Samsung | DVD-1080PK | Samsung DVD-1080PK User manual

ELECTRONICS
DVD Oynatıcı
DVD Player
DVD-1080PK
www.samsung.com
68-01464G
000
AK68-00000
AK68-01504G
Ö
7
4
7
/7
0
-I9F@S3>WX?397C;>;?;@;U9C7@?7=;S;@
AI@3EW5W@W@3C=3DW@63=;7E;=7E743=W@WJ
'I@3EW5W@WJWI7E7C>;?;=E3C63:3G3>3@6WC?3
67>;T;A>3@4;C=34;@7I7C>7XE;C;@;JK5?
3G36A>3XW?W;>7;>9;>;B3CS3>3CW@VJ7C;@67=;
:3G3>3@6WC?367>;=>7C;@;=3B3E?3IW@WJ
;D=E7BD;D;@;7>>7;E?7I;@;J
;:3J>3CW4;C4;C;VJ7C;@7IWT?3IW@WJ
'I@3EW5WIWE3XW?363@U@57:;S4;CB3CS3@W@
3SW=S3>WXWC6FCF?63A>?36WTW@63@7?;@A>F@
3X=35;:3J>3CW4FAI@3EW5WI343T>3?363@
U@573SW=S3>WXWC6FCF?63A>?36W=>3CW@63@
7?;@A>F@
#F>>3@W?63@DA@C36;D=;SW=3CEWBAI@3EW5WIW
=3B3EW@WJAI@3EW5WFJF@DVC7=F>>3@W>?3I353=D3
&!!
>7=EC;=8;X;5;:3J43T>3@EWDW@W=7D?7=;S;@=F>>3@W>WC
FIVJ67@:7CJ3?3@=F>>3@W?3:3JWC6FCF?63
A>?3>W6WC
C
8
(
1
/,A
,1
,:
@
,1
FVCV@67>3J7CE7=@A>A<;D;=F>>3@W>?3=E36WC
#W>3GFJ6347>;CE;>7@>7C67@43X=3=A@ECA>>7C;@
3I3C>3CW@G7I3;X>7?FI9F>3?3>3CW@W@=F>>3@W>?3DW
E7:>;=7>;C36I3DIA@I3IW>W?W@3@767@A>34;>;C
#3B3=>3CW3SWBAI@3EW5WIWE3?;C7E?7I7
S3>WX?3IW@
,7=@;=D7CG;D;S;@FJ?3@4;C
B7CDA@7>743XGFCF@
,.
.
%
6
'I@3EW5W@WJ7@6VDEC;I7>67T;>7G=F>>3@W?W@3
IU@7>;=E3D3C>3@?WXEWC
FVCV@VI3>@WJ53
=;X;D7>3?3S>W=F>>3@W@WJ
;:3J3DWGW63?>3EW>?3?3>WG7I36U=V>?7?7
>;6;C3ICW53G3JA9;4;DWGW;>76A>FA4<7>7C
5;:3JW@I3=W@W@634F>F@6FCF>?3?3>W6WC
I6W@>3E?3G7I36FC9F@7>7=EC;=9;4;6WX7E=;>7C
4FAI@3EW5W@W@@AC?3>S3>WX?3DW@W7E=;>7C
F6FCF?63('/*6VT?7D;@743D3C3=
AI@3EW5WIW=3B3EWB3SW@G7I38;X;@;S7=;B
E7=C3CE3=W@
'I@3EW5W@AC?3>X7=;>67
S3>WX353=EWC
2
+W53=>W=E3=;3@;67T;X;?>7C67@UEVCV
AI@3EW5W@W@;S;@67@7?>7@?7?7I63@3
97>6;T;@67AI@3EW5W6VJ9V@S3>WX?3I34;>;C
F6FCF?63AI@3EW5W@W@;S;@67=;@7?
=FCFI3@3G7AI@3EW5WS3>WXWC6FCF?397>7@7
67=A63DW53=>WTW@6347=>7E;@;J
,5
.
;D=;IVJ7I;@7J3C3CG7C74;>757=B>3=
E7?;J>7?7DBC7I>7C;47@J7@;@57>E;5;G7I3
43X=3FSF5FSUJV5V>7C>7E7?;J>7?7I;@;J
;D=;@D;@I3>>7C;@A=F@6FTFIVJ7I;@7
6A=F@?3IW@WJ
#7@3C>3CW@63@G7I34;C=7@3CW
G7ACE3DW@63=;67>;T;@67@EFEF@FJ
#;C;@3J;=S7D;>;@;J6;D=;+$47J;;>7C;97C;
:3C7=7E7EE;C7C7=E7?;J>7?7I;@;J
;
(
8
4
(
5
(
/
,/*
,
FVCV@67=F>>3@W>3@B;>S7GC7I7J3C3C>WA>3@
=;?I3D3>>3C;S7C?7=E76;C
FIVJ67@B;>>7C;4U>97@;J67=;I7C7>G74U>97D7>
I3D3>6VJ7@>7?7>7C79UC73EW@WJ
F=F>>3@?3=W>3GFJF@3D3:;BA>3@5;:3J43JWVSV@5V
X3:WD>3CW@4;CE3=W??V>=;I7E:3=>3CW3>EW@63>;D33@D>3@
?WXEWC
F>;D3@DW@>;D3@D>W;S7C;T;@UJ7>E;53C;A>?3I3@
3?3S>3=F>>3@W>?3DW;S;@DA@=F>>3@W5WIWDW@WC>3C
,;53C;=F>>3@W?:3==WIA=EFC
+UJ=A@FDF>;D3@D4FVCV@6WXW@63=;6;T7C:7C:3@9;
4;CVCV@V=3BD3?3JG7>;D3@D4FVCV@>74;C>;=E7
=F>>3@W>3@G7I3D3EW>3@!+''-*G7I3
!+''-*7FI3@>;D3@D>3@?3?;D:7C:3@9;
4;CVCV@G7I3;X>7?;S;@97S7C>;67T;>6;C
$;D3@DD36757
4FVCV@V@!+''-*G7I3!+''-*7
FI3@D7D6ADI3>3CW@W=A6>3?3=G7I3=A6F@FSUJ?7=
;S;@=F>>3@W?W@W=3BD3C
!+''-*G7I3
!+''-*7FI?3I3@VCV@UJ7>>;=>7C;G7;X>7G>7C
;S;@4F>;D3@D3>EW@634;C:3=;66;376;>7?7J
Q##,-#!$.-2$Q*,Q$&$*&
R##'&,*'$$*Q&1*$*!&.1
QR$%$*!&#-$$&!$%+!, $Q#$Q
*1+1'&11!$!%!&&&'$Q$Q*
Aksesuarlar
Uzaktan
Uzaktan Kumanda
Kumanda
Pilleri (AAA Tipi)
Kullanım
Video/Audio
HDMI
Kılavuzu
Kablosu
Kablosu
Pillerin Uzaktan Kumandaya
Yerleştirilmesi
1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasının
kapaTını kaldırın.
2. İki adet AAA tipi pili yuvaya yerleştirin. Kutupların
ve -) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Pil yuvasının kapaTını tekrar yerine yerleştirin.
Uzaktan kumanda düzgün
çalışmıyorsa
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
- Pillerin akıp akmadışını kontrol ediniz.
- Uzaktan kumandanın sensorunun engellenip
engellenmediğini kontrol ediniz.
- Yakınlarda herhangi bir flüoresan ışıTı olup
olmadıTını kontrol ediniz.
Önlemler. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..2.2
Önlemler
BaşlamadanÖnce
Önce . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..3.3
Başlamadan
Kurulum
Kurulum
Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Genel
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disk Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Disk
Tipi
ve Karakteristikleri
Tanımlama
. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..5.6
Tanımlama
. . . . . . .Turu
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..6.8
Uzaktan Kumanda
BaS
lantılar
Uzaktan
Kumanda Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
BirS
BaTlantı
Seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ba
lantılar
Temel Fonksiyonlar
Bir BaTlantı Seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bir Diskin Oynatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
16
Temel
Fonksiyonlar
Arama ve Atlama Fonksiyonlarının Kullanımı . . .17
17
Bir
Diskin
Oynatılması Kullanımı
. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16
Ekran
Fonksiyonunun
.17
17
Arama
veBaşlık
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
Disk ve
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . .. .. ..17
.18
18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..17
.18
18
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
Oynatımı
Tekrarlama
. . . .Kullanımı
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
.18
18
Disk
ve Başlık
Menüsünün
Oynatımı Yavaş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Fonksiyon Menüsünün Kullanımı . . . . . . . . . . . . .1819
İleri Fonksiyonlar
Oynatımı
. . . . . . . . (EZ
. . . .View).
. . . . . .. .. .. .. ..18
Görüntü Tekrarlama
Oranının Ayarlanması
.19
19
Yavaş.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oynatımı
Ses Için Dil Seçimi . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
.20
20
İleri
Fonksiyonlar
Altyazı
Için Dil Seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
20
Açısının Ayarlanması
Değiştirilmesi(EZ
. . . View).
. . . . . .. .. .. .. .. ..19
.21
KameraOranının
Görüntü
21
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Ses
Için
Dil Seçimi
. . . . . . . . .Fonksiyonunun
. . . . . . . . . . . . . . .20
Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Altyazı Için Dil Seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021
Işaretleme Fonksiyonunun Kullanımı . . . . . . . . . .21
21
Açısının Değiştirilmesi
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Kamera
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
.22
22
Anlık
Tekrar Oynatım/Atlama Fonksiyonunun
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio Için Klip
Menüsü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
.22
Kullanımı
22
Klasör Seçimi
. . . . . . . . . Kullanımı
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
.22
22
Işaretleme
Fonksiyonunun
MP3/WMA/CD
Audio Kullanımı
Çalma . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
.23
23
Zoom
Fonksiyonunun
MPEG4 Oynatım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
23
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio Için Klip
ResimHost
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
USB
özellii
ile Medya
25
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Dosyalarnn
Oynatlmas
e.ltme
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Klasör
Seçimi . . . Kullanımı
. (Ripping)
. . . . . . . .. ..eltme
Ayar
Menüsünün
......................................................22
CD Dönütürme
...25
.26
26
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.26
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.226
Ses
Seçeneklerinin
.27
MPEG4
Oynatım
. . . Ayarlanması
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..23
Karaoke
levleri
Seçeneklerinin
.27
Ekran
8
eltme
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....24
.25
Karaoke
levleri
. . . .Ayarlanması.
. 27
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
30
Ebeveyn
Kontrolünün Ayarlanması
. . . . . . . . . . . .29
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
$Q\QHW+'0,&(&g]HOOL÷LQLQ
Başvuru
Ayar
Menüsünün Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ayar
Menüsünün
$\DUODQPDVÕ
Yazılım
Yükseltme
.. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...25
. . . .Kullanımı
.Ayarlanması.
.26
.31
Dil
Seçeneklerinin
..31
28
Dil
Seçeneklerinin
Arıza
Giderme . . .Ayarlanması.
. Ayarlanması
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...26
Başvuru
Ses
Seçeneklerinin
..32
29
Teknik
Özellikler
2
Yazılım
Yükseltme. .Ayarlanması
. .Ayarlanması.
. . . . . . . .. .. .. ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. ..27
.31
Ses
Seçeneklerinin
Seçeneklerinin
..33
Ekran
31
Arıza
Giderme
. . . . . Ayarlanması.
. Ayarlanması
. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
3
Ebeveyn
Kontrolünün
..32
Seçeneklerinin
Ekran
833
4
Teknik
Özellikler
. . . Ayarlanması
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
.33
$Q\QHW+'0,&(&g]HOOL÷LQLQ
Başvuru
30
Ebeveyn
Kontrolünün
$\DUODQPDVÕ
Yazılım
Yükseltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$Q\QHW+'0,&(&g]HOOL÷LQLQ
Başvuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Arıza Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Başvuru
$\DUODQPDVÕ
Yazılım
Yükseltme
.31
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .31
Teknik Özellikler
Yazılım
Yükseltme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Arıza
Başvuru
ArızaGiderme
Giderme. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
. 36
Teknik
Özellikler
. . . . . . . Destekleyen
.33
2
Yazılım
Yükseltme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
USBHOST
Özelliini
Ürünler.
seltme
Arıza
Giderme
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
. .3
.337
TeknikÖzellikler
Özellikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
. .4
38
Teknik
3
T
KURULUM
Genel Özellikler
Muhteşem Ses
Dolby Laboratuarları tarafından geliştirilmiş bir
teknoloji olan Dolby Digital, kristal netliğinde bir
ses sağlar.
Ekran
Ekran
Hem
Hem normal
normal hem
hem de
de geniş
geniş ekran
ekran (16:9)
(16:9) görüntüler
görüntüler
izlenebilir.
izlenebilir.
AA
ır Çekim
Önemli
bir sahne, yavaşlatılarak seyredilebilir.
AA
ır Çekim
Önemli bir sahne, yavaşlatılarak seyredilebilir.
##!
Ebeveyn
Kontrolü (DVD)
(#*"'ÕÕ QRUPDO'9'¶O%
$'
)+*#" %
Çocukların
şiddet, erişkinlere özel vb.
#*"'!/+%."/ú'/%/%
zararlı filmleri izlemesini engellemek için,
kullanıcıların gerekli
seviyeyi
ayarlamalarını sağlar.
Ebeveyn
Kontrolü
(DVD)
Çocukların şiddet, erişkinlere özel vb.
Çeşitli
Ekran
Menüsü
Işlevleri
zararlı
filmleri
izlemesini
engellemek
için,
Filmleri izlerken,
farklı
dilleri (Ses/Altyazı)
kullanıcıların
gerekli
seviyeyi
ayarlamalarını sağlar.
ve ekran açılarını
Çeşitli
Ekranseçebilirsiniz.
Menüsü Işlevleri
Filmleri izlerken, farklı dilleri (Ses/Altyazı)
Progresif
Tarama
ve
ekran açılarını
seçebilirsiniz.
Progresif tarama, geleneksel aralıklı (interlaced)
Progresif
Tarama
görüntünün tarama çizgilerini iki kat arttırarak
Progresif
tarama,
geleneksel
gelişmiş bir
görüntü
yaratır. aralıklı (interlaced)
görüntünün tarama çizgilerini iki kat arttırarak
gelişmiş
bir görüntü
yaratır.
EZ VIEW
(DVD)
Görüntünün
EZ
VIEW TV'nizin
(DVD)ekran formatına (16:9 veya
4:3) uyması TV'nizin
için ayarlama
sağlar.
Görüntünün
ekranyapabilmeyi
formatına (16:9
veya
4:3) uyması için ayarlama yapabilmeyi sağlar.
Dtal Fotoğraf Gösterimi (JPEG)
Dtal Fotoğraf Gösterimi (JPEG)
Dijital fotoşraflarınızı televizyondan izleyebilirsiniz.
Dijital fotoşraflarınızı televizyondan izleyebilirsiniz.
Tekrar
REPEAT tuşuna basarak bir şarkı veya
filmi tekrarlatabilirsiniz.
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
dosyalarından oluşan diskleri çalabilirsiniz.
MP3/WMA dosyalarından oluşan diskleri çalabilirsiniz.
Anlık Tekrar Oynatım
(Instant Replay) (DVD)
Anlık
Oynatım
Bir
filmdeTekrar
o an ekrandaki
görüntünün 10 saniye
(Instant
Replay)
öncesini
tekrar
oynatmak(DVD)
için kullanılır.
Bir filmde o an ekrandaki görüntünün 10 saniye
Anlık
(Instant
Skip) (DVD)
öncesiniAtlatma
tekrar oynatmak
için kullanılır.
10 saniye ileri atlamayı sağlar.
Anlık Atlatma (Instant Skip) (DVD)
MPEG4
10 saniye
ileri atlamayı
sağlar.
avi
dosyasındaki
MPEG4
formatlarını oynatabilirsiniz.
MPEG4
HDMI
(Yüksek
Tanımlamalı
avi dosyasındaki
MPEG4
formatlarını oynatabilirsiniz.
Multimedya
Arayüzü)
HDMI oynatıcıdan TV'ye saf bir dijital görüntü/ses
sin al yolu sağlayarak görüntü parazitini engeller.
4
HDMI (Yüksek Tanımlamalı
y
ğ y
g
p
g
Multimedya
Arayüzü)
CD Dönütürme
(Ripping)
Not
HDMI
oynatıcıdan
TV'yeolmayan
saf
bir dijital
Bu
ses dosyalarn
diskten
USB görüntü/ses
aygtna MP3
-Buözellik,
oynatıcıya
uygun
diskler:
sin
yolu sağlayarak
görüntü
parazitini
engeller.
formatnda
kopyalamanz
(Sadece Ses
CD’si (CD• al
DVD-ROM
• salar.
DVD-RAM
Not
DA))
• CD-ROM
• CDV
oynatıcıya uygun •olmayan
•-Bu
CDI
CVD diskler:
Multimedya
Arayüzü)
• CDG'ler
DVD-ROM
• DVD-RAM
Not
•
sadece
ses
çalar;
yoktur.
HDMI
oynatıcıdan
TV'yeolmayan
birgörüntü
dijital
görüntü/ses
•Oynatabilme,
CD-ROM
•saf
CDV
oynatıcıya
uygun
diskler:
--Bu
kayıt
koşullarına
başlı olabilir:
sin
al
yolu
sağlayarak
görüntü
parazitini
engeller.
•
CDI
•
CVD
DVD-ROM
• DVD-RAM
•• DVD-R,
+R
Not
CDG'ler sadece ses• çalar;
CD-ROM
CDV görüntü yoktur.
•••-Bu
CD-RW
oynatıcıya kayıt
uygun •olmayan
başlı olabilir:
CDI
CVD diskler:
••-• Oynatabilme,
DVD+RW,
-RW (V koşullarına
modu)
DVD-ROM
• DVD-RAM
DVD-R,
+R
•-•Disk
CDG'ler
sadece
ses
çalar;
görüntü
yoktur.
tipi veya kayıt koşullarına
başlı olarak,
•
CD-ROM
•
CDV
CD-RW
-•ünite
Oynatabilme,
kayıt
koşullarına
başlı olabilir:
bazı
CD-R,
CD-RW
ve
DVD-R
diskleri ça
CDI
• CVD
DVD+RW,
•••amayabilir.
DVD-R,
+R-RW (V modu)
CDG'ler
sadece
ses
çalar;
görüntü
yoktur.
-•• Disk
tipi
veya
kayıt
koşullarına
başlı
olarak,
CD-RW
- ünite
Oynatabilme,
kayıt
koşullarına
başlı olabilir:
bazı CD-R,
CD-RW
ve DVD-R
diskleri ça
•
DVD+RW,
-RW
(V
modu)
KOPYA
KORUMA
DVD-R,
+R kayıt koşullarına başlı olarak,
amayabilir.
-•Disk
tipi veya
• CD-RW
CD-R,
ve DVD-R diskleri ça
ÇoTuünite
DVDbazı
disk,
kopyaCD-RW
korumalıdır.
•amayabilir.
DVD+RW,
-RW (V modu)
KOPYA
KORUMA
Bu nedenle
bir VCR'a
- Disk tipiDVD
veyaoynatıcınızı
kayıt koşullarına
başlıdeğil;
olarak,
doğrudan
televizyonunuza
baTlamalısınız.
ünite
bazı
CD-R,
CD-RW
ve DVD-R diskleri ça
ÇoTu
DVD
disk,
kopya
korumalıdır.
KOPYA
KORUMA
VCR'a
baTlarsanız,
kopya korumalı
amayabilir.
Bu nedenle
DVD oynatıcınızı
bir VCR'a değil;
DVD
disklerden
bozuk olacaktır.
ÇoTu
DVD
disk,alınan
kopyagörüntü
korumalıdır.
doğrudan televizyonunuza
baTlamalısınız.
Bu
ürün,
kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
KOPYA
KORUMA
Bu
nedenle
DVD
oynatıcınızı
bir VCR'a
değil;
VCR'a
baTlarsanız,
kopya
korumalı
Söz
konusu
teknoloji,
bazı
ABD
patentleri
ve
doğrudan
televizyonunuza
baTlamalısınız.
DVD
disklerden
alınan
görüntü
bozuk olacaktır.
ÇoTu
DVD
disk,
kopya
korumalıdır.
Macrovision
Şirketi
ile
diğer
hak sahiplerine
ait
VCR'a
baTlarsanız,
kopya
korumalı
Bu
ürün,
kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
Bu nedenle
DVD
oynatıcınızı
bir VCR'a değil;
mülkiyet
hakları
tarafından
korunmaktadır.
DVD
disklerden
alınan
görüntü
bozuk
olacaktır.
Söz
konusu
teknoloji,
bazı
ABD
patentleri
ve
doğrudan
televizyonunuza
baTlamalısınız.
Bu
kopya
koruma
teknolojisinin
Bu
ürün,baTlarsanız,
kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
Macrovision
Şirketi
ile
diğer
hakkullanımı,
sahiplerine
ait
VCR'a
kopya
korumalı
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetkilendirilir
ve
Söz
konusu
teknoloji,
bazı
ABD
patentleri
ve
mülkiyet
hakları
tarafından
korunmaktadır.
DVD
disklerden
alınan
görüntü
bozuk
olacaktır.
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetki
verilmediği
Macrovision
Şirketi
ile diğer
hak
sahiplerine
ait
Bu
koruma
teknolojisinin
kullanımı,
Bu kopya
ürün,
kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
sürece,
yalnızca
ev
ve
diğer
sınırlı
kullanımlar
için
mülkiyet
hakları
tarafından
korunmaktadır.
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetkilendirilir
ve
Söz
konusu
teknoloji,veya
bazıparçaların
ABD patentleri
ve
dir.
Tersi
mühendislik
ayrılması
Bu
kopya
koruma
teknolojisinin
kullanımı,
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetki
verilmediği
Macrovision Şirketi ile diğer hak sahiplerine ait
yasaklanmıştır.
Macrovision
Şirketi
yetkilendirilir
ve için
sürece,
evtarafından
ve diğerkorunmaktadır.
sınırlı
kullanımlar
mülkiyetyalnızca
hakları
tarafından
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetki
verilmediği
dir.
Tersi
mühendislik
veya
parçaların
ayrılması
Bu kopya koruma teknolojisinin kullanımı,
PROGRESIF
ÇIKIşLARI
sürece,
yalnızca
evTARAMA
ve
diğer sınırlı
kullanımlar
yasaklanmıştır.
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetkilendirilir
veiçin
(525p,
720p, 1080p)
dir.
Tersi
mühendislik
veya
parçaların
ayrılması
Macrovision Şirketi tarafından yetki verilmediği
yasaklanmıştır.
PROGRESIF
ÇIKIşLARI
sürece, yalnızca
ve diğer sınırlı
kullanımlar
"YÜKSEK
TANIMLIevTARAMA
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)için
(525p,
720p,
1080p)
HEPSİ
BUmühendislik
ÜRÜNLE
TAM
UYUMLU
dir. Tersi
veyaOLARAK
parçaların
ayrılması
DEŞILDIR
VE GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
yasaklanmıştır.
"YÜKSEK720p,
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
OLUŞMASINA
YOL1080p)
AÇABILIRLER.
525, 720,
1080
(525p,
HEPSİ BU ÜRÜNLE
OLARAKPROBLEMLERİ
UYUMLU
PROGRESIF
TARAMATAM
GÖRÜNTÜ
DEŞILDIR
VE GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
PROGRESIF
TARAMA
ÇIKIşLARI
OLMASI
DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
"YÜKSEK
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
OLUŞMASINA
YOL1080p)
AÇABILIRLER.
525,
720, 1080
(525p,
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA UYUMLU
GETİRMENİZ
HEPSİ
BU720p,
ÜRÜNLE
TAM OLARAK
PROGRESIF
GÖRÜNTÜ
PROBLEMLERİ
TAVSİYE
EDİLİR.
BU 525p,
720p,
1080p
MODEL DVD
DEŞILDIR
VE TARAMA
GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
OLMASI
BAĞLANTINIZI
"YÜKSEKDURUMUNDA,
TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
OYNATICI
İLE
TV'NİZİN
UYUMU
HAKKINDA
OLUŞMASINA
YOL AÇABILIRLER.
525, 720,
1080
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
HEPSİ BU ÜRÜNLE
TAM
OLARAK
UYUMLU
SORULARINIZ
VARSA,
LÜTFEN
SAMSUNG
PROGRESIF
TARAMA
GÖRÜNTÜ
PROBLEMLERİ
TAVSİYE
EDİLİR.
BUMERKEZİNE
525p,BAĞLANTINIZI
720p,
1080p
MODEL DVD
DEŞILDIR
VE GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
MÜŞTERI
SERVİS
BAŞVURUNUZ."
OLMASI
DURUMUNDA,
OYNATICI
İLE
TV'NİZİN
UYUMU
HAKKINDA
OLUŞMASINA
YOL AÇABILIRLER.
525,
720, 1080
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
SORULARINIZ
VARSA,
LÜTFEN
SAMSUNG
PROGRESIF
TARAMA
GÖRÜNTÜ
PROBLEMLERİ
TAVSİYE
EDİLİR.
BU 525p,
720p, 1080p
MODEL DVD
MÜŞTERI
SERVİS
MERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
OLMASI DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
OYNATICI
İLE
TV'NİZİN
UYUMU
HAKKINDA
'STANDARD DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
SORULARINIZ
VARSA, LÜTFEN
SAMSUNG
TAVSİYE EDİLİR.
525p, 720p, 1080p
MODEL DVD
MÜŞTERI
SERVİSBUMERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
OYNATICI İLE TV'NİZİN UYUMU HAKKINDA
Disk Tipi ve Karakteristikleri
Bu DVD oynatıcı ilgili logolarıyla birlikte sunulan aşaTıdaki disk tiplerini oynatabilir:
Kayıt Türü
DVD
Ses
+
Görüntü
VIDEO-CD
Ses
+
Görüntü
AUDIO-CD
Disk Ebadı Maks. Oynatma Süresi
12 Cm
Tek-taraflı 240 dk.
Çift-taraflı 480 dk.
8 Cm
Tek-taraflı 80 dk.
Çift-taraflı 160 dk.
12 Cm
74 dk.
Karakteristikleri
T
Disk Tipleri (Logolar)
- Dolby Digital ve MPEG-2 sisteme göre
DVD kusursuz ses ve görüntü içerir.
- Çeşitli ekran ve ses fonksiyonları
ekran üstü menü üzerinden kolaylıkla
seçilebilir.
- CD ses ile görüntü, VHS kalitesi ve
MPEG-1 sıkıştırma teknolojisi.
8 Cm
20 dk.
12 Cm
74 dk.
8 Cm
20 dk.
Ses
- Daha iyi bir ses kalitesi ile CD bir Dijital
Sinyal olarak kaydedilir, zaman içinde
daha az bozulma ve daha az det
nasyona uğrar.
Disk Işaretleri
Bölge Numarası
~
PAL
Oynatma Bölge Numarası
PAL Yayın Sistemi İngiltere, Almanya, Türkiye
Dolby Digital Disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo Disk
DVD oynatıcı ve diskler bölgelere göre
kodlanmıştır. Diski oynatmak için bu bölgesel
kodlara uygun olması gerekmektedir. Eğer
kodlar uygun değilse diski oynatamazsınız. Bu
oynatıcının bölge numarası oynatıcının arka
panelinde yer almaktadır.
Digital Audio Disk
DTS Disk
MP3 Disk
Bir seferde sadece tek bir disk
yerleştirebilirsiniz. İki ya da daha fazla diskin
birlikte yerleşirilerek oynatılmasına izin verilmez ve bu DVD oynatıcıya zarar verebilir.
DivX Sertifikasyonu
DivX, DivX oynaylıdır.
İlgili logolar DivXNetworks,
Inc firmasının ticari
markalarıdır ve lisans altında
kullanılmaktadır.
5
Tanımlama
Ön Panel Kontrolleri
2
1
4
3
yerleştirin.
Diski buraya
2. AÇMA/KAPAMA ( )
Disk tepsisini açmak/kapatmak için bu tuşa basın.
6. DURDURMA (
)
3. DİSK
TEPSİSİ
Diski
oynatmayı
durdurur.
DURDURMA
(
)
Diski buraya yerleştirin.
)
ÖnDisk
Panel
tepsisiniEkranı
açmak/kapatmak için bu tuşa basın.
5. EKRAN
1
2
3
Operasyon göstergeleri burada görüntülenir.
4
5
6
7
DVD
CD
USB
RW
HDMI
1080iP720P
9
STOP (DURDUR), PAUSE
8.
8
HDMI göstergesi: :
(DURAKLAT) ve OPEN/CLOSE
HDMI 480P ➔ “HDMI”,
(AÇIK/KAPALI) göstergesi
HDMI 720P ➔ “HDMI + 720P”,
PLAYBACK (OYNAT), SKIP/SEARCH
HDMI 1080i ➔ “HDMI + 1080i”,
HDMI 1080P ➔ “HDMI + 1080P”
(ATLA/ARA) göstergesi
Disk Göstergesinde: DVD Video, Ses
9.
CD’si, CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM,
OYNATMA (PLAY), DURDURMA (STOP),
DVD+R/RW
YÜKLEME
(LOAD) ... gibi çeşitli operasyonlara
4. Yok
DVD
VIEW
(DVD
DISK
(nodSC):
Herhangi
birGÖRÜNÜMÜ)
disk yüklü değil
AÇIK (OPEn):
Disk tepsisi açık
göstergesi
YÜKLEME
Oynatıcı disk bilgisini yüklüyor
5. CD (LOAd):
göstergesi
6.
USB göstergesi
7.
Disk Ortam Göstergesi: DVD-R, DVD-
Toplam oynatma süresini ve PLAY
(OYNAT), STOP (DURDUR), LOAD
(YÜKLE)
gibigörüntüler.
işlemlere ait çeşitli
ait
mesajları
mesajları görüntüler.
NOdSC (Disk Yok): Disk yüklü değil.
OPEn (AÇIK): Disk tepsisi açık.
LOAd (YÜKLE): Oynatıcı disk bilgilerini yüklüyor
RW, DVD+R, DVD+RW
6
rhyhvrlG
rhyhvrlG
5
kullanın.
Bir
sahne
ya da
ileri atlamak
için
ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
Ön Panel Ekranı
3.
6
Dijital fotoþraf makinesi, MP3 çalar, memory stick, kart
okuyucu veya diþer kaldÆrÆlabilir depolama cihazlarÆnÆ
6. VIDEO
baþlar. SEL.
9.
MIC 1/2
7. DURDURMA
(
)
Karaoke iĩlevleri için Mikrofon baþlayÆn.
Diski
oynatmayı durdurur.
7. DURDURMA
(
)
ø
ø
ø
10. MøKROFON SES SEVøYESø
Diski
oynatmayı
durdurur.
Mikrofon
ses
ayarlamak için kullanÆn.
8. ATLAMA
( seviyesini
) / ARAMA
Bunun için tuĩa basmanÆz gerekir. Ses düzeyini
sahne
da
ileri atlamak
için sola
kullanın.
8. Bir
ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
kontrolyaetmek
için,
tuĩu
saþa veya
çevirin.
BirBEKLEME/AÇMA
sahne ya da müzikte ileri atlamak
için kullanın.
11.
(
)
9. ATLAMA (
) / ARAMA
Ünite
yanar BEKLEME/
sahneilkyafişe
da
müzikte
ilerigösterge
atlamak ışışı
için kullanın.
9. Bir
ATLAMA
( takıldıTında
) / ARAMA
AÇMA
düşmesine
basıldıTında,
gösterge
ışışı söner ve
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
için
kullanın.
10. OYNATMA/DURAKLATMA (
)
oynatıcı açılır.
oynatmaya başlar ya da oynatımı duraklatır.
10.Diski
OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
Diski oynatmaya başlar ya da oynatımı duraklatır.
)
Operasyon
görüntülenir.
Ünite
ilk fişegöstergeleri
takıldıTındaburada
gösterge
ışışı yanar BEKLEME/
Bir sahne
ya da müzikte
ileri atlamak
için(ışışı
kullanın.
4. AÇMA
OYNATMA/DURAKLATMA
)söner ve
düşmesine
basıldıTında,
gösterge
Diski
oynatmaya
başlar
ya
da
oynatımı
duraklatır.
açılır.
.oynatıcı
OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
Diski oynatmayı durdurur.
ATLAMA (
) / ARAMA
5.
2. Bir
sahne ya da
ileri atlamak için kullanın.
ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
2.
7
8. USB Host
EKRAN
3.
1. BEKLEME/AÇMA
(
4. AÇMA/KAPAMA (
8
Bir sahne ya da müzikte ileri atlamak için kullanın.
7. ATLAMA
(
) / ARAMA
1. DİSK TEPSİSİ
1.
9
10
11
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
1
1
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
SKART
BAĞLANTISI
5.1CH ANALOG
SES ÇIKI JAKLARI
-- 5.1ch
TV skart
giriş jakına
analog
giri baT>ayın.
jaklar olan bir amplifikatör
balayn.SES ÇIKI?
DİJİTAL
I BAĞLANTILARI
-DİJİTAL
Uygun bir Dolby
alıcıya
baTlantı yapmak için,
SESDigital
ÇIKI?
I BAĞLANTILARI
veya
koaksiyel
dijital
kablobaTlantı
kullanınız
- optik
Uygun
bir Dolby
Digital
alıcıya
yapmak için,
- Dolby
Digital,
MPEG2dijital
veyakablo
DTS kullanınız
kod çözücü içeren
optik veya
koaksiyel
A/VDigital,
amplifikatöre
baTlantı
yapmak
için, içeren
- bir
Dolby
MPEG2
veya DTS
kod çözücü
optik
veya
koaksiyel dijital
kablo
kullanınız.
bir A/V
amplifikatöre
baTlantı
yapmak
için,
23
2
3
4
5.
4.
6.
optik veya koaksiyel VİDEO
dijital kabloÇIKI?
kullanınız.
KOMPONENT
I
VİDEO ÇI?
<
BAĞLANTILARI
Televizyonun görüntü
girişinegörüntü
bağlamak
için bir
görüntü
-- Televizyonunuzda
komponent
girişleri
varsa,
bu
baTlantıları
kullanınız. Bunlar, PR, PB ve Y video
kablosu
kullanınız.
içerir.
- Ayarlar menüsünde P-SCAN
görüntü çıkışı seçilirse, gelişmiş (progresif) tarama
modu çalışacaktır.
- Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
çıkışı seçilirse, aralıklı (interlaced) tarama modu
çalışacaktır
2
5.
7.
T
Arka Panel
5
VİDEO
ÇI?
<
KOMPONENT
VDEO
ÇIKIÞI
- Televizyonun görüntü girişine bağlamak için bir görüntü
BALANTILARI
kablosu kullanınız.
- Televizyonunuzda komponent görüntü girişleri varsa,
- Ayarlar menüsündeki görüntü çıkışı için S-Video
bu baðlantlar kullannz. Bunlar, PR, PB ve Y video
seçilmiş olmalıdır.
içerir.
-S-VIDEO
Ayarlar menüsünde
P-SCAN
ÇIKI?
BAĞLANTISI
çkş seçilirse,
gelişmiş
(progresif)
- görüntü
Daha yüksek
bir görüntü
kalitesi
için, bu tarama
çıkışı
modu
çalşacaktr.
televizyonunuzdaki S-Video girişine bağlamak
- Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
için S-Video kablosu kullanın.
çkş seçilirse, aralkl (interlaced) tarama modu
- Ayarlar menüsündeki görüntü çıkışı için S-Video
çalşacaktr
seçilmiş olmalıdır.
HDMI ÇIKI?
BAĞLANTISI
HDMI ÇIKI?
BAĞLANTISI
- Bu jakı en iyi görüntü için televizyonunuzdaki HDMI
- Bu jakı en iyi görüntü için televizyonunuzdaki HDMI
jakına bağlamak için HDMI kablosunu kullanın .
jakına bağlamak için HDMI kablosunu kullanın .
- Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
- Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
baTlanırsa HDMI otomatik olarak yaklaşık 10 saniye
baTlanırsa HDMI otomatik olarak yaklaşık 10 saniye
içinde çıkış alacaktır.
içinde çıkış alacaktır.
SES ÇIKI?
I BAĞLANTILARI
NotTelevizyonunuzun veya A/V alıcınızın ses girişlerine
baTlayınız.
- TV'nizin
progresif taramayı (P-SCAN) destekleyip desteklemediğini öTrenmek için televizyonunuzun
kullanma kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılavuzu %
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
Not
- Bu ünitenin HDMI çıkışı TV ya da uygun adaptör kullanan diğer cihazların üzerindeki DVI jakına
- TV'nizin
progresif
taramayı HDCP-uyumlu
(P-SCAN) destekleyip
desteklemediğini
öTrenmek
televizyonunuzun
bağlanabilir.
Bu durumda,
DVI girişine
sahip bir TV ya
da ekraniçin
kullanılması
gerekmektekullanma
kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılavuzu %
dir.
TV'nizin
menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
rhyhvrlG
rhyhvrlG
- Eğer DVD oynatıcı yukarıdaki formatlarla uyumlu olmayan bir TV ya da ekrana başlanırsa görüntü çıkışı
olmayabilir.
- Bu
ünitenin HDMI çıkışı TV ya da uygun adaptör kullanan diğer cihazların üzerindeki DVI jakına
Bu durumda,
HDCP-uyumlu
girişine
sahip bir
TV ya da bakınız.
ekran kullanılması gerekmekte- bağlanabilir.
HDMI terminali
hakkında detaylı
bilgi içinDVI
TV'nizin
Kullanım
Kılavuzuna
dir.
- Ayarlar menüsünün kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için 81 -~3
. sayfalara bakınız.
- Eğer DVD oynatıcı yukarıdaki formatlarla uyumlu olmayan3bir
TV2ya da ekrana başlanırsa görüntü çıkışı
olmayabilir.
hvrlG
- HDMI terminali hakkında detaylı bilgi için TV'nizin Kullanım Kılavuzuna bakınız.
- Ayarlar menüsünün kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için 8 - . sayfalara bakınız.
7
tlu|G
G
G
G
G G
tlu|G
tlu|G
G G
G G
(&%"++)/(%':
(&%"++)/(%':
(&%"++)/(%':
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
(&%"++)/(%':
(&%"++)/(%':
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
17 - 17
&':3
5
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
17
(&%"++)/(%':
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
1
&':3
5
&':3
5
18 18
18
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
2
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
(&%"++)/(%':
17
&':3
5
17
1
1
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!+!+':
&':3
5
!+!+':
!+!+':
8.*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
(&%"++)/(%':
!+!+':
!+!+':
!+!+':
(&%"++)/(%':
18
3 23
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
3
19 - 1819
2
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
19
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
17
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
1
!##.+
&':3
5
0
(&%"++)/(%':
!##.+
0
!##.+ 0
- 17
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
1
&':3
5
'"(8!9142
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
'"(8!9142
20
'"(8!9142
!+!+':
18
20
!+!+':
20
2
18
0).-1/.+&/
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
0).-1/.+&/
0).-1/.+&/
2
!+!+':
!+!+':
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
(&%"++)/(%':
17
3
&':3
5
1
19
19
&-%*00%0%$%4)4%42(
-
17 9.
