Samsung | DVD-P380 | Samsung DVD-P380 Kullanım kılavuzu

DVD_P380_AND_Cover
3/16/08
11:55 AM
Page 3
DVD Oynatıcı
DVD-Player
DVD-P380
www.samsung.com
AK68-01509H
ÖNLEMLER
1. Kurulum
- Uygun çalýþma gerilimini ögrenmek için,
oynatýcýnýn arkasýndaki etikete bakýnýz.
- Oynatýcýnýzý, yeterli miktarda havalandýrma
deliði olan bir kabine yerleþtiriniz (7~10cm).
Hava dolaþýmý ile ilgili parçalarýn üzerindeki
havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz.
- Disk tepsisini elle itmeyiniz.
- Cihazlarý birbiri üzerine yýðmayýnýz.
- Oynatýcýyý taþýmadan önce hiçbir parçanýn
açýk (çalýþýr durumda) olmadýðýndan emin olun.
- Baþka cihazlarý bu oynatýcýya baðlamadan
önce, açýk (çalýþýr durumda) olmadýklarýndan
emin olun.
- Kullanýmdan sonra diski çýkartýp oynatýcýyý
kapatýnýz; oynatýcý uzun süre kullanýlmayacaksa
buna özellikle dikkat ediniz.
- Elektrik fiþi cihaz baðlantýsýný kesmek için kullanýlýr.
Bu yüzden her zaman kullanýma hazýr durumda
olmalýdýr.
2. Güvenliðiniz Için
- Bu üründe lazer teknolojisi kullanýlmaktadýr.
Kýlavuzda belirtilenlerden baþka kontrollerin,
ayarlarýn veya iþlem uygulamalarýnýn kullanýlmasý
tehlikeli radyasyon yayýlýmýna neden olabilir.
- Kapaklarý açýp oynatýcýyý tamir etmeye
çalýþmayýn. Teknik servis için uzman bir
personele baþvurun.
3. Dikkat
- Oynatýcýnýz endüstriyel deðil, ev kullanýmýna
yönelik tasarlanmýþtýr. Bu ürünü yalnýzca
kiþisel amaçlý kullanýnýz.
- Cihaza sývý damlatýlmamalý veya dökülmemelidir; ayrýca vazo gibi sývý ile dolu objeler
cihazýn yakýnýnda bulundurulmamalýdýr.
- Aydýnlatma veya durgun elektrik gibi dýþ etkiler
bu oynatýcýnýn normal çalýþmasýný etkiler.
Bu durumda, POWER düðmesine basarak
oynatýcýyý kapatýp açýn veya fiþini çekip
tekrar takýn. Oynatýcý normal þekilde
çalýþacaktýr.
2
- Sýcaklýktaki ani deðiþimlerden ötürü
oynatýcýnýn içinde nemlenme meydana
geldiðinde, oynatýcý düzgün çalýþmayabilir.
Bu durumda, oynatýcýnýn içindeki nem
kuruyana ve oynatýcý çalýþýr duruma gelene
dek oda sýcaklýðýnda bekletiniz.
4. Disk
- Diski, yüzeyine zarar verebilecek plak
temizleme spreyleri, benzen, inceltici veya
baþka uçucu çözücülerle temizlemeyiniz.
- Diskin, sinyallerin okunduðu yüzeyine
dokunmayýnýz. Kenarlarýndan veya bir kenarý
ve ortasýndaki deliðinden tutunuz.
- Kiri nazikçe siliniz; diski ASLA, bezi ileri geri
hareket ettirerek temizlemeyiniz.
5. Çevresel Bilgi
- Bu üründe kullanýlan pil, çevreye zararlý olan
kimyasallar içermektedir.
- Bu yüzden, pilleri bölgenizdeki yerel ve bölgesel
yasal düzenlemelere göre atýnýz.
Bu kullanma kýlavuzuna sahip olan cihaz bazý üçüncü
þahýslarýn bir takým mülkiyet haklarý altýnda lisaanslanmýþtýr. Bu, lisansýn, lisanslý içeriðin özel, ticari olmayan
amaçla kullanýlmasý için son kullanýcýyý sýnýrlar.
Ticari kullaným hakký yoktur.
Söz konusu lisans, bu ürün dýþýndaki diðer herhangi
bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte
kullanýlan veya satýlan ISO/OUR 11172-3 veya
ISO/OUR 13818-3'e uyan lisanslanmamis herhangi
bir ürün veya iþlem için geçerli deðildir. Lisans sadece;
bu ürünün, ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e
uyan ses dosyalarýný kodlamak veya kodunu çözmek
için kullanýmýný kapsar. ISO/OUR 11172-3 veya
ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve iþlevler
için bu lisans altýnda bir hak iddia edilemez.
DÝKKAT: BU KILAVUZDA BELÝRTÝLENLERDEN
BAÞKA KONTROLLERÝN, AYARLARIN VEYA
ÝÞLEMLERIN KULLANILMASI, TEHLÝKELÝ
RADYASYON YAYILIMINA NEDEN OLABÝLÝR.
T
ABLE OF
OF
T
ABLE
CONTENTS
Önlemler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
CONTENTS
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kurulum
Precautions.
2
Önlemler
Önlemler
.. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
.2
English
English
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
BEFORE
YOU
BEFORE
YOU
ST
ART
T
ST
AR
Aksesuarlar
Accessories
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Accessories
Aksesuarlar
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2
Precautions.
Başlamadan
Başlamadan
Önce
Önce
.3
Genel you
Özellikler
.4
Before
you
start
. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .3
3
Başlamadan
Önce
.3
Before
Önlemler
. start
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.2
Kurulum
Kurulum
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
Setup
Kurulum
Başlamadan
Önce
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
Setup
Genel
Genel
Özellikler
.4
. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
.6
Tanımlama
General
Features
4
Genel Özellikler
Özellikler
Kurulum
General
Features
4.4
Önlemler
. . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
Aksesuarlar
Disk
Disk
Tipi
Tipi
ve
ve
Karakteristikleri
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.5
.
.
.
.8
Uzaktan
Kumanda
Turu
Disc
Type
and
Characteristics
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
Genel
Özellikler
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.4
Başlamadan
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
Disc
Type andÖnce
Characteristics
5
Ekran
Fonksiyonunun
. .. .. .. ..Kullanımı
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
.6
Tanımlama
Tanımlama
STipi
Ba
lantılar
Description
6
.6
Tanımlama
Kurulum
Disk
ve.. .Karakteristikleri
Description
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.5
DiskTour
ve BaTlantı
Başlık
Menüsünün
.8
.8
Uzaktan
Uzaktan
Kumanda
Kumanda
Turu
Bir
Seçmek
.9
of Özellikler
the
Remote
Control
8
.8
Uzaktan
Kumanda
Turu
Genel
.. ..Turu
.. ... ...Kullanımı
... .... .... ...... ...... ...... ...... ............................................................................ ...... ...... ...... .4
.
.
.
.
.6
Tanımlama
Tour
of
the
Remote
Control
8
Uzaktan
Uzaktan Kumanda Ekran
Ekran
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
Kullanımı
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
S
S
Ba
Ba
lantılar
lantılar
Temel
Fonksiyonlar
Connections
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
STipi
Ba
lantılar
.8
Uzaktan
Kumanda
Turu . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
Disk
ve
Karakteristikleri
Connections
Kumanda
Disk
Disk
ve
ve
Başlık
Başlık
Menüsünün
Menüsünün
Bir
BaTlantı
BaTlantı
Seçmek
Seçmek
... ..Kullanımı
..Kullanımı
.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ........................................................................... ..... ..... ...16
.. .6
.9
.9
Bir
Diskin
Oynatılması
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
Pilleri
(AAA
Tipi)
Choosing
a
Connection
.
9
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
Bir
BaTlantı
Seçmek
.9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tanımlama
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
S
Ba
lantılar
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5
Remote
Control
Batteries
for
Remote
Uzaktan
Uzaktan
Uzaktan
Uzaktan
Uzaktan
Kumanda
Kumanda
Remote
Control
Batteries
Remote
Uzaktanfor
Kumanda
Fonksiyon
Fonksiyon
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Kullanımı
Temel
Temel
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
Bir
Diskin
Oynatılması
.. ... ... ... ... ... ... ..........Kullanımı
.16
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Basic
Functions
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
Uzaktan
Kumanda
Turu
Disk
ve BaTlantı
Başlık
Menüsünün
Bir
Seçmek
. .Kullanımı
................................. ... ... ..17
. .8
.9
Basic
Functions
Control
(AAA
Size)
Control
(AAA
Size)
Uzaktan
Kumanda
Kumanda
Uzaktan
Kumanda
14
Bir
Bir
Diskin
Diskin
Oynatılması
Oynatılması
.16
Kumanda
.17
Ekran
Fonksiyonunun
Disk
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
Karakteristikleri
.14
..14
.5
.5
Pilleri
Pilleri
(AAA
Tipi)
Tipi)
Playing
Disc
. .Kullanımı
. .. .. .Kullanımı
. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .16
Fonksiyon
Menüsünün
Bir
Diskin
Oynatılması
.16
Temel
Fonksiyonlar
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.5
Pilleri (AAA
(AAA
Tipi)
Ekran
Fonksiyonunun
STipi
Ba
lantılar
Playing
aa ve
Disc
.. .. .Kullanımı
..Kullanımı
.18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
15
.17
Bir
Bir
Diskin
Diskin
Oynatılması
Oynatılması
... ... ...Functions
..Kullanımı
. ... ... ... .... .... ..Kullanımı
.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... .17
.16
.16
Arama
Arama
ve
ve
Atlama
Atlama
Fonksiyonlarının
Fonksiyonlarının
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Using
the
Search
and
Skip
15
Kumanda
.17
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
DiskUsing
ve BaTlantı
Başlık
Menüsünün
Bir
Seçmek
.Skip
.Kullanımı
.9
Bir
Diskin
Oynatılması
.16
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.5
Pilleri (AAA Tipi)
the
Search
and
Functions
. . . . . . . . . .15
Uzaktan
.
Oynatımı
Tekrarlama
Uzaktan Kumanda
15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
.17
Ekran
Ekran
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
Kullanımı
Bir
Bir
Diskin
Diskin
Oynatılması
Oynatılması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
.16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Using
the
Display
Function
15
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Bir Diskin
Oynatılması
. . . .. .. .. .. .. .. ..Kullanımı
.16
.17
Arama
veFonksiyonlar
Atlama
Fonksiyonlarının
Using
the
Display
Function
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15
.18
.18
Fonksiyon
Fonksiyon
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Kullanımı
Yavaşlatma.
.19
16
.17
18
Disk
Disk
ve
ve
Başlık
Başlık
Menüsünün
Menüsünün
..Menu
.. ... ... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .16
Oynatımı
Tekrarlama
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Kumanda
Using
the
Disc
and
Title.Kullanımı
16
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
.17
Ekran
Fonksiyonunun
Bir
Diskin
Oynatılması
.16
Bir
Diskin
Oynatılması
.Menu
... ... Kullanımı
.Kullanımı
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
..17
.5
Pilleri (AAA Tipi)
Using
the
Disc
and
Title
16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
.18
Oynatımı
Oynatımı
Tekrarlama
Tekrarlama
İleri
Fonksiyonlar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
Fonksiyon
Fonksiyon
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Kullanımı
Yavaşlatma.
.19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oynatımı
Tekrarlama
.18
Repeat
Play
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Bir
Diskin
Oynatılması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
.17
.
.
.17
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Kullanım
Video/Audio
HDMI
Video/Audio
Yavaşlatma.
Yavaşlatma.
.19
.19
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Kullanım
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
17
Disk
veFonksiyonunun
Başlık
Menüsünün
.18
18
18
.... Kullanımı
.. .. .. Kullanımı
.Kullanımı
. .. .. ..(EZ
.. .. ..View).
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .16
.18
Oynatımı
Oynatımı
Tekrarlama
Tekrarlama
İleri
Fonksiyonlar
Yavaşlatma.
.19
.17
Slow
Play
. Menüsünün
17
18
Oynatımı
Tekrarlama
.17
Ekran
Bir
Diskin
.18
Fonksiyon
Slow
Play
.Oynatılması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. Kullanımı
. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .17
17
Kılavuzu
İleri
İleri
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
. . ...Kullanımı
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
.17
Kablosu
Oynatımı
Oynatımı
Yavaşlatma.
Yavaşlatma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
.19
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
İleri
Fonksiyonlar
Advanced
Functions
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Fonksiyon
Menüsünün
18
Kablosu
Yavaşlatma.
.19
.17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
Kılavuzu
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Advanced
User’s
Manual
Video/Audio
Kullanım
Kullanım
Video/Audio
Video/Audio
Önlemler
. .Dil
. . Functions
.Seçimi.
. .Ayarlanması
. . . .. .. .. .. Kullanımı
.. .. .. (EZ
..(EZ
.. .. ..View).
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
..19
.2
HDMI
HDMI
Kullanım
Video/AudioVideo/Audio
User’s
Manual
Video/Audio
Video/Audio
Aksesuarlar
HDMI
17
Görüntü
Görüntü
Oranının
Oranının
Ayarlanması
View).
.19
Altyazı
Için
.20
Kullanım
Kullanım
Disk
Disk
ve
ve
Başlık
Başlık
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Kullanımı
.18
Video/Audio
İleri
İleri
Fonksiyonlar
Fonksiyonlar
.
.
Ses
Için
Dil
Seçimi
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
Kullanım
Adjusting
the
Aspect
Ratio
(EZ
View)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oynatımı
Tekrarlama
.17
İleri
Fonksiyonlar
.
.
.
.17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Başlamadan
Önce
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oynatımı
Yavaşlatma.
.19
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)
17.3
Cable
Kullanım
Video/Audio
Cable
Kılavuzu
Kılavuzu
... ... ... ... ... ... Kullanımı
..Kullanımı
. ... .... (EZ
.(EZ
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .19
.20
.20
Ses
Ses
Için
Dil
Dil
Seçimi
Seçimi
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.. .... .... ....View).
.21
Kablosu
Kablosu
18
HDMI
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Görüntü
Oranının
Oranının
Ayarlanması
Ayarlanması
View).
.19
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
Kılavuzu
.20
Ses Için
Için
Dil
Seçimi
Kablosu Video/Audio
Kullanım
Selecting
the
Audio
Language
18
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
.18
Oynatımı
Yavaşlatma.
Kablosu
Kablosu
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
18
Kılavuzu
Kılavuzu
Tekrarlama
Kurulum
Kablosu
İleri
Selecting
the
Audio
Language
. ..(EZ
. . . View).
. . . . . .. .. .. .. .. .18
18
Kılavuzu
Pillerin
UzaktanKablosu
Kumandaya
Görüntü
Görüntü
Oranının
Oranının
Ayarlanması
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
.19
18
Altyazı
Altyazı
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi.
Seçimi.
... ... ... ... ... ...Fonksiyonunun
... (EZ
.(EZ
. .... ..... .....View).
.... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .17
.20
.20
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
.
.
.
.
Ses
Ses
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi
Seçimi
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
View).
.19
Selecting
the
Subtitle
Language.
18
İleri
Fonksiyonlar
Kablosu
.
Kılavuzu
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Oynatımı
Yavaşlatma.
Genel Özellikler
.Ayarlanması
. Language.(EZ
. .4
Görüntü
Oranının
Selecting
the
Subtitle
. . . View).
. . . . . . . . . . .19
18
Kılavuzu Video/Audio Kablosu
Yerleştirilmesi
Kullanım
Kamera
Kamera
Açısının
Açısının
Değiştirilmesi
Değiştirilmesi
.21
.21
HDMI
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
19
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
Altyazı
Altyazı
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi.
Seçimi.
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Video/Audio
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
.. ..Angle
.. .. .. .. Kullanımı
.. ...Fonksiyonunun
... (EZ
... ... ... ...View).
... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .18
.20
Changing
the
Camera
Angle
19
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
Kullanım
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
İleri
Fonksiyonlar
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
..20
.5
Ses
Için
Dil
Seçimi
Changing
the
Camera
19
1. Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil yuvasının
Install
Batteries
in
the Remote
Remote
control
Pillerin
Pillerin
Uzaktan
Uzaktan
Kumandaya
Kumandaya
Anlık
Anlık
Tekrar
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Işaretleme
Altyazı
Için
Dil
.. .... .... ....View).
19
.20
Kamera
Kamera
Açısının
Açısının
Değiştirilmesi
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .19
.21
.21
Kullanımı
. .Fonksiyonunun
.Oynatım/Atlama
. Seçimi.
. .. Değiştirilmesi
.Ayarlanması
. ...Function
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
AnlıkIçin
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Install
Batteries
in
the
control
Using
the
Bookmark
Function
19
Kılavuzu
... ... ... ... ... Kullanımı
... ...Fonksiyonunun
.... .(EZ
.20
Ses
Dil
Seçimi
Kablosu
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
.
Kablosu
Görüntü
Oranının
.
.
.
.
.
.
.6
Tanımlama
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Using
the
Bookmark
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
Kablosu
Kılavuzu
kapaTını kaldırın.
Yerleştirilmesi
Yerleştirilmesi
20
Kullanımı
Kullanımı
... .Fonksiyonunun
..Dil
.Oynatım/Atlama
..Oynatım/Atlama
... Seçimi.
... .Function
.. Değiştirilmesi
...Ayarlanması
... ... ... ..Kullanımı
. .. .. .. .... ....Fonksiyonunun
.21
.21
.22
Zoom
Fonksiyonunun
.20
.20
Görüntü
Görüntü
Oranının
Oranının
Ayarlanması
Ayarlanması
(EZ
View).
View).
.19
.19
Yerleştirilmesi
Anlık
Anlık
Tekrar
Tekrar
Fonksiyonunun
Işaretleme
Kullanımı
.. ..... ..... .....View).
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
Using
the
Zoom
20
Altyazı
Için
..... (EZ
...(EZ
..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .19
.20
1.
Open the
theUzaktan
battery cover
cover
on the
the back
back of
of the
the remote
remote
Pillerin
Kumandaya
Görüntü
Oranının
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Kamera
Açısının
.21
. . . .. ... ... Kullanımı
Ses
Için
Dil
Seçimi
..20
.8
Uzaktan
Kumanda
Turu
Using
the
Zoom
Function
. . Fonksiyonunun
20
1.
Open
battery
on
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
1.
1.
Uzaktan
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
.21
.21
Işaretleme
Işaretleme
1. Clips
USB
Host
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için
Dil
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.. .... .... .... Kullanımı
.. .... ....Audio
... ..... ..... ..... ..... ..... .20
.20
.20
Yerleştirilmesi
1. control.
Uzaktan kumandanın
kumandanın arkasındaki
arkasındaki pil
pil yuvasının
yuvasının
Kullanımı
Kullanımı
... .Fonksiyonunun
..Fonksiyonunun
...Oynatım/Atlama
... Seçimi.
.Seçimi.
.. ... Değiştirilmesi
...Kullanımı
... .... .... ..Kullanımı
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Menu
for
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
Kamera
Açısının
.21
..Kullanımı
....(EZ
.... .... ....View).
....Için
.... .... .... .Klip
Kullanımı
.21
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
Altyazı
Için
Dil
Fonksiyonunun
SMenu
Ba
lantılar
Anlık
Tekrar
Fonksiyonunun
(+
ve -) doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Ekran
Clips
for
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
control.
kapaTını
kapaTını
kaldırın.
kaldırın.
kapaTını
kaldırın.
.22
.22
Zoom
Zoom
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
Kullanımı
20stick, kart okuyucu veya diþer
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Işaretleme
Işaretleme
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
Kullanımı
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
1.
USB
Host
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.21
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
1.
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
CD
Audio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Işaretleme
. .Seçmek
. .. .. .. Değiştirilmesi
2.3.Insert
Insert
two AAA
AAAkapaTını
batteries.tekrar yerine yerleştirin.
Kamera
Açısının
DiskCD
veAudio
Başlık
Bir
BaTlantı
. .9
Kullanımı
.21
..Menüsünün
.Fonksiyonunun
.. .. . .. ..Kullanımı
.. .. .. Kullanımı
.. .. .. ... ........................................... ... ... .21
20
Pil
yuvasının
2.
two
batteries.
2.
2.
İki
adet
adet
AAA
AAA
tipi
tipi
pili
pili
yuvaya
yerleştirin.
yerleştirin.
Kutupların
Kutupların
Uzaktan
2. İki
İki
adet
AAA
tipi
pili yuvaya
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
20 6)
kapaTını
kaldırın.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
Klip
Altyazı
Altyazı
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi.
Seçimi.
..Kullanımı
.. .... ....kart
..cihazlarn
.. Kullanımı
.... .... ..Audio
..okuyucu
..... ..... ..... .....View).
.....Için
..... ..baþlar.
.....veya
..... ..... ..... ..... ..diþer
.... .19
.20
.20
. ... ...Ayarlanması
.. .. .. Kullanımı
Klasör
Seçimi
.
.
.21
kaldrlabilir
depolama
(Sayfa
Uzaktan
Kumanda
Yerleştirilmesi
.22
.22
Zoom
Zoom
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Menüsü
.
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.20
Folder
Selection
20
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.21
.20
Görüntü
Oranının
(EZ
.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
Işaretleme
Fonksiyonunun
.
.
Make
sure
that
the
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Menüsünün
Temel
Fonksiyonlar
.21
(+
(+
ve
-)-)
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
yerleştirildiğinden
emin
olun.
Folder
Selection
. . .Kullanımı
. . . . . . . .Fonksiyonunun
. . . . . . . . . . . . . . . 20
Make
that şekilde
the
(+ ve
ve sure
-) doğru
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden emin
emin olun.
olun. Fonksiyon
21
Menüsü
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
Altyazı
Altyazı
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi.
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.20
.22
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Için
Klip
Klasör
Seçimi
1. polarities
Uzaktan
kumandanın
pil(AAA
yuvasının
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
Menüsü
.ve
.Dil
. .(Sayfa
.Audio
. .. .. .. ..Playback.
.6)
MP3/WMA/CD
Audio
21
Işaretleme
Kumanda
Altyazı
Için
Seçimi.
.Playback.
.Kullanımı
.. .. .Audio
... ... ... ... ...Için
.... .... ....Klip
.... .... .... .... .... .... .20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
Altyazı
Için
Dil
. .. .. ..Kullanımı
.Audio
.20
Kullanımı
..Oynatılması
.Fonksiyonunun
.Karakteristikleri
.Seçimi.
.21
(+ and
and
arearkasındaki
aligned
correctly.
Bir
Diskin
.16
Disk
Tipi
..22
.5
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Pilleri
Tipi)olun.
MP3/WMA/CD
21
3.
3.polarities
Pil
Pil
yuvasının
kapaTını
kapaTını
tekrar
tekrar yerine
yerine
yerleştirin.
yerleştirin.
(+
-)-) are
aligned
correctly.
3.
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
yerleştirin.
(+ yuvasının
ve
-) doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
emin
kapaTını
kaldırın.
21
Klasör
Klasör
Seçimi
Seçimi
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
.21
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için kullanlr. (sayfa
.22
Menüsü
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
.
.
.
.
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.20
MPEG4
Playback
.
.
.
.
21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
... .. .. ..Kullanımı
Menüsü
. .Atlama
. . . . . ..Fonksiyonlarının
.22
Işaretleme
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması
.16
.17
Arama
ve
3. Replace
Replace the
the battery cover.
cover.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
MPEG4
Playback
.. .. .. . .. .. ..Kullanımı
.. .. ..Audio
..Için
.. .. .. Klip
.. .. .. .. .. .. .21
21
3.
3. İki
Pil adet
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine yerleştirin.
2.
AAAbattery
tipi
pili
yerleştirin.
Kutupların
MP3/WMA/CD
MP3/WMA/CD
Audio
Audio
Çalma
Çalma
... ..Audio
.için
... ....Dosyalarnn
... ....kullanlr.
...Için
... .... ....Klip
... .... .... .... .... (sayfa
...Oynatlmas
.23
.23
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
4. Playing
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
.21
.21
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.22
Klasör
Klasör
Seçimi
Seçimi
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.yuvaya
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
15)
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
.21
Media
Files
Using
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Klasör
Seçimi
Menüsü
.
.
.
.
.
Bir
Diskin
Oynatılması
.16
Zoom
Kullanımı
. . . . . . . . . .22
.17
Ekran Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
Playing
Media
Files Using
1.
Cihaz Sto
(+ ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
(Sayfa
4)
MPEG4
MPEG4
Oynatım
.Değiştirmek
. .. .. ... çalarn
.. .... ..... ..... ..... ..... .....USB
.23
.23
.Audio
.Audio
... .... .... .... ....Çalma
Depolama
cihazn
DVD
.22
.22
Ayar
Menüsünü
MP3/WMA/CD
MP3/WMA/CD
Resim
.24
.23
22 noktasna baþlayarak MP3 çala
4. USB Host özelliþi ile Medyathe
Dosyalarnn
MPEG4
Oynatım
the
USB
Host
. ...... ...... ...... ...... .21
22
Menüsü
.Oynatım
. Menüsünün
.Dil
. feature
.feature
.Oynatlmas
.Oynatımı.
.22
...... ...... ......Klip
...... .....baþlant
Altyazı
Için
Seçimi.
..... .Kullanımı
.20
Fonksiyon
MP3/WMA/CD
Çalma
.23
.17
.21
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Disk
veCD'sinin
Başlık
Menüsünün
.18
..Audio
. . . . .Çalma
.. ... ... .Kullanımı
. .... ..Audio
.22
Klasör
Seçimi
USB
Host
. . . . .Için
22
3. Pil yuvasının kapaTınıDepolama
tekrar yerinecihazn
yerleştirin.
basarak
Resim
Resim
CD'sinin
CD'sinin
Oynatımı.
.24
.24
MP3/WMA/CD
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
USB
belleþi
kaydedilen resimler, videolar
veD
Ayar
Menüsünün
.25
MPEG4
MPEG4
Oynatım
... ..... ..... ..fotoþraf
. .. .. ..... ..... ...... ...... ...... makinesine
.. .. .. .. .. ...... ...... ...... ...... .21
.23
.23
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
DVD çalarn
USB
baþlant
çalar,
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.22
23
CD
Ripping
..Audio
.. ......Kullanımı
.noktasna
23
CD
Dönüútürme
..Audio
..Oynatımı.
Klasör
Seçimi
Ayar
Menüsünü
Oynatımı
MPEG4
Oynatım
.17
Menüsü
.Oynatım
.Tekrarlama
... ... ...veya
.....(Ripping)
......dijital
......Çalma
...... Kullanımı
...Değiştirmek
.18
Fonksiyon
Menüsünün
MP3/WMA/CD
Çalma
.23
CD
Ripping
. . ... .... ....baþlayarak
. . . . . ..... ..... ..... ..... .....MP3
. . . . .22
23
menüsünü
melodiler
gibi.Audio
medya
Ayar
Ayar
Menüsünü
Menüsünü
.26
Dil
Seçeneklerinin
Resim
Resim
CD'sinin
CD'sinin
Oynatımı.
.. .... ..... ....resimler,
.. ..... ..... ..... ..... ..... ....yüksek
.. ..... ..... ..... ..... ..... ..ses
. .24
.24
MPEG4
MPEG4
Oynatım
Oynatım
...Kullanımı
...Değiştirmek
.dosyalarnn
.23
USB belleþi veya dijital fotoþraf
makinesine
vekalitesiyle keyfini çkarabilirsin
Picture
CD
Playback.
24
MP3/WMA/CD
.23
.22
Ayar
Menüsünün
.25
24
Oynatımı
Yavaşlatma.
.19
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
.18
MPEG4
Oynatım
.. .... .....Çalma
.23
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
18
.Oynatımı.
.kaydedilen
..Ayarlanması.
..... .Değiştirmek
..diskten
Klasör
Seçimi
Tekrarlama
Picture
CD
Playback.
... .... ..Kullanımı
. .. ....USB
. . . . aygtna
. .. ....videolar
. . . .MP3
. ... .21
24
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
düþmesin
.25
Ayar
Ayar
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Kullanımı
... .... ....keyfini
... .... .... .... .... .... ....çkarabilirsiniz.
... .... .... .... .... .... .... .22
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
Resim
Resim
CD'sinin
CD'sinin
Oynatımı.
Oynatımı.
.
.24
.24
melodiler gibi medya dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
Changing
Setup
Menu
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ayar
Ayar
Menüsünü
Menüsünü
Değiştirmek
Değiştirmek
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
İleri
Fonksiyonlar
.
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.25
.17
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.23
Oynatımı
Yavaşlatma.
.
.
.
.19
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.24
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.23
Changing
Setup Menu
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD- noktasna takn.
Kullanım kumanda
Video/Audio
Uzaktan
düzgün
HDMI
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
.26
Dil
Dil
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Ayarlanması.
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
.
.
.
.
.25
.25
Video/Audio
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Using
the
Setup
Menu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
2.
SELECT
(
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.
.
.
.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Ayar
Ayar
Menüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Ses
Seçeneklerinin
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
Kullanım
.26
Dil
Seçeneklerinin
.27
.17
Disk
ve
Başlık
.18
. .. .. ..(EZ
25
MPEG4
Oynatım
.Kullanımı
.Ayarlanması.
.Ayarlanması
.Çalma
.. ..Değiştirmek
.. .. .Kullanımı
.... .... ....View).
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
İleri
Fonksiyonlar
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
Using
the
SetupMenüsünün
Menu
25
Ayar
Menüsünü
çalışmıyorsa
DA))
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
.25
Ses
Ses
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
Ayarlanması
.27
.27
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
Ebeveyn
1. USB Kablosu
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
Setting
Up
the
Language
Features
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
.26
Dil
Dil
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Ayarlanması.
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kılavuzu
.
.
.
.
.25
.
.
.
.
.
.
.20
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
Ayar
Menüsünü
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .24
MPEG4
Oynatım
.Kullanımı
.Ayarlanması.
. . . Değiştirmek
. .Features
.23
25
Kablosu
.26
Dil
Seçeneklerinin
düþmeleri
Setting
Up
the Language
25
Ayar
Menüsünün
.25
Kılavuzu
If
remote
control2.doesn’t
doesn’t
operate varsa,
Uzaktan
Uzaktan
kumanda
kumanda
düzgün
düzgün
düþmesine
basn,
.27
.26
.26
Ekran
Ekran
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Başvuru
Uzaktan
kumanda
düzgün
USB bölümlenmesi
USB’den
bir
bölümlemeyi
If
remote
control
operate
Setting
Up
the
Audio
Options
. .(EZ
26
Ses
Ses
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
Ayarlanması
...... ...... ......View).
......OK
...... ...... ......için
......düþmesine
...... ...... ......__/__
...... ...... .27
.27
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
.26
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.17
.17
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
26 basn.
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
.Options
.Ayarlanması..
. Değiştirmek
.daha
. .. .. ... ..sonra
..seçmek
.20
Için
Dil
Seçimi
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.17
Ayar
Menüsünü
Setting
Up
the
Audio
26
düþmesin
Pillerin
+
kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
çalışmıyorsa
çalışmıyorsa
properly:
çalışmıyorsa
Not
•the
Görüntü
Kontrolünün
Kontrolünün
Ayarlanması
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .27
.29
.29
Ebeveyn
Ebeveyn
Yazılım
Yükseltme
. .. basn.
. .. .. .. Kullanımı
. .. .. ... ...“USB”
. .. .. .. .. .. ..görünür.
.31
.20
Uzaktan
kumanda düzgün
properly:
düþmesine basn, daha sonra
OK
düþmesine
Setting
Up
the
Display
27
Ekran
Ekran
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ayarlanması..
.27
Başvuru
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
Ebeveyn
.29
Disk
Disk
ve
ve
Başlık
Başlık
Menüsünün
Menüsünün
.18
.18
..ekrannda
.Options
.20
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
27
Altyazı
Için
DilDisplay
Seçimi.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.27
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
.17
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
..Kullanımı
. . .. ... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .25
Setting
Up
Options
27
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
(Sayfa
8)
iĩaretleyin
-Check
Pillerinthe
akıp
akmadışını
kontrol
ediniz.(Dry-Cell)
polarity
of the
the
batteries
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon ekrannda görünür
v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
.27
Başvuru
Başvuru
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
--çalışmıyorsa
Check the
polarity
++ -- Kumandaya
of
batteries
(Dry-Cell)
Setting
Up
the
Parental
Control
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
Not
• Görüntü
ekranndaSetting
“USB”
görünür.
Pillerin
Uzaktan
Ebeveyn
Ebeveyn
Kontrolünün
Kontrolünün
Ayarlanması
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
.29
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.31
.27
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Başvuru
.
.
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Up
the
Parental
Control
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
28
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
.
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
--- Pillerin
Pillerin
+
+
kutbunu
kutbunu
kontrol
kontrol
ediniz
ediniz
(Kuru
(Kuru
Pil)
Pil)
Pillerin
+
kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
.29
kaydedilen
dosya
oynatlr.
--Uzaktan
Check
if
the
batteries
are
drained.
Yazılım
Yazılım
Yükseltme
Yükseltme
... .televizyon
. ...Ayarlanması..
... ... ... ... ... ...Fonksiyonunun
... .(EZ
.ekrannda
.... .... ..View).
.31
.31
.20
.20
.33
Teknik
Özellikler
Yerleştirilmesi
Kopyala
Reference
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
görünür
ve
kumanda
düzgün
1.
USB
Host
Başvuru
Başvuru
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
.29
Kullanımı
.
.
.
.
.21
Yazılım
Yükseltme
.31
.
.
.20
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
.19
.26
Ekran
Seçeneklerinin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
Check
if
the
batteries
are
drained.
.27
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
Ses Seçeneklerinin Ayarlanması . . .. . . . . . . . . . . .27
Reference
.17
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
--- Pillerin
Pillerin
akıp
akıp
akmadışını
akmadışını
kontrol
kontrol
ediniz.
ediniz.
+
-kumandanın
kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
akıp
kontrol
ediniz.
Pillerin
TV’yi
kumanda
etmek
3. USB
veya
__/_
basn.
Arıza
Arıza
Giderme
Giderme
.Seçimi.
.için
. .. ..dosya
.bu
. .. .dü÷meye
. .. Kullanımı
.... ..seçmek
.. .... .... ....basn.
.. .... .... ....için
.. .. .. ...__/__
.. .. .. .. .31
.32
.32
Altyazı
Altyazı
Için
Için
Dil
Dil
Seçimi.
.20
.20
çalışmıyorsa
1.
Uzaktan
arkasındaki
pil yuvasının
Firmware
upgrade
30
kaydedilen
Dijital
fotoþraf
kartdüþmelerine
okuyucu veya
diþer
Yazılım
Yazılım
Yükseltme
Yükseltme
.31
.33
Teknik
Özellikler
Işaretleme
1.akmadışını
USB
Host
Arıza
Giderme
.32
Altyazı
Için
Dil
.20
Check
remote
control
sensor
is blocked
blocked
bydosya oynatlr.
için ENT
Kontrolünün
Ayarlanması
.29
Ebeveyn
.29
30stick,
Kullanımı
.içinde
.Fonksiyonunun
. . Seçimi.
.. ... .makinesi,
..bir
.21
Yazılım
Yükseltme
.31
Ekran
Seçeneklerinin
... .... .... .... .... .27
Firmware
upgrade
... ... ...Ayarlanması..
... ... ... ... Kullanımı
. .MP3
. . . ... ..çalar,
. .. .. .... .... ....memory
30
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
.18
Başvuru
-----Check
ififakıp
remote
control
sensor
is
by
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışıTı
olup
Uzaktan
Uzaktan
kumandanın
kumandanın
sensorunun
sensorunun
engellenip
engellenip
kapaTını
kaldırın.
Pillerin
akmadışını
kontrol
ediniz.
kumandanın
sensorunun
engellenip
- Uzaktan
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
.33
.33
Teknik
Teknik
Özellikler
Özellikler
Yazılım
Yazılım
Yükseltme
Yükseltme
.31
.31
Troubleshooting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
Arıza
Arıza
Giderme
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
.32
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.33
Teknik
Özellikler
.21
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım
Yükseltme
.31
.27
Başvuru
31
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
olmadıTını
kontrol
ediniz.
Arıza
Giderme
.
.32
basn
(U
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Troubleshooting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
obstacles.
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
engellenmediğini
engellenmediğini
kontrol
kontrol
ediniz.
ediniz.
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
obstacles.
--2.
Pillerin
- kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil) için OK
İki adet+ AAA
tipikaldrlabilir
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
Güvenli
USB
modu)
USB
Host
feature
products
32içindekiler)
Dosyay
açmak
basn.
2. düþmesine
USBHOST
..supported
... ...Çkarma.
... .Kullanımı
.. ... ...Destekleyen
... ...products
... ...Audio
... ... ... ... ...Için
.... ....Ürünler.(
.... Klip
.... .... .... .... .... .... .33
.33
Teknik
Teknik
Özellikler
Özellikler
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için
DilÖzelliþini
Seçimi.
.20
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
.29
Yazılım
Yükseltme
.31
.20
.22
Zoom
Fonksiyonunun
.33
Teknik
Özellikler
Arıza
Giderme
.6)
. .supported
.32
Yazılım
Yükseltme
.31
Başvuru
USB
Host
feature
32
- Birden f
Yakınlarda
Yakınlarda
herhangi
herhangi
bir
bir
flüoresan
flüoresan
ışıTı
ışıTı
olup
olup
(+
ve
-)
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
emin
olun.
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
------Check
Check
if
there
is
any
fluorescent
lighting
nearby.
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışıTı
olup
Pillerinifakıp
akmadışını
kontrol
ediniz.
there
is USBHOST
any
fluorescent
lighting
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
USB (sayfa
cihaz
Specifications
33
Güvenli
USBnearby.
Çkarma.3. Specifications
EZ
Görüntü
deþiĩtirmek
için için,
kullanlr.
Menüsü
. .kanal
.Dil
. ...iĩlevi
.. .... ..... ..... .....DVD’deki
.22
.21
Altyazı
Için
Dil
.20
TV
kanaln
numaras
dü÷meyi
kullann
2.
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
32
Arıza
Giderme
..Seçimi.
.32
Altyazı
Için
Seçimi.
.20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
olmadıTını
olmadıTını
kontrol
kontrol
ediniz.
ediniz.
Yazılım
Yükseltme
..... .....girerek
..... ..... ..... ..... .....seçmek
.....Audio
..... .....en-boy
..... .....için
.....Için
..... .....bu
.....Klip
.....orann
..... ..... ..... ..... ..... .31
33
.33
Teknik
Özellikler
olmadıTını
kontrol
ediniz.
istiyorsa
Pil yuvasının
kapaTını
tekrar
yerineışıTı
yerleştirin.
3
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
olup saklanan
--3.Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
4. belleþe
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
USB
cihaznda
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
33
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
(TV
modu).
Menüsü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Arıza
Giderme
olmadıTını kontrolkontrol
ediniz.ediniz.
engellenmediğini
dosya ü
- STOP
( .Audio
düþmesine
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Depolama
cihazn
MP3/WMA/CD
Çalma
.23noktasna baþlayarak MP3 çala
4. USB Hostayrmadan
özelliþi ileönce
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
.basn.
.21
. ..)..(Durdur)
.22
Klasör
Seçimi
.. ..DVD
.. .. .. .. .. çalarn
.. .. .. .. .. .. ..USB
.. .. .. .. .baþlant
.. .. .. .. .33
Teknik
Özellikler
3
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan
ışıTı
olup
3
3
3.
START
-USB
Kablosunu
Çkarn
3
3
USB
belleþi
veya
kaydedilen resimler, videolar ve(B
- STOP ( ) (Durdur) düþmesine
basn.
MPEG4
Oynatım
.Çalma
. .baþlayarak
. . fotoþraf
. . . . . . . . makinesine
.Audio
. . . .dijital
. . . . .çalar,
. . . . .22
Depolama
baþlant
noktasna
MP3
MP3/WMA/CD
.23
olmadıTını kontrol
ediniz. cihazn DVD çalarn USB
(Sayfa
23) Atlama
5.makinesine
ćleri/Geri
düþmeleri
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini çkarabilirsin
-USB
Kablosunu
Çkarn
3
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
USB belleþi
veya
dijital fotoþraf
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
MPEG4 Oynatım . . . . . . .
Oynatma
srasnda
düþmesine
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
5. ćleri/Geri
Atlamadosyalarnn yüksek
USBHOST
özelliþinin
düþmesin
melodiler
gibi medya
ses
kalitesiyle
keyfini
Ayar
Menüsünü
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . dü÷mesine
. . . .çkarabilirsiniz.
. . . basn.
.her
. . basld÷nda,
. . . . . . .24
MPEG4
Oynatım
. . . .(/)
. Değiştirmek
.USB
. kullanlmas
.23USB
•Birden
fazla
dosya
varsa,
sonrakitakn.
dosya seçilir.
aygt
seçimi
için bir
çerçeve
görünür.
Oynatma
srasndakullanlmas
(/) düþmesine
basn.
1.
USB
cihazn
birimin
noktasna
USBHOST
özelliþinin
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
. düþmeye
. . . . . . . . USB
.bastþnzda
. . . .baþlant
. .3
.25
Dosya kop
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . önündeki
.24 bir
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
bir
önceki
dosya
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
içinseçilir.
•Birden
fazlabirimin
dosya önündeki
varsa, düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
1. USB
cihazn
USB
baþlant
noktasna
takn.
.26
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
-__/__
Devam
Ayar
Menüsünün Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Hzl
oynatma
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla dosyavarsa,
varsa,USB’den
düþmesine
bastþnzda
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
2. USB
bölümlenmesi
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
.26
Dosya
Adlar.
Dil Seçeneklerinin Ayarlanması.
CANCE
Diski
daha
yüksek
bir
hzda oynatmak
için oynatma
srasnda (/) düþmesine ba
Uzaktan kumanda
düzgün
Hzl
oynatma
Not
• Görüntü
ekrannda
düþmesine
basn, daha sonra OK
düþmesine
basn.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
..“USB”
.. .. .. .. .. .. ..görünür.
.. .. .. .. .. .27
.17
çalışmıyorsa Not
•Düþmelere
her
bastþnzda,
hz. .aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x v
• USB
MENU
(USBoynatma
Menüsü)
televizyon
ekrannda
görünür
Diski
daha yüksek
bir hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
• Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Kontrolünün
Ayarlanması
.. (/)
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
. . .düþmesine
. . . . .ekran
.27
.29
Disk
veSeçeneklerinin
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18basn.
Not
•4x
•8x.
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
•Düþmelere
her bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
kaydedilen
dosya
oynatlr.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.27
• USB MENU
(USB Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Başvuru
Ebeveyn Kontrolünün Ayarlanması . . . . . . . . . . . .29
- Pillerin + - kutbunu kontrol
ediniz
Pil)
- CD dönüĩtürme
d
6. Başvuru
Uyumlu
Cihazlar
•4x
•8x. (Kuru
3.
USB
içindekullanan
bir
seçmek
için
veya
__/_ düþmelerine
basn.
PTP
protokolü
ek
.29
kaydedilen
dosya
oynatlr.
Yazılım
Yükseltme
. . .dosya
. .veya
. . .bilgisayara
. . . . . . . .ba÷land÷nda
. . . __/__
. . . . . .31
.20
- Pillerin akıp akmadışını
kontrol
ediniz.
çalma
modundad
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklem
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
6.
Uyumlu
Cihazlar
3. USB içinde bir dosya seçmek için
__/__
veya
Arıza
Giderme
. __/_
. . . gerektiren
.32
Altyazı
Için
Dil Seçimi.
.20
program
kurulumu
Yazılım
Yükseltme
. .düþmelerine
. . . . . Dijital
. . . . .Kameralar
. .basn.
. . . . . . . . . .31
- Uzaktan kumandanın
sensorunun
olmadan
olarakSes
çalĩa
- Sadece
CD’s
Güvenli
USB
1. açmak
USBengellenip
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
yüklemesi
Dosyay
için OK
düþmesine
basn.
. Windows’ta
. Çkarma.
. . . cihazlar.(Ek
. . . . . . . .(2000
. . . .sürücü
. veya
. . . . . üzeri)
. . .32
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31 kaldrlabilir disk
desteklenmemektedir.
Arıza
Giderme
.
.
engellenmediğini kontrol ediniz.
USB
cihazlar.)
olmadan
Windows’ta (2000
veya
üzeri)
çalĩan
USB
cihaznda
önlemek için, USB cihaz
Güvenli USB
Çkarma.
. . kaldrlabilir
. .saklanan
. . . . . . . . belleþe
. . disk
. . . . olarak
.zarar
. . . . .gelmesini
. .33
Teknik
Özellikler
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
NTFS dosya sistemi kullanan cihazlar desteklenmemektedir.
Türkçe
KURULUM
Genel Özellikler
HDMI (Yüksek Tanmlamal
Not
Multimedya Arayüzü)
-Bu oynatcya
uygun
diskler:
HDMI
oynatcdan
TV'yeolmayan
saf bir dijital
görüntü/ses
• DVD-ROM
• DVD-RAM
sinyal
yolu sağlayarak görüntü
parazitini engeller.
• CD-ROM
• CDV
Not
• -Bu
CDI
CVD diskler:
oynatcya uygun •olmayan
• • CDG'ler
sadece ses çalar;
görüntü yoktur.
DVD-ROM
• DVD-RAM
Ekran
- •Oynatabilme,
CD-ROM kayt koşullarna
• CDV başl olabilir:
Hem normal hem de geniş ekran (16:9) görüntüler
• • DVD-R,
+R
Genel Özellikler
CDI(Yüksek
• CVD
HDMI
Tanmlamal
izlenebilir.
• • CD-RW
CDG'ler sadece
ses çalar; görüntü yoktur.
Not
Multimedya
Arayüzü)
Muhteşem Ses
•-Bu
DVD+RW,
-RW
(V modu)
- Oynatabilme,
kayt
başl
olabilir:
oynatcya
uygun
olmayan
diskler:
Aðr
Çekim
HDMI
oynatcdan
TV'yekoşullarna
saf bir dijital
görüntü/ses
Dolby Laboratuarlar
tarafndan geliştirilmiş bir
-• •Disk
tipi veya
kayt koşullarna
başl olarak,
DVD-R,
+R
DVD-ROM
• DVD-RAM
Önemli
bir
sahne,
yavaşlatlarak
seyredilebilir.
sinyal yolu sağlayarak görüntü
parazitini engeller.
teknoloji olan Dolby Digital, kristal netliğinde bir
baz CD-R, CD-RW
ve DVD-R diskleri çalaCD-RW
• •ünite
CD-ROM
• CDV
Not
ses sağlar.
amayabilir.
DVD+RW,
(V modu)
• •-Bu
CDI
•olmayan
CVD diskler:
Ebeveyn Kontrolü (DVD)
oynatcya-RW
uygun
tipi veya
kayt
başlyoktur.
olarak,
• -• Disk
CDG'ler
sadece
seskoşullarna
çalar;
görüntü
Çocuklarn
DVD-ROM
• DVD-RAM
Ekran şiddet, erişkinlere özel vb.
KOPYA
KORUMA
ünite
baz
CD-R,
ve DVD-R
diskleri çala- •Oynatabilme,
kaytCD-RW
koşullarna
başl olabilir:
zararl
filmlerihem
izlemesini
engellemek
için,görüntüler
CD-ROM
• CDV
Hem normal
de geniş
ekran (16:9)
amayabilir.
•
DVD-R,
+R
kullanclarn
gerekli
seviyeyi
ayarlamalarn
sağlar.
•
CDI
•
CVD
izlenebilir.
Çoðu
DVD disk, kopya korumaldr.
• • CD-RW
CDG'ler sadece ses çalar; görüntü yoktur.
Bu
nedenle
DVD
oynatcnz
bir VCR'a değil;
•
DVD+RW,
-RW
(V modu)
KOPYA
KORUMA
Çeşitli
Ekran
Menüsü
Işlevleri
- Oynatabilme,
kayt
koşullarna başl olabilir:
Aðr Çekim
doğrudan
televizyonunuza
baðlamalsnz.
Disk
tipi
veya
kayt
koşullarna
başl olarak,
Filmleri
izlerken,
farkl
dilleri
(Ses/Altyaz)
• DVD-R, +R
Önemli bir sahne, yavaşlatlarak seyredilebilir.
Çoðu
DVD
disk,
kopya
korumaldr.
VCR'a
baðlarsanz,
kopya
korumal
baz
CD-R,
CD-RW
ve DVD-R diskleri çalave ekran açlarn seçebilirsiniz.
•ünite
CD-RW
Bu•amayabilir.
nedenle
DVD
oynatcnz
VCR'a
değil;
DVD
disklerden
alnan
görüntü
bozuk
olacaktr.
DVD+RW,
-RW
(V
modu)bir
Ebeveyn Kontrolü (DVD)
doğrudan
televizyonunuza
baðlamalsnz.
Progresif
Tarama
Bu
ürün,
koruma
içermektedir.
- Diskkopya
tipi
veya
kayt teknolojisi
koşullarna
başl olarak,
Çocuklarn şiddet,
erişkinlere özel vb.
Progresif
tarama,
geleneksel
aralkl (interlaced)
VCR'a
baðlarsanz,
korumal
KOPYA
KORUMA
ünite
baz
CD-R,kopya
CD-RW
vepatentleri
DVD-R diskleri
çalaSöz
konusu
teknoloji,
baz
ABD
ve
zararl filmleri
izlemesini
engellemek
için,
görüntünün tarama
iki kat arttraraksağlar.
DVDamayabilir.
disklerden
alnan
görüntü
olacaktr.
kullanclarn
gerekliçizgilerini
seviyeyi ayarlamalarn
Macrovision
Şirketi
ile diğer
hak bozuk
sahiplerine
ait
Çoðu
DVDkopya
disk, kopya
gelişmiş bir görüntü yaratr.
Bu ürün,
korumakorumaldr.
teknolojisi
içermektedir.
mülkiyet
haklar tarafndan
korunmaktadr.
Bu
nedenle
DVD
oynatcnz
bir VCR'a
değil;
KOPYA
KORUMA
Çeşitli Ekran Menüsü Işlevleri
Söz
konusu
teknoloji,
baz ABD
patentleri
ve
Bu
kopya
koruma
teknolojisinin
kullanm,
EZ
VIEW
(DVD)
doğrudan
televizyonunuza
baðlamalsnz.
Filmleri
izlerken,
farkl dilleri (Ses/Altyaz)
Macrovision
Şirketi
ile
diğer
hak
sahiplerine
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetkilendirilir
veait
Görüntünün
TV'nizin
ekran formatna (16:9 veya
Çoðu DVD
disk, kopya
korumaldr.
VCR'a
baðlarsanz,
kopya
korumal
ve ekran açlarn
seçebilirsiniz.
mülkiyet
haklar
tarafndan
korunmaktadr.
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetki
verilmediği
4:3) uymas için ayarlama yapabilmeyi sağlar.
Bu
nedenle
DVD
oynatcnz
bir
VCR'a
değil;
DVD
disklerden
alnan
görüntü bozuk
olacaktr.
Bu kopya
koruma
kullanm,
sürece,
yalnzca
evteknolojisinin
ve diğerbaðlamalsnz.
snrl
kullanmlar içindoğrudan
televizyonunuza
Progresif Tarama
Bu
ürün, kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetkilendirilir
ve
Dijital
Fotoğraf
Gösterimi
(JPEG)
dir.
Tersi
mühendislik
veya
parçalarn
ayrlmas
Progresif tarama, geleneksel aralkl (interlaced)
VCR'a
baðlarsanz,
kopya
korumal
Söz
konusu
teknoloji,
baz ABD
patentleri
ve
Dijital
fotoşraflarnz
televizyondan
Macrovision
Şirketi tarafndan
yetki
verilmediği
yasaklanmştr.
görüntünün
tarama çizgilerini
iki katizleyebilirsiniz.
arttrarak
DVD
disklerden
alnan
görüntü
bozuk
olacaktr.
Macrovision
Şirketievilevediğer
sahiplerine
ait içinsürece, yalnzca
diğerhak
snrl
kullanmlar
gelişmiş bir görüntü yaratr.
Bu ürün,haklar
kopya tarafndan
koruma teknolojisi
içermektedir.
mülkiyet
korunmaktadr.
Tekrar
dir.
Tersi
mühendislik
veya
parçalarn
ayrlmas
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
Söz
konusu
teknoloji,
baz ABDkullanm,
patentleri ve
Bu
kopya
koruma
teknolojisinin
REPEAT
tuşuna
basarak bir şark veya
EZ VIEW
(DVD)
yasaklanmştr.
(525p)
Macrovision
Şirketi
ile
diğer
hak
sahiplerineveait
filmi
tekrarlatabilirsiniz.
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetkilendirilir
Görüntünün TV'nizin ekran formatna (16:9 veya
mülkiyet haklar
tarafndan
korunmaktadr.
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetki verilmediği
4:3) uymas için ayarlama yapabilmeyi sağlar.
"YÜKSEK
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
MP3/WMA
Bu
kopya
koruma
kullanm,
sürece,
yalnzca
evteknolojisinin
ve
diğer
snrl
kullanmlar
HEPSİ
BU
ÜRÜNLE
TAM
OLARAK
UYUMLU için(525p)
MP3/WMA
dosyalarndan
oluşan
diskleri
çalabilirMacrovision
tarafndan
yetkilendirilir
ve
DEŞILDIR
VEŞirketi
GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
Dijital Fotoğraf Gösterimi (JPEG)
dir.
Tersi mühendislik
veya parçalarn
ayrlmas
siniz.
OLUŞMASINA
YOL AÇABILIRLER.
Dijital fotoşraflarnz televizyondan izleyebilirsiniz.
Macrovision
Şirketi
tarafndan
yetki 525
verilmediği
yasaklanmştr.
"YÜKSEK TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
PROGRESIF
TARAMA
GÖRÜNTÜ
sürece,
yalnzca
ev ve
diğer
snrl PROBLEMLERİ
kullanmlar
Anlk Tekrar Oynatm
HEPSİ BU
ÜRÜNLE
TAM
OLARAK
UYUMLU içinOLMASI
DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
Tekrar
DEŞILDIR
VE
GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
(Instant Replay) (DVD)
dir.
Tersi
mühendislik
veya
parçalarn
ayrlmas
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
REPEAT
basarak bir
şark veya
OLUŞMASINA YOL AÇABILIRLER. 525
Bir
filmdetuşuna
o an ekrandaki
görüntünün
10 saniye
yasaklanmştr.
(525p)
TAVSİYE
EDİLİR.
BU
525p
MODEL
DVD
filmi tekrarlatabilirsiniz.
PROGRESIF TARAMA GÖRÜNTÜ PROBLEMLERİ
öncesini
tekrar oynatmak için kullanlr.
OYNATICI
İLE TV'NİZİN UYUMU
HAKKINDA
OLMASI DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
"YÜKSEK
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
SORULARINIZ
VARSA,
LÜTFEN
SAMSUNG
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
MP3/WMA
Anlk Atlatma (Instant Skip) (DVD)
HEPSİ
BU SERVİS
ÜRÜNLEBU
TAM
OLARAK
UYUMLU
MÜŞTERI
MERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
(525p)
TAVSİYE
EDİLİR.
525p
MODEL
DVD
MP3/WMA
dosyalarndan
oluşan
diskleri
çalabilir10 saniye ileri atlamay sağlar.
DEŞILDIR
PARAZİTLER
siniz.
OYNATICIVE
İLEGÖRÜNTÜDE
TV'NİZİN UYUMU
HAKKINDA
OLUŞMASINA
YOL
AÇABILIRLER.
525 (HDTV)
"YÜKSEK
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
SORULARINIZ
VARSA,
LÜTFEN
SAMSUNG
MPEG4
PROGRESIF
TARAMA
GÖRÜNTÜ
PROBLEMLERİ
Anlk Tekrar Oynatm
HEPSİ BU SERVİS
ÜRÜNLEMERKEZİNE
TAM OLARAK
UYUMLU
MÜŞTERI
BAŞVURUNUZ."
avi dosyasndaki MPEG4 formatlarn oynatabilirOLMASI
DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
DEŞILDIR
VE GÖRÜNTÜDE
(Instant
Replay) (DVD)
1.
CihazÇIKIşINA
StopPARAZİTLER
(Durdur)
modundayken ® düþmesine
(Sayfa
'STANDARD
DEFINITION'
GETİRMENİZ
siniz. 4)
OLUŞMASINA YOL AÇABILIRLER. 525
Bir filmde o an ekrandaki görüntünün 10 saniye
TAVSİYE
EDİLİR.
BU
525p
MODEL
DVD
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama ortam aygt)
PROGRESIF TARAMA GÖRÜNTÜ PROBLEMLERİ
öncesini
tekrar oynatmak
için kullanlr.
CD
Dönüútürme
(Ripping)
OYNATICI
İLE TV'NİZİN UYUMU
HAKKINDA
OLMASI DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER (GćRćĨ)
SORULARINIZ
VARSA, LÜTFEN
SAMSUNG
'STANDARD DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
Bu
özellik,
ses dosyalarn
diskten USB
aygtna
MP3
Anlk
Atlatma
(Instant
Skip)
(DVD)
MÜŞTERI
SERVİS
MERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
düþmesine
basn.
TAVSİYE EDİLİR. BU 525p MODEL DVD
4
10 saniye ileri
atlamay sağlar.
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar. (Sadece Ses CD’si (CD- OYNATICI İLE TV'NİZİN UYUMU HAKKINDA
2.
SELECT (SEÇ) öþesini seçmek için †/SORULARINIZ VARSA, LÜTFEN SAMSUNG
MPEG4
DA))
düþmelerine basn,
ardndan ENTER (GćRćĨ)
MÜŞTERI SERVİS MERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
avi dosyasndaki MPEG4 formatlarn oynatabilirdüþmesine basarak kopyalanacak tüm dosyalar
siniz.
Muhteşem Ses
Dolby Laboratuarlar tarafndan geliştirilmiş bir
teknoloji olan Dolby Digital, kristal netliğinde bir
ses sağlar.
KURULUM
(Sayfa 8)
iĩaretleyin.
DVD oynatc kullanaca÷nz zaman bu dü÷meye basn.
- Kopyalanacak tüm dosyalarn seçimini kaldrmak
TV’yi kumanda etmek için bu dü÷meye basn.
4
için ENTER (GćRćĨ) düþmesine bir kez daha
Kullanlabilir bir TV kayna÷ seçmek için bu dü÷meye basn (TV
basn (UNSELECT (SEÇćMć KALDIR) Menüsü).
modu)
- Birden fazla kopyalanacak dosya iĩaretlemek
TV kanaln kanal numaras girerek seçmek için bu dü÷meyi kullann
istiyorsanz, ¥ düþmesine basn, ardndan seçili
(TV modu).
(Sayfa 23)
dosya üzerinde ENTER (GćRćĨ) düþmesine basn.
3.
START (BAĨLAT) öþesini seçmek için †/ʌ
düþmelerine basn, ardndan ENTER (GćRćĨ)
Uzaktan kumanda üzerindeki USB dü÷mesine her basld÷nda, USB
düþmesine basn.
aygt seçimi için bir çerçeve görünür.
Dosya kopyalama baĩlar.
- Devam eden kopyalama iĩlemini iptal etmek için
Dosya Adlar.
CANCEL (ćPTAL) düþmesine basn.
Disk Tipi ve Karakteristikleri
Bu DVD oynatc ilgili logolaryla birlikte sunulan aşaðdaki disk tiplerini oynatabilir:
DVD
VIDEO-CD
Uzaktan
Kumanda
Kayt Türü
Ses
+
Görüntü
Disk Ebad Maks.Önlemler
Oynatma Süresi
. . . . . . . . . . . . . .Karakteristikleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
12 Cm
8 Cm
12 Cm
Uzaktan Kumanda
Ses
+Pilleri (AAA Tipi)
Görüntü
8 Cm
AUDIO-CD
12 Cm
Ses
Kullanım
HDMI
Kullanım Video/Audio Video/Audio
8 Cm
Kılavuzu
Kablosu
Kablosu
Kablosu
Kılavuzu
Disk Işaretleri
Pillerin Uzaktan Kumandaya
Yerleştirilmesi
~
1. Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
Oynatma Bölge
Numaras pil yuvasının
kapaTını kaldırın.
PAL
Sistemi İngiltere,
Almanya,
Türkiye
PAL
2. İki
adet AAA
tipiYayn
pili yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
(+ ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Dolby
Digital Disk
3. Pil yuvasının
kapaTını
tekrar yerine yerleştirin.
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo Disk
Digital Audio Disk
DTS Disk
MP3 Disk
Uzaktan kumanda düzgün
çalışmıyorsa
Bir seferde sadece tek bir disk
- Pillerin
+ - kutbunu kontrol
(Kuru
Pil)diskin
yerleştirebilirsiniz.
İki ya ediniz
da daha
fazla
birlikteakıp
yerleşirilerek
- Pillerin
akmadışınıoynatlmasna
kontrol ediniz. izin verilmez ve bu
DVD oynatcya
zararengellenip
verebilir.
- Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenmediğini kontrol ediniz.
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
olmadıTını kontrol ediniz.
Tek-tarafl
240 dk.
Kurulum
- Dolby Digital ve MPEG-2 sisteme göre
Çift-tarafl
dk.
Genel 480
Özellikler
. DVD
. . . .kusursuz
. . . . . . ses
. . .ve
. .görüntü
. . . . . .içerir.
. . . . .4
- Çeşitli ekran.ve
Disk Tipi ve Karakteristikleri
. .ses
. . .fonksiyonlar
. . . . . . . . . . . .5
Tek-tarafl
80 dk. . . . . . ekran
. . . . üstü
. . . .menü
. . . .üzerinden
. . . . . . .kolaylkla
. . . . . . .6
Tanımlama
seçilebilir.
Çift-tarafl 160 dk.
Uzaktan Kumanda Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ekran
Fonksiyonunun
Slantılar Kullanımı
Ba
Disk Bir
ve BaTlantı
Başlık Menüsünün
Seçmek . .Kullanımı
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .9
74 dk.
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
- CD ses. .ile. .görüntü,
Bir
Oynatılması
. . . . . .VHS
. . .kalitesi
. . . . .ve
. . .16
DiskDiskin
Tipi ve
Karakteristikleri
. .5
MPEG-1 skştrma teknolojisi.
Bir20Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
Fonksiyonlarının
dk.ve Atlama
Ekran
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.17
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı Tekrarlama
Fonksiyon
Menüsünün. Kullanımı
74 dk.
- Daha. iyi
Yavaşlatma.
.19
Disk
ve Başlık
Menüsünün
18
. . bir
. Kullanımı
. ses
. . .kalitesi
. . . . .ile
. .CD
. . .bir. .Dijital
. .18
Oynatımı
Tekrarlama
Sinyal olarak kaydedilir, zaman içinde
İleri Fonksiyonlar
Oynatımı
Yavaşlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
daha az bozulma ve daha az deterGörüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
nasyona uğrar.
20 dk.
. . . . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.20
Ses Için Oranının
Dil SeçimiAyarlanması
Görüntü
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Dil
Seçimi.
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
. . . . . . . . . (EZ
Ses
IçinIçin
Dil
Seçimi
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Dil Seçimi.
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
Kamera
Açısının
DeğiştirilmesiFonksiyonunun
. . . . . . . . . . . . . . .21
Bölge Numaras
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
Anlık
Tekrar
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı . . . . . . . .
DVD
ve disklerKullanımı
bölgelere
.22
Zoomoynatc
Fonksiyonunun
. . .göre
. . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
kodlanmştr. Diski oynatmak için bu bölgesel
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . . . . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
.22
Zoom Fonksiyonunun
kodlara uygun olmas gerekmektedir. Eğer
MenüsüIçin
. . .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . . . . . . . .Audio
.22
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .21
Altyazı
.20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
kodlar
uygun değilse diski oynatamazsnz.
Bu
Klasör Seçimi
. . . . . . . . . . . . . . .21
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
oynatcnn bölge numaras oynatcnn arka
MP3/WMA/CD
.23
.Audio
. . . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Klasör
Seçimi
panelinde
yer almaktadr.
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD Audio Çalma
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
MPEG4
Oynatım
. . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ayar
Menüsünün Kullanımı
DivX
Sertifikasyonu
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
DivX,
DivX
oynayldr.
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
. . . . . . . . . . . .27
.29
Disk veSeçeneklerinin
Başlık Menüsünün
Kullanımı
.18
İlgili logolar DivXNetworks,
.27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
Inc firmasnn
ticari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.29
Yazılım
Yükseltme
.20
Başvuru
markalardr ve lisans altnda
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım
Yükseltme
.31
kullanlmaktadr.
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
5
3
Türkçe
Disk Tipleri (Logolar)
Aksesuarlar
Tanımlama
Description
Description
Description
Ön Panel
Kontrolleri
Description
Description
Description
Front
PanelPanel
Controls
Front
Controls
Front Panel
Controls
FrontPanel
PanelControls
Controls
Front
Front Panel Controls
DVD-P380
DVD-P380DVD-P380
DVD-P380
DVD-P375
DVD-P380
DVD-P380
1 12 2
1 2
1 12 2
1 2
3 1 2
3
33
5
5
3
3
3
9
5 5 55
5
4 6 47 68 76
9
4 96 7 46 8976 6 87 68 6
6 7 8 6
4
9
4 6 7 8 6
9
4
8
6
1. STANDBY/ON
( )
/ ) (SEARCH
1.( STANDBY/ON
( )
6. ( SKIP
/ ) SEARCH
STANDBY/ON
)
6. SKIP ( 6. / SKIP
) SEARCH
1. STANDBY/ON
STANDBY/ON
6.
SKIP
/to
) you
SEARCH
6.
VIDEO
SEL.
6.
SK�P
//()search
)) SEARCH
8. 6.
ATLAMA
(((you
ARAMA
9.toSKIP
ATLAMA
/ to
ARAMA
(( ( the
)is))pressed
(forward/backward
/ )Allow
SEARCH
WhenisSTANDBY/ON
the indicator
Allow
forward/backward
through through
1. 1.
BEKLEME/AÇMA
When STANDBY/ON
ison,
pressed
on, thegoes
indicator
goes
search
When
STANDBY/ON
pressed
on,
indicator
goes
Allow
you
search
throughforward/backward
1. STANDBY/ON
( is
) pressed on, the indicator goes 6.Bir SKIP
( you
) SEARCH
When
STANDBY/ON
Allow
to
forward/backward
through
sahne
da /müzikte
ileri
atlamak
için
STANDBY/ON
isthe
the indicator
Allow
you
search
forward/backward
through
Ünite
ilk
fişe
takıldıTında
gösterge
ışışıon,
BEKLEME/
out
and
the
ispressed
turned
on.
aya
disc.
Use
to
skip
the
title,
or
track. or track.
outplayer
and
player
isyanar
turned
on. goes a disc. Use
asearch
disc.
Use
skipchapter
thekullanın.
title,
chapter
out and
theWhen
player
is
turned
on.
to skip
thetotitle,
chapter
ortotrack.
When
STANDBY/ON
isispressed
on, the indicator goes
Allow
you toUse
search
forward/backward
through
out
and
player
turned
a disc.
chapter
track.
AÇMA
basıldıTında,
gösterge
outdüşmesine
and
thethe
player
is indicator
turned
on.on. ışışı söner ve 7. STOP
a disc.
Use
title,
or or
track.
(skip
) the
7. DURDURMA
( skip
) the
7. to to
STOP
(title,
)chapter
(7.
) STOP
2.
STANDBY
2.player
STANDBY
2. STANDBY
indicator
out
and
the
is turned
on. indicator
a disc.
Use to(skip
the title, chapter or track.
7.
STOP
)
oynatıcı
açılır.
7.
STOP
(
)
Stops
disc
play.
Diski
oynatmayı
durdurur.
2.
STANDBY
indicator
Stops
disc
play.
Stops
disc
play.
STANDBY
indicator
the When
unit
is the
first
plugged
this indicator
is firstin,
plugged
in, thislights.
indicator7.
lights.STOP ( )
When2.the unit
isWhen
first plugged
in,
thisunit
indicator
lights.
Stops
disc
play.
STANDBY
indicator
Stops
disc
play.
When
unit
first
plugged
this
indicator
lights.
2.2.
2.
When
thethe
unit
is is
first
plugged
in,in,
this
indicator
lights.
8.
PLAY/PAUSE
( )
8.
ATLAMA
(play.
/ ARAMA
8.
PLAY/PAUSE
( ))PLAY/PAUSE
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
(( ))
3.
DISC
TRAY
Stops
disc8.
3.
DISC
TRAY
3. DISC
TRAY
When the unit is first plugged in, this indicator lights.
8.sahne
PLAY/PAUSE
(pause
) disc
8.
PLAY/PAUSE
(
)
Begin
or
pause
disc
play.
3.
DISC
TRAY
Bir
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
için
kullanın.
Diski
oynatmaya
başlar
ya
da
oynatımı
duraklatır.
Begin
or
play.
Begin or pause disc play.
DISC
TRAY
Place
the Place
disc here.
the disc here.
Place3.
the disc
here.
8. PLAY/PAUSE
( play.
)
Begin
or
pause
disc
DISC
TRAY
9.
Begin
or
pause
disc
play.
3.3.DİSK
TEPSİSİ
Place
the
disc
here.
1.
USB
Host
PlaceOPEN/CLOSE
the disc here.
9.HostUSB
Host
1. ATLAMA
USB
USB
Host
9.
USB
Host
9. USB
Host
9.
( 1.
)disc
/ ARAMA
4.
( )
Begin
or pause
play.
4.
OPEN/CLOSE
( )
4. OPEN/CLOSE
( here.
)
Place
the
disc
Diski
buraya
yerleştirin.
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
stick,
kart
veya
diþ
9. USB
USB
Host
Dijital
fotoþraf
makinesi,
Dijital
MP3
fotoþraf
çalar,
makinesi,
memory
stick,
MP3memory
çalar,
kart okuyucu
memory
veya
stick,
diþer
kartokuyucu
okuyucu veya
diþer
1.
USB
Host
9.
Host
4. OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
( ) ) and
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
kullanın.
4.
(
Press
to
open
and
close
the
disc
tray.
Connect
digital
still
camera,
MP3
player,
stick,
Press
to
open
close
the
disc
tray.
Connect
digital
stilliçin
camera,
MP3
player,
memory
Press to open and
closefotoþraf
the discmakinesi,
tray.
digital
still
camera,
MP3
player,
memory
stick,
kaldrlabilir
depolama
kaldrlabilir
cihazlarn
depolama
baþlar.
(Sayfa
cihazlarn
6)memory
baþlar.
(Sayfa
6)
Dijital
MP3 çalar, memory stick,Connect
kart
diþer
9.okuyucu
USBveya
Host
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6) stick,
OPEN/CLOSE
(close
)) the disc
4.4.AÇMA/KAPAMA
(
Press
to
open
and
tray.
Connect
digital
still
camera,
MP3
player,
memory
stick,
PressDISPLAY
to open anddepolama
close the cihazlarn
disc tray. baþlar. (Sayfa 6)Card
Connect
digital
still
MP3
player,
stick,
reader,
orcamera,
other
removable
storage
devices.
2. OYNATMA/DURAKLATMA
USBHOST
Özelliþini
2. Card
USBHOST
Destekleyen
Özelliþini
Ürünler.(
Destekleyen
içindekiler)
Ürünler.(
içindekiler)
kaldrlabilir
reader,
or
other
storage
devices.
10.
(removable
)memory
or Card
other
removable
storage
devices.
5.
5.
DISPLAY
5. DISPLAY
2.3. reader,
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
to
open
and
close theiçin
disc
Connect
digital
still
camera,
MP3
player,
memory
stick,için
DiskPress
tepsisini
açmak/kapatmak
butray.
tuşa basın.
EZ
Görüntü
iĩlevi
3.or
DVD’deki
EZ
Görüntü
en-boy
iĩlevi
orann
DVD’deki
deþiĩtirmek
en-boy
orann
kullanlr.
deþiĩtirmek
(sayfaiçin
15) kullanlr. (sayfa
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.( içindekiler)
Card
reader,
or
other
removable
storage
devices.
Card
reader,
other
removable
storage
devices.
5. DISPLAY
DISPLAY
Diski
oynatmaya
başlar
ya
da
oynatımı
duraklatır.
5.
Operation
indicators
are
displayed
here.
Operation
indicators en-boy
are displayed
Operation indicators
are displayed
3.4. USB
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
Hostreader,
özelliþi
4.
ile
USB
Medya
Host
Dosyalarnn
özelliþi
ile
Medya
Oynatlmas
Dosyalarnn
Oynatlmas için kullanlr. (sa
3. EZ Görüntü
iĩlevi here.
DVD’deki
orannhere.
deþiĩtirmek
içinCard
kullanlr.
(sayfa
15)
or
other
removable
storage
devices.
DISPLAY
5.5.EKRAN
Operation
indicators
are
displayed
here.
cihazn
DVD
Depolama
çalarn
cihazn
USB baþlant
DVD çalarn
noktasna
USB
baþlayarak
baþlant noktasna
MP3 çalar,
baþlayarak MP3 çalar
4. USB indicators
Host özelliþi
Medya here.
Dosyalarnn Oynatlmas
Operation
are ile
displayed
4. Depolama
USB Host
özelliþi
ile Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Operasyon
göstergeleri
burada
görüntülenir.
Operation
indicators
are displayed
here.USB baþlant noktasna USB
belleþiMP3
veyaçalar,
dijital
USBfotoþraf
belleþi makinesine
veya dijital kaydedilen
fotoþraf makinesine
resimler, kaydedilen
videolar ve resimler, videolar ve
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
baþlayarak
Front
Panel
Display
Front
Panel
Display
Front Panel
Display
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
melodilervideolar
gibi medya
dosyalarnn
gibi yüksek
medya ses
dosyalarnn
kalitesiyleyüksek
keyfinises
çkarabilirsiniz.
kalitesiyle keyfini çkarabilirsini
USB
belleþiDisplay
veya dijital fotoþraf makinesine kaydedilen resimler,
ve melodiler
FrontPanel
Panel
Front
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
özelliþinin
USBHOST
kullanlmas
özelliþinin
kullanlmas
melodilerDisplay
gibi medya dosyalarnn yüksek ses kalitesiyle USBHOST
keyfini
çkarabilirsiniz.
Front Panel Display
1.
USB cihazn
1. USB
önündeki
cihazn
USB
birimin
baþlant
önündeki
noktasna
USB
baþlant
noktasna
takn. çkarabili
melodiler
gibibirimin
medya
dosyalarnn
yüksek
sestakn.
kalitesiyle
keyfini
Ön PanelUSBHOST
Ekranıözelliþinin kullanlmas
2. takn.
USB bölümlenmesi
2. varsa,
USB bölümlenmesi
USB’den bir bölümlemeyi
varsa, USB’den
seçmek
bir bölümlemeyi
için __/__ seçmek için __/__
1. USB cihazn birimin önündeki USB baþlant noktasna
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
düþmesine
basn, daha
düþmesine
sonra OKbasn,
düþmesine
daha sonra
basn.OK düþmesine basn.
2. USB bölümlenmesi varsa, USB’den bir bölümlemeyi seçmek
için __/__
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
• Görüntü
ekrannda
Not •“USB”
Görüntü
görünür.
ekrannda
“USB”
görünür. noktasna takn.
düþmesine basn, daha sonra OK düþmesine basn. 1. Not
• USB
MENU (USB •Menüsü)
USB
MENU
ekran
(USB
televizyon
Menüsü)
ekran televizyon
görünür ve
ekranndaiçin
görünür
v
Not • Görüntü ekrannda “USB” görünür.
2. USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
birekrannda
bölümlemeyi
seçmek
__/_
kaydedilen
kaydedilen dosya oynatlr.
• USB MENU (USB Menüsü) ekran televizyon ekrannda
görünürdosya
ve oynatlr.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
3. USB içinde bir dosya
3. USB
seçmek
içinde
içinbir__/__
dosya
veya
seçmek
__/_ için
düþmelerine
__/__ veya
basn.
__/_ düþmelerine basn.
kaydedilen dosya oynatlr.
Not basn.
•açmak
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.basn.
Dosyay
için OK
Dosyay
düþmesine
açmakbasn.
için OK düþmesine
3. USB içinde bir dosya seçmek için __/__ veya __/_ düþmelerine
Güvenli USB
Çkarma.
Güvenli USB
Çkarma.
Dosyay açmak için OK düþmesine basn.
• USB
MENU
(USB
Menüsü) ekran televizyon ekrannda görün
USB cihaznda saklanan
USBbelleþe
cihaznda
zarar
saklanan
gelmesini
belleþe
önlemek
zarariçin,
gelmesini
USB cihazn
önlemek için, USB cihazn
Güvenli USB Çkarma.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
güvenli
ayrmadan
çkarmaönce
iĩlemi
güvenli
yapn.çkarma iĩlemi yapn.
USB cihaznda saklanan belleþe zarar gelmesini önlemekayrmadan
için, USB önce
cihazn
Total
playing
time/Displays
various
messages
concerning
operations
such
as
PLAY,
Total
playing
time/Displays
various
messages
concerning
operations
such
as
PLAY,
Total playing time/Displays
messages
concerning
operations
such
as
PLAY,
3. - STOP
USB
bir- STOP
dosya
için
__/__basn.
veya __/_ düþmelerine basn.
(içinde
) (Durdur)
düþmesine
( seçmek
) (Durdur)
basn.
düþmesine
ayrmadan öncevarious
güvenli çkarma
iĩlemi yapn.
Total
time/Displays
variousmessages
messagesconcerning
concerningoperations
operationssuch
suchas
as PLAY,
STOP,
LOAD
...) (Durdur)
Total
playing
time/Displays
various
STOP,
... düþmesine
STOP, LOAD
...playing
-USB
Kablosunu
Çkarn
-USB
Kablosunu
Çkarn PLAY,
- STOP
( LOAD
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Total
playing
time/Displays
various
messages
concerning
operations
such
as
PLAY,
STOP,
LOAD
...
nodSC:
NonodSC:
disc...
loaded.
5. ćleri/Geri Atlama5. ćleri/Geri Atlama
-USB
Kablosunu
Çkarn
LOAD
No disc loaded.
nodSC: NoSTOP,
disc
loaded.
Güvenli
USB
Çkarma.
STOP,
LOAD
...tray
Oynatma
srasnda
(/)Oynatma
düþmesine
srasnda
basn. (/) düþmesine basn.
5.
ćleri/Geri
Atlama
nodSC:
disc
loaded.
OPEn:
The
disc
open.
NoisNo
disc
loaded.
OPEn:
Theisdisc
tray is open.
OPEn: ThenodSC:
disc
tray
open.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,seçilir.
USB cih
•Birden
fazla
dosya
varsa,
•Birden
düþmeye
fazla dosya
bastþnzda
varsa, düþmeye
bir sonraki
bastþnzda
dosya seçilir.
bir
sonraki dosya
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
nodSC:
No
disc
loaded.
OYNATMA
(PLAY),
DURDURMA
(STOP),
OPEn:
The
disc
tray
is
open.
LOAd:
Player
is
loading
disc
information.
OPEn:
The
disc
tray
is
open.
LOAd:
Player
is
loading
disc
information.
LOAd: Player is loading•Birden
disc information.
bir önceki
dosya seçilir.
bir önceki dosya seçilir.
•Birden
fazla
dosya varsa,
•Birdengüvenli
düþmesine
fazla dosya
bastþnzda
varsa, düþmesine
bastþnzda
dosya varsa, düþmeye bastþnzda bir sonraki
dosya
seçilir.
ayrmadan
önce
çkarma
iĩlemi
yapn.
OPEn:
ThePlayer
disc(LOAD)
tray
isfazla
open.
YÜKLEME
...
gibi
çeşitli
operasyonlara
ait
mesajları
görüntüler.
LOAd:
is
loading
disc
information.
LOAd: Player
is loading
information.
Hzl oynatma
dosya seçilir. Hzl oynatma
•Birden
fazladisc
dosya
varsa, düþmesine bastþnzda bir önceki
LOAd:
is loading discbirinformation.
STOP
( birDiski
)hzda
(Durdur)
düþmesine
basn.
DISK
YokPlayer
(nodSC):
Diski-daha
yüksek
daha
oynatmak
yüksek
için
bir hzda
oynatma
oynatmak
srasnda
için
(/)oynatma
düþmesine
srasnda
basn. (/) düþmesine ba
HzlHerhangi
oynatma disk yüklü değil
-USB
Kablosunu
Çkarn
•Düþmelere
her
bastþnzda,
•Düþmelere
oynatma
her bastþnzda,
hz aĩaþdaki
oynatma
ĩekildehz
artacaktr:
aĩaþdaki
2xĩekilde artacaktr: 2x
AÇIK (OPEn): Disk
açık bir hzda oynatmak için oynatma srasnda
Diskitepsisi
daha yüksek
(/)
düþmesine
basn.
•4xartacaktr:
•8x.
•4x •8x.
•Düþmelere
bastþnzda,
oynatma hz aĩaþdaki5.
ĩekilde
2x
YÜKLEME (LOAd):
Oynatıcıher
disk
bilgisini yüklüyor
ćleri/Geri
Atlama
6. Uyumlu Cihazlar6. Uyumlu Cihazlar
•4x •8x.
Oynatma
srasnda
düþmesine
1. USB Yþn Bellek
1.(/)
v1.0’i
USB
destekleyen
Yþn Bellekbasn.
USB
v1.0’i
cihazlar.(Ek
destekleyensürücü
USB yüklemesi
cihazlar.(Ek sürücü yüklem
6. Uyumlu Cihazlar
•Birden
fazla
dosya varsa,
düþmeye
bastþnzda
birkaldrlabilir
sonraki
seçilir.
olmadan
Windows’ta
olmadan
(2000 veya
Windows’ta
üzeri) kaldrlabilir
(2000 veyadisk
üzeri)
olarak
çalĩan dosya
disk olarak
çalĩan
1. USB Yþn Bellek v1.0’i destekleyen USB cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
cihazlar.)
USB cihazlar.)
olmadan Windows’ta (2000 veya üzeri) kaldrlabilir
diskUSB
olarak
çalĩan
•Birden
fazla
dosya varsa,
düþmesine bastþnzda bir önceki dosya seçili
2. MP3 Çalar: HDD2.ve MP3
flash Çalar:
tipi MP3
HDD
çalar.
ve flash tipi MP3 çalar.
USB cihazlar.)
Hzl
oynatma
3. Dijital
fotoþraf makinesi:
3. DijitalUSB
fotoþraf
Yþnmakinesi:
Bellek v1.0’i
USBdestekleyen
Yþn Bellekcihazlar.
v1.0’i destekleyen cihazlar
2. MP3 Çalar: HDD ve flash tipi MP3 çalar.
6
daha
yüksek
bir•Ek
hzda
için oynatma
düþmesin
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
sürücüoynatmak
Windows’ta
yüklemesi olmadan
(2000
veya
Windows’ta
üzeri) srasnda
(2000 veya(/)
üzeri)
3. Dijital fotoþraf makinesi: USB Yþn Bellek v1.0’iDiski
destekleyen
cihazlar.
kaldrlabilir
olarak
kaldrlabilir
çalĩan cihazlar.
disk olarakhz
çalĩan
cihazlar. ĩekilde artacaktr: 2x
•Ek sürücü yüklemesi olmadan Windows’ta (2000•Düþmelere
veya üzeri)
herdisk
bastþnzda,
oynatma
aĩaþdaki
4. USB HDD ve USB
4. Flash
USB Sürücü:
HDD veUSB2.0
USB Flash
veyaSürücü:
USB1.1’i
USB2.0
destekleyen
veya USB1.1’i destekleyen
6
6 kaldrlabilir disk olarak çalĩan cihazlar.
6
•4x •8x.
cihazlar.
cihazlar.
4. USB HDD ve USB Flash Sürücü: USB2.0 veya USB1.1’i
destekleyen
66
6. Uyumlu
Cihazlar
•USB1.1
cihaz baþladþnzda
•USB1.1 cihaz
farklbaþladþnzda
bir oynatma kalitesiyle
farkl bir oynatma kalitesiyle
cihazlar.
6
karĩlaĩabilirsiniz.
•USB1.1 cihaz baþladþnzda farkl bir oynatma kalitesiyle
1. USB Yþnkarĩlaĩabilirsiniz.
Bellek v1.0’i destekleyen USB cihazlar.(Ek sürücü yük
• USB HDD'de, düzgün
• USB
çalĩma
HDD'de,
için USB
düzgün
HDD’ye
çalĩmayardmc
için USB
birHDD’ye
güç
yardmc bir güç
karĩlaĩabilirsiniz.
Windows’ta
(2000emin
veya
üzeri) kaldrlabilir disk olarak ça
kablosuolmadan
taktþnzdan
kablosu
emin olun.
taktþnzdan
olun.
• USB HDD'de, düzgün çalĩma için USB HDD’ye yardmc
bir
güç
USB cihazlar.)
kablosu taktþnzdan emin olun.
1.
2. MP3 Çalar: HDD ve flash tipi MP3 çalar.
3. Dijital fotoþraf makinesi: USB Yþn Bellek v1.0’i destekleyen cih
•Ek sürücü yüklemesi olmadan Windows’ta (2000 veya üzeri)
kaldrlabilir disk olarak çalĩan cihazlar.
4. USB HDD ve USB Flash Sürücü: USB2.0 veya USB1.1’i destekley
cihazlar.
2
2
1
ArkaPanel
Panel
Arka
1
Arka Panel
Arka Panel
Rear
Panel
Arka
Panel
1.
BAĞLANTISI
33
22-SKART
TV skart giriş jakna baðlayn.
2.
3 ÇIKIÞI BAĞLANTILARI
2DİJİTAL SES
22
- Uygun bir Dolby Digital alcya baðlant yapmak için,
2 kablo kullannz
3
optik veya koaksiyel
3 dijital
- Dolby Digital, MPEG2 veya DTS kod çözücü içeren
2
3
3 baðlant yapmak için,
2 bir A/V amplifikatöre
optik veya koaksiyel dijital kablo kullannz.
1
3.
2
3
KOMPONENT VİDEO ÇIKIÞI
3
2 BAĞLANTILARI
VİDEO ÇIKIÞI BAÐL
- Televizyonun görüntü girişine
kablosu kullannz.
- Ayarlar menüsündeki görüntü
seçilmiş olmaldr.
6.
S-VIDEO ÇIKIÞI BAĞ
- Daha yüksek bir görüntü ka
televizyonunuzdaki S-Video
için S-Video kablosu kullan
- Ayarlar menüsündeki görün
seçilmiş olmaldr.
33
2
5.
English
TürkçeTürkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Arka Panel
4
Önlemler . . . . . . . 2.2. . . 4
.4
. . . . . . 5. 5. . .66
. . . . . . . . . . .2
- Televizyonunuzda
Başlamadan
Önce . .komponent
..2
. . . . . görüntü
. . 3. . . girişleri
. . . . . varsa,
. . . . . .3
bu
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,
PR,
PB
11
7. HDMI ÇIKIÞ BAĞLAN
içerir.
ve Y video
Kurulum
2. . . . .4. . . . . . 5. . . .6. . . . . . . . . . .4
1
- Bu jak en iyi görüntü için te
Genel
Özellikler
.
Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
1. SKART
SKARTBAĞLANTISI
BAĞLANTISI
5. -VİDEO
VİDEO
ÇIKIÞI
BAÐLANTISI
1.
5.
ÇIKIÞI
BAÐLANTISI
jakna bağlamak için HDMI
11 baðlayn.
Disk
ve Karakteristikleri
. . .bağlamak
.bağlamak
. . 6. . . .için
.için
. bir
. bir
. .görüntü
.görüntü
. .5
Tipi
çkşseçilirse,
gelişmiş
tarama
2görüntü
4girişine
5(progresif)
TVskart
skartgiriş
girişjakna
jakna
baðlayn.
- - TV
- Televizyonun
görüntü
girişine
-görüntü
Televizyonun
- Eğer HDMI kablosu HDMI-u
modu
çalşacaktr.
. . kullannz.
.kullannz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tanımlama
kablosu
kablosu
baðlanrsa HDMI otomatik o
1.
SKART
5.
ÇIKIÞI
BAÐLANTISI
2. DİJİTAL
DİJİTALBAĞLANTISI
SES1
ÇIKIÞIBAĞLANTILARI
BAĞLANTILARI
2.
SES
ÇIKIÞI
- VİDEO
. . . . . . . . . .8
2TuruI-SCAN
Ayarlar
menüsünde
.görüntü
. .görüntü
. .5
. çkş
..6
. için
. için
Uzaktan
Kumanda
4 .girişine
1 baðlayn.
içinde çkş alacaktr.
Ayarlar
menüsündeki
S-Video
-- -Televizyonun
Ayarlar
menüsündeki
görüntü
çkş
S-Video
TV skart
giriş
jakna
Uygun
Dolby
Digital
alcyabaðlant
baðlantyapmak
yapmakiçin,
için,
görüntü
bağlamak
için
bir
görüntü
-- -Uygun
birbirDolby
Digital
alcya
çkş seçilirse, aralkl (interlaced) tarama modu
3
1. SKART
5.Fonksiyonunun
VİDEO
BAÐLANTISI
- Video, S-Video ya da kompo
Kullanımı
4 EkranBa
S2
lantılar
seçilmişÇIKIÞI
olmaldr.
seçilmiş
olmaldr.
optikveya
veyaBAĞLANTISI
koaksiyel
dijitalkablo
kablokullannz
kullannz
optik
koaksiyel
dijital
1ÇIKIÞI
kablosu
kullannz.
çalşacaktr
2. -DİJİTAL
SES
BAĞLANTILARI
TV
skart
girişMPEG2
jakna
baðlayn.
istiyorsanz kablosunu çka
- Televizyonun
görüntü
ve BaTlantı
Başlık
Menüsünün
. .. .. .. .için
. .. için
Seçmek
. .Kullanımı
. girişine
. . . . . .bağlamak
.çkş
..S-Video
.. ..bir
.. . görüntü
. . . .9
Dolby
Digital,
MPEG2
veyaDTS
DTSkod
kodçözücü
çözücüiçeren
içeren Disk Bir
- -Dolby
Digital,
veya
- S-VIDEO
Ayarlar
menüsündeki
6. S-VIDEO
ÇIKIÞIgörüntü
BAĞLANTISI
- Uygun
bir Dolby Digital alcya
baðlant
yapmak için,
6.
ÇIKIÞI
BAĞLANTISI
Uzaktan
Uzaktan
Kumanda
3.
4.
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
1. DİJİTAL
SKART
BAĞLANTISI
5. SES
VİDEO
ÇIKIÞI
BAÐLANTISI
kablosu
kullannz.
A/Vamplifikatöre
amplifikatöre
baðlant
yapmak
için,
birbirA/V
baðlant
yapmak
için,
2
4
5
6
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
1
2.
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
1.
olmaldr.
optik veya koaksiyel dijital kablo kullannz
Daha
yüksek
birgörüntü
görüntü
kalitesiiçin,
için,
buçkş
çkş
- - seçilmiş
Daha
yüksek
birveya
kalitesi
1. DIGITAL
AUDIO
OUT
JACKS
3. AUDIO
OUT
JACKS
Televizyonunuzun
A/V
alcnzn
sesbu
girişlerine
TV skart
giriş
jakna
baðlayn.
optik
veya
koaksiyel
dijital
kablo
kullannz.
optik
veya
koaksiyel
dijital
kablo
kullannz.
görüntü
- Televizyonun
Ayarlar
menüsündeki
görüntü
çkş
S-Video
Kumanda
---Uygun
Dolby
Digital
alcya
baðlant
yapmak
için,
Bir
Diskin
Oynatılması
. S-Video
.girişine
. . . . .bağlamak
. girişine
. . . için
.bağlamak
. bağlamak
.için
. . bir
. . görüntü
. . .16
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
. .5
Pilleri
(AAA
Tipi)
Dolby bir
Digital,
MPEG2
veya
DTS
kod
çözücü
içeren
1 cable
televizyonunuzdaki
S-Video
televizyonunuzdaki
girişine
baðlaynz.
6.
S-VIDEO
ÇIKIÞI
BAĞLANTISI
- Useoptik
eitherveya
a coaxial
digital
to
connect
to
a
comConnect
to
the
Audio
input
jacks
of
your
television
or
kablosu
kullannz.
seçilmiş
olmaldr.
koaksiyel
dijital
kablo
kullannz
bir
A/V
amplifikatöre
baðlant
yapmak
için,
2.
DİJİTAL
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
Bir Diskin
Oynatılması
. . kullann.
. kullann.
. . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
veiçin
Atlama
Fonksiyonlarının
3. KOMPONENT
KOMPONENTVİDEO
VİDEOÇIKIÞI
ÇIKIÞI
3.
için
S-Video
kablosu
S-Video
kablosu
Dahareceiver.
yüksek
bir görüntü
kalitesi
çkş
Dolby
Digital
receiver.
audio/video
-- Ayarlar
menüsündeki
görüntü
çkşiçin,
içinbu
S-Video
-- Dolby
Digital,
MPEG2
veya
DTS
kod
çözücü
içeren
4.
1. patible
SKART
5.
VİDEO
ÇIKIÞI
BAÐLANTISI
optik
veya
koaksiyel
dijital
kablo
kullannz.
Uygun
bir BAĞLANTISI
Dolby
Digital
alcya
baðlant
yapmak
için,
6. Diskin
S-VIDEO
ÇIKIÞI
BAĞLANTISI
. çkş
. . . için
.bağlamak
. .S-Video
.S-Video
. . . . .17
Ekran
Kullanımı
Bir
Oynatılması
. .S-Video
.görüntü
.görüntü
. . . girişine
. çkş
.16
- Ayarlar
Ayarlar
menüsündeki
için
- Fonksiyonunun
menüsündeki
BAĞLANTILARI
televizyonunuzdaki
BAĞLANTILARI
4.
VIDEO
OUT
JACK
- Use
either
a
coaxial
digital
cable
to
connect
to
an
A/V
bir
A/V
amplifikatöre
baðlant
yapmak
için,
seçilmiş
olmaldr.
- optik
TV skart
jaknadijital
baðlayn.
veya giriş
koaksiyel
kablo kullannz
-- Televizyonun
görüntü
girişine
bağlamak
için
. .için,
. . .bu
. .çkş
.bir
. . görüntü
. . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Notve
.17
Daha
yüksek
bir görüntü
kalitesi
Disk
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
seçilmiş
olmaldr.
3.Amplifier
VİDEO
ÇIKIÞI
seçilmiş
olmaldr.
1RW
-optik
Televizyonunuzda
komponent
görüntü
girişleri
varsa,
--KOMPONENT
Televizyonunuzda
komponent
görüntü
girişleri
varsa,
için S-Video
kullann.
koaksiyel
- Use kablosu
a video
cable
tokablosu
connect
to the Video input jack
that
contains
a dijital
Dolby
Digital,
MPEG2
oriçeren
Dolbyveya
Digital,
MPEG2
veyakablo
DTSkullannz.
kod
çözücü
kullannz.
6. S-VIDEO
ÇIKIÞI
. Kullanımı
. S-Video
. BAĞLANTISI
. görüntü
. . . .girişine
. .çkş
.18
Oynatımı
Tekrarlama
televizyonunuzdaki
. . . bağlamak
.için
. . S-Video
. . . . . .17
2. DİJİTAL
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
Fonksiyon
Menüsünün
buA/V
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,
PR,PB
PBveveYYvideo
video
bu
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,
PR,
Ayarlar
menüsündeki
on
your
television.
DTSBAĞLANTILARI
decoder.
bir
amplifikatöre
baðlant
yapmak
için,
- 79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQ
TV'nizin
taramay
(P-SCAN)
destekleyip desteklemediğini öðrenmek için
7.
HDMIprogresif
ÇIKIÞBAĞLANTISI
BAĞLANTISI
7.
ÇIKIÞ
--HDMI
Ayarlar
menüsündeki
görüntü
çkş
içinbu
S-Video
3. -KOMPONENT
VİDEO
ÇIKIÞI
2.
Uygun
bir Dolby Digital
alcya baðlant
yapmak için,
Daha
yüksek
bir görüntü
kalitesi
için,
çkş
için
S-Video
kablosu
kullann.
içerir.
Yavaşlatma.
.19
içerir.
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
18destekleniyorsa; TV Kullanm Klavu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif tarama
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD7
seçilmiş
olmaldr.
veya koaksiyel
dijitalOUT
kablo
kullannz.
