Samsung | DVD-HD850 | Samsung DVD-HD850 Kullanım kılavuzu

00708Q-P450-FES_Cover
4/8/05
2:07 PM
Page 3
DVD Oynatıcı
DVD Player
DVD-HD850
TUR
ENG
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:19 AM
Sayfa 2
Önlemler
1. Kurulum
- Uygun çalýþma gerilimini öðrenmek için, oynatýcýnýzýn
arkasýnda yer alan etikete bakýnýz.
- Oynatýcýnýzý, yeterli miktarda havalandýrma deliði olan
bir kabine yerleþtiriniz (7~10cm). Hava dolaþýmý ile ilgili
parçalarýn üzerindeki havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz.
- Disk tepsisini elle itmeyiniz.
- Cihazlarý birbiri üzerine yýðmayýnýz
- Oynatýcýyý taþýmadan önce hiçbir parçanýn açýk (çalýþýr durumda)
olmadýðýndan emin olunuz
- Baþka cihazlarý bu oynatýcýya baðlamadan önce, açýk
(çalýþýr durumda) olmadýklarýndan emin olunuz.
- Kullanýmdan sonra diski çýkartýp oynatýcýyý kapatýnýz; oynatýcýyý
uzun süreli kullanmayacaksanýz, buna özellikle dikkat ediniz.
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
2. Güvenliðiniz Ýçin
- Bu üründe lazer teknolojisi kullanýlmaktadýr. Kýlavuzda belirtilenlerden
baþka kontrollerin, ayarlarýn veya iþlem performanslarýnýn
kullanýlmasý, tehlikeli radyasyon yayýlýmýna neden olabilir.
- Kapaklarý açýp oynatýcýyý tamir etmeye çalýþmayýn.
Teknik servis için uzman personele baþvurun.
3. Dikkat
- Oynatýcýnýz endüstriyel deðil, ev kullanýmýna yönelik tasarýmlanmýþtýr.
Bu ürünü yalnýzca kiþisel amaçlý kullanýnýz.
- Oynatýcýnýn üzerine içi sývýyla dolu herhangi bir kap veya
küçük metal nesneler koymayýnýz.
- Aydýnlatma veya durgun elektrik gibi dýþ etkiler, bu oynatýcýnýn
normal çalýþmasýný etkiler. Bu durumda, POWER düðmesine
basarak oynatýcýyý kapatýp açýn veya fiþini çekip tekrar takýn.
Oynatýcý normal olarak çalýþacaktýr.
- Sýcaklýktaki ani deðiþimlerden ötürü oynatýcýnýn içinde nemlenme
durumu meydana geldiðinde, oynatýcý düzgün olarak çalýþmayabilir.
Bu durumda, oynatýcý içindeki nem kuruyana ve oynatýcý çalýþýr
duruma gelene dek oda sýcaklýðýnda tutunuz.
4. Disk
- Diski, yüzeyine zarar verebilecek plak temizleme spreyleri,
benzen, inceltici veya baþka uçucu çözücülerle temizlemeyiniz.
- Diskin sinyallerin okunduðu yüzeyine dokunmayýnýz.
Kenarlarýndan veya, bir kenarý ve ortasýndaki deliðinden tutunuz.
- Kiri nazikçe siliniz; diski ASLA, bezi ileri geri hareket
ettirerek temizlemeyiniz.
TR-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:19 AM
Sayfa 3
5. Çevresel Bilgi
- Bu üründe kullanýlan pil, çevreye zararlý kimyasallar
içermektedir.
- Bu yüzden, pilleri bölgenizdeki yasalara uygun
þekilde çöpe atýnýz.
Bu kullanma kýlavuzuna sahip olan cihaz, bazý üçüncü þahýslarýn bir takým mülk haklarý
altýnda lisanslanmýþtýr. Bu lisansýn, lisanslý içeriðin özel, ticari olmayan amaçla kullanmasý
için son kullanýcýlarý sýnýrlar. Ticari kullaným hakký yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün
dýþýndaki herhangi bir ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanýlan veya satýlan,
ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uyan lisanslanmamýþ herhangi bir ürün veya
iþlem için geçerli deðildir. Lisans sadece; bu ürünün, ISO/OUR 11172-3 veya
ISO/OUR 13818-3'e uyan ses dosyalarýný kodlamak veya kodunu çözmek için kullanýmýný
kapsar. ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve iþlevler
için bu lisans altýnda bir hak iddia edilemez.
DÝKKAT: BU KILAVUZDA BELÝRTÝLENLERDEN BAÞKA KONTROLLERÝN, AYARLARIN VEYA
ÝÞLEMLERÝN KULLANILMASI, TEHLÝKELÝ RADYASYON YAYILIMINA NEDEN OLABÝLÝR.
TR-3
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 4
Baþlamadan Önce
Aksesuarlar
Uzaktan
Kumanda
Uzaktan Kumanda
Pilleri
(AAA Tipi)
Kullaným
Kýlavuzu
Video/Audio
Kablosu
Pillerin Uzaktan Kumandaya Yerleþtirilmesi
1
Uzaktan kumandanýn
arkasýndaki pil yuvasýnýn
kapaðýný kaldýrýn.
2
Ýki adet AAA tipi pili
yuvaya yerleþtirin.
Kutuplarýn (+ ve -) doðru
þekilde yerleþtirildiðinden
emin olun.
3
Pil yuvasýnýn kapaðýný
tekrar yerine yerleþtirin.
Uzaktan kumanda düzgün çalýþmýyorsa
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
- Pillerin akýp akmadýðýný kontrol ediniz.
- Uzaktan kumandanýn sensorunun engellenip engellenmediðini kontrol ediniz.
- Yakýnlarda herhangi bir flüoresan ýþýðý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
TR-4
HDMI Kablosu
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 5
ÝÇÝNDEKÝLER
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Baþlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bölüm 1: Kurulum
Genel Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disk Tipi ve Karakteristikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tanýmlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uzaktan Kumanda Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bölüm 2: Baðlantýlar
Bir Baðlantý Seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bölüm 3: Temel Fonksiyonlar
Bir Diskin Oynatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Arama ve Atlama Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekran Fonksiyonunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Disk ve Baþlýk Menüsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fonksiyon Menüsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oynatýmý Tekrarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oynatýmý Yavaþ Tekrarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Oynatýmý & Rastgele Oynatým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bölüm 4: Ýleri Fonksiyonlar
Görüntü Oranýnýn Ayarlanmasý (EZ View). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ses Ýçin Dil Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Altyazý Ýçin Dil Seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kamera Açýsýnýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Anlýk Tekrar Oynatým/Atlama Fonksiyonunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . 33
Ýþaretleme Fonksiyonunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zoom Fonksiyonunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Ýçin Klip Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Klasör Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA Çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4 Oynatým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Resim CD'sinin Oynatýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bölüm 5: Ayar Menüsünü Deðiþtirmek
Ayar Menüsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dil Seçeneklerinin Ayarlanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ses Seçeneklerinin Ayarlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ekran Seçeneklerinin Ayarlanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ebeveyn Kontrolünün Ayarlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bölüm 6: Baþvuru
Uzaktan Kumanda ile TV Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Yazýlým Yükseltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Arýza Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TR-5
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 6
Bölüm 1
KU R U L U M
Genel Özellikler
Not
-Bu oynatýcýya uygun olmayan diskler:
Muhteþem Ses
Dolby Laboratuarlarý tarafýndan geliþtirilmiþ bir
teknoloji olan Dolby Digital, kristal netliðinde bir
ses saðlar.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• SACD (CD katmaný dýþýnda)
• CDG'ler sadece ses çalar; görüntü yoktur.
-Oynatabilme, kayýt koþullarýna baðlý olabilir:
Ekran
Hem normal hem de geniþ ekran (16:9)
görüntüler izlenebilir.
Aðýr Çekim
Önemli bir sahne, yavaþlatýlarak seyredilebilir.
• DVD-R, +R
Çalma Ýþleminin Programlanmasý (CD)
• CD-RW
Ýstenilen sýrada çalmasý için þarkýlarý programlayabilirsiniz. • DVD+RW, -RW (V modu)
- Disk tipi veya kayýt koþullarýna baðlý olarak,
Ebeveyn Kontrolü (DVD)
ünite bazý CD-R, CD-RW ve DVD-R
Çocuklarýn þiddet, eriþkinlere özel vb.
diskleri çalamayabilir.
zararlý filmleri izlemesini engellemek için,
kullanýcýlarýn gerekli seviyeyi ayarlamalarýný saðlar.
KOPYA KORUMA
Çeþitli Ekran Menüsü Ýþlevleri
Filmleri izlerken, farklý dilleri (Ses/Altyazý)
Çoðu DVD disk, kopya korumalýdýr.
ve ekran açýlarýný seçebilirsiniz.
Bu nedenle DVD oynatýcýnýzý bir VCR'a deðil;
doðrudan televizyonunuza baðlamalýsýnýz.
Progresif Tarama
VCR'a baðlarsanýz, kopya korumalý
Progresif tarama, geleneksel aralýklý (interlaced)
DVD disklerden alýnan görüntü bozuk olacaktýr.
görüntünün tarama çizgilerini iki kat arttýrarak
Bu ürün, kopya koruma teknolojisi içermektedir.
geliþmiþ bir görüntü yaratýr.
Söz konusu teknoloji, bazý ABD patentleri ve
EZ VIEW (DVD)
Macrovision Þirketi ile diðer hak sahiplerine ait
Görüntünün TV'nizin ekran formatýna (16:9 veya 4:3)
mülkiyet haklarý tarafýndan korunmaktadýr.
uymasý için ayarlama yapabilmeyi saðlar.
Bu kopya koruma teknolojisinin kullanýmý, Macrovision
Þirketi tarafýndan yetkilendirilir ve Macrovision
Dijital Fotoðraf Gösterimi (JPEG)
Þirketi tarafýndan yetki verilmediði sürece, yalnýzca
Dijital fotoðraflarýnýzý televizyondan izleyebilirsiniz.
ev ve diðer sýnýrlý kullanýmlar içindir.
Tersi mühendislik veya parçalarýn ayrýlmasý
Tekrar
yasaklanmýþtýr.
REPEAT tuþuna basarak bir þarký veya
filmi tekrarlatabilirsiniz.
PROGRESIF TARAMA ÇIKIÞLARI
MP3/WMA
(525p/625p)
MP3/WMA dosyalarýndan oluþan diskleri çalabilirsiniz.
Anlýk Tekrar Oynatým
(Instant Replay) (DVD)
Bir filmde o an ekrandaki görüntünün 10 saniye
öncesini tekrar oynatmak için kullanýlýr.
Anlýk Atlatma (Instant Skip) (DVD)
10 saniye ileri atlamayý saðlar.
MPEG4
avi dosyasýndaki MPEG4 formatlarýný oynatabilirsiniz.
HDMI (Yüksek Tanýmlamalý
Multimedya Arayüzü)
HDMI oynatýcýdan TV'ye saf bir dijital görüntü/ses
sintal yolu saðlayarak görüntü parazitini engeller.
TR-6
"YÜKSEK TANIMLI TELEVÝZYONLARIN (HDTV) HEPSÝ
BU ÜRÜNLE TAM OLARAK UYUMLU DEÐÝLDÝR VE
GÖRÜNTÜDE PARAZÝTLER OLUÞMASINA YOL
AÇABÝLÝRLER. 525 VEYA 625 PROGRESIF TARAMA
GÖRÜNTÜ PROBLEMLERÝ OLMASI DURUMUNDA,
BAÐLANTINIZI 'STANDARD DEFINITION' ÇIKIÞINA
GETÝRMENÝZ TAVSÝYE EDÝLÝR. BU 525p VE 625p
MODEL DVD OYNATICI ÝLE TV'NÝZÝN UYUMU
HAKKINDA SORULARINIZ VARSA, LÜTFEN SAMSUNG
MÜÞTERÝ SERVÝS MERKEZÝNE BAÞVURUNUZ."
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 7
KURULUM
Kurulum
Disk Tipi ve Karakteristikleri
Bu DVD oynatýcý ilgili logolarýyla birlikte sunulan aþaðýdaki disk tiplerini oynatabilir:
Disk Tipleri (Logolar)
Kayýt Türü
Disk Ebadý Maks. Oynatma Süresi
DVD
Ses
+
Görüntü
12 Cm
Tek-taraflý 240 dk.
Çift-taraflý 480 dk.
8 Cm
Tek-taraflý 80 dk.
Çift-taraflý 160 dk.
Ses
+
Görüntü
12 Cm
VIDEO-CD
AUDIO-CD
8 Cm
20 dk.
12 Cm
74 dk.
8 Cm
20 dk.
Disk Ýþaretleri
PAL
DIGITAL
SOUND
- Çeþitli ekran ve ses fonksiyonlarý
ekran üstü menü üzerinden kolaylýkla
seçilebilir.
- CD ses ile görüntü, VHS kalitesi ve
MPEG-1 sýkýþtýrma teknolojisi.
- Daha iyi bir ses kalitesi ile CD bir Dijital
Sinyal olarak kaydedilir, zaman içinde
daha az bozulma ve daha az detonasyona
uðrar.
Bölge Numarasý
Oynatma Bölge Numarasý
PALYayýn Sistemi Ýngiltere, Almanya, Türkiye vs.
Dolby Digital Disk
STEREO
- Dolby Digital ve MPEG-2 sisteme göre
DVD kusursuz ses ve görüntü içerir.
74 dk.
Ses
~
Karakteristikleri
Stereo Disk
DVD oynatýcý ve diskler bölgelere göre
kodlanmýþtýr. Diski oynatmak için bu
bölgesel kodlara uygun olmasý gerekmektedir.
Eðer kodlar uygun deðilse diski oynatamazsýnýz.
Bu oynatýcýnýn bölge numarasý oynatýcýnýn
arka panelinde yer almaktadýr.
Digital Audio Disk
DTS Disk
MP3 Disk
Bir seferde sadece tek bir disk yerleþtirebilirsiniz.
Ýki ya da daha fazla diskin birlikte yerleþirilerek
oynatýlmasýna izin verilmez ve bu DVD oynatýcýya
zarar verebilir.
TR-7
DivX Sertifikasyonu
DivX, DivX oynaylýdýr.
Ýlgili logolar DivXNetworks,
Inc firmasýnýn ticari
markalarýdýr ve lisans altýnda
kullanýlmaktadýr.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 8
KURULUM
Tanýmlama
Ön Panel Kontrolleri
9
10
EZ VIEW
1
1.
2
3
4
BEKLEME/AÇMA (
)
Ünite ilk fiþe takýldýðýnda gösterge ýþýðý yanar
BEKLEME/AÇMA düðmesine basýldýðýnda,
gösterge ýþýðý söner ve oynatýcý açýlýr.
5
6
7
8
6.
DURDURMA ( )
Diski oynatmayý durdurur.
7.
UZAKTAN KUMANDA ALICISI
ATLAMA ( ) / ARAMA
Bir sahne ya da müzikte ileri atlamak için kullanýn.
ATLAMA (
) / ARAMA
Bir sahne ya da müzikte geri atlamak için kullanýn.
2.
DÝSK TEPSÝSÝ
Diski buraya yerleþtirin.
8.
3.
AÇMA/KAPAMA (
)
Disk tepsisini açmak/kapatmak için bu tuþa basýn.
9.
4.
EKRAN
Operasyon göstergeleri burada görüntülenir.
5.
EZ VIEW
Görüntü oraný TV'nizin ekran formatýna göre
kolayca ayarlanabilir (16:9 ya da 4:3).
10. OYNATMA/DURAKLATMA ( )
Diski oynatmaya baþlar ya da oynatýmý duraklatýr.
Ön Panel Ekraný
1
2
1.
Disk Tipi Göstergeleri
2.
Oynatma / Duraklatma
3
3. OYNATMA (PLAY), DURDURMA (STOP),
YÜKLEME (LOAD) ... gibi çeþitli
operasyonlara ait mesajlarý görüntüler.
DISK Yok (no DISC): Herhangi bir disk yüklü deðil
AÇIK (OPEN): Disk tepsisi açýk
YÜKLEME (LOAD): Oynatýcý disk bilgisini yüklüyor
TR-8
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 9
KURULUM
Kurulum
Arka Panel
1
1
3
2
4
5
6
7
1.
DÝJÝTAL SES ÇIKIÞI BAÐLANTILARI
- Uygun bir Dolby Digital alýcýya baðlantý yapmak için,
optik veya koaksiyel dijital kablo kullanýnýz
- Dolby Digital, MPEG2 veya DTS kod çözücü içeren
bir A/V amplifikatöre baðlantý yapmak için,
optik veya koaksiyel dijital kablo kullanýnýz.
5.
S-VIDEO ÇIKIÞI BAÐLANTISI
- Daha yüksek bir görüntü kalitesi için, bu çýkýþý
televizyonunuzdaki S-Video giriþine baðlamak
için S-Video kablosu kullanýn.
- Ayarlar menüsündeki görüntü çýkýþý için S-VIDEO/
KOMPOZÝT seçilmiþ olmalýdýr.
2.
KOMPONENT VÝDEO ÇIKIÞI BAÐLANTILARI
- Televizyonunuzda komponent görüntü giriþleri varsa,
bu baðlantýlarý kullanýnýz. Bunlar, PR, PB ve Y video içerir.
- Ayarlar menüsünde HDMI/KOMPONENT (P-SCAN) görüntü
çýkýþý seçilirse, geliþmiþ (progresif) tarama modu
çalýþacaktýr.
- Ayarlar menüsünde komponent (I-SCAN) görüntü
çýkýþý seçilirse, aralýklý (interlaced) tarama modu
çalýþacaktýr
6.
HDMI ÇIKIÞ BAÐLANTISI
- Bu jaký en iyi görüntü için televizyonunuzdaki HDMI
jakýna baðlamak için HDMI kablosunu kullanýn .
- Eðer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye baðlanýrsa
HDMI otomatik olarak yaklaþýk 10 saniye içinde
çýkýþ alacaktýr.
- Video, S-Video ya da komponent çýkýþ kullanmak
istiyorsanýz HDMI kablosunu çýýkartýn.
7.
3.
SES ÇIKIÞI BAÐLANTILARI
Televizyonunuzun veya A/V alýcýnýzýn ses giriþlerine
baðlayýnýz.
SKART BAÐLANTISI
- TV skart giriþ jakýna baðlayýn.
4.
VÝDEO ÇIKIÞI BAÐLANTISI
- Televizyonun görüntü giriþine baðlamak için bir
görüntü kablosu kullanýnýz.
- Ayarlar menüsündeki görüntü çýkýþý için S-VIDEO/
KOMPOZÝT seçilmiþ olmalýdýr.
Not
- TV'nizin progresif taramayý (P-SCAN) destekleyip desteklemediðini öðrenmek için televizyonunuzun
televizyonunuzun kullanma kýlavuzuna bakýnýz. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullaným Kýlavuzu içinde,
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarlarý kýsmýna bakýnýz.
- Ayarlar menüsünde HDMI/KOMPONENT (P-SCAN) görüntü çýkýþý seçiliyse, Video ve S-Video çýkýþlarý çalýþmaz.
- Bu ünitenin HDMI çýkýþý TV ya da uygun adaptör kullanan diðer cihazlarýn üzerindeki DVI jakýna baðlanabilir.
