Samsung | DIGIMAX L60 | Samsung DIGIMAX L60 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n kullan›m›
dahil, foto¤raf makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi sürücüsünü
yükleyin
Bir resim çekin
USB kablosunu tak›n
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan
foto¤raf makinesi sürücüsünü yükleyin. (s.64)
Bir resim çekin. (s.13)
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.66)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n.
Ç›kart›labilir Disk]'i kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n. (s.67)
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
* Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu
kullan›rsan›z, görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri
bilgisayar›n›za aktar›rken, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için
muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu
kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin bozulmas›ndan dolay›
üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
=1=
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir.
‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung Kamera Servis Merkezi
taraf›ndan yürütülmektedir.
Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz.
Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi kullanmay›n›z.
Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na , örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin. Bu,
yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime
dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
=2=
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya flarj aletini kapatmay›n. Bu durum
s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na
sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml›
flafl kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
Kredi kartlar› çantan›n yak›n›na koyulursa manyetik olarak etkilenebilir. Manyetik
fleritli kartlar› çantan›n yak›n›na koymay›n.
‹çindekiler
HAZIR
Sistem çizelgesi ……………………4
Özellik tan›m› ………………………5
Ön ve Üst …………………………5
Geri ve Dü¤me ……………………6
Dü¤me / 5 ifllevli dü¤me …………7
Otomatik zamanlay›c› lambas› ……7
Foto¤raf Makinesi Durum Lambas› …7
Mod simgesi ………………………8
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor ………8
Bellek kart›n›n tak›lmas› ……………9
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler …9
KAYIT
LCD monitör göstergesi …………11
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi ……12
[SAHNE MODU] menüsünün seçilmesi …12
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi ……12
Kay›t modunu bafllatma …………13
Otomatik modu nas›l kullan›l›r……13
Film klipi modunun kullan›m› ……14
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi …14
Film klipi kaydederken duraklatma
(Art arda kay›t) ……………………14
Art Arda Kayd› Kullanma…………14
Program modu nas›l kullan›l›r ……15
Sahne modlar› nas›l kullan›l›r ……15
SES KAYDI modunun kullan›m›…16
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler…16
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m› …17
GÜÇ dü¤mesi ……………………17
Deklanflör …………………………17
ZOOM W / T dü¤mesi ……………17
TELE Zoom ………………………17
GEN‹fi Zoom ……………………18
Ses kayd› / Ses notu / YUKARI dü¤mesi …19
Sesli not kaydetme ………………19
Makro / Afla¤› dü¤mesi …………19
Odak kilidi …………………………20
FLAfi / SOL dü¤mesi ……………20
Otomatik Zamanlay›c› / Sa¤ dü¤mesi …22
MENÜ / TAMAM dü¤mesi ………23
M (Mod) dü¤mesi…………………23
E (Efekt) dü¤mesi ………………24
Özel Efekt : Renk…………………25
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri …25
Özel Efekt : Karma çekim ………26
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi …28
Film Klipi çerçeve stabilize edici …28
+ / - dü¤mesi………………………29
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak
için LCD monitörünün kullan›lmas› …31
Menünün kullan›m› ………………32
MOD SEÇ‹M‹ ……………………33
Mod ………………………………33
Boyut ………………………………34
Kalite / Kare h›z› …………………34
Metraj ……………………………35
Sürekli çekim ……………………35
Netlik ………………………………35
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi ………36
OYNAT
Yürütme modunu bafllatma ………36
Bir film klipinin çal›nmas› …………37
Film klipi yakalama ifllevi…………37
Film klipi nas›l yakalan›r …………37
Foto¤raf makinesi film k›rpma……37
Kaydedilen bir sesin çal›nmas› …38
