Samsung | SAMSUNG PL65 | Samsung PL65 Kullanım kılavuzu

Yönergeler
Kameranızı Tanıma
Bu kamerayı aúa÷ıdaki úekilde kullanın.
Samsung Dijital Kamera aldı÷ınız için teúekkür ederiz.
Uygulama yazılımını kurma
Resmi çekin
USB kablosunu takın
Bu kamerayı bir bilgisayarla kullanmak için ilk
önce uygulama yazılımını kurun. Bu yapıldıktan
sonra, kamerada depolanan görüntüler
bilgisayara taúınabilir ve bir görüntü düzenleme
programı tarafından düzenlenebilir. (s.89)
Resmi çekin (s.19)
Verilen USB kablosunu bilgisayarın
USB ba÷lantı noktasına ve
kameranın ba÷lantı terminaline
takın. (s.91)
Kameranın gücünü
kontrol edin
Kameranın gücünü kontrol edin.
Güç kapalıysa, kamera dü÷mesini
onu açması için önayarlayın.
[Taúınabilir Disk]’i
kontrol edin
Window GEZGøNø’ni açın ve
[Taúınabilir Disk]’i arayın. (s.92)
Kamerayı kullanmadan önce, lütfen kullanım kılavuzunu iyice okuyun.
Satıú Sonrası servis gerekirse, lütfen kamerayı ve kameranın
arızalanmasına neden olan ö÷eleri (pil, Bellek kartı, vs. gibi) Servis
merkezine getirin.
Kamerayı kullanmayı amaçladı÷ınızda (örn. seyahat veya önemli bir
etkinlikte), hayal kırıklı÷ı yaúamamak için lütfen kullanmadan önce
kameranın çalıúıp çalıúmadı÷ını kontrol edin. Samsung kamera,
kameranın arızalanmasından dolayı oluúabilecek kayıp veya
hasarlardan hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.
Bellek kartındaki görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamak için kart
okuyucusu kullanırsanız, görüntüler zarar görebilir. Kamerayla
çekilen görüntüleri bilgisayarınıza aktarırken, kamerayı bilgisayara
ba÷lamak için verilen USB kablosunu kullandı÷ınızdan emin olun.
Bellek kartındaki görüntülerde kart okuyucusu kullanımına ba÷lı olarak
oluúabilecek kayıp veya zararlardan üreticinin hiçbir úekilde sorumlu
olmadı÷ını lütfen unutmayın.
Bu kılavuzun içeri÷i ve bulunan úekiller, kamera iúlevlerinin
geliútirilmesine ba÷lı olarak önceden haber verilmeden de÷iútirilebilir.
Ä Microsoft, Windows ve Windows logoları Amerika Birleúik Devletlerinde
ve/veya di÷er ülkelerde Microsoft Corporation incorporated’ın kayıtlı
ticari markalarıdır.
Ä Adobe ve Reader, Amerika Birleúik Devletleri’nde ve/veya di÷er ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.
Ä Bu kılavuzda yer alan tüm marka ve ürün adları, ilgili firmalarının kayıtlı
ticari markalarıdır.
1
Tehlike
Uyarı
TEHLøKE, kaçınılmadı÷ı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanacak, mevcut tehlikeli bir durumu ifade eder.
UYARI, kaçınılmadı÷ı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalarla
sonuçlanabilecek, tehlikeli bir durum olasılı÷ını ifade eder.
Bu kamerada hiçbir úekilde de÷iúiklik yapmaya çalıúmayın. Bunu
Flaúı insanların veya hayvanların çok yakınında kullanmayın. Flaúın
yaptı÷ınız takdirde, yangın, yaralanma, elektrik çarpmasına neden
olabilir veya siz veya kameranız ciddi úekilde zarar görebilirsiniz. øç
denetim, bakım ve onarımlar sadece bayiniz veya Samsung Kamera
Servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
Patlama riskini artırabilece÷inden, lütfen bu ürünü kolay alev alabilen
veya patlayıcı gazların yakınında kullanmayın.
Kameraya herhangi bir sıvı madde veya yabancı cisim girerse
kullanmayın. Kamerayı kapatın ve güç kayna÷ının ba÷lantısını kesin.
Bayinize veya Samsung Kamera Servis merkezine baúvurmanız gerekir.
Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilece÷inden, kamerayı
kullanmayı bırakın.
Bellek kartı okuyucusu ve pil yuvası gibi eriúim noktalarından kameranın
içine metalik veya kolay alev alabilen yabancı maddeler sokmayın veya
düúürmeyin. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Bu kamerayı ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpması riski do÷urabilir.
2
öznenin gözlerine çok yakın tutulması, görüú yetene÷ine zarar verebilir.
Bu ürünü ve aksesuarlarını aúa÷ıdaki gibi kazalara sebep olmamak
için, güvenlik nedeniyle çocuklardan veya hayvanlardan uzak tutun:
- Pil veya foto÷raf makinesinin küçük aksesuarlarının yutulması. Bir
kaza oldu÷u takdirde, lütfen derhal bir doktora müracaat edin.
- Kameranın hareketli parçaları yaralanmaya yol açabilir.
Uzun süre kullanıldı÷ında pil ve kamera ısınabilir ve kameranın
arızalanmasına yol açabilir. Bu durumda, so÷uması için kamerayı
birkaç dakika boúta bırakın.
Bu kamerayı kapalı araç, do÷rudan güneú ıúı÷ı gibi aúırı yüksek
sıcaklıklara maruz yerlerde ve sıcaklı÷ın aúırı farklılıklar gösterdi÷i
ortamlarda bırakmayın. Aúırı sıcaklıklara maruz kalması, kameranın iç
bileúenlerini olumsuz etkileyebilir ve yangına neden olabilir.
Kullanırken kamerayı veya ùarj cihazını kapatmayın. Bu durum
sıcaklı÷ın artarak, kamera gövdesinin bozulmasına veya yangına
neden olabilir. Kamera ve aksesuarlarını her zaman iyi havalandırılan
alanlarda kullanın.
Dikkat
DøKKAT, kaçınılmadı÷ı takdirde ufak ve hafif yaralanmalarla
sonuçlanabilecek, tehlikeli bir durum olasılı÷ını ifade eder.
Sızıntı yapan, aúırı ısınan veya zarar görmüú pil yangına veya
yaralanmaya neden olabilir.
- Teknik özellikleri kameraya uygun olan bir pil kullanın.
- Pili kısa devre yaptırmayın, ısıtmayın veya ateúe atmayın.
- Pili kutupları ters úekilde takmayın.
Kamerayı uzun bir süre kullanmayı düúünmüyorsanız, pili çıkarın. Aksi
halde, pil aúındırıcı elektrolit sızıntısı yaparak kameranın bileúenlerine
kalıcı olarak zarar verebilir.
Ellerle veya nesnelerle temas halindeyken flaúı yakmayın. Sürekli olarak
kullandıktan sonra flaúa dokunmayın. Yanıklara neden olabilir.
AC adaptor kullanıyorsanız, foto÷raf makinasını açıkken hareket ettirmeyin. Kullanımdan sonra, kabloyu duvardaki fiúten çıkarmadan önce,
her zaman önce kamerayı kapatın. Daha sonra, kamerayı hareket ettirmeden önce tüm konektör kordonları veya kablolarının di÷er aygıtlara
ba÷lı olmadı÷ından emin olun. Bunun yapılmaması kordon ve kablolara
zarar verebilir, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Görüntünün bulanık olmasını ve kameranın arızalanma olasılı÷ını
önlemek için merce÷e ve mercek kapa÷ına dokunmamaya dikkat edin.
Bir görüntü yakalarken merce÷in veya flaúın önünü kapatmayın.
Bu kamerayı düúük sıcaklıklarda kullandı÷ınızda, aúa÷ıdaki durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar kamera arızasından kaynaklanmaz ve normal
sıcaklıklarda yeniden eski haline döner.
- LCD ekranın açılması daha uzun sürer ve renk öznenin renginden farklı olabilir.
- Kompozisyonu de÷iútirirken, LCD ekranda bir gölge görüntü oluúabilir.
Kredi kartları kılıfın yanına bırakıldı÷ında manyetik alanları zarar
görebilir. Manyetik úeritli kartları kılıfın yanına bırakmayın.
20 pinli konnektör bir PC’nin USB portuna takıldı÷ında, bilgisayarda iúlev
bozuklukları oluúabilir. Bir PC’nin USB portuna asla 20 pinli konnektör
takmayın.
øçindekiler
HAZIR 007 Sistem úeması
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
Pakedin øçindekiler
Ayrıl Satılmaktadır
Özelliklerin tanımı
Ön ve Üst
Arka
Dü÷me
5 iúlevli dü÷me
Otomatik zamanlayıcı lambası
Kamera Durum Lambası
Mod simgesi
Güç Kayna÷ına Ba÷lama
Bellek kartını takma
Bellek kartını kullanma yönergeleri
KAYIT 017 LCD ekran göstergesi
018
019
019
019
020
021
021
Menüyü kullanma
Kayıt modunu baúlatma
Modlar arasında seçim yapma
Akıllı Otomatik modu nasıl kullanılır
Oto modu nasıl kullanılır
Program mod dü÷mesi nasıl kullanılır
DUAL IS (Dual Görüntü Dengeleme)
modunu kullanma
3
øçindekiler
022
023
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
036
4
Film çekimi kılavuzu modunun kullanımı
Güzellik Çekimi modunu kullanma
Sahne modları dü÷mesi nasıl kullanılır
Film Klipi modu nasıl kullanılır
Sessiz video klip kaydetme
Bir film klibi kaydederken duraklatma
(Ardıl Kayıt)
Foto÷raf Çekerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Kamerayı ayarlamak için kameranın
dü÷melerini kullanma
POWER dü÷mesi
DEKLANùÖR dü÷mesi
YAKINLAùTIRMA dü÷mesi
Bilgi (DISP) / Yukarı dü÷mesi
Makro / Aúa÷ı dü÷mesi
Odak kilidi
Flaú / Sol dü÷mesi
Otomatik zamanlayıcı / Sa÷ dü÷me
MENÜ dü÷mesi
OK dü÷mesi
øúlevler
MENÜ Dü÷mesini Kullanarak øúlevleri
Etkinleútirme
Poz telafisi
037
038
038
040
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
047
Beyaz dengesi
ISO
Yüz algilama
Yüz tonu
Yüz rötuúu
Görüntü Boyutu
Kalite / Çekim hızı
ACB
Ölçümü
ølerleme modu
Otomatik Odak türü
Foto Stil Seç
Görüntü ayarla
OIS (Optik Görüntü Dengeleme)
Sesli Not
Ses Kaydı
Video klibini sessiz kaydetme
AYAR 048 Ses menüsü
048
048
048
048
048
049
Ses
Ses seviyesi
Baúlangıç sesi
Deklanúör sesi
Bip Sesi
AF Sesi
øçindekiler
049
049
049
049
049
050
050
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
Kendi Portreniz
Ayar menüsü
Ekran
Language
øúlev Açıklaması
Baúlangıç görüntüsü
Gör.parlaklı÷ı
Hızlı görüntü
Görüntü Kaydet
Ayarlar
Belle÷in Biçimlendirilmesi
Baúlatma
Tarih/Saat/Tarih türünü ayarlama
Saat Dilimi
Dosya adı
Kayıt tarihini basıyor
Otomatik güç kapatma
Otomatik Odak lambası
Video çıkıú türünün seçilmesi
USB’yi Ayarlama
OYNAT 056 Oynatma modunu baúlatma
056
056
057
Dura÷an bir görüntüyü oynatma
Bir film klipinin çalınması
Video klipten yakalama iúlevi
057
058
058
059
059
059
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
Kaydedilen bir sesin çalınması
Bir sesli not çalma
LCD ekran göstergesi
Kamerayı ayarlamak için kameranın
dü÷melerini kullanma
Oynatma modu dü÷mesi
Küçük resim / Büyütme dü÷mesi
Akıllı Albüm
Bilgi (DISP) / Yukarı dü÷mesi
Çal ve Duraklat / Tamam dü÷mesi
Sol / Sa÷ / Aúa÷ı / MENÜ dü÷mesi
Sil dü÷mesi
LCD ekranı kullanarak oynatma iúlevini
ayarlama
Düzenle
Yeniden boyutlandırma
Görüntüyü döndürme
Foto Stil Seç
Görüntü ayarla
Görünüm
Çoklu Slayt Gösterisini baúlatma
Çoklu Slayt Gösterisini baúlatın
Görüntüleri Seçme
Çoklu Slayt Gösterisi efektlerini
yapılandırın
5
øçindekiler
072
072
072
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
Oynatma aralı÷ını ayarlama
Arkaplan Müzi÷ini Ayarlama
Dosya Seçenekleri
Görüntüleri silme
Görüntüleri koruma
Sesli not
DPOF
Karta Kopyala
PictBridge
PictBridge : Resim Seçimi
PictBridge : Yazdırma Ayarları
PictBridge : Sıfırla
Önemli notlar
Uyarı göstergesi
Servis merkezine baúvurmadan önce
Teknik Özellikler
YAZILIM 087 Yazılım Notları
087
088
089
091
094
095
6
Sistem Gereksinimleri
Yazılım hakkında
Uygulama yazılımını kurma
Bilgisayar modunu baúlatma
Çıkarılabilir diski çıkarma
Samsung Master
098
098
099
MAC ‘de USB Sürücüsünü Kurma
MAC’de USB Sürücüsünü Kullanma
SSS
Sistem úeması
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do÷ru içeri÷e sahip oldu÷unuzu kontrol edin. øçindekiler satıú bölgesine ba÷lı olarak farklılık gösterebilir.
øste÷e ba÷lı bir donanım satın almak için, size en yakın Samsung bayisi veya Samsung servis merkezine baúvurun. Aúa÷ıdaki parçalar ve
aksesuarlar gerçekte olduklarından farklı gösterilmiú olabilir.
Pakedin øçindekiler
Foto÷raf Makinesi
Yeniden úarj edilebilir pil
AC adaptörü /
USB kablosu
Kamera kılıfı
AV kablosu
Kamera kayıúı
Yazılım CD’si
(bkz. s.88)
Kullanım kılavuzu,
Ürün garantisi
Ayrıl Satılmaktadır
SD/SDHC/ MMC bellek kartı
(bkz. s.16)
7
Özelliklerin tanımı
Ön ve Üst
Hoparlör
Deklanúör
Güç dü÷mesi
Flaú
Otomatik zamanlayıcı
lambası / Af lambası
USB / AV / DC terminali
Mercek / Mercek
kapa÷ı
Mikrofon
8
Özelliklerin tanımı
Arka
Kamera durum ıúı÷ı
Yakınlaútırma Tele(T) dü÷mesi
(Dijital yakınlaútırma)
Yakınlaútırma Wide(W) dü÷mesi
(Küçük resim)
Mod kadranı
LCD ekran
Kayıú gözü
5 iúlevli dü÷me
MENU dü÷mesi
Fn / Sil dü÷mesi
Oynatma modu dü÷mesi
9
Özelliklerin tanımı
Dü÷me
5 iúlevli dü÷me
Pil yuvası
Yukarı dü÷mesi
OK / Çal ve Duraklat
dü÷mes
Otomatik
zamanlayıcı /
Sa÷ dü÷me
Flaú /
Sol dü÷mesi
Pil tutaca÷ı
Makro / Aúa÷ı dü÷mes
Bellek kartı yuvası
Pil yuvası kapa÷ı
Üçayak soketi
Ä Pil yuvası kapa÷ını açmak için, yukarıda gösterilen yöne do÷ru kaydırın.
10
Özelliklerin tanımı
Mod simgesi
Otomatik zamanlayıcı lambası
Simge
Durum
Tanım
Yanıp
sönüyor
- ølk 8 saniyede, lamba 1 saniyelik aralıklarla yanıp
söner.
- Son 2 saniyede, lamba 0,25 saniyelik aralıklarla
yanıp söner.
Yanıp
sönüyor
ølk 2 saniyede, lamba 0,25 saniyelik aralıklarla
yanıp söner.
Yanıp
sönüyor
10 saniye sonra foto÷raf çekilir ve bundan 2 saniye
sonra bir foto÷raf daha çekilir.
Yanıp
sönüyor
Deklanúöre basıldıktan sonra, resim öznenin
hareketine göre çekilir.
Kamera modu ayarı hakkında daha fazla bilgi için 19. sayfaya bakın.
MODU
Akıllı
Otomatik
Otomatik
Program
DUAL IS
Foto÷raf
Yardim
Kılavuzu
Güzellik
çekimi
Sahne
Video klip
SIMGE
MODU
SIMGE
Kamera Durum Lambası
Durum
SAHNE
Tanım
MODU
Güç açık
Kamera resim çekmeye hazır oldu÷unda,
lamba açılır ve kapanır.
Resim çektikten sonra
Lamba görüntü verilerini kaydederken yanıp söner,
tekrar resim çekmeye hazır oldu÷unda da kapanır.
SIMGE
Flash pili úarj ediliyor
Lamba yanıp söner
MODU
USB kablosu bilgisayara
takılı oldu÷unda
Lamba yanar
(Aygıt baúlatıldıktan sonra LCD ekran kapanır)
SIMGE
Bilgisayara Veri aktarırken
Lamba yanıp söner (LCD ekran kapanır)
USB kablosu yazıcıya
takılı oldu÷unda
Lamba yanıp söner
Yazıcı yazdırırken
Lamba yanıp söner
Otomatik Odak (AF)
devreye girdi÷inde
Lamba açılır (Kamera özneye odaklanır)
MODU
Çerçeve
Kılavuzu
Gece
Portre
Çocuk
Manzara
Yakin Ç.
Metin
Gün Batimi
ùafak
Aydinlatma
Havai Fiúek
Kmsl&kar
SIMGE
Lamba yanıp söner (Kamera özneye odaklanmaz)
11
Güç Kayna÷ına Ba÷lama
Kamerayla birlikte verilen yeniden úarj edilebilir pili SLB-10A
kullanmanız gerekir. Kamerayı kullanmaya baúlamadan önce pili úarj
etti÷inizden emin olun.
SLB-10A yeniden úarj edilebilir pil Teknik Özellikleri
Model
SLB-10A
Türü
Lityum iyon
Kapasite
1050mAh
Voltaj
3.7V
ùarj süresi
Yaklafl›k 180 Dakika
Görüntü sayısı ve pil ömrü : SLB-10A'yi kullanma
Pil ömrü/
Görüntü sayısı
Koúullar
Dura÷an
görüntü
Yakl. 120 DK/
Yakl. 240 çekim
Tamamen úarj edilmiú pili, Otomatik
modu, 12M görüntü boyutu, øyi görüntü
kalitesi, Çekimler arası süreyi kullanma:
30San.Yakınlaútırma konumunu her
çekimden sonra Geniú ve Tele arasında
de÷iútirerek. Her iki çekimden birinde flaú
kullanarak. Kamerayı 5 dakika kullanıp
ardından 1 dakika kapatarak.
Video
Yakl. 110 DK
Tam úarj edilmiú pil kullanarak, 640X480
görüntü boyutu, 30 kare/sn çekim hızı ile
Ä Bu rakamlar Samsung’un standart úartları ve çekim koúulları
do÷rultusunda ölçülmüútür ve kullanıcının kullanım yöntemine ba÷lı
olarak farklılık gösterebilir.
12
Pil kullanımı hakkında önemli bilgi.
Kamera kullanılmadı÷ında, kameranın gücünü kapatın.
Kamera uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen pilini çıkarın.
Pillerin gücü zaman içinde azalabilir ve kameranın içinde
bırakıldı÷ı sürece akma olasılı÷ı bulunur.
Düúük sıcaklıklar (0°C’nin altı) pilin performansını etkileyebilir
ve pil ömrünün kısaldı÷ını görebilirsiniz.
Piller genellikle normal sıcaklıklarda yeniden eski haline
döner.
Uzun süre kullanıldı÷ında, kameranın gövdesi ısınabilir.
Bu tamamen normaldir.
AC adaptörünü USB kablosuna ba÷larsanız, bir AC kablosu olarak
kullanabilir ve yedek pili bununla úarj edebilirsiniz.
- AC kablosu kullanma:
AC adaptörünü USB kablosuna takın. Güç kablosu olarak
kullanılabilir.
- USB kablosunu kullanma:
AC úarj cihazınıı çıkarın.
Depolanmıú görüntüleri bilgisayarınıza
yükleyebilir (s.91) veya gücü USB kablosuyla kameranıza besleyebilirsiniz.
Güç Kayna÷ına Ba÷lama
USB kablosu kullanımı hakkında önemli bilgi.
Do÷ru spesifikasyona sahip bir USB kablosu kullanın.
Kamera, bilgisayara USB göbe÷i ile ba÷lanmıúsa :
kamerayı do÷rudan bilgisayara ba÷layın.
Kamera ve di÷er aygıtlar, aynı anda bilgisayara ba÷lıysa :
di÷er aygıtları kaldırın.
Kamera, bilgisayarın ön tarafındaki USB ba÷lantı noktası
kullanılarak algılanamayabilir. Bu durumda, bilgisayarın arka
tarafındaki USB ba÷lantı noktasını kullanın.
Bilgisayarın USB ba÷lantı noktası, Güç çıkıú standardına
(5V, 500mA) uygun de÷ilse, kamera úarj edilmeyebilir.
Herhangi bir kablo veya AC adaptörünü takmadan önce,
yönlerini kontrol edin ve zorla sokmayın. Kablonun kopmasına
veya kameranın kırılmasına neden olabilir.
AC ùarj Aletinin úarj LED’I açılmazsa ya da yeniden úarj
edilebilir pili taktıktan sonra yanıp sönerse, pilin do÷ru yerleútirilip
yerleútirilmedi÷ini lütfen kontrol edin.
Foto÷raf makinesi açıkken pili úarj ederseniz, pil tam úarj olmaz.
Pili úarj ederken kamerayı kapatın.
AC Adaptörünün ùarj LED Iúı÷ı
ùarj LED ıúı÷ı
Yeniden úarj edilebilir pili úarj etme
ùarj Ediliyor
Kırmızı LED Açık
ùarj tamamlandı
Yeúil LED Açık
ùarj hatası
Turuncu renkli ıúık söner veya yanıp söner
ùarj etmek için tam úarj edilmiú bir pil takarsanız, foto÷raf makinesini
aynı anda açmayın. Bunun nedeni, düúük pil kapasitesidir. Kamerayı
kullanmadan önce pili 10 dakikadan daha uzun bir süre úarj edin.
Flaúı çok sık kullanmayın ya da pil kısa bir süre tam úarj edilmiúse
film klipi çekmeyin. ùarj aleti takılı olsa dahi, yeniden úarj edilebilir
pil tekrar úarj edildi÷inden foto÷raf makinesi gücü kapatılmayabilir.
13
Güç Kayna÷ına Ba÷lama
Bellek kartını takma
Pili gösterildi÷i gibi takın
Bellek kartını gösterildi÷i gibi yerleútirin.
- Pili taktıktan sonra foto÷raf
makinesi açılmazsa, pilin
kutuplarının (+/-) do÷ru yerleútirilip
yerleútirilmedi÷ini kontrol edin.
- Bellek kartını takmadan önce
foto÷raf makinesinin gücünü
kapatın.
- Bellek kartının ön kısmını
kameranın arka tarafına
(LCD ekran) ve kart pimlerini
kameranın ön tarafına do÷ru
(mercek) yönlendirin.
- Pil yuvası kapa÷ı açıkken, pil
yuvası kapa÷ına kuvvet kullanarak
bastırmayın. Pil yuvası kapa÷ına
zarar verebilir.
- Bellek kartını ters takmayın.
Bunu yaparsanız bellek kartı
yuvası zarar görebilir.
LCD ekranda pil durumu için 4 gösterge gösterilir.
Pil
göstergesi
Pil tam úarj
Pil durumu
edildi
Düúük pil
Düúük pil
kapasitesi
kapasitesi
(Yeniden úarj (Yeniden úarj
etmek için
etmek için
hazırlayın
hazırlayın
veya yedek pil veya yedek pil
kullanın)
kullanın)
Pil bitti.
(Tekrar þarj
edin veya
yedek pil
kullanýn)
Ä Foto÷raf makinesi ve pili, aúırı so÷uk veya sıcak bir yerde kullanırken,
LCD üzerindeki pil durumu gerçek pil durumundan farklı olabilir.
14
Bellek kartını kullanma yönergeleri
Yeni satın almıú oldu÷unuz bir bellek kartını ilk defa kullanıyorsanız
(bkz. s.51) , biçimlendirilmiú oldu÷undan, bellek kartında kameranın
algılayamayaca÷ı veriler bulunmadı÷ından veya farklı bir kamerayla
yakalanan görüntülerin olmadı÷ından emin olun.
Bellek kartını takıp çıkarırken kameranın gücünü kapatın.