&-%*00%0%$%4)4%42(
1
&-%*00%0%$%4)4%42(
1 3
18
!##.+ 0
&':3
5
!##.+
0
!+!+':
!+!+':
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
18
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
2
19
'"(8!9142
!+!+':
'"(8!9142
'"(8!9142
!+!+':
18
3
'"(8!9142
2
'"(8!9142
20
19
3
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
20
21
19
17
!##.+
#
0).-1/.+&/
&':3
5
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
#
!9131
2
#
!9131
2
!9131
2
!+!+':
!##.+
0
0).-1/.+&/
0
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
!+!+':
10.
!+!+':
'"(8!9142
&-%*00%0%$%4)4%42(
20
&-%*00%0%$%4)4%42(
3
17
19
1
18
!+!+':
0).-1/.+&/
'"(8!9142
&':3
5
20
3
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
19
+4$2!5%
!##.+
0
+4$2!5%
+4$2!5%
'"(8!9142
20
32
*(0&#("2#050(
0).-1/.+&/
'"(8!9142
#
&-%*00%0%$%4)4%42(
#
#
'"(8!9142
!9131
2
11.
!##.+
0
*(0&#("2#050(
!9131
2
*(0&#("2#050(
!9131
2
18
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
2
20
Karaoke
Karaoke
øúlevleri
øúlevleri
&-%*00%0%$%4)4%42(
'"(8!9142
0).-1/.+&/
'"(8!9142
#
20
!9131
2
!+!+':
#
!9131
2
21
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
0).-1/.+&/
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
!+!+':
&-%*00%0%$%4)4%42(
(&%"++)/(%':
'"(8!9142
#
"0-%".:
.
"0-%".:
"0-%".:
Karaoke
ćĩlevleri
ćĩlevleri
. .*(0&#("2#050(
.!9131
2
. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .25
. . 25
!+!+':
3
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
19
Karaoke
&-%*00%0%$%4)4%42(
!+!+':
+4$2!5%
'"(8!9142
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
3
#
!9131
2
!##.+
0
19
#
!9131
2
#
!9131
2
Karaoke
øúlevleri
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
'"(8!9142
&-%*00%0%$%4)4%42(
"0-%".:
+4$2!5%
12.
0
*(0&#("2#050(
#
!9131
2
44
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!9131
2
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!##.+
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
#
ZG
ZG
&-%*00%0%$%4)4%42(
'"(8!9142
20
#
!9131
2
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
Karaoke
ćĩlevleri
. . . .
. .*(0&#("2#050(
. .*(0&#("2#050(
. . . . . . . . . . . . . . . . 25
#
0).-1/.+&/
20
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
'"(8!9142
+4$2!5%
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
21 - 21
5
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
"0-%".:
5
21
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
"0-%".:
+4$2!5%
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
0).-1/.+&/
"0-%".:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!9131
2
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
#
!9131
2
4 5
17
+4$2!5%
1
&-%*00%0%$%4)4%42(
&':3
5
13.
*(0&#("2#050(
!9131
2
G#
"0-%".:
G&-%*00%0%$%4)4%42(
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
ZG
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
'"(8!9142
18
'"(8!9142
"0-%".:
2
"0-%".:
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
"0-%".:
!;,'"(8:
21
5
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!;,'"(8:
!;,'"(8:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
6 56
5
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
21 22
6
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
G#
G"0-%".:
!9131
2
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
21
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!;,'"(8:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
&-%*00%0%$%4)4%42(
!;,'"(8:
"0-%".:
!;,'"(8:
14.
!+!+':
54 3
G
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!+!+':
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
21
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
19
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
9.
MIC
9.
MIC
1/2 1/2
+4$2!5%
!;,'"(8:
#
*(0&#("2#050(
!9131
2
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
7
21
7
765
22 22
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
#
!##.+
0
21
55
22
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!9131
2
!;,'"(8:
!;,'"(8:
!;,'"(8:
G +-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
'"(8!9142
67
Karaoke
iĩlevleri
iĩlevleri
için için
Mikrofon
Mikrofon
baþlayn.
baþlayn.
20
Karaoke
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
6
23
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
"0-%".:
!;,'"(8:
0).-1/.+&/
&/0%:
!;,'"(8:
!;,'"(8:
6
&/0%:
&/0%:
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
22
&/0%:
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
&/0%:
&/0%:
66
"0-%".:
!;,'"(8:
8 78
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
!;,'"(8:
&-%*00%0%$%4)4%42(
9.
MIC
1/2
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
10.
10.
MøKROFON
MøKROFON
SESSES
SEVøYESø
SEVøYESø
"0-%".:
15.
!;,'"(8:
!;,'"(8:
24
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
7
&/0%:
22
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
68
'"(8!9142
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
&/0%:
"0-%".:
Mikrofon
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
7
!;,'"(8:
8
22
Karaoke
iĩlevleri
içinses
Mikrofon
baþlayn.
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
Mikrofon
ses
seviyesini
seviyesini
ayarlamak
ayarlamak
için için
kullann.
kullann.
Bunun
Bunun
için için
tuĩatuĩa
basmanz
basmanz
gerekir.
gerekir.
SesSes
düz
23 2223
,",:
,",:
,",:
23
,",:
,",:
,",:
21
7
54
9
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
22
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
9
9
#
!9131
2
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
75
&-%*00%0%$%4)4%42(
&/0%:
&/0%:
23
&/0%:
,",:
&/0%:
,",:
&/0%:
10.
MøKROFON
SES SEVøYESø
22
&/0%:
21
7+ 8
9 +
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
&/0%:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
8
8
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
16.
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
]G
]G
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
&/0%:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
#
!9131
2
25 ,",:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
86 8
&/0%:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
Mikrofon
ses
seviyesini
ayarlamak
için kullann. Bunun için tuĩa basmanz gerekir. Ses düzeyini ko
!;,'"(8:
,",:
24 23
,",:
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
23
24 "+##%0%
,",:
24
,",:
&/0%:
,",:
!;,'"(8:
99
"+##%0%
17.
10 910
"+##%0%
23
"+##%0%
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
,",:
24
"+##%0%
,",:
"+##%0%
10
"0-%".:
"+##%0%
"+##%0%
G
G
!;,'"(8:
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
98
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
6
+
]G
710 +
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
22
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
!;,'"(8:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
"0-%".:
,",:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
23
,",:
24
-10 "+##%0%
"+##%0%
26
0))':
0))':
21
0))':
0))':
24
24
&/0%:
G!)"$%4)4%4"(%*!(!(
G
109
"+##%0%
5
&/0%:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
"+##%0%
10
7
"+##%0%
25
22
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
"+##%0%
"+##%0%
G 25 2425
"+##%0%
10
810
25
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
3(4%*4)4%44-4*4(
3(4%*4)4%44-4*4(
"++:
3(4%*4)4%44-4*4(
3(4%*4)4%44-4*4(
18.
18.
18.
KARAOKE
KARAOKE
Tuúu
Tuúu
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
0))':
"++:
23
"++:
,",:
"++:
&/0%:
,",:
0))':
24
9 11
&/0%:
26
25
!;,'"(8:
"+##%0%
"+##%0%
G
10
8
6
26 26 27
0))':
25 !(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
26
Karaoke
Karaoke
iĩlevlerini
iĩlevlerini
baĩlatmak
baĩlatmak
için için
kullann.
kullann.
0))':
3(4%*4)4%44-4*4(
6'*'!9142
!;,'"(8:
11 11
11 11
"++:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
3(4%*4)4%44-4*4(
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
25
25
6'*'!9142
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
6'*'!9142
6'*'!9142
"++:
26
19.
USB Tuúu
23
18.
KARAOKE
!.!%,(!(
,",:
,",:
7
11
22
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
24
3(4%*4)4%44-4*4(
9
3(4%*4)4%44-4*4(
26
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
_G
_G
"+##%0%
"+##%0%
1011
6'*'!9142
"++:
0))':
"++:
!.!%,(!(
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!.!%,(!(
!.!%,(!(
6'*'!9142
2526
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
Karaoke
iĩlevlerini
baĩlatmak için kullann. !)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
7932:(5*o'÷PHVL
20.
&/0%:
&/0%:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
26 !)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
!.!%,(!(
28
11
8
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
11
!"'","*:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
12
!.!%,(!(
3(4%*4)4%44-4*4(
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
7932:(5*o'÷PHVL
G
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
6'*'!9142
0))':
G7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
7932:(5*o'÷PHVL
6'*'!9142
7932:(5*o'÷PHVL
"++:
24
7932:(5*o'÷PHVL
_G
23
,",:
"+##%0%
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
,",:
25
"+##%0%
10
!"'","*:
9
!"'","*:
29
!"'","*:
7932:(5*o'÷PHVL
12
26
12 12
!"'","*:
!.!%,(!(
3(4%*4)4%44-4*4(
!.!%,(!(
1112
12
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
21.
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
"++:
6'*'!9142
!"'","*:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
12
G6'*'!9142
G7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
26
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
(&%&':
G 1110
7932:(5*o'÷PHVL
24
0))':
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
7932:(5*o'÷PHVL
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
27
"+##%0%
"+##%0%
6'*'!9142
!.!%,(!(
6'*'!9142
5.
5.1CH
5.
5.1CH
ANALOG
ANALOG
SES
SES
ÇIKIù
ÇIKIù
JAKLARI
JAKLARI
13
6'*'!9142
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
6'*'!9142
6'*'!9142
25
!"'","*:
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!"'","*:
12
(&%"++)/(%':
6'*'!9142
22.
12
(&%&':
!"'","*:
!.!%,(!(
(&%&':
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
G 7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
(&%&':
(&%&':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
(&%&':
-3(4%*4)4%44-4*4(
5.1ch
- 5.1ch
analog
analog
giriĩgiriĩ
jaklar
jaklar
olanolan
bir amplifikatör
bir amplifikatör
baþlayn.
baþlayn.
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
27
7932:(5*o'÷PHVL
"++:
28
0))':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
27
13
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
27
27
27
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
1312
)/('!+&':
14
25
7932:(5*o'÷PHVL
26
13 13
!"'","*:
13
13
5.
5.1CH
ANALOG
SES
ÇIKIù
JAKLARI
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!"'","*:
11
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
3(4%*4)4%44-4*4(
6'*'!9142
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
!"'","*:
^G
^G
6'*'!9142
!"'","*:
"++:
!"'","*:
6'*'!9142
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
28
1214
!"'","*:
26
23.
!"'","*:
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
- 5.1ch
analog
giriĩ jaklar olan bir amplifikatör baþlayn.
28
)/('!+&':
(&%&':
29
(&%&':
28
11
28
28
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
17
)/('!+&':
14
15
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
&':3
5
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!.!%,(!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
6'*'!9142
27
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
#"+;!7('":
14 1314
27 )/('!+&':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
)/('!+&':
)/('!+&':
14
6'*'!9142
G!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
G(&%&':
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
13
6'*'!9142
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
18
30
29
!.!%,(!(
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
(&%&':
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
30
^G
16
14
15
7932:(5*o'÷PHVL
(&%&':
!"'","*:
29
!"'","*:
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
24.
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
#"+;!7('":
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
15
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
27
2728
!"'","*:
7932:(5*o'÷PHVL
G-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
G-%*0$0)%!-!#(!-*#*0( #"+;!7('":
29
29
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
13
1212
!+!+': 29
28
30
G 15 1415
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
)/('!+&':
)/('!+&':
15
!(3%"!$%4-(!3%(
14
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
;&#;:
!"'","*:
16
)/('!+&':
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!+!+':
30
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
#"+;!7('":
#"+;!7('":
!"'","*:
#"+;!7('":
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
31
15
16
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
19
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
5.1CH
5.1CH
Analog
Analog
Amplifikatör
Amplifikatör
Ba÷lants
Ba÷lants
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
28
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
!##.+ 0
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
14
28
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
30 30
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
30
(&%&':
25.
)/('!+&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
;&#;:
G ∏∏ için
16 16
)/('!+&':
kablolar
!(3%"!$%4-(!3%(
)/('!+&':
verilmez)
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
!(3%"!$%4-(!3%(
)/('!+&':
verilmez)
6'*'!9142
1416
5.1
5.1
CH
CH
Analog
Analog
Amplifikatör
Amplifikatör
için
ses ses
kablolar
(birlikte
(birlikte
kullanyorsanz,
kullanyorsanz,
DVDDVD
oynatc
oyn
'"(8!9142
-+06),)
6'*'!9142
29
;&#;:
29 32
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
0).-1/.+&/
15
1520 16
(&%&':
(&%&':
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
(
"&:
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
#"+;!7('":
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
#"+;!7('":
5.1CH
Analog
Amplifikatör
Ba÷lants
terminallerini,
terminallerini,
5.1CH
5.1CH
Analog
Analog
AmplifikatörünG5.1CH
AmplifikatörünG5.1CH
ANALOG
ANALOG
SESSES
GøRøùø
GøRøùø
terminallerine
terminallerine
ba÷
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
(&%&':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
&-%*00%0%$%4)4%42(
29
27
27
;&#;:
!##'(2'÷PHVL
-+06),)
;&#;:
13
;&#;:
15
13
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
29
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
30
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
!(3%"!$%4-(!3%(
30 33
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-+06),)
#"+;!7('":
26.
5.1
CH
Analog
için ses kablolar(birlikte verilmez)
)/('!+&':
kullanyorsanz, DVD oynatcnn ar
!(3%"!$%4-(!3%(
16'"(8!9142
)/('!+&':
15
!"'","*:
16
(Amplifikatör
"&:
17
!-!#86!9142
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
YEùøL
YEùøL
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!"'","*:
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
#"+;!7('":
( "&:
30
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
28
#
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
!9131
2
"+##%0%
!##'(2'÷PHVL
)/('!+&':
SES GøRøùø terminallerine ba÷layn.
!(3%"!$%4-(!3%(
16
&-%*00%0%$%4)4%42(
terminallerini,
5.1CH Analog AmplifikatörünG5.1CH ANALOG
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
28
)/('!+&':
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
!##'(2'÷PHVL
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
14
442(-"'*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
30
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
-+06),)
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
)/('!+&':
)/('!+&':
!-!#86!9142
!(3%"!$%4-(!3%(
14
-+06),)
16
-+06),)
$!'%,"&:
BEYAZ
BEYAZ
;&#;:
+4$2!5%
;&#;:
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!-!#86!9142
#
(&%&':
*(0&#("2#050(
!9131
2
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
"+##%0%
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
YEùøL
;&#;:
(
"&:
27.
Q/P
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
(
"&:
( "&:
"+##%0%
29
442(-"'*0(
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
$!'%,"&:
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
15
442(-"'*0(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
SøYAH
SøYAH
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
+4$2!5%
*(0&#("2#050( !##'(2'÷PHVL
-%!"),"&:
#"+;!7('":
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
!##'(2'÷PHVL
!##'(2'÷PHVL
;&#;:
"0-%".:
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
29
$!'%,"&:
!(3%"!$%4-(!3%(
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
BEYAZ
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
15
-+06),)
-+06),)
30
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
"++:
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%!"),"&:
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
-+06),)
!-!#86!9142
#"+;!7('":
16
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
!&20"05&($*0%0)2(
!-!#86!9142
!-!#86!9142
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
-%!"),"&:
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
5.1ch
5.1ch
Analog
Analog
Amplifikatör
Amplifikatör
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
("&:
"&:
(
"&:
(
"+##%0%
!(3%"!$%4-(!3%(
"+##%0%
"+##%0%
$!'%,"&:
SøYAH
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
30
-%!"),"&:
!&20"05&($*0%0)2(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
!(3%"!$%4-(!3%(
16
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
28.
442(-"'*0(
"++:
-%!"),"&:
-+06),)
21 442(-"'*0(
442(-"'*0(
!##'(2'÷PHVL
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
;&#;:
!##'(2'÷PHVL
!&20"05&($*0%0)2(
!##'(2'÷PHVL
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
-%!"),"&:
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
"++:
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
XZG
XZG
10"0523.4%4(#4"-(0
!&20"05&($*0%0)2(
$!'%,"&:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
!.!%,(!(
$!'%,"&:
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
(
"&:
$!'%,"&:
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
5.1ch
Analog
Amplifikatör
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
!-!#86!9142
!&20"05&($*0%0)2(
!-!#86!9142
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
+':3
5
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!-!#86!9142
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
( "&:
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
!;,'"(8:
!&20"05&($*0%0)2( 10"0523.4%4(#4"-(0
!-!#86!9142
"+##%0%
;&#;:
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
!##'(2'÷PHVL
#"+;!7('":
('+:3
5
"+##%0%
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
('+:3
5
"+##%0%
-+06),)
10"0523.4%4(#4"-(0
!.!%,(!(
442(-"'*0(
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
G
G.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
!;,'"(8:
442(-"'*0(
10"0523.4%4(#4"-(0
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
-%!"),"&:
442(-"'*0(
-%!"),"&:
!.!%,(!(
+':3
5
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
442(-"'*0(
XZG
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
$!'%,"&:
(
"&:
!-!#86!9142
(
"&:
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
-%!"),"&:
!(3%"!$%4-(!3%(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
!-!#86!9142
+':3
5
$!'%,"&:
!(3%"!$%4-(!3%(
!(3%"!$%4-(!3%(
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
$!'%,"&:
( "&:
!-!#86!9142
!##'(2'÷PHVL
22!&20"05&($*0%0)2(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
"+##%0%
('+:3
5
"++:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
10"0523.4%4(#4"-(0
"++:
#"+;!7('":
(&%"++)/(%':
"++:
('+:3
5
-%!"),"&:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
-%!"),"&:
!&20"05&($*0%0)2(
G"+##%0%
G"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
-%!"),"&:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
!&20"05&($*0%0)2(
-+06),)
29.
442(-"'*0(
442(-"'*0(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
!-!#86!9142
G $!'%,"&:
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
('+:3
5
-%!"),"&:
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
1.
&/0%:
442(-"'*0(
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
!(3%"!$%4-(!3%(
&/0%:
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
(
"&:
"+##%0%
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
-%!"),"&:
!&20"05&($*0%0)2(
$!'%,"&:
"+##%0%
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
$!'%,"&:
-%!"),"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!&20"05&($*0%0)2(
('+:3
5
!&20"05&($*0%0)2(
(&%"++)/(%':
"++:
442(-"'*0(
!(3%"!$%4-(!3%(
"+##%0%
-%!"),"&:
!&20"05&($*0%0)2(
!(3%"!$%4-(!3%(
('+:3
5
+':3
5
(&%"++)/(%':
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
3(4%*4)4%44-4*4(
!##'(2'÷PHVL
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
$!'%,"&:
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
23
G -%!"),"&:
('+:3
5
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
"++:
10"0523.4%4(#4"-(0
"++:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
-%!"),"&:
KARAOKE
KARAOKE
øùLEVLERø
øùLEVLERø
,",:
10"0523.4%4(#4"-(0
10"0523.4%4(#4"-(0
,",:
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!.!%,(!(
!&20"05&($*0%0)2(
!.!%,(!(
!&20"05&($*0%0)2(
!.!%,(!(
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
!&20"05&($*0%0)2(
0))':
2.
-%!"),"&:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
!-!#86!9142
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
30.
10"0523.4%4(#4"-(0
+':3
5
#"+;!7('":
('+:3
5
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
+':3
5
+':3
5
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
+':3
5
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
!(3%"!$%4-(!3%(
3(4%*4)4%44-4*4(
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
(
"&:
( "&:
( "&:
!-!#86!9142
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!-!#86!9142
!-!#86!9142
-%!"),"&:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!&20"05&($*0%0)2(
-%!"),"&:
10"0523.4%4(#4"-(0
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
+':3
5
"+##%0%
!&20"05&($*0%0)2(
!.!%,(!(
3(4%*4)4%44-4*4(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
"++:
!(3%"!$%4-(!3%(
Karaoke
Karaoke
øúlevleri
øúlevleri
!&20"05&($*0%0)2(
+':3
5
442(-"'*0(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
KARAOKE
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
"++:
( "&:øùLEVLERø
24 !)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
-%!"),"&:
!-!#86!9142
10"0523.4%4(#4"-(0
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
1
2
1
2
/
/
/
/
/
//
/
/
/
/
/
/
3. "+##%0%
!&20"05&($*0%0)2(
"+##%0%
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!( !.!%,(!(
10"0523.4%4(#4"-(0
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
;&#;:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
442(-"'*0(
!.!%,(!(
10"0523.4%4(#4"-(0
442(-"'*0(
442(-"'*0(
$!'%,"&:
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
øúlem
øúlem
Sras
Sras
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!&20"05&($*0%0)2(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
31.
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
+':3
5
+':3
5
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
!&20"05&($*0%0)2(
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
442(-"'*0(
"&:
(
"&:
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
(Karaoke
!-!#86!9142
"+##%0%
"+##%0%
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
øúlevleri
('+:3
5
"+##%0%
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
('+:3
5
('+:3
5
('+:3
5
(&%"++)/(%':
!-!#86!9142
(&%"++)/(%':
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
0))':
(&%"++)/(%':
1.
Karĩk
1.
Karĩk
SesSes
Çkĩ
Çkĩ
terminallerini
terminallerini
TV veya
TV veya
Amplifikatöre
Amplifikatöre
baþlayn.
baþlayn.
(bkz.(bkz.
sayfa
sayfa
9) 9)
10"0523.4%4(#4"-(0
10"0523.4%4(#4"-(0
!.!%,(!(
!.!%,(!(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
"+##%0%
-%!"),"&:
('+:3
5
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
4.
(&%"++)/(%':
25
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
+':3
5
0))':
+':3
5
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
!(3%"!$%4-(!3%(
442(-"'*0(
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
øúlem
Sras
2.
Mikrofonu
2.
Mikrofonu
Mic Mic
jakna
jakna
baþlayn.
baþlayn.
MICMIC
baþlandþnda
baþlandþnda
karaoke
karaoke
iĩlevleri
iĩlevleri
kullanlabilir.
kullanlabilir.
442(-"'*0(
0))':
0))':
(
"&:
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
(
"&:
!-!#86!9142
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
3(4%*4)4%44-4*4(
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%! !-!#86!9142
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
"++:
"++:
-%!"),"&:
5.
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!&20"05&($*0%0)2(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
"+##%0%
1.Karĩk
Ses
Çkĩ
terminallerini TV veya Amplifikatöre baþlayn. (bkz. sayfa 9)
+':3
5
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
Tuú
Kontrolü
Kontrolü
('+:3
5
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"+##%0%
26
+':3
5
('+:3
5
+':3
5
3(4%*4)4%44-4*4(
442(-"'*0(
+':3
5
(&%"++)/(%':
Tuú
3(4%*4)4%44-4*4(
3(4%*4)4%44-4*4(
(&%"++)/(%':
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
442(-"'*0(
3(4%*4)4%44-4*4(
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
$!'%,"&:
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
6'*'!9142
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!&20"05&($*0%0)2(
2. Mikrofonu
jakna
baþlayn.
MIC
karaoke
iĩlevleri kullanlabilir.
1.
ćstediþiniz
1. Mic
ćstediþiniz
ĩarklar
ĩarklar
içeren
içeren
bir baþlandþnda
Karaoke
bir Karaoke
DiskiDiski
oynatn.
oynatn.
"+##%0%
32.
0))':
('+:3
5
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
(&%"++)/(%':
0))':
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
('+:3
5
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
"+##%0%
!.!%,(!(
(&%"++)/(%':
10"0523.4%4(#4"-(0
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
!.!%,(!(
Tuú
Kontrolü
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
rhyhvrlG›œúœ•ˆG‰ˆš•U
rhyhvrlG›œúœ•ˆG‰ˆš•U
+':3
5
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
+':3
5
+':3
5
3(4%*4)4%44-4*4(
3(4%*4)4%44-4*4(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
7932:(5*o'÷PHVL
(
"&:
!-!#86!9142
+':3
5
1.
ćstediþiniz
ĩarklar
içeren
birde÷iútirmek
Karaokeiçin
Diski
oynatn.
6.
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
3(4%*4)4%44-4*4(
2.
østedi÷iniz
2. østedi÷iniz
sinyali
sinyali
de÷iútirmek
için
�/�GGtuúlarna
�/�GGtuúlarna
basn.
basn.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
33.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
7. !"'","*:
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
+':3
5
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
;&#;:
3(4%*4)4%44-4*4(
rhyhvrlG›œúœ•ˆG‰ˆš•U
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
442(-"'*0(
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
Not
Not
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
6'*'!9142
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
2.
østedi÷iniz
sinyaliözelliþini
de÷iútirmek
için
�/�GGtuúlarna
basn.
;&#;:
('+:3
5
-"+##%0%
Karaoke
- Karaoke
özelliþini
kullanrken
kullanrken
bir geri
bir geri
besleme
besleme
(tiz (tiz
veya
veya
bas)bas)
duyarsanz,
duyarsanz,
mikro
mi
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
(&%"++)/(%':
(&%&':
Not
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
0))':
mikrofonun
mikrofonun
ya
da
ya
hoparlörün
da
hoparlörün
sesini
sesini
azaltn.
azaltn.
27
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
- Karaoke
kullanrken
geri
besleme
(tiz
veya
bas)
duyarsanz,
mikrofonu h
!"'","*:
+':3
5
-3(4%*4)4%44-4*4(
MP3,
- özelliþini
MP3,
WMA,
WMA,
DTS
DTS
ve LPCM
ve bir
LPCM
diskdisk
çalarken
çalarken
karaoke
karaoke
iĩlevleri
iĩlevleri
çalĩmaz.
çalĩmaz.
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
28
mikrofonun
ya
da
hoparlörün
sesini
azaltn.
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
)/('!+&':
MIC
- MIC
baþlyken,
baþlyken,
Dijital
Dijital
Çkĩ
Çkĩ
çalĩmaz.
çalĩmaz.
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
-;&#;:
- MP3,- WMA,
DTS
ve
LPCM
diskAnalog
çalarken
karaoke
iĩlevleri
çalĩmaz.
(&%&':
MIC
- MIC
ses
ses
çkĩlar
çkĩlar
sadece
sadece
Analog
Ses
Ses
Çkĩndan
Çkĩndan
alnr.
alnr.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
29
142
*0(
3
5
:
:
)2(
:
)2(
4"-(0
5
142
($-'$%0.!.!%,(!(
*0(
3
5
+)/(%':
'÷PHVL
30
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
#"+;!7('":
!(3%"!$%4-(!3%(
)/('!+&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
;&#;:
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
-+06),)
(
"&:
!##'(2'÷PHVL
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
"+##%0%
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
$!'%,"&:
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
!(3%"!$%4-(!3%(
"++:
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
!.!%,(!(
( "&:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"+##%0%
0))':
- MIC -baþlyken,
Çkĩ
çalĩmaz.
MIC
- MIC
ön paneldeki
önDijital
paneldeki
MICMIC
jakna
jakna
baþlanmĩsa,
baþlanmĩsa,
5.1CH
5.1CH
sesses
çkĩ
çkĩ
otomatik
otomatik
olarak
olara
2
- MIC bu
sesdurum
çkĩlar
sadece
Analog Ses Çkĩndan alnr.
bu
durum
deþiĩmeyecektir.
deþiĩmeyecektir.
- MIC ön paneldeki MIC jakna baþlanmĩsa, 5.1CH ses çkĩ otomatik olarak 2 CH se
Y\GY\G
bu durum deþiĩmeyecektir.
Y\G G G
G G
G
‫ ݓ‬Hoparlör
‫ ݓ‬Hoparlör
Ayarlar
Ayarlar
G
Surround
Surround
SesSes
Hoparlör
Hoparlör
Ayarlar
Ayarlar
‫ ݓ‬Hoparlör
1. jˆ¡SGkœ™”ˆG”–‹œ•‹ˆ ’Œ•Gtlu|G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
1.Ayarlar
jˆ¡SGkœ™”ˆG”–‹œ•‹ˆ ’Œ•Gtlu|G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
Surround
Hoparlör
Ayarlar
2. Ayarlar
2.Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
sonra
da �Gveya
da �Gveya
ENTER
ENTER
tuúuna
tuúuna
basn.
basn.
1. jˆ¡SGkœ™”ˆG”–‹œ•‹ˆ ’Œ•Gtlu|G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
G G
2. Ayarlar ö÷esiniGseçmek içinG�/�Gtuúlarna, sonra da �Gveya ENTER tuúuna basn.
G
BALANTILAR
Bir BaA
lantı Seçmek
T
AşaTıda DVD oynatıcıyı bir TV ve başka cihazlara bağlamak için yaygın olarak kullanılan baTlantı örnekleri
gösterilmektedir:
DVD Oynatıcıyı Bağlamadan Önce
- Herhangi bir kablonun baTlanması veya sökülmesinden önce DVD oynatıcıyı, TV ve diğer bileşenleri
daima kapatın.
- BaTladı#ınız ilâve cihazlar (örn., bir TV) ve onların belirli bileşenleriyle ilgili daha fazla bilgi için bu
cihazların kullanım kılavuzuna bakınız.
TV BaA
lantısı (SKART)
-TV
SKART'ı
kullanarak,
DVD oynatıcının arkasındaki SKART (EXT) terminalini TV'nizin SKART (IN) terminaBaA
lantısı
(Video)
line baTlayın
1
A/V kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
5.1 CH(kırmızı
(Ön L-R)
VIDEO (sarı)/AUDIO
ve/AUDIO
beyaz)(kırmızı
OUT terminallerini,
ve beyaz)
OUT
terminallerini,
TV'nizin VIDEO
(sarı)/AUDIO
(kırmızı
TV'nizin
VIDEO (sarı)/AUDIO
(kırmızı
ve beyaz) IN
terminallerine baTlayınız.
ve
beyaz) IN baTlayınız.
terminallerine
2
KIRMIZI
BEYAZ
SARI
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
KIRMIZI
SARI
Audio
Kablosu Video Kablosu
:"%"
KIRMIZI
KIRMIZI
3
Video Kablosu
BEYAZ SARI
BEYAZ
SARI
BEYAZ
Audio
Kablosu
DVD oynatıcıdan gelen görüntü sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
Not
- Ses kablosu güç kablosuna çok yakınsa, parazit oluşabilir.
- Bir amplifikatör bağlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baTlantısı sayfasına bakınız (sayfa 13~15
14 - 15).
- Terminallerin
sayısı ve yerleşimi, TV'ye göre değişiklik gösterebilir.
GG
GG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakınız
Lütfen
- TV'de sadece bir adet ses giriş terminali varsa, onu DVD oynatıcınızın [AUDIO OUT] [sol] (beyaz)
terminaline baTlayınız.
- DVD oynatıcı STOP modunda iken ya da oynatıcıda disk yokken VIDEO SEL. (VIDEO SEÇIM) tuşuna
(I-SCAN ➝
basarsanız, Video Çıkış modu takip eden düzende değişir: (COMPOSITE/S-Video
I-SCAN kSCART-RGB).
c P-SCAN)
(S-Video
k P-SCAN)
I-SCAN kcP-SCAN
9
TV BaA
lantısı (Interlace)
T
- Komponent görüntü kablolarıyla TV'nize yapılan baTlantı
- Yüksek kaliteli ve tam renkli görüntüleri seveceksiniz. Komponent video, açık ve net bir görüntü için resmi,
siyah ve beyaz (Y), mavi (PB) ve kırmızı (PR) sinyallere ayırır. (Ses sinyalleri, ses çıkışı üzerinden verilir.)
1
Komponent görüntü kabloları (ürünle beraber gelmez)
kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki COMPONENT
VIDEO OUT terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baTlayınız.
2
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO
beyaz)(kırmızı
OUT terminallerini
TV'nizin
5.1
(Ön L-R)veAUDIO
y CH (kırmızı
ve beyaz) OUT
AUDIO (kırmızı
ve beyaz)
IN (kırmızı
terminallerine
baTlayınız.
terminallerini
TV'nizin
AUDIO
ve beyaz)
IN
terminallerine
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
DVD oynatıcıyıbaTlayınız.
ve TV'yi çalıştırınız.
0
Q
P$
MAV*
KIRMIZI
BEYAZ
DVD oynatıcıdan gelen komponent sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
0
Q
P$
KIRMIZI
KIRMIZI
3
0
Q
P$
MAV*
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=
Audio Kablosu
Audio Kablosu
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
MAV*
0
Q
P$
BEYAZ
KIRMIZI
MAV*
Komponent
0
Q
P$
Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=
4
Ekran ayarları mönüsünde, görüntü çıkışını KOMPONENT
(I-SCAN) olarak ayarlayınız (28
- 29. sayfalara bakınız).
31~32
Video Çıkış modunu değiştirmek için VIDEO SEL. tuşunu
kullanabilirsiniz. (bakınız Sayfa 9)
Not
- Bir amplifikatör bağlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baTlantısı sayfasına bakınız (sayfa 13~15
14 - 15).
- TV'nizin komponent terminali, üretici firmaya baTlı olarak "PR, PB, Y" yerine "R-Y, B-Y, Y" veya "Cr, Cb, Y"
ile gösterilebilirrminallerin sayısı ve yerleşimi, TV'ye göre değişiklik gösterebilir. Lütfen TV'nizin kul
kılavuzuna bakınız.
10
TV BaA
lantısı (Progresif)
1
MAV*
KIRMIZI
0
Q
P$
2
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
5.1 CH (kırmızı
(Ön L-R)
ve beyaz) OUT
AUDIO
ve AUDIO
beyaz) (kırmızı
OUT terminallerini
TV'nizin
terminallerini
TV'nizin
AUDIO
(kırmızı ve beyaz)
IN
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
IN terminallerine
baTlayınız.
terminallerine baTlayınız. DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
0
Q
P$
MAV*
KIRMIZI
BEYAZ
3
BEYAZ
Komponent Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=
Audio Kablosu
Audio Kablosu
KIRMIZI
0
Q
P$
KIRMIZI
KIRMIZI
DVD oynatıcıdan gelen komponent sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
T
Komponent görüntü kabloları (ürünle beraber gelmez)
kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki COMPONENT
VIDEO OUT terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baTlayınız.
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
MAV*
0
Q
P$
BEYAZ
KIRMIZI
MAV*
Komponent Kablosu
0
Q
P$
5
2
9
:=5
6
S
:=
4
Ekran ayarları menüsünde, görüntü çıkışını P-SCAN
olarak ayarlayınız (28
- 29 say falara bakınız).
31~32
Video Çıkış modunu değiştirmek için VIDEO SEL. tuşunu
kullanabilirsiniz. (bakınız Sayfa 9).
14-15)
Progresif video çıkışını görmek için,
- TV'nizin progresif taramayı destekleyip desteklemediğini öA
renmek için televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılavuzu içinde,
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
- Yukarıda resmedilen baA
lantı yöntemi, TV'nize baA
/ı olarak farklı olabilir.
Not
- "Progresif Tarama" nedir?
Progresif tarama, interlace çıkışın iki katı kadar tarama çizgisine sahiptir;
Progresif tarama yöntemi daha iyi ve net resim sağlar.
11
TV BaA
lantısı (DVI)
1
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak,
1
oynatıcının arkasıdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak,
terminaline baTlayın.
oynatıcının arkasıdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN
terminaline baTlayın.
2
Ses kablolarını kullanarak,
ç ş DVD oynatıcının arkasındaki
2
2
ve beyaz) OUT
5.1 CH (kırmızı
(Ön L-R)
AUDIO
veAUDIO
beyaz)(kırmızı
OUT terminallerini
TV'nizin
kablolarını
kullanarak,
DV
Ses
kullanarak
DVD
Ses kablolarını kullanarak,
DVD oynatıcının
arkasındaki
ç Ses
şkablolarını
terminallerini
TV'nizin
AUDIO
ve beyaz)
IN
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
IN (kırmızı
terminallerine
baTlayınız.
VD
oynatıcının
arkasındaki
oynatıcının
arkasındak
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
OUOUT ter
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
OUT
terminallerini
TV'nizin
terminallerine
baTlayınız.
DVD
oynatıcıyı
ve
TV'yi
çalıştırınız.
DVD
oynatıcıyı ve
TV'yi çalıştırınız.
UT
terminallerini
TV'nizin
AUDIO
(kırmızı ve baTlayınız.
beyaz) IN termi
AUDIO (kırmızı ve beyaz)
IN terminallerine
BEYAZ
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
Audio BEYAZ
Kablosu
BEYAZ KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
Audio BEYAZ
Kablosu
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
3
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında belirene
3
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
HDMI-DVI Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=)
5
2
9
:=5
6
S
:=)
HDMI-DVI Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=)
BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=)
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında belirene
basınız.
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
basınız.
TV BaA
lantısı (HDMI)
TV BaA
lantısı (HDMI)
1
HDMI-HDMI kablosunu kullanrak, oynatıcının arkasındaki
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
1
baTlayın. kablosunu kullanrak, oynatıcının arkasındaki
HDMI-HDMI
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
baTlayın.
2
DVD oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
2
basınız.
DVD
oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
basınız.
HDMI Kablosu
HDMI Kablosu
HDMI Kablosu
HDMI Kablosu
HDMI VIDEO Teknik Özellikler
HDMI SEL. (HDMI SEÇIM) tuşuna bastıTınızda, sırasıyla; 576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.
HDMI SEL. tuşuna ilk bastıTınızda geçerli çözünürlük görüntülenir.
HDMI VIDEO Teknik Özellikler
Tuşa ikinci kez bastıTınızda, HDMI çıkış çözünürlüTünü değiştirebilirsiniz.
HDMI
(HDMI
SEÇIM)
tuşunaçıkış
bastıTınızda,
sırasıyla;
576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.
- TV'nize
baTlı
olarak,
belli HDMI
çözünürlükleri
çalışmayabilir.
G SEL.
HDMI
SEL.
tuşuna
ilk bastıTınızda
geçerli
çözünürlük görüntülenir.
- Lütfen
TV'nizin
Kullanım
Kılavuzuna
başvurun.
Tuşa
ikinci
kezHDMI-DVI
bastıTınızda,
HDMI
çıkıştakıldıTında,
çözünürlüTünü
değiştirebilirsiniz.
- HDMI
ya da
kablosu
TV'ye
DVD
oynatıcının çıkışı 10 saniye içinde
- TV'nize
olarak, belli HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir.
G baTlı ayarlanır.
