Samsung | DVD-P181 | Samsung DVD-P181 User manual

DVD_P181_ADL_Cover
3/16/08
10:52 AM
Page 3
DVD Oynatıcı
DVD Player
DVD-P181
www.samsung.com
AK68-01640E
.XUXOXP
'LVN
8\JXQoDO×üPDJHULOLPLQL|ùUHQPHNLoLQR\QDW×
'LVNL\]H\LQH]DUDUYHUHELOHFHNSODNWHP
F×Q×]×QDUNDV×QGD\HUDODQHWLNHWHEDN×Q×]
L]OHPHVSUH\OHULEHQ]HQLQFHOWLFLYH\DEDüND
2\QDW×F×Q×]×\HWHUOLPLNWDUGDKDYDODQG×UPD
XoXFXo|]FOHUOHWHPL]OHPH\LQL]
GHOLùLRODQELUNDELQH\HUOHüWLULQL]aFP
'LVNLQVLQ\DOOHULQRNXQGXùX\]H\LQH
+DYDGRODü×P×LOHLOJLOLSDUoDODU×Q]HULQGHNL
GRNXQPD\×Q×].HQDUODU×QGDQYH\DELUNHQDU×
KDYDODQG×UPDGHOLNOHULQLNDSDWPD\×Q×]
YHRUWDV×QGDNLGHOLùLQGHQWXWXQX]
'LVNWHSVLVLQLHOOHLWPH\LQL]
.LULQD]LNoHVLOLQL]GLVNL$6/$EH]LLOHULJHUL
&LKD]ODU×ELUELUL]HULQH\×üPD\×Q×]
KDUHNHWHWWLUHUHNWHPL]OHPH\LQL]
2\QDW×F×\×WDü×PDGDQ|QFHKLoELUSDUoDQ×Q
Do×NoDO×ü×UGXUXPGD
dHYUHVHO%LOJL
%DüNDFLKD]ODU×EXR\QDW×F×\DEDùODPDGDQ
%XUQGHNXOODQ×ODQSLOoHYUH\H]DUDUO×NLP\
|QFHDo×NoDO×ü×UGXUXPGDROPDG×NODU×QGDQ
DVDOODULoHUPHNWHGLU
HPLQROXQX]
%X\]GHQSLOOHULE|OJHQL]GHNL\DVDODUD
.XOODQ×PGDQVRQUDGLVNLo×NDUW×S
X\JXQüHNLOGHo|SHDW×Q×]
R\QDW×F×\×NDSDW×Q×]R\QDW×F×\×X]XQVUHOL
NXOODQPD\DFDNVDQ×]EXQD|]HOOLNOHGLNNDW
HGLQL]
%XNXOODQPDN×ODYX]XQDVDKLSRODQFLKD]ED]×
*YHQOLüLQL],oLQ
oQFüDK×VODU×QELUWDN×PPONKDNODU×
%XUQGHOD]HUWHNQRORMLVLNXOODQ×OPDNWDG×U
*YHQOLüLQL],oLQ
DOW×QGDOLVDQVODQP×üW×U%XOLVDQV×QOLVDQVO×LoHULüLQ
.×ODYX]GDEHOLUWLOHQOHUGHQEDüNDNRQWUROOHULQ
%XUQGHOD]HUWHNQRORMLVLNXOODQ×OPDNWDG×U
|]HOWLFDULROPD\DQDPDoODNXOODQPDV×
D\DUODU×QYH\DLüOHPSHUIRUPDQVODU×Q×Q
.×ODYX]GDEHOLUWLOHQOHUGHQEDüNDNRQWUROOHULQ
NXOODQ×OPDV×WHKOLNHOLUDG\DV\RQ\D\×O×P×QD
LoLQVRQNXOODQ×F×ODU×V×Q×UODU7LFDULNXOODQ×PKDNN×
D\DUODU×QYH\DLüOHPSHUIRUPDQVODU×Q×Q
QHGHQRODELOLU
\RNWXU6|]NRQXVXOLVDQVEXUQ
NXOODQ×OPDV×WHKOLNHOLUDG\DV\RQ\D\×O×P×QD
.DSDNODU×Do×SR\QDW×F×\×WDPLUHWPH\H
QHGHQRODELOLU
G×ü×QGDNLKHUKDQJLELUUQNDSVDPD]YHOLVDQVEX
oDO×üPD\×Q7HNQLNVHUYLVLoLQX]PDQSHUVRQ
UQOHELUOLNWHNXOODQ×ODQYH\DVDW×ODQ
.DSDNODU×Do×SR\QDW×F×\×WDPLUHWPH\H
HOHEDüYXUXQ
oDO×üPD\×Q7HNQLNVHUYLVLoLQX]PDQSHUVRQ
,62285YH\D,62285
HX\DQ
÷
.DSDNODU×Do×SR\QDW×F×\×WDPLUHWPH\H
Elektrik fiúi cihaz ba lantısını kesmek
için
Elektrik
fiúk
i cihaz
HOHEDüYXUXQ
OLVDQVODQPDP×üKHUKDQJLELUUQYH\D
oDO×üPD\×Q7HNQLNVHUYLVLoLQX]PDQSHUVRQ
kullanıma
müsait
durumda
bulunmalıdır.
için
yüzden
her zaman
fiúikullanılır,
cihaz ÷babu
lantısını
kesmek
için kullanıma müs
HOHEDüYXUXQ
r. müsait
ma
durumda bulunmalıdır.
LüOHPLoLQJHoHUOLGHùLOGLU/LVDQVVDGHFHEXUQQ
,62285YH\D
'LNNDW
'LNNDW
,62285
HX\DQVHVGRV\DODU×Q×NRGODPDN
2\QDW×F×Q×]HQGVWUL\HOGHùLOHYNXOODQ×P×QD
2\QDW×F×Q×]HQGVWUL\HOGHùLOHYNXOODQ×P×QD
YH\DNRGXQXo|]PHNLoLQNXOODQ×P×Q×
\|QHOLNWDVDU×PODQP×üW×U%XUQ\DOQ×]FD
\|QHOLNWDVDU×PODQP×üW×U%XUQ\DOQ×]FD
NLüLVHODPDoO×NXOODQ×Q×]
NDSVDU,62285YH\D,62285
H
NLüLVHODPDoO×NXOODQ×Q×]
X\PD\DQUQ|]HOOLNOHULYHLüOHYOHU
2\QDW×F×Q×Q]HULQHLoLV×Y×\ODGROXKHU
2\QDW×F×Q×Q]HULQHLoLV×Y×\ODGROXKHU
Cihaza sıvı damlatılmamalı veya dö
KDQJLELUNDSYH\DNoNPHWDOQHVQHOHU
LoLQEXOLVDQVDOW×QGDELUKDNLGGLDHGLOHPH]
dolu
nesneler
cihaz
yakınında
bulundu
KDQJLELUNDSYH\DNoNPHWDOQHVQHOHU
veya NR\PD\×Q×]
dökülmemelidir;
ayrıca,
vazoveya
gibi
sıvıyla
Cihaza
sıvı damlatılmamalı
dö
NR\PD\×Q×]
nda veya
bulundurulmamalıdır.
dolu
nesneler
cihaz
yakınında
bulundu
dökülmemelidir; ayrı
$\G×QODWPDYH\DGXUJXQHOHNWULNJLELG×ü
nda$\G×QODWPDYH\DGXUJXQHOHNWULNJLELG×ü
bulundurulmamalıdır.
NR\PD\×Q×]
'ú..$7%8.,/$98='$%(/ú57ú/(1/(5'(1
HWNLOHUEXR\QDW×F×Q×QQRUPDOoDO×üPDV×Q×
HWNLOHUEXR\QDW×F×Q×QQRUPDOoDO×üPDV×Q×
%$û.$.21752//(5ú1$<$5/$5,19(<$
HWNLOHU%XGXUXPGD32:(5GüPHVLQH
$\G×QODWPDYH\DGXUJXQHOHNWULNJLELG×ü
HWNLOHU%XGXUXPGD32:(5GüPHVLQH
EDVDUDNR\QDW×F×\×NDSDW×SDo×QYH\DILüLQL
HWNLOHUEXR\QDW×F×Q×QQRUPDOoDO×üPDV×Q×
úû/(0/(5,1.8//$1,/0$6,7(+/ú.(/ú
EDVDUDNR\QDW×F×\×NDSDW×SDo×QYH\DILüLQL
oHNLSWHNUDUWDN×Q2\QDW×F×QRUPDORODUDN
HWNLOHU%XGXUXPGD32:(5GüPHVLQH
5$'<$6<21<$<,/,0,1$1('(12/$%ú/ú5
oHNLSWHNUDUWDN×Q2\QDW×F×QRUPDORODUDN
oDO×üDFDNW×U
EDVDUDNR\QDW×F×\×NDSDW×SDo×QYH\DILüLQL
oDO×üDFDNW×U
oHNLSWHNUDUWDN×Q2\QDW×F×QRUPDORODUDN
6×FDNO×NWDNLDQLGHùLüLPOHUGHQ|WU
6×FDNO×NWDNLDQLGHùLüLPOHUGHQ|WU
oDO×üDFDNW×U
R\QDW×F×Q×QLoLQGHQHPOHQPHGXUXPXPH\
R\QDW×F×Q×QLoLQGHQHPOHQPHGXUXPXPH\
GDQDJHOGLùLQGHR\QDW×F×G]JQRODUDN
6×FDNO×NWDNLDQLGHùLüLPOHUGHQ|WU
GDQDJHOGLùLQGHR\QDW×F×G]JQRODUDN
oDO×üPD\DELOLU
R\QDW×F×Q×QLoLQGHQHPOHQPHGXUXPXPH\
oDO×üPD\DELOLU
GDQDJHOGLùLQGHR\QDW×F×G]JQRODUDN
%XGXUXPGDR\QDW×F×LoLQGHNLQHPNXUX\DQD
YHR\QDW×F×oDO×ü×UGXUXPDJHOHQHGHNRGD
%XGXUXPGDR\QDW×F×LoLQGHNLQHPNXUX\DQD
oDO×üPD\DELOLU
YHR\QDW×F×oDO×ü×UGXUXPDJHOHQHGHNRGD
V×FDNO×ü×QGDWXWXQX]
%XGXUXPGDR\QDW×F×LoLQGHNLQHPNXUX\DQD
V×FDNO×ü×QGDWXWXQX]
YHR\QDW×F×oDO×ü×UGXUXPDJHOHQHGHNRGD
V×FDNO×ü×QGDWXWXQX]
2
Turkish
%DüODPDGDQgQFH
%DüODPDGDQgQFH
*HQHOg]HOOLNOHU
Precautions. . .
............................2
.XUXOXP
.XUXOXP
Precautions.
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3
2
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
Before
you start
Before you start
...........................3
*HQHOg]HOOLNOHU
*HQHOg]HOOLNOHU
7DQ×PODPD
Setup 'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
Setup
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
General Features . . . .
......................4
7DQ×PODPD
7DQ×PODPD
General
Features
..........................4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
Disc Type and
Characteristics
................5
%LU%DüODQW×6HoPHN
Description . . . . . . .
........................6
8]DNWDQ
8]DNWDQ.XPDQGD Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7HPHO)RQNVL\RQODU
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
.XPDQGD
Remote
Control
%LU%DüODQW×6HoPHN
Control
%LU%DüODQW×6HoPHN
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
Tour of the Remote
..................8
3LOOHUL$$$7LSL
Video/Audio
8]DNWDQ
8]DNWDQ
Connections
Remote
Control8]DNWDQ.XPDQGD
8]DNWDQ.XPDQGD
7HPHO)RQNVL\RQODU
Video/Audio 7HPHO)RQNVL\RQODU
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
Connections
Cable
Choosing
a
Connection
.
.
.
.
.................9
.XPDQGD
.XPDQGD
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
3LOOHUL$$$7LSL
3LOOHUL$$$7LSL
Cable
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
Choosing a Connection
. . . . . .5
...............9
Basic Functions
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . 5
. . . . . . .5
. . . . . . . . . . . . . . 14
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Using the Search and Skip
. . . . . . . . . 15
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
Functions
6
2\QDW×P×<DYDü
7
Using the Search
and Skip
Functions
. . . . . . . . . 15
Using the Display
Function
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
Using
the
Display
Function
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . 15
9LGHR$XGLR
.XOODQ×P
Using the
Disc 7
and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 15
2\QDW×P×<DYDü
2\QDW×P×<DYDü
7
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
Using the
Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 15
Repeat8
Play . . . .18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
.DEORVX
.×ODYX]X
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
6HV,oLQ'LO6HoLPL
Repeat Play . .8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9LGHR$XGLR
9LGHR$XGLR
.XOODQ×P.XOODQ×P
Slow
Play
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
Slow Play . . . . . . . . .18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
User’s
Manual
Advanced
Functions
.DEORVX.DEORVX
.×ODYX]X
.×ODYX]X
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
17
User’s Manual
Advanced Functions
Adjusting the18
Aspect18
Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 17
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 17
<HUOHüWLULOPHVL
Selecting
the
Audio
Language
. . . . . . . . . . . . . .18
. 17
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 17
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q $QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
Selecting the Subtitle Language. . .19
. . . . . . . . . .18
. 18
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 18
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
<HUOHüWLULOPHVL
<HUOHüWLULOPHVL
Changing the Camera Angle . . . . .
. . . . . . . . . .19
. 18
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 18
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
Using
the
Bookmark
Function
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
Install Batteries in the Remote control 03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×118
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 18
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
Install
Batteries in the Remote control
Using the Zoom Function . . . . . . . .
. . . . . . . . . .19
. 19
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
1. Open the battery cover on the back of the remote
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
Clips
Menu
for
MP3/WMA/JPEG/
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
1.
Open
the
battery
cover
on
the
back
of
the
remote
19
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
control.
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
control.two AAA batteries.
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
CD Audio/MPEG4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
. 19
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
2. Insert
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
CD Audio/MPEG4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Insert
two
AAA
batteries.
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
Folder
Selection
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 19
20
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
Make sure that the
Folder
Selection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Make
sure(+that
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
MP3/WMA/CD
Audio Playback. . . . . . . . . . . . . .21
. 19
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
polarities
andthe
-) are aligned correctly.
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 19
polaritiesthe
(+ and
-) are
aligned correctly.
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
3. Replace
battery
cover.
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Replace the battery cover.
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .22
. 21
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. .22
. 21
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
Changing Setup Menu
Changing
Setup
Menu
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Using the Setup Menu . . . . . . .5
. . . . . . . . . . . . .24
. 22
Using the Setup Menu . . . . . . .
. .6
. . . . . . . . . . .24
. 22
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Setting Up the Language Features
. . . . . . . . . . . 22
Setting
Up
the
Language
Features
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
oDO×üP×\RUVD
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Setting Up the Audio Options
. .5
. .
. . . . . . . . . . .25
. 24
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
Setting
Up
the
Audio
Options
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
Setting Up the Display Options . .
. . . . . . . . . . . . 24
If remote control doesn’t operate
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
oDO×üP×\RUVD
oDO×üP×\RUVD
Setting Up the Display
Options
. .
. . . . . . . . . . .27
. 24
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
If
remote
control
doesn’t
operate
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 25
properly:
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
Setting Up the Parental Control
. .
. . . . . . . . . . .28
. 25
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
properly:
<D]×O×P<NVHOWPH
Reference
Check
the
polarity
+
of
the
batteries
(Dry-Cell)
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
Reference
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
Firmware Upgrade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
. 27
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
- Check if the batteries are drained.
%DüYXUX
%DüYXUX
Firmware Upgrade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
Check
if
the
batteries
are
drained.
Troubleshooting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
- Check if remote control sensor is blocked by7HNQLNg]HOOLNOHU
<D]×O×P<NVHOWPH
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
0
Troubleshooting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
$U×]D*LGHUPH
7HNQLNg]HOOLNOHU
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
Specifications .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
- Check if remote control sensor is blocked by
$U×]D*LGHUPH
$U×]D*LGHUPH
7HNQLNg]HOOLNOHU
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
Specifications
.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
obstacles.
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
obstacles.
7HNQLNg]HOOLNOHU
7HNQLNg]HOOLNOHU
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
3
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
3
3
3
3
3
Turkish
Turkish
English
English
BEFORE
T
OF
BEFORE YOU
YOU
TABLE
ABLE
OF
gQOHPOHU
$NVHVXDUODU
%DüODPDGDQgQFH
ST
AR
T
CONTENT
STAR T
CONTENT
.XUXOXP
gQOHPOHUgQOHPOHU
$NVHVXDUODU
$NVHVXDUODU
*HQHOg]HOOLNOHU
0XKWHüHP6HV
'ROE\/DERUDWXDUODU×WDUDI×QGDQJHOLüWLULOPLüELU
WHNQRORMLRODQ'ROE\'LJLWDONULVWDOQHWOLùLQGHELU
VHVVDùODU
(NUDQ
+HPQRUPDOKHPGHJHQLüHNUDQJ|UQWOHU
L]OHQHELOLU
$ü×UdHNLP
gQHPOLELUVDKQH\DYDüODW×ODUDNVH\UHGLOHELOLU
(EHYH\Q.RQWURO'9'
dRFXNODU×QüLGGHWHULüNLQOHUH|]HOYE
]DUDUO×ILOPOHULL]OHPHVLQLHQJHOOHPHNLoLQ
NXOODQ×F×ODU×QJHUHNOLVHYL\H\LD\DUODPDODU×Q×VDùODU
dHüLWOL(NUDQ0HQV,üOHYOHUL
)LOPOHULL]OHUNHQIDUNO×GLOOHUL6HV$OW\D]×
YHHNUDQDo×ODU×Q×VHoHELOLUVLQL]
3URJUHVLI7DUDPD
3URJUHVLIWDUDPDJHOHQHNVHODUDO×NO×LQWHUODFHG
J|UQWQQWDUDPDoL]JLOHULQLLNLNDWDUWW×UDUDN
JHOLüPLüELUJ|UQW\DUDW×U
(=9,(:'9'
*|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
'LMLWDO)RWRùUDI*|VWHULPL-3(*
'LMLWDOIRWRüUDIODU×Q×]×WHOHYL]\RQGDQL]OH\HELOLUVLQL]
7HNUDU
5(3($7WXüXQDEDVDUDNELUüDUN×YH\D
ILOPLWHNUDUODWDELOLUVLQL]
03:0$
03:0$GRV\DODU×QGDQROXüDQGLVNOHULoDODELOLU
VLQL]
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
,QVWDQW5HSOD\'9'
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H
|QFHVLQLWHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
$QO×N$WODWPD,QVWDQW6NLS'9'
VDQL\HLOHULDWODPD\×VDùODU
03(*
DYLGRV\DV×QGDNL03(*IRUPDWODU×Q×R\QDWDELOLU
VLQL]
4
1RW
%XR\QDW×F×\DX\JXQROPD\DQGLVNOHU
‡ '9'520
‡'9'5$0
‡ &'520
‡&'9
‡ &',
‡&9'
‡ &'*
OHUVDGHFHVHVoDODUJ|UQW\RNWXU
2\QDWDELOPHND\×WNRüXOODU×QDEDüO×RODELOLU
‡ '9'55
‡ &'5:
‡ '9'5:5:9PRGX
'LVNWLSLYH\DND\×WNRüXOODU×QDEDüO×RODUDN
QLWHED]×&'5&'5:YH'9'5GLVNOHULoD
DPD\DELOLU
.23<$.2580$
dRüX'9'GLVNNRS\DNRUXPDO×G×U
%XQHGHQOH'9'R\QDW×F×Q×]×ELU9&5
DGHùLO
GRùUXGDQWHOHYL]\RQXQX]DEDüODPDO×V×Q×]
9&5
DEDüODUVDQ×]NRS\DNRUXPDO×
'9'GLVNOHUGHQDO×QDQJ|UQWER]XNRODFDNW×U
%XUQNRS\DNRUXPDWHNQRORMLVLLoHUPHNWHGLU
6|]NRQXVXWHNQRORMLED]×$%'SDWHQWOHULYH
0DFURYLVLRQûLUNHWLLOHGLùHUKDNVDKLSOHULQHDLW
PONL\HWKDNODU×WDUDI×QGDQNRUXQPDNWDG×U
%XNRS\DNRUXPDWHNQRORMLVLQLQNXOODQ×P×
0DFURYLVLRQûLUNHWLWDUDI×QGDQ\HWNLOHQGLULOLUYH
0DFURYLVLRQûLUNHWLWDUDI×QGDQ\HWNLYHULOPHGLùL
VUHFH\DOQ×]FDHYYHGLùHUV×Q×UO×NXOODQ×PODULoLQ
GLU7HUVLPKHQGLVOLNYH\DSDUoDODU×QD\U×OPDV×
\DVDNODQP×üW×U
352*5(6,)7$5$0$d,.,ü/$5,
S
<h.6(.7$1,0/,7(/(9ú=<21/$5,1+'79
+(36ú%8h5h1/(7$02/$5$.8<80/8
'(û,/',59(*g5h17h'(3$5$=ú7/(5
2/8û0$6,1$<2/$d$%,/,5/(5
352*5(6,)7$5$0$*g5h17h352%/(0/(5ú
2/0$6,'858081'$%$ø/$17,1,=,
67$1'$5''(),1,7,21
d,.,ü,1$*(7ú50(1ú=
7$96ú<(('ú/ú5%8S02'(/'9'
2<1$7,&,ú/(79
1ú=ú18<808+$..,1'$
6258/$5,1,=9$56$/h7)(16$0681*
0hû7(5,6(59ú60(5.(=ú1(%$û985818=
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
%X'9'R\QDW×F×LOJLOLORJRODU×\ODELUOLNWHVXQXODQDüDü×GDNLGLVNWLSOHULQLR\QDWDELOLU
'9'
9,'(2&'
8]DNWDQ
.XPDQGD
.D\×W7U
6HV
*|UQW
'LVN(EDG× 0DNV2\QDWPD6UHVL
.DUDNWHULVWLNOHUL
gQOHPOHU %DüODPDGDQgQFH
&P
7HNWDUDIO×GN
.XUXOXP
'ROE\'LJLWDOYH03(*VLVWHPHJ|UH
dLIWWDUDIO×GN
*HQHOg]HOOLNOHU '9'NXVXUVX]VHVYHJ|UQWLoHULU
&P
HNUDQVWPHQ]HULQGHQNROD\O×NOD
7HNWDUDIO×GN
7DQ×PODPD VHoLOHELOLU
dLIWWDUDIO×GN
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
dHüLWOLHNUDQYHVHVIRQNVL\RQODU×
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
&P
8]DNWDQ.XPDQGD
6HV
3LOOHUL$$$7LSL
*|UQW
&P
$8',2&'
.XOODQ×P
.×ODYX]X
&P
6HV9LGHR$XGLR
.DEORVX &P
'LVN,üDUHWOHUL
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
<HUOHüWLULOPHVL
a
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
2\QDWPD%|OJH1XPDUDV×
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
3$/<D\×Q6LVWHPLúQJLOWHUH$OPDQ\D7UNL\H
3$/
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
'ROE\'LJLWDO'LVN
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
67(5(2
',*,7$/
6281'
6WHUHR'LVN
'LJLWDO$XGLR'LVN
'76'LVN
03'LVN
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
oDO×üP×\RUVD
%LUVHIHUGHVDGHFHWHNELUGLVN
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
\HUOHüWLUHELOLUVLQL]úNL\DGDGDKDID]ODGLVNLQ
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
ELUOLNWH\HUOHüLULOHUHNR\QDW×OPDV×QDL]LQYHULO
PH]YHEX'9'R\QDW×F×\D]DUDUYHUHELOLU
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
%LU%DüODQW×6HoPHN
GN
7HPHO)RQNVL\RQODU
&'VHVLOHJ|UQW9+6NDOLWHVLYH
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
03(*V×N×üW×UPDWHNQRORMLVL 5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
GN
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P× 5
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD 6
GN
'DKDL\LELUVHVNDOLWHVLLOH&'ELU'LMLWDO
2\QDW×P×<DYDü
7
6LQ\DORODUDNND\GHGLOLU]DPDQLoLQGH
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü 8
GDKDD]ER]XOPDYHGDKDD]GHW
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
QDV\RQDXùUDU
GN
6HV,oLQ'LO6HoLPL 18
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL18
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
%|OJH1XPDUDV×
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
'9'R\QDW×F×YHGLVNOHUE|OJHOHUHJ|UH
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
NRGODQP×üW×U'LVNLR\QDWPDNLoLQEXE|OJHVHO
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
NRGODUDX\JXQROPDV×JHUHNPHNWHGLU(ùHU
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
NRGODUX\JXQGHùLOVHGLVNLR\QDWDPD]V×Q×]%X
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
R\QDW×F×Q×QE|OJHQXPDUDV×R\QDW×F×Q×QDUND
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
SDQHOLQGH\HUDOPDNWDG×U
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LY;6HUWLILNDV\RQX 5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LY;'LY;R\QD\O×G×U
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
úOJLOLORJRODU'LY;1HWZRUNV
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
,QFILUPDV×Q×QWLFDUL
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
PDUNDODU×G×UYHOLVDQVDOW×QGD
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
NXOODQ×OPDNWDG×U
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
7HNQLNg]HOOLNOHU 5
3
Turkish
'LVN7LSOHUL/RJRODU
$NVHVXDUODU
7DQ×PODPD
7DQ×PODPD
gQ3DQHO.RQWUROOHUL
7DQ×PODPDgQ3DQHO.RQWUROOHUL
gQ3DQHO.RQWUROOHUL
55
gQ3DQHO.RQWUROOHUL
gQ3DQHO.RQWUROOHUL
Description
Description
Description
Description
7DQ×PODPD
Front
Panel Controls
Front
Panel
Controls
Front
Panel
Controls
Front
Panel
Controls
gQ3DQHO.RQWUROOHUL
11 22
55
555
5
11 22
33
44
5555
66 77 88 66
33
5
4
5
7 (.5$1
3
11 22
88 66
66 7
4443
111 222
666 777 8884 666
333 %(./(0($d0$
4
1 2
6 7 8 6
3
%(./(0($d0$
(.5$1
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQ
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
4444
1111 2222
6 $7/$0$
6666 7777 8888 6666
3333
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
R\QDW×F×Do×O×U
6 $7/$0$ /
$5$0$
%LUVDKQH\D
4
1 2
6
5
R\QDW×F×Do×O×U
3
%(./(0($d0$
%(./(0($d0$
(.5$1
'ú6.7(36ú6ú (.5$1
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
4
1 21 2 1 2 3
54 65
6
5
3
4
6
%(./(0($d0$
(.5$1
3
'85'8
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
'ú6.7(36ú6ú
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
'85'850$
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
'LVNLR\QDWP
4. (.5$1
DISPLAY
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
1.
STANDBY/ON
( ) 6$5$0$
$7/$0$
%(./(0($d0$
%(./(0($d0$
. 'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
(.5$1
'ú6.7(36ú6ú
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
6
$7/$0$
11 22 1. STANDBY/ON
88 /66 $5$0$
66 77 here.
4.
DISPLAY
4. 44/DISPLAY
33 4
R\QDW×F×Do×O×U
4. DISPLAY
Operation
indicators
are
displayed
STANDBY/ON
(pressed
) ( on,
( indicator
)
R\QDW×F×Do×O×U
6
$7/$0$
/
$5$0$
1. STANDBY/ON
STANDBY/ON
) the
When
is
1.'ú6.7(36ú6ú
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
$OYNAT
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
R\QDW×F×Do×O×U
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
Operation
indicators
are
displayed
Operation
indicators
are
here.
Operation
indicators
are
displayed
here.
5.
OPEN/CLOSE /STOP ( here.
) displayed
When
STANDBY/ON
isispressed
on, is
the
indicator
STANDBY/ON
pressed
on, the
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
When
is pressed
on,
the indicator
'ú6.7(36ú6ú
goes
out
and STANDBY/ON
theWhen
player
turned
on.
indicator
$OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
Diski oynatm
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'ú6.7(36ú6ú
5.$7/$0$
OPEN/CLOSE
/STOP
( /STOP
)( ) ( )
5.
5.
$5$0$
$d0$.$3$0$
/STOP
5. disc
OPEN/CLOSE
/ '85'850$
Stops
play./ /OPEN/CLOSE
6
$7/$0$
$5$0$
STANDBY
'ú6.7(36ú6ú
goes goes
out and
is turned
on. is
goes
out
and
the
player
outthe
and
the
player
is turned
on.turned on.6
'85'850$
player
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
2.
indicator
Diski
oynatmaya
ba•lar
yada
oynatm
duraklatr.
R\QDW×F×Do×O×U
R\QDW×F×Do×O×U
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'85'850$
Stops
disc
play.
Stops
disc
play.
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
$d0$.$3$0$
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
Stops
disc
play.
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
Press to open and close
the disc tray.
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
2. When
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
STANDBY
indicator
2. isSTANDBY
2. the
STANDBY
indicator
unit
first
plugged
in, indicator
this indicator
'ú6.7(36ú6ú
'ú6.7(36ú6ú
PressPress
to open
and
close
the
Press
to open
and
close
the disc tray.
%(./(0($d0$
isin,first
(.5$1
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
'ú6.7(36ú6ú
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
'ú6.7(36ú6ú
to open
close
thetray.
disc tray.
6.
PLAY/PAUSE
(and
) disc
WhenWhen
the unit
is
firstisthe
plugged
thisin,
indicator
When
unit
plugged
in, this indicator
the
unit
first
plugged
this
indicator
lights.
'85'850$
'ú6.7(36ú6ú
'85'850$
$OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
6.2SHUDV\RQJ|VWHUJHOHULEXUDGDJ|UQWOHQLU
PLAY/PAUSE
(
6. disc
PLAY/PAUSE
hQLWHLONILüHWDN×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×\DQDU%(./(0(
6.
$OYNATMA/DURAKLATMA
))
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
6. or
PLAY/PAUSE
()
) ((
Begin
pause
play.
lights.
lights.
lights.
3.
DISC
TRAY
$OYNATMA/DURAKLATMA
(
)ya da oynatm duraklatr.
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
Diski
oynatmaya
ba•lar
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
Begin
or pause
disc
play.
Begin
or
pause
disc
play.
$d0$GüPHVLQHEDV×OG×ü×QGDJ|VWHUJH×ü×ü×V|QHUYH
Diski
oynatmaya
ba•lar
ya
da
oynatm
duraklatr.
Begin
or
pause
disc
play.
$d0$.$3$0$
3.
DISC
TRAY
3.
DISC
TRAY
'ú6.7(36ú6ú
3. the
DISC
TRAY Place
disc here.
$d0$.$3$0$
'ú6.7(36ú6ú
6 $7/$0$
Diski oynatmaya /ba•lar$5$0$
ya da oynatm duraklatr.
$d0$.$3$0$
here.
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
PlacePlace
the disc
here.
the disc
here.
$OYNATMA/DURAKLATMA
R\QDW×F×Do×O×U
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
thePlace
disc
%LUVDKQH\DGDP]LNWHLOHULDWODPDNLoLQNXOODQ×Q
$OYNATMA/DURAKLATMA( ( ) )
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
Diski
'ú6.7(36ú6ú
gQ3DQHO(NUDQ×
Diskioynatmaya
oynatmayaba•lar
ba•laryayadadaoynatm
oynatmduraklatr.
duraklatr.
$d0$.$3$0$
$d0$.$3$0$ '85'850$ 'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
gQ3DQHO(NUDQ×
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
'LVNLR\QDWPD\×GXUGXUXU
'ú6.7(36ú6ú
$OYNATMA/DURAKLATMA (
)
'LVNLEXUD\D\HUOHüWLULQ
gQ3DQHO(NUDQ×
Diski oynatmaya ba•lar ya da oynatm duraklatr.
gQ3DQHO(NUDQ×
$d0$.$3$0$
gQ3DQHO(NUDQ×
'LVNWHSVLVLQLDoPDNNDSDWPDNLoLQEXWXüDEDV×Q
Front
Panel Display
gQ3DQHO(NUDQ×
gQ3DQHO(NUDQ×
Front
Panel
Display
Front
Panel
Display
Front
Panel
Display
gQ3DQHO(NUDQ×
2<1$70$3/$<'85'850$6723
2<1$70$3/$<'85'850$6723
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHV
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
2<1$70$3/$<'85'850$6723
2<1$70$3/$<'85'850$6723
2<1$70$3/$<'85'850$6723
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
Total
playing time/Displays
various messages concerning operations such as PLAY,
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
Total
playing
various
messages
concerning
operations
such
as PLAY,
Total
playing
time/Displays
various
messages
concerning
operations
such
as PLAY,
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
Total
playing
time/Displays
various
messages
concerning
operations
such
as
PLAY,
STOP,
LOAD
...time/Displays
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
2<1$70$3/$<'85'850$6723
2<1$70$3/$<'85'850$6723
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
STOP,
LOAD
... $d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
STOP,
LOAD ...
STOP,
LOAD
...
nodSC:
No
disc
loaded.
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
nodSC:
Nodisc
disc
loaded.
nodSC:
No
disc loaded.
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
nodSC:
No
disc
loaded.
OPEn:
The
tray
is open.
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
6
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
OPEn:
The disc
tray
open.
OPEn:
Theis
disc
tray is open.
OPEn:
The
discisdisc
tray
open.
LOAd:
Player
is
loading
information.
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
6
LOAd:
PlayerPlayer
is loading
disc information.
LOAd:
Player
is loading
disc information.
LOAd:
is loading
disc
information.
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
2<1$70$3/$<'85'850$6723
<h./(0(/2$'JLELoHüLWOLRSHUDV\RQODUDDLWPHVDMODU×J|UQWOHU
6
',6.<RNQRG6&+HUKDQJLELUGLVN\NOGHùLO
6
6
$d,.23(Q'LVNWHSVLVLDo×N
<h./(0(/2$G2\QDW×F×GLVNELOJLVLQL\NO\RU
66
6
6
6
6
6
$UND3DQHO
$UND3DQHO
Rear
Panel
$UND3DQHO
$UND3DQHO
4
3 3 43 43 4
4
4
3 3 4
3 3 4 4
Turkish
Turkish
7
7
77
3
7
English
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
gQOHPOHU %DüODPDGDQgQFH
.XUXOXP
*HQHOg]HOOLNOHU 'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
7DQ×PODPD 1 1 12 12 2
5 5 5
2
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
1 2 3
1 1 2 2
5 5
5
1 1 2 2
5 5
%LU%DüODQW×6HoPHN
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
8]DNWDQ
.20321(179ú'(2d,.,ü,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6.$57%$ø/$17,6,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6.$57%$ø/$17,6,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
8]DNWDQ.XPDQGD 9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6.$57%$ø/$17,6,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
7HPHO)RQNVL\RQODU
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
6.$57%$ø/$17,6,
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
1.
AUDIO
OUT JACKS
4.
DIGITAL
AUDIO OUT JACKS
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
%$ø/$17,/$5,
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
%$ø/$17,/$5,
.XPDQGD
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
3LOOHUL$$$7LSL
%$ø/$17,/$5,
EDüOD\×Q×]
Connect
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
EDüOD\×Q×]
NDEORVXNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
EDüOD\×Q×]
NDEORVXNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
EDüOD\×Q×]
NDEORVXNXOODQ×Q×]
to
the
Audio
input
jacks
of
your
television
or
Use
either
com7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
NDEORVXNXOODQ×Q×]
%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×] coaxial digital cable to connect to a5
NDEORVXNXOODQ×Q×]
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
NDEORVXNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
NDEORVXNXOODQ×Q×]
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×]
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
NDEORVXNXOODQ×Q×]
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
audio/video
receiver.
patible
Dolby
Digital
receiver.
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5, 9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
LoHULU
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
LoHULU
Use
either coaxial digital cable 5
to connect to an A/V
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
-$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
LoHULU
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
2.
VIDEO
OUT JACK
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
LoHULU
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
Amplifier
that contains a Dolby 7
Digital,
MPEG2 or
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
NDEORVXNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
NDEORVXNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQJ|UQWJLULüLQHEDùODPDNLoLQELUJ|UQW
NDEORVXNXOODQ×Q×]
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
NDEORVXNXOODQ×Q×]
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
Use
a
video
cable
to
connect
to
the
Video
input
jack
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
NDEORVXNXOODQ×Q×]
NDEORVXNXOODQ×Q×]6
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
2\QDW×P×7HNUDUODPD
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
DTS
decoder.
NDEORVXNXOODQ×Q×]
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
NDEORVXNXOODQ×Q×]
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
on your television.
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
PRGXoDO×üDFDNW×U
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
PRGXoDO×üDFDNW×U
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
2\QDW×P×<DYDü
7
PRGXoDO×üDFDNW×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
PRGXoDO×üDFDNW×U
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
3.
COMPONENT
VIDEO
OUT
JACKS
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.20321(179ú'(2d,.,ü,
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
.20321(179ú'(2d,.,ü,
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
9LGHR$XGLR
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
.XOODQ×P
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
-.20321(179ú'(2d,.,ü,
Use
these jacks if you have a TV with Component 69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
.20321(179ú'(2d,.,ü,
oDO×üDFDNW×U
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
oDO×üDFDNW×U
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
.20321(179ú'(2d,.,ü,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
'ú-ú7$/6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
%$ø/$17,/$5,
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
69,'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
%$ø/$17,/$5,
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
oDO×üDFDNW×U
Video
in jacks. These jacks provide
PR, PB and Y
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
.DEORVX
.×ODYX]X
%$ø/$17,/$5,
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
oDO×üDFDNW×U
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
8\JXQELU'ROE\'LJLWDODO×F×\DEDüODQW×\DSPDNLoLQ
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
6.$57%$ø/$17,6,
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
'DKD\NVHNELUJ|UQWNDOLWHVLLoLQEXo×N×ü×
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
video.
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
6.$57%$ø/$17,6,
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
18
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
6.$57%$ø/$17,6,
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
7HOHYL]\RQXQX]GDNRPSRQHQWJ|UQWJLULüOHULYDUVD
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
9ú'(2d,.,ü,%$ø/$17,6,
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
WHOHYL]\RQXQX]GDNL69LGHRJLULüLQHEDùODPDN
'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
-EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu, +'0,d,.,ü%$ø/$17,6,
+'0,d,.,ü%$ø/$17,6,
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
+'0,d,.,ü%$ø/$17,6,
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
LoHULU'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76NRGo|]FLoHUHQ
79VNDUWJLULüMDN×QDEDüOD\×Q
EXEDüODQW×ODU×NXOODQ×Q×]%XQODU353%YH<YLGHR
LoHULU
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
LoLQ69LGHRNDEORVXNXOODQ×Q
%XMDN×HQL\LJ|UQWLoLQWHOHYL]\RQXQX]GDNL+'0,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
LoHULU
+'0,d,.,ü%$ø/$17,6,
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
%XMDN×HQL\LJ|UQWLoLQWHOHYL]\RQXQX]GDNL+'0,
progressive scan mode will work.
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
ELU$9DPSOLILNDW|UHEDüODQW×\DSPDNLoLQ
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
%XMDN×HQL\LJ|UQWLoLQWHOHYL]\RQXQX]GDNL+'0,
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
LoHULU
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
MDN×QDEDùODPDNLoLQ+'0,NDEORVXQXNXOODQ×Q
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
$\DUODUPHQVQGHNLJ|UQWo×N×ü×LoLQ69,'(2
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
%XMDN×HQL\LJ|UQWLoLQWHOHYL]\RQXQX]GDNL+'0,
MDN×QDEDùODPDNLoLQ+'0,NDEORVXQXNXOODQ×Q
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
RSWLNYH\DNRDNVL\HOGLMLWDONDEORNXOODQ×Q×]
MDN×QDEDùODPDNLoLQ+'0,NDEORVXQXNXOODQ×Q
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
<HUOHüWLULOPHVL
$\DUODUPHQVQGH.20321(1736&$1
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
EDüOD\×Q×]
(ùHU+'0,NDEORVX+'0,X\XPOXELU79
\H
EDüOD\×Q×]
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
MDN×QDEDùODPDNLoLQ+'0,NDEORVXQXNXOODQ×Q
(ùHU+'0,NDEORVX+'0,X\XPOXELU79
\H
.2032=ú7VHoLOPLüROPDO×G×U
EDüOD\×Q×]
(ùHU+'0,NDEORVX+'0,X\XPOXELU79
\H
PRGXoDO×üDFDNW×U
J|UQWo×N×ü×VHoLOLUVHJHOLüPLüSURJUHVLIWDUDPD
PRGXoDO×üDFDNW×U
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
EDüODQ×UVD+'0,RWRPDWLNRODUDN\DNODü×NVDQL\H
EDüOD\×Q×]
PRGXoDO×üDFDNW×U
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
(ùHU+'0,NDEORVX+'0,X\XPOXELU79
\H
EDüODQ×UVD+'0,RWRPDWLNRODUDN\DNODü×NVDQL\H
EDüODQ×UVD+'0,RWRPDWLNRODUDN\DNODü×NVDQL\H
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
PRGXoDO×üDFDNW×U
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
LoLQGHo×N×üDODFDNW×U
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
EDüODQ×UVD+'0,RWRPDWLNRODUDN\DNODü×NVDQL\H
LoLQGHo×N×üDODFDNW×U
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
Note
LoLQGHo×N×üDODFDNW×U
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
$\DUODUPHQVQGHNRPSRQHQW,6&$1J|UQW
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
1RWúNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
9LGHR69LGHR\DGDNRPSRQHQWo×N×üNXOODQPDN
1RW
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
LoLQGHo×N×üDODFDNW×U
9LGHR69LGHR\DGDNRPSRQHQWo×N×üNXOODQPDN
1RW
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
9LGHR69LGHR\DGDNRPSRQHQWo×N×üNXOODQPDN
oDO×üDFDNW×U
Consult
your
TV
User’s
Manual
to
find
out
if
your
TV
supports
Progressive
Scan.
o×N×ü×VHoLOLUVHDUDO×NO×LQWHUODFHGWDUDPDPRGX
oDO×üDFDNW×U
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
1RW
LVWL\RUVDQ×]NDEORVXQXo××NDUW×Q
oDO×üDFDNW×U
9LGHR69LGHR\DGDNRPSRQHQWo×N×üNXOODQPDN
LVWL\RUVDQ×]NDEORVXQXo××NDUW×Q
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
LVWL\RUVDQ×]NDEORVXQXo××NDUW×Q
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
oDO×üDFDNW×U
Progressive Scan is supported, follow the TV 0HQV20
User’s
Manual regarding Progressive Scan
If 79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
LVWL\RUVDQ×]NDEORVXQXo××NDUW×Q
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
settings
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
in
the
TV’s
menu
system.
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
6(6d,.,ü,%$ø/$17,/$5,
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
- See
pages 24-25 to get more information on how
to use the setup menu.
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
EDüOD\×Q×]
7HOHYL]\RQXQX]XQYH\D$9DO×F×Q×]×QVHVJLULüOHULQH
EDüOD\×Q×]
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
EDüOD\×Q×]
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
EDüOD\×Q×]
oDO×üPD]
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
oDO×üPD]
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
ROPD\DELOLU
ROPD\DELOLU
oDO×üPD]
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
ROPD\DELOLU
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
oDO×üPD]
ROPD\DELOLU
1RW
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ26VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ26VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ26VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ26VD\IDODUDEDN×Q×]
GLU
GLU
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
GLU
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
GLU
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×36&$1GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQ
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
WHOHYL]\RQXQX]XQNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]X
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
LoLQGH79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
oDO×üPD]
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
oDO×üPD]
$\DUODUPHQVQGH+'0,.20321(1736&$1J|UQWo×N×ü×VHoLOL\VH9LGHRYH69LGHRo×N×üODU×
ROPD\DELOLU
ROPD\DELOLU
oDO×üPD]
(ùHU'9'R\QDW×F×\XNDU×GDNLIRUPDWODUODX\XPOXROPD\DQELU79\DGDHNUDQDEDüODQ×UVDJ|UQWo×N×ü×
oDO×üP×\RUVD
ROPD\DELOLU
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
oDO×üPD]
ROPD\DELOLU
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
$\DUODUPHQVQQNXOODQ×P×\ODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ27VD\IDODUDEDN×Q×]
GLU
GLU
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
GLU
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
GLU
(ùHU '9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
ELU 79ELU
\D GD\D
HNUDQD
EDüODQ×UVD J|UQW
o×N×ü×
(ùHU
'9'
R\QDW×F×
\XNDU×GDNL
IRUPDWODUOD
X\XPOX
ROPD\DQ
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
(ùHU '9' R\QDW×F× \XNDU×GDNL IRUPDWODUOD X\XPOX ROPD\DQ
ELU 79
79 \D GD
GD HNUDQD
HNUDQD EDüODQ×UVD
EDüODQ×UVD J|UQW
J|UQW o×N×ü×
o×N×ü×
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
(ùHU '9' R\QDW×F× \XNDU×GDNL IRUPDWODUOD X\XPOX ROPD\DQ
ELU 79 \D 0
GD HNUDQD EDüODQ×UVD J|UQW o×N×ü×
<D]×O×P<NVHOWPH
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
7HNQLNg]HOOLNOHU
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
$NVHVXDUODU
*(5ú'
&$1&(
%LU|QFHN
(NUDQGDQ
%ú/*ú
NXOODQ×Q
+'0,
*HoHUOLGL
A-B +'0,\D
"
&$1&(
7(.5$
(NUDQGDQ
%LUEDüO×N
NXOODQ×Q
L]LQYHULU
+'0,
A-B +'0,\D
"
'9'*hd'üPHVL
*FDoDU\DGDNDSDW×U
$7/$0$7XüODU×
180$5$7XüODU×
9,'(26(/7XüX
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL] (&%"++)/(%':
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
'9'*hd'üPHVL
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
14
18]DNWDQ.XPDQGD7XUX
'85'850$7XüX
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
Tour of the Remote Control
!+!+':
!+!+':
*FDoDU\DGDNDSDW×U
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
15
1
17
6.
$5$0$7XüODU×
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!##.+ 0
0(1h'üPHVL
'"(8!9142
180$5$7XüODU×
&':3
5
18
2
6. '9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
SEARCH
Buttons ( /
)
0).-1/.+&/
9,'(26(/7XüX
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
7.
&-%*00%0%$%4)4%42(
Allow
you
to
search
forward/backward
through
a disc. 7(.5$
19
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
'"(8!9142
23
*,5,ü›
‚¥Š'üPHOHUL
%LUEDüO×N
$7/$0$7XüODU×
!+!+':
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
$7/$0$7XüODU×
!+!+':
#
!9131
2
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX 20 %LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
VIDEO SEL.Button
&-%*00%0%$%4)4%42(
7.
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
L]LQYHULU
!##.+
0
8.
$7/$0$7XüODU×
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
+4$2!5%
Change video
mode $5$0$7XüODU×
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
#
$7/$0$7XüODU×
output
*(0&#("2#050(
!9131
2
'"(8!9142
0).-1/.+&/
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
(=9,(:7XüX
14
14
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
'85'850$7XüX
1141
+4$2!5%
8
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
8. '85'850$7XüX
&-%*00%0%$%4)4%42(
"0-%".:
16 SKIP
Buttons*(0&#("2#050(
(
/ )
*'"(8!9142
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
1
14
9.
"0-%".:
'85'850$7XüX
15
16
3
15
17
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
Use
to
skip
the
title,
chapter
or
track.
14
0(1h'üPHVL
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
0(1h'üPHVL
1
'85'850$7XüX
#
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
!9131
2
&-%*00%0%$%4)4%42(
15
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
10.
9. '9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
STOP Button *(0&#("2#050(
(
)
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
0(1h'üPHVL
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
15
+4$2!5%
#
!9131
2
21
$7/$0$7XüODU×
0(1h'üPHVL
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
'ú6.0(1h7XüX
4
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
!;,'"(8:
10.*,5,ü›
MENU Button
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
*,5,ü›
22
2255
‚¥
¥Š'üPHOHUL
Š'üPHOHUL
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
‚
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
"0-%".:
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
!;,'"(8:
17
2
8
2
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
Brings
up the
menu.
*,5,ü›
Š'üPHOHUL
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
‚DVD
¥player’s
11.
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
"0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
14
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
1
2
'85'850$7XüX
*,5,ü›
‚
¥
Š'üPHOHUL
$/7<$=,7XüX
6
6
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
ENTER/�
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
&/0%:
18
$7/$0$7XüODU×
(=9,(:7XüX
&/0%:
/�,�/� Buttons
3
11.(=9,(:7XüX
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
15
7
18
23
0(1h'üPHVL
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
6(67XüX
This
button
functions
as
a
toggle
switch.
12.
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
(=9,(:7XüX
*
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
*
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
!;,'"(8:
,",:
4
16
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
16
(=9,(:7XüX
19
,",:
3388
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
!;,'"(8:
19 14
12.!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
*
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
9
1
EZ
VIEW
Button
3
'85'850$7XüX
24
16
*
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
NXOODQ×Q
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
2
*,5,ü›
‚ ¥ Š'üPHOHUL
16
24 15
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
3
5
"+##%0%
"+##%0%
The aspectratio of a picture can easily be adjusted
'ú6.0(1h7XüX
'ú6.0(1h7XüX
20
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
44
&/0%:
&/0%:
0(1h'üPHVL
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
=2207XüX
6
25
10
according
to
the screen size of your TV (16:9 or 4:3)
13.
'ú6.0(1h7XüX
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
48]DNWDQ.XPDQGD7XUX 17
17
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
559
,",:
'ú6.0(1h7XüX
4
0))':
,",:
'9'J|UQWVQE\WU
21
7
25
(=9,(:7XüX
13.
DISC
MENU
Button
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
3(4%*4)4%44-4*4(
17
8
$/7<$=,7XüX
"++:
$/7<$=,7XüX
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
+
665
/
2
*,5,ü›
‚
¥
Š'üPHOHUL
5
17
26
)RQNVL\RQ0HQVQQ
2\QDW×P×7HNUDUODPD
*
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
Brings
up
the
Disc
menu.
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ
14.
$d0$.$3$0$'üPHVL
26
24 16
6'*'!9142
$/7<$=,7XüX
73
18
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
6
"+##%0%
9
"+##%0%
7
18
22
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
6(67XüX
11
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
6(67XüX
$/7<$=,7XüX
27
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
6
.XOODQ×P×
10
.XOODQ×P×
20
14.
OPEN/CLOSE
(
)
Button
7
18
!.!%,(!(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
0HYFXWSDUoD\×E|OPEDüO×ü×VHoLOPLüELUE|OJH\L
8710
19
6(67XüX
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
8
19
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
0))':
18
23
15.
'ú6.0(1h7XüX
6(67XüX
To
open (=9,(:7XüX
and close the disc tray
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
.$'(0(67(37XüX
25 7932:(5*o'÷PHVL
4
21
11
$%\DGDGLVNLQWDPDP×Q×WHNUDUOD\DELOLUVLQL]
8
19
'LVN0HQVQQ.XOODQ×P× 'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
XUX
NXOODQ×Q
NXOODQ×Q
3(4%*4)4%44-4*4(
!"'","*:
*|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
"++:
8
19
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
$7/$0$7XüODU×
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
'9'9&'
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
5
16
12
17
3
15.-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
AUDIO Button
NXOODQ×Q
26 X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
=2207XüX
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
=2207XüX
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
NXOODQ×Q
6'*'!9142
22
9611%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
$/7<$=,7XüX
%LU'9'9&'2\QDW×UNHQ
$1/,.$7/$0$7XüX
Use this button to access various audio functions
6'*'!9142
on a disc.
912
2\QDWPDHVQDV×QGD0(18WXüXQDEDV×Q
16.
=2207XüX
'9'J|UQWVQE\WU
!.!%,(!(
0(18WXüXQDEDV×Q
'9'J|UQWVQE\WU
(&%&':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
14
'ú6.0(1h7XüX
4
1
13
9
'85'850$7XüX
=2207XüX
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U 23
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL5(3($7WXüXQDEDV×Q
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
7
18
27
)/('!+&':
6(67XüX
28
DVD Button
9
7932:(5*o'÷PHVL
16.-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
'9'J|UQWVQE\WU
13
'LVF0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU $d0$.$3$0$'üPHVL
$d0$.$3$0$'üPHVL
'9'J|UQWVQE\WU
15
!"'","*:
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
!"'","*:
5
17
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5
DEDV×Q
8
19
(&%&':
21.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
0(1h'üPHVL
2<1$70$'85$./$70$7XüX
Use to
operate
DVD
7HOHYL]\RQXDoDUYHNDSDWÕU
17.
28
DivX
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
14
DivX
Kayt
Numarasna
bakmak
için
OK
(Tamam)
dü÷mesine
29
$d0$.$3$0$'üPHVL
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
10
20
$7/$0$7XüODU×
24 10
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
20
,QIR%DN×Q×]6D\ID6
12
$/7<$=,7XüX
17.'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
TV
Button
6
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
NXOODQ×Q
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
$d0$.$3$0$'üPHVL
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
basn.
#"+;!7('":
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
basn.
%DüO×N%|OP\DGD3DUoDDWODPDNLoLQNXOODQDELOLUVLQL]
=RRP%DN×Q×]6D\ID1
6'*'!9142
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
10
20
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
EDV×QDUG×QGDQ(17(5GüPHVLQHEDV×Q
.$'(0(67(37XüX
–
OKto(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayar menüsü
kaybolur.
.$'(0(67(37XüX
*(5ú'g10(7XüX
7
Use
TV
18
(&%&':
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
15
30
– operate
OK
(Tamam)
dü÷mesine
bast÷nzda
ayar menüsü
kaybolur.
21
11
10
18.
.DPHUD$o×V×Q×Q 21
!"'","*:
22.
20
11
6(67XüX
213
25
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
=2207XüX
*,5,ü›
Š'üPHOHUL
27 ‚)RQNVL\RQXQXQ
¥yalnzca
%RRNPDUN%DN×Q×]6D\ID0WR1
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
- Divx-VOD
durma durma
modunda
eriúilebilir.
'9'R\QDW×P×E|OP\DGDEDüO×NRODUDNWHNUDUODU9&'
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
14
Divx ö÷esine
VOD ö÷esine
yalnzca
modunda
eriúilebilir.
9 '85'850$7XüX
.$'(0(67(37XüX
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
Press
ENTER
key
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
3UHVV(17(5NH\
21
11
16
)/('!+&':
'HùLüWLULOPHVL
8
19
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
.XOODQ×P×
31
#"+;!7('":
!"'","*:
#"+;!7('":
'9'J|UQWVQE\WU
%XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
.$'(0(67(37XüX
3.
Bir
DVD
bookmark
(yer imi)
hzla hzla
for
Disc Menu
IRU'LVF0HQX
21
11
3.
Bir veya
DVDVCD’nin
veya VCD’nin
bookmark
(yerbölümlerini
imi) bölümlerini
R\QDW×P×GLVN\DGDSDUoDRODUDNWHNUDUODU
18.5HSHDW%DN×Q×]6D\ID7WR8
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
12
28
BOOKMARK
(Number
9
Button)
22
12
15
22
140(1h'üPHVL
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
$1/,.$7/$0$7XüX
)/('!+&':
23.
!(3%"!$%4-(!3%(
%ú/*ú7XüX
bulabilirsiniz.
26
)/('!+&':
%X|]HOOLN'9'\DGD9&'
QLQ0HQX2IIPRGXQGD
!(3%"!$%4-(!3%(
NXOODQ×Q
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
$1/,.$7/$0$7XüX
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
'9'EHOLUOLELUVDKQHLoLQoRNOXDo×LoHUL\RUVD
)/('!+&':
(=9LHZ%DN×Q×]6D\ID8WR1
bulabilirsiniz.
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
&KDSWHU%|OP
$d0$.$3$0$'üPHVL
E|OPOHULQLLüDUHWOHPHQL]HL]LQYHULU
(=9,(:7XüX
$1*/($d,IRQNVL\RQXQXNXOODQDELOLUVLQL]
12
Quickly find bookmark sections
of a DVD or VCD
22
13
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
$1/,.$7/$0$7XüX
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
19.
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
(&%&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
#"+;!7('":
13
'9'R\QDW×F×Q×QPHQVQDoDU
12
15
22
27
;&#;:
%|\OHFHRQODU×GDKDVRQUDNLELU]DPDQGDNROD\O×NOD
=2207XüX
29
$1/,.$7/$0$7XüX
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
DISC7LWOH%DüO×N
(Disk)
ö÷esiniö÷esini
seçmek
için için
*DISC
|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
10
$1*/(7XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
1. (Durdur)
Cihaz Stop
20
(Disk)
seçmek
4)
13
9
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
16
)/('!+&':
ö÷esini seçmek
)/('!+&':
Stop
!(3%"!$%4-(!3%(
1. için
Cihaz
mo
24.
3
-%*0$0)%!-!#(!-*#*0(
EXODELOLUVLQL]
(Sayfa 4) (Sayfa
#"+;!7('":
Cihaz
durma
modundayken
DISC DISC
(Disk)
2<1$70$'85$./$70$7XüX
&$1&(/7XüX
(ùHUGLVNoRNOXNDPHUDDo×V×LoHUL\RUVDHNUDQGD
13
durma
'9'J|UQWVQE\WU
2<1$70$'85$./$70$7XüX
</>
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN
Cihaz
modundayken
(Disk) ,QIR
ö÷esini seçmek
için </>
*,5,ü›
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
‚¥
Š'üPHOHUL
19.
STEP
/TV
SOURCE
Button
,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
1.
Cihaz
Stop
(Durdur)
modundayken
®
düþmesine
30
basarak
DE
.$'(0(67(37XüX
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
Sayfa 4)
$1*/(J|UQWOHQHFHNWLU
)/('!+&':
!(3%"!$%4-(!3%(
dü÷melerine
basn.basn.
21
11
basarak
DEV
(CHZ)
(de
dü÷melerine
2<1$70$'85$./$70$7XüX
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
CD
Dönüútürme
(Ripping)
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
=RRP
;&#;:
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
7UDFN3DUoD
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×'9'
Advances
play one frame
at a time.
2\QDW×PHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
CD Dönüútürme (Ripping)
$d0$.$3$0$'üPHVL
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
2<1$70$'85$./$70$7XüX
'ú6.0(1h7XüX
4 %XGüPHJHoLüDQDKWDU×RODUDNoDO×ü×U
'9'*hd'üPHVL
%RRNPDUN
20.
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
basarak
DEV
(CHZ)
(depolama
ortam
aygt)
menüsünü
25.
9&'
*(5ú'g10(7XüX
0(18WXüXQDEDV×Q
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
*(5ú'g10(7XüX
NXOODQ×Q
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
menüsünü seçin, ardnds
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
;&#;:
CD Dönüútürme
(Ripping)
DEV
(CHZ)
(depolama
ortamortam
aygt)aygt)
ö÷esiniö÷esini
seçmek
için
5HSHDW seçmek
Bu dosyalarn
özellik,
ses diskten
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
(CHZ)
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
2\QDW×PHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
DEV
(depolama
için
10
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
20
1RW
20.
TV
CH
Buttons
12
*FDoDU\DGDNDSDW×U
22
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
Bu özellik, ses
USB
aygtna
MP3
-+06),)
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
79&+.DQDOA9'÷PHOHUL
5 (=9,(:7XüX
*(5ú'g10(7XüX
17
$1/,.$7/$0$7XüX
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
+'0,6(/7XüX
düþmesine
menüsünü
seçin,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
(=9LHZ
A-B
> dü÷mesine
basarakbasarak
DEV (CHZ)
(Depolama
ortam aygt)
menüsünü
*(5ú'g10(7XüX
HGHU
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
%22.0$5.WXüXQDEDV×Q
basn.
>Use
dü÷mesine
DEV (CHZ)
(Depolama
ortam düþmesine
aygt)
menüsünü
USB aygtna
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
('+:3
5
(
"&:
u özellik, ses dosyalarn
diskten
MP3
13
*|UQWQQ79
QL]LQHNUDQIRUPDW×QDYH\D
'LVNHEDüO×RODUDN'LVN0HQVoDO×üPD\DELOLU
to
change
channel.
$QJOH
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
.$'(0(67(37XüX
-+06),)
seçin,
ardndan
ENTER
(Giriú)(Giriú)
dü÷mesine
basn.basn.
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23 sa÷lar.
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
21.
-%!"),"&:
$/7<$=,7XüX
16
180$5$7XüODU×
formatnda kopyalamanz
(Sadece
Ses
CD’si
(CD21
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
11
seçin,
ardndan
ENTER
dü÷mesine
!##'(2'÷PHVL
6
26.
düþmesine
basn.
DVD
%ú/*ú7XüX
2.
SELECT
(S
%ú/*ú7XüX
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
2.ardndan
SELECT
(SEÇ) öþesini
(
"&:
X\PDV×LoLQD\DUODPD\DSDELOPH\LVDùODU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
8]DNWDQNXPDQGDQ×Q]HULQGHNL',6&0(18
USB
ö÷esini
seçmek
için </>
dü÷mesine
basn, basn,
ardndan
ENTER
ö÷esini
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
kopyalamanz
(Sadece ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
USB
seçmek
için
</> dü÷mesine
ENTER
ormatnda
sa÷lar.
Ses CD’si (CD- DA))
-%!"),"&:
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
21.
SUBTITLE
Button
7 !&20"05&($*0%0)2(
Off Chapter Title A - B
18
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
22.
%ú/*ú7XüX
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
!##'(2'÷PHVL
7(.5$57XüX
2<1$70$'85$./$70$7XüX
DA))
6(67XüX
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için
†/(Giriú)
dü÷mesine
basn.
9,'(26(/7XüX
"+##%0%
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
WXüXQDEDVDUDNGD'LVN0HQVQNXOODQDELOLU
(Giriú) dü÷mesine basn.
%ú/*ú7XüX
$!'%,"&:
düþmelerinedüþmelerine
basn, ard
'ú6.0(1h7XüX
!&20"05&($*0%0)2(
12
22
!-!#86!9142
$1/,.$7/$0$7XüX
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
0HYFXWWPYLGHRND\QDNODUÕQÕ\DQL7HOHYL]\RQ.
22.%HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
DA))
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
19
$!'%,"&:
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
PLAY/PAUSE
Button
( (GćRćĨ)
)
8 9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
"+##%0%
&$1&(/7XüX
VLQL]
&$1&(/7XüX
düþmesine
10"0523.4%4(#4"-(0
basn, ardndan
ENTER
düþmelerine
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
442(-"'*0(
'LVNPHQVQHNUDQDJHWLULU
düþmesine
basarak
kop
+':3
5
13 Power Button 2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
*(5ú'g10(7XüX
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
27.
L]LQYHULU
23.
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
.DEOR9LGHRJ|UQWOHPHNLoLQEDVÕQ
17
NXOODQ×Q
Begin/Pause
disc play.
$!'%,"&:
1. DVD
&$1&(/7XüX
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
!-!#86!9142
9&'
GH',6&0(18WXüXQDEDVDUDN
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
$5$0$7XüODU×
8) (Sayfa 8)
düþmesine
basarak kopyalanacak
tüm dosyalar iĩaretleyin. iĩaretleyin.
%DV×Q¥ŠGüPHOHPHYH\DVHQVD\×GüPHOH\HQ\DUDU
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
&$1&(/7XüX
VCD
!(3%"!$%4-(!3%(
(Sayfa
GD(17(5
DEDV×Q
'9'*hd'üPHVL
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
NXOODQ×Q
23.
10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
'9'*hd'üPHVL
('+:3
5
$/7<$=,7XüX
RETURN
Button
2<1$70$'85$./$70$7XüX
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
442(-"'*0(
0HQX2IINRQXPXQXVHoLQ
"++:
NXOODQ×Q
=2207XüX
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
-%!"),"&:
Turns the powerNXWXODPDVHOHFWX]DNNRQWURODU]XODPDG×Do×
on or standby.
Sayfa 8)
iĩaretleyin.
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
2II
$%
oynatc kullanaca÷nz
zaman
bu to
dü÷meye
basn.
Off Track
Disc
A-B
'9'*hd'üPHVL
*FDoDU\DGDNDSDW×U
!(3%"!$%4-(!3%(
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
9 *FDoDU\DGDNDSDW×U
28.
Returns
a previous
menu.
+'0,6(/7XüX
18
24.
%ú/*ú7XüX
DVD oynatcDVD
kullanaca÷nz
zaman+'0,6(/7XüX
bu dü÷meye
basn.
Kopyalan
('+:3
5
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
NXOODQ×Q
A-B
(&%"++)/(%':
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
A-B
'9'*hd'üPHVL
"++:
-%!"),"&:
6(67XüX
'9'J|UQWVQE\WU
Kopyalanacak
tüm do
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
!&20"05&($*0%0)2(
NXOODQ×Q
*FDoDU\DGDNDSDW×U
%DV×Q¥ŠGüPHOHPHYH\DVHQVD\×GüPHOH\HQ\DUDU
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
kullanaca÷nz
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
TV’yi
kumanda
bu
dü÷meye
basn.
2.
NUMBER
Buttons
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
VD oynatc
zaman
bu dü÷meye
basn. TV’yi kumanda
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
*(5ú'g10(7XüX
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
+'0,6(/7XüX
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
kaldrmak
için
A-B
180$5$7XüODU×
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
!.!%,(!(
etmek
için buetmek
dü÷meye
basn.
19
Kopyalanacak
tüm dosyalarn seçimini
için ENTE
24.
INFO
Button
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$!'%,"&:
*FDoDU\DGDNDSDW×U
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
180$5$7XüODU×
!&20"05&($*0%0)2(
'LVNWHNLoHüLWOLVHVIRQNVL\RQODU×QDHULüPHNLoLQEXWXüX
NXWXODPDVHOHFWX]DNNRQWURODU]XODPDG×Do×
+'0,6(/7XüX
için
ENTER
(GćRćĨ)
d
A-B
$d0$.$3$0$'üPHVL
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
29.
(
"&:
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
+':3
5
Kullanlabilir bir TV kayna÷
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
,ùDUHWOHPHNLVWHGLùLQL]VDKQH\HHULüWLùLQL]GH
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
etmek3.
seçmek
için
bucurrent
dü÷meye
(TV
V’yi kumanda
için
dü÷meye
180$5$7XüODU×
10"0523.4%4(#4"-(0
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
Displays
the
discbasn
mode.
!.!%,(!(
3.bu
TITLEbasn.
MENU
7) bir
Button
7(.5$57XüX
NXOODQ×Q
1RW (number
Kullanlabilir
TV kayna÷ seçmek
bu
dü÷meye
basn
(TVdüþmesine
25.
%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
&$1&(/7XüX
7(.5$57XüX
için(17(5WXüXQDEDV×Q%LUVHIHUGHVDKQHLüDUHWOHQHELOLU
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
daha
için
ENTER
(GćRćĨ)
bir kez
basn (UN
9,'(26(/7XüX
9,'(26(/7XüX
180$5$7XüODU×
+':3
5
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
17
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
basn
(UNSELECT
(S
10 !-!#86!9142
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
20
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
(
"&:
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
modu)
ullanlabilir bir TV kayna÷
seçmek için bu dü÷meye
basn (TV
%ú/*ú7XüX
7(.5$57XüX
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
9,'(26(/7XüX
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
- Birden
fa
25.%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
CANCEL
Button
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć KALDIR) Menüsü). - Birden fazla
Brings up the Title
menu.modu)
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
4.
/(-/--)
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
=2207XüX
(&%"++)/(%':
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
7(.5$57XüX
"+##%0%
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
8
kopyalan
'9'*hd'üPHVL
11
442(-"'*0(
9,'(26(/7XüX
,ùDUHWOHPHNLVWHGLùLQL]VDKQH\HHULüWLùLQL]GH
.$'(0(67(37XüX
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHU
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
L]LQYHULU
21
TV kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
içinmenus
bu dü÷meyi
kullann
NXOODQ×Q
L]LQYHULU
modu)
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
(&%"++)/(%':
1RW / TV kanaln kanal
Usebu
to
remove
or status
displays
from the
0(18WXüXQDEDV×Q
'9'J|UQWVQE\WU
numaras
girerek
seçmek
için
dü÷meyi
kullann
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
0))':
-(17(5WXüXQDEDV×Q%LUVHIHUGHVDKQHLüDUHWOHQHELOLU
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
30.
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
istiyorsan
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\D
$5$0$7XüODU×
"+##%0%
('+:3
5
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
*FDoDU\DGDNDSDW×U
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
4. $5$0$7XüODU×
ZOOM/- /-- Button
(&%"++)/(%':
istiyorsanz,
¥
düþme
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
L]LQYHULU
+'0,6(/7XüX
A-B
26.
ELOLU
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
(TV modu).
V kanaln kanal numaras
girerek
seçmek için bu
dü÷meyi
kullann
screen.
&$1&(/7XüX
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
3(4%*4)4%44-4*4(
!+!+':
L]LQYHULU
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
1RW
%RRNPDUN<HULPL'÷PHVL
(TV modu).
0))':
$5$0$7XüODU×
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
istiyorsanz,
¥ düþmesine basn, ardndan
seçili
Enlarge DVD Picture
dosya
üz
12!+!+':
!(!#$&%"(%"!3(4%*4%4%)%!-3%)!%!
$d0$.$3$0$'üPHVL
22
9&'R\QDW×UNHQEXIRQNVL\RQVDGHFH0HQ
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
"
7LWOH0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
dosya üzerinde
ENTE
$1/,.$7/$0$7XüX
180$5$7XüODU×
$5$0$7XüODU×
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
17
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
&':3
5
(NUDQGDQPHQOHUL\DGDGXUXPJ|VWHUJHOHULQLVLOPHNLoLQ
;&#;:
31.
TV modu).
+':3
5
3(4%*4)4%44-4*4(
5.
!##.+
0
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
.DSDO×2IIPRGXQGDLNHQoDO×ù×U
26.
REPEAT
A-B
Button
Use
this
button
to
select
the
channel
of
TV
pro*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\D
'LVNWHSVLVLQLDoPDN\DGDNDSDPDNLoLQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
20
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
'9'*hd'üPHVL
3.
START
(BA
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
13
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
&':3
5
18
(17(5WXüXQDEDV×Q$
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
'"(8!9142
7(.5$57XüX
3.
START (BAĨLAT) öþes
'LVNHEDùO×RODUDN,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
NXOODQ×Q
ELOLU
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
;&#;:
9,'(26(/7XüX
1RW
0).-1/.+&/
Allows you
to repeat A-B disc.
3. 27.
gram
inserted the
channel number(Sayfa
(TV mode).
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
23)
IRQNVL\RQXoDO×ùPD\DELOLU
.XOODQ×P×
by*FDoDU\DGDNDSDW×U
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!.
9&'R\QDW×UNHQEXIRQNVL\RQVDGHFH0HQ
START
(BAĨLAT)
öþesini seçmek için †/ʌ
.$'(0(67(37XüX
düþmelerine
+'0,6(/7XüX
(Sayfa 23)
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
A-B 21 2<1$70$'85$./$70$7XüX
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
&-%*00%0%$%4)4%42(
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
düþmelerine
basn, ard
19
.DSDO×2IIPRGXQGDLNHQoDO×ù×U
5.'"(8!9142
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
27.
REPEAT
Button
2\QDW×P×ELUVHIHUGHELUNDUHLOHUOHWLU
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
dü÷mesine
+'0,\DGD'9,d×N×üo|]QUOND\DU×
Sayfa 23)
TV
VOLUME
"
37HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
!+!+':
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
her
basld÷nda,
USB(GćRćĨ)
L]LQYHULU
,ùDUHWOHQPLù%LU6DKQHQLQ
$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
180$5$7XüODU×
'LVNHEDùO×RODUDN,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
düþmesine
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
Press
ENTER
key
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
3UHVV(17(5NH\
!+!+':
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
#
!9131
2
20
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P'9'
düþmesine basn.
&-%*00%0%$%4)4%42(
$5$0$7XüODU×
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
dDùU×OPDV×
for
Title
Menu
Allows
you
to
repeat
play
a
title,
chapter,
track,
or
disc.
IRQNVL\RQXoDO×ùPD\DELOLU
IRU7LWOH0HQX
TV VOL(+,-)
button
(17(5WXüXQDEDV×Q%
.XOODQ×P×
8WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
22 üzerindeki
$1/,.$7/$0$7XüX
!##.+
0
8
*(5ú'g10(7XüX
aygt
için
bir çerçeve
görünür.
zaktan kumanda
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB için
%LUVDKQH\LNDo×UG×ù×Q×]GDEXIRQNVL\RQXNXOODQDUDN
basn.
7(.5$57XüX
Dosyabaĩla
kopy
düþmesine
*(0&#("2#050(
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV1199
aygt seçimi
birseçimi
çerçeve
görünür.
9,'(26(/7XüX
#
+4$2!5%
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
Dosya kopyalama
!9131
2
'"(8!9142
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
RQXWHNUDUL]OH\HELOLUVLQL]
,ùDUHWOHQPLùELUVDKQH\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQDEDV×Q
%LU|QFHNLPHQ\HJHULG|QHU
0).-1/.+&/
,ùDUHWOHQPLù%LU6DKQHQLQ
8
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
8
2\QDW×P×VDQL\HLOHUL\HDWODW×U
23
kopyalama
%LUEDüO×NE|OPSDUoD\DGDGLVNLWHNUDUR\QDWPDQ×]D
ygt seçimi
için bir çerçeve
görünür.
8
9LGHRo×N×üIRUPDW×Q×VHoHU
Devam
e
Dosya
baĩlar.
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
,167$175(3/$<WXüXQDEDV×Q0HYFXWVDKQH\DNODù×N
&-%*00%0%$%4)4%42(
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P'9'
"0-%".:
dDùU×OPDV×
- Devam eden kopyalam
EDV×Q
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
'"(8!9142
$1/,.7(.5$52<1$7,07XüX
L]LQYHULU
VDQL\HNDGDUJHULJLGHFHNYHRUDGDQWHNUDUR\QDWPD\D
%ú/*ú7XüX
%LUVDKQH\LNDo×UG×ù×Q×]GDEXIRQNVL\RQXNXOODQDUDN
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV
Dosya Adlar. "0-%".:
2<1$70$'85$./$70$7XüX
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
CANCEL
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
Dosya
Adlar.
$5$0$7XüODU×
EDùOD\DFDNW×U
%LUILOPGHRDQHNUDQGDNLJ|UQWQQVDQL\H|QFHVLQL
CANCEL (ćPTAL) düþ
#
RQXWHNUDUL]OH\HELOLUVLQL]
!9131
2
&-%*00%0%$%4)4%42(
,ùDUHWOHQPLùELUVDKQH\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQDEDV×Q
*HoHUOLGLVNPRGXQXJ|UQWOHUDVD/VCD
'LVNR\QDWPD\×%DüODW×U\DGD'XUDNODW×U
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
osya Adlar.
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
$QO×N$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
,167$175(3/$<WXüXQDEDV×Q0HYFXWVDKQH\DNODù×N
'LVNWHLOHUL\DGDJHULDUDPD\DSPDQ×]DL]LQYHULU
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
CANCEL (ćPTAL) düþmesine
basn.
WHNUDUR\QDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
+4$2!5%
*(0&#("2#050(
#
21
!9131
2
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
*(5ú'g10(7XüX
.XOODQ×P×'9'
VDQL\HNDGDUJHULJLGHFHNYHRUDGDQWHNUDUR\QDWPD\D
Repeat A3/$<3$86(WXüXQD
&$1&(/7XüX
EDVDUDNLüDUHWOHQPLü
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
7
5HWXUQ
0HQX
Turkish
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
,QIR
,QIR
=RRP
=RRP
%RRNPDUN
%RRNPDUN
5HSHDW
5HSHDW
(=9LHZ
$QJOH
(=9LHZ
$QJOH
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
-
CLEAR
-
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
CLEAR
5HWXUQ
0HQX
-
-
%LU%DüODQW×6HoPHN
%LU%DüODQW×6HoPHN
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
J|VWHULOPHNWHGLU
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
%LU%DüODQW×6HoPHN
J|VWHULOPHNWHGLU
%LU%DüODQW×6HoPHN
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
GDLPDNDSDW×Q
J|VWHULOPHNWHGLU
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
Choosing
a Connection
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
J|VWHULOPHNWHGLU
GDLPDNDSDW×Q
%LU%DüODQW×6HoPHN
%LU%DüODQW×6HoPHN
%LU%DüODQW×6HoPHN
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
%LU%DüODQW×6HoPHN
The %DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
79%DüODQW×V×6.$57
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
other
components.
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
GDLPDNDSDW×Q
$üDü×GD'9'R\QDW×F×\×ELU79YHEDüNDFLKD]ODUDEDùODPDNLoLQ\D\J×QRODUDNNXOODQ×ODQEDüODQW×|UQHNOHUL
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
J|VWHULOPHNWHGLU
J|VWHULOPHNWHGLU
J|VWHULOPHNWHGLU
GDLPDNDSDW×Q
79%DüODQW×V×6.$57
J|VWHULOPHNWHGLU
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
OLQHEDüOD\×Q
Before
Connecting the DVD Player
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
- FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
Always
turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
'9'2\QDW×F×\×%DùODPDGDQgQFH
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
+HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
OLQHEDüOD\×Q
79%DüODQW×V×6.$57
- +HUKDQJLELUNDEORQXQEDüODQPDV×YH\DV|NOPHVLQGHQ|QFH'9'R\QDW×F×\×79YHGLùHUELOHüHQOHUL
Refer
to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
GDLPDNDSDW×Q
GDLPDNDSDW×Q
GDLPDNDSDW×Q
79%DüODQW×V×9LGHR
79%DüODQW×V×6.$57
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
particular
components.
GDLPDNDSDW×Q
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
OLQHEDüOD\×Q
79%DüODQW×V×9LGHR
%DüODG×ü×Q×]LOkYHFLKD]ODU|UQELU79YHRQODU×QEHOLUOLELOHüHQOHUL\OHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQEX
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
OLQHEDüOD\×Q
Connection
to a TV (For Video)
FLKD]ODU×QNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
79%DüODQW×V×6.$57
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
79%DüODQW×V×6.$57
79%DüODQW×V×6.$57
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
79%DüODQW×V×6.$57
79%DüODQW×V×9LGHR
79%DüODQW×V×9LGHR
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6.$57
×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL6.$57(;7WHUPLQDOLQL79
QL]LQ6.$57,1WHUPLQD
OLQHEDüOD\×Q
OLQHEDüOD\×Q
OLQHEDüOD\×Q
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
OLQHEDüOD\×Q
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Using
component video cables (not included), connect the
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
(ùHU79
QL]GH6.$57WHUPLQDOL\RNVDDüDü×GDNLDOWHUQDWLIEDüODQW×ODUGDQELULVLQLVHoHELOLUVLQL]
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
79%DüODQW×V×9LGHR
79%DüODQW×V×9LGHR
79%DüODQW×V×9LGHR
VIDEO
OUT on the rear of the DVD player to the VIDEO
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
79%DüODQW×V×9LGHR
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
CONNECTIONS
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
English
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
1
IN terminal
of TV.
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$9NDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL
2
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
79
QL]LQ9,'(2VDU×$8',2N×UP×]×YHEH\D],1
Turn
on
the DVD player and TV.
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
3
25
BEYAZ
KIRMIZI
Audio
Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
5('
SARI
KIRMIZI
-0
25
SARI
*)!
<(//2:
5('
:+,7(
SARI
:+,7(
<(//2:
$XGLR
:"%"
Video
#23=@CE
Audio #23=@CE
Audio
Kablosu
Video Kablosu
25
BEYAZ
BEYAZ
<(//2:
:+,7(
$XGLR
:"%"
#!)%!1! 01
BEYAZ
5('
KIRMIZI
-0
KIRMIZI
SARI
Video Kablosu
25
5('
SARI
#!)%!1! 01
5('
:+,7(
*)!
:+,7(
<(//2:
<(//2:
Audio #23=@CE
Video #23=@CE
<(//2:
5('
:+,7(
BEYAZ
SARI
$XGLR
:"%"
Video Kablosu #!)%!1! 01
$XGLR *)!
Audio
:"%"
Kablosu
Video Kablosu #!)%!1! 01 *)!
5('
:+,7(
KIRMIZI BEYAZ -0 SARI
<(//2:
5('
:+,7(
Audio #23=@CE
Video<(//2:
#23=@CE
KIRMIZI BEYAZ -0 SARI
Audio #23=@CE
25 25
25
Video #23=@CE
<(//2:
5('
5('
<(//2:
5(' :+,7( :+,7(
:+,7( <(//2:
SARI
KIRMIZI KIRMIZI
BEYAZSARISARI
KIRMIZI BEYAZ BEYAZ
25
25
$XGLR
$XGLR
<(//2:
5('
$XGLR
:+,7(
<(//2:
Audio
5('
AudioBEYAZ
:+,7(
SARI
:"%"
KIRMIZI
:"%"
Audio
:"%"
BEYAZ
SARI
KIRMIZI
Video
Kablosu
KablosuKablosu
Video
Kablosu
01
*)!
01
#!)%!1!
*)!
Kablosu
Video #!)%!1!
Kablosu
*)!
#!)%!1! 01
$XGLR
$XGLR
Audio
:"%"
Audio
:"%"
Kablosu
Video
5('5(':+,7(
:+,7(
01
*)!
#!)%!1!
:+,7(
Kablosu
Video Kablosu
Kablosu5('
01
*)!
#!)%!1!
BEYAZ
KIRMIZI KIRMIZI
BEYAZ
<(//2:<(//2:
-0
-0
KIRMIZI
BEYAZ
<(//2:
-0
SARI
SARI
SARI Audio
#23=@CE
Audio
#23=@CE
Audio
#23=@CE Video #23=@CE
Video
#23=@CE
5('
:+,7(
Video
#23=@CE
5('
:+,7(
KIRMIZI
<(//2:
KIRMIZI BEYAZ
BEYAZ -0
<(//2:
-0 SARI
SARI
Audio
Audio #23=@CE
#23=@CE
KIRMIZI
Audio
Kablosu
VHoLFL\HEDV×Q×]
Press
the TV/VIDEO button on the TV's remote
1RW '9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
Video
Video #23=@CE
#23=@CE
control
to select Video.
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
1RW
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
1RW
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQJ|UQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
VHoLFL\HEDV×Q×]
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
VHoLFL\HEDV×Q×]
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
Note
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
1RW
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
1RW
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
1RW
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
-1RW
Noise
may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1 - 36&$1 - 6CART5*%
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
- 6HVNDEORVXJoNDEORVXQDoRN\DN×QVDSDUD]LWROXüDELOLU
Ifyou
want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
,6&$1 - 36&$1 - 6CART5*%
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
- %LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
The
number
and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manWHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
ual
of
the
TV.
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1 - 36&$1)- 6CART5*%
/WIHQ79
QL]LQNXOODQ×PN×ODYX]XQDEDN×Q×]
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
36&$1 -(white)
6CART5*%
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1 -OUT][left]
- 79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
Ifthere
is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO
5.1CH(Front LWHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
79
GHVDGHFHELUDGHWVHVJLULüWHUPLQDOLYDUVDRQX'9'R\QDW×F×Q×]×Q>$8',2287@>VRO@EH\D]
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
R)
terminal of the DVD player.
WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
- '9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
Ifyou
press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the9 Video
'9'R\QDW×F×6723PRGXQGDLNHQ\DGDR\QDW×F×GDGLVN\RNNHQ9,'(26(/9,'(26(d,0WXüXQD
- 36&$1
- 6CART5*%
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1
- 36&$1
- 6CART5*%
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1
- 36&$1
- 6CART5*%
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
,6&$1
➝ P-SCAN).
Output
mode changes in the following sequence: (I-SCAN,6&$1
- 36&$1 - 6CART5*%
EDVDUVDQ×]9LGHRd×N×üPRGXWDNLSHGHQG]HQGHGHùLüLU
9
9
9
9
9 99
9
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
79%DüODQW×V×,QWHUODFH
Connection
to a TV (Interlace)
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
-VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
Connecting
to your TV using Component video cables.
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
- VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
You willNXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picNXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
ture element
into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
signals
are
delivered
through the audio output.)
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
1
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Using
component video cables (not included), connect the
KIRMIZI
5('
MAV*
%/8(
0QP$
*5((1
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
KIRMIZI MAV*
0QP$
MAV*
5('
%/8(
0QP$
0QP$
*5((1
#!)%!1! %-P5('
5('
%/8(
*5((1
0QP$%/8(
*5((1
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
COMPONENT
VIDEO OUT terminal on the rear of the
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
#!)%!1!
0QP$
%-P
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
#!)%!1! 0QP$
0QP$
%-P
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
#!)%!1! %-P
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
DVD
player
to the COMPONENT IN terminal of TV.
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
KIRMIZI
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
BEYAZ
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
5('
%/8(
*5((1
#!)%!1! %-P
0QP$
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
KIRMIZI
KIRMIZI BEYAZ
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
BEYAZ
KIRMIZI
Audio Kablosu
BEYAZ
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
5(' #!)%!1!
%/8(
*5((1
0QP$
%-P
5(' BEYAZ
#!)%!1!
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
:+,7( 01
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
KIRMIZI
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Kablosu*5((1
#!)%!1!
0QP$
%-P
5(' %/8(Komponent
%/8( *5((1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5('
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Audio Kablosu529:=56S:=
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Audio KablosuAudio Kablosu
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
Audio #23=@CE5(' #!)%!1!
#!)%!1!
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
0QP$
0QP$
%-P
%-P
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
%/8(
*5((1
#!)%!1!
0QP$
%-P
5('5('
#!)%!1!
01
:+,7(
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
#!)%!1!
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
01
KIRMIZI
:+,7(
Using
the'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
audio
cables, connect the AUDIO (red and
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
BEYAZ
5(' BEYAZ
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
#!)%!1!
01
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
:+,7( #!)%!1!
0QP$
%-P
#!)%!1!
0QP$ Komponent
KIRMIZI
Kablosu
%-P
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
529:=56S:=
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
529:=56S:= 529:=56S:=
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
Audio
#23=@CE
white)
OUT
on
the
rear
of
the
DVD
player
to
the
AUDIO
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Audio
#23=@CE
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
#!)%!1!
BEYAZ
Audio
#23=@CE
0QP$
%-P
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
0QP$
%-PKIRMIZI
#!)%!1!
01
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
BEYAZ
5('
:+,7(
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
QRWLQFOXGHG
(red
and VHoLFL\HEDV×Q×]
white)
IN terminals of TV. Turn on the DVD play$XGLR&DEOH $XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
*5((1
%/8(
5('
VHoLFL\HEDV×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
5('KIRMIZI
#!)%!1! 01
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
KIRMIZI
#!)%!1!
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
BEYAZ
BEYAZ
KIRMIZI:+,7(
BEYAZ
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
%-P
#!)%!1!
Audio
Kablosu
529:=56S:=
er and TV.
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$ 529:=56S:=
%-P
#!)%!1! 01
529:=56S:=
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
01
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
5('
:+,7(
%-P
#!)%!1!
QRWLQFOXGHG
KIRMIZI
01
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
Audio
5('Kablosu
:+,7(
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG QRWLQFOXGHG
*5((1
%/8(
5('
Audio #23=@CE
5(' BEYAZ
#!)%!1!
01
*5((1
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
Komponent Kablosu
*5((1 %/8(
5(':+,7(%/8( 5('
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
5(' BEYAZ
#!)%!1!
:+,7( 01 KIRMIZI
KIRMIZI
Komponent Kablosu
529:=56S:=
BEYAZ
Audio
Kablosu
Audio
Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
Audio Kablosu
529:=56S:=
VHoLFL\HEDV×Q×]
Audio #23=@CE
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
Audio Kablosu
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!01
5('
5('
#!)%!1!
#!)%!1!
:+,7(
:+,7(
5('BEYAZ
Audio
#23=@CE
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
#!)%!1!
01
:+,7( 01
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
529:=56S:=
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
%-P
$XGLR&DEOH
#!)%!1!5(' 01
529:=56S:=
529:=56S:=
#!)%!1!
529:=56S:=
#!)%!1!
:+,7( 01
01
:+,7(
KIRMIZI5(' BEYAZ
BEYAZ
Komponent
KIRMIZI
Komponent
Kablosu Kablosu
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
#@>A@?6?D#23=@CE
529:=56S:=
#!)%!1!
Audio
#23=@CE
529:=56S:=
Audio
#23=@CE
VHoLFL\HEDV×Q×]
*5((1
%/8(
5('
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
Audio #23=@CE
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
5('
0QP$
%-P
#!)%!1!
#!)%!1!
01#23=@CE
01BEYAZ
:+,7(
Audio
Audio
#23=@CE
KIRMIZI
Komponent Kablosu
Press
the(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
TV/VIDEO
button on the TV's remote control to
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
5(' #!)%!1!
:+,7(
529:=56S:=
QRWLQFOXGHG
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
$XGLR&DEOH
%-P
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
01
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17 5('
529:=56S:=
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
:+,7(
VHoLFL\HEDV×Q×]
QRWLQFOXGHG
*5((1
%/8(
5('
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
#@>A@?6?D#23=@CE
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
*5((1 Audio #23=@CE
select
Component
or DVD.
%/8( #!)%!1!
5('
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
529:=56S:=
529:=56S:=
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
%-P
%-P 0QP$
529:=56S:=
#!)%!1!
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
01
&RPSRQHQWFDEOH
01
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
0QP$
#!)%!1!
#!)%!1!
01 #!)%!1! %-P
5('
:+,7(
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
529:=56S:=
$XGLR&DEOH
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
&RPSRQHQWFDEOH
%-P
0QP$
#!)%!1!
%-P
01 01
*5((1
%/8(
5('
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
VHoLFL\HEDV×Q×]
*5((1
%/8( *5((1
5(' %/8(
:+,7( :+,7( 5('
QRWLQFOXGHG
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX 5(' 5(' #!)%!1!
QRWLQFOXGHG
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
*5((1
%/8(
5(' *5((1
%/8(
5('
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
%-P
#!)%!1!
01
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
*5((1
%/8(
5('
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
1RW
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW
1RW
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
Set
the Video Output to Component (I-SCAN) in the
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
Display
Setup menu. (See pages 24-25)
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
1RW
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
2 3
4
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
MAV*
MAV*
MAV*
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
MAV*
KIRMIZI MAV*
KIRMIZI
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
MAV*
KIRMIZI
KIRMIZI
MAV*
KIRMIZI
MAV*
MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
MAV* 0QP$
MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI
0QP$
0QP$
MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
MAV*
KIRMIZI
MAV*
KIRMIZI
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI0QP$MAV*
MAV*
KIRMIZI
MAV*
0QP$
0QP$
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
1RW 1RW
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
1RW
1RW
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
1RW 1RW
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NoteODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
- If LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
- %LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
The ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
Please refer to the user's manual of the TV.
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
10
10
10 10
10
10
10
10
10
10
10 10
10
10
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
Connection
to a TV (Interlace)
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODU×\OD79
QL]H\DS×ODQEDüODQW×
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
<NVHNNDOLWHOLYHWDPUHQNOLJ|UQWOHULVHYHFHNVLQL].RPSRQHQWYLGHRDo×NYHQHWELUJ|UQWLoLQUHVPL
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
-VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
Connecting
to your TV using Component video cables.
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
VL\DKYHEH\D]<PDYL3%YHN×UP×]×35VLQ\DOOHUHD\×U×U6HVVLQ\DOOHULVHVo×N×üׁ]HULQGHQYHULOLU
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
- You willNXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picNXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
ture element
into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
79%DüODQW×V×3URJUHVLI
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
signals
are
delivered through the audio output.)
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
5('
%/8(
*5((1
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
5('5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
#!)%!1! %-P5('
%/8(
*5((1
0QP$
%/8(
*5((1
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Using
component
video cables (not included), connect the
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
.RPSRQHQWJ|UQWNDEORODUׁUQOHEHUDEHUJHOPH]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
COMPONENT
VIDEO
OUT
terminal
on
the
rear
of
the
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL&20321(17
#!)%!1!
0QP$
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
#!)%!1! %-P
0QP$
%-P
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
#!)%!1! %-P
0QP$
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
DVD
player
to the COMPONENT IN terminal of TV.
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
9,'(2287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ&20321(17,1WHUPL
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
KIRMIZI
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
BEYAZ
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
QDOOHULQHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
5('
%/8(
*5((1
#!)%!1! %-P
0QP$
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
KIRMIZI
KIRMIZI BEYAZ
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
BEYAZ
KIRMIZI
Audio Kablosu
BEYAZ
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
5('
%/8(
*5((1
5('
%/8(
*5((1
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
5(' #!)%!1! %/8(
*5((1
0QP$
%-P
5('
#!)%!1!
01
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
KIRMIZI
BEYAZ :+,7(
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Kablosu
%/8(0QP$
*5((1
#!)%!1!
5(' %/8(Komponent
%/8( *5((1
*5((1
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
5(' 5(' %-P
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Audio Kablosu529:=56S:=
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
Audio KablosuAudio Kablosu
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
Audio #23=@CE
#!)%!1!
#!)%!1!
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
0QP$
%-P
%-P
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
#!)%!1!
0QP$
%-P010QP$
5('5('
#!)%!1!
:+,7(
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
#!)%!1!
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
01
KIRMIZI
:+,7(
Using
the'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
audio
cables, connect the AUDIO (red and
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
BEYAZ
5(' BEYAZ
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
#!)%!1!
01
:+,7( #!)%!1!
0QP$
%-P
#!)%!1!
0QP$ Komponent
KIRMIZI
Kablosu
%-P
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
529:=56S:=
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ
529:=56S:= 529:=56S:=
#!)%!1!
0QP$
%-P
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
Audio
#23=@CE
white)
OUT
on
the
rear
of
the
DVD
player
to
the
AUDIO
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
Audio
#23=@CE
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü #!)%!1! 01
KIRMIZI
BEYAZ
Audio529:=56S:=
#23=@CE &RPSRQHQWFDEOH
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
0QP$
%-P
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
KIRMIZI
$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQHEDüOD\×Q×]
BEYAZ
5('
:+,7(
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
QRWLQFOXGHG
(red
and VHoLFL\HEDV×Q×]
white)
IN terminals of TV. Turn on the DVD play$XGLR&DEOH $XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
*5((1
%/8(
5('
VHoLFL\HEDV×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
5('KIRMIZI
#!)%!1! 01
#!)%!1!
'9'R\QDW×F×\×YH79
\LoDO×üW×U×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
KIRMIZI
#!)%!1!
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
BEYAZ
BEYAZ
KIRMIZI:+,7(
BEYAZ
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
%-P
#!)%!1!
Audio
Kablosu
529:=56S:=
er and'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
TV.
01
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$ 529:=56S:=
%-P
#!)%!1!
529:=56S:=
01
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
5('5('#!)%!1!
:+,7(
%-P
QRWLQFOXGHG
01
KIRMIZI
BEYAZ
BEYAZ
Audio
Kablosu
:+,7( KIRMIZI
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG QRWLQFOXGHG
*5((1
%/8(
5('
Audio
#23=@CE
5(' BEYAZ
#!)%!1!