2. COMPONENT
VIDEO
JACKS
- Bu
Bujak
jak
görüntü
içintelevizyonunuzdaki
televizyonunuzdaki
HDMI
- optik
Televizyonunuzda
komponent
görüntü
girişleri varsa,
- seçilmiş
enen
iyiiyigörüntü
için
HDMI
olmaldr.
veya
koaksiyelP-SCAN
dijital
kablo kullannz
- Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
- optik
Ayarlar
menüsünde
televizyonunuzdaki
S-Video
girişine
bağlamak
- Fonksiyonlar
Ayarlar
menüsündeki
çkş
İleriLoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
TV'nizin
menü
sistemindeki
progresif
tarama
ayarlar ksmna baknz.
. . . . için
. .kullann
.S-Video
. . . . .. .17
BAĞLANTILARI
Oynatımı
Yavaşlatma.
.için
.için
. HDMI
.görüntü
. . . .kablosunu
.kablosunu
jakna
bağlamak
HDMI
kullann
..19
bu
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,
PR,
PB ve Y video
jakna
bağlamak
- Use
these
jacks
if
you
have
a
TV
with
Component
-KOMPONENT
Dolby
Digital,
veya
DTS(progresif)
kod çözücü
içeren
7. HDMI
ÇIKIÞ
BAĞLANTISI
3. Kullanım
VİDEO
ÇIKIÞI
Video/Audio
görüntü
çkşMPEG2
seçilirse,
gelişmiş
(progresif)
tarama
görüntü
çkş
seçilirse,
gelişmiş
tarama
HDMI
için
S-Video
kablosu
kullann.
seçilmiş
olmaldr.
Video/Audio
- Televizyonunuzda
komponent
görüntü
girişleri
varsa,
6. $\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHR
S-VIDEO
ÇIKIÞI
BAĞLANTISI
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Kullanım
Disk
ve
Menüsünün
Kullanımı
.bir
. TV'ye
. TV'ye
. . . . . . .18
- Başlık
Eğer
HDMI
kablosuHDMI-uyumlu
HDMI-uyumlu
içerir.
-Fonksiyonlar
Eğer
HDMI
kablosu
bir
İleri
R, PB and Y
Video
in
jacks.
These
jacks
provide
P
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDü
bir
A/V
amplifikatöre
baðlant
yapmak
için,
Bu
jak
en
iyi
görüntü
için
televizyonunuzdaki
HDMI
modu
çalşacaktr.
modu
çalşacaktr.
- Bu
ünitenin
HDMI
çkş
TVolarak
ya
da
uygun
adaptör
kullanan diğer cihazlarn üzerinde
- Daha
Ayarlar
menüsündeki
S-Video
baðlantlar
kullannz.
Bunlar, PR, PB ve Y video
-HDMI
yüksek
bir
baðlanrsa
HDMI
-bu
Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
baðlanrsa
HDMI
yaklaşk
saniye
BAĞLANTILARI
Kılavuzu
.durumda,
.görüntü
.otomatik
.otomatik
. .görüntü
. kalitesi
. .olarak
.kablosunu
. çkş
. için,
.View).
. yaklaşk
. için
.bu. kullann
.çkş
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Kablosu
7. oDO×üPD]
ÇIKIÞ
BAĞLANTISI
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
. 10
. 10
. DVI
. saniye
.. .19
ROPD\DELOLU
video.
veya
koaksiyel
dijital
kablo
kullannz.
Kablosu
jakna
bağlamak
için
HDMI
bağlanabilir.
Bu
HDCP-uyumlu
girişine sahip bir TV ya da ekran kull
Ayarlar
menüsünde
I-SCAN
görüntü
Kılavuzu
- -optik
Ayarlar
menüsünde
I-SCAN
görüntü
içerir.
seçilmiş
olmaldr.
içinde
çkş
alacaktr.
görüntü çkş seçilirse,
gelişmiş
(progresif)
tarama
içinde
çkş
alacaktr.
Televizyonunuzda
komponent
görüntü
girişleri
varsa,
televizyonunuzdaki
S-Video
girişine
bağlamak
Bu
jak
en
iyi
görüntü
için
televizyonunuzdaki
HDMI
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
- If P-SCAN
Video
Output
is(interlaced)
selected intarama
Setup modu
Menu,
dir.
- Eğer
HDMI kablosu
. . HDMI-uyumlu bir TV'ye
.....
Ses
Için
Dil Seçimi
çkşseçilirse,
seçilirse,
aralkl
(interlaced)
tarama
modu
çkş
aralkl
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
- Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
3. KOMPONENT
VİDEO
Video,
S-Video
komponent
çkşkullann
kullanmak
modu
çalşacaktr.
- - için
Video,
S-Video
yaya
dada
komponent
çkş
kullanmak
bu
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,ÇIKIÞI
PR, PB ve Y video
S-Video
kablosu
jakna
bağlamak
HDMI
.. .20
baðlanrsa
HDMI
otomatik
saniye
7. HDMI
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
progressive
scan seçilirse,
mode willgelişmiş
work. (progresif) tarama
. .BAĞLANTISI
.için
.yukardaki
. kullann.
. . . . olarak
.kablosunu
. . .formatlarla
.yaklaşk
. . . . . .10. .uyumlu
çalşacaktr
çalşacaktr
Altyazı
Için
DilÇIKIÞ
Seçimi.
- GLU
Eğer
DVD
oynatc
olmayan bir TV ya da ekrana baş
istiyorsanz
kablosunu
çkartn.
- görüntü
Ayarlar çkş
menüsünde
I-SCAN görüntü
istiyorsanz
kablosunu
çkartn.
içerir.
Eğer
HDMI
kablosu
HDMI-uyumlu
TV'ye
---Tekrar
Ayarlar
menüsündeki
görüntü
çkşbiriçin
S-Video
içinde
çkş
alacaktr.
Bu
jak
en iyi
görüntü
için Fonksiyonunun
televizyonunuzdaki
HDMI
BAĞLANTILARI
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
- If I-SCAN
Video
Output
is
selected
in
Setup
Menu,
Anlık
Oynatım/Atlama
modu
çalşacaktr.
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
olmayabilir.
çkş seçilirse,
aralkl
(interlaced) tarama modu
Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
4. -SES
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
4.
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
baðlanrsa
HDMI
otomatik
olarak
yaklaşk
10
saniye
(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
ELU 79 \D GD HNUDQD EDü
seçilmiş
olmaldr.
- Video,
S-Video yaiçin
kullanmak
jakna
Televizyonunuzda
komponent
görüntü girişleri varsa,
Yerleştirilmesi
interlaced
scan
will
work.
-- Televizyonunuzun
Ayarlar
menüsünde
I-SCAN
görüntü
Kullanımı
. terminali
. .Oynatım/Atlama
.bağlamak
. . .alacaktr.
. .hakknda
. . .da. HDMI
.komponent
. .Fonksiyonunun
. (EZ
.kablosunu
. . .View).
.çkş
. . .kullann
.için
. . . TV'nizin
. .. .19
.21 Kullanm Klavuzuna baknz.
.20
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
çalşacaktr
Anlık
Tekrar
görüntü
çkşmode
seçilirse,
gelişmiş
(progresif)
tarama
Televizyonunuzun
veya
A/Valcnzn
alcnzn
sesgirişlerine
girişlerine
veya
A/V
ses
- HDMI
detayl
bilgi
içinde
çkş kablosu
istiyorsanz
kablosunu
çkartn.
Eğer
HDMI
HDMI-uyumlu
bir
TV'ye
bu
baðlantlar
kullannz.
Bunlar,
PR,
PB
ve
Y
video
çkş
seçilirse,
aralklarkasındaki
(interlaced) tarama
modu
1. Uzaktan
kumandanın
pil yuvasının
7. HDMI
modu
çalşacaktr.
.21
Işaretleme
Altyazı
Dil
. .otomatik
. . komponent
. Kullanımı
. . .olarak
. . . . çkş
. . . .kullanmak
. . 10
. . saniye
. . .20
baðlaynz.
baðlaynz.
Kullanımı
. .Fonksiyonunun
.ÇIKIÞ
. Seçimi.
. . HDMI
. . . BAĞLANTISI
- Için
Video,
S-Video
ya
da
baðlanrsa
yaklaşk
içerir. kaldırın.
4.kapaTını
SES
ÇIKIÞI BAĞLANTILARI
- Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili daha
fazla bilgi için 7 - . sayfalara baknz
- Fonksiyonunun
Bu
jak
en iyikablosunu
görüntü
için
televizyonunuzdaki
HDMI
- çalşacaktr
Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
.22
Zoom
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
istiyorsanz
çkartn.
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
içinde
çkş
alacaktr.
- Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
Televizyonunuzun veya A/V alcnzn ses girişlerine
jakna bağlamak için HDMI kablosunu kullann .
çkşAAA
seçilirse,
aralkl
(interlaced)
taramaKutupların
modu
2.
tipi pili
yuvaya
yerleştirin.
4.İki adet
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Klip
Altyazı
Için
DilS-Video
Seçimi.
. da
. . komponent
. . . .Audio
. . . . çkş
.Için
. . .kullanmak
. . . . . . .20
- Fonksiyonunun
Video,
yaKullanımı
görüntü
çkş seçilirse,
gelişmiş (progresif) tarama
baðlaynz.
.22
Zoom
- Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
(+1RW
ve
-) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
çalşacaktr
Not
Not
Televizyonunuzun
istiyorsanz
modu çalşacaktr. veya A/V alcnzn ses girişlerine
MenüsüIçin
. . .Dil
. . Seçimi.
. . HDMI
. kablosunu
. . . otomatik
.22
. . . .yaklaşk
.Için
. . . Klip
. .10
. .saniye
. . .21
Altyazı
. . . . çkartn.
. . .olarak
.20
Note1RW
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
baðlanrsa
3.4.Pil- yuvasının
kapaTını
tekrargörüntü
yerine yerleştirin.
baðlaynz.
Ayarlar
menüsünde
I-SCAN
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
Klasör
Seçimi
- 79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
TV'nizin
progresif
taramay
(P-SCAN)
destekleyip
desteklemediğini
öðrenmek
televizyonunuzun
. . . . . . . . . . . . . .21
- TV'nizin
progresif
taramay
desteklemediğini
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
- Consult
your TV
User’s Manual
to(P-SCAN)
find
out if destekleyip
your
TV supports
Progressive
Scan.
Menüsü
. . . . çkş
. . .öðrenmek
.alacaktr.
. . . . . . . için
. için
. . .televizyonunuzun
.22
içinde
Not
çkş seçilirse,
aralkl
tarama
Televizyonunuzun
veya(interlaced)
A/V
alcnzn
sesmodu
girişlerine
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif
tarama
destekleniyorsa;
TV
Kullanm
Klavuzu
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif
tarama
Klavuzu
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
1RW
-regarding
Video, TV
S-Video
çkş
MP3/WMA/CD
. . . . .settings
.içinde,
.içinde,
. . kullanmak
. . in
. . . . . .21
.23
If Progressive
Scan
is supported,
follow
the TV
User’sdestekleniyorsa;
Manual
Progressive
.Audio
.Kullanm
. . .ya
.Çalma
.da
. . komponent
. . Scan
.22
Klasör
Seçimi
çalşacaktr
TV'nizin
menüsistemindeki
sistemindekiprogresif
progresiftarama
taramaayarlar
ayarlar
ksmna
baknz.
TV'nizin
menü
ksmna
baknz.
baðlaynz.
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
istiyorsanz
kablosunu
çkartn.
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
TV'nizin
progresif
taramay
(P-SCAN)
destekleyip
desteklemediğini
öðrenmek
için
televizyonunuzun
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
Not
the 1RW
TV’s menu system.
MP3/WMA/CD Audio Çalma
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
4.
SES
ÇIKIÞI
BAĞLANTILARI
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif
tarama
destekleniyorsa;
TV
Kullanm
Klavuzu
içinde,
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
- oDO×üPD]
Bu
ünitenin
HDMI
çkş
TV
ya
da
uygun
adaptör
kullanan
diğer
cihazlarn
üzerindeki
DVI
jakna
- pages
Bu
ünitenin
HDMI
çkş
TV
ya
da
uygun
adaptör
kullanan
diğer
cihazlarn
üzerindeki
DVI
jakna
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
- See
27-28
to
get
more
information
on
how
to
use
the
setup
menu.
oDO×üPD]
TV'nizin
menü
sistemindeki
progresif
tarama
ksmna
- 79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
TV'nizin
progresif
taramay
(P-SCAN)
destekleyip
desteklemediğini
öðrenmek
için
televizyonunuzun
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
Televizyonunuzun
veya
A/V alcnzn
ses girişlerine
ROPD\DELOLU
ROPD\DELOLU
bağlanabilir.
Bu
durumda,
HDCP-uyumlu
DVIayarlar
girişine
sahip
birbaknz.
TVya
ya
bağlanabilir.
Bu
durumda,
HDCP-uyumlu
DVI
girişine
sahip
bir
TV
Not
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Resim
CD'sinin
. .kullanlmas
.kullanlmas
. . . . içinde,
. . . . .gerekmekte.gerekmekte. . . . . .24
MPEG4
Oynatım
. da
. da
. .ekran
.ekran
. .Klavuzu
.23
1RW
kullanma
klavuzuna baknz. Progresif tarama destekleniyorsa;
TV Oynatımı.
Kullanm
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
baðlaynz.
dir.
dir.
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
27-28
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
TV'nizin
menü
sistemindeki
progresif
tarama
ayarlar
ksmna
baknz.
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
. . . televizyonunuzun
. . . DVI
. . . .jakna
. . . . . . . .25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.için
.24
Bu ünitenin
HDMItaramay
çkş TV(P-SCAN)
ya da uygun
adaptör kullanan
diğer cihazlarn
üzerindeki
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
oDO×üPD]
-- LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
TV'nizin
progresif
destekleyip
desteklemediğini
öðrenmek
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
ROPD\DELOLU
EğerDVD
DVD
oynatc
yukardaki
formatlarla
uyumlu
olmayan
birTV
TV
ya
daekrana
ekrana
çkş
- - $\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
Eğer
oynatc
yukardaki
formatlarla
uyumlu
olmayan
bir
da
başlanrsa
bağlanabilir.
Bu durumda,
HDCP-uyumlu
DVI
girişine
ekran
gerekmekteGLU
GLU
. . .görüntü
.görüntü
. . . . . .çkş
.26
Dil sahip
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. kullanlmas
.başlanrsa
. . . . .içinde,
.25
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif
tarama
destekleniyorsa;
TVya
Kullanm
Klavuzu
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
olmayabilir.
olmayabilir.
dir.
- oDO×üPD]
Bu
ünitenin
HDMI
çkş
TV ya
da
uygun
adaptör
kullanan
diğer
cihazlarn
üzerindeki
DVI jakna
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
Not
TV'nizin
menü
sistemindeki
progresif
tarama
ayarlar
ksmna
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
ELUbaknz.
79
\DGD
GD
HNUDQD
EDüODQ×UVD
J|UQW
o×N×ü×
(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
ELU
79
\D
HNUDQD
EDüODQ×UVD
J|UQW
o×N×ü×
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
1RWROPD\DELOLU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
bağlanabilir.
Bu hakknda
durumda,
HDCP-uyumlu
girişine
sahip bir
TV ya dabaknz.
ekran
kullanlmas gerekmekteHDMIDVD
terminali
hakknda
detayl
bilgiiçin
içinDVI
TV'nizin
Kullanm
Klavuzuna
baknz.
-- - $\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
HDMI
terminali
detayl
bilgi
TV'nizin
Kullanm
Klavuzuna
Eğer
oynatc
yukardaki
formatlarla
uyumlu
olmayan
bir
TV ya daAyarlanması
ekrana
başlanrsa
Uzaktan
kumanda
düzgün
GLU
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
dir.
Ses
Seçeneklerinin
.. ..DVI
.. .. .. jakna
.. görüntü
.. .. .. .. .. .. ..çkş
.27
.17
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
-
TV'nizin
progresif
taramay
(P-SCAN)
destekleyip
desteklemediğini
öðrenmek
için televizyonunuzun
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
Bu
ünitenin
HDMI
çkş
TV
ya
da
uygun
adaptör
kullanan
diğer
cihazlarn
üzerindeki
olmayabilir.
oDO×üPD]
çalışmıyorsa
sayfalara
baknz.
Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili
daha
fazla
bilgi
için
7
.
ROPD\DELOLU
sayfalara
baknz.
- -WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili
daha
fazla
bilgi
için
7
.
(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
ELU
79
\D
GD
HNUDQD
EDüODQ×UVD
J|UQW
o×N×ü×
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
kullanma
klavuzuna
baknz.
Progresif
tarama
destekleniyorsa;
TV
Kullanm
Klavuzu
içinde,
Ekran
Ayarlanması..
. . . .görüntü
.gerekmekte. . . . . çkş
. .27
.29
Disk
veSeçeneklerinin
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
bağlanabilir.
Bu durumda,
HDCP-uyumlu
girişine
sahip
birTV
TVya
yada
daekrana
ekran
kullanlmas
- GLU
Eğer
DVD oynatc
yukardaki
formatlarla DVI
uyumlu
olmayan
bir
başlanrsa
- TV'nizin
HDMI terminali
hakknda detayl
bilgitarama
için TV'nizin
Kullanm
menü sistemindeki
progresif
ayarlar
ksmnaKlavuzuna
baknz. baknz.
dir.
.27
Başvuru
olmayabilir.
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
(ùHU
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
- Pillerin
+'9'
- kutbunu
kontrol
ediniz (Kuru
Pil) X\XPOX ROPD\DQ ELU 79 \D GD HNUDQD EDüODQ×UVD J|UQW o×N×ü×
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
. . . . . . çkş
. .31
.29
Yazılım
Yükseltme
. baknz.
.ekrana
. . . baknz.
. . .başlanrsa
. . . . . . . . .görüntü
.20
sayfalara
Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili
daha
fazla
bilgi
için
7
.
Başvuru
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
Eğer
DVD
oynatc
yukardaki
formatlarla
uyumlu
olmayan
bir
TV
ya
da
GLU
HDMI
terminali
hakknda
detayl
bilgi
için
TV'nizin
Kullanm
Klavuzuna
- oDO×üPD]
Bu ünitenin
HDMI çkş
TV ya
da uygun adaptör kullanan diğer cihazlarn üzerindeki DVI jakna
- Pillerin
akıp akmadışını
kontrol
ediniz.
ROPD\DELOLU
olmayabilir.
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım
.31
bağlanabilir.
Bu durumda,
HDCP-uyumlu
DVI girişine
sahip Yükseltme
bir79
TV\D
yaGD
daHNUDQD
ekran kullanlmas
gerekmekte(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
ROPD\DQ
EDüODQ×UVD J|UQW
o×N×ü×
77
sayfalara
baknz.
- dir.
Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili dahaX\XPOX
fazla bilgi
için 7ELU- .
- Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
- $\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
Arıza
Giderme
. . . . .baknz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
HDMI terminalikontrol
hakknda
detayl bilgi için TV'nizin Kullanm
Klavuzuna
engellenmediğini
ediniz.
. . .ekrana
. . .baknz.
. . .başlanrsa
. . . . . . . . .görüntü
. . . . . . çkş
. .33
Teknik
Özellikler
-- GLU
Eğer
DVD
oynatc yukardaki
formatlarla
olmayan
bir- TV
da
sayfalara
Ayarlar
menüsünün
kullanmyla
ilgili
dahauyumlu
fazla bilgi
için 7
. ya
7
- Yakınlarda
herhangi
bir flüoresan
ışıTı
olup
olmayabilir.
olmadıTını
kontrol
ediniz.
(ùHU '9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL IRUPDWODUOD X\XPOX ROPD\DQ ELU 79 \D GD HNUDQD EDüODQ×UVD J|UQW o×N×ü×
7
- HDMI terminali hakknda detayl bilgi için TV'nizin Kullanm Klavuzuna baknz.
Aksesuarlar
11
- Ayarlar menüsünün kullanmyla ilgili daha fazla bilgi için 7 - . sayfalara baknz.
7
37
7
Uzaktan Kumanda Turu
14
11
Uzaktan
Kumanda Turu 14
15
15
22
6.
ATLAMA Tuşlar (
)
/
Başlk, Bölüm ya da Parça atlamak için kullanabilirsiniz.
7.
DURDURMA Tuşu (
8.
MENÜ Düðmesi
DVD oynatcnn menüsünü açar.
9.
GÝRÝÞ/π/†,√/® Düðmeleri
Bu düðme geçiş anahtar olarak çalşr.
)
6.
ATLAMA
)
/
(&%"++)/(%':
10.5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
EZ VIEW Tuşlar
Tuşu (
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
atlamak
için(16:9
kullanabilirsiniz.
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
veya 4:3)
Uzaktan
Kumanda
Turu
!+!+':
Kumanda Turu17
!+!+':
133UzaktanKumanda
uymas için 0
ayarlama
yapabilmeyi
16 16
DURDURMA
Tuşu
(
) sağlar.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
7.
!##.+
Uzaktan
Turu
Uzaktan
Kumanda
14
1
Turu
Uzaktan
Kumanda
Turu
(&%"++)/(%':
14
1
&':3
5
18
2
'"(8!9142
Tour
of the Remote Control
8.
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
0).-1/.+&/
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
MENÜ
Düðmesi
&-%*00%0%$%4)4%42(
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
4Uzaktan
15
15
Kumanda Turu19
4
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!+!+':
Disk oynatcnn
menüsünü ekrana
getirir.
3
DVD
menüsünü
açar.
'"(8!9142
!+!+':
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!+!+':
1
17
5
!+!+':
17
#
!9131
2
6.
Uzaktan
Kumanda
Turu
!##.+
0
5
20
17
&-%*00%0%$%4)4%42(
6.
TV
VOL/0
(+,
-)/®
Buttons
12.
ALTYAZI
Tuşu
&':3
5
9.
GÝRÝÞ/π
†
Düðmeleri
!##.+
6.
6. +4$2!5%
ATLAMA
ATLAMA
Tuşlar
Tuşlar
(( // ))
'"(8!9142
2
,√*(0&#("2#050(
Kumanda
Turu18
0).-1/.+&/
6. #
ATLAMA
(
)
6
/
!9131
2
Tuşlar
anahtar
'"(8!9142
262Uzaktan
Control
volume.
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
Bu
düðme
geçiş
olarak
Başlk,
Başlk,
Bölüm
Bölüm
ya
ya
da
da
Parça
Parça
atlamak
atlamak
için kullanabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. 0).-1/.+&/
&-%*00%0%$%4)4%42(
13.
SES
Tuşu
7.
6.
ATLAMA
Tuşlar
(
)) için
// çalşr.
Uzaktan
Kumanda
Turu
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
19
18 6.
ATLAMA
(( atlamak
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
3477
6. "0-%".:
ATLAMA Tuşlar
Tuşlar
) için kullanabilirsiniz.
18
&-%*00%0%$%4)4%42(
'"(8!9142
/
!+!+':
7.
SKIP
Buttons
(
)
/
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
için
bu tuşu
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
atlamak
için
kullanabilirsiniz.
'"(8!9142
!+!+':
10.
EZ
VIEW
Tuşu
7.
7. #
DURDURMA
DURDURMA
Tuşu
Tuşu
(( ))için
!9131
2
Başlk,
Bölüm
ya
da
atlamak
20
1881
"0-%".:
Başlk,
Bölüm
ya
daParça
Parça
için kullanabilirsiniz.
kullanabilirsiniz.
&-%*00%0%$%4)4%42(
15
19
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
7.
DURDURMA
Tuşu
(track.
14
19
6.
ATLAMA
Tuşlar
( atlamak
/ ))
14
#
chapter
!9131
2
!##.+
0
Use
to
skip
the
title,
or
kullann.
14
&-%*00%0%$%4)4%42(
11
1
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
(16:9
veya
4:3)
14
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
8.
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
7.
DURDURMA
(atlamak
)) için kullanabilirsiniz.
ya
16
Düðmesi
!9131
2
'"(8!9142
8. #
MENÜ
MENÜ
Düðmesi
DURDURMA
Tuşu
(
Başlk,
Bölüm
daTuşu
Parça
7.8.
DURDURMA
Tuşu
15
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
7.
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
14
15
#
0).-1/.+&/
1
14
8. ATLAMA
MENÜ
Düðmesi
8.
STOP
Button
(yapabilmeyi
!9131
2
1
6.
Tuşlar
( ) ( / )sağlar.
)
14
21
uymas
için
ayarlama
16
1
14
15
3
14
1
15
16
1
14.
ZOOM
Tuşu
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
14
3
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
1
8.9. "0-%".:
&-%*00%0%$%4)4%42(
DVD
DVD oynatcnn
oynatcnn
menüsünü
menüsünü
açar. )
4
MENÜ
Düðmesi
6. !;,'"(8:
ATLAMA
( (açar.
DVDBölüm
oynatcnn
menüsünü
açar.
15
/ ) için kullanabilirsiniz.
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
Başlk,
yaTuşlar
dabüyütür.
Parça
atlamak
8.
MENÜ
Düðmesi
7.
DURDURMA
Tuşu
15
22
9.
MENU
Button
59
'"(8!9142
8.
MENÜ
Düðmesi
"0-%".:
15
15
DVD
görüntüsünü
15
9
!;,'"(8:
"0-%".:
15
14 6.
11.
DİSK
MENÜmenüsünü
Tuşu açar.
1
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
14
1
DVD
oynatcnn
#
!9131
2
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
atlamak
için kullanabilirsiniz.
9.
9.
GÝRÝÞ/π
GÝRÝÞ/π
†
†
√
√
®
®
Düðmeleri
Düðmeleri
ATLAMA
Tuşlar
(
)
Brings
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar.
/
/
,
,
/
/
"0-%".:
/
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar.
4
up
the
DVD
player’s
menu.
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
9.
GÝRÝÞ/π
†
√
®
Düðmeleri
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
7.
DURDURMA
(
)
8. !)"$%4)4%4"(%*!(!(
MENÜ
Düðmesi
/ekrana
,Tuşu
/getirir.
22
Disk
menüsünü
212
15 +-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
15
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
(
)
6
14
9.
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
Bu
Bu
düðme
düðme
geçiş
geçiş
anahtar
anahtar
olarak
olarak
çalşr.
çalşr.
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
atlamak
için
kullanabilirsiniz.
14
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
2
1
#
!9131
2
10.
GÝRÝÞ/π
†
√
®
Düðmeleri
21
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
//geçiş
,,√
//Tuşu
�
10.
ENTER/�
Buttons
DURDURMA
(
)
17
Bu düðme
olarak
çalşr.
5
/�
,anahtar
/�Düðmeleri
17
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
9.
GÝRÝÞ/π
DVD
oynatcnn
açar.
&/0%:
5
9.7. &/0%:
GÝRÝÞ/π
†
√
®
Düðmeleri
17
/†
,menüsünü
/®
2
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
14
1
7
8.
MENÜ
Düðmesi
2
14
23
12.
ALTYAZI
Tuşu
1
2
!;,'"(8:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
15
2
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
15
Bu
düðme
geçiş
anahtar
22
52210
"0-%".:
10.
10.
EZ
EZ
VIEW
VIEW
Tuşu
Tuşu
DURDURMA
) çalşr.
This
button
functions
as
a(olarak
toggle
switch.
Bu
düðme
geçiş
anahtar
olarak
çalşr.
20
!;,'"(8:
7.
Bu
düðme
geçiş
anahtar
olarak
!;,'"(8:
6
,",:
,",:
8.
MENÜ
Düðmesi
10.
EZ
VIEW
Tuşu
6
1420
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar. çalşr.
9.
GÝRÝÞ/π
Düðmeleri
Uzaktan
15
Kumanda Turu
/†
,√/® Tuşu
14
15
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
8
1110
!;,'"(8:
"0-%".:
16.
KADEME
(STEP)
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
13.
SES
Tuşu
Görüntünün
Görüntünün
TV'nizin
TV'nizin
ekran
ekran
formatna
formatna
(16:9
(16:9 veya
veya 4:3)
4:3)
2
11.
EZ
VIEW
Button
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
2
10.
EZ
VIEW
Tuşu
7
10.
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
18
11
11.
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar.
18
7
8.
MENÜ
Düðmesi
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
24
EZ
VIEW
Tuşu
Bu
düðme
geçiş
anahtar
olarak
çalşr.(16:9 veya 4:3)
6
21
10.
EZ
VIEW
Tuşu
11
1518
Oynatm
bir/seferde
bir
kare
ilerletir.
15
21
9
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
uymas
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
3
9.
GÝRÝÞ/π
†
®yapabilmeyi
Düðmeleri
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
,of√
/ekran
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
için
bu tuşu
uymas
için
için
ayarlama
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
sağlar.
16
&/0%:
24
3
16
&/0%:
Görüntünün
TV'nizin
formatna
(16:9
veya
4:3)
3
The
aspect
ratio
a
picture
can
easily
be
adjusted
"+##%0%
"+##%0%
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar.
2
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
19
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
(16:9
3
1.
Cihaz
72883
16
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
(16:9 veya
veya 4:3)
4:3)
19
(Sayfa
4)geçiş
23
&/0%:
9. Bu
GÝRÝÞ/π
†
Düðmeleri
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
&/0%:
/Tuşu
,√
/®
düðme
anahtar
olarak
çalşr.
10.
EZ
VIEW
kullann.
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
12
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
2
3
1.
Cihaz
25
!;,'"(8:
according
to
the screen
size
of your
TV (16:9 or 4:3).
16
,",:
11.
11.
DİSK
DİSK
MENÜ
MENÜ
Tuşu
Tuşu
,",:
10
2
229.
(Sayfa
4)†
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
12
3
3
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
22
16
3
4
3
basar
8
0))':
Bu
düðme
geçiş
anahtar
olarak
çalşr.
16
GÝRÝÞ/π
√
®
Düðmeleri
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
3
!;,'"(8:
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
(16:9
veya
4:3)
/
,
/
,",:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
,",:
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
CD
Dönüútürme
(Ripping)
4
13
10.
25
EZ
VIEW
Tuşu
4
14.
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
ZOOM
Tuşu
Disk
Disk
menüsünü
menüsünü
ekrana
ekrana
getirir.
getirir.
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
4
12.
DISC
MENU
Button
4
2213
basara
24
19
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
12.
23
23
53
Bu3(4%*4)4%44-4*4(
düðme
geçiş
anahtar
olarak
çalşr.sağlar.
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
16
menü
3
CD
Dönüútürme
(Ripping)
"++:
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
16
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
9
10.
EZ
VIEW
Tuşu
24
4
Görüntünün
ekran
veya
4:3) 4))MP3
17
26
DVD
görüntüsünü
büyütür.
"+##%0%
4
"+##%0%
9
17
20
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
6.
ATLAMA
Tuşlar
( formatna
) (16:9
45
Brings
up theTV'nizin
Disc
menu.
26
(Sayfa
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
/
9
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
455
46
5
17 &/0%:
menüs
4
24
12.
12.
ALTYAZI
ALTYAZI
Tuşu
Tuşu
17
(Sayfa
4)( 4:3)
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
&/0%:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.formatna
"+##%0%
"+##%0%
düþm
6'*'!9142
Görüntünün
TV'nizin
ekran
(16:9
veya
10.
EZ
VIEW
Tuşu
12.
ALTYAZI
Tuşu
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
11
3
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
25
27
16
15.
Disk oynatmay
Duraklatr.
Başlk,
Bölüm yaBaşlatr
da Parça
atlamak
için (kullanabilirsiniz.
17
355
10
1.
Cihaz Stop (Durdur) mod
13.
OPEN/CLOSE
( ya
)daButton
17
6
745
13.0))':
(Sayfa
5
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
) Ses
17
56
17
formatnda
sa÷lar.sağlar.
(Sadece
CD’si (CD- (Ripping)
46
17
6
düþme
!.!%,(!(
12.
ALTYAZI
Tuşu
17
veyaDönüútürme
CD
,",:
,",:
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
uymas
içinkopyalamanz
ayarlama
164) 13.
13.
SES
SES
Tuşu
Tuşu
Görüntünün
TV'nizin
ekran yapabilmeyi
formatna
4:3) Dönüútürme
3
58
12.
ALTYAZI
Tuşu
Disk
menüsünü
ekrana
getirir. (16:9
16
25
3
12.
ALTYAZI
Tuşu
21
CD
(Ripping)basarak DEV2.(CHZ)SELE
0))':
18
7
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
13.
SES
Tuşu
18
7
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
6
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CDTo
open
and
close
the
disc
tray.
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
3(4%*4)4%44-4*4(
(dep
umanda Turu
6
7.
DURDURMA
Tuşu
(
)
7
18
25
7932:(5*o'÷PHVL
6
18
7
"++:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
6
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
5
+
6
17
2.
SELE
Diskteki
Diskteki
çeşitli
çeşitli
ses
ses
fonksiyonlarna
fonksiyonlarna
erişmek
erişmek
için
için
bu
bu
tuşu
tuşu
uymas
için
ayarlama
yapabilmeyi
sağlar.
16
DA))
6
CD
Dönüútürme
(Ripping)
3
5
4
14
17
1
16
26
13.
SES
Tuşu
13.
3(4%*4)4%44-4*4(
3 10
Bubu
özellik,
ses dosyalarn
diskten
aygtna
M
479
10
14
Bir
önceki
menüye
döner.
20
1
11.!"'","*:
DİSK
MENÜ
Tuşu
14.
Diskteki
çeşitli
ses geri
fonksiyonlarna
erişmek
için
tuşu
26
düþm
20
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
7
SES
Tuşu
12.
ALTYAZI
Tuşu
22
18
"++:
8
19
13.
SES
Tuşu
Bu özellik,
ses dosyalarn
diskten
USB USB
aygtna
MP3
14.
AUDIO
Button
18
8
19
24
7
18
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
menüsünü
seçin,
ardnda
DA))
7
12
18
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
"+##%0%
18
7
8
19
"+##%0%
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
4
kullann.
kullann.
6'*'!9142
18
76
26
MENÜ
Düðmesi
8
19
6
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
için
bu
tuşu
11
8.DİSK
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
düþme
15
27
584
Disk
menüsünü
ekrana
getirir. erişmek
15
17
11.
MENÜ
Tuşu
kullann.
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB various
aygtna
MP3
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
için
bu
tuşu
5
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
17
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
için
bu
tuşu
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD
6'*'!9142
düþm
20.
BİLGİ
Tuşu
19
Use
this
button
to
access
audio
functions
on
a
disc.
21
11
Oynatm
bir seferde
bir kareaçar.
ilerletir. formatnda
8
19
!.!%,(!(
12.
ALTYAZI
Tuşu
13.!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
SES
Tuşu
21
kopyalamanz sa÷lar.
(Sadece Ses
CD’si (C
19
düþmesine
basn.
6'*'!9142
DVD
oynatcnn
menüsünü
875
19
8768
19
18
4411
kullann.
17 19
18
0))':
5
17
14.
ZOOM
ZOOM
Tuşu
Tuşu
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
düþme
kullann.
!.!%,(!(
için bu tuşu
kullann.
(&%&':
14.
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
12.
ALTYAZI
Tuşu
68
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses CD’si
(CD25
14.
ZOOM
Tuşu
(Sayfa
8)
15.
DVD
Button
iĩaretl
7932:(5*o'÷PHVL
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
DA))
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
27
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
512
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini s
13.
SES
Tuşu
DA))
17
15.
DVD
3(4%*4)4%44-4*4(
)/('!+&':
8
19
DVD
DVD
görüntüsünü
görüntüsünü
büyütür.
büyütür.
28
513
!"'","*:
69
1718
10
9
9.ALTYAZI
GÝRÝÞ/π
†,√büyütür.
® Düðmeleri
7932:(5*o'÷PHVL
7
8
19
18
/
/
"++:
12
6
14.
ZOOM
Tuşu
9
22
(Sayfa
8)
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
iĩaretl
7
22
12.
Tuşu
DVD
görüntüsünü
Uzaktan
Kumanda
Turu
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
14.
ZOOM
kullann.
Press
this
button
when
you
use
a
DVD
player.
12
14.
ZOOM
Tuşu
2
!"'","*:
9
!"'","*:
21.
CANCEL
Tuşu
26
DA))
13.
SES
Tuşu
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
2
Oynatm
10geçiş
saniye
ileriye olarak
atlatr.erişmek
Diskteki
çeşitli
ses anahtar
fonksiyonlarna
bu tuşu
7 ATLAMA Tuşlar ( / )
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
18 21.
Bu
düðme
çalşr. için
Kop
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
6
6.
düþmelerine basn,-ardn
18
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
DVD
görüntüsünü
büyütür.
28
614
89
19
15.
15.6'*'!9142
AÇMA/KAPAMA
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
Düðmesi
((içinbu
)) basn.
13
23
DVD
görüntüsünü
büyütür.
29
23
89
19
14.
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
97
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu dü÷meye
DVD
görüntüsünü
büyütür.
16.
TV
Button
9DVD
Ekrandan
menüleri
yada
göstergelerini
99
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
6'*'!9142
13.
SES
Tuşu
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
( silmek
) tuşu için
13
kullann.
ZOOM
Tuşu
16.
- kopy
Kop
TV
TV’yi
kumanda
etmek
içindurum
bu
dü÷meye
basn.
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
#"+;!7('":
18
1.
BölümDüðmesi
ya da Parça atlamak için kullanabilirsiniz.
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!.!%,(!(
19
18
77
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(
)
için
8 Başlk,GÜÇ
(Sayfa
8)
(&%&':
18.
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
düþmesine
basarak
6'*'!9142
Disk
Disk
tepsisini
tepsisini
açmak
açmak
ya
ya
da
da
kapamak
kapamak
için.
için.
8
19
10.
EZ
VIEW
Tuşu
15.
AÇMA/KAPAMA
(( bu tuşu
)) 8)
(Sayfa
kullann.
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu erişmek
dü÷meye
basn.
Press
this
button
to operate
TV.
kullann.
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
Diskteki
çeşitli
sesbir
fonksiyonlarna
için
Disk
tepsisini
açmak
yaDüðmesi
da
kapamak
için.
27
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
DVD
görüntüsünü
(&%&':
9Gücü açar ya da kapatr.
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
15.
AÇMA/KAPAMA
(bu dü÷meye
)
22.
23
15
30
)/('!+&':
basn
11
için
Kullanlabilir
TVbüyütür.
kayna÷
seçmek
için
(TV
28
910
20
!"'","*:
7932:(5*o'÷PHVL
10
Disk
oynatmay
Başlatr
yaDüðmesi
da
Duraklatr.
14.
ZOOM
Tuşu
20
8
19
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna
(16:9 veya
4:3)
813
19
27
bas
(Sayfa
+'0,6(/7XüX
10
iĩaretleyin.
7.
DURDURMA Tuşu (
)
208) 21.
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
A-B
Tekrar
Tuþu
17.
DVD
oynatc
bu dü÷meye
TEKRAR
Tuşu
10
20
!"'","*:
!"'","*:
16.
16.
KADEME
KADEME
(STEP)
(STEP)
Tuşu
Tuşu
kullann.
17.
REPEAT
A-B
Button
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basnkullanaca÷nz
(TV
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
14
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zamanzaman
bu dü÷meye
basn.basn.
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
16
)/('!+&':
14.
ZOOM
Tuşu
14 14
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
modu)
DVD
görüntüsünü
büyütür.
#"+;!7('":
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
(
)
28
bas
#"+;!7('":
10
31
9
20
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
!"'","*:
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
24
A-B
diski
oynatmanýza
izinsağlar.
verir .
10
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
uymas
içintekrar
ayarlama
yapabilmeyi
16
2.
NUMARA
Tuşlar
9
20
12
3
29
10
21
11
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
20
16
Bird
10
Oynatm
Oynatm
bir
bir
seferde
seferde
bir
bir
kare
kare
ilerletir.
ilerletir.
3
20
10
21
11
20
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu dü÷meye
basn.
10
20
28
Allows
you
tobirrepeat
A-B
disc.
8.
16.
KADEME
(STEP)
21 14.
11
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
modu)
Oynatm
seferde
kare
DVD
görüntüsünü
büyütür.
TV’yi
kumanda etmekkullann
için bu dü÷meye
basn.
15 #"+;!7('":
)/('!+&':
- Kopyalanacak
tüm
dos
!(3%"!$%4-(!3%(
21
11
)/('!+&':
23.
ZOOM
Tuşu
!(3%"!$%4-(!3%(
9 MENÜ Düðmesi
15
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
18.
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
Disk
tepsisini
açmak
yabir
da
kapamak
6.
ATLAMA
Tuşlar
(Tuşu
) için.
)/('!+&':
9
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
/ ilerletir.
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
6'*'!9142
/TV
- Bird
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
(Source
) bu dü÷meyi
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
21
11
15
23.
TEKRAR
Tuşu
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
3.
VIDEO
SEL.
Tuşu
Oynatm
bir
seferde
bir
kare
ilerletir.
istiy
DVD
oynatcnn
menüsünü
açar.
21
11
10
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
ba
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
20
(&%&':
18.
STEP
Button/TV
Source
)/('!+&':
TV kayna÷
!(3%"!$%4-(!3%(
21
17.
17.
ANLIK
ANLIK
ATLAMA
ATLAMA
Tuşu
Tuşu
11
10
30
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
Oynatm
bir
seferde
bir
kare
ilerletir.
20
21
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
11
DVD
görüntüsünü
büyütür.
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!"'","*:
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
21
22.
11
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
9
Oynatm
bir
seferde
bir
kare
ilerletir.
25
13
Kullanlabilir
bir
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(T
(&%&':
Başlk,
Bölüm
ya
da
Parça
atlamak
için
kullanabilirsiniz.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
#"+;!7('":
21
/
11
için
ENTER
(GćRćĨ)
dü
12
9 !)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
22
412
Stop
(Durdur) modunda
17.;&#;:
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
) 1.
27
12
22
(TV
modu).
4)
4
20.
BİLGİ
Tuşu
Disk
tepsisini
açmak
ya da
için. (oynatmanza
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
29
Cihaz1.Stop Cihaz
(Durdur)
modundayken
®istiy
düþ
Bir
başlk,
bölüm,
parça
yaatkapamak
da
diski
tekrar
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
22
Video çkş formatn seçer. (Sayfa 4) (Sayfa
12
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
22
Oynatm
Oynatm
10
10
saniye
saniye
ileriye
ileriye
atlatr.
atlatr.
dos
Advances
play
one
frame
a
time
/
Press
this
button
to
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
modu)
16
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
)/('!+&':
)/('!+&':
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
24.
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
9.
GÝRÝÞ/π
†
√
®
Düðmeleri
#"+;!7('":
10
#"+;!7('":
31
(TV
modu).
20
/
,
/
#"+;!7('":
!"'","*:
21
11
modu)
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
10
26
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
Oynatm
bir
seferde
bir
kare
ilerletir.
20
basn
(UNSELECT
(SE
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
(
)
12
16.
14
21
11
diskATLAMA
modunu
görüntüler.
22
1. Geçerli
Cihaz
Stop
(Durdur)
modundayken
® düþmesine
17.
ANLIK
Tuşu
23
513
7.
DURDURMA
Tuşu
(
)
basarak
DEV
(CHZ) (depolam
23
17
12
13
(Sayfa 4)
22
izin
verir.
512
17
dos
22
28
12
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
ay
22
13
12
KADEME
(STEP)
Tuşu
22
23
30
23
12
CD
Dönüútürme
(Ripping)
14
22
13
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
1
select
an available
TV
source
(TV mode).
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
10
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
12.
ALTYAZI
Tuşu
19.
)/('!+&':
23.
20
!(3%"!$%4-(!3%(
4.
ARAMA
( olarak
Oynatm
10
saniye
atlatr.
)/('!+&':
14
!(3%"!$%4-(!3%(
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
Bu düðme Tuşlar
geçiş anahtar
TV kanaln
numaras
girerek
seçmek
bu STAR
dü÷m
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
3.dü÷meyi
modu)
/ CD)çalşr.
113
10
)/('!+&':
20
Dönüútürme
(Ripping)
18.
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
Tuşu
(( ))kanal
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
Disk
tepsisini
açmak
yaileriye
da(depolama
kapamak
için.
;&#;:
TV aygt)
kanaln
kanal
numaras
girerek
için
buiçin
ku
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
-seçmek
Birden
fazla
kopyalana
21
11
basarak
DEV
(CHZ)
ortam
23
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(
)
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
23
menüsünü
seçin,
ardndan
EN
Oynatm
bir
seferde
bir
kare
ilerletir.
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
6
13
21
11
21.
CANCEL
Tuşu
13
8.
MENÜ
Düðmesi
6
3.
STAR
23
23
13
menüsünü seçin, ardndan ENTER (GćR
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
13
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
23
Diskte ileri ya da geri arama yapmanza izin
verir.
12
20.
10
(Sayfa
23)
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
23
19.
SUBTITLE
Button
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
22
CD Dönüútürme
(Ripping)
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
15
20
13
25.
15
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
#"+;!7('":
12
10
Disk
Disk
oynatmay
oynatmay
Başlatr
Başlatr
ya
ya
da
da
Duraklatr.
Duraklatr.
22
(TV
modu).
20
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
düþm
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
13.
SES
Tuşu
;&#;:
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
((
))
EZ VIEW Tuşu
21 16.
;&#;:
10.
Oynatm
bir
seferde
birdurum
kare
ilerletir.
(TV
modu).
Bu özellik, ses dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
29
21
11
Diskoynatcnn
oynatmay
Başlatr
ya
da
Duraklatr.
711
18
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
istiyorsanz,
¥ düþmes
KADEME
(STEP)
Tuşu
Ekrandan
menüleri
yada
göstergelerini
silmek
için
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(
)
18
7
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
(Sayfa
23)
DVD
menüsünü
açar.
düþmesine
basn.
)/('!+&':
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
24.
-+06),)
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
düþme
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
20.
TV
CH
( ses
,fonksiyonlarna
) Buttons
düþmesine
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
1.
DVD
GÜÇ
Düðmesi
13
#"+;!7('":
19.
23
19.
GERİ
GERİ
DÖNME
DÖNME
Tuşu
Tuşu
23
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
hertuşu
basld÷nda,
USB basn.
Diskteki
erişmek
için bu
13
12
5.
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
Disk
oynatmay
Başlatr
ya
da
Duraklatr.
(TV
modu).
22
Bu özellik, ses 11
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
Görüntünün
TV'nizin
ekran
formatna (16:9
veya
4:3)
düþm
21
11
12
22
Oynatm
birçeşitli
seferde
bir
kare
ilerletir.
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD21
Disk
oynatmay
Başlatr
ya
da
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
('+:3
5
(
"&:
kullann.
Disk
oynatmay
Başlatr
ya
da Duraklatr.
Duraklatr.
8
19
formatndaformatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CDdosya
üzerinde
ENTER
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
30
düþmesine
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
8
19
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
21.
2. (SEÇ)
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçm
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(2. ) SELECT
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB dü÷mesine
her basld÷nda,
USB
-+06),)
Gücü
açar oiçin
yaanda
kapatr. yapabilmeyi
Bir
Bir önceki
önceki
menüye
menüye
geri
döner.
döner.
Channel
selection.
9.
GÝRÝÞ/π
†
√
®
Düðmeleri
12
-%!"),"&:
22
düþme
/basn.
,bir
/geri
kullann.
öþesini
seçmek
için
†/!##'(2'÷PHVL
Biruymas
filmde
ekrandaki
görüntününsağlar.
10 saniye öncesini
12
26.
;&#;:
ayarlama
16
22
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
aygt
seçimi
için
çerçeve
görünür.
16
+'0,6(/7XüX
13
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
Dosya
23
A-B
Tekrar
Tuþu
23
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
TEKRAR
Tuşu
13
2 sa÷lar. (Sadece Ses CD’si
19.
GERİ
DÖNME
formatnda kopyalamanz
(CD- DA))
(oynatmay
"&:
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
(Sayfa
23)
2
Oynatm
10 saniye
ileriye
atlatr.
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
Disk
Başlatr
ya
da
Duraklatr.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
-%!"),"&:
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
3.düþmelerine
START (BAĨLAT)
öþesi
25.
12
Bu
düðme
geçiş
anahtar
olarak
çalşr.
DA))
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için
†/(Sayfa
23)
!&20"05&($*0%0)2(
12
aygt
seçimi
için
bir
çerçeve
görünür.
22
basn,
ardndan
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(
)
13
21.
PLAY/PAUSE
Button
(
)
Dosya
!##'(2'÷PHVL
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
.
22 23
NUMARA
;&#;:
23 HDMI
Çkşmenüye
çözünürlük
ayar.
2. 11.
Tuşlar
20.
20."+##%0%
BİLGİ
BİLGİ
Tuşu
Tuşu
13
14.
Bir
önceki
geri
döner.
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(Gć
ZOOM
Tuşu
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
DİSK
MENÜ
Tuşu
Dev
Oynatm
10 saniye
ileriye Tuşu
atlatr.
20.
BİLGİ
Tuşu
$!'%,"&:
22.
(Sayfa
DA))
23) 19.
!&20"05&($*0%0)2(
-+06),)
GERİ
DÖNME
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
Uzaktan
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷
!-!#86!9142
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
( kumanda
)üzerindeki
düþmelerine
ardn
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
Disk
oynatmay
Başlatr
ya da Duraklatr.
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
13
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basarak
kopyalan
Begin/Pause
play.
Uzaktan
kumanda
USB
dü÷mesine
her basn,
basld÷nda,
Geçerli
Geçerli
disk
diskdisc
modunu
modunu
görüntüler.
görüntüler.
23
10.
EZ
VIEW
Tuşu
$!'%,"&:
23
-tüm
Dev
13
DVD
görüntüsünü
büyütür.
99 VIDEO
20.
BİLGİ
Tuşu
('+:3
5
(
"&:
"+##%0%
Disk menüsünü
ekrana
getirir.
Dosya
Adlar.
düþmesine
basarak
kopyalanacak
d
23.
TEKRAR
Tuşu
3.
SEL.
Tuşu
10"0523.4%4(#4"-(0
8
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
CA
20.
BİLGİ
Tuşu
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
20.
BİLGİ
Tuşu
-+06),)
kumanda
-%!"),"&:
Disk Adlar.
oynatmay
Başlatr
yaformatna
da Duraklatr.
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
( 4:3)
)için bir
aygt
seçimi
için
bir çerçeve
görünür.
Uzaktan
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
!##'(2'÷PHVL
27.
26.
442(-"'*0(
+':3
5
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
düþmesine basn. CAN
Görüntünün
TV'nizin
ekran
(16:9
veya
22.
RETURN
Button
Dosya
17 $!'%,"&:
düþmesine
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
iĩaretleyin.
aygt
seçimi
çerçeve
görünür.
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
17
!-!#86!9142
(
"&:
Bir
başlk,
bölüm,
parça
yaDüðmesi
da diski tekrar
oynatmanza
Video
çkş formatn
seçer. (Sayfa 8) (Sayfa 8)
21.
21."(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
CANCEL
CANCEL
Tuşu
Tuşu
iĩaretleyin.
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
15.
AÇMA/KAPAMA
(
)
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
-%!"),"&:
12.
ALTYAZI
Tuşu
!&20"05&($*0%0)2(
23.
Disk
oynatmay
Başlatr
yayapabilmeyi
da Duraklatr.
21.
CANCEL
Tuşu
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
!(3%"!$%4-(!3%(
Bir
önceki
geri
döner.
BİLGİ
Tuşu
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
!##'(2'÷PHVL
aygt
seçimi için
bir"+##%0%
çerçeve
görünür.
uymas
için
sağlar.
16
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
20.
Returns
tomenüye
aayarlama
previous
menu.
Dosya kopyalama baĩlar
16
33!-!#86!9142
(Sayfa 8) -%!"),"&:
442(-"'*0(
iĩaretleyin.
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"++:
izin
verir.
Ekrandan
Ekrandan
menüleri
menüleri
yada
yada
durum
durum
göstergelerini
göstergelerini
silmek
silmek için
için
DVD
oynatc
zaman
bu
dü÷meye
basn.
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
$!'%,"&:
21.
CANCEL
Tuşu
1.
!&20"05&($*0%0)2(
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
- Kopyalanacak
dosyala
4.
ARAMA
Tuşlar
(
) oynatc
kullanaca÷nz
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek için
1.
DVD
DVD
GÜÇ
GÜÇ
Düðmesi
Düðmesi
Not tüm seçimin
/ DVD
21.
CANCEL
Tuşu
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
!(3%"!$%4-(!3%(
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
21.
CANCEL
Tuşu
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
28.
13.
SES
Tuşu
dosyalarn
$!'%,"&:
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
Dosya
Adlar.- Kopyalanacak- tüm
('+:3
5
1.
DVD
GÜÇ
Düðmesi
20.
BİLGİ
Tuşu
23.
INFO
Button
10
20
18kullanaca÷nz
"+##%0%
(&%"++)/(%':
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
Devam
kopyalam
kullann.
kullann.
10 !&20"05&($*0%0)2(
11.
DİSK
MENÜ
Tuşu
"++:
20
18
10"0523.4%4(#4"-(0
Dosya
Adlar.
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
-%!"),"&:
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
DVD oynatc
zaman
bu
dü÷meye
basn.
Noteden
442(-"'*0(
Diskte
ileri
yaya
daDüðmesi
geri
arama yapmanza
iziniçin
verir.
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
kullann.
Gücü
Gücü
açar
açar
ya
da
da
kapatr.
kapatr.
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
27.
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþme
+':3
5
1.
DVD
GÜÇ
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
bu
tuşu
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
CD
dönüĩtür
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
4
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
20.
BİLGİ
Tuşu
+'0,6(/7XüX
+'0,6(/7XüX
GücüPOWER
açar ya Düðmesi
da kapatr.
21.
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
CANCEL
Tuşu
22.
22.!.!%,(!(
HDMI
HDMI
SEL.
SEL.
Tuşu
Tuşu
24.
düþmesine
birdüþ
kez
1.
Button
DVD
GÜÇ
4 DVD
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
A-B
Tekrar
Tuþu
Dosya Adlar. $!'%,"&:
Displays
the
current
disc
mode.
TEKRAR
TEKRAR
Tuşu
Tuşu
PTP
protokolü
kullanan
veya bilgisayara ba÷land÷ndaiçin
ek ENTER (GćRćĨ)
!-!#86!9142
1.
DVD
GÜÇ
Düðmesi
$!'%,"&:
Disk
menüsünü
ekrana
getirir.
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
1.
!&20"05&($*0%0)2(
19 etmek
CANCEL
(ćPTAL)
+'0,6(/7XüX
19
22.kullann.
HDMI
Tuşu
A-B
Tekrar
Tuþu
21 bir20.
11
TV’yi kumanda
için
bu
dü÷meye
basn.
TEKRAR
Tuşu
Kullanlabilir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
('+:3
5
- CD
dönüĩtürm
Oynatm
birSEL.
seferde
bir
kare
ilerletir.
kullann.
!(3%"!$%4-(!3%(
21
11
kullann.
29.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
(
"&:
Gücü
açar
ya
da
kapatr.
kullann.
+':3
5
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
10"0523.4%4(#4"-(0
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
#"+;!7('":
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
.
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
5.
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
HDMI
HDMI
Çkş
Çkş
çözünürlük
çözünürlük
ayar.
ayar.
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
basn
(UNSELECT
(SEÇćM
BİLGİ
Tuşu
2.
2.
NUMARA
NUMARA
Tuşlar
Tuşlar
çalma
modun
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
5
Gücü
açar
ya
da
kapatr.
-%!"),"&:
17
10"0523.4%4(#4"-(0
1.
442(-"'*0(
Turns
the
power
on
or off.
Gücü
açar
ya daDüðmesi
kapatr.
"++:
!.!%,(!(
+'0,6(/7XüX
5
24.
CANCEL
Button
17
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
A-B
Tekrar
Tuþu
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
.
TEKRAR
Tuşu
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
2.
NUMARA
Tuşlar
21.
CANCEL
Tuşu
DVD
GÜÇ
+'0,6(/7XüX
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
A-B
Tekrar
Tuþu
+'0,6(/7XüX
12.
ALTYAZI
Tuşu
TEKRAR
Tuşu
+':3
5
(TV10 saniye
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
A-B
Tekrar
Tuþu
TEKRAR
Tuşu
Kullanlabilir bir TV
kayna÷
seçmeko için
bu dü÷meye
basn
modu)öncesini
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
!(3%"!$%4-(!3%(
çalma modun
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
CBI (Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
28.
(
"&:
Bir
filmde
anTuşu
ekrandaki
görüntünün
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
!-!#86!9142
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
kullann.
('+:3
5
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
verir
. Kameralar
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
- Birden
fazla-kopyalanacak
CBI
desteklenmemektedir.
HDMI
Çkş
çözünürlük
Sadece
Ses
(&%"++)/(%':
2.
NUMARA
Tuşlar
14.
ZOOM
3.
2.
NUMBER
Buttons
/(-/--)
"++:
21.
CANCEL
Tuşu
6!&20"05&($*0%0)2(
Use
to
remove
menus
orayar.
statusizin
displays
the(Control/Bulk/Interrupt)
12
23.
23.!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
TEKRAR
TEKRAR
Tuşu
3.
3.
VIDEO
VIDEO
SEL.
Tuşu
Tuşu modu)
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
22
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için- Birden
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
-%!"),"&:
fazla
kopyalanacak
dosya iĩare
6
NUMARA
Tuşlar
Gücü
açar yaSEL.
da
kapatr.
desteklenmemektedir.
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir ..from
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
22
2.
NUMARA
Tuşlar
2.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
(&%"++)/(%':
12
Notkullanan
23.
TEKRAR
Tuşu
"+##%0%
3.
VIDEO
SEL.
Tuşu
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
1.
DVD
GÜÇ
Düðmesi
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
+'0,6(/7XüX
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
modu)
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
Sadece
Ses
A-B
Tekrar
Tuþu
442(-"'*0(
13.
SES
Tuşu
25.
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
TEKRAR
Tuşu
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
USB
PTP
protokolü
veya
bilgisayara
ba÷land÷n
CANCEL
7
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!.!%,(!(
DVD görüntüsünü
büyütür.
TV kanaln kanal numaras
girerek
seçmek
için bu
dü÷meyi
kullann
/
7
$!'%,"&:
18
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
desteklenmemektedir.
3.
!&20"05&($*0%0)2(
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
Bir
Bir
başlk,
başlk,
bölüm,
bölüm,
parça
parça
ya
ya
da
da
diski
diski
tekrar
tekrar
oynatmanza
oynatmanza
3.
ZOOM
Button/(-/--)
21.
Tuşu
istiyorsanz,
¥
düþmesine
Video
Video
çkş
çkş
formatn
formatn
seçer.
seçer.
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ekb
kullann.
screen.
18
23.
TEKRAR
Tuşu
13
VIDEO
SEL.
Tuşu
23
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardn
23
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
1.
DVD
GÜÇ
Düðmesi
13
0))':
30.
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya daizin
diski
tekrar
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
verir
. oynatmanza
Video
çkş
formatn
23.
TEKRAR
Tuşu
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
Gücü
açar
ya
da
kapatr.
29.
3.
VIDEO
SEL.
Tuşu
2.
NUMARA
Tuşlar
(
"&:
"+##%0%
- CD
dönüĩtürme
devam
ederken
+':3
5
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
('+:3
5
23.
TEKRAR
Tuşu
3.
VIDEO
SEL.
Tuşu
26.
Diskteki
çeşitli
ses
fonksiyonlarna
erişmek
için
bu tuşu
kullann
(&%"++)/(%':
10"0523.4%4(#4"-(0
(TV modu).
TV kanaln kanal numaras
girerek
seçmek
için
buseçer.
dü÷meyi
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
NTFS
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
PTP protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ekTuşu
+'0,6(/7XüX
!.!%,(!(
kullann.
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
izin
izin
verir.
verir.
Ekrandan
menüleri
yada
durum
göstergelerini
silmek
için
A-B
Tekrar
Tuþu
(TV
modu).
TEKRAR
Tuşu
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
Enlarge
DVD
Picture
/
Use
this
button
to
select
the
8
19
25.
USB
Button
istiyorsanz,
¥
düþmesine
basn,
ardndan
seçili
8
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya
da
diski
tekrar
oynatmanza
Video
çkş
formatn
seçer.
dosya
üzerinde
ENTER
(G
15.
AÇMA/KAPAMA
Düðmesi
(
)
8
19
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
+':3
5
(Sayfa
25)düþm
Gücü
açarformatn
yaTuşlar
da kapatr.
3(4%*4)4%44-4*4(
izin
verir.
4.
4.
ARAMA
ARAMA
Tuşlar
(( // ))
1. DVD
GÜÇ
Düðmesi
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya
da
tekrar
oynatmanza
0))':
Video
çkş
seçer.
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya
da diski
diski
tekrar
oynatmanza dosya çalma
(
"&:
Video
çkş
formatn
seçer.
kullann.
NTFS
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
3.
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
modundadr.
+'0,6(/7XüX
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
. Tablosu
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
4.!-!#86!9142
ARAMA
Tuşlar
(
)
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
23.
TEKRAR
Tuşu
A-B
Tekrar
Tuþu
(TV modu).
2.
NUMARA
Tuşlar
VIDEO
SEL.
Tuşu
TEKRAR
Tuşu
/ the
kullann.
(Yalnzca
FAT
16/32
Ayrma
16/32) dosya
desteklenmemektedir.
program 31.
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
Disk
oynatmay
Başlatr
ya(Dosya
da(GćRćĨ)
Duraklatr.
(Sayfaöþesini
25) se
izin
verir.
channel
of
TV
program
number
Disk ya
tepsisini
açmak
ya inserted
da kapamak
için.
&':3
5
26.
REPEAT
Button
;&#;:
yapmanza
4.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
desteklenmemektedir.
+':3
5
) channel
dosya
üzerinde
ENTER
düþmesine
basn.
(&%"++)/(%':
Diskte
Diskte
ileri
ileri
ya
ya
da
da
geri
geri by
arama
arama
yapmanza
izin
izin verir.
verir.
2.
Gücü
açar
da
kapatr.
3. (BAĨLAT)
START (BAĨLAT)
izin
verir.
3(4%*4)4%44-4*4(
"+##%0%
izin
verir.
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
ARAMA
Tuşlar
(arama
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
.
/
442(-"'*0(
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.
NUMARA
Tuşlar
3.
START
öþesini
seçmek
için
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
Diskte
ileri
ya
da
geri
yapmanza
izin
verir.
+'0,6(/7XüX
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya
da
diski
tekrar
oynatmanza
4.
ARAMA
Tuşlar
(
)
Video
çkş
formatn
seçer.
22.
HDMI
SEL.
Tuşu
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
disk†
A-B
Tekrar
Tuþu
TEKRAR
Tuşu
20 3.
ARAMA
Tuşlar
( //
)
14.
ZOOM
Tuşu
- SCART-CVB
20
19.
GERİ
DÖNME
Tuşu
sistemi
desteklenmemektedir.
4. !)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
30.
23.
TEKRAR
Tuşu
VIDEO
SEL.
Tuşu
(TV
mode).
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
Allows
you
todesteklenmektedir.)
repeat
play
a title,
chapter, track, or disc.
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
;&#;:
(Sayfa
23)
0))':
"+##%0%
Diskte
ileri
ya
da
geri
arama
yapmanza
izin
verir.
16.
KADEME
(STEP)
Tuşu
3. HDMI
START
(BAĨLAT)
öþesini
('+:3
5
düþmelerine
basn,
ardndan
(Sayfa
23)
NTFS
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmem
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
2. (&%"++)/(%':
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izinseçmek
verir . için †/ʌ
Çkş
çözünürlük
ayar.
5.
5.
ANLIK
ANLIK
TEKRAR
TEKRAR
OYNATIM
OYNATIM
Tuşu
Tuşu
NUMARA
Tuşlar
izin
verir.
Diskte
ileri
ya
da
geri
arama
yapmanza
izin
verir.
SCART-CVB
sistemi
desteklenmektedir.)
Diskte
ileri
ya
da
geri
arama
yapmanza
izin
verir.
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(Gć
DVD
görüntüsünü
büyütür.
5.
Bir
önceki
menüye
geri
döner.
NTFS
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemekted
9
23.3(4%*4)4%44-4*4(
TEKRAR
Tuşu
3.
VIDEO
SEL.
Tuşu
5. %RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
9
başlk,
bölüm,
parça bu
ya ürüne
da diski
tekrar oynatmanza
4.
Video
çkş formatn
seçer.
4.
ARAMA
Tuşlar
(( kare
))
istediþinizde
/ /ilerletir.
SEARCH
Buttos
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
Bazdü÷mesine
MP3
çalarlar
ba÷land÷nda
kendi dosya
21 Bir
Oynatm
bir
0))':
(Sayfa 23)
21
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
her
basld÷nda,
USB(GćRćĨ)
5. *"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
Bir
Bir
filmde
filmde
oobir
an
anseferde
ekrandaki
ekrandaki
görüntünün
görüntünün
10
10
saniye
saniyeüzerindeki
öncesini
öncesini
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
düþmesine
basn.
(Yalnzca
FAT 16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32
NTFS23.
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
Uzaktan
kumanda
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
Bir
başlk,
bölüm,
parça
ya
da
diski
tekrar
oynatmanza
istediþinizde
3. Video
çkş
formatn
seçer.
TEKRAR
Tuşu
düþmesine
basn.
&':3
5
VIDEO
SEL.
Tuşu
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
Bir
filmde
o
an
ekrandaki
görüntünün
10
saniye
öncesini
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosy
izin
verir.
5.
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
Diskte
ileri
ya
da
geri
arama
yapmanza
izin
verir.
;&#;:
31.
5. +':3
5
ANLIK
OYNATIM
Tuşu
15.
Düðmesi
20. AÇMA/KAPAMA
BİLGİ
Tuşu sektör boyutuna
)
Allow
youoynatmak
toTEKRAR
searchiçin
forward/backward
through
a disc.
3(4%*4)4%44-4*4(
/
sistemlerinin
ba÷l (olarak) çalúmayabilir.(Sayfa 25)
4.
ARAMA
Tuşlar
(basld÷nda,
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
tekrar
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
Uzaktan kumanda
USBformatn
dü÷mesine
herkullanlr.
USB
aygt
seçimi
içingörünür.
birFAT
çerçeve
görünür.
17.
ANLIK
ATLAMA
Tuşu
Bir
filmde
oo an
ekrandaki
görüntünün
10
saniye
düþmesine
basn.
Dosya kopyalama
baĩlar.
sistemi
desteklenmektedir.)
(Yalnzca
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
izin
verir.
Bir 16/32
başlk,
bölüm,
parça
ya
da
diski
tekrar
oynatmanza
aygt)seçimi
için öncesini
bir
çerçeve
Video
çkş
seçer.
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
Bir
filmde
an
ekrandaki
görüntünün
10
saniye
öncesini
22 üzerindeki
5.4.
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
Dosya kopyalama
baĩlar.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
Bir
filmde
oya
anda
ekrandaki
10izin
saniye
öncesini
Disk
tepsisini
açmak
ya
da
kapamak
için.
sistemi
desteklenmektedir.)
22
Geçerli
disk modunu
görüntüler.
;&#;:
ARAMA
Tuşlar
(görüntünün
VIDEO
SEL.
Button
/
Diskte
ileri
geri
arama
yapmanza
verir.
5. !)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
G
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu, ortam dosyalarn
Oynatm
10 saniye
ileriye atlatr.
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
aygt seçimi
için bir
çerçeve
görünür.
10
20
izin
verir.
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
Dosya
kopyalama
baĩlar.
Devam
eden
kopyalama
iĩls
sistemi
desteklenmektedir.)
10
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
Baz
MP3
çalarlar bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dos
20
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
234. 88ARAMA
G kendi
Diskte
ileri
ya
da
geri
arama
izin verir.
- Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
23
Tuşlar
(formats.
)yapmanza
USB HOST
(USB SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
Baz MP3
çalarlar
dosya
Selects
video
output
Bir
filmde
o an
ekrandaki
10 saniye
öncesini
/görüntünün
(STEP)
Tuşu
21. KADEME
CANCEL
ANLIK
) 16.
üreticisineTuşu
özgü programla
aktaran bir ürünün
ba÷l
olmasbu ürüne ba÷land÷nda
Not:
TEKRAR OYNATIM Tuşu
85. Diskte
Dosya
Adlar.
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
Tuşu
(
istediþinizde
seçin
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
CANCEL
(ćPTAL)
düþmes
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmaya
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
Dosya izin
Adlar.
ileri oynatmak
ya daTEKRAR
geri için
arama
yapmanza
verir.
21
tekrar
kullanlr.
Oynatm
bir
seferde
bir kare
ilerletir.
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
21
5.11DVD
üreticisine
özgüyada
programla
aktaran
bir ürünün
ba÷liçin
olmas
Not:çalúmayabilir.
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l olarak
Ekrandan
menüleri
durum
göstergelerini
silmek
811
ANLIK
OYNATIM
Tuşu
filmde
o an ekrandaki
10 saniye
öncesini
durumunda
desteklenmez.
GÜÇ
Düðmesi
Disk
oynatmay
Başlatrgörüntünün
ya da Duraklatr.
881. Bir
Dosya Adlar.
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
sistemlerinin sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
USB HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
kullann.
Bir
filmde
o
an
ekrandaki
görüntünün
10
saniye
öncesini
durumunda
desteklenmez.
5. 8 ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosya
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
17. ANLIK
ATLAMA
Tuşu
açar ya
da kapatr.Tuşu
Janus’un
etkin oldu÷u
MTP (Ortam Transfer Protokolü)
19.
GERİ
DÖNME
12Gücü
22
5.1
(5.1 o
12
22
+'0,6(/7XüX
22.
HDMI
SEL. fonksiyonu,
Tuşu
A-B
Tekrar
Tuþu
G programla aktaran
TEKRAR
Tuşu
Notözgü
üreticisine
birChannel
ürünün
ba÷l
USB HOST
(USB
SUNUCUSU)
ortam
dosyalarn
tekraro oynatmak
içingörüntünün
kullanlr. 10 saniye öncesini
Bir
filmde
an
ekrandaki
Oynatm
10
saniye
ileriye
atlatr.
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
Not
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Bir önceki menüye geri döner. CBI (Control/Bulk/Interrupt) desteklenmemektedir.
5.1 Channel (5.1 K
çalúmaz.
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
A-Baygtlaryla
diski
oynatmanýza
HDMI
Çkştekrar
çözünürlük
ayar. izin verir .
13NUMARA
Tuşlar
82.
23
RCA ederken
kablosunu
C
23
13
tekrar
oynatmak
için
kullanlr.
Not
CD
dönüĩtürme
devam
ciha
durumunda
desteklenmez.
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Not:
CBI (Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
- (CD dönüĩtürme
devam ederken
cihaz
otomatik
aygtlaryla
çalúmaz.
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek Tuşu
durumunda
BİLGİ
18.
OYNATMA/DURAKLATMA
)desteklenmez.
RCA
kablosunu
C
820.
PTP protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ek
Tuşu
Bu ba÷land÷nda
ürünün USB sunucusu
fonksiyonu
tüm USB
aygtlarn
üðmesi
patr.
şlar
Tuşu
 seçer.
/
/
23.
TEKRAR
Tuşu
3.
VIDEO SEL. Tuşu
- CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik olarak
çalma
modundadr.
durumunda
desteklenmez.
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP (Ortam
Transfer
Protoko
DiskKameralar
oynatmay
Başlatr
ya da
Duraklatr.
çalma
modundadr.
PTP protokolü
veya bilgisayara
ba÷land÷nda
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu tüm
USB
aygtlarn
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP (Ortam
Transfer
Protokolü)
8 kullananGeçerli
disk modunu
görüntüler.ekprogram kurulumu
gerektiren
Dijital
desteklememektedir.
Bir başlk,
bölüm, parça ya da diski tekrar oynatmanza
Video çkş formatn seçer.
2
Channeldiskleri
(2 Kand
çalma
modundadr.
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
aygtlaryla
çalúmaz.
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
19. GERİ
DÖNME Tuşu
5.1
Channel
(5.1 diskleri
Kanal) öþesini
seçe
- Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürüle
desteklenmemektedir.
program kurulumu gerektiren Dijital Kameralar
desteklememektedir.
aygtlaryla
çalúmaz.
desteklenmemektedir.
izin verir.
2 Channel (2 Kan
21. CANCEL Tuşu
Desteklen aygtlar hakknda bilgi için, bkz.
sayfa 33.
baþlantlarna
baþ
4. ARAMA Tuşlar (
)
BirSes
önceki
menüye
geri diskleri
döner. dönüĩtürülebilir. Bu ürünün USB
/
- Sadece
CD’si
(CD-DA)
aygtlaryla
çalúmaz.
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB ayg
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarn
desteklenmemektedir. Ekrandan menüleri yada durum
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
göstergeleriniNTFS
silmek
için sistemi kullanan cihazlar desteklenmemektedir.
baþlantlarna baþ
dosya
Diskte ileri ya da geri arama yapmanza
verir.
NTFSizin
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
desteklememektedir.
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
20. BİLGİ Tuşu
(Sayfa 25)
kullann.
desteklememektedir.
(Sayfa 25)
NTFS dosya sistemi
cihazlar
desteklenmemektedir.
(Yalnzca
FAT 16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32) dosya
5.22.kullanan
ANLIK
TEKRAR
OYNATIM
Tuşu
Geçerli
disk
modunu
görüntüler.
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
+'0,6(/7XüX
Ebeveyn
HDMI
SEL. Tuşu
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgibkz.
için,
bkz. kontrolü
sayfa
desteklememektedir.
A-B
Tekrar
Tuþu
TEKRAR
Tuşu
(Sayfa
25)
2hakknda
Channel
(2 Kanal)
öþesini
seçerse
Desteklen
aygtlar
bilgi
için,
sayfa
33. 33.
(Sayfa 24)
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scarty
(Yalnzca FAT 16/32Bir
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
sistemi
desteklenmektedir.)
Ebeveyn
kontrolü
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
filmde
o an
ekrandaki
görüntünün
10 saniye
öncesini
A-B
diski
tekrar
oynatmanýza
izin
verir
.desteklenmektedir.)
HDMI
Çkş
çözünürlük
ayar.dosya
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
sistemi
ĩifre
belirleyin.G
Desteklen21.
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
CANCEL
(Sayfa
24)Tuşu
baþlantlarna baþlayn.G
tekrar oynatmak için kullanlr.
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
istediþinizde
seçin
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
sistemi desteklenmektedir.)
ĩifre
belirleyin.G
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
istediþinizde
seçin
Ekrandankendi
menüleri
yada durum göstergelerini silmek
için
Baz MP3 çalarlar bu ürüne ba÷land÷nda
dosya
23. TEKRAR Tuşu
1. DVD GÜÇ Düðmesi
Bu özellik,
ses dosyalarn diskten USB aygtna MP3
istediþinizde
seçin
Baz MP3 çalarlar
ba÷land÷nda
kendi ya
dosya
sistemlerinin sektör
boyutuna
ba÷lkopyalamanz
olarak çalúmayabilir.
formatnda
saþlar. (Sayfa 24)
kullann.
Bir başlk,
bölüm, parça
da diski tekrar oynatmanza
8 bu ürüne
-
-
-
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
1
Turkish
Türkçe
Turkish
Turkish
Türkçe
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Türkçe
Turkish
Türkçe Turkish
Turkish
Türkçe
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
5(' 5('
%/8( %/8(
*5((1*5((1
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
KIRMIZI
KIRMIZI
MAVÝ MAVÝ YEÞÝL YEÞÝL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
Using
component
video cables (not included), connect the
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
COMPONENT
VIDEO OUT terminal on the rear of the
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
DVD
player to the COMPONENT IN terminal of TV.
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
5('
%/8(
*5((1
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
5('
%/8(
*5((1
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
5(' 5('
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZBEYAZ
5('
%/8(
*5((1 :+,7(:+,7(
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5('
%/8(
*5((1
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Audio
Audio
Kablosu
Kablosu
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
YEÞÝL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5(' MAVÝ %/8(
*5((1
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
5('
%/8(
5('
%/8(
*5((1
*5((1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
5('
%/8(
*5((1
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Komponent
Komponent
Kablosu
Kablosu
Using
the VHoLFL\HEDV×Q×]
audio
cables, connect the AUDIO (red and
KIRMIZIKIRMIZI
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
deðil)
deðil)
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
BLUE
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
MAVÝ GREEN
YEÞÝL
YEÞÝL YEÞÝL (dahil(dahil
MAVÝ MAVÝ
KIRMIZIKIRMIZI
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
BEYAZBEYAZKIRMIZI
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5(' 5('
:+,7(:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI
KIRMIZI
YEÞÝL
YEÞÝL
MAVÝ
MAVÝ
white)
OUT
terminals
on
the
rear
of
the
DVD
player
to
the
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
KIRMIZI
YEÞÝL
MAVÝ
*5((1
*5((1
%/8(
%/8(
5('
5('
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5('
%/8(
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
5(' *5((1
*5((1 %/8(
*5((1
AUDIO
(red and white) IN terminals of TV. Turn on the
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
WHITE
5('
KIRMIZI
:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
DVD
player
and
TV.
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI
YEÞÝL
MAVÝ
5('
KIRMIZI
KIRMIZI
YEÞÝL MAVÝ
YEÞÝL
MAVÝ BEYAZ
KIRMIZI
:+,7(
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
KIRMIZI
:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
Audio Kablosu
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
5('
KIRMIZI
RED
:+,7( BEYAZ
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
RED:+,7( BEYAZ
KIRMIZI
Komponent 5('
Kablosu
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5('
KIRMIZI
$XGLR&DEOH
:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD KIRMIZI
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
(dahil deðil)
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ
KIRMIZI
BEYAZ
Audio
Kablosu
Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
5('
5('
:+,7(
:+,7(
QRWLQFOXGHG
KIRMIZI
BEYAZ Komponent
Component
cable
$XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Audio
Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
(dahil
Audio
Kablosu
&RPSRQHQWFDEOH
5(' 5('KIRMIZI
*5((1
YEÞÝL
VHoLFL\HEDV×Q×]
%/8(
5('
Audio
Cable
MAVÝ
(notdeðil)
included)
KIRMIZI
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
:+,7(
:+,7(
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
5('
KIRMIZI
:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
5('$XGLR&DEOH
:+,7(
QRWLQFOXGHG
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
Press
the 9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
input
selector on your TV remote control until the
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
VHoLFL\HEDV×Q×]
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
$XGLR&DEOH
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
*5((1
%/8( MAVÝ
5('
(dahil deðil)
KIRMIZI
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝLKomponent Kablosu
VHoLFL\HEDV×Q×]
KIRMIZI
BEYAZ
VHoLFL\HEDV×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
5('
:+,7(
Audio
Kablosu
Audio
Kablosu
QRWLQFOXGHG Komponent Kablosu
KIRMIZI
(dahil
deðil)
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ
Komponent
Kablosu
KIRMIZI KIRMIZI
Audio
Kablosu
BEYAZ
Component
signal from the DVD player appears on the TV 5('
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$XGLR&DEOH
:+,7(
*5((1
%/8(
5('
(dahil deðil)
QRWLQFOXGHG
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ
KIRMIZI
VHoLFL\HEDV×Q×]
BEYAZ
(dahil deðil)
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ$XGLR&DEOH
KIRMIZI
$XGLR&DEOH
BEYAZ
5(' *5((1
:+,7(
QRWLQFOXGHG
Komponent Kablosu
%/8(
5('
KIRMIZI
$XGLR&DEOH
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
screen.
VHoLFL\HEDV×Q×]
5('
WHITE
*5((1
5('
5('
KIRMIZI
BEYAZ
:+,7(
(dahil
deðil)
RED
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
GREEN
:+,7(
:+,7(RED
Komponent
Kablosu
Komponent
Kablosu
&RPSRQHQWFDEOH
BLUE
KIRMIZI
KIRMIZI
YEÞÝL %/8(
MAVÝ 5('
*5((1
KIRMIZI
%/8(
5('
BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Komponent Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
KIRMIZI
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
(dahil
deðil)
(dahil
deðil)
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
YEÞÝL
MAVÝ
MAVÝ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
(dahil deðil)
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ
KIRMIZI
BEYAZ
*5((1
%/8(
5('
5(' 5('
:+,7(:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
Audio
Audio Kablosu
Kablosu
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
*5((1
*5((1
5(' 5('%/8( %/8(
*5((1
%/8(
5('
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
$XGLR&DEOH
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
1RW1RW
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
Komponent
Kablosu
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
KIRMIZI
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
(dahil
deðil)
(dahil deðil)
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
MAVÝ
KIRMIZI
YEÞÝL
YEÞÝL deðil)
MAVÝ BEYAZ
MAVÝ (dahil
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
5('
:+,7(
5('
:+,7(
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
%/8(
5('
*5((1
*5((1
%/8( *5((1
%/8(
5('
5('
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
Set
the
Video
Output
to
I-SCAN
in
the
Display
Setup
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
menu.
(See pages 27-28) 27-28
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW (NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
1RW
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
1RW .RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
1RW
1RWNXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
2
3
4
Note
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
1RW
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
1RW
1RW
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
1RW
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
- If.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
you wantHNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages
12 to 13)
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
12-13)
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
- HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
The
component
terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
1RW
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
depending
on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Please
refer
to the user's manual of the TV.
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
1111
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
1111
11
11
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
Connection to a TV (Interlace)
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
Connecting
to your TV using Component video cables.
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
- VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
You
willQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
enjoy
high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picVL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
ture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
signals are delivered through the audio output.)
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
1
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Türkçe
Turkish
Türkçe Turkish
Turkish
Türkçe
2
Türkçe Turkish
Türkçe
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
5(' 5('
%/8( %/8(
*5((1*5((1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
KIRMIZI
KIRMIZI
MAVÝ MAVÝ YEÞÝL YEÞÝL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Using
component
video
cables
(not
included),
connect
the
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
COMPONENT
VIDEO OUT terminal on the rear of the
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
Aksesuarlar
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
DVD
player to the COMPONENT IN terminal of TV.
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
5('
%/8(
*5((1
Kurulum
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5('
%/8(
*5((1
5('
%/8(
*5((1
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
Genel Özellikler
. . MAVÝ
. . . . YEÞÝL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
KIRMIZI
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
5(' 5('
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZBEYAZ
:+,7(
:+,7(
5('
%/8( 5(' 5(' *5((1
*5((1
%/8(%/8(
*5((1
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
YEÞÝL
MAVÝ
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
Disk Tipi ve Karakteristikleri
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5('
%/8(
*5((1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Audio
Audio
Kablosu
Kablosu
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5('
%/8(
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
. .$XGLR&DEOH
. .$XGLR&DEOH
. . . . .YEÞÝL
. . . . . . . .*5((1
. . . . . . . .6
Tanımlama . . . . . . KIRMIZI
MAVÝ
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI MAVÝ
YEÞÝL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
KIRMIZI MAVÝ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI MAVÝMAVÝ
KIRMIZI
Komponent
Komponent
Kablosu
Kablosu
Using
the VHoLFL\HEDV×Q×]
audio
cables, connect the AUDIO (red and
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
. .YEÞÝL
.KIRMIZI
. .KIRMIZI
. .BLUE
. . YEÞÝL
. YEÞÝL
. YEÞÝL
.YEÞÝL
. .YEÞÝL
. . (dahil
. . (dahil
.deðil)
. &RPSRQHQWFDEOH
.8
Uzaktan Kumanda Turu
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
deðil)
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
&RPSRQHQWFDEOH
MAVÝ GREEN
MAVÝ MAVÝ
KIRMIZIKIRMIZI
BEYAZBEYAZKIRMIZI
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5(' 5('
:+,7(:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the Ekran
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
Fonksiyonunun
Slantılar Kullanımı 5(' 5('%/8( %/8(
Ba
*5((1*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5('
%/8(
*5((1 %/8(
5('
%/8(
AUDIO
(red and white) IN terminals of TV. Turn on the Disk Bir
ve BaTlantı
Başlık Menüsünün
Seçmek
. .Kullanımı
.5('. .*5((1
. . . . .. .. .. *5((1
.. .. .. .. .. .. .. . . . . .9
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
WHITE
5('
Uzaktan
KIRMIZI
:+,7( BEYAZ
DVD
player
and
TV.
Uzaktan
Kumanda
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
KIRMIZI
YEÞÝL
MAVÝ
5('
5('
KIRMIZI
KIRMIZI
YEÞÝL MAVÝ
YEÞÝL
MAVÝ BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
:+,7(
:+,7(
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
Kumanda
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Bir
Diskin
Oynatılması
. .Kablosu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Disk
Tipi ve
Karakteristikleri
. .5
Pilleri (AAA Tipi)
Audio
$XGLR&DEOH
Audio :+,7(
Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
5('
5('
KIRMIZI
:+,7(
BEYAZ
RED
:+,7(5('
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
5('
RED:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Kablosu
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
KIRMIZI
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5(' Atlama
$XGLR&DEOH
KIRMIZI
$XGLR&DEOH
Bir Diskin
Oynatılması
.Komponent
. .deðil)
. &RPSRQHQWFDEOH
.BEYAZ
. . . KIRMIZI
. .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve
Fonksiyonlarının
:+,7( BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
KIRMIZI BEYAZ
KIRMIZI
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
VHoLFL\HEDV×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
(dahil
YEÞÝL
MAVÝ
KIRMIZI
BEYAZ
Audio
Kablosu
Komponent
Komponent Kablosu
Kablosu
KIRMIZI
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
5('
5('
QRWLQFOXGHG
KIRMIZI
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
Component
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
.Audio
. .deðil)
.&RPSRQHQWFDEOH
. .cable. . . . . .17
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
Bir:+,7(Diskin
.Audio
. YEÞÝL
. Kablosu
.:+,7(
.Kablosu
. BEYAZ
. . . (dahil
.16
(dahil
deðil)
Audio
Kablosu
&RPSRQHQWFDEOH
*5((1
YEÞÝL
%/8(
5(' Oynatılması
MAVÝ
Audio
Cable
MAVÝ
(not
included)
KIRMIZI
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
BEYAZ
BEYAZ
Audio
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
$XGLR&DEOH KIRMIZI
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
5('
:+,7(
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
Press
the input selector on your TV remote control until the
VHoLFL\HEDV×Q×]
$XGLR&DEOH
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
Kablosu
$XGLR&DEOH
*5((1
%/8(
5('
*5((1 Audio
%/8(Kullanımı
5('
Komponent
. Kablosu
. . . . . . . . . . .Komponent
.18
Fonksiyon
Menüsünün
KIRMIZIMenüsünün
VHoLFL\HEDV×Q×]
.17 Kablosu
Disk
ve Başlık
Kullanımı
VHoLFL\HEDV×Q×] EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
KIRMIZI
(dahil
deðil)
&RPSRQHQWFDEOH &RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
MAVÝ
Komponent
Kablosu
KIRMIZI KIRMIZI
BEYAZ
Component signal from the DVD player appears on the TV 5('
$XGLR&DEOH
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
:+,7(
(dahil deðil)
5('
:+,7( KIRMIZI
QRWLQFOXGHG
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
YEÞÝL QRWLQFOXGHG
MAVÝ
KIRMIZI
VHoLFL\HEDV×Q×]
BEYAZ
(dahil
deðil)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18 &RPSRQHQWFDEOH
Oynatımı
Tekrarlama
&RPSRQHQWFDEOH
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
YEÞÝL
MAVÝ
KIRMIZI
(dahil
deðil)
BEYAZ
(dahil deðil)
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
5('
:+,7(
YEÞÝL
QRWLQFOXGHG
MAVÝ
YEÞÝL
KIRMIZI
*5((1
Komponent Kablosu
MAVÝ
%/8(
5('
KIRMIZI
*5((1
KIRMIZI
%/8(
BEYAZ
*5((1
5('5(' %/8(
BEYAZ
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
screen.
5('
WHITE
*5((1(dahil deðil)
5('
5('
KIRMIZI
BEYAZ
:+,7(
RED
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
GREEN
:+,7(
:+,7(RED
&RPSRQHQWFDEOH
BLUE
YEÞÝL %/8(
MAVÝ 5('
*5((1
KIRMIZI
%/8(
5('
BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Yavaşlatma.
.19
5('
:+,7(
Disk ve Başlık
Menüsünün
Kullanımı
QRWLQFOXGHG
18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
*5((1
%/8(
5('
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
Audio
Audio Kablosu
Kablosu
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
İleri Fonksiyonlar
Oynatımı
Yavaşlatma.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
$XGLR&DEOH
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
Kullanım
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
HDMI
1RW1RW Video/Audio Video/Audio
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
Kullanım
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
Komponent
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . Kablosu
. . . . . .18
KIRMIZI
KIRMIZI
İleri Fonksiyonlar (dahil
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×PHQVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×
(NUDQD\DUODU×PHQVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
deðil)
(dahil
deðil)
(dahil
deðil)
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
&RPSRQHQWFDEOH
YEÞÝL
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
MAVÝ
KIRMIZI
YEÞÝL
YEÞÝL
MAVÝ BEYAZ
MAVÝ
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
5('
:+,7(
5('
:+,7(
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
Kılavuzu
. . .%/8(. . *5((1
. . . . (EZ
.QRWLQFOXGHG
. . .View).
. . . .QRWLQFOXGHG
. . . . . . .19
.20
Ses Için
Dil
Seçimi
Kablosu
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
&20321(1736&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\
Kablosu
27-28
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
&20321(1736&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\
%/8(
5('
Kablosu
*5((1
%/8( *5((1
5('
5('
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
Kılavuzu
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .. .. .. .. .. .19
.20
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
IDODUDEDN×Q×]
IDODUDEDN×Q×]
Ses Için Dil Seçimi . .
Set
the Video Output to I-SCAN in the Display Setup
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Dil Seçimi.
menu.
(See pages 27-28)
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
Kamera
Açısının
DeğiştirilmesiFonksiyonunun
. . . . . . . . . . . . . . .21
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW (NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
Yerleştirilmesi
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
Anlık
Tekrar
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]27VD\IDODUDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1.3URJUHVLIYLGHRo×N×ü×Q×J|UPHNLoLQ
Uzaktan kumandanın
arkasındaki pil yuvasının
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
3URJUHVLIYLGHRo×N×ü×Q×J|UPHNLoLQ
Kullanımı . . . . . . . .
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
kapaTını kaldırın.
1RW .RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
.22
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
1RW
1RWNXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
3
4
2.Note
İki 1RW
adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.22
Zoom
Fonksiyonunun
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQNXO
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
(+79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQNXO
ve -) doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.
.
.
.
.
.
. . Klip
. . .12
. . to
. .21
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.20
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]XLoLQGH
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]XLoLQGH
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
If
you
want
to
connect
to
an
Amplifier,
please
refer
to
the
Amplifier
connection
page.
(See
pages
13)
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
3.
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
yerleştirin.
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
Klasör Seçimi
79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
Menüsü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
- The component
terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
1RW
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
<XNDU×GDUHVPHGLOHQEDüODQW×\|QWHPL79
QL]HEDüO×RODUDNIDUNO×RODELOLU
<XNDU×GDUHVPHGLOHQEDüODQW×\|QWHPL79
QL]HEDüO×RODUDNIDUNO×RODELOLU
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . .21
.23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Klasör
Seçimi
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
.RPSRQHQWNDEOREDüODQW×V×YDUNHQJ|UQWo×N×ü×\DQO×üO×NOD.RPSR]LW69LGHRRODUDND\DUODQ×UVD
MP3/WMA/CD Audio Çalma
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
Please
refer
to the user's manual of the TV.
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
HNUDQN×UP×]×RODFDNW×U
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
1111
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID34
1RW ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
3URJUHVLI7DUDPDQHGLU"
3URJUHVLI7DUDPDQHGLU"
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
3URJUHVLIWDUDPDLQWHUODFHo×N×ü×QLNLNDW×NDGDUWDUDPDoL]JLVLQHVDKLSWLU
3URJUHVLIWDUDPDLQWHUODFHo×N×ü×QLNLNDW×NDGDUWDUDPDoL]JLVLQHVDKLSWLU
Ayar
Menüsünün Kullanımı
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
SeçeneklerininAyarlanması.
Ayarlanması
.27
3URJUHVLIWDUDPD\|QWHPLGDKDL\LYHQHWUHVLPVDùODU
3URJUHVLIWDUDPD\|QWHPLGDKDL\LYHQHWUHVLPVDùODU
Dil
Uzaktan kumanda düzgün
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
çalışmıyorsa
11
Kontrolünün
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
.29
Disk veSeçeneklerinin
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
11 .27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .31
.29
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . . 11
.20
Başvuru
11
- Pillerin akıp akmadışını kontrol ediniz.
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım Yükseltme
.3111
- Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
10
engellenmediğini kontrol ediniz.
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
11
11
olmadıTını kontrol ediniz.
1212
3
11
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
Connection to a TV (Interlace)
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
- Connecting
to your TV using Component video cables.
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
- You willQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
enjoy
high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×3URJUHVLI
79%DüODQW×V×3URJUHVLI
ture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
signals are delivered through the audio output.)
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
Connection
to an Audio System (2 Channel Amplifier)
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
EDüOD\×Q×] $8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
EDüOD\×Q×]
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
2
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
Using*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
the video signal cable(s), connect the VIDEO,,COM*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
PONENT
OUT terminals on the rear of the DVD player to
5('
:+,7(
KIRMIZI
BEYAZ
$XGLR&DEOH
5('
:+,7(
WHITE
BEYAZ
KIRMIZI
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
the VIDEO,
COMPONENT IN terminal of your TV as
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
11
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
5('
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
described
on pages 9 to 11.
KIRMIZI
RED
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
3
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
Turn
on the DVD player, TV, and Amplifier.
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
&KDQQHOVWHUHRDPS
5('
1RW
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
4
:+,7(
5('
:+,7(
BEYAZ5('
5('
5('
5('
Audio Kablosu
:+,7(
BEYAZ
5('
5('
KIRMIZI KIRMIZI
5('
BEYAZ KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
$XGLR&DEOHKIRMIZI
Audio
Audio Kablosu
Cable
&KDQQHOVWHUHRDPS
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
KIRMIZI
BEYAZ
$XGLR&DEOH
:+,7(
5('
KIRMIZI5('
KIRMIZI KIRMIZI
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
:+,7(
Audio Kablosu
KIRMIZI
5('
KIRMIZI
:+,7(
:+,7(
:+,7(
:+,7(
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
Audio Kablosu
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
5(' 5('
:+,7(
5('
5('
BEYAZKIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
RED
KIRMIZI KIRMIZI
:+,7(
$XGLR&DEOH
5('
Audio
Kablosu
Audio Kablosu
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
Audio Kablosu$XGLR&DEOH
:+,7(
Audio Kablosu
Audio Kablosu
BEYAZ
:+,7(
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Using
the audio cables, connect the AUDIO
(red and
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
white)
OUT
terminals
on
the
rear
of
the
DVD
player to the
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
AUDIO
(red and white) IN terminals ofEDüOD\×Q×]
the Amplifier.
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
EDüOD\×Q×]
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(269,'(2
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×] EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×]
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
Türkçe
Turkish
Türkçe
Turkish
KIRMIZI
:+,7(
BEYAZ
:+,7(
:+,7(
:+,7(
:+,7(
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ
WHITE
&KDQQHOVWHUHRDPS
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
1RW
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
Press
the input select button of the Amplifier
to select
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
external
input in order to hear sound from
the DVD player.
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Refer
to your Amplifier's user manual toNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
set the Amplifier's
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
audio
input.
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
1RW
1RW
1RW 1RW
1RW1RW
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
1RW
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
Note
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
- Please turn the volume down0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
26-27
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
damage
to the speakers and7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
your ears.
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
- Please
set the audio in the menu
screen according to the Amplifier. (See pages 26-27)
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS &KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
13
13
12
12
13
13 13
131313
13
13
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
Connection
to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
1
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
If&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
using
a coaxial cable (not included), connect the DIGI.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
TAL
AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
Aksesuarlar
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
DVD
player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) termi&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
Kurulum
nal
of the Amplifier.
