Samsung | SAMSUNG NV3 | Samsung NV3 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n kullan›m› dahil,
foto¤raf makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin
Bir resim çekin
USB kablosunu tak›n
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan
foto¤raf makinesi sürücüsünü yükleyin (s.80)
Bir resim çekin (s.16)
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.82)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n. (s.20)
[Ç›kart›labilir Disk]'i kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n (s.84).
Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu
kullan›rsan›z, görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri
bilgisayar›n›za aktar›rken, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için
muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu
kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin bozulmas›ndan dolay›
üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
❈ Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
❈ Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
Samsung Techwin, çevreyi korumak için bütün ürün üretim
aflamalar›nda çevreye karfl› duyarl›d›r ve müflterilerine daha
çevre-dostu ürünler sunmak için çeflitli önlemler almaktad›r.
Eco iflareti, Samsung Techwin’in çevre-dostu ürünler
yaratma hedefini temsil etmekte ve ürünün, Avrupa Birli¤i’nin
RoHS (Tehlikeli Maddelerin K›s›tlanmas›) Direktifini
karfl›lad›¤›n› göstermektedir.
=1=
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir. ‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung
Kamera Servis Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata
geçmelisiniz. Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi
kullanmay›n›z.
Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na , örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin. Bu,
yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
=2=
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime
dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya AC fiarj aletini kapatmay›n. Bu durum
s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na
sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml› flafl
kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan
sonra, adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini
kapat›n›z. Sonra, foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara
ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz. Bunun
yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yang›n ç›kmas›na ya da
elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
Düflük s›cakl›klar LCD monitörünün performans›n› etkileyebilir ve afla¤›daki
durumlar ile karfl›laflabilirsiniz. Bu durum genellikle normal s›cakl›klarda
kurtar›lacak olup kesinlikle normaldir.
- Güç verme zaman› gecikebilir ve LCD monitörünün rengi hafif de¤iflebilir.
- H›zl› hareket ediyor, foto¤raf makinesini nesneye do¤rulttu¤unuzda LCD
monitörünün görüntü sonras› ifllevini oluflturabilir.
Kredi kartlar› çantan›n yak›n›na koyulursa manyetik olarak etkilenebilir. Manyetik
fleritli kartlar› çantan›n yak›n›na koymay›n.
‹çindekiler
HAZIR
Sistem çizelgesi ……………………5
Özellik tan›m› ………………………6
Ön ve Üst …………………………6
Geri ve Dü¤me ……………………7
Dü¤me / 5 ifllevli dü¤me …………8
Almaç (‹ste¤e Ba¤l›) ………………8
Otomatik zamanlay›c› lambas› ……9
Foto¤raf Makinesi Durum Lambas› …9
Mod simgesi ………………………9
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas› ………9
Bellek kart›n›n tak›lmas› …………12
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili
yönergeler …………………………12
Foto¤raf Makinesini ‹lk Kez
Kulland›¤›n›zda ……………………14
KAYIT
LCD monitörü göstergesi …………15
Kay›t modunu bafllat›yor …………16
OTOMAT‹K modunun kullan›m› …16
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …16
ASR (Geliflmifl Sallant› Düflürme)
modu nas›l kullan›l›r ………………17
Ak›ll› Çekim ………………………17
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …18
F‹LM KL‹P‹ modunun kullan›m› …18
Film klibinin ses olmadan
kaydedilmesi………………………19
Bir film klibi kaydederken duraklatma…19
SES KAYDI modu nas›l kullan›l›r …19
Sesli kay›t yaparken duraklatmak…19
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler …………………………20
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m›……20
GÜÇ dü¤mesi ……………………20
Deklanflör …………………………20
ZOOM W/T dü¤mesi ……………21
Ses kayd›/ Ses notu/ YUKARI
dü¤mesi ……………………………22
Makro/ Afla¤› dü¤mesi ……………23
Odak kilidi …………………………24
FLAfi/ SOL dü¤mesi………………24
Otomatik zamanlay›c›/ Sa¤ dü¤me …26
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi ………27
+ / - dü¤mesi ………………………27
E (Efekt) dü¤mesi …………………31
Renk ………………………………31
Önayar odak kareleri ……………32
Karma çekim ……………………33
Foto¤raf Karesi……………………34
Film Klipi karesi dengeleyicisi ……34
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak
için LCD monitörünün kullan›lmas› …35
Menünün kullan›m› ………………35
Boyut ………………………………36
Kalite / Kare h›z›……………………36
Metraj ………………………………37
Sürekli çekim ………………………37
=3=
‹çindekiler
Netlik ………………………………38
Otomatik Odak türü ………………38
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi ………39
OYNAT
Yürütme modunu bafllatma ………40
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan
yürütme ……………………………40
Bir film klipinin çal›nmas› …………40
Film klipi yakalama ifllevi …………40
Foto¤raf makinesi film k›rpma……41
Kaydedilen bir sesin çal›nmas› …41
LCD monitörü göstergesi …………42
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
foto¤raf makinesinin dü¤melerinin
kullan›lmas› ………………………42
Çalma modu dü¤mesi ……………42
Küçük resim/ Büyütme dü¤mesi/
Ses dü¤mesi ………………………43
Sesli not/ Yukar› dü¤mesi…………44
Yürütme ve Duraklatma/ Afla¤› tuflu…45
Sol/ Sa¤/ Menü/ Tamam dü¤mesi …45
E (Efekt) dü¤mesi …………………46
Sil dü¤mesi ………………………46
Yaz›c› dü¤mesi ……………………46
LCD monitörünü kullanarak pleybek
ifllevinin ayarlanmas› ………………47
Slayt gösterisinin bafllat›lmas› ……48
Görüntülerin Korunmas› …………49
Görüntülerin silinmesi ……………50
=4=
Yeniden boyutland›r ………………50
Bir görüntünün döndürülmesi ……51
DPOF ………………………………51
DPOF: STANDART ………………52
DPOF: Endeks ……………………52
DPOF : Bask› boyutu ……………53
Ekran Görüntüsü bilgisi …………53
Karta Kopyala ……………………54
PictBridge …………………………54
PictBridge: Resim Seçimi ………55
PictBridge: Bask› Ayarlar›…………56
PictBridge : S›f›rla …………………56
AYAR
Ayar menüsü ………………………57
Dosya ad› …………………………58
Otomatik güç kapatma …………58
Dil ………………………………58
Biçim ………………………………59
Tarih / Saat / Tarih türünün
ayarlanmas› ………………………59
Kay›t tarihini bas›yor ……………59
Ses ………………………………60
Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) …60
AF Sesi ……………………………60
Otomatik Odak lambas› …………60
LCD parlakl›¤› ……………………61
Video ç›k›fl türünün seçilmesi ……61
H›zl› görüntü ………………………62
Bafllatma …………………………62
MYCAM menüsü ayar› ……………62
Bafllang›ç görüntüsü ………………63
Bafllang›ç sesi ……………………63
Deklanflör sesi ……………………63
AYAR
MP3/ PMP/ MET‹N
GÖRÜNTÜLEY‹C‹ Modu …………63
Dosyalar›n yüklenmesi ……………63
MP3 / PMP/ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹
modunu bafllat›yor …………………64
MP3/PMP modu için LCD monitörü
göstergesi …………………………66
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
foto¤raf makinesinin dü¤melerinin
kullan›lmas› ………………………67
Tut dü .mesi ………………………67
Çal ve Duraklat / Kontrol dü¤mesi…67
Sil dü¤mesi ………………………67
Tut / Ekolayzer dü¤mesi …………68
Çalma listesi dü¤mesi……………68
LCD monitörünü kullanarak pleybek
ifllevinin ayarlanmas› ………………69
Devam……………………………70
Çalma modu………………………70
MP3 çalar›n arayüzü ……………70
Tümünü sil ………………………71
Slayt gösterisi aral›¤›n›n ayarlanmas›…71
Slayt gösterisinin çal›nmas›………71
Kare aramas› ……………………71
Ekran ayar› ………………………72
Kay›t ifllevinin MP3 modunda
ayarlanmas›. ……………………72
Otomatik Kayd›r …………………72
MP3 BGM Ayar› …………………72
Dil Ayar›……………………………72
Önemli notlar ………………………73
Uyar› göstergesi …………………74
Bir servis merkezi ile temasa
geçmeden önce……………………75
Teknik Özellikler …………………76
YAZILIM
Yaz›l›m Notlar› ……………………79
Sistem Gereksinimleri ……………79
Yaz›l›m hakk›nda …………………79
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas› …80
PC modunun bafllat›lmas› ………82
Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›………84
USB Sürücüsünün MAC için
ayarlanmas› ………………………85
MAC için USB Sürücüsünün
Kullan›lmas› ………………………85
USB Sürücüsünün Windows 98SE
için kald›r›lmas› ……………………85
Digimax Converter ………………86
Digimax Master ……………………87
SSS ………………………………90
Sistem çizelgesi
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do¤ru içeri¤e sahip oldu¤unuzu kontrol ediniz. ‹çindekiler sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir. ‹ste¤e ba¤l› bir cihaz sat›n almak
için en yak›ndaki Samsung bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz.
<Dahil edilen ürünler>
PictBridge uyumlu
yaz›c› (Bkz. s.54)
Bilgisayar
Foto¤raf makinesi
çantas›
Kullan›c› elkitab›,
Ürün garantisi
Foto¤raf
makinesi kay›fl›
Yaz›l›m CD'si
(Bkz. s.79)
AV kablosu
DPOF uyumlu
yaz›c› (Bkz. s.51)
SD bellek kart›/MMC
(Bkz. s.12)
Kulakl›klar
Kulakl›k türü
Yeniden flarj edilebilir
pil (SLB-0837)
Almaç
AC adaptörü (SAC-45) /
USB kablosu (SUC-C2)
Harici monitör (Bkz. s.61)
=5=
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Mikrofon
Hoparlör
Mod kadran›
Deklanflör
Güç dü¤mesi
Foto¤raf makinesi kay›fl›
Otomatik zamanlay›c›
lambas› / Oto Odak
lambas›
Hoparlör
Optik 3X yak›nlaflt›rma mercekleri /
Mercek kapa¤›
Flafl
=6=
Özellik tan›m›
Geri ve Dü¤me
Foto¤raf makinesi durum lambas›
Mod kadran›
Yak›nlaflt›rma / Küçük resim / Ses dü¤mesi
Kulakl›k Jak›
E (Efekt) dü¤mesi
LCD monitörü
+/- dü¤mesi, S‹L dü¤mesi
5 ifllevli dü¤me
Çalma modu dü¤mesi/
Yaz›c› dü¤mesi
USB/AV ba¤lant› terminali
Almaç konektörü
=7=
Özellik tan›m›
Dü¤me / 5 ifllevli dü¤me
Almaç (‹ste¤e Ba¤l›)
Yeniden flarj edilebilir pili flarj edebilir, yakalanan bir görüntüyü bask›ya aktarabilir
ve görüntüleri almaç ile yükleyebilir. (Sayfa 11,54 ve 83'ya bak›n)
Bellek kart› yuvas›
Pil tutma yeri
Pil odas›
Pil odas› kapa¤›
Foto¤raf makinesi ba¤lant› terminali
Sesli not / Sesli Kay›t / YUKARI dü¤mesi
MENÜ / Tamam dü¤mesi
OTOMAT‹K
ZAMANLAYICI / SA⁄
dü¤mesi
FLAfi /
SOL dü¤mesi
Makro / AfiA⁄I dü¤mesi
Çal ve Duraklat dü¤mesi
=8=
DC ba¤lant› terminali/
USB portu
AV ba¤lant› terminali
Özellik tan›m›
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Simge
Durum
Tan›m
2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aral›klarla, h›zla yan›p
Yan›p sönüyor
söner.
‹lk 8 saniye lamba 1 saniye aral›klarla yan›p söner.
Yan›p sönüyor Son 2 saniye lamba 0,25 saniye aral›klarla h›zl› yan›p
söner.
10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra
Yan›p sönüyor
ikinci bir foto¤raf çekilir.
Foto¤raf Makinesi Durum Lambas›
Durum
Güç aç›k
Mod simgesi : Kamera mod ayar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 16. sayfaya
bak›n›z.
MOD
SES
MP3
KAYDI
PMP
Metin
F‹LM KL‹P‹ OTOMAT‹K PROGRAM ASR
Gösterici
YÜRÜT
Simge
SAHNE
MOD
GECE
PORTRE ÇOCUKLAR MANZARA YAKIN ÇEK‹M
MET‹N
Simge
ARKADAN
KUMSAL
MOD GÜN DO⁄UfiU GÜNBATIMI
IfiIKLANDIRMA HAVA‹ F‹fiEK ve KAR
-
Simge
-
Tan›m
Foto¤raf makinesi çekim için haz›r oldu¤unda lamba yan›p
söner.
Foto¤raf çektikten
sonra
Resim verileri kaydedilirken lamba yan›p söner ve foto¤raf
USB kablosu bir
PC'ye tak›ld›¤›nda
Lamba yanar (Ayg›t› çal›flt›rmaya bafllad›ktan sonra LCD
makinesi resim çekmeye haz›r oldu¤unda söner.
monitörü kapan›r)
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837)
kullanman›z gerekmektedir. Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce
pili flarj etti¤inizden emin olun.
SLB-0837 yeniden flarj edilebilir pil Teknik Özelli¤i
PC ile veri iletimi
Lamba yan›p söner (LCD monitör kapan›r)
USB kablosu bir yaz›c›ya tak›ld›¤›nda Lamba yanar
Yaz›c› çal›fl›rken
Lamba yan›p söner
Model
Tür
Kapasite
Voltaj
SLB-0837
Lityum ‹yon
860mAh
3,7V
fiarj süresi
Yakl. 150 DK
(Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda)
=9=
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Foto¤raf say›s› ve pil ömrü : SLB-0837 kullan›ld›¤›nda
Pil ömrü / Görüntü say›s›
Afla¤›daki çekim koflullar›na ba¤l›d›r
Hareketsiz
Görüntü
Yakl. 100 DK/
Yaklafl›k 200
çekim
Tam flarj edilmifl bir pilin, Otomatik modun, 7M görüntü
boyutunun, ‹yi görüntü kalitesinin kullan›lmas›, Çekimler
aras› süre: 30 Sn. Genifl ve Tele aras›ndaki
yak›nlaflt›rma pozisyonunun de¤ifltirilmesi her 1
çekimde sona erer. Flafl›n her iki kerede bir kullan›lmas›.
Foto¤raf makinesini 5 dakika kullan›n ve ard›ndan 1
dakika kapat›n.
Film
Yakl. 90 DK
Tam flarj edilmifl pilin kullan›m› 640X480 görüntü
boyutu 30fps çekim h›z›
MP3
Yakl. 240 DK
Yakl. 135 DK
PMP
Tam flarjl› pil kullan›larak LCD Kapal›
Tam flarjl› pil kullan›larak
❈ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim koflullar› do¤rultusunda
ölçülmüfltür ve kullan›c›n›n kullan›m›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
SAC-45 kitini kullanarak yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837) flarj edebilirsiniz.
SAC-45 kitinde AC adaptörü (SAC-45) ve USB kablosu (SUC-C2)
bulunmaktad›r. SAC-45 ve SUC-C2 ba¤land›¤›nda, AC kablosu olarak
kullan›labilir.
AC kablosunun kullan›lmas›
: AC adaptörünü USB kablosuna ba¤lay›n. Güç
kablosu olarak kullan›labilir.
USB kablosunun kullan›lmas›
: AC adaptörünü (SAC-45) ç›kar›n. Saklanan
görüntüleri PC'nize (s.83) indirebilir veya USB
kablosu ile foto¤raf makinenize güç tedarik
edebilirsiniz.
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgi
Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤›nda, foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa lütfen pili ç›kar›n. Pil zaman içinde gücünü
kaybedebilir ve foto¤raf makinesinin içinde tutuldu¤u sürece s›zd›rma e¤ilimi gösterir.
Düflük s›cakl›klar (0°C'nin alt›) pilin performans›n› etkileyebilir ve daha düflük
pil ömrü deneyimi yaflayabilirsiniz.
Pil genellikle normal s›cakl›klarda yeniden kurtar›lacakt›r.
Foto¤raf makinesinin uzun süre kullan›lmas› durumunda, foto¤raf
makinesinin gövdesi ›s›nabilir. Bu kesinlikle normaldir.
Kulakl›k kulland›¤›n›zda, foto¤raf makinesi aç›kken pili ç›karmay›n. Gürültü
ç›karabilir.
=10=
D‹KKAT
USB kablosunun kullan›m› hakk›nda önemli bilgi.
Do¤ru spesifikasyona sahip bir USB kablosu (SUC-C2) kullan›n.
Foto¤raf makinesi PC'ye USB hub'› arac›l›¤›yla ba¤lanm›flsa, foto¤raf
makinesini do¤rudan PC'ye ba¤lay›n.
Foto¤raf makinesi ve di¤er ayg›tlar PC'ye ayn› anda ba¤lan›rsa, di¤er ayg›t›
ç›kar›n.
USB kablosu PC'nin ön taraf›na yerlefltirilen bir porta ba¤lan›rsa, kabloyu
ç›kar›n ve PC'nin arkas›na yerlefltirilen porta ba¤lay›n.
PC'nin USB portu güç ç›k›fl› Güç ç›k›fl› standard›n› karfl›lamazsa (5V,
500mA), foto¤raf makinesi flarj olmayabilir.
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Yeniden flarj edilebilen pili (SLB-0837) almac› kullanarak flarj edebilirsiniz.
Yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837) nas›l flarj edeceksiniz
Almaç ile flarj edilmesi
D‹KKAT
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
AC fiarj Aletinin flarj LED'i aç›lmazsa ya da yeniden flarj edilebilir pili
takt›ktan sonra yan›p sönerse, pilin do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini lütfen
kontrol edin.
Foto¤raf makinesi aç›kken pili flarj ederseniz, pil tam flarj olmaz. Pili flarj
ederken foto¤raf makinesini kapat›n.
AC fiarj Aletinin fiarj LED'i
fiarj edildi
fiarj tamamland›
fiarj hatas›
Foto¤raf makinesi ile flarj edilmesi
Dejarj edildi
(AC adaptörü kullan›larak)
LED'in fiarj Edilmesi
LED'in fiarj Edilmesi
K›rm›z› LED aç›k
Yeflil LED aç›k
K›rm›z› LED kapal› veya yan›p sönüyor
Turuncu renkli LED aç›k
fiarj etmek için tam flarj edilmifl bir pil takarsan›z, foto¤raf makinesini ayn› anda
açmay›n. Foto¤raf makinesi düflük pil kapasitesi nedeniyle aç›lamayabilir.
Foto¤raf makinesini kullanmak için pili 10 dakikadan daha uzun süre flarj edin.
Flafl› çok s›k kullanmay›n ya da pil k›sa bir süre tam flarj edilmiflse film klipi
çekmeyin. fiarj aleti tak›l› olsa dahi, yeniden flarj edilebilir pil tekrar flarj
edildi¤inden foto¤raf makinesi gücü kapat›lmayabilir.
Almac› kullanarak pili flarj ederken, sadece lityum iyon pil paketini (SLB-0837)
kullanabilirsiniz.
=11=
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+/-) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na kuvvet
kullanarak bast›rmay›n. Bu durum pil yuvas›
kapa¤›n›n de¤iflmesine veya k›r›lmas›na
sebep olabilir.
LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
Pil göstergesi
Pil durumu
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek
için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n)
Bellek kart›n›n tak›lmas›
Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf makinesinin
(mercek) ön k›sm›na ve kart pimlerinin foto¤raf
makinesinin arkas›na do¤ru (LCD monitörü)
bakmas›n› sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n. Bunu
yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas› hasar
görebilir.
=12=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (59. sayfaya bak›n›z).
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
256MB MMC (Multimedya Kart›) kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki
gibi olacakt›r. Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl›
durumlardan etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
Kaydedilen görüntü
boyutu
Çok iyi
‹yi
Normal 30kare/sn 20kare/sn 15kare/sn
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
7M
Yakl. 63
Yakl. 116
Yakl. 171
-
-
-
6M
Yakl. 74
Yakl. 138
Yakl. 195
-
-
-
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Hafıza Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf
makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da
belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
5M
Yakl. 88
Yakl. 162
Yakl. 223
-
-
-
5M(W)
Yakl. 88
Yakl. 162
Yakl. 223
-
-
-
4M
Yakl. 118
Yakl. 202
Yakl. 274
-
-
-
3M
Yakl. 131
Yakl. 236
Yakl. 318
-
-
-
2M
Yakl. 208
Yakl. 332
Yakl. 422
-
-
-
1M
Yakl. 381
Yakl. 520
Yakl. 600
-
-
-
Yakl. 1201 Yakl. 1420 Yakl. 1736
-
-
-
-
Yaklafl›k 13’ 36’’
-
Normal
aç›
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
Foto¤raf makinesi SD Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›) kullanabilir.
MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Kart pimleri
Yazma korumas›
anahtar›
Etiket
[ SD(Secure Digital) bellek kart› ]
SD bellek kart›nda görüntülerin silinmesini
veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma
korumas› anahtar› vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur. Anahtar› SD
bellek kart›n›n üstüne kayd›rd›¤›n›za, veri
korumas› iptal edilir. Bir foto¤raf çekmeden
önce anahtar› SD bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n.
VGA
Genifl
aç›
720
-
-
-
640
-
-
-
Yaklafl›k 17’ 19’’
-
Yaklafl›k 33’ 3’’
320
-
-
-
Yaklafl›k 37’ 24’’
-
Yaklafl›k 69’ 36’’
*Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t zamanlar› de¤ifltirilebilir.
Yak›nlaflt›rma dü¤mesi film kayd› s›ras›nda kullan›lmaz.
=13=
Foto¤raf Makinesini ‹lk Kez Kulland›¤›n›zda
Foto¤raf makinesi ilk kez aç›ld›¤›nda, LCD monitörde tarih, saat ve dil ayar› için
bir menü görünür. Tarih, saat ve dil ayarland›ktan sonra bu menü
görüntülenmez. Foto¤raf makinesini kullanmadan önce tarih, saat ve dili
ayarlay›n.