LCD monitörü göstergesi …………38
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf
makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas› …38
Küçük resim / Büyütme dü¤mesi …39
Sesli not / Yukar› dü¤mesi ………40
Çal ve Duraklat / Afla¤› dü¤mesi …41
Sol / Sa¤ / Menü / Tamam dü¤mesi…41
E (Efekt) dü¤mesi ………………41
Sil dü¤mesi ………………………41
LCD monitörü kullanarak yürütme
fonksiyonunun ayarlanmas› ………42
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›……44
Ekran Görüntüsü bilgisi …………45
Bir görüntünün döndürülmesi ……45
Yeniden boyutland›rma …………46
Görüntülerin Korunmas› …………46
Görüntülerin silinmesi ……………47
Karta Kopyala ……………………47
DPOF ……………………………48
DPOF : STANDART ……………48
DPOF : Endeks …………………48
DPOF : Bask› boyutu ……………49
PictBridge …………………………49
PictBridge : Resim Seçimi ………50
PictBridge : Bask› Ayarlar› ………50
PictBridge : Yazdır ………………51
PictBridge : SIFIRLA ……………52
AYAR
Ayar menüsü ………………………52
Dosya ad› …………………………53
Otomatik güç kapatma …………54
Dil ………………………………54
Biçim ………………………………54
Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas› …55
Dünya Saati ………………………55
Kay›t tarihini bas›yor………………55
Otomatik Odak lambas› …………55
Ses ………………………………55
Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) …55
Video ç›k›fl türünün seçilmesi ……56
LCD parlakl›¤› ……………………56
H›zl› görüntü ………………………56
Bafllatma …………………………56
MYCAM menüsü ayar›……………57
Bafllang›ç görüntüsü ……………57
Bafllang›ç sesi ……………………57
Deklanflör sesi ……………………57
Önemli notlar ………………………58
‹kaz göstergesi ……………………59
Bir servis merkezine baflvurmadan önce …60
Teknik Özellikler …………………61
YAZILIM
Yaz›l›m notlar› ……………………63
Sistem Gereksinimleri ……………63
Yaz›l›m hakk›nda …………………63
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›…64
PC modunun bafllat›lmas› ………66
Ç›kart›labilir diski ç›kartma ………68
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas› …68
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› …68
USB Sürücüsünün Windows 98SE
için kald›r›lmas› ……………………69
Digimax Master ……………………69
SSS ………………………………72
=3=
Sistem çizelgesi
‹çerik sat›fl bölgesine göre farkl›l›k gösterebilir. ‹ste¤e ba¤l› donan›m› sat›n almak için, en
yak›n Samsung bayii veya Samsung servis merkezine baflvurun. ‹ste¤e ba¤l› donan›m›
sat›n almak için, en yak›n Samsung bayii veya Samsung servis merkezine baflvurun.
Sistem Gereksinimleri
< Dahil olan ö¤eler >
Çanta
DPOF uyumlu
yaz›c› (bkz. s.49)
Kullan›m k›lavuzu,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi
kay›fl›
Yaz›l›m CD'si
(bkz. s.63)
Bilgisayar
(bkz. s.66)
Windows için
• Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
• Pentium II 450MHz'den daha iyi
ifllemcili PC (Pentium 700MHz
önerilir)
• 200MB kullan›labilir sabit-disk alan›
• Minimum 64MB RAM
• 1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
PictBridge uyumlu yaz›c› uyumlu monitör
(bkz. s.49)
(24bit renkli ekran önerilir)
• CD-ROM sürücüsü
• Microsoft DirectX 9.0C
• USB girifli
SD bellek kart› / MMC
(bkz. s.9)
USB kablosu
AV kablosu
Yeniden flarj edilebilir pil
(SLB-0837)
AC kablosu
=4=
fiarj cihaz›
(SBC-L5)
Macintosh için
• Power Mac G3 veya sonras›
• Mac OS 9.0 ~ 10.3
• Minimum 64MB RAM
• 110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
• USB girifli
• CD-ROM sürücüsü
D‹KKAT
Harici monitör
(bkz. s.56)
Foto¤raf makinesini bilgisayara,
yaz›c›ya veya harici monitöre
ba¤lad›¤›n›zda, foto¤raf makinesi ile
birlikte verilen USB / AV kablosunu
kullanman›z gerekmektedir, aksi
halde harici ayg›tlar foto¤raf
makinesini tan›maz.
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Deklanflör
Güç dü¤mesi
Hoparlör
Flafl
Otomatik zamanlay›c› lambas› /
Oto odak lambas›
Mercekler
Mikrofon
=5=
Özellik tan›m›
Geri ve Dü¤me
Foto¤raf makinesi durum lambas›
Yak›nlaflt›rma W dü¤mesi
(Küçük resim)
Yak›nlaflt›rma T dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma)
M (Mod) dü¤mesi
Kay›fl gözü
LCD monitörü
E (Efekt) dü¤mesi
+ / - dü¤mesi, Sil dü¤mesi
5 ifllevli dü¤me
Üç ayakl› soketi
=6=
Çalma modu dü¤mesi
Özellik tan›m›
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Dü¤me / 5 ifllevli dü¤me
Simge
Bellek kart› yuvas›
Pil tutma yeri
Durum
Yan›p
sönüyor
Yan›p
sönüyor
Yan›p
sönüyor
Pil odas› kapa¤›
Pil odas›
Tan›m
- ‹lk 7 saniye lamba 1 saniye aral›klarla yan›p söner.
