Samsung | PS-42P4A | Samsung PS-42P4A Kullanım kılavuzu

D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 1
PDP-TELEV‹ZYON
(PLAZMA EKRAN PANEL‹)
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonu çal›flt›rmadan önce lütfen bu k›lavuzu
tamamen okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
RES‹M ‹Ç‹NDE RES‹M (PIP)
TELETEKST / TELEWEB (‹STE⁄E BA⁄LI)
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 2
Kullan›c› Talimatlar›
TUR
◆ Ekran Görüntüsünün Tak›lmas›
Ekrandaki görüntünün tak›lmas›na neden olabilece¤inden, plazma monitör paneli üzerinde
hareketsiz bir görüntüyü (bu PDP’ye ba¤lanm›fl olan bir video oyun cihaz› veya bir PC kullan›rken) 2
saatten fazla görüntülemeyin. Görüntünün tak›lmas› durumuna “ekran yanmas›” da denir. Bu tür
görüntü tak›lmalar›ndan kaç›nmak için, hareketsiz resimleri görüntülerken ekran›n parlakl›k ve
kontrast de¤erlerini düflürün.
◆ Bozuk Hücreler
Plazma ekran paneli çok ince hücrelerden oluflur. Paneller %99,9’dan fazla oranda aktif hücre
içerecek flekilde üretilmifl olmakla birlikte baz› hücreler ›fl›k vermiyor ya da sürekli ›fl›k veriyor olabilir.
◆ Rak›m
PDP normalde yaln›zca 2000 m’den düflük rak›mlarda çal›fl›r. 2000 m’den yüksek rak›mlarda düzgün
çal›flmayabilir; cihaz› böyle bir yere kurmay›n ve çal›flt›rmay›n.
◆ Garanti
- Görüntü tak›lmas›ndan kaynaklanan hasarlar garanti kapsam›na girmez.
- Ekran yanmas› garanti kapsam›nda de¤ildir.
2
D68A(BN68-00688A)Tur
4/2/04 2:32 PM
Page 3
TUR
Parçalar›n Kontrolü
Ayr› Sat›lan Teçhizatlar
Kullan›c› Talimatlar›
Uzaktan Kumanda/
AAA Piller
S-VIDEO Kablosu
DVI Kablosu
Hoparlör Kablosu için
Ferrit Çekirdek
Yan AV Kablosu için
Ferrit Çekirdek
Komponent Kablolar›
(RCA)
PC Kablosu
Güç Kablosu
Anten Kablosu
Scart Kablosu
PC Ses Kablosu
Ferrit Çekirdekler
Ferrit çekirdekler istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullan›l›r.
Kablolar› ba¤larken bu ferrit çekirdeklerden birini konnektörün
yan›ndaki kabloya ba¤lay›n.
Yan AV kablosunu S-VIDEO2/AV3’e ba¤larken, sa¤lamlaflt›rmak için
Yan AV Kablosunu önce ferrit çekirde¤in çevresine sar›n.
DNIeTM (Dijital Do¤al Görüntü motoru)
Bu özellik, üç boyutlu gürültü azaltma, ayr›nt› güçlendirme, kontrast
pekifltirme ve beyaz rengi güçlendirme özellikleri yan›nda, daha ayr›nt›l›
görüntü olana¤› sunar. Yeni görüntü dengeleme Algoritmas›, daha parlak,
daha net ve çok daha ayr›nt›l› görüntü verir. DNIeTM teknolojisi, her tür
sinyali gözlerinize uygun hale getirir.
3
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 3:04 PM
Page 4
TUR
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
Kullan›c› Talimatlar› ........................................................................................
2
◆ EKRANINIZIN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Yeni Plazma Ekran Paneliniz .........................................................................
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda ..........................................................................
Pillerin Uzaktan Kumandaya Tak›lmas› ..........................................................
Stand Taban›n›n Montaj› ................................................................................
Monitörün Duvar Ba¤lant› Paneline Yerlefltirilmesi.........................................
Anten veya Kablolu Televizyon fiebekesine Ba¤lanmas› ...............................
Bir Uydu Al›c›s› veya Dekodere Ba¤lanmas›...................................................
Açma ve Kapatma..........................................................................................
Televizyonun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas› ......................................
Uzaktan Kumanday› Tan›mak ........................................................................
Uzaktan Kumandan›z›n Ayarlanmas›..............................................................
Tak ve Çal›flt›r (Plug & Play) Özelli¤i ..............................................................
Kendi Dilinizin Seçilmesi ................................................................................
6
8
9
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi ......................................................
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ..........................................................................
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› ...................................................................
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›.................................................................
Kanallara ‹sim Verilmesi.................................................................................
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›...........................
Çocuk Kilidinin Etkinlefltirilmesi......................................................................
Bilgilerin Görüntülenmesi...............................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ EKRANINIZIN KULLANILMASI (devam›)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi .................................................................
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas› .......................................................................
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas› (PC ya da DVI Modu).....................................
Görüntünün Ayarlanmas› (PC Modu).............................................................
Hassas Ayar›n Kullan›lmas›............................................................................
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi ......................................................
Mevcut Resmin Dondurulmas› .......................................................................
Resim Boyutunun Seçilmesi ..........................................................................
Film Modunun Seçilmesi................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine - Dijital Do¤al Görüntü motoru)
.
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas› ................................................................
Melodi Sesinin Ayarlanmas›...........................................................................
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme ..................................................................
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas› ............................
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi .....................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
39
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 3:04 PM
Page 5
TUR
‹çindekiler (devam›)
◆ EKRANINIZIN KULLANILMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ses Ayarlar›n›n Yap›lmas› ..............................................................................
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas›...............................................
TruSurround XT Modunun Ayarlanmas› ........................................................
Dahili sessiz (Internal mute) Özelli¤inin Seçilmesi .........................................
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l›d›r).....................................................
Otomatik Kapanma Saatinin Ayarlanmas› ......................................................
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi ..................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›..................................
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi...............................................................
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi ...........................................
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
◆ TELETEKST ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
Teletekst Özelli¤i............................................................................................
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi.............................................................
Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi .....................................................................
Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi..................................................................
48
49
50
51
◆ TELEWEB ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI (MODELE BA⁄LI)
■
■
■
TeleWeb Özelli¤i ...........................................................................................
TeleWebin Görüntülenmesinden Sonra TeleWeb Menüsünün Kullan›lmas›..
Uzaktan Kumanda ile TeleWeb Servisine Kolay Eriflim Sa¤lanmas› ..............
52
53
54
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›...............................................................
DVI Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .....................................................................
PC Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› ......................................................................
Komponent Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .........................................................
Ek Hoparlörlerin Ba¤lanmas›..........................................................................
Ev Sinema Sisteminin Ba¤lanmas› ve Kullan›m› ............................................
Hoparlörlerin Montaj›......................................................................................
PC Yaz›l›m›n›z›n Kurulumu (sadece Windows için) ........................................
Girifl Modu (PC/DVI) ......................................................................................
Pin Yap›land›rma Ayarlar›...............................................................................
55
56
57
57
58
58
59
60
62
63
64
◆ KULLANIM TAVS‹YELER‹
■
■
Ar›za Arama: Servis Personeli ile Ba¤lant› Kurmadan Önce ..........................
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas› ............................
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
5
65
66
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 6
Yeni Plazma Ekran Paneliniz
➢
TUR
Modelinize ba¤l› olarak sizin PDP’nizin gerçek yap›land›rmas› farkl›
olabilir.
Ön Panel
Hoparlör
a) SOURCE
Harici cihaz girifli seçimi.
b) MENU
Menü görüntüleme.
c) -
+
Ses ayar›.
d)
C/P.
Kanal seçimi. Otomatik Çal›flt›rma Aç›k
e)
Seçiminizi onaylay›n (Store-Kaydet- veya Enter- Girifl tuflu ile)
f) I /
PDP’yi aç›p kapamak için bas›n.
6
D68A(BN68-00688A)Tur
4/2/04 1:57 PM
Page 7
Yeni Plazma Ekran Paneliniz (devam›)
➢
Modelinize ba¤l› olarak sizin PDP’nizin gerçek yap›land›rmas› farkl›
olabilir.
TUR
TV’nin Yan Taraf›
S-Video Girifli
Video Girifli
Audio Girifli (L, R)
Arka Panel
➢
Ba¤lant› ile ilgili daha detayl› bilgi edinebilmek için, 55~59. sayfalara bak›n.
a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
DVI ç›k›fll› cihaz›n dijital video ve audio ç›k›fl jak›n› bu
girifle ba¤lay›n.
g) AV1, AV2, AV3
(VIDEO / L-AUDIO-R )
Kamera veya VCR gibi harici cihazlar için video ve ses
giriflleri.
b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Harici cihazlar için olan ç›k›fllar.
c) Ext.1, Ext.2, Ext.3
VCR, DVD, video oyun cihazlar› yada video disk çalarlar
gibi harici cihazlar için girifl veya ç›k›fl ba¤lant›lar›.
d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
h) COMPONENT1, COMPONENT2
Komponent cihazlar için Video (Y/Pb/Pr) ve ses
(L-AUDIO-R) giriflleri.
i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
Anten/Kablo TV fiebekesi için 75Ω koaksiyel ba¤lant›
noktas›.
PC’nizin üzerindeki video ve audio ç›k›fl jak›na ba¤lay›n.
j) EXT SPEAKER (8Ω)
e) ONLY FOR SERVICE
Harici arka hoparlörler ba¤lant›lar›.
Yaln›zca servis için kullan›lan ba¤lant›.
k) POWER IN
f) AV2, AV3
(S-VIDEO1 veya S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)
Elektrik kablosunu tak›n.
Bir kamera ya da VCR gibi S-Video ç›k›fl› bulunan harici
cihazlar için video ve ses giriflleri.
7
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 8
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TUR
PDP’Y‹ AÇAR VE KAPATIR
B‹R DÜ⁄MEYE BASTI⁄INIZDA, LCD
ÜZER‹NDE SEÇ‹LEN MOD (TV, VCR, CATV,
DVD YA DA STB) VE KALAN P‹L ÖMRÜ ‹LE
B‹RL‹KTE, ‘
’ ‹fiARET‹ GÖRÜNTÜLEN‹R.
RES‹M EFEKT‹N‹N SEÇ‹M‹
SES EFEKT‹N‹N SEÇ‹M‹
TELETEKST ‹PTAL
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR, CATV, DVD
OYNATICI VE STB ‹Ç‹N ÇALIfiIR HALE
GET‹R‹N.
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
OTOMAT‹K KAPANMA/TELETEKST
ALT-SAYFA SEÇ‹M‹
RES‹M BOYUTU/
TELETEKST BOYUTU SEÇ‹M‹
SONRAK‹ KANAL/ SONRAK‹ TELETEKST
SAYFASI/TELEWEB ‹LER‹
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
SES SEV‹YES‹N‹N AZALTILMASI
TELETEKST GÖSTER‹M‹
MENÜ GÖSTER‹M‹/TELETEKST D‹Z‹N‹
HAR‹C‹ G‹R‹fi SEÇ‹M‹/TELETEKST
SAYFASI TUTMA
ÖNCEK‹ KANAL/ÖNCEK‹ TELETEKST
SAYFASI/TELEWEB GER‹
B‹LG‹ GÖRÜNTÜLEME/TELETEKST
GÖSTER‹M‹
TV MODU SEÇ‹M‹
TELETEKSTTEN ÇIKIfi
TELEWEBDEN ÇIKIfi
(MODELE BA⁄LI OLARAK)
STENEN MENÜ SEÇENE⁄‹NE
GEÇER/SEÇENE⁄‹N DE⁄ER‹N‹
SIRASIYLA AYARLAR
RESM‹N DONDURULMASI
TELEWEB GÖSTER‹M‹
(MODELE BA⁄LI OLARAK)
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
SEÇ‹M‹N‹Z‹ ONAYLAMA
(KAYDET YA DA G‹R)
SES MODU SEÇ‹M‹
TruSurround XT MODU SEÇ‹M‹
PIP ‹fiLEVLER‹;
- PIP AÇMA YA DA KAPATMA (PIP ON)
- ANA RES‹M ‹LE ‹Ç RESM‹N YERLER‹N‹
DE⁄‹fiT‹RME (SWAP)
- YER SEÇ‹M‹ (POSITION)
- KAYNAK SEÇ‹M‹ (SOURCE)
- BOYUT SEÇ‹M‹ (SIZE)
- TARAMA (SCAN)
- ‹Ç RES‹M KANALININ SEÇ‹LMES‹ (P
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ YER‹NDEN
ÇIKARTIN VE RESET DÜ⁄MES‹NE 2~3
SAN‹YE SÜREYLE BASIN. P‹LLER‹
YEN‹DEN TAKIN VE UZAKTAN
KUMANDAYI KULLANMAYI TEKRAR
DENEY‹N.
➢
8
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (REW)
- DURDUR (STOP)
- OYNAT/DURAKLAT (PLAY/PAUSE)
- HIZLI ‹LER‹ (FF)
Parlak ›fl›k uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
)
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 9
Pillerin Uzaktan Kumandaya Tak›lmas›
TUR
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z veya pilleri
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ PDP’yi sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumandan›n art›k düzgün çal›flmad›¤›n› tespit
etti¤inizde.
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, ( ) iflaretini afla¤›ya
do¤ru bast›rarak ve ok yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek yerinden
ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek, iki adet R03, UM4, “AAA” 1.5V yada
eflde¤eri pil tak›n:
◆ Pilin (-) kutbunu uzaktan kumandan›n (-) kutbuna
◆ Pilin (+) kutbunu uzaktan kumandan›n (+) kutbuna gelecek
flekilde yerlefltirin.
3
Kapa¤›, uzaktan kumandan›n taban› ile ayn› hizaya getirerek ve
üzerine bast›rarak tekrar yerine tak›n.
Stand Taban›n›n Montaj›
1
‹ki dayanak pimini stand taban› üzerine yerlefltirin ve sa¤lanan 8
adet vida ile dayanak pimlerinin her iki taraf›n› s›k›ca sabitleyin.
2
PDP’yi stand üzerine yerlefltirin ve sa¤lanan 4 adet vida ile PDP’yi
s›k›ca sabitleyin.
➢
◆ PDP iki veya daha fazla kifli taraf›ndan tafl›nmal›d›r. Ekran hasar
görebilece¤i için, PDP’yi asla zemin üzerine b›rakmay›n. PDP’yi
daima dik konumda muhafaza edin.
(modelinize ba¤l› olarak)
PDP aç›s› maksimum 20 derece
sola/sa¤a ayarlanabilir.
9
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:46 PM
Page 10
Monitörün Duvar Ba¤lant› Paneline Yerlefltirilmesi
TUR
Montaj Notlar›
◆ PDP’yi yaln›zca dik duvarlar üzerine monte edin.
◆ PDP’nin performans özelliklerini korumak ve sorunlar› önlemek için afla¤›dakilerden kaç›n›n:
- Duman ve yang›n detektörlerinin yan›na yerlefltirmeyin.
- Titreflime veya yüksek gerilime maruz kalan herhangi bir alana kurmay›n.
- Is›t›c› cihazlar›n yak›n›nda veya çevresine yerlefltirmeyin.
◆ Yaln›zca tavsiye edilen parçalar› ve bileflenleri kullan›n.