Tarih, saat ve tarih biçimi ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Date&Time]
SETUP
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
Date&Time
06/07/01
Language
2. YUKARI/ AfiA⁄I/ SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak
13:00
istedi¤iniz alt menüyü seçin.
yy/mm/dd
SA⁄ tuflu : YIL/AY/ GÜN/ SAAT/ DAK‹KA/ TAR‹H
Back:
Set:OK
B‹Ç‹M‹ seçimi.
SOL tuflu : ‹mleç tarih ve saat ayar› menüsünün ilk ö¤esi
üzerindeyse, imleci [Date&Time] ana menüsü üzerine getirir.
Di¤er durumlarda, imleç bulundu¤u konumun soluna kayar.
YUKARI/ AfiA⁄I Dü¤mesi : her ö¤enin de¤erini de¤ifltirir.
=14=
Dil ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Language]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
SETUP
Date&Time
Language
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Back:
Set:OK
B‹LG‹
22 dil seçebilirsiniz. Bu diller afla¤›da listelenmifltir:
- ‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, B. Çince, G.
Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Thai dili, BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/ ENDONEZYACA),
Arapça, Lehçe, Macarca, Çekçe ve Türkçe.
Foto¤raf makinesi yeniden bafllat›ld›¤›nda bile, dil ayar› korunur.
LCD monitörü göstergesi
LCD monitörü çekim ifllevleri ve seçimleri hakk›nda bilgi gösterilmektedir.
21
20
1
19
2
18
3
17
4
16
5
15
No.
Tan›m
8
Kart tak›l› göstergesi
Simgeler
Sayfa
-
9
Otomatik odak çerçevesi
-
10
Foto¤raf makinesi sallanma uyar›s›
s. 20
11
Tarih/ Saat
12
Poz dengelemesi
2006/07/01 01:00 PM
s. 30
s. 59
13
Beyaz Denge
s. 29
14
ISO
15
RGB
16
Netlik
s. 38
17
Görüntü kalitesi / Çerçeve oran›
s. 36
18
Görüntü boyutu
s. 36
s. 28
14
6
7
13
8
12
9
10
RGB
s. 28
11
[Görüntü ve Tam Durum]
No.
Tan›m
Simgeler
Sayfa
1
Kay›t modu
s.9
2
Pil
s.12
3
Sürekli çekim
s. 37/17
4
Flafl
s. 24
5
Otomatik zamanlay›c›
s. 26
6
Makro
s. 23
7
Metraj
s. 37
Kalan kullan›labilir çekim
say›s›
8
s. 13
Kalan zaman
(Film klipi/ Ses kayd›)
00:01:30/ 00:30:00
s. 13
19
20
Sesli not/ Mik. kapal›
s. 22/19
21
Optik/ Dijital Yak›nlaflt›rma çubu¤u/
Dijital Yak›nlaflt›rma oran›
s. 21
=15=
Kay›t modunu bafllat›yor
OTOMAT‹K modunun (
) kullan›m›
Kullan›c› en az düzeyde müdahale edecek flekilde h›zl› ve kolay foto¤raf çekmek
için lütfen bu modu seçin.
1. Pilleri tak›n. (s.12). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek
pilleri tak›n.
2. Bellek kart›n› yerlefltirin (s.12). Bu foto¤raf makinesi
15MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan bellek kart›n›
takman›za gerek yoktur. Bellek kart› tak›lmam›flsa,
dahili belle¤e bir görüntü yüklenecektir.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, bellek kart›na bir
görüntü yüklenecektir.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine
bas›n. (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat
yanl›fl ise,foto¤raf çekmeden önce tarihi/ saati
[ OTOMAT‹K modu ]
ayarlay›n.)
5. Mod kadran›n› çevirerek OTOMAT‹K modu seçin.
6. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve görüntüyü LCD monitörünü
kullanarak oluflturun.
7. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
=16=
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek PROGRAM modunu
seçin.
2. Görüntü boyutu (s. 35), kalite (s. 36), metraj (s. 37),
sürekli çekim (s. 37), netlik (s. 38), AF türü (s. 38)
ve OSD bilgisi (s. 39) gibi geliflmifl ifllevleri
yap›land›rmak için menü dü¤mesine bas›n.
[ PROGRAM modu ]
Kay›t modunu bafllat›yor
ASR (Geliflmifl Sars›nt› Azaltma) modu nas›l kullan›l›r (
)
ASR modu, net bir görüntü çekmek için foto¤raf makinesinin sallanmas›n› en aza
indirir.
Ak›ll› Çekim
Ayn› anda 2 görüntü çekilir. Görüntülerden biri Tam Flafl modunda ve di¤eri ise
ASR modunda çekilir. Sadece bir görüntü seçebilir ve kaydedebilirsiniz.
ASR modunu kullan›rken izlenecek ifller
1. Dijital yak›nlaflt›rma ASR modunda çal›flmayacakt›r.
2. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma
koflullar›ndan daha parlak ise, ASR etkin hale
gelmeyecektir.
3. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma
koflullar›ndan daha karanl›k ise, foto¤raf makinesi
sallanma uyar› göstergesi (
) görünecektir.
En iyi sonucu almak için, sadece foto¤raf makinesi
sallanma uyar› göstergesi gösterilmedi¤inde
resim çekin.
4. Nesne hareket ediyorsa, çekilen son görüntü
[ ASR modu ]
bulan›k olabilir.
5. Daha iyi sonuç elde etmek için [Yakal›yor!] mesaj› gösterilirken foto¤raf
makinesini hareket ettirmeyin.
6. ASR, foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kulland›¤›ndan, ASR kullan›larak
çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin ifllem yapmas› için daha uzun sürebilir.
Ak›ll› Çekim nas›l kullan›l›r
1. Mod kadran›n› çevirerek ASR modunu seçin.
2. E dü¤mesine bas›n ve Ak›ll› Çekim ifllevi etkinlefltirilir.
3. Görüntüleri yakalamak için deklanflöre bas›n.
4. Yakalanan görüntüler gösterilir.
- Bir görüntü seçmek için Sol/Sa¤ dü¤mesine bas›n.
- Büyütülen k›sm› de¤ifltirmek için, E dü¤mesine ve
5 ifllevli dü¤meye bas›n.
- E dü¤mesine tekrar bas›n ve büyütülen k›s›m otomatik olarak de¤ifltirilecektir.
Flafll› görüntü
ASR modundaki
görüntü
Büyütülen görüntü
Büyütülen görüntü
Kaydet:Tamam
Tafl›: E
5. Tamam/Deklanflör dü¤mesine bas›n ve seçilen görüntü kaydedilecektir.
B‹LG‹
3072X1728 görüntü boyutunu seçti¤inizde, bu ifllev seçilemez
Ak›ll› Çekim modunda çekim modu, LCD monitöründe gösterilen deklanflör
h›z de¤eri gerçek deklanflör h›z›ndan farkl› olabilir.
=17=
Kay›t modunu bafllat›yor
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar›
kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla menüyü kullan›n.
1. Mod kadran›n› çevirerek SAHNE modunu seçin.
2. Menü dü¤mesine bas›n ve istedi¤iniz sahne
menüsünü seçin.
[SAHNE modu]
❈ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[Gece Sahnesi] (
) : Bunu geceleri veya karanl›k ortamlarda hareketsiz
görüntüleri çekmek için kullan›n.
[Portre]
(
) : Bir kiflinin resmini çekmek içindir.
[Çocuk]
(
) : H›zl› hareket eden nesnelerin resmini çekmek için
dir, örne¤in, çocuklar.
[Manzara]
(
) : Uzaktaki sahnelerin resimlerini çekmek içindir.
[Yakın Çekim] (
) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesneleri yak›ndan
çekmek içindir.
[Metin]
(
) : Bir belgenin foto¤raf›n› çekerken bu modu kullan›n.
[Gün Batımı]
(
) : Gün bat›m›nda resim çekmek içindir.
[fiafak]
(
) : Gün de¤iflimi sahneleri içindir.
[Aydınlatma]
(
) : Arkaplan ›fl›¤›n›n sebep oldu¤u gölgeler olmadan
dikey çekim.
[Havai Fiflek]
(
) : Havai fiflek sahneleri.
[Plaj ve Kar]
(
) : Deniz, göl, kumsal ve karl› sahneleri içindir.
=18=
F‹LM KL‹P‹ modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤›
sürece film klibi kaydedilebilir.
1. Mod kadran›n› çevirerek F‹LM KL‹P‹ modunu seçin.
2. F‹LM KL‹P‹ modu simgesi ve kullan›labilir kay›t
süresi LCD monitörde görüntülenir.
3. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve
görüntüyü LCD monitörünü kullanarak oluflturun.
Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir. Deklanflör
serbest b›rak›lsa dahi film klipleri kaydedilmeye
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
devam edecektir.
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
* Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu : 720x480, 640x480, 320x240 (Seçilebilir)
- Dosya türü : *.avi (MPEG-4)
Kay›t modunu bafllat›yor
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1. Yukar› dü¤mesine bas›n ve (
) simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir.
2. Deklanflöre bas›n ve sessiz kullan›labilir kay›t zaman›
izin verdi¤i sürece film klibi kaydedilir.
3. Kayd› durdurmak için deklanflöre tekrar bas›n.
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Bir film klibi kaydederken duraklatma (Ard›l Kay›t)
Bu foto¤raf makinesi bir film klibi kaydederken istenmeyen sahnelerde geçici
olarak duraklaman›za olanak sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak bir filmed çoklu film
klipleri oluflturmadan istedi¤iniz sahneleri kaydedebilirsiniz.
1. Bir film klipi kaydederken Deklanflör Duraklatma
dü¤mesine bas›n ve kay›t duraklat›lacakt›r.
2. Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat
dü¤mesine tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
[Film klipinin ard›l kayd›]
SES KAYDI modu nas›l kullan›l›r
Bellek kapasitesinin kullan›labilir kay›t zaman› izin verdi¤i sürece ses kayd›
yap›labilir. (Maks: 1 saat)
1. Film klipi modu haricindeki herhangi bir modda Ses
kay›t dü¤mesine iki kez basarak SES KAYIT modunu
seçin.
2. Sesi kaydetmek için deklanflöre bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n ve kullan›labilir kay›t
zaman› (Maks: 1 saat) izin verdi¤i sürece ses
[SES KAYIT modu]
kaydedilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi ses kaydedilmeye devam edecektir.
- Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
- Dosya türü: *.wav
Sesli kay›t yaparken duraklatmak
Bu ifllevi kullanarak çoklu ses kay›t dosyalar› oluflturmadan sesli kay›t dosyas›na
en sevdi¤iniz sesleri kaydedebilirsiniz.
1. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine
(
) bas›n.
2. Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat
dü¤mesine (
) tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
❈ Bir film kayd› s›ras›nda foto¤raf makinesi dü¤mesine
bas›l›rsa, foto¤raf makinesi çal›flma sesi kaydedilebilir.
[Sesli kayd›n duraklat›lmas›]
B‹LG‹
Sizin ve foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›ndaki 40 cm'lik mesafe ses
kaydetmek için en iyi mesafedir.
Sesli kay›t duraklat›l›rken foto¤raf makinesi gücü kapat›l›rsa, sesli kay›t iptal
edilir.
=19=
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe
bas›n. Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
GÜÇ dü¤mesi
[ Deklanflöre hafifçe bas›n ]
[ Deklanflöre bas›n ]
Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir.
Bu durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine
koyun ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[Aydınlatma] (bkz. sayfa 18), sürekli flafl (bkz. sayfa 25), spot yan ›fl›k (bkz. sayfa
37) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 30) çekin.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya
bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
=20=
Foto¤raf makinesini açmak/kapatmak için kullan›l›r.
Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa,
pil ömründen tasarruf için makine kendili¤inden
kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha fazla
bilgi için sayfa 58'e bak›n›z.
Deklanflör
KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
F‹LM KL‹P‹ modunda :
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd›
bafllar. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir
kay›t süresi izin verdi¤i uzunlukta film klipi
kaydedilir. Kayd› durdurmak isterseniz
deklanflöre tekrar bas›n.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve
çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi
görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
ZOOM W/ T tuflu
Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X
dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom
oran› elde edilir.
TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital
zoom (5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas›
etkili olmaz.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ TELE zoom ]
[ Optik zoom 2X ]
Dijital zoom GEN‹fi
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM
W dü¤mesine sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi
maksimum zoom ayar›na ayarlan›r, yani foto¤raf
konusu foto¤raf makinesinden en uzakta görünür.
Optik zoom
[ GEN‹fi zoom ]
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W
dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra
minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
Dijital zoom
[ GEN‹fi zoom ]
[ TELE zoom ]
[ Dijital zoom 5X ]
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Dijital zoom 5X ]
[ TELE zoom ]
[ GEN‹fi zoom ]
=21=
ZOOM W/ T tuflu
B‹LG‹
Dijital zoom ile çekilen görüntülerin foto¤raf makinesi taraf›ndan
ifllemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman
tan›y›n.
Dijital zoom kullan›rken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
Daha net dijital yak›nlaflt›rma görüntüsünü görüntülemek için maksimum
optik yak›nlaflt›rma pozisyonunda deklanflöre yar›m bas›n ve T yak›nlaflt›rma
dü¤mesine tekrar bas›n.
Dijital yak›nlaflt›rma [Gece sahnesi], [Çocuk], [Yak›n çekim], [Metin], [Havai
fiflek] sahne modlar›nda, Film klipi modunda, ASR (Ak›ll› çekim) modunda
ve [Vurgu], [Foto¤raf Karesi], [Kompozit] efekt menüsünde etkinlefltirilebilir.
Foto¤raf makinesinin bozulmas›na neden olabilece¤inden objektife
bast›rmay›n›z.
Ses kayd›(
)/ Ses notu(
)/ YUKARI dü¤mesi
Menü gösterilirken, alt menu imlecini yukar› tafl›mak için Yukar› dü¤mesine
bas›n. Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi sesli kay›t veya
sesli not dü¤mesi gibi çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z›
ekleyebilirsiniz. Ses kayd› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 19. sayfaya bak›n.
Sesli not kaydetme
1. F‹LM KL‹P‹ modu haricinde KAYIT modunu seçmek için MOD KADRANI'n›
döndürün.
2. SESL‹ NOT (
) dü¤mesine bas›n. LCD monitörde sesli not göstergesi
göründü¤ünde, ayar tamamd›r.
[ Sesli Not ‹çin Haz›rl›k ]
[ Sesli Not ‹çin Haz›rl›k ]
3. Resmi çekmek için deklanflöre bas›n. Resim bellek kart›na kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir.
Ses kayd› ortas›nda deklanflöre bas›lmas› sesli notu durdurur.
B‹LG‹
Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek
için en uygun uzakl›kt›r.
=22=
Makro (
) / Afla¤› dü¤mesi
Menü gösterilirken, AfiA⁄I dü¤mesi yön dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Menü gösterilmiyorken, makro resimleri çekmek
için MAKRO/ AfiA⁄I dü¤mesini kullanabilirsiniz. Mesafe
aral›klar› afla¤›da gösterilmifltir. ‹stedi¤iniz makro mod
göstergesi LCD monitöründe gösterilinceye kadar Makro
dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
[Otomatik odak - Simge yok]
Makro modu seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir. Foto¤raf makinesini
sallamamak için dikkat edin.
Makro modunda iken 20cm (Genifl yak›nlaflt›rma) veya 30cm (Tele
yak›nlaflt›rma) aral›¤›nda bir resim çekti¤inizde, FLAfi KAPALI modunu seçin.
5cm'e kadar bir resim çekti¤inizde, gerçek odak mesafesini almak için AF
biraz zaman alabilir.
Mevcut odaklanma yöntemi, kay›t modu ile
( O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak aral›¤›)
[Otomatik makro (
)]
[Süper Makro (
)]
Odak modu türleri ve odak aral›klar› (W: Genifl, T: Tele)
[Makro (
)]
(Birim: cm)
Mod
Oto makro
Süper makro
Makro
Normal
X
X
O
O
O
O
X
O
Odak aral›¤›
Mod
Odak Türü
Odak aral›¤›
Mod
Odak Türü
Odak aral›¤›
Super macro(
)
W : 1~5
(Sadece genifl)
Super macro(
)
W : 1~5
(Sadece genifl)
Super macro(
-
)
W : 5~Sonsuz
T : 50~Sonsuz
Normal
W : 50~Sonsuz
T : 50~Sonsuz
Oto makro
Süper makro
Makro
Normal
O
X
X
O
SAHNE
Mod
Mod
Odak Türü
Otomatik(
)
Auto macro(
)
W : 5~Sonsuz
T : 50~Sonsuz
Program(
)
Macro(
)
W : 5~50
T : 25~50
ASR modu(
)
Auto Macro(
)
X
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
∞
∞
X
X
X
O
X
X
X
∞
X
X
X
O
Normal
W : 50~Sonsuz
T : 50~Sonsuz
Normal
W : 50~Sonsuz
T : 50~Sonsuz
=23=
Odak kilidi
FLAfi (
Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istedi¤inizde odak kilidi
fonksiyonunu kullan›n.
Odak Kilidinin Kullan›m›
1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmas›n› sa¤lay›n.
2. DEKLANfiÖRE yar›m bas›n. Yeflil otomatik odak çerçevesi ayd›nland›¤›nda,
foto¤raf makinesi nesneye odaklanm›fl demektir. ‹stemeden resim çekmemek
için deklanflöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANfiÖR yar›m bas›l›yken foto¤raf makinesini hareket ettirerek resimde
istedi¤iniz kompozisyonu oluflturun ve sonra resmi çekmek için
DEKLANfiÖRE tam bas›n. Parma¤›n›z› DEKLANfiÖRDEN çekerseniz, odak
kili fonksiyonu iptal edilir.
)/ SOL dü¤mesi
LCD monitörde menü göründü¤ünde, SOL
dü¤mesine bas›lmas› imleci sol sekmeye tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SOL
dü¤mesi FLAfi dü¤mesi olarak çal›fl›r.
Flafl modunu seçme
[ Otomatik flafl seçimi ]
1. Film klipi ve Hareket yakalama modlar› haricinde
KAYIT modunu seçmek için MOD KATRANI'n› çevirin.
2. ‹stedi¤iniz flafl modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flafl
dü¤mesine bas›n.
3. LCD monitörde flafl göstergesi görünür. Ortama uygun flafl modunu kullan›n.
Flafl mesafesi
1. Çekilecek resim
2. DEKLANfiÖRE yar›m
bas›n ve foto¤raf
konusuna odaklan›n
3. Resmin kompozisyonunu
yeniden düzenleyin ve
DEKLANfiÖRE tam bas›n
ISO
OTOMAT‹K
(Birim: m)
Normal
WIDE
0.8 ~ 3.4
TELE
0.8 ~ 2.5
Otomatik makro
Macro
WIDE
0.3 ~ 0.8
TELE
0.5 ~ 0.8
WIDE
0.3 ~ 3.4
❈ Süper Makro seçildi¤inde flafl, Flafl Kapal› moduna sabitlenir.
=24=
TELE
0.5 ~ 2.5
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
B‹LG‹
Otomatik, Dolgu, Yavafl senkro flafl› seçtikten sonra deklanflöre basarsan›z,
çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flafl yanar (Flafl aral›¤› ve
Flafl›n güç oran›).
Flafl ikinci kez yan›ncaya kadar hareket etmeyin.
Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü düflürecektir.
Normal kullan›m flartlar›nda flafl›n flarj süresi normalde 4 saniyedir. E¤er pil
zay›fsa, flarj süresi daha uzun olacakt›r.
ASR modunda [Macro], [MANZARA], [MET‹N], [GÜN BATIMI], [fiAFAK],
[HAVA‹ F‹fiEK] sahne modlar›, flafl ifllevi çal›flmayacakt›r.
Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti
edilmez.
Bir görüntüyü zay›f ›fl›kland›rma koflullar›nda flafl ile çekerken, yakalanan
görüntüde beyaz bir leke bulunabilir. Leke oluflmas›n›n sebebi hareketli
cisimlerden yans›yan flafl ›fl›¤›d›r. Foto¤raf makinesi ar›zas› de¤ildir.
Flafl modu göstergesi
Simge
Flafl modu
Tan›m
Otomatik flafl
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r.
Otomatik & K›rm›z›
göz azaltma
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl›
otomatik olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz azaltma
özelli¤ini kullanarak k›rm›z› göz görünümünü azalt›r.
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol edilir.
Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flafl yo¤unlu¤u
o kadar azal›r.
Yavafl senkro
Do¤ru poz elde etmek için flafl yavafl obtüratör h›z›
ile ba¤lant›l› olarak çal›flacakt›r. Zay›f ›fl›k
koflullar›nda bir foto¤raf çekerseniz, foto¤raf
makinesi sallanma uyar› göstergesi (
) LCD
monitöründe gösterilecektir.
Flafl kapal›
K›rm›z› göz azaltma
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir
yerde veya durumda resim çekerken bu modu
seçin. Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda resim
çekti¤inizde, LCD monitörde foto¤raf makinesi
sars›lma göstergesi (
) görünür.
"K›rm›z› göz" bulunan bir çekim saptand›¤›nda, bu
mod k›rm›z› göz etkisini otomatik olarak azaltacakt›r.
=25=
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
Otomatik zamanlay›c› (
Kay›t moduna göre kullan›labilir flafl modu
(O: Seçilebilir X: Seçilemez)
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
) / Sa¤ dü¤me
Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, Sa¤ dü¤meye basman›z imleci sa¤
sekmeye kayd›r›r. Farkl› ayar› seçmek amac›yla alt menüye gitmek için sa¤
dü¤me de kullan›labilir. Menü LCD monitöründe gösterilmedi¤inde, Sa¤ dü¤mesi
Otomatik zamanlay›c› gibi kullan›labilir. Foto¤raf› çeken kifli de resimde yer almak
istiyorsa, bu ifllev kullan›lmaktad›r.
Otomatik zamanlay›c›n›n seçilmesi
1. ‹stenilen mod göstergesi LCD monitöründe
gösterilinceye kadar OTOMAT‹K ZAMANLAYICI
dü¤mesine bas›n.