- Son 3 saniye lamba 0,25 saniye aral›klarla h›zl› yan›p
söner.
2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aral›klarla, h›zla yan›p
söner.
10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra
ikinci bir foto¤raf çekilir.
Foto¤raf Makinesi Durum Lambas›
Durum
Sesli not / Sesli Kay›t / Yukar› dü¤mesi
MENÜ / TAMAM
dü¤mesi
Flafl /
Sol dü¤mesi
Otomatik zamanlay›c› /
Sa¤ dü¤me
Tan›m
Foto¤raf makinesi çekim için haz›r oldu¤unda lamba yan›p
Güç aç›k
söner.
Resim verileri kaydedilirken lamba yan›p söner ve foto¤raf
Foto¤raf çektikten
sonraa
makinesi resim çekmeye haz›r oldu¤unda söner.
Film kayd› s›ras›nda Lamba 0.25 saniyelik aral›klarla yan›p söner
Ses kayd› s›ras›nda Lamba 0.25 saniyelik aral›klarla yan›p söner
Lamba yanar (Ayg›t› çal›flt›rmaya bafllad›ktan sonra LCD
USB kablosu bir
PC'ye tak›ld›¤›nda
monitörü kapan›r)
PC ile veri iletimi
Lamba yan›p söner (LCD monitör kapan›r)
USB kablosu bir
Lamba kapal›
yaz›c›ya tak›ld›¤›nda
Yaz›c› çal›fl›rken
Lamba yan›p söner
Makro / Afla¤› dü¤mesi
Çal ve Duraklat dü¤mesi
=7=
Özellik tan›m›
Mod simgesi : Foto¤raf makinesi mod ayarlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 12.
sayfaya bak›n›z.
MOD
F‹LM KL‹P‹
SES KAYDI
OTOMAT‹K PROGRAM
YÜRÜT
Simge
MOD
SCENE
GECE
PORTRE ÇOCUKLAR MANZARA
TEXT
YAKIN ÇEK‹M
Simge
MOD GÜN DO⁄UfiU GÜNBATIMI ARKADAN IfiIKLANDIRMA HAVA‹ F‹fiEK KUMSAL ve KAR
-
Simge
-
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837)
kullanmal›s›n›z.
SLB-0837 yeniden flarj edilebilir pil Özellikleri
Model
Tip
Kapasite
Voltaj
fiarj süresi
=8=
SLB-0837
Lityum ‹yon
860mAh
3.7V
Yaklafl›k 170 DK(SBC-L5 kullanarak)
Resim say›s› ve pil ömrü
Dura¤an resim
Pil ömrü
Görüntü say›s›
Yaklafl›k 95 DK
Yaklafl›k 190
Afla¤›
daki
çekim
durum
lar›na
dayal›
d›r
Tam flarj edilen pilin kullan›lmas›,
OTOMAT‹K modu
5M görüntü boyutu, ‹yi görüntü kalitesi
Çekimler aras› aral›k : 30 San.
Yak›nlaflt›rma pozisyonunun Genifl ve
Tele uçlar› aras›nda 1 çekimde bir
de¤ifltirilmesi.
‹ki defada flafl kullan›m›
Film
Kay›t zaman›
Yaklafl›k 84 DK
Afla¤›
daki
çekim
durum
lar›na
dayal›
d›r
Tam flarj edilen pilin
kullan›lmas›
640X480 resim büyüklü¤ü
30fps çerçeve oran›
❈ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim flartlar› alt›nda ölçülmüfl olup
kullan›c›n›n makineyi nas›l kulland›¤›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgiler
Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤› zaman, makineyi kapat›n.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, lütfen pilleri ç›kar›n.
Piller makine içinde kald›¤› takdirde zamanla güç kaybedebilir ve s›zd›rma
yapabilir.
0 alt›ndaki düflük s›cakl›klar pil performans›n› etkileyebilir ve pil ömrü
k›salabilir.
Piller genellikle normal s›cakl›klarda düzelir.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›ld›¤›nda, makine gövdesi ›s›nabilir. Bu
gayet ola¤and›r.