Montaj Kitleri
Duvar Montaj Kelepçesi
Plastik Ask›
Vidalar
4 EA
4 EA
Montaj Aç›s›n›n Ayarlanmas›
(modelinize ba¤l› olarak)
Duvar montaj kelepçesi ayr›ca tedarik
edilir. Kelepçeyi takt›ktan sonra, lütfen
bafll›k vidas›n› ok yönünde döndürerek
s›k›flt›r›n.
10
1
PDP’yi duvar montaj kelepçesine monte edin.
(Lütfen afla¤›daki talimatlara bak›n.)
2
Kelepçeye ba¤lanm›fl olan PDP’nin üst ucunu
ok yönünde çekerek aç›y› ayarlay›n.
3
Aç› 0° ila 15° aral›¤›nda ve ±2° farkla
ayarlanabilir.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:49 PM
Page 11
Monitörün Duvar Ba¤lant› Paneline Yerlefltirilmesi (devam›)
➢
PDP’nin d›fl görünümü resimde gösterilenden farkl› olabilir.
(Plastik ask›n›n montaj› ve kurulumu ayn›d›r.)
1
PDP’nin arkas›ndaki vidalar› ç›kar›n.
2
TUR
Vidalar› kullanarak plastik ask›y› yerine tak›n.
☛
◆ Lütfen montaj personelinden duvar
montaj kelepçesini takmalar›n› isteyin.
◆ PDP’yi duvar montaj kelepçesi üzerine
ast›ktan sonra, lütfen gerekli kontrolü
yaparak, plastik ask›n›n sol ve sa¤
taraftan güvenli bir flekilde yerine tespit
edilmifl oldu¤undan emin olun.
◆ Monte ederken ve aç›y› ayarlarken
lütfen parmaklar›n›z› s›k›flt›rmamaya
dikkat edin.
◆ PDP’nin düflmesi sonucu
oluflabilecek yaralanmalar› önlemek
için, duvar montaj kelepçesini lütfen
sa¤lam bir flekilde monte edin.
3
Plastik ask›n›n vidalar›n› PDP’nin arkas›na monte
edip s›k›flt›r›n.
4
PDP üzerindeki 4 ask› mandal›n›, duvar montaj kelepçesinin deliklerinden geçirin ve duvar montaj
kelepçesine (@) yerlefltirmek için PDP’yi (!) afla¤›ya do¤ru çekin. PDP’nin duvar montaj kelepçesinden
ayr›lmamas›n› sa¤lamak için vidalar› gösterildi¤i gibi (#) s›k›n.
PDP paneli
Duvar
Duvar montaj paneli kelepçesi
Harici Cihazlar›n PDP Paneline Ba¤lanmas›
◆ DVD veya Ev Sinema Sistemi benzeri harici cihazlar› PDP paneline ba¤lamak için lütfen afla¤›daki
talimatlara bak›n.
1
PDP alt›ndaki emniyet pimlerini ç›karmay› unutmay›n.
◆ Emniyet pimleri sökülmedi¤i takdirde aç› ayarlanamayacakt›r.
Bu yönde bir giriflim, PDP’de hasara neden olabilir.
2
PDP taban›n› (Duvar Montaj Kelepçesine ba¤l› halde) t›klama sesi
duyulana kadar oklarla gösterilen yönde d›flar›ya do¤ru çekin
(resme bak›n).
◆ Harici Cihazlar Ba¤land›ktan sonra PDP’nin Kullan›lmas›
PDP aç›s›n› yeniden 0°’ye ayarlad›ktan sonra, PDP’yi
sa¤lamlaflt›rmak için 2 emniyet pimini takmay› unutmay›n.
◆ Güvenlik için, PDP’yi emniyet pimleri kullanarak
sa¤lamlaflt›rmay› unutmay›n. Emniyet pimleri kullan›lmazsa
PDP düflüp yaralanmalara yol açabilir.
11
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:49 PM
Page 12
Anten veya Kablolu Televizyon fiebekesine Ba¤lanmas›
TUR
Televizyon kanallar›n›n düzgün izlenebilmesi için televizyonun
afla¤›daki kaynaklar›n birinden sinyal almas› gerekir:
◆ Harici anten
◆ Kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
PDP’nin Arkas›
veya
Kablolu Televizyon
fiebekesi
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu PDP’nin
arkas›ndaki 75Ω koaksiyel sokete ba¤lay›n.
2
Dahili anten kullan›yorsan›z, PDP’nin ayarlanmas› s›ras›nda temiz
ve net bir görüntü alana kadar bu anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha detayl› bilgi için afla¤›daki bölümlere bak›n:
◆ Sayfa 18’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 19’daki “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
➢
PDP’nizi kurarken ürünle birlikte verilen koaksiyel anten
kablosunu kullanmay› unutmay›n. Ba¤lant›lar›n farkl› bir koaksiyel
kablo ile yap›lmas› durumunda, ekran görüntüsünde gürültü veya
parazit oluflabilir. (Bir baflka genel amaçl› kablo kullanmamal›s›n›z.
Samsung taraf›ndan temin edilen 3M/5M/7M kablosunu kullan›n.)
Bir Uydu Al›c›s› veya Dekodere Ba¤lanmas›
PDP’nin Arkas›
veya
Bir uydu flebekesi üzerinden yay›nlanan televizyon programlar›n›
izleyebilmek için, PDP’nizin arkas›na bir uydu al›c›s› ba¤lamal›s›n›z.
fiifreli bir yay›n sinyalini çözmek için ise PDP’nizin arkas›na bir dekoder
ba¤lamal›s›n›z.
Koaksiyel Kablo kullan›lmas›
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere ba¤lay›n:
◆ Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketi
◆ Televizyon anten girifl soketi
➢
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR ba¤lamak
için, afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR cihaz›na
◆ VCR’› PDP’ye ba¤lay›n.
Ya da al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan PDP’ye ba¤lay›n.
Uydu al›c›s›/Dekoder
12
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:49 PM
Page 13
Açma ve Kapatma
TUR
Güç kablosu plazma monitörünüzün arka taraf›na ba¤l›d›r
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
Sonuç:
➢
2
PDP’nin Ön Taraf›
PDP’nizin ön panelindeki Standby (Bekleme)
göstergesi yanar.
Ana flebeke gerilimi, plazma ekran›n arkas›nda gösterilir ve
frekans 50 ya da 60 Hz.dir.
PDP’yi açmak için cihaz›n ön taraf›nda bulunan “ I / ” dü¤mesine
(ya da uzaktan kumandan›n POWER ( ) dü¤mesine) bas›n.
Sonuç:
En son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik
olarak yeniden seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz net görüntü alamazs›n›z.
➣ Henüz
Sayfa 18’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
veya sayfa 19’daki “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi” bölümüne
bak›n.
3
PDP’nizi kapatmak için yeniden “ I /
” dü¤mesine bas›n.
TV
Televizyonun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas›
Plazma monitörünüz, Güç tüketiminin azalt›lmas› için Standby
(Bekleme) moduna al›nabilir.
Standby (Bekleme) modu, televizyonu izlemeye geçici olarak ara
vermek istedi¤inizde (örne¤in yemek s›ras›nda) yararl› olur.
TV
1
Uzaktan kumandan›n POWER (
Sonuç:
2
) dü¤mesine bas›n.
Ekran kapan›r ve PDP’nin ön taraf›nda bulunan
Standby (Bekleme) göstergesi yanar.
PDP’yi yeniden açmak için, POWER ( ) dü¤mesine ya da
herhangi bir say› tufluna yeniden bas›n.
Ayr›ca P
ya da
➣ açabilirsiniz.
dü¤mesine basarak da monitörü
13
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:49 PM
Page 14
Uzaktan Kumanday› Tan›mak
TUR
Uzaktan kumanda esas olarak afla¤›daki ifllemlerin gerçeklefltirilmesi
için kullan›l›r:
◆ Kanallar›n de¤ifltirilmesi ve ses seviyesinin ayarlanmas›
◆ Ekran menü sisteminin görüntülenmesi.
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
sunulmufltur.
Dü¤me
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
aras›
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, birinci basama¤›n hemen
ard›ndan ikinci basama¤a bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
kanal numaras› tek haneli olan bir kanal görüntülenir.
SLEEP
Önceden ayarlanm›fl bir zaman aral›¤›n›n (Kapal› (off) - 30 60 - 90 - 120 - 150 - 180) seçilmesi için kullan›l›r.
➢
Ses seviyesini artt›rmak
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini azaltmak
için kullan›l›r.
-
MUTE
Sesin geçici olarak kapat›lmas› için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için bu dü¤meye yeniden bas›n
veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek
için kullan›l›r.
-
Kullan›m amaçlar›:
◆ ‹lgili menü seçene¤i için
kullan›labilir olan tercihleri
içeren bir alt menünün
görüntülenmesi.
◆ Bir menü seçene¤i de¤erinin
artt›r›lmas›/azalt›lmas›.
-
Yapt›¤›n›z seçimi onaylamak
için kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan normal izlemeye
geri dönmek için kullan›l›r.
EXIT/TV
14
‹zleme ‹fllevi
➣
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:49 PM
Page 15
Uzaktan Kumandan›z›n Ayarlanmas›
TUR
Bu PDP uzaktan kumandas›, PDP’nin yan› s›ra VCR, CATV, DVD veya
Set üstü cihazlara (STB) da kumanda edebilir.
➣
Bu uzaktan kumanda, baflka firmalarca üretilen TV cihazlar›
ile uyumlu de¤ildir.
1
VCR, Kablolu TV al›c›s›, DVD ya da STB cihaz›n› kapat›n.
2
SELECT dü¤mesine bas›n. SELECT dü¤mesine her bast›¤›n›zda
mod de¤iflecektir
3
Uzaktan kumandan›n POWER ( ) dü¤mesine bas›n. Seçti¤iniz
cihaz aç›lmal›d›r. Aç›l›yorsa, uzaktan kumandan›z do¤ru ayarlanm›fl
demektir.
4
Uzaktan kumandan›z› bir kez ayarlad›ktan sonra, VCR, Kablolu TV
al›c›s›, DVD ya da STB için uzaktan kumandan›z› kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➣
➢
➢
➢
VCR
Uzaktan kumandan›z VCR, CATV, DVD ya da STB modunda
iken dahi, ses dü¤meleri ile televizyonun ses seviyesini
kontrol edebilirsiniz.
Kablo TV al›c›s› kontrollerini programlayabilmek için:
◆ CATV seçimi için, SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› kablolu TV al›c›s›na do¤ru çevirin ve
SET dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 66’daki ilgili cihaz
üretici firma kod numaras›n› girin.
Örn.) Cihaz Oak taraf›ndan üretilmiflse, 026 tufllay›n.
VCR kontrollerini programlayabilmek için:
◆ VCR modunu seçmek için, SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› VCR cihaz›na do¤ru çevirin ve SET
dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 67’daki ilgili cihaz
üretici firma kod numaras›n› girin.
DVD kontrollerini programlayabilmek için:
◆ DVD modunu seçmek için, SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› DVD cihaz›na do¤ru çevirin ve SET
dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 66’daki ilgili cihaz
üretici firma kod numaras›n› girin.
15
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 9:36 AM
Page 16
Tak ve Çal›flt›r (Plug & Play) Özelli¤i
TUR
Plug & Play
Tak-Çal›flt›r’› bafllatmak için ENTER’a bas›n
Televizyon ilk kez çal›flt›r›l›p aç›ld›¤›nda, bir çok temel müflteri ayar›
otomatik olarak ve birbiri ard›na devreye girer. Afla¤›da belirtilen
ayarlar kullan›labilir.
Bafllat
Girifl
Ç›k›fl
1
Televizyon Standby (Bekleme) modundaysa, uzaktan kumandan›n
POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Dil
… Daha
PÛÒÒÍËÈ
Plug & Play mesaj› görüntülenir. Görüntü k›sa bir süre
yan›p söner ve sonra otomatik olarak Dil (Language)
menüsü görüntülenir.
Español
Svenska
2
† ya da … dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
3
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
Türkçe
Srpski
Tafl›
Sonuç:
Girifl
Plug & Play
4
) dü¤mesine bas›n.
Anten Girifl Kontrolü (Antenna Input Check) mesaj›
görüntülenir
Antenin TV’ye ba¤l› oldu¤undan emin olun ve sonra ENTER (
dü¤mesine bas›n.
)
Anten Girifl Kontrolü
Sonuç:
Ülke
Ülke
▲ Daha
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
Türkiye
‹ngiltere
Di¤er
Bat› Avrupa
Tafl›
5
† ya da … dü¤mesine basarak ülkenizi seçin.
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
Sonuç:
7
Sonuç:
Oto. Kay›t
Kanal kayd›na bafllamak için ENTER’a
bas›n.
40 MHz
0%
➢
Bafllat
➢
Durdur
Oto. Kay›t
Kanal kayd› sürüyor.
Kaydediliyor
57 MHz
1%
Durdur
Girifl
Durdur
Saat
Saat
Dak.
01
00
Ayarla
Tafl›
Durdur
Keyifle izleyebilirsiniz.
16
) dü¤mesine bas›n.
Ekranda Oto. Kay›t (Auto Store) menüsü görüntülenir
Aramay› bafllatmak için, ENTER (
Girifl
Girifl
Ekranda Ülke (Country) menüsü görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak sonland›r›lacakt›r. Kanallar
frekans aral›¤›ndaki konumlar›n› yans›tan bir s›raya göre
(en düflük olan en üstte ve en yüksek olan en altta
olacak flekilde) s›ralanacak ve kaydedilecektir. Bu ifllem
tamamland›¤›nda Zaman Ayar› (Clock Set) menüsü
görüntülenir.
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› durdurmak ya da normal
izlemeye geri dönmek için, MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Zaman› ayarlamak için, ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
8
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için, œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. † ya da … dü¤mesine basarak, saati veya dakikay›
ayarlay›n.
9
‹fllem tamamland›¤›nda ekranda Keyifle izleyebilirsiniz.
(Enjoy Your Watching) mesaj› görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:50 PM
Page 17
Tak ve Çal›flt›r (Plug & Play) Özelli¤i (devam›)
TUR
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z…
1
2
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
ENTER (
4
Çeflitli (Miscellaneous) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Çeflitli (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
5
6
√
: Türkçe
√
AV Kurulumu
Dijital NR
√
: Kapal›
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Çeflitli
Melodi
√
: Aç›k
√
Plug & Play
Plug & Play seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
Dil
Kurulum (Setup) menüsüne girmek için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içindeki seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
3
Kurulum
Zaman
Mavi ekran
√
: Aç›k
Plug & Play mesaj› görüntülenir.
Ayarlama ifllemleri ile ilgili daha detayl› bilgi için, karfl› sayfaya bak›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Kendi Dilinizin Seçilmesi
Televizyonunuzu ilk defa kullanmaya bafllad›¤›n›zda, ekran üzerinde
gösterilecek olan menülerde ve göstergelerde kullan›lacak olan dili
seçmeniz gerekir.
TV
Kurulum
√
Zaman
Dil
1
2
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
ENTER (
4
Dil (Language) seçimi için † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilir olan diller listelenecektir.