01
*5((1
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
:+,7(
%/8(
5('
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
*5((1
5('
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
KIRMIZI %/8(BEYAZ
5(' BEYAZ
#!)%!1!
:+,7( 01
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
529:=56S:=
Audio
Audio
Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
AudioKablosu
Kablosu
529:=56S:=
VHoLFL\HEDV×Q×]
Audio #23=@CE
Audio Kablosu
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
Audio Kablosu
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!01
5('
5('
#!)%!1!
#!)%!1!
:+,7(
:+,7(
5('BEYAZ
Audio
#23=@CE
KIRMIZI
Komponent
Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
#!)%!1!
01
:+,7( 01
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
529:=56S:=
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
%-P
$XGLR&DEOH
5('
#!)%!1!
:+,7(
01
529:=56S:=
529:=56S:=
5('
5('
Audio
Kablosu
#!)%!1!
01
529:=56S:=
#!)%!1!
:+,7(
01
:+,7(
KIRMIZI
Komponent
KIRMIZI
BEYAZ
Komponent
Kablosu Kablosu
5('
:+,7( BEYAZ
QRWLQFOXGHG
VHoLFL\HEDV×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
$XGLR&DEOH
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
'9'R\QDW×F×GDQJHOHQNRPSRQHQWVLQ\DOL79HNUDQ×QGD
#@>A@?6?D#23=@CE
529:=56S:=
#!)%!1!
Audio
#23=@CE
529:=56S:=
Audio
#23=@CE
VHoLFL\HEDV×Q×]
*5((1
%/8(
5('
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
#!)%!1!
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
01
Audio
#23=@CE
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
KIRMIZI #!)%!1!
BEYAZ
Komponent
Kablosu
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$#23=@CE
%-P
01
Audio
Audio
#23=@CE
Press
the
TV/VIDEO
button
on
the
TV's
remote
control
to
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
EHOLUHQHGHN79
QL]LQX]DNWDQNXPDQGDVׁ]HULQGHNLJLULü
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
5(' #!)%!1!
:+,7(
529:=56S:=
529:=56S:=
QRWLQFOXGHG
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
$XGLR&DEOH
%-P
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
01
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
5('
:+,7(
VHoLFL\HEDV×Q×]
QRWLQFOXGHG
Audio*5((1
#23=@CE
%/8(
5('
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
#@>A@?6?D#23=@CE
#@>A@?6?D#23=@CE
#!)%!1!
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
*5((1
select
Component
or DVD.
%/8( #!)%!1!
5('
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
VHoLFL\HEDV×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
529:=56S:=
529:=56S:=
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
&RPSRQHQWFDEOH
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
%-P
%-P 0QP$
529:=56S:=
#!)%!1!
#!)%!1!
#@>A@?6?D#23=@CE
01
&RPSRQHQWFDEOH
01
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
#@>A@?6?D#23=@CE
0QP$
#!)%!1!
#!)%!1!
01 #!)%!1! %-P
5('
:+,7(
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
QRWLQFOXGHG
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
&RPSRQHQWFDEOH
529:=56S:=
529:=56S:=
&RPSRQHQWFDEOH
0QP$
&RPSRQHQWFDEOH
%-P
0QP$
#!)%!1!
%-P
#!)%!1!
01
#@>A@?6?D#23=@CE
01
#!)%!1!
*5((1
*5((1
%/8(
5('
%/8(
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
:+,7(
QRWLQFOXGHG
*5((1
%/8(
5('
:+,7( 5('
:+,7(
QRWLQFOXGHG
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX 5(' 5(' 5('
QRWLQFOXGHG
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
529:=56S:=
0QP$
%-P%/8(
#!)%!1!
*5((1
01
*5((1
5('%/8(
*5((1
5('5(' %/8(
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×PHQVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
1RW
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
(NUDQD\DUODU×P|QVQGHJ|UQWo×N×ü×Q×.20321(17
1RW
1RW
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
&20321(1736&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
Set
the Video Output to Component (I-SCAN) in the
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
,6&$1RODUDND\DUOD\×Q×]26VD\IDODUDEDN×Q×]
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
IDODUDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
Display
Setup menu. (See pages 24-25)
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
9LGHRd×N×üPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ9,'(26(/WXüXQX
1RW
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
NXOODQDELOLUVLQL]EDN×Q×]6D\ID9
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
2 3 KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
KIRMIZI MAV*
0QP$
MAV*
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
MAV*
MAV*
MAV*
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
MAV*
MAV* 0QP$
MAV*
0QP$
MAV*
KIRMIZI
MAV*
MAV*
0QP$
0QP$
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
MAV*
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
0QP$
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
MAV*
KIRMIZI MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
Turkish
1
MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI MAV*
MAV*
KIRMIZI
MAV*
0QP$
0QP$
0QP$
KIRMIZI
KIRMIZI0QP$MAV*
MAV*
KIRMIZI
MAV*
0QP$
0QP$
4
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
1RW 1RW79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
1RW
1RW
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
3URJUHVLIYLGHRo×N×ü×Q×J|UPHNLoLQ
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
1RW 1RW%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NoteODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
- 79
QL]LQSURJUHVLIWDUDPD\×GHVWHNOH\LSGHVWHNOHPHGLùLQL|üUHQPHNLoLQWHOHYL]\RQXQX]XQNXO
If LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]3URJUHVLIWDUDPDGHVWHNOHQL\RUVD79.XOODQ×P.×ODYX]XLoLQGH
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
%LUDPSOLILNDW|UEDùODPDNLVWHUVHQL]OWIHQDPSOLILNDW|UEDüODQW×V×VD\IDV×QDEDN×Q×]VD\ID23
-LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
The
component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQPHQVLVWHPLQGHNLSURJUHVLIWDUDPDD\DUODU×N×VP×QDEDN×Q×]
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
79
QL]LQNRPSRQHQWWHUPLQDOLUHWLFLILUPD\DEDüO×RODUDN353%<\HULQH5<%<<YH\D&U&E<
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
<XNDU×GDUHVPHGLOHQEDüODQW×\|QWHPL79
QL]HEDüO×RODUDNIDUNO×RODELOLU
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
Please refer to the user's manual of the TV.
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
LOHJ|VWHULOHELOLU7HUPLQDOOHULQVD\×V×YH\HUOHüLPL79
\HJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU/WIHQ79
QL]LQNXO
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
ODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
10
1RW
3URJUHVLI7DUDPDQHGLU"
10
10 10
3URJUHVLIWDUDPDLQWHUODFHo×N×ü×QLNLNDW×NDGDUWDUDPDoL]JLVLQHVDKLSWLU
3URJUHVLIWDUDPD\|QWHPLGDKDL\LYHQHWUHVLPVDùODU
10
10
10
10
10
10
10 10
10
11
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
EDüOD\×Q×]
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×.DQDOO×$PSOLILNDW|U
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
white)
OUT on the rear of the DVD player to the AUDIO
EDüOD\×Q×]
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
(red$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
and white) IN terminals of the Amplifier.
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
EDüOD\×Q×]
EDüOD\×Q×]
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
6HVNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
$8',2N×UP×]×YHEH\D]287WHUPLQDOOHULQLDPSOL
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
KIRMIZI
Using
the video signal cable(s), connect the VIDEO or
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
ILNDW|UQ$8',2N×UP×]×YHEH\D],1WHUPLQDOOHULQH
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
COMPONENT
OUT terminals on the rear of the DVD playDUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
EDüOD\×Q×]
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
EDüOD\×Q×]
5('
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
er
toWHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
the VIDEO orCOMPONENT IN terminal of your TV.
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
1
2
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
3
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
WHUPLQDOOHULQLWHOHYL]\RQXQX]XQ9,'(2
Turn
on the DVD player, TV, and Amplifier.
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
&20321(17WHUPLQDOLQHVD\ID92
GH
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
4
Audio:+,7(
Kablosu
KIRMIZI
#!)%!1!
KIRMIZI
BEYAZ
01
BEYAZ
5('
$XGLR&DEOH
Audio
#23=@CE
KIRMIZI
KIRMIZI
#!)%!1!
KIRMIZI
Audio:+,7(
Kablosu
BEYAZ BEYAZ
01
BEYAZ
:+,7(
5('
01
#!)%!1!
5('
$XGLR&DEOH
Audio
Kablosu
Audio:+,7(
Kablosu
:+,7(
Audio
#23=@CE
5('
#!)%!1!
#!)%!1!
KIRMIZI
KIRMIZI
01
BEYAZ01
BEYAZ
:+,7(
5('
01
#!)%!1!
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
Audio Audio
#23=@CE
#23=@CE
KIRMIZI KIRMIZI
&KDQQHOVWHUHRDPS
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
Press
the input select button of the Amplifier to select exter'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
nal
input
in order to hear sound from the DVD player.
1RW
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
BEYAZ
5('
5('
BEYAZ
5('
#!)%!1!#!)%!1!
BEYAZ
:+,7( :+,7(
0101
Audio:+,7(
Kablosu
Audio:+,7(
Kablosu
5('
KIRMIZI#!)%!1!
KIRMIZI
&KDQQHOVWHUHRDPS#!)%!1!
01
BEYAZ 01
BEYAZ
$XGLR&DEOH
$XGLR&DEOH
Audio #23=@CE
Audio #23=@CE
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
5('
5('
#!)%!1! #!)%!1!
:+,7(
:+,7(
01 01
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
1RW
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüLH[WHU
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
1RW
1RW
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
QDOLQSXWVHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQD
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
Note
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
EDV×Q×]$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
-KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
Please
turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
damage
to the speakers and your ears.
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
12-13
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW1RW
-7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
Please
set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 24)
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
-/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
The
position of terminals can vary depending on the Amplifier.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
12
12
12
1212
12 12
&KDQQHOVWHUHRDPS
&KDQQHOVWHUHRDPS
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
If using287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
a coaxial cable (not included), connect the DIGIJHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
TAL AUDIO
OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
DVD player
to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) termi$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
nal of the
Amplifier.
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
PH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2287
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
&2$;,$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/$8',2,1
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
&2$;,$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(2YH\D
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
Using
the
video signal cable(s), connect the VIDEO or
IN
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(2YH\D
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17 - 12
GH
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
COMPONENT
OUT terminals on the rear -of12
GH
the DVD play*|UQWVLQ\DOLNDEORODU×Q×NXOODQDUDN'9'R\QDW×F×Q×Q
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
IN WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(2YH\D
WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(2YH\D
er to theINVIDEO
or COMPONENT IN terminal of TV.
DUNDV×QGDNL9,'(2&20321(17
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9 - 12
GH
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9 - 12
GH
IN WHUPLQDOOHULQL79
QL]LQ9,'(2YH\D
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
&20321(17'9,,1WHUPLQDOLQHVD\ID9 - 12
GH
DQODW×OG×ü×üHNLOGHEDüOD\×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
2 3 '9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
Turn on'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
the DVD player, TV, and Amplifier.
'9'R\QDW×F×79YHDPSOLILNDW|UoDO×üW×U×Q×]
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
4 VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
Press
the
input select button of the Amplifier to select
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
Turkish
Turkish
Turkish
English
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
JHOPH]'9'R\QDW×F×Q×QDUNDV×QGDNL',*,7$/$8',2
1
%LURSWLNNDEORNXOODQ×\RUVDQ×]RSWLNNDEORUQOHEHUDEHU
$8',2,1237,&$/WHUPLQDOLQHEDüOD\×Q×]
.RDNVL\HONDEORNXOODQ×P×GXUXPXQGDUQOHEHUDEHUJHO
287237,&$/WHUPLQDOLQLDPSOLILNDW|UQ',*,7$/
RU
RU
2SWLFDO&DEOH
Optical Cable #23=@CE
&RD[LDO&DEOH
Coaxial Kablosu
QRWLQFOXGHG
Coaxial #23=@CE
&RD[LDO&DEOH
529:=56S:=
Coaxial Kablosu
QRWLQFOXGHG
Coaxial #23=@CE
RU
529:=56S:=
&RD[LDO&DEOH
Coaxial Kablosu
RU
QRWLQFOXGHG
&RD[LDO&DEOH
Coaxial
#23=@CE
Coaxial
Kablosu
QRWLQFOXGHG
Coaxial
#23=@CE
529:=56S:=
2SWLFDO&DEOH
529:=56S:=
RU Cable #23=@CE
Optical
&RD[LDO&DEOH
2SWLFDO&DEOH
Coaxial Kablosu
Optical
Cable #23=@CE
QRWLQFOXGHG
529:=56S:=
Dolby digital ZBEB
Coaxial #23=@CE
Dolby digital
DTS /amp
529:=56S:=
'ROE\GLJLWDORU
529:=56S:=DTS amp
'76DPS
2SWLFDO&DEOH
Dolby digital ZBEB
Optical Cable #23=@CE
Dolby digital
DTS /amp
'ROE\GLJLWDORU
DTS amp
529:=56S:=
'76DPS
Dolby digital ZBEB
DolbyDolby
digital
/amp ZBEB
DTSdigital
'ROE\GLJLWDORU
DTS amp
Dolby
digital
DTS /amp
'76DPS
'ROE\GLJLWDORU
DTS amp
'76DPS
Dolby digital ZBEB
Dolby digital
DTS /amp
'ROE\GLJLWDORU
DTS amp
'76DPS
529:=56S:=
2SWLFDO&DEOH
Optical Cable #23=@CE
529:=56S:=
external input in order to hear sound from the DVD player.
'9'R\QDW×F×GDQVHVGX\PDNDPDF×\ODKDULFLJLULüL
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
VHoPHNLoLQDPSOLILNDW|UQJLULüVHoLPLWXüXQDEDV×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UQVHVJLULüLQLD\DUODPDNLoLQDPSOLIL
1RW
NDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
1RW
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
1RW
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
1RW
JUOWORODFDNW×U
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
Note
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
JUOWORODFDNW×U
1RW
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
- KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
Please
turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
JUOWORODFDNW×U
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
'9'R\QDW×F×YH'76DPSOLILNDW|UEDüODQW×V×\DSW×ü×Q×]GDYH'76GLVNoDOPDNLVWHGLùLQL]GHD\DU
JUOWORODFDNW×U
damage
to the speakers and your ears.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
ODUPHQVQGH'76
\LRQDo×NNRQXPXQDJHWLULQL]2IINRQXPXQGDVHVGX\XOPD\DFDNW×UYH\D
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
-0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
Please
set
the audio in the menu screen according to the Amplifier.
(See pages 24)
JUOWORODFDNW×U
24.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
-7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
The0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
position of terminals can vary depending on the Amplifier.
$PSOLILNDW|UDoW×ü×Q×]GDOWIHQVHVLN×V×Q×]$QLGHQRUWD\Do×NDQ\NVHNVHVNXODNODU×Q×]DYH
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
Please
refer to the user's manual of the Amplifier.
KRSDUO|UOHUH]DUDUYHUHELOLU
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
0HQHNUDQ×QGDNLVHVLOWIHQDPSOLILNDW|UHJ|UHD\DUOD\×Q×]25VD\IDODUDEDN×Q×]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
7HUPLQDOOHULQ\HUOHüLPLDPSOLILNDW|UHEDüO×RODUDNGHùLüHELOLU
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
/WIHQDPSOLILNDW|UQ]QNXOODQPDN×ODYX]XQDEDN×Q×]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
2SWLNNDEOR\XRSWLNNDEORUQOHEHUDEHUJHOPH]NXOODQPDGDQ|QFHOWIHQWR]DNDUü×NRUXPDN×O×I×Q×
o×NDU×Q×]YHNXOODQPDG×ü×Q×]]DPDQODUGDNDEOR\XN×O×I×QGDPXKDID]DHGLQL]
13
13
13
13
13
13
Turkish
Turkish
6HV6LVWHPL%DüODQW×V×'ROE\'LJLWDO03(*YH\D'76$PSOLILNDW|U
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
BASIC FUNCTIONS
PlayingBASIC
a Disc FUNCTIONS
4. Stopping Play
Press the STOP ( ) button during play.
5. Removing
Disc
Before
Play
2\QDWPDV×UDV×QGD6723
2\QDWPDV×UDV×QGD6723
2\QDWPDV×UDV×QGD6723
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
Bir
Diskin
Oynatilmasi
Diskin
Oynatilmasi
BirBir
Diskin
Oynatilmasi
4. Stopping Play
Playing
a Disc
Press
the OPEN/CLOSE ( ) button.
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Press the STOP ( ) button during play.
6. Pausing
Play
79
QL]LDo×QYHWHOHYL]\RQXQX]DNWDQ
79
QL]LDo×QYHWHOHYL]\RQXQX]DNWDQ
Input
by pressing
TV/VIDEO
button on the TV
79
QL]LDo×QYHWHOHYL]\RQXQX]DNWDQ
5. Removing
Disc
Before
Play
'LVNLd×NDUWPDN
'LVNLd×NDUWPDN
'LVNLd×NDUWPDN
Pressthe
the PLAY/PAUSE
OPEN/CLOSE ( () button.
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Press
) or STEP button on the
NXPDQGDV×QGDNLGRùUXJ|UQWJLULüLQHD\DUOD\×Q
NXPDQGDV×QGDNLGRùUXJ|UQWJLULüLQHD\DUOD\×Q
remote
control.
NXPDQGDV×QGDNLGRùUXJ|UQWJLULüLQHD\DUOD\×Q
WXüXQDEDV×Q
23(1&/26(
WXüXQDEDV×Q
23(1&/26(
WXüXQDEDV×Q
23(1&/26(
6. Pausing
Play during play.
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote
control
2\QDW×P×'XUDNODWPDN
+DULFLELUVHVVLVWHPLEDüODG×\VDQ×]VHV
- If +DULFLELUVHVVLVWHPLEDüODG×\VDQ×]VHV
you connected
ancontrol.
external Audio System, turn
2\QDW×P×'XUDNODWPDN
+DULFLELUVHVVLVWHPLEDüODG×\VDQ×]VHV
2\QDW×P×'XUDNODWPDN
Press the PLAY/PAUSE ( ) or STEP button on the
remote
- Screen
stops, no sound.
remote control during play.
VLVWHPLQL]LDo×QYHGRùUXVHVJLULüLQHD\DUOD\×Q
EDV×Q\DGDR\QDWPD
3/$<3$86(WXüXQD
VLVWHPLQL]LDo×QYHGRùUXVHVJLULüLQHD\DUOD\×Q
on your
Audio
and set
it to the
correct
EDV×Q\DGDR\QDWPD
3/$<3$86(WXüXQD
VLVWHPLQL]LDo×QYHGRùUXVHVJLULüLQHD\DUOD\×Q
EDV×Q\DGDR\QDWPD
3/$<3$86(WXüXQD
- IfSystem
you connected
an external
Audio
System, turn
To
resume,
press
the PLAY/PAUSE ( )
- Screen
stops,
no sound.
V×UDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
Audio
Input.
V×UDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
V×UDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
on
your
Audio
System
and
set
it
to
the
correct
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
To resume,
the PLAY/PAUSE ( )
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
button
oncepress
again.
Input.the first time you press the DVD (NUDQGXUXUVHVGX\XOPD]
(NUDQGXUXUVHVGX\XOPD]
(NUDQGXUXUVHVGX\XOPD]
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
After EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
plugging in Audio
the player,
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
oncePlay
again.(Except CD)
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
7. Stepbutton
Motion
After
plugging
in
the
player,
the
first
time
you
press
the
DVD
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
POWER
button, this screen comes up: If you want to select .DOG×ù×\HUGHQGHYDPLoLQ3/$<3$86(
WXüXQD
.DOG×ù×\HUGHQGHYDPLoLQ3/$<3$86(
WXüXQD
.DOG×ù×\HUGHQGHYDPLoLQ3/$<3$86(
WXüXQD
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
7.
Step Motion Play (Except CD)
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
POWER button, this screen comes up: If you want to select
Press
the
STEP button on the remote control during play.
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
a language,
press
a NUMBER button. (This screen will only ELUNH]EDV×Q
the STEP button on the remote control during play.
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
Press
ELUNH]EDV×Q
ELUNH]EDV×Q
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
appear
when youappear
plug when
in theyouplayer
first
- Each
thebutton
button
is pressed,
newwill
frame will
plug infor
the the
player
for time.)
the first time.)
- Eachtime
time the
is pressed,
a newaframe
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
2\QDW×F×\×ILüHWDNW×NWDQVRQUDLONGHID'9'JoGüPHVLQH
.DGHPHOL2\QDW×P&'+DULo
.DGHPHOL2\QDW×P&'+DULo
.DGHPHOL2\QDW×P&'+DULo
If the
the startup
screen
not set,
the settings
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
If the%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
language for
thelanguage
startupforscreen
is not
set,is the
settings
appear.
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
appear.
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
may
change
whenever
you
turn
the
power
on
or
off.
EDVW×ü×Q×]GD,I\RXZDQWWRVHOHFWDODQJXDJHSUHVVD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
may change
whenever you turn the power on or off.
X]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
X]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
X]DNWDQNXPDQGDGDNL67(3WXüXQDEDV×Q
- Nosound
sound is
during
STEP
mode.mode.
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
- No
isheard
heard
during
STEP
that you select the language you want
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
180%(5EXWWRQGLOVHoLPLLoLQQXPDUDWXüXQDEDV×Q×]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
Therefore,
makeTherefore,
sure thatmake
yousure
select
the language you want 67(3PRGXV×UDV×QGDVHVGX\XOPD]
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
to use.
67(3PRGXV×UDV×QGDVHVGX\XOPD]
67(3PRGXV×UDV×QGDVHVGX\XOPD]
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
HNUDQ×Q×J|UHFHNVLQL]%XHNUDQ\DOQ×]FDR\QDW×F×\×LONGHID
Press
the
PLAY/PAUSE
(
) button to resume
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
normal play.
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
normal
1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
ILüHWDNW×ü×Q×]]DPDQRUWD\Do×NDFDNW×U
WXüXQDVDQL\HGHQ
button
on
the
front
panel of itthe
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
OnceNHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
you select pressing
a menuthelanguage,
you
can
change
byunit for 1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
- You canplay.
only perform step motion play in the
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
more
than on
5 seconds
withpanel
no discofin the
the unit.
%DüODWPDHNUDQ×QGDGLOVHoLPL\DS×OPD]VD'9'R\QDW×F×\×
in the
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
pressing
the
button
the front
unitThen
for the X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
forward
direction.
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
-
You
canWXüXQDEDV×Q
only perform step motion
play
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
Do×SNDSDWW×ü×Q×]KHU]DPDQLoLQD\DUODUGHùLüHELOLU6RQXoWD
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
more%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
than 5 seconds
with no disc in the unit. Then the
6DGHFHLOHUL\|QGHNDGHPHOLR\QDW×P\DSDELOLUVLQL]
6DGHFHLOHUL\|QGHNDGHPHOLR\QDW×P\DSDELOLUVLQL]
6DGHFHLOHUL\|QGHNDGHPHOLR\QDW×P\DSDELOLUVLQL]
8.
Slow
Motion
Play
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
you can reset your preferred language.
forward direction.
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
LVWHGLùLQL]GLOLVHoWLüLQL]GHQHPLQROXQX]
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
SELECT
MENU LANGUAGE window appears again where
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
Press SEARCH ( ) button to choose
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
0HQGLOLQLVHoWLNWHQVRQUDGLOHUVHQL]QLWHGHGLVN\RN
8. Slow
Motion Play
$ü×UdHNLP2\QDW×P
$ü×UdHNLP2\QDW×P
$ü×UdHNLP2\QDW×P
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
you can
reset your preferred language.
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
the play speed between 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 of normal
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
Press
1 for English
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
WXüXQDVDQL\HGHQ
NHQQLWHQLQ|QSDQHOLQGHNL
Press
SEARCH
( )mode.
button to choose
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×P
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×P
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×P
Touche
2 pour Français
during
PAUSE or STEP
SELECT MENU LANGUAGE
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
X]XQELUVUHEDVDUDNEXVHoLPLGHùLüWLUHELOLUVLQL]
Drücken Sie
3 für Deutsch
- No
sound
is 1/8
heard
slow1/4,
mode.
theK×]×Q×QYH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ
play
speed
between
1/8 and 1/16 of normal
1/2,
1/4,
veduring
1/161/2,
K×]×Q×QYH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ
3UHVV
4 IRU(QJOLVK
K×]×Q×QYH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ
3UHVV
IRU(QJOLVK
3UHVV
IRU(QJOLVK
Pulsar
para Español
3UHVV
IRU(QJOLVK
Press
IRU(QJOLVK
3UHVV
IRU(QJOLVK
13UHVV
for
English
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
%XLüOHPL\DSW×NWDQVRQUDWHUFLKHWWLùLQL]GLOL\HQLGHQ
Premere
per Italiano
7RXFKH
7RXFKH
5 SRXU)UDQoDLV
- Press
the PLAY/PAUSE
( ) button to resume
SRXU)UDQoDLV
7RXFKH
SRXU)UDQoDLV
7RXFKH
7RXFKH
SRXU)UDQoDLV 6($5&+
Touche
SRXU)UDQoDLV
7RXFKH
SRXU)UDQoDLV
2 pour
Français
during
PAUSE
orWXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
STEP
mode.
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
6($5&+
6($5&+
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
Druk op
6 voor Nederlands
D\DUOD\DELOHFHùLQL]6(/(&70(18/$1*8$*(SHQFHUHVL
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
normal play.
Sie
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
Drücken
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
3 für
Deutsch
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
HNUDQGDWHNUDUEHOLUHFHNWLU
- No
sound is heard during slow mode.
3XOVDU
3XOVDU
SDUD(VSDxRO
<DYDüDü×UoHNLPPRGXQGDVHVGX\XOPD]
SDUD(VSDxRO
<DYDüDü×UoHNLPPRGXQGDVHVGX\XOPD]
3XOVDU
SDUD(VSDxRO
<DYDüDü×UoHNLPPRGXQGDVHVGX\XOPD]
3XOVDU
3XOVDU
SDUD(VSDxRO
Pulsar
SDUD(VSDxRO
3XOVDU
SDUD(VSDxRO
4
para
Español
- Reverse slow motion play will not work.
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
3UHPHUH
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
SHU,WDOLDQR
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
3UHPHUH
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
SHU,WDOLDQR
Premere
5 per
Italiano
- Press
the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
1RUPDOR\QDW×PDGHYDPHWPHNLoLQ3/$<3$86(
'UXNRS
YRRU1HGHUODQGV
'UXNRS
'UXNRS
YRRU1HGHUODQGV
YRRU1HGHUODQGV
'UXNRS
YRRU1HGHUODQGV
'UXNRS
'UXNRS
YRRU1HGHUODQGV
YRRU1HGHUODQGV
Druk op
6 voor
Nederlands
3UHVV
IRU(QJOLVK 3UHVV
IRU(QJOLVK
3UHVV
IRU(QJOLVK
normal
play.
WXüXQDEDV×Q
Playback
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
7RXFKH
SRXU)UDQoDLV
7RXFKH
SRXU)UDQoDLV
7RXFKH SRXU)UDQoDLV
Note
- Reverse slow motion play will not work.
( 'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
'UFNHQ6LH
IU'HXWVFK
'UFNHQ6LH
1. Press the OPEN/CLOSE
)IU'HXWVFK
button.
The
STANDBY
SELECT MENU LANGUAGE
the player is left in the stop mode for more
1RW- If1RW
3XOVDU
SDUD(VSDxRO 1RW
3XOVDU
2\QDWPD
3XOVDU
the
SDUD(VSDxRO
2\QDWPD
2\QDWPD
goes
out and
traySDUD(VSDxRO
opens.
2\QDWPDindicator light
2\QDWPD
2\QDWPD
than
one minute without any user interaction, a
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
3UHPHUH
3UHPHUH
SHU,WDOLDQR
SHU,WDOLDQR
2\QDW×F×NXOODQ×F×GDQKHUKDQJLELULüOHP
2\QDW×F×NXOODQ×F×GDQKHUKDQJLELULüOHP
2\QDW×F×NXOODQ×F×GDQKHUKDQJLELULüOHP
OPEN/CLOSE
WXüXQD
EDV×Q%(./(0(J|
OPEN/CLOSE
WXüXQD
EDV×Q%(./(0(J|
OPEN/CLOSE
WXüXQD
EDV×Q%(./(0(J|
disc
gently
into
the disc’s
label facing
EDV×Q%(./(0(J|
thetray
'UXNRS
YRRU1HGHUODQGV
Playback 2. Place a EDV×Q%(./(0(J|
'UXNRS
'UXNRS
with
YRRU1HGHUODQGV
EDV×Q%(./(0(J|
YRRU1HGHUODQGV
screen saver will be activated. Press the
J|UPHGHQVWRSPRGXQGDELUGDNLNDGDQID]OD
J|UPHGHQVWRSPRGXQGDELUGDNLNDGDQID]OD
J|UPHGHQVWRSPRGXQGDELUGDNLNDGDQID]OD
up.
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
JHVLQLQ×ü×ü×V|QHFHNYHGLVNWHSVLVLDo×ODFDNW×U
PLAY/PAUSE ( ) button to resume normal play.
Note
- You must only
one The
DVD STANDBY
disc at a time.
1. Press the OPEN/CLOSE
( )insert
button.
NDO×UVDHNUDQNRUX\XFXGHYUH\HJLUHFHNWLU
NDO×UVDHNUDQNRUX\XFXGHYUH\HJLUHFHNWLU
- the
IfNDO×UVDHNUDQNRUX\XFXGHYUH\HJLUHFHNWLU
theplayer
player is
thethe
stopstop
modemode
for more
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
If
isleft
leftinin
forthan
more
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
Inserting
two
or
more
discs
will
not
allow
to
play
'LVNLQ]HULQGHNLHWLNHW\XNDU×EDNDFDNüHNLOGHGLVNL
indicator
light goes out and the tray opens.
dDOPD\DGHYDPHWPHNLoLQ
3/$<3$86(
about
30 minutes, the power will
automatically
dDOPD\DGHYDPHWPHNLoLQ
3/$<3$86(
dDOPD\DGHYDPHWPHNLoLQ
3/$<3$86(
2\QDWPD
2\QDWPD
2\QDWPD
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
than
one
minute
without
any
user
interaction,
a
them
back
and
it
may
cause
damage
to
the
DVD
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
QD]LNoHWHSVL\H\HUOHüWLULQ
shut
off.
(Automatic
Power-Off
Function)
WXüXQDEDV×Q×]
WXüXQDEDV×Q×]
$d0$.$3$0$WXüXQD
$d0$.$3$0$WXüXQD
EDV×Q%(./(0(J|
$d0$.$3$0$WXüXQD
EDV×Q%(./(0(J|
2. Place
a disc gently
into
the
trayEDV×Q%(./(0(J|
with the disc’s label facing WXüXQDEDV×Q×]
player.
screen
saver
will
be
activated.
Press
the
If
the
player
is
left
for
about
5
minutes
in
pause
\DGDOPEN/CLOSE
\DGDOPEN/CLOSE
\DGDOPEN/CLOSE
PLAY/PAUSE
PLAY/PAUSE
2\QDW×F×EDüO×ROGXùXGXUXP
2\QDW×F×EDüO×ROGXùXGXUXP
2\QDW×F×EDüO×ROGXùXGXUXP
up.PLAY/PAUSE
3. Press the PLAY/PAUSE ( ) button or OPEN/ CLOSE
mode, it will stop.
PLAY/PAUSE
( ) button to resume normal play.
WXüODU×QDEDVDUDNGLVNWHSVLVLQLNDSDW×Q'LVNL ODUG×ü×QGDVWRSPRGXQGDGDNLNDGDQID]OD
WXüODU×QDEDVDUDNGLVNWHSVLVLQLNDSDW×Q'LVNL
WXüODU×QDEDVDUDNGLVNWHSVLVLQLNDSDW×Q'LVNL
ODUG×ü×QGDVWRSPRGXQGDGDNLNDGDQID]OD
ODUG×ü×QGDVWRSPRGXQGDGDNLNDGDQID]OD
) button
close the
discattray.
- You must only( insert
oneto DVD
disc
a time.
- the
This player
(
) icon
indicates
an stop
invalidmode
button for
press.
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDN
If
is
left in the
more than
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDN
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDN
you stop disc play, the player remembers NDO×UVDQLWHRWRPDWLNRODUDNNDSDW×ODFDNW×U
NDO×UVDQLWHRWRPDWLNRODUDNNDSDW×ODFDNW×U
NDO×UVDQLWHRWRPDWLNRODUDNNDSDW×ODFDNW×U
Inserting
two -orWhen
more
discs
will not allow to play
WXüXQDWHNUDUEDVW×ü×Q×]GDE×UDNW×ü×Q×]
YH3/$<3$86(
WXüXQDWHNUDUEDVW×ü×Q×]GDE×UDNW×ü×Q×]
YH3/$<3$86(
WXüXQDWHNUDUEDVW×ü×Q×]GDE×UDNW×ü×Q×]
YH3/$<3$86(
about 30 minutes, the power will automatically
where
you stopped, so when you press
2WRPDWLN*o.HVPH,üOHYL
2WRPDWLN*o.HVPH,üOHYL
2WRPDWLN*o.HVPH,üOHYL
them
back andPLAY/PAUSE
it may cause
damage to the DVD
\HUGHQR\QDWPD\DGHYDPHGHFHNWLU
\HUGHQR\QDWPD\DGHYDPHGHFHNWLU
\HUGHQR\QDWPD\DGHYDPHGHFHNWLU
( ) button again, it will pick up where
shut off. (Automatic Power-Off Function)
(ùHUR\QDW×F×GDNLNDNDGDUGXUDNODWPD
(ùHUR\QDW×F×GDNLNDNDGDUGXUDNODWPD
(ùHUR\QDW×F×GDNLNDNDGDUGXUDNODWPD
player.
you left off. (unless the disc is removed or the player
If
the
player is left for about 5 minutes in pause
3$86(PRGXQGDNDO×UVDGXUDFDNW×U
3$86(PRGXQGDNDO×UVDGXUDFDNW×U
3$86(PRGXQGDNDO×UVDGXUDFDNW×U
is unplugged,
or button
if you press
the STOP
( ) button
3.
Press
the
PLAY/PAUSE
(
)
or
OPEN/
CLOSE
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDNmode,
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDN
GXUGXUGXùXQX]GDR\QDW×F×QHUHGHGXUXOGXùXQXKDW×UOD\DFDN
it will stop.
twice.)
%X
LNRQJHoHUVL]ELUWXüDEDV×OG×ü×Q×J|VWHULU
%X
LNRQJHoHUVL]ELUWXüDEDV×OG×ü×Q×J|VWHULU
%X
LNRQJHoHUVL]ELUWXüDEDV×OG×ü×Q×J|VWHULU
( ) button to close the disc tray.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
14 ( ) button again, it will pick up where
PLAY/PAUSE
you left off. (unless the disc is removed or the player
is unplugged, or if you press the STOP ( ) button
twice.)
14
14 14 14
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ
$UDPDYH$WODPD
$UDPDYH$WODPD
.XOODQ×P×
)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P× .XOODQ×P×
2\QDW×QV×UDV×QGDELUE|OP\DGDSDUoDGDK×]O×ELUüHNLOGH
%LU'9'9&'03(*2\QDW×UNHQ
2\QDW×QV×UDV×QGDELUE|OP\DGDSDUoDGDK×]O×ELUüHNLOGH
%LU'9'9&'03(*2\QDW×UNHQ
DUDPD\DSDELOLUVLQL]YHELUVRQUDNLVHoLPHJHoPHNLoLQDWODPD
DUDPD\DSDELOLUVLQL]YHELUVRQUDNLVHoLPHJHoPHNLoLQDWODPD
2\QDWPDHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL,1)2
2\QDWPDHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL,1)2
IRQNVL\RQXQXNXOODQDELOLUVLQL]
IRQNVL\RQXQXNXOODQDELOLUVLQL]
WXüXQDEDV×Q WXüXQDEDV×Q
,VWHGLüLQL]PDGGH\LVHoPHNLoLQ›‚WXüXQDEDV×Q
,VWHGLüLQL]PDGGH\LVHoPHNLoLQ›‚WXüXQDEDV×Q
2\QDWPDLüOHPLV×UDV×QGD
2\QDWPDLüOHPLV×UDV×QGD
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2IIPRGXQ
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2IIPRGXQ
YH\D WXüODU×QDVDQL\HGHQ
YH\D WXüODU×QDVDQL\HGHQ
X]DNWDQNXPDQGD6($5&+
X]DNWDQNXPDQGD6($5&+
GDLVHIRQNVL\RQoDO×ü×U
GDLVHIRQNVL\RQoDO×ü×U
ID]ODEDV×Q
ID]ODEDV×Q
2.
2.
Press
the
�/��buttons
to
select
the
desired
item.
2.
2.
Press
Press
the
the
�/��buttons
�/��buttons
to
to
select
select
the
the
desired
desired
item.
item.
2. Press
Press the
the �/��buttons
�/��buttons to
to select
select the
the desired
desired item.
item.
Using the Search and Skip
'9'
Using
Using the
the Search
Search and
and Skip
Skip
,VWHGLüLQL]D\DU×\DSPDNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
,VWHGLüLQL]D\DU×\DSPDNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
3.
3.
Press
the
�/�
buttons
to
make
the
desired
setup
and
then
3.
3.
Press
Press
the
the
�/�
�/�
buttons
buttons
to
to
make
make
the
the
desired
desired
setup
setup
and
and
then
then
3. Press
Press the
the �/�
�/� buttons
buttons to
to make
make the
the desired
desired setup
setup and
and then
then
Functions
Functions
YHVRQUD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
YHVRQUD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
;;;;
'9' ;;;;
Functions
;; 9&'
;;
press
the
ENTER
button.
press
the
ENTER
button.
press
press
the
ENTER
button.
press the
the ENTER
ENTER button.
button.
During
play,
you
a
During
you
can
search
quickly
through
aa chapchapDuring
play,
you can
can search
search quickly
quickly through
through%DüO×NYHE|OPOHUHGRùUXGDQHULüHELOPHNLoLQ\D
chap%DüO×NYHE|OPOHUHGRùUXGDQHULüHELOPHNLoLQ\D
----- You
may
use
the
number
;;;
;;;
&' play,
You
may
use
the
number
buttons
of
the
remote
control
You
You
may
may
use
use
the
the
number
number
buttons
buttons
of
of
the
the
remote
remote
control
control
You
may
use
the
number buttons
buttons of
of the
the remote
remote control
control
ter
or
track,
and
use
the
skip
function
to
jump
to
the
ter
to
ter or
or track,
track, and
and use
use the
the skip
skip function
function to
to jump
jump
to the
the
GDLVWHGLùLQL]]DPDQGDQR\QDW×P×EDüODWDELOPHN
GDLVWHGLùLQL]]DPDQGDQR\QDW×P×EDüODWDELOPHN
to
directly
access
aa
title,
chapter
or
to
start
the
to
directly
access
aa title,
title,
chapter
or
to
start
the
to
to
directly
directly
access
access
a
title,
chapter
chapter
or
or
to
to
start
start
the
the
to
directly
access
title,
chapter
or
to
start
the
1RW
1RW
next
selection.
next
next selection.
selection.
LoLQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLQXPDUDWXüODU×Q×
LoLQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLQXPDUDWXüODU×Q×
playback
playback
from
the
desired
time.
playback
playback
from
from
the
the
desired
desired
time.
time.
playback from
from the
the desired
desired time.
time.
%XIRQNVL\RQLoLQLüDUHWOHQPLüK×]JHUoHN
%XIRQNVL\RQLoLQLüDUHWOHQPLüK×]JHUoHNNXOODQDELOLUVLQL]
NXOODQDELOLUVLQL]
4.
To
make
the
screen
disappear,
press
the
RETURN
button
4.
To
make
the
screen
disappear,
press
the
RETURN
button
4.
4.
To
To
make
make
the
the
screen
screen
disappear,
disappear,
press
press
the
RETURN
button
4.
To
make
the
screen
disappear,
press the
the RETURN
RETURN button
button
R\QDW×PK×]×QGDQIDUNO×RODELOLU
R\QDW×PK×]×QGDQIDUNO×RODELOLU
Searching
through
a
Chapter
or
Searching
or
Searching through
through a
a Chapter
Chapter
or
(NUDQJ|UQWVQ\RNHWPHNLoLQWHNUDUCANCELWXüXQD
(NUDQJ|UQWVQ\RNHWPHNLoLQWHNUDUCANCELWXüXQD
again.
again.
again.
again.
again.
$UDPDPRGXHVQDV×QGDVHVGX\XOPD]
$UDPDPRGXHVQDV×QGDVHVGX\XOPD]
Track.
Track.
Track.
EDV×Q
EDV×Q
9&'
Turkish
Turkish
0(18WXüXQDEDVDUDNIRQNVL\RQPHQVQGHNL
0(18WXüXQDEDVDUDNIRQNVL\RQPHQVQGHNL
%LU%|OP\DGD3DUoDGD$UDPD
%LU%|OP\DGD3DUoDGD$UDPD
,QIR
\XVHoHELOLUVLQL]
,QIR
\XVHoHELOLUVLQL]
<DSPDN <DSPDN
&'+DULoDuring
&'+DULo
play,
During
play,
press
the
SEARCH
During
play, press
press the
the SEARCH
SEARCH (((
the
remote
control.
the
remote
control.
the
remote
control.
3DUoDODU×$WODPDN
3DUoDODU×$WODPDN
or
or
or
))) button
button
on
button on
on
1RW
2X,
64X,
DVD
2X,
4X,
64X,
128X
DVD
2\QDWPDV×UDV×QGD6.,3
WXüXQDEDV×Q
2\QDWPDV×UDV×QGD6.,3
2X,
2X,
4X,
4X,
64X,
64X,
128X
128X
DVD
DVD
YH\D
YH\D WXüXQDEDV×Q
2X, 4X,
4X,
64X, 128X
128X
DVD
4X,
VCD
4X,
8X
VCD
%LU'9'R\QDW×UNHQ6.,3
%LU'9'R\QDW×UNHQ6.,3
WXüXQDEDVDUVDQ×]
4X,
4X,
8X
8X
VCD
VCD
4X, 8X
8X WXüXQDEDVDUVDQ×]
VCD
7LWOH
ELUVRQUDNLE|OPHJHoLü\DS×O×U(ùHUGLùHU\|QGH
ELUVRQUDNLE|OPHJHoLü\DS×O×U(ùHUGLùHU\|QGH
2X,
4X,
8X
CD
2X,
4X,
8X
CD
2X,
2X,
4X,
8X
CD
CD
2X, 4X,
4X, 8X
8X
CD
6.,3 WXüXQDEDVDUVDQ×]E|OPQEDü×QD
6.,3 WXüXQDEDVDUVDQ×]E|OPQEDü×QD
JLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNLE|OPQ
JLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNLE|OPQ
Note
Note
Note
Note
EDü×QDJLGLOLUNote
EDü×QDJLGLOLU
The
speed
marked
in
this
function
may
be
different
from
The
speed
marked
in
this
function
may
be
different
from
----- The
The
speed
marked
in
this
function
may
be
different
from
from
The speed
speed marked
marked in
in this
this function
function may
may be
be different
different
from
&KDSWHU
0HQNDSDO×NRQXPXQGDELU9&'\DGD9&'
0HQNDSDO×NRQXPXQGDELU9&'\DGD9&'
the
the
actual
speed
of
playback.
the
the
actual
actual
speed
speed
of
of
playback.
playback.
the actual
actual speed
speed of
of playback.
playback.WXüXQD
\DGD&'R\QDW×\RUVDQ×]6.,3
\DGD&'R\QDW×\RUVDQ×]6.,3
WXüXQD
No
sound
is
hearing
during
search
mode
(Except
CD).
No
sound
is
hearing
during
search
mode
(Except
CD).
EDVW×ü×Q×]GDELUVRQUDNLSDUoD\DJLGLOLU(ùHUGLùHU
EDVW×ü×Q×]GDELUVRQUDNLSDUoD\DJLGLOLU(ùHUGLùHU
----- No
No
sound
is
hearing
during
search
mode
(Except
CD).
No sound
sound is
is hearing
hearing during
during search
search mode
mode (Except
(Except CD).
CD).
\|QGH6.,3 \|QGH6.,3
WXüXQDEDVDUVDQ×]SDUoDQ×Q
WXüXQDEDVDUVDQ×]SDUoDQ×Q
EDü×QDJLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNL
EDü×QDJLGLOLU%LUNH]GDKDEDVDUVDQ×]ELU|QFHNL
7LPH
SDUoDQ×QEDü×QDJLGLOLU
SDUoDQ×QEDü×QDJLGLOLU
Skipping
Tracks
Skipping
Tracks
Skipping
Tracks
During
play,
press
the
SKIP
(
or
)
button.
During
play,
press
the
SKIP
(
or
)
button.
%LU9&'R\QDW×UNHQSDUoDGDNLND\×DüP×üVH
%LU9&'R\QDW×UNHQSDUoDGDNLND\×DüP×üVH
During
During
play,
play,
press
press
the
the
SKIP
SKIP
(
(
or
or
)
)
button.
button.
During play, press the SKIP (
or
) button.
WXüXQDEDV×QEXVL]LGDNLNDLOHULJ|WUHFHNWLU
WXüXQDEDV×QEXVL]LGDNLNDLOHULJ|WUHFHNWLU
When
playing
aa
DVD,
you
press
the
SKIP
button,
When
playing
DVD,
you
press
the
SKIP
button,
----- When
When
playing
aa DVD,
DVD,
you
press
the
SKIP
button,
When playing
playing a
DVD, ififififif you
you press
press the
the SKIP
SKIP ((((( ))))) button,
button, ititititit
(ùHU WXüXQDEDVDUVDQ×]GDNLNDJHULJLGHU
(ùHU WXüXQDEDVDUVDQ×]GDNLNDJHULJLGHU
moves
)))))
moves
to
the
next
chapter.
you
press
the
SKIP
moves
moves
to
to
the
the
next
next
chapter.
chapter.
IfIf
IfIf you
you
you
press
press
the
the
SKIP
SKIP
moves
to the
the next
next chapter.
chapter. If
you press
press the
the SKIP
SKIP ((((( $XGLR
VLQL]
VLQL]to
button,
button,
moves
to
the
beginning
of
the
chapter.
One
more
button,
button,
moves
moves
to
to
the
the
beginning
beginning
of
of
the
the
chapter.
chapter.
One
One
more
more
button, ititititit moves
moves to
to the
the beginning
beginning of
of the
the chapter.
chapter. One
One more
more
press
makes
move
to
the
beginning
of
the
previous
press
makes
move
to
the
beginning
of
the
previous
1RW
1RW
press
press
makes
move
to
the
beginning
of
the
previous
press makes
makes ititititit move
move to
to the
the beginning
beginning of
of the
the previous
previous
chapter.
chapter.
9&'R\QDW×O×UNHQ0HQ.DSDO×2IIPRGXQGD
9&'R\QDW×O×UNHQ0HQ.DSDO×2IIPRGXQGD
chapter.
chapter.
chapter.
6XEWLWOH
LVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
LVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
----- When
When
playing
VCD
2.0
in
Menu
Off
mode,
or
VCD
1.1
When
When
playing
playing
aa
aa VCD
VCD
VCD
2.0
2.0
in
in
Menu
Menu
Off
Off
mode,
mode,
or
or
aa
aa VCD
VCD
VCD
1.1
1.1
When playing
playing a
VCD 2.0
2.0 in
in Menu
Menu Off
Off mode,
mode, or
or a
VCD 1.1
1.1
Note
Note
Note
Note
Note
1RW
English
English
&'
To
access
To
access
the
desired
title
when
there
is
To
To
access
access
the
the
desired
desired
title
title
when
when
there
there
is
is
To
access the
the desired
desired title
title when
when there
there is
is
%LUGLVNWHELUGHQID]ODEDüO×NROGXùXQGDLVWH
%LUGLVNWHELUGHQID]ODEDüO×NROGXùXQGDLVWH
more
than
more
than
one
in
the
disc.
For
example,
more
more
than
than
one
one
in
in
the
the
disc.
disc.
For
For
example,
example,
more
than one
one in
in the
the disc.
disc. For
For example,
example, ififififif
7LWOH
QHQEDüO×ü×R\QDWPDNLoLQ
QHQEDüO×ü×R\QDWPDNLoLQ
there
is
more
than
one
movie
on
a
DVD,
there
is
more
than
one
movie
on
a
DVD,
there
there
is
is
more
than
one
movie
on
DVD,
there
is more
more than
than one
one movie
movie on
on aaa DVD,
DVD,
gUQHüLQELU'9'
GHELUGHQID]ODILOPYDUVD
gUQHüLQELU'9'
GHELUGHQID]ODILOPYDUVD
each
movie
each
movie
will
be
identified.
each
each
movie
movie
will
will
be
be
identified.
identified.
each
movie will
will be
be identified.
identified.
KHUELUILOPWDQ×PODQDFDNW×U
KHUELUILOPWDQ×PODQDFDNW×U
Most
DVD
Most
DVD
discs
are
recorded
in
chapters
so
Most
Most
DVD
DVD
discs
discs
are
are
recorded
recorded
in
in
chapters
chapters
so
so
Most
DVD discs
discs are
are recorded
recorded in
in chapters
chapters so
so
dRüX'9'GLVNE|OPOHUKkOLQGHND\GHGLOLU
dRüX'9'GLVNE|OPOHUKkOLQGHND\GHGLOLU
that
you
that
you
can
quickly
find
specific
passage
&KDSWHU
that
that
you
you
can
can
quickly
quickly
find
find
aa
aa specific
specific
specific
passage
passage
that
you can
can quickly
quickly find
find a
specific passage
passage
EXVD\HGH|]HOELUE|OPoDEXFDNEXODELO
EXVD\HGH|]HOELUE|OPoDEXFDNEXODELO
LUVLQL]VHVVCDND\×WO×SDUoDODUDEHQ]HU
LUVLQL]VHVVCDND\×WO×SDUoDODUDEHQ]HU
ELUüHNLOGH
ELUüHNLOGH
Allows
playback
Allows
playback
of
the
film
from
desired
Allows
Allows
playback
playback
of
of
the
the
film
film
from
from
aa
aa desired
desired
desired
Allows
playback of
of the
the film
film from
from a
desired
úVWHQHQGDNLNDGDQILOPLR\QDWPDLPNkQ×
úVWHQHQGDNLNDGDQILOPLR\QDWPDLPNkQ×
time.
You
time.
You
must
enter
the
starting
time
as
time.
time.
You
You
must
must
enter
enter
the
the
starting
starting
time
time
as
as
aa
aa
time.
You must
must enter
enter the
the starting
starting time
time as
as a
)LOPLQEDüOD\DFDü×]DPDQ×JLUPHQL]JHUHNLU
)LOPLQEDüOD\DFDü×]DPDQ×JLUPHQL]JHUHNLU
7LPH
reference.The
time
search
function
reference.The
time
search
function
does
not
reference.The
reference.The
time
time
search
function
does
does
not
not
reference.The
time search
search function
function does
does not
not
=DPDQDUDPDLüOHYLED]×GLVNOHUGH
=DPDQDUDPDLüOHYLED]×GLVNOHUGH
operate
on
some
disc.
operate
on
some
disc.
operate
on
on
some
disc.
operate
on some
some disc.
disc.
oDO×üPD\DELOLU operate
oDO×üPD\DELOLU
Refers
to
film
soundtrack.
)LOPP]LüLQLQGLOLQLJ|VWHULUgUQHNWHNLILOP
)LOPP]LüLQLQGLOLQLJ|VWHULUgUQHNWHNLILOP
Refers
to
the
language
of
the
Refers
to
the
language
of
the
film
film
soundtrack.
soundtrack.
Refers
to the
the language
language of
of the
the film
film soundtrack.
soundtrack.
In
the
In
the
example,
the
soundtrack
is
played
in
P]LüLúQJLOL]FHNDQDOoDO×QPDNWDG×U
P]LüLúQJLOL]FHNDQDOoDO×QPDNWDG×U
$XGLR
In
In
the
the
example,
example,
the
the
soundtrack
soundtrack
is
is
played
played
in
in
In
the example,
example, the
the soundtrack
soundtrack is
is played
played in
in
English
5.1CH.
A
DVD
disc
can
have
English
5.1CH.
A
DVD
disc
can
have
up
to
%LU'9'GLVNHQoRNVHNL]IDUNO×ILOPP]LüL
%LU'9'GLVNHQoRNVHNL]IDUNO×ILOPP]LüL
English
English
5.1CH.
A
DVD
disc
can
have
up
up
to
to
English 5.1CH.
5.1CH.A
ADVD
DVD disc
disc can
can have
have up
up to
to
eight
different
soundtracks.
eight
different
soundtracks.
LoHUHELOLU
LoHUHELOLU
eight
eight
different
soundtracks.
eight different
different soundtracks.
soundtracks.
Refers
to
the
subtitle
languages
in
Refers
to
the
subtitle
languages
available
in
'LVNWHEXOXQDQDOW\D]×GLOVHoHQHNOHULQL
'LVNWHEXOXQDQDOW\D]×GLOVHoHQHNOHULQL
Refers
Refers
to
to
the
subtitle
languages
available
available
in
Refers
to the
the subtitle
subtitle languages
languages available
available in
in
the
disc.
You
will
be
able
to
choose
the
the
disc.
You
will
be
able
to
choose
the
J|VWHULU$OW\D]×GLOOHULQLVHoHELOLUYH\DDOW\D]×\×
J|VWHULU$OW\D]×GLOOHULQLVHoHELOLUYH\DDOW\D]×\×
6XEWLWOH
the
the
disc.
disc.
You
will
be
able
to
choose
the
the
disc. You
You will
will be
be able
able to
to choose
choose the
the
subtitle
languages
or,
you
prefer,
turn
them
subtitle
languages
or,
you
prefer,
turn
them
HNUDQGDJ|VWHUPH\HELOLUVLQL]
HNUDQGDJ|VWHUPH\HELOLUVLQL]
subtitle
subtitle
languages
languages
or,
you
prefer,
turn
them
subtitle
languages or,
or, ififififif you
you prefer,
prefer, turn
turn them
them
off
from
the
screen.
A
DVD
disc
can
have
up
off
from
the
screen.
A
DVD
disc
can
have
up
%LU'9'GLVNWHHQoRNIDUNO×DOW\D]×ROD
%LU'9'GLVNWHHQoRNIDUNO×DOW\D]×ROD
off
off
from
from
the
screen.
A
DVD
disc
can
have
up
off
from the
the screen.
screen.A
ADVD
DVD disc
disc can
can have
have up
up
to
32
different
subtitles.
to
32
different
subtitles.
ELOLU
ELOLU
to
to
32
32
different
subtitles.
to
32 different
different subtitles.
subtitles.
or
or
CD,
you
press
the
SKIP
button,
moves
to
or
or
aa
aa CD,
CD,
CD,
you
you
press
press
the
the
SKIP
SKIP
button,
button,
moves
moves
to
to
or a
CD, ififififif you
you press
press the
the SKIP
SKIP ((((( ))))) button,
button, ititititit moves
moves to
to
the
next
track.
If
you
press
the
SKIP
(
)
button,
it
moves
the
next
track.
If
you
press
the
SKIP
(
)
button,
it
moves
the
the
next
next
track.
track.
If
If
you
you
press
press
the
the
SKIP
SKIP
(
(
)
)
button,
button,
it
it
moves
moves
the next track. If you press the SKIP (
) button, it moves
to
the
beginning
of
the
track.
One
more
press
makes
To
access
the
desired
Bookmark
or
Angle
to
the
beginning
of
the
track.
One
more
press
makes
To
access
the
desired
Bookmark
or
Angle
to
to
the
beginning
of
the
track.
One
more
press
makes
To
access
the
the
desired
desired
Bookmark
Bookmark
or
or
Angle
to the
the beginning
beginning of
of the
the track.
track. One
One more
more press
press makes
makes ititititit
* �stenen
Bookmark
veya
Angle
i�levine
ula�mak
* To
�stenen
Bookmark
veya
Angle
i�levine
ula�mak
To
access
the
desired
Bookmark
orAngle
Angle
* �stenen
Bookmark
veya
Angle
i�levine
ula�
* access
�stenen
Bookmark
veya
Angle
i�levine
ula�
'LY;
'LY;
function.
function.
Shortcut
Shortcut
function.
function.
function.
move
move
to
the
beginning
of
the
previous
track.
mak
için
* için
DVD
diskleri
resimler
için
daha
fazla
Angle
*diskleri
Baz
DVD
diskleri
resimler
için
daha
fazla
Angle
nemak
ula�mak
için
ne
ula�mak
için
*Baz
Baz
DVD
resimler
için
daha
fazla
A
*
Baz
DVD
diskleri
resimler
için
daha
fazla
A
move
move
to
to
the
the
beginning
beginning
of
of
the
the
previous
previous
track.
track.
'RV\DgOoVELUEDüO×ü×Qo|]QUOüLOH
'RV\DgOoVELUEDüO×ü×Qo|]QUOüLOH
move to
to the
the beginning
beginning of
of the
the previous
previous track.
track.
Some
DVD
discs
are
have
more
angle
funcSome
DVD
discs
are
have
more
angle
funcSome
Some
DVD
discs
are
have
more
angle
funcSome DVD
DVD discs
discs are
are have
have more
more angle
angle funcfunc----- If
track
exceeds
15
minutes
when
playing
VCD
and
ngleBaz
ngle
zla
Angle
i�levi
içerir.
Angle
i�levi
içerir.
*i�leBookmark
i�levi
DVD
veya
VCD’deki
parça
*i�le
Bookmark
i�levi
DVDbir
veya
VCD’deki
parça
DODNDO×G×U%\NGRV\DODU\NVHNo|]QUON
DODNDO×G×U%\NGRV\DODU\NVHNo|]QUON
DVD
diskleri
resimler
için
daha
fazla
Angle
i fazlabir
*zla
Baz
diskleri
resimler
için
daha
Angle
i
IfIf
IfIf a
aa
aa track
track
track
exceeds
exceeds
15
15
minutes
minutes
when
when
playing
playing
aa
aa VCD
VCD
VCD
and
and
tion
from
any
picture.
track exceeds
exceeds 15
15 minutes
minutes when
when playing
playing a
VCD and
and *
tion
from
any
picture.
tion
tion
from
from
any
picture.
picture.
tion
from any
any
picture.
Bookmark
function
make
you
easily
and
Bookmark
function
make
you
easily
and
gle
i�levi
içerir.
gle
i�levi
içerir.
ir
parçay
veya
bölümü
ko
ir
parçay
veya
bölümü
ko
you
press
the
button,
it
moves
forward
5minutes.
WHJ|UQWOHQLUd|]QUONGüNROGXùXQGD
WHJ|UQWOHQLUd|]QUONGüNROGXùXQGD
you
press
the
button,
it
moves
forward
5minutes.
*
Bookmark
i�levi
DVD
veya
VCD’deki
bir
parçay
veya
*
Bookmark
i�levi
DVD
veya
VCD’deki
bir
parçay
veya
Bookmark
Bookmark
function
function
make
make
you
you
easily
easily
and
and
Bookmark
function
make
you
easily
and
you
you
press
press
the
the
button,
button,
it
it
moves
moves
forward
forward
5minutes.
5minutes.
you press the
button, it moves forward 5minutes.
quickly
to
find
aa
track
or
chapter
from
DVD.
quickly
to
find
track
or
chapter
from
DVD.
quickly
to
to
find
a
ai�levi
track
or
chapter
chapter
from
from
DVD.
quickly
to find
find
aG track
track
or
chapter
from DVD.
DVD.
r parçay veya
bölümü
kolay
vebölümü
hzl
bulmanz
r parçay
veya
kolay
veor
hzl
bulmanz
*RWRPDWLN|OoPOHPH\DS×O×U%|\OHFHE\N
Bookmark
i�levi
*RWRPDWLN|OoPOHPH\DS×O×U%|\OHFHE\N
Bookmark
Gquickly
(Menu
Off).
sa�lar
(Menu
Off).
IfIf
you
press
the
button,
moves
backward
55
minutes.
IfIf you
you
press
the
button,
moves
backward
55 minutes.
minutes.
If
you
press
the
button,
button,
moves
backward
minutes.
you press
press the
the
button, ititititit moves
moves backward
backward 5
minutes.sa�lar
HNUDQGDL]OH\HELOLUVLQL]
HNUDQGDL]OH\HELOLUVLQL]
G (Menu Off).G
sa�lar
(Menu Off).
sa�lar
Note
Note
Note
Note
Note
Only
Menu
Off
is
available
for
VCD2.0.
Each
press
of
the
Only
Menu
Off
is
available
for
VCD2.0.
Each
press
of
the
Only
Only
Menu
Off
is
available
for
VCD2.0.
Each
press
of
the
Only Menu
Menu Off
Off is
is available
available for
for VCD2.0.
VCD2.0. Each
Each press
press of
of the
the
DISC
DISC
MENU
button
toggles
between
Menu
On
and
Menu
DISC
DISC
MENU
MENU
button
button
toggles
toggles
between
between
Menu
Menu
On
On
and
and
Menu
Menu
DISC MENU
MENU button
button toggles
toggles between
between Menu
Menu On
On and
and Menu
Menu
Off
Off
Off
Off
Off...
Using
Using the
the Display
Display Function
Function
Using
Using the
the Disc
Disc and
and Title
Title
Menu
Menu
Using
Using
the
Disc
Menu
Using the
the Disc
Disc Menu
Menu15
15
1.
Press
the
MENU
button
on
the
remote
control.
1.
Press
the
MENU
button
on
the
remote
control.
1.
1.
Press
the
MENU
button
on
the
remote
control.
1. Press
Press the
the MENU
MENU button
button on
on the
the remote
remote control.
control.
2.
2.
Press
the
�/�
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
the
2.
2.
Press
Press
the
the
�/�
�/�
buttons
buttons
to
to
select
select
Disc
Disc
Menu,
Menu,
then
then
press
press
the
the
2. Press
Press the
the �/�
�/� buttons
buttons to
to select
select Disc
Disc Menu,
Menu, then
then press
press the
the
�
or
ENTER
button.
�
or
ENTER
button.
�
�
or
or
ENTER
ENTER
button.
button.
� or ENTER button.
button, it moves
ess makes it
k.
To access the desired Bookmark or Angle
function.
Some DVD discs are have more angle function from any picture.
1RW
Bookmark function make you easily and
quickly to find a track or chapter from DVD.
'LVNHEDüO×RODUDN'LVN0HQVoDO×üPD\DELOLU
(QWHU
g a VCD and
d 5minutes.
ward 5 minutes.
5HWXUQ
0HQX
$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
7LWOH%DüO×N R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
'LVF'LVN R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
,QIR
=RRP
7UDFN3DUoD R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
%RRNPDUN
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
5HSHDW
(=9LHZ
HGHU
$QJOH
DVD
played etc., so
7
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ
8]DNWDQNXPDQGDQ×Q]HULQGHNL',6&0(18
)RQNVL\RQ0HQVQQ
2\QDW×P×7HNUDUODPD
)RQNVL\RQ0HQVQQ
2\QDW×P×7HNUDUODPD
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ
Off Chapter Title A - B
Using
the Disc and Title
WXüXQDEDVDUDNGD'LVN0HQVQNXOODQDELOLU
.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
%HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
0HYFXWSDUoD\×E|OPEDüO×ü×VHoLOPLüELUE|OJH\L
0HYFXWSDUoD\×E|OPEDüO×ü×VHoLOPLüELUE|OJH\L
VLQL]
Menu
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
ch press of the
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
$%\DGDGLVNLQWDPDP×Q×WHNUDUOD\DELOLUVLQL]
'LVN0HQVQQ.XOODQ×P×
$%\DGDGLVNLQWDPDP×Q×WHNUDUOD\DELOLUVLQL]
9&'
GH',6&0(18WXüXQDEDVDUDN
'LVN0HQVQQ.XOODQ×P×
Using the Disc Menu
On and Menu
VCD
GD(17(5
DEDV×Q
'9'9&''9'9&'
0HQX2IINRQXPXQXVHoLQ
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
2II
$%
Off Track
Disc
A-B
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
%LU'9'9&'2\QDW×UNHQ
1. Press the MENU button on the remote control.%LU'9'9&'2\QDW×UNHQ
2\QDWPDHVQDV×QGD0(18WXüXQDEDV×Q
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
When play
1. During play, pr
2. Press the SEA
the play speed
PAUSE mode
2\QDWPDHVQDV×QGD0(18WXüXQDEDV×Q
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
0(18WXüXQDEDV×Q
0(18WXüXQDEDV×Q
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL5(3($7WXüXQDEDV×Q
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL5(3($7WXüXQDEDV×Q
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
'LVF0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
'LVF0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
WXüXQD\DGD(17(5
DEDV×Q
2. Press the �/� buttons to select Disc Menu, then
press the
%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
WXüXQD\DGD(17(5
DEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
17
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
,QIR%DN×Q×]6D\ID6
unction
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
,QIR%DN×Q×]6D\ID6
� or ENTER button.
SUJV@VC>V=>7C;6
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
SUJV@VC>V=
SUJV@VC>V=>7C;6
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
SUJV@VC>V=>
=RRP%DN×Q×]6D\ID1
EDV×QDUG×QGDQ(17(5GüPHVLQHEDV×Q
=RRP%DN×Q×]6D\ID1
EDV×QDUG×QGDQ(17(5GüPHVLQHEDV×Q
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q
Using
the
A-B
Repeat
function
0(18WXüXQDEDV×Q
Tekrar
oynatımın
başlamasını
istediğiniz
noktada
1.
Tekrar
oynatımın
başlamasını
istediğiniz
noktada
%RRNPDUN%DN×Q×]6D\ID0WR1
;G0
;
;G0
Tekrar
oynatımın
başlamasını
istediğiniz
noktada
%RRNPDUN%DN×Q×]6D\ID0WR1
Tekrar
oynatımın
başlamasını
istediğiniz
noktada
'9'R\QDW×P×E|OP\DGDEDüO×NRODUDNWHNUDUODU9&'
;G0
;
;G0
'9'R\QDW×P×E|OP\DGDEDüO×NRODUDNWHNUDUODU9&'
MPEG4
Press
ENTER
key
3UHVV(17(5NH\
Language Setup
Page
..
Press
ENTER..key
3UHVV(17(5NH\
1.
PressA-B
theA-B
REPEAT
A-B
button
REPEAT
A-B
tuşuna
basın
(A)
5HSHDW%DN×Q×]6D\ID7WR8
REPEAT
A-B
tuşuna
basın
(A) on the remocon at the point
Disc
Menu
IRU'LVF0HQX
5HSHDW%DN×Q×]6D\ID7WR8
for
Disc MenuPlayer Menu for
REPEAT
tuşuna
basın
(A)
IRU'LVF0HQX
REPEAT
tuşuna
basın
(A)
ENG
R\QDW×P×GLVN\DGDSDUoDRODUDNWHNUDUODU
7LWOH0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
.7C;IA>F:WJW;@
R\QDW×P×GLVN\DGDSDUoDRODUDNWHNUDUODU
.7C;IA>F:
.7C;IA>F:WJW;@
27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
.7C;IA>F:
emote control.
Disc Menu
ENG (=9LHZ%DN×Q×]6D\ID8WR1
(=9LHZ%DN×Q×]6D\ID8WR1
where
you want
repeat
playistediğiniz
to start
(A).noktada
Tekrar
oynatımın
durmasını
istediğiniz
noktada
;:3JIV=D7=G
2.
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
&KDSWHU%|OP
Tekrar
oynatımın
durmasını
;:3JIV=
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
Audio
ORI &KDSWHU%|OP
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
Tekrar
oynatımın
durmasını
istediğiniz
noktada
;:3JIV=D7=G
Tekrar
oynatımın
durmasını
istediğiniz
noktada
;:3JIV=D
(17(5WXüXQDEDV×Q$
$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
Subtitle
AUTO$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
4U>V?>7C;SUJ7C
4U>V?>7C;S
REPEAT
A-B
tuşuna
basın
(B).
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
REPEAT
A-B
tuşuna
basın
(B).on the remocon at the
2.7LWOH%DüO×N
Press
theA-B
REPEAT
A-B
button
4U>V?>7C;SUJ7C
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
7LWOH%DüO×N
4U>V?>7C;S
REPEAT
A-B
tuşuna
basın
(B).
REPEAT
tuşuna
basın
(B).
I3B34;>;CG7G7C
I3B34;>;CG
Normal
oynatıma
geri geri
dönmek
içinplay
CLEAR
tuşuna
I3B34;>;CG7G7C
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
Normal
oynatıma
geri
dönmek
için,QIR
CLEAR
tuşuna
I3B34;>;CG7
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN 3.
--'LVF'LVN
Normal
oynatıma
geri
dönmek
için
CLEAR
tuşuna
REPEAT
A-B
-- Normal
oynatıma
için
CLEAR
tuşuna
point
where
you
want
the dönmek
repeat
to
stop
(B).
37HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
,QIR
Press
ENTER key
@AC?3>76U@6V
3UHVV(17(5NH\
@AC?3>76U
=RRP
@AC?3>76U@6V
@AC?3>76U
basın.
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
=RRP
7UDFN3DUoD
basın.
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
7UDFN3DUoD
for
Title Menu
basın.
IRU7LWOH0HQX
basın.to normal play, press REPEAT
(17(5WXüXQDEDV×Q%
3.
To
return
A-B button
%RRNPDUN
;X>7?;@767G3?
;X>7?;@76
%RRNPDUN
;X>7?;@767G3?
;X>7?;@767
15
DVD/VCD5HSHDW
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
Note
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
5HSHDW
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
1RW
1RW
DVD/VCD
again.
Note
(=9LHZ
Not
Not
(=9LHZ
EDV×Q
HGHU
- Depending on a disc, the Disc Menu may not work.
HGHU Not
Not
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
$QJOH
'LVNHEDüO×RODUDN'LVN0HQVoDO×üPD\DELOLU
$QJOH
- 'LVNHEDüO×RODUDN'LVN0HQVoDO×üPD\DELOLU
Depending on a disc, the Disc Menu may not work.
DVD
- You can also use the Disc Menu, using the DISC
A-B--A-B
REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
DVD
A-BREPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
-- A-B
REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
8]DNWDQNXPDQGDQ×Q]HULQGHNL',6&0(18
- 8]DNWDQNXPDQGDQ×Q]HULQGHNL',6&0(18
You can also use the Disc Menu, using the DISC
DVD/VCD
MENU button on the remote control.
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
Off Chapter Title A - B Off Chapter Title A - B
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
'LY;GRV\DVÕQÕQR
'LY;GRV\DVÕ
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
'LY;GRV\DVÕQÕQR
'LY;GRV\DVÕQ
WXüXQDEDVDUDNGD'LVN0HQVQNXOODQDELOLU
WXüXQDEDVDUDNGD'LVN0HQVQNXOODQDELOLU
MENU button on the remote control.
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
- Only Menu Off is available for VCD2.0. Each %HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
press of
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHNRODVÕX\DUÕPHVDMOD
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHNRODVÕX\DUÕPH
16
Repeat ACD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHNRODVÕX\DUÕPHVDMOD
%HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHNRODVÕX\DUÕPH
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
VLQL]
- VLQL]
Only Menu Off is available for VCD2.0. Each press of
1. No
No
Authorization
NoAuthoriza
Authoriz
the DISC MENU button toggles between Menu
On and
1RW
&"
&"
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
1.
1.1.Authorization
No
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN
&"
&"
9&'
GH',6&0(18WXüXQDEDVDUDN
9&'
GH',6&0(18WXüXQDEDVDUDN
the DISC MENU button toggles between Menu On and
)RQNVL\RQ0HQVQQ
2\QDW×P×7HNUDUODPD
-!Õú)Õ&
QQ
-!Õú
VCD
Off.
!Õú)Õ&
Menu
'LVNHEDüO×RODUDN%DüO×N0HQVoDO×üPD\DELOLU
GD(17(5
DEDV×Q
VCD
GD(17(5
DEDV×Q
!Õú
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
0HQX2IINRQXPXQXVHoLQ
0HQX2IINRQXPXQXVHoLQ
Off.
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
2II
$%
Menu
%DüO×N0HQVVDGHFHGLVNWHHQD]LNLEDüO×N
Disc
A-B
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
.XOODQ×P×
2II
$% Off Track
21.5,9217171!%1D0D
Off Track
Disc
A-B
21.5,9217171!%1D0D
Repeat A-B
21.5,9217171!%1D0D
21.5,9217171!%1D0D
0HYFXWSDUoD\×E|OPEDüO×ü×VHoLOPLüELUE|OJH\L
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
YDULVHJ|UQWOHQLU
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
HGHU
$%\DGDGLVNLQWDPDP×Q×WHNUDUOD\DELOLUVLQL]
QX>7G
Repeat Play
QX>7GQX>7G
SW=>3?3
3XGFCF+3I83DW
QX>7G
SW=>3?3
3XGFCF+3I83DW
SW=>3?3
3XGFCF+3I83DW
'9'
SW=>3?3
3XGFCF+3I83DW
7
7
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
0HQX
5HWXUQ
(QWHU
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
0HQX
5HWXUQ
0HQX
7
T
T
Repeat Play
'9'9&'
%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
)RQNVL\RQ0HQVQQ
2\QDW×P×7HNUDUODPD
'I@3EW@DWC3DW@63G7I3
'I@3EW@DWC3DW@63G7I3
VQQ
2II
17 $% 17
'I@3EW@DWC3DW@63G7I3
E>3?3
ULQGHNL
E>3?3'I@3EW@DWC3DW@63G7I3
E>3?3
E>3?3
%LU'9'9&'2\QDW×UNHQ
Press
the REPEAT button to change playback
EFXF@343DW@
63=;=3
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
EFXF@343DW@
63=;=3
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
2\QDWPDHVQDV×QGD0(18WXüXQDEDV×Q
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
EFXF@343DW@
63=;=3
G7I3
G7I3
EFXF@343DW@
63=;=3
.XOODQ×P×
%LU'9'GLVNLR\QDW×UNHQX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
G7I3
G7I3
Press
the REPEAT button to change playback
(17(5 5(3($7
7
;>7C;G7I397C;9;6;>;C
;>7C;G7I397C;9;6;>;C
0HYFXWSDUoD\×E|OPEDüO×ü×VHoLOPLüELUE|OJH\L
mode.
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL5(3($7WXüXQDEDV×Q
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q
;>7C;G7I397C;9;6;>;C
;>7C;G7I397C;9;6;>;C
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q
0(18WXüXQDEDV×Q
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
0(18WXüXQDEDV×Q
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
DUG×QGDQ
mode. playing a DVD/VCD
Not
'I@3EW@DWC3DW@63+*
'I@3EW@DWC3DW@63+*
$%\DGDGLVNLQWDPDP×Q×WHNUDUOD\DELOLUVLQL]
When
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
'I@3EW@DWC3DW@63+*
'I@3EW@DWC3DW@63+*
WXüXQD\DGD(17(5
DEDV×Q
9&'
Not REPEAT
When playing a DVD/VCD
G7I3EFXF@343DW@
G7I3EFXF@343DW@
7LWOH0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
'9'9&'
- A-B
allows you to set point(B) directly
7LWOH0HQX
\VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
G7I3EFXF@343DW@
G7I3EFXF@343DW@
27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
,QIR%DN×Q×]6D\ID6
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
C3?3
- DVD repeat play by chapter,title or disc VCD 27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
C3?3
-$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
A-B
REPEAT
allows
you
to set point(B) directly
1RW
63:3IV=D7=:WJ633C3?3I3B?3=
1RW
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
63:3IV=D7=:WJ633C3?3I3B?3=
]HULQGHNL
C3?3
C3?3
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
1RW
63:3IV=D7=:WJ633C3?3I3B?3=
63:3IV=D7=:WJ633C3?3I3B?3=
after
point
(A)
has
been
set.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GüPHVLQHEDV×Q
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
%LU'9'9&'2\QDW×UNHQ
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
=RRP%DN×Q×]6D\ID1
1RW
(17(5WXüXQDEDV×Q$
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
- DVD repeat
play by chapter,title or disc VCD
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
EDV×QDUG×QGDQ(17(5GüPHVLQHEDV×Q
(17(5WXüXQDEDV×Q$
G7I3
%&!
2\QDWPDHVQDV×QGD0(18WXüXQDEDV×Q
G7I3
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
2. Unsupported
Unsupported
Co
2.Unsupported
Unsupporte
;S;@E7=C3C43DW@
UI>757.!
repeat play by
disc or track.
;S;@E7=C3C43DW@
UI>757.!
)!"
G7I3
%&!
)!
after
point
(A)
has
been
set.
G7I3
1RW
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
2.
Co
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
2.
;S;@E7=C3C43DW@
UI>757.!
;S;@E7=C3C43DW@
UI>757.!
%&!
)!"
%&!
)!"
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
- Depending
on a disc, the Repeat function may
%RRNPDUN%DN×Q×]6D\ID0WR1
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
repeat play
by disc or track.
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL5(3($7WXüXQDEDV×Q
'9'R\QDW×P×E|OP\DGDEDüO×NRODUDNWHNUDUODU9&'
6ADI3DW@6363:3:WJ>W3C3?3
6ADI3DW@6363:3:WJ>W3C3?3
$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
-$$"
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXüODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
R
key
5NH\
- Chapter : repeats
the chapter that is playing.
6ADI3DW@6363:3:WJ>W3C3?3
6ADI3DW@6363:3:WJ>W3C3?3
-$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
Depending
on
a disc, the Repeat
function
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
oDO×üPD\DELOLU
--$"
oDO×üPD\DELOLU
$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
2II
$% may
-$"
×QDUG×QGDQ
oDO×üPD\DELOLU
5HSHDW%DN×Q×]6D\ID7WR8
not
work.
nu
QX
oDO×üPD\DELOLU
37HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
- Chapter : $%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
repeats the chapter that Press
is playing.
I3B34;>;CD;@;J
000
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
R\QDW×P×GLVN\DGDSDUoDRODUDNWHNUDUODU
I3B34;>;CD;@;J
000
37HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
WXüXQD\DGD(17(5
DEDV×Q
I3B34;>;CD;@;J
000
$"#$.$.
$-$!
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
I3B34;>;CD;@;J
000
$"#$.$.
$-$!
ENTER key
- Title : repeatsoDO×üPD\DELOLU
the title
that
iskey
playing.3UHVV(17(5NH\
not
work.
Press
ENTER
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
3UHVV(17(5NH\
$"#$.$.
$-$!
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
$"#$.$.
$-$!
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
(=9LHZ%DN×Q×]6D\ID8WR1
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
-(17(5WXüXQDEDV×Q%
Only
Menu
Off
is available for÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!"%)$'"
VCD2.0. Each
for
Title Menu
IRU7LWOH0HQX
Titlethat
Menu is playing.
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
IRU7LWOH0HQX
.!6ADI3DW@6363:36VXV=
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
- Title : repeats
thefor
title
&KDSWHU%|OP
.!6ADI3DW@6363:36VXV=
(17(5WXüXQDEDV×Q%
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
,QIR%DN×Q×]6D\ID6
÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!"%)$
.!6ADI3DW@6363:36VXV=
.!6ADI3DW@6363:36VXV=
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!"%)$'"
- Disc : repeats9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
theR\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
disc that is playing.
÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!"%)$
-(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
Only
Menu
Off
is MENU
available
for
VCD2.0.
Each
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
13G3XO7=;?
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
13G3XO7=;?
$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
13G3XO7=;?
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
13G3XO7=;?
+
press
of
the
DISC
button
toggles
13
+
:WJ633C3?3I3B34;>;CD;@;J
13
:WJ633C3?3I3B34;>;CD;@;J
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
üDUHWOHQHFHNWLU
Disc : repeats
the disc that is playing.
+ 13
+ 13
üDUHWOHQHFHNWLU
=RRP%DN×Q×]6D\ID1
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
7LWOH%DüO×N
:WJ633C3?3I3B34;>;CD;@;J
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
:WJ633C3?3I3B34;>;CD;@;J
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
EDV×QDUG×QGDQ(17(5GüPHVLQHEDV×Q
16- - Track
üDUHWOHQHFHNWLU
'I@3EW?
'I@3EW?
: repeats
the track that is playing.
press
of
the
DISC
MENU
button
toggles
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
üDUHWOHQHFHNWLU
'I@3EW?
'I@3EW?
000
000
between
Menu
On and Menu Off.
000
000
%RRNPDUN%DN×Q×]6D\ID0WR1
EDV×Q
üDUHWOHQHFHNWLU
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
- Track : repeats
the track that is,QIR
playing. EDV×Q
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
'9'R\QDW×P×E|OP\DGDEDüO×NRODUDNWHNUDUODU9&'
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
- Off
NTER
key
between
Menu
On and Menu Off.
17(5NH\
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
*|UQ
+,(EFXF@3:7C
+,(EFXF@3:7C
*|U
5HSHDW%DN×Q×]6D\ID7WR8
+,(EFXF@3:7C
+,(EFXF@3:7C
Menu
=RRP
0HQX
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
(17(5WXüXQDEDV×Q%
- Off
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
(17(5WXüXQDEDV×Q%
7UDFN3DUoD
*|UQ
R\QDW×P×GLVN\DGDSDUoDRODUDNWHNUDUODU
6W?6W?
6W?6W?
(17(5WXüXQDEDV×Q%
DVD/VCD
6W?6W?
6W?6W?
DVD/VCD
43DW>6WTW@63I7@;4;C=3C7
(17(5WXüXQDEDV×Q%
43DW>6WTW@63I7@;4;C=3C7
*|UQW2UDQ×Q×Q
%RRNPDUN
+ 13++
13
43DW>6WTW@63I7@;4;C=3C7
(=9LHZ%DN×Q×]6D\ID8WR1
43DW>6WTW@63I7@;4;C=3C7
+
13
13
2II1RUPDOoDOPD
$\DUOD
(17(5WXüXQDEDV×Q%
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
'I@3EW?
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
'I@3EW?
&KDSWHU%|OP R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
R\QD\DQE|OPWHNUDUHGHU
$\D
5HSHDW
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
'I@3EW?
'I@3EW?
9UCV@EV>7@757=E;C
9UCV@EV>7@757=E;C
$\DUOD
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
9UCV@EV>7@757=E;C
9UCV@EV>7@757=E;C
$QJOH%DN×Q×]6D\ID0
Repeat A(=9LHZ
Repeat
A$\DUODQPDV×(=9LHZ
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
EDV×Q
EDV×Q
7LWOH%DüO×N
HGHU
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
R\QD\DQEDüO×ü×WHNUDUHGHU
2\QDW×P×<DYDü
EDV×Q
2\QDW×P×<DYDü
+WC3DWI>3000&AC?3>
+
PD\DELOLU
19
+WC3DWI>3000&AC?3>
EDV×Q
+
2''%
19
$QJOH
2''%
*|UQW
2\QDW×P×<DYDü
*|UQW
+WC3DWI>3000&AC?3>
+ +WC3DWI>3000&AC?3>
1RW
19+ 19
2''%
Slow
2''% Play
1RW
*|UQ
EDV×Q
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
DVD
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN
R\QD\DQGLVNLWHNUDUHGHU
'LVF'LVN 'LVF'LVN
*|UQW
2\QDW×P×<DYDü
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
,QIR
Slow
Play
0(18
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
*|UQW2UDQ×Q×.XOODQDUDN
2\QDWPD
2\QDWPD
'LVNHEDüO×RODUDN%DüO×N0HQVoDO×üPD\DELOLU
'LVNHEDüO×RODUDN%DüO×N0HQVoDO×üPD\DELOLU
2\QDW
0HYFXWoDOPDVUHVL
Off Chapter Title
A-B
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
=RRP
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
7UDFN3DUoD
R\QD\DQSDUoD\×WHNUDUHGHU
2\QDWPD
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
ODQDELOLU
F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
This
feature
allows
you slowly
to repeat
scenes con2\QDWPD'9'
%RRNPDUN
%DüO×N0HQVVDGHFHGLVNWHHQD]LNLEDüO×N
F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
%DüO×N0HQVVDGHFHGLVNWHHQD]LNLEDüO×N
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
Repeat
A-B
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
Repeat
A-B
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
This
feature
youmusical
slowly to
repeat scenes
%HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
5HSHDW
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
(=9,(:WXüX
(=9,(:WXüX
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
taining
sports,allows
dancing,
instruments
beingcon- 3. Unsupported
(=9,(:
ELUG]HQGHoDO×Q×U
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
YDULVHJ|UQWOHQLU
YDULVHJ|UQWOHQLU
"259%5D
"259%5D
(=9,(:WXüX
(=9LHZ
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
Re
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
"259%5D
HGHU
Unsupporte
%&!
)!+-*.!
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
'9''9'
HGHU LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
HGHU "259%5D
%&!
)!+
'9'
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
3. Unsupported
Re
3.3.
Unsupported
taining
sports,
dancing,
musical
instruments
being
%&!
)!+-*.!
%&!
)!+7XüDWHNUDUW
7XüDWHNUDUWH
(=9,(:WXüXQDEDV×Q
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
DN üPD\DELOLU
7XüDWHN
'9'
played
etc.,
so
you
can
study
them
more
closely.
$QJOH
'9' 2II
'9'
7XüDWHNUDUW
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
2II
$%
)!&ÕÕ-*
$%
VCD
)!&ÕÕ
GD(17(5
DEDV×Q
'9'
DVD
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
GHùLüLU
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
2II
closely.
$%
)!&ÕÕ-*
played
etc.,
so
you
can
study
them
more
GHùLüLU
)!&ÕÕ
7XüDWHNUDUWHNUDUEDV×OG×ü×]DPDQHNUDQER\XWX
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
GHùLüLU
2II
$%
&0(18
GHùLüLU
2II
$%
2II
$%
-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#"%)$%&
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
2II
$%
-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#"%)$
2IIChapter
Title
$%
A-B
OffOff
Track
Disc
A-B
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
(NUDQ]RRP
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
(NUDQ]RRP
-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#"%)$%&
-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#"%)$
GHùLüLU
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
(NUDQ]R
VHoLOHELOLU
%LU'9'2\QDW×UNHQ
%LU'9'2\QDW×UNHQ
XOODQDELOLU
When
playing
a DVD/VCD
(NUDQ]RRP
%LU'9'2\QDW×UNHQ
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
%LU'9'2\QDW×UNHQ
;G0
;S7C;T;
EDüO×RODUDNG
;G0
;S7C;T;
EDüO×RODUDNG
(NUDQ]RRPPRGX(NUDQ$\DUPHQVQGHNLHNUDQD\DUODU×QD
;G0
;S7C;T;
When
playing
a
DVD/VCD
;G0
;S7C;T;
EDüO×ROD
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
%HüIRQNVL\RQGDQELULVLQLVHoPHNLoLQ›‚WXüXQD
%LU'9'2\QDW×UNHQ
EDüO×RODUDNG
2II1RUPDOoDOPD
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
(=9,(:WXü
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
(=9,(:WXü
EDüO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
1. During
play, press
the PLAY/PAUSE
) WXüXQDEDV×Q
button.
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
(=9,(:
EDV×Q$UG×QGDQIRQNVL\RQDHULüPHNLoLQŠWXüXQD\D
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
WXüXQDEDV×Q
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
9&'(9&'
9&'
(=9,(:WXü
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
WXüXQDEDV×Q
DUDN 7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
1.
During
play,
press
the
PLAY/PAUSE
(
)
button.
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
WXüXQDEDV×Q
9&'
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
PHQVQGHG
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
PHQVQGHG
9&'
9&'
(=9,(:WXüXQXQGRùUXVDùODPDNLoLQHNUDQD\DUODU×
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
PHQV
17 WXüXQDEDV×Q
VCD
GD(17(5
DEDV×Q
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
PHQVQGHG
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
2II
$%
$%
9&'
2II
2.
Press
the SEARCH
( ) button repeatedly
2IIto choose
$%
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
27VD\IDODUD
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
27VD\IDODUD
PHQVQGHGRùUXHNUDQRUDQ×Q×D\DUODPDQ×]JHUHNLU
2II
$%
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
27VD\
%XIRQNVL\RQODUDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNLLOJLOL
ULQGHNL
2II
$%
Off
Track
Disc
A
B
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
2.
Press
the
SEARCH
(
button
repeatedly
to
choose
27VD\IDODUD
) 1/4,1/8,1/16 of normal during
]
2II
$%
the
play
speed27VD\IDODUDEDN×Q×]
between 1/2,
67DE7=>7@?7=E76;C
67DE7=>7@?7=E76;C
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
67DE7=>7@?7=E76;C
67DE7=>7@?7=E76;C
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
1/2,
1/4,
1/8, between
1/16
WXüODU×NXOODQDUDNGRùUXGDQGDXODüDELOLUVLQL]
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
the
play
speed
1/2,
1/4,1/8,1/16
of
normal
during
$9,GRV\DLNRQX YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
0G;%(FIF?>F;S7C;=
0G;%(FIF?>F;S7C;=
PAUSE
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
0G;%(FIF?>F;S7C;=
mode.
0G;%(FIF?>F;S7C;=
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
ELUG]HQGHoDO×Q×U
2II
$%
2II
$%
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
PAUSE
mode.
DUG×QGDQ
4:3 Letter Box
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
P×
27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
7
7
HWXUQ
(17(5 5(3($7
'
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
7
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
7
7
5(3($7
(17(5 5(3($7
(17(5
(17(5 5(3($7
(17(5 5(3($7
77
7
(QWHU
5HWXUQ
7
0HQX
(17(5 5(3($7
7
(17(5 5(3($7
7
(17(5 5(3($7
7
77
''
7
'
7
7
'
7
17
'
(17(5 5(3($7
5(3($7
(17(5
(17(5 5(3($7
(17(5 5(3($7
(17(5 5(3($7
'
7
(17(5 5(3($7
'
(17(5 5(3($7
(=9,(:
1RW
"#"
1RW
"#"
"#"
"#"
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
(17(5WXüXQDEDV×Q$
1RW 1RW
N
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
]HULQGHNL
1RW
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
.ODV|U6HoLPL
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
16
;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
]16
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7
A-BWXüXQDEDV×Q ;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
37HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
R
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
key
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
5NH\
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
/PU/PU
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
/PU
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II/PU
QX
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
(17(5WXüXQDEDV×Q%
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
u×QDUG×QGDQ
27HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
N.1080P7
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
N.1080
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
79
79
$%\DGDGLVNLQWDPDP×
N.1080P7
7HNUDUODPDHNUDQ×J|UQHFHNWLU
N.1080
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
88
N $QD.ODV|U6HoPHN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
(17(5WXüXQDEDV×Q$
7
79
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
SUJV@VC>V=?
1080P7
SUJV@VC>V
108
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
SUJV@VC>V=?
SUJV@VC>V=
1080P7
108
79.XOODQ×\RUVDQ×]
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
EDV×Q
]
%|OP%DüO×N\DGD$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQD
IRUPDW×Q
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
IRUPDW×Q
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
=3C7
IRUP
=3C7
=
IRUPDW×Q
SUJV@VC>V=>7C;67DE7=>7C
SUJV@VC>V=>7C;67DE7=>7C
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
$9,GRV\DLNRQX
VL\RQX
QRNWDGD
.DSDO×2II
UDNL
QRNWDGD
/($5WXüXQD
(3($7WXüXQD
OHWOHULJLEL
VHoLQYH
WHNUDU
×GDKD
DSDELOLUVLQL]
$%
(17(5 5(3($7
XQDEDV×Q
$%
R\QDW×PK×]×Q×Q
6($5&+ (17(5 5(3($7
(17(5 5(3($7
7
7
'
(17(5 5(3($7
$8',26(6WXüXLOHLVWHGLùLQL]VHVGLOLQLK×]O×YH
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
N×VP×JHQLüOHU
NROD\ELUüHNLOGHVHoHELOLUVLQL]
Note
1RW
2\QDW×P×<DYDü
7
This function may
behave differently depending on
1RW
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
$8',27XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
9LGHR$XGLR
.XOODQ×P
the type of disc.
'LVNLQWLSLQHEDùO×RODUDNEXLüOHYIDUNO×üHNLOGH
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
If you are using a 16:9 TV
oDO×ùDELOLU
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
9&'03(*
.DEORVX
.×ODYX]X
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
Selecting the
Audio
79.XOODQ×\RUVDQ×]
79.XOODQ×\RUVDQ×]
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
18
For 16:9 aspect ratio discs
$8',2WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GDVHV
- WIDE SCREEN
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
6HV,oLQ'LO6HoLPL
DVD
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
Language
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
+HUELUGLON×VDOWPDODUOD
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
NORMAL
NORMAL WIDE
- SCREENWIDE
FIT
LIDGHHGLOLU
<HUOHüWLULOPHVL
You
can select a desired audio
and
:,'(6&5((1
:,'(6&5((1
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
ENGlanguage
DOLBY DIGITAL quickly
2 CH
.XOODQ×P×19
The top and bottom portions of the screen are cut off.
$8',26(6WXüXLOHLVWHGLùLQL]VHVGLOLQLK×]O×YH
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
easily
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
6&5((1),7
6&5((1),7
with the AUDIO button.
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
NROD\ELUüHNLOGHVHoHELOLUVLQL]
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
6&5((1),7
6&5((1),7
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUHNUDQRUDQ×QD
the top and bottom of the screen will disappear. The picture (NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUHNUDQRUDQ×QD
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
Using
the AUDIO button will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
VDKLSELUGLVNR\QDWW×ü×Q×]GDHNUDQ×QVWYHDOW×QGDNLVL\DK
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUHNUDQRUDQ×QD
VDKLSELUGLVNR\QDWW×ü×Q×]GDHNUDQ×QVWYHDOW×QGDNLVL\DK
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUHNUDQRUDQ×QD
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
VCD
$8',27XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
9&'oDODUNHQ\RXFDQ
the
black
bars
may
not
disappear
completely.)
VDKLSELUGLVNR\QDWW×ü×Q×]GDHNUDQ×QVWYHDOW×QGDNLVL\DK
VDKLSELUGLVNR\QDWW×ü×Q×]GDHNUDQ×QVWYHDOW×QGDNLVL\DK
EDQWODUJ|]NPH\HFHNWLU5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLü
EDQWODUJ|]NPH\HFHNWLU5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLü
1.
Press
the
Audio button. The Audio changes when the audio
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
Stereo
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
-J|UQHFHNWLU'LVNLQWLSLQHEDüO×RODUDNVL\DKEDQWODU
ZOOM FIT
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
6WHUHRLeft\DGDRight
EDQWODUJ|]NPH\HFHNWLU5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLü
EDQWODUJ|]NPH\HFHNWLU5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLü
J|UQHFHNWLU'LVNLQWLSLQHEDüO×RODUDNVL\DKEDQWODU
button is press repeatedly.