HDMI/DVI'ya
-- Lütfen
TV'nizin
Kılavuzuna
başvurun.
Eğer HDMI
çıkışKullanım
çözünürlüTünü
720p,
1080p ya da 1080i olarak ayarlarsanız, HDMI çıkış daha iyi bir
- görüntü
HDMI
yakalitesi
da çıkış
HDMI-DVI
kablosu TV'ye
oynatıcının
çıkışı 10 saniye
sunar.
Eğer HDMI
çözünürlüTünü
720p,takıldıTında,
1080p ya daDVD
1080i
olarak ayarlarsanız,
HDMIiçinde
çıkış daha iyi bir
- HDMI/DVI'
.%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]LWHOHYL]\RQXQX]XQ
l
görüntü kalitesi sunar.
X]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH181)5&(&|]HOOL÷LQL
- GHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
%!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A&.94%8*%
G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
34
;5*)1/2+24616.21532/)(-1")/)7-9821616961/2+2467%34%
$Q\QHWLúOHYLQLGHVWHNOHU
12
1
Bununla birlikte, bir DVD oynattıTınızda, TV'ye
HDMI, görüntü ve ses verisinin dijital aktarımını tek bir
baTlantı üzerinden gerçekleştirebilen bir ara birimdir.
aktarılan veri dijitaldir. Bu yüzden ya bir dijitalden
analoga çevirici (DVD oynatıcıda) ya da bir analogtan
HDMI'yı kullanarak, DVD oynatıcı, dijital bir ses ve
görüntü sinyali aktarır ve HDMI giriş jakı olan bir TV'de
canlı bir görüntü sunar.
dijitale çevirici (TV'de) gereklidir. Bu çevrim sırasında,
görüntü kalitesi gürültü (parazit) ve sinyal kaybına
• HDMI BaA
lantı Tanımı
HDMI BaTlantı - Hem sıkıştırılmamış görüntü verisi hem
de dijital ses verisi (LPCM ya da Bit Stream veri).
- HDMI kablo kullanan oynatıcı üzerinden, oynatıcı televi!yona sadece saf dijital sinyal çıkışı verir.
- Eğer TV'de HDCP (Yüksek Band AralıTında Dijital Içerik
Koruma) desteği yoksa, ekranda karlı bir görüntü belirir.
• Samsung Neden HDMI Kullanıyor?
Analog TV'ler için analog görüntü/ses sinyali gerekir.
baTı olarak azalır. DVI, herhangi bir D/A (Dijital/
Analog) çevrimi gerektirmediğinden ve oynatıcıdan
TV'ye saf bir dijital sinyal gönderdiTinden üstün bir
teknolojidir.
• HDCP Nedir?
HDCP (Yüksek Band AralıTında Dijital Içerik Koruma),
DVI üzerinden çıkan DVD içeriT;ni kopyalanmaya
karşı koruyan bir koruma sistemidir. Video kaynaTı
(PC, DVD gibi) ve görüntüleme aygıtı (TV, projektör
gibi) arasında güvenli bir dijital baTantı sağlar. Içerik
kaynak aygıtında şifrelenir. Bu sayede yetkisiz kopy
lama yapılması engellenmiş olur.
Ses Sistemi BaA
lantısı (2 Kanallı Amplifikatör)
1
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini, amplifikatörün AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine
baTlayınız.
2
2
Görüntü sinyali
sinyali kablolarını
kablolarını kullanarak,
kullanarak, DVD
DVD oynatıcının
oynatıcının
Görüntü
arkasındaki VIDEO,
VIDEO, S-VIDEO,
S-VIDEO, COMPONENT,
COMPONENT, HDMI
HDMI
arkasındaki
COMPONENT, HDMI OUT
OUT terminallerini,
terminallerini,
televizyonunuzun
VIDEO, veya
S-VIDEO,
veya S-VIDEO
terminallerini,
TV'nizin
VIDEO
COMPONENT,
DVI IN
OUT
TV'nizin
VIDEO,
DVI IN
INşekilde
terminaline
sayfa 99-14'de
- 14'de
COMPONENT,
anlatıldıTı
baTlayınız.
terminaline
COMPONENT,
DVI
terminaline
sayfa
anlatıldıTı şekilde baT>ayınız.
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
3
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
DVD oynatıcı, TV ve amplifikatörü çalıştırınız.
Audio Kablosu
BEYAZ
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
2-Channel stereo amp
2-Channel stereo amp
2-Channel stereo amp
4
DVD oynatıcıdan ses duymak amacıyla, harici girişi (external input) seçmek için amplifikatörün giriş seçimi tuşuna
basınız. Amplifikatörün ses girişini ayarlamak için, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Not
- Amplifikatörü açtıA
ınızda lütfen sesi kısınız. Aniden ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
hoparlörlere zarar verebilir.
- Menü ekranındaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (27-28.).
29~31.
- Terminallerin yerleşimi, amplifikatöre baTlı olarak değişebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
13
T
• HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi)
Ses Sistemi BaA
lantısı (Dolby Digital, MPEG2 veya DTS Amplifikatör)
1
Bir optik kablo kullanıyorsanız (optik kablo ürünle beraber
gelmez), DVD oynatıcının arkasındaki DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) terminalini, amplifikatörün DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) terminaline baTlayınız.
Koaksiyel kablo kullanımı durumunda, (ürünle beraber gelmez), DVD oynatıcının arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) terminaline baTlayınız.
2
Görüntü sinyali kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının
arkasındaki VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT,
HDMI
COMPONENT,
HDMI OUT
veya S-VIDEO
terminallerini,
TV'nizin
VIDEO
COMPONENT,
OUT
terminallerini,
TV'nizin
VIDEO,
veya DVI IN
anlatıldıTı
baTlayınız.
terminaline
COMPONENT,
DVI INşekilde
terminaline
sayfa 9 -14'de
anlatıldıTı şekilde baTlayınız.
:BEB
Coaxial Kablosu
Coaxial Kablosu
Optical Kablosu
5
2
9
:=5
6
S
:=
Optical Kablosu
:BEB
5
2
9
:=5
6
S
:=
Coaxial Kablosu
Optical Kablosu
3
Dolby digital ZBEB Dolby digital ZBEB
DTS amp
DTS amp
Dolby digital ZBEB
DTS amp
DVD oynatıcı, TV ve amplifikatörü çalıştırınız.
4
DVD oynatıcıdan ses duymak amacıyla, harici girişi
seçmek için amplifikatörün giriş seçimi tuşuna basınız.
Amplifikatörün ses girişini ayarlamak için, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Not
- Amplifikatörü açtıA
ınızda lütfen sesi kısınız. Aniden ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
- DVD
oynatıcı zarar
ve DTS
amplifikatör baA
lantısı yaptıA
ınızda ve DTS disk çalmak istediğinizde, ayar
hoparlörlere
verebilir.
menüsünde DTS'yi "on" (açık) konumuna getiriniz. "Off" konumunda ses duyulmayacaktır veya
- gürültülü
Menü ekranındaki
sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (27-28.).
29~31
olacaktır.
- Amplifikatörü
açtıA
ınızda
lütfen sesi
kısınız.
Aniden
ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
Terminallerin yerleşimi,
amplifikatöre
baT>ı
olarak
değişebilir.
hoparlörlere zarar verebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Menü ekranındaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (27 28 )
14
5.1CH Analog Amplifikatör Balants
1
g
p
T
Bir optik
kablo kullanıyorsanız
(optik
ürünle(birlikte
beraber
5.1
CH Analog
Amplifikatör için
seskablo
kablolar
verilmez)
kullanyorsanz,
DVD oynatcnn
gelmez), DVD
oynatıcının arkasındaki
DIGITALarka
AUDIO
terminallerini,
tarafndaki
5.1CH
ANALOGamplifikatörün
SES ÇIKIIDIGITAL
OUT (OPTICAL)
terminalini,
5.1CH Analog
AmplifikatörünG5.1CH
ANALOG SES
AUDIO
IN (OPTICAL)
terminaline baTlayınız.
GR terminallerine
balayn.
Koaksiyel
kablo kullanımı
durumunda, (ürünle beraber gelmez), DVD oynatıcının arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) terminaline baTlayınız.
2
Görüntü sinyali kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının
arkasındaki VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT,
HDMI
COMPONENT,
HDMI OUT
veya S-VIDEO
terminallerini,
TV'nizin
VIDEO
COMPONENT,
OUT
terminallerini,
TV'nizin
VIDEO,
veya DVI IN
rhyhvrlG
anlatıldıTı
baTlayınız.
terminaline
COMPONENT,
DVI INşekilde
terminaline
sayfa 9 -14'de
anlatıldıTı şekilde baTlayınız.
:BEB
YEL
BEYAZ
Coaxial Kablosu
SYAH
Optical Kablosu
YEL
3
BEYAZ
SYAH
Dolby digital ZBEB
DTS amp
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
5.1ch Analog Amplifikatör
DVD oynatıcı, TV ve amplifikatörü çalıştırınız.rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
tlu|G
G
tlu|G
G
tlu|G
tlu|G
G
G
tlu|G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
rhyhvrlG
tlu|G
4
DVD oynatıcıdan ses duymak amacıyla, harici girişi
seçmek için amplifikatörün giriş seçimi tuşuna basınız.
Amplifikatörün ses girişini ayarlamak için, amplifitlu|G
katörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
G
G
G
G
tlu|G
G
tlu|G
G
G
G
G
G
tlu|G
G
G
G
G
Not
- Amplifikatörü açtıA
ınızda lütfen
sesi kısınız. Aniden ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
tlu|G
- DVD
oynatıcı zarar
ve DTS
amplifikatör
baA
lantısı yaptıA
ınızda ve DTS disk çalmak istediğinizde, ayar
hoparlörlere
verebilir.
G
G
G
tlu|G ses duyulmayacaktır veya
menüsünde DTS'yi
"on" (açık)
konumuna getiriniz.
"Off" konumunda
- gürültülü
Menü
sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız
(27-28.).
G ekranındaki
29~31
olacaktır.
G
G
G
tlu|G
- Amplifikatörü
ınızda
lütfen sesi
Aniden
ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
G
GaçtıA
G kısınız.
Terminallerin
yerleşimi,
amplifikatöre
baT>ı
olarak
değişebilir.
hoparlörlere zarar verebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Menü ekranındaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (27 28 )
15
4. Oynatma sırasında STOP ( ) tuşuna basın.
,4
,5
.
,1
9
1
%
6D/0
%
5
D
- TV'nizi açın ve televizyonun uzaktan
kumandasındaki doğru görüntü girişine ayarlayın.
- Harici bir ses sistemi baTladıysanız, ses
sisteminizi açın ve doğru ses girişine ayarlayın.
Oynatıcıyı fişe taktıktan sonra ilk defa DVD güç düTmesine
bastıTınızda, "If you want to select a language, press a
NUMBER button" (dil seçimi için numara tuşuna basınız)
ekranını göreceksiniz. (Bu ekran yalnızca, oynatıcıyı ilk defa
fişe taktıTınız zaman ortaya çıkacaktır.)
Başlatma ekranında dil seçimi yapılmazsa, DVD oynatıcıyı
açıp kapattıTınız her zaman için ayarlar değişebilir. Sonuçta,
istediğiniz dili seçtiTinizden emin olunuz.
Menü dilini seçtikten sonra dilerseniz, ünitede disk yok
tuşuna 5 saniyeden
ünitenin ön panelindeki
uzun bir süre basarak bu seçimi değiştirebilirsiniz.
Bu işlemi yaptıktan sonra, tercih ettiğiniz dili yeniden
ayarlayabileceğiniz SELECT MENU LANGUAGE penceresi
ekranda tekrar belirecektir
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Oynatma
1. AÇMA/KAPAMA tuşuna ( ) basın. BEKLEME gö
gesinin ışıTı sönecek ve disk tepsisi açılacaktır.
2. Diskin üzerindeki etiket yukarı bakacak şekilde diski
nazikçe tepsiye yerleştirin.
3. OYNATMA ( ) ya da AÇMA/KAPAMA
( ) tuşlarına basarak disk tepsisini kapatın. Diski
durdurduğunuzda, oynatıcı nerede durduğunu hatırlayacak
ve PLAY ( ) tuşuna tekrar bastıTınızda bıraktıTınız
yerden oynatmaya devam edecektir.
16
5. Diski Çıkartmak
AMA/KAPAMA (
) tuşuna basın.
6. Oynatımı Duraklatmak
KAPAMA tuşuna ((∏∏ ) basın ya da oynatma
/DURAKLATMA
sırasında uzaktan kumandadaki STEP tuşuna basın.
- Ekran durur, ses duyulmaz.
( ) tuşuna
Kaldığı yerden devam için A$MA
( ) tuşuna
OYNATMA/
bir kez basWn.
7. Kademeli Oynatım (CD Hariç)
zaktan kumandadaki STEP tuşuna basın.
- STEP modu sırasında ses duyulmaz.
- Norl oynatıma devam etmek için A$MA
OYNATMA/
( ) tuşuna basın.
- Sadece ileri yönde kademeli oynatım yapabilirsiniz.
8. AA
ır Çekim Oynatım
PAUSE ya da STEP modunda iken normal oynatım
hızının 8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için
SEARCH ( / ) tuşuna basın ve basılı tutun.
- Yavaş (a#ır çekim) modunda ses duyulmaz.
- Normal oynatıma devam etmek için OYNATMA/
A$MA
( ) tuşuna basın.
Not
- Oynatıcı, kullanıcıdan herhangi bir işlem
görmeden stop modunda bir dakikadan fazla
kalırsa, ekran koruyucu devreye girecektir.
Çalmaya devam etmek için ( ) A$MA
OYNATMA/
tuşuna basınız.
- Oynatıcı, MİKROFONUN başlı olduğu durum
dışında; stop modunda 30 dakikadan fazla
kalırsa, ünite otomatik olarak kapatılacaktır.
(Otomatik Güç Kesme Işlevi)
- Eğer oynatıcı 5 dakika kadar duraklatma
(PAUSE) modunda kalırsa duracaktır.
- Bu ( ) ikon geçersiz bir tuşa basıldıTını gösterir.
Oynatı sırasında, bir bölüm ya da parçada hızlı bir şekilde
arama yapabilirsiniz ve bir sonraki seçime geçmek için atlama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Bir Bölüm ya da Parçada Arama
Yapmak
Oynatma işlemi sırasında!
'! SEARCH ( veya ) tuşlarına 1 saniyeden
fazla basın.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Not
- Bu fonksiyon için işaretlenmiş hız gerçek
oynatım hızından farklı olabilir.
- Arama modu esnasında ses duyulmaz.
(CD Hariç).
Ekran Fonksiyonunun
Kullanımı
Bir DVD/VCD/MPEG4 Oynatırken
1. Oynatma esnasında, uzaktan kumandanızdaki INFO
tuşuna basın.
- MENU tuşuna basarak, fonksiyon menüsündeki
Info'yu seçebilirsiniz.
2. IstediTiniz maddeyi seçmek için π/† tuşuna basın.
- VCD 2.0 oynatırken sadece Menü Kapalı (Off) modun
da ise fonksiyon çalışır.
3. IstediTiniz ayarı yapmak için √/® tuşlarına basın
ve sonra ENTER düTmesine basın.
- Başlık ve bölümlere doğrudan erişebilmek için ya
da istediğiniz zamandan oynatımı başlatabilmek
için uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarını
kullanabilirsiniz.
4. Ekran görüntüsünü yok etmek için tekrar INFO tuşuna
basın.
Parçaları Atlamak
Oynatma sırasında SKIP ( veya ) tuşuna basın.
- Bir DVD oynatırken, SKIP ( ) tuşuna basarsanız
bir sonraki bölüme geçiş yapılır. Eğer diğer yönde
SKIP ( ) tuşuna basarsanız, bölümün başına
gidilir. Bir kez daha basarsanız bir önceki bölümün
başına gidilir.
- Menü kapalı konumunda bir VCD 2.0 ya da VCD
1.1 ya da CD oynatıyorsanız, SKIP ( ) tuşuna
bastıTınızda bir sonraki parçaya gidilir. Eğer diğer
yönde SKIP ( ) tuşuna basarsanız, parçanın
başına gidilir. Bir kez daha basarsanız bir önceki
parçanın başına gidilir.
- Bir VCD oynatırken parça 15 dakikayı aşmış se
tuşuna basın, bu sizi 5 dakika ileri götürecektir.
Eğer
tuşuna basarsanız, 5 dakika geri gidersiniz.
Not
VCD 2.0 oynatılırken Menü Kapalı (Off) modunda
ise bu fonksiyon çalışır.
Not
Title
Chapter
Time
Audio
Subtitle
Bir diskte birden fazla başlık olduğunda, istenen başlıTı oynatmak için.
ÖrneTin, bir DVD'de birden fazla film varsa,
her bir film tanımlanacaktır.
ÇoTu DVD disk, bölümler hâlinde kaydedilir;
bu sayede özel bir bölümü çabucak bulabil
siniz (ses VCD kayıtlı parçalara benzer şekilde).
İstenen dakikadan filmi oynatma imkânı.
Filmin başlayacaTı zamanı girmeniz gerekir.
Zaman arama işlevi, bazı disklerde
çalışmayabilir.
Film müziTinin dilini gösterir. Örnekteki film
müziTi, İngilizce 5.1 kanal çalınmaktadır.
Bir DVD disk, en çok sekiz farklı film müziTi
içerebilir.
Diskte bulunan altyazı dil seçeneklerini
gösterir Altyazı dillerini seçebilir veya altyazıyı
ekranda göstermeyebilirsiniz.
Bir DVD diskte en çok 32 farklı alt yazı olabilir.
17
T
Arama ve Atlama
Fonksiyonlarının Kullanımı
Disk ve Başlık Menüsünün
Kullanımı
Fonksiyon Menüsünün
Kullanımı
Disk Menüsünün Kullanımı
Fonksiyon Menüsünün Kullanımı
(DVD/VCD)
1. Bir DVD diski oynatırken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
1. Oynatma esnasında, MENU tuşuna basın.
2. Disc Menu'yü seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından,
® tuşuna ya da ENTER düTmesine basın.
Press ENTER
ENTER key
key
Press
for Disc
Disc Menu
Menu
for
Enter
Enter
Return
Return
2. Function'ı seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER'a basın.
- Info (Bakınız Sayfa 14
17)
- Zoom (Bakınız Sayfa 19
22)
18~19
- Bookmark (Bakınız Sayfa 21
to 22)
- Repeat (Bakınız Sayfa 18
to 19)
15~16
16~17
- EZ View (Bakınız Sayfa 19
to 20)
- Angle (Bakınız Sayfa 18
21)
Info
Info
Zoom
Zoom
Bookmark
Bookmark
Repeat
Repeat
EZ View
View
EZ
Angle
Angle
Menu
Menu
Not
- Diske baTlı olarak, Disk Menüsü çalışmayabilir.
- Uzaktan kumandanın üzerindeki DISC MENU
tuşuna basarak da Disk Menüsünü kullanabilirsiniz.
- VCD 2.0'de DISC MENU tuşuna basarak
"Menu Off" konumunu seçin.
Enter
Enter
Return
Return
3. Beş fonksiyondan birisini seçmek için π/† tuşuna
basın. Ardından fonksiyona erişmek için ® tuşuna ya
da ENTER'a basın.
Bu fonksiyonlara uzaktan kumanda üzerindeki ilgili
tuşları kullanarak doğrudan da ulaşabilirsiniz.
Başlık Menüsünün Kullanımı
- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT
1. Bir DVD diski oynatırken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
Oynatımı Tekrarlama
2. Title Menu'yü seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından
® tuşuna ya da ENTER düTmesine basın.
Menu
Menu
- ZOOM
- BOOKMARK
Mevcut parçayı, bölümü, başlı#ı, seçilmiş bir bölgeyi
(A-B) ya da diskin tamamını tekrarlayabilirsiniz.
Bir DVD/VCD Oynatırken
Press ENTER key
for Title Menu
Enter
Return
1. Uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT tuşuna basın.
Tekrarlama ekranı görünecektir.
Menu
Menu
Not
- Diske baTlı olarak, Başlık Menüsü çalışmayabilir.
- Başlık Menüsü sadece diskte en az iki başlık
var ise görüntülenir.
2. Bölüm, Başlık ya da A-B'yi, seçmek için √/® tuşuna
basın, ardından ENTER düTmesine basın.
- DVD oynatımı bölüm ya da başlık olarak tekrarlar. VCD
oynatımı disk ya da parça olarak tekrarlar.
- Chapter (Bölüm) ( ): oynayan bölümü tekrar eder.
- Title (Başlık)( ): oynayan başlıTı tekrar eder.
- Disc (Disk) ( ): oynayan diski tekrar eder.
- Track (Parça) ( ): oynayan parçayı tekrar eder.
- A-B: disk üzerinde seçmiş olduğunuz segmenti tekrar
eder.
DVD
T
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
18
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
A-B Tekrarlama Fonksiyonunun Kullanımı
3. Normal oynatıma geri dönmek için tekrar REPEAT tuşuna
basın, ardından √/®tuşuna basarak Off'u seçin ve
ENTER düTmesine basın.
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Görüntü Oranının
Ayarlanması (EZ View)
T
1. Uzaktan kumanda üzerinde REPEAT tuşuna basın.
2. A-B'yi seçmek için √/® tuşlarına basın.
3. Tekrar oynatımın başlamasını istediğiniz noktada
ENTER tuşuna basın (A). B otomatik olarak
şaretlenecektir.
4. Tekrar oynatımın durmasını istediğiniz noktada
ENTER tuşuna basın (B).
- Normal oynatıma geri dönmek için CLEAR tuşuna
basın.
Görüntü Oranını Kullanarak
Oynatma (DVD)
EZ VIEW tuşuna basın.
- Tuşa tekrar tekrar basıldışı zaman, ekran boyutu
değişir.
- Ekran zoom modu Ekran Ayar menüsündeki ekran ayarlarına
başlı olarak değişiklik gösterebilir.
- EZ VIEW tuşunun doğru sağlamak için, ekran ayarları
menüsünde doğru ekran oranını ayarlamanız gerekir.
32.sayfalara bakınız)
31. ve 29.
(28.
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Not
- A-B REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
- Diske başlı olarak, Tekrarlama fonksiyonu
çalışmayabilir.
- VCD 2.0 oynatırken sadece Menü Kapalı (Off)
modunda ise bu fonksiyon çalışır.
Oynatımı Yavaş
Bu özellik, spor, dans, çalınan müzik aletleri gibi
içeriTe sahip sahneleri yavaş çekimde tekrar
oynatmanıza izin verir. Böylece, bunları daha
yakından izleyerek üzerinde çalışma yapabilirsiniz.
Bir DVD Oynatırken
1. Oynatım esnasında, PAUSE ( ∏∏ ) tuşuna basın.
2. PAUSE ya da STEP modunda iken normal oynatım hızının
1/8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için SEARCH ( /
) tuşuna basın ve basılı tutun.
16:9 TV Kullanıyorsanız
16:9 formatındaki diskler için
- WIDE SCREEN
DVD içeriTini 16:9 oranında gösterir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir. 2.35:1 ekran oranına
sahip bir disk oynattıTınızda, ekranın üst ve altındaki siyah
bantlar gözükmeyecektir. Resim, dikey olarak gerilmiş
görünecektir. (Diskin tipine baTlı olarak, siyah bantlar
tamamen kaybolmayabilir.)
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, saşı ve solu kesilir ve ekranın merkez
merkez kısmı genişler.
4:3 formatındaki diskler için
- Normal Wide
DVD içeriTini 16:9 oranında gösterir. Resim, yatay olarak
gerilmiX görünecektir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, saTı ve solu kesilir ve ekranın merkez
kısmı genişler.
- Vertical Fit
4:3 oranlı bir DVD, 16:9 TV'de oynatıldıTı zaman,
resmin yatay olarak gerilmiş görünmesini önlemek için,
ekranın saTında ve solunda siyah bantlar ortaya çıkacaktır.
19
4:3 TV Kullanıyorsanız
16:9 formatındaki diskler için
- 4:3 Letter Box
DVD içeriğini 16:9 oranında gösterir.
Ekranın üstünde ve altında siyah bantlar görünecektir
- 4:3 Pan&Scan
Ekranın sağ ve sol kısımları kesilir ve 16:9 formatındaki
ekranın merkezi kısmı gösterilir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, sağı ve solu kesilir ve-ekranın merkez
kısmı genişler.
4:3 formatındaki diskler için
- Normal Screen
DVD içeriğini 4:3 ekran formatında gösterir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, sağı ve solu kesilir ve-ekranın merkez
kısmı genişler.
Not
- Bu fonksiyon diske kodlanmıX ses dili
seçeneklerine bağlıdır ve çalıXmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 8 adet dil seçeneği
içerir.
- Bir diski her oynattığınızda aynı ses dilinin gel
esi için;
29 deki “Ses Dilinin Kullanımı” bölümüne
Sayfa 27
bakınız.
Altyazı Için Dil Seçimi
SUBTITLE (ALTYAZI) tuşu ile istediğiniz
altyazı dilini hızlı ve kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
SUBTITLE Tuşunun Kullanımı (DVD/
MPEG4)
1. SUBTITLE tuşuna basın. Tuşa her basığınızda
altyazı seçeneğiniz değişecektir.
Altyazı dilleri kısaltmalarla
DVD
gösterimektedir.
Off
Not
Diskin tipine bağlı olarak, bu işlev farklı şekilde
çalıXabilir.
Ses Için Dil Seçimi
;G06;D=743T>WA>3C3=
:3C;5;3>EI3JWD7S7@7T;
9UCV@757=E;C
SUBTITLE
MPEG4
'D1C8C;4'4;42C8>=
GC4A=0;'D1C8C;4#55
A403<4(,(
">=BC0=30A35>=CB0A4=>CBD??>AC43
AUDIO (SES) tuşu ile istediğiniz ses dilini hızlı ve
kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
=C4A
AUDIO Tuşunun Kullanımı (DVD/
VCD/MPEG4)
1. AUDIO tuşuna basın. Tuşa her basığınızda ses
seçeneğiniz değişecektir.
Her bir dil kısaltmalarla
DVD
ifade edilir.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
VCD çalarken,
Stereo, Left ya da Right
arasından seçim yapabilirsiniz.
MPEG4 üzerinde
istediğiniz sesi seçmek
için √/® tuşuna basın,
ardından ENTER
düğmesine basın.
AUDIO
VCD
Stereo
AUDIO
MPEG4
)#
2. AUDIO ikonunu için, CANCEL ya da RETURN tuşuna
basın.
20
SUBTITLE tuşuna basın.
Tuşa her basığınızda
altyazı seçeneğiniz
değişecektir.
&4CDA=
!4=D
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. SUBTITLE ikonunu silmek için, CANCEL ya da
RETURN tuşuna basın.
Not
- DVD'lere bağlı olarak, istediğiniz altyazıyı
Disk Menüsünde değiştirebilirsiniz.
DISC MENU tuşuna basınız.
- Bu fonksiyon diske kodlanmıX altyazı seçenek
lerine bağlıdır ve çalıXmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 32 adet altyazı dili
seçeneği içerir.
- Bir DVD'yi her oynattığınızda aynı altyazı
dilinin gelmesi için;
Sayfa 29
27'daki “Altyazı Dilinin Kullanımı” bölümüne
bakınız.
Kamera Açısının
Değiştirilmesi
DVD, belirli bir sahne için çoklu açı içeriyorsa,
ANGLE (AÇI) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
ANGLE Tuşunun Kullanımı (DVD)
Eğer disk çoklu kamera açısı içeriyorsa, ekranda
ANGLE görüntülenecektir.
1. Oynatım esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
2. Function'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. Bookmark'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Bu özellik DVD ya da VCD'nin (Menu Off modunda)
bölümlerini işaretlemenize izin verir.
Böylece onları daha sonraki bir zamanda kolaylıkla
bulabilirsiniz.
IXaretleme (Bookmark)
Fonksiyonunun Kullanımı (DVD/
VCD)
1. Oynatım esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
BOOKMARK tuşuna basın.
2. Function'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Info
Info
Zoom
Zoom
Info
Info
Zoom
Zoom
Bookmark
Bookmark
Repeat
Repeat
Bookmark
Bookmark
Repeat
Repeat
EZEZ
View
View
EZ View
View
EZ
Angle
Angle
Enter
Enter
Angle
Angle
Enter
Enter
Return
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
Menu
4. QDE76;T;@;J3SWIWD7S?7=;S;@ √/® 6VT?7>7C;@7G7I3
FJ3=E3@=F?3@6363=;@F?3C3EFX>3CW@343DW@
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXXODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1RW
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×XPD\D
Anlık Tekrar Oynatım/
Atlama Fonksiyonunun
Kullanımı
Anlık Tekrar Oynatım
Fonksiyonunun Kullanım (DVD)
Bir sahneyi kaçırdığınızda, bu fonksiyonu kullanarak
onu tekrar izleyebilirsiniz.
4. IXaretlemek istediğiniz sahneye eriştiğinizde
ENTER tuşuna basın. Bir seferde 3 sahne işaretlenebilir.
Not
- VCD 2.0 oynatırken, bu fonksiyon sadece Menü
Kapalı (Off) modunda iken çalığır.
- Diske bağlı olarak, IXaretleme (Bookmark)
fonksiyonu çalığmayabilir.
IE
aretlenmiğ Bir Sahnenin
Çağrılması
1~3. Ilk 1-3 adım QX3C7E>7?7QX>7G;@;@#F>>3@W?W;>73I@W6WC
4. -IX3C7E>7@?;X bir sahneyi seçmek için √/® tuşuna basın.
INSTANT REPLAY tuşuna basın. Mevcut sahne yaklaXık
10 saniye kadar geri gidecek ve oradan tekrar oynatmaya
baXlayacaktır.
Anlık Atlama Fonksiyonunun
Kullanımı (DVD)
Oynatım esnasında mevcut sahnenin 10 saniye
kadar ilerisine atlamak istediğinizde bu fonksiyonu
kullanın.
INSTANT SKIP tuşuna basın.
- Oynatım 10 saniye kadar ileri gidecektir.
Not
Diske bağlı olarak, bu fonksiyonlar çalıXmayabilir.
"
5. PLAY tuşuna (
"
) basarak işaretlenmiş
sahneye geçiX yapın.
%LU,E
DUHWLQ6LOLQPHVL
a,ONDG×PQX3C7E>7?7QX>7G;@;@#F>>3@W?W;>73I@W6WC
¥ŠWXXODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
QXPDUDV×Q×VHoLQ
21
T
Işaretleme Fonksiyonunun
Kullanımı
5. IXaret numarasını silmek için CANCEL tuşuna basın.
"
-
: O anda çalan dosyanın ismi.
-
: Mevcut çalma süresi.
-
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
: Mevcut Çalma Modu : 4 adet mod vardır
Bunlar REPEAT tuşuna basılarak sırayla
seçilebilir.
Zoom Fonksiyonunun Kullanımı
(DVD/VCD)
- Off: Normal çalma.
1. Play ya da Pause modunda iken, uzakta kumanda
üzerindeki MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Function'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak-Zoom'u seçin, ardından-®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† ya da √/® tuXlarına basarak büyütmek istediğiniz
ekran bölgesini seçin. ENTER düğmesine basın.
- Folder: Mevcut klasörü tekrar eder.
- Track: Mevcut parçayı tekrar eder.
- DVD oynatım esnasında, ENTER düğmesine basarak
2X/4X/2X/Normal sırasında zoom işlemi yapabilirsiniz.
- VCD oynatı esnasında, ENTER düğmesine basarak
2X/4X/2X/Normal sırasında zoom işlemi yapabilirsiniz.
- Random: Diskteki dosyalar rastgele
bir düzende çalınır.
-
: MP3 dosya ikonu.
-
: WMA dosya ikonu. -
: Dosya ikonu.
-
: JPEG dosya ikonu. -
: Çalı"an Dosya ikonu.
-
-
: CD Audio dosya ikonu.
: AVI dosya ikonu.
Not
- )*#&*&Õ#*"'Õ%"
MP3,
ve JPEG oynatÆÆrken, Picture
G WMA
Quality
(Görüntü
Kalitesi) ayarlanamaz.
&!
'& ),.+/"/%
/÷/
*% "!+
Seçimi
#&*&Õ#*"'Õ%"
-Klasör
Info
=5>
Zoom
.>><
&(%(%!!#("- ÕúÕ%
Bookmark
>>:<0A:
Repeat
&4?40C
Klasörler sadece Stop modunda iken seçilebilir.
Klasör Seçimi
EZ
View
.*84F
Angle
=6;4
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
- Ana Klasörü Seçmek
Ana klasöre
gitmekStop
için RETURN
basın. ya da
Klasörler
sadece
modundatuşuna
iken seçilebilir.
tuXlarınaSeçmek
basarak “..” seçin ve ana klasöre gitmek için
- π/†
Ana Klasörü
ENTER
tuşuna
basın.için RETURN tuşuna basın. ya da
Ana klasöre
gitmek
π/† tuXlarına basarak “..” seçin ve ana klasöre gitmek için
- Eş Klasörü Seçmek
ENTER tuşuna basın.
klasörü
seçmek için π/† tuXlarına basın
- Istediğiniz
Eş Klasörü
Seçmek
ardından
ENTER
tuşuna
Istediğiniz klasörü seçmekbasın.
için π/† tuXlarına basın
MP3/WMA/ JPEG/ MPEG4/
CD Audio Için Klip Menüsü
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 diskleri aXağıda gösterildiği
gibi klasörlerde organize edilmiş Xarkılar ve/veya
i
resimler içerir. Bilgisayarınızda farklı klasörlere dosya
yerleştirme işlemiyle aynıdır.
a
ardından ENTER tuşuna basın.
- Alt Klasörü Seçmek
- Alt
Klasörü
Seçmek
Istediğiniz
klasörü
seçmek için π/† tuXlarına basın
IstediğinizENTER
klasörütuşuna
seçmek
için π/† tuXlarına basın
ardından
basın.
ardından ENTER tuşuna basın.
Root
WMA
Root
WMA
Root
JPEG
WMA
JPEG
WMA
MP3
JPEG
MP3
JPEG
Parent Folder
Parent Folder
Current Folder
MUSIC Parent Folder
MP3
Current Folder
MUSIC Parent Folder
MP3
1st
MUSIC
1st
MUSIC
' CS>t?o p
Disk tepsisini açın.
Tepsiye bir disk yerleştirin.
Disk tepsisini kapatın.
Tepsi kapanacak ve yandaki
ekran görüntülenecektir.
# 5O5 f f
( T
2nd
1st
Current Folder
Current Folder
Sub-Folders
Sub-Folders
SONG
FILE 1
2nd
SONG
FILE 1
2nd
+!
W
MA
$JPE G
SONG FILE 2
SONG FILE 1
SONG FILE 2
SONG FILE 1
!$
MP 3
!$
MPEG 4
SONG FILE 3
SONG FILE 2
SONG FILE 3
SONG FILE 2
=C4A
Enter
22
0 0
:
0 0
:
0 0
2nd
1st
&4CDA=
Return
!4=D
Menu
MPEG4
S
O N G F FILES
ILE 3
MPEG4
S
O N G F FILES
ILE 3
MPEG4 FILES
MPEG4 FILES
Sub-Folders
Sub-Folders
Peer Folders
Peer Folders
Peer Folders
Peer Folders
1. Disk tepsisini açın. Tepsiye bir disk yerleştirin. Disk tep
sini kapatın.
2. π/† tuXlarına basarak bir "arkı dosyası seçin.
Rarkı dosyasını çalmaya başlamak için ENTER
düğmesine basın.
Play
Off
Play
Off
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
T
00:00:23
...
...
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e Yo u
Cactus
Cactus
Sad Dayu
Sad Dayu
Wonderful
Wonderful
Enter
Enter
REPEAT Repeat
Return
REPEAT Repeat
Return
Tekrar/Rastgele Çalma
Çalma modunu değiştirmek için REPEAT tuşuna basın.
4 mod vardır; Off, Track, Folder ve Random.
- Off: Normal çalma
- Track: Mevcut Xarkı dosyasını tekrar eder.
- Folder: Mevcut klasör içindeki aynı dosya uzantısına sahip
Xarkı dosyalarını terkrar eder.
- Random: Aynı dosya uzantısına sahipXarkı dosyaları
rastgele bir düzende çalınır.
Normal çalma işlemine devam etmek için CANCEL tuşuna
basın.
CD-R MP3/WMA Dosyası
CD-R üzerine MP3 veya WMA dosyaları kaydettiğiniz
zaman, lütfen aE
ağıda yazılanları dikkate alınız.
- MP3 veya WMA dosyalarınız, ISO 9660 veya JOLIET
)2
40
%
6D1
'
%
olmalıdır.
ISO 9660 formatı ve Joliet MP3 veya WMA dosyaları,
Microsoft'un DOS ve Window'su ve Apple'ın Mac'ı
ile uyumludur. Bu, en çok kullanılan formattır.
- MP3 veya WMA dosyalarınıza isim verirken, 8 karakteri
aXmayın ve dosya uzantısı olarak ".mp3, .wma" yazın.
Genel isim formatı : Isim.mp3. veya Isim.wma. Ismi
yazdığınız zaman; 8 veya daha az karakter kullanın,
simde boşluklar bırakmayın ve (.,/,\,=,+) içeren özel karak
terler kullanmaktan kaçının.
- MP3 dosyaları kaydederken, dekompresyon aktarım
hızınız en az 128 Kbps olmalıdır.
MP3 dosyaları söz konusu olduğunda ses kalitesi; seçtiğiniz
kompresyon/dekompresyon oranına bağlıdır. Ses CD'si için,
analog/dijital örnekleme yani MP3 formatına dönüXtürme hızı
gerekir. Bu hız en az 128 Kbps'dir ve 160 Kbps'ye dek çıkar.
Ancak, 192 Kbps veya daha yüksek hızların seçilmesi,
nadiren daha iyi bir ses kalitesi verir. Öte yandan, dekom
yon hızları 128 Kbps'nin altında olan dosyalar ise düzgün
şekilde çalınamaz.
- WMA dosyaları kaydettiğinizde, dekompresyon aktarım
hızı en az 64Kbps olmalıdır.
WMA dosyaları söz konusu olduğunda ses kalitesi; seçtiğiniz
kompresyon/dekompresyon oranına bağlıdır.
Ses CD'si için, analog/dijital örnekleme yani WMA
formatına dönü"türme hızı gerekir. Bu hız en az 64Kbps'dir
ve-192Kbps'ye dek çıkar. Ancak, dekompresyon hızları 192
Kbps'nin üzerinde veya 64 Kbps'nin altında olan dosyalar
düzgün şekilde çalınamaz. /%6ADI3>3CW;S;@67DE7=>7@7@
T
T
MP3/WMA/CD Audio Çalma
UC@7=>7?7:WJW##J67@4VIV=EVC
- Kopya korumalı MP3 dosyalarını kaydetmeye çalıE
mayın.