Sonuç:
√
AV Kurulumu
Dijital NR
Kurulum (Setup) menüsüne girmek için, † veya … dü¤mesine
bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içindeki seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
3
√
: Türkçe
√
: Kapal›
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
5
† ya da … dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Seçiminizden memnunsan›z, normal görüntülemeye geri dönmek
için EXIT/TV (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
TV
Kurulum
▲
: Türkçe
Türkçe
Zaman
Dil
AV Kurulumu
Dijital NR
Srpski
: Kapal›
Çeflitli
PC Kurulumu
Tafl›
Girifl
17
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:50 PM
Page 18
Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi
TUR
TV
Kanal
Ülke
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›nda tarama yapabilirsiniz (bu
de¤erler ülkenize ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
tahsis edilmifl olan program numaralar›, gerçek yada istenen program
numaralar›na uygun olmayabilir. Buna karfl›l›k kanal numaralar›n›
manuel olarak s›raland›rabilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar›
silebilirsiniz.
1
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç:
2
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Kanal
Ülke
Sonuç:
: Türkiye▲
Oto. Kay›t
Türkiye
Manuel Kay›t
‹ngiltere
Kanal Düzenle
‹nce ayar
Kanal Arama
Tafl›
3
ENTER (
4
Ülke (Country) menüsüne girmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Bat› Avrupa
Sonuç:
Geri
† ya da … dü¤mesine basarak, ülkenizi (ya da bölgenizi) seçin.
➢ Di¤er (Others) seçtiyseniz ancak PAL frekans aral›¤›n›
taramak istemiyorsan›z, kanallar› kendiniz kaydedin (sayfa
19’e bak›n).
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Oto. Kay›t (Auto Store) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Tafl›
Girifl
Geri
Oto. Kay›t
Kanal kayd› sürüyor.
Kaydediliyor
57 MHz
1%
Durdur
Girifl
Sonuç:
8
Sonuç:
Geri
9
) dü¤mesine bas›n.
Ekranda Oto. Kay›t (Auto Store) menüsü görüntülenir.
Aramay› bafllatmak için ENTER (
➢
18
Seçilebilir olan ülkeler listelenir
5
Kanal
Ülke
) dü¤mesine bas›n.
Di¤er
Girifl
TV
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak sonland›r›lacakt›r. Kanallar
frekans erimindeki konumlar›n› yans›tan bir s›raya göre
(en düflük olan en üstte ve en yüksek olan en altta
olacak flekilde) s›ralanacak ve kaydedilecektir. Daha
sonra ilk olarak seçilmifl program görüntülenir.
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için,
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Kanallar kaydedildi¤inde, afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz:
◆ Kanallar› istedi¤iniz gibi s›raland›rabilirsiniz (bkz. sayfa 22)
◆ Herhangi bir kanal› silebilirsiniz (bkz. sayfa 21)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilirsiniz (bkz. sayfa 31)
◆ Kaydedilmifl olan kanallara bir isim verebilirsiniz (bkz. sayfa 23)
◆ Dijital Gürültü Azaltma özelli¤ini açabilirsiniz/ kapatabilirsiniz
(bkz sayfa 38).
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:51 PM
Page 19
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
TUR
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere, maksimum
100 televizyon kanal›n› kaydedebilirsiniz.
TV
Kanal
Ülke
Kanallar› elle kaydederken, afla¤›da belirtilen tercihleri yapabilirsiniz:
Oto. Kay›t
√
◆ Bulunan kanallar›n her birinin kaydedilip kaydedilmeyece¤ini
belirleyebilir;
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz
Kanal Arama
√
Tafl›
1
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Manuel Kay›t (Manual Store) seçimi için † ya da … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Program
Renk Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
59MHz
?
) dü¤mesine bas›n.
Manuel Kay›t (Manual Store) menüsü görüntülenir.
Gerekli görüldü¤ü takdirde, istenen yay›n standard›n› belirleyin.
Renk Sistemi (Colour System) seçimi için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n, sonra da † ya da … dü¤mesine bas›n.
Renk standartlar›, ekran üzerinde afla¤›da verilen s›raya göre
görüntülenir. (modele ba¤l› olarak).
√ Tafl›
Ayarla
Ses Sistemi (Sound System) seçimi için œ veya √ dü¤mesine bas›n,
sonra da † veya … dü¤mesine bas›n. Ses standartlar›, ekran
üzerinde afla¤›da verilen s›raya göre görüntülenir. (modele ba¤l›
olarak).
BG - DK - I - L
Ses Sistemi
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
59MHz
?
œ √ Tafl›
Auto - PAL - SECAM veya
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
6
Geri
Manuel Kay›t
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Girifl
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
√
: Türkiye
Ayarla
Ses Sistemi
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
59MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
19
Ses Sistemi
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 7:59 PM
Page 20
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam›)
TUR
7
Manuel Kay›t
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
59MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
◆ Kanal (Channel) seçimi için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için, † ya da …
dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
Geri
◆ Gerekli kanal numaras›n› girebilmek için, rakam tufllar›n› (0~9)
kullan›n.
yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
➣ Ses
seçin.
Manuel Kay›t
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C 02
59MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Program
Renk Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C 02
59MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
8
Geri
Manuel Kay›t
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
izleyin.
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z œ ya da √ dü¤mesine basarak
Ara (Search) seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için † ya da …
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal seçici, ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
9
Kanala bir program numaras› atamak için œ ya da √ dü¤mesine
basarak Program (Prog.) seçin. Do¤ru numaray› bulana kadar, †
veya … dü¤mesine bas›n.
10
Kanal› ve atanm›fl kanal numaras›n› kaydetmek için œ ya da √
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçene¤ini seçin. ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
11
Kaydedilecek her bir kanal için, 7. ile 10. Ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
Ses Sistemi
Geri
Manuel Kay›t
Program
Renk Sistemi
Ses Sistemi
9
Auto
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C 02
59MHz
OK
œ √ Tafl›
Ayarla
20
Geri
☛
Kanal modu
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, her anten yay›n
istasyonu için atanm›fl olan numaray› girerek bir kanal
seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, her bir kablo kanal› için
atanm›fl olan numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:04 PM
Page 21
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TUR
◆ ‹stenmeyen kanallar›n atlanmas›
‹stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda b›rakabilirsiniz.
Böylece, kaydedilmifl kanallar aras›nda tarama yap›l›rken, atlamak
üzere seçmifl oldu¤unuz kanallar görüntülenmez. Sizin özel olarak
atlanmak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar, tarama s›ras›nda
ekranda görüntülenir.
1
4
ENTER (
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Ekranda ana menü görüntülenir.
Tafl›
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Girifl
TV
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Kanal Düzenle
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
√
‹sim
LNA
Kanal Düzenle (Edit) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
: Kapal›
√
Çocuk kilidi
Kanal Düzenle (Edit) menüsü görüntülenir.
Tafl›
5
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Kanal
Ülke
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Girifl
Geri
Ekle/Sil (Add/Delete) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçerli kanal otomatik olarak seçili durumdayken
Ekle/Sil (Add/Delete) menüsü görüntülenir.
6
Silinecek olan kanal› seçmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
7
Kanal› eklemek ya da silmek için † ya da … dü¤mesine basarak
Eklendi (Added) ya da Silindi (Deleted) seçin. Onaylamak için
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
TV
Ekle/Sil
Program
1
2
3
4
5
---------------------
Tafl›
---------------------
Girifl
TV
Eklendi
Silindi
Silindi
Silindi
Silindi
Geri
Ekle/Sil
Program
1
2
3
4
5
---------------------
Ayarla
---------------------
Girifl
21
Eklendi
Silindi
Silindi
Silindi
Silindi
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:04 PM
Page 22
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
TUR
TV
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n program numaralar›n› de¤ifltirebilmenizi
sa¤lar. Bu ifllem ATM kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir. Kay›tl› olarak
saklamak istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
Kanal
Ülke
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
1
Sonuç:
2
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kanal Düzenle
√
S›ralama
√
‹sim
√
ENTER (
4
Kanal Düzenle (Edit) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
5
Tafl›
Girifl
Geri
S›ralama
---------------------
---------------------
Tafl›
TV
Geri
S›ralama
Program
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Tafl›
----- -----
Girifl
22
Geri
S›ralama (Sort) menüsü görüntülenir.
† ya da … dü¤mesine basarak, tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
† ya da … dü¤mesine basarak, kanal›n tafl›nmas›n› istedi¤iniz
program numaras›n› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
Kanal Düzenle (Edit) menüsü görüntülenir.
6
Program
2
3
4
5
6
) dü¤mesine bas›n.
S›ralama (Sort) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
√
: Kapal›
Çocuk kilidi
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekle/Sil
LNA
MENU dü¤mesine bas›n.
8
Kanal yeni konumuna tafl›nacak ve bu iflleme ba¤l›
olarak tüm di¤er kanallar gereken flekilde kayd›r›lacakt›r.
Tüm kanallar› istedi¤iniz kanal numaras›na tafl›yana kadar 6 ile 7.
ad›mlar› tekrarlay›n.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/30/04 2:56 PM
Page 23
Kanallara ‹sim Verilmesi
TUR
Kanal bilgisi yay›nland›¤›nda, kanal isimleri otomatik olarak
verilecektir.Bu isimleri de¤ifltirerek, kanallara yeni adlar verebilirsiniz.
TV
Kanal
Ülke
1
2
MENU dü¤mesine bas›n.
√
Manuel Kay›t
√
Sonuç:
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
4
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
ENTER (
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kanal Düzenle
Kanal Düzenle (Edit) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
Sonuç:
LNA
√
‹sim
Kanal Düzenle (Edit) menüsü görüntülenir.
√
: Kapal›
√
Çocuk kilidi
5
‹sim (Name) seçmek için † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Gerekli görüldü¤ü takdirde, † ya da … dü¤melerine basarak, yeni
isim verilecek olan kanal› seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde ‹sim (Name)
menüsü görüntülenir.
Bir harf (A~Z), bir numara (0~9) veya bir iflaret (-, boflluk) seçmek
için, † ya da … dü¤mesine bas›n. œ veya √ dü¤mesine basarak,
bir önceki ya da sonraki harfe geçin.
8
‹sim girmeyi tamamlad›¤›n›zda, ENTER (
ismi onaylay›n.
Program
2
3
4
5
6
‹sim
---------------------
Tafl›
) dü¤mesine basarak
Geri
‹sim
TV
‹sim kutusunun etraf›nda ok iflaretleri görünür.
7
Girifl
---------------------
Girifl
TV
Geri
‹sim
Program
2
3
4
5
6
‹sim
---------------------
Ayarla
---------------------
Girifl
23
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/30/04 2:56 PM
Page 24
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
TUR
TV
Kanal
Ülke
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Bu fonksiyon, özellikle TV’nin zay›f sinyal koflullar›nda kullan›ld›¤›
durumlarda çok yararl›d›r. LNA, zay›f sinyal alanlar›nda gürültüyü de¤il,
TV sinyallerini yükseltir.
1
Sonuç:
2
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kanal Düzenle
√
S›ralama
√
‹sim
√
ENTER (
4
Kanal Düzenle (Edit) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
Sonuç:
5
Tafl›
Girifl
Geri
Kanal Düzenle
6
Ekle/Sil
S›ralama
‹sim
LNA
➢
: Aç›k
Kapal›
Çocuk kilidi
Aç›k
) dü¤mesine bas›n.
Kanal Düzenle (Edit) menüsü görüntülenir.
LNA seçimi için veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
√
: Kapal›
Çocuk kilidi
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekle/Sil
LNA
MENU dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilir olan seçenekler listelenecektir.
† veya … dü¤mesine basarak, Aç›k (On) veya Kapal› (Off)
konumunu seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
◆ LNA, Aç›k (On) konumundayken görüntü parazitli ise, Kapal›
(Off) konumunu seçin.
◆ Her kanalda LNA ayar› yap›lmal›d›r.
Tafl›
Girifl
24
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:06 PM
Page 25
Çocuk Kilidinin Etkinlefltirilmesi
TUR
◆ Çocuk kilidinin etkinlefltirilmesi
Bu özellik sayesinde, televizyonu ön panelden çal›flt›r›lamayacak
flekilde kilitleyebilirsiniz. Buna karfl›l›k televizyonunuz hala uzaktan
kumanda ile aç›labilir durumdad›r. Böylece, uzaktan kumandan›z›
çocuklar›n›z›n yada arzu etmedi¤iniz di¤er insanlar›n eriflemeyece¤i bir
yerde muhafaza ederek, uygun olmayan programlar›n izlenmesini
önleyebilirsiniz.
1
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
ENTER (
4
Kanal Düzenle (Edit) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Girifl
TV
Geri
Kanal Düzenle
Ekle/Sil
√
S›ralama
√
√
‹sim
LNA
) dü¤mesine bas›n.
√
: Kapal›
√
Çocuk kilidi
Tafl›
Girifl
Geri
Kanal Düzenle (Edit) menüsü görüntülenir.
Çocuk kilidi (Child Lock) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
Sonuç:
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
Kanal
Ülke
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Program
Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk kilidi
(Child Lock) menüsü görüntülenir.
Çocuk kilidi (Child Lock) etkinlefltirildi¤inde, Mavi Ekran
görüntülenir.
6
Kilitlenecek olan kanal› seçmek için, † veya … dü¤mesine bas›n.
7
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için † ya da …
dü¤mesine basarak Kilitli (Locked) (kilidi açmak için Kilitli De¤il
(Unlocked)) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
Çocuk kilidi
TV
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Tafl›
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Girifl
Geri
Çocuk kilidi
TV
Program
2
3
4
5
6
---------------------
Ayarla
---------------------
Girifl
25
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:06 PM
Page 26
Bilgilerin Görüntülenmesi
TUR
Uzaktan kumanda üzerindeki “INFO” (
) dü¤mesine basarak,
seçti¤iniz kanal bilgilerini ve ayarlar› izleyebilirsiniz.
Mono
P1 ✽
Resim
Ses
00 : 00
: Dinamik
: Müzik
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Görüntü izleme gereksinimlerinize en uygun resim tipini seçebilirsiniz.
TV
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
: Normal
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
Geri
Resim
Mode
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
3
ENTER (
Sonuç:
4
Tekrar ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilir olan seçenekler listelenecektir.
Sonuç:
5
† ya da … dü¤mesine basarak, istedi¤iniz seçene¤i seçin.
Sonuç:
Girifl kayna¤›na ba¤l› olarak afla¤›da belirtilen modlar
kullan›labilir.
◆ Dinamik (Dynamic) - Standart (Standard) - Film
(Movie) - Kiflisel (Custom)
◆ Yüksek (High) - Orta (Middle) - Düflük (Low) Kiflisel (Custom)
(PC veya DVI Modu)
6
Onaylamak için ENTER (
: Dinamik
Dinamik
Standart
: Normal
Film
: Kapal›
Kiflisel
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
Geri
➣
26
) dü¤mesine bas›n.
Mod (Mode) menüsü seçilir.
) dü¤mesine bas›n.
Sadece P.MODE (
:Resim Modu) dü¤mesine basarak da
bu seçenekleri istedi¤iniz flekilde ayarlayabilirsiniz.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:06 PM
Page 27
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas›
TUR
Televizyonunuzda, resim kalitesini kontrol edebilmenizi sa¤layan çok
say›da ayar bulunur.
1
Ekranda ana menü görüntülenir.
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
† veya … dü¤mesine basarak, tercih etti¤iniz seçene¤i (Kiflisel
(Custom), Renk tonu (Colour Tone)) seçin.