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
Disk
Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
ININ
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
Tanımlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
- 12
GH
- 12
GH
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
Uzaktan Kumanda
Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Using
the video signal cable(s), connect the
VIDEO,COM&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
RU RU
&RD[LDO&DEOH
&RD[LDO&DEOH
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
Coaxial
Coaxial
Fonksiyonunun
Kablosu
Kablosu
Slantılar Kullanımı
Ba
PONENT
OUT terminals on the rear of the DVD player to Ekran
(dahil
(dahil
deðil)
deðil)
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
2SWLFDO&DEOH
2SWLFDO&DEOH
IN WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
IN WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
Kablosu
Kablosu
Optical
Optical
Cable
Cable
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
Bir BaTlantı Seçmek . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .9
the
VIDEO, COMPONENT IN -terminal
of your
(dahil
(dahil
deðil)
deðil)
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
12
GH
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
12
GH
1 TV as
Uzaktan
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
- 12
GH12
GH
- 12
GH --Kumanda
Uzaktan
RU
RURU
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
&RD[LDO&DEOH
Fonksiyonlar
&RD[LDO&DEOH
&RD[LDO&DEOH
RU Temel
RU
described
on pages 9 to 11.
&RD[LDO&DEOH
&RD[LDO&DEOH QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
QRWLQFOXGHG
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
CoaxialKablosu
Kablosu
Coaxial Kablosu
Coaxial
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
Coaxial Kablosu Coaxial Kablosu
Kumanda
Bir
Diskin
Oynatılması
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .16
(dahil
deðil)
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
. .5
(dahil deðil)
(dahil
deðil)
Pilleri
(AAA
Tipi)
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
(dahil
deðil)
(dahil
deðil)
2SWLFDO&DEOH
2SWLFDO&DEOH
2SWLFDO&DEOH
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
2SWLFDO&DEOHOptical2SWLFDO&DEOH
Kablosu
OpticalCable
Cable
Kablosu
Cable KablosuOptical
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
Optical Cable Kablosu
Optical Cable Kablosu
'ROE\GLJLWDORU
'ROE\GLJLWDORU
(dahilAtlama
deðil)
Bir
Oynatılması
. . . . .Dolby
. Dolby
.digital
. digital
.amp/ .Kullanımı
./ '76DPS
. '76DPS
. . . . . . . . .17
.16
Arama
ve
Fonksiyonlarının
DUNDV×QGDNL9,'(269,'(2&20321(17
(dahil
deðil)Diskin
(dahil
deðil)
DTS
DTS
amp
(dahil deðil)
(dahil deðil)
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
IN WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(269,'(2YH\D
Ekran
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
12
GH
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9 - 12
GH
RU
&RD[LDO&DEOH
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
- 12
GH
.17
RU
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
&RD[LDO&DEOH
QRWLQFOXGHG
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
Dolbydigital
digital/ /
Coaxial
Dolby digital
/QRWLQFOXGHG
Dolby
Kablosu
RU
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
&RD[LDO&DEOH
Dolby digital / Coaxial
DolbyKablosu
'ROE\GLJLWDORU
DTSamp
DTS
amp
DTS
'ROE\GLJLWDORU
(dahil
QRWLQFOXGHG
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
'76DPS
. Kullanımı
. .digital
.deðil)
./ .'ROE\GLJLWDORU
.'76DPS
. amp
. . 'ROE\GLJLWDORU
.18
Oynatımı
Tekrarlama
DTS amp
DTS
amp
'76DPS
.'ROE\GLJLWDORU
.'76DPS
. . . . . . . . . .17
Coaxial
Cable
Fonksiyon
Coaxial
2SWLFDO&DEOH Menüsünün
Kablosu
'76DPS
(dahil
deðil)
2
3
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
Kullanım
HDMI
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
Kullanım Video/Audio Video/Audio
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
Kılavuzu
Kablosu
Kablosu
Kablosu
Kılavuzu
4
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
Optical Cable Kablosu
2SWLFDO&DEOH
Optical Cable
2SWLFDO&DEOH
Optical Cable
(not included)
Kablosu
(dahil
deðil)
Yavaşlatma.
.19
Disk ve
Başlık
18
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
Kablosu Menüsünün
(dahil deðil)
(dahil deðil)
İleri
Fonksiyonlar
Oynatımı Yavaşlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
. . . . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.20
Ses Için Oranının
Dil SeçimiAyarlanması
Görüntü
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
.
.
Ses
Için
Dil
Seçimi
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Press
the input select button of the Amplifier to select
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
Altyazı
Dil Seçimi.
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
external input in order to hear sound from the DVD player.
Pillerin
Uzaktan Kumandaya
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
Yerleştirilmesi
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
Anlık
Tekrar
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
audio
1RW
1RW input.
1.'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasının
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı . . . . . . . .
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
kapaTını
kaldırın.
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
.22
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
Note
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
2.1RW
İki
adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
JUOWORODFDNW×U
JUOWORODFDNW×U
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
.22
Zoom
Fonksiyonunun
1RW 1RW1RW 1RW
(+
ve -) doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
-$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
Please
turn the
volume
down whenemin
you olun.
turn on the
Amplifier.
cause
Menüsü
. . .Dil
. .Sudden
. . . . . . .loud
.22
. . . .may
.Için
. . . Klip
. . . . . . .21
Altyazı
Için
Seçimi.
. . . . sound
. .Audio
.20
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
3.NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar and
yerine
yerleştirin.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
damage
to
the
speakers
your
ears.
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
Klasör Seçimi
Menüsü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
JUOWORODFDNW×U
JUOWORODFDNW×U
JUOWORODFDNW×U
JUOWORODFDNW×U
JUOWORODFDNW×U
26-27
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
MP3/WMA/CD
Audio
.23
-0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
Please set the audio in the menu screen according toKlasör
the Amplifier.
. . . .pages
.Çalma
. . . . 26-27)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Seçimi .(See
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
1RW
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
1RW
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD Audio Çalma
- KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
1RW
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
JUOWORODFDNW×U
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
JUOWORODFDNW×U
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
JUOWORODFDNW×U
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ayar
Menüsünün Kullanımı
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
SeçeneklerininAyarlanması.
Ayarlanması
.27
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
Dil
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
Uzaktan
kumanda düzgün
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
.17
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
çalışmıyorsa
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
. . . . . . . . . . . .27
.29
Disk veSeçeneklerinin
Başlık Menüsünün
Kullanımı
.18
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
.27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
- 2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
.29
1414
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.20
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
Başvuru
- o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
Pillerin akıp akmadışını kontrol ediniz.
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım Yükseltme
.31
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
- Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
14
14
14
14
14
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
olmadıTını kontrol ediniz.
(dahil deðil)
Dolby digital /
'ROE\GLJLWDORU
DolbyDTS
digital
/
amp
'ROE\GLJLWDORU
'76DPS
DTS amp
Dolby
digital /
'76DPS
'ROE\GLJLWDORU
DTS amp
'76DPS
14
14
14
313
13
Türkçe
English
TEMEL FONKSIYONLAR
- TV'nizi açn ve televizyonun uzaktan
kumandasndaki doğru görüntü girişine ayarlayn.
tion
- Harici bir ses sistemi baðladysanz, ses
sisteminizi açn ve doğru ses girişine ayarlayn.
Controls
5
D-P380
1 2
Y/ON (
3
)
BY/ON is pressed on, the indicator goes
ayer is turned on.
Y indicator
is first plugged in, this indicator lights.
Oynatcy fişe taktktan sonra ilk defa DVD güç düðmesine
bastðnzda, "If you want to select a language, press a
NUMBER button" (dil seçimi için numara tuşuna basnz)
ekrann göreceksiniz. (Bu ekran yalnzca, oynatcy ilk defa
fişe taktðnz zaman ortaya çkacaktr.)
Başlatma ekrannda dil seçimi yaplmazsa, DVD oynatcy
6 değişebilir.
7 8 6Sonuçta,
4 ayarlar
9
açp kapattðnz her zaman
için
istediğiniz dili seçtiðinizden emin olunuz.
Menü dilini seçtikten sonra dilerseniz, ünitede disk yokken
5 saniyeden
ünitenin
panelindeki
6. önSKIP
( / )tuşuna
SEARCH
uzun bir süre
basarak
seçimi
değiştirebilirsiniz.through
Allow
you tobu
search
forward/backward
Bu işlemi yaptktan sonra, tercih ettiğiniz dili yeniden
a disc. Use to skip the title, chapter or track.
ayarlayabileceğiniz SELECT MENU LANGUAGE penceresi
7. tekrar
STOP
( )
ekranda
belirecektir
Stops disc play.
8.
AY
)
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
3
für Deutsch
Begin or pause disc play.Drücken Sie
here.
OSE (
PLAY/PAUSE (
)
and close the disc tray.
cators are displayed here.
Display
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
5. Diski Çkartmak
AÇMA/KAPAMA (
) tuşuna basn.
6. Oynatm Duraklatmak
AÇMA/KAPAMA tuşuna ( ) basn ya da oynatma
srasnda uzaktan kumandadaki STEP tuşuna basn.
- Ekran durur, ses duyulmaz.
Kaldğ yerden devam için AÇMA/KAPAMA ( ) tuşuna
bir kez basýn.
7. Kademeli Oynatm (CD Hariç)
Uzaktan kumandadaki STEP tuşuna basn.
- STEP modu srasnda ses duyulmaz.
- Normal oynatma devam etmek için AÇMA/KAPAMA
( ) tuşuna basn.
- Sadece ileri yönde kademeli oynatm yapabilirsiniz.
8. Aðr Çekim Oynatm
PAUSE ya da STEP modunda iken normal oynatm
hznn 8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için
SEARCH ( / ) tuşuna basn ve basl tutun.
- Yavaş (aðr çekim) modunda ses duyulmaz.
- Normal oynatma devam etmek için AÇMA/KAPAMA
( ) tuşuna basn.
Not
- Oynatc, kullancdan herhangi bir işlem
görmeden stop modunda bir dakikadan fazla
Card reader, or other removable storage devices.
kalrsa, ekran koruyucu devreye girecektir.
Çalmaya devam etmek için ( ) AÇMA/KAPAMA
Oynatma
tuşuna basnz.
1. AÇMA/KAPAMA tuşuna ( ) basn. BEKLEME gösterstop modunda 30
dakikadan
fazla
gesinin şð sönecek ve disk tepsisi açlacaktr.
- Oynatc, MİKROFONUN
başl
olduğu durumlar
kalrsa,
kapatlacaktr.
dşnda;ünite
stop otomatik
modundaolarak
30 dakikadan
fazla
2. Diskin üzerindeki etiket yukar bakacak şekilde diski
(Otomatik
Güçotomatik
Kesme olarak
Işlevi) kapatlacaktr.
kalrsa, ünite
nazikçe tepsiye yerleştirin.
(Otomatik Güç Kesme Işlevi)
3. OYNATMA/DURAKLATMA ( ) ya da AÇMA/KAPAMA
- Eğer oynatc 5 dakika kadar duraklatma
( ) tuşlarna basarak disk tepsisini kapatn. Diski
(PAUSE) modunda kalrsa duracaktr.
durdurduğunuzda, oynatc nerede durduğunu hatrlayacak
ve PLAY/PAUSE ( ) tuşuna tekrar bastðnzda braktðnz - Bu ( ) ikon geçersiz bir tuşa basldðn gösterir.
9.
USB Host
Connect digital still camera, MP3 player, memory stick,
yerden oynatmaya devam edecektir.
time/Displays various messages concerning operations such as PLAY,
...
ded.
is open.
ding disc information.
16
14
15
Türkçe
4. Oynatma srasnda STOP ( ) tuşuna basn.
Bir Diskin Oynatýlmasý
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ
.XOODQ×P×
2\QDW×QV×UDV×QGDELUE|OP\DGDSDUoDGDK×]O×ELUüHNLOGH
DUDPD\DSDELOLUVLQL]YHELUVRQUDNLVHoLPHJHoPHNLoLQDWODPD
IRQNVL\RQXQXNXOODQDELOLUVLQL]
%LU'9'9&'03(*2\QDW×UNHQ
Aksesuarlar
%LU%|OP\DGD3DUoDGD$UDPD
<DSPDN
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2\QDWPDHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL,1)2
WXüXQDEDV×Q
,VWHGLüLQL]PDGGH\LVHoPHNLoLQ›‚WXüXQDEDV×Q
Başlamadan
Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2IIPRGXQ
Kurulum
GDLVHIRQNVL\RQoDO×ü×U
,VWHGLüLQL]PDGGH\LVHoPHNLoLQ›‚WXüXQDEDV×Q
Genel
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2\QDWPDLüOHPLV×UDV×QGD
,VWHGLüLQL]D\DU×\DSPDNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2IIPRGXQ
Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
X]DNWDQNXPDQGD6($5&+ YH\D WXüODU×QDVDQL\HGHQ Disk
YHVRQUD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
GDLVHIRQNVL\RQoDO×ü×U
ID]ODEDV×Q
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tanımlama
%DüO×NYHE|OPOHUHGRùUXGDQHULüHELOPHNLoLQ\D
Uzaktan Kumanda Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
GDLVWHGLùLQL]]DPDQGDQR\QDW×P×EDüODWDELOPHN
,VWHGLüLQL]D\DU×\DSPDNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
'9' ;;;;
Ekran
Fonksiyonunun
Slantılar Kullanımı
Ba
LoLQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLQXPDUDWXüODU×Q×
YHVRQUD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
9&' ;;
Disk Bir
ve
Başlık Menüsünün
BaTlantı
Seçmek . .Kullanımı
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .9
NXOODQDELOLUVLQL]
Uzaktan
Uzaktan Kumanda
%DüO×NYHE|OPOHUHGRùUXGDQHULüHELOPHNLoLQ\D
;;;
&'
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
(NUDQJ|UQWVQ\RNHWPHNLoLQWHNUDUCANCELWXüXQD
GDLVWHGLùLQL]]DPDQGDQR\QDW×P×EDüODWDELOPHN
Kumanda
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Disk
Tipi ve
Karakteristikleri
. .5
Pilleri (AAA Tipi)
1RW
EDV×Q
LoLQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLQXPDUDWXüODU×Q×
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
%XIRQNVL\RQLoLQLüDUHWOHQPLüK×]JHUoHN
NXOODQDELOLUVLQL]
Türkçe
$UDPDYH$WODPD
)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
Ekran
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
(NUDQJ|UQWVQ\RNHWPHNLoLQWHNUDUCANCELWXüXQD
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.17
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
1RW
EDV×Q Tekrarlama
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı
Fonksiyon
Menüsünün. Kullanımı
Yavaşlatma.
.19
Disk ve Başlık
Menüsünün
18
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
%LUGLVNWHELUGHQID]ODEDüO×NROGXùXQGDLVWH
7LWOHFonksiyonlar
3DUoDODU×$WODPDN
QHQEDüO×ü×R\QDWPDNLoLQ
İleri
Oynatımı
Yavaşlatma.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
Kullanım
gUQHüLQELU'9'
GHELUGHQID]ODILOPYDUVD
1RW
HDMI
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Kullanım Video/Audio Video/Audio
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
KHUELUILOPWDQ×PODQDFDNW×U
2\QDWPDV×UDV×QGD6.,3 YH\D WXüXQDEDV×Q
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
Kablosu
%LUGLVNWHELUGHQID]ODEDüO×NROGXùXQGDLVWH
Kılavuzu
%LU'9'R\QDW×UNHQ6.,3
WXüXQDEDVDUVDQ×]
dRüX'9'GLVNE|OPOHUKkOLQGHND\GHGLOLU
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
7LWOH
Altyazı
Dil
Seçimi.
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
QHQEDüO×ü×R\QDWPDNLoLQ
. . . . . . . . . (EZ
Ses
IçinIçin
Dil
Seçimi
ELUVRQUDNLE|OPHJHoLü\DS×O×U(ùHUGLùHU\|QGH
&KDSWHU
EXVD\HGH|]HOELUE|OPoDEXFDNEXODELO
gUQHüLQELU'9'
GHELUGHQID]ODILOPYDUVD
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
6.,3 WXüXQDEDVDUVDQ×]E|OPQEDü×QD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Dil
Seçimi.
LUVLQL]VHVVCDND\×WO×SDUoDODUDEHQ]HU
KHUELUILOPWDQ×PODQDFDNW×U
JLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNLE|OPQ
Pillerin Uzaktan Kumandaya
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
ELUüHNLOGH
EDü×QDJLGLOLU
Yerleştirilmesi
Kullanımı
. . úVWHQHQGDNLNDGDQILOPLR\QDWPDLPNkQ×
.Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
dRüX'9'GLVNE|OPOHUKkOLQGHND\GHGLOLU
Anlık
Tekrar
&KDSWHU
0HQNDSDO×NRQXPXQGDELU9&'\DGD9&'
)LOPLQEDüOD\DFDü×]DPDQ×JLUPHQL]JHUHNLU
7LPH Için Fonksiyonunun
EXVD\HGH|]HOELUE|OPoDEXFDNEXODELO
1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasının
.21
Işaretleme
Kullanımı
Altyazı
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı . . =DPDQDUDPDLüOHYLED]×GLVNOHUGH
......
\DGD&'R\QDW×\RUVDQ×]6.,3
WXüXQD
LUVLQL]VHVVCDND\×WO×SDUoDODUDEHQ]HU
kapaTını kaldırın.
.22
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
EDVW×ü×Q×]GDELUVRQUDNLSDUoD\DJLGLOLU(ùHUGLùHU
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
oDO×üPD\DELOLU
ELUüHNLOGH
2. \|QGH6.,3
İki adet AAA tipi pili
yuvaya yerleştirin. Kutupların
WXüXQDEDVDUVDQ×]SDUoDQ×Q
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil
Seçimi. Kullanımı
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
úVWHQHQGDNLNDGDQILOPLR\QDWPDLPNkQ×
.22
Zoom
Fonksiyonunun
)LOPP]LüLQLQGLOLQLJ|VWHULUgUQHNWHNLILOP
(+ ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
EDü×QDJLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNL
Menüsü
. . .Dil
.)LOPLQEDüOD\DFDü×]DPDQ×JLUPHQL]JHUHNLU
. Seçimi.
. . . . . . . . . . . . .Audio
.22
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .21
Altyazı
.20
7LPHIçin
P]LüLúQJLOL]FHNDQDOoDO×QPDNWDG×U
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
$XGLR
3. SDUoDQ×QEDü×QDJLGLOLU
Pil yuvasının kapaTını tekrar yerine yerleştirin.
=DPDQDUDPDLüOHYLED]×GLVNOHUGH
%LU'9'GLVNHQoRNVHNL]IDUNO×ILOPP]LüL
Klasör Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
oDO×üPD\DELOLU
%LU9&'R\QDW×UNHQSDUoDGDNLND\×DüP×üVH
LoHUHELOLU
MP3/WMA/CD
.23
. . . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Seçimi .Audio
WXüXQDEDV×QEXVL]LGDNLNDLOHULJ|WUHFHNWLU Klasör
)LOPP]LüLQLQGLOLQLJ|VWHULUgUQHNWHNLILOP
(ùHU WXüXQDEDVDUVDQ×]GDNLNDJHULJLGHU
'LVNWHEXOXQDQDOW\D]×GLOVHoHQHNOHULQL
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD
Audio Çalma
P]LüLúQJLOL]FHNDQDOoDO×QPDNWDG×U
$XGLR
VLQL]
J|VWHULU$OW\D]×GLOOHULQLVHoHELOLUYH\DDOW\D]×\×
6XEWLWOH CD'sinin
Resim
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
%LU'9'GLVNHQoRNVHNL]IDUNO×ILOPP]LüL
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
HNUDQGDJ|VWHUPH\HELOLUVLQL]
LoHUHELOLU
Ayar
Menüsünü
Resim
Oynatımı.
MPEG4CD'sinin
Oynatım
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
%LU'9'GLVNWHHQoRNIDUNO×DOW\D]×ROD
1RW
ELOLU
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
'LVNWHEXOXQDQDOW\D]×GLOVHoHQHNOHULQL
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
9&'R\QDW×O×UNHQ0HQ.DSDO×2IIPRGXQGD
J|VWHULU$OW\D]×GLOOHULQLVHoHELOLUYH\DDOW\D]×\×
. . . . iúlevine
. . . . . . . .26
Dil6XEWLWOH
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. .veya
. . . .Angle
.25
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
østenen
Bookmark
LVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
'LY;
HNUDQGDJ|VWHUPH\HELOLUVLQL]
ulaúmak
için
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Shortcut
%LU'9'GLVNWHHQoRNIDUNO×DOW\D]×ROD
BazÕ
DVD diskleri resimler için daha fazla
'RV\DgOoVELUEDüO×ü×Qo|]QUOüLOH
1. USB
Host Ayarlanması..
Uzaktan kumanda düzgün
Angle
içerir.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
ELOLU iúlevi
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. MP3
.. .. .. ..çalar,
.. .. .. .. memory
.. .. .. .. .27
.17
DODNDO×G×U%\NGRV\DODU\NVHNo|]QUON
1.
USB
Host
Dijital
fotoþraf
makinesi,
stick, kart okuyucu veya diþer
Bookmark
iúlevi
DVD veya
VCD’deki
bir
çalışmıyorsa
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Dijital fotoþraf makinesi, MP3Ekran
çalar,ve
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
. .ve
. .hÕzlÕ
. baþlar.
. . bulmanÕzÕ
. . . (Sayfa
. .27
.29
Disk
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18 6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
WHJ|UQWOHQLUd|]QUONGüNROGXùXQGD
parçayÕ
veya
bölümü
kolay
'LY;
kaldrlabilir depolama cihazlarn
baþlar.2.
(Sayfa
6) (Menu
.27
USBHOST
Özelliþini
içindekiler)
Başvuru
sa÷lar
Off). Destekleyen
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.. .. .. .. .. ..Ürünler.(
.. .. .. .. .. .29
RWRPDWLN|OoPOHPH\DS×O×U%|\OHFHE\N
Shortcut
- Pillerin + - kutbunu kontrol 2.ediniz
(Kuru Özelliþini
Pil)
'RV\DgOoVELUEDüO×ü×Qo|]QUOüLOH
USBHOST
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
3. EZ
Görüntü
deþiĩtirmek için kullanlr. (sayfa 15)
. . . . .orann
. . . . .31
.29
Yazılım
Yükseltme
. . . .iĩlevi
. . . .DVD’deki
. . . . . . .en-boy
.20
Başvuru
HNUDQGDL]OH\HELOLUVLQL]
3. EZediniz.
Görüntü iĩlevi DVD’deki en-boy orann
için kullanlr.
(sayfa
15)
4. deþiĩtirmek
USB
Host özelliþi
ile Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
DODNDO×G×U%\NGRV\DODU\NVHNo|]QUON
- Pillerin akıp akmadışını kontrol
Arıza
. . . . . cihazn
. . . . . . DVD
. . . . çalarn
. . . . .USB
. . . .baþlant
. . . .31
.32
AltyazıGiderme
Için
Dil
Seçimi.
.20noktasna baþlayarak MP3 çalar,
Yazılım
Yükseltme
4. USB Host özelliþi ile Medya Dosyalarnn
Oynatlmas
Depolama
WHJ|UQWOHQLUd|]QUONGüNROGXùXQGD
- Uzaktan kumandanın sensorunun
engellenip
Depolama cihazn DVD çalarn
USBGiderme
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
.33
Teknik
Özellikler
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen resimler, videolar ve
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
engellenmediğini kontrol ediniz.
RWRPDWLN|OoPOHPH\DS×O×U%|\OHFHE\N
USB belleþi veya dijital fotoþraf makinesine melodiler
kaydedilen
resimler,
ve yüksek ses kalitesiyle keyfini çkarabilirsiniz.
gibi
medyavideolar
dosyalarnn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.33
Teknik
Özellikler
HNUDQGDL]OH\HELOLUVLQL]
melodiler
medya dosyalarnn yüksek sesUSBHOST
kalitesiyle özelliþinin
keyfini çkarabilirsiniz.
kullanlmas
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan
ışıTıgibi
olup
USBHOST özelliþinin kullanlmas
1. USB cihazn birimin önündeki USB baþlant noktasna takn.
olmadıTını kontrol ediniz.
R\QDW×PK×]×QGDQIDUNO×RODELOLU
$UDPDPRGXHVQDV×QGDVHVGX\XOPD]
&'+DULo
16
1. USB cihazn birimin önündeki USB baþlant
noktasna
takn.
2. USB
bölümlenmesi
varsa, USB’den bir bölümlemeyi seçmek için __/__
2. USB bölümlenmesi varsa, USB’den bir bölümlemeyi
seçmek
düþmesine
basn, için
daha__/__
sonra OK düþmesine basn.
düþmesine basn, daha sonra OK düþmesine basn.
Not • Görüntü ekrannda “USB” görünür.
3
Not • Görüntü ekrannda “USB” görünür.
• USB MENU (USB Menüsü) ekran televizyon ekrannda görünür ve
• USB MENU (USB Menüsü) ekran televizyon
ekrannda
ve
kaydedilen
dosyagörünür
oynatlr.
kaydedilen dosya oynatlr.
3. USB içinde bir dosya seçmek için __/__ veya __/_ düþmelerine basn.
3. USB içinde bir dosya seçmek için __/__ veyaDosyay
__/_ düþmelerine
açmak içinbasn.
OK düþmesine basn.
Dosyay açmak için OK düþmesine basn. Güvenli USB Çkarma.
Güvenli USB Çkarma.
USB cihaznda saklanan belleþe zarar gelmesini önlemek için, USB cihazn
USB cihaznda saklanan belleþe zarar gelmesini
önlemekönce
için,güvenli
USB cihazn
ayrmadan
çkarma iĩlemi yapn.
ayrmadan önce güvenli çkarma iĩlemi yapn.- STOP ( ) (Durdur) düþmesine basn.
- STOP ( ) (Durdur) düþmesine basn.
-USB Kablosunu Çkarn
-USB Kablosunu Çkarn
5. ćleri/Geri Atlama
5. ćleri/Geri Atlama
Oynatma srasnda (/) düþmesine basn.
Oynatma srasnda (/) düþmesine basn.
•Birden fazla dosya varsa, düþmeye bastþnzda bir sonraki dosya seçilir.
•Birden fazla dosya varsa, düþmeye bastþnzda
bir sonraki
dosyavarsa,
seçilir.düþmesine bastþnzda bir önceki dosya seçilir.
•Birden
fazla dosya
bir önceki dosya seçilir.
•Birden fazla dosya varsa, düþmesine bastþnzda
Hzl oynatma
Hzl oynatma
Diski daha yüksek bir hzda oynatmak için oynatma srasnda (/) düþmesine basn.
Diski daha yüksek bir hzda oynatmak için oynatma
srasnda
(/) düþmesineoynatma
basn. hz aĩaþdaki ĩekilde artacaktr: 2x
•Düþmelere
her bastþnzda,
•Düþmelere her bastþnzda, oynatma hz aĩaþdaki
•4x •8x.ĩekilde artacaktr: 2x
15
Disk ve Başlk Menüsünün
Kullanm
Disk Menüsünün Kullanm
1. Bir DVD diski oynatrken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basn.
Fonksiyon
Menüsünün
Oynatm
Tekrarlama
Kullanm
Mevcut parçay, bölümü, başlð, seçilmiş bir bölgeyi
Fonksiyon Menüsünün Kullanm
(A-B) ya da diskin tamamn tekrarlayabilirsiniz.
(DVD/VCD)
2. Disc Menu'yü seçmek için π/† tuşlarna basn, ardndan,
® tuşuna ya da ENTER düðmesine basn.
Press
Press ENTER
ENTER key
key
for
for Disc
Disc Menu
Menu
1. Function'
Uzaktan kumanda
REPEATbasn,
tuşunaardndan
basn. ®
2.
seçmeküzerindeki
için π/† tuşlarna
Tekrarlama
görünecektir.
ENTER'a
basn.
tuşuna
ya daekran
Info (Baknz
Sayfa
17) seçmek için √/® tuşuna
2. -Bölüm,
Başlk ya
da A-B'yi,
-basn,
Zoomardndan
(Baknz Sayfa
22)düðmesine basn.
ENTER
Bookmark
(Baknz
Sayfa
21 başlk
to 22) olarak tekrarlar. VCD
-- DVD
oynatm
bölüm
ya da
- oynatm
Repeat (Baknz
18 toolarak
19) tekrarlar.
disk yaSayfa
da parça
- EZ View (Baknz Sayfa 19 to 20)
- Chapter (Bölüm) ( ): oynayan bölümü tekrar eder.
- Angle (Baknz Sayfa 21)
- Title (Başlk)( ): oynayan başlð tekrar eder.
eder.
- Disc (Disk) ( ): oynayan diski tekrarInfo
tekrar eder.
- Track (Parça) ( ): oynayan parçayZoom
Bookmark
- A-B: disk üzerinde seçmiş olduğunuzRepeat
segmenti tekrar
EZ View
eder.
Angle
DVD
T
Enter
Return
Menu
Not
- Diske baðl olarak, Disk Menüsü çalşmayabilir.
- Uzaktan kumandann üzerindeki DISC MENU
tuşuna basarak da Disk Menüsünü kullanabilirsiniz.
- VCD 2.0'de DISC MENU tuşuna basarak
"Menu Off" konumunu seçin.
Enter
Off
01
Menu
ENTER REPEAT
3. Beş fonksiyondan birisini seçmek için π/† tuşuna
basn. Ardndan fonksiyona erişmek için ® tuşuna ya
VCD
da ENTER'a basn.
Bu fonksiyonlara uzaktan kumanda
üzerindeki
ilgili
Off
01
01 A - B
tuşlar kullanarak doğrudan da ulaşabilirsiniz.
T
Başlk Menüsünün Kullanm
Return
01 A - B
T
ENTER REPEAT
D
A-B Tekrarlama Fonksiyonunun Kullanm
1. Bir DVD diski oynatrken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basn.
1. Uzaktan kumandaTekrarlama
üzerinde REPEAT tuşuna basn.
Oynatm
2. Title Menu'yü seçmek için π/† tuşlarna basn, ardndan
® tuşuna ya da ENTER düðmesine basn.
2. A-B'yi seçmek için √/® tuşlarna basn.
Mevcut
parçay,
bölümü,
başlð,
seçilmiş
bir bölgeyi
3. Tekrar
oynatmn
başlamasn
istediğiniz
noktada
(A-B)ENTER
ya da tuşuna
diskin basn
tamamn
otomatik olarak
(A). B tekrarlayabilirsiniz.
işaretlenecektir.
Bir
DVD/VCD
4. Tekrar
oynatmn Oynatrken
durmasn istediğiniz noktada
Press ENTER key
Press
for
TitleENTER
Menu key
for Title Menu
Enter
Return
1. Uzaktan
kumanda
ENTER
tuşunaüzerindeki
basn (B).REPEAT tuşuna basn.
Tekrarlama
görünecektir.
- Normalekran
oynatma
geri dönmek için CLEAR tuşuna
basn.
2. Bölüm,
Başlk ya da A-B'yi, seçmek için √/® tuşuna
Menu
Not
- Diske baðl olarak, Başlk Menüsü çalşmayabilir.
- Başlk Menüsü sadece diskte en az iki başlk
var ise görüntülenir.
düðmesine
basn.REPEAT tuşuna
3. basn,
Normalardndan
oynatmaENTER
geri dönmek
için tekrar
- basn,
DVD oynatm
ya da basarak
başlk olarak
tekrarlar.
ardndan bölüm
√/®tuşuna
Off'u seçin
ve VCD
oynatmdüðmesine
disk ya dabasn.
parça olarak tekrarlar.
ENTER
DVD bölümü tekrar eder.
- Chapter (Bölüm) ( ): oynayan
Off tekrar
01
01
A-B
eder.
- Title (Başlk)( ): oynayan başlð
- Disc (Disk) ( ): oynayan diski tekrar eder.
- Track (Parça) ( ): oynayan parçay tekrar eder.
- A-B: disk üzerinde seçmiş olduğunuz
segmenti tekrar
VCD
eder.
Off
01
01 A - B
DVD
ENTER REPEAT
T
T
Off
ENTER REPEAT
D
T
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
18
16
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
Türkçe
Bir
DVD/VCD
1. Oynatma
esnasnda, Oynatrken
MENU tuşuna basn.
1. Uzaktan kumanda üzerinde REPEAT tuşuna basın.
- A-B REPEAT
REPEAT
B
A9
F
\L
G
H6
@
D
C
CD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
2. A-B'yi seçmek için √/® tuşlarına basın.
B
M
\
>G
C
X
:
<
8
L
@
F
6
9
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
3. Tekrar oynatımın başlamasını istediğiniz noktada
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
:
J
>M
AB
F
L
\
G
6
H
@
D
C
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
ENTER tuşuna basın (A). B otomatik olarak
üDUHWOHQHFHNWLU
- Diske
başlı
başl olarak, Tekrarlama fonksiyonu
işaretlenecektir.
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
çalışmayabilir.
çalşmayabilir.
4. Tekrar oynatımın durmasını istediğiniz noktada
(17(5WXüXQDEDV×Q%
- VCD
2.0 oynatırken
oynatrken sadece Menü Kapalı
Kapal (Off)
Aksesuarlar
ENTER tuşuna basın (B).
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
modunda
ise bu fonksiyon çalışır.
çalşr.
- Normal oynatıma geri dönmek için CLEAR tuşuna
EDV×Q
basın.
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
3. Normal oynatıma geri dönmek için tekrar REPEAT tuşuna
basın, ardından √/®tuşuna
basarak Off'u seçin ve
Oynatımı
Yavaşlatma
ENTER düTmesine basın.
Bu özellik, spor, dans, çalınan
DVD müzik aletleri gibi
Görüntü
Önlemler
. . . . . . . Oranının
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ayarlanması (EZ View)
Kurulum
*|UQW2UDQ×Q×.XOODQDUDN
Genel Özellikler
. . . . . . Kullanarak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Görüntü
Oranını
Oynatma
(DVD)
Disk Tipi ve Karakteristikleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tanımlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
EZ VIEW tuşuna basın.
Uzaktan Kumanda Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
- Tuşa tekrar tekrar basıldışı zaman, ekran boyutu
Ekran
Fonksiyonunun
Slantılar Kullanımı
Ba
içeriTe sahip sahneleri yavaş çekimde
Off
01
01tekrar
A-B
değişir.
Disk -Bir
ve
Başlık
BaTlantı
Seçmek
.Kullanımı
. . .menüsündeki
. . . . .. .. .. .. ..ekran
.. .. .. ..ayarlarına
.. . . . . .9
oynatmanıza izin verir. Böylece, bunları daha
Ekran
zoomMenüsünün
modu
Ekran. Ayar
Uzaktan
Uzaktanyapabilirsiniz.
Kumanda
yakından izleyerek üzerinde çalışma
Fonksiyon
Menüsünün
Temel
Fonksiyonlar
başlı olarak
değişiklikKullanımı
gösterebilir.
Kumanda
-Bir
EZDiskin
VIEW
tuşunun
doğru sağlamak
Oynatılması
. . . . . .için,
. . .ekran
. . . . ayarları
. . . . . . . .16
Disk
Tipi ve
Karakteristikleri
. .5
VCD Pilleri (AAA Tipi)
Bir DVD Oynatırken
menüsünde
doğru ekran
oranını
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . ayarlamanız
. . . . . .Kullanımı
. . .gerekir.
. . . . . . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
Off
01
01 A - B
27 ve 28.
(27.
29. sayfalara bakınız)
Ekran
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
) tuşuna basın.
1. Oynatım esnasında, PLAY/PAUSE (
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.17
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Kullanımı
2. PAUSE ya da STEP modunda iken normal oynatım hızının
WIDE SCREEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı Tekrarlama
Fonksiyon
Menüsünün. Kullanımı
1/8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için SEARCH ( /
Yavaşlatma.
.19
Disk ve Başlık
Menüsünün
18
Not) tuşuna basın ve basılı tutun.
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
İleri Fonksiyonlar
Oynatımı
Yavaşlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
- A-B
REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
Kullanım
HDMI
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Kullanım Video/Audio Video/Audio
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
İleri
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
Kablosu
Kılavuzu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
. . . . . . . . . (EZ
Ses
IçinTV
Dil
Seçimi
16:9
Kullanıyorsanız
- Diske başlı olarak, Tekrarlama fonksiyonu
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Dil Seçimi.
çalışmayabilir.
Pillerin
Anlık
Oynatım/Atlama
- VCD 2.0Uzaktan
oynatırkenKumandaya
sadece Menü Kapalı (Off)
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
. . . . . . . . . . . . . . .21
16:9 Tekrar
formatındaki
diskler için Fonksiyonunun
Yerleştirilmesi
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
modunda ise bu fonksiyon çalışır.
- WIDE
SCREEN
Anlık
Tekrar
1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasının
DVD
içeriTini
16:9
oranında
gösterir.
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı . . . . . . . .
kapaTını kaldırın.
- SCREEN
FIT
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir. 2.35:1 ekran oranına
2. İki adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Oynatımı
Yavaşlatma
sahip bir disk oynattıTınızda, ekranın üst ve altındaki siyah
(+ ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Menüsü
. gözükmeyecektir.
. .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . . . Resim,
.22
. . . . olarak
.Için
. . . Klip
.gerilmiş
. . . . . .21
Altyazı
Için
. . . . .Audio
.20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
bantlar
dikey
3. Pil yuvasının kapaTını tekrar yerine yerleştirin.
Bu özellik, spor, dans, çalınan müzik aletleri gibi
Klasör
Seçimi
. . . . .siyah
. . . .bantlar
. . . . . .21
Menüsü
. . . . . (Diskin
. . . . . tipine
. . . . baTlı
. . . .olarak,
.22
görünecektir.
içeriTe sahip sahneleri yavaş çekimde tekrar
tamamen
kaybolmayabilir.)
MP3/WMA/CD
.23
.Audio
. . . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Klasör
Seçimi
oynatmanıza izin verir. Böylece, bunları daha
ZOOM
FIT
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD Audio Çalma
Ekranın
üstü, altı,
saşı ve solu kesilir ve ekranın merkez.24
yakından izleyerek üzerinde çalışma yapabilirsiniz.
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
MP3/WMA/CD
Audio
MPEG4
Oynatım
. . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
merkez kısmı genişler.
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
Bir DVD Oynatırken
4:3 formatındaki diskler için
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
- Normal Wide
) tuşuna basın.
1. Oynatım esnasında, PLAY/PAUSE (
. . . . .yatay
. . . .olarak
. . .26
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . .Resim,
.25
Ayar
Menüsünün
DVD
içeriTini 16:9Kullanımı
oranında gösterir.
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
2. PAUSE ya da STEP modunda iken normal oynatım hızının
Dil
Ayarlanması.
gerilmiX
görünecektir.
Uzaktan
kumanda
1/8, 1/4 ve 1/2'si
olarak seçimdüzgün
yapmak için SEARCH ( /
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
- SCREEN
FIT
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
çalışmıyorsa
Ekranın
üst
ve
alt
kısımları
kesilir
ve
tam
ekran
görünür.
) tuşuna basın ve basılı tutun.
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
. . . . . . . . . . . .27
.29
Disk veSeçeneklerinin
Başlık Menüsünün
Kullanımı
.18
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
.27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
- ZOOM FIT
.29
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.20
Başvuru
Ekranın üstü, altı, saTı ve solu kesilir ve ekranın merkez
- Pillerin akıp akmadışını kontrol ediniz.
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım
.31
kısmı Yükseltme
genişler.
- Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
- Vertical
Fit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Arıza
Giderme
engellenmediğini kontrol ediniz.
4:3 oranlı
bir DVD,
. .16:9
. . . TV'de
. . . . .oynatıldıTı
. . . . . . .zaman,
. . . . . . . . .33
Teknik
Özellikler
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
resmin yatay olarak gerilmiş görünmesini önlemek için,
olmadıTını kontrol ediniz.
ekranın saTında ve solunda siyah bantlar ortaya çıkacaktır.
ENTER REPEAT
T
T
D
ENTER REPEAT
EZ VIEW
18
19
3
17
T
Türkçe
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
A-B
NotTekrarlama Fonksiyonunun Kullanımı
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
16:9 formatndaki diskler için
- 4:3 Letter Box
DVD içeriğini 16:9 orannda gösterir.
Ekrann üstünde ve altnda siyah bantlar görünecektir
- 4:3 Pan&Scan
Ekrann sağ ve sol ksmlar kesilir ve 16:9 formatndaki
ekrann merkezi ksm gösterilir.
- SCREEN FIT
Ekrann üst ve alt ksmlar kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekrann üstü, alt, sağ ve solu kesilir ve-ekrann merkez
ksm genişler.
4:3 formatndaki diskler için
- Normal Screen
DVD içeriğini 4:3 ekran formatnda gösterir.
- SCREEN FIT
Ekrann üst ve alt ksmlar kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekrann üstü, alt, sağ ve solu kesilir ve-ekrann merkez
ksm genişler.
Not
Diskin tipine bağl olarak, bu işlev farkl şekilde
çalþabilir.
Ses Için Dil Seçimi
Not
- Bu fonksiyon diske kodlanmþ ses dili
seçeneklerine bağldr ve çalþmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 8 adet dil seçeneği
içerir.
- Bir diski her oynattğnzda ayn ses dilinin gelmesi için;
Sayfa 26 deki “Ses Dilinin Kullanm” bölümüne
baknz.
Altyaz Için Dil Seçimi
SUBTITLE (ALTYAZI) tuşu ile istediğiniz
altyaz dilini hzl ve kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
SUBTITLE Tuşunun Kullanm (DVD/
MPEG4)
1. SUBTITLE tuşuna basn. Tuşa her bastğnzda
altyaz seçeneğiniz değişecektir.
Altyaz dilleri ksaltmalarla
DVD
gösterimektedir.
Off
DivX diske baðlý olarak
harici altyazý seçeneði
görünecektir.
AUDIO (SES) tuşu ile istediğiniz ses dilini hzl ve
kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
AUDIO Tuşunun Kullanm (DVD/
VCD/MPEG4)
1. AUDIO tuşuna basn. Tuşa her bastğnzda ses
seçeneğiniz değişecektir.
Her bir dil ksaltmalarla
DVD
ifade edilir.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
VCD çalarken,
Stereo, Left ya da Right
arasndan seçim yapabilirsiniz.
MPEG4 üzerinde
istediğiniz sesi seçmek
için √/® tuşuna basn,
ardndan ENTER
düğmesine basn.
AUDIO
VCD
Stereo
AUDIO
MPEG4
)#
2. AUDIO ikonunu için, CANCEL ya da RETURN tuşuna
basn.
20
18
SUBTITLE
MPEG4
'D1C8C;4'4;42C8>=
GC4A=0;'D1C8C;4#55
A403<4(,(
">=BC0=30A35>=CB0A4=>CBD??>AC43
=C4A
SUBTITLE tuşuna basn.
Tuşa her bastğnzda
altyaz seçeneğiniz
değişecektir.
&4CDA=
!4=D
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. SUBTITLE ikonunu silmek için, CANCEL ya da
RETURN tuşuna basn.
Not
- DVD'lere bağl olarak, istediğiniz altyazy
Disk Menüsünde değiştirebilirsiniz.
DISC MENU tuşuna basnz.
- Bu fonksiyon diske kodlanmþ altyaz seçeneklerine bağldr ve çalþmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 32 adet altyaz dili
seçeneği içerir.
- Bir DVD'yi her oynattğnzda ayn altyaz
dilinin gelmesi için;
Sayfa 26'daki “Altyaz Dilinin Kullanm” bölümüne
baknz.
19
Türkçe
4:3 TV Kullanyorsanz
tuşuna ya seçmek
da ENTER
basn.
π/† tuþlarna
basn, ardndan ®
2. Function'
için düğmesine
π/†
2.
Function'
seçmek
için
tuşuna
1. Oynatm
esnasnda
kumanda
üzerindeki
BOOKMARK
tuşuna
basn.
π/† tuþlarna
tuþlarna basn,
basn, ardndan
ardndan ®
®
2. BOOKMARK
Function'
seçmek
içinbasn.
π/† uzaktan
tuþlarna
basn, ardndan
ardndan
3. tuşuna
Bookmark'
seçmek
için
ENTER
düğmesine
basn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
tuþlarna
basn, ardndan ®
mek
için π/†
ENTER
düğmesine
basn.
π/†
tuþlarna
3.
Bookmark'
tuşuna ya
ya da
daseçmek
ENTERiçin
düğmesine
basn.basn,
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
da
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
tuşuna
basn.
π/†basn.
tuþlarna
basn, ardndan ®
2. BOOKMARK
Function'
seçmek
için
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
da
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
Bookmark'
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
ENTERiçin
düğmesine
basn. basn, ardndan3.
π/† tuþlarna
eçmek
® tuşuna ya
da ENTER
düğmesine
tuþlarnabasn.
basn, ardndan
3. Bookmark'
seçmek
için π/†
DVD
basn.
DVD
π/† tuþlarna
basn, ardndan ® tuşuna
2. Function'
için düğmesine
basn.
tuşunaENTER
yaseçmek
da ENTER
ENTER düğmesine
düğmesine
basn.
tuşuna ya
ya da
da ENTER
tuþlarnabasn.
basn, ardndan ®
çmek
için π/†
da ENTER
düğmesine
® tuşuna
tuşuna ya
ya da
da ENTER düğmesine
düğmesine basn.
basn.
DVD
Info
DVD
basn.
tuşuna ya da ENTER düğmesine
Info
DVD
Bookmark
da ENTER düğmesine basn.
Info
,QIR
Zoom
=RRP
Info
,QIR
Bookmark
%RRNPDUN
Zoom
=RRP
Repeat
5HSHDW
Bookmark
%RRNPDUN
EZ View
(=9LHZ
Repeat
5HSHDW
Angle
EZ View
(=9LHZ
Enter
Angle
Info
,QIR
Info
DVD
Info
,QIR
Zoom
=RRP
Zoom Shortcut Bookmark
Info
Zoom
Info
=RRP
,QIR
Info
Bookmark
,QIR
Info
,QIR
%RRNPDUN
Bookmark Bookmark
Zoom
Bookmark
Zoom
%RRNPDUN
=RRP
Zoom
RepeatShortcut Zoom
=RRP
=RRP
5HSHDW
Repeat
Bookmark
Repeat
Bookmark
5HSHDW
%RRNPDUN
Bookmark
EZVCD
View
Bookmark
%RRNPDUN
%RRNPDUN
(=9LHZ
EZ
View
Repeat
EZ View
Repeat
(=9LHZ
5HSHDW
Repeat
Angle
Repeat
5HSHDW
5HSHDW
VCD
Angle
EZ
View
Angle
EZ
View
(=9LHZ
EZ
View
EZ View
(=9LHZ
Enter
Return
Shortcut
BookmarkMenu
(=9LHZ
Angle
Enter
Return
Menu
Angle
Enter
Angle
Angle
Return
yý seçmek için √/® düðmelerine veya
ýndadaki
seçmeknumara
için √/®
düðmelerine
tuþlarýna
basýn. veya
ndadaki numara tuþlarýna basýn.
Enter
Return
Zoom
Bookmark
Enter
Enter
Bookmark
Shortcut
Shortcut Bookmark
Shortcut Bookmark
Enter
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Zoom
Info
Info
Info
Bookmark
Bookmark
Zoom
Zoom
Zoom
Repeat
VCD
Repeat
Bookmark
Bookmark
VCD
Bookmark
EZ View
EZ View
Repeat
Repeat
VCD
Repeat
Angle
VCDShortcut Bookmark
Angle
EZ
View
EZ
View
EZ View
Shortcut Bookmark
Enter
Angle
Angle
Enter
Angle
Shortcut Bookmark
Enter
Enter
Return
Return
Enter
Enter
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Böylece onlar
onlar
daha sonraki
sonraki
birverir.
zamanda kolaylkla
kolaylkla
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
Bu
özellik
DVD
ya da
VCD'nin
Off modunda)
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin (Menu
verir.
Böylece
daha
bir
zamanda
r fonksiyonunu
sahne için çoklu
aç içeriyorsa, ANGLE
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
bulabilirsiniz.
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izinbirverir.
Böylece
onlar
daha
sonraki
zamanda
kolaylkla
bulabilirsiniz.
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
uşunun Kullanm (DVD)ANGLE
Eğer disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda kolaylkla
Tuşunun
Kullanm
Iþaretleme (Bookmark)
(Bookmark)
bulabilirsiniz.
Böylece
onlar daha
sonraki
bir (DVD)
zamanda
bulabilirsiniz.
Iþaretleme
bulabilirsiniz.
ANGLE
görüntülenecektir.
Eğer
disk
çoklu
içeriyorsa,
uşunun
Kullanm
lu kamera açs
içeriyorsa,(DVD)
ekranda
ANGLE
görüntülenecektir.
Eğer
diskbulabilirsiniz.
çoklu kamera
kamera açs
açs
içeriyorsa, ekranda
ekranda
Fonksiyonunun
Kullanm
Iþaretleme
(Bookmark)
Iþaretleme
(Bookmark)
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Fonksiyonunun
Kullanm (DVD/
(DVD/
Iþaretleme
(Bookmark)
ANGLE
görüntülenecektir.
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
u kamera açs içeriyorsa, ekrandaANGLE görüntülenecektir.
ntülenecektir.
VCD)
Kullanm
(DVD/
Iþaretleme
(Bookmark)
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/ Fonksiyonunun
MENU
tuşuna
basn.
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
VCD)
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
snda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
MENU tuşuna
basn.uzaktan kumanda üzerindeki
tülenecektir.
1. Oynatm
esnasnda
1.
VCD)
Fonksiyonunun
Kullanm
VCD)
1. Oynatm
Oynatm esnasnda
esnasnda uzaktan
uzaktan kumanda
kumanda üzerindeki
üzerindeki
π/† tuþlarna
tuþlarna
basn, ardndan
ardndan(DVD/
®
2. MENU
Function'
seçmek
için π/†
basn.
VCD)
uzaktan kumanda üzerindeki
asnda
basn.
basn,
®
2.
Function'
seçmek
için
MENU tuşuna
tuşuna
basn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
1.
esnasnda
1. seçmek
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
BOOKMARK
tuşunauzaktan
basn. kumanda
tuşuna VCD)
ya
da ENTER
düğmesine
basn.
π/† tuþlarna
basn,
ardndan
®
için
1. Oynatm
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda üzerindeki
üzerindeki
basn.
®Function'
mek
için π/† tuþlarna basn, ardndan 2.
Menu
Menu
Kamera
Kamera Açsnn
şaretleme
aretlemeIş
Fonksiyonunun
aretleme Fonksiyonunun
Kamera Açsnn
Açsnn
IIIş
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Açsnn
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
şaretleme Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
4. Kamera
Ýstediðiniz açýyý
açýyý seçmek
seçmek
için √/®
√/® düðmelerine
düðmelerine veya
veya
4.
Ýstediðiniz
için
Değiştirilmesi
Değiştirilmesi
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Kullanm
Kullanm
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Değiştirilmesi
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Kullanm
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
uzaktan
tuþlarýna
basýn.
4.
Ýstediðiniz
açýyý
için
düðmelerine
uzaktan kumandadaki
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn. veya
Kullanm
4. Değiştirilmesi
Ýstediðiniz
açýyý seçmek
seçmeknumara
için √/®
√/®
düðmelerine
veya
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Enter
Enter
Enter
Menu
Menu
ShortcutReturn
Return
Enter
Return
Menu
BookmarkMenu
Return
Enter
Menu
Shortcut
Shortcut
Menu
Bookmark
Bookmark
Enter
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Return
Enter
Enter
Enter
Menu
Menu
Menu
Menu
"
"
"
"
"
"
"
Shortcut
Shortcut
Enter
Enter
Shortcut
Enter
Shortcut
Shortcut
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
Shortcut
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Bu
özellik DVD
DVD ya
ya Bu
da VCD'nin
VCD'nin
özellik DVD
(Menu
ya da
OffVCD'nin
modunda)
(Menu Off modunda)
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
DVD,
belirli
bir
DVD,
için
çoklu
bir
aç
içeriyorsa,
için çoklu aç içeriyorsa,
Bu
özellik
da
(Menu
Off
modunda)
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
DVD,
belirli
bir sahne
sahne
içinbelirli
çoklu
açsahne
içeriyorsa,
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Bu
özellik DVD ya bölümlerini
da VCD'nin işaretlemenize
(Menu
Off modunda)
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
ANGLE
(AÇI)
kullanabilirsiniz.
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
izin verir.
ANGLE (AÇI) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
bölümlerini işaretlemenize
işaretlemenize izin
izin verir.
verir.
ANGLE (AÇI) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
Böylece
onlar
dahaBöylece
sonraki
onlar
birverir.
zamanda
daha
sonraki
kolaylkla
bir zamanda kolaylkla
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
ANGLE
ANGLE
Kullanm
Tuşunun
(DVD)
Kullanm
(DVD)
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
Böylece
onlar
dahabulabilirsiniz.
sonraki
bir
zamanda kolaylkla
ANGLE Tuşunun
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
bulabilirsiniz.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
bulabilirsiniz.
1RW
Eğer
disk
çoklu
kamera
Eğer
açs
disk
çoklu
içeriyorsa,
kamera
ekranda
açs
içeriyorsa,
ekranda
ENTER
basn.
Bir
3
işaretlenebilir.
4.
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
bulabilirsiniz.
Eğer
kamera
açs içeriyorsa,
ekranda
1RW disk4.çoklu
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye eriştiğinizde
ENTER tuşuna
tuşuna
basn.
Bir seferde
seferde
3 sahne
sahne
işaretlenebilir.
Iþaretleme
(Bookmark)
Iþaretleme
(Bookmark)
4. Iþaretlemek
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
Eğer
diskgörüntülenecektir.
çoklu kamera
açs
içeriyorsa, ekranda
Iþaretleme
(Bookmark)
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Önlemler
. . . . .basn.
. . . . Bir
. . .seferde
. . . . .3. sahne
. . . . .işaretlenebilir.
. . . . . . . . . .2
1RW
ANGLE
ANGLE
görüntülenecektir.
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
ENTER
tuşuna
Aksesuarlar
Iþaretleme
(Bookmark)
ANGLE
görüntülenecektir.
4. Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
ENTER tuşuna
basn.
Bir seferde
3 sahne işaretlenebilir.
1RW
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
(DVD/
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
ANGLE
görüntülenecektir.
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
Başlamadan
Önce
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .Kullanm
. . . . . .3
Oynatm
esnasnda
1.
uzaktan
Oynatm
kumanda
esnasnda
üzerindeki
uzaktan
kumanda
üzerindeki
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
VDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX 1.
1.(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Oynatm esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
(DVD/
Fonksiyonunun
Kullanm
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
VCD)
VCD)
1.|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
VCD)
MENU
tuşuna
basn.
MENU
tuşuna
basn.
Kurulum
ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
AC
IN Kablosu,
TV Menüsü, (Yalnzca DVD-F1080
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
için)
DGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX 1. |]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
MENU
tuşuna basn.
VCD) esnasnda 1.
1.
uzaktan
Oynatm
kumanda
esnasnda
üzerindeki
uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basn.
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
1. Oynatm
Oynatm
esnasnda
π/†
basn,
π/†
tuþlarna
®
basn,
ardndan
®
Function'
2. Function'
seçmek
için ardndan
HOOLùHVDKLSWLU
osu, TV Menüsü, (Yalnzca DVD-F1080
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Genel
Özellikler
. .uzaktan
. . . . . kumanda
. . . . . . .üzerindeki
. . . . . . . . . . . . .4
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
π/† tuþlarna
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.için)
Function' seçmek
seçmek için
için
2.2.
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
BOOKMARK tuşuna
tuşuna basn.
basn.
BOOKMARK tuşuna
basn.
Function'
π/†
tuþlarna
basn, düğmesine
ardndan ®basn.
2.'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
seçmek
içindüğmesine
Not
×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
BOOKMARK
OOLùHVDKLSWLU
tuşuna
ya
da
ENTER
tuşuna
ya
da
basn.
ENTER
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Not
Disk
Tipi ve Karakteristikleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
tuşuna
da ENTER
düğmesinealt
basn.
BOOKMARK
tuşuna
- ya
kumandann
ksmnda bulunan pil kapaþn
açn.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
π/† tuþlarna
basn, ardndan ®
®
2.
seçmek
için
2.basn.
Function'
seçmek
için
Bookmark'
tuşuna
ya Uzaktan
da
ENTER
düğmesine
basn.
--Function'
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Not
RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
π/†
tuþlarna
basn,
2.
Function'
seçmek
için
Not
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
seçmek
3.
için
Bookmark'
seçmek
için
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Not
. . . . .için
. . π/†
. . . . tuþlarna
. . . . . . basn,
. . . . .ardndan
. . . . . Menü
.®
. . .6
Tanımlama
tuþlarna basn, ardndan
3. Bookmark'
seçmek
için π/†
Anlk
Tekrar
Oynatm/
zaktan kumandann alt ksmnda bulunan
pil kapaþn
açn.
ardndan
®
2. Function'
seçmek
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Pili
takn2.0
(CR2025)
ENTER
düğmesine
basn.
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
daoynatrken,
tuşuna
ya
da
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3. Bookmark'
seçmek
için®
--tuşuna
VCD
2.0
bu
fonksiyon
sadece
Menü
VCD
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
ENTER
düğmesine
basn.
ya
da
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
Not
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
tuşuna
ya
da
basn.
ENTER
düğmesine
basn.
VCD ya
2.0
bu
® tuşuna yaTekrar
da Fonksiyonunun
ENTER düğmesine
basn.
Anlk
Oynatm/
.iken
. .fonksiyon
. .çalğr.
. . .(Bookmark)
. . .sadece
. . . . . . Menü
. . . .8
Uzaktan
Kumanda
Turu
ENTER
düğmesine
basn.
daoynatrken,
Tekrar
Oynatm/
DVD
Atlama
ili takn (CR2025)
--tuşuna
Diske
olarak,
Iþaretleme
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Kapal
(Off)
® tuşuna- ya
da Fonksiyonunun
ENTER
düğmesine
basn.
DVD
Atlama
Kapal
modunda
iken
çalğr. sadece Menü
Diske bağl
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark) DVD
VCD
2.0(Off)
oynatrken,
bu
fonksiyon
Kapal
(Off) modunda
modunda
iken
çalğr.
DVD
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
S
Ba
lantılar
Tekrar
Oynatm/
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Atlama
Fonksiyonunun
Info
Info
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
a Fonksiyonunun
-Kapal
Diske
bağl
olarak, Iþaretleme
(Bookmark)
Kullanm
fonksiyonu
Info
(Off) modunda
iken çalğr.
Fonksiyonunun
3. Atlama
AC IN Jak
- Diske
bağl çalğmayabilir.
olarak, Iþaretleme (Bookmark)
Bookmark
Bookmark
Kullanm
Info
Info
Info ve BaTlantı
Disk
Başlık Menüsünün
. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .9 Zoom
Zoom
Seçmek
. .Kullanımı
. . . . . . . .. ..Bookmark
.Zoom
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Info
,QIR
,QIR Bir
fonksiyonu
çalğmayabilir.
am
Fonksiyonunun
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
Kullanm
Bookmark
,QIR
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Bookmark
Bookmark
Zoom
Zoom
Zoom
Info için AC IN kablosunu
Kullanm
-Uzaktan
Bu jak elektrik prizine baþlamak
(pakete dahildir) kullann.
Bookmark
Uzaktan
Kumanda
Zoom
=RRP
=RRP
,QIR
Iþaretlenmiğ
Bir
=RRP
Anlk Tekrar
Oynatm
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
Repeat
Repeat
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Bookmark
Bookmark
Bookmark
Zoom
Iþaretlenmiğ
Bir Sahnenin
Sahnenin
Tekrar
Oynatm
m
Repeat
VCD
VCD
Bookmark
%RRNPDUN
%RRNPDUN
=RRP
jak elektrik prizine baþlamak için AC 4.
INAnlk
kablosunu
(pakete
dahildir)
kullann.
VCD
%RRNPDUN
Bu
oynatcnn
Bölge
Numaras,
oynatcnn
alt
panelinde
belirtilmiĩtir.
EZ
View
EZ View
Repeat
Repeat
Repeat
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Bookmark
Kumanda
Çağrlmas
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
EZ. View
Anlk
Tekrar
Oynatm
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Repeat
VCD
5HSHDW
5HSHDW
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Bir
Diskin
Oynatılması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.5
rar Oynatm
%RRNPDUN
Pilleri
(AAA
Tipi)
Çağrlmas
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
5HSHDW
Anlk
Tekrar
Oynatm
Angle
Angle
EZ View
EZ View
EZ View
Repeat
nn Bölge Numaras,
oynatcnn
alt panelinde
belirtilmiĩtir.
Angle
EZ View
(=9LHZ
(=9LHZ
5HSHDW
BirDVD
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu fonksiyonu
fonksiyonu
kullanarak
Kullanm
(DVD)
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
nunun
Kullanm
(DVD)
Çağrlmas
Bookmark
Bookmark
(=9LHZ
5.Fonksiyonunun
Oynatc
oynatma veya
durdurma
modundaysa
ya
da
oynatcda
disk
takl
deþilse
VIDEO
SEL.
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Çağrlmas
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
kullanarak
rar
Oynatm
19
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Angle
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . .Bookmark
.Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16 aynýdýr.
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
Angle
Angle
EZ View
Çağrlmas
Angle
(=9LHZ
Bookmark
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
√/®
tuşuna
basn.
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
Angle
nunun
(DVD)
açrdğnzda,
budurdurma
fonksiyonu
kullanarak
c oynatmaKullanm
veya
modundaysa
ya
da
oynatcda
disk
takl
deþilse
VIDEO
SEL.
1~3.
Ilk 1-3düþmesine
adm sayfabasarsanz,
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ileFonksiyonunun
aynýdýr.
Çağrlmas
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
4. -Iþaretlenmiþ
birsayfa
sahneyi
seçmek
için
(VćDEO
SEÇćMć)
Videokullanarak
Çkĩ
modu
aĩaþdaki
srayla
deþiĩir:
I-SCAN
1~3.
Ilk
1-3
adm
21'deki
aynýdýr.
. . Ýþlevinin
. . .tuşuna
. . . Kullanýmý"
. .basn.
. . .17
Ekran
Kullanımı
Bir
Diskin
Oynatılması
. . "Ýþaretleme
. .Æ. .P-SCAN
. . √/®
.16 ile aynýdýr.
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
çrdğnzda,
bubasarsanz,
fonksiyonu
kullanarak
eyebilirsiniz.
1~3.
Ilk seçmek
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
4.açy
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
içinP-SCAN
√/®
tuşuna
basn.
ÇćMć)
düþmesine
Video
Çkĩ
modu
aĩaþdaki
srayla
deþiĩir:
I-SCAN
Æ
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
. . . . tuşuna
. . . . . basn.
. . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
4.
-Iþaretlenmiþ
birMenüsünün
sahneyi
seçmek
için √/®
√/®
tuşuna
basn.
.17
Disk
veaynýdýr.
Başlık
Kullanımı
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
4. Ýstediðiniz
için
√/®
açýyý
düðmelerine
seçmek
için
veya
√/®
düðmelerine
veya
6.4.
ćstenilen
için
uzaktan
kumandadaki
< > düþmelerine
basn.
4.
Ýstediðiniz
açýyýgeri
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
10
saniye
kadar
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
yebilirsiniz.
AY
tuşuna basn.
Mevcutkumandadaki
sahne yaklaþk<4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
√/®
tuşuna basn.
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya tuþlarýna
10
saniye4.
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
y
seçmek
için uzaktan
> Ýstediðiniz
düþmelerine
basn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .17
uzaktan
kumandadaki
numara
uzaktan
tuþlarýna
kumandadaki
basýn.
numara
basýn.
Fonksiyon
Menüsünün Kullanımı uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
baþlayacaktr.
saniye
geri
ve
tekrar
oynatmaya
AY
basn.
Mevcuttekrar
sahneoynatmaya
yaklaþk 10
gerituşuna
gidecek
ve oradan
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
baþlayacaktr.
10
saniye kadar
kadar
geri gidecek
gidecek
ve oradan
oradan
tekrar
oynatmaya
Yavaşlatma.
.19
Disk ve Başlık
Menüsünün
18
. . . . Kullanımı
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
geri gidecek ve oradan tekrar oynatmayabaþlayacaktr.
Anlk Atlama
Atlama Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
baþlayacaktr.
Anlk
İleri Fonksiyonlar
. . . . . . . . . . . .17
Oynatımı
Yavaşlatma. . . . . . . . . . .
.19
Kullanm
(DVD)
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Kullanım
Video/Audio
ama Fonksiyonunun
HDMI
Kullanm
(DVD)
Video/Audio
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
(
)) basarak
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZişaretlenmiş
View).
.19
Kullanım
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
5. Iþaretlemek
PLAY/PAUSE
tuşuna
basarak
işaretlenmiş
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10
4.
istediğiniz
4. (Iþaretlemek
sahneye
eriştiğinizde
istediğiniz
sahneye eriştiğinizde
Kullanm
(DVD)
ma
Fonksiyonunun
(DVD)
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10 saniye
saniye
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
eriştiğinizde
Kullanm
(DVD)
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
((sahneye
)) .basarak
işaretlenmiş
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
(
)
basarak
işaretlenmiş
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
sahneye
geçiþ
yapn.
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
basarak
işaretlenmiş
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
sahneyetuşuna
geçiþ yapn.
1RW ilerisine
1RW
Kablosu
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu10fonksiyonu
fonksiyonu
esnasnda
mevcut
sahnenin
Kılavuzu
ENTER
basn.
Bir
ENTER
seferde
tuşuna
3 sahne
basn.
işaretlenebilir.
Bir seferde 3 sahne işaretlenebilir.
asnda
mevcut sahnenin 10 saniyeOynatm
1RW
kadar
atlamak
istediğinizde
bu
(DVD)
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
Oynatm
mevcut
sahnenin
10 saniye
saniye
5.esnasnda
PLAY/PAUSE
tuşuna
) basarak
işaretlenmiş
sahneye
geçiþ
yapn.
1RW
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. .seferde
. . . . . 33(EZ
. sahne
. . .View).
. .işaretlenebilir.
. . . .. .. .. .. .. .19
.20
sahneye
geçiþ
yapn.(
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
kullann.
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
sahne
işaretlenebilir.
.
.
Ses
Için
Dil
Seçimi
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
sahneye
geçiþ
yapn.
esnda
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
kullann.
mevcut sahnenin 10 saniye kadar
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
ilerisine
atlamak
istediğinizde bu fonksiyonu
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
sahneye
geçiþ
yapn.
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .20
kullann.
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
Altyazı
Için
Dil Seçimi.
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
atlamak istediğinizde bu fonksiyonu
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
kullann.
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Oynatm
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
tuşuna basn.
a,ONDG×Psayfa
21'deki "Ýþaretleme
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile aynýdýr.
aynýdýr.
Pillerin
Kumandaya
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
- GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
Oynatm%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
10Uzaktan
saniye
kadar
ileri gidecektir.
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
a,ONDG×Psayfa
21'deki
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
-- Oynatm
uşuna
basn.
niye kadar
ileri gidecektir.
a,ONDG×Psayfa
21'deki
Ýþlevinin
Yerleştirilmesi
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
a,ONDG×Psayfa
21'deki "Ýþaretleme Ýþlevinin Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
.19
. . . . . "Ýþaretleme
. . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . .Kullanýmý"
. . . . .19
.21 ile
Oynatm
10 saniye
saniye kadar
kadar ileri
ileri gidecektir.
gidecektir.
.20
Görüntü
Oranının
Not 10
Anlık
Tekrar
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile aynýdýr.
aynýdýr.
Not
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Not
Not
niye kadar ileri gidecektir.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
a,ONDG×Psayfa
21'deki "Ýþaretleme
Ýþlevinin Kullanýmý"
ile aynýdýr.
1.
Uzaktan
kumandanın
pilçalþmayabilir.
yuvasının
Not
Diske
bağl
olarak,
fonksiyonlar
Not
.21
Işaretleme
Altyazı
Için. .Fonksiyonunun
Dil. Seçimi.
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kullanımı
. . . . . -. VCD
Diske
bağl
olarak, bu
buarkasındaki
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Not
Not
- VCD
VCD 2.0
2.0 .oynatrken,
oynatrken,
bu fonksiyon
fonksiyon
2.0 oynatrken,
sadece
buMenü
Menü
fonksiyon sadece Menü
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
QXPDUDV×Q×VHoLQ
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
kapaTını
kaldırın.
bu
sadece
QXPDUDV×Q×VHoLQ
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Anlk
Tekrar
Anlk
Oynatm/
Tekrar
Oynatm/
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
olarak, bu fonksiyonlar çalþmayabilir.
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Kapal (Off)
(Off) modunda
modunda
Kapal
iken(Off)
çalğr.
modunda iken .22
çalğr.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
Kapal
iken
çalğr.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
Tekrar
Oynatm/
2.IAnlk
İkiaretleme
adet¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
AAA
tipi
piliAtlama
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
QXPDUDV×Q×VHoLQ
snn
olarak,
bu fonksiyonlar çalþmayabilir.
ş
Fonksiyonunun
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için
Dil Seçimi.
.Iþaretleme
. .iken
. . bağl
. .Audio
. . .(Bookmark)
. .Için
. . . Klip
.Iþaretleme
. . . . . .20
Kapal
(Off)
modunda
çalğr.
Atlama
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
Diske
bağl
olarak,
Diske
olarak,
21
Atlama
Fonksiyonunun
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
20
(+
ve
-)
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
emin
olun.
21 (Bookmark)
QXPDUDV×Q×VHoLQ
20
Atlama
Fonksiyonunun
5.
numarasn
için
tuşuna
-Iþaret
Diske
Menüsü
. bağl
. .Dil
. . çalğmayabilir.
.olarak,
. silmek
. . . . fonksiyonu
.22
. . çalğmayabilir.
.(Bookmark)
. .Için
. . .basn.
. . . . . . .21
Altyazı
Için
Seçimi.
.Iþaretleme
. . .CANCEL
. . .Audio
.20
: O anda çalan dosyann ism
fonksiyonu
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Klip
21
esi
Kullanm
Kullanm
fonksiyonu
çalğmayabilir.
21
Kullanm
20
Kullanm
21
3.
Pil yuvasının kapaTını tekrar yerine yerleştirin.
fonksiyonu
çalğmayabilir.
20Kullanm
Klasör
Seçimi
Menüsü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
21
Bu
özellik DVD ya da
VCD'nin
(Menu Oynatm
Off modunda)
: Mevcut çalma süresi.
çin çoklu aç içeriyorsa,
Iþaretlenmiğ
Bir
Anlk
Anlk
Tekrar
MP3/WMA/CD
. .Bir
. . . .Sahnenin
. . . . .21
.23
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
. . .Iþaretlenmiğ
. .Çalma
. .Sahnenin
. . . . . . . . .
.22
Klasör
Seçimi .Audio
Anlk Tekrar
Tekrar Oynatm
Oynatm
Iþaretlenmiğ
Bir Sahnenin
nunu kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
Anlk
Tekrar
Oynatm
Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Kullanm MPEG4
(DVD)Oynatım
Çağrlmas
Çağrlmas
Fonksiyonunun Kullanm (DVD)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
Çağrlmas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD
Audio Çalma
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
: MevcutileÇalma
Modu : 4 a
Çağrlmas
Böylece
onlar
dahaBir
sonraki
birfonksiyonu
zamanda
kolaylkla
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
sahneyi
bu
fonksiyonu
kaçrdğnzda,
kullanarak
bu fonksiyonu
kullanarak
1~3.
Ilk
1-3
adm
1~3.
21'deki
Ilk 1-3
"Ýþaretleme
adm sayfa
Ýþlevinin
21'deki
Kullanýmý"
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
aynýdýr.
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
kullanarak
1~3.
Ilk
1-3
adm sayfa
sayfa
ile aynýdýr.
aynýdýr.
n Kullanm (DVD)
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24ile
MP3/WMA/CD
Audio
MPEG4
. . 21'deki
. .Çalma
. . . "Ýþaretleme
. . . . . . . . Ýþlevinin
. . . . . .Kullanýmý"
. . . . .23
Bir sahneyi
kaçrdğnzda,
buizleyebilirsiniz.
fonksiyonu kullanarak
1~3.
Ilk 1-3Oynatım
admbir
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
bulabilirsiniz.
Zoom
Fonksiyonunun
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
onu
tekrar
Bunlar
REPEAT
tuşuna ba
4.
-Iþaretlenmiþ
sahneyi
4.
-Iþaretlenmiþ
seçmek
için
bir
√/®
sahneyi
tuşuna
seçmek
basn.
için
√/®
tuşuna
basn.
onu tekrar izleyebilirsiniz.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir Oynatımı.
sahneyi
a açs içeriyorsa, ekranda
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Resim
CD'sinin
. . √/®
. . . . tuşuna
. . . . . basn.
. . . .24
MPEG4
Oynatım
. . . . .seçmek
. . . . . .için
.23
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir sahneyi
seçmek
için
√/®
tuşuna
basn.
Iþaretleme
(Bookmark)
Kullanm
INSTANT
REPLAY
tuşuna
INSTANT
basn.
REPLAY
Mevcut
sahne
tuşuna
yaklaþk
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
seçilebilir.
ktir.
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
INSTANT REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
10
10 saniye
ve
kadar
geri
tekrar
gidecek
oynatmaya
ve oradan tekrar
oynatmaya
tan kumanda üzerindeki
10 saniye
saniye kadar
kadar geri
geri gidecek
gidecek
ve oradan
oradan
tekrar
oynatmaya
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanm
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
- Off: Normal çalma.
.
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.25
VCD)
Ayar Menüsünün Kullanımı
baþlayacaktr.
baþlayacaktr.
baþlayacaktr.
(DVD/VCD)
.XOODQ×P×
- Track: Mevcut parçay
baþlayacaktr.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
/† tuþlarna basn, ardndan ®
Anlk Atlama
Atlama Anlk
Fonksiyonunun
Atlama Fonksiyonunun
Anlk
Fonksiyonunun
Uzaktan
kumanda
düzgün
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
1.
Play
ya
da Pause modunda
iken, uzakta
- Folder: Mevcut klasörü
BOOKMARK
tuşuna basn.
. .. .. .kumanda
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.
.17
ğmesine basn.
Kullanm
(DVD)
Kullanm
(DVD)
Kullanm
(DVD)
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
5.((PLAY/PAUSE
)) basarak
tuşuna
işaretlenmiş
(
) basarak işaretlenmiş
çalışmıyorsa
'9'9&'
MENU
tuşuna
basn.
üzerindeki
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
basarak
işaretlenmiş
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
- Random: Diskteki dosy
Kullanm
(DVD)
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Oynatm
esnasnda
Oynatm
mevcut
esnasnda
sahnenin
10
mevcut
saniye
sahnenin
10
saniye
Ekran
π/† tuþlarna basn, ardndan
. . . . . . . . . . . .27
.29
Disk
veSeçeneklerinin
Başlık tuşuna
Menüsünün
Kullanımı
.18
5. PLAY/PAUSE
( Ayarlanması..
) basarak
işaretlenmiş
Oynatm esnasnda mevcut sahnenin 10 saniye
sahneye
geçiþ
geçiþ
yapn.
2.
π/†
tuþlarna
basaraksahneye
Function'
seçin,
Oynatm
mevcut
sahnenin
saniye
düğmesine
basn.
tuşunailerisine
yaesnasnda
da ENTER
sahneye
geçiþ yapn.
yapn.
kadar
atlamak
kadar
istediğinizde
ilerisine
atlamak
bu10fonksiyonu
fonksiyonu
istediğinizde bu
fonksiyonu
. .ardndan
. .. .. .. .. .. ..®
. .. .. .29
.27
bir düzende
Başvuru
düğmesine basn.
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
sahneye geçiþ yapn.
-kullann.
Pillerin
+ - kutbunu
kontrol
ediniz (Kuru
Pil)
DVD
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu fonksiyonu
tuşuna Yükseltme
ya da ENTER
kullann.
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
.29
Yazılım
.%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
.düğmesine
. . . . . . .(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.basn.
. . . . . . . . . . . . . . .31
.20
kullann.
]HULQGHNLZOOMWXüXQDEDV×Q
Başvuru
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
INSTANT
SKIP tuşuna
tuşuna
INSTANT
basn. kontrol
SKIP tuşuna
basn.
Info
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
-kullann.
Pillerin akıp
akmadışını
ediniz.
π/†
tuþlarna basarak-Zoom'u seçin, ardndan-®
3.
INSTANT
SKIP
basn.
: MP3 dosya ikonu. ›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
Bookmark
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.32
Altyazı
Için
Dil Seçimi.
.20
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Yükseltme
INSTANT
SKIP
tuşuna- basn.
Zoom
Info
Oynatm
saniye
Oynatm
ileri
gidecektir.
10 saniye
kadar ileri gidecektir. Yazılım
,QIR
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
21'deki
Kullanýmý"
"Ýþaretleme
ile aynýdýr.
aynýdýr.
Ýþlevinin Kullanýmý" ile aynýdýr.
tuşuna
ya da ENTERa,ONDG×Psayfa
düğmesine
basn. Ýþlevinin
Oynatm 10
10kumandanın
saniye kadar
kadar
ileri
gidecektir.
--- Uzaktan
sensorunun
engellenip
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Kullanýmý"
ile
Bookmark
Zoom
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
- Oynatm 10 saniye kadar ileri gidecektir.
=RRP
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
a,ONDG×Psayfa
21'dekibasarak
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý" ile aynýdýr.
Repeat
engellenmediğini
kontrol
Bookmark
4.
π/† ya da √/® tuþlarna
büyütmek
istediğiniz
: WMA dosya ikonu. VCD
Not
Not ediniz.
%RRNPDUN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
Not
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
EZ View
. .¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
. ENTER
. . . . . .düğmesine
. . . . . . . basn.
. . . . . . . . . .33
Teknik
Özellikler
Repeat
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
5HSHDW
Not
ekran
bölgesini
seçin.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışıTı
olup
Diske
bağl
olarak,
Diske
bu
fonksiyonlar
bağl
olarak,
çalþmayabilir.
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Angle
EZ View
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Diske bağl olarak, bu fonksiyonlar
çalþmayabilir.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
(=9LHZ
Bookmark
QXPDUDV×Q×VHoLQ
QXPDUDV×Q×VHoLQ
olmadıTını
Diske bağlkontrol
olarak,ediniz.
bu fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Angle
QXPDUDV×Q×VHoLQ
- DVD oynatm esnasnda,
ENTER düğmesine basarak
: JPEG dosya ikonu. Enter
Shortcut
Enter
Enter
Enter
Shortcut
Enter
Enter
Return
Menu
Return Enter Menu
Enter
Return
Enter
Return
Menu
Menu
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Türkçe
"
Enter
Shortcut
Enter
Return
NELUDo×\DVDKLSVHEX
NW×U*HQHOGHD]VD\×GD
SWLU
EXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
r Oynatm/
ksiyonunun
Return
Menu
Menu
çin √/® düðmelerine veya
mara tuþlarýna basýn.
"
"
Enter
Shortcut
Enter
"
"
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
20
20
20
20
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4. Iþaretlemek istediğiniz sahneye eriştiğinizde
ENTER tuşuna basn. Bir seferde 3 sahne işaretlenebilir.
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
QXPDUDV×Q×VHoLQ
2X/4X/2X/Normal srasnda zoom işlemi yapabilirsiniz.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
21
21
- VCD oynatm esnasnda, ENTER düğmesine basarak
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
321
2X/4X/2X/Normal srasnda zoom işlemi yapabilirsiniz.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
19
"
.>><
>>:<0A:
=6;4
Not
- VCD 2.0 oynatrken, bu fonksiyon sadece Menü
Kapal (Off) modunda iken çalğr.
- Diske bağl olarak, Iþaretleme (Bookmark)
fonksiyonu çalğmayabilir.
Not
MP3,
G WMA ve JPEG oyn
Quality (Görüntü Kalitesi)
Klasörler sadece Stop modunda
.*84F
Enter
: AVI 21
dosya ikonu.
Klasör Seçimi
=5>
&4?40C
-
Return
Menu
- Ana Klasörü Seçmek
Ana klasöre gitmek için RETURN tu
π/† tuþlarna basarak “..” seçin v
ENTER tuşuna basn.
- Eş Klasörü Seçmek
Istediğiniz klasörü seçmek için π/†
5. Iþaret numarasn silmek için CANCEL tuşuna basn.
"
: Mevcut çalma süresi.
: Mevcut Çalma Modu : 4 adet mod vardr
Bunlar REPEAT tuşuna baslarak srayla
seçilebilir.
"
Menu
-
-
--
: Current
Playback
: There
fourdosya ikonu.
: MP3
dosya
ikonu. Mode
: CDare
Audio
seçilebilir.
modes.
They can
be selected in order by
- Off: Normal
çalma.
: WMA dosya ikonu. : Dosya ikonu.
- Track: the
Mevcut
parçay
tekrar eder.
pressing
REPEAT
button.
-
Folder:
Mevcut
klasörü tekrar eder.
- -Off:
Normal
Playback
: JPEG
dosya
ikonu.
: Çalþan Dosya ikonu.
Random:
Diskteki
rastgele
- -Track:
Repeats
the dosyalar
current track.
: AVI dosya ikonu.
bir
düzende
çalnr.
- Folder: Repeats the current folder
-
-
Türkçe
- Off: çalan
Normal
çalma. ismi.
: O anda
dosyann
- Track: Mevcut parçay tekrar eder.
: Mevcut
çalma
süresi.
- Folder:
Mevcut
klasörü tekrar eder.
: Name of currently playing file.
- Random: Diskteki dosyalar rastgele
: Mevcut Çalma Modu : 4 adet mod vardr
bir düzende
: Current Playback
Time. çalnr.
Bunlar REPEAT tuşuna baslarak srayla
-
1.=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
Play ya da Pause
modunda
iken, uzakta
kumanda
Using
the
Zoom
Function
'9'9&'
üzerindeki MENU tuşuna basn.
Using the Zoom Function
2. π/† tuþlarna basarak Function' seçin, ardndan ®
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
(DVD/VCD)
Zoom
Fonksiyonunun
düğmesine basn.
tuşuna ya da ENTER
]HULQGHNLZOOMWXüXQDEDV×Q (17(5GùPHVLQHEDV×Q
1.3.During
play or pause
mode, pressseçin,
the ZOOM
button on the
Kullanm
π/†
tuþlarna
basarak-Zoom'u
ardndan-®
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
remote
control,
press the
ENTER button.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Zoom
Fonksiyonunun Kullanm
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
/ �/��buttons
to select
the part
of the
2.4.Press
the
π/†
ya �/�
da √/®
tuþlarna basarak
büyütmek
istediğiniz
(DVD/VCD)
.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
screen
you
wantseçin.
to zoom
in on.
ENTER
düğmesine basn.
ekran bölgesini
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
1.
ya da
Pause
modunda
iken, uzakta
kumanda
-Play
During
DVD
play,
press ENTER
to düğmesine
zoom
in
-9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
DVD oynatm
esnasnda,
ENTER
basarak
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
'9'9&'
MENU tuşuna
basn.
üzerindeki
2X/4X/2X/Normal
insrasnda
order.
2X/4X/2X/Normal
zoom
işlemi
yapabilirsiniz.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
2.-π/†
tuþlarna
basarak
seçin,
ardndan
®
VCD play,
pressFunction'
ENTER
to düğmesine
zoom
in
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
-During
VCD oynatm
esnasnda,
ENTER
basarak
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
basn.
tuşuna
ya da ENTER düğmesine
2X/4X/2X/Normal
order. zoom
(17(5GùPHVLQHEDV×Q
]HULQGHNLZOOMWXüXQDEDV×Q
2X/4X/2X/Normalinsrasnda
işlemi yapabilirsiniz.
π/†
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
tuþlarna basarak-Zoom'u seçin, ardndan-®
3.
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
tuşuna
ya da ENTER düğmesine basn.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
4.
π/† ya da √/® tuþlarna basarak büyütmek istediğiniz
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
basn.
ekran bölgesini seçin. ENTER düğmesine
=5>
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
.>><
DVD
oynatm
esnasnda,
ENTER
düğmesine
basarak
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
>>:<0A:
2X/4X/2X/Normal srasnda zoom işlemi
&4?40C yapabilirsiniz.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
.*84F
- VCD oynatm esnasnda, ENTER düğmesine
basarak
=6;4
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
2X/4X/2X/Normal srasnda zoom işlemi yapabilirsiniz.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
Return
-
Zoom Fonksiyonunun
Kullanm
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanm
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
5. Iþaret
numarasn
silmek için CANCEL
tuşuna basn.
(DVD/VCD)
.XOODQ×P×
Enter
: O anda çalan dosyann ismi.
- Random: Files in the disc will be played in
Not
: MP3 dosya ikonu. : CD Audio dosya ikonu.
MP3,
WMA
JPEG oynatÆlÆrken, Picture
randomve
order.
G
Quality (Görüntü Kalitesi) ayarlanamaz.
: WMA dosya ikonu. : MP3 file icon.
-
Klasör Seçimi
: Dosya ikonu.
: CD Audio file icon.
: JPEG dosya ikonu. : Çalþan Dosya ikonu.
: WMA file icon. : Folder icon.
: AVI dosya ikonu.
- - Ana Klasörü
: JPEGSeçmek
file icon
: Current Folder icon.
Not
Ana klasöre gitmek için RETURN tuşuna basn. ya da
WMA
ve JPEG
oynatÆlÆrken,
π/† :tuþlarna
basarak
“..” seçin
ve ana klasörePicture
gitmek için
- MP3,
AVI
file icon.
Quality
(Görüntü
ENTER tuşuna
basn. Kalitesi) ayarlanamaz.
-
Klasörler sadece Stop modunda iken seçilebilir.
G
Klasör
Seçimi
- Eş
Klasörü Seçmek
Folder
Selection
Istediğiniz klasörü
seçmek için π/† tuþlarna basn
Klasörler
&4?40C
ENTER Stop
tuşunamodunda
basn. iken seçilebilir.
ardndansadece
.*84F
The
folder can be selected in Stop or Play mode.
- Ana Klasörü Seçmek
=6;4
Klasörü
Seçmek
- -ToAlt
select
the gitmek
Parent için
Folder
Ana
klasöre
RETURN tuşuna basn. ya da
tuþlarna
Istediğiniz
klasörü
seçmek
Clips Menu for MP3/WMA/
Press
the
RETURN
button“..”toiçin
go π/†
tove
parent
folder,basn
orgitmek
pressiçin
the
π/†
tuþlarna
basarak
seçin
ana
klasöre
MP3/WMA/
JPEG/
MPEG4/
ardndan
ENTER
tuşuna
basn.
�/�
buttons
to
select
“..”
and
press
ENTER
to go to the
ENTER tuşuna basn.
JPEG/ MPEG4/CD Audio
CD Audio Için Klip Menüsü
parent Root
folder.
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain
- Eş Klasörü Seçmek
WMA
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
diskleri
aþağda
individual
songs and/or pictures
that
can begösterildiği
orgaIstediğiniz
klasörü
- To
select the
Peer seçmek
Folder için π/† tuþlarna basn
JPEG
gibi
klasörlerde
organize
edilmiş
þarklar
ve/veya
nized into folders as shown below. They are similar
ENTER
tuşuna
ardndan
buttons
to basn.
select the desired folder, then
Press
the �/�
=5>
.>><
>>:<0A:
Enter
Return
Menu
içerir.
klasörlere
dosya
toresimler
how you
use Bilgisayarnzda
your computer tofarkl
put files
into differyerleştirme
ent
folders. işlemiyle ayndr.
MP3/WMA/
JPEG/ MPEG4/
Open
the disc tray.
Disk
tepsisini
açn.
Place
the disc
on the tray.Için Klip Menüsü
CD
Audio
Tepsiye
disk yerleştirin.
Close
thebir
tray.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
diskleri aþağda gösterildiği
Disk
tepsisini
The
tray
closeskapatn.
and this
gibi
klasörlerde
organize
edilmiş
þarklar ve/veya
Tepsi
kapanacak
ve
yandaki
screen displays.
resimler
içerir. Bilgisayarnzda farkl klasörlere dosya
ekran
görüntülenecektir.
Stop
Off
'C>?
(
#55
+!
$
!$
!$
yerleştirme işlemiyle ayndr.
22
Disk tepsisini açn.
Tepsiye bir disk yerleştirin.
Disk tepsisini kapatn.
Tepsi kapanacak ve yandaki
ekran görüntülenecektir.
=C4A
!4=D
&4CDA=
WMA
#55
WMP
M A3
(
Parent Folder
MPEG4 FILES
JPEG
MUSIC
1st
Current Folder
Parent Folder
MUSIC
2nd
1st
SONG FILE 1
+!
$
2nd
SONG FILE 2
!$
!$
SONG FILE 1
SONG FILE 3
=C4A
&4CDA=
!4=D
Peer Folders
SONG FILE 2
R o o t JPEG
SONG FILE 3
MP3
'C>?
Parent Folder
MP 3
press ENTER.
- Alt Klasörü Seçmek
Current Folder
MUSIC
Istediğiniz klasörü seçmek için π/† tuþlarna basn
- To select the Sub-Folder
1st
ardndan ENTER tuşuna basn.
Sub-Folders
to select the desired folder,
Press the �/� buttons
2nd
Root ENTER.
then press
SONG FILE 1
Sub-Folders
Current Folder
21
Sub-Folders
Peer Folders
Peer Folders
SONG FILE 2
MPEG4 FILES
SONG FILE 3
22
20
20
MPEG4 FILES
21
Türkçe
-
MP3/WMA/CD Audio
MP3/WMA/CD Audio Çalma
Playback
MP3/WMA/CD
Audio
1. Disk
tepsisini
açn.
Tepsiye
bir disk
yerleştirin.
Diskthe
tepsi1. Open
the
disc tray.
Place
the disc
on the
tray. Close
tray.
sini
kapatn.
- Only
one kind of file is played back when a disc or a
Playback
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
- WMA dosyalar kaydettiğinizde, dekompresyon aktarm
when recording WMA files.
hz en az 64Kbps olmaldr.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
WMA
söz konusutransfer
olduğunda
ses
- Usedosyalar
a decompression
rate
ofkalitesi;
at leastseçtiğiniz
64Kbps
compression/decompression you choose.
kompresyon/dekompresyon
oranna bağldr.
when recording WMA files.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
SesSound
CD'si quality
için, analog/dijital
örnekleme
yanidepends
WMA on the rate of
with WMA files
basically
folder contains both MP3 and WMA files.
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
dönüþtürme hz gerekir.
hz en az 64Kbps'dir
1.
Opentuþlarna
the disc basarak
tray. Place
the disc
on theseçin.
tray. Close the tray. formatna
compression/decompression
youBuchoose.
π/†
bir
þark
dosyas
2.
2. Press the �/� or �/� buttons to select a song file.
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
ve-192Kbps'ye
dek çkar.
Ancak,
dekompresyon
hzlarsampling
192
- Only
one kind
of filebaşlamak
is played back
when a disc or a
Getting CD audio
sound
requires
an analog/digital
Þark
dosyasn
çalmaya
ENTER
Press
ENTER
to begin
playback of theiçin
song
file.
rates
below 64Kbps
or
will
be
Önlemler
. . . . .veya
. . over
. .64. 192Kbps
.Kbps'nin
. . . . . .altnda
. . not
. . .olan
. .played
.dosyalar
. . . . . . . .2
Aksesuarlar
Kbps'nin
üzerinde
folder contains
rate,
that
is
conversion
to
WMA
format,
of
at
least
64Kbps
düğmesine
basn. both MP3 and WMA files.
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
properly.
düzgün
şekilde
çalnamaz.
WMA dosyalarý
desteklenen
2. Press the �/� or �/� buttons
file.
and up
to 192Kbps.
Conversely,
files withiçin
decompression
Play to select a song
Off
Kurulum
- Do
not try recording
copyright
protected MP3 files.
örnekleme
hýzý64Kbps
30KKz'den
büyüktür.
Press ENTER to begin playback of the song file.
rates below
or over
192Kbps will not be played
Genel"secured"
Özellikler
. . .encrypted
. . . . . . .and
. . code
. . . . protected
. . . . . . .to. . .4
Certain
files .are
- Kopya
korumal MP3 dosyalarn kaydetmeye çalþmayn.
properly.
prevent
illegal
copying.
These
files
are
of
the
following
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. kopyalamay
. . . types:
. . . . .5
Play
Off
"Güvence
alnmþ" baz
dosyalar,
yasa dþMP3
- Do notaltna
try TM
recording
copyright
protected
files.
trade
Windows
Media
. .(registered
. . . . .ve. .kod
. . .korumal
. mark
. . . .of.durumdadr.
.Microsoft
. . . . . . Inc)
.Bu
. . and
. . .6
Tanımlama
önlemek
için
şifrelenmiş
TM
Certain
"secured" files are encrypted and code protected to
(registered
trade
mark
of
The
SDMI
Foundation).
SDMI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.You
. types:
. .8
Uzaktan
Kumanda
Turu
dosyalar
þunlardr:
WindowsThese
MediaTM
(Microsoft'un
kaytl
prevent
illegal
copying.
files
are
of
the
following
Enter
Return
Repeat
cannot
copy
such
files.
TM Kullanımı
Ekran
Fonksiyonunun
S
Ba
lantılar
markas)
ve
SDMITM
(SDMI'ya
ait
kaytl
marka).
Bu
tip
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
- Important:
TM
dosyalar
kopyalayamazsnz.
Disk
ve SDMI
Başlık
Menüsünün
Bir
BaTlantı
Seçmek
. .Kullanımı
. . . . of. .The
. .. ..SDMI
.. .. .. ..Foundation).
.. .. .. .. . . . . .9
Repeat/Random
playback
(registered
trade
mark
You
Uzaktan
The
above
recommendations cannot be taken as a
Uzaktan Kumanda
Tekrar/Rastgele
Çalma
- Temel
Önemli:
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Fonksiyonlar
cannot copy such files.
guarantee
that the DVD
will play MP3
recordings, or as
Yukardaki
DVDplayer
oynatcnn
Kumanda
Press the REPEAT
button to change thePilleri
playback
mode.
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . .MP3
. . . kayýtlarýný
. . . . . . . . . . . .16
Disk
Tipi öneriler,
ve
Karakteristikleri
. .5
(AAA
Tipi)There
- Important:
Çalma
modunu değiştirmek için playback
REPEAT tuşuna basn.
ançalacağnn
assurancegarantisi
of soundveya
quality.
You
shouldgüvencesi
note that certain
Repeat/Random
ses
kalitesinin
are four
modes, such as Off, Track,
Folder and Random.
Bir The
Diskin
Oynatılması
. . . .cannot
. . . . .be.Kullanımı
.taken
. . . .as. .a. . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
above
recommendations
4 mod vardr; Off, Track, Folder ve Random.
technologies
and methods
for MP3ki,file
recording
onMP3
CD-Rs
olarak düþünülemez.
CD-R
- Off: Normal Playback
guarantee
that theBilinmelidir
DVDKullanımı
player
or as
. MP3
. . . .recordings,
. . . . . . .17
Ekran
Fonksiyonunun
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . .will
. . play
. . üzerine
.16
- Off:
Normal
çalma button to change the playback mode. There prevent
Press
the REPEAT
optimal
playback
of
these
files
on
your
DVD
player
dosyas kaydetmek
için kullanlan
baz teknoloji
- Track: Repeats the current song file.
. . . . note
.ve
. .yöntemler,
.that
. . .certain
. .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
an ve
assurance
of
sound quality.
You should
.17
Disk
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
- Track:
Mevcut
þark
dosyasn
tekrar
eder.
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
(degraded
sound
quality
and in some
cases,
inability
of the
bu dosyalarn
DVD
oynatcnzda
çalnmasn
- Folder: Repeats the song files which have the same
. Kullanımı
. .for
. .en
. .iyi. file
.şekilde
.18
Oynatımı
Tekrarlama
technologies
and methods
MP3
. .recording
. . . . . . .on. .CD-Rs
. .17
Fonksiyon
Menüsünün
- Folder:
MevcutPlayback
klasör içindeki ayn dosya uzantsna sahip
- Off: Normal
player
to read
files). azalmþ
engeller
(bazthe
durumlarda
ses kalitesi ve bazen de
extension in the current folder.
prevent
optimal
playback
of. .these
files
on
your
DVD
player
Yavaşlatma.
.19
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
þark
dosyalarn
terkrar
eder.
- Track: Repeats the current song file.
- This
unit candosyalar
play a maximum
of 500gibi).
files and 500 folders 18
oynatcnn
okuyamamas
- Random: Song files which have the same extension will be
(degraded
sound quality. and
in
some
cases,
inability
of
the
İleri
Fonksiyonlar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
- Random:
dosya
Oynatımı
Yavaşlatma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
- Folder: Ayn
Repeats
theuzantsna
song filessahip
whichþark
havedosyalar
the same
per
disc.