9&'03(*
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
The
top,
bottom,
left
and
right
of
the
screen
are
cut
off
and
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
J|UQHFHNWLU'LVNLQWLSLQHEDüO×RODUDNVL\DKEDQWODU
J|UQHFHNWLU'LVNLQWLSLQHEDüO×RODUDNVL\DKEDQWODU
WDPDPHQND\EROPD\DELOLU
WDPDPHQND\EROPD\DELOLU
DUDV×QGDQVHoLP\DSD
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
The audio languages
are represented by
the central portion of the screen is enlarge
$8',2WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GDVHV
WDPDPHQND\EROPD\DELOLU
WDPDPHQND\EROPD\DELOLU
=220),7
=220),7
ELOLUVLQL]
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
abbreviations.
DVD
=220),7
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
=220),7
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
03(*]HULQGH
MPEG4
%LU'9'2\QDW×UNHQ
DVD
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
For
4:3 aspect ratio discs
+HUELUGLON×VDOWPDODUOD
N×VP×JHQLüOHU
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
N×VP×JHQLüOHU
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
PHUNH]N×VP×JHQLüOHU
PHUNH]N×VP×JHQLüOHU
< >
PCM 1/2
LVWHGLùLQL]VHVLVHoPHN
- Normal Wide
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
PHUNH]N×VP×JHQLüOHU
PHUNH]N×VP×JHQLüOHU
9HUWLFDO)LW
LIDGHHGLOLU
9HUWLFDO)LW
ENG DOLBY DIGITAL 2 CH
LoLQ AUDIO
WXüXQDEDV×Q
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
Displays the content of the DVD title WXüXQDEDV×Q
in 16:9 aspect ratio.
When
playing
a
VCD,
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
RUDQO×ELU'9'79
GHR\QDW×OG×ü×]DPDQ
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
RUDQO×ELU'9'79
GHR\QDW×OG×ü×]DPDQ
DUG×QGDQ(17(5
The picture will look horizontally stretched.
you can select among
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
UHVPLQ\DWD\RODUDNJHULOPLüJ|UQPHVLQL|QOHPHNLoLQ
UHVPLQ\DWD\RODUDNJHULOPLüJ|UQPHVLQL|QOHPHNLoLQ
GùPHVLQHEDV×Q
SCREEN FIT
- 1RUPDO:LGH
STEREO,
1RUPDO:LGH
LEFT,
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+
The
top
and
bottom
portions
of
the
screen
are
cut
off
and
HNUDQ×QVDü×QGDYHVROXQGDVL\DKEDQWODURUWD\Do×NDFDNW×U
HNUDQ×QVDü×QGDYHVROXQGDVL\DKEDQWODURUWD\Do×NDFDNW×U
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU5HVLP\DWD\RODUDN
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU5HVLP\DWD\RODUDN
VCD
RIGHT.
9&'oDODUNHQ\RXFDQ
$8',2LNRQXQXLoLQ&$1&(/\DGD5(7851WXüXQD
the full screen appears.
JHULOPLJ|UQHFHNWLU
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
JHULOPLJ|UQHFHNWLU
Stereo
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
The picture will look vertically stretched.
6WHUHRLeft\DGDRight
EDV×Q
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
- ZOOM FIT
SCREEN
NORMAL
NORMAL
SCREEN
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
DUDV×QGDQVHoLP\DSD
18
79.XOODQ×\RUVDQ×]
1RW
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU5HVLP\DWD\RODUDN
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
oDO×üP×\RUVD
The top, bottom, left and right portions of the screen are
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
'9'LoHULüLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU5HVLP\DWD\RODUDN
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
ELOLUVLQL]
%XIRQNVL\RQGLVNHNRGODQP×ùVHVGLOL
JHULOPLJ|UQHFHNWLU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
2.JHULOPLJ|UQHFHNWLU
To
remove the AUDIO icon, press the CANCEL
or RETURN button.
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
VHoHQHNOHULQHEDùO×G×UYHoDO×ùPD\DELOLU
03(*]HULQGH
MPEG4 - Vertical Fit
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
6&5((1),7
%DüYXUX
6&5((1),7
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
< >
PCM 1/2
LVWHGLùLQL]VHVLVHoPHN
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
%LU'9'GLVNPDNVLPXPDGHWGLOVHoHQHùL
/HWWHU%R[
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
appear at the left and right of the screen in order to prevent $U×]D*LGHUPH29
LoLQ
AUDIO WXüXQDEDV×Q
%DüYXUX
LoHULU
<D]×O×P<NVHOWPH
N×VP×JHQLüOHU
N×VP×JHQLüOHU
'9'LoHULùLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
the picture from looking horizontally stretched.
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
DUG×QGDQ(17(5
9HUWLFDO)LW
9HUWLFDO)LW
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
(NUDQ×QVWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUJ|UQHFHNWLU
%LUGLVNLKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×VHVGLOLQLQJHO
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
=220),7
$U×]D*LGHUPH
=220),7
GùPHVLQHEDV×Q
RUDQO×ELU'9'79
GHR\QDW×OG×ü×]DPDQ
RUDQO×ELU'9'79
GHR\QDW×OG×ü×]DPDQ
HVLLoLQ
3DQ6FDQ
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
17
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
(NUDQ×QVWDOW×VDü×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
UHVPLQ\DWD\RODUDNJHULOPLüJ|UQPHVLQL|QOHPHNLoLQ
UHVPLQ\DWD\RODUDNJHULOPLüJ|UQPHVLQL|QOHPHNLoLQ
(NUDQ×QVDùYHVRON×V×PODU×NHVLOLUYHIRUPDW×QGDNL
6D\ID4GHNL´6HV'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
N×VP×JHQLüOHU
N×VP×JHQLüOHU
7HNQLNg]HOOLNOHU
$8',2LNRQXQXLoLQ&$1&(/\DGD5(7851WXüXQD
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
HNUDQ×QVDü×QGDYHVROXQGDVL\DKEDQWODURUWD\Do×NDFDNW×U
HNUDQ×QVDü×QGDYHVROXQGDVL\DKEDQWODURUWD\Do×NDFDNW×U
HNUDQ×QPHUNH]LN×VP×J|VWHULOLU
9HUWLFDO)LW
EDV×Q
9HUWLFDO)LW
EDN×Q×]
(=9,(:
VL\RQX
.DSDO×2II
(=9,(:
<>
WHNUDU
U×GDKD
XQDEDV×Q
6($5&+
üDUHWOHQHFHNWLU
To play back using aspect ratio
7HNUDUR\QDW×P×QGXUPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
*|UQW2UDQ×Q×Q
(DVD)
(17(5WXüXQDEDV×Q%
$NVHVXDUODU
$\DUODQPDV×(=9LHZ
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQ&/($5WXüXQD
Press
the EZ VIEW button.
EDV×Q
2\QDW×P×<DYDü
*|UQW2UDQ×Q×.XOODQDUDN
- The screen size changes when the button is pressed
1RUPDOR\QDW×PDJHULG|QPHNLoLQWHNUDU5(3($7WXüXQD
2\QDWPD'9'
repeatedly.
%X|]HOOLNVSRUGDQVoDO×QDQP]LNDOHWOHULJLEL
EDV×QDUG×QGDQ¥ŠWXüXQDEDVDUDN2II
XVHoLQYH
- The screen zoom mode operates differently depending on the
LoHULüHVDKLSVDKQHOHUL\DYDüoHNLPGHWHNUDU
(17(5GüPHVLQHEDV×Q
(=9,(:WXüXQDEDV×Q
screen setting in the Display '9'
Setup menu.
R\QDWPDQ×]DL]LQYHULU%|\OHFHEXQODU×GDKD
7XüDWHNUDUWHNUDUEDV×OG×ü×]DPDQHNUDQER\XWX
- To ensure correct operation of the2IIEZ VIEW
you
\DN×QGDQL]OH\HUHN]HULQGHoDO×üPD\DSDELOLUVLQL]
button,
$%
GHùLüLU
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
(NUDQ]RRPPRGX(NUDQ$\DUPHQVQGHNLHNUDQD\DUODU×QD
%LU'9'2\QDW×UNHQ
8]DNWDQ
menu. (See pages 27 to 28). 8]DNWDQ.XPDQGD
EDüO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
(=9,(:WXüXQXQGRùUXVDùODPDNLoLQHNUDQD\DUODU×
.XPDQGD
2\QDW×PHVQDV×QGD3/$<3$86(
WXüXQDEDV×Q
9&' 3LOOHUL$$$7LSL
PHQVQGHGRùUXHNUDQRUDQ×Q×D\DUODPDQ×]JHUHNLU
2II
$%
3$86(\DGD67(3PRGXQGDLNHQQRUPDOR\QDW×PK×]×Q×Q
24.
27VD\IDODUDEDN×Q×]
YH
VLRODUDNVHoLP\DSPDNLoLQ6($5&+ 4:3 Letter Box
WXüXQDEDV×QYHEDV×O×WXWXQ
<>
6&5((1),7
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
17
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
=220),7
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
N×VP×JHQLüOHU
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
18
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
3
17
68%7,7/($/7<$=,WXüXLOHLVWHGLùLQL]
DOW\D]×GLOLQLK×]O×YHNROD\ELUüHNLOGHVHoHELO
LUVLQL]
LoHULU
%LUGLVNL
HVLLoLQ
6D\ID4G
EDN×Q×]
1RW
%XIRQNVL
$OW\D]
VHoHQHNO
%LU'9'G
68%7,7/(
LoHULU
DOW\D]×GLOLQ
%LUGLVNLK
LUVLQL]
HVLLoLQ
6D\ID4GH
68%7,7/
EDN×Q×]
03(*
Turkish
English
ODQ×P×
üXQDEDV×Q
Turkish
ADVANCED
$%7HNUDUODPD)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
FUNCTIONS
1RW
8]DNWDQNXPDQGD]HULQGH5(3($7WXüXQDEDV×Q
'LVNHEDüO×RODUDN7HNUDUODPDIRQNVL\RQX
$%
\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüODU×QDEDV×Q
oDO×üPD\DELOLU
Adjusting the Aspect Ratio
7HNUDUR\QDW×P×QEDüODPDV×Q×LVWHGLùLQL]QRNWDGD
9&'R\QDW×UNHQVDGHFH0HQ.DSDO×2II
(17(5WXüXQDEDV×Q$%RWRPDWLNRODUDNL
(EZ View)
PRGXQGDLVHEXIRQNVL\RQoDO×ü×U
'9'LoHULùLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
(NUDQ×QVWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUJ|UQHFHNWLU
If you are using a 4:3 TV
3DQ6FDQ
(NUDQ×QVDùYHVRON×V×PODU×NHVLOLUYHIRUPDW×QGDNL
HNUDQ×QPHUNH]LN×VP×J|VWHULOLU
For 16:9 aspect ratio discs
6&5((1),7
- 4:3 Letter Box
79.XOODQ×\RUVDQ×]
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
=220),7
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
- 4:3 Pan&Scan
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
/HWWHU%R[
The
left and right portions of the screen are cut off and the
N×VP×JHQLüOHU
'9'LoHULùLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
central portion of the 16:9 screen is displayed.
(NUDQ×QVWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUJ|UQHFHNWLU
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
- SCREEN FIT
3DQ6FDQ
NROMAL
The top andSCREEN
bottom portions of the screen are cut off and a
(NUDQ×QVDùYHVRON×V×PODU×NHVLOLUYHIRUPDW×QGDNL
*|UQW2UDQ×Q×Q
gQOHPOHU
'9'LoHULùLQLHNUDQIRUPDW×QGDJ|VWHULU
full
screen
appears.
The picture will look vertically stretched.
HNUDQ×QPHUNH]LN×VP×J|VWHULOLU
%DüODPDGDQgQFH
6&5((1),7
$\DUODQPDV×(=9LHZ
6&5((1),7
- ZOOM FIT
.XUXOXP
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
*|UQW2UDQ×Q×.XOODQDUDN
*HQHOg]HOOLNOHU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
the central portion of the screen is enlarged.
2\QDWPD'9'
=220),7
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
=220),7
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
7DQ×PODPD
N×VP×JHQLüOHU
(=9,(:WXüXQDEDV×Q
For 4:3 aspect ratio discs
N×VP×JHQLüOHU
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
7XüDWHNUDUWHNUDUEDV×OG×ü×]DPDQHNUDQER\XWX
- Normal Screen
1RW
GHùLüLU
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
%LU%DüODQW×6HoPHN
(NUDQ]RRPPRGX(NUDQ$\DUPHQVQGHNLHNUDQD\DUODU×QD
SCREEN
'LVNLQWLSLQHEDùO×RODUDNEXLüOHYIDUNO×üHNLOGH
NROMAL
-NORMAL
SCREEN SCREEN
FIT
EDüO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
7HPHO)RQNVL\RQODU
'9'LoHULùLQLHNUDQIRUPDW×QGDJ|VWHULU
oDO×ùDELOLU
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
(=9,(:WXüXQXQGRùUXVDùODPDNLoLQHNUDQD\DUODU×
6&5((1),7
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
full screen appears. The4
picture will look vertically stretched.
PHQVQGHGRùUXHNUDQRUDQ×Q×D\DUODPDQ×]JHUHNLU
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
ZOOM
FIT
27VD\IDODUDEDN×Q×]
6HV,oLQ'LO6HoLPL
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
5
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
The
top,
bottom,
left
and
right
portions
of
the
screen
are cut
=220),7
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
off and the central portion of the screen
is6
enlarged.
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
4:3 Letter Box
68%7,7/(W
$OW\D]
DOW\D]×VHoH
$OW\D]×GLOOHU
68%7,7/(
J|VWHULPHNWH
DOW\D]×GLOLQ
LUVLQL]
68%7,7/
<]H\VHOVXE
EHQ]HPH\HF
68%7,7/(WX
'LY;GLVNL
DOW\D]×VHoHQ
$OW\D]×GLOOHUL
J|VWHULPHNWH
03(*
68%7,7/(WXü
7XüDKHUEDV×ù
<]H\VHOVXE
DOW\D]×VHoHQHù
EHQ]HPH\HFH
GHùLüHFHNWLU
'LY;GLVNL
68%7,7/(L
5(7851WX
1RW
'9'
OHUHE
68%7,7/(WXüX
'LVN0HQ
7XüDKHUEDV×ù×
',6&0(1
DOW\D]×VHoHQHù
%XIRQNVL\
GHùLüHFHNWLU
OHULQHEDù
%LU'9'G
68%7,7/(LN
VHoHQHùLL
5(7851WXü
%LU'9'
\L
GLOLQLQJHOP
1RW
6D\ID4
GD
'9'
OHUHE
EDN×Q×]
'LVN0HQ
',6&0(1
%XIRQNVL\
OHULQHEDùO
%LU'9'GL
VHoHQHùLLo
%LU'9'
\L
GLOLQLQJHOP
6D\ID4
GD
EDN×Q×]
encoded on the disc
and may not work.
Değiştirilmesi
Kullanm
şaretleme
Iguages.
Fonksiyonunun
Değiştirilmesi
LoHULU
Kullanm
Değiştirilmesi
Kullanm
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
Bu
özellikDVD
DVDya
yada
daVCD'nin
VCD'nin(Menu
(MenuOff
Offmodunda)
modunda)
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
A
DVD
disc
can
contain
up
to
8
audio
lanDVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
DVD,
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
Bu
özellik
Using
theOff
Bookmark
Bu
özellik
ya
VCD'nin
(Menu
modunda)
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Kullanm
%LUGLVNLKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×VHVGLOLQLQJHO
Note
To
have
the
same
audio
language
come
upDVD
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Bu
özellik
DVD
yada
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
guages.
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
DOW\D]×VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini işaretlemenize
işaretlemenize izin
izin verir.
verir.
DVD,
belirli
birfonksiyonunu
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
HVLLoLQ
-Note
This
function
depends
onkullanabilirsiniz.
audio
languages
are
whenever
you
play a DVD;
ANGLE
(AÇI)
bölümlerini
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
Using
the
Bookmark
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
BuRefer
özellik
DVD
yawork.
da
VCD'nin
(Menu
Offonmodunda)
Böylece
onlar
dahaFunction
sonraki
bir
zamandakolaylkla
kolaylkla
Note
DQ×QPHUNH]
-$OW\D]×GLOOHULN×VDOWPDODUOD
To have
the
same
audio
language
come
up
ne için çoklu aç içeriyorsa,
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
encoded
on
the
disc
and
may
not
to
“Using
the
Audio
Language”
page
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
RUPDW×QGDNL
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
--6D\ID4GHNL´6HV'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
This
function
depends
on
audio
languages
are
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
This
function
depends
on
audio
languages
are
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamandakolaylkla
kolaylkla
whenever
you
play
a
DVD;
bulabilirsiniz.
siyonunu kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
bulabilirsiniz.
DVD
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
23.
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
encoded
on
the
disc
and
may
not
work.
J|VWHULPHNWHGLU
Function
bulabilirsiniz.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
-EDN×Q×]
A
DVD
disc
can
contain
up
to 8not
audio
lanEğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
Eğer
diskçoklu
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
bulabilirsiniz.
encoded
on
the
disc
and
may
work.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
This feature lets you bookmark sections of a DVD o
Refer
to
“Using
theaçs
Audio
Language”
on page
Eğer
disk
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
bulabilirsiniz.
2II daha
Iþaretleme
(Bookmark)
Note
Böylece
onlar
sonraki
bir zamanda
kolaylkla (Bookmark)
Iþaretleme
(Bookmark)
Eğer
disk
çoklu
kamera
içeriyorsa,
ekranda
bulabilirsiniz.
< >audio
Eng
Off
Iþaretleme
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
-- guages.
A
DVD
disc
can
contain
up
to
8
lanANGLE
görüntülenecektir.
nun Kullanm
(DVD)
ANGLE
görüntülenecektir.
Iþaretleme
(Bookmark)
23.
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
VCD (Menu
Off mode)
so you can quickly find them
This
function
depends
on
audio
languages
are
A
DVD
disc
can
contain
up
to
8
audio
lanANGLE
görüntülenecektir.
Iþaretleme
(Bookmark)
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
bulabilirsiniz.
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
ANGLE
görüntülenecektir.
UDQJ|UQU
This
feature lets
youBookmark
bookmark
sections
of a DVD or
Using
the
Iþaretleme
(Bookmark)
guages.
1.1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
79.XOODQ×\RUVDQ×]
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
görüntülenecektir.
- Oynatm
To
have
the
audio
language
come
1RW
mera açs içeriyorsa,
ekranda
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
Selecting
theupSubtitle
encoded
on same
the
disc
and
may üzerindeki
not
work.
guages.
1.ANGLE
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
ANGLE
görüntülenecektir.
at a Fonksiyonunun
later
time.
Kamera
Açsnn
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
NO×üHNLOGH
ş
I
aretleme
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
VCD)
Iþaretleme
(Bookmark)
VCD)
VCD
(Menu
Off
mode)
so
you
can
quickly
find them
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
whenever
you
play
a DVD;
Using
the
Bookmark
Fonksiyonunun
Kullanm (DVD/
MENU
tuşuna
basn.
%XIRQNVL\RQGLVNHNRGODQP×ùVHVGLOL
MENU
tuşuna
basn.
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
VCD)
ş
--IOynatm
To
have
the
same
audio
language
come
up
aretleme
Fonksiyonunun
1.1.
esnasnda
uzaktan
kumanda
ş
necektir.
IMENU
aretleme
Fonksiyonunun
VCD)
Using
theUsing
Bookmark
Function
tuşuna
basn.
the Bookmark
Function
A
DVD
disc
can
contain
up
to 8üzerindeki
audio
lanTo
have
the
same
audio
language
come
up
MENU
tuşuna
basn.
VCD)
1.1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
üzerindeki
Oynatm
esnasnda
uzaktankumanda
kumanda
üzerindeki
Language
Selecting
the
Subtitle
Refer
toseçmek
“Using
the
Audio
Language”
on
page
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
VHoHQHNOHULQHEDùO×G×UYHoDO×ùPD\DELOLU
at
a
later
time.
Değiştirilmesi
MENU
tuşuna
basn.
whenever
you
play
a
DVD;
VCD)
Kullanm
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
için
uzaktan kumanda üzerindeki
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
MPEG4
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
1.Function
Oynatm esnasnda (DVD/VCD)
uzaktan kumanda üzerindeki
MENU
tuşuna
basn.
<]H\VHOVXEWLWOHVHoHQHüL
guages.
whenever
you
play
a DVD;
π/†
tuþlarna
basn, ardndan
ardndan
®
2. Kullanm
Function'
seçmek
için
DQ×QPHUNH]
23.
π/†
tuþlarna
basn,
®
2.
Function'
seçmek
için
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
BOOKMARK
tuşuna
basn.
Kullanm
BOOKMARK
tuşuna
basn.
Function
Refer
to
“Using
the
Audio
Language”
on
page
VCD)
68%7,7/($/7<$=,WXüXLOHLVWHGLùLQL]
Using
the
Bookmark
Function
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
π/†
tuþlarna
basn,ardndan
ardndan
®
Function'
seçmek
için
%LU'9'GLVNPDNVLPXPDGHWGLOVHoHQHùL
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
n.
tuşuna
yaseçmek
da
ENTER
düğmesine
basn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
/HWWHU%R[
Refer
“Using
the
Audio
Language”
onsubtitle
page
Açsnn
Language
This
feature
lets
you
bookmark
sections
of modunda)
a DVD or
ş
IBOOKMARK
aretleme
Fonksiyonunun
tuşuna
basn.
π/†
tuþlarna
®
2.2.
Function'
için
EHQ]HPH\HFHNEDüO×ROPD
Using
the
Bookmark
Bu
özellik
DVD
yaiçin
da
VCD'nin
(Menu
Off
tuşuna
yato
dabir
ENTER
düğmesine
basn.
You
can
select
abasn,
desired
quickly
and
easily
-Kamera
To
have
the
same
audio
language
come
upkumanda
23.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
DVD,
belirli
sahne
çoklu
aç
içeriyorsa,
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
2.
Function'
seçmek
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
üzerindeki
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan®
®
2.BOOKMARK
Function'
seçmek
için
LoHULU
(DVD/VCD)
tuşuna
DOW\D]×GLOLQLK×]O×YHNROD\ELUüHNLOGHVHoHELO
23.
Açsnn
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
'9'LoHULùLQLRUDQ×QGDJ|VWHULU
ş
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
Iiçin
aretleme
Fonksiyonunun
π/† tuþlarna basn,
ardndan
®
çin
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.'LY;GLVNL
Bookmark'
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
® or
2.
Function'
seçmek
içinbasn.
Bu
özellik
DVD
ya play
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
This
feature
lets
you
bookmark
sections
of
a
DVD
VCD
(Menu
Off
mode)
so
you
can
quickly
find
them
iyorsa,
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
whenever
you
a
DVD;
riyorsa,
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
Değiştirilmesi
This
feature
lets
you
bookmark
sections
of
a
DVD
or
with
the
SUBTITLE
button.
tuþlarnaquickly
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için π/†
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
Kullanm
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Function
BOOKMARK
tuşuna
basn.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
You
can
select
a
desired
subtitle
and
easily
(NUDQ×QVWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUJ|UQHFHNWLU
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,ardndan
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
içinπ/†
%LUGLVNLKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×VHVGLOLQLQJHO
siniz.
işaretlemenize
izin
verir.
1. düğmesine
During
play,
press
the Bookmark
button on the remote
Selecting
the
Subtitle
®
da
düğmesine
basn.
LUVLQL]
R düğmesine basn. bölümlerini
®tuşuna
tuşunaya
ya
daENTER
ENTER
düğmesine
basn.
“Using
the
Audio
Language”
on
page
tuşuna
ya
da
ENTER
basn.
siniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
VCD
(Menu
Off
mode)
so
can
quickly
them
at
atuşuna
later
time.
ya
da
ENTER
basn.
tuþlarna
basn,
3.
Bookmark'
seçmek
için
mesi
Böylece
onlar
dahadüğmesine
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
®Refer
tuşunato
ya
da ENTER
ENTER
düğmesine
basn.
Kullanm
DVD
DVD
VCD
(Menu
Off
mode)
so you
you
can
quickly find
find
them
®
tuşuna
ya
da
düğmesine
basn.
tuşuna
yada
daENTER
ENTER
düğmesine
basn.
π/†
tuþlarna basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için(DVD)
HVLLoLQ
3DQ6FDQ
23.
DVD
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
tuşuna
ya
düğmesine
basn.
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
control.
with
the
SUBTITLE
button.
Selecting
the
Subtitle
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
DVD
π/† tuþlarna basn,
ardndan
için
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
at
later
time.
Using
the
Bookmark
Function
DVD,
belirliya
birdasahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa, button
® tuşuna
ENTER
düğmesine
basn.
Using
the
SUBTITLE
(DVD)
Selecting
the
Subtitle
DVD/VCD
Language
1.a
During
play,lets
press
Bookmark
buttonInfo
on the
DVD
LOLQLK×]O×YH
(DVD)
This
feature
youthebookmark
of aremote
DVD or
atbulabilirsiniz.
aOff
later
time.
Info
(DVD)
(NUDQ×QVDùYHVRON×V×PODU×NHVLOLUYHIRUPDW×QGDNL
yaiçeriyorsa,
da ENTER
düğmesine
DVDsections
68%7,7/(7XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
Butuşuna
özellik
DVD
ya daekranda
VCD'nin basn.
(Menu
modunda)
6D\ID4GHNL´6HV'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
Info
bulabilirsiniz.
Bookmark
ne
çoklu aç
içeriyorsa,
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
Bookmark
TERiçin
düğmesine
basn.
bulabilirsiniz.
Info
Using
the
Bookmark
Function
(DVD/VCD)
Zoom
Zoom
Info
Info
Language
Bookmark
control.
Iþaretleme
(Bookmark)
Info
,siyonunu
ekranda
VCD
(Menu
Off
mode)
so
you
can
quickly
find
them
DVD
Using
the
Bookmark
Function
,QIR
Bookmark
,QIR
a,
ekrandakullanabilirsiniz.
HNUDQ×QPHUNH]LN×VP×J|VWHULOLU
Zoom
Bookmark
Info
Using
the aSUBTITLE
button
(DVD)
1. bölümlerini
Press the SUBTITLE
button.
The
subtitle
languages
Language
Info
Zoom
DVD/VCD
işaretlemenize
izin
verir.(DVD/VCD)
Info
Bookmark
Bookmark
ANGLE
görüntülenecektir.
Bookmarkkolaylkla
,QIR
Zoom
Iþaretleme
(Bookmark)
Zoom and easily
Böylece
onlar daha sonraki
bir zamanda
EDN×Q×]are
Iþaretleme
(Bookmark)
,QIR
Zoom
You
can select
desired
subtitle
quickly
03(*
Info
=RRP
Bookmark
=RRP
Bookmark
Selecting
the
Subtitle
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
Zoom
Bookmark
,QIR
at
a later
time.
6&5((1),7
Info
Zoom
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
(DVD/VCD)
Info
Repeat
Repeat
=RRP
Bookmark
Bookmark
UDQJ|UQU
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
represented
by
abbreviations.
The
subtitle
changes
when
,QIR
=RRP
Bookmark
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
VCD
Zoom
VCD
%RRNPDUN
%RRNPDUN
Repeat
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
bulabilirsiniz.
Bookmark
Bookmark
Bookmark
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
Bookmark
Repeat
You
can
select
a
desired
subtitle
quickly
and
easily
=RRP
1. Press
the
SUBTITLE
button.
The subtitle
languages
are
Zoom
Bookmark
with
the
SUBTITLE
button.
Zoom
EZ
deki Kullanm
VCD
EZView
View
%RRNPDUN
Info
Repeat
nun
(DVD)
Repeat
'9'
ndeki
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
VCD
=RRP
%RRNPDUN
Using
thepress
Bookmark
Function
Repeat
You
can
select
abasn.
desired
subtitle
quickly
and
easily
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
Bookmark
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
,QIR
5HSHDW
Clear
Play
5HSHDW
EZ
View
1.VCD)
During play,
the Bookmark
buttonEZ
on
the remote
MENU
tuşuna
Language
Repeat
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q
the button
is pressed
repeatedly.
VCD
MPEG4
Repeat
View
%RRNPDUN
bulabilirsiniz.
Bookmark
Repeat
Bookmark
Angle
Angle
VCD)
5HSHDW
Zoom
EZ
EZView
View
Iþaretleme
(Bookmark)
VCD)
VCD
%RRNPDUN
5HSHDW
represented
by abbreviations.
The subtitle
changes
when
EZ
View
Repeat
with
the
SUBTITLE
button.
=RRP
(=9LHZ
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
(=9LHZ
mera açs içeriyorsa,
ekranda
Angle
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
EZ
View
Bookmark
(DVD/VCD)
Bookmark
EZ
View
Angle
5HSHDW
ANGLE
görüntülenecektir.
Repeat
EZ
View ardndan ®
DOW\D]×VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
with
the
SUBTITLE
button.
Repeat
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
1.
During
play,
press
the
Bookmark
button
on
the
remote
control.
(=9LHZ
Bookmark
Angle
π/†
tuþlarna
basn,
2.
Function'
seçmek
için
Angle
7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
5HSHDW
(=9LHZ
Iþaretleme
(Bookmark)
<
>
1/5
Angle
Bookmark
VCD
EZ
View
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
%RRNPDUN
Using
the
SUBTITLE
button
(DVD)
Bookmark
1.
During
play, press
the2.basn.
Bookmark
button
on (DVD/
the Clear
remote
1. Oynatm
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Play
Fonksiyonunun
Kullanm
DVD/VCD
Angle
DVD
the
button
is pressed
repeatedly.
Angle
(=9LHZ
=220),7
EZ
View
Angle
ardndan
EZ View
1.
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
When
you reach
the
scene
you want to mark, press the
Repeat
BOOKMARK
tuşuna
,ecektir.
ardndan ®
®
Bookmark
DQ×QPHUNH]
You
can
select
a desired
subtitle
quickly
(=9LHZ
$OW\D]×GLOOHULN×VDOWPDODUOD
Angle and easily
5HSHDW
control.
Bookmark
tuşuna
ya da tuşuna
ENTER
düğmesine
basn.
DOW\D]×VHoHQHùLQL]
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
Angle (DVD)
BOOKMARK
basn.
Angle
Using
the
SUBTITLE
button
control.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
EZ
View
VCD)
DVD/VCD
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
uzaktan kumanda üzerindeki
DVD
Bookmark
(=9LHZ
MENU
tuşuna
basn.
VHV
ENTER
button.
Up
to12
scenes
may
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
® be marked at a time.
2.
Function'
seçmek
için
68%7,7/($/7<$=,WXüXLOHLVWHGLùLQL]
Using
the
SUBTITLE
button
(DVD)
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
DVD/VCD
1.
Press
the
SUBTITLE
button.
The
subtitle
languages
are
Bookmark
DVD
with
the SUBTITLE
button.
J|VWHULPHNWHGLU
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
Angle
GHùLüHFHNWLU
2.
When
you
reach
the
scene
you
want
to
mark,
press
the
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
VCD)
4.Function'
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
içintuþlarna
√/®
düðmelerine
veya ®
π/†
basn,
ardndan
2.
seçmek
için
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Açsnn
UDQJ|UQU
mesi
QHFHNWLU
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
<>
Enter
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Enter
Shortcut
Shortcut
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Enter
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter Menu
Return
Return
Menu
Return
Menu
Enter
Return
EnterMenu
Return
Menu
Enter
Return
Menu
Return
Menu
Türkçe
Türkçe
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Return
Türkçe
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Türkçe
Türkçe
Shortcut
Enter
1. %RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
1.
During
play,
press the
Bookmark
button
on the remote
N×VP×JHQLüOHU
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2. Function'
Function' seçmek
seçmek
için π/†
English
2II
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için √/®
√/®
düðmelerine
veya
Bookmark
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
için
tuşuna
ya da ENTER düğmesine
basn.
n,., ardndan
ardndan
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
düðmelerine
veya
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1.
Press
the SUBTITLE
button.
The
languages
are
represented
byda
abbreviations.
Thesubtitle
subtitle
changes
when
DOW\D]×GLOLQLK×]O×YHNROD\ELUüHNLOGHVHoHELO
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
< >basýn.
Eng
Offuzaktan
®
tuşuna
ya
ENTER
düğmesine
basn.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
ENTER button.
Up to12
scenesBookmark
may be marked at a time.
1.
Oynatm
esnasnda
kumanda üzerindeki
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1.4.4.
Press
the
SUBTITLE
button.
The
subtitle
languages
are
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
BOOKMARK
tuşuna
basn.
control.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Bookmark
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
ardndan
®
in π/† tuþlarna basn,
DVD Play
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Using
the
SUBTITLE
button
(DVD)
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
DVD/VCD
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
represented
by
abbreviations.
The
subtitle
changes
when
the
button
is
pressed
repeatedly.
English
68%7,7/(LNRQXQXVLOPHNLoLQ&$1&(/\DGD
LUVLQL]
1
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q Clear
IRUPDW×QGDNLGLVNOHULoLQ
DVD
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.when
represented
by abbreviations.
The
subtitle
changes
DVD
mek
için √/®basn.
düðmelerine
veyakumandadaki
basn,
ardndan
®
2. Function' seçmek için π/† tuþlarna Play
uzaktan
numara
tuþlarýna
basýn.
RO×üHNLOGH
düğmesine
Info
GITAL
2 CH
Clear
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the button
isSCREEN
pressed repeatedly.
Bookmark
5(7851WXüXQDEDV×Q
NROMAL
Bookmark
Play
Bookmark Clear
1.
Press
the SUBTITLE
The subtitle
languages are
ardndan
® ENTER
2. Function'
seçmek
the ardndan
button
is pressed button.
repeatedly.
DVD
aki
tuþlarýnabasn,
basýn.
Info
Info
Zoom press the
Info için π/† tuþlarna basn,
tuşuna
ya
da
düğmesine
basn.
1
2.
When
you
reach
the
scene
you
want
to
mark,
Clear
Play
π/† tuþlarna
içinnumara
,QIR
Bookmark
® tuşuna ya da ENTER düğmesine
basn.
68%7,7/(7XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
Bookmark
'9'LoHULùLQLHNUDQIRUPDW×QGDJ|VWHULU
Zoom
Zoom
Bookmark
MPEG4
Zoom
ENTER
represented
by abbreviations.
The
changes
when basn. 2. ENTER
<]H\VHOVXEWLWOHVHoHQHüL
tuşuna
yasubtitle
da
düğmesine
DVD
=RRP
When you
reachUpthe
scene
youDVD
wantbe
to marked
mark,
press
button.
to12
scenes
may
at a the
time.
TER düğmesine basn.
Bookmark
DVD
Note
Bookmark
Repeat
Bookmark
6&5((1),7
2.
you reach
the scene
you VCD
want
to
mark, press
Clear the
Play
2.
4.4.When
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
1RW
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
DVD
%RRNPDUN English
Clear
Play
03(*
the
button is pressed repeatedly.
EHQ]HPH\HFHNEDüO×ROPD
Repeat
Info
ark
4.ENTER
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
Repeat
EZ View at a time.
mark
Repeat
button.
Up to12Note
scenes may
beBookmark
marked
- You have
the desired subtitle
in the
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
eriştiğinizde
VCD
DUN
VCDto change
(NUDQ×QVWYHDOWN×V×PODU×NHVLOLUYHWDPHNUDQJ|UQU
DUN
5HSHDW
1RW
1RW
ENTER
button.
Up
to12sahneye
scenes
may
marked
at a time.
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
33be
sahne
işaretlenebilir.
EZ
12
Zoom
'9'
OHUHEDùO×RODUDNLVWHGLùLQL]DOW\D]×\×
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
sahne
işaretlenebilir.
Info
EZ
View
Angle
Info
Note
t
EZView
View English
1RW
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
Bookmark
'LY;GLVNL
Depending
on
a
disc,
the Bookmark function
Disc
Menu,
according
to
discs.
Press
the
INFO
,QIR
1RW
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
(=9LHZ English
ENTER
tuşuna
Bir seferde
3 sahne
işaretlenebilir.
Bookmark
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
DVD
5HVLPGLNH\RODUDNJHULOPLüJ|UQHFHNWLU
Bookmark
Angle
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Bookmark
Note
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
ww
Zoom
1
Angle
Zoom
2.
When
you
reachbasn.
the
scene
you
want
tosahne
mark,
press the
Angle
Info'LVN0HQVQGHGHùLüWLUHELOLUVLQL]
ENTER
tuşuna
basn.
Birseferde
seferde
3sahne
işaretlenebilir.
-1RW
You have to change
the
desired
subtitle
in
the
ZZ
4.MENU
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
=RRP
1RW
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
button.
,QIR (ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Bookmark
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
3
işaretlenebilir.
Bookmark
may not
work.
Bookmark
Repeat
Bookmark
Bookmark
=220),7
Zoom
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Bookmark
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
DOW\D]×VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
VCD
%RRNPDUN the INFO
-işaretlenebilir.
Depending
onto12
a disc,
the
Bookmark
Disc Menu, according
to
discs.
1
=RRP
ENTER
scenes
may
be
markedfunction
at a time.
- This
function
depends
what3 sahne
subtitles
arebutton. Up
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
',6&0(18WXüXQDEDV×Q×]
ENTER
tuşunaPress
basn. Bir on
seferde
EZ View Clear
Repeat
1
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Play
Bookmark
Kamera
Açsnn
5HSHDW
OLQLK×]O×YH
(NUDQ×QVWDOW×VDù×YHVROXNHVLOLUYHHNUDQ×QPHUNH]
VCD not Repeat
ş
Iş
aretleme
Fonksiyonunun
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
%RRNPDUN
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
MENU button.Açsnn
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
$OW\D]×GLOOHULN×VDOWPDODUOD
may
not work.
encoded
on
the
discEnglish
and may
work
on
all
FHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Angle
EZ View
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Kamera
EZ
View
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
Repeat
I
aretleme
Fonksiyonunun
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
%XIRQNVL\RQGLVNHNRGODQP×ùDOW\D]×VHoHQHN
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
(=9LHZ
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Recalling
a
Marked
Scene
5HSHDW
Clear
Play
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Bookmark
DVD
N×VP×JHQLüOHU
-GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
This function depends
on what subtitles
are
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Angle
DVDs.
AngleJ|VWHULPHNWHGLU
Bookmark
ne
veya
Clear
Play
EZNote
View
DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
ine
veya
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
Değiştirilmesi
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
(=9LHZ
Kullanm Kamera
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Note
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
OHULQHEDùO×G×UYHoDO×ùPD\DELOLU
Bookmark
1
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
encoded
on
the
disc
and
may
not
work
on
all
You
have
to
change
the
desired
subtitle
in
the
2II Açsnn
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Değiştirilmesi
Angle
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
A
DVD
disc
can
contain
up
to
32
subtitle
Kullanm
Note
Not
Not
VDKLSWLU
n.
Recalling
a Marked
Scene
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
< > Off
n.
Eng
Disc
Note
Not
< >
-Note
Depending
on
a1.disc,
theplay,
Bookmark
function
Menu,
according
to desired
discs. Press
theinINFO
%LU'9'GLVNPDNVLPXPDGHWDOW\D]×GLOL
Not
languages.
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
--1RW
You
have
to
the
subtitle
DVDs.
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
modunda)
During
press
theOff
bookmark
button on the remocon
Note
'9'
-Not
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
Menü
-VCD
VCD2.0
2.0
oynatrken,
bufonksiyon
fonksiyon
sadece
Menü
DNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Değiştirilmesi
DVD,
belirli
birchange
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Clear
sadece
Play
Ýstediðiniz
You
have
to
change
the
desired
subtitle
in the
thelanguageBu
4.
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
Not
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q
A
DVD
disc
can
contain
up
to
32
subtitle
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
oynatrken,
bu
sadece
Menü
MENU
button.
MPEG4
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Anlk
Tekrar
Oynatm/
To
have
the
same
subtitle
come
up
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Depending
on
a
disc,
the
Bookmark
function
may
not
work.
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Disc
Menu,
according
to
discs.
Press
the
INFO
VHoHQHùLLoHULU
'LVNLQWLSLQHEDùO×RODUDNEXLüOHYIDUNO×üHNLOGH
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
Anlk
Tekrar
Oynatm/
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
2.
Press
the
�/���/�
buttons Menü
to
select a marked scene.
Depending
on
a
disc,
the
Bookmark
function
Disc
Menu,
according
to
discs.
Press
the
INFO
mek için √/® düðmelerine
veya
Noton
languages.
- uzaktan
This
function
depends
what
subtitles
are
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
Note
whenever
you
play
a
DVD;
Refer
to
“Using
the
7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
1.
During
play,
press
the
bookmark
button
on
the
remocon
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
MENU
button.
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
<>
1/5
not
work.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%LU'9'
\LKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×DOW\D]×
Atlama
Fonksiyonunun
Atlama
Fonksiyonunun
Anlk
Tekrar
Oynatm/
oDO×ùDELOLU
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu aç içeriyorsa,
MENU
button.
-may
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
Kapal
(Off)olarak,
modunda
iken
çalğr.
-Kapal
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
Note
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
may
not
work.
To
have
the
same
subtitle
language
come
up
encoded
on
the
disc
and
may
not
work
on
all
ki numara tuþlarýna basýn.
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Atlama
Fonksiyonunun
(Off)
modunda
iken
çalğr.
You
have
to
change
the
desired
subtitle
in
the
Subtitle
Language”
on
page
23.
Diske
bağl
Iþaretleme
(Bookmark)
This
function
depends
on
what
subtitles
are
MPEG4
4.-<]H\VHOVXEWLWOHVHoHQHüL
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
DOW\D]×VHoHQHùLQL]
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
2.
the
�/���/�
buttons
tobir
select
a marked
scene.
Böylece
onlar
daha
sonraki
zamanda
kolaylkla
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
Recalling
açalğmayabilir.
Marked
Scene
krar
Oynatm/
(AÇI)
fonksiyonunu
- Iþaretlemek
This
function
depends
on
what
subtitles
are
Bookmark
Atlama
Fonksiyonunun
-Press
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
fonksiyonu
çalğmayabilir.
fonksiyonu
whenever
you
play
aand
DVD;
Refer
to “Using
the çalğr.
DVDs.
4.
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
- -Depending
on
aANGLE
disc,
the
Bookmark
functionkullanabilirsiniz.
bulabilirsiniz.
Kullanm
not
Kapal
(Off)
modunda
iken
Disc
Menu,
according
to
discs.
Press
the
INFO
Kullanm
Atlama
Fonksiyonunun
4.GLOLQLQJHOPHVLLoLQ
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
VHV
encoded
on
disc
may
work
on
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
1RW
fonksiyonu
çalğmayabilir.
fonksiyonu
çalğmayabilir.
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3 sahne
işaretlenebilir.1 2
Kullanm
GHùLüHFHNWLU
bulabilirsiniz.
encoded
on the
the
disc
and
may
not
workekranda
on all
all
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
EHQ]HPH\HFHNEDüO×ROPD
Recalling
a
Marked
Scene
Subtitle
Language”
on
page
23.
fonksiyonu
çalğmayabilir.
A
DVD
disc
can
contain
up
to
32
subtitle
22
6D\ID4
GDNL´$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
MENU
button.
onksiyonunun
Recalling
a
Marked
Scene
DVDs.
Kullanm
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
Eğer
disktuşuna
çoklu basn.
kamera
açs içeriyorsa,
ekranda
51WXüXQD
may
not work.
Iþaretleme
(Bookmark)
fonksiyonu
çalğmayabilir.
ENTER
Bir seferde
3 sahne işaretlenebilir.
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
ANGLE Bookmark
Tuşunun Kullanm (DVD)
Kullanm
DVDs.
6HV,oLQ'LO6HoLPL
Iþaretleme
(Bookmark)
ANGLE
görüntülenecektir.
languages.
'LY;GLVNL
-Anlk
This
function
depends
onup
what
subtitles
are
2on the remocon
Clear
1
Play
A
DVD
disc
can
contain
to
32
subtitle
1.4.
During
play, press
theBir
bookmark
button
Iþaretlenmiğ
Sahnenin
SVHEX
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Anlk
Tekrar
Oynatm
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Tekrar
Oynatm
ANGLE
görüntülenecektir.
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
Fonksiyonunun
Kullanm
VHEX
(DVD/
--EDN×Q×]
A
DVD
disc
canOynatm
contain
up
to not
32üzerindeki
subtitle
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs içeriyorsa, ekranda
Anlk
Tekrar
Oynatm
68%7,7/(LNRQXQXVLOPHNLoLQ&$1&(/\DGD
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
To
have
the
same
subtitle
language
come
up
Anlk
Tekrar
encoded
on
the
disc
and
may
work
on
all
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
languages.
VD\×GD
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Changing
the
Camera
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
VD\×GD
1.
During
play,
press
the
bookmark
button
on
the
remocon
Anlk
Tekrar
Oynatm
2.
Press
the
�/���/�
buttons
to
select
a
marked
scene.
Çağrlmas
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Çağrlmas
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
1RW
Recalling
a
Marked
Scene
languages.
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
GITAL 2 CH
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
ENTER
tuşuna
basn.
Bir seferde
3 sahne
işaretlenebilir.
VCD)
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Anlk
Tekrar
Oynatm
1.Çağrlmas
During
play,
press
the
bookmark
button
on the
remocon
Clear
Play
whenever
you
play
a Kullanm
DVD;
Refer to(DVD)
“Using
the
Çağrlmas
Fonksiyonunun
ANGLE
görüntülenecektir.
5(7851WXüXQDEDV×Q
DVDs.
MENU
tuşuna
basn.
--Fonksiyonunun
To
have
the
same
subtitle
language
come
up
Kullanm
(DVD)
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
Çağrlmas
1~3.
Ilk
1-3
adm
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
Kamera
Açsnn
$8',26(6WXüXLOHLVWHGLùLQL]VHVGLOLQLK×]O×YH
To
have
the
same
subtitle
language
come
up
Ilk
1-3esnasnda
admIsayfa
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"üzerindeki
ileaynýdýr.
aynýdýr.
2.VCD)
Press
the
�/���/�
buttons
to
select Fonksiyonunun
aüzerindeki
marked
scene.
Kamera
Açsnn
ş
MENU
tuşuna
basn.
aretleme
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3 sahne
işaretlenebilir.
şIlk
IOynatm
aretleme
Fonksiyonunun
Oynatm
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
Subtitle
Language”
on
page
23.
1.1~3.
uzaktan
kumanda
1.
Oynatm
uzaktan
kumanda
Çağrlmas
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
-(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
A
DVD
disc
can
contain
up
to
32basn,
subtitle
Angle
Changing
the
Camera
1~3.
Ilkaretleme
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
iletoaynýdýr.
aynýdýr.
2.1~3.
Press
theesnasnda
�/���/�
buttons
toesnasnda
select üzerindeki
a Ýþlevinin
marked
whenever
you
play
a
DVD;
Refer
to
“Using
the
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
Kamera
Açsnn
3.uzaktan
Press
the
PLAY/PAUSE
( scene.
) buttonile
skip to the marke
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Kullanýmý"
ş
π/†
tuþlarna
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
I
Fonksiyonunun
DO×þPD\Dbilir.
Bookmark
1.
Oynatm
kumanda
oDO×þPD\Dbilir.
whenever
you
play
a
DVD;
Refer
to
“Using
the
HWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
1~3.
Ilk1-3
1-3adm
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ileaynýdýr.
aynýdýr.
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
nun KullanmNROD\ELUüHNLOGHVHoHELOLUVLQL]
(DVD)
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
Çağrlmas
languages.
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
Not
1~3.
Ilk
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
Subtitle
Language”
on
page
23.
2
BOOKMARK
tuşuna
basn.
1
MENU
tuşuna
basn.
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
1.4.
play, press
the bookmark
button
on the
remocon
Değiştirilmesi
√/®
tuşuna
basn.
4.During
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmekBookmark
için √/®
Değiştirilmesi
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
Kullanm
Kullanm
scene.
tuşuna
basn.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
1RW
tuşuna
yaLanguage”
da
ENTER
düğmesine
basn.
Subtitle
onbasn.
page
23. sahne
DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
BOOKMARK
tuşuna
basn.
Not
Angle
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
Not
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
Değiştirilmesi
To
have
the
same
subtitle
language
come
up
3.
Press
the
PLAY/PAUSE
(
)
button
to
skip
to
the
marked
ğnzda, bu fonksiyonu
kullanarak
INSTANT
REPLAY
tuşuna
Mevcut
yaklaþk
Kullanm
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
Bookmark
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
--Iþaretlenmiþ
VCD
oynatrken,
butuþlarna
sadece
Menü
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
2.of
basn.
bir sahneyi
seçmek
için2√/®
π/†
basn,
ardndan
® basn, ardndan ®
2.
Function'
seçmek
için
1
When
a
DVD
contains
multiple
angles
a particular
π/†
tuþlarna
2.Kamera
Function'
seçmek
için
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
2.4.
Press
the2.0
�/���/�
buttons
tofonksiyon
select
aAçsnn
marked
scene.
/tuşuna
INSTANT
REPLAY
tuşuna
Mevcut
sahne
yaklaþk
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.'9'
OHUHEDùO×RODUDNLVWHGLùLQL]DOW\D]×\×
Bookmark'
seçmek
içinabasn.
Anlk
Tekrar
Oynatm/
2Play
VDKLSWLU
--whenever
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Clear
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
® Off modunda)
2.
seçmek
you
play
DVD;
Refer
to
“Using
the
VCD
2.0
oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
Bu modunda
özellik
DVD
ya1çalğr.
da
VCD'nin
(Menu
$8',27XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
BuFunction'
özellik
DVD
yaiçin
da
VCD'nin
(Menu
Off
modunda)
scene.
lirsiniz.
Kapal
(Off)
iken
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
√/®
tuşuna
basn.
4. için
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
DVD,
belirli
bir
sahne
çoklu
aç
içeriyorsa,
m/
Clearing
a
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
tuşuna
ya
da ENTER
düğmesine
scene,
you
can
use
the
ANGLE
function.
m/
tuşuna
ya dabasn.
ENTER
düğmesine
basn.
68%7,7/(WXüXQDEDV×Q
Off
Bookmark
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
MPEG4
Bu
özellik
DVD
ya
da
VCD'nin
(Menu
modunda)
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
DNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Değiştirilmesi
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
'LVN0HQVQGHGHùLüWLUHELOLUVLQL]
Subtitle
Language”
on
page
23.
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Changing
the
Camera
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
Clear
Play
When
a(AÇI)
DVD
contains
multiple
angles
of
a particular bölümlerini
da
ENTER
düğmesine
basn.
Atlama
Fonksiyonunun
Not
(Bookmark)
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekraroynatmaya
oynatmaya
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
-tuşuna
Diskeyabağl
olarak,
Iþaretleme
ANGLE
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
işaretlemenize
izin
verir.
şuna basn. Mevcut sahne
yaklaþk
baþlayacaktr.
baþlayacaktr.
Bookmark
Clear
Play
®
tuşuna
yaANGLE
da
ENTER
düğmesine
basn.
DVD
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
π/†
tuþlarna
basn, ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
7XüDKHUEDV×ù×Q×]GD
9&'03(*
baþlayacaktr.
nun
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
bölümlerini
işaretlemenize
izin
verir.
<
>
1/5
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
nun
baþlayacaktr.
DVD
',6&0(18WXüXQDEDV×Q×]
- Diskeyou
bağl
Iþaretleme
(Bookmark)
2 sadece Menü
1
Not
Clearing
açalğmayabilir.
Bookmark
Changing
Camera
scene,
canolarak,
use the
the
ANGLE
function.
- VCD
2.0
oynatrken,
bu play,
fonksiyon
fonksiyonu
baþlayacaktr.
Böylece
onlar
sonraki
zamanda
kolaylkla
Böylece
onlar
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
idecek ve oradan tekrar
oynatmaya
Kullanm
Changing
the
Camera
1. ®
During
press
the
button
on the remocon.
Angle
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Info
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
baþlayacaktr.
Anlk
Tekrar
Oynatm/
Press
theonlar
PLAY/PAUSE
( tuşuna
)daha
button
to
skipBookmark
tobir
the
marked
DVD,
belirli
bir
sahne
için
çoklu
aç
içeriyorsa,
Using
the
ANGLE
Function
(DVD).
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
DOW\D]×VHoHQHùLQL]
3.
fonksiyonu
çalğmayabilir.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
Böylece
daha
sonraki
bir
zamanda
kolaylkla
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
fonksiyonu
çalğmayabilir.
- VCD
2.0 oynatrken,
bu
fonksiyon
sadece
Menü
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
%XIRQNVL\RQGLVNHNRGODQP×ùDOW\D]×VHoHQHN
Bookmark
Info
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Zoom
Info
bulabilirsiniz.
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
$8',2WXüXQDEDV×Q7XüDKHUEDV×ù×Q×]GDVHV
bulabilirsiniz.
Play
rar Oynatm/
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Angle
Bookmark Clear
ANGLE
(AÇI)
fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
Kullanm
(DVD)
,QIR
Kullanm
(DVD)
3.
Press
the
PLAY/PAUSE
(
)
button
to
skip
to
the
marked
scene.
Zoom
If
the
disc
contains
multiple
angles,
the
ANGLE
GHùLüHFHNWLU
Info
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
2.
Press
the
�/���/�
buttons
to
select
the
bookmark numEğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
Angle
bulabilirsiniz.
Atlama
Fonksiyonunun
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
ekranda
1.
During
play,
press
the
Bookmark
button
on
the
remocon.
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
(
)
basarak
işaretlenmiş
Bookmark
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
((Iþaretleme
) )basarak
işaretlenmiş
Kullanm
(DVD)
-PLAY/PAUSE
Diske
olarak,
Zoom
OHULQHEDùO×G×UYHoDO×ùPD\DELOLU
3.5.
Press
thebağl
PLAY/PAUSE
button(Bookmark)
to
skip to the marked
,QIR
Kullanm
(DVD)
Using
the
ANGLE
Function
(DVD).
Iþaretlenmiğ
Bir
Anlk
Tekrar
Oynatm
=RRP
VHoHQHùLQL]GHùLüHFHNWLU
DVD
tuşuna
basarak
işaretlenmiş
Iþaretleme
(Bookmark)
Eğer
disk
çoklu
kamera
açs
içeriyorsa,
Bookmark
Iþaretleme
(Bookmark)
When
a DVD
contains
multiple
angles
of10ekranda
asaniye
particular (Bookmark)
Changing
the
Camera
Zoom10
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
Kullanm
(DVD)
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
(( youSahnenin
)) basarak
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
saniye
ber
want
toişaretlenmiş
delete.
Fonksiyonunun
Repeat
Bookmark
onksiyonunun
scene.
appears
on
the
screen.
=RRP
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Diske
bağl
olarak,
Iþaretleme
3.
Kullanm
(DVD)
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
(
)
basarak
işaretlenmiş
ANGLE
görüntülenecektir.
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10
saniye
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Iþaretleme
(Bookmark)
VCD
ANGLE
görüntülenecektir.
%RRNPDUN
>
Info
ANGLE
Tuşunun
Kullanm
(DVD)
%LU'9'GLVNPDNVLPXPDGHWDOW\D]×GLOL
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10
saniye
scene.
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
sahneye
geçiþ
yapn.
Kullanm
Repeat
sahneye
geçiþ
yapn.
Bookmark
IfOynatm
the adisc
contains
multiple
angles,
the
ANGLE
5.
PLAY/PAUSE
(buttons
) basarak
+HUELUGLON×VDOWPDODUOD
Çağrlmas
2.
Press thegeçiþ
�/���/�
to
selectişaretlenmiş
the
bookmark
,QIR
EZ
View
Clearing
a tuşuna
Bookmark
Fonksiyonunun
Kullanm
Repeat
VCD
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
ANGLE
görüntülenecektir.
esnasnda
mevcut
sahnenin
10
When
DVD
multiple
angles
of
asaniye
particular
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/num-(DVD/
scene,
you
can
use
the
ANGLE
function.
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
%RRNPDUN
sahneye
yapn.
68%7,7/(LNRQXQXVLOPHNLoLQ&$1&(/\DGD
DVD)
5HSHDW
1.contains
Oynatm
uzaktan
kumanda
sahneye
geçiþ
fonksiyonu
çalğmayabilir.
Zoom
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10
DVD)
Çağrlmas
View
kadar
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
When
ailerisine
DVD
contains
multiple
angles
of
particular
Angle
Repeat
Çağrlmas
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD/
VD)
3.21'deki
Press
the
CANCEL
button
to
delete
a ile
bookmark
number.
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
=RRP
ber
you
want
toyapn.
delete.
5.esnasnda
PLAY/PAUSE
tuşuna
(asaniye
) üzerindeki
basarak işaretlenmiş
Angle
sahneye
geçiþ
yapn.
3.
Press
the
PLAY/PAUSE
( disk
)çoklu
button
toEZ
skip
to açs
the
marked
Eğer
kamera
içeriyorsa,
ekranda
VHoHQHùLLoHULU
EZ
View
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
LIDGHHGLOLU
5HSHDW
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
aynýdýr.
appears
on
the
screen.
1.
Oynatm
esnasnda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
kullann.
ENG
DOLBY
DIGITAL
2
CH
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
(=9LHZ
kullann.
sahneye
geçiþ
yapn.
Clearing
a
Bookmark
VCD)
Bookmark
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
scene,
you
can
use
the
ANGLE
function.
VCD)
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
Angle
Bookmark
EZ
Viewfonksiyonu
anumevcut
sahnenin
10
saniye
5(7851WXüXQDEDV×Q
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
nu
kullanarak
%RRNPDUN
MENU
tuşuna
basn.
INFO
kullann.
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
aynýdýr.
MENU
tuşuna
basn.
Clearing
Angle
kullanarak
1.21'deki
During
play, press
the
INFO
button onile
the
remote
control.a Bookmark
scene,
you
can
use
the
ANGLE
function.
(=9LHZ
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
kullann.
VCD)
Anlk
Tekrar
Oynatm
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
Bookmarktuşuna basn.
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
scene.
ANGLE
görüntülenecektir.
%LU'9'
\LKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×DOW\D]×
Repeat
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
sahneye
geçiþ
yapn.
√/®
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
MENU
tuşuna
basn.basn. Function
1.1.
During
play,
press
theuzaktan
Bookmark
button
on kumanda
the remocon.
Angle
kullann.
1. Oynatm
esnasnda
uzaktan
üzerindeki
5HSHDW
3.%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
Press
CANCEL
button
tokumanda
delete
a bookmark
number.
Oynatm
esnasnda
üzerindeki
INSTANT
SKIP
tuşuna
mak istediğinizdeUsing
bu
fonksiyonu
the
ANGLE
(DVD).
kullann.
INSTANT
SKIP
tuşuna
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
2.
π/†
tuþlarna
basn,
® theesnasnda
2.bir
Function'
Oynatm
Fonksiyonunun
Kullanm
(DVD)
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
sahneyi
seçmek
için
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
® ardndan
2.
Function'
seçmek
için
EZ View
When
a DVD
contains
multiple
angles
of
a select
particular
2.basn.
Press
�/�
buttons
to
1.uzaktan
Oynatmkumanda
esnasnda
uzaktan kumanda
üzerindeki
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
1. Oynatm
üzerindeki
Çağrlmas
Bookmark
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
(=9LHZ
-1.
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
GLOLQLQJHOPHVLLoLQ
-Oynatm
Oynatm
10
saniye
kadar
ilerithe
gidecektir.
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
π/†
tuþlarna
ardndan
®
Function'
seçmek
için
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
1.a,ONDG×Psayfa
During
play, press
the 21'deki
Bookmark
button
on
the remocon.
During
play,
press
the
INFO
button
on basn,
the
remote
control.
a,ONDG×Psayfa
21'dekituşuna
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ileaynýdýr.
aynýdýr.
INSTANT
SKIP
tuşuna
basn.
BOOKMARK
basn.
BOOKMARK
tuşuna
basn.
-2.
Oynatm
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
Using
the
ANGLE
Function
(DVD).
If
the
disc
contains
multiple
angles,
the
ANGLE
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
1
3
Kullanm
(DVD)
2 Angle
2.
Press
the
�/���/�
buttons
to
select
the
bookmark
num1.
During
play,
press
the
Bookmark
button
on
the
remocon.
1RW
Oynatm
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
Çağrlmas
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Clearing
a
Bookmark
eun
yaklaþk
Bir
sahneyi
kaçrdğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
scene,
you
can
use
the
ANGLE
function.
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
3. Press
the
�/�
buttons
orveya
you can use the%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
number
buttonstuşuna MENU
ebasn.
yaklaþk
Using
the
ANGLE
Function
(DVD).
tuşuna
basn.Ýþlevinin Kullanýmý" ileaynýdýr.
BOOKMARK
basn.
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
Oynatm
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
6D\ID4
GDNL´$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
a
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
aynýdýr.
10
saniye
kadar
geri
gidecek
ve
oradan
tekrar
oynatmaya
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Press
the
�/�
buttons
to
select
ber
you
want
to
delete.
-2.Oynatm
10contains
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
51WXüXQD
3.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
VCD
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
Bookmark
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
Not
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
If
the
disc
multiple
angles,
the
ANGLE
appears
on
the
screen.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Not
ğnzda,
bu
fonksiyonu
kullanarak
2.
Press
the
�/���/�
buttons
to
select
the
bookmark
num1~3.
Ilk
1-3
adm
sayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
'9'
OHUHEDùO×RODUDNLVWHGLùLQL]DOW\D]×\×
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
oynatmaya
9&'oDODUNHQ\RXFDQ
onu
tekrar
izleyebilirsiniz.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
3.
Bookmark'
seçmek
için
2.
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
on
the
remote
control
to
select
the
desired
angel
Angle.
oynatmaya
If
the
disc
contains
multiple
angles,
the
ANGLE
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
Not
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
®
2.
Function'
seçmek
için
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
1
/
3
2.
Press
the
�/���/�
buttons
to
select
the
bookmark
numŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Clear
Play
2
Not
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
EDN×Q×]
adar ileri gidecektir. 3.
baþlayacaktr.
π/†
tuþlarna
basn,
ardndan
Bookmark'
seçmek
için
3.
Press the
�/�
buttons
orfonksiyonlar
you
can
use
the
number
buttons
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
ile
aynýdýr.
ber
you
want
toENTER
delete.
Stereo
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Not
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
tuşuna
yaCANCEL
da
düğmesine
basn.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Diske
bağl
olarak,
bu
çalþmayabilir.
appears
on
the
screen.
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
irsiniz.
1.
During
play,
press
the
Bookmark
button
on
the
remocon.
2
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
√/®
tuşuna
basn.
4.
-Iþaretlenmiþ
bir
sahneyi
seçmek
için
'LVN0HQVQGHGHùLüWLUHELOLUVLQL]
3.
Press
the
button
to
delete
a
bookmark
number.
ber
you
want
to
delete.
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
Not
6WHUHRLeft\DGDRight
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
INSTANT
REPLAY
tuşuna
basn.
Mevcut
sahne
yaklaþk
Using
the
ANGLE
Function
(DVD).
appears
on
the
screen.
tuşuna
ya dabasn.
ENTER düğmesine
basn.
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
QXPDUDV×Q×VHoLQ
DVD
®
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
DVD
onyaklaþk
theplay,
remote
control
tobuselect
theon
desired
angel control.
Angle.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
Clear
Diske
bağl
olarak,
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Play
3.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
,ùDUHWQXPDUDV×Q×VLOPHNLoLQ&$1&(/WXüXQDEDV×Q
1.
press
INFO
button
thethe
remote
una basn. Mevcut sahne
tekrar
uzaktan
kumandadaki
numara
tuþlarýna
basýn.
',6&0(18WXüXQDEDV×Q×]
3.QXPDUDV×Q×VHoLQ
Press the
the �/���/�
CANCEL3.button
to delete
a bookmark
number.
7
DVD
2DQG
ardndan
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
DUDV×QGDQVHoLP\DSD
saniye
kadar
geri the
gidecek
ve
oradan
oynatmaya
If10During
the
disc
contains
multiple
angles,
ANGLE
π/†
tuþlarna
basn,
Bookmark'
seçmek
için
un
2.
Press
buttons
to
select
the
bookmark
num
18
un
QXPDUDV×Q×VHoLQ
3.
CANCEL
button
to
delete
a
bookmark
number.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Info
Info
Kullanm
(DVD)
QXPDUDV×Q×VHoLQ
1.
During
play,
press
the INFO
button on the remote control.
k,
bu fonksiyonlar
çalþmayabilir.
2.
Press
the
buttons
to select
decek
ve oradan
oynatmaya
ber
you want to tuşuna
delete.®
%XIRQNVL\RQGLVNHNRGODQP×ùDOW\D]×VHoHQHN
Bookmark
5.
PLAY/PAUSE
( tuşuna
) basarak
Bookmark
Bookmark
ELOLUVLQL]
Info
baþlayacaktr.
)
appears
on�/�
the
screen.
ya
da işaretlenmiş
ENTER
düğmesine
basn. 1.
During
play,
press
the INFO
button on theInforemote control.
21
nguages
are tekrar
Zoom
21
Zoom
Info
20
QXPDUDV×Q×VHoLQ
20
Bookmark
1
3
Oynatm
sahnenin
10 saniye,QIR
2
5.
PLAY/PAUSE
)) basarak
işaretlenmiş
,QIR
5.
PLAY/PAUSE
tuşuna
( or
basarak
işaretlenmiş
18
Zoom
21
Info number buttons
2.
to select
0HYF
3.
Press
theesnasnda
�/�tuşuna
buttons(mevcut
you
can
use
the
20
Bookmark
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye Bookmark
eriştiğinizde
OHULQHEDùO×G×UYHoDO×ùPD\DELOLU
Bookmark
Zoom
work.
Zoom
03(*]HULQGH
MPEG4
,QIR
0 saniye
21
sahneye
geçiþ
yapn.
2.
Press
the
�/�
buttons
to
select
5
10
saniye
=RRP
Anlk
Atlama
Fonksiyonunun
3.
Press
the
CANCEL
button
to
delete
a
bookmark
number.
=RRP
Bookmark
20
4. Iþaretlemek istediğiniz sahneye eriştiğinizde
21
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
Zoom
1
3
2 Bookmark
Repeat
Repeat
Bookmark
20
Bookmark
sahneye
geçiþ
yapn.
1RW
=RRP
sahneye
geçiþ
yapn.
3.
Press
�/�
buttons
orselect
you
canPCM
use
number
buttons
on
thethe
remote
control
the
desired
angel
Angle.
VCD
< >
1/2 the
13 sahne
%RRNPDUN
ENTER tuşuna
basn. Bir seferde
VCD
2Play3 işaretlenebilir.
LVWHGLùLQL]VHVLVHoPHN
%LU'9'GLVNPDNVLPXPDGHWDOW\D]×GLOL
%RRNPDUN
fonksiyonu
Fonksiyonunun
Repeat Clear
fonksiyonu
1.
During
play,
press
the to
INFO
button
the
remote
control.
Bookmark
dio
lan3.
Press
the
�/�
buttons
or you
can on
use
the
number
buttons
1RW
21
Kullanm
(DVD)
EZ View Info EZ View
Repeat
kullann.
Repeat
ENTER tuşuna
basn.( Bir seferde
3 sahne
işaretlenebilir.
VCD
%RRNPDUN
5HSHDW
5.%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
PLAY/PAUSE
tuşuna
)
basarak
işaretlenmiş
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
0HYF
5HSHDW
,QIR EZ
View
LoLQ
AUDIO
WXüXQDEDV×Q
on
the
remote
control
to
select
the
desired
angel
Angle.
Repeat
Angle
VHoHQHùLLoHULU
Clear
Play
Angle
EZ View
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
VD)
EZ angel
View
INSTANT
SKIP
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
5HSHDW
Zoom %LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
2.
Press
�/�tuşuna
buttonsbasn.
selectthe
Oynatm
esnasnda
mevcut
sahnenin
10 saniye
on thethe
remote
control
to
desired
Angle.
(=9LHZ
Bookmark
Clear
(=9LHZ
Play
=RRP
1RW
5.toselect
PLAY/PAUSE
tuşuna
) basarak
işaretlenmiş
Bookmark
Angle
Bookmark
EZ View (
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Angle
DUG×QGDQ(17(5
Angle
sahneye
geçiþ yapn.
(=9LHZ
Bookmark
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
1
3
2 Bookmark
%XQOD
Using
the
Bookmark
%LU'9'
\LKHUR\QDWW×ù×Q×]GDD\Q×DOW\D]×
acome
mevcut
10
saniye
18
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
kadar
ilerisine
atlamak
istediğinizde
bu
fonksiyonu
Oynatm
10
saniye
kadar
ileri
gidecektir.
%RRNPDUN
up sahnenin
3. Press
the �/� buttons or you can use the
number buttons
Angle
a,ONDG×Psayfa(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
21'deki "Ýþaretleme Ýþlevinin Kullanýmý" ile
aynýdýr.
03G
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
Repeat
sahneye
geçiþ yapn.
GùPHVLQHEDV×Q
5HSHDW
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý"
.XOODQ×P×|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
mak istediğinizde18
bu
fonksiyonu
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
a,ONDG×Psayfa
21'deki
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
Kullanýmý" ile
ile aynýdýr.
aynýdýr.
GLOLQLQJHOPHVLLoLQ
kullann.
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
on
the
remote
control
to
select
the
desired
angel
Angle.
EZ View
Clear
Play
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
18
Function
VHoLOH
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
(=9LHZ
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Not SKIP4.tuşuna
INSTANT
basn.
e” on page
açýyý
seçmek
için √/®veya
düðmelerine veya
Angle
%LU,þDUHWLQ6LOLQPHVL
4.'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir.
Ýstediðiniz açýyýÝstediðiniz
seçmek
için
√/®
düðmelerine
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXþODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
6D\ID4
GDNL´$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×µE|OPQH
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
$8',2LNRQXQXLoLQ&$1&(/\DGD5(7851WXüXQD
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
:0$
4.
Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için
√/®
düðmelerine
veya
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Not
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Diske
bağl
olarak,
bu
fonksiyonlar
çalþmayabilir.
a basn.
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
-¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Oynatm
saniye
kadarnumara
ileri gidecektir.
uzaktan10
2
kumandadaki
numara
basýn.
a,ONDG×Psayfa
21'deki "Ýþaretleme Ýþlevinin Kullanýmý" ile aynýdýr.
Not
kumandadaki
tuþlarýna
basýn.tuþlarýna
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
EDN×Q×]
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×þPD\Dbilir
lþmayabilir.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
This
feature
letsuzaktan
you bookmark
sections
of a DVD
or
lþmayabilir.
EDV×Q
'9'9&'
- VCDKullanýmý"
2.0 oynatrken,
bu fonksiyon sadece Menü
uzaktan
kumandadaki
numara tuþlarýna
basýn.21'deki
adar
ileri gidecektir. 18
7U
QXPDUDV×Q×VHoLQ
a,ONDG×Psayfa
"Ýþaretleme
Ýþlevinin
ile
aynýdýr.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
- VCD 2.0 oynatrken,
bu fonksiyon
sadece
Menü
Anlk
Tekrar
Oynatm/
4. Ýstediðiniz
açýyý
seçmek
için √/®
düðmelerine
Not
VCD
(Menu Off
mode) so Oynatm/
you can quickly find
them
18
Kapal (Off) modunda
iken
çalğr.
veya -3(*
Anlk
Tekrar
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
)
Kapal
(Off)
modunda
iken
çalğr.
21
e
uzaktan
kumandadaki
numara tuþlarýna basýn.
Atlama
Fonksiyonunun
Diske
bu fonksiyonlar
çalþmayabilir.
Diske
bağl olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
at20
aAtlama
laterbağl
time.olarak,
-- Diske
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
21
¥ŠWXþODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
Fonksiyonunun
Anlk
Tekrar
Oynatm/
21 QXPDUDV×Q×VHoLQ
bağl olarak,
Iþaretleme
(Bookmark)
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
5
k, bu fonksiyonlarUsing
çalþmayabilir.
fonksiyonu
çalğmayabilir.
the
Bookmark
Function
Kullanm QXPDUDV×Q×VHoLQ
$9,GR
fonksiyonu
çalğmayabilir.
4.
Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
4. Iþaretlemek
istediğiniz
sahneye
eriştiğinizde
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
Kullanm
Fonksiyonunun
4. Iþaretlemek istediğinizAtlama
sahneye eriştiğinizde
(DVD/VCD)
1RW
1RW
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
21
ENTER
tuşuna
basn.
Bir
seferde
3
sahne
işaretlenebilir.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
20
1RW Tekrar
Kullanm
Iþaretlenmiğ
Bir
Sahnenin
ENTER tuşuna
Bir seferde
3 sahne işaretlenebilir.
Anlk
Oynatm
y and easily
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
21basn.
Iþaretlenmiğ
Bir Sahnenin
Anlk
Tekrar
Oynatm
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
Fonksiyonunun
Kullanm (DVD)
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN 03G
Çağrlmas
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
Return
Menu
Shortcut
Enter
Return
Menu
<>
Enter
<>
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Enter
Shortcut
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Enter
Shortcut
Enter
Shortcut
Enter
Enter
Enter
Enter
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
Return
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
Menu
Menu
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
Enter
Shortcut
Enter
"
Enter
Return
Menu
Enter
Shortcut
Enter
Return
Menu
Return
Menu
<>
Enter
Return
Menu
"
"
"
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Menu
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
<>
Türkçe
Türkçe
"
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
"
"
"
"
"
"
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Enter
Shortcut
Enter
Shortcut
<>
Enter
Shortcut
Enter
Shortcut
Enter
Enter
Return
Return
Enter
Menu
Return Enter
Return
Menu
Menu
Menu
"
Türkçe
Türkçe
Return
Return
Enter
Shortcut
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Enter
Return
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Menu
"
"
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
"
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Enter
Shortcut
CLEAR
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Return
Enter
Menu
Enter
Return
Menu
Fonksiyonunun Kullanm (DVD)
Return
Menu
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Shortcut
Enter
"
Enter
Enter
Enter Menu
Return
"
Enter
Return
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
"
Return
Menu
Enter
Return
Menu
"
Menu
- :: PLAY
derece
döner. Function
asldþnda
resim
saat
yönünde
90
derece
nda resim saat
yönünde
90döner.
Folderfile
fileicon
icon
derece
döner.
'9'9&'
Using
the
Zoom
2II1RUPDOoDOPD
ELUG]HQGHoDO×Q×U
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
2II1RUPDOoDOPD
180180
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
(DVD/VCD)
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
180
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
,ùDUHWQXPDUDV×Q×VLOPHNLoLQ&$1&(/WXüXQDEDV×Q
: WMA
file icon
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
- )ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
'9'9&'
:
current
file
icon
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
derece
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
derece
döner.
sldþnda
resim
saat
yönünde
180
döner.
nda
resim saat
yönünde
180
During
DVD
or
VCD
play
or
pause
mode,
press
ZOOM
derece
döner.
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
.XOODQ×P×
$9,GRV\DLNRQX
0HYFXWoDOPDVUHVL
button
on
thegösterisi
remocontrol repetedly
to zoom in
Slayt
VHoLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
gösterisi
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
Slayt
gösterisi
Slayt;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
ELUG]HQGHoDO×Q×U
: :STOP
MP3 file
-5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
file icon.
icon.
Using
the
Zoom Function
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2X/3X/4X
WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
- Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
- Jpeg dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
ELUG]HQGHoDO×Q×U
$9,GRV\DLNRQX
2II1RUPDOoDOPD
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
ELUG]HQGHoDO×Q×U
- During VCD play, press ZOOM button to zoom in
'9'9&'
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
:: PLAY
JPG
file
-
fileicon.
icon
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve slayt
gösterisi
lay (Giriĩ/Oynat)
düþmesine
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
riĩ/Oynat)
düþmesine
Using
the
Zoom
Function
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.DPHUD$o×V×Q×Q
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
)RQNVL\RQXQXQ
2X/4X/2X/Normal
in
order.
.ODV|U6HoLPL
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
Folder
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
otomatik
olarak
baĩlar.
Selection
oduna
gider
slayt(DVD/VCD)
gösterisi
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
otomatik
olarak
baĩlar.
gider ve
slaytvegösterisi
otomatik
olarak
baĩlar.
Clips
Menu
for
-
: WMA
file icon.
icon
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
.XOODQ×P×
-.XOODQ×P×
: VHoLOHELOLU
AVI file
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
'HùLüWLULOPHVL
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
.ODV|U6HoLPL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
- During
DVD or VCD play or pause mode, press ZOOM
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
$9,GRV\DLNRQX
MP3/WMA/JPEG/CD
WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
ELUG]HQGHoDO×Q×U
2II1RUPDOoDOPD
- - To select
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
theicon.
Parent Folder
button on the remocontrol repetedly to zoom in
:0$GRV\DLNRQX
: CD
file
'9'EHOLUOLELUVDKQHLoLQoRNOXDo×LoHUL\RUVD
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
'RV\DLNRQX
%X|]HOOLN'9'\DGD9&'
QLQ0HQX2IIPRGXQGD
$QD.ODV|U6HoPHN
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
:
MP3
file
icon.
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
'9'9&'
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Audio/MPEG4
$1*/($d,IRQNVL\RQXQXNXOODQDELOLUVLQL]
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Press
the
RETURN
button
to
go
to
parent folder, or press the
E|OPOHULQLLüDUHWOHPHQL]HL]LQYHULU
2X/3X/4X
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
- DVD
veya
VCD
oynatma
ya duraklatma
damodunda
duraklatma
modunda
2x3x4x
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
-2x3x4x
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
- DVD
veyaDVD
VCD
oynatma
ya da
duraklatma
2x3x4x
veya
VCD
oynatma
ya da
$QD.ODV|U6HoPHN
: Folder
filetoicon
�/�
buttons
select “..” and press
ENTER to go to the
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
%|\OHFHRQODU×GDKDVRQUDNLELU]DPDQGDNROD\O×NOD
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
- During- VCD
play,
press
ZOOM button
to zoom in modunda
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
-›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
:$9,GRV\DLNRQX
JPG file icon.
$1*/(7XüXQXQ.XOODQ×P×'9'
.ODV|U6HoLPL
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
CD
Audio
or discs
with
orannda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
ya da duraklatma
modunda
2x3x4x
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
yaknlaĩtrmak
için, MP3/WMA/JPEG/MPEG4
uzaktan
kumanda
üzerindeki
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
duraklatma
modunda
2x3x4x
orannda
yaknlaĩtrmak
için,için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
parent folder.
orannda
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
EXODELOLUVLQL]
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2X/4X/2X/Normal
inyaknlaĩtrmak
order.
(ùHUGLVNoRNOXNDPHUDDo×V×LoHUL\RUVDHNUDQGD
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
(17(5WXüXQDEDV×Q
2,3
gQOHPOHU
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
$NVHVXDUODU
$9,GRV\DLNRQX
contain
individual
songs üst
and/or pictures
that can be ,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
: current
file icon
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
zoom
düþmesine
basn
n, uzaktan
kumanda
üzerindeki
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
zoom
düþmesine
üst
üste basn
ktan
kumanda
üzerindeki
%331
zoom
düþmesine
üst üsteüste
basn
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
-ELUG]HQGHoDO×Q×U
:$9,GRV\DLNRQX
%DüODPDGDQgQFH
AVI file icon.
$1*/(J|UQWOHQHFHNWLU
:0$GRV\DOD
organized
into
folders
as
shown
below.
They
are
sim33/1'5/
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(17(5WXüXQDEDV×Q
2,3
03:0$&'$XGLRdDOPD
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
(ü.ODV|U6HoPHN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×'9'
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
basn
2\QDW×PHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
MP3/WMA/CD
Audio
Playback
.XUXOXP
+4+'7
K×]×HQD].
%331
ilar
to
how
you
use
your
computer
to
put
files
into
dif$QD.ODV|U6HoPHN
.ODV|U6HoLPL
-9&'
: -3(*GRV\DLNRQX
CD file icon.
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
%".+:
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
0(18WXüXQDEDV×Q
&'$XGLRGRV\DLNRQX
*HQHOg]HOOLNOHU
basn03GRV\DLNRQX
- Divx
kayt
numarasna
bakmak
için
OK
düþmesine
:0$GRV\DODU×
(ü.ODV|U6HoPHN
- Divx
kayt
numarasna
bakmak için
OK33/1'5/
düþmesine
basn
Divx
kayt
numarasna
bakmak
için
OK
düþmesine
basn
ferent
folders.
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
2-0+
'LVNWHSVLVLQLDo×Q7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ'LVNWHS
.ODV|U6HoLPL
+4+'7
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
2\QDW×PHVQDV×QGDX]DNWDQNXPDQGD]HULQGHNL
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
.ODV|U6HoLPL
2,3
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
%".+:
kmak
için
OK
düþmesine
basn
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
:
Folder
file
icon
çin OK düþmesine basn
1. Open
the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray. NRPSUHV\RQGH
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
%22.0$5.WXüXQDEDV×Q
VLVLQLNDSDW×Q
$9,GRV\DLNRQX
03:0$-3(*03(*
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
%331
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
2-0+
7DQ×PODPD
6HV&'
VLLoLQ
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
33/1'5/
$OW.ODV|U6HoPHN
(17(5WXüXQDEDV×Q
Only
one
kind
of file is played back when a disc or a
2,3
Folder
Selection
$QD.ODV|U6HoPHN
2,3
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
)XQFWLRQ
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQŠ
- OKOK
düþmesine
bastþnzda
menüsü
kaybolur.
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Clips
for
OKMenu
bastþnzda
ayar menüsü
kaybolur.
-düþmesine
düþmesine
bastþnzda
ayarayar
menüsü
kaybolur.
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
+4+'7
%331
IRUPDW×QDG|Q
:
current
file
icon
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
03:0$-3(*03(*
%331
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNELUùDUN×GRV\DV×VHoLQ
folder contains both MP3 and WMA files.
the disc tray.
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
Open- kaybolur.
$QD.ODV|U6HoPHN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%".+:
33/1'5/
- Divx
Divx
VOD
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
$OW.ODV|U6HoPHN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
e
bastþnzda
ayar ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
menüsü
33/1'5/
Divx
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
þnzda
ayar menüsü
kaybolur.
- VOD
VOD
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
$QD.ODV|U6HoPHN
(ü.ODV|U6HoPHN
MP3/WMA/JPEG/CD
YH.ESV
\H
- To
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
2-0+
�/�
ùDUN×GRV\DV×Q×oDOPD\DEDüODPDNLoLQ(17(5
2. Press
the
buttons
to select a song file.
+4+'7
Place the disc on the tray.
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
+4+'7
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
select
the
Parent
Folder
.ODV|U6HoLPL
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
modunda
eriĩilebilir.
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
sine yalnzca
Stop (Durdur)
%".+:
modundamodunda
eriĩilebilir.
alnzca
Stop (Durdur)
eriĩilebilir.
%".+:
%LU%DüODQW×6HoPHN
,QIR
GùPHVLQHEDV×Q
Press
to begin
the song
file.or press the .ESV
QLQ]HULQ
Close
the tray.
(17(5WXüXQDEDV×Q
Audio/MPEG4
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
Press
theENTER
RETURN
buttonplayback
to go to of
parent
folder,
2-0+
8]DNWDQ
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
$9,GRV\DLNRQX
2-0+
03:0$-3(*03(*
8]DNWDQ.XPDQGD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
=RRP
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
,QIR
G]JQüHNLOGH
lebilir.
�/� buttons to select “..” and press ENTER
7HPHO)RQNVL\RQODU
2,3
The tray closes and this
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
(17(5WXüXQDEDV×Q
to
go to the
2,3
%RRNPDUN
=RRP
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
5RRW
Play
Off
03:0$-3(*03(*
(17(5WXüXQDEDV×Q
%331
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
.RS\DNRUXPD
(ü.ODV|U6HoPHN
.XPDQGD
CD
Audio
or
discs
with
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
%331
5HSHDW
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
%RRNPDUN
screen displays.
3LOOHUL$$$7LSL
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
03:0$-3(*03(*
parent folder.
33/1'5/
$OW.ODV|U6HoPHN
$QD.ODV|U6HoPHN
33/1'5/
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
(=9LHZ
5HSHDW
*YHQFHDOW×Q
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
(ü.ODV|U6HoPHN
Folder
Selection
contain
individual
songs
and/or
pictures
that
can
be
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
+4+'7
%DV×Q¥ŠGüPHOHPHYH\DVHQVD\×GüPHOH\HQ\DUDU
:0$
5RRW
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
Clips
Menu
for
+4+'7
Stop
Stop
(ü.ODV|U6HoPHN
Off Off
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
$QJOH
(=9LHZ
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
.ODV|U6HoLPL
%".+:
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
|QOHPHNLoLQüL
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
organized
into
folders
as
shown
below.
They
are
sim%".+:
NXWXODPDVHOHFWX]DNNRQWURODU]XODPDG×Do×
$QJOH
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
2-0+
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
MP3/WMA/CD
Audio5
Playback
MP3/WMA/JPEG/CD
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
-3(*
:0$
- to how: Current
Mode
:2-0+
There
are
four
GRV\DODUùXQOD
Stop
Stop
Off Offinto dif- -DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
ilar
you usePlayback
your computer
to
put
files
To
select
the
Parent
Folder
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
03:0$-3(*03(*
2,3
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
$OW.ODV|U6HoPHN
(17(5WXüXQDEDV×Q
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
PDUNDV×YH6'
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
03:0$-3(*03(*
%331
ferent
folders.
Audio/MPEG4
modes.
They
can
be
selected
in
order
by
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
Press
the
RETURN
button
to
go
to
parent
folder,
or
press
the
03:0$-3(*03(*
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
3DUHQW)ROGHU
03
-3(*
%DV×Q¥ŠGüPHOHPHYH\DVHQVD\×GüPHOH\HQ\DUDU
2\QDW×P×7HNUDUODPD
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
33/1'5/
$OW.ODV|U6HoPHN 6
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
03:0$-3(*03(*
$QD.ODV|U6HoPHN
GRV\DODU×NRS\D
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
5RRW
pressing
the
REPEAT
button.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
buttons
to
select
“..”
and
press
ENTER
to
go
to
the
1.
Open
the
disc
tray.
Place
the
disc
on
the
Close
the
tray.
$OW.ODV|U6HoPHN
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
(QWHUtray.
5HWXUQ
5HSHDW
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
(ü.ODV|U6HoPHN
NXWXODPDVHOHFWX]DNNRQWURODU]XODPDG×Do×
+4+'7
2\QDW×P×<DYDü
7
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
03 086,& 3DUHQW)ROGHU
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
CD
Audio
or
discs
with
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
gQHPOL
&XUUHQW)ROGHU
,ùDUHWOHPHNLVWHGLùLQL]VDKQH\HHULüWLùLQL]GH
%".+:
parent
folder.
-Repeat/Random
Only one kind of file is played
back when a disc or a
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
- Off: Normal Playback
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
playback
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
:0$
1RW
7HNUDU5DVWJHOHdDOPD
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
the
Enter2-0+ that
Return Off
Menube
Stop
Stop
contain
individual
songs and/or
pictures
can
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
Off
<XNDU×GDNL|QH
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
(17(5WXüXQDEDV×Q%LUVHIHUGHVDKQHLüDUHWOHQHELOLU
9LGHR$XGLR
.XOODQ×P
folder contains both MP3 and WMA
files.
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
Open
disc -tray.
Track:
Repeats
the
current
track.
03:0$-3(*03(*
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
&XUUHQW)ROGHU
086,&
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
VW
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
(17(5WXüXQDEDV×Q
organized
into
folders
as
shown
below.
They
are
simND\×WODU×Q×oDOD
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
�/�
2.MP3/WMA/CD
Press
the
buttons
to
a Playback
song
file.
-3(*REPEAT
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
Place
the disc -onFolder:
the tray.Repeats theEnter
5RRW
6XE)ROGHUV
03:0$-3(*03(*
currentReturn
folder.Menu
Press
the
button
toselect
change
the playback
mode. There
Audio
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
.×ODYX]X
dDOPDPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7WXüXQDEDV×Q
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
18
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
03:0$-3(*03(*
ilar
to how
you use your computer.DEORVX
to put files into dif- 6HV,oLQ'LO6HoLPL
RODUDNGùQO
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
$OW.ODV|U6HoPHN
QG
,ùDUHWOHPHNLVWHGLùLQL]VDKQH\HHULüWLùLQL]GH
Press
ENTER
to
begin
playback
of
the
song
file.
VW
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
Close
the
tray.
5RRW
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
are four:0$
modes, such
as Off, Track, Folder and Random.
- Random: Files in the disc will be played in $OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
(ü.ODV|U6HoPHN
PRGYDUG×U2II7UDFN)ROGHUYH5DQGRP
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
3DUHQW)ROGHU
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
18
5RRW 03
1RW
ferent
folders.
GRV\DV×ND\GHW
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
6XE)ROGHUV
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
(17(5WXüXQDEDV×Q%LUVHIHUGHVDKQHLüDUHWOHQHELOLU
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
The tray2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
closes and this
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\D
Stop
- Off: Normal
Playback
Off
-3(*
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
2II1RUPDOoDOPD
random
order.
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
QG
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
:0$
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
EXGRV\DODU×Q'
1..DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
Open the:0$
disc621*),/(
tray.
Place the
disc on the tray. Close the tray.
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
Stop
Stop
Off Off
ELOLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
screen displays.
&XUUHQW)ROGHU
086,& the
- Track:03
Repeats
current
song file.
1RW
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
7UDFN0HYFXWùDUN×GRV\DV×Q×WHNUDUHGHU
3DUHQW)ROGHU 3HHU)ROGHUV 7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
HQJHOOHUED]×G
Stop
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
Off
0HYFXWoDOPDVUHVL
Only
one
kind
of
file
is
played
back
when
a
disc
or
a
-3(*
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
Enter
Return
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
Menu
621*),/(
621*),/(
-3(*
03:0$-3(*03(*
- Folder:
Repeats
the song files which have the same
9&'R\QDW×UNHQEXIRQNVL\RQVDGHFH0HQ
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
)ROGHU0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×GRV\DX]DQW×V×QDVDKLS
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
<HUOHüWLULOPHVL
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
&XUUHQW)ROGHU
086,&
R\QDW×F×Q×QGRV
03:0$-3(*03(*
folder contains
both
MP3
and
WMA files.
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
VW
Open
the disc tray.
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
3DUHQW)ROGHU
03
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
$OW.ODV|U6HoPHN
3HHU)ROGHUV
.DSDO×2IIPRGXQGDLNHQoDO×ù×U
extension
in the current folder.
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\D
0HYFXWoDOPDVUHVL
ùDUN×GRV\DODU×Q×WHUNUDUHGHU
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
5RRW
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
2.,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
6XE)ROGHUV
-$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
: Current
Playback Mode : There are four
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
%XQLWHGLVNE
3DUHQW)ROGHU
03
621*),/(
621*),/(
�/�
Press
the
buttons
to
select
a
song
file.
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
Place
the
disc
on
the
tray.
VW
19
.XOODQ×P×
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
'LVNHEDùO×RODUDN,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
Stop
ELOLU
&XUUHQW)ROGHU
086,&
Off
- Random: Song
have the same extension will be
1RW
QG files which
6XE)ROGHUV
5DQGRP$\Q×GRV\DX]DQW×V×QDVDKLSùDUN×GRV\DODU×
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
:0$
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
DELOLU
Press
ENTER
toQG
begin playback of the song
file.
Close
the tray.
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
modes. They can be selected in order by
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
IRQNVL\RQXoDO×ùPD\DELOLU
.XOODQ×P×
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
played621*),/(
in random
order.&XUUHQW)ROGHU
9&'R\QDW×UNHQEXIRQNVL\RQVDGHFH0HQ
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
VW
UDVWJHOHELUG]HQGHoDO×Q×U
086,&
03(*),/(6
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
Enter
Return
Menu
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
Stop
Off
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
-3(*
Stop
Off
VHoLOHELOLU
The
tray closes
and thisthe REPEAT
pressing
button.
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
6XE)ROGHUV
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
621*),/(
.DSDO×2IIPRGXQGDLNHQoDO×ù×U
621*),/(
Enter
Return
Menu
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
QG
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
03:0$-3(*03(*
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
3DUHQW)ROGHU3HHU)ROGHUV
03
screen
displays.
,ùDUHWOHQPLù%LU6DKQHQLQ
1RUPDOoDOPDLüOHPLQHGHYDPHWPHNLoLQ&$1&(/WXüXQD
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
3HHU)ROGHUV
03(*),/(6
- Off: Normal Playback Enter
'LVNHEDùO×RODUDN,ùDUHWOHPH%RRNPDUN
VW
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
Return
Menu
$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
0HYFXWoDOPDVUHVL
Repeat/Random
playback
621*),/(
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P'9'
19 03(*
621*),/(
VHoLOHELOLU
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
5RRW
621*),/(
6XE)ROGHUV
EDV×Q
dDùU×OPDV×
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
IRQNVL\RQXoDO×ùPD\DELOLU
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
&XUUHQW)ROGHU
086,&
Track:
Repeats
the
current
track.
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
.XOODQ×P×
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
3HHU)ROGHUV
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
621*),/(
2II1RUPDOoDOPD
QG
%LUVDKQH\LNDo×UG×ù×Q×]GDEXIRQNVL\RQXNXOODQDUDN
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
2II1RUPDOoDOPD
:0$ 621*),/(
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV1199
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
621*),/(
- Folder:
Repeats
the
current
folder.
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
Press the REPEAT
VW button to change the playback mode. There
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
Current
-'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
:2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
Playback
Mode
are
üXQDEDV×Q
Enter
ReturnfourOff
Menu
Stop : There
RQXWHNUDUL]OH\HELOLUVLQL]
&'503:0$'RV\DV×
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
03(*),/(6
EDV×Q
03(*2
6XE)ROGHUV
Stop
,ùDUHWOHQPLùELUVDKQH\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQDEDV×Q
Off
,ùDUHWOHQPLù%LU6DKQHQLQ
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
-3(*
$QO×N7HNUDU2\QDW×P
621*),/(
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
are four modes,
such as Off, Track, Folder and Random.
621*),/(
03:0$&'$XGLRdDOPD
2II1RUPDOoDOPD
- Random:
Files in the disc will be played in 03(*2\QDW×P1
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
QG
$9,GRV\DODU×K
,167$175(3/$<WXüXQDEDV×Q0HYFXWVDKQH\DNODù×N
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
modes.
They
can
be
selected
in
order
by
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P'9'
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
03(*),/(6 3DUHQW)ROGHU
dDùU×OPDV×
Enter
Return
Menu
03
Enter
Return
Menu
3HHU)ROGHUV
üXQDEDV×Q
- Off: Normal
Playback
03(*),/(6
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
6DGHFH´DYLµX
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
03(*2\QDW×P
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
0HYFXWoDOPDVUHVL
random order.
