menüden
seçebilirsiniz
WOOFER
In
◆ VGA: 640 x 480 pixels
Ba¤lant› ‹puçlar›
TUR
Çeflitli ba¤lay›c›lara hangi sistemlerin ba¤lanabilece¤ine dair baz› ipuçlar›.
Sistem
Bilgileri ve ‹puçlar›
VCR
◆ En iyi sonuç için koaksiyel kabloya ilaveten daha kaliteli resim için tercihen
SCART veya S-Video kablosu kullan›n.
◆ E¤er bir dekoderiniz varsa dekoderi VCR’a VRC’› televizyona ba¤lay›n
◆ ‹kinci bir VCR varsa ve kaset kopyalamak istiyorsan›z kaynak VCR’› Ext 1’e
hedef VCR’› Ext 2’ye ba¤lay›n, böylelikle Ext 1’den Ext 2’ye sinyal
aktarabilirsiniz, detaylar için sayfa 48’e bak›n.
AV-Ba¤lant› VCR
◆ Sadece SCART kablo kullan›n.
◆ E¤er ikinci VCR varsa ve kaset kopyalamak istiyorsan›z, standart VCR gibi
kullan›n.
Uydu al›c›
◆ Al›c›y› Ext 1’e ba¤lay›n ve VCR’› .Ext 2’ye, böylelikle program kaydetmek
istedi¤inizde Ext 1’den Ext 2’ye sinyal aktarabilirsiniz, detaylar için sayfa 48’e
bak›n.
◆ Oyun konsolu
◆ Video disc player
ç›k›fl›na göre tak›n.
◆ Bu sistemleri Ext 1 veya Ext 3’e tak›n çünkü genellikle RGB sinyal al›rlar.
S-Video veya Hi-8
camcorder
◆ Kameray› televizyonunun panelindeki AV ba¤lay›c›lara tak›n (S-VIDEO
ba¤lay›c› ve iki ses RCA ba¤lay›c›).
Ses Sistemleri
◆ Surround ses sistemi kullanmak için, ilave hoparlörleri televizyonun
arkas›ndaki hoparlör ba¤lay›c›lara tak›n veya televizyonun arkas›ndaki SES
ÇIKIfi ba¤lay›c›ya bir ses sistemi tak›n.
Televizyonunuza bir ses veya video sistemi ba¤lad›¤›n›zda tüm elemanlar›n kapal› olmas›na
dikkat edin.
Detayl› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik uyar›lar› için cihazla birlikte verilen belgelere bak›n.
45
Ext 1, 2 veya 3 SCART Girifl/Ç›k›fl Ba¤lama
TUR
➢
Ext 1 RGB ç›k›fll› cihazlar içinkullan›l›r, örne¤in video oyunlar› veya
video disc playerlar ya da AV-Ba¤lant› özelli¤i olan VCR’lar gibi.
➀
VCR (Ext 1, 2 veya 3)
AV-ba¤lant›l› VCR
(Sadece Ext 1)
TV’nin Arkas›
75Ω
veya
Decoder (Ext 1, 2 veya 3)/
Video oyun cihaz (Ext 1, 3)
EXT2
(VCR)
EXT1
EXT3
(DECODER)
veya
AV-link
Video disk oynatÈcÈ
(Ext 1, 3)
➀ Bu afla¤›daki flekilde ba¤lanabilir:
◆
◆
◆
Uydu alÈcÈsÈ
(Ext 1, 2 veya 3)
Bir SCART Ba¤lay›c›
Bir S-Video ba¤lay›c› ve iki ses RCA ba¤lay›c› (L+R); Ext 1, 2
Üç RCA ba¤lay›c› (video + ses L ve R)
RCA Girifle Ba¤lama (modele ba¤l› olarak)
➢
RCA (AUDIO-L+R/VIDEO) ba¤lay›c›lar genellikle kamera, video disc
player ve baz› video oyun cihazlar›n›nba¤lanmas› için kullan›l›r.