- Bu ünite, disk baþna en çok 500 dosya ve 500 klasör
playedKullanım
in random order. Video/Audio Video/Audio
HDMI
player
to
read
the
files).
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
Kullanım
rastgele
bir
düzende
çalnr.
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
İleri
extension in the current folder.
çalabilir.Fonksiyonlar
- This
play a maximum
folders
Kılavuzu
. . . . . . . of. .500
. . .files
.View).
. .and
. . .500
.20
Ses
Içinunit
Dilcan
Seçimi
Kablosu
MPEG4
Playback
Kablosu
- Random:
Song
filesdevam
which
have the
extension will be
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
. . . . . .19
Kablosu
Kılavuzu
CANCEL
işlemine
içinsame
To Normal
resumeçalma
normal
play, press
theetmek
CANCEL
button. tuşuna
per disc.
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
played in random order.
. . . .. .. .19
Ses Için Dil Seçimi . .
basn.
Play
B e c a u s e Yo u
English
Türkçe
Türkçe
English
Off
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
REPEAT
MPEG4
Oynatm
nAltyazı
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
MPEG4
Play
Function
Için
Dil Seçimi.
MPEG4
Playback
Anlık
Fonksiyonunun
Kamera
Değiştirilmesi
. and
. . . video
. . . . .data.
. . . .Only
. .21
AVI
files Tekrar
areAçısının
usedOynatım/Atlama
to contain
the audio
MPEG4 Oynatm Fonksiyonu
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
Anlık
Tekrar
MPEG4
Play
Function
AVI
files hem
with
the “.avi”
extensions
can be içerirler.
played.
AVIformat
dosyalar
ses
hem
de
görüntü verisini
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı
. . tray.
. . . .Place
. . sahip
“.avi”
AVI
dosyalar
1.Sadece
Open
disc
the disc
onformatndaki
the tray.
AVI the
files
areuzantsna
used to contain
the
audio
and video
data. Only
.22
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
oynatlabilir.
Close
the
tray.
AVI
format
files
with
the
“.avi”
extensions
can
be
played.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
.22
Zoom Fonksiyonunun
�/�
or �/�
buttons
to select
an avi
file tepsisini
2.1.Press
the
Disk
tepsisini
açn.
Tepsiye
bir disk
yerleştirin.
Disk
1. Open
disc
Menüsü
.the
. .Dil
. . Seçimi.
. .tray.
. . .Place
. . . .the
.22
.Için
. tray.
. . Klip
. . . . . . .21
Altyazı
Için
. . .disc
. . .on. .the
.20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
kapatn. and then press ENTER Audio
(DivX/XviD)
button.
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Close
the
tray.
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
compatible
with Microsoft's DOS and Windows, and with
Microsoft'un
2. π/† ya da √/® tuþlarna basarak
bir avi dosyas
Stop
Off
format. DOS ve Window'su ve Apple'n Mac'
buttons
to
2. Press
the �/�
MP3/WMA/CD
. .select
. . . . an
. . avi
. . .file
. . .21
.23
.Audio
. ardndan
.or. .�/�
.Çalma
. . .ENTER
. . . . .düğmesine
Klasör
Seçimi
Apple's
Mac. ThisBu,
format
is the
most widely
used.
ile uyumludur.
en çok
kullanlan
formattr.
(DivX/XviD)
seçin,
basn. .22
ISO 9660 format
and Joliet
MP3 or
WMA files are
(DivX/XviD)
and
then
press
ENTER
button.
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
- When
yourdosyalarnza
MP3 or WMAisim
files,verirken,
do not exceed
8
MP3/WMA/CD Audio Çalma
- MP3naming
veya WMA
8 karakteri
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
characters,
and
enter
“.mp3,
.wma”
as
the
file
extension.
Stop
Off
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
aþmayn ve dosya uzants olarak ".mp3, .wma" yazn.
Apple's Mac. This format is the most widely used.
General
format :: Isim.mp3.
Title.mp3.veya
or Title.wma.
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
Genel name
isim format
Isim.wma.When
Ismi
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
composing
title, 8make
use 8kullann,
characters or
yazdğnzyour
zaman;
veyasure
dahathat
az you
karakter
Ayar
Menüsünün
Kullanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Resim
CD'sinin Oynatımı.
.24
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension. Ayar Menüsünü Değiştirmek
less,
haveboşluklar
no spaces
in the name,
and avoid
the use
isimde
brakmayn
ve (.,/,\,=,+)
içeren
özelofkarakDil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ayar
Menüsünün Kullanımı
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
special
including:
terlercharacters
kullanmaktan
kaçnn.(.,/,\,=,+).
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
playback
Dil
Ayarlanması.
composing your title, make sure that you use 8 characters or Repeat
- Use
a decompression
transfer rate
of at least 128
Kbps
- MP3
dosyalar
kaydederken,
dekompresyon
aktarm
Uzaktan
kumanda
düzgün
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
less, have no
spaces in the name,
and avoid the use of
.17
when
recording
MP3
files.olmaldr.
hznz
en az 128
Kbps
çalışmıyorsa
Press
the
REPEAT
button
to
change
playback
mode.
There
are
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
special characters including: (.,/,\,=,+).
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
Repeat
Sound
withsöz
MP3
files basically
depends
on theseçtiğiniz
rate of
MP3quality
dosyalar
konusu
olduğunda
ses kalitesi;
Oynatm
Tekrarlama
4 modes,
such as playback
Off,
Folder, Title an A-B (a distance between
. . . . . . . . . . . .27
Başvuru
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
Kontrolünün
twoEbeveyn
points appointed
by user)Ayarlanması . . . . . . . . . . . .29
compression/decompression
you
choose.
Getting
audio
oranna
bağldr.
SesCD
CD'si
için,
- kompresyon/dekompresyon
Pillerin + - kutbunu kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7GùPHVLQHEDV×Q4
. . . . . . . . There
. . .31
.29
when recording MP3 files.
Yazılım
Yükseltme
. . . . .to
. change
. REPEAT
. . . . .playback
. .düğmesine
.20
Başvuru
Press
the
REPEAT
button
Oynatm
modunu
değiştirmek
için
basn. 3 are
sound
requires an
analog/digital
sampling
rate,dönüþtürme
that is
: repeats the AVI files which have the samemode.
extension
örnekleme
yani MP3
formatna
hz - Folder
- analog/dijital
Pillerin
ediniz.
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV|UYH7LWOH%DùO×N
Sound akıp
qualityakmadışını
with MP3 fileskontrol
basically
depends on the rate of mod
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
4
modes,
such
as
Off,
Folder,
Title
an
A-B
(a
distance
between
vardr:
Off
(Kapal),
Folder
(Klasör)
ve
Title
(Baþlk)
Yazılım
.31
conversion
to hz
MP3enformat,
at leastve
128
Kbps
and up
160
Bu
az 128ofKbps'dir
160
Kbps'ye
dektoçkar.
in Yükseltme
the current folder.
)ROGHU.ODV|U0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×X]DQW×\DVDKLS
- gerekir.
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
two points
appointed
compression/decompression
you choose.
Getting CD audio
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
-Arıza
Folder Giderme
(Klasör):
Mevcut
. . .that
. by
.klasör
.isuser)
.playing.
. . içindeki
. . . . . .ayn
. . .uzantya
. . . . . .sahip
. . . .32
Kbps.
However,
choosing
higher
rates,hzlarn
like 192seçilmesi,
Kbps or more,
Ancak,
192 Kbps
veyakontrol
daha
yüksek
engellenmediğini
ediniz.
Title
:
repeats
the
title
$9,GRV\DODU×Q×WHNUDUODU
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
- Folder
: repeats
the
AVI
files
which
have
the
same
extension
AVI
dosyalarn
tekrarlar.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.33
Teknik
Özellikler
only
rarely daha
give better
sound
quality.
Conversely,
filesdekompreswith
nadiren
iyi bir ses
kalitesi
verir.
Öte yandan,
: repeats a segment of the file that you select.
- Yakınlarda
herhangi
bir flüoresan
ışıTı
olup
conversion to
MP3 format,
of at least 128
Kbps
and up to 160- A-B
7LWOH%DùO×NdDODQEDùO×ù×WHNUDUODU
in Çalan
the current
folder.
decompression
rates
below
128 Kbps
not beise
played
Kbps'nin
altnda
olanwill
dosyalar
düzgün
yon
hzlar 128
- Title (Baþlk):
baþlğ
tekrarlar.
olmadıTını
kontrol
ediniz.
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
CD-R
MP3/WMA
file
CD-R
MP3/WMA
Dosyas
To resume
normal play, press
the CANCEL button.
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
Yerleştirilmesi
When
you
record
MP3veya
or WMA
files
on CD-R,
please refer
CD-R
üzerine
MP3
WMA
dosyalar
kaydettiğiniz
1.CD-R
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil yuvasının
MP3/WMA
file
to zaman,
thekapaTını
following.
lütfenkaldırın.
aþağda yazlanlar dikkate alnz.
- Your
or WMA
WMAtipi
files
be
ISO
9660
orKutupların
JOLIET
-2.MP3
veya
dosyalarnz,
ISO
9660
JOLIET
İkiMP3
adet
pilishould
yuvaya
yerleştirin.
When
youAAA
record
MP3
or WMA
files
onveya
CD-R,
please refer
format.
(+ ve -) doğru
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
formatýnda
olmaldr.
to the following.
ISO
9660
format
and
MP3
orveya
WMA
files dosyalar,
are
9660
format
veJoliet
Joliet
3.ISO
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
- Pil
Your
MP3
or WMA
filesMP3
should
beWMA
ISO yerleştirin.
9660 or JOLIET
'C>?
#55
!$
(
0
/38EG1
0
/38EG
1
0
/38EG
B?
0
/38EG
=C4A
şekilde çalnamaz.
properly.
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
22decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly.
!4=D
&4CDA=
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
- Title : repeats the title that is playing.
-HGHU
A-B : repeats a segment of the file that you select. 21
23
3
21
21
5. Iþaret numarasn silmek için CANCEL tuşuna basn.
: O anda çalan dosyann ism
1. USB Host
Playing
Media
Files
Using
Playing
Media
Files
Using
Dijital
makinesi,
MP3
çalar, memory
stick,
kart
okuy
: Mevcut
çalma
süresi.
thefotoþraf
USB Host
Host
feature
Function
Description
Referencepage
page
the
USB
feature
Function
Description
Reference
Dijital
fotoþraf makinesi,
MP3kaldrlabilir
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya diþer
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Duringplay,
play,press
pressthe
the or
or
: Mevcut Çalma Modu : 4 a
Skip
During
kaldrlabilir
depolama
(Sayfa
6) Destekleyen Ürünler.( içindekiler)
Skip
- cihazlarn
button,ititmoves
movesforward
forward
2.
USBHOST
Özelliþini
1.
Host
1. baþlar.
USBFonksiyonunun
HostUSB
1. USB
Host
(
or
)
button,
Zoom
Bunlar REPEAT tuşuna ba
( 1. or
)1. orUSB
You
can
enjoy
the media
media
files such
such
as
pictures,
movies
and
Host 5 minutes.
USB
Host
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart okuyucu
veya diþer
1. USB Host
backward
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
USB
Host
1.1.1.USB
1.Host
1.You
USB
USB
Host
Host
USB
Host
can
enjoy
the
files
as
pictures,
movies
and
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
or
backward
5 minutes.
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
Kullanm
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)camkaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
1. USB Host
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
seçilebilir.
tunes
saved
in
an
MP3
player,
USB
memory
or
digital
Dijital
Dijital
fotoþraf
fotoþraf
makinesi,
makinesi,
MP3
MP3
çalar,
çalar,
memory
memory
stick,
stick,
kart
kart
okuyucu
okuyucu
veya
veya
diþer
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
During
play,
press
the
SEARCH
saved in an MP3 player, USB memory or digital camDuring
play,
press
the SEARCH
MPEG4
Fonksiyonunun
Tanýmý
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)tunes
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
2.CD'sinin
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)stick,
3. makinesi,
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
(sayfa
15)
2.inFonksiyonunun
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2.kaldrlabilir
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Dijital
fotoþraf
MP3
çalar,
memory
kart 6)
okuyucu
veya
diþer
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
kaldrlabilir
kaldrlabilir
depolama
depolama
cihazlarn
cihazlarn
baþlar.
baþlar.
(Sayfa
(Sayfa
6)kullanlr.
6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
(
or
)
button
and
press
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Resim
Oynatýmý
Zoom
Kullanm
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
MPEG4 Function
Description
era
high
audio
by
connecting
the
storage
device
to
the
Playing
Media
Files
Using
- Off:
Normal
çalma.15)
or cihazlarn
) button
and
press
2. ( USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
high
audio
by
connecting
the
storage
device
to the
2.Search
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
3.Özelliþini
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
2. USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
içindekiler)
3.inÖzelliþini
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için(sayfa
kullanlr.
(sayfa
15)(sayfa
kaldrlabilir
depolama
baþlar.
(Sayfa
6) USB
3.USBHOST
EZ
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
15)
2.2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2.Host
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2.Görüntü
2.era
USBHOST
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Destekleyen
Ürünler.(
Ürünler.(
içindekiler)
içindekiler)
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
again
search
atÜrünler.(
faster
the
feature
(DVD/VCD)
.XOODQ×P×
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
again
totoDestekleyen
search
atiĩlevi
aaorann
faster
USB
port
of
the
DVD
Player.
3.
EZiĩlevi
Görüntü
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
Ýþlev
Açýklama
Baþvuru
Sayfasý
-için
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþl
4.
USB
Host
özelliþi
ileDosyalarnn
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
3.Search
EZ
Görüntü
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
3. EZ
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
deþiĩtirmek
kullanlr.
(sayfa
15)
-(sayfa
Track:
Mevcut parçay
4.Görüntü
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Oynatlmas
4.EZ
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
2. Görüntü
USBHOST
Özelliþini
Ürünler.(
içindekiler)
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
3.3.3.
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
3.
3.USB
EZEZ
Görüntü
iĩlevi
iĩlevi
DVD’deki
DVD’deki
en-boy
en-boy
orann
orann
deþiĩtirmek
deþiĩtirmek
için
için
kullanlr.
kullanlr.
(sayfa
15)
15)
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
(
or
)
port
of
the
DVD
Player.
Allows
you
to
search
speed.
( 4. özelliþi
or
)4.
Allows
you
to search
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
USBOynatýn
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USBbaþlayarak
baþlant MP3
noktasna
baþlayarak
MP3 çalar,
4. USB
Host
ilespeed.
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
MP3
çalar,
4.çalarn
USB
Host
özelliþi
ileözelliþi
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
3. EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
1.
USB
Host
4.
4.Description
USB
USB
Host
Host
özelliþi
ile
ile
Medya
Medya
Dosyalarnn
Dosyalarnn
Oynatlmas
Oynatlmas
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
USB
Host
1.
USB
Host
1.1.
USB
Host
1.
Ýstediðiniz
klasörü
seçin.
MPEG4
MPEG4
Function
Function
Description
Depolama
cihazn
DVD
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
çalar,
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
1.
Play
ya
da
Pause
modunda
iken,
uzakta
kumanda
at
a
faster
speed
in
an
AVI
sýrasýnda
veya
Folder:
Mevcut
klasörü
Playing
Playing
Media
Media
Files
Files
Using
Using
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
Atlama
atDepolama
ailefaster
speed
inbaþlant
anDVD
AVIUSB
cihazn
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar veresim
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Using
the
USB
HOST
feature
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
4. USB
Host
özelliþi
Medya
Oynatlmas
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
veMP3
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Depolama
Depolama
cihazn
cihazn
DVD
DVD
çalarn
çalarn
USB
USB
baþlant
baþlant
noktasna
noktasna
baþlayarak
baþlayarak
MP3
çalar,
çalar,ve
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
the
the
USB
USB
Host
Host
feature
feature
file.
(2X,
4X,8X)
8X)
tuþuna
basýn.
5Dosyalarnn
dakika
Using
the
USB
HOST
feature
π/†tuþlarýna
basarak
klipler
menüsü
içinde
bir
Resim
dosyasý
2.
'9'9&'
MENU
tuşuna
basn.
üzerindeki
- ve
Random:
Diskteki dosy
( Depolama
veya USB
) cihazn
file.
(2X,
4X,
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
USB
USB
belleþi
belleþi
veya
veya
dijital
dijital
fotoþraf
fotoþraf
makinesine
makinesine
kaydedilen
kaydedilen
resimler,
resimler,
videolar
videolar
ve
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyf
ileri veya
geriyou
gidilir.
Allows
search
seçin.
Ardýndan
ENTER
tuþuna
basýn.
melodiler
gibi
medya
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
π/†
tuþlarna
basarak
Function'
seçin,
ardndan
®kalitesiyle
2.
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
sesyüksek
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
1.
Connect
the
USB
device
to
the
USB
port
on
the
front
ofçkarabilirsiniz.
the
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Allows
you
toto
search
atatses
aadosyalarnn
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
2.melodiler
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
melodiler
melodiler
gibi
gibi
medya
medya
dosyalarnn
dosyalarnn
yüksek
yüksek
ses
ses
kalitesiyle
keyfini
keyfini
çkarabilirsiniz.
çkarabilirsiniz. 1. bir düzende
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
Slow
Motion
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
1.
Connect
the
USB
device
to
the
USB
port
on
the
front
of
the
Cihaz St
P
14
(Sayfa
4)
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
Slow
Motion
slower
speed
in
an
AVI
file.
Oynatýn
sýrasýnda
SEARCH
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
3.
Görmek
istediðiniz
menüyü
seçmek
için
kumandadaki
INFO
tuþuna
P 14
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
melodiler
gibi medya
dosyalarnn
yüksek
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
da
slower
speed in an AVI
file. sesUsing
3.HOST
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
USBHOST
USBHOST
özelliþinin
özelliþinin
kullanlmas
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
içiniçin
kullanlr.
(sayfa
15)15)
unit.
3.EZ
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
kullanlr.
(sayfa
3.3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
Play
the
USB
feature
(17(5GùPHVLQHEDV×Q
]HULQGHNLZOOMWXüXQDEDV×Q
unit.
Play
(1/8X,
1/4X,
1/2X)
( birimin
veya
)birimin
tuþuna
basýn,
1. önündeki
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
2.bölümlenmesi
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir bölümlemeyi
seçmek
1. USB
cihazn
önündeki
USB
baþlant
takn.
1. USB
cihazn
USB
baþlant
noktasna
1.
basarak
2.ile
USB
varsa,
USB’den
birnoktasna
bölümlemeyi
seçmek
__/__için __/__
2.Host
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__ için
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
1.3.
USB
cihazn
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
4.1.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
1.
1.
USB
USB
cihazn
cihazn
birimin
birimin
önündeki
önündeki
USB
USB
baþlant
baþlant
noktasna
takn.
takn.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
(1/8X,
1/4X,
1/2X)
4.noktasna
USB
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
basýn.
Ardýndan
ENTER
tuþuna
basýn.
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
4.takn.
USB
Host
özelliþi
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
π/†
basarak-Zoom'u
seçin,
ardndan-®
�/�
button
to
select
2.
Iftuþlarna
there
isbirimin
partision
Of
USB,
Press
the
CD
Dönüútürme
(Ripping)
:
MP3
dosya
ikonu. Arama
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
ta
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
daha
yüksek
hýzda
arama
yapmak
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
2.
�/�
button
to
select
2.
If
there
is
partision
Of
USB,
Press
the
Each
timeönündeki
the
STEP
button
2. cihazn
USBEach
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
2. USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
1. USB
birimin
USB
baþlant-bir
noktasna
takn.
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
2.
2.
USB
USB
bölümlenmesi
bölümlenmesi
varsa,
varsa,
USB’den
USB’den
bir
bir
bölümlemeyi
bölümlemeyi
seçmek
seçmek
için
için
__/__
__/__
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
MPEG4
Function
Description
Depolama
cihazn
DVD
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
DVD
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
MPEG4
Function
Description
time
button
Playing
Media
Files
Using
Mthe
GSTEP
D
menüsün
Playing
Media
Files
Using
Pcihazn
ay
ng
Med
açalarn
Fçalarn
es
Us
ng
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Step
Motion
( düþmesine
veya
)
the
one
of
partision
from
USB,
then
Press
OK.
için
tekrar
basýn.
Böylece
AVI
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Not
•“USB”
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
basn,
daha
sonra
düþmesine
1.
USB
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
is
pressed,
aMOK
new
framewill
will
Motion
Not
•basn,
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
2. Step
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
Not
•düþmesine
Görüntü
ekrannda
görünür.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
P
14
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
düþmesine
basn,
daha
daha
sonra
sonra
OK
OK
düþmesine
düþmesine
basn.
basn.
ENTER
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
the
one
of
partision
from
USB,
then
Press
OK.
the
USB
Host
feature
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
Gcihazn
Dbir basn.
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
Using
Using
the
the
USB
USB
HOST
HOST
feature
feature
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seç
the
USB
Host
feature
he
USB
Hos
ea
ure
P
ay
ng
Med
a
F
es
Us
ng
is
pressed,
a
new
frame
P 14
Play Not
4.melodiler
π/†
ya
da
√/®
tuþlarna
basarak
büyütmek
istediğiniz
Not
•ekrannda
Görüntü
ekrannda
“USB”
dosyasýnda
daha
hýzlýgörünür.
arama
•Menüsü)
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
görünür
•appear.
Görüntü
“USB”
görünür.
Not düþmesine
• Görüntü
ekrannda
“USB”
•dosyalarnn
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
- televizyon
: WMA
dosyave
ikonu.düþmesi
- ve
•gibi
USB
MENU
(USB
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veekrannda
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn. görünür.
Not
•Görüntü
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Play
Not
•he
“USB”
görünür.
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
Not
Not
•medya
Görüntü
•ekrannda
Görüntü
ekrannda
ekrannda
“USB”
“USB”
görünür.
görünür.
Not
•medya
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
USB
Hos
ea
ure
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
melodiler
gibi
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
appear.
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
• USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
yapabilirsiniz.
(2X,
4X,(USB
8X)
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CDdüþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
• USB
MENU
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
kaydedilen
dosya
oynatlr.
• USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
kaydedilen
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
ENTER
oynatlr.
düğmesine
basn.
ekran
bölgesini
seçin.
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Not
• Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
•
USB
•
USB
MENU
MENU
(USB
(USB
Menüsü)
Menüsü)
ekran
ekran
televizyon
televizyon
ekrannda
ekrannda
görünür
görünür
ve 2.
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve ve
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
2X/4X/2X/Normal
inorder
order
P20
20
ZOOM
SELECT
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
2X/4X/2X/Normal
in
kaydedilen
dosya
oynatlr.
P
ZOOM
kaydedilen
dosya
oynatlr.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
__/_ düþmelerine
kaydedilen
oynatlr.
3.
USB
içinde
birUSB
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_veya
düþmelerine
basn. basn.
• USB
MENU
(USB
televizyon
ekrannda
görünür
vedüþmesine
3.USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_takn.
düþmelerine
basn.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
kaydedilen
kaydedilen
dosya
dosya
oynatlr.
oynatlr.
AVIdosya
dosyasýnda
dahaMenüsü)
düþük ekran
kaydedilen
dosya
oynatlr.
1. sonra
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
1.USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
baþlant
noktasna
düþmesine
basn,
daha
OK
basn.
-9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
DVD
oynatm
esnasnda,
ENTER
düğmesine
basarak
: JPEG dosya ikonu. DA))
Not
•içinde
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
veya
__/_
düþmelerine
basn.
- These
functions
may
not
work
depending
on MPEG4
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
için
__/__
veya__/__
__/_
düþmelerine
basn.
3. Yavaþ
USB Çekim
içinde
bir
dosya
seçmek
içinseçmek
__/__
veya
__/_
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
bir
dosya
seçmek
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
2.USB
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
S 14
16düþmelerine
3.içinde
3.
USB
USB
içinde
bir
bir
dosya
dosya
seçmek
seçmek
için
için
__/__
__/__
veya
veya
__/_
__/_
düþmelerine
düþmelerine
basn.
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
düþmele
hýzda
arama
yapabilirsiniz.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
2.2. 3.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
file.
2X/4X/2X/Normal
srasnda
zoom
işlemi
yapabilirsiniz.
Oynatým
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Güvenli
USB
Çkarma.
Dosyay
için
OK
düþmesine
basn.
Not
•work
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
These
functions
may
not work
depending
on MPEG4
MPEG4
Güvenli
USB
Çkarma.
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Güvenli
USB
Çkarma.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
3.-- These
USBaçmak
içinde
bir1/4X,
dosya
seçmek
için
__/__ veya
__/_
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.Menüsü) ekran
Dosyay
Dosyay
açmak
açmak
için
için
OK
OK
düþmesine
düþmesine
basn.
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
(1/8X,
1/2X)
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
•
USB
MENU
(USB
televizyon
ek
: AVI dosya
ikonu. düþmesi
functions
may
not
depending
on
Güvenli
USB
Çkarma.
Güvenli
USB
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarariçin,
gelmesini
önlemek
USB cihazn
Güvenli
USB
Çkarma.
- •Güvenli
VCD
esnasnda,
ENTER
düğmesine
basarak
-USB cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için, USBiçin,
cihazn
Dosyay
açmak
için OK
düþmesine basn.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
Güvenli
USB
Çkarma.
Güvenli
USB
Çkarma.
Not
•oynatm
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Güvenli
Güvenli
USB
USB
Çkarma.
Çkarma.
USB
Çkarma.
Using
USB
HOST
feature
file.
Not
•the
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Not
• Görüntü
ekrannda
görünür.
Not
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Using
the
USB
HOST
feature
Us
ng
he
USB
HOST
ea“USB”
u
e
tuþuna
her
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
CD-R AVI STEP
file
file.
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Not
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
These
These
functions
functions
may
not
may
work
not
work
depending
depending
on
MPEG4
on
MPEG4
1.
USB
Host
kaydedilen
oynatlr.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
cihaznda
saklanan
zararönlemek
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USBGüvenli
cihaznda
saklanan
belleþe
zararbelleþe
gelmesini
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
(Sayfa
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
iĩaretley
Adým
Adým
•8)
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
USB
USB
cihaznda
cihaznda
saklanan
saklanan
belleþe
belleþe
zarar
zarar
gelmesini
gelmesini
önlemek
önlemek
için,
için,
USB
cihazn
cihazn
USB
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ng
he
USB
HOST
ea
u
edosya
•USB
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veUSB
•cihaznda
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veve
•Us
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
2X/4X/2X/Normal
srasnda
zoom
işlemi
yapabilirsiniz.
basýldýðýnda
yeni bir kare
S 14
16 yapn.
file.
file. Dijital
ayrmadan
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya Not
diþer
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
- oynatlr.
STOP
( çkarma
)iĩlemi
(Durdur)
düþmesine
basn.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
-)STOP
(oynatlr.
)dönmek
(Durdur)
düþmesine
basn.
-ayrmadan
Klipler
menüsüne
geri
için
STOP
tuþuna
basýn.
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
-fotoþraf
STOP
(önce
(Durdur)
düþmesine
basn.
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
kaydedilen
dosya
ayrmadan
ayrmadan
önce
önce
güvenli
güvenli
çkarma
iĩlemi
iĩlemi
yapn.
yapn.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
yapn.
Oynatým
kaydedilen
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
kaydedilen
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
görüntülenecektir.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþme
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
MP3,
WMA
ve
JPEG
oyn
�/�
�/�
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
3.
Press
the
or
buttons
to
select
a
file
in
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
-USB
Kablosunu
-) STOP
) (Durdur)
düþmesine
basn.
- STOP
( AVI
(Durdur)
düþmesine
basn.
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
-USB
Çkarn
ayrmadan
önce( güvenli
çkarma
iĩlemi yapn.
-USB
Çkarn
STOP
(Kablosunu
)dosya
(Durdur)
düþmesine
basn.
)dosya
(Durdur)
düþmesine
basn.
3.-USB
USB
içinde
seçmek
için
__/__
veya
düþmelerine
basn.
-(bir
STOP
-( STOP
( dosya
(seçmek
)Kablosunu
(Durdur)
)seçmek
(Durdur)
düþmesine
düþmesine
basn.
basn.
- Kopya
3.
-Bir
STOP
)bir
(Durdur)
düþmesine
basn.
G
3.
USB
içinde
bir
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.file
içinde
bir
dosya
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
USB
içinde
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
�/�
�/�
3.
Press
the
or
buttons
toÇkarn
select
a__/_
file
in
--STOP
Kodak
Picture
CD
oynatýlýrken,
ünite
fotoðrafý
CD-R
file
CD-RCD-R
AVI
AVI
1.2.3.file
USB
Host
1.
USB
Host
1.
USB
Host
Quality (Görüntü Kalitesi)
CD-R
AVI-USB
file
-USB
Kablosunu
Çkarn
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
2X/4X/2X/Normal
S 20
22
5.
ćleri/Geri
Atlama
Kablosunu
Çkarn
-USB
Kablosunu
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
ZOOM
5.
ćleri/Geri
Atlama
5.
ćleri/Geri
Atlama
-USB
Kablosunu
Çkarn
- STOP
(Sýrasýyla:
) Çkarn
(Durdur)
düþmesine
basn.
-USB
Kablosunu
Çkarn
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
USB.
Press
OK
to
Open
file.
-USB
-USB
Kablosunu
Kablosunu
Çkarn
Çkarn
ENTER
-USB
Kablosunu
Çkarn
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
1.
USB
Host
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
1.
USB
Host
1Host
USB
Ho
USB.
Press
OK
to Open
file.
klip
menüsü
üzerinden
deðil
doðrudan
görüntüler.
için EN
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya diþer
diþer
1. 5.
USB
Host 5.
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya 15)
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
Host
1.USB
USB
ćleri/Geri
Atlama video compression
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
içinkart
kullanlr.
(sayfa
1.1. USB
ćleri/Geri
Atlama
Oynatma
srasnda
(/)deþiĩtirmek
düþmesine
basn.
ćleri/Geri
Atlama
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
5.Host
ćleri/Geri
Atlama
-USB
Kablosunu
Çkarn
5.
ćleri/Geri
Atlama
Güvenli
USB
Çkarma.
5.
5.
ćleri/Geri
ćleri/Geri
Atlama
5.
ćleri/Geri
Atlama
unit
can5.play
play
the
following
formats
USB
Çkarma.
Güvenli
Çkarma.
Güvenli
USB
Çkarma.
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
okuyucu
veya
diþer
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
stick,
okuyucu
veya
diþer
D
amakinesi,
oUSB
oþ
aAtlama
mak
ne çalar,
MP3
ça
amemory
memo
y(Sayfa
ckkart
ka
okuyucu
veya
d þe
1This
USB
Ho
1fotoþraf
USB
Ho
1Güvenli
USB
Ho
This
unit
can
the
following
video
compression
formats
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
Dosyay
için
OK
düþmesine
basn.
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Dijital
fotoþraf
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart okuyucu
veya
diþer
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Dijital
fotoþraf
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
fotoþraf
makinesi,
MP3
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Oynatma
srasnda
(/)açmak
düþmesine
basn.
4.Dijital
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Dijital
makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
Güvenli
USB
Çkarma.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
5.
ćleri/Geri
Atlama
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
Oynatma
Oynatma
srasnda
srasnda
(/)
(/)
düþmesine
düþmesine
basn.
basn.
basn
Klasör
Seçimi
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
kaldrlabilir
depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
Döndürme
dHo
ab
depo
ama
cbaþlar.
haz
aÜrünler.(
na (Sayfa
baþ
aiçindekiler)
aiçindekiler)
6ka kaokuyucu
within
the
AVI
file
format:
Ddepolama
aMPEG4
o oþ
a dosyasýna
mak
nefunctions
MP3
ça
awork6)
memo
y on MPEG4
ckkaldrlabilir
kakaldrlabilir
okuyucu
veya
þe
1 within
USB
Ho
- Bu
iþlevler
baðlý
olarak
çalýþmayabilir.
D2.ka
aUSBHOST
oÖzelliþini
oþ
acihazlarn
mak
ne
MP3
ça
ySay
veya
d þe
D
acihazn
o doþ
aDVD
mak
nebaþlar.
MP3
ça
amemo
memo
y ck
ck
okuyucu
veya
d þe
2.
USBHOST
Destekleyen
içindekiler)
kaldrlabilir
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
1GDepolama
USB
depolama
cihazlarn
(Sayfa
6)
- These
may
depolama
cihazlarn
baþlar.
6)
the
AVI
file
format:
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
kaldrlabilir
depolama
çalarn
USB
(Sayfa
baþlant
6)
noktasna
MP3
çalar,
-düþmeye
These
functions
maynot
not
workdepending
on MPEG4
m
wdepending
M sonraki
birdosya
önceki
dosya seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
bastþnzda
sonraki
dosya
seçilir.
bir
önceki
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
birbaþlayarak
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
•Birden
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
modu)
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
Note
•Birden
•Birden
fazla
fazla
dosya
dosya
varsa,
varsa,
düþmeye
düþmeye
bastþnzda
bastþnzda
bir
sonraki
sonraki
dosya
dosya
seçilir.
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
dosya
seçilir.
önce
güvenli
çkarma
ayrmadan
önce
güvenli
iĩlemi
ayrmadan
önce
güvenli
iĩlemi
yapn.
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
2.
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
Güvenli
Çkarma.
2Gayrmadan
USBHOST
Öze
þ•Birden
nçkarma
De
eyen
Üayapn.
ün
eyapn.
ebir
kaaUSB
d3.11
depo
ama Ürünler.(
cMP3
haz
a naUSB
baþ
abir
a 62.
D
o ab
oþ
a •Birden
mak
ne
ça
memo
ySayck
ka
okuyucu
veya
doþ
þe
file.
ka
dÖzelliþini
ab
ama
cDVD’deki
haz
aek
baþ
Say
açck
6içindekiler)
ka
dfazla
ab
depo
ama
cçkarma
haz
aniĩlemi
nen-boy
baþ
ayapn.
Say
andek
6sonraki
- Birden
USB
cihaznda
belleþe
zarar
gelmesini
1Özelliþini
Ho
DivX
contents
file.
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
2. USBHOST
Destekleyen
içindekiler)
3.Özelliþini
Görüntü
iĩlevi
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa 15) önlemek
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
D
aEZ
ofazla
adepo
mak
ne
MP3
ça
asaklanan
memo
ybastþnzda
ka
okuyucu
veya
dve
þe15)
2.
USBHOST
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
m
wbastþnzda
M1
USBHOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
USB
Ho
bir
önceki
dosya
seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
2.
USBHOST
USB
belleþi
veya
Destekleyen
dijital
fotoþraf
Ürünler.(
makinesine
içindekiler)
kaydedilen
resimler,
videolar
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
Hzl
oynatma
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
-2- DivX
3.11
contents
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
bir
bir
önceki
önceki
dosya
dosya
seçilir.
seçilir.
•Birden
•Birden
fazla
fazla
dosya
dosya
varsa,
varsa,
düþmesine
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
CD-R
AVI
Dosyasý
Klasörler
sadece
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
:
ENTER
tuþuna
her
basýldýðýnda
resim
saat
yönünde
32ka
EZ
Gö
ün
üdepo
ev
DVD
dek
en
boy
oün
anSay
n ç deþ
mek
çkullann
n(sayfa
ku(sayfa
an15)15)
ay
a 1515)Stop modunda
USBHOST
Öze
þmak
nc De
ekMP3
eyen
Üaaünmemo
e için
ç63.
ndek
eGörüntü
ka
d DHo
abDVD’deki
depo
ama
haz
a
n
baþ
Say
a
2
USBHOST
Öze
þ
n
De
ek
eyen
Ü
ün
e
ndek
e
USBHOST
Öze
þ
n
De
ek
eyen
Ü
e
ç
ndek
e
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
a
o
oþ
a
ne
ça
y
ck
ka
okuyucu
veya
d
þe
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
3. EZHzl
Görüntü
iĩlevi
en-boy
orann
deþiĩtirmek
kullanlr.
(sayfa
15)
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
d
ab
ama
c
haz
a
n
baþ
a
a
6
EZ
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
1•Birden
USB
3.
EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
D
a
o
oþ
a
mak
ne
MP3
ça
a
memo
y
ck
ka
okuyucu
veya
d
þe
Hzl
oynatma
- DivX
DivXHzl
4 contents
contents
(Based
on MPEG-4
MPEG-4
Simplesaklanan
Profile)
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
3.birEZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15) cihazn
oynatma
Diski
daha
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
oynatma
USB
cihaznda
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
önceki
dosya
seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
-USB
Kablosunu
Çkarn
istiyor
Hzl
Hzl
oynatma
oynatma
Hzl
oynatma
-USB
Kablosunu
Çkarn
-USB
Kablosunu
Çkarn
-USB
Kablosunu
Çkarn
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
4
(Based
on
Simple
Profile)
4.
USB
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
90
derece
döner.
CD-R
AVI
file
4ç3Host
USB
Hoün
öze
þDVD
eDosyalarnn
Medya
Do
yaOynatlmas
aan
n deþ
ma
3 USBHOST
üa & mak
ev
dek
en
obaþ
n özelliþi
ku
an
aþama
15
2 cihaz
Öze
þdepo
nDVD
De
ek
Ünhzda
ün
ean
ç deþ
ndek
e6mek
DivX3.11
&ün
DivX4
XviD
DivX5
EZ
Gö
ün
ev
dek
en
boy
oUSB
nnoktasna
mek
ç nçku
an ançalar,
ay ay
a 15
Gö
üay
ev
DVD
dek
boy
oenan
nOyna
n ku
a 15
CD-R
AVIR
file
CD
A
ka
doile
ab
ama
c eyen
haz
aaboy
anysrasnda
Say
aUSB
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
4. USB
Host
özelliþi
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
baþlayarak
MP3
235.
USBHOST
Öze
nkullanlmas
De
ek
eyen
Ü
ün
çiçin
ndek
emek
4.
Host
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
DEZ
aGö
oþ
ne
MP3
ça
memo
ckUSB
ka
okuyucu
veya
düyüksek
þe
4.
USB
özelliþi
ile
Medya
Bu
AVI
dosya
formatýnda
aþaðýdaki
video
ka
dEZ
ab
depo
cher
haz
aUSB
nen
baþ
aiçin
Say
adeþ
6oynatma
Diski
daha
yüksek
bir
oynatmak
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
USBHOST
özelliþinin
4.
Host
özelliþi
ile
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
- (/)
Ana
Klasörü
Seçmek
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Diski
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
(/)
düþmesine
basn.
(TV
modu).
Note
•Düþmelere
bastþnzda,
oynatma
hz
ĩekilde
artacaktr:
2x
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
oynatma
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
ćleri/Geri
Atlama
DivX
5ün
contents
(MPEG-4
simple
profile
plus
additional
Diski
Diski
daha
daha
yüksek
yüksek
bir
bir
hzda
hzda
oynatmak
oynatmak
için
oynatma
srasnda
srasnda
(/)
düþmesine
düþmesine
basn.
basn. 2x
Diski
daha
bir
hzda
oynatmak
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
5.için
Atlama
5.ćleri/Geri
ćleri/Geri
Atlama
5.
ćleri/Geri
Atlama
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depolama
cihazn
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Depo
ama
cöze
haz
nDVD
DVD
ça
a Do
nNote
USB
baþ
an
nok
aaĩaþdaki
na
baþ
aya
ak
MP3
ça
aveartacaktr:
CD De
Rsimple
AenDo
4-daha
USB
Ho
þDVD
eUSB
Medya
ya
aönce
nnplus
nSay
Oyna
ma
3Hzl
EZ
Gö
ü öze
ev
dek
boy
o
an
deþ
mek
ç
n
ku
an
ay
a
15
4
USB
Ho
öze
þ
e
Medya
Do
ya
a
n
n
Oyna
ma
4
USB
Ho
þ
e
Medya
ya
a
n
n
Oyna
ma
DivX
5
contents
(MPEG-4
profile
additional
2
USBHOST
Öze
þ
n
ek
eyen
Ü
ün
e
ç
ndek
e
dosya
ayrmadan
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
3
EZ
Gö
ün
ü
ev
DVD
dek
en
boy
o
an
n
deþ
mek
ç
n
ku
an
ay
a
15
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
ka
d
ab
depo
ama
c
haz
a
n
baþ
a
a
6
Depolama
cihazn
DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Zoom
2
USBHOST
Öze
þ
n
De
ek
eyen
Ü
ün
e
ç
ndek
e
•Düþmelere
her bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Depolama
1.
USB
cihazn
cihazn
DVD
birimin
çalarn
önündeki
USB
baþlant
USB
noktasna
baþlant
noktasna
baþlayarak
takn.
MP3
çalar,
sýkýþtýrma
formatlarýný
oynatabilir:
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•4x
•8x.
-ama
STOP
(DVD
)fotoþraf
(Durdur)
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
2x
•4x
•8x.
•4x
•8x.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
daha
yüksek
bir
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
•Düþmelere
•Düþmelere
her
her
bastþnzda,
bastþnzda,
oynatma
oynatma
hz
aĩaþdaki
aĩaþdaki
ĩekilde
ĩekilde
artacaktr:
artacaktr:
2x2x
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2xklasöre
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Oynatma
(/)
düþmesine
basn.
USB
belleþi
veya
dijital
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
vegitmek için RETURN tu
USB
belleþi
veya
dijital
kaydedilen
resimler,
videolar
features
such
as
Qpel
GMC
are
USB
be
eþ
veya
afotoþraf
ooynatma
oþ
amakinesine
mak
ne
ne
kayded
en
evideolar
maya
eak
vAna
deo
aveça
ve
Depo
ama
c fotoþraf
haz
nhzda
ça
aeyen
nframes.
USB
anĩekilde
nok
aartacaktr:
na
baþ
ak
MP3
ça
adosyalarnn
42Diski
USB
Hodijital
öze
e•8x.
Medya
yaen
a boy
nbaþ
nQpel
ma
Depo
ama
cmedya
haz
DVD
çadosyalarnn
abasn.
USB
baþ
an
nok
amek
baþ
aya
MP3
ça
Depo
cfotoþraf
haz
nmedya
ça
anyüksek
nbasn.
USB
baþ
anhz
nok
ana
na
ak
MP3
33.11
EZ
Gö
ün
üþ•4x
ev
DVD
dek
an
nand
deþ
mek
çaya
nsrasnda
ku
an
ay
15
melodiler
gibi
dosyalarnn
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
USB-•4x
belleþi
veya
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
melodiler
gibi
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
gibi
yüksek
ses
keyfini
çkarabilirsiniz.
46.
USB
Ho
öze
þn6.
edaUyumlu
Medya
Do
ya
aobir
nkaydedilen
nbölümlemeyi
Oyna
ma
USB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
features
such
as
bi-directional
frames.
GMC
are
USBHOST
Öze
þbi-directional
nDVD
De
ekDo
Ü
ün
eoOyna
çand
ndek
eUSB
belleþi
veya
dijital
fotoþraf
makinesine
resimler,
ve
3melodiler
EZ
Gö
ün
ümedya
ev
DVD
dek
en
boy
an
nkalitesiyle
deþ
çdosya
nbaþ
ku
an
ay
aa 15a
2.•Birden
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
seçmek
için
__/__
USB
belleþi
veya
dijital
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
ve
•4x
•8x.
Cihazlar
•8x.
DivX
içeriði
6.
Uyumlu
Cihazlar
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Uyumlu
Cihazlar
•4x
•8x.
•8x.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
•4x
•4x
•8x.
•8x.
•8x.
3. “..”START
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bir
sonraki
seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
melodiler
dosyalarnn
yüksek
ses
keyfini
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
DivX3.11
DivX3.11
&•Birden
DivX4
&•4x
DivX4
&•4x
XviD
&melodiler
XviD
DivX5
DivX5
me
od
egibi
ghaz
bmedya
medya
do
ya
anbastþnzda
nases
nmak
yük
ek
ekalitesiyle
ka
een
ydosya
key
nçkarabilirsiniz.
çdeo
ka
ab
n z basarak
USB
be
eþ
veya
d-þ STOP
ayüksek
oa oþ
aboy
mak
ne
nedeþ
kayded
en
e
m
e
v
deo
a
ve
π/†
tuþlarna
seçin ve
Depo
ama
c6.
haz
n
DVD
ça
n
USB
baþ
an
nok
a
na
baþ
aya
ak
MP3
ça
a
USB
be
eþ
veya
d
a
o
oþ
mak
ne
ne
kayded
e
m
e
v
a
ve
USB
be
eþ
veya
d
a
o
oþ
ne
ne
kayded
en
e
m
e
v
deo
a
ve
also
supported.)
-USB
Kablosunu
Çkarn
4
USB
Ho
öze
e
Medya
Do
ya
a
n
n
Oyna
ma
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Depo
ama
c
n
DVD
ça
a
USB
baþ
an
nok
a
na
baþ
aya
ak
MP3
ça
a
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
3
EZ
Gö
ün
ü
ev
DVD
dek
en
o
an
n
mek
ç
n
ku
an
ay
a
15
π/†
tuþlarýna
basarak
ekranýn
büyütmek
istediðiniz
melodiler
gibi
medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
:
46.Uyumlu
USB
Ho
öze
þCihazlar
e Medya
Do
ya
abastþnzda
nbastþnzda
n Oyna
ma
UyumluSimple
CihazlarProfile tabanlý) melodiler
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
gibi
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
6.Cihazlar
Uyumlu
Cihazlar
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü yüklemesi
6. Uyumlu
also
supported.)
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
•4x
•8x.
1.vmedya
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
6.•Birden
Uyumlu
Cihazlar
6.
Cihazlar
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
düþmesine
6.
6.
Uyumlu
Uyumlu
Cihazlar
Uyumlu
Cihazlar
- DivX
4me
içeriði
(MPEG-4
birka
önceki
dosya
seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
(Sayfa
23)
USBHOST
öze
þvarsa,
nönündeki
n1.
ku
anönündeki
ma
od
e
g
b
medya
do
ya
a
n
n
yük
ek
e
ka
e
y
key
n
ç
ka
ab
n
z
USB
be
eþ
veya
d
a
o
oþ
mak
ne
ne
kayded
en
e
m
e
deo
a
ve
me
od
e
g
b
medya
do
ya
a
n
n
yük
ek
e
ka
e
y
e
key
n
ç
ka
ab
n
z
me
od
e
g
b
medya
do
ya
a
n
n
yük
ek
e
e
y
e
key
n
ç
ka
ab
n
z
Depo
ama
c
haz
n
DVD
ça
a
n
USB
baþ
an
nok
a
na
baþ
aya
ak
MP3
ça
a
ENTER
tuşuna
basn.
1.
USB
cihazn
birimin
USB
baþlant
noktasna
takn.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
1.
USB
cihazn
birimin
USB
baþlant
noktasna
takn.
düþmele
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
be
eþ
veya
d
a
o
oþ
a
mak
ne
ne
kayded
en
e
m
e
v
deo
a
ve
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
4
USB
Ho
öze
þ
e
Medya
Do
ya
a
n
n
Oyna
ma
bölümünü
seçin.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Depo
cYþn
haz
nBellek
DVD
çav1.0’i
aolmadan
ndestekleyen
USB
baþ
an
nok
a üzeri)
na cihazlar.(Ek
baþ
aya
ak
MP3
ça aolarak
- XviD
XviD
MPEG-4
compliant
Contents.
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Not
•ama
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
USBHOST
özelliþinin
kullanlmas
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
1. (MPEG-4
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
-USB
Kablosunu
Çkarn
1.Uyumlu
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
kaldrlabilir
disk
çalĩan
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
6.
Cihazlar
1.
USB
Bellek
v1.0’i
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
USB
Yþn
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Hzl
oynatma
1.
1.
USB
USB
Yþn
Yþn
Bellek
Bellek
v1.0’i
v1.0’i
destekleyen
destekleyen
USB
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
sürücü
yüklemesi
yüklemesi
1.
USB
Yþn
Bellek
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
MPEG-4
compliant
Contents.
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
DivX
5
içeriði
simple
profile
artý
çift
yönlü
5.
ćleri/Geri
Atlama
Note
1.
USB
cihazn
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
n__/__
1USBHOST
USB
cdeo
haz
nþbirimin
bþvarsa,
m
nUSB
önündek
USB
baþ
anbölümlemeyi
nok
akey
na
ak
USBHOST
öze
þDVD
ndodn ya
ku
me
odUSB
e gbe
medya
nnWindows’ta
nma
yük
ek an
e(2000
kane
eveya
y na
e1.
key
nekaldrlabilir
çcihazn
ka
ab
nazönündeki
USBHOST
öze
nönündeki
na(USB
an
ma
öze
nku
noya
ku
an
ma
eþ
obaþlant
oþ
a mak
ne
kayded
en
mak
e•ebirimin
vkumanda
2.
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
__/__
1. USB cihazn
birimin
önündeki
USB
noktasna
takn.
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
seçmek
için
__/__
Note
2.
USB
bölümlenmesi
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
me
od
gyüksek
bveya
medya
do
aoynatmak
nbaþlant
nveya
yük
ek
enoktasna
ka
etakn.
ytakn.
eekrannda
niçin
çdüþmesine
ka
ab
nçalĩan
z çalĩan
1.
USB
cihazn
birimin
noktasna
Depo
ama
cbolmadan
haz
nveya
çaaaveya
aan
USB
baþ
nok
akaldrlabilir
baþ
aya
MP3
ça
USB
birimin
USB
baþlant
-USB
USB
be
eþ
dve
oþ
aUSB
mak
ne
neoynatma
kayded
en
e(/)
m
edüþmesine
vgörünür
deo
açalĩan
olmadan
üzeri)
disk
olarak
çalĩan
USB
MENU
Menüsü)
ekran
televizyon
ve
1.
USB
cihazn
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
ENTER
tuþuna
basýn.
ENTER
tuþuna
her
basýldýðýnda
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
disk
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
olmadan
Windows’ta
(2000
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
Uzaktan
üzerindeki
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
çalĩan
1.1Note
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
daha
bir
hzda
için
srasnda
(/)
basn.
olmadan
olmadan
Windows’ta
(2000
(2000
veya
üzeri)
üzeri)
kaldrlabilir
kaldrlabilir
disk
olarak
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
düþmesi
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
düþmesine
basn.
Diski
daha
bir
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
basn.
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
2.
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
21çalĩan
USB
bö
enme
va
asonra
USB
den
bveya
bö
üm
emey
eçmek
ççalĩan
nolarak
__
__
kareler
gibi
ilave
özellikler.
ve
de
nUSB
USB
bresolutions
m
noQpel
önündek
USB
baþ
an
nok
aDiski
ak
USBHOST
nUSB
an
ma
nolarak
1Diski
USB
cyüksek
haz
nüm
bndaha
m
nWindows’ta
önündek
USB
baþ
an
nok
acontrol
ak
ndisk
haz
bhzda
m
ndaha
önündek
USB
baþ
an
nok
ana
na
ak
•deo
time
USB
button
on
the
remote
is
me
od
ehaz
g bnþall
do
amak
nne
yükne
ekkayded
e ka
eUSB
em
key
n•USB
çEach
ab
nthe
zUSB’den
5.
ćleri/Geri
Atlama
düþmesine
basn,
sonra
OK
düþmesine
basn.
2. USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
düþmesine
basn,
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
sonra
OK
düþmesine
basn.
This
unit
supports
up
tonGMC
maximum
below.
USBHOST
þdaha
nthe
ndo
ku
an
USB
bölümlenmesi
varsa,
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
- Eş
Klasörü
USB
besupports
eþcöze
veya
dnmedya
aku
oþya
aup
eyna
eOynatma
vUSB
abastþnzda,
ve
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
me
od
eMP3
gka
bcöze
medya
ya
aMP3
nma
nhz
yük
ek
eaĩaþdaki
ka
eĩekilde
yĩekilde
eartacaktr:
key
n__/__
ç__/__
ka
ab
n z Seçmek
cihazlar.)
2.2.en•Düþmelere
bölümlenmesi
kaydedilen
varsa,
dosya
USB’den
oynatlr.
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
Note
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
USB
cihazlar.)
2.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
USB
cihazlar.)
Each
time
USB
button
on
the
remote
control
is
resim
2X
deðerinde
büyüyecektir.
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
2.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
cihazlar.)
Note
USB
cihazlar.)
N
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
artacaktr:
2x
USB
USB
cihazlar.)
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
This
unit
all
resolutions
to
maximum
below.
•Düþmelere
her
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
artacaktr:
2x
her
bastþnzda,
oynatma
aĩaþdaki
ĩekilde
2x
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Some
MPEG-4
files
on
an
personal
computer
düþme
ne
ba
n
daha
on
a
OK
düþme
ne
ba
n
2• USB
USB
bö
enme
va
anan
USB
den
beanbö
üm
emey
eçmek
ç
n
__
__
n
1me
c ghaz
nüm
bcreated
m
n
önündek
USB
baþ
nok
a
na
ak
aygt
seçimi
için
bir
çerçeve
görünür.
2
USB
bö
üm
enme
va
a
USB
den
b
bö
üm
emey
eçmek
ç
n
__
__
2
USB
bö
üm
enme
va
a
USB
den
b
bö
üm
emey
eçmek
ç
n
__
__
desteklenmektedir.)
USBHOST
öze
þ
n
ku
ma
Dosya
k
Not
•
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Not
•
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Not
•
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
n
1
USB
c
haz
n
b
m
n
önündek
USB
baþ
an
nok
a
na
ak
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
od
e
b
medya
do
ya
a
n
yük
ek
ka
e
y
e
key
n
ç
ka
ab
n
z
düþmesine
basn,
daha
OK
düþmesine
basn.
USBHOST
öze
þHDD
nHDD
nsonra
ku
an
ma
pressed,
frame
of
the
USB
device
selection
will
2.Thatflash
MP3
Çalar:
HDD
veMP3
flashçalar.
tipi MP3
çalar.
düþmesine
3.
USB
basn,
içinde
daha
bir
dosya
sonra
seçmek
OK
düþmesine
için
__/__
basn.
veya
__/_
düþmelerine
basn.
N
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i klasörü
destekleyen
cihazlar.
2.be
MP3
Çalar:
ve
flash
tipi
2. 2MP3
Çalar:
HDD
ve
MP3
çalar.
Istediğiniz
seçmek
için π/†
may
not
play
back.
is HDD
whytipi
Codec
Type,
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
3.MP3
Dijital
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
USB
cihazlar.)
2.•8x.
MP3
Çalar:
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
2.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
•4x
2.Görüntü
2.
MP3
MP3
Çalar:
Çalar:
HDD
HDD
ve
ve
flash
flash
tipi
tipi
MP3
MP3
çalar.
çalar.
2.
MP3
Çalar:
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
•4x
•8x.
•4x
pressed,
aa
of
the
USB
device
selection
•4x
•8x.
Not
• fotoþraf
Görüntü
ekrannda
görünür.
Not
•basn.
ekrannda
görünür.
srasnda
(/)
düþmesine
Gö
ün
üframe
ek
an
nda
“USB”
gö
ünü
ne
ba
on
a OK
düþme
ne an
ba
n Not
USB
bö
üm
enme
va
anfotoþraf
USB
den
b böbaþ
üm
emey
eçmek
ç•8x.
__
__
düþme
ne
ba
n“USB”
daha
on
agörünür.
OK
düþme
ne
ba
naekrannda
nMENU
daha
on
a“USB”
OK
düþme
ne
ba
nnawill
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
sonraki
d
nnUSB
1düþme
USB
cOynatma
haz
bdaha
m
önündek
USB
nok
aNot
na
ak
- XviD
MPEG-4
uyumlu
•düþme
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Not
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
•Dijital
USB
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
vebir
Version
and
Higher
resolution
over
specification
isBellek
•No
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
görünür
ve
-Dosyay
USB
bö
üm
enme
va
a“USB”
USB
den
bolmadan
bö
üm
emey
eçmek
ç cihazlar.
ncihazlar.
__
__
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
USBHOST
öze
þ3.
nniçerik
nXviD
ku
an
ma
•USB
Görüntü
ekrannda
n(2000
12•Uyumlu
cCihazlar
haz
nne
bba•Ek
m
n“USB”
önündek
USB
baþ
an
nok
ak bastþnzda
Dijital
makinesi:
USB
Yþn
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Not
•Bellek
Görüntü
ekrannda
görünür.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
3.• DivX3.11
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
sürücü
yüklemesi
Windows’ta
veya
üzeri)
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
2. düþme
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Skip
Forward/Back
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
appear.
6.
3.
3.
Dijital
fotoþraf
fotoþraf
makinesi:
makinesi:
USB
USB
Yþn
Yþn
Bellek
Bellek
v1.0’i
v1.0’i
destekleyen
destekleyen
cihazlar.
cihazlar.
Devam
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
&
DivX4
&
DivX5
6.
Uyumlu
Cihazlar
6.
Uyumlu
Cihazlar
DivX3.11
&
DivX4
&
XviD
DivX5
ENTER
tuşuna
basn.
ardndan
6.
Uyumlu
Cihazlar
Slayt
Gösterim
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
•Gö
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekrannda
görünür
USB
MENU
USB
Menü
üekran
ek
antelevizyon
e ev
zyon
ekgörünür
an nda
gö
ünüveve
not
supported.
Gö(USB
üDivX3.11
ek
ünü
Note
Noteemey
DivX4
&OK
XviD
DivX5
ne
ba
daha
onva
a“USB”
düþme
ne
ba
nüm
Dan& nda
D
Dgö
No
ün
ü (USB
an
ndaon
“USB”
gö
ünü
appear.
No
Gö
ün
üMenüsü)
ek
an
nda
“USB”
gö
ünü
DivX3.11
&
DivX4
XviD
DivX5
2No
USB
bö
üm
enme
ayüklemesi
USB
den
b Dvarsa,
bö
eçmek
çMENU
nkaydedilen
__
__
kaydedilen
dosya
oynatlr.
••Ek
USB
MENU
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
ve
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
düþme
ne
ba
nek
daha
aekran
OK
düþme
ne
ba
nçalĩan
•veya
MENU
(USB
Menüsü)
televizyon
ekrannda
görünür
nUSB
13.
USB
c haz
nün
bn&
m
n önündek
baþ
an
nok
a destekleyen
nagörünür
••Ek
USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
ve__
-Güvenli
2ak
USB
bö
üm
enme
va
a olmadan
USB
den
bUSB
bö
üm
emey
eçmek
çyüklemesi
nve
__
•Ek
sürücü
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•
USB
MENU
USB
(USB
Çkarma.
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
cihazlar.
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•Birden
fazla
dosya
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
cihazlar.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
•Ek
•Ek
sürücü
sürücü
yüklemesi
yüklemesi
olmadan
olmadan
Windows’ta
Windows’ta
(2000
(2000
veya
veya
üzeri)
üzeri)
•Ek
sürücü
yüklemesi
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.(Ek
sürücü
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
“USB”
appears
on
the
display
screen.
• No
This
unit Gö
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
kaydedilen
dosya
oynatlr.
D
D
D
D
bir öncek
dosya
varsa,
bastþnzda
During
playback,
pressMPEG-4
the
(•Birden
/nda
)on
button.
•eSome
• Some
MPEG-4
files
created
files
aUSB
personal
on
a fazla
personal
computer
computer
kaydedilen
dosya
oynatlr.
•created
Dosya
kayded
en
do
ya
oyna
USB
MENU
USB
Menü
üünü
ek
anüm
evba
zyon
ek
an
gö
ünü
ve
ün
üne
ek
nda
“USB”
gö
MENU
USB
Menü
üiçin
anne
edüþmesine
ev
zyon
ek
anUSB
ndanda
gö
ünü
USB
MENU
USB
Menü
üek
ek
anba
edüþmelerine
zyon
ek
an
gö
ünüve ve
düþme
baan
nçalĩan
daha
on
açalĩan
OK
ne
n3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
basn.
“USB”
appears
on
the
display
screen.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
720
480
@30fps
Bitrate
may
fluctuate:
No
Gö
ün
üdisk
ek
an
nda
“USB”
gö
ünü
kaydedilen
dosya
oynatlr.
2 accordance
USB
bö
üm
enme
va
a720
USB
den
bdüþme
bö
emey
eçmek
ç•cihaznda
nAdlar.
__
__
kaydedilen
dosya
oynatlr.
düþme
ne
ba
nUSB
daha
on
aolarak
OK
düþme
nev
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
cihazn
with
the
“ISO9660
format”.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyenCANC
kaldrlabilir
disk
olarak
cihazlar.
may
not
may
be
not
play
be
back.
play
back.
That
is
That
why
Codec
why
Codec
Type,
Type,
DVD-RW
&
DVD+R
kaldrlabilir
disk
olarak
cihazlar.
4.
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyen
4.3.
USB
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyen
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
kaldrlabilir
olarak
çalĩan
cihazlar.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
kaldrlabilir
kaldrlabilir
disk
disk
olarak
çalĩan
çalĩan
cihazlar.
cihazlar.
xxDivX5
480
@30fps
Bitrate
may
fluctuate:
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
•USB
:kayded
Ünite
slayt
gösterim
moduna
geçer.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
veya
__/_
düþmelerine
basn.
DivX3.11
&bir
DivX4
&Gö
XviD
-USB1.1’i
Alt
Klasörü
3olmadan
USB
çisHDD
nde
bbastþnzda
do
ya
eçmek
çon
nveya
__
__
veya
__
_USB1.1’i
düþme
enda
ne
n USB1.1’i
kayded
en
do
ya
oyna
USB
MENU
USB
Menü
ü __/_
ekgö
an
eSürücü:
evVersion
zyon
ek
an
nda
gö
ünü
ve
en
do
ya
oyna
USB
MENU
screen
appears
the
TV
screen
and
the
kayded
en
oyna
•resolution
No
ün
üUSB
ek
an
nda
“USB”
ünü
and
Higher
and
Higher
resolution
over
specification
over
specification
isiçin
is appears
bir
önceki
dosya
seçilir.
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
3. USB
dosya
seçmek
için
__/__
veya
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
USB
USB
Menü
ü__/__
ek
an
eveya
ev
zyon
ek
an
göbadestekleyen
ünü
ve Seçmek
3.
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
düþme
ne•Birden
ba
nFlash
daha
on
aFlash
OK
düþme
ne
ba
n Version
3.USB
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
__/_
düþmelerine
basn.
No
Gö
ün
üMENU
ek
an
nda
“USB”
gö
ünü
4.
HDD
ve
USB
Flash
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
USB
MENU
screen
on
the
TV
screen
and
the
Hzl
oynatma
4.
USB
HDD
ve
USB
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
cihazlar.
720
x
576
@25fps
Device
may
skip
decoding
•
4. içinde
USB
HDD
ve
USB
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
Skip
Skip
Forward/Back
Forward/Back
cihazlar.
cihazlar.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
destekleyen
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
USB
cihazlar.)
4.
4.
USB
USB
HDD
HDD
ve
ve
USB
USB
Flash
Flash
Sürücü:
Sürücü:
USB2.0
USB2.0
veya
veya
USB1.1’i
USB1.1’i
destekleyen
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
not
supported.
için
OK
düþmesine
basn.
720
x 576
Device
may
decoding
Do
açmak
çÇkarma.
nya
OK
düþme
ba__
nveya
3 No
USB
çskip
nde
ya
eçmek
ç gö
n @25fps
__
veya
__esupported.
_ Dosyay
düþme
ne
ba
nçaçmak
kayded
en
do
ya
oyna
3- ek
USB
çyay
nde
ben
do
ya
eçmek
çbasn.
nçü__
__
veya
__ __
_ düþme
ba
n n ve klasörü seçmek için π/
3eDosyay
USB
nde
bdo
do
eçmek
nne
__
_ düþme
ene ne
baünü
Istediğiniz
USB
MENU
USB
Menü
ü__ek
annot
ev
zyon
an
nda
gö
ünü
ve
DivX
dosyasýný
destekleyen
format:
Güvenli
USB
Çkarma.
Dosyay
için
OK
Güvenli
USB
Güvenli
USB
Çkarma.
saved
file
is
played.
kayded
ya
oyna
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Gö
ün
übdüþmesine
ekdo
anFlash
nda
ünü
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
USB
MENU
USB
Menü
ek
an
e(ev
zyon
ekfarkl
ane nda
gö
cihazlar.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
STOP
(written
)Çalar:
(Durdur)
düþmesine
Veri yolu
hýzý
inip
çýkabilir:
720
xbasn.
480 @30fps
cihazlar.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
kalitesiyle
cihazlar.
cihaz
baþladþnzda
farkl
kalitesiyle
4.açmak
USB
HDD
USB
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyen
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
kalitesiyle
cihazlar.
cihazlar.
2.
MP3
HDD
ve
flash
tipi
MP3
cihazlar.
cihazlar.
cihazlar.
saved
file
is
played.
• This
• unit
This
supports
unit
supports
CD-R/RW
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in•USB1.1
MPEG4
in
in
:“USB”
Maximum
bitrate
: __
4Mbps
high
bitrate
portions
During
During
playback,
playback,
press
press
theoynatma
the
/( aralýðý
)/bir
button.
)oynatma
button.bir oynatma
MP3
Çalar:
HDD
flash
tipi
MP3
çalar.
•eMP3
Slayt
gösterim
baþlamadan
önce
resim
2.
MP3
Çalar:
HDD
flash
tipi
MP3
çalar.
2.2.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Güvenli
USB
USB
Çkarma.
Hzl
oynatma
Güven
USB
Ç
ka
ma
.Güvenli
Do
açmak
çya
n OK
düþme
ba veya
3the
USB
çyay
nde
bve
do
eçmek
ç 5.x
n __
__
_USB1.1’i
düþme
ne
ba
Do
yay
açmak
çve
nÇkarma.
OK
düþme
bagörüntülenme
nveya
Do
açmak
çve
nbelleþe
OK
düþme
ne
baçalar.
ngelmesini
Not tuşuna
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
srasnda
:4.12/
Maximum
bitrate
the
high
bitrate
portions
kayded
en
do
ya
oyna
USB
cihaznda
saklanan
zarar
gelmesini
önlemek
için, eUSB
USB
cihazn
Güvenli
USB
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
önlemek
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
cihazn
- Cihaz
Basit
DivX
formatý
DivX3.11
/baþladþnzda
3kalitesiyle
çnyay
nde
bve
do
ya
eçmek
çdesteklenmemektedir.
nne
__
__
__
_oynatma
düþme
neiçin,
ba
n oynatma
Güvenli
USB
Çkarma.
USB
MENU
USB
Menü
üneoynatma
ek
ann :e4Mbps
ev
zyon
ek
an
nda
gö
ünü
MP3/WMA/
JPEG/
MPEG4/
Güvenli
USB
Çkarma.
kayded
en
do
ya
oyna
ardndan
ENTER
basn.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
accordance
accordance
with
the
with
“ISO9660
the
“ISO9660
format”.
format”.
-USB
Kablosunu
Çkarn
Güvenli
USB
Çkarma.
karĩlaĩabilirsiniz.
•USB1.1
cihaz
farkl
bir
oynatma
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
kalitesiyle
yüksek
veri
yolundaki
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
cihazlar.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•USB1.1
•USB1.1
cihaz
cihaz
baþladþnzda
baþladþnzda
farkl
farkl
bir
bir
oynatma
kalitesiyle
kalitesiyle
720
x
576
@25fps
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
ayarlanmalýdýr.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
c
haz
nda
ak
anan
be
eþe
za
a
ge
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
Güven
USB
Ç
ka
ma
Do
yay
açmak
ç
n
OK
düþme
ne
ba
n
and
begin
decoding
again
Güven
USB
Ç
ka
ma
Güven
USB
Ç
ka
ma
3
USB
ç
nde
b
do
ya
eçmek
ç
n
__
__
veya
__
_
düþme
e
ne
ba
n
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Do
yay
açmak
ç
n
OK
düþme
ne
ba
n
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
kayded
enkarĩlaĩabilirsiniz.
do
yadaha
oyna
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
3oynatmak
USB
ç
nde
b
do
ya
eçmek
ç
n
__
__
veya
__
_
düþme
e
ne
ba
n
- bölümleri
Xvid
(MPEG-4
uyumlu
video
codec)
ve
DivX
Pro
and
begin
decoding
again
5.
ćleri/Geri
Atlama
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
karĩlaĩabilirsiniz.
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
karĩlaĩabilirsiniz.
Diski
yüksek
bir
hzda
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
karĩlaĩabilirsiniz.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
karĩlaĩabilirsiniz.
CD
dönüĩtürme
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
çözerken
atlama
karĩlaĩabilirsiniz.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
Note
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Safe
USB
Removal
:
Maksimum
veri
yolu
hýzý:
ay
madan
önce
güven
ç
ka
ma
em
yap
n
USB
c
haz
nda
ak
anan
be
eþe
za
a
ge
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
CD
Audio
Için
Klip
Menüsü
Güven
USB
Ç
ka
ma
Note
USB
c
haz
nda
ak
anan
be
eþe
za
a
ge
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
N
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
USB
c
haz
nda
ak
anan
be
eþe
za
a
ge
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
Do
yay
açmak
ç
n
OK
düþme
ne
ba
n
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
when
Bitrate
returns
to
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
Güven
USB
Ç
ma
ayrmadan
çkarma
iĩlemi
yapn.
Safe
USB
Removal
USB
ç •nde
bdüzgün
do
eçmek
ç çalĩma
nUSB
__
__
veya
__yardmc
_HDD’ye
düþme
ne
ba
ngüvenli
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Do
açmak
çka
nHDD'de,
OK
düþme
ne
ba
nUSB
•ya
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
22formatý:
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
düzgün
için
USB
yardmc
bir
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
- yapabilir
Dosya
*.avi,
*.div,
*.divx.
•3karĩlaĩabilirsiniz.
USB
HDD'de,
çalĩma
için
HDD’ye
birekaldrlabilir
güç
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
•önce
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
yardmc
bir
güç
•USB
USB
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
when
Bitrate
returns
toSome
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
• HDD'de,
USB
•güç
HDD'de,
düzgün
düzgün
çalĩma
çalĩma
için
için
USB
HDD’ye
yardmc
yardmc
güç
güç
•yay
düzgün
çalĩma
için
HDD’ye
yardmc
bir
güçbirbir
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
•HDD'de,
Some
MPEG-4
created
age
olarak
çalĩan
cihazlar.
ve
veri
yolu
hýzý
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
-USB
STOP
((Durdur)
)Du
(Durdur)
basn.
Nm be
. HDD’ye
-USB
STOP
(HDD'de,
)disk
düþmesine
basn.
•ak
MPEG-4
files
created
on
apersonal
personal
M çfiles
G
m
STOP
du
düþme
ne
ba
nme
önce
güven
ka
ma
em
yap computer
cmadan
haz
nda
anan
eþe
zaneisaonba
me
nncomputer
ön emek
nkaldrlabilir
chaz
haz
nUSB
ay
madan
önce
güven
çbe
ka
ma
em
yap
nHDD’ye
ay
madan
önce
güven
çdüþmesine
ka
ma
em
yap
n. USB
çalma modunda
4Mbps
Güven
USB
ka
ma
•Düþmelere
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
-USB
Çkarn
-•ç(oynatma
- STOP
( USB
)ay
(Durdur)
düþmesine
basn.
-USB
Kablosunu
Çkarn
-USB
Çkarn
:ckablosu
ikon
seçildiðinde
ve
ENTER
tuþuna
basýldýðýnda
nda
ak
anan
eþe
za
aUSB2.0
ge
nveya
ön
emek
ç seçilir.
n destekleyen
USB c2x
haz n
-STOP
STOP
(Güven
)(Durdur)
(Durdur)
düþmesine
basn.
Do
yay
açmak
çdüzgün
nÇ
OK
düþme
nCodec
- STOP
(Kablosunu
)Bu
(Durdur)
düþmesine
basn.
USB
Ç
ka
ma
may
not
bebe
play
back. her
That
Codec
kablosu
taktþnzdan
emin
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
)Kablosunu
düþmesine
basn.
normal.
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
inveya
the
USB
device,
•4x
•8x.
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
kablosu
taktþnzdan
emin
kablosu
emin
olun.
may
not
play
That
iswhy
why
Type, - yardmc
m
w olun.
CType,
•taktþnzdan
USB
HDD'de,
çalĩma
için
USB
HDD’ye
bir
güç
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
kablosu
taktþnzdan
taktþnzdan
emin
emin
olun.
olun.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB1.1’i
destekleyen
m
Mback.
G olun.
m 4.4.
USB
HDD
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
USB
HDD
veve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
-USB
Kablosunu
Çkarn
-USB
Kablosunu
Çkarn
normal.
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in
the
USB
device,
normale
döndüðünde
çözme
USB
Kab
o
unu
Ç
ka
n
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
diskleri
aþağda
gösterildiği
STOP
Du
du
düþme
ne
ba
n
ay
madan
önce
güven
ç
ka
ma
em
yap
n
STOP
Du
du
düþme
ne
ba
n
Version
and
Higher
resolution
over
specification
is
STOP
Du
du
düþme
ne
ba
n
USB
c
haz
nda
ak
anan
be
eþe
za
a
ge
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
5.
ćleri/Geri
Atlama
Version
and
Higher
resolution
over
specification
is
-USB
Kablosunu
Çkarn
5.
ćleri/Geri
Atlama
H
resimler
6
saniyelik
aralýklarla
otomatik
olarak
5.
ćleri/Geri
Atlama
Bu
cihaz
aþaðýdaki
maksimum
deðerlere
göre
tüm
ay
madan
önce
güven
çbekaeþe
maza
emgeyap
nbir
-USB
Kablosunu
Çkarn
Güven
USB Çnot
kasupported.
mam olun.
-USB
Kablosunu
Çkarn
USB
c
haz
nda
ak
anan
a
me
n
ön
emek
ç
n
USB
c
haz
n
w C
Skip
Forward/Back
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
-USB
Kablosunu
Çkarn
Sadece Ses CD
Skip
Forward/Back
S
w
B
kablosu
taktþnzdan
emin
cihazlar.
cihazlar.
perform
safe
removal
before
disconnecting
the
USB
cable.
cihazlar.
5.cihazlar.
ćleri/Geri
Atlama
5.
ćleri/Geri
Atlama
•4x
•8x.
not
supported.
5gibi
eAtlama
Ge
ama
desteklenmemektedir.
USB
Kab
oDu
unu
Ç
ka
n eþe
STOP
du
düþme
ba
iþlemine
devam
USB
Kab
o(/)
Çduka
nç edilmiş
USB
Kab
oremoval
unu
Ç
ka
n ma
H za
perform
safe
before
disconnecting
USB cable.
6.
ay
madan
önce
güven
ç ne
ka
maa ngeem
n22
klasörlerde
organize
þarklar
ve/veya
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
5. ćleri/Geri
Atlama
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
deðiþir.
Oynatma
srasnda
düþmesine
basn.
5.
Atlama
STOP
Du
düþme
nefarkl
ba
nbir
USB
c eder.
haz
nda
ak
anan
be
me5.yap
nćleri/Geri
ön ćleri/Geri
emek
çUyumlu
nplayback,
USB
cwA
haz
nunu
22
5.ćleri/Geri
ay
madan
önce
güven
ka
em
yap
nthe
Hzl
oynatma
Atlama
S
BCihazlar
çözünürlükleri
destekler.
• This
unit
CD-R/RW
written
press
the
( (baþladþnzda
/baþladþnzda
) )button.
•USB1.1
cihaz
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
•USB1.1
cihaz
oynatma
kalitesiyle
cihaz
farkl
biroynatma
oynatma
kalitesiyle
• This
unitsupports
supports
CD-R/RW
written
MPEG4
During
playback,
press
the
/ baþladþnzda
button. farkl
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
bir
kalitesiyle
CD R
RW wininMPEG4
M ininG 5 During
Note
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
D•USB1.1
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Oyna
ma
a
nda
düþme
ne
ba
n
eay
Ge
A
ama
USB
Kab
o
unu
Ç
ka
n
e
Ge
A
ama
5
e
Ge
A
ama
STOP
Du
du
düþme
ne
ba
n
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Oynatma5Note
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir sonraki
dosya
seçilir.
the
“ISO9660
USB
Kab
obir
unu
Ç
ka
n) button
Oynatma
srasnda
(/)düþmesine
düþmesine
madanUyumlu
önceaccordance
güven
çCihazlar
ka
em
yap n Oynatma
- Press
Press
the
STOP
( basn.
srasnda
(/)
düþmesine
STOP
Du
du
düþme
ne
ba oynatma
n klasörlere
daha
yüksek
hzda
oynatmak
için
srasnda
(/) düþmesine
basn.
srasnda
(/)
resimler
içerir.
Bilgisayarnzda
farkl
dosya
accordancewith
with
the
“ISO9660
format”.
wma
Oformat”.
6.
CD
R
RW wm
M Oynatma
G Diski
D
-•Birden
the
STOP
(basn.
)basn.
button
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
biron
sonraki
dosya
1.
Yþn
Bellek
destekleyen
USB cihazlar.(E
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
birönceki
sonraki
dosya
seçilir.
Bkarĩlaĩabilirsiniz.
den
az
aUSB
do
ya
va
akullanan
düþmeye
þsonraki
nv1.0’i
zda
bönceki
akönceki
doseçilir.
ya
eçseçilir.
ma
aKab
nda
düþme
ba
npersonal
• ekarĩlaĩabilirsiniz.
:dosya
Resimler
12
saniyelik
aralýklarla
otomatik
olarak
5 fazla
eOyna
Ge
A
ama
Oyna
ma
afazla
düþme
ne
ba
nba
Oyna
ma
anda
nda
düþme
ne
ba
nbir
NTFS
dosya
sistemi
cihazlar
desteklenmemektedir.
USB
o unu
Çdüþme
ka nneon
bir
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
•Birden
dosya
varsa,
bastþnzda
bir
sonraki
seçilir.
bir
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
dosya
•Birden
fazla
varsa,
düþmesine
bastþnzda
Some
MPEG-4
files
created
computer
5•Düþmelere
Ge
A
ama
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
dosya
seçilir.
mdosya
Du
ducreated
neaaba
nO
•Birden
fazla
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
USB
Kab
oHDD'de,
unu
Çdüzgün
ka
nbastþnzda
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
1RW
DivX3.11
&STOP
DivX4
&düþmeye
XviD
•dosya
USB
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
yerleştirme
işlemiyle
ayndr.
•den
USB
HDD'de,
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
••Oyna
Some
MPEG-4
files
onwDivX5
personal
computer
•USB
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
•oynatma
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
bir
önceki
dosya
seçilir. (Sayfa 25)
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
Remove
the
USB
cable.
n
zda
b
öncek
do
ya
eç
B
az
a
do
ya
va
a
düþme
ne
ba
þ
Bdosya
den
az
a
do
ya
va
a
düþmeye
ba
þ
n
zda
b
on
ak
do
ya
eç
deðiþir.
ma
a
nda
düþme
ne
ba
n
B
den
az
a
do
ya
va
a
düþmeye
ba
þ
n
zda
b
on
ak
do
ya
eç
B
den
az
a
do
ya
va
a
düþmeye
ba
þ
n
zda
b
on
ak
do
ya
eç
5may
e
Ge
A
ama
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Hzl
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
varsa,
düþmesine
bastþnzda
Hzl
oynatma
oynatma
Oyna
ma
aama
nda
düþme
ne
baAyrma
n bir
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
USB
Kab
o unuback.
Ç ka That
n is why Codec Type,
Remove
the
USB
cable.
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
5Hzl
e
Ge
A
not
be
play
•4x
•8x.
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Tablosu
16/32)
dosya
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
3
&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
.
kablosu
taktþnzdan
olun.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
may
notinip
be
back.
That
is why
Hzl
Hzl
oynatma
.emin
USB HOST unc on d
s
Hdo
zDiski
oyna
ma
b Hzl
öncek
ya
eç
den
az
aplay
do
adüþmeye
þ nType,
B
azA
a çýkabilir:
do
ya
vavaa720
bane
þbann zda
bzdaHzl
on
ak
do
ya
eç
xdüþme
480
@30fps
yolu
hýzý
nþzda
b on
do
ya
eçbasn.
Bdaha
den
azoynatma
do
ya
va
düþme
ne
ba
þzda
Fas
pyüksek
ayback
nsrasnda
böncek
öncek
ya
eç Thebasn.
Bden
den
az
abir
do
ya
va
ahzda
düþme
Oyna
ma
a ya
nda
düþme
ne
baCodec
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
için
oynatma
(/)do
düþmesine
basn.
Hzl Veri
oynatma
daha
bir
oynatmak
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
Diski
yüksek
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
B
az
ya
va
aaoynatmak
düþmeye
ba
þba
niçin
b zda
ak
yado
eç
oynatma
5R\QDW×ODPD\DELOLU
eBden
Ge
ama
oynatma
Oyna
ma
aa do
nda
düþme
ne
ba
n ne
Hzl
6.is
oynatma
Uyumlu
Cihazlar
Version
and
Higher
resolution
over
specification
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
Version
and
Higher
resolution
over
specification
is
D
k
daha
yük
ek
b
h
zda
oyna
mak
ç
n
oyna
ma
a
nda
düþme
ne
ba
SCART-CVBS:
H
z
oyna
ma
n
zda
b
öncek
do
ya
eç
B
den
az
a
do
ya
va
a
düþme
ne
ba
þ
sistemi
desteklenmektedir.)
H
z
oyna
ma
H
z
oyna
ma
Cihaz
yüksek
veri
yolundaki
Skip
Forward/Back
ans
a es by s
USB
cihazlar.)
B
den
az
a
do
ya
va
a
düþmeye
ba
þ
n
zda
b
on
ak
do
ya
eç
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
720
x
576
@25fps
Diski daha Oyna
yüksek
bir hzda
oynatmak
içinneoynatma
srasnda Diski
(/)Diski
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x ne -s med
•Düþmelere
her
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•B
:bir
Resimler
18
saniyelik
aralýklarla
otomatik
olarak
nsrasnda
zda
bon
öncek
do
ya
eç
B
den
az
aForward/Back
do
ya
va
a oynatma
düþme
ne
baþ USB
þzda
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)düþmesine
düþmesine
basn.
ma
a
nda
düþme
ba
n
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
(/)
düþmesine
basn.
den
az
a
do
ya
va
a
düþmeye
ba
n
b
ak
do
ya
eç
daha
1.
yüksek
USB
Yþn
hzda
Bellek
oynatmak
v1.0’i
için
destekleyen
oynatma
srasnda
cihazlar.(Ek
(/)
sürücü
basn.
yüklemesi
Skip
not
supported.
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
To
peeç
ay
back
doyna
sc
amak
ahz
eaoyna
speed
panda
ess
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x2x2x
Düþme
eyük
he
ba
oyna
ma
aþ
dak
ek
de
a düþme
acak
kB
daha
ek
byahavazda
mak
çþĩekilde
nnba
oyna
ma
nda
düþme
ne
ba
Hnot
z den
oyna
D
kden
daha
ek
boynatma
oyna
mak
ç hnas
oyna
ma
aöncek
baconnec
supported.
k•4x
daha
yük
ek
bhþoynatma
hnhe
zda
çzĩekilde
ma
nda
düþme
ban n edistediþinizde se
n•Düþmelere
zda
baak•4x
öncek
do
ya
den
az
aya
do
a oyna
düþme
þbartacaktr:
bölümleri
çözerken
atlama
22
•4x
•8x.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
2x
•8x.
deðiþir.
Disk
tepsisini
H
zD
oyna
ma
•Düþmelere
her
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
2x
BD
azma
ayük
do
va
düþmeye
baverine
zda
on•Düþmelere
do
ya
eç
her
bastþnzda,
hz
artacaktr:
2x
n ĩekilde
zda
bartacaktr:
do
ya
eç ne ne
B•8x.
az
a açn.
do
ya
vanoynatma
azda
düþme
neaĩaþdaki
ba
þnĩekilde
22
22 : Maksimum
her
olmadan
bastþnzda,
Windows’ta
hz
veya
aĩaþdaki
üzeri)
kaldrlabilir
artacaktr:
disk
2x
olarak
çalĩan
yolu
hýzý:
Baz
MP3
çalarlar
bu(2000
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
cihazlar.)
•4x
•8x.
2.
MP3
HDD
flash
tipi
MP3
çalar.
•4x
•8x.
4x
8x
eyük
heek
ba
þzda
n USB
zda
oyna
maçba
hn zin
aMPEG4
dak
ek
de
ado
acak
2x
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
DThis
kve
b vahCD-R/RW
oyna
mak
oyna
ma
ain
nda
ba
uzda
ng
poyna
ayback
e(eç
eyük
he
banbba)þhd
nÇalar:
oyna
mama
aþ
dak
ek
de
a aacak
ene
eCihazlar
he
þzda
npress
zda
z/ve
a aþ
de
acak 2xne
2x
unit
supports
written
During
playback,
the
(hç znh aoyna
)dak
button.
Hdaha
z az
oyna
ma
6.
Uyumlu
Cihazlar
•4x •8x.
6.
Uyumlu
6.
Uyumlu
Cihazlar
DDüþme
kDüþme
daha
ek
oyna
mak
ma
a ek
nda
düþme
baDoes
n no ope a e w h Jan
•4x
•8x.
naþzda
b•4x
öncek
ya
BDüþme
den
ae do
ya
a22
düþme
ne
þMPEG4
yapabilir
veri
yolu
hýzý
•4x
•8x.
H
zdüþme
oyna
ma
•8x.
USB
cihazlar.)
•• This
unit
supports
CD-R/RW
written
in
in
Tepsiye
bir
disk
yerleştirin.
During
playback,
press
the
(
/
)
button.
4Mbps
6.
Uyumlu
Cihazlar
6.
Uyumlu
Cihazlar
Uyum
utipi
CUSB
haz
aYþn
4x
8x
Düþme
he with
ba
þeknbzda
oynaoyna
ma
hmak
z a çaþnHDD
dak
ekUyumlu
dea6aD
acak
2x
sistemlerinin
ba÷l
çalúmayabilir.
4x
8x
4x
8x
Each
me
pboyutuna
ess
e mak
he
bu
on
he
pUSB
ayback
speed
wYþn
Doyna
ke edaha
yük
h zda
oyna
ma
nda
düþme
ne
baþyou
1.
USB
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
PHPHVLGLU
2.
MP3
Çalar:
ve
flash
MP3
çalar.
accordance
the
“ISO9660
format”.
6. Uyumlu
Cihazlar
1.
Bellek
v1.0’i
destekleyen
sürücü
yüklemesi
1.
Yþn
Bellek
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Düþme
eYþn
eyük
he
ba
nnzda
zda
oyna
ma
hç çalar.
znolarak
a aþ
dak
ek
de
a acak
2xne ba
6. Uyumlu
Cihazlar
H
zdöndüðünde
ma
6.Uyumlu
Cihazlar
kUSB
daha
ek
bsektör
hv1.0’i
oyna
oyna
ma
acihazlar.(Ek
nda
düþme
n
6.
Cihazlar
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
normale
çözme
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Bellek
v1.0’i
de
accordance
with
the
“ISO9660
format”.
Disk
tepsisini
kapatn.
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
P
o
oco dev
ces
1
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
USB
c
haz
a
Ek
ü
ücü
yük
eme
6
Uyum
u
C
haz
a
4x
8x
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
press
the
6
Uyum
u
C
haz
a
6
Uyum
u
C
haz
a
•
Düþme
e
e
he
ba
þ
n
zda
oyna
ma
h
z
a
aþ
dak
ek
de
a
acak
2x
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
change
as
ondestekleyen
ows
1.iþlemine
USB
Bellek
USB çcihazlar.(Ek
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
disk
olarak
çalĩan
4x
Yþn
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
D Yþn
kdevam
daha
yük v1.0’i
ek b destekleyen
h zda oyna mak
n oyna ma sürücü
a1.nda
düþme
ne
ba
1.USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Düþme
eBellek
eBellek
he
ba
þmore
zda
oyna
ma
hfonksiyonu,
zcihazlar.(Ek
akaldrlabilir
aþ
dak
ek
de
ayüklemesi
acak
2x çalĩan
G
When
there
isnmakinesi:
than
one
file,
when
you
press
the
3.USB
Dijital
fotoþraf
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
1.
USB
Yþn
v1.0’i
USB
sürücü
• 8x
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
ortam
dosyalarn
eder.
XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
o
madan
W
ndow
a
2000
veya
üze
ka
d
ab
d
k
o
a
ak
ça
an
1
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
USB
c
haz
a
Ek
ü
ücü
yük
eme
6%
Uyum
u
C
haz
a
Tepsi
kapanacak
ve
yandaki
1
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
USB
c
haz
a
Ek
ü
ücü
yük
eme
1
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
USB
c
haz
a
Ek
ü
ücü
yük
eme
button,
the
next
file
is
selected.
The
USB
hos
unc
on
o
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
vey
4x
8x
USB
cihazlar.)
olmadan
Windows’ta
veyaoyna
üzeri)ma
kaldrlabilir
disk ek
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
6de
uWindows’ta
C
haz
ayüklemesi
olmadan
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
Düþme
e e he ba(2000
þ n zda
h z a aþ dak
aUyum
acak
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
2x
➞
4x
➞(2000
8x
4x
8x
olmadan
•Ek
Windows’ta
sürücü
(2000
veya
üzeri)
Windows’ta
kaldrlabilir
(2000
disk
veya
olarak
üzeri)
çalĩan
button,
the
next
file
isolmadan
selected.
Compa
byük
Dev
ces
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
USB
cHDD
haz
ave
o madan
d aab
ak
ça
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
1 Uyum
USB
nW
Be
ek v1 0a 2000
de ekveya
eyenüze
USBka
c haz
Ek
üMP3
ücü
eme
Not:dev ces
oaC
madan
W
ndow
a çalĩan
2000
veya
üze
ka
d dk üokücü
aoak
ça ça
an
oehaz
madan
W
ndow
aveone
2000
veya
üze
ka
d abaolmas
ab
a yük
ak
uYCþhaz
a ndow
2.dUSB
Çalar:
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
When
there
is
more
than
file,
when
you
press
the
USB6 cihazlar.)
2.
MP3
Çalar:
HDD
flash
tipi
MP3
çalar.
ekran
görüntülenecektir.
•oüreticisine
2.
MP3
Çalar:
flash
MP3
çalar.
1kcihazlar.)
USB
Y
nan
Be
ek
v1
0tipi
de
ek
eyen
USB
cdpress
haz
Ek
eme
USB
4x
8x
cihazlar.)
a anUSB
6 USB
Uyum
uWhen
aþHDD
cihazlar.)
kaldrlabilir
disk
olarak
cihazlar.
Compat
b
e
Dev
ces
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
there
is
more
than
one
file,
when
you
the
Not
•
2.
MP3
Çalar:
HDD
veaflash
tipi
çalar.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
2.
MP3
Çalar:
HDD
veave
flash
tipi
çalar.
MP3
Ça
aamakinesi:
hYþn
pMP3
MP3
çaka
a Bellek
USB
cve
haz
ou1madan
ndow
ka USB
d ab
d3.
k 1Dijital
oÇalar:
a2Çalar:
ak
ça
cHDD
haz
USB
cve
aHDD
USB
Y
þa n tipi
Be aMP3
ek2000
v1çalar.
0veya
de üze
ek eyen
c2.haz
a4.MP3
Ek
ü3.madan
ücü
yük
eme
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
2. 6PHPHVLGLU
MP3
Çalar:
HDD
flash
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
cihazlar.
fotoþraf
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
oUSB
W
ndow
2000
veya
üze
ab
d destekleyen
kdestekleyen
a akyük
ça eme
an
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
.MP3
button,
the
previous
file
selected
Uyum
C
haz
aW
2.MP3
ve
flash
tipi
USB
Y
þan
nhaz
Be
ek
v1
0USB
de
ekçalar.
eyen
USB
cd haz
av1.0’i
Ek
üoücü
USB
HDD
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
durumunda
desteklenmez.
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
CD
Rveya
pp
ng
Foa n o ma on on he s
.Bellek
the
file
isisMP3
3.
makinesi:
USB
Yþn
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
3.
Dijital
fotoþraf
USB
Bellek
v1.0’i
cihazlar.
3ücü
amakinesi:
oprevious
oþ
amakinesi:
mak
ne
Y
þWindows’ta
nça
Be
ek
v1(2000
0destekleyen
ek eyen
c haz
MP3
Ça
HDD
ve
hBellek
p MP3
ça
adisk
cYmadan
haz
1fotoþraf
USB
dev
ces
ha
suppo
USB
Mass
SaBellek
v1
0ddecihazlar.
modeli
tarafýndan
2üdfotoþraf
MP3
asürücü
HDD
ve
aYþn
haselected
pUSB
MP3
ça
aka
2button,
MP3
Ça
afotoþraf
ve
hWindows’ta
pYþn
MP3
omakinesi:
W
ndow
ade
2000
veya
üzedestekleyen
dolarak
ab
oD
aDijital
ak
ça
anHDD
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
çalĩan
3.• DVD-HD870
Dijital fotoþraf
USB
Yþn
v1.0’i
cihazlar.
•Ek
yüklemesi
olmadan
veya
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
(2000
veya
üzeri)
cÇa
haz
acihazlar.
3.a Dijital
Dijital
fotoþraf
USB
Bellek
v1.0’i
destekleyen
1 2 USB
USB
þ naaBe
ek
v1
0 adesteklenen
ek
eyen
USB
c ka
haz
EkDijital
yük
eme
3.
makinesi:
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
okUSB
madan
W
ndow
aUSB
2000
veya
üze
do age
ab
k ocihazlar.
a üzeri)
ak USB2.0
ça an
3.
cihazlar.
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
veya
USB1
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
Ek
ü
ücü
yük
eme
o
madan
W
ndow
a
2000
veya
üze
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
3
D
a
o
oþ
a
mak
ne
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
c
haz
a
2
MP3
Ça
a
HDD
ve
a
h
p
MP3
ça
a
çözünürlük:
maksimum
720
x
480
@30
kare/
720
x
3
D
a
o
oþ
a
mak
ne
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
c
haz
a
3
D
a
o
oþ
a
mak
ne
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
c
haz
a 5.1 Ripping
Channel (5.1 Ka
USB
c
haz
a
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
USB
dev
ces
haçalĩan
ope
apcihazlar.
eçalĩan
as
a(2000
emovab
eveya
dkalitesiyle
sküzeri)
n W ndows
•Ek sürücüoyüklemesi
kaldrlabilir
disk
cihazlar.
kaldrlabilir
olarak
2•USB1.1
MP3
adisk
ve
aolarak
hWindows’ta
MP3
ça
a veya
•Ek
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
madan Wolmadan
ndow aWindows’ta
2000 veya (2000
üze veya
ka d üzeri)
ab •Ek
d •Ek
ksürücü
osürücü
aUSB
ak
ça
an
yüklemesi
olmadan
(2000
CD
22
cÇa
haz
aHDD
sürücü
yüklemesi
cihaz
olmadan
baþladþnzda
Windows’ta
farkl
bir
oynatma
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
ça
an
cihazlar.
c
haz
a
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
ka
d
ab
d
k
o
a
ak
ça
an
c
haz
a
Ek
ü
ücü
yük
eme
o
madan
W
ndow
a
2000
veya
üze
3
D
a
o
oþ
a
mak
ne
USB
Y
þ
n
Be
ek
v1
0
de
ek
eyen
c
haz
a
576
@25
kare.
(kare:
frame
(çerçeve))
Ek
ü
ücü
yük
eme
o
madan
W
ndow
a
2000
veya
üze
Ek
ü
ücü
yük
eme
o
madan
W
ndow
a
2000
veya
üze
cihazlar.
2 disk
MP3
HDDcihazlar.
ve a h p MP3 ça a
4.karĩlaĩabilirsiniz.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
kaldrlabilir
HDD
veve
USB
Sürücü:
USB2.0
4.
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
destekleyen
3 aygtlaryla
D4.
aUSB
oaolarak
oþ
ne
USB
Y
þ ça
ndBe
ekns
v1a veya
0a on
deUSB1.1’i
ek eyen destekleyen
c haz a
kaldrlabilir
disk
çalĩan
USB
c olarak
hazÇaa açalĩan
kaldrlabilir
olarak
cihazlar.
2USB
MP3
Çadisk
HDD
a cihazlar.
hFlash
p MP3
aveya
çalúmaz.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
2000
oHDD
a USB
emak
wçalĩan
hou
add
ona
ve
RCA kablosunu C&L
4.eyen
USB
Flash
Sürücü:
veya
USB1.1’i
destekleyen
44.
USB
ve
Flash
acihazlar.