5
6
Tafl›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
: Normal
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
TV
Kiflisel
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Ton
Y50
Kiflisel (Custom) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Resim
Mode
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
70
50
70
50
K50
Kiflisel (Custom) menüsü görüntülenir.
Ayarlar› de¤ifltirmek için, ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilir olan seçenekler, afla¤›daki s›raya göre görüntülenir.
◆ Kiflisel (Custom) : Kontrast (Contrast), Parlakl›k (Brightness), Netlik
(Sharpness), Renk (Colour), Ton (Tint) (SADECE NTSC için)
DVI Modunda kullan›labilir olan Kiflisel (Custom) Menüsü
➣ PC,
Seçenekleri: Kontrast (Contrast), Parlakl›k (Brightness), Netlik
Tafl›
Girifl
Kontrast
Geri
70
(Sharpness).
Ekranda yatay çubuk görüntülenir. œ veya √ dü¤melerine
➣ basarak,
yatay çubu¤un imlecini sola veya sa¤a do¤ru
hareket ettirin.
modu Kiflisel (Custom) olarak ayarland›¤›nda, ayar
➣ Resim
de¤erleri girifl kayna¤›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
(örn. RF, Video, Komponent Cihaz, PC veya DVI)
ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yapt›¤›n›z takdirde,
➣ Bu
görüntü standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) ayar›na
TV
Resim
Mode
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
◆ Renk tonu (Colour Tone) : So¤uk2 (Cool2), So¤uk1 (Cool1),
Normal, S›cak1 (Warm1), S›cak2 (Warm2).
Yapm›fl oldu¤unuz ayarlardan memnun kald›¤›n›z takdirde, normal
görüntülemeye geri dönmek için EXIT/TV (
) dü¤mesine bas›n.
➣
: Normal
So¤uk2
So¤uk1
: Aç›k
: 16 :Normal
9
S›cak1
: Kapal›
S›cak2
Girifl
geçecektir.
7
: Dinamik
Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yapt›¤›n›z takdirde, görüntü
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) ayar›na geçecektir.
27
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/30/04 3:46 PM
Page 28
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas› (PC veya DVI Modu)
➢
TUR
SOURCE (KAYNAK) dü¤mesini kullanarak PC veya DVI moduna
geçin.
1
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
: Renk 1
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Yüksek
Geri
Sonuç:
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
2
Sonuç:
ENTER (
4
Kiflisel (Custom) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
70
50
70
50
K50
Girifl
TV
Tafl›
TV
Sonuç:
Seçiminizi onaylamak için MENU dü¤mesine bas›n.
7
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Renk1
: Aç›k
: 16 : Renk2
9
: Kapal›
Renk3
Geri
Renk tonu (Colour Tone) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
9
† ya da … dü¤mesine basarak, istedi¤iniz seçene¤i seçin.
Renk tonlar›, afla¤›daki s›raya göre görüntülenir:
Kiflisel (Custom) (sadece PC Modu için) - Renk1 (Colour1) - Renk2
(Colour2) - Renk3 (Colour3)
70
50
70
10
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
11
Girifl
Geri
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
Renk Kontrolü (Colour control) seçimi için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
12
Renk Kontrolü (Colour control) menüsü görüntülenir.
† veya … dü¤mesine basarak, ayarlanacak olan seçene¤i (K (R),
Y (G), M (B)) belirleyin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➣
28
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
8
Renk Kontrolü
Tafl›
Ekranda yatay çubuk görüntülenir. œ veya √ dü¤melerine
basarak, yatay çubu¤un imlecini sola veya sa¤a do¤ru
hareket ettirin.
6
Kiflisel
: Normal
K
Y
M
Kiflisel (Custom) menüsü görüntülenir.
† veya … dü¤mesine basarak, ayarlanacak olan seçene¤i
(Kontrast (Contrast), Parlakl›k (Brightness), Netlik (Sharpness))
belirleyin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
: Yüksek
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Kiflisel
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Ton
Y50
Ekranda ana menü görüntülenir.
Ekranda yatay çubuk görüntülenir. œ veya √ dü¤melerine
basarak, yatay çubu¤un imlecini sola veya sa¤a do¤ru
hareket ettirin.
DVI Modunda Renk Kontrolü (Colour Control) mevcut de¤ildir.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:06 PM
Page 29
Görüntünün Ayarlanmas› (PC Modu)
➢
1
SOURCE (KAYNAK) dü¤mesini kullanarak PC moduna geçin
TUR
MENU dü¤mesine bas›n.
TV
Sonuç:
2
Ekranda ana menü görüntülenir.
ENTER (
4
PC Kurulumu (PC Setup) menüsünü seçmek için, † veya …
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dijital NR
5
√
PC Kurulumu
√
TV
PC Kurulumu (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Girifl
PC Kurulumu
√
Konum
√
Bilgi
Otomatik Ayarlama
√
√
Görüntü Kilitleme (Image Lock) grubunda bulunan
seçenekler görüntülenir.
† veya … dü¤mesine basarak, ayarlanacak olan seçene¤i (Kal›n
(Coarse), ‹nce (Fine)) belirleyin.
Sonuç:
Seçiminizi onaylamak için MENU (
8
MENU dü¤mesine bas›n.
9
10
11
Geri
Görüntü Kilitleme
Kal›n
50
‹nce
20
Tafl›
PC Kurulumu (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler,
yeniden görüntülenir.
Konum (Position) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Girifl
Kal›n
) dü¤mesine bas›n
Geri
50
TV
†, …, œ, veya √ dü¤mesine basarak, konumu ayarlay›n.
Seçiminizi onaylamak için MENU (
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Konum (Position) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Ekranda yatay çubuk görüntülenir. œ veya √ dü¤melerine
basarak, yatay çubu¤un imlecini sola veya sa¤a do¤ru
hareket ettirin.
7
Sonuç:
Geri
Görüntü Kilitleme
Tafl›
6
√
Çeflitli
) dü¤mesine bas›n.
Görüntü Kilitleme (Image Lock) seçimi için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
: Kapal›
Tafl›
Sonuç:
√
: Türkçe
AV Kurulumu
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
√
Dil
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum
Zaman
PC Kurulumu
Görüntü Kilitleme
√
Konum
√
Bilgi
Otomatik Ayarlama
√
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Konum
Tafl›
œ √ Tafl›
29
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
4/3/04 11:27 AM
Page 31
Hassas Ayar›n Kullan›lmas›
TUR
Yay›n al›m› zay›fsa, herhangi bir kanal› elle hassas bir flekilde
ayarlayabilirsiniz.
TV
Kanal
Ülke
1
2
MENU dü¤mesine bas›n.
√
Manuel Kay›t
√
Sonuç:
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
‹nce ayar (Fine Tune) özelli¤ini seçmek için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
5
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Girifl
Geri
‹nce ayar
P1
0
S›f›rla
Ekranda yatay çubuk görüntülenir. ‹stenen ayar› elde
etmek için, œ ya da √ dü¤mesine basarak, yatay
çubu¤un imlecini sa¤a veya sola do¤ru hareket ettirin.
Tafl›
Net ve temiz bir görüntü ve ses elde edilene kadar, œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
Geri
œ √ Ayarla
Kay›t
‹nce ayar
P1
3
➣
➣
S›f›rla
Bir kanal› hassas ayarlayam›yorsan›z, Renk Sistemi (Colour
System) ve Ses Sistemi (Sound System) ayarlar›n›n do¤ru
oldu¤undan emin olun.
Tafl›
Hassas ayar Kayd› yap›ld›¤›nda, Ekranda Görüntüleme (Kanal
OSD) rengi, Beyaz (White) yerine K›rm›z› (Red) olarak
de¤ifltirilecektir.
Geri
œ √ Ayarla
Kay›t
‹nce ayar
P 1 ince ayarland›.
3
S›f›rla
Tafl›
P1
Geri
œ √ Ayarla
C11
31
Kay›t
D68A(BN68-00688A)Tur
3/30/04 2:58 PM
Page 30
Görüntünün Ayarlanmas› (PC Modu) (devam›)
➢
TUR
12
TV
PC Kurulumu
Görüntü Kilitleme
√
Konum
√
Bilgi
Otomatik Ayarlama
√
√
SOURCE (KAYNAK) dü¤mesini kullanarak PC moduna geçin.
PC bilgilerini almak istiyorsan›z, † veya … dü¤mesine basarak,
Bilgi (Information) seçene¤ini seçin.
Sonuç:
13
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl
Bilgi
Çözünürlük
Yatay Frekans
Dikey Frekans
: 1024 ✻ 768
:
48.5KHz
:
60.2Hz
15
PC Kurulumu
Görüntü Kilitleme
√
Konum
√
Bilgi
Otomatik Ayarlama
√
√
Tafl›
TV
Girifl
Geri
Otomatik Ayarlama
Oto. Ayarlama Yap›l›yor
30
Otomatik Ayarlama (Auto Adjustment) seçimi için, † veya …
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
TV
PC Kurulumu (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler,
yeniden görüntülenir.
Geri
14
TV
Çözünürlük, düfley ve yatay frekans bilgileri ekran
üzerinde görüntülenecektir.
Ekran üzerinde Oto. Ayarlama Yap›l›yor (Auto Adjusting)
mesaj› gösterildi¤inde, ekran kalitesi ve konumu
otomatik olarak s›f›rlanacakt›r.
‹stedi¤iniz ayarlar› yapt›ktan sonra, normal görüntülemeye geri
dönmek için, MENU (
) dü¤mesine birkaç defa bas›n.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/30/04 2:58 PM
Page 32
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi
TUR
TV
1
Kanal
Ülke
√
Manuel Kay›t
√
Kanal Düzenle
√
‹nce ayar
√
Kanal Arama
√
Tafl›
Girifl
Sonuç:
√
: Türkiye
Oto. Kay›t
Geri
MENU dü¤mesine bas›n.
2
Kanal (Channel) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Kanal Arama (Ch. Scan) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal Arama
Ekranda ana menü görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Haf›zaya al›nm›fl olan her kanal› s›ras›yla
görüntüleyebilirsiniz.
P1 ✽
Geri
➣
PIP ON etkinlefltirildi¤i takdirde, PIP ekran üzerinde Genifl
Modda görüntülenecek ve PIP kanal› taranacakt›r.
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Bir televizyon program›n› izlerken, sadece “STILL” (DONDUR)
dü¤mesine basarak, görüntülenmekte olan resmi dondurabilirsiniz.
Normal izleme durumuna geri dönmek için, yeniden bu dü¤meye bas›n.
➣
32
PIP modunda, ana ve iç resimler, ayn› anda dondurulur.
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 7:01 PM
Page 33
Resim Boyutunun Seçilmesi
TUR
Görüntü ‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu
seçebilirsiniz.
1
3
4
5
6
Ekranda ana menü görüntülenir.
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER (
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Boyut (Size) seçilene kadar, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Zoom
◆ Oto Genifl : Görüntülenen resim büyütülerek, 4:3 oran›
(Auto Wide) yerine 16:9 oran›na uygun olarak geniflletilir.
◆ 16:9
: Resmi, 16:9 oran›nda genifl mod görüntü olarak
ayarlar.
◆ Panoramik : Panoramik bir resmin genifl en-boy oran› ile
(Panorama) görüntülenmesi için bu modu kullan›n.
◆ Zoom
: Görüntünün boyutunu ekran üzerinde
düfley olarak büyütür.
◆ 14:9
: Resmin boyutunu 4:3’den daha fazka büyütür.
◆ 4:3
: Resim boyutunu 4:3 oran›ndaki normal moda
getirir.
4:3
➣
) dü¤mesine bas›n.
◆ Sadece uzaktan kumanda üzerinde bulunan P.SIZE (Resim
Boyutu) dü¤mesine basarak, bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Geri
16:9
Panoramik
14:9
Tafl›
Girifl
Geri
PC’den DVI moda
TV
Boyut
Oto Genifl
16:9
Panoramik
Zoom
14:9
4:3
Tafl›
Girifl
◆ PIP modunda görüntü boyutu de¤ifltirilemez.
◆ Girifl kayna¤›na ba¤l› olarak, P.SIZE (Resim boyutu)
seçenekleri farkl›l›k gösterebilir.
Yak›nlaflt›rma Özelli¤i Kullan›larak Ekran›n Konum ve Boyut Ayarlar›n›n
Yap›lmas›
➣
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Boyut
Oto Genifl
Onaylamak için ENTER (
: Normal
Girifl
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
◆ Yak›nlaflt›rma (Zoom) özelli¤i kullan›larak ekran›n yeniden
boyutland›r›lmas› s›ras›nda, ekran boyutunun yan› s›ra, †
veya … dü¤melerini kullanarak, ekran› yukar›/ afla¤› yönde
hareket ettirebilir ve böylece ekran konum ve boyutunu
ayarlayabilirsiniz.
◆ † veya … dü¤melerini kullanarak
seçim yapt›ktan sonra,
yine † veya … dü¤melerini kullanarak ekran› yukar›/afla¤›
do¤ru tafl›y›n.
◆ † veya … dü¤melerini kullanarak seçim
yapt›ktan sonra,
yine † veya … dü¤melerini kullanarak ekran› düfley olarak
yeniden boyutland›r›n.
◆ Ekran geniflletme özelli¤i, sadece TV/Video/S-Video/
Component1, 2 girifl modlar›nda uygulanabilmektedir.
◆ PC/DVI modlar›nda, ekran geniflletme fonksiyonu engellenmifltir.
33
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:09 PM
Page 34
Film Modunun Seçilmesi
TUR
TV
Baz› kaynaklardan al›nan film sinyallerinin otomatik olarak alg›lanmas›n›
ve ifllenmesini sa¤layabilir ve görüntüyü en iyi kalite elde edilecek
flekilde ayarlayabilirsiniz.
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
: Normal
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Film modu (Film Mode) özelli¤ini seçmek için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
(Kapal› (Off) veya Aç›k (On))
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
: Dinamik
: Normal
: Kapal›
Kapal›
: 16 : Aç›k
9
: Aç›k
Girifl
◆ Aç›k (On) : Baz› kaynaklardan al›nan film sinyalleri otomatik olarak
alg›lan›r ve ifllemden geçirilir ve görüntü, yine otomatik
olarak en iyi kalite elde edilecek flekilde ayarlan›r.
◆ Kapal› (Off) : Film modu (Film Mode) kapat›l›r.
Geri
➢
◆ Bu özellik, PC, Component (480p, 576p, 720p, 1080i) veya
DVI modlar›nda kullan›lamaz.
◆ Bir film kayna¤›n›n görüntülenmesi s›ras›nda Film Modunun
kapat›lmas› veya film-d›fl› kaynaklar›n izlenmesi s›ras›nda Film
Modunun aç›lmas› gibi mod uyuflmazl›klar›, görüntü kalitesini
etkileyebilir.
DNIeTM (Digital Natural Image engine - Dijital Do¤al Görüntü motoru)
TV
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
: Normal
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Girifl
Geri
Bu özellik, üç boyutlu gürültü azaltma, ayr›nt› güçlendirme, kontrast
pekifltirme ve beyaz rengi güçlendirme özellikleri yan›nda, daha ayr›nt›l›
görüntü olana¤› sunar. Yeni görüntü dengeleme Algoritmas›, daha
parlak, daha net ve çok daha ayr›nt›l› görüntü verir. DNIeTM teknolojisi,
her tür sinyali gözlerinize uygun hale getirir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Resim (Picture) seçilene kadar, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
Tafl›
: Dinamik
: Normal
: Kapal›
: 16 : Aç›k
9
Kapal›
: Aç›k
Demo
Girifl
34
Geri
Ekranda ana menü görüntülenir.