2. DEKLANfiÖR'e bast›¤›n›zda, resim belirlenen zaman
geçtikten sonra çekilecektir.
[2 SN otomatik
zamanlay›c›n›n seçilmesi]
B‹LG‹
Film Klipi modunda sadece 10 SN otomatik zamanlay›c› çal›flacakt›r.
2 SN otomatik zamanlay›c›y› flafl ile birlikte seçti¤inizde, flafl flarj durumuna
göre gecikme (2 saniye) uzat›labilir.
Güç dü¤mesi ifllemi s›ras›nda Otomatik Zamanlay›c› ve Çal modu
dü¤mesini kullan›rsan›z, otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
=26=
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi
+ / - dü¤mesi
MENÜ dü¤mesi
- MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, her foto¤raf makinesi modu ile ilgili bir menü
LCD monitörde görünür. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD ilk ekrana döner.
- Afla¤›dakiler seçildi¤inde bir menü seçene¤i görüntülenebilir:
F‹LM KL‹P‹ ve DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildi¤inde
kullan›labilir menü yoktur.
BOYUT
MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda
[ Menü kapal› ]
3072 x 2304
2816 x 2112
2592 x 1944
3072 x 1728
2272 x 1704
2048 x 1536
RGB, ISO, beyaz denge, poz dengelemesi ve Uzun Süreli deklanflör h›z› için
olan de¤erleri ayarlamak için +/- dü¤mesini kullanabilirsiniz.
ASR modu seçildi¤inde, ISO de¤eri OTO olarak sabitlenir ve Poz de¤eri 0.0EV olarak
sabitlenir.
Ana menü
RGB
ISO
Alt menü
R (K›rm›z›), G (Yeflil), B (Mavi)
OTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
Kullan›labilir foto¤raf makinesi modu
OTO, GÜN IfiI⁄I, BULUTLU, FLÖROSAN H,
FLÖROSAN L, TUNGSTEN, ÖZEL.
Poz dengelemesi
-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.5EV ad›m)
BEYAZ DENGE
LT
Deklanflör h›z›/Poz De¤eri
(Yak›nlaflt›rma h›z› ile de¤ifltirilmifltir)
[ Menü aç›k ]
TAMAM dü¤mesi
- LCD monitörde menü görüntülenmedi¤inde, bu dü¤me imleci alt menüye
kayd›rmak veya verileri onaylamak için kullan›l›r.
=27=
+ / - dü¤mesi
RGB : Kullan›c›n›n çekilecek resmin R (K›rm›z›), G (Yeflil) ve B (Mavi) de¤erlerini
ayarlamas›n› sa¤lar.
ISO: Foto¤raf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasiyeti ISO say›lar›yla ölçülür.
RGB De¤erlerini Ayarlama
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak RGB simgesini (
) seçin.
RGB menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz RGB de¤erini ayarlamak için
YUKARI/ AfiA⁄I/ SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- Yukar›/ Afla¤› Dü¤meleri : R, G ve B simgeleri aras›nda gezinme sa¤lar.
- Sol/ Sa¤ Dü¤mesi
: Her simgenin de¤erini de¤ifltirir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve RGB ayar modu
sona erer.
ISO Hassasiyeti Seçimi
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak ISO simgesini (
) seçin.
ISO menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz ISO hassasiyeti de¤erini ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- AUTO : Foto¤raf makinesinin hassasiyeti ›fl›kland›rma de¤eri veya nesnenin
parlakl›¤› gibi de¤iflkenlere göre otomatik olarak de¤iflir.
- 80, 100, 200, 400, 800, 1000 :
ISO hassasiyetini artt›rarak, ›fl›k miktar› ayn›yken obtüratör h›z›n›
artt›rabilirsiniz. Ancak, yüksek ›fl›kta görüntü daha doygunlaflm›fl olabilir. ISO
de¤eri yüksek oldu¤unda foto¤raf makinesinin ›fl›¤a hassasiyeti artar ve
karanl›k koflullara foto¤raf çekme olana¤› artar. Ancak, ISO de¤eri artt›¤›nda
görüntüdeki gürültü seviyesi de artar ve görüntü olabilir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve ISO ayar modu
sona erer.
❈ Simgeden
d›fl›nda özel efekt (renk) seçerseniz, RGB’yi
seçemeyeceksiniz.
=28=
+ / - dü¤mesi
Beyaz dengesi : Beyaz dengesi renklerin daha do¤al görünmesini ayarlaman›z›
sa¤lar.
Beyaz Dengesi Seçimi
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak beyaz dengesi simgesini
(
) seçin. Beyaz dengesi menü çubu¤u,
resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istedi¤iniz de¤ere ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
LCD monitörde ayarlad›¤›n›z de¤er görünür.
OTOMAT‹K
: Foto¤raf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik
olarak çevre ›fl›k koflullar›na göre ayarlar.
GÜN IfiI⁄I
: Aç›k havada foto¤raf çekmek için.
BULUTLU
: Bulutlu veya kapal› havada foto¤raf çekmek için.
Flüoresan H
: Gün ›fl›¤›nda, üç tür flüoresan ›fl›kland›rma tipinde
foto¤raf çekmek için.
Flüoresan L
: Beyaz flüoresan ›fl›¤›nda foto¤raf çekmek için.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ayd›nlatma ampulü) alt›nda foto¤raf
çekmek için.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengesini çekin koflullar›na göre
ayarlamas›n› sa¤lar.
Farkl› ›fl›kland›rma koflullar› resimlerinizde bir renk gölgesi oluflturabilir.
3. +/- dü¤mesine bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar
modu kapan›r.
Özel Beyaz Dengesi Kullanma
Beyaz dengesi ayarlar› çekim ortam›na ba¤l› olarak biraz farkl› olabilir. Özel
beyaz dengesi ayar›yla belirli bir çekim ortam› için en uygun beyaz dengesini
seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengesi ÖZEL (
) menüsünü seçin.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini
sa¤layacak flekilde, foto¤raf makinesinin önüne bir
parça beyaz ka¤›t yerlefltirin ve sonra DEKLANfiÖRE
bas›n.
3. Özel beyaz dengesi de¤eriniz kaydedilir.
- Özel beyaz dengesi ondan sonra çekece¤iniz ilk
foto¤raftan bafllayarak uygulan›r.
- Kullan›c› taraf›ndan yap›land›r›lan beyaz dengesi
yerine baflkas› belirlenene kadar geçerli kal›r.
Measure:Shutter
[ Beyaz ka¤›t ]
=29=
+ / - dü¤mesi
Poz dengeleme : Bu makine pozlamay› otomatik olarak çevre ›fl›k koflullar›na
göre ayarlar.
Poz de¤erini +/- dü¤mesini kullanarak da seçebilirsiniz.
Poz Dengeleme
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak poz dengeleme simgesini
(
) seçin. Poz dengeleme menü çubu¤u, resimde
gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz poz dengeleme faktörünü seçmek için SOL
ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
3. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Poz Dengeleme
ayar modu kapan›r. Poz de¤erini de¤ifltirirseniz, LCD monitörde poz göstergesi
(
) görünür.
❈ Negatif poz dengeleme de¤eri pozu azalt›r. Pozitif poz dengeleme de¤eri pozu
artt›r›r ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.
Uzun Süreli Deklanflör : Bu foto¤raf makinesi deklanflör h›z›n› ve poz de¤erlerini
çekim ortam›na göre otomatik olarak ayarlar. Ancak,
GECE SAHNES‹ modunda, deklanflör h›z›n› ve diyafram
de¤erlerini iste¤inize göre ayarlayabilirsiniz.
Deklanflör h›z›n›n ve diyafram de¤erlerinin ayarlanmas›
1. [Gece Sahnesi] sahne modunu seçin.
2. +/- dü¤mesine bas›n ve Uzun Süreli deklanflör menüsü (LT, deklanflör h›z›n›n
ve diyafram de¤erinin seçilmesi için) ekrana gelecektir.
3. Uzun Süreli deklanflör de¤erini yukar›/ afla¤›/ sol/ sa¤
dü¤mesini kullanarak yap›land›r›n.
4. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er
kaydedilecek ve mod GECE SAHNES‹ moduna
geçecektir.
AUTO, WIDE : F3.5 ~ F6.3,
TELE : F4.5 ~ F8.0
Diyafram De¤eri
AUTO,1~16S
=30=
Deklanflör H›z›
E (Efekt) dü¤mesi
Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel efektler eklemeniz mümkündür.
Mevcut Efektler, kay›t modu ile (O: Seçilebilir X: Seçilemez)
3072X1728 (Genifl 5M) görüntü boyutunu seçti¤inizde, sadece özel efektlerin
renk menüsünü seçebilirsiniz.
Renk
(
)
O
O
O
O
O
O
O
Yüksek Ifl›k
(
)
X
X
O
O
O
O
O
Karma
(
)
X
X
O
O
O
O
O
Foto¤raf Karesi (
)
X
X
O
O
O
O
O
Dengeleyici
)
O
X
X
X
X
X
X
(
Renk
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür.
1. Kullan›labilir foto¤raf makinesi modlar›nda E
dü¤mesine bas›n ve
menüsünü seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
: Görüntüye etki eklenmemektedir
Normal
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz
[Hareketsiz Görüntü modu]
saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler sepya tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n..
B‹LG‹
Özel bir efekt seçilirse, önceden ayarlanan geride kalan özel efekt (Yüksek
Ifl›k, Karma, Foto¤raf Karesi) ifllevleri otomatik olarak iptal edilir.
Dijital yak›nlaflt›rma ve tarih basma ifllevleri [Vurgula], [Kompozit] ve
[Çerçeve] menüsünde ayarlanmamaktad›r.
Foto¤raf makinesi kapat›lsa dahi, özel efekt ayar› korunacakt›r.
Özel etkiyi iptal etmek için,
alt menüsünü (Renk) veya
alt
menüsünü (Yüksek Ifl›k, Karma, Foto¤raf Karesi) seçin.
Bir etki seçildi¤inde, LCD monitöründeki ön izleme görüntüsü yavafl
gösterilebilir.
3. Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
=31=
E (Efekt) dü¤mesi
Önayar odak kareleri
Nesneyi çevresindekilerden ay›rabilirsiniz.
Geride kalan k›sm› oda¤›n d›fl›nda b›rak›rken nesne net ve odaklanm›fl olacakt›r.
1. Film klipi ve Oto modu haricinde mevcut foto¤raf
makinesi modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve
menüsünü seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Vurgula
Odak karesinin tafl›nmas› ve de¤ifltirilmesi
Menzil menüsünü seçtikten sonra odak karesini de¤ifltirebilirsiniz.
1. Önayar odak karesini seçtikten sonra +/- dü¤mesine
bas›n.
Yakala: SH
Tafl›: [Kare etkinlefltirilir]
2. Odak karesi konumunu tafl›mak için
Yukar›/Afla¤›/Sol/Sa¤ dü¤mesine bas›n.
Yakala: SH
Vurgula
Vurgula
Vurgula
Tafl›: Vurgula
[Kare pozisyonunu de¤ifltirdikten sonra]
[1 Aral›¤›]
[2 Aral›¤›]
[3 Aral›¤›]
[3 Aral›¤›]
3. Odak kare pozisyonunu seçmek için, +/- dü¤mesine
tekrar bas›n ve resim çekebilirsiniz.
3. Önayar odak karesi belirecektir.
Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n
Yakala: SH
=32=
Düzelt: +/-
Yakala: SH
Düzelt: +/-
E (Efekt) dü¤mesi
Karman›n bir bölümünün de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapmadan önce, karma çekimin bir bölümünü de¤ifltirebilirsiniz.
Karma çekim
Hareketsiz görüntüde 2 ~ 4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
1. Film klipi ve Oto modu haricinde mevcut foto¤raf
makinesi modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve
menüsünü seçin.
Kompozit
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
Yakala: SH
Yakala: SH
Sil : +/-
[3. çekimi yapmadan önce]
Sil : +/-
[2. çekime geri gidifl]
Son karma çekim yapt›ktan sonra, karma çekimin bir bölümünü de¤ifltirebilirsiniz.
Kompozit
Kompozit
Kompozit
Kompozit
3. Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n
4. Karma çekimleri kaydetmek için, son çekimi yapt›ktan sonra Tamam
dü¤mesine bas›n.
Kaydet:Tamam
Sil : +/-
Kaydet:Tamam
[4. çekimi yapt›ktan sonra]
Sil : +/-
[2. çekime geri gidifl]
[2. çekimin silinmesi]
Deklanflör'e
bas›lmas›
B‹LG‹
Karma çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro dü¤mesini, sesli not dü¤mesini ve Yak›nlaflt›rma W/T dü¤mesini
kullanabilirsiniz. Karma çekimler s›ras›nda foto¤raf makinesi dü¤melerine
(ASR dü¤mesi ve Çal modu dü¤mesi) basarsan›z, foto¤raf makinesi
dü¤melerinin her modu çal›fl›r. Daha önce çekilen foto¤raflar silinecektir.
Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan
sesli not bafllayacakt›r.
Kaydet:Tamam
[Son resim]
Sil : +/-
[2. çekimi tekrar yapt›ktan sonra]
=33=
E (Efekt) dü¤mesi
Foto¤raf Karesi
Yakalamak istedi¤iniz hareketsiz görüntüye 9 çeflit kare benzeri kenarl›k
ekleyebilirsiniz.
1. Film klipi ve Oto modu haricinde mevcut foto¤raf
makinesi modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve
menüsünü seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Film Klipi karesi dengeleyicisi
Bu ifllev, film kayd› s›ras›nda çekilen görüntülerin dengelenmesine yard›mc›
olur. Bu modu sadece F‹LM KL‹P‹ modunda seçebilirsiniz. Bellek kart› tak›l›
de¤ilse, bu ifllev çal›flmayacakt›r.
Çerçeve
3. Seçilen Foto Karesi belirecektir. Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
❈ Bir resim çekmeden önce, +/- dü¤mesine basarak çerçeve türünü
de¤ifltirebilirsiniz.
=34=
1. Film klipinde E dü¤mesine bas›n ve
menüsünü
seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
: Film klipi kare dengeleyicisi ifllevi engellenir.
: Film kayd› s›ras›nda foto¤raf makinesinin
sallanmas›n› önler. Kay›t karesi aral›¤›
menüsünü seçti¤inizde daralacakt›r. Nesne
hareket ederse, önizleme kareleri hafif de¤iflebilir.
Sabitleyici
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak için LCD monitörünün kullan›lmas›
Kay›t ifllevlerini ayarlamak için LCD monitöründe menüyü kullanabilirsiniz.
ile gösterilenler varsay›lan ayarlard›r.
Alt menü
Menü sekmesi Ana menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
3072x2304
2816x2112
2592x1944
3072x1728
BOYUT
2272x1704
(Dura¤an görüntü)
1600x1200
2048x1536
-
720X480
640X480
320X240
-
ÇEK‹M
KAL‹TES‹
Çok ‹yi
‹yi
Normal
-
30 kare/sn
20 kare/sn
15 kare/sn
-
ÇEK‹M
NETL‹K
Otomatik
Odak
OSD B‹LG‹S‹
s.36
1024x768
BOYUT
(Film klibi)
ÖLÇÜM
1. Foto¤raf makinesini aç›n ve MENÜ dü¤mesine bas›n. Her foto¤raf makinesi
modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kayd› modu (
) için menü
yoktur.
2. Menüler aras›nda gezinmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
BOYUT
640x480
ÇEK‹M HIZI
Menünün kullan›m›
Çoklu
Nokta
Tek Kare
Sürekli
AEB
-
Yumuflak
Normal
Canl›
-
Orta AF
Çoklu AF
Tam
Temel
s.36
3072
2816
2592
3072
2272
2048
x
x
x
x
x
x
2304
2112
1944
1728
1704
1536
ÇEK‹M KAL‹TES‹
Çok ‹yi
‹yi
Normal
SOL veya
SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
ÖLÇÜM
Çoklu
Nokta
3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n.
s.36
BOYUT
s.36
SOL veya
SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
3072
2816
2592
3072
2272
2048
x
x
x
x
x
x
2304
2112
1944
1728
1704
1536
YUKARI
veya AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
BOYUT
3072
2816
2592
3072
2272
2048
x
x
x
x
x
x
2304
2112
1944
1728
1704
1536
YUKARI
veya AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
BOYUT
3072
2816
2592
3072
2272
2048
x
x
x
x
x
x
2304
2112
1944
1728
1704
1536
s.37
s.37
4. Bir alt menü seçin, sonra ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir. MENÜ dü¤mesine
bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
s.38
s.38
s.39
LCD Kaydet
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Görüntü boyutu (Film klipi) 720X480 oldu¤unda, varsay›lan kare h›z› 20 fps'dir.
=35=
Boyut
Kalite / Kare h›z›
Uygulaman›z için uygun olan bir görüntü boyutu seçebilirsiniz.
Mod
HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu
F‹LM KL‹P‹ modu
Yakalanan görüntülerinizin uygulamas› için uygun olan s›k›flt›rma oran›n›
seçebilirsiniz. S›k›flt›rma oran› artt›kça, resim kalitesi azal›r.
Simge
Boyut
3072X 2816X 2592X 3072X 2272X 2048X 1600X 1024X 640X 720x 640x 320x
2304 2112 1944 1728 1704 1536 1200 768 480 480 480 240
Çok ‹yi
‹yi
Normal
BOYUT
BOYUT
3072
2816
2592
3072
2272
2048
ÇEK‹M KAL‹TES‹
x
x
x
x
x
x
2304
2112
1944
1728
1704
1536
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
720 x 480
640 x 480
320 x 240
[F‹LM KL‹P‹ modu]
ÇEK‹M HIZI
30 kare/sn
20 kare/sn
15 kare/sn
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
B‹LG‹
Çözünürlük artt›kça, çekilebilecek çekim say›s› azal›r, bunun sebebi yüksek
çözünürlükteki görüntülerin bellekte düflük çözünürlükteki görüntülerden
daha fazla yer kaplamas›d›r.
=36=
Metraj
Sürekli çekim
Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
- Çoklu : Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir
ortalama ›fl›k baz al›narak hesaplanacakt›r.
Ancak, hesaplama görüntü alan›n›n ortas›na
do¤ru yönlendirilecektir. Bu, genel kullan›m
için uygundur.
- Nokta : Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki kare
alan ›fl›k için metrajlanacakt›r. Bu, arka
›fl›ktan ba¤›ms›z olarak merkezdeki nesne
do¤ru pozland›r›lm›flsa uygundur.
ÖLÇÜM
Çoklu
Nokta
B‹LG‹
E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
Sürekli çekimi ve AEB'i (Otomatik Poz Desteklemesi) seçebilirsiniz.
- Tek Kare : Sadece bir foto¤raf çek
ÇEK‹M
- Sürekli
: Görüntüler deklanflör serbest
Tek Kare
b›rak›l›ncaya kadar sürekli olarak
Sürekli
AEB
AEB
çekilecektir. Çekim kapasitesi
belle¤e ba¤l›d›r.
- AEB
: Farkl› pozlarda seri halinde üç resim
[ PROGRAM modu ]
çekin: Standart poz (0.0EV),
k›sa poz (-0.5EV) ve afl›r› poz (+0.5EV).
Nesnenin pozuna karar vermek zorsa modu kullan›n.
❈ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zaman›n› art›ran dosya
kaydetme zaman›n› art›r›r.
❈ [Sürekli] veya [AEB] alt menüsü seçilmiflse, flafl otomatik olarak kapanacakt›r.
❈ Bellekte 3 resimden daha az resim varsa, AEB çekimi kullan›lamaz.
❈ Her bir görüntü dosyas›n› kaydetmek için gerekli zaman uzun olaca¤›ndan ve
foto¤raf makinesinin sallanmas› nedeniyle yanma meydana gelece¤inden
AEB çekimi için üç ayakl› kullan›lmas› en iyisidir.
=37=
Netlik
Çekmek istedi¤iniz resmin netli¤ini ayarlayabilirsiniz.
Foto¤raf çekmeden önce LCD'de netlik etkisini
kontrol edemezsiniz, bunun nedeni bu ifllevin
sadece yakalanan görüntü belle¤e kaydedildi¤inde
uygulanmas›d›r.
Otomatik Odak türü
Çekim durumuna göre do¤ru Oto Odak türünü seçebilirsiniz.
NETL‹K
Yumuflak
Normal
Canl›
- Orta AF
: LCD monitörünün ortas›ndaki kare
alana odaklanacakt›r
- ÇOKLU AF : Bu foto¤raf makinesi 5 AF
noktas›ndan AF noktas›n› seçer.
- Yumuflak : Görüntünün kenarlar› esnetilir.
Bu etki PC'ninizdeki görüntülerin düzeltilmesi için uygundur.
- Normal : Görüntünün kenarlar› netlefltirilir.
Bu, bask› için uygundur.
- Canl›
: Görüntünün kenarlar›na vurgu yap›l›r. Kenar net görünecektir,
ancak kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
Otomatik Odak
Orta AF
Çoklu AF
[Program modu]
[Orta AF]
[Çoklu AF]
❈ Foto¤raf makinesi nesneye odakland›¤›nda, otomatik odak çerçevesi yeflil renk
al›r. Foto¤raf makinesi nesneye odaklanmad›¤›nda, otomatik odak çerçevesi
k›rm›z› renk al›r.
=38=
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi
SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda,
LCD monitöründe kay›t durumunu kontrol edebilirsiniz.
OSD B‹LG‹S‹
Tam
Temel
Bofl modu: [LCD Kaydet]'nu seçerseniz ve foto¤raf
LCD Kaydet
makinesi belirtilen süre boyunca (yaklafl›k 30 SN.)
kullan›l›rsa, foto¤raf makinesinin gücü otomatik olarak
bofla ç›kacakt›r (LCD monitörü: KAPALI, Foto¤raf
makinesi durum lambas›: Yan›p sönüyor).
- Foto¤raf makinesini tekrar kullanmak için, güç dü¤mesi haricindeki foto¤raf
dü¤melerine bas›n›z.