Bu durumda, HDCP-uyumlu DVI giriþine sahip bir TV ya da ekran kullanýlmasý gerekmektedir.
- Eðer DVD oynatýcý yukarýdaki formatlarla uyumlu olmayan bir TV ya da ekrana baðlanýrsa görüntü çýkýþý
olmayabilir.
- HDMI terminali hakkýnda detaylý bilgi için TV'nizin Kullaným Kýlavuzuna bakýnýz.
- Ayarlar menüsünün kullanýmýyla ilgili daha fazla bilgi için 52 - 54. sayfalara bakýnýz.
TR-9
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 10
KURULUM
Uzaktan Kumanda Turu
TV/VIDEO Tuþu
Tüm olasý video kaynaklarýný görüntülemek için buna basýn.
( örn., TV, Kablo, Video)
7. ARAMA Tuþlarý ( / )
Diskte ileri ya da geri arama yapmanýza izin verir.
8. DURDURMA Tuþu ( )
9. ATLAMA Tuþlarý ( /
)
Baþlýk, Bölüm ya da Parça atlamak için kullanabilirsiniz.
10. MENÜ Düðmesi
DVD oynatýcýnýn menüsünü açar.
11. GERÝ DÖNME Tuþu
Bir önceki menüye geri döner.
12. SES Tuþu
Diskteki çeþitli ses fonksiyonlarýna eriþmek için bu tuþu kullanýn.
13. ZOOM Tuþu
DVD görüntüsünü büyütür.
14. VIDEO SEL. Tuþu
Video çýkýþ formatýný seçer.
15. A-B Tekrar Tuþu
A-B diski tekrar oynatmanýza izin verir .
16. ÝÞARETLEME Tuþu
17. TV GÜÇ Düðmesi
TV’yi açar kapatýr.
18. TEMÝZLEME Tuþu
Ekrandan menüleri yada durum göstergelerini silmek için kullanýn.
19. ANLIK ATLAMA Tuþu
Oynatýmý 10 saniye ileriye atlatýr.
20. ANLIK TEKRAR OYNATIM Tuþu
Bir filmde o an ekrandaki görüntünün 10 saniye öncesini
tekrar oynatmak için kullanýlýr.
21. KANAL (CH) (
,
) Tuþlarý
Kanal seçimi için.
22.AÇMA/KAPAMA Düðmesi ( )
Disk tepsisini açmak ya da kapamak için.
23.OYNATMA/DURAKLATMA Tuþu ( )
Disk oynatmayý Baþlatýr ya da Duraklatýr.
24. BÝLGÝ Tuþu
Geçerli disk modunu görüntüler.
25. DÝSK MENÜ Tuþu
Disk menüsünü ekrana getirir.
26. GÝRÝÞ/ …†œ √ Düðmeleri
Bu düðme geçiþ anahtarý olarak çalýþýr.
27. AÇI Tuþu
Bir DVD'deki farklý kamera açýlarýna ulaþmak için bu tuþu kullanýn
28. EZ VIEW Tuþu
Görüntünün TV'nizin ekran formatýna (16:9 veya 4:3)
uymasý için ayarlama yapabilmeyi saðlar.
29. HDMI SEL. Tuþu
HDMI ya da DVI Çýkýþ çözünürlük ayarý.
30. TEKRAR Tuþu
Bir baþlýk, bölüm, parça ya da diski tekrar oynatmanýza izin verir.
6.
1
17
2
3
18
4
5
19
20
21
6
22
7
8
23
9
10
24
11
25
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
32
33
1. DVD GÜÇ Düðmesi
Gücü açar ya da kapatýr.
2. NUMARA Tuþlarý
3. PROGRAM Tuþu
Belirli bir düzeni proramlamanýza izin verir.
4. KADEME (STEP) Tuþu
Oynatýmý bir seferde bir kare ilerletir.
5. Ses Seviyesi (+, -) Tuþlarý
Ses seviyesini kontrol eder.
31. ALTYAZI Tuþu
.
32. HIZLI ÇEVRÝM KADRANI (Arama Modu)
(SHUTTLE DIAL)
Oynatýmý hýzlý çekim formunda gösterir.
33. ÝTME KADRANI (Kademe Modu)
(JOG DIAL)
Kare kare oynatým þeklinde çalýþýr. CD modunda,
TR-10
parça aramasýný gerçekleþtirir.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 11
Bölüm 2
BAÐLANTILAR
Bir Baðlantý Seçmek
DVD Oynatýcýyý Baðlamadan Önce
- Herhangi bir kablonun baðlanmasý veya sökülmesinden önce DVD oynatýcýyý, TV ve diðer
bileþenleri daima kapatýn.
- Baðladýðýnýz ilâve cihazlar (örn., bir TV) ve onlarýn belirli bileþenleriyle ilgili daha fazla bilgi için
bu cihazlarýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz.
Baðlantýlar
Aþaðýda DVD oynatýcýyý bir TV ve baþka cihazlara baðlamak için yaygýn olarak kullanýlan
baðlantý örnekleri gösterilmektedir:
TV Baðlantýsý (SKART)
- SKART'ý kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki SKART (EXT) terminalini TV'nizin SKART (IN)
terminaline baðlayýn.
- Eðer TV'nizde SKART terminali yoksa aþaðýdaki alternatif baðlantýlardan birisini seçebilirsiniz:
TV Baðlantýsý (Video)
1
A/V kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
VIDEO (sarý)/AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini,
TV'nizin VIDEO (sarý)/AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN
terminallerine baðlayýnýz.
2
DVD oynatýcýyý ve TV'yi çalýþtýrýnýz.
KIRMIZI
BEYAZ
SARI
Audio Kablosu Video Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
VEYA
SARI
3
DVD oynatýcýdan gelen görüntü sinyali TV ekranýnda belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye
basýnýz.
Not
- Ses kablosu güç kablosuna çok yakýnsa, parazit oluþabilir.
- Bir amplifikatör baðlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baðlantýsý sayfasýna bakýnýz (sayfa 17 - 18).
- Terminallerin sayýsý ve yerleþimi, TV'ye göre deðiþiklik gösterebilir.
Lütfen TV'nizin kullaným kýlavuzuna bakýnýz
- TV'de sadece bir adet ses giriþ terminali varsa, onu DVD oynatýcýnýzýn [AUDIO OUT] [sol] (beyaz)
terminaline baðlayýnýz.
- DVD oynatýcý STOP modunda iken ya da oynatýcýda disk yokken VIDEO SEL. (VIDEO SEÇÝM) tuþuna basarsanýz,
Video Çýkýþ modu takip eden düzende deðiþir: (KOMPOZÝT/S-VIDEO ➝ KOMPONENT(I-SCAN) ➝
HDMI/KOMPONENT(P-SCAN) ➝ SKART RGB ➝ SKART VIDEO)
- Ayar Menüsü'ndeki video çýkýþý HDMI/KOMPONENT(P-SCAN) olarak ayarlanýrsa, Video ve S-Video
Çýkýþlarý çalýþmaz.
TR-11
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 12
BAÐLANTILAR
TV Baðlantýsý (S-Video)
- Bir S-Video kablosu kullanarak TV'nize baðlantý
- Yüksek kaliteli görüntüleri seveceksiniz. Görüntünün sýradan görüntü giriþi modlarýndakinden
daha net olmasý için; S-Video'da resim elementi siyah ve beyaz (Y) ve renkli (C) sinyallere ayrýlýr.
(Ses sinyalleri, ses çýkýþý üzerinden verilir.)
1
Bir S-Video kablosu (ürünle beraber gelmez) kullanarak,
DVD oynatýcýnýn arkasýndaki S-VIDEO OUT terminalini
TV'nizin S-VIDEO IN terminaline baðlayýnýz.
2
Ses kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN terminallerine baðlayýnýz.
DVD oynatýcýyý ve TV'yi çalýþtýrýnýz.
KIRMIZI
3
DVD oynatýcýdan gelen S-Video sinyali TV ekranýnda belirene dek,
TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye basýnýz.
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
S-Video Kablosu
(dahil deðil)
BEYAZ
4
Ekran ayarlarý menüsünde, görüntü çýkýþýný KOMPOZÝT/S-VIDEO
olarak ayarlayýnýz (51 - 53. sayfalara bakýnýz).
Video Çýkýþ modunu deðiþtirmek için VIDEO SEL. tuþunu
kullanabilirsiniz. (bakýnýz Sayfa 11)
Not
- Bir amplifikatör baðlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baðlantýsý sayfasýna bakýnýz (sayfa 17 - 18)
- Terminallerin sayýsý ve yerleþimi, TV'ye göre deðiþiklik gösterebilir.
Lütfen TV'nizin kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
TR-12
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 13
BAÐLANTILAR
TV Baðlantýsý (Interlace)
1
Komponent görüntü kablolarý (ürünle beraber gelmez) kullanarak,
DVD oynatýcýnýn arkasýndaki COMPONENT VIDEO OUT
terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baðlayýnýz.
2
Ses kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN terminallerine baðlayýnýz.
DVD oynatýcýyý ve TV'yi çalýþtýrýnýz.
KIRMIZI
KIRMIZI
3
MAVÝ
YEÞÝL
BEYAZ
Audio Kablosu
DVD oynatýcýdan gelen komponent sinyali TV ekranýnda belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye
basýnýz.
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZIMAVÝ YEÞÝL
Komponent Kablosu
(dahil deðil)
4
Ekran ayarlarý mönüsünde, görüntü çýkýþýný KOMPONENT (I-SCAN)
olarak ayarlayýnýz (52 - 54. sayfalara bakýnýz).
Video Çýkýþ modunu deðiþtirmek için VIDEO SEL. tuþunu
kullanabilirsiniz. (bakýnýz Sayfa 11)
Not
- Komponent kablo baðlantýsý varken görüntü çýkýþý yanlýþlýkla Kompozit/ S-Video olarak ayarlanýrsa,
ekran kýrmýzý olacaktýr.
- Bir amplifikatör baðlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baðlantýsý sayfasýna bakýnýz (sayfa 17 - 18).
- TV'nizin komponent terminali, üretici firmaya baðlý olarak "PR, PB, Y" yerine "R-Y, B-Y, Y" veya "Cr, Cb, Y"
ile gösterilebilir. Terminallerin sayýsý ve yerleþimi, TV'ye göre deðiþiklik gösterebilir.
Lütfen TV'nizin kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
TR-13
Baðlantýlar
- Komponent görüntü kablolarýyla TV'nize yapýlan baðlantý
- Yüksek kaliteli ve tam renkli görüntüleri seveceksiniz. Komponent video, açýk ve net bir görüntü
için resmi, siyah ve beyaz (Y), mavi (PB) ve kýrmýzý (PR) sinyallere ayýrýr.
(Ses sinyalleri, ses çýkýþý üzerinden verilir.)
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 14
BAÐLANTILAR
TV Baðlantýsý (Progresif)
1
Komponent görüntü kablolarý (ürünle beraber gelmez) kullanarak,
DVD oynatýcýnýn arkasýndaki COMPONENT VIDEO OUT
terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baðlayýnýz.
2
Ses kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN terminallerine baðlayýnýz.
DVD oynatýcýyý ve TV'yi çalýþtýrýnýz.
KIRMIZI
KIRMIZI
3
MAVÝ
YEÞÝL
BEYAZ
Audio Kablosu
DVD oynatýcýdan gelen komponent sinyali TV ekranýnda belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye
basýnýz.
KIRMIZI BEYAZ KIRMIZIMAVÝ YEÞÝL
Komponent Kablosu
(dahil deðil)
4
Ekran ayarlarý menüsünde, görüntü çýkýþýný HDMI/COMPONENT
(P-SCAN) olarak ayarlayýnýz (52 - 54. sayfalara bakýnýz).
Video Çýkýþ modunu deðiþtirmek için VIDEO SEL. tuþunu
kullanabilirsiniz. (bakýnýz Sayfa 11)
Progresif video çýkýþýný görmek için,
-You
TV'nizin
progresif
taramayý
destekleyip
desteklemediðini öðrenmek için televizyonunuzun kullanma
need a TV
set supporting
the progressive
scan input
kýlavuzuna
bakýnýz.
tarama
destekleniyorsa; TV Kullaným Kýlavuzu içinde,
funion.
And you have
to setProgresif
up the TV menu
to the
TV'nizin scan
menü
sistemindeki progresif tarama ayarlarý kýsmýna bakýnýz.
progressive
input.
- Yukarýda resmedilen baðlantý yöntemi, TV'nize baðlý olarak farklý olabilir.
Not
- "Progresif Tarama" nedir?
Progresif tarama, interlace çýkýþýn iki katý kadar tarama çizgisine sahiptir;
Progresif tarama yöntemi daha iyi ve net resim saðlar.
TR-14
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 15
BAÐLANTILAR
TV Baðlantýsý (DVI)
1
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak, oynatýcýnýn
arkasýdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN terminaline
baðlayýn.
Baðlantýlar
2
Ses kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN terminallerine baðlayýnýz.
DVD oynatýcýyý ve TV'yi çalýþtýrýnýz.
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
(dahil deðil)
3
DVD oynatýcýdan gelen DVI sinyali TV ekranýnda belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye
basýnýz.
TV Baðlantýsý (HDMI)
1
HDMI-HDMI kablosunu kullanrak, oynatýcýnýn arkasýndaki
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
baðlayýn.
2
DVD oynatýcýdan gelen HDMI sinyali TV ekranýnda belirene
dek, TV'nizin uzaktan kumandasý üzerindeki giriþ seçiciye
basýnýz.
HDMI cable
HDMI VIDEO Teknik Özellikler
HDMI SEL. (HDMI SEÇÝM) tuþuna bastýðýnýzda, sýrasyýyla; 576p, 720p, 768p, 1080i seçilir.
HDMI SEL. tuþuna ilk bastýðýnýzda geçerli çözünürlük görüntülenir.
Tuþa ikinci kez bastýðýnýzda, HDMI çýkýþ çözünürlüðünü deðiþtirebilirsiniz.
- TV'nize baðlý olarak, belli HDMI çýkýþ çözünürlükleri çalýþmayabilir.
- Lütfen TV'nizin Kullaným Kýlavuzuna baþvurun..
- HDMI ya da HDMI-DVI kablosu TV'ye takýldýðýnda, DVD oynatýcýnýn çýkýþý 10 saniye içinde HDMI/DVI'ya ayarlanýr.
- Eðer HDMI çýkýþ çözünürlüðünü 720p ya da 1080i olarak ayarlarsanýz, HDMI çýkýþ daha iyi bir görüntü kalitesi sunar.
TR-15
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 16
BAÐLANTILAR
• HDMI (Yüksek Tanýmlamalý Multimedya Arabirimi)
HDMI, görüntü ve ses verisinin dijital aktarýmýný tek bir baðlantý üzerinden gerçekleþtirebilen bir ara birimdir.
HDMI'yý kullanarak, DVD oynatýcý, dijital bir ses ve görüntü sinyali aktarýr ve HDMI giriþ jaký olan bir TV'de
canlý bir görüntü sunar.
• HDMI Baðlantý Tanýmý
HDMI Baðlantý - Hem sýkýþtýrýlmamýþ görüntü verisi hem de dijital ses verisi (LPCM ya da Bit Stream veri).
- HDMI kablo kullanan oynatýcý üzerinden, oynatýcý televizyona sadece saf dijital sinyal çýkýþý verir.
- Eðer TV'de HDCP (Yüksek Band Aralýðýnda Dijital Ýçerik Koruma) desteði yoksa, ekranda karlý bir görüntü
belirir.
• Samsung Neden HDMI Kullanýyor?
Analog TV'ler için analog görüntü/ses sinyali gerekir. Bununla birlikte, bir DVD oynattýðýnýzda, TV'ye
aktarýlan veri dijitaldir. Bu yüzden ya bir dijitalden analoga çevirici (DVD oynatýcýda) ya da bir analogtan
dijitale çevirici (TV'de) gereklidir. Bu çevrim sýrasýnda, görüntü kalitesi gürültü (parazit) ve sinyal kaybýna
baðlý olarak azalýr. DVI, herhangi bir D/A (Dijital/Analog) çevrimi gerektirmediðinden ve oynatýcýdan TV'ye
saf bir dijital sinyal gönderdiðinden üstün bir teknolojidir.
• HDCP Nedir?
HDCP (Yüksek Band Aralýðýnda Dijital Ýçerik Koruma), DVI üzerinden çýkan DVD içeriðini kopyalanmaya
karþý koruyan bir koruma sistemidir. Video kaynaðý (PC, DVD gibi) ve görüntüleme aygýtý (TV, projektör gibi)
arasýnda güvenli bir dijital baðlantý saðlar. Ýçerik kaynak aygýtýnda þifrelenir. Bu sayede yetkisiz kopyalama
yapýlmasý engellenmiþ olur.
TR-16
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 17
BAÐLANTILAR
Ses Sistemi Baðlantýsý (2 Kanallý Amplifikatör)
Baðlantýlar
1
Ses kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) OUT terminallerini, amplifikatörün
AUDIO (kýrmýzý ve beyaz) IN terminallerine baðlayýnýz.
2
Görüntü sinyali kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, HDMI OUT terminallerini,
televizyonunuzun VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, DVI IN
terminaline sayfa 11 - 15'de anlatýldýðý þekilde baðlayýnýz.
3
RED
DVD oynatýcý, TV ve amplifikatörü çalýþtýrýnýz.
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
DVD oynatýcýdan ses duymak amacýyla, harici giriþi (external
input) seçmek için amplifikatörün giriþ seçimi tuþuna basýnýz.
Amplifikatörün ses giriþini ayarlamak için, amplifikatörünüzün
kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
Not
- Amplifikatörü açtýðýnýzda lütfen sesi kýsýnýz. Aniden ortaya çýkan yüksek ses, kulaklarýnýza ve
hoparlörlere zarar verebilir.
- Menü ekranýndaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayýnýz (50. ve 51. sayfalara bakýnýz).
- Terminallerin yerleþimi, amplifikatöre baðlý olarak deðiþebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
TR-17
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 18
BAÐLANTILAR
Ses Sistemi Baðlantýsý (Dolby Digital, MPEG2 veya DTS Amplifikatör)
1
Bir optik kablo kullanýyorsanýz (optik kablo ürünle beraber gelmez),
DVD oynatýcýnýn arkasýndaki DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
terminaline baðlayýnýz.
Koaksiyel kablo kullanýmý durumunda, (ürünle beraber gelmez),
DVD oynatýcýnýn arkasýndaki DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)
terminaline baðlayýnýz.
2
Görüntü sinyali kablolarýný kullanarak, DVD oynatýcýnýn arkasýndaki
VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT, HDMI OUT terminallerini, TV'nizin
VIDEO, S-VIDEO veya COMPONENT, DVI IN terminaline
sayfa 11 - 14'de anlatýldýðý þekilde baðlayýnýz.
or
3
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
DVD oynatýcý, TV ve amplifikatörü çalýþtýrýnýz.
Dolby digital or
DTS amp
4
DVD oynatýcýdan ses duymak amacýyla, harici giriþi seçmek
için amplifikatörün giriþ seçimi tuþuna basýnýz.