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+ / -) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na
kuvvet kullanarak bast›rmay›n. Bu durum
pil yuvas› kapa¤›n›n de¤iflmesine veya
k›r›lmas›na sebep olabilir.
LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
Pil göstergesi
Pil durumu
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek
için haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n)
Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek
için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n)
Bellek kart›n›n tak›lmas›
Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf
makinesinin (mercek) ön k›sm›na ve kart
pimlerinin foto¤raf makinesinin arkas›na
do¤ru (LCD monitörü) bakmas›n› sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n.
Bunu yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas›
hasar görebilir.
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (55. sayfaya bak›n›z).
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
=9=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Haf›za Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf
makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da
belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
Foto¤raf makinesi SD Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›) kullanabilir.
MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Kart pimleri
Yazma korumas›
anahtar›
Etiket
[SD(Secure Digital) bellek kart›]
=10=
SD bellek kart›nda görüntülerin silinmesini
veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma
korumas› anahtar› vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur. Anahtar› SD
bellek kart›n›n üstüne kayd›rd›¤›n›za, veri
korumas› iptal edilir. Bir foto¤raf çekmeden
önce anahtar› SD bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n.
23MB dahili bellek kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl› durumlardan
etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
Kaydedilen görüntü boyutu
Çok ‹yi
‹yi
Normal
6M
7
12
21
-
-
5M
8
15
24
-
-
4M
11
19
32
-
-
3M
14
24
39
-
-
2M
23
36
50
-
-
1M
52
72
85
-
-
VGA
111
133
138
-
-
* Film
640
-
-
-
Yaklafl›k 1' 3'' Yaklafl›k 2' 2''
klipi
320
-
-
-
Yaklafl›k 3' 51'' Yaklafl›k 6' 52''
Dura¤an
görüntü
30 kare/sn 15 kare/sn
❈ Film klibi kayd› s›ras›nda yak›nlaflt›rma dü¤melerine bas›lmaz.
Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t süreleri de¤ifltirilebilir.resimlerdir.
LCD monitör göstergesi
LCD monitör çekim fonksiyonlar› ve seçimler hakk›nda bilgileri görüntüler.
1
21
20
2
s.22
Makro
s.19~20
18
7
Ölçüm
s.35
8
Kart tak›ld› göstergesi
-
5
15
6
14
7
Tan›m
1
Kay›t modu
2
Pil
3
Sürekli çekim
9
Otomatik odak karesi
-
10
Foto¤raf makinesi sars›nt› uyar›s›
s.16
11
Tarih / Saat
12
Poz dengeleme
s.31
13
13
Beyaz Dengesi
s.30
12
14
ISO
15
RGB
2006.03.01 01:00 PM
s.55
16
Keskinlik
s.35
17
Görüntü kalitesi
s.34
18
Görüntü boyutu
s.34
s.29
RGB
s.29
11
[Görüntü ve Dolu Durum]
No.
Sayfa
s.20~22
Otomatik zamanlay›c›
16
10
Simgeler
6
4
9
Flafl
5
17
2006.03.01
Tan›m
4
19
3
8
No.
Simgeler
AEB
Sayfa
Kalan çekilebilir foto¤raf say›s›
12
s.10
Kalan süre (Film klipi/ Ses kayd›)
00:01:30/ 01:00:00
s.10
s.13~16
19
s.9
20
Sesli not
s.19
21
Optik / Dijital Yak›nlaflt›rma çubu¤u /
Dijital Yak›nlaflt›rma oran›
s.17~18
s.35
=11=
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi
Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (mod) dü¤mesi ile [SAHNE
MODU], [MOD AYARI] menüsünü kullanarak istedi¤iniz çal›flma modunu
seçebilirsiniz. Otomatik, Program, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay,
metin tan›ma, yak›n çekim, gün bat›m›, flafak, arkaplan ›fl›¤›, havai fiflek, kumsal
ve kar) foto¤raf makinesi modlar› bulunmaktad›r.
[SAHNE MODU] menüsünün seçilmesi
1. Pilleri tak›n. (s.9).
2. Bellek kart›n› tak›n (s.9). Bu makinede 23 MB dahili bellek oldu¤undan, bellek
kart› takman›z gerekmez. Bellek kart› tak›l› de¤ilse, resim dahili bellekte
saklan›r. Bellek kart› tak›l›rsa, resim bellek kart›nda saklan›r.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
SAHNE MODU
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine bas›n.