- Belirtilen sürede herhangi bir ifllem yap›lmazsa, pilin ömründen tasarruf etmek
için foto¤raf makinesinin gücü otomatik olarak kapanacakt›r. Otomatik güç
kapatma özelli¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 58. sayfaya bak›n›z.
Tam
Temel
LCD Kaydet
=39=
Yürütme modunu bafllatma
Foto¤raf makinesini aç›n ve yürütme modu (
) dü¤mesine basarak Yürütme
modunu seçin. Foto¤raf makinesi art›k bellekte saklanan görüntüleri kay›ttan
yürütebilir.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, foto¤raf makinesinin tüm ifllevleri
sadece bellek kart›nda uygulan›r.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›lmazsa, foto¤raf makinesinin tüm ifllevleri
sadece dahili bellekte uygulan›r.
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
Bir film klipinin çal›nmas›
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
|kay›tl› film klipini seçin.
2. Bir film klipi dosyas›n› çalmak için çal ve duraklat
dü¤mesine (
) bas›n.
Play:/
- Bir film klipi dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›lmas› film
klipinin yeniden bafllamas›na sebep olacakt›r.
- Çalarken film klipini geri sarmak için, SOL dü¤mesine
bas›n. Film klipini h›zl› ileri sarmak için,
SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- Çalan film klipini durdurmak için çal ve duraklat dü¤mesine bas›n ve
ard›ndan SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
Yakala: E
Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden hareketsiz görüntüleri yakalar.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz görütüyü seçin.
❈ Görüntüleri h›zl› biçimde kay›ttan yürütmek
için SOL/ SA⁄ dü¤mesini bas›l› tutun.
B‹LG‹
Manuel mod : Güç dü¤mesine 3 saniyeden fazla bas›ld›¤›nda, sesli uyar› ve
bafllang›çta ses ayar›, siz bunlar› AÇIK olarak ayarlam›fl
olsan›z bile KAPALI konuma gelir.
=40=
Film klipi nas›l yakalan›r
1. Bir film klipini çalarken Çal/ Duraklat dü¤mesine
bas›n. Ard›ndan E dü¤mesine bas›n.
2. Duraklat›lan film klipi yeni dosya ad›na kaydedilir.
❈ Çekilen film klipi dosyas› orijinal film klipi ile ayn›
boyuttad›r (720X480, 640X480, 320X240).
❈ Film klipinin bafl›nda E dü¤mesine bast›¤›n›zda, film
klipinin ilk karesi hareketsiz görüntü olarak
kaydedilecektir.
K›rp:T
Yakala: E
[Duraklat›ld›]
[E dü¤mesine bas›n]
Çal modunun bafllat›lmas›
Foto¤raf makinesi film k›rpma : Film klipi çal›nmas› s›ras›nda istedi¤iniz film klipi
karelerini ç›karabilirsiniz.
Çal›flma zaman› 10 saniyenin alt›nda ise, film klipi k›rp›lamaz.
1. Ç›karmaya bafllamak istedi¤iniz film klipi noktas›nda
Duraklat dü¤mesine bas›n.
2. T dü¤mesine bas›n.
3. Çal ve Duraklat dü¤mesine bas›n ve ç›kar›lan aral›k
K›rp:T
durum çubu¤unda gösterilecektir.
4. Ç›kard›¤›n›z dosyan›n durmas›n› istedi¤iniz yerde
Çal ve Duraklat dü¤mesine bir kez daha bas›n.
5. T dü¤mesine bast›¤›n›zda bir onay penceresi
belirecektir.
6. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
K›rp:T
seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Evet] : Ç›kar›lan kareler yeni dosya ad› ile
kaydedilecektir.
[Hayır] : Film k›rpma iptal edilecektir.
Yakala: E
Kaydedilen bir sesin çal›nmas›
1. SOL/SA⁄ dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› sesi seçin.
2. Kaydedilen bir ses dosyas›n› çalmak için çal ve
duraklat dü¤mesine (
) bas›n.
- Kaydedilen ses dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Ses dosyas›n›n çal›nmas›n› kald›¤› yerden devam ettirmek için, çal ve
duraklat dü¤mesine bas›n.
- Çalarken ses dosyas›n› geri sarmak için, SOL dü¤mesine bas›n.
Ses dosyas›n› h›zl› ileri sarmak için, SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- Çalan ses dosyas›n› durdurmak için çal ve duraklat dü¤mesine bas›n ve
ard›ndan SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- Bir ses yürütülürken, kulakl›klar› kullanabilirsiniz.
Kesme?
Evet
Hay›r
Onayla: Tamam
B‹LG‹
Bir ses yürütülürken, kulakl›klar› kullanabilirsiniz.
Film klipini karenin bafl›nda ç›karmak isterseniz, film klipini bafllatmadan
önce Yak›nlaflt›rma T dü¤mesine bas›n.
REW (sol) dü¤meye bast›¤›n›zda zaman sat›r› çubu¤u bafllang›ç noktas›n›
geçerse, film klipinin ilk karesi gösterilecektir.
Film klipinin bitifl noktas›n› belirlemezseniz, k›rp›nt› onay penceresi son kare
noktas›nda gösterilecektir.
=41=
LCD ekran Göstergesi
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kul an›lmas›
LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.
1
12
2
Çalma modu dü¤mesi
ISO:80
Av:F3.5
Tv:1/30
Flash:On
3072X2304
2006/07/01
3
4
5
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
=42=
Çal modunda, Çal modu ifllevlerini ayarlamak için foto¤raf makinesindeki
dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Tan›m
Çal modu simgesi
Pil
Sesli Not
Koru
DPOF
Kay›t tarihi
Görüntü boyutu
Flafl
Deklanflör h›z›
Diyafram de¤eri
ISO
Klasör ad› ve Dosya ad›
Simge
2006/07/01
3072X2304 ~ 640X480
On/Off
15 ~ 1/2000
F3.5 ~ F4.5
80 ~ 1000
100-0007
GÜÇ dü¤mesine basarak foto¤raf makinesi açarsan›z, Çal moduna geçti¤inizde
ÇAL MODU'na basabilir ve Kay›t moduna geçmek için bu dü¤meye tekrar bas›n.
Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi çal
modunda aç›l›r. Foto¤raf makinesini kapatmak için çal modu dü¤mesine
(1. saniyeden az) tekrar bas›n.
Çal modu dü¤mesine 1 Sn.yeden uzun basarsan›z, kay›t bilgisini kontrol
edebilirsiniz.
11
10
9
8
7
6
Sayfa
s.12
s. 44
s. 49
s. 51
s. 36
s. 24
s. 30
s. 30
s. 28
s. 58
ISO hassasiyeti
Diyafram de¤eri
[Çal modu ekran›]
1 sn'nin
üzerinden
bas›lmas›
ISO : 100
Av : F3.5
Tv : 1/60
Flash : Off
3072x2304
2006/07/01
[Kay›t Bilgisi]
Deklanflör h›z›
Flafl›n kullan›l›p
kullan›lmad›¤›
Boyut
Kay›t tarihi
PMP, MP3, MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunda Çal mod dü¤mesine
bast›¤›n›zda, her modun çalma listesi belirecektir.
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi/ Ses dü¤mesi ( )
Çoklu resimleri görüntüleyebilir, seçilen resmi büyütebilir ve görüntünün
seçti¤iniz alan›n› keserek kaydedebilirsiniz.
Bir film klibi, sesli not veya ses kay›t dosyas› yürütülüyorken, bu dosyay›
kullanarak bu dosyalar›n sesini kontrol edebilirsiniz.
Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye geçmek için 5 ifllev dü¤mesine bas›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl› k›s›mlar›
görülebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda bafllang›çtaki
tam boyutlu görüntüye büyütme yap›l›r.
- Görüntülenen resmin büyütülmüfl bir görüntü olup
olmad›¤›n› LCD monitörün alt solundaki görüntü büyütme göstergesine
bakarak anlayabilirsiniz.
(Resim büyütülmüfl görünümde de¤ilse, gösterge görünmez.) Büyütme
alan›n› da kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oran›.
Görüntü boyutu
Maksimum
X12.0 X11.0 X10.1 X12.0 X8.9
büyütme oran›
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
[ Normal görüntüleme
modu ]
X8.0
X6.3
X4.0
X2.5
[ Küçük resim
görüntüleme modu ]
=43=
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi/ Ses dü¤mesi ( )
K›rpma : Görüntünün istedi¤iniz k›sm›n› seçebilir ve ayr› kaydedebilirsiniz.
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
Kesme?
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl›
Evet
Hay›r
k›s›mlar› görülebilir.
Onayla: Tamam
3. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda yandaki gibi bir
mesaj görünür.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
[Evet] : K›rp›lan görüntü yeni bir dosya ad› ile
kaydedilir ve LCD monitörde görüntülenir.
[Hayır] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.
❈ Bellekte k›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü k›rp›lamaz.
❈ K›rpma ifllemi s›ras›nda büyütülen resmi silmek için, sil dü¤mesine bas›n.
Ses kontrolü: Bir film klibi, sesli not veya ses kay›t
dosyas› yürütülüyorken, bu dosyay›
kullanarak bu dosyalar›n sesini kontrol
edebilirsiniz.
Play:/
Yakala: E
[Film Klibi: Durdur]
=44=
Play:/
[Film Klibi: Playback]
Sesli not (
)/ Yukar› dü¤mesi
Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi yön dü¤mesi gibi
çal›fl›r.
Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, Yukar› dü¤mesi sesli not dü¤mesi gibi
çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z› ekleyebilirsiniz.
Hareketsiz görüntüye Sesli Not Eklenmesi
1. Ses eklemek istedi¤iniz bir görüntüyü seçmek için SOL/
SA⁄ dü¤mesine bas›n.
2. Sesli not dü¤mesine (
) bas›n ve sesli not göstergesi
ekrana gelecektir. Foto¤raf makinesi art›k sesli notu
kaydetmek için haz›rd›r.
3. Kayd› bafllatmak için deklanflöre bas›n ve ses 10 saniye
için hareketsiz görüntüye kaydedilecektir.
Ses kaydedilirken, kay›t durum penceresi yanda
gösterildi¤i gibi gösterilecektir. Deklanflör dü¤mesine
tekrar basarak kay›t durdurulabilir.
4. Sesli not kayd› bittikten sonra (
) simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir.
- Sesli not * .wav biçiminde kaydedilecektir, ancak ilgili
oldu¤u hareketsiz görüntü ile ayn› dosya ad›na sahip
olacakt›r.
- Daha önceden sesli not bulunan bir hareketsiz
görüntüye yeni bir sesli not eklerseniz, mevcut sesli
not silinecektir.
Yürütme ve Duraklatma (
)/ Afla¤› tuflu
Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma dü¤mesi flöyle çal›fl›r:
- Menü görüntüleniyorsa
Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye
geçirmek için AfiA⁄I tufluna bas›n.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas› veya film klipi için
Durdurma modunda
: Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas›
veya film klipini yürütür.
Kay›ttan yürütme s›ras›nda : Kay›ttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
Duraklatma modunda
: Kay›ttan yürütmeye devam eder.
PLAY:
PAUSE:
REW
[ Ses kayd› durduruldu ]
PLAY:
STOP:OK
Sol/ Sa¤/ Menü/ Tamam dü¤mesi
SOL / SA⁄/ MENÜ/ TAMAM dü¤meleri afla¤›dakini etkinlefltirir.
- SOL dü¤mesi : Menü gösterilirken, SOL dü¤mesi yön dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Menü gösterilmiyorken, önceki görüntüyü seçmek
için SOL dü¤mesine bas›n.
- SA⁄ dü¤me
: Menü gösterilirken, SA⁄ dü¤mesi yön dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Menü gösterilmiyorken, sonraki görüntüyü seçmek
için SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- MENÜ dü¤mesi : MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, çalma modu menüsü LCD
monitöründe gösterilecektir. Tekrar bast›¤›n›zda LCD ilk
görüntüye dönecektir.
- Tamam dü¤mesi : Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, 5 ifllevli dü¤meyi
kullanarak de¤ifltirilen veriyi yap›land›rmak için Tamam
dü¤mesi kullan›lmaktad›r.
EXIT:OK
FF
[ Ses kayd› yürütülüyor ]
[ Ses kayd› duraklat›ld› ]
=45=
E (Efekt) dü¤mesi
Sil (
Bu, bellek kart›na kaydedilen görüntüleri siler.
Renk
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür.
1. Hareketsiz bir görüntü veya film klipi seçin ve
dü¤mesine bas›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler sepya sepya tonunda
saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
) dü¤mesi
1. SOL/SA⁄ dü¤mesine basarak silmek istedi¤iniz bir görüntüyü silin ve S‹L
(
) dü¤mesine bas›n.
Sil?
Evet
Sil?
Hay›r
Evet
Onayla: Tamam
Hay›r
Onayla: Tamam
Ç›k›fl: E
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak alt menüyü seçin ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Evet] seçilmiflse : seçilen görüntüleri siler.
[Hay›r] seçilmiflse : "Görüntüyü sil"'i iptal eder.
Yaz›c› (
) dü¤mesi
K›rm›z› göz azaltma
"K›rm›z› göz" bulunan bir çekim çal›nd›¤›nda, bu dü¤meye bas›lmas› k›rm›z› gözü
nesneden kald›rabilir.
1. Hareketsiz bir görüntü seçin ve E dü¤mesine
bas›n.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak (
) menüsünü
seçin.
3. Afla¤› (
) dü¤mesine bas›n ve k›rm›z› göz
düzeltilecektir.
4. Tamam dü¤mesine bas›n ve de¤ifltirilen görüntü
yeni dosya ad›yla kaydedilecektir.
Ç›k›fl: E
Kaydet:Tamam
K›rm›z› Göz
=46=
[USB] menüsü [Bilgisyr]’a ayarlan›rsa, Pictbridge ile
uyumlu yaz›c›y› USB kablosunu kullanarak [Bilg.
Ba¤lan›yor] mesaj› varken foto¤raf makinesine
ba¤layamazs›n›z. Yaz›c› dü¤mesine basarak, bu
noktada [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› ile kolay
yazd›rma moduna ba¤lanabilirsiniz.
* Baz› durumlarda foto¤raf makinesi yaz›c›ya
ba¤lanmayabilir, bu durum yaz›c›n›n markas›na
ba¤l› olacakt›r.
- Ba¤lant› sonras›, LCD monitöründe Kolay bask›
menüsü görünecektir. PictBridge menüsünü
görüntülemek için Menü dü¤mesine bas›n.
PictBridge menüsü hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için 54.
sayfaya bak›n.
PICTBRIDGE
RES‹MLER
Boyut
Yerleflim
Tip
Kalite
Geri:
Tek Resim
Tüm Resimler
Ayar: Tamam
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
Menü sekmesi
ÇAL mod ifllevleri LCD monitörü kullan›larak de¤ifltirilebilir. ÇAL modunda,
MENÜ dü¤mesine bas›lmas› menüyü LCD monitöründe gösterir. Çal modunda
ayarlayabilece¤iniz menüler afla¤›daki gibidir. Çal menüsünü ayarlad›ktan sonra
bir görüntü yakalamak için, ÇAL modu dü¤mesine veya deklanflöre bas›n.
Menü sekmesi
Ana menü
SLAYT
Alt menü
Göster
Aral›k
Efekt
‹kincil menü
Oynat, Tekrar Oynat
1, 3, 5, 10 sn
Off
Sayfa
Kilidi Aç / Kilitle
s.49
s.48
OSD B‹LG‹S‹
KARTA KOPYALA
S‹L
YEN‹ BOYUT
VERME
DÖNDÜR
DPOF
Seç
Tüm Resimler
Seç
Tüm Resimler
2816X2112
2048X1536
1024X768
640X480
Bafl.Resmi
MP3 Görün.
Sa¤ 90˚
Sol 90˚
180°
Yatay
Dikey
Standart
‹ndeks
Boyut
Seç/ Tüm Res./ ‹ptal
Hay›r / Evet
Seç/ Tüm Res./ ‹ptal
Ana menü
RES‹MLER
s.50
Boyut
s.50
s.51
Yerleflim
s.51
Alt menü
Tam
Temel
OSD Kapal›
Hay›r
Evet
‹kincil menü
-
Sayfa
s.53
s.54
Foto¤raf makinesi PictBridge destekleyen yaz›c›ya USB kablosu kullan›larak
ba¤land›¤›nda (foto¤raf makinesine do¤rudan ba¤lant›, ayr›ca sat›l›r) bu menü
kullan›labilir.
Menü sekmesi
KORUMA
Ana menü
Alt menü
Tek Resim
Tüm Resimler
Oto
Posta Kart›
Kart
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
Oto
Tam
1
2
4
8
9
16
‹ndeks
‹kincil menü
-
Sayfa
s.55
s.56
=47=
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Tip
Kalite
Tarih
Dosya Ad›
SIFIRLA
Alt menü
Oto
Sade
Foto
H›zl›Foto
Oto
Taslak
Normal
‹yi
Oto
Kapal›
Aç›k
Auto
Kapal›
Aç›k
Hay›r
Evet
‹kincil menü
-
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
Sayfa
s.56
s.56
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
Görüntüler önceden ayarlanan aral›klarda sürekli olarak gösterilebilir. Foto¤raf
makinesini harici bir monitöre ba¤layarak slayt gösterisini görüntüleyebilirsiniz.
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Göster] alt
SLAYT
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
Oynat
Göster
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar›/Afla¤›
Tekrar Oynat
Aral›k
Efekt
dü¤mesini kullan›n.
[Oynat] seçildi : Slayt gösterisi bir döngü sonras›nda
Geri:
Ayar: Tamam
kapat›l›r.
[Tekrar Oynat] seçildi : Slayt gösterisi iptal edilinceye kadar tekrar edilir.
3. Slayt gösterisini bafllatmak için Tamam dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat dü¤mesine
(
) tekrar bas›n.
- Slayt gösterisini durdurmak için çal ve duraklat dü¤mesine bas›n ve ard›ndan
SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
Tekrar ayar› : ‹lk döngünün ard›ndan tekrarlamak için
slayt gösterisinin ayarlanmas›.
1. [Aral›k] menüsünü seçmek için Yukar›/Afla¤›
dü¤melerini kullan›n ve Sa¤ dü¤meye bas›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar›/Afla¤›
dü¤mesini kullan›n.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam dü¤mesine
bas›n.
SLAYT
Göster
Aral›k
Efekt
Geri:
1 sn
3 sn
5 sn
10 sn
Ayar: Tamam
B‹LG‹
Yükleme zaman› görüntü boyutuna ve kalitesine ba¤l›d›r.
Slayt gösterisi oynat›l›rken, sadece F‹LM dosyas›n›n ilk karesi gösterilir.
Slayt gösterisi oynat›l›rken, ses kay›t dosyas› gösterilmeyecektir.
=48=
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n: Slayt gösterisi için eflsiz ekran etkileri
kullan›labilir.
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Efekt] alt
SLAYT
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
Off
Göster
2. Etki türünü seçmek için Yukar› / Afla¤› dü¤mesini
Aral›k
Efekt
kullan›n.
: Normal ekran.
Geri:
Ayar: Tamam
: Görüntü yavafl gösteriliyor.
: Resim merkezden d›flar›ya do¤ru çok yavafl hareket eder.
: Resim yukardan sola hareket eder.
: Resim sol üstten sa¤ alt tarafa çapraz olarak kayar.
: Görüntü düzensiz bir flekilde kayar.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Görüntülerin Korunmas›
Özel çekimlerin istemeden silinmesine karfl› korunmak üzere kullan›lmaktad›r
(Kilit). Ayr›ca daha önceden korunan görüntülerin korumas›n› da kald›r›r (Kilidi aç).
Görüntülerin Korunmas›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Korunacak/serbest b›rak›lacak görüntüyü
seçme penceresi.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Bir görüntü seç
- Yak›nlaflt›rma W/T Dü¤mesi:
Görüntüyü koru/korumay› kald›r
- Tamam dü¤mesi: De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
[Tüm Resimler] : Kaydedilen tüm görüntüleri
korur/korumay› kald›r›r
- Yak›nlaflt›rma W/T Dü¤mesi:
Görüntüleri koru/korumay› kald›r
- Tamam dü¤mesi: De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
- Bir görüntüyü korursan›z, koruma simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir. (Korunmayan bir
görüntüde gösterge yoktur)
- K‹L‹TL‹ modundaki bir görüntü sil ifllevine karfl›
korunacakt›r, ancak biçimlendirme ifllevine karfl›
KORUNMAYACAKTIR.
KORUMA
Seç
Tüm Resimler
Tafl›: Ç›k: Menü
W
T
Kilidi Aç
Ayar: Tamam
W
Kilidi Aç
T
Ayar: Tamam
=49=
Görüntülerin silinmesi
Yeniden boyutland›r
Bellek kart›na kaydedilen tüm görüntüler için DCIM alt klasöründeki korumas›z
dosyalar silinecektir. Bunun korunmayan görüntüleri kal›c› olarak silece¤ini
akl›n›zda bulundurunuz. Silme ifllemi yap›lmadan önce önemli çekimler
bilgisayara yüklenmelidir. Bafllang›ç görüntüsü ve ARAYÜZ görüntüsü foto¤raf
makinesinin dahili belle¤ine yüklenir (örn. Bellek kart›na de¤il) ve bellek
kart›ndaki tüm dosyalar› silseniz dahi bu dosyalar silinmeyecektir.
Görüntülerin silinmesi
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Silinecek görüntüyü seçme penceresi belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Bir görüntü seç
- Yak›nlaflt›rma T Dü¤mesi: Silmek için bir
görüntüyü seçin.
(V iflareti)
- Tamam dü¤mesi: Yap›land›rma mesaj›n›
göstermek için Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Evet] menüsünü seçin ve
iflaretli görüntüleri silmek için
Tamam dü¤mesine bas›n.
[Tüm Resimler] : Onay penceresini gösterir.
[Evet] menüsünü seçin ve
korunmayan tüm görüntüleri
silmek için Tamam dü¤mesine
bas›n. Korunan görüntü yoksa,
tüm görüntüler silinir ve
[Görüntü Yok!] mesaj› belirir.
Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
(O: Seçilebilir X: Seçilemez)
S‹L
Seç
Tüm Resimler
Tafl›: Ç›k: Menü
2816X2112
2048X1536
1024X768
640X480
Bafl.Resmi
Ç›k: Menü
Tafl›: Boyut 2816X2112 2048X1536 1024X768 640X480 Bafl.Resmi MP3 Görün.
7M
O
O
O
O
O
O
6M
X
O
O
O
O
O
5M
X
O
O
O
O
O
4M
X
O
O
O
O
O
3M
X
X
O
O
O
O
2M
X
X
O
O
O
O
1M
X
X
X
O
O
O
VGA
X
X
X
X
O
O
Seç: T
Sil: Tamam
Sil?
Evet
Hay›r
Onayla: Tamam
Sil: Tamam
2. Silme iflleminin ard›ndan, ekran çal modu ekran›na de¤iflecektir.
=50=
Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyut) de¤ifltirir. Bafllang›ç görüntüsü olacak
görüntüyü kaydetmek için [Bafllang›ç görüntüsü], [MP3 Arayüzü]’nü seçin.
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
YEN‹ BOYUT VERME
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lan dosyalar›n çözünürlü¤ünü
de¤ifltirebilirsiniz.
Yeniden boyutland›r›lan görüntü yeni bir dosya ad›na sahip olacakt›r. [Bfl.Resmi,
MP3 Görün.] görüntüsü bellek kart›na de¤il, bunun yerine dahili belle¤e yüklenir.
Sadece iki [Bfl.Resmi, MP3 Görün.] görüntü kaydedilebilir.
Yeni bir [Bfl.Resmi, MP3 Görün.] görüntüsü kaydederseniz, mevcut
bafllang›ç görüntüsü s›ras›yla silinecektir.
Yeniden boyutland›r›lan görüntüyü yüklemek için bellek kapasitesi
yetersizse, [Haf›za Dolu!] mesaj› LCD monitöründe gösterilecek ve yeniden
boyutland›r›lan görüntü yüklenmeyecektir.
5M(Genifl) ile çekilen resim sadece 2560X1440, 1920X1080, 1280X720’ye
yeniden boyutland›r›labilir.
Bir görüntünün döndürülmesi
DPOF
Yüklenen görüntüleri çeflitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin
çal›nmas› tamamland›¤›nda, ilk durumuna geri dönecektir.
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak
istedi¤iniz alt menüyü seçin.
DPOF bilgisi bulunan bir görüntü çal›nd›¤›nda DPOF göstergesi LCD
monitöründe belirecektir. Görüntüler DPOF yaz›c›lar›nda ya da artan foto¤raf
laboratuvarlar›nda yazd›r›labilir.
DÖNDÜR
Sa¤ 90˚
Sol 90˚
180°
Yatay
Dikey
Ç›k: Menü
DPOF (Dijital Yazd›rma S›ras› Biçimi), yazd›rma bilgisini bellek kart›n›z›n MISC
klasörüne gömülmesine izin verir. Yazd›r›lacak resimleri ve kaç bask› alaca¤›n›z›
seçin.
Tafl›: Bu ifllev Film klipleri ve Ses Kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak seçilemez.
[Görüntüyü çevirmeden önce]
[Sa¤ 90°]
[Sol 90°]
[180°]
[Yatay]
[Dikey]
2. Tamam dü¤mesine bas›n ve döndürülen görüntü gösterilecektir. Döndürülen
görüntüyü LCD monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar görüntünün sol ve sa¤
taraf›nda görünebilir.
=51=
DPOF: STANDART
DPOF: Endeks
Bu ifllev yüklenen görüntüdeki bask› say›s› bilgisini gömmenize olanak sa¤lar.
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Standart]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
[Seç] : Yazd›r›lacak görüntüyü seçme penceresi
belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Yazd›r›lacak bir
görüntüyü seçin.
- Yak›nlaflt›rma W/T Dü¤mesi: Bask› say›s›n› seçin.
[Tüm Res.] : Film veya ses dosyalar› haricindeki
tüm resimler için bask› say›s›n›
yap›land›r›n.
- W/T dü¤mesi : Kaç kere bask› al›naca¤›n› seçin
[‹ptal] : Bask› ayar›n› iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi (
) belirecektir.
=52=
DPOF
Standart
‹ndeks
Boyut
Seç
Tüm Res.
‹ptal
Geri: Ayar: Tamam
W 00 Prints T
Ayar: Tamam
W 00 Prints
T
Ayar: Tamam
Görüntüler (film klipleri ve ses dosyas› hariç) endeks türü olarak yazd›r›l›r.
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [‹ndeks]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
[Hay›r] seçilmiflse : Endeks bask› ayar›n› iptal et.
[Evet] seçilmiflse : Görüntü endeks biçiminde
bast›r›lacakt›r.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
DPOF
Standart
‹ndeks
Boyut
Geri: Hay›r
Evet
Ayar: Tamam
DPOF : Bask› boyutu
Ekran Görüntüsü bilgisi
Bask›s› al›nacak görüntüler bellek kart›na yüklendi¤inde bask› boyutunu
belirleyebilirsiniz. [Boyut] menüsü sadece DPOF 1.1 ile uyumlu yaz›c›lar için vard›r.
Bask› Boyutunun Ayarlanmas›
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Boyut]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Bask› boyutu de¤ifltirilecek olan görüntüyü
seçme penceresi belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ : Bir görüntü seç.
- Yak›nlaflt›rma W/T Dü¤mesi : Bask› boyutunu
de¤ifltir.
- Tamam dü¤mesi : De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
[Tüm Res.] : Kaydedilen tüm görüntülerin bask›
boyutunu de¤ifltir.
- W/T dü¤mesi : Bask› boyutunu seç
- Tamam dü¤mesi : De¤ifltirilen ayar› onayla.
[‹ptal] : Bask› boyutu ayarlar›n›n tümünü iptal et.
Ekrana getirilen görüntünün çekilifl bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
OSD B‹LG‹S‹
Tam
Temel
OSD Kapal›
DPOF
Standart
‹ndeks
Boyut
Seç
Tüm Res.
‹ptal
Geri: Ç›k: Menü
Tafl›: Ayar: Tamam
ISO : 100
Av : F3.5
Tv : 1/60
Flash : Off
3072x2304
2006/07/01
W ‹ptal T
Ayar: Tamam
[Tam]
[Temel]
[OSD Kapal›]
W ‹ptal T
Ayar: Tamam
❈ DPOF [Boyut] ikincil menü: ‹ptal, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
❈ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, bask› alman›n iptal edilmesi
iflleminde yaz›c›n›n ifllemi gerçeklefltirmesi için biraz uzun sürebilir.
=53=
Karta Kopyala
Görüntü dosyalar›n›, film kliplerini ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
Bellek Kart›na Kopyalama
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
KARTA KOPYALA
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Hay›r
- [Hayır] : "Karta Kopyala"y› iptal eder.
Evet
- [Evet] : Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler,
film klipleri ve ses kay›t dosyalar›
Ç›k: Menü
Tafl›: [‹fllem Yap›yor!] mesaj› görüntülendikten
sonra bellek kart›na kopyalan›r.
Kopyalama ifllemi tamamland›ktan sonra, ekran çal moduna
dönecektir.
B‹LG‹
Bu menü bir bellek kart› yerlefltirilmeden seçildi¤inde, [KARTA KOPYALA]
menüsünü seçebilir, fakat menüyü çal›flt›ramazs›n›z.
Kaydedilen görüntüleri dahili belle¤e (15MB) kopyalamak için yeterli alan
yoksa, [KARTA KOPYALA] konutu görüntülerin sadece baz›lar›n›
kopyalayacak ve [Haf›za Dolu!] mesaj›n› gösterecektir. Ard›ndan sistem
pleybek moduna dönecektir.
Bellek kart›n› foto¤raf makinesine takmadan önce gereksiz dosyalar›
sildi¤inizden emin olun.
[KARTA KOPYALA] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen
görüntüleri karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n
sonraki say›s› kartta oluflturulacakt›r. Bellek kart›ndaki son dosya
SNV30010.jpg ise, kopyalanan dosya adlar› SNV30011.jpg ile bafllar.
[KARTA KOPYALA]'y› tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son
saklanan görüntüsü LCD monitöründe gösterilmektedir.
=54=
PictBridge
Bu foto¤raf makinesini PictBridge destekleyen yaz›c›ya (ayr›ca sat›lmaktad›r)
ba¤lamak için USB kablosunu kullanabilir ve yüklü görüntüleri do¤rudan
yazd›rabilirsiniz. Film klipleri ve ses dosyalar› yazd›r›lamaz.
Yaz›c› ile ba¤lant› kurulmas› için foto¤raf makinesinin ayarlanmas›
1. Sesli Kay›t modu haricindeki herhangi bir modda,
AYAR
MENÜ dü¤mesine bas›n.
Bilgisyr
Format
2. SOL/SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
Yaz›c›
Trh&Saat
T.Basma
sekmesini seçin.
Ses
USB
3. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
Geri: Ayar: Tamam
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Yazıcı] menüsünü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
Foto¤raf makinesinin Yaz›c›ya ba¤lanmas›
Almaç ile birlikte YSB kablosunun kullan›lmas›: Foto¤raf makinesi ve almac›
ba¤lay›n. Verilen USB kablosunu kullanarak almac› yaz›c›n›n USB portuna ba¤lay›n.
Foto¤raf makinesi ile birlikte USB kablosunun kullan›lmas›: Verilen USB
kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini yaz›c›n›n USB portuna ba¤lay›n.
[Almaç ile birlikte YSB kablosunun kullan›lmas›]
[Foto¤raf makinesi ile birlikte USB kablosunun kullan›lmas›]
PictBridge
PictBridge: Resim Seçimi
❈ [USB] menüsü [Bilgisayar]'a ayarlan›rsa, Pictbridge ile uyumlu yaz›c›y› USB
kablosunu kullanarak [Bilg.Ba¤lan›yor] mesaj› varken foto¤raf makinesine
ba¤layamazs›n›z. Yaz›c› dü¤mesine basarak, bu noktada [Yaz›c›ya
Ba¤lan›yor] mesaj› ile kolay yazd›rma moduna ba¤lanabilirsiniz. Baz›
durumlarda foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanmayabilir, bu durum yaz›c›n›n
markas›na ba¤l› olacakt›r.
Kolay yazd›rma
Foto¤raf makinesini pleybek modunda iken yaz›c›ya
ba¤lad›¤›n›zda, bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
- Yaz›c› (
) dü¤mesine bas›n :
fiu anda gösterilen görüntü yaz›c›n›n varsay›lan
ayar› ile birlikte yazd›r›lacakt›r.
- Sol/ Sa¤ dü¤mesine basmak :
önceki/ sonraki görüntüyü seçer.
Yazd›r:
Yazd›rmak istedi¤iniz görüntüleri seçebilirsiniz
Bask›s› al›nacak Kopya Say›s›n›n Ayarlanmas›
1. Menü dü¤mesine bas›n ve PictBridge menüsü
PICTBRIDGE
belirecektir.
Tek Resim
RES‹MLER
2. [RES‹MLER] menüsünü seçmek için
Tüm Resimler
Boyut
Yerleflim
Sol ve Sa¤ dü¤melerini kullan›n.
Tip
Kalite
3. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar› ve
Geri: Ayar: Tamam
Afla¤› dü¤melerini kullan›n ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
- [Tek Resim] veya [Tüm Resimler]'i seçin. Yazd›r›lacak kopya say›s›n›
ayarlayabilece¤iniz bir ekran afla¤›da gösterildi¤i gibi belirecektir.
Menü: Tamam
0
PREV
Ç›k: Deklanflör
0
NEXT
Ayar: Tamam
[[Tek Resim] seçildi¤inde]
Ç›k: Deklanflör
Ayar: Tamam
[[Tüm Resimler] seçildi¤inde]
- Bask› say›s›n› seçmek için Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine bas›n.
- [Tek Resim] seçildi¤inde: Baflka bir resim seçmek için Sol/Sa¤ dü¤mesini
kullan›n. Baflka bir resmi seçtikten sonra, baflka bir
resim için bask› say›s›n› seçin.
- Bask› say›s›n› ayarlad›ktan sonra, kaydetmek için Tamam dü¤mesibe bas›n.
- Bask› say›s›n› ayarlamadan menüye dönmek için Deklanflöre bas›n.
4. Yazd›r dü¤mesine (
) bas›n ve görüntüler yazd›r›lacakt›r.
=55=
PictBridge: Bask› Ayarlar›
PictBridge : S›f›rla
Bask›s› al›nan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü, Bask› Kalitesi,
Tarih Bask›s› ve Dosya Ad› Bask›s› menülerini seçebilirsiniz.
1. Menü dü¤mesine bas›n ve PictBridge menüsü
PICTBRIDGE
belirecektir.
Boyut
Oto
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve
Yerleflim
Oto
Tip
Oto
AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan SA⁄
Kalite
Oto
Tarih
Oto
dü¤mesine bas›n.
Tafl›: Yazd›r:
3. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI
ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam dü¤mesine bas›n.
Ayarlayabilece¤iniz menüler afla¤›daki gibidir:
Menü
‹fllev
Alt menü
Boyut
Bask› ka¤›d›n›n boyutunun
ayarlanmas›
Oto, Posta Kartı, Kart, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Yerleflim
Bir ka¤›da bast›r›lacak olan
resim say›s›n›n ayarlanmas›
Oto, Tam, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ‹ndeks
Bask› ka¤›d›n›n kalitesinin
ayarlanmas›
Oto, Sade, Foto, HızlıFoto
Kalite
Bask›s› al›nacak olan resmin
kalitesinin ayarlanmas›
Oto, Taslak, Normal, ‹yi
Tarih
Tarihin bast›r›l›p
bast›r›lmayaca¤›n›n ayar›
Oto, Kapalı, Açık
Dosya Adı
Dosya ad›n›n bast›r›l›p
bast›r›lmayaca¤›n›n ayar›
Oto, Kapalı, Açık
Tip
❈ Baz› menü seçenekleri tüm üretici ve yaz›c› modellerinde desteklenmemektedir.
Desteklenmiyorsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak seçilemez.
=56=
Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen konfigürasyonlar› bafllat›r.
1. [SIFIRLA] menü sekmesini seçmek için Yukar› ve
Afla¤› dü¤melerini kullan›n.
Ve ard›ndan Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak
istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra
OK tufluna bas›n.
[Evet] seçilirse : Tüm bask› ve görüntü ayarlar›
s›f›rlan›r.
[Hay›r] seçilirse : Ayarlar s›f›rlanmaz.
PICTBRIDGE
Tip
Kalite
Tarih
Dosya Ad›
SIFIRLA
Hay›r
Evet
Geri: ❈ Varsay›lan bask› ayar› yaz›c› üreticisine göre de¤iflir.
Yaz›c›n›z›n varsay›lan de¤eri için, yaz›c› ile birlikte verilen kullan›m
k›lavuzuna baflvurunuz.
Ayar: Tamam
Ayar menüsü
Bu menüde, temel ayarlar› ayarlayabilirsiniz. Ses Kayd› ve MP3, PMP, MET‹N
GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modlar› haricindeki herhangi bir foto¤raf makinesi modunda,
MENÜ dü¤mesine bas›n. SOL/SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
sekmesini seçin.
ile gösterilenler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Dosya
Güç Kapal›
Alt menü
Seri
S›f›rla
1, 3, 5, 10dk
ENGLISH
DEUTSCH
Language
P”CCK»…
DANSK
POLSKI
Format
Trh&Saat
T.Basma
‹kincil menü
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
Magyar
-
Hay›r
Evet
06/07/01 13:00
YY/AA/GG
GG/AA/YY
AA/GG/YY
Kapal›
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
s.58
s.58
s.58
Ses
USB
AF Sesi
LCD
VideoÇkfl
s.59
Gözat
S›f›rla
s.59
Alt menü
Kapal›
AF Lambas›
-
-
Ana menü
Sayfa
FRANÇAIS
ITALIANO
DUTCH
SUOMI
Menü sekmesi
Düflük
Orta
Yüksek
Bilgisyr
Yaz›c›
Kapal›
Aç›k
Kapal›
Aç›k
Koyu
Normal
Parlak
NTSC
PAL
Kapal›/ 0.5, 1, 3 sn
Hay›r
Evet
‹kincil menü
-
Sayfa
s.60
s.60
s.60
-
s.60
s.61
s.61
s.62
s.62
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
s.59
=57=
Ayar menüsü
[ Dosya ad› ]
[ Otomatik güç kapatma ]
Bu ifllev kullan›c›n›n dosya ad› biçimini seçmesine olanak sa¤lar.
[Seri]
: Yeni bir bellek kart› kullan›ld›¤›nda ya da
AYAR
tüm resimler biçimlendirdikten veya
Seri
Dosya
silindikten sonra dahi yeni dosyalar daha
S›f›rla
Güç Kapal›
Language
önceki s›ray› takip eden say›lar kullan›larak Format
Trh&Saat
adland›r›l›r.
Geri: Ayar: Tamam
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonra, sonraki
dosya ad› biçimlendirmenin ard›ndan dahi
0001'dan bafllayarak ayarlanacak, tümünü silecek veya yeni bir
bellek kart› takacakt›r.
Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
B‹LG‹
‹lk yüklenen klasör ad› 100SSCAM'd›r ve ilk dosya ad› SNV3XXXX'dir.
Dosya adlar› SNV30001 → SNV30002 → ~ → SNV39999 s›ras›yla verilir.
Klasör adlar› 100'den 999'a kadar afla¤›daki gibi s›ras›yla verilir:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur.
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
AYAR
Dosya
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Geri: 1 dk
3 dk
5 dk
10 dk
Ayar: Tamam
B‹LG‹
Pil ve AC flarj aleti ç›kar›l›p tekrar tak›lsa dahi, güç kapatma ayar›
korunacakt›r.
Foto¤raf makinesi PC / Yazd›r modunda iken, slayt gösterisi yap›l›rken, bir
ses kayd›n›, film klipini ve MP3/PMP dosyas›n› pleybek yaparken otomatik
kapanma ifllevinin kullan›lamayaca¤›n› akl›n›zda bulundurunuz.
[ Dil]
LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ve AC flarj aleti ç›kar›l›p
tekrar tak›lsa dahi, dil ayar› korunacakt›r.
D‹L alt menüsü :
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca,
‹talyanca, B. Çince, G. Çince, Japonca, Rusça,
Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Thai dili, BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/
ENDONEZYACA), Arapça, Lehçe, Macarca, Çekçe
ve Türkçe.
=58=
AYAR
Dosya
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Geri: POLSKI
Magyar
Ayar: Tamam
Ayar menüsü
[ Biçim ]
[ Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas› ]
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. [Format]'i bellekte çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler olan MP3, Metin ve PMP dosyalar› da dahil olmak üzere tüm
görüntüler silinecektir. Belle¤i biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize
indirdi¤inizden emin olun.
Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
[Hay›r] seçilmiflse : Bellek kart›
biçimlendirilmeyecektir. Menü
dü¤mesine iki kez bas›n ve menü
ekran› kaybolacakt›r.
[Evet] seçilmiflse : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› belirecek
ve bellek kart› biçimlendirilecektir.
Çal modunda iken
B‹Ç‹MLEND‹R'I çal›flt›r›rsan›z,
[Görüntü Yok!] mesaj› belirecektir.
AYAR
Dosya
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Geri: Hay›r
Evet
Ayar: Tamam
B‹LG‹
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. [Format]'i bellekte çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler olan MP3, PMP ve MET‹N dosyalar› da dahil olmak
üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i biçimlendirmeden önce önemli
görüntüleri ve dosyalar› PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin. Di¤er
foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatas›!] mesaj› alacaks›n›z.
SA⁄ dü¤me : Y›l/ ay/ gün/ saat/ dakika tarih türünü
seçer.
SOL dü¤mesi : ‹mleç tarih ve zaman pulunun ilk
imlecinde ise imleci [Trh&Saat] ana
menüsüne tafl›r. Di¤er durumlarda,
imleç mevcut pozisyonun soluna
kayd›r›lacakt›r.
YUKARI ve AfiA⁄I dü¤meleri: Ayar de¤erini de¤ifltirir.
AYAR
06/07/01
13:00
YY/AA/GG
Dosya
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Geri: Ayar: Tamam
[ Kay›t tarihini bas›yor ]
Hareketsiz görüntülere TAR‹H/SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
[Kapal›]
: TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
AYAR
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
T.Basma
Geri: Kapal›
Tarih
Trh&Saat
Ayar: Tamam
❈ Tarih ve Zaman hareketsiz görüntünün sa¤ alt k›sm›nda bas›l›r.
❈ Bask› ifllevi, [Metin] sahne modu ve foto¤raf çerçevesi efekt modunda çekilen
görüntüler istisna olmak üzere sadece dura¤an görüntülere uygulan›r.
❈ Üretici ve yazd›rma moduna ba¤l› olarak, görüntüye yazd›r›lan tarih do¤ru
bas›lamayabilir.
=59=
Ayar menüsü
[ Ses ]
[ AF Sesi ]
Çal›flma sesini Aç›k'a getirirseniz, foto¤raf makinesi
bafllarken dü¤melere bas›ld›¤›nda çeflitli sesler
etkinlefltirilecektir, böylece foto¤raf makinesinin
çal›flma durumunun fark›nda olabileceksiniz.
[Ses] alt menüsü: Kapal›/ Düflük/ Orta/ Yüksek
Çal›flma sesini AÇIK’a getirirseniz, foto¤raf makinesi
bafllarken çeflitli sesler etkinlefltirilecektir, böylece
foto¤raf makinesinin çal›flma durumunun fark›nda
olabileceksiniz.
AYAR
Language
Format
Trh&Saat
T.Basma
Ses
Geri: Kapal›
Düflük
Orta
Yüksek
[ Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) ]
[Bilgisyr] : Foto¤raf makinesini PC'nize ba¤lamak
AYAR
istiyorsan›z bunu seçin. Foto¤raf
Format
Bilgisyr
makinesini PC'nize nas›l ba¤layaca¤›n›z
Trh&Saat
Yaz›c›
T.Basma
hakk›ndaki talimatlar için 82. sayfaya
Ses
USB
bak›n›z.