Amplifikatörün ses giriþini ayarlamak için, amplifikatörünüzün
kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
Not
- DVD oynatýcý ve DTS amplifikatör baðlantýsý yaptýðýnýzda ve DTS disk çalmak istediðinizde, ayarlar menüsünde
DTS'yi "on" (açýk) konumuna getiriniz. "Off" konumunda ses duyulmayacaktýr veya gürültülü olacaktýr.
- Amplifikatörü açtýðýnýzda lütfen sesi kýsýnýz. Aniden ortaya çýkan yüksek ses, kulaklarýnýza ve hoparlörlere
zarar verebilir.
- Menü ekranýndaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayýnýz (50. ve 51. sayfalara bakýnýz).
- Terminallerin yerleþimi, amplifikatöre baðlý olarak deðiþebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
- Optik kabloyu (optik kablo ürünle beraber gelmez) kullanmadan önce lütfen toza karþý koruma kýlýfýný
çýkarýnýz ve kullanmadýðýnýz zamanlarda kabloyu kýlýfýnda muhafaza ediniz.
TR-18
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 19
Bölüm 3
TEMEL FONKSÝYONLAR
Bir Diskin Oynatýlmasý
Oynatmadan Önce
- TV'nizi açýn ve televizyonun uzaktan kumandasýndaki doðru görüntü giriþine ayarlayýn.
- Harici bir ses sistemi baðladýysanýz, ses sisteminizi açýn ve doðru ses giriþine ayarlayýn.
Menü dilini seçtikten sonra dilerseniz, ünitede disk yokken ünitenin ön panelindeki
tuþuna 5 saniyeden uzun bir süre basarak bu seçimi deðiþtirebilirsiniz. Bu iþlemi yaptýktan
sonra, tercih ettiðiniz dili yeniden ayarlayabileceðiniz SELECT MENU LANGUAGE
penceresi ekranda tekrar belirecektir
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Oynatma
1
AÇMA/KAPAMA tuþuna
( ) basýn.
BEKLEME göstergesinin
ýþýðý sönecek ve disk
tepsisi açýlacaktýr.
2
Diskin üzerindeki etiket
yukarý bakacak þekilde diski
nazikçe tepsiye yerleþtirin.
▼
DEVAM (RESUME) Fonksiyonu
3
Diski durdurduðunuzda, oynatýcý nerede
durulduðunu hatýrlayacak ve PLAY/PAUSE ( )
tuþuna tekrar bastýðýnýzda býraktýðýnýz
yerden oynatmaya devam edecektir (disk yerinden
çýkarýlmadýðý, oynatýcý fiþten çekilmediði veya
STOP ( ) tuþuna iki kez basýlmadýðý sürece.)
OYNATMA/DURAKLATMA ( )
ya da AÇMA/KAPAMA ( )
tuþlarýna basarak disk tepsisini
kapatýn.
TR-19
Temel
Fonksiyonlar
Oynatýcýyý fiþe taktýktan sonra ilk defa DVD güç düðmesine bastýðýnýzda, "If you want to
select a language, press a NUMBER button" (dil seçimi için numara tuþuna basýnýz) ekranýný
göreceksiniz. (Bu ekran yalnýzca, oynatýcýyý ilk defa fiþe taktýðýnýz zaman ortaya çýkacaktýr.)
Baþlatma ekranýnda dil seçimi yapýlmazsa, DVD oynatýcýyý açýp kapattýðýnýz her zaman
için ayarlar deðiþebilir. Sonuçta, istediðiniz dili seçtiðinizden emin olunuz.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 20
TEMEL FONKSÝYONLAR
Not
4
- Oynatýcý, kullanýcýdan herhangi bir iþlem görmeden
stop modunda bir dakikadan fazla kalýrsa, ekran
koruyucu devreye girecektir. Çalmaya devam etmek için
( ) PLAY/PAUSE tuþuna basýnýz.
Oynatma sýrasýnda STOP ( )
tuþuna basýn.
- Oynatýcý, MÝKROFONUN baðlý olduðu durumlar
dýþýnda; stop modunda 30 dakikadan fazla kalýrsa,
ünite otomatik olarak kapatýlacaktýr.
(Otomatik Güç Kesme Ýþlevi)
5
Diski Çýkartmak
OPEN/CLOSE
( ) tuþuna basýn.
▼
Ekran durur, ses duyulmaz.
Kaldýðý yerden devam için PLAY/PAUSE (
bir kez basýn.
6
Oynatýmý Duraklatmak
PLAY/PAUSE tuþuna (
)
basýn ya da oynatma sýrasýnda
uzaktan kumandadaki STEP
tuþuna basýn.
) tuþuna
Not
Eðer oynatýcý 5 dakika kadar duraklatma (PAUSE)
modunda kalýrsa duracaktýr.
▼
Tuþa her basýldýðýnda ya da Jog Dial her çevrildiðinde
yeni bir kare görünecektir.
STEP modu sýrasýnda ses duyulmaz.
Normal oynatýma devam etmek için PLAY/PAUSE ( )
tuþuna basýn
Sadece ileri yönde kademeli oynatým yapabilirsiniz.
7
Kademeli Oynatým (CD Hariç)
Oynatma sýrasýnda uzaktan
kumandadaki JOG DIAL'ý saat
yönünde çevirin ya da STEP
tuþuna basýn.
▼
Yavaþ (aðýr çekim) modunda ses duyulmaz
Normal oynatýma devam etmek için PLAY/PAUSE (
tuþuna basýn.
Aðýr çekimde geri alma çalýþmaz.
8
Aðýr Çekim Oynatým (CD Hariç)
PAUSE ya da STEP modunda
iken normal oynatým hýzýnýn
1/8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim
yapmak için SEARCH ( )
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Not
Bu (
TR-20
) ikon geçersiz bir tuþa basýldýðýný gösterir.
)
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 21
TEMEL FONKSÝYONLAR
Arama ve Atlama Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý
Oynatýn sýrasýnda, bir bölüm ya da parçada hýzlý bir þekilde arama yapabilirsiniz ve bir sonraki seçime
geçmek için atlama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Bir Bölüm ya da Parçada Arama Yapmak
▼
During play, press the SEARCH ( or ) button
and press again to search at a faster speed.
DVD
2X, 8X, 32X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Not
- Bu fonksiyon için iþaretlenmiþ hýz gerçek
oynatým hýzýndan farklý olabilir.
Temel
Fonksiyonlar
Oynatma iþlemi sýrasýnda
uzaktan kumanda üzerindeki
SHUTTLE DIAL ya da
SEARCH ( veya ) tuþlarýna
1 saniyeden fazla basýn.
- Arama modu esnasýnda ses duyulmaz.
(CD Hariç).
Parçalarý Atlamak
Oynatma sýrasýnda SKIP
( veya
) tuþuna basýn.
- Bir DVD oynatýrken, SKIP ( ) tuþuna basarsanýz
bir sonraki bölüme geçiþ yapýlýr. Eðer diðer
yönde SKIP ( ) tuþuna basarsanýz, bölümün
baþýna gidilir. Bir kez daha basarsanýz bir önceki
bölümün baþýna gidilir.
- Menü kapalý konumunda bir VCD 2.0 ya da
VCD 1.1 ya da CD oynatýyorsanýz, SKIP ( )
tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki parçaya gidilir.
Eðer diðer yönde SKIP ( ) tuþuna basarsanýz,
parçanýn baþýna gidilir. Bir kez daha basarsanýz
bir önceki parçanýn baþýna gidilir.
- Bir VCD oynatýrken parça 15 dakikayý aþmýþ
ise
tuþuna basýn, bu sizi 5 dakika ileri
götürecektir. Eðer
tuþuna basarsanýz,
5 dakika geri gidersiniz.
TR-21
Not
VCD 2.0 oynatýlýrken Menü Kapalý (Off) modunda ise bu
fonksiyon çalýþýr.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 22
TEMEL FONKSÝYONLAR
Ekran Fonksiyonunun Kullanýmý
Bir DVD/VCD/CD/MPEG4 Oynatýrken
▼
MENU tuþuna basarak, fonksiyon menüsündeki
Info'yu seçebilirsiniz.
▼
VCD 2.0 oynatýrken sadece Menü Kapalý (Off) modunda ise
fonksiyon çalýþýr.
1
Oynatma esnasýnda, uzaktan
kumandanýzdaki INFO tuþuna
basýn.
2
DVD
Ýstediðiniz maddeyi seçmek için
…/† tuþuna basýn.
DVD
Title 01
Chapter 02
Time 0 : 0 0 : 1 3
Audio ENG 5.1CH
Subtitle Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
CD
CD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
TR-22
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 23
TEMEL FONKSÝYONLAR
▼
3
Ýstediðiniz ayarý yapmak için
œ/√ tuþlarýna basýn ve
sonra ENTER düðmesine basýn.
Baþlýk ve bölümlere doðrudan eriþebilmek için ya da
istediðiniz zamandan oynatýmý baþlatabilmek için
uzaktan kumanda üzerindeki numara tuþlarýný
kullanabilirsiniz.
4
Temel
Fonksiyonlar
Ekran görüntüsünü yok etmek
için tekrar INFO tuþuna basýn.
Not
Title
Chapter
Bir diskte birden fazla baþlýk olduðunda, istenen baþlýðý oynatmak için.
Örneðin, bir DVD'de birden fazla film varsa, her bir film tanýmlanacaktýr.
Çoðu DVD disk, bölümler hâlinde kaydedilir; bu sayede özel bir bölümü çabucak bulabilirsiniz
(ses CD'sinde kayýtlý parçalara benzer bir þekilde).
Track
Time
Audio
Subtitle
Ýstenen dakikadan filmi oynatma imkâný. Filmin baþlayacaðý zamaný girmeniz gerekir.
Zaman arama iþlevi, bazý disklerde çalýþmayabilir.
Film müziðinin dilini gösterir. Örnekteki film müziði, Ýngilizce 5.1 kanal çalýnmaktadýr.
Bir DVD disk, en çok sekiz farklý film müziði içerebilir.
MP3, AC3 ve WMA desteklenmektedir (DivX).
Diskte bulunan altyazý dil seçeneklerini gösterir
Altyazý dillerini seçebilir veya altyazýyý ekranda göstermeyebilirsiniz.
Bir DVD diskte en çok 32 farklý alt yazý olabilir.
(DivX)
Dosya Ölçüsü bir baþlýðýn çözünürlüðü ile alakalýdýr.
Büyük dosyalar yüksek çözünürlükte görüntülenir.
Çözünürlük düþük olduðunda, otomatik ölçümleme yapýlýr. Böylece büyük ekranda izleyebilirsiniz.
TR-23
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 24
TEMEL FONKSÝYONLAR
Disk ve Baþlýk Menüsünün Kullanýmý
Disk Menüsünün Kullanýmý (DVD)
1
Bir DVD diski oynatýrken
uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuþuna basýn.
Not
- Diske baðlý olarak, Disk Menüsü çalýþmayabilir.
- Uzaktan kumandanýn üzerindeki DISC MENU
tuþuna basarak da Disk Menüsünü kullanabilirsiniz.
- VCD 2.0'de DISC MENU tuþuna basarak
"Menu Off" konumunu seçin.
2
Disc Menu'yü seçmek için
…/† tuþlarýna basýn,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Press ENTER key
for Disc Menu
Baþlýk Menüsünün Kullanýmý (DVD)
1
Bir DVD diski oynatýrken
uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuþuna basýn.
2
Title Menu'yü seçmek için
…/† tuþlarýna basýn,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Press ENTER key
for Title Menu
Not
- Diske baðlý olarak, Baþlýk Menüsü çalýþmayabilir.
- Baþlýk Menüsü sadece diskte en az iki baþlýk
var ise görüntülenir.
TR-24
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 25
TEMEL FONKSÝYONLAR
Fonksiyon Menüsünün Kullanýmý
Fonksiyon Menüsünün Kullanýmý (DVD/VCD)
1
Oynatma esnasýnda,
MENU tuþuna basýn.
Temel
Fonksiyonlar
2
Function'ý seçmek için …/†
tuþlarýna basýn, ardýndan √
tuþuna ya da ENTER'a basýn.
- Info (Bakýnýz Sayfa 22 - 23)
- Zoom (Bakýnýz Sayfa 36)
- Bookmark
(Bakýnýz Sayfa 34 - 35)
- Repeat (Bakýnýz Sayfa 26 - 27)
- EZ View
(Bakýnýz Sayfa 29 - 30)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
Bu fonksiyonlara uzaktan kumanda üzerindeki
ilgili tuþlarý kullanarak doðrudan da ulaþabilirsiniz.
3
Beþ fonksiyondan birisini
seçmek için …/† tuþuna
basýn. Ardýndan fonksiyona
eriþmek için √ tuþuna ya da
ya da ENTER'a basýn.
Not
- VCD 2.0 oynatýrken sadece Menü Kapalý (Off) modunda ise
bu fonksiyon çalýþýr.
TR-25
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 26
TEMEL FONKSÝYONLAR
Oynatýmý Tekrarlama
Mevcut parçayý, bölümü, baþlýðý, seçilmiþ bir bölgeyi (A-B) ya da diskin tamamýný tekrarlayabilirsiniz.
Bir DVD/VCD/CD Oynatýrken
1
Uzaktan kumanda üzerindeki
REPEAT tuþuna basýn.
Tekrarlama ekraný görünecektir.
▼
2
DVD
Bölüm, Baþlýk ya da A-B'yi,
seçmek için œ/√ tuþuna basýn,
ardýndan ENTER düðmesine
basýn.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
DVD oynatýmý bölüm ya da baþlýk olarak tekrarlar.
CD ve VCD oynatýmý disk ya da parça olarak tekrarlar.
Chapter (Bölüm) ( ): oynayan bölümü tekrar eder.
Title (Baþlýk) ( ): oynayan baþlýðý tekrar eder.
Disc (Disk) ( ): oynayan diski tekrar eder.
Track (Parça) ( ): oynayan parçayý tekrar eder.
A-B: disk üzerinde seçmiþ olduðunuz segmenti tekrar
eder.
T
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
A-B Tekrarlama Fonksiyonunun Kullanýmý
1. Tekrar oynatýmýn baþlamasýný istediðiniz noktada REPEAT A-B tuþuna basýn (A).
B otomatik olarak iþaretlenecektir.
2. Tekrar oynatýmýn durmasýný istediðiniz noktada REPEAT A-B tuþuna basýn (B).
- Normal oynatýma geri dönmek için CLEAR tuþuna basýn.
Not
A-B REPEAT, (A) noktasý ayarlandýktan sonra oynatým zamanýndan en az 5 saniye geçinceye kadar
(B) noktasýnýn ayarlanmasýna izin vermez.
3
Normal oynatýma geri dönmek
için tekrar REPEAT tuþuna
basýn, ardýndan œ/√
tuþuna basarak Off'u seçin ve
ENTER düðmesine basýn.
DVD
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
TR-26
Not
- Diske baðlý olarak, Tekrarlama fonksiyonu
çalýþmayabilir.
- VCD 2.0 oynatýrken sadece Menü Kapalý (Off) modunda ise
bu fonksiyon çalýþýr.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 27
TEMEL FONKSÝYONLAR
Oynatýmý Yavaþ Tekrarlama
Bu özellik, spor, dans, çalýnan müzik aletleri gibi içeriðe sahip sahneleri yavaþ çekimde tekrar oynatmanýza
izin verir. Böylece, bunlarý daha yakýndan izleyerek üzerinde çalýþma yapabilirsiniz.
Bir DVD/VCD Oynatýrken
1
Oynatým esnasýnda,
PLAY/PAUSE ( ) tuþuna
basýn.
Temel
Fonksiyonlar
2
PAUSE ya da STEP modunda
iken normal oynatým hýzýnýn
1/8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim
yapmak için SEARCH ( )
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
▼
Disk seçmiþ olduðunuz hýzda A'dan B'ye tekrar eden
bir düzende çalmaya baþlayacaktýr.
▼
3
A-B REPEAT'i, ayarlamak için önce (A)'yý ayarlayýn,
sonra aþaðýdaki yavaþ oynatým sürelerini takiben (B)'yi
ayarlayýn:
1/8x: 40 saniye bekleyin ve sonra B'ye basýn.
Uzaktan kumanda üzerindeki
REPEAT tuþuna basýn.
œ/√ tuþlarýna basarak A-B'yi
seçin.
4
Tekrar oynatýmýn baþlamasýný
istediðiniz noktada ENTER
tuþuna basýn (A).
B otomatik olarak
iþaretlenecektir. Tekrar
oynatýmýn durmasýný
istediðiniz noktada
ENTER tuþuna basýn (B)
1/4x: 20 saniye bekleyin ve sonra B'ye basýn.
1/2x: 10 saniye bekleyin ve sonra B'ye basýn.
Not
VCD 2.0 oynatýrken sadece Menü Kapalý (Off) modunda ise bu
fonksiyon çalýþýr.
5
A-B Tekrarlama Fonksiyonunun Kullanýmý
1. Tekrar oynatýmýn baþlamasýný istediðiniz noktada REPEAT A-B
tuþuna basýn (A). B otomatik olarak iþaretlenecektir.
2. Tekrar oynatýmýn durmasýný istediðiniz noktada REPEAT A-B
tuþuna basýn (B).
Normal oynatýma geri
dönmek için CLEAR tuþuna
basýn ve ardýndan
PLAY/PAUSE ( ) tuþuna
basýn.
- Normal oynatýma geri dönmek için CLEAR tuþuna basýn ve
ardýndan PLAY/PAUSE ( ) tuþuna basýn.
TR-27
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Sayfa 28
TEMEL FONKSÝYONLAR
Program Çalma & Rastgele Çalma
Program Çalma (CD)
Program Oynatýmý çalmak istediðiniz parçalar için bir sýralama oluþturmanýza izin verir.
1
Çalma iþlemi esnasýnda
PROG tuþuna basýn.
2
PROGRAM
PROGRAM'ý seçmek için
œ/√ tuþlarýna basýn.
ENTER düðmesine basýn.
RANDOM
▼
3
PROGRAM 01
Programa eklenecek ilk
parçayý seçmek için …/†/œ/√
tuþuna basýn.
ENTER düðmesine basýn.
Seçim numaralarý Program
Sýralama Kutusunda
görünecektir.
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
- Bir önceki menü ekranýna dönmek için,
RETURN tuþuna basýn.
- Seçilen proram sýrasýný iptal ermek için,
CLEAR tuþuna basýn.
- Bu cihaz maksimum 20 programlanmýþ parçayý
destekler.
4
PLAY/PAUSE ( ) tuþuna
basýn.
Disk programlanmýþ sýrada
çalmaya baþlayacaktýr.
Rastgele Çalma (CD)
Rastgele Çalma, diskteki parçalarý karýþýk bir sýrada çalar.
1
PROG tuþuna basýn.
PROGRAM
RANDOM
Not
- Diske baðlý olarak, "Program" ve "Random Play"
fonksiyonlarý çalýþmayabilir.
- Çalma modunda iken Program Çalma ya da Rastgele
Çalma iþlemlerini iptal etmek için uzaktan kumanda
üzerindeki CLEAR tuþuna basýn.
2
RANDOM'ý seçmek için
œ/√ tuþuna basýn.
ENTER düðmesine basýn.