0HYFXWoDOPDVUHVL
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
0HYFXWoDOPDVUHVL
VHoLOHELOLU
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
621*),/(
VDQL\HNDGDUJHULJLGHFHNYHRUDGDQWHNUDUR\QDWPD\D
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
pressing
the
REPEAT
button.
&'5]HULQH03YH\D:0$GRV\DODU×ND\GHWWLùLQL]
%LUVDKQH\LNDo×UG×ù×Q×]GDEXIRQNVL\RQXNXOODQDUDN
621*),/(
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
20
- Track: Repeats
the current
song
file. 3HHU)ROGHUV
&XUUHQW)ROGHU
086,&
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
2II1RUPDOoDOPD
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
GRV\DODUR\QDW×
EDùOD\DFDNW×U
621*),/(
]DPDQOWIHQDùDù×GD\D]×ODQODU×GLNNDWHDO×Q×]
RQXWHNUDUL]OH\HELOLUVLQL]
-0HYFXWoDOPDVUHVL
Off: Normal Playback
,ùDUHWOHQPLùELUVDKQH\LVHoPHNLoLQ¥ŠWXüXQDEDV×Q
ELUG]HQGHoDO×Q×U
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
DEDV×Q
RepeatsVWthe song playback
files which have the same 0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
Repeat/Random
- Folder: 621*),/(
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
$QO×N$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
ELUG]HQGHoDO×Q×U
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
-7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
03YH\D:0$GRV\DODU×Q×],62YH\D-2/,(7IRU
,167$175(3/$<WXüXQDEDV×Q0HYFXWVDKQH\DNODù×N
Off
'LVNWHSVLVLQL
621*),/(
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
Track: Repeats theStop
current track. 20
6XE)ROGHUV
extension in the current folder.
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
QXQ
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
QG
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
ELUG]HQGHoDO×Q×U
Q
PDWO×ROPDO×G×U
.XOODQ×P×'9'
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
VDQL\HNDGDUJHULJLGHFHNYHRUDGDQWHNUDUR\QDWPD\D
Enter
Return
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
Menu
:
STOP
file
icon.
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
Folder:
Repeats
the
current
folder.
Press
the
REPEAT
button
to
change
the
playback
mode.
There
nction
03(*),/(6
03(*),/(6
VLVLQLNDSDW×Q
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
Enter
Return
Menu
- Random: Song files which EDVDUDNLüDUHWOHQPLü
have the same extension will be
0HYFXWoDOPDVUHVL
3/$<3$86(WXüXQD
&'$XGLRGRV\DLNRQX
03GRV\DLNRQX
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
VHoLOHELOLU
2\QDW×PHVQDV×QGDPHYFXWVDKQHQLQVDQL\H
,62IRUPDW×YH-ROLHW03YH\D:0$GRV\DODU×
EDùOD\DFDNW×U
621*),/(
VHoLOHELOLU Filesin the disc will be played
are
four modes,
such order.
as Off, Track, Folder and Random.
VHoLOHELOLU
- Random:
in
QXQ
played
in
random
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
VDKQH\HJHoLù\DS×Q
3HHU)ROGHUV
›‚\DGD¥
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
- : 03GRV\DLNRQX
PLAY
file icon
&'$XGLRGRV\DLNRQX
ELUG]HQGHoDO×Q×U
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
0LFURVRIW
XQ'26YH:LQGRZ
VXYH$SSOH
×Q0DF
×
WPHNLVWHGLùLQL] NDGDULOHULVLQHDWODPDNLVWHGLùLQL]GHEXIRQNVL\RQX
XOODQ×P×
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
621*),/(
$QO×N$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
NLVWHGLùLQL]
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
-'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Off: Normal Playback
:0$GRV\DLNRQX
2II1RUPDOoDOPD
Q×P×
'RV\DLNRQX
random
order.
20
VHoLOHELOLU
NXOODQ×Q
'LY;;YL'V
oDO×üP×\RUVD
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
2II1RUPDOoDOPD
LOHX\XPOXGXU%XHQoRNNXOODQ×ODQIRUPDWW×U
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%LU,ùDUHWLQ6LOLQPHVL
(DivX/XiviD) a
.XOODQ×P×'9'
- Track: Repeats
the current song
file.
621*),/(
,167$176.,3WXüXQDEDV×Q
XQ
- :%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
WMA7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
file icon
3/$<3$86(WXüXQD
EDVDUDNLüDUHWOHQPLü
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
WPHNLVWHGLùLQL] 7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
19
XOODQ×P×
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
03YH\D:0$GRV\DODU×Q×]DLVLPYHULUNHQNDUDNWHUL
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
2II1RUPDOoDOPD
%DüYXUX
2\QDW×PHVQDV×QGDPHYFXWVDKQHQLQVDQL\H
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
Folder:
Repeats
the
song
files
which
have
the
same
Enter
Return
Menu
e,
press ZOOM 3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
2\QDW×PVDQL\HNDGDULOHULJLGHFHNWLU
NXPDQGD
-3(*GRV\DLNRQX
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
03(*),/(6
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
VDKQH\HJHoLù\DS×Q
DQGD
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
VHoLOHELOLU
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV0
DùPD\×QYHGRV\DX]DQW×V×RODUDNPSZPD\D]×Q
NDGDULOHULVLQHDWODPDNLVWHGLùLQL]GHEXIRQNVL\RQX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
HPL\DSDELOLUVLQL]
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
extension in the current folder.
DSDELOLUVLQL]
zoom
in
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
HNLVWHGLùLQL]
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
1RW
DQ×P×
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
:
MP3
file
icon.
NXOODQ×Q
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
*HQHOLVLPIRUPDW×,VLPPSYH\D,VLPZPD,VPL
%LU,ùDUHWLQ6LOLQPHVL
2II1RUPDOoDOPD
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
NXPDQGD
-%DüYXUX
Random: Song files which have the same extension will be
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
$9,GRV\DLNRQX
$9,GRV\DLNRQX
,167$176.,3WXüXQDEDV×Q
DUG×QGDQŠ
WPHNLVWHGLùLQL]
¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
ELUG]HQGHoDO×Q×U
GDQŠ
NLVWHGLùLQL]
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\DELOLU
20
HPL\DSDELOLUVLQL]
\D]G×ù×Q×]]DPDQYH\DGDKDD]NDUDNWHUNXOODQ×QL
ELUG]HQGHoDO×Q×U
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
<D]×O×P<NVHOWPH
played
in random order.
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
o zoom in
HEDV×Q
- HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
: JPG
file icon.
QXPDUDV×Q×VHoLQ
×Q
a,ONDG×PODU×üXQD\Q×LoLQSDJHV0
2\QDW×PVDQL\HNDGDULOHULJLGHFHNWLU
$9,GRV\DLNRQX
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
VLPGHERüOXNODUE×UDNPD\×QYH?
LoHUHQ|]HONDUDN
DUG×QGDQŠ
PDQGD
WPHNLVWHGLùLQL]
ELUG]HQGHoDO×Q×U
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
G×QGDQŠ
ùPHVLQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
DQŠ
\DSDELOLUVLQL]
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
LQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
WHUOHUNXOODQPDNWDQNDo×Q×Q
1RW
HEDV×Q
.ODV|U6HoLPL
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
7HNQLNg]HOOLNOHU 20
- ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
: AVI file icon.
19
¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
HPL\DSDELOLUVLQL]
.ODV|U6HoLPL
$9,GRV\DLNRQX
DSDELOLUVLQL]
03GRV\DODU×ND\GHGHUNHQGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
G×QGDQŠ
×QGDQŠ
HNLVWHGLùLQL]
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×ùPD\DELOLU
ùPHVLQHEDVDUDN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
ELUG]HQGHoDO×Q×U
WPHNLVWHGLùLQL]
QXPDUDV×Q×VHoLQ
PHVLQHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
NLVWHGLùLQL]
'RV\DLNRQX
QHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
K×]×Q×]HQD].ESVROPDO×G×U
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
.ODV|U6HoLPL
V×Q
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
: CD file icon.
HPL\DSDELOLUVLQL]
HEDV×Q
2\QDW×P×
HPL\DSDELOLUVLQL]
×Q
DSDELOLUVLQL]
03GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
3
19
WPHNLVWHGLùLQL]
GDQŠ
$QD.ODV|U6HoPHN
PHVLQHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
VLQHEDVDUDN $QD.ODV|U6HoPHN
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
ùPHVLQHEDVDUDN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX NRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U6HV&'
VLLoLQ
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
LQHEDVDUDN
:
Folder
file
icon
.ODV|U6HoLPL
HEDV×Q
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
PL\DSDELOLUVLQL]
\DSDELOLUVLQL]
2\QDW×PPRGXQ
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
HPL\DSDELOLUVLQL]
DSDELOLUVLQL]
DQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL03IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×
HNLVWHGLùLQL]
PRGYDUG×U2II
ùPHVLQHEDVDUDN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
$QD.ODV|U6HoPHN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
VLQHEDVDUDN
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
PHVLQHEDVDUDN
$9,GRV\DLNRQX
$9,GRV\DLNRQX
: current file icon
QHEDVDUDN
- $QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLUYH.ESV
\HGHNo×NDU
V×Q
HPL\DSDELOLUVLQL]
(17(5WXüXQDEDV×Q
\DSDELOLUVLQL]
)ROGHU.ODV|U
2,3
PL\DSDELOLUVLQL] (17(5WXüXQDEDV×Q
DSDELOLUVLQL]
$QFDN.ESVYH\DGDKD\NVHNK×]ODU×QVHoLOPHVL
331
PHVLQHEDVDUDN
VLQHEDVDUDN $QD.ODV|U6HoPHN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
$9,GRV\DLNRQX
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
$9,GRV\DODU×Q
33/1'5/
(17(5WXüXQDEDV×Q
QDGLUHQGDKDL\LELUVHVNDOLWHVLYHULUgWH\DQGDQGHNRP
/
(ü.ODV|U6HoPHN
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
English
CLEAR
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
English
Turkish
001/004
Off
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
00:01 03:12
3 OOff
D\
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
JPEG�
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
7
001/004
128kbps
track 1
% H F D X V H <R X
track 2
(QWHU
&DFWXV
track 3
6 D G4 ' D \ X
track
00:00:00
WMA�
2II
% H F D X V H <R X
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
:RQGHUIXO
00:00:00
MP3
WMA�
JPEG�
5(3($7
MP3
001/004
Off
(QWHU
5HWXUQ 0 0 : 0 0 : 00HQX
0
WMA�
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
CLEAR
JPEG�
MP3
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
WMA�
JPEG�
WMA�
Off
MP3
JPEG�
WMA�
MP3
JPEG�
001/004
128kbps
00:01 03:12
Off
00:00:00
00:00:00
0 0 : 0 0 001/004
:00
track 1
track 2
track 3
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
track 4
MP3
00:00:00
WMA�
JPEG�
00:01 03:12
00:00:00
00:00:00
Off
001/004
128kbps
MP3
WMA�
WMA�
JPEG�
JPEG�
MP3
MP3
track 1
track 2
track 3
track 4
00:00:00
00:00:00
CLEAR
CLEAR
WMA�
WMA�
JPEG�
JPEG�
MP3
MP3
CLEAR
CLEAR
00:00:00
WMA�
JPEG�
MP3
English
CLEAR
CLEAR
RdDOPD
LQ'LVNWHS
HoLQ
7(5
Off2 I I
7
%331
5HWXUQ
5(3($7
5HSHDW
QDEDV×Q
DQW×V×QDVDKLS
GRV\DODU×
&(/WXüXQD
-R, please refer
60 or JOLIET
GHWWLùLQL]
Q×]
es are
\D-2/,(7IRU
ws, and with
used.
RV\DODU×
not exceed 8
0DF
×
e file extension.
ma. When
QNDUDNWHUL
e 8 characters or
ZPD\D]×Q
d the use of
D,VPL
XOODQ×QL
east 128 Kbps
Q|]HONDUDN
nds on the rate of
RQDNWDU×P
etting CD audio
ate, that is
OLWHVLVHoWLùLQL]
bps and up to 160
6HV&'
VLLoLQ
192 Kbps or more,
G|QùWUPHK×]×
sely, files with
33/1'5/
PDUNDV×YH6'0,706'0,
\DDLWND\×WO×PDUND%XWLS
+4+'7
GRV\DODU×NRS\DOD\DPD]V×Q×]
%".+:
2-0+
gQHPOL
2,3
<XNDU×GDNL|QHULOHU'9'R\QDW×F×Q×Q03
03:0$-3(*03(*
%331
33/1'5/
ND\×WODU×Q×oDODFDù×Q×QJDUDQWLVLYH\DVHVNDOLWHVLQLQJYHQFHVL
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
+4+'7
RODUDNGùQOHPH]%LOLQPHOLGLUNL&'5]HULQH03
%".+:
2-0+
GRV\DV×ND\GHWPHNLoLQNXOODQ×ODQED]×WHNQRORMLYH\|QWHPOHU
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
EXGRV\DODU×Q'9'R\QDW×F×Q×]GDHQL\LüHNLOGHoDO×QPDV×Q×
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
03:0$-3(*03(*
HQJHOOHUED]×GXUXPODUGDD]DOP×ùVHVNDOLWHVLYHED]HQGH
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
R\QDW×F×Q×QGRV\DODU×RNX\DPDPDV×JLEL
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
%XQLWHGLVNEDù×QDHQoRNGRV\DYHNODV|UoDO
Stop
Stop
Off Off
DELOLU
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
03:0$-3(*03(*
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
MPEG4 Playback
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
03(*2\QDW×P
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
MPEG4 Play Function Enter
Return
Menu
03(*2\QDW×P)RQNVL\RQX
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
03:0$-3(*03(*
AVI files are used to contain the audio and video
$9,GRV\DODU×KHPVHVKHPGHJ|UQWYHULVLQLLoHULUOHU
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
6DGHFH´DYLµX]DQW×V×QDVDKLS$9,IRUPDW×QGDNL
data.
Format files with the “.avi&DivX” extensions
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
' & * . 9 ; 6 4 ''
&&**..99;;
( '&*.9;(
'&*.9;64
'
&*.9;
27+5
WMA�
JPEG�
MP3
Off
JLELNODV|UOHUGHRUJDQL]HHGLOPLüùDUN×ODUYHYH\D
'LVNWHSVLVLQLDo×Q7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ'LVNWHS
the disc tray. Place the disc on the tray.
1. Open0HYFXWoDOPDVUHVL
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
UHVLPOHULoHULU%LOJLVD\DU×Q×]GDIDUNO×NODV|UOHUHGRV\D
VLVLQLNDSDW×Q
Close the tray.
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNELUDYLGRV\DV×
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U
an avi file
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
2. Press the �/��buttons to select
Stop
Off
(DivX/XviD),
then
press
the
ENTER
button.
'LY;;YL'VHoLQDUG×QGDQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
(DivX/XiviD)
and then press ENTER button.
Enter
Return
Menu
'LVNWHSVLVLQLDo×Q
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
VHoLOHELOLU
Stop
Off
7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ
'LVNWHSVLVLQLNDSDW×Q
7HSVLNDSDQDFDNYH\DQGDNL
Enter
Return
Menu
HNUDQJ|UQWOHQHFHNWLU
00:00:00
MP3
00:00:00
001/005
WM
A�
Off
J 7P3E4G �
,,
MP3
'&*.9;(
2\QDW×P×7HNUDUODPD
2II1RUPDOoDOPD
27+5
+7852
+28
+7852
+28
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
2\QDW×P×7HNUDUODPD
2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7GùPHVLQHEDV×Q4
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV|UYH7LWOH%DùO×N
0HYFXWoDOPDVUHVL
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7GùPHVLQHEDV×Q4
)ROGHU.ODV|U0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×X]DQW×\DVDKLS
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV|UYH7LWOH%DùO×N
ELUG]HQGHoDO×Q×U
0HYFXWdDOPD0RGXDGHWPRGYDUG×U $9,GRV\DODU×Q×WHNUDUODU
)ROGHU.ODV|U0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×X]DQW×\DVDKLS
%XQODU5(3($7WXüXQDEDV×ODUDNV×UD\OD
7LWOH%DùO×NdDODQEDùO×ù×WHNUDUODU
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
$9,GRV\DODU×Q×WHNUDUODU
VHoLOHELOLU
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
7LWOH%DùO×NdDODQEDùO×ù×WHNUDUODU
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX 21
HGHU
2II1RUPDOoDOPD
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
7UDFN0HYFXWSDUoD\×WHNUDUHGHU
03(*)RQNVL\RQXQ7DQ×P×
HGHU
21
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
)ROGHU0HYFXWNODV|UWHNUDUHGHU
)RQNVL\RQ
7DQ×P×
%DüYXUX6D\IDV×
5DQGRP'LVNWHNLGRV\DODUUDVWJHOH
$9,GRV\DLNRQX
$WODPD 2\QDW×PHVQDV×QGDYH\D
ELUG]HQGHoDO×Q×U
YH\D WXüXQDEDV×QGDNLND
LOHUL\DGDJHULJLGLOLU
03GRV\DLNRQX
&'$XGLRGRV\DLNRQX
2\QDW×PHVQDV×QGD6($5&+
.ODV|U6HoLPL
6HDUFK
YH\DWXüXQDEDV×QGDKD
YH\D
K×]O×DUDPDLoLQWHNUDU6($5&+
:0$GRV\DLNRQX
'RV\DLNRQX
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
WXüXQDEDV×Q%|\OHFH$9,
GRV\DV×QGDGDKDK×]O×DUDPD
$QD.ODV|U6HoPHN
-3(*GRV\DLNRQX
dDO×ùDQ'RV\DLNRQX
\DSDELOLUVLQL];;;
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
$9,GRV\DV×QGDGDKDGùN
<DYDüdHNLP
K×]GDDUDPD\DSPDQ×]×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
$9,GRV\DLNRQX
34
2\QDW×P VDùODU;;;
(17(5WXüXQDEDV×Q
67(3WXüXQDKHU
$G×P$G×P
(ü.ODV|U6HoPHN
EDVW×ù×Q×]GDL\HQLELUNDUH
2\QDW×P
34
.ODV|U6HoLPL
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
J|UQWOHQLU
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
=220
6×UD\OD;;;1RUPDO
.ODV|UOHUVDGHFH6WRSPRGXQGDLNHQVHoLOHELOLU
19
30
00:00:00
JPEG�
,,
'&*.9;(
&'$XGLR,oLQ.OLS0HQV
WMA�
Off
& *.
9 ; ( ' 0HQX
\HUOHüWLUPHLüOHPL\OHD\Q×G×U
can be2DQGDoDODQGRV\DQ×QLVPL
played.
GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
03:0$-3(*03(*GLVNOHULDùDù×GDJ|VWHULOGLùL
Stop
Stop
734
5HVLP
,VWHGLùLQL]NO
›‚WXùODU×
GRV\DV×VHo
0HQ\HNUD
(17(5Gù
Turkish
03YH\D:0$GRV\DODU×Q×]DLVLPYHULUNHQNDUDNWHUL
*HQHOLVLPIRUPDW×,VLPPSYH\D,VLPZPD,VPL
DùPD\×QYHGRV\DX]DQW×V×RODUDNPSZPD\D]×Q
\D]G×ù×Q×]]DPDQYH\DGDKDD]NDUDNWHUNXOODQ×QL
*HQHOLVLPIRUPDW×,VLPPSYH\D,VLPZPD,VPL
VLPGHERüOXNODUE×UDNPD\×QYH? LoHUHQ|]HONDUDN
\D]G×ù×Q×]]DPDQYH\DGDKDD]NDUDNWHUNXOODQ×QL
WHUOHUNXOODQPDNWDQNDo×Q×Q
VLPGHERüOXNODUE×UDNPD\×QYH? LoHUHQ|]HONDUDN
03GRV\DODU×ND\GHGHUNHQGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
WHUOHUNXOODQPDNWDQNDo×Q×Q
K×]×Q×]HQD].ESVROPDO×G×U
03GRV\DODU×ND\GHGHUNHQGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
03GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
,ùDUHWQXPDUDV×Q×VLOPHNLoLQ&$1&(/WXüXQDEDV×Q
K×]×Q×]HQD].ESVROPDO×G×U
NRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U6HV&'
VLLoLQ
03GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
DQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL03IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×
NRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U6HV&'
VLLoLQ
JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLUYH.ESV
\HGHNo×NDU
DQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL03IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×
$QFDN.ESVYH\DGDKD\NVHNK×]ODU×QVHoLOPHVL
JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLUYH.ESV
\HGHNo×NDU
QDGLUHQGDKDL\LELUVHVNDOLWHVLYHULUgWH\DQGDQGHNRP
=RRP)RQNVL\RQXQXQ
$QFDN.ESVYH\DGDKD\NVHNK×]ODU×QVHoLOPHVL
SUHV\RQK×]ODU×.ESV
QLQDOW×QGDRODQGRV\DODULVHG]JQ
.XOODQ×P×
QDGLUHQGDKDL\LELUVHVNDOLWHVLYHULUgWH\DQGDQGHNRP
üHNLOGHoDO×QDPD]
SUHV\RQK×]ODU×.ESV
QLQDOW×QGDRODQGRV\DODULVHG]JQ
WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
üHNLOGHoDO×QDPD]
'9'9&'
:0$GRV\DODU×ND\GHWWLùLQL]GHGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
3OD\\DGD3DXVHPRGXQGDLNHQX]DNWDNXPDQGD
K×]×HQD].ESVROPDO×G×U
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
]HULQGHNL0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
:0$GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN)XQFWLRQ
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
NRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HV&'
VLLoLQDQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL:0$
›‚WXùODU×QDEDVDUDN=RRP
XVHoLQDUG×QGDQŠ
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
YH.ESV
\HGHNo×NDU$QFDNGHNRPSUHV\RQK×]ODU×
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNLVWHGLùLQL]
9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
.ESV
QLQ]HULQGHYH\D.ESV
QLQDOW×QGDRODQGRV\DODU
HNUDQE|OJHVLQLVHoLQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
G]JQüHNLOGHoDO×QDPD]
'9'R\QDW×PHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
.RS\DNRUXPDO×03GRV\DODU×Q×ND\GHWPH\HoDO×ùPD\×Q
*YHQFHDOW×QDDO×QP×ùED]×GRV\DODU\DVDG×ù×NRS\DODPD\×
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL] 9&'R\QDW×QHVQDV×QGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDN
|QOHPHNLoLQüLIUHOHQPLüYHNRGNRUXPDO×GXUXPGDG×U%X
2,3
;;;1RUPDOV×UDV×QGD]RRPLüOHPL\DSDELOLUVLQL]
GRV\DODUùXQODUG×U:LQGRZV0HGLD700LFURVRIW
XQND\×WO×
$OW.ODV|U6HoPHN
$QD.ODV|U6HoPHN
%XIRQNVL\RQODU03(*GRV\DV×QDEDùO×RODUDN
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
$QDNODV|UHJLWPHNLoLQ5(7851WXüXQDEDV×Q\DGD
oDO×ùPD\DELOLU
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN´µVHoLQYHDQDNODV|UHJLWPHNLoLQ
1RW
.OLSOHUPHQ
%LU.RGDN3
GRùUXGDQJ
'|QGUPH×
(17(
VDDW\
&'5$9,'RV\DV×
(17(5WXüXQDEDV×Q
%XFLKD]$9,GRV\DIRUPDW×QGDDùDù×GDEHOLUWLOHQYLGHR
5RRW
(ü.ODV|U6HoPHN
V×N×ùW×UPDIRUPDWODU×Q×R\QDWDELOLU
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
:0$
'LY;LoHULùL
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
'LY;LoHULùL03(*6LPSOH3URILOHWDEDQO×
-3(*
'LY;LoHULùL03(*EDVLWSURILODUW×oLIW\|QONDUHOHU
$OW.ODV|U6HoPHN
3DUHQW)ROGHU
03
JLELLODYH|]HOOLNOHU4SHOYH*0&GHGHVWHNOHQLU
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoPHNLoLQ›‚WXùODU×QDEDV×Q
;YL'03(*X\XPOXLoHULNOHU
DUG×QGDQ(17(5WXüXQDEDV×Q
086,&
&XUUHQW)ROGHU
%XFLKD]DùDù×GDNLPDNVLPXPGHùHUOHUHNDGDUWPo|]QU
VW
ONOHULGHVWHNOHU
5RRW
6XE)ROGHUV
:0$
QG
'LY;'LY;;YL'
-3(*
621*),/(
'LY;
3DUHQW)ROGHU 3HHU)ROGHUV
03
[#ISV
9HUL\ROXK×]×LQLSo×NDELOLU
621*),/(
[#ISV
&LKD]\NVHNYHUL
&XUUHQW)ROGHU
086,&
0DNVYHUL\ROXK×]×
\ROXK×]×QGDNLE|OPOHUL
621*),/(
VW
0ESV
o|]HUNHQDWODPD\DSDELOLU 6XE)ROGHUV
QG
03(*),/(6
YHYHUL\ROXK×]×QRUPDOH
621*),/(
G|QGùQGHWHNUDUo|]PH
3HHU)ROGHUV
621*),/(
LüOHPLQHGHYDPHGHU
621*),/(
=RRP
›‚
VHoLQ
(17(5
EDVW×ù
6OD\W*|VWHULP
hQLWHV
6OD\WJ|VWHUL
D\DUODQPDO×G
5HVLP
GHùL
5HVLP
GHùL
5HVLP
GHùL
'&*.9;(
'&*.9;64
03(*),/(6
'
&*.9;
20Repeat Playback
27+5
+7852
+28
Press the REPEAT button to change playback mode. There
2\QDW×P×7HNUDUODPD
are 4 modes, such as Off, Folder, Title an A-B.
2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7GùPHVLQHEDV×Q4
-Folder : Repeats the AVI files which have the same exten
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV|UYH7LWOH%DùO×N
sion in the current folder.
1RW
3&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
R\QDW×ODPD\DELOLU
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
PHPHVLGLU
1RW
'RV\DE\
Zoom
-derece
Each5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
time number 7 is pressed, the picture is
Zoom
0ESV
o|]HUNHQDWODPD\DSDELOLU
Zoom
Zoom gider.
Zoom
döner.
derece
döner.
DivX5
DivX5
[#ISV
DivX5
DivX5
DivX5
720
x 480 @30fps
GHùLüHFHNWLU
enlarged.
-time
time
77isispressed,
the
-Each
Each
timenumber
number
pressed,
thepicture
pictureisis
EachZoom
time
number
pressed,
the picture
picture
-- Each
number
77 isis pressed,
the
isis
YHYHUL\ROXK×]×QRUPDOH
Zoom
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
Düþmeye
(Yukar)
herbasldþnda
basldþnda
resimsaat
saatyönünde
yönünde
180
[#ISV
&LKD]\NVHNYHUL
- Düþmeye
(Yukar)
her
resim
720
480
@30fps
Bitrate
may
fluctuate:
720
xxx480
Bitrate
may
zoom
mode
: 100%
-125%-150%-200%-100%
. 180
720
576
@25fps
720
480@30fps
@30fps
Device
may
skip
decoding
the
Bitrate
mayfluctuate:
fluctuate:
720
480
@30fps
Bitratemay
may
fluctuate:
720
xxx480
@30fps
Bitrate
fluctuate:
enlarged.
enlarged.
enlarged.
enlarged.
G|QGùQGHWHNUDUo|]PH
GHùLüHFHNWLU
7
düþmesine
her
basldþnda
resim
büyür.
7
düþmesine
her
basldþnda
resim
büyür.
0DNVYHUL\ROXK×]×
\ROXK×]×QGDNLE|OPOHUL
zoom
mode
:
100%
-125%-150%-200%-100%
.
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
derece
döner.
Slide
show
720
x
576
@25fps
Device
may
skip
decoding
the
zoom
100%
..
x x576
Device
may
skip
the
zoom
mode: :-125%-150%-200%-100%
100%-125%-150%-200%-100%
-125%-150%-200%-100%
derece
döner.
:@25fps
Maximum
bitrate : 4Mbps
720
576@25fps
@25fps
zoom
mode
:mode
100%
.
high
bitrate
and720
begin
Device
mayportions
skipdecoding
decoding
the
720
576720
@25fps
Devicemay
may
skip
decoding
the
xx576
Device
skip
decoding
the
LüOHPLQHGHYDPHGHU
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
GHùLüHFHNWLU
--Zoom
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
0ESV
o|]HUNHQDWODPD\DSDELOLU
Slide
show
When
you
press
the
ENTER/PLAY
atayna
JPEG
file,it
show
Slide
show
Maximum
bitrate
4Mbps
high
bitrate
portions
and
begin
Slide show
show
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
: Maximum
bitrate
high
bitrate
portions
and
:bitrate
Maximum
bitrate: 4Mbps
: 4Mbps Slide
decoding
again
when
Bitrate
high
bitrate
portions
and
begin
:Maximum
Maximum
bitrate:::4Mbps
4Mbps
highbitrate
bitrate
portions
and
begin
::begin
high
portions
and
begin
Düþmeye
(Aĩaþ)
her
basldþnda
resimayna
görünümüne
- Slide
(Aĩaþ)
her
basldþnda
resim
görünümüne
Düþmeye
will
goGHùLüHFHNWLU
to(sol-saþ)
full
screen
mode
and
automaically
slide
--you
When
you
press
the
ENTER/PLAY
atat
JPEG
file,it
YHYHUL\ROXK×]×QRUPDOH
-you
When
you
press
the
ENTER/PLAY
JPEG
file,it9090
When
press
the
ENTER/PLAY
at JPEG
JPEG
file,it
-- When
press
the
ENTER/PLAY
at
file,it
Düþmeye
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
decoding
again
when
Bitrate
decoding
when
returns
toagain
decoding
again
whenBitrate
Bitrate
decoding
again
when
Bitrate
decoding
again
when
Bitrate
- Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
gider.
gider.
show.
will
go
totofull
mode
and
will
go
fullscreen
screenand
mode
andautomaically
automaically
slide
will go
goderece
to
full
screen
mode
and
automaically
slide slide
will
to
full
screen
mode
automaically
slide
G|QGùQGHWHNUDUo|]PH
returns
toto
returns
döner.
normal.
returnstoto
returnsto
returns
derece
döner.
:0$GRV\DODU×ND\GHWWLùLQL]GHGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
Zoom
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
show.
Zoom
show.
show.
show.
LüOHPLQHGHYDPHGHU
03:0$&'$XGLRdDOPD
1RW
normal.
normal.
normal. normal.
normal.
DivX3.11
&&
DivX4
&&&XviD
XviD
DivX3.11
DivX4
9HUL\ROXK×]×LQLSo×NDELOLU
DivX3.11
DivX4&&XviD
XviD
DivX3.11
DivX4
XviD
DivX3.11
&
DivX4
&
Bitrate
may
fluctuate:
- Düþmeye
(Yukar) her basldþnda resim saat yönünde 180
GHùLüHFHNWLU
K×]×HQD].ESVROPDO×G×U
2II
% H F D X V H <R X
7
English
English
English
Turkish
3OD\
English
English
(Yukar)
her basldþnda
resim
saat yönünde 180
- 7Note
düþmesine
herbasldþnda
basldþnda
resim
büyür.
-- Düþmeye
7
düþmesine
her
resim
büyür.
3&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
Note
:0$GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
derecedöner.
döner.
R\QDW×ODPD\DELOLU
'LVNWHSVLVLQLDo×Q7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ'LVNWHS
derece
Note
Depending
on
a
file
size,
the
amount
of time
Note
Note
Note
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Note
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Note
Note
Note - Some MPEG4 files created on a personal comNRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF -- Depending
Slayt
gösterisi
VLVLQLNDSDW×Q
on
a(sol-saþ)
file
size,
the
amount
of
time
-Depending
Depending
on
aher
file
size,
the
amount
time
-Düþmeye
on
apicture
file
size,
the
ofoffrom
time
between
may
beamount
different
the 9090
Depending
on(sol-saþ)
a each
file
size,
the
amount
of
time
Slayt
gösterisi
- - MPEG4
Some
MPEG4
files
created
on
aapersonal
computer
may
not
be
play
back.
Some
MPEG4
files
created
on
personal
combasldþnda
resim
saat
yönünde
Some
MPEG4
files
created
on
a
personal
com-- Some
files
created
on
a
personal
comDüþmeye
her
basldþnda
resim
saat
6HV&'
VLLoLQDQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL:0$ yönünde
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
1RW
between
each
picture
may
be
different
from
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
manual.
between
each
picture
may
be
different
from
the
between
each
picture
may
be
different
from
the
between
each
picture
may
be
different
from
the
puter
may
not
be
play
back.
puter
may
not
be
play
back.
puter
may
not
be
play
back.
Thatnot
is why
Codec
Type, Version and Higher res- IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLU
puter3may
be play
back.
-derece
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play (Giriĩ/Oynat) düþmesinethe
derece
döner.
döner.
&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
PHPHVLGLU
1RW
›‚WXùODU×QDEDVDUDNELUùDUN×GRV\DV×VHoLQ
- manual.
Ifmanual.
you don’t
press
any
button,
theveslide
show
will
manual.
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
slayt
gösterisi
That
is
Type,
and
olution
over
specification
isVersion
notHigher
supported.
ThatCodec
iswhy
whyCodec
Codec
Type,Version
andHigher
Higherresres-manual.
That isis
why
Codec
Type,
Version
and
Higher
resThat
why
Type,
Version
and
resR\QDW×ODPD\DELOLU
basldþnda,
tam ekran
giderresim
ve slayt
gösterisi
YH.ESV
\HGHNo×NDU$QFDNGHNRPSUHV\RQK×]ODU×
- Düþmeye(Yukar)
(Yukar)
hermoduna
basldþnda
resim
saat
yönünde180
180
- 'RV\DE\NOùQHEDùO×RODUDNKHUELUUHVLP
Düþmeye
her
basldþnda
saat
yönünde
ùDUN×GRV\DV×Q×oDOPD\DEDüODPDNLoLQ(17(5
%olution
XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
-don’t
Ifstart
don’t
press
any
button,
the
slide
show
will
automatically
in about
8 seconds
by
default.
-don’t
Ifyou
you
don’t
press
any
button,
the
slide
show
will
you
press
any
button,
the
slide
show
will
-- IfIf you
press
any
button,
the
slide
show
will
olution
over
specification
isis not
olution
overspecification
specification
notsupported.
supported.
over
isisnot
olution
over
specification
not supported.
supported.
gQOHPOHU
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
otomatik
olarak
baĩlar.
$NVHVXDUODU
.ESV
QLQ]HULQGHYH\D.ESV
QLQDOW×QGDRODQGRV\DODU
This
unit
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
otomatik
olarak
baĩlar.
derece
döner.
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ start
DUDV×QGDNLVUHD\DUODQDQDUDO×NVUHVLQGHQIDUNO×RODELOLU
GùPHVLQHEDV×Q
derece
döner.
automatically
in
about
8
seconds
by
default.
start
automatically
in
about
8
seconds
by
default.
start
automatically
in
about
8
seconds
by
default.
%DüODPDGDQgQFH
start
automatically in about 8 seconds by default.
-unit
This
unit
CD-R/RW
ininMPEG4
inin G]JQüHNLOGHoDO×QDPD]
accordance
with the
“ISO9660
format”.
-PHPHVLGLU
This
unitsupports
supports
CD-R/RW
written
MPEG4
This7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
unit
supports
CD-R/RW
writtenwritten
in
MPEG4
in
-- This
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
(ùHUKHUKDQJLELUWXüDEDV×OPD]VDVOD\WJ|V
Slaytgösterisi
gösterisi
Slayt
.XUXOXP
PHPHVLGLU
CD-R
JPEG Discs
1RW
Play
accordance
with
the
“ISO9660
format”.
Off
accordance
with
the
“ISO9660
format”.
.RS\DNRUXPDO×03GRV\DODU×Q×ND\GHWPH\HoDO×ùPD\×Q
accordance
with
the
“ISO9660
format”.
accordance with the “ISO9660 format”.
WHULVL\DNODù×NVDQL\HLoLQGHEDùOD\DFDNW×U
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)düþmesine
düþmesine
*HQHOg]HOOLNOHU
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
CD-R
JPEG
Discs
CD-R
Discs
CD-R
JPEG
Discs
CD-R
JPEG
Discs
'RV\DE\NOùQHEDùO×RODUDNKHUELUUHVLP
%5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×
XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
*YHQFHDOW×QDDO×QP×ùED]×GRV\DODU\DVDG×ù×NRS\DODPD\×
- Only files JPEG
with
the “.jpg”
and “.JPG” extensions can be played.
Picture CD Playback
- DVDveya
veyaVCD
VCD
oynatma
yadadaduraklatma
duraklatma
modunda
2x3x4x
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
DUDV×QGDNLVUHD\DUODQDQDUDO×NVUHVLQGHQIDUNO×RODELOLU
DVD
oynatma
ya
modunda
2x3x4x
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
Only
files
with
the
“.jpg”
and
“.JPG”
extensions
can
be
played.
|QOHPHNLoLQüLIUHOHQPLüYHNRGNRUXPDO×GXUXPGDG×U%X
Only
files
with
the
“.jpg”
and
“.JPG”
extensions
can
beplayed.
played.
Only
files
with
the
“.jpg”
and
“.JPG”
extensions
can
be
22
- Ifwith
the the
disc
is notand
closed,
it will
take longer
start
playing
and
Only files
files
with
the “.jpg”
“.jpg”
and
“.JPG”
extensions
cantobe
be
played.
-- Only
“.JPG”
extensions
can
played.
CD
Playback
%DüYXUX6D\IDV× Picture
Picture
CD
Playback
Picture
CD
Playback
Picture
CD Playback
PHPHVLGLU
yaknlaĩtrmak
uzaktan
kumanda
üzerindeki
7DQ×PODPD
(ùHUKHUKDQJLELUWXüDEDV×OPD]VDVOD\WJ|V
otomatik
olarak
baĩlar.
IfIf the
the
disc
is
not
closed,
will
take
longer
to
start
playing
and
orannda
yaknlaĩtrmak
için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
-orannda
the
disc
is
itiçin,
take
totostart
playing
otomatik
olarak
baĩlar.
-Ifnot
Ifis
disc
isnot
not
closed,
itwill
will
take
longer
start
playingand
and
all
ofclosed,
the
recorded
files
may
be
played.
theGRV\DODUùXQODUG×U:LQGRZV0HGLD700LFURVRIW
XQND\×WO×
disc
isthe
not
closed,
will take
take
longer
tolonger
start
playing
and
--- If
disc
not
itititclosed,
will
longer
to
start
playing
and
1. Select the desired folder.
,VWHGLùLQL]NODV|UVHoLQ
WHULVL\DNODù×NVDQL\HLoLQGHEDùOD\DFDNW×U
8
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
zoom
düþmesine
üst
üste
basn
not
all
of
the
recorded
files
may
be
played.
PDUNDV×YH6'0,706'0,
\DDLWND\×WO×PDUND%XWLS
not
all
of
the
recorded
files
may
be
played.
all
of thediscs
recorded
files
may
- not
Only
CD-R
with
JPEG
filesbeinplayed.
ISO 9660 or Joliet format
not
all
of
the
recorded
files
may
be
played.
not
all
of
the
recorded
files
may
be
played.
zoom
düþmesine
üst
üste
basn
1.
Select
the
desired
folder.
1.
Select
desired
folder.
�/�
buttons
to
select
a
Picture
file
in
the
clips
1.
Select
the
desired
folder.
2.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDNNOLSOHUPHQVLoLQGHELUUHVLP
1. Select
Select the
the desired
desired folder.
folder.
1.
Only
CD-R
discs
with
JPEG
files
inin ISO
ISO
9660
or
Joliet
format
- -Only
CD-R
discs
with
JPEG
files
ininISO
9660
Only
CD-R
discs
with
JPEG
files
ISO
9660or
orJoliet
Jolietformat
format
can
be
played.
OnlyGRV\DODU×NRS\DOD\DPD]V×Q×]
CD-R
discs
with
JPEG
files
ISO
9660
or Joliet
Joliet
format
--- Only
CD-R
discs
with
JPEG
files
in
9660
or
format
�/�
buttons
to
select
aato
Picture
file
inin the
the
clips
2.
Press
the
�/�
buttons
select
Picture
ininthe
2.
the
�/�to
selectabutton.
afile
Picture
file
theclips
clips
menu
and
then
press
theto
ENTER
2.Press
Press
the
GRV\DV×VHoLQYHDUG×QGDQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
�/�
buttons
tobuttons
select
Picture
thefile
clips
2. Press
Press22
the
buttons
select
a
Picture
file
in
clips
2.
the
&'5-3(*'LVNOHU
%LU%DüODQW×6HoPHN
can
be
played.
03-3(*EDQWWDQoDOPDV×
gQHPOL
canbe
beplayed.
played.
can
-played.
The
name
of
the JPEG
file
may not
beOK
longer
than 8 basn
can
be
can
be
played.
menu
and
then
press
the
ENTER
button.
menu
and
then
press
the
ENTER
button.
Divx
kayt
numarasna
bakmak
için
düþmesine
menu
and
then
press
the
ENTER
button.
0HQ\HNUDQDJHWLUPHNLoLQ,1)2WXüXQDEDV×QDUG×QGDQ
8]DNWDQ
menu and
and then
then press
press the
the ENTER
ENTER button.
button.
menu
- DVD
veya
VCD
oynatma
duraklatma
modunda
2x3x4x
8]DNWDQ.XPDQGD - The <XNDU×GDNL|QHULOHU'9'R\QDW×F×Q×Q03
- Divx
kayt
numarasna
bakmak
için
OK
düþmesine
DVD
VCD
oynatma
yaya
dada
duraklatma
2x3x4x
7HNUDU5DVWJHOHdDOPD
name
of
the
JPEG
file
may
not
be
longer
than
88 modunda
7HPHO)RQNVL\RQODU
- -The
name
ofand
JPEG
file
may
not
be
longer
than
88basn
The
name
ofthe
the
JPEG
file
may
not
be
longer
than
characters
should
no
blank
spaces
or special
The name
name
ofveya
the
JPEG
file
maycontain
not
be
longer
than
--The
of
the
JPEG
file
may
not
be
longer
than
8
(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HQELUDUNDSODQODP]LùLNXOODQDQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
6DGHFHMSJYH-3*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
orannda
yaknlaĩtrmak
için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
.XPDQGD
ˍ
R
(Snrl):
17
yaĩ
altndaki
izleyicilere
bir
yetiĩkinin
NC17
(NC-17)
:
17
yaĩ
ve
alt
için
uygun
deþildir
ˍ
orannda
yaknlaĩtrmak
için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
characters
and
should
contain
no
blank
spaces
or
special
ND\×WODU×Q×oDODFDù×Q×QJDUDQWLVLYH\DVHVNDOLWHVLQLQJYHQFHVL
characters
and
should
contain
no
blank
spaces
or
special
characters
and
contain
no
blank
spaces
or
ˍ ˍ R (Snrl):
R (Snrl):
17 yaĩ
17 yaĩ
altndaki
altndaki
izleyicilere
izleyicilere
bir yetiĩkinin
bir yetiĩkinin
NC17
(NC-17)
(NC-17)
: 17:or
yaĩ
17special
yaĩ
ve alt
vespecial
alt
için için
uygun
uygun
deþildir
deþildir
ˍ+).NC17
characters
(.ˍ/ contain
=should
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
characters
and should
should
contain
no
blank
spaces
or
special
characters
and
no
blank
spaces
3LOOHUL$$$7LSL
dDOPDPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7WXüXQDEDV×Q
eĩlik
etmesi
gerekir
'LVNVRQODQG×U×OPDP×ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
eĩlikeĩlik
etmesi
etmesi
gerekir
gerekir
characters
(.
/
=
+).
OK
düþmesine
bastþnzda
ayar
menüsü
kaybolur.
RODUDNGùQOHPH]%LOLQPHOLGLUNL&'5]HULQH03
zoom
düþmesine
üst
üste
basn
characters
(.
/
=
+).
characters
(.
/
=
+).
Only
a
consecutively
written
multi-session
disc
can
be
played.
characters
(.
/
=
+).
characters
(.
/
=
+).
zoom
düþmesine
üst
üste
basn
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
OK düþmesine bastþnzda ayar menüsü kaybolur.
%DVLQ›‚GùPHOHPH%LU03VHoPHNGùPHOHUPHQ
PRGYDUG×U2II7UDFN)ROGHUYH5DQGRP
YDNLWDODFDNW×UND\GHGLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
--- Only
a
written
multi-session
disc
can
be
played.
GRV\DV×ND\GHWPHNLoLQNXOODQ×ODQED]×WHNQRORMLYH\|QWHPOHU
-Only
consecutively
written
multi-session
disc
canbe
be
played.
aaconsecutively
written
disc
can
played.
IfOnly
there
is
a Divx
blank
segment
inmulti-session
the
multi-session
disc,
the
disc
OnlyNOLSVOHULQLoLQGHW|USOHPHYHVRQUDEDVLQHQWHUGù
consecutively
written
multi-session
disc
can
be
played.
Only
aa-consecutively
consecutively
written
multi-session
disc
can
be
played.
VOD
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
5
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
-Divx
VOD
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
2II1RUPDOoDOPD
<DOQ×]FD,62\DGD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
IfIf there
there
is
a
blank
segment
in
the
multi-session
disc,
the
disc
EXGRV\DODU×Q'9'R\QDW×F×Q×]GDHQL\LüHNLOGHoDO×QPDV×Q×
If
there
is
a
blank
segment
in
the
multi-session
disc,
the
disc
If
there
is
a
blank
segment
in
the
multi-session
disc,
the
disc
can
be
played
only
up
to
the
blank
segment.
there
is
a
blank
segment
in
the
multi-session
disc,
the
disc
If
is
a
blank
segment
in
the
multi-session
disc,
the
disc
PHOHPH
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
modundaeriĩilebilir.
eriĩilebilir.
Divx
kayt
numarasna
bakmak
için
OK
düþmesine
basn
modunda
- Divx kayt
numarasna
bakmak
için OK düþmesine basn
7UDFN0HYFXWùDUN×GRV\DV×Q×WHNUDUHGHU
&'5GLVNOHUR\QDW×ODELOLU
$\DU0H
can
be
only
up
the
blank
segment.
34
HQJHOOHUED]×GXUXPODUGDD]DOP×ùVHVNDOLWHVLYHED]HQGH
be
played
only
up
the
blank
segment.
can
be
played
only
totothe
blank
-played
Acan
maximum
ofto
500
images
can
be segment.
stored
on a single CD.
can%DVLQ›‚GùPHOHPHELU-3(*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
be played
only
up
to
theup
blank
segment.
can
be
played
only
up
to
the
blank
segment.
Rotation
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
)ROGHU0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×GRV\DX]DQW×V×QDVDKLS
Döndürme
-3(*GRV\DV×Q×QDG×NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
Döndürme
Döndürme
LoLQGHW|USOHPHYHVRQUDEDVLQHQWHUGùPHOHPH
A
maximum
of
500
images
can
be
stored
on
a
single
CD.
R\QDW×F×Q×QGRV\DODU×RNX\DPDPDV×JLEL
Each
time
the
�/��
button
is
pressed,the
picture
A
maximum
of
500
images
can
be
stored
on
a
single
CD.
A
maximum
of
500
images
can
be
stored
on
a
single
CD.
Kodak
Picture
CDs
are
recommended.
A
maximum
of
500
images
can
be
stored
on
a
single
CD.
A
maximum
of
500
images
can
be
stored
on
a
single
CD.
Rotation
Rotation
Rotation
Rotation
Rotation
2\QDW×P×<DYDü
7
ùDUN×GRV\DODU×Q×WHUNUDUHGHU
ERüOXNYH\D|]HONDUDNWHUOHULoHUPHPHOLGLU
vefiles
rotates
90
degree
$\DU0HQVoHù
(sol-saþ)
herclockwise.
basldþnda
resim
saat
yönünde
90%DV×QVWRSVHQEDQWWDQoDOPD\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
-- Each
the
�/��
button
is
pressed,the
picture
--- Kodak
Picture
are
Each
time
the
�/��
button
is
pressed,the
picture
%XQLWHGLVNEDù×QDHQoRNGRV\DYHNODV|UoDO
- Düþmeye
- -time
Düþmeye
(sol-saþ)
(sol-saþ)
her
her
basldþnda
basldþnda
resim
resim
saat
saat
yönünde
yönünde
90
90
-Düþmeye
Each
time
the
�/��
is
pressed,the
picture
ˍ(Snrl):
R(Snrl):
(Snrl):
17
yaĩaltndaki
altndaki
izleyicilere
yetiĩkinin
NC17
(NC-17)
:ayar
17
yaĩ
altiçin
uygun
deþildir
ˍ areare(NC-17)
-Kodak
Kodak
Picture
CDs
recommended.
--Picture
Picture
CDs
recommended.
Each
time
�/��
button
isbutton
pressed,the
picture
�/��
When
playing
arecommended.
Kodak
Picture
CD,
the
JPEG
iniçin
the
Kodak
CDs
aredüþmesine
recommended.
Kodak
Picture
CDs
are
recommended.
OK
düþmesine
bastþnzda
ayar
menüsü
kaybolur.
- - CDs
OK
bastþnzda
menüsü
kaybolur.
R
yaĩ
izleyicilere
birbiryetiĩkinin
NC17
(NC-17)
: 17
yaĩ
ve
uygun
ˍ
ˍ
Rˍ the
17
yaĩ17
altndaki
izleyicilere
bir yetiĩkinin
NC17
: 17 only
yaĩ
ve
alt
içinalt
uygun
deþildirdeþildir
ˍ
1RW
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
rotates
90
degree
clockwise.
GùPHOHPH
5DQGRP$\Q×GRV\DX]DQW×V×QDVDKLSùDUN×GRV\DODU×
<DOQ×]FDDUG×ù×N\D]×OP×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
rotates
90
degree
clockwise.
34
eĩlik
etmesi
gerekir
rotates
90
degree
clockwise.
D\DUOD\DUDNYHKD
rotates
90
degree
clockwise.
9LGHR$XGLR
-- When
When
playing
a
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
in
the
.XOODQ×P
DELOLU
When
playing
a
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
in
the
When
playing
a
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
in
the
pictures
folder
can
be
played.
derece
döner.
When
playing
a
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
in
the
playing
a
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
in
the
eĩlik
etmesi
gerekir
eĩlik
etmesi
gerekir
derece
derece
döner.
döner.
DivxVOD
VODöþesine
öþesineyalnzca
yalnzcaStop
Stop(Durdur)
(Durdur)
-Divx
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
.OLSOHUPHQVQHG|QPHNLoLQ6723WXüXQDEDV×Q
UDVWJHOHELUG]HQGHoDO×Q×U
oDO×QDELOLUdRNRWXUXPOXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
pictures
folder
can
be
pictures
folder
beplayed.
played.
folder
can
be
When
playing
acan
Kodak
Picture CD, only the JPEG files in the HNUDQWLSLQHIRUP
pictures
folder
can
be played.
played.
pictures
folder
can
be
played.
-Düþmeye
Düþmeye
(Yukar)
herbasldþnda
basldþnda
resim
saat
yönünde
1801RW- pictures
- Düþmeye
-%LU.RGDN3LFWXUH&'R\QDW×UNHQQLWHIRWRùUDIODU×
(Yukar)
(Yukar)
her her
basldþnda
resim
resim
saatsaat
yönünde
yönünde
180180
.DEORVX
.×ODYX]X
modunda
eriĩilebilir.
modunda
eriĩilebilir.
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
30
GLVNVDGHFHERüE|OPHGHNoDO×QDELOLU
When
playing
aaplaying
Kodak
Picture
CD,
only
the
JPEG
files
inin the
the
-playing
Picture
JPEG
files
-When
Whena
playing
aKodak
Kodak
Picture
CD,
onlythe
the
JPEG
filesininthe
theNLüLVHOOHüWLUPHQL]H
pictures
folderaPicture
can
be CD,
played.
When
Kodak
Picture
CD,
onlyCD,
theonly
JPEG
files
the
--- When
playing
Kodak
only
the
JPEG
files
in
1RUPDOoDOPDLüOHPLQHGHYDPHWPHNLoLQ&$1&(/WXüXQD
GRùUXGDQJ|UQWOHUNOLSPHQ\RNWXU
$\Q×GLVNGHROPDNYDU
derece
döner.
derece
derece
döner.
döner.
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
played.
18
7HNELU&']HULQHHQID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
pictures
folder
can
be
03(*2\QDW×P
pictures
folder
canbe
beplayed.
folder
can
- pictures
Kodak
Picture
CD:
The
JPEG files in the pictures folder can
pictures
folder
can
be played.
played.
pictures
folder
can
be
played.
EDV×Q
RODUDN
hQLWH6WRSPRGX
-Düþmeye
Düþmeye
(Aĩaþ)
herbasldþnda
basldþnda
resim
ayna
görünümüne .DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
- Düþmeye
- '|QGUPH×
(Aĩaþ)
(Aĩaþ)
her her
basldþnda
resim
resim
ayna
ayna
görünümüne
görünümüne
.RGDN3LFWXUH&'
OHUWDYVL\HHGLOLU
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
JPEG
Döndürme
Kodak
Picture
CD:
The
JPEG
files
inin the
the
pictures
folder
can
-Picture
Picture
files
ininthe
folder
-Kodak
Kodak
Picture
CD:The
The
JPEG
files
thepictures
pictures
foldercan
can
be
played
automatically.
Kodak Picture
CD:
TheCD:
JPEG
files
the
pictures
folder
can
--- Kodak
CD:
The
JPEG
files
in
pictures
folder
can
Döndürme
Döndürme
WXüXQDEDV×Q›
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
&'5-3(*'LVNOHU
%LU.RGDN3LFWXUH&'
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
ˍ
R
(Snrl):
17
yaĩ
altndaki
izleyicilere
bir
yetiĩkinin
NC17
(NC-17)
:
17
yaĩ
ve
alt
için
uygun
deþildir
ˍ
gider.
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
gider.
gider.
&'503:0$'RV\DV×
be
played
automatically.
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
be
played
automatically.
played
03(*2\QDW×P)RQNVL\RQX
- be
Konica
Picture
CD:
If you
want
to: 17
seeyaĩ
Picture,
select
theuygun
be played
played
automatically.
be
automatically.
ˍR (Snrl):
R
(Snrl):
17altndaki
yaĩ altndaki
izleyicilere
bir
NC17
(NC-17)
:the
17ve
yaĩ
altuygun
için
deþildir
ˍNC17
yaĩ
izleyicilere
bir yetiĩkinin
(NC-17)
altve
için
deþildir
ˍautomatically.
-ˍDüþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
- Düþmeye
(sol-saþ)
her17
basldþnda
resim
saat
yönünde
90yetiĩkinin
(17(5GùPHVLQHKHUEDVW×ù×Q×]GDUHVLP
DUG×QGDQŠWXü
eĩlik
etmesi
gerekir
<HUOHüWLULOPHVL
$9,GRV\DODU×KHPVHVKHPGHJ|UQWYHULVLQLLoHULUOHU
NODV|UQGHNL-3(*GRV\DODUJ|VWHULOHELOLU
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
eĩlik
etmesi
gerekir
eĩlik
etmesi
gerekir
Konica
Picture
CD:
Ifin
you
want
to
see
the
Picture,
select
the
Zoom
-Picture
Picture
CD:
IfIfyou
want
totoPicture,
see
Picture,
select
-Konica
Konica
Picture
CD:
you
want
seethe
theselect
Picture,
selectthe
the
JPEG
files
the
clips
menu.
Konica
Picture
CD:
If you
you
want
to see
see
the
Picture,
select
the
Zoom
Zoom
--- Konica
CD:
If
want
to
the
the
derece
döner.
VDDW\|QQGHGHUHFHG|QHFHNWLU
döner.
derecederece
döner.
6DGHFH´DYLµX]DQW×V×QDVDKLS$9,IRUPDW×QGDNL
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
6DGHFHMSJYH-3*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
.RGDN3LFWXUH&'5HVLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
�
Each
time the
button is pressed,the
picture JPEG
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
files
in
the
clips
menu.
JPEG
files
theIfclips
clips
menu.
files
inin
the
- JPEG
Fuji
CD:
youmenu.
want
to see the Picture,
select the
JPEG
files
the
clips
menu.
JPEG
ininPicture
the
clips
menu.
-7-- 7Düþmeye
düþmesine
herbasldþnda
basldþnda
resim
büyür.saat
- 7 &'5]HULQH03YH\D:0$GRV\DODU×ND\GHWWLùLQL]
düþmesine
her
basldþnda
resim
büyür.
(Yukar)
herbasldþnda
basldþnda
resim
yönünde180
180 files
HOLUWLOHQYLGHR-- Each
-- =RRP
düþmesine
her
resim
büyür.
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
rotate
180
degree.
Düþmeye
(Yukar)
her
resim
saat
yönünde
�
Düþmeye
(Yukar)
basldþnda
saat
yönünde
180 - Fuji 'LVNVRQODQG×U×OPDP×ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
time
the
button
is
pressed,the
picture
RWRPDWLNRODUDNJ|VWHULOPH\HEDüOD\DELOLU
�
Each
time
the
button
isresim
picture
�
Each
time
the
ispressed,the
pressed,the
picture
�her
�
- Each
time the
button
isbutton
pressed,the
picture
GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
Picture
CD:
IfIf you
you
want
to
see
the
Picture,
select
the
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
]DPDQOWIHQDùDù×GD\D]×ODQODU×GLNNDWHDO×Q×]
Fuji
Picture
CD:
If
you
want
to
see
the
Picture,
select
Fuji
Picture
CD:
If
you
want
to
see
the
Picture,
selectthe
the
JPEG
files
in
the
clips
menu.
Fuji
Picture
CD:
you
want
to
see
the
Picture,
select
the
Fuji
Picture
CD:
If
want
to
see
the
Picture,
select
the
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Zoom
Zoom
modu:
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
%100-%125-%150-%200-%100
rotate
180
degree.
derece
döner.
rotate
180
degree.
rotate
180
degree.
rotate
180döner.
degree.
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
YDNLWDODFDNW×UND\GHGLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
.RQLFD3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
derece
derece
döner.
files
in
clips
menu.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNHNUDQE|OPQ JPEG
JPEG
files
theclips
clipsmenu.
menu.
03YH\D:0$GRV\DODU×Q×],62YH\D-2/,(7IRU
files
ininCD:
the
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
- JPEG
QSS
Picture
The
unit
may not play QSS Picture CD.
JPEG
files
in the
the
clips
menu.
JPEG
files
in
the
clips
menu.
'LVNWHSVLVLQLDo×Q7HSVL\HELUGLVN\HUOHüWLULQ'LVNWHS
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
Düþmeye
(sol-saþ)
herbasldþnda
basldþnda
resim
saat
yönünde
90<DOQ×]FD,62\DGD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
- Düþmeye
- -Düþmeye
(sol-saþ)
(sol-saþ)
her her
basldþnda
resim
resim
saatsaat
yönünde
yönünde
90- QSS
90
-Döndürme
Düþmeye
(Aĩaþ)
ayna
görünümüne
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
VHoLQ
Picture
CD:
The
unit
may
not
play
QSS
Picture
CD.
PDWO×ROPDO×G×U
---QSS
Picture
The
unit
may
not
play
QSS
Picture
CD.
-Döndürme
Düþmeye
(Aĩaþ)
her basldþnda
resimgörünümüne
ayna
görünümüne
- Döndürme
Düþmeye
(Aĩaþ)
her basldþnda
resim ayna
Picture
CD:
Thein
unit
mayis
not
play
QSS
Picture
CD.
IfQSS
theCD:
number
of files
1 Disc
over
500,
only
500 JPEG
QSSVLVLQLNDSDW×Q
Picture
CD:
TheCD:
unit
may
not
play
QSS
Picture
CD.
-- QSS
Picture
The
unit
may
not
play
QSS
Picture
CD.
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
EDQO×
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
derece
döner.
(17(5GùPHVLQHEDV×Q(17(5GùPHVLQHKHU
&'5GLVNOHUR\QDW×ODELOLU
)XML3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
derece
derece
döner.
döner.
gider.
If
the
number
of
files
in
Disc
500,
only
500
JPEG
Ifthe
thecan
filesinis
in
1over
Disc
over
500,
only
500JPEG
JPEG
,62IRUPDW×YH-ROLHW03YH\D:0$GRV\DODU×
- -Iffiles
number
of1
Disc
isisover
500
be played.
- Düþmeye
(sol-saþ)
her basldþnda
saat yönünde
90
If the
the.ODV|U6HoLPL
number
ofnumber
files
1files
Disc
is1over
500,
only500,
500only
JPEG
number
of
files
inin
1of
Disc
is
over
500,
only
500
JPEG
- Düþmeye
(sol-saþ)
her basldþnda
resim resim
saat yönünde
90 -- If
20
0HQV
gider.
\|QONDUHOHUgider.
EDVW×ù×Q×]GDUHVLP;RUDQ×QDNDGDUE\\HFHNWLU;
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
›‚\DGD¥ŠWXùODU×QDEDVDUDNELUDYLGRV\DV×
Düþmeye
(Yukar)
herbasldþnda
basldþnda
resim
saat
yönünde
180-3(*GRV\DV×Q×QDG×NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
derece
döner.
files
can
be
played.
- Düþmeye
- -Düþmeye
(Yukar)
(Yukar)
her her
basldþnda
resim
resim
saatsaat
yönünde
yönünde
180180
0LFURVRIW
XQ'26YH:LQGRZ
VXYH$SSOH
×Q0DF
×
can
be
Zoom
files
can
beplayed.
played.
- files
Ifbe
the
number
of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files
can
played.
files
can
be
played.
derece
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
derece
döner.döner.
HNOHQLU
Zoom
Zoom
ERüOXNYH\D|]HONDUDNWHUOHULoHUPHPHOLGLU
4663LFWXUH&'hQLWH4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
'LY;;YL'VHoLQDUG×QGDQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
If
the
number
of
folders
in
1
Disc
over
500,
only
JPEG
-Iffiles
Ifthe
thein
number
folders
in
1over
Disc
over
500,
onlyJPEG
JPEG
LOHX\XPOXGXU%XHQoRNNXOODQ×ODQIRUPDWW×U
-(DivX/XiviD)
number
ofof
inis
Disc
isisbutton.
over
only
derece
döner.
500
folders
be
If
the
number
of
folders
infolders
Disc
is1played
500,
only500,
JPEG
If
the
number
of
folders
inthen
11can
Disc
is
over
500,
only
JPEG
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
180
derece
derece
döner.
döner.
Language Setup
and
press
ENTER
7
düþmesine
her
basldþnda
resim
büyür.
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
./DQJXDJH
Setu
her basldþnda
saat yönünde
(Yukar)
her basldþnda
resim resim
saat
yönünde
180 180 <DOQ×]FDDUG×ù×N\D]×OP×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
- Düþmeye
7 düþmesine
basldþnda
büyür.
- -7Düþmeye
düþmesine
her(Yukar)
basldþnda
resim büyür.
%LUGLVNWHNLGRV\DODU×QVD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
files
in
500
folders
can
be
played
03YH\D:0$GRV\DODU×Q×]DLVLPYHULUNHQNDUDNWHUL
files
in
500
folders
can
be
played
files
in
500
folders
can
be
played
files
in
500
folders
can
be
played
files
in
500
folders
can
be
played
Slayt
gösterisi
derece
döner.
6OD\W*|VWHULP
Slayt
Slayt
gösterisi
gösterisi
Stop
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
.$XGLR
Setup6
Off
derece
döner.
derece
döner.
oDO×QDELOLUdRNRWXUXPOXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
-3(*GRV\DV×J|VWHULOHELOLU
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Zoom
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
��
Each
time
the
button
is
pressed,the
picture
DUWPo|]QU
DùPD\×QYHGRV\DX]DQW×V×RODUDNPSZPD\D]×Q
-Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
.'LVSOD\ Setup(
(Aĩaþ)
her
basldþnda
resim
ayna
görünümüne
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
- Jpeg
dosyasnda
dosyasnda
Enter/Play
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
düþmesine
-time
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde9090GLVNVDGHFHERüE|OPHGHNoDO×QDELOLU
go
to
miror
appearance.
��
----Each
the
button
is
pressed,the
picture
%LUGLVNWHNLNODV|UOHULQVD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
��
Each
time
the
button
is
picture
��
-- -time
Düþmeye
(Aĩaþ)
her
resim
ayna
görünümüne
-Jpeg
Each
time
the
button
ispressed,the
pressed,the
picture
��
��
Düþmeye
(Aĩaþ)
her
basldþnda
resim
ayna
görünümüne
Each
the
button
isbasldþnda
pressed,the
picture
hQLWHVOD\WJ|VWHULPPRGXQDJHoHU
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
*HQHOLVLPIRUPDW×,VLPPSYH\D,VLPZPD,VPL
PHNLVWHGLùLQL]
go
to
miror
appearance.
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
go
to
miror
appearance.
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
go
to
miror
appearance.
go
to
miror
appearance.
gider.
7HNELU&']HULQHHQID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
basldþnda,
basldþnda,
tam
tam
ekran
ekran
moduna
moduna
gider
gider
ve
slayt
ve
slayt
gösterisi
gösterisi
NODV|UGHNL-3(*GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
derece
döner.
gider.
gider.
derece
derece\D]G×ù×Q×]]DPDQYH\DGDKDD]NDUDNWHUNXOODQ×QL
döner. döner.
VHoHQHNOHULQLV
otomatik
6OD\WJ|VWHULPLQHEDüODPDGDQ|QFHUHVLPDUDO×NODU×PXWODND
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
.RGDN3LFWXUH&'
OHUWDYVL\HHGLOLU
olarak
baĩlar.
;
otomatik
olarak
baĩlar.
-Zoom
Düþmeye
(Yukar)
herbasldþnda
basldþnda
resimsaat
saatyönünde
yönünde180
180
otomatik
olarak
baĩlar.
VLPGHERüOXNODUE×UDNPD\×QYH?
Zoom
- Düþmeye
(Yukar)
her
resim
D\DUODQPDO×G×U
- Zoom
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resimLoHUHQ|]HONDUDN
saat
yönünde
180
.3DUHQWDO Setup
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
%LU.RGDN3LFWXUH&'
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
7
düþmesine
her
basldþnda
resim
büyür.
WHUOHUNXOODQPDNWDQNDo×Q×Q
döner.
-derece
7derece
düþmesine
her basldþnda
- 7 düþmesine
her basldþnda
resim resim
büyür.büyür.
dRFXNODU×QüLG
döner.
derece
döner.
ISV
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
NODV|UQGHNL-3(*GRV\DODUJ|VWHULOHELOLU
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
03GRV\DODU×ND\GHGHUNHQGHNRPSUHV\RQDNWDU×P
Zoommodu:
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Slayt
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
gösterisi
PDWHU\DOLoHUHQ
ISV
Zoom
%100-%125-%150-%200-%100
oDO×üP×\RUVD
Zoomgösterisi
modu:
%100-%125-%150-%200-%100
Slayt
Slayt
.RGDN3LFWXUH&'5HVLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
gösterisi
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
K×]×Q×]HQD].ESVROPDO×G×U
GHùLüHFHNWLU
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90RWRPDWLNRODUDNJ|VWHULOPH\HEDüOD\DELOLU
NXOODQ×F×ODU×QVH
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
DVD
veya
VCD
oynatma
ya
da
duraklatma
modunda
2x3x4x
XK×]×
DVD
DVD
veya
veya
VCD
VCD
oynatma
oynatma
ya
da
ya
duraklatma
da
duraklatma
modunda
modunda
2x3x4x
2x3x4x
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
2\QDW×P×7HNUDUODPD
-dosyasnda
Jpeg dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
- Jpeg03GRV\DODU×V|]NRQXVXROGXùXQGDVHVNDOLWHVLVHoWLùLQL]
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
orannda
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
. 'LY;5 Registra
derece
döner.
yaknlaĩtrmak
için,uzaktan
uzaktan
kumanda
üzerindeki .RQLFD3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
orannda
orannda
yaknlaĩtrmak
yaknlaĩtrmak
için,
için,
uzaktan
kumanda
kumanda
üzerindeki
üzerindeki
derece
döner.
derece
döner.
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
basldþnda,
tam moduna
ekran moduna
gider
vegösterisi
slayt gösterisi
NRPSUHV\RQGHNRPSUHV\RQRUDQ×QDEDùO×G×U6HV&'
VLLoLQ
basldþnda,
tamGHùLüHFHNWLU
ekran
gider ve
slayt
21 'HPDQGIRUPD
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
2\QDW×PPRGXQXGHùLüWLUPHNLoLQ5(3($7GùPHVLQHEDV×Q4
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
180
otomatik
olarak
baĩlar.
düþmesine
üst
üste
basn
zoom
zoom
düþmesine
düþmesine
üst
üst
üste
üste
basn
basn
%DüYXUX
DQDORJGLMLWDO|UQHNOHPH\DQL03IRUPDW×QDG|QùWUPHK×]×
<D]×O×P<NVHOWPH
- zoom
Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
saat yönünde
- Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim resim
saat yönünde
180 180 $U×]D*LGHUPH29
21
21
otomatik
olarak
baĩlar.
otomatik
olarak
baĩlar.
21 21
PRGYDUG×U2II.DSDO×)ROGHU.ODV|UYH7LWOH%DùO×N
)XML3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
döner.
JHUHNLU%XK×]HQD].ESV
GLUYH.ESV
\HGHNo×NDU
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
derece
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
derece
döner.
derece
döner.
)ROGHU.ODV|U0HYFXWNODV|ULoLQGHNLD\Q×X]DQW×\DVDKLS
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
DGUHVLQHJLGLQ
GHùLüHFHNWLU
$QFDN.ESVYH\DGDKD\NVHNK×]ODU×QVHoLOPHVL
Slayt
gösterisi
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
-Divx
Divx
kayt
numarasna
bakmak
içinOK
OKdüþmesine
düþmesine
basn 4663LFWXUH&'hQLWH4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
Slayt
gösterisi
Slayt
- Divx
-gösterisi
kayt
kayt
numarasna
numarasna
bakmak
bakmak
için için
OK
düþmesine
basn
basn
$9,GRV\DODU×Q×WHNUDUODU
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
QDGLUHQGDKDL\LELUVHVNDOLWHVLYHULUgWH\DQGDQGHNRP
7HNQLNg]HOOLNOHU
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
- DVDdosyasnda
veya VCD Enter/Play
oynatma ya(Giriĩ/Oynat)
da duraklatma
modunda 2x3x4x
- ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
Jpeg
düþmesine
% H F D X V H <R X
&DFWXV
6DG'D\X
:RQGHUIXO
(QWHU
5HWXUQ
5(3($7
5HSHDW
734
,,
'&*.9;(
'&*.9;(
'&*.9;64
'
&*.9;
27+5
+7852
+28
Jpeg-veya
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
7LWOH%DùO×NdDODQEDùO×ù×WHNUDUODU
DVDVCD
veyaoynatma
VCD
oynatma
ya da duraklatma
modunda
- -DVD
ya da
duraklatma
modunda
2x3x4x2x3x4x%LUGLVNWHNLGRV\DODU×QVD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
SUHV\RQK×]ODU×.ESV
QLQDOW×QGDRODQGRV\DODULVHG]JQ
basldþnda,
tamekran
ekranmoduna
moduna
giderve
veslayt
slaytgösterisi
gösterisi
-3(*GRV\DV×J|VWHULOHELOLU
orannda
yaknlaĩtrmak
için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
basldþnda,
tam
gider
basldþnda,
tam
ekran
moduna
gider
ve
slayt
gösterisi
$%GLVN]HULQGHVHoPLüROGXùXQX]VHJPHQWLWHNUDU
OK
düþmesine
bastþnzda
ayar
menüsü
kaybolur.
üHNLOGHoDO×QDPD]
-yaknlaĩtrmak
- OK
OK
düþmesine
düþmesine
bastþnzda
ayar
ayar
menüsü
menüsü
kaybolur.
kaybolur.
orannda
yaknlaĩtrmak
için,bastþnzda
uzaktan
kumanda
üzerindeki
orannda
için, uzaktan
kumanda
üzerindeki
otomatik
olarakbaĩlar.
baĩlar.
%LUGLVNWHNLNODV|UOHULQVD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
HGHU
zoom
üstüste
üste
basn
3
otomatik
olarak
otomatik
baĩlar.
21
\DODU×
Divx
VOD
öþesine
yalnzca
Stop
(Durdur)
-olarak
- -düþmesine
Divx
Divx
VOD
VOD
öþesine
öþesine
yalnzca
yalnzca
StopStop
(Durdur)
(Durdur)
zoom
düþmesine
üst
basn
zoom
düþmesine
üst
üste
basn
NODV|UGHNL-3(*GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
modunda
eriĩilebilir.
modunda
modunda
eriĩilebilir.
eriĩilebilir.
GHNL&RGHF
- Divxkayt
kaytnumarasna
numarasnabakmak
bakmak içinOK
OKdüþmesine
düþmesinebasn
basn
QGHVWHNOHQ - Divx kayt
- Divx
numarasna
bakmak için OKiçin
düþmesine
basn
- DVDveya
veyaVCD
VCDoynatma
oynatmayayadadaduraklatma
duraklatmamodunda
modunda2x3x4x
2x3x4x
DVD
- DVD- veya
ya da duraklatma modunda
2x3x4x
1RW VCD oynatma
orannda
yaknlaĩtrmak
için,
uzaktan
kumanda
üzerindeki
'RV\DE\NOùQHEDùO×RODUDNKHUELUUHVLP
orannda
yaknlaĩtrmak
için, uzaktan
kumanda
üzerindeki
yaknlaĩtrmak
için, uzaktan
kumanda
üzerindeki
GHNL&RGHF orannda
›‚WXùODU×QDE
WXüXQD\DGD(1
HULüHELOLUVLQL]
$\DUODPDLüOHPLQ
WHNUDU0(18WXü
1RW
'LVNHEDùO×ROD
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Audio
AudioORI
ORI
Setting
Up
Setting
6HV'LOL.
Subtitle
AUTO
Subtitle
AUTO
'LO6HoHQHNOHULQLQ
6HV'LOL.XOODQ×P
6HV'LOL
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
6HV'LOL.XOODQ×P
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
6HV'LOL
6HV'
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
Features
EDV×Q
EDV×Q
EDV×Q
Featur
6HV'
6HV'LOL.XOODQ×P
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
6HV'LOL
LANGUAGE
SETUP
Setting
Up the
Language
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ
hQLWH6WRSP
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
$\DUODQPDV×
hQLWH6
Setting
Up
the
Language
Setup
page:
Setup
of
the
Language.
❶ Language
›‚WXùODU×
Language
Setup
page:
Setup
of
the
Language.
❶
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùODU
If
you
set
the
player
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
6HV'LOL
If6HV'LOL.
you
set them
6HV'LOL.XOODQ×P
6HV'LOL
›‚WXùODU
Features
›‚
$\DUODQPDV×
$\DUODQPDV×
hQLWH6
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
page:
Setup
the Audio
Options.
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
❷ Audio❷Setup
\DGD(17(
6HV'LOL
Audio
Setup
page:ofSetup
of the
Audio Options.
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
Features
'LO6HoHQHNOHULQLQ
\DGD(17(5GùPHVLQH
\DGD(17(
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
\DGD(17(5GùPHVLQ
subtitle language
in a
\DGD(17(
\DGD
subtitle
langu
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùODU
'LVNOHU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
Setup
page:
the Display
Use
Setting
Up
the
La
❸ Display
›‚WXùODU×
Display
Setup
page:ofSetup
ofdisc
the Options.
Display
Use
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRS
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
❸
DQoDOPDV×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
›‚WXùODU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
IfNXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
you
set
theSetup
player
menu,
menu, Options.
audio
and
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
×*R\QD\DELOLUVLQ 03(*)RQNVL\RQXQ7DQ×P×
U
6HV'LOL.XOODQ×P
automatically
every
tim
›‚WXùODU
›‚
\DGD
\DGD(17(5GùPHVLQH
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
\DGD(17(
'LO6HoHQHNOHULQLQ
6HV'LOL.
automatically
Setting
Up
the
Language
DV×
Setting
Up
the
Language
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)and
'LO6HoHQHNOHULQLQ
R\QDW×ODELOLU
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
If
you
set
the
player
menu,
disc
menu,
audio
ŠWXüXQD\D
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
›‚WXùODU×
›‚WXùOD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùODU
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
ŠWXüXQD\
V×
Features
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
subtitle
language
in advance,
they
will come
up
ŠWXüXQD\DGD(17(5
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
ŠWXüXQD\
ŠWXü
Using
the
Setup
Menu
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
P]LùLNXOODQDQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
›‚WXùODU
›‚WXùODU
Using
the
Setup
Menu
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
3*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
DNGDKDID]OD
DQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
several
display
options.
›‚WXùODU×
several
display
options.
\DGD(17(
$\DUODQPDV×
subtitle
language in advance, they will come up\DGD(17(5GùPHVLQH
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
\DGD(17
Features
\DGD(17(
Features
RV\DODUR\QDW×ODELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$
DQDQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
›‚WXùODU
UsingUsing
the
Playe
$\DUODQPDV×
hQLWH6WRSP
(*R\QD\DELOLUVLQ
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
DQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$
7DQ×P×
%DüYXUX6D\IDV×
the
GùPHOHUPHQ
×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU )RQNVL\RQ
automatically
every time you watch a movie. ŠWXüXQD\DGD(17(5G
(*R\QD\DELOLUVLQ
›‚WXùODU
UR\QDW×ODELOLU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
›‚
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
ŠWXü
\DGD(17(
(*R\QD\DELOLUVLQ
ŠWXüXQD\
RV\DODUR\QDW×ODELOLU
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
QDQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
UR\QDW×ODELOLU
×ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
UR\QDW×ODELOLU
(*R\QD\DELOLUVLQ
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
DQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
oDO×QDPD\DELOLU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Setup
page:
Setup
the you
Parental
Level.
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
*R\QD\DELOLUVLQ
GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
(*R\QD\DELOLUVLQ
❹ Parental
WXüXQD\DG
Parental
Setup
page:of
Setup
of the
Parental
Level.
Allows
›‚WXùODU×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùOD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
IfAllows
you
set
the
player
menu,
disc
›‚WXùODU
❹
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
-3(*R\QD\DELOLUVLQ
R\QDW×ODELOLU
(*R\QD\DELOLUVLQ
Q-3(*R\QD\DELOLUVLQ
V\DODUR\QDW×ODELOLU
automatically
every
time
watch
a movie.
DEDüODPDNGDKDID]OD
R\QDW×ODELOLU
WXüXQD\DGD(17(5G
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
WXüXQD\DG
UR\QDW×ODELOLU
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
1.
Press
the
MENU
button
DQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
›‚WXùODU×
$OW\D]
$OW\D]×'LOLQLQ.X
$OW\D]×'
DODUR\QDW×ODELOLU
HQWHUGù
R\QDW×ODELOLU
V\DODUR\QDW×ODELOLU
WXüXQD\DGD(17(5G
Using
the
Disc
HPH%LU03VHoPHNGùPHOHUPHQ
1.
Press
the
ME
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
D\DEDüODPDNGDKDID]OD
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play,VWHGLùLQL]NODV|UVHoLQ
Using
the
WXüXQD\DG
PDNGDKDID]OD
WXüXQ
Using
the
Setup
Menu
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$
›‚WXùODU
›‚WXùODU
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
playEDüODPDNGDKDID]OD
$WODPD
2\QDW×PHVQDV×QGDYH\D
PDNGDKDID]OD
VHoPHNGùPHOHUPHQ
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
If
you
set
the
player
menu,
disc
menu,
audio
and
HGLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
PDNGDKDID]OD
If
you
set
the
player
menu,
disc
menu,
audio
and
NL-3(*GRV\DO×
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
DEDüODPDNGDKDID]OD
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
›‚WXùODU×
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
ŠWXüXQD\D
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
3VHoPHNGùPHOHUPHQ
\DGD(17(5GùPHVLQ
ŠWXüXQD
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
ŠWXüXQD\
HNGùPHOHUPHQ
PDNGDKDID]OD
EDüODPDNGDKDID]OD
DU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
subtitle
language
advance,
th
VHoPHNGùPHOHUPHQ
PDNGDKDID]OD
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
UsingWXüXQDEDV×QGDNLND
the Setup Menu 'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU
PDNGDKDID]OD
Using
the
Player
Menu
Language
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
�/�
buttons
2. Press in
the
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
NGùPHOHUPHQ
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
OHPHYHVRQUDEDVLQHQWHUGù
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
üODPDNGDKDID]OD
PDNGDKDID]OD
EDüODPDNGDKDID]OD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNL
�/�
2.\DGD(17(
Press
the
NGùPHOHUPHQ
DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
er
by
allowing
you
to
select
various
language
prefer›‚WXùODU×QDEDVDUDNNOLSOHUPHQVLoLQGHELUUHVLP
›‚WXùODU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
PoDO×QDPD\DELOLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚
VHoPHNGùPHOHUPHQ
YH\D
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
WXüXQ
WXüXQD\DGD(17(5Gù
ŠWXüXQD\
UDEDVLQHQWHUGù
WXüXQD\DG
er
by
allowing
you
to
select
various
language
preferU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
VHoPHNGùPHOHUPHQ
PoDO×QDPD\DELOLU
GùPHOHUPHQ
HNGùPHOHUPHQ
NGùPHOHUPHQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
DGD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
PoDO×QDPD\DELOLU
hQLWH6
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
Using
the
Player
Language
oPHNGùPHOHUPHQ
viewing
unsuitable
movies
such
asMenu
those
with
violence,
subtitle
language
in advance,
they
will
come
up
RQUDEDVLQHQWHUGù
hQLWH6WRSP
VHoPHNGùPHOHUPHQ
DU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
subtitle
language
in
advance,
they
willas
come
up
QHQWHUGù
WXüXQD\DGD
viewing
unsuitable
movies
such
those
with
violence,
›‚WXùODU×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
›‚WXùOD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$
›‚WXùODU
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
DEDVLQHQWHUGù
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
PoDO×QDPD\DELOLU
×QWPoDO×QDPD\DELOLU
PDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
This
function
NPHQNOLSVOHULQ
QHQWHUGù
oDO×QDPD\DELOLU
WXüXQD\DGD(17(5Gù
WXüXQD\DG
PoDO×QDPD\DELOLU
1.
Press
the
MENU
button.
�
This
function
orchange
ENTER
press
the
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
›‚WXùODU×
automatically
every
time
you
wa
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
LOHUL\DGDJHULJLGLOLU
QHQWHUGù
WPoDO×QDPD\DELOLU
PoDO×QDPD\DELOLU
×QWPoDO×QDPD\DELOLU
WXüXQD\DGD(17(5Gù
�
oc
press
the
QUDEDVLQHQWHUGù
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
playIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
ences,
set
up
a
parental
level,
even
adjust
the
playGRV\DV×VHoLQYHDUG×QGDQ(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
GDNL-3(*GRV\DO×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
WXüXQD
QHQWHUGù
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
DEDVLQHQWHUGù
›‚WXùODU
›‚WXùODU
ences,
set
upetc.
aevery
parental
level,
even adjust
the playPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
HQWHUGù
QHQWHUGù
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
GDNL-3(*GRV\DO×
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
DVLQHQWHUGù
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
QHQWHUGù
DEDVLQHQWHUGù
DELOLU
GDNL-3(*GRV\DO×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚W
ROPDPDO×G×UYH
1.
Press
the
MENU
button.
adult subject
matter,
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×
UPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
6HVGLOLQLQG
adult
subject
matter,
etc.
WXüXQD\DG
automatically
time
you
watch
a movie.
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
ŠWXüXQD\DGD(17(5
WXüXQD\D
ùPHOHPH
WXüXQD\DGD(17(5G
WXüXQD\DG
automatically
every
time
you
watch
a Language
movie.
DNL-3(*GRV\DO×
Setup
menu
lets
you customize
your
DVDhQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
playHPHELU-3(*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
PDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
GHùLüWLULU
GHùLüWLULU
DNL-3(*GRV\DO×
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHG
GHùLüWLULU
6HVGLOLQLQ
GDNL-3(*GRV\DO×
�/�
buttons
to select
Setup, ›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
then
2.
Press
the
2\QDW×PHVQDV×QGD6($5&+
disc
menu
screens.
ŠWXüXQD\D
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Using
the
Setup
Menu
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
W×QGDNL-3(*GRV\DO×
disc
menu
scr
DNL-3(*GRV\DO× The
PDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GH
*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
er by
allowing
you
to
select
various
language
preferer
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
buttons
3.
Press
the
0HQ\HNUDQDJHWLUPHNLoLQ,1)2WXüXQDEDV×QDUG×QGDQ
6HVGLOLQLQ
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HVG
WXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5Gù
WXüXQD\DG
WXüXQD\DG
er
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
3.
Press
the
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
3(*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
PHNPHQNOLSVOHULQ
6HDUFK
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
×NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
\DGD(
\DGD(17(5GùPHVLQH
VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
�/�
buttons
to select
Language
Setup,
2.›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Press
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
\DGD(17(
XUPDNLVWH\LQFH
HNPHQNOLSVOHULQ
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
LVWL\RUVDQ×]
VRQUDEDVLQHQWHUGùPHOHPH
❺ DivX(R)
page
:the
Please
the Registration
code Using
›‚WXùODU×
the Player
Menu
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$
›‚WXùOD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
›‚WXùODU
Using
the
Setup
Menu
YH\DWXüXQDEDV×QGDKD
❺
DivX(R)
page
Please
use
the Registration
code then
er
by
allowing
to select
various
language
preferHNPHQNOLSVOHULQ
0HQVQQ.XOODQ×P×
Using
the
Setup
Menu
HQX]XQROPDPDO×G×UYH
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVH
� or:use
LVWL\RUVDQ×]
ENTER
button.
press
the
*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
HQWHUGùPHOHPH
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVH
QVQQ.XOODQ×P×
VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
ences,
set
up
ayou
parental
level,
even
adjust thehQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
playUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
NPHQNOLSVOHULQ
� 1.
or›‚WXùODU×
ENTER
butto
(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNPHQNOLSVOHULQ
LVWL\RUVDQ×]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
HNPHQNOLSVOHULQ
QROPDPDO×G×UYH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
LVWL\RU
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HVG
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHG
›‚WXùODU
oPHNPHQNOLSVOHULQ
1. the
Press
the
MENU
6HVGLOLQLQ
QHQWHUGùPHOHPH
QX]XQROPDPDO×G×UYH
YH\D
�
orbutton
ENT
the
ùPHOHPH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
VQQ.XOODQ×P×
Press
the
MEN
QROPDPDO×G×UYH
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
Using
the
Player
Menu
Language
K×]O×DUDPDLoLQWHNUDU6($5&+
QWHUGùPHOHPH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
Using
the
Player
Menu
Language
DNWHUOHULoHUPHPHOLGLU
QROPDPDO×G×UYH
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ùPHOHPH
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚W
UGLVN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/D
�
oron
ENTER
button.
press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
QWWDQoDOPD\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
HQX]XQROPDPDO×G×UYH
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
6HoWLùLQL]G
WXüXQD\DGD
ùPHOHPH
1.�/�
Press
the
MENU button.
WXüXQD\DGD(17(5G
WXüXQD\D
WXüXQD\DGD(17(5Gù
WXüXQD\DG
QROPDPDO×G×UYH
ences,
set
up
a
parental
level,
even
adjust
the
playto
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
QQ.XOODQ×P×
HQWHUGùPHOHPH
QX]XQROPDPDO×G×UYH
HPHOLGLU
1.
Pess
the
MENU
button
the
remote
control.Use
the
ROPDPDO×G×UYH
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
6HoWLùLQL]G
QROPDPDO×G×UYH
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
WXüXQD\DG
ùPHOHPH
QWHUGùPHOHPH
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
X]XQROPDPDO×G×UYH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
QROPDPDO×G×UYH
1.
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
ùPHOHPH
QX]XQROPDPDO×G×UYH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\
ùPHOHPH
to the
type
of television screen you have. ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/� buttons to select Player Menu, then LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVH
press
3.ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Press
the
HUPHPHOLGLU
er $\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
�/�
buttons
4.
Press
the
WXüXQDEDV×Q%|\OHFH$9,
6HoWLùLQL]G
UGùPHOHPH
GLU
QQ.XOODQ×P×
6HoWLù
PD\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
ùPHOHPH
QWHUGùPHOHPH
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
LVWL\RU
GXUPDNLVWH\LQFH
WXüXQD\DG
�/�
button
2.
Press
the
LVWL\RUVDQ×]
�/�
HPHOLGLU
4.
Press
the
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
�/�
2.
Press
the
LU
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
GXUPDNLVWH\LQFH
1.
Press
the
MENU
button.
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1. Press 3.
the
MENU
button.
×OP×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
LU
The
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
ŠWXüX
E|OPYDUVD
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
GXUPDNLVWH\LQFH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
ŠWXüXQD\D
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
PHPHOLGLU
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
playHNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
ND\GHGLOPLü
6HVGLOLQLQG
D\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
�/�
buttons
to
select
La
2.
Press
the
oHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play›‚WXùODU×QDEDVDUDNL
6HVGLOLQLQ
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHG
6HVGLOLQLQ
LU
er
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
buttons
to
select
Player
Menu,
then
press
Press
the
HPHOLGLU
UXPOXELUGLVN
GXUPDNLVWH\LQFH
GRV\DV×QGDGDKDK×]O×DUDPD
�
×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
or
ENTER
button.
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHN
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
ND\GHGLOPLü
GLU
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
er by allowing
you buttons
to
select
various
language
preferD\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
›‚WXùODU×
XUPDNLVWH\LQFH
GXUPDNLVWH\LQFH
GLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
Demand
format.
To
learn
gothe
to www.divx.com/vod.
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HOLGLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
� or ENTER6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×W
LU
select
Setup,
then more
press
button.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HPHOLGLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFH
GXUGXUPDNLVWH\LQFH
GXUPDNLVWH\LQFH
×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
�toor
ENTER
button.
the
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
RWXUXPOXELUGLVN
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
then
ENTER
ND\GHGLOPLü
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
ELUGLVN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
ND\GH
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6HoWLù
6HVGLOLQLQ
� orbutt
HUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
E
then press
press
the›‚W
6HoWLùLQL]G
XPOXELUGLVN
then
press
EN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
then
press
ELUGLVN
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
�/�
buttons
to
select
Language
Setup,
then
2.
Press
the
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
�/�
buttons
to
select
Language
Setup,
then
2.
Press
the
POXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
ELUGLVN
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DSDELOLUVLQL];;;
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
XUXPOXELUGLVN
er
by
allowing
you
to
select
various
language
preferNLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
'LOVHoLOGLùL
VHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
� or ENTER
LVWL\RUVDQ×]
button. the
press the
YHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
er
by
allowing
you
to
select
various
language
preferWXüXQD\DGD(17(5G
LVWL\RUVDQ
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVH
LVWL\RUVDQ×]
ELUGLVN
�
or
ENTER
button.
the
XPOXELUGLVN
ERüELUE|OPYDUVD
1.
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
UGLVN
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'L
'LOVHoLOGLùL
ELUGLVN
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
ences,
set
up
a
parental
level,
even
adjust
the
playHNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
WXüXQD\DGD
R\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
OXELUGLVN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Page
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
ELUGLVN
2.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
XPOXELUGLVN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'
HUHNHEHYH\QVHYL\HVL
�/�
buttons
tobutton.
select the
4.
Press
the
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
thedesired
differentlanguage,
features.
NWHERüELUE|OPYDUVD
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
- Press
The language
isbutton
sele
'LOVHoLOGLùL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LUE|OPYDUVD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVH
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
ND\GH
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHN
LVWL\RUVDQ×]
�/�
QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
3.
the
ND\GHGLOPLü
ERüELUE|OPYDUVD
The
languag
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/
3.
Press
the
UE|OPYDUVD
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
�
or
ENTER
press
the
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$9,GRV\DV×QGDGDKDGùN
orthe
ENTER
button.
press 4.
the
PHGHNoDO×QDELOLU
Pess
MENU
oneven
thelevel,
remote
control.Use
the
�/�
UE|OPYDUVD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD
GHGLOHELOLU
WXüXQD\DGD(17(5Gù
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
HERüELUE|OPYDUVD
ences,
set
upSetup,
abutton
parental
even
adjust
the
play$\DUPHQV
F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
6HoWLùLQL]G
IRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
ences, 1.
set
up the
aHNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
parental
level,
adjust
the
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GH
6HoWLùLQL]
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×
6HoWLùLQL]G
UE|OPYDUVD
�/�
<DYDüdHNLP
buttons
to
select
the
desired
language,
Press
ERüELUE|OPYDUVD
DELOLU
�
buttons
to
select
then
press
the
or
ENTER
button.
E|OPYDUVD
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
$\DUPHQVQHNUDQGD
$\DUPHQV
UE|OPYDUVD
erplayto the
type
of television
screen
you
have.
�/�
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
buttons
to
select Pl
3. sub
Press
the
6HVGLOLQLQG
QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
üELUE|OPYDUVD
�6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
orpress
ENTER
tobutton
access
sub
features.
Press
the
UE|OPYDUVD
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ERüELUE|OPYDUVD
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DUPHQVQHNUDQG
×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
then
ENTER
button.
�
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
or button
ENTER
tothe
access
the
features.
Press
the
DO×QDELOLU
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
returns
toreturns
Language
$\DUPHQV
DU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
$\DUP
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVH
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'L
6HoWLùLQL]G
J|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
the
ENTER
button.
'LOVHoLOGLùL
DELOLU
K×]GDDUDPD\DSPDQ×]×
to Lb
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
the
ENTER
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
QID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
buttons
to
select
Setup,
then press
the �
or have.
ENTER
button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚W
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×
2\QDW×P
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
QDELOLU
er
to the
type
of television
screen
you
�/�
WXüXQDEDV×
buttons
to select
Player
Menu,
then
press
3.then
Press
the ENTER
HD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
ND\GHGLOPLü
34GùPHVLQHEDV×Q
PHQL]HRODQDNWDQ×U
er
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVH
ND\GHGLOP
buttons
todisappear
select
Player
Menu,
then
press
3. To
Press
the
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHN
ND\GHGLOPLü
press
button.
DELOLU
HVLPND\GHGLOHELOLU
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
�
or
ENTER
button.
the
LVWL\RUVDQ×]
DQDNWDQ×U
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
GùPHVLQHEDV×Q
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
LU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
3.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
3.
make
the
setup
screen
after
setting
up,
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
ELOLU
GùPHVLQHEDV×Q
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQDEDV×Q
\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
VDùODU;;;
- The
language
is screen
selected
and the after
screen
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
3.›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
To
make
the setup
disappear
setting up, $\DUPHQVQHNUDQGD
press
UHVLPND\GHGLOHELOLU
- Press
To make
themake
setup
m
WXüXQDEDV
DELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
D\GHGLOHELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD
$\DUP
ND\GHGLOPLü
�/�
NWDQ×U
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
button
4.
the
$\DUPHQV
VLPND\GHGLOHELOLU
To
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
4.