Bellek kartının sürekli olarak kullanılması sonuç olarak bellek
kartının performansını düúürecektir. Bu durumda yeni bir bellek
kartı almanız gerekir. Bellek kartındaki çizilmeler ve yıpranmalar
Samsung garantisine dahil de÷ildir.
Bellek kartı hassas bir elektronik aygıttır.
Bellek kartını e÷meyin, düúürmeyin veya hızlı bir úekilde çarpmayın.
Bellek kartını hoparlörler veya TV alıcılarının yanı gibi güçlü elektronik veya manyetik alanların oldu÷u ortamlarda saklamayın.
Aúırı ısı farklılıkları bulunan ortamlarda kullanmayın veya
bulundurmayın.
Bellek kartının kirlenmesine veya herhangi bir sıvı ile temas
etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, bellek kartını
yumuúak bir bezle temizleyin.
Bellek kartı aúa÷ıdakilerden herhangi birisine maruz kalırsa,
kaydedilen veriler bozulabilir :
- Bellek kartı yanlıú kullanıldı÷ında.
- Güç kapatıldı÷ında veya bellek kartı kayıt, slime (biçimlendirme)
veya okuma sırasında çıkarıldı÷ında.
Samsung, kayıp verilerden sorumlu olmayacaktır.
Önemli verilerin, disket, sabit disk, CD, vb. di÷er ortamlara
yedeklemek amacıyla kopyalanması önerilir.
Kullanılabilir yeterli bellek yoksa :
[Hafıza dolu] mesajı görüntülenir ve kamera çalıúmaz.
Kameradaki bellek miktarını en uygun duruma getirmek için, bellek
kartını de÷iútirin veya bellek kartında depolanan gereksiz
görüntüleri silin.
Bellek kartındaki verilere zarar verebilece÷inden, kamera durum
lambası yanıp sönerken bellek kartını çıkarmayın.
Kullanmadı÷ınızda bellek kartını kutusunda tutun.
Uzun süreli kullanım sırasında veya sonrasında, bellek kartının
ısındı÷ını fark edebilirsiniz. Bu tamamen normaldir.
Baúka bir dijital foto÷raf makinesinde kullanılan bellek kartını
kullanmayın. Bellek kartını bu kamerada kullanmak için, bu
kamerayı kullanarak bellek kartını biçimlendirin.
Baúka bir dijital kamerayla veya bellek kartı okuyucusuyla
biçimlendirilmiú bellek kartlarını kullanmayın.
15
Bellek kartını kullanma yönergeleri
Foto÷raf makinesi SD/SDHC Bellek Kartlarını ve MMC (Multi Medya
Kartları)nı kullanabilir.
1GB SD bellek kullanıldı÷ında, belirtilen çekim kapasitesi aúa÷ıdaki gibi
olur. Görüntü kapasiteleri, özne ve bellek kartı türü gibi de÷iúkenlerden
etkilenebilece÷inden, bu rakamlar yaklaúık de÷erleri ifade eder.
Kaydedilen
görüntü boyutu
Kart pimleri
Yazmaya karúı Akoruma
anahtarı
Etiket
Duraðan
görüntü
[SD (Secure Digital) bellek kartı]
SD/SDHC bellek kartında, görüntü dosyalarını silinmeye veya biçimlendirilmeye
karúı koruyan, yazma koruması anahtarı bulunur. Anahtarı SD/SDHC bellek
kartının altına kaydırarak veri korunacaktır. Anahtarı SD/SDHC bellek kartının
üstüne kaydırarak veri koruması iptal edilecektir.
Foto÷raf çekmeden önce anahtarı SD/SDHC bellek kartının üst tarafına
kaydırın.
*Video
klip
Çok iyi
øyi
Normal
Yaklaþýk
169
Yaklaþýk
196
Yaklaþýk
231
Yaklaþýk
246
Yaklaþýk
365
Yaklaþýk
548
Yaklaþýk
986
Yaklaþýk
240
Yaklaþýk
270
Yaklaþýk
308
Yaklaþýk
328
Yaklaþýk
493
Yaklaþýk
680
Yaklaþýk
1095
Yaklaþýk
365
Yaklaþýk
411
Yaklaþýk
481
Yaklaþýk
519
Yaklaþýk
705
Yaklaþýk
759
Yaklaþýk
1232
-
-
-
-
-
-
30 kare/sn 15 kare/sn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yaklaþýk Yaklaþýk
14'14"
27'59"
Yaklaþýk Yaklaþýk
45'42" 01:19'07"
Yakınlaútırma dü÷mesi video kaydetme sırasında çalıúmaz.
Yakınlaútırma iúlemi ile kayıt süreleri de÷iúebilir.
Her birine 4GB veya 2 saate kadar video kaydedebilirsiniz.
16
LCD ekran göstergesi
LCD ekranda çekim iúlevleri ve seçimleri görüntülenir.
No.
5
Taným
Bellek kartý simgesi /
Dahili bellek simgesi
Simgeler
-
6
Pil
s.14
7
Flaú
s.31
8
Otomatik zamanlayýcý
s.33
9
Makro
s.29
10
Foto Stil Seç
s.44
11
Yüz algilama
s.38
OIS (Optik Görüntü
Dengeleme) / Yüz tonu
Görüntü ayarla / Sessiz
13
/ Yüz rötuúu
12
14
[Görüntü ve Tam Durum]
No.
1
Taným
Simgeler
Kayýt modu
Optik/ Dijital Yakýnlaþtýrma çubuðu/
Dijital Yakýnlaþtýrma oraný
Sesli Not
3
Kalan kullanýlabilir çekim
sayýsý
4
Kalan zaman
Sayfa
s.19
Sayfa
Tarih / Saat
s.46/40
s.45/47
40
2009/01/01 01:00 PM
s.52
15
Kamera titreúim Uyarısı
s.26
16
Otomatik Odak Karesi
s.43
17
ølerleme modu
s.43
18
Poz ölçümü
s.42
s.41
19
Görüntü kalitesi /
Çekim Hızı
s.27
20
Görüntü Boyutu
s.41
s.46
21
ISO
s.38
00001
s.16
22
Beyaz Dengesi
s.37
00:00:00
s.16
23
Poz telafisi
s.36
2
17
Menüyü kullanma
1. Foto÷raf makinesini açın ve MENU dü÷mesine basın. Her foto÷raf makinesi modu için bir menü görünür.
EV
øúlevler
Beyaz dengesi
Ses
ISO
Görüntü
Yüz algilama
Ayarlar
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
ACB
Çıkıú
De÷iút.
2. Menülerde gezinmek için yukarı veya aúa÷ı dü÷mesini kullanın.
EV
øúlevler
Beyaz dengesi
Ses
ISO
Görüntü
Yüz algilama
Ayarlar
YUKARI
veya AùAöI
dü÷mesine sın.
Foto÷raf Boyutu
Ses Seviyesi
øúlevler
Bú.sesi
Ses
Dkl.sesi
Görüntü
Bip sesi
Ayarlar
Af sesi
Kendi portreniz
Çekim kalitesi
ACB
Çıkıú
De÷iút.
Çıkıú
De÷iút.
3. Bir alt menüyü seçmek için sol veya sa÷ dü÷mesini kullanın.
Ses Seviyesi
øúlevler
Bú.sesi
Ses
Dkl.sesi
Görüntü
Bip sesi
Ayarlar
Çıkıú
SOL veya
SAö dü÷meye
basın.
Ses Seviyesi
:Orta
Bú.sesi
:Kapalı
Dkl.sesi
:1
Bip sesi
:1
SOL veya
SAö dü÷meye
basın.
:Orta
Kapalı
Bú.sesi
:Off
Düúük
Dkl.sesi
Orta:1
Yüksek
:1
Bip sesi
Af sesi
Af sesi
:Açık
Af sesi
:Açık
Kendi portreniz
Kendi portreniz
:Açık
Kendi portreniz
:Açık
De÷iút.
Çıkıú
Geri
4. Bir alt menü seçin ve ayarları kaydedip önceki pencereye dönmek için Tamam dü÷mesine tıklayın.
18
Ses Seviyesi
Geri
Ayarla
Kayıt modunu baúlatma
Modlar arasında seçim yapma
Akıllı Otomatik modu (
Do÷ru modu seçmek için kameranızın arkasındaki Mod kadranını kullanabilirsiniz.
Kamera, algılanan sahne türüne dayalı olarak uygun kamera
ayarlarını otomatik olarak seçer. Çeúitli sahnelere iliúkin kamera
ayarları hakkında fazla bilgi sahibi de÷ilseniz, bu özellik yararlı olur.
Mod kadranını kullanmak
Mod kadranını seçim noktasına çevirerek çekim modunu seçin.
) nasıl kullanılır
1. Mod kadranını kullanarak Akıllı Otomatik modunu seçin.
2. Kamera otomatik olarak bir sahne
seçer. Ekranın sol üst köúesinde
uygun bir mod simgesi görüntülenir.
3. Görüntüyü yakalamak için Deklanúör
dü÷mesine basın.
Film modu
Sahne modu
Akıllı Otomatik modu
Seçim noktası
Güzellik Çekimi
modu
Oto modu
Program modu
Dual IS (økili Görüntü
Dengeleme) modu
Foto÷raf Yardım kılavuzu
modu
Kamera uygun bir sahne modu belirleyemezse, varsayılan
ayarlar kullanılır.
Algılanan bir yüz olsa dahi, kamera öznenin konumuna veya
aydınlatmaya ba÷lı olarak bir portre modu seçmeyebilir.
Kamera, kameranın titremesi, aydınlatma ve özneye uzaklık
gibi çekim ortamlarına ba÷lı olarak do÷ru sahneyi seçmeyebilir.
[Gece] modu sahneleri yalnızca flaú kapalıyken tanıyabilir. Kamera,
belirli bir süre üçayak üzerindeki çekim koúulunu belirli bir süre
kontrol ettikten sonra [Üçayak] modunu çalıútırır.
Üçayak kullanmanıza ra÷men, öznenin hareketine ba÷lı olarak
kamera bir üçayak modu seçmeyebilir.
19
Kayıt modunu baúlatma
Her bir sahne aúa÷ıdaki koúullarda tanınır;
20
[Manzara]
(
) : Dıú mekan sahnelerini çekerken
[Beyaz]
(
) : Çok parlak bir ortamda çekim yaparken
[Gece]
(
) : Gece sahnelerini çekerken
[Gece Portresi]
(
) : Kiúileri karanlık bir dıú mekanda
çekerken
[Ters Aydınlatma] (
) : Portre olmadan ters aydınlatmalı bir
sahneyi çekerken
[Ters Aydınlatma Portresi] (
) : Ters aydınlatmalı bir portreyi çekerken
[Portre]
(
) : Bir portreyi çekerken
[Makro]
(
) : Yakın çekim yaparken
[Makro Metin]
(
) : Metinleri yakın bir odaklamayla
çekerken
[Üçayak]
(
) : Üçayak üzerinde hareket etmeyen bir
özneyi çekerken
[Aksiyon]
(
) : Hızlı hareketler yapan bir özneyi
çekerken
Oto modu nasıl kullanılır (
)
En az kullanıcı müdahalesi ile çabuk ve kolay foto÷raf çekmek için bu
modu seçin.
1. Pilleri takın (s.14). Kutup yönlerinin
(+ / -) do÷ru olmasına dikkat ederek
pili takın.
2. Bellek kartını takın (s.14). Bu foto÷raf
makinesi 31MB dahili belle÷e sahip
oldu÷undan bellek kartını takmanıza
gerek yoktur. Bellek kartı takılmamıúsa,
görüntü dahili bellekte depolanır. Bellek
kartı takılmıúsa, görüntü bellek kartında depolanır.
3. Pil yuvası kapa÷ını kapatın.
4. Kamerayı açmak için güç dü÷mesine basın.
5. Mod kadranını döndürerek AUTO modunu seçin.
6. Kamerayı özneye do÷ru tutun ve LCD ekranı kullanarak görüntüyü
oluúturun.
7. Görüntüyü yakalamak için deklanúöre basın.
Deklanúöre yarım bastı÷ınızda otomatik odak karesi kırmızı renk
alırsa, bu foto÷raf makinesinin nesneye odaklanamadı÷ı anlamına
gelmektedir. Bu durumda kamera net bir görüntü yakalayamaz.
Bir görüntü yakalarken merce÷in veya flaúın önünü kapatmayın.
Kayıt modunu baúlatma
Program mod dü÷mesi nasıl kullanılır (
)
Otomatik mod seçildi÷inde, kamera en uygun ayarlarla yapılandırılır.
Yine de açıklık de÷eri ve poz süresi haricindeki tüm iúlevleri manüel
olarak yapılandırabilirsiniz.
1. Mod kadranını kullanarak Program
modunu seçin. (s.19)
2. Geliúmiú iúlevleri yapılandırmak için
Menü dü÷mesine basın.
Daha fazla bilgi için 35. sayfaya bakın.
DUAL IS (Dual Görüntü Dengeleme) modunu kullanma (
)
Bu mod kamera titreúiminin etkilerini azaltarak, loú ortamlarda iyi
pozlanmıú bir görüntü elde etmenize yardımcı olur.
1. Mod kadranını kullanarak DUAL IS
modunu seçin. (s.19)
2. Kamerayı özneye do÷ru tutun ve LCD
ekranı kullanarak görüntüyü oluúturun.
3. Bir görüntü yakalamak için deklanúöre
basın.
DUAL IS modunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
1. Dijital yakınlaútırma DUAL IS modunda çalıúmaz.
2. Aydınlatma koúulları flörosan aydınlatma koúullarından daha
parlak ise, DUAL IS etkin hale gelmeyecektir.
3. Aydınlatma koúulları flüoresan aydınlatma koúullarından daha
karanlık ise, kamera titreúim uyarı göstergesi ( Ã ) görüntülenir. En iyi sonuçlar için, kamera titreúim uyarı göstergesinin
( Ã ) görüntülenmedi÷i durumlarda foto÷raf çekin.
4. Özne hareket ediyorsa, yakalanan görüntü flu olabilir.
5. DUAL IS kameranın dijital iúlemcisini kullandı÷ından,
kameranın görüntüleri iúlemesi ve kaydetmesi daha uzun
sürebilir.
21
Kayıt modunu baúlatma
Film çekimi kılavuzu modunun kullanımı (
Film çekim kılavuzundaki kullanılabilen iúlevler
)
Odaklama zor oldu÷unda kullanılabilecek iúlev
Resim ekranı titreúim yaptı÷ında kullanılabilecek iúlev
Karanlıkta film çekerken kullanılabilecek iúlev
Resim parlaklı÷ını ayarlarken kullanılabilecek iúlev
Resim rengini ayarlarken kullanılabilecek iúlev
Kullanıcının film çekerken ortaya çıkabilecek olası sorunların çözümlerini de içeren, do÷ru film çekim yöntemini ö÷renmesine yardımcı olur
ve kullanıcının film çekme alıútırmaları yapabilmesini sa÷lar.
Foto÷raf Yardim Kılavuzu
Foto÷raf Yardim Kılavuzu
Foto÷raf Yardim Kılavuzu
Görüntü bulanıksa kullanılacak özellikler
Görüntü bulanıksa kullanılacak özellikler
Deklanúöre yarım basarak odaklama
Kamera titreúim giderme özellikleri
Az ıúıklı ortamlarda kullanılacak özellikler
Parlaklı÷ı ayarlarken kullanılacak özellikler
Renkleri ayarlarken kullanılacak özellikler
Sol / Sa÷ dü÷mesine
basma
OK dü÷mesine basma.
De÷iút.
80 cm veya daha uzaktaki özneyi odaklama
80 cm’den daha yakındaki bir özneyi odaklama
ønsan yüzlerini odaklama
Geri
Foto÷raf Yardim Kılavuzu
Sol / Sa÷ dü÷mesine
basma
OK dü÷mesine basma.
De÷iút.
1/2
Odaklama durumu deklanúöre
yarım basılarak denetlenebilir.
- Yeúil :Odaklandı
- Kırmızı: Odaklanamadı
Geri
Uygula
Yukarı dü÷mesine
basma
Yukarı / Aúa÷ı
dü÷mesine basma
Foto÷raf Yardim Kılavuzu
Deklanúöre basma
Kılavuz listesi
Deklanúöre
bastı÷ınızda alıútırma
baúlar.
OK dü÷mesine basma.
Kılavuz listesi
[Odaklama zor oldu÷unda kullanılabilecek iúlev]
22
Odaklama baúarılıysa, resmi
çekmek için deklanúöre tam
basın. Odaklama baúarısızsa,
deklanúöre tekrar yarım basın.
Geri
Uygula
2/2
Kayıt modunu baúlatma
Güzellik Çekimi modunu kullanma (
Sahne modları aúa÷ıda listelenmiútir.
)
Seçenekleri net yüz ifadelerine ayarlayarak portre foto÷rafları çekin.
1. Mod kadranını kullanarak Güzellik
Çekimi modunu seçin. (s.19)
2. [Yüz Tonu] veya [Yüz Rötuúu]
seçene÷ini belirlemek için [øúlevler]
menüsündeki Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine
basın.
3. [Yüz Tonu] veya [Yüz Rötuúu] özelliklerinin istenen düzeyini belirlemek için Sol/Sa÷ dü÷mesine
basın. Sonra da Tamam dü÷mesine basın.
4. Görüntüleri yakalamak için Deklanúör dü÷mesine basın.
Sahne modları dü÷mesi nasıl kullanılır (
)
Çeúitli çekim durumlarına göre en uygun ayarları kolayca
yapılandırmak için menüyü kullanın.
1. Mod kadranını kullanarak portre modunu
seçin.(s.19).
2. Kamerayı özneye do÷ru tutun ve LCD
ekranı kullanarak görüntüyü oluúturun.
3. Görüntüyü yakalamak için deklanúöre
basın.
[Çerçeve Kılavuzu](
) : Baúka bir kiúinin seçti÷iniz bir
açıdan sizin için resim çekmesini
istedi÷inizde bu modu kullanın.
[Gece]
(
) : Gece veya di÷er karanlık koúullarda
dura÷an görüntüler çekmek için bunu
kullanın.
[Portre]
(
) : Bir kiúinin resmini çekmek içindir.
[Çocuk]
(
) : Örne÷in çocuklar gibi hızlı hareket
edennesnelerinresmini çekmek
içindir.
[Manzara]
(
) : Uzak manzaraların resmini çekmek
içindir.
[Yakin Ç.]
(
) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük
nesneleri yakından çekmek içindir.
[Metin]
(
) : Bir belgenin resmini çekmek için bu
modu kullanın.
[Gün Batimi]
(
) : Gün batımı foto÷rafları çekmek içindir.
[ùafak]
(
) : Gün do÷arken çekilen resimler içindir.
[Aydinlatma]
(
) : Ters aydınlatmanın neden oldu÷u
gölgesiz porte
[Havai Fiúek]
(
) : Havai fiúek sahneleri içindir.
[Kmsl&kar]
(
) : Deniz, göl, plaj ve kar sahneleri
içindir.
Çerçeve Kılavuzu: Deklanúör
23
Kayıt modunu baúlatma
Ŷ [Çerçeve Kılavuzu] modu nasıl kullanılır
Baúka bir kiúinin seçti÷iniz bir açıdan sizin için resim çekmesini
istedi÷inizde [Çerçeve Kılavuzu] modunu kullanın.
1. Seçti÷iniz açıdan bir resim çekin.
- Resmin kenarlarını çevreleyen
bir kılavuz görüntülenir.
Poz süresi ve Açıklık de÷erini de÷iútirme
Çerçeveyi øptal Et: OK
Kılavuz
2. Daha sonra, baúka bir kiúi, çekilecek resmin kenarını pencerenin
kenarlarındaki kılavuz çerçevesiyle
hizalayarak resmi çekebilir.
Çerçeveyi øptal Et: OK
Çerçeveyi øptal Et: OK
24
Ŷ [Uzunsüreli poz] modu nasıl kullanılır
Bu kamera poz süresini ve açıklık de÷erlerini çekim ortamına
göre otomatik olarak ayarlar. Ancak, Gece sahnesi modunda, poz
süresini ve açıklık de÷erlerini iste÷inize göre ayarlayabilirsiniz.
1. [Gece] sahne modunu seçin. (s.23)
2. Fn dü÷mesine bastı÷ınızda Uzun
Süreli pozlama menüsü görüntülenir.
3. Uzun Süreli deklanúör de÷erini
5 iúlevli dü÷meyi kullanarak
yapılandırın.
4. Fn dü÷mesine tekrar basın.
Ayarladı÷ınız de÷er kaydedilir ve
mod Gece sahnesi moduna geçer.
3.5
1S
Uzunsüreli poz
Çıkıú
Taúı
Kayıt modunu baúlatma
Film Klipi modu nasıl kullanılır (
)
Bellek kapasitesinin izin verdi÷i kullanılabilir kayıt süresinin sonuna
kadar video klip kaydı yapılabilir.
1. Mod kadranını çevirerek Video Klip
modunu seçin. (Video klip modu simgesi ve kullanılabilir kayıt süresi LCD
ekranda gösterilir.).
2. Kamerayı özneye do÷ru tutun ve LCD
ekranı kullanarak görüntüyü oluúturun.
3. Deklanúöre bir kez bastı÷ınızda,
kullanılabilir kayıt süresi boyunca video
klip kaydı yapılır. Deklanúör serbest bırakılsa dahi video klip kaydı
devam eder. Kaydı durdurmak isterseniz, deklanúöre tekrar basın.
Ä Görüntü boyutu ve türleri aúa÷ıda listelenmiútir.
- Görüntü boyutu
: 640x480, 320x240 (Seçilebilir)
- Film klibi dosya türü : AVI (MJPEG)
- Çerçeve Hızı
: 30 kare/sn, 15 kare/sn (Seçilebilir)
Sessiz video klip kaydetme
Video klibi sessiz kaydedebilirsiniz.
Adımlar 1-3, VøDEO KLøP modunda
olanlarla aynıdır.
4. Menu dü÷mesine basın.
5. [øúlevler] menüsünü seçmek için Yukarı
/ Aúa÷ı dü÷mesine basın ve ardından
Sa÷ dü÷mesine basın.
6. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Ses] menüsünü seçin ve
Tamam dü÷mesine basın.
7. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak [Kapalı] menüsünü seçin.
8. OK dü÷mesine basın. Sessiz video kaydı yapabilirsiniz.
Ä Daha fazla bilgi için 47. sayfaya bakın.
Bir film klibi kaydederken duraklatma (Ardıl Kayıt)
Bu foto÷raf makinesi bir film klibi kaydederken istenmeyen
sahnelerde geçici olarak duraklamanıza olanak sa÷lar. Bu iúlevi
kullanarak, birden fazla video klip oluúturmak zorunda kalmadan,
istedi÷iniz sahneleri tek filme kaydedebilirsiniz.
Ardıúık Kaydı Kullanma
Adımlar 1-2, Video klip modunda olanlarla aynıdır.
3. Deklanúöre bastı÷ınızda, kullanılabilir
kayıt zamanı süresince video klip
kaydı yapılır. Deklanúör serbest
bırakılsa dahi video klip kaydı devam
Durdur
Kaydet
eder.
4. Kaydı duraklatmak için Tamam
dü÷mesine basın.
5. Kayda kaldı÷ı yerden devam etmek için Tamam dü÷mesine tekrar
basın.
6. Kaydı durdurmak isterseniz, deklanúöre tekrar basın.
25
Foto÷raf Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Deklanúöre yarım basma.
Odaklamayı onaylamak ve flaú pil úarjı için deklanúöre hafifçe yarım
basın. Foto÷rafı çekmek için deklanúöre tam basın.
[Deklanúöre hafifçe basın]
[Deklanúöre basın]
Kullanılabilir bellek kapasitesi çekim úartlarına ve kamera
ayarlarına ba÷lı olarak de÷iúebilir.
Flash Off (Flash Kapalı), Slow syncro (Yavaú senkro) veya DUAL
IS modu bir düúük aydınlatma durumunda seçildi÷inde, LCD
ekranda kamera sallanma uyarısı göstergesi (Ã) görünebilir.
Bu durumda üçayak kullanın, kamerayı sert bir yüzey üzerinde
destekleyin veya flaúlı çekim moduna geçin.
Iúı÷a karúı çekim : Lütfen güneúe karúı resim çekmeyin.
Bunu yapmak, resmi koyu hale getirebilir.
Iúı÷a karúı resim çekmek için, sahne çekim
modunda (bkz. sayfa 23) [Ters Aydınlatma],
dolgu flaú (bkz. sayfa 32), nokta poz ölçümü
(bkz. sayfa 42) veya poz telafisi (bkz. sayfa
36) veya ACB (bkz. sayfa 42) kullanın.
Bir görüntü yakalarken merce÷in veya flaúın önünü kapatmayın.
LCD ekranı kullanarak görüntüyü oluúturun.
26
Bazı úartlar altında, otomatik odaklama sistemi beklendi÷i gibi
çalıúmayabilir.