TV’nin Yan›
Kamera
Video disk oynatÈcÈ
TV’nin Önü
VIDEO
46
(MONO)L-AUDIO-R
Video oyun cihaz
S-Video Girifle Ba¤lama (modele ba¤l› olarak)
TUR
➢
S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+R) ba¤lay›c›lar genellikle S-Video ç›k›fl›
olan kamera veya VCR gibi cihazlar›n ba¤lanmas› içinkullan›l›r.
TV’nin Yan›
➀
Kamkorder
ve
VCR
TV’nin Önü
S-VIDEO
➀
ve
(MONO)L-AUDIO-R
➀ Resim ve ses için hem S-Video ba¤lant›s›n›n hem de ses ba¤lant›la›n›n yap›lmas› gereklidir.
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lama (modele ba¤l› olarak)
➢
AUDIO OUT RCA ba¤lay›c›lar ses sitemleri gibi cihazlar›n
ba¤lanmas› içinkullan›l›r (Surround ses efektlerinden faydalanmak
için).
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
R
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Ses sitemi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
L
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
AUDIO
OUT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
WOOFER
L
R
AUDIO OUT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
➢
Dolby tercihleri ayarlama ile ilgili detaylar için sayfa 30’a bak›n.
47
PC Girifline Ba¤lama (Opsiyon)
TUR
➢
PC INPUT/RCA(AUDIO-L+R) PC’niz ile iletiflim için kullan›l›r.
TV’nin Yan›
Kiflisel Bilgisayar
➢
PC Yaz›l›m›n›z› Kurma (Sadece Windows için)
Tipik bir bilgisayar için Winows ekran ayarlar› afla¤›da gösterilmifltir. Ama gerçek ekranlar PC’nizde
muhtemelen daha farkl› olacakt›r, bu kulland›¤›n›z ‹wndows sürümüne ve ekran kart›n›za ba¤l›d›r. Fakat
ekran›n›z farkl› gözükse bile bir çok durumda ayn› temel kurulum bilgisi olacakt›r. (E¤er de¤ilse
bilgisayar üreticiniz veya Samsung sat›c›n›zla temasa geçin)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Önce Windows Bafllat menüsünden “Ayarlar”a
t›klay›n.
“Ayarlar” seçildi¤inde imleci “Denetim Masas›”n›n
üzerine getirin.
Denetim masas› geldi¤inde, “Ekrana t›klay›n, bir
iletiflim kurtusu aç›lacakt›r.
“Ayarlar” sekmesine gidin.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Do¤ru boyut ayar› (çözünürlük) “640 x 480 piksel” dir.
E¤er ekran ayarlar› diyalog kutusunda dikey frekans varsa
do¤ru de¤er “60” veya “60 Hz” dir. Aksi takdirde “Tamam”
a t›klay›n ve kutuyu kapat›n.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
48
D›fl Kaynaklardan Resim Görüntüleme
TUR
Bir kez çeflitli ses ve video sistemlerini ba¤lad›¤›n›zda, uygun
girifli seçerek farkl› kaynaklar› izleyebilirsiniz.
1
Gerekli tüm ba¤lant›lar›n yap›ld›¤›n› kontrol edin (detaylar için
46 ve 47nci sayfalara bak›n).
2
Televizyonu aç›n ve e¤er gerekliyse gerekli girifl görüntülenene
kadar bir veya daha fazla kez VIDEO dü¤mesine (
) bas›n.
➢
➢
Seçili kayna¤a ba¤l› olarak resimler otomatik olarak
belirebilir.
Tekrar televizyon programlar›n› izlemek için TV dü¤mesine
bas›n ( ) ve gereken kanal numaras›n› seçin.
Bir Girifli Ext 2 veya Ext 3 Ç›k›fl›na Yönlendirme
Televizyonunuz Ext 2 veya Ext 3 ba¤lay›c›lara hangi ses/video
sinyallerinin ç›kt›¤›n› seçmenize izin verir.
1
MENU
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Menü görüntülenir.
2
Fonksiyon (Function) seçilene kadar joysticki yukar› veya
afla¤› hareket ettirin.
Sonuç: Fonksiyon (Function) grubundaki mevcut seçenekler
görüntülenir.
3
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
4
AV ayarj (AV Setup) seçene¤i seçilene kadar joysticki yukar›
veya afla¤› hareket ettirin.