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
DNle seçilene kadar † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
◆ Aç›k (On): DNIe modunu açar.
◆ Kapal› (Off): DNIe modunu kapat›r.
◆ Demo (‹ste¤e Ba¤l›): DNIe modu uygulanmadan önceki ekran
sa¤da ve DNle uyguland›ktan sonra elde
edilen ekran solda görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:09 PM
Page 35
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
TUR
TV
Hiçbir sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli
görüntü arka plan›n›n yerine ekranda otomatik olarak bir mavi ekran
belirir. Düflük kaliteli resmi görüntülemeye devam etmek istedi¤iniz
takdirde, “Mavi Ekran (Blue Screen)” modunu “Kapal› (Off)” konuma
getirmelisiniz.
1
2
Dil
ENTER (
4
Çeflitli (Miscellaneous) menüsüne girmek için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dijital NR
√
: Aç›k
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
Geri
TV
Çeflitli
Melodi
√
: Kapal›
√
Plug & Play
Mavi ekran
√
: Kapal›
) dü¤mesine bas›n.
Çeflitli (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Mavi ekran (Blue Screen) modunu seçmek için, † veya …
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n. (Aç›k (On) veya
Kapal› (Off)).
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Çeflitli
Melodi
: Kapal›
Plug & Play
Mavi ekran
➣
√
AV Kurulumu
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
Sonuç:
√
: Türkçe
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
Zaman
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum
◆ External (Harici Cihaz) Modunda ba¤l› olan bir d›fl cihazdan
hiçbir sinyal al›nmad›¤› takdirde, Mavi Ekran Ayar›ndan
ba¤›ms›z olarak, monitörde Mavi ekran (Blue Screen)
görüntülenecektir
: Aç›k
Kapal›
Aç›k
Tafl›
Girifl
Geri
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
Televizyon aç›l›rken veya kapan›rken net bir melodi sesi duyars›n›z.
TV
Çeflitli
Melodi
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Çeflitli (Miscellaneous) menüsüne girmek için, † veya … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
: Kapal›
√
Plug & Play
Mavi ekran
√
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Çeflitli (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Melodi (Melody) özelli¤ini seçmek için, † ya da … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
‹stedi¤iniz durumu seçin (Kapal› (Off) veya Aç›k (On)).
TV
Çeflitli
Melodi
Plug & Play
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Mavi ekran
: Kapal›
Tafl›
Girifl
35
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 9:34 AM
Page 36
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
TUR
TV
Resim
Mod
Kiflisel
Renk tonu
Renk Kontrolü
Film modu
Boyut
DNIe
PIP
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dinamik
: Normal
: Kapal›
: 16 : 9
: Aç›k
Tafl›
Girifl
Herhangi bir TV program› ya da harici A/V ayg›tlar›ndan al›nan ana resim
görüntüsünün içinde bir alt resim görüntüleyebilirsiniz. Böylece, TV veya
bir baflka görüntü girdisini izlerken, eflzamanl› olarak baflka bir TV
program›n› veya ba¤l› cihazlardan al›nan video girdisini izleyebilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Resim (Picture) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
PIP seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
) dü¤mesine bas›n.
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
: Kapal›
Kapal›
: TV Aç›k
Sonuç:
:
:
:P8
Tafl›
Girifl
Geri
5
Etkinlefltirmek için, † veya … dü¤mesine basarak, PIP modunu
Aç›k (On) konumuna getirin.
6
Kaynak (Source) seçimi için † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine basarak, iç görüntü kayna¤›n› seçin.
Sonuç:
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
Hrc.2
➣
Hrc.3
: P08
Kaynaklar, afla¤›da belirtilen s›raya göre görüntülenir:
TV - Hrc.1 (Ext.1) - Hrc.2 (Ext.2) - Hrc.3 (Ext.3) - AV1 AV2 - AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Komponent1
(Component1) - Komponent2 (Component2) - PC - DVI
: Kapal›TV
: TV Hrc.1
:
:
PIP grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
AV1
◆ Kiflisel Bilgisayar (PC) menüsü, DVI modunda seçilemez.
◆ PC modunda DVI seçilemez.
AV2
†
Tafl›
Girifl
7
Geri
De¤ifltir (Swap) ifllevini seçmek için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
: Aç›k
: TV
Tafl›
Girifl
:
:
:P8
8
√
√
√
√
√
√
Ana görüntü ve iç görüntü yer de¤ifltirecektir.
Boyut (Size) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine basarak iç görüntü kayna¤›na boyut seçin.
Sonuç:
Boyutlar, afla¤›da belirtilen s›raya göre görüntülenir:
(Büyük) - (Küçük) - (Çift1) - (Çift2)
➣
Geri
PC veya DVI modunda, Çift1 (Double1) veya
Çift2 (Double2) modu seçilemez.
PIP Ayarlar› Tablosu
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
: Aç›k
: TV
Tafl›
Girifl
:
:
: P08
36
Geri
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
S-Video2
COMP1
COMP2
PC
DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AV2
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
AV3 S-Video1 S-Video2 COMP1 COMP2 PC
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
DVI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
D68A(BN68-00688A)Tur
4/2/04 1:54 PM
Page 37
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme (devam›)
TUR
PIP
TV
Konum (Position) menüsünü seçmek için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
9
Sonuç:
Kullan›labilir olan konumlar ekran üzerinde
görüntülenecektir.
-
Program (Prog.) seçmek için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine basarak iç görüntüde izlemek istedi¤iniz
kanal› seçin.
10
➣
TV
‹ç resimde sinyal yoksa ve ana görüntü bir Komponent Cihaz,
PC ya da DVI sinyalinden al›n›yorsa, iç resim mavi olarak
gösterilecektir. Ana resim görüntüsü bir Video sinyalinden
al›n›yorsa, iç resim siyah olarak gösterilecektir.
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
: Aç›k
: TV
Tafl›
Girifl
PIP
Kaynak
De¤ifltir
Boyut
Konum
Program
: Aç›k
: TV
Tafl›
Girifl
:
:
: P08
PIP
TV
:
:
: P08 P 1
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
Dü¤meler
Özellik
PIP ON
PIP fonksiyonunun do¤rudan bir flekilde etkinlefltirilmesi
veya devre d›fl› b›rak›lmas› için kullan›l›r.
SWAP
Ana görüntü ve alt görüntünün karfl›l›kl› olarak yer
de¤ifltirmesi için kullan›l›r.
resim Video modunda ve alt resim TV
➣ Ana
modunda iken, iç resmin kanal›n› de¤ifltirdikten
sonra SWAP (
) dü¤mesine bast›¤›n›zda ana
resmin sesini duyamayabilirsiniz. Bu durumda,
ana resim kanal›n› yeniden seçin.
POSITION
Alt resim görüntüsünün saat yönünün tersine hareket
ettirilmesi için kullan›l›r.
SOURCE
‹ç resim kayna¤›n›n belirlenmesi için kullan›l›r (TV, Hrc.1
(Ext.1), Hrc.2 (Ext.2), Hrc.3 (Ext.3), AV1, AV2, AV3,
S-Video1, S-Video2, Komponent1 (Component1),
Komponent2 (Component2), PC, DVI).
SIZE
‹ç resmin boyutunu (Büyük, Küçük, Çift1, Çift2) seçmek için
kullan›l›r.
SCAN
Haf›zaya al›nm›fl olan her kanal›n s›rayla taranmas› için
kullan›l›r. Tarama ifllemini durdurmak için bu dü¤meye
yeniden bas›n.
P
‹ç resim kanal›n›n seçilmesi için kullan›l›r.
/
Geri
37
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:10 PM
Page 38
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
TUR
TV
Kurulum
√
Zaman
Dil
√
: Türkçe
√
AV Kurulumu
Dijital NR
√
: Aç›k
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
TV
Televizyonunuz taraf›ndan al›nan sinyaller zay›fsa, ekranda
oluflabilecek statik parazitleri ve gölgeli görüntüleri azaltmak için bu
özelli¤i etkinlefltirebilirsiniz.
Geri
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar, ▲ veya ▼ dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir
3
ENTER (
4
Dijital NR (Digital NR) seçilene kadar, ▲ veya ▼ dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak, Kapal› (Off) veya Aç›k (On)
konumunu seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum
Zaman
Dil
) dü¤mesine bas›n.
: Türkçe
AV Kurulumu
Dijital NR
: Kapal›
Kapal›
Çeflitli
Aç›k
PC Kurulumu
Tafl›
Girifl
38
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:10 PM
Page 39
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
TUR
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak olan özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
TV
Ses
Mod
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
√
Ekolayzer
Ekranda ana menü görüntülenir.
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
Ses (Sound) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
3
√
: Standart
ENTER (
Sonuç:
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Mod (Mode) menüsü seçilir.
4
Yeniden ENTER (
5
† ya da … dü¤mesine basarak, istedi¤iniz seçene¤i seçin.
Ses efektleri, afla¤›daki s›raya göre görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
TV
Ses
Mod
: Standart
Standart
Ekolayzer
Müzik
Oto. Ses Düzeyi: Aç›k
Film
SRS TSXT
: Aç›k
Konuflma
Dahili sessizlik : Aç›k
Kiflisel
Standart (Standard), Müzik (Music), Film (Movie), Konuflma (Speech),
Kiflisel (Custom).
Tafl›
6
Onaylamak için ENTER (
➣
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sadece S.MODE (
:Ses Modu) dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.
39
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:10 PM
Page 40
Ses Ayarlar›n›n Yap›lmas›
TUR
Ses ayarlar›n› kiflisel tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.
TV
Ses
Mod
√
: Standart
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Ses (Sound) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
3
ENTER (
4
Ekolayzer (Equalizer) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Geçerli seçenek seçili olarak Ekolayzer (Equalizer)
Sonuç:
menüsü görüntülenir.
5
œ ya da √ dü¤mesine basarak, ayarlanacak olan seçene¤i (ses
seviyesi (volume), denge (balance), ekolayzer (equalizer))
belirleyin. ‹stedi¤iniz ayar› elde etmek için, † ya da … dü¤mesine
bas›n.
6
‹stedi¤iniz ayarlar› yapt›ktan sonra, bu ayarlar› kaydedebilmek için
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
Tafl›
Girifl
Ekolayzer
TV
) dü¤mesine bas›n.
Geri
0
S
L
100 300 1K 3K 10K
√ Tafl›
Ayarla
Geri
➣
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yapt›¤›n›z takdirde,
ses standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) ayar›na geçecektir.
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas›
TV
Ses
Mod
√
: Standart
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
Her yay›n istasyonunun kendine özgü sinyal koflullar› bulunmaktad›r;
bu nedenle her kanal de¤ifltirme iflleminde ses seviyesini ayarlaman›z
kolay de¤ildir. Bu özellik sayesinde, modülasyon sinyali yüksekse ses
ç›k›fl›n› düflürerek veya modülasyon sinyali zay›fsa ses ç›k›fl›n›
yükselterek, izlemek istedi¤iniz kanal›n ses düzeyini otomatik olarak
ayarlayabilirsiniz.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Ses (Sound) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
: Standart
3
ENTER (
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
Aç›k
4
Oto. Ses Düzeyi (Auto Volume) seçimi için, † ya da … dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
† ya da … dü¤mesine basarak, istedi¤iniz seçene¤i belirleyin
(Kapal› (Off) veya Aç›k (On)).
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Ses
Mod
) dü¤mesine bas›n.
Ekolayzer
Dahili sessizlik : Kapal›
Tafl›
Girifl
40
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:10 PM
Page 41
TruSurround XT Modunun Ayarlanmas›
TUR
TruSurround XT, 5.1 çok kanall› bir içeri¤in iki hoparlör üzerinden
oynat›lmas› s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar› çözen patentli bir SRS
teknolojisidir. TruSurround özelli¤i, televizyonun içinde bulunan sabit
televizyon hoparlörleri dahil olmak üzere, her tür iki hoparlörlü yeniden
oynatma sistemi üzerinden flafl›rt›c› düzeyde gerçek surround ses
deneyiminin elde edilmesini sa¤lar. Bu fonksiyon, tüm çok kanall›
formatlara tam uyumludur.
1
Ses
Mod
√
: Standart
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
TV
Ekranda ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
Ses (Sound) seçilene kadar, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
TV
Ses
Mod
3
ENTER (
4
SRS TSXT seçilene kadar, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n..
: Standart
Ekolayzer
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
Kapal›
Dahili sessizlik : Kapal›
3D Mono
Stereo
5
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n. (Kapal› (Off),
3D Mono veya Stereo)
➢
➣
Tafl›
Girifl
Geri
TruSurround XT, SRS ve (
) ‹flareti, SRS
Labs Inc flirketinin ticari markalar›d›r.
TruSurround XT teknolojisi, SRS Labs Inc.
Firmas›ndan al›nan lisans iznine göre bu
cihaza dahil edilmifltir.
Sadece SRS TSXT (
) dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Dahili Sessiz (Internal Mute) Özelli¤inin Seçilmesi
PDP panelinin içinde yerleflik hoparlörler bulundu¤u için, sisteme ayr›
hoparlörler ba¤lamadan da sesi duyabilirsiniz.
TV
√
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekranda ana menü görüntülenir.
Tafl›
2
Girifl
Geri
Ses (Sound) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
Dahili sessizlik (Internal Mute) özelli¤ini seçmek için, † veya …
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
√
: Standart
Ekolayzer
Sesi ayr› hoparlörlerden duymak istedi¤iniz takdirde, dahili amplifikatörü
iptal edin.
1
Ses
Mod
) dü¤mesine bas›n.
Ayar› de¤ifltirmek için, † ya da … dü¤mesine bas›n. (Aç›k (On)
veya Kapal› (Off)).
TV
Ses
Mod
: Standart
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi: Kapal›
SRS TSXT
: Kapal›
Dahili sessizlik : Kapal›
Kapal›
Aç›k
Tafl›
Girifl
41
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 3:02 PM
Page 42
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l›d›r)
TUR
“DUAL I-II” dü¤mesi ile ses sinyali ile ilgili ifllemler ve sinyal ç›k›fl›
görüntülenir / kontrol edilir. Televizyon aç›ld›¤›nda, geçerli olan yay›n
koflullar›na ba¤l› olarak ses modu, otomatik olarak “DUAL-I” veya
“Stereo” modu geçerli olacak flekilde ayarlan›r.
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
Ekran üzerindeki göstergeler
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal + NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual-I/II
NICAM DUAL-I →
NICAM DUAL-II →
Mono
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono
Bilingual (‹ki dilli) veya
DUAL-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(Zorunlu mono)
Stereo ↔ Mono
(Zorunlu mono)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono haldeyken
dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana geliyorsa,
Mono moduna geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken, televizyonun yan taraf›nda
bulunan “AUDIO-L” girifl ba¤lant› noktas›ndan ba¤lant› yap›n.
Mono ses yaln›zca sol hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II
dü¤mesine bas›n.