- Kontrastı az olan bir öznenin foto÷rafı çekildi÷inde.
- Özne çok fazla yansıtma yaptı÷ında veya parlak oldu÷unda.
- Özne çok hızlı hareket ediyorsa.
- Güçlü bir yansıma ıúı÷ı varsa veya arka plan çok parlaksa.
- Öznede sadece yatay çizgiler bulunuyorsa veya çok darsa
(çubuk veya bayrak dire÷i gibi).
- Çevresi karanlıksa.
Kamerayı ayarlamak için kameranın dü÷melerini kullanma
YAKINLAùTIRMA dü÷mesi
Kayıt modu iúlevi foto÷raf makinesinin dü÷meleri kullanılarak ayarlanabilir.
Menü görüntülenmiyorsa, bu dü÷me
OPTøK YAKINLAùTIRMA veya DøJøTAL
YAKINLAùTIRMA dü÷mesi olarak kullanılır.
Bu foto÷raf makinesi 5X optic yakınlaútırma
ve 5X dijital yakınlaútırma iúlevine sahiptir.
Her ikisi de kullanıldı÷ında, toplamda 25X
yakınlaútırma oranı elde edilir.
POWER dü÷mesi
Kameranın gücünü açmak / kapamak için kullanılır.
Belirtilen sürede herhangi bir iúlem
yapılmazsa, pilin ömründen tasarruf etmek
için foto÷raf makinesinin gücü otomatik olarak kapanacaktır. Otomatik güç
kapatma özelli÷i hakkında ayrıntılı bilgi
almak için 53. sayfaya bakınız.
DEKLANùÖR dü÷mesi
ÇEKøM modunda görüntü çekmek veya ses kaydetmek için
kullanılır.
VøDEO KLøP modunda
Deklanúöre tam basıldı÷ında, video klip
çekme iúlemi baúlatılır.
Deklanúöre bastı÷ınızda, bellekteki
kullanılabilir sessiz kayıt süresi izin verdi÷i
kadar video klip kaydı yapılır. Kaydı
durdurmak isterseniz, deklanúöre tekrar
basın.
DURAöAN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanúöre yarım basıldı÷ında, otomatik odaklama devreye girer
ve flaúın durumu denetlenir. Deklanúöre tam basıldı÷ında, foto÷raf
tam olarak çekilir ve depolanır. Sesli not kaydını seçtiyseniz, kamera
görüntü verilerini depolamayı bitirdikten sonra kayıt baúlar.
TELE Yakınlaútırma
Optik yakınlaútırma TELE : YAKINLAùTIRMA dü÷mesine basma. Bu,
nesneye yakınlaútıracaktır örn. Nesne
daha yakın görünecektir.
Dijital yakınlaútırma TELE : En büyük (5X) optik yakınlaútırma
seçildi÷inde, YAKINLAùTIRMA T
dü÷mesine basılmasıyla
dijital yakınlaútırma yazılımı devreye
girer. YAKINLAùTIRMA T dü÷mesi
bırakıldı÷ında, dijital yakınlaútırma
istenilen ayarda durur. En büyük dijital
yakınlaútırmaya (5X) ulaúıldı÷ında,
YAKINLAùTIRMA T dü÷mesine
basılmasının herhangi bir etkisi olmaz.
YAKINLAùTIRMA
T dü÷mesine
basma
YAKINLAùTIRMA
T dü÷mesine
basma
[GENøù Yakınlaútırma]
[TELE yakınlaútır]
[Dijital yakınlaútırma 5.0X]
27
YAKINLAùTIRMA dü÷mesi
GENøù Yakınlaútırma
Dijital yakınlaútırma kullanılarak çekilen görüntülerin
Optik yakınlaútırma GENøù : YAKINLAùTIRMA dü÷mesine basma. Bu,
nesneden uzaklaútıracaktır örn. Nesne
daha uzak görünecektir. YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesine sürekli olarak basıldı÷ında,
kamera en düúük yakınlaútırma ayarına
gelir, yani özne kameradan en uzakta
olarak görünür.
YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesine
basma
YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesine
basma
[TELE yakınlaútır]
[Optik yakınlaútırma 2X]
[GENøù Yakınlaútırma]
Dijital yakınlaútırma GENøù : Dijital yakınlaútırma çalıúırken,
YAKINLAùTIRMA W dü÷mesine basıldı÷ında,
dijital yakınlaútırma adım adım azalır.
Optik yakınlaútırma
YAKINLAùTIRMA W dü÷mesi bırakıldı÷ında,
dijital yakınlaútırma durur. YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesi basıldı÷ında, dijital yakınlaútırma
Dijital yakınlaútırma
azalır ve minimum ayara eriúilene kadar optik
yakınlaútırma azalmaya devam eder.
YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesine
basma
YAKINLAùTIRMA
W dü÷mesine
basma
[Dijital yakınlaútırma 5.0X]
28
[TELE yakınlaútır]
[GENøù Yakınlaútırma]
kamera tarafından iúlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Bunun
gerçekleúmesi için bir süre beklemeniz gerekir.
Film klipi çekimleri sırasında Yakınlaútırma dü÷melerine
basarsanız, ses kaydedilmeyecektir.
Dijital yakınlaútırmayı kullanırken görüntü kalitesinde bir düúüú
oldu÷unu görebilirsiniz.
Dijital yakınlaútırma yaptı÷ınız görüntüyü daha net bir úekilde
görüntülemek için, maksimum optik yakınlaútırma konumunda
deklanúöre yarım basın ve yakınlaútırma T dü÷mesine tekrar
basın.
Bazı Sahne modlarında (Gece Sah., Çocuk, Metin, Yakın Çekim,
Havai Fiúek), DUAL IS modunda, video klip modunda ve Yüz
Algılama modunda dijital yakınlaútırma çalıútırılamaz.
Görüntünün bulanık olmasını ve kameranın arızalanma olasılı÷ını
önlemek için merce÷e dokunmamaya dikkat edin. Görüntü
donuksa, kamerayı kapatın ve mercek konumunu de÷iútirmek için
tekrar açın.
Kameranın arızalanmasına neden olabilece÷inden, merce÷e
basmamaya dikkat edin.
Görüntünün soluk ve bulanık olmasına neden olabilece÷inden,
kamera açıkken kameranın hareketli mercek parçalarına dokunmamaya dikkat edin.
Yakınlaútırma dü÷mesini çalıútırırken merce÷e dokunmamaya
dikkat edin.
Bilgi (DISP) / Yukarı dü÷mesi
Makro (
Menü gösterilirken, Yukarı dü÷mesi yön dü÷mesi olarak çalıúır.
Kayıt modlarında veya oynatma modunda bu dü÷meye basılınca
resim bilgileri görüntülenir.
Menü gösterilirken, Aúa÷ı dü÷mesi yön dü÷mesi olarak çalıúır. Menü
gösterilmedi÷inde, makro foto÷raflar çekmek için MAKRO ( ) / AùAöI
dü÷mesini kullanabilirsiniz. Uzaklık menzilleri aúa÷ıda gösterilmiútir.
østedi÷iniz makro modu göstergesi LCD ekranda gösterilinceye kadar Makro
dü÷mesine basın.
[ Film çekimi ekranı ]
) / Aúa÷ı dü÷mesi
[ Bilgi ekranı ]
[Otomatik Odak]
[Otomatik makro (
[Makro (
)]
)]
29
Makro (
) / Aúa÷ı dü÷mesi
Odak modu türleri ve odak menzilleri (W: Geniú, T: Tele)
(Birim: cm)
Modu
Odak Türü
Odak menzili
Otomatik (
Oto makro (
Modu
Odak Türü
Odak menzili
Program (
Makro (
Modu
)
W : 80 ~ Sonsuz
T : 80 ~ Sonsuz
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
)
W : 80 ~ Sonsuz
T : 80 ~ Sonsuz
Makro
Normal
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Normal
)
Oto makro
o
Normal
)
W : 10 ~ Sonsuz
T : 50 ~ Sonsuz
Kayıt moduna göre kullanılabilen odaklama yöntemi
( o : Seçilebilir, : Sonsuz odak menzili)
Modu
SAHNE
Oto makro
Makro
Normal
o
Modu
Odak Türü
Odak menzili
DUAL IS modu (
Oto makro (
)
W : 10 ~ Sonsuz
T : 50 ~ Sonsuz
)
o
Normal
o
o
W : 80 ~ Sonsuz
T : 80 ~ Sonsuz
Makro modu seçiliyken, kameranın titreúmemesine özellikle
dikkat edin.
Makro modunda 40cm (Geniú yakınlaútırma) veya 50cm
(Tele yakınlaútırma) aralı÷ında bir resim çekti÷inizde, FLAù
KAPALI modunu seçin.
o
o
o
o
o
o
o
30
Odak kilidi
Flaú (
Resmin ortasında olmayan bir özneye odaklamak için odak kilidi
iúlevini kullanın.
Menü LCD monitöründe gösterildi÷inde,
SOL dü÷mesine basmak imlecin sol
sekmeye kaymasını sa÷lar. Menü
LCD monitöründe gösterilmedi÷inde,
SOL dü÷mesi FLAù ( ) dü÷mesi gibi
kullanılabilir.
Odak Kilidini Kullanma
1. Öznenin otomatik odak karesinin ortasında oldu÷undan emin olun.
2. DEKLANùÖR’e yarım basın. Otomatik odak karesinin yeúil
yanması, kameranın özneye odaklandı÷ını gösterir. østemedi÷iniz bir
resmi çekmemek için, DEKLANùÖR’e tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANùÖR yarım basılı iken, resminizi istedi÷iniz gibi yeniden
oluúturmak için kamerayı hareket ettirin ve resmi çekmek için
DEKLANùÖR’e tam basın. Parma÷ınızı DEKLANùÖR’den
çekerseniz, odak kilidi iúlevi iptal olur.
) / Sol dü÷mesi
[Otomatik flaúı seçme]
Flaú modunu seçme
1. [Video] modu ve [DUAL IS] modu dıúında, istedi÷iniz bir kayıt modunu seçin. (s.19)
2. østedi÷iniz flaú modu göstergesi LCD ekranda gösterilinceye kadar
Flaú dü÷mesine basın.
3. LCD ekranında bir flaú modu göstergesi görünecektir.
Ortama uyan do÷ru flaúı kullanın.
Flaú menzili
1. Çekilecek görüntü.
2. DEKLANùÖR’
e yarım basın ve
nesneye odaklanın.
3. Resmi yeniden
oluúturun ve
DEKLANùÖR’e
tam basın
(Birim: m)
Normal
ISO
OTO
Mako
Oto makro
GENøù
TELE
GENøù
TELE
GENøù
TELE
0,8~4,0
0,8~3,0
0,4~0,8
0,5~0,8
0,4~4,0
0,5~3,0
31
Flaú (
) / Sol dü÷mesi
Flaúı seçtikten sonra deklanúör dü÷mesine basarsanız, ilk flaú
çekim koúulunu (Flaú mesafesi ve Flaúın güç oranı) kontrol
etmek için yanar. økinci flaú yanana kadar kamerayı hareket
ettirmeyin.
Flaúın sık kullanılması pilin ömrünü azaltır.
Normal çalıúma koúulları altında flaú 4 saniye içinde yeniden
úarj olur. Pil zayıfsa, úarj süresi daha uzun olur.
DUAL IS modunda, [Manzara], [Yakın Çekim], [Metin],
[Günbatımı], [ùafak], [Havai Fiúek] sahne modları ve Video klip
modunda flaú iúlevi çalıúmaz.
Flaú menzili içinde foto÷raf çekin.
Özne çok yakın oldu÷unda veya çok fazla yansıtma yaptı÷ında,
görüntü kalitesi garanti edilmez.
Yetersiz ıúıklandırılmıú koúullarda flaúlı çekim yapıldı÷ında,
yakalanan görüntüde beyaz bir benek olabilir. Benek, flaú
ıúı÷ının atmosferdeki tozlardan yansımasıyla oluúur.
32
Flaú modu göstergesi
Simgeler
Flaú modu
Otomatik flaú
Taným
Özne veya arka planı karanlıksa,
kameranın flaúı otomatik olarak çalıúır.
Özne veya arka planı karanlıksa,
Otomatik ve Kýr- kameranın flaúı otomatik olarak çalıúır ve
mýzý göz azaltma kırmızı göz azaltma iúlevini
kullanarak kırmızı göz etkisini azaltır.
Dolgu flaú
Flaú mevcut ıúıktan ba÷ımsız olarak yanar.
Flaúın yo÷unlu÷u otomatik olarak denetlenerek çevre koúullarına uygun hale getirilir.
Yavaú senkro
Dengeli, do÷ru bir pozlama elde etmek için,
flaú uzun poz süresiyle çalıúır. Aydınlatma
koúullarının yetersiz oldu÷u ortamlarda LCD
ekranda kamera titreúim uyarısı ( Ã )
görünür.
Kırmızı göz
azaltma
“Kırmızı gözlü” bir çekim algılandı÷ında,
bu mod kırmızı göz etkisini otomatik olarak
azaltır.
Flaú kapalı
Flaú yanmaz.
görüntü yakalamak için bu modu seçin.
Yetersiz aydınlatılmıú bir ortamda foto÷raf
çekti÷inizde, LCD ekranda kamera titreúim
göstergesi ( Ã ) görünür.
Flaú (
) / Sol dü÷mesi
Otomatik zamanlayıcı (
Çekim modu ile kullanılabilir flaú modu
( o : Seçilebilir)
Modu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Sa÷ dü÷me
Menü LCD monitöründe gösterildi÷inde, Sa÷ dü÷mesine basmak
imlecin sa÷ sekmeye kaymasını sa÷lar.
Menü LCD monitöründe gösterilmedi÷inde, SAö dü÷mesi Otomatik
zamanlayıcı ( ) dü÷mesi gibi kullanılabilir. Foto÷rafı çeken kiúi de
resimde yer almak istiyorsa, bu iúlev kullanılmaktadır.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SAHNE
Modu
o
o
o
o
Otomatik zamanlayıcı iúlemi sırasında Otomatik zamanlayıcı
dü÷mesini kullanırsanız, otomatik zamanlayıcı iúlevi iptal edilir.
Foto÷raf makinesinin sallanmasını önlemek için üç ayaklı kullanın.
Video Klip modunda sadece 10 SN otomatik zamanlayıcı çalıúır.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[Akıllı Otomatik] modunda Akıllı Otomatik flaú (
görünür.
) simgesi
33
Otomatik zamanlayıcı (
) / Sa÷ dü÷me
Otomatik zamanlayıcının seçilmesi
Hareket Zamanlayıcı
1. Ses Kaydı modu haricinde bir Kayıt modu
seçin. (s.19)
Hareket
2. østedi÷iniz mod göstergesi LCD ekranı
üzerinde görünene kadar SELF-TIMER
/ RIGHT (KENDøNDEN ZAMANLI /
) dü÷mesine basın. LCD
SAö) (
ekranda 10 saniye, 2 saniye, Çift otomatik
zamanlayıcı veya Hareket zamanlayıcı
simgesi görünür.
3. DEKLANùÖR’e bastı÷ınızda, resim
belirlenen zaman geçtikten sonra
çekilecektir.
[10 SN otomatik
zamanlayıcının seçilmesi]
Otomatik zamanlayıcı modu göstergesi
Simge
Modu
10SN
otomatik
zamanlayıcı
2SN
otomatik
zamanlayıcı
Tanım
Deklanúöre basıldı÷ında görüntü alınmadan önce
10 saniyelik bir süre oluúur.
Deklanúöre basıldı÷ında görüntü alınmadan önce 2
saniyelik bir süre oluúur.
10 saniye sonra foto÷raf çekilir ve bundan 2 saniye
Çift
sonra bir foto÷raf daha çekilir. Flaúı kullanırken, 2
otomatik
saniyelik otomatik zamanlayıcı, flaú úarj süresina
zamanlayıcı
ba÷lı olarak 2 saniyeden fazla gecikebilir.
Kamera deklanúöre basıldıktan 6 saniye sonra
Hareket
öznenin hareketini algılayarak, hareket durdu÷unda
Zamanlayıcı
foto÷rafı çeker.
34
Simge ve Otomatik zamanlayıcı
lambası
Hareket Zamanlayıcıyı
ayarladıktan sonra Deklanúöre
basma
Yanıp sönme ( 1 saniye aralıklı)
Öznenin hareketini algılama
Yanıp sönme ( 0,25 saniye aralıklı)
Hiçbir hareket algılanmadı
Açın ve 2 saniye sonra resim çekilir.
Hareket Zamanlayıcı akıúları aúa÷ıdaki gibidir. (Movie Clip (Video
Klip) modu hariç)
Hareket Zamanlayıcıyı seçme Deklanúöre basma Kompozisyonu onaylama (6 sn. içinde)*1 Algılamayı baúlatma
(Ellerinizi tam hareketlerle sallayın)*2 Algılamayı durdurma (Hareket
etmeyin) Resmi çekme (2 sn. sonra)
*1: Kamera, deklanúöre basıldıktan sonraki 6 saniye içinde öznenin
hareketini algıladı÷ından, kompozisyonu 6 saniye içinde onaylayın.
*2: Ellerinizi veya vücudunuzu tam hareketlerle hareket ettirin.
Aúa÷ıdaki durumlarda Hareket Zamanlayıcı çalıúmayabilir.
Odak mesafesi 3m’nin üzerindedir.
Poz çok açık veya çok koyuysa
Ters aydınlatma koúullarında.
Hareket önemsizdir.
Hareket, hareketi algılayan sensörün orta
kısmının (%50) dıúında algılanıyorsa.
Kamera 30 saniye boyunca herhangi
bir hareket algılamazsa veya kamera
hareketi algıladıktan sonra durgunlu÷u
algılamazsa
Hareket Zamanlayıcının
algılama aralı÷ı
MENÜ dü÷mesi
øúlevler (
- MENÜ dü÷mesine bastı÷ınızda, her kamera moduna iliúkin bir menü
LCD ekranında gösterilir. Tekrar bastı÷ınızda LCD ilk görüntüye
dönecektir.
- ùunlar seçildi÷inde bir menü seçene÷i görünebilir :
VøDEO KLøP ve DURAöAM GÖRÜNTÜ modu. Ses kaydetme iúlevi
seçildi÷inde kullanılabilir hiç menü yoktur.
Aúa÷ıdaki menüleri görüntülemek için iúlevleri etkinleútiren menüyü veya Fn
dü÷mesini kullanın:a
Mod
EV
øúlevler
Beyaz dengesi
Ses
ISO
Görüntü
Yüz algilama
Foto÷raf Boyutu
Ayarlar
Çekim kalitesi
[MENÜ dü÷mesine basma]
ACB
Çıkıú
[Menü kapalı]
De÷iút.
OK dü÷mesi
EV
øúlevler
Beyaz dengesi
Ses
ISO
Görüntü
Yüz algilama
Ayarlar
EV
ISO
Yüz algilama
Foto÷raf Boyutu
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
Çekim kalitesi
De÷iút.
(øúlevler)
Kullanılabilir modlar
Sayfa
EV
s.36
Beyaz dengesi
s.37
ISO
s.38
Yüz algilama
s.38
Yüz tonu
s.40
Yüz rötuúu
s.40
s.41
s.41
ACB
s.42
Ölçüm
s.42
Film ilerletme
s.43
Odak alani
s.43
Foto Stil Seç
s.44
Görüntü ayarla
s.45
OIS
s.46
Ses
s.46
Beyaz dengesi
[OK dü÷mesine
basma]
ACB
Çıkıú
Menü
Foto÷raf Boyutu /
Film Boyutu
Çekim kalitesi /
Çekim hizi
[Menü açık]
- Menü LCD monitöründe gösterildi÷inde, bu dü÷me imleci verileri
onaylamak için alt menüye gitmek için kullanılır.
)
ACB
Çıkıú
Geri
35
øúlevler (
)
MENÜ Dü÷mesini Kullanarak øúlevleri Etkinleútirme
1. Kullanılabilir bir modda MENU dü÷mesine basın.
2. [øúlevler] menüsünü seçmek için Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basın
ve ardından Sa÷/Tamam dü÷mesine basın.
øúlevler
EV
EV
Beyaz dengesi
Beyaz dengesi
Ses
ISO
ISO
Görüntü
Yüz algilama
Ayarlar
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
ACB
Çıkıú
De÷iút.
Foto÷raf Boyutu
Poz Telafisi
Çekim kalitesi
ACB
Çıkıú
Geri
3. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak istedi÷iniz bir modu seçin ve
daha sonra, Tamam dü÷mesine basın.
EV
EV
Beyaz dengesi
Beyaz dengesi
ISO
ISO
Yüz algilama
Yüz algilama
Yukarı / Aúa÷ı
dü÷mesi
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
ACB
Çıkıú
ACB
Geri
Çıkıú
Geri
4. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz bir menüyü seçin ve
ardından Tamam dü÷mesine basın.
Beyaz dengesi
Güniúi÷i
Sol /Sa÷
dü÷mesi
Geri
36
Taúı
Geri
Poz telafisi
Bu kamera ortamdaki ıúık koúullarına göre pozlamayı otomatik olarak
yapar. [EV] menüsünü kullanarak poz de÷erini de seçebilirsiniz.
Yüz algilama
Sa÷ / Tamam
dü÷mesi
Sık kullanılan iúlevleri etkinleútiren menüleri daha hızlı görüntülemek için kameranın arkasındaki Fn dü÷mesini kullanın.
Taúı
1. [EV] (
) seçene÷ini belirlemek için
øúlevler menüsünden Yukarı/Aúa÷ı
EV
dü÷mesine tıklayın.
2. østedi÷iniz poz dengeleme faktörünü
ayarlamak için SOL ve SAö dü÷melerini
kullanın.
Geri
Taúı
3. OK dü÷mesine basın. Ayarladı÷ınız
de÷er kaydedilir ve Poz Telafisi ayar modu
kapatılacaktır .Poz de÷erini de÷iútirirseniz, pozlama göstergesi (
LCD ekranın Sol kısmında gösterilir.
Ä Negatif poz telafisi de÷eri pozu azaltır. Pozitif poz telafisi de÷erinin
pozu artıraca÷ını ve LCD ekranın beyaz görünece÷ini veya iyi
resimler elde edemeyece÷inizi unutmayın.
)
øúlevler (
)
Özel Beyaz Dengesini Kullanm
Beyaz dengesi
Beyaz dengesi kontrolü renkleri daha
do÷al görünmesi için ayarlamanıza
olanak sa÷lar.
Beyaz dengesi ayarları çekim ortamına ba÷lı olarak bir miktar farklı
olabilir. Özel beyaz dengesini ayarlayarak, belirli bir çekim ortamı
için en uygun beyaz dengesi ayarını seçebilirsiniz.
Beyaz dengesi
Geri
Modu
Otomatik bd
Simgeler
Taúı
Taným
Foto÷raf makinesi, baskın aydınlatma úartlarına
ba÷lı olarak uygun beyaz denge ayarlarını
otomatik olarak seçer.
Güniúi÷i
Dıúarıda görüntü çekmek için.
Bulutlu
Bulutlu veya kapalı havada foto÷raf çekmek için.
Floresan h
Üç yönlü floresan ıúı÷ı için gün ıúı÷ı flörosan
türleri altında çekim yapmak içindir.
Floresan l
Beyaz flüoresan ıúı÷ı altında çekim yapmak için.
Akkor
Tungsten (standart ampül) ıúı÷ı altında çekim
yapmak içindir.
Özel Ayar
Kullanıcının beyaz dengeyi çekim durumuna
göre ayarlamasına olanak sa÷lar.
1. Beyaz Dengesi’nde ÖZEL (
)
menüsünü seçerek, kameranın önüne
bir beyaz ka÷ıt koyun ve LCD ekranın
sadece beyaz göstermesini sa÷layın.
2. Tamam dü÷mesi : önceki özel beyaz
dengesini seçer.
Deklanúör
: yeni özel beyaz
dengesini kaydeder.
Beyaz ka÷ıt
- Çekece÷iniz bir sonraki resimden
baúlamak üzere özel beyaz dengesi de÷eri uygulanır.
- Kullanıcı tarafından yapılandırılan beyaz dengesi, tekrar
de÷iútirilene kadar geçerli olur.
Ä Farklı ıúık koúulları görüntülerinizde renk gölgesi oluúmasına sebep
olabilir.
37
øúlevler (
)
ISO
Yüz algilama
Foto÷raf çekerken ISO hassaslı÷ını seçebilirsiniz.
Kameranın hızı veya özel ıúık hassaslı÷ı ISO sayıları ile derecelendirilir.
Yüz algılama seçeneklerini kullanırsanız,
foto÷raf makineniz insan yüzlerini
algılayabilir. Bir insan yüzüne odaklanırken,
yüzün parlaklı÷ı da ayarlanır. Kendi
portreniz, gülümseme çekimi veya göz
kırpmayı algılama özelli÷ini kullanarak
do÷al yüz ifadelerini de yakalayabilirsiniz.