"Güvence altına alınmıX" bazı dosyalar, yasa dıXı kopyalamayı
önlemek için şifrelenmiş ve kod korumalı durumdadır. Bu
dosyalar Xunlardır: Windows MediaTM (Microsoft'un kayıtlı
markası) ve SDMITM (SDMI'ya ait kayıtlı marka). Bu tip
dosyaları kopyalayamazsınız.
- Önemli:
Yukarıdaki öneriler, DVD oynatıcının MP3 =3IWE>3CW@W
çalacağının garantisi veya ses kalitesinin güvencesi
olarak dVXünülemez. Bilinmelidir ki, CD-R üzerine MP3
dosyası kaydetmek için kullanılan bazı teknoloji ve yöntemler,
bu dosyaların DVD oynatıcınızda en iyi şekilde çalınmasını
engeller (bazı durumlarda azalmıX ses kalitesi ve bazen de
oynatıcının dosyaları okuyamaması gibi).
- Bu ünite, disk baXına en çok 500 dosya ve 500 klasör
%abilir.
n MPEG4 Oynatım
MPEG4 Oynatım Fonksiyonu
AVI dosyaları hem ses hem de görüntü verisini içerirler.
Sadece “.avi” uzantısına sahip AVI formatındaki oynatılabilir.
1. Disk tepsisini açın. Tepsiye bir disk yerleştirin. Disk tep
kapatın.
2. π/† ya da √/® tuX>arına basarak bir avi dosyası
(DivX/XviD) seçin, ardından ENTER düğmesine basın.
Stop
Off
'C>?
#55
/MPEG4
T
00:00:00
!$
(
...
a 0 1 _ d i v x 5 1 b - 8
0b
a02_divx505
- 8/ 3 8 E G 1 0s
p
/
a03_divx502
- 83 8 E G 1 0 -
8 / 3 8 E G B ? a04_divx412
0
/38EG
Enter
Menu
Return
=C4A
!4=D
&4CDA=
Oynatımı Repeat
Tekrarlama
& Repeat A-B
Oynatım modunu değiştirmek için REPEAT düğmesine basın. 3
mod vardır: Off (Kapalı), Folder (Klasör) ve Title (BaXlık)
- Folder (Klasör): Mevcut klasör içindeki aynı uzantıya sahip
AVI dosyalarını tekrarlar.
- Title (BaXlık): Çalan baX>ığı tekrarlar.
23
Tekrar oynatımın başlamasını istediğiniz noktada
REPEAT A-B tuşuna basın (A)
Tekrar oynatımın durmasını istediğiniz noktada
REPEAT A-B tuşuna basın (B).
- Normal oynatıma geri dönmek için CLEAR tuşuna
basın.
;G0
;G00G;
;G0
.7C;IA>F:WJW;@;BSW=34;>;C
;:3JIV=D7=G7C;IA>F@63=;
4U>V?>7C;SUJ7C=7@3E>3?3
I3B34;>;CG7G7C;IA>F:WJW
@AC?3>76U@6VTV@67SUJ?7
;X>7?;@767G3?767C
H8BD
H8BD
%3=D;?F?G7C;IA>F:WJW
%4BD
Not
- A-B REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHN
RODVÕX\DUÕPHVDMODUÕú|\OHGLU
1. No Authorization ( &")
- !Õú)Õ&"'"'ú&'$' 'ú"%)
2
1
.
5
,9
2
1
7
1
7
1
!
%
1
D0
D
QX>7G
SW=>3?3
'I@3EW@DWC3DW@63G7I3
E>3?3
EFXF@343DW@
63=;=3
G7I3
;>7C;G7I397C;9;6;>;C
'I@3EW@DWC3DW@63+*
G7I3EFXF@343DW@
C3?3
63:3IV=D7=:WJ633C3?3I3B?3=
G7I3 ;S;@E7=C3C43DW@
UI>757.!
6ADI3DW@6363:3:WJ>W3C3?3
I3B34;>;CD;@;J
000
.!6ADI3DW@6363:36VXV=
13G3XO7=;? :WJ633C3?3I3B34;>;CD;@;J
'I@3EW?
000
+,(EFXF@3:7C
6W?6W? 43DW>6WTW@63I7@;4;C=3C7
'I@3EW?
9UCV@EV>7@757=E;C
2''%
+WC3DWI>3000&AC?3>
Authorization Error
Authorization Error
3XGFCF+3I83DW
This player is not authorized
This player is not authorized
to play this video
to play this video
OK
OK
Enter
+ 16
2. Unsupported Codec (%&! )!")
- $"#$.$. $
-$!
(÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!
"%)$'")!&ÕÕ&$Õ!!%&! *
Stop
Stop
NO CODEC
Off
Off
S w e e t Vo l 3
S w e e t Vo l 3
+ 16
22
+ "
2
5
9
%
5
D
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
;G0
;S7C;T;
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
67DE7=>7@?7=E76;C
0G;%(FIF?>F;S7C;=
"
#
"
;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
SUJV@VC>V=>7C;67DE7=>7C
T
T
00:00:20
00:00:20
...
...
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e Yo u
C a c t u s File you attempt to play
File un
yousupported
attempt tocodec.
play
C a c t u shas
S a d D a yhas
u
un supported codec.
Sad Dayu
Wonderful
Wo n d e r f u l
S w e e t Vo l 3
S w e e t Vo l 3
Enter
Enter
F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
24
Return
Menu
Menu
Return
Return
3. Unsupported Resolution (%&! )!+-*.!.$.)
- )!&ÕÕ-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#
"%)$%&! *
Stop
Stop
NO CODEC
/a01_divx51b-8
/a01_divx51b-8
Off
Off
T
T
00:00:00
00:00:00
...
...
a01_divx51b-8
a01_divx51b-8
a 0 2 _ d i vFile
x 5 0 5you
b - 8 attempt to play
a02_divx505b-8
File
you
play
a 0 3 _ d i vhas
x 5 0 2unsupported
s p - 8 attempt to
resolution.
a03_divx502sp-8
has unsupported resolution.
a04_divx412-8
a04_divx412-8
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
/PU
N.1080P7?A67>;E3C38W@63@67DE7=>7@7@
K
SUJV@VC>V=?3=D;?F?H=3C7H
=3C7
=3C78C3?7S7CS7G7
NF5;:3JL!+'8AC?3EMW@39UC7%(67
I3JW>?WXA>3@**/>7C;67DE7=>7C
Uyumlu Cihazlar
1. USB YÆþÆn Bellek v1.0’i destekleyen USB cihazlarÆ.
(Ek sürücü yüklemesi olmadan Windows’ta (2000 veya
Depolama cihazÆnÆ DVD çalarÆn USB baþlantÆ noktasÆna baþlayarak
üzeri) kaldÆrÆlabilir disk olarak çalÆĩanUSB cihazlarÆ.)
MP3 çalar, USB belleþi veya dijital fotoþraf makinesine kaydedilen 2. MP3 Çalar: flash tipi MP3 çalar.
resimler, videolar ve melodiler gibi medya dosyalarÆnÆn yüksek ses 3. Dijital fotoþraf makinesi: USB YÆþÆn Bellek v1.0’i
kalitesiyle keyfini çÆkarabilirsiniz.
destekleyen cihazlar.
•Ek sürücü yüklemesi olmadan Windows’ta (2000 veya
USBHOST özelliþinin kullanÆlmasÆ
üzeri) kaldÆrÆlabilir disk olarak çalÆĩan cihazlar.
1. USB cihazÆnÆ birimin önündeki USB baþlantÆ noktasÆna takÆn.
4. USB Flash Sürücü: USB2.0 veya USB1.1’i destekleyen
2. USB bölümlenmesi varsa, USB’den bir bölümlemeyi seçmek
cihazlar.
için œ/ƒdüþmesine basÆn, daha sonra ENTER düþmesine basÆn.
•USB1.1 cihazÆ baþladÆþÆnÆzda farklÆ bir oynatma
kalitesiyle karĩÆlaĩabilirsiniz.
Disc
5.
USB kartÆ Okuyucu: Tek yuvalÆ USB kartÆ okuyucu ve
œ ƒœ ƒ
Çok yuvalÆ USB kartÆ okuyucu)
•Üreticiye baþlÆdÆr. USB kartÆ okuyucu desteklenmiyor
olabilir.
• Çoklu kart okuyucuya birden çok bellek cihazÆ
yüklerseniz sorunlarla karĩÆlaĩabilirsiniz.
6. USB uzatma kablosu kullanÆrsanÆz, USB cihazÆ
œœƒƒœ ƒ
3. USB içinde bir dosya seçmek için œ/ƒ
ƒœ
¦
ƒ ‹ ¦/‹ düþmelerine basÆn.
veya
tanÆnmayabilir.
œƒ
basÆn.
DosyayÆ açmak için ENTER düþmesine
•Desteklenen Biçimler
USB
œƒ
¦‹
Stop
Off
Still
Picture
œœƒƒœ¦ƒ
¦‹‹¦ ‹
œƒ
T
Kullan×m×
USBFonksiyonunun
Host özelliþi ile Kullan×m×
Medya
Zoom
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
(DVD/VCD)
.XOODQ×P× OynatÆlmasÆ
DosyalarÆnÆn
¦‹
File
Name
File
extension
JPG
MP3
Bit
Rate
Version
Pixel
JPG .JPEG
-
-
640*480
-
.MP3
80~384kbps
-
-
44.1KHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
-
44.1KHz
VCD
MPG.MPEG
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320*480
44.1KHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720*480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI, .ASF
4Mbps
11~DivX5.1,Xvid
720*480
44.1KHz~48KHz
Music
Enter
Return
Menu
Not
- Uzaktan kumanda üzerindeki USB dü÷mesine her basÕldÕ÷Õnda,
Movie
Sampling
Frequency
USB aygÕtÕ seçimi için bir çerçeve görünür.
- Görüntü ekranÆnda “USB” görünür.
-USB MENU (USB Menüsü) ekranÆ televizyon ekranÆnda
CBI (Control/Bulk/Interrupt) desteklenmemektedir.
görünür ve kaydedilen dosya oynatÆlÆr.
PTP protokolü kullanan veya bilgisayara ba÷landÕ÷Õnda ek
Güvenli USB ÇÆkarma.
program kurulumu gerektiren Dijital Kameralar
USB cihazÆnda saklanan belleþe zarar gelmesini önlemek için, USB
desteklenmemektedir.
cihazÆnÆ ayÆrmadan önce güvenli çÆkarma iĩlemi yapÆn.
- STOP ( ) (Durdur) düþmesine basÆn.
- NTFS dosya sistemi kullanan cihazlar desteklenmemektedir.
- USB Kablosunu ÇÆkarÆn
(YalnÕzca FAT 16/32 (Dosya AyÕrma Tablosu 16/32) dosya
ćleri/Geri Atlama
Oynatma sÆrasÆnda ( / ) düþmesine basÆn.
sistemi desteklenmektedir.)
•Birden fazla dosya varsa, düþmeye bastÆþÆnÆzda bir sonraki
- BazÕ MP3 çalarlar bu ürüne ba÷landÕ÷Õnda kendi dosya
i d seçilir.
f l d
d
i i b
d bi
dosya
sistemlerinin sektör boyutuna ba÷lÕ olarak çalÕúmayabilir.
•Birden fazla dosya varsa, düþmesine bastÆþÆnÆzda bir önceki
dosya seçilir.
- USB HOST (USB SUNUCUSU) fonksiyonu, ortam dosyalarÕnÕ
HÆzlÆ oynatma
üreticisine özgü programla aktaran bir ürünün ba÷lÕ olmasÕ
Diski daha yüksek bir hÆzda oynatmak için oynatma sÆrasÆnda
(
/
) düþmesine basÆn.
durumunda desteklenmez.
•Düþmelere her bastÆþÆnÆzda, oynatma hÆzÆ aĩaþÆdaki ĩekilde
- Janus’un etkin oldu÷u MTP (Ortam Transfer Protokolü)
artacaktÆr: 2x ➞ 4x ➞ 8x.
aygÕtlarÕyla çalÕúmaz.
- Bu ürünün USB sunucusu fonksiyonu tüm USB aygÕtlarÕnÕ
desteklememektedir.
Desteklen aygÕtlar hakkÕnda bilgi için, bkz. sayfa 33.
37.
œƒ
25
œƒ
œƒ
œƒ
¦
œƒ
œƒ
(
5
,0
5
,1
,1
9
1
%
6D0
D
MP3/WMA/CD
Audio Çalma
CD Dönütürme (Ripping)
Bu özellik, ses dosyalarn diskten USB aygtna
MP3 formatnda kopyalamanz salar.
Disk tepsisini açn.
Stop
Off
Track 01
Disk tepsisine bir Ses CD’si
(CD-DA) yerletirin ve tepsiyi
DEV : kapatn.
SELECT
START
USB aygtn oynatcnn
önündeki USB sunucusuna
takn.
Enter
Menu
Bu ekran görüntülenecektir.
1. DISC (Disk) öesini seçmek için
Cihaz durma modundayken DISC (Disk) öesini seçmek için
dümelerine basn.
DEV (CHZ) (depolama ortam aygt) öesini seçmek için
dümesine basarak DEV (CHZ) (Depolama ortam aygt) seçin, ardndan ENTER (Giri) dümesine basn.
menüsünü
USB öesini seçmek için / dümesine basn, ardndan ENTER
(Giri) dümesine basn.
Stop
Off
T
00:00:00
Track 01
Track 02
Track 03
Track 04
Track 05
QDE76;T;@;J=>3DUCVD7S;@
π†EFX>3CW@343D3C3==>;B>7C?7@VDV;S;@674;C*7D;?6ADI3DW
D7S;@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
T
I
UC?7=;DE76;T;@;J?7@VIVD7S?7=;S;@=F?3@6363=;
*/'0 EFXF
EFXF@3 43DW@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
43DW@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
Track 06
Track 07
Track 08
Disc Track 01
T
!&$ $&'$!
/PU
#>;B>7C?7@VDV@797C;6U@?7=;S;@+,'(EFXF@343DW@
;C#A63=(;5EFC7AI@3EW>WC=7@V@;E78AEATC38W
=>;B?7@VDVVJ7C;@67@67T;>6ATCF63@9UCV@EV>7C
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
&/5&3 EFXF@3:7C43DW>6WTW@63C7D;?D33EIU@V@67
67C7576U@7C
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
;PPN
Menu
(SEÇ) öesini seçmek için /
2. SELECT
†/
π† EFX>3CW@343D3C3=7=C3@W@4VIVE?7=;DE76;T;@;J
4U>V?V@VD7S;@
&/5&3EFXF@343DW@
&/5&3EFXF@3:7C43DW>6WTW@63
C7D;?067T7C;@674VIVI757=E;C
dümelerine basn, ardndan ENTER (GR)
dümesine
basarak kopyalanacak
tüm dosyalar
iaretleyin.
- Kopyalanacak tüm dosyalarn seçimini kaldrmak
t
için ENTER (GR) dümesine bir kez daha
P@;E7D>3IE9UDE7C;??A6F@397S7C
basn (UNSELECT (SEÇM KALDIR) Menüsü).
- Birden fazla kopyalanacak
dosya iaretlemek
N+>3IE9UDE7C;?43X>3?363@U@57C7D;?9UCV@EV>7@?73C3>WTW
3I3C>3@?3>W6WC
istiyorsanz, dümesine basn, ardndan seçili
ENTER (GR) dümesine basn.
dosya üzerinde
3. START (BALAT) öesini
seçmek için /
†/
dümelerine basn, ardndan ENTER (GR)
dümesine basn.
t
F;=A@D7S;>6;T;@67G7&/5&3EFXF@343DW>6WTW@63
C7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
N
*7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
N
*7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
Dosya kopyalama balar.
- Devam eden kopyalama ilemini iptal etmek için
CANCEL (PTAL) dümesine basn.
Play
Off
& $
Track 01
T
!&$ $&'$!
00:00:00
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
Track 03
Track 04
Track
05
CD Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Track 08Cancel
Enter
Ripping
REPEAT
Repeat
Not
- CD dönütürme devam ederken cihaz otomatik olarak
çalma modundadr.
- Sadece Ses CD’si (CD-DA) diskleri dönütürülebilir.
26
/P
ADI34VIV=>VTV@743T>WA>3C3=:7C4;CC7D;?3C3DW@63=;
DVC77>>73I3C>3@3@63@83C=>WA>34;>;C
7C:3@9;EFX343DW>?3JD3D>3IE9UDE7C;?G3CD3IW>3@
3I3C39UC7D3@;I7DA@C3AEA?3E;=A>3C3=43X>3C
9
1
%
6D0
D
A@63?VJ;=6ADI3DWS3>3C=7@"(C7D;?
9UCV@EV>7I74;>;CD;@;J
KARAOKE
IŞLEVLERI
;C%(6ADI3DWD7S?7=;S;@=>;B>7C?7@VDV@67π/†
EFX>3CW@343DW@
C6W@63@&,*EFXF@343DW@
F@3
;C"(6ADI3DWD7S?7=;S;@=>;B>7C?7@VDV@67π/†
EFX>3CW@343DW@
C6W@63@&,*EFXF@343DW@
Karaoke øúlevleri
T
ø
O3>?3IW'I@3E?3IW6FC6FC?3=;S;@+,'(EFXF@3
43DW@
øúlem SÕrasÕ
1. KarÆĩÆk Ses ÇÆkÆĩÆ terminallerini TV veya
Amplifikatöre baþlayÆn. (bkz. sayfa 14-15)
ĩ
Ç ĩ
2. Mikrofonu
baþlayÆn.
y
p Mic jakÆna þ
y
( MIC y
)
rhyhvrlG
rhyhvrlG karaoke iĩlevleri kullanÆlabilir.
baþlandÆþÆnda
rhyhvrlG
Not
%(G7"(6ADI3>3CW3I@W6;D=VJ7C;@67A>?3>W6WC
CD-R JPEG
Dskler
rhyhvrlG
rhyhvrlG
rhyhvrlG
- Sadece ".jpg" ve ".JPG"
uzantılı dosyalar oynatılabilir.
- Disk sonlandırılmamıXsa, çalmaya başlaW daha fazla
vakit alacaktır; kaydedilen dosyaların tümü çalınamayabilir.
- Yalnızca ISO 9660 ya da Joliet formatındaki JPEG dosyalı
CD-R diskler oynatılabilir.
- JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve
boşluk veya özel karakterler içermemelidir (. / = +).
- Yalnızca, ardıXık yazılmıX çok-oturumlu bir disk
Tuú Kontrolü
ú ć
çalınabilir. Çok oturumlu bir diskte boş bir bölüm varsa,
1. rhyhvrlG
ćstediþiniz ĩarkÆlarÆ içeren bir Karaoke Diski
disk sadece boş bölüme dek çalınabilir.
rhyhvrlG
oynatÆn. rhyhvrlG›œúœ•ˆG‰ˆšÕ•U
rhyhvrlG
- Tek bir CD üzerine en fazla 500 resim kaydedilebilir.
rhyhvrlG
2. østedi÷iniz sinyali de÷iútirmek için √/®
tlu|G
rhyhvrlG
- Kodak Picture CD'ler tavsiye edilir.
G
G
tuúlarÕna basÕn.
- Bir Kodak Picture CD'si oynatıldığında, sadece resim
tlu|G
klasöründeki JPEG dosyalar gösterilebilir.
Keycon
tlu|G
G
G
G
tlu|G
- Kodak Picture CD: Resim klasöründeki JPEG dosyalar
G
G
G
tlu|G
G
G
G
otomatik olarak gösterilmeye başlayabilir.
tlu|G
G
G
G
rhyhvrlG
- Konica Picture CD: Resim dosyası görmek için, klipler
G
G
G
rhyhvrlG
mönüsünde JPEG dosyalarını seçiniz.
rhyhvrlG
Not
- Fuji Picture CD: Resim dosyası görmek için, klipler
rhyhvrlG
Karaoke
özelliþini kullanÆrken bir geri
mönüsünde JPEG dosyalarını seçiniz.
rhyhvrlG
besleme (tiz veya bas) duyarsanÆz,
- QSS Picture rhyhvrlG
CD: Ünite, QSS Picture CD oynatamayabilir.
rhyhvrlG
mikrofonu hoparlörlerden uzaklaĩtÆrÆn veya
rhyhvrlG
- Bir diskteki dosyaların sayısı 500'in üzerindeyse, yalnızca
mikrofonun ya da hoparlörün sesini azaltÆn.
500 JPEG dosyasırhyhvrlG
gösterilebilir.
tlu|G
rhyhvrlG
MP3, WMA, DTS ve LPCM disk çalarken
- Bir diskteki klasörlerin sayısı 500'ün üzerindeyse, yalnızca
G
G
karaoke iĩlevleri çalÆĩmaz.
rhyhvrlG
rhyhvrlG
500 klasördeki JPEG dosyaları gösterilebilir.
tlu|G
tlu|G
tlu|G
rhyhvrlG
MIC baþlÆyken, Dijital ÇÆkÆĩ çalÆĩmaz.
GGG
G
tlu|G
GG
GG
tlu|G MIC ses çÆkÆĩlarÆ
sadece Analog
Ses
G
G
G
G
G
G
ÇÆkÆĩÆndan alÆnÆr.
rhyhvrlG
yhvrlG
G
tlu|G
MIC ön paneldeki MIC jakÆna
baþlanmÆĩsa,
tlu|G
G
tlu|G
G
G
G
G
G
tlu|G
G
durum deþiĩmeyecektir.
G
G
G
G
G
tlu|G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G tlu|G
tlu|G
G tlu|G
tlu|G
G
G
G
G
G
tlu|G
tlu|G
G
G
G
tlu|G bu
çÆkÆĩÆ olacak ve MIC çÆkarÆlmadÆkça
G
tlu|G
G
5.1CH ses çÆkÆĩÆ otomatik olarak 2 CH ses
G
tlu|G
G
G
tlu|G
G
G
G
27
G
Ayar Menüsünün Kullanımı
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması
Oynatıcı menüsü, disk menüsü, ses ve altyazı dilini sonraki
kullanımlar için ayarladıysanız, her film izleyişinizde bunlar
otomatik olarak gelecektir.
Oynatıcı Menü Dlnn Kullanımı
Ayar Menüsü, çeXitli diller seçerek, ebeveyn seviyesi
ayarlayarak ve hatta oynatıcınızı evinizdeki televizyonun
ekran tipine (formatına) göre ayarlayarak, DVD oynatıcıyı
kişiselleştirmenize olanak tanır.
1. Ünite Stop modunda iken uzaktan kumandanızdaki MENU
tuşuna basın. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin,
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Language Setup
Setup
Language
®
®
Audio Setup
Setup
Audio
®
®
Display Setup
Setup
Display
®
®
Parental Setup
Setup ::
Parental
DivX(R)Registration
DivX(R)
Registration
®
®
®
®
Anynet+(HDMI-CEC): On
: On
Anynet+(HDMI-CEC)
'4CD?
Enter
=C4A
Return
&4CDA=
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarakSetup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Player Menu'yü seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
- Dil seçilecek ve ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
Menu
!4=D
1.1 Language Setup (Dil) Ayarı: Dili ayarlar.
❶
2.2Audio Setup (Ses) Ayarı : Ses seçeneklerini ayarlar.
❷
3.3 Display Setup (Ekran) Ayarı : Ekran seçeneklerini ayarlar.
❸
Qzlemek istediğiniz ekran tipini ve diğer ekran
seçeneklerini seçmek için kullanın.
4.4 Parental Setup (Ebeveyn) Ayarı : Ebeveyn Seviyesini
❹
ayarlar. Çocukların, şiddet ve yetişkinlere yönelik
materyal içeren uygun olmayan filmleri izlememesi için
kullanıcıların seviye ayarlamasına izin verir.
5.5 ivX(R) Registration Kayıt : Bu oynatıcıyı "DivX(R)
❺
Video on Demand" formatında kaydetmek için lütfen
kay!t Kodu'nu kullanın. Detaylı bilgi için www.divx.com/
vod adresine gidin.
❻
6. Anynet+(HDMI-CEC) Ayarı: Anynet+(HDMI-CEC) ayarlar.
2. π/† tuRlarına basarak farklı özelliklere erişebilirsiniz. ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basarak alt özelliklere
erişebilirsiniz.
3. Ayarlama işleminden sonra Ayar ekranın63@SW=?3=için
tekrar MENU tuşuna basın.
Player
Menu
: English
Player
Menu
: English
Player
Menu
English
√ English
Disc
Menu
: English
Français
Disc
Menu
Deutsch
Audio
: English
Deutsch
Audio
Español
Subtitle
: English
Italiano
Subtitle
Italiano
Nederlands
DivX
Subtitle Nederlands
DivX
Subtitle
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Dsk Menü Dlnn Kullanımı
Bu fonksiyon sadece disk menü ekranındaki metin dilini değiştiri
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin,
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Disc Menu'yü seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Seçtiğiniz dil diskte kayıtlı değilse, orijinal, önceden
kaydedilmiş dil seçilecektir.
Dil seçildiğinde ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
2. π/† tuRlarına basarak farklı özelliklere erişebilirsiniz. ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basarak alt özelliklere
erişebilirsiniz.
3. Ayarlama işleminden sonra Ayar ekranın63@SW=?3=için
tekrar MENU tuşuna basın.
LANGUAGE
LANGUAGESETUP
SETUP
PlayerMenu
Menu √ English
: English
Player
English
DiscMenu
Menu
: English
Disc
Français
Deutsch
Deutsch
Audio
: English
Audio
Español
Subtitle
Subtitle
: English
Italiano
Italiano
Nederlands
DivX
Nederlands
DivXSubtitle
Subtitle
Setup
Enter
Enter
28
Return
Return
Menu
Menu
SesBaAlantısı
Dl Kullanımı
TV
(DVI)
1
1
2
2
3
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında belirene
3
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
Language
LANGUAGE SetUP
SETUP
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında
Player Menu
Menu belirene
Player
: English
Original
Original
basınız.
Disc Menu
Menu
Disc
: English
√ English
English
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki
giriş seçiciye
Français
Audio
: English
Audio
Deutsch
Deutsch
basınız.
Subtitle
Subtitle
: English
TV BaAlantısı (HDMI)
TV BaAlantısı (HDMI)
DivXSubtitle
Subtitle
DivX
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Español
Italiano
Italiano
Menu
Menu
1
HDMI-HDMIDlnn
kablosunu Kullanımı
kullanrak, oynatıcının arkasındaki
Altyazı
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
1
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tFXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tFXlarına basarak DviX Subtitle'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tFXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Dil seçildikten sonra ekran ayar menüsüne geri döner.
KIRMIZI
BEYAZ
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU
KIRMIZI
Audio BEYAZ
Kablosu
tuşuna basın.
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
529:=56S:=)
T
T
DviX Altyazı Dlnn Kullanımı
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER
düğmesine
HDMI-DVI
kablosunu
(ürünlebasın.
gelmez) kullanrak,
π/† tuXlarına
basarak
Language
Setup'ı seçin,
3. oynatıcının
arkasıdaki
HDMI
OUT terminalini
TV'ninardından
DVI IN
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak,
® tuşuna ya
da ENTER düğmesine basın.
terminaline
baTlayın.
oynatıcının arkasıdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN
4. π/† tuXlarına basarak Audio'yu seçin, ardından ®
terminaline baTlayın.
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Seskablolarını
dilinin diskin
kaydedildiği
orijinal dildearkasındaki
olmasını
Ses
kullanarak,
DVD oynatıcının
istiyorsanız
“Original”
seçeneğini
seçin. TV'nizin
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
OUT terminallerini
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
Seçtiğiniz
dil diskte
kayıtlıINdeğilse,
orijinal,baTlayınız.
önceden
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
terminallerine
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
kaydedilmiş
DVD
oynatıcıyıdilveseçilecektir.
TV'yi çalıştırınız.
AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine baTlayınız.
Dil seçildiğinde ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU
tuşuna basın.
Language
LANGUAGE SetUP
SETUP
Player
Player Menu
Menu
Disc
Menu
Disc
Menu
HDMI-DVI
Kablosu
529:=56S:=)
Audio
Audio
:: English
English
√ Unicode
: English
Western
√ Unicode
Turkish
Turkish
Subtitle
Subtitle
DivX Subtitle
Subtitle
DivX
Central
Cyrillic
Cyrillic
Greek
Greek
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Ses Seçeneklerinin
Ayarlanması
Ses seçenekleri, kullanmakta olduğunuz ses
sistemine bağlı olarak ses aygıtlarını ayarlamanıza
ve ses durumuyla ilgili ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
1.HDMI-HDMI
Ünite Stop modunda
MENU tuşuna
basın.arkasındaki
baTlayın.
kablosunuiken
kullanrak,
oynatıcının
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
π/†OUT
tuXlarına
basarak
Setup'ı
seçin,
ardından
®
tuşuna
2.HDMI
terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
ya da ENTER düğmesine basın.
baTlayın.
3. π/† tuXlarına basarak Audio Setup'ı seçin, ardından ®
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak istediğiniz maddeyi seçin,
DVD oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
4. π/† tuXlarına basarak Subtitle'ı seçin, ardından ®
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine
HDMI Kablosu basın.
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
basınız.
DVD
oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından
HDMI
Kablosu Setup
Language
®
Language
Setup
®
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Audio
®
AudioSetup
Setup
®
basınız.
Display
®
DisplaySetup
Setup
®
- Ses dili olarak seçilen dille aynı altyazı dilini istiyorsanız
Parental
Setup
:
®
Parental Setup :
®
"Automatic" seçeneğini seçin.
DivX(R)Registration
®
DivX(R) Registration
®
HDMI
VIDEO Teknik Özellikler
On
Anynet+(HDMI-CEC) : :On
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC)
-Bazı diskler sizin ilk olrak seçtiğiniz dili içermiyor olabilir;
HDMI
SEL. (HDMI
SEÇIM)
tuşuna
bastıTınızda,
sırasıyla; 576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.
Bu durumda
disk kendi
orijinal
dil ayarlarını
kulWC
2
2
Enter
&OUFS
Return
3FUVSO
Menu
.FOV
HDMI
SEL. tuşuna
ilkekran
bastıTınızda
geçerligeri
çözünürlük
görüntülenir.
AUDIO
SETUP
AUDIO
SETUP
AUDIO
SETUP
Dil seçildikten
sonra
ayar menüsüne
döner.
HDMI
VIDEO Teknik
Özellikler
Digital Out
Out
:PCM
Digital
: PCM
Tuşa
ikinci
kez bastıTınızda,
HDMI için,
çıkışMENU
çözünürlüTünü değiştirebilirsiniz.
Ayar
menüsünü
ekrandan kaldırmak
MPEG-2
Digital
Out :: PCM
: PCM
MPEG-2
Digital
Out
Digital
Out
PCM
HDMI
(HDMI SEÇIM) tuşuna bastıTınızda, sırasıyla; 576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.MPEG-2
- TV'nize
baTlı
G SEL.
Dynamic Compression
Compression:On
tuşuna
basın.olarak, belli HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir.
Dynamic
: On
HDMI
SEL.
tuşuna
ilk
bastıTınızda
geçerli
çözünürlük
görüntülenir.
PCM
Down
Sampling
:On
Dynamic
: On
- Lütfen TV'nizin Kullanım Kılavuzuna başvurun.
PCM
Down Compression
Sampling : On
")'()$
Language
SetUP
Channel :5.1Ch
Tuşa
ikinci
kezHDMI-DVI
bastıTınızda,
HDMI
çıkıştakıldıTında,
çözünürlüTünü
değiştirebilirsiniz.
- HDMI
ya da
kablosu
TV'ye
DVD
oynatıcının çıkışı 10 saniye içindeOutput
Speaker Setup ®
Setup
Player
Menu
: English
$;0H4A!4=D
3 Automatic
DC><0C82
- TV'nize
olarak, belli HDMI çıkış
çözünürlükleri
çalışmayabilir.
G baTlı ayarlanır.
HDMI/DVI'ya
Disc
Menu
: English
=6;8B7
8B2!4=D
English
A0=P08B
-- Lütfen
TV'nizin
Kılavuzuna
Audio
: English
LANGUAGE
SETUP
Eğer HDMI
çıkışKullanım
çözünürlüTünü
720p,
1080p
ya
da
1080i
olarak
ayarlarsanız,
HDMI
çıkış
daha iyi bir
D38>başvurun.
Deutsch
4DCB27
❶
1. D OW=WX
: English
Subtitle
'D1C8C;4 takıldıTında,
B?0Q>;
- görüntü
HDMI yakalitesi
da HDMI-DVI
DVD1oynatıcının çıkışı 10 saniye içinde
sunar. kablosu TV'ye
Player
Menu √Italiano
8E,'D1C8C;4
C0;80=>
Automatic
DivX
Subtitle
- PCM : PCM (2 kanal) sese dönüXtürür.
English
HDMI/DVI'ya ayarlanır.
'4CD? Disc Menu
- %!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3=
3I3C>3CD3@WJ
G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
Français +.;67A
- Bitstream
: Dijital çıkıXtanDolby
Digital ses çıkıXı
.%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%
Audio
%+)
Deutsch
- Eğer
HDMI çıkış çözünürlüTünü 720p,
1080p
ya
da
1080i
olarak ayarlarsanız, HDMI
çıkış daha iyi bir
Subtitle
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDG
verir. Dolby Digital WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOOD
çözücüye bağlantı
.%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]L
%!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3=DivX3I3C>3CD3@WJ
+.;67A G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
- .%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]L
görüntü kalitesi sunar.
Enter
=C4A
Enter
&4CDA=
Return
!4=D
Menu
Return
Menu
Menu
13
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGD
yaptığınızda Bitstream'ı
seçin.
HOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
181)5
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$068
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
- &.94%8*%
%!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A&.94%8*%
G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
&.94%8*%
&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
;5*)1/2+24616.21532/)(-1")/)7-9821616961/2+2467%34%
;5*)1
13
27
29
$Q\QHWLúOHYLQLGHVWHNOHU
pping)
Cihaz Stop (Durdur) modundayken ® düþmesine basarak DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
basarak
DEV
(CHZ) (depolama
ortam aygt)'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
%&,62'7
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
pping)
- Karaoke
özelliþini kullanrken bir geri besleme(tizU@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@
veya bas) duyarsanz
basarak DEV (CHZ) (depolama ortam aygt) basarak
menüsünü
seçin,
ardndan
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
menüsünü
seçin, ardndan
ENTER ENTER
(GćRćĨ) (GćRćĨ)
DEV
(depolama
aygt) menüsünü
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
n basarak
diskten
USB
aygtna
MP3(CHZ)ortam
DEVbasarak
(CHZ)
aygt)ortam
menüsünü
seçin,
ardndan
(GćRćĨ)
seçin,ENTER
ardndan
ENTER
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7
en
USB aygtna
MP3 (depolama
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ) (GćRćĨ)
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
mikrofonun
ya da hoparlörün sesini azaltn.
düþmesine
menüsünü
seçin, ardndan
ENTER (GćRćĨ)
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWT
USB
aygtna
n
diskten
USBMP3
aygtna
MP3
düþmesine
basn. basn.
n
USB
aygtna
MP3
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
düþmesine
basn.
z
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
düþmesine
basn.(SEÇ) öþesini seçmek için †/-- MP3,
r. (Sadece
Ses CD’si
(CD;7>6C3?7?A6F@397S;X
WMA, DTS ve LPCM disk çalarken karaoke iĩlevleri
çalĩmaz.
düþmesine
basn.
2.
SELECT
Sadece
Ses
CD’si
(CDz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için
†/düþmesine
basn.
. (Sadece
Sesbasn.
CD’si (CDdüþmesine
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW
2.
SELECT
öþesini
seçmek
için
†/- için †/- X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
2. (SEÇ)
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
SELECT (SEÇ) öþesini seçmek için †/- MIC baþlyken, Dijital Çkĩ çalĩmaz.
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C
SELECT (SEÇ) öþesini seçmek için †/- 2.
düþmelerine
basn, ardndan
düþmelerine
basn, ardndan
ENTER ENTER
(GćRćĨ) (GćRćĨ)RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
2. (SEÇ)
SELECT
(SEÇ)
öþesini
için †/;7>6C3?7?A6F@397S;X
SELECT
öþesini
seçmek
için seçmek
†/'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
düþmelerine
basn,
ardndan
(GćRćĨ)
düþmelerine
basn,ENTER
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
D7S;@
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
MIC
ses
çkĩlar
sadece
Analog
Ses
Çkĩndan
alnr.
düþmesine
kopyalanacak
tüm dosyalar
düþmelerine basn, ardndan ENTER (GćRćĨ) düþmesine
basarakbasarak
kopyalanacak
tüm dosyalar
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
basn,
ardndan
ENTERdüþmesine
(GćRćĨ) düþmesine
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3
düþmelerine düþmelerine
basn, ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
düþmesine
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
MIC
ön
paneldeki
MIC
jakna
baþlanmĩsa,
5.1CH
ses çkĩ otomatik ol
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63
iĩaretleyin.
düþmesine basarak kopyalanacak tüm dosyalariĩaretleyin.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
D7S;@
düþmesine
basarak kopyalanacak
dosyalar
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
iĩaretleyin.
düþmesine basarak
kopyalanacak
tüm dosyalartüm
iĩaretleyin.
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
iĩaretleyin.
bu
durum
deþiĩmeyecektir.
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
iĩaretleyin.
®
zbuzaman
bu dü÷meye
basn.
dü÷meye
basn.
iĩaretleyin.
5. USBKopyalanacak
kart Okuyucu:
Tekdosyalarn
yuval
USB
kart okuyucu
ve
Çok
yuval USB
Kopyalanacak
tüm dosyalarn
seçimini
kaldrmak
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63
iĩaretleyin.
tüm
seçimini
kaldrmak
basn.
zdü÷meye
zaman
bu
dü÷meye
DivX(R) Registration
®
bu
dü÷meye
basn. basn.
.4%1(5%-/%4D
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
Kopyalanacak
tüm dosyalarn
seçimini
kaldrmak
kart
okuyucu)
bu
dü÷meye
basn.
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
eye
basn.Kopyalanacak
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
®
basn.
bu
dü÷meye
basn. Kopyalanacak
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=
tüm dosyalarn seçimini
kaldrmak
•Üreticiye
baþldr.
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
ye
basn.