5
Joysticki sa¤a hareket ettirin.
Sonuç: AV ayarj (AV Setup) menüsü görüntülenir.
6
Gereken ç›k›fl› seçin (Ext 2 veya Ext 3) ve joysticki sa¤a hareket
ettirin.
7
Yönlendirilecek kayna¤› seçin ve de¤iflikli¤i onaylamak için
joystick dü¤mesi (
) ne bas›n.
8
Normal izlemeye dönmek için joystick dü¤mesi (
➢
) ne bas›n.
Standart VCR EXT 1 ba¤lay›c›ya tak›ld›¤›nda afla¤›daki
seçenekler görüntülenir.
49
SCART Ba¤lay›c› Kablolama (Ext 1, Ext 2 veya Ext 3)
TUR
E¤er televizyonunuza baflka bir cihaz› SCART ba¤lant›s› ile ba¤lamak isterseniz, A/V kablosunu
afla¤›daki flekilde haz›rlamalar› için sat›c›n›za veya yetkili servise baflvurun.
Pin
Sinyal
Pin
Sinyal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ses ç›k›flR
Ses girifl R
Ses girifl R
Ses flasi dönüfl
Video flasi dönüfl (RGB mavi)
Ses girifl L
RGB mavi girifl
Voltaj anahtarlama
Video flasi dönüfl (RGB yeflil)
AV-Ba¤lant› (Ext 1)
RGB yeflil girifl
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Video flasi dönüfl (RGB k›rm›z›)
RGB k›rm›z› girifl
Bofl sinyal (RGB anahtarlama)
Video flasi dönüfl
Bofl sinyal toprak
Video ç›k›fl
Video girifl
Ekran/flasi dönüfl
➢
5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 nolu pinler RGB ifllem için kullan›l›r ve sadece EXT 1 veya EXT 3
ba¤lay›c›ya tak›l›r.
50
Sorun Giderme Yetkili Servise Dan›flmadan Önce
TUR
Samsung yetkili sat›fl sonras› servisiyle temasa geçmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri
yap›n.
E¤er afla¤›daki talimatlar do¤rultusunda sorunu gideremezseniz televizyonun model ve seri
numaras›n› not ederek sat›c›n›z› aray›n.
Ses veya resim yok
◆ Elektrik fiflinin elektrik prizine tak›l› oldu¤unu kontrol edin.
◆ ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü¤mesine ( ) ve POWER (GÜÇ)
dü¤mesine ( ) bast›¤›n›z› kontrol edin.
◆ Resim kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Sesi kontrol edin.
Normal resim fakat ses yok
◆ Sesi kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda da MUTE (SESS‹Z) dü¤mesine (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin
) bas›l›p
Resim yok veya siyah beyaz resim ◆ Renk Ayarlar›n› Ayarlay›n
◆ Seçilen yay›n sisteminin do¤rulu¤unu kontrol edin.
Ses ve resim interferans›
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli aleti belirlemeye çal›fl›n ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu baflka bir prize tak›n.
Flu veya karl› resim, kötü ses
◆ Anteninizin yönünü, yerini ve ba¤lant›la›n› kontrol edin.
Bu interferans genellikle dahili anten kullan›m›ndan kaynaklan›r.
Uzaktan kumanda çal›flm›yor
◆ Uzktan kumandan›n pillarini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst uzunu temizleyin (iletiflim penceresi).
◆ Pil terminallerini kontrol edin.
Kay›t dü¤mesi ( ) çal›flm›yor
◆ Bu dü¤me sadece AV-Ba¤lant› VCR ile kullan›labilir. E¤er normal
VCR’›n›z varsa etkisi yoktur. VCR uzaktan kumandan›z üzerindeki
Kay›t dü¤mesini kullanmal›s›n›z.
◆ AV-Ba¤lant›l› VCR’›n›z›n do¤ru ba¤land›¤›ndan emin olun.
51
BU C‹HAZ TARAFINDAN DA⁄ITILMAKTADIR
ELECTRONICS
AA68-02434A-01 (TUR)
Download PDF

advertising