Press
the
D\GHGLOHELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
UWDYVL\HHGLOLU
D\GHGLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
ŠWXüX
GHFHUHVLP
ŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
ŠWXüXQD\D
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
HVLPND\GHGLOHELOLU
1.
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
�
or
ENTER
button.
the
DQ×U
'LOVHoLOGLùL
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\
'LOVHoLOGL
�
or
ENTER
button.
the
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'L
'LOVHoLOGLù
\GHGLOHELOLU
The
language
is
selected
and
the
screen
VLPND\GHGLOHELOLU
..
Language
Setup
Page
..
..
GHGLOHELOLU
D\GHGLOHELOLU
�/�
buttons
to WXüXQD
select th
4...Press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
6HoWLùLQL]G
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
PND\GHGLOHELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the MENU
button
again.
Language Setup Page
..
\GHGLOHELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VLPND\GHGLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
U
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
returns
tobutton
Language
Setup..page.
the
MENU
again.
GLOLU
button.
67(3WXüXQDKHU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
'LOVHoLOGLùL
then
press
the6HVG
ENTER
WXüXQDEDV
button.
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
then
press
the
1.
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
SPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
'LVNOHU
1. Pess theDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
Player
Menu Player
ENG
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQG
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
6HVGLOLROD
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
Menu
ENG
U
�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
or
ENTER
button.
�/�
$G×P$G×P
DLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
buttons
to
select
the
desired
language,
4.
Press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
$\DUPHQV
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
�/�
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFH
$\DUPHQ
buttons
to selectMenu
the desired
4. Press the
$\DUPHQVQHNUDQGD
$\DUPHQ
returns
Language
Setup
page. language,
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
×QGDVDGHFHUHVLP hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
then press
ENTER button.
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
ND\GHGLOPLü
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
HQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
4.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
EDVW×ù×Q×]GDL\HQLELUNDUH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
1RW
-›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
To
maketothe
setupDisc
menu
disappear,
press
G×ù×QGDVDGHFHUHVLP
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
VDGHFHUHVLP
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Disc ENG
Menu
ENG the MENU - The language
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUPHQV
is sel
QGDVDGHFHUHVLP
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
-WXüXQDED
The$XWR
languag
DGHFHUHVLP
X]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
buttons
to
select
thenthe �
press
the � or
ENTER
button.
V×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
buttons to WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
select
Setup,
thenSetup,
press
or ENTER
button.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
2\QDW×P
34'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
GRV\DODUJ|VWHULOHELOLU
DGHFHUHVLP
\QDW×ODELOLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
$XWRPDWLFVHoHQHùLQL
(*GRV\DODU
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
$XWRPDWLF
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ù×QGDVDGHFHUHVLP
‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
ORI
then
press
ENTER
button.disappear,
WXüXQDEDV×
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'
then press
ENTER
button.
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV
DGHFHUHVLP
DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
-ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
To
make
the
setupAudio
menu
press
QGDVDGHFHUHVLP
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
HULOHELOLU
Audio
ORI - the
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
.. Language Setup Page .. ..
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
GHFHUHVLP
DGHFHUHVLP
TheMENU
language
is selected
and the
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVHoLOGLùL
J|UQWOHQLU
EDV×Q
ùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
DVDGHFHUHVLP
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Note
DGHFHUHVLP
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QGDVDGHFHUHVLP
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.OLSOHUPHQVQHG|QPHNLoLQ6723WXüXQDEDV×Q
button.
Note
|VWHULOHELOLU
EDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
U
EDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Subtitle
AUTO
WXüXQDEDV
Language
Setup
paS
ULOHELOLU
®
Language
LANGUAGE
SETUP
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
EDV×Q
Language
U
U×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Subtitle
AUTO
Player
MenuSetup
ENG.. .. Setup $\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
EDV×Q
*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
EDV×Q
..
Language
Page
5HVLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
LANGUAGE
SETUP
UŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NGDKDID]OD
LANGUAGE
SETUP
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
%D]×G
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDN
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%D]×GLVNOHU
HULOHELOLU
D\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
The
language
is
selected
and
the
screen
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LANGUAGE SETUP
$\DUPHQVQHNUDQG
- The language
selected
and theSetup
screen
V\DODUR\QDW×ODELOLU
EDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
button.
ULOHELOLU
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QGHNL-3(*GRV\DODU
LANGUAGE
SETUP
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LANGUAGE
UR\QDW×ODELOLU
returns
to SETUP
Language
Setup page
$\DUPHQV
GD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
=220
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
®
ELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
6×UD\OD;;;1RUPDO
Depending
onisthe
disc, some
Menu selecDisc Menu
ENGSetup
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
LOHELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
%LU.RGDN3LFWXUH&'R\QDW×UNHQQLWHIRWRùUDIODU×
Player
Menu Audio
ENG
Depending
|UQGHNL-3(*GRV\DODU
ULOHELOLU
-3(*GRV\DODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
® on the disc, some Setup Menu selec- - To make
\DODUR\QDW×ODELOLU
Language
Setup
the
setup
m
GHNL-3(*GRV\DODU
R\QDW×ODELOLU
To
make
the
3(*GRV\DODU
(17(5GùPHVLQHEDV×Q
30
ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
R\QDW×ODELOLU
HULOPH\HEDüOD\DELOLU
3(*GRV\DODU
oDO×QDPD\DELOLU
EDV×Qto Language
EDV×Q
%XGX
%XGXUXPGDGLVNNHQGLR
NLoLQNOLSOHU
®
Language
Setup
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
EDV×Q
RV\DODUR\QDW×ODELOLU
%XGXUXPGD
QGHNL-3(*GRV\DODU
Audio
ORI Setup
returns
Setup
page.
®Setup
Disc
Menu
ENG
Display
WXüXQDEDV×Q
returns
to
Language
Setup page.
R\QDW×ODELOLU
\DODUR\QDW×ODELOLU
3(*GRV\DODU
EDüODPDNGDKDID]OD
17(5GùPHVLQHEDV×Q
GHNL-3(*GRV\DODU
D\DELOLU
\QDW×ODELOLU
R\QDW×ODELOLU
3(*GRV\DODU
® not
Language
SETUP
-3(*GRV\DODU
LANGUAGE SETUP
- ToLANGUAGE
make
the
setup WXüXQDEDV×
menu disappe
®Audio
LANGUAGE
SETUP
Language
Setup
®
Setup
ODUR\QDW×ODELOLU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
R\QDW×ODELOLU
\DODUR\QDW×ODELOLU
NL-3(*GRV\DODU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
tions
may
work.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
GHNL-3(*GRV\DODU
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
®
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Language
Setup
\DEDüODPDNGDKDID]OD
GRùUXGDQJ|UQWOHUNOLSPHQ\RNWXU
tions
may
not work.
®
Language
Setup
PDNGDKDID]OD
UDüOD\DELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Subtitle
AUTO Setup
®®
DüODPDNGDKDID]OD
Audio
®
Language
Setup
button.ODQDFDNW×U
\DELOLU
Audio
ORI
PDNGDKDID]OD
®
Language Setup
button.
Language
Setup
3(*GRV\DODU
®®
Parental
: Setup
GLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
PDNGDKDID]OD
5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
L-3(*GRV\DO×
Language
Setup
®
Language
Setup
ODQDF
ODQDFDNW×U
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
®
Audio
Setup
EDüODPDNGDKDID]OD
®
Language
Setup
®
Language
Setup
D\DELOLU
®
..
Language
Setup
Page
..
..
Audio
Setup
®
Language
Setup
®
®
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
Display
Setup
Language
Setup
®
Language
Setup
-®®
To®make
the
setup
menu
disappear,
press
MENU
Setup
page:
Setup
of Setup
the Language.
DNGDKDID]OD
® Language
Audio
Setup
DüODPDNGDKDID]OD
Language
Setup
×QWPoDO×QDPD\DELOLU
®
Language
Setup
Language
Setup
\DELOLU
❶ ®Language
Audio
Setup
NGDKDID]ODLanguage
PDNGDKDID]OD
×J|UPHNLoLQNOLSOHU
Setup
page:
of thethe
Language.
Subtitle
AUTO
button.
®
®
Setup Audio Setup
Language
Setup
®
Display
Setup
❶
®
Audio
Setup
ODPDNGDKDID]OD
EDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
DNGDKDID]OD
%XIRQNVL\RQODU03(*GRV\DV×QDEDùO×RODUDN
DüODPDNGDKDID]OD
ELOLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
EDV×Q
\DELOLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
EDV×Q
®
®EDV×Q
Audio
Setup
ODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
DivX(R)
Registration
\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
oDO×QDPD\DELOLU
HNLoLQNOLSOHU
Audio
Setup
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Player®
Menu
ENG
®
Audio
Setup
QWPoDO×QDPD\DELOLU
®
Display
J|UPHNLoLQNOLSOHU
®
®®
Audio
Setup
®Parental
®
LANGUAGE
SETUP
Display
Setup
LanguageAudio
SetupSetup
®
Audio
Setup
oDO×QDPD\DELOLU
®
LANGUAGE
SETUP
Setup
:
Audio
Setup
LANGUAGE SETUP
HNLoLQNOLSOHU
Language
Page
..
.. Setup
LANGUAGE
SETUP
®
Audio
Setup
®EDV×Q
.. Language Setup.. Page
.. .. Setup
Display
SetupSetup
® ®
Audio
®
GD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
Audio
Setup
Audio
Setup
oDO×QDPD\DELOLU
RV\DODU×Q×VHoLQL]
HNLoLQNOLSOHU
®
Display
Setup
'|QGUPH×
'LOVH
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNU
LQNOLSOHU
U×QWPoDO×QDPD\DELOLU
'LOVHoLOGLN
®
V×J|UPHNLoLQNOLSOHU
Audio
Setup
Audio
Setup
®®
button.
Parental
Setup
: button.
®
Display
Setup
Audio
Setup
page:
Setup
of ENG
the Audio Options.
®Display®Setup
Language
Setup
oDO×QDPD\DELOLU
®
QWPoDO×QDPD\DELOLU
HNLoLQNOLSOHU
Display
Setup
PDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
J|UPHNLoLQNOLSOHU
❷Setup
LQL]
Disc Menu
oDO×QDPD\DELOLU
oDO×QDPD\DELOLU
NLoLQNOLSOHU
HNLoLQNOLSOHU
Audio
Setup
oDO×ùPD\DELOLU
LANGUAGE
®
Display
Setup
®
Display
Setup
❷
® 'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Parental
:® ®
PoDO×QDPD\DELOLU
Player
ENG
oDO×QDPD\DELOLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
QWPoDO×QDPD\DELOLU
®
|UPHNLoLQNOLSOHU
Display
Setup ®
®
Setup
®DivX(R)
HNLoLQNOLSOHU
Parental
Setup
:$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
J|UPHNLoLQNOLSOHU
Audio Setup
®
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Player Menu
ENGMenu Display
Display
Setup
® page: Setup of the Audio
®
Registration
Display
Setup
DivX(R)Options.
DivX(R)SETUP
RUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
Display
Setup
VHoLQL]
®
Parental
Setup
:
DNL-3(*GRV\DO×
Display
Setup
J|UPHNLoLQNOLSOHU
®
®
Display
Setup
Display
Setup
®
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Parental
Setup
:
DW×QGDNL-3(*GRV\DO×
DivX(R)
QL]
DivX(R)
®Setup :
®®®
Display Setup ®Parental
NL-3(*GRV\DO×
DivX(R)
Registration
®:
ParentalDisplay
Setup
:Setup
Audio
ORI DivX(R)
Audio Setup
.. Language
Setup Page
.. .. DivX(R)
®Menu
DivX(R)
Parental
Setup
DivX(R)
ELOLU
NL-3(*GRV\DO×
LPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
OPDPDO×G×UYH
$\DU
$\DUPHQVQHNUDQGD
DivX(R)
Disc
Menu
ENG
PDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
$\DUPHQ
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
®
Parental
Setup
:
oLQL]
Disc
ENG
®
Parental
Setup
:
®
DivX(R)
Registration
Language
Setup
page: Setup of the Language.
®
Parental
Setup ®
:
Parental
Setup
: :::Registration
® ® ®
Setup
page:
Setup
of
the Display
Options.
Use
DivX(R)
Registration
Display Setup
®
NL-3(*GRV\DO×
Parental
Setup
®
Parental
Setup
DW×QGDNL-3(*GRV\DO×
❶Setup
®
QL]
Parental
Setup
❸
|UPHNLoLQNOLSOHU
L-3(*GRV\DO×
®$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
DivX(R)
DNL-3(*GRV\DO×
Parental
Setup
: ®
®
Parental
Setup
Parental
Setup
::Display
Display
Setup
page:
Setup
of
the
Display
Options.
Use
®
DivX(R)
Registration
❸
QGDNL-3(*GRV\DO×
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
NL-3(*GRV\DO×
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
DW×QGDNL-3(*GRV\DO×
×J|UPHNLoLQNOLSOHU
EDV×Q
®
®
Parental
:
Parental
Setup
:
Subtitle
AUTO
QL]
Player
Menu
ENG
®
DivX(R)
Registration
English
.. Language Setup Page .. ..
®DivX(R) Registration Audio
(17(5GùPHVLQHKHUEDVW×ù×Q×]GDUHVLP
Display Setup
®
®
DivX(R)
Registration
LoLQNOLSOHU
Audio
ORI DivX(R)
EDV×Q
UPHNLoLQNOLSOHU
DivX(R)
Registration
®
Registration
LANGUAGE SETUP
oLQNOLSOHU
Language
Setup
page:
Setup
ofORI
the Language.
®
®®
DivX(R)
Registration
®
Parental DivX(R)
Setup
: Registration
® ® ®
DivX(R)
Registration
❶
®
DivX(R)
Registration
NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
®
DivX(R)
Registration
RV\DODU×Q×VHoLQL]
oLQNOLSOHU
Parental
Français
WXüXQ
WXüXQDEDV×Q
R\QDWDPD\DELOLU
DivX(R)
Registration
LANGUAGE
SETUP
®
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
WXüXQDEDV
|UPHNLoLQNOLSOHU
Disc to
Menu
ENG
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
&'5$9,'RV\DV×
DivX(R)
Audio
Setup
page:
Setup
of
the
Audio
Options.
DivX(R)
®
®
Player
Menu
ENG
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
to
select
which
type
of
screen
you
want
watch
and
❷
oLQNOLSOHU
English
QX]XQROPDPDO×G×UYH
Subtitle
AUTO
UPHNLoLQNOLSOHU
LQL]
®
Setup
:
Subtitle
AUTO
LQNOLSOHU
oLQNOLSOHU DivX(R) Registration
to select
which type of screenAudio
you want to
watch
and
VDDW\|QQGHGHUHFHG|QHFHNWLU
UPHNLoLQNOLSOHU
Deutsch
EDV×Q
EDV×Q
Language
Setup:
Setup of the Language.
HNLoLQNOLSOHU
oLQNOLSOHU
PHNLoLQNOLSOHU
EDV×Q
GHQX]XQROPDPDO×G×UYH
VHoLQL]
®
ROPDPDO×G×UYH
UPHNLoLQNOLSOHU
Français
ORI
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
X]XQROPDPDO×G×UYH
QL]
Disc Menu
ENG
ROPDPDO×G×UYH
Audio
Audio
Options.
Español
❷
NWHUOHULoHUPHPHOLGLU
ROPDPDO×G×UYH
LWH4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
GLVN
® Setup
DivX(R) Registration
GH\VH\DOQ×]FD
QX]XQROPDPDO×G×UYH
$OW\D]×'
oLQL]
Deutsch
Display
Setuppage:
page:Setup
Setupofofthe
the
Display
Options.
Use
several display
options.
ROPDPDO×G×UYH
X]XQROPDPDO×G×UYH
❸
PHOLGLU
QL]
$OW\D]×'LOLQLQ.X
XUH&'R\QDWDPD\DELOLU
$OW\D]×'
OPDPDO×G×UYH
Subtitle
AUTO
ROPDPDO×G×UYH
Italiano
several
display
options.
Audio
ORI
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
XQROPDPDO×G×UYH
$OW\D]×'LOLQLQ.
ROPDPDO×G×UYH
X]XQROPDPDO×G×UYH
QL]
DivX(R)
PHPHOLGLU
$OW\D]×'
DivX(R)
Español
DivX(R)
$OW\D
LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
=RRP
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
U
%XFLKD]$9,GRV\DIRUPDW×QGDDùDù×GDEHOLUWLOHQYLGHR
DivX(R)
DivX(R)
'R\QDWDPD\DELOLU
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
.. Langua
Language
Setup:
Setup
ofDisplay
the
Language.
PHOLGLU
UH&'R\QDWDPD\DELOLU
Nederlands
R\QDWDPD\DELOLU
Display
Setup
page:
Setup
the
Options.
UseSetup
❸.$XGLR
P×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
page:
Setup
of the
Language.
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
QVD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
R\QDWDPD\DELOLU
Subtitle DivX(R)
AUTO
|OPYDUVD
LANGUAGE
SETUP SETUP
Italiano
Language
Setup:
Setup
of the
❶Language.
HPHOLGLU
XUH&'R\QDWDPD\DELOLU
Language
Setup:
Setup
ofofthe
the
Language.
DivX(R)
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Setup
page:
Setup
of.. Language
the Parental
Level.
Allows
Language
Setup:
Setup
ofLanguage.
the
Language.
PHOLGLU
R\QDWDPD\DELOLU
XPOXELUGLVN
UH&'R\QDWDPD\DELOLU
❹ Parental
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
Setup:
Setup
of
Player M
R\QDWDPD\DELOLU
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
R\QDWDPD\DELOLU
Parental
Setup
page:
Setup
of..the
Allows
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
❹'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
OLGLU
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
.. .. Nederlands
PHOLGLU
&'R\QDWDPD\DELOLU
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
R\QDWDPD\DELOLU
UH&'R\QDWDPD\DELOLU
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Setup:
of theV×N×ùW×UPDIRUPDWODU×Q×R\QDWDELOLU
Language.
Setup
Page
..Parental
.. Setup PageLevel.
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
Setup:
Setup
ofthe
theLanguage.
Language.
XUXPOXELUGLVN
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
UGLVN
$OW\D]×'LOLQLQ.X
LQGH\VH\DOQ×]FD
hQLWH6WRSP
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
$OW\D]×'
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
UsingUsing
the$OW\D
Disc
Language
Setup:
Setup
of
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
Setup
page:
POXELUGLVN
HQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
etup
of Setup
the
Language.
Language
Setup
page:
Setup
ofSetup
the
Language.
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
❶./DQJXDJH
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
UGLVN
QGH\VH\DOQ×]FD
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
❶
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
hQLWH6WRSP
Disc
Men
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Language
Setup:
of
the
Language.
POXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
Language
Setup:
Setup
of
the
Language.
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
UGLVN
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
Audio
Setup
page:
Setup
of
the
Audio
Options.
|VWHULOHELOLU
QGH\VH\DOQ×]FD
'LO$\DU×'LOLD\DUODU
QGH\VH\DOQ×]FD
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
❷
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
XPOXELUGLVN
Player
Menu
ENG
p
of
the
Language.
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Page
English
Player
Menu
ENG
several
display
options.
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
Englishfrom
hQLWH6WRSP
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
hQLWH6
users to%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
set
the
level
necessary
to preventtochildren
›‚WXùODU×QDEDVDUDNE\WPHNHNUDQE|OPQ
UGLVN
POXELUGLVN
QGH\VH\DOQ×]FD
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
ERüELUE|OPYDUVD
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
GLVN
UGLVN
$\DU×'LOLD\DUODU
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
GH\VH\DOQ×]FD
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
QGH\VH\DOQ×]FD
users
to
set
the
level
necessary
prevent
children
from
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
XELUGLVN
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
UGLVN
POXELUGLVN
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
QGH\VH\DOQ×]FD
f
the
Language.
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
Audio
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
HERüELUE|OPYDUVD
Français
URüELUE|OPYDUVD
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
DivX(R)
E|OPYDUVD
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
›‚WXùODU×
Disc
Menu
ENG DivX(R)
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
Audio
Setup
page:
Setup
ofSetup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
the
Audio Options.
DiscDivX(R)
Menu
ENG
DU×'LOLD\DUODU
up6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
Setup
page:
Setup
of.'LVSOD\
the
Audio
Options.
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
❷.$XGLR
DivX(R) Français
E|OPYDUVD
several
display
options.
❷ Audio'LY;LoHULùL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùODU
e
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
PHGHNoDO×QDELOLU
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
E|OPYDUVD
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
Setup
page:GHùLüWLULU
SetupVHoLQ
of the
Display
Options.
Use
QVD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
HGLOHELOLU
Deutsch
$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
LU Language.
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
❸ Display
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
ERüELUE|OPYDUVD
Deutsch
$OW\D]×'
$OW\D]×
Subtitle
$OW\D]×'LOLQLQ.X
Page
'LOLD\DUODU
$OW\D]×'
GHùLüWLULU
GHùLüWLULU
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
›‚WXùODU
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
›‚
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
RüELUE|OPYDUVD
❹
hQLWH6
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
ELOLU
Audio
ORI
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
hQLWH6WRSP
|OPYDUVD
Audio
ORI
E|OPYDUVD
DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
GHùLüWLULU
E|OPYDUVD
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
viewing
unsuitable
movies
such as
those
with violence,
changes
ELUE|OPYDUVD
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
GHùLüWLULU
EspañolThis function
GHùLüWLULU
RüELUE|OPYDUVD
Español
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
×QDELOLU
LY;LoHULùL03(*6LPSOH3URILOHWDEDQO×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
This
function
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
ULQGH\VH\DOQ×]FD
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
the
Disc
Menu
Language
\DGD(17(
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
$OW\D]×'
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
Display
Setup
page:
Setup
ofthe
theOptions.
DisplayUse
Options.
Use
ELOLU
6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
tup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
page:
Setup
of the
Display
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
❸Setup
Parental
Setup
page:
of
Level.
Allows
LQGH\VH\DOQ×]FD
❸ Display
Subtitle
AUTO
\DGD(17(5GùPHVLQH
\DGD(17(
Using
(17(5GùPHVLQHEDV×Q(17(5GùPHVLQHKHU
Italiano
❹'
AUTO
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
ID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
Italiano
select
which
type
of
screen
you
want
toSubtitle
watch
and
*GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
LQGH\VH\DOQ×]FD
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
Q$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
.'LVSOD\
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
\DGD(17(5GùPHVLQH
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
DELOLU
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
.'LVSOD\
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
users
toSetup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
set
theSetup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
level Setup
necessary
to Parental
prevent to
children
from
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
\DGD(17(
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
\DGD
adult
subject
matter,
etc.
ELOLU
LQGH\VH\DOQ×]FD
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
Page
LPND\GHGLOHELOLU
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
VWHULOHELOLU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
›‚WXùODU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
QGH\VH\DOQ×]FD
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
Using
the
Disc
Menu
Language
ULQGH\VH\DOQ×]FD
adult
subject
matter,
etc.
Nederlands
Nederlands
PND\GHGLOHELOLU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
LOLU
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
LQGH\VH\DOQ×]FD
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
GHùLüWLULU
GHùLüWLULU
disc menu
screens.
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
UHVLPND\GHGLOHELOLU
GHùLüWLULU
'
LY;LoHULùL03(*EDVLWSURILODUW×oLIW\|QONDUHOHU
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
J|VWHULOHELOLU
\GHGLOHELOLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
ELOLU
›‚WXùODU×
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
hQLWH6WRSP
disc
menu
scr
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
hQLWH6WRS
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
hQLWH6WRSP
VWHULOHELOLU
GLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
to
select
which
type
of
screen
you
want
to
watch
and
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
EDVW×ù×Q×]GDUHVLP;RUDQ×QDNDGDUE\\HFHNWLU;
GHGLOHELOLU
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
ELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
›‚WXùODU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
WDYVL\HHGLOLU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
GHGLOHELOLU
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
several
display
options.
ELOLU
HFHUHVLP
UDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
VLPND\GHGLOHELOLU
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
|VWHULOHELOLU
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
$OW\D]×'LOLQLQ.
NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
DivX(R)
viewing
unsuitable
movies such as those with
violence,
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
›‚WXùODU
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
›‚
PHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
PND\GHGLOHELOLU
ELOLU
\DGD
\DGD(17(5GùPHVLQH
VWHULOHELOLU
hQLWH6WRSP
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
\DGD(17(
❺ DivX(R)
page
: Please
use
theDivX(R)
Registration
code DivX(R)code
HGLOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
GHGLOHELOLU
$OW\D]×'
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WLSLQLYHGLùHUHNUDQ JLELLODYH|]HOOLNOHU4SHOYH*0&GHGHVWHNOHQLU
GHGLOHELOLU
OLU
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
ELOLU
This
function
changes
the
text
language
only
on
the
ND\GHGLOHELOLU
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
❺
DivX(R)
page
:
Please
use
the
Registration
PND\GHGLOHELOLU
ULOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
ELOLU
WHULOHELOLU
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
OLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
VWHULOHELOLU
ŠWXüXQD\D
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
›‚WXùOD
several
display
options.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
QLYHGLùHUHNUDQ
›‚WXùODU
HULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
severalVHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
display
options.
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
ŠWXüXQD\
1.
Press
the
MENU
button
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
GHùLüWLULU
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
GHùLüWLULU
GHùLüWLULU
PHNLoLQNXOODQ×Q
GHùLüWLULU
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
❹
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5
1.
Press
the
ME
This
function
changes
the
text
language
only
on
the
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
YHGLùHUHNUDQ
adult
subject
matter,
etc.
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
ŠWXüXQD\
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
ŠWXü
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚L
QGDVDGHFHUHVLP
›‚WXùODU
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚WXùODU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LoLQNXOODQ×Q
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
to register
player
with
the DivX(R)
OnVideo
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Using
the Disc
Menu
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
menu
screens.
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
GHùLüWLULU
tothis
register
this
player
with the Video
DivX(R)
On ›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
×ù×QGDVDGHFHUHVLP
;
YL'03(*X\XPOXLoHULNOHU
disc
DGHFHUHVLP
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
\DGD(17(
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ
\DGD(17
Parental
Setup
page:
Setup
of theLevel.
Parental
Level.
Allows
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
\DGD(17(5GùPHVLQH
GDVDGHFHUHVLP
QNXOODQ×Q
\DGD(17(
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Setup
page:
Setup
ofetc.
the
Parental
Allows
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
❹.3DUHQWDO
GHFHUHVLP
adult
subject
matter,
❹ Parental
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùODU
�/�
buttons
2. Press the
Page
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
RV\DODUJ|VWHULOHELOLU
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
GHFHUHVLP
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
set
the level
necessary
to prevent
children
fromLanguageŠWXüXQD\DGD(17(5G
(*GRV\DODU
HYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
22
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
�/�
2.hQLWH6WRSP
Press
the
QGDVDGHFHUHVLP
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
22
XOODQ×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
.3DUHQWDO
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU
disc
menu
screens.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Using
the
Disc
Menu
GDVDGHFHUHVLP
ŠWXü
LOHELOLU
❺.3DUHQWDO
DivX(R)
page
:Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
Please
use the Registration users
code to
\DGD(17(
Using
the
Disc
Menu
Language
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
ŠWXüXQD\
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
HFHUHVLP
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
GHFHUHVLP
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
GHFHUHVLP
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
VDGHFHUHVLP
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
GDVDGHFHUHVLP
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
6OD\W*|VWHULP
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
VWHULOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
WXüXQD\DGD
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùOD
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
HELOLU
$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚WXùODU
QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
users%XFLKD]DùDù×GDNLPDNVLPXPGHùHUOHUHNDGDUWPo|]QU
todRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
set the
level
necessary
to prevent
children viewing
from
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
1.
Press
the
MENU
button.
WXüXQD\DGD(17(5Gù
WXüXQD\DG
�
or the
EN
then
press
the
›‚WXùODU×
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
❺
DivX(R)
page
:
Please
use
the
Registration
code
VLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
GHùLüWLULU
YH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
WXüXQD\DGD(17(5Gù
then
press
ULOHELOLU
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
WXüXQD
GHùLüWLULU
This
function
changes
the
text
la
HELOLU
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
GHNL-3(*GRV\DODU
›‚WXùODU
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
›‚WXùODU
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
LOLU
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
HELOLU
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
1.
Press
the
MENU
button.
QGHNL-3(*GRV\DODU
3(*GRV\DODU
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
2. Press
the
�/�
buttons
accesstothe
different
features.
›‚WXùODU×
2.
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ŠWXüXQD\D
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
Page
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
\DGD(17(5GùPHVLQH
ŠWXüXQD
viewing
unsuitable
movies
such
as those
with
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
HNL-3(*GRV\DODU
WLüNLQOHUH\|QHOLN
ŠWXüXQD\
LoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
viewing.
unsuitable
movies
such
asthe
those
with
violence,
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
2.
Press
the
�/�to
buttons
access
the
different
features.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
3(*GRV\DODU
24
24
select
Language
page,
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
24
›‚WXùODU
�/�
button
3. the
Press the
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
LOPH\HEDüOD\DELOLU
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
3(*GRV\DODU
This
function
changes
the
text
language
only
on
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
adult
subject
etc.
LoLQNOLSOHU
\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
Thismatter,
function
changes
the
text language
only
onSetup
the
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
to
register
this
player
with
DivX(R)
Video
Onviolence,
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
�/
›‚WXùODU×QDEDVDUDNL
3.\DGD(17(
Press
the
GHNL-3(*GRV\DODU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWHVOD\WJ|VWHULPPRGXQDJHoHU
GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LQOHUH\|QHOLN
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
›‚
PDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
ONOHULGHVWHNOHU
HNL-3(*GRV\DODU
WXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5Gù
\DELOLU
ŠWXüXQD\
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
WXüXQD\DG
(*GRV\DODU
disc
menu
screens.
GùPHVLQHEDV×Q
3(*GRV\DODU
GùPHVLQHEDV×Q
QROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
(*GRV\DODU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
-3(*GRV\DODU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
HNL-3(*GRV\DODU
GùPHVLQHEDV×Q
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
2.
Press
the
üOD\DELOLU
GùPHVLQHEDV×Q
�
GùPHVLQHEDV×Q
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
ŠWXüXQD\D
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/
›‚WXùOD
adult
subject
matter,
etc.
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
DELOLU
PD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
›‚WXùODU
DU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
. 'LY;5 Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
adult subject
matter,
etc.Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
or�
ENTER
button
to access the sub features.
Press
the
or ENTER
button.
then
press
the
ŠWXüXQD\DGD(17(5
ŠWXüXQD\
the ENTER
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
›‚WXùODU×
HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
ŠWXüXQD\DGD(17(5
the button.
ENTER
\DELOLU
disc
menu
screens.
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
.NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
'LY;5
❺ DivX(R)
page
Please
use
the �
Registration
code
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
disc: menu
screens.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
D\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
Demand
format.
ToRegistration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
learn more go to www.divx.com/vod.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ŠWXüXQD\
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ŠWXü
DELOLU
›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
J|UPHNLoLQNOLSOHU
›‚WXùODU
›‚WXùODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
\DUODPDV×QDL]LQYHULU
NXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
.
'LY;5
. 'LY;5
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
OLU
DELOLU
Page
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
�disappear
orscreen
ENTER
button.
then
press
the
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
3.
DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
2.❺Press
�/�
buttons
touse
access
thecode
different code
features.
NLoLQNOLSOHU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
Page
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
.
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
3. To make
the
setup
screen
after
setting
up,setting
6HVGLOLROD
1.press
Press
MENU
GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD
GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
6OD\WJ|VWHULPLQHEDüODPDGDQ|QFHUHVLPDUDO×NODU×PXWODND
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ŠWXüXQD\DGD(17(5
WXüXQD\D
GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5Gù
J|UPHNLoLQNOLSOHU
UODPDV×QDL]LQYHULU
WXüXQD\DG
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
3.
To
make
setup
disappear
after
up,the
press
NLoLQNOLSOHU
DivX(R)
page
: Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
Please
the Registration
�/�
egistration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
Press
thethe
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQG
❺ DivX(R)
page
:the
Please
use
the'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
Registration
.
'LY;5
6HVGLOLROD
�/�
buttons
4.
Pressbutton.
the
ŠWXüXQD\D
V\DODU×Q×VHoLQL]
NLoLQNOLSOHU
NOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
�/�
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQ
4.
Press
the
J|UPHNLoLQNOLSOHU
'LY;'LY;;YL'
'LY;
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
n.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
PDV×QDL]LQYHULU
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
6HVGLOLROD
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
6HVG
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
J|UPHNLoLQNOLSOHU
ŠWXü
ŠWXüXQD\DGD(17(5
QL]
WXüXQD\DG
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
ŠWXüXQD\
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
2.
Press
the
.
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
LoLQNOLSOHU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NLoLQNOLSOHU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NLoLQNOLSOHU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1.
Press
the
MENU
button.to select Disc Menu,
\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
PHNLoLQNOLSOHU
|UPHNLoLQNOLSOHU
1. the
Press
the
MENU
button.
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
D\DUODQPDO×G×U
�/�
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
buttons
then
press
3.
Press
the
HoLQL]
�
J|UPHNLoLQNOLSOHU
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
MENU
button
again.
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
$XWRPDWLF
�/�
buttons
to
select
La
2.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6
›‚WXùOD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLV
L]
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
›‚WXùODU
the
MENU
button
again.
%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
ENTER
button.
$XWRPDWLFVHoHQHùLQL
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
$XWRPDWLF
then
press
the
ENTER
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
›‚WXùODU×
PGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
IRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
$XWRPDWLFVHoHQHùLQ
then
press
the
QL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
DGUHVLQHJLGLQ
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
GùPHVLQHEDV×Q
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
GùPHVLQHEDV×Q
GùPHVLQHEDV×Q
$XWRPDWLF
GùPHVLQHEDV×Q
$XWR
GDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
]
6HVG
XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQG
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
PHNLoLQNOLSOHU
›‚WXùODU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
�
6HVGLOLROD
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
4.
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
2.
Press
the
]
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
2.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
the
ENTER
button.
J|UPHNLoLQNOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
3.
To
make
the
setup
screen
disappear
after
setting
up,
press
LQNOLSOHU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
�
%D]×GLVNOHU
or
ENTER
button.
then
press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\D
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
[#ISV
9HUL\ROXK×]×LQLSo×NDELOLU
GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5G
ŠWXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5
PHNLoLQNOLSOHU
ŠWXüXQD\
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
LQNOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
4.
Press
the
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUD
%D]×GLVNOH
The
language
is
sele
WXüXQD\DGD
GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
V\DODU×Q×VHoLQL]
LQNOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
QDWDPD\DELOLU Demand
Demand
format.
To learn
goafter
to www.divx.com/vod.
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUD
- The%D]×G
langua
NXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
UPHNLoLQNOLSOHU
DGUHVLQHJLGLQ
format.
To
learn
more
godisappear
tomore
www.divx.com/vod.
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
%D]×GLVNOH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
PHNLoLQNOLSOHU
$XWR
$XWRPDWLFVHoHQHùLQL
QL]
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
ŠWXüXQD\
$XWRPDWLF
3. To
make
the
setupagain.
screen
setting
up,the
press
QNOLSOHU
'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LQNOLSOHU
QNOLSOHU
PHNLoLQOWIHQ.D\×W
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
DGUHVLQHJLGLQ
� or
2. Press
�/�
buttons
to
access
the
ENTER
button.
then
press
the different
NLoLQNOLSOHU
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
�
PHNLoLQNOLSOHU
or
ENTER
button.
then
press
the
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
�/�
buttons
tofeatures.
select
the desired
4.
Press
the
HoLQL]
the
MENU
button
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
D\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Note
�/�
%XGXUXPGD
buttons
to
selectpag
D
3. language,
Press the
DGUHVLQHJLGLQ
6HVGLOLROD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
[#ISV
&LKD]\NVHNYHUL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNL
6HVGLOLR
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQG
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
L]
DGUHVLQHJLGLQ
6HVGLOLROD
Note
DGUHVLQHJLGLQ
then
press
the ENTER
button.
%XGXUXPGDGLVNNHQGLR
%XGXUXPG
Language
Setup
›‚WXùODU×
DGUHVLQHJLGLQ
H4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
H\VH\DOQ×]FD
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
%XGXUXPGDGLVNNHQGL
Language
S
QL]
DGUHVLQHJLGLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
JLGLQ
2.the
Press
the
�/�
buttons
to access
thefeatures.
different
features.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%XGXUXPG
DGUHVLQHJLGLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%XGX
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
different
]
%D]×G
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUD
H&'R\QDWDPD\DELOLU
6HVGLOLROD
%D]×GLVNOH
MENU
button
again.
GHùLüHFHNWLU
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
DGUHVLQHJLGLQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
DGUHVLQHJLGLQ
GùPHVLQHEDV×Q
�
�/�
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
DGUHVLQHJLGLQ
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3.
Press
the
JLLoLQZZZGLY[FRPYRG
DGUHVLQHJLGLQ
�/�
]
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3.
Press
the
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
DGUHVLQHJLGLQ
then
press
the
ENTER
button.
FWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
DGUHVLQHJLGLQ
DGUHVLQHJLGLQ
R\QDWDPD\DELOLU
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selecODQDFDNW×U
the
ENTER
button.
$XWRPDWLF
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0DNVYHUL\ROXK×]×
\ROXK×]×QGDNLE|OPOHUL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5
$XWRPD
DGUHVLQHJLGLQ
$XWRPDWLFVHoHQHùLQL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
H&'R\QDWDPD\DELOLU
$XWRPDWLF
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selecR\QDWDPD\DELOLU
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
ODQDFDNW×U
ODQDFDNW×U
To
make
the
setup
m
ŠWXüXQD\D
VD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
R\QDWDPD\DELOLU
ODQDFDNW×U
To
make
the
UH&'R\QDWDPD\DELOLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
�
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ODQDFDNW×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ODQDF
�
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
H&'R\QDWDPD\DELOLU
%XGX
%XGXUXPGDGLVNNHQGLR
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
$XWRPDWLF
%XGXUXPG
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
\QDWDPD\DELOLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
R\QDWDPD\DELOLU
R\QDWDPD\DELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
H&'R\QDWDPD\DELOLU
3. To make
thetions
setup
screen
disappear
after
setting up, press
the
ENTER
button.
'R\QDWDPD\DELOLU o|]HUNHQDWODPD\DSDELOLU
&'R\QDWDPD\DELOLU
the ENTER
button.
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
- The
language
is selected
to
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
H&'R\QDWDPD\DELOLU
Note
QGH\VH\DOQ×]FD
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
may
not
work.
�/�
'LOVHoLOGLN
buttons
to select the
4. returns
Press the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
%D]×GLVNOHU
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
0ESV
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
%D]×GLVN
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUD
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
%D]×GLVNOH
tions
may
not
work.
GH\VH\DOQ×]FD
Language
Setup
page and the screen
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHN
'LOVHoLOGLN
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
6HVGLOLROD
VWHULOHELOLU
GH\VH\DOQ×]FD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
GH\VH\DOQ×]FD
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHN
button.
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
3.
To setup
make
the setup
screen disappear
after
up,
press
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVHoLOGLN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVH
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
GH\VH\DOQ×]FD
3. To makeHULüHELOLUVLQL]
the
screen
disappear
after setting
up,setting
press
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
ODQDF
ODQDFDNW×U
%D]×GLVNOH
ODQDFDNW×U
Note
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
H\VH\DOQ×]FD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
GH\VH\DOQ×]FD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
the MENU
button
to desired
select the
desiredthen
language,
4.WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Press
the �/�
HULQGH\VH\DOQ×]FD
�/�
GH\VH\DOQ×]FD
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
buttons
to buttons
select
the
language,
4.
Pressagain.
the
GHùLüHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Language
Setup
page
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selec'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
DUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
$\DUPHQ
press
the
ENTER
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
%XGXUXPGD
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
YHYHUL\ROXK×]×QRUPDOH
$XWRPDWLFVHoHQHùLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%XGXUXP
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
%XGXUXPGDGLVNNHQGLR
%XGXUXPG
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
$\DUPHQVQHNUDQG
$\DUPHQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
$XWRPDWLF
VD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
NIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
$\DUPHQVQHNUDQG
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
the
MENU
button
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
$\DUPHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
$\DU
the MENU
button
again.
'LOVH
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNU
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
%XGXUXPG
'LOVHoLOGLN
Depending
on work.
theagain.
disc, some Setup Menu selecHULüHELOLUVLQL]
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
UNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
GD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
then
pressthe
the
ENTER
button.
then
press
the
ENTER
button.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
To
make
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
HULüHELOLUVLQL]
tions
may
not
QGH\VH\DOQ×]FD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
WXüXQDEDV
The
language
is
selected
and th
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
ODQDFDNW×U
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
G|QGùQGHWHNUDUo|]PH
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUD
ODQDFDNW×
ODQDFDNW×U
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
ODQDFDNW×U
|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
QGH\VH\DOQ×]FD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
button.
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV
HULüHELOLUVLQL]
%D]×GLVNOHU
GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
QGH\VH\DOQ×]FD
GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
HULüHELOLUVLQL]
WXüXQDEDV×Q
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
HULüHELOLUVLQL]
EDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
HULüHELOLUVLQL]
WXüXQDEDV
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
WXüXQ
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
QGH\VH\DOQ×]FD
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
$\DU
$\DUPHQVQHNUDQGD
WHULOHELOLU
ODQDFDNW×U
$\DUPHQ
tions
may
not
work.
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
GH\VH\DOQ×]FD
HULüHELOLUVLQL]
EDV×Q
EDV×Q
QGH\VH\DOQ×]FD
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
5HVLPOHUVDQL\HOLNDUDO×NODUODRWRPDWLNRODUDN
PHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QL]
HULüHELOLUVLQL]
Note
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
HULQGH\VH\DOQ×]FD
QGH\VH\DOQ×]FD
]HULQGH\VH\DOQ×]FD
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
EDV×Q
button.
HULüHELOLUVLQL]
J|VWHULOHELOLU
HULüHELOLUVLQL]
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
OLU
EDV×Q
EDV×Q
HULüHELOLUVLQL]
Language
Setup
page
HULüHELOLUVLQL]
'LOVHoLOGLN
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
LüOHPLQHGHYDPHGHU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
%XGXUXPGDGLVNNHQGL
'LOVHoLOG
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHN
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
HULOHELOLU
'LOVHoLOGLN
VLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
HULüHELOLUVLQL]
OLU
HULüHELOLUVLQL]
HULüHELOLUVLQL]
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
%XGXUXPGD
OLU
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
VWHULOHELOLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
GHùLüHFHNWLU
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
Note$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
LU
Note $\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
WXüXQ
WXüXQDEDV×Q
'LOVHoLOGLN
WXüXQDEDV
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
UHULOHELOLU
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
OLU
LüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
Depending
on
the6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
disc,
some
Setup
Language
Setup Menu
page selecHELOLU
LU
HULOHELOLU
Language
Setup
page
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
LANGUAGE
SETUP
QVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
- To make
the setupODQDFDNW×U
menu
disapp
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
EDV×Q
$\DUPHQ
EDV×Q
ODQDFDNW×U
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
$\DUPHQ
EDV×Q
$\DUPHQVQHNUDQG
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
$\DUPHQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
RQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
LANGUAGESETUP
SETUP
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
SETUP SETUP
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
LANGUAGE
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selec$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selecLanguage Setup Page .. ..LANGUAGE
..disappear,
$\DUPHQ
1RW
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
D$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
18WXüXQDEDV×Q
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
tions
may
not
work.
To
make
the
setup
menu
press
the
MENU
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
DEDV×Q
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
button.
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV
English WXüXQDEDV×Q
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHN
WXüXQDE
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
WXüXQDEDV
\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
Player
Menu
ENG
'LOVHoLOGLN
Language
Setup
Page
..
..
..
DV×Q
EDV×Q
Français
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
EDV×Q
tions
not work.
EDV×Q
LANGUAGE
SETUP
EDV×Q
LANGUAGE SETUP
tions may
not may
work.
LANGUAGE
1RW
WXüXQDEDV
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Q
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
English SETUP
button.
Disc Menu
ENG
button.
Player
Menu
ENG
1RW
Deutsch
EDV×Q
Français $\DUPHQVQHNUDQG
1RW
1RW 1RW
$\DUPHQ
Español
Audio
ORI
1RW
Disc
Menu
ENG
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Deutsch
1RW
oDO×ùPD\DELOLU
1RW
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Italiano
1RW
1RW
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
1RW
1RW1RW
LANGUAGE
Subtitle
AUTO
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
WXüXQDEDV×Q
EspañolSETUP
Audio
ORI
1RW
1RW
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
WXüXQDEDV
Nederlands
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
.. Language
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
EDV×Q EDV×Q
Italiano SETUP
LANGUAGE
oDO×ùPD\DELOLU
3'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
&
GHROXüWXUXOPXüED]×03(*GRV\DODU×
Subtitle
AUTO
ùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Cesky
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
oDO×ùPD\DELOLU
NED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Nederlands
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Player Menu
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
CHANGING
SETUP
CHANGING
SETUP
CHANGING SETUP
SETUP MENU
MENU
CHANGING
MENU
MENU
CHANGING SETUP
CHANGING
SETUP
CHANGING
SETUP
MENU
MENU
MENU
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
DivX(R)
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
..
oDO×ùPD\DELOLU
.. DivX(R)
D]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
oDO×ùPD\DELOLU
R\QDW×ODPD\DELOLU
DivX(R)
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
DivX(R)
DivX(R) DivX(R)
×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
LANGUAGE SETUP
\DU0HQVVHoHQHNOHUL
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
oDO×ùPD\DELOLU
LANGUAGE SETUP
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
DivX(R)
DivX(R) DivX(R)
7LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
DivX(R)
PHPHVLGLU
1RW
22
DivX(R)
22
24
24
24
24
24
24
'RV\DE\NOùQHEDùO×RODUDNKHUELUUHVLP
%XQXQQHGHQLWHNQLN|]HOOLNOHULQVWQGHNL&RGHF
DivX(R)
DUDV×QGDNLVUHD\DUODQDQDUDO×NVUHVLQGHQIDUNO×RODELOLU
DivX(R)
24
24
24
227LSL9HUVL\RQYH<NVHNo|]QUOùQGHVWHNOHQ
22PHPHVLGLU
(ùHUKHUKDQJLELUWXüDEDV×OPD]VDVOD\WJ|V
24
24
24 23
24
WHULVL\DNODù×NVDQL\HLoLQGHEDùOD\DFDNW×U
24
Setup Page .. ..
Language Setup Page ..Language
..
English ENG
Player
Menu
ENG
Français
DiscENG
Menu
ENG
Deutsch
Audio
Español ORI
Audio
ORI
Player Menu
Disc Menu
Subtitle
Subtitle
AUTO
Italiano AUTO
Nederlands
Cesky
Dansk
22
22
22
2323
2323
23
22
2323
23 23
24 23
23
24
23
23
23
232323
23
23
Dansk
Cesky
English
Dansk
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Cesky
Dansk
Disc Menu
Audio
Subtitle
MENU
6HV'LOL.XOODQ×P×
6HV'LOL.XOODQ×P×
several
display
Using
the
Audio
severaloptions.
display
options. Language
eĩ
kscreen
e mes
ge
ek will
to select
which
type
want
to they
watch
and
subtitle
language
inofadvance,
they
come
upcome upUsing the Playe
Using
the
DivX
Subtitle
Language
subtitle
language
inyou
advance,
will
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
several
display
options.
1. Press
Press the
the MENU
MENU button
button
several
options.
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play1.
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
automatically
every
time
youtime
watch
atwatch
movie.
Setup
page:
Setup
ofo
theLanguage
Parental
Level. Allows
1.display
Press
the
MENU
button.
1.❹2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
Press
the
MENU
button.
❹ Parental
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Us
ng
the
D
vX
Subt
e
Language
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
automatically
every
you
a
movie.
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
Us
ng
the
Aud
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Using
theyou
Disc
Menu
Language
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
Parental
Setup
page:
Setup
ofvarious
theMenu
Parental
Level. preferAllows
�/� buttons
button
2. Press
Press the
the �/�
❹
Using
the
Disc
Language
6HV'LOL.XOODQ×P×
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
er
by
allowing
to
select
language
2.
❹
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
2.
Press
the
Using
the
Setup
Menu
er
by
allowing
you
to
select
various
language
preferPress
the
�/� buttons
Using the
the Disc
Disc
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
users
to MENU
set the
level
necessary to Menu
prevent children›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
from
12. P
ess ›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
he MENU
bu on to select DivX Page, then press
the
1 'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
PUsing
ess'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
he
bu
onSetup
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Using
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
users to
toUsing
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
� or
or ENTER
ENTER
press the
the �
Using
the
Player
Menu
Language
users
set
level
necessary
prevent
children
from
ences,
set
upthe
parental
level,
even
adjust
the on
playpress
the
Player
Menu
Language
viewing
movies
with
violence,
UDNL
ENTER
button.
press
the
ences,
set
up
aachanges
parental
level,
even
adjust
the
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LD]×GLOLQLVRQUDNL
�
the
or
ENTER
button.
viewing
movies
such
as
those
withupviolence,
This
function
the
textto
language
the p on
�
��buorsuch
ons
oas
sethose
ec Language
Se
page
2then
Punsuitable
essRWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
he unsuitable
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2Using
P
ess
he
�
�
bu
ons
othe
se
ec
Dwith
vXonly
Pageplayhen
essthe
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
This
function
changes
text
language
only
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
the
DivX
Subtitle
Language
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
violence,
Using
the
Audio
Language
1.viewing
Press
the
MENU
button.
Döndü
me
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
er
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
button
3.
Press
the
This
function
changes
Using
the
DivX
Subtitle
Language
The
Setup
menu
lets
you
customize
your
DVD
play
1.
Press
the
MENU
button.
adult
subject
matter,
etc.
.Dolby
'LJLWDD
6HV'LOL.XOODQ×P×
.Dolby
'LJLWDOOut
�/�
buttons
to
select
Audio,
then
press
ENTER
3.
Press
the
Using
the
Audio
Language
6HV'LOL.XOODQ×P×
.Dolby
'LJLWDOOut
(Dolby
er
to
the
type
of
television
screen
you
have.
�/�
buttons
3.
Press
the
This
function
changes
6HV'LOL.XOODQ×P×
.Dolby
'LJLWDOOut
(Dolby
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
ODU ›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
The
Setup
menu
you bu
customize
your DVD
play'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
adult
matter,
etc.
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
�
olets
ENTER
on
hen
p subject
ess he
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
\LüLQL]GHEXQODU
�/�
3.
Press
the
buttons
select DivX Subtitle, then press
disc
menu
GHùLüWLULU
�
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
hescreens.
o buttons
ENTER
bu
on toLanguage
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
disc
menu
screens.
1.
Press
the
MENU
button.
adult
subject
matter,
etc.saþ
1. GHùLüWLULU
PressGHùLüWLULU
the
MENU
button.
�/�
tobutton.
select
Setup,
2.adult
Press
the
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
subject
matter,
etc.
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
�
or ENTER
ENTER
butto
themenu
3&03&0
erDivX(R)
by allowing
you
to
select
various
language
prefer3&03&0N
�/�
buttons
to select
Language
Setup,
then
2.Düþmeye
Press
theMENU
so
he bas
d þ nda
es mthen
saa
yönünde
90
disc
menu
screens.
3&03&0NDQDOVH
1.
Press
the
3&03&0NDQDOVH
3&03&0
button.
1.❺
Press
the
MENU
button.
�
or
butto
the
❺
page
:
Please
use
the
Registration
code
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
er
by
allowing
you
to
select
various
language
preferdisc
screens.
D]×GLOLQLVRQUDNL
�
�
bu
ons
o
se
ec
Aud
o
hen
p
ess
ENTER
3
P
ess
he
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DivX(R)
page
Pleasetouse
the Language
Registration
codepage,
the
or
ENTER
button.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�
�
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
32.
P
ess
he
bu
ons
o se
ec D
vX
Sub
ethen
hen
p 4.
essPress the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
1.1.DivX(R)
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the �/�
�/�
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
�/� :buttons
select
Setup
2.set
Press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Press
the
MENU
button.
Press
the
�/�
buttons
to
select
DivX
Page,
press
❺
DivX(R)
page
:orPlease
Please
use
the
Registration
code
��
ENTER
button.
press
the
1.
Pess
the
MENU
button
on
the
remote
control.Use
the
�/�
button
1.
Press
the
MENU
button.
.Dolby
'LJLWD
%LWVWUHDP
❺
page
:
use
the
Registration
code
ences,
up
a
parental
level,
even
adjust
the
play%LWVWUHDP'LMLWD
�
or
ENTER
button.
press
the
6HV'LOL.XOODQ×P×
%LWVWUHDP'LMLWDOo×N×ùWD
%LWVWUHDP'LMLWDOo×N×ùWD
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
2.
Press
the
�/�
buttons
4.
Press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
2.
theS �/�
buttons
Page,
then
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
dePress
eceR›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
döne
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ences,
set
up
abuttons
parental
level,
adjust
the
playto register
player
with
the DivX(R)
Video
OnVideo
&'5-3(*'LVNOHU
n
17 yaĩ to
a select
ndakDivX
z ey
c e elanguage,
b yepress
ĩk
n the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
bu
on
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\LüLQL]GHEXQODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
1.nPress
Press
the MENU button
button
tothis
register
this
player
with
the
DivX(R)
On
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
�/�
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
4.
Press
the
to select
theeven
desired
language,
then
�/�
Press
the
buttons
select
the
desired
03-3(*EDQWWDQoDOPDV×
1.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�Video
buttons
to4.
select
Setup,
then
press
the
or
ENTER
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
�
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
he
�
obuttons
ENTER
bu
ontoLanguage
or ENTER
button.
then
press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
�/�
to
select
Setup
2.
the
�
�
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
or
ENTER
button.
the
or
ENTER
button.
toPress
register
this
player
with
the
DivX(R)
Onthenpage,
3&03&0
then YHULU
pressMENU
ENTER butt
but
to
Language
Setup page,
2.
Press
the
er Demand
to the
type
of television
screen
you
have.
�/�
tobuttons
select
Player
Menu,
press
3.to
Press
the
YHULU'ROE\
eĩ
kbuttons
e�/�
mes
ge
YHULU'ROE\'
�
ENTER
register
this
player
with
the
DivX(R)
On
then
press
the
then
ENTER
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DQ×P×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
er
to WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the
type
of or
television
screen
you
have.›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�/�
buttons
to select
select
Player
Menu,
press
3.Düþmeye
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�
the
or
ENTER
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
format.
To
learn
more
go more
tobutton.
www.divx.com/vod.
Yuka
heek
bas
d Video
þ nda
es m
saa then
yönünde
180press
�/�
buttons
2. Press
Press
the �/�
DNL WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
UDNL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
D]×GLOLQLVRQUDNL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
press
ENTER
button.
Demand
format.
To
learn
go
to
www.divx.com/vod.
buttons
2.
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
then
press
the
ENTER
button.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
buttons
to
select
Audio,
then
press
ENTER
3.
Press
the
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�
or
ENTER
button.
then
press
the
� bu
43.
P
ess the
he �
ons to
o se
ec Audio,
he des then
ed anguage
hen
�
��
43.
P
ess press
he
bu
ons
o to
se
ec
he des
ed anguage
%LWVWUHDP
The
language
is
sele
�/�
Press
the
buttons
to
select
DivX
Subtitle,
then
press
or
ENTER
button.
then
the
Demand
format.
To
learn
more
go
www.divx.com/vod.
\DSW
�
or
ENTER
button.
the
\DSW×ù×Q×]GD
6HQELUDUNDSODQODP]LùLNXOODQDQ-3(*R\QD\DELOLUVLQ
\DSW×ù×Q×]GD
�/�
buttons
select
press
ENTER
Press
The
language
is
sele
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Demand
format.
To
learn buttons
more
go
www.divx.com/vod.
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
�
or�/�
ENTER
button.
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6DGHFHMSJYH-3*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
3.
the
to to
select
DivX Subtitle, then press
� or
or EN
EN
then press
press the
the �
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
2.
the
�/�
buttons
tobuttons
access
the
different
features.
\LüLQL]GHEXQODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
-Press
Select
“Original”
if you
want
the the
default
soundtrack
ODU ›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
dePress
ece
döne
QODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
Page
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
button.
2.
the
�/�
to
access
features.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
�/�
1. Press
Pess the
MENU
button
on
the
remote
the
�/�
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3.
Press
the
-Press
The
language
isbuttons
selected
and
the
screen
returns
to then
pbutton.
ess›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
ENTER
bu
on
DV×Q
hen
pWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ess
he
ENTER
buthe
onselect
returns
to
Language
�/�
1.
Pess
the
MENU
button
on
thecontrol.Use
remote different
control.Use
the
�/�
to
select
Disc
Menu,
then press
3.
the
�/�
select
the
language,
4.
Press
the
the
�
orbuttons
ENTER
button.
2.
Press
the
�/�
buttons
toto
access
different
features.
returns
to
Language
2›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
DQ×P×
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
�/�
buttons
to
the
desired
language,
4.WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
.03(*Dig
DIV
Xdesired
Page
.03(*Digital
'LVNVRQODQG×U×OPDP×ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
.03(*Digital
Out
(MPO
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
.03(*Digital
Out
(MPE
D]×GLOLQLVRQUDNL
�/�
button
3. Press
Press
the
the
�
or
ENTER
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
�
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
language
to
be
the
original
language
the
disc
is
2
�/�
button
3.
the
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
D
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
�
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Düþmeye
Aĩaþ
he
bas
d
þ
nda
es
m
ayna
gö
ünümüne
buttons
to
select
Setup,
then
press
the
or
ENTER
button.
the
ENTER
button.
Se ecto select
O g na
you wan press
he de au� sound
ackbutton.
GDQŠWXüXQD 4.
Language
Setup
menu.
%DVLQ›‚GùPHOHPH%LU03VHoPHNGùPHOHUPHQ
To make
make
the setup
setup m
buttons
ENTER
the
button.
The
anguage
s se
and
he
scfeatures.
een language,
e u ns
o -- To
then
press
ENTER
button.
3&03&0
�
3&03&0NDQDOV
orENTER
ENTER
button
toecaccess
access
thethe
sub
features.
Press
the
the
PressŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the �/�Setup,
buttonsthen
to select the the
desiredorlanguage,
then
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
3&03&0NDQDOVH
�/�
4.
Press
the
buttons
toedselect
desired
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
then
press
ENTER
button.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
YDNLWDODFDNW×UND\GHGLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
or
ENTER
button
to
the
sub
Press
the
the3&03&0N
ENTER
button. m
\LüLQL]GHEXQODU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
3. To make
the
setup
screen
disappear
after
setting
up,
press
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
recorded
in.
4.
Press
the the
select
the
desired
then
�/�
4.
Press
the
buttons
tothe
select
the
GùPHVLQHEDV×Q
GùPHVLQHEDV×Q
GùPHVLQHEDV×Q
.. Language
Setup
Page
.. ..desired language, the ENTER button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
3.›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
To
make
screen
disappear
after
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
�/�
buttons
to
select
desired
4. Press
the
NOLSVOHULQLoLQGHW|USOHPHYHVRQUDEDVLQHQWHUGù
anguage
osetup
bebuttons
he
o to
g na
anguage
hesetting
dlanguage,
sc up,
s press
DV×Q
..
Language
Setup
Pagethe
.. ..language,
%LWVWUHDP
%LWVWUHDP03(
button.
%LWVWUHDP03(*GLML
g
de
-ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the %LWVWUHDP03(*GLMLW
�/�
buttons
toafter
select
desired
language,
4.the
Press
the
-Döndü
The 3›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
language
isscreen
selected
and
the
screen
me
Language
Se
up
menu
3.
To
make
setup
screen
disappear
setting
up,
press
button.
press
ENTER
button.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.03(*Dig
The
language
is
selected
and
the
screen
Player
Menu
ENG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
then
press
the
ENTER
button.
<DOQ×]FD,62\DGD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
3.
To
make
the
setup
disappear
after
setting
up,
press
DQ×P×
�/� buttons
buttons
4. Press
Press
the
Player Menu
ENG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
the MENU
button
again.
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
-the
Ifeco
the
selected
language
press
ENTER
�/�
3ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
DQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
PHOHPH
then
press
the
ENTER
NDQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
MENU
button
again. is not recorded on the disc, thethen
NDQDOG|Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
press
ENTER
button.
NDQDOG|Qù
ded
n button.
GDQŠWXüXQD
VHoLQDUG×QGDQ
Discbutton.
Menu
ENG
then
press
the
ENTER
button.
3&03&0
returns
tothe
Language
Setup
page.
MENU
button.
Disc
Menu
ENG
Zoom
theWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
MENU
button
again.
- Select
“Original” if you want the default soundtrack
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
To
make
se
menu
dand
sappea
p essyönünde
he NXOODQG×ù×Q×]
Düþmeye
so
saþ
he
bas
d
þ nda
es m
saa
returns
tohe
Language
Setup
page.
&'5GLVNOHUR\QDW×ODELOLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
the
MENU
button
again.
-'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
The
language
isup
selected
the
screen
returns
to90 then
then
press
the ENTER
ENTER
Audio
ORI
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NXOOD
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
pre-recorded
selected.
- original
Select
“Original”
if youlanguage
want
theis
default
soundtrack
NXOODQG×ù×Q×]
%DVLQ›‚GùPHOHPHELU-3(*VHoPHNPHQNOLSVOHULQ
press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
gQOHPOHU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Audio
ORI
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
he
se
ec
ed
anguage
s
no
eco
ded
on
he
d
sc
he
%LWVWUHDP
$NVHVXDUODU
DV×Q
The
language
is
selected
and
screen
returns
to -›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
To make
themake
setup
menu
disappear,
press
MENU
Subtitle
AUTO
language
to be the original language the disc is›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
--MENU
To
the
menu
disappear,
press
the .'76
MENU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
Subtitle
AUTO
7$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
düþmes
hesetup
bas
d þ nda
esthe
mthe
büyü
-3(*GRV\DV×Q×QDG×NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
bune
on
.'76
DQ×P×
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
4
The
language
is sele
sele
.'76
%DüODPDGDQgQFH
de ece
döne
.'76
.'76 is
Language
Setup
menu.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
Note LoLQGHW|USOHPHYHVRQUDEDVLQHQWHUGùPHOHPH
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
-Note
language
isthe
selected
and
the
screen
returns
to
language
to be
original
language
the disc
is ›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
-- The
language
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
4WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
Š ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.. Language
Setup Page
.. ec ed
Language
Setup page
oThe
g›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
na
pe
eco
ded
anguage
s ..se
VHoLQDUG×QGDQ
oLQDUG×QGDQŠ
Language
Setup
.. Language
Setup Page .. ..
GDQŠWXüXQD
Language
Setupmenu.
page
D
button.
D
Note
recorded
in.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
Setup pag
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
'76NRGo|]F\HEDùODQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
'76NRGo|]F\
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
'76NRGo|]
WXüXQDEDV×Q
'76NRGo|]F\HEDùOD
button.
'76NRGo|]
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ERüOXNYH\D|]HONDUDNWHUOHULoHUPHPHOLGLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Player Menu
ENG
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Note
%DV×QVWRSVHQEDQWWDQoDOPD\×GXUGXUPDNLVWH\LQFH
Language
$\DU0HQVoHùLWOLGLOOHUVHoHUHNHEHYH\QVHYL\HVL
.XUXOXP
Zoom
modu
%100
%125
%150
%200
%100
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selec'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Language
Setup
menu.
recorded
in.
Player Menu
- Tothe
make
themenu
setup
menu
disappear,
press
the
Düþmeye
Yuka
he
bas
d þ nda
es m the
saa
yönünde
180 Language
Setup pag
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
Depending
onsthe
disc,
some
Menu
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
- To
make
setup
disappear,
press
MENU
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
TheWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
anguage
se Disc
ec
ed and
heSetup
sc eenENG
e u nsseleco
2II'LMLWDO
V×Q
Menu
ENG
- -To
make
the
menu
disappear,
press
the
To
make
thesetup
setup
menu
disappear,
press
the2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×Y
MENU
2II'LMLWDOVLQ\D
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×
2II'LMLWDO
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selec- If the
selected language is not
on the'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
disc,
the
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
Disc recorded
Menu
ENG
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
.. DivXMenu
Page..
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
GùPHOHPH
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
.'76
<DOQ×]FDDUG×ù×N\D]×OP×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
on
the
disc,
some
Setup
selecTo
make
the setup
setup m
m
D\DUOD\DUDNYHKDWWDR\QDW×F×Q×]×HYLQL]GHNLWHOHYL]\RQXQ
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
tions may
work.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Language
Setup
page:
Setup
of the
the
Language.
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
*HQHOg]HOOLNOHU
Tonot
make
the
menu
disappear,
press
-tions
If
the
selected
language
not
recorded
onthe
theMENU
disc,
the
Audio is
ORI
❶Depending
-- SETUP
To
the
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
Divxþ
Subtitle
Düþmeye
so
saþ
he
bas
d
nda Western
es
mLANGUAGE
saa
yönünde
90make
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
MENU
button.
Western
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
2Q'LMLWDO
may
notsetup
work.
Language
Setup
page:
Setup
of
Language.
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
SETUP
button.
Audio
ORI
de
ece
döne
Language
Se
up
menu
2Q'LMLWDOo×N×ù
oLQDUG×QGDQŠ
❶
QDUG×QGDQ
2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQG
2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQGH
2Q'LMLWDO
GDQŠWXüXQD
VHoLQDUG×QGDQ
button.
Q
DQ
MENU
button.
Divx VOD
'76NRGo|]
tions
may
not
work.
Subtitle
AUTO
Central
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
original
pre-recorded
language
is selected.
ODQDFDNW×U
ODQDFDNW×U
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ODQDFDNW×U
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
oDO×QDELOLUdRNRWXUXPOXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
WXüXQDEDV×Q
tions
may
not
work.
Subtitle
AUTO
button.
HNUDQWLSLQHIRUPDW×QDJ|UHD\DUOD\DUDN'9'R\QDW×F×\×
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
o×N×ù×
Audio
Setup
page:
Setup
of
the
Audio
Options.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
button.
original
pre-recorded
language
is
selected.
o×N×ù×YHULU
Cyrillico×N×ù×YHULU
❷ Audio Setup
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
button.
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
o×N×ù×YHULU
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
o×N×ù×
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
page:
Setup
of
the
Audio
Options.
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
To
make
he
se
up
menu
d
sappea
p
ess
he
MENU
❷
de
ece
döne
2II'LMLWDO
Düþmeye
Aĩaþ
he
bas
d
þ
nda
es
m
ayna
gö
ünümüne
Greek
1RW
- TheEDV×Q
language is selected and the screen returns
to
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
GLVNVDGHFHERüE|OPHGHNoDO×QDELOLU
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
NLüLVHOOHüWLUPHQL]HRODQDNWDQ×U
1RW
EDV×Q
1RW
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Display
Setup
page:
Setup of
of the
the Display
Display Options.
Options. Use
UseTurkish1RW
EDV×Q
1RW
- bu
The'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
language is selected and
the screen
returns
to❸
❸ Display
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
NWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
2Q'LMLWDO
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
Setup
page:
Setup
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
on
LANGUAGE
SETUP
QDUG×QGDQ
UŠ
HJHULG|QHFHNWLU
LANGUAGE
SETUP 7DQ×PODPD
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
SETUP
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
VHoLQDUG×QGDQ
Arabic
SETUP
LANGUAGE
SETUP
$\Q×GLVNGHROPDNYDU
oLQDUG×QGDQŠ
Š
Düþmeye
Yuka
he.. Language
basSetupdLANGUAGE
þ ..nda
es
mLANGUAGE
saaSETUP
yönünde
180
SETUP
LANGUAGE
SETUP
g de $\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Page
..
Language Setup menu. LANGUAGE
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
ù'76VHVGL
ù'76VHVGLVNLoD
7HNELU&']HULQHHQID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]G
..you
Language
Setup
Page
.. .. Page ..and
Setup
..
.. Language
WXüXQDEDV×Q
o×N×ù×
to
select
which
type
of
screen
want
to
watch
Language
Setup
menu.
English
.. to
Language
Setup
Page
.. .. :: English
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Setup
page:
Setup
of Setup
the Language.
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
Player
Menu
English
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
QD
❶ Language
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
to select
which type of screenPlayer
you
want
watch
and
Player
Menu
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Menu
ENG
Player
Menu
:
English
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Player
Menu
:
English
English
0(18WXüXQD
..
DivX
Page..
Player
Menu
:
English
Player
Menu
:
English
Language
Setup
page:
of
the
Language.
❶
Player Menu Player Menu
ENG
ENG
English
Français
WXU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQX]DNWDQNXPDQGDQ×]GDNL0(18
WXU WXU
- To make the setup menu disappear,
press
the MENU
WXüXQDEDV×Q
WXU
WXüXQDEDV×Q
Player
Menu
ENG Western
WXüXQDEDV×Q
de
eceWXüXQDEDV×Q
döne
.. DivX
Page..
English
Western
Français
Subtitle
.RGDN3LFWXUH&'
OHUWDYVL\HHGLOLU
Zoom
Disc
Menu
Disc
MenuMenu
ENG
1RW
Disc
Menu
Disc
MenuDivx
Français
Disc
DiscWestern
Menu
.. Language
Setup Page
.. ..
Deutsch
several
display
options.
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
Disc
Menu
ENG
DiscSubtitle
Menu
ENG
EDV×Q
EDV×Q
Audio
Setup
page:
Setup
of
the
Audio
Options.
√
Latin1
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
EDV×Q
Divx
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Français
❷
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Western
Deutsch
VOD
√
Latin1
several
display
options.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
√ENG
Latin1
Central
DiscORI
Original
√Latin1
Latin1
HJHULG|QHFHNWLU
LANGUAGE
SETUP
√Menu
√ Latin1
theMenu
Audio Options.
Deutsch
❷ Audio
Español
oLQDUG×QGDQŠ
Audio
Audio
QDUG×QGDQ
LANGUAGE
SETUP
.'LQDPLN6×N×
Latin2
Audio
.'LQDPLN6×N×ùW×UP
Audio
ENG
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QD
Audio
WXüXQDEDV×Q›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQ
Divx
VODORI
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QDP
Audio
Audio
Deutsch
Latin2
button.Setup page: Setup of Player
Central
Español
Audio
ANGUAGE SETUP
Audio
ORILatin2
Latin2
ù'76VHVGL
Cyrillic
Latin2
Latin2
&'5-3(*'LVNOHU
English
%LU.RGDN3LFWXUH&'
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
Español
S
ay
gös
e
s
Italiano
Audio
ORI
Turkish
7
düþmes
ne
he
bas
d
þ
nda
es
m
büyü
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
Turkish
button.
Subtitle
AUTO
Turkish
Español
Subtitle
Turkish
❹ Parental
Cyrillic
LANGUAGE
Italiano
LANGUAGE
SETUP
Setup
page:
Setup
of Setup
the Display
Turkish
Turkish
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
LANGUAGE
SETUP SETUP
Greek
Player
Menu
:Latin3
English
WXüXQDEDV×Q
Disc Menu Options.
ENG Use
❸ Display❸
Subtitle
WXüXQDEDV×Q
Subtitle
Setup page: Setup ofSubtitle
the
Parental
Level.
Allows
Français
WXüXQDEDV×Q
Subtitle
AUTO
Subtitle
AUTO
Subtitle
Subtitle
0(18WXüXQD
❹
Italiano
2Q'LQDP
Nederlands
Display
Setup
page:
of
the
Display
Options.
Use
2Q'LQDPLNV×
%LU%DüODQW×6HoPHN
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPD
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPD
Latin3
Latin3
SubtitleLatin3
AUTO
Latin3
WXU
Using
the Disc
Disc
Latin3
Italiano
Greek
Nederlands
LANGUAGE
LANGUAGE
SETUP
Turkish
LANGUAGE
SETUP SETUPDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Deutsch
Using
the
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
Nederlands
Audio
ORI
Cesky
NODV|UQGHNL-3(*GRV\DODUJ|VWHULOHELOLU
Disc
Menu
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
8]DNWDQ
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit Subtit
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
DivX(R)
Nederlands
Turkish
users
tomodu
set the
the
level necessary
necessary
to
prevent
children
from
Jpeg
dosyas
nda En%150
e
P ay
G
ĩCyrillic1
Oyna
düþmes
ne 2II6WDQGDUWDU
Arabic
8]DNWDQ.XPDQGD
DivX(R)
to select
which
type
of screen
you
want
toDivX(R)
watch
and
2II6WDQG
DivX(R) DivX(R)
Español
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
DivX(R)and
√ Cesky
Latin1
Zoom
%100
%125
%200
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VH
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHo
users
to
set
level
to
prevent
children
from
Cyrillic2
Setup%100
to
select
which
type ofDivX(R)
screen
you
want AUTO
to
watch
Cyrillic2
Subtitle
Cyrillic2
Setup
7HPHO)RQNVL\RQODU
QDUG×QGDQ
Cyrillic2
.'LQDPLN6×N×
Arabic
Setup
AudioDansk Cyrillic2
Setup
Dansk
NWLU
Setup
Setup Cyrillic2
HNWLU
Latin2
HJHULG|QHFHNWLU
Italiano SETUP
ANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
LANGUAGE
LANGUAGESETUP
SETUP
6DGHFHMSJYH-3*X]DQW×O×GRV\DODUR\QDW×ODELOLU
LANGUAGE
SETUP
.RGDN3LFWXUH&'5HVLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
Turkish
.3&0$ùDù×g
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
Nederlands
.3&0$ùDù×gUQHN
Subtitle
severalWXüXQDEDV×Q
display
options.
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3
.3&0$ùDù×g
viewing
unsuitable
movies
such
with
violence,
bas
d þsonda
am
an moduna
ges
de
ve
s ay
gös
e 90
s by
This
function
changes
.XPDQGD
D'.Dolby
several
display options.
'
Düþmeye
saþ
heek
bas
das
þ those
nda
m
saa
yönünde
Latin3
'LJLWD
Menu
.Dolby
'LJLWDOOut
Do
by
'Jby
JDo
This
function
changes
J 2Q'LQDP
Do
Cesky
Do
'
DDD
Return
MenuDo
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
D
Do
by
JOu
Dby
Ou
Enter
QD
3LOOHUL$$$7LSL
Language
Setup
Return
Enter
0(18WXüXQD
Return P
Menu
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
.. Language
Setup Page .. ..
EnterP
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
Return
Menu
Enter
'Y
;matter,
$
W\D]
'
Q
Q
.X
DQ
P
Return
Menu
Return
Menu ®
Enter
Enter
Return
Menu
'Y 'Y
;adult
$
'
Qetc.
Q
DQ
P
Enter
'Y
;
$
W\D]
'
Q
Q
.X
DQ
;W\D]
$
W\D]
'
Q.X
Q
.X
DQ
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
'LVNVRQODQG×U×OPDP×ùVDoDOPD\DEDüODPDNGDKDID]OD
RWRPDWLNRODUDNJ|VWHULOPH\HEDüOD\DELOLU
2Q2\QD
Using
the
DivX
VOD
2Q2\QDW×F×\D
Original
2Q2\QDW×F×\DEDùODQ
2Q2\QDW×F×\DEDùODQD
2Q2\QD
.. Language Setup
Page .. .. Allows
subject
2II6WDQG
Setup page:
Setup
of Setup
the Parental
Level.
❹ Parental
Player
Menu Parental
ENG
adult
subject
matter,
etc.baĩ a
Cyrillic2®
Original
3&03&0
Setup
page:
of the
Level.
Allows
3&03&0
Setup Audio Setup
3&0
3&0
disc
menu
screens.
English
3&0
3&0
NDQD
VH
❹ Parental
o
oma
k
o
a
ak
3&0
3&0
JHULG|QHFHNWLU
3&0
3&0
NDQD
DivX(R)
de
ece
döne
DivX(R)
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
disc
menu
screens.
Player Menu
ENG
Using
the
Disc
Menu
Language
GHùLOV
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
LANGUAGE
SETUP
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
GHùLOVHEX
GHùLOVHEXQXVHoL
GHùLOVHEXQXVHoLQ
GHùLOV
Disc Menu
ENG
English
.RQLFD3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
ANGUAGE
Using
theD
Disc
Menu
Language
Français
P
ANGUAGE SETUP
SETUP usersYDNLWDODFDNW×UND\GHGLOHQGRV\DODU×QWPoDO×QDPD\DELOLU
DivX(R)
DivX(R)
Subtit
®
Display
Setup Subtit
DivX(R) Subtit
.3&0$ùDù×g
Us
ng
the
VOD
to
set
thetolevel
necessary
to prevent
❺
DivX(R)
page
Please
use
the
Registration
code
Disc Menu
ENG from
Français
1.hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
With
the
unit inuse
stopvX
mode,
press
the code
menu
butoon.VLQ\DOOHU.+]
HLQ
HDP
Deutsch
%LWVWUHDP
❺
DivX(R)
page
:: 6
Please
the
Registration
.Dolby
'LJLWD
users
set the
level necessary
tochildren
prevent
children
from
%LWVWUHDP'LMLW
V oHDP
HDP
Audio
ORI
% Press
V VLQ\DOOHU
'
NDùoD
VLQ\D
%%DV'
0(18WXüXQD
%HDP
Vthe
Enter EDVReturn
VLQ\DOOHU.+]
H
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
VLQ\D
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
RS
hQPRGXQGD
RS PRGXQGD
PRGXQGD
NHQ
0(18
XüXQD
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
®
Parental
hQ
6hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
RS
PRGXQGD
0(18
XüXQD
EDV
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
hQ
HHYuka
6 NHQ
RS
NHQ
XüXQD
EDVSetup
QQ : Menu
HhQ
H6
NHQ
Q5
Düþmeye
he 0(18
bas
d XüXQD
þ0(18
ndaQEDV
es
m
saa
yönünde
180
1.
MENU
button
DivX(R) Deutsch
DivX(R)
Español
<DOQ×]FD,62\DGD-ROLHWIRUPDW×QGDNL-3(*GRV\DO×
Audio
DivX(R) ORI
2Q2\QD
.Dolby
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
.Dolby
'LJLWD
1.
Press
the
MENU
button
Subtitle with violence,
AUTO
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
Español
VOD
Italiano
2II2\QDW
Setting
Up
the
Audio
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
Setting
Up
the
Audio
6HV6HoHQHNOHULQLQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
�/�
button
tothe
select
DivX
Page,
then
2.›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Press
the
3&03&0
Setting
Up
the
Audio
YHUL
2II2\QDW×F×\D
Setting
Up
the
Audio
2II2\QDW×F×\DEDùODQ
viewing
unsuitable movies such
withItaliano
violence,
®
DivX(R)
Registration
This
function
changes
the
text
language
only
on
the
2II2\QDW×F×\DEDùODQD
2II2\QD
6HV6HoHQHNOHULQLQ
Subtitle as those
AUTO
YH
'R
E\'R'
6HV6HoHQHNOHULQLQ
DivX(R) %XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
6HV6HoHQHNOHULQLQ
YH
1
W
h
he
un
n
s
op
mode
p
ess
he
menu
bu
oon
This
function
changes
text
language
only
on
the
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
GHùLOV
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
6H
XS
VHo
Q
D
G
QGDQ
Š
Nederlands
›‚›
Xù
D)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
QD›
DN D6HDN
VHo
QVHo
D GQXS
QGDQ
ŠQ7
Xù
‚
Xù
QDXS6H
EDVD
6H
DŠG QGDQ
Š
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
‚ece
DEDVD
QD EDVD
XSDN
D GVHo
QGDQ
�/� buttons
button
2. Press
Press the
the
&'5GLVNOHUR\QDW×ODELOLU
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
ANGUAGE
SETUP
3&03&0
3&0
)XML3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
the Subtitle Language Nederlands
de
döne
�/�
2.
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
LVHE
LVHEXQXV
Cesky
adultUsing
subject
matter,
LVHEXQXVHoLQ%
LVHE
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
or
ENTER.button
press
the
%LWVWUHDP
Demand
format.
To�
learn
more
go
to www.divx.com/vod.
www.divx.com/vod.
adultGHùLüWLULU
subjectetc.
matter, etc.
\DS
VLQ\D
\DS
ù�Qor
]GD
\DS
ùEN
Q
disc
menu
screens.
Using
the
DivX
VOD
Cesky
GHùLüWLULU
�
�
bu
on
o to
se
ec
D
vX
Page LVHEXQXVHoLQ%|
hen then press
22\QDW×P×7HNUDUODPD
P
ess
he
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Demand
format.
To
learn
more
go
GHùLüWLULU
22
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
XüXQD
\D
GD
disc
menu
screens.
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
XüXQD
\D
GD
the
$\DUODQPDV×
6
-3(*GRV\DV×Q×QDG×NDUDNWHUGHQX]XQROPDPDO×G×UYH
$\DUODQPDV×
22
%LWVWUHDP
%LWV
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
$\DUODQPDV×
GHùLü
1.
Press
the
MENU
button.
$\DUODQPDV×
P×
the
DivX
VOD
GHùLüLNOLùH
� or EN
GHùLüLNOLùHXùUDPD
then
press
the
GHùLüLNOLùHXùUDPD
GHùLü
Us
ng: the
Subt
e Language
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
S ayUsing
gös
e hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
s\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DVD
veya
VCD
oyna
ma
yadifferent
daAudio
du akfeatures.
aVOD,
ma modunda
2x3x4x
Setting
Up
the
22
2II2\QDW
❺ DivX(R)
page
Please
use
thetRegistration
code
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�button
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tobu
select
DivX
then
3.
Press
the
6HV6HoHQHNOHULQLQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
22
❺
DivX(R)
page
:
Please
use
the
Registration
code
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
2
�
o
ENTER
on
p
ess
he
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
DivX(R)
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
.03(*Dig
DIV
X
Page
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
/DQJXDJH
6H
XS
VHo
Q
D
G
QGDQ
.03(*Digital
03(*
D
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›2.1.
‚
Xù
QD
EDVD
DN
6H
XS
VHo
D menu
GQfeatures.
QGDQ
Press
�/�
buttons
access
the
different
›
‚
Xù
D/DQJXDJH
QD
EDVD
DN /DQJXDJH
6H
XS
Q D .03(*Digital
G QGDQ
Xù
(MPE
DivX(R) hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›
‚Dthe
DPress
QD
EDVD
DN
/DQJXDJH
6H
XS Qthe
VHo
D GVHo
QGDQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
03(*
D ggO
�/�
button
3. Press
Press
the
03(*
D
gOut
abutton
Ou
ERüOXNYH\D|]HONDUDNWHUOHULoHUPHPHOLGLU
then
4663LFWXUH&'hQLWH4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
Press
the
MENU
button.
�/� buttons
to select Language Setup,
Press
2\QDW×P×<DYDü
7
1.
With
the
unit
in to
stop
mode,
press
butoon.
NLPHWLQGLOLQL
�/�
3.
the
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
LVHE
the
MENU
button.
12.
P
ess the
heplayer
MENU
bu the
on DivX(R)
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
Jpeg
dosyas
nda
En
eSetup
P
ay
ĩuzak
Oyna
düþmes
ne
�
Language
Setup:
of
the
Language.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
oraĩ
ENTER
.button.
press
the
1.
With
the
unit
in
stop
mode,
press
thean
menu
butoon.
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
to register
with
OnVideo On
o1.P
an
nda
yak
n
mak
çG
n
kumanda
üze
ndek 3&03&0
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
3&03&0
1RW
1RW
1RW
3&0
3&0
�
or
ENTER
button
toEDV
access
the
sub
features.
Press
the
1RW
GHùLü
24
24
3&03&0NDQDOVH
�
�bu
./DQJXDJH
Setup'LO$\DU×'LOLD\DUODU
on
oaccess
se
ec
D
vX
VOD
hen
3
ess
he
3&0
3&0
24
3&0
3&0
NDQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tothis
register
this
playerbutton.
with the Video
DivX(R)
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Š
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�
Š 2.XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
Q
$\DUODQPDV×
or
ENTER
button
to
the
sub
features.
Press
the
Š
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
Š
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
the
ENTER
button.
<DOQ×]FDDUG×ù×N\D]×OP×ùoRNRWXUXPOXELUGLVN
%LUGLVNWHNLGRV\DODU×QVD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
�
�/�
buttons
to
select
Language
Setup
page,
Press
the
or
ENTER
press
the
P× ›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
�/�
button
totoselect
DivX
Page,
then
2.
Press
the
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
the%LWVWUHDP03(
ENTER
button.
3&0$ùD
3&0$ùDù×g
�/�
buttons
selectDivX
Language
Setupthen
page,
2.Press
Press
theto
3&0$ùDù×gUQHNOH
Se upVLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
hen
2 P ess he � � bu ons o se ec Language
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3&0$ùDù×gUQHNOHP
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
%LWVWUHDP
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
V HDP
HDP VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.
OK
see
the
DivX
registrasion
number.
�/�
button
to
select
Page,
2.
the
%LWVWUHDP03(*GLMLW
%% V03(*
%
V
HDP
9LGHR$XGLR
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
.XOODQ×P
Using
the
Subtitle
Language
bas
d
þ
nda
am
ek
an
moduna
g
de
ve
s
ay
gös
e
s
3.
To
make
the
setup
screen
disappear
after
setting
up,
press
�
.$XGLR
Setup6HV$\DU×6HVVHoHQHNOHULQLD\DUODU
o
ENTER
bu
on
zoom
düþmes
ne
üs
üs
e
bas
n
p
ess
he
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.03(*Dig
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DivX(R)
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
3
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
'Y
;
6XE
H
VHo
Q
D
G
QGDQ
Š
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Xù
QD
EDVD
DNscreen
'YDN
; ENTER.button
6XE
H 'Y
VHo
Dsetting
GQ QGDQ
ŠQpress
›
3.‚
To
make
the
setup
disappear
after
up,
›
‚
Xù
Dor
QD
EDVD
DN
6XE
HD GVHo
DŠG QGDQ
Š
Xù
›
‚D*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
Dthen
QDthe
EDVD
'Y
;or6XE
H;QVOD
VHo
QGDQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/� button
4. Press
Press
the
oDO×QDELOLUdRNRWXUXPOXELUGLVNWHERüELUE|OPYDUVD
-3(*GRV\DV×J|VWHULOHELOLU
�
�/�
ENTER
button.
then
press
the
buttonsbu
to select
Subtitle, then press
the
�
3.
Press
thethe
Using
Subtitle
�
or
press
NLPHWLQGLOLQL
�/�
buttons
4.
the
ELOH
ELOH
úOHUL)RQNVL\RQODU
DV×Q
ELOH
�
NDQ
ELOH
ENTER
button.
press
the
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
�
o ENTER
onLanguage
p$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
ess he
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
.03(*Dig
.03(*
NDQDOG|Qù
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
NDQD
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
ora ENTER.button
press
the
1RW
G
3&03&0
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
1.
Press
thebuttons
MENUtobutton.
the
MENU
button
again.
.'LVSOD\
Setup(NUDQ$\DU×(NUDQVHoHQHNOHULQLD\DUODUÚ]OH
46HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
P
ess
OK
oGD
see
heselect
DQH
vX
egQsQH
asEDV
on Qnumbe
2or
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
2. Press1.
the
�/�
accesstothe
different
features.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
oWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
oma
kXüXQD
o�/�
a(17(5
ak\D
baĩ
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Qthen
XüXQD
\D
GD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
(17(5
GùPHV
QH
EDV
XüXQD
\D
GD
MENU
button
again.
Pagefeatures.
(17(5
GùPHV
GùPHV
XüXQD
\D
GD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
then
press
the
ENTER
GLVNVDGHFHERüE|OPHGHNoDO×QDELOLU
2.
Press
the
�/�
buttons
access
the
different
%LUGLVNWHNLNODV|UOHULQVD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
buttons
to
Disc
Menu,
pressthen
3.the
Press
the
ENTER
button.
Press
the
MENU
button.
NXOOD
.DEORVX
%D]×GLV
�/�button
toQEDV
select
DivX
VOD,
then
3.
Press
the
.×ODYX]X
3&03&0
3&0
NXOODQG×ù×Q×]
3&0$ùD
NX
DQG
%D]×GLVNOHU
then
press
the
ENTER
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo
QGDQŠ
QDNWDQ×U
P×
QDNWDQ×U
�/�
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
buttons
to
select
Disc
Menu,
press
3.
Press
the
�
�
QDNWDQ×U
bu
ons
o
se
ec
Sub
e
hen
p
ess
he
�
3
P
ess
he
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QDNWDQ×U
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
%LWVWUHDP
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3.›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
Press
the �/�button to select DivX VOD, then
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
buttons
toaccess
select Language
Setup,then
2.
Press
theENTER
The
language
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
� 6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
or
button
toto
the
sub features.
Press2.
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›
‚button.
Xù�
QD
EDVD
DN
HGQVHo
VHo
QGDQ
Š
Xù
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
›‚›
Xù
QD
EDVD
DN
HG
ùVENTER
QHG] ùGDN
ŠQQ DDŠGG QGDQ
›
‚
Xù
DDV DN
QD
VVGHG
ùùDQQG]Q] QGDQ
GGD GVHo
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
%LWVWUHDP
‚DPHNLVWHGLùLQL]HNUDQWLSLQLYHGLùHUHNUDQ
Dthe
QD
EDVD
Q ]VHo
QGDQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
is sele
sele
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
LQGLUJHQ
'76%LWV
7HNELU&']HULQHHQID]ODUHVLPND\GHGLOHELOLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
orbuttons
ENTER
button
access
the
sub features.
Press
the�/�
.'76
NODV|UGHNL-3(*GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
.'76
the
ENTER
the
desired
language,
4.
selecttoLanguage
Setup,
then
the
--'76
ELOH
or EDVD
.button.
press
the
LQGLUJHQPLü
LQGLUJHQPLüVHVo×N
language
is
LQGLUJHQPLüVHVo×N×
DV×Q
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
ENTER
D
vx kay
numa
as na bakmak
ç n OK düþmes ne
bas
oPress
ENTER
bu�on
nThe
.'76
'76
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
18
NLPHWLQGLOLQL
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
L
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
�
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
orbutton.
ENTER
.button.
press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
or ENTER
button.
press
the �screen
3
Note
VHoHQHNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQ×Q
'76NRGo|
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'76NRGo|]F
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
'76
NRG pag
o|E
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
3. To make
the
setup
disappear
after setting
up,setting
pressup, ›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'76NRGo|]F\HEDùODQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
NRG
o|]
'76
NRG
o|]F\H
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
GùPHVLQHEDV×Q
GùPHVLQHEDV×Q
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
Note
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH
EDV
Q
GùPHVLQHEDV×Q
Language
Setup
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
.RGDN3LFWXUH&'
OHUWDYVL\HHGLOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
3.
To
make
the
setup
screen
disappear
after
press
�/�
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
�
buttons
to
select
the
desired
language,
4.
Press
the
then
press
ENTER
button.
or
press
the
JH
$\DUPH
'76
%D]×GLV
$\DUPHQV
4.
Press
OK
to�/�
see the
DivX
registrasion
number.
$\DUPHQVQHN
$\DUPHQVQHNUD
QDNWDQ×U
Language
Setup
pag
QGDQŠ
P×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
VHoLQ/DQJXDJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
buttons
to
select
the
desired
language,
4.
Press
the
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�
�
bu
ons
o
se
ec
he
des
ed
anguage
4
P
ess
he
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
DivX(R)
Video
on
demand
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
Press
OK
to disc,
see thesome
DivX registrasion
number.
2II'LMLWDO
2II'LMLWDOVLQ\D
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×Y
2
'' DoDm
2
'
D2 V
Q\D
buttons to select Subtitle, then press the
�
3.
Press
the �/�
Depending
on
the
Setup
Menu
selec - To
.3DUHQWDO
Setup(EHYH\Q$\DU×(EHYH\Q6HYL\HVLQLD\DUODU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the MENU
button
again.
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
VHo
HQ
VRQ
D HN
HNPHQVQH
DQ
D\DJHMenu
PHQVQH
JH
G|QH
.'76
your
codeG|QH
is:
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
' toDepending
VHo
GVHo
Npress
HQ
DVRQ
HN
G|QH
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
on
the
disc,
Setup
selecVHo
GGNNDDQ
HQ
VRQ
DPHQVQH
DQ
D\D
PHQVQH
'then
G''
NVRQ
HQ
HND\D
DQsome
D\D
JHregistration
G|QHJH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
make
the
setup
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%LU.RGDN3LFWXUH&'
VLR\QDW×OG×ù×QGDVDGHFHUHVLP
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the
again.
LQGLUJHQ
�/�
the
ENTER
button.
-\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Select
“Automatic”
if you
want the
subtitle
buttons
to select
Subtitle,
thenlanguage
press
the
�
3.
Press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
- To
make
the
setup
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
then
press
the
ENTER
button.
NLPHWLQGLOLQL
17(5
0(18WXüXQ
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
hen
pMENU
ess
hebutton
ENTER
bu
on
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
0(18WXüXQDEDV×
2Q'LMLWDO
0(18WXüXQDEDV×Q
2Q'LMLWDOo×N×ù
DV×Q
.'76
2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQG
2Q
DDm
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
2Q
'0(18W
D2Qo.'76
N''ù ]H
XR3YJ4HZ m 2x3x4x
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
DVD
veya
VCD
oyna
ma
ya
da
du
ak
aPDN
ma
modunda
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
or
ENTER
button.
'76NRGo|
tions
may
not
work.
4
dRFXNODU×QüLGGHWYH\HWLüNLQOHUH\|QHOLN
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
OK
düþmes
ne
bas
þ
n
zda
aya
menüsü
kaybo
u
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\D
PHQVQ
HN
DQGDQ
ND
G
o
Q
0(18
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$\D
PHQVQ
HN
DQGDQ
ND
G
PDN
o
Q
0(18
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
tions
may
not
work.
$\D
PHQVQ
HN
DQGDQ
ND
G
PDN
o
Q
0(18
$\D
PHQVQ
HN
DQGDQ
ND
G
PDN
o
Q
0(18
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
$\DUPH
NODV|UQGHNL-3(*GRV\DODUJ|VWHULOHELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
http://www.divx.com/vod
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
be
the
same
as
the
language
selected
as
the
audio
or
ENTER
button.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
o×N×ù×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
o×N×ù×YHULU
button.
o
N
VHoLQ/DQJXDJH
'76NRGo|]
'76
o×N×ù×YHULU
o
N
ùù
<HUOHüWLULOPHVL
o
N
ù
YH
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
Se
ec
Au
oma
c
you
wan
he
sub
e
anguage
o
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QGDQŠ
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
2II'LMLWDO
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.