Geri: Ayar: Tamam
[Yaz›c›] : Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lamak
istiyorsan›z bunu seçin. Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar için 54. sayfaya bak›n›z.
=60=
Kapal›
Aç›k
Geri: Ayar: Tamam
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini ba¤lamak istedi¤iniz harici bir
ayg›t seçebilirsiniz.
AYAR
Trh&Saat
T.Basma
Ses
USB
AF Sesi
Ayar: Tamam
[ Otomatik Odak lambas› ]
Oto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz
[Kapal›] seçilmiflse : AF lambas› yanmayacakt›r.
[Aç›k] seçilmiflse : AF lambas› yanacakt›r.
AYAR
T.Basma
Ses
USB
AF Sesi
AF Lambas›
Kapal›
Aç›k
❈ [Kapal›] menüsünü seçerseniz ve bir görüntüyü
zay›f ›fl›k bulunan flartlarda çekerseniz veya [Gece]
Geri: Ayar: Tamam
sahne modunu seçerseniz, foto¤raf makinesi tam
odaklanmayabilir.
❈ Yap›land›rma lambas› kapal›ya getirildi¤inde dahi oto odak lambas› otomatik
zamanlay›c›y› kullan›l›rken çal›flacakt›r.
Ayar menüsü
Harici monitöre ba¤lan›yor
[ LCD parlakl›¤› ]
LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
AYAR
Ses
USB
AF Sesi
AF Lambas›
LCD
Koyu
Normal
Parlak
Geri: Ayar: Tamam
[Foto¤raf makinesi ile birlikte AV
kablosunun kullan›lmas›a]
[ Video ç›k›fl türünün seçilmesi ]
Foto¤raf makinesinden gelen film ç›k›fl› sinyali NTSC
veya PAL olabilir. Ç›k›fl seçiminiz foto¤raf makinesinin
ba¤land›¤› ayg›t türü ile yürütülebilir (monitör veya TV
vb.). PAL modu sadece BDGHI'y› destekleyebilir.
[Almaç ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›]
AYAR
USB
AF Sesi
AF Lambas›
LCD
VideoÇkfl
Geri: NTSC
PAL
Sar› - Video
Beyaz - ses
Ayar: Tamam
=61=
Ayar menüsü
B‹LG‹
[ Bafllatma ]
NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
PAL : Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Almanya, ‹ngiltere, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda,
Singapur, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
Televizyonu harici bir monitor olarak kullan›rken, televizyonun harici veya
AV kanal›n› seçmeniz gerekecektir.
Harici monitörde dijital bir gürültü olacakt›r, ancak bu bir ar›za de¤ildir.
E¤er görüntü ekran›n ortas›nda de¤ilse, ortalamak için TV kontrollerini kullan›n.
Menü ifllevleri LCD monitöründe gösterilenler ile ayn›d›r.
Tüm foto¤raf makinesi menüsü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir. Ancak, TAR‹H/SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri
de¤ifltirilmeyecektir.
[Hay›r] seçilmiflse : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
[Evet] seçilmiflse : Tüm ayarlar varsay›lan
de¤erlerine geri yüklenecektir.
AYAR
AF Lambas›
LCD
VideoÇkfl
Gözat
S›f›rla
Geri: Hay›r
Evet
Ayar: Tamam
MYCAM menüsü ayar›
[ H›zl› görüntü ]
Bir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [H›zl› Görüntü] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
Bafllang›ç görüntüsünü bafllang›ç sesini ve deklanflör sesini ayarlayabilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin her çal›flma modu (Ses kayd›, MP3, PMP ve MET‹N
GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modlar› hariç) MyCAM menüsüne sahiptir.
ile
gösterilenler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
[Kapal›]
: H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3sn] : Yakalanan görüntü seçilen süre
boyunca k›sa bir süre ekrana
getirilebilir.
Bfl.Resmi
AYAR
AF Sesi
AF Lambas›
LCD
VideoÇkfl
Gözat
Geri: Ana menü
Kapal›
0.5 sn
1 sn
3 sn
Bfl.Sesi
Ayar: Tamam
Dkl.Sesi
Alt menü
Kapal›
KUL GÖR 1
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
=62=
Sayfa
Logo
KUL GÖR 2
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
s.63
s.63
s.63
MP3/ PMP/ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ Modu
Bafllang›ç görüntüsü
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Off
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD
monitöründe gösterilen görüntüyü seçebilirsiniz.
Çal modunda [Bfl.Resmi] menüsünde [YEN‹ BOYUT
VERME] ile birlikte bafllang›ç görüntüsü için
kaydedilen bir görüntüyü kullan›n.
Bafllang›ç görüntüsü tüm görüntüler silinerek veya
[Format] menüsü ile silinmeyecektir.
Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak
silinecektir.
Geri:
Ayar: Tamam
Bu foto¤raf makinesinde dahili MP3, MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ ve Tafl›nabilir
Ortam Oynat›c› program› vard›r. ‹stedi¤inizde resim çekebilir, MP3 dosyalar›n›
dinleyebilir ve film klipi (Film ve Video klipi) izleyebilirsiniz. PMP modunu
kullanmak için, multimedya dosyas›n› Digimax Converter ile dönüfltürmeniz
gerekmektedir. MET‹N modunda, MP3 müzik dinlerken LCD monitöründe metin
görebilirsiniz.
Dosya ad› 128 (Korece ve Çince gibi 2 Byte'l›k diller için) veya 256 (‹ngilizce gibi
1 Byte'l›k diller için) karakterin üzerinde ise, dosya ad› çal listesinde gösterilmez.
Dosyalar›n yüklenmesi
Bafllangݍ sesi
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen sesi
seçebilirsiniz.
- Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa,
a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Geri:
Kapal›
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Ayar: Tamam
MP3, PMP ve MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ ifllevlerini kullanmak için, MP3, PMP
(multimedya dosyalar›) ve MET‹N dosyalar› foto¤raf makinesinin dahili belle¤ine
veya bellek kart›na kaydedilmelidir.
1. ‹stedi¤iniz dosyalar› PC'nize kaydedin.
2. Foto¤raf makinenizi USB kablosunu kullanarak PC'nize ba¤lay›n ve foto¤raf
makinesini aç›n.
3. Window GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Tafl›nabilir Disk] aray›n.
4. Tafl›nabilir Disk alt›nda bir klasör oluflturun.
- MP3 modu: [MP3]
- PMP modu: [PMP]
- MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹
modu : [MET‹N]
Deklanflör sesi
Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Geri:
Kapal›
Ses 1
Ses 2
Ses 3
5. Kaydetmek istedi¤iniz dosyalar› seçin ve kaydedece¤iniz klasöre kopyalay›n.
Ayar: Tamam
=63=
Dosyalar›n yüklenmesi
B‹LG‹
MP3 ve multimedya dosyalar›n›n izinsiz ço¤alt›lmamas› için dikkat edin. Bu
durum çeflitli telif hakk› yasalar›na karfl›d›r.
Bu foto¤raf makinesi MP3 dosyalar›n› MP3 modunda ve SDC dosyalar›n›
(de¤ifltirilen XviD MPEG4 videosu / MPEG Layer2 ses türü) PMP modunda
çalmaktad›r.
Bu foto¤raf makinesinde çal›nmas› gereken bir dosya Digimax Converter'i
kullanarak desteklenen dosya biçimine dönüfltürür. (s.86)
Bir klasöre 200'e kadar dosya kaydedilebilir.
MP3 veya PMP klasörü alt›nda 100 alt klasöre kadar yapabilirsiniz. Alt
klasörlerde alt dizin oluflturamazs›n›z.
=64=
MP3 / PMP/ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunu bafllat›yor
MP3, PMP ve MET‹N dosyas›n› tutan bellek kart›n› yerlefltirin. Bu foto¤raf
makinesi 15MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan dahili belle¤e dosyalar›
kaydedebilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek MP3/PMP/MET‹N
GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunu seçin.
2. fiekildeki gibi bir menü gösterilecektir.
[Devam] : Durdurulan son kareyi haf›zaya al›r.
MP3 modu : dosyan›n bafl›ndan çalmaya bafllar.
PMP modu : Durdurulan son kareden çalmaya bafllar
MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu :
Durdurulan son kareden çalmaya bafllar
[Aç] : ‹stedi¤iniz dosyay› seçmeniz için gözat menüsü
gösterilecektir
3. ‹stedi¤iniz dosyay› seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n. Ve ard›ndan dosya çal›nacakt›r.
Devam
Aç
Onayla: Tamam
MP3 / PMP/ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunu bafllat›yor
B‹LG‹
[MP3 modu]
003/003
J-Heart - Misty.mp3
waiting for you by J He
misty by J Heart.MP3
Tafl›:
Seç: OK
MP3 misty by J He
[PMP modu]
0:00:03/ 0:26:28
003/003
Animation
Comic
[SDC]-Movie sample.sdc
Tafl›:
Seç: OK
[SDC]-Movie sample.s
Who bent my camera?
[MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu]
001/001
TEXT.TXT
Tafl›:
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the camera,
including
capturing images, downloading images and using the
application software.
Please read this manual carefully before using your
new camera.
Seç: OK
Her modun [Sürdür] menüsü (s.70) [Kapal›]'ya ayarland›¤›nda, göz atma
menüsü aç›lmaz. Son çal›nan dosya silinmiflse, yukar›daki ayar de¤iflmeden
göz atma menüsü aç›l›r.
PMP modunda, LCD monitöründeki simgeler 5-6 saniye sonra
kaybolacakt›r.
Gözat menüsündeki çalma listesinin s›ras› ile belle¤e kaydedilen dosya
s›ras› ayn›d›r.
Desteklenmeyen dil ile kodlanan bir bafll›k "--------" olarak gösterilecektir.
Dosya çal›n›yorsa, otomatik güç kapatma ifllevi çal›flmayacakt›r.
Bellekte 100'den fazla dosya varsa, MP3 / PMP modunu ifllemek için
foto¤raf makinesi biraz daha uzun sürer.
MP3 / MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunda belirlenen zamanda (Yaklafl›k
30 sn.) ifllem yap›lm›yorsa, LCD monitörü otomatik olarak kapan›r ve
foto¤raf makinesinin durum lambas› yan›p söner. Foto¤raf makinesini
kullanmak için, Güç dü¤mesi haricinde foto¤raf makinesinin herhangi bir
dü¤mesine bas›n.
VBR (De¤iflken Bit H›z›) dosyas›n›n pleybeki. VBR dosyas›, segmentteki
girifl verisinin karmafl›kl›¤›na ba¤l› olarak her bir zaman segmentinde ç›k›fl
veri miktar›n› farkl›laflt›r›r. VBR ile kodlanan dosyalar pleybek yap›l›rken, LCD
flekildeki gibi görünecektir.
- Bit h›z› simgesi yerine VBR simgesi gösterilecektir.
- Zaman sat›r› gösterilmez.
- Çalma zaman› gösterilecek, fakat tam çal›flma zaman› gösterilmeyecektir.
PMP modunda, Güç dü¤mesi haricindeki herhangi bir foto¤raf makinesi
dü¤mesi multimedya dosyas›n›n bafl›nda ve sonunda 2 saniye
çal›flmayacakt›r.
MP3 dosyas› do¤ru çal›nmad›¤›nda, ücretsiz MP3 dönüfltürme program›
indirin ve foto¤raf makinenizde MP3 dosyas›n› kullanmadan önce
dönüfltürün.
=65=
MP3/PMP modu için LCD monitörü göstergesi
LCD monitörü MP3, multimedya ve metin dosyas› hakk›nda bilgi gösterilmektedir.
Mevcut MET‹N'in bulunmas›
MP3 modu
MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu
Pil (s.12)
Pil (s.12)
TEXT ‹çerik
Ekolayzer
Çalma türü (s.70)
Çalma zaman›
Zaman sat›r›
Ses (s.67)
Çal ve Duraklat / Kontrol dü¤mesi (s.67)
Pil (s.12)
Ses Göstergesi
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the
camera, including
capturing images, downloading images and
using the application software.
Please read this manual carefully before using
your new camera.
[ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu ]
Dosya bafll›¤›
[MP3 modu]
PMP modu
Kodlama Türü (ANSI, Uni)
Bit oran› (s.65)
MP3 misty by J He
Çal ve Duraklat /
Kontrol dü¤mesi (s.67)
Mevcut sayfa / Tam sayfa
Ses (s.67)
0:00:03/ 0:26:28
[SDC]-Movie sample.s
Dosya bafll›¤›
❈ Kodlama Türü : ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar› Enstitüsü) Tür, Uni (Unicode)
Tür
- ANSI kodlama türü gösterildi¤inde: Metini görebilmek için MET‹N
GÖRÜNTÜLEY‹C‹ menüsünün dilini ayarlamal›s›n›z. Dil menüsünü metnin
oluflturuldu¤u ‹flletim Sisteminin dili ile ayn› olacak flekilde ayarlay›n.
- UNI kodlama türü gösterildi¤inde: Metin dosyas› herhangi bir dil menüsü ile
birlikte gösterilecektir.
Çalma zaman›
❈ Metin dosyas›n›n boyutu 10MB'›n üstünde ise, metin dosyas›n›n görüntülenmesi
uzun zaman alabilir. Metin dosyas›n› bölün ve yükleme zaman› k›salacakt›r.
Zaman sat›r›
Who bent my camera?
Bafll›k
[PMP modu]
❈ Digimax Converter kullan›larak dönüfltürülen bir film çald›¤›n›zda, ekran ayg›t›n›n
alt›nda beyaz bir nokta bulunabilir. Bu foto¤raf makinesindeki bir ar›za de¤ildir ve
ayg›t› kullanmada bir sorun yoktur.
=66=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kul an›lmas›
Tut dü .mesi
Bu dü¤meyi kullanarak sesi kontrol edebilirsiniz.
0~30 ad›m vard›r
Sil dü¤mesi
Bu, belle¤e kaydedilen dosyalar› siler.
1. Gözat menüsündeki istedi¤iniz dosyay› silmek için
seçin ve Sil dü¤mesine bas›n.
2. fiekildeki gibi bir mesaj gösterilecektir
[Evet] : seçilen dosyay› siler.
[Hay›r] : "Dosyalar› sil"i iptal eder ve göz atma
menüsünü gösterir.
Sil?
Evet
Hay›r
Çal ve Duraklat / Kontrol dü¤mesi
Onayla: Tamam
Bir dosya pleybek yap›l›rken, dosyay› duraklatmak için
Afla¤› dü¤mesine bas›n. Tekrar bast›¤›n›zda pleybe¤e
kald›¤› yerden devam eder.
MP3 modu
Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak MP3 dosyalar›n› arayabilirsiniz.
Çalma s›ras›nda MP3 dosyas› arayamazs›n›z.
PMP modu
Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak Multimedya dosyalar›n› arayabilirsiniz. Ve Sol/Sa¤
dü¤mesine basarak çalma s›ras›nda istedi¤iniz dosya karesini arayabilirsiniz.
MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu
Metin listeleme menüsü gösterildi¤inde : Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak metin
dosyas›n› seçin.
Metin gösterildi¤inde : Yukar›/Afla¤› dü¤mesine bas›n ve dosyan›n önceki /
sonraki sayfas› belirecektir.
B‹LG‹
Dosyalar› foto¤raf makinesinden silmeden önce, bilgisayar›n›zda
bulundurmak istedi¤iniz dosyalar› yüklemek için dikkatli olun.
=67=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kul an›lmas›
Tut / Ekolayzer dü¤mesi
Çalma listesi dü¤mesi
Tut dü¤mesine 1 saniyeden daha uzun basarsan›z,
foto¤raf makinesinin dü¤meleri kilitlenir.
- Foto¤raf makinesinin dü¤meleri kilitlenirse, dü¤meler
çal›flma s›ras›nda çal›flt›r›lamaz. Fakat Güç Kapatma,
Video ç›k›fl›, USB ba¤lant›s› ve LCD aç›k ifllevleri
çal›flt›r›labilir.
Multimedya dosyas› çal›n›rken, gözatma menüsünü kullanarak istedi¤iniz
dosyay› seçebilirsiniz.
1. Multimedya dosyas› çal›n›rken, Çalma listesi dü¤mesine (
) bas›n.
2. Çalmakta olan çalma listesi vurgulanacakt›r.
3. Kontrol dü¤mesine basarak imleci istedi¤iniz listeye tafl›y›n.
Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda: Seçilen dosya çal›n›r.
Çalma listesi dü¤mesine bast›¤›n›zda: seçim iptal edilecektir.
[SDC]-Movie sample.s
003/003
003/003
J-Heart - Misty.mp3
waiting for you by J He
misty by J Heart.MP3
Animation
Comic
[SDC]-Movie sample.sdc
TEXT.TXT
192K
[MP3 modu]
Kullan›c› uygun sesi bu ayar ile seçebilir.
- E dü¤mesine bas›n ve <Normal>, <Klasik>,
<Dans>, <Jazz>, <Canl›>., <Rock> ve <3D>
aras›nda seçim yap›n.
MP3 misty by J He
=68=
Seç: OK
192K
Tafl›:
Seç: OK
[PMP modu]
Tafl›:
- Kilitle dü¤mesine tekrar basarsan›z veya foto¤raf makinesini kapat›rsan›z,
foto¤raf makinesi aç›l›r.
MP3 misty by J He
003/003
Tafl›:
Seç: OK
[MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu]
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
MP3/ PMP/ MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ mod ifllevleri LCD monitörü kullan›larak
de¤ifltirilebilir. MENÜ dü¤mesine bas›n ve menü LCD monitöründe gösterilecektir.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
Menü sekmesi
Sayfa
s.70
Devam
TEXT
Ana menü
MP3
MP3 Görün.
s.70
Tüm. Sil
s.71
Aral. Gstr
-
Sayfa
s.70
OtoKydr
s.72
s.72
MP3 BGM
Language
s.70
Çalma modu
Alt menü
Devam
ENG, KOR, FRA, DEU, ESP, ITA, CHN, TWN, JPN, RUS,
PRT, NLD, DNK, SWE, FIN, MYS, POL, HUN, CSK, TUR
Tüm. Sil
s.72
s.71
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
s.71
Çal› Gstr
s.71
Devam
s.70
Ar›yor
s.71
PMP
Çal. Ekr.
Tüm. Sil
-
s.72
s.71
=69=
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
Çalma modu
Devam
Çalma türünü ayarlayabilirsiniz.
1. Her modda Menü dü¤mesine bas›n.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz çalma türünü [Devam]
menüsünde seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Devam
Devam
Devam
[MP3 modu]
[PMP modu]
[MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu]
Çeflitli tekrar ve karma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Bu ifllev sadece seçilen klasörde uyarlan›r.
: Bir parçay› bir kez çalar.
: bir parçay› sürekli olarak çalar.
: Klasördeki tüm parçalar› sürekli olarak çalar.
: Klasördeki tüm parçalar› bir kere rasgele çalar.
: Klasördeki tüm parçalar› rasgele çalar.
Tüm. Oynat
MP3 çalar›n arayüzü
: Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda/kapand›¤›nda veya foto¤raf makinesi modu
de¤ifltirildi¤inde, bu foto¤raf makinesi en son durdurulan kareyi haf›zaya
alacakt›r.
MP3 modu: dosyan›n bafl›ndan çalmaya bafllar.
PMP modu: Durdurulan son kareden çalmaya bafllar
MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu: Durdurulan son kareden çalmaya
bafllar.
: ‹stedi¤iniz dosyay› seçmeniz için gözat menüsü gösterilecektir
=70=
MP3 çalar›n arayüzünü ayarlayabilirsiniz
[
,
] : Varsay›lan arayüz ayarlanacakt›r.
[
,
] : [MP3 Görün.] menüsü taraf›ndan
oluflturulan bir görüntü (s.50)
ayarlanacakt›r.
MP3 Görün.
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
Tümünü sil
Slayt gösterisinin çal›nmas›
Bellek kart›na yüklenen tüm dosyalar silinecektir.
MP3 modunda, sadece MP3 dosyalar› silinir. PMP modunda, sadece
multimedya dosyalar› silinir. MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modunda MET‹N
dosyalar› silinir.
MP3 dosyas› çal›n›rken, yakalanan görüntüler LCD
monitöründe sürekli olarak gösterilir.
: Görüntüleri bir kez gösterir.
: Görüntüleri sürekli olarak gösterir.
Çal› Gstr
❈ Pleybek tamamland›¤›nda, slayt gösterisi duracakt›r.
❈ Slayt gösterisini durdurmak için Duraklat dü¤mesine bas›n ve ard›ndan E
dü¤mesine bas›n.
Tüm. Sil
Tüm. Sil
Tüm. Sil
[MP3 modu]
[PMP modu]
[MET‹N GÖRÜNTÜLEY‹C‹ modu]
Kare aramas›
: ‘Dosyalar› Sil’ komutunu iptal eder.
: Onay penceresi ekrana gelecektir. ‘EVET’ seçin ve
OK tufluna bas›n. Tüm dosyalar silinecektir.
Sil?
Evet
Hay›r
Onayla: Tamam
Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak filmi ararken atlama
aral›¤›n›n zaman›n› ayarlayabilirsiniz. ‹stedi¤iniz kareyi
kolayl›kla arayabilirsiniz.
[
] : Sol/Sa¤ dü¤mesine her bas›fl›n›zda kare kare
atlayabilirsiniz.
[
,
,
,
,
] : Sol/Sa¤ dü¤mesine her
bas›fl›n›zda bir kare atlayacaks›n›z.
Ar›yor
Slayt gösterisi aral›¤›n›n ayarlanmas›
MP3 modunun slayt gösterisi çalma aral›¤›n›
ayarlayabilirsiniz.
- Aral›¤› 2, 3, 5 saniye aras›ndan seçin.
Aral. Gstr
=71=
LCD monitörünü kullanarak pleybek ifllevinin ayarlanmas›
Ekran ayar›
LCD ekran›n› ayarlayabilirsiniz.
[
] : 5 saniye süresince ifllem yap›lmazsa, Menü
çubu¤u kaybolacakt›r.