Sürücü:
Sü
ücü
USB2.0
USB2
USB1.1’i
USB1
1üze
destekleyen
eyen
4ek
USB
HDD
ve
USB
Foa hamadan
hça
Sü
ücü
0 2000
veya
USB1
1de
deek
ek
eyens ea
ab
dSürücü:
omak
aoaak
an
cndow
haz
Ek
üdÇa
ücü
yük
eme
madan
Wveya
veya
üze
ka
dHDD'de,
kve
okUSB
aF
ak
ça
an
cveya
haz
aUSB2.0
ka
dUSB
abFlash
dSürücü:
oçalĩma
ak
an
cnUSB2
haz
a0ek
3kaUSB
D
o oþ
akve
Y
þoynatýlaek
0 Not
de
cab
haz
cihazlar.
4.• PC'de
USB
ve
USB2.0
destekleyen
cihazlar.
u e e s you o copy
Ek
üHDD
ücü
yük
eme
ndow
aveya
veya
4.v1
HDD
ve
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
oluþturulmuþ
bazý
MPEG-4
2 MP3
aFlash
HDD
hneçadosyalarý
p USB
MP3
çaUSB1.1’i
aan aBe2000
4.USB
USB
HDD
ve
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
3cihazlar.
D
aUSB
oUSB
adadüzgün
mak
ne
USB
YW
þUSB
Be
v1 0destekleyen
dedestekleyen
ek eyen
c hazTh
a
• USB
için
HDD’ye
yardmc
bir
güç
4.
USB
HDD
Flash
USB2.0
USB1.1’i
22 HDD
cihazlar.
2ve
MP3
Poþ
aye
HDD
and
ash
ype
MP3
pUSB1.1’i
aye
cihazlar.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kali
22
cihazlar.
c
haz
a
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
c
haz
a
4
USB
HDD
ve
USB
F
a
h
Sü
ücü
USB2
0
veya
USB1
1
de
ek
eyen
ka
d
ab
d
k
o
a
ak
ça
an
c
haz
a
4
USB
HDD
ve
USB
F
a
h
Sü
ücü
USB2
0
veya
USB1
1
de
ek
eyen
4
USB
HDD
ve
USB
F
a
h
Sü
ücü
USB2
0
veya
USB1
1
de
ek
eyen
üoþücü
yük
eme
o madan
ndow
veya
üze
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
cihazlar.
baþladþnzda
farkl
oynatma
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
oynatma
kalitesiyle
ka
aba yük
dcihaz
kbaðlý
o aolun.
ak
ça farkl
an
cbir
haz
a abir
cihazlar.
mayabilir.
Bunun
teknik
üstünde
3 D
aEkosebebi
a mak
ne özelliklerin
USB
Y þ nW
Be
ek v1a0 2000
de
ek
eyen
cd haz
Ek
ü•USB1.1
ücü
eme
oolarak
madan
W
ndow
2000
veyakalitesiyle
üze
-cihazlar.
Dosya
büyüklüðüne
her
bir
resim
arasýndaki
kablosu
taktþnzdan
emin
cihazlar.
dev ce n o MP3 o ma
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
•USB1.1
USB1
1
cihaz
c
haz
baþladþnzda
baþ
ad
þ
n
zda
farkl
a
k
bir
b
oynatma
oyna
ma
kalitesiyle
ka
e
y
e
USB1
1
c
haz
baþ
ad
þ
n
zda
a
k
b
oyna
ma
ka
e
y
e
c
haz
a
3
D
g
a
came
a
Came
as
ha
suppo
USB
Mass
S
o
age
4
USB
HDD
ve
USB
F
a
h
Sü
ücü
USB2
0
veya
USB1
1
de
ek
eyen
c
haz
a
c
haz
a
d yük
abCodec
d•USB1.1
kTipi,
o amadan
ak
ça
c haz
a 2000
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
karĩlaĩabilirsiniz.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
4 desteklememektedir.
USB
HDD
ved USB
afarkl
hçafarkl
Sü
ücü
USB2
0kalitesiyle
veya
USB1 1 de ek eyen
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
bir
olup
desteklenmeyen
Sürüm
ve
Yüksek
Ek ka
ü ücü
eme
Wan
ndow
veya
üze
•USB1.1
baþladþnzda
bir
oynatma
kalitesiyle
ka
dcihaz
ab
k o aF
ak
an
coynatma
haz
a kalitesiyle
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
karĩlaĩabilirsiniz.
süre
elle
ayarlanandan
farklý
olabilir.
2 Channel (2 Kanal)
karĩlaĩabilirsiniz.
ahaz
ab
znhaz
a•ek
zbaþbaþ
USB1
c haz
ad Fça
þ an hzda
k aUSB2
b oyna
ma
kaUSB1
e4•ka
yUSB
eckarĩlaĩabilirsiniz.
cka
a ab1HDD
USB1
c1nve
haz
ad
þh nSü
ka kbiçin
ma
ka kae1 yardmc
USB1
cdüzgün
þzda
niçin
zdaaUSB
b0oyna
oyna
ma
eybir
eek eyen
4haz
Süc aücü
0 karĩlaĩabilirsiniz.
veya
1ka
de
v1
01eyen
• USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
güç
karĩlaĩabilirsiniz.
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
USB
HDD’ye
bir güç
HDD'de,
HDD’ye
yardmc
bir
aab
karĩlaĩabilirsiniz.
Çözünürlük
deðerleridir.
d USB
d ve
k baþ
oUSB
a ak
an
haz
karĩlaĩabilirsiniz.
USB
HDD
USB
Fçalĩma
a ad
ücü
USB2
veya
USB1
deeygüç
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç hebaþlantlarna
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
sayfa
33.
•taktþnzdan
USB
HDD'de,
HDD
de
düzgün
çalĩma
ça
ma
için
çHDD’ye
nçbkz.
USB
HDD’ye
HDD
yeka
yardmc
ya
dgüç
mc
bbir
-1• Herhangi
tuþa
basýlmazsa
slayt
gösterim
varsayýlan
HDD
de
düzgün
ça
ma
n USB
HDD
ye
ya
d güç
mc
bgüç
güç
kaUSB
acab
nkarĩlaĩabilirsiniz.
zUSB
USB1
1 c ahaz
baþ ad
þ hn Sü
zdaücü
aHDD’ye
kUSB2
b oyna
maUSB1
ka
eUSB
yUSB
ede
ka
a USB
ab
nhaz
znemin
ka
a• aCame
ab
zçalĩma
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
ya
haz
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
baþla
Open
d HDD’ye
a
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
yardmc
bir
güç
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
kablosu
olun.
USB1
1
c
baþ
ad
þ
n
zda
a
k
b
oyna
ma
e
y
e
•
HDD'de,
düzgün
için
USB
yardmc
bir
4
HDD
ve
F
a
0
veya
ek
eyen
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
c
haz
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
as
ha
ope
a
e
as
a
emovab
e
d
sk
n
W
ndows
• Bu cihaz
göre
MPEG
4'de HDD ye ya ayara
olun.
kablosu
kab
oykablosu
taktþnzdan
akHDD
þtaktþnzdan
nþ zsaniye
zdan
emin
em
nemin
oolun.
kab
oab
ugüç
ak10
n olun.
zdan
em
nçaun
oçaun
USB
HDD
ma
dtaktþnzdan
mc
baeugöre
ka “ISO9660
abUSB1
nformat”ýna
USB
de
düzgün
ma
ç nçUSB
HDD
ye ye
yaeya
d ymc
b bgüçgüç
USB
HDD
de
düzgün
ma
n USB
HDD
demc
sonra
otomatik
olarak
1zolun.
cdehazdüzgün
baþ
adçaþ nHDD'de,
zdaç an USB
k b oyna
ma
kataktþnzdan
eçalĩma
kablosu
taktþnzdan
ka
nhaz
kablosu
cahaz
a emin
kablosu
taktþnzdan
USB1
1emin
cemin
ad
þhou
n zda
mabaþlar.
kablosu
olun.
•
USB
düzgün
için
USB
HDD’ye
bir
güç
yazýlmýþ
olan
CD-R/RW'leri
destekler.
P a e he Aud o CD CD DA d
2000
oemin
abaþ
eolun.
w
adda konabemin
d oyna
veyardmc
ns
akaa on
kablosu
taktþnzdan
olun.
kab
o
u
ak
þ
n
zdan
em
n
o
un
USB
HDD
de
düzgün
ça
ma
ç
n
USB
HDD
ye
ya
d
mc
b
güç
kab
o
u
ak
þ
n
zdan
em
n
o
un
kab
o
u
ak
þ
n
zdan
em
n
o
un
ka
z ad þ n zda a k b oyna ma ka e ka
USB1a 1abc haz nbaþ
y e aUSB
ab HDD
n zde düzgün ça ma ç n USB HDD ye ya d mc b güç he a and o e he a
HDD
and em
USB
F un
ash D ve Dev ces ha 23
suppo
kab
akUSB
þ nnHDD
zdan
em düzgün
n o untaktþnzdan
ça ma ç n USB HDD
ye yakab
d mc
bakHDD
güç
kablosu
emin
olun.
o4USB
uUSB
þ n de
zdan
n oça
ka o au ab
z de
düzgün
ma ç n USB HDD ye ya d mc b güç
Ebeveyn kontrolü iĩl
24
MPEG4 Function
Function Description
Description
MPEG4
1. USB
Host
Function
Description
"
Reference page
During play, press the
or
button, it moves forward
You can enjoy the media files such as pictures, movies and
or backward 5 minutes.
tunes saved inFunction
an MP3
player, USB
memory
or digital
camDuring play, press the SEARCH
Function
Description
Description
Reference
Reference
page page
(
or
) button and press
era in high audio by connecting
the storage
device
play,
press
play, the
press
the
or to the
or
Search
Skip Skip DuringDuring
again to search at a faster
it moves
it moves
forwardforward USB port of( the DVD
Player.
(
or
) speed. Allows you to search
or(
or
)
)button,button,
You can
Youenjoy
can enjoy
the media
the media
files such
files as
such
pictures,
as pictures,
movies
movies
and and
or backward
or backward
5 minutes.
5 minutes.
at a faster speed in an AVI
tunes tunes
savedsaved
in an MP3
in an player,
MP3 player,
USB memory
USB memory
or digital
or digital
cam- camDuring During
play, press
play,the
press
SEARCH
the SEARCH
file. (2X, 4X, 8X)
(
or( )orbutton) and
button
press
and press
era inera
highinaudio
high audio
by connecting
by connecting
the storage
the storage
devicedevice
to theto the
Allows you to search at a
Search
1. Connect the Search
USB device
to the
USB
onatthe
front of the
again
toagain
search
to port
search
at a faster
a faster
Slow Motion slower speed in an AVI file.
P 14
USB port
USBofport
theof
DVD
the Player.
DVD Player.
(
or(
or
) speed.
) speed.
AllowsAllows
you to you
search
to search
unit.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
at a faster
at a speed
faster
speed
in anbutton
AVI
in an AVI
to select
2. If there is partision Of USB,
Press
the �/�
Each time the STEP
button
Function
Description
Reference
page
(2X,
file.
4X,
(2X,
8X)
4X, 8X)
Description
Reference
page fromfile.
Step Motion is pressed, a newFunction
ENTER RETURN
the
one
of
partision
USB,
then
Press
OK.
frame will
P 14
AllowsAllows
you to you
search
to search
at a at a
During
Play
Duringplay,
play,press
pressthe
the oror
1. Connect
1. Connect
the USB
thedevice
USB device
to the to
USB
theport
USBonport
theon
front
theoffront
the of the
Skip
appear.
Slow Motion
Skip
- -Slow Motion
slowerslower
speed speed
in an AVI
in an
file.AVI file. P 14 P 14
button,
button,it moves
it movesforward
mforward
( ( oror ) )
unit.
unit.
Play
Play
You
can
enjoy
the
media
files
such
as
pictures,
movies
and
2X/4X/2X/Normal
in
order
P
20
ZOOM
(1/8X,
1/4X,
1/2X)
1/4X, the
1/2X)mediamfiles such as pictures, movies
ororbackward
You(1/8X,
can enjoy
m and
backward5 5minutes.
minutes.
mm
buttonbutton
to select
to select
2. If there
2. If is
there
partision
is partision
Of USB,
Of Press
USB, Press
the �/�
the �/�
tunes
saved
in
an
MP3
player,
USB
memory
or
digital
camEach
time
Each
the
time
STEP
the
STEP
button
button
During
play,
press
the
SEARCH
tunes
saved
in
an
MP3
player,
USB
memory
or
digital
camM
m
m
m
m
m
During play, press the SEARCH
m
Step Motion
Step Motion
the one
theofone
partision
of partision
from USB,
from then
USB,Press
then Press
OK. OK.
isera
pressed,
is pressed,
a new aframe
new frame
will will P
( ( oror ) button
14 P 14 device to
) buttonand
andpress
press
eraininhigh
highaudio
audiobybyconnecting
connecting
thestorage
storage device
the
M the
m m tothe
m
Play Playappear.
Search
appear.
Search again
againto tosearch
searchat ata faster
a faster
USB
port
of
the
DVD
Player.
USB port of the DVD Player.
( ( oror ) ) speed. Allows you to search
speed. Allows you to search
2X/4X/2X/Normal
in orderin order
P 20 P 20
ZOOMZOOM2X/4X/2X/Normal
atata afaster
AVI
fasterspeed
speedininanan
AVI
3. Press the �/� or �/� buttons to select a file in
file.
file.(2X,
(2X,4X,
4X,8X)
8X)
USB. Press OK to Open file.
Allows
Allowsyou
youtotosearch
searchatata a
1.1.Connect
Slow
Connectthe
theUSB
USBdevice
devicetotothe
theUSB
USBport
portononthe
thefront
frontofofthe
the
This unit can play the following
video
compression
formats
SlowMotion
Motion
Mslower
P P1414
AVI
STOP
Off
slowerspeed
speedininanan
AVIfile.
file.
unit.
Play
unit.
Play
within the AVI file format:
(1/8X,
00:00:00
M 1/4X,
(1/8X,
1/4X,1/2X)
1/2X)
�/�
button
totoselect
2.2.If Ifthere
is
partision
Of
USB,
Press
the
button
there is partision Of USB, Press the �/��
�
Each
time
the
STEP
button
- DivX 3.11 contents
3. Press
3.select
Press
the �/�
the �/�
or �/�
or �/�
buttons
buttons
to select
to select
a file ina file in
Each
time
the
STEP
button
m
Step Motion
the
MotionM
is ispressed,
a anew
frame
theone
oneofofpartision
partisionfrom
fromUSB,
USB,
thenPress
PressOK.
OK. �USB.
mthen
P P1414
� Press
- DivX 4 contents (Based onStep
MPEG-4
Simple
Profile)
pressed,
newm
framewillwillm
USB. Press
OK to OK
Open
to Open
file. file.
Play
Play
appear.
appear.
M
Thiscan
unitplay
canthe
playfollowing
the following
video video
compression
compression
formats
m formats
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile
plus additional
STOP
STOP
Off
Off
m This unit
P P20
ZOOM
within
the AVI
thefile
AVI
format:
file format:
features such as bi-directional
frames.2X/4X/2X/Normal
Qpel
and GMCinare
2X/4X/2X/Normal
inorder
20 within
morder
ZOOM
STOP
M
Off 00:00:00 00:00:00
STOP
Off
=5>
- DivX- 3.11
DivXcontents
3.11 contents
also supported.)
m
M
00:00:00
- DivX- 4DivX
contents
4 contents
(Based
(Based
on MPEG-4
on MPEG-4
SimpleSimple
Profile)
Profile)
.>><
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
00:00:00
Skip
or
)
Türkçe
(
- DivX- 5DivX
contents
5 contents
(MPEG-4
(MPEG-4
simplesimple
profileprofile
plus additional
plus additional
>>:<0A:
• Each time the USB button on the remote control is
features
features
such as
such
bi-directional
as bi-directional
frames.
frames.
Qpel and
QpelGMC
and GMC
are are
&4?40C
pressed, a frame of the USB device selection will
also supported.)
also supported.)
�/�
�/�
3.3.Press
the
or�
buttons
totoselect
a afilefileinin
�/�
�/�
Press
the
or
buttons
select
�
�
�
.*84F
appear.
- XviD- MPEG-4
XviD MPEG-4
compliant
compliant
Contents.
Contents.
USB.
Press
OK
totoOpen
file.
USB.
Press
OK
Open
� �file.� �
“USB” appears on the display
screen.
•
=6;4
720
xcan
480
@30fps
Bitrate may fluctuate:
This
unit
formats
This
unit
canplay
playthe
thefollowing
followingvideo
videocompression
compression
formats
STOP
m
m
Off
STOP
Off
•
Each
•
Each
time
the
time
USB
the
button
USB button
on theonremote
the remote
control
control
is
is
appears
the
TV screen
• USB MENU
This screen
unit
Thissupports
unit
supports
all on
resolutions
all resolutions
up to and
maximum
up tothe
maximum
below.below.
720
x 576
Device may skip decodingwithin
the
AVI
file
00:00:00
Enter
Return
Menu
within
the
AVI@25fps
fileformat:
format: m
00:00:00
m
pressed,
pressed,
a frame
a frame
of theofUSB
the device
USB device
selection
selection
will will
saved file m
is played.
: Maximum
bitrate : 4Mbps
the high bitrate portions - DivX
3.11
- DivX
3.11contents
contents
m
appear.
appear.
and begin decoding again- DivX
- DivX4 4contents
contents(Based
(BasedononMPEG-4
MPEG-4
Simple
Profile)
M Simple
G Profile)
m
appears
appears
on theon
display
the display
screen.
screen.
• “USB”
• “USB”
Safeplus
USBadditional
Removal
480 x@30fps
480 @30fps
BitrateBitrate
may fluctuate:
may fluctuate: 720 x 720
when Bitrate returns to - DivX
- DivX5 5contents
contents(MPEG-4
(MPEG-4
simple
profile
M simple
G profile
m
M plus
G additional
m
USB MENU
screenscreen
appears
appears
on theon
TVthe
screen
TV screen
and the
and the
• USB•MENU
720
576 x@25fps
576 @25fps
Device
Device
may
may
decoding
skip stored
decoding
normal.
To
prevent
damage
toare
theskip
memory
in
thex 720
USB
device,
features
such
as
bi-directional
frames.
Qpel
GMC
features such as bi-directional
Qpeland
and
GMCare
Q
GM
M frames.
G
mm
savedsaved
file is played.
file is played.
:
Maximum
:
Maximum
bitrate
bitrate
:
4Mbps
:
4Mbps
the
high
the
bitrate
high
bitrate
portions
portions
perform safe removal before disconnecting the USB cable.
also
alsosupported.)
supported.)
This unit supports all resolutions up to maximum below.
m Q
GM
and begin
and begin
decoding
decoding
again again
- XviD
- XviDMPEG-4
MPEG-4
compliant
Contents. - Press the STOP ( ) button
M compliant
G
mContents.
Safe USB
Safe Removal
USB Removal
when when
BitrateBitrate
returnsreturns
to
to
M
G
m up to maximum
isis
Remove
the
USB
cable.
This
unit
supports
all
resolutions
below.
• Eachtime
timethe
the
USBbutton
buttonononthe
theremote
remotecontrol
control
mUSB
U
m
This unit supports all resolutions up to maximum
below.
m m
m normal. • Each
normal.
To prevent
To prevent
damage
damage
to the to
memory
the memory
storedstored
in the in
USB
thedevice,
USB device,
pressed,
a aframe
ofofthe
USB
device
selection
will
pressed,
frame
the
USB
device
selection
will
m
U
w
m
U
m
perform
perform
safe
removal
safe removal
beforebefore
disconnecting
disconnecting
the USB
thecable.
USB cable.
m m m
appear.
appear.
m
U
w
- Press
- Press
the STOP
the STOP
( ) button
( ) button
• “USB”
appearsononthe
thedisplay
displayscreen.
screen.
• “USB”appears
720
Bitrate
720x x480
480@30fps
@30fps
Bitratemay
mayfluctuate:
fluctuate:
@
m
the
• USB
- Remove
the USB
thecable.
USB cable.
MENUscreen
appearsononthe
theTVTVscreen
screenand
and
the- Remove
Mscreenappears
• USBMENU
Device
720x x576
576@25fps
@25fps
Devicemay
mayskip
skip
decoding 720
@ @
m decoding
m
saved
filefileis isyou
played.
When there
is more than one
file, when
press the
• bitrate
saved
played.
:
Maximum
:
4Mbps
the
high
bitrate
portions
M
: Maximum
bitrate
: 4Mbps
the high bitrate portions
M button,
m
m the
M is selected.
@next file
m
and
andbegin
begindecoding
decodingagain
again
M mthere
m is more than
M Safe
one file,
when you press the
• When
SafeUSB
USBRemoval
Removalm
when
whenBitrate
Bitratereturns
returnstoto
button, the previous file is selected
normal.
ToToprevent
mmemory
normal. m
preventdamage
damagetomtothe
the
memory
storedininthe
theUSB
USBdevice,
device,
mstored
m
m
there is
there
more
is than
moreone
thanfile,
onewhen
file, when
you press
you press
the the
• When
• When
perform
removal
disconnecting
the USB cable.
performsafe
safem
removalbefore
disconnecting
cable.button,
mbefore
m
m m the USB button,
the next
thefile
next
is selected.
file is selected.
- -Press
m( ( ) button
m
Pressthe
theSTOP
STOP
) button
there is
there
more
is than
moreone
thanfile,
onewhen
file, when
you press
you press
the the
• When
• When
button,button,
the previous
the previous
file is selected
file is selected
- -Remove
Removethe
theUSB
USBcable.
cable.
m
Root
WMA
m
JPEG
1st
Sub-Folder
#55
m
+!
d
(
2nd
m
$
m
m
M
!$
TIMER:
!$
M
SONG FILE 1
SONG FILE 2
ENTER RETURN
➞
Peer Fol
SONG FILE 3
m
m
M
=C4A
W
m
M
m
M
M
m
m
MPEG4 FILES
!4=D
&4CDA=
Eng sh
M
m
Current Folde
MUSIC
'C>?
➞
Parent Folder
MP 3
• When
morethan
thanone
onefile,
file,when
whenyou
youpress
pressthe
the
Wthereis ismore
m
• Whenthere
button,
next
button,the
theW
nextfilefileis isselected.
selected.
m
there
is
more
than
one
file,
when
you
press
• When
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
pressthe
the
W
m
•
button,
the
previous
file
is
selected
button, theWprevious file is
m selected
m
W
m
m
W
m
M
22
��
m
m
�
m
24)
USB1
kab
o HDD
u ak de
þ ndüzgün
zdan em
un ç n USB HDD ye ya d(Sayfa
��
mmc
USB
çan oma
güç
kab ob uUSB2
ak þ0nozdan
em 1n o un
m
m m
m
kab o u ak þ n zdan em n o un
You
expe
ence
a d e ence
n paygtna
ayback qua
y when
m
m
Bu özellik,
sesmay
dosyalarn
diskten
USB
MP3
m 1 dev ce
you connec a USB1
formatnda
kopyalamanz saþlar.
m Fo a USB HDD make su e o connec an aux a y powe
co d o he USB HDD o p ope ope a on
5 USB ca d Reade One s o USB ca d� �eade
and Mu s o
m
m
Disk tepsisini
USB açn.
ca d eade
M
m
Depend
ng on
he (CD-DA)
manu ac uyerleĩtirin
e he USB
d eade
Disk tepsisine
bir Ses
CD’si
ve ca
tepsiyi
�
��
kapatn. may no be suppo ed
you ns a mu p e memo y dev ces n o a mu ca d
USB aygtn oynatcnn önündeki USB sunucusuna takn.
eade you may expe ence p ob ems
Bu ekran
görüntülenecektir.
m 6
you use a USB ex ens on cab e he USB dev ce m gh no
m
be ecogn zed
Suppom ed Fo ma s
m
m
Conne he USB de e o he U
po on ĩifre
he onbelirleyin.G
o he un
Th
een w d p a ed
Ebeveynler
1 To Se
ec D SC için:
W h he un n S op mode
G (Gene
se ec D SC
To Se ec DEV sPG
o age
(Ebem
on o se
P ess he � bu çocuklar
dev ce menu hen p ess
PG-13
ons (E
o
P ess he � � bu
ENTER bu on r 13 yaĩ
PGR (Eb
ar için uy
tedbir a
ç izleyici
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
- -
-
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
in kullanlmas
1.bölümlenmesi
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
1.
USB
cihazn
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
þinin
kullanlmas
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþla
1.
USB
cihazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
sistemi
desteklenmektedir.)
zn
birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
2.USB
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
sistemi
desteklenmektedir.)
2.
USB
varsa,
USB
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
n
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
2. birimin
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir bölümlemeyi
bölümlemeyi
seçmek
için16/32
__/__
2.den
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
için
__/__
1.birimin
USB
cihazn
birimin
önündeki
baþlant
noktasna
takn.
(Yalnzca
FAT
(Dosyaba÷land÷nda
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
znbirimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
SCART-CVBS:
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
seçmek
için
__/__
istediþinizde
seçi
sistemi
desteklenmektedir.)
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
seçC
Baz
MP3
çalarlar
buseçmek
ürüne
kendi
dosya
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
hazn
birimin
önündeki
USB
baþlant
takn.
2.noktasna
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
birUSB’den
bölümlemeyi
seçmek
için seçmek
__/__
imin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
2.için
USB
bölümlenmesi
varsa,
bir bir
bölümlemeyi
için
__/__
SCART-CVBS:
çkĩna scart baþlants yapmak
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
birimin
USB
baþlant
noktasna
takn.
sistemi
desteklenmektedir.)
2.
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
için
__/__
mlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
istediþinizde seç
düþmesine
basn,
daha
sonra
OKOK
düþmesine
basn.
Baz
MP3
çalarlar
budosya
ürüne
ba÷land÷ndaCVBS
kendi dosya
mlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
__/__
düþmesine
basn,
daha
sonra
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OKseçmek
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
dahabasn.
sonra
OK
düþmesine
basn.
2. önündeki
USB
bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
ümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
istediþinizde
seçin
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
istediþinizde
seçin
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
ölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
Baz
MP3 basn.
çalarlar
bu ürüne ba÷land÷nda
kendi
dosya
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
mesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
SCART-CVBS:
C
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
sistemi
desteklenmektedir.)
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
istediþinizde
seçi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
enmesi
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
Not
•
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
NotGörüntü
Görüntü
ekrannda
USB
görünür.
Not
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Not“USB”
• Görüntü
ekrannda
“USB” görünür.
düþmesine
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
istediþinizde
seçin
edaha
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Not
••ekrannda
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
Baz
çalarlar
bu ürüne
ba÷land÷nda
kendi dosya
Not
ekrannda
“USB”
görünür.
Not
•MP3
Görüntü
ekrannda
görünür.
basn,
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l olarak
çalúmayabilir.
Not ••• •Görüntü
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
,ine
sonra
OK
düþmesine
basn.
• Görüntü
“USB”
görünür.
Not
•Not
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
sn,
sonra
OK
düþmesine
basn.
ekrannda
“USB”
görünür.
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
üntü
ekrannda
“USB”
görünür.
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
ntü daha
ekrannda
“USB”
görünür.
istediþinizde seç
•MENU
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve ba÷land÷nda
•sistemlerinin
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veçalúmayabilir.
Not
• Görüntü
ekrannda
“USB” Not
görünür.
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
kendi
dosya
rüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
G
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
•
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
•
USB
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
USB MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve görünür
“USB”
görünür.
•dosya
USB
MENU
(USB
Menüsü)
televizyon
ekrannda
ve SUNUCUSU) fonksiyonu, ortam dosyalarn
•MENU
USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve (USB
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷lekran
olarak
çalúmayabilir.
ükrannda
ekrannda
“USB”
görünür.
••kaydedilen
USB
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
SB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
G
kaydedilen
dosya
oynatlr.
USB
HOST
BSB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
oynatlr.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
kaydedilen
dosya
oynatlr.
• USB
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veUSB
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
veve
kaydedilen
dosya
oynatlr.
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
kaydedilen
dosya
oynatlr.
G G dosyalarn
kaydedilen
dosya
oynatlr.
USBMENU
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
kaydedilen
dosya
oynatlr.
NU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
kaydedilen
dosya
oynatlr.
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
GNot:
kaydedilen
dosya
oynatlr.
MENU
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
kaydedilen
oynatlr.
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dilen
dosya
oynatlr.
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l olmas
3.
USB
içinde
bir dosya
dosya
seçmek
içiniçin
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
ilen
dosya
oynatlr.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3. dosya
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
içinUSB
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
kaydedilen
dosya oynatlr.
G
dilen
dosya
oynatlr.
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
3.
USB
içinde
bir
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
dedilen
dosya
oynatlr.
Not:
3. Fast
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için seçmek
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
oynatlr.
3.
USB
içinde
bir
dosya
için__/_
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
nosya
dosya
oynatlr.
USB
HOST
function
is not
supported if a product
that
özgü
aktaran
bir ürünün
ba÷l
olmas
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
düþmelerine
basn.
• The
ebir
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
playback
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Not:Not:
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
G
Dosyay
açmak
için
OKüreticisine
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OKprogramla
düþmesine
basn.
3.
USB
içinde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
ortam
dosyalarn
de
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
üreticisine
özgü
programla
aktaranfonksiyonu,
bir ürünün ba÷l
olmas
Not:
durumunda
desteklenmez.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
nde
bir
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için OK
OK
düþmesine
basn.
osya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Dosyay
açmak
için
OK
düþmesine
basn.
Not:
rmak
dosya
seçmek
için
__/__
veya
__/_
düþmelerine
basn.
Dosyay
açmak
için
düþmesine
basn.
çmak
için
OK
düþmesine
basn.
durumunda
desteklenmez.
Güvenli
USB
Çkarma.
transfers media files by its manufacturer-specific program is
için
OK
düþmesine
basn.
Güvenli
USB
Çkarma.
Güvenli
USB Çkarma.
Çkarma.
Güvenli
USB Çkarma.
Dosyay
açmak
için
OK düþmesine
basn.
açmak
için
OK
basn.
durumunda
desteklenmez.
Güvenli
USB
Güvenli
USB
Çkarma.
durumunda
desteklenmez.
Güvenli
USB
kSB
açmak
için
OKdüþmesine
düþmesine
Güvenli
USBGüvenli
Çkarma.
çin
OK
düþmesine
basn.
To
play
back
the
disc
atÇkarma.
aÇkarma.
faster
speed,
press
USB
üreticisineetkin
özgü
programla
aktaran bir
ürününProtokolü)
ba÷l olmas
Not:Channel (5.1 Kan
Güvenli
USB
Çkarma.
durumunda
desteklenmez.
için
OK
düþmesine
basn. basn.
Güvenli
USB
Çkarma.
Janus’un
oldu÷u
MTP
Transfer
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
SB
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
5.1
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,(Ortam
USB cihazn
Güvenli
USB Çkarma.
durumunda
desteklenmez.
USB
connected.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer Protokolü)
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
iÇkarma.
USBÇkarma.
Çkarma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
karma.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
5.1 Channel
(5.1 Kan
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
(
/
)
d
uring
playback.
znda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Janus’un
etkingüvenli
oldu÷u
MTPcihazn
(Ortam
Transfer
Protokolü)
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
ana
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
nda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
durumunda
desteklenmez.
ayrmadan
önce
çkarma
iĩlemi
yapn.
USB
cihaznda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
znda
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
aygtlaryla
çalúmaz.
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
5.1
Channel
(5.1
Kana
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
haznda
saklanan
belleþe
zararyapn.
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
not operateçalúmaz.
with Janus
enabled (5.1
MTP(Media
RCA
C&LF
• Doesaygtlaryla
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
aklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
aönce
saklanan
belleþe
zarar
gelmesini
önlemek
için,
USB
cihazn
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
5.1 Channel
Kanal) Transfer
öþesini seçerseniz analog ses
içinkablosunu
-Each
STOP
( cihazn
)ayrmadan
(Durdur)
düþmesine
basn.
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
•iĩlemi
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
RCA
kablosunu
C&LF
ayrmadan
önce
güvenli
çkarma
yapn.
aygtlaryla
çalúmaz.
n
önce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
STOP
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
aygtlaryla
çalúmaz.
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn
dan
önceçkarma
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn. -- STOP
- STOP
() (Durdur)
) (Durdur)
düþmesine
basn.
güvenli
iĩlemi
yapn.
STOP
(STOP
)- (Durdur)
(Durdur)
düþmesine
basn.
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
STOP
(
düþmesine
basn.
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
The
USB
HOST
function
is
not
supported
if
a
product
that
aygtlaryla
çalúmaz.
Protocol)
devices.
(
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
•
ce
güvenli
çkarma
iĩlemi
yapn.
5.1
Channel
(5.1
Kan
(
)
düþmesine
basn.
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
Fast
playback
)
(Durdur)
düþmesine
basn.
-USB
Kablosunu
Çkarn
RCA
kablosunu
C&LF
-USB
Kablosunu
Çkarn
) (Durdur)
düþmesine
basn.
-USBçalúmaz.
Kablosunu
Çkarn
change
as
follows:
-USB
Kablosunu Çkarn
- STOP
( ) (Durdur)
düþmesine-USB
basn.
aygtlaryla
düþmesine
basn.
-USB
Kablosunu
Çkarn
Kablosunu
Çkarn
RCA
C&LFE
baþlantlarna
BuUSB
ürünün
USBUSB
sunucusu
fonksiyonu
tümif USB
aygtlarn
-USB
Kablosunu
Çkarn
( ) (Durdur)
) (Durdur)
düþmesine
basn.
HOST
function
iskablosunu
not
supported
a product
that is baþlayn.
• The
-USB
Kablosunu
Çkarn
urdur)
düþmesine
basn.
-USB
Kablosunu
Çkarn
Fast
playback
-USB
Kablosunu
Çkarn
Bu ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
aygtlarn
Durdur)
düþmesine
basn.Çkarn
-USB
Kablosunu
losunu
Çkarn
5. 5.
ćleri/Geri
Atlama
transfers
media
files
by
manufacturer-specific
program
BuAtlama
ürünün
USB
sunucusu
tüm
USB
aygtlarn
The
USB
host
function
ofits
this
product does
not aygtlarn
support
ćleri/Geri
Atlama
osunu
Çkarn
• fonksiyonu
aygtlaryla
çalúmaz.
5. Çkarn
ćleri/Geri
Atlama
5. ćleri/Geri
-USB
Kablosunu
2xTo
➞5.play
4x5.
➞ ćleri/Geri
8x.5.
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm USB
blosunu
Çkarn
ćleri/Geri
Atlama
desteklememektedir.
RCA
kablosunu
C&LF
5.
ćleri/Geri
Atlama
Atlama
Kablosunu
Çkarn
back
the
disc
at
a
faster
speed,
press
5. ćleri/Geri
ćleri/Geri
Atlama
Çkarn
ćleri/Geri
Atlama
2
Channel
(2 Kanal)
ö
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
5.
ćleri/Geri
Atlama
transfers
media
files
by
its
manufacturer-specific
program
is
unu
Çkarn
5.
Atlama
ma
desteklememektedir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
ma
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
Oynatma
srasnda
(/) düþmesine
düþmesine
basn.
Oynatma
srasnda
(/) düþmesine all
basn.
5.
ćleri/Geri Atlama
connected.
desteklememektedir.
USB
devices.
ama
2 Channel
(2 Kanal)
ö
Oynatma
srasnda
(/)
basn.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
To
play
back
the
disc
atbasn.
a basn.
faster
speed,
Compatible
Devices
desteklememektedir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.press
tlama
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
2
Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloy
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
desteklememektedir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
(
/
)
d
uring
playback.
2
Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
Fö
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
nda
(/)
düþmesine
basn.
connected.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
birdosya
sonraki
dosya
seçilir.
nda
(/)(/)düþmesine
basn.
Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
2
Channel
(2
Kanal)
•Birden
fazla
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
baþlantlarna
baþlay
desteklememektedir.
snda
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Does
not
operate
with
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
For
information
onsayfa
the
supported
devices,
see page
32.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
rasnda
(/) düþmesine
basn.
•bilgi
2
Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
(
/
)
d
uring
playback.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
) (/)
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
33.
baþlantlarna
baþlay
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
adosya
düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Desteklen
aygtlar
hakknda
için,
bkz.
sayfa
33.
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
düþmesine
bastþnzda
bir bir
önceki
dosya
seçilir.
• dosya
•Birden
fazla
dosya
varsa,
Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
önceki
dosya
seçilir.
osya•Birden
varsa,
düþmeye
bastþnzda
birbir•Birden
sonraki
seçilir.
desteklememektedir.
baþlantlarna
baþlayn.G 2 Channel (2 Kanal) ö
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
fazla
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgiseçilir.
için,MTP(Media
bkz. sayfa
33.
Does
not
operate
with
Janus
enabled
Transfer
baþlantlarna
baþlayn.G
varsa,
düþmeye
bastþnzda
sonraki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
önceki
dosya
seçilir.
•bir
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bir
önceki
dosya
seçilir.
ladosya
dosya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
baþlantlarna baþlay
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
birbastþnzda
önceki
dosya
seçilir.
varsa,
düþmeye
bastþnzda
birbir
sonraki
dosya
seçilir.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir 33.
önceki
dosya
seçilir.
Protocol)
devices.
Each
time
you
press
either
the
playback
speed
will
•Birden
fazla
dosya
varsa,
bastþnzda
birsayfa
önceki
dosya
seçilir.
ya
varsa,
düþmeye
bastþnzda
sonraki
dosya
seçilir.
•bastþnzda
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
önceki
dosya
seçilir.
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
Hzl
oynatma
baþlantlarna baþlayn.G
change
as
follows:
osya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
dosya
seçilir.
Hzl
oynatma
(USB
devices
that
operate
as button,
adüþmesine
removable
diskbir
in Windows
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
•Birden
fazla
dosya
varsa,
düþmesine
bir
önceki
dosya
seçilir.
CD
Ripping
varsa,
düþmesine
bastþnzda
birönceki
önceki
dosya
seçilir.
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
ladosya
dosya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
bir
önceki
dosya
seçilir.
Protocol)
devices.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
Hzl
oynatma
varsa,
düþmesine
bastþnzda
birbir
önceki
dosya
seçilir.
Hzl
oynatma
Hzl
oynatma
ya
varsa,
düþmesine
bastþnzda
önceki
dosya
seçilir.
Hzl
oynatma
change
as
follows:
baþlantlarna
baþlay
The
USB
host
function
of
this
product
does
not
support
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/) düþmesine
düþmesine
basn.
• srasnda
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Hzl
oynatma
2x
➞
4x
➞
8x.
a
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
(/)
düþmesine
basn.
Ebeveyn
kontrolü
iĩle
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
basn.
Diski
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)USB
düþmesine
basn. of this product does not support
ma
Diski
daha
yüksek
birdaha
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/) srasnda
düþmesine
basn.
Diski
daha
yüksek
biroynatma
hzda
oynatmak
için
oynatma
düþmesine
basn.
The
host
function
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
• (/)
Diski
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
ksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Ebeveyn
kontrolü
iĩle
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
2x(/)
➞
4x
➞
8x.
(Sayfa
24)
Düþmelere
her
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
sek Diski
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
daha
yüksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
all
USB
devices.
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
00
üksek
bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Compatible
Devices
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Ebeveyn kontrolü iĩlevini etkinleĩtirmek
için,
0000
1.kontrolü
Cihaz
S
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
yüksek
bir
hzdaoynatma
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)•Düþmelere
düþmesine
basn.
(Sayfa
24)
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
player.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
(Sayfa
4)
rr bir
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Ebeveyn
iĩle
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
ĩifre
belirleyin.G
ker
hzda
oynatmak
için
oynatma
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
bastþnzda,
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
(Sayfa
24)
•4x
•8x.
all
USB
devices. on Ebeveyn
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
2x
4x artacaktr:
8x.
(Sayfa
24)
•4x
•8x.
•4x
•8x.
•Düþmelere
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
Compatible
Devices
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
her
bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•4x
•8x.
•4x
•8x.
ĩifre
belirleyin.G
(Sayfa
24)
For
information
the
supported
devices,
see
page
32.
•4x
•8x.
eþnzda,
her bastþnzda,
oynatma
hz aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
device
into MP3
format.
•4x
•8x.
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
•4x
•8x.
ĩifre
belirleyin.G
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
•4x
•8x.
astþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
ĩekilde
artacaktr:
2x
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
•4x
•8x.
(Sayfa
24)
ĩifre
belirleyin.G
6. 6.
Uyumlu
Cihazlar
basarak
Uyumlu
Cihazlar
Ebeveyn
kontrolü
iĩle
6.
Uyumlu
Cihazlar
6.
Uyumlu
Cihazlar
•4x •8x.
WMA
dosyalar
kaydettiğinizde,
de
ĩifre
belirleyin.G
For
information
on
the
supported
devices,
see
page
32.
6.
Uyumlu
Cihazlar
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
6.
Uyumlu
Cihazlar
6.
Uyumlu
Cihazlar
CD
Dönüútürme
(Ripping)
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
1.Uyumlu
USB
devices
that
support
USB
Storage
v1.0.
6. Uyumlu
Uyumlu
Cihazlar
6.
Uyumlu
Cihazlar
ĩifre
belirleyin.G
özellik,
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
Play • The USB HOST
(Sayfa
24)
Off
6.1.v1.0.
Cihazlar
function
is not supported if a product that
6.
Cihazlar
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
zlar
Fast
playback
(USB
devices
that
operate
asdestekleyen
aMass
removable
disk
inses
Windows
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
ar Uyumlu Cihazlar
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0destekleyen
iYþn
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.v1.0’i
USB
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1. Bu
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
6.
CD
Ripping
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB aygtna
MP3 programenis az 64Kbps
azlar
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
USB
Yþn
Bellek
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmaldr.
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
menüsü
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
hazlar
ĩifre belirleyin.G
transfers media files by its manufacturer-specifichz
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
aygtna
MP3
1. USB
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.Windows’ta
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
1.
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
(USB
devices
that
operate
as
ayüklemesi
removable
disk
inUSB
Windows
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Ebeveynler
için:
To
play
back
the
disc
atsupported
aolarak
fasterifspeed,
press
olmadan
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
CD
Ripping
formatnda
saþlar.
olmadan
Windows
ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
þn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
çalĩan
Open
the
dics
tray.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
1.
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
The
USB
HOST
function
isdisk
not kopyalamanz
a çalĩan
product
that
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
•
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
olarak
Fast
playback
•
Cameras
that
operate
as
a
removable
disk
in
Windows
connected.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
B
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3 için:
Ebeveynler
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
ellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
çalĩan
WMA
dosyalar
söz konusuiçin:
olduğund
(
/
)
dolarak
uring
playback.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
nan
Bellek
v1.0’i
destekleyen
USB
cihazlar.(Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
Ebeveynler
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
düþmes
transfers1.media
files
by
its manufacturer-specific
program
is no
Disk
tepsisini
açn.
Tepsiye
bir
disk
yerleştirin.
Disk
tepsiEbeveynler
için:
n Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
This
feature
lets
you
to
copy
audio
from
disc
to
USB
Does not
operate
with
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
•files
USB
cihazlar.)
USB
cihazlar.)
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
The
USB
HOST
unc
on
s
suppo
ed
a
p
oduc
ha
dan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
Fas
p
ayback
To
play
back
the
disc
at
a
faster
speed,
press
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
Ebeveynler
için:
USB
cihazlar.)
•
G oranna
(Genel
USB
cihazlar.)
adan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri) kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash typedriver
MP3 installation.
player.
Place
the feature
Audio CD(CD
DA) disc
on audioiçin:
(2000
or
later)
without
additional
USB
cihazlar.)
dows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
USB
cihazlar.)
connected.
USB
cihazlar.)
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
Protocol)
devices.
USB
cihazlar.)
kompresyon/dekompresyon
This
lets
you
toEbeveynler
copy
files
from
disc
USB ®
ihazlar.)
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
SestoCD’si
(CD2.2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
change
as MP3
follows:
hazlar.)
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
GYaĩ
(Genel
(ve
/MP3
) dtipi
uring
playback.
2.
MP3
Çalar:
HDD
vetipi
flash
tipi
MP3veçalar.
çalar.
2.çalar.
MP3
Çalar:
HDD
flash
tipi
USB
cihazlar.)
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
sini
kapatn.
(Durdur)
modundayken
düþmesine
cihazlar.)
2.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
player.
2.
MP3
Çalar:
HDD
flash
MP3
Gnot(Genel
ćzleyiciler):
Her
ćçin
the
and
close
the1.
tray.
device
MP3
ans
eçalar.
s enabled
med
aformat.
esCihaz
by
sStop
manu
ac• The
u USB
e spec
c pofog
sG
(Sayfa
4)
not➞tray,
operate
with into
Janus
MTP(Media
Transfer
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
MP3
çalar.
B
cihazlar.)
• Does
2.
SELEC
host function
thisam
product
does
support
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uyg
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
.)
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
2x
4x
➞
8x.
Ebeveynler
için:
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
•
lar.)
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
G
(Genel
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
PG
(Ebev
To
p
ay
back
he
d
sc
a
a
as
e
speed
p
ess
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0
i
destekleyen
cihazlar.
alar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Ses
CD'si
için,
analog/dijital
örneklem
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
2.
MP3
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Protocol)
devices.
device
into
MP3
format.
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
all
USB
devices.
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
Compatible
Devices
change
as that
follows:
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
Disk
tepsisini
açn.
3fotoþraf
Çalar:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
3.
Digital
camera:
Cameras
support
USB
Mass
Storage
DA))
PG
(Ebev
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Play
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
connec
ed
Off
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
r:
HDD
ve
flash
tipi
MP3
çalar.
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
Connect
the
USB
device
to
the
USB
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
USB
host
function
of this
product
does
notveya
support
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
• The
çocuklar
v1.0.
The
USB
HOST
function
is(2000
not
supported
if a üzeri)
product that For information on the supported devices,
USB2.0
or
USB1.1.
see
page
32.
•(2000
otoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
Ek
sürücü
yüklemesi
Windows
ta
(2000
veya
üzeri)
2x ➞p
4x
➞ olmadan
8x.
Disk
tepsisini
açn.
Fast
playback
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
veya
üzeri)
düþmele
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
3.
Dijital
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
BaBiç
G
(Genel
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
(
)
d
u
ng
ayback
laf
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
formatna
dönüþtürme
hz
gerekir.
CD
Dönüútürme
(Ripping)
•Ekdestekleyen
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
Disk
tepsisini
açn.üzeri)
PG
(Ebev
Play
Off
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
tal
fotoþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
cihazlar.
çocuklar
i
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
Disk
tepsisini
açn.
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
π/†
tuþlarna
basarak
bir
þark
dosyas
seçin.
2.devices.
all
USB
port
on
the
front
offiles
the
transfers
media
byaunit.
its
manufacturer-specific
program
ised
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
Compatible
Devices
oþraf
makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
v1.0.
•Ek
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
veya
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
rücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
Does
no
ope
aremovable
e wmenüsünü
hKayt
Janus
enab
MTP
Medve
aENTER
Ttepsiyi
ans (Tamam)
e (GćRćĨ)
Disk
tepsisini
açn.
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
(USB
devices
that
operate
as
disk
in Windows
Open
the
dics
tray.
ücü
yüklemesi
Windows’ta
(2000
üzeri)
kaldrlabilir
disk
çalĩan
cihazlar.
CD
Ripping
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
To bu
play
back
the
disc
at a(2000
faster
speed,
press
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
kaldrlabilir
disk
çalĩan
cihazlar.
•Ekolmadan
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
• veya
Cameras
that
operate
as
adisk
removable
disk
in
Windows
ürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
•veya
You
may
experience
aolarak
difference
in
playback
quality
when
seçin,
ardndan
disk
çalĩan
cihazlar.
DivX
Numarasna
bakmak
için
OK
dü÷mesine
Disk
tepsisini
açn.
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
Each
me
you
pkaldrlabilir
ess
ekaldrlabilir
he
on
he
polarak
ayback
speed
wolarak
çocuklar
iç
DivX
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
For information
onDivX
the
supported
devices,
see
page
32.
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
olarak
çalĩan
cihazlar.
sürücü
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
üzeri)
connected.
ve-192Kbps'ye
dek
çkar.
Ancak,
dek
PG-13
(Eb
Önlemler
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.2
Disk
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
ve
tepsiyi
düþmes
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
PG
(Ebev
üüklemesi
yüklemesi
olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
Open
the
dics
tray.
Aksesuarlar
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
(Sürücü:
/removable
)Disk
d
uring
playback.
Þark
dosyasn
çalmaya
başlamak
içinfeature
ENTER
labilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
Disk
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
veMTP(Media
tepsiyi
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
•
Cameras
that
operate
as
a
disk
in
Windows
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1
i
destekleyen
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
abilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
ve
tepsiyi
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
PG-13
(E
P
o
oco
dev
ces
This
screen
will
displayed.
DivX
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
This
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
Does
not
operate
with
Janus
enabled
Transfer
Disk
tepsisini
açn.
labilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
•
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
basn.
DivX
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
USB2.0
veya
destekleyen
tepsisine
bir
CD’si
(CD-DA)
basn.
(USB
devices
thatUSB
operate
as
a Sürücü:
removable
disk
inUSB1.1’i
Windows
kapatn.
Place
the
Audio
basn.
(2000
later)
without
driver
installation.
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
CD
Ripping
4.
USB
HDD
ve
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
drlabilir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.veya4.
2. MP3
Player:
HDD
and
flashCD(CD
type Ses
MP3 DA)
player.
change
as
oUSB
ows
rçocuklar
13 uyar)
yaĩ B
aiç
Başlamadan
Önce
. .disc
. . .on
. . . .basn.
. . yerleĩtirin
. . . . . . . .ve. .tepsiyi
. . . .3 PG-13
you
connect
a USB
USB1.1
device.
Each
time
you
press
either
button,
the
playbackUSB1.1’i
speed
will
•Sürücü:
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
4.orve
HDD
veadditional
USB
Flash
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
(Ebeveynler
ciddi
uyar):
4.
USB
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyen
Kbps'nin
üzerindeiçin
veya
64
Kbps'nin
düþmesine
lir
disk
olarak
çalĩan
cihazlar.
USB
HDD
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
Disk
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
ve
tepsiyi
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
destekleyen
PG-13
(Eb
Protocol)basn.
devices.
kapatn.
(Sayfa
8)
device into MP3 format.
cihazlar.
DD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
USB1.1’i
destekleyen
iĩaretley
cihazlar.
düğmesine
basn.
cihazlar.
ruygunsuz
13
yaĩ
a
cihazlar.
4.
USB
HDD
ve USB
Flashveya
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
(2000
or later)
without
driverinstallation.
installation.)
change
asadditional
follows:
3. Digital
camera:
that
support
USB
Mass
Storage
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
destekleyen
cihazlar.
or
later)
without
additional
driver
basn.
the
tray,
and
close
the
tray.
–Ses
OK
(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayar
kaybolur.
cihazlar.
kapatn.
The
USB
hos
unc
on
oon
h sbast÷nzda
p
oduc
does
no
suppo
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
OK
(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayarve
menüsü
kaybolur.
13
yaĩ
çocuklar
cihazlar.
HDD
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veyaUSB1.1’i
destekleyen
–to–Cameras
OK
(Tamam)
dü÷mesine
ayar
menüsü
kaybolur.
kapatn.
cihazlar.
eHDD
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
2x(2000
➞
4x
➞
8x
This feature
lets
you
copy
audio
filesof
from
to
USB
cihazlar.
rmenüsü
13r yaĩ
alt alt
çocuklar
içiniçin
uygunsuz
ola
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CDUSB
host
function
thisdisc
product
does
not support
Disk
tepsisine
bir
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
tepsiyi
cihazlar.
• USB1.1’i
For
aUSB1.1
USB
HDD,
make
sure2xHDD
to
connect
anbir
auxiliary
power
• The
DB
ve
USB
Flash
Sürücü:
USB2.0
veya
USB1.1’i
destekleyen
cihazlar.
Kurulum
kapatn.
➞ 4x
➞flash
8x.
ar.
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
2. MP3
Player:
and
type
MP3
player.
r
13
yaĩ
a
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
1.
To
Select
DISC
düzgün
şekilde
çalnamaz.
v1.0.
WMA
do
r.ar.
cihaz
baþladþnzda
farkl
oynatma
kalitesiyle
PGR
(Ebe
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
cihazlar.
the
tray,
and
close
the
tray.
–
OK
(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayar
menüsü
kaybolur.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
kapatn.
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için
†/PG-13
(Eb
Divx
VOD
ö÷esine
yalnzca
durma
modunda
eriúilebilir.
cihaz
– USB
OK
(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayar
menüsü
kaybolur.
•USB1.1
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
rdurma
13
yaĩ
alt çocuklar
için uygunsuz olabilir.
Divx
VOD
ö÷esine
yalnzca
durma
modunda
eriúilebilir.
device
into
MP3
format.
Divx
VOD
ö÷esine
yalnzca
modunda
eriúilebilir.
all
USB
devices.
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
zlar.
4.
USB
HDD
and
Flash
Drive:
Devices
that
support
Compatible
Devices
Open
the
dics
tray.
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
a
USB
dev
ces
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
PGR
(Ebe
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
•
Cameras
that
operate
as
a
removable
disk
in
Windows
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
Connect
the
USB
device
to
the
USB
Compat
b
e
Dev
ces
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
biraygtn
oynatma
kalitesiyle
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
karĩlaĩabilirsiniz.
to
With
the
unit
inVOD
Stop
mode,
USB2.0
or
USB1.1.
cord
to oynatma
the
USB
HDD
for proper
operation.
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Öneril
USB
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
ar
için
uyg
karĩlaĩabilirsiniz.
1 cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
kalitesiyle
Kopy
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
örnekleme
30KKz'den
büyüktür
•USB1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
bir
kalitesiyle
For
- without
Divx
ö÷esine
yalnzca
durma
Genel
Özellikler
.unit.
.DVD
.installation.
.devices,
. USB
.Press
.takn.
.bookmark
.VCD’nin
. the
. USB
.32.
.�/�
. . sunucusuna
. modunda
.buttons
.imi)
. . DA).bölümlerini
.bölümlerini
.eriúilebilir.
. . imi)
. .4 bölümlerini
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
kapatn.
information
on
the
supported
see
page
1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
biroynatma
kalitesiyle
karĩlaĩabilirsiniz.
rÖnerilir):
13
yaĩ
a
3.
Bir
veya
bookmark
(yer
hzla hýzý
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
karĩlaĩabilirsiniz.
- Divx
VOD
durma
modunda
3.
Bir
DVD
veya
bookmark
(yer
imi)
hzla
Bu
ekran
görüntülenecektir.
karĩlaĩabilirsiniz.
DA))
v1.0.
3.
Bir
DVD
veya
VCD’nin
hzla
1.ö÷esine
USB devicesyalnzca
that support USB
Mass Storage
v1.0. eriúilebilir.
Place the(yer
Audio
CD(CD
disc
on takn.
(2000
oron
later)
additional
driver
karĩlaĩabilirsiniz.
PGR
(Ebe
B1.1
cihaz
baþladþnzda
farkl
biroynatma
oynatma
kalitesiyle
Connect
the
USB
toVCD’nin
the
karĩlaĩabilirsiniz.
az
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
için
uyg
port
the
front
ofdevice
the
karĩlaĩabilirsiniz.
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
USB2.0
orHDD'de,
USB1.1.
ihaz
baþladþnzda
farkl
bir
oynatma
kalitesiyle
Fo
nyardmc
oFlash
ma
on
on
he
suppo
ed
dev
ces
see
page
32 ar
ilirsiniz.
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl ar
select
DISC.
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
Bu
ekran
görüntülenecektir.
ar
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
thegüç
tray,
and
close
the
tray.
Open
the
dics
tray.
tedbir
aln
irsiniz.
USB
çalĩma
için
USB
HDD
ye
yardmc
bir
güç
USB
HDD'de,
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
3.
Bir
DVD
veya
VCD’nin
bookmark
(yer
imi)
bölümlerini
hzla
•düzgün
USB
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
karĩlaĩabilirsiniz.
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu dü÷meye
basn.
•düzgün
Cameras
that
operate
asthat
ain
removable
in
Windows
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izle
(USB
devices
operate
asdisk
aHDD'de,
removable
disk
in Windows
•USB
You
may
experience
açalĩma
difference
playback
quality
when
4.
USB
HDD
and
USB
Drive:
Devices
that
support
5.karĩlaĩabilirsiniz.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
1 •••USB
dev
ces
ha
suppo
USB
Mass
S
o age
v1
0 yardmc
bulabilirsiniz.
bilirsiniz.
CD
Ripping
••HDD'de,
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
bir
güç
3.
Bir
DVD
veya
VCD’nin
bookmark
(yer
imi)
bölümlerini
hzla
bulabilirsiniz.
Bu
ekran
görüntülenecektir.
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
bulabilirsiniz.
ar
için
uyg
port
on
the
front
of
the
unit.
Kopya
korumal
MP3
dosyalarn
k
Bu
ekran
görüntülenecektir.
•
USB
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
abilirsiniz.
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
için
E
HDD'de,
düzgün
için
USB
HDD’ye
bir
güç
tedbir
aln
z.
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
•
USB
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
iniz.
Bu
ekran
görüntülenecektir.
•yardmc
USB
HDD'de,
çalĩma
için
HDD’ye
yardmc
bir
güç
(Ebe
USB device to the USB
Place the
Audio
CD(CD
DA) disc DEV
on
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
bir
güçdüzgün
(2000
ordifference
later)
without
additional
driver
installation.
arConnect
içintheuygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
To
Select
(storage media device)
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynle
USB2.0
or screen
USB1.1.
çPGR
izleyicile
•yardmc
You
may
experience
aolun.
inUSB
playback
quality
when
HDD'de,
düzgün
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
This
will
displayed.
bulabilirsiniz.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
kablosu
emin
olun.
• düzgün
USBçalĩma
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
Bu
ekran
görüntülenecektir.
bulabilirsiniz.
B
HDD'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
bir
kablosu
taktþnzdan
emin
kablosu
taktþnzdan
emin
portiçin
on the bu
the unit.
the tray, and close
the
tray. lets Ripping
düþmesine
basarak
tüm
dosyalar
This
feature
you tobir
audio
files from disc
USB
aln
you
connect
agüç
USB1.1
USB
card
reader
USB
dev
ces
ha
ope
aemin
edevice.
as
agüç
emovab
etaktþnzdan
dthatolun.
sk
nplayer.
W ndows
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
SB
HDD'de,
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
birgüç
çtedbir
izleyicile
Kullanlabilir
(TV
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
CD
de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
4.emin
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
support
kablosu
taktþnzdan
emin
olun.
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
altna
alnmþ"
dosyal
•Tanımlama
You
may
experience
a difference
in
when
kablosu
taktþnzdan
olun.
D'de,
düzgün
çalĩma
için
USB
HDD’ye
yardmc
bir
güç
ar
için
uyg
.ö÷esini
.copy
. (Disk)
.TV
.USB
. kayna÷
.select
.ö÷esini
. quality
. .the
.seçmek
.toseçmek
.DEV
. .tedbir
.(storage
. için
. .front
.kopyalanacak
.ofdü÷meye
.media
. . . .önerilir;
.basn
. . .6
taktþnzdan
olun.
ktþnzdan
emin
olun.
alnmas
ebeveynler
ve
bakclar
genbaz
This
screen
will
displayed.
�
button
toplayback
Press
the
ç"Güvence
izleyicileri
denetlemelidir.
tþnzdan
emin
olun.
basn
ç izleyicileri
denetlemelidir.
kablosu
taktþnzdan
emin
olun. kablosu
ekran
görüntülenecektir.
5.a USB1.1
USB
kart
Okuyucu:
Tekthatokuyucu
yuval
USB
kart
okuyucu
ve
Çok
yuval
device
into
MP3
format.
USB
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB
kart
okuyucu
veÇok
Çok
yuval
USB
This screen
will displayed.
Connect
theBu
USB
device
to
the
USBDISC
you
connect
device.
aktþnzdan
emin
olun.
DISC
seçmek
için
5.5.• Depending
USB
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB
kart
ve
yuval
USB
USB2.0
or3.
USB1.1.
DISC
(Disk)
ö÷esini
seçmek
için
ç
izleyicile
Digital
camera:
Cameras
support
USB
Mass
Storage
you
connect
a(Disk)
USB1.1
device.
taktþnzdan
emin
olun.
zdan
emin
olun.
•
For
a
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
2000
o
a
e
w
hou
add
ona
d
ve
ns
a
a
on
nzdan
emin
olun.
tedbir
aln
port
on
the
front
of
the
unit.
(Sayfa
8)5.USB
ç. izleyicileri
denetlemelidir.
iĩaretleyin.
1.
To
Select
DISC
device)
menu,
then
press
the
korum
1.
DISC
(Disk)
ö÷esini
seçmek
modu)
USB
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB
okuyucu
ve
Çok
yuval
USB
5.
USB
Okuyucu:
Tek
yuval
kart
okuyucu
ve
Çok
USB
• You
may5.
experience
aUSB
difference
in playback
quality
when
Kumanda
Turu
. ENTER
.için
. .(Disk)
.(Disk)
.button.
.esSelect
.ö÷esini
. .om
. . d.seçmek
. . ö÷esini
.o. USB
.için
. .8
v1.0.
Cihaz
durma
modundayken
DISC
(Disk)
seçmek
için </> için şifrelenmiş ve kod
•Uzaktan
For
akart
USB
HDD,
make
sure
to
connect
auxiliary
power
kart
okuyucu)
rt
Okuyucu:Tek
Tekyuval
yuvalUSB
USBkart
kartokuyucu
okuyucu
Çok
yuval
USB
DISC
(Disk)
ö÷esini
seçmek
için
kart
okuyucu)
 Okuyucu:
vevekart
yuval
USB
Cihaz
durma
modundayken
DISC
ö÷esini
seçmek
için
</> önlemek
5.
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB
kart
okuyucu
ve
Çok
yuval
USB
USB
kart
Okuyucu:
Tek
USB
kart
okuyucu
veyuval
Çok
yuval
USB
To
DISC
Cihaz
durma
modundayken
DISC
</>
okuyucu)
•Çok
For
akart
USB
HDD,
make
sure
to yuval
connect
an
auxiliary
power
sthe
ea
u
eunit
eproper
sin
you
oanmode,
aud
o1.the
sc
- Birde
This screen will
displayed.
1.Th
To
DISC
ç izleyicile
Open
the Select
dics
tray.
�/�
you connect
USB1.1
device.
toiçin
With
the
Stop
Press
�/�
buttons
tocopy
select
USB,
then
press
Press
the
to
With
the unit
in buttons
Stop the
mode, Press
the �/�
• aproper
Cameras
that
operate
as a removable
disk in seçmek
Windows için
cord
to
the
USB
HDD
for
operation.
cord
to
USB
HDD
for
operation.
not
be
supported.
2 may
MP3
P
aye
HDD
and
ash
ype
MP3
pdesteklenmiyor
aye
Cihaz
durma
modundayken
DISC
</> buttons
USB
Tek yuval
USB kart
okuyucu
ve
Çok
yuval
kart
okuyucu)
kart
okuyucu)
5. kart
USBOkuyucu:
kart Okuyucu:
Tek yuval
USB
kart
okuyucu
ve
Çok
yuval
USB
dosyalar
þunlardr: Windows
MediaTM
dü÷melerine
basn.
Cihaz
durma
modundayken
DISC
(Disk)
ö÷esini
</>
HOST
function
is not(Disk)
supportedö÷esini
if a product seçmek
that
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
uyucu)
• The USB
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
dü÷melerine
basn.
yucu)
Fast
playback
kart
okuyucu)
dü÷melerine
basn.
kart
okuyucu)
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
olabilir.
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
S
Ba
lantılar
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
buokuyucu
dü÷meye
basn.
select
DISC.
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
• Forzaman
a USB
HDD,
make
sure
to connect
an auxiliary
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
(2000
or later)
without
additional
driver power
installation.
�/�
buttons
to
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
1. To 5.
Select
DISC
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
select
Return
Repeat
dev
ce
n DISC.
oPress
MP3
o olabilir.
ma
Kopyalanacak
tüm DEV
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
ENTER
button.
transfers
media
files by itsStop
manufacturer-specific
program
is media
dü÷melerine
basn.
okuyucu)
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
To Enter
Select
(storage
device)
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
kart okuyucu)
dü÷melerine
basn.
5.
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
the
tray,
and mode,
close the
tray.
Off
•3If•USB
you
install
multiple
memory
devices
into
abirden
multi
card
•baþldr.
Çoklu
okuyucuya
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
ye
baþldr.
USBkart
kartokuyucu
okuyucudesteklenmiyor
desteklenmiyor
olabilir.
D
g •Üreticiye
acard
came
abaþldr.
Came
as
ha
suppo
USB
Mass
S
odisc
age
••Üreticiye
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
eart
baþldr.
USB
olabilir.
kart
desteklenmiyor
olabilir.
To
play
back
the
at
a With
faster
speed,
press
•Üreticiye
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
buttons
to
the
unit
in
Stop
the �/�
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
cord
toUSB
the
USB
HDD
forokuyucu
proper
operation.
markas)
ve SDMITM (SDMI'yaistiyo
ait ka
4.kart
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
USB
card
reader
m . .Kullanımı
m
connected.
select
DISC.
DEV
media
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Bir
BaTlantı
Seçmek
.reader
. . aygt)
.aygt)
. .device)
. ..Press
..ö÷esini
.. the
..aygt)
..�.. button
..seçmek
.. ..mto..select
. .için
.the.seçmek
.9 (storageiçin
To
Select
DEV
(storage
media
select
DISC.
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
(TV
modu).
5. desteklenmiyor
USB
card
Reader:
slot
USB
card
reader
Multi
slot
( okuyucuya
/ and
) dMulti
uring
playback.
Connect
the
USB
to
the (CHZ)
USB
Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
• One
Çoklu
kart
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
5. One
USB
card
Reader:
slot
USB
card
reader
and
slot
• Çoklu
kart
okuyucuya
birden
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
DEV
(depolama
ortam
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
olabilir.
O the
USB2.0
orçok
USB1.1.
• Depending
on
thedevice
manufacturer.
thenot
USB
card
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
için
karĩlaĩabilirsiniz.
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
karĩlaĩabilirsiniz.
art okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
ö÷esini
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
device)
menu,seçmek
then ö÷esini
press
ENTER
•sorunlarla
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
karĩlaĩabilirsiniz.
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
birbutton.
kezdosyalar
daha
USB
card
reader
operate
with
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
reader,
you
may
experience
problems.
• Does
v1
0• Uzaktan
To Select
DEV
media
device)
port
on(storage
theSelect
front ofwill
the unit.
kopyalayamazsnz. dosya
d
To
DEV
(storage
media
device)
Uzaktan
Kumanda
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
•
USB card reader
�
button
tobasarak
select
the
DEV
(storage
media
Press
the
�/�
buttons
to select
USB,
then
press the
Press
the
• You may
experience
a difference
in playback
quality
when
may
not
beMenüsünün
supported.
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
ö÷esini
seçmek
için
M
M
>
dü÷mesine
DEV
(CHZ)
(Depolama
ortam
aygt)
menüsünü
Çoklu
kart okuyucuya
birdenbirden
çok 7.
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
karĩlaĩabilirsiniz.
Fonksiyon
Kullanımı
�
button
to
select
the
DEV
(storage
media
Press
the
Temel
Fonksiyonlar
karĩlaĩabilirsiniz.
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
ö÷esini
seçmek
için
• Çoklu
kart okuyucuya
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
>
dü÷mesine
basarak
DEV
(CHZ)
(Depolama
ortam
aygt)
menüsünü
Protocol)
devices.
7.
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
rsiniz.
>
dü÷mesine
basarak
DEV
(CHZ)
(Depolama
ortam
aygt)
menüsünü
USB
card
reader
7.çok
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
siniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
mcard
USB
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
change
asbasn
Kullanlabilir
bir
TV ha
kayna÷
için
buUSB
dü÷meye
(TV
This screenhe
will d
displayed.a
ENTER
button.
Open
Çalma
Depending
manufacturer.
USB
reader
you
connect
a USB1.1
• Depending
on
the• basarak
manufacturer.
the
USB
�
button
to
the
DEV
(storage
media
the
• Tekrar/Rastgele
Ifmenu,
you
install
multiple
memory
devices
into
a select
multi
card(UNSELECT
6. Ifuzatma
you
use
USB
extension
the(CHZ)
device
might
not aygt)
Came
as
ope
aseçmek
e cable,
asonDEV
athe
emovab
ethe
ddevice.
skcard
nfollows:
Wreader
ndows
device)
then press
the
ENTER
button.
- Menüsü).
Önemli:
device)
menu,
then
press
the
ENTER
> Press
dü÷mesine
basarak
(CHZ)
(Depolama
ortam
aygt)
menüsünü
basn
(SEÇćMć
KALDIR)
USBDEV
host
function
of
this
produc button.
• The
seçin,
ardndan
ENTER
dü÷mesine
2x
➞ tannmayabilir.
4x ➞ 8x. ortamUSB
>a dü÷mesine
(Depolama
menüsünü
laĩabilirsiniz.
7.
USB
kablosu
kullanrsanz,
tannmayabilir.
7. 7.
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
seçin,
ardndan
ENTER
(Giriú)
basn.
karĩlaĩabilirsiniz.
3.
START
seçin,
ardndan
ENTER
(Giriú)
basn.
Kumanda
blosu
kullanrsanz,USB
USBcihaz
cihaztannmayabilir.
tannmayabilir.
6.
losu
kullanrsanz,
USB
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
�/�
buttons
to
select
USB,
then press
the. . .dü÷mesine
Presscihaz
the
7.
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
may
not beuzatma
•supported.
For a USB
HDD,
make
surecard
toTipi)
connect
an auxiliary power
reader,
you
mayDISC
experience
problems.
Bir
Diskin
Oynatılması
.dü÷mesine
. .(Giriú)
.USB,
. . .button.
.then
. . . press
. . . .basn.
. . .16
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
. .5
• uzatma
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
Pilleri
(AAA
1. To
Select
device)
menu,
then
press
the
ENTER
➞
➞ reader
Compatible
Devices
�/�
buttons
tomight
select
the
Press
the
seçin,
ardndan
ENTER
(Giriú)
dü÷mesine
basn.
modu)
ENTER button.
may
noto•Desteklenen
beaardndan
supported.
PUSB
aWith
ea ö÷esini
he
Aud
oseçmek
CD
CD
DA
d�/�
on
be tannmayabilir.
recognized.
2000
e
w
add
ona
d
ve
ns
a
on
USB
ö÷esini
seçmek
için
</>
dü÷mesine
basn,
ardndan
ENTER öneriler, DVD oynatcnn
seçin,
ENTER
(Giriú)
dü÷mesine
basn.
Yukardaki
• Ifhou
you
install
multiple
memory
devices
into
aamulti
card
atmauzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB cihaz
tannmayabilir.
ö÷esini
seçmek
için
</>
dü÷mesine
basn,
ardndan
ENTER
buttons
to
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
SB
kablosu
kullanrsanz,
USB•Desteklenen
cihaz
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
USB
için
</>
dü÷mesine
basn,
ardndan
ENTER
6.
If
you
use
USB
extension
cable,
the
USB
device
not
Biçimler
•Desteklenen
Biçimler
(Sayfa
23)
Biçimler
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
Compa
bthat
e support
Dev ces
m Birden
1.
USB
devices
USB
Mass
Storage
v1.0.
�/�
buttons
to
select
USB,
then
press
the
Press
the
düþmele
select
DISC.
may
not
be
supported.
Bir
Diskin
Oynatılması
. . basn.
.REPEAT
. . . Stop
. . .tuşuna
.Kullanımı
. . . .basn.
. . . Off. . . ENTER
.16
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
.17
he
amodunu
and
oseçmek
e he
aiçin
reader, you
may
experience
problems.
USB
ö÷esini
</>
dü÷mesine
basn,
ardndan
ENTER
button.
Çalma
değiştirmek
için
5. USB
card
Reader:
Oneinto
slot USB
card
reader
and Multi slot be
recognized.
(Giriú)
dü÷mesine
USB
ö÷esini
seçmek
için
</>
dü÷mesine
basn,
ardndan
ENTER
m
••Desteklenen
Formats
(Giriú)
dü÷mesine
basn.
Biçimler
•Desteklenen
Biçimler
(Giriú)
dü÷mesine
basn.
• If you
install
multiple
memory
devices
adevices
multi
4Supported
USB
HDD
and
USB
F•Desteklenen
ash
D
ve
Dev
ces
ha
suppo
Tablo
sayfa
22.
içimler
Tablo
sayfa
22.
çimler
çalacağnn garantisi veya ses kalites
Biçimler
To
Select
DEV (storageCD
media
device)
•Desteklenen
Biçimler
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu(USB
dü÷meyi
kullann
Tablo
sayfa
22.
thatcard
operate
as aMremovable
disk
in
Windows
Ripping
6. If you
use a USB
cable,
the
USB
device might
not
• Supported
Formats
USB extension
card reader
ENTER
button.
(Giriú)
basn.
istiyorsanz,
�kumanda
button
to select
theR
DEV
(storage
media
Press
the
•Tablo
Ifreader,
you
install
multiple
memory
devices
into
card
Uzaktan
üzerindeki
dü÷mesine
USB seçili
(Giriú)
dü÷mesine
basn.
m Ekran
Wdü÷mesine
4 installation.)
mod
vardr;
Off,
Track,
ve
CD
pp
Biçimler
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . her
. . .basld÷nda,
.Off.basn,
. . .17
Bir
Diskin
Oynatılması
.USB
.ng
.USB
. .Random.
.Stop
. .¥. düþmesine
.16ardndan
Tablo
sayfa
22.
sayfa
22.
(2000aormulti
later)
without
additional
esteklenen
Biçimler
düþmes
2.enen
- USB1
Dosya
Uzants
he
USB
de
eENTER
oFolder
he
- Tablo
Dosya
Uzants
Tablo
sayfa
22.
sayfa
22.
be
recognized.
-(TV
Dosya
Uzants
• Depending
on the manufacturer.
the USB
card
reader driver Conne
you
may
experience
problems.
USB2
0
o
1
device) menu,
then press
the
button.
olarak düþünülemez. Bilinmelidir
ki, C
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
modu).
2. MP3 Player: HDD and flash type MP3 player.
•experience
Supported
Formats
�/�
buttons
to
select
USB,
then
press
the
Press
the
ayfa
22.
Dosya
Uzants
may
not
be
supported.
Dosya
Uzants
po
on
he
on
o
he
un
ablo
sayfa
22.
reader,
you
may
problems.
Bit
oran
ts
m
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
oran
s
-Bit
Uzants
- USB
Off:
Normal
çalma
Dosya
Uzants
.17
- Bit
dosya
üzerinde ENTER (GćRćĨ)
düþmesine
basn.
device
MP3
format.görünür.
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
aygt
seçimi
için
birintoçerçeve
M
M Disk
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
Mass
Storage
6. -oran
IfDosya
you
use
a expe
USB extension
cable,
the
USB
device
might
not
Dosya
k
You
may
ence
a
d
e
ence
n
p
ayback
qua
y
when
ENTER
button.
dosyas
kaydetmek
için
kullanlan
baz
2. Press the �/� buttons to select SELECT, then press the
• Iforan
you install multiple memory devices into a multi card
M
m
yaDosya
Uzants
Bit
Bit
oran
Uzants (Sayfa
1
C
haz
S
op
Du
du
modundayken
®
düþmes
ne
Sürüm
m
m
M
1. Oynatımı
Cihaz
Stop
(Durdur)
düþmesine
-Sürüm
Bit
oran
Bit
oran
Say a 44)
- Sürüm
v1.0.
6. -Ifbe
you
use
a USB extension cable,
USB
device
button
to.marked
files
to be copying.
- Press
Track:
Mevcut
Th
een
wMenüsünün
dþark
p a dosyasn
ed modundayken
Tekrarlama
. Kullanımı
. . .tekrar
. . SELECT,
. .eder.
.-ENTER
.18
.®.unmarked
.öþesini
.then
. .copying
. .seçmek
. allfiles
. the
. press
.17
reader, youthe
may experience
problems.might not 2.Fonksiyon
�/�
buttons
to
select
press
the
recognized.
you
connec
a
USB1
1
dev
ce
bu
dosyalarn
DVD
oynatcnzda
en
3.
START
(BAĨLAT)
için
†/ʌ
Open
the dics
tray.
To
all
the
ENTER
button
ran
Deva
Sürüm
•
Cameras
that
operate
as
a
removable
disk
in
Windows
Sürüm
Bit oran
Piksel
2. Press
-Piksel
Sürüm
-be
Sürüm
- Piksel
6. If you use a USB extension cable, the USB device might
not the �/� buttons to select SELECT, then press the
again.(UNSELECT
recognized.
basa
DEV
CHZ
depo
oortam
ayg
m or later) without additional
m driver
Wak
- ENTER
Folder:
Mevcut
içindeki
sahip
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama
aygt)
Place
the Audio
CD(CD
disc
button
toklasör
marked
files
be
copying.
(2000
installation.
button
tove
marked
all
files to
be
copying.
Yavaşlatma.
.19
Disk
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
Supported
18
Oynatımı
Tekrarlama
.all. DA)
. ama
.ayn
. on.to.dosya
. -.am
. uzantsna
.want
. .to.marked
. . Menu)
.several
. ENTER
. . files
.18
mSürüm
be recognized.
- Piksel
- (Ripping)
Piksel
23)
Fo
aFrekans
USB
HDD make
su
e o connec an
aux a y powe-ENTER
engeller
- Formats
Örnekleme
Frekans
CD
ürme-(Sayfa
RÖrnekleme
pp
ng
If.you
to be(GćRćĨ)
copying,
press the (baz durumlarda azalmþ se
Frekans
-Örnekleme
-•Piksel
Piksel
1Dosya
To
Se
D theSC
Adlar.
tray,ENTER
and düþmelerine
close
the tray.
CD Dönüú
Dönüútürme
To unmarked
copying
allec
files press
the
button
basn,
ardndan
that
support
CANC
• Supported Formats 4. USB HDD and USB Flash Drive: Devices
• Supported
Formats- Örnekleme
��button,
To
unmarked
copying
all
files
press
the
ENTER
button
then press
the ENTER button on the selected
þark
dosyalarn
terkrar
eder.
again.(UNSELECT
Menu)
el
Frekans
Örnekleme
Frekans
Piksel
menüsünü
seç
n
a
d
ndan
ENTER
G
R
Ĩ
İleri
Fonksiyonlar
Connect
the
USBmode
device
to
the
USB
- he
Sabit
Resimo p ope ope aUSB2.0
Frekans
Resim
rekans
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
-Sabit
Frekans
-Örnekleme
Örnekleme
Frekans
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
�
�
or USB1.1.
bu
ons
o
W
h
he
un
S
op
P
ess
he
-Uzaktan
Sabit
Resim
oynatcnn
dosyalar okuyamamas g
Oynatımı
Yavaşlatma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
co
d
o
USB
HDD
on
file.
If
you
want
to
marked
several
files
to
be
copying,
press
the
port on the
front
of the unit.
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her •basld÷nda,
USB
again.(UNSELECT
Menu)
düþmesine
basn.
Bu
k ses
a
n
d
sk
en
USB
ayg
na
MP3
�/�
buttons
to
select
START,
then
press
the
3.
Press
the
Kullanım
Video/Audio
You
may
experience
a
difference
in
playback
quality
when
Bu öze
özellik,
ses dosya
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
kleme
Frekans
Sabit
Resim
Sabit
Resim
Örnekleme
Frekans
Random:
Ayn
dosya
uzantsna
sahip
þark
dosyalar
HDMI
-Reade
MüzikOne s o USBVideo/Audio
��button, thense
press
ENTER
button on the selected
-Müzik
Resim
Sabit
ecthe
D SC
- Müzik
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19 - Bu ünite, disk baþna en çok 500 dos
Kullanım
This
screen
will displayed. files
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . .press
. . . . the
.18
ENTER
button.
5 -Sabit
USB
ca
dResim
ca d eade
and Mu
o file.
ne
bas
n
İleri
düþmesine
basn.
-Disk
Ifdüþmes
you
marked
copying,
you m
connect
a USB1.1sdevice.
buttons
to selectseveral
SELECT, then pressto
thebe
2.
Press want
the �/�to
Resim
-görünür.
Müzik
- Video
Müzik
Sabit Resim
Filece
copy
begins.
-bir
VideoSes
için
çerçeve
-Video
-Müzik
Müzik
To
Se
ec
DEV
sthen
oDosya
age
a dev
-aygt
bir
çalnr.
�/�
buttons
to
select
START,
press
themed
3. Press
therastgele
kopyalama
baĩlar.
Not
• For a USB HDD, make sure
to connect
an
auxiliary
power
o ma nda kopya
aman
zseçimi
sa÷
a d(Sadece
Sadece
CD
s (CDCD
ENTER
button
todüzende
marked
allSelect
files
to
beENTER
copying.
1. To
DISC
�/�
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
Ses
CD’si
buttons
to
select
SELECT,
press
the
2.
Press
the
��button,
then
press
the
button
the
selected
- .To.on
cancel
the.then
copying
in .progress,
press the CANCEL
but
çalabilir.
Kılavuzu
Ses
Için
Dil
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kablosu
USB
ca
eade
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
Kablosu
ENTER
button.
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.19
ikMüzik
Video
- -Video
m for proper
2File
SEÇ
öþes
seçmek
çDEV
n ton.
†/Kablosu
2.2.SELECT
- To
copying
all
files
press
ENTER
button
�/�
to med a
With
the
unitn
Stop
mode,
Press
the
cord to the USB HDD
operation.
�
bu
on
otheinse
ec
he
s buttons
o age
Punmarked
essthe
he
-Video
Video
2.• CBI
SELECT
(SEÇ)
seçmek
için
†/Kılavuzu
�/�
buttons
toall
select
SELECT,
then
press the
Press
copyfile.
begins.
(Control/Bulk/Interrupt)
isMenu)
notW
supported.
ENTER
button
toöþesini
marked
to
be
copying.
again.(UNSELECT
select
DISC.
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
�View).
�
m files
- CD dönüĩtürm
5.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
oVideo
Depend
ng
on
he
manu
ac
u
e
he
USB
ca
d
eade
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
.
.
.
.
.
.19
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
8. USB HOST
Özelliþini
Destekleyen Ürünler.
- To• Digital
cancel
the
copying
intouse
progress,
press
the
but
CANCEL
USBHOST
HOSTÖzelliþini
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
Normal
çalma
işlemine
devam
etmek
için
DA
ceDil
menu
pDEV
ess
he
ENTER
bu
on
8.8. USB
Destekleyen
Ürünler.
Ses
Için
Seçimi
.CANCEL
.tuşuna
.button
.mthe
. . ek
that
PTP
protocol
or
require
additional
DA))
-Cameras
If dev
you
want
marked
several
files
to. be
copying,
press
m (storage
mthe
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
To
Select
media
device)
button
tohen
all
files
to
be
copying.
M
-ENTER
To
unmarked
copying
all
files
press
the(GćRćĨ)
ENTER
�/�
buttons
to
select
START,
then
3.
Press
the
USB card reader
ton.
düþme
ethen
ne
bas
ntomarked
aPC
d
ndan
ENTER
G
Rmedia
Ĩpress
düþmelerine
basn,
ENTER
��button,
press
the
ENTER
button
on
selected
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
isÜrünler.
not supported.
�
button
tose
select
theUSB
DEV (storage
Press
the
•8.
USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen Ürünler.
m
8. -8.
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
program
installation
when
connected
a ardndan
are
notothe
supDosya
Adlar.
elliþiniDestekleyen
DestekleyenÜrünler.
Ürünler.
- be
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
-USB
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
lliþini
�
�
USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
bu
ons
ec
hen
p
ess
he
P
ess
he
8.
USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
may
no
suppo
ed
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
basn.
çalma modund
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
•
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
To
unmarked
copying
all
files
press
the
ENTER
button
file.
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
Altyazı
Için
Dilkurulumu
Seçimi.
�
again.(UNSELECT
Menu)
ENTER
button.
• Digital Cameras that use PTP protocol or require additional
ported.
program
gerektiren
Dijital
Kameralar
M m
M
n MPEG4 Oynatm
OST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
- Dijital
Fotoþraf Makinesi
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
SB
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
m
buttons
select
START,
then
press
the USB,
3.
Press
the �/�
-Fotoþraf
Flash
Disk when
m
þraf
Makinesi
Flash
Disk
�/� buttons
to select
press the a
raf HOST
Makinesi
not not
be supported.
ENTER
bu
ontoPress
-USB
Makinesi
düþmes
ne
basa
akthemkopya
anacak
ümthen
-Dijital
Dijital
Makinesi
-- USB
Flash
Disk
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
program
installation
connected
sup-ca d
Menu)
youFotoþraf
ns
a USB
mu
p eKumandaya
memo
y dev
ces tonammay
oPCaare
mu
device
using
NTFS
file system
not supported.
• A Anlık
-düþmesine
Ifagain.(UNSELECT
you
want
to ismarked
several
files
to
be.dosya
copying,
press
the
File
copy
begins.
Pillerin
Uzaktan
ENTER
button.
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
ENTER
button.
��
Sadece
Ses C
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
•
If
you
install
multiple
memory
devices
into
a
multi
card
al
Fotoþraf
Makinesi
USB
Flash
Disk
USB
Flash
Disk
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
Disk
- Disk
MP3
Çalar
Çalar
isk
-MP3
Flash
-USB
USB
Flash
Diskported.
- MP3
Çalar
desteklenmemektedir.
(Only
16/32
(File
Allocation
Table
16/32) file
system
is files to be copying, press the
File
begins.
If��button,
you
want
tocopying
marked
several
➞ you➞may
CD-R
MP3/WMA
Dosyas
m experience
m m problems.
m
then
press
the
button.the
the
selected
Say a 88)
ĩa
ecopy
ey
n
--FAT
To
the
reader,
eade
may
expe
ence
pfile ob
ems
iĩaretleyin.
- Tocancel
cancel
the
copying
but. . .View).
NTFSÇalar
system
is not supported.
• A device
Flash
Disk Disk(Sayfa
- using
MP3
supported.)
MP3
Çalar
USB Flash
Kullanımı
.not
. then
.Oynatım/Atlama
. .in .progress,
.Ayarlanması
. . in.press
.progress,
. the
.ENTER
.CANCEL
. .Fonksiyonunun
. (EZ
.press
.on. CANCEL
.the
. . selected
. . . .but
.21
.20
Görüntü
Oranının
.19
-youÇoklu
kart
Okuyucu:
Çoklu
kart
Okuyucu:
Compa
e Dev
ces
MP3
Çalar
MP3
Çalar
Anlık
Tekrar
-- Yerleştirilmesi
Çoklu
kart
Okuyucu:
Not
m bextension
mUSB��button,
MPEG4
Oynatm
Fonk
6.
If
you
use
a
USB
cable,
the
device
might
press
the
ENTER
button
on
ton.
- CBI (Control/Bulk/Interrupt)
file.
desteklenmemektedir.
ton.
(Only FAT 16/32
(File
Allocation Table 16/32)
file
system is
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is not
supported.
MP3
players, when connected to this product,may
not
•on
m
you
aOkuyucu:
USB
ex
ens
cab
e he
dev
ce m gh no • Some
Çalar
- arkasındaki
kart
Okuyucu:
Çoklu
kartuse
Okuyucu:
M
MP3 Çalar
m
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is
not
supported.
-dü÷meye
USB
Harici
HDD
Okuyucu:
Harici
HDD
kuyucu:
be recognized.
-USB
kart
Çoklu
kart
Okuyucu:
kumandanın
pilUSB
yuvasının
-- • 1.
USB
Harici
HDD
DVD
c ku
anaca÷
n6Uzaktan
z-Çoklu
zaman
bu
ba
nÇoklu
Işaretleme
.21
NTFS
dosya
sistemi
Altyazı
Için
. dosya
.dosyalarn
. kullanan
.to
. . aKullanımı
.ng
.n. cihazlar
.seçimini
.Note
.m
. .n.desteklenmemektedir.
.ka
. .d.cihaz
.mak
. . .otomatik
.20
DVD oyna
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
supported.)
file.
on
the
sector
of.their
file
• Digital Cameras that use PTP protocol or require additional operate
Kullanımı
.Fonksiyonunun
. CD
. Seçimi.
.size
.veya
.tüm
AVI dosyalar hem ses hem de görü
�/�
buttons
START,
then
press
the
3. depending
Press
the
Kopya
üm
seç
-Dil
dönüĩtürme
devam
ederken
olarak
m
W.anacak
Kopyalanacak
• Supported Formats
CD
Rsystem.
ppselect
uHDD
kart Okuyucu:
USB
Harici
HDD
- • Digital
HDD
(Sayfa 25)
CD-R
üzerine
MP3
WMA
dosyalar
kaydettiğiniz
Çoklu
kart Okuyucu:
- When
thekaldrmak
CD ripping being processed the player
Tablo
sayfa
29.
Tablo
29.Harici
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
HDD
MP3
players,
when
connected
this product,may
not
-USB
USB
Harici
HDD
• Some-PTP
-sayfa
USB
HDD
beHarici
ecogn
zed
program
installation
whentoconnected
to a m
PCek
are not supkapaTını
kaldırın.
Tablo
sayfa
29.
Play START,
Cameras
that
use
protocol
or
require
additional
�/�
Offpress the
buttons
to
select
then
3.
Press
the
ENTER
button.
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.22
Note Işaretleme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
TV
y
kumanda
e
mek
ç
n
bu
dü÷meye
ba
n
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya Sadece “.avi” uzantsna sahip AVI f
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
Fonksiyonunun
Kullanımı
will
atoumatic
in
play
mode.
operate
depending
on
the
sector
size
of
their
file
system.
ported.
Harici
HDD
m
Tablo
sayfa
29.
Tablo
sayfa
29.
. USB Harici HDD
Ürün
Ürün
ç
n
ENTER
G
R
Ĩ
düþmes
ne
b
kez
daha
Tablo
sayfa
29.
çalma
modundadr.
Tablo
sayfa
29.
-- 2.
Ürün
zaman,
lütfen
aþağda
yazlanlar
dikkate
alnz.
M
Mthe ENTER
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
Suppo
ed
Fo
ma
s
button.
When
CD
ripping
being
processed
the
player
program
installation
when
connected
to
a PC
are
not
FileM copy
begins.
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
İki adet
AAA
tipi
pili yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Only the Audio CD(CD DA) dics can be
ripping.
using
NTFS
file system
is not supsupported.
• A device
oynatlabilir.
ayfa
29. 29. Ku
- Ürün
m
m
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Klip
Altyazı
Için
Dil
.M .buttons
. .mISO
.to.select
.Audio
. .-SELECT,
. .veya
.Için
.then
. .JOLIET
. . the
. . . . .20
Ürün
blo sayfa
press
2.Seçimi.
Press the �/�
Ĩirket
- Ĩirket
Fonksiyonunun
Kullanımı
.22
an ab bbir TV
eçmek
ç- n bu
dü÷meye
ba
TV
-Ĩirket
-Ürün
Ürün için
SCART-CVBS
atoumatic
in
playWMA
mode.
sistemi
desteklenmektedir.)
Kullanlabilir
TV -kayna÷
kayna÷
seçmek
bu
dü÷meye
basn
File
copy
begins.
(Only n
FAT(TV
16/32 (File Allocationemin
Table 16/32)
file system iswill Zoom
- MP3
veya
9660
-bas
To
cancel
thedosyalarnz,
copying
progress,
press
the CANCEL
but
(+
ve
-) doğru
şekilde
olun.
-DA)
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürülebilir.
n
UNSELECT
SEÇ
Mall KALD
R diskleri
Menüsü
ENTER
button
toinmarked
files
to be
copying.
�
�
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
23
- yerleştirildiğinden
Ĩirket
Ĩirket
Ürün
desteklenmemektedir.
- OnlyAltyazı
the Audio
CD(CD
dics
can
be
ripping.
- ported.
-Tip
supported.)
-Ĩirket
Ĩirket - Tip
Tip
To
unmarked
copying
all
files
press
the
ENTER
button
m
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.20
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
but
m
m
W
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio Için Klip
ton.
1.
Disk
tepsisini
açn.
Tepsiye bir disk
modu
formatýnda
olmaldr.
istediþinizde
se
modu)
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
again.(UNSELECT
Menu)
m
Some
MP3
players,
when
connected
to
this
product,may
not
•
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is
not
supported.
etĨirket
Tip
A-Tip
using- NTFS
file system
is not
supported.
•device
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
yerleştirin.
B
den fazla
az a- kopya
anacak
dosya
ĩacopying,
e emek
-Tip
Tip
-- • 3.
- Note
Birden
kopyalanacak
dosya
ton.
If you want to marked
files
to.iĩaretlemek
be
M several
Klasör
Seçimi
. WMA
.SELECT
. on. dosyalar,
.the. selected
.press
.hen
. .the.p.ess
. .21
operate
depending
on the sector size of their file system.
kapatn.
CBI
iscihazlar
not
supported.
Menüsü
. format
.CD. ripping
.�. .�
. being
.bu
. .processed
. .boyutuna
. 23
.veya
.ec
.ba÷l
.22he
ISO
ve
Joliet
-dü÷mey
- -(Only
Tip
��button,
then
press
the
buttonolarak
TV
n kana
a-••NTFS
g-girerek
e (Control/Bulk/Interrupt)
ek
eçmek
çthat
nAllocation
bu
ku
an
nor require
mMP3
ons
o. .se
2 - When
P9660
ess
dosya
sistemi
kullanan
desteklenmemektedir.
Play
Digital
Cameras
use
PTP
protocol
additional
TV kana
kanaln
kanal numa
numaras
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
FAT
16/32
(File
Table
16/32)
file system
is
the he
theENTER
player
sistemlerinin
sektör
çalúmayabilir.
Off
file.düþmes
s yo
san inz play
¥¥
ne bas
n
aardndan
ndan
�
istiyorsanz,
düþmesine
seçili
(Sayfa
25)
MP3/WMA/CD
Audio
.select
.Apple'n
. o.START,
.be.d.copy
.Mac'
. press
. ng
.seç
.the. Off. . . .21
.23
Play
Cameras
that
use
PTP
protocol
require
additional
will
atoumatic
• Digital
ENTER
bu
on
ked
es
9.
Hoparlör
ayar
menüsünü
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
Hoparlör
ayarmenüsünü
menüsünü
görüntülemek
içingörüntülemek
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
Microsoft'un
DOS
ve
Klasör
Seçimi
.veomode.
. ma
.Window'su
.Çalma
. .buttons
.a. .basn,
.22
2. π/† ya da √/® tuþlarna basara
9.9.Hoparlör
ayar
görüntülemek
için
çkĩ
5.1CH
olarak
seçin.
to
then
3.. Press
the. �/�
program
installation
when
connected
toorakanaln
PC16/32)
areiçin
supmnot
supported.)
TV modu
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
dosya
(TV
modu).
G
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
- Only
the
Audio
CD(CD
DA)button.
dics
can bees
ripping.
ENTER
�
�a
9. Hoparlör
ayar
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
9. Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
içinmenüsünü
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
To
unma
ked
copy
ng
p
ess
he
ENTER
bu
on
nüsünü
görüntülemek
için
çkĩkanaln
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
üsünü görüntülemek
için
çkĩ
olarak
seçin.
9. 5.1CH
Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
dosya
üze
nde
ENTER
G
R
Ĩ
düþmes
ne
bas
n
9.
Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
program
installation
when
connected
to
a
PC
are
not
supMPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
ile
uyumludur.
Bu,
en
çok
kullanlan
formattr.
(DivX/XviD) seçin, ardndan ENTER
File
copy
begins.
MP3/WMA/CD Audio Çalma
ported.
Some
MP3
players,
when
connected
to
this
product,may
not
•
m
yar
görüntülemek
için 10.
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarakkanal
seçin. seçin.
rlörmenüsünü
ayar menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
SCART-CVBS:
scart
baþlants
yapmak
- To cancel
the copying CVBS
inaktaran
progress,
press
the
CANCEL
but
aga
n
UNSELECT
Menu
sistemi
desteklenmektedir.)
10.
Çkĩ
10.
Çkĩ
kanal
23 çkĩna
Çkĩ
kanal
üreticisine
özgü
programla
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Not:
ported.
-Note
MP3
veya
WMA Audio
dosyalarnza
isim. verirken,
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24he
MP3/WMA/CD
ton.