Press›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
the �/� buttons to select the desired language,
oWXüXQDEDV×Q
anPDWHU\DOLoHUHQX\JXQROPD\DQILOPOHULL]OHPHPHVLLoLQ
nda
yak
nEDV
aĩD
mak
ç n öþes
uzak an kumanda
üze Du
ndek
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Note4.
WXüXQDEDV×Q
XüXQD
EDV
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
XüXQD
EDV
QEDV
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
XüXQD
QQvx
XüXQD
QSetup
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VOD
n zcawww
S op
du
.RGDN3LFWXUH&'5HVLPNODV|UQGHNL-3(*GRV\DODU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Note
2II'LMLWDO
1RW
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�asbuttons
Language
page
language.
to selectse
theecdesired
language,
Press
thesame
Š
1RW
1R 2II
1R
1R
0(18W
17(5
LQDUG×QGDQŠ
m G1RW
Language
Setup
page ne ya
2Q'LMLWDO
be
he
he anguage
ed as he
aud
o%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
V×Q
LANGUAGE
SETUP
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
LANGUAGE
SETUP
G
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
OK
G
G
G
G
G
G
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
then
press
the
ENTER
button.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
Depending
ondiscs
the
some
Setup
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
2Q'LMLWDO
2Q
ù'76VHVG
ù'76VHVGLVNLo
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
ù'76
VHV
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]
zoom
düþmes
ne modunda
üs
üssetup
e disappear,
bas
DivX(R)
Video
on demand
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ù'76
VHV
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
ù'76
VHV
G VN
oD GGG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
RWRPDWLNRODUDNJ|VWHULOPH\HEDüOD\DELOLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Depending
on
the
disc,
some
SetupselecMenu
selecToNXOODQ×F×ODU×QVHYL\HD\DUODPDV×QDL]LQYHULU
make
the
setup
menu
press
theVideo
MENU
-6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
Some
may
not
contain
the Menu
language
you select
as-›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
then
press
the disc,
ENTER
button.
o×N×ù
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
emenu
ĩn eb
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
- To
make
the
press
the
anguage
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Player
Menu
: English
Player
Menu
English
demand
QGDQŠ
M :on
VHoLQ/DQJXDJH
M disappear,
M
JH
M DivX(R)
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
JH $XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
your
registration
code
is:MENU
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
'ROE\/DE
o×N×ù×
WXU
WXU
-ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Select
“Automatic”
if you want the subtitle language
to DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXU
XX WXüXQDEDV×Q
X 'ROE\/DERUDWX
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tions .RQLFD3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
may
not
work.
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
.=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
'LY;5
Registration.D\×W%XR\QDW×F×\×'LY;59LGHR2Q
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
your
registration
code is:
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
Disc
Menu
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1RW
M
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tions
may
not
work.
M
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
your
initial
language;
in
that
case
the
disc
will
use
its
M
Select
“Automatic”
if
you
want
the
subtitle
language
to
Š
XR3YJ4HZ
MDisc Menu
LQDUG×QGDQŠ
QDUG×QGDQŠ
button.
Some d scs may no con a n he anguage you se ec
as
WXüXQDEDV×Q
WXüXQDEDV×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
√ LANGUAGE
Latin1√ Latin1
17(5 %D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
SETUP
ODQDFDNW×U
ODQDFDNW×U
1RW
UHWLOPLùWLU'R
UHWLOPLùWLU'ROE\YH
UHWLOPLùWLU'ROE\YH
AudioXR3YJ4HZ
.'LQDPLN6×N×ùW×UP
Audiohttp://www.divx.com/vod
N '
'UHWLOPLùWLU
N 66 NN'
be the
same as the language selected as the
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QD
.'LQDPLN6×N
QDP
NPD
'SETUP
QDP
6
NQDP
ù1RW
Latin2 Latin2
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
audioODQDFDNW×U
ù'76VHVG
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
'HPDQGIRUPDW×QGDND\GHWPHNLoLQOWIHQ.D\×W
LANGUAGELANGUAGE
SETUP
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
http://www.divx.com/vod
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
original
language
setting.
be
the
as the
language
selected
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
Player MenuTurkish:Turkish
English
Subtitle
you
n same
a anguage
n ha case
he d as
sc the
w audio
use 'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
s
ù'76VHVGL
VHoLQ/DQJXDJH
2Q'LQDP
2Q'LQDPLNV×
2Qù'76
QDP
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPD
D vx
kay
numa
as na bakmak
ç n Subtitle
OK
düþmes
ne
bas
n : English
2Q
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
Latin3
' QDP
N'
V'NQDP
ù
Language
Setup
Latin3
'ROE\/DE
WXU
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
Language
Language
Setup
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
language.
Setup
Language
Setup
2Q'ROE\/DERUDWX
Language
Setup
Language
Setup
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
'ROE\/DE
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
Player
Menu
Player
Menu
:
English
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
/DQJXDJH6HWXS
Š
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
Disc
Menu
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DivX(R)
Subtit
Cyrillic1Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
/DQJXDJH6HWXS
Š
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
/DQJXDJH6HWXS
Š
)XML3LFWXUH&'5HVLPGRV\DV×J|UPHNLoLQNOLSOHU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š 2II6WDQGDUWD
.RGX
QXNXOODQ×Q'HWD\O×ELOJLLoLQZZZGLY[FRPYRG
-ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
language
is selected
language.
OK
WXU
2II6WDQG
QDUG×QGDQŠ
DO|QFHGHQ
2 WXU
DQG
√ Cyrillic2
Latin1
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHo
2
66
oThe
g na
anguage
se ng and the screen returns to$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
6 DQGD
D DQG
D ù
Audio
Setup
7(5
LQDUG×QGDQŠ
Š
Audio
Setup
Disc
Menu OK
Disc
Setup
Setup Setup
Page
.. ..Audio
.. Language
Cyrillic2
UHWLOPLùWLU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Š
Menu
Audio
Setup
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
2
Setup
Audio
Audio
Setup
Setup
.'LQDPLN6×N
Audio
ODQDFDNW×U
Latin2
Language
Setup
Page
..
..
..
Some
discs
may
not
contain
the
language
you
select
as
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š √ Latin1
.ODV|U6HoLPL
ODQDFDNW×U
√ Latin1
ODQDFDNW×U
$XGLR6HWXS
Š P
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
$DGUHVLQHJLGLQ
% 7HN D DPD
)RQNV
\RQXQXQ
.X
DQ
20
0HQV
English
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
P|QVQGH-3(*GRV\DODU×Q×VHoLQL]
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
'76YH
Player Menu
ENG Audio
Turkish
setup
menu.
-%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
Some
discs
may
not
contain
the
language
you
select
as
'76YH'76
.'LQDPLN6×N×
.'LQDP
Audio
'76YH'76'LJLWD
English
Display
Setup
'76YH
.3&0$ùDù×gUQH
3&0
3&0
$ùDù
Subtitle
Display
Setup
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3
'76YH'76'LJLWDO
Display
Setup
.3&0$ùDù×
g
Latin2
3&0
$ùDù
g $ùDù
QHN HP
Player
Menu
ENG
Display
Setup
1R
The anguage s se ec ed and he sc een e u ns oWXüXQDEDV×Q
Display
Setup
Display
SetupLatin2
Français
2Q'LQDP
Note
Latin3
WXüXQDEDV×Q
'LVSOD\6HWXS
Š
Language
Setup
Français
'LVSOD\6HWXS
Š
Turkish
Turkish
'LVSOD\6HWXS
Š
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Return
Menu
Enter
Disc Menu
ENG
Return
Menu
Enter
yourEDV×Q
initial language; in that case the disc will use its
'ROE\/DE
Subtitle
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
Deutsch
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
WXüXQDEDV×Q
8]DN
NXPDQGD
]H
QGH
XüXQD
EDV
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
/DQJXDJH6HWXS
Disc Menu Subtitle
ENG
2Q'LQDP
EDV×Q
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Parental
Setup
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
EDV×Q
2Q2\QD
6\VWHPV
LQWLFD
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
Latin3
Latin3
2Q2Q
2\QD
6\VWHPV
LQWLFDULPDUN
Deutsch
4663LFWXUH&'hQLWH4663LFWXUH&'R\QDWDPD\DELOLU
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
Parental
::: Q6\VWHPV
LQWLFDULPDUN
OKDQ
düþmes
ne
bas
þDn 5(3($7
zda
aya
menüsü
kaybo
uŠ
2Q
2\QD
F6\VWHPV
LQ
\D
DQD
Parental
Setup
2Q
2\QD
-$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
To up
make
the
setup menu
disappear,
theuse
MENU
your
initial
language;
in that
case thepress
disc will
its
2Q
2\QD
FEDù
\D
ED
HNWLU
:Setup
Parental
Setup
2Q2\QDW×F×\D
Parental
Setup
: :RQNV
Parental
Setup
2II6WDQG
DO|QFHGHQ
UQDUG×QGDQŠ
Español HJHULG|QHFHNWLU
ORI
3DUHQWDO6HWXS
Š
'you
VNH
EDü
R Dwill
DNAudio
7HN
DPD
\RQX
se
menu
Audio
Setup
3DUHQWDO6HWXS
Cyrillic2
Cyrillic1
DivX(R)
DivX(R)
Subtit
3DUHQWDO6HWXS
Š
If
press
ok
make
the
setup
dissa
Š
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
Subtit
Š
Š
Setup
Š Cyrillic1
Español
Š
Audio
ORI
QDUG×QGDQŠ
menu
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
No
e
$XGLR6HWXS
Š
original
language
setting.
2II6WDQG
2II
Italiano
DivX(R)
Registration
GHùLOVHEX
ODQDFDNW×U
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
GHù
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
DivX(R)
GHù GHùLOV
VH'76YH
EXQX
VHo VQ
ŠDivX(R)
XüLANGUAGE
DSubtitle
QD
EDV'LY;55HJLVWUDWLRQ
Q
$ % \ VHoPHN o Q ¥
DivX(R)
Registration
GHù
Subtitle
AUTO
GHù
VH EXQX
DivX(R)
Registration
Registration
LANGUAGE
SETUP
Italiano
SETUP
Registration
DivX(R)
Registration
Cyrillic2
Cyrillic2
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
03(*2\QDW×P1
LANGUAGE
SETUP
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
Setup
Setup
03:0$&'$XGLRdDOPD
%LUGLVNWHNLGRV\DODU×QVD\×V×
LQ]HULQGH\VH\DOQ×]FD
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
button.
original
QD
AUTO
Š
.3&0$ùDù×
Nederlands
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Nederlands
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Du
D vx VOD öþes
ne'LY;55HJLVWUDWLRQ
ya
n6HWXS
zca
S op
Display
ŠŠdu
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
0(18WXüXQD
oD üPD\DE
To
makelanguage
he se upsetting.
menu d sappea
ess heLANGUAGE
MENU
6HWXS
pear.
LANGUAGEpSETUP
6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š VLQ\DOOHU
6HWXS
6HWXS
6HWXS up
VLQ\D
Return d ssa
Menu
VQ\D
Q\D
WXüXQDEDV×Q
.3&0$ùDù×g
.3&0
V Q\D
.+]
H
ess ok
make
V HQ\D
H V.+
-WXüXQDEDV×Q
The language is selected and
the screen LANGUAGE
returns toSETUP SETUP›‚WXùODU×QDEDVDUDNIDUNO×|]HOOLNOHUHHULüHELOLUVLQL]Š
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
WXüXQDEDV×Q
Cesky
you
7HN Dp R\QD
P QwEDü
DPDV QheVse
HG Enter
ùEnter
QCesky
]menu
QRN
DGD
6\VWHPV
LQ
2Q2\QD
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
Parental
Setup
:Menu
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
-3(*GRV\DV×J|VWHULOHELOLU
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
The
language
is
selected
and
the
screen
returns
to
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
Dansk Return
Return
Menu
Enter
HJHULG|QHFHNWLU
3DUHQWDO6HWXS
Š
Setting
Up
the
Audio
9&'
Up
the
R\QD
NHQ
VDGHFH
0HQ
.DSD
2 2
bu on
Dansk
Setting
Up
Audio
2II2\QD
QDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDVDUDNDOW|]HOOLNOHUH
2II2\QDW×F×\D
Setting
Up
Audio
DO|QFHGHQ
2 2Q
2\QD
Setting
the
Audio
modunda
eUp
ĩthe
ebcan
- pea
Divx
VoD
item
only
acces
at stop
mode.
Setting
the
Audio
6HV6HoHQHNOHULQLQ
2Q2\QD
2\QD
F2
\D
DQD
6HV6HoHQHNOHULQLQ
2\QD
2
2\QD
FEDù
\D
ED
6HV6HoHQHNOHULQLQ
6HV6HoHQHNOHULQLQ
6HV6HoHQHNOHULQLQ
setup menu.
GHùLO
DivX(R)
Registration
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
%
R
RPD
N
R
D
DN
(17(5
XüXQD
EDV
Q
$
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
ODQDFDNW×U
ODQDFDNW×U
Note
%LUGLVNWHNLNODV|UOHULQVD\×V×
Q]HULQGH\VH\DOQ×]FD
ODQDFDNW×U
setup
menu.
LANGUAGE
SETUP
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
LVHEXQX
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
LVHE
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
0(18WXüXQD
LANGUAGE SETUP LANGUAGE SETUP
VH GHùLOV
EXQX
VHo
QVH
%|
VH
EE
VH EXQX
VHo
PRGXQGD
VH EX
RQNV
oD6HWXS
üAUDIO
HULüHELOLUVLQL]
Note
AUDIO
VLQ\D
PANGUAGE SETUP
AUDIO
SETUP
AUDIO$8',26(783
SETUP
D
vx
em
can \RQ
acces
a
s op
mode
SETUP
AUDIO
SETUP
AUDIO SETUP
SETUP
-'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
To make the setup menu disappear, press the MENU
$8',26(783
$\DUODQPDV×
üD HVoD
HQHFHN
$8',26(783
$\DUODQPDV×
$8',26(783
$8',26(783
$8',26(783GHùLüLNOLùH
$\DUODQPDV×
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
GHùLü
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
GHù
If$\DUODQPDV×
you
press
ok on
willy make
make
theAudio
setup
menu
dissa
NODV|UGHNL-3(*GRV\DODU×J|VWHULOHELOLU
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
GHùVLQ\D
üGHù
N ùH
XùùH
DPD
GHù
ü N
Xùüü
-WXüXQDEDV×Q
To make the setup menu disappear,
press the MENU
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
3&0
Setting
Up
the
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
22$\DUODQPDV×
Dolby
Digital
::: PCM
2II2\QD
O|QFHGHQ
$\DUODPDLüOHPLQGHQVRQUD$\DUHNUDQ×Q×\RNHWPHNLoLQ
6HV6HoHQHNOHULQLQ
Dolby
Digital
Out
PCM
.. Language Setup Page .. ..
HJHULG|QHFHNWLU
Dolby
Digital
Out
: PCM
-- If
you
press
ok
will
the
setup
dissa
NWLU
DolbyDigital
Digital
Out 'LJLWDO2XW
:PCM
PCM
Dolby
Out
: menu
Dolby
Digital Out
Out
PCM
HNWLU
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
22
Dolby
'LJLWDO2XW
Dolby
3&0
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
Automatic
button.
DivX(R)
Subtit
DivX(R)
Setting
Setting
the
Up
the
Audio
Subtit
2II2\QDW
2II
6HV6HoHQHNOHULQLQ
7HN D6HV6HoHQHNOHULQLQ
R\QD PUp
Q GX PDV
QSubtit
VAudio
HG
ùDivX(R)
QMPEG-2
]: :PCM
QRN
DGD
ODQDFDNW×U
MPEG-2
Digital
Out
PCM
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Player Menu
IND
pear.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
button.
Digital
::: PCM
LVHE
MPEG-2
Digital
Out
: PCM 3&0
MPEG-2Digital
Out03(*'LJLWDO2XW
PCM
MPEG-2
Out
MPEG-2
Digital3&0
Out
PCM
03(*'LJLWDO2XW
3&0
English SETUP
LANGUAGE
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
03(*'LJLWDO2XW
3&0
03(*'LJLWDO2XW
3&0
03(*'LJLWDO2XW
3&0
WHNUDU0(18WXüXQDEDV×Q
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
0(18WXüXQD
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
pear.
*|UQ
6HV
VHoHQHN
NX
DQPDN
GXùXQX]
VHVOut
QD
6HV 6HV
VHoHQHN
H$\DUODQPDV×
NX
R GXùXQX]
VHV
1RW
XQD
6HV
VHoHQHN
HH DNX
DQPDN
DDDigital
RR03(*'LJLWDO2XW
GXùXQX]
VHV
VHoHQHN
H DQPDN
NXXüXQD
DQPDN
GXùXQX]
VHV
1R AUDIO
SETUP
1RW
GHùLü
DivX(R) Français
DivX(R) Disc Menu
1R
1R 1RW
DivX(R)ENG
LVHE
DTS
Off
ANGUAGE SETUP
$8',26(783
DTS
::: Off
DTS '76
: Off 2II
DTS
:Off
Offmode.
(17(5
EDVDcan
QR'76
%
DTS
:2II
DTS
Off
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
'76
2II
WXüXQDEDV×Q
'76
2II
Divx
VoD
item
only
acces
at
stop
WXüXQDEDV×Q
'76
WXüXQDEDV×Q
2II
'76
2II
3&0$ùD
Deutsch
3&0$ùDù×g
3&0
$ùD
3&0$ùDù×gUQHNOHP
3&0
Audio
ORI
3&0
$ùDù
g$ùD
QH
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
Dolby
Digital
Out: On 3&0
PCM
$\DUODQPDV×
$\DUODQPDV×
VEDù
HP
QH
EDù
DN
VHV
D\J
D5
Q
D\D
DPDQ
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
HJHULG|QHFHNWLU
V V HP
QH
EDù
R DVoD
DN
VHV
D\J
Dcan
Q
D\D
DPDQ
]D
Dynamic
Compression
On
V-VVDivx
HP
QH
EDù
RRonly
DD D\J
DN
VHV
D\J
D
Q
D\D
DPDQ
]D
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
V
V
HP
QH
R
D
DN
VHV
D
Q
D\D
DPDQ
]D
item
acces
at
stop
mode.
GHùLü
Dynamic
Compression
:::]D
On
Dynamic
Compression
Dolby
'LJLWDO2XW
Español
Dynamic
Compression
:
On
Dynamic
Compression
:
On
Dynamic
Compression
On
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
2Q
2Q
Subtitle
AUTO
$\DUOD
&/($5
XüXQD
1R PD R\QD PD JH'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
G|QPHN o '\QDPLF&RPSUHVVLRQ
QPCM
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
DivX(R)
Subtit
MPEG-2
Digital
Out
PCM EELOH
DivX(R)
Subtit
Down
Sampling
::: On
DivX(R) Subtit Italiano
ELOH
EE HH H ELOH
PCM
Down
Sampling
On
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
PCM
Down
Sampling
: On
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
03(*'LJLWDO2XW
3&0
YHVHV
GX
XPX\
D
J
D\D
DPD
D
\DSPDQ
]D
R
D
PCM
Down
Sampling
:On
On
PCM
Down
Sampling
:2Q
PCM
Down
Sampling
On
YHVHV
GX
XPX\
D
J
D\D
DPD
D
\DSPDQ
]D
R
D
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
YHVHV
GX
XPX\
D
J
D\D
DPD
D
\DSPDQ
]D
R
D
YHVHV
GX
XPX\
D
J
D\D
DPD
D
\DSPDQ
]D
R
D
1RW
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
0(18WXüXQD
22 8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
LANGUAGE
SETUP
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
1RW
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Nederlands
LANGUAGE
SETUP
3&0'RZQ6DPSOLQJ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
LANGUAGE
SETUP
LANGUAGE
SETUP
22
DTS
: Off
EDV
Q
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
Cesky
ANGUAGE
WXüXQDEDV×Q
PP
1RW
2\QDW×P×<DYDü
.. Language Setup Page .. ..
ANGUAGE SETUP
SETUP
%D]×GLVNOHU
3&0$ùD
6HWXS '76
%D]
2II
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo
QDNWDQ×U
%D]
GGVV2
%D]
G%D]×GLV
VN
H1RW
QDN
DQ
6HWXS
6HWXS
QDN QDN
DQ QDNWDQ×U
QDN
DQ
6HWXS
DQ(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
6HWXS
6HWXS
oDO×üP×\RUVD
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
Automatic
'LVNHEDùO×RODUDNED]×$\DU0HQVVHoHQHNOHUL
.. Language Setup Page .. ..
Dynamic
Compression 2Q
: On
*|UQW
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
3&0$ùD
3&
Player Menu
IND
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Automatic
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
English
1R
PD
R\QD
PD JHXüXQD
G|QPHN
QXüXQD
HN DPCM
5(3($7
XüXQD
LQGLUJHQ
LQGLUJHQPLü
ELOH
QGü JHQ
JHQ
Player Menu DivX(R)IND
LQGLUJHQPLüVHVo×N
QG
QG
JHQP
VHV
Subtit English
Down
: On
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Disc Menu
ENG
RS
hQPRGXQGD
RS PRGXQGD
PRGXQGD
NHQ
0(18
XüXQD
EDV
Français
SETUP
hQ HhQ
6hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
RS
PRGXQGD
0(18
EDV QoEDV
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
hQ
HH 66NHQ
RS
NHQ
0(18
EDV
QQ Sampling
H %DüYXUX
6
NHQ 0(18
XüXQD
Q 3&0'RZQ6DPSOLQJ
24
2Q
oDO×ùPD\DELOLU
24 24
LANGUAGE
2\QDWPD
ELOH
ELOH
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
N
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
Disc Menu
ENG
Français
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
Deutsch
Audio
ORI
%X
|]H
GDQV
oD
QDQ
P]
H HQŠ
J $\DUPHQVQHNU
E
ANGUAGE SETUP
$\DUPH
¥
ŠDN
XüXQD
EDVD
DN
2
XDQGDQ
VHo
YH
EDV
QYHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
DN
GDVSR
QGDQ
$\DUPHQV
PHQVQ
%D]×GLV
$\D PH
PH
$\D
QDNWDQ×U
$\D
6HWXS
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Deutsch
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
6H
XS
VHo
Q
D
G
QGDQ
Š
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
Español
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
6H
XS
VHo
Q
D
G
QGDQ
Š
›
‚
Xù
QD
EDVD
6H
XS
VHo
Q
D
G
›
‚
Xù
D
QD
EDVD
DN
6H
XS
VHo
Q
D
G
QGDQ
Š
Audio
ORI
Subtitle
AUTO
%D]×GLV
%
Español
QDNWDQ×U
QDNWDQ×U
Italiano
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
Subtitle
AUTO
oH
üH(17(5
VDK
SGDVDKQH
HGùPHV
oHN
PGH
LQGLUJHQ
(17(5
GüPHV
QH
Q\DYDü
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Italiano
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(17(5
GùPHV
QH
EDV
XüXQD
\D
Nederlands
GùPHV
QH EDV
EDV
QEDV QQH
\D GD
(17(5
EDV
QQ HN D 0(18WXüXQDEDV×Q
XüXQD
\D
GD
GùPHV
QH
XüXQD
\D(17(5
GD
0(18W
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
0(18WXüXQ
0(18
0(18
0(18
XüXQD
E
DivX(R) Subtit
Subtit Nederlands XüXQD
DivX(R)
(=LQGLUJHQ
9 (:
XüXQD
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
DivX(R)Subtit
Subtit
DivX(R)
LQ
Cesky
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
23
R\QD
PDQ
]D
]
Q
YH
%|\
HFH
EXQ
D
GDKD
$\DUPH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Cesky ›‚
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Xù
›
‚ EDVD
XùD$XG
D DN
QDR$XG
EDVD
DN$XG
$XG
RVHo
XS
VHo
QGDQ Š
Š
QD›
DN
6H RXS
VHo
D6HGQXS
QGDQ
ŠQQ DDŠGG QGDQ
‚
Xù
QD
EDVD
DN
6H
›Xù
‚D ›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
DEDVD
QD
6H
XS QR'9'
D GVHo
QGDQ
7XüD
HN$
D HN
$\DUPH
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
<D]×O×P<NVHOWPH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(17(5
GùPHV
QH
EDV
XüXQD
\D
GD
\DN
QGDQ
]GD
H\H
HN
]H
QGH
oDEDV
üPD
]
GùPHV
QH
EDV
QEDV
XüXQDXüXQD
\D GD
(17(5
GùPHV
QQ \DSDE V Q 23
XüXQD
\D
(17(5
GùPHV
QH
Q QH
\D(17(5
GD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0(18
GHù
ü HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]DivX(R) Subtit
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0(18W
0
Xù
›
‚WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
XùDDV DN
QD EDVD
DN
HGùùVHo
PDGGH\
VHoQQ
›‚››‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
Xù
QD›
DN
HG
ùVEDVD
QHG] ùPDGGH\
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
‚
Xù
QD
DN
HG
QQ]]QPDGGH\
‚D7HNQLNg]HOOLNOHU
DEDVD
QD
EDVD
Q ]VVPDGGH\
VHo
Q VHo
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$U×]D*LGHUPH
1
(N
DQ
]RRP P
U '9'
2\QDW
UNHQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS D G QGDQ
'ROE\/DE
'ROE\/DERUDW
'RRE\
E\
/DE
'R
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'R E\
/DER
DDN/DE
XD
Š
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
QH EDV
EDV QQ 'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
QGDQ
Š%
XüXQD
\D GD
GùPHV
QH EDV
QEDV Q QH
Š
XüXQD
\D
GD
(17(5
GùPHV
DDŠGG QGDQ
XüXQD
\D(17(5
GD (17(5
GùPHV
QH
D GDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QGDQ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
EDü
D
GH
7HNQLNg]HOOLNOHU
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
23  H UHWLOPLùWLU'
9HH(:P
PXüXQ
ùùE\
P
ùUHWLOPLùWL
'R
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ UHWLOPLùWLU'ROE\YH
(=
23
2\QD›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
P HVQDV QGD 3/$< 3$86(
XüXQD
EDV
Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
9&'
'ROE\/DE
Language
Language
Setup
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Setup
'ROE\/DE
'ROE\/DERUDW
'RE\
E\
/DE
PHQVQGH
GR
'R
/DER
D /DE
XD
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š 'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q
Š'R E\
Š
Š
Š
'ROE\/DE
'ROE
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Audio Setup Audio Setup
UHWLOPLùWL
3$86( \D GD 67(3 PRGXQGD NHQ$XGLR6HWXS
QR PD
R\QD
P K3
] Q QŠŠ
27
VD\
D
D
D
E
$XGLR6HWXS
Š
Š
Š
Š
23
UHWLOPLùWLU
UHW
'76YH
'76YH'76
'76
YH
YH'76
'76YH
'
'76YH'76'LJLWD
DisplayDisplay
Setup
'76
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Language
Setup
Š
Š
Š
Š
YH V R D DN VHo P \DSPDN
o/DQJXDJH6HWXS
Q 6($5&+
'ROE\/DE
Š
6\VWHPV
LQ
6\V
HPV
Parental
Parental
Setup
HPV
Q
6\V6\VWHPV
LQWLFD
HPV
Q
FD
P
6\V
:Setup
Language
Language
Setup
Setup
: 6\VWHPV
LQWLFDULPDUN
'ROE
3DUHQWDO6HWXS
Š
AudioŠSetup
Š
/DQJXDJH6HWXS
/DQJXDJH6HWXS
Š 'ROE\/DE
Š Š Š
XüXQD EDV Q YH EDV X XQ 3DUHQWDO6HWXS
$XGLR6HWXS
Š
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
'76YH
Audio
Setup
Audio
Setup
ˍ
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
(QWHU
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
(QWHU
0HQX
(QWHU
6HWXS
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
ˍ
English
Eng
sh
Turkish
English
English
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Š
Display
Š
$XGLR6HWXS
$XGLR6HWXS
Š
Š Setup
6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š
Display Setup
Display Setup Parental Setup :
'LVSOD\6HWXS
'LVSOD\6HWXS Š
3DUHQWDO6HWXS
1R
Š
Parental Setup
Parental
:
Setup
:
DivX(R) Registration
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ Š
DivX(R)\RQX
Registration
DivX(R) Registration
' VNH EDü R D DN 7HN D DPD
6HWXS RQNV
AUDIO
SETUP
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
OO SETUP
Š
O
OAUDIO
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
$8',26(783
$8',26(783
Š
Š
Š
Š
'76YH
'7
6\VWHPV
L
6\VWHPV
LQ
6\V
Latin3
Latin3
Disc
Menu
ELOH
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
Audio Options allows you
to Subtit
setup
the
audio
device
√
Latin1
Cyrillic1
DivX(R)
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
- The language is sele
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
Audio
Cyrillic2
Cyrillic2
Latin2
Cyrillic2
Setup
Cyrillic2
Setup
trademarks of Dolby Laboratories.
Setup
Cyrillic2
Setup
Setup
are
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
QDNWDQ×U
Subtitle on theTurkish
Language Setup
Setup Page
Page .... ....
and
sound
status
settings
depending
audio
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPDLüOHYLQLoDO×ùW×U×U
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
.... Language
Latin3 .3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
returns to Language
Language Setup
Setup page:
page: Setup
Setup of
of the
the Language.
Language.
❶ Language
❶
Cyrillic1
DivX(R) Subtit
Player Menu
Menu
ENG
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
English
ENG
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
“DTS”
and “DTS Player
Digital
Out”
are English
trademarks of - To make the setup m
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Cyrillic2
Français
system
in use.
Setup
Français
Disc Menu
Menu
ENG
Audio Setup
Setup
page:
Setup of
of the
the Audio
Audio Options.
Options.
Disc
ENG
❷ Audio
page:
Setup
❷
Deutsch
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Deutsch
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
ORI .. ..
Audio
ORI
..Audio
Language Setup
Page
Digital
Theater Systems,
Inc.
Español
Español
button.
Presspage:
the MENU
Display1.
Setup
page:
Setupbutton.
of the
the Display
Display Options.
Options. Use
Use
❸ Display
Setup
Setup
of
SubtitleMenu
AUTO
❸
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
Player
ENG
Italiano
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
Subtitle
AUTO
Italiano
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0(18WXüXQDEDV×Q
Setting Up
Up the
the Audio
Audio
Nederlands
Nederlands
Disc Menu
ENG
Setting
Return
Enter
Return
Enter
Return
Return Enter
Menu Enter
Enter
Enter
Menu
Return
Menu
Menu
Return
Menu
Menu
Setting
Up
the
Audio
�
buttons
towant
select
Audio
Setup,
2.6HV6HoHQHNOHULQLQ
Press
the �
Setting
Up
the
Audio
to select
select
which
type
of/the
screen
you
want
to
watch
and then 2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Setting
Up
the
Audio
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Setting
Up
Audio
6HV6HoHQHNOHULQLQ
to
which
type
of
screen
you
to
watch
and
6HV6HoHQHNOHULQLQ
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
6HV6HoHQHNOHULQLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
�
Setting
Up
the
Audio
or
ENTER
button.
press
the
several
display
options.
Options
Manufactured
under license from Dolby
several
display
options.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
6HV'LOL.XOODQ×P×
$\DUODQPDV×
$\DUODQPDV×
$\DUODQPDV×
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
$\DUODQPDV×
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
'LO6HoHQHNOHULQLQ
Setting
Up
the
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Setting
Up the
Display
6HV6HoHQHNOHULQLQ
buttons
toParental
selectAudio
theLevel.
desired
item, then
3.Setup
Press page:
the �/�
Parental
Setup
page:
Setup
of the
the
Parental
Level.
Allows
❹ Parental
Setup
of
Allows
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
Laboratories.
“Dolby”
and
the from
double-D
❹
Options
Manufactured
under
license
Dolbysymbol
UsingLVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
the
Disc Menu
Menu
Language
Using
the
Disc
Language
Audio
Options
to setup
the audio
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
�necessary
orallows
ENTERyou
button.
press
the
users DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from device
$\DUODQPDV×
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
users
to
set
the
level
to
prevent
children
from
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
1RW
1RW
Options
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
1RW
1RW
Setup
and
are
trademarks
of of
Dolby
Laboratories.
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Language
page: Setup
the
Language.
Laboratories.
“Dolby”
the double-D
symbol
❶
Audio
Subtitle
ORI
AUTO
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
and
sound
statusallows
settings
depending
onaudio
the audio
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
viewingVLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
unsuitable
movies
such
as
those
with violence,
violence,
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
with
Audio
Options
you
to setup
the
device
This
function
changes
theoftext
text
language
only on
on the
the
This
function
changes
the
language
only
Audio
Setup
page:
Setup
Audio
Options.
❷
are
trademarks
of Dolby
Laboratories.
ELOH
the
ELOH
“DTS”
and
Digital
are
trademarks
ELOH
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
2\QDW×F×PHQVGLVNPHQVVHVYHDOW\D]×GLOLQLVRQUDNL
ELOH
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
1RW
“DTS
youOut”
various
of
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
Display
options
enable
to
set
video
Language Setup
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
system
in
use.
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
adult subject
subject
matter,
etc.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
adult
matter,
etc.
and sound status settings depending
on the audio
/DQJXDJH6HWXS
Š
disc
menu
screens.
disc
menu
screens.
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
Display
Setup
page:
Setup
of
the
Display
Options.
Use
❸
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
Audio Setup
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
QDNWDQ×U
QDNWDQ×U
QDNWDQ×U
Digital
Theater
Systems,
Inc.
QDNWDQ×U
NXOODQ×PODULoLQD\DUODG×\VDQ×]KHUILOPL]OH\LüLQL]GHEXQODU
functions
of
the
player.
$XGLR6HWXS
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
Press
the
“DTS” and
“DTS Digital Out” are trademarks of
❺ DivX(R)
DivX(R)1.page
page
Please
usebutton.
the Registration
Registration code
code
❺
:: Please
use
the
system
in MENU
use.
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
ELOH
Display Setup
to select
which
type
of screen you want to watch and
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
1.ŠPress
Press
the
MENU
button.
the
MENU
button.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
'LVSOD\6HWXS
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
RWRPDWLNRODUDNJHOHFHNWLU
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
to select
Audio
Setup, then 1.LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
2.
Press
the �with
/� buttons
Digital
Theater
Systems, Inc.
1.
Press
the
MENU button.
to register
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
to
this
player
the
DivX(R)
Video
On
Parental Setup :
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
1.
Press
the
MENU
button.
QDNWDQ×U
several
display
options.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
3DUHQWDO6HWXS
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
Š
�/� buttons
buttons to
to select
select Language
Language Setup
Setup page,
page,
Press the
the
2.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�/�
2.
Press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
4. 79Sys
4. 79System
4. 79S
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR
\XVHoLQDUG×QGDQŠ
� or
ENTER
button.
press
the
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
DivX(R)(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
Registration 79System
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
�
�
buttons
to select Display4.Setup
page (<D\×Q6LVWHPL)
2.
Press
the
/
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
Demand
format.
To
learn
more
go
to
www.divx.com/vod.
Setup, then
2. Press
the �/� buttons to select Audio
'LY;55HJLVWUDWLRQ
❹ŠParental Setup page: Setup of the Parental Level. Allows
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
176&
� or
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
or ENTER
ENTER
button.
then press
press
the 0(18WXüXQDEDV×Q
176
176&17
0(18WXüXQDEDV×Q
2\QDW×F×0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
0(18WXüXQDEDV×Q
�
button.
then
the
176&176&GLVNNXOODQ×O×UNHQ
Setting
Up
the
Display
Using
the
Disc
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the desired item, then0(18WXüXQDEDV×Q
3. Press the �/� buttons to select 6HWXS
�
or
ENTER
button.
then
press
the
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
�
2.
or
ENTER
button.
press
the
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUODQPDV×
Page
users
to
set
the
level
necessary
to
prevent
children
from
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUODQPDV×
2.
Press
the
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUODQPDV×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
$\DUODQPDV×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
�/� buttons
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3. Press
Press the
the
79VLVW
79V
79VLVWHP
�/�
to
select
Disc
Menu,
then
press
4.
79System
3.
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/9LG
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
press the � or ENTER button.
select the
desired item, then
3.
Press
the �/� buttons
Setting
Uptothe
Display
Options
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VHoPH
buttons
to select
the features.
desired
3.
the �/�
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�Press
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
or ENTER
ENTER
button
to access
access
the sub
sub
features.item, then the
Press the
the
VHoP
VHoPHOLVLQ
3.
0(18WXüXQDEDV×Q
176&17
viewing
unsuitable
�
or
button
to
the
Press
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ENTER
button. movies such as those with violence,VHoPHOLVLQL]3$/×VHoWLùLQL]]D
This function
changes
the
ENTER
button.
AUDIO SETUP
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
$8',26(783
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
IRUPDW×
IRUP
IRUPDW×3$
�
or
ENTER
button.
press
the
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
IRUPDW×3$/+]o×N×ùW×U
$\DUODQPDV×
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
� ordisappear
ENTER button.
the
3. To
To make
make›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
thepress
setup
screen
disappear
after setting
settingDolby
up, press
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
adult the
subject
matter,
etc.
3.
the
setup
screen
after
up,
79VLVWHP
Options
Digital Out
:4.
PCM
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
Press
the
�/�
buttons
to
select
the
desired
language,
4.
Press
Dolby 'LJLWDO2XW
3&0
disc
menu
screens.
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
Display
options
enable
you
to
set
various
video
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
6HVGLOLQLQGLVNLQND\GHGLOGLùLRULMLQDOGLOGHROPDV×Q×
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
79VLVW
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
79V
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
79VLVWHP
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VHoPHOLVLQ
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
79VLVWHPLQL]VDGHFH176&
\HV
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
MPEG-2
Digital
Out
:
PCM
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the MENU
MENU button
button again.
again.
the
03(*'LJLWDO2XW
3&0
❺ then
DivX(R)
page
: Pleasebutton.
use the Registration code
then
press
the
ENTER
button.
press
the
ENTER
VHoPH
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
VHoP
VHoPHOLVLQ
IRUPDW×3$
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
VHoPHOLVLQL]
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
LVWL\RUVDQ×]´2ULJLQDOµVHoHQHùLQLVHoLQ
DTS
: Off UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
functions
of the
player.
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
button
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
'76
2II
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Display
options
enable
you
to returns
setOnvarious
video1. Press the MENU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
The
language
is
selected
andDivX(R)
the screen
screen
to
register
this
player
with
the
Video
Dynamic Compression 2Q
: On--to
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
The
language
is
selected
and
the
returns
to
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
79VLVWHP
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
Language
Setup
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Language
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Language
Setup Setup button
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Language
Setup
�/�
buttons
2.
Press
the
Language
Setup
1.
Press
the
MENU
button.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
3$/3
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3$/
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
3$/3$/
/DQJXDJH6HWXS
ŠŠ
/DQJXDJH6HWXS
Š functions of the player.
Note
PCM
Down
Sampling
: On'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
/DQJXDJH6HWXS
3$/3$/GLVNNXOODQ\UNHQVHoLOL
/DQJXDJH6HWXS
Š
Note
/DQJXDJH6HWXS
Š 2Q
3&0'RZQ6DPSOLQJ
Language
SetupTopage
page
VHoPHOLVLQ
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
Demand
format.
learn more go to www.divx.com/vod.
Language
Setup
Audio
Setup
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Audio
AudioSetup
Setup
Audio
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
Setup
Audio Setup $XGLR6HWXS
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�79V
or EN
the79VLVW
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
ŠŠ
$XGLR6HWXS
Š\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$XGLR6HWXS
�/� buttons to select Display Setup
page then press 79VLVWHP
2.
Press
the
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN3OD\HU0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
$XGLR6HWXS
Š
6HWXS
Depending
on the
the disc,
disc, some
some Setup
Setup
Menu$XGLR6HWXS
selec'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH176&9
Depending
on
Menu
selec'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
1.�/�
Press
the menu
MENU
button.
Display
Setup
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
Display
Setup -'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
Display
Setup
Display
Setup
To
make
the
setup
disappear,
press
the
MENU
2.
Language
Setup
Display Setup'LVSOD\6HWXS
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
2.
Press
the
buttons
to
access
the
different
features.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Page
ŠŠ
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
'LVSOD\6HWXS
Š 'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LVSOD\6HWXS
176&
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Š
17
176&\L
3$/3$/
/DQJXDJH6HWXS
'LVSOD\6HWXS 'LVSOD\6HWXS
Š
�/�
button
3.
Press
the
176&\LVHoPHOLVLQL]
�
or
ENTER
button.
then
press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
tions may
may not
not work.
work.
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
Parental
Setup
2.6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
Parental
Setup
tions
Parental
Setup
:: :Setup :6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
to select
Display
Setup page
Press
the �button
Audio
Setup
Parental Setup3DUHQWDO6HWXS
:Parental
button.
/� buttons
button.
Š
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
Š
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3DUHQWDO6HWXS
Š
�
or
ENTER
to access
thethe
sub
features.
Press
the
$XGLR6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Š
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
Š
79VLVW
the ENTER
button.
79V
79VLVWHP
�/�
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
buttons
to
select
desired
item,
then
the
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/JLUL
DivX(R)
Registration
3. Press
Registration
DivX(R)DivX(R)
Registration
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
DivX(R)
Registration
Display
Setup
DivX(R) Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
ŠŠ
� or ENTER
then
press the disappear
Š3.
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
'LVSOD\6HWXS
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
VHoPH
VHoP
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
VHoPHOLVLQ
176&\L
6HWXS
6HWXS
3. To
make
the
setup
afterbutton.
setting up, press
6HWXS
VHoPHOLVLQL]
6HWXS
WXüXQDEDV×Q
6HWXS
button
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
buttons
4. Press the �/�
Parental Setup :
� or ENTER button.
press
thescreen
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3DUHQWDO6HWXS
Š
.. Audio Setup Page ..
Dolby Digital Out
MPEG2 Digital Output
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
(QWHU
.. Audio Setup Page ..
.. Audio
Setup
Page ..
Dolby
Digital
Out
PCM
Dolby Digital Out
MPEG2
Output
PCM
MPEG2 Digital
Output
Dynamic
Compression
On
Dynamic
Compression
..
Audio
Setup
Page
..
PCM Down Sampling
On
PCM
DownDigital
Sampling
Dolby
Out
MPEG2 Digital Output
Dynamic Compression
(QWHU
PCM Down Sampling
PCM
PCM
On
On
5HWXUQ
0HQX
PCM
PCM
BItstream
PCM
On
On PCM
.. Display Setup Page ..
Tv Aspect
Wide
Screen Message
On
Video Output
I-Scan
Black Level
Off
TV System
PAL
PCM
On
5HWXUQ
0HQX
On
3.DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Press
the �/� buttons to select the desired item, then
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
❶ Dolby Digital Out
the
'*"*
MENU button again.
DivX(R) Registration
'
LanguageSetup
SetupPage
Page........
'*"*+%
then press 79VLVWHP
the
ENTER
....Language
'*"*+%"&"/*
'LOVHoLOHFHNYHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
'LY;55HJLVWUDWLRQ Š
English
LANGUAGE SETUP
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
English
press the � or ENTER
VHoPHOLVLQ
PlayerMenu
Menu button.
ENG
- PCM : Converts to PCM(2CH) 6HWXS
audio.
Player
ENG
."
."*8%$"*"&"/
Français
AUDIO
SETUP
Français
AUDIO SETUP
.. Audio Setup Page ..AUDIO SETUP AUDIO
AUDIOSETUP
SETUP
The
language
is
sele
Disc
Menu
ENG
$8',26(783
$8',26(783
$8',26(783
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Disc
Menu
ENG
$8',26(783
Deutsch
$8',26(783
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LJLWDOOut
Digital
d×N×ù×)
Deutsch
Dolby
Digital Out
PCM
PCM
Q×P×
-.Dolby
Bitstream
: Outputs(Dolby
DolbyDolby
Digital
via
the
digital
outOut
'*"*
Dolby
Digital
Out
PCM
'
Dolby
Digital
: PCM
Español
Dolby
Out
:PCM
PCM 3&0
Audio
ORI
'*"*+%
Dolby
Digital
Out
:: 3&0
Note
Español
'*"*+%"&"/*!")
/DQJXDJH6HWXS
Š
Audio
ORI
MPEG2 Digital
Output
PCM
BItstream
Digital
Out
:Digital
PCM
/DQJXDJH6HWXS
Š
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
/DQJXDJH6HWXS
Š
Dolby
'LJLWDO2XW
Dolby
'LJLWDO2XW
Language
Setup
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
/DQJXDJH6HWXS
Š
Language
Setup
pag
Language
Setup
Language
Setup
Dolby
'LJLWDO2XW
3&0
Language Setup
Italiano
EDV×Q
.. Display
Page ..
3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
Dynamic
Compression
.. Audio
Setup Page
.. On Digital
Subtitle
AUTO SetupItaliano
MPEG-2
Out
:
PCM
MPEG-2
Digital
Out
:
PCM
MPEG-2
Digital
Out
:
PCM
Subtitle
AUTO
"
."
MPEG-2
Digital
:SETUP
PCM
"*
LANGUAGE
SETUP
MPEG-2
Digital
Out
:03(*'LJLWDO2XW
PCM Out
put.Select Bitstream
when
connecting
to
a 3&0
03(*'LJLWDO2XW
3&0
"*8%$"*"&"/
Nederlands
$XGLR6HWXS
Š 03(*'LJLWDO2XW
3&0
AUDIO
$XGLR6HWXS
03(*'LJLWDO2XW
3&0
$XGLR6HWXS
Š
Tv Aspect
Wide
Nederlands
PCM
DownDigital
Sampling
On 3&0
03(*'LJLWDO2XW
Dolby
Out
PCM
PCM
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
Depending
onAspect
the disc,
some
selecAudio
Setup
Š
Audio
Setup
$8',26(783
Audio
Setup Setup Menu
TV
❶
To
make
the
setup
m
Cesky On
DTS
:
Off
DTS
:
Off
DTS
:
Off
Screen
Message
Cesky
DTS
:
Off
MPEG2
Digital
Output
PCM
BItstream
DTS
:
Off
%LWVWUHDP'LMLWDOo×N×ùWDQ'ROE\'LJLWDOVHVo×N×ù×
'76
2II
'76 Out
'76 Digital
'76
2II
'LVSOD\6HWXS
Š
Dolby
:2II
PCM 2II
2II
'LVSOD\6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š
'*"*+%
EDV×Q
Š
Display
Setup
Dansk
Dolby'76
Digital
Decoder.
'LVSOD\6HWXS
Š
Video
Output
I-Scan
Display
Setup
.. Display
Page
.. Setup
Display
Dolby
'LJLWDO2XW
Dynamic Compression
On Compression 3&0
25
Dansk
/DQJXDJH6HWXS
Š
Setup
Display
Setup of television
Dynamic
On
a type
you
have,
you
tions
mayDepending
not work. on
Language
Setup
Dynamic
Compression
: On
Dynamic
Compression
:On
On
Dynamic
Compression
::2Q
Dynamic
Compression
:'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
On
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
button.
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Black
Off Wide
Tv Level
Aspect
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
PCM Down Sampling
On
MPEG-2
Digital
Out
: PCM 2Q
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q
3DUHQWDO6HWXS
Š
"*
YHULU'ROE\'LJLWDOo|]F\HEDùODQW×
3DUHQWDO6HWXS
Š
3DUHQWDO6HWXS
Š
03(*'LJLWDO2XW
3&0
Parental
Setup
:
3DUHQWDO6HWXS
Š
Parental
Setup
:
Parental
Setup
:
$XGLR6HWXS
PCM
Down
Sampling
On
PCM
Down Sampling
: On
TVScreen
System
PAL
Message
On
Setup
: screen
PCMDown
Down
Sampling
:On
On 2Q
G×QGDQŠ
❷ MPEG-2 Digital Out
PCM
::2Q
Audio
Setup
PCM Down Sampling
:3&0'RZQ6DPSOLQJ
OnSampling
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
may want toParental
adjust
the
setting
(aspect Š Š Š
3&0'RZQ6DPSOLQJ
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
DTS
: Off
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
Video Output
I-Scan
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'76
2II
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
SetupSetup
DivX(R)
Registration
Š
DivX(R)
Registration
Setup 'LY;55HJLVWUDWLRQ
DivX(R)
Registration
'LVSOD\6HWXS
Š
\DSW×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
DivX(R) Registration Black
6HWXS
6HWXS Off
Display
Setup
6HWXS
Level
6HWXS
6HWXS
6HWXS Dynamic
6HWXS
Compression 2Q
: On
- PCM
: Converts to PCM(2CH)
audio.
6HWXS
ratio). 6HWXS
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
TV System
PAL
3DUHQWDO6HWXS
Š
Menu Menu
Parental
Setup
: ReturnReturn
Enter
PCM Down Sampling
: On
Return
Menu
Enter Enter
DivX(R)
DivX(R)
Return
Menu
Enter
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
×VHoLQDUG×QGDQ ❶ Dolby
-.03(*Digital
Bitstream
MPEG-2'LMLWDOd×N×ù×)
Digital Bitstream
Digital: Converts
Out Outto(MPEG-2
- 4:3 Pan&Scan : Select this6HWXS
for'LY;55HJLVWUDWLRQ
conventional
Š
Setup
DivX(R)
Registration
6HWXS
.79Aspect
.79Aspect
(TV
(NUDQ2UDQ×)
.79Aspect
(TV
(NUDQ2UDQ×)
(NUDQ2UDQ×)
.79Aspect (TV (NUDQ2UDQ×)
×Q
-3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
PCM
: Converts
to PCM(2CH)
audio.
size
TVs(TV
when
you
want to see Enter
the central
por.Dolby
'LJLWDOOut
(Dolby
Digital
d×N×ù×)
Q×P×
Return
Menu
❶%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
Dolby Digital Out
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
Setu
HoLQDUG×QGDQŠ
(5.1CH
or :8CH).
Select
Bitstream
when
Bitstream
Outputs
Dolby
Digital via
theusing
digitalthe
out
tion
of the 16:9 screen. (Extreme left and right
3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
22 -NDQDOG|QùWUU'LMLWDOVHVo×N×ù×
22
G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
- PCM
: Converts to PCM(2CH) audio. G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
.79Aspect
(TV (NUDQ2UDQ×)
side
of
movie
picture
will
be
cut
off.)
Digital
Audio
Output.
put.Select Bitstream when connecting to a
'LVN0HQ'LOLQLQ.XOODQ×P×
%LWVWUHDP'LMLWDOo×N×ùWDQ'ROE\'LJLWDOVHVo×N×ù×
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
EDV×Q
- Bitstream
: Outputs Dolby Digital via the digital out
TV
Aspect
❶
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
oLQDUG×QGDQŠ ❸
Dynamic
CompressionDolby Digital Decoder./HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
.'76
YHULU'ROE\'LJLWDOo|]F\HEDùODQW×
%XIRQNVL\RQVDGHFHGLVNPHQHNUDQ×QGDNLPHWLQGLOLQL
G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
- IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
4:3IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
Letter
Box
: Select
when youyou
want
to see
Depending
on
a type
of television
have,
you
IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
G×QGDQŠ
put.Select Bitstream when connecting
to a
IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
5.
Vide
o tOu
5.o)Vide
o
5. Vide
Ou
pu
$$$
5. Video Output (
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
TV
Aspect
❶
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
On
:
To
select
dynamic
compression.
❷
MPEG-2
Digital Out
GHùLüWLULU
the
total
16:9
ratiothe
screen
DVD
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
\DSW×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
may
want
to
adjust
screen
setting!4;#;2;&;*8"&
(aspect
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
!4;
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
!
!4;#;2
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
Dolby
Digital
Decoder.
Depending
on
a
type
of
television
you
have,
you
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×YHUPH]
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
VQHJHULG|QHU
- Off
: To
select thetostandard
range.
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
supplies,
even though you have a 25
TV with a25
4:3 25 5. Video Outpu
PCM
: Converts
PCM(2CH)
audio.
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
ratio).
IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
25
S
×VHoLQDUG×QGDQ hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
❷2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
MPEG-2 Digital Out
.03(*Digital
Out (MPEG-2 'LMLWDOd×N×ù×)
may
want
to adjust
setting
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
ratio
screen.
Black the
barsscreen
will appear
at (aspect
the top
LQ0(18
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
❹ PCM
Down :Sampling
-o×N×ù×YHULU
Bitstream
Converts to MPEG-2 Digital Bitstream
3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
!4;#;2
3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
-3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
4:3
Pan&Scan
:
Select
this
for
conventional
×Q
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio. 3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
ratio).
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
and
bottom
of the screen.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
-1RW
On : Select this when the Amplifier connected
to the
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
!"!
!
!"!
$'%('&
size
TVs
when you want to see the!"!
central 25
porWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HoLQDUG×QGDQŠ
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream22
LANGUAGE SETUP D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
-16:9
4:3
Pan&Scan
:can
Select
this
D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
NDQDOG|QùWUU'LMLWDOVHVo×N×ù×
D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
"8
"8;#;2
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×ù×\RN
player isornot
96KHz
compatible.
this case,
the
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
(5.1CH
8CH).
Select
BitstreamInwhen
using
the
-3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
Wide
:16:9
Youscreen.
view
thefor
fullconventional
16:9
tion
of
the
(Extreme
left
and
right
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQ/DQJXDJH
Menu
: English
HFHNWLU
HFHNWLU
HFHNWLU
size
TVs
whenwide
you want toTV.
see the central por/%&
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
HFHNWLU
/%
/%&,&
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
WXU
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
96KHzAudio
signals
will be down converted to 48KHZ.
picture
on your
side
of movie
picture screen
will be cut off.)/%&,&,*8"& !"!
Digital
Output.
Menu
6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5
oLQDUG×QGDQŠ
(5.1CH or 8CH). Select Bitstream when using the
√ Latin1
tion
of the 16:9 screen. (Extreme !"!
left and right
D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
.'76
!"!
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
"8;#;2
!
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
!"!
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
$'%('&
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
Latin2
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQ
Off
:
Select
this
when
the
Amplifier
connected
to
the
❸ Dynamic
Compression
Turkish
GùPHVLQHEDV×Q
4:3
Letter
Box
:
Select
when
you
want
to
see
HFHNWLU
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
e
(
side
of
movie
picture
will
be
cut
off.)
Digital
Audio
Output.
(8;#;
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
/%&,&
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPDLüOHYLQLoDO×ùW×U×UIRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"
Latin3
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
player
is
96KHz
compatible.
In
this
case,
all
sig
Cyrillic1
R) Subtit
On
:
To
select
dynamic
compression.
picture
on
your
wide
screen
TV.
picture
on
your
wide
screen
TV.
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×YHUPH]
picture
on
your
wide
screen
TV.
/%&
/%&,&
the
total
16:9
ratio
screen
DVD
picture
on
your
wide
screen
TV.
/%
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVF0HQX
\VHoLQDUG×QGDQŠ
/%&,&,*8"&
VQHJHULG|QHU
❸2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
Dynamic Compression
!"! :LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
Cyrillic2
- 4:3 Letter Box : Select when you want
to see
6HVGLOLRODUDNVHoLOHQGLOOHD\Q×DOW\D]×GLOLQLLVWL\RUVDQ×]
2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
will be
without
any changes.
-.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
Off : nals
To select
theoutput
standard
range.
supplies,
even though
you
have a TV
with
aDISPLAY
4:3
'#)&
(8;#;
'#)
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
DISPLAY
SETUP
DISPLAY
SETUP '#)&.
DISPLAY
SETUP
'#)&.)$);$+%&:*:&
DISPLAY
SETUP
SETUP
oLQ0(18
- On : To select dynamic compression.
DISPLAY
SETUP
DISPLAY
SETUPDVD
DISPLAY
SETUP
the
total
16:9
ratio
screen
o×N×ù×YHULU
Return
Menu
$XWRPDWLFVHoHQHùLQLVHoLQ
.. Display
Page ..
picture
on your
widebars
screen
TV.
-+
ratio screen.
Black
willSetup
appear
at
the
top16:9Wide
/%&,&
-
-+.;
❹ Note
PCM
Down Sampling
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
-+.;)*8"%".(;$%/*
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
Aspect
16:9:Wide
TV
Aspect
Tv Aspect
Wide
Aspect
Ratio��
TVRatio��
Aspect
Aspect
Ratio��
: Pan&Scan
16:9:Wide
TV
Aspect
TV Aspect
Aspect
TV
Aspect
TV
- Off : To select the standard range.
4:3
Aspect
Ratio��
: 16:9 Wide
TV
Aspect
supplies,
even
though
you
have
a
TV
with
a
4:3
TV
Aspect
4:3
L-Box
4:3
L-Box
4:3
L-Box
1RW
4:3 L-Box
")9&
Screen Message
On
")9
")9&#"
%D]×GLVNOHUVL]LQLONROUDNVHoWLùLQL]GLOLLoHUPL\RURODELOLU
4:3
letter Box
")9&#"%&:.!)"9&)
and bottom
of the screen.
Screen
Message
P4:3
Even
Down
is Off to the
Screen
Message
Screen
Message
P Scan
Scan
LANGUAGE SETUP
'#)&.
-GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
On : when
Select PCM
this when
the sampling
Amplifier connected
4:3P 4:3
Scan
Screen Message
DISPLAY
SETUP
4:3P Scan
DISPLAY
SETUP
Video Output
I-Scan
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
16:9
Wide
ratio screen.
Black
bars
will
appear
at
the
top
❹VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
PCM Down Sampling
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×ù×\RN
¥ Wide
16:9
Wide
¥ Wide
16:9 Wide
Wide
16:9
¥ 16:9
16:9
Wide
LevelLevel
16:9
Level
¥ 16:9
16:9 Wide
Wide
Black Level BlackBlack
OffBlack
Black Level
-+.;
%XGXUXPGDGLVNNHQGLRULMLQDOGLOD\DUODU×Q×ONXO
#,*#,*
r Menu
: English
#,*-,+
•
Some
discs
will
only
output
down
sampled
KOMP
#,*-,+"+1
&0
+
player
is
not
96KHz
compatible.
In
this
case,
the
TV System
PAL
Aspect
Ratio��
:
16:9
Wide
TV
Aspect
TV
System
:
PAL
16:9
Wide
:
You
can
view
the
full
16:9
TV
Aspect
TV
System
:
PAL
TV
System
:
PAL
WXU
and bottom
of the screen.
6HoWLùLQL]GLOGLVNWHND\×WO×GHùLOVHRULMLQDO|QFHGHQ
TV System
: PAL
4:3 L-Box
dio
- On
: Select this when the Amplifier connected to the
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Q
Menu
")9&#"
SCAR
SC
SCART
/
Output
: SCART-RGB
Screen
Message
Video
: SCART-RGB
Output
SCART
/$
P Scan
VideoVideo
Output
: SCART-RGB
ODQDFDNW×U
4:3
√ Latin1
Output
SCART-RGB TV.
audio signals
through
outputs. to 48KHZ.
96KHz
willthe
be digital
down converted
picture on Video
your
wide :screen
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
ND\GHGLOPLüGLOVHoLOHFHNWLU
Latin2
¥ 16:9
16:9 Wide
Wide
Black
Level
player
is
not
96KHz
compatible.
In
this
case,
the
- 16:9 Wide
: You can viewSetup
the
- SCART
Setupfull
- SCA
Turkish
SCART
Setup 16:9
- #,*-,+
*
- SCART
Setup
*Q\@\] SCART
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
Q\@\]@
le
•
To
make
the
Setup
menu
disappear,
press
the
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPDLüOHYLQLoDO×ùW×U×U
TV System
: PAL
Off
:
Select
this
when
the
Amplifier
connected
to
the
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
Latin3
'LOVHoLOGLùLQGHHNUDQ'LO$\DU0HQVQHJHULG|QHFHNWLU
96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
picture on Enter
your wide
screen
TV.
Enter Enter
SCART
/
Cyrillic1
R) Subtit
Return
7ICIG
ReturnReturn
Menu Menu Menu
Enter
7ICI
Video
Output
: SCART-RGB
7ICIG:X>C
Return
Menu
7ICIG:X>C
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
MENU
button.
Cyrillic2
player
is 96KHz compatible. In this case, all sig
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
-1RW
Off : Select this when the
- SCART*
XQX]VHV
Setup
Amplifier connected to the
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
WXüXQDEDV×Q
nals will be output without any changes.
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
Return
Menu
EDV×Q
Return
Menu
Enter
7ICIG:X>C
×D\DUODPDQ×]D
player is 96KHz compatible. In this case, all sig
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
24Note
.. Display Setup Page ..
ELOH
be output without any changes.
LANGUAGE
SETUP
DSPDQ×]DROD
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
Tv Aspect
Wide
nals will
4:3 Pan&Scan
LANGUAGE SETUP
Screen Message
On
4:3 letter Box
Even
when PCM Down sampling is Off
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
Video
OutputSetup PageI-Scan
.. Display
..
Note
16:9 Wide
Black
Off Wide
Tv Level
Aspect
dio
4:3 Pan&Scan
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
Q
•
Some
discsPCM
will only
output
downissampled
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
TV Screen
SystemMessage
PALOn
EDV×Q
4:3 letter Box
Even
when
Down
sampling
Off
Video Output
I-Scan
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
16:9 Wide
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
audio
through
the
digital
outputs.
Black Level
Off
G×QGDQŠ
• Some discs will only output down sampled
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
TV System
PAL
Setu
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU (QWHU (QWHU
5HWXUQ 5HWXUQ5HWXUQ
0HQX 0HQX 0HQX
(QWHU
0HQX
5HWXUQ
0HQX
Turkish
Turkish
(QWHU
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
Enter
Return
Menu
Enter Enter Enter
Return ReturnReturn
Menu Menu Menu
27+5
+7852
+28
27+5 27+5 27+5
+7852 +7852+7852
+28 +28 +28
Enter
Return
Menu
27+5
+7852
+28
• 0(18WXüXQDEDV×Q
Toaudio
makethrough
the Setup
DivX(R) Subtit
themenu
digitaldisappear,
outputs. press the
DivX(R) XQX]VHV
oLQDUG×QGDQŠ N t 1RW
the Setup menu
the
MENU
button.
•3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
To make
disappear,
press
×D\DUODPDQ×]D
MENU button.
DSPDQ×]DROD
H\LVHoLQ
24 ELOH
2.Screen
Messages
(ENUDQ0HVDMODU×)
Screen
Messages
(ENUDQ0HVDMODU×)
2.
Screen
Messages
(ENUDQ0HVDMODU×)
= = 2. Screen Messages2.(ENUDQ0HVDMODU×)
= = %D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
VLQHEDV×Q
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
24 UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
"
24 LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
EDV×Q
Level
$$
3.Black
Black
Level
3. 3.
2.
Screen
Messages
(ENUDQ0HVDMODU×)
Black
Level
3. Black Level = $\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
anguage
Setup
G×QGDQŠ
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
176&
176&
NXOODQ×O×UNHQ
176&
176&
GLVN
NXOODQ×O×UNHQ 176&
176&
GLVNGLVN
NXOODQ×O×UNHQ
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
QJXDJH6HWXS
Š
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
176& 176& GLVN NXOODQ×O×UNHQ
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
udio
Setup
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
0(18WXüXQDEDV×Q
XGLR6HWXS
Š
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
)'!)*" %'"#&8$;2%/
3. Black
Level
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
oLQDUG×QGDQŠ
isplay Setup
VSOD\6HWXS
Š
arental Setup :
UHQWDO6HWXS
Š
ivX(R) Registration
Y;55HJLVWUDWLRQ Š
H\LVHoLQ
N t
N t
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
$"
176& 176& GLVN NXOODQ×O×UNHQ
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
= !
= = !$
= !$$$$
)'!)*" %'"#&8$;2%/
"##
RODQG
Use
to turn
on-screen
messages
On or :Off.
6HWXS
Screen Messages Up
: On
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
RODQGLVNOH
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
Setting
theORIParental
3. RODQGLVNOHU
π/†
tuşuna
TV Aspect
4:3 L-Box
Subti
Screen
Message
Screen Messages
: On
iĩaretleyin.
❷kullanaca÷nz
IRQNVL\RQODU×Q×
EDV×QgUQHùLQ6
EDV×QgUQHùLQ6
DVD
oynatcsa÷lar.
kullanaca÷nz
zaman
bubasn.
dü÷meye
IRUPDW×3$/+]o×N×ùW×U
düþmesine: Audio
basn.
formatnda
kopyalamanz
(Sadece
Ses CD’si
(CD-basn.
Control
EDV×QgUQHùL
Š
DVD
oynatc
zaman
bu dü÷meye
Š
Black Level
Off
Kopyalanacak
tüm
seçimini
kaldrmak
picture
wide
screen
TV.
Screen Messages
Black Level
/%&,&,*8"&
Menu
Enteron your
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
$\DUODQPDV×
2.
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için dosyalarn
†/DISPLAY
SETUP
$\DUODQPDV×
Use to
turnReturn
on-screen
messages
On
or:: On
Off.
Subtitle
AUTO
I-SCAN
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
tuşuna ya da
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
formatnda
kopyalamanz
sa÷lar.
(Sadece
Ses
CD’si
(CD(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
TV
System basarak
NTSC
3.
π/†
tuşuna
Parental
Setup'
seçin,
sonra
®
$\DUPHQVQHNUDQGDQ
Š
RODQGLVNOHUoDO×
RODQGLVNOHUoDO×ù
Black
Level
Off (EHYH\Q.RQWUROQQ
$\DUPHQVQ
TV
System
RODQGLVNOHU
79VLVWHPLQL]VDGHFH176&
\HVDKLSVH176&\L
Setup
:
e6HWXS
basn.
Control
(EHYH\Q.RQWUROQQ
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
Return
Menu
Video
Output
2. Video
SELECT
(SEÇ)
öþesini
seçmek
için †/TV’yi kumanda
etmek için
bu dü÷meye
basn.
❸ VHoPHOLVLQL]
P-SCAN
DA))
TV
: 4:3
L-Box
Kopyalanacak
tüm dosyalarn
seçimini
kaldrmak
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir kez
daha
NTSC
DISPLAY
SETUP
TVAspect
System
DISPLAY
SETUP
NTSC
Video
Output
için PAL
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez daha
The
Parental
function
works
in
conjunction
ect (TV
(NUDQ2UDQ×)
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
5HJLVWUDWLRQ
Š
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
tuşuna
yaOutput
da Control
ENTER
düğmesine
basn.
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
ʚ SCART-RGB
$\DUPHQVQ
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Registration
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\D
(EHYH\Q.RQWUROQQ
EDV×QgUQHùLQ
Screen
Messages
:On
Select
Video
Output.
V×Q
DA))Kullanlabilir
PAL
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
Video
Output
Setup 3DUROD\×'
page:
Setup o
NTSC
Setup
❶ Language
Output
Kullanlabilir
bir TV
kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
(TV
3DUROD
$\DUODQPDV×
\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
3DUROD\×
birVideo
TV kayna÷
seçmek
için
bu
dü÷meye
basn
Setup
Aspect
Ratio�� (TV
: 16:9 Wide
$\DUODQPDV×
TV Aspect
Aspect
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
❸
TV
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
Black
Level
:
Off
with
DVDs
that
have
been
assigned
a
rating,
which
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
The
Parental
Control
function
works
in tüm
conjunction
4:3 L-Box
EDV×QgUQHùL
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
Return
Menu
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFD
düþmesine
basarak
kopyalanacak
dosyalar
")9&#"%&:.!)"9&)
GDQŠWXüXQD
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Video
Output.
Setup
page:
Setup
of
the Language.
3$/3$/GLVNNXOODQ\UNHQVHoLOLU
D\DUODU×Q×
Message
P Scan
HPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
Setup
Setup page:RODQGLVNOHU
Setup of the
Return
Menu
❶ Language
Enter
TVScreen
System
- Select
I-SCAN:
Select
when you
want
to use 4:3NTSC
❷ Audio
$\DUODQPDV×
÷meye
basnmodu)
(TV
modu)
helps
youdüþmesine
control
the
types
of
DVDs
that
your
family
¥ 16:9
16:9
Wide
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
basarak
kopyalanacak
tüm
dosyalar
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
®Š 3DUROD\×'H
Language
Setup
with
DVDs
that
have
been
assigned
a(P-SCAN)
rating,
which
Setting
Up
Parental
Wide
Black
Level (SEÇćMć
PAL
3DUROD\×'
Screen
Message
RODQGLVNOHU
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
/DQJXDJH6HWXS
basn(525i)
(UNSELECT
Menüsü).
-the
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
Video
Output
❷79VLVWHPLQL]GHVDGHFH176&9LGHRJLULüLYDUVD
NTSC
Return
Menu KALDIR)
Enter
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
- Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
KOMPONENT
#,*-,+"+1
&0
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
(Sayfa 8)
Interlace
Out.
iĩaretleyin.
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
Audio
Setup
page:
Setup
of
the+
Audio
Options.
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
Display
Setup
page:
Setup
of th
hQLWH6WRSP
hQLWH6
❸
hQLWH6WRSP
-Component
I-SCAN:
Select
when
you
want
to
use
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
TV System
: PAL ❷
®Š
Audio
Setupon a disc.
$XGLR6HWXS
kanaln
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
watches.
There
arethe
uptypes
to 8 rating
levels
Use
tokanal
turn
on-screen
messages
On
or
Off.
helps
you
control
of DVDs
thatAyarlanmasi
your family
QDUG×QGDQŠ
TV8)
kanalnTV
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu dü÷meyi
D\DUODU×Q×
(Sayfa
SCART
/$
iĩaretleyin.
Setup
176&\LVHoPHOLVLQL]
Video
Output kullann
: SCART-RGB
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
6iniflandirma
Seviyelerinin
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
istiyorsanz,
¥
düþmesine
basn,
ardndan
seçili y
ROGXùXKkOGH
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
Control
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Setup
page: Setup
of Seviyelerinin
the Display
Options.
Use
IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
6iniflandirma
Ayarlanmasi
Component
Interlace
(525i)
Out.
to select
which
type
of›‚WX
screen
›‚WXùODU×Q
❸ Display
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardndan
seçili
P-SCAN:
Select
when
you
want
to
use
›‚WXùODU×
®Š
$$$
5.
Vide
Display
Setup
o
Ou
t
pu
t
(
)
'LVSOD\6HWXS
DVD
oynatc
kullanaca÷nz
zaman
bu
dü÷meye
basn.
hQLWH6WRSPRGXQ
hQLWH6WRSPRGXQ
Return
Menu
Enter
QHEDV×Q
hQLWH6WRSP
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
There
are
up
to Q\@\]@IAA6CB6@
8dosyalarn
rating
levels
on: 3DUROD\×'HùLüWLUP
akaldrmak
disc.
3DUROD\×'
Kopyalanacak
tüm
seçimini
bu dü÷meyi(TV
kullann
modu).
.Dolby
'LJLWDOOut
(Dolby
Digital
- SCART
SCART
Setup
*Q\@\]
]GHEXD\DU×
you
>GH:9>Y>C>M9:
2.
Screen
(ENUDQ0HVDMODU×)
QL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
modu).
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/JLULüLYDUVD3$/L
Setting
Up
the
Rating
Level
'YL;$OW\D]×'LOLQLQ.XOODQ×P×
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
=watches.
$
$$$
5.(TV
Vide
OuMessages
tpu
t (
) basn.
!4;#;2;&;*8"&
®Š
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Parental
Setup
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
to select
which
type
of screen
want
tod×N×ù×)
watch
and
$\DUPHQVQ
(525p)
Out.
DVD oynatc
kullanaca÷nz
zaman
buProgressive
dü÷meye
several
options.
3DUHQWDO6HWXS
WXüXQD\DGD
WXüXQD
istiyorsanz,
¥ düþmesine
basn,
ardndan
seçili
(EHYH\Q.RQWUROQQ
display
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn
WXüXQD\DGD
Video
-oComponent
P-SCAN:
Select
when
you
want
toReturn
useDLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
❸
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
Kopyalanacak
tüm
dosyalarn
seçimini
kaldrmak
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
VHoLQ
3DUROD\×'
›‚WXùODU×QDED
›‚WXùODU×QDED
TV’yi kumanda etmek
için
bu Output
dü÷meye
basn.
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
VHoPHOLVLQL]
Menu
›‚WXùODU×Q
Enter
LQ(NUDQ×Q
3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
7ICIG:X>C
QGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
The
Parental
Control
function
works
in
conjunction
ROGXùXKkOGH
"!
!4;#;2;&;*8"&
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
®Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
DivX(R)
Registration
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
kez
daha
'LY;55HJLVWUDWLRQ
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Setting
Up
the
Rating
Level
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
several
displaybasn.
options.
EDV×QgUQHùL
Select
Video
Output.
Parental
Setup
page:
Setup
of t
Component
Progressive
(525p)
Out.
❹
Setup
TV’yi
kumanda
etmek
için
bu
dü÷meye
basn.
•
If
you
press
the
VIDEO
SEL.
button,
Video
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
QHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
HNWLU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0
3. (BAĨLAT)
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ
3.
WXüXQD\DGD(17
$$$
]GHEXD\DU×
hQLWH6WRSPR
$\DUODQPDV×
WXüXQD\DGD
3. MENU
START
öþesini a
seçmek
†/ʌWXüXQD\DGD(17
3.
için
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
bir
keziçin
daha
Black
Level
%LWVWUHDP'LMLWDOo×N×ùWDQ'ROE\'LJLWDOVHVo×N×ù×
1.with
Press
the
button.
$$$
5. TV
Vide
o Ou
tpu
t (
)
Kullanlabilir bir
kayna÷
seçmek
için bu
dü÷meye
basn (TV
DVDs
that
have
been
assigned
rating,
which
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'*"*+%"&"/*"'!")"2"-)*
3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Setup
page:
Setup
of the Parental
Level.KALDIR)
Allows
RODQGLVNOHU
basn
(UNSELECT
(SEÇćMć
Menüsü).
users
to set the hQLWH6WRSPR
level
necessary
❹ Parental
mode
is
changed
in
regular
sequence
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
#
- I-SCAN:
Select
youbasn
want
to use
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
LQ(NUDQ×Q
176&
176&
GLVN
NXOODQ×O×UNHQ
•output
If you
press
VIDEO
SEL.
button,
Video
(Sayfa
23)
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6H
Kullanlabilir
bir
TV
kayna÷
seçmek
içinthe
buwhen
dü÷meye
(TV
!4;#;2;&;*8"&
Using
the
Disc
."*8%$"*"&"/
›‚WXùODU×Q
(Sayfa
23)
U79
GH
DISPLAY
SETUP
3.
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ
Q×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
YHULU'ROE\'LJLWDOo|]F\HEDùODQW×
π/† tuşuna
helps
you
control
the to
types
of ardndan
DVDs
that
your
family
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER 4.
(GćRćĨ)
!"!
$'%('&&+&+)$
(UNSELECT
(SEÇćMć
KALDIR)
Menüsü).
düþmelerine
basn,
ENTER
(GćRćĨ)
1.
Press
thebasn
MENU
button.
modu)
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
inoutput
no
disc
mode.
(I-SCAN
➝Out.
P-SCAN).
$
users \DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
to
the level
necessary
prevent
children
from
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
HNWLU
viewing
unsuitable
movies such
Component
Interlace
(525i)
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
mode
is changed
in
regular
sequence
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
- Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
4.set
π/†
tuþlarna
basarak
Rating
Level'
seçin,
sonra
®
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
ùLQL]GHEX
›‚WXùODU×Q
Language
Setup
×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
WXüXQD\DGD
Language
Setup
Language
Setup
'*"*+%"&"/*!")"2"-)*
!"!
$'%('&&+&+)$
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
modu)Uzaktan
TV
Aspect /DQJXDJH6HWXS
L-Box Š
\DSW×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
® tuşuna ya
watches.
There
are
up
to
8 rating
levels
on :WXüXQD\DGD(17(5GùP
a4:3
disc.
JH6HWXS
Š
Uzaktan
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her basld÷nda,
USB
/DQJXDJH6HWXS
Š
$"
düþmelerine
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
/DQJXDJH6HWXS
Š
ge SetupTV kanaln
düþmesine
basn.
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her basn,
basld÷nda,
USB
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Birden
fazla
kopyalanacak
dosya
iĩaretlemek
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu
dü÷meyi
kullann
düþmesine
basn.
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
with
violence,
in
no
disc
mode.
(I-SCAN
➝
P-SCAN).
adult
subject
matter,
etc.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
DIODU×NHVLO
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Audio
Setup
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
tuşuna
ya
da
ENTER
düğmesine
basn.
WLU
Audio
Setup
Screen
Messages
: page,
On This
� buttons
U79
GH
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
2. Press the �
to select parental
setup
changes
function
Audio
Setup
"*8%$"*"&"/
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
P-SCAN:
Select
when
you
want
to
use
/
/%&,&,*8"&
WXüXQD\DGD
istiyorsanz,
¥
düþmesine
basn,
ardndan
seçili
HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
girin. Yeni par
etup
TV kanaln
kanal
numaras
girerek
seçmek
için
bu dü÷meyi
kullann
Language
SetupSetup Language
Setup
3DUROD\×'
=Setting
!$$$$$
Black
Level
er
basld÷nda,
USB
Language
›‚WXùODU×QDEDVDUDN/DQJXDJH6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQ
aygt
seçimi
için bir
çerçeve
görünür.
.03(*Digital
Out
(MPEG-2
'LMLWDOd×N×ù×)
Display
Setup
Up
the
Rating
Level
Please use the R
Display
Setup
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
düþmesine
basn.
adult subject
matter,
etc.
ùLQL]GHEX
aygt
seçimi
için
bir
çerçeve
görünür.
Dosya
kopyalama
baĩlar.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
/%&,&,*8"&
/DQJXDJH6HWXS
Š seçili
/DQJXDJH6HWXS
Š
Display
Setup
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
I-SCAN
Component
Progressive
(525p)
Out.
(TV
modu).
❺
DivX(R)
page
:
/DQJXDJH6HWXS
Š
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
Dosya
kopyalama
baĩlar.
istiyorsanz,
¥
düþmesine
basn,
ardndan
!"!
$'%('&&+&+)$
�
or
ENTER
button.
then
press
the
6HWXS
Š
�
�
'LVSOD\6HWXS
Š
2.
Press
the
buttons
to
select
parental
setup
page,
'LVSOD\6HWXS
Š
$'%('&&+)'!)*"
!"!
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
disc
menu
screens.
/
'LVSOD\6HWXS
Š
TV
System PARENTAL
Setup
3$5(17$/6(783
SETUP
Audio
Setup
"##
Audio
Setup
PARENTAL
SETUP
Audio
Setup
DISPLAY
SETUP
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
3&03&0NDQDOVHVHG|QùWUU
P-SCAN
Parental
Setup
:
Parental
Setup
:
DIODU×NHVLO
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$XGLR6HWXS
Š
.. Display Setup Page ..
$XGLR6HWXS
Parental
Setup : Š
(TV modu).
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
$XGLR6HWXS
Š
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
Video
Output
$'%('&&+)'!)*"
Video
!"!
O6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
❺ DivX(R)
page
the
Registration
code
Š
3DUHQWDO6HWXS
DW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
Š
Dosya
kopyalama
baĩlar.
etmek
iptal
ŠŠ
-ENTER
Devam
eden
kopyalama
etmek
3DUHQWDO6HWXS
l×WDP
Setup :
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
SCART-RGB
gQOHPOHU
toʚ :register
this
player
with için
the D
Rating
Level
Kids
Safe
� or
button.
then: Please
press
the
Tv Aspect SEL. Wide
iĩlemini
Display
Setup
Display
Setup
• If you
press the
VIDEO
button,
-use
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
için
dosya
üzerinde
ENTER
(GćRćĨ)
düþmesine
basn.
Display
Setup
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
$NVHVXDUODU
DivX(R)
Registration
the
TV Aspect
: 4:3 L-Box
'LVSOD\6HWXS
Š1. Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
DivX(R)
Registration
DivX(R)
hQLWH6WRSP
Setup
Press
MENU button
1. Press
the
MENU(BAĨLAT)
button.Language
/%&,&,*8"&
ure
on yourŠwide screen
TV.
'LVSOD\6HWXS
Š
Screen Message
On
Language
Setup
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
to
register
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'YL;6XEWLWOH
×VHoLQDUG×QGDQŠ
/%&,&,*8"&
5HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Š
3. player
START
öþesini
seçmek
için:Registration
†/ʌ
Setup
SetupŠ'LY;55HJLVWUDWLRQ
..
Setup
Page
..
'LY;55HJLVWUDWLRQ
/DQJXDJH6HWXS
Registration
%DüODPDGDQgQFH
Setup
.. Display
Display
Setup
Page
..
&KDQJH3DVVZRUG
/DQJXDJH6HWXS
ŠŠ
Parental
Setup
Parental
Setup
::
Change
Password
this
with
the
DivX(R)
Video
On
6HWXS
Dosya
Adlar.
output
mode
is
changed
in
regular
sequence
Screen
Messages
: On
6HWXS
Video
Output
I-Scan
Parental
Setup
NDQDOG|QùWUU'LMLWDOVHVo×N×ù×
6HWXS
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için
Demand
format.
To�/�
learnbuttons
more
Dosya Adlar.
26
Tv
Wide
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
P-SCAN
Š 3DUHQWDO6HWXS
Setup
Audio
Setup 3DUHQWDO6HWXS
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
Tv Aspect
Aspect
Š basn.
Š
3DUHQWDO6HWXS
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
Audio
Setup
/%&,&,*8"&
Language
3.
START
(BAĨLAT)
öþesini
seçmek
için
†/ʌ
Black
Level
OffWide
›‚WXùODU×Q
2.
Press
the
$'%('&&+)'!)*"
!"!
×WDP
$XGLR6HWXS
Š
Black LevelOn
: Off
Screen Message
(Sayfa
23) WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
I-SCAN
$XGLR6HWXS
Š
Menu
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
/DQJXDJH6HWXS
Š Menu
DISPLAY
SETUP (I-SCAN
On
Return
Return
Menu
Enter
DivX(R)
Registration
DISPLAY
SETUP
Enter
in no disc
mode.
➝ P-SCAN).
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
.XUXOXP
TVScreen
SystemMessage
PAL
Return Return
Menu
düþmelerine
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
Enter
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Setup
Demand
format. To
learn morebasn,
goDisplay
to www.divx.com/vod.
Video
Setup 'LY;55HJLVWUDWLRQ
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
›‚WXüXQD
›‚WX
SetupDisplay
Setup
TV SystemI-Scan
Audio
Setup
Video Output
Output
I-Scan
NTSC
›‚WXüXQD
2. Press ŠŠ
theŠ
�/�
buttons
to�access
P-SCAN
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn. hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
6HWXS 6HWXS
6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š
(Sayfa
23) ›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]GLOLVHoLQDUG×QGDQŠ
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
P-SCAN
WXüXQD\DGD
or EN
then
press
the
DISPLAY
SETUP
'LVSOD\6HWXS
Black
Off
$XGLR6HWXS
Š
DISPLAY
SETUP
.. Parental Page
..
Black Level
Level
Off
düþmelerine
basn,
ardndan
ENTER
(GćRćĨ)
PAL
Aspect
Ratio��
: 16:9 Wide
TV Aspect
Aspect
I-SCAN
.'76
TV
Video Output
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
Parental
Setup
: Parental
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
NTSC
I-SCAN
*HQHOg]HOOLNOHU
bu
Uzaktan kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
bu
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
TV
System
PAL
Setup
:
4:3 L-Box
Display
Setup
appears.
Ente
appears
2.
/%&,&,*8"&
�
�
düþmesine
basn.
TV
System
PAL
2.
Press
the
buttons
to
select
parental
setup
page,
WXüXQD\DGD
appears.
Ent
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
WXüXQD
ReturnPress
Menuthe
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Parental Enter
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
3DUHQWDO6HWXS
Return
Menu
Enter
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Page
")9&#"%&:.!)"9&)
/ access the
2. Press the
�/�
buttons to
different
features.
WXüXQD\DGD
Š
�
Return
Menu
or
ENTER
button
to
Enter
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Press
Š
3DUHQWDO6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š ›‚WXüXQDEDVD
Screen Message
�/�
button
3.
the
: 16:9 Wide
4:3
P
Scan
tio��
›‚WXüXQDEDV
'76NRGo|]F\HEDùODQW×\DSW×ù×Q×]GD2QXVHoLQ
Not
›‚WXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Registration
..
Parental
Page
..
DivX(R) Password
Registration
Setup DivX(R)
kumanda
üzerindeki
USB
dü÷mesine
her
basld÷nda,
USB
Not
Uzaktan
4:3 L-Box
D\DUODU×Q×
..
Parental
Page
..
Parental
Setup
:
Setup
düþmesine
basn.
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
¥
16:9
Wide
")9&#"%&:.!)"9&)
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Wide
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
Black
Level
Setup
CBI
desteklenmemektedir.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
button.
�
or
ENTER
button.
then
press
the
the
Š setup screen disapp
aygt
seçimi
için
çerçeve
görünür.16:9(ENUDQ0HVDMODU×)
3DUHQWDO6HWXS
Setup
2.(Control/Bulk/Interrupt)
bir
Screen
Messages
ssage DISPLAY
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DISPLAY
SETUP
button.
�
or
ENTER
button
to
access
the
sub
features.
Press
the
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
4:3P Scan
=
$
SETUP
Parental
KOMPONENT
(P-SCAN)
3.
To
make
Dosya
kopyalama
baĩlar.
#,*-,+"+1
6HWXS
&0
+
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
2II'LMLWDOVLQ\DOo×N×ù×YHUPH]
Parental
appears.
EnterEnte
yo
6HWXS
appears.
Enter
you
the
ENTER
button.
appears.
WXüXQD\DGD(17
WXüXQD\DGD(17
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Return
Menu
TV System
: PAL
DivX(R)
Registration
Enter
WXüXQD\DGD
'LOVHoLOGLNWHQVRQUDHNUDQD\DUPHQVQHJHULG|QHU
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
¥ 16:9
16:9 Wide
Wide
Not
el
- kopyalama
CD dönüĩtürme
devam
ederken
cihazolarak
.. Display Setup Page ..
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
Password
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
aygt
seçimi için
bir
çerçeve
görünür.
buttons to s
Šotomatik olarak
- CD
dönüĩtürme
devam
ederken
otomatik
Setup 'LY;55HJLVWUDWLRQ
Password
"!
mektedir.
KOMPONENT
(P-SCAN)
Dosya
baĩlar.
#,*-,+"+1
&0
+
7DQ×PODPD
PTP
protokolü
kullanan
veya
ba÷land÷nda
ekmake
/$ 3. To
Return
Menu
Enter
2Q'LMLWDOo×N×ù]HULQGHQ'76%LWVWUHDPVHV
o��
: 16:9 Wide
Video
Output
: SCART-RGB
the
setup
disappear
after
setting
up,cihaz
press
Tvbilgisayara
Aspect SCART
Wide ek
ReturnMENU
Menu button again.
6HWXS
Enter
PTP protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
the
Black
Level
m
4:3: PAL
L-Box
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
❹Black
�/� buttons
button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUH
4.
Press
-screen
Devam
eden
kopyalama
iĩlemini
iptal
etmek
için the
button.
button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18
")9&#"%&:.!)"9&)
Screen Message
On
ROGXùXKkOGH
Language Setup
5.
Parolanz
girin.
$$$
4.
ssage
Setup
SCART
/$
3.
CD
dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
olarak
Level
4:3: SCART-RGB
P Scan
çalma
modundadr.
o×N×ù×YHULU
put
Language
Setup
Š
Language
SetupMenuŠ
/DQJXDJH6HWXS
/DQJXDJH6HWXS
Return
Language
Setup
Enter
/DQJXDJH6HWXS
Šiçin
/DQJXDJH6HWXS
Š
- SCART
çalma
modundadr.
SCART
*Q\@\]
Output
I-Scan
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
the
Q\@\]@IAA6CB6@
buttons
select
Parental
Setup,
then
>GH:9>Y>C>M9:
MENU
again.
- toDevam
eden
iĩlemini
iptal
etmek
a÷land÷nda
Adjusts
the
brightness
of theVideo
screen.(On
or Off)
It does
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
buttons
tokopyalama
select
Parental
Setup,
then
P-SCAN
appears.
Enter
your
passwo
¥ 16:9
16:9
Wide ek
›‚WXüXQD
Wide
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
l
WXüXQD\DGD(17(5GùP
then
press
the ENTER
Dosya
Adlar.
appears.
Ente
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
-button
Varsayýlan
olarak
parola
0000
deðerine
ayarlanýr.
]GHEXD\DU×
Audio
Setup
#
Black
Level
Level
Off
176&
tpu
176&
GLVN
NXOODQ×O×UNHQ
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
WXüXQDEDV×Q
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
KOMPONENT
(P-SCAN)
$$$Kameralar
5. ❹
Vide
o Ou
t (Return
) Black
#,*-,+"+1
&0
+
Š
Audio
Setup
ŠWXüXQD\DGD
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
$XGLR6HWXS
I-SCAN
SCART
1RW
-#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
Audio
Setup
*Q\@\]
$XGLR6HWXS
ŠŠ
$XGLR6HWXS
SCART
Q\@\]@IAA6CB6@
Menu
Enter
TV System 7ICIG:X>C
PAL>GH:9>Y>C>M9:
: PAL
çalma
modundadr.
buttons
to Ses
select
Parental
Setup,
then
-Ses
Sadece
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
not
function
in
Progressive
mode.
Dosya
Adlar.
LANGUAGE
SETUP
Note
Sadece
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
appears.is Ente
$
Adjusts
the
brightness
of
the
screen.(On
or
Off)
It
does
Language
Setup
oLQ(NUDQ×Q
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š Display
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
WXüXQD\DGD
ralar
Language
Setup
CANCEL
(ćPTAL)
düþmesine
basn.
desteklenmemektedir.
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
/DQJXDJH6HWXS
Š
The
language
sele
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
!4;#;2;&;*8"&
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
SCART
/$
Display
Setup
Š
SetupSETUP
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
desteklenmemektedir.
put Return : SCART-RGB
ù'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×ù×\RN
Menu
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
ŠŠ
'LVSOD\6HWXS
.. Parental Page
.. Display
7ICIG:X>C
PARENTAL
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
$"
Player Menu diskleri
: English
Audio
Setup
FHNWLU
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š Parental
Setup
: $XGLR6HWXS
Š
Note %LU%DüODQW×6HoPHN
not System
function
in Progressive
mode.
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
button.
Depending
on
the disc,
som
- (<D\×Q6LVWHPL)
Sadece
Ses Q\@\]@IAA6CB6@
CD’si
(CD-DA)
dönüĩtürülebilir.
Parental
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Parental
Setup
: Setup
TV
Parental
: 3DUHQWDO6HWXS
Š
5.4.➎
3DUHQWDO6HWXS
�/�
3.
Press
the
buttons
to
select
Parental,
then
press
the
WXU
Language
Setup
pag
Parental
Setup
Š
3DUHQWDO6HWXS
Š
Rating
Level
:: Kids
Safe
3DUHQWDO6HWXS
Safe
Š
Q
SCART
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
-79System
Rating
Level
: Kids
*Q\@\]
SCART
>GH:9>Y>C>M9:
8]DNWDQ
Disc Menu
Password
Display
SetupSetup
DISPLAY SETUP
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š DivX(R)
Registration
'LVSOD\6HWXS
Š
8]DNWDQ.XPDQGD
Display
'LVSOD\6HWXS
Š
Not
176&176&GLVNNXOODQ×O×UNHQ
=�
!$$$$$
Š
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
DivX(R)
Registration
-NTFS
NTSC
:kullanan
Indesteklenmemektedir.
casecihazlar
of
using
NTSC
disc √ Latin1
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Šwork.
Depending
on
the
disc,
someLanguage
Setup
Menu
selecDivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
ŠŠ
tions
may
notmake
Setup
Change
Password
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
Setup
LU79
GH
NTFS dosya
sistemi
desteklenmemektedir.
Setup
&KDQJH3DVVZRUG
7HPHO)RQNVL\RQODU
Change
Password
Return
Menu
CBI (Control/Bulk/Interrupt)
Š
.'LQDPLN6×N×ùW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
Setup
Language
Setup
Audio
/DQJXDJH6HWXS
7ICIG:X>C
or ENTER
button.
TV
System
-
To
the setup m
6HWXS
�/�
Latin2 SETUP
3. Press
the 25)
buttons
to select
Parental,
then
press
the
➎
6HWXS
6HWXS 6HWXS
(Sayfa
25)
DISPLAY
Parental
SetupSetup
Parental
Setup
::
3DUHQWDO6HWXS
Š Š
3DUHQWDO6HWXS
Š
Not
(Sayfa
Parental
:
3DUHQWDO6HWXS
"##
Turkish
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Subtitle
Š Setup olarak
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
LùLQL]GHEXCBI (Control/Bulk/Interrupt)
desteklenmemektedir.
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/9LGHRJLULüLYDUVD3$/×
2Q'LQDPLNV×N×ùW×UPDLüOHYLQLoDO×ùW×U×U
Audio
Setup
.XPDQGD
tions may
notdönüĩtürme
$XGLR6HWXS
Š
Language
-IfBlack
NTSC
:(Dosya
In
case
ofonly
using
NTSC
disc Latin3
/DQJXDJH6HWXS
Š Menu
- CD
devam
ederken
cihaz
otomatik
!"!
veya
$'%('&&+&+)$
eklenmemektedir.
•FAT
your
TV
system
has
PAL-Video
input,
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
dosya
Return
Menu
Enter
Return
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
Enter
Return
Menu
Enter
3LOOHUL$$$7LSL
Enter
Password
Level
Return
Menu
(Yalnzca
16/32
Ayrma
Tablosu
16/32)
�
Enter
orwork.
ENTER
button.
(QWHU3DVVZRUG
DivX(R)
Registration
Enter
Password
Registration
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
❹
Screen
Messages
: On
kullanan
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek dosya
Š button.
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
SetupDivX(R)
Setup
Cyrillic1
DivX(R)
Subtit
TV Aspect
: 4:3 L-Box
›‚WXüXQD
(Sayfa
25)
VHoPHOLVLQL]3$/×VHoWLùLQL]]DPDQ,QWHUODFHo×N×ù
6HWXS Setup
Display
Setup
6HWXS
'LVSOD\6HWXS
Š
UDIODU×NHVLOPTP protokolü
6HWXS
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
- CD dönüĩtürme
devam
ederken
cihaz
otomatik
olarak
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
you
must
choose
“PAL”.
When
you DISPLAY
choose
Black Level
›‚WXüXQD
›‚WX
Cyrillic2
›‚WXüXQ
Setup
Screen
Messages
: On
PTP protokolü
kullanan
veya
bilgisayara
ba÷land÷nda
ek
SETUP
Adjusts
the
brightness
of
the
screen.(On
or
Off)
It
does
•
If
your
TV
system
only
has
PAL-Video
input,
çalma
modundadr.
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
IRQNVL\RQODU×Q×
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
osu
16/32) dosya
sistemi
desteklenmektedir.)