[Oto] : Kameranın hassalı÷ı aydınlatma de÷eri
veya özne parlaklı÷ı gibi de÷iúkenlere
ba÷lı olarak otomatik olarak de÷iútirilir.
ISO
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
ISO hassaslı÷ını artırarak, aynı miktarda ıúık
mevcutken poz süresini artırabilirsiniz. Ancak,
görüntü yüksek parlaklıkta doygunlu÷a
Geri
Taúı
eriúebilir. ISO de÷eri arttıkça, kameranın ıúı÷a
olan hassaslı÷ı ve dolayısıyla karanlık koúullarda resim çekme
kapasitesi de artar. Ancak ISO de÷eri arttıkça, görüntüdeki gürültü
seviyesi de artarak, görüntünün daha kalitesiz görünmesine neden
olabilir.
Ä [U. yüksek hiz] de÷eri ayarlandı÷ında, ISO hızı OTO de÷erine ayarlanır.
Ä [ISO], yalnızca [Program] veya [Foto÷raf Yardim Kılavuzu] modunda
etkinleútirilir.
Ä ISO 3200 menüsü seçildi÷inde, görüntü boyutu 3M’nin altına sabitlenir.
Geri
Taúı
Normal
Bu modda öznenin yüzünün konumu otomatik olarak algılanarak,
odak ve poz ayarı yapılır. Hızlı ve kolay yüz foto÷rafları çekmek için
bu modu kullanın.
Ä Seçilebilir modlar: Otomatik , Program, DUAL IS, Foto÷raf
Yardim Kılavuzu, Güzellik çekimi, Portre, Çocuk,
Kmsl&kar
1. Otomatik odak karesinin boyutu ve
konumu otomatik olarak öznenin
yüzüne ayarlanır.
2. Deklanúöre yarım basın. Odak
etkinleúti÷inde odak karesi yeúile
dönüúür.
3. Resim çekmek için deklanúöre tam
basın.
38
Yüz algilama
øúlevler (
)
Bu iúlev en fazla 10 kiúi algılayabilir.
Kamera bir seferde birçok kiúi algıladı÷ında, en yakındaki kiúiyi
odaklar.
Dijital yakınlaútırma bu modda çalıútırılmaz.
Kamera hedef bir yüz algıladı÷ında, hedef yüzün üzerinde
beyaz renkli bir odak karesi ve geri kalan yüzlerde de gri renkli
odak karesi görüntülenir. Yüzü odaklamak için deklanúöre yarım
bastı÷ınızda, beyaz odak karesi yeúile dönüúür.
Yüz algılaması baúarısızsa, önceki AF moduna dönün.
Bazı durumlarda bu iúlev düzgün bir úekilde çalıúamaz.
- Kiúi koyu renk camlı gözlükler takmıúsa veya yüzün bir kısmı
görünmüyorsa.
- Foto÷rafı çekilen kiúi kameraya bakmıyorsa.
- Parlaklık çok az veya çok fazla oldu÷unda kamera yüzü
algılamaz.
- Kamera ve özne arasında çok mesafe var.
Yüz Algılama en fazla 2.5 m’lik (Geniúli÷inde) bir mesafeden
yapılabilir.
Özne kameraya ne kadar yakınsa, kamera da özneyi o kadar hızlı
algılayabilir.
[Güzellik çekimi], [Portre] ve [Çocuk] modunda, [Yüz algilama] iúlev
ayarı varsayılan de÷erine ayarlanır.
Knd prtrenz
Kendi resimlerinizi çekerken, yüzünüzün alanı, kendi resimlerinizi
kolaylıkla ve hızlıca çekebilece÷iniz úekilde otomatik olarak algılanır.
Ä Seçilebilir modlar: Otomatik , Program, DUAL IS, Foto÷raf
Yardim Kılavuzu, Güzellik çekimi, Portre,
Çocuk, Kmsl&kar
1. Kendi filminizi çekmek için, kameranın
merce÷ini öznenin yüzüne do÷ru
ayarlayın. Öznenin yüzünü otomatik
olarak algılayarak, kılavuz amaçlı bir
ses çıkarır.
2. Deklanúöre basarak filmi çekmeye
baúlayın.
Yüzü ekranın ortasında algıladı÷ında, yüzün ortada
algılanmadı÷ı durumların aksine, artarda daha hızlı bir
úekilde ses çıkarmaya baúlar.
Kılavuz sesi ses ayarı menüsü kullanılarak ayarlanabilir.
(Bkz. s.49)
Gülümseme çekimi
Ä Seçilebilir modlar: Otomatik , Program, DUAL IS, Foto÷raf
Yardim Kılavuzu, Güzellik çekimi, Portre,
Çocuk, Kmsl&kar
Deklanúöre basmasanız dahi, kamera, öznenin gülen yüz konumunu
algılayarak otomatik olarak bir resim
çeker. Deklanúöre basarsanız, resim,
normak bir çekim yoluyla çekilir. Gülümseyen bir yüzün foto÷rafını çekerken
diúlerin görünmesi veya öznenizin
gülmeye devam etmesi, öznenin gülen yüzünün algılanmasına
yardımcı olur.
39
øúlevler (
)
Göz kirp algl
Ä Seçilebilir modlar: Otomatik , Program, Foto÷raf Yardim Kılavuzu,
Güzellik çekimi, Portre, Çocuk, Kmsl&kar
Deklanúöre basıldı÷ında öznenin gözleri
kapanırsa, kamera 2 adet sürekli çekim
yapar ve daha sonra görüntüler kaydedilir. Deklanúöre basıldı÷ında öznenin
gözleri kapanırsa, kamera üç adet sürekli
çekim yapar ve daha sonra görüntüler
kaydedilir. Deklanúöre basıldı÷ında
öznenin gözleri kapalıysa, kamera yalnızca bir resim çeker.
Aúa÷ıdaki durumlarda gülen yüz veya göz kırpması
algılanamayabilir:
- Özne güneú gözlü÷ü takıyorsa.
- Öznenin yüzü do÷rudan kameraya dönük de÷ilse.
- Ortamdaki ıúık, öznenin yüzünün algılanmasını engelleyecek kadar parlak veya karanlıksa.
- Kamera özneden uzak oldu÷unda. (Turuncu odak iúareti)
- Iúık yansıması veya arkada çok parlak bir ıúık varsa.
40
Yüz tonu
Bu menü, güzellik çekimi modundaki görüntülerde cilt tonunu denetlemenize olanak tanır. Seçti÷iniz düzey yükseldikçe, cilt tonu açılır.
1. Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Yüz
tonu] seçene÷ini belirleyin.
2. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz
bir yüz tonunu seçin ve ardından
Tamam dü÷mesine basın.
3. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
Yüz tonu
Geri
Taúı
Yüz rötuúu
Bu menü, güzellik çekimi modunda kaydetmeden önce cildin net ve
güzel görünmesini sa÷lar. Seçilen düzey yükseldikçe, denetimin etkisi
de artar.
1. Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Yüz
rötuúu] seçene÷ini belirleyin.
2. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz
bir yüz rötuúunu seçin ve ardından
Tamam dü÷mesine basın.
3. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
Yüz rötuúu
Geri
Taúı
øúlevler (
)
Görüntü Boyutu
Kalite / Çekim hızı
Uygulamanız için uygun olan bir görüntü boyutu seçebilirsiniz.
(Birim: pixel)
Simge
Dura÷an
görüntü
modu Boyut 4000X
3000
Video Simge
klip
modu Boyut
Uygulamanıza göre yakalanan görüntülerinize uygun olan sıkıútırma
oranını seçebilirsiniz. Sıkıútırma oranı arttıkça, resim kalitesi azalır.
Modu
3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
2656
2232
2448
1944
1536
768
640X480
320X240
DURAöAN GÖRÜNTÜ modu
Simgeler
Alt menü
Çok øyi
øyi
Normal
Dosya
Biçimi
jpeg
jpeg
jpeg
30 kare/sn 15 kare/sn
avi
avi
Film Boyutu
Foto÷raf Boyutu
Çekim kalitesi
Geri
VøDEO KLøP modu
Taúı
[DURAöAN GÖRÜNTÜ modu]
Geri
Taúı
[VøDEO KLøP modu]
Yüksek çözünürlü÷e sahip görüntüler için daha fazla bellek
gerekti÷inden, çözünürlük yükseldikçe, kullanılabilir çekim sayısı
azalır.
Geri
Çekim hizi
Taúı
[DURAöAN GÖRÜNTÜ modu]
Geri
Taúı
[VøDEO KLøP modu]
Bu dosya biçimi DCF (Kamera Dosya Sistemi Tasarım kuralı) ile
uyumludur.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG, Joint Photographic Experts Group (Birleúik Foto÷raf
Uzmanları Grubu) tarafından geliútirilen görüntü sıkıútırma
standardıdır. Bu tür sıkıútırma en çok foto÷raf ve grafiklerin
sıkıútırılmasında kullanılır, çünkü dosyalar etkin bir úekilde
sıkıútırılabilir.
41
øúlevler (
)
ACB
Ölçümü
Bu iúlev, ters aydınlatma, kontrast gibi büyük poz farkı olan ortamlarda
foto÷raf çekerken, kontrastın otomatik olarak ayarlanmasını sa÷lar.
Bu iúlev parlaklı÷ı otomatik olarak ayarlayarak, öznenin net bir úekilde
foto÷raflanabilmesini sa÷lar.
Uygun pozlamayı elde edemezseniz, daha parlak foto÷raflar çekmek
için poz ölçümü yöntemini de÷iútirebilirsiniz.
[Çoklu] (
)
[Nokta] (
)
- [ACB] Alt menüleri: [Kapali], [Açik].
ACB
Geri
Taúı
Ä ACB iúlevi [Akıllı Otomatik], [Otomatik], [Program], [Çerçeve
Kılavuzu] veya [Aydinlatma] kayıt modunda kullanılabilir. ACB
iúlevi her zaman [Akıllı Otomatik], [Otomatik], [Çerçeve Kılavuzu],
[Aydinlatma] kayıt modunda çalıúır.
[Merkez a÷irlikli] (
: Poz, görüntü alanında
Ölçüm
bulunan ıúı÷ın
ortalamasına göre
hesaplanır. Ancak,
hesaplama görüntü
alanının ortasına
Geri
Taúı
do÷ru yönlenme
e÷ilimindedir. Genel
kullanım için uygundur.
: Poz ölçümü sadece LCD ekranın ortasındaki
dikdörtgen alandaki ıúı÷a göre yapılır. Arka
ıúıktan ba÷ımsız olarak merkezdeki özne do÷ru
pozlandırıldı÷ında uygundur.
) : Poz, görüntü alanında bulunan ıúı÷ın
ortalamasına göre hesaplanır. Ancak,
hesaplama görüntü alanının ortasına do÷ru
yönlenme e÷ilimindedir. Çiçek veya böcekler gibi
küçük nesnelerin foto÷rafını çekmek için uygundur.
Ä Özne odak alanının ortasında de÷ilse, poz hatasına neden
olabilece÷inden, nokta poz ölçümünü kullanmayın. Bu durumda,
poz telafisinin kullanılması daha uygun olur.
42
øúlevler (
)
ølerleme modu
Otomatik Odak türü
Sürekli çekim, tek kare, u. yüksek hiz, ve AEB (Oto Poz Çerçeveye Alma).
Çekim úartlarına göre tercih etti÷iniz
Odak Alanını seçebilirsiniz.
[Tek kare] (
) : Sadece bir foto÷raf
çekilir.
Film ilerletme
[Sürekli] (
) : Deklanúör serbest
bırakılıncaya kadar
sürekli olarak resim
çekilir.
Geri
Taúı
[U. yüksek hiz] (
) : Deklanúöre basılıp tutuldu÷unda, saniyede 5
çekim yapar. Sürekli çekim tamamlandıktan
sonra, görüntüler kaydedilerek Arka LCD’de
oynatılır. Maksimum çekim sayısı 30’dir ve
görüntü boyutu VGA olarak sabittir.
[AEB] ( )
: Farklı poz de÷erlerinde seri halinde üç resim
çekilir: standart pozlama (0,0 PD), az pozlama
(-1/2 PD) ve fazla pozlama (+1/2 PD).
Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, dosya kaydetme
süresini uzatır, bu da bekleme süresinin daha uzun
olmasına neden olur.
[Sürekli], [U. yüksek hiz], [AEB] alt menüleri seçiliyse, flaú
otomatik olarak kapanır.
Bellekte 3 resimden az resim varsa, AEB çekimi
kullanılamaz.
Görüntü dosyalarının her birini kaydetme süresi daha
uzun oldu÷undan ve kamera titreúimi bulanıklı÷a neden
olabilece÷inden, AEB çekim sırasında üçayak kullanmak
daha iyi olur.
Odak alani
Geri
[Merkez oto.o.] (
[Çoklu oto.o.] (
Taúı
) : LCD ekranın ortasındaki dikdörtgen alana
odaklama yapılır.
) : Kamera 9 AF noktasından kullanılabilenlerin
tümünü seçer.
[Merkez oto.o.]
[Çoklu oto.o.]
Ä Kamera bir özneyi odakladı÷ında, otomatik odak karesi yeúile dönüúür.
Kamera özneyi odaklamıyorsa, otomatik odak karesi kırmızı olur.
43
øúlevler (
)
Özel renk: Görüntünün
K(Kırmızı), Y(Yeúil) ve
M(Mavi) de÷erlerini
de÷iútirebilirsiniz.
Foto Stil Seç
Görüntü düzenleme yazılımı olmadan,
resme çeúitli efektler ekleyebilirsiniz.
Foto Stil Seç
Geri
Taúı
Geri
Taúı
Geri
Taúı
- Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesi: K, Y, M
seçimini yapar.
- Sol / Sa÷ dü÷mesi: De÷erleri de÷iútirir
1. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak, istenilen Foto÷raf Stili Seçici ve OK
dü÷mesine basın.
2. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
Stil modu
Normal
Yumuúak
Canli
Açıklama
Hiç stil efekti uygulanmamıútır.
Yumuúak stil uygulanmıútır.
Canlı stil uygulanmıútır.
Orman
Do÷al, temizle stili uygulanmıútır.
Retro
Kahverengi tonlu stil uygulanmıútır.
So÷uk
So÷uk stil uygulanmıútır.
Sakin
Sakin stil uygulanmıútır.
Klasik
Klasik stil uygulanmıútır.
Negatif
Çekilen resmi negatif de÷erine ayarlar.
Kendi foto÷raf stilinizi oluúturmanız için bir RGB
tonu tanımlar.
Özel RGB
44
Simge
Resim stili ayarlandı÷ında, yüz algılama kullanılamaz.
Foto÷raf stilinde Yumuúak veya Canlı seçene÷i belirlendi÷inde,
doyma ayarı kullanılamaz.
Foto÷raf stilinde Negatif seçene÷i belirlendi÷inde, kontrast ayarı
kullanılamaz.
øúlevler (
)
Görüntü ayarla
Doyma
Görüntünün doygunlu÷unu de÷iútirebilirsiniz.
Kontrast
Görüntünün kontrastını de÷iútirebilirsiniz.
1. Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basarak
[Doyma] seçene÷ini belirleyin.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak doymayı
de÷iútirin.
3. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
1. Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basarak
[Kontrast] seçene÷ini belirleyin.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak kontrastı
de÷iútirin.
3. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
Görüntü ayarla
Kontrast
Netlik
Doyma
Kontrast
Geri
Netlik
Taúı
Doyma
Geri
Taúı
Foto÷raf stilinde Negatif seçene÷i belirlendi÷inde, kontrast
ayarı kullanılamaz.
Netlik
Çekece÷iniz resmin netli÷ini
ayarlayabilirsiniz. Foto÷raf çekmeden
önce LCD ekrandan netlik etkisini kontrol
edemezsiniz, çünkü bu iúlev sadece yakalanan görüntü belle÷e kaydedildi÷inde
uygulanır.
Görüntü ayarla
Foto÷raf stilinde Yumuúak veya Canlı seçene÷i
belirlendi÷inde, doyma ayarı kullanılamaz.
Görüntü ayarla
Kontrast
Netlik
Doyma
Geri
Taúı
1. Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Netlik] seçene÷ini belirleyin.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak keskinli÷i de÷iútirin.
3. Resim çekmek için Deklanúöre basın.
45
øúlevler (
)
OIS (Optik Görüntü Dengeleme)
Sesli Not
Bu özellik, bir resim çekerken kamera titremesini en aza indirmenize olanak tanır.
Saklanan bir dura÷an görüntüye ses
kaydınızı ekleyebilirsiniz. ( Maks. 10 sn.)
- [OIS] Alt menüleri: [Kapali], [Açik]
Kisa not
Geri
OIS
Geri
Taúı
OIS iúlevi aúa÷ıdaki durumlarda yeterli úekilde çalıúmayabilir:
- Hareketli bir öznenin foto÷rafını çekerken
- Yüksek dijital yakınlaútırma de÷erleriyle foto÷raf çekerken
- Kamera titremesi, kamera titremesini düzeltme aralı÷ının dıúına
çıktı÷ında
- Poz süresi uzun oldu÷unda
Ɣ Kameranızı bir üçayak üzerine monte ettikten sonra OIS iúlevini
kullandı÷ınızda, OIS sensörünün titreúimi görüntünün titremesine
neden olabilir. Böyle bir durumda, OIS iúlevini kapatmanız önerilir.
Ɣ Kamera darbe aldıktan sonra bir görüntü yakaladı÷ınızda, LCD
ekran titreyebilir. Böyle bir durumda, düzgün çalıúması için kamerayı
kapatıp açın.
Ɣ Pil seviye çok düúük (
), oldu÷unda, OIS iúlevi çalıúmaz.
Ɣ Çekim hızı 1 saniyeyi geçti÷inde, zamanlayıcı iúlevi seçilir veya pil
seviyesi düúük oldu÷unda, OIS simgesi gri renk olur ve OIS iúlevi
çalıúmaz.
46
Taúı
- LCD ekranda sesli not göstergesi
görüntülendi÷inde, ayar tamamlanmıútır.
- Deklanúöre basın ve resim çekin.
Resim bellek kartında saklanır.
- Sesli not, resim saklandıktan sonraki
on saniye boyunca kaydedilir. Ses
kaydının ortasında, deklanúöre
basılması sesli notu durdurur.
Durdur
øúlevler (
)
Ses kaydı yaparken duraklatma
Ses Kaydı
Bu iúlevi kullanarak, favori ses
kliplerinizi, çoklu sesli kaydetme
dosyaları oluúturmaksızın bir sesli
kaydetme dosyası içinde
kaydedebilirsiniz.
Kullanılabilir kayıt süresinin (maks. 10 saat)
sonuna kadar ses kaydı yapılabilir.
Kayit
Geri
Taúı
Sesi kaydetmek için deklanúöre basın.
- Deklanúöre bir kez bastı÷ınızda
kullanılabilir kayıt süresinin (Maks: 10
saat) sonuna kadar ses kaydı yapılır.
Kayıt süresi LCD ekranda görüntülenir.
Deklanúör bırakılsa dahi ses
kaydedilmeye devam eder.
- Kaydı durdurmak isterseniz, deklanúöre
tekrar basın.
- Dosya türü: *.wav
Durdur
Kaydet
[Ses kaydı modu]
1. Kaydı duraklatmak için Tamam dü÷mesine basın.
2. Kayda kaldı÷ı yerden devam etmek için Tamam dü÷mesine tekrar
basın.
3. Kaydı durdurmak isterseniz, deklanúöre tekrar basın.
Kamerayla (mikrofon) aranızdaki 25 cm’lik mesafe ses kaydı
için en iyi mesafedir.
Sesli kayıt duraklatılırken kameranın gücü kapatılırsa, ses kaydı
iptal olur.
Kaydet
Çıkıú
[Ses kaydı modu]
Video klibini sessiz kaydetme
Sessiz video kaydı yapabilirsiniz.
Video klipi modunda, [Ses] menüsünde
[Kapali] seçin. (
) simgesi LCD ekranda
görüntülenir. Deklanúöre bastı÷ınızda,
bellek kapasitesinin izin verdi÷i kadar sessiz
film kaydı yapılır.
Kapalı
Geri
Taúı
47
Ses menüsü
Bu modda ses ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Ses Kaydı haricindeki tüm
kamera modlarında ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
* ile gösterilenler varsayılan ayarlardır.
Ä Menülerde önceden haber verilmeden de÷iúiklik yapılabilir.
Deklanúör sesi
Deklanúör sesini seçebilirsiniz.
- Deklanúör sesi: [Kapalı], [1]*, [2], [3]
Ses Seviyesi
Ses Seviyesi
:Orta
Kapalı
Bú.sesi
:Kapalı
Düúük
Dkl.sesi
Orta:1
Yüksek
:1
Bip sesi
Af sesi
:Açık
Kendi portreniz
Geri
:Açık
Ayarla
Baúlangıç sesi
Kamera her açıldı÷ında etkinleútirilen sesi seçebilirsiniz.
Ses Seviyesi
:Kapalı
Kapalı
1
Bip sesi
2
Af sesi
Kendi portreniz
Geri
48
:Orta
Bú.sesi
Dkl.sesi
3
:1
:1
:Açık
:Açık
Ayarla
:Kapalı
Dkl.sesi
:1
Kapalı
Bip sesi
1
Af sesi
2
:On
Kendi portreniz
3
:On
Geri
Baúlangıç sesi, deklanúör sesi, bip sesi ve AF sesine ait ses
seviyelerini ayarlayabilirsiniz.
- Baúlangıç sesi : [Kapalı]*, [1], [2], [3]
:Orta
Bú.sesi
Ses (  )
- [Ses Seviyesi] alt menüsü : [Kapalı],
[Düúük],
[Orta]*,
[Yüksek]
Ses Seviyesi
:1
Ayarla
Bip Sesi
Sesi ON (Açık) de÷erine ayarlarsanız, dü÷melere bastı÷ınızda bir
bip sesi çıkar ve kamera çalıúma durumunu bilmenizi sa÷lar.
- [Bip sesi] alt menüsü: [Kapalı],
[1]*, [2], [3]
Ses Seviyesi
:Orta
Bú.sesi
:Kapalı
Dkl.sesi
:1
Kapalı
Bip sesi
1
Af sesi
2
:On
Kendi portreniz
3
:On
Geri
:1
Ayarla
Ses (  )
Ayar menüsü
AF Sesi
Bu modda temel ayarları ayarlayabilirsiniz. Ses Kaydı haricindeki
tüm kamera modlarında ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
* ile gösterilenler varsayılan ayarlardır.
Ä Menülerde önceden haber verilmeden de÷iúiklik yapılabilir.
AF sesini AÇIK’a getirdi÷inizde, Deklanúöre yarım basıldı÷ında
AF sesi etkinleútirilir ve bu úekilde kameranın çalıúma durumunu
izleyebilirsiniz.
- [Af sesi] alt menüsü: [Kapalı], [Açık]*
Ses Seviyesi
:Orta
Bú.sesi
:Kapalı
Dkl.sesi
:1
Bip sesi
:1
Af sesi
:Açık
Kapalı
Kendi portreniz
Geri
Açık:On
Ayarla
Ekran (
)
Language
LCD ekran birkaç dil seçene÷inde
gösterilebilir. Pil çıkarılıp tekrar
takılsa bile dil ayarı korunur.
Language
øúlev Açıklaması
Baú.resmi
Gör.parlakli÷i
Gözat
Güç Tasarrufu
Kendi Portreniz
Geri
:English
Polski
:On
Magyar
:Off
ýeština
Türkçe
:Auto
Eesti
:0.5sec
Lietuviǐ
:Off
Ayarla
Bu, kendi portresini çekerken nesnein yüzünün konumunu
otomatik olarak algıladı÷ında oluúur.
- Kendi filminizi çekme ayarı, [Kapalı] ve
[Açık]* dü÷meleri kullanılarak yapılabilir.
øúlev Açıklaması
Ses Seviyesi
:Orta
Bú.sesi
:Kapalı
Dkl.sesi
:1
Bip sesi
:1
Af sesi
Kapalı
:On
Kendi portreniz
Açık:On
Geri
Ayarla
Kayıt modundayken pencerede iúlev açıklamasının görüntülenip
görüntülenmeyece÷ini seçebilirsiniz.
- øúlev Açıklaması alt menüsü
[Kapalı] : øúlev açıklaması iúlevi
etkinleútirilemez.
[Açık]* : Seçene÷in adı ve açıklaması
görüntülenir.
Language
øúlev Açıklaması
Baú.resmi
Gör.parlakli÷i
:Türkçe
:On
Kapalı
:Off
Açık
:Auto
Gözat
:0.5 sn
Güç Tasarrufu
:Kapalı
Geri
Ayarla
49
Ekran (
)
Baúlangıç görüntüsü
Hızlı görüntü
Foto÷raf makinesi her açılıúında ilk önce LCD monitöründe
gösterilen görüntüyü seçebilirsiniz.