TR-28
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 29
Bölüm 4
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Görüntü Oranýnýn Ayarlanmasý (EZ View)
Görüntü Oranýný Kullanarak Oynatma (DVD)
EZ VIEW tuþuna basýn.
- Tuþa tekrar tekrar
basýldýðý zaman,
ekran boyutu deðiþir.
Ekran oraný çubuðunu kaldýrmak için
CLEAR tuþuna basýnýz.
▼
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Ýleri
Fonksiyonlar
- Ekran zoom modu
Ekran Ayar menüsündeki
ekran ayarlarýna
baðlý olarak deðiþiklik
gösterebilir.
- EZ VIEW tuþunun doðru
saðlamak için, ekran ayarlarý
menüsünde doðru ekran
oranýný ayarlamanýz gerekir.
(51 - 53. sayfalara
bakýnýz)
16:9 TV Kullanýyorsanýz
16:9 formatýndaki diskler için
4:3 formatýndaki diskler için
- WIDE SCREEN
DVD içeriðini 16:9 oranýnda gösterir.
- Normal Wide
DVD içeriðini 16:9 oranýnda gösterir.
Resim, yatay olarak gerilmi. görünecektir.
- SCREEN FIT
Ekranýn üst ve alt kýsýmlarý kesilir. 2.35:1 ekran oranýna
sahip bir disk oynattýðýnýzda, ekranýn üst ve altýndaki
siyah bantlar gözükmeyecektir. Resim, dikey olarak gerilmiþ
görünecektir.(Diskin tipine baðlý olarak, siyah bantlar
tamamen kaybolmayabilir.)
- ZOOM FIT
Ekranýn üstü, altý, saðý ve solu kesilir ve ekranýn merkez
merkez kýsmý geniþler.
- SCREEN FIT
Ekranýn üst ve alt kýsýmlarý kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiþ görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranýn üstü, altý, saðý ve solu kesilir ve ekranýn merkez
kýsmý geniþler.
- Vertical Fit
4:3 oranlý bir DVD, 16:9 TV'de oynatýldýðý zaman,
resmin yatay olarak gerilmiþ görünmesini önlemek için,
ekranýn saðýnda ve solunda siyah bantlar ortaya çýkacaktýr.
TR-29
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 30
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
4:3 TV Kullanýyorsanýz
16:9 formatýndaki diskler için
4:3 formatýndaki diskler için
- 4:3 Letter Box
DVD içeriðini 16:9 oranýnda gösterir.
Ekranýn üstünde ve altýnda siyah bantlar görünecektir
- Normal Screen
DVD içeriðini 4:3 ekran formatýnda gösterir.
- 4:3 Pan Scan
Ekranýn sað ve sol kýsýmlarý kesilir ve
16:9 formatýndaki ekranýn merkezi kýsmý gösterilir.
- SCREEN FIT
Ekranýn üst ve alt kýsýmlarý kesilir ve
tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiþ görünecektir.
- SCREEN FIT
Ekranýn üst ve alt kýsýmlarý kesilir ve
tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiþ görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranýn üstü, altý, saðý ve solu kesilir ve
ekranýn merkez kýsmý geniþler.
- ZOOM FIT
Ekranýn üstü, altý, saðý ve solu kesilir ve
ekranýn merkez kýsmý geniþler.
Not
Diskin tipine baðlý olarak, bu iþlev farklý þekilde çalýþabilir
TR-30
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 31
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Ses Ýçin Dil Seçimi
AUDIO (SES) tuþu ile istediðiniz ses dilini hýzlý ve kolay bir þekilde seçebilirsiniz.
AUDIO Tuþunun Kullanýmý (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
AUDIO tuþuna basýn.
Tuþa her basýþýnýzda ses
seçeneðiniz deðiþecektir.
- Her bir dil kýsaltmalarla
ifade edilir.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
MPEG4 üzerinde istediðiniz
sesi seçmek için œ/√ tuþuna
basýn, ardýndan ENTER
düðmesine basýn.
Ýleri
Fonksiyonlar
VCD/CD
VCD ya da CD çalarken,
Stereo, Sað ya da Sol
Stereo
arasýndan seçim yapabilirsiniz.
AUDIO
AUDIO
MPEG4
PCM 1/2
2
AUDIO ikonunu
için, CLEAR ya da
RETURN tuþuna basýn.
Not
- Bu fonksiyon diske kodlanmýþ ses dili seçeneklerine
baðlýdýr ve çalýþmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 8 adet dil seçeneði içerir.
- Bir diski her oynattýðýnýzda ayný ses dilinin gelmesi
için;
Sayfa 47deki “Ses Dilinin Kullanýmý” bölümüne bakýnýz.
TR-31
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 32
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Altyazý Ýçin Dil Seçimi
SUBTITLE (ALTYAZI) tuþu ile istediðiniz altyazý dilini hýzlý ve kolay bir þekilde seçebilirsiniz.
SUBTITLE Tuþunun Kullanýmý (DVD)
1
SUBTITLE tuþuna basýn.
Tuþa her basýþýnýzda
altyazý seçeneðiniz
deðiþecektir.
Altyazý dilleri kýsaltmalarla
gösterimektedir.
DVD
Off
SUBTITLE
MPEG4
œ/√ tuþlarýna basarak
MPEG4 üzerine istediðiniz
altyazý dilini seçin ve
ENTER tuþuna basýn.
1/8
Not
- DVD'lere baðlý olarak, istediðiniz altyazýyý
Disk Menüsünde deðiþtirebilirsiniz.
DISC MENU tuþuna basýnýz.
2
SUBTITLE ikonunu silmek
için, CLEAR ya da
RETURN tuþuna basýn.
- Bu fonksiyon diske kodlanmýþ altyazý seçeneklerine
baðlýdýr ve çalýþmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 32 adet altyazý dili seçeneði
içerir.
- Bir DVD'yi her oynattýðýnýzda ayný altyazý dilinin
gelmesi için;
Sayfa 48'daki “Altyazý Dilinin Kullanýmý” bölümüne
bakýnýz.
TR-32
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM Sayfa 33
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Kamera Açýsýnýn Deðiþtirilmesi
DVD, belirli bir sahne için çoklu açý içeriyorsa, ANGLE (AÇI) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
ANGLE Tuþunun Kullanýmý (DVD)
Eðer disk çoklu kamera açýsý içeriyorsa, ekranda ANGLE görüntülenecektir.
1
ANGLE tuþuna basýn,
ANGLE ikonu, mevcut açý
numarasý ve eriþilebilecek
açýlarýn sayýsý ile
ekranda görüntülenecektir.
2
4/6
ANGLE
Not
Eðer disk sadece tek bir açýya sahipse, bu
özellik çalýþmayacaktýr. Genelde az sayýda
disk bu özelliðe sahiptir.
Anlýk Tekrar Oynatým/Atlama Fonksiyonunun Kullanýmý
Ýleri
Fonksiyonlar
Ýstediðiniz açýyý seçmek
için tekrar tekrar ANGLE
tuþuna basýn. ANGLE ikonunu
silmek için, CLEAR ya da
RETURN tuþlarýna basýn.
Anlýk Tekrar Oynatým Fonksiyonunun Kullaným (DVD)
Bir sahneyi kaçýrdýðýnýzda, bu fonksiyonu kullanarak onu tekrar izleyebilirsiniz.
INSTANT REPLAY tuþuna
basýn.
- Mevcut sahne yaklaþýk
10 saniye kadar geri gidecek
ve oradan tekrar oynatmaya
baþlayacaktýr.
Anlýk Atlama Fonksiyonunun Kullanýmý (DVD)
Oynatým esnasýnda mevcut sahnenin 10 saniye kadar ilerisine atlamak istediðinizde bu fonksiyonu kullanýn.
INSTANT SKIP tuþuna
basýn.
- Oynatým 10 saniye kadar
ileri gidecektir.
Not
Diske baðlý olarak, bu fonksiyonlar çalýþmayabilir.
TR-33
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 34
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Ýþaretleme Fonksiyonunun Kullanýmý
Bu özellik DVD ya da VCD'nin (Menu Off modunda) bölümlerini iþaretlemenize izin verir.
Böylece onlarý daha sonraki bir zamanda kolaylýkla bulabilirsiniz.
Ýþaretleme (Bookmark) Fonksiyonunun Kullanýmý (DVD/VCD)
1
Oynatým esnasýnda
uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuþuna basýn.
†
Function'ý seçmek için …/†
tuþlarýna basýn, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
†
Bookmark'ý seçmek için …/†
tuþlarýna basýn, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
2
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
- - -
Ýþaretlemek istediðiniz
sahneye eriþtiðinizde
ENTER tuþuna basýn.
Bir seferde 3 sahne
iþaretlenebilir.
Not
- VCD 2.0 oynatýrken, bu fonksiyon sadece Menü Kapalý (Off)
modunda iken çalýþýr.
1 - -
- Diske baðlý olarak, Ýþaretleme (Bookmark)
fonksiyonu çalýþmayabilir.
TR-34
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 35
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Ýþaretlenmiþ Bir Sahnenin Çaðrýlmasý
1
Oynatým esnasýnda
uzaktan kumanda üzerindeki
BOOKMARK tuþuna basýn.
2
Ýþaretlenmiþ bir sahneyi
seçmek için œ/√ tuþuna basýn.
3
PLAY/PAUSE tuþuna
(
) basarak iþaretlenmiþ
sahneye geçiþ yapýn.
Ýleri
Fonksiyonlar
Bir Ýþaretin Silinmesi
1
Oynatým esnasýnda
uzaktan kumanda üzerindeki
BOOKMARK tuþuna basýn.
2
œ/√ tuþlarýna basarak
silmek istediðiniz iþaret
numarasýný seçin.
3
Ýþaret numarasýný silmek için
CLEAR tuþuna basýn.
TR-35
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 36
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Zoom Fonksiyonunun Kullanýmý
Zoom Fonksiyonunun Kullanýmý (DVD/VCD)
1
Oynatým sýrasýnda, uzaktan
kumandadaki ZOOM tuþuna
basýn.
MENU Tuþunun Kullanýmý
Play ya da Pause modunda
iken, uzakta kumanda
üzerindeki MENU tuþuna
basýn.
…/†
† tuþlarýna basarak
Function'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Zoom
…/†
† tuþlarýna basarak
Zoom'u seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
DVD oynatým esnasýnda, ENTER düðmesine basarak
2X/4X/2X/Normal sýrasýnda zoom iþlemi yapabilirsiniz.
VCD oynatýn esnasýnda, ENTER düðmesine basarak
2X/Normal sýrasýnda zoom iþlemi yapabilirsiniz.
Not
VCD 2.0 oynatýrken, bu fonksiyon sadece Menü Kapalý (Off)
modunda iken çalýþýr.
2
…/†
† ya da œ/√
tuþlarýna basarak
büyütmek istediðiniz ekran
bölgesini seçin.
ENTER düðmesine basýn.
TR-36
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 37
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Ýçin Klip Menüsü
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 diskleri aþaðýda gösterildiði gibi klasörlerde organize edilmiþ
þarkýlar ve/veya resimler içerir. Bilgisayarýnýzda farklý klasörlere dosya yerleþtirme
iþlemiyle aynýdýr.
Disk tepsisini açýn.
Tepsiye bir disk yerleþtirin.
Disk tepsisini kapatýn.
Tepsi kapanacak ve yandaki
ekran görüntülenecektir.
Off
ROOT
Ana Klasör, Mevcut Klasör
ve Eþ Klasör
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Çalýþan Klasör içindeki
Klasör ve Dosyalar
: O anda çalan dosyanýn ismi.
-
: MP3 dosya ikonu.
-
: Mevcut çalma süresi.
-
: WMA dosya ikonu.
-
: Mevcut Çalma Modu : 4 adet mod vardýr
Bunlar REPEAT tuþuna basýlarak sýrayla
seçilebilir.
-
: JPEG dosya ikonu.
-
: AVI dosya ikonu.
-
: Dosya ikonu.
-
: Çalýþan Dosya ikonu.
- Off: Normal çalma.
- Track: Mevcut parçayý tekrar eder.
- Folder: Mevcut klasörü tekrar eder.
- Random: Diskteki dosyalar rastgele
bir düzende çalýnýr.
Ýleri
Fonksiyonlar
-
Klasör Seçimi
Klasörler sadece Stop modunda iken seçilebilir.
- Ana Klasörü Seçmek
Ana klasöre gitmek için RETURN tuþuna basýn.
… † tuþlarýna basarak “..” seçin ve
ya da …/†
ana klasöre gitmek için ENTER tuþuna basýn.
Kök
WMA
- Eþ Klasörü Seçmek
Sol pencereyi iþaretlemek için œ/√ tuþlarýna basýn.
Ýstediðiniz klasörü seçmek için …/†
† tuþlarýna basýn
ardýndan ENTER tuþuna basýn.
JPEG
Ana Klasör
MP3
MÜZÝK
- Alt Klasörü Seçmek
Sað pencereyi iþaretlemek için œ/√ tuþlarýna basýn.
† tuþlarýna basýn
Ýstediðiniz klasörü seçmek için …/†
ardýndan ENTER tuþuna basýn.
Mevcut Klasör
1.
Alt Klasörler
2.
ÞARKI DOSYASI 1
Eþ Klasörler
ÞARKI DOSYASI 2
ÞARKI DOSYASI 3
MPEG4 DOSYALARI
TR-37
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 38
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
MP3/WMA Çalma
Off
1
Disk tepsisini açýn.
Tepsiye bir disk yerleþtirin.
Disk tepsisini kapatýn.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
…/†
† ya da œ/√
tuþlarýna basarak bir þarký
dosyasý seçin.
Þarký dosyasýný çalmaya
baþlamak için ENTER
düðmesine basýn.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
Tekrar/Rastgele Çalma
1
Çalma modunu deðiþtirmek için
REPEAT tuþuna basýn.
4 mod vardýr; Off, Track,
Folder ve Random.
- Off: Normal çalma
- Track: Mevcut þarký dosyasýný tekrar eder.
- Folder: Mevcut klasör içindeki ayný dosya uzantýsýna sahip
þarký dosyalarýný terkrar eder.
- Random: Ayný dosya uzantýsýna sahip þarký dosyalarý rastgele
bir düzende çalýnýr.
Normal çalma iþlemine devam etmek için CLEAR tuþuna basýn.
TR-38
Disk ya da klasör hem MP3 hem de WMA
dosyalarý içeriyorsa, yalnýzca tek bir çeþit dosya
çalýnacaktýr.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 39
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
CD-R MP3/WMA Dosyasý
CD-R üzerine MP3 veya WMA dosyalarý kaydettiðiniz zaman,
lütfen aþaðýda yazýlanlarý dikkate alýnýz.
- MP3 veya WMA dosyalarýnýz, ISO 9660 veya JOLIET
formatlý olmalýdýr.
ISO 9660 formatý ve Joliet MP3 veya WMA dosyalarý,
Microsoft'un DOS ve Window'su ve Apple'ýn Mac'ý
ile uyumludur. Bu, en çok kullanýlan formattýr.
- MP3 veya WMA dosyalarýnýza isim verirken, 8 karakteri
aþmayýn ve dosya uzantýsý olarak ".mp3, .wma"
yazýn.
Genel isim formatý : Ýsim.mp3. veya Ýsim.wma.
Ýsmi yazdýðýnýz zaman; 8 veya daha az karakter kullanýn,
isimde boþluklar býrakmayýn ve (.,/,\,=,+) içeren özel
karakterler kullanmaktan kaçýnýn.
TR-39
- Kopya korumalý MP3 dosyalarýný kaydetmeye çalýþmayýn.
"Güvence altýna alýnmýþ" bazý dosyalar, yasa dýþý
kopyalamayý önlemek için þifrelenmiþ ve kod korumalý
durumdadýr. Bu dosyalar þunlardýr: Windows MediaTM
(Microsoft'un kayýtlý markasý) ve SDMITM (SDMI'ya ait kayýtlý
marka). Bu tip dosyalarý kopyalayamazsýnýz.
- Önemli:
Yukarýdaki öneriler, DVD oynatýcýnýn MP3 kayýtlarýný
çalacaðýnýn garantisi veya ses kalitesinin güvencesi olarak
düþünülemez. Bilinmelidir ki, CD-R üzerine MP3 dosyasý
kaydetmek için kullanýlan bazý teknoloji ve yöntemler, bu
dosyalarýn DVD oynatýcýnýzda en iyi þekilde çalýnmasýný
engeller (bazý durumlarda azalmýþ ses kalitesi ve bazen de
oynatýcýnýn dosyalarý okuyamamasý gibi).
- Bu ünite, disk baþýna en çok 3000 dosya ve 300 klasör
çalabilir.
Ýleri
Fonksiyonlar
- MP3 dosyalarý kaydederken, dekompresyon aktarým
hýzýnýz en az 128 Kbps olmalýdýr.
MP3 dosyalarý söz konusu olduðunda ses kalitesi; seçtiðiniz
kompresyon/dekompresyon oranýna baðlýdýr.
Ses CD'si için, analog/dijital örnekleme yani MP3 formatýna
dönüþtürme hýzý gerekir. Bu hýz en az 128 Kbps'dir ve
160 Kbps'ye dek çýkar. Ancak, 192 Kbps veya daha yüksek
hýzlarýn seçilmesi, nadiren daha iyi bir ses kalitesi verir.
Öte yandan, dekompresyon hýzlarý 128 Kbps'nin altýnda
olan dosyalar ise düzgün þekilde çalýnamaz.
- WMA dosyalarý kaydettiðinizde, dekompresyon aktarým
hýzý en az 64Kbps olmalýdýr.
WMA dosyalarý söz konusu olduðunda ses kalitesi; seçtiðiniz
kompresyon/dekompresyon oranýna baðlýdýr.
Ses CD'si için, analog/dijital örnekleme yani WMA formatýna
dönüþtürme hýzý gerekir. Bu hýz en az 64Kbps'dir ve
192Kbps'ye dek çýkar.
Ancak, dekompresyon hýzlarý 192 Kbps'nin üzerinde veya
64 Kbps'nin altýnda olan dosyalar düzgün þekilde çalýnamaz.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 40
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
MPEG4 Oynatým
MPEG4 Oynatým Fonksiyonu
AVI dosyalarý hem ses hem de görüntü verisini içerirler. Sadece “.avi” uzantýsýna sahip AVI formatýndaki
dosyalar oynatýlabilir.
1
Disk tepsisini açýn.
Tepsiye bir disk yerleþtirin.
Disk tepsisini kapatýn.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
…/†
† ya da œ/√
tuþlarýna basarak bir avi dosyasý
(DivX/XviD) seçin, ardýndan
ENTER düðmesine basýn.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Oynatýmý Tekrarlama
1
Oynatým modunu deðiþtirmek için
REPEAT düðmesine basýn.
4 mod vardýr: Off (Kapalý),
Folder (Klasör), Title (Baþlýk) ve
A-B (kullanýcý tarafýndan
belirlenmiþ iki nokta arasýndaki
uzaklýk).
- Folder (Klasör): Mevcut klasör içindeki ayný uzantýya sahip
AVI dosyalarýný tekrarlar.
- Title (Baþlýk): Çalan baþlýðý tekrarlar.
- A-B : Dosya üzerinde seçmiþ olduðunuz bir segmenti tekrarlar.