I-SCAN
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
IRUPDW×3$/+]o×N×ùW×U
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press WXüXQD\DGD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
SCART-CVBS:
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
buttonsCVBS
to3DUHQWDO6HWXS
select
Rating
Level,
then
appears.
Ente
sistemi
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
Parental
Setup
: Enter
Š
26desteklenmektedir.)
Return
Menupress
Enter
program
kurulumu
gerektiren
Dijital Kameralar
Return
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Setup
Parental
Setup
: Menu
TV System
3DUHQWDO6HWXS
Š
Display
Setup
/%&,&,*8"&
'LVSOD\6HWXS
Š
Return
Menu
Enter
want,
“PAL”,
Interlace
output
format
PALchoose
60
Hz
Black is
Level
.3&0$ùDù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
�/� buttons
4.
Press
the
the
Rating
Level
you
P-SCAN to selectSetup
ŠWXüXQD\D
çalma
modundadr.
you
must
choose
“PAL”.
When
you
ŠWXüX
bb
I-SCAN
not
function
in
Progressive
mode.
ŠWXüXQD\
TV
: Menu
4:3 L-Box
Video Output
Enter
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Registration
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DivX(R)
Registration
ŠSetup :
'LY;55HJLVWUDWLRQ
program
kurulumu
gerektiren
Dijital
Kameralar
5
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
TVAspect
SystemReturn scart
›‚WXüXQDEDV
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXüXQDEDV
DivX(R)
79VLVWHPLQL]VDGHFH176&
\HVDKLSVH176&\L
Setup
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
baþlants
yapmak
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
ʚ SCART-RGB
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
Parental
istediþinizde
seçin
3DUHQWDO6HWXS
Š
›‚WXüXQD
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
output.
Setup
Baz
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
istediþinizde
seçin
6HWXS
bu$'%('&&+)'!)*"
!"!
P-SCAN
Q×WDPdesteklenmemektedir.
Baz MP3
çalarlar
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
6HWXS
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
Parental
“PAL”,
Interlace
output
format
is
PAL
60
Hz
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
Screen
Messages
:
On
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
3.
then
press
the
ENTER
button.
Setup
�/�
4.
Press
the
buttons
to
select
the
Rating
Level
you
want,
Video Output
JLULQ<HQLSD
JLULQ<H
JLULQ<HQLS
VHoPHOLVLQL]
ʚ SCART-RGB
Sadece
Ses
CD’si
(CD-DA)
diskleri
dönüĩtürülebilir.
DivX(R)
Registration
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
TV
System
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
�/�
Setup
3. Press the
buttons toEnter
selectReturn
Parental,
then
press
the
ŠWXüXQD\DGD
ŠWXüXQD\DGD(
➎(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
Black Level
ŠWXüXQD\D
×Q dosyadesteklenmemektedir.
Menu
6HWXS
seçin
Setup NTSC,
Return
Menu
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Enter
•sistemlerinin
Ifoutput.
your boyutuna
TVistediþinizde
system
only
has
input
you WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3$5(17$/6(783
kendi
3$5(17$/6(783
sektör
boyutuna
ba÷l
olarak çalúmayabilir.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
4.
I-SCAN
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
e.g)
KID SAFE
sistemlerinin
sektör
ba÷l
çalúmayabilir.
PARENTAL
SETUPSETUP
thenSetting
press up
theinENTER
button.
button to s
TV Systemdisc
-must
NTSC
: Incihazlar
case
of olarak
using
NTSC
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
/%&,&,*8"&
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQ
P-SCAN
� ortuþlarýna
ENTER
button.
JLULQ<HQLSDURODQ
GDQŠWXüXQD
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Return
Menu
NTFS dosya sistemi
kullanan
desteklenmemektedir.
Enter 5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
JLULQ<HQLSD
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
choose
“NTSC
”. has
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
3$/3$/GLVNNXOODQ\UNHQVHoLOLU
Rating
: Kids
Rating
Level
:Š
KidsJLULQ<HQLSDURODQ
Safe ›‚WXüXQD
6.
π/†
basarak
istediðiniz
sýnýflandýrma
seviyesini
Video
Output
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
RatingLevel
Level
: KidsSafe
Safe
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
•
If
your
TV
system
only
NTSC,
input
you
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
G
ʚ
SCART-RGB
çalúmayabilir. USB HOST
Setting
Up
the
Audio
e.g)
Setting
up
in
KID
SAFE
USB
HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
(Sayfa
G 25)
6HV6HoHQHNOHULQLQ
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUPSETUP
Š
Audio
Setup
PARENTAL
SETUP
$XGLR6HWXS
NTFS
dosya
sistemi
kullanan
cihazlar
desteklenmemektedir.
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
•
If
your
TV
system
only
has
PAL-Video
input,
›‚WXüXQD
PARENTAL
Setup
ŠWXüXQD\DGD(17(5G
&KDQJH3DVVZRUG
DISPLAY
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
DISPLAY SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
ŠWXüXQD\D
Change
Password
Change
Password
2\QDW×P×<DYDü
7
veyaRating
ENTER
düðmesine
basýn.
seçin 25)
ve ardýndan
Change
Password
® tuþuna
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH176&9LGHRJLULüLYDUVD
buttons
to select
Level,
then
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
(Yalnzca FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
dosya
• Ifmust
you
set
up the
NTSC”.16/32)
TV system
choose
“NTSC
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
(Sayfa
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level Level
Kids Safe
Rating
Level
:: Kids
Š
Display
Setup
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
'LVSOD\6HWXS
Gmust
Rating
:Safe
Kids Safe
you
choose
“PAL”.
When
you ba÷l
choose
nu,
ortam
dosyalarn
üreticisine
özgü
programla
aktaran
birdosya
ürünün
olmas
Not:
QDUG×QGDQŠ
ŠWXüXQD\D
üreticisine
özgü
programla
aktaran
bir
ürünün
ba÷l
olmas
Not: Kids
176&\LVHoPHOLVLQL]
: 16:9 Wide
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDU
t
(Yalnzca
FAT
16/32
(Dosya
Ayrma
Tablosu
16/32)
$\DUODQPDV×
JLULQ<HQLSD
örneðin)
Safe
konumuna
ayarlayýn.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
4:3 L-Box
ncttio��
Messages
(ENUDQ0HVDMODU×)
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
8
=
$
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
•
If
you
set
up
the
NTSC
TV
system
")9&#"%&:.!)"9&)
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
Parental
Setup
:
&KDQJH3DVVZRUG
3DUHQWDO6HWXS
Š
PAL
:
In
case
of
using
PAL
disc
sistemi
desteklenmektedir.)
Change
Password
Change
Password
“PAL”,
Interlace
output
format
is
PAL
60
Hz
Change
Password
essage
4. Press the �/� buttons to selectPARENTAL
the Rating
youSETUP
want, JLULQ<HQLSD
3$5(17$/6(783
4:3P Scan
QHEDV×Q
9LGHR$XGLR
SETUPLevel
.XOODQ×P
3$5(17$/6(783
PARENTAL
ün ba÷l
olmas
LOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
Not: desteklenmez.
durumunda
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/JLULüLYDUVD3$/L
3$5(17$/6(783
= $
"!
desteklenmez.
¥ 16:9
16:9 Wide
Wide
SCART-CVBS:
CVBS
çkĩna
scart
baþlants
yapmak
PARENTAL
SETUP
sistemidurumunda
desteklenmektedir.)
el
Š
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
output.
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
Setup
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Setup
Setup
KOMPONENT
#,*-,+"+1
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
&0 of
+
Level
: Kids
PAL
: In
case
using
PAL
disc (P-SCAN)input,
Setup
.. Parental
.. Safe
6HWXS
istediþinizde
seçin
3$5(17$/6(783
• -Ifbu
your
TV
system
only
has
NTSC-Video
VHoLQ
6HVVHoHQHNOHULNXOODQPDNWDROGXùXQX]VHV
then press
ENTER
button.
Rating
Level PARENTAL
QNXOODQ×O×U
6HWXS
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
6HWXS
VHoPHOLVLQL]
1RW
the
Rating
Page
: Kids Safe
SETUP
6HWXS
m
: PAL Baz MP3 çalarlar
"!
$$$
Level 5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer input
Protokolü)
Parental
SAFE: Kids Safe analog ses için
5DWLQJ/HYHO
.DEORVX
.×ODYX]X
Rating
Level
Rating
Level 1 KID
&KDQJH3DVVZRUG
3&0$ùDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
/$
Janus’un
etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
istediþinizde
seçin
18
&KDQJH3DVVZRUG
you
must
choose
“NTSC”.
tput
: SCART-RGB
Change
Password
BazNXOODQ×O×UNHQ
MP3
çalarlar
bu
ürüne
ba÷land÷nda
kendi
dosya
Return
Menu
EnterLevel
••SCART
If
your
TV
system
only
has
NTSC,
you
Rating
:.LGV6DIH
Kids
Safe
5.1
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses Menu
için Not
ô Kids
Safe
HEDV×Q
VLVWHPLQHEDùO×RODUDNVHVD\J×WODU×Q×D\DUODPDQ×]D
Return
Menu
Change
Password
Enter
2 GEnter
$$$
#
e.g)Channel
Setting
up
in KID
SAFE
..
Page
Return Return
Menu
&&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
176&
GLVN
Ifboyutuna
your
TV
system
has
NTSC-Video
input, 6HV,oLQ'LO6HoLPL
= $
Password
.. Parental
Parental
Page ..
..Enter
&KDQJH3DVVZRU
Setup
Setup
sistemlerinin
sektör
ba÷l
olarakonly
çalúmayabilir.
Change
Passwor
/HYHO
'*"*+%"&"/*"'!")"2"-)*
Setup
Level
2
3
PG
6HWXS 6HWXS
6HWXS
&KDQJH3DVVZRUG
Parental
›‚WXüXQD
choose
“NTSC
”.hasöþesini
1
ELOH
RCA
er
Protokolü)
- SCART
SCART
*Q\@\]
çalúmaz.
NXOODQ×O×U
olarak
Q\@\]@IAA6CB6@
Change Password
#
Parental baþlantlarna
>GH:9>Y>C>M9:
4 PG
13 SAFE
Level
/HYHO
$
1 KID
KID
SAFE
YHVHVGXUXPX\ODLOJLOLD\DUODPDODU\DSPDQ×]DROD
18
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
seçerseniz
ses
için
3
you
must
choose
“NTSC”.
aygtlaryla
çalúmaz.
kablosunu
C&LFE
baþlayn.
(+;)
"!
*"
%'"#&8$;2%/
•aygtlaryla
Ifmust
your
TV
system
only
PAL input,
you analog$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
sistemlerinin
sektör
boyutuna
ba÷l
çalúmayabilir.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
3DURODQ×]×JLULQ
3DURODQ×]×JLULQ
2
G
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
Eğer parolan
."*8%$"*"&"/
3DURODQ×]×JLULQ
5
PGR
2
G
Password
Menu
/HYHO
Return Return
Menu
Enter
Enter
Password
Level
4
G %D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×ùODUGDQ\DOQ×]FD
Menu
EnterReturn
USB HOST
(USB
SUNUCUSU)
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
Return
Menu
$
$"
6 R3
7ICIG:X>C
3 PG
PG
ŠWXüXQD\D
22
$$$
QDNWDQ×U
must
choose
“PAL
”.
Level
/HYHO
•
If
you
set
up
the
NTSC
TV
system
4
PG
13
5
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Bu
ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
7
NC17
By
default,
password
is
set
to
0000.
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
4
PG
13
-default,
By default,
password
is to
set
to 0000. 5 PGR /HYHO
• SUNUCUSU)
If your
TV
system
only
has
PAL
input, baþlayn.
you 3DURODQ×]×JLULQ
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
Klavuzunda
'*"*+%"&"/*!")"2"-)*
By
password
is
set
0000.
Bu ürünün
USB
sunucusu
fonksiyonu
tüm
USB
aygtlarn
G
Setup
USB
HOST
(USB
fonksiyonu,
ortam
dosyalarn
H6HWXS
Š
Setup
$"
Level
6
8
ADULT
6HWXS
5
PGR
ge
Setup
#
3DURODQ×]×JLULQ
6HWXS
= !$$$$$
LQGLUJHQPLüVHVo×N×ù×YHUHFHNOHUGLU
(+;)
22 3DURODQ×]×JLULQ
Setup
JLULQ<HQLSD
üreticisine3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
özgü
bir
ba÷l
olmas
6
Not:
6R
R
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
must
choose
“PAL
”. TV
"*8%$"*"&"/
•programla
you:set
up the
PAL
system.
-IfPAL
Inaktaran
case
of ürünün
using
PAL
disc
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
Setup
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
7
NC17
HWXS
Š
USB
Setup
desteklememektedir.
SETUP
PARENTAL
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
7PARENTAL
NC17
etup aygtlarn
PARENTAL
SETUPSETUP
Return
Menu
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Enter0000.
Yeni
0000
3$5(17$/6(783
desteklememektedir.
= $
!$$$$$
6HWXS
3$5(17$/6(783
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
By
default,
password
is0000
set
to
Return
Menu
----Not:
By
password
is
set
to
Enter
üreticisine
özgü
programla
aktaran bir ürünün ba÷l
"##
olmas
2(2
Channel
(2isKanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
SETUP
8
ADULT
--default,
By
default,
password
set0000.
to
0000.
DISPLAY SETUP
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
8PARENTAL
ADULT
2pDURODQ×]×JLULQ
Channel
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
<HUOHüWLULOPHVL
durumunda
desteklenmez.
6HWXS
Š
Rating
Level
:
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
:
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
$"
Setup
• If you
set
the
PAL
TV
system.
Rating
LevelReturn : Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
.. Parental Page
.. Level
"##
your
TV up
system
only
has
NTSC-Video
input, .XOODQ×P×19
Rating
: KidsMenu
Safe
Enter
SETUP
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz. DISPLAY
sayfa:3DURODQ×]×JLULQ
33.
Desteklen
aygtlar
hakknda
bilgi
için,
bkz.
sayfa
33.
3DURODQ×]×JLULQ
PARENTAL
SETUPSETUP
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
TV Aspect
4:3kabloyu
L-Box
desteklenmez.
2must
Channel
(2 Kanal)
öþesini
seçerseniz
FR&FL
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
baþlantlarna
3$5(17$/6(783
6HWXS
Š
Parental
Change
&KDQJH3DVVZRUG
1PARENTAL
KID SAFE
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
0(18WXüXQDEDV×Q
durumunda
baþlantlarna
baþlayn.G baþlayn.G
Setup :
ChangePassword
Password
&KDQJH3DVVZRUG
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
youMTP
choose
“NTSC”.
&KDQJH3DVVZRUG
= !$$$$$
Janus’un
etkin
oldu÷u
(Ortam
Transfer
Protokolü)
28
2G
Password
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
TV
Aspect
Screen
Messages : 4:3
: OnL-Box
5.--password
Enter
your
Yenidefault,
pDURODQ×]×JLULQ
0000
5.1
Channel
(5.1
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
ses
için
RatingChange
Level
Kids
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
Kids
Safe
Password
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
3DURODQ×]×JLULQ
-- By
ispassword.
set
to 0000.
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Rating
Level3::PG
:Safe
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
By
default,
password
is
set
to
0000.
sayfa 33. Š
5HJLVWUDWLRQ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN$XGLR6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
..
Display
Setup
Page
..
Registration
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
baþlantlarna
baþlayn.G
"##
Black Level
Screen
Messages
Enter
Password
Janus’un etkin
oldu÷u
MTP
(Ortam
Transfer
Protokolü)
Enter
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
4 PG
13
Enter
Password
5.1
(5.1password.
Kanal)
öþesini
seçerseniz
analog
sesPassword
için
(QWHU3DVVZRUG
Tv Aspect
Wide
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
-By
Bydefault,
default,
password
set
0000.
• If your
TV
system
only
hasBlack
PAL
input,:: On
you
I-SCAN
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
aygtlaryla
çalúmaz.
--Channel
password
isisset
totoPARENTAL
0000.
5.
Enter
your
5 PGR
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
TV System
Level
Off
SETUP PARENTAL
Screen Message
On
3$5(17$/6(783
SETUP
Return
Menu
..
Setup
..
63$5(17$/6(783
R
P-SCAN
.. Display
Display
Setup Page
Page I-Scan
..
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
must choose “PAL ”. Video
Output
aygtlaryla
çalúmaz.
TV
System
NTSC
Video
Output
Tv
Aspect
Wide
7
NC17
RCA
kablosunu
C&LFE
baþlantlarna
baþlayn.
Ebeveyn
kontrolü
iĩlevini
etkinleĩtirmek
0000’dan
By
default,
password
is
set
to
0000.
Enter
Password
Enter
Password
Rating
Level Setup : 5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
ʚ SCART-RGB
Tv Aspect
- Ebeveyn kontrolü iĩlevini
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
EnterPARENTAL
Password
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
bir baĩka bir
Rating
: Kidsiçin,
Safe baĩka
(QWHU3DVVZRUG
Black
Level
OffWide
SETUP
Bu ürünün›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
USB
sunucusu
fonksiyonu tüm USB
aygtlarn
Setup
6HWXS
6HWXS Level
Setup
83$5(17$/6(783
ADULT
PAL
Screen
Message
On
6HWXS Setup
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
Video Output
Setup
NTSC
6HWXS
On
(Sayfa
24)
TVScreen
SystemMessage
PAL
(Sayfa
24)
PAL
Video
Output
I-Scan
Change Password &KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
• If you
set upkontrolü
thetüm
PAL
TV
system.
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
Change
Password : Kids Safe
Videoaygtlarn
Output
I-Scan
Rating Level
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Bu ürününDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
USB sunucusu
fonksiyonu
USB
0HQV20
Ebeveyn
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
ĩifre
belirleyin.G
AUTO
Black
Level
Off
ĩifre belirleyin.G
Return
Menu
Enter
Black
Level
Off
D\DUODU×Q× desteklememektedir.
Setup
Setup
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
Setup
NTSC
6HWXS Setup
6HWXS
TV
PAL
Channel
(2 Kanal) öþesini seçerseniz
kabloyu
FR&FL
Change Password
&KDQJH3DVVZRUG
PAL
UHWLOPLùWLU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
TV System
System
PAL aygtna
Buses
özellik,
sesbelirleyin.G
dosyalarn
diskten
USB
MP32.ODV|U6HoLPL
Enter 6HWXS
Password
PAL
(QWHU3DVVZRUG
Enter Password
Bu özellik,
dosyalarn
diskten USB
aygtna
MP3
(QWHU3DVVZRUG
desteklememektedir.
20
Return
Menu
Enter
AUTO
ĩifre bilgi
AUTO
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
3DURODQ×]×JLULQ
20HQV
Channel
(2 Kanal)
öþesini seçerseniz kabloyu FR&FL
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Desteklen aygtlar hakknda
için, bkz. sayfa 33. Language Setup
NTSC
NTSC
Enter Password
baþlantlarna
(QWHU3DVVZRUG
B
aygtnaDesteklen
MP3 aygtlar
5.
Enter
yourbaþlayn.G
password.
Sandi
/DQJXDJH6HWXS
Š
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
ROGXùXKkOGH
hakknda
bilgi için,
bkz. sayfa
33.
-- 'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
By
default,
password
is set to
0000.
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
formatnda
kopyalamanz
saþlar.
.. Display
Setup Page ..
Setup
6HWXS için: Password
Setup
baþlantlarna
baþlayn.G
Ebeveynler
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Audio Setup
6HWXS
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Ebeveynler
için:
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Tv Aspect
Wide
$XGLR6HWXS
Š
- EDV×Q
By default,
password
is set Sandi
to
0000.
]GHEXD\DU×
EDV×Q
$
• Consult
TV $$$
User’s
Manual
to
find
03(*2\QDW×P1
EDV×Q
03:0$&'$XGLRdDOPD
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
5.= Vide
o Outputyour
(
) Screen
Sandi
Message
Setup
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
DisplayOnSetup
6HWXS
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
Password
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
Password
Š QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
Ebeveynler
için:
Video Output 'LVSOD\6HWXS
I-Scan
QNXOODQ×O×U
G (Genel
ćzleyiciler):
HerUygundur
Yaĩ ćçin Uygundur
LQ(NUDQ×Q
Cancel
"!
G (Genel ćzleyiciler):
Her
Yaĩ ćçin
!4;#;2;&;*8"&
if your
TV TV
supports
Progressive
Scan.
If Ebeveyn
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
:
Black
Level Parental
Off
Rating Level
: Kids
Safe bir
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
•out
Consult
your
User’s
Manual
toSetup
find
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
baĩka
EDV×Q
EDV×Qkontrolü iĩlevini etkinleĩtirmek için, 0000’dan
Š EDV×Q
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
TV System 3DUHQWDO6HWXS
PAL
HNWLU (Sayfa 24) $$$
3$5(17$/6(783
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
3$5(17$/6(783
PAL
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUPSETUP
Cancel
Progressive
Scan
is supported,
the
TV
G (Genel
ćzleyiciler):
HerAUTO
Yaĩ
ćçin
Uygundur
DivX(R)follow
Registration
Change
Password önerilir):
&KDQJH3DVVZRUG
PG (Ebeveyn
rehberliþi
Baz materyaller
Cancel
Ebeveyn
kontrolüPG
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için,
0000’dan
baĩka
bir
out
if your
Progressive
Scan.
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz
materyaller
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š If
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
Disk
tepsisini
açn.TV supports 6HWXS
#
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
ĩifre
belirleyin.G
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Disk
tepsisini
açn.
(+;)
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
NTSC
(Sayfa
24)
Rating
Level
Rating
Level
U79
GH
Rating
Level
: Kids
Safe
Rating
Level
: Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
User’s
Manual
regarding
Progressive
Scan
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level
:
Kids
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Kids
Safe
Safe
Kids Safe
5DWLQJ/HYHO
çocuklar
için
uygun
olmayabilir.
Progressive
Scan
is
supported,
follow
the
TV
Kids
Safe
¥
3$5(17$/6(783
¥
.LGV6DIH
3$5(17$/6(783
Enter
Password
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
(QWHU3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
¥.LGV6DIH
.LGV6DIH
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir): Baz
materyaller
$
PARENTAL
SETUP
ĩifre
belirleyin.G
Bu
özellik,
ses
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
MP3
Change
Passwor
Change
Passwor
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
EDV×Q
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
Level
2
&KDQJH3DVVZRU
Level 2
Change
Passwor /HYHO
&KDQJH3DVVZRU
EDV×Q
1RW
Level 2/HYHO
&KDQJH3DVVZRU
ùLQL]GHEXDisk tepsisine
Disksettings
tepsisine
birthe
Ses
CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
veScan
tepsiyi
1RW 1RW
/HYHO
in
TV’s
menu
system.
bir
Ses CD’si
(CD-DA)
yerleĩtirin
veMP3
tepsiyi
$'%('&&+&+)$
User’s
Manual
regarding
Level
3 3/HYHO
Level 3 Baz1RW
çocuklar
için Progressive
uygun
olmayabilir.
$"
Bu özellik, ses !"!
dosyalarn
diskten
USB
aygtna
Level
Safe
/HYHO
PG-13 (Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
materyalle
Rating
Level
Sandi
Rating
Level
Rating
Level
: Kids
Kids
1RW
Rating
Level
/HYHO
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
.LGV6DIH
Rating
Level
PG-13 (Ebeveynler
için5DWLQJ/HYHO
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level
:Safe
Kids
Safe
1RW
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
EDV×Q
: .LGV6DIH
Kids
Safe
DIODU×NHVLO
Kids
Safe
¥
.LGV6DIH
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
Level
4 4/HYHO
¥
Level 4
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
¥
(ùHUSDUROD
Level
.LGV6DIH
/HYHO
(ùHUS
•"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
Ifsettings
Video Output
setmenu
incorrectly,
the$8',26(783
screen
saþlar.
(ùHUSDUROD
Setup
/HYHO
AUDIO
SETUP
Change
Passwor
Change
Passwor
6HWXS
tirin veformatnda
tepsiyi
in the is
TV’s
system.
Leveluygunsuz
Change
Passwor
&KDQJH3DVVZRU
Level
22Level
&KDQJH3DVVZRU
r 13
yaĩPassword
alt
çocuklar
olabilir.
2
&KDQJH3DVVZRU
/HYHO
1RW
kapatn.kopyalamanz
5 5/HYHO
için
/HYHO
Level 5
=kapatn.
!$$$$$
r
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
3$5(17$/6(783
1RW
/HYHO
Ebeveynler
için:
PARENTAL
SETUP
/HYHO
Level
(ùHUSDUR
3$5(17$/6(783
(ùHU
3 /HYHO
PARENTAL
SETUP
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):
Baz
materyalle
(ùHUSDUR
•may
Consult
your
TV
User’s
Manual
to
find
/%&,&,*8"&
Level 3
Level
formatnda kopyalamanz
saþlar.
Level
3
/HYHO
6
/HYHO
Level 6 1RW
Dolby'LJLWDO2XW
Digital Out
: PCM
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
be blocked.
/HYHO
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
.×ODYX]XQGD
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
/HYHO
Level 6/HYHO
1RW.×ODYX]
.×ODYX]XQG
/HYHO
Dolby
3&0
• Ifaygtn
Video
Outputr is
set
incorrectly,
theuygunsuz
screen
"##
Ebeveynler
için: SAFE
Level 4
4Level
Level
4
/HYHO
(ùHUSDURODQ×]×
PARENTAL
/HYHO
Cancel
USB
oynatcnn
önündeki
USB
sunucusuna
takn.olabilir.
3$5(17$/6(783
Setup
13
yaĩsunucusuna
altProgressive
çocuklar
için
Setup
SETUP
(ùHUSDUROD
/HYHO
RatingLevel
Level
Rating
:Rating
Kids
Safe
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Setup
önündeki
USB
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
KID
.×ODYX]XQG
.×ODYX
out ifthe
your
TV supports
Scan.
6HWXS
5DWLQJ/HYHO
6HWXS
Level
MPEG-2 takn.
DigitalOut
: PCMIf
Rating
Level
:55Kids
Safe
.×ODYX]XQ
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
PGRćzleyiciler):
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Kids
Safe
6HWXS
G (Genel
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
5DWLQJ/HYHO
Level
!"!
×WDP USB aygtn
Level
¥
.LGV6DIH
Kids
Safe
03(*'LJLWDO2XW
3&0
Level
5
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
• oynatcnn
When
resolution
is changed
during
play/HYHO
/HYHO
¥
.LGV6DIH
(ùHUSDURODQ×
(ùHUSDURODQ×]
/HYHO
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(ùHUSDUR
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
may be$'%('&&+)'!)*"
blocked.
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Change Passwor Change
Level 2olmayabilir
&KDQJH3DVVZRU
Passwor
Level 66Level
Level
1RW
ar
için uygunsuz
ancak
izleyiciye
yönelik
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
Rating
/HYHO
2Safe
&KDQJH3DVVZRU
DTS
: Off TV
Level
6
/HYHO
.×ODYX]XQGDNL´
/HYHO
1RW
izleyiciye
/HYHO
.×ODYX]XQGD
Rating
Level
/HYHO
ar için
uygunsuz
olmayabilir
ancak
yönelik
Level
Kids
G (Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
Progressive
Scan
is
supported,
follow
the
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
'76
2II
ucusuna takn.
5DWLQJ/HYHO
Bu(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
ekran
görüntülenecektir.
: .LGV6DIH
Kids Safe
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
Level 3
Bu ekranoDO×üP×\RUVD
görüntülenecektir.
back,
it
may
take
a
few
seconds
for
a
normal
¥
Setup
Setup
/HYHO
Level
3
Setup
1RW
/HYHO
.×ODYX]XQGDN
• When the resolution is changed
during 2Q
play.×ODYX]XQGDNL
PG (Ebeveyn
rehberliþi
Baz materyaller
6HWXS
6HWXS
1RW
.×ODYX]XQG
Dynamic Compression
: On
Change
6HWXS
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
önerilir):
tedbir
alnmas
önerilir;
ve
bakclar
gen
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
/HYHO
Levelbakclar
Level
4 Passwor ebeveynler
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
1RW
/HYHO
tedbir alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
gen
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUV
&KDQJH3DVVZRU
Level
42
Disk tepsisini açn./%&,&,*8"&
User’stoManual
regarding
Progressive
Scan
(ùHUSDUROD
/HYHO
ar
için uygunsuz
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
Level53
image
appear.
Level 5
PG
(Ebeveyn
rehberliþi
önerilir):
Baz materyaller
PCM Downfor
Sampling
: On
çocuklar
için uygun
olmayabilir.
/HYHO
denetlemelidir.
/HYHO
Level
1RW
back, it may
take
a few seconds
a normal
(ùHUSDURODQ×]×XQXWX
ç izleyicileri
/HYHO
3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q
(ùHUSDURO
ç izleyicileri
denetlemelidir.
Disk SETUP
tepsisini açn.
EDV×Q
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
Level64
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
Level
6
(ùHUSDUROD
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
/HYHO
/HYHO
settings
in
the
TV’s
menu
system.
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8
/HYHO
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
Level
DISPLAY
.×ODYX]XQGD
DISPLAY
SETUP
çocuklar için
uygun olmayabilir.
Disk tepsisine3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
bir Ses
CD’si to
(CD-DA)
yerleĩtirin ve
Level 5
6HWXStepsiyi
Setup
image
appear.
/HYHO
(ùHUSDURO
Setup
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD
6HWXS
25
PG-13 (Ebeveynler
için 6HWXS
ciddi uyar): Baz
materyalle
.×ODYX]XQG
izleyicileri
denetlemelidir.
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
Level
6
• If Video Outputçis
set incorrectly,
the screen <D]×O×P<NVHOWPH28
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
.×ODYX]XQGD
/HYHO
Disk
: 16:9
tio��
Wide tepsisine bir Ses CD’si (CD-DA) yerleĩtirin ve tepsiyi
kapatn.
4:3 L-Box
Setup
PG-13
(Ebeveynler
için
ciddi
uyar):3$5(17$/6(783
Baz materyalle
r
13
yaĩ
alt
çocuklar
için
uygunsuz
olabilir.
PARENTAL
SETUP
.×ODYX]XQG
")9&#"%&:.!)"9&)
6HWXS
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
25
ssage
may be blocked.
4:3 P Scan
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
r 13 yaĩ alt çocuklar için uygunsuz
olabilir.
¥ kapatn.
16:9 Wide
Wide
16:9
el
RatingLevel
Level .LGV6DIH
Rating
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
USB
aygtn oynatcnn
önündeki
sunucusuna
takn.(P-SCAN)
5DWLQJ/HYHO
KOMPONENT
#,*-,+"+1
&0USB
+
• When
the resolution
is changed
during play- 7HNQLNg]HOOLNOHU
: .LGV6DIH
Kids Safe
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocukl
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
¥
m
: PAL
<D]×O×P<NVHOWPH
0
Change Passwor
Level 2
/HYHO
USB
aygtn oynatcnn
önündeki
takn. for a normal $U×]D*LGHUPH
back,
SCART
PGR
Önerilir):
Bunlar
çocukl 1RW
ar için(Ebeveyn
uygunsuzRehberliþi
olmayabilir &KDQJH3DVVZRU
ancak izleyiciye
yönelik
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
put
: SCART-RGB
it/$
may USB
takesunucusuna
a few seconds
Level 3
Bu
ekran görüntülenecektir.
/HYHO
1RW
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
Level 4yönelik
ar
için uygunsuz
olmayabilir
ancak izleyiciye
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve bakclar
gen (ùHUSDUROD
/HYHO
SCART
SCART
*Q\@\]
image
to
appear.
Q\@\]@IAA6CB6@
Bu ekran görüntülenecektir.
>GH:9>Y>C>M9:
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
Level 5
/HYHO
(ùHUSDUR
alnmas
önerilir; ebeveynler ve bakclar
gen .×ODYX]XQGD
çtedbir
izleyicileri
denetlemelidir.
7HNQLNg]HOOLNOHU
Level 6
Return
Menu
/HYHO
7ICIG:X>C
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
Setup
25
ç izleyicileri denetlemelidir.
.×ODYX]XQG
6HWXS
5HJLVWUDWLRQ
6HWXS
Registration
Setup
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
-
0HQX
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
-
0HQX
Enter
Return
Menu
27+5
+7852
+28
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU 5HWXUQ
(QWHU
Return
Menu
+7852
Return
+28
Menu
+7852
+28
Return
Menu
27+5
+7852
+28
-
-
(QWHU
(QWHU
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU 5HWXUQ
(QWHU
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Menu
0HQX
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
(QWHU
Menu
+7852
+28
Menu
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
0HQX
0HQX
Menu
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
-
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU 5HWXUQ
(QWHU
0HQX
(QWHU
(QWHU
Enter
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Menu
0HQX
(QWHU
(QWHU
(QWHU
Return
0HQX
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
0HQX
Menu
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
0HQX
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
(QWHU
(QWHU
(QWHU
-
Menu
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
Menu
0HQX
0HQX
(QWHU
Menu
0HQX
0HQX
5HWXUQ
-
-
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
0HQX
Menu
0HQX
5HWXUQ
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
5HWXUQ
Menu
0HQX
Return
0HQX
Menu
0HQX
ˍ
ˍ
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
ˍ
ˍ
(QWHU
Return
Menu
+7852
+28
5HWXUQ
0HQX
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Screen Messages
: On
Black Level
TV System
Video Output
I-SCAN
P-SCAN
ʚ SCART-RGB
Setup
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
(QWHU
Enter
(QWHU
(QWHU
Enter
(QWHU
(QWHU
Enter
Enter
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ ˍ
ˍˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
ˍ
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
(QWHU 5HWXUQ
(QWHU
Return
Return
Enter
Enter
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
(QWHU
Enter
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
0HQX
0HQX
Menu
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Menu
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Return
5HWXUQ
Return
Enter5HWXUQ
(QWHU
Enter
(QWHU
Menu
0HQX
Enter
(QWHU
0HQX
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
Menu
Menu
Return
Return
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Return
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
0HQX
Menu
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Menu
0HQX
325
Menu
0HQX
Turkish
English
English English
English
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
0HQX
Return
Menu
(QWHU
Return
Menu
Enter
5HWXUQ
0HQX
Return 5HWXUQ
Menu 0HQX
Turkish
Turkish
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
Menu
0HQX
0HQX
Menu
Return
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Enter
Enter
(QWHU
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
(QWHU
(QWHU
Enter
Enter
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Return
Menu
0HQX
0HQX
0HQX
Menu
Menu
Enter
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Return
Menu
Enter
Return
Menu
5HWXUQ
Return 5HWXUQ
Menu 0HQX
Enter 0HQX
Return
Menu
Enter5HWXUQ
(QWHU
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
Return
Menu
Enter
Return
Enter
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Return 0HQX
Menu
Enter
Return
Menu
Enter
(QWHU
5HWXUQ
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Return
Menu
Return
Enter
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
Return 5HWXUQ
Menu
5HWXUQ
0HQX
Menu
0HQX
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
5HWXUQ
0HQX
Return
Menu
(QWHU
Return
Enter
5HWXUQ
0HQX
Return 5HWXUQ
Menu
0HQX
Menu
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
Turkish
up are
a parental
evenDiscadjust
theENGplay.. Language
Setup Page ..ences,
.. are encouraged
and
parents
and
guardians
tonotbutton.level,
❺advised,
PGR
( parental
guidance
Recommended):
These
Menu
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
may be
inapproriate
for children
under
13 set
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
Note
Player Menu
ENG
� or
ENTER
button.
press
$\DUODQPDV×
supervise
younger
viewers.
ences,
set
up
a$\DUODQPDV×
parental
level,
even
adjust
Audio have. ORI
necessarily
unsuitable
for
children,
viewer
discretion
is thescreen
$\DUODQPDV×
erbut
tothe
theplaytype
of television
you
3. Press the �/� buttons to select Player M
Disc
Menu Recommended):
ENG
2 Channel
(2
Kanal)
öþesini
seçerseniz
kabloyu
FR&FL
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
❺
PGR
(
parental
guidance
These
are
not
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
Subtitle
AUTO
If you
forgotten
see
❻ R(
Restricted):
Underscreen
17
requires
accompanying
adult 3.
advised,
and parents
and
guardians
are encouraged
to Press the
Audio
er to the
type
of television
youORIhave.
�/�have
buttons
to select your
Playerpassword,
Menu,the
then�
press
or ENTER button.
necessarily
unsuitable
for
children,
but
viewer
discretion
is
Note
❼(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
baþlantlarna
baþlayn.G
Subtitle17 and AUTO
NC17(
NC-17)
: No one
under
admitted
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
supervise
younger
viewers.
“Forgot
in the
Troubleshooting Guide.
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
1. Pess
the MENU button
on
the
remotePassword”
control.Use the
�/�
�
or
ENTER
button.
the
advised,
and
parents
and
guardians
are
encouraged
to
4.
Press
the �/� buttons to select the desi
❽
If
you
have
forgotten
your
password,
see
Adult
❻
R(
Restricted):
Under
17
requires
accompanying
adult
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Note
Q
1. Pess the'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
MENU button
on theviewers.
remote control.Use
theto�/�
.. L
�oforthe
buttons
Setup,
then the
press
the
ENTER
button.
supervise
younger
�/�
buttons
to
select
language,
4. Press
Language
Setup
page:
Setup
Language.
❼ NC17(
❶select
then press ENTER
button.
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
NC-17)
: No one 17 and under
admitted
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
“Forgot
Password”
inthe
thedesired
Troubleshooting
Pla
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
If you
have
forgotten
your
see Guide.
❻
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
� or accompanying
R(Setup
Restricted):
Under
requires
buttons
to
select
Setup, then
press
the
ENTER button. adult then press
Language
Setuppassword,
Page .. ..
❽
ENTER
button.
Adult
Language
Setup
of17the
Language.
Dis
kontrolüpage:
iĩlevini
etkinleĩtirmek
için, 0000’dan
baĩkaSetup
bir page: Setup
Audio
of the
Audio ..Player
Options.
❶ Ebeveyn
❷
The
language
is
selected
and
the
scre
Note
Menu
ENG
English
❼
NC17(
NC-17)
:
No
one
17
and
under
admitted
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
Au
“Forgot
Password”
in
the
Troubleshooting
Guide.
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
Disc Menu
ENG
- Thepage:
language
is of
selected
and
the
screen
Audiobelirleyin.G
Setup
page: Setup of the Audio Options.
Setup
Setup
the Display
Options.
Use Français
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
❷ ĩifre
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
❸ Display
returns to Language Setup page. Su
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
❽• Adult
Deutsch
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
4. 79System
(<D\×Q6LVWHPL)
Audio
ORI
ˍ
R
(Snrl):
17
yaĩ
altndaki
izleyicilere
bir
yetiĩkinin
NC17
(NC-17)
:
17
yaĩ
ve
alt
için
uygun
deþildir
ˍ
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
P×ù
Español
6iniflandirma
6iniflandirma
Seviyelerinin
returns
toof›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Language
Setup
page.
Setup
page: Setup ofSeviyelerinin
the Display
Options.Ayarlanmasi
UseAyarlanmasi
6iniflandirma
Seviyelerinin
Ayarlanmasi
to select which
type
screen you
want
to watch and
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
❸ DisplayNote
make the setup menu disappear, pr
Subtitle
AUTO - To
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Italiano
176&176&GLVNNXOODQ×O×UNHQ
eĩlik etmesi
gerekir
MENU
button.
For example.
Nederlands
%XVD\HGH to select
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
QWUROQQ
.. the
Language
Setup menu
Page .. .. disappear, press the MENU
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
- To make
setup
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
•which
type of
wantdisappear,
to watch and
several
options.
$\DUODQPDV×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
TohQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
make
thescreen
setupyou
menu
press
the display
button.
Note
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/9LGHRJLULüLYDUVD3$/×
Player Menu
ENG
nDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
NC17
(NC-17)
: 17
yaĩ ve
alt
ˍ ›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
HGHELOLUVLQL]
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
.. Language
Setup
Pageiçin
.. .. uygun deþildir
Ebeveynler
için:
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
button. Disc
VHoPHOLVLQL]3$/×VHoWLùLQL]]DPDQ,QWHUODFHo×N×ù
several
display
options.
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Menu
Setup
of ENG
the Parental Level. Allows
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
❹ Parental
Q
MENU
button.
For
QQ
•$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Playerexample.
Menu
ENG
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the Setup page:
Using the Disc Menu
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHùLWOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
Audio
ORI
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
YL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
IRUPDW×3$/+]o×N×ùW×U
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Q
Adult
Disc
Menu
ENG
Parental
Setup
page:
Setup
of
the
Parental
Level.
Allows
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
ˍ
G
(Genel
ćzleyiciler):
Her
Yaĩ
ćçin
Uygundur
users to set the level
necessaryAUTO
to prevent children from
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
❹
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
Language
Setup
Language
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
Language
Setup Setup Subtitle
/DQJXDJH6HWXS
Š
Audioexample.
ORI
MENU
button.
For
Using
the
Disc
Menu
Language
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
PD\DFDNW×U
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
79VLVWHPLQL]VDGHFH176&
\HVDKLSVH176&\L
QXV×Q×IODQG×U×OP×ù
Changing
therehberliþi
Password
Setup
Audio
Setup
users
to set
the(Ebeveyn
level necessary
to prevent
from
$XGLR6HWXS
Š
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
$XGLR6HWXS
Š
Audio
Setup
yarlanmasi
viewing unsuitable
movies such as those with violence,Audio
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
Subtitle
AUTOchildren
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
$XGLR6HWXS
Š changes
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
QQ
PG
önerilir):
BazLanguage
materyaller
ˍ
This
function
the tex
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
Language
Setup
Döndürme
VHoPHOLVLQL]
Q
Language
Setup Setup /DQJXDJH6HWXS
Display
Setup
/DQJXDJH6HWXS ŠŠ
Š
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
Display
'LVSOD\6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
'LVSOD\6HWXS
Š
Display
Setup Setup
DO×ùPD\UWU%XVD\HGH
'LVSOD\6HWXS
Š
Q
viewing
unsuitable
movies
suchRolmayabilir.
as those with Audio
violence,
çocuklar
için uygun
adult
matter,
etc.
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
function
Setup
Audio
Setup subject
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
P×ù
This
changes
the
text
language
only
on
the
G×U×OP×ù
Audio
Setup
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
disc
menu
screens.
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
.. Language Setup
$XGLR6HWXS
ŠŠ
$XGLR6HWXS
Š
Parental
Setup
Parental
: Changing
the
Password
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
Š
3DUHQWDO6HWXS
$XGLR6HWXS
Š
3DUHQWDO6HWXS
Parental
Setup: Setup
:
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
Š
3DUHQWDO6HWXS
Language
Setup
page:
Setup
of
the
Language.
❶
9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
U×OP×ù
3$/3$/GLVNNXOODQ\UNHQVHoLOLU
DQŠWXüXQD
1.NC17
Press
the MENU
Display
Setup
Display
Setup page
adult ˍ
subject
matter,
etc. button. için ciddi uyar):
Player Menu
Display
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
❺Setup
DivX(R)
:ŠPlease
use the Registration
code
HGH
%XVD\HGH
WU%XVD\HGH
'LVSOD\6HWXS
ŠŠ menu
PG-13
(Ebeveynler
Baz
materyalle
.. Language
Setup Page
.. .. DivX(R)
'LVSOD\6HWXS
Registration
Registration
disc
screens.
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
Setup
Š
'LVSOD\6HWXS
Setup DivX(R)
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
DivX(R)
Registration
ùLüWLUPHN
Setup 'LY;55HJLVWUDWLRQ
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Language
Setup
page:
Setup Password
of the Language.
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
❶ derece
Disc Menu
6HWXS
Audio
Setup
Setup
the Audio Options. Player Menu
6HWXS 1. Press the MENU button.
Parental
Setup
döner.
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
of79VLVWHPLQL]GHVDGHFH176&9LGHRJLULüLYDUVD
Parental
: ❷code
6HWXS English
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
VHYL\HVLYDUG×U
Changing
the
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
U%XVD\HGH
Parental
Setup: Setup
: page:
ENG
r 13
yaĩ alt
çocuklar
için uygunsuz
olabilir.
3DUHQWDO6HWXS
❺ DivX(R)
page
: Please
use
the Registration
Š
3DUHQWDO6HWXS
QL]
ŠŠ
player
3DUHQWDO6HWXS
HGHELOLUVLQL]
Language
Setup
to
register
this
with
the
DivX(R)
Video
On
ROHGHELOLUVLQL]
Audio
DQG×U×OP×ù
/DQJXDJH6HWXS
Š
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Français
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
Disc Menu
ENG
›‚WXùODU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
U×OP×ù
Setup
page:
Setup
of the to
Audio
Options.
DivX(R)
Registration
theof
DivX(R)
Registration
2.1.
Press
the
buttons
select
parental
setup
page,
❷ -Audio
Press
the�
MENU
button.
176&\LVHoPHOLVLQL]
/� basldþnda
DivX(R)
Registration
1. Press
MENU
button. Options.
Display
Setup
page:
the Display
Use
to selec
❸
Deutsch2. Press the �/� buttons
OHGHELOLUVLQL]
Subtitle
'LY;55HJLVWUDWLRQ
ŠŠSetup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
Düþmeye
(Yukar)
her
resim
saat
yönünde
180
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Audio
Setup
Setup
Audio
ORI
$XGLR6HWXS
Š
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
6HWXS
elerinin
Ayarlanmasi
yelerinin
6HWXS
DLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
UG×U
UWU%XVD\HGH
6HWXS
ˍ
PGR
(Ebeveyn
Rehberliþi
Önerilir):
Bunlar
çocuklformat. To learn more go to www.divx.com/vod. Español
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Demand
WXüXQD\DGDWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
❸ Display
Setup
U%XVD\HGH
Setup
page:
Setup
of
the
Display
Options.
Use
�
or
ENTER
button.
then
press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
�/�
select
Language
Setup
page,
2. Press
the 79VLVWHPLQL]GHVDGHFH3$/JLULüLYDUVD3$/L
Subtitle
AUTO
to select
type
of screen
youbuttons
want totowatch
and
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
� or ENTER but
Italiano
then
press
the
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
H6HWXS
Š
Display
Setup which G×U
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
1.
Press
the
MENU
button.
'LVSOD\6HWXS
Š
ar için
olmayabilir
ancak
izleyiciye
yönelik
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
(18WXüXQDEDV×Q
(18WXüXQDEDV×Q
�
2.döner.
Press
the
buttons
select
setup
page,
QWUROHGHELOLUVLQL]
derece
up
Demand
format.
Touygunsuz
learn
more
gototowant
www.divx.com/vod.
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
/�
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
VHoPHOLVLQL]
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
2.display
�/� buttons
to access the different features. Nederlands
OHGHELOLUVLQL]
masi
which
type
of
screen
you
toparental
watch
and
arlanmasi
WXS
Š to select
Parental
Setup
:Press the
Ayarlanmasi
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Š then press the � or ENTER button.
3DUHQWDO6HWXS
several
options.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
3. Press the �/� buttons to sele
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
tedbir
alnmas
önerilir;
ebeveynler
ve
bakclar
gen
XS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
XS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
buttons
totoselect
Parental
Setup,
then
etup
buttons
to select
Parental
Setup,
then
buttons
select
Parental
Setup,
then
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Ayarlanmasi
�
or ENTER
button.
then
press
the�
appears.
Enter
your
password.
YDUG×U 2.
appears.
Enter
your
password.
-several
Düþmeye
(Aĩaþ)
her
basldþnda
resim
ayna
görünümüne
(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
appears.
Enter
your
password.
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
6HWXS
Š Press
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
2.
Page
DivX(R)
Registration
the
�/�
buttons
to
access
the
different
features.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�
or
ENTER
button
to access
theAllows
sub
features.
Press
the
G×U
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
�
Q
2.
Press
the
buttons
to
select
parental
setup
page,
display
options.
EDV×Q
'*"*+%"&"/*"'!")"2"-)*
/
ç izleyicileri denetlemelidir. 6HWXS ❹ Parental Setup page:
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�/�
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3.
Press
the
Setup
of
the
Parental
Level.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
the ENTER button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Setup :
EDV×Q
EDV×Q
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
DV×Q
.. Language Setup Page ..
6HWXS
Using the Disc Menu Lang
Š Press
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
XQD
Language
Language
Setup screen
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
�
orpress
ENTER
button
tobutton.
access
the sub
features.
the
DQŠWXüXQD
G×QGDQŠWXüXQD
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š disappear after setting up, press
3. To
the
setup
� orof
ENTER
button.
then
theSetup
Parental
Setup
page:
the
Parental
Level.
Allows
n
Ayarlanmasi
❹ gider.
egistration
theSetup
ENTER."*8%$"*"&"/
button.
to
setmake
the
level
necessary
toDisc
preventMenu
children from
4. Press the �/� buttons to selec
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Player Menu users
ENG
Ayarlanmasi
5HJLVWUDWLRQ
Š
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Using
the
Language
QGDQŠWXüXQD
Audio
Setup
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
Language
Setup
Language
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
'*"*+%"&"/*!")"2"-)*
Language
Setup
Discsetting
Menu children
ENG
Language
Setup Setup 3. To
make
setup
screen
after
up, Setup
press
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š disappear
the MENU
buttonthe
again.
users
tothe
set
the
level
necessary
to
prevent
from
/DQJXDJH6HWXS
QDEDV×Q
Language
Setup
Language
Setup
Zoom
�/�
Press
to select
the desired This
language,
4.Š
Language
Setup
Language
Setup
viewing
movies
such
asbuttons
those with
violence,
thenchanges
press
the the
ENTER
Language
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
V×Q
/DQJXDJH6HWXS
Š
.. Language
Setup
Page
.. unsuitable
/DQJXDJH6HWXS
Š
buttons to select
Parental
Setup,
then Display
function
textbutton.
langua
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
Setup
Display
Setup
Audio
Original
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Audio
Setup
Audio
Setup
Š
$XGLR6HWXS
"*8%$"*"&"/
Š
Š
$XGLR6HWXS
Language
Setup
Š
Language
Audio
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Audio
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
Language
Setup SetupŠ
/DQJXDJH6HWXS
$XGLR6HWXS
Language
MENU
button
again.
Audio
Setup
Audio the
Setup
Player with
Menu
ENG
DUG×QGDQŠWXüXQD
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Audio
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
Audio
Setup
viewing
unsuitable
movies
such
as
those
violence,
Audio
Setup
Subtitle
Outomatic
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
ŠSetup
$XGLR6HWXS
Š
then
press
the
ENTER
button.
$XGLR6HWXS
Š
adult
subject
matter,
etc.
QGDQŠWXüXQD
The
language
is selected and
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
Parental
Setup
:
Parental
Setup
:
This
function
changes
the
text
language
only
on
the
resim Disc
büyür.
Š
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
Display
Setup
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Š
Setup
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Audio
Setup
Š
Audio
Setup
Display
Setup her basldþnda
$XGLR6HWXS
Display
Setup
$XGLR6HWXS
-7 düþmesine
Setup
disc
menu
screens.
guage
'LVSOD\6HWXS
Š
Menu
ENG
'LVSOD\6HWXS
Š
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
..
L
a
n
g
u
a
g
e
S
e
t
u
p
P
a
g
e
.
.
tup,
then
Audio
Setup
Enter your password.
Display
Setup
Display
Setup appears.
Display
Setup
Š
$XGLR6HWXS
Display
SetupDisplay
H6HWXS
Š adult
Setup
JXDJH6HWXS
Š
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Note
'LVSOD\6HWXS
Š
VRQUDŠ
DISPLAY
SETUP
subject
matter, etc.
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Registration
DivX(R)
Registration
Setup
Setup
Š
Audio
Original
age
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š is selected
-
The
language
and the screen returns
to
Parental
Setup
: Setup
Parental
Language
page
Š
3DUHQWDO6HWXS
Setup
Š
Š
3DUHQWDO6HWXS
Display
Setup
Player
Menu
E DivX(R)
N:'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Display
Setup
Parental
Setup :
'LVSOD\6HWXS
Parental
Setup
:
'LVSOD\6HWXS
Language
Setup
❺
DivX(R)
page
Please
use
the
Registration
code
up
: Setup
o Setup
Š Setup
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
disc
menu
screens.
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š /DQJXDJH6HWXS
Š
3DUHQWDO6HWXS
G
Š
Š
6HWXS
XDJH6HWXS
Display
Setup
Zoom
%100-%125-%150-%200-%100
Parental
Parental
:
Language
Setup
Setup
Š
'LVSOD\6HWXS
Parental
Setup
:Parental
/DQJXDJH6HWXS
Š
WXS
Š Š
Parental
Setup
: :6HWXS
LR6HWXS
ŠSetup :modu:
Setup
: E N Š
3DUHQWDO6HWXS
Subtitle
Outomatic
Š
Š on the disc, some Setup Menu selecŠ
3DUHQWDO6HWXS
3DUHQWDO6HWXS
D i s c 3DUHQWDO6HWXS
M eParental
nParental
u3DUHQWDO6HWXS
GŠ 1.TVPress
the
MENU
Note
Š
Aspect
: 4:3
L-Boxbutton.
Setup
DivX(R)
Registration
Depending
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
: Setup
Parental
:Š
DivX(R)
Registration
3DUHQWDO6HWXS
Š
DivX(R)
Registration
3DUHQWDO6HWXS
Š
Setup
Audio
Setup
Setup DivX(R)
❺
etup
DivX(R)
page
:
Please
use
the
Registration
code
lay
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Language
Setup
page
Parental
Setup
:
3DUHQWDO6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
Setup
To
make
the setup
menu disa
'LY;55HJLVWUDWLRQ
R6HWXS
Š
Setup
Parental
Setup
:
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
Audio
Setup
6HWXS
6HWXS
DivX(R)
Registration
Š
Š
3DUHQWDO6HWXS
Registration
to
register
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
$XGLR6HWXS
Š
6HWXS
Š 6HWXS
DivX(R)
Registration
Audio
ORI
6HWXS
SOD\6HWXS
Š
Setup DivX(R)
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
6HWXS
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Language
Setup
Screen
Messages
:
On
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Düþmeye
(sol-saþ)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
90
Setup
Setup
1.Š
Press
the MENU button.
y/DQJXDJH6HWXS
Setup
age
6HWXS
�/�
buttons
to select
PASSWORD,
then
thethe
Setup
DivX(R)
Registration
6HWXS
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š3. Presson
Šwork.
'LY;55HJLVWUDWLRQ
6HWXS
Language
Setup
Display
Setup
buttons to select Langua
2.Black
Press
the �/�
Setup
: 6HWXS
Depending
disc,
some
Setup
Menu
selec
ntal
Setup
:
/DQJXDJH6HWXS
Š
6HWXS
Šnot
DivX(R)
Registration
tions
may
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Setup
Subtitle
AUT
O
D\6HWXS
DivX(R)
Registration
Setup
Display
To
make
the
setup
menu
disappear,
press
the
MENU
Š Setup Š Š
Level
: Off
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
6HWXS
6HWXS Setup
this
player
with
the
DivX(R)
Video
On
button.
'LVSOD\6HWXS
Š
6HWXS
DJH6HWXS
Što
Š register
HQWDO6HWXS
6HWXS
Audio
Demand
format.
To
learn
more go to www.divx.com/vod.
6HWXS to
select
Parental
Setup,
then
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
al
Setup
:
Setup
$XGLR6HWXS
Š
Audio
Setup
Parental
Setup :
egistration
Press
(R)
Registration
Š2.
$XGLR6HWXS
Setup
TVthen
Systempage,
Š the �/� buttons to select Language Setup
3DUHQWDO6HWXS
NTSC
H6HWXS
Š
�›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
or ENTER button.buttons
press
derece
döner.
Š
WDO6HWXS
� or ENTER button.
press the
notthework.
6HWXS
Š
Parental
Setup :
tions
Š
5HJLVWUDWLRQ
Š button.
3DUHQWDO6HWXS
;55HJLVWUDWLRQ
Š may
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Display
Setup Š
PAL
Menu
Menu
0HQX
0HQX
0HQX
Menu
Demand
format.
To
learnbuttons
more go
to www.divx.com/vod.
Video Output
NTSC
Display
DivX(R)
Registration
�/�
to select
PASSWORD,
then
3.
Press
the
'LVSOD\6HWXS
Š then
ons
to
select Parental
Setup,
then
button
totoselect
Change
Password,
then
.
button
to select
then to select Disc M
SetupSetup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Što
79Aspect
(TV
(NUDQ2UDQ×)
2.
Press
thethen
�/�
buttons
access
the
different
features.
button
select
Change
Password,
then
� or
ENTER
button.
press
the
DivX(R)
Registration
Setup
lect Parental
Setup,
then
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
elect
Parental
Setup,
then
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
�/�
buttons
3. Change
Press
thePassword,
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
6HWXS
buttons
to
select
Parental
Setup,
buttons
toselect
select
Parental
Setup,
then
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
appears.
Enter
your
password.
appears.
Enter
your
password.
- Düþmeye
(Yukar)
her
basldþnda
resim
saat
yönünde
180
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
DN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
6HWXS
WDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
WDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
buttons
tobutton.
Rating
Level,
press
buttons
to
select
Rating
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
Parental
SetupLevel,
:then
buttons
tothe
select
Rating
Level,
then
press
Š press
3DUHQWDO6HWXS
7HOHYL]\RQXQX]XQWLSLQHEDùO×RODUDNHNUDQD\DUODU×Q×
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
Setup
then
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
2. Press
the
�/�
buttons
access
different
features.
3.
�
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
orto
ENTER
press
the
Password
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
buttons
to
select
Parental
Setup,
then
.. La
�
or
ENTER
to
access
the
sub
features.
Press
the
Return
Menu button
Enterthen
�/�
buttons
to
select
Disc
Menu,
then
press
3.
Press
the
�/�
buttons
to
select
PASSWORD,
3.
Press
the
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
the
ENTER
button.
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Return
Menu
Enter
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
password.
VLQHEDV×Q
HVLQHEDV×Q
n.
n.
Registration
(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
G]HQOHPHNLVWH\HELOLUVLQL]HNUDQRUDQ×
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Return
Menu
Enter
Setup DivX(R)
Play
up,
thenthen
derece
döner.
Setup,
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
appears.
Enter
password.
appears.
Enter
your
password.
appears.
Enter
your
password.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
�your
6HWXS
orthe
ENTER
button
to access
the 3.
sub
Press
the
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
VRQUDŠ
Setup Page .. ..
.. Language
HoLQVRQUDŠ
Tofeatures.
make Setup,
the setup
screen
disappear
after setting up,
press
theSetup
ENTER
button.
�
oryour
ENTER
button.
press
Disc
Setup,
then
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
�/�
buttons
to
select
the
desi
4.
Press
the
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
Š
egistration
buttons
to
select
Parental
then
5HJLVWUDWLRQ
English
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
Language
appears.
Enter
password.
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Player Menu
ENG
LQVRQUDŠ
Return
buttons
to
select
Parental
Enter
Return then
Menu
Enter Setup,
/HWWHU%R[79
QL]LQHNUDQRUDQ×ROGXùXKkOGH
gösterisi
Aud
Français
Return
Menu
er
3. Slayt
ToMenu
make
the
setup
screen
disappear
after
setting
up,
press
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
.. Parental Page
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUPSETUP
the.. MENUPARENTAL
button
again.
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
language,
4.
Press
the �/�
Disc Menuthe desired
ENG
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
PARENTAL
SETUP
Audio
Setup
Audio
Setup
3$5(17$/6(783
Deutsch press
then
the3$5(17$/6(783
ENTER
button.
Š
$XGLR6HWXS
Š buttons to select
$XGLR6HWXS
Language
Setup
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
3$5(17$/6(783
Subt
Language
Setup
Parental
IRUPDW×QGD'9'L]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×
/DQJXDJH6HWXS
Š
Return
Menu
ntal
Setup,
then
$$$
o Output (
) ORI
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Español
Audio
Rating
:Kids
Language
Setup
Rating
:Kids Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
: Kids
Safe
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
appears.
Enter
your
password.
Rating
Level
:
Kids
Safe5. Vide
the
MENU
button
again.
Language
Setup
RatingLevel
Level Level
:KidsSafe
Safe
Setup,
then
/DQJXDJH6HWXS
Š
/DQJXDJH6HWXS
Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Rating
Level
:
Kids
Safe
Jpeg
dosyasnda
Enter/Play
(Giriĩ/Oynat)
düþmesine
×VHoLQVRQUDŠ
Display
Setup
Display
Setup
button
to
select
Change
Password,
then
appears.
EnterŠyour password. Password
'LVSOD\6HWXS
'LVSOD\6HWXS
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
then press
theŠŠENTER button.Subtitle
Audio
Setup
Audio
SetupAudio
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
$XGLR6HWXS
Š
$XGLR6HWXS
Š
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
QVRQUDŠ
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Setup
-Italiano
The
language
is selected and the scre
VHoLQL]OHPHNLVWHGLùLQL]GHEXD\DU×VHoLQ(NUDQ×Q
$XGLR6HWXS
AUTO
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
!4;#;2;&;*8"&
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
.. Parental
Page
.. Setup
Audio
Setup
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
Nederlands
Audio
Setup
Š
$XGLR6HWXS
Audio
Change
Password
Š Setup
Change
Password
Š Š
$XGLR6HWXS
&KDQJH3DVVZRUG
Š Š
Setup
Š
$XGLR6HWXS
Change
Password
H6HWXS
l,uage
then
press
Change
Password
VRQUDŠ
JXDJH6HWXS
Change
Password
Parental
Setup
:
Parental
Setup
:
Change
Password
Q
3DUHQWDO6HWXS
Š
3DUHQWDO6HWXS
Display
Setup
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Š
&KDQJH3DVVZRUG
Note
Display
Setup
Cesky
VWQGHYHDOW×QGDVL\DKEDQWODUEHOLUHFHNWLU
to&KDQJH3DVVZRUG
'LVSOD\6HWXS
Š moduna gider Parental
&KDQJH3DVVZRUG
basldþnda,
tam
ekran
ve
slayt
gösterisi
- The language is selected and the screen returns
Audio
Setup
Language
Setup page
$XGLR6HWXS
age
Setup
Display
SetupDisplay
XDJH6HWXS
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Š
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š Š
Š Š
up
'LVSOD\6HWXS
Š
Š
oWXS
Setup
LR6HWXS
Dansk
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Parental
Setup
::
Parental
Setup
3DUHQWDO6HWXS
Š
3DUHQWDO6HWXS
Š:
Setup
Password
Parental
Setup
Note
.. P a r eDepending
n t a l Language
P a g e .Setup
. Setup
Š
3DUHQWDO6HWXS
/DQJXDJH6HWXS
Š
6HWXS
6HWXS
on
the
disc,
some
Setup
Menu selec
Display
Language
Setup
page
'LVSOD\6HWXS
Š
Setup
Parental
Setup
:Language
6HWXS
/DQJXDJH6HWXS
Š
Parental
Setup
:
Setup
ŠSetup
3DUHQWDO6HWXS
Š
Parental
Setup
: 3DQ&6FDQ*HOHQHNVHOER\XWWDNLELU79
GH
To
make
the setup menu disappear, p
Š
3DUHQWDO6HWXS
Š Š
tup
Š
3DUHQWDO6HWXS
otomatik
olarak
baĩlar.
HWXS
ay
Setup
SOD\6HWXS
Š
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
P
a
r
e
n
t
a
l
DivX(R)
Registration
DivX(R)
Registration
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
'LY;55HJLVWUDWLRQ
DivX(R)
Registration
Setup
Setup
Audio
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Š
$XGLR6HWXS
anguage
Setup
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
Return
Menu
Return
Menu
Depending
on
the
disc,
some
Setup
Menu
selec6HWXS
6HWXS
Enter
Enter
Parental
Setup
:
Audio
Setup
Š
3DUHQWDO6HWXS
y
D\6HWXS
Š
Š
$XGLR6HWXS
PARENTAL
SETUP
Setup
DJH6HWXS
Š
may
not
work.
6HWXS
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
ŠRegistration
PARENTAL
PRegistration
a sSetup
sDivX(R)
w otions
rDivX(R)
dSetup
HNUDQ×QPHUNH]SDUoDV×Q×J|UPHNLVWHGLùLQL]GHEX
Setup
Š
3$5(17$/6(783
Setup DivX(R)
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
-ŠTo make
the setup
menu disappear, press thebutton.
MENU
etup
:
'LY;55HJLVWUDWLRQ
6HWXS
Š
ntal
Setup
: SETUP
Setup
ge
HQWDO6HWXS
Setup
Setup
Š
!"!
$'%('&&+&+)$
6HWXS
3$5(17$/6(783
6HWXS 6HWXS
6HWXS 6HWXS
6HWXS
Display
Setup
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Š
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
Setup Setup
DivX(R)
Registration
Display
Setup
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Return
Menu
Return
Menu
al
Setup
Enter
WDO6HWXS
Š
'LVSOD\6HWXS
Š
Setup
Setup
6HWXS 6HWXS
6HWXS
Š
YHO.LGV6DIH
tions
may
not
Returnwork.
Menu
Enter
D\DU×VHoLQ)LOPLQHQVDùYHHQVROWDUDIODU×NHVLO
Š
Enter
Rating
Level
:Kids Safe Š
egistration
5HJLVWUDWLRQ
Š
R)
Registration
vel
: :Kids Safe
;55HJLVWUDWLRQ
"8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/6HWXS
6HWXS
button.
Return
Enter
Return
Menu
Enter
Enterbutton
to
select
Change
Password,
then
button
to
select
Change
Password,
then
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Return
MenuReturn
Enter
Return
Menu
Parental
Setup
: Menu
Return
Menu Menu
Enter
Enter
Š
3DUHQWDO6HWXS
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
4.
The
Enter
password
screen
appear.
Enter
your
pasword
Parental
Setup :
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
)\6HWXS
Registration
Š
55HJLVWUDWLRQ
Š
3DUHQWDO6HWXS
Return
Menu
Enter
Setup
Menu
Enter
Š
HFHNWLU ›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
Return Return
Menu
Enter
DVVZRUG
Change
Password
/%&,&,*8"&
assword
Return
Menu
Enter
lect
Rating
Level,
then
lect
Rating
Level,
then press
press
QJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
QJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
Registration
enu
&KDQJH3DVVZRUG
Return
Menu
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Parental
Setup
: Menu Š Password,
Return
3DUHQWDO6HWXS
nter
Setup DivX(R)
ton
to
then
3DURODQ×]×JLULQ
3DURODQ×]×JLULQ
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
3DURODQ×]×JLULQ
Š
l Setup
:select Change
WDO6HWXS
(default
password),
Enter
new
password
againthenthen
Setup
6HWXS
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
button
toŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
select
Change
Password,
then
DN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
button
to select
Change
button
tothe
select
Change
Password,
.. Language Setup Page .
6HWXS Password,
Return ›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
Menu
er
$'%('&&+)'!)*"
!"!
VLQHEDV×Q
HVLQHEDV×Q
:LGH*HQLüHNUDQ79
QL]GHHNUDQ×WDP
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
22
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
Š
DivX(R)
Registration
PARENTAL
SETUP
'LY;55HJLVWUDWLRQ
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
3$5(17$/6(783
DVD
veya
VCD
oynatma
ya
da
duraklatma
modunda
2x3x4x
4.--The
Enter
password
screen
appear.
Enter
your
pasword
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
Š
55HJLVWUDWLRQ
default,
password
set
0000.
Yeni
pDURODQ×]×JLULQ
0000
ss
--default,
By
default,
password
set
to 0000.
evel,
button
to is
select
Change
Password,
then
Player Menu
Return
Menu
Enter
,Registration
thenthen
press
VRQUDŠ
press
--By
By
password
is0000
setisto
to
0000.
oLQVRQUDŠ
4.
.. Language Setup Page .. ..
Return
Menu
Enter
Rating
Level
:Kids
Safe
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Rating
Level
:Kids Safe
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
(8;#;2;#,$$&%#"*+"3"&"/
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
IRUPDW×QDRUDQO×RODUDNL]OH\HELOLUVLQL]
Rating
Level
:Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
22
Disc Menu
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
English
vel,
then press
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
QVRQUDŠ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Player Menu
ENG
(default
password),
the
new
password
again
PARENTAL
PARENTAL SETUP
SETUP
Return
Menu 3$5(17$/6(783
Enter
orannda
yaknlaĩtrmak
için,Enter
uzaktan
kumanda
picture
on
your
wide
screen
TV.
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
/%&,&,*8"&
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
Français
4. The
Enter
password
screen
appear.
Enterüzerindeki
your
pasword
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
Return
Menu
r
Change
Password
Change
Password
Audio
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
]×WHNUDUJLULQ
Change
Password
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
&KDQJH3DVVZRUG
Setup Change Password,
button
to
select
then
Disc Menu
ENG
6HWXS
Deutsch
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
button
to
select
Change
Password,
then
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
Rating
Level
:Kids
Safe
Rating
Level
:Kids
Safe
Subtitle
Rating
:: Kids
Safe
Rating Level
Level
Kids
Safe
Rating
: Kids
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
: Kids Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
PARENTAL
SETUP
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
RatingLevel
Level
:5DWLQJ/HYHO
KidsSafe
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Return
Menu
Español
Audio
ORI
gQVRQUDŠ
Level,
then
press
VHoLQVRQUDŠ
'#)&.)$);$+%&:*:&
*&"."8"&
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
(default
password),
Enter the newPARENTAL
password
again
zoom
düþmesine
üst
üste basn
DISPLAY
SETUP
SETUP
DISPLAY
SETUP
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
Enter
Password
PARENTAL
Enter
Password
vel,
then
press
6(783
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
Enter
Password
SETUP
(QWHU3DVVZRUG
Return
Menu SETUP
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Italiano
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
(QWHU3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
Subtitle
AUTO
3$5(17$/6(783
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
3$5(17$/6(783
Change
&KDQJH3DVVZRUG
Change Password
Password
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Change
Change Password
Password
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Rating
Level
:Kids Safe
-+.;)*8"%".(;$%/*#)&
Nederlands
PARENTAL
SETUP
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Q
3$5(17$/6(783
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
6DIH
YHO.LGV6DIH
Rating Level Rating
Safe
PARENTAL
SETUP
QJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO .LGV6DIH
Level
Safe
Safe
Aspect
Ratio��
::Kids
16:9 Wide
TV :Kids
Aspect
Rating
Level
:Kids
Safe
vel
: Kids:Safe
TV
Aspect
ng
Level
Kids
Safe
3$5(17$/6(783
Cesky
.. Parental.LGV6DIH
Page
..5DWLQJ/HYHO
4:3
L-Box
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
.LGV6DIH
")9&#"%&:.!)"9&) Setup
Change Password
PARENTAL
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
/HYHO.LGV6DIH
3$5(17$/6(783
Enter
Setup
Enter
Password
Rating
Level
:Kids
Safe
(QWHU3DVVZRUG
Screen
Message
(QWHU3DVVZRUG
gDVVZRUG
Level
: Kids Safe
SETUP
Setup Dansk
EnterPassword
Password
4:3
P
Scan
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
(QWHU3DVVZRUG
6HWXS
Change
Password
Parental
QJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
6HWXS 6HWXS
Change
Password
assword
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
nge Password
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
¥:Kids
16:9
Wide
Rating
Level
Safe
&KDQJH3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
16:9
Wide
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
&KDQJH3DVVZRUG
Black
Level
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
Change
Password
H3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
- Divx kayt numarasna bakmak için OK
düþmesine
basn
3$5(17$/6(783
Change Password
KOMPONENT (P-SCAN)
#,*-,+"+1
&0
+
PARENTAL
SETUP
ge
Password
3$5(17$/6(783
&KDQJH3DVVZRUG
System
: PAL
Setup
Setup SETUP
.. Parental TV
Page
.. Rating Level
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
:Kids Safe
PARENTAL
3$5(17$/6(783
Rating
Level
: Kids Safe
Change
Password
6HWXS
&KDQJH3DVVZRUG
Setup
Setup
/HYHO.LGV6DIH
6HWXS
6HWXS
Rating
Level
:Kids
Safe
Setup
Setup
Setup
Level 6HWXS
: Kids Safe
SCART /$
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Video
Output
: SCART-RGB
Parental6HWXS
6HWXS
6HWXS
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
vel
: Kids Safe
YHO.LGV6DIH
&KDQJH3DVVZRUG
Change Password
Return
Menu
Change Password
Return
Menu
Enter
Enter
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
H3DVVZRUG
Password
Change
3$5(17$/6(783
.. Setup
Parent
a lEnter
P &KDQJH3DVVZRUG
aPassword
g Password
e . .Change
e Password
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
Setup
SCART
(QWHU3DVVZRUG
- Menu
*Q\@\] SCARTQ\@\]@IAA6CB6@ >GH:9>Y>C>M9:
Return
Return
Menu
PARENTAL
SETUPSETUP
Enter
Enter
&KDQJH3DVVZRUG
6HWXS
assword
DVVZRUG
Setup
Setup
Setup
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
P
a
r
e
n
t
a
l
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
6HWXS
6HWXS
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
6HWXS menüsü kaybolur.
-›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
OK düþmesine bastþnzda
ayar
Rating
:Kids
Rating
:Kids Safe
RatingLevel
Level Level
:KidsSafe
Safe
Return
Menu
Enter
7ICIG:X>C
enu Return Return
Menu Menu
Change
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
P a sSetup
sword
Return
Menu
nter
Enter
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
6HWXS
SETUP
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
nter Password
&KDQJH3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
Enter Setup ReturnEnter Menu
QWHU3DVVZRUG
Menu Menu PARENTAL
&KDQJH3DVVZRUG
Enter Return Return
Change
Change
Password
er
et to
0000.
set
toReturn
0000.Menu
ChangePassword
Password
22 (Durdur)
-QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
Divx VOD öþesine yalnzca6HWXS
Stop
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
Rating
Level
:Kids
Safe
Rating
Level
:Kids
Safe
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Return
Menu
Enter
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Setup
(QWHU1HZ3DVVZRUG
(QWHU1HZ3DVVZRUG
6HWXSSETUP
22 PARENTAL
Enter
Password
Setup
Enter
New Password
PARENTAL
PARENTAL
SETUPSETUP
r.
3$5(17$/6(783
EnterNew
New
Password
PARENTAL
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
EDV×Q
SETUP
PARENTAL
SETUP
EDV×Q
6HWXS
DISPLAY
SETUP
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
Change
Password
Change
Password
EDV×Q
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
Level
:Kids Safeeriĩilebilir.
modunda
Return
Menu Rating
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Enter
Return
Menu
r
PARENTAL
SETUP
Rating
Level Rating
:Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Level
:Kids
Safe
3$5(17$/6(783
Rating
Level
:Kids
SafeMenu
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Return
Enter
Rating
:: Kids
Rating Level
Level
Kids Safe
Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Return
Menu
Enter 3$5(17$/6(783
d
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Change
Password
Setup
Setup
&KDQJH3DVVZRUG
Enter
Password
Enter
Password
Rating
Level
:Kids
Safe
6HWXS
PARENTAL
SETUP
Setup
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
26
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
6HWXS 6HWXS
SETUP
6(783
PARENTAL
SETUP
Change
Password
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
Change
Password
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
Screen Messages
: On
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
e
material
may
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
Rating
Level Password
:Kids
Safe
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
sYHO.LGV6DIH
Safe
V6DIH
Change
vel
: Kids:Safe
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
ng
Level
Kids
Safe
QJ/HYHO.LGV6DIH
Enter
Password
3$5(17$/6(783
Black Level
0.
PDVHYL\HVL
(QWHU3DVVZRUG
Enter
Password
I-SCAN
Enter
Password
Rating
Level
:Kids
SafeSafe
Enter
Password
&KDQJH3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating
Level
Setup
Enter
Setup
Enter Password
Password
Rating
Level
Rating
Level
:
Kids
Safe
Rating
Level
:
Kids
(QWHU3DVVZRUG
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
5DWLQJ/HYHO
Rating
Level
gDVVZRUG
Level
:
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
J/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
:
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Rating
Level .LGV6DIH
:Kids
Safe
.LGV6DIH
Kids
Safe
TV System
6HWXS
6HWXS
Change
Password
.LGV6DIH
Kids Safe
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
assword
26
Kids
Safe
nge Password
¥
QJH3DVVZRUG
¥
¥
.LGV6DIH
P-SCAN
GùPHVLQH
Enter
Password
Change
Passwor
Change
Passwor
(QWHU3DVVZRUG
Level
&KDQJH3DVVZRU
Level 2
Change
Passwor
&KDQJH3DVVZRU
d)Password
: PARENTAL
Some
material
PARENTAL
SETUP
3$5(17$/6(783
1RW
Level2 2/HYHO
/HYHO
Video Output
&KDQJH3DVVZRU
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
1RW 1RW
ge
/HYHO
JH3DVVZRUG
SETUP
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Setup
ʚ SCART-RGB
3$5(17$/6(783
Change
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Level
3 3/HYHO
Level 3
6HWXS
Enter
New
Password
Level
/HYHO
Setup
1RW
Setup Setup
nter
Password
1RW
/HYHO
Enter
Password: Kids Safe 26
Setup
WHU3DVVZRUG
1RW
(QWHU3DVVZRUG
Rating
Level
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
6HWXS
3/HYHO.LGV6DIH
Setup
6HWXS 6HWXS
6HWXS
6HWXS: Kids Safe
Level
Level 4
Level Setup
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Level4 4/HYHO
Password
/HYHO
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
/HYHO
Enter
Setup
Enter Password
(QWHU3DVVZRUG
(QWHU3DVVZRUG
Level
Enter
Password
Level 5
6HWXS
/HYHO
Level5 5/HYHO
Change Password
(QWHU3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
/HYHO
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Setup
e Password
):H3DVVZRUG
These are not
6HWXS
Level
Level
6
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
Level6 6/HYHO
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
3$5(17$/6(783
PARENTAL SETUP
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO .LGV6DIH
.LGV6DIH
Setup
Setup
SetupSetup
ewer
discretion
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
6HWXS
6HWXS
Enter
Password is
Rating
:Kids
Safe
Rating Level
Level
:Kids.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
Safe
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
3$5(17$/6(783
(QWHU3DVVZRUG
6HWXS
6HWXS
Setup
Enter Password
PARENTAL SETUP
(QWHU3DVVZRUG
GLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
GLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
6HWXS
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUP
PARENTAL
SETUP
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
vel
PARENTAL
SETUP
el
Kids
Safe
HO
.LGV6DIH
encouraged
to Rating
5DWLQJ/HYHO .LGV6DIH
YHO
: .LGV6DIH
Kids Safe
Change
Password
Change
Password
¥
Level
:Kids Safe
3$5(17$/6(783
5DWLQJ/HYHO .LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
QD\DGD(17(5GùPHVLQH
QD\DGD(17(5GùPHVLQH
Note
asswor
PARENTAL
SETUP
Rating Level Rating
:Kids
Safe
Level 2
VVZRU /HYHO
Level
:Kids Safe
Rating
Level
:Kids
Safe
1RW
&KDQJH3DVVZRUG
L /HYHO
2.1RW
Screen
Messages (ENUDQ0HVDMODU×)
(QWHU1HZ3DVVZRUG
(QWHU1HZ3DVVZRUG
PDVHYL\HVL
G×UPDVHYL\HVL
5DWLQJ/HYHO .LGV6DIH
= $
Level 3
Change
Enter
Enter New
New Password
Password
&KDQJH3DVVZRUG
Rating
Level
:Kids Safe
&KDQJH3DVVZRUG
&KDQJH3DVVZRUG
IfPassword
you have forgotten your
password,
see
Change Password
Change
Password
panying
adult
Change
Password
27
Level
4
×UPDVHYL\HVL
(NUDQLOHWLOHUL|]HOOLùLQLDo×SNDSDWPDNLoLQNXOODQ×O×U
27 27
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
3$5(17$/6(783
/HYHO
"!
H
GùPHVLQH
7(5GùPHVLQH
&KDQJH3DVVZRUG
PARENTAL SETUP
3$5(17$/6(783
(QWHU1HZ3DVVZRUG
Level 5
PARENTAL
SETUP
Change
Password
Enter
New
Password
/HYHO
(QWHU1HZ3DVVZRUG
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
(QWHU1HZ3DVVZRUG
mitted /HYHO
(QWHU1HZ3DVVZRUG
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
“Forgot
Password”
in theEnter
Troubleshooting
Guide.
Setup
Setup
(5GùPHVLQH
New Password
EnterRating
New
Password
$$$
Level 6
Enter
New
Password
6HWXS
6HWXS
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
Level
:Kids Safe
3..×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
Black
Level
Rating (QWHU1HZ3DVVZRUG
Level
:Kids Safe
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
IODQG×UPDVHYL\HVL
PARENTAL
PARENTAL SETUP
SETUP
Enter
New Password
×UPDVHYL\HVLSetup
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
&KDQJH3DVVZRUG
#
176& 176& GLVN NXOODQ×O×UNHQ &KDQJH3DVVZRUG
#)&;&()$#$;3;&;.)$)8)-.#(+;)
Change Password
6HWXS
Change Password
Setup
Setup
(17(5GùPHVLQH
6HWXS
6HWXS Setup
6HWXS
Rating
Level
RatingLevel
Level .LGV6DIH
Rating
Kids
Safe
Rating
Level
Kids
Safe
$
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
5GùPHVLQH
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
::.LGV6DIH
Kids
)'!)*"
%'"#&8$;2%/
Kids Safe
Safe
(783
¥
¥
.LGV6DIH
(QWHU1HZ3DVVZRUG
SETUP
3$5(17$/6(783
3$5(17$/6(783
PARENTAL
SETUPSETUP
PARENTAL
Setup
Enter
New
Password
(QWHU1HZ3DVVZRUG
6HWXS
Change
Passwor
Change
Passwor
Level
Level 22
&KDQJH3DVVZRU
&KDQJH3DVVZRU /HYHO
Enter New Password
1RW
/HYHO
$"
3$5(17$/6(783
PARENTAL SETUP
Level
Level 33
/HYHO
/HYHO
s
Safe
1RW
V6DIH
vel
el
:
Kids
Safe
ng
Level
HO
.LGV6DIH
g
Level
:
Kids
Safe
J/HYHO
.LGV6DIH
HO
Safe
QJ/HYHO
.LGV6DIH
Kids
Safe
Kids Safe
27
6DIH
Level
Level 44
¥
¥
.LGV6DIH
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
/HYHO
/HYHO
= !$$$$$
Setup
6HWXS
asswor
nge
Passwor
el
2 press
Level
Level
:the
Kids
Safe
/HYHO
Level
2
VVZRU
Setup
Level
2
JH3DVVZRU
1RW
/HYHO
O
1RW
Level
5
Level
5
r,
.LGV6DIH
/HYHO
6HWXS
1RW
Kids
Safe
/HYHO
/HYHO
¥PARENTAL
.LGV6DIH SETUP /HYHO
3$5(17$/6(783
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
"##
el
Level
3
Level
3$5(17$/6(783
e3Passwor
O
PARENTAL
SETUP
Level
66
Level
/HYHO
1RW
Level
2 3
/HYHO
H3DVVZRU
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
1RW
/HYHO
XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
1RW
1RW
/HYHO
/HYHO
R)
Registration
yWXS
Setup
'LVSOD\6HWXS
Š
Š up
55HJLVWUDWLRQ
Š
D\6HWXS
Š
Parental
Setup :
QX
Menu
5HWXUQ
0HQX
Return5HWXUQ
Menu 0HQX
Š
WHU
al
Setup
:Return
Menu
Enter
3DUHQWDO6HWXS
etup
6HWXS
WDO6HWXS Š
Š
DivX(R)
Registration
5HWXUQ
0HQX
Return
Menu
ter
)'LY;55HJLVWUDWLRQ
Registration
Š
etup
:
6HWXS
Š Š
55HJLVWUDWLRQ
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
(QWHU
0HQX
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
0HQX
0HQX
Enter
(QWHU
5HWXUQ(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
Return
0HQX
5HWXUQ
Menu
0HQX
Return
Menu
(QWHU
(QWHU
Return
Menu
0HQX
(QWHU 5HWXUQ
(QWHU
Enter
27+5
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Return
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
0HQX
0HQX
Menu
Menu
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
0HQX
Enter
(QWHU
Enter
(QWHU
Return
Enter
5HWXUQ
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
Return
0HQX
5HWXUQ
Menu
0HQX
Menu
0HQX
5HWXUQ0HQX
0HQX
Menu5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
5HWXUQ
(QWHU
Return
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
5HWXUQ
Menu
Return
0HQX
Menu
0HQX
Menu
0HQX
5HWXUQ
ReturnMenu
5HWXUQ
Return
(QWHU
Enter
0HQX
Menu
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Return
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Menu
Menu
0HQX
0HQX
Menu
0HQX
Enter
(QWHU
Menu
0HQX
0HQX
Menu
Enter
Return
Menu
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Enter
Return
Menu
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
Enter Enter
ReturnReturn
Menu Menu
(QWHU
(QWHU 5HWXUQ
5HWXUQ 0HQX
0HQX
Enter
Return
Menu
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
Return
Menu
+7852
+28
5HWXUQ
0HQX
Menu
0HQX
Menu
5HWXUQ Return
0HQX
Enter
(QWHU Return
5HWXUQ
Enter
(QWHU
0HQX
Menu
(QWHU
(QWHU
Enter
Enter
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ(QWHU
Return
Enter
0HQX
5HWXUQ
Menu
(QWHU Return
Enter
(QWHU
Enter
5HWXUQ0HQX
Menu
Return
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
Return
Return
0HQX
0HQX
Menu
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Menu
el
Level
4
Level
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
O4
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Setup
/HYHO
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Level
3 4
/HYHO
Setup
/HYHO
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
1RW
6HWXS
6HWXS
Rating
Level
Rating
Level
: Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
el
5
5DWLQJ/HYHO
Level
5
Level
5
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Kids
Safe
O
Level
Level
Kids
Safe
.LGV6DIH
/HYHO
Level
4.LGV6DIH
/HYHO
/HYHO
/HYHO
¥
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
/HYHO
3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
: .LGV6DIH
Kids
Safe
¥
el
6
Change
Level
6
Level
6
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
Level
2
&KDQJH3DVVZRU
O
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
Passwor
/HYHO
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
Level
/HYHO
/HYHO
1RW
25/HYHO
e
Passwor
Level
3DVVZRU
3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
26
1RW
/HYHO
Level
3
Level
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
1RW
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
Level
36/HYHO
/HYHO
1RW
Level 4
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Level 4 /HYHO
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
/HYHO
Level 5
27
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Level 5 /HYHO
/HYHO
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
Level 6
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
Level 6
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
27
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
27
27
(QWHU
Enter
Enter
Enter
(QWHU
(QWHU
nu
X 5HWXUQ
Return 5HWXUQ
Menu
0HQX
er
Return
HU
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
0HQX
0HQX
Enter
Enter
(QWHU
(QWHU
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
0HQX
Menu
(QWHU
(QWHU
Enter
Enter
X
HU
u 5HWXUQ
Return
er
(QWHU
(QWHU
0HQX
(QWHU
(QWHU
5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
0HQX
0HQX
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
0HQX
0HQX5HWXUQ
(QWHU 5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
0HQX
5HWXUQ(QWHU
0HQX
(QWHU
5HWXUQ
QX
HU 5HWXUQ
0HQX
0HQX
(QWHU
(QWHU
QX
HU 5HWXUQ
5HWXUQ
0HQX
Return
Return
5HWXUQ
5HWXUQ
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
0HQX
Menu
Menu
Menu
0HQX
0HQX
Menu
0HQX
Menu
0HQX
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
Menu
0HQX
27
27
27
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
REFERENCE
Please Translate below Sentences.
BAÞVURU
BAÞVURU
BAÞVURU
REFERENCE
REFERENCE
REFERENCE
Türkçe Türkçe
English
Turkish
Türkçe
Türkçe
TürkçeEnglish
English
English
2.Press enter or play to start upgrade.
Firmware
Pleaseupgrade
Translate below Sentences.
Please
Translate
belowback
Sentences.
- Other key
to cancel upgrade
to sam$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ0(18WXüXQD
(EHYH\Q.RQWUROQQ
Please Translate below Sentences.
sung
logo
and
eject
the
disc.
EDV×QgUQHùLQ6HYL\H
\DNDGDUVHoHUVHQL]6HYL\H
- A-B REPEAT sayesinde (A) noktas ayarlandktan hemen sonra ‘(B
Introduction
$\DUODQPDV×
ate below Sentences.
RODQGLVNOHUoDO×ùPD\DFDNW×U
2. √/®
tuþlarna basarak
Total'
seçin,
ardndan
ENTER
Samsung
will
often support
the software
upgrade
- A-B
REPEAT
sayesinde
(A) noktas
ayarlandktan
sonra
‘(B)
noktasn
da ayarlayabilirsiniz.
Upgrade
file
- A-B hemen
REPEAT
sayesinde
(A)detected
noktas
ayarlandktan hemen sonra ‘(B
Yazlm
Yükseltme
Curent version:
07.12.15.00
4. Ĩifre girin ekran gösterilir.
Ĩifrenizi
girin (varsaylan ĩifre). Yeni ĩifreyi tekrar
(EHYH\Q.RQWUROIRQNVL\RQXV×Q×IODQG×U×OP×ù
düğmesine basn.
to
improve- A-B
the performance
of this (A)
unitnoktas
to the ayarlandktan
Upgrade
?
REPEAT
sayesinde
hemen
sonra
‘(B)
noktasn
da ayarlayabilirsiniz.
4. Ĩifre, girin
ekran
gösterilir.Internet
Ĩifrenizi
girin (varsaylan4.ĩifre).
ĩifreyi
tekrar
girin.
'9'
OHUOHEWQOHùLNELUoDO×ùPD\UWU%XVD\HGH
Press
Play
to start girin (varsaylan ĩifre). Yeni ĩifreyi tekrar
Ĩifre Yeni
girin ekran
gösterilir.
Ĩifrenizi
lastest
status
trough
samsung
2.
√/®
tuþlarna
basarak
Total'
seçin, ardndan ENTER
2.
€ü’šŒ“›”Œ G‰ˆú“ˆ›”ˆ’Gç•GŽ™úGŒ ˆG– •ˆ›G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
2.
3DUROD\×'HùLüWLUPHN
File
copying
inde (A) noktas ayarlandktan
hemen
sonra
‘(B)
noktasn
da
ayarlayabilirsiniz.
Yazlm
Yükseltme
DLOHQL]LQL]OH\HELOHFHùL'9'
OHULNRQWUROHGHELOLUVLQL]
Site(www.samsung.com)
Giriş
Ĩifre girin ekran gösterilir. Ĩifrenizi girin (varsaylan -ĩifre).
Yeni basn.
ĩifreyi
tekrar
girin.Samsung logosuna geri dönmek ve disk
düğmesine
Yükseltmeyi
iptal
ederek
2.4.€ü’šŒ“›”Œ G‰ˆú“ˆ›”ˆ’Gç•GŽ™úGŒ ˆG– •ˆ›G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
2. tuþlarna
€ü’šŒ“›”Œ G‰ˆú“ˆ›”ˆ’Gç•GŽ™úGŒ ˆG– •ˆ›G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
%LUGLVNWHV×Q×IODQG×UPDVHYL\HVLYDUG×U
2. √/®
basarak Total' seçin, ardndan ENTER
gQOHPOHU
Firmware
mulai tuĩuna basn.
2.Press
enter
or
play
to startupgrade
upgrade.
Yazlm
Yükseltme
erilir. Ĩifrenizi girin
(varsaylan
ĩifre).
Yeni
ĩifreyi
tekrar
girin.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
$NVHVXDUODU
Yükseltmeyi
iptal
ederek
Samsung
logosuna
geri
dönmek
ve
diski
çkarmak
için Diþer
Samsung
bu
cihazn
performansn
en
son
gelişmelere
Firmware
upgrade
Yükseltmeyi
iptal ederek Samsung
logosuna geri dönmek ve disk
G -2.Press
2. €ü’šŒ“›”Œ G‰ˆú“ˆ›”ˆ’Gç•GŽ™úGŒ ˆG– •ˆ›G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
düğmesine
basn.
%DüODPDGDQgQFH
Because the
specially
new mpeg4Ayarlanmasi
codec contienter
or
play
to start
start upgrade.
upgrade.
Seviyelerinin
- Other
key or
to play
cancel
upgrade
back to sam›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
Firmware
upgrade
göre6iniflandirma
arttrmak
için
Samsung
internet
sitesi
üzerinden
2.Press
enter
to
Giriş
Upgrade
file
detected
5. VIDEO
SEL. Dü÷mesi
G
Yükseltmeyi
iptal
ederek
Samsung
logosuna
geri
dönmek
ve
diski
çkarmak
için
Diþer
Firmware
upgrade
G
.XUXOXP
nuse
and
it
is
appearing.What
improvements
are
›”ˆ’Gç•GŽ™úGŒ ˆG– •ˆ›G›œúœ•ˆG‰ˆš•U
- Other
Other
keyOynatcda
to cancel
cancel
upgrade
back to
totuĩuna
sam- basn.
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
Curent
07.12.15.00
and
ejectversion:
the
disc.
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Bu iĩlev,
bu logo
DVD
kullanlmamaktadr.
-sung
key
to
upgrade
back
sam(www.samsung.com)
sk
sk
yazlm
yükseltme
5.bu
VIDEO
SEL.
Dü÷mesi
Upgrade ?
Introduction
Samsung
cihazn
performansn
en son desteği
gelişmelere
5.
VIDEO
SEL.
Dü÷mesi
made
depends
on
the
upgrade
software
your
aretuĩuna
ederek Samsung
logosuna
geri
dönmek
ve
diski çkarmak
için
Diþer
basn.
Giriş
›‚WXùODU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
*HQHOg]HOOLNOHU
G
sung
logo
and
eject
the
disc.
Press Play
to start
sung
and eject
the
disc.
Bu iĩlev, bu DVD Oynatcda kullanlmamaktadr. Bu iĩlev,
sunacaktr.
bu logo
DVD Oynatcda
kullanlmamaktadr.
Introduction
Samsung
will
often
support
the software
upgrade 'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
Upgrade
file detected
using
ascihazn
well
as
the
software
your
DVD-playUpgrade
göre
arttrmak
için
Samsung
internet
üzerinden
5. VIDEO
SEL.
Dü÷mesi
Introduction
Çoklu
Bellek
Kart
G
Language
Setup
Samsung
bu
performansn
enthat
son sitesi
gelişmelere
/DQJXDJH6HWXS
Curent
version:
07.12.15.00
2.
√/®
tuþlarna
basarak
Total'
seçin,
ardndan
ENTER Š
Samsung
will
often
support
the
software
upgrade
Upgrade
file
detected
Buwill
iĩlev,
bu
DVD
Oynatcda
kullanlmamaktadr.
7DQ×PODPD
toYazlm
improve
the
performance
ofgelişmeler
this
unit toupgrade
the
er
contained
before
the
upgrde.