Bir resim yakalamadan önce Hızlı Görüntüyü etkinleútirirseniz, yeni
yakaladı÷ınız görüntüyü [HızlıGörünüm] ayarında belirtilen süre
boyunca LCD monitöründe görüntüleyebilirsiniz. Gözat sadece
dura÷an görüntülerde kullanılabilir.
- Alt menüler : [Kapalı]*, [Logo],
[Kul gör]
- Çal modunda [Yeniden boyutlandir]
menüsünde [Baúlan.Resmi] ile birlikte
baúlangıç görüntüsü için kaydedilen bir
görüntüyü kullanın.
- Baúlangıç resmi [Sil] veya [Format]
menüsü ile silinmez.
- Kullanıcı görüntüleri [Sıfırla] menüsü
kullanılarak silinecektir.
Language
:Türkçe
øúlev Açıklaması
:On
Baú.resmi
Gör.parlakli÷i
:Off
Off
:Auto
Gözat
:0.5sec
Güç Tasarrufu
Çıkıú
:Kapalı
Geri
- Alt menüler
[Kapalı] : Hızlı görüntü iúlevi
etkinleútirilebilir.
[0,5sn]*, [1sn], [3sn]
: Yakalanan görüntü seçilen
süre boyunca kısa bir süre
görüntülenir.
Language
:Türkçe
øúlev Açıklaması
:Açık
Baú.resmi
:Kapalı
Gör.parlakli÷i
Kapalı
:Otomatik
Gözat
0.5 sn
:0.5sec
1sn :Off
Güç Tasarrufu
3sn
Geri
Ayarla
Gör.parlaklı÷ı
Görüntü Kaydet
LCD parlaklı÷ını ayarlayabilirsiniz.
[Güç Tasarrufu]’i Açık’a getirdi÷inizde ve kamera belirlenen süre içinde
çalıútırılmadı÷ında, LCD ekran otomatik olarak kapanır.
- Alt menüler : [Oto]*, [Koyu],
[Normal], [Parlak]
Language
øúlev Açıklaması
Baú.resmi
:Türkçe
:Açık
:Kapalı
Gör.parlakli÷i
Oto :Otomatik
Gözat
Koyu:0.5 sn
Normal
:Off
Güç Tasarrufu
Parlak
Geri
Ayarla
- Alt menüler
[Kapalı]* : LCD ekran kapatılmaz.
[Açık] : Kamera belirlenen süre içinde
(yaklaúık 30 SN) çalıútırılmazsa,
kameranın gücü otomatik olarak
boúta kalır (Kamera durum
lambası: yanıp sönüyor).
Language
:Türkçe
øúlev Açıklaması
:Açık
Baú.resmi
:Kapalı
Gör.parlakli÷i
:Otomatik
Gözat
Güç Tasarrufu
:0.5 sn
Kapalı
:Kapalı
Açık
Geri
Ayarla
Ä Oynatma modunun [Güç Tasarrufu] menüsünü ayarlayamazsınız.
50
Ayarlar ( ” )
Belle÷in Biçimlendirilmesi
Baúlatma
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullanılır. Bellekte [Format]’ı
çalıútırdı÷ınızda, korunan görüntüler de dahil tüm görüntüler silinir.
Belle÷i biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri bilgisayarınıza
indirdi÷inizden emin olun.
Tüm kamera menü ve iúlev ayarları varsayılan de÷erlerine geri
getirilir. Ancak, TARøH/SAAT, DøL ve VøDEO ÇIKIùI de÷erleri
de÷iúmez.
- Alt menüler
[Evet] : Seçimi onaylamak için bir pencere
görüntülenir. [Evet] menüsünü
seçin. [Biçimlendiriliyor] mesajı
belirir ve bellek biçimlendirilir.
Oynatma modundayken FORMAT’ı
çalıútırırsanız, [Biçimlendirme
tamamlandı] mesajı belirir.
[Hayır]*: Bellek biçimlendirilmez.
Format
Sıfırla
Evet
Hayır
Trh&saat
:Kapalı
Saat Dilimi
:London
Dosya No.
:Seri
T.basma
:Kapalı
Otom. Kapat
Geri
:3 dk
- Alt menüler
[Evet] : Seçimi onaylamak için bir pencere
görüntülenir. [Evet] menüsünü
seçti÷inizde, tüm ayarlar
varsayılanlara geri getirilir.
[Hayır]*: Ayarlar varsayılan de÷erlerine
geri yüklenmez.
Format
Sıfırla
Trh&saat
Evet
Hayır
:Off
Saat Dilimi
:London
Dosya No.
:Seri
T.basma
Otom. Kapat
Geri
:Kapalı
:3 dk
Ayarla
Ayarla
[Format]’ı aúa÷ıdaki bellek kartı türlerinde çalıútırdı÷ınızdan emin olun.
- Yeni bir bellek kartı veya biçimlendirilmeyen bellek kartı
- Bu foto÷raf makinesi tarafından tanımlanamayan ya da baúka bir
foto÷raf makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kartı.
- Bellek kartını daima bu kamerayı kullanarak biçimlendirin. Di÷er
foto÷raf makineleri, bellek kartı okuyucuları veya PCler kullanılarak
biçimlendirilen bir bellek kartı takarsanız, [Kart hatası] mesajı
alacaksınız.
51
Ayarlar ( ” )
Tarih/Saat/Tarih türünü ayarlama
Dosya adı
Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de÷iútirebilir
ve tarih türünü ayarlayabilirsiniz. [Saat Dilimi]’ni ayarlayarak, baúka
ülkelerde seyahat ederken yerel tarih ve saati LCD ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
Bu iúlev kullanıcınınn dosya adlandırma biçimini seçmesine olanak
sa÷lar.
- Tarih türü : [Yyyy/aa/gg], [Aa/gg/yyyy],
[Gg/aa/yyyy], [Kapalı]*
Format
Sıfırla
Trh&saat
:Kapalı
yyyy mm dd
Saat Dilimi
:London
Dosya2009
No. / 01 / 01 13:00
T.basma
Otom. Kapat
Geri
Kapalı
:Seri
:Kapalı
:3 dk
Ayarla
Saat Dilimi
Mevcut úehirler:
Londra, Cabo Verde, Orta Atlantik,
Saat Dilimi
Buenos Aires, Newfoundland, Karakas,
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
London
Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk,
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
Geri
DST
Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seul,
Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bankok,
Jakarta, Yangon, Almaata, Katmandu, Mumbay, Yeni Delhi, Taúkent,
Kabul, Abu Dhabi, Tahran, Moskova, Atina, Helsinki, Roma, Paris,
Berlin
Ä DST: Yaz Saati
52
[Sıfırla] : Sıfırla iúlevi kullanıldıktan
Format
sonra, takip eden dosya adı,
Sıfırla
biçimlendirme yaptıktan sonra ya
Trh&saat
:Kapalı
da tümünü sildikten sonra veya
Saat Dilimi
:London
Dosya No.
:Series
yeni bir bellek kartı takıldıktan
Sıfırla
T.basma
:Off
Seri
sonra dahi, 0001’dan baúlayarak
Otom. Kapat
:3 dk
belirlenir.
Geri
Ayarla
[Seri]* : Yeni bir bellek kartı kullanıldı÷ında
ya da biçimlendirmeden sonra veya tüm resimler silindikten
sonra dahi, yeni dosyalar önceki sırayı takip eden sayılar
kullanılarak adlandırılır.
- ølk saklanan klasör adı 100SSCAM, ilk dosya adı da SDC10001’dir.
- Dosya adları SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999
sırasıyla verilir.
- Klasör adları 100’den 999’a kadar aúa÷ıdaki gibi sırayla verilir :
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Bir klasörde en fazla 9999 dosya olabilir.
- Bellek kartıyla kullanılan dosyalar DCF (Kamera Dosyalama
sistemleri tasarım kuralı) biçimine uygundur. Görüntü dosya adını
de÷iútirirseniz, görüntü oynatılamayabilir.
Ayarlar ( ” )
Kayıt tarihini basıyor
Otomatik güç kapatma
Hareketsiz görüntülere TARøH/SAAT ekleme seçene÷i bulunur.
Bu iĠlev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre
sonra foto÷raf makinesini kapatır.
- Alt menüler
[Kapalı]*
: TARøH ve SAAT görüntü
dosyasına yazdırılmaz.
[Tarih]
: Görüntü dosyasına sadece
TARøH yazdırılır.
[Trh&saat]
: Görüntü dosyasına TARøH
ve SAAT yazdırılır.
Format
Sıfırla
Trh&saat
Saat Dilimi
Dosya No.
T.basma
Otom. Kapat
Geri
:Kapalı
:London
Kapalı
:Seri
Tarih
:Kapalı
Trh&saat
:3 dk
Ayarla
- Alt menüler
[Kapalı] : Güç kapatma iúlevi çalıúmaz.
[1 dk], [3 dk]*, [5 dk], [10 dk]
: Belirlenen süre boyunca
kullanılmadı÷ında güç otomatik
olarak kapanır.
Format
Sıfırla
Trh&saat
1 dk:London
Dosya No.
3 dk:Seri
T.basma
Otom. Kapat
Geri
Ä Tarih ve Saat dura÷an görüntünün sa÷ alt kısmına yazdırılır.
Ä Imprint (Baskı) iúlevi, yalnızca dura÷an görüntülere uygulanır.
Ä Üretici ve yazdırma moduna ba÷lı olarak, görüntüye yazdırılan tarih
do÷ru olmayabilir.
:Kapalı
Kapalı
Saat Dilimi
5 dk:Off
10 dk:3 dk
Ayarla
- Pil de÷iútirildikten sonra kapanma ayarı korunur.
- Kamera Bilgisayar / Yazıcı modundayken, slayt gösterisi yaparken,
ses kaydı yürütürken ve video klip oynatırken otomatik kapanma
iúlevinin kullanılamayaca÷ını unutmayın.
53
Ayarlar ( ” )
Otomatik Odak lambası
Video çıkıú türünün seçilmesi
Oto Odak lambasını açabilir ve kapatabilirsiniz.
Kameradan gelen Film çıkıú sinyali NTSC veya PAL olabilir.
Çıkıú seçiminiz, kameranın ba÷landı÷ı aygıt türü (ekran veya TV,
vb.) ile belirlenir. PAL modu sadece BDGHI’yı destekleyebilir.
- Alt menüler
[Kapalı] : AF lambası az ıúıklı ortamlarda
yanmaz.
[Açık]* : AF lambası az ıúıklı ortamlarda
yanar.
Af lambası
Videoçkú
USB
Geri
:On
Kapalı
:NTSC
Açık
:Otomatik
Ayarla
Harici ekrana ba÷lama
Kamera harici bir ekrana ba÷landı÷ında,
LCD ekrandaki resim ve menüler harici
ekranda ve kameranın LCD ekranında
görünür.
Af lambası
:Açık
Videoçkú
:NTSC
NTSC
:Otomatik
PAL
USB
Geri
Sarı - Video
Beyaz - ses
54
Ayarla
Ayarlar ( ” )
- NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL : Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Almanya, øngiltere, Hollanda, øtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni
Zelanda, Singapur, øspanya, øsveç, øsviçre, Tayland, Norveç.
- Televizyonu harici bir monitor olarak kullanırken, televizyonun harici veya
AV kanalını seçmeniz gerekecektir.
- Harici monitörde dijital bir gürültü olacaktır, ancak bu bir arıza de÷ildir.
- E÷er görüntü ekranın ortasında de÷ilse, ortalamak için TV kontrollerini
kullanın.
- Foto÷raf makinesi harici bir monitöre ba÷landı÷ında, görüntünü bazı
kısımları görüntülenemeyebilir.
- Kamera harici bir ekrana ba÷landı÷ında, LCD ekrandaki resim ve
menüler harici ekranda görünür ve kameranın LCD ekranı kapanır.
USB’yi Ayarlama
Kamera bir bilgisayar veya yazıcıya USB kablosu ile otomatik olarak
ba÷lanacak úekilde ayarlanmamıúsa, manüel olarak [Bilgisyr] veya
[Yazıcı] seçene÷ini belirleyebilirsiniz.
-USB’yi Ayarlama
Af lambası
:Açık
[Oto]* : Bir dıú aygıtın USB kablosuyla
Videoçkú
:NTSC
otomatik olarak ba÷lanabilmesini
USB
:Otomatik
Oto
sa÷lar.
Bilgisyr
Yazıcı
[Bilgisyr] : Ba÷lanan dıú aygıt otomatik
olarak tanınamıyorsa, bilgisayar
Back
Set
ba÷lantı modunu ayarlar.
[Yazıcı] : Ba÷lanan dıú aygıt otomatik olarak tanınamıyorsa,
yazıcı ba÷lantı modunu ayarlar.
55
Oynatma modunu baúlatma
Kamerayı açın ve oynatma modu dü÷mesine ( Î ) basarak Oynatma
modunu seçin. Artık, kamera bellekte depolanan görüntüleri oynatabilir.
Kameraya bellek kartı takılıysa, tüm kamera iúlevleri sadece bellek
kartına uygulanır.
Kameraya bellek kartı takılı de÷ilse, tüm kamera iúlevleri sadece dahili
belle÷e uygulanır.
Dura÷an bir görüntüyü oynatma
1. Oynatma modu dü÷mesine
( Î ) basarak, OYNATMA
modunu seçin.
2. Bellekte depolanan son görüntü
LCD ekranında görünür.
3. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak
görüntülemek istedi÷iniz
görüntüyü seçin.
Ä Görüntüleri hızlıca oynatmak için
Sol veya Sa÷ dü÷mesine basın
ve basılı tutun.
56
Bir film klipinin çalınması
1. Sol/Sa÷ dü÷mesini kullanarak çalmak
istedi÷iniz kayıtlı film klipini seçin.
2. Bir video klip dosyasını oynatmak için
Tamam dü÷mesine basın.
- Bir video klip dosyasını oynatılırken
duraklatmak için Tamam dü÷mesine
tekrar basın.
- Tamam dü÷mesine tekrar bastı÷ınızda
video klip dosyası yeniden baúlar.
- Çalarken film klipini geri sarmak için,
Sol dü÷mesine basın. Film klipini hızlı
ileri sarmak için, Sa÷ dü÷mesine basın.
- Oynayan video klibi durdurmak Tamam
dü÷mesine basın ve ardından Sol veya
Sa÷ dü÷mesine basın.
Oynat
Yakala
Oynatma modunu baúlatma
Video klipten yakalama iúlevi
Kaydedilen bir sesin çalınması
Video klipten dura÷an görüntüler yakalayabilirsiniz.
Film klipi nasıl yakalanır
1. Bir video klibi oynatırken Tamam
dü÷mesine basın. Ardından, Aúa÷ı
dü÷mesine basın.
2. Duraklatılan film klipi yeni dosya adına
kaydedilir.
Ä Çekilen video klip dosyası, orijinal video klip
ile aynı boyuttadır (640X480, 320X240).
Oynat
Yakala
[ Duraklatıldı ]
Ä Video klibin baúındayken aúa÷ı dü÷mesine
1. Sol/Sa÷ dü÷mesini kullanarak çalmak
istedi÷iniz kayıtlı sesi seçin.
2. Kaydedilmiú bir ses dosyasını çalmak
için Tamam dü÷mesine basın.
- Bir kayıtlı ses dosyasını çalarken
duraklatmak için Tamam dü÷mesine
Oynat
tekrar basın.
- Ses dosyasının çalınmasını kaldı÷ı
yerden devam ettirmek için Tamam dü÷mesine basın.
- Çalarken ses dosyasını geri sarmak için, Sol dü÷mesine basın.
Ses dosyasını hızlı ileri sarmak için, Sa÷ dü÷mesine basın.
- Sesli notu çalmayı durdurmak için Aúa÷ı dü÷mesine basın.
bastı÷ınızda, video klibin ilk karesi sabit
görüntü olarak kaydedilir.
[Aúa÷ı dü÷mesine basma]
57
Oynatma modunu baúlatma
LCD ekran göstergesi
Bir sesli not çalma
LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.
1. Sesli not bulunan bir dura÷an
görüntü seçin.
2. Sesli notları dinlemek için Tamam
dü÷mesine basın.
- Sesli notu çalarken duraklatmak için
Tamam dü÷mesine tekrar basın.
- Sesli notun çalınmasını kaldı÷ı
yerden devam ettirmek için Tamam
dü÷mesine basın.
Oynat
Duraklat
58
No.
1
Taným
Oynatma modu
Simgeler
2
Sesli Not
3
DPOF
s.74
4
5
Koruma
Klasör adi ve Dosya adi
s.73
s.52
6
Kart takili göstergesi
-
7
Pil
s.14
8
9
10
11
12
13
ISO
Açýklýk deðeri
Poz Süresi
Flaú
Görüntü Boyutu
Kayýt tarihi
Î
Sayfa
s.56
s.73
100-0010
80~3200
F3.5 ~ F5.5
16~1/2,000
On/Off
4000X3000 ~ 1024X768
2009/01/01
s.38
s.31
s.41
s.52
Kamerayı ayarlamak için kameranın
dü÷melerini kullanma
Küçük resim ( º ) / Büyütme ( í ) dü÷mesi
Oynatma modunda, Oynatma modu iúlevlerini kolayca ayarlamak
için kameranın üzerindeki dü÷meleri kullanabilirsiniz.
Birden fazla resmi görüntüleyebilir, seçti÷iniz bir resmi büyütebilir ve
bir görüntünün seçti÷iniz bir parçasını kesip kaydedebilirsiniz.
Oynatma modu dü÷mesi
POWER dü÷mesine basarak kamerayı
açtı÷ınızda, Oynatma modu dü÷mesine
bir kez bastı÷ınızda Oynatma moduna,
tekrar bastı÷ınızda da Kayıt moduna
geçilir.
Akıllı Albüm
1. Bir resim geri oynatıldı÷ında, Akıllı Albüm
modunu çalıútırmak için Küçük Resim
dü÷mesine basın.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz bir
görüntüye gidin.
3. Normal görüntüleme moduna dönmek için
Dijital Yakınlaútırma dü÷mesine basın.
Küçük resim dü÷mesine
basma ( º )
Oynatma modu dü÷mesini kullanarak da gücü açabilirsiniz.
Kamera oynatma modu nda açılır. Kamerayı kapatmak için
Oynatma modu dü÷mesine basın.
Davranıú modu: Davranıú modunu seçmek için, Oynatma modu
dü÷mesine 3 saniyeden daha uzun basın.
Davranıú modunda, Çalıúma sesi, Efekt sesi,
Baúlangıç sesi ve Deklanúör sesi çıkarılmaz.
Davranıú modunu iptal etmek için, POWER
dü÷mesine basarak kamerayı açın.
Büyütme dü÷mesine
basma ( í )
11
12
Filtrele
[Vurgulanan görüntü]
1
3
5
2009/01/01
[Akıllı Albüm 3-Küçük
Resimli Pencere]
59
Küçük resim ( º ) / Büyütme ( í ) dü÷mesi
Dosyaları Arama veya Silme
Ŷ Akıllı Albüm Filtresi
1. Akıllı Albüm’deki Küçük Resim
dü÷mesine basın.
2. Küçük Resim dü÷mesine her basıúınızda,
Akıllı Albüm ekranında bir kategoride yer
alan dosyalar görüntülenir.
3. Yukarı/Aúa÷ı/Sol/Sa÷ dü÷melerine basarak dosyayı seçin.
4. Seçilen dosyayı silmek için Sil ( Õ ) dü÷mesine basın.
1. Akıllı Albüm modundayken MENÜ
dü÷mesine basın.
2. østedi÷iniz kategoriyi seçmeniz, Yukarı/
Aúa÷ı dü÷mesini kullanarak dosyaları
kategorilere ayırabilmenizi ve arayabilmenizi sa÷lar.
Tip
Tarih
Renk
Hafta
11
12
Geri
1
3
5
Ayarla
Ŷ Kategorilerin Ayrıntıları
11
12
1
Filtrele
3
5
2009/01/01
[3-Küçük Resimli
Pencere]
11
12
Filtrele
1
3
5
2009/01/01
[9-Küçük Resimli
Pencere]
11
12
Filtrele
1
3
5
2009/01/01
[20-Küçük Resimli
Pencere]
Ɣ Akıllı Albüm özelli÷i çalıúırken veya bir kategori seçildi÷inde,
kaydedilen verinin hacmine ba÷lı olarak iúlem birkaç saniye
sürebilir. Bu bir arıza de÷ildir, lütfen Akıllı Albüm ekranı
görününceye kadar bekleyin.
60
Kategori
Açıklama
Tip
Dosya türüne göre kategorilere ayrılmıú
(örn. resim, video veya ses)
Tarih
Kayıt tarihlerinin sırasına göre kategorilere ayrılmıú
Renk
Ana renge göre kategorilere ayrılmıú
Hafta
Kayıt haftalarının sırasına göre kategorilere ayrılmıú
Dosya
Biçimi
Resimler,
Videolar,
ses
Küçük resim ( º ) / Büyütme ( í ) dü÷mesi
Görüntü boyutuna oranla en yüksek büyütme oranı
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi÷iniz görüntüyü seçerek
büyütme dü÷mesine basın.
2. Görüntünün farklı parçaları, 5 iúlev
dü÷mesine basarak görüntülenebilir.
3. Küçük resim dü÷mesine bastı÷ınızda,
görüntü orijinal tam boyutuna döner.
- LCD ekranın sol üst kısmında gösterilen
görüntü büyütme göstergesine bakarak,
gösterilen görüntünün büyütülmüĠ bir
görüntü olup olmadı÷ını anlayabilirsiniz.
(Görüntü büyütülmüú bir görüntü de÷ilse,
gösterge gösterilmez.) Ayrıca büyütme
alanını da kontrol edebilirsiniz.
- Video klipler ve WAV dosyaları büyütülemez.
- Görüntü büyütüldü÷ünde kalite kaybı olabilir.
Görüntü
boyutu
Maksimum
X10.2 X10.2 X9.3 X10.2 X8.1
Büyütme Oranı
X6.4
X3.2
Kırpma : Görüntünün istedi÷iniz bir kısmını çıkararak ayrı
kaydedebilirsiniz.
Kırp
1. Büyütmek istedi÷iniz görüntüyü seçerek
büyütme dü÷mesine basın.
Tamam dü÷mesine bastı÷ınızda bir
mesaj görüntülenir.
Kırpılsın mı?
Evet
Hayır
2. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
Onayla
dü÷mesine basın.
- [Evet] : Kırpılan görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir ve LCD
ekranda görüntülenir.
- [Hayır] : Kırpma menüsü kaybolacaktır.
Ä Kırpılan görüntüyü kaydetmek için yeterli bellek alanı yoksa
görüntü kırpılamaz.
61
Bilgi (DISP) / Yukarı dü÷mesi
Çal ve Duraklat / Tamam dü÷mesi
Menü LCD ekranda görüntülendi÷inde, YUKARI dü÷mesi yön
dü÷mesi olarak çalıúır.
LCD ekranda menü gösterilmiyorsa, Bilgi dü÷mesine basıldı÷ında,
LCD ekranda resimle ilgili bilgiler görüntülenir.
Çalma modunda, çal ve duraklat/Tamam dü÷mesi aúa÷ıdaki gibi
çalıúır:
Bilgi (DISP) dü÷mesi
Bilgi (DISP) dü÷mesi
- Menü LCD monitöründe gösterildi÷inde, 5 iúlevli dü÷meyi
kullanarak de÷iútirilen veriyi yapılandırmak için OK dü÷mesi
kullanılmaktadır.
- Sesli not, ses dosyası veya film klipi bulunan bir hareketsiz
görüntü çalıyorsa
· Durdur modunda : Sesli not, ses dosyası veya film klipi
bulunan bir hareketsiz görüntüyü çalar.
· Çalma sırasında : Çalmayı geçici olarak durdurur.
· Duraklat modunda : Çalmayı baúlatır.
Bilgi (DISP) dü÷mesi
Oynat
[ Ses kaydetme durduruldu ]
62
Duraklat
Durdur
[ Ses kaydetme çalıyor ]
Oynat
Durdur
[ Ses kaydetme duraklatıldı ]
Sol / Sa÷ / Aúa÷ı / MENÜ dü÷mesi
Sil ( Õ ) dü÷mesi
SOL / SAö / AùAöI MENÜ dü÷meleri aúa÷ıdakileri etkinleútirir.
Bu, bellek kartında saklanan görüntüleri siler.
- SOL dü÷mesi
: Menü gösterilirken, SOL dü÷mesi yön dü÷mesi olarak
çalıúır. Menü gösterilmiyorken, önceki görüntüyü
seçmek için SOL dü÷mesine basın.
- SAö dü÷me
: Menü gösterilirken, SAö dü÷mesi yön dü÷mesi
olarak çalıúır. Menü gösterilmiyorken, sonraki
görüntüyü seçmek için SAö dü÷mesine basın.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak silmek istedi÷iniz bir görüntüyü seçin
ve SøL ( Õ ) dü÷mesine basın.