42
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:11 PM
Page 43
Otomatik Kapanma Saatinin Ayarlanmas›
TUR
Televizyonun otomatik olarak Standby (Bekleme) moduna geçmesi için
belirlenecek olan süreyi, 30 ila 180 dakika aras›nda herhangi bir zaman
dilimini seçerek ayarlayabilirsiniz.
TV
Kurulum
√
Zaman
Dil
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
3
4
ENTER (
5
Dijital NR
Ekranda ana menü görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
TV
Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
√
: Aç›k
Çeflitli
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Zaman (Time) seçimi için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
AV Kurulumu
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
: Türkçe
Geri
Zaman
Saat
00 : 00
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Oto. Aç›lma
Kapal›
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Oto. Kapanma (Sleep Timer) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Sonuç:
Girifl
TV
6
† ya da … dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl aç›k kalma
sürelerini (Kapal› (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin.
7
Ayarlar› istedi¤iniz gibi yapt›¤›n›zda, † veya … dü¤mesine basarak
Etkinlefltirme (Activation) Evet (Yes) ya da Hay›r (No) seçiminizi
yap›n.
8
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
➣
Geri
Dak. (Min) seçene¤i seçili olarak Oto. Kapanma
(Sleep Timer) görüntülenir.
) dü¤mesine bas›n.
◆ Sadece SLEEP (KAPANMA) dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
◆ Uyku modu zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal›
(Off) görüntülenir. Uyku modu zamanya›c›s› ayarlanm›fl ise,
ekranda televizyonun Standby moduna geçmesi için kalan
süre görüntülenir.
Oto. Kapanma
Dak.
Etkinlefltirme
--
Hay›r
√ Tafl›
Ayarla
TV
Geri
Oto. Kapanma
Dak.
Etkinlefltirme
30
Evet
œ √ Tafl›
Ayarla
Kapal›
43
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:11 PM
Page 44
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi
TUR
TV
Kurulum
√
Zaman
Dil
√
: Türkçe
√
: Aç›k
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Zaman
Saat
00 : 00
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Oto. Aç›lma
Kapal›
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Saat
Dak.
00
00
√ Tafl›
44
Geri
Televizyonun önündeki “I / ” dü¤mesine (On/Off - Açma/
Kapatma) bast›¤›n›zda, saat ayar› s›f›rlan›r.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçimi için, ▼ ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler, Saat
Sonuç:
(Clock) seçili durumda görüntülenir.
5
ENTER (
6
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için, œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak, saati veya dakikay› ayarlay›n.
7
Ayarlama ifllemini bitirdi¤inizde, ifllemden ç›kmak için MENU (
dü¤mesine bas›n.
8
Geçerli saati görüntülemek için INFO (
Geri
Saat
Ayarla
➣
√
AV Kurulumu
Dijital NR
Televizyonun saatini, “INFO (
)” dü¤mesine basarak ayarlayabilir ve
o anda geçerli olan saatin ekranda görüntülenmesini sa¤layabilirsiniz.
Otomatik aç›lma / kapanma saatlerini kullanmak istedi¤iniz takdirde,
süreyi de ayarlaman›z gerekir.
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
)
D68A(BN68-00688A)Tur
3/31/04 7:33 PM
Page 45
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
TUR
Afla¤›da belirtilen ifllemlerin gerçeklefltirilebilmesi için, televizyonun
saatini ayarlayabilir ve Otomatik Aç›lma veya Kapanma saatlerini
belirleyebilirsiniz:
TV
Kurulum
√
◆ Televizyonun otomatik olarak aç›lmas› ve önceden
belirlemifl oldu¤unuz saatte tercih etti¤iniz kanal›n
aç›lacak flekilde ayarlanmas›;
Zaman
◆ Önceden belirledi¤iniz bir saatte televizyonun otomatik
olarak kapanmas›.
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
➣
Dil
√
AV Kurulumu
Dijital NR
At›lacak olan ilk ad›m, televizyonun saatini ayarlamakt›r (bir
önceki sayfada yer alan “Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve
Gösterilmesi”} bölümüne bak›n).
Tafl›
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
3
ENTER (
Girifl
4
Zaman (Time) seçimi için, † ya da ▲ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Sonuç:
œ veya √ dü¤mesine basarak, Saat (Hour), Dak. (Min), Program
(Prog.) ve Ses Seviyesi (Volume) ile ilgili tercihlerinizi belirleyin.
† veya … dü¤mesine basarak istedi¤iniz ayarlar› yap›n.
6
Zaman
00 : 00
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Oto. Aç›lma
Kapal›
√
Oto. Kapanma
Kapal›
√
Girifl
TV
Oto. Aç›lma (On Timer) seçmek için † veya ▲ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Aç›lma (On Timer) grubunda bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
5
8
Saat
Dak.
Program
00
00
1
Ses Seviyesi Etkinlefltirme
10
TV
Oto. Kapanma (Off Timer) seçmek için † veya … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Kapanma (Off Timer) menüsü ekranda görüntülenir.
Sonuç:
10
œ veya √ dü¤mesine basarak, Saat (Hour), Dak. (Min) veya
Etkinlefltirme (Activation) seçiminizi yap›n.
† veya … dü¤mesine basarak istedi¤iniz ayarlar› yap›n.
➣
Hay›r
√ Tafl›
Ayarla
Geri
Oto. Kapanma
Saat
Dak.
00
00
Etkinlefltirme
MENU dü¤mesine bas›n.
Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler yeniden
Sonuç:
görüntülenir.
9
Geri
Oto. Aç›lma
Ayarlar› istedi¤iniz gibi yapt›¤›n›zda, † veya … dü¤mesine basarak
Etkinlefltirme (Activation) Evet (Yes) ya da Hay›r (No) seçiminizi yap›n.
7
Geri
Saat
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
√
: Aç›k
TV
1
√
: Türkçe
Hay›r
√ Tafl›
Ayarla
Kullan›lmad›¤›nda Güç Kapama
Bu zamanlay›c›y› “On” konumuna ayarlad›¤›n›zda, televizyon
zamanlay›c› taraf›ndan aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir
kumanday› çal›flt›rmazsan›z televizyonunuz kendili¤inden
kapanacakt›r. Bu ifllev yaln›zca zamanlay›c› “On” modundayken
çal›fl›r ve televizyonun uzun süre aç›k kalmas›ndan
kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt› kazalar›n› ya
da fazla ›s›nmay› önleyer.
45
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 1:28 PM
Page 46
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
TUR
TV
Girifl
Kaynak Listesi
√
: TV
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV kayna¤›ndan
(yay›n ya da kablo) al›nan sinyallerin görüntülenmesi s›ras›nda, bu
sinyaller aras›nda geçifl yapabilmek için uzaktan kumanday› kullan›n.
√
‹sim De¤ifltir
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl (Input) seçimi için, ▼ veya ▲ dü¤mesine bas›n.
2
Tafl›
TV
Girifl
Geri
Sonuç:
Kaynak Listesi
TV
Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
AV1
AV2
AV3
▼ Daha
------------------Girifl
ENTER (
4
Kaynak Listesi (Source List) seçimi için, ▼ ya da ▲ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
Kaynak Listesi
√
: TV
√
‹sim De¤ifltir
Tafl›
TV
Girifl
- -- -- -- ---Video
:
:
:
:
:
:
:
7
‹sim De¤ifltir (Edit Name) seçimi için, ▼ veya ▲ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
‹sim De¤ifltir (Edit Name) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
8
Harici cihaz› seçebilmek için, ▼ veya ▲ dü¤mesine bas›n.
Hrc.1 (Ext.1)- Hrc.2 (Ext.2) - Hrc.3(Ext.3) - AV1- AV2- AV3- S-Video1
- S-Video2- Komponent1(Component1) - Komponent2(Component1) PC-DVI
9
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kullan›labilecek ‹sim De¤ifltir (Edit Name) listesi ç›kar.
Sonuç:
10
▼ ya da ▲ dü¤mesine basarak kullanaca¤›z ismi seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
11
Yukar›da belirtildi¤i üzere ayn› yöntemi kullanarak di¤er sinyal
kaynaklar›n› seçin ve ayarlay›n (Video (VCR), DVD, Kablo STB
(Cable STB), HD STB, Uydu STB (Satellite STB), AV Al›c›
(AV Receiver), DVD Al›c›s› (DVD Receiver), Oyun (Game), Video
Kamera (Camcorder), DVD Combo, DHR veya PC).
DVD
Kablo STB
HD STB
- -STB
-Uydu
Girifl
Geri
➣
➣
46
TV’ye ekipman ba¤larken, afla¤›da belirtilen jak setleri
aras›ndan tercih yapabilirsiniz: TV’nin arka panelinde
bulunan Hrc.1 (Ext.1), Hrc.2 (Ext.2), Hrc.3 (Ext.3), AV1, AV2,
AV3, S-Video1, S-Video2, Komponent1 (Component1),
Komponent2 (Component1), PC veya DVI
MENU dü¤mesine bas›n ve Girifl (Input) seçene¤ini seçin.
†
Tafl›
Kaynak Listesi (Source List) grubunda bulunan
seçenekler görüntülenir.
6
Geri
‹sim De¤ifltir
Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
▼ Daha
) dü¤mesine bas›n.
Sinyal kayna¤› seçmek için ▼ ya da ▲ dü¤mesine ve ard›ndan
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
➢
TV
Girifl (Input) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
5
Tafl›
Ekranda ana menü görüntülenir.
Bu seçenekleri yaln›zca SOURCE (
) dü¤mesine basarak
da ayarlayabilirsiniz. Televizyonu izlerken harici kayna¤›
de¤ifltirdi¤iniz takdirde, görüntünün de¤iflmesi k›sa bir süre
alabilir.
DHR: DVD HDD Recorder (DVD HDD Kaydedici)
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 9:34 AM
Page 47
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi
TUR
Televizyonunuz, harici ba¤lant› noktas›na yönlendirilecek olan
audio/video sinyallerini seçmenize olanak tan›r.
TV
Kurulum
√
Zaman
1
2
MENU dü¤mesine bas›n.
Dil
Sonuç:
Dijital NR
Ekranda ana menü görüntülenir.
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
AV Kurulumu (AV Setup) menüsüne girmek için, † veya …
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
6
√
: Aç›k
Çeflitli
√
PC Kurulumu
√
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
TV
Sonuç:
√
AV Kurulumu
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
√
: Türkçe
AV Kurulumu (AV Setup) menüsü görüntülenir.
‹stenen girifli (Hrc.2 (Ext.2) veya Hrc.3 (Ext.3)) seçebilmek için, † ya
da … dü¤mesine bas›n. † ya da … dü¤mesine basarak, ç›k›fla
yönlendirilecek olan kayna¤› seçin.
De¤iflikli¤i onaylamak için ENTER (
AV Kurulumu
Hrc.1
: TV
√
Hrc.2
: TV
√
Hrc.3
: TV
√
Tafl›
Girifl
Geri
) dü¤mesine bas›n.
TV
AV Kurulumu
Hrc.1
: TV
TV
Hrc.2
: TV
Hrc.1
Hrc.3
: TV
Hrc.2
Hrc.3
AV1
AV2
†
Tafl›
Girifl
47
Geri
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:11 PM
Page 48
Teletekst Özelli¤i
TUR
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, teletekst arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmetleri
sunar. Sunulan bilgiler, afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon programlar›n›n saatleri
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaraland›r›lm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
A
‹çindekiler
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
➣
Teletekst bilgileri ço¤unlukla ard›fl›k bir flekilde s›ralanm›fl
birden çok sayfaya bölünmüfltür; bu sayfalara afla¤›da belirtilen
flekilde eriflilebilmektedir:
◆ Sayfa numaras›n›n girilmesi.
◆ Listeden bir konu bafll›¤›n›n seçilmesi.
◆ Renklendirilmifl bir bafll›¤›n seçilmesi (FASTEXT sistemi)
yoluyla eriflim sa¤lanabilir.
48
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:11 PM
Page 49
Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi
TUR
Teletekst bilgilerini istedi¤iniz zaman televizyonunuzun ekran›nda
görüntüleyebilirsiniz.
☛
Teletekst bilgilerinin do¤ru bir flekilde görüntülenebilmesi
için, kanal al›fl›n›n kesintisiz ve düzenli olmas› gereklidir; aksi
takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir;
◆ Baz› sayfalar görüntülenemeyebilir.
1
P
veya
kanal› seçin.
2
Teletekst modunu etkinlefltirmek için, TEXT/MIX (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
dü¤melerine basarak, Teletekst hizmeti sunan
)
‹çindekiler sayfas› görüntülenecektir. Herhangi bir
zamanda
(index) dü¤mesine bast›¤›n›zda, bu
sayfay› yeniden görüntüleyebilirsiniz.
3
TEXT/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Ekran ikiye bölünecektir. Bu Çift Teletekst özelli¤i, as›l
Sonuç:
yay›n› ve teletekst bilgilerini ekranda birbirinden ayr›
olarak izleyebilmenizi sa¤lar.
4
As›l yay›n› ve teletekst bilgilerini tek bir ekran üzerinde
görüntülemek istedi¤iniz takdirde, yeniden TEXT/MIX (
dü¤mesine bas›n.
5
Teletekst görüntü ekran›ndan ç›kmak için, EXIT/TV (
dü¤mesine bas›n.
)
)
49
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:11 PM
Page 50
Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi
TUR
Herhangi bir Teletekst sayfas›n›n görüntülenmesi s›ras›nda,
gereksinimlerinize uygun olan çeflitli seçenekler aras›ndan tercih
yapabilirsiniz.
TV
Görüntülemek için...
◆ Gizli metin için
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran için:
50
Bu dü¤melere bas›n…
(göster).
Yeniden
(göster)
◆ Numaras›n› girerek eriflim sa¤lad›¤›n›z
ikinci sayfa için
(alt sayfa)
◆ Herhangi bir sayfa için arama yap›l›rken
normal yay›n için
(iptal)
◆ Sonraki sayfa için
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa için
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki bölümlerde boyutu iki kat
artt›r›lm›fl harfler için:
• Ekran›n üst yar›s›nda
• Ekran›n alt yar›s›nda
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran için:
• Üç kez
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 51
Bir Teletekst Sayfas›n›n Seçilmesi
TUR
Uzaktan kumandada bulunan rakam tufllar›na basarak, sayfa
numaras›n› do¤rudan bir flekilde girebilirsiniz.
1
‹lgili rakam tufllar›n› kullanarak, içindekiler sayfas›nda belirtilen üç
haneli sayfa numaras›n› girin.
Sonuç:
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere uygun olara
artt›r›lacak ve daha sonra ilgili sayfa ekranda
görüntülenecektir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l› oldu¤u takdirde, ikincil sayfalar s›rayla
gösterilecektir.
2
Yay›n flirketi taraf›ndan FASTEXT sisteminin kullan›l›yor olmas›
halinde, herhangi bir Teletekst sayfas›nda yer alan farkl› konular,
belirli renklerle kodlanm›fl olacakt›r ve bu konular, uzaktan
kumanda üzerinde bulunan renkli dü¤melere bas›larak
seçilebilecektir.
Seçmek istedi¤iniz konuya uygun olarak renklendirilmifl olan ilgili
renkli dü¤meye bas›n; eriflilebilir olan konular, durum sat›r›nda
gösterilecektir.
Sonuç:
Sayfa, ayn› flekilde seçilebilecek olan di¤er
renklendirilmifl bilgilerle birlikte ekranda görüntülenir.