�
3
33.supported.
START
BAĨLAT
öþes
ç.be
n. �†/ʌ
MPEG4
.W.ked
. .Çalma
.seve
.n. seçmek
.seçmek
. .oiçin
.†/ʌ
. .8.karakteri
. . .p. ess
. .23
START
(BAĨLAT)
öþesini
CBI
is not
•seçin.
A device
using
file
system
not
supported.
operate
depending
on
sector
sizeisof
their
file(Control/Bulk/Interrupt)
system.bunu seçin.
10.the
Çkĩ
kanal
10.
Çkĩ
•kanal
youOynatım
wan
o ma
a. m. . es
copy
ng
- 2CH
: NTFS
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
2CH
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
10.
Çkĩ
kanal
10.
Çkĩ
kanal
--2CH
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
M
-::Sadece
istediþinizde
seçin
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
that use PTP protocol or
require durumunda
additional
• Digital Cameras
desteklenmez.
A
device
using
NTFS
file
system
is
not
supported.
aþmayn
ve
dosya
uzants
olarak
".mp3,
.wma"
yazn.
•
m
Say
a
23
- When
the
ripping
being
al
- kullanrken
2CH
: Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
2CH
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
ĩbaþlantsn
kanal
(Sayfabunu
23)seçin.
�
bu
on
hen
pn. .ess
ed
-baþlantsn
5.1
CHbaþlantsn
:(File
5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
H
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
CD'sinin
Oynatımı.
. .ENTER
. processed
. . bu
. . .on
. .on
. .Ĩthe
.he
. .seplayer
. .ec. .24
5.1
CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
kullanrken
MPEG4
Oynatım
. .d.he
. .ENTER
.23
- CH
2CH
:5.1CH
Sadece
2CH
kullanrken
bunu
seçin.
FAT
16/32
Allocation
Table
16/32)
fileinstallation
system
-: 2CH
: Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
--5.1
::(Only
5.1CH
bunu
seçin.
e
neCD
bas
aardndan
ndan
G
R
m
program
whenis
connectedResim
to adüþme
PC are not
supdüþmelerine
basn,
ENTER
(GćRćĨ)
�
m
ece
2CH baþlantsn
kullanrken
-boyutuna
5.1
CH
:ba÷l
5.1CH
baþlantsn
seçin.
(Only
FAT
16/32
(File
Allocation
Table
16/32)
file
system ism bunuGenel
- 5.1
CH
:supported.)
5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
m kullanrken
: Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
isim format
: Kullanımı
Isim.mp3.
veya
Isim.wma.
IsmiProtokolü)
m mode.
eJanus’un
sistemlerinin
sektör
olarak
çalúmayabilir.
aþlantsn
kullanrken
bunuseçin.
seçin.bunu
ported.
þlantsn
kullanrken
bunu
-seçin.
5.1
CH
: 5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
- 5.1
CH
: dü÷me
5.1CH
baþlantsn
bunu
seçin.
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
willMenüsünün
atoumatic
in
play
5.1 Channel (5.1 Ka
Ayar
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
Uzak
an kumanda
üze
ndek
USB
ne he
ba
dkullanrken
÷ nda USB
Ayar
Menüsünü
�Değiştirmek
� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
musing NTFS file system is not
düþmes
ne
bas
n
A
device
supported.
düþmesine
basn.
•
1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
CH
: 5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu-seçin.
onsdaha
o seazeckarakter
START
hen p ess he
3 P ess
he � �8bu
supported.)
yazdğnz
veya
kullann,
mmm
m G iszaman;
Only
the
Audio
CD(CD
DA)
dics
can
be
ripping.
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
(Only
FAT 16/32
(FilemAllocation
TableDil
16/32)
file system
Some
MP3
players,
when
connected
to
this
product,may
not
aygtlaryla
çalúmaz.
•
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
.
.
.
.
.25
RCA kablosunu C&
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
ayg
eç m için
ç n bbir çe
çeve gö
ünü
bu on
aygt seçimi
çerçeve
görünür.
m
m ENTER
Dosya
kopya
ama
baĩ
a ve (.,/,\,=,+) içeren özel karakm
Dosya
kopyalama
baĩlar.
supported.)
isimde
boşluklar
brakmayn
MP3
players, on
when
connected
toofthis
product,may
not
• Some
Note
operate
depending
theaktaran
sector bir
sizeürünün
their
file
system.
mnot beg ns
FSeçeneklerinin
eBucopy
üreticisine
özgü programla
ba÷l
olmas
.fonksiyonu
. . . .. .. .. .. tüm
. .. .. USB
. .. .. ..aygtlarn
. .. .26
.25
Not:
Ses
Ayarlanması
.27
MP3 players,
when connectedDil
to thisSeçeneklerinin
product,may
• Some
ürünün
USBAyarlanması.
sunucusu
.
.
.
Note
Note
eden
kopya
ama
ĩog
emess
nprocessed
pp aess
eetmek
mek
ç n player
kullanmaktan
kaçnn.
operate depending on the sector size of their
system.
m file
M depending
m
23bu
- - Devam
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
için
on the sector size ofterler
their
file
system.
When
the
CD
ripping
the
To
cance
he
copy
ng
n pbeing
he.player
CANCEL
Uzaktan
kumanda düzgünoperate
N
m
.26
Ekran
Seçeneklerinin
- When
theAyarlanması..
CD ripping
beingprocessed
m the CD
durumunda desteklenmez.
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
..processed
.. .. .. .. .. the
..aktarm
. .. the
.. .. .. player
.. .27
desteklememektedir.
.17
- CANCEL
When
ripping
being
- MP3
dosyalar
kaydederken,
dekompresyon
Do
ya Ad
a
on
2 Channel (2 Kanal
Dosya
Adlar.
Wwill atoumatic
CD in play
PTAL
düþmes
ne
bas
n
will
atoumatic
in
play
mode.
mode.
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
çalışmıyorsa
CB Con o Bu k n e up s no suppo ed
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
w
m
m
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.27
. can
. .bkz.
. .ripping.
.sayfa
. . . .33.
.analog
.29
Disk
veDesteklen
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18 ses için
will
atoumatic
in
play
mode.
- Only
the(5.1
Audio
CD(CD
DA)
dics
be
- Janus’un etkin oldu÷u MTP (Ortam Transfer Protokolü)
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
hznz
en
az
128
Kbps
olmaldr.
5.1
Channel
Kanal)
öþesini
seçerseniz
baþlantlarna baþla
- Only the Audio
CD(CD
DA)
O
A � �CD CD
DA dics can be ripping.
D g a Came as ha use PTP p o oco o equ e add ona
.can
. ..seçtiğiniz
.ripping.
.27
Başvuru
mDA) dics
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.. .. .. .be
.23
.. .. .. .29
- Only
the Audio
CD(CD
MP3
dosyalar
söz
konusu
olduğunda
ses.. .kalitesi;
Oynatm Tekrarlama
aygtlaryla
çalúmaz.
RCA
kablosunu
baþlayn.
- Pillerin
+ -ns
kutbunu
kontrol
ediniz
m C&LFE baþlantlarna 23
p og am
a a on when
connec
ed (Kuru
o a PC Pil)
a e no No
sup
Not
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Yazılım
Yükseltme . . . . . oranna
. . .M. . .bağldr.
..
.31
.20
CB
Con o Bu k n e up de
ek enmemek ed
Başvuru
kompresyon/dekompresyon
Ses CD'si için,
CBI (Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
23 2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(
m
Bupoürünün
USB
sunucusu fonksiyonu
tüm USB aygtlarn
edakıp
-- Pillerin
akmadışını
kontrol ediniz.
23 Oynatm
üGiderme
me
devam
oolarak
kontrolü
iĩ
modunuEbeveyn
değiştirmek
için REP
Arıza
. . ede
.�. . ken
.yani
. . c.cihaz
.haz
. . formatna
.ootomatik
.oma
. . . .k.dönüþtürme
. a. .ak
. . . . .hz
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
- CD
CD dönüĩ
dönüĩtürme
devam
ederken
analog/dijital
örnekleme
MP3
Yazılım
Yükseltme
.31
PTP
o oko ü ku
ananAveya
b
g
aya
a
ba÷
and
÷
nda
ek
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV
PTP pprotokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
(Sayfa
24)
dev cekumandanın
us ng NTFS esensorunun
sys em s no engellenip
suppo ed
desteklememektedir.
- Uzaktan
mod vardr: Off (Kapal), Folder (Klasö
� � öþesini seçerseniz kabloyu FR&FL
2 hz
Channel
(2. .Kanal)
Teknik
Özellikler
.33
gerekir.
Bu
en. .az. .128
Kbps'dir
ve
160
Kbps'ye
dek
çkar.
Yazılım
Yükseltme
.31
ça
ma
modundad
ĩifre
belirleyin.G
çalma
modundadr.
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
)ROGHU.ODV|U0HYFXWNODV|ULoLQG
pprogram
og am ku
u umu ge
ekOnen
D
a Kame
ae aA ocaediniz.
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
y FAT
16
32 hakknda
Fkontrol
oniçin,
Tab bkz.
e 16sayfa
32 32.
e sys em s
engellenmediğini
Desteklen
aygtlar
bilgi
33.
- Folder (Klasör): Mevcut klasör içinde
Bu
özellik,
sesDA
USB
Ancak,
192
baþlantlarna
Teknik
.dosyalarn
. .daha
. baþlayn.G
. . eyüksek
. . .dönüĩ
. diskten
. hzlarn
. . ü. .ü. eb
.seçilmesi,
. . . .aygtna
. . . . .33MP3 $9,GRV\DODU×Q×WHNUDUODU
Ses
CD
sKbps
CDveya
ddiskleri
sk
- Sadece
Sadece
Ses Özellikler
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürülebilir.
suppo ed herhangi bir flüoresan ışıTı olup
de
ek enmemek ed- Yakınlarda
desteklenmemektedir.
AVI dosyalarn tekrarlar.
nadiren
daha iyikopyalamanz
bir ses kalitesi verir.
Öte yandan, dekompresformatnda
saþlar.
olmadıTını
Some MP3kontrol
p aye s ediniz.
when connec ed o h s p oducm may no
7LWOH%DùO×NdDODQEDùO×ù×WHNUDUOD
Ebeveynler için:
yonNo
hzlar
128 Kbps'nin altnda olan dosyalar ise düzgün
- Title (Baþlk): Çalan baþlğ tekrarlar.
m
e
NTFS
ya sistemi
em ku
anan
c
haz
a
de
ek
enmemek
ed
NTFS do
dosya
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
ope a e depend ng on he sec o s ze o he e sys em
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùX
Say
a
25
G (Gen
(Sayfam25)
şekilde
çalnamaz.
(Sayfa
24)
When
he CD pp ng be ng p ocessed he p aye
Ya n zca FAT
32 (Dosya
Do ya
Ay
ma Tab
o u 16
32 do
ya
(Yalnzca
FAT 16
16/32
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
HGHU
ĩifre
m belirleyin.G
PG (Eb
3
w
au
oma
c
n
p
ay
mode
tepsisini
açn.
Bu özellik,
ses dosyalarn diskten USB aygtna MP3SCART
CVBS
CVBS
ççkĩna
k ĩ na sca
an s yapmak
em de
ek enmek
ed
SCART-CVBS:
CVBS
scart baþ
baþlants
yapmak
sistemi
desteklenmektedir.)
çocukla
22Disk
m M
m
On
y
he
Aud
o
CD
CD
DA
d
cs
can
be
pp
ng
N
bir Ses CD’si (CD-DA) yerleĩtirin ve tepsiyi
m
s ed þ nDisk
zdetepsisine
seç
n
Baz
a aformatnda
bu
üne ba÷
and ÷ nda kend
ya
istediþinizde
seçin
kopyalamanz
saþlar.
Baz MP3
MP3 ça
çalarlar
bu üürüne
ba÷land÷nda
kendi do
dosya
PG-13 (
EbeveynlerWiçin: CD
w
m
m
kapatn.
r 13 yaĩ
em e n n sektör
ek ö boyu
una ba÷
a ak ça
mayab
sistemlerinin
boyutuna
ba÷l oolarak
çalúmayabilir.
23
OG (Genel
A
CD
CD DA
ćzleyiciler):
Her Yaĩ ćçin Uygundur
USB aygtn oynatcnn önündeki USB sunucusuna takn.
PGR (E
USB
USB SUNUCUSU
onk yonu oortam
am do
ya a n
G
USB HOST
HOST (USB
SUNUCUSU) fonksiyonu,
dosyalarn
23
PG (Ebeveyn rehberliþi önerilir):
Baz materyaller
ar için u
Disk
tepsisini
Bu ekran görüntülenecektir.
üüreticisine
e c ne özgü
og am
a ak
a açn.
an bbir üürünün
ünün ba÷
ma
No
özgü pprogramla
aktaran
ba÷l oolmas
Not:
çocuklar için uygun olmayabilir.
tedbir a
Disk
tepsisine bir Ses CD’si (CD-DA) yerleĩtirin ve tepsiyi
ç izleyic
du
umunda de
ek
enmez
durumunda
desteklenmez.
PG-13 (Ebeveynler için ciddi uyar): Baz materyalle
kapatn.
r 13 yaĩ alt çocuklar için uygunsuz olabilir.
anu un eetkin
k n ooldu÷u
du÷u MTP
O am TTransfer
an e PProtokolü)
o oko ü
Janus’un
MTP (Ortam
55.1
1 Channe
5 1 Kana
n seçe
sen z ana
og ses
çn
Channel (5.1
Kanal) öþes
öþesini
seçerseniz
analog
ses için
USB
aygtn
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
PGR
ayg
a y a ça
maz
aygtlaryla
çalúmaz.
RCA
osunu C&LFE
an a na(Ebeveyn
baþ
ay n Rehberliþi Önerilir): Bunlar çocukl
RCA kab
kablosunu
C&LFE baþ
baþlantlarna
baþlayn.
ar için uygunsuz olmayabilir ancak izleyiciye yönelik
Bu
ekran
görüntülenecektir.
Bu
ünün USB
unucu
u fonksiyonu
onk yonu tüm
üm USB
a n
Bu üürünün
USB sunucusu
USB ayg
aygtlarn
tedbir alnmas önerilir; ebeveynler ve bakclar gen
ç izleyicileri denetlemelidir.
de
ek ememek ed
desteklememektedir.
22 Channe
2 Kana
n seçe
sen z kab
oyu FR&FL
Channel (2
Kanal) öþes
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
De
ek en ayg
a hakk
nda bbilgi
g için,
ç n bkz
ay a 33
Desteklen
aygtlar
hakknda
bkz. sayfa
33.
baþ
an a na baþ
ay n
baþlantlarna
baþlayn.G
Track 01
T
English
English
English
-
00:00:05
Track 01
Track 02
Track 07
Track 08
English
ˍ
Track 01
00:00:05
T
...
DEV : SELECT
START
Play
Track 01
Track 04
Track 05
Track 06
Repeat
REPEAT
Sad Dayu
Repeat
Play
Track 07
Track 08
Track 01
-
Enter
Wonderful
Off
REPEAT
DEV : SELECT
START
Track 03
Repeat
00:00:05
T
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
00:00:05
T
Track 02
00:00:23
T
REPEAT
Enter
Cactus
Track 07
Track 08
Off
ˍ ˍ
B e c a u s e Yo u
Track 06
Enter
ˍ ˍ
Track 01
Enter
Track 02
Track 04
Track 05
Off
Track 07
B e c a u s e Yo u
Track 08
Track 01
Track 03
DEV : -
SELECT
START
DEV
:SELECT
START
Track
Track02
04
Track
Track03
05
Track
Track04
06
05
P l a y Track
Track 07
Track
Track06
08
ˍ
00:00:05
T
English
Off
00:00:05
T
Repeat
REPEAT
English
Track 01
Enter
Track 02
Track
Track01
03
Türkçe
Eng sh
Track 04
Track 05
Track 06
Track01
01
Track
Play
ˍ ˍ
ˍ ˍ
DEV : SELECT
START
Track 03
ˍ
ˍ
REPEAT
REPEAT
ˍˍ
ˍˍ
ˍ
ˍˍ
ˍ
ˍˍ
ˍ
ˍ
-
Repeat
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
REPEAT
Repeat
Stop
Off
-
Stop
Off
Stop
Off
Play
-
Off
Track 01
-
00:00:05
T
Eng
sh
English
-
-
Track 01
-
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
REPEAT
Repeat
Play
Off
Track 01
Play
T
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 01
T
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
00:03:15
Stop
Track 01
Off
Track 06
Track 07
Track 02
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
DEV : USB 1
UNSELECT
START
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
Track 06
REPEAT
Repeat
-
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
PlayRepeat
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 01
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
T
00:03:15
Track 01
Track 07
CANCEL
Eng sh
-
Track 07
CANCEL
00:03:15
Track 01
Off
Cancel Ripping
Enter
Track 02
REPEAT
Repeat
-
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Track 01
Enter
-
REPEAT
Repeat
Track01
01
Track
00:03:15
00:03:15
DEV : USB 1
Track
Track02
04
Track
03
Track
05
CD
Ripping
START...
Track
04
Track
Play 06
Off
Track
05
CD
Ripping
Track
07 START...
Track
Track
0601
CANCEL
T
T
Track 02
Track
Track01
03
Cancel Ripping
T
UNSELECT
START
DEV
: USB 1
UNSELECT
START
00:03:15
Track
Track07
01
Track 02
CANCEL
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Cancel
Ripping
Enter
Track 06
Track 07
CANCEL
Enter
REPEAT
Repeat
Repeat
Cancel Ripping
Enter
-
DEV : USB
1
REPEAT
UNSELECT
START
REPEAT
Repeat
23
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
dü÷meye basn.
basn.
n bu dü÷meye basn (TV
mek için bu dü÷meyi kullann
esine her basld÷nda, USB
4Mbps
normale
çözme
basn (UNSELECT
(SEÇćMć KALDIR)
Bu
cihaz döndüðünde
aþaðýdaki
maksimum
deðerlere
göre tüm Menüsü).
iþlemine devam eder.
çözünürlükleri
destekler.
- Birden
fazla kopyalanacak dosya iĩaretlemek
ayarlanmalýdýr.
•
: Bu ikon seçildiðinde ve ENTER tuþuna basýldýðýnda
resimler 6 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
deðiþir.
: Resimler 12 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
¥ düþmesine basn,
1RW
DivX3.11
&istiyorsanz,
DivX4 & XviD
DivX5 ardndan seçili •
deðiþir.
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
3
&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
Veri yolu hýzý inip çýkabilir: 720 x 480 @30fps
R\QDW×ODPD\DELOLU
Cihaz
veri (BAĨLAT)
yolundaki 720
3. yüksek
START
öþesini
seçmek
x 576
@25fpsiçin †/ʌ
•
: Resimler 18 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
bölümleri
çözerken atlama : Maksimum veri yolu hýzý:
deðiþir.
düþmelerine basn, ardndan ENTER (GćRćĨ)
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
yapabilir ve veri yolu hýzý
4Mbps
PHPHVLGLU
düþmesine
basn.
normale döndüðünde çözme
iþlemine
devam
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
Dosya eder.
kopyalama baĩlar.
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
- Devam eden kopyalama iĩlemini iptal etmek için
Not
PHPHVLGLU
CANCEL
düþmesine
basn.
• DVD-HD870
modeli(ćPTAL)
tarafýndan
desteklenen
çözünürlük: maksimum 720 x 480 @30 kare/ 720 x
576 @25 kare. (kare: frame (çerçeve))
Not
Not
• PC'de oluþturulmuþ bazý MPEG-4 dosyalarý oynatýla- mayabilir.
CD dönüĩtürme
ederken
otomatik
olarak
Bunundevam
sebebi
teknik cihaz
özelliklerin
üstünde
- Dosya büyüklüðüne baðlý olarak her bir resim arasýndaki
olup
desteklenmeyen
Codec Tipi, Sürüm ve Yüksek
çalma
modundadr.
süre elle ayarlanandan farklý olabilir.
Çözünürlük deðerleridir.
- Herhangi tuþa basýlmazsa slayt gösterim varsayýlan
- Sadece Ses CD’si (CD-DA) diskleri dönüĩtürülebilir.
• Bu cihaz “ISO9660 format”ýna göre MPEG 4'de
ayara göre 10 saniye sonra otomatik olarak baþlar.
yazýlmýþ olan CD-R/RW'leri destekler.
TIMER:
l Kameralar
ar desteklenmemektedir.
Tanýmý
ma Tablosu 16/32) dosya
klama
Baþvuru Sayfasý
sýnda
veya
d÷nda kendi dosya
basýn. 5 dakika
riolarak
gidilir.çalúmayabilir.
ýnda
SEARCH
nksiyonu,
ortam dosyalarn
) tuþuna basýn,
bir ürünün ba÷l olmas
ýzda arama yapmak
ýn. Böylece AVI
daha hýzlý arama
Transfer Protokolü)
z. (2X, 4X, 8X)
nda daha düþük
anuyapabilirsiniz.
tüm USB aygtlarn S 16
1/2X)
a her
in,
bkz.
yeni
bir sayfa
kare 33.
S 16
cektir.
X/4X/2X/Normal
S 22
yasýna baðlý olarak çalýþmayabilir.
n USB aygtna MP3
r.
matýnda aþaðýdaki video
ynatabilir:
4 Simple Profile tabanlý)
4yerleĩtirin
simple profile
artý çift yönlü
ve tepsiyi
kler. Qpel ve GMC de
SB
sunucusuna takn.
içerik
D
DivX5
eyen720
format:
x 480 @30fps
X3.11
5.x
aki
720/ x4.12/
576 @25fps
codec) ve DivX Pro
a video
: Maksimum veri yolu hýzý:
.div, *.divx.
4Mbps
me
imum deðerlere göre tüm
D
DivX5
ED]×03(*GRV\DODU×
: 720 x 480 @30fps
aki 720 x 576 @25fps
a|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
: Maksimum veri yolu hýzý:
VHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
4Mbps
(Sayfa
25) CD'sinin Oynatýmý
Resim
24
-
ENTER RETURN
23
SCART-CVBS: CVBS çkĩna scart baþlants yapmak
JPEG resim
-Fonda
Sadecemüzik
".jpg" dosyasý
ve ".JPG"çalarken
uzantl dosyalar
oynatlabilir.
1. Ýstediðiniz klasörü seçin.
görüntüleyebilirsiniz.
istediþinizde seçin
- Disk sonlandrlmamþsa, çalmaya başlamasý daha fazla
2. π/†tuþlarýna basarak klipler menüsü içinde bir Resim dosyasý
vakit alacaktr; kaydedilen dosyalarn tümü çalnamayabilir.
1. Bir MP3 dosyasý seçmek için klipler menüsündeπ/†
seçin. Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
- Yalnzca
ISO 9660 ya da Joliet formatndaki JPEG dosyal
G
3. Görmek istediðiniz menüyü seçmek için kumandadaki INFO tuþuna tuþlarýna basýn.Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
CD-R diskler oynatlabilir.
basýn. Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
Not:
2. Bir JPEG dosyasý seçmek için klipler menüsünde π/†
- JPEG dosyasnn ad 8 karakterden uzun olmamaldr ve
tuþlarýna basýn.Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
boşluk veya özel karakterler içermemelidir (. / = +).
3.
Çalmayý/Oynatmayý
durdurmak
içinbirSTOP
- Yalnzca,
ardþk yazlmþ
çok-oturumlu
disk tuþuna
5.1 Channel (5.1 Kanal) öþesini seçerseniz analog ses için
basýn. Çok oturumlu bir diskte boş bir bölüm varsa,
çalnabilir.
RCA kablosunu C&LFE baþlantlarna baþlayn.
disk sadece boş bölüme dek çalnabilir.
Not
- Tek bir CD üzerine en fazla 500 resim kaydedilebilir.
MP3
ve JPEG dosyalarý ayný disk üzerinde olmalýdýr.
2 Channel (2 Kanal) öþesini seçerseniz kabloyu FR&FL
- Kodak Picture CD'ler tavsiye edilir.
Not
baþlantlarna baþlayn.G
- Bir Kodak Picture CD'si oynatldğnda, sadece resim
- Klipler menüsüne geri dönmek için STOP tuþuna basýn.
klasöründeki
JPEG Diskler
dosyalar gösterilebilir.
CD-R
JPEG
- Bir Kodak Picture CD oynatýlýrken, ünite fotoðrafý
- Kodak Picture CD: Resim klasöründeki JPEG dosyalar
klip menüsü
deðil doðrudan
görüntüler.
Ebeveyn
kontrolüüzerinden
iĩlevini etkinleĩtirmek
için, 0000’dan
baĩka bir - Sadece ".jpg" ve ".JPG" uzantl dosyalar oynatlabilir.
otomatik olarak gösterilmeye başlayabilir.
ĩifre belirleyin.G
Döndürme
-- Disk
sonlandrlmamþsa,
daha
fazla
Konica
Picture CD: Resimçalmaya
dosyas başlamasý
görmek için,
klipler
vakit
alacaktr;
kaydedilen
dosyalarn
mönüsünde
JPEG
dosyalarn
seçiniz.tümü çalnamayabilir.
: ENTER tuþuna her basýldýðýnda resim saat yönünde
-- Yalnzca
ISOCD:
9660
ya dadosyas
Joliet formatndaki
Fuji Picture
Resim
görmek için, JPEG
klipler dosyal
derece döner.
Ebeveynler 90
için:
CD-R
disklerJPEG
oynatlabilir.
mönüsünde
dosyalarn seçiniz.
Zoom
G (Genel ćzleyiciler): Her Yaĩ ćçin Uygundur
-- JPEG
dosyasnn
ad 8 karakterden
olmamaldr ve
QSS Picture
CD: Ünite,
QSS Pictureuzun
CD oynatamayabilir.
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir): Baz
materyaller - boşluk
veyadosyalarn
özel karakterler
(. / = +).
tuþlarýna
basarak
ekranýn büyütmek
istediðiniz
: π/†PG
Bir diskteki
saysiçermemelidir
500'in üzerindeyse,
yalnzca
çocuklar
için uygun olmayabilir.
bölümünü
seçin.
- Yalnzca,
yazlmþ
çok-oturumlu bir disk
500 JPEGardþk
dosyas
gösterilebilir.
ENTER
tuþuna
basýn. ENTER
tuþunauyar):
her basýldýðýnda
PG-13
(Ebeveynler
için ciddi
Baz materyalle - çalnabilir.
oturumlu
bir diskte
boş
bir bölüm varsa,
Bir disktekiÇok
klasörlerin
says
500'ün
üzerindeyse,
yalnzca
alt çocuklar
için uygunsuz olabilir.
resimr 13
2X yaĩ
deðerinde
büyüyecektir.
disk
sadece boşJPEG
bölüme
dek çalnabilir.
500 klasördeki
dosyalar
gösterilebilir.
PGR (Ebeveyn Rehberliþi Önerilir): Bunlar çocukl - Tek bir CD üzerine en fazla 500 resim kaydedilebilir.
Slayt Gösterim
ar için uygunsuz olmayabilir ancak izleyiciye yönelik - Kodak Picture CD'ler tavsiye edilir.
tedbir alnmas önerilir; ebeveynler ve bakclar gen
- Bir Kodak Picture CD'si oynatldğnda, sadece resim
•
: Üniteç slayt
gösterim
moduna geçer.
izleyicileri
denetlemelidir.
klasöründeki JPEG dosyalar gösterilebilir.
• Slayt gösterim baþlamadan önce resim görüntülenme aralýðý
- Kodak Picture CD: Resim klasöründeki JPEG dosyalar
ayarlanmalýdýr.
otomatik olarak gösterilmeye başlayabilir.
- Konica Picture CD: Resim dosyas görmek için, klipler
•
: Bu ikon seçildiðinde ve ENTER tuþuna basýldýðýnda
mönüsünde JPEG dosyalarn seçiniz.
resimler 6 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
- Fuji Picture CD: Resim dosyas görmek için, klipler
deðiþir.
mönüsünde JPEG dosyalarn seçiniz.
•
: Resimler 12 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
- QSS Picture CD: Ünite, QSS Picture CD oynatamayabilir.
deðiþir.
- Bir diskteki dosyalarn says 500'in üzerindeyse, yalnzca
500 JPEG dosyas gösterilebilir.
•
: Resimler 18 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
- Bir diskteki klasörlerin says 500'ün üzerindeyse, yalnzca
deðiþir.
500 klasördeki JPEG dosyalar gösterilebilir.
ENTER RETURN
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
VHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
arafýndan desteklenen
m 720 x 480 @30 kare/ 720 x
frame (çerçeve))
azý MPEG-4 dosyalarý oynatýlaebi teknik özelliklerin üstünde
Codec Tipi, Sürüm ve Yüksek
dir.
rmat”ýna göre MPEG 4'de
RW'leri destekler.
MP3 JPEG
Oynatýmý
CD-R
JPEG
Diskler
Türkçe
lenmemektedir.
ayara ba÷land÷nda ek
me
- Cihaz
Basit yüksek
DivX formatý
DivX3.11
5.x
veri yolundaki
720/ x4.12/
576 @25fps
-çözerken
Kopyalanacak
tüm dosyalarn
kaldrmak
- bölümleri
Xvid (MPEG-4
uyumlu
codec) veseçimini
DivX Pro
atlama video
: Maksimum veri yolu hýzý:
- yapabilir
Dosya formatý:
*.avi,
*.div,
*.divx.
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
ve veri yolu hýzý
TIMER:
Ayar Menüsün
Ayar Menüsü, çeþitli diller seçere
ayarlayarak ve hatta oynatcnz
ekran tipine (formatna) göre aya
kişiselleştirmenize olanak tanr.
1. Ünite Stop modunda iken uzakta
tuşuna basn. π/† tuþlarna ba
ardndan ® tuşuna ya da ENTE
'
1 Language Setup (Dil) Ayar: Di
2Audio Setup (Ses) Ayar : Ses
3 Display Setup (Ekran) Ayar : E
Ýzlemek istediğiniz ekran tipini
seçeneklerini seçmek için kull
4 Parental Setup (Ebeveyn) Aya
ayarlar. Çocuklarn, şiddet ve
materyal içeren uygun olmaya
kullanclarn seviye ayarlama
5 DivX(R) Registration Kayt : B
Video on Demand" formatnda
kayIt Kodu'nu kullann. Detayl
vod adresine gidin.
2. π/† tuÞlarna basarak farkl ö
tuşuna ya da ENTER düğmesin
erişebilirsiniz.
3. Ayarlama işleminden sonra Ayar
tekrar MENU tuşuna basn.
ENTER RETURN
Not
Diske bağl olarak, baz Ayar
çalþmayabilir.
24
- Dosya büyüklüðüne baðlý olarak her bir resim arasýndaki
Not
süre elle ayarlanandan farklý olabilir.
- Herhangi tuþa basýlmazsa slayt gösterim varsayýlan
ayara göre 10 saniye sonra otomatik olarak baþlar.
23
24
H) audio.
igital or DTS via the digital
tstream when connecting to a
H) audio.
DTS Decoder.
igital or DTS via the digital
Setting Up the Display
Options
Setting
Up the Display
Display options enable you to set various video functions of
theOptions
player.
=C4A
&4CDA=
Ses Dili Kullanm
1. Ünite Stop modunda iken ME
2. π/† tuþlarna basarak Setup
ya da ENTER düğmesine ba
3. π/† tuþlarna basarak Lang
® tuşuna ya da ENTER düğm
4. π/† tuþlarna basarak Audi
tuşuna ya da ENTER düğme
5. π/† tuþlarna basarak istedi
tuşuna ya da ENTER düğmes
Ses dilinin diskin kaydedildiğ
istiyorsanz “Original” seçen
Seçtiğiniz dil diskte kaytl d
kaydedilmiş dil seçilecektir.
Dil seçildiğinde ekran Dil Ay
Ayar menüsünü ekrandan k
tuşuna basn.
Türkçe
English
English
English
CHANGING
CHANGING SETUP
SETUP
CHANGING
SETUP
MENU
MENU
MENU
English
English English
Türkçe
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
Display options enable you to set various video functions of
2. Press the �/� buttons to select Setup, then press the �
theSetting
player.
Up the Display
Setting
Up
or ENTER button.
Setting
Up the
the Language
Language
Dil Up
Seçeneklerinin
1.
in Stop
mode,
press Display
the MENU
button.
�/�
buttons
to select
Setup,
then press Setting
3. With
Pressthe
theunit
Options
the Language
Features
Bitstream
when
the
igital or DTS
viausing
the digital
er
�/� buttons
Features
2. Press
H)
audio.
or ENTER
button.to select Setup, then press the �
the �the
Ayarlanmas
tput.
Features
tstream when connecting to a
Display
options
enable
you
set various
video
functions
or ENTER
button.
buttons
to to
select
the desired
item,
then of
4.
Press
the �/�
EG-2
Digitalresim
Bitstream
(5.1CH
kendosyalar
JPEG
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle
ntl
oynatlabilir.
If
you
set the player menu, disc menu, audio and subtitle
�/�
thePress
player.
buttons button.
to select Display Setup, then press
3.
the �
or ENTER
press
DTS Decoder.
Bitstream
when using
the
menüsü,
disk
menüsü,
ses veupaltyaz
dilini sonraki
language
inmenu,
advance,
willaudio
come
automatically
every
maya başlamasý
daha fazla
If you setOynatc
the
player
disc they
menu,
the � or ENTER button.
language
in advance,
they
will comeand
up subtitle
automatically every
pression.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
put.
kullanmlar
için
ayarladysanz,
her film izleyişinizde
bunlar
syalarn
tümü çalnamayabilir.
time
you watch
a will
movie.
�/�
buttons
to
select
the
desired
item,
then
4.
Press
the
language
in
advance,
they
come
up
automatically
every
n klipler
time you watch a movie.
then press
2. Press the �/� buttons to select Setup,
range.
H)
audio.menüsündeπ/†
�
Language
Setup the �
� or ENTER
button.
press the
et formatndaki
JPEG dosyal
olarak gelecektir.
Using
Setup
Menu
time you otomatik
watch a movie.
NTER
tuþuna basýn.
or ENTER
button. the
�
Audio Setup
Using
the
Setup
Menu
EG-2 Digital Bitstream (5.1CH
Using
the Player Menu Language
pression.
Using
�
Display
Setup then press
Ayar
Menüsünün
Kullanm
buttons
to select Menu
Display
Setup,
3. Press
the �/�
Using
the
Setup
Önlemler
.
. the
. . . . .Player
. . . . . . . .Menu
. . . . . . .Language
. . . . . . . . . . .2
çin
klipler
menüsünde
π/†
Aksesuarlar
mplifier
connected
to the
player
Bitstream
when
using
theve
Oynatc
Menü
Dilinin
Using
the
Player
Menu
Language
kterden
uzun
olmamaldr
�
Parental
Setup
:
TheorSetup
menu
lets you customize
yourSetup
DVD player
by
range.
Başlamadan
Önce
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .the
.Kullanm
. .MENU
. . . . button.
. . . . . . .3
�
ENTER
button.
the
�
Language
1.
With
the
unit
in
Stop
mode,
press
The Setup menu lets you customize your DVD player by
NTER tuþuna basýn.
1.
With
the
unit
in
Stop
mode,
press
the
MENU
button.
�
DivX(R)
Registration
le.
In
this
case,
the
96KHz
tput.
çermemelidir (. / = +).
Audio Setup
allowing
youbuttons
todiller
select
various
language
preferences,
toseçerek,
select
the
desired
item,
then � set up Kurulum
Press
the �/�
Ayar
Menüsü,
çeþitli
ebeveyn
seviyesi
The4.
Setup
menu
lets
customize
your
DVD
player
by
Press
the �/�
buttons
to
select
Setup,
then press the �
1.2.
Ünite
Stop
modunda
iken
MENU
tuşuna
basn.
allowing
youyou
to select
various
language
preferences,
set
up the
1.
With
unit
in
Stop
mode,
press
the
MENU
button.
�/�
buttons
to
select
Setup,
then
press the �
2.
Press
the
�
Display Setup
urmak için
STOP
onverted
tobir
48KHZ.
k-oturumlu
disk tuþuna
�
or
ENTER
button.
press
the
a parental
level,
evenlanguage
adjustevinizdeki
the
playertelevizyonun
to the
ayarlayarak
ve hatta
oynatcnz
you
to select
various
preferences,
settype
up of
Genel
. .select
. . . .Setup,
. . . . .seçin,
. . . press
.ardndan
. . . the
. . .�
. . tuşuna
. . . .4
mplifier connected to the player allowing
orÖzellikler
ENTER
button.
tuþlarna
basarakSetup'
®
2. π/†
a parental
level,
even adjust
the
playerSetup
to the
of 2. Press
�/�
buttons
to
then
the
Parental
: type �
or ENTER
button.
iskte boş
bir bölümto
varsa,
mplifier
connected
the player a parental
television
screen
you
have.
pression.
ekran
tipine
(formatna)
göre
ayarlayarak,
DVD
oynatcy
level, even
adjustyou
thehave.
player to the
type
of
❶ TV television
Aspect
�/�
buttons tobasn.
select
Language
Setup,
3.ya
Press
theKarakteristikleri
Disk
Tipi
ve
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. then
. .5
�
da
ENTER
düğmesine
DivX(R)
Registration
le. In this case, the 96KHz
screen
or ENTER
button.
3. Press the �/� buttons to select Language Setup, then
Depending
onhave.
a type tanr.
of televisionLanguage
you have,
nçalnabilir.
this case, all signals will be television
kişiselleştirmenize
olanak
range.
Setup you �
screen you
presstuþlarna
the. �
3. π/†
basarak
. . or
.to
.ENTER
.select
. . . .Language
.button.
. . . . . .Setup'
. . . . . seçin,
. . . . ardndan
. . . . .6
Tanımlama
onverted to 48KHZ.
�/�
buttons
Language
Setup,
then
3.
Press
the
�
or
ENTER
button.
press
the
1.
With
the
unit
in
Stop
mode,
press
the
MENU
button
on
the
500
resim kaydedilebilir.
may
to adjust
the screen
setting
(aspect
ratio).
� on the
Audio
1. want
With the
unit in Stop
mode, press
theSetup
MENU button
nges.
�/�
buttons
to. select
4.®
Press
the ya
tuşuna
da
ENTER
ný
disk connected
üzerinde olmalýdýr.
. . . .Player
. basn.
. . . .Menu,
. . . . then
.then
. . .press
.8
Turu .düğmesine
orKumanda
ENTER
button.
pressUzaktan
the
mplifier
to the player
buttons
to .select
Player
Menu,
press
4. �
Press
the �/�
�/�
buttons
to on
select
Setup,
then
remote
control.
Use
thethe
�
Display
Setup
1. TV
Ünite
Stop
uzaktan
kumandanzdaki
MENU
❶
Aspect
edilir.
1. With
the
unit
in modunda
Stop
mode,
press
MENU
button
�/�
buttons
to select
Setup, then
remote
control.
Use
the when
- 4:3
Letter
Box
:iken
Select
you
want
tothe
see
�tuþlarna
or ENTER
button.
the
mplifier connected to the player
π/†
basarak
Player
Menu'yü
seçin,
ardndan ®
4. S
�/�
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
buttons
to
select
Player
Menu,
then
press
4.
Press
the
Ba
lantılar
Parental
Setup : you �
Depending
on
a
type
of
television
you
have,
ntldğnda,
this case,sadece
all signals
will
be
�
or
ENTER
button.
the
�
or
ENTER
button.
press
the
π/†
basarak
Setup'Setup,
seçin,then
tuşuna
basn.Use
resim
�/�
buttons
to select
remote
control.
theratio
the
total
16:9
screen
DVD
�
ortuþlarna
ENTER
button.
press
the
�/�
buttons
select
5.BaTlantı
Press the
ENTER
tuşuna
yabutton.
da
�
DivX(R)(aspect
Registration
le. In this case, the 96KHz
ENTER
the �
may want
to
adjust
the
screen
setting
ratio).
Disk
veor
.the
.language,
Bir
Seçmek
. düğmesine
.Kullanımı
. .to
. . . . basn.
.the
.. ..desired
.. .. .. .. .. .language,
.. . . . . .9
�/�
buttons
to. select
desired
5.Başlık
Press Menüsünün
the
nges.
®
tuşuna
da ENTER
ardndan
gösterilebilir.
� or
ENTER
button.
press
the
er
supplies,
evenya
though
you düğmesine
have
a TVbasn.
with a 4:3
Uzaktan
�select
or ENTER
button.
then press
theto
Uzaktan
Kumanda
tuþlarna
basarak
istediğiniz
dili
seçin, ardndan
5. π/†
�/�
buttons
the
desired
language,
onverted to 48KHZ.
5.
Press
the
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
�
or
ENTER
button.
then
press
the
- ratio
4:3 Letter
Box
: Select
you want
to Setup
see
�
Language
screen.
Black
barswhen
will appear
at the
top
asöründeki
samplingJPEG
is Offdosyalar
�
Language Setup
- The
language
is selected
and thebasn.
screen
®
tuşuna
ya
da ENTER
�
orKarakteristikleri
ENTER
button.
press
the
Kumanda
�thenBir
Audio Setup
mplifier
connected
to the player
total
16:9ofratio
screen DVD
-Tipi
The
language
is selected
ntl
dosyalar
oynatlabilir.
Diskin
Oynatılması
. .düğmesine
. . and
. . . the
. . . screen
. . . . . . . . . . .16
Disk
ve
. .5
PilleriSetup
(AAA
Tipi)
and
bottom
the screen.
❶ TVthe
Aspect
®
0=6D064'4CD?
başlayabilir.
®
Language
Setup
�
�
Audio Setup
Language
to Language
Setup
menu.
output
down sampled
- Dil returns
seçilecek
ve
ekran
Dil
Ayar
Menüsüne geri dönecektir.
�- The language
Display
Setup
is
selected
and
the
screen
supplies,
even
though
you
have
a
TV
with
a
4:3
Depending
on
a
type
of
television
you
have,
you
®
D38>'4CD?
returns
to
Language
Setup
menu.
n
this
case,
all
signals
will
be
maya
başlamasý
daha
fazla
Bir Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
®
Audio Setup
Setup Display Setup
�
�
osyas görmek için, klipler
- 4:3 Pan&Scan : Select thisAudio
for conventional
�
Parental Setup :
-toTo
make theSetup
setup
menukaldrmak
disappear,
press
the MENU
- Ayar
menüsünü
ekrandan
için,
MENU
tuşuna
®
8B?;0H'4CD?
ratio
screen.
Black
willDisplay
appear
at theSetup
top:
returns
Language
menu.
sampling
is çalnamayabilir.
Off
may
adjust
thebars
screen
setting
ratio).
®
Setup
�
Parental
gital
outputs.
- To
make
the setup
menu
syalarn
tümü
nges.
. . . . the
. . .MENU
. .17
Fonksiyonunun
Kullanımı
Bir Diskin
Oynatılması
. . . . disappear,
. . . . . . . .press
.16
n
seçiniz.
sizewant
TVstowhen
you
want
toDisplay
see Setup
the(aspect
central
por- �� Ekran
DivX(R)
Registration
button.
®
$0A4=C0;'4CD?
basn.
and bottom of the screen. Parental
®
Parental Setup
Setup
�
�
DivX(R)
Registration
::
- To make
the
setup
menu disappear,
press. the
button.
et
formatndaki
dosyal
. . .MENU
. . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
- tion
4:3 of
Letter
Box :screen.
Select when
you
want
to
see
.17
the 16:9
(Extreme
left
and
right
output
down
sampled
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
as
görmek
için, JPEG
klipler
®
8E,&&468BCA0C8>=
menu
disappear,
press the
®
DivX(R) Registration
Registration �
LANGUAGE
SETUP
DivX(R)
LANGUAGESETUP
SETUP
LANGUAGE
'4CD?
button.
- 4:3
: Select
this
for
the Pan&Scan
total
16:9 ratio
screen
DVD
SETUP
side
of movie
picture
will
be
cutconventional
off.)
. . . . . . . . . . . . . . . .LANGUAGE
.18
Oynatımı Tekrarlama
. . . . .17
n
seçiniz.
Fonksiyon
Menüsünün. Kullanımı
gital
outputs.
Player Menu
Menu
: English
Player
LANGUAGE
size
TVs
when
you
want
to
see
the
central
porLANGUAGE
SETUP
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
√ EnglishSETUP
supplies,
even
though
you
have
a
TV
with
a
4:3
❶
terden
uzun
olmamaldr
ve
Yavaşlatma.
.19
Picture CD oynatamayabilir.
Disk ve Başlık
Menüsünün
18
Setup:
Setup
the full
Language.
- 16:9
Wide : You
can
viewofthe
16:9
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . Disc
. . Menu
. . . . . . Français
. .18
Oynatımı
Tekrarlama
❶ Language
io
output when
you
play
a
tion
ofscreen.
the
16:9
screen.
(Extreme
leftatand
ratio
Black
bars
will
appear
theright
top
sampling
is(.Off
Setup
: Setup
of
the
Audio
Deutsch
❷ Audio
1 Language
Setup
(Dil)
Ayar:
Dili
ayarlar.
menu
press
the
çermemelidir
/ = +).
Audio
Setup:
Setup
of
the
Language.
❶ Language
picture
on
your
screen
TV. Options.
500'in disappear,
üzerindeyse,
yalnzca
İleri Fonksiyonlar
Audio
Setup
: wide
Setup
of
the
Audio
Options.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
❷
Español
Oynatımı
Yavaşlatma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
side
of
movie
picture
will
be
cut
off.)
Subtitle
and
bottom
of
the
screen.
Display
Setup
: Setup
the Display
Options.
to
Italiano
Video/Audio
❸Kullanım
2Audio
Setup
(Ses)
: Sesof
seçeneklerini
ayarlar.
k-oturumlu
bir disk
HDMI Use
Setup
:Kullanım
Setup
ofAyar
the
Audio
❷ Audio
ilir.
output
down
sampled
Video/Audio
Setup
: Setup
ofOptions.
the Display
Options.
Use to
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
DivX
❸ Display
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . .Subtitle
. . . . . Nederlands
. .18
İleri
DISPLAY SETUP
select
which
type
of
screen
you want to
- 16:9
Wide
: You
can
view
the
full
16:9
Setup
4:3
Pan&Scan
: Select
this
for
conventional
3 Display
Setup
(Ekran)
Ayar
:
Ekran
seçeneklerini
ayarlar.
iskte
boş
birwhen
bölümyou
varsa,
Setup
:
Setup
of
the
Display
Options.
Use
to
❸ Display
io
output
play
a
500'ün
üzerindeyse,
yalnzca
select
which type
of screen
you want to Görüntü
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Kablosu
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
gital outputs.
TV Aspect
Kablosu
Return
Menu
Enter
4:3
Letter
Box
Kılavuzu
picture
on
yourekran
wide
screen
TV.
watch
and
several
display
options.
size TVs
when
you
want
toscreen
see
the
central
porÝzlemek
istediğiniz
tipini
ve
diğer
ekran
çalnabilir.
select
which
type
of
you
want
to
Still Mode
ar
gösterilebilir.
4:3
Pan&Scan
watch
and
several
display
options.
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
.
.
Ses
Için
Dil
Seçimi
3
16:9
Wide
tion
of
the
16:9
screen.
(Extreme
left
and
right
Screen
Message
Setup
: için
Setup
ofdisplay
the Parental
Level.
Allows
ense
from
Dolby press the
❹ Parental
seçeneklerini
seçmek
kullann.
00 resim
kaydedilebilir.
menu
disappear,
Using
the
Disc
Menu
Language
watch
and
several
options.
DISPLAY
SETUP
Setup : Setup of the Parental
Level.
❹ Parental
Black Level
: Off Allows
Using
the
Disc
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . .Menu
. . . . . . .Language
. . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
side
of
movie
picture
will
be
cut
off.)Seviyesini
users
to set
the
level
necessary
to
4 Parental
Setup
(Ebeveyn)
Ayar
: Ebeveyn
TV System
: PAL
edilir.
Disk
Menü
Dilinin Kullanm
nd
the double-D symbol
Setup
: Setup
of the
Parental
Level.
Allows
❹ Parental
TV Aspect
users
to set
the
level
necessary
4:3 Letter Boxto Using the Disc Menu Language
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Video Output
: I-SCAN
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Still
Mode
This
function
changes
the
text
language
only
on
the
disc
Pan&Scan
prevent
children
viewing
unsuitable
- 16:9 Çocuklarn,
Wideusers
: You
can
view
the
fullfrom
16:9
ayarlar.
velevel
yetişkinlere
yönelik
sadece resim
toşiddet
set
the
necessary
to3 4:3
ytldğnda,
ioLaboratories.
output
This function changes the text language only on the disc
prevent
children
from
viewing
16:9 Wideunsuitable
Screen
Message
Yerleştirilmesi
ense
fromwhen
Dolbyyou play a
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
.sadece
. . .Ayarlanması
. . language
. . .menü
. . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . .disc
. . . dilini
. . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
Bu
fonksiyon
ekranndaki
değiştirir.
Anlık
Tekrar
pictureiçeren
onprevent
your
wide
screen
TV.
movies
such
as
those
with: Off
violence,
menu
screens.
materyal
uygun
olmayan
filmleri
izlememesi
için This function
Black
Levelunsuitable
gösterilebilir.
changes
the textdisk
only on the metin
children
from
viewing
movies
such
as
those
with
violence,
menu
screens.
Out”
are
trademarks
of
TV System
: PAL
1.
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
nd
the
double-D
symbol
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı
. . . .modunda
. . . . iken MENU tuşuna basn.
adult
subject
matter,
etc. : I-SCAN
kullanclarn
seviye ayarlamasna
izin
verir.
Mode movies
söründeki JPEG dosyalar
❷ Still
such
as
those
with
violence,
1.
Ünite
Stop
menu
screens.
Video
Output
DISPLAY
SETUP
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
kapaTını kaldırın. adult subject matter, etc.
s,
Inc.
1. With
theFonksiyonunun
unit in Stop Kullanımı
mode,Kullanımı
press
ybaşlayabilir.
Laboratories.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
.seçin,
. the
. . .MENU
. . . . .button.
.®
. . . .21
These
options
will
helpmatter,
prevent
picture
shake in code Işaretleme
❺ Divx(R)
Registration
Please
use
the Registration
5 DivX(R)
Registration
Kayt
:::Bu
oynatcy
adult
subject
etc.TV
tuþlarna
basarak Setup'
ardndan
2. π/†
Aspect "DivX(R)
to select
then press
the �
Press
the �/�
Divx(R)
Registration
Please
use
the Registration
code
4:3 Letter Box
1. With the2.
in Stop
mode,buttons
press the
MENUSetup,
2. ❺
İkimode
adet
AAA
tipi pili yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
�/�
buttons
Setup,
�
2.unit
Press
still
and
display
small
text
clearer.
Still
Mode
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Içinthe
Dilda
Seçimi.
.düğmesine
. .to. .select
. .Audio
. .basn.
.button.
. .Için
. .then
. Klip
. . press
. . . . the
.20
4:3 Pan&Scan
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
syas
görmek
için, klipler of
to
register
this
player
with
the
ENTER
tuşuna
ya
Out”
are
trademarks
Video
on
Demand"
formatnda
kaydetmek
için
lütfen
❺
Divx(R)
Registration
:
Please
use
the
Registration
code
or ENTER
button.
(+Mode
ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden
olun.
3 emin
16:9 Wide
Screenthis
Message
to register
player
with
the2. Press the �/�
buttons
to select Setup, then press the �
ense from Dolby
❷ Still
or ENTER
button.
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.20

seçiniz.
Black
Level
:
Off
- Auto
: When
selecting
Auto,
Field/Frame
mode
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Içinseçin,
Klip
tuþlarna
Setup'
3.
DivX(R)
Video
buttons Language
to select
Language
Setup, then
3. π/†
Press
the �/�basarak
s,
kayIt
kullann.
Detayl
bilgiplayer
için
www.divx.com/
to register
this
withOn
theDemand
These
options
will
help
prevent
picture
shake
or ENTER
button.
3. PilKodu'nu
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
DivX(R)
Video
On
Demand
TV
Systemyerleştirin.
: PAL in
ndInc.
the double-D symbol
Language
3. Press
the �/� buttons to select
will be automatically converted.
Klasör
Seçimi
. . . . . . . Setup,
.basn.
. . . . then
.21
as görmek için, klipler
ardndan
Menüsü
. .buttons
.®
.�
. .tuşuna
.to.ENTER
.select
. ya
. . da
.Language
.button.
.ENTER
. . . . . düğmesine
.22
Video
Output more
: I-SCAN
or
press
the
format.
To
learn
go to 3. Press
vod
adresine
gidin.
still
mode
and
display
small
text
clearer.
DivX(R)
Video
On
Demand
�/�
Setup,
then
the
press the � or ENTER button.
format. To learn more go to
y seçiniz.
Laboratories.
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.then
. . .press
.23
.21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Klasör
Seçimi
- Field : Select this
feature
when
the
screen
4.
π/†
tuþlarna
basarak
Disc
Menu'yü
seçin,
ardndan
®
�/�
buttons
to
select
Disc
Menu,
Press
the
www.divx.com/vod.
or ENTER
button.
press the
format. To
learnField/Frame
more go to mode
- Auto : When selecting
Auto,
buttons to select Disc Menu, then press
4. �
Press
the �/�
www.divx.com/vod.
Picture
CD trademarks
oynatamayabilir.
shakes in the Auto mode.
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Out” are
of
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
da
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
� buttons
or ENTER
button.
the
�/�
to
select
Disc
Menu,
then
press
4.
Press
the
will
be
automatically
converted.
www.divx.com/vod.
2.
π/†
tuÞlarna
basarak
farkl
özelliklere
erişebilirsiniz.
®
Still
Mode
the � or ENTER button.
2. Press the �/� buttons to access the different features.
❷
500'in
buttons
to access
the
different
features.
2. Press: Select
the �/�
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
π/†
tuþlarna
dili
®
5. ENTER
buttons
Press
the �/�
s,
Inc.üzerindeyse, yalnzca
MPEG4
Oynatım
.basarak
. . .Çalma
. . istediğiniz
.to. select
. . . . .the
. . desired
.seçin,
. . . .ardndan
.language,
. . . . .23
- Frame
this
feature
when
you
want
or
the �
help
prevent
shake
in
tuşuna
ya:options
da
ENTER
düğmesine
basarak
alt
özelliklere
�/� buttons to select the desired language,
5. Press thebutton.
�will
orto
ENTER
button
topicture
access
the
subtofeatures.
Press
the
-These
Field
Select
this
feature
when
the
screen
�/�
buttons
access
the
different
features.
2. Press
the
ilir.
�
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya da
�
or
ENTER
button.
then
press
theOynatımı.
see
smalland
letters
more
clearly
inclearer.
the Auto mode. 5. PressResim
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
CD'sinin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.23
still
mode
display
small
text
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
the
erişebilirsiniz.
then press the � or ENTER button.
3. To
make
the setup
screen
disappear
after
setting up, press
shakes
the
Auto
mode.
or in
ENTER
button
to access
the sub
features.
Press the
500'ün üzerindeyse, yalnzca
3. �
To make
the setup
screen
disappear
after
setting up, press Ayar
dil Oynatımı.
diskte
kaytl
önceden
-Menüsünün
IfCD'sinin
the
language
is. .not
Kullanımı
. . recorded
. .orijinal,
. . . . .on
. . .the
. . disc,
.25
Resim
. .değilse,
.24
� selected
or
ENTER
button.
thenAyar
pressSeçtiğiniz
Screen
Messages
Değiştirmek
3.make
Ayarlama
işleminden
sonra
Ayar
ekranndan
çýkmak
için
❸
Auto
When
selecting
Auto,
Field/Frame
mode
-the
IfMenüsünü
the
selected
language
is not
recorded
on
the
disc,
the:setup
MENU
button
again.
3. To
the
screen
disappear
after
setting
up,want
press
-- Frame
: Select
this
feature
when
you
to
ar gösterilebilir.
the
MENU
button
again.
kaydedilmiş
dil
seçilecektir.
the original
pre-recorded
language
is
selected.
Use
to
turn
on-screen
messages
On or Off.
- If the
selected
language
is
not
recorded
on
the
disc,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.25
will
be
automatically
converted.
MENU
tuşuna
basn.
tekrar
Ayar Menüsünün
Kullanımı language is selected. . .26
the original pre-recorded
see button
smallagain.
letters more clearly in the Auto mode.
the MENU
Dil
seçildiğinde
Dil Ayar
geri
dönecektir.
- The
language ekran
isAyarlanması
selected
the
screen
returns
to
NoteLevel
theDil
original
pre-recorded
.and
.selected.
.Menüsüne
.25
Ses
Seçeneklerinin
.27
- The
languageAyarlanması.
islanguage
selected. is
and
to
Black
..the
.. .. ..screen
.. .. .. .. ..returns
.. .. .. .. .26
Seçeneklerinin
❹ Screen
- Field
Select this feature when the screen
Note:Messages
❸
MENU tuşuna
Ayar
menüsünü
ekrandan
kaldrmak
için, to
Language
Setup
menu.
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
Uzaktan
kumanda
düzgün
Not
Adjusts
the
brightness
of
the
screen.(On
or
Off)
It
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Note Use
Language
Setup
menu.
shakes
in on-screen
theonAuto
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
. . . . . . . . . . . . . .27
.17
Depending
the mode.
disc,
some Setup
to turn
messages
On or Menu
Off.
basn.
- To
makemenu.
the setup menu disappear, press the MENU
selections
maybaz
notProgressive
work.
çalışmıyorsa
does
notthe
function
in
mode.
Language
Setup
Diske
bağl
olarak,
Ayar
Menüsü
seçenekleri
Depending
on
disc,
some
Setup
Menu
- Seçeneklerinin
To
make
the
setupAyarlanması..
menuKullanımı
disappear,
Kontrolünün
Ayarlanması
.. .. .. press
.. .. .. .. ..the
.. .. MENU
.. .27
.29
Ebeveyn
Ekran
selections
maythis
notfeature
work.
.29
Disk ve
Başlık
Menüsünün
.18
- Frame
: Select
when
you want to
button.
Black
Level
❹
To
make
the
setup
menu disappear, press .the
çalþmayabilir.
SETUP
selections
may
notletters
work. more clearly in the Auto mode.
button.
. .. MENU
. .. .. ..LANGUAGE
. .. .. .. .29
.27
Başvuru
27
see
small
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
of theediniz
screen.(On
-Adjusts
Pillerinthe
+ - brightness
kutbunu kontrol
(Kuru or
Pil)Off) It
button.
. . . . . . . . . . . .29
tstream when connecting to a
H) audio.
DTS Decoder.
EG-2
Digital Bitstream (5.1CH
H) audio.
!4=D
does not function in Progressive mode.
❸ Screen
- PillerinMessages
akıp akmadışını kontrol ediniz.
Use to turn on-screen messages On or Off.
- Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip27
Level
❹ Black
engellenmediğini
kontrol ediniz.
Adjusts the brightness of the screen.(On or Off) It
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
does
not function
in ediniz.
Progressive mode.
olmadıTını
kontrol
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . .LANGUAGE
. . . . . .SETUP
. . . . . .31
.20
Başvuru
Player Menu √ English
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . Disc
. . .Menu
. . . . . Français
. .31
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım Yükseltme
Deutsch
Audio
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Subtitle
. . . . . . . . Español
. .32
Italiano
. . . DivX
. . .Subtitle
. . . . . Nederlands
. .33
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . Setup
Enter
Return
Menu
27
25
26
25
3
25
25
25
Altyaz Dilinin Kull
1. Ünite Stop modunda iken ME
2. π/† tuþlarna basarak Setup
ya da ENTER düğmesine bas
3. π/† tuþlarna basarak Lang
® tuşuna ya da ENTER düğm
4. π/† tuþlarna basarak Subti
tuşuna ya da ENTER düğmes
5. π/† tuþlarna basarak istedi
® tuşuna ya da ENTER düğ
- Ses dili olarak seçilen dille
"Automatic" seçeneğini seç
-Baz diskler sizin ilk olarak s
Bu durumda disk kendi orijin
Dil seçildikten sonra ekran
Ayar menüsünü ekrandan k
tuşuna basn.
nin Kullanm
NU tuşuna basn.
seçin, ardndan ® tuşuna
n.
age Setup' seçin, ardndan
mesine basn.
Menu'yü seçin, ardndan ®
ne basn.
iniz dili seçin, ardndan
mesine basn.
ar Menüsüne geri dönecektir.
drmak için, MENU tuşuna
LANGUAGE
LANGUAGE SETUP
SETUP
Player Menu
MenuLANGUAGE
: English
Player
√ EnglishSETUP
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Disc Menu
Audio
Subtitle
Setup
DivX Subtitle
Return
Enter
Menu
Kullanm
ekranndaki metin dilini değiştirir.
NU tuşuna basn.
p' seçin, ardndan ®
ine basn.
uage Setup' seçin,
TER düğmesine basn.
Menu'yü seçin, ardndan ®
ne basn.
ğiniz dili seçin, ardndan ®
ine basn.
eğilse, orijinal, önceden
ar Menüsüne geri dönecektir.
aldrmak için, MENU tuşuna
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Setup
Enter
Enter
Return
Menu
!)/
Menu
Enter
- To makeisthe
setup menuthe
disappear,
press the MENU
- The
language
selected
screen
MENU to
Ayar
ekrandanand
kaldrmak
için,returns
setupmenüsünü
menu.
button.
LANGUAGE SETUP
setup Manufactured
menu.
under
licensepress
fromthe
Dolby
- tuşuna
To makebasn.
the setup menu
disappear,
MENU
- To make the setup menu disappear, press the
MENU
")'()$
Laboratories. “Dolby” and the double-D
symbol
button.
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
button.
LANGUAGE SETUP
=6;8B7
A0=P08B
LANGUAGE
SETUP
D38>
4DCB27
'D1C8C;4
B?0Q>;
Player Menu √ C0;80=>
8E,'D1C8C;4
Automatic
English
Disc Menu
Français
Audio
=C4A
&4CDA= Deutsch
!4=D
DivX Subtitle
8B2!4=D
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
26 Digital Theater Systems, Inc.
'4CD?
26
26
25
Menu
�
Parental Setup
: Digital Out
MPEG-2
PCM
� : :PCM
DivX(R)MPEG-2
Registration
TV
AspectDigital
Out
4:3 Letter
Box
MPEG-2Digital
DigitalOut
Out
PCM
MPEG-2
:: PCM
� Pan&Scan
DivX(R) Registration
Still Mode
4:3
DTS
: On
Off
Dynamic
Compression
DTS
::SETUP
Off
3AUDIO
16:9 Wide
Screen
Message
Dynamic
Compression
: On
Dynamic
Compression
: On
On
PCM
Sampling
Dynamic
Compression
BlackDown
Level
Dolby
Digital
Out : Off::: On
PCM
PCM Down Sampling : On
TV System
PCM
Down
Sampling
MPEG-2
Digital
Out: PAL:: On
PCM
AUDIO SETUP
Video Output
: I-SCAN
Setup Dynamic
Compression
AUDIO
SETUP : On
Dolby Digital Out
: PCM
PCM
Down Sampling
: On
Enter
Return
Menu
Dolby
Digital
Out
MPEG-2
Digital
Out : :PCM
PCM
MPEG-2
Digital
Out
: :PCM
Dynamic
Compression
On
1 Dijital Çýkýþ (Dolby Digital Out)
Still: Mode
❷
Dynamic
Compression
- PCM
PCM (2 kanal) sese dönüþtürür.
PCM Down
Sampling : :On
On
PCM Downpicture
Sampling :shake
On
These options
will help
prevent
in
- Bitstream
: Dijital çkþtan
Dolby
Digital ses çkþ
still mode and display small text clearer.
verir. Dolby Digital çözücüye bağlant
- Auto : When
selecting
Auto, seçin.
Field/Frame mode
yaptğnzda
Bitstream'
will be automatically converted.
Menu
26
26
Return
27
are trademarks of Dolby Laboratories.
$;0H4A!4=D 3 DC><0C82
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Return
Return
!./,)
Still
Modeon your wide screen TV.
❷Options
picture
Still
Mode
❷
Ses
Seçeneklerinin
Setting
Up
the
Audio
These options
options
will help
help prevent
prevent
picture shake
shake in
in
These
will
picture
�
Setup
Audio
Options
allows
you to
setup
the
audio
device
DISPLAY
SETUP
still
mode
and
display
small
textLanguage
clearer.
Español
Ayarlanmas
Options
still mode
and the
displayAudio
small text
clearer.
DivX Subtitle
�
Audio Setup
Italiano
Setting
Up
❹ With
PCMthe
Down
Sampling
TV Aspect
and
sound
status
settings
depending
on
the
audio
1.
unit in
Stop mode, press
4:3 Letter Box
Setup the MENU button.
Setting
Audio
- Auto
Auto
:Up
Whenthe
selecting
Auto,
Field/Frame
mode
�
Display
Still ModeSetup
4:3mode
Pan&Scan
:
When
selecting
Auto,
Field/Frame
Ses
seçenekleri,
kullanmakta
olduğunuz
ses
Using
the
Subtitle
Language
-2.On
:
Select
this
when
the
Amplifier
connected
to
the
player
select Setup,
press the � Options
Press
the �/� buttons
system
inbe
use.
16:9 Wide �
Screen audio
Message
Audiowill
Options
allows you to
setup Parental
the
automatically
converted.
Setup3:device
Manufactured
undertolicense
from then
Dolby
will be
automatically
sistemine
bağl
olarak sesconverted.
aygtlarn
Options
Black ayarlamanza
Level
: Off
�
DivX(R) Registration
is
96KHz
compatible.
this
case, button.
thesymbol
96KHz
ENTER
button.
and
sound
status
settings
depending
on the
audio
TV System
: PAL
1. or
With
thenot
unit
in Stop
mode,
pressIn
the
MENU
Laboratories.
“Dolby”
and
the
double-D
Using
the
Subtitle
Language
Field
Selectyou
this
feature
when
the
screen
ve
ses
durumuyla
ilgili
ayarlamalar
yapmanza
ola-- Field
:: Select
this
when
the
screen
Options
allows
tofeature
setup
the
audio
device
Video
Output
: I-SCAN
Using
the
Language
�/�
buttons
to
select
Language
Setup,
then� Audio
3. Press
Press
theSubtitle
signals
will
be
down
converted
to
48KHZ.
1.
With
the
unit
in
Stop
mode,
press
the
MENU
button.
�/�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
2.
the
inallows
use.
shakes
in the
the
Auto
mode.
nak
tanr.
Audiosystem
Options
youAuto
to setup
the audio device
are trademarks of Dolby Laboratories.
shakes
in
mode.
Altyaz
Dilinin
Kullanm
and sound
status
settings
depending
on the
audio
1.
With- Off
theENTER
Stop
mode,
the MENU
button. to the player
or ENTER
button.
press
thein�
:unit
Select
this
when press
the
Amplifier
connected
2.
the
buttons
to MENU
select
Setup,
then
press
theto
�
or
button.
❶
TV
Aspect
1.Press
Ünite
Stop�/�
modunda
iken
tuşuna
basn.
and sound
status
settings
depending
on
the
audio
1. With the
unit in and
Stop
mode, press
theOut”
MENU
button.
Frame
:
Select
this
feature
when
you
want
“DTS”
“DTS
Digital
are
trademarks
of
- Frame
: Select
thisoffeature
when
you
want
to
buttons
to select
Setup,
then press
the
�then
2. Press
the �/�
�/�
in
use.
buttons
to
select
Subtitle,
then
press
thebe
�system
4.
Press
the
Depending
on
a
type
television
you
have,
�/�
Still
Mode
buttons
to
select
Language
Setup,
3.
Press
the
is
96KHz
compatible.
In
this
case,
all
signals
will
π/†
basarak
Setup'
seçin,
ardndan
® you
2.or
❷
ENTER
button.
Ünite the
Stop�/�
modunda
iken
tuşuna then
basn.
1.
With
thetuþlarna
unit
in Stop
mode,
press
the MENU
button.
see
small
letters
more
clearly
in
the
Auto
mode.
buttons
to MENU
select Setup,
press the �
2.1.Press
system
in
use.
seewant
small
letters
more
clearly
in
the
Auto
mode.
Systems,
Inc.
or ENTER
button.
orDigital
ENTER
button.
may
adjust
the
screen
setting
(aspect
ratio).
These
willdüðmesine
help
prevent
picture
shake
in
basýn.
tuşuna
datoENTER
�
or ENTER
press
the Theater
output
without
anybutton.
changes.
tuþlarna
basarak
Setup'
seçin, ardndan ® tuşuna
2.orπ/†
�/�
3.
Press
theyaoptions
buttons
to select
Audio
Setup,
then
press
2.
Setup,
then press
the
�
ENTER
button.
Screen
Messages
❸
buttons
to select
Language
Setup,
then
3. Press
the �/�
buttons
to
select
the desired
language,
5. Press
Press
the �/�
still
mode
and
display
small
text
clearer.
Screen
Messages
1.
With
the
unit
in
Stop
mode,
press
the
MENU
button.
π/†
tuþlarna
basarak
Audio
Setup'
seçin,
ardndan
®
3.
❸
�/�
buttons
to
select
Subtitle,
then
press
the
�
4.
the
ENTER
basn. Language Setup, then
ya dathe
-unit
4:3in
Letter
Box
: Select
when button.
you
want
to see
�/�düğmesine
buttons to select
3. Press
the
�
or
ENTER
button.
or
ENTER
button.
Use
to
turn
on-screen
messages
On
or
Off.
1.
With
the
Stop
mode,
press
the
MENU
�
or ENTER
button.
pressthen
theENTER
tototal
turn
on-screen
messages
On or
ENTER button.
press
the � or
tuşuna
ya
da 16:9
ENTER
düğmesine
basn.
�/�
2. Press the
buttons
toratio
select
Setup,
then
press
theOff.
�mode
or
button.
the
screen
DVD
-Use
Auto
:�/�
When
selecting
Auto,
Field/Frame
π/†the
tuþlarna
basarak
Language Setup' seçin, ardndan
3.press
� or ENTER
button.
4.
the
to
select
the
desired
item,
then
3.
Setup,
press
�/�
the
buttonsbuttons
to select
Setup,Audio
then
press
thethen
�
Black
Level
π/†
tuþlarna
basarak
istediğiniz
maddeyi
seçin,
4.Press
�/�
buttons
to ifselect
Subtitle,
then press
the � to2. Press
4. Press
the
❹
-Press
Select
“Automatic”
you
want
the
subtitle
language
Note
:
supplies,
even
though
you
have
a
TV
with a 4:3
will
be
automatically
converted.
Black
Level
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
5.
the
or ENTER
button.
❹
® tuşuna
ya dabuttons
ENTERtodüğmesine
basn.then press the �
select Subtitle,
4. Press
the �/�
press
the
�
or
ENTER
button.
Adjusts
the
brightness
of
the
screen.(On
or
Off) ItIt
the
�
or
ENTER
button.
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
ardndan
or
ENTER
button.
or ENTER
button.
be
the
same
as
the
language
selected
as
the
audio
ratio
screen.
Black
bars
will
appear
atpress
the
top
-Even
when
PCM
Downseçin,
sampling
is Off
the
brightness
of the
screen.(On
or Off)
orSubtitle'
ENTER
button.
then
press
the �
tuþlarna
basarak
ardndan
®
4.orπ/†
�/�
3. Press the
to
select
Audio
Setup,
thenscreen
-Adjusts
Field
: buttons
Select
this
when
the
ENTER
button.
does
not
function
intofeature
Progressive
mode.
�/�
4. Press
thenot
buttons
select
desired
then
�/�
buttons to ifselect
the desired
language,
5. Press- the
�/�
3. Press
the
buttons
to select
Audiothe
Setup,
thenitem,
press
and
bottom
of
the
screen.
language.
does
function
in
Progressive
mode.
Select
“Automatic”
you
want
the
subtitle
language
to
in the Auto mode.
basn.
tuşuna
da ENTER
discsdüğmesine
will
onlythe
output
sampled
�/�
the � orshakes
ENTER button.
buttons
to
select
desireddown
language,
5. Press
the•yaSome
� or may
ENTER
button.
then press
thesame
- be
Some
discs
notlanguage
contain the
language
you
select as the � press
the
�button.
or ENTER
button. this forLanguage
27
or- 4:3
ENTER
®
Language
Setup
®
Setup
Pan&Scan
:this
Select
conventional
the
as the
as the
audio
�
Language
Setup
π/†
tuþlarna
istediğiniz
dili selected
seçin, ardndan
5.then
�basarak
or
ENTER
button.
press
the
�/� buttons
4.
Press
the
to select
the desired
item,
then
Frame
:
Select
feature
when
you
want to27
audio
through
the
digital
outputs.
®
Audio
Setup
- Selectlanguage.
“Automatic”
if you want
the case
subtitle
to its 4. Press the size
®
Audio
Setup
your
initial language;
in that
the language
disc will use
�
Audio
Setup
TVs
when
you
want
to
see
the
central
por�/�
buttons
to
select
the
desired
item,
then
tuşuna
ya da ENTER
basn. language to
-®
Select
“Automatic”
if youdüğmesine
want the subtitle
see
small
letters
more
clearly
in
the
Auto
mode.
press thetion
� orofENTER
button.
®
Display Setup
Setup
®
Display
�
Display
Setup
be the
same
as
themay
language
selected
as the audio
original
language
setting.
the 16:9
screen. (Extreme
left
and right
Š
Some
discs
not
contain
the
language
you
select
as
press
the
�
or
ENTER
button.
•
To
make
the
Setup
menu
disappear,
press
the
-be
Ses
dili
olarak
seçilen
dille
ayn
altyaz
dilini
istiyorsanz
the same as the language selected as the audio
®
Parental Setup
Setup
®
�
Parental
:::
Language
Setup
�
Parental
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
❸ Screen
side ofMessages
movie picture will be cut
off.)Setup
language.
- The
language
is selected
andcase
the screen
returns
toits
your
initial
language;
in
that
the
disc
will
use
DivX(R)Setup
Registration
DivX(R)
"Automatic"
seçeneğini
Audio
MENU
button.seçin.
DivX(R)
Registration
language.
Use to turn on-screen messages
OnRegistration
or Off. ®��®
Setup
- Some
discs
may
not
contain
the
language
you
select
as
setup
menu.
�
Setup
- 16:9 Wide : You can viewLanguage
the Display
fullSetup
16:9
original
setting.
�
olarak
seçtiğiniz
dili içermiyor
olabilir;
- diskler
There
islanguage
noilk
analog
audio
output
when
you
play a
- -Baz
Some
discs sizin
may
not
contain
the language
you select
as
Language
Setup Setup : �
Level
your
initial
language;
in menu
that case
the disc
will use
�
Parental
-- To
make
the setup
disappear,
press
theits
MENU
❹ Black
�
AudioTV.
Setup
picture
on your wide screen
The
language
isinselected
and
screen
returns
Bu
durumda
disk kendi
orijinal
dil
ayarlarn
kullanacaktýr.
your
initial
language;
that case
thethe
disc
will
use
its to
DTS
sound
disc.
�
Audio
Setup
� It
DivX(R)
Adjusts the brightness of the
screen.(On
or
� Off)
Display
Setup Registration
AUDIO
SETUP
original
language
setting.
button.
AUDIO
SETUP
LANGUAGE SETUP
setup
menu.setting.
AUDIO
SETUP
AUDIO
� SETUP
Display Setup
DISPLAY
original
language
� SETUP
ekranand
ayarthe
menüsüne
geri döner.
Parental Setup
:
does not function in Progressive
mode.
Dolby
Digital Out
Out
: PCM
PCM
- Dil
Theseçildikten
language sonra
is selected
screen returns
to
Dolby
Digital
Digital
Out
:: PCM
LANGUAGE
LANGUAGE SETUP
SETUP
Player Menu
Enter
).!,
- There
no“DTS
analog
audioOut”
output
you play
Original
“DTS” is
and
Digital
are when
trademarks
of a
Disc Menu
- On
: To select
dynamic
compression.
√ English
Digital
Theater
Systems,
Inc.
DTS
sound
disc.
Français
Audio
Digitalthe
Theater
Systems,Language
Inc.
Using
Subtitle
Deutsch
- Off : To select
the
standard range.
Subtitle
26
- Field : Select this feature when the screen
shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want to
see small letters more clearly in the Auto mode.
❸ Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
❹ Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or Off) It
does not function in Progressive mode.
27
English
English
English
03(*ijital Çýkýþ
3&03&0NDQDOVHVHG
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%
NDQDOG|QþWU
NXOODQG×ù×Q×]GD%
'76
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUP
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'
o×N×þ×YHULU
1RW
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQ
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHY
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQD
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJ
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDP
LVHEXQXVHoLQ%|\OH
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQ
English
ses ve altyaz dilini sonraki
her film izleyişinizde bunlar
Türkçe
rinin
output. Select Bitstream when connecting to a
Display options enable you to set various video functions of
the player.
Dolby Digital or DTS Decoder.
the player.
Dolby Digital or DTS Decoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
❷ MPEG-2 Digital Out
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
2. Press the �/� buttons to select Setup, then press the �
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
2. Press the �/� buttons to select Setup, then press the �
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
or ENTER button.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
or ENTER button.
- Bitstream
: Converts
❶
Dolby Digital
Out to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
�/� buttons
to select Display Setup, then press
3. Setting
Press the �/�
Up the
buttons
to selectDisplay
Display Setup, then press
3.
Press
the
or 8CH). Select Bitstream when using the
or 8CH).
Select Bitstream
- PCM : Converts
to PCM(2CH)
audio. when using the
the � or ENTER button.
the � or ENTER button.
Digital Audio Output.
Options
4. Press the �/� buttons to select the desired item, then
Digital Audio
- Bitstream : Outputs
DolbyOutput.
Digital or DTS via the digital
4. Press the �/� buttons to select the desired item, then
❸ Dynamic
Dynamic Compression
press the � or ENTER button.
❸
Compression
output. Select Bitstream when connecting to a
ENTER
button.
press options
the � orenable
Display
you
to set various video functions of
- On : To select dynamic compression.
the player.
- On : To select
dynamic
Dolby
Digitalcompression.
or DTS Decoder.
- Off : To select the standard range.
�
Language Setup
- Off
: To select
theOut
standard range.
❷
MPEG-2
Digital
�
Language
Setup
1. With the the
unit in DivX
Stop mode,
press the MENU
button.
Using
Subtitle
Language
Using
theSampling
Audio Language
�
Audio Setup
❹ PCM Down
�
Audio
Setup
then
press
the
�
2. Press the �/� buttons to select Setup,
PCM: Down
Sampling
-❹PCM
Converts
to PCM(2CH) audio.
�
Display Setup
�
Display Setup
On
:
Select
this
when
the
Amplifier
connected
to
the
player
or
ENTER
button.
1.
With: Select
the unit
in Stop
press the
MENU
button.
�
Parental Setup :
On
this
whenmode,
Amplifier
connected
to the
player
- Bitstream
: Converts
tothe
MPEG-2
Digital
Bitstream
(5.1CH
1.
With the the
unit in DivX
Stop mode,
press the MENU
button.
�
Parental
Setup :
Using
Subtitle
Language
Using
the
Audio
Language
Setup,
then press
3. Press the �/� buttons to select Display
�
DivX(R)
Registration
isthe
not 96KHz
compatible.
In this case,
the
96KHz
buttons
to select
then using
press
the �
2. Pressis
�
DivX(R) Registration
not�/�
96KHz
compatible.
InSetup,
this when
case,
the
96KHz
or
8CH).
Select
Bitstream
the
�/�
2. Press
the
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
�
the � or ENTER button.
signals
willStop
be down
converted
to 48KHZ.
or ENTER
button.
1.
With
the
unit
in
mode,
press
the
MENU
button.
Using
the
DivX
Subtitle
Language
signals
will beAudio
down
converted to 48KHZ.
Digital
Output.
Using the
Audio
Language
�/�
buttons
to select
the
item, then
4. or
Press
theDivX
ENTER
button.
1.
With
the
unit
in Stop
mode,
pressLanguage
the desired
MENU button.
Using
the
Subtitle
Using
the
Language
�/�
buttons
to
select
then
3.
Press
the
- Off
: Select
this when
the
Amplifier
connected
to the
player
�/�
buttons
to Amplifier
select Language
Setup,
thenSetup,
press
the
�
2.
Press
theAudio
❶ press
TV Aspect
Aspect
- Off
: Select
this when
the
connected
to the
player
❸
Dynamic
Compression
�
or ENTER
button.
the
�/�
❶
TV
3.
buttons
to
select
Language
Setup,
then
DviX
Altyaz
Dilinin
Kullanm
2.
Press
the
Setup,
then
press the
Ses
Dili
Kullanm
1. With the
unit
in �
Stop
thethis
MENU
button.
or mode,
ENTERpress
button.
press
Depending
on
type
of the
television
you have,
have,
you�
isthe
96KHz
compatible.
In
case,
all signals will be
or unit
ENTER
button.
theDepending
unit in Stopon
mode,
press
MENU button.
aa type
of
television
you
you
1. With- the
Stop
mode,
press
the
MENU
button.
isin96KHz
compatible.
In this
case,
all signals will be 1. With press
On
: To
select
dynamic
compression.
the
�
ortomode,
ENTER
button.
or may
ENTER
button.
1.
With
the
unit
in
Stop
press
the
MENU
button.
�/�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
�
2. Press
the
�/�
buttons
to
select
Audio,
then
press
the
�
4.
Press
the
want
adjust
the
screen
setting
(aspect
ratio).
�/�
buttons
select
Language
3. Press
the buttons
output
without
anytochanges.
may
want
to adjust
theMENU
screen
setting
(aspect
�/�
the
buttons
to iken
select
Setup,
then
press
the � ratio).
Ünite
Stop
modunda
iken
MENU
tuşuna
basn.
to
select
Setup,
pressSetup,
the � then 2. Press
2.1.Press
the
output
without
any
changes.
- Off
:�/�
To
select
the
standard
range.then
1. Press
Ünite
Stop
modunda
tuşuna
basn.
�
Setup
�/�
4.
the buttons
buttons
to select
DivX
Subtitle,
then
press
or ENTER
button.
3.
Language
Setup,
then
or ENTER
button.
�/�
2. Press
the
to select
Setup,
thenLanguage
press
the
�
�
or
ENTER
button.
press
the
4:3
Letter
Box
:
Select
when
you
want
to
see
π/†
tuþlarna
basarak
Setup' seçin, ardndan ® tuşuna
2.or
ENTER
button.
Audio
or ENTER
button.
-�
4:3
Letter
Box
: Select
you Setup
want
π/†
tuþlarna
basarak
Setup' when
seçin, ardndan
® to see�
2.press
❹ Press
PCM
Down
Sampling
�/�
buttons
to
select
Language
Setup,
then
3. Press
the
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
then
5.
the
the
or
ENTER
button.
the
�
or
ENTER
button.
button.
the
total 16:9
16:9 ratio
ratio screen
screen DVD
DVD
�/� buttons
to select
Audio,
then then
press the � or ENTER the
thedüğmesine
�
Display Setup
ENTER
basn.
ya 4.
daPress
buttons
to select
Language
Setup,
3. Press
the
total
3. Press tuşuna
the �/�
buttons
to select
Language
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.Setup, then
- On
:�/�
Select
this
when
the
Amplifier
connected
to the player
Note
: or �
�the
ENTER
button.
press
theENTER
or ENTER
button.
press
�/�even
5.
the buttons
buttons
to select
thehave
desired
language,
supplies,
though
you
a TV
TV
with
a 4:3
4:3
�
Parental
Setup
:
4. Press
DivX
Subtitle,
then
press
�/�
3. Press
the supplies,
to select
Language
Setup,
then
or
button.
even
though
you
have
a
with
a
π/†Note
tuþlarna
basarak
Language Setup' seçin, ardndan
3.press
� :or ENTER
button.
the
π/†
basarak
Language
Setup'
seçin,
3. the
� tuþlarna
or ENTER
button.
DivX(R) Registration
�/�
isthe
not
96KHz
compatible.
Inthe
this
case,
the
buttons
to
select
Audio,
then
press
the96KHz
� then press
4. Press
-the
Select
“Original”
if you
want
the
default
ratio
screen.
Black
bars
will
appear
at ardndan
the top
top�
-Even
when
PCM
Down
sampling
is soundtrack
Off
then
press
the
�
or
ENTER
button.
�/�
buttons
to
select
desired
language,
5.
Press
the
�
or
ENTER
button.
press
the
�
or
ENTER
button.
ratio
screen.
Black
bars
will
appear
at
the
-Even
when
PCM
Down
sampling
is
Off
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
�/�
buttons to select Audio, then press the �
4. Press the
ya
da ENTER
düğmesine
basn. then press
�/�
4. Press ®
thetuşuna
buttons
select
DivX Subtitle,
and
bottom
ofto
the
screen.
or ENTER
button.
language
towill
thedown
original
language
the disc is
signals
be
converted
to 48KHZ.
orbe
ENTER
button.
press
the �
and
bottom
the
- The
language
isof
andSubtitle,
the desired
screen
returns
�/� buttons
5. Press
the
toscreen.
select
language,
• Some
Some
discs
will
only
output
down
sampled 4. Press
�/�
buttons
toselected
select
DivX
then
press to®
4.or
π/†
tuþlarna
basarak
Audio'yu
seçin,
ardndan
®
ENTER
button.
π/†
tuþlarna
basarak
DviX
Subtitle' seçin,
ardndan
4.�the
DivX
•
discs
will
only
output
down
sampled
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
then
5. Press
the
the
or
ENTER
button.
recorded
in.
- Off
: Select
this when
thewant
Amplifier
connected
to the player
4:3
Pan&Scan
:
Select
this
for
conventional
Select
“Original”
if
you
the
default
soundtrack
❶
TV
Aspect
Language
Setup
menu.
then
press
the
�
or
ENTER
button.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
�/�
to select
the desired
language, then
5. Press the audiobuttons
- 4:3
Pan&Scan
:düğmesine
Select this
for conventional
the � or
ENTER
button.
ya
da
ENTER
basn.
through
the digital
digital
outputs.
� Digital
or
ENTER
button.
press
the
If the
selected
language
is
not
recorded
theisdisc,
the5. Press tuşuna
�/�
the
buttons
select
the
desired
language,
size
TVs
when
youofwant
want
to see
seeyou
thehave,
central porporaudio
through
the
outputs.
❶ -Dolby
Depending
atotype
television
96KHz
compatible.
Indili
this
case,
all on
signals
language
to Out
be
the
original
language
the
disc
TVs
when
you
to
the
central
π/†
tuþlarna
basarak
istediğiniz
seçin,
ardndan
® will be5. Press
5.press
Tosize
make
theon
setup
menu
disappear,
press
the you
�is or
ENTER
button.
the
Up
the
Display
- The
language
istoselected
and
the
returns
to®
�/�
the
buttons
select
the
desired
language,
π/†
tuþlarna
basarak
istediğiniz
diliscreen
seçin,
ardndan
5. Setting
- Select
“Original”
if
you
want
the
default
soundtrack
tion
of
the
16:9
screen.
(Extreme
left
and ratio).
right
original
pre-recorded
language
is
selected.
may
want
to
adjust
the
screen
setting
(aspect
then presstion
the of
� the
or ENTER
button. (Extreme left
PCM
:
Converts
to
PCM(2CH)
audio.
•
To
make
the
Setup
menu
disappear,
press
the
recorded
in.
16:9
screen.
and
right
output
without
any
changes.
ENTER
düğmesine
basn.
tuşuna
ya
da
- Select •“Original”
if you
themenu
defaultdisappear,
soundtrackpress the then press
Totomake
the want
Setup
MENU
Language
Setup
menu.
tuşuna
ENTER
düğmesine
basn.
the ya
�button.
ormovie
ENTER
button.
side
ofda
picture
willscreen
be
cut
off.) to
language
be the original
language
thescreen
discvia
isreturns
-- The
language
is
selected
to the - TheOptions
of
will
be
cut
off.)
If the
selected
language
isand
not the
recorded
thedigital
disc,
language
ismovie
selected
and the
returns
- Bitstream
Dolby
Digital
or
MENU
button.
- side
4:3
Letter
Boxpicture
:ekran
Select
when
you
want
to see
Ses
dilinin
diskin
kaydedildiği
orijinal
dilde
olmasn
language
to
be: Outputs
the
original
language
theDTS
disc
isonthe
MENU
button.
sonra menu
ayar
menüsüne
-Dil
Toseçildikten
makeisthe
setup
disappear,
pressgeri
the
- The language
selected
and
the
screen
returns
to döner.
recorded
in.
Language
Setup
menu.
LANGUAGE SETUP
16:9
Wide
You
can
view
the
fullvideo
16:9
original
language
is selected.
theoptions
total
16:9
ratio
screen
DVD
Language
Setup
menu.
output.
Select
Bitstream
when
connecting
to a
- There
There
ispre-recorded
no analog
analog
audio
output
when
you play
play
Display
enable
you
tokaldrmak
set various
functions of
istiyorsanz
seçeneğini
seçin.
--MENU
16:9
Wide
:: ekrandan
You
can
view
the
full
16:9
recorded
in.“Original”
Ayar
menüsünü
için,
MENU
is
no
audio
output
when
you
a
button.
Language
Setupon
menu.
√ Unicode
- If the
selected
language
is not disappear,
recorded
onpress
thereturns
disc,
- To
make
the
setup
menu
the the
Note
:language
picture
yourthough
wide screen
screen
TV.
PlayeraMenu
supplies,
youpress
have
a 4:3
The
isDigital
selected
and
the
screen
the
player.
picture
oneven
your
TV.
Western
- To
make
the setup
menuwide
disappear,
the TV with
dil
diskte
kaytl
orijinal,
Dolby
or recorded
DTS
Decoder.
- Seçtiğiniz
If the-DTS
selected
language
isdeğilse,
not
onönceden
the disc,
theto
sound
disc.
tuşuna
Disc Menu
DTS
sound
disc.
original
pre-recorded
language
is selected.is Off
Turkish
MENU
button.
- To make
thebasn.
setup
menu
disappear,
press
the at the
ratio
screen.
Black
bars will
appear
top
-Even
when
PCM
Down sampling
Language
Setup
menu.
LANGUAGE
SETUP
DISPLAY
SETUP
LANGUAGE
SETUP
Audio
kaydedilmiş
dil
seçilecektir.
Central
original
pre-recorded
language is selected.
LANGUAGE SETUP
MENU
button.
❷ MPEG-2
Digital Out
1. Withand
the bottom
unit in Stop
press the MENU button.
DISPLAY SETUP
- The-language
is selected
and the
screen returns
to
of mode,
the screen.
Subtitle
MENU button.
√ Cyrillic
Unicode
To
makeisekran
the
setup
menu
disappear,
press
the
TV Aspect
Player
Menu
• Some
discs
will
onlyMenüsüne
output
down
sampled
seçildiğinde
Dil
Ayar
geri
dönecektir.
- Dil
The
language
selected
and
the
screen
returns
to
Greek
Player
Menu
:
English
'2!,!)/
)#'%-$
4:3
Letter
Box
�/�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
�
2.
Press
the
PCM
:
Converts
to
PCM(2CH)
audio.
Western
DivX
Subtitle
TV Aspect
Language
Setup
menu.
4:3
Letter
Box
Still
Mode
LANGUAGE
SETUP
Disc
Menu
4:3
Pan&Scan
Disc
Menu
:Turkish
English
4:3 Pan&Scan
conventional
)#'%-$
MENU
button.
Still
Mode
Pan&Scan
MENU
Ayar
menüsünü
ekrandan
kaldrmak
için,
Language
Setup
menu.
or- ENTER
button. : Select this for%-!)/
3 4:3
16:9
Wide
Screen
MessageSETUP
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
Audio
Manufactured
under
license
from
Dolby
Central
Bitstream
:
Converts
to
MPEG-2
Digital
Bitstream
(5.1CH
audio
through
the
digital
outputs.
Audio
/
%*
√
Unicode
- To make
the setup menu
disappear,
Wide
!
Screen
Message 3)%*
3 16:9
Unicode
Manufactured
under
license press
from the
Dolby
size
you
want Player
to see
the
Menu
Black
Level central
: Off porCyrillic
Subtitle
�/�when
buttons
to select
Display
then
3. Press
theTVs
Western
√ Unicode
basn.
/,&%-$
- tuşuna
To make
the setup menu
disappear,
press
the
Subtitle
/.%.'!
BlackSetup,
Level
: Off press
Turkish
Player
Menu
Disc Menu
TV System Turkish Greek
: PAL
Laboratories.
“Dolby”
and
the
double-D
symbol
or 8CH).
Selectand
Bitstream
when using
the
MENU
button.
Western
tion
ofENTER
the 16:9
screen. (Extreme
left
and
right
DivX
Subtitle
2,%''%
Cyrillic
TV System
: PAL
DivX
Subtitle
%0/.%.'!
Laboratories.
“Dolby”
the
double-D
symbol
•
To
make
the
Setup
menu
disappear,
press
the
�
or
button.
the
Disc
Menu
Video
Output
:
I-SCAN
LANGUAGE
SETUP
Audio
Central
Turkish
MENU button.
Setup
,!!&
Greek
Videooff.)
Output
: I-SCAN
!./+
side
movie
picture
willAudio
be
cut
are trademarks
trademarksAudio
of Dolby
Laboratories.
Cyrillic
Output.
LANGUAGE SETUP
Audio
Central
Subtitle
�/�
buttons
to select
the
desired
item,
then
4.Setting
Press
theof
are
Laboratories.
Up
the
LANGUAGE
MENUDigital
button.of Dolby
LANGUAGE SETUP
SETUP
Greek
Cyrillic
Subtitle
DivX Subtitle
Greek
❸ Dynamic
Compression
� or ENTER
button.
press
theWide
- 16:9
: You can
viewDivXthe
full 16:9
Subtitle
“DTS” and “DTS Digital Out”Player
areMenu
trademarks of
1RW
3&0$þDù×gUQHNOHPH2
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þOD
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YH
$\DUPHQVQHNUDQGD
0(18WXüXQDEDV×Q
+'0,
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQ
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRN
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW
'ROE\'LJLWDO'7603(*
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWL
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JH
'76YH'76'LJLWDO2X
(ùHU79
QL]N+]VW/3&
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNP
(NUDQ6HoHQHN
$\DUODQPDV×
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQ
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×Qo
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWL
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
'76YH'76'LJLWDO2X
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\
(NUDQ6HoHQHN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQ
$\DUODQPDV×
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùL
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×Qo
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQ
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùL
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
03(*ijital
Çýkýþ
❸
Dynamic Compression
Menu
!)/
Enter
).!,
Return
!./,)
Menu
!)/
Enter
).!,
Return
!./,)
Menu
!)/
Enter
).!,
Return
!./,)
Menu
!)/
Enter
).!,
Return
!./,)
Menu
!)/
Enter
).!,
Return
!./,)
Menu
!)/
Enter
Return
Menu
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
AUDIO
SETUP
MPEG-2 DigitalAUDIO
Out
:SETUP
PCM
Setup
AUDIO
SETUP
AUDIO
SETUP
DTS Digital OutAUDIO :SETUP
: Off
Dolby
PCM
DTS
: Off
®
Language
Setup
Enter
Return
Digital
Out
: :PCM
Language
Setup
Dynamic
Compression
:®
On
Dolby
Digital
OutOut Menu
PCM
MPEG-2
Digital
:
PCM
Dynamic
Compression
:
On
Digital
Out
: PCM
MPEG-2
Digital
Out
Dynamic
Compression
::PCM
On
MPEG-2
Digital
Out :: PCM
PCM
MPEG-2
Digital
Out
®
Audio
Setup
®
Audio
MPEG-2
Digital
Out
: :PCM
PCM Setup
Down
Sampling
On
MPEG-2
Digital
Out
:: Off
DTS
PCM Down
Sampling
:PCM
On
AUDIO
SETUP
DTS
:
Off
AUDIO :SETUP
®
DTS
Display
Setup
®
Display
DynamicSetup
Compression
:Off
On
AUDIO :SETUP
Š
DTS
Dynamic
Compression
: Off
On
SetupDynamic
Dynamic
Compression
: On
Compression
: :On
Dynamic
Compression
On®
Dolby
Digital
Out ::
: On
PCM
Parental
Setup
Parental
Setup
Dynamic
Digital
OutCompression
::: PCM
PCM
Down
Sampling
On®
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
MPEG-2
Digital
Out :Menu
:On
PCM
PCM
Down
Sampling
Enter
Return
PCM
Down
Sampling
:On
MPEG-2
Digital
Out
:
PCM
®
DivX(R)
Registration
PCM
Down
Sampling
®
DivX(R)
Registration
MPEG-2
Digital
Out
:: On
PCM
Setup DTS
Setup
: Off
: Off
Setup DTS
Dynamic Compression : On
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
Dynamic
Compression
: On
Dynamic Compression : On
MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
en MENU
tuşuna
basn.
ect
Bitstream
when
using the
Setup' seçin, ardndan ®
Output.