Dosyayı Sil?
- MENÜ dü÷mesi : MENÜ dü÷mesine bastı÷ınızda, çalma modu menüsü
LCD monitöründe gösterilecektir. Tekrar bastı÷ınızda
LCD ilk görüntüye dönecektir.
Dosyayı Sil?
Evet
Hayır
Çoklu Sil
- AùAöI dü÷mesi : Menü gösterilirken, AùAöI dü÷mesi yön dü÷mesi olarak
çalıúır.
Evet
Hayır
Çoklu Sil
11
Ayarla
[Tek Resim]
12
1
3
5
Ayarla
[Küçük Resimler]
2. Silinecek görüntüleri eklemek için [Çoklu Sil] menüsünü seçin.
- Sol /Sa÷ dü÷mesi : Resimleri seçer
- OK dü÷mesi
: silmek üzere
iúaretler
- Fn dü÷mesi
: seçilen görüntüler
silinir.
Önceki
Seç
Sonraki
Sil
3. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak alt menü de÷erlerini seçin ve OK
dü÷mesine basın.
- [Evet] seçilirse : seçilen görüntüler silinir.
- [Hayır] seçilirse : “Görüntü Sil” iptal olur.
63
LCD ekranı kullanarak oynatma iúlevini ayarlama
OYNATMA modu iúlevleri LCD ekran kullanılarak de÷iútirilebilir.
OYNATMA modunda, MENÜ dü÷mesine bastı÷ınızda menü LCD
ekranda görüntülenir. Oynatma modunda ayarlayabilece÷iniz menüler
úunlardır: Oynatma menüsünü ayarladıktan sonra görüntü yakalamak
için, OYNATMA modu dü÷mesine veya deklanúöre basın.
Menü sekmesi
Ana menü
Yn. boy.
Döndür
Düzenle
(
)
Foto Stil Seç
Görüntü
ayarla
Görünüm
(
)
Çoklu Slayt
Gösterisi
(
64
)
økincil menü
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Sa÷ 90˚
180˚
Dikey
Normal
Canli
Retro
Sakin
Negatif
ACB
Yüz rötuúu
Kontrast
Gürültü ekle
2048X1536
2592X1728
2592X1458
Baú.resmi
Sol 90˚
Yatay
Yumuúak
Orman
So÷uk
Klasik
Özel RGB
Kir.göz düzel.
Parlaklik
Doyma
-
Resimler
Oynat / Tekrar oynat
Tümü
Seç
s.66
Çoklu Slayt
Gösterisi
(
)
Aralik
Müzik
s.67
Alt menü
Sil
s.67
Koruma
s.68
Dosya
Seçenekleri
(
)
Sesli Not
DPOF
s.70
s.71
Karta kopyala
økincil menü
Kapalı
Sakin
Tatlı
Do÷al
-
Canlı
Parlak
-
Iúıltı
Rahat
-
1, 3, 5, 10 sn
Sayfa
-
-
Kapalı
Mist
-
Esin
Snbhr
-
ùafak
Parti
-
Trip
-
Damla
s.70
Tarih
-
Ana menü
Efekt
Sayfa
Tek, 3, 9, 20
Baúlat
Menü
sekmesi
Seç
-
Tümü
Evet / Hayır
Seç
-
Tümü
Kilidi aç / Kilitle
Kapali
-
Açik
-
Standart
Seç / Tümü /
øptal
øndeks
Evet / Hayır
Boyut
Seç / Tümü /
øptal
Evet
-
Hayır
-
s.71
s.72
s.72
s.72
s.73
s.73
s.74
~
s.75
s.76
LCD ekranı kullanarak oynatma iúlevini ayarlama
Bu menü, kamera bir USB kablosuyla PictBridge uyumlu bir yazıcıya
(kameraya do÷rudan ba÷lanır, ayrı satılır) ba÷landı÷ında kullanılabilir.
Menü
sekmesi
Ana menü
Resimler
Boyut
❹
Yerleúim
Alt menü
økincil menü
Tek resim
-
Tüm resimler
-
Oto
-
Posta karti
-
Menü
sekmesi
Ana menü
Sayfa
Tip
s.78
Alt menü
økincil menü
Oto
-
Sade
-
Foto
-
Hizlifoto
-
Oto
-
Taslak
-
Kart
-
4X6
-
Normal
-
L
-
øyi
-
2L
-
Kalite
❹
Tarih
Oto
-
Kapalı
-
Letter
-
A4
-
Açık
A3
-
Oto
-
Oto
-
Kapalı
-
s.78
Dosya adi
Tam
-
Açık
-
1
-
Evet
-
2
-
Hayır
-
4
-
8
-
9
-
16
-
øndeks
-
Sifirla
Sayfa
s.78
s.79
Ä Menülerde önceden haber verilmeden de÷iúiklik yapılabilir.
65
Düzenle (
)
Yeniden boyutlandırma
Çekilen resimlerin çözünürlü÷ünü (boyutunu) de÷iútirir. Baúlangıç
görüntüsü olacak görüntüyü kaydetmek için [Baúlangıç Görüntüsü]’nü
seçin.
1. Oynatma modu dü÷mesine ve
MENU dü÷mesine basın.
2. [Yn. boy.] (
) menü sekmesini
seçmek için Düzenle menüsünden
Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine tıklayın ve
Tamam dü÷mesine basın.
3. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve
Tamam dü÷mesine basın.
Yn. boy.
Geri
Görüntü Yeniden Boyutlandırma Türleri
Taúı
( o : Seçilebilir)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Büyük boyutlu bir görüntünün boyutu küçültülebilir, ancak bunun tam
tersi yapılamaz.
- Sadece JPEG görüntüler yeniden boyutlandırılabilir. Video klip (AVI),
Ses kaydı (WAV) dosyaları yeniden boyutlandırılamaz.
- Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde sıkıútırılan dosyaların çözünürlü÷ünü
de÷iútirebilirsiniz.
- Yeniden boyutlandırılan görüntü yeni bir dosya adı alır. [Baúlan.
Resmi] görüntüsü bellek kartında de÷il, dahili bellekte depolanır.
- Yeni bir kullanıcı görüntüsü kaydedildi÷inde, sırasına göre iki kullanıcı
görüntüsünden biri silinir.
- Bellek kapasitesi yeniden boyutlandırılan görüntüyü yüklemek için
yetersizse, LCD ekranda [Hafıza dolu] mesajı görüntülenir ve yeniden
boyutlandırılan görüntü kaydedilmez.
Düzenle (
)
Görüntüyü döndürme
Foto Stil Seç
Saklanan görüntüleri çeúitli derecelerde döndürebilirsiniz.
Bu iúlevi kullanarak görüntülerinize çeúitli efektler katmanız
mümkündür.
1. Oynatma modu dü÷mesine ve MENU
dü÷mesine basın.
2. [Döndür] ( ò ) menü sekmesini seçmek
için Düzenle menüsünden Yukarı/
Aúa÷ı dü÷mesine tıklayın ve Tamam
dü÷mesine basın.
3. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü÷mesine basın.
Sa÷ 90˚
Sol 90˚
1. Oynatma modu dü÷mesine ve MENU
dü÷mesine basın.
Döndür
Geri
Taúı
2. [Foto Stil Seç] (
) menü sekmesini seçmek için Düzenle menüsünden
Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine tıklayın ve
Tamam dü÷mesine basın.
3. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak istedi÷iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın.
180˚
Stil modu
Normal
Geri
Taúı
Geri
[ ô : Sa÷ 90˚]
: Resmi saat yönünde
döndürür.
Yatay
Geri
Taúı
: Yatay]
: Resmi yatay olarak
döndürür.
Geri
Simge
Geri
Taúı
Açıklama
Hiç stil efekti uygulanmamıútır.
Taúı
[ õ : 180˚]
: Resmi 180 derece
döndürür
Dikey
Geri
[
Taúı
[ ó : Sol 90˚]
: Resmi saat yönünün
tersinde döndürür
Foto Stil Seç
Taúı
[ ® : Dikey]
: Resmi dikey olarak
döndürür.
Döndürülen görüntüyü LCD ekranda görüntülerseniz, görüntünün sol
ve sa÷ tarafında boú alanlar olabilir.
Yumuúak
Canli
Yumuúak stil uygulanmıútır.
Canlı stil uygulanmıútır.
Orman
Do÷al, temizle stili uygulanmıútır.
Retro
Kahverengi tonlu stil uygulanmıútır.
So÷uk
So÷uk stil uygulanmıútır.
Sakin
Sakin stil uygulanmıútır.
Klasik
Klasik stil uygulanmıútır.
Negatif
Çekilen resmi negatif de÷erine ayarlar.
Kendi foto÷raf stilinizi oluúturmanız için bir RGB
tonu tanımlar.
Özel RGB
4. De÷iútirilen görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir.
67
Düzenle (
)
Özel renk
Kırmızı göz kaldırma
Görüntünün K(Kırmızı), Y(Yeúil) ve
M(Mavi) de÷erlerini de÷iútirebilirsiniz.
Yakalanan görüntüdeki kırmızı göz efekti kaldırılabilir.
Geri
Taúı
- OK dü÷mesi
: Özel Rengi
seçer / ayarlar
- Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesi : K, Y, M seçimini
yapar.
- Sol /Sa÷ dü÷mesi
: De÷erleri
de÷iútirir
Geri
Geri
Taúı
Yüz rötuúu
1. Çal dü÷mesi ve MENU dü÷mesine basın.
2. [Görüntü ayarla] (
) menü sekmesini seçmek için Düzenle
menüsünden Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine tıklayın ve Tamam
dü÷mesine basın.
ACB
Iúık kayna÷ına maruz kalmanın yol açtı÷ı, koyu alanın parlaklı÷ını
otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
68
Kir.göz düzel.
Taúı
Görüntü ayarla
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak (
)
menüsünü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın.
2. [Yeni Görüntü Oluúturuluyor] mesajı
görüntülenir ve görüntü yeni bir dosya
adıyla kaydedilir.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak ( )
menüsünü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın.
2. [Yeni Görüntü Oluúturuluyor] mesajı
görüntülenir ve görüntü yeni bir dosya
adıyla kaydedilir.
ACB
Geri
Taúı
Bir görüntüdeki cildin net ve güzel görünmesini sa÷layabilirsiniz.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak
(
) menüsünü seçin ve Tamam
dü÷mesine basın. Daha sonra, yüz
rötuúunu seçmeniz için bir çubuk
görüntülenir.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak yüz rötuúu
ayarını de÷iútirin.
3. OK dü÷mesine bastı÷ınızda, resim yeni bir
dosya adıyla kaydedilir.
Yüz rötuúu
Geri
Taúı
Düzenle (
)
Görüntünün parlaklı÷ını de÷iútirebilirsiniz.
Doyma kontrolü
Görüntünün parlaklýðýný deðiþtirebilirsiniz.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak
(
) menüsünü seçin ve Tamam
dü÷mesine basın. Daha sonra,
parlaklık ayarını seçmeniz için bir
çubuk görüntülenir.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak parlaklı÷ı
de÷iútirin.
3. OK dü÷mesine bastı÷ınızda, resim yeni
bir dosya adıyla kaydedilir.
Görüntünün doygunlu÷unu de÷iútirebilirsiniz.
Parlaklik
Geri
Taúı
Kontrast kontrolü
Doyma
Geri
Taúı
Gürültü efekti
Görüntünün kontrastını de÷iútirebilirsiniz.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak ( )
menüsünü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın. Daha sonra, karúıtlık ayarını
seçmeniz için bir çubuk görüntülenir.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak kontrastı
de÷iútirin.
3. OK dü÷mesine bastı÷ınızda, resim yeni bir
dosya adıyla kaydedilir.
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak (
)
menüsünü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın. Daha sonra, doygunluk ayarını
seçmeniz için bir çubuk görüntülenir.
2. Sol/Sa÷ dü÷mesine basarak kontrastı
de÷iútirin.
3. OK dü÷mesine bastı÷ınızda, resim yeni bir
dosya adıyla kaydedilir.
Foto÷rafınıza daha klasik bir hava vermek için, resme gürültü
ekleyebilirsiniz.
Kontrast
Geri
Taúı
1. Sol / Sa÷ dü÷mesine basarak (
)
menüsünü seçin ve Tamam dü÷mesine
basın.
2. [Yeni Görüntü Oluúturuluyor] mesajı
görüntülenir ve görüntü yeni bir dosya
adıyla kaydedilir.
Gürültü ekle
Geri
Taúı
69
Görünüm (
Çoklu Slayt Gösterisini ( ) baúlatma
)
Küçük resimleri görüntüleyebilir ve resim, video gibi büyük miktarda içeri÷i kolayca kategorilere ayırabilir veya arayabilirsiniz.
1. Oynatma modunda MENÜ dü÷mesine
basın.
2. østedi÷iniz menüyü seçmek için
Yukarı/Aúa÷ı dü÷mesine basın.
3. Tamam dü÷mesine bastı÷ınızda, seçilen
küçük resimli ekran görüntülenir.
Görüntüler önceden ayarlanan aralıklarda sürekli olarak gösterilebilir.
Çoklu Slayt gösterisini kamerayı harici bir ekrana ba÷layarak izleyebilirsiniz.
1. Oynatma modu dü÷mesine ve menü dü÷mesine basın.
2. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Çoklu Slayt Gösterisi] menü sekmesini
seçin.
Tek
3
9
20
Çoklu Slayt Gösterisini baúlatın
Çıkıú
Geri
Çoklu Slayt Gösterisi sadece [Baúlat] menüsünden baúlatılabilir.
1. [Baúlat] menüsünü seçmek için Yukarı
/ Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve Sa÷
dü÷meye basın.
Baúlat
Resimler
Efekt
Aralik
Oynat
Tekrar :All
oynat
:Kapalı
:1 sn
Müzik
:Kapalı
2. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin.
[Oynat]
: Çoklu Slayt Gösterisi
Geri
Ayarla
bir döngü sonrasında
kapatılır.
[Tekrar Oynat] : Çoklu Slayt Gösterisi iptal edilinceye kadar tekrar edilir.
3. OK dü÷mesine bastı÷ınızda slayt gösterisi baúlatılır.
- Slayt gösterisini oynatırken duraklatmak için Tamam dü÷mesine
tekrar basın.
- Tamam dü÷mesine tekrar bastı÷ınızda Çoklu Slayt Gösterisi
yeniden baúlar.
- Oynayan Çoklu Slayt Gösterisi’ni durdurmak Tamam dü÷mesine
basın ve ardından Sol veya Sa÷ dü÷mesine basın.
70
Çoklu Slayt Gösterisini ( ) baúlatma
Görüntüleri Seçme
Çoklu Slayt Gösterisi efektlerini yapılandırın
Görüntülemek istedi÷iniz resmi seçebilirsiniz.
Çoklu Slayt Gösterisinde benzersiz ekran efektleri kullanılabilir.
1. [Resimler] menüsünü seçmek için Yukarı
/ Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve Sa÷
dü÷meye basın.
Baúlat
Resimler
Efekt
Aralik
:All
Tümü
:Kapalı
Tarih
Seç :1 sec
2. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak
Müzik
:Kapalı
istedi÷iniz alt menüyü seçin.
[Tümü] : Bellekte kayıtlı olan tüm
Geri
Ayarla
görüntüler oynatılır.
Yapılandırmayı kaydetmek için OK dü÷mesine basın.
[Tarih] : Belirli bir tarihte çekilen görüntüler gösterilir.
Yapılandırmayı kaydetmek için OK dü÷mesine basın.
[Seç] : Yalnızca seçilen görüntüleri oynat.
Seçilen görüntü, [1’i Seç], [2’yi Seç] ve [3’ü Seç] olarak
kaydedilebilir. Seçilen görüntüyü, [Yeni Seç] komutu ile
seçerseniz, [1’i Seç] olarak kaydedilecektir. Ancak, bir yeni
resim yeniden [Yeni Seç] ö÷esi kullanılarak kaydedilirse,
[1’i Seç] olarak kaydedilen önceki görüntü otomatik olarak
[2’yi Seç] olarak kaydedilecektir.
[1’i Seç], [2’yi Seç] ve [3’ü Seç] olarak kaydedilen
görüntüleri de÷iútirebilir ve iptal edebilirsiniz.
Yapılandırmayı kaydetmek için Fn dü÷mesine basın.
1. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
[Efekt] alt menüsünü seçin ve SAö
dü÷meye basın.
2. Efekt türünü seçmek için Yukarı /
Aúa÷ı dü÷mesini kullanın.
3. Ayarı onaylamak için OK dü÷mesine
basın.
Baúlat
Resimler
Kapalı
:All
Sakin
Efekt
Tatlı :Off
Aralik
:1 sec
Do÷al
Müzik
Canlı:Off
Parlak
Geri
Ayarla
3. Çoklu slayt gösterisini baúlatmak için [Baúlat] menüsünde [Oynat]
veya [Tekrar Oynat]'ı seçin.
71
Çoklu Slayt Gösterisini ( ) baúlatma
Oynatma aralı÷ını ayarlama
Baúlat
Resimler
:Tümü
Efekt
:Kapalı
Aralik
1 sn:1 sec
Müzik
3 sn:Off
5 sn
10 sn
Geri
Ayarla
Yükleme zamanı görüntü boyutuna ve kalitesine ba÷lıdır.
Çoklu Slayt Gösterisi oynatılırken, FøLM dosyasının sadece ilk
karesi görüntülenir.
Çoklu Slayt Gösterisi yapılırken, ses kayıt dosyaları gösterilmez.
Aralık menüsü sadece [Kapalı] menülerinde çalıúır.
Arkaplan Müzi÷ini Ayarlama
Çoklu Slayt Gösterisinin müzi÷ini belirler
1. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
[Müzik] alt menüsünü seçin ve SAö
dü÷meye basın.
2. østedi÷iniz Müzi÷i seçmek için Yukarı /
Aúa÷ı dü÷melerini kullanın.
3. Yapılandırmayı kaydetmek için OK
dü÷mesine basın.
72
)
1. Oynatma modu dü÷mesine ve menü dü÷mesine basın.
2. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Dosya Seçenekleri] menü
sekmesini seçin.
Çoklu Slayt Gösterisi oynatma aralı÷ını ayarlar.
1. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
[Aralık] alt menüsünü seçin ve SAö
dü÷meye basın.
2. østedi÷iniz aralı÷ı seçmek için Yukarı /
Aúa÷ı dü÷melerini kullanın.
3. Yapılandırmayı kaydetmek için OK
dü÷mesine basın.
Dosya Seçenekleri (
Görüntüleri silme
Bellekteki kayıtlı görüntüleri siler.
1. [Sil] menü sekmesini seçmek için Yukarı
Sil
Seç
/ Aúa÷ı dü÷melerine basın. Sonra da
Koruma
Tümü
Sa÷ dü÷mesine basın.
Sesli Not
:Kapalı
DPOF
2. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
Karta kopyala
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
dü÷mesine basın.
[Seç]: Silinecek görüntüyü seçmek için
Geri
Ayarla
bir pencere görüntülenir.
- Yukarı / Aúa÷ı / Sol / Sa÷ : Bir görüntü
seçilir
- OK dü÷mesi : Silinecek görüntüyü
seçer. ( Ë iúareti)
- Fn dü÷mesi : Onay mesajını görüntülemek için Fn dü÷mesine
Seç
Sil
basın. [Evet] menüsünü
seçin ve iúaretli görüntüleri
silmek için OK dü÷mesine
basın.
Tüm Dosyaları Sil?
Evet
[Tümü] : Onay penceresini gösterir.
Hayır
[Evet] menüsünü seçin ve
korunmayan tüm görüntüleri
Ayarla
silmek için OK dü÷mesine
basın. Korunan görüntü yoksa tüm görüntüler silinir ve
[Görüntü Dosyası Yok] mesajı görüntülenir.
3. Silme iúleminin ardından, ekran oynatma modu ekranına geçer.
11
Baúlat
Resimler
Efekt
Aralik
Müzik
Geri
Kapalı
Mist :All
Esin:Off
Snbhr
:1 sec
ùafak
:Off
Parti
Ayarla
12
1
3
5
Dosya Seçenekleri (
)
Bellek kartında depolanan tüm dosyaların içinden, DCIM alt
klasöründeki korumasız dosyalar silinir. Bu iúlemin korunmayan görüntüleri kalıcı olarak silece÷ini unutmayın. Silme iúlemi
yapılmadan önce önemli çekimler bilgisayara depolanmalıdır.
Baúlangıç görüntüsü kameranın dahili belle÷inde depolanır (bellek
kartında de÷il) ve bellek kartındaki tüm dosyaları silseniz dahi
silinmez.
Görüntüleri koruma
[Tümü] : Kaydedilen tüm görüntüleri korur
/ korumasını kaldırır
- IBir görüntüyü korumaya alırsanız,
koruma simgesi LCD ekranda gösterilir.
(Koruması olmayan görüntülerin
göstergesi yoktur)
- KøLøTLE modundaki bir görüntü silme
iúlevine veya [Sil] iúlevlerine karúı
korunur, ancak [Biçimlendir] iúlevine
karúı KORUNMAZ.
Tümü Korunsun Mu?
Kilitle
Kilidi aç
Ayarla
Belirli çekimlerin kazara silinmesine karúı koruma sa÷lamak üzere
kullanılır (Kilitle).
Ayrıca daha önceden korumaya alınan görüntülerin korumasını da
kaldırır (Kilidi aç).
1. [Koruma] menü sekmesini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerine basın. Sonra
da Sa÷ dü÷mesine basın.
Sesli not
Sil
Koruma
Seç
Sesli Not
Tümü
:Off
Saklanan dura÷an görüntülere ses kaydınızı ekleyebilirsiniz.
DPOF
2. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
dü÷mesine basın.
[Seç] : Korunacak / serbest bırakılacak
görüntüyü seçmek için bir pencere
görüntülenir.
- Yukarı / Aúa÷ı / Sol / Sa÷: Bir görüntü seçilir
- OK dü÷mesi : Görüntüyü korur /
korumayı kaldırır
- Fn dü÷mesi: De÷iúiklikleriniz kaydedilir
ve menü kaybolur.
Karta kopyala
Sil
Geri
Koruma
Ayarla
Sesli Not
:Off
Kapalı
DPOF
Açık
Karta kopyala
Geri
Ayarla
[Sesli not menüsü]
11
12
Seç
1
3
Ayarla
Baúlat
[Kayda hazır]
Durdur
[Ses kaydediliyor]
5
- Kaydedilen sabit bir görüntüye 10 saniyeye kadar ses kaydetmek
için deklanúör dü÷mesine basın.
- Kaydı durdurmak için deklanúöre basın.
73
Dosya Seçenekleri (
)
DPOF
Standart
DPOF (Dijital Yazdırma Düzeni Biçimi), yazdırma bilgisini bellek
Bu iúlev depolanan bir görüntünün içine yazdırma miktarı bilgisini
katmanıza olanak sa÷lar.
DPOF bilgisi bulunan bir görüntü oynatıldı÷ında, LCD ekranda DPOF
1. [DPOF] menü sekmesini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerine basın. Sonra
da Sa÷ dü÷mesine basın.
kartınızın MISC klasörüne katabilmenizi sa÷lar. Yazdırılacak resimleri
ve kaç baskı alaca÷ınızı seçin.
göstergesi görüntülenir. Görüntüler DPOF yazıcılarında ya da artan
foto÷raf laboratuvarlarında yazdırılabilir.
Bu iúlev Video klipler ve Ses kaydı dosyalarında kullanılamaz.
Geniú açılı bir görüntü geniú açılı olarak bastırıldı÷ında, görüntünün sol
ve sa÷ tarafından %8’lik bir kısım bastırılmayabilir. Görüntüyü
basarken, yazıcınızın geniú açılı görüntüleri destekleyip
desteklemedi÷ini denetleyin. Görüntüyü bir foto÷raf laboratuarında
bastırırken, görüntünün geniú açılı olarak bastırılmasını isteyin. (Bazı
foto÷raf laboratuarları geniú açılı boyutta yazdırmayı desteklemeyebilir.)
Sil
Koruma
Görüntü Seç
Sesli Not
Seç
Tümü
Karta kopyala øptal
2. Sa÷ dü÷meye tekrar bastı÷ınızda
[Standart]alt menüsü görüntülenir.
Geri
3. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
dü÷mesine basın.
[Seç] : Yazdırılacak görüntüyü seçmek
için bir pencere görüntülenir.
- Yukarı / Aúa÷ı / Sol / Sa÷ : Yazdırılacak
görüntüyü seçer.
- Yakınlaútırma W / T dü÷mesi: Yazdırma
adedini seçer.
[Tümü] : Film ve ses dosyaları haricindeki
tüm resimler için yazdırma
sayısını ayarlar.
- Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesi : Yazdırma
adedini seçer
[øptal] : Yazdırma ayarlarını iptal eder.
Standart
Index
Boyut
11
12
Ayarla
1
3
Miktar
5
Ayarla
01
Miktar
4. Ayarı onaylamak için OK dü÷mesine basın.
Bir görüntüde DPOF talimatları varsa, DPOF göstergesi (
görünür.
74
:Kapalı
DPOF
Ayarla
)
Dosya Seçenekleri (
)
Dizin
Yazdırma boyutu
Görüntüler (video klipler ve ses dosyaları hariç) dizin olarak yazdırılır.
1. [DPOF] menü sekmesini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerine basın.
Sonra da Sa÷ dü÷mesine basın.
2. [Dizin] menüsünü seçin ve Sa÷ dü÷meye
yeniden basın. Alt menü görüntülenecektir.
3. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin.
Sil
Koruma
Sesli Not
Dizin Ayarlansın Mı?
DPOF
Evet
Karta kopyalaHayır
:Kapalı
Standart
Index
Boyut
Geri
[Evet] seçilirse : Görüntü dizin biçiminde yazdırılır.
[Hayır] seçilirse : Dizin yazdırma ayarı iptal edilir.
4. Ayarı onaylamak için OK dü÷mesine basın.
Bellek kartında depolanmıú olan görüntüler yazdırılırken, yazdırma
boyutunu belirleyebilirsiniz. [Boyut] menüsü sadece DPOF 1.1 ile
uyumlu yazıcılar ile kullanılabilir.
Ayarla
1. [DPOF] menü sekmesini seçmek için
Sil
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerine basın. Sonra
Koruma
Seç
da Sa÷ dü÷mesine basın.
Sesli Görüntü
Not
Seç
DPOF
2. [Boyut] menüsünü seçin ve Sa÷
Tümü
Karta kopyalaøptal
dü÷meye yeniden basın. Alt menü
görüntülenecektir.
3. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
Geri
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
dü÷mesine basın.
[Seç] : Görüntünün yazdurulan boyutunu
de÷iútirmek için seçim penceresi
görünür.
- Yukarı / Aúa÷ı / Sol / Sa÷ : Bir görüntü seçer.
- Yakınlaútırma W / T dü÷mesi
Boyut
: Yazdırma boyutunu de÷iútirir.
- OK dü÷mesi : De÷iúiklikleriniz kaydedilir
ve menü kaybolur.
[Tümü] : Kaydedilen tüm görüntülerin
3X5
yazdırma boyutunu de÷iútirir.
- Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesi : Yazdırma
boyutunu
Boyut
seçer
- OK dü÷mesi : De÷iútirilen ayarı onaylar.
[øptal] : Yazdırma boyutu ayarlarının tümünü iptal eder.
11
12
1
:Kapalı
Standart
Index
Boyut
Ayarla
3
5
Ayarla
Ayarla
Ä DPOF [Boyut] ikincil menü : øptal, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Üreticiye ve yazıcı modeline ba÷lı olarak, yazıcının yazdırma
iúlemini iptal etmesi biraz uzun sürebilir.
75
Dosya Seçenekleri (
)
Karta Kopyala
Kaydedilen görüntüleri dahili belle÷e (31MB) kopyalamak için
Görüntü dosyalarını, video klipleri ve ses kayıt dosyalarını bellek
kartına kopyalamanıza olanak sa÷lar.
1. Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine basarak [Karta
kopyala] menü sekmesini seçin. Sonra da
Sa÷ dü÷mesine basın.
Sil
2. YUKARI / AùAöI dü÷mesine basarak
istedi÷iniz alt menüyü seçin ve OK
dü÷mesine basın.
Karta kopyala
Koruma
Sesli Not
:Kapalı
DPOF
Evet
Hayır
Geri
Ayarla
- [Evet] : [Kopyalanıyor] mesajı görüntülendikten sonra, dahili
belle÷e kaydedilen tüm görüntüler, video klipler ve ses
kayıt dosyaları bellek kartına kopyalanır. Kopyalama
iúlemi tamamlandıktan sonra, ekran oynatma moduna
döner.
- [Hayır] : “Karta Kopyala”yı iptal eder.
76
yeterli alan yoksa, [Karta kopyala] konutu görüntülerin sadece
bazılarını kopyalayacak ve [Hafıza dolu] mesajını gösterecektir.
Ardından sistem oynatma moduna döner. Lütfen bellek kartını
kameraya takmadan önce alan açmak için gereksiz dosyaları
sildi÷inizden emin olun.
[Karta kopyala] komutunu kullanarak dahili belle÷e kaydedilen
görüntüleri karta taúırken, dosya adını iki kez girmemek için
dosya adlarının sonraki sayısı kartta oluúturulacaktır.
- [Dosya No.] ayar menüsünde [Sıfırla] ayarlandı÷ında: Kopyalanan dosya adları, depolanmıú son dosya adından sonra baúlar.
- [Dosya No.] ayar menüsünde [Seri] ayarlandı÷ında: Kopyalanan dosya adları, yakalanan son dosya adından sonra baúlar.
[Karta kopyala]’yı tamamladıktan sonra, son kopyalanan
klasörün son saklanan görüntüsü LCD monitöründe gösterilmektedir.
PictBridge
Bu kamerayı PictBridge’i destekleyen bir yazıcıya (ayrıca satılır)
ba÷lamak için USB kablosunu kullanabilir ve depolanan görüntüleri
do÷rudan yazdırabilirsiniz. Video klipler ve ses dosyaları yazdırılamaz.
Kamerayı yazıcıya ba÷lamak üzere ayarlama
1. Kamerayı ve yazıcıyı USB kablosuyla ba÷layın.
2. Kamera açıldıktan sonra, yazıcıyı otomatik olarak tanır ve yazıcıya
ba÷lanır.
Kolay yazdırma
Kamerayı yazıcıya Oynatma modunda ba÷ladı÷ınızda, bir resmi kolayca
yazdırabilirsiniz.
- Sol / Sa÷ dü÷mesine basma :
Önceki / sonraki görüntüyü seçer.
- OK dü÷mesine basma :
Halen gösterilen görüntü yazıcının
varsayılan ayarları ile yazdırılır.
Yazdır
Menü
Ä Otomatik ba÷lantı baúarısız olursa, [USB] menüsünden [Yazıcı] seçene÷ini
belirleyin. (s.55)
Ä Çıkarılabilir disklerle çalıúmayı sa÷layabilen bir yazıcı için, [USB] menüsünden [Yazıcı] seçene÷ini belirleyin.
Kamerayı Yazıcıya Ba÷lama
77
PictBridge: Resim Seçimi
PictBridge: Yazdırma Ayarları
Yazdırmak istedi÷iniz görüntüleri seçebilirsiniz
Yazdıraca÷ınız resimler için Ka÷ıt Boyutu, Yazdırma Biçimi, Ka÷ıt
Türü, Yazdırma Kalitesi, Tarih Yazdırma ve Dosya Adı Yazdırma
menülerini seçebilirsiniz.
Yazdırılacak Kopya Sayısını Ayarlama
1. Menü dü÷mesine bastı÷ınızda PictBridge
Resimler
:One Pic
Tek resim
menüsü görüntülenir.
Boyut
:Auto
Tüm
resimler
2. [Resimler] menüsünü seçmek için Yukarı /
Yerleúim
:Oto
Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve Sa÷ dü÷meye
Tip
:Oto
basın.
Kalite
:Oto
3. østedi÷iniz alt menüyü seçmek için Yukarı /
Geri
Ayarla
Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve OK dü÷mesine
basın.
- [Tek resim] veya [Tüm resimler]’i seçin. Aúa÷ıda gösterildi÷i gibi,
yazdırılacak kopya sayısını belirleyebilece÷iniz bir ekran görüntülenir.
1. Menü dü÷mesine bastı÷ınızda PictBridge
menüsü görüntülenir.
2. østedi÷iniz menüyü seçmek için Yukarı /
Aúa÷ı dü÷mesini kullanın ve Sa÷ dü÷meye
basın.
3. østedi÷iniz alt menü de÷erini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve
ardından OK dü÷mesine basın.
Menü
0
Miktar
Ayarla
Miktar
- Yazdırılacak kopya sayısını seçmek için Yukarı / Aúa÷ı dü÷mesine
basın.
- [Tek resim] seçildi÷inde : Baúka bir resim seçmek için Sol / Sa÷
dü÷mesini kullanın. Bir baúka resim seçtikten sonra, bu resim için yazdırma kopya
sayısını seçin.
- Yazdırma kopya sayısını ayarladıktan sonra, kaydetmek için OK
dü÷mesine basın.
- Yazdırma kopya sayısını ayarlamadan menüye geri dönmek için
Deklanúöre basın.
4. Oynatma modu dü÷mesine ( Î ) bastı÷ınızda görüntüler yazdırılır.
78
Kart
:Otomatik
4x6
L :Otomatik
2L
:Otomatik
Kalite
Geri
Ayarla
Alt menü
øúlev
Bir sayfaya yazdırılacak
resim sayısını ayarlar
Oto, Tam, 1, 2, 4, 8, 9,
16, Dizin
Yazdırılacak ka÷ıdın kalitesini ayarlar
Oto, Sade, Foto, Hizlifoto
Kalite
Yazdırılacak resmin kalitesini
ayarlar
Oto, Taslak, Normal, øyi
Tarih
Tarih yazdırılıp
yazdırılmayaca÷ını ayarlar
Oto, Kapalı, Açık
Dosya adının yazdırılıp
yazdırılmayaca÷ını ayarlar
Oto, Kapalı, Açık
Ayarla
[[Tüm resimler] seçildi÷inde]
Yerleúim
Tip
:One Pic
Oto
:Auto
Posta karti
Oto, Posta karti, Kart, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
Yerleúim
[[Tek resim] seçildi÷inde]
Boyut
Yazdırılacak ka÷ıdın boyutunu ayarlar
Boyut
1
Resimler
Tip
Dosya adi
Ä Bazı menü seçenekleri tüm yazıcılarda desteklenmez.
Desteklenmiyorsa, menüler yine de LCD’de gösterilebilir, ancak seçilemez.
PictBridge: Sıfırla
Önemli notlar
Kullanıcı tarafından de÷iútirilen yapılandırmaları ilk haline döndürür.
Aúa÷ıdaki tedbirleri gözlemledi÷inizden emin olun!
1. [Sifirla] alt menü sekmesini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerini kullanın.
Sonra da Sa÷ dü÷mesine basın.
2. østedi÷iniz alt menü de÷erini seçmek için
Yukarı / Aúa÷ı dü÷melerini kullanın ve
ardından OK dü÷mesine basın.
[Evet] seçilirse
Tarih
Dosya adi
Sifirla
:Oto
:Oto
No
Evet
Hayır
Geri
Ayarla
: Tüm yazdırma ve görüntü ayarları sıfırlanır.
[Hayır] seçilmiúse : Ayarlar sıfırlanmaz.
Ä Varsayılan yazıcı ayarları, yazıcının üretici firmasına ba÷lı olarak
farklılık gösterir. Yazıcınızın varsayılan ayarları için, yazıcınızla
birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.
Bu ünitede hassas elektronik parçalar bulunmaktadır.
Bu üniteyi aúa÷ıdaki yerlerde bulundurmayın veya saklamayın.
- Aúırı sıcaklık ve nem de÷iúikli÷i bulunan alanlar.
- Toza veya kire maruz kalan alanlar.
- Do÷rudan gün ıúı÷ına maruz kalan alanlar ya da sıcak havalarda bir
aracın içi.
- Yüksek manyetiklik veya aúırı titreme olan ortamlar.
- Yüksek patlayıcı veya yüksek alev alabilen malzemeler bulunan
alanlar.
Bu foto÷raf makinesini toza, kimyasal maddelere (naftalin ve
naftalin topu gibi), yüksek sıcaklı÷a ve yüksek neme maruz kalan
yerlerde bırakmayın. Foto÷raf makinesini uzun süre kullanmayı
düúünmüyorsanız, kimyasal olarak mühürlenmiú kutularda iken bu
foto÷raf makinesini silis jeli ile birlikte tutun.
Kum, foto÷raf makineleri için özellikle sorun çıkarabilir.
- Foto÷raf makinesini plajda, kumlu sahillerde ya da aúırı kumlu di÷er
yerlerde kullanırken ünitenin içine kum kaçmasını engelleyin.
- Kum kaçması arıza ile sonuçlanabilir veya foto÷raf makinesinin kalıcı
olarak kullanılamamasına sebep olabilir.
Foto÷raf makinesinin kullanılması
- Foto÷raf makinesini asla düúürmeyin veya aúırı çarpma ya da
titreúime maruz bırakmayın.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karúı koruyun. Bu
foto÷raf makinesi kullanılmadı÷ında, bu foto÷raf makinesini çantasında
tutun.
79
Önemli notlar
- Bir görüntü yakalarken merce÷i veya flaúı kapatmayın.
- Bu foto÷raf makinesi su geçirir.
Tehlikeli elektrik çarpmalarından kaçınmak için, kamerayı asla ıslak
elle tutmayın veya kullanmayın.
- Bu foto÷raf makinesini plaj veya havuz gibi ıslak yerlerde
kullanıyorsanız, su veya kumun foto÷raf makinesine girmesine izin
vermeyin. Aksi takdirde ünite arızalanabilir veya kalıcı olarak hasar
görebilir.
Sıcaklıktaki aúırılıklar sorunlara sebep olabilir.
- Foto÷raf makinesi so÷uktan sıcak zve nemli bir ortama alınmıúsa,
hassas elektronik devrede buhar yo÷unlaúması olabilir. Bu durum
oluúursa, foto÷raf makinesini kapatın ve tüm nem kaybolona kadar
en az 1 saat bekleyin. Ayrıca bellek kartında da nem oluúabilir. Bu
durumda, kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın. Nem da÷ılana
kadar bekleyin.
Mercekleri Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Mercek direct olarak güneú ıúı÷ına maruz kalıyorsa, görüntü
sensörünün rengi atabilir ve bozulabilir.
- Merce÷in üzerine parmak izinizi veya yabancı cisimleri koymamak için
dikkat edin.
Dijital kamera uzun sure kullanılmadı÷ında, elektrik boúalması
meydana gelebilir. Kamerayı uzun süre kullanmamayı
düúünmüyorsanız, pilin ve bellek kartının çıkarılması iyi olur.
Kamera elektronik giriúimlere maruz kalırsa, bellek kartını korumak
için kendini kapatır.
80
Foto÷raf Makinesinin Bakımı
- Merce÷i ve LCD komplelerini hafifçe temizlemek için yumuúak bir fırça
(foto÷raf ma÷azalarında bulabilirsiniz) kullanın. øúe yaramazsa, mercek
temizleme sıvısıyla bir mercek temizleme ka÷ıdı kullanılabilir.
Kameranın gövdesini yumuúak bir bezle temizleyin. Bu kameranın
benzol, böcek ilacı, tiner vb. çözücü maddeler ile temas etmesine
izin vermeyin. Kameranın gövde kaplamasına zarar verebilir ve
performansını etkileyebilir. Kaba kullanım LCD ekrana zarar verebilir.
Zarar vermemek için dikkatli olun ve kullanmadı÷ınızda foto÷raf
makinesini daima koruyucu çantasında taúıyın.
Foto÷raf makinesini sökmeyin veya modifiye etmeyin.
Bazı durumlarda, statik elektrik flaúın yanmasına neden olabilir. Bu
durum kameraya zarar vermez ve bir arıza de÷ildir.
Görüntüler yüklendi÷inde veya indirildi÷inde, statik elektrik veri
aktarımını etkileyebilir. Bu durumda, tekrar aktarmaya çalıúmadan
önce USB kablosunu çıkarın ve tekrar takın.
Önemli bir etkinlik öncesinde ya da yolculu÷a çıkmadan önce,
kameranın durumunu kontrol etmelisiniz.
- Foto÷raf makinesinin durumunu test etmek için bir resim çekin ve
fazladan bir pil hazırlayın.
- Samsung, foto÷raf makinesinin arızalarından sorumlu olmayacaktır.
Dijital kamera uzun bir süre kullanılmazsa, pil boúaldı÷ında tarih ve
saat otomatik olarak varsayılan de÷erlere ayarlanır. Bu durumda,
kayıttan önce tarih ve saati sıfırlayıp do÷ru de÷erlere ayarlayın.
Uyarı göstergesi
LCD ekranında görünebilecek birkaç uyarı bulunmaktadır
[Kart hatası]
Bellek kartı hatası
Foto÷raf makinesinin gücünü kapatın ve tekrar açın
Bellek kartını tekrar takın
Bellek kartını takın ve biçimlendirin (s.51)
[Kart kilitli]
[Dosya hatası]
Dosya hatası
Dosyayı silme.
Bellek kartı hatası
Foto÷raf makinesi servis merkezi ile temasa geç.
[Pil zayıf]
Zayıf pil kapasitesi var
Taze piller takın.
Bellek kartı kilitlendi
SD/SDHC bellek kartı: Koruma anahtarını bellek kartının üst
tarafına do÷ru kaydırın
[Hafıza dolu]
Bellek kartı veya dahili bellek dolu.
Yeni bellek takın
Gereksiz görüntü dosyalarını silin
[Görüntü Dosyası Yok]
Bellekte yüklü görüntü yok
Foto÷raf çekin
Görüntü bulunan bir bellek kartını yerleútirin
81
Servis merkezine baúvurmadan önce
Lütfen aúa÷ıdakileri kontrol edin
Kamera açılmıyor
Zayıf pil kapasitesi var
Taze piller takın. (s.14)
Pilin kutupları yanlıú yere gelecek úekilde yerleútirildi
Pili kutup iúaretlerine (+, -) göre yerleútirin.
Kullanımdayken kameranın gücü bitiyor
Pil bitmiú
Taze piller takın.
Foto÷raf makinesi otomatik olarak kapanır
Foto÷raf makinesinin gücünü tekrar açın.
Foto÷raf makinesi kullanım sıcaklı÷ı aralı÷ının dıúında düúük bir
sıcaklıkta çalıúma durdurulmuútur.
Foto÷raf makinesi ve pilini, cebinize, vb. yerleútirerek ısıtın ve
daha sonra çekmeden hemen önce, pili foto÷raf makinesine
yerleútirin ve daha sonradan çekin.
Deklanúöre basıldı÷ında kamera foto÷raf çekmiyor
Yetersiz bellek kapasitesi var
Gereksiz görüntü dosyalarını silin
Bellek kartı biçimlendirilmedi
Bellek kartını biçimlendirin (s.51)
Bellek kartı bitti
Yeni bir bellek kartı takın
Bellek kartı kilitlendi
[Kart kilitli] hata mesajına bakın
Foto÷raf makinesinin gücü kapalı
Kameranın gücünü açın
Pil bitmiú
Taze piller takın (s.14)
Pilin kutupları yanlıú yere gelecek úekilde yerleútirildi
Pili kutup iúaretlerine (+, -) göre yerleútirin.
Kamera kullanımda iken aniden çalıúmayı durduruyor
Kamera arızası nedeniyle duruyor
Pili çıkarın/yeniden takın ve foto÷raf makinesini açın
Görüntüler net de÷il
Öznenin foto÷rafı uygun
makro modu ayarlanmadan çekilmiú
Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
Flaú aralı÷ının dıúında resim çekilmesi
Resmi flaú aralı÷ında çekin
Mercek kirli veya bulanık
Merce÷i temizleyin
82
Servis merkezine baúvurmadan önce
Flaú yanmıyor
Harici monitörde görüntü yok
Flaú kapalı modu seçildi
Flaú kapalı modunu devreden çıkarın
Foto÷raf makinesi modu flaúı kullanamıyor
FLAù yönergelerine bakın (s.31)
Harici monitör foto÷raf makinesi ile do÷ru
Yanlıú tarih ve saat gösteriliyor
Tarih veya saat yanlıú seçildi veya foto÷raf makinesi varsayılan ayarları
uyarladı
Tarihi ve saati do÷ru sıfırlayın
Foto÷raf makinesinin dü÷meleri çalıúmıyor
Kamera arızası
Pili çıkarın/yeniden takın ve foto÷raf makinesini açın
Bellek kartı foto÷raf makinesinde iken kart hatası oluútu.
Yanlıú bellek kartı biçimi
Bellek kartını yeniden biçimlendirin
Görüntüler çalınmıyor
Yanlıú dosya adı (DCF biçiminin ihlali)
Görüntü dosyasının adını de÷iútirmeyin
Görüntünün rengi orijinal halinden farklı
Beyaz denge veya efekt ayarı yanlıú
Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Görüntüler çok parlak
Aúırı poz
Poz telafisini sıfırlayın
ba÷landı
Ba÷lantı kablolarını kontrol edin
Bellek kartında yanlıú dosya var
Do÷ru dosyalar bulunan bellek kartını yerleútirin
PC gezginini kullanırken, [Taúınabilir Disk] dosyası gösterilmiyor
Kablo ba÷lantısı yanlıú
Ba÷lantıyı kontrol edin
Foto÷raf makinesi kapalı
Foto÷raf makinesini açın
øúletim sistemi Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 de÷ildir. PC
alternatif olarak USB’yi desteklemiyor
USB’yi destekleyen bir bilgisayara Windows 2000, XP, Vista / Mac
OS 10.3 yükleyin
LCD ekranın bir kısmı bazen açılmıyor veya bir nokta görünüyor.
LCD ekran yüksek duyarlık teknolojisiyle üretilir; ancak, sık olmamakla
birlikte bazen duyarlık pikselleri yanmayabilir veya kırmızı, beyaz ve
mavi noktalar görünebilir.
Bu durum kaydedilen görüntünün kalitesini etkilemez ve bir arıza
de÷ildir.
Parlak bir nesnenin resmini çekerken LCD ekranda dikey bir çizgi
görünüyor.
Özneye parlak ıúıklar tutulmuúsa bir gri, siyah, kırmızı veya mor dikey
çizgi görünebilir.
Bu duruma lekelenme denir ve kaydedilen görüntünün kalitesi bu
durumdan etkilenmez. Bu bir arıza de÷ildir.
83
Teknik Özellikler
Görüntü Sensörü
- Tür : 1/2,33” CCD
- Etkin Piksel : Yaklaúık 12,2 Megapiksel
- Toplam Piksel: Yaklaúık 12,4 Megapiksel
Mercek
- Odak Uzaklı÷ı : SAMSUNG Merce÷i f = 6,3 ~ 31,5mm
(35 mm film dengi: 35 ~ 175mm)
- F No. : F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Dijital Yakınlaútırma :
· Dura÷an Görüntü modu : 1,0X ~ 5,0X
· Oynatma modu : 1,0X ~ 10,2X (görüntü
boyutuna ba÷lıdır)
Poz
- Kontrol : Program AE
- Poz Ölçümü : Çoklu, Nokta, Merkez a÷ırlıklı,
Yüz Algılama AE
- Telafi: ±2PD (1/3PD adımı)
- ISO : Oto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(3M ya da altı seçilebilir)
Flaú
- Dual IS (OIS + DIS)
Ä OIS (Optik Görüntü Dengeleme),
DIS (Dijital Görüntü Dengeleme)
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz
azaltma, Dolgu Flaú, Yavaú senk,
Flaú kapalı, Kırmızı göz düzeltme
- Menzil: Geniú : 0,4m ~ 4,0m,
Tele : 0,5m ~ 3,0m
- ùarj Süresi : Yaklaúık 4 sn.
Netlik
- Yumuúak+, Yumuúak, Normal, Canlı, Canlı+
LCD Ekran
- 3,0” renkli TFT LCD (230.000 nokta)
Beyaz Dengesi
Odaklama
- Tür : TTL otomatik odaklama (Çoklu AF, Orta AF,
Yüz Algılama AF)
- Menzil
- Otomatik, Gün ıúı÷ı, Bulutlu, Flüoresan H,
Flüoresan L, Akkor, Özel
Ses Kaydı
- Ses Kaydı (maks. 10 saat)
- Dura÷an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
Tarih Basma
- Tarih, Tarih ve Saat, Kapalı
(kullanıcı tarafından seçilebilir)
Çekim
- Dura÷an Görüntü
· Modu : Akıllı Otomatik, Otomatik , Program,
Dual IS, Foto÷raf Yardim Kilavuzu,
Sahne, Güzellik çekimi
· Sahne : Gece, Portre, Çocuk, Manzara,
Yakin Ç., Metin, Gün Batımı, ùafak,
Aydinlatma, Havai Fiúek, Kmsl&kar,
Çerçeve Kılavuzu
Titreúim Azaltma
Normal
Geniú
Tele
Obtüratör
84
80cm ~ Sonsuz
Mako
Oto Makro
10cm ~ 80cm
10cm ~ Sonsuz
50cm ~ 80cm
50cm ~ Sonsuz
- Otomatik : 1 ~ 1/2.000 sn.