3
Bir önceki veya sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›da belirtilen ad›mlar› izleyin.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Eriflilebilir olan alt sayfalar gösterilecektir.
◆ ‹stedi¤iniz alt sayfay› seçin.
alt sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
5
veya
dü¤mesine basarak,
‹fllemi tamamlad›¤›n›zda, normal yay›na geri dönmek için, EXIT/TV
(
) dü¤mesine bas›n.
51
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 52
TeleWeb Özelli¤i (‹ste¤e Ba¤l›)
TUR
TV
Kurulum
Zaman
Dil
AV Kurulumu
Dijital NR
Çeflitli
PC Kurulumu
Teleweb
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Aç›k
Tafl›
Girifl
Geri
TeleWeb, Teletekst hizmetleri için yeni televizyon yay›n standard›d›r.
TeleWeb, Teletekste benzer; ancak kullan›m› daha kolayd›r. TeleWeb
özelli¤i sayesinde, Haberler, TV program bilgileri ve reklamlar,
mükemmel görüntü kalitesiyle iletilebilmekte ve uzaktan kumanda ile bu
bilgilere do¤rudan bir flekilde eriflim sa¤lanabilmektedir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü görüntülenir.
Sonuç:
2
Kurulum (Setup) seçimi için, † veya … dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
Sonuç:
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Teleweb için, † veya … dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Teleweb menüsü görüntülenecektir.
Sonuç:
5
TeleWeb özelli¤ini etkinlefltirmek için, œ veya √ dü¤mesine
basarak, Teleweb özelli¤ini Aç›k (On) konumuna getirin.
◆ Aç›k (On) konumuna getirildi¤inde, 400 teletekst sayfas›
saklanabilir.
◆ Kapal› (Off) konumuna getirildi¤inde, 2100 teletekst sayfas›
saklanabilir.
6
Provider Ara (Provider Search) için, † ya da … dü¤mesine bas›n. œ
ya da √ dü¤mesine basarak, sunucu arama ifllemini bafllat›n.
Sadece kaydedilmifl olan kanallar aras›nda arama
Sonuç:
yap›lacakt›r. Bir sunucu bulundu¤unda, ekranda Eklendi
(Added) iletisi gösterilecek ve aramaya devam edilecektir.
Teleweb
Kapal›
: Aç›k
Teleweb
Provider Ara
Aç›k
Provider Seç
indir
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
Teleweb
Teleweb
√
: Aç›k
√
Provider Ara
√
Provider Seç
indir
√
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
➢
Provider Ara
Sa¤lay›c› Kayd› Yap›l›yor
7
C11
P9
Durdur
Girifl
Teleweb
Teleweb
√
: Aç›k
√
Provider Ara
√
Provider Seç
indir
√
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
Teleweb
Teleweb
: Aç›k
)
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› sonland›rmak için,
EXIT/TV (
) dü¤mesine bas›n.
Arama tamamland›¤›nda, Provider Seç (Provider Select) ifllevi için, †
ya da … dü¤mesine bas›n. œ ya da √ dü¤mesine basarak, seçmek
istedi¤iniz servis sa¤lay›c›y› bulun.
➢
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Bir servis sa¤lay›c› seçin; bu ifllemden sonra, TeleWeb
indirme ifllemi bafllat›lacakt›r.
8
TeleWeb moduna girmek için TeleWeb dü¤mesine bas›n.
9
TeleWeb bilgilerini televizyonu kapatmadan önce yüklemek
istedi¤iniz takdirde, † veya … dü¤mesine basarak, ‹ndir (Download)
ifllevini seçin. Aç›k (On) konumuna getirmek için, œ veya √
dü¤mesine bas›n.
Televizyonu, herhangi bir servis sa¤lay›c›n›n
Sonuç:
seçilmedi¤i bir kanalda kapatsan›z bile, ilgili kanaldan
otomatik olarak seçilen kanala geçilecek ve TeleWeb
indirme ifllemi bafllat›lacakt›r. ‹ndirme s›ras›nda,
herhangi bir görüntü gösterilmeyecek ve ekran
üzerinde sadece durum çubu¤u görüntülenecektir.
(Bu süreç programa ba¤l› olarak 30 dakika ila bir saat
sürebilecektir.)
Provider Ara
➣
Provider Seç
indir
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Tafl›
Girifl
52
Geri
◆ Televizyon paneli üzerindeki I / (Açma/Kapama)
dü¤mesine bas›ld›¤›nda, mevcut indirme bilgileri yok olur.
◆ Herhangi bir servis sa¤lay›c›n›n seçilmedi¤i bir kanal
aç›kken TeleWeb moduna girdi¤iniz takdirde, sadece o
zamana kadar indirilmifl olan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 53
TeleWebin Görüntülenmesinden Sonra TeleWeb Menüsünün Kullan›lmas›
TUR
Geçerli sayfan›n yer imi ile iflaretlenmesi.
TeleWeb
1
Yer imi listesine eklemek istedi¤iniz sayfada MENU dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
2
TeleWeb menüsü görüntülenir.
√
Yer imi listesi
Yer ‹mi Ekle
Ana Sayfa
Yer ‹mi Ekle (Add Bookmark) ifllevini seçmek için, † ya da …
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Current programme.
Sonuç:
Service is loading.
➢
Geçerli sayfa yer imi listesine eklenecektir.
Listeye en fazla alt› sayfa kaydedebilirsiniz. Listede alt› yer imi
kaydedilmifl durumdayken bir baflka URL ekledi¤iniz takdirde,
ilk URL silinecek ve yeni URL alt›nc› yer imi olarak
kaydedilecektir.
Selected provider.
Tafl›
Add
Ç›k›fl
TeleWeb
√
Yer imi listesi
Yer imi ile iflaretlenmifl URL sayfas›na girifl.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Yer imi listesi (Bookmark List) seçili halde TeleWeb
menüsü görüntülenir.
Yer ‹mi Ekle
Ana Sayfa
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
Tafl›
2
ENTER (
Sonuç:
Girifl
Ç›k›fl
) dü¤mesine bas›n.
Kaydedilmifl URL’ler liste halinde gösterilecektir.
Yer imi listesi
3
Bir URL sayfas›n› silmek için, istedi¤iniz URL’yi seçin ve TeleWeb
(k›rm›z›) dü¤mesine bas›n.
SAMSUNG ELECTRONICS
Sonuç:
KIA MOTORS
Seçilen URL silinecek ve listede bulunan URL sayfalar›,
bir s›ra yukar› kayd›r›lacakt›r.
TARA SYSTEMS
MICRONAS
OLYMPIC NEWS
4
† ya da … dü¤melerine basarak, girmek istedi¤iniz URL sayfas›n›
seçin ve ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ECONOMICS
Tafl›
Silindi
Ç›k›fl
Geçerli sayfadan seçilen URL’ye geçilecek ve ekranda
görüntülenen menü kaybolacakt›r.
TeleWeb
√
Yer imi listesi
Ana Sayfan›n Aç›lmas›
Yer ‹mi Ekle
Ana Sayfa
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TeleWeb menüsü görüntülenir
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
2
Ana Sayfa (Home Page) için, † ya da … dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl
Bir ana sayfaya geçilecektir.
53
Ç›k›fl
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 54
Uzaktan Kumanda ile TeleWeb Servisine Kolay Eriflim Sa¤lanmas›
TUR
Dü¤me
TeleWeb
‹fllev
TeleWeb özelli¤ini do¤rudan bir flekilde etkinlefltirir
veya devre d›fl› b›rak›r.
TeleWeb’de bir sonraki sayfan›n görüntülenmesini
sa¤lar.
TeleWeb’de bir önceki sayfan›n görüntülenmesini
sa¤lar.
Bir seçene¤in seçilmesini sa¤lar.
Seçiminizin onaylanmas›n› sa¤lar.
54
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 55
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›
TUR
“MONITOR OUT”, video oyunu cihazlar› ya da video disk oynat›c›lar gibi
RGB ç›k›fl› bulunan cihaz ve ekipmanlar›n ba¤lant›s› için kullan›l›r.
VCR
②
TV’nin Arkas›
①
(Girifl/Ç›k›fl)
DVD
ya da
Dekoder/
Video oyun cihaz›
Video disk oynat›c›
Uydu al›c›s›
③
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da belirtilmifltir:
◆ Bir SCART ba¤lant› soketi
◆ Üç RCA ba¤lant› soketi (VIDEO + AUDIO-L/R)
② ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaseti kayd› yapmak istiyorsan›z, kaynak VCR’› “AV 1”e, hedef VCR’› ise
“AV 2”ye ba¤lay›n. Böylece sinyali “AV 1”den “AV 2”’ye yönlendirebilirsiniz.
③ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› “AV 1”e ba¤lay›n ve VCR cihaz›n›z› “AV 2”ye veya “AV 3”e
ba¤lay›n; böylece sinyali “AV 1” den “B”ye veya “AV 3”e yönlendirebilirsiniz.
Girifl/Ç›k›fl Özellikleri
Girifl
Ba¤lant›
Ç›k›fl
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
Ext.1
✔
✔
✔
✔
Sadece TV ç›k›fl› kullan›labilir
Ext.2
✔
✔
✔
Ext.3
✔
✔
Seçti¤iniz ç›k›fl.
✔
Seçti¤iniz ç›k›fl.
TV’nin Arkas›
(Girifl/Ç›k›fl)
Kamera
Video disk oynat›c›
Video oyun cihaz›
55
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 56
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TUR
S-VIDEO1 ve RCA (AUDIO-L/R) ba¤lant›lar›, kamera veya VCR gibi S-Video ç›k›fl› bulunan cihaz ve
ekipmanlar›n ba¤lant›s› için kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
①
ve
Kamera
TV’nin Yan Taraf›
①
VCR
ve
① Ses ve görüntünün birlikte oynat›labilmesi için, S-VIDEO ve RCA ba¤lant›lar›n›n birlikte kullan›lmas› gereklidir.
☛
56
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemini ba¤larken, sistemi
oluflturan tüm bileflenlerin kapal› oldu¤undan emin olun. Ba¤lant› talimatlar›
ve ilgili güvenlik önlemleri ile ilgili daha detayl› bilgi edinebilmek için,
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 57
DVI Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TUR
”DVI” (video) ve “L-AUDIO-R” ba¤lant›lar›, DVI ç›k›fl› bulunan cihaz ve ekipmanlar›n ba¤lant›s› için kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Kiflisel Bilgisayar
ve
PC Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
”RGB” (video) ve “AUDIO” ba¤lant›lar›, bilgisayar›n›zla araba¤lant›lar›n yap›labilmesi için kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Kiflisel Bilgisayar
ve
57
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 58
Komponent Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TUR
TV’nin Arkas›
① COMPONENT1 ba¤lant›lar›, bir DVD ç›k›fl›
①
DVD
②
bulunan cihaz ve ekipmanlar için kullan›l›r.
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
DTV al›c›s›
② COMPONENT2 ba¤lant›lar›, DTV al›c›s› için
kullan›l›r. (480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
Ek Hoparlörlerin Ba¤lanmas›
TV’nin Arkas›
Surround ses sisteminin avantajlar›ndan
faydalanmak için, ek hoparlörler ba¤layabilirsiniz.
Hoparlör terminalleri, televizyonun arka taraf›nda
bulunmaktad›r:
◆ Soldaki surround hoparlör için iki adet
(L harfi ile gösterilmifltir)
◆ Sa¤daki surround hoparlör için iki adet
(R harfi ile gösterilmifltir)
➢
58
Ses kalitesini artt›rmak için, ba¤lant›lar›
afla¤›da belirtilen flekilde yap›n:
◆ K›rm›z› kabloyu k›rm›z› terminale ba¤lay›n
◆ Siyah kabloyu, siyah terminale ba¤lay›n.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:12 PM
Page 59
Ev Sinema Sisteminin Ba¤lanmas› ve Kullan›m›
TUR
Ev Sinema Sistemi Ba¤lant›lar› için, PDP Panelindeki Monitor Out (Monitör Ç›k›fl) ba¤lant› noktalar›n› kullan›n.
TV’nin Arkas›
Ev Sinema Sisteminin Ba¤lanmas›
① PDP TV’nin arka taraf›ndaki ba¤lant›
paneli üzerinde bulunan MONITOR OUT
(Monitör Ç›k›fl) monitör ses ç›k›fl› L ve R
jaklar›n›, bir ses kablosu kullanarak, DVD
Ev Sinema Sisteminin (veya AV
Al›c›s›n›n) AUDIO IN (Ses Girifl) jaklar›na
ba¤lay›n.
② PDP TV’ye ba¤lanm›fl bulunan cihazlar
aras›ndan istedi¤iniz harici cihaz› seçmek
için, SOURCE dü¤mesine bas›n
(Kaynak).
③ Sesi ayr› hoparlörlerden duymak
istedi¤iniz takdirde, dahili amplifikatörü
iptal edin.
②
①
DVD Ev Sinemas›
☛
AV Al›c›s› Amplifikatörü
◆ Hoparlörler ile DVD Ev Sinema Sistemi (veya AV Al›c›s›) aras›ndaki kablo ba¤lant›lar› için,
imalatç› taraf›ndan verilmifl olan ilgili kullan›c› k›lavuzuna bak›n›z.
◆ Ev Sinema Sisteminizin hoparlörleri taraf›ndan sunulan zengin ses özelliklerinden
yararlanmak için, PDP TV’nizde bulunan dahili hoparlörü devre d›fl› b›rak›n.
◆ Bu durumda, PDP TV’niz ses üretmezken, Ev Sinema Sisteminiz taraf›ndan iletilen
sesleri zevkle dinleyin.
DVD Ev Sinemas›n›n Görüntülenmesi
! PDP panelini aç›n ve Ext.1 (veya Ext.2, Ext.3) kayna¤›n› seçmek için, SOURCE dü¤mesine bas›n.
@ ‹stenilen harici girifl (Ext.1, Ext.2, veya Ext.3) seçilemedi¤i takdirde, video kablosunu do¤ru bir
flekilde ba¤lad›¤›n›zdan emin olun.
# DVD Ev Sinema Sisteminizi çal›flt›rd›ktan sonra DVD’yi oynat›n.
$ PDP TV’niz ses ç›karmayacak flekilde ayarlanm›fl oldu¤u takdirde, DVD Ev Sineman›z› kullanarak
PDP monitörünüzü izlerken, Ev Sinema Sisteminin ses kontrolünü kullan›n.
59
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 60
Hoparlörlerin Montaj›
➢
TUR
Hoparlör montaj k›lavuzu, 4240 Modeli içindir.
Parçalar
Hoparlörlerin Montaj› (Dik Durumda)
Gerçek ürün ile resimde gösterilen
ürün aras›nda önemsiz farkl›l›klar
bulunabilir.
① PDP panelinin arka taraf›nda bulundu¤u gösterilen vidalar› yerlerinden
ç›kart›n (sol ve sa¤ tarafta 6 vida).
Hoparlörler
② Hoparlörün K›lavuz Kelepçesine Kelepçe yast›klar›n› ekleyin. Hoparlör
2 EA
K›lavuz Kelepçesini PDP’nin arka taban›nda ve her iki yanda bulunan
kare deliklerden geçirin ve tedarik edilen vidalar› kullanarak monte edin
①, ➁. (Belirtildi¤i üzere, daima uygun vidalar› kullan›n.)