TR-40
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 41
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
MPEG4 Fonksiyonun Tanýmý
Fonksiyon
Tanýmý
Oynatým esnasýnda,
veya
tuþuna basýn, 5 dakika
(
)
ileri ya da geri gidilir.
Oynatým esnasýnda, SEARCH
( veya ) tuþuna basýn, daha
Arama
hýzlý arama için tekrar SEARCH
(
veya ) tuþuna basýn. Böylece AVI
dosyasýnda daha hýzlý arama
yapabilirsiniz. (2X, 4X, 8X)
AVI dosyasýnda daha düþük
Yavaþ Çekim hýzda arama yapmanýzý saðlar.
Oynatým
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Atlama
veya
Adým Adým
Oynatým
ZOOM
CD-R AVI Dosyasý
Baþvuru Sayfasý
Bu cihaz AVI dosya formatýnda, aþaðýda belirtilen video sýkýþtýrma
formatlarýný oynatabilir:
- DivX 3.11 içeriði
- DivX 4 içeriði ("MPEG4 Simple Profile" tabanlý)
- DivX 5 içeriði (MPEG4 basit profil artý çift yönlü kareler gibi
ilave özellikler. Qpel ve GMC de desteklenir.
- XviD MPEG4 uyumlu içerikler.
-
-
Bu cihaz aþaðýdaki maksimum deðerlere kadar tüm çözünürlükleri destekler.
S20
STEP tuþuna her bastýðýnýzda
iyeni bir kare görüntülenir.
S20
Sýrayla: 2X/4X/2X/Normal
S36
DivX3.11 & DivX4 & XviD
- Bu fonksiyonlar MPEG4 dosyasýna baðlý olarak çalýþmayabilir.
DivX5
720 x 480 @30fps
Veriyolu hýzý inip çýkabilir:
Cihaz yüksek veriyolu hýzýndaki 720 x 576 @25fps
bölümleri çözerken atlama : Maks. veriyolu hýzý : 4Mbps
yapabilir ve veriyolu hýzý
normale döndüðünde tekrar
çözme iþlemine devam eder.
- Bu cihaz “ISO9660 formatý" ile uyumlu MPEG4'de yazýlmýþ CD-R/RW diskleri destekler.
TR-41
Ýleri
Fonksiyonlar
Not
- PC'de oluþturulmuþ bazý MPEG4 dosyalarý oynatýlamayabilir.
Bunun nedeni teknik özelliklerin üstündeki Codec Tipi, Versiyon ve Yüksek çözünürlüðün desteklenmemesidir.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM Sayfa 42
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
Resim CD'sinin Oynatýmý
Off
1
Ýstediðiniz klasörü seçin.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Off
2
…/†
† tuþlarýna basarak
klipler menüsü içinde bir resim
dosyasý seçin ve ardýndan
ENTER düðmesine basýn.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
Menüyü ekrana getirmek için INFO
tuþuna basýn.
œ/√ tuþlarýna basarak izlemek
istediðiniz menüyü seçin, ardýndan
ENTER düðmesine basýn.
Not
- Eðer 10 saniye boyunca uzaktan kumanda üzerinde
herhangi bir tuþa basýlmazsa menü ekraný kaybolacaktýr.
ENTER RETURN
- Klipler menüsüne dönmek için STOP tuþuna basýn.
- Bir Kodak Picture CD oynatýrken, ünite fotoðraflarý
doðrudan görüntüler, klip menü yoktur.
Slayt Gösterim
Albüm Ekraný
: Albüm Ekranýna geri döner.
•
• Sonraki 6 resmi görmek için
tuþuna basýn.
• Önceki 6 resmi görmek için
tuþuna basýn.
TIMER:
ENTER RETURN
Döndürme
: ENTER düðmesine her bastýðýnýzda resim
saat yönünde 90 derece dönecektir.
Zoom
† ya da œ/√ tuþlarýna basarak büyütmek
: …/†
ekran bölümünü seçin.
ENTER düðmesine basýn. ENTER düðmesine her
bastýðýnýzda resim 4X oranýna kadar büyüyecektir
(2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Ünite slayt gösterim moduna geçer.
• Slayt gösterimine baþlamadan önce, resim aralýklarý mutlaka
ayarlanmalýdýr. œ/√ tuþlarýna basarak istediðiniz ikonu seçin, ardýndan
ENTER düðmesine basýn.
•
: Resimler 6 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
deðiþecektir.
•
: Resimler 12 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
deðiþecektir.
•
: Resimler 18 saniyelik aralýklarla otomatik olarak
deðiþecektir.
Not
- Dosya büyüklüðüne baðlý olarak, her bir resim arasýndaki süre ayarlanan aralýk süresinden farklý
olabilir.
- Eðer herhangi bir tuþa basýlmazsa, slayt gösterisi yaklaþýk 10 saniye içinde baþlayacaktýr.
TR-42
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM Sayfa 43
ÝLERÝ FONKSÝYONLAR
CD-R JPEG Diskler
- Sadece ".jpg" ve ".JPG" uzantýlý dosyalar oynatýlabilir.
- Disk sonlandýrýlmamýþsa, çalmaya baþlamak daha fazla vakit alacaktýr; kaydedilen dosyalarýn tümü çalýnamayabilir.
- Yalnýzca ISO 9660 ya da Joliet formatýndaki JPEG dosyalý CD-R diskler oynatýlabilir.
- JPEG dosyasýnýn adý 8 karakterden uzun olmamalýdýr ve boþluk veya özel karakterler içermemelidir
(. / = +).
- Yalnýzca, ardýþýk yazýlmýþ çok-oturumlu bir disk çalýnabilir. Çok oturumlu bir diskte boþ bir bölüm varsa, disk sadece boþ
bölüme dek çalýnabilir.
- Tek bir CD üzerine en fazla 3000 resim kaydedilebilir.
- Kodak Picture CD'ler tavsiye edilir.
- Bir Kodak Picture CD'si oynatýldýðýnda, sadece resim klasöründeki JPEG dosyalar gösterilebilir.
- Kodak Picture CD: Resim klasöründeki JPEG dosyalar otomatik olarak gösterilmeye baþlayabilir.
- Konica Picture CD: Resim dosyasý görmek için, klipler mönüsünde JPEG dosyalarýný seçiniz.
- Fuji Picture CD: Resim dosyasý görmek için, klipler mönüsünde JPEG dosyalarýný seçiniz.
- QSS Picture CD: Ünite, QSS Picture CD oynatamayabilir.
- Bir diskteki dosyalarýn sayýsý 3000'in üzerindeyse, yalnýzca 3000 JPEG dosyasý gösterilebilir.
- Bir diskteki klasörlerin sayýsý 300'ün üzerindeyse, yalnýzca 300 klasördeki JPEG dosyalarý gösterilebilir.
Ýleri
Fonksiyonlar
TR-43
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 44
Bölüm 5
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ayar Menüsünün Kullanýmý
Ayar Menüsü, çeþitli diller seçerek, ebeveyn seviyesi ayarlayarak ve hatta oynatýcýnýzý evinizdeki
televizyonun ekran tipine (formatýna) göre ayarlayarak, DVD oynatýcýyý kiþiselleþtirmenize olanak tanýr.
1
Ünite Stop modunda iken
uzaktan kumandanýzdaki
MENU tuþuna basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER düðmesine
basýn.
Language (Dil) Ayarý: Dili ayarlar.
Audio (Ses) Ayarý : Ses seçeneklerini ayarlar.
Display (Ekran) Ayarý : Ekran seçeneklerini ayarlar. Ýzlemek istediðiniz ekran tipini ve diðer ekran
seçeneklerini seçmek için kullanýn.
¨ Parental (Ebeveyn) Ayarý : Ebeveyn Seviyesini ayarlar. Çocuklarýn, þiddet ve yetiþkinlere yönelik
materyal içeren uygun olmayan filmleri izlememesi için kullanýcýlarýn
seviye ayarlamasýna izin verir.
ˆ DivX(R) Kayýt : Bu oynatýcýyý "DivX(R) Video On Demand" formatýnda kaydetmek için lütfen
Kayýt Kodu'nu kullanýn. Detaylý bilgi için www.divx.com/vod adresine gidin.
Œ
´
ˇ
2
…/†
† tuþlarýna basarak
farklý özelliklere eriþebilirsiniz.
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basarak alt
özelliklere eriþebilirsiniz.
3
Ayarlama iþleminden sonra
Ayar ekranýný yok etmek için
tekrar MENU tuþuna basýn.
Not
Diske baðlý olarak, bazý Ayar Menüsü
seçenekleri çalýþmayabilir.
TR-44
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 45
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Dil Seçeneklerinin Ayarlanmasý
Oynatýcý menüsü, disk menüsü, ses ve altyazý dilini sonraki kullanýmlar için ayarladýysanýz,
her film izleyiþinizde bunlar otomatik olarak gelecektir.
Oynatýcý Menü Dilinin Kullanýmý
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Language Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
4
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz dili seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- Dil seçilecek ve ekran Dil Ayar Menüsüne
geri dönecektir.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için,
MENU tuþuna basýn.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
TR-45
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
…/†
† tuþlarýna basarak
Player Menu'yü seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 46
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Disk Menü Dilinin Kullanýmý
Bu fonksiyon sadece disk menü ekranýndaki metin dilini deðiþtirir.
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Language Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
4
…/†
† tuþlarýna basarak
Disc Menu'yü seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
DISC MENU LANGUAGE
5
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz dili seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
English
Disc Menu
- Ýstediðiniz dil listede yoksa “Others” seçeneðini
seçin.
- Seçtiðiniz dil diskte kayýtlý deðilse, orijinal,
önceden kaydedilmiþ dil seçilecektir.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
- Dil seçildiðinde ekran Dil Ayar Menüsüne
geri dönecektir.
Others
- Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için,
MENU tuþuna basýn.
TR-46
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 47
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ses Dili Kullanýmý
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Language Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
4
…/†
† tuþlarýna basarak
Audio'yu seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Ses dilinin diskin kaydedildiði orijinal dilde
olmasýný istiyorsanýz “Original” seçeneðini
seçin.
- Ýstediðiniz dil listede yoksa “Others” seçeneðini
seçin.
- Seçtiðiniz dil diskte kayýtlý deðilse, orijinal,
önceden kaydedilmiþ dil seçilecektir.
- Dil seçildiðinde ekran Dil Ayar Menüsüne
geri dönecektir.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için,
MENU tuþuna basýn.
TR-47
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
5
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz dili seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
AUDIO LANGUAGE
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 48
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Altyazý Dilinin Kullanýmý
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Language Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
LANGUAGE SETUP
4
…/†
† tuþlarýna basarak
Subtitle'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
SUBTITLE LANGUAGE
5
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz dili seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Ses dili olarak seçilen dille ayný altyazý
dilini istiyorsanýz "Automatic" seçeneðini
seçin.
- Eðer istediðiniz dil listede yoksa "Others"ý seçin.
Bazý diskler sizin ilk olrak seçtiðiniz dili
içermiyor olabilir;
Bu durumda disk kendi orijinal dil ayarlarýný
lkullanacaktýr.
- Dil seçildikten sonra ekran ayar menüsüne
geri döner.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için,
MENU tuþuna basýn.
TR-48
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 49
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
DviX Altyazý Dilinin Kullanýmý
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Language Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
4
…/†
† tuþlarýna basarak
DviX Subtitle'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
LANGUAGE SETUP
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
Player Menu
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz dili seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
DivX SUBTITLE LANGUAGE
DivX Subtitle
Westren
Central
Greek
TR-49
- Dil seçildikten sonra ekran ayar menüsüne
geri döner.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için,
MENU tuþuna basýn.
Batý
Ýngilizce, Breton, Katalan, Danimarkaca,
Flemenkce, Farsca, Fince, Fransýzca, Galca,
Almanca, Ýzlandaca, Ýrlandaca, Ýtalyanca,
Norveçce, Portekizce, Ýspanyolca, Ýsveçce
Merkez
Ýngilizce, Arnavutça, Hýrvatca, Çekce, Macarca,
Lehce, Romence, Slovakca, Slovence ve
Sýrpca (Latin)
Yunan
Ýngilizce ve Modern Yunanca
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
▼
5
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 50
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ses Seçeneklerinin Ayarlanmasý
Ses seçenekleri, kullanmakta olduðunuz ses sistemine baðlý olarak ses aygýtlarýný ayarlamanýza ve
ses durumuyla ilgili ayarlamalar yapmanýza olanak tanýr.
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Audio Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
▼
4
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz maddeyi seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: Bitstream
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
TR-50
Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için, MENU
tuþuna basýn.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 51
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
ΠDolby/DTS
Digital Çýkýþý
- PCM : PCM (2 kanal) sese dönüþtürür.
- Bitstream : Dijital çýkýþtan Dolby Digital ya da DTS Bitstream ses çýkýþý verir. Dolby Digital ve DTS kod
çözücüye baðlantý yaptýðýnýzda Bitstream'ý seçin.
Not
• DTS ses diski çaldýðýnýzda analog ses çýkýþý yoktur.
´ MPEG-2
Dijital Çýkýþý
- PCM : PCM (2 kanal) sese dönüþtürür.
- Bitstream : MPEG-2 dijital Bitstream'a (5.1 kanal veya 8 kanal) dönüþtürür. Dijital ses çýkýþý
kullandýðýnýzda Bitstream'ý seçin.
ˇ Dinamik
Sýkýþtýrma (Dynamic Compression)
- On : Dinamik sýkýþtýrma iþlevini çalýþtýrýr.
- Off : Standart aralýðý seçer.
¨
PCM Aþaðý Örnekleme (PCM Down Sampling)
- On : Oynatýcýya baðlanan amplifikatör 96KHz uyumlu deðilse, bunu seçin.
Böyle bir durumda, 96KHz sinyaller 48KHz'e indirgenecektir.
- Off : Oynatýcýya baðlanan amplifikatör 96KHz uyumlu ise, bunu seçin.
Böyle bir durumda, tüm sinyaller deðiþikliðe uðramadan çýkacaktýr.
Not
PCM Aþaðý Örnekleme "Off" durumunda olsa bile,
• Bazý diskler, dijital çýkýþlardan yalnýzca indirgenmiþ ses çýkýþý vereceklerdir.
Dolby Laboratuarlarý'ndan alýnan lisans altýnda üretilmiþtir. "Dolby" ve çift D simgesi,
Dolby Laboratuarlarý'nýn ticari markasýdýr.
"DTS" ve "DTS Digital Out" ise, Digital Theater Systems'in ticari markasýdýr.
TR-51
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
HDMI
- Eðer TV'niz sýkýþtýrýlmýþ çoklu kanal formatlarýyla (Dolby Digital, DTS, MPEG) uyumlu
deðilse, Dijital Ses'i PCM'e ayarlamanýz gerekmektedir.
- Eðer TV'niz 48kHz üstü LPCM örnekleme hýzlarýyla uyumlu deðilse, PCM Aþaðý Örneklemeyi
"Açýk-On" olarak ayarlamanýz gerekmektedir.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 52
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ekran Seçeneklerinin Ayarlanmasý
Ekran seçenekleri oynatýcýnýzýn çeþitli video fonksiyonlarýný ayarlamanýza olanak tanýr.
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Display Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
▼
4
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz maddeyi seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
√
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
TR-52
Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için, MENU
tuþuna basýn.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 53
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Œ
TV Ekran Oraný
Televizyonunuzun tipine baðlý olarak,
ekran ayarlarýný düzenlemek isteyebilirsiniz
(ekran oraný).
- 4:3 Letter Box : TV'nizin ekran oraný 4:3
olduðu hâlde, 16:9 formatýnda DVD
izlemek istediðinizde bu ayarý seçin.
Ekranýn üstünde ve altýnda
siyah bantlar belirecektir.
- 4:3 Pan Scan : Geleneksel boyuttaki bir TV'de
16:9 ekranýn merkez parçasýný görmek
istediðinizde bu ayarý seçin. (Filmin en sað
ve en sol taraflarý kesilecektir.)
- 16:9 Wide : Geniþ ekran TV'nizde ekraný tam
16:9 formatýna oranlý olarak izleyebilirsiniz.
- PAL: PAL disk kullanyrken seçilir.
• TV sisteminizde sadece NTSC-Video giriþi varsa,
"NTSC"yi seçmelisiniz.
• TV sisteminizde sadece PAL giriþi varsa,
"PAL"i seçmelisiniz.
• NTSC TV sistemine ayarlarsanýz,
"HDMI" çýkýþ kare hýzý 60Hz'dir.
Ø
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
´
¨
ˆ
Ekran Mesajlarý
Ekran iletileri özelliðini açýp kapatmak için kullanýlýr.
Siyah Seviyesi
Ekranýn parlaklýðýný ayarlar (açar veya kapatýr).
Progresif modda iken çalýþmaz.
TV Yayýn Sistemi
- NTSC : NTSC disk kullanýlýrken.
• TV sisteminizde sadece PAL-Video
giriþi varsa, "PAL"ý seçmelisiniz. "PAL"ý
seçtiðiniz zaman, Interlace çýkýþ formatý
PAL 60 Hz çýkýþtýr
• TV sisteminiz sadece NTSC'ye sahipse,
"NTSC"yi seçmelisiniz.
• NTSC TV sistemine ayarlarsanýz,
"HDMI" çýkýþ kare hýzý 60Hz'dir.
(KOMPOZÝT/S-VIDEO ➝KOMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/KOMPONENT(P-SCAN)
➝ SKART RGB ➝ SKART VIDEO)
- SKART Çýkýþ : SKART Çýkýþ kullanmak
istediðinizde bunu seçin.
• RGB : SKART RGB Çýkýþ kullanmak
istediðinizde bunu seçin.
• Video : SKART Video Çýkýþ kullanmak
istediðinizde bunu seçin.
• Ekran ayarlarý alt menüsünde 10 saniye içinde
"Evet/Hayýr" seçimi yapýlmazsa; ekran,
bir önceki menüye geri döner.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
√
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
TR-53
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
ˇ
Sabit Modu
Bu seçenekler, resmin hareketsiz modda titremesini
önleyecektir ve küçük metinler daha net görünecektir.
- Auto (Otomatik): Auto'yu seçtiðinizde,
Field/Frame modu kendiliðinden deðiþecektir.
- Field (Alan): Auto modunda ekran titrediði
zaman bu özelliði seçin.
- Frame (Kare): Auto modunda iken
küçük harfleri daha net görebilmek için
bu özelliði seçin.
Video Çýkýþý
Video Çýkýþýný seçin.
- Kompozit/S-Video : Video ve S-Video çýkýþý
kullanmak istediðiniz zaman bunu seçin.
- Komponent (I-SCAN) : Komponent Interlace
(625i/525i) çýkýþý kullanmak istediðiniz
zaman bunu seçin.
- HDMI/Komponent (P-SCAN) : Komponent Progresif
(625p/525p) çýkýþý kullanmak istediðiniz
zaman bunu seçin.
• Disk Yok modunda VIDEO SEL. tuþuna basarsanýz,
Video çýkýþ modu düzenli bir sýrada deðiþir.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 54
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ø
HDMI
Bu ayar, ünite HDMI ya da DVI ile
görüntüleme aygýtlarýna baðlandýðýnda
kullanýlýr (TV, projektör gibi).