Foto/Film
5. Menü dü¤mesine bast›¤›n›zda menu görünecektir.
Tam
6. [SAHNE MODU] menüsünü seçmek için Sol / Sa¤
dü¤mesini kullan›n.
7. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Foto/Film]
veya [Tam] alt menüsünü seçin.
- [Foto/Film] : [MOD AYARI] menüsünde seçilen dura¤an görüntü modu ve
film klip modu seçilebilir.
[MOD AYARI] menüsünün kullan›m› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
almak için 51. sayfaya bak›n›z.
- [Tam]
: Otomatik, Program, Film klibi ve sahne modlar› seçilebilir.
8. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=12=
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi : [Foto/Film] menüsü seçilmiflse
1-4 ad›mlar› [SAHNE MODU] menüsünün seçilmesinde kullan›lan ad›mlar ile
ayn›d›r.
5. Hemen önce kullan›lan kay›t modu görünecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesine bas›n ve kay›t
modu film klip modunu de¤ifltirecektir.
7. M (Mod) dü¤mesine tekrar bas›n ve [MOD AYARI] menüsünde seçilen
dura¤an görüntü modu seçilecektir.
[M (Mod) dü¤mesine bas›lmas›]
[OTOMAT‹K mod]
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi
Kay›t modunu bafllatma
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi : [Tam] menu seçilmiflse
1-4 ad›mlar› [SAHNE MODU] menüsünün seçilmesinde kullan›lan ad›mlar ile
ayn›d›r.
5. Hemen önce kullan›lan kay›t modu görünecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesine bas›n ve mod
seçim menüsü görünecektir.
7. Otomatik, Program, Film klibi veya Sahne modlar›n› seçmek için, Sol / Sa¤
dü¤mesine bas›n. Otomatik Manuel, Film klibi menü çizgisinde ve Sahne
menu çizgisinde hareket etmek için Yukar› / Afla¤› dü¤mesine bas›n.
Otomatik modu nas›l kullan›l›r
Basit dura¤an görüntüler çekmek için bunu kullan›n.
1. [SAHNE MODU] menüsündeki [Tam] alt menüsünü
seçin (s.12).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Otomatik modu seçin
(s.13).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve
LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
[OTOMAT‹K mod]
B‹LG‹
Oto
Confirm:Mode/OK
[Sol dü¤meye basmak]
[Mod seçim menüsü]
Film
Confirm:Mode/OK
[Film klibi modunu seçmek]
Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
Portre
Confirm:Mode/OK
[Yukar› dü¤mesine basmak]
[Sahne modunun seçilmesi]
8. M (Mod) dü¤mesine bast›¤›n›zda mod seçim menüsü kaybolacakt›r.
=13=
Kay›t modunu bafllatma
Film klipi modunun kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤› sürece film klibi
kaydedilebilir.
1. [SAHNE MODU] menüsündeki [Tam] alt
menüsünü seçin (s.12).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Film klip modunu
seçin (s.13).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve
LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir kay›t süresi
izin verdi¤i uzunlukta film klipi kaydedilir.
Deklanflörü b›rakt›¤›n›zda da klip kayd› devam
eder. Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre
tekrar bas›n.
❈ Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu : 640X480, 320X240 (Seçilebilir)
- Dosya türü
: AVI (MPEG-4)
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1-3 aras› ad›mlar F‹LM KL‹P‹ modu ile ayn›d›r.
4. Yukar› dü¤mesine bas›n ve (
) simgesi LCD
monitöründe görünecektir.
5. Deklanflöre bas›n ve film klibi ses olmadan kalan
kay›t süresi boyunca kaydedilecektir.
6. Kayd› durdurmak için deklanflöre tekrar bas›n.
=14=
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kay›t).
Bu foto¤raf makinesi bir film klipi kaydederken, istenmeyen sahnelerde geçici
olarak durdurman›z› sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak, birden çok film klipi oluflturmak
zorunda kalmadan sen sevdi¤iniz sahneleri bir film klipine kaydedebilirsiniz.
Art Arda Kayd› Kullanma
1-2 aras› ad›mlar F‹LM KL‹P‹ modu ile ayn›d›r.
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve
LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
Deklanflöre tekrar kez bas›n, kullan›labilir kay›t
süresi izin verdi¤i uzunlukta klip kaydedilebilir.
Deklanflörü b›rakt›¤›n›zda da klip kayd› devam
eder.
4. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine
(
) bas›n.
5. Kayda devam etmek için Duraklat dü¤mesine (
6. Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
[Bir film klipinin art arda
kaydedilmesi]
) tekrar bas›n.
Kay›t modunu bafllatma
Program modu nas›l kullan›l›r
Otomatik modunu seçti¤inizde foto¤raf makinesi optimum ayarlarda
yap›land›r›lacak olup çeflitli ifllevleri manuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. [SAHNE MODU] menüsündeki [Tam] alt
menüsünü seçin (s.12).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak program modunu
seçin (s.13).
3. makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
[PROGRAM modu]
Sahne modlar› nas›l kullan›l›r
Çeflitli çekim durumlar› için en iyi ayarlar› kolayca yap›land›rmak için menüyü
kullan›n.
1. [SAHNE MODU] menüsündeki [Tam] alt
menüsünü seçin (s.12).
2. M(Mod) dü¤mesine basarak Sahne modunu seçin
(s.13).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve
LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
❈ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[Gece] (
)
: Gece veya di¤er karanl›k koflullarda
dura¤an görüntüler çekmek için bunu kullan›n.
[Portre] (
)
: Bir kiflinin resmini çekmek için.
[Çocuk] (
)
: Hareket halindeki çocuklar›n dura¤an resmini çekmek
için.
[Manzara] (
) : Yeflil a¤açlar ve mavi gök olan manzaralar.
[Metin] (
)
: Bir belgenin foto¤raf›n› çekmek için bu modu kullan›n.
[Yak›n Çekim] (
) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yak›n çekimi.
[Gün Bat›m›] (
) : Günefl do¤uflunun görkemi.
[fiafak] (
)
: Günbat›m› sahneleri.
[Ayd›nlatma] (
) : Arkadan ›fl›¤›n yol açt›¤› gölgeler olmadan portre çekimi.
[Havai Fiflek] (
) : Havai fiflek sahneleri.
[Plaj ve Kar] (
) : Deniz, göl, kumsal ve kar manzaralar› için.
[SAHNE modu]
=15=
Kay›t modunu bafllatma
SES KAYDI modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesi izin verdi¤i sürece ses kayd›
kaydedilebilir.
1. Film klibi modu haricindeki herhangi bir modda
Ses kay›t dü¤mesine iki kez basarak SES KAYIT
modunu seçin.
2. Ses kaydetmek için deklanflöre olarak bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n, kullan›labilir kay›t süresi
izin verdi¤i uzunlukta ses kayd› yap›labilir. Kay›t
süresi LCD monitörde görüntülenir. Deklanflörü
b›rakt›¤›n›zda da ses kayd› devam eder.
- Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
- Dosya türü : *.wav
* Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda
40cm uzakl›k ses kaydetmek için en uygun
uzakl›kt›r.
=16=
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
[Deklanflöre hafifçe bas›n]
REC:Shutter
Exit:
[SES KAYDI modu]
[Deklanflöre bas›n]
Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir. Bu
durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine koyun
ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[Ayd›nlatma] (bkz. sayfa 15), sürekli flafl (bkz. sayfa 21), spot yan ›fl›k (bkz. sayfa
35) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 31) çekin.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya
bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
ZOOM W / T dü¤mesi
Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K
ZOOM veya D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi
görür.
GÜÇ dü¤mesi
Foto¤raf makinesini açmak / kapatmak için
kullan›l›r.
Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa,
pil ömründen tasarruf için makine kendili¤inden
kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 54'e bak›n›z.
Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom oran› elde edilir.
TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
Deklanflör
KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
F‹LM KL‹P‹ modunda :
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd› bafllar.
Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir kay›t süresi izin
verdi¤i uzunlukta film klipi kaydedilir.
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda :
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve
çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi
görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital
zoom (5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas›
etkili olmaz.
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
[GEN‹fi zoom]
[TELE zoom]
[Dijital zoom 5.0X]
=17=
ZOOM W / T dü¤mesi
GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
B‹LG‹
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM
W dü¤mesine sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi
maksimum zoom ayar›na ayarlan›r, yani foto¤raf
konusu foto¤raf makinesinden en uzakta görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[Optik zoom 2X]
[TELE zoom]
Dijital zoom GEN‹fi
Optik zoom
Dijital zoom
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W
dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra
minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[Dijital zoom 5,0X]
=18=
[GEN‹fi zoom]
[TELE zoom]
[GEN‹fi zoom]
Dijital zoom ile çekilen görüntülerin foto¤raf makinesi taraf›ndan
ifllemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman
tan›y›n.