üðmesine basýn.
Audio Setup' seçin, ardndan ®
ompression.
üğmesine
basn.
ese
dönüþtürür.
PCM Downseçin,
Sampling : On
ard
range.Digital
maddeyi
PCM Down
: On
anistediğiniz
Dolby
ses Sampling
çkþAUDIO
SETUP
AUDIO SETUP
se ENTER
dönüþtürür.
Setup
da
düğmesine
basn.
AUDIO SETUP
se
dönüþtürür.
Digital
çözücüye
bağlant
Dolby Digital Out
: PCM
Digital
Outçkþ
: PCM
n Dolby Digital
ses
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Amplifier
connected
toOutthe :player
Dolby Digital
ses Digital
çkþ
MPEG-2
: PCM
aen Bitstream'
seçin.
MPEG-2 Digital Out
PCM
Digital çözücüye
DTS bağlant
: Off
: Off ®
Digital
çözücüye
bağlant
Language
Setup
Language
Setup
atible.
In thisDTS
case,
the
96KHz
se
dönüþtürür.
Dynamic
Compression
: On ®
Dynamic Compression : On
Bitstream' seçin.
Dynamic Compression : On
®
Audio Setup
Setup
®
Audio
seçin.
PCM
Down
Sampling : On
nBitstream'
Dolby
Digital
ses
çkþ
converted
to
48KHZ.
PCM
Down
Sampling : On
®
Display Setup
Setup
®
Display
Š
Setup
Digital
çözücüye
bağlant
e Amplifier
connected
to
the
player
®
Parental Setup
Setup ::
®
Parental
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Bitstream'
seçin.
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
e. In this case,
all signals
will be®®
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
Setup
changes.
se dönüþtürür.
n Dolby Digital ses çkþ AUDIO SETUP
AUDIO SETUP
Digital çözücüye
bağlant AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
MPEG-2
Digital
Out
: PCM
Bitstream' seçin.
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Enter
Return
Menu
DTS
wn samplingDTS
is Off
: Off
: Off
Dynamic Compression : On
Dynamic Compression : On
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling : On
PCM Down Sampling : On
nly output down sampled
Setup
digital outputs.
Enter
Return
Menu
p menu disappear, press the
ese dönüþtürür.
an Dolby Digital ses çkþ
audio
output when you play a
Digital çözücüye bağlant
a Bitstream' seçin.
license from Dolby
” and the double-D symbol
olby Laboratories.
ital Out” are trademarks of
ems, Inc.
Return
Return
Menu
Menu
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Enter
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional 27
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
27
size TVs when you want to see the central por-
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
tion of the 16:9 screen. (Extreme left and right
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
side of movie picture will be cut off.)
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
picture on your wide screen TV.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
DISPLAY SETUP
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
TV Aspect
Still Mode
Screen Message
3 4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
16:9 Wide
27
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: I-SCAN
❷ Still Mode
These options will help prevent picture shake in
still mode and display small text clearer.
❺ Video Çýkýþý
Video Çýkýþý
Çýkýþýný seçin.
❺ Video
Çýkýþýný
seçin.
-Video
S-Video
: Video
ve S-Video Ç
bunu seçin.
- S-Video
: Video ve S-Video Ç
bunu seçin.
- I-SCAN
: Komponent Interlac
istediðinizde
bunu seçin.
- I-SCAN
: Komponent
Interlac
istediðinizde
bunu seçin.
- P-SCAN
: Komponent
Progre
istediðinizde
bunu seçin.
- P-SCAN
: Komponent
Progre
Türkçe
Return
!./,)
Enter
).!,
Enter
Türkçe
Setup' seçin, ardndan ®
MENU tuşuna basn.
MENUKullanm
tuşuna
üğmesine
basn.basn.
nin
etup' seçin, ardndan ®
Setup'
seçin,
ardndan
®ardndan
Language
Setup'
seçin,
ğmesine basn.
basn.
Rğmesine
düğmesine
basn.
MENU
tuşuna
basn.
anguage Setup' seçin, ardndan
anguage
Setup'
seçin,
DviX
Subtitle'
seçin,
ardndan
®
etup'
seçin,
ardndan
®ardndan
düğmesine basn.
düğmesine
basn.
üğmesine
basn.
ğmesine
basn.
ninSubtitle'
Kullanm
DviX
seçin, ardndan ®
DviX
Subtitle'
ardndan
®
istediğiniz
dili seçin,
seçin,
ardndan
®
anguage
Setup'
seçin,
ardndan
ğmesine basn.
ğmesine
üğmesinebasn.
basn.
düğmesine
basn.
MENU tuşuna
basn.
stediğiniz
dili seçin,
ardndan ®
stediğiniz
seçin,
®
kran
ayar dili
menüsüne
geri döner.
DviX
Subtitle'
seçin, ardndan
ardndan
®
Setup'
seçin,
ardndan ®
ğmesine
basn.
ğmesine
basn.için, MENU
dan
kaldrmak
ğmesine
basn.
ğmesine
an ayar basn.
menüsüne geri döner.
an ayar menüsüne
geri döner.
stediğiniz
dili seçin, ardndan
®
anguage
Setup'
ardndan
an
kaldrmak
için,seçin,
MENU
LANGUAGE SETUP
an
kaldrmak
ğmesine
basn.için, MENU
düğmesine basn.
Player Menu
: English
'2!,!)/
)#'%-$
an ayar menüsüne
geri döner.
LANGUAGE
SETUP
Disc Menu
: English
%-!)/
)#'%-$
DviX Subtitle' seçin,
ardndan
®
LANGUAGE SETUP
an kaldrmak'2!,!)/
için,
Audio
/
%* MENU
)%*
!
Unicode
Player Menu
:3English
)#'%-$
ğmesine basn.
/,&%-$
Subtitle
/.%.'!
Player
Menu
: English
'2!,!)/
)#'%-$
Turkish
inin Kullanm
Disc Menu
: English
%-!)/
)#'%-$
2,%''%
Cyrillic
DivX
Subtitle
%0/.%.'!
Disc
Menu
:
English
%-!)/
)#'%-$
stediğiniz dili
seçin,
ardndan
®
Audio
%*
)%*
!
Setup/
LANGUAGE
SETUP
Greek
3 ,!!&
Unicode
Audio
%*
!./+ /
/,&%-$
)%*
!
3 Turkish
Unicode
Subtitle
/.%.'!
ğmesine basn.
/,&%-$
Subtitle
/.%.'!
Turkish
2,%''%
Player
Menu
:Cyrillic
English
'2!,!)/
)#'%-$
n MENU tuşuna
basn.
DivX
Subtitle
%0/.%.'!
2,%''%
Cyrillic
DivX
Subtitle
Setup
%0/.%.'!
,!!&
Greek
an ayar!./+
menüsüne
Disc Menu geri döner.
: English
%-!)/
)#'%-$
Setup
,!!&
Greek
Setup' seçin,
ardndan
®
!./+ Audio
%*
)%*
!
3 Unicode
an kaldrmak/
için,
MENU
eklerinin
/,&%-$
Subtitle
/.%.'!
Turkish
üğmesine basn.
2,%''%
Cyrillic
DivX Subtitle
%0/.%.'!
Setup
s
Language
Setup' seçin,
ardndan
,!!&
Greek
eklerinin
!./+
LANGUAGE SETUP
eklerinin
R düğmesine basn.
Player
Menu
'2!,!)/
)#'%-$
nmakta olduğunuz ses: English
s
s
DviX Subtitle'%-!)/
seçin,
®
Disc
Menu ardndan
: English
)#'%-$
ses aygtlarn
ayarlamanza
Audio
/
%*
eklerinin
)%*
!
3 Unicode
üğmesine
basn.
makta
olduğunuz
ses
/,&%-$
Subtitle
i
ayarlamalar
yapmanza
ola/.%.'!
Turkish
nmakta olduğunuz ses2,%''%
Cyrillic
DivX
Subtitle
istediğiniz dili%0/.%.'!
seçin,
ardndan
®
ses
ayarlamanza
s
Setup
ses aygtlarn
aygtlarn
ayarlamanza
,!!&
Greek
!./+
ayarlamalar
yapmanza
olaüğmesine
basn.
ayarlamalar
yapmanza
olaen
MENU
tuşuna
basn.
makta
ses
kran
ayarolduğunuz
menüsüne
geri
Setup'
seçin,
ardndan
®döner.
ses
aygtlarn
ayarlamanza
n
MENU
tuşuna
basn.
dan
kaldrmak
için,
MENU
eklerinin
üðmesine
basýn.
nayarlamalar
MENU tuşuna
basn.
yapmanza
olaSetup'
ardndan
®
Audio seçin,
Setup'
seçin, ardndan
®
Setup'
seçin, ardndan
®
s
ðmesine
basýn.
LANGUAGE SETUP
üğmesine
basn.
ðmesine
basýn.
nAudio
MENU
tuşuna
basn.
Setup'maddeyi
seçin,
ardndan
®
istediğiniz
seçin,
Player Menu
: English
'2!,!)/
Audio
Setup'
seçin,
ardndan
®
nmakta
olduğunuz
ses )#'%-$
Setup'
seçin,
ardndan
ğmesine
basn.
Disc Menu ® )#'%-$
%-!)/
da
ENTER
düğmesine
basn.: English
ğmesine
basn.
ses
aygtlarn
ayarlamanza
Audio
/
%*
!
ðmesine
3 Unicode
stediğinizbasýn.
maddeyi
seçin, )%*
/,&%-$
stediğiniz
maddeyi
seçin,
Subtitle
/.%.'!
ayarlamalar
yapmanza
olaTurkish
Audio
Setup'
seçin,
ardndan
®
ENTER
düğmesine
basn.2,%''%
Cyrillic
DivX Subtitle
%0/.%.'!
ağmesine
ENTERbasn.
düğmesine
basn.
Setup Language Setup
Greek ®
®
Setup,!!&
!./+ Language
®
Audio
Setup
nstediğiniz
MENU tuşuna
basn.
®
Audio
Setup
maddeyi
seçin,
®®
Language
Setup
®
Display Setup
Setup
®
Language
Setup
Display
2CH)
audio.
Setup'
seçin,
ardndan
®
ENTER
düğmesine
®
®Š
Languagebasn.
Setup
Language
Setup
®®
Audio
Setup
®
Parental
Setup ::
®
Audio
Setup
Parental
Setup
eklerinin
'LY;55HJLVWUDWLRQ
yðmesine
Digital basýn.
or DTS
via
the
digital
®Š
Audio
Setup
®
Audio
Setup
®®
Display
Setup
®
DivX(R)
Registration ®
Display
Setup
DivX(R)
Registration
Š
Audio Setup'
seçin,
ardndan
®
®
Display Setup
Setup
Setup Display
®
Ša
t Bitstream when
connecting
to
s
®
Parental
Setup
®
Parental
Setup
::
®
Language
Setup
®
Language
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
®
Parental Setup
Setup :: ®
ğmesine basn.
Parental
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
®
DivX(R)
Registration
®
DivX(R)
Registration
®
Audio Setup
Setup
®
Audio
or DTS Setup
Decoder.
®
DivX(R)seçin,
Registration
DivX(R)
Registration
stediğiniz
maddeyi
nmakta
olduğunuz
sesAUDIO ®®SETUP
Setup
®
Display Setup
Setup
Display
SETUP
Š
AUDIO
AUDIO SETUP
a ses
ENTER
düğmesine
basn.
aygtlarn
ayarlamanza
®
Parental Setup
Setup ::
Parental
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Dolby Digital Out
:®
PCM
Digital Out
: PCM
audio. DivX(R)
MPEG-2
DigitalAUDIO
Out ola:®PCM
i2CH)
ayarlamalar
yapmanza
DivX(R)
Registration
Registration
SETUP
MPEG-2
Digital Out
:®
PCM
3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
- On : To select dynamic compression.
03(*ijital
Çýkýþ
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
03(*ijital
Çýkýþ
®
Language Setup
- 3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
Off : To select NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
the
standard range.
LanguageSetup
Setup
�®
Language
3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
®
Audio
Setup
Language
Setup
®
Audio
Setup
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
�®
Audio
Setup
®
Language
Setup
❹%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
PCM Down Sampling
®
Display
Setup
Audio
Setup
®
Display
Setup
NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
�®
Display
'76
®
Audio Setup
Setup
03(*ijital
Çýkýþ
NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
- On : Select this
when
the
Amplifier
connected
to
the
player
®
Parental
Setup :
Display
Setup
®
Parental
Setup: :
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
�®
Parental
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
®
DisplaySetup
Setup
3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
®
DivX(R)
Registration
Parental
Setup :
®
DivX(R)
Registration
�®
Registration
is not 96KHz compatible. In this case, the 96KHz
'76
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
Setup DivX(R)
®
Parental
Setup :
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
'76
®
DivX(R) Registration
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
®
Setup DivX(R) Registration
signals NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
will be down converted to 48KHZ.
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
o×N×þ×YHULU
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
TV Ekran
Oraný
❶ TV
- Off
: Select this when the Amplifier connected to the player
❶
Aspect
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
'76
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
1RW
03(*ijital
Çýkýþ
Televizyonunuzun
tipineof
baðlý
olarak ekran
ayarlarýný
Ekran Oraný
❶ TV
Depending
on a type
television
you have,
you
is o×N×þ×YHULU
96KHz compatible. In this case, all signals will be
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
o×N×þ×YHULU
3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
düzenlemek
(ekran
oraný).
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
Televizyonunuzun
tipine
olarak
ekran(aspect
ayarlarýnýratio).
may
want toisteyebilirsiniz.
adjust
thebaðlý
screen
setting
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
output without any changes.
1RW
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
düzenlemek
isteyebilirsiniz.
(ekran oraný).
1RW
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
4:3 Letter
olduðu
halde
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
-- 4:3
LetterBox
Box: TV'nizin
: Selectekran
whenoraný
you4:3
want
to see
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
o×N×þ×YHULU
16:9
ekran
oranýnda
DVD
izlemek
istediðinizde
ayarý
4:3
Letter
Box
:
TV'nizin
ekran
oraný
4:3 olduðubu
halde
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
the total 16:9 ratio screen
DVD
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
seçin.
Ekranýn
üstünde
veyou
altýnd
siyah
bantlar
görüne16:9 ekran
oranýnda
DVD
izlemek
istediðinizde
bu
ayarý
1RW
'76
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
Note
:
supplies,
even
though
have
a
TV
with
a
4:3
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
cektir.
seçin.screen.
EkranýnBlack
üstünde
ve altýnd
siyah bantlar
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
ratio
bars
will appear
at thegörünetop
-Even
when PCM Down sampling is Off
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
cektir.
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
bottom of: Geleneksel
the screen.formattaki bir TV'de 16:9
- and
4:3
Pan&Scan
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
• Some
discs will only output down sampled
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Önlemler
. . .merkez
. . . . .: parçasýný
. . . . . . . göermek
. .formattaki
. . . . .istediðinizde
. . bir
. . TV'de
. . . . .16:9
. .2
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
ekranýn
bu
4:3
Pan&Scan
Geleneksel
Aksesuarlar
o×N×þ×YHULU
4:3
Pan&Scan
conventional
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
Başlamadan
Önce
.:parçasýný
.Select
.en
. . sað
. . this
.göermek
. . sol
.for
. .taraflarý
. istediðinizde
. . . . .kesilecek. . . . bu
. .3
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
ayarý
seçin.
(Filmin
ve
audio
through the digital outputs.
ekranýn
merkez
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
size
TVs
when
you
want
to
see
the
central
por03(*ijital
Çýkýþ
1RW
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Kurulum
tir.)
ayarýofseçin.
(Filmin
en sað(Extreme
ve sol taraflarý
kesilecekLVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
tion
the 16:9
screen.
left and
right
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
3&03&0NDQDOVHVHG|QüþtUU
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
• ToVLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
make
the Setup menu disappear, press the
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
tir.)
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Genel
Özellikler
. .picture
. . ekran
. . . .will
.TV'nizde
. .be
. . cut
. . tam
. off.)
. . 16:9
. . . .ekran
. . . . .4
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
of movie
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
- side
16:9
Geniþ
: Geniþ
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
MENU
button.
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
NDQDOG|QþWUU'LMLWDOVHVo×N×þ×
Disk--16:9
Tipi
ve
Karakteristikleri
. . the
. . . full
. .tam
. 16:9
. .16:9
. . . ekran
. . . . .5
oranýnda
izleme
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
16:9
Geniþ
:: Geniþ
ekran
TV'nizde
Wide
Youyapabilirsiniz.
can
view
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
-1RW
There
is no
analog audio
output when you play a
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
oranýnda
.on
.izleme
. your
. . . .yapabilirsiniz.
. . . . screen
. . . . . . TV.
. . . . . . . . .DISPLAY
. . . . .6
Tanımlama
picture
wide
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
DISPLAYSETUP
SETUP
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
bile;
'76
DTS
sound
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
1RW
disc. . . Ratio
.Ratio
. . . .DISPLAY
.16:9
. Wide
.Wide
. SETUP
.8
Uzaktan Kumanda Turu . . . . . . . . .Aspect
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
: :16:9
1RW
TV
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
DISPLAY
SETUP
Aspect
TVAspect
Aspect
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
DISPLAY
SETUP
√ 4:3
Box
4:3Letter
Letter
Box
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
Still Mode
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Still Mode
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
S
Ba
lantılar
4:3
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
bile;
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×þ×YHUPH]
Aspect
Ratio
:
16:9
Wide
TV
Aspect
Screen
Message
Aspect
Ratio
:
16:9
Wide
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
TV Aspect
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
bile;
√ 16:9
4:3
Box
4:3Letter
Letter
Box
TVScreen
AspectMessage 3
Wide
16:9
Wide
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
4:3 Letter Box
Still
Mode
TV
System
2Q'LMLWDOo×N×þ]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
Still
Mode
4:3
Pan&Scan
4:3
Pan&Scan
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Bir BaTlantı Seçmek . . . . . . . . . . . Still
.Video
. Mode
. Output
.Level
. . . . 4:3
.:Pan&Scan
. Wide
. RGB
.9
Black
Off
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
Screen
Message
:.SCART
1RW
16:9Wide
Screen Message 3 16:9
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
Uzaktan
o×N×þ×YHULU
Wide ®
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
TV
Screen
Message 3 16:9: PAL
TV System
System
HDMI
Uzaktan
Kumanda
Manufactured
under
license
from
Dolby
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
BlackOutput
Level
: Off RGB
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
Video
:: SCART
®
Picture
Quality
Level
Off
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
Video
Output
: SCART-RGB
Setup Black
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
bile;
Setup
Laboratories.
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
TV System
: PAL ®
0(18WXüXQDEDV×Q
HDMI
1RW
TV System
: PAL
“Dolby” and the
double-D
symbol
Kumanda
®
Picture
Quality
Bir
Diskin
Oynatılması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.5
Pilleri
(AAA
Tipi)
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
Video
Output
: SCART-RGB
Setup
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
: I-SCAN
Setup Video Output
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×þ×\RNtur.
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
are
trademarks
of Dolby Laboratories.
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
0(18WXüXQDEDV×Q
Sabit
Modu
+'0,
❷
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
0(18WXüXQDEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
. . . . . .titremesini
. . . .17
Ekran
Kullanımı
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . .hareketsiz
. . . . . . . modda
.16
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
Modu
'LQDPLN6×N×þW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Bu Fonksiyonunun
seçenekler
görüntünün
❷ Sabit
“DTS”
and
Out” are
of
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
“DTS Digital
trademarks
1RW
+'0,
❷ Still Mode
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
2Q'LQDPLNV×N×þW×UPDLüOHYLQLoDO×þW×U×U
. . . modda
. . . . . .titremesini
. . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.17
+'0,
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
Bu
seçenekler
görüntünün
hareketsiz
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
önler
ve
küçük
metinler
daha
net
görünür.
Digital
Theater
Systems,
Inc.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
These options will help prevent picture shake in
0(18WXüXQDEDV×Q
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
bile;
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
. Kullanımı
. .daha
. . . .net
.text
. görünür.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
. . clearer.
. . . . . . . . . . .17
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
önler
ve
küçük
metinler
Fonksiyon
Menüsünün
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
still
mode
and
display
small
Otomatik:
Auto
seçimi
yaptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO ®
3&0$þDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
+'0,
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
Yavaşlatma.
.19
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
18
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Otomatik:
Autoselecting
seçimi yaptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
(Field/Frame)
moduna
geçiþ
otomtik
olarak yapýlýr.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
DivX(R) Registration
®
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
--Auto
: When
Auto,
Field/Frame
mode
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
İleriwill
Fonksiyonlar
. . . . .yapýlýr.
. . . .17
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Oynatımı
Yavaşlatma.
. . . converted.
. . . . otomtik
. . . . . . olarak
.19
®
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
(Field/Frame)
moduna
geçiþ
be
automatically
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
®
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Kullanım
Video/Audio Video/Audio
- Alan: Otomatik modunda ekran titrediði zaman bunu
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
HDMI
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
DivX(R) Registration
®
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Kullanım
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
DivX(R) Registration
®
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
-Field
Alan:
modunda
ekran
titrediði
Select this
feature
when
the zaman
screenbunu
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
seçin.:Otomatik
0(18WXüXQDEDV×Q
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
Kablosu
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
Kılavuzu
shakes
seçin. in the Auto mode.
®
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
-Için
Çerçeve:
Otomatik
$\DUODQPDV×
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.19
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. . . . . . . iken
. . . .küçük
. . . . harfleri
. .. .. .. .. ..daha
.20 net
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
. . modunda
Ses
Dil
Seçimi
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
+'0,
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
DivX(R) Registration
®
--Frame
: için
Select
this
feature when
you want daha
to net
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
Çerçeve:
Otomatik
görmek
bunu
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
Setting
Up the Display
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. .seçin.
.modunda
. . . . . . .iken
. . .küçük
. . . . .harfleri
. . . . . .20
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
$\DUODQPDV×
see
small
letters
more clearly in the Auto mode.
1RW
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
görmek
için
bunu
seçin.
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
$\DUODQPDV×
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Ekran
Mesajlarý
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
❸
Options
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
Messages
3&0$þDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
bile; Kullanımı
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
❸❸Screen
Yerleştirilmesi
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Ekran
Mesajlarý
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
. . .Oynatım/Atlama
. . . açýp
.Ayarlanması
. . .kapatmak
. . . . . .Fonksiyonunun
. için
. . .kullanýlýr.
.View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Ekran
iletilerini
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Görüntü
Oranının
(EZ
®
Anlık
Tekrar
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Use
to
turn
on-screen messages
On or Off.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Display
options
enable
you
to
set
various
video
functions
of
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×þODUGDQ\DOQ×]FD
®
$\DUODQPDV×
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
DivX(R)
Registration
®
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
1.
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
Ekran
iletilerini
açýp
kapatmak
için
kullanýlýr.
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Kullanımı
. . Sistemi
. .Siyah
. . . . Seviyesi
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
Level
TV Yayýn
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
❹ Black
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
DivX(R) Registration
®
the
player.
LQGLUJHQPLüVHVo×N×þ×YHUHFHNOHUGLU
®
Black
Level
kapaTını
kaldırın.
❹
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
parlaklýðýný
GLVN
NXOODQ×O×UNHQ
®
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
ayarlar
(açar. veya
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
. . . . kapatýr).
. . . . . . . . . .21
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
-176&
NTSC
:176&
NTSC
disk
kullanýlýrken.
Black
Level
Siyah
Seviyesi
TV
Yayýn
Sistemi
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
❹ Ekranýn
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DivX(R) Registration
®
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Adjusts
the
brightness
of
the screen.(On or Off) It
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
DivX(R) Registration
Progresif
modda
iken
İki adet
AAA
tipi pili
yuvaya
Kutupların ®
1.2.With
the unit
in Stop
mode,
pressyerleştirin.
the MENU
button.
parlaklýðýný
176&
GLVN
NXOODQ×O×UNHQ
Ekranýn
ayarlar
kapatýr).
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Için
Klip
Altyazı
Için
Seçimi.
.çalýþmaz.
.Progressive
. .PAL-Video
.(açar
. .Audio
. .veya
. . giriþi
.mode.
. . .varsa,
. . . . "PAL"i
. . .20
-176&
NTSC
:Dil
NTSC
disk
kullanýlýrken.
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
does
not
function
in
•
TV
sisteminizde
sadece
vethe
-) �/�
doğrubuttons
şekildetoyerleştirildiğinden
eminthe
olun.
select Setup, then press
�
2. (NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
Press
Progresif modda iken çalýþmaz.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(+0(18WXüXQDEDV×Q
®
❺ TV
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Menüsü
. . .Dil
. . Seçimi.
. . “PAL”i
. . sadece
. . .seçtiðiniz
.22
.zaman,
. . . giriþi
.Için
. Interlace
. .varsa,
. . . . çýkýþ
."PAL"i
. .21
Altyazı
Için
. . .PAL-Video
. . .Audio
.20
Yayýn
Sistemi
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Klip
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
seçmelisiniz.
• TV
sisteminizde
$\DUODQPDV×
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
or
ENTER
button.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
27
3.
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
yerleştirin.
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
DivX(R)
Registration
®
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
❺
- formatý
NTSC
:PAL
NTSC
disk
kullanýlýrken.
$\DUODQPDV×
TV
Yayýn
Sistemi
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
60
Hz
çýkýþýdýr.
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
seçmelisiniz.
“PAL”i
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
+'0,
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
3. Press
the �/� buttons to select Display Setup, then press
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-• TV
NTSC
:
NTSC
disk
kullanýlýrken.
$\DUODQPDV×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
formatý
PAL
60
Hz
çýkýþýdýr.
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.21
sisteminizde
sadece
varsa,
"PAL"i
(ùHU79
QL]V×N×þW×U×OP×þoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
� or ENTER button.
the
. . . . sadece
. . . . . .PAL-Video
.
.22
Klasör
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
$\DUODQPDV×
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
• TVSeçimi
sisteminizde
NTSC
giriþigiriþi
varsa,
“NTSC”yi
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
seçmelisiniz.
Interlace
TV
sisteminizde
sadece
"PAL"i
4.
Press
the �/� buttons to select the desired item, then 27
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
MPEG4
Oynatım
. . .sadece
.Çalma
. seçtiðiniz
. . .PAL-Video
. . . .zaman,
.23
.Audio
. “PAL”i
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
seçmelisiniz.
.giriþi
. . .giriþi
.varsa,
. . varsa,
. . “NTSC”yi
. . .çýkýþ
. .22
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
•• TV
sisteminizde
NTSC
MP3/WMA/CD
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
formatý
PALAudio
60“PAL”i
HzÇalma
çýkýþýdýr.
seçmelisiniz.
seçtiðiniz zaman, Interlace çýkýþ
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
press
the � or ENTER button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
seçmelisiniz.
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
®
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
$\DUODQPDV×
•
NTSC
TV'ye
ayarlarsanýz
HDMIçýkýþýnýn
kare
hýzý
60
Hz
olur.
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
formatý
PAL 60 Hz
çýkýþýdýr.
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
DivX(R) Registration 27
®®
• TV
sisteminizde
sadece
NTSC
giriþi
varsa,
“NTSC”yi
27
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
•
NTSC
TV'ye
ayarlarsanýz
HDMIçýkýþýnýn
kare
hýzý
60
Hz
olur.
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.23
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
- PAL : PAL disk kullanýlýrken.
DivX(R) Registration
®
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
seçmelisiniz.
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
•Menüsünün
TV
sisteminizde
sadece NTSC
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
�
Language Setup
Ayar
Kullanımı
. . . . . giriþi
. . . .varsa,
. . . . .“NTSC”yi
. . . .25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.24
X\XPOXGHùLOVH3&0$þDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
PAL
:
PAL
disk
kullanýlýrken.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
•- TV
sisteminizde
sadece NTSC-Video giriþi varsa,
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
seçmelisiniz.
Audio Setup
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
PAL
: PAL disk kullanýlýrken.
27��
. . . . varsa,
. . . . .26
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
. . . . . . . . . giriþi
.25
Ayar
Kullanımı
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
“NTSC”yi
Display Setup
•-Menüsünün
TV
sadece NTSC-Video
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
PALsisteminizde
: PALseçmelisiniz.
disk kullanýlýrken.
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
•
TV
sisteminizde
sadece NTSC-Video
giriþi
varsa,
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
�
Parental Setup :
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
$\DUODQPDV×
“NTSC”yi
seçmelisiniz.
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
••TV
sisteminizde
sadece
giriþi varsa,
"PAL"i
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
“NTSC”yi
seçmelisiniz.
TV
sisteminizde
sadecePAL
NTSC-Video
giriþi
varsa,
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DUODQPDV×
�
DivX(R) Registration
Uzaktan
kumanda düzgün
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Ses
Ayarlanması
.. .. .. varsa,
.. .. .. .. .."PAL"i
.. .. .. .. .. .27
.17
seçmelisiniz.
•Seçeneklerinin
TV
sisteminizde
sadece PAL giriþi
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
“NTSC”yi
seçmelisiniz.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
çalışmıyorsa
• TV sisteminizde
sadece
PAL giriþi. varsa,
"PAL"i
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
UHWLOPLþ.LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Disk• ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
seçmelisiniz.
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
27
TV'ye
ayarlarsanýz
HDMIçýkýþýnýn
kare hýzý
50 Hz olur.
seçmelisiniz.
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
•PAL
TV
sisteminizde
sadece
PAL giriþi. varsa,
"PAL"i
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.27
Başvuru
27
❶D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
TV
Aspect
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
. ..kare
.. .. ..hýzý
.. .. .. 50
.. .. Hz
.. .29
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
• PAL
TV'ye
ayarlarsanýz
HDMIçýkýþýnýn
olur.
seçmelisiniz.
- Pillerin
+ - kutbunu
kontrol
ediniz (Kuru
Pil) you
28
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Depending
on a type
of television
you have,
®
27
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .31
.29
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . .
.20
Başvuru
27
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
-hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Pillerin
akıp
akmadışını
kontrol
ediniz.
DivX(R)
Registration
®
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
may
want
to
adjust
the
screen
setting
(aspect
ratio).
28
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Arıza
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.32
AltyazıGiderme
Için
Dil Seçimi.
.20
Yazılım
Yükseltme
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
›‚WXþlDU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
- Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
- 4:3 Letter
Box : Select
when you
want to see
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
27
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
the total 16:9 ratio
screen
DVD
›‚WXþ.DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Yakınlarda
bir flüoresan
ışıTı
olup
supplies,herhangi
even though
you have
a TV
with a 4:3
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
$\DUODQPDV×
olmadıTını
kontrol
ediniz.
ratio screen.
Black
bars will appear at the top
›‚WXþlDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
and bottom of the screen.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHþ.WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Türkçe
nin
Kullanm
nin
Kullanm
n MENU
tuşuna basn.
Enter
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
Menu
English
inin Kullanm
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
2. Press the �/� buttons to select Setup, then press the �
or ENTER button.
3. Press the �/� buttons to select Display Setup, then press
the � or ENTER button.
4. Press the �/� buttons to select the desired item, then
press the � or ENTER button.
English
the player.
Dolby Digital or DTS Decoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
3
27
istediðinizde
bunu seçin.
- SCART
RGB Çýkýþý
: Skart Ç
bunu seçin.
- SCART
RGB Çýkýþý : Skart Ç
seçin.
•bunu
"Disk
Yok" modunda VIDE
• Video
"Disk çýkýþý
Yok" modunda
VIDE
modu aþaðýda
Video çýkýþý modu aþaðýda
(COMPOSITE/S-Video
➝ I(COMPOSITE/S-Video
➝ I➝
SCART RGB)
➝
SCART
RGB)
• Ekran Ayarlarý alt menüsün
• seçimi
Ekran Ayarlarý
alt menüsün
yapmadýðýnýz
takdird
seçimi
yapmadýðýnýz takdird
geri
döner.
geri döner.
❻ HDMI
Ünite, görüntüleme cihazlarýna
❻ HDMI
baðlandýðýnda
bu ayar
kullanýl
Ünite, görüntüleme
cihazlarýna
bu ayar kullanýl
-baðlandýðýnda
Çözünürlük Ayarý
- Çözünürlük
- Otomatik : Ayarý
Çözünürlük deð
Otomatik
: Çözünürlük
deð
-- Manuel
: Çözünürlük
ayarý
- Manuelprogresif
: Çözünürlüktaram
ayarý
• TV'nizin
- Çözünürlük
• desteklemediðini
TV'nizin
progresiföðren
taram
- Çözünürlük
•
480p/576p
:
720
x
480,
720
kullanma
kýlavuzuna
ba
desteklemediðini
öðren
480p/576p
: x720
72
tarama
kullanma
kýlavuzuna
•• 720p
:destekleniyorsa
1280
720x 480, ba
sistemindeki
progresif t
tarama
• 1080i
720p :destekleniyorsa
1280
xx 720
•
:
1920
1080
konusunda,
gö
sistemindekikýlavuza
progresif
• 1080i
: 1920yanlýþ
x 1080 ayarl
konusunda,
kýlavuza
gö
• Video
çýkýþý
- Format
görüntü olmay
• ekranda
Video
ayar
- Format
HDMI çýkýþý
çýkýþýnýnyanlýþ
dijital veri
RG
ekranda görüntü olmay
kullanýn.
HDMI çýkýþýnýn dijital veri RG
•kullanýn.
RGB-Normal : HDMI Sýnýrlý
• RGB-Normal : çýkýþý
HDMI Sýnýrl
çýkýþýTam al
• RGB-Geniþ : HDMI
RGB-Geniþ : HDMI
Tam
a
•• YCbCr-(4:4:4)
: HDMI
Sýnýr
• YCbCr-(4:4:4) : çýkýþý
HDMI Sýný
çýkýþý Sýnýr
• YCbCr-(4:2:2) : HDMI
• YCbCr-(4:2:2) : çýkýþý
HDMI Sýný
çýkýþý ve
Sýnýrlý Alan - Siyah/Beyaz
Sýnýrlýiçinde
Alan -gösterilir.
Siyah/Beyaz ve
alaný
alaný içinde
gösterilir.
örn.)Bit
derinliði
8 bits olduðu
örn.)Bit
bits olduðs
- Y : derinliði
16~235 8- parlaklýk
Y : 16~235
- parlaklýk
-- CbCr
: 16~240
- renk ss
- CbCr : 16~240 - renk s
❺ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
❺ TV
• IfSystem
your TV system only has PAL-Video input, you
: In case
of using
NTSC
disc “PAL”,
must choose
“PAL”.
When
you choose
(Sayfa NTSC
4)
Setting Up the Parental
Control
Setting Up the Parental
Cihaz
Stop
(Durdur)
modundayken
® düþmesine
1. 1.
Cihaz
Stop
(Durdur)
modundayken
® düþmesine
The
Parental
Control
function
works
in
conjunction
Control
(Sayfa 4)
• IfInterlace
your TV
system
only
PAL-Video
input, you
format
is
PAL
60modundayken
Hz output.
1. output
Cihaz
Stophas
(Durdur)
® düþmesine
with DVDs that basarak
have
been
assigned
a(depolama
rating,ortam
which
basarak
DEV
(CHZ)
ortam
aygt)
DEV
(CHZ)
(depolama
aygt)
Dönüútürme
(Ripping)
must choose
“PAL”. When you choose “PAL”,
CDCD
Dönüútürme
(Ripping)
helps
you control
the
types
ofseçin,
DVDs
that
your
family
The Parental
Control
function
works
in conjunction
• If your TV system
only
has
NTSC,
input you
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam aygt)
menüsünü
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
Interlace
output
format
is USB
PAL aygtna
60 Hz output.
watches.
There
are
up
to
8
rating
levels
on
a
disc.
with
DVDs
that
have
been
assigned
a
rating,
which
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
MP3
must
choose
“NTSC
”.
Bu Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
DISPLAY SETUP
SETUP
menüsünü seçin, ardndanDISPLAY
ENTER
(GćRćĨ) helps you control
düþmesine
basn.
düþmesine
the Rating
typesbasn.
of DVDs
that your family
•- IfPAL
your
TVcase
system
only PAL
has
NTSC,
input
you
®
Language Setup
TV Aspect
: Wide
iskten USB aygtna
Setting Up the
Level
® formatnda
Language MP3
Setup
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD: In
of
using
disc
TVStill
Aspect
: Wide
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
CD’si
(CDMode
: Auto
watches. There
areSELECT
up to(SEÇ)
8(SEÇ)
rating
levels
on aiçin
disc.
öþesini
seçmek
için
®
Audio Setup
must
choosedüþmesine
“NTSC
”. basn.Ses
2. 2. SELECT
öþesini
seçmek
†/-†/Still
ModeMessages : Auto
®
Audio Setup
Screen
: On
DISPLAY
SETUP
a÷lar. (SadeceDisplay
Ses CD’si
(CD- ® DA)) • If your TV system only has NTSC-Video
input,
Setup
DISPLAY
SETUP
Screen
Messages
: On
TV System
NTSC
®
Display Setup
DA))
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için
†/Setting
Up
the
Rating
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
1.
With the unit
in Stop
mode,
press
theLevel
MENU
button.
- PAL
In case
of using
PAL disc
®
Language Setup
TVLevel
Aspect
: Wide
Video
Output
√: Off
PAL
Black
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
DISPLAY“NTSC”.
SETUP
DISPLAY
SETUP
Language
Setup
®®
Parental
Setup
:
you :must
choose
DISPLAYSETUP
SETUP
TVStill
Aspect
: Wide
®
Parental Setup :
DISPLAY SETUP
DISPLAY
Mode
: Auto
DISPLAY
SETUP
TVHDMI
System
NTSC ®
®
Audio Setup
to selectbasarak
Setup, then
press the �
2. Press the �/� buttons
®
®
Still
Mode
: Auto
Language
Setup
Audio
Setup
TV
Aspect
: Wide
TV
Aspect
:: Wide
®®
DivX(R)
Registration
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
düþmesine
kopyalanacak
tüm
dosyalar
Screen
Messages
: On ® (GćRćĨ)
®
Language
Setup
Picture
Quality
TV
Aspect
Wide
•
If
your
TV
system
only
has
NTSC-Video
3 input,
PAL
®
®
Language
Setup
®
DivX(R)
Registration
Video
Output
düþmesine
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
®
Language
Setup
Setup
Setup
Setup
TV
Aspect
:
Wide
TV
Aspect
:
Wide
Aspect
: Wide
• If yourStillTV
only hasTVStill
PAL
you
must
Modesystem
: Auto
Mode
:: Auto
®
Display Setup
Screen
Messages
: On
TVinput,
System
ENTER
button.
NTSC
Still
Mode
Auto
1. or
With
the unit
in Stop mode (in condition no DVD or CD on
®
®
®
Audio
Setup
Display Setup
®
Audio
Setup
Still
ModeMessages
: Auto
Still
Mode
:: Auto
®
®
Audio
you
must
choose
Screen
Screen
Messages
:: On
Still
Mode
Auto
®
Audio Setup
Setup
Video
Output
PALtüm dosyalar
Black
Level
düþmesine
basarak
kopyalanacak
iĩaretleyin.
Screen
Messages
On √: Off
® (Sayfa 8)
Parental Setup :
choose
“PAL
”. : On“NTSC”.
ng)
TV System
(Sayfa 8)
: PAL
iĩaretleyin.
the set), press the
MENU button.
DISPLAY
SETUP®
Screen
Messages
: On
Screen
Messages
:: On
TV System
TV
NTSC
NTSC
Screen
Messages
On
TV System
System
TVHDMI
SystemDISPLAY
NTSC
TV
System
: PAL
NTSC
SETUP
Video
Output
Video
Output
√: Off
PAL
√
PAL
Black
Level
Black
Level
®
Picture
Quality
• If your
TV
system
onlybu
has
PAL
input,
you
must
Video
Output
√:: Off
PAL
3 PAL
Black
Level
Off
Video
Çýkýþý
�
iĩaretleyin.
Language
Setup the �
TV
Aspect
: Wide
Video
Output
❺ oynatc
�/�
buttons
to select Setup,
then press
2.
Press
the
Setup
Setup
DVD
kullanaca÷nz
zaman
dü÷meye
basn.
®
®
HDMI
HDMI
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
TVStill
Aspect
: Wide
DISPLAY
TV System
System
TV
System
TV
TV
System
Kopyalanacak
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
® SETUP
NTSC
Mode :: PAL
: Auto
TVHDMI
System
TV
System
PAL
NTSC
System
Kopyalanacak
tümtüm
dosyalarn
seçimini
❺ TV
n
� kaldrmak
Audio
Setup
choose
“PAL
”.: PAL3 NTSC
e baðlý olarak ekran ayarlarýný
®
®
Picture
Quality
Picture
Quality
Video
Çýkýþýný
seçin.
PAL
3
PAL
or
ENTER
button.
Setting
Up
the
Parental
®
on
Picture
Quality
Still
Mode
: Auto
Video
Output
Video
Output
TV
System
3
PAL
Screen
Messages
:
On
Setup
Setup
Setup
Setup
❺
Video
Output
Setup
Setup
TV’yi
etmek
için
bu
basn.
man bu dü÷meye basn.
TV
System
Kontrolünün
Ebeveyn
❺ kumanda
TV Aspect
: Wide
Setting
Up
the
Parental
- NTSC
: için
In case
ofdü÷meye
using
NTSC
disc
TV’yi
kumanda
etmek
bu dü÷meye
basn.
� kez daha
Displaydüþmesine
Setup
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
Screen
Messages
: On
Setting
Up
the
Parental
için
ENTER
(GćRćĨ)
bir
TV System
NTSC
siniz. (ekran oraný).
DISPLAY
SETUP
Ayar menüsünü ekrandan kaldr
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
NTSC
:
In
case
of
using
NTSC
disc
Still Mode
: Auto
DISPLAY
SETUP
Çýkýþý
-- S-Video
Video
ve seçmek
S-Video
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
NTSC
:: In
case
of
using
NTSC
disc
❺ Video
Video
Output DISPLAY
√: Off
PAL
SETUP
Black
Level
�
Parental
Setup
:
Control
�
Language
Setup
ü÷meye basn.
Kullanlabilir
bir
TV
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
TV Aspect
Wide
Screen
Messages
: :On
Kullanlabilir
biryour
TV
kayna÷
seçmek
içinhas
bu (GćRćĨ)
dü÷meye
basn
(TV
®
Ayarlanmas
•Video
If
TVkayna÷
system
PAL-Video
input,
you
Control
için only
ENTER
düþmesine
bir
kez dahaControl
basn. Örneğin, Seviye 6'ya kad
TVHDMI
System
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
TV
System
: PAL
NTSC
TV
Aspect
: Wide
ne
baðlý
olarak
ekran
ayarlarýný
nizin
ekran
oraný
4:3
olduðu
halde
Çýkýþýný
seçin.
bunu
seçin.
Still
Mode
:
Auto
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
Video
Çýkýþý
Video
Çýkýþý
TV
Aspect
:
Wide
�
DivX(R)
Registration
�
Audio Setup
Black Quality
Level
: Off ® you
❺
❺
• If your
your TV
TV system
system only
only has
has
PAL-Video
Picture
3input,
PAL
PAL-Video
input,
you
Video
Output
Setup
Setup
Still
ModeMessages
: Auto
için
bu dü÷meye
basn (TV
modu) • If
Screen
: On
must
choose
“PAL”.
When
you
“PAL”,
Still
Mode
: Auto
TVchoose
System
8 olan diskler çalþmayacaktr.
NTSC
rsiniz.
(ekran
oraný).
açmek
izlemek
istediðinizde
ayarý
modu)
The Parental Control
function
works
in Setup
conjunction
�
Display
aðlý
ý DVD
olarak
ekran
ayarlarýný
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
Menüsü).
- Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
Video
Çýkýþýnýbuseçin.
Video
Çýkýþýný
seçin.
must
choose
“PAL”.
When
you
choose
“PAL”,
Screen
Messages “PAL”,
:3KALDIR)
On
TVchoose
System
NTSC
- Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
S-Video
Video
veformat
S-Video
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
must
choose
“PAL”.
When
you
PAL
The
Parental
Control
function
works
in conjunction
conjunction
- -I-SCAN
: :Komponent
Interlace
(525i)
Çýkýþýný
Screen
Messages
:kullanmak
On
Ebeveyn
Kontrol
fonksiyonu
snflandrlmþ
Video
Output
The
Parental
Control
function
works
in
Interlace
output
is
PAL
60
Hz
output.
Video
Output
√
PAL
Black
Level
:
Off
�
nde
veekran
altýnd
siyah4:3
bantlar
görüneParental
Setup : which
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
buLevel
dü÷meyi
kullann
with
DVDs
that
have
been
assigned
a
rating,
. (ekran
oraný).oraný
Black
: Off
Interlace
output
format
is
PAL
60
Hz
output.
TV
kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
V'nizin
olduðu
halde
- S-Video
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya iĩaretlemek
bunu
seçin.
Interlace
output
format
is PAL
60
Hz output.
with
DVDs that
that have
have
been
assigned
a rating,
rating,
which
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardndan
seçili
istediðinizde
bunu
seçin.
HDMI
- S-Video : Video ve S-Video
S-Video
Çýkýþýný
: Video
kullanmak
ve
istediðinizde
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
1
DVD'lerle
bütünleþik
bir
çalþma
yürütür.
Bu
sayede
TV
System
TV
System
: PAL NTSC ®
with
DVDs
assigned
a
which
istiyorsanz,
¥Parental
düþmesine
basn,
ardndan
seçili
Video
Çýkýþý
�
DivX(R)
Registration
TV System
❺-modu).
NTSC
3.helps
Press
the �/�
buttons
to
select
Setup,
then
you
control
the been
types
of
DVDs
that
your
family
®
Picture
Quality
• If your
TV system only has
NTSC,
input33 you
PAL
(TV
rek
seçmek
için4:3
buistediðinizde
dü÷meyi
kullann
Output
da
DVD
izlemek
bu (TV
ayarý
Setup Video
Setup
PAL
helps
you izleyebileceği
control the
the
types
of DVDs
DVDs
thatedebilirsiniz.
your family
family
u
n
halde
ekran
oraný
olduðu
halde
modu).
Video Outputinput
seçin.
bunu
If seçin.
your
TV
system
only
has
NTSC,
you
2Değiştirmek
helps
you
control
types
of
that
your
baðlý
olarak
ekranbunu
ayarlarýný
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardndanwatches.
seçili
Video
Çýkýþýný
seçin.
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
ailenizin
DVD'leri
kontrol
If
your
TV
system
only
has
NTSC,
input
you
I-SCAN
Interlace
(525i)
Çýkýþýný
kullanmak
-••-P-SCAN
: Komponent
Progresif
(525p)
Çýkýþýný
kullanmak
or ENTER
button.
press
the �
Parolay
There
are
up
to
8
rating
levels
on
a
disc.
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
must
choose
“NTSC
”.
ünde
ve altýnd
siyahbirbantlar
görüneeneksel
formattaki
TV'de
16:9
watches. There
There are
are up
up to
to 88 rating
rating levels
levels on
on aa disc.
disc.
VD
bu izlemek
ayarý
istediðinizde
bu ayarý
Video
Output
must
choose
“NTSC
”. (525i) Çýkýþýný kullanmak
➏
watches.
niz.
(ekran
oraný).
must
choose
“NTSC
”.
istediðinizde
bunu
seçin.
istediðinizde
bunu
seçin.
Bir
diskte
8
snflandrma
seviyesi
vardr.
I-SCAN
:
Komponent
Interlace
I-SCAN
(525i)
:
Komponent
Çýkýþýný
kullanmak
Interlace
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
3. the
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için †/ʌ
- Select
S-Video
: Video
veof
S-Video
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
çasýný
göermek
istediðinizde
bu
Up
Rating
Level
Output.
görüneve altýnd
siyah bantlar
görüne(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
- PALÇýkýþý
:Video
In
case
using
PAL
disc
�/�
3.Setting
Press the 3.
buttons
select Parental
Setup,
theniçin�†/ʌ
❺ Video
Setting
UpSTART
the to
Rating
Level
--23)
PAL
In
case
of using
using
PAL
disc
Language Setup
istediðinizde
bunu (Sayfa
seçin.
1. Ünite Stop modunda iken MENU
Up
the
Rating
Level
izin
ekran
oraný
4:3
olduðu halde
istediðinizde
seçin.
-bunu
PAL
:: In
of
PAL
disc
seçin.
P-SCAN
:case
Komponent
Progresif
(525p)
Çýkýþýný
kullanmak
enbaðlý
sað
veformattaki
solekran
taraflarý
-Video
SCART
RGB
Çýkýþý
: Skart
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
3.:bunu
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için †/ʌ Setting
(Sayfa➏ 23)
Video
Output
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
ne
olarak
ayarlarýný
�
or
ENTER
button.
press
the
Çýkýþýný
seçin.
eleneksel
bir kesilecekTV'de 16:9
I-SCAN
Select
when
you
want
to
use
Sýnýflandýrma
Seviyesinin
Ayarlanmasý
düþmelerine basn, ardndan
�
Audio SetupENTER (GćRćĨ)
• Ifistediðinizde
your TV system
only has NTSC-Video input,
DVD izlemek istediðinizde
bu
ayarý
2. π/† tuþlarna basarak Setup' s
bunuProgresif
seçin.
bunu
seçin.
•
If
your
TV
system
only
has
NTSC-Video
input,
P-SCAN
:
Komponent
Progresif
P-SCAN
(525p)
:
Komponent
Çýkýþýný
kullanmak
(525p)
Çýkýþýný
kullanmak
Select
Video
Output.
1.
With
the
unit
in
Stop
mode
(in
condition
no
DVD
or
CD
on
siniz.
(ekran
oraný).
Component
Interlace
(525i)
Out.
•
If
your
TV
system
only
has
NTSC-Video
input,
I-SCAN
:
Komponent
Interlace
(525i)
Çýkýþýný
kullanmak
rçasýný
göermekbiristediðinizde
buUzaktan
Uzaktan
üzerindeki
dü÷mesine
basld÷nda,
USB
�
Display
Setup or CD on
ksel
16:9
TV'de 16:9
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)1.
düþmesine
basn.
you üzerindeki
must
choose
“NTSC”.
Ünite
iken (in
MENU
tuşuna
1.1.With
With
theStop
unitmodunda
indüþmesine
Stop
mode
(in
condition
nobasn.
DVD
kumanda
USB
dü÷mesine
her her
basld÷nda,
USB
-kumanda
S-Video
: bunu
Video
veUSB
S-Video
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
de
veformattaki
altýnd siyah
bantlar
görünebasn.
the
unit
in
Stop
mode
condition
no
DVD
or CD on
tuşuna ya da ENTER düðmesine
you
must
choose
“NTSC”.
istediðinizde
bunu
seçin.
istediðinizde
seçin.
the
set),
press
the
MENU
button.
you
must
choose
“NTSC”.
�
Parental
Setup
:
�
Language
Setup
bunu
nSB
en
sað
ve sol
taraflarý
kesilecek--istediðinizde
: seçin.
Select
when
youkullanmak
want
CVBS
ekran
TV'nizde
16:9
ekran
-SCART-CVBS
SCART
RGB
Çýkýþý
: Skart
Çýkýþýný
istediðinizde 2.the
•bunu
"Disk
Yok"
modunda
VIDEO
SEL.
tuþuna
bastýðýnýzda
e
ýný
bu
göermek
istediðinizde
bu halde
P-SCAN
Select
when
you
want
to
useyou
π/†
basarak
ardndan
® tuşuna
set),tuþlarna
press the
the
MENUSetup'
button. seçin,
'nizin
ekran
oraný
4:3
olduðu
dü÷mesine
hertam
basld÷nda,
USB
aygt
seçimi
için
bir
görünür.
düþmesine
Dosya
baĩlar.
the
set),
MENU
button.
• output
If
your
TV:çerçeve
system
only basn.
has
PAL
input,
must
aygt
seçimi
için
birseçin.
çerçeve
görünür.
�/�Dosya
buttons
tokopyalama
select Setup,
then
press the �
2. Press
thepress
kopyalama
baĩlar.
�
DivX(R)
Registration
�
Audio
Setup
form
Scart
connector.
pabilirsiniz.
bunu
seçin.
•
If
your
TV
system
only
has
PAL
input,
you
must
Component
Progressive
(525p)
Out.
eceksað
ve
sol
taraflarý
kesilecekSCART
RGB
Çýkýþý
:
Skart
SCART
Çýkýþýný
RGB
kullanmak
Çýkýþý
:
Skart
istediðinizde
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
Video
çýkýþý
modu
aþaðýdak
sýralamaya
göre
deðiþir.
�/� buttons
ya da
ENTER
düðmesine
basýn.Setup,
buttons to
to select
select
Setup, then
then press
press the
the �
�
2. Press
Press
the
a DVD izlemek istediðinizde bu ayarý
• If
your: TV
system
only has(525p)
PAL input,
you
must
- P-SCAN
Komponent
Çýkýþýný
kullanmak
�/�
2.
the
choose
”. Progresif
rünür.
Display Setupiĩlemini iptal
or ENTER
button.
Dosya
kopyalama
baĩlar.
- I-SCAN
: “PAL
Komponent
Interlace (525i)
Çýkýþýný kullanmak
- Devam
eden
kopyalama
etmek
neksel formattaki bunu
bir TV'de
16:9
choose
“PAL
- Devam
eden
kopyalama
iĩlemini iptal� etmek
içiniçin
seçin.
bunu
seçin.
or ENTER
ENTER button.
button.
nde
veTV'nizde
altýnd siyah
görüneI-SCAN
➝ P-SCAN
choose
“PAL
”.”.selection
ekran
tambantlar
16:9
ekran
- istediðinizde
SCART-RGB
Output
Select
when
youSetup
want
to
bunu
seçin. :➝
•If(COMPOSITE/S-Video
"Disk
Yok"
modunda
VIDEO
SEL.
tuþuna
bastýðýnýzda
DISPLAY
or
•istediðinizde
the Yes/No
in the
Display
DISPLAY
SETUP
�
Parental Setup :
bunu
seçin.
asýný göermek istediðinizde
buSETUP
Dosya
Adlar.
- Devam eden kopyalama DISPLAY
iĩleminiSETUP
iptal etmek için
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
Dosya
Adlar.
®
Language
Setup
�
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
apabilirsiniz.
➝
SCART
RGB)
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
4. Press the �/� buttons
to select
Rating
Level,
thenbasn.
press��
use
Scart
Out.
DivX(R)
Registration
an
n sað
TV'nizde
ekran
Aspect
:Yok"
Video
çýkýþý
aþaðýdak
sýralamaya
göre
deðiþir.
• Ratio
"Disk
modunda
VIDEO
•- SCART
"Disk
SEL.
Yok"
tuþuna
modunda
bastýðýnýzda
VIDEO
SEL.
tuþuna
bastýðýnýzda
TV
Aspect
DISPLAY
SETUP
sub
Menu
ismodu
not
made
within
10 seconds,
the
Aspect
Ratio
:16:9
16:9Wide
Wide
TV16:9
Aspect
n
ve soltam
taraflarý
kesilecekLanguage Setup
RGB
Çýkýþý
: Skart
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
DISPLAY
SETUP
√ 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box
�
Language
Setup
®
Audio
Setup
Still Mode
�
Language
Setup
3
TV AspectÇýkýþýný
: Wide
- P-SCAN : Komponent
Progresif
(525p)
kullanmak
�
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
Still Mode
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
4:3
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
eneksel
bir TV'de
16:9
lirsiniz. formattaki
(COMPOSITE/S-Video
I-SCAN
➝
P-SCAN
TV
Aspect
: Wide
Video
çýkýþý
modu
aþaðýdak
Video
sýralamaya
çýkýþý
modu
göre
aþaðýdak
deðiþir.
sýralamaya
göre
deðiþir.
�
Audio Setup
Screen Message
screen
returns
to
the ➝previous
menu.
• If
Ekran
Ayarlarý
alt
menüsünde,
10Still
saniye
içinde
"Evet/Hayýr"the � or ENTER button.
DISPLAY
SETUP
bunu
seçin.
Mode
:: Auto
•
the
Yes/No
selection
in
the
Display
Setup
TV
Aspect
Wide
�
Audio
Setup
SETUP
16:9
TV
Aspect
Wide
®
16:9Wide
Wide
Display
Setup
Screen Message 3DISPLAY
�
Audio
Setup
�
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
istediðinizde bunu seçin.
TV System
Still Mode
: Auto
Screen
Messages
:
On
�
Display
Setup
Still
Mode
:
Auto
çasýný
göermekVideo
istediðinizde
Still Mode
: Auto
Black
Level
: Offbu
➝ SCART
RGB)
Not�/� buttons to select Rating
(COMPOSITE/S-Video
➝(COMPOSITE/S-Video
I-SCAN
➝yapmadýðýnýz
P-SCAN
➝takdirde,
I-SCAN
➝
P-SCAN
Output
:: SCART
RGB
�
Display
Setup
PARENTAL
SETUP
Parental
Setup
::
seçimi
ekran
bir
önceki
menüye
Aspect
Ratio
Wide
�
Display
Setup
AY SETUP
DISPLAY
SETUP
TV
�
Parental
Setup
3DUHQWDO6HWXS
Š
sub
Menu
is
not made
within
10
seconds,
the
Screen
Messages
: On
Not
Aspect
Ratio
:16:9
16:9
Wide
TVAspect
Aspect
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
®
DISPLAY
LAY
SETUP
DISPLAY
SETUP
4. Press
the
Level,
then
press
kran
TV'nizde tam
16:9
ekran
Black
Level
:: Off
• SCART
"Disk
Yok"
modunda
VIDEO
SEL.
tuþuna
bastýðýnýzda
DISPLAY
SETUP
√ SETUP
4:3
Letter
Box
Screen
Messages
On
Letter
Box CBICBI
®
TV
System
:4:3
PAL
Screen
Messages
On
(Control/Bulk/Interrupt)
�
Parental
Setup :
Still
Mode kesileceken sað ve sol HDMI
taraflarý
-➝
RGB
Çýkýþý desteklenmemektedir.
: Skart
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
Rating
Level
Black
Level DISPLAY
: OffSETUP
�
Parental
Setup
Still Mode
DivX(R)
Registration
�
Parental
Setup:::Kids Safe®
4:3
Pan&Scan
Pan&Scan
�
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
➝
RGB)
SCART
RGB)
TV
System
®
Picture
Quality
NTSC
Black
Level
:: Off
Setup
geri
döner.
Video
Output
:4:3
SCART-RGB
Black
Level
Off
Aspect
Ratio
::SCART
Wide
Not
Screen
Message
CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
olarak
TV
Aspect
Setup
screen
returns
to
the
previous
menu.
�
or
ENTER
button.
the
Setup
•
Ekran
Ayarlarý
alt
menüsünde,
10
saniye
içinde
"Evet/Hayýr"
abilirsiniz.
9Wide
Wide
Aspect
Ratio
::16:9
16:9
Wide
Aspect
Ratio
16:9
Wide
TV
Aspect
TV
Aspect
Setup
Aspect
Ratio
16:9
Wide
®
�
DivX(R)
Registration
TV
Aspect
Video
çýkýþý
modu
aþaðýdak
sýralamaya
göre
deðiþir.
16:9
Wide
CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
olarak
TV
System
3 16:9
Wide
pt)
desteklenmemektedir.
Box
√ 4:3
Letter
Box
Screen Message
NTSC
3Letter
Letter
Box
4:3Letter
Letter
Box
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
3 PAL
Box
4:3
Letter
Box
SETUP
�
Video
Output DISPLAY
DivX(R)
Registration
TV
System
TV System√ 4:3
NTSC
bunu
seçin.
Still
Mode
Change
Password
�
DivX(R)
Registration
TV
System
PTP
protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
NTSC
Still
Mode
Still
TV
Aspect
: Wide
3 PAL
3Pan&Scan
Pan&Scan
4:3
Pan&Scan
Still Mode
Mode
Video
Output
BlackOutput
Level4:3
: Off RGB
4:3
Pan&Scan
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
Video
: SCART
33otomatik
PAL
Screen
Message
DivX(R) Registration
®
seçimi
yapmadýðýnýz
takdirde,
ekran
bir
önceki
menüye
PAL
Video
Output
• Ekran
Ayarlarý
alt menüsünde,
• HDMI
Ekran
Ayarlarý
10
saniye
altiçinde
menüsünde,
"Evet/Hayýr"
10 ederken
saniye
içinde
"Evet/Hayýr"
❻
Screen
Message
CD
dönüĩtürme
devam
cihaz
olarak
çalma
modundadr.
Video
Output
(COMPOSITE/S-Video
➝
I-SCAN
➝
P-SCAN
9:9Wide
16:9
Wide
PARENTAL
SETUP
Wide
3
16:9
Wide
Screen
Message
Still
Mode
:
Auto
DISPLAY
SETUP
DISPLAY
SETUP
16:9
Wide
3
16:9
Wide
çalma
modundadr.
Screen
Message
TV Aspect
: Wide
®
TV System DISPLAY
HDMI
ya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek: PAL
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
TV
3. π/† tuşuna basarak Parental S
SETUP
TV System
System
ekran
TV'nizde
tam
16:9
ekran
program
gerektiren
Dijital
Kameralar
•kurulumu
"Disk
Yok"
modunda
VIDEO
SEL.
tuþuna
bastýðýnýzda
Off
Black
Level
:: Off
®
Picture
Quality
Screen
Messages gibi)
On HDMI ile
ART RGB
Video
:: SCART
RGB
Black
Level
Off
Rating Level
: Kids Safe
Ünite,
görüntüleme
cihazlarýna
(TV,
Projektör
döner.
Video
Output
: SCART-RGB
Still
Mode
:: Auto
seçimi
yapmadýðýnýz
takdirde,
seçimi
ekran
yapmadýðýnýz
bir
önceki
takdirde,
menüye
ekran
bir
önceki
menüye
Video
Output
SCART
RGB
SetupOutput
➝geri
SCART
RGB)
3.3.Press
buttons
toCD’si
select
Parental
Setup,
then
Setup
çalma
modundadr.
- �/�
Sadece
Ses
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
Aspect
Ratio
:: :16:9
TV
Aspect
: Wide
TV
®
®
PAL Dijital
TV
PAL
Aspect
Ratio
16:9Wide
Wide
HDMI
tuşuna ya da ENTER düğmesine
TVAspect
Aspect
DISPLAY
Black
Level
Off SETUP
-the
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
pabilirsiniz.
® Box
TV System
System
π/†
tuşuna
Parental
Setup'
seçin,
sonra
HDMI
desteklenmemektedir.
en
Kameralar
√: PAL
4:3
Screen
Messages
::On
4:3Letter
Letter
Box
�/�basarak
3. Press
Press
the
buttons
to select
select
Parental
Setup,
then®
Video
çýkýþý
modu
aþaðýdak
sýralamaya
göre
deðiþir.
desteklenmemektedir.
Still
Mode
Change
Password
�/�
3.
the
buttons
to
Parental
Setup,
then
baðlandýðýnda
bu
ayar
kullanýlýr.
®
®
Picture
Quality
ünün
hareketsiz
modda
titremesini
Still
Mode
:
Auto
geri döner.
döner.
SCART-RGBSetup Picture
Video
Output
:: SCART-RGB
Still
Mode
®
Quality
Video
Output
4:3
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
�da
or ENTER
ENTER düğmesine
button.
theya
TV System
➏❻geri
Output
SCART-RGB
HDMI
3 I-SCAN
Level
Setup Video
Setup
Screen Message
Setup
S-Video
-Output
Sadecealt
Ses
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürülebilir.
• Ekran
Ayarlarý
menüsünde,
10 Black
saniye
içinde
"Evet/Hayýr" press
tuşuna
basn.
Video
Output
TVdiskleri
Aspect
Wide
DISPLAY
SETUP
DISPLAY
SETUP
�
or
ENTER
button.
press
the
➏
Screen
Messages
: :On
16:9Wide
Wide
Screen Message 3 16:9
DISPLAY
SETUP
(COMPOSITE/S-Video
➝
I-SCAN
➝
P-SCAN
Video
Video
Output
press the � or ENTER button.
➏ -Select
P-SCAN
I-SCAN
TV System
TV System
DISPLAY
VideoAyarý
Output.
er daha net❻
görünür.
DISPLAYSETUP
SETUP
Çözünürlük
Ünite,
görüntüleme
cihazlarýna
(TV,
Projektör
gibi)
Still
Mode
Auto HDMI ile
Black
Level
: :Off
HDMI
❻NTFS
HDMI
P-SCAN
Black
Level
: Off RGB
Select
Video
Output.
NTFS
dosya
sistemiOutput.
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
Video
Output
: SCART
seçimi
yapmadýðýnýz
takdirde,
ekran
bir
önceki
menüye
VideoOutput
Output
Video
:3COMPOSIT/SVID
�
Setup
Select
Video
TV
Aspect kullanan
: Wide
TV
:: Wide
dosya
cihazlar
desteklenmemektedir.
SCART-RGB
TV Aspect
Aspect
Wide
➝ sistemi
SCART
RGB)
Screen
Messages
: On
TV
System
(Sayfa
®
TVAspect
System
PAL
HDMI
Ratio
: ::16:9
Wide
TV
Aspect
Aspect
Ratio
16:9
Wide
�
TV
Aspect
Language Setup
SCART-CVBS
:
Select
when
you
want
CVBS
baðlandýðýnda
bu
ayar
kullanýlýr.
(Sayfa
25)25)
ntünün
hareketsiz
modda
Ünite,
görüntüleme
Ünite,
görüntüleme
(TV,
Projektör
cihazlarýna
gibi)
HDMI
(TV,
ile
Projektör
gibi)
HDMI
ile
√titremesini
4:3
Box
Still
Mode: Çözünürlük
: Auto
Still
Mode
:: Auto
4:3Letter
Letter
Box cihazlarýna
SCART-CVBS
Otomatik
deðeri
otomatik
olarak
yapýlýr.
Still
Mode
Auto
mi
yaptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
®
Picture
Quality
Black
Level
5. Enter
your password.
Still Mode
�
LanguageSetup
Setup
Video
Output
döner.
Video
: SCART-RGB
SCART-CVBS
Select
when
you
want
CVBS
®�
Language
an cihazlarSetup
desteklenmemektedir.
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
S-Video
StillOutput
Mode
3 CVBS
SCART-RGB
Language
Setup
4:3
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
--geri
SCART-CVBS
::kullanýlýr.
Select
when
you
want
�
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
Language
Setup
�
Screen
Messages
: On
Screen
Messages
::dosya
On
Audio
Setup
output
form
Scart
connector.
Screen
Message
Screen
Messages
On
SETUP
I-SCAN
(Sayfa
25)
TVsaniye
System DISPLAY
•
Ekran
Ayarlarý
alt
menüsünde,
10
içinde
"Evet/Hayýr"
baðlandýðýnda
bu
ayar
kullanýlýr.
baðlandýðýnda
bu
ayar
nler
daha
net
görünür.
n
mesini
hareketsiz
modda
titremesini
16:9
Wide
3 16:9 Wide
Screen
Messageyapýlýr.
�
AudioSetup
Setup
- -output
Çözünürlük
Ayarý
output
form
Scart
connector.
®�
Audio
By
default,
password
is
set
to
0000.
una
geçiþ
otomtik
olarak
$XGLR6HWXS
Š
P-SCAN
Blackform
Level
Black
Level
TV System
Audio
Setup
Scart
connector.
Manuel
:
Çözünürlük
ayarý
manuel
olarak
elle
yapýlýr.
Black
Level
�
Audio
Setup
�
Display scart
Setup baþlants
S-Video
S-Video
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
yapmak
VideoOutput
OutputS-Video
:3COMPOSIT/SVID
❻ sistemi
HDMI
ya Ayrma Tablosu
dosya
Setup Video
desteklenmektedir.)
SCART-RGB�
Black16/32)
Level
: Off RGB
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
Video
Output
: SCART
sistemi
desteklenmektedir.)
TV
Aspect
:
Wide
seçimi
yapmadýðýnýz
takdirde,
ekran
önceki
menüye
I-SCAN
I-SCAN
TV System
TV
�
DisplaySetup
Setup to
®�
Consult
your
TV
User’s
Manual
tobirfind
I-SCANwant
ahayaptýðýnýzda,
net görünür.
'LVSOD\6HWXS
Š
TV System
System
- Please Change password to other Display
than
- SCART-RGB
Output
: deðeri
Select
when
you
to ile
Display
Setup
-TVÇözünürlük
Ayarý
- ••Çözünürlük
Ayarý
�
Display0000
Setup
�
®
System
: PAL
Parental
Setup :
HDMI
P-SCANtaramayý
P-SCAN
-Setup
Otomatik
: Çözünürlük
otomatik
olarak
yapýlýr.
imi
Alan/Çerçeve
P-SCAN
TV'nizin
progresif
destekleyip
Ünite,
görüntüleme
cihazlarýna
(TV,
Projektör
gibi)
HDMI
Still
Mode
: Auto
SCART-RGB
Output
:
Select
when
you
want
to
Video
Output
Video
Output
Video
Output
:3
COMPOSIT/SVID
�
Video
Output
:
COMPOSIT/SVID
�
Setup
unda
ekran titrediði
zaman
bunu
Çözünürlük
Video
Output
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
istediþinizde
seçin
Video Output
:3
�
5. Enter
your
password.
SCART-RGB
SCART-RGB
Setup
�
ParentalSetup
Setup: :
SCART-RGB
Output
:
Select
when
you
want
to
Parental
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
®
Picture
Quality
3COMPOSIT/SVID
SCART-RGB
3DUHQWDO6HWXS
®�
Š
geri
döner.
Video Output
: SCART-RGB
istediþinizde
seçin
Parental
Setup
:
Setup
parental
control
function
activated.
out
if
your
TV
supports
Progressive
Scan.
If
�
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
Parental
Setup
:
useotomatik
Scart
Out.
�
DivX(R) Registration
Screen
Messages
: On
Setup
desteklemediðini
öðrenmek
için
TV'nizin
una
geçiþ otomtik
yapýlýr.
- olarak
Otomatik
: Çözünürlük•-baðlandýðýnda
deðeri
Otomatik
:Output
Çözünürlük
olarak
deðeri
otomatik
olarak
yapýlýr.
ayar yapýlýr.
kullanýlýr.
ve
aptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
DISPLAY
SETUP
nün
hareketsiz
modda
titremesini
use
Scart
Out.
�
DivX(R)Registration
Registration
-480p/576p
Manuel
: bu
Çözünürlük
ayarý
manuel
olarak
elle yapýlýr.
®�
DivX(R)
- By default, password is set to Setup
0000.
If
Video
incorrectly,
the
screen
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Black Level
Scart
Out.
DivX(R)
•use
:Scan
720isx set
480,
720olarak
x 576
�
DivX(R) Registration
Registration
istediþinizde
seçin
S-Video
e ba÷land÷nda kendi dosya
sektör
boyutuna
ba÷l
çalúmayabilir.
kullanma
kýlavuzuna
bakýnýz.
Progresif
Progressive
is
supported,
follow
the TV
❻sistemlerinin
HDMI
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
TV TV
System
•
If
the
Yes/No
selection
in
the
Display
Setup
geçiþ
ýlýr.
olarak
yapýlýr.
Aspect elle I-SCAN
: Wide
rdunda
dahaotomtik
net
görünür.
Please
change
password
to
other
than
0000
to
Manuel
:
Çözünürlük
ayarý
Manuel
manuel
:
Çözünürlük
olarak
elle
ayarý
yapýlýr.
manuel
olarak
yapýlýr.
Çözünürlük
Ayarý
•
TV'nizin
progresif
taramayý
destekleyip
may
be
blocked.
P-SCAN
ekran
titrediði
zaman
bunu
- ••Çözünürlük
tarama
destekleniyorsa,
TV'nizin
menü
If
the
Yes/No
selection
in
the
Display
Setup
PARENTAL
SETUP
modunda
iken
küçük
harfleri
daha
net
Video
Output
Video
Output
:
COMPOSIT/SVID
�
Setup
User’s
Manual
regarding
Progressive
Scan
720p
:
1280
x
720
Ünite,
görüntüleme
cihazlarýna
(TV,
Projektör
gibi)
HDMI
ile
If
the
Yes/No
selection
in
the
Display
Setup
Still
Mode
:
Auto
G control function activated.
3 SCART-RGB
na ba÷l olarak çalúmayabilir.
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
G the
sub
Menu
isprogresif
not
made
within
10
seconds,
the
desteklemediðini
öðrenmek
için
TV'nizin
4. π/† tuşuna basarak Change P
parental
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
�/� buttons to select Rating
4. Press
Level, then: Kids
press
sistemindeki
tarama
ayarlarý
• TV'nizin
progresif•USB
TV'nizin
taramayý
progresif
destekleyip
taramayý
destekleyip
Screen
Messages
: yapýlýr.
On
Rating Level
Safe
bunu
ekran
titrediði
bunu
- zaman
Çözünürlük
- Çözünürlük
- Otomatik
: Çözünürlük
deðeri
otomatik
olarak
sub
Menu
not
made
within
10Progresif
seconds,
the
iaünün
yaptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
�/� buttons
4.4.Press
Press
the
buttons
to select
select Level'
Rating
Level,sonra
then press
press
baðlandýðýnda
bu
ayar
kullanýlýr.
eçin.
:is
xmade
480,
720
x 576
hareketsiz
modda
titremesini
settings
the
TV’s
menu
sub
Menu
is
not
within
10
seconds,
the
π/†
basarak
seçin,
®
�/�
4.
Rating
Level,
then
kullanma
kýlavuzuna
bakýnýz.
• •screen
1080i
:in
1920
x720
1080
Blackmenu.
Level
G480p/576p
konusunda,
kýlavuza
göre
hareket
ediniz.
USU) fonksiyonu,
ortam dosyalarn üreticisine
üreticisine
özgü
programla
birsystem.
ürünün
ba÷l
olmas
returns
toaktaran
the
previous
Not:
® tuşuna ya da ENTER düğmes
� the
ortuþlarna
ENTER
button.toRating
the
desteklemediðini
öðrenmek
desteklemediðini
için
TV'nizin
öðrenmek
için
TV'nizin
S-Video
Change Password
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Not:
screen
returns
to
the
menu.
� or
orya
ENTER
button.
the
amodunda
geçiþ
olarak
yapýlýr.daha
I-SCAN
TV olarak
System
tarama
menü
tuşuna
da ENTER
düğmesine basn.
• 480p/576p
: 720 net
x 480,
• bakýnýz.
720
480p/576p
x720p
576
:Çözünürlük
720
xx is
480,
720
xprevious
576TV'nizin
- Çözünürlük
Manuel
::destekleniyorsa,
ayarý
manuel
yapýlýr.
er
daha otomtik
netiken
görünür.
Video
Output
set
incorrectly,
theelle
screen
returns
to
the
previous
menu.
�
ENTER
button.
the
küçük
harfleri
Ayarý
•screen
1280
720
kullanma
kýlavuzuna
kullanma
kýlavuzuna
Progresif
bakýnýz.
Progresif
P-SCAN
•• If
Video
çýkýþý
yanlýþ
ayarlanmýþsa,
girin. Yeni parolanz tekrar girin.
--sistemindeki
Format
PARENTAL
VideoOutput
Output
aktaran bir ürünün ba÷l olmas
durumunda
desteklenmez.
:3COMPOSIT/SVID
�
Not:
Setup Video
Enter
Password SETUP
PARENTAL
SETUP
SCART-RGB
progresif
tarama
ayarlarý
DISPLAY
SETUP
durumunda
desteklenmez.
tarama
TV'nizin
menüolmayabilir.
TV'nizin
menü
may
be
blocked.
• TV'nizin
progresif
taramayý
destekleyip
PARENTAL
SETUP
seçin.
daha
netiçin
nda
ekran
titrediði
zaman
bununet
DISPLAY
SETUP
•harfleri
720p :destekleniyorsa,
1280
x 720 tarama
•-ekranda
720p
:destekleniyorsa,
1280
x: 720
Çözünürlük
unda
iken
küçük
daha
Rating
:: Kids
Safe
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
apatmak
kullanýlýr.
- •Otomatik
Çözünürlük
deðeri
otomatik
olarak
yapýlýr.
1080i
:görüntü
1920
x 1080
mi
yaptýðýnýzda,
Alan/Çerçeve
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
RatingLevel
LevelPARENTAL
KidsSETUP
Safe
DISPLAY
SETUP
konusunda,
kýlavuza
göre
hareket
ediniz.
DISPLAY
SETUPbu iþlevi
HDMI
çýkýþýnýn
dijital
veri
RGB
arlýðýný
ayarlamak
için
sistemindeki progresif
sistemindeki
tarama
ayarlarý
progresif
tarama
ayarlarý
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
TV
Aspect
: Wide
Rating
Level
: Kids
Safe ses için
desteklemediðini
öðrenmek
için
TV'nizin
Channel
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
Rating
Level
: :Kids
Rating
Level
Safe
Change
Password
Rating
Level
: Kids
KidsSafe
Safe
5.15.1
Channel
(5.1(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses için
TV Aspect
Wide
. geçiþ otomtik
Change
Password
una
•olarak
1080i yapýlýr.
: 1920kýlavuza
x 1080konusunda,
•• göre
1080i
:hareket
1920
x: 720
1080
Mode
•- kullanýn.
x 480,
720 xhareket
576 Still
TV
Aspect
Wide
Video
çýkýþý
yanlýþ
ayarlanmýþsa,
konusunda,
ediniz.
göre
ediniz.
TV
Aspect
Wide
-480p/576p
Manuel
:kýlavuza
Çözünürlük
ayarý
manuel
olarak
elle::::Auto
yapýlýr.
Format
kullanma
kýlavuzuna
bakýnýz.
Progresif
Change
Password
Still Mode
Auto
&KDQJH3DVVZRUG
27
Pviyesi
(Ortam Transfer Protokolü)
aygtlaryla
çalúmaz.
Change
Password
Change
Password
Screen
Messages
:::analog
On
Change
Password
Still
Mode
Auto
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
ses
için
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
Still
Mode
Auto
Enter
Password
aygtlaryla
çalúmaz.
ekranda
görüntü
olmayabilir.
XOODQ×O×UNHQ
RCA kablosunu C&LFE baþlantlarna baþlayn.
tarama
destekleniyorsa,
TV'nizin
menü::Off
arlar
(açar
veya
kapatýr).
Screen Messages
On
kapatmak
için
kullanýlýr.
•
Video
çýkýþý
yanlýþ
•
Video
ayarlanmýþsa,
çýkýþý
yanlýþ
ayarlanmýþsa,
odunda
iken
küçük
harfleri
daha
net
kullanýlýrken.
Format
Format
•
720p
:
1280
x
720
•
TV'nizin
progresif
taramayý
destekleyip
Black
Level
Screen
Messages
On
unda ekran titrediði zaman bunu
•HDMI
RGB-Normal
HDMIveri
Sýnýrlý
alanda
RGB
veri :: On
- Çözünürlük
Screen
Messages
çýkýþýnýn: dijital
RGB
arlýðýný
ayarlamak
için bu iþlevi
Black
Level
Off
sistemindeki
progresif
tarama
ayarlarý
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
USB
aygtlarn
çalýþmaz.
TV
System
Black
Level
:: Off
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
ekranda görüntü Bu
olmayabilir.
ekranda
görüntü
olmayabilir.
Black
LevelTV'nizin
Off
desteklemediðini
öðrenmek
için
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tümtüm
USB
aygtlarn
tmakPAL-Video
için kullanýlýr.
çin.
SCART-CVBS
TV
System
çýkýþý
eviyesi
HDMI
çýkýþýnýn
HDMI
RGB
çýkýþýnýn
arlýðýný
ayarlamak
dijital
veri
RGB
için
buarlýðýný
iþlevi
ayarlamak
için
bu iþlevi
• 1080i
: 1920
1080
ece
giriþi
varsa,
"PAL"idijital veri
Video
Outputediniz.
TV
konusunda,
kýlavuza
göre
•kullanýn.
480p/576p
:x720
x 480,
720
xhareket
576
TV System
System
3 SCART-RGB
SCART-CVBS
27
kullanma
kýlavuzuna
bakýnýz.
Progresif
Video Output
desteklememektedir.
onksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
SCART-CVBS
3 SCART-CVBS
SCART-RGB
NXOODQ×O×UNHQ
Video
yarlar
(açar
veya
kapatýr).
desteklememektedir.
Video Output
Output
2 Channel
(2 Kanal)
öþesini
33 SCART-RGB
Setupseçerseniz kabloyu FR&FL
kullanýlýrken.
kullanýn.
kullanýn.
seçtiðiniz
zaman,
Interlace çýkýþ
SCART-RGB
si
•••RGB-Geniþ
:xHDMI
Tam
alanda
RGB
veri
çýkýþý
RGB-Normal
:720
HDMI
Sýnýrlý
alanda
RGB
veri
2 Channel
(2 Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu FR&FL
TV'nizin
menü
çýkýþý
yanlýþ
ayarlanmýþsa,
- tarama
Format
27
27
modunda
iken küçük harfleri daha net • Video
720p
:destekleniyorsa,
1280
çalýþmaz.
kullanýlýrken.
Q×O×UNHQ
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.kabloyu FR&FL
rpatmak
(açar veya
kapatýr).
ýkýþýdýr.
sistemindeki
progresif
tarama
ayarlarý
ekranda
görüntü
olmayabilir.
anýlýrken.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
çýkýþý
2
Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
baþlantlarna
baþlayn.G
için kullanýlýr.
• RGB-Normal
: HDMI Sýnýrlý
alanda
RGB
veri
dece
PAL-Video
giriþi
varsa, "PAL"i
•
RGB-Normal
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
RGB
veri
•
YCbCr-(4:4:4)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:4:4)
baþlantlarna
baþlayn.G
eçin.
HDMI
çýkýþýnýn
dijital
veri
RGB
arlýðýný
ayarlamak
için
bu
iþlevi
5.
Enter
your
password.
þmaz.
• 1080i : 1920kýlavuza
x 1080
konusunda,
göre hareket ediniz.
5.5.Enter
Enter
your password.
password.
aPAL"i
bilgiPAL-Video
için, bkz.
33.
dece
giriþi
varsa,
"PAL"i
Parolanz
girin.
çýkýþý
iPAL-Video
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ çýkýþý • If
dece
NTSC
varsa,
“NTSC”yi
5.
your
baþlayn.G
çýkýþý
giriþisayfa
varsa,
"PAL"i
• baþlantlarna
RGB-Geniþ
: HDMI
Tam
alanda RGBthe
veriscreen
çýkýþý
- By
default,
password is set to 0000.
kullanýn.
Video
Output
is set
incorrectly,
yesi
•••Video
çýkýþý
yanlýþ
ayarlanmýþsa,
27
-By
Varsayýlan
olarak
parola
deðerine
default,
password
is0000
set to
to
0000. ayarlanýr.
Format
If
Video
Output
is
set
incorrectly,
the
screen
kOODQ×O×UNHQ
kullanýlýrken.
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ
çýkýþýdýr.
By
default,
password
is
set
0000.
If
Video
Output
is
set
incorrectly,
the
screen
tiðiniz
ýkýþ (açar
zaman,
çýkýþ : HDMI Tam
rlar
veyaInterlace
kapatýr).
Please
change
password
to other
than 0000için,
to 0000’dan baĩka bir
• RGB-Geniþ
• ekranda
RGB-Geniþ
alanda
RGB
:
HDMI
veri
çýkýþý
Tam
alanda
RGB
veri
çýkýþý
may
be
blocked.
ullanýlýrken.
•
YCbCr-(4:2:2)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:2:2)
•
YCbCr-(4:4:4)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:4:4)
görüntü
olmayabilir.
•may
RGB-Normal
: HDMI Sýnýrlý alanda RGB veri
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
apatmak
için
kullanýlýr.
Please
change
password
to other
other
than 0000
0000
to SETUP baĩka bir
çýkýþýdýr.
be
blocked.
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
anýlýrken.
- parental
Please change
password
to
than
to
PARENTAL
HDMI
çýkýþýnýn
dijital
veri
RGB
arlýðýný
ayarlamak
için
bu
iþlevi
alýþmaz.
ýdýr.
3$5(17$/6(783
may
be
blocked.
PARENTAL
SETUP
dece
PAL-Video
varsa,
"PAL"i
(Sayfa
24)
control
function
activated.
dece
NTSC giriþigiriþi
varsa,
“NTSC”yi
anýz
HDMIçýkýþýnýn
kare
hýzý
60
Hz
olur.
çýkýþý
çýkýþý
: HDMI Sýnýrlý
•24)
YCbCr-(4:4:4)
alanda
YCbCr-(4:4:4)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:4:4)
çýkýþý
parental
control
function
activated.
ce PAL-Video giriþi• YCbCr-(4:4:4)
varsa, "PAL"i (Sayfa
Rating
Level
SafeSafe
Ebeveyn kontrolü iĩlevini etkinleĩtirmek için, 0000’dan baĩkaparental
bir ĩifre
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
belirleyin.G
Rating
Level : Kids
: Kids
control
function
activated.
kullanýn.
”i
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ
viyesi
dece
NTSC
giriþi
varsa,
“NTSC”yi
ĩifre
belirleyin.G
PAL-Video
varsa,
"PAL"i
giriþi
e"PAL"i
SC”yi
NTSC
giriþi
varsa,
“NTSC”yi
27
çýkýþý
çýkýþý
Change
Password
nýlýrken.
eçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ Bu Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3 veri
&KDQJH3DVVZRUG
• YCbCr-(4:2:2)
: HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:2:2)
Change
Password
Alan
-: Siyah/Beyaz
veUSB
Renkli
Seviyeleri
Sýnýrlý
XOODQ×O×UNHQ
• Sýnýrlý
RGB-Geniþ
HDMI
Tam
alanda
RGB
veri
çýkýþý
arlar
(açar
veya
kapatýr).çýkýþ
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
aygtna
MP3
çýkýþýdýr.
kullanýlýrken.
ĩifre
belirleyin.G
çtiðiniz
çýkýþ
zaman,
Interlace
• RGB-Normal
: HDMI
Sýnýrlý
alanda
RGB veri
PARENTAL SETUP
ullanýlýrken.
28Sýnýrlý
sanýz
HDMIçýkýþýnýn
hýzý 60
Hz olur.
kýþýdýr.
çýkýþý
•kare
YCbCr-(4:2:2)
: HDMI
• YCbCr-(4:2:2)
alanda
YCbCr-(4:2:2)
: HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:2:2)
alaný
içinde
gösterilir.
PARENTAL
SETUP
Enter
Password
çalýþmaz.
diskten
USB aygtna
MP3
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
dece
NTSC-Video
giriþi
varsa,
•
YCbCr-(4:4:4)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:4:4)
PARENTAL
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
anýlýrken.
PARENTAL
SETUP
Rating
Level
: KidsSETUP
Safe
çýkýþý
þýdýr.
adece
NTSC giriþi
varsa,
“NTSC”yi
kopyalamanz
saþlar.
eceolur.
PAL-Video
giriþi
varsa,
"PAL"iformatnda
Ebeveynler
için:
Rating
Level
: Kids Safe
Hz
HDMIçýkýþýnýn
kare
hýzý
60
Hz
olur.
çýkýþý
ce
varsa,
"PAL"i çýkýþý
Ebeveynler için:
örn.)Bit
derinliði
8 bits olduðunda
Rating
anýlýrken.
niz.
ce PAL-Video
NTSC giriþigiriþi
varsa,
“NTSC”yi
Rating Level
Level
Kids Safe
Safe
Sýnýrlý
Alan
Siyah/Beyaz
ve
Renkli
Seviyeleri
Sýnýrlý
veri
çýkýþý
Change
Password :: Kids
Setup
seçtiðiniz
saþlar.
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ
26
dece
NTSC-Video
giriþi
varsa,
e
SC”yi
NTSC
giriþi
varsa,
“NTSC”yi
•
RGB-Geniþ
:
HDMI
Tam
alanda
RGB
veri
çýkýþý
Change
Password
Setup
zaman, Interlace
çýkýþ
Change
Password
Ebeveynler
için:
G (Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
Uygundur
Change
Password
- Yiçinde
: -Seviyeleri
16~235
- parlaklýk
seviyeleri
ken.
alaný
gösterilir.
Sýnýrlý
Alan
- Siyah/Beyaz
ve
Renkli
Sýnýrlý
G (Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçinćçin
Uygundur
kullanýlýrken.
Sýnýrlý
Alan
Siyah/Beyaz
ve veri
Renkli
Seviyeleri
Sýnýrlý veri
Enter Password
dece
NTSC-Video
giriþi
varsa,
dece
PAL
giriþi varsa,
"PAL"i
çýkýþýdýr.
•
YCbCr-(4:2:2)
:
HDMI
Sýnýrlý
alanda
YCbCr-(4:2:2)
lanýlýrken.
niz.
kýþýdýr.
Enter Password
• YCbCr-(4:4:4)
:(Genel
Sýnýrlý
alandaHer
YCbCr-(4:4:4)
Enter
Password
- CbCr
: 16~240
- renk
seviyeleri
Enter
Password Baz materyaller
G çýkýþý
ćzleyiciler):
Yaĩ ćçin Uygundur
derinliði
8HDMI
bits
olduðunda
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
alaný
içinde
gösterilir.
alanýörn.)Bit
içinde
gösterilir.
iniz.
ýz
HDMIçýkýþýnýn
kare
hýzý
60 Hz
olur. Disk tepsisini
edece
a,
NTSC-Video
giriþi
varsa,
PGPG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz materyaller
rken.
dece
PAL-Video
giriþi
varsa,
"PAL"i
açn.
NTSC
giriþi
varsa,
“NTSC”yi
adece
NTSC-Video
giriþi
varsa,
dece
PAL
giriþi
"PAL"i
çýkýþý
Disk tepsisini açn.
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
ece
NTSC
giriþi varsa,
varsa,
“NTSC”yi
Y
:
16~235
parlaklýk
seviyeleri
örn.)Bit
derinliði
8
bits
olduðunda
örn.)Bit
derinliði
8
bits
olduðunda
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
seçtiðiniz
zaman,
Interlace
çýkýþ
6.
π/†
tuþlarýna
basarak
istediðiniz
sýnýflandýrma
seviyesini
dece
PAL
giriþi
varsa,
"PAL"i
ýz
HDMIçýkýþýnýn kare hýzý 50 Hz olur. Disk tepsisine
ýlýrken.
Sýnýrlý
Alan
Siyah/Beyaz
ve
Renkli
Seviyeleri
Sýnýrlý
veri
siniz.
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
ve
tepsiyi
ea,NTSC-Video giriþi varsa,
YCbCr-(4:2:2)
: HDMI
Sýnýrlý
alanda
tepsisine
bir
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
veYCbCr-(4:2:2)
tepsiyi
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
CbCr
: -16~240
- renk
seviyeleri
- Y : 16~235Disk
- parlaklýk
seviyeleri
-• Y
: -16~235
parlaklýk
seviyeleri
PG-13
(Ebeveynler
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
çýkýþýdýr.
veya ENTER
düðmesine
basýn.
seçin ve ardýndan
® tuþuna
PG-13
(Ebeveynler
içiniçin
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
27
eanýz
PAL
giriþi varsa,giriþi
"PAL"i
ce
NTSC-Video
varsa,
HDMIçýkýþýnýn
kare
60 Hz olur. kapatn.alaný içinde gösterilir.
adece
PAL
giriþi varsa,
"PAL"i
nýlýrken.
CD-DA)
yerleĩtirin
ve-hýzý
tepsiyi
r yaĩ
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
CbCr
: 16~240
- renk seviyeleri
- CbCr : 16~240
-çýkýþý
renk
seviyeleri için ciddi uyar): Baz materyalle
kapatn.
r
13
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
örneðin)
Kids
Safe
konumuna
ayarlayýn.
PG-13
(Ebeveynler
dece
NTSC giriþikare
varsa,
örn.)Bit derinliði 8 bits olduðunda
HDMIçýkýþýnýn
hýzý“NTSC”yi
50 Hz olur.
z.
enýz
i PAL
giriþi varsa,giriþi
"PAL"i
anýlýrken.
USB aygtn
oynatcnn
önündeki
sunucusuna
takn.
Sýnýrlý
Alan - önündeki
Siyah/Beyaz
ve
Renkli
Seviyeleri
Sýnýrlý
veri
ece
NTSC-Video
varsa,
r 13
yaĩ USB
alt USB
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
3$5(17$/6(783
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
PARENTAL
SETUP
sunucusuna
takn.
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
- Y : 16~235
- parlaklýk
seviyeleri
27
Hz
DMIçýkýþýnýn
hýzý "PAL"i
50 Hz olur. USB aygtn oynatcnn
ce olur.
PAL giriþikare
varsa,
ar için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
iz.
alaný
içinde gösterilir.
ndeki
USB sunucusuna
takn. Bu Bu
ar
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
ekran
görüntülenecektir.
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
dece
NTSC-Video
giriþi varsa,
5DWLQJ/HYHO
:
Kids
Safe
Rating
Level
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Rating
Level
anýlýrken.
.LGV6DIH
ekran görüntülenecektir.
- CbCr : 16~240 - renk
ô Kids
Safeve bakclar gen
27 seviyeleri
27
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
Not
&KDQJH3DVVZRU
Change
Passwor Level
/HYHO
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve2 bakclar
gen
örn.)Bit derinliði
bitsuygunsuz
olduðunda
ar 8için
olmayabilir ancak izleyiciye yönelik
niz. PAL giriþi varsa, "PAL"i
ece
/HYHO
ç izleyicileri
denetlemelidir. Level
3
dece NTSC-Video giriþi varsa,
Eğer parolanz unutursanz
ç
izleyicileri
denetlemelidir.
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
/HYHO
HDMIçýkýþýnýn kare hýzý 50 Hz olur.
Level 4
- Y : 16~235 - parlaklýk seviyeleri
dece
PAL
giriþi
varsa,
"PAL"i
Level
/HYHO
iniz.
5
ç izleyicileri denetlemelidir.
Klavuzundaki “Parola Unutm
Level
/HYHO
27
6
- CbCr : 16~240 - renk seviyeleri
Setup
Setup
dece PAL giriþi varsa, "PAL"i
ýz HDMIçýkýþýnýn kare hýzý 50 Hz olur.
Return
Menu
®
Display
Setup
Parental
®
Display
Setup Setup : ®
®
Display
®
Display Setup
Setup
®
DivX(R) Registration
®
Parental
Setup
::
DivX(R)
Registration
® ®
Language
Setup
®
Setup
Parental
Setup
®
Parental
Setup
::
Language
Setup
® ®
Parental
Setup
®
DivX(R)
®
AudioRegistration
Setup Return
®
DivX(R)
Registration
Enter
®Menu
DivX(R)
Registration
®
Audio
Setup
®
DivX(R)
Registration
®
Display Setup
®
Display Return
Setup Menu
Enter
Enter
Return
Menu
®
Parental
Setup
:
Language
Setup
®®
Parental
Setup
:
®
Language
Setup
®
DivX(R)
Audio Registration
Setup
®®
Setup DivX(R)
®
Audio Registration
Setup
®
Display Setup
Enter
Return
Menu
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
Setup DivX(R) Registration
Enter
Return
Menu
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Enter
Enter
Menu
Menu
Enter
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Enter
Enter
-
Return
Return
Return
Return
Enter
Enter
Menu
Menu
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Menu
Menu
Return
Return
Menu
Menu
- -
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Return
Return
Menu
Menu
-
Return
Return
Return
Enter
Enter
Enter
Enter
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Return
Return
Enter
Enter
Enter
Menu
Menu
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Türkçe
®
®
®
®
®
® Setup
Setup
Menu
Enter
Enter
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Enter
Menu
Menu
Return
Menu
Enter
Enter
Return
Return
Return
Enter
Enter
Menu
- -
Menu
Menu
Menu
Return
Return
ˍ ˍ
ˍ ˍ
ˍ ˍ
ˍ
Menu
0HQX
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Enter
Return
Menu
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
ˍ ˍ
ˍ
28
Return
5HWXUQ
Menu
ˍ
ˍ
26
26
26
Enter
(QWHU
Menu
(QWHU
Enter
27
28
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
girin. Yeni parolanz tekrar girin.
tuşuna ya da ENTER düğmesine basn.