- Çözünürlük
- 576p : 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
Bu özelliði en iyi renk oluþumu için TV
veya Monitörünüzdeki DVD-HD850 çýkýþýna
ince ayar uygulamak üzere kullanabilirsiniz.
Bu fonksiyonu HDMI ya da DVI çýkýþlarýnýn dijital
veri RGB alanýný ayarlamak için kullanabilirsiniz.
- RGB-Normal : HDMI/DVI Sýnýrlý alan
RGB veri çýkýþý.
- RGB-Geniþ :HDMI/DVI tam alan RGB
veri çýkýþý.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Sýnýrlý alan
YCbCr-(4:4:4) çýkýþ.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Sýnýrlý alan
YCbCr-(4:2:2) çýkýþ.
HDMI çýkýþ çözünürlüðünü 768p olursa
YCbCr formatýný kullanamazsýnýz.
Sýnýrlý alandaki Siyah/Beyaz ve Renkli
Seviyeleri sýnýrlý veri alaný içinde gösterilir.
örn.) Bit derinliði 8 bits olduðunda
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Tam kapsamlý Siyah/Beyaz ve Renkli
Seviyeleri kapsamlý veri alaný içinde gösterilir.
örn.) Bit derinliði 8 bits olduðunda
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Parlaklýk
Bu fonksiyonu HDMI/KOMPONENT(P-SCAN)
çýkýþýnýn parlaklýðýný ayarlamak için
kullanabilirsiniz.
Koyu
Parlak
Seviye1 Seviye2 Seviye3 Seviye4 Seviye5
TR-54
- DVI Çýkýþ
Bu fonksiyonu HDMI'yý DVI çýkýþ formatýna
ayarlamak için kullanabilirsiniz.
- Bu fonksiyonu TV ekraný merkezlenmediðinde normal
görüþ saðlamak üzere düzeltmek için kullanabilirsiniz.
- Eðer HDMI'dan DVI'a çýkýþ yanlýþ ayarlanýrsa,
ekranda meyil oluþabilir.
HDMI SETUP
Resolution
: 576p
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• TV'nizin progresif taramayý destekleyip
desteklemediðini öðrenmek için TV'nizin
Kullanma Kýlavuzuna bakýnýz.
Progresif tarama destekleniyorsa; TV
Kullaným Kýlavuzu içinde,TV'nizin menü
sistemindeki progresif tarama ayarlarý
kýsmýna bakýnýz.
• Eðer Video Çýkýþ yanlýþ ayarlandýysa,
ekran bloke olabilir.
• HDMI çýkýþ için olan çözünürlükler baðlý
olan TV ya da projektörle alakalýdýr.
Detaylar için TV ya da Projektörün
Kullanma Kýlavuzuna baþvurunuz.
• Oynatým sýrasýnda çözünürlük deðiþtirilirse
normal görüntünün ekrana gelmesi birkaç
saniye sürebilir.
• HDMI çýkýþ çözünürlüðünü 720p ya da
1080i olarak ayarlarsanýz, HDMI çýkýþ
daha iyi bir resim kalitesi saðlar.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 55
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Ebeveyn Kontrolünün Ayarlanmasý
Ebeveyn Kontrol fonksiyonu sýnýflandýrýlmýþ DVD'lerle bütünleþik bir çalýþma yürütür.
Bu sayede ailenizin izleyebileceði DVD'leri kontrol edebilirsiniz. Bir diskte 8 sýnýflandýrma
seviyesi vardýr.
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþuna basarak
Parental Setup'ý seçin,
sonra √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
4
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
PARENTAL SETUP
Use
UsePassword
Password
: :No
No
▼
5
Parolanýzý girin. Parolayý
onaylamak için "Parolayý
Tekrar Girin" ekraný
açýlacaktýr. Parolanýzý
tekrar girin.
Oynatýcý kilitlenecektir ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
TR-55
Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için, MENU
tuþuna basýn.
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basarak, bir parola
kullanmak üzere YES'i seçin.
"Parolayý Girin" ekraný
görünecektir.
Setup
Language Setup
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 56
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Sýnýflandýrma Seviyelerinin Ayarlanmasý
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþuna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Parental Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
PASSWORD CHECK
4
Parolanýzý girin.
Enter Password
----
5
…/†
† tuþlarýna basarak
Rating Level'ý seçin, sonra
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
▼
6
…/†
† tuþlarýna basarak
istediðiniz sýnýflandýrma
seviyesini seçin ve ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
örn.) Seviye 6'ya ayarlamak.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için, MENU
tuþuna basýn.
Örneðin, Seviye 6'ya kadar seçerseniz, Seviye 7, 8
olan diskler çalýþmayacaktýr.
TR-56
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 57
AYAR MENÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRMEK
Parolayý Deðiþtirmek
1
Ünite Stop modunda iken
MENU tuþuna basýn.
2
…/†
† tuþlarýna basarak
Setup'ý seçin, ardýndan
√ tuþuna ya da ENTER
düðmesine basýn.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
…/†
† tuþlarýna basarak
Parental Setup'ý seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
"Parolayý Girin" ekraný
görünecektir.
Parolanýzý girin.
Setup
▼
4
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
Ayar menüsünü ekrandan kaldýrmak için, MENU
tuþuna basýn.
√
√
Ayar Menüsünü
Deðiþtirmek
…/†
† tuþuna basarak
Change Password'ü seçin,
ardýndan √ tuþuna ya da
ENTER düðmesine basýn.
Yeni parolanýzý girin.
Yeni parolanýzý tekrar
girin.
PARENTAL SETUP
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
Re-enter Password
----
Not
Eðer parolanýzý unutursanýz, Arýza Giderme
Kýlavuzundaki “Parola Unutma” bölümüne bakýnýz.
TR-57
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 58
Bölüm 6
BAÞVURU
Uzaktan Kumanda ile TV Kontrolü
Uzaktan kumanda çoðu TV'nin kontrolü için ayarlanabilir.
Uzaktan kumandayý programlamak için, markanýz için belirtilen kodu kullanýn.
TV Kodlarý
MARKA
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
KOD
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
MARKA
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KOD
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.TV'yi açýn.
2.DVD'nin uzaktan kumandasýný TV'ye doðrultun.
3.TV GÜÇ tuþuna basýlý tutarak, markanýza ait kodu girin.
4.Eðer TV kapanýrsa, kurulum tamamlanmýþtýr. Eðer ilk kod çalýþmazsa
ayný marka için olan diðer kodlarý girin.
), SES SEVÝYESÝ (+, -)
Diðer üreticilere ait TV'lerin TV GÜÇ, KANAL ( ,
ve TV/VIDEO gibi fonksiyonlarýný kontrol edebilirsiniz.
- Uzaktan kumanda yukarýdaki markalara ait her TV modelini kontrol edemeyebilir.
- Eðer uzaktan kumandanýn pillerini deðiþtirirseniz, marka kodlarýný tekrar girin.
örn.) Samsung 2 TV
TV Güç düðmesine basarken, önce 0 ardýndan 1 girin.
TR-58
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 59
BAÞVURU
Yazýlým Yükseltme
Giriþ
Samsung bu cihazýn performansýný en son geliþmelere göre arttýrmak için Samsung internet sitesi üzerinden
(www.samsung.com) sýk sýk yazýlým yükseltme desteði sunacaktýr.
Özellikle yeni "mpeg4 codec" üzerine geliþmeler devam ettðinden, bu aktarýlacaktýr. Hem kullandýðýnýz
yükseltme yazýlýmýna baðlý geliþmeler hem de yükseltme öncesinde DVD oynatýcýnýzda mevcut
yazýlýma baðlý geliþmeler yapýlacaktýr.
Bir Yükseltme Diski Nasýl Yapýlýr
1
Yeni dosyayý Samsung
internet sitesindeki "Download
Center" üzerinden indirmelisiniz.
(www.samsung.com).
Not
- Dosya Sistemi CD-ROM ISO Seviyesi
- Karakter Seti ISO 9660
- Sonlandýrma, tek oturum
- Düþük hýzda yazýn
2
Bilgisayrýnýzdaki CD-RW'yi
kullanarak dosyayý diske yazýn.
Yükseltme Prosedürü
1
Disk tepsisini açýn.
Diski tepsiye yerleþtirin.
Disk tepsisini kapatýn.
Yazýlým yükseltme ekraný
görüntülenecektir.
Yazýlým Yükseltme
ekranda görüntülenecektir.
▼
2
œ/√ tuþlarýna basarak Total'ý
seçin, ardýndan ENTER
düðmesine basýn.
- Yazma iþleminin ortasýnda, disk tepsisi otomatik
olarak açýlacaktýr. Diski aldýktan sonra, lütfen
yaklaþýk 2 dakika kadar bekleyiniz.
- Eðer cihaz baþarýlý bir þekilde güncellendi ise,
disk tepsisi kapandýktan sonra cihaz otomatik
olarak kapanacak ve açýlacaktýr.
Cihaz açýldýðýnda, bu ekran görünecektir.
Yazýlým Yükseltme Baþlar
3
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Not
- Eðer “Select Menu Language” görünmez ise,
lütfen “Samsung Servis Merkezi” ile temasa geçin.
- Yükseltme iþlemi sýrasýnda herhangi bir tuþa
basmayýn, güç kablosunu çýkartmayýn.
- Yükseltme prosedürü deðiþebilir, lütfen internet
sitesine baþvurun (www.samsung.com).
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
TR-59
Baþvuru
Ýstediðiniz dili seçmek için
numara tuþlarýna basýn.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 60
BAÞVURU
Arýza Giderme
Servise baþvurmadan önce lütfen aþaðýdakileri kontrol ediniz.
Problem
Uzaktan kumanda
çalýþmýyor
Yapýlacak Ýþlem
• Uzaktan kumandanýn pillerini kontrol edin.
Deðiþtirilmeleri gerekebilir.
• Uzaktan kumandayý, 6 metreden fazla olmayan bir mesafede deneyin.
• Pilleri çýkartýn ve uzaktan kumandayý sýfýrlamak için, kumandanýn içindeki
mikroiþlemciyi tüketmek amacýyla bir ya da daha çok tuþu birkaç dakika boyunca
basýlý tutun. Pilleri yerleþtirin ve uzaktan kumandayý tekrar çalýþtýrmayý deneyin.
Disk çalýþmýyor
• Diskin, etiketli yüzü üstte kalacak þekilde yerleþtirildiðinden emin olun.
• DVD'nin bölge numarasýný kontrol ediniz.
5.1 kanal ses
oluþturulamýyor
• 5.1 kanal ses için, aþaðýdaki þartlarýn saðlanmasý gerekir:
1) DVD oynatýcý, uygun amplifikatöre baðlanmalýdýr.
2) Disk, 5.1 kanal ses ile kaydedilmiþ olmalýdýr.
• Çalýnan diskin dýþýnda "5.1 ch" iþareti olup olmadýðýný kontrol ediniz.
• Ses sisteminizin baðlý olduðundanve düzgün çalýþtýðýndan emin olun.
• AYAR menüsünde, ses çýkýþý "Bitstream" olarak mý ayarlanmýþ?
Ekranda
beliriyor.
ikonu
Disk menüsü görünmüyor
Sayfa
S4
S7
S18
S50~51
• Özellikler veya iþlev gerçekleþtirilemiyor, çünkü:
1. DVD'nin yazýlýmý, o özelliði veya iþlevi kýsýtlýyor.
2. DVD'nin yazýlýmý, o özelliði desteklemiyor (örn., açýlar).
3. Özellik o an için kullanýlabilir durumda deðil.
4. Alanýn dýþýnda kalan bir baþlýk, bölüm numarasý veya arama süresi istediniz.
• Diskin bir menüsü olup olmadýðýný kontrol edin.
Oynatma modu, ayar menüsü • Ayar menüsünde seçilen bazý iþlevler, disk o iþlev ile kodlanmamýþsa,
seçeneklerinden farklý
çalýþamayabilir.
S44~55
Ekran oraný
deðiþtirilemiyor
• Ekran oraný DVD'lerinizdekilere göre sabitlenmiþtir.
S52~53
Ses yok
• Ses seçenekleri menüsünde doðru dijital çýkýþý seçtiðinizden emin olun.
S50~51
Ekran bloke olmuþ
• Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuþuna basýnýz.
Tüm ayarlar, fabrika çýkýþ ayarlarýna geri dönecektir.
Parola unutma
• Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuþuna basýnýz.
Parolayý da içeren tüm ayarlar fabrika çýkýþ ayarlarýna geri dönecektir.
Son derece gerekli olmadýkça bunu kullanmayýn.
Baþka sorunlar varsa
S19
S55~57
• "Ýçindekiler" kýsmýna gidiniz ve kullanma kýlavuzunda o sorunla
ilgili açýklamalar içeren bölümü bulup, iþlemleri tekrar takip ediniz.
• Sorun hala çözülemiyorsa, lütfen en yakýn yetkili servis merkezine
baþvurunuz.
Görüntü parazitli
veya bozuk
• Diskin kirli veya çizik olup olmadýðýna bakýnýz.
• Diski temizleyiniz.
TR-60
S3
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 61
BAÞVURU
Problem
HDMI çýkýþ yok.
Yapýlacak Ýþlem
Sayfa
• Video çýkýþýnýn HDMI olup olmadýðýný konytrol edin.
• TV ile DVD oynatýcýnýn HDMI jaký baðlantýsýný kontrol edin.
• TV'nizin bu 576p/720p/768p/1080i DVD oynatýcýy desteklediðinden emin olun..
S15~16
Normal olmayan HDMI
çýkýþ ekraný
• Eðer ekranda karlý bir görüntü oluþursa, TV'niz HDCP'yi desteklememektedir.
HDCP (Yüksek Bant Aralýðýnda Dijital Ýçerik Koruma).
S15~16
HDMI çýkýþ dengesiz
• TV sistem ayarýnýzýn doðru olup olmadýðýný kontrol edin.
• Ekran dengesizliði oluþumu 720P/1080i HDMI çýkýþ için kare hýzý 50Hz'den
60Hz'ye dönüþtürülürken olabilir. (HDMI-Yüksek Tanýmlamalý Multimedya
Arabirimi)
• Lütfen TV'nizin Kullaným Kýlavuzuna baþvurun.
S52~54
Baþvuru
TR-61
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Sayfa 62
BAÞVURU
Teknik Özellikler
Güç Gereksinimleri
Genel
12 W
Aðýrlýk
2.3 Kg
Ebat
430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H)
Çalýþma Sýcaklýðý
Çalýþma Nem Oraný
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disk
10 % to 75 %
Okuma Hýzý : 3.49 ~ 4.06 m/sn.
Yaklaþýk Çalma Süresi
(Tek Taraflý, Tek Katman Disk) : 135 dk.
Okuma Hýzý : 4.8 ~ 5.6 m/sn
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Okuma Hýzý : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 20 dk.
Kompozit Video
SKART Jaký
Komponent Video
Okuma Hýzý : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk. (Video + Audio)
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
R(Kýrmýzý) : 0.7 Vp-p (75 Ω yük)
G(Yeþil) : 0.7 Vp-p (75 Ω yük)
B(Mavi) : 0.7 Vp-p (75 Ω yük)
Kompozit Video : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Luminance Sinyali : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Renk Sinyalil : 0.3 Vp-p (75 Ω yük)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω yük
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
S-Video
Luminance Sinyal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Chrominance Sinyali : 0.3 Vp-p (75 Ω yük)
HDMI
576p, 720p, 768p, 1080i
SKART Jaký
2 Kanal
Ses
Çýkýþý
+5°C to +35°C
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Video
Çýkýþý
AC110-240 V, ~60/ 50 Hz
Güç Tüketimi
*Frekans Cevabý
*S/N Oraný
*Dinamik Aralýk
*Toplam Harmonik Bozulma
2 Kanal : Sol-(1/L), Sað-(2/R)
Sol-(1/L), Sað-(2/R)
48 kHz Örnekleme : 4 Hz - 22 kHz
96 kHz Örnekleme : 4 Hz - 44 kHz
110 dB
100 dB
0.004 %
*: Ýtibari özellik
- Samsung Electronics Co., Ltd haber vermeksizin teknik özelliklerde deðiþiklik yapma hakkýný
saklý tutar.
- Aðýrlýk ve ebat yaklaþýk deðerler olarak verilmiþtir.
TR-62
00708Q-P450-FES-WC
4/8/05
1:59 PM
Page 61
TR-61
00708Q-P450-FES-WC
4/8/05
1:59 PM
Page 62
TR-62
00708Q-P450-FES-WC
4/8/05
1:59 PM
Page 63
TR-63
00708Q-P450-FES-WC
4/8/05
1:59 PM
Page 64
TR-64
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:19 AM
Page 2
Precautions
1. Setting up
- Refer to the identification label located on the rear of your
player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation
holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the
components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure
to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use,
especially if you don’t use it for a long time.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
EZ VIEW
STANDBY/ON
LOADING
PLAY
LOADING
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments
or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself.
Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use but for domestic
purposes. Use of this product is for personal use only.
- Do not put any container filled with liquid or any small metal
objects on the player.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can
affect normal operation of this player. If this occurs, turn the
player off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC
power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player due to sharp
changes in temperature, the player may not operate
correctly. If this occurs, leave the player at room temperature
until the inside of the player becomes dry and operational.
4. Disc
- Do not clean record-cleaning sprays, benzene, thinner, or
other volatile solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold by the edges or
by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth
over the disc.
ENG-2
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:19 AM
Page 3
5. Environmental info
- The battery used in this product contains chemicals that
are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper manner, according to
federal, state, and local regulations.
The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property
rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user
consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not
cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any
unlicensed product unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3 used or
sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to
encode and/or decode audio files conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3. No
rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the
ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
ENG-3
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 4
Before you start
Accessories
Remote
Control
Batteries for
Remote Control
(AAA Size)
User’s Manual
Video/Audio
Cable
Install Batteries in the Remote control
1
Open the battery
cover on the back of
the remote control.
2
Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are
aligned correctly.
3
Replace the battery
cover.
If the remote control doesn’t operate properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
ENG-4
HDMI Cable
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
TA B L E
OF
Page 5
CONTENTS
Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chapter 1: Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Chapter 2: Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chapter 3: Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slow Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Play & Random Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Chapter 4: Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
MP3/WMA Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chapter 5: Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Up the Language Features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Setting Up the Display Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Chapter 6: Reference
Controlling a TV with the Remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ENG-5
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 6
Chapter 1
SETUP
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• Super Audio CD(except CD layer)
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound
reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Program Play (CD)
You can program tracks to play in desired order.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
COPY PROTECTION
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Many DVD discs are encoded with copy
protection. Because of this, you should only connect
your DVD player directly to your TV, not to a VCR.
Connecting to a VCR results in a distorted picture
from copy-protected DVD discs.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional
interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match your
TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.
(525p/625p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH
DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED
THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO
THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE
ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET
COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p
DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S
CUSTOMER SERVICE CENTER.”
ENG-6
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 7
SETUP
Setup
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Disc Types (Logos)
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Disc Markings
PAL
DIGITAL
SOUND
- CD is recorded as a Digital Signal with
better audio quality, less distortion and
less deterioration of audio quality over
time.
Region Number
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and
MPEG-2 system.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the
on-screen menu.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
Audio
~
Characteristics
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are
coded by region. These regional
codes must match in order for the disc
to play. If the codes do not match, the
disc will not play.