Kopyalanacak
tüm dosyalarn
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
birbir
kez
daha
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir kez daha
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
için
seçmek
için bu dü÷meye
basn (TV seçimini kaldrmakiçiniçin
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
kez
daha
bu dü÷meye
basn
(TV
DivX(R)
Registration
®
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
için
(GćRćĨ)
düþmesine
bir kez daha• Çoklu
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
.4%1(5%-/%4D
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
iniçin
bu bu
dü÷meye
basn
(TV
÷
seçmek
içinENTER
bu
dü÷meye
(TV
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir kez
daha
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
(TVbasn
!"$%9D1 ,56(0,
içindü÷meye
ENTERbasn
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez dahakarĩlaĩabilirsiniz.
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć KALDIR)
Menüsü).
basn (UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
basn
KALDIR)
Menüsü).
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=
-(UNSELECT
Birden
fazla(SEÇćMć
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
basn (UNSELECT (SEÇćMć KALDIR) Menüsü).
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=
basn (UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
7.
USB
uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
$\DUODQPDV×
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
- fazla
Birden
fazla kopyalanacak
dosya iĩaretlemek
girerekiçin
seçmek
için bu dü÷meyi
kullann
Birden
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
eçmek
bu
dü÷meyi
kullann
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
!"$%9D1
,56(0,
- seçmek
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya iĩaretlemek istiyorsanz,
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn, ardndan
seçili
mek
için
bu
dü÷meyi
kullann
¥
düþmesine
basn,
ardndan
seçili
girerek
için
bu
dü÷meyi
kullann
N,.D;DE7?;@;J67D36757($
- kopyalanacak
Birden
fazla kopyalanacak
dosya iĩaretlemek
eçmek
için bufazla
dü÷meyi
kullann
03(*
OW=WX
- Birden
dosya 2.
iĩaretlemek
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardndan
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,seçili
ardndan
seçili
‫ݓ‬
Hoparlör
Ayarlar
•Desteklenen
Biçimler
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=
¥ düþmesine
basn,
ardndan
seçili
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
$\DUODQPDV×
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;J
istiyorsanz, ¥ düþmesine basn, 3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
ardndan seçili istiyorsanz,
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
Language Setup
®
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
istiyorsanz,
düþmesine
basn,
ardndan
Tablo
sayfa
22.seçili
istiyorsanz, ¥
düþmesine¥basn,
ardndan
seçili
dosya
üzerinde
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
03(*
OW=WX
dosyaENTER
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn. Ses Hoparlör Ayarlar
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
Surround
2.
❷
Audio Setup
®
8AC?3EW($ JSW=WXW6WC
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
USB
kart
Okuyucu:
Tek
yuval
USB kart
okuyucu ve Çok yuval USB Language
- 5.
Dosya
Uzants
dosya üzerinde ENTER (GćRćĨ) 3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
düþmesine
basn.
3.
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
Setup
®
3.
START
(BAĨLAT)
öþesini seçmek
için †/ʌiçin †/ʌ
Display Setup
®
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;J
kart
okuyucu)
1.
jˆ¡SGkœ™”ˆG”–‹œ•‹ˆ ’Œ•Gtlu|G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
basn.
3. 3.
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ
3. Çok
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için †/ʌ
kart dosya
Okuyucu:
Tek
yuval
USB düþmesine
kart okuyucu
ve
yuval
USB
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Bit
oran
Audio
Setup
®
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+
Parental
Setup
:
®
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ
3.
START (BAĨLAT) öþesini seçmek
için †/ʌ •Üreticiye
düþmelerine
basn,
ENTER
(GćRćĨ)
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
baþldr.
USB ardndan
kart
okuyucu
olabilir.
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
düþmelerine
basn, ardndan
ENTER
(GćRćĨ) desteklenmiyor
8AC?3EW($
JSW=WXW6WC
kuyucu)
Display
Setup
®
- Sürüm
STARTöþesini
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ düþmelerine
DivX(R)Registration
®
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
D7S?7>;D;@;J
2.
Ayarlar ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da �Gveya
ENTERtuúuna
basn
START3.(BAĨLAT)
seçmek
için †/ʌ
düþmelerine
basn,
ardndan
(GćRćĨ)
basn,ENTER
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
• NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
Çoklu
kart
okuyucuya
birden
çok
bellek
cihaz yüklerseniz sorunlarla Parental
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
Setup :
®
ciye
USB
kart
okuyucu
desteklenmiyor
olabilir.
3.3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
i USBbaþldr.
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
Piksel
düþmesine
basn.
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC) : On
ü÷mesine
her basld÷nda,
USB
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
düþmesine basn.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
karĩlaĩabilirsiniz.
DivX(R)Registration
®
mesine
her
basld÷nda,
USB
ki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
u kart
okuyucuya
bellek
cihaz
yüklerseniz
sorunlarla
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ %!
düþmelerine
basn,birden
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
düþmesine
basn.
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
- Örnekleme
Frekans
ü÷mesine
her basld÷nda,
USB çok
düþmesine
basn.
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
eilirsiniz.
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
3.
❸
D7S?7>;D;@;J
Dosya
kopyalama
3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
düþmesine basn.
7.
USB uzatma
kablosu
kullanrsanz,
USB cihaz tannmayabilir.
. görünür.
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC) : On
Dosya
kopyalama
baĩlar. baĩlar.
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
- Sabit
Resim
düþmesine basn.
e. görünür.
Dosya
kopyalama
baĩlar.
($ ($6;D==F>>3@W>WC=7@
düþmesine
basn.
Dosya kopyalama
baĩlar.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
!".4%14%1D
kablosu
kullanrsanz,
USB
cihaz
tannmayabilir.
Dosya
kopyalama
baĩlar.
- Müzik- Devam
- eden
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
Dosya kopyalama baĩlar.
4.
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!S
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
kopyalama iĩlemini iptal etmek için
•Desteklenen
Biçimler
Dosyabaĩlar.
kopyalama baĩlar. 2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
Speaker Setup
- Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
içiniçin
Dosya kopyalama
- eden
Devam
eden kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
3.
Ses
Ayarlar ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna, sonra da �GveyaN,.D;DE7?;@;J67D36757&,+
ENTER tuúuna basn.
- Video
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
- Devam
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
!".4%14%1D
Tablo
22.
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
- Devam eden kopyalama iĩlemini
iptal
etmeksayfa
için
Biçimler
4.
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
❹
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
- Devam eden kopyalama iĩlemini
iptal
etmek
için
3. CANCEL
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
da �Gveya
ENTER
tuúuna basn.içinG�/�Gtuúlarna, sonra da �Gveya
4. ,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
ENTER tuúuna basn.
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
için
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn. sonra
-etmek
Dosya
Uzants
22.- Devam eden kopyalama iĩlemini iptal2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
π/†/√/®
Ses Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.basn.
8.- USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
CANCEL
(ćPTAL) düþmesine
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra ö÷eyi
da �Gveya
ENTER
tuúuna basn.
5. 6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
østenen
seçmek
için �/�/�/�GGtuúlarna
basn, ardndan hoparlörü
ayarlamak i¡in ENTE
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+
Bit
oran
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
ants
N,.D;DE7?;@;J67D36757($
27
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine basn.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
- Sürüm
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
basn.
-2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
5. østenen
ö÷eyi
seçmek
içintuúuna
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü ayarlamak i¡in ENTER tuťuna basın.
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
Not
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
G
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
D7S?7>;D;@;J
Not
rrupt)
desteklenmemektedir.
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
USB
Flash Disk
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
steklenmemektedir.
østenen
ö÷eyi seçmek için �/�/�/�GGtuúlarna
hoparlörü ayarlamak i¡in ENTER tuťuna basın.
- -basn,
Piksel
Not
Not
Gardndan
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
klenmemektedir.
rrupt) desteklenmemektedir.
Not
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Not7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
N,.D;DE7?;@;J67D36757($
- Çalar
CD dönüĩtürme
devam ederken
cihaz otomatik
27
MP3
steklenmemektedir.
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
- -- CD
Örnekleme
Frekans
dönüĩtürme
devam ederken
cihaz otomatik
olarak olarak
N($,.I73I3C>3CD3@WJ %!SW
nlgisayara
veya
ba÷land÷nda
ek
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
Notbilgisayara
ba÷land÷nda
ek
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
57=E;C
-- CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
- Resim
CD dönüĩtürme
devam
ederken
cihazolarak
otomatik
olarak
Not
menüsünü görünümden kaldrmak için,
MENU tuĩuna
basn.
Çoklu
kart
Okuyucu:
D7S?7>;D;@;J
-- olarak
CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
olarak Ayarlar
Sabit
ba÷land÷nda
ek ek
AUDIO SETUP
nsayara
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
eD
Frekans
çalma
modundadr.
dönüĩtürme
devam
ederkenekcihaz otomatik
gisayara
ba÷land÷nda
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
çalma
modundadr.
ot
ektiren
Kameralar
-Dijital
CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
olarak
Ayarlar
menüsünü
görünümden kaldrmak için,
tuĩuna basn.
- otomatik
USB
Harici
HDD
ijital
Kameralar
-olarak
Müzik
Digital Out
:PCM
MENU
03(*
OW=WX
2.
çalma
modundadr.
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
mKameralar
çalma
modundadr.
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
57=E;C
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW
çalma
modundadr.
al
ektiren
Dijital
Kameralar
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
- Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
diskleri dönüĩtürülebilir.
alma
modundadr.
yarlar
menüsünü
görünümden kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
MPEG-2 Digital
Out
: PCM
sayfa
29.CD’si
ijital Kameralar
Language
Setup
®
- -Tablo
Video
Varsaylan
ayarlar: ÖN Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND (Küçük).
Sadece
Ses
(CD-DA)
diskleri dönüĩtürülebilir.
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
çalma modundadr.
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
03(*
OW=WX
2.
- Sadece
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürülebilir.
a modundadr.
- Sadece
Ses
CD’sidiskleri
(CD-DA)
diskleri
1RW
Ses
(CD-DA)
Sol,Saþ
dönüĩtürülebilir.
Dynamic
Compression:On
Audio
Setup
®
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
Ürün
Sadece
Ses
CD’si
diskleri
dönüĩtürülebilir.
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin büyüklüþünü
seçin.
Language Setup
®
adece Ses CD’si (CD-DA) diskleri dönüĩtürülebilir.
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
PCM Down
Sampling :On
1RW
Display
Setup
®
(Küçük),
hoparlörlerin
(Küçük).
- Sadece
SesÖN
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
8.
USB
HOST
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
-ORTA
Ĩirket
ece
Ses
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
arsaylan
ayarlar:
Sol,Saþ
(Küçük),
SURROUND
Audio
Setup
®
XBaþlanacak
seçin. G 7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
Output
Channel
1RW
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
büyüklüþünü
llanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
Output
Channel
:5.1Ch
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
Parental
Setup : ®
E;C
hazlar
desteklenmemektedir.
➎
03(*
OW=WX
2.
Dijital
Fotoþraf
Makinesi
Tip
(Sayfa
25)
Özelliþini
Destekleyen
Ürünler.
Display
Setup
®
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
zlar
desteklenmemektedir.
ullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
Speaker Setup ®
aþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
1RW
(Sayfa
25)
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
2CH
:
Select
this
when
using
2
channel
connection
only.
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
DivX(R)Registration
®®
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
Language
Setup
hazlar
desteklenmemektedir.
G
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
(Sayfa
25)
X
X
USB
Flash
Disk
Dosya
Ayrma
Tablosudosya
16/32) dosya
(Sayfa
25)
Parental
Setup
:
®
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
oþrafTablosu
Makinesi
yrma
16/32)
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
(Sayfa
E;C
3.
-%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
5.1CH :25)
Select
this when using 5.1channel connection.
: On
Audio Setup
®
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC)
fa
25)
ma
Tablosu
16/32)
dosya
Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32) dosya
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
MP3
Çalar
DivX(R)Registration
®
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
h
Disk
(Sayfa
25)
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
yrma
Tablosu
16/32)
dosya
X SCART-CVBS:
- Büyük:
Normal ĩartlarda bunu seçin.
CVBS çkĩna
scart baþlants
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
Display Setup
®
25)
dir.)
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
SCART-CVBS:
CVBS çkĩna
scart baþlants
yapmakyapmak
3.3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
Çoklu
kart
Okuyucu:
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC) : On
rdir.)
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
9.
Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
Ön (Ön Sol,Ön Sa÷)
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
Parental
Setup
:
®
- Büyük: Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.yapmak -Küçük: Ses bozulursa veya surround
ses
efektlerini
duymakta zorlanyorsanz, bunu
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
SCART-CVBS:
CVBSseçin
çkĩna
scart
baþlants
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
- yapmak
USB Harici
HDD
istediþinizde
CART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart baþlants
rüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
t
Okuyucu:
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
%*41-":4&561
istediþinizde
seçin
DivX(R)Registration
®
!".4%14%1D
land÷nda
kendi
dosya
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
SPEAKER SETUP
3.2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
-Küçük:
Ses bozulursa
veya surround ses efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
seçin.
Bu seçim,
Dolby Dijital
bas yenidenbunu
yönlendirme
devresini
etkin hale getirir ve subwo
4.
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
istediþinizde
seçin
RT-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
istediþinizde
seçin
d÷nda
kendi
dosya
rüne
ba÷land÷nda
kendi dosya
Tablo
sayfa
29.
ci
HDD
istediþinizde
seçin
3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Anynet+(HDMI-CEC)
:
On
10.
Çkĩ
kanal
land÷nda
kendi
dosya
4FUVQ
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
❺ 2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Output
Channel
"TQFDU3BUJP
8JEF
57"TQFDU
tediþinizde
seçin
yutuna
ba÷l
olarak
çalúmayabilir.
üçük:
Ses
bozulursa
veya surround
ses
efektlerini
duymakta
bunu
seçin.
!".4%14%1D
gönderir.
Bu seçim,
Dolby zorlanyorsanz,
Dijital bas yeniden
yönlendirme
devresini
etkin hale getirir ve subwooferdan
hoparlöre bas frekanslar
a÷l
olarak
çalúmayabilir.
%*41-":4&561
4:3 Letter Box
0(18WXüXQDEDV×Q
-2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
Ürün
istediþinizde
seçin
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
29.
4.
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
4UJMM.PEF
2CH
:
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu
seçin.
iþinizde
seçin
olarak
çalúmayabilir.
ba÷l
olarakDijital
çalúmayabilir.
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
Small 4:3 Pan&Scan
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
4DSFFO.FTTBHF
uyutuna
seçim,
Dolby
bas
yeniden yönlendirme
devresini
hale getirir ve subwooferdanG hoparlöre
bas frekanslar
a÷l
olarak
çalúmayabilir.
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
-2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
Ĩirket
etkinkullanrken
Small
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
√
"TQFDU3BUJP
8JEF
16:9On
WideSmall
NUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
57"TQFDU
G5.1
- 0(18WXüXQDEDV×Q
CH
:G gönderir.
5.1CH baþlantsn
bunu seçin.
U)
fonksiyonu,
ortam dosyalarn
574ZTUFN
4:3 Letter Box
4UJMM.PEF
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
Tip
G
fonksiyonu,
önderir.
onksiyonu,
ortam
dosyalarn
Small
!".4%14%1D
NUCUSU)
ortam dosyalarn G4. G- GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
7JEFP0VUQVU4$"353(#
4:3 Pan&Scan
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
Test
)mla
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
G
4DSFFO.FTTBHF
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
User
aktaran
birba÷l
ürünün
ba÷l olmas
‫ݏ‬GOrta
Not:
)%.*
√ 16:9sonra
3. Ses
Ayarlar ö÷esiniGseçmek içinG�/�Gtuúlarna,
Wide ® da �Gveya ENTER tuúuna basn.
-2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
ran bir
ürünün
olmas
Not:
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
Gürünün
574ZTUFN
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
+'0,
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
® da �Gveya ENTER tuúuna basn.
1JDUVSF2VBMJUZ
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
birbir
ba÷l
olmas
Not:
mla
aktaran
birba÷l
ürünün
ba÷l olmas
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
Not:
Small
7JEFP0VUQVU4$"353(#
‫ݏ‬GOrta
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4FUVQiçinG�/�Gtuúlarna,
an
ürünün
olmas
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
Not:
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
ez.
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
®
)%.*
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
GOrta
9. Hoparlör
ayar
menüsünü
görüntülemek
için
çkĩ
kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
bas
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTE
®
1JDUVSF2VBMJUZ
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
ez. Not:
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
dasonra
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
-3.Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
4. Hoparlör
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4.3.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
ba
+'0, LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
3. Ayarlar
Ses Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4FUVQ
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
57=E;C
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡inbasn.
ENTE
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
5.1
Channel
(5.1seçmek
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için
enüsünü
görüntülemek
için çkĩ kanaln
5.1CH
olarak
seçin.
4.5.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
EN
tam
Transfer
Protokolü)
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
%&,62'7
østenen
ö÷eyi
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
E
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
ba
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
G
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
bas
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
mMTP
Transfer
Protokolü)
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
ENTER
tuúuna
basn.
(Ortam Protokolü)
Transfer Protokolü)
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da�Gveya
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna basn.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
3.
Ses
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için
10.
Çkĩ
kanal
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
tam
Transfer
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
57=E;C
5.için
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da hoparlörü
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için ardndan
Büyük:(5.1
Normal
bunu seçin.
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
• 5.1
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
ayarlamak
i¡in
ENTE
G
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
G
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
hannel
Kanal)ĩartlarda
öþesini seçerseniz
analog
ses
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
4.Ses
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
E
G
G
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
bas
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTE
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
Not
- 2CH
: analog
Sadece
2CH
baþlantsn
kullanrken
bunu seçin.
%&,62'7
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
ba
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
ba
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
3.
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
ses
için
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
3.seçim,
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da �Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
RCA
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
nel
(5.1Ses
Kanal)
öþesini seçerseniz
analog
seskablosunu
için
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.basE
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
üçük:
bozulursa,
bunu seçin.
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
G :Not
frekanslar
gönderir
. ayarlamak
ayarlamak
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
RCA
C&LFE
baþlantlarna
østenen
ö÷eyi
seçmek
içinbaþlayn.
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
1RW
5.�Gveya
Ayarlar
için
bunu
Not
GNot
5.1
CHkablosunu
5.1CH
baþlantsn
kullanrken
seçin.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
EE
usu
tüm
USB
aygtlarn
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ENTER
tuťuna
basın.
CH
baþlantsn
kullanrken
bunu- içinG�/�Gtuúlarna,
seçin.
G ENTER
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
G57=E;C
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
Not
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
ablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
5.i¡in
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardnda
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
4.
Hoparlör
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
iyonu
tümkablosunu
USB
aygtlarn
4.fonksiyonu
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
5.FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENT
G
4.için
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gv
G
s
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
tuúuna
basn.
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
E
4.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
bas
RCA
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
u
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
onu
tüm
USB
aygtlarn
frekanslar
. usu
fonksiyonu
tüm
USB aygtlarn
1RW
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
3.
Ses
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
osunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
Not
5.
gönderir
i¡in ENTER
baþlantsn
kullanrken
seçin.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
basn.
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
iyonu
tüm
USB
aygtlarn
GNot
1RW
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENUtuĩuna
tuĩuna
basn.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
5. østenen
ö÷eyi
seçmek içinbunu
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
tuťuna
basın.
Not
G
Not
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hopa
G
X
parlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
G
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
Not
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
G
G
Not
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
G
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
E
G
E;C
ekanslar gönderir . 24.
Channel
(2öþesini
Kanal)görünümden
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
G
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
da
�Gveya
ENTER
tuúuna
basn.
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
2
Channel
(2
Kanal)
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
•
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
G
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,için,
MENU
tuĩuna
basn.
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
1RW
GChannel
Kanal)
seçerseniz
FR&FL
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.Not
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
‫ݐ‬Surround
(S Sol,
Sgörünümden
Saþ)
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
nen
ö÷eyi
seçmek
için �/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
Not
2'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
Channel
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
Not
(2
öþesini
kabloyu
FR&FL
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
MENU
tuĩuna
basn.
Not
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
X2(2
G
Not
Not
G
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
knda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
Not
G
2
Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
X
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
G
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
E;C
gi
için,
bkz.
sayfa
33.
Not
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
baþlantlarna
baþlayn.G
nnelbkz.
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu baþlantlarna
FR&FL
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
(Küçük),
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ(Küçük),
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
1RW
baþlayn.G
(S Sol,
ORTA
‫ݐ‬Surround
SSol,Saþ
Saþ)
çin,
sayfa
33.
-Baþlanacak
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
knda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Channel
(233.
Kanal)
öþesini seçerseniz
kabloyu
FR&FL
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn. için,
Not
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
MENU
baþlantlarna
Not
gi
için,
bkz.
sayfa
baþlayn.G
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
el
(22Kanal)
öþesini
seçerseniz
baþlayn.G
baþlantlarna
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Not
Varsaylan
ayarlar:
ÖNayarlar:
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
• 1RW
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
G-XXNot
baþlantlarna
baþlayn.G
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
Surround
(S Sol,
S Saþ) kabloyu FR&FL
Not
hoparlörü
baþlamadysanz,
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
Varsaylan
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
Varsaylan
ayarlar:
ÖNSol,Saþ
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Hiçbiri:
Orta
bunu
seçin.
ntlarna
baþlayn.G
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
bir
G
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩun
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
baþlantlarna
baþlayn.G
E;C
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
arna
baþlayn.G
G
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Not
D7S;@
Hiçbiri: Orta hoparlörü baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Baþlanacak
büyüklüþünü
seçin.
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
GBaþlanacak
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
-Varsaylan
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arkaORTA
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Varsaylan
ayarlar:hoparlörlerin
ÖNSol,Saþ
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
-‫ݎ‬
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyo
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
GEbeveyn
GVarsaylan
ayarlar:
ÖN
(Küçük),
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
%*41-":4&561
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
•$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçü
ar menüsünü görünümden kaldrmak
için, MENU
tuĩuna
basn.
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
X
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
GORTA
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
-Varsaylan
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre SU
birini
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
G‫ݎ‬
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Gkontrolü
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir❶
Gses
Ebeveyn
Ebeveyn
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
birefektlerini
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
"TQFDU3BUJP
8JEF
Varsaylan
ayarlar:
ÖN Sol,Saþ
(Küçük),
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
-bir
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
D7S;@
57"TQFDU
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
%*41-":4&561
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
GBaþlanacak
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
Gbunlardan
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Ebeveyn
4:3 Letter
Box
0(18WXüXQDEDV×Q
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
ĩifre
belirleyin.G
yn kontrolü
iĩlevini etkinleĩtirmek
için, veya
0000’dan
baĩka
bir
4UJMM.PEF
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
surround
sesbaĩka
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
bunlardan
birini
seçin.
-‫ݎ‬
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
ĩifre
belirleyin.G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkinseçin.
hale getirir ve diþer
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
4:3
Pan&Scan
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
bir
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
G
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bun
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
aylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
G
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
G
4DSFFO.FTTBHF
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
"TQFDU3BUJP
8JEF
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
G
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
ĩifre
belirleyin.G
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
G
57"TQFDU
ĩifre
belirleyin.G
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
G 4UJMM.PEF
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
GO7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
arn
USB
aygtna
√4:3
16:9
WideBox
Letter
Varsaylan
ayarlar:
ÖN bas
Sol,Saþ
(Küçük),
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
ĩifre belirleyin.G
G-Baþlanacak
unlardan
seçin.
ktendiskten
USBbirini
aygtna
MP3 MP3 0(18WXüXQDEDV×Q
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
bunb
® ORTA
Bu seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
574ZTUFN
frekanslar
gönderir.
ĩartlarda
- Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
elirleyin.G
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
-Bu
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkinzorlanyorsanz,
hale
getirir ve subw
anacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
%*41-":4&561
4:3
Pan&Scan
en
USB
aygtna
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arn
diskten
USBMP3
aygtna
MP3 seçin.
-(Ön
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Büyük:
Normal
bunu
seçin.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
7JEFP0VUQVU4$"353(#
ĩifre
belirleyin.G
G
G
‫ݎ‬
Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
4DSFFO.FTTBHF
G
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
kten
USB
aygtna
MP3
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
G
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
eyin.G
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
DivX(R)
Registration
®
Gseçim,
unz
seçim,
Dolby Dijital bas yeniden ❻
yönlendirme
devresini
etkin hale
getirir
ve diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
√ 16:9 Wide
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
frekanslar
gönderir.
bas
.4%1(5%-/%4D
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
etkin
hale
getirir
ve ve
subw
‫ݎ‬
Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Y_G
® devresini
)%.* yönlendirme
Setup
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
saþlar.
574ZTUFN
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
su
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bun
Speaker
(Ön
gönderir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
su
þlar.
®
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
bunu
seçin.
"TQFDU3BUJP
8JEF
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
57"TQFDU
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
--Bu
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Ebeveynler
için:
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
duymakta
zorlanyorsanz,
b
--‫ݎ‬
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
® Box
1JDUVSF2VBMJUZ
-Küçük:
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
7JEFP0VUQVU4$"353(#
-Büyük:
Büyük:
Normal
ĩartlarda
seçin.
‫ݎ‬
Ön
Sol,Ön
Sa÷)
‫ ݎ‬Ön
(Ön
Sol,Ön Sa÷)
-Büyük:
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-bunu
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
4:3efektlerini
Letter
‫ݎ‬zorlanyorsanz,
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Ebeveynler
için:
0(18WXüXQDEDV×Q
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
ekanslar
gönderir.
ar.
- =C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
nz
saþlar.
Ön(Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
4FUVQ
(Ön
gönderir.
ÖnSes
Sol,Ön
Sa÷)
+'0,
4UJMM.PEF
-‫ݎ‬
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
GY_G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir.
þlar.
DivX(R)
Registration
®
® devresini
)%.* yönlendirme
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
etkin
hale
getirir
ve
subw
Ebeveynler
için:
Ebeveynler
için:
4:3 Pan&Scan
gönderir.
gönderir.
.4%1(5%-/%4D
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
G
4DSFFO.FTTBHF
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve bun
susb
Ebeveynler
için:
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
etkin
hale
getirir
ve
subwo
G
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
- Büyük:
Normal
n_G
(Ön
Sol,Ön
Sa÷) ĩartlarda bunu seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
® devresini
1JDUVSF2VBMJUZ
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
√efektlerini
16:9
Wide
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
duymakta
zorlanyorsanz,
ynler
için:
+'0,
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
- gönderir.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin. ses efektlerini duymakta zorlanyorsanz, d
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
b
gönderir.
gönderir.
574ZTUFN
4FUVQ
G
(Genel
ćzleyiciler):
Herbas
Yaĩ yeniden
ćçin Uygundur
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Ggönderir.
Ebeveynler için:
Dijital
etkin
Ggönderir.
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
!"$%9D1
Bu
seçim,
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
Dolby
er
için:
GG-Küçük:
GBu
Bu
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
,56(0,
gönderir.
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
7JEFP0VUQVU4$"353(#
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
su
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
vesu
sb
‫ݏ‬GOrta
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
sesGefektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devr
ük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymak
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subw
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
%&,62'7
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
su
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
®
)%.*
G (Genel ćzleyiciler): Her Yaĩ ćçin (ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
Uygundur
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
‫ݏ‬GOrta
G
gönderir.
G
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
gönderir.
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
‫ݏ‬GOrta
gönderir.
G
G
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
gönderir.
gönderir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
‫ݏ‬GOrta
‫ݏ‬GOrta
®
1JDUVSF2VBMJUZ
- gönderir.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunubas
seçin.
seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
e
ük:GSes
bozulursa
veya
surround
ses(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
,56(0,
Ggönderir.
$\DUODQPDV×
+'0,
GAyar
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ ćçin Uygundur
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
etkin
haleBu
getirir
ve bunu
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
!"$%9D1
GPGBu
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
Dolby
Budevresini
seçim,
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale getirir
ve su
materyaller
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
4FUVQ
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
Testi
%&,62'7
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
seçin.
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
-‫ݏ‬GOrta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݏ‬GOrta
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
-‫ݏ‬GOrta
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
uygun
gönderir.
Dijital
- Gseçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
(Sol)
gönderir.
GGgönderir.
‫ݏ‬GOrta
eçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
etkin
hale
getirir
veolmayabilir.
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
-devresini
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
-GHiçbiri:
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
GGgönderir.
çocuklar
için
olmayabilir.
çocuklar
için
uygun
❷
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
G‫ݏ‬GOrta
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
’sigönderir.
(CD-DA)
yerleĩtirin
ve tepsiyi
G
PGtepsiyi
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
‫ݏ‬GOrta
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
DA)
yerleĩtirin
ve
$\DUODQPDV×
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
Bazseçin.
materyalle
- Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
-‫ݏ‬GOrta
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
)’siyerleĩtirin
ve
tepsiyi
PG-13
için
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
--Küçük:
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
(CD-DA)
yerleĩtirin
veiçin
tepsiyi
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
erir.
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
- Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-%&,62'7
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
- (Ebeveynler
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
seçin.
çocuklar
uygun olmayabilir.
-bunu
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.eĩit daþlmasn saþlar.
‫ݏ‬GOrta
yar
Testi
G‫ݏ‬GOrta
Gçocuklar
-GD7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
DA)
yerleĩtirin
tepsiyi
Gbunu
-‫ݏ‬GOrta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
‫ݏ‬GOrta
-Kanal
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
‫ݏ‬GOrta
içinve
uygun
olmayabilir.
‫ݏ‬GOrta
GPG-13
PG-13
(Ebeveynler
içiniçin
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
gönderir.
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
‫ݏ‬GOrta
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
-Küçük:
Ses
bozulursa,
seçin.
rPG-13
13 çocuklar
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
(Ebeveynler
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
- Büyük:
ĩartlarda
bunu
seçin.
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
r 13 Normal
yaĩ
alt
için
uygunsuz
olabilir.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
-Bu
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin hale getirir ve diþer
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
PG-13
(Ebeveynler
için ciddi uyar):
Baz
materyalle
-alt
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
8AC?3EW($
JSW=WXW6WC
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
est‫ݏ‬GOrta
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
-‫ݏ‬GOrta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-13
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
rBaz
yaĩ
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
r
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
‫ݏ‬GOrta
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݏ‬GOrta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
materyalle
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
- Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
r 13Ses
yaĩ PGR
alt çocuklar
içinRehberliþi
uygunsuz
olabilir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve ve
diþer
G -seçim,
PG-13
(Ebeveynler
için ciddi
uyar): Baz
materyalle
-‫ݏ‬GOrta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
-Küçük:
bozulursa,
bunu
seçin.
önündeki
sunucusuna
takn.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
r sunucusuna
13USB
yaĩ alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
(Ebeveyn
Önerilir):
Bunlar
çocukl
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
frekanslar
gönderir
.
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
vediþ
di
i USB
takn.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
anal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
r
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
rta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
SB
sunucusuna
takn.
8AC?3EW($
JSW=WXW6WC
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
önündeki
USB
sunucusuna
takn.
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
r
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
frekanslar
gönderir
.
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
ar
için uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
frekanslar
gönderir
.
iir.USB
sunucusuna
takn.
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
‫ݏ‬GOrta
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
frekanslar
gönderir
.
frekanslar
gönderir
.
ar
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
vediþ
d
N
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
G
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
PGRhoparlörü
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
D7S?7>;D;@;J
biri:
Orta
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
ar
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
ar
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen gönderir
PGRRehberliþi
(EbeveynÖnerilir):
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
-'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
frekanslar
gönderir
.olmayabilir
Dijital
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Gfrekanslar
ir. PGR
ar
için
uygunsuz
ancak
izleyiciye
yönelik
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve bakclar
gen
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
.hale
Dijital
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
-yönelik
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Bunlar
çocukl
frekanslar
gönderir
. yeniden
G
frekanslar
gönderir
.getirir
ar (Ebeveyn
için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
Bu
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþ
frekanslar
gönderir
.
G
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
N
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
frekanslar
gönderir
.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
d
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
Bu
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
d
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devr
ük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþe
ç
izleyicileri
denetlemelidir.
ar için
uygunsuzancak
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
D7S;@
-Küçük:
Sesdenetlemelidir.
bozulursa,
bunu
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve bakclar gen
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin. yönlendirme
çgen
izleyicileri
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
ar için
uygunsuz
olmayabilir
izleyiciye
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
devresini etkin hale getirir ve diþ
D7S?7>;D;@;J
Not
-Gçfrekanslar
Büyük:
ĩartlarda
bunu seçin.
seçin.
(S
Sol,
S Saþ)
tedbir
alnmas
önerilir; ebeveynler
ve
bakclar
Gyönelik
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
frekanslar
gönderir
. bas
G‫ݐ‬Surround
frekanslar
gönderir
S
izleyicileri
‫ݐ‬Surround
(S
ç denetlemelidir.
izleyicileri
gönderir
.Saþ)
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
G Normal
G;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
frekanslar
gönderir
.getirir
Saþ)
frekanslar
gönderir
bas
tedbir
alnmas
ebeveynler
ve
gen
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
ve
hoparlörlerden
orta
bas
seçim,
Dolby
Dijital
basönerilir;
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir
. yeniden
devresini
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
Sdenetlemelidir.
‫ݐ‬Surround
(SSol,
Sol,
Saþ)
- frekanslar
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunubas
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yönlendirme
devresini
ei
ük:Bu
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
gönderir
. ..S
GD7S;@
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
GAyarlama
çbakclar
izleyicileri
denetlemelidir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
vediþer
diþerkaldrmak
hoparlörlerden
ortahoparlöre
hoparlöre
bas
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
frekanslar
gönderir
.getirir
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
etkin hale
getirir
ve diþ
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Not
ç izleyicileri
denetlemelidir.
srasnda
Ayarlar
menüsünü
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
ç
izleyicileri
denetlemelidir.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-‫ݐ‬Surround
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
frekanslar
gönderir
. .baþlamadysanz,
gönderir
- Gseçin.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre bunlardan bir
frekanslar
gönderir
. bunu
GGfrekanslar
eçim,
Dolby Dijital
bas. yeniden
yönlendirme
etkin
hale getirir
vemenüsünü
diþer
hoparlöre
bas
‫ݐ‬Surround
(S
S
Saþ)hoparlörlerden
-devresini
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
bunu‫ݐ‬Surround
-Gveya
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݐ‬Surround
(SSol,
Sol,
SSaþ)
Saþ)
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
GGfrekanslar
ç izleyicileri
denetlemelidir.
gönderir
Sol,
Gorta
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
(S
S
G
gönderir
.getirir
otfrekanslar
(S
Sol,
S
Saþ)
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
kaldrmak
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
bir
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
- Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
-‫ݐ‬Surround
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
- Hiçbiri:
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyo
nslar
. Ayarlar menüsünü
- Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
-daha
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
görebunlardan
bunlardan
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
- menü
Hiçbiri:
Orta
baþlamadysanz,
seçin.
-bunu
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
Saþ)
® RETURN
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
Sol,
S
G‫ݐ‬Surround
G gönderir
Sol,
SSSaþ)
yarlama
srasnda
kaldrmak
ekranna
geri
dönmek
için
tuĩuna
basn.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
GSaþ)
D7S;@
-‫ݐ‬Surround
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
-MPEG
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
SSaþ)
Saþ)
Subwoofer
test(S
çkĩ
diþer
hoparlörlerden
düĩüktür.
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticariduymakta
markasdr.
‫ݐ‬Surround
(Sbunu
Sol,
S
Saþ)
G veya
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
frekanslar
gönderir
. sinyali,
hoparlörü
‫ݐ‬Surround
(S(S
Sol,
Sbunlardan
Gses
--bunlardan
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
zorlanyo
❸
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
(S
Sol,
S
Saþ)
- Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
birini
seçin.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlan
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
bir
birini
seçin.
- Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
-seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorla
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
DivX(R)
Registration
®
- düĩüktür.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
-hoparlörün
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlarda
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
.4%1(5%-/%4D
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
ubwoofer
test çkĩ
sinyali,
diþer hoparlörlerden
daha
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
bir
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
®
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olara
‫ݐ‬Surround
(S Sol,
S Saþ)
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
- Hiçbiri: Ortaarka
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin
-Küçük
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
(SSes
Sol,bozulursa
S Saþ) veya surround
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
bunlardan
birini
seçin.
(S
Sol,
Sbozulursa
Saþ)
G -‫ݐ‬Surround
-‫ݐ‬Surround
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
- Küçük
(Arka/Yan):
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
-Bu
(Arka/Yan):
Ses
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyo
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve zorlan
diþer
bunlardan
birini
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
gö
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorla
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
PEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
DivX(R)
Registration
®
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Büyük
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyo
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
.4%1(5%-/%4D
--Büyük
Büyük
(Arka/Yan):
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlarda
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
urround
(SOrta
Sol, hoparlörü
S Saþ) baþlamadysanz,
- -Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
seçin.
- Hiçbiri:
bunu
seçin.
-yeniden
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
bunu
-Normal
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
- N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
b
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
27 bunu
Y`G
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve ve
diþer
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
-seçim,
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
bunlardan
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
diþ
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
‫ݐ‬Surround
(S Dijital
Sol,
SSes
Saþ)
bunlardan
birini
seçin.
frekanslar
gönderir.
duymakta
Bu
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
di
bunlardan
birini
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
n -(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir ayar6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlan
bunlardan
birini
seçin.
---seçim,
Küçük
(Arka/Yan):
bozulursa
veya
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
® surround
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorla
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorla
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
D7S?7>;D;@;J
biri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konum
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlany
Y`G
frekanslar
gönderir.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
-seçim,
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlan
Büyük
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
frekanslar
gönderir.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
!"$%9D1
,56(0,
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
-seçim,
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
frekanslar
gönderir.
frekanslar
gönderir.
27
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
d
bunlardan
birini
seçin.
DivX(R) Registration
®
Y_G
bunlardan
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþ
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
.4%1(5%-/%4D
bunlardan
birini
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
-bunlardan
(Arka/Yan):
Ses
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
(Arka/Yan):
bozulursa
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
`G
- Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektl
ük- Küçük
(Arka/Yan):
NormalSes
ĩartlarda
arkaveya
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
birini
seçin.
-Küçük
Küçük
(Arka/Yan):
Sesbozulursa
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
-arka
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses efektlerini
duymakta
zorlan
frekanslar
gönderir.
Dijital
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
Y_G
frekanslar
gönderir.
D7S?7>;D;@;J
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
-G Bu
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
!"$%9D1
,56(0,
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
frekanslar
gönderir.
Y_G
frekanslar
gönderir.
$\DUODQPDV×
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþ
frekanslar
gönderir.
Y_G
Y_G
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
d
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
d
bunlardan
birini
seçin.
GGBu
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby Dijital
bas yeniden
yönlendirme
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
bunlardan
birini
seçin.
ükbunlardan
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa veya surround ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz, arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve devr
diþe
bunlardan
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
bunlardan
biriniDijital
seçin.