[
] : Menü çubu¤u LCD monitöründe
gösterilmeyecektir.
[
] : Menü çubu¤u LCD monitöründe gösterilecektir.
Otomatik Kayd›r
Çal. Ekr.
❈ Bafll›¤› görmek için, Digimax Converter'› kullanarak bafll›k dosyas›n› (.smi)
ekleyin. (s. 86)
❈ Multimedya dosyas›nda bir bafll›k varsa, bafll›k ekran ayar›ndan ba¤›ms›z
olarak gösterilecektir.
Kay›t ifllevinin MP3 modunda ayarlanmas›.
Ayn› zamanda hem resim çekip hem MP3 dosyas›
dinleyebilirsiniz.
1. ‹stedi¤inizde Deklanflöre bas›n. Ve ard›ndan MP3
Beklemede simgesi görünecektir.
2. Deklanflöre bas›n ve görüntü çekilecektir.
OtoKydr
MP3 BGM Ayar›
Metni yürütürken MP3 dosyalar›n› çalabilirsiniz.
: MP3 dosyalar›n› çalamazs›n›z.
: Metni yürütürken, MP3 dosyalar›n› çalabilirsiniz.
❈ Son çal›nan MP3 dosyalar› yürütülecektir.
MP3 BGM
MP3 : E
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi ayarlar› Oto modunun (
,
,
,
) varsay›lan
ayar›na sabitlenmifltir. Ayarlar de¤ifltirilemez.
Bellek kart› tak›l› de¤ilse, bu ifllev çal›flmayacakt›r.
Deklanflöre bast›¤›n›zda bellek kart› tak›l› olsa dahi bazen bir sonraki dosya
çal›nacakt›r.
Bellek kart› tak›l› de¤il, Deklanflör’e bas›ld›¤›nda Oto modu seçilecektir.
MP3 modundaki kay›t modunu iptal etmek için, E dü¤mesine bas›n veya
herhangi bir dü¤meyi yaklafl›k 10 saniye çal›flt›rmay›n.
=72=
Çalan metin otomatik olarak kayar ve LCD monitöründe
görünür.
: Metin otomatik olarak kaymayacakt›r.
❈ Yukar›/Afla¤› dü¤mesine bas›n ve Otomatik Kayd›r ifllevini
kullanabilirsiniz.
: Metin otomatik olarak
kayacakt›r. Aral›k her menü
simgesinde iflaretlenir.
Dil Ayar›
Metin dosyas›n›n oluflturuldu¤u OS (‹flletim Sistemi)'ni
kurabilirsiniz.
- Metin dosyas›n›n karakterleri do¤ru görünmezse,
dosyay› Windows 2000 veya sonras›nda aç›n ve
tekrar kaydedin. Notepad kullanman›z› öneririz ve
ANSI kodlama türü kullan›larak kaydedilmelidir.
- Baz› karakterler foto¤raf makinesinde düzgün
gösterilemeyebilir.
ENG
KOR
FRA
DEU
ESP
ITA
CHN
ENGLISH
Önemli notlar
Afla¤›daki tedbirleri gözlemledi¤inizden emin olun!
Bu ünitede hassas elektronik parçalar bulunmaktad›r. Bu üniteyi afla¤›daki
yerlerde bulundurmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k ve nem de¤iflikli¤i bulunan alanlar.
- Toza veya kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan gün ›fl›¤›na maruz kalan alanlar ya da s›cak havalarda bir arac›n içi.
- Yüksek manyetiklik veya afl›r› titreme olan ortamlar.
- Yüksek patlay›c› veya yüksek alev alabilen malzemeler bulunan alanlar.
Bu foto¤raf makinesini toza, kimyasal maddelere (naftalin ve naftalin topu gibi),
yüksek s›cakl›¤a ve yüksek neme maruz kalan yerlerde b›rakmay›n. Foto¤raf
makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, kimyasal olarak mühürlenmifl
kutularda iken bu foto¤raf makinesini silis jeli ile birlikte tutun.
Kum, foto¤raf makineleri için özellikle sorun ç›karabilir.
- Üniteyi plajda, kumlu sahillerde ya da afl›r› kumlu di¤er yerlerde kullan›rken
ünitenin içine kum kaçmas›n› engelleyin.
- Kum kaçmas› ar›za ile sonuçlanabilir veya ünitenin kal›c› olarak
kullan›lamamas›na sebep olabilir.
Foto¤raf makinesinin kullan›lmas›
- Foto¤raf makinesini asla düflürmeyin veya afl›r› çarpma ya da titreflime maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf
makinesi kullan›lmad›¤›nda, bu foto¤raf makinesini çantas›nda tutun.
- Bir görüntü yakalarken merce¤i veya flafl› kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirir. Tehlikeli elektrik çarpmalar›ndan kaç›nmak için,
foto¤raf makinesini asla elleriniz ›slakken tutmay›n veya kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›yorsan›z, su
veya kumun foto¤raf makinesine girmesine izin vermeyin. Su veya kum kaçmas›
ar›za ile sonuçlanabilir veya ünitenin kal›c› olarak hasar görmesine sebep olabilir.
S›cakl›ktaki afl›r›l›klar sorunlara sebep olabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uktan s›cak ve nemli bir ortama al›nm›flsa, hassas
elektronik devrede buhar yo¤unlaflmas› olabilir. Bu durum oluflursa, foto¤raf
makinesini kapat›n ve tüm nem kaybolana kadar en az 1 saat bekleyin. Ayr›ca
bellek kart›nda da nem toplanmas› olabilir. Bu durum meydana gelirse, foto¤raf
makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kar›n. Nem kaybolana kadar bekleyin.
Merceklerin kullan›lmas› ile ilgili uyar›
- Mercek direkt olarak günefl ›fl›¤›na maruz kal›yorsa, görüntü sensörünün rengi
atabilir ve bozulabilir.
- Merce¤in üzerine parmak izinizi veya yabanc› cisimleri koymamak için dikkat
edin.
Dijital foto¤raf makinesi uzun sure kullan›lmazsa, elektrik boflalmas› meydana
gelebilir. Foto¤raf makinesini uzun sure kullanmamay› düflünüyorsan›z, pillerin ve
bellek kart›n›n ç›kar›lmas› iyi bir fikirdir.
Foto¤raf makinesi elektrik parazitlenmesine maruz kal›rsa, bellek kart›n› korumak
için kendi kendine kapanacakt›r.
Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Merce¤i ve LCD komplelerini hafifçe temizlemek için yumuflak bir f›rça (foto¤raf
ma¤azalar›nda bulabilirsiniz) kullan›n. E¤er çal›flmazsa, mercek temizleme s›v›s›
bulunan bir mercek temizleme ka¤›d› kullan›labilir. Foto¤raf makinesinin
gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf makinesinin benzol, böcek
ilac›, tiner vb. Çözücü malzemeler ile temas etmesine izin vermeyin. Bu durum
foto¤raf makinesinin gövde kabu¤una zarar verebilir ve ayr›ca performans›
etkileyebilir. Kaba bir flekilde kullan›lmas› LCD monitörüne zarar verebilir. Zarar
vermemek için dikkatli olun ve kullanmad›¤›n›zda foto¤raf makinesini daima
koruyucu çantas›nda tafl›y›n.
=73=
Önemli notlar
Foto¤raf makinesini sökmeyin veya modifiye etmeyin.
Baz› durumlarda, statik elektrik flafl›n yanmas›na sebep olabilir. Bu durum foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
Görüntüler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj aleti ve USB kablosu almaca
ayn› anda tak›ld›¤›nda), veri aktar›m› statik elektrikten etkilenebilir. Bu durumda,
tekrar aktarmadan önce USB kablosunu sökün ve tekrar ba¤lay›n.
Önemli bir etkinlik öncesinde ya da yolculu¤a ç›kmadan önce, foto¤raf
makinesinin durumunu kontrol etmelisiniz.
- Foto¤raf makinesinin durumunu test etmek için bir resim çekin ve fazladan bir pil
haz›rlay›n.
- Samsung, foto¤raf makinesinin ar›zalar›ndan sorumlu olmayacakt›r.
Araba, bisiklet kullan›rken ya da motorlu bir arac› sürerken kulakl›klar› kullanmay›n.
Trafikte tehlikeli oluflturabilir ve baz› bölgelerde yasalara ayk›r› olabilir.
Kulakl›klar› yüksek seslerde kullanmaktan kaç›n›n. Duyma uzmanlar› uzun süreli
ve yüksek seste çalma yap›lmamas›n› tavsiye etmektedir. Kulaklar›n›zda bir
ç›nlama duyarsan›z, sesi azalt›n veya daha fazla kullanmay›n.
Uyar› göstergesi
LCD ekran›nda görünebilecek birkaç uyar› bulunmaktad›r
Kart Hatas›!
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Bellek kart›n› yerlefltirin ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.59)
Kart Kilitli!
• Bellek kart› kilitlendi
→ SD bellek kart›: Yazmaya karfl› koruma dü¤mesini bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n
=74=
Uyar› göstergesi
Kart yok!
• Bellek kart› tak›l› de¤il
→ Foto¤raf makinesini kapat›n
→ Bellek kart›n› tak›n
→ Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
Görüntü yok!
• Bellekte yüklü görüntü yok
→ Görüntü çek
→ Görüntü bulunan bir bellek kart›n› yerlefltirin
Dosya Hatas›!
• Dosya hatas›
→ Soysa sil
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesi servis merkezi ile temasa geç
Pil Zay›f !
• Zay›f pil kapasitesi var
→fiarj edilen pili yerlefltir
Zay›f Ifl›k!
• Karanl›k yerlerde resim çekerken
→ Flafl ile Foto¤raf çekme modunda resim çek.
Limit Doldu
• PictBridge menüsünde yazd›r›lacak çok fazla sayfa seçti¤inizde.
→ Yazd›rma sayfas›n› s›n›rlar dahilinde seçin.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Lütfen afla¤›dakileri kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
• Zay›f pil kapasitesi var
→ fiarj edilen pili tak›n (s.12)
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
• Yeniden flarj edilebilir pil tak›l› de¤il
→ Pili tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili yerlefltir
• Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
→ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
Pil çabuk bitiyor
• Foto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
→ Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi görüntü çekmiyor
• Yetersiz bellek kapasitesi var
→ Gereksiz görüntü dosyalar›n› silin
• Bellek kart› biçimlendirilmedi
→ Bellek kart›n› biçimlendir (s.59)
• Bellek kart› boflald›
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
• Bellek kart› kilitlendi
→ [Kart Kilitli!] hata mesaj›na bak›n
• Foto¤raf makinesinin gücü kapal›
→ Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili tak›n.
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Foto¤raf makinesi kullan›mda iken aniden çal›flmay› durdurur
• Foto¤raf makinesi ar›za nedeniyle durduruldu
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
• Nesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
→ Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
• Flafl aral›¤›n›n d›fl›nda resim çekilmesi
→ Resmi flafl aral›¤›nda çekin
• Mercek kirli veya bulan›k
→ Merce¤i temizleyin
Flafl yanm›yor
• Flafl kapal› modu seçildi
→ Flafl kapal› modunu devreden ç›kar›n
• Foto¤raf makinesi modu flafl› kullanam›yor
→ FLAfi talimat›na bak›n (s.24)
Yanl›fl tarih ve saat gösteriliyor
• Tarih veya saat yanl›fl seçildi veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlar› uyarlad›
→ Tarihi ve saati do¤ru s›f›rlay›n
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri çal›flm›yor
• Foto¤raf makinesi ar›zas›
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesinde iken kart hatas› olufltu.
• Yanl›fl bellek kart› biçimi
→ Re-format the memory card
The images don't play back
• Incorrect file name (Violation of DCF format)
→ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
=75=
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Teknik Özellikler
Görüntünün rengi orijinal sahneden farkl›
• Beyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
→ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Resim Sensörü
- Tür : 1/2.5" CCD
- Etkili Piksel : Yaklafl›k 7,2 Mega-piksel
- Toplam Piksel : Yaklafl›k 7,4 Mega-piksel
Görüntüler çok parlak
• Afl›r› poz
→ Poz dengelemesini s›f›rlay›n
Mercekler
- Odak Uzunlu¤u : NV Merce¤i f = 6.3 ~ 18.9mm
(35mm film dengi : 38~114mm)
- F No. : F 3.5 ~ F 4.5
- Dijital Yak›nlaflt›rma : • Dura¤an Görüntü modu: 1.0X ~ 5.0X
• Çalma modu: 1.0X ~ 12.0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
LCD Monitör : 2,5" renkli TFT LCD
Harici monitörde görüntü yok
• Harici monitör foto¤raf makinesi ile do¤ru ba¤land›
→ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
• Bellek kart›nda yanl›fl dosya var
→ Do¤ru dosyalar bulunan bellek kart›n› yerlefltirin
PC gezginini kullan›rken, [Tafl›nabilir Disk] dosyas› gösterilmiyor
• Kablo ba¤lant›s› yanl›fl
→ Ba¤lant›y› kontrol edin
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini aç›n
• ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
→ USB'yi destekleyen PC'ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~
10.4 kurun
• Foto¤raf makinesi sürücüsü kurulu de¤il
→ [USB Saklama Sürücüsü] kurun
Odaklanma
- Tür : TTL otomatik odak (Çoklu, Merkez)
- Menzil
Normal
Genifl
Tele
80cm ~ sonsuz
Makro
5 ~ 80cm
40 ~ 80cm
Süper Makro
1cm ~ 5cm
-
Oto Makro
5cm ~ sonsuz
40cm ~ sonsuz
Deklanflör
- H›z : 2 ~ 1/2,000 sn. (Gece: 15 ~ 1/2.000 sn.)
Poz
- Kontrol : Program AE, Metraj: Çoklu, Spot
- Dengeleme : ±2EV (0.5EV ad›m)
- ISO Dengi : Oto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
Flafl
- Modlar : Otomatik, K›rm›z› Göz azaltma, Dolar Flafl, Yavafl senk, Flafl kapal›,
K›rm›z› Göz Düzeltme
- Menzil : Genifl: 0,3m ~ 3,4m, Tele: 0,5m ~ 2,5m (ISO OTOMAT‹K)
- fiarj süresi : Yakl. 4 sn.
=76=
Teknik Özellikler
Netlik : Yumuflak, Normal, Canl›
Efekt : Normal, Siyah - Beyaz, Sepya, K›rm›z›, Yeflil, Mavi, Negatif, RGB
Kompozit, Vurgu, Çerçeve
Beyaz Denge : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Gün bat›m›, Flörosan_H,
Florosan_L, Tungsten, Özel
Ses Kayd› : Ses Kayd› (Maks. 1 saat)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
Tarih Basma : Tarih ve Saat, Tarih, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
Çekim
- Dura¤an Görüntü : Modlar: Otomatik, Program, ASR, Sahne
❈ Sahne: Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Metin, Yak›n Çekim,
Gün Bat›m›, fiafak, Arkaplan Ifl›¤›, Havai Fiflek,
Kumsal ve Kar
• Sürekli: Tekli, Sürekli, AEB
• Otomatik zamanlay›c›: 2 sn., 10 sn., Çift otomatik zamanlay›c›
(10 sn. & 2 sn.)
- Film Klipi : Audio ile (kay›t zaman›: bellek kapasitesine ba¤l›d›r)
- Boyut: 720x480, 640x480, 320x240 (3X Optik Yak›nlaflt›rma ses kayd› ile)
- Çerçeve h›z› : 30 fps, 25 fps (sadece 720x480 boyutunda), 15 fps
- Renk Efekti ve WB seçilebilir
- Film Stabilizatörü (Kullan›c› Taraf›ndan Seçilebilir)
- Film Düzeltme (Gömülü) : Kay›t, Dura¤an Görüntü Yakalama, Zaman K›rpma
ifllemleri s›ras›nda duraklat,
Saklama
- Ortam : Dahili bellek: 15MB Civar›
Harici bellek (‹ste¤e ba¤l›): MMC/SD kart› (1GB'a kadar garantilidir)
*Dahili Bellek kapasitesi önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
- Dosya Biçimi : Dura¤an Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Film Klipi: AVI (MPEG-4)
Ses: WAV
- Resim Boyutu:
7M
6M
5M
5M(W) 4M
3M
2M
1M
3072x 2816x 2592x 3072x 2272x 2048x 1600x 1024x
2304 2112 1944 1728 1704 1536 1200
768
VGA
640x
480
- Kapasite (256MB MMC (Multi Media Card))
Çok ‹yi
‹yi
Normal
7M
63
116
171
6M
74
138
195
5M
88
162
223
5M(W)
88
162
223
4M
118
202
274
3M
131
236
318
2M
208
332
422
1M
381
520
600
VGA
1201
1420
1736
❈ Bu rakamlar Samsung standartlar›na göre ölçülmüfltür ve çekim flartlar›na ve
foto¤raf makinesinin ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Resim Oynatma
- Tür : Tekli resim, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film Klipi
- Düzeltme : Renk Efekti, K›rpma, Döndürme, Yeniden Boyutland›rma
Arayüz : Dijital ç›k›fl ba¤lant›s› : USB 2.0
Ses : Film klipi ve ses kayd› için mono, MP3 ve PMP için stereo
Video ç›k›fl› : PAL & NTSC (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
DC güç girifli konektörü : 24pin Konektörü
=77=
Teknik Özellikler
Güç Kayna¤› : Yeniden flarj edilebilir pil : SLB-0837 (860mAh)
Adaptör: SAC-45, SUC-C2
Almaç: SCC-NV3 (‹ste¤e ba¤l›)
❈ Dahil edilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Ebatlar (GxYxD) : 94.5 x 57 x 17.5 mm
A¤›rl›k : 142g (pil ve kart yokken)
Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40°C
Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
Yaz›l›m
- Kamera Sürücüsü : Saklama Sürücüsü
(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9,0 ~ 10,4)
- Uygulama : Digimax Converter*, Digimax Master*, Adobe Reader
* ‹flletim Sistemi : Windows 98SE/2000/ME/XP (Windows 2000/XP önerilir)
* Pentium 500MHZ veya üstü (Pentium önerilir)
❈ MP3 Teknik Özellikleri
Ses
- Frekans : 20Hz~20KHz
- Kulakl›k Portu : 2.5mm Port (Stereo Tür)
- Ç›k›fl : Maksimum Ses Sol 40mW + Sa¤ 40mW (16 )
- Gürültü Oran› : 20 KHz LPF ile 88 dB
Dosya
- Dosya Biçimi : MP3 (MPEG-1/2/2.5 3. Tabaka),
- Bit H›z› : 48 ~ 320kbps (VBR Dahil)
Ses Efekti : Normal, Klasik, Dans, Jazz, Canl›, Rock, 3D
Çalma Modu : Tümü, Birini Tekrrala, Tümünü Tekrrala, Rasgele, Rasgele Tekrrala
Çalarken Atla, Otomatik Atla
Slayt Gösterisi Aç›k/Kapal› (Kullan›c› taraf›ndan seçilebilir),
MP3 ve Yakalama (Yakalama Modu Otomatik olarak varsay›land›r, 3M)
Otomatik yeniden yükleme ifllevi (Son çal›nan dosyay› hat›rlay›n)
Kullan›c› görüntüleri ile MP3 çalma iflleminin arkaplan arayüzü
=78=
❈ PMP Teknik Özellikleri
PMP Dekoderi
- Film : Xvid MPEG4 (Digimax Converter Yaz›l›m›n›n Kullan›lmas›)
- Ses : MPEG 2. Tabaka (Digimax Converter Yaz›l›m›n›n Kullan›lmas›)
Çalma Modu
- Çalarken Ar›yor (Maks 32X), Çalarken Atl›yor,
- Bir dosya çal›nd›ktan sonra otomatik atl›yor
- Otomatik yeniden yükleme ifllevi (Son çal›nan kareyi hat›rlay›n)
- Yaz›l›m Dönüfltürürken Tam Ekran Deste¤i
Alt yaz› : SMI dosyas›n› destekler (Digimax Converter Yaz›l›m›n›n Kullan›lmas›)
❈ Metin Spesifikasyonu
Dosya : Metin dosyas› (TXT uzatma ad›, 99999 sayfaya kadar)
Dosya Biçimi
- Window : ANSI(Windows 98), Unicode/Unicode(Big-Endian)/UTF-8
(Windows 2000/XP)
- Mac : ANSI, Unicode, Unicode(Big-Endian)
‹fllev
-Otomatik Kayd›rma (0.8sn ~ 2.3sn)
-1 sayfa/10sayfa atl›yor
-Otomatik yeniden yükleme ifllevi (son sayfay› unutmay›n)
-Metin dosyas›n› gösterirken MP3 BGM deste¤i
Dil : ‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, Çince,
Tayvanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, ‹sveççe, Fince,
Bahasa Dili, Lehçe, Macarca, Çekçe, Türkçe
* Desteklenen dil önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
❈ Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Yaz›l›m Notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce talimat elkitab›n› dikkatlice okudu¤unuzdan lütfen emin olun.
• Eklenen yaz›l›m bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve Windows için görüntü
düzeltme yaz›l›m arac›d›r.
• Hiçbir durumda yaz›l›m›n veya kullan›c› elkitab›n›n tamam› ya da bir k›sm›
ço¤alt›lamaz.
• Yaz›l›m için telif haklar› bu foto¤raf makinesi ile kullan›lmas› için lisanslanm›flt›r.
• Üretim ar›zas› olmas› durumunda foto¤raf makinenizi onaraca¤›z veya
de¤ifltirece¤iz. Ancak yanl›fl kullan›m sonucu oluflan hasarlardan sorumlu
olamay›z.
• Üretici taraf›ndan garanti edilemeyen el yap›m› bir PC veya PC ve ‹flletim Sistemi
kullan›lmas› Samsung'un verdi¤i garantiye dahil de¤ildir.
• Bu elkitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve ‹flletim Sistemi hakk›nda temel
bilgiye sahip olman›z gerekmektedir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Pentium II'den daha iyi ifllemcili PC
450MHz (Pentium 700MHz önerilir)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Minimum 128MB RAM
200MB kullan›labilir sabit-disk alan›
1024x768 piksel, 16-bit renkli ekran uyumlu monitör
(24-bit renkli ekran önerilir)
Macintosh için
Power Mac G3 veya sonras›
Mac OS 9,0 ~ 10,4
Minimum 64MB RAM
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
QuickTime player veya AVI dosya biçimini
destekleyen ortam çal›c›s›.