Dijital zoom film klipi çekimlerinde kullan›lamaz.
Dijital zoom kullan›rken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (3X) optik zoom
konumunda deklanflöre yar›m bas›n ve zoomT dü¤mesine tekrar bas›n.
Dijital yak›nlaflt›rma Gece sahne modunda, Çocuk modunda, Metin
modunda ve iki sahne modunda (Yak›n çekim ve Havai fiflek)
etkinlefltirilemez.
Görüntü netli¤inin bozulmamas› ve foto¤raf makinesinin bozulmas›
ihtimalinin önlenmesi için, objektife dokunmamaya dikkat ediniz. Görüntü
soluksa foto¤raf makinesini kapat›p tekrar açarak objektif konumunu
de¤ifltirin.
Foto¤raf makinesinin bozulmas›na neden olabilece¤inden objektife
bast›rmay›n›z.
Foto¤raf makinesi aç›kken, foto¤raf makinesinin hareketli objektif
parçalar›na dokunmamaya dikkat ediniz, zira bu görüntünün soluk ve
bulan›k olmas›na neden olabilir.
Ses kayd› (
) / Ses notu (
) / YUKARI dü¤mesi
Menü gösterilirken, alt menu imlecini yukar› tafl›mak için Yukar› dü¤mesine
bas›n. Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi sesli kay›t veya
sesli not (
) dü¤mesi gibi çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z›
ekleyebilirsiniz. Ses kayd› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 16. sayfaya bak›n.
Makro (
) / Afla¤› dü¤mesi
Menü gösterilirken, ana menüden alt menüye gitmek için AfiA⁄I dü¤mesine
bas›n veya alt menü imlecine gidin. Menü gösterilmiyorken, makro resimleri
çekmek için MAKRO / AfiA⁄I dü¤mesini kullanabilirsiniz. Mesafe aral›klar›
afla¤›da gösterilmifltir. ‹stedi¤iniz makro modu göstergesi LCD monitörde
görününceye kadar Makro dü¤mesine bas›n.
Sesli not kaydetme
1. F‹LM KL‹P‹ modu haricinde KAYIT modunu seçin. (s.13)
2. SESL‹ NOT (
) dü¤mesine bas›n. LCD monitörde sesli not göstergesi
göründü¤ünde, ayar tamamd›r.
[Otomatik Odaklama - Sembol Yok]
Stop:Shutter
[Sesli Not ‹çin Haz›rl›k]
[Sesli Not Kaydetme]
3. Resmi çekmek için deklanflöre bas›n. Resim bellek kart›na kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir.
Ses kayd› ortas›nda deklanflöre bas›lmas› sesli notu durdurur.
B‹LG‹
Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek
için en uygun uzakl›kt›r.
[Makro (
)]
[Otomatik makro (
Odak modlar› ve odak aral›klar› türleri (W : Genifl, T : Tele)
Mod
Auto (
Odak türü Otomatik makro (
Odak mesafesi
)
)
Normal
W : 5~Sonsuz W : 80~Sonsuz
T : 40~Sonsuz T : 80~Sonsuz
(Birim : cm)
Program (
Makro (
W : 5~80
T : 40~80
)]
)
)
Normal
W : 80~Sonsuz
T : 80~Sonsuz
B‹LG‹
Makro mod seçildi¤inde foto¤raf makinesinin sallanmas› mümkündür.
Foto¤raf makinesini sallamamak için dikkat ediniz.
Makro modunda 20 cm dahilinde foto¤raf çekerken FLAfi KAPALI modunu
seçin.
=19=
Makro (
) / Afla¤› dü¤mesi
FLAfi (
LCD monitörde menü göründü¤ünde, SOL dü¤mesine
bas›lmas› imleci sol sekmeye tafl›r.
Kay›t moduna göre kullan›labilir odaklama yöntemi
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)
Mod
O
O
Normal
O
X
Makro
X
O
Otomatik makro
SAHNE
Mod
Normal O
Makro
X
Otomatik makro X
O
X
X
O
X
X
∞
X
X
X
X
O
X
O
X
) / SOL dü¤mesi
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SOL dü¤mesi
FLAfi (
) dü¤mesi olarak çal›fl›r.