Özellikle
yeni
"MPEG4
codec"
üzerine
Yükseltme
(www.samsung.com)
sk
sk
yazlm
yükseltme
desteği
Upgrade
?
Audio
Setup
2.
√/®
tuþlarna
basarak
Total'
seçin,
ardndan
ENTER
Samsung
often
support
the
software
Upgrade
file
detected
Yazlm
Yükseltme
Başlar
$XGLR6HWXS
Š
i
Çoklu
Bellek
Kart
Gthis
Curent
version: 07.12.15.00
göre arttrmak
için Samsung
internet
sitesi
üzerinden
Çoklu
Bellek
Kart
G Play
Yazlm
Setup
düğmesine
basn.Total'
G tuþlarna
Firmware
upgrade
mulai
Press
to start
basarak
seçin,
ardndan
ENTER
to
improve
theYükseltme
performance
of Language
unit
to the
the Š 2. √/®
Curent
version:
07.12.15.00
lastest
status
, performance
trough samsung
Internet
/DQJXDJH6HWXS
Display
Setup
Upgrade
?
'LVSOD\6HWXS
Š
cda kullanlmamaktadr.
devam
ettğinden,
bu
aktarlacaktr.
Hem
kullandğnz
Yazlm
Yükseltme
düğmesine basn.
to
improve
the
of
this
unit
to
sunacaktr.
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
File
copying
Audio
Setup
Upgrade
?
(www.samsung.com)
sk
sk yazlm
yükseltme
desteği Š düğmesine basn.
Press Play to startParental
Çoklu
Bellek
Kart
G
$XGLR6HWXS
G
Setup :
lastest
status
, trough
trough
samsung
Internet
Š
3DUHQWDO6HWXS
Site(www.samsung.com)
G
How
to
make
an
upgrade
disc
Press
Play
to
start
lastest
status
,
samsung
Internet
Display
Setup
File
copying
yükseltme
yazlmna
bağl gelişmeler
hem
de yük- In the
middleortasnda,
of the File
writing,
the
tray
will
open Š
- Yazma
işleminin
disk
tepsisi
otomatik
'LVSOD\6HWXS
Š
Registration
Özellikle
yeni "MPEG4
codec" üzerine
gelişmeler
copying
Setup DivX(R)
'LY;55HJLVWUDWLRQ
sunacaktr.
Yazlm
Yükseltme
Başlar
Site(www.samsung.com)
Giriş
6HWXS
rtG
Parental
Setup
:
Firmware
upgrade
automatically.
Afteraldktan
taking
out
the
disc, mulai
please
G DVDbuoynatcnzda
Site(www.samsung.com)
olarak
açlacaktr. Diski
sonra,
lütfen
Write
the downloaded
file onto a blank
CD-R
or CD- Š
3DUHQWDO6HWXS
seltme
öncesinde
mevcut
yazlma
Giriş
%LU%DüODQW×6HoPHN
devam
ettğinden,
aktarlacaktr.
Hem
DivX(R) kullandğnz
Registration
wait for
about kadar
2 minutes.
Because
specially
new
mpeg4
codec
contiGiriş
Firmware
upgrade mulai
Özellikle
yeni
"MPEG4
codec"
üzerine
gelişmeler
yaklaþk
2 dakika
bekleyiniz.
8]DNWDQ.XPDQGD
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Š
Setup
Samsung
buthe
cihazn
performansn
en
son
gelişmelere
Yazlm
Yükseltme
Başlar
RW
disc,8]DNWDQ
using
the
following
settings:
Firmware
upgrade
mulai
7HPHO)RQNVL\RQODU
6HWXS
bağlSamsung
gelişmeler
yaplacaktr.
Upgrade
file
detected
- -If the
unit
wasbuttons
succesfully
update,
the
unit
will
bu
performansn
en
soncodec
gelişmelere
yükseltme
yazlmna
bağlnew
gelişmeler
hem
de yükBecause
the
specially
mpeg4
continuse
and
itcihazn
isaktarlacaktr.
appearing.What
improvements
are- Eğer
Yazma
işleminin
disk
tepsisi
otomatik
cihaz
baþarl
birortasnda,
şekilde
güncellendi
ise,
diskthen
toCurent
select
Parental
Setup,
version:
07.12.15.00
devam
ettğinden,
bu
Hem
kullandğnz
Because
the
specially
new
mpeg4
codec
conti.XPDQGD
göre
arttrmak
için
Samsung
internet
sitesi
üzerinden
Samsung
bu
cihazn
performansn
en3LOOHUL$$$7LSL
son
gelişmelere
Upgrade
file
detected
turn
off and
on after
closing
tray
automatically.
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV×
4
›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
Upgrade
? the
Birgöre
Yükseltme
Diski
Nasl
Yaplr
olarak
açlacaktr.
Diski
aldktan
sonra,
lütfen
kapandktan
sonra
cihaz
otomatik
olarak
Upgrade
file
detected
nuse
and
it için
is appearing.What
appearing.What
improvements
are
arttrmak
Samsung
internetimprovements
sitesi
üzerinden
seltme
öncesinde
DVD
oynatcnzda
mevcut
yazlma
made
depends
ongelişmeler
the
upgrade
software
your are
are tepsisi
Curent
version:
07.12.15.00
nuse
and
it
is
yükseltme
yazlmna
bağl
hem
de
yükWhen
the
turns
on,
this
screen
will
Press
Play
to start
buttonssk
tointernet
select
Parental
Setup, then
Curent
version:
07.12.15.00
- Yazma
işleminin
ortasnda,
disk
tepsisi
otomatik
(www.samsung.com)
sk
yazlm
desteği
göre ›‚WXüXQDEDVDUDN3DUHQWDO6HWXS
×VHoLQVRQUDŠ
arttrmak
için Samsung
sitesiyükseltme
üzerinden
appears.
Enter
your
password.
5
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P×
yaklaþk
dakika
kadar
bekleyiniz.
kapanacak
ve2unit
açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
bu display.
Upgrade
?
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
made
depends
on
the
upgrade
software
your are
are
using
as
well yaplacaktr.
ason
the
software
your DVD-playUpgrade ?
(www.samsung.com)
sk
skupgrade
yazlmthat
yükseltme
desteği
bağl
gelişmeler
Upgrade
made
depends
the
software
your
Press
Play to
start
olarak
açlacaktr.
Diski aldktan
sonra,
lütfen
seltme
öncesinde
DVD
oynatcnzda
mevcut
yazlma
- Eğer
cihaz baþarl
birPress
şekilde
güncellendi
ise, disk
ekran
görünecektir.
(www.samsung.com)
sk
sk
yazlm
yükseltme
desteği
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
button.
Play to
start
5
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
1.sunacaktr.
You
have
to
download
a
new
file
trough
Download
using
as
well
as
the
software
that
your
DVD-playUpgrade
er contained
the
upgrde.
sunacaktr.
2 dakika
kadariçin
bekleyiniz.
using
asSamsung
well before
asinternet
theDiski
software
that
your
DVD-play-3.yaklaþk
Upgrade
Bir
Yükseltme
Nasl
Yaplr
tepsisi
kapandktan
sonra
cihaz
olarak
Ýstediğiniz
dili
seçmek
numara
tuþlarna
basn.
bağl
gelişmeler
yaplacaktr.
1. Yeni
dosyay
sitesindeki
"Download
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
sunacaktr.
Firmware
upgrade
mulai
3.Press
the
number
buttons
tootomatik
select
the
center
ofyeni
Samsung
Internet
Site
(http://www.sam
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
er
contained
before
the
upgrde.
Özellikle
"MPEG4
codec"
üzerine
gelişmeler
- Eğer
cihaz
baþarl
bir
şekilde
güncellendi
ise,
disk
Yazlm
Yükseltme
kapanacak
ve
açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
bu Başlar
er
contained
before
the
upgrde.
Audio
Setup
Š
$XGLR6HWXS
Özellikle
yeni
"MPEG4
codec"
üzerine
gelişmeler
Language
Setup
/DQJXDJH6HWXS
Š
Center"
üzerinden indirmelisiniz.(www.samsung.com).
Firmware
upgrade
mulai
Yazlm
Yükseltme
Başlar
desired
language
sung.com).
Bir
Yükseltme
Diski
Nasl
Yaplr
tepsisi
kapandktan
sonra
cihaz
otomatik
olarak
6
2\QDW×P×7HNUDUODPD
How
to make
anüzerine
upgrade
disc
Firmware
upgrade
mulai
devam
bu aktarlacaktr.
Hem
kullandğnz
Özellikle
yeniettğinden,
"MPEG4
codec"
gelişmeler
Display
- ekran
In thegörünecektir.
middle of the writing,
the
traySetup
will
open Š
Yazlm
Yükseltme
Başlar
'LVSOD\6HWXS
Š
Audio
Setup
$XGLR6HWXS
2. Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
kullanarak
dosyay
diske
yazn.
devam
ettğinden,
bu
aktarlacaktr.
Hem
kullandğnz
kapanacak
ve
açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
bu
How
to
make
an
upgrade
disc
2\QDW×P×<DYDü
7
3.-Ýstediğiniz
dili seçmek
için
numara
tuþlarna
basn.
Parental
: open
After
taking
out
the
please
Yeni dosyay
Samsung
internet
sitesindeki
"Download
Š
3DUHQWDO6HWXS
Press
1 disc,
forSetup
English
Š
Display
Setup
'LVSOD\6HWXS
In the
the middle
middle
ofortasnda,
the
writing,
the
tray
will
yükseltme
yazlmna
bağl
gelişmeler
hem
de yükdevam1.
ettğinden,
bu
aktarlacaktr.
Hem
kullandğnz
Write
the
downloaded
fileupgrade
onto
a blank
CD-R
or CDHow
to
make
an
disc
- automatically.
Yazma
işleminin
disk
tepsisi
otomatik
SELECT
MENU
LANGUAGE
görünecektir.
In
of
the
writing,
the
tray
will
open Š
yükseltme
yazlmna
bağl gelişmeler
hemSetup
yük- Š ekran
Touche
2 otomatik
pour
Français
2. Write
the
file
to disc
using
CD-RW
driver
ofde
your
DivX(R)
Registration
wait
forişleminin
about8
2ortasnda,
minutes.
- -Yazma
disk
tepsisi
'LY;55HJLVWUDWLRQ
Parental
:
3DUHQWDO6HWXS
Setup
automatically.
After
taking
out
the
disc,
please
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü
Center"
üzerinden
indirmelisiniz.(www.samsung.com).
Write
the
downloaded
file
onto
a
blank
CD-R
or
CDolarak
açlacaktr.
Diski
aldktan
sonra,
lütfen
6HWXS
RW
disc,
using
the
following
settings:
seltme
öncesinde
DVD
oynatcnzda
mevcut
yazlma
yükseltme
yazlmna
bağl
gelişmeler
hem
de
yükautomatically.
After
taking
out
the
please
Press
13disc,
for
Drücken
Sie
fürEnglish
Deutsch
diliaçlacaktr.
seçmek
numara
tuþlarna
basn.
-3. Ýstediğiniz
Yazma
işleminin
ortasnda,
disk
tepsisi
otomatik
.XOODQ×P
1. Yeniseltme
dosyay
Samsung
internet
sitesindeki
"Download
Write
the
downloaded
file
onto Setup
a9LGHR$XGLR
blank
CD-R
or CD- olarak
Ifyaklaþk
the
unit
wasiçin
update,
the
unit
will
Diski
aldktan
sonra,
lütfen
Š
DivX(R)
Registration
'LY;55HJLVWUDWLRQ
computer.
wait
for
about
2succesfully
minutes.
öncesinde
DVD
oynatcnzda
mevcut
yazlma
2 dakika
kadar
bekleyiniz.
TouchePulsar 24 pour
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
6HWXS
úOHUL)RQNVL\RQODU
paraFrançais
Español
2.
Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
kullanarak
dosyay
diske
yazn.
Not
wait
for
about
minutes.
RW
disc,
using
the
following
settings:
olarak
açlacaktr.
Diski
aldktan
sonra,
lütfen
bağl
gelişmeler
yaplacaktr.
seltme
öncesinde
DVD
oynatcnzda
mevcut
yazlma
turn
off
on2succesfully
after
closing
the
tray
automatically.
yaklaþk
2and
dakika
kadar
bekleyiniz.
Center"
üzerinden
indirmelisiniz.(www.samsung.com).
RW
disc,
using
the
following
settings:
If
the
unit
was
update,
unit
will
1Italiano
for English
Drücken
Sie Press
35 the
für
Premere
perDeutsch
Eğer
cihaz
baþarl
bir
şekilde
güncellendi
ise,
disk
- Dosya
Sistemi
CD-ROM
ISO
Seviyesi
bağl
gelişmeler
yaplacaktr.
.DEORVX
- IfWhen
the
unit
was
succesfully
update,
the
unit
will
.×ODYX]X
yaklaþk
2 dakika
kadar
bekleyiniz.
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
the
unit
on,
this
screen
will
display.
2Español
pour
Français
Pulsar
4Password,
Druk
opTouche
6 para
voor
Nederlands
- Eğer
cihaz
baþarl
birsonra
güncellendi
ise,
disk
turn
offkapandktan
and
onturns
after
closing
the
tray
automatically.
button
toşekilde
select
Change
then
bağl
gelişmeler
yaplacaktr.
2. Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
kullanarak
dosyay diske
yazn.
Bir Yükseltme
Diski Nasl
Yaplr
tepsisi
cihaz
otomatik
olarak
- Karakter
Seti
ISO
9660
›‚WXüXQDEDVDUDN&KDQJH3DVVZRUG
VHoLQDUG×QGDQ
turn
off
and
on
after
closing
the
tray
automatically.
Note
Drücken
Sie
3 für Deutsch
Eğer
cihaz
baþarl
bir
şekilde
güncellendi
ise,
disk
Premere
5
per
Italiano
Press
1
for
English
buttons
to
select
Rating
Level,
then
press
›‚WXùODU×QDEDVDUDN5DWLQJ/HYHO
×VHoLQVRQUDŠ
When
the unit
unit
turns
on,cihaz
this otomatik
screen
will
display.
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
18
Bir Yükseltme
Diski Nasl Yaplr
tepsisi
kapandktan
sonra
olarak
- Sonlandrma,
tek
oturum
kapanacak
vesonra
açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
bu Español
When
the
turns
on,
this
will
display.
Pulsar
4Nederlands
para
Druk
opscreen
voor
- Not
CD-ROM
1.File
Yousystem
have to
download
a new file
trough Download tepsisi
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q<HQLSDURODQ×]×
Touche
2 6 pour
Français
Bir
Yükseltme
Diski
Nasl
Yaplr
kapandktan
cihaz
otomatik
olarak
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
kapanacak
ve açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
5 bu
per Italiano
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
- Düþük
hzda
yazn
ekranve
görünecektir.
Drücken Sie Premere
3 für Deutsch
Dosya
Sistemi
CD-ROM
ISO
Seviyesi
--1.Chracteer
setdownload
ISO
9660
You
have
to
a
new
file
trough
Download
3.Press
the
number
buttons
to
select
the
kapanacak
açlacaktr.
Cihaz
açldğnda,
bu
center
of
Samsung
Internet
Site
(http://www.sam
JLULQ<HQLSDURODQ×]×WHNUDUJLULQ
Druk
op Español
6 voor Nederlands
ekran görünecektir.
1.Finalized,
You
have Seti
to
download
a new file trough Download
Pulsar
4 para
Not3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
Karakter
ISO
9660
single
session
3.3.Press
Ýstediğiniz
dili seçmek
içinbuttons
numara
tuþlarna
basn.
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
PARENTAL
1.--Yeni
dosyay
Samsung
internet sitesindeki
"Download
3$5(17$/6(783
ekran
görünecektir.
the
number
to select
select
the SETUP
PARENTAL
SETUP
center
of Samsung
Samsung
Internet
Site (http://www.sam
(http://www.sam
desired
sung.com).
Premere
5 per basn.
Italiano
3$5(17$/6(783
3.3.Press
Ýstediğiniz
dililanguage
seçmek
içinbuttons
numara
tuþlarna
Not
- Dosya
Sistemi
CD-ROM
ISO Seviyesi
1.
dosyay
Samsung
internet
sitesindeki
"Download
the
number
to
the
center
of
Internet
Site
Sonlandrma,
tek
oturum
--Yeni
Write
speed
low
<HUOHüWLULOPHVL
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Rating
Level
:Kids Safe
Rating
Level
:
Kids
Safe
Yükseltme
Prosedürü
Druk op basn.
6 voor Nederlands
3.-Ýstediğiniz
dili seçmek
içinLanguage”
numara tuþlarna
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
Center"
üzerinden
indirmelisiniz.(www.samsung.com).
1.-Yeni
dosyay
Samsung
internet
sitesindeki
"Download
desired
language
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
sung.com).
Karakter
Seti
ISO
9660
Eğer
“Select
Menu
görünmez
ise,
-Center"
Düþüküzerinden
hzda yazn
indirmelisiniz.(www.samsung.com).
desired language
sung.com).
&KDQJH3DVVZRUG
Change Password
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
Change
Password
SELECT
MENU LANGUAGE
Note
2.2.Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
kullanarak
dosyay
diske
yazn.
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
&KDQJH3DVVZRUG
-Center"
Sonlandrma,
tek
oturum
üzerinden
indirmelisiniz.(www.samsung.com).
lütfen “Samsung Servis Merkezi” ile temasa
geçin.
Write the file toCD-RW'yi
disc using
CD-RWdosyay
driver of
your
2.
Bilgisayarnzdaki
kullanarak
diske
yazn.
Press appear,
1 for English
NDSDü×Q×NDOG×U×Q
- Not
If the “Select Menu Language”doesn’t
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
MENU
LANGUAGE
Press SELECT
1 1for
English
Düþük
hzda
Update
procedure
Press
English
2.-Bilgisayarnzdaki
CD-RW'yi
dosyaydriver
diske of
yazn.
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
- Yükseltme
işlemi srasnda
herhangi
bir
tuşa
Touche
2 for
pour
Français
2. computer.
Write
theyazn
file to
toProsedürü
disckullanarak
using CD-RW
CD-RW
your
SELECT
MENU
LANGUAGE
Yükseltme
please
contact
to
“Samsung
Service
If
Touche
2 Centerpour
Français
2.
Write
the
file
disc
using
driver
of
your
Press
1
for
English
1. Disk
tepsisini
açn.
Diski
tepsiye
yerleştirin.
Disk
tepsisini
Touche
2
pour
Français
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
Press
1 for
- Eğer “Select
Menu Language”
görünmez
ise,
Drücken
Sie
3 English
für Deutsch
basmayn,
güç
kablosunu
çkartmayn.
Setup the on the tray.
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
Drücken
Sie
für
Deutsch
Press
13unit
for
English
computer.
the
unit
was
succesfully
update,
the
will
Touche
2
pour
Français
1.Open
the
disc
tray.
Place
disc
Drücken
Sie
3
für
Deutsch
6HWXS
Not
Touche
2
pour
Français
Pulsar
4
para
Español
Not
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
Setup
computer.
kapatn.
YazlmProsedürü
yükseltme ekran görüntülenecektir.
lütfen
“Samsung
Servis
Merkezi”
ile
temasa
geçin.
6HWXS
Pulsar
4
para
Español
Touche
2
pour
Français
Yükseltme
Yükseltme
prosedürü
değişebilir,
lütfen
internet
Drücken
3 für
Pulsar
4für
Español
Not
turn
off and
on after
closing
theSietray
automatical
Drücken
Sie
3 Deutsch
Deutsch
Premere
5 para
per Italiano
0HQV20
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
tray. The
Firm ISO
wareSeviyesi
Upgrade sreen - Eğer
“Select
Menu
Language”
görünmez
- close
Dosyathe
Sistemi
CD-ROM
Note
Premere
Italiano
Drücken
Sie4 para
35 ise,
für
Deutsch
Pulsar
Español
- Yükseltme
işlemi
srasnda
herhangi
bir
tuşa
Not3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
Premere
5per
Italiano
Pulsar
4 power
para
Español
Druk
op
6 per
voor
Nederlands
sitesine
başvurun
(www.samsung.com).
Dosya
Sistemi
CD-ROM
ISO
Seviyesi
Do
not
press
any
button
and
plug
the
code
-Disk
Karakter
Seti
ISO
Druk
voorgeçin.
Nederlands
-appears.
File
system
CD-ROM
Pulsar
46 Italiano
para
Español
lütfen
“Samsunggüç
Servis
Merkezi”
ileopDruk
temasa
1.Note
tepsisini
açn.
Diski9660
tepsiye
yerleştirin. Disk tepsisini
Premere
5 op
per
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
Nederlands
3DURODQ×]×JLULQ
Premere
5 6pervoor
Italiano
- Dosya
Sistemi
CD-ROM
ISO Seviyesi
basmayn,
kablosunu
çkartmayn.
-Note
Karakter
Seti
ISO
9660
during
upgrade.
Premere
5 per
Italiano SETUP
Druk
6 voor
Nederlands
- By
tek
oturum
-Sonlandrma,
Chracteer
set
ISO
9660
3$5(17$/6(783
Druk op
op bir
6 PARENTAL
voor
Nederlands
-Yeni
File
system
CD-ROM
- Yükseltme
işlemiprosedürü
srasnda değişebilir,
herhangi
tuşa
pDURODQ×]×JLULQ
0000
Yazlm
yükseltme
ekran
görüntülenecektir.
- Karakter
Seti
ISO
9660
-- -kapatn.
default,
password
is set
to 0000.
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL
Yükseltme
lütfen
internet
Druk
op Rating
6Level
voor Nederlands
File
system
CD-ROM
-tepsisini
Sonlandrma,
tek
oturum
The
upgrade
procedure
may
change,
refer
to
the
:Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
1.-Disk
açn.
Diski
tepsiye
yerleştirin.
Disk
tepsisini
- -Düþük
hzda
yazn
Finalized,
single
session
Chracteer
set
ISO
9660
basmayn,
güç
kablosunu
çkartmayn.
Sonlandrma,
tekset
oturum
Chracteer
ISO
9660
- -Düþük
hzda
yazn
web
site(
www.samsung.com)
sitesine
başvurun
(www.samsung.com).
PARENTAL
SETUP
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
3$5(17$/6(783
Change
Password
Write
low
&KDQJH3DVVZRUG
-- Finalized,
Finalized,
single
session
Upgrade
file detected
Yazlm
yükseltme
ekran
görüntülenecektir.
-kapatn.
Düþük
hzdaspeed
yazn
Yükseltme
prosedürü
değişebilir,
lütfen
internet
single session
Rating Level
: Kids Safe
5DWLQJ/HYHO.LGV6DIH
Not
Write speed
speedProsedürü
low Curent version: 07.12.15.00
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
Enter
Password
Yükseltme
(QWHU3DVVZRUG
Not
sitesine
başvurun
-- Write
low
Upgrade ?
Change Password
&KDQJH3DVVZRUG
-Note
Eğer
“Select (www.samsung.com).
Menu Language” görünmez
ise,
Yükseltme Prosedürü
Not$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
Press Play to start
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
-Eğer
If the“Select
“SelectMenu
MenuLanguage”
Language”doesn’t
appear,
- Note
görünmez
ise,
Yükseltme
Prosedürü
Update
procedure
lütfen
“Samsung
Servis
Merkezi”
ile temasa
geçin.
Setup
Enter Password
Note
(QWHU3DVVZRUG
- Eğer
“Select
Menu
Language”
görünmez
ise,
6HWXS
please
contact
to
“Samsung
Service
CenterIf
the
“Select
Menu
Language”doesn’t
appear,
lütfen
“Samsung
Servis
Merkezi”
ile
temasa
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
geçin.
If
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
Update
procedure
If
the
“Select
Menu
Language”doesn’t
appear,
Yükseltme
işlemi
srasnda
herhangi
bir
tuşa
lütfen
“Samsung
Servis
Merkezi”
ile
temasa
geçin.
the
unit
was
succesfully
update,
the
unit
will
1.Open
the
disc
tray.
Place
disc
the
on
the
tray.
Update
procedure
please
contact
to
“Samsung
Service
CenterYükseltme
işlemi
srasnda
herhangi
bir
tuşa
1. Disk tepsisini açn. Diski tepsiye yerleştirin.
Disk tepsisini
please
contact
to “Samsung
Service
Center- IfIf
Setup
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HWXS
basmayn,
güç
kablosunu
çkartmayn.
turn
off
and
onsuccesfully
after
closing
the
tray
automatical
işlemi
srasnda
herhangi
bir
tuşa
1. Disk
tepsisini
açn.
Diski
tepsiye
yerleştirin.
Diskon
tepsisini
the unit
unit
was
update,
the
unit will
will
1.Open
the
disc
tray.
Place
discYükseltme
the
thesreen
tray.- Yükseltme
close
the
tray.
The
Firm
ware
Upgrade
Yazlm
basmayn,
güç
kablosunu
çkartmayn.
Firmware
upgrade
the
was
succesfully
update,
the
unit
1.Open
the
disc
tray.
Place
disc
on the
tray.
kapatn.
Yazlm
yükseltme
ekran
görüntülenecektir.
3$5(17$/6(783
1. Disk tepsisini
açn.
Diski
tepsiye
yerleştirin.
Diskthe
tepsisini
-- turn
Yükseltme
prosedürü
değişebilir,
lütfen
internet
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
Do not
press
button
andthe
theautomatical
power
code
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
plug
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
PARENTAL
SETUP
off
and
onany
after
closing
tray
güç
kablosunu
çkartmayn.
kapatn.
Yazlm
yükseltme
görüntülenecektir.
close
the tray.
tray.
The ekran
Firmmuncul
ware
Upgrade
sreen basmayn,
ekranda
görüntülenecektir.
appears.
pada
layar sreen
Yükseltme
prosedürü
değişebilir,
lütfen
internet
turn
off
and
on
after
closing
the
tray
automatical
5DWLQJ/HYHO
.LGV6DIH
close
the
The
Firm
ware
Upgrade
Rating the
Level power
:Kids Safe
during
upgrade.
kapatn.
Yazlm yükseltme ekran görüntülenecektir.
sitesine
başvurun
(www.samsung.com).
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
Do not
notprosedürü
press
anydeğişebilir,
button
andlütfen
code
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
- Yükseltme
internet
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
plug
›‚WXùODU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]V×Q×IODQG×UPDVHYL\HVL
---sitesine
Do
press
any
button
and
plug
the
power
code
appears.
başvurun
(www.samsung.com).
&KDQJH3DVVZRUG
The
upgrade
procedure may change,
refer to the
Change Password
during
upgrade.
appears.
oDO×üP×\RUVD
sitesine
başvurun
(www.samsung.com).
Yazlm Yükseltme
QLVHoLQYHDUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQH
during
upgrade.
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
web
site( www.samsung.com)
(QWHU1HZ3DVVZRUG
The upgrade
upgrade
procedure may
may change,
change,
refer
to the
the
Enter New
Password
Upgrade
file detected
ekranda
görüntülenecektir.
-- The
procedure
refer
to
EDV×Q
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
web site(
site( www.samsung.com)
www.samsung.com) Curent
version: Yükseltme
07.12.15.00
Yazlm
Upgrade
file detected
web
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
Upgrade file
? detected
Setup
Upgrade
6HWXS
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
<D]×O×P<NVHOWPH28
%DüYXUX
Curent version:
07.12.15.00
ekranda
görüntülenecektir.
3$5(17$/6(783
Press Play
to start
PARENTAL SETUP
Curent
version:
07.12.15.00
Upgrade
?
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
Upgrade
? to start
%DüYXUX
27
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
Press Play
RatingLevel
Level .LGV6DIH
Rating
Kids
Safe
5DWLQJ/HYHO
5DWLQJ/HYHO
: .LGV6DIH
Kids Safe
Press Play to start
¥
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
Change Passwor
Level 2
&KDQJH3DVVZRU
<D]×O×P<NVHOWPH
1RW
/HYHO
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
Level 3
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
/HYHO
1RW
Level 4
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
Firmware upgrade /HYHO
Level 5
/HYHO
(ùHUSDURODQ×]×XQXWXUVDQ×]$U×]D*LGHUPH
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
Level
6
Yazlm
Yükseltme
muncul
pada
layar
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
/HYHO
Firmware
upgrade
7HNQLNg]HOOLNOHU
Firmware
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL] ekranda
Setup
Yazlm upgrade
Yükseltme
.×ODYX]XQGDNL´3DUROD8QXWPDµE|OPQHEDN×Q×]
6HWXS
29
31
munculgörüntülenecektir.
pada layar
BAÞVURU
BAÞVURU
BAÞVURU
5HWXUQ
Return
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
5HWXUQ
Return
Return
5HWXUQ
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
Enter
(QWHU
Return
5HWXUQ
Menu
0HQX
(QWHU
Enter
5HWXUQ
Return
0HQX
Menu
0HQX
Menu
Yazlm
Yükseltme
muncul
pada layar
ekranda
görüntülenecektir.
ekranda görüntülenecektir.
Enter
(QWHU
Menu
0HQX
0HQX
Menu
(QWHU
Enter
(QWHU
Enter
Return
5HWXUQ
Türkçe
(QWHU
Enter
Enter
(QWHU
Menu
0HQX
32729
31
29
31
27
27
27
Troubleshooting
$U×]D*LGHUPH
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Troubleshooting
6HUYLVHEDüYXUPDGDQ|QFHOWIHQDùDù×GDNLOHULNRQWUROHGLQL]
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Problem
3UREOHP
<DS×ODFDN,ùOHP
Action
Pa
6D\ID
• Check ¥ŠWXùODU×QDEDVDUDN7RWDO
×VHoLQDUG×QGDQ(17(5
the batteries in the remote control.
<D]×O×P<NVHOWPH
8]DNWDQNXPDQGDQ×QSLOOHULQLNRQWUROHGLQ
They may
need replacing.
GùPHVLQHEDV×Q
'HùLüWLULOPHOHULJHUHNHELOLU
No operations
can be
Action
• Operate the remote control at a distance
of no more than 20 6
feet.
Problem
8
]DNWDQNXPDQGD\×PHWUHGHQID]ODROPD\DQELUPHVDIHGHGHQH\LQ
performed with the
Remove
holdremote
down one
or more buttons for several minutes to drain
8]DNWDQNXPDQGD
•• Check
thebatteries
batteriesand
in the
control.
9
/
-
-
!
*LULü
3
LOOHULo×NDUW×QYHX]DNWDQNXPDQGD\×V×I×UODPDNLoLQNXPDQGDQ×QLoLQGHNL
remote control.
the
microprocessor
inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
oDO×ùP×\RU
They
may
*
8,
need replacing.
PLNURLüOHPFL\LWNHWPHNDPDF×\ODELU\DGDGDKDoRNWXüXELUNDoGDNLND
/
to operate
the
remote
control
No operations can be
$
/
• Operate
the
remote
control
at again.
a distance of no more than 20 feet.
ER\XQFDEDV×O×WXWXQ3LOOHUL\HUOHüWLULQYHX]DNWDQNXPDQGD\×WHNUDUoDO×ùW×UPD\×
performed with the
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
GHQH\LQ
• the
Ensure
that READING
the discinside
is installed
with the
labeltoside
facing
up.
remote
control.
Disc does
not play.
microprocessor
the remote
control
reset
it. Reinstall
batteries and try
.-
/
-
!
'LVNLQHWLNHWOL\]VWWHNDODFDNüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
• Check the region number of the DVD.
'LVNoDO×ùP×\RU
6
0%
, to operate the remote control again.
'9'
QLQE|OJHQXPDUDV×Q×NRQWUROHGLQL]
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
,*.
NDQDOVHVLoLQDùDù×GDNLùDUWODU×QVDùODQPDV×JHUHNLU
• Ensure
disc isis connected
installed with
sideAmplifier
facing up.
1) The that
DVDthe
player
withthe
thelabel
proper
623
Disc does not play.
'9'R\QDW×F×X\JXQDPSOLILNDW|UHEDùODQPDO×G×U
5.1 channel sound is
# 6
• Check
numberwith
of the
2) Thethe
discregion
is recorded
5.1DVD.
channel sound.
NDQDOVHV
not
being reproduced.
'LVNNDQDOVHVLOHND\GHGLOPLüROPDO×G×U
whether
theis disc
being played
has the
ch” mark
on the outside.
# 5
•• 5.Check
1 channel
sound
reproduced
only when
the“5.1
following
conditions
are met. :
ROXùWXUXODP×\RU
dDO×QDQGLVNLQG×ù×QGDFKLüDUHWLROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
65
• Check
your player
audio system
is connected
and
working
properly.S24
1) TheifDVD
is connected
with the
proper
Amplifier
# 6HVVLVWHPLQL]LQEDùO×ROGXùXQGDQYHG]JQoDO×ùW×ù×QGDQHPLQROXQ
• In
SETUP
is the with
Audio
set sound.
to Bitstream? 5.1 channel sound is
2)aThe
disc Menu,
is recorded
5.1Output
channel
# "-
$<$5PHQVQGHVHVo×N×ù×%LWVWUHDPRODUDNP×D\DUODQP×ù"
not being
reproduced.
L
."
,
The features
or the
action
completed
thisch”
time
because:
•• Check
whether
disccannot
being be
played
has theat“5.1
mark
on the outside.
g]HOOLNOHUYH\DLüOHYJHUoHNOHùWLULOHPL\RUoQN
%#
>%+&-
30
!
The DVD’s
software
restricts
it.
•1.Check
if your
audio system
is connected
and working properly.
'9'
QLQ\D]×O×P×R|]HOOLùLYH\DLüOHYLN×V×WO×\RU
The
icon appears
<
"/
.
DVD’s
software
support
the set
feature
(e.g., angles).
•2.InThe
a SETUP
Menu, isdoesn’t
the Audio
Output
to Bitstream?
(NUDQGDLNRQX
/
'9'
QLQ\D]×O×P×R|]HOOLùLGHVWHNOHPL\RU|UQDo×ODU
on screen.
Thefeatures
feature isornot
available
thecompleted
moment. at this time because:
EHOLUL\RU
+/
•3.The
action
cannotatbe
g]HOOLNRDQLoLQNXOODQ×ODELOLUGXUXPGDGHùLO
4. You’ve
requested
a title restricts
or chapterit.number or search time that is out of range.
1.
The DVD’s
software
.(LI6
$ODQ×QG×ù×QGDNDODQELUEDùO×NE|OPQXPDUDV×YH\DDUDPDVUHVLLVWHGLQL]
The
icon appears
2.
The
DVD’s
software
doesn’t
support the feature (e.g., angles).
•
Check
if
the
disc
has
a Menu.
(
-
Discscreen.
Menu doesn’t appear.
on
'LVNPHQVJ|UQP\RU 'LVNLQELUPHQVROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQ
3. The feature is not available at the moment.
a title orselected
chapter number
search
time may
that isnot
out work
of range.
• You’ve
Some requested
of the functions
in the or
Setup
Menu
properly if the
Play mode differs from the 4.
1,*J
2\QDWPDPRGXD\DU
$\DUPHQVQGHVHoLOHQED]×LüOHYOHUGLVNRLüOHYLOHNRGODQPDP×ùVD
Setup Menu selection.
disc is ifnot
the corresponding function.
theencoded
disc haswith
a Menu.
63a27
PHQVVHoHQHNOHULQGHQ
Disc Menu doesn’t appear. • Check
oDO×ùDPD\DELOLU
IDUNO×
"
-
The screen ratio
The Screen
is fixed
on your
DVDs.
of the Ratio
functions
selected
in the
Setup Menu may not work properly if the
Play
mode
from the •• Some
cannot
bediffers
changed.
(NUDQRUDQ×
(NUDQRUDQ×'9'
OHULQL]GHNLOHUHJ|UHVDELWOHQPLüWLU
'1
66
Setup Menu selection.
disc is not encoded with the corresponding function.
GHùLüWLULOHPL\RU
K
-
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
K
/
/
"!
The screen ratio
6
HVVHoHQHNOHULPHQVQGHGRùUXGLMLWDOo×N×ù×VHoWLùLQL]GHQHPLQROXQ
/
Menu.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
6HV\RN
cannot be changed.
S24
65
hQLWHGHGLVN\RNNHQVDQL\HER\XQFDWXüXQDEDV×Q×]
) %PPNNN/P
P&
button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc
The screen
is blocked • Press the
No
audio.
•
Make
sure
you
have
selected
the
correct
Digital
Output
in
the
Audio Options
7PD\DUODUIDEULNDo×N×ùD\DUODU×QDJHULG|QHFHNWLU
(NUDQEORNHROPXü
PNPO
O,
inside. All settings
will revert to the factory settings.
Menu.
64
*LULü
Turkish
6
.
A!A'>
(
Press the
the
button
Forgot
password
hQLWHGHGLVN\RNNHQVDQL\HER\XQFDWXüXQDEDV×Q×]
button (in
(in front
front panel
panel)) for more than 5 seconds under no disc
The
screen
is blocked •• Press
#
A*
*,?
3DUROD\×GDLoHUHQWPD\DUODUIDEULNDo×N×ùD\DUODU×QDJHULG|QHFHNWLU6RQ
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
3DURODXQXWPD
inside. All settings will revert to the factory settings.
GHUHFHJHUHNOLROPDG×NoDEXQXNXOODQPD\×Q
settings. Don't use this unless absolutely necessary.
/
627
• Press the
button (in front panel ) for more than 5 seconds
Forgot password
,oLQGHNLOHUN×VP×QDJLGLQL]YHNXOODQPDN×ODYX]XQGDRVRUXQODLOJLOLDo×NODPDODU
2/
'!>
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
LoHUHQE|OPEXOXSLüOHPOHULWHNUDUWDNLSHGLQL]
•
Go
to
the
contents
and find the section of the instruction book that contains the
%DüNDVRUXQODUYDUVD
settings.K
Don't use this unless absolutely necessary.
6RUXQKDODo|]OHPL\RUVDOWIHQHQ\DN×Q\HWNLOLVHUYLVPHUNH]LQHEDüYXUXQX]
explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again.
If you experience
K
/
%
NP7CAS.rom
• If the problem
still cannot be solved, please contact your nearest authorized serother problems.
!8,*,,IJ
K
vicetocenter.
• Go
the
contents and find
!
the section of the instruction book that contains the
/?0!#
-
A!A'>
/!
*|UQWSDUD]LWOLYH\D 'LVNLQNLUOLYH\DoL]LNROXSROPDG×ù×QDEDN×Q×]
explanations
regarding the current problem, and follow the procedure once again.
If you experience
/
'LVNLWHPL]OH\LQL]
sure thatstill
thecannot
disc isbe
notsolved,
dirty orplease
scratched.
ER]XN
The picture
is noisy or •• IfMake
6 authorized serthe problem
contact your nearest
'1
other
problems.
• vice
Clean
the disc.
distorted
center.
U
/
-
*
<
M
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
The picture is noisy or
# 5
L/
&/
•
Clean
the
disc.
distorted
! I
2/
P
5
'
'
# ! 0
<8
<
! '
- '
C
<
1$
*,
K
/
/
'1
6
'1
!
-
10
28
28
28
# K
/
Pa
29
P1
P
P1
P
P2
P2
P2
P
P2
P
P
P
P
P
13.J
$&9+]
PP:;0PP';37PP+
$&9+]
:
ƒ&WRƒ&
dDO×ùPD6×FDNO×ù×
:
*o7NHWLPL
13.J
$ù×UO×N
$&9+]
*o*HUHNVLQLPOHUL
*HQHO
WR
dDO×ùPD1HP2UDQ×
13.J
$ù×UO×N
PP:;0PP';37PP+
(EDW
:
*o7NHWLPL
*HQHO
'9'
2NXPD+×]×aPVQ
PP:;0PP';37PP+
(EDW
ƒ&WRƒ&
dDO×ùPD6×FDNO×ù×
7HNQLNg]HOOLNOHU
13.J
$ù×UO×N
<DNODù×NdDOPD6UHVL
$U×]D*LGHUPH
',*,7$/9(56$7,/(',6&
*HQHO
ƒ&WRƒ&
WR
dDO×ùPD1HP2UDQ×
dDO×ùPD6×FDNO×ù×
PP:;0PP';37PP+
(EDW
7HN7DUDIO×7HN.DWPDQ'LVNGN
6HUYLVHEDüYXUPDGDQ|QFHOWIHQDùDù×GDNLOHULNRQWUROHGLQL]
WR
dDO×ùPD1HP2UDQ×
'9'
2NXPD+×]×aPVQ
50/60
$&9+]
*o*HUHNVLQLPOHUL
&'&P
ƒ&WRƒ&
2NXPD+×]×aPVQ
dDO×ùPD6×FDNO×ù×
<DNODù×NdDOPD6UHVL
',*,7$/9(56$7,/(',6&
'9'
2NXPD+×]×aPVQ
&203$&7',6&
:
*o7NHWLPL
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
'LVN
WR
dDO×ùPD1HP2UDQ×
7HN7DUDIO×7HN.DWPDQ'LVNGN
6D\ID
<DNODù×NdDOPD6UHVL
<DS×ODFDN,ùOHP
3UREOHP ',*,7$/9(56$7,/(',6&
13.J
$ù×UO×N
&'&P
2NXPD+×]×aPVQ
'9'
2NXPD+×]×aPVQ
&'&P
8]DNWDQNXPDQGDQ×QSLOOHULQLNRQWUROHGLQ
7HN7DUDIO×7HN.DWPDQ'LVNGN
*HQHO
2NXPD+×]×aPVQ
&203$&7',6&
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
PP:;0PP';37PP+
(EDW
'HùLüWLULOPHOHULJHUHNHELOLU
<DNODù×NdDOPD6UHVL
gQOHPOHU ',*,7$/9(56$7,/(',6&
&203$&7',6&
&'&P
$NVHVXDUODU
6
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
'LVN
2NXPD+×]×aPVQ
8]DNWDQNXPDQGD\×PHWUHGHQID]ODROPD\DQELUPHVDIHGHGHQH\LQ
%DüODPDGDQgQFH
7HN7DUDIO×7HN.DWPDQ'LVNGN
8]DNWDQNXPDQGD
2NXPD+×]×aPVQ
ƒ&WRƒ&
dDO×ùPD6×FDNO×ù×
&203$&7',6&
9&'&P
3
LOOHULo×NDUW×QYHX]DNWDQNXPDQGD\×V×I×UODPDNLoLQNXPDQGDQ×QLoLQGHNL
&'&P
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
2NXPD+×]×aPVQ
'LVN
oDO×ùP×\RU
.XUXOXP
&'&P
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN9LGHR$XGLR
PLNURLüOHPFL\LWNHWPHNDPDF×\ODELU\DGDGDKDoRNWXüXELUNDoGDNLND
2NXPD+×]×aPVQ
WR
dDO×ùPD1HP2UDQ×
&203$&7',6&
&'&P
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
2NXPD+×]×aPVQ
*HQHOg]HOOLNOHU &203$&7',6&
ER\XQFDEDV×O×WXWXQ3LOOHUL\HUOHüWLULQYHX]DNWDQNXPDQGD\×WHNUDUoDO×ùW×UPD\×
.RPSR]LW9LGHR
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
NDQDO9SSŸ\N
'LVN
'9'
2NXPD+×]×aPVQ
&203$&7',6&
GHQH\LQ
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
'LVN7LSLYH.DUDNWHULVWLNOHUL
2NXPD+×]×aPVQ
9&'&P
&'&P
'LVNLQHWLNHWOL\]VWWHNDODFDNüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
2NXPD+×]×aPVQ
<DNODù×NdDOPD6UHVL
',*,7$/9(56$7,/(',6&
'LVNoDO×ùP×\RU
7DQ×PODPD 0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN9LGHR$XGLR
6
2NXPD+×]×aPVQ
'9'
QLQE|OJHQXPDUDV×Q×NRQWUROHGLQL]
9&'&P
&203$&7',6&
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
7HN7DUDIO×7HN.DWPDQ'LVNGN
8]DNWDQ.XPDQGD7XUX
.RPSR]LW9LGHR
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN9LGHR$XGLR
NDQDO9SSŸ\N
NDQDOVHVLoLQDùDù×GDNLùDUWODU×QVDùODQPDV×JHUHNLU
623
&'&P
2NXPD+×]×aPVQ
2NXPD+×]×aPVQ
'9'R\QDW×F×X\JXQDPSOLILNDW|UHEDùODQPDO×G×U
9&'&P
.RPSR]LW9LGHR
NDQDO9SSŸ\N
&203$&7',6&
NDQDOVHV
'LVNNDQDOVHVLOHND\GHGLOPLüROPDO×G×U
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN9LGHR$XGLR
%LU%DüODQW×6HoPHN
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
'LVN8]DNWDQ
ROXùWXUXODP×\RU
8]DNWDQ.XPDQGD
dDO×QDQGLVNLQG×ù×QGDFKLüDUHWLROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
65
7HPHO)RQNVL\RQODU
.RPSR]LW9LGHR
&'&P
NDQDO9SSŸ\N
2NXPD+×]×aPVQ
9LGHR
6HVVLVWHPLQL]LQEDùO×ROGXùXQGDQYHG]JQoDO×ùW×ù×QGDQHPLQROXQ
.XPDQGD
%LU'LVNLQ2\QDW×OPDV× 4
3LOOHUL$$$7LSL
&203$&7',6&
$<$5PHQVQGHVHVo×N×ù×%LWVWUHDPRODUDNP×D\DUODQP×ù"
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN
d×N×ù×
$UDPDYH$WODPD)RQNVL\RQODU×Q×Q.XOODQ×P× 5
g]HOOLNOHUYH\DLüOHYJHUoHNOHùWLULOHPL\RUoQN
<9SSŸ\N
2NXPD+×]×aPVQ
'9'
QLQ\D]×O×P×R|]HOOLùLYH\DLüOHYLN×V×WO×\RU
9&'&P
.RPSRQHQW9LGHR
(NUDQ)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P× 5
9LGHR
(NUDQGDLNRQX
3U9SSŸ\N
'9'
QLQ\D]×O×P×R|]HOOLùLGHVWHNOHPL\RU|UQDo×ODU
0DNVLPXPdDOPD6UHVLGN9LGHR$XGLR
EHOLUL\RU
7
)RQNVL\RQ0HQVQQ.XOODQ×P×
'LVNYH%DüO×N0HQVQQ.XOODQ×P×
6
3E9SSŸ\N
9LGHR
g]HOOLNRDQLoLQNXOODQ×ODELOLUGXUXPGDGHùLO
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
d×N×ù×
.RPSR]LW9LGHR
NDQDO9SSŸ\N
<9SSŸ\N
$ODQ×QG×ù×QGDNDODQELUEDùO×NE|OPQXPDUDV×YH\DDUDPDVUHVLLVWHGLQL]
2\QDW×P×7HNUDUODPD 6
/XPLQDQFH6LQ\DO9SSŸ\N
.DQDO6RO/6Dù5
d×N×ù×
6.$57-DN×
69LGHR
.RPSRQHQW9LGHR
3U9SSŸ\N
9LGHR
2\QDW×P×<DYDü 7
<9SSŸ\N
'LVNLQELUPHQVROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQ
'LVNPHQVJ|UQP\RU
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
6RO/6Dù5
.$1$/
.RPSRQHQW9LGHR
3E9SSŸ\N
úOHUL)RQNVL\RQODU
2\QDW×P×<DYDü 8
3U9SSŸ\N
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
d×N×ù×.XOODQ×P
9LGHR$XGLR
.DQDO6RO/6Dù5
2\QDWPDPRGXD\DU
$6.$57-DN×
\DUPHQVQGHVHoLOHQED]×LüOHYOHUGLVNRLüOHYLOHNRGODQPDP×ùVD
<9SSŸ\N
*|UQW2UDQ×Q×Q$\DUODQPDV×(=9LHZ7
úOHUL)RQNVL\RQODU
N+]gUQHNOHPH+]N+]
3E9SSŸ\N
63a27
/XPLQDQFH6LQ\DO9SSŸ\N
PHQVVHoHQHNOHULQGHQ
.DQDO6RO/6Dù5
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
oDO×ùDPD\DELOLU
6.$57-DN×
69LGHR
)UHNDQV&HYDE×
.RPSRQHQW9LGHR
6RO/6Dù5
3U9SSŸ\N
.×ODYX]X
IDUNO×
.$1$/.DEORVX
18
6HV,oLQ'LO6HoLPL
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
/XPLQDQFH6LQ\DO9SSŸ\N
.DQDO6RO/6Dù5
6RO/6Dù5
6.$57-DN×
$1$/
.
69LGHR
(NUDQRUDQ×
(NUDQRUDQ×'9'
OHULQL]GHNLOHUHJ|UHVDELWOHQPLüWLU
3E9SSŸ\N
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL18
N+]gUQHNOHPH+]N+]
612UDQ×
G%
66
.DQDO6RO/6Dù5
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
GHùLüWLULOHPL\RU
6.$57-DN×
9LGHR
6RO/6Dù5
)UHNDQV&HYDE×
.$1$/
N+]gUQHNOHPH+]N+]
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL19
$OW\D]×,oLQ'LO6HoLPL
/XPLQDQFH6LQ\DO9SSŸ\N
.DQDO6RO/6Dù5
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
6.$57-DN×
69LGHR
)UHNDQV&HYDE×
.DQDO6RO/6Dù5
'LQDPLN$UDO×N
G%
6RO/6Dù5
6
HVVHoHQHNOHULPHQVQGHGRùUXGLMLWDOo×N×ù×VHoWLùLQL]GHQHPLQROXQ
6.$57-DN×
$1$/
.
d×N×ù×
3LOOHULQ8]DNWDQ.XPDQGD\D
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
6HV\RN
N+]gUQHNOHPH+]N+]
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
.DPHUD$o×V×Q×Q'HùLüWLULOPHVL0
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
65
6RO/6Dù5
<9SSŸ\N
612UDQ×
G%
.$1$/
)UHNDQV&HYDE×
6RO/6Dù5
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
<HUOHüWLULOPHVL
.$1$/
N+]gUQHNOHPH+]N+]
.XOODQ×P×19
$QO×N7HNUDU2\QDW×P$WODPD)RQNVL\RQXQXQ
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
612UDQ×
G%
hQLWHGHGLVN\RNNHQVDQL\HER\XQFDWXüXQDEDV×Q×]
.RPSRQHQW9LGHR
.DQDO6RO/6Dù5
6.$57-DN×
3U9SSŸ\N
)UHNDQV&HYDE×
'LQDPLN$UDO×N
G%
N+]gUQHNOHPH+]N+]
8]DNWDQNXPDQGDQ×QDUNDV×QGDNLSLO\XYDV×Q×Q
7PD\DUODUIDEULNDo×N×ùD\DUODU×QDJHULG|QHFHNWLU
19
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
.XOODQ×P×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
(NUDQEORNHROPXü
6HVd×N×ù×
ÚWLEDUL|]HOOLN
N+]gUQHNOHPH+]N+]
612UDQ×
G%
64
)UHNDQV&HYDE×
'LQDPLN$UDO×N
G%
3E9SSŸ\N
6RO/6Dù5
NDSDü×Q×NDOG×U×Q7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
.$1$/
)UHNDQV&HYDE×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×20
,üDUHWOHPH)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
612UDQ×
G%
'LQDPLN$UDO×N
G%
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
h
QLWHGHGLVN\RNNHQVDQL\HER\XQFDWXüXQDEDV×Q×]
úNLDGHW$$$WLSLSLOL\XYD\D\HUOHüWLULQ.XWXSODU×Q
/XPLQDQFH6LQ\DO9SSŸ\N
.DQDO6RO/6Dù5
6.$57-DN×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
69LGHR
612UDQ×
G%03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
=RRP)RQNVL\RQXQXQ.XOODQ×P×1
ÚWLEDUL|]HOOLN
3DUROD\×GDLoHUHQWPD\DUODUIDEULNDo×N×ùD\DUODU×QDJHULG|QHFHNWLU6RQ
3DURODXQXWPD
612UDQ×
YHGRùUXüHNLOGH\HUOHüWLULOGLùLQGHQHPLQROXQ
G%
VDNO×WXWDU
)UHNDQV&HYDE×
'LQDPLN$UDO×N
G%
627
&KURPLQDQFH6LQ\DOL9SSŸ\N
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
ÚWLEDUL|]HOOLN
GHUHFHJHUHNOLROPDG×NoDEXQXNXOODQPD\×Q
6RO/6Dù5
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
03:0$-3(*03(*&'$XGLR,oLQ.OLS
$1$/
.
'LQDPLN$UDO×N
G%0HQV20
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
3LO\XYDV×Q×QNDSDü×Q×WHNUDU\HULQH\HUOHüWLULQ
'LQDPLN$UDO×N
G%
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
.DQDO6RO/6Dù5
6.$57-DN×
ÚWLEDUL|]HOOLN
20
.ODV|U6HoLPL
0HQV
612UDQ×
G%
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
,oLQGHNLOHUN×VP×QDJLGLQL]YHNXOODQPDN×ODYX]XQGDRVRUXQODLOJLOLDo×NODPDODU
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
VDNO×WXWDU
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
)UHNDQV&HYDE×
ÚWLEDUL|]HOOLN
6RO/6Dù5
03:0$&'$XGLRdDOPD1
.ODV|U6HoLPL LoHUHQE|OPEXOXSLüOHPOHULWHNUDUWDNLSHGLQL]
$1$/
.
VDNO×WXWDU
%DüNDVRUXQODUYDUVD
'LQDPLN$UDO×N
N+]gUQHNOHPH+]N+]
G%
6HVd×N×ù×
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
ÚWLEDUL|]HOOLN
6RUXQKDODo|]OHPL\RUVDOWIHQHQ\DN×Q\HWNLOLVHUYLVPHUNH]LQHEDüYXUXQX]
03(*2\QDW×P1
03:0$&'$XGLRdDOPD
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
ÚWLEDUL|]HOOLN
VDNO×WXWDU
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
N+]gUQHNOHPH+]N+]
612UDQ×
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
G%
)UHNDQV&HYDE×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×2
03(*2\QDW×P
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
VDNO×WXWDU
N+]gUQHNOHPH+]N+]
6HVd×N×ù×
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
'LQDPLN$UDO×N
G%
ÚWLEDUL|]HOOLN
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
5HVLP&'
VLQLQ2\QDW×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
VDNO×WXWDU
'LVNLQNLUOLYH\DoL]LNROXSROPDG×ù×QDEDN×Q×]
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
*|UQWSDUD]LWOLYH\D
VDNO×WXWDU
612UDQ×
G%
'LVNLWHPL]OH\LQL]
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
ER]XN
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
6
5HVPHWPH+'-3(*LoLQ&'EDQWWDQoDOPDV×
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×3
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
'LQDPLN$UDO×N
G%'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×4
$\DU0HQVQ'HùLüWLUPHN
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
VDNO×WXWDU
ÚWLEDUL|]HOOLN
$\DU0HQVQQ.XOODQ×P×
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
5
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
7RSODP+DUPRQLN%R]XOPD
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
30
$ù×UO×N
*o*HUHNVLQLPOHUL
*HQHO
7HNQLNg]HOOLNOHU
(EDW
*o*HUHNVLQLPOHUL
*o7NHWLPL
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
8]DNWDQNXPDQGDG]JQ
'LO6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
6
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
ÚWLEDUL|]HOOLN
VDNO×WXWDU
oDO×üP×\RUVD
6HV6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×27
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU
6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WGKDEHUYHUPHNVL]LQWHNQLN|]HOOLNOHUGHGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×28
30
3LOOHULQNXWEXQXNRQWUROHGLQL].XUX3LO
VDNO×WXWDU
(EHYH\Q.RQWUROQQ$\DUODQPDV×
%DüYXUX
30$ù×UO×NYHHEDW\DNODù×NGHùHUOHURODUDNYHULOPLüWLU <D]×O×P<NVHOWPH28
3LOOHULQDN×SDNPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
%DüYXUX
$U×]D*LGHUPH29
<D]×O×P<NVHOWPH
8]DNWDQNXPDQGDQ×QVHQVRUXQXQHQJHOOHQLS
<D]×O×P<NVHOWPH
0
7HNQLNg]HOOLNOHU
$U×]D*LGHUPH
30
HQJHOOHQPHGLùLQLNRQWUROHGLQL]
$U×]D*LGHUPH
1
7HNQLNg]HOOLNOHU
<DN×QODUGDKHUKDQJLELUIORUHVDQ×ü×ü×ROXS
7HNQLNg]HOOLNOHU
ROPDG×ü×Q×NRQWUROHGLQL]
30
329
Turkish
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care center.
customer care centre.
Region
Region
Region
North America
North America
:=?380=4.,
Latin
Latin America
,?4980=4.,
Country
Country
&
FRANCE
FRANCE
@=:;0
Europe
Europe
$
#*
%
GERMANY
GERMANY
&)&#
HUNGARY
HUNGARY
ITALIA %# $
ITALIA
!#(*
LUXEMBURG
LUXEMBURG
"! NETHERLANDS
NETHERLANDS
"!#%&
NO R W
AY
NORWAY
POLA$!'
ND
POLAND
PORT$"
UGAL
PORTUGAL
SLOVAKIA
SLOVAKIA
$(
SPAIN
SPAIN
&
SWEDEN
SWEDEN
U.K #&$$
U.K
Repu&#
blic of Ir
eland
EIRE
Switz&$%#
erland
AUSTRIA
RUSS
IA SWITZERLAND
KAZA!
HSTA!
N
RUSSIA
UZBEKISTAN
KAZAHSTAN
UKRAIN
E
UZBEKISTAN
LITHUANIA
KYRGYZSTAN
! $
LAT VIA
TADJIKISTAN
CIS
>4,",.414.
ESTO"
NI A
UKRAINE
AUST*$
RALIA
LITHUANIA
"""
$
CHINA
LATVIA
H
O
N
G
NG
$
"!#
ESTONIAKO
AUSTRALIA
INDIA% NEW ZEALAND
INDONESIA
CHINA %(
JAPAN
HONG '%
KONG
c
MALAYSIA INDIA $!&%#
PHILIPPINES
4//70,>?1=4.,INDONESIA
&
SINGAPORE
JAPAN
Asia Pacific
THAILAND
MALAYSIA
PHILIPPINES
TAIWAN
SINGAPORE
VIETNAM
THAILAND
SOUTH AFRICA
TAIWAN
Middle East & Africa VIETNAM
U.A.E
TURKEY
CIS
Middle East &
Africa
Customer Care Center Customer Care Center
Country
Customer Care Center CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
$$&
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
U.S.A )!
1-800-SAMSUNG(726-7864)
$$&
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
ARGENTINE
0800-333-3733
ARGE&$
NTINE
0800-33
$$&
3-3733
BRAZIL
0800-124-421 , 4004-0000
0800-124-421
# % BRAZIL
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
4004-0000
#+
NICARAGUA
00-1800-5077267
CHILE
800-726-7864
(SAMSUNG)
$$&
HONDURAS
COSTA RICA
0-80800-7919267
0-507-7267
#
COSTA!$%
RICA
0-800-507-7267
ECUADOR
1-800-10-7267
ECUADOR
EL SA&!#
LVADOR
800-1-800-10-7267
622
5
EL SALVADOR
GUAT
EM$'!#
ALA
1-80800-6225
0-2
99-0013
GUATEMALA
JAMA&%
ICA
1-801-800-299-0013
0-2
34-7267
JAMAICA
PANA
MA
800-1-800-234-7267
726
7
PANAMA
PUER"
TO R
ICO
1-80800-7267
0-6
82-3180
PUERTO RICO
1-800-682-3180
REP. D"&#%!#!
OMINICA
1-800-7
51-2676
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
TRINI#"!
DA&DTOBAGO
& TOBAG
O
1-801-800-SAMSUNG(726-7864)
0-7
267-864
TRINIDAD
VENE%#
ZUEL%!!
A
0-800-1
00-5303
VENEZUELA
0-800-100-5303
COLO'
MBIA
01-8000
112112
+&
COLOMBIA
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
BELGIUM
0032
(0)2 201 24 18
&
844 000 844
844 000 844
+#"&
Distributor pro Českou republiku:
CZECH
REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
#
Samsung
Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova
4, 14000 Praha 4
DENM#
ARK 38 370
2270
8
F49
819
7 70
DENMARK
FINLAND
030-6227
515
# *
F
49
32603260
SAMSUNG
or( 0,15/Min),
SAMSUNG
08 25
65 65
(€ (0,15/Min)
0808
25 65
08 65
0,15/Min)
01805
- 121213
(€ 0,14/Min) ( 0,14/Min)
01805
- SAMSUNG(726-7864)
06-80-SAMSUNG
(7267864)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
F
49
800-SAMSUNG
(7267864)
800-SAMSUNG(726-7864)
00320035
(0)2(0)2
201
240318710
261
09000900-SAMSUNG(726-7864)
20
200 88 (€ 0,10/Min)( 0,10/Min)
231 815-56
627 22480
0 8001801
80
1801
881881 , 022-607-93-33
80 880820-SAMSUNG(726-7864)
200
128
0800-SAMSUNG
(726786)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 902
10 110
1 3110 30
08 50771-400
85 367 8200
7
08700845
SAMSUNG
SAMSUNG(7267864)
(7267864)
08180818
71
7717
100100
08000800-SAMSUNG(726-7864)
-72
67864
8-800800-SAMSUNG(726-7864)
0-2
00-0400
8-808-800-555-55-55
0-0
80-1188
8-808-10-800-500-55-500
0-1
20-0400
8-808-10-800-500-55-500
0-5
0 2 - 0 00 0
8-8000-800-500-55-500
0-77777
800-8-10-800-500-55-500
726
7
800-8-800-502-0000
726
7
13008-800-77777
362 603
$$&
800-810-5858,
800-7267 010-6475 1880
3698800-7267
- 4
$$&
698
30301300
8282
362 603
18000800SAMSUNG(726-7864)
110011
0800800-810-5858
-11
2-8888 , 010-6475 1880
01203698-4698
-327-527
18003030
-88
-8282
9999, 1800 110011
$$&
1800-10-SAMSUNG
(7267864) 0800-112-8888
$$&
1800-SAMSUNG
(7267864)
0120-327-527
1800-29-3232
1800-88-9999
02-689-3232
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
0800-329-999
1 801800-SAMSUNG(726-7864)
0 588 889
1800-29-3232 , 02-689-3232
08600800-329-999
7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG
(7267864)
1 800 588 889
8000-4726
444 77 11
Web Site
Web Site
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:8.,
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:88C
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
wBBB>,8>@92.:8
ww.samsung.com/ar
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:8,=
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
BBB>,8>@92.:8-=
www.samsung.com/cl
BBB>,8>@92.:8.7
www.samsung.com/latin
BBB>,8>@92.:87,?49
www.samsung.com/latin
www.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
BBB>,8>@92.:87,?49
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.sam
sung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
wBBB>,8>@92.:87,?49
ww.samsung.com.co
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/be
BBB>,8>@92.:8-0
BBB>,8>@92.:8.E
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/cz
BBB>,8>@92.:8/6
BBB>,8>@92.:814
wBBB>,8>@92.:81=
ww.sam
sung.com/dk
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
BBB>,8>@92/0
BBB>,8>@92.:83@
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:84?
www.samsung.de
www.samsung.com
BBB>,8>@927@
www.samsung.com/hu
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:897
www.samsung.com/it
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:89:
www.samsung.lu
www.samsung.com/be
BBB>,8>@92.:8;7
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/nl
BBB>,8>@92.:8;?
www.sam
sung.com/no
www.samsung.com/no
wBBB>,8>@92.:8>6
ww.sam
sung.com/pl
www.samsung.com/pl
wBBB>,8>@92.:80>
ww.sam
sung.com/pt
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/sk
BBB>,8>@92.:8>0
www.sam
sung.com/es
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:8@6
www.sam
sung.com/se
www.samsung.com/se
BBB>,8>@92=@
www.samsung.com/uk
www.samsung.com
wBBB>,8>@92.:8@=
ww.sam
sung.com/uk
www.samsung.com/ie
wBBB>,8>@92.:8,@
ww.sam
sung.com/ch
www.samsung.com/at
wBBB>,8>@92.:8.9
ww.sam
sung.ru
www.samsung.com/ch
wBBB>,8>@92.:836
ww.sam
sung.kz
www.samsung.com
www.sam
sung.uz
www.samsung.kz
wBBB>,8>@92.:849
ww.sam
sung.com/ur
www.samsung.uz
www.samsung.lt
wBBB>,8>@92.:84/
ww.samsung.com/lv/index.htm
wBBB>,8>@92.:85;
ww.sam
sung.ee
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:88D
www.sam
sung.com/au
www.samsung.lt
BBB>,8>@92.:8;3
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/lv
wBBB>,8>@92.:8>2
ww.sam
sung.com/hk
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/in
BBB>,8>@92.:8?3
www.samsung.com/nz
wBBB>,8>@92.:8?B
ww.sam
sung.com/id
www.samsung.com
www.sam
sung.com/jp
www.samsung.com/hk
wBBB>,8>@92.:8A9
ww.sam
sung.com/my
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:8E,
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
BBB>,8>@92.:880,
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/th
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.sam
sung.com/vn
www.samsung.com
www.samsung.com/za
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com/mea
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
PRECAUTIONS
1. Setting up
- Refer to the identification label located on
the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not
block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before
moving the player.
- Before connecting other components to this
player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the
player after use, especially if you don’t use
it for a long time.
- The mains plug is as a disconnect device
and shall stay readily operable at any time.
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls
or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may
result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use
but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping
or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the
apparatus.
- Exterior influences such as lightning and
static electricity can affect normal operation
of this player. If this occurs, turn the player
off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC
power cord to the AC power outlet. The
player will operate normally.
- When condensation forms inside the player
2
due to sharp changes in temperature, the
player may not operate
correctly. If this occurs, leave the player at
room temperature until the inside of the
player becomes dry and operational.
4. Disc
- Do not clean record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that
may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold
by the edges or by one edge and the hole
in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a
cloth back and forth over the disc.
5. Environmental info
- The battery used in this product contains
chemicals that are harmful to the environ
ment.
- So, dispose of batteries in the proper man
ner, according to federal, state, and local
regulations.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of
certain third parties. This license is limited to private
non-commercial use by end-user consumers for
licensed contents. No rights are granted for
commercial use. The license does not cover any
product unit other than this product unit and the
license does not extend to any unlicensed product
unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or
ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with
this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR
13818-3. No rights are granted under this license for
product features or functions that do not conform to
the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER
THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
Remote Control
Video/Audio
Cable
User’s Manual
Install Batteries in the Remote control
1. Open the battery cover on the back of the remote
control.
2. Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
If remote control doesn’t operate
properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by
TABLE OF
CONTENT
Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . 15
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 15
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slow Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 17
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 17
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 18
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 18
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/
CD Audio/MPEG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 19
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Setting Up the Language Features . . . . . . . . . . . 22
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . . . . 24
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 25
Reference
Firmware Upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
3
English
BEFORE YOU
STAR T
SETUP
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA
files.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an
avi file.
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• CDGs play audio only, not graphics.
4
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
COPY PROTECTION
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
player directly to your TV, not to a VCR. Connecting
to a VCR results in a distorted picture from copyprotected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection technology must be auzthorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
(525p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS
REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY
WITH THIS MODEL 525p DVD PLAYER, PLEASE
CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE
CENTER.”
Disc Type and Characteristics
Disc Types (Logos)
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
Characteristics
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
- DVD contains excellent sound
and video due to Dolby Digital
and MPEG-2 system.
- Various screen and audio functions can be easily selected
through the on-screen menu.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Disc Markings
~
PAL
Play Region Number
PAL broadcast system in
U.K, France, Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
- Video with CD sound, VHS quality & MPEG-1 compression technology.
- CD is recorded as a Digital
Signal with better audio quality,
less distortion and less deterioration of audio quality over time.
Region Number
Both the DVD player and the discs are coded
by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not
match, the disc will not play.
The Region Number for this player is
described on the rear panel of the player.
Digital Audio disc
DivX Certification
DTS disc
DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc and are used
under license.
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a
time. Inserting two or more discs will not
allow to play them back and it may cause
damage to the DVD player.
5
English
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Description
Front Panel Controls
1
1.
2.
3.
2
4
3
STANDBY/ON ( )
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator
goes out and the player is turned on.
STANDBY indicator
When the unit is first plugged in, this indicator
lights.
DISC TRAY
Place the disc here.
4.
5.
6.
5
6
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
OPEN/CLOSE /STOP ( )
Stops disc play.
Press to open and close the disc tray.
PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
Front Panel Display
Total playing time/Displays various messages concerning operations such as PLAY,
STOP, LOAD ...
nodSC: No disc loaded.
OPEn: The disc tray is open.
LOAd: Player is loading disc information.
6
Rear Panel
English
4
1
2 3
1.
AUDIO OUT JACKS
- Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver.
2.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
3.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y
video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
4.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either coaxial digital cable to connect to an A/V
Amplifier that contains a Dolby Digital, MPEG2 or
DTS decoder.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
- See pages 22 to get more information on how to use the setup menu.
7
Tour of the Remote Control
1
16
17
6.
SEARCH Buttons (
)
/
Allow you to search forward/backward through a disc.
7.
VIDEO SEL.Button
Change video output mode
8.
SKIP Buttons (
)
/
Use to skip the title, chapter or track.
STOP Button (
)
9.
10. MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
2
3
18
4
5
6
7
8
9
10
19
20
21
22
23
œ/ƒ,¦/‹ Buttons
11. ENTER/œ
This button functions as a toggle switch.
12. EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3)
13. DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
14. OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray
15. AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
11
12
24
13
25
14
15
26
27
16. DVD Button
Use to operate DVD
17. TV Button
Use to operate TV
18. BOOKMARK (Number 9 Button)
Quickly find bookmark sections of a DVD or VCD
19. STEP /TV SOURCE Button
Advances play one frame at a time.
20. TV CH Buttons
Use to change channel.
21. SUBTITLE Button
1.
DVD Power Button
Turns the power on or standby.
2.
NUMBER Buttons
3.
TITLE MENU (number 7) Button
Brings up the Title menu.
4.
5.
8
ZOOM/- /-- Button
Enlarge DVD Picture
Use this button to select the channel of TV program by inserted the channel number (TV mode).
TV VOLUME
TV VOL(+,-) button
22. PLAY/PAUSE Button (
Begin/Pause disc play.
23. RETURN Button
Returns to a previous menu.
)
24. INFO Button
Displays the current disc mode.
25. CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the
screen.
26. REPEAT A-B Button
Allows you to repeat A-B disc.
27. REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
CONNECTIONS
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
other components.
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Connection to a TV (For Video)
1
Using component video cables (not included), connect the
VIDEO OUT on the rear of the DVD player to the VIDEO
IN terminal of TV.
WHITE
RED
2
Turn on the DVD player and TV.
YELLOW
Video Cable
Audio Cable
RED
WHITE
YELLOW
3
Press the TV/VIDEO button on the TV's remote
control to select Video.
Note
- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (I-SCAN ➝ P-SCAN).
9
English
Choosing a Connection
Connection to a TV (Interlace)
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
signals are delivered through the audio output.)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
WHITE
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.
RED
BLUE
GREEN
RED
Component cable
(not included)
Audio Cable
3
RED
WHITE
RED
BLUE GREEN
Press the TV/VIDEO button on the TV's remote control to
select Component or DVD.
4
Set the Video Output to Component (I-SCAN) in the
Display Setup menu. (See pages 25)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 12 to 13)
- The component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of the TV.
10
Connection to a TV (Progressive)
1
English
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.
WHITE
BLUE
RED
GREEN
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE GREEN
4
Set the Video Output to Component (P-SCAN) in the
Display Setup menu. (See pages 25)
To see the progressive video output,
-You
Consult
TVsupporting
User’s Manual
to find out
need ayour
TV set
the progressive
scanif your TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan isfunction.
supported,
follow
TV up
User’s
Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s
input
And you
havethe
to set
the TV
menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive
scanning method can provide better and clearer picture quality.
11
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT on the rear of the DVD player to the AUDIO
(red and white) IN terminals of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or
COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO orCOMPONENT IN terminal of your TV.
WHITE
RED
3
Audio Cable
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
RED
WHITE
4
Press the input select button of the Amplifier to select external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 24)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
12
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
English
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or
COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO or COMPONENT IN terminal of TV.
Audio Cable
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 24)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
13
BASIC FUNCTIONS
Playing a Disc
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
- If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press the DVD
POWER button, this screen comes up: If you want to select
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings
may change whenever you turn the power on or off.
Therefore, make sure that you select the language you want
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
pressing the
button on the front panel of the unit for
more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where
you can reset your preferred language.
SELECT MENU LANGUAGE
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
4. Stopping Play
Press the STOP ( ) button during play.
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE ( ) button.
6. Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE ( ) or STEP button on the
remote control during play.
- Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE ( )
button once again.
7. Step Motion Play (Except CD)
Press the STEP button on the remote control during play.
- Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
- No sound is heard during STEP mode.
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
- You can only perform step motion play in the
forward direction.
8. Slow Motion Play
Press SEARCH ( ) button to choose
the play speed between 1/2, 1/4, 1/8 and 1/16 of normal
during PAUSE or STEP mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
- Reverse slow motion play will not work.
Playback
1. Press the OPEN/CLOSE ( ) button. The STANDBY
indicator light goes out and the tray opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s label facing
up.
- You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow to play
them back and it may cause damage to the DVD
player.
3. Press the PLAY/PAUSE ( ) button or OPEN/ CLOSE
( ) button to close the disc tray.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up where
you left off. (unless the disc is removed or the player
is unplugged, or if you press the STOP ( ) button
twice.)
14
Note
- If the player is left in the stop mode for more
than one minute without any user interaction, a
screen saver will be activated. Press the
PLAY/PAUSE ( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically
shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the
next selection.
Searching through a Chapter or
Track.
During play, press the SEARCH (
the remote control.
or
2. Press the œ/ƒbuttons to select the desired item.
3. Press the ¦/‹ buttons to make the desired setup and then
press the ENTER button.
- You may use the number buttons of the remote control
to directly access a title, chapter or to start the
playback from the desired time.
4. To make the screen disappear, press the RETURN button
again.
) button on
Note
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
To access the desired title when there is
more than one in the disc. For example, if
there is more than one movie on a DVD,
each movie will be identified.
Note
- The speed marked in this function may be different from
the actual speed of playback.
Allows playback of the film from a desired
time. You must enter the starting time as a
reference.The time search function does not
operate on some disc.
Skipping Tracks
During play, press the SKIP (
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (
Most DVD discs are recorded in chapters so
that you can quickly find a specific passage
) button, it
moves to the next chapter. If you press the SKIP (
)
button, it moves to the beginning of the chapter. One more
Refers to the language of the film soundtrack.
In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH. A DVD disc can have up to
eight different soundtracks.
press makes it move to the beginning of the previous
chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the SKIP (
) button, it moves to
the next track. If you press the SKIP (
) button, it moves
to the beginning of the track. One more press makes it
move to the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
If you press the
Refers to the subtitle languages available in
the disc. You will be able to choose the
subtitle languages or, if you prefer, turn them
off from the screen. A DVD disc can have up
to 32 different subtitles.
To access the desired Angle function.
Some DVD discs are have more angle function from any picture.
button, it moves forward 5minutes.
button, it moves backward 5 minutes.
Note
Only Menu Off is available for VCD2.0. Each press of the
DISC MENU button toggles between Menu On and Menu
Off.
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/MPEG4
1. During play, press the INFO button on the remote control.
Using the Disc and Title
Menu
Using the Disc Menu
1. Press the MENU button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Disc Menu, then press the
‹ or ENTER button.
.. L a n g u a g e S e t u p P a g e . .
Player Menu
E N G
Disc Menu
E N G
Audio
ORI
Subtitle
A U T O
15
English
Using the Search and Skip
Functions
Note
DVD/VCD
- Depending on a disc, the Disc Menu may not work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC
MENU button on the remote control.
- Only Menu Off is available for VCD2.0. Each press of
the DISC MENU button toggles between Menu On and
Menu Off.
Repeat Play
Press the REPEAT button to change playback
mode.
When playing a DVD/VCD
- DVD repeat play by chapter,title or disc VCD
repeat play by disc or track.
- Chapter : repeats the chapter that is playing.
- Title : repeats the title that is playing.
- Disc : repeats the disc that is playing.
- Track : repeats the track that is playing.
- Off
T
(
Not
- A-B REPEAT allows you to set point(B) directly
after point (A) has been set.
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- Only Menu Off is available for VCD2.0. Each
press of the DISC MENU button toggles
between Menu On and Menu Off.
Slow Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being
played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD/VCD
1. During play, press the PLAY/PAUSE (
) button.
2. Press the SEARCH ( ) button repeatedly to choose
the play speed between 1/2, 1/4,1/8,1/16 of normal during
PAUSE mode.
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT A-B button on the remocon at the point
where you want repeat play to start (A).
2. Press the REPEAT A-B button on the remocon at the
point where you want the repeat play to stop (B).
3. To return to normal play, press REPEAT A-B button
again.
16
-
If you are using a 4:3 TV
Adjusting the Aspect Ratio
(EZ View)
To play back using aspect ratio
(DVD)
Press the EZ VIEW button.
- The screen size changes when the button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the
screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the EZ VIEW button, you
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
menu. (See pages 25).
If you are using a 16:9 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
the top and bottom of the screen will disappear. The picture
will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
the black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarge
For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on
the type of disc.
Selecting the Audio
Language
You can select a desired audio language quickly and
easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button
1. Press the Audio button. The Audio changes when the audio
button is press repeatedly.
The audio languages are represented by
abbreviations.
DVD
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
When playing a VCD,
you can select among
STEREO, LEFT,
RIGHT.
2. To remove the AUDIO icon, press the CANCEL or RETURN button.
17
English
ADVANCED
FUNCTIONS
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Audio Language” on page
23.
Selecting the Subtitle
Language
You can select a desired subtitle quickly and easily
with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button (DVD)
Using the Bookmark
Function
This feature lets you bookmark sections of a DVD or
VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them
at a later time.
Using the Bookmark Function
(DVD/VCD)
1. During play, press the Bookmark button on the remote
control.
DVD/VCD
1. Press the SUBTITLE button. The subtitle languages are
represented by abbreviations. The subtitle changes when
the button is pressed repeatedly.
DVD
Bookmark
Clear
Play
2. When you reach the scene you want to mark, press the
ENTER button. Up to12 scenes may be marked at a time.
English
Bookmark
1
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Clear
Play
Note
- You have to change the desired subtitle in the
Disc Menu, according to discs. Press the INFO
MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all
DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Subtitle Language” on page 23.
Note
- Depending on a disc, the Bookmark function
may not work.
Recalling a Marked Scene
1. During play, press the bookmark button on the remocon
2. Press the œ/ƒ¦/‹ buttons to select a marked scene.
Bookmark
1
2
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Clear
Play
Changing the Camera
Angle
When a DVD contains multiple angles of a particular
scene, you can use the ANGLE function.
3. Press the PLAY/PAUSE (
scene.
) button to skip to the marked
Clearing a Bookmark
Using the ANGLE Function (DVD).
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
1. During play, press the Bookmark button on the remocon.
1. During play, press the INFO button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select
3. Press the ¦/‹ buttons or you can use the number buttons
on the remote control to select the desired angel Angle.
3. Press the CANCEL button to delete a bookmark number.
18
2. Press the œ/ƒ¦/‹ buttons to select the bookmark num
ber you want to delete.
Bookmark
1
2
3
TT:01 CH:05 Time 0:39:23
Play
Clear
Using the Zoom Function
(DVD/VCD)
- During DVD or VCD play or pause mode, press ZOOM
button on the remote control repetedly to zoom in
2X/3X/4X
- During VCD play, press ZOOM button to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
: STOP file icon.
-
: PLAY file icon
-
: WMA file icon
-
: MP3 file icon.
-
: JPG file icon.
-
: AVI file icon.
-
: CD file icon.
-
: Folder file icon
-
: current file icon
Folder Selection
Clips Menu for
MP3/WMA/JPEG/CD
Audio/MPEG4
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4
contain individual songs and/or pictures that can be
organized into folders as shown below. They are similar to how you use your computer to put files into different folders.
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
-
English
Using the Zoom Function
001/004
Off
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
œ/ƒ
ƒ buttons to select “..” and press ENTER to go to the
parent folder.
MP3/WMA/CD Audio Playback
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
- Only one kind of file is played back when a disc or a
folder contains both MP3 and WMA files.
ƒ buttons to select a song file.
2. Press the œ/ƒ
Press ENTER to begin playback of the song file.
00:01 03:12
Off
001/004
128kbps
track 1
-
: Current Playback Mode : There are four
track 2
track 3
track 4
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder.
- Random: Files in the disc will be played in
random order.
Repeat/Random playback
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same
extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
19
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters or
less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose. Getting CD audio
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played
properly.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following types:
TM
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
TM
SDMI (registered trade mark of The SDMI Foundation). You
cannot copy such files.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as
an assurance of sound quality. You should note that certain
technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs
prevent optimal playback of these files on your DVD player
(degraded sound quality and in some cases, inability of the
player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders
per disc.
20
MPEG4 Playback
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video
data. Format files with the “.avi&DivX” extensions
can be played.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
Close the tray.
ƒ buttons to select an avi file
2. Press the œ/ƒ
(DivX/XviD), then press the ENTER button.
001/005
Off
Repeat Playback
Press the REPEAT button to change playback mode. There
are 4 modes, such as Off, Folder, Title an A-B.
-Folder : Repeats the AVI files which have the same exten
sion in the current folder.
-Title : repeats the title that is playing.
-A-B : repeats a segment of the file that you selecting.
MPEG4 Function Description
(
(
Function
Description
Reference page
Skip
or
During play, press the
or
button, it moves forward or
backward 5 minutes.
During play, press the SEARCH (
or
) button and press again to
search at a faster speed. Allows you
to search at a faster speed in an
AVI file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a slower
speed in an AVI file. (1/2X, 1/4X,
1/8X,1/16X)
Each time the STEP button is
pressed, a new frame will
appear.
-
)
Search
or
)
Slow Motion
Play
Step Motion
Play
-
P 14
P 14
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
CD-R AVI file
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also
supported.)
- XviD MPEG4 compliant Contents.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
DivX5
Zoom
Bitrate may fluctuate:
720 x 480 @30fps
Device may skip decoding the
720 x 576 @25fps
- Each time number 7 is pressed, the picture is
enlarged.
zoom mode : 100% -125%-150%-200%-100% .
high bitrate portions and begin
: Maximum bitrate : 4Mbps
Slide show
decoding again when Bitrate
returns to
normal.
Note
- Some MPEG4 files created on a personal computer may not be play back.
That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported.
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
Picture CD Playback
1. Select the desired folder.
ƒ buttons to select a Picture file in the clips
2. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
Rotation
- Each time the ¦/‹button is pressed,the picture
rotates 90 degree clockwise.
- Each time the œ button is pressed,the picture
rotate 180 degree.
- When you press the ENTER/PLAY at JPEG file,it
will go to full screen mode and automaically slide
show.
Note
- Depending on a file size, the amount of time
between each picture may be different from the
manual.
- If you don’t press any button, the slide show will
start automatically in about 8 seconds by default.
CD-R JPEG Discs
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and
not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format
can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or special
characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played.
If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc
can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 500 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can
be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG
files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files in 500 folders can be played
- Each time the ƒ button is pressed,the picture
go to miror appearance.
21
English
DivX3.11 & DivX4 & XviD
CHANGING SETUP
MENU
Using the Setup Menu
1. Pess the MENU button on the remote control.Use the ¦/‹
buttons to select Setup, then press the ƒ or ENTER button.
Setup
ENG
ENG
ORI
AUTO
Page
If you set the player menu, disc menu, audio and
subtitle language in advance, they will come up
automatically every time you watch a movie.
Using the Player Menu Language
The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.
.. L a n g u a g e
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
Setting Up the Language
Features
. . ..
❶ Language Setup page: Setup of the Language.
❷ Audio Setup page: Setup of the Audio Options.
❸ Display Setup page: Setup of the Display Options. Use
to select which type of screen you want to watch and
several display options.
❹ Parental Setup page: Setup of the Parental Level. Allows
users to set the level necessary to prevent children from
viewing unsuitable movies such as those with violence,
adult subject matter, etc.
❺ DivX(R) page : Please use the Registration code
to register this player with the DivX(R) Video On
Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod.
2. Press the ¦/‹ buttons to access the different features.
Press the ƒ or ENTER button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press
the MENU button again.
Note
Depending on the disc, some Setup Menu selections may not work.
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Language Setup, then
press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select Player Menu, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
4. Press the œ/ƒ
then press ENTER button.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup page.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
.. L a n g u a g e
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
Setup
ENG
ENG
ORI
AUTO
Page
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the
disc menu screens.
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Language Setup page,
then press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select Disc Menu, then press
3. Press the œ/ƒ
the ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
4. Press the œ/ƒ
then press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup page
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
.. L a n g u a g e
Setup
Page
Player Menu
ENG
Disc Menu
ENG
Audio
ORI
Subtitle
AUTO
. . ..
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Cesky
Dansk
22
. . ..
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Using the Audio Language
Using the DivX Subtitle Language
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Language Setup page,
then press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio, then press ENTER
3. Press the œ/ƒ
button.
1. Press the MENU button.
.. L a n g u a g e
Setup
Page
Player Menu
ENG
Disc Menu
ENG
Audio
ORI
Subtitle
AUTO
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Cesky
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Language Setup, then
press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select Subtitle, then press the ‹
3. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
4. Press the œ/ƒ
then press the ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
language.
- Some discs may not contain the language you select as
your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
- The language is selected and the screen returns to
setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
Setup
Page
Player Menu
ENG
Disc Menu
ENG
Audio
ORI
Subtitle
AUTO
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
4. Press the œ/ƒ
then press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
.. DivX Page..
Divx Subtitle
Divx VOD
Western
Western
Central
Cyrillic
Greek
Turkish
Arabic
. . ..
Original
Using the Subtitle Language
.. L a n g u a g e
the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select DivX Subtitle, then press
3. Press the œ/ƒ
English
ƒ buttons to select the desired language, then
4. Press the œ/ƒ
press ENTER button.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
- If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select DivX Page, then press
Using the DivX VOD
1. With the unit in stop mode, press the menu butoon.
2. Press the ¦/‹ button to select DivX Page, then
press the ƒ or ENTER.button
ƒbutton to select DivX VOD, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER .button.
4. Press OK to see the DivX registrasion number.
DivX(R) Video on demand
your registration code is:
XR3YJ4HZ
http://www.divx.com/vod
OK
Note
- If you press ok will make the setup menu dissa
pear.
OK
- Divx VoD item only can acces at stop mode.
. . ..
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Cesky
23
Setting Up the Audio
Options
Audio Options allows you to setup the audio device
and sound status settings depending on the audio
system in use.
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Audio Setup, then
press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
MPEG2 Digital Output
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
PCM
PCM
On
On
PCM
PCM
On
On
Setting Up the Display
Options
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Display Setup page
then press the ƒ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
PCM
BItstream
❶ Dolby Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital via the digital out
put.Select Bitstream when connecting to a
Dolby Digital Decoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream
(5.1CH or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
❸ Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
❹ PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the
player is not 96KHz compatible. In this case, the
96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the
player is 96KHz compatible. In this case, all sig
nals will be output without any changes.
Note
Even when PCM Down sampling is Off
• Some discs will only output down sampled
audio through the digital outputs.
• To make the Setup menu disappear, press the
MENU button.
24
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
Display options enable you to set various video
functions of the player.
.. Audio Setup Page ..
Dolby Digital Out
MPEG2 Digital Output
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
.. Audio Setup Page ..
Dolby Digital Out
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
.. Display Setup Page ..
Tv Aspect
Wide
Screen Message
On
Video Output
I-Scan
Black Level
Off
TV System
PAL
❶ TV Aspect
Depending on a type of television you have, you
may want to adjust the screen setting (aspect
ratio).
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional
size TVs when you want to see the central portion of the 16:9 screen. (Extreme left and right
side of movie picture will be cut off.)
- 4:3 Letter Box : Select when you want to see
the total 16:9 ratio screen DVD
supplies, even though you have a TV with a 4:3
ratio screen. Black bars will appear at the top
and bottom of the screen.
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9
picture on your wide screen TV.
.. Display Setup Page ..
Tv Aspect
Wide
Screen Message
On
Video Output
I-Scan
Black Level
Off
TV System
PAL
4:3 Pan&Scan
4:3 letter Box
16:9 Wide
Use to turn on-screen messages On or Off.
❸
Video Output
Select Video Output.
- I-SCAN: Select when you want to use
Component Interlace (525i) Out.
- P-SCAN: Select when you want to use
Component Progressive (525p) Out.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video
output mode is changed in regular sequence
in no disc mode. (I-SCAN ➝ P-SCAN).
Setting Up the Parental
Control
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating, which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
Setting Up the Rating Level
English
❷ Screen Message
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select parental setup page,
then press the ƒ or ENTER button.
.. Display Setup Page ..
Tv Aspect
Wide
Screen Message
On
Video Output
I-Scan
Black Level
Off
TV System
PAL
P-SCAN
I-SCAN
.. P a r e n t a l P a g e . .
Parental
Password
❹
Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On or Off) It does
not function in Progressive mode.
➎ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input,
you must choose “PAL”. When you choose
“PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz
output.
• If your TV system only has NTSC, input you
must choose “NTSC ”.
• If you set up the NTSC TV system
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video input,
you must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you
must choose “PAL ”.
• If you set up the PAL TV system.
ƒ buttons to select Parental, then press
3. Press the œ/ƒ
‹ or ENTER button.
the
ƒ buttons to select the Rating Level you want,
4. Press the œ/ƒ
then press the ENTER button.
e.g) Setting up in KID SAFE
.. P a r e n t a l P a g e . .
Parental
1 KID SAFE
2G
Password
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC17
8 ADULT
OK
.. Display Setup Page ..
Tv Aspect
Wide
Screen Message
On
Video Output
I-Scan
Black Level
Off
TV System
PAL
5. Enter your password.
- By default, password is set to 0000.
PAL
AUTO
NTSC
Sandi
Password
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan. If
Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the screen
may be blocked.
• When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal
image to appear.
OK
Cancel
25
Note
❶ KID SAFE
❷ G(General Audiences) : All Ages Admitted
❸ PG(Parental Guidance suggested): Some material may
not be suitable for young children.
❹ PG-13 (PG-13-Parents strongly cautioned) : Some material
may be inapproriate for children under 13
❺ PGR ( parental guidance Recommended): These are not
necessarily unsuitable for children, but viewer discretion is
advised, and parents and guardians are encouraged to
supervise younger viewers.
❻ R( Restricted): Under 17 requires accompanying adult
❼ NC17( NC-17) : No one 17 and under admitted
❽ Adult
Note
• To make the setup menu disappear, press the
MENU button. For example.
Changing the Password
1. Press the MENU button.
2. Press the ¦/‹ buttons to select parental setup page,
then press the ƒ or ENTER button.
.. L a n g u a g e S e t u p P a g e . .
Player Menu
E N G
Disc Menu
E N G
Audio
ORI
Subtitle
AUTO
ƒ buttons to select PASSWORD, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
.. P a r e n t a l P a g e . .
Parental
Password
4. The Enter password screen appear. Enter your pasword
(default password), Enter the new password again
.. P a r e n t a l P a g e . .
Parental
Change
Password
26
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
REFERENCE
Introduction
Samsung will often support the software upgrade
to improve the performance of this unit to the
lastest status , trough samsung Internet
Site(www.samsung.com)
2.Press enter or play to start upgrade.
- Other key to cancel upgrade back to samsung logo and eject the disc.
English
Firmware upgrade
Upgrade file detected
Curent version: 07.12.15.00
Upgrade ?
Press Play to start
File copying
Firmware upgrade Starts
Because the specially new mpeg4 codec continuse and it is appearing.What improvements are
made depends on the upgrade software your are
using as well as the software that your DVD-player contained before the upgrde.
Upgrade file detected
Curent version: 07.12.15.00
Upgrade ?
Press Play to start
Upgrade
Firmware upgrade Starts
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please
wait for about 2 minutes.
- If the unit was succesfully update, the unit will
turn off and on after closing the tray automatically.
When the unit turns on, this screen will display.
1. You have to download a new file trough Download
center of Samsung Internet Site (http://www.sam
sung.com).
3.Press the number buttons to select the
desired language
2. Write the file to disc using CD-RW driver of your
SELECT MENU LANGUAGE
computer.
Note
- File system CD-ROM
- Chracteer set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Press
1
Touche
2
Drücken Sie
3
for English
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
pour Français
Note
Update procedure
1.Open the disc tray. Place disc the on the tray.
close the tray. The Firm ware Upgrade sreen
appears.
Upgrade file detected
Curent version: 07.12.15.00
Upgrade ?
Press Play to start
- If the “Select Menu Language”doesn’t appear,
please contact to “Samsung Service Center- If
the unit was succesfully update, the unit will
turn off and on after closing the tray automatical
- Do not press any button and plug the power code
during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to the
web site( www.samsung.com)
Firmware upgrade
Appears
27
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
Page
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
to operate the remote control again.
P3
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
P5
5.1 channel sound is
not being reproduced.
The
icon appears
on screen.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
P12-13
P24
Disc Menu doesn’t appear. • Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from the
Setup Menu selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P22-26
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P24-25
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
The screen is blocked
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc
inside. All settings will revert to the factory settings.
Forgot password
• Press the
button (in front panel ) for more than 5 seconds
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
settings. Don't use this unless absolutely necessary.
If you experience
other problems.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains the
explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
28
P24
P14
P25
P2
Specifications
AC 110-240 V, 50/60 Hz
Power Consumption
9W
1.3 Kg
Weight
360mm (W) X 200mm (D) X 37mm (H)
Dimensions
+5°C to +35°C
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Disc
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
VCD : 12Cm
Video
Output
Composite Video
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
2 Channel
Audio
Output
English
General
Power Requirements
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*Frequency Response
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without
notice.
- Weight and dimensions are approximate.
29
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care center.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
Memo
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Elektrik& Elektronik Cihaz Atığı)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye
çöplüklerine atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz çöp atımı sonucunda oluşabilecek çevre
ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkenleri azaltmak için bunu diğer çöplerden ayrı tutun.
ve doğal kaynakları korumak için geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları için: Ulaşabileceğiniz dönüşüm ve toplama sistemleri hakkında detaylı bilgi için
lütfen atıklarla ilgili kuruma ya da ürünü satın aldığınız yetkili firmaya başvurunuz.
İş sahipleri için: Ürün sağlayıcınıza başvurun ve satın alma sözleşmesindeki şartları kontrol edin.
Bu ürün diğer çöp ve atıklarla karıştırılmamalıdır.
Türkçe
AK68-01640E
�������0
AK68-00000
Download PDF

advertising