Orta Boy Kabin
(Sadece Duvara Montaj için)
Kelepçe Yast›klar›
1 EA
Vidalar①
Vidalar②
Hoparlör Toz Kapa¤›
③ Hoparlör Toz Kapa¤›n› Hoparlörlerin ön taraf›nda bulunan deliklerden
geçirerek yerine tak›n.
1 EA
Hoparlör Kablosu
④ Hoparlör kablosunu kullanarak, hoparlörleri PDP’ye ba¤lay›n.
Ba¤lant› terminalleri, PDP ve hoparlörlerin arka taraf›nda bulunur.
(Renklerle kodland›r›lm›fl olan terminaller ve ayn› renkteki kablolar
aras›nda eflleme yap›n.)
Vidalar
S‹YAH
Vidalar①
: 6EA
S‹YAH KIRMIZI
Vidalar➁
: 4EA
Kelepçe Yast›klar›
KIRMIZI
UYARI
1. PDP’yi hoparlörler ba¤l› halde tafl›rken, olas› hasarlar› engellemek için PDP’yi
güvenli bir flekilde tutmay› unutmay›n. (Hoparlörlerin ba¤lant›s›nda kullan›lan
kelepçeler veya hoparlörler zarar görebilir.)
3 EA
60
2. 8Ω Empedans, 15W Nominal Güç ve 30W Maksimum Güç kapasitesine sahip
hoparlörlerin kullan›lmas› tavsiye edilir.
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 61
Hoparlörlerin Montaj› (devam›)
TUR
Parçalar
Hoparlörlerin Montaj› (Duvara Montaj)
Gerçek ürün ile resimde gösterilen
ürün aras›nda önemsiz farkl›l›klar
bulunabilir.
① PDP panelinin arka taraf›nda bulundu¤u belirtilen vidalar› yerlerinden
ç›kart›n (sol ve sa¤ tarafta 6 vida, ortada 2 vida).
Hoparlörler
② Hoparlörün K›lavuz Kelepçesine Kelepçe Yast›klar›n› tutturun.
2 EA
Hoparlör K›lavuz Kelepçesini PDP’nin arka taban›nda ve her iki yanda
bulunan kare deliklerden geçirin ve sa¤lanan vidalar› kullanarak monte
edin ①, ➁. Orta Kabini bir vida ile PDP’nin merkezine monte edin ①.
(Belirtildi¤i üzere, daima uygun vidalar kullan›n.)
Orta Boy Kabin
(Sadece Duvara Montaj için)
Kelepçe Yast›klar›
1 EA
Hoparlör Toz Kapa¤›
Vidalar①
Vidalar②
③ Hoparlör Toz Kapa¤›n› Hoparlörlerin ön taraf›nda bulunan deliklerden
geçirerek yerine tak›n.
1 EA
Hoparlör Kablosu
④ Hoparlör kablosunu kullanarak, hoparlörleri PDP’ye ba¤lay›n.
Ba¤lant› terminalleri, PDP ve hoparlörlerin arka taraf›nda bulunur.
(Renklerle kodland›r›lm›fl olan terminaller ve ayn› renkteki kablolar
aras›nda eflleme yap›n.)
Vidalar
S‹YAH
Vidalar①
: 6EA
S‹YAH KIRMIZI
Vidalar➁
: 4EA
Kelepçe Yast›klar›
KIRMIZI
UYARI
1. PDP’yi hoparlörler ba¤l› halde tafl›rken, olas› hasarlar› engellemek için PDP’yi
güvenli bir flekilde tutmay› unutmay›n. (Hoparlörlerin ba¤lant›s›nda kullan›lan
kelepçeler veya hoparlörler zarar görebilir.)
3 EA
2. 8Ω Empedans, 15W Nominal Güç ve 30W Maksimum Güç kapasitesine sahip
hoparlörlerin kullan›lmas› tavsiye edilir.
61
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 62
PC Yaz›l›m›n›z›n Kurulumu (Sadece Windows için)
TUR
Tipik bir bilgisayar›n Windows görüntü ayarlar› afla¤›da gösterilmektedir. Ancak, kulland›¤›n›z Windows
sürümünüze ve görüntü kart›n›za ba¤l› olarak, kiflisel bilgisayar›n›z›n gerçek görüntü ekranlar› büyük olas›l›kla
bundan farkl› olabilecektir. Fakat bilgisayar›n›z›n gerçek görüntü ekranlar› farkl› olsa dahi, neredeyse tüm
koflullarda ayn› temel kurulum ayar› bilgileri geçerli olacakt›r. (E¤er de¤ilse, bilgisayar üreticiniz veya
Samsung Yetkili Sat›c›n›zla ba¤lant› kurun.)
Windows ekran›nda, afla¤›da belirtilen s›raya uygun
olarak gerekli seçimleri yap›n: Start (Bafllat) ➞
Settings (Ayarlar) ➞ Control Panel (Denetim Masas›).
Denetim masas› ekran› görününce, Display üzerine
t›klay›n; bir görüntüleme iletiflim kutusu aç›l›r.
Görüntü iletiflim kutusundan Settings (Ayarlar)
sekmesini seçin.
Televizyon-bilgisayar arabirim ba¤lant›s› için geçerli
olan en önemli iki de¤iflken, “Resolution” (Çözünürlük)
ve “Colours” (Renkler) bölümleridir.
Bu iki de¤iflken için belirlenen do¤ru ayarlar, afla¤›da
sunulmufltur:
◆ Boyut (Bazen “Resolution” (Çözünürlük) olarak da
adland›r›l›r)
- 1024 x 768 piksel
◆ Renk
32-bit renk
Solda “Display” (Görüntü) iletiflim kutusu için tipik
bir ekran gösterilmifltir.
Görüntü ayarlar› diyalog kutusunda bir düfley frekans
seçene¤i varsa, do¤ru de¤er 60 Hz’dir. Aksi takdirde,
OK dü¤mesinin üzerine t›klay›n ve iletiflim kutusundan
ç›k›n.
62
D68A(BN68-00688A)Tur
4/2/04 1:54 PM
Page 63
Girifl Modu (PC/DVI)
TUR
Bilgisayar monitörünüzün tipine ve çözünürlü¤üne ba¤l› olarak, ekran konumu ve boyutu farkl› olabilecektir.
Afla¤›daki tabloda, desteklenen tüm ekran modlar› gösterilmifltir:
Video Sinyali
Nokta x Sat›r
640 x 350
640 x 400
720 x 400
640 x 480
IBM PC / AT
Uyumlu
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
Düfley frekans
(Hz)
Yatay frekans
(kHz)
Düfley
polarite
Yatay
polarite
70.086
85.080
85.080
70.087
85.039
59.940
72.809
75.000
85.008
56.250
60.317
72.188
75.000
85.061
60.000
72.000
75.000
60.004
70.069
75.029
84.997
31.469
37.861
37.861
31.469
37.927
31.469
37.861
37.500
43.269
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
29.838
36.072
37.650
48.363
56.476
60.023
68.677
N
N
P
P
P
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
nVidia yonga kümesi
N
N
P
P
N
N
P
P
(N: Negatif / P: Pozitif)
◆ Interlace (geçmeli tarama) modu desteklenmemektedir.
◆ Standartlara uymayan bir görüntü format› seçildi¤i takdirde, televizyon düzgün bir flekilde çal›flmayabilir.
Notlar
◆ PS42P4A için PC metin kalitesi, en iyi XGA modundad›r (1024 x 768).
◆ Bu televizyon bir bilgisayar ekran› olarak kullan›ld›¤›nda, 32-bit renk özelli¤i desteklenir.
◆ Kiflisel bilgisayar ekran›n›zdaki görüntü, imalatç›ya (ve sizin kulland›¤›n›z Windows sürümüne) ba¤l› olarak farkl›
görünebilir. Bilgisayar›n›z›n bir televizyona ba¤lanmas› ile ilgili bilgiler için bilgisayar›n›z›n kullan›m talimatlar›
kitab›na bak›n.
◆ Yatay ve düfley frekans seçme modu varsa, düfley 60 Hz (düfley) ve 48.3 kHZ (yatay) de¤erlerini seçin. Baz›
durumlarda, kiflisel bilgisayar kapand›¤› (ya da kiflisel bilgisayar ba¤lant›s› söküldü¤ü) zaman, ekran üzerinde
anormal sinyaller (fleritler gibi) görülebilir. Bu durumda Video moduna girmek için SOURCE (Kaynak)
dü¤mesine bas›n. Ayr›ca kiflisel bilgisayar›n›z›n ba¤l› oldu¤undan emin olun.
◆ Bir defter tipi bilgisayar› televizyonunuza ba¤larken, bilgisayar ekran›n›n sadece televizyon ekran› üzerinde
görüntülendi¤inden emin olun (aksi takdirde ekran üzerinde rasgele sinyaller belirebilir).
◆ PC modundayken zaman uyumlu yatay sinyaller düzensizleflmeye bafllarsa, bilgisayar›n güç tasarruf modunu
veya kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
◆ Yukar›da sunulan Görüntü Ayarlar› Tablosu, IBM/VESA standartlar›na uygundur ve analog girifllere
dayanmaktad›r.
◆ DVI destek modu, PC destek modu ile ayn› olarak de¤erlendirilir.
◆ Her modun düfley frekans› için en iyi zamanlama 60 Hz.dir.
63
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 64
Pin Yap›land›rma Ayarlar›
TUR
SCART Ba¤lant›s› (AV1/AV2/AV3)
➢
5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 numaral› pimler, RGB ifllemleri için kullan›l›r ve bu
pimler, sadece AV1 veya AV2 ya da AV3 ba¤lant› noktalar›na ba¤lan›rlar.
Pim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sinyal
Pim
Ses ç›k›fl› R
Ses girifli R
Ses ç›k›fl› L
Ses flasi dönüflü
Video flasi dönüflü (RGB mavi)
Ses girifli L
RGB mavi girifl
Anahtarlama gerilimi
Video flasi dönüflü (RGB yeflil)
AV-Ba¤lant›s› (Ext 1)
RGB yeflil girifli
PC Girifl Ba¤lant›s›
(15 Pimli)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Video flasi dönüflü (RGB k›rm›z›)
RGB k›rm›z› girifli
Karartma sinyali (RGB geçifli)
Video flasi dönüflü
Karartma sinyali toprak
Video ç›k›fl›
Video girifli
Eleme/flasi dönüflü
DVI Girifl Ba¤lant›s›
(24 Pimli)
Pim
PC G‹R‹fi‹
Pim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K›rm›z› (R)
Yeflil (G)
Mavi (B)
Toprak
Toprak (DDC)
K›rm›z› (R) Toprak
Yeflil (G) Toprak
Mavi (B) Toprak
Ayr›lm›fl
Senkronize Topraklama
Toprak
Veri (DDC)
Yatay senkronizasyon
Düfley senkronizasyon
Saat (DDC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
64
Sinyal
Sinyal
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Kalkan›
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Saat (DDC)
Veri (DDC)
Ba¤l› De¤il
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Kalkan›
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V Elektrik
5V Topraklama
Aç›kken Takma Alg›lamas›
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 Kalkan›
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. Saat Kalkan›
T.M.D.S. Saat+
T.M.D.S. Saat-
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 65
Ar›za Arama: Servis Personeli ile Ba¤lant› Kurmadan Önce
TUR
Samsung sat›fl sonras› servisi ile ba¤lant› kurmadan önce, afla¤›da belirtilen basit kontrolleri yap›n.
Afla¤›da belirtilen talimatlar› izleyerek sorunu çözemedi¤iniz takdirde, televizyonunuzun modelini ve seri
numaras›n› not alarak kaydedin ve bölgenizde bulunan yetkili sat›c›n›zla ba¤lant› kurun.
Ses ya da görüntü yok
◆ Ana güç kablosunun bir duvar prizine tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ “ I ” dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›l›p
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilen yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve görüntüde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit etmeye çal›fl›n; daha
sonra ilgili cihaz› televizyondan uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Bulan›k veya karl› görüntü, bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit genellikle dahili anten kullan›m›yla ba¤lant›l› olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
65
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 66
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TUR
KABLO KODU L‹STES‹
Anvision
GI
Hamlin
Hitachi
Jerrold
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Regal
Regency
SA
Samsung
Scientific Atlanta
Sprucer
Stargate 2000
Sylvania
Texscan
Tocom
Universal
Viewstar
Wamer amex
Zenith
66
017, 018
041
003, 024, 031
025, 030
038, 039
025, 030
019, 023, 028
026
003, 022, 027, 037, 044
019, 021, 023, 028
018, 020, 004, 044
014, 022, 040
003
015, 023
042, 043
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
022
036
016
016
032
033, 034
019, 021,023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD KODU L‹STES‹
Samsung
Samsung
JVC
PROSCAN, RCA
Panasonic
LG(Goldstar)
Sony
Denon
Curtis Mathes
000
001
002
003
005
006
007
008
009
D68A(BN68-00688A)Tur
3/29/04 8:13 PM
Page 67
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas› (devam›)
TUR
VCR KODU L‹STES‹
Admiral
020
Aiwa
025
Akai
027, 004, 032
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
018
Broksonic
022
Candle
002, 006, 003, 015, 008, 055
Canon
021, 056
Citizen
002, 006, 003, 015, 008, 055
Colortyme
007
Craig
002, 024
Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066
Daewoo
003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016
DBX
007, 026
Dimensia
017
Dynatech
034
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,
040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
Funai
025
General Electric
017, 002, 021, 005, 056
Go Video
002
LG(Goldstar)
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
019, 025, 041, 042
Instant Replay
021
JC Penny
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056
JVC
007, 008, 018, 021, 026, 037
Kenwood
007, 008, 018, 026, 037
KLH
070
Lioyd
025
Logik
038
LXI
025
Magnavox
021, 036, 056, 059
Marantz
018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036
Marta
006
MEI
021
Memorex
006, 021, 024, 025
MGA
034
Midland
005
Minolta
019, 041
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
020
MTC
002, 025
Multitech
002, 025, 038, 005
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
Pentex Research
Philco
Philips
Pioneer
Portland
PROSCAN
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistic
018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
008
021, 036, 056, 059
021, 036
019, 026, 039, 053
015, 049, 055
017
018
021, 056
006, 018, 020, 021, 024,
025, 029, 034, 048, 056
RCA
017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
Sansui
026
Sanyo
018, 024
Scott
003, 047, 052, 067
Sears
018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Sharp
020, 034, 045, 015
Shimom
027, 033, 038, 058
Signature
025
Sony
027, 033, 044
Sylvania
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
006
Tatung
037
Teac
025, 037, 068
Technics
021
Teknika
021, 006, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
Totevision
002, 006
Unitech
002
Vector Research
007, 026
Victor
026
Video Concepts
007, 026
Videosonic
002
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
025, 034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
67
D68A(BN68-00688A)Tur
4/1/04 1:05 PM
Page 68
- SATIfi SONRASI SERV‹S
- Ürününüzün performans›nda oluflan herhangi bir de¤iflikli¤in olas›
ar›zal› bir durumu gösteriyor olmas› halinde, yetkili sat›c›n›zla veya
servis temsilcinizle ba¤lant› kurmaktan çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482
EMC : Nemko Korea
300-2, Osan-Ri, Mohyun-Myun, Youngin City
Kyungki-Do, Korea
Tel: +82 31 322 2333
Fax: +82 31 322 2332
BN68-00688A-00
Download PDF