(AEB, Sürekli 1/4 ~ 1/2.000 sn.),
Gece Sah. : 16 ~ 1/2.000 sn.
Teknik Özellikler
· Çekim : Tek Kare, Sürekli, Hareket Yakalama,
AEB
· Otomatik zamanlayıcı : 10 sn, 2 sn, Çift, Hareket
Zamanlayıcı
Ä Akıllı Otomatik : Makro, Makro Metin, Beyaz,
Manzara, Aksiyon, Üçayak,
Gece, Gece Portresi, Ters
Aydınlatma, Ters Aydınlatma
Portresi, Portre
- Video Klip
· Sesli veya Sessiz (kullanıcı tarafından seçilebilir,
kayıt süresi: azami 2 saat)
· Boyut: 640x480, 320x240
· Çekim hızı : 30 kare/sn, 15 kare/sn
· 5X Optik Yakýnlaþtýrma, Yakýnlaþtýrma
yaparken Sessiz
·OIS : Açik / Kapali
· Film Düzenleme (Gömülü):
Kayıt sırasında duraklatma, Dura÷an Görüntü
Yakalama, Zaman Kırpma
Depolama
- Ortam
· Dahili bellek : 31MB flaú bellek
· Harici Bellek (øste÷e ba÷lı) :
MMC kartı (2GB’ye kadar garanti edilmektedir)
SD kartı (4GB’ye kadar garanti edilmektedir)
SDHC kartı (8GB’ye kadar garanti edilmektedir)
- Dosya Biçimi
· Dura÷an Görüntü : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Video Klip : AVI (MJPEG)
· Ses : WAV
- Görüntü Boyutu
4000X
3000
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapasite (1 GB Boyut)
Çok øyi
Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk
169
196
231
246
365
548
986
øyi
Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk
240
270
308
328
493
680
1095
Normal
Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk Yaklaþýk
365
411
481
519
705
759
1232
Ä Bu rakamlar Samsung’un standart koúulları do÷rultusunda ölçülmüútür
ve çekim koúulları ve kamera ayarlarına göre farklılık gösterebilir.
Efekt
- Efekt : Foto Stil Seç, Görüntü ayarla (Netlik,
Kontrast, Doyma)
- Düzenleme : Yeniden boyutlandırma, Döndürme,
Foto Stil Seç, Görüntü ayarla (ACB,
Kir.göz düzel., Yüz rötuúu, Parlaklik,
Kontrast, Doyma, Gürültü ekle)
Görüntü Oynatma
- Tür : Tek görüntü, Küçük resimler, Çoklu slayt
gösterisi, Video Klip, Akıllı Albüm
85
Teknik Özellikler
Arabirim
- Dijital çıkıú konektörü : USB 2,0
- Ses: Mono
- Video çıkıúı : NTSC, PAL
(kullanıcı tarafından seçilebilir)
- DC güç giriú konektörü : 4,2V
Güç Kayna÷ı
- Yeniden úarj edilebilir pil: SLB-10A, 3,7V
(1050mAh)
Ä Verilen pil satıú bölgesine ba÷lı olarak farklı
olabilir.
Ebatlar (GxYxD)
- 94 x 59 x 23,7mm (uzantılar hariç)
A÷ırlık
- Yaklaúık 138,3g (piller ve kart hariç)
Kullanım Sıcaklı÷ı
- 0 ~ 40°C
Kullanım Nemi
- 5 ~ 85%
Yazılım
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de÷iúiklik yapılabilir.
Ä Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
86
Yazılım Notları
Kullanmadan önce talimat elkitabını dikkatlice okudu÷unuzdan lütfen
emin olun.
- Hiçbir durumda yazılımın veya kullanıcı elkitabının tamamı ya da bir
kısmı ço÷altılamaz.
- Yazılım için telif hakları bu foto÷raf makinesi ile kullanılması için
lisanslanmıútır.
- Üretim arızası olması durumunda foto÷raf makinenizi onaraca÷ız
veya de÷iútirece÷iz. Ancak uygun olmayan kullanımlar nedeniyle
oluúan hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.
- Üretici tarafından garanti edilemeyen el yapımı bir PC veya PC ve
øúletim Sistemi kullanılması Samsung’un verdi÷i garantiye dahil
de÷ildir.
- Bu elkitabını okumadan önce, bilgisayarlar ve øúletim Sistemi
hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Macintosh için
Power Mac G3 veya üzeri
Letonca Pentium III 500MHz’den daha iyi Mac OS 10.3 veya zeri
iúlemcili PC (Pentium III 800MHz Minimum 256MB RAM
USB
(512MB üzeri önerilir)
Ba÷lantısı önerilir)
Belirtimleri Windows 2000 / XP / Vista
110MB kullanılabilir sabit disk
Minimum 256MB RAM
alanı
(512MB üzeri önerilir)
250MB kullanılabilir sabit disk
alanı (1GB üzeri önerilir)
Yazılım
Deste÷i 1024x768 piksel, 16bit renkli
Belirtimleri monitör (24bit renk önerilir)
Microsoft DirectX 9.0c veya üzeri
Ä Windows XP ve Vista 64 bit Sürümü ile uyumlu de÷ildir.
Ä Samsung, toplama bilgisayarlar dahil yetkisiz bilgisayarların
kullanımından kaynaklanacak arızalardan veya hasarlardan sorumlu
de÷ildir.
87
Yazılım hakkında
Bu kamerayla birlikte verilen CD-ROM’u CD-ROM sürücüsüne
yerleútirdikten sonra, aúa÷ıdaki pencere otomatik olarak çalıúmalıdır.
Ä Bu kılavuzda yer alan ekran
görüntüleri øngilizce Windows
temel alınarak hazırlanmıútır.
Samsung Master : Her úeyin bir arada bulundu÷u bir mültimedya
yazılım çözümüdür.
Bu yazılımla, dijital görüntülerinizi ve video kliplerinizi indirebilir,
görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım
sadece Windows ile uyumludur.
88
Bilgisayarınızın kapasitesine göre otomatik kur programını
çalıútırmak için 5 ~ 10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare
gösterilmezse, [Windows Gezgini]’ni çalıútırın ve CD-ROM
Sürücüsü kök dizininde [Installer.exe]’yi seçin.
Uygulama yazılımını kurma
Bu kamerayı bir bilgisayarla kullanmak için ilk önce uygulama
yazılımını kurun. Bu yapıldıktan sonra, kamerada depolanan
görüntüler bilgisayara taúınabilir ve bir görüntü düzenleme programı
tarafından düzenlenebilir.
2. Ekranda gösterilen bir dü÷meyi seçerek, DirectX, Samsung Master’ı
yükleyin. Bilgisayarınızda DirectX’in bir üst sürümü yüklüyse, DirectX
yüklenmeyebilir.
ønternet’te Samsung’un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korece
1. Otomatik çalıútır karesi görünür.
Otomatik çalıútır karesinde
[Samsung Digital Camera
Installer] menüsünü tıklatın.
89
Uygulama yazılımını kurma
3. Bilgisayarı yeniden baúlattıktan sonra, bilgisayarı USB kablosu ile
kameraya ba÷layın.
4. Foto÷raf makinesinin gücünü açın.
[Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı]
açılır ve bilgisayar kamerayı algılar.
Ä øúletim sisteminiz Windows XP/ Vista
ise, bir görüntü görüntüleme programı
açılacaktır.
90
Uygulama yazılımını kurma
Bu kamerayla birlikte verilen Yazılım CD-ROM’unda, kullanım
kılavuzu PDF belgeleri de bulunur. Windows gezgini ile PDF
dosyalarını arayın. PDF dosyalarını açmadan önce, Yazılım
CD-ROM’unda bulunan Adobe Reader’ı yüklemeniz gerekir.
Sa÷lanan CD’den Adobe Reader programını kurun. Internet
etkinleútirilmemiúse, Adobe Reader programını CD’de bulunan
yürütülebilir dosyayı kullanarak kurun.
Adobe Reader 6.0.1’i do÷ru úekilde yüklemek için, Internet
Explorer 5.01 veya üzerinin yüklenmiú olması gerekir.
“www.microsoft.com” adresini ziyaret ederek Internet Explorer’ı
üst sürümüne yükseltin.
Bilgisayar modunu baúlatma
USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB ba÷lantı noktasına
ba÷ladıktan sonra gücü açarsanız, kamera otomatik olarak “bilgisayar
ba÷lantısı modu”na geçer.
Bu modda, depolanan görüntüleri USB kablosu ile bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
Ba÷lantı için kamera ayarları
1. Kamerayı açın
2. Kamerayı verilen USB kablosu ile bilgisayara ba÷layın.
3. Kamera açıldıktan sonra, bilgisayarı otomatik olarak tanır ve
bilgisayara ba÷lanır.
Ä Otomatik ba÷lantı baúarısız olursa, [USB] menüsünden [Bilgisyr]
seçene÷ini belirleyin. (s.55)
91
Bilgisayar modunu baúlatma
Kamerayı bilgisayara ba÷lama
Depolanmıú görüntüleri indirme
Foto÷raf makinesine yüklenen hareketsiz görüntüleri PC’nizin sabit
diskine indirebilir ve yazdırabilir veya düzeltmek için foto düzeltme
yazılımı kullanabilirsiniz.
1. Kamerayı USB kablosu ile bilgisayarınıza ba÷layın.
2. Bilgisayarınızın masaüstü ekranında,
[Bilgisayarım]’ı seçin ve [Çıkarılabilir
Disk DCIM 100SSCAM]’i çift
tıklatın. Görüntü dosyaları görüntülenir.
Kamera ve bilgisayarın ba÷lantısını kesin
Sayfa 94’e bakın (Çıkarılabilir diski çıkarma).
3. Bir görüntü seçin ve sa÷ fare
dü÷mesine basın.
92
Bilgisayar modunu baúlatma
4. Açılır menü açılır.
[Kes] veya [Kopyala] menüsüne tıklayın.
- [Kes]
: seçilen dosyayı keser.
- [Kopyala] : dosyaları kopyalar.
- [Samsung Master]’ı kullanarak belle÷inizde depolanmıú olan
görüntüleri do÷rudan bilgisayar ekranınızda görebilir, kopyalayabilir
veya taúıyabilirsiniz.
Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalamanız önerilir.
5. Dosyayı yapıútırmak istedi÷iniz klasörü tıklatın.
Görüntüler çıkarılabilir diskten do÷rudan açılırken beklenmeyen
ba÷lantı kesilmeleri olabilir.
Taúınabilir Diske bu foto÷raf makinesi tarafından çekilmeyen
bir dosya yüklerken, [Dosya hatası] mesajı ÇAL modunda LCD
monitöründe gösterilecek ve KÜÇÜK RESøM modunda hiçbirúey
görülmeyecektir.
6. Sa÷ fare dü÷mesine
bastı÷ınızda bir açılır menü
açılır. [Yapıútır]’a tıklayın.
7. Bir görüntü dosyası foto÷raf
makinenizden PC’nize
aktarılır.
93
Çıkarılabilir diski çıkarma
Windows 2000/XP/Vista
(Resimler Windows øúletim Sistemine ba÷lı olarak gösterilenlerden
farklı olabilir.)
1. Kamera ve bilgisayarın dosya aktarımı yapıp yapmadı÷ını kontrol
edin. Kamera durum lambası yanıp sönüyorsa, lütfen lambanın
yanıp sönmesi duruncaya ve sürekli yanmaya baúlayıncaya kadar
bekleyin.
2. Görev çubu÷undaki [Çek veya
Donanımı Çıkart] simgesine çift
tıklayın.
3. [Donanımı Çek veya Çıkart]
penceresi açılır. [USB Yı÷ın
Depolama Aygıtı]’nı seçin ve
[Durdur] dü÷mesini tıklatın.
4. [Donanım Aygıtını Durdur] penceresi
açılır. [USB Yı÷ın Depolama Aygıtı]’
nı seçin ve [OK] dü÷mesini tıklatın.
94
[Çift-tıklayın!]
5. [Donanımı Kaldırmak Güvenli]
penceresi açılır. [OK] dü÷mesini
tıklatın.
6. [Donanımı Çek veya Çıkar]
penceresi açılır. [Kapat]
dü÷mesine tıklayın ve
çıkarılabilir disk güvenilir bir
úekilde çıkarılacaktır.
7. USB kablosunu çıkarın.
Samsung Master
Görüntülerinizi ve filmlerinizi bu yazılımı kullanarak indirebilir,
izleyebilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece
Windows ile uyumludur.
Programı baúlatmak için, [Baúlat Programlar Samsung Samsung Master].
Görüntüleri indirme
1. Kamerayı bilgisayarınıza ba÷layın.
2. Foto÷raf makinesini PC’nize
ba÷ladıktan sonra görüntülerin
yüklenmesi için olan bir pencere
gösterilecektir.
- Yakalanan görüntüleri yüklemek
için, [Tümünü Seç] dü÷mesini
seçin.
- Penceredeki istedi÷iniz klasörü
seçin ve [Tümünü Seç] dü÷mesine tıklayın. Yakalanan
görüntüleri ve seçilen klasörü kaydedebilirsiniz.
- [øptal] dü÷mesine tıklarsanız, yükleme iptal edilecektir.
4. Hedefi seçin ve indirilen görüntüleri
ve klasörleri kaydetmek için bir
klasör oluúturun.
- Klasör adları tarih sırasına göre
oluúturulabilir ve görüntüler
yüklenecektir.
- Klasör adı istedi÷iniz gibi
yapılacak ve görüntüler
yüklenecektir.
- Daha önce oluúturulan bir klasör
seçtikten sonra, görüntüler
yüklenecektir.
5. [Next >] dü÷mesini tıklatın.
6. Yanda gösterildi÷i gibi bir pencere açılır.
Seçilen klasörün hedefi pencerenin
üst kısmında görüntülenir. Görüntüleri
indirmek için [Start] dü÷mesini tıklatın.
3. [Next >] dü÷mesini tıklatın.
7. øndirilen görüntüler görüntülenir.
95
Samsung Master
Resim görüntüleme : Depolanmıú görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
Görüntü düzenleme: Dura÷an görüntüleri düzenleyebilirsiniz.
- Görüntü izleyici iúlevleri aúa÷ıda listelenmiútir.
Ì Menü çubu÷u : ùu menüleri seçebilirsiniz. File, Edit, View, Tools,
Change functions, Auto download, help, vb.
Í Görüntü seçme penceresi : østedi÷iniz görüntüleri bu pencereden
seçebilirsiniz.
Ortam türü seçim menüsü : Bu menüden resim görüntüleme, görüntü
düzenleme ve film düzenleme iĠlevlerini
seçebilirsiniz.
Önizleme penceresi : Bir görüntü veya video klipi önizleyebilir ve
mültimedya bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Yakınlaútırma çubu÷u : Önizleme boyutunu de÷iútirebilirsiniz.
Klasör ekranı penceresi : Seçilen görüntünün bulundu÷u klasörün
konumunu görebilirsiniz.
Görüntü ekranı penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri gösterilir.
Ä Ek bilgi için Samsung Master’daki [Help] menüsüne bakın.
96
- Görüntü düzeltme iúlevleri aúa÷ıda listelenmiútir.
Ì Edit menüsü : Aúa÷ıdaki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçili görüntüyü yeniden boyutlandırabilir veya
kırpabilirsiniz. [Help] menüsüne bakın.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de÷iútirebilirsiniz. [Help] menüsüne bakın.
[Retouch] : Görüntüyü de÷iútirebilir veya görüntüye efektler
katabilirsiniz. [Help] menüsüne bakın.
Í Çizim araçları: Görüntü düzenleme araçlarıdır
Görüntü ekranı penceresi: Bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
Önizleme penceresi: De÷iútirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
Ä Samsung Master ile düzenlenen dura÷an görüntüler kamerada oynatılamaz.
Ä Ek bilgi için Samsung Master’daki [Help] menüsüne bakın.
Samsung Master
Film düzenleme : Dura÷an görüntü, video klip, anlatım, müzik
dosyalarını tek video klipte biraraya getirebilirsiniz.
Ä Samsung Master ile uyumlu olmayan bir kodlayıcı/kod çözücü ile
sıkıútırılan bazı video klipler Samsung Master’da yürütülemez.
Ä Ek bilgi için Samsung Master’daki [Help] menüsüne bakın.
- Film klipi düzeltme iúlevleri aúa÷ıda listelenmiútir.
Ì Düzelt menüsü : Aúa÷ıdaki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media]
[Edit Clip]
[Effects]
[Set Text]
[Narrate]
[Produce]
: Bir filme baúka medya öÿeleri ekleyebilirsiniz.
: Parlaklı÷ı, kontrastı, rengi ve doygunlu÷u
de÷iútirebilirsiniz.
: Bir efekt ekleyebilirsiniz.
: Metin ekleyebilirsiniz.
: Bir anlatım ekleyebilirsiniz.
: Düzenlenen mültimedyayı yeni bir dosya adı ile
kaydedebilirsiniz.
AVI, Windows media (wmv) ve Windows media (asf)
dosya türlerini seçebilirsiniz.
Í Kare görüntüleme penceresi : Bu pencereden mültimedya ekleyebilirsiniz.
97
MAC ‘de USB Sürücüsünü Kurma
MAC’de USB Sürücüsünü Kullanma
1. MAC iúletim sistemi kamera sürücüsünü destekledi÷inden, MAC için
USB Sürücüsü yazılım CD’sinde bulunmaz.
2. Baúlarken MAC iúletim sistemi sürümünü kontrol edin.
Bu kamera MAC OS 10.3 ile uyumludur.
3. Kamerayı Macintosh’a ba÷layın ve kamerayı açın.
4. Kamerayı MAC’a ba÷ladıktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görüntülenir.
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift tıklattı÷ınızda bellekteki klasör
görüntülenir.
2. Bir görüntü dosyası seçerek MAC’e kopyalayın veya taúıyın.
98
ølk önce bilgisayardan foto÷raf makinesine yükleme iúlemini
tamamlayın ve ardından Çıkart komutu ile taúınabilir diski çıkarın.
SSS
USB ba÷lantısı arızalanırsa aúa÷ıdakileri kontrol ediniz.
1. Durum
2. Durum
3. Durum
4. Durum
USB kablosu ba÷lı de÷il veya verilen USB kablosu de÷il.
Aygıt Yöneticisini açtı÷ımda (Baúlat ĺ (Ayarlar) ĺ Kontrol
Paneli ĺ (Performans ve Bakım) ĺ Sistem ĺ (Donanım)
ĺ Aygıt Yöneticisi’ne tıklayın), yan tarafında sarı renkteki
soru iúaretinin (?) yanında bilinmeyen bir aygıt veya di÷er
aygıtlar bulunmaktadır ya da yan tarafında ünlem iúareti (!)
ile birlikte aygıtlar vardır.
Soru iúareti (?) veya ünlem iúareti (!) bulunan kaydı sa÷
tıklatın ve “Kaldır”ı seçin. Bilgisayarı yeniden baúlatın ve
kamerayı tekrar ba÷layın.
7. Durum
Bazı güvenlik programlarında (Norton Anti Virus, V3 vb.), bilgisayar
bu kamerayı çıkarılabilir disk olarak tanıyamayabilir.
Güvenlik programlarını durdurun ve kamerayı
bilgisayara ba÷layın. Programı geçici olarak nasıl devre dıúı
bırakabilece÷iniz ile ilgili güvenlik programı yönergelerine bakın.
8. Durum
Kamera bilgisayarın ön tarafındaki USB ba÷lantı noktasına
ba÷lı.
Kamera bilgisayarın ön tarafındaki USB ba÷lantı noktasına
ba÷landı÷ında, bilgisayar kamerayı algılamayabilir.
Kamerayı bilgisayarın arka tarafındaki USB ba÷lantı
noktasına ba÷layın.
Bilgisayarınız kameranızı algılamıyor.
Bazen kamera Aygıt Yöneticisi’nde, [Bilinmeyen Aygıtlar]’da
görünebilir.
Kamerayı kapatın, USB kablosunu çıkarın, USB kablosunu
tekrar takın ve ardından kamerayı açın.
Dosya aktarımı sırasında beklenmeyen bir hata oluútu.
Kamerayı kapatıp yeniden açın. Dosyayı tekrar aktarın.
USB göbe÷i.
PC ve göbek uyumlu de÷ilse foto÷raf makinesi USB göbe÷ini
kullanarak PC’ye ba÷larken bir sorun oluúabilir. Mümkün
oldu÷unda, foto÷raf makinesini do÷rudan PC’ye ba÷layın.
5. Durum
6. Durum
Verilen USB kablosunu ba÷layın.
Di÷er USB kabloları PC’ye ba÷landı mı?
Foto÷raf makinesi PC’ye di÷er USB kablosu ile aynı anda
ba÷landı÷ında arızalanabilir. Bu durumda, di÷er USB
kablosunun ba÷lantısını kesin ve foto÷raf makinesine
sadece tek bir USB kablosu ba÷layın.
99
SSS
Bu Ürünün Do÷ru ùekilde Atılması
DirectX 9.0c veya üzeri yüklenmedi÷inde
DirectX 9.0c veya üstünü kurun
1) Foto÷raf makinesi ile birlikte verilen CD’yi takın
2) Windows gezginini çalıútırın ve [CD-ROM sürücüsü:\DirectX]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyasına tıklayın.
DirectX yüklenir. DirectX’i yüklemek için aúa÷ıdaki siteyi ziyaret
edin. http://www.microsoft.com/directx
Kameranın ba÷lı oldu÷u bilgisayar Windows baúlarken yanıt vermeyi
durdurursa.
Bu durumda, PC ile foto÷raf makinesinin ba÷lantısını kesin ve Windows
baúlayacaktır. E÷er sorun sürekli olarak oluúursa, PC’yi engellemek ve
yeniden baúlatmak için Legacy USB Deste÷ini ayarlayın. Geriye Dönük
USB Deste÷i BIOS kurulum menüsündedir. (BIOS ayar menüsü PC
üreticilerinden farklıdır ve bazı BIOS menüleri Legacy USB Deste÷ine
sahip de÷ildir) Menüyü kendiniz de÷iútiremezseniz, PC üretici firması
veya BIOS üretici firması ile temasa geçiniz.
Film klipi silinemezse, taúınabilir disk çkıkarılamaz veya dosya aktarımı
sırasında bir hata mesajı görünür.
Sadece Samsung Master kurarsanız, yukarıda belirtilen sorunlar
sık sık olur.
- Görev çubu÷undaki Samsung Master simgesine tıklayarak
Samsung Master programını kapatın.
- Yazılım CD’sine eklenen tüm uygulama programlarını kurun.
Samsung Eco-iúareti
Bu sembol, Samsung’un çevreyle dost ürünlerini
tüketicilere etkili bir úekilde tanıtmak için kullanılan,
Samsung’a ait bir iúarettir. Bu iúaret Samsung’un
çevreye duyarlı ürünler geliútirmek için sarf etti÷i çabayı
gösterir.
100
Bu Ürünün Do÷ru ùekilde Atılması (Elektrikli ve Elektronik Aygıt
Atıkları) (Ayrı toplama sistemleri bulunan Avrupa Birli÷i ve di÷er
Avrupa ülkelerinde uygulanır.)
Ürünün üzerinde veya belgelerinde bulunan bu iúaret, ürünün çalıúma
ömrünün sonunda di÷er ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerekti÷ini gösterir.
Denetimsiz atık yok etmenin çevreye ve insan sa÷lı÷ına olası zararlarını
önlemek için, lütfen bu ürünü di÷er atık türlerinden ayırın ve sorumluluk
bilinciyle, madde kaynaklarının tekrar kullanımını sürdürmeyi desteklemek
amacıyla geri dönüútürün. Ev kullanıcıları bu ürünü satın aldıkları ma÷azaya
veya yerel idarelerine baúvurarak, bu ürünü çevre açısından güvenli bir
úekilde geri dönüútürmek için nereye götürmeleri ve ne yapmaları gerekti÷ini
ö÷renmelidir. Profesyonel kullanıcılar tedarikçilerine baúvurarak, satın alma
sözleúmesinin úart ve koúullarını kontrol etmelidir. Bu ürün yok edilmek üzere
di÷er ticari atıklarla karıútırılmamalıdır.
EEE Yönetmeli÷ine Uygundur
ƒ Manufacturer: SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO.,LTD.
ƒ Address: 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City,
Gyeonggi-Do, Korea 443-742
ƒ City: Suwon
ƒ Country: South Korea
ƒ Manufacturer Tel / Fax: +82 31 8006 8314 / +82 31 8006 8789
ƒ Authorized Distributor in Turkey: KONT BILISIM TEKNOLOJILERI VE
DIS TIC.A.S.
ƒ Address: Mehmet Akif Ersoy Cad. No.37 34956 Orhanli-Istanbul/Turkey
ƒ City: Istanbul
ƒ Country: Turkey
ƒ Distributor Tel / Fax: +90 216 581 5200 / +90 216 394 4448
ƒ Website: www.kont.com.tr
Download PDF

advertising