-G frekanslar
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa veya surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka hoparlör’ün
konumuna
göreve diþ
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
Y_G
frekanslar
gönderir.
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
frekanslar
gönderir.
Bu
gönderir.
bas
$\DUODQPDV×
GY_G
Y_G
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
JA>FC
Y_G
gönderir.
getirir
frekanslar
gönderir.
Bu
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
ve
hoparlörlerden
arka
bas
Bu seçim,
Dolby Dijital bas yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir.
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
GY_G
seçim,
Dolby
Dijital
bas yeniden
yönlendirme
devresini
e
ardan
birini seçin.
frekanslar
gönderir.
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
Y_G
Buseçim,
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
vediþer
diþeryönlendirme
hoparlörlerden
arkahoparlöre
hoparlöre
bas
G bunlardan
Gfrekanslar
frekanslar
gönderir.
getirir
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
devresini
etkin hale
getirir
ve diþ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
birini
seçin.
!"$%9D1
,56(0,
G
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
G devresini
frekanslar
gönderir.
ve diþer hoparlörlerden
frekanslar
gönderir.
Y_G
Y_G
gönderir. eçim,
Dolby Dijital
bas yeniden yönlendirme
etkin
hale getirir
arka
hoparlöre
bas frekanslar
Y_G
GY_G
Y_G
frekanslar
gönderir.
Y_G
Y_G
G
frekanslar
gönderir.
G
G
30
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
Y_G
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
G
G
Ayar
Testi JSW=WXW6WC
8AC?3EW($
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
$\DUODQPDV×
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
nslar
Y_G
Y_G gönderir. G Ayar
Testi
GY_G
GGY_G
frekanslar
Ayar
Testi
GGçkĩ
G
G gönderir. Test
sinyalleri,
Ön Y_G
Hoparlörden
(Sol) baĩlayarak saat yönünde gelir.
Testi
Ayar
Testi
GN,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
G8AC?3EW($
GGAyar
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
JSW=WXW6WC
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
G
G
Ayar
Testi
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
GHoparlörden
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Test
çkĩ
sinyalleri,
ÖnHoparlörden
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Y_G
Ayar
Testi
G
Ayar
Testi
G
G
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
Ayar
Testi
G
G
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Ayar
Testi
G
D7S?7>;D;@;J
G
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
G
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþla
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
8AC?3EW($
JSW=WXW6WC
Ayar
Testi
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
G
G
Ayar
Testi
G
Ayar
Testi
Ayar Testi‫ݲ‬G‫ݲ‬G
G G Dengesi’ni ayarlamanz hoparlör çkĩlarnn
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Ayar
Testi
D7S?7>;D;@;J
GÖN
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
Ayar
Testi
Kanal
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
odaya
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
eĩiteĩit
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
daþlmasn
saþlar
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir. saþla
Ayar Testi
Test‫ݲ‬GSURROUND
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
ÖnÖn
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
AyarTesti
Testi
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
(SOL)
Test
çkĩ
sinyalleri,
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Ayar
Testi
ÖNGAyar
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G çkĩlarnn
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬Ghoparlör
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬GORTA
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþla
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþla
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
ody
Test çkĩ sinyalleri, Ön Hoparlörden
(Sol)ÖN
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
G
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
Testi
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
D7S?7>;D;@;J
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
daþlmasn
saþlar
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saateĩit
yönünde
gelir.saþlar.
ÖNAyar
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Testi
GÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬Geĩit
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL) çkĩlarnn
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
GÖN
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz (Sol)
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G (SOL)
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ÖN
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
G Test
G(SAö)
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G(SOL)
SUBWOOFER
‫ݲ‬G odaya
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
eĩ
çkĩ
sinyalleri,
Ön Hoparlörden
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Not
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit daþlmasn
saþlar
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
G‫ݲ‬G
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
GNot
Not
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
(SOL)
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
ÖN
(SOL)
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖN (SOL) ‫ݲ‬G
ORTA ‫ݲ‬Ghoparlör
SUBWOOFER
l Dengesi’ni
ayarlamanz
çkĩlarnn
odaya
eĩit‫ݲ‬G
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
G
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
G
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(S
Not
Not
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
G
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
G
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö) ‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Kanal Dengesi’ni ayarlamanz hoparlör çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasnmenüsünü
saþlar.
Ayarlama
srasnda
kaldrmak
veya
menü
ekranna
gerigeri
dönmek
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
Not
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
dönm
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Not
SOL)
‫ݲ‬G ORTA
‫ݲ‬G SUBWOOFER
Subwoofer
test
çkĩAyarlar
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
(SOL)
ÖN (SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)‫ݲ‬G
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Not
GGÖN
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
GGÖN(SOL)
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Not
GGNot
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
G(SAö)
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
ÖN
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G SUBWOOFER
‫ݲ‬G Not
Gveya
27
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama srasnda Ayarlar menüsünüAyarlama
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri dönmek
içinveya
RETURN
tuĩuna
basn.
SAö)
(SOL)
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geridönm
dönm
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
Not
Not
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
Not
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
menü
ekranna
geri
dönmek
i
G
G ‫ݲ‬GSURROUND (SAö) ‫ݲ‬GSURROUND
D7S?7>;D;@;J
Not
G
Not
Not
ÖN
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Not
G (SAö)
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
GMPEG
27 hoparlörlerden
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Not
Subwoofer
test
çkĩ sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olara
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
daha
düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
Not
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
Not
Not
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
D7S?7>;D;@;J
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olara
Not
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
Not
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
ol
G Subwoofer
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ön
(Sol, Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
birhoparlörlerden
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik o
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Y`G
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
daha
düĩüktür.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Ayarlama srasnda Ayarlar menüsünü kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩdaha
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
düĩüktür.
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
27
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönm
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
ÖnNot
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olara
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
ol
Y`G
Y`G
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olara
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
ama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩü
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
D7S?7>;D;@;J
G MPEG
Subwoofer test çkĩ sinyali, diþer hoparlörlerden
dahaMultichannel
düĩüktür.
Cooperation’un
ticari markasdr.
Subwoofer
test çkĩ logosu,
sinyali, PHILIPS
diþer hoparlörlerden
dahatescilli
düĩüktür.
2.
-
-
-
- --
-
Y\G
G
G
G
- --
-
-
&OUFS
3FUVSO
.FOV
&OUFS
3FUVSO
.FOV
Enter
&OUFS
&OUFS
3FUVSO
&OUFS
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ ˍˍ
ˍ ˍˍ
ˍ ˍˍ
ˍ ˍˍ
ˍ
ˍˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
Return
3FUVSO
3FUVSO
Menu
.FOV
.FOV
.FOV
&OUFS
Enter
3FUVSO
Return
.FOV
Menu
&OUFS
3FUVSO
.FOV
&OUFS
&OUFS
3FUVSO
3FUVSO
&OUFS
3FUVSO
.FOV
.FOV
.FOV
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Y`G
Ön(Sol,
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
birayar
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
oLo
Ön
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
GY`G
Y`G
Y`G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
birayar
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
MPEG
Multichannel
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
MPEG
Multichannel
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticarilogosu,
markasdr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
birticari
ayarmarkasdr.
yaparsanz,
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
woofer
test
çkĩ sinyali,logosu,
diþer hoparlörlerden
düĩüktür.
ÖnGY`G
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olar
Y`G
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
G daha
Gdaha
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
o
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
Subwoofer
test çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
düĩüktür.
G
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
G Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
(Sol, Saþ) logosu,
"Küçük”PHILIPS
ĩeklinde Cooperation’un
bir ayar yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
Y`G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Su
GÖn
Multichannel
tescilli
ticari
markasdr.
Y`G
Y`G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
Y`G
G
G
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
o
G
GY`G
G Y`G
G MPEG Multichannel logosu, PHILIPS Cooperation’un
G tescilli ticari markasdr.
rlerin
büyüklüþünü
seçin.
GBaþlanacak
sünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
- Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
5.
østenen
ö÷eyi
seçmek
içinbasn.
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in basn,
ENTERardndan
tuťunahoparlörü
basın.
G�Gveya
østenen
ö÷eyi
seçmek
içinENTER
�/�/�/�GGtuúlarna
ayarlamak i¡in ENTER tuťuna basın.
-5.
Büyük:
Normal
bunu
seçin.
Hoparlör
Ayarlar
ö÷esiniGseçmek
içinG�/�Gtuúlarna,
sonra
daĩartlarda
�Gveya
tuúuna
basn.
Sol,Ön
Sa÷)
GNot
ENTER
tuúuna
-‫ݎ‬Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
‫ݎ‬
Önefektlerini
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
nda
Sa÷)
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
basn.
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
G
stenen
ö÷eyi
seçmek
için
�/�/�/�GGtuúlarna
basn,
ardndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡inses
ENTER
tuťuna
basın.
Not
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
sonra
da Sa÷)
�Gveya
ENTER
tuúuna basn.-Küçük:
Grmal
ĩartlarda
bunu
seçin.
G
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu seçin. bunu seçin.
Not
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Sol,Ön
ĩartlarda
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
arlar:
ÖN Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA-Bu
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresinidevresini
etkin haleetkin
getirirhale
ve subwooferdan
hoparlöre bashoparlöre
frekanslar
a÷)
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
getirir
ve subwooferdan
dndan
hoparlörü
ayarlamak
i¡in
ENTER
tuťuna
basın.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
sNot
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
bas zorlanyorsanz,
frekanslar bas frekanslar
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Not
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
bunu seçin.
ulursa
veya
surround
sesseçin.
efektlerini
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya -Küçük:
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
ormalbunu
ĩartlarda
bunu
ROUND
(Küçük).
oparlörlerin
büyüklüþünü
seçin. duymakta
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin. hoparlöre
gönderir.
tlarda
seçin.
G
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
gönderir.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve yeniden
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
duymakta
gönderir.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
akta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Ayarlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
tuĩuna
basn.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
hale
getirir bas
ve subwooferdan
tDijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
Bu seçim,
Dolby
Dijital
bas
yönlendirme
devresini
etkin
getirir vedevresini
subwooferdan
hoparlöre
frekanslar hoparlöre bas
es
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
vehale
subwooferdan
hoparlöreetkin
bas frekanslar
sa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
G
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
GVarsaylan
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
ORTA
gönderir.
arlar
menüsünü
görünümden
kaldrmak
için,
MENU
basn.
etkin
gönderir.
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
G-Küçük:
getirir
gönderir.
ta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
tal
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
ve tuĩuna
subwooferdan
hoparlöre
bas frekanslar
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
l,Ön
Sa÷)
- seçim,
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
G hale
‫ݏ‬GOrta
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin haleSURROUND
getirir ve subwooferdan
Varsaylan
ayarlar:
ÖN Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
(Küçük),
SURROUND
(Küçük).
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Varsaylan
ayarlar:
ÖN
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA (Küçük),
(Küçük). hoparlöre bas frekanslar
ENU
tuĩuna
basn.
‫ݏ‬GOrta
G
kin
hale
getirir
ve subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
‫ݏ‬GOrta
G
Ggönderir.
mal
bunuÖN
seçin.
Ses
bozulursa
veyabüyüklüþünü
surround
sesseçin.
efektlerini duymakta zorlanyorsanz, bunu seçin.
- -Küçük:
Hiçbiri:
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Baþlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Gĩartlarda
ÖnOrta
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
hoparlörlerin
rsaylan
ayarlar:
Sol,Saþ
(Küçük),
ORTA
SURROUND
(Küçük).
G‫ݎ‬
-Baþlanacak
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin.
- Hiçbiri:
Orta(Küçük),
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
‫ݏ‬GOrta
‫ݏ‬GOrta
‫ݏ‬GOrta
seçim,
Dolby
Dijital
bas seçin.
yeniden
yönlendirme
bozulursa
veya
surround
ses efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.seçin. devresini etkin hale getirir ve subwooferdan hoparlöre bas frekanslar
- Bu
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
þlanacak
hoparlörlerin
büyüklüþünü
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
SURROUND
(Küçük).
G
GKüçük),
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
G
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
a
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
03(*
OW=WX
2.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin.
parlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin.
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Ses
gönderir.
by -Dijital
bas
yeniden
yönlendirme--Küçük:
devresini
hale getirir
ve subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunuses
seçin.
Sesetkin
bozulursa,
bunu veya
seçin.
Ses
bozulursa
surround
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz, bunu Language
seçin. Setup
Büyük:
Normal
ĩartlarda
seçin.
®
-Küçük:
bozulursa,
bunu
seçin.
‫ݏ‬GOrta
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
rmal
ĩartlarda
bunu
seçin. bunu
--Küçük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
‫ݎ‬
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
- Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Büyük:
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
n
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
03(*
OW=WX
2.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
ortaSetup
hoparlöre
bas
örü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Audio
® bas frekanslar
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve diþer
subwooferdan
hoparlöre
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya seçin.
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
hoparlörlerden
orta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
sulursa,
bozulursa,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Language
Setup
® hoparlöre bas
Ön
(Ön
Sol,Ön
Sa÷)
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
ormal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Display
Setup
®
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
frekanslar
gönderir
.
tlarda
bunu
seçin.
gönderir.
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
‫ݏ‬GOrta
Audio
Setup
®
frekanslar
gönderir
.
-Bu
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir
.
Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
frekanslar
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
üyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
seçin.
Parental
Setup
:
®
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer hoparlörlerden
orta hop
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
es
bozulursa,
bunu
seçin.
Dolby
Dijital bas yeniden yönlendirme devresini etkin hale getirir ve diþer hoparlörlerden orta
hoparlöre
bas® bas
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
sa, gönderir.
bunu .seçin.
Display
Setup
G - seçim,
basDijital
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunuseçin.
seçin.
DivX(R)Registration
® bas frekanslar
G
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
gönderir
bozulursa
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
gönderir.
Bu
seçim,
Dolby
bashoparlörlerden
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
bas
frekanslar
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
subwooferdan
hoparlöre
etkin
hale
getirir
ve
diþer
orta
hoparlöre
bas
üçük:
Ses
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
bunu
frekanslar
gönderir
.
erir
.
frekanslar
gönderir
.
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Gfrekanslar
Parental Setup :
®
gönderir
.
tal
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
3.
3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Anynet+(HDMI-CEC)
:
On
4FUVQ orta hoparlöre bas
‫ݐ‬Surround
-seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunuyönlendirme
hoparlörü
bunu
seçin.
(S
Sol,
S
Saþ)
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
devresini etkinhoparlöre
hale getirirbas
ve diþer
hoparlörlerden
. baþlamadysanz,
gönderir.
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
gönderir.
seçim,
Dolby
Dijital
bashoparlörlerden
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
frekanslar
DivX(R)Registration
®
duymakta
bunu
gönderir
zorlanyorsanz,
‫ݐ‬Surround
(SS
Sol,
Syeniden
Saþ)
G‫ݏ‬GOrta
Gseçin.ve subwooferdan
kin
hale
getirir
ve diþer
hoparlöre
bas
(S
Sol,
Saþ)
GortaOrta
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
.rini
Gĩartlarda
G‫ݐ‬Surround
3.
mal
bunu
Ses
bozulursa,
bunu
seçin. bunu seçin.
3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
frekanslar
gönderir
. bas
- -Küçük:
Hiçbiri:
hoparlörü
baþlamadysanz,
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC) : On
Setkin
nderir.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
devresini
haleseçin.
getirir ve subwooferdan
hoparlöre
frekanslar
GdSol,
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
G
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
(S‫ݏ‬GOrta
Sol,
Saþ)
‫ݏ‬GOrta
- Hiçbiri:
Orta(S
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin.
‫ݐ‬Surround
(S konumuna
Sol,
S Saþ)
S Saþ) bunu seçin.
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
Sĩartlarda
Saþ)
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
Sol,seçin.
SDijital
Saþ)
seçim,
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale getirir
ve
diþer hoparlörlerden orta hoparlöre bas
bozulursa,
- Bu
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
arka
hoparlörün
göre
bunlardan
birini
seçin.
!".4%14%1D
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
G‫ݐ‬Surround
-(SHiçbiri:
hoparlörü baþlamadysanz,
bunu
-‫ݏ‬GOrta
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
görebirini
bunlardan
birini seçin.
4.
‫ݏ‬GOrta
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
a
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
-- Büyük
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
-- Hiçbiri:
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
hoparlörün
konumuna
göre bunlardan
seçin.
-arka
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
nd
Sol,
SOrta
Saþ)
parlörü
baþlamadysanz,
bunu seçin.
-Hiçbiri:
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
frekanslar
gönderir
.
by
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka hoparlör’ün
konumuna
göre
S Saþ)
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
TV
BaAlantısı
(DVI)
- Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
!".4%14%1D
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
göre
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S
Saþ)
ka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre konumuna
Orta
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini seçin.
4.
an):
Normal
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
- Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
seçin.
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
n
hale
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
nderir
.getirir
ĩartlarda
-43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
bunlardan
birini
seçin.
örü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve diþerbirini
hoparlörlerden
orta hoparlöre bas
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
ka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
-seçim,
Büyük:
Normal
ĩartlarda
bunu
seçin.
umuna
göre
bunlardan
biriniarka
seçin.
içbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
-arka
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
seshoparlör’ün
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka hoparlör’ü
an):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
hoparlör’ün
konumuna
göre
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
rka/Yan):
Normal
ĩartlarda
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
konumuna
göre
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
Normal
ĩartlarda
arka Dijital
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
frekanslar
gönderir
ĩartlarda
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
Bu
seçim,
Dolby
basseçin.
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
ve diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bashoparlörlerden
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
‫ݐ‬Surround
(S
Sol,
S. yeniden
Saþ)
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
irini
seçin.
- Büyük
(Arka/Yan):
Normal
arka getirir
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka hoparlöre arka
bas
Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve diþer
diþer
hoparlörlerden
orta hoparlöre
hoparlöre bas
bas
ktlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
-Küçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
üyük:
Normal
ĩartlarda
bunlardan
birini
seçin.
seçin.
bunlardan
birini
seçin.
eçin.
rka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
una
göre
bunlardan
birini
seçin.
frekanslar
gönderir.
frekanslar
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
frekanslar
gönderir
.
gönderir.
(S
Sol,
S
Saþ)
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
- Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Getkin
Dolby
Dijital
bas yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
-Bu
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
frekanslar
gönderir.
veDijital
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
hale
ve Dolby
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir
. etkin
göre
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
Bu
Dolby
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta
hoparlöre
bas
Bugetirir
seçim,
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
hale
getirir
ve
diþer hoparlörlerden
arka hop
üçük:
Ses
bozulursa,
bunu
seçin.
Dijital
bas yeniden
yönlendirme
devresini
hale
getirir
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
Buseçim,
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arkagöre
hoparlöre
bas
birini
seçin.
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arkaetkin
hoparlöre
bas
erini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
n.
Y_G
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
HDMI-DVI
kablosunu
gelmez)
kullanrak,
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
- Y_G
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
bunlardan
hoparlörü
bunuyönlendirme
seçin.
gönderir.
baþlamadysanz,
bunlardan
birini
seçin.
rekanslar
gönderir
.diþer
yeniden
G hale
(S(ürünle
Sol,
Saþ)
etkin
getirir
ve
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
frekanslar
gönderir
. Sgetirir
frekanslar
gönderir.
seçim,
Dolby
Dijital
bas
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
orta göre
hoparlöre
bas birini seçin.
erir.
frekanslar
gönderir.
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Y_G
G‫ݐ‬Surround
frekanslar
gönderir.
tal
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
57=E;C
- seçim,
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
zorlanyorsanz,
arka hoparlör’ün
konumuna göre
oynatıcının
arkasıdaki
HDMI
OUT
terminalini
TV'nin
DVIbunu
IN seçin.
/Yan):
Normal
ĩartlarda
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Bu
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkinefektlerini
hale
getirirduymakta
ve diþer hoparlörlerden
arka hoparlöre
bas
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
Ghoparlörlerden
kanslar
gönderir
.diþer
Sol,
- arka
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
‫ݐ‬Surround
(S
Sarka
Saþ)
ve
etkin
hale
getirir
ve diþer
orta
hoparlöre
bas
Gdevresini
Y_G
HDMI-DVI
kablosunu
(ürünle
kullanrak,
kin
hale getirir
hoparlörlerden
hoparlöre
bas
Y_G
GG‫ݐ‬Surround
Sol,
Sgelmez)
Saþ)
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
gönderir.
Y_G
Gfrekanslar
na
göre
bunlardan
birini
seçin.
bunlardan
birini(S
seçin.
/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
gönderir.
terminaline
baTlayın.
57=E;C
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
‫ݐ‬Surround
Sol, S Saþ) arka Ghoparlör’ün
oynatıcının
HDMIgöre
OUT
terminalini
TV'nin DVI
IN devresini
(S
Sol,
Sbas
Saþ)
- GHiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin. etkin hale getirir ve diþer hoparlörlerden arka hoparlöre bas
G yönlendirme
duymakta (S
zorlanyorsanz,
konumuna
G‫ݐ‬Surround
Bu
seçim,arkasıdaki
Dolby
Dijital
yeniden
ni seçin.
GY_G
- Büyük
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
- Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
bunlardan
birini
seçin.
(3@+53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
1RW
hoparlörün
konumuna
göre
surround
Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre bunlardan
birini seçin.arka hoparlör’ün konumuna göre
Surround
(S
Sol,
S Saþ)
terminaline
baTlayın.
- Hiçbiri:
Orta
hoparlörü
baþlamadysanz,
bunu
seçin.
Ayar
Testi
frekanslar
gönderir.
by
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka hoparlöre
bas
Ayar
Testi
bunlardan
birini ses
seçin.
G
Ayar
Testi
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
G
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
G
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
1RW
Büyük
(Arka/Yan):
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
Test
çkĩ
Ön Hoparlörden
baĩlayarak
saat yönünde
gelir.
Büyük
Normal
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre bunlardan birinigöre
seçin.arka hoparlör’ün konumuna göre
içbiri:
bunu
seçin.
nnderir.
haleOrta
getirir
ve diþer baþlamadysanz,
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
1RW
sinyalleri,
Ön
(Sol)baĩlayarak
baĩlayarak
Xsinyalleri,
hoparlörü
Test
çkĩ
Hoparlörden
(Sol)
saat
yönünde
Y_G
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
etkin
halegelir.
getirir
ve diþer
hoparlörlerden arka hoparlöre bas
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
saat devresini
yönünde
gelir.
E;C
Test
bunlardan
biriniNormal
seçin.
Ayar
Testi
Ayar
Testi
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
bunlardan
birini
seçin.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
Ayar
Testi
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Küçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka hoparlör’ün konumuna göre
üyük
(Arka/Yan):
ĩartlarda
arka
hoparlörün
konumuna
göre
bunlardan
birini
seçin.
eçin.
1RW
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩityönünde
daþlmasn
saþlar.bassaat yönünde
GTest
X yönünde
frekanslar
gönderir.
Önbas
nyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
gelir.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
daþlmasn
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
veodaya
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
Önkonumuna
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
Test
çkĩ
sinyalleri,
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
gelir.
ieri,
E;C
ÖN
G ÖN
bunlardan
birini
seçin.
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
yeniden
yönlendirme
devresini
etkinsaþlar.
hale
getirir
ve diþer
arka hoparlöre bas
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saateĩit
yönünde
gelir.
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
bunlardan
birini
seçin.
üçük
(Arka/Yan):
Ses
bozulursa
veya
surround
ses
efektlerini
duymakta
zorlanyorsanz,
arka
hoparlör’ün
konumuna
görehoparlörlerdengelir.
(SOL)
‫ݲ‬GXgelir.
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
örün
göre
bunlardan
birini
seçin.
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
esi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Ayar
Testi
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
yönünde
gelir.
Dengesi’ni
frekanslar
gönderir.
zorlanyorsanz,
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit daþlmasn
yönünde
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Kanal
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Y_G
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
yönlendirme
Ses
kablolarını
DVD
oynatıcının
arkasındaki
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
devresini
hale
getirir
ve diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
bas
frekanslar
gönderir.
etkin
X kullanarak,
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
Bu
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yeniden
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
ve
diþer
hoparlörlerden
arka saþlar.
hoparlöre bas
nlardan
birini
seçin.
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
gelir.
dBu
ses
efektlerini
duymakta
arka
hoparlör’ün
konumuna
göre
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
G
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)(SOL)
baĩlayarak
saat yönünde
gelir.
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
eĩit
daþlmasn
saþlar.
ÖN
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G bas
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
AUDIO
gesi’ni
çkĩlarnn
eĩit
daþlmasn
saþlar.
RTA
‫ݲ‬G ayarlamanz
SUBWOOFER
‫ݲ‬G yeniden
ÖNodaya
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
rekanslar
gönderir.
hoparlör
Y_G
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
önünde
gelir.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬Gve
frekanslar
gönderir.
(kırmızı
ve
beyaz)
OUT
terminallerini
TV'nizin
seçim,
Dolby
Dijital
bas
yönlendirme
devresini
etkin
hale
getirir
diþer
hoparlörlerden
arka
hoparlöre
arlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
G
Y_G
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
Ayar
Testi kullanarak,
%*41-":4&561
Ses
kablolarını
DVD hoparlör
oynatıcının
arkasındaki
Dengesi’ni
ayarlamanz
odaya eĩit daþlmasn
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
Ghoparlörlerden
‫ݲ‬Gsaþlar.
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖNçkĩlarnn
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)saþlar.
‫ݲ‬GSURROUND (SOL)
GY_G
URROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
t‫ݲ‬G
daþlmasn
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
kanslar
gönderir.
‫ݲ‬G
GKanal
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
AUDIO
(kırmızı
ve
beyaz)
IN(SAö)
terminallerine
baTlayınız.
devresini
etkin
hale
getirir ve diþer
arka
hoparlöre
bas
AY_G
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
G ORTA
Test
çkĩ
Hoparlörden
(Sol) baĩlayarak
saat yönünde gelir.
Not
ÖN
‫ݲ‬Gsinyalleri,
ORTA
‫ݲ‬G Ön
SUBWOOFER
‫ݲ‬GTV'nizin
57"TQFDU
G(SOL)
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
OUT
terminallerini
%*41-":4&561
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
4:3 LetterSetUP
Box
0(18WXüXQDEDV×Q
DISPLAY
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Not
4UJMM.PEF
G kaldrmak
DVD
ve TV'yi
çalıştırınız.
Goynatıcıyı
OUND (SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
_G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit geri
daþlmasn
saþlar.
4:3 Pan&Scan
(Sol)(SOL)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
GNot
Gyalleri,
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
veya
menü
ekranna
dönmekgeri
için
RETURNiçin
tuĩuna
basn.
G
4DSFFO.FTTBHF
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Ayar
Testi
AUDIO
(kırmızı
ve beyaz)
IN(SAö)
terminallerine
baTlayınız.
G Ön Hoparlörden
57"TQFDU
√ 16:9
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
dönmek
RETURN
basn.
Wide
G
4:3 tuĩuna
Letter Box
0(18WXüXQDEDV×Q
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
574ZTUFN
Not
nünde
gelir.
Not
4UJMM.PEF
si’niAyar
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Not
Subwoofer
testsinyalleri,
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
düĩüktür.
4:3 Pan&Scan
Test
çkĩ
Ön
Hoparlörden
(Sol)daha
baĩlayarak
saat
yönünde gelir.
7JEFP0VUQVU4$"353(#
DVD
oynatıcıyı
ve
TV'yi
çalıştırınız.
Testi menüsünü kaldrmak
4DSFFO.FTTBHF
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Gdaþlmasn
G
G
Ayar
Testi
rasnda
Ayarlar
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
√ 16:9 Wide
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
saþlar.
®
)%.*
da
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn. için RETURN tuĩuna ba
ORTA ‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
574ZTUFN
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya tescilli
menü
ekranna
geri
dönmek
için RETURN tuĩuna
basn.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
ticari
markasdr.
MPEG
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
çkĩ
sinyalleri,
Öniçin
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
®
1JDUVSF2VBMJUZ
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
+'0,
7JEFP0VUQVU4$"353(#
Ayar
Testi
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir. saþlar.
estTest
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Not
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ayar
Testi
nü
ekranna
geri
dönmek
RETURN
tuĩuna
basn.
4FUVQ düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
kĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
®
)%.*
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
ÖN(Sol,
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
G(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
Ön
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
channel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için“Açk”
RETURN
tuĩuna
basn.
®
1JDUVSF2VBMJUZ
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
ĩeklinde
ayarlanr.
Test
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Testi
ĩüktür.
+'0,
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
nel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
rar
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
4FUVQ
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
düĩüktür.
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Y`G
ÖNDengesi’ni
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬Gdaha
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
DVD
oynatıcıdan
gelen
DVI
sinyali
TV
ekranında
belirene
Not
Kanal
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
þ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
Kanal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
st
çkĩ
sinyalleri,
Ön
Hoparlörden
(Sol)
baĩlayarak
saat
yönünde
gelir.
Y`G
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
lli
ticari
markasdr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak “Açk” ĩeklinde ayarla
%&,62'7
üçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
ltichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Y`G
Önticari
(Sol,markasdr.
Saþ) "Küçük” ĩeklinde bir ayar yaparsanz, LFE (Subwoofer) otomatik olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
ktür.
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
(SOL)
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna geri dönmek için RETURN tuĩuna basn.
dek,
TV'nizin
uzaktan
kumandası
üzerindeki
giriş
seçiciye
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
ticari
markasdr.
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
‫ݲ‬G
nal
Dengesi’ni
ayarlamanz
hoparlör
çkĩlarnn
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
G‫ݲ‬GSURROUND
ÖN
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G tescilli
Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
G
arak
saat
yönünde
gelir.
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
aþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir SUBWOOFER
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
Y`G
DVD
oynatıcıdan
gelen
DVI
sinyali
TV
ekranında
belirene
ticari
markasdr.
%&,62'7
Y`G
G
k”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
GÖn
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri dönmek
için
RETURN
basn.
(Sol,
Saþ) "Küçük”
ĩeklinde
birdiþer
ayar yaparsanz,
LFEtuĩuna
(Subwoofer)
otomatik olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
N
(SOL)
‫ݲ‬G
ORTA
‫ݲ‬G
SUBWOOFER
‫ݲ‬G
ÖN
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
nsnda
odaya
eĩit
daþlmasn
saþlar.
Not
G(SAö)
ÖN
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
bwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
dek,
uzaktan
kumandası
üzerindeki
seçiciye
Gbasınız.
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
G giriş
kranna
geri
dönmek
için(SAö)
RETURN
tuĩuna
basn.
GTV'nizin
GGAyarlama
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
st
çkĩ
sinyali,
diþer hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
G
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri dönmek için RETURN tuĩuna basn.
N
(SAö)
‫ݲ‬GSURROUND
‫ݲ‬GSURROUND
(SOL)
Y`G
Not
Ghannel
GNot
basınız.
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
ür.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
•
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
G
G
Ayarlama srasnda Ayarlar menüsünü
kaldrmak
veya
menü ekranna
gerikaldrmak
dönmek için
RETURN
tuĩuna
basn.
D (SOL)
G
TV
BaAlantısı
(HDMI)
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
veya
menü
ekranna
geri
dönmek için RETURN tuĩuna basn.
Not
Not
cari
markasdr.
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE (Subwoofer)
otomatik
olarak
“Açk”
ĩeklinde ayarlanr.
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
Y`G
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari markasdr.
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
Ayarlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
srasnda Ayarlar menüsünü kaldrmak veya menü ekranna geri dönmek için RETURN tuĩuna basn.
t
woofer)
otomatik olarak “Açk” ĩeklinde
ayarlanr.
G G• Ayarlama
TV
BaAlantısı
(HDMI)
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir ayar
yaparsanz, LFE
(Subwoofer)
otomatik olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
Subwoofer
test çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
ticaribasn.
markasdr.
Subwoofer
test
çkĩ
sinyali,
diþer
hoparlörlerden
dahatescilli
düĩüktür.
arlama
srasnda
Ayarlar
menüsünü
kaldrmak
veya
menü
ekranna
geri
dönmek
için RETURN
tuĩuna
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak “Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Y`G
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
Ön
(Sol,
Saþ)
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
D7S;@
MPEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
tescilli
ticari
markasdr.
bwoofer
testekranna
çkĩ sinyali,
hoparlörlerden
daha
düĩüktür.
veya menü
geri diþer
dönmek
için
RETURN
tuĩuna
basn.
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
G UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Ön
(Sol,
Saþ) "Küçük”
ĩeklinde
bir ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik
olarak “Açk”
ĩeklinde
ayarlanr.
Y`G
• Ön
(Sol,kablosunu
Saþ) tescilli
"Küçük”
ĩeklinde
bir
ayar
yaparsanz,
LFE
(Subwoofer)
otomatik olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
PEG
Multichannel
logosu,
PHILIPS
Cooperation’un
ticari
markasdr.
daha
düĩüktür.
G'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Y`G
D7S;@
HDMI-HDMI
kullanrak,
oynatıcının
arkasındaki
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
(Sol,
Saþ) ticari
"Küçük”
ĩeklinde bir ayar
yaparsanz,
LFE (Subwoofer) otomatik olarak “Açk” ĩeklinde ayarlanr.
n’un
markasdr.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
Y`G
Y`G
G tescilli
HDMI
terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
G OUTĩeklinde
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
®
“Açk”
ayarlanr.
`G
baTlayın.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Gz, GLFE (Subwoofer) otomatik olarakHDMI-HDMI
kablosunu kullanrak, oynatıcının
arkasındaki ®
GG'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
DivX(R) Registration
.4%1(5%-/%4D
®
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
HDMI
OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
G
G'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
DivX(R) Registration
®
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
.4%1(5%-/%4D
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
baTlayın.
&OUFS
3FUVSO
&OUFS
.FOV
3FUVSO
.FOV
T
1
1
2
2
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
3
3
KIRMIZI
BEYAZ
Audio BEYAZ
Kablosu
BEYAZ
Audio Kablosu
BEYAZ
"TQFDU3BUJP
8JEF
"TQFDU3BUJP
TV
Aspect
Ratio
HDMI-DVIAspect
Kablosu
529:=56S:=)
Still Mode
Screen Messages
HDMI-DVI Kablosu
TV System
529:=56S:=)
8JEF
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
: Auto
4:3 Pan&Scan
: On
16:9 Wide
Video Output
HDMI
&OUFS
Picture Quality
&OUFS
Enter
3FUVSO
: I-SCAN
.FOV
®
®
3FUVSO
Return
.FOV
Menu
1
1
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
2
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
$\DUODQPDV×
DVD
oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
$\DUODQPDV×
dek,
TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
2
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
,56(0,
!"$%9D1
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
,56(0,
!"$%9D1
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
HDMI Kablosu
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
8AC?3EW($
JSW=WXW6WC
HDMI Kablosu
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
basınız.
DVD
oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
8AC?3EW($ JSW=WXW6WC
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
basınız.
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
D7S?7>;D;@;J
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
D7S?7>;D;@;J
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW JA>FC
HDMI
VIDEO Teknik Özellikler
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW JA>FC
($
($6;D==F>>3@W>WC=7@
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
HDMI
SEL. (HDMI SEÇIM) tuşuna bastıTınızda, sırasıyla; 576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
($ ($6;D==F>>3@W>WC=7@
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
HDMI
SEL. tuşuna ilk bastıTınızda geçerli çözünürlük görüntülenir.
HDMI
VIDEO Teknik Özellikler
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
Tuşa
ikinci kez bastıTınızda, HDMI çıkış çözünürlüTünü değiştirebilirsiniz.
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HDMI
SEL.
(HDMI
SEÇIM)
tuşunaçıkış
bastıTınızda,
sırasıyla;
576p,
720p, 1080p, 1080i seçilir.
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
- TV'nize
baTlı
olarak,
belli HDMI
çözünürlükleri
çalışmayabilir.
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
27
Language Setup
®
HDMI
SEL.
tuşuna
ilk bastıTınızda
geçerli
çözünürlük
görüntülenir.
D7S?7>;D;@;J
- Lütfen
TV'nizin
Kullanım
Kılavuzuna
başvurun.
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
27
G
Tuşa
ikinci
kezHDMI-DVI
bastıTınızda,
HDMI
çıkış Setup
çözünürlüTünü
değiştirebilirsiniz.
- HDMI
ya da
kablosu
TV'ye
çıkışı 10 saniye
içinde
D7S?7>;D;@;J
DisplaytakıldıTında,
® DVD oynatıcının
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
N($,.I73I3C>3CD3@WJ
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
JA>FC
- TV'nize
baTlı ayarlanır.
olarak, belli HDMI çıkış
çözünürlükleri
Parental
Setup :
® çalışmayabilir.
G N($,.I73I3C>3CD3@WJ
HDMI/DVI'ya
N($,.I73I3C>3CD3@WJ %!SW=WXW@W@=3C7:WJW JA>FC
%!SW=WXW@W@=3C7:WJW
DivX(R) Registration JA>FC
®
--
Lütfen
TV'nizin
Kılavuzuna
başvurun.
Eğer HDMI
çıkışKullanım
çözünürlüTünü
720p,
1080p ya da 1080i olarak ayarlarsanız, HDMI çıkış daha iyi bir
Anynet+(HDMI-CEC) : On
- HDMI yakalitesi
da HDMI-DVI
görüntü
sunar. kablosu TV'ye takıldıTında, DVD oynatıcının çıkışı 10 saniye içinde
HDMI/DVI'ya ayarlanır.
- %!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
.%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%
%+)
- Eğer
HDMI çıkış çözünürlüTünü 720p, 1080p ya da 1080i olarak ayarlarsanız, HDMI
çıkış daha iyi bir
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDG
.%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]L
%!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOOD
- .%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]L
görüntü kalitesi sunar.