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
: Kids Safe
Language
/DQJXDJH6HWXS
Š
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating
Level Setup
:Kids Safe®
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
®Š
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
®Š
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
®Š
Parental
Setup :
3DUHQWDO6HWXS
Setup
Setup
®Š
®Š
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Enter
Return
Menu
5. Parolanz girin.
olarak
parola Rating
0000 deðerine
ayarlanýr.
4.- Varsayýlan
π/† tuþlarna
basarak
Level' seçin,
sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basn. PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Rating
Level
SafeSafe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level : Kids
: Kids
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
: Kids Safe
Enter
Password
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
®
Š
®
Š
Parental
Setup :
3DUHQWDO6HWXS
Setup
Setup
Setup
Š
®
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Enter
(QWHU
(QWHU
Enter
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
®
Š
Menu
0HQX
0HQX
Menu
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
4. π/† tuşuna basarak Change Password'ü seçin,
ardndan
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level .LGV6DIH
:Kids Safe
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basn. Yeni parolanz
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
girin. Yeni parolanz tekrar girin.
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
Setup
Setup
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level .LGV6DIH
:Kids Safe
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Setup
Setup
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
(QWHU
Enter
Menu
0HQX
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Aksesuarlar
PARENTAL SETUP
Change Passwor
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
Level
2 SETUP
3$5(17$/6(783
Rating Level
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
3 SETUP
Kids
Safe
PARENTAL
SETUP
Level
3
Rating
Level
Safe
Change
Passwor
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level : Kids
: Kids
Rating
Level
Level
2 Safe
3
Kids
Safe
Level
4
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
Kids
Safe
Rating
Level
Rating
Level
Rating
Level
Level
3
Change
Passwor
¥: Kids
.LGV6DIH
3
Kids
Safe
Change
Password
Level
2
√
Safe
Level
5
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Rating Level
Kids
Safe
&KDQJH3DVVZRU
Level
4
Change
Passwor 3Level
Change
Passwor
/HYHO
Level
2 362
Level
Change Passwor
Level
25
Level
Level
/HYHO
Level
Level
3 43
Enter
Password
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
Level
Level36
/HYHO
Level
Level
Level
4 54
Level
4
Level
/HYHO
Level
Level
5 65
Level
5
Level
/HYHO
Level
6 6
Level 6
Setup
Setup
Setup
Setup
Setup
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating
Level
:Kids
Safe
Rating
Level
:Kids
Safe
PARENTAL
SETUP
Setup
PARENTAL
SETUP
Rating
Level
:Kids
Safe
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Change
Password
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids
Safe
PARENTAL
SETUP
Change Password
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Enter
New Password
Password
Rating
Level
:Kids Safe
Enter
Rating
:Kids Safe
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
ChangeLevel
Password
Enter
Password
Change
Password
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating
Level
:Kids Safe
Setup Change Password
Enter Password
Setup
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Enter
Password
Enter
Password
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
Return
Menu
Not
PARENTAL SETUP
Setup
Setup
Eğer parolanz unutursanz, Arza
Giderme
Rating
Level
:KidsSETUP
Safe
PARENTAL
Önlemler
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . :Kids
. . SETUP
.Safe
.2
PARENTAL
Rating Level
Klavuzundaki
“Parola
Başlamadan
Önce
. . . . Unutma”
. . . . . . . .bölümüne
.Change
. . . Password
. .PARENTAL
. .baknz.
. . . .SETUP
.3
Enter
Enter
Return
Menu
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Rating Level
:KidsSETUP
Safe
PARENTAL
Change Password
Password
RatingEnter
LevelNew
:Kids Safe
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
Rating
ChangeLevel
Password :Kids Safe
Enter
New
Password
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating Level
Change
Password :Kids Safe
Change Password
Enter New Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Enter New Password
Enter New Password
Enter
Return
Menu
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Enter
New Password
Kurulum
Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kontrolünün
Disk Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
as
Tanımlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Note
Setup
. . . . . . . . . . . . . . .8
Uzaktan
Kumanda Turu . . . . . . Setup
Note
If you have forgotten your password, see
nksiyonu snflandrlmþ
PARENTAL
SETUP
Changing the Password
Note
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
S
Ba
lantılar
If
you
have
forgotten
your
password,
see Guide.
Note Password” in the Troubleshooting
“Forgot
k bir çalþma yürütür. Bu sayede Changing the PasswordRating
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
: Kids
Safe
Level
Rating
Level
Note
.LGV6DIH
ô Kids
Safe
you have
forgotten
your
password,
Not
Changing the PasswordChange
&KDQJH3DVVZRU
Disk Bir
veIf“Forgot
Başlık
Menüsünün
BaTlantı
Seçmek
.in.Kullanımı
.your
. . .Troubleshooting
.password,
. . .. .. .. .. .. ..see
.. .. .. ..Guide.
. . . . .9
Passwor Level
Password”
the
/HYHO
2
If
you
have
forgotten
see
eği DVD'leri kontrol edebilirsiniz. Changing
Changing
the
Password
Uzaktan
Parolay
Değiştirmek
If“Forgot
you have
forgotten
password,
see
Level
/HYHO
3
the
Password
UzaktannoKumanda
Password”
in your
the Troubleshooting
Guide.
Eğer
parolanz
unutursanz,
Arza
Giderme
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
CD
/HYHO
1.
With
the
unit
in
Stop
mode
(
in
condition
DVD
or
on
Level
4 Fonksiyon
“ForgotPassword”
Password”ininthe
theTroubleshooting
TroubleshootingGuide.
Guide.
drma seviyesi vardr.
“Forgot
Level
/HYHO
5
Klavuzundaki
“Parola
1. With
the
unit
in the
Stop
modebutton.
( in condition
no DVD
or CD
on
Kumanda
/HYHO
the
set),
press
MENU
Bir
Diskin
Oynatılması
. . Unutma”
. . . . . . . .bölümüne
. . . . . . . .baknz.
. . .16
Disk
Tipi ve
Karakteristikleri
. .5
Level
6
Pilleri
(AAA
Tipi)
Setup
Ünite
modunda
iken (MENU
tuşuna
1.1.With
theStop
unit
in Stop
mode
in condition
nobasn.
DVD or CD on
Setup
the set),
press
the
MENU
button.
1.With
With
the
unit
in
Stop
mode
(
in
condition
no
DVD
or
CD
on
Seviyesinin Ayarlanmasý 1.2.
�/�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
�
Press
the
Bir Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
thetuþlarna
unit
in the
Stop
modeSetup'
( in condition
no DVD or
π/†
basarak
seçin, ardndan
®CD on
2.the
set),
press
MENU
button.
�/�
buttons
select Setup, then press the �
2. Press
thepress
theENTER
set),
the
MENUtobutton.
button.
or
button.
iken MENU tuşuna basn.
Ekran
Fonksiyonunun
Bir Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
the
set),
press
MENU
tuşuna
ya�/�
da the
ENTER
düðmesine
basýn.then press the �
buttons
to
select
Setup,
2.28
Press
the
or ENTER
button.
rak Setup' seçin, ardndan ® tuşuna
�/�
buttonstotoselect
selectSetup,
Setup,
thenpress
press
the�
��
Press
the�/�
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Language
Setup the
.17
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Kullanımı
buttons
then
2.2.Press
the
or
ENTER
button.
esine basýn.
�
Audio
Setup
Language
Setup
ENTERbutton.
button.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı Tekrarlama
ororENTER
Fonksiyon
Menüsünün. Kullanımı
Language
Setup
®
/DQJXDJH6HWXS
Š
�
Language
Setup
�
Display
Setup
Audio Setup
�
Language
Setup
Yavaşlatma.
.19
Audio
Setup
®
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
18
$XGLR6HWXS
Š
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Oynatımı
Tekrarlama
�
Audio
Setup
Language
Setup
�
Parental
Setup :
Display Setup
®Š
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
�
Audio
Setup
Display
Setup
®
'LVSOD\6HWXS
�
Display
Setup
Audio
Setup
İleri Fonksiyonlar
�Š
DivX(R)
Registration
Parental
Setup :
®Š
Audio
Setup
Oynatımı
Yavaşlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
$XGLR6HWXS
�
Display
Setup
Parental
Setup: :
3DUHQWDO6HWXS
®
Š
Kullanım
�
Parental
Setup
Display
Setup
HDMI
�
DivX(R)
Registration
®Š
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Kullanım Video/Audio Video/Audio
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
�
Parental
Setup
:
İleri
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
�®
DivX(R)
Registration
Parental
Setup
:
Setup
Parental
Setup :
3DUHQWDO6HWXS
®Š
�
DivX(R)
Registration
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
�
DivX(R)
Registration
Kablosu
3. Press Kılavuzu
the �/� buttons to select Parental
Setup, then
®Š
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Setup DivX(R)
Setup
®
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Dil
Seçimi.
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
�/�
3. Press
the �
buttons button.
to selectThe
Parental
Setup, then
. . . . . . . . . (EZ
Ses
IçinIçin
Dil
Seçimi
or
ENTER
Enter
Password
screen
press
the
DivX(R) Registration
®
�/�
3.3.Press
buttons
to
selectThe
Parental
Setup,
then
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
�
orbasarak
ENTER
button.
Enter
Password
screen
press
the
π/†the
tuşuna
Parental
seçin,
sonra
®
Altyazı
Dil Seçimi.
�/�
Press
the
buttons
selectSetup'
Parental
Setup,
then
appears.
Enter
your
password.
�/�
3.3.Press
the
buttons
totoselect
Parental
Setup,
then
�
ENTER
button.
The
Enter Password
screen
press
the
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
appears.
Enter
your
password.
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
tuşunatheya
daor
ENTER
düğmesine
basn.
k Parental Setup' seçin, sonra ®
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
�
or
ENTER
button.
The
Enter
Password
screen
press
� or your
ENTER
button. The Enter Password screen
press
the Enter
appears.
password.
Yerleştirilmesi
düğmesine basn.
Kullanımı
. . .Oynatım/Atlama
. . . .Ayarlanması
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Görüntü
Oranının
appears.Enter
Enteryour
yourpassword.
password.
Anlık
Tekrar
�
Language Setup
appears.
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil
yuvasının
�®
Audio
Setup
Language
Setup
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Kullanımı . . . . . . . .
Audio
Setup
�
Language
Setup
$XGLR6HWXS
Š
kapaTını kaldırın.
�®
Display
Setup
Audio
Setup
®Š
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
.22
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
�
Language Setup
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Display
Setup
®
�
Audio
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Language
Setup :
�
Parental
Setup
Display
Setup
®
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
2. İki adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin.
�
Audio Kutupların
Setup
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil Seçimi. Kullanımı
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
Parental
Setup: :
�
Display
Setup
3DUHQWDO6HWXS
Š
.22
Audio
Setup
Zoom
Fonksiyonunun
�®
DivX(R)
Registration
Parental
Setup
®
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
(+ ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden
emin olun. �
Display Setup
DivX(R)
Registration
�
Parental
Setup
:
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Display
Setup
�®
DivX(R)
Registration
MenüsüIçin
. . .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . . . . . . . .Audio
.22
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .21
Altyazı
.20
Parental
Setup :
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
3DUHQWDO6HWXS
Setup Parental Setup :
®Š
�
3.
Pil
yuvasının
kapaTını
tekrar
yerine
yerleştirin.
�
DivX(R)
Registration
Parental
Setup :
®
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Klasör Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
�
DivX(R) Registration
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Setup
�
DivX(R) Registration
MP3/WMA/CD
.23
. . . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Klasör
Seçimi .Audio
π/†the
tuşuna
Change
seçin, ardndan
�/�basarak
4.4.Press
button to
select Password'ü
Change Password,
then
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD Audio Çalma
ak Rating Level' seçin, sonra ®
�/�
4. press
Press
the�
button
to
select
Change
Password,
then
® tuşuna
ya
ENTER
düğmesine
basn.
Yeni
parolanz
or da
ENTER
button.
Enter
your
new
password
the
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
�/�
R düğmesine basn.
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
4. Press
the
button
to
select
Change
Password,
then
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
�
or ENTER
button.
Enter
yourPassword,
new password
press
girin.the
Yeni
parolanz
girin.
�/�
Press
the
buttontekrar
toselect
select
Change
then
again.
�/�
4.4.press
Press
the
button
to
Change
then
�
or ENTER
button.
Enter
yourPassword,
new password
the
Ayar
Menüsünü
Resim
MPEG4CD'sinin
OynatımOynatımı.
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
again.
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
�ororENTER
ENTERbutton.
button.Enter
Enteryour
yournew
newPARENTAL
password
pressthe
the�
SETUP
password
press
again.
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
: Kids Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Rating
Level
:Kids
Safe
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
PARENTAL
SETUP
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Rating
Level
:Kids
Safe
again.
again.
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password:Kids
Rating
Level
Safe
Change
Password
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ayar
Menüsünün Kullanımı
PARENTAL SETUP
PARENTAL
SETUP
Rating Level
:Kids
Safe
Change Password
Rating Level
:Kids Safe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Rating
ChangeLevel
Password :Kids Safe
Change Password
Uzaktan kumanda düzgün
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
SetupChange Password
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
Setup
Setup
çalışmıyorsa
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
. . . . . . . . . . . .27
.29
Disk veSeçeneklerinin
Başlık Menüsünün
Kullanımı
.18
.27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
arola 0000 deðerine ayarlanýr.
.29
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
.20
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level .LGV6DIH
:Kids Safe
Başvuru
- Pillerin akıp akmadışını kontrol ediniz.
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL SETUP
Yazılım Yükseltme
.31
Rating
Level
SafeSafe - Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level : Kids
: Kids
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
engellenmediğini kontrol ediniz.
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Setup
SetupışıTı olup
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan
Enter
Password
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
olmadıTını kontrol ediniz.
Enter
(QWHU
(QWHU
Enter
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Menu
0HQX
0HQX
Menu
To make the setup menu disappear, press the MENU
To makeFor
theexample,
setup menu
disappear,
the6,
MENU
button.
if you
select uppress
to Level
discs
28To
6.
π/†
tuþlarýna
basarak
istediðiniz
sýnýflandýrma
seviyesini
make
the
setupekrandan
menu
disappear,
press
the
MENU
Ayar
menüsünü
kaldrmak
için,
MENU
tuşuna
button.
For
ifwill
you
select
to
Level
discs
To
make
theexample,
setup7,8
menu
disappear,
press
the6,
MENU
that
contain
Level
not
play.uppress
To
make
the
setup
menu
disappear,
the
MENU
veyaup
ENTER
düðmesine
basýn.
seçinFor
ve ardýndan
®if tuþuna
button.
example,
you
select
to
Level
6,
discs
basn.
Örneğin,
Seviye
6'ya
kadar
seçerseniz,
Seviye
that
contain
Level 7,8ifwill
not
play.up to Level 6, discs 7,
button.
For
example,
you
select
örneðin)
Safe
ayarlayýn.
button.
For Kids
example,
younot
select
up to Level 6, discs
that
contain
Level
7,8ifkonumuna
will
play.
8
olan
diskler
çalþmayacaktr.
thatcontain
containLevel
Level7,8
7,8will
willnot
notplay.
play.
3$5(17$/6(783
that
(QWHU
Enter
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
ak istediðiniz sýnýflandýrma seviyesini
uþuna veya ENTER düðmesine basýn.
numuna ayarlayýn.
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
: Kids
Safe
Rating
Level
Rating
Level
.LGV6DIH
ô Kids
Safe
&KDQJH3DVVZRU
Change
Passwor /HYHO
Setup
Setup
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
Menu
0HQX
Menu
Menu
Menu
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
0HQX
Menu
Setup
Setup
Return
5HWXUQ
Return
Return
Return
Return
Menu
0HQX
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
Enter
Enter
Enter
Level 2
/HYHO
Level
3
/HYHO
Level
4
/HYHO
Level
5
/HYHO
Level
6
0HQX
Menu
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level .LGV6DIH
:Kids Safe
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Enter
New Password
Setup
Setup
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Not
Eğer parolanz unutursanz, Arza Giderme
Klavuzundaki “Parola Unutma” bölümüne baknz.
27
27
327
27
27
29
Türkçe
English
English
English
English
English
6. Press the �/� buttons to select the Rating Level you want,
SetupRating Level you want,
6. Press
the �/�
to select
the
or ENTER
button.
then press
the �buttons
6. Press
the �/�
buttons
to select
the Rating Level you want,
�
or
ENTER
button.
then
press
the
e.g)
Setting
up
in
Kids
Safe.
�/�buttons
Press
the
buttonstoto
selectthe
theRating
RatingLevel
Levelseviyesini
youwant,
want,
6.Press
π/†
tuþlarýna
basarak
istediðiniz
�/�
6.6.
the
select
you
�
ENTER
button.sýnýflandýrma
then
press
the
e.g)
Setting
up
in or
Kids
Safe.
5.
Parolanz
girin.
�
orENTER
ENTER
button.
then
press
the
PARENTALbasýn.
SETUP
tuþuna
veya
ENTER düðmesine
seçin
ve ardýndan
®
or
button.
then
press
the
e.g)
Setting
up �
in Kids
Safe.0000
Varsayýlan
olarak
parola
deðerine
ayarlanýr.
e.g)Setting
Setting
upSafe
Kids
Safe. ayarlayýn.
PARENTAL SETUP
örneðin)
Kids
konumuna
Rating Level
e.g)
up
ininKids
Safe.
3 Kids Safe
3$5(17$/6(783
PARENTAL
PARENTAL SETUP
SETUP
Firmware upgrade
Firmware
upgrade
Yazlm Yükseltme
Introduction
Samsung
Introduction
Giriş will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
Samsung
will
support
the software
upgrade
to
Samsung
buoften
cihazn
performansn
en son
gelişmelere
status,
through
Samsung
Internet Site
improve
the performance
of this
unit tositesi
the latest
göre
arttrmak
için
Samsung
internet
üzerinden
(www.samsung.com).
status,
through Samsung
Siteyükseltme desteği
(www.samsung.com)
skInternet
sk yazlm
Because the specially new mpeg4 codec continues and
(www.samsung.com).
sunacaktr.
it is appearing. What improvements are made depends
Because the specially new mpeg4 codec continues and
Özellikle
yeni "MPEG4
üzerine
on
the upgrade
softwarecodec"
you are
using gelişmeler
as well as the
it is appearing. What improvements are made depends
devam
ettğinden,
bu
aktarlacaktr.
Hem kullandğnz
software that your DVD-player contained
before the
on the upgrade software you are using as well as the
yükseltme yazlmna bağl gelişmeler hem de yükupgrade.
software that your DVD-player contained before the
seltme öncesinde DVD oynatcnzda mevcut yazlma
How to make an upgrade disc
upgrade.
bağl gelişmeler yaplacaktr.
Write the
fileupgrade
onto a blankdisc
CD-R or CDHow
todownloaded
make an
Birdisc,
Yükseltme
Diski
Nasl Yaplr
RW
using the following
settings:
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
1. You
Yenihave
dosyay
Samsungainternet
"Download
1.
to download
new filesitesindeki
through Download
Center
Center"
üzerinden
of
Samsung
Internetindirmelisiniz.(www.samsung.com).
Site (www.samsung.com).
1.2.You
have
to
download
a
new
file
through
Download
Center
Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
kullanarak
dosyay
diske yazn.
2. Write
the file to Disc
using CD-RW
of your
computer.
of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.
Not
Note
Dosya
Sistemi
CD-ROM
Seviyesi
-- File
System
CD-ROM
ISOISO
Level
Karakter Seti
Note
-- Character
set ISO
ISO 9660
9660
Sonlandrma,
teksession
oturum
- --File
Systemsingle
CD-ROM
ISO Level
Finalized,
Düþükspeed
hzda
yazn9660
- --Character
setlow
ISO
Write
- Finalized, single session
- Write speed low
Yükseltme
Prosedürü
Upgrade
procedure
Upgrade procedure
1. Open
Disk tepsisini
Diski tepsiye
Disk
tepsisini
1.
the disc açn.
tray. Place
the discyerleştirin.
on the tray.
Close
the
kapatn.
yükseltme
tray.
The Yazlm
Firmware
upgrade ekran
screengörüntülenecektir.
appears.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the
tray. The Firmware upgrade screen appears.
2. Press the �/� buttons to select Total, then press the
ENTER button.
2.2.Press
�/� buttons
selectseçin,
Total,ardndan
then press
the
√/®the
tuþlarna
basaraktoTotal'
ENTER
ENTER
button.
düğmesine
basn.
Türkçe
REFERENCE
REFERENCE
BAÞVURU
Firmware upgrade starts
Firmware
upgrade starts
Yazlm Yükseltme
Başlar
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please wait for
- - Inabout
the middle
of theortasnda,
writing, the
tray
will open
Yazma
disk
tepsisi
otomatik
2 işleminin
minutes.
olarak açlacaktr.
Diski aldktan
lütfen wait for
automatically.
After taking
out the sonra,
disc, please
- about
Ifyaklaþk
the 2unit
succesfully
updated, the unit will turn off
2was
dakika
kadar bekleyiniz.
minutes.
afterbaþarl
closing bir
theşekilde
tray automatically.
Whendisk
the
- and
Eğeroncihaz
güncellendi ise,
- Ifunit
the turns
unitkapandktan
was
updated,
the unitolarak
will turn off
on, succesfully
this screen
display.
tepsisi
sonrawill
cihaz
otomatik
and
on after closing
the trayCihaz
automatically.
When
kapanacak
ve açlacaktr.
açldğnda,
bu the
3.unit
Press
the on,
number
buttons will
to select
the desired language
turns
this screen
display.
ekran
görünecektir.
Ýstediğiniz
dili seçmek
içintonumara
tuþlarna
3.3.Press
the number
buttons
select the
desiredbasn.
language
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken
Sie 1 3 for
fürEnglish
Deutsch
Press
Press 41 para
for English
Pulsar
Español
Touche
2 pour Français
Touche
2
pour
Français
Premere
per
Italiano
Drücken
Sie 3 5 für
Deutsch
Drücken
Sie 63 voor
für Deutsch
Druk
op
Nederlands
Pulsar 4 para Español
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Druk op 6 voor Nederlands
Note
- If the “Select Menu Language” doesn’t appear,
Note
Not
please contact to “Samsung Service Center”.
- --IfDo
thenot
“Select
Language”
doesn’t
appear,
Eğer
“Select
Menu
Language”
görünmez
ise,
pressMenu
any button
and unplug
the
power
please
contactupgrade.
to “Samsung
Service
lütfen
“Samsung
Servis Merkezi”
ile Center”.
temasa geçin.
cord during
- --Do
pressişlemi
any
button
and
unplug
the
power
Yükseltme
srasnda
bir
tuşato
Thenot
upgrade
procedure
mayherhangi
change,
refer
cord
during
upgrade.
basmayn,
kablosunu çkartmayn.
the
web
sitegüç
(www.samsung.com).
- -The
upgradeprosedürü
proceduredeğişebilir,
may change,
refer
to
Yükseltme
lütfen
internet
the
web site
(www.samsung.com).
sitesine
başvurun
(www.samsung.com).
Yazlm Yükseltme
Firmware
upgrade
ekranda
appearsgörüntülenecektir.
on the display
Firmware upgrade
appears on the display
30
30
30
29
31
Arza Giderme
Problem
Servise başvurmadan önce lütfen aþağdakileri kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda
çalþmyor
Disk çalþmyor
5.1 kanal ses
oluþturulamyor
Uzaktan
Description
Kumanda
Front
Panel
Controls
Description
Front
Ekranda
beliriyor.
ikonu
DVD-P380
Panel
Controls
Disk menüsü görünmüyor
DVD-P380
Sayfa
.12~13
. . . . .8
- 5.1 kanal ses için, aþağdaki þartlarn Uzaktan
sağlanmasKumanda
gerekir: Turu . . . . . . . . . . . . . . .S13~14
S14-15
Ekran
Fonksiyonunun
Slantılar Kullanımı
Ba
1) DVD oynatc, uygun amplifikatöre
bağlanmaldr.
2) Disk, 5.1 kanal ses ile kaydedilmiş
olmaldr.
Disk Bir
ve
Başlık Menüsünün
. . . . . .9
BaTlantı
Seçmek . .Kullanımı
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..S26~27
.S26
- Çalnan
diskin dþnda
"5.1 ch" işareti olup olmadğn kontrol ediniz.
S27
Uzaktan
Kumanda
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
- Ses sisteminizin bağl olduğundan ve düzgün çalþtğndan emin olun.
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
- AYAR Pilleri
menüsünde,
çkþ "Bitstream"
olarak
ayarlanmþ?
Disk
Tipimve
Karakteristikleri
. .5
(AAAses
Tipi)
çünkü:
- Özellikler veya işlev gerçekleþtirilemiyor,
Bir Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
Arama
ve Atlama
Fonksiyonlarının
1. DVD'nin yazlm o özelliği veya işlevi kstlyor.
Ekran
Fonksiyonunun
Bir(örn.,
Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
2. DVD'nin yazlm o özelliği desteklemiyor
açlar).
5
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
.17
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Kullanımı
3. Özellik o an için kullanlabilir durumda
değil.
4. Alann dþnda kalan bir baþlk, bölüm numaras
veya arama
süresi istediniz.
. Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı
Tekrarlama
Fonksiyon
Menüsünün
Yavaşlatma.
.19
- Diskin bir menüsü olup olmadğn kontrol
Disk edin.
ve Başlık
Menüsünün
18
. . . . Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
5
İleri Fonksiyonlar
Oynatımı
Yavaşlatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.19
Oynatma
modu, ayar Video/Audio
- Ayar menüsündeHDMI
seçilen baz işlevler, disk o işlev ile kodlanmamþsa,
Kullanım
Video/Audio
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
Disk
veFonksiyonlar
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . S25~29
.S24~28
. . . . .18
S25~��
İleri
menüsüKullanım
seçeneklerinden
çalþamayabilir.
farkl
Kılavuzu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Ses
Için
Dil
Seçimi
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
.
.
.
.
.19
Kablosu
Kılavuzu
Ekran oran
- Ekran oran DVD'lerinizdekilere göre Görüntü
sabitlenmiştir.
Oranının
Ayarlanması
..S27
.. .. .. .19
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
. . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . .S27~28
.20
.
.
.
Ses
Için
Dil
Seçimi
�27~29
değiştirilemiyor
6
7 8 6
4
1 2
9
3
KameraIçin
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Dil Seçimi.
- Ses seçenekleri menüsünde doğru dijital çkþ seçtiğinizden emin olun.
S26~27
Ses yok Uzaktan Kumandaya
Pillerin
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama
�27
Kamera
Açısının
DeğiştirilmesiFonksiyonunun
. . . . . . . . . . .S26
. . . .21
4Oranının
Yerleştirilmesi
1 2 ( )
9 / Tekrar
Kullanımı
. . 6.Oynatım/Atlama
. . .7.Ayarlanması
. . 8. . . .6. . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
-3 Ünitede disk yokken, 6.
5 saniye
boyunca
basnz.
1. STANDBY/ON
SKIP
(Görüntü
)tuşuna
SEARCH
Anlık
Tüm ayarlar,
çkþ ayarlarna geri
dönecektir.
14
1. Ekran
Uzaktan
arkasındaki
pilfabrika
yuvasının
bloke
olmuş on, the
S15
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
When STANDBY/ON
iskumandanın
pressed
indicator goes
Allow youAltyazı
to
search
forward/backward
through
Kullanımı . . . . . . . .
���
kapaTını kaldırın.
.22
Zoom
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Işaretleme
Kullanımı
out and the player is turned on.
a disc.
Use
to skipFonksiyonunun
the Fonksiyonunun
title,
chapter or
track.
Ünitede
disk
yokken,
5
saniye
boyunca
tuşuna
basnz.
1. STANDBY/ON
(
)
6.
SKIP
(
/
)
SEARCH
2. İki adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Altyazı
Için Dil geri
Seçimi.
. . . . .Son
. .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . S28
. . . .20
Parolay
da
içeren
tüm
ayarlar
fabrika
çkþ
ayarlarna
dönecektir.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
7.
STOP
(
)
Parola
unutma
2. When
STANDBY
indicator
(+ ve
-) isdoğru
şekilde
yerleştirildiğinden
emin olun.
�29
STANDBY/ON
pressed
on, the
indicator
goes olmadkça
Allowkullanmayn.
you to search forward/backward through
derece gerekli
bunu
Menüsü
. . .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . . . . . . . .Audio
.22
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .21
.20
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
discAltyazı
play. Için
When
first
plugged
in, this indicator
lights. yerleştirin. aStops
3.unit
Pilisyuvasının
kapaTını
tekrar yerine
out
andthe
the
player
is turned
on.
disc. Use to skip the title, chapter or track.
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
- "Içindekiler" ksmna gidiniz
ve kullanma klavuzunda
8. STOP
PLAY/PAUSE
( ) o sorunla ilgili açklamalar
7.
( )
3. STANDBY
DISC TRAY
2.
indicator
MP3/WMA/CD
.23
içeren bölümü bulup, işlemleri tekrarKlasör
takip ediniz.
. . . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
.22
Seçimi .Audio
Başka
sorunlar varsa
Begin
or
pause
disc
play.
Stops
disc
play.
- Sorunlights.
hala çözülemiyorsa, lütfen en yakn
yetkili
servis.merkezine
başvurunuz.
Place the unit
disc ishere.
When
first plugged in, this indicator
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
MP3/WMA/CD Audio Çalma
9. PLAY/PAUSE
USB Host
8.
( ) Audio
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
4. DISC
OPEN/CLOSE
( )
MPEG4
Oynatım
. . . .Çalma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.
TRAY
Begin
or pause
disc
play. MP3
baknz.
Ayar
Menüsünü
Press the
to open
and close
the disc
Connect
digital
stillCD'sinin
camera,
Resim
Oynatımı.
. . . . . . stick,
. . . . . . . . . . . . .24
MPEG4
Oynatım
. . player,
. . . Değiştirmek
. . memory
.23
Görüntü
parazitli
veyatray. - Diskin kirli veya çizik olup olmadğna
Place
disc
here.
- Diski temizleyiniz.
bozuk
Ayar
Kullanımı
. . .25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . .�2
.24
Card reader,
or Menüsünün
other
removable
storage
devices.
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
9.
USB
Host
5.
DISPLAY
4. OPEN/CLOSE ( )
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Operation
indicators
are
displayed
here.
- Video çkþnn HDMI olup Connect
olmadğn
kontrol
edin.
Press
to open
and���
close
the
disc tray.
digital
still
camera, MP3
player, memory stick,
����
��
þ ����
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..���
. .. .~��
. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
.
Dil
Ayarlanması.
- TV ile DVD oynatcnn HDMI
jak
bağlantsn
kontrol
edin.
Card reader, or other removable storage devices.
5. DISPLAY
Uzaktan kumanda
düzgün
- TV'nizin
bu 480p/576p/720p/1080i DVD oynatcyý
desteklediğinden Ayarlanması
emin
olun.
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
Ses
Seçeneklerinin
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
Front Panel Display
Operationçalışmıyorsa
indicators are displayed here.
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
.27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
Eğer
ekranda
karl
bir
görüntü
oluşursa,
TV'niz
HDCP'yi
desteklememektedir.
����������
�����
�����
���~��
.27
Başvuru
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
HDCP (Yüksek Bant Aralğnda DijitalEbeveyn
Ýçerik Koruma).
����
þ���
�
- Pillerin
+��
-�kutbunu kontrol
ediniz (Kuru Pil)
Front Panel
Display
.
.
.
.
.
.
.
. . . . .31
.29
Yazılım Yükseltme . . . . . . . . . . . . .
.20
Başvuru
- Pillerin
akıp
akmadışını
ediniz.
TV sistem
ayarnzn doğru olup olmadğn
kontrol
edin.
�������
��
þ���
������ - kontrol
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım
.31
- Ekran dengesizliği
oluşumu 720P/1080i
HDMI Yükseltme
çkþ için kare hz 50Hz'den
- Uzaktan kumandanın sensorunun
engellenip
.33
Teknik
Özellikler
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . .Multimedya
. . . . . . . . . . . . . . . . . .�28~29
. . . . .32
Tanmlamal
engellenmediğini kontrol 60Hz'ye
ediniz. dönüþtürülürken olabilir. (HDMI-Yüksek
Arabirimi)
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
- Yakınlarda herhangi bir- flüoresan
ışıTıKullanm
olup Klavuzuna başvurun.
Lütfen TV'nizin
olmadıTını kontrol ediniz.
32
30
Total playing time/Displays various messages concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
nodSC: No disc loaded.
Total playing time/Displays various messages concerning operations such as PLAY,
OPEn: The disc tray is open.
STOP, LOAD ...
LOAd: Player is loading disc information.
nodSC: No disc loaded.
OPEn: The disc tray is open.
LOAd: Player is loading disc information.
3
31
Türkçe
Aksesuarlar
Yaplacak Ýþlem
- Uzaktan kumandann pillerini kontrol edin.
Değiştirilmeleri gerekebilir.
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S3. . . .2
- Uzaktan kumanday, 6 metreden fazla
olmayan bir mesafede
Başlamadan
Önce . deneyin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
- Pilleri çkartn ve uzaktan kumanday sfrlamak için, kumandann içindeki
mikroişlemciyi tüketmek amacyla birKurulum
ya da daha çok tuşu birkaç dakika
boyunca basl tutun. Pilleri yerleştirinGenel
ve uzaktan
kumanday
Özellikler
. . .tekrar
. . . . çalþtrmay
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
deneyin.
Disk Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
- Diskin, etiketli yüzü üstte kalacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Tanımlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S5. . . .6
- DVD'nin bölge numarasn kontrol ediniz.
Tablo sayfa 22.
7. USB uzatma kablosu kullanrsanz, USB- cihaz
tannmayabilir.
Dosya
Uzants
- Bit oran
•Desteklenen Biçimler
5. USB kart Okuyucu: Tek yuval USB kart okuyucu ve Çok
- Sürüm
Tablo sayfa 22.
kart okuyucu)
- Piksel
- Dosya Uzants
•Üreticiye
baþldr. USB kart okuyucu desteklenmiyor ola
- Örnekleme
Frekans
- Bit oran
• Çoklu
- Sabit
Resimkart okuyucuya birden çok bellek cihaz yüklerseni
- Sürüm
karĩlaĩabilirsiniz.
- Müzik
- Piksel
7. -USBVideo
uzatma kablosu kullanrsanz, USB cihaz tannmayabilir.
1.
USB
Host
- Örnekleme Frekans
USB Host
Dijital
fotoþraf makinesi, MP3
çalar,
memory
stick,
kart okuyucu
- Sabit
Resim
Biçimler
8. •Desteklenen
USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.veya diþer
Dijital fotoþraf makinesi,
MP3
çalar,
memory
stick,
kart
okuyucu
veya
diþer
- Müzik
sayfa
22.
kaldrlabilir depolama cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
- Tablo
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
-2. Video
Dosya
Uzants
aldrlabilir depolama
cihazlarn
baþlar.
(Sayfa
6)
USB
HOST Özelliþini
Feature Destekleyen
USBHOST
Flash
- USB
USBÜrünler.(
FlashDisk
Diskiçindekiler)
-- Bit
oran
USBHOST Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.(
içindekiler)
Product
Type
Supported
Products
MP3
Çalar
3. EZ
Görüntü
iĩlevi
DVD’deki
en-boy
orannCompany
deþiĩtirmek
için kullanlr. (sayfa 15)
8. USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
-- Sürüm
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash
Çoklu
kart
Okuyucu:
EZ Görüntü iĩlevi DVD’deki
en-boy
orann
deþiĩtirmek
için
kullanlr.
(sayfa
15)
USBCamera
Host özelliþi
ile Medya -Dosyalarnn
OynatlmasDrive 128M
-4. Digital
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
- Piksel
USB
Harici HDD
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
USB Host özelliþi -ile USB
Medya
Dosyalarnn
Oynatlmas
Depolama
cihazn
DVD
USB
noktasna
baþlayarak
MP3 çalar,
Flash Disk
-Tablo
Örnekleme
Product
Company
Typeçalarn
Cruzer
Mini baþlant
Sandisk
USB 2.0
256M
sayfa
29.Frekans
SONY
Micro
Vault
Sony
USB
2.0
64MB
Depolama cihazn-DVD
çalarn
USB
baþlant
noktasna
baþlayarak
MP3
çalar,
Finepix-A340
Fuji
Digital
Camera
MP3
Çalar
-- Sabit
Resim kaydedilen resimler, videolar ve
USB
belleþi veya
dijital
fotoþraf
makinesine
Ürün
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
- Çoklu
kart
Okuyucu:
Müzik
USB belleþi veya dijital
fotoþraf
makinesine
kaydedilen
resimler,
videolar
veUSB 2.0keyfini
AnyDrive
A.L
tech
128MB
Finepix-F610
Camera
melodiler
gibiFujimedyaDigital
dosyalarnn
yüksek ses
kalitesiyle
çkarabilirsiniz.
- Ĩirket
XTICK
LG
USB 2.0 128M
- USB
Harici HDD
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
-- Video
melodiler gibi medya
dosyalarnn
yüksek
ses
kalitesiyle
keyfini
çkarabilirsiniz.
5.
USB
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB
kart okuyucu ve Çok
Tip
özelliþinin
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finepix S7000
Fuji
Digitalkullanlmas
Camera
TabloUSBHOST
sayfa
29.
okuyucu)
Imation
USB 2.0 64M
- iFlashkart
Finepix
A310
Fuji
Digital Camera
USBHOST özelliþinin
kullanlmas
1.
USB cihazn
birimin
önündeki
USBÖzelliþini
baþlant
noktasna
takn.
- Ürün
XTICK(M)
USB 2.0 64M
8. USBLGHOST
Destekleyen
Ürünler.
KD-310Z
Konica
Digital Camera
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu desteklenmiyor ola
. USB cihazn birimin
önündeki
USB
baþlant
noktasna
takn.
RiDATA
EZDrive
USB
2.0
64M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
2.
USB bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
- Ĩirket
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
•
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çokçkĩ
bellek
cihaz 5.1CH
yüklerseni
9. Hoparlör ayar menüsünü görüntülemek için
kanaln
ola
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
. USB bölümlenmesi
varsa,
USB’den
bir
bölümlemeyi
seçmek
için
__/__
- Tip
- USB
Flash
Disk
basn,Digital
daha
sonra
OK
düþmesine
basn.
Finecamdüþmesine
S5R
Kyocera
Camera
karĩlaĩabilirsiniz.
Finecam sonra
Xt
Kyocera
Digital Camera
- daha
-USB
MP3
Çalar
düþmesine basn,
düþmesine
basn.
MP3
Player
7. Çkĩ
uzatma
kablosu kullanrsanz, USB cihaz tannmayabilir.
Not
• OK
Görüntü
ekrannda
“USB”
görünür.
10.
kanal
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
5.
USB
kart
Okuyucu: TekType
yuval USB kart okuyucu ve Çok
Çoklu
kart
Okuyucu:
Product
Company
Dimage Z1 “USB”
Minolta
Digital Camera
Not • Görüntü ekrannda
görünür.
- 2CHMenüsü)
: Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
•
USB
MENU
(USB
ekran
televizyon
ekrannda
görünür ve
kart
okuyucu)
Creative
MuVo
NX128M
Creative
128
MB
MP3 Player
X21 menüsünü
Minolta
Digital Camera
9. HoparlörDimage
ayar
görüntülemek
için
kanaln
5.1CH
seçin.
- çkĩ
USB
Harici
HDD olarak
•Desteklenen
Biçimler
5.1
CH
:
5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
• USB
MENUCoolpix4200
(USB
Menüsü)
ekran
televizyon
ekrannda
görünür
ve
Iriver H320
Iriver
20G HDD
MP3 Player
Nikon
Digital Camera
kaydedilen
dosya
oynatlr.
•Üreticiye
USB
kart
okuyucu desteklenmiyor ola
Tablo
sayfa
29. baþldr.
Tablo
YH-920sayfa 22.
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
kaydedilen
dosya
oynatlr.
• Çoklu
kart Samsung
okuyucuya
birden
çok bellek
cihaz yüklersen
3.
USB içinde
seçmek
için
__/__
__/_MP3düþmelerine
basn.
YP-T7
Player
10. Çkĩ kanal
Coolpix 2200
Nikon bir dosya
Digital Camera
Ürün
-- Dosya
Uzantsveya
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix
3500
Nikon__/__ Digital
Camera
karĩlaĩabilirsiniz.
. USB içinde -bir
dosya
seçmek
için
veya
__/_
düþmelerine
basn.
2CH : Sadece
2CH baþlantsn
kullanrken
seçin.
Ĩirket
Dosyay
açmak
için
OK düþmesine
-- bunu
Bit
YP-T6oranbasn. Samsung
MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
7.
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB cihaz tannmayabilir.
- 5.1 için
CH Coolpix
: OK
5.1CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
Tip
YP-53
Samsung
MP3 Player
Dosyay açmak
düþmesine
basn.
4100
Nikon
Digital Camera
- Sürüm
Güvenli
USB
Çkarma.
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
Güvenli USB Çkarma.
-- Piksel
YP-T5 zarar gelmesini
Samsung
MP3 Player
Stylus 410
digital cihaznda
Olympus
Digital Camera belleþe
USB
saklanan
önlemek
için, USB cihazn
•Desteklenen
Biçimler
YP-60
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
Örnekleme
Frekans
USB cihaznda saklanan
belleþeOlympus
zarar
önlemek
için,
USB
cihazn
öncegelmesini
güvenli
çkarma
iĩlemi
Tablo
sayfa
22. yapn.
YP-780
Samsung
MP3 Player
U300 ayrmadan
Digital Camera
9. Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için çkĩ kanaln 5.1CH ola
Sabit
Resim
YP-35
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital
Camera
ayrmadan önce güvenli- STOP
çkarma
iĩlemi
yapn.düþmesine
- Dosya basn.
Uzants
(
)
(Durdur)
YP-55
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
- Müzik
- Bit
oran
- STOP ( ) (Durdur)
düþmesine
basn.Digital
iAUDIO
U2
Cowon
MP3 Player
C-5060 -USB
Olympus
Camera
10. Çkĩ
kanal
Kablosunu
Çkarn
- Video
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
Sürüm
2CH
:
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken bunu seçin.
-USB Kablosunu
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
5. Çkarn
ćleri/Geri
Atlama
Piksel
Sharp
256MB MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Camera
- 5.1USB
CHSI-M500L
: 5.1CHÖzelliþini
baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
leri/Geri Atlama
8.
HOST
Destekleyen
Ürünler.
Oynatma
srasnda
(/)Digital
düþmesine
basn.
H10
Iriver
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital
Camera
- Örnekleme
Frekans
- Dijital
MakinesiMP3 Player
YP-T5 VB Fotoþraf Samsung
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
Oynatma srasnda (/) düþmesine
basn.
•Birden
fazla
dosya varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir sonraki
dosya seçilir.
- Sabit
Resim
YP-53 Flash DiskSamsung
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
USB
Birden fazla dosya varsa,
düþmeye
bastþnzda
bir
sonraki
dosya
seçilir.
Müzik
Optio-S40
Pentax
Digital
Camera
•Birden fazla dosya varsa, düþmesine
bastþnzda bir önceki dosya seçilir.
- MP3 Çalar
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
Video
bir
önceki
dosya
seçilir.
Birden fazla dosya varsa,
düþmesine
bastþnzda
Hzl
Optio 33LF oynatma
Pentax
Digital Camera
- Çoklu
kart
Okuyucu:
Multi Card
Reader
Optio
MX
Pentax
Digital
Camera
Hzl oynatma
Product
Company
Type
- USB
Harici HDD
Diski
birDigital
hzda
oynatma
srasnda
(/) düþmesine basn.
Digimax-420 daha yüksek
Samsung
Camera
8. oynatmak
USB HOSTiçin
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
UNICORN
Unicorn
USB 2.0 7 IN 1 CARD
Digimax-400oynatmak
Samsungiçin oynatma
Digital Camera
Diski daha yüksek bir hzda
srasnda
(/)
düþmesine
basn.
Tablo
sayfa
29.
•Düþmelere
her bastþnzda,
hz aĩaþdaki
artacaktr: 2x
-oynatma
Dijital Fotoþraf
Makinesiĩekilde
READER UC-601R
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
- ĩekilde
Ürün
Düþmelere her bastþnzda,
oynatma
hz
aĩaþdaki
artacaktr:
2x
USB
2.0
Card
Reader
Billionton(Taiwan)
USB
2.0
Card
Reader
for
Coolpix
5900
Nikon
Digital
Camera
•4x •8x.
- USB Flash Disk
Ĩirket
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
•4x •8x.
- MP3 Çalar
6. Uyumlu
Cihazlar
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
- Tip
DMC-FX7
Panasonic
Digital
Camera
- Çoklu kart Okuyucu:
Uyumlu Cihazlar
1. USB Minolta
Yþn Bellek
v1.0’i
- destekleyen USB cihazlar.(Ek sürücü yüklemesi
Dimage Xt
Digital Camera
- USB
Haricisürücü
HDD
USB External
HDD yüklemesi
1. USB Yþn Bellek
destekleyen
USB
AZ-1 v1.0’i
Olympus Windows’ta
Digital
Camera cihazlar.(Ek
olmadan
(2000Product
veya29.
üzeri)
kaldrlabilir
disk olarak çalĩan
Company
Type
Tablo
sayfa
olmadan Windows’ta (2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir
disk
olarak
çalĩan
9.
Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ kanaln 5.1CH ola
USB cihazlar.)
CUTIE
Serotech
POCKET HARD DISK DRIVE
- Ürün
MOMOBAY
UX-2
Dvico
USB
2.0
USB cihazlar.) 2. MP3 Çalar: HDD ve flash
tipi MP3 çalar.
- Ĩirket
10. Çkĩ kanal
2. MP3 Çalar: HDD ve
flash
tipi
MP3
çalar.
Tip
3. Dijital fotoþraf makinesi:
USB Yþn
Bellek v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
- 2CH : Sadece
2CH baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
3. Dijital fotoþraf30makinesi:
USB
Yþn
Bellek
v1.0’i
destekleyen
cihazlar.
•Ek sürücü yüklemesi
Windows’ta
(2000 veya
üzeri)
- 5.1olmadan
CH : 5.1CH
baþlantsn kullanrken
bunu
seçin.
32
•Ek sürücü yüklemesi olmadan
Windows’ta
(2000
veya
üzeri)
kaldrlabilir disk 9.
olarak
çalĩan
cihazlar. görüntülemek için çkĩ kanaln 5.1CH ola
Hoparlör
ayar menüsünü
kaldrlabilir disk olarak
çalĩan
cihazlar.
4. USB
HDD
ve USB Flash Sürücü: USB2.0 veya USB1.1’i destekleyen
4. USB HDD ve USB Flash
Sürücü:
USB2.0
destekleyen
cihazlar.
10.veya
ÇkĩUSB1.1’i
kanal
cihazlar.
- 2CH : Sadecefarkl
2CH baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
•USB1.1 cihaz baþladþnzda
bir oynatma
kalitesiyle
- 5.1 CH :kalitesiyle
5.1CH baþlantsn kullanrken bunu seçin.
•USB1.1 cihaz baþladþnzda
farkl bir oynatma
karĩlaĩabilirsiniz.
karĩlaĩabilirsiniz.
• USB HDD'de, düzgün çalĩma için USB HDD’ye yardmc bir güç
• USB HDD'de, düzgün
çalĩma
için USBemin
HDD’ye
kablosu
taktþnzdan
olun.yardmc bir güç
kablosu taktþnzdan emin olun.
Güç Gereksinimleri
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
GüçGüç
Gereksinimleri
Tüketimi
ACW110-240V ~ 50/60 Hz
9
Genel
Ağrlk
Teknik
Özellikler
Ebat
2.3
Kg (W) X 250mm (D) X 37
430mm
45mm (H)
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
430mm
X 250mm (D) X 37
45mm (H)
+5°C
to (W)
+35°C
9W
AC
110-240V
~ 50/60 Hz
+5°C
+35°C
%10
-to %75
2.3 Kg
9%10
W - %75
Okuma
Hz : 3.49 ~ 4.06 m/sn.
430mm (W) X 250mm (D) X 37
45mm (H)
1.5
Kg Hz
Yaklaþk
Çalma
Süresi
Okuma
: 3.49
~ 4.06 m/sn.
+5°C to +35°C
430mm
(W)
XTek
250mm
(D)Disk)
X 37
45mm
(Tek
Tarafl,
Katman
: 135(H)
dk.
Yaklaþk
Çalma
Süresi
%10 Tarafl,
- %75Tek Katman Disk) : 135 dk.
(Tek
+5°C
to +35°C
Okuma
Hz : ~4.8
~ 5.6Hz
m/sn
AC 110-240V
50/60
Okuma
Hz
:: 3.49
~5.6
4.06
Maksimum
:m/sn.
74 dk.
Okuma
HzÇalma
4.8 ~Süresi
m/sn
%10
9 W - %75
Yaklaþk
Çalma
Süresi
Maksimum
Çalma
Süresi
:
74 dk.
Okuma
Hz
:
4.8
~
5.6
m/sn.
Okuma
1.5 Kg Hz : 3.49 ~ 4.06 m/sn.
(Tek Tarafl, Tek Katman Disk) : 135 dk.
Maksimum
Çalma
: 20 dk.
Okuma Hz
: 4.8
~Süresi
5.6 m/sn.
Yaklaþk
Çalma
Süresi
430mmÖnlemler
(W) X 250mm
45mm
. 5.6
. . (D)
.m/sn
. .X.37
. . . . .(H)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Okuma
HzÇalma
: 4.8 ~Süresi
Maksimum
: 20 :dk.
(Tek
Tarafl,
Katman
Disk)
Okuma
HzTek
: 4.8
~ 5.6Önce
m/sn.
Başlamadan
.135
. . .dk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
+5°C
to
+35°C
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk.
Maksimum
: 74 dk. (Video + Audio)
OkumaKurulum
HzÇalma
4.8~~Süresi
5.6m/sn
m/sn.
Okuma
Hz
: :4.8
5.6
%10 - %75
Okuma
HzÇalma
: 4.8 ~Süresi
5.6 m/sn.
Maksimum
:74
74
Maksimum
Çalma
Süresi
1
kanalGenel
: 1.0
Vp-p
(75 Ω :yük)
Özellikler
. dk.
. dk.
. . .(Video
. . . . +. .Audio)
. . . . . . . . . . . . . . . .4
Okuma HzÇalma
: 3.49 Süresi
~ 4.06 :m/sn.
Maksimum
20 dk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1 kanalDisk
: 1.0: Tipi
Vp-p~ve
(75
Ω
yük)
Okuma
Hz
4.8
5.6Karakteristikleri
m/sn.
YaklaþkHz
Çalma
Okuma
: 4.8Süresi
~ 5.6. .m/sn.
.: 20
. . dk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tanımlama
Maksimum
Çalma Süresi
(Tek Tarafl,Çalma
Tek Katman
: 135
dk. + Audio)
Maksimum
SüresiDisk)
: 74 Turu
dk.
(Video
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Uzaktan
Kumanda
Okuma
Hz
:
4.8
~
5.6
m/sn.
CD :: 12cm
12cm
VCD
Okuma
Hz
4.8 ~(75
5.6Ωm/sn
Ekran
lantılar
Kompozit Video
1
kanalBa
: Fonksiyonunun
1.0S:Vp-p
yük)Kullanımı
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk. (Video + Audio)
(COMPACT DISC)
Maksimum
Çalma Süresi
: 74 dk.. .Kullanımı
Disk Bir
ve BaTlantı
Başlık
Menüsünün
Seçmek
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .9
Kompozit
Video Kumanda 1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Uzaktan
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Temel
Fonksiyonlar
CD : 8cm
Okuma Hz : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
(Krmz)
:Diskin
0.7
(75
Ω: 20
yük)
Bir
Oynatılması
Disk
TipiVp-p
ve
Karakteristikleri
. .5
(COMPACT
DISC)
Pilleri
(AAA Tipi) RMaksimum
Çalma
Süresi
dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω yük
G (Yeşil)Arama
: 0.7
Vp-p
Ω yük)Fonksiyonlarının
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . .Kullanımı
. . . . . . . . . . .17
.16
ve (75
Atlama
SKART
Jak
Okuma
Hz
:(75
4.8
5.6
Komponent
Video
Pr
0.70
Vp-p
(75
Ω
yükm/sn.
: :1.0
Vp-p
Ω~(75
yük
VCD : 12cm
BY(Mavi)
: 0.7
Vp-p
Ω yük)
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.16
Maksimum
Çalma
Süresi
:
74
dk.
(Video
+
Audio)
Komponent Video
Pb
0.70
Vp-p (75
(75 ΩΩMenüsünün
yük
Pr :: 0.70
Vp-p
yük
. . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Kullanımı
.17
Kompozit
Video
1.0 Vp-p
(75 Ω yük)
Disk
ve: Başlık
Menüsünün
Kullanımı
Kompozit Video
1 kanal
: 1.0
Vp-p
Ω yük)
Pb
: 0.70
Vp-p
(75:(75
Ω
yük
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
.18
Oynatımı
Tekrarlama
Fonksiyon
Menüsünün
Luminance
Sinyali
1.0
Vp-p (75 Ω. Kullanımı
yük)
Y
1.0 Oynatımı
Vp-p: (75
Ω
yük(75Menüsünün
R :(Krmz)
Vp-p
Yavaşlatma.
.19
Disk
ve
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tekrarlama
Renk
Sinyalil
:0.7
0.3Başlık
Vp-p
(75ΩΩyük)
yük). . . . Kullanımı
Komponent Video
Pr
: 0.70
(75 Yavaşlatma.
Ω(75
yükΩ yük) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
İleri
Fonksiyonlar
G (Yeşil)
:Vp-p
0.7 Vp-p
Oynatımı
.19
Güç Gereksinimleri
Ebat
Çalþma
Scaklğ
Güç Tüketimi
Güç Gereksinimleri
Çalþma
Oran
ÇalþmaNem
Scaklğ
Ağrlk
Güç Tüketimi
Çalþma
Nem Oran
Genel
DVD
Ebat
Ağrlk
(DIGITAL VERSATILE
DISC)
DVD
Teknik
Özellikler
Genel
Çalþma
Scaklğ
Ebat
(DIGITAL VERSATILE
DISC)
Çalþma
CD :Nem
12cmOran
Çalþma
Scaklğ
Güç Gereksinimleri
(COMPACT
DISC)
CDDVD
: 12cm
Disk
Çalþma
Oran
Güç Nem
Tüketimi
(COMPACT
DISC)DISC)
(DIGITAL
VERSATILE
CD
: 8cm
Disk
DVD
Ağrlk
(COMPACT
DISC)
Genel
CD : 8cm
(DIGITAL CD
VERSATILE
Ebat
: 12cm DISC)
Aksesuarlar
(COMPACT DISC)
VCD : Scaklğ
12cm
(COMPACT
DISC)
Çalþma
Disk
CD : 12cm
VCD
:
12cm
Çalþma
Oran
CD Nem
: 8cm
(COMPACT
DISC)
Kompozit Video
Disk
(COMPACT
DVD DISC)
Kompozit
Video
CD : 8cm
(DIGITAL VERSATILE DISC)
(COMPACT
DISC)
VCD : 12cm
Genel
Disk
Uzaktan
Video
Kumanda
Video
Çkþ
Çkþ
Video
Çkþ
Video
Çkþ
SKART Jak
Kullanım
HDMI
Kullanım Video/Audio Video/Audio
Kılavuzu
Kablosu
Kablosu
Kablosu
Kılavuzu
2 KANAL
Video
9 WKg
2.3
2 KANAL
*Frekans Cevab
Pb
: 0.70
(75
Ω
yük
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ View).
.19
B (Mavi)
: Vp-p
0.7ve
Vp-p
(75
ΩMenüsünün
yük)
Disk
Başlık
Kullanımı
. . . . . . . . . .18
İleri
Fonksiyonlar
. . yük)
. . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.20
Ses
Için: Oranının
Dil
Kompozit
Video
1.0 Seçimi
Vp-p (75
Ω
Görüntü
Ayarlanması
Sol-(1/L), Sağ-(2/R)
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
Altyazı
Dil
Seçimi.
. . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. .. .19
.20
Luminance
Sinyali
: 1.0
Vp-p
(75
. . Ω. .yük)
Ses
IçinIçin
Dil
Seçimi
Sol-(1/L),
Sağ-(2/R): 4 Hz - 22 kHz
48
kHzSinyalil
Örnekleme
Kamera
Açısının
Değiştirilmesi
.21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Altyazı
Için
Dil (75
Seçimi.
Renk
: 0.3
Vp-p
Ω yük)
Çkþ
96
Örnekleme
: 4Oynatım/Atlama
Hz - 44
kHz
Ses
ÇýkýþýUzaktan Kumandaya
Pillerin
Anlık
Tekrar
Fonksiyonunun
48 kHzKamera
22
Açısının
Değiştirilmesi
. . . . . . . . . . . . . . .21
*Frekans Cevab
Yerleştirilmesi
Kullanımı
.: .4.Oynatım/Atlama
. . -. 44
.Ayarlanması
. kHz
. . . . . . . .Fonksiyonunun
. (EZ
. . . .View).
. . . . . . . . . . .19
.21
.20
Oranının
96 kHz
Örnekleme
Hz
Ses Çýkýþý
*S/N Oran
110
dBGörüntü
Anlık
Tekrar
Sol-(1/L), Sağ-(2/R)
2 KANAL
1. Uzaktan kumandanın arkasındaki
pil
yuvasının
2
Kanal
:
Sol-(1/L),
Sağ-(2/R)
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
SKART
Jak
*S/N Oran
110 dBKullanımı . . . . . . . .
*Dinamik
Aralk
100
kapaTını kaldırın.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
48 kHzIşaretleme
Örnekleme
: Fonksiyonunun
4 Hz - 22 kHzKullanımı
. . . . . . . . . . . . . . .21
Kullanımı
Sol-(1/L),
2 KANAL
*Dinamik
Aralk
100 dB% Sağ-(2/R)
*Toplam
Harmonik
Bozulma
*Frekans
Cevab
0.004
2.Ses
İki adet
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Için: 4DilHzSeçimi.
. . . . . . .Audio
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .20
Örnekleme
- 44 kHzKullanımı
ÇýkýþýAAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların 96 kHzAltyazı
.22
Zoom
Fonksiyonunun
(+ ve -) doğru şekilde
yerleştirildiğinden
emin olun.48
Örnekleme
: 4 Hz - 22 kHz
*Toplam
Harmonik Bozulma
0.004
%
*: kHz
Ýtibari
özellik Için
Menüsü
. . .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . . . . . . . .Audio
.22
. . . . .Için
. . . Klip
. . . . . . .21
.20
*Frekans
Cevab
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
*S/N Oran
110 dBAltyazı
3.
PilÇýkýþý
yuvasının kapaTını tekrar
yerine yerleştirin. 96
kHz Örnekleme : 4 Hz - 44 kHz
Ses
*:
Ýtibari
özellik
Klasör
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
- Samsung Electronics*Dinamik
Co., LtdAralk
haber vermeksizin
100teknik
dB özelliklerde değişiklik yapma hakkn
*S/N
Oran
110
dB Klasör
2 Kanal
: Sol-(1/L),
Sağ-(2/R)
MP3/WMA/CD
. . . . . . . . . . . . . .21
.23
SKART
.Audio
. . . . .Çalma
. . .yapma
. . . . . hakkn
.22
Seçimi
tutar.Electronics Co.,
- sakl
Samsung
LtdJak
haber
vermeksizin
teknik
özelliklerde
değişiklik
*Toplam Harmonik
Bozulma
0.004
%
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
.
.
*Dinamik
Aralk
100
dB
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
- Ağrlk
ve
ebat
yaklaþk
değerler
olarak
verilmiştir.
MP3/WMA/CD
Audio Çalma
Sol-(1/L),
Sağ-(2/R)
2 KANAL
sakl tutar.
*:
Ýtibari
özellik
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
- Ağrlk ve ebat *Toplam
yaklaþkHarmonik
değerler
olarak verilmiştir.
Bozulma
0.004
% Örnekleme : 4 Hz - 22 kHz
48 kHz
*Frekans Cevab
Ayar
Menüsünü
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
MPEG4
Oynatım
. . . . . Değiştirmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
.23
- Samsung
teknik
özelliklerde
*:96Ýtibari
özellik
kHz Örnekleme
: 4 Hzdeğişiklik
- 44 kHz yapma hakkn
Ses
Çýkýþý Electronics Co., Ltd haber vermeksizin
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
.24
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
sakl tutar.
*S/NLtd
Oran
110 dB özelliklerde değişiklik yapma hakkn
--Samsung
Co.,
haber
vermeksizin
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
.25
Ağrlk ve Electronics
ebat yaklaþk
değerler
olarak
verilmiştir.teknik
Ayar
Menüsünün Kullanımı
sakl tutar.
*Dinamik Aralk
100 dBDil
33
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
.25
SesSeçeneklerinin
SeçeneklerininAyarlanması.
Ayarlanması
.27
31
- Ağrlk ve kumanda
ebat yaklaþk değerler
olarak verilmiştir.
Uzaktan
düzgün
.26
Ekran
Seçeneklerinin
Ayarlanması..
*Toplam Harmonik
Bozulma
0.004 %
33
Ses
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.17
31
çalışmıyorsa
Kontrolünün
Ayarlanması
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .27
.29
Ebeveyn
Ekran
Ayarlanması..
.29
Disk
veSeçeneklerinin
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.18
*: Ýtibari
özellik
.27
Başvuru
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
- Pillerin
+ - kutbunu
kontrol
(Kuruvermeksizin
Pil)
- Samsung
Electronics
Co.,ediniz
Ltd haber
teknik
özelliklerde
değişiklik
.29
Yazılım
Yükseltme
. . . . . .yapma
. . . . . .hakkn
. . . . . . . . . . . . .31
.20
33
Başvuru
31
- Pillerin
akıp akmadışını kontrol ediniz.
sakl tutar.
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.20
Yazılım Yükseltme
.31
- Ağrlk kumandanın
ve ebat yaklaþk
değerler engellenip
olarak verilmiştir. Teknik Özellikler
33
- Uzaktan
sensorunun
.33
Yazılım
Yükseltme
.31
Arıza
Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
.32
engellenmediğini kontrol ediniz.
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
olmadıTını kontrol ediniz.
33
331
33
Türkçe
TürkçeTürkçe
Türkçe
Teknik Özellikler
GüçAğrlk
Tüketimi
Türkçe
Türkçe
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care center.
Region
Region
North
America
North America
Latin
Latin America
America
Country
Country
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
TRINIDAD
& TOBAGO
REP. DOMINICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
VENEZUELA
COLOMBIA
COLOMBIA
BELGIUM
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
0-800-100-5303
01-8000112112
01-8000112112
0032
(0)2 201 24 18
0032
(0)2844
201 24 18
844
000
844 000 844
Distributor
pro ýeskou republiku :
Samsung
þeska organizaþní
složka
Distributor Zrt.,
pro Českou
republiku:
Vyskoþilova
4,česka
14000
Praha 4 složka
Samsung Zrt.,
organizační
Vyskočilova
70
70 19 704, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227
515
030-6227
515
3260
SAMSUNG(726-7864)
or
08
25 SAMSUNG
08 65 65 ( ( 0,15/Min)
0,15/Min),
3260
08 25 08
65 65 ( ( 0,15/Min)
0,14/Min)
01805
- 121213
01805 - SAMSUNG(726-7864) ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035
(0)2 261 03 710
800-SAMSUNG(726-7864)
0900
003520
(0)2200
26188
03 (7100,10/Min)
815-56
480
0900-SAMSUNG(726-7864)
( 0,10/Min)
0815-56
801 801
480881 , 022-607-93-33
80
8
200
128
0 801 801 881 , 022-607-93-33
0800-SAMSUNG(726-7864)
80820-SAMSUNG(726-7864)
902
10 11 30
0800-SAMSUNG(726-7864)
0771-400
902 10 11200
30
0870-SAMSUNG(726-7864)
0771-400 200
0818
100 (7267864)
0845717
SAMSUNG
0800-SAMSUNG(726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-10-800-500-55-500
8-800-555-55-55
8-800-120-0-400
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-10-800-500-55-500
8-800-77777
8-800-502-0000
800-7267
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300
362 603
800-7267
0800SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603 , 010-6475 1880
800-810-5858
0800SAMSUNG(726-7864)
3698-4698
800-810-5858
, 010-6475
3030
8282 , 1800
1100111880
3698-4698
0800-112-8888
3030 8282 , 1800 110011
0120-327-527
0800-112-8888
1800-88-9999
0120-327-527
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-88-9999
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
, 02-689-3232
1800-SAMSUNG(726-7864)
0800-329-999
11800-29-3232
800 588 889, 02-689-3232
0800-329-999
444
77 11
1 800 588 889
0860-SAMSUNG(726-7864
)
444 77 11
800-SAMSUNG
(726-7864),
8000-4726
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DENMARK
FINLAND
FINLAND
FRANCE
FRANCE
CIS
CIS
Asia Paci¿c
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Middle East &
Africa
WebSite
Site
Web
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
0800-124-421
, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
0-800-507-7267
800-7919267
1-800-10-7267
0-800-507-7267
800-6225
1-800-10-7267
1-800-299-0013
800-6225
1-800-234-7267
1-800-299-0013
800-7267
1-800-234-7267
1-800-682-3180
800-7267
1-800-751-2676
PUERTO RICO
Europe
Europe
CustomerCare
CareCenter
Center
Customer
CANADA
CANADA
MEXICO
MEXICO
U.S.A
U.S.A
ARGENTINE
ARGENTINE
BRAZIL
BRAZIL
CHILE
CHILE
NICARAGUA
COSTA
RICA
HONDURAS
ECUADOR
COSTA RICA
EL SALVADOR
ECUADOR
GUATEMALA
EL SALVADOR
JAMAICA
GUATEMALA
PANAMA
JAMAICA
PUERTO RICO
PANAMA
REP. DOMINICA
GERMANY
GERMANY
HUNGARY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
ITALIA
NETHERLANDS
LUXEMBURG
NORWAY
NETHERLANDS
POLAND
NORWAY
PORTUGAL
POLAND
SLOVAKIA
PORTUGAL
SPAIN
SLOVAKIA
SWEDEN
SPAIN
U.K
SWEDEN
Republic
of Ireland
U.K
AUSTRIA
EIRE
Switzerland
AUSTRIA
RUSSIA
SWITZERLAND
KAZAHSTAN
RUSSIA
UZBEKISTAN
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
TADJIKISTAN
LITHUANIA
UKRAINE
LATVIA
LITHUANIA
ESTONIA
LATVIA
AUSTRALIA
ESTONIA
New
zealand
AUSTRALIA
CHINA
NEW ZEALAND
HONG
KONG
CHINA
INDIA
HONG KONG
INDONESIA
INDIA
JAPAN
INDONESIA
MALAYSIA
JAPAN
PHILIPPINES
MALAYSIA
SINGAPORE
PHILIPPINES
THAILAND
SINGAPORE
TAIWAN
THAILAND
VIETNAM
TAIWAN
Turkey
VIETNAMAFRICA
SOUTH
TURKEY
U.A.E
SOUTH AFRICA
U.A.E
1-800-682-3180
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/¿
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.de
www.samsung.com
www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com/it
www.samsung.com/be
www.samsung.com
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/be
www.samsung.com/no
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/es
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ie
www.samsung.com
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/at
www.samsung.ru
www.samsung.com/ch
www.samsung.kz
www.samsung.com
www.samsung.uz
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com
www.samsung.com/lv
www.samsung.lt
www.samsung.ee
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/au
www.samsung.ee
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com/in
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/id
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com
www.samsung.com/my
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/my
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/th
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tw
www.samsung.com.tr
www.samsung.com
www.samsung.com/za
www.samsung.com
www.samsung.com/mea
www.samsung.com
www.samsung.com
Memo
Bu Ürünün Doþru Ĩekilde Atlmas
(Elektrik& Elektronik Cihaz Atþ)
(Avrupa Birliþi ve ayr toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanr)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye
çöplüklerine atlmamas gerektiþini gösterir. Kontrolsüz çöp atm sonucunda oluĩabilecek çevre
ve insan saþlþna yönelik olas olumsuz etkenleri azaltmak için bunu diþer çöplerden ayr tutun.
ve doþal kaynaklar korumak için geri dönüĩtürün.
Ev kullanclar için: Ulaĩabileceþiniz dönüĩüm ve toplama sistemleri hakknda detayl bilgi için
lütfen atklarla ilgili kuruma ya da ürünü satn aldþnz yetkili firmaya baĩvurunuz.
ćĩ sahipleri için: Ürün saþlaycnza baĩvurun ve satn alma sözleĩmesindeki ĩartlar kontrol edin.
Bu ürün diþer çöp ve atklarla karĩtrlmamaldr.
AK68-1382K
AK68-01509H
AK68-01290V(01)
PRECAUTIONS
1. Setting up
- Refer to the identification label located on
the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not
block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before
moving the player.
- Before connecting other components to this
player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the
player after use, especially if you are not
going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect
device and shall stay readily opeable at any
time.
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls
or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may
result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use
but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be expossed to dripping
or splashing and no objecs filled with liquids, such as vases, shall be placed on the
apparatus.
- Exterior influences such as lightning and
static electricity can affect normal operation
of this player. If this occurs, turn the player
off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC
power cord to the AC power outlet. The
player will operate normally.
- When condensation forms inside the player
due to sharp changes in temperature, the
player may not operate correctly. If this
2
occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes
dry and operational.
4. Disc
- Do not clean disc using record-cleaning
sprays, benzene, thinner, or other volatile
solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold
by the edges or by one edge and the hole
in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a
cloth back and forth over the disc.
5. Environmental info
- The battery used in this product contains
chemicals that are harmful to the environ
ment.
- So, dispose of batteries in the proper man
ner, according to federal, state, and local
regulations.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of
certain third parties. This license is limited to private
non-commercial use by end-user consumers for
licensed contents. No rights are granted for
commercial use. The license does not cover any
product unit other than this product unit and the
license does not extend to any unlicensed product
unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or
ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with
this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR
13818-3. No rights are granted under this license for
product features or functions that do not conform to
the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER
THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
Accessories
Remote Control
User’s Manual
Batteries for Remote
Control (AAA Size)
Video/Audio
Cable
Install Batteries in the Remote control
1. Open the battery cover on the back of the remote
control.
2. Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
If remote control doesn’t operate
properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by
obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
TABLE OF
CONTENTS
Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . 15
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 16
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slow Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 17
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 18
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 18
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 21
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Playing Media Files Using
the USB Host feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CD Ripping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Language Features . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . . . . 27
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 28
Reference
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
USB Host feature supported products . . . . . . . . . 32
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
English
BEFORE YOU
STAR T
SETUP
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA
files.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
CD Ripping
This feature lets you to copy audio files from dics to
USB device into MP3 format. (only audio CD (CD
DA)
4
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
COPY PROTECTION
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
player directly to your TV, not to a VCR. Connecting
to a VCR results in a distorted picture from copyprotected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection technology must be auzthorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
(525p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS
REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY
WITH THIS MODEL 525p DVD PLAYER, PLEASE
CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE
CENTER.”
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and MPEG2 system.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the onscreen menu.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Characteristics
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
- CD is recorded as a Digital Signal
with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio
quality over time.
Disc Markings
Region Number
~
PAL
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France,
Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are coded
by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not
match, the disc will not play.
The Region Number for this player is
described on the rear panel of the player.
DTS disc
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow to
play them back and it may cause damage to
the DVD player.
DivX Certification
DivX, DivX Certified,
and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc and are used under
license
5
English
Disc Types (Logos)
Description
Front Panel Controls
DVD-P380
5
1 2
1.
STANDBY/ON (
)
6.
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes
STANDBY indicator
5.
OPEN/CLOSE (
6
) SEARCH
STOP (
)
PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
Place the disc here.
4.
8
Stops disc play.
8.
DISC TRAY
/
7
a disc. Use to skip the title, chapter or track.
7.
When the unit is first plugged in, this indicator lights.
3.
SKIP (
6
Allow you to search forward/backward through
out and the player is turned on.
2.
4
9
3
)
9.
USB Host
Press to open and close the disc tray.
Connect digital still camera, MP3 player, memory stick,
DISPLAY
Card reader, or other removable storage devices.
Operation indicators are displayed here.
Front Panel Display
Total playing time/Displays various messages concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
nodSC: No disc loaded.
OPEn: The disc tray is open.
LOAd: Player is loading disc information.
6
Rear Panel
English
1
3
1.
2.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either a coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either a coaxial digital cable to connect to an A/V
Amplifier that contains a Dolby Digital, MPEG2 or
DTS decoder.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y
video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
interlaced scan mode will work.
2
4
3.
4.
AUDIO OUT JACKS
- Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in
the TV’s menu system.
- See pages 27-28 to get more information on how to use the setup menu.
7
Tour of the Remote Control
6.
TV VOL (+, -) Buttons
Control volume.
7.
1
15
16
SKIP Buttons (
)
/
Use to skip the title, chapter or track.
8.
STOP Button (
9.
MENU Button
)
Brings up the DVD player’s menu.
2
17
œ/ƒ,¦/‹ Buttons
10. ENTER/œ
This button functions as a toggle switch.
11. EZ VIEW Button
3
18
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
4
5
6
7
8
9
19
20
21
22
12. DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
13. OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
14. AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
15. DVD Button
10
Press this button when you use a DVD player.
16. TV Button
11
23
24
12
13
14
25
26
Press this button to operate TV.
17. REPEAT A-B Button
Allows you to repeat A-B disc.
18. STEP Button/TV Source
Advances play one frame at a time / Press this button to
select an available TV source (TV mode).
19. SUBTITLE Button
20. TV CH (
,
) Buttons
Channel selection.
21. PLAY/PAUSE Button (
)
Begin/Pause disc play.
22. RETURN Button
1.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
2.
NUMBER Buttons
3.
ZOOM Button/(-/--)
Enlarge DVD Picture / Use this button to select the
channel of TV program by inserted the channel number
4.
5.
Displays the current disc mode.
24. CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the
screen.
(TV mode).
25. USB Button
SEARCH Buttos (
)
/
Allow you to search forward/backward through a disc.
26. REPEAT Button
VIDEO SEL. Button
Selects video output formats.
8
Returns to a previous menu.
23. INFO Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
CONNECTIONS
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
other components.
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Connection to a TV (For Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO
(yellow)/AUDIO (red and white) OUT terminals on the rear
of the DVD player to the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and
white) IN terminals of TV.
2
Turn on the DVD player and TV..
WHITE
RED
YELLOW
Audio
Cable
Video
Cable
3
RED
WHITE
YELLOW
Press the TV/VIDEO button on the TV's remote control to
select Video.
Note
- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the
DVD player.
9
English
Choosing a Connection
Connection to a TV (Interlace)
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
signals are delivered through the audio output.)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
BLUE
GREEN
WHITE
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
RED
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
4
Set the Video Output to I-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27-28)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
- The component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of the TV.
10
Connection to a TV (Progressive)
1
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
BLUE
English
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
GREEN
WHITE
RED
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
4
Set the Video Output to P-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27-28)
To see the progressive video output,
-You
Consult
TVsupporting
User’s Manual
to find out
need ayour
TV set
the progressive
scanif your TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan isfunction.
supported,
follow
TV up
User’s
Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s
input
And you
havethe
to set
the TV
menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive
scanning method can provide better and clearer picture quality.
11
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO,,COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to
the VIDEO, COMPONENT IN terminal of your TV as
described on pages 9 to 11.
WHITE
RED
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Audio Cable
RED
WHITE
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
12
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
English
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO,COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to
the VIDEO, COMPONENT IN terminal of your TV as
described on pages 9 to 11.
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Coaxial Cable
(not included)
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
13
BASIC FUNCTIONS
4. Stopping Play
Press the STOP (
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
- If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press the DVD
POWER button, this screen comes up: If you want to select
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings
may change whenever you turn the power on or off.
Therefore, make sure that you select the language you want
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
pressing the
button on the front panel of the unit for more
than 5 seconds with no disc in the unit. Then the SELECT
MENU LANGUAGE window appears again where you can
reset your preferred language.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
) button.
6. Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE ( ) or STEP button on the
remote control during play.
- Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE ( )
button once again.
7. Step Motion Play (Except CD)
Press the STEP button on the remote control during play.
- Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
- No sound is heard during STEP mode.
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
- You can only perform step motion play in the
forward direction.
8. Slow Motion Play
Press the SEARCH ( / ) button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Playback
1. Press the OPEN/CLOSE ( ) button. The STANDBY
indicator light goes out and the tray opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s label facing
up.
3. Press the PLAY/PAUSE ( ) button or OPEN/ CLOSE
( ) button to close the disc tray.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up where
you left off.
14
) button during play.
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE (
Note
- If the player is left in the stop mode for more
than one minute without any user interaction, a
screen saver will be activated. Press the
PLAY/PAUSE ( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically
shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/MPEG4
During play, you can search quickly through a chapter or
track, and use the skip function to jump to the next selection.
1. During play, press the INFO button on the remote control.
Searching through a Chapter or
Track
2. Press the œ/ƒbuttons to select the desired item.
- When playing VCD2.0, this function works only when
the menu is off. Select Menu Off by pressing the DISC
MENU button.
During play, press the SEARCH (
or
remote control for more than 1 second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
) button on the
3. Press the ¦/‹ buttons to make the desired setup and then
press the ENTER button.
- You may use the number buttons of the remote control
to directly access a title, chapter or to start the play
back from a desired time.
4. To make the screen disappear, press the CANCEL button.
Note
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
Note
Title
Skipping Tracks
During play, press the SKIP (
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (
) button, it
moves to the next chapter. If you press the SKIP (
To access the desired title when there is
more than one in the disc. For example, if
there is more than one movie on a DVD,
each movie will be identified.
Chapter
Most DVD discs are recorded in chapters so
that you can quickly find a specific passage
(similar to tracks on an video CD).
Time
Allows playback of the film from a desired
time. You must enter the starting time as a
reference.The time search function does not
operate on some disc.
)
button, it moves to the beginning of the chapter. One more
press makes it move to the beginning of the previous
chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the SKIP (
) button, it moves to
the next track. If you press the SKIP (
) button, it moves
Audio
to the beginning of the track. One more press makes it
move to the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
If you press the
Subtitle
button, it moves forward 5minutes.
button, it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
Shortcut
Refers to the language of the film soundtrack.
In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH. A DVD disc can have up to
eight different soundtracks.
Refers to the subtitle languages available in
the disc. You will be able to choose the
subtitle languages or, if you prefer, turn them
off from the screen. A DVD disc can have up
to 32 different subtitles.
To access the desired Bookmark, Angle or EZ
view function.
Some DVD discs are have more angle function from any picture.
Bookmark function make you easily and
quickly to find a track or chapter from DVD
or VCD ( Menu Off).
The EZ View funtion is use for changing the
aspect ratio in DVD.
15
English
Using the Search and Skip
Functions
Using the Disc and Title
Menu
Using the Disc Menu
1. During Stop mode, press the MENU button on the remote
control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Disc Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen
section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD
1. Press the REPEAT button on the remote control.
Repeat screen appears.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER button.
- DVD repeats play by chapter or title, VCD repeat play
by disc or track.
- Chapter ( ): repeats the chapter that is playing.
- Title ( ): repeats the title that is playing.
- Disc ( ): repeats the disc that is playing.
- Track ( ): repeats the track that is playing.
- A-B: repeats a segment of the disc that you select.
T
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the
DISC MENU button on the remote control.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
DVD
Off
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
01
T
D
Using the A-B Repeat function
Using the Title Menu
1. Press the REPEAT A-B button at the point where you
1. During stop mode, press the MENU button on the remote
control.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you
2. Press the œ/ƒ buttons to select Title Menu, then press the
‹ or ENTER button.
- To return to normal play, press the CANCEL button.
Press ENTER key
for Title Menu
want repeat play to start (A). B is automatically highlighted.
want the repeat play to stop (B).
3. To return to normal play, press REPEAT button again, then
press the ¦/‹ buttons to select Off and press ENTER
button.
DVD
Off
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
16
01
T
01 A - B
ENTER REPEAT
01 A - B
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
least 5 seconds of play back time has elapsed
after point (A) has been set
- Depending on a disc, the Repeat function may not
work.
- When playing VCD2.0, this function works only when
the menu is off. Select Menu Off by pressing the DISC
MENU button.
Adjusting the Aspect Ratio
(EZ View)
To play back using aspect ratio
(DVD)
Slow Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing
sports, dancing, musical instruments being played etc., so
you can study them more closely.
When playing a DVD
1. During play, press the PLAY/PAUSE (
ADVANCED
FUNCTIONS
) button.
2. Press the SEARCH (
) button to choose the play
/
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE or
STEP mode.
Press the EZ VIEW button.
- The screen size changes when the button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the
screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the EZ VIEW button, you
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
menu. (See pages 27-28).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
If you are using a 16:9 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- NORMAL WIDE
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
the top and bottom of the screen will disappear. The picture
will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
the black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarge
- VERTICAL FIT
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
For 4:3 aspect ratio discs
- NORMAL SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
17
English
Note
- A-B REPEAT allows you to set point (B) until at
If you are using a 4:3 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
For 4:3 aspect ratio discs
- NORMAL SCREEN
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
2. To remove the AUDIO icon, press the CANCEL or RETURN
button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Audio Language” on page 26.
Selecting the Subtitle
Language
You can select a desired subtitle quickly and
easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button
(DVD/MPEG4)
1. Press the SUBTITLE button. The subtitle languages are
represented by abbreviations.
The subtitle changes when DVD
the button is pressed
Off
repeatedly.
SUBTITLE
Note
This function may behave differently depending on
the type of disc.
External Subtitle option
will appear, depends on
the DivX disc.
Selecting the Audio
Language
You can select a desired audio language quickly and
easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Press the AUDIO button. The Audio changes when the
button is pressed repeatedly.
The audio languages are DVD
represented by
ENG DOLBY DIGITAL 2 CH
abbreviations.
AUDIO
When playing a VCD you
can select among Stereo,
Right or Left.
VCD
Press Audio button at
remocon repeatedly to
select the desired Audio
on MPEG4 then press
the ENTER .
MPEG4
18
Stereo
PCM 1/2
MPEG4
AUDIO
AUDIO
Press SUBTITLE button at
remocon repeatedly to
select the desired subtitle language on a
MPEG4 then press the
ENTER .
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. To remove the SUBTITLE icon, press the CANCEL or
RETURN button.
Note
- You have to change the desired subtitle in the
Disc Menu, according to discs. Press the DISC
MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Subtitle Language” on page 26.
When a DVD contains multiple angles of a particular
scene, you can use the ANGLE function.
Using the ANGLE button (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
1. During play, press the INFO button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Shortcut.
3. Press the ¦/‹buttons to select Angle, then press the
ENTER button.
3. Press the ¦/‹ buttons to select Bookmark (except VCD),
then press the ENTER button.
4. When you reach the scene you want to mark, press the
ENTER button. Up to three scenes may be marked at a time.
1 - -
Note
- When VCD 2.0 is in Menu Off mode only, this
function works. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function
may not work.
Recalling a Marked Scene
4. Press the ¦/‹ buttons on the remote control to select the
desired angle.
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function” on page 19.
4. Press the ¦/‹ buttons to select a marked scene.
1 2 3
4/6
Note
- If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not
work.
Using the Bookmark
Function
This feature lets you bookmark sections of a DVD or
VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them
at a later time.
Using the Bookmark Function
(DVD/VCD)
5. Press the PLAY/PAUSE (
scene.
) button to skip to the marked
Clearing a Bookmark
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function” on page 19.
4. Press the ¦/‹ buttons to select the bookmark number you
want to delete.
5. Press the CANCEL button to delete a bookmark number.
1 2 3
1. During play, press the INFO button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Shortcut.
DVD
VCD
19
English
Changing the Camera
Angle
Using the Zoom Function
Using the Zoom Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the ZOOM button on the
remote control, press the ENTER button.
2. Press the œ/ƒ / ¦/‹buttons to select the part of the
screen you want to zoom in on.
-
: Name of currently playing file.
-
: Current Playback Time.
-
: Current Playback Mode : There are four
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder
- Random: Files in the disc will be played in
random order.
-
: MP3 file icon.
-
: CD Audio file icon.
-
: WMA file icon.
-
: Folder icon.
-
: JPEG file icon
-
: Current Folder icon.
-
: AVI file icon.
Folder Selection
The folder can be selected in Stop or Play mode.
Clips Menu for MP3/WMA/
JPEG/ MPEG4/CD Audio
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain
individual songs and/or pictures that can be organized into folders as shown below. They are similar
to how you use your computer to put files into different folders.
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Stop
Off
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
œ/ƒ
ƒ buttons to select “..” and press ENTER to go to the
parent folder.
- To select the Peer Folder
ƒ buttons to select the desired folder, then
Press the œ/ƒ
press ENTER.
- To select the Sub-Folder
ƒ buttons to select the desired folder,
Press the œ/ƒ
then press ENTER.
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
S ub-Fol ders
2nd
S ON G FILE 1
P eer Fol ders
S ON G FILE 2
S ON G FILE 3
MP E G4 FILE S
20
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
- Only one kind of file is played back when a disc or a
folder contains both MP3 and WMA files.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a song file.
2. Press the œ/ƒ
Press ENTER to begin playback of the song file.
Play
Off
Repeat/Random playback
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same
extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CANCEL button.
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters or
less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose. Getting CD audio
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played
properly.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following types:
TM
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
TM
SDMI (registered trade mark of The SDMI Foundation). You
cannot copy such files.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as
an assurance of sound quality. You should note that certain
technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs
prevent optimal playback of these files on your DVD player
(degraded sound quality and in some cases, inability of the
player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders
per disc.
MPEG4 Playback
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video data. Only
AVI format files with the “.avi” extensions can be played.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
Close the tray.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select an avi file
2. Press the œ/ƒ
(DivX/XviD) and then press ENTER button.
Stop
Off
Repeat playback
Press the REPEAT button to change playback mode. There are
4 modes, such as Off, Folder, Title an A-B (a distance between
two points appointed by user)
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
- A-B : repeats a segment of the file that you select.
21
English
MP3/WMA/CD Audio
Playback
MPEG4 Function Description
(
(
Function
Description
Skip
or
During play, press the
or
button, it moves forward
or backward 5 minutes.
During play, press the SEARCH
(
or
) button and press
again to search at a faster
speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
slower speed in an AVI file.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
is pressed, a new frame will
appear.
)
Search
or
)
Slow Motion
Play
Step Motion
Play
ZOOM
Reference page
2X/4X/2X/Normal in order
-
Playing Media Files Using
the USB Host feature
You can enjoy the media files such as pictures, movies and
tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital camera in high audio by connecting the storage device to the
-
USB port of the DVD Player.
Using the USB HOST feature
P 14
P 14
1. Connect the USB device to the USB port on the front of the
unit.
ƒ button to select
2. If there is partision Of USB, Press the œ/ƒ
the one of partision from USB, then Press OK.
P 20
- These functions may not work depending on MPEG4
file.
CD-R AVI file
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
• Some MPEG-4 files created on a personal computer
may not be play back. That is why Codec Type,
Version and Higher resolution over specification is
not supported.
• This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
22
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a file in
3. Press the œ/ƒ
USB. Press OK to Open file.
STOP
Off
00:00:00
Note
• Each time the USB button on the remote control is
pressed, a frame of the USB device selection will
appear.
• “USB” appears on the display screen.
• USB MENU screen appears on the TV screen and the
saved file is played.
Safe USB Removal
To prevent damage to the memory stored in the USB device,
perform safe removal before disconnecting the USB cable.
- Press the STOP (
) button
- Remove the USB cable.
Skip Forward/Back
During playback, press the (
/
) button.
• When there is more than one file, when you press the
button, the next file is selected.
• When there is more than one file, when you press the
button, the previous file is selected.
To play back the disc at a faster speed, press
(
/
) during playback.
• Each time you press either button, the playback speed will
change as follows:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Compatible Devices
1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0.
(USB devices that operate as a removable disk in Windows
(2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: HDD and flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage
v1.0.
• Cameras that operate as a removable disk in Windows
(2000 or later) without additional driver installation.
4. USB HDD and USB Flash Drive: Devices that support
USB2.0 or USB1.1.
• You may experience a difference in playback quality when
you connect a USB1.1 device.
• For a USB HDD, make sure to connect an auxiliary power
cord to the USB HDD for proper operation.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot
USB card reader
• Depending on the manufacturer. the USB card reader
may not be supported.
• If you install multiple memory devices into a multi card
reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not
be recognized.
• Supported Formats
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
• Digital Cameras that use PTP protocol or require additional
program installation when connected to a PC are not supported.
• A device using NTFS file system is not supported.
(Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is
supported.)
• Some MP3 players, when connected to this product,may not
operate depending on the sector size of their file system.
• The USB HOST function is not supported if a product that
transfers media files by its manufacturer-specific program is
connected.
• Does not operate with Janus enabled MTP(Media Transfer
Protocol) devices.
• The USB host function of this product does not support
all USB devices.
For information on the supported devices, see page 32.
CD Ripping
This feature lets you to copy audio files from disc to USB
device into MP3 format.
Play
Open the dics tray.
Off
Track 01
T
00:00:05
Track 01
Place the Audio CD(CD DA) disc on
the tray, and close the tray.
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Connect the USB device to the USB
port on the front of the unit.
Track 07
Track 08
Enter
REPEAT
Repeat
This screen will displayed.
1. To Select DISC
ƒ buttons to
With the unit in Stop mode, Press the œ/ƒ
select DISC.
To Select DEV (storage media device)
Press the ‹ button to select the DEV (storage media
device) menu, then press the ENTER button.
ƒ buttons to select USB, then press the
Press the œ/ƒ
ENTER button.
Stop
Off
-
ƒ buttons to select SELECT, then press the
2. Press the œ/ƒ
ENTER button to marked all files to be copying.
- To unmarked copying all files press the ENTER button
again.(UNSELECT Menu)
- If you want to marked several files to be copying, press the
¦ button, then press the ENTER button on the selected
file.
ƒ buttons to select START, then press the
3. Press the œ/ƒ
ENTER button.
File copy begins.
- To cancel the copying in progress, press the CANCEL but
ton.
Play
Off
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
Note
- When the CD ripping being processed the player
will automatic in play mode.
- Only the Audio CD(CD DA) dics can be ripping.
23
English
Fast playback
Picture CD Playback
CD-R JPEG Disc
1. Select the desired folder.
ƒ buttons to select a Picture file in the clips
2. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
3. Press the INFO button on the remote control to select the
menu you want to view and then press the ENTER button.
ENTER RETURN
Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
ƒ buttons to select the part of the
: Press the œ/ƒ
screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER button is pressed, the picture is enlarged up to 2X.
Slide Show
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must
be set.
•
: When this icon is selected and ENTER is
pressed, the pictures change automatically
with about a 6 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
Timer :
ENTER RETURN
Note
- Depending on a file size, the amount of time between
each picture may be different from the manual.
- If you don’t press any button, the slide show will
start automatically in about 10 seconds by default.
24
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and
not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format
can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or special
characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played.
If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc
can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can
be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG
files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files in 500 folders can be played
Setting Up the Language
Features
CHANGING SETUP
MENU
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle
language in advance, they will come up automatically every
time you watch a movie.
Using the Setup Menu
The Setup menu lets you customize your DVD player by
allowing you to select various language preferences, set up
a parental level, even adjust the player to the type of
television screen you have.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button on the
ƒ buttons to select Setup, then
remote control. Use the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Player Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup: Setup of the Language.
❷ Audio Setup : Setup of the Audio Options.
❸ Display Setup : Setup of the Display Options. Use to
select which type of screen you want to
watch and several display options.
❹ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows
users to set the level necessary to
prevent children from viewing unsuitable
movies such as those with violence,
adult subject matter, etc.
❺ Divx(R) Registration : Please use the Registration code
to register this player with the
DivX(R) Video On Demand
format. To learn more go to
www.divx.com/vod.
ƒ buttons to access the different features.
2. Press the œ/ƒ
Press the ‹ or ENTER button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press
the MENU button again.
Note
Depending on the disc, some Setup Menu
selections may not work.
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc
menu screens.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Disc Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- If the selected language is not recorded on the disc,
the original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
25
English
Using the Player Menu Language
Using the DivX Subtitle Language
Using the Audio Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio, then press the ‹
4. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language, then
5. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
- If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select DivX Subtitle, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
LANGUAGE SETUP
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
Setting Up the Audio
Options
Using the Subtitle Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Subtitle, then press the ‹
4. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
language.
- Some discs may not contain the language you select as
your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
- The language is selected and the screen returns to
setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Audio Options allows you to setup the audio device
and sound status settings depending on the audio
system in use.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
26
: On
- Bitstream : Outputs Dolby Digital or DTS via the digital
output. Select Bitstream when connecting to a
Dolby Digital or DTS Decoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
❸ Dynamic Compression
Setting Up the Display
Options
Display options enable you to set various video functions of
the player.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Display Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
Language Setup
‹
❹ PCM Down Sampling
Audio Setup
‹
- On : Select this when the Amplifier connected to the player
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
is not 96KHz compatible. In this case, the 96KHz
signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player
is 96KHz compatible. In this case, all signals will be
output without any changes.
Note :
-Even when PCM Down sampling is Off
• Some discs will only output down sampled
audio through the digital outputs.
• To make the Setup menu disappear, press the
MENU button.
- There is no analog audio output when you play a
DTS sound disc.
❶ TV Aspect
Depending on a type of television you have, you
may want to adjust the screen setting (aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to see
the total 16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV with a 4:3
ratio screen. Black bars will appear at the top
and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional
size TVs when you want to see the central portion of the 16:9 screen. (Extreme left and right
side of movie picture will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
picture on your wide screen TV.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
Screen Message √ 16:9 Wide
Still Mode
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: I-SCAN
❷ Still Mode
These options will help prevent picture shake in
still mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode
will be automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen
shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want to
see small letters more clearly in the Auto mode.
❸ Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
❹ Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or Off) It
does not function in Progressive mode.
27
English
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
❺ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input, you
must choose “PAL”. When you choose “PAL”,
Interlace output format is PAL 60 Hz output.
Setting Up the Parental
Control
• If your TV system only has NTSC, input you
must choose “NTSC ”.
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating, which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
- PAL : In case of using PAL disc
Setting Up the Rating Level
• If your TV system only has NTSC-Video input,
you must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you must
choose “PAL ”.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
NTSC
√ PAL
Video Output
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
1
2
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
➏ Video Output
Select Video Output.
- I-SCAN : Select when you want to use
Component Interlace (525i) Out.
- P-SCAN : Select when you want to use
Component Progressive (525p) Out.
• If the Yes/No selection in the Display Setup
sub Menu is not made within 10 seconds, the
screen returns to the previous menu.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ buttons to select Rating Level, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
PARENTAL SETUP
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
√ I-SCAN
Video Output
Rating Level
P-SCAN
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan. If
Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the screen
may be blocked.
5. Enter your password.
- By default, password is set to 0000.
- Please Change password to other than 0000 to
parental control function activated.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
28
: Kids Safe
Change Password
Return
Menu
3
ƒ buttons to select the Rating Level you want,
6. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
e.g) Setting up in Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
√ Kids Safe
Change Passwor
Level 2
3
4
5
6
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
To make the setup menu disappear, press the MENU
button. For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7,8 will not play.
Enter
Return
Menu
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
Changing the Password
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button. The Enter Password screen
appears. Enter your password.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
ƒ button to select Change Password, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button. Enter your new password
again.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
29
English
Level
Level
Level
Level
REFERENCE
Firmware upgrade
2. Press the ¦/‹ buttons to select Total, then press the
ENTER button.
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and
it is appearing. What improvements are made depends
on the upgrade software you are using as well as the
software that your DVD-player contained before the
upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
Firmware upgrade starts
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please wait for
about 2 minutes.
- If the unit was succesfully updated, the unit will turn off
and on after closing the tray automatically. When the
unit turns on, this screen will display.
3. Press the number buttons to select the desired language
1. You have to download a new file through Download Center
of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Upgrade procedure
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the
tray. The Firmware upgrade screen appears.
Firmware upgrade
appears on the display
30
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Note
- If the “Select Menu Language” doesn’t appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
cord during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Page
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
to operate the remote control again.
P3
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region