The Region Number for this player
is described on the rear panel of the
player.
DTS disc
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow
playback and may cause damage to the DVD
player.
ENG-7
DivX Certification
DivX, DivX Certified, and
associated logos are
trademarks of DivXNetworks,
Inc and are used under
license.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 8
SETUP
Description
Front Panel Controls
9
10
EZ VIEW
1
1.
2
3
4
STANDBY/ON (
)
When the unit is first plugged in, the indicator lights.
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes out
and the player is turned on.
5
6
7
6.
STOP (
)
Stops disc play.
7.
REMOTE CONTROL RECEIVER
8.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music.
2.
DISC TRAY
Place the disc here.
3.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
9.
4.
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
10. PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
5.
EZ VIEW
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted to
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
8
Front Panel Display
1
1.
Disc type indicators
2.
Play / Pause
2
3
3.
ENG-8
Displays various messages
concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
no DISC: No disc loaded.
OPEN: The disc tray is open.
LOAD: Player is loading disc information.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 9
SETUP
Setup
Rear Panel
1
1
3
2
4
5
6
7
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect
to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital,
MPEG2 or DTS decoder.
5.
S-VIDEO OUT JACK
- Use the S-Video cable to connect this jack to the
S-Video jack on your television for higher picture
quality.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
2.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is
selected in Setup Menu, progressive scan mode will
work.
- If COMPONENT (I-SCAN) Video Output is selected in
Setup Menu, interlaced scan mode will work.
6.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible
TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
- If you want to use a Video, S-Video or Component
Output, unplug HDMI cable.
3.
AUDIO OUT JACKS
Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver
7.
SCART JACK
- Connect to a TV scart input jack.
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack on
your television.
- The Video Output in Setup Menu must be set to
COMPOSITE/S-VIDEO.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the
TV’s menu system.
- If HDMI/COMPONENT (P-SCAN) Video Output is selected in Setup Menu, Video and S-Video Outputs do
not work.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion
adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible with
the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.
- See pages 52 ~ 54 to get more information on how to use the setup menu.
ENG-9
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 10
SETUP
Tour of the Remote Control
6.
17
1
7.
8.
9.
2
10.
3
18
4
5
19
20
21
6
22
7
8
23
9
10
24
11
25
11.
12.
13.
14.
15.
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
16
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
32
27.
33
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
NUMBER Buttons
PROG Button
Allows you to program a specific order.
STEP Button
Advances play one frame at a time.
VOL (+, -) Buttons
Control volume.
31.
32.
33.
ENG-10
TV/VIDEO Button
Press to display all of the available video sources
( i.e., TV, Cable, Video)
SEARCH Buttons (
/
)
Allow you to search forward/backward through a disc.
STOP Button ( )
SKIP Buttons (
/
)
Use to skip the title, chapter or track.
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
RETURN Button
Returns to a previous menu.
AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
ZOOM Button
Enlarges DVD picture.
VIDEO SEL. Button
Selects Video output format.
REPEAT A-B Button
Allows you to repeat play A-B disc.
BOOKMARK Button
TV POWER Button
Turns the TV’s power on or off.
CLEAR Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
INSTANT SKIP Button
This function skips playback ahead 10 seconds.
INSTANT REPLAY Button
This function is used to replay the previous 10 seconds
of a movie from the current position.
CH (
,
) Buttons
Channel selection.
OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
PLAY/PAUSE Button (
)
Begin/Pause disc play.
INFO Button
Displays the current disc mode.
DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
…†œ√ Buttons
ENTER/…
This button functions as a toggle switch.
ANGLE Button
Use to access various camera angles on a DVD.
EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
HDMI SEL. Button
HDMI or DVI Output resolution setup.
REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
SUBTITLE Button
SHUTTLE DIAL (Search mode)
Performs fast motion play.
JOG DIAL (Step mode)
Operates frame by frame play. In CD mode,
performs track search.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 11
Chapter 2
CONNECTIONS
Choosing a Connection
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any
cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components (such as a TV) you are connecting for
more information on those particular components.
Connecting to a TV (SCART)
- Using the SCART, connect the SCART (EXT) terminal on the rear of the DVD Player to the
SCART(IN) terminal of your TV.
- If your TV is not equipped with a SCART you can select one of the following alterative connections:
Connection to a TV (Video CVBS)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO (yellow)/AUDIO
(red and white) OUT terminals on the rear of the DVD player to
the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN terminals of
your TV.
2
Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
YELLOW
OR
Audio Cable Video Cable
RED
WHITE
YELLOW
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable placed too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual
of your TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD
player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT(I-SCAN) ➝
HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ➝ SCART RGB ➝ SCART VIDEO)
- When the Video Output in Setup menu is set to HDMI/COMPONENT(P-SCAN), the Video and S-Video
Outputs do not work.
ENG-11
Connections
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV
and other components.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 12
CONNECTIONS
Connection to a TV (S-Video)
- Connecting to your TV using an S-Video cable.
- You will enjoy high quality images. S-Video separates the picture element into black and white(Y)
and color(C) signals to present clearer images than regular video input mode. (Audio signals are
delivered through the audio output.)
1
Using an S-Video cable (not included), connect the S-VIDEO
OUT terminal on the rear of the DVD player to the
S-VIDEO IN terminal of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the SVideo signal from the DVD player appears on your TV screen.
WHITE
Audio Cable
RED
S-Video Cable
(not included)
WHITE
4
Set the Video Output to COMPOSITE/S-VIDEO in the Display
Setup menu. (See pages 51 to 53)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-12
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 13
CONNECTIONS
Connection to a TV (Interlace)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
RED
3
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to COMPONENT(I-SCAN) in the Display
Setup menu. (See pages 52 to 54)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
Note
- If Video output is incorrectly set to S-Video with the Component cables connected, the screen will
turn red.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 17 to 18)
- The component terminal of your TV may be marked “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals may vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of your TV.
ENG-13
Connections
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates
the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean
images. (Audio signals are delivered through the audio output.)
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 14
CONNECTIONS
Connection to a TV (Progressive)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminals on the rear of the DVD
player to the COMPONENT IN terminals of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
RED
3
BLUE
GREEN
WHITE
Audio Cable
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to HDMI/COMPONENT(P-SCAN) in the
Display Setup menu. (See pages 52 to 54)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 11)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings
in the TV’s menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method.
Progressive scanning method provides better and clearer picture quality.
ENG-14
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 15
CONNECTIONS
Connecting to a TV with DVI Jack
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the HDMI
OUT terminal on the rear of the DVD player to the DVI IN
terminal of your TV.
Connections
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of your TV. Turn on the DVD
player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(not included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the DVI
signal from the DVD player appears on your TV screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal
on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal of your
TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
When you press the HDMI SEL. button, 576p, 720p, 768p, 1080i are selected in order.
The first press of the HDMI SEL. button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.
ENG-15
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 16
CONNECTIONS
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is an interface to enable the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital content protection), snow noise appears on the
screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal. However, when playing a DVD, the data transmitted to a
TV is digital. Therefore either a digital-to-analog converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it requires no D/A conversion and is a pure digital signal
from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorized
copies from being made.
ENG-16
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 17
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and white)
OUT terminals on the rear of the DVD player to the AUDIO (red
and white) IN terminals of the Amplifier.
Connections
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
3
RED
WHITE
Audio Cable
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 50 to 51)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
ENG-17
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 18
CONNECTIONS
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using an optical cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal of the Amplifier.
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, S-VIDEO,
COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT or DVI IN
terminal of your TV as described on pages 11 to 15.
or
3
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Dolby digital or
DTS amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select external
input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- When you connect the DVD player to DTS Amplifier and play a DTS disc, set the DTS to On in Audio
Setup menu. If it is set to Off, sound will not be heard, or there will be a loud sound.
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 50 to 51)
- The position of terminals may vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust coveplug from the Optical Audio Out jack before using the optical cable
(not included) and replace the cover when it's not used.
ENG-18
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 19
Chapter 3
BASIC FUNCTIONS
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video Input on the TV's remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Playback
1
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
The STANDBY indicator
light goes out and the tray
opens.
2
Place a disc gently into the
tray with the disc’s label
facing up.
▼
RESUME function
3
When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up
where you left off. (unless the disc is removed
or the player is unplugged, or if you press the
STOP ( ) button twice.)
Press the PLAY/PAUSE ( )
button or OPEN/CLOSE ( )
button to close the disc tray.
ENG-19
Basic Functions
After plugging in the player, the first time you press the DVD POWER button, this
screen comes up: If you want to select a language, press a NUMBER button.
(This screen will only appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you
turn the power on or off. Therefore, make sure that you select the language you want to
use.
Once you select a menu language, you can change it by pressing the
button on the
front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where you can reset your
preferred language.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 20
BASIC FUNCTIONS
4
Stopping Play
Press the STOP ( ) button
during play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more than
one minute without any user interaction, a screen
saver will be activated. Press the PLAY/PAUSE
( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
30 minutes, the power will automatically turn off.
(Automatic Power-Off Function)
5
Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE
( ) button.
▼
Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE (
once again.
6
Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE
( ) or STEP button on the
remote control during play.
) button
Note
If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
▼
Each time the button is pressed or Jog Dial is
turned, a new frame will appear.
No sound is heard during STEP mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
You can only perform step motion play in the
forward direction.
7
Step Motion Play (Except
CD)
Turn the JOG DIAL clockwise
or press the STEP button on
the remote control during play.
Slow Motion Play (Except
CD)
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
No sound is heard during slow mode.
Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
Reverse slow motion play will not work.
▼
8
Note
This (
ENG-20
) icon indicates an invalid button press.
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 21
BASIC FUNCTIONS
Using the Search and Skip Functions
During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to
the next selection.
Searching through a Chapter or Track
▼
During play, press the SEARCH ( or ) button
and press again to search at a faster speed.
During play, turn the
SHUTTLE DIAL or press
the SEARCH ( or )
button on the remote
control for more than 1
second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
Skipping Tracks
During play, press the SKIP
(
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next chapter. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the chapter. One more press makes it move to
the beginning of the previous chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a
VCD 1.1 or a CD, if you press the SKIP ( )
button, it moves to the next track. If you press
the SKIP ( ) button, it moves to the beginning
of the track. One more press makes it move to
the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a
VCD and you press the
button, it moves
forward 5 minutes. If you press the
button,
it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-21
Basic Functions
Note
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 22
BASIC FUNCTIONS
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/CD/MPEG4
▼
You can select Info in the function menu by
pressing the MENU button.
1
During play, press the
INFO button on the remote
control.
2
DVD
Press the …/† buttons to
select the desired item.
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
▼
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
01
0:00:43
CD
01
0:00:48
MPEG4
01
0:00:13
MP3 1/8
None
640x272
ENG-22
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 23
BASIC FUNCTIONS
▼
You may use the number buttons of the remote
control to directly access a title, chapter or to
start the playback from a desired time.
3
Press the œ/√ buttons to
make the desired setup,
then press the ENTER
button.
4
To make the screen
disappear, press the INFO
button again.
To access the desired title when there is more than one in the disc.
For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage (similar to
tracks on an audio CD).
Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference.
The time search function does not operate on some discs.
Refers to the film's soundtrack language.
In the example, the soundtrack is played in English 5.1CH.
A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
The MP3, AC3 and WMA are supported.(DivX)
Refers to the subtitle languages available in the disc.
You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen.
A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
(DivX)
File Size has a relationship with resolution of a title.
The larger file size is, the higher resolution is displayed.
If the file resolution is small, it scales up automatically. So you can see the larger screen.
ENG-23
Basic Functions
Note
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 24
BASIC FUNCTIONS
Using the Disc and Title Menu
Using the Disc Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC
MENU button on the remote control.
- In VCD 2.0 the DISC MENU button is used to
select Menu On or Menu Off mode.
Using the Title Menu (DVD)
1
During the playback of a
DVD disc, press the MENU
button on the remote
control.
2
Press the …/† buttons to
select Title Menu, then
press the √ or ENTER
button.
Press ENTER key
for Title Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
ENG-24
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 25
BASIC FUNCTIONS
Using the Function Menu
Using the Function Menu (DVD/VCD)
1
Press the MENU button
during playback.
2
Press the …/† buttons to
select one of the five
functions. Then press the
√ or ENTER button to
access the function.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
You can also directly select these functions
using their respective buttons on the remote
control.
▼
3
Basic Functions
Press the …/† buttons to
select Function, then press
the √ or ENTER button.
- Info (See pages 22 to 23)
- Zoom (See page 36)
- Bookmark
(See pages 34 to 35)
- Repeat (See pages 26 to 27)
- EZ View
(See pages 29 to 30)
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-25
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 26
BASIC FUNCTIONS
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD/CD
1
Press the REPEAT button
on the remote control.
Repeat screen appears.
DVD repeats play by chapter or title, CD and
VCD repeat play by disc or track.
Chapter ( ): repeats the chapter that is
playing.
Title ( ): repeats the title that is playing.
Disc ( ): repeats the disc that is playing.
Track ( ): repeats the track that is playing.
A-B: repeats a segment of the disc that you
select.
▼
2
DVD
Press the œ/√ buttons to
select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER
button.
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start (A).
B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button.
Note
A-B REPEAT does not allow you to set point (B) until at least 5 seconds of playback time has
elapsed after point (A) has been set.
3
To return to normal play,
press REPEAT button
again, then press the œ/√
buttons to select Off and
press ENTER button.
DVD
Off
01
T
01 A-B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
Off
T
01
D
01 A-B
REPEAT
ENTER
Note
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
ENG-26
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 27
BASIC FUNCTIONS
Slow Repeat Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments
being played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD/VCD
1
During play, press the
PLAY/PAUSE ( ) button.
Basic Functions
2
Press the SEARCH ( )
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and
1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
▼
The disc will play from A to B repeatedly at the
speed you chose.
▼
3
To set A-B REPEAT, set (A) first, then set (B)
after the following slow play time has elapsed:
1/8x: wait 40 seconds, then press B
Press the REPEAT button
on the remote control.
Press the œ/√ buttons to
select A-B.
4
Press the ENTER button at
the point where you want
repeat play to start (A).
B is automatically
highlighted. Press the
ENTER button at the point
where you want the repeat
play to stop (B).
1/4x: wait 20 seconds, then press B
1/2x: wait 10 seconds, then press B
5
To return to normal play,
press the CLEAR button and
then press the PLAY/PAUSE
( ) button.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
Using the A-B Repeat function
1. During slow playback, press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat play to start
(A). B is automatically highlighted.
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CLEAR button and then press the PLAY/PAUSE( ) button.
ENG-27
00631A-HD850-XEU_1
2/2/05
9:20 AM
Page 28
BASIC FUNCTIONS
Program Play & Random Play
Program Play (CD)
Program Play allows you to select the order in which you want tracks to play.
1
During play, press the
PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select PROGRAM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
▼
3
Press the …/†/œ/√ buttons
to select the first track to
add to the program.
Press the ENTER button.
The selection numbers
appear in the Program
Order box.
PROGRAM 01
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
Program Order
04
08
12
16
------
------
------
------
- To return to the previous menu screen, press
the RETURN button.
- To cancel the selected program order, press
the CLEAR button.
- This unit can support a maximum of 20
programmed tracks.
4
Press the PLAY/PAUSE
( ) button.
The disc will be played in
programmed order.
Random Play (CD)
Random Play plays a disc's tracks in random order.
1
Press the PROG button.
2
Press the œ/√ buttons to
select RANDOM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
œ√
RANDOM
Note
- Depending on a disc, the Program and Random
Play functions may not work.
- While in playback mode, press the CLEAR button
on the remote control to cancel Program Play or
Random Play.
ENG-28
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 29
Chapter 4
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)
To play back using aspect ratio (DVD)
▼
Press the EZ VIEW
button.
- The screen size
changes when the
button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode
operates differently
depending on the screen
setting in the Display
Setup menu.
- To ensure correct
operation of the EZ
VIEW button, you should
set the correct aspect
ratio in the Display
Setup menu.
(See pages 51 to 53).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
To make the aspect ratio bar disappear,
press the CLEAR button.
If you are using a 16:9 TV
For 4:3 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off. When
playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at the top
and bottom of the screen will disappear. The picture will
look vertically stretched. (Depending on a type of disc, the
black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
ENG-29
Advanced
Functions
For 16:9 aspect ratio discs
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 30
A D VA N C E D F U N C T I O N S
If you are using a 4:3 TV
For 16:9 aspect ratio discs
For 4:3 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The black bars will appear at the top and bottom of the
screen.
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on the type of disc.
ENG-30
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 31
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Audio Language
You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button (DVD/VCD/CD/MPEG4)
1
Press the AUDIO button.
The Audio changes when
the button is pressed
repeatedly.
- The audio languages
are represented by
abbreviations.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
When playing a VCD or CD,
you can select among
Stereo, Right or Left.
Stereo
AUDIO
Advanced
Functions
MPEG4
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired Audio on
a MPEG4 then press the
ENTER .
PCM 1/2
2
To remove the AUDIO
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio
languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Audio Language” on page 47.
ENG-31
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 32
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Selecting the Subtitle Language
You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button (DVD/MPEG4)
1
Press the SUBTITLE
button.
The subtitle changes when
the button is pressed
repeatedly.
The subtitle languages are
represented by
abbreviations.
DVD
Off
SUBTITLE
MPEG4
√ buttons to
Press the œ/√
select the desired subtitle
language on a MPEG4 then
press the ENTER .
NONE
2
To remove the SUBTITLE
icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
- Depending on DVDs, you can change the
desired subtitle in the Disc Menu. Press the
DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all
DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Subtitle Language” on page
48.
ENG-32
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 33
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Changing the Camera Angle
When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE
function.
Using the ANGLE button (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.
1
Press the ANGLE button,
then the ANGLE icon will
appear with the current
angle number and the
number of angles
available.
2
4/6
ANGLE
Press the ANGLE button
repeatedly to select the
desired angle. To remove
the ANGLE icon, press the
CLEAR or RETURN
button.
Note
If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this
feature.
Using the Instant Replay function (DVD)
If you miss a scene, you can see it again using this function.
Press the INSTANT
REPLAY button.
- The current scene
moves backward about
10 seconds, and plays
back.
Using the Instant Skip function (DVD)
Use this function to skip playback about 10 seconds ahead of the current scene.
Press the INSTANT SKIP
button.
- Playback will skip ahead
10 seconds.
Note
Depending on the disc, these functions may not
work.
ENG-33
Advanced
Functions
Using the Instant Replay/Skip Function
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 34
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Bookmark Function
This feature lets you bookmark sections of a DVD or VCD (Menu Off mode) so you can quickly find
them at a later time.
Using the Bookmark Function (DVD/VCD)
1
During play, press the
BOOKMARK button on the
remote control.
Using the MENU button.
During play, press the MENU
button on the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Bookmark, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
2
When you reach the
scene you want to mark,
press the ENTER button.
Up to three scenes may
be marked at a time.
Note
- When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function may
not work.
ENG-34
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 35
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Recalling a Marked Scene
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select a marked scene.
3
Press the PLAY/PAUSE
(
) button to skip to
the marked scene.
Advanced
Functions
Clearing a Bookmark
1
During play, press the
BOOKMARK button on
the remote control.