Audio Setup
Enter
Return
®
Menu
13
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGD
HOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
181)5
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$068
WHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH
- &.94%8*%
%!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A&.94%8*%
G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
&.94%8*%
&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
181)5&(&|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
;5*)1/2+24616.21532/)(-1")/)7-9821616961/2+2467%34%
;5*)1
1331
$Q\QHWLúOHYLQLGHVWHNOHU
)%.*4&561
)%.*4&561
%*41-":
4&561
%*41-":
4&561
3FTPMVUJPO4FUUJOH
.BOVBM
3FTPMVUJPO4FUUJOH
.BOVBM
57"TQFDU
57"TQFDU
8JEF 8JEF
%*41-": 4&561
4UJMM.PEF
4UJMM.PEF
"VUP "VUP
57"TQFDU
8JEF
4DSFFO.FTTBHFT
4DSFFO.FTTBHFT
0O 0O
)%.*4&561
3FTPMVUJPO
3FTPMVUJPO
Q Q
3FTPMVUJPO4FUUJOH .BOVBM
4UJMM.PEF
574ZTUFN "VUP/54$ /54$
574ZTUFN
4DSFFO.FTTBHFT
0O
7JEFP0VUQVU
7JEFP0VUQVU
1"- 1"-
Language Setup
Language Setup
Audio Setup
Audio Setup
Display Setup
Display Setup
Parental Setup :
Parental Setup :
DivX(R) Registration
Setup DivX(R) Registration
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
3FTPMVUJPO
DISPLAY
574ZTUFN
®
/54$ SETUP
®
)%.* )%.* DISPLAY
SETUP
7JEFP0VUQVU
1"®
1JDUVSF2VBMJUZ
1JDUVSF2VBMJUZ
TV
Aspect
: Wide ®
4FUVQ 4FUVQ
®
)%.*
TVStill
Aspect
:
Wide
Mode
: Auto
®
1JDUVSF2VBMJUZ
&OUFS &OUFS 3FUVSO : 3FUVSO
.FOV .FOV
Still
Mode
Auto
4FUVQ
Screen
Messages
: On
",'(2;D.DED
",'(2;D.DED
.;67AOW=WXW@WD7S;@
.;67AOW=WXW@WD7S;@
",'(2;D.DED
4FUVQ 4FUVQ
3FUVSO
&OUFS
4FUVQ
4&561
%*41-":
4&561
Screen
Messages
: %*41-":
On
TV System
%*41-":
4&561
NTSC
DISPLAY
SetUP
&OUFS
Q
.FOV
&OUFS
&OUFS 3FUVSO 3FUVSO.FOV
3FUVSO
.FOV
)%.*4&561
)%.*4&561
)%.*4&561
HDMI
SETUP
.FOV
3FTPMVUJPO4FUUJOH
.BOVBM
3FTPMVUJPO4FUUJOH
3FTPMVUJPO4FUUJOH
.BOVBM .BOVBM
Resolution Setting :Manual
Video
Output
PAL 8JEF
Black
Level
Off
57"TQFDU √:8JEF
8JEF
57"TQFDU
57"TQFDU
TV Aspect
: Wide ®
TVHDMI
System
TV
System
4UJMM.PEF : PAL
"VUP
NTSC "VUP
4UJMM.PEF
4UJMM.PEF
"VUP
Still Mode
: Auto ®
Picture
Quality
3 PAL 0O
4DSFFO.FTTBHFT
0O
Video
Output
4DSFFO.FTTBHFT
Setup4DSFFO.FTTBHFT
Setup
0O
Screen Messages : On
574ZTUFN
/54$
574ZTUFN
574ZTUFN
/54$ /54$
Enter
Return
Menu
NTSC
TV System
System
7JEFP0VUQVU
1"TV
: PAL
1"Enter 7JEFP0VUQVU
Return 1"-Menu
7JEFP0VUQVU
Menu
&OUFS
&OUFS
3FUVSO
&OUFS
3FUVSO
Enter 3FUVSO Return.FOV
.FOV
.FOV
Menu
&OUFS
Enter
&OUFS
&OUFS
&OUFS
Enter
Enter
Enter
Return
Return
&OUFS
&OUFS
3FUVSO
Return
3FUVSO
3FUVSO
.FOV
Menu
.FOV
.FOV
T
T
T
Return
T
T
Enter
Türkçe
3FTPMVUJPO Q Q
Q
B4C16C%/,6(5,
D1D)/%1'D40%
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
3FTPMVUJPO
B4C16C%/,6(5,
D1D)/%1'D40%
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
3FTPMVUJPO
Resolution
:720p
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
.;67AOW=WXW@WD7S;@
B4C16C%/,6(5,
D1D)/%1'D40%
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
+.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
+.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
tuşuna
tuşuna
PAL
@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67 +.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
®
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
)%.*
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
Output
®
)%.*
;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
4F@FD7S;@
®
)%.* Video
4F@FD7S;@
HDMI
®
1JDUVSF2VBMJUZ
❺ Video Çýkýþý
®
®
1JDUVSF2VBMJUZ
4FUVQ 1JDUVSF2VBMJUZ
4FUVQ
3.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
tuşuna
4FUVQ 4FUVQ
.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
4FUVQ 4FUVQ
Picture Quality
7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
4F@FD7S;@
aðlý olarak ekran ayarlarýný
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
+7G;I7+7G;I7
(3C>3=>W=
Video
Çýkýþýný seçin.
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
+7G;I7+7G;I7
(3C>3=>W=
@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
7G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
(ekran oraný).
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
+7G;I7+7G;I7
(3C>3=>W=
S-Video
:
Video
ve
S-Video
Çýkýþýný
kullanmak
istediðinizde
+7G;I7+7G;I7
#A@EC3DE
",'(2;D.DED
+7G;I7+7G;I7
73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
#A@EC3DE
",'(2;D.DED
",'(2;D.DED
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
n ekran oraný 4:3 olduðu halde
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
bunu
seçin.
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
B4C16C%/,6(5,
.;67AOW=WXW@WD7S;@
D1D)/%1'D40%
B4C16C%/,6(5,
D1D)/%1'D40%
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
.;67AOW=WXW@WD7S;@
D1D)/%1'D40%
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
+7G;I7+7G;I7
#A@EC3DE
.;67AOW=WXW@WD7S;@
B4C16C%/,6(5,
(8,9(5,1,19%4/%10%5D
7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
+7G;I7
*7@=AI9F@>FTF
+7G;I7
+7G;I7
*7@=AI9F@>FTF+7G;I7
VD izlemek istediðinizde bu ayarý
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
I-SCAN
:
Komponent
Interlace
(525i)
Çýkýþýný
kullanmak
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
+.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67*7@=AI9F@>FTF+7G;I7+7G;I7
7>8AC?3EE3=;4;C,.67
+.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
+.;67A.;67AG7+.;67AOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
ve altýnd siyah bantlar görüne;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
1*$563&26"-*5:
tuşuna
1*$563&26"-*5:
7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
tuşuna
+*,
*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
istediðinizde
bunu seçin.
D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
+*,
*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
tuşuna
@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
4F@FD7S;@
7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
4F@FD7S;@
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
4F@FD7S;@
#MBDL-FWFM
#MBDL-FWFM
0GG 0GG
4F@FD7S;@
1*$563&26"-*5:
3.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
4F@FD7S;@
3.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
+*,
*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3CW
- P-SCAN
: Komponent Progresif (525p) Çýkýþýný kullanmak
#SJHIUOFTT
-FWFM
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
#SJHIUOFTT
-FWFM
+7G;I7+7G;I7 #MBDL-FWFM
(3C>3=>W=
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
+7G;I7+7G;I7
(3C>3=>W=
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
+7G;I7+7G;I7
(3C>3=>W=
0GG
ksel formattaki bir TV'de 16:9
@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
4F@FD7S;@
G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
$POUSBTU
-FWFM
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
$POUSBTU
-FWFM
istediðinizde
bunu seçin.
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
#SJHIUOFTT
-FWFM
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
ýný göermek istediðinizde bu
+7G;I7+7G;I7 $PMPS4BUVSBUJPO
#A@EC3DE
$PMPS4BUVSBUJPO
-FWFM
+7G;I7+7G;I7
#A@EC3DE
-FWFM
+7G;I7+7G;I7
#A@EC3DE
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
$POUSBTU
-FWFM
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
sað ve sol taraflarý kesilecek- SCART
RGB Çýkýþý : Skart Çýkýþýný kullanmak istediðinizde
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
$PMPS4BUVSBUJPO
-FWFM
7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
+7G;I7
4FUVQ
*7@=AI9F@>FTF
+7G;I7
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
+7G;I7
*7@=AI9F@>FTF
+7G;I7
4FUVQ
+7G;I7
*7@=AI9F@>FTF
+7G;I7
bunu
seçin.
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
➝
+*,
*
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
+*,
*
4FUVQ
(I-SCAN
P-SCAN
)
an
TV'nizde tam 16:9 ekran
1*$563&26"-*5:
• +*,
"Disk*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
Yok"
modunda
VIDEO SEL. tuþuna bastýðýnýzda
1*$563&26"-*5:
7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
+*,
*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
1*$563&26"-*5:
7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
*OW=WXW+=3CEOW=WXW@W=F>>3@?3=;DE76;T;@;J67
3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
+*,
PICTURE QUALITY
+*,
*
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
3IWC
#MBDL-FWFM 0GG 0GG
0GG
#MBDL-FWFM
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
3IWC
ilirsiniz.
#MBDL-FWFM
Video
çýkýþý
modu
aþaðýdak
sýralamaya
göre
deðiþir.
4F@FD7S;@
4F@FD7S;@
Black Level
: Off
4F@FD7S;@
#SJHIUOFTT -FWFM
-FWFM
#SJHIUOFTT
-FWFM
#SJHIUOFTT
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
3IWC
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
Brightness
: Level 3
(COMPOSITE/S-Video
➝
I-SCAN
➝
P-SCAN
DISPLAY
SETUP
$POUSBTU
-FWFM
DISPLAY SETUP
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
$POUSBTU
-FWFM
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
$POUSBTU
:-FWFM
N;D=1A=?A6F@63.!'+$
EFXF@343DEWTW@WJ63
Contrast
Level 3
97C;6U@7C
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
97C;6U@7C
➝
SCART
RGB)
$PMPS4BUVSBUJPO
-FWFM
$PMPS4BUVSBUJPO
-FWFM
Aspect
Ratio
: :16:9
$PMPS4BUVSBUJPO
TV
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
Aspect
Ratio
16:9Wide
Wide
TVAspect
Aspect
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
Color Saturation :-FWFM
Level 3
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
√ 4:3
4:3Letter
LetterBox
Box
.;67ASW=WXW?A6F3X3TW63=DWC3>3?3I39UC767T;X;C
Still Mode
97C;6U@7C
Still Mode
4:3
4:3Pan&Scan
Pan&Scan
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
Screen Message
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
•
Ekran
Ayarlarý
alt
menüsünde,
10
saniye
içinde
"Evet/Hayýr"
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
4FUVQ
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
16:9Wide
Wide
'%('+!,+.;67A
!+&
(+&
Screen Message 3 16:9
4FUVQ 4FUVQ
TV System
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
BlackOutput
Level
: Off RGB
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
Video
: SCART
seçimi
yapmadýðýnýz
+*,
+*,
* takdirde, ekran bir önceki menüye
+*,
**
TV System
: PAL ®
HDMI
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
V@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
®
Quality
geri
döner.
Video Output
: SCART-RGB
Setup Picture
Setup
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
3IWC
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
N=C3@I3C>3CW3>E?7@VDV@67D3@;I7;S;@67G7E
DISPLAY SETUP 3IWC3IWC 0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
.D50D1%&%.D1D:
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
.D50D1%&%.D1D:
:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
OUJV@VC>V=I3CW
OUJV@VC>V=I3CW
❻ HDMI
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
D7S;?;I3B?36WTW@WJE3=6;C677=C3@4;CU@57=;?7@VI7
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
TV Aspect
: Wide
.D50D1%&%.D1D:
OUJV@VC>V=I3CW
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
Ünite,
görüntüleme cihazlarýna (TV,StillProjektör
gibi)
Mode
: Auto HDMI ile
97C;6U@7C
2/%&,/,4
97C;6U@7C
2/%&,/,4
97C;6U@7C
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
Messages
: On
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
baðlandýðýnda
bu ayar kullanýlýr. Screen
n hareketsiz modda titremesini
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
Black Level
2/%&,/,4
S-Video
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
I-SCAN
TV System
daha net görünür.
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
-OUJV@VC>V=
Çözünürlük
Ayarý
OUJV@VC>V=
P-SCAN
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7 @D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4;
%!;>7
VideoOutput
Output
:3COMPOSIT/SVID
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
Setup Video
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
SCART-RGB�
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
OUJV@VC>V=
V@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
-N43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
Otomatik
: Çözünürlük deðeri otomatik olarak yapýlýr.
aptýðýnýzda, Alan/Çerçeve
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
V@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
N BBHH
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
BBHH
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
.D50D1%&%.D1D:
.D50D1%&%.D1D:
geçiþ otomtik olarak yapýlýr.
.D50D1%&%.D1D:
OUJV@VC>V=I3CW
N BBHH
-NOUJV@VC>V=I3CW
Manuel
: Çözünürlük ayarý manuel olarak elle yapýlýr.
?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
OUJV@VC>V=I3CW
N BH
6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
BH
&OUFS 3FUVSO 3FUVSO.FOV
3FUVSO
&OUFS
&OUFS
3FUVSO
Return
.FOV
.FOV
3FUVSO
3FUVSO
.FOV
Menu
.FOV
.FOV
Menu
Menu
Enter
Return
Menu
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
• TV'nizin
progresif taramayý destekleyip
5C4(&,/,4
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
N-'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
BH
5C4(&,/,4
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
Çözünürlük
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
N ;H
N ;H
2/%&,/,4
2/%&,/,4
2/%&,/,4
desteklemediðini öðrenmek için TV'nizin
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
5C4(&,/,4
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
Nkullanma
;H
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
•• 480p/576p
:
720
x
480,
720
x
576
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
• 1080p
:
1920
x
1080
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
1080p
: 1920
x
1080
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
kýlavuzuna bakýnýz. Progresif
,
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
,
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
tarama
TV'nizin menü
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
OUJV@VC>V=
• 1080p
: :destekleniyorsa,
1920
unda iken küçük harfleri daha net
• OUJV@VC>V=
720p
1280x x1080
720
OUJV@VC>V=
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
,
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
sistemindeki progresif tarama ayarlarý
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
.
BBHH
NN BBHH
1080i
: 1920kýlavuza
x 1080
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
N •BBHH
konusunda,
göre hareket ediniz.
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
BH
• Video
çýkýþý yanlýþ ayarlanmýþsa,
NN BH
@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
-NFormat
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
BH
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
ekranda görüntü olmayabilir.
tmak için kullanýlýr.
5C4(&,/,4
5C4(&,/,4
5C4(&,/,4
;H
NN ;H
çýkýþýnýn dijital veri RGB arlýðýný ayarlamak için bu iþlevi
N HDMI
;H
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p,
1080p9%'%
kullanýn.
esi
1080p
1920
1080
•• 1080p
:: 1920
xx 1080
• 1080p
: 1920
x 1080
27
,
,
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
,
2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
Q×O×UNHQ
ar
(açar veya kapatýr).
anýlýrken.
• RGB-Normal : HDMI Sýnýrlý alanda RGB veri
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
þmaz.
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4
çýkýþý
PAL-Video giriþi varsa, "PAL"i
@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7E
a ekran titrediði zaman bunu
tiðiniz zaman, Interlace çýkýþ
anýlýrken.
ýdýr.
e
varsa,
"PAL"i
e PAL-Video
NTSC giriþigiriþi
varsa,
“NTSC”yi
çtiðiniz zaman, Interlace çýkýþ
þýdýr.
HDMIçýkýþýnýn kare hýzý 60 Hz olur.
e NTSC giriþi varsa, “NTSC”yi
rken.
erken.
NTSC-Video giriþi varsa,
e NTSC-Video giriþi varsa,
e PAL giriþi varsa, "PAL"i
e PAL giriþi varsa, "PAL"i
DMIçýkýþýnýn kare hýzý 50 Hz olur.
• RGB-Geniþ : HDMI Tam alanda RGB veri çýkýþý
• YCbCr-(4:4:4) : HDMI Sýnýrlý alanda YCbCr-(4:4:4)
çýkýþý
• YCbCr-(4:2:2) : HDMI Sýnýrlý alanda YCbCr-(4:2:2)
çýkýþý
Sýnýrlý Alan - Siyah/Beyaz ve Renkli Seviyeleri Sýnýrlý veri
alaný içinde gösterilir.
örn.)Bit derinliði 8 bits olduðunda
- Y : 16~235 - parlaklýk seviyeleri
- CbCr : 16~240 - renk seviyeleri
29 29
29
27
32
29
29 29
Ebeveyn Kontrolünün
Ayarlanması
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın. Örneğin, Seviye 6'ya kadar seçerseniz, Seviye 7,
8 olan diskler çalıXmayacaktır.
D1
D)/%
1
'
D40
%
(
8
,9
(
5
,1
,1
9
%
4/%
1
0
%
5
D
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
®
®
Display Setup
Setup
®
Display
®
Parental Setup :
®
Parental Setup :
®
DivX(R)Registration
®
DivX(R)
Registration
®
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC)
: On
3. π/† tuşuna basarak Parental Setup'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
DisplaySetup
Setup
®
Display
®
Parental Setup :
®
®
Parental Setup :
DivX(R)Registration
®
DivX(R) Registration
®
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
: On
4FUVQ Anynet+(HDMI-CEC)
&OUFS
Enter
3FUVSO
Return
.FOV
Menu
4. π/† tuXlarına basarak Rating Level'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Return
3FUVSO
Menu
.FOV
3. π/† tuşuna basarak Parental Setup'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
®
®
®
®
LanguageSetup
Setup
Language
AudioSetup
Setup
Audio
®
®
Language Setup
Setup
Language
Audio Setup
Setup
Audio
Enter
&OUFS
®
&OUFS
3FUVSO
.FOV
Enter
Return
Menu
DivX(R) Registration
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
®
®
Display Setup
Setup
®
Display
®
®
Parental Setup :
®
Parental Setup :
DivX(R)Registration
®
DivX(R)
Registration
®
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
: On
Setup Anynet+(HDMI-CEC)
®
®
Language Setup
Setup
Language
Audio Setup
Setup
Audio
Parolayı Değiştirmek
Setup
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental
Parental Setup
Setup ::
DivX(R) Registration
DivX(R)Registration
®
®
®
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
Enter
Enter
Return
Return
Menu
4. π/† tuşuna basarak Change Password'ü seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın. Yeni parolanızı
girin. Yeni parolanızı tekrar girin.
PARENTAL SETUP
SETUP
PARENTAL
PARENTAL
SETUP
1"3&/5"-4&561
PARENTAL
SETUP
Rating
Level
: Kids Safe
3BUJOH-FWFM,JET4BGF
RatingLevel
Level
Rating
Change
Password
$IBOHF1BTTXPSE
ChangePassword
Password
Change
:KidsSafe
Safe
:Kids
Setup
4FUVQ
Enter
&OUFS
Return
3FUVSO
Enter
Enter
Menu
.FOV
5. Parolanızı girin.
.3CD3IW>3@A>3C3=B3CA>367T7C;@73I3C>3@WC
Ebeveyn kontrolü ilevini etkinletirmek için, 0000’dan
1"3&/5"-4&561
PARENTAL SETUP
baka bir ifre belirleyin.G
Return
Return
Menu
Menu
PARENTAL
PARENTAL SETUP
SETUP
Rating
Rating Level
Level
:Kids
:Kids Safe
Safe
Change
Change Password
Password
Enter
Enter Password
Password
PARENTAL: Kids
SETUP
3BUJOH-FWFM,JET4BGF
Rating Level
Safe
Rating
LevelPassword
: Kids Safe
$IBOHF1BTTXPSE
Change
Change Password
&OUFS1BTTXPSE
Enter Password
Setup
Enter
Enter
Enter Password
4FUVQ
&OUFS
3FUVSO
.FOV
Enter
Return
Menu
6. π/†EFX>3CW@343D3C3=;DE76;T;@;JDW@W8>3@6WC?3D7G;I7D;@;
D7S;@G73C6W@63@®EFXF@3G7I3&,*6VT?7D;@743DW@
UC@7T;@
,'
5
%
)(
=A@F?F@33I3C>3IW@
1"3&/5"-4&561
PARENTAL SETUP
,JET4BGF
3BUJOH-FWFM
3BUJOH-FWFM
Rating
Level
Rating
Level
: Kids
Safe
Kids
,JET4BGF
Safe
$IBOHF1BTTXPS
-FWFM
Change
Passwor Level
2
-FWFM
Level
3
-FWFM
Level
4
-FWFM
Level
5
-FWFM
Level
6
Return
Return
Menu
Menu
PARENTAL
PARENTAL SETUP
SETUP
Rating
:Kids
Rating Level
Level
:Kids Safe
Safe
Change
Change Password
Password
Enter
Enter New
New Password
Password
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Not
Eğer parolanızı unutursanız, Arıza Giderme
Kılavuzundaki “Parola Unutma” bölümüne bakınız.
4FUVQ
&OUFS
Enter
30
3FUVSO
Return
.FOV
Menu
33
T
Ebeveyn Kontrol fonksiyonu sınıflandırılmıX
DVD'lerle bütünleXik bir çalıXma yürütür. Bu sayede
ailenizin izleyebileceği DVD'leri kontrol edebilirsiniz.
Bir diskte 8 sınıflandırma seviyesi vardır.
$Q\QHW+'0,&(&g]HOOL÷LQLQ
$\DUODQPDVÕ
DVDP
DVDP
®
View TV
®
View
TV Device
Select
Select Device
®
Record
Record
Menu on Device ®
Menu on Device
Device Operation ®
$Q\QHW'9'3¶\LELU6$0681*
K
WHOHYL]\RQD+'0,.DEORVXLOHED÷ODGÕ÷ÕQÕ]GD
FLKD]ÕQÕ]Õ6DPVXQJWHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQ
\
NXPDQGDVÕ\ODNXOODQPDQÕ]Õ VD÷OD\DQELUNROD\OÕN
64%()')181)5
2
LúOHYLGLU&.9!%8*%
|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGD
JHoHUOLGLU
Device
Operation
Receiver
: Off ®
Receiver
®
Setup : Off
Setup
ENTER Move
Exit
Move
Exit
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
'9'.D\GHGLFLQL]LWHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQ
NXPDQGDVÕLOHNXOODQDELOLUVLQL]$
2\QDWÕFÕ\ÕNXPDQGDHWPHNLoLQNXOODQÕODELOHQWHOHYL]\RQ
G÷PHOHUL
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
,
®
®
®
®
Language Setup
Setup
Language
Audio Setup
Setup
Audio
Display Setup
Setup
®
Display
®
Parental Setup :
®
®
Parental Setup :
DivX(R)Registration
®
DivX(R)
Registration
®
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
: On
Setup Anynet+(HDMI-CEC)
Return
Return
Menu
Menu
3. π/† tuXlarına basarak Anynet+(HDMI-CEC)
p'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
Language
Language Setup
Setup
®
Audio
Audio Setup
Setup
®
Display
Display Setup
Setup
®
Parental Setup
Setup ::
Parental
DivX(R)
Registration
DivX(R)Registration
®
®
®
: On
Anynet+(HDMI-CEC)
: On
Setup Anynet+(HDMI-CEC)
Enter
Enter
Return
Return
,
,
YH G÷PHOHUL
&LKD]VHoPHNLoLQ
EXLúOHYLNXOODQÕQ
0HQXRQ'HYLFH&LKD]ÕQ0HQV '9'
R\QDWÕFÕQÕQX]DNWDQNXPDQGDVÕQGDNL)16 )1;
G÷PHVL\OHD\QÕGÕU
H2SHUDWLRQ&LKD].XOODQÕPÕ '9'
R\QDWÕFÕQÕQX]DNWDQNXPDQGDVÕQGDNL -/+-
G÷PHVL\OHD\QÕGÕU
•
*LULúG÷PHVLQHEDVÕQ
•
Language Setup
Setup
Language
®
®
Audio Setup
Setup
Audio
®
®
Display Setup
Setup
Display
®
®
Parental
Parental Setup
Setup ::
DivX(R) Regi
Registration
DivX(R)
Off
Off
®
®
®
Anynet+(HDMI-CEC)
√√ On
On : On
Setup Anynet+(HDM
Menu
5. 7HOHYL]\RQXQX]GD$Q\QHWLúOHYLQLD\DUOD\ÕQ%,%
*%9/%&-/+--:-15)/)7-9821616961NXOODQPDNÕODYX]XQD
EDNÕQ
• #9%.5%1.60%1(%(%.-181)5 G÷PHVLQH
EDVWÕ÷ÕQÕ]GDDOWWDNL26'EHOLULU
34
,
1RW
Menu
Menu
4. $%8()(-'-1-9().-181)5&(&|÷HVLQL
³2Q´$oÕNRODUDND\DUOD\ÕQVRQUD® YH\D(17(5
Return
,
G÷PHOHUL
•
Enter
Enter
,
•
7HOHYL]\RQVH\UHGHUNHQFLKD]ÕQ3/$<2\QDW
G÷PHVLQHEDVWÕ÷ÕQÕ]GDWHOHYL]\RQHNUDQÕ
R\QDWPDHNUDQÕQDG|QHU
7HOHYL]\RQNDSDOÕ\NHQELU'9'R\QDWWÕ÷ÕQÕ]GD
WHOHYL]\RQDoÕOÕU
7HOHYL]\RQXNDSDWÕUVDQÕ]'9'2\QDWÕFÕGD
RWRPDWLNRODUDNNDSDQÕU
'9'R\QDWÕUNHQ+'0,¶\ÕWHOHYL]\RQGDEDúND
\
\
\
ELUND\QD÷D.RPSR]LW(NFLKD]YV
\ ÷ S
oHYLULUVHQL]'9'2\QDWÕFÕR\QDWPD\Õ
GXUGXUXUDQFDN'9'2\QDWÕFÕ
T
TVMenu
Menu
TV
'9'3¶\L$Q\QHW|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ
K
ELU 6DPVXQJWHOHYL]\RQDED÷ODUNHQ2Q$oÕN
|÷HVLQLVHoLQ
Enter
Enter
ENTER
Yazılım Yükseltme
2. √/® tuX>arına basarak Total'ı seçin, ardından ENTER
düğmesine basın.
T
Giriş
Samsung bu cihazın performansını en son gelişmelere
göre arttırmak için Samsung internet sitesi üzerinden
(www.samsung.com) sık sık yazılım yükseltme desteği
sunacaktır.
Özellikle yeni "MPEG4 codec" üzerine gelişmeler
devam ettğinden, bu aktarılacaktır. Hem kullandığınız
yükseltme yazılımına bağlı gelişmeler hem de yükseltme öncesinde DVD oynatıcınızda mevcut yazılıma
bağlı gelişmeler yapılacaktır.
Bir Yükseltme Diski Nasıl Yapılır
1. Yeni dosyayı Samsung internet sitesindeki "Download
Center" üzerinden indirmelisiniz.(www.samsung.com).
2. Bilgisayrınızdaki CD-RW'yi kullanarak dosyayı diske yazın.
Not
- Dosya Sistemi CD-ROM ISO Seviyesi
- Karakter Seti ISO 9660
- Sonlandırma, tek oturum
- DüXük hızda yazın
Yükseltme Prosedürü
1. Disk tepsisini açın. Diski tepsiye yerleştirin. Disk tepsisini
kapatın. Yazılım yükseltme ekranı görüntülenecektir.
Yazılım Yükseltme Başlar
- Yazma işleminin ortasında, disk tepsisi otomatik
olarak açılacaktır. Diski aldıktan sonra, lütfen
yakl3Xık 2 dakika kadar bekleyiniz.
- Eğer cihaz baXarılı bir şekilde güncellendi ise, disk
tepsisi kapandıktan sonra cihaz otomatik olarak
kapanacak ve açılacaktır. Cihaz açıldığında, bu
ekran görünecektir.
3. QDtediğiniz dili seçmek için numara tuXlarına basın.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Not
- Eğer “Select Menu Language” görünmez ise,
lütfen “Samsung Servis Merkezi” ile temasa geçin.
- Yükseltme işlemi sırasında herhangi bir tuşa
basmayın, güç kablosunu çıkartmayın.
- Yükseltme prosedürü değişebilir, lütfen ;@E7C@7E
sitesine başvurun (www.samsung.com).
Old Version : 071109V1.B.1080P8/XEG
Old Version : 071129V7.B.1080P8/XEG
Yazılım Yükseltme
ekranda görüntülenecektir.
35
Arıza Giderme
Servise başvurmadan önce lütfen aXağıdakileri kontrol ediniz.
Problem
Uzaktan kumanda
çalıXmıyor
Disk çalıXmıyor
5.1 kanal ses
oluXturulamıyor
Ekranda
beliriyor.
ikonu
Yapılacak >E
lem
- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Değiştirilmeleri gerekebilir.
- Uzaktan kumandayı, 6 metreden fazla olmayan bir mesafede deneyin.
- Pilleri çıkartın ve uzaktan kumandayı sıfırlamak için, kumandanın içindeki
mikroişlemciyi tüketmek amacıyla bir ya da daha çok tuşu birkaç dakika
boyunca basılı tutun. Pilleri yerleştirin ve uzaktan kumandayı tekrar çalıXEırmayı
deneyin.
- Diskin, etiketli yüzü üstte kalacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- DVD'nin bölge numarasını kontrol ediniz.
- 5.1 kanal ses için, aXağıdaki Xartların sağlanması gerekir:
1) DVD oynatıcı, uygun amplifikatöre bağlanmalıdır.
2) Disk, 5.1 kanal ses ile kaydedilmiş olmalıdır.
- Çalınan diskin dıXında "5.1 ch" işareti olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ses sisteminizin bağlı olduğundan ve düzgün çalıXEığından emin olun.
- AYAR menüsünde, ses çıkıXı "Bitstream" olarak mı ayarlanmıX?
- Özellikler veya işlev gerçekleXtirilemiyor, çünkü:
1. DVD'nin yazılımı o özelliği veya işlevi kısıtlıyor.
2. DVD'nin yazılımı o özelliği desteklemiyor (örn., açılar).
3. Özellik o an için kullanılabilir durumda değil.
4. Alanın dıXında kalan bir baXlık, bölüm numarası veya arama süresi istediniz.
Disk menüsü görünmüyor
- Diskin bir menüsü olup olmadığını kontrol edin.
Oynatma modu, ayar
menüsü seçeneklerinden
farklı
Ekran oranı
değiştirilemiyor
- Ayar menüsünde seçilen bazı işlevler, disk o işlev ile kodlanmamıXsa,
çalıXamayabilir.
Ses yok
- Ses seçenekleri menüsünde doğru dijital çıkıXı seçtiğinizden emin olun.
Ekran bloke olmuş
- Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuşuna basınız.
Tüm ayarlar, fabrika çıkıX ayarlarına geri dönecektir.
- Ekran oranı DVD'lerinizdekilere göre sabitlenmiştir.
Sayfa
S3
S5
14~15
S14-15
29~31
S27-28
28~34
S26~31
31~32
S28~29
29~31
S27-28
16
S16
Parola unutma
- Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuşuna basınız.
Parolayı da içeren tüm ayarlar fabrika çıkıX ayarlarına geri dönecektir. Son
derece gerekli olmadıkça bunu kullanmayın.
Başka sorunlar varsa
- "Içindekiler" kısmına gidiniz ve kullanma kılavuzunda o sorunla ilgili açıklamalar
içeren bölümü bulup, işlemleri tekrar takip ediniz.
- Sorun hala çözülemiyorsa, lütfen en yakın yetkili servis merkezine başvurunuz.
Görüntü parazitli veya
bozuk
- Diskin kirli veya çizik olup olmadığına bakınız.
- Diski temizleyiniz.
HDMI çıkıXyok.
- Video çıkıXının HDMI olup olmadığını kontrol edin.
- TV ile DVD oynatıcının HDMI jakı bağlantısını kontrol edin.
- TV'nizin bu 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD oynatıcıyW desteklediğinden emin olun.
12~13
S13~14
Normal olmayan HDMI
çıkıX ekranı
- Eğer ekranda karlı bir görüntü oluşursa, TV'niz HDCP'yi desteklememektedir.
HDCP (Yüksek Bant Aralığında Dijital Qçerik Koruma).
12~13
S13~14
HDMI çıkıX dengesiz
- TV sistem ayarınızın doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Ekran dengesizliği oluşumu 720P/1080i/1080p HDMI çıkıXiçin kare hızı 50Hz'den
60Hz'ye dönüXtürülürken olabilir. (HDMI-Yüksek Tanımlamalı Multimedya
Arabirimi)
- Lütfen TV'nizin Kullanım Kılavuzuna başvurun.
36
33
S30
S2
S28~29
31~32
DijitalCamera
Fotoraf Makinesi
Digital
Product
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Company
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
USB
USBFlash
FlashDisk
Disk
y
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Company
Cruzer Micro
Sandisk
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Type
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
MP3
Çalar
MP3 Player
Product
Company
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Type
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Çoklu
kartReader
Okuyucu
Multi Card
Product
UNICORN
USB 2.0 Card Reader
Company
Type
Unicorn
Billionton(Taiwan)
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
USB External HDD
Product
CUTIE
MOMOBAY UX-2
Company
Serotech
Dvico
Type
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
37
T
USB HOST
USB
HOSTÖzelliğini
Feature
DestekleyenProducts
Ürünler
Supported
Teknik Özellikler
Güç Gereksinimleri
Güç Tüketimi
Genel
Ağırlık
Ebat
ÇalıXma Sıcaklığı
ÇalıXma Nem Oranı
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
9W
1.7 Kg
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
+5°C to +35°C
10 75
Okuma Hızı : 3.49 ~ 4.06 m/sn.
YaklaXık Çalma Süresi
(Tek Taraflı, Tek Katman Disk) : 135 dk.
CD : 12m
Disk
(COMPACT DISC)
CD : 8m
(COMPACT DISC)
VCD : 12m
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk.
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 20 dk.
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk. (Video + Audio)
Ç×k×þ×
Video
Ç×k×þ×
Kompozit Video
Komponent Video
SKART Jakı
HDMI
Video
ÇıkıXı
+7DOW=WXW
2 KANAL
*Frekans Cevabı
Komponent Video
*S/N Oranı
*Dinamik Aralık
S-Video
*Toplam Harmonik Bozulma
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Y :(Kırmızı)
1.0 Vp-p: (75
Ω yük(75 Ω yük)
R
0.7 Vp-p
Pr (Yeşil)
: 0.70 :Vp-p
(75 Ω(75
yükΩ yük)
G
0.7 Vp-p
Pb(Mavi)
: 0.70: Vp-p
(75 Ω
B
0.7 Vp-p
(75yük
Ω yük)
480p, 576p,
720p,
1080i,
Kompozit
Video
: 1.0
Vp-p1080p
(75 Ω yük)
Luminance
Sinyali : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Sol-(1/L), Sağ-(2/R)
Renk Sinyalil : 0.3 Vp-p (75 Ω yük)
48 kHz Örnekleme : 4 Hz - 22 kHz
Y
1.0 Vp-p
(75 Ω yük
96: kHz
Örnekleme
: 4 Hz - 44 kHz
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
110 dB
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
100 dB
Luminance Sinyal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
0.004 %
Sinyali : 0.3 Vp-p (75 Ω yük)
*: Qtibari özellik
- Samsung Electronics Co., Ltd haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
- Ağırlık ve ebat yaklaXık değerler olarak verilmiştir.
38
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
.FNP
PRECAUTIONS
1. Setting up
- Refer to the identification label located on
the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not
block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before
moving the player.
4. Disc
- Do not clean disc using record-cleaning
sprays, benzene, thinner, or other volatile
solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Before connecting other components to this
player, be sure to turn them off.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold
by the edges or by one edge and the hole
in the center.
- Be sure to remove the disc and turn off the
player after use, especially if you are not
going to use it for a long time.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a
cloth back and forth over the disc.
- The main plug is used as a disconnect
device and shall stay readily operable at
any time.
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls
or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may
result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use
but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping
or splashing and no object filled with liquids,
such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and
static electricity can affect normal operation
of this player. If this occurs, turn the player
off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC
power cord to the AC power outlet. The
player will operate normally.
2
- When condensation forms inside the player
due to sharp changes in temperature, the
player may not operate correctly. If this
occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes
dry and operational.
5. Environmental info
- The battery used in this product contains
chemicals that are harmful to the environ
ment.
- So, dispose of batteries in the proper man
ner, according to federal, state, and local
regulations.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of
certain third parties. This license is limited to private
non-commercial use by end-user consumers for
licensed contents. No rights are granted for
commercial use. The license does not cover any
product unit other than this product unit and the
license does not extend to any unlicensed product
unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or
ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with
this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR
13818-3. No rights are granted under this license for
product features or functions that do not conform to
the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER
THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
TABLE OF
CONTENTS
Accessories
Remote Control
User’s Manual
Batteries for Remote
Control (AAA Size)
Video/Audio
Cable
HDMI Cable
Install Batteries in the Remote control
1. Open the battery cover on the back of the remote
control.
2. Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
If remote control doesn’t operate
properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by
obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . 17
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 18
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Slow Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 19
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 20
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 20
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . . . . . 21
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 23
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Playing Media Files using the USB HOST
feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CD Ripping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Karaoke Functions
Karaoke Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Setting Up the Language Features . . . . . . . . . . . 28
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . . . . 31
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 33
Setting Up the Anynet+(HDMI-CEC) . . . . . . . . . . 34
Reference
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
USB Host Feature Supported Products . . . . . . . . 37
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3
English
BEFORE YOU
STAR T
SETUP
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
1080p Playback
This player upconverts regular DVDs for playback
on 1080p TVs.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
CD Ripping
This feature lets you to copy audio files from disc to
USB device into MP3 format. (Only Audio CD (CD DA))
Note
- Discs which cannot be played with this player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
COPY PROTECTION
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
player directly to your TV, not to a VCR. Connecting
to a VCR results in a distorted picture from copyprotected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection technology must be auzthorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA
files.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
(525p,720p,1080p)
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.
4
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525, 720, 1080 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS
RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE
CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’
OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS
REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY
WITH THIS MODEL 525p, 720p, 1080p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER
SERVICE CENTER.”
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
Characteristics
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and MPEG2 system.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the onscreen menu.
12 Cm
74 min.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
- CD is recorded as a Digital Signal
with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio
quality over time.
Disc Markings
Region Number
~
PAL
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France,
Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are coded
by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not
match, the disc will not play.
The Region Number for this player is
described on the rear panel of the player.
DTS disc
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow to
play them back and it may cause damage to
the DVD player.
DivX Certification
DivX, DivX Certified,
and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc and are used under
license
5
English
Disc Types (Logos)
Description
Front Panel Controls
2
1
4
3
8
9
10
11
7
6
5
1.
DISC TRAY
Place the disc here.
7.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music.
2.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
8.
3.
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
USB HOST
Connect digital still camera, MP3 player, memory stick,
Card reader other removable storage devices.
9.
4.
PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
MIC 1/2
Connect Microphone for karaoke functions.
5.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
6.
STOP (
)
Stops disc play.
10. MICROPHONE VOLUME
Use to adjust microphone volume level. Use the button
by pressing it. Turn it to the left or right to control the
volume.
11. STANDBY/ON (
)
When STANDBY/ON is pressed, the indicator turn on
and the player is turned on.