* Bir film klipinin çal›nmas› için
* Digimax Converter
Pentium III 500MHz'den daha iyi ifllemcili PC Mac OS 10.1~10.4
MPlayer, VLC Media Player
(Pentium önerilir)
Windows 98SE/2000/ME/XP(Windows
2000/XP önerilir)
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne
yerlefltirdikten sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lamadan
önce, ilk olarak foto¤raf makinesi
sürücüsünü kurman›z gerekmektedir.
❈ Bu elkitab›nda gösterilen ekran
çekimleri Windows'un ‹ngilizce Sürüme
baz al›narak oluflturulmufltur.
Foto¤raf makinesi sürücüsü : Bu, görüntülerin foto¤raf makinesi ve PC aras›nda
aktar›lmas›na olanak sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi foto¤raf makinesi sürücüsü olarak USB Saklama Sürücüsü
olarak kullan›l›r. Foto¤raf makinesini USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz.
Sürücüyü kurduktan ve bu foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan sonra,
[Tafl›nabilir Disk]i [Windows Gezgini] veya [Bilgisayar›m]'da bulabilirsiniz. USB
Saklama Sürücüsü sadece Windows için sa¤lanmaktad›r. MAC için olan USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil edilmemifltir. Foto¤raf makinesini OS 9.0 ~
10.4 ile kullanabilirsiniz.
XviD kod çözücü : Bu foto¤raf makinesi kullan›larak kaydedilen film kliplerini
(MPEG-4) bir PC’ye kaydeder.
Bu foto¤raf makinesi kullan›larak kaydedilen bir filmi yürütmek için, XviD kod
çözücüsünü kurman›z gerekmektedir. Bu foto¤raf makinesi kullan›larak
kaydedilen bir film klipi düzgün oynat›lam›yorsa, bu kod çözücüyü kurun. Bu
yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Digimax Converter : Multimedya dönüfltürme program›
Multimedya (Film, Video klipi vb.) dosyalar› bu foto¤raf makinesinde çal›nan film
kliplerine dönüfltürülebilir. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
=79=
Yaz›l›m hakk›nda
Digimax Master: Bu, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
Dijital görüntüleriniz ve film klipinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
B‹LG‹
Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
Bilgisayar›n›z›n kapasitesine göre otomatik kur program›n› çal›flt›rmak için 5 ~
10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare gösterilmezse, [Windows
Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücüsü kök dizininde [Samsung.exe]'yi
seçin.
Kullan›c› elkitab›na ait PDF belgeleri bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen
Yaz›l›m CD-ROM'una eklenmifltir. PDF dosyalar›n› Windows gezginini
kullanarak aray›n. PDF dosyalar›n› kullanmadan önce, CD-ROM yaz›l›m›na
eklenen Adobe Reader'› kurman›z gerekmektedir.
Adobe Reader 6.0.1’i do¤ru kurman›z için, Internet Explorer 5.01 veya
üstünün kurulu olmas› gereklidir. "www.microsoft.com" adresini ziyaret edin
ve Internet Explorer’›n›z› yükseltin.
=80=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC'ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
Samsung'un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korece
1. Otomatik çal›flma çerçevesi görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Install] menüsüne
t›klay›n.
2. Monitördeki bir dü¤meyi seçerek foto¤raf sürücüsünü ve DirectX'i kurun.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Bu foto¤raf makinesi kullan›larak kaydedilen film klipini çalmak için, XviD kod
çözücüsünü kurun.
4. Yaz›l›m› monitörde verilen talimatlara göre kurun.
❈ XviD kod çözücüsü GNU Genel Kullan›m Lisans› flart ve koflullar›na göre
da¤›t›lmaktad›r ve herkes bu kod çözücüyü ücretsiz olarak kopyalayabilir,
de¤ifltirebilir ve da¤›tabilir, ancak ÖZEL B‹R AMACA UYGUNLUK VEYA
SATILAB‹L‹R OLMASI HAR‹Ç HERHANG‹ B‹R DO⁄RUDAN YA DA DOLAYLI
GARANT‹ VER‹LMEMEKTED‹; bununla birlikte bu kod çözücüyü ya da yap›lan
de¤ifliklikleri da¤›tt›¤›n›zda GNU Genel Kullan›m Lisans›na uygun davranman›z
gerekmektedir.
Ayr›nt›l› bilgi için, GNU Genel Kullan›m Lisans› belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
=81=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
5. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC'yi
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesine
ba¤lay›n.
6. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
[Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu] aç›lacak ve
bilgisayar foto¤raf makinesini tan›yacakt›r.
❈ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir görüntü görüntüleme program›
aç›lacakt›r.
Digmax Master'›n yükleme penceresi Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra
aç›l›rsa, foto¤raf makinesi sürücüsü baflar›l› bir flekilde kurulmufltur.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesinin sürücüsünü kurmuflsan›z, [Yeni Donan›m Sihirbaz›
Bulundu] aç›lmayabilir.
Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu
iletiflim kutusu aç›l›r ve sürücü dosyas›n› seçmenizi isteyen bir pencere
belirebilir. Bu durumda, verilen CD'den "USB Sürücüsü"nü belirleyin.
=82=
PC modunun bafllat›lmas›
• USB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
• Bu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
• LCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
1. Sesli Kay›t modu haricindeki herhangi bir modda,
Menü dü¤mesine bas›n.
Format
2. SOL/SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
Trh&Saat
T.Basma
sekmesini seçin.
Ses
USB
3. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
Geri: menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
4. [Bilgisayar]’› seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam dü¤mesine bas›n.
5. Menü dü¤mesine iki kez bas›n ve menü kaybolacakt›r.
6. USB kablosunu kullanarak PC’yi foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
AYAR
Bilgisyr
Yaz›c›
Ayar: Tamam
PC modunun bafllat›lmas›
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
[Almaç ile birlikte YSB kablosunun
kullan›lmas› (‹ste¤e Ba¤l›)]
Yüklü görüntülerin indirilmesi
Foto¤raf makinesine yüklenen hareketsiz görüntüleri PC'nizin sabit diskine
indirebilir ve yazd›rabilir veya düzeltmek için foto düzeltme yaz›l›m›
kullanabilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini USB kablosunu kullanarak PC'nize ba¤lay›n.
[Foto¤raf makinesi ile birlikte USB
kablosunun kullan›lmas›]
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 4. Ad›mda [Yaz›c›] menüsünü
seçerseniz, [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
ard›ndan 2. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[Bilgisayar›m]'› seçin ve [Tafl›nabilir Disk →
DCIM → 100SSCAM]'a çift t›klay›n.
Ard›ndan görüntü dosyalar› gösterilecektir.
3. Bir görüntü seçin ve sa¤ fare dü¤mesine bas›n.
Foto¤raf makinesinin ve PC’nin ba¤lant›s›n›n kesilmesi :
84. sayfaya (Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›) bak›n›z.
B‹LG‹
Pil gücünden tasarruf etmek için, foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤larken
almac› kullanman›z (‹ste¤e Ba¤l›) önerilir.
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
4. Aç›l›r bir menü belirecektir.
[Kes] veya [Kopyala] menüsüne t›klay›n.
- [Kes]: Seçilen dosyay› keser.
- [Kopyala] : Dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz klasöre t›klay›n.
=83=
PC modunun bafllat›lmas›
6. Sa¤ fare dü¤mesine bas›n ve aç›l›r menü
belirecektir. [Yap›flt›r]'a t›klay›n.
7. Bir görüntü dosyas› foto¤raf makinenizden
PC'nize aktar›l›r.
Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›
Windows 98/ 98SE
1. Bir dosya aktaran foto¤raf makinesini ve PC'yi kontrol edin. Foto¤raf makinesi
durum lambas› yan›p sönerse, yan›p sönen lamba duruncaya ve sürekli
yan›ncaya kadar lütfen bekleyin.
2. USB kablosunu ç›kar›n.
Windows 2000/ ME/ XP
(Resimler Windows ‹flletim Sistemine ba¤l› olarak gösterilenlerden farkl› olabilir.)
1. Bir dosya aktaran foto¤raf makinesini ve PC'yi kontrol edin. Foto¤raf makinesi
durum lambas› yan›p sönerse, yan›p sönen lamba duruncaya ve sürekli
yan›ncaya kadar lütfen bekleyin.
2. Görev çubu¤undaki [Çek veya Donan›m› Ç›kart]
simgesine çift t›klay›n.
[Çift t›klat›n!]
3. [Çek veya Donan›m› Ç›kart] penceresi aç›lacakt›r.
[USB Toplu Saklama Ayg›t›]'n› seç ve [Durdur]
dü¤mesine t›klay›n.
D‹KKAT
Görüntüleri izleyebilmeniz için PC'ye kopyalaman›z önerilir. Görüntülerin
do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant› kesilmesine
ba¤l› olabilir.
Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbir fley görülmeyecektir.
4. [Donan›m› ayg›t›n› durdur] penceresi aç›lacakt›r.
[USB Toplu Saklama Ayg›t›]'n› seç ve [Tamam]
dü¤mesine t›klay›n.
5. [Donan›m güvenilir bir flekilde ç›kar›labilir]
penceresi aç›lacakt›r. [Tamam] dü¤mesine
t›klay›n.
=84=
Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›
6. [Çek veya Donan›m› Ç›kart] penceresi
aç›lacakt›r. [Kapat] dü¤mesine t›klay›n ve
ç›kar›labilir disk güvenilir bir flekilde ç›kar›lacakt›r.
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini PC'nize ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]'da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]'ni ç›kar›n.
7. USB kablosunu ç›kar›n.
USB Sürücüsünün MAC için ayarlanmas›
1. MAC ‹flletim Sistemi foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için
olan USB Sürücüsü yaz›l›m CD'sine dahil edilmemifltir.
2. Bafllarken MAC ‹flletim Sistemi versiyonunu kontrol edin. Bu foto¤raf makinesi
MAC OS 9.0 ~ 10.4 ile uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
4. Foto¤raf makinesini MAC'a ba¤lad›ktan sonra yeni bir simge masaüstünde
gösterilecektir.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Samsung USB Driver]'› Program Özellikleri Ekle/Kald›r'dan ç›kar›n.
MAC için USB Sürücüsünün Kullan›lmas›
1. Masaüstündeki yeni simgesine çift t›klay›n ve bellekteki klasör gösterilecektir.
2. Bir görüntü dosyas› seçin ve kopyalay›n veya MAC'a tafl›y›n.
B‹LG‹
Mac OS 10.0 veya sonras› için: ‹lk önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yükleme ifllemini tamamlay›n ve ard›ndan Ç›kart komutu ile tafl›nabilir diski ç›kar›n.
Bir film klipi Mac ‹flletim Sisteminde oynat›lam›yorsa, lütfen flu web sitesini
(http://www.divx.com/divx/mac/) ziyaret edin ve kod çözücüyü indirin. Veya
Xvid kod çözücüsünü (Mplayer, VLC (VideoLAN ‹stemcisi) ortam
yürütücüsü) destekleyen bir ortam yürütücüsü kullan›n.
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
=85=
Digimax Converter
Multimedya (Film, Video klipi vb.) dosyalar› bu foto¤raf makinesinde çal›nan film
kliplerine dönüfltürülebilir. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
(Windows 2000/XP önerilir)
Digimax Converter nas›l kullan›l›r
1. Masaüstündeki Digimax Converter simgesine
(
) çift t›klay›n.
2. Ekle simgesine (
) and eklemek istedi¤iniz
dosyay› seçin.
3. Bir çekim eklemek isterseniz, "Altyaz›lar› (*.smi)
dosyas›ndan kullan›n"’› iflaretleyin.
4. ‹stedi¤iniz ayarlar› seçin ve Convert dü¤mesine
t›klay›n.
- Frame size : Ç›k›fl film klipinin geniflli¤ini ve
yüksekli¤ini ayarlayabilirsiniz.
- Frame rate : fps (Saniyedeki Çekim)'i ayarlayabilirsiniz.
- Screen size : Ekran türünü ayarlayabilirsiniz.
- Split by size : Ç›k›fl film klipinin dosya boyutunu
ayarlayabilirsiniz.
5. Foto¤raf makinesini verilen USB kablosu ile
bilgisayara ba¤lay›n.
6. Hedef klasördeki dönüfltürülen film klipini
kopyalay›n ve dosyay› [PMP] klasöründe
yap›flt›r›n.
7. Dönüfltürülen film klipini foto¤raf makinesinin
Çal modunda çalabilirsiniz.
0:00:03/ 0:26:28
[SDC]-Movie sample.s
Who bent my camera?
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Converter'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=86=
B‹LG‹
Bir multimedya dosyas›n› dönüfltürmeden önce, Windows Media Player’da
do¤ru çal›n›p çal›nmad›¤›n› kontrol edin.
Dönüfltürülen dosyalar *.sdc dosya türünde kaydedilecek olup bu dosya
Windows Media Player’da çal›nabilir.
Digimax Converter tüm kod çözücü türlerine sahip de¤ildir. Dönüfltürülen bir
multimedya dosyas› Windows Media Player’da çal›namazsa, multikodek
kurun (En yeni K-Lite Kod çözücüsünün tam sürümünü öneriyoruz).
Multikode¤i kurduktan sonra Digimax Converter’› tekrar kurun.
Dönüfltürülen her dosyan›n hedef klasörünü seçebilirsiniz. Klasör
seçilmedi¤inde, dönüfltürülen dosyalar kaynak dosyan›n bulundu¤u klasöre
kaydedilecektir.
Ayn› anda birkaç dosya kaydediyorsan›z, CPU kapasitesi dolay›s›yla
bilgisayar yavafl çal›flabilir. Bu durumda, dosyalar› programa bir bir ekleyin.
Bilgisayar›n teknik özellikleri, kurulan kod ve programlar dönüfltürme
hatas›nda as›l sorunu teflkil etmektedir. Dönüfltürme hatas› olufltu¤unda,
lütfen afla¤›dakileri kontrol edin.
- Dosyalar ile uyumlu kod çözücüler kurulmad› veya yanl›fl kuruldu. Bu
durumda, uyumlu kod çözücüyü bulun ve kurun.
Uyumlu bir kod çözücü bulamazsan›z, çoklu kod çözücü kurun.
- Bilgisayar›n›za birden fazla kod çözücü kurmuflsan›z, dönüfltürme sorununa
sebep olabilir. Bu durumda, tüm kod çözücüleri kald›r›n ve do¤ru bir çoklu
kod çözücü kurun.
- En yeni Windows Media Player’› kurun.
- Ayg›t (PC, Grafik kart›, Ses kart›) üreticisinin web sitesini ziyaret edin ve en
yeni sürümleri kullanarak güncelleyin.
Baz› multimedya dosyalar› dönüfltürülmez.
Dönüfltürülen ortam dosyalar› hasar görmüflse, foto¤raf makinesinde
çal›namayabilir. Ola¤and›fl› dosya türleri dönüfltürülemeyebilir. Ses ve
sahneler senkronize edilemeyebilir.
Digimax Converter
B‹LG‹
Bir ortam dosyas›n› dönüfltürdükten sonraki beklenen dosya boyutu farkl›l›k
gösterebilir. Kulland›¤›n›z bilgisayar sistemine ba¤l›d›r.
PC’nizdeki metin dosyas› ile uyumlu bir yaz› tipi yoksa, metin '
'
olarak gösterilecektir.
Dönüfltürülen bir dosyan›n tafl›nabilir bir diske aktar›lmas› zaman alan bir
ifllemdir. Daha uzun sürebilir. Süre, dosya boyutuna ba¤l›d›r.
Araba kullan›rken PMP modunu kullanmay›n. Trafik için tehlike oluflturabilir.
Windows Medya Çalarda h›zl› aramay› desteklemeyen bir dosya
dönüfltürme aral›¤›n› seçemez ve dosya boyutunu bölemez.
Digimax Master
Görüntülerinizi ve filmlerinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
Digimax Master’› çal›flt›rmak için, masaüstündeki Digimax Master simgesine çift
t›klay›n.
Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'nize ba¤lad›ktan sonra
görüntülerin yüklenmesi için olan bir pencere
gösterilecektir.
- Yakalanan görüntüleri yüklemek için, [Select All]
dü¤mesini seçin.
- Penceredeki istedi¤iniz klasörü seçin ve
[Select All] dü¤mesine t›klay›n. Yakalanan
görüntüleri ve seçilen klasörü kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme iptal
edilecektir.
3. [Next >] dü¤mesine t›klay›n.
=87=
Digimax Master
4. Hedefi seçin ve yüklenen görüntüleri ve klasörleri
kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Klasör adlar› tarih s›ras›na göre oluflturulabilir ve
görüntüler yüklenecektir.
- Klasör ad› istedi¤iniz gibi yap›lacak ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasör seçtikten
sonra, görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesine t›klay›n.
Görüntü izleyici: Yüklü görüntüleri izleyebilirsiniz.
1
5
6
7
2
3
4
6. Bir pencere yanda gösterildi¤i gibi aç›lacakt›r.
Seçilen klasörün hedef yeri pencerenin üst
k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start] dü¤mesine
t›klay›n.
7. Yüklenen görüntüler gösterilecektir.
- Görüntü izleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u: Menüleri seçebilirsiniz.
Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri de¤ifltir, Oto yükle,
yard›m vb.
② Görüntü seçme penceresi: ‹stedi¤iniz görüntüleri bu pencereden seçebilirsiniz.
③ Ortam türü seçme menüsü: Görüntü izleyici, görüntü düzeltme ve film
düzeltme ifllevlerini bu menüden seçebilirsiniz.
③ Önizleme penceresi: Bir görüntü veya film klipini görüntüleyebilir ve çoklu
medya bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
➃ Yak›nlaflt›rma çubu¤u: Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz.
➄ Klasör ekran› penceresi: Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
➅ Görüntü ekran› penceresi: Seçilen klasörün görüntüleri gösterilir.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=88=
Digimax Master
Görüntü düzelt: Hareketsiz görüntüyü düzeltebilirsiniz.
Filmi düzelt: Bir film klipinde hareketsiz görüntüyü, film klipini, anlat›m›, müzik
dosyalar›n› bir araya getirebilirsiniz.
1
1
4
2
2
3
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzelt menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Araçlar] : Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya k›rpabilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n.
[Ayarla] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n.
[Rötufl] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye efekt ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n.
② Çizim araçlar›: Bir görüntünün düzeltilmesi için araçlar.
③ Görüntü ekran› penceresi: Seçilen bir görüntü bu pencerede gösterilir.
➃ Önizleme penceresi: De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master kullan›larak düzeltilen bir dura¤an görüntü foto¤raf makinesinde
yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
- Film klipi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzelt menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Medya Ekle]: Bir filme di¤er medya bileflenlerini ekleyebilirsiniz.
[Klipi Düzelt] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Efektler] : Bir efekt ekleyebilirsiniz.
[Metni Ayar›] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Anlat] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Üret] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› ile kaydedebilirsiniz.
* Bu foto¤raf makinesi (avi, MPEG-4) dosya türleri için AVI, Windows medya
(wmv), Windows medya (asf) ve film klipini seçebilirsiniz.
② Kare ekran› penceresi: Bu pencerede multimedya ekleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master ile uyumlu olmayan bir kod çözücü ile s›k›flt›r›lan baz› film klipleri
Digimax Master'da yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z
=89=
SSS
USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
→ Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen
Ayg›tlar]’da belirebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
→ Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
→ PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir. Mümkün oldu¤unda,
foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
=90=
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
→ Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
Örnek 6
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat → (Ayarlar) → Kontrol Paneli →
(Performans ve Bak›m) → Sistem → (Donan›m) → Ayg›t
Yöneticisi’ne t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?)
yan›nda bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da
yan taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
→ Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Örnek 7
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Örnek 8
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
→ Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
SSS
Film klipi PC’de çal›namad›¤›nda
❈ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilen film klipi PC’de çal›nmad›¤›nda,
bunun sebepleri büyük ihtimalle PC’ye yüklenen kod çözücüden
kaynaklanmaktad›r.
Film klipinin çal›nmas› için olan kod çözücü kurulmad›¤›nda
→ Kod çözücüyü afla¤›da listelendi¤i gibi kurun.
[ Kod çözücünün Windows için kurulmas› ]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows gezginini çal›flt›r›n ve [CD-ROM sürücüsü:\XviD] klasörünü seçin
ve XviD-1.1.0-30122005.exe dosyas›na t›klay›n.
❈ XviD kod çözücü GNU Genel Lisansa göre da¤›t›l›r ve herkes bu kod
çözücüyü kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Bu Lisans, Genel Lisans
flartlar› do¤rultusunda da¤›t›labilece¤ini belirten telif hakk› sahibi taraf›ndan
yerlefltirilen herhangi bir programa veya di¤er çal›flmaya uygulan›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, Lisans belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[ Kod çözücünün Mac OS için kurulmas› ]
1) Kod çözücüyü yüklemek için afla¤›daki siteyi ziyaret edin.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Sayfan›n sa¤ üst köflesine yerlefltirilen [Free Download] dü¤mesine t›klay›n
ve DivX kod çözücüsünü yüklemek için bir pencere belirecektir.
3) Kulland›¤›n›z Mac ‹flletim Sistemini seçin ve [Yükle] dü¤mesine t›klay›n.
‹stedi¤iniz bir klasöre kaydedin.
4) Kurulacak olan film klipini çalmak için yükledi¤iniz dosyay› ve kod çözücüyü
çal›flt›r›n.
❈ Bir film klipi Mac ‹flletim Sisteminde çal›namazsa, XviD kod çözücüsünü
(Mplayer, VideoLanClient) destekleyen ortam çalar› kullan›n.
DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
→ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows
do¤ru flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB
Deste¤ini engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS
ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan
PC üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü
kendiniz de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
→ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
=91=
MEMO
=92=
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 5303
FAX : 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE :
00800 4526 3727
(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com
If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET : www.samsungcameras.de
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4307
Download PDF

advertising