2
Press the œ/√ buttons to
select the bookmark
number you want to delete.
3
Press the CLEAR button
to delete a bookmark
number.
ENG-35
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 36
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Using the Zoom Function
Using the Zoom Function (DVD/VCD)
1
During play, press the ZOOM
button on the remote control.
Using the MENU button.
During play or pause mode,
press the MENU button on
the remote control.
† buttons to
Press the …/†
select Function, then
press the √ or ENTER
button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
† buttons to
Press the …/†
select Zoom, then press
the √ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select the part
of the screen you want to
zoom in on.
Press the ENTER button.
During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/Normal in order.
Note
When playing VCD 2.0, this function works only
when the Menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
ENG-36
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 37
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contain individual songs and/or pictures that
can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your
computer to put files into different folders.
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
Parent Folder, Current Folder Folders and Files in
Current Folder
and Peer Folders
: Name of currently playing file.
-
: MP3 file icon.
-
: Current Playback Time.
-
: WMA file icon.
-
: Current Playback Mode : There are four
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder.
- Random: Files in the disc will be played
in random order.
-
: JPEG file icon.
-
: AVI file icon.
-
: Folder icon.
-
: Current Folder icon.
Advanced
Functions
-
Folder Selection
The folder can only be selected in the Stop mode.
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to the parent folder,
† buttons to select “..” and
or press the …/†
press ENTER to go to the parent folder.
- To select the Peer Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the left window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Root
WMA
JPEG
Parent Folder
MP3
MUSIC
- To select the Sub-Folder
Press the œ/√ buttons to highlight the right window.
† buttons to select the desired folder,
Press the …/†
then press ENTER.
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
ENG-37
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 38
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MP3/WMA Playback
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
▼
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select a song
file.
Press ENTER to begin
playback of the song file.
Off
00:00:23
B e c a u s e Yo u
RO
OO
OT
T
R
R
. .O O T
WMA
B eMcAa u s e Y o u
W
JPEG
CPa E
c tGu s
J
MP3
S aPd3 D a y u
M
MPEG4
Wonderful
MPEG4
Repeat/Random playback
1
Press the REPEAT button
to change the playback
mode. There are four
modes; Off, Track, Folder
and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same extension
in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CLEAR button.
ENG-38
When a disc that contains both MP3 and
WMA files, only one type will play, not
both.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 39
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps.
Conversely, files with decompression rates below 64Kbps
or over 192Kbps will not be played properly.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following
types: Windows MediaTM (registered trade mark of Microsoft
Inc) and SDMITM (registered trade mark of The SDMI
Foundation). You cannot copy such files.
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose. Getting CD
audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to
160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192
Kbps or more, only rarely give better sound quality.
Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps
will not be played properly.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or
as an assurance of sound quality. You should note that
certain technologies and methods for MP3 file recording on
CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD
player (degraded sound quality and in some cases, inability
of the player to read the files).
- This unit can play a maximum of 3000 files and 300 folders
per disc.
ENG-39
Advanced
Functions
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file
extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters
or less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 40
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Playback
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video data. Only AVI format files with the
“.avi” extensions can be played.
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
Off
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
† or œ/√
Press the …/†
buttons to select an avi file
(DivX/XviD), then press the
ENTER button.
Off
ROOT
.R. O O T
WMA
WMA
JPEG
JPEG
MP3
MP3
MPEG4
MPEG4
Repeat Playback
1
Press the REPEAT button
to change playback mode.
There are 4 modes, such
as Off, Folder, Title and
A-B (a distance between
two points appointed by
user).
- Folder : Repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
- A-B : repeats a segment of the file that you select.
ENG-40
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 41
A D VA N C E D F U N C T I O N S
MPEG4 Function Description
Function
Description
During play, press the
or
Skip
button, it moves forward
(
or
)
or backward 5 minutes.
During play, press the SERACH
( or ) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
Step Motion is pressed, a new frame will
Play
appear.
ZOOM
2X/4X/2X/Normal in order
CD-R AVI file
Reference page
-
-
P 20
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG4 compliant Contents.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
P 20
P 36
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
- Some MPEG4 files created on a personal computer may not be play back.
That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported.
ENG-41
Advanced
Functions
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the “ISO9660 format”.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 42
A D VA N C E D F U N C T I O N S
Picture CD Playback
Off
1
Select the desired folder.
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
2
Off
† buttons to
Press the …/†
select a Picture file in the
clips menu, then press the
ENTER button.
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
3
Note
- If no buttons on the remote control are pressed
for 10 seconds, the menu will disappear.
ENTER RETURN
Press the INFO button to
display the menu.
Press the œ/√ buttons to
select the menu you want
to view, then press the
ENTER button.
- Press the STOP button to return to the clips
menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Slide Show
Album Screen
•
TIMER:
: Returns to the Album Screen.
• To see the next six pictures, press the
• To see the previous six pictures, press the
ENTER RETURN
button.
button.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
† or œ/√ buttons to select the
: Press the …/†
part of the screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER
button is pressed, the picture is enlarged up
to 4X. (2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must be
set. Press the œ/√ buttons to select a desired icon, then
press the ENTER button.
•
: The pictures change automatically with about a 6
second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
Note
- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval
time.
- If you don’t press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.
ENG-42
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 43
A D VA N C E D F U N C T I O N S
CD-R JPEG Discs
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters
(. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can
be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 3000, only 3000 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 300, only JPEG files in 300 folders can be played.
Advanced
Functions
ENG-43
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 44
Chapter 5
CHANGING SETUP
MENU
Using the Setup Menu
The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language
preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you
have.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button on the remote
control.
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup : Setup of the Language.
Audio Setup : Setup of the Audio Options.
Display Setup : Setup of the Display Options. Use to select which type of screen you want to
watch and several display options.
¨ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows users to set the level necessary to prevent
children from viewing unsuitable movies such as those with violence, adult
subject matter, etc.
ˆ DivX(R) Registration : Please use the Registration code to register this player with the DivX(R)
Video On Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod.
Œ
´
ˇ
2
† buttons to
Press the …/†
access the different
features. Press the √ or
ENTER button to access
the sub features.
3
To make the setup screen
disappear after setting up,
press the MENU button
again.
Note
Depending on the disc, some Setup menu
selections may not work.
ENG-44
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 45
CHANGING SETUP
MENU
Setting Up the Language Features
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up
automatically every time you watch a movie.
Using the Player Menu Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
PLAYER MENU LANGUAGE
Player Menu
English
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
ENG-45
Changing
Setup Menu
† buttons to
Press the …/†
select Player Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 46
CHANGING SETUP
MENU
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc menu screens.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Disc Menu, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
DISC MENU LANGUAGE
English
Disc Menu
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-46
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 47
CHANGING SETUP
MENU
Using the Audio Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Audio, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
- Select “Original” if you want the default
soundtrack language to be the original
language the disc is recorded in.
▼
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
Audio
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed.
- If the selected language is not recorded on
the disc, the original pre-recorded language is
selected.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-47
Changing
Setup Menu
5
AUDIO LANGUAGE
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 48
CHANGING SETUP
MENU
Using the Subtitle Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select Subtitle, then press
the √ or ENTER button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
- Select “Automatic” if you want the subtitle
language to be the same as the language
selected as the audio language.
▼
5
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
SUBTITLE LANGUAGE
Subtitle
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
- Select “Others” if the language you want is
not listed. Some discs may not contain the
language you select as your initial language;
in that case the disc will use its original
language setting.
- The language is selected and the screen
returns to setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
ENG-48
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 49
CHANGING SETUP
MENU
Using the DviX Subtitle Language
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Language Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
† buttons to
Press the …/†
select DivX Subtitle, then
press the √ or ENTER
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
√
Disc Menu
: English
√
Audio
: English
√
Subtitle
: Automatic
√
DivX Subtitle
: Western
√
▼
† buttons to
Press the …/†
select the desired
language, then press the
√ or ENTER button.
DivX SUBTITLE LANGUAGE
DivX Subtitle
- The language is selected and the screen
returns to setup menu.
- To make the setup menu disappear, press
the MENU button.
Westren
Central
Greek
ENG-49
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish and Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene and
Serbian(Latin)
Greek
English and modern Greek
Changing
Setup Menu
5
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 50
CHANGING SETUP
MENU
Setting Up the Audio Options
Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings
depending on the audio system in use.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Audio Setup, then
press the √ or ENTER
button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
AUDIO SETUP
Dolby/DTS Digital Out
MPEG-2 Digitla Out
: PCM
: Bitstream
Dynamic Compression
: On
PCM Down Sampling
: On
ENG-50
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 51
CHANGING SETUP
MENU
Œ
Dolby/DTS Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital or DTS Bitstream via digital output.
Select Bitstream when connecting to a Dolby Digital and DTS Decoder.
Note
- There is no analog audio output when you play a DTS disc.
´
MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH or 8CH).
Select Bitstream when using the Digital Audio Output.
ˇ
Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
¨
PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the player is not 96KHz compatible.
In this case, the 96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player is 96KHz compatible.
In this case, all signals will be output without any changes.
Note
Even when PCM Down sampling is Off
- Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.
ENG-51
Changing
Setup Menu
HDMI
- If your TV is not compatible with compressed multi-channel formats (Dolby Digital, DTS,
MPEG), you should set Digital Audio to PCM.
- If your TV is not compatible with LPCM sampling rates over 48kHz, you should set PCM
Down sampling to On.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 52
CHANGING SETUP
MENU
Setting Up the Display Options
Display options enable you to set various video functions of the player.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Display Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
▼
4
† buttons to
Press the …/†
select the desired item,
then press the √ or
ENTER button.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
√
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
ENG-52
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 53
CHANGING SETUP
Œ
MENU
TV Aspect
Depending on a type of television you have,
you may want to adjust the screen setting
(aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to
see the total 16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV with a
4:3 ratio screen. Black bars will appear at
the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan : Select this for conventional
size TVs when you want to see the central
portion of the 16:9 screen. (Extreme left and
right side of movie picture will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
picture on your wide screen TV.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video
input, you must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you
must choose “PAL ”.
• If you set up the PAL TV system, HDMI
output frame rate is 50 Hz.
Ø
TV ASPECT
4:3 Lettre Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
Still Mode
These options will help prevent picture shake
in still mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame
mode will be automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen
shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want
to see small letters more clearly in the Auto
mode.
ˇ
Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
¨
ˆ
DISPLAY SETUP
Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or
Off) It does not function in Progressive mode.
TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input,
you must choose “PAL”. When you choose
“PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz
output.
• If your TV system only has NTSC, input you
must choose “NTSC ”.
• If you set up the NTSC TV system, HDMI
output frame rate is 60 Hz.
ENG-53
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
√
: On
Black Level
: Off
TV System
: PAL
Video Output
: SCART
√
HDMI
: 576p
√
DISPLAY SETUP
COMPOSITE/S-VIDEO
COMPONENT(I-SCAN)
HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
SCART Output
√
RGB
Video
Changing
Setup Menu
´
Video Output
Select Video Output.
- COMPOSITE/S-VIDEO : Select when you
want to use Video and S-Video Out.
- COMPONENT(I-SCAN) : Select when you
want to use Video and Component
525i(Interlace) Out.
- HDMI/COMPONENT(P-SCAN) : Select
when you want to use Component
525p(Progressive) Out or HDMI.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video
output mode is changed in regular
sequence in no disc mode.
(COMPOSITE/S-VIDEO ➝ COMPONENT
(I-SCAN) ➝ HDMI/COMPONENT(P-SCAN)
➝ SCART RGB ➝ SCART VIDEO)
- SCART Output : Select when you want to
use Scart Out.
• RGB : Select when you want to use
SCART RGB Out.
• Video : Select when you want to use
SCART Video Out.
• If the Yes/No selection in the Display Setup
sub Menu is not made within 10 seconds,
the screen returns to the previous menu.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 54
CHANGING SETUP
Ø
MENU
HDMI
This setting is used when the unit is
connected by HDMI or DVI with Display
devices (TV, projector, etc).
- Resolution
- 576p : 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 768p : 1024 x 768
- 1080i : 1920 x 1080
- Format
This feature can be used to fine-tune the
output ot the DVD-HD850 to your TV or
Monitor for best color reproduction.
You can use this function to set the HDMI
or DVI output's digital data RGB range.
- RGB-Normal : HDMI/DVI Limited range
RGB data output.
- RGB-Expand :HDMI/DVI Full range RGB
data output.
- YCbCr-(4:4:4) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:4:4) output.
- YCbCr-(4:2:2) : HDMI Limited range
YCbCr-(4:2:2) output.
If you set the HDMI output resolution to
768p, you cannot use the YCbCr format.
Limited range Black/White and color level
are displayed within Limited data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- Y : 16~235
- CbCr : 16~240
Full range Black/White and color level are
displayed within full data range.
ex) When the bit depth is 8 bits
- DVI Output
You can use this function to set HDMI to
DVI output format.
- This function corrects a TV screen when it
is not centered to secure a normal view.
- If HDMI to DVI Output is set incorrectly,
the screen can be biased.
HDMI SETUP
Resolution
Format
: RGB-Normal
Brightness
: Level 3
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow
the TV User’s Manual regarding
Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the
screen may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your
TV or projector.
• When the resolution is changed during
playback, it may take a few seconds for a
normal image to appear.
• If you set the HDMI output resolution 720p
or 1080i, HDMI output provides better
picture quality.
- Y : 0~255
- CbCr : 0~255
- Brightness
You can use this function to set
HDMI/COMPONENT(P-SCAN) output
brightness.
Dark
: 576p
Bright
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
ENG-54
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 55
CHANGING SETUP
MENU
Setting Up the Parental Control
The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating,
which helps you control the types of DVDs that your family watches.
There are up to 8 rating levels on a disc.
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
: No
▼
5
Enter your password.
The Re-enter Password
screen appears to confirm
the password. Enter your
password again.
The player is locked ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
----
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
----
ENG-55
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Changing
Setup Menu
Press the √ or ENTER
button to select Yes if you
want to use a password.
The Enter Password
screen appears.
PARENTAL SETUP
Use Password
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 56
CHANGING SETUP
MENU
Setting Up the Rating Level
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
Setup
4
PASSWORD CHECK
Enter your password.
Enter Password
----
5
† buttons to
Press the …/†
select Rating Level, then
press the √ or ENTER
button.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
Change Password
√
√
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
▼
6
† buttons to
Press the …/†
select the Rating Level
you want, then press the
√ or ENTER button.
e.g) Setting up in Level 6.
RATING LEVEL
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Level
8 Adult
7
6
5
4
3
2
1 Kids Safe
For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7, 8 will not play.
ENG-56
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 57
CHANGING SETUP
MENU
Changing the Password
1
With the unit in Stop
mode, press the MENU
button.
2
† buttons to
Press the …/†
select Setup, then press
the √ or ENTER button.
Setup
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
Language Setup
√
Audio Setup
√
Display Setup
√
Parental Setup :
√
DivX(R) Registration
√
3
† buttons to
Press the …/†
select Parental Setup,
then press the √ or
ENTER button.
The Enter Password
screen appears.
Enter your password.
Setup
▼
4
† button to
Press the …/†
select Change
Password, then press the
√ or ENTER button.
Enter your new password.
Re-enter the new
password again.
PARENTAL SETUP
Use Password
: Yes
Rating Level
:8
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
√
√
Change Password
CHANGE PASSWORD
Enter New Password
----
CHANGE PASSWORD
----
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
ENG-57
Reference
Re-enter Password
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 58
Chapter 6
REFERENCE
Controlling a TV with the Remote control
The remote control can also be set up to control most TVs.
To program the remote control, use the code that corresponds to your brand.
TV Codes
BRAND
ANAM
AIWA
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
CODE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
82
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 , 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
BRAND
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
CODE
72, 73
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74, 75
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
1.Turn on the TV.
2.Point the DVD’s remote control at the TV.
3.While holding the TV POWER button down, enter the code for your brand.
4.If the TV turns off, setup is complete. Enter other codes of the same brand if the
first code does not work.
You can control the TV POWER, CH ( ,
), VOL (+, -) and TV/VIDEO
functions of another manufacturer's TV.
- The remote control may not be able to control every model TV of the brands listed.
- If you replace the remote control's batteries, set the brand code again.
e.g) For Samsung 2 TVs
While holding down the TV POWER button, enter 0 and then 1.
ENG-58
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 59
REFERENCE
Firmware upgrade
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site (www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and it is appearing. What improvements are
made depends on the upgrade software you are using as well as the software that your DVD-player
contained before the upgrade.
How to make an upgrade disc
1
You have to download a new file
through Download Center of
Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
2
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Write the file to Disc using
CD-RW of your computer.
Upgrade procedure
1
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The Firmware upgrade
screen appears.
Firmware upgrade
appears on the display
▼
2
Press the œ/√ buttons to
select Total, then press the
ENTER button.
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc,
please wait for about 2 minutes.
- If the unit was successfully updated, the unit
will turn off and on after closing the tray
automatically. When the unit turns on, this
screen will display.
Firmware upgrade starts
3
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
1 for English
2 pour Français
3 für Deutsch
4 para Español
Premere
5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
Note
- If the “Select Menu Language” doesn't appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
ENG-59
Reference
Press the number buttons
to select the desired
language.
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 60
REFERENCE
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
No operations can be
performed with the
remote control.
Disc does not play.
5.1 channel sound is
not being reproduced.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to
drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall
batteries and try to operate the remote control again.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
Page
P4
P7
P18
P50~51
The
icon appears
on screen.
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
Disc Menu doesn’t appear.
• Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from
the Setup Menu
selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P44~55
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P52~53
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
The screen is blocked
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside. All settings
will revert to the factory settings.
Forgot password
• Press the
button for more than 5 seconds under no disc inside.
All settings including the password will revert to the factory settings.
Don't use this unless absolutely necessary.
If you experience other
problems.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains
the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once
again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized
service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
ENG-60
P50~51
P19
P55~57
P3
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 61
REFERENCE
Problem
No HDMI output.
Action
Page
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 576p/720p/768p/1080i DVD player.
P15~16
Abnormal HDMI output
screen.
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
P15~16
HDMI output Jidder
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jidder phenomenon may occur when frame rate is converted from
50Hz to 60Hz for 720P/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
P52~54
Reference
ENG-61
00631A-HD850-XEU_2
2/2/05
9:18 AM
Page 62
REFERENCE
Specifications
General
Power Requirements
AC 110-230 V, 60/50 Hz
Power Consumption
12 W
Weight
2.3 Kg
Dimensions
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disc
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
VCD : 12Cm
Composite Video
SCART Jack
Video
Output
Component Video
S-VIDEO
HDMI
SCART Jack
2 Channel
Audio
Output
430mm (W) X 250mm (D) X 49mm (H)
*Frequency Response
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Chrominance Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
576p, 720p, 768p, 1080i
2 Channel : L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with
out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
ENG-62
00708Q-P450-FES_Cover
4/8/05
2:07 PM
Page 2
MANUFACTURER : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th Fl., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul,Korea
TEL: +82 31 200 6077
FAX: +82 31 200 9099
APPROVED BY : ETL SEMKO
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista,
Sweden
TEL: +46 8 750 00 00
FAX: +46 8 750 60 30
www.samsung.com
Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist - 212 227 4520
AK68-00637H-00
Download PDF

advertising