Front Panel Display
1
2
4
5
6
7
DVD
CD
USB
RW
3
HDMI
1080iP720P
9
1.
STOP, PAUSE and OPEN/CLOSE
2.
PLAYBACK, SKIP/SEARCH indicator
3.
In Disc Indicator : DVD Video, Audio
8.
indicator
CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM,
DVD+R/RW
4.
DVD VIEW indicator
5.
CD indicator
6.
USB indicator
7.
Disc Media indicator : DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW
6
9.
8
HDMI indicator :
HDMI 480P ➔ “HDMI”,
HDMI 720P ➔ “HDMI + 720P”,
HDMI 1080i ➔ “HDMI + 1080i”,
HDMI 1080P ➔ “HDMI + 1080P”
Displays the Total playing time and
various messages concerning
operations such as PLAY, STOP,
LOAD ...
NOdSC: No disc loaded.
OPEn: The disc tray is open.
LOAd: Player is loading disc information.
Rear Panel
English
1
1
5
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital,
MPEG2 or DTS decoder.
2.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
4
3
2
3.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
interlaced scan mode will work.
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
5.
5.1CH ANALOG AUDIO OUT JACKS
- Connect to an amplifier with 5.1ch analog input jacks.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in
the TV’s menu system.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible
with the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.
- See pages 31 ~ 32 to get more information on how to use the setup menu.
7
Tour of the Remote Control
8.
1
2
18
19
9.
3
20
21
10.
11.
12.
4
13.
5
22
6
23
24
7
8
9
10
25
26
16.
17.
11
27
18.
12
28
29
19.
20.
14.
15.
21.
13
22.
15
30
31
16
17
32
33
14
23.
24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
VIDEO SEL. Button
Selects video output formats.
HDMI SEL. Button
HDMI Output resolution setup.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
NUMBER Buttons
REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
BOOKMARK Button
SEARCH Buttos (
)
/
Allow you to search forward/backward through a disc.
29.
30.
31.
32.
33.
INSTANT REPLAY Button
This function is used to replay the previous 10 seconds
of a movie from the current position.
SKIP Buttons (
)
/
Use to skip the title, chapter or track.
STOP Button (
)
TV VOL (+, -) Buttons
Control volume.
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
œ/ƒ,¦/‹ Buttons
ENTER/œ
This button functions as a toggle switch.
EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
SUBTITLE Button
AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
KARAOKE Button
Use to begin Karaoke functions.
USB Button
TV POWER Button
Turns the TV’s power on or off.
OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
REPEAT A-B Button
Allows you to repeat play A-B on a disc.
STEP Button
Advances play one frame at a time.
INSTANT SKIP Button
This function skips playback ahead 10 seconds.
PAUSE Button ( )
Pause disc play.
PLAY Button ( )
Begin disc play.
TV CH (
,
) Buttons
Channel selection.
TV/VIDEO Button
Press to display all of the available video sources
( i.e., TV, Cable, Video)
RETURN Button
Returns to a previous menu.
EXIT Button
Exit the on-screen menu.
CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
ZOOM Button
Enlarges the DVD Picture
INFO Button
Displays the current disc mode.
CONNECTIONS
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
other components.
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Connection to a TV (For Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO
(yellow)/AUDIO (red and white) OUT terminals of 5.1CH
(Front L-R) on the rear of the DVD player to the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN terminals of TV.
2
Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
YELLOW
Video Cable
YELLOW
3
RED
WHITE
Audio Cable
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 14 to 15)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's
manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the
DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (I-SCAN ➝ P-SCAN)
9
English
Choosing a Connection
Connection to a TV (Interlace)
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
signals are delivered through the audio output.)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals of 5.1CH (Front L-R) on the rear of
the DVD player to the AUDIO (red and white) IN terminals
of TV. Turn on the DVD player and TV.
BLUE
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
WHITE
GREEN
RED
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE GREEN
4
Set the Video Output to I-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 31 to 32)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 14 to 15)
- The component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of the TV.
10
Connection to a TV (Progressive)
1
English
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals of 5.1CH (Front L-R) on the rear of
the DVD player to the AUDIO (red and white) IN terminals
of TV. Turn on the DVD player and TV.
3
BLUE GREEN
RED
WHITE
RED
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE GREEN
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
4
Set the Video Output to P-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 31 to 32)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive
scanning method can provide better and clearer picture quality.
11
Connecting to a TV with DVI Jack
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the
HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the
DVI IN terminal of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals of 5.1CH (Front L-R) on the rear of
the DVD player to the AUDIO (red and white) IN terminals
of your TV. Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(Not Included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the
DVI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal
of your TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
When you press the HDMI SEL. button, 480p, 576p, 720p, 1080i an 1080p are selected in order.
The first press of the HDMI SEL. button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p, 1080i or 1080p, HDMI output provides better picture quality.
- If you connect an HDMI cable between Samsung TV and this DVD player, you can operate this DVD player
using your TV remote control. This is only available with Samsung TVs that support Anynet+(HDMI-CEC).
(See page 34)
- If your TV has an
logo, then it will
Supports the Anynet+ Function.
12
HDMI is an interface to enable the digital transmission
of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video
and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and
digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player
outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth
Digital content protection), snow noise appears on
the screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal.
However, when playing a DVD, the data transmitted
to a TV is digital. Therefore either a digital-to-analog
converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it
requires no D/A conversion and is a pure digital signal from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is
a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital
link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is
encrypted at the source device to prevent unauthorized
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals of 5.1CH (Front L-R) on the rear of
the DVD player to the AUDIO (red and white) IN terminals of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or
COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO or COMPONENT IN terminal of your TV.
WHITE
RED
3
Audio Cable
RED
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
WHITE
2-Channel
stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 29-31)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
13
English
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using an optical cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal
of the Amplifier.
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, COMPONENT or DVI IN terminals
of your TV as described on pages 9 to 13.
or
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
3
Dolby digital or
DTS amp
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 29-31)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust cover before using the optical cable (not included) and put the cover on the cable
again when it's not used.
14
Connection to a 5.1CH Analog Amplifier
1
English
If using audio cables for 5.1 CH Analog Amplifier (not
included) connect the 5.1CH ANALOG AUDIO OUT terminals on the rear of the DVD player to the 5.1CH ANALOG
AUDIO IN terminals of the 5.1CH Analog Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, COMPONENT terminals on the rear of the DVD player to the
VIDEO, COMPONENT terminals of your TV as described
on pages 9 to 13.
GREEN WHITE BLACK
3
GREEN
WHITE
BLACK
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
5.1ch Analog
Amplifier
4
Press the input select button of the Amplifier to select external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 29-31)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
15
BASIC FUNCTIONS
4. Stopping Play
Press the STOP (
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
- If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press the DVD
POWER button, this screen comes up: If you want to select
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings
may change whenever you turn the power on or off.
Therefore, make sure that you select the language you want
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
pressing the
button on the front panel of the unit for
more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where
you can reset your preferred language.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Playback
1. Press the OPEN/CLOSE ( ) button. The STANDBY
indicator light goes out and the tray opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s label facing
up.
3. Press the PLAY ( ) button or OPEN/CLOSE ( )
button to close the disc tray.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press PLAY( )
button again, it will pick up where you left off.
16
) button during play.
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE (
) button.
6. Pausing Play
Press the PAUSE ( ) or STEP button on the remote
control during play.
- Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY( ) button once again.
7. Step Motion Play (Except CD)
Press the STEP button on the remote control during play.
- Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
- No sound is heard during STEP mode.
- Press the PLAY ( ) button to resume normal play.
- You can only perform step motion play in the
forward direction.
8. Slow Motion Play
Press the SEARCH ( / ) button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press the PLAY ( ) button to resume normal play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more
than one minute without any user interaction, a
screen saver will be activated. Press the PLAY
( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically
shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
During play, you can search quickly through a chapter or
track, and use the skip function to jump to the next selection.
Searching through a Chapter or
Track
During play, press the SEARCH (
or
remote control for more than 1 second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/MPEG4
1. During play, press the INFO button on the remote control.
- You can select Info in the function menu by pressing
the MENU button.
2. Press the œ/ƒbuttons to select the desired item.
- When playing VCD2.0, this function works only when
the menu is off. Select Menu Off by pressing the DISC
MENU button.
) button on the
3. Press the ¦/‹ buttons to make the desired setup and then
press the ENTER button.
- You may use the number buttons of the remote control
to directly access a title, chapter or to start the play
back from a desired time.
Note
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
4. To make the screen disappear, press the INFO button
again.
Note
Skipping Tracks
During play, press the SKIP (
or
Title
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (
) button, it
moves to the next chapter. If you press the SKIP (
)
button, it moves to the beginning of the chapter. One more
Chapter
press makes it move to the beginning of the previous
To access the desired title when there is
more than one in the disc. For example, if
there is more than one movie on a DVD,
each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so
that you can quickly find a specific passage
(similar to tracks on an video CD).
chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the SKIP (
) button, it moves to
the next track. If you press the SKIP (
Time
) button, it moves
to the beginning of the track. One more press makes it
move to the beginning of the previous track.
Audio
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
If you press the
button, it moves forward 5minutes.
button, it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
Subtitle
Allows playback of the film from a desired
time. You must enter the starting time as a
reference.The time search function does not
operate on some disc.
Refers to the language of the film soundtrack.
In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH. A DVD disc can have up to
eight different soundtracks.
Refers to the subtitle languages available in
the disc. You will be able to choose the
subtitle languages or, if you prefer, turn them
off from the screen. A DVD disc can have up
to 32 different subtitles.
17
English
Using the Search and Skip
Functions
Using the Disc and Title
Menu
Using the Function Menu
Using the Function Menu
(DVD/VCD)
Using the Disc Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Disc Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
Using the Title Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Title Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
3. Press the œ/ƒ buttons to select one of the six functions.
Then press the ‹ or ENTER button to access the function.
You can also directly select these functions using their
respective buttons on the remote control.
- INFO
- ZOOM
- EZ VIEW
- BOOKMARK
- REPEAT
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen
section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD
1. Press the REPEAT button on the remote control.
Repeat screen appears.
Press ENTER key
for Title Menu
Return
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
- Info (See pages 17)
- Zoom (See page 22)
- Bookmark (See pages 21 to 22)
- Repeat (See pages 18 to 19)
- EZ View (See pages 19 to 20)
- Angle (See pages 21)
Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the
DISC MENU button on the remote control.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Enter
1. Press the MENU button during playback.
Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER button.
- DVD repeats play by chapter or title, VCD repeat play
by disc or track.
- Chapter ( ): repeats the chapter that is playing.
- Title ( ): repeats the title that is playing.
- Disc ( ): repeats the disc that is playing.
- Track ( ): repeats the track that is playing.
- A-B: repeats a segment of the disc that you select.
T
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
18
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Using the A-B Repeat function
3. To return to normal play, press REPEAT button again, then
press the ¦/‹ buttons to select Off and press ENTER
button.
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 second of playback time has
elapsed after point (A) has been set
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Slow Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being
played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD
1. During play, press the PAUSE ( ) button.
2. Press the SEARCH ( / ) button to choose the play speed
between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE or STEP
mode.
ADVANCED
FUNCTIONS
Adjusting the Aspect Ratio
(EZ View)
To play back using aspect ratio
(DVD)
Press the EZ VIEW button.
- The screen size changes when the button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the
screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the EZ VIEW button, you
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
menu. (See pages 31 to 32).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
If you are using a 16:9 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
the top and bottom of the screen will disappear. The picture
will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
the black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarge
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
19
English
1. Press the REPEAT button on the remote control.
2. Press the ¦/‹ buttons to select A-B button.
3. Press the ENTER button at the point where you want
repeat play to start (A). B is automatically highlighted.
4. Press the ENTER button at the point where you
want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CANCEL button.
If you are using a 4:3 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on
the type of disc.
2. To remove the AUDIO icon, press the CANCEL or RETURN
button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Audio Language” on page 29.
Selecting the Subtitle
Language
You can select a desired subtitle quickly and
easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button
(DVD/MPEG4)
1. Press the SUBTITLE button. The subtitle languages are
represented by abbreviations.
The subtitle changes when DVD
the button is pressed
Off
repeatedly.
SUBTITLE
MPEG4
External subtitle option will
appear, depends the DivX
Disc.
Selecting the Audio
Language
You can select a desired audio language quickly and
easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Press the AUDIO button. The Audio changes when the
button is pressed repeatedly.
The audio languages are DVD
represented by
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
abbreviations.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Press Subtitle button at
remocon repeatedly to
select the desired subtitle language on a
MPEG4.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. To remove the SUBTITLE icon, press the CANCEL or
RETURN button.
AUDIO
When playing a VCD you
can select among Stereo,
Right or Left.
VCD
Press AUDIO button at
remocon repeatedly to
select the desired Audio
on MPEG4 then press
the ENTER .
MPEG4
20
Stereo
PCM 1/2
AUDIO
AUDIO
Note
- You have to change the desired subtitle in the
Disc Menu, according to discs. Press the DISC
MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Subtitle Language” on page 29.
Changing the Camera
Angle
When a DVD contains multiple angles of a particular
scene, you can use the ANGLE function.
Using the ANGLE function (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
This feature lets you bookmark sections of a DVD or
VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them
at a later time.
Using the Bookmark Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Angle, then press the
‹ or ENTER button.
1. During play, press the MENU button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Angle
Zoom
Enter
Bookmark
Repeat
Angle
Enter
Return
Menu
3. Press the œ/ƒ buttons to select Bookmark, then press the
‹ or ENTER button.
EZ View
Return
Menu
4. Press the ¦/‹ buttons or you can use the number buttons
on the remote control to select the desired angle.
4/6
Note
- If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not
work
Using the Instant
Replay/Skip Function
Using the Instant Replay function
(DVD)
If you miss a scene, you can see it again using this
function.
- - -
4. When you reach the scene you want to mark, press the
ENTER button. Up to three scenes may be marked at a time.
1 - -
Note
- When VCD 2.0 is in Menu Off mode only, this
function works. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function
may not work.
Recalling a Marked Scene
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function”.
4. Press the ¦/‹ buttons to select a marked scene.
If you press the INSTANT REPLAY button, the current scene
moves backward about 10 seconds, and plays back.
Using the Instant Skip function
(DVD)
Use this function to skip playback about 10 seconds
ahead of the current scene.
Press the INSTANT SKIP button.
- Playback will skip ahead 10 seconds.
Note
Depending on the disc, these functions may not
work.
CANCEL
1 2 3
5. Press the PLAY (
CANCEL
) button to skip to the marked scene.
Clearing a Bookmark
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function”.
4. Press the ¦/‹ buttons to select the bookmark number you
want to delete.
21
English
Using the Bookmark
Function
5. Press the CANCEL button to delete a bookmark number.
1 2 3
CANCEL
-
: Name of currently playing file.
-
: Current Playback Time.
-
: Current Playback Mode : There are four
Using the Zoom Function
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
Using the Zoom Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Zoom, then press the
‹ or ENTER button.
4. Press the œ/ƒ or ¦/‹ buttons to select the part of the
screen you want to zoom in on. Press the ENTER button.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder
- Random: Files in the disc will be played in
random order.
-
: MP3 file icon.
-
: CD Audio file icon.
-
: WMA file icon.
-
: Folder icon.
-
: JPEG file icon
-
: Current Folder icon.
-
: AVI file icon.
Note
- When playing MP3, WMA or JPEG, the Picture
Quality and the HDMI Resolution cannot be set.
- When playing MPEG4 file, the VIDEO SEL. only
work in stop mode.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Folder Selection
Menu
The folder can be selected both in Stop or Play mode.
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
œ/ƒ
ƒ buttons to select “..” and press ENTER to go to the
parent folder.
- To select the Peer Folder
ƒ buttons to select the desired folder, then
Press the œ/ƒ
press ENTER.
Clips Menu for MP3/WMA/
JPEG/ MPEG4/CD Audio
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4
contain individual songs and/or pictures that can be
organized into folders as shown below. They are
similar to how you use your computer to put files
into different folders.
- To select the Sub-Folder
ƒ buttons to select the desired folder,
Press the œ/ƒ
then press ENTER.
R oot
W MA
JPEG
P arent Fol der
MP 3
MU S IC
C urrent Fol der
1s t
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Stop
Off
T
WMA
S ON G FILE 1
JPEG
P eer Fol ders
MP3
S ON G FILE 2
MPEG4
S ON G FILE 3
Enter
22
S ub-Fol ders
2nd
00:00:00
Return
Menu
MP E G4 FILE S
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
- Only one kind of file is played back when a disc or a
folder contains both MP3 and WMA files.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a song file.
2. Press the œ/ƒ
Press ENTER to begin playback of the song file.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Repeat/Random playback
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same
extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CANCEL button.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA files is
> 30Khz.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following types:
TM
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
TM
SDMI (registered trade mark of The SDMI Foundation). You
cannot copy such files.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as
an assurance of sound quality. You should note that certain
technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs
prevent optimal playback of these files on your DVD player
(degraded sound quality and in some cases, inability of the
player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders
per disc.
MPEG4 Playback
CD-R MP3/WMA file
MPEG4 Play Function
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters or
less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose. Getting CD audio
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA file is
> 30 Khz.
AVI files are used to contain the audio and video data. Only
AVI format files with the “.avi” extensions can be played.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
Close the tray.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select an avi file
2. Press the œ/ƒ
(DivX/XiviD) and then press ENTER button.
Stop
Off
/MPEG4
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Repeat and Repeat A-B playback
Press the REPEAT button to change playback mode. There are
3 modes, such as Off, Folder and Title.
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
23
English
MP3/WMA/CD Audio
Playback
Press the REPEAT A-B button to set the point where you want
repeat play to start (A).
Press the REPEAT A-B button again at the point where you
want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CANCEL button.
Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 second of playback time has
elapsed after point (A) has been set
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Possible warning messages that may appear when trying to
play DivX/AVI files are :
1. No Authorization
- File with bad registration code.
MPEG4 Function Description
Function
Description
During play, press the
or
button, it moves forward
or backward 5 minutes.
During play, press the SEARCH
(
or
) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
Step Motion is pressed, a new frame will
Play
appear.
(
Skip
or
)
Authorization Error
Reference page
This player is not authorized
to play this video
OK
Enter
-
P 16
Return
2. Unsupported Codec
- Files with certain Codec Types, Versions
(ex. MP4, AFS and other proprietary codecs) are not
suppoerted by this player.
Stop
NO CODEC
Off
S w e e t Vo l 3
P 16
T
00:00:20
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
ZOOM
2X/4X/2X/Normal in order
P 22
Wonderful
S w e e t Vo l 3
Enter
Menu
Return
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
CD-R AVI file
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
3. Unsupported Resolution
- Files containing resolutions higher than the player’s
specification are not supported.
Stop
NO CODEC
Off
/a01_divx51b-8
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
DVD-RW & DVD+R
Format that support for DivX file :
- Basic DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 compliant video codec) and DivX Pro
- File format : *.avi, *.div, *.divx.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
24
Note
• The resolution that can be supported by DVD1080PK model up to 720 x 480 @30 frames/ 720 x
576 @25 frames
• This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
Playing Media Files Using
the USB Host feature
You can enjoy the media files such as pictures, movies and
To play back the disc at a faster speed, press
(
/
) during playback.
• Each time you press either button, the playback speed will
change as follows : 2x ➞ 4x ➞ 8x.
camera in high audio by connecting the storage device to
the USB port of the DVD Player.
Using the USB HOST feature
1. Connect the USB device to the USB port on the front of the
unit.
ƒ button to
2. If there is partision Of USB, Press the œ/ƒ
select the one of partision from USB, then Press ENTER.
Disc
USB
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a file in USB.
3. Press the œ/ƒ
Press ENTER to Open file.
Off
Compatible Devices
1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0.
(USB devices that operate as a removable disk in Windows
(2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: Flash type MP3 player.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage
v1.0.
• Cameras that operate as a removable disk in Windows
(2000 or later) without additional driver installation.
4. USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
• You may experience a difference in playback quality when
you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot
USB card reader
• Depending on the manufacturer. the USB card reader
may not be supported.
• If you install multiple memory devices into a multi card
reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not
be recognized.
• Supported Formats
Enter
Return
Menu
Note
File
extension
JPG
MP3
Bit
Rate
Version
Pixel
JPG .JPEG
-
-
640*480
-
.MP3
80~384kbps
-
-
44.1KHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
-
44.1KHz
VCD
MPG.MPEG
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320*480
44.1KHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720*480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI, .ASF
4Mbps
.DivX3.11~DivX5.1,Xvid
720*480
44.1KHz~48KHz
Sampling
Frequency
Music
• Each time the USB button on the remote control is
pressed, a frame of the USB device selection will appear.
• “USB” appears on the display screen.
• USB MENU screen appears on the TV screen and the
saved file is played.
Safe USB Removal
To prevent damage to the memory stored in the USB device,
perform safe removal before disconnecting the USB cable.
- Press the STOP (
Still
Picture
File
Name
) button
- Remove the USB cable.
Skip Forward/Back
During playback, press the (
/
) button.
• When there is more than one file, when you press the
button, the next file is selected.
• When there is more than one file, when you press the
button, the previous file is selected.
Movie
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
• Digital Cameras that use PTP protocol or require additional
program installation when connected to a PC are not supported.
• A device using NTFS file system is not supported.
(Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file system is
supported.)
• Some MP3 players, when connected to this product,may not
operate depending on the sector size of their file system.
• The USB HOST function is not supported if a product that
transfers media files by its manufacturer-specific program is
connected.
• Does not operate with Janus enabled MTP(Media Transfer
Protocol) devices.
• The USB host function of this product does not support all
USB devices.
For information on the supported devices, see page 37.
25
English
tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital
Stop
Fast playback
Picture CD Playback
CD Ripping
This feature lets you to copy audio files from disc to USB
device into MP3 format.
Stop
Open the dics tray.
Off
Track 01
T
00:00:00
Track 01
Place the Audio CD(CD DA) disc on
the tray, and close the tray.
Connect the USB device to the USB
port on the front of the unit.
1. Select the desired folder.
ƒ buttons to select a Picture file in the clips
2. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
3. Press the INFO button on the remote control to select the
menu you want to view and then press the ENTER button.
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
ENTER RETURN
Track 06
Track 07
Track 08
Enter
Menu
This screen will displayed.
Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
1. With the unit in Stop mode, press the ‹ button to select the
DEV (storage media device) menu, then press ENTER button.
ƒ buttons to select SELECT, then press the
2. Press the œ/ƒ
ENTER button to marked all files to be copying.
Rotation
- To unmarked copying all files press ENTER button
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
again.(UNSELECT Menu)
- If you want to marked several files to be copying, press the
Zoom
¦ button, then press ENTER button on the selected file.
Stop
ƒ buttons to select the part of the
: Press the œ/ƒ
screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER button is pressed, the picture is enlarged up to 2X.
Off
Disc Track 01
T
00:00:00
USB
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Slide Show
Track 06
Track 07
Track 08
•
Enter
: The unit enters slide show mode.
Menu
ƒ buttons to select START, then press the
3. Press the œ/ƒ
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must
be set.
ENTER button.
File copy begins.
•
: When this icon is selected and ENTER is
pressed, the pictures change automatically
with about a 6 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
- To cancel the copying in progress, press the CANCEL but
ton.
Play
Off
Track 01
T
00:00:00
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
Track 03
Track 04
Track 05
CD Ripping START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Track 08Cancel
Enter
Ripping
REPEAT
Repeat
TIMER:
ENTER RETURN
Note
- When the CD ripping being processed the player
will automatic in play mode.
- Only the Audio CD(CD DA) dics can be ripping.
26
Note
- Depending on a file size, the amount of time
between each picture may be different from the
manual.
- If you don’t press any button, the slide show will
start automatically in about 10 seconds by default.
MP3-JPEG Playback
ƒ buttons to select an MP3 file in the clips
1. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
ƒ buttons to select a JPEG file in the
2. Press the œ/ƒ
clips menu and then press the ENTER button.
- Music willplay from the beginning
3. Press Stop button when you want to stop the
playback.
Note
MP3 and JPEG files have to be on the same disc.
CD-R JPEG Disc
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and
not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format
can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or special
characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played.
If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc
can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can
be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG
files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files in 500 folders can be played
KARAOKE
FUNCTIONS
Karaoke Functions
Operation Sequence
1. Connect the Mixed Audio Out terminals with the TV or
Amplifier. (see page 14 - 15)
2. Connect Mic into Mic jack. When a MIC is connected, the
karaoke functions can be used.
Key Control
1. Playback the Karaoke Disc containing the wanted songs.
Press the KARAOKE button.
‹ buttons to change the desired tone.
2. Press the ¦/‹
Keycon
Note
- If you hear feedback(squealing or howling) while
using the karaoke feature, move the microphone
away from the speakers or turn down the
microphone volume or the speaker volume.
- When playing MP3, WMA, DTS and LPCM disc,
the karaoke functions will not operate.
- When the MIC is connected, Digital Out does not
work.
- The MIC sound outputs only from Analog Audio
Out.
- If MIC is connected to the MIC jack on the front
panel, 5.1CH audio will be changed in to 2 CH
audio automatically, this condition can't be
change unless the MIC is plugged out.
27
English
You can play JPEG using music as a backgound.
Setting Up the Language
Features
CHANGING SETUP
MENU
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle
language in advance, they will come up automatically every
time you watch a movie.
Using the Setup Menu
Using the Player Menu Language
The Setup menu lets you customize your DVD player by
allowing you to select various language preferences, set up
a parental level, even adjust the player to the type of
television screen you have.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button on the
ƒ buttons to select Setup, then
remote control. Use the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Player Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Enter
Return
Menu
Player Menu
❶ Language Setup: Setup of the Language.
❷ Audio Setup : Setup of the Audio Options.
❸ Display Setup : Setup of the Display Options. Use to
select which type of screen you want to
watch and several display options.
❹ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows
users to set the level necessary to
prevent children from viewing unsuitable
movies such as those with violence,
adult subject matter, etc.
❺ Divx(R) Registration : Please use the Registration code
to register this player with the
DivX(R) Video On Demand
format. To learn more go to
www.divx.com/vod.
❻ Anynet+(HDMI-CEC): Setup of the Anynet+(HDMI-CEC)
Options.
ƒ buttons to access the different features.
2. Press the œ/ƒ
Press the ‹ or ENTER button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press
the MENU button again.
Note
Depending on the disc, some Setup Menu
selections may not work.
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
Italiano
Nederlands
Return
Enter
Menu
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc
menu screens.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Disc Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- If the selected language is not recorded on the disc,
the original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
28
: English
English
: English
Deutsch
: English
Return
: English
English
: English
Deutsch
: English
: English
Italiano
Nederlands
Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio, then press the ‹
4. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language, then
5. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
- If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
: English
Original
: English
English
: English
Deutsch
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
Return
Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Subtitle, then press the ‹
4. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
language.
- Some discs may not contain the language you select as
your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
- The language is selected and the screen returns to
setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Subtitle
: English
Automatic
: English
English
: English
Deutsch
: English
DivX Subtitle
Italiano
Disc Menu
Audio
Enter
Return
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Setting Up the Audio
Options
Italiano
Using the Subtitle Language
Player Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select DivX Subtitle, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Menu
Audio Options allows you to setup the audio device
and sound status settings depending on the audio
system in use.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Output Channel
: 5.1Ch
Speaker Setup
Enter
Return
‹
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital via the digital
output. Select Bitstream when connecting to a
Dolby Digital Decoder.
29
English
Using the DivX Subtitle Language
Using the Audio Language
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream
(5.1CH or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
❸ Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
❹ PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the
player is not 96KHz compatible. In this case, the
96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the
player is 96KHz compatible. In this case, all signals will
be output without any changes.
Note :
- Even when PCM Down sampling is Off
• Some discs will only output down sampled
audio through the digital outputs.
Surround Sound Speaker Setup
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Speaker Setup, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
5. Press the œ/ƒ/¦/‹ buttons to select the desired item,
then press the ENTER button to set the speaker.
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
: On
Output Channel
: 5.1Ch
Enter
➎ Output Channel
- 2CH : Select this when using 2 channel connection only.
- 5.1CH : Select this when using 5.1channel connection.
Note :
- To make speaker setup menu appear, select
output channel to 5.1CH.
• If you select the 5.1 Channel, connect the
RCA cable to the C&LFE connections for
analog audio.
• If you select the 2 Channel option, connect the
cable to the FR&FL connections.
- There is no analog audio output when you play
a DTS sound disc.
- To make the Setup menu disappear, press the
MENU button.
❻ Speaker Setup
HDMI
- If your TV is not compatible with compressed multichannel formats (Dolby Digital, DTS, MPEG), you
should set Digital Audio to PCM.
- If your TV is not compatible with LPCM sampling
rates over 48kHz, you should set PCM Down sampling to On.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
30
‹
Speaker Setup
Return
Menu
SPEAKER SETUP
Small
Test
Small
On
Small
Small
User
Small
Enter
Return
Menu
Note
To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
The default settings : FRONT L, R (Small),
CENTER (Small), SURROUND (Small).
Select the size of the speakers to be connected.
❶ Front (FL, FR)
- Large: Normally select this.
- Small: When the sound distorts or the suround
sound effects are difficult to hear, select this.
This activates the Dolby Digital bass redirec
tion circuitry and outputs the bass frequencies
of the speaker from the subwoofer.
❷ Center
- None: If you do not connect a center speaker,
select this.
- Large: Normally select this.
- Small: When the sound distorts, select this.
This activates the Dolby Digital bass redirection circuitry and outputs the bass frequencies
of the center speaker from other speakers.
❸ Surround (SL, SR)
- None: If you do not connect a center speaker,
select this.
- Large (Rear/Side): Normally select either of
these according to the rear speaker’s position.
The test output signals come clockwise starting
from the Front Speaker(L).
Adjust Channel Balance so that speakers output
equally in your room.
FRONT(L) ➝ CENTER ➝ SUBWOOFER ➝
FRONT(R) ➝ SURROUND(R) ➝ SURROUND(L)
❶ TV Aspect
Depending on a type of television you have, you may want
to adjust the screen setting (aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total
16:9 ratio screen DVD supplies, even though you
have a TV with a 4:3 ratio screen. Black bars will
appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional size TVs
when you want to see the central portion of the 16:9
screen. (Extreme left and right side of movie picture
will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your
wide screen TV.
DISPLAY SETUP
Aspect
TV
Aspect
Ratio
Still Mode
Screen Messages
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
: Auto
4:3 Pan&Scan
: On
16:9 Wide
Note
TV System
HDMI
‹
To make the Setup menu disappear or return to
menu screen during set up, press RETURN button.
Picture Quality
‹
Video Output
• The subwoofer test output signal is lower
than the other speakers.
• The MPEG Multichannel logo is a trademark
registered by PHILIPS Corporation.
• If you set Front (L, R) “Small”, LFE
(Subwoofer) is set “On” automatically.
Enter
: I-SCAN
Return
Menu
❷ Still Mode
These options will help prevent picture shake in still
mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode will be
automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen shakes in
the Auto mode.
Setting Up the Display
Options
- Frame : Select this feature when you want to see
small letters more clearly in the Auto mode.
Display options enable you to set various video functions of
the player.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Display Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
❸ Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
❹ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input, you must
choose “PAL”. When you choose “PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz output.
• If your TV system only has NTSC, input you must
choose “NTSC ”.
• If you set up the NTSC TV, HDMI output frame rate is
60 Hz.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video input, you
must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you must
choose “PAL ”.
• If you set up the PAL TV, HDMI output frame rate is 50 Hz.
31
English
- Small (Rear/Side): When the sound ditorts or
the surround sound effects are dificult to hear,
select either of these according to the rear
speaker’s position.
This activates the Dolby Digital bass rediretion
circuitry and outputs the bass frequencies of
the rear speaker from other speakers.
Setting up Test
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
- Black Level : Adjusts the brightness of the screen.(On
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
System
TV
NTSC
: PAL
or Off) It does not function in Progressive mode.
PAL
Video Output
‹
HDMI
- Brightness : Level 1 ~ Level 5
‹
Picture Quality
Enter
❼ Picture Quality
Return
Menu
- Contrast : Level 1 ~ Level 5
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5
❺ Video Output
Select Video Output.
PICTURE QUALITY
- I-SCAN : Select when you want to use Component
Interlace (525i) Out.
Black Level
- P-SCAN : Select when you want to use Component
Progressive (525p) Out.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video output
mode is changed in regular sequence in no disc
mode. (I-SCAN ➝ P-SCAN)
• If the Yes/No selection in the Display Setup sub
Menu is not made within 10 seconds, the screen
returns to the previous menu.
❻ HDMI
This setting is used when the unit is connected by HDMI
with Display devices (TV, projector, etc).
- Resolution Setting
- Auto : Resolution setting automatically
- Manual : Resolution setting manually
- Resolution
- 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- 1080p : 1920 x 1080
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Enter
32
Return
Menu
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Enter
Return
Menu
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan. If
Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the screen
may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your TV
or projector.
• When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal
image to appear.
• If you set the HDMI output resolution
720p,1080p or 1080i, HDMI output provides
better picture quality.
Setting Up the Parental
Control
To make the setup menu disappear, press the MENU
button. For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7,8 will not play.
Setting Up the Rating Level
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
‹
Changing the Password
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
‹
Language Setup
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
Audio Setup
‹
DivX(R) Registration
‹
Display Setup
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Language Setup
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Menu
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Menu
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select Rating Level, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Enter
Return
: Kids Safe
Change Password
Menu
ƒ button to select Change Password, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button. Enter your new password.
Re-enter the new password again.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter
Return
Menu
5. Enter your password.
- By default, password is set to 0000. Please change
password to other than 0000 to activate parental
control function.
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
PARENTAL SETUP
Enter Password
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select the Rating Level you want,
6. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
e.g) Setting up in Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
Change Passwor
Enter
Return
: Kids Safe
Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Enter
Return
Menu
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
Menu
33
English
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating, which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
Setting Up the
Anynet+(HDMI-CEC)
DVDP
Anynet+ is a function that can be used to operate
the unit using a Samsung TV remote control, by
connecting the DVD 1080PK to a SAMSUNG TV
using a HDMI Cable. (see page 12) (This is only
available with SAMSUNG TVs that support Anynet+.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Return
Menu
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Return
Menu
4. Set the Anynet+(HDMI-CEC) to “On” on your DVD Player,
then press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Off
Anynet+(HDMI-CEC)
√ On : On
‹
Enter
Return
Menu
5. Set the Anynet+ function at your TV. (See the TV instruction
manual for more information.).
• When you press Anynet+ button on the TV remote
control, the below OSD will appear.
34
®
®
Device Operation
®
Receiver : Off
®
Setup
®
Move
Exit
ENTER
TV Menu
• You can operate the DVD Player by using TV remote control. (TV buttons that can be used to control the DVD
Player :
,
buttons,
,
,
,
,
and
,
buttons.
- Select Device : Use this option to select device.
- Menu on Device : Same as MENU button on the
DVD Player remote control.
- Device Operation : Same as INFO button on the
DVD Player remote control.
ƒ buttons to select Anynet+(HDMI-CEC),
3. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
Enter
®
®
Record
Menu on Device
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Select On when you connecting the DVD 1080PK
with Samsung TV that support Anynet+.
Enter
View TV
Select Device
Note
• By pressing the PLAY button of the unit while
watching TV, the TV screen will change to the play
screen.
• If you play a DVD when the TV power is off, the TV
will power On.
• If you turn the TV off , the DVD Player will power
off automatically.
• If you change the HDMI to other sources
(Composite,Component,... etc) in TV while playing
the DVD disc, the DVD Player will stop playing.
REFERENCE
Firmware upgrade
2. Press the ¦/‹ buttons to select Total, then press the
ENTER button.
English
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and
it is appearing. What improvements are made depends
on the upgrade software you are using as well as the
software that your DVD-player contained before the
upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
Firmware upgrade starts
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please wait for
about 2 minutes.
- If the unit was succesfully updated, the unit will turn off
and on after closing the tray automatically. When the
unit turns on, this screen will display.
3. Press the number buttons to select the desired language
1. You have to download a new file through Download Center
of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Upgrade procedure
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the
tray. The Firmware upgrade screen appears.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Note
- If the “Select Menu Language” doesn’t appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Old Version : 071109V1.B.1080P8/XEG
Old Version : 071129V7.B.1080P8/XEG
Firmware upgrade
appears on the display
35
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
Page
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
to operate the remote control again.
P3
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
P5
5.1 channel sound is
not being reproduced.
The
icon appears
on screen.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
P14~15
P29-31
Disc Menu doesn’t appear. • Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from the
Setup Menu selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P28~34
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P31~32
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
P29-31
The screen is blocked
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc
inside. All settings will revert to the factory settings.
P16
Forgot password
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
settings. Don't use this unless absolutely necessary.
If you experience
other problems.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains the
explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
No HDMI output.
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD player.
Abnormal HDMI output
screen.
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
HDMI output Jitter
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jitter phenomenon may occur when frame rate is converted from 50Hz to
60Hz for 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
36
P33
P2
P12~13
P12~13
P31~32
USB HOST Feature
Supported Products
Digital Camera
Company
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
Company
Cruzer Micro
Sandisk
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Type
USB 2.0 USB Flash
Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 Player
Product
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Company
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
Type
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Multi Card Reader
Product
UNICORN
USB 2.0 Card Reader
Company
Unicorn
Billionton(Taiwan)
Type
USB 2.0 7 IN 1 CARD
READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for
SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
37
English
Product
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB Flash Disk
Specifications
General
Power Requirements
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
Power Consumption
9W
Weight
Dimensions
1.7 Kg
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
Operating Temperature Range
+5°C to +35°C
Operating Humidity Range
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
CD : 12Cm
Disc
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
Video
Output
Component Video
HDMI
2 Channel
Output
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
5.1 Channel
Audio
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
*Frequency Response
480p/576p. 720p. 1080i, 1080p
F/L, F/R, R/L, R/R, CT, S/W
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
38
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care center.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
ce, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
government
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Elektrik& Elektronik Cihaz Atığı)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye
çöplüklerine atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz çöp atımı sonucunda oluşabilecek çevre
ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkenleri azaltmak için bunu diğer çöplerden ayrı tutun.
ve doğal kaynakları korumak için geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları için: Ulaşabileceğiniz dönüşüm ve toplama sistemleri hakkında detaylı bilgi için
lütfen atıklarla ilgili kuruma ya da ürünü satın aldığınız yetkili firmaya başvurunuz.
İş sahipleri için: Ürün sağlayıcınıza başvurun ve satın alma sözleşmesindeki şartları kontrol edin.
Bu ürün diğer çöp ve atıklarla karıştırılmamalıdır.
Türkçe
AK68-01504G
AK68-01464G
000
AK68-00000
Download PDF

advertising