O
O
X
∞
∞
X
X
X
X
O
X
X
∞
X
X
O
X
X
[Otomatik flafl seçimi]
Flafl modunu seçme
1. F‹LM KL‹P‹ modu haricinde KAYIT modunu
seçmek için MOD KATRANI’n› döndürün. (s.13)
2. ‹stedi¤iniz flafl modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flafl
dü¤mesine bas›n.
3. LCD monitörde flafl göstergesi görünür. Ortama uygun flafl modunu kullan›n.
Odak kilidi
Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istedi¤inizde odak kilidi
fonksiyonunu kullan›n.
Odak Kilidinin Kullan›m›
1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmas›n› sa¤lay›n.
2. DEKLANfiÖRE yar›m bas›n. Yeflil otomatik odak çerçevesi ayd›nland›¤›nda,
foto¤raf makinesi nesneye odaklanm›fl demektir. ‹stemeden resim çekmemek
için deklanflöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANfiÖR yar›m bas›l›yken foto¤raf makinesini hareket ettirerek resimde istedi¤iniz
kompozisyonu oluflturun ve sonra resmi çekmek için DEKLANfiÖRE tam bas›n.
Parma¤›n›z› DEKLANfiÖRDEN çekerseniz, odak kili fonksiyonu iptal edilir.
1. Çekilecek resim
=20=
2. DEKLANfiÖRE yar›m
bas›n ve foto¤raf
konusuna odaklan›n
3. Resmin kompozisyonunu
yeniden düzenleyin ve
DEKLANfiÖRE tam bas›n
Flafl mesafesi
ISO
(Birim : m)
Normal
GEN‹fi
OTOMAT‹K 0.8 ~ 3.0
TELE
0.8 ~ 2.0
Makro
GEN‹fi
TELE
0.2 ~ 0.8 0.4 ~ 0.8
Otomatik makro
GEN‹fi
0.2 ~ 3.0
TELE
0.4 ~ 2.0
FLAfi (
) / SOL dü¤mesi
B‹LG‹
Otomatik, Dolgu, Yavafl senkro flafl› seçtikten sonra deklanflöre basarsan›z,
çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flafl yanar (Flafl aral›¤› ve
Flafl›n güç oran›).
Flafl ikinci kez yan›ncaya kadar hareket etmeyin.
Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü düflürecektir.
Normal kullan›m flartlar›nda flafl›n flarj süresi normalde 5 saniyedir. E¤er pil
zay›fsa, flarj süresi daha uzun olacakt›r.
Sürekli çekim s›ras›nda, AEB ve film klibi modu, flafl ifllevi çal›flmayacakt›r.
Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti
edilmez.
Zay›f ›fl›k alan bir yerde flafl ile görüntü çekerken, yakalanan görüntüde
küçük bir leke bulunabilir. Leke, havadaki maddelerin flafl ›fl›¤›yla yans›mas›
sonucu meydana gelebilir. Bu foto¤raf makinesinin ar›zal› oldu¤unu
göstermez.
Flafl modu göstergesi
Simge
Flafl modu
Otomatik flafl
Tan›m
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r.
Otomatik &
K›rm›z› göz
azaltma
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl›
otomatik olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz azaltma
özelli¤ini kullanarak k›rm›z› göz görünümünü azalt›r.
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol
edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flafl
yo¤unlu¤u o kadar azal›r.
Yavafl senkro
Flafl kapal›
Do¤ru poz elde etmek için flafl yavafl obtüratör h›z›
ile ba¤lant›l› olarak çal›flacakt›r. Zay›f ›fl›k
koflullar›nda bir foto¤raf çekerseniz, foto¤raf
makinesi sallanma uyar› göstergesi (
) LCD
monitöründe gösterilecektir.
Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z› öneririz.
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir
yerde veya durumda resim çekerken bu modu
seçin. Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda resim
çekti¤inizde, LCD monitörde foto¤raf makinesi
sars›lma göstergesi (
) görünür.
Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z› öneririz.
=21=
FLAfi (
) / SOL dü¤mesi
Kay›t moduna göre kullan›labilir flafl modu (O : Seçilebilir, X : Seçilemez)
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Otomatik Zamanlay›c› (
) / Sa¤ dü¤mesi
LCD monitörde menü göründü¤ünde, Sa¤ dü¤mesine bas›lmas› imleci sa¤
sekmeye tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SA⁄ dü¤me Otomatik Zamanlay›c›
(
) dü¤mesi olarak çal›fl›r. Foto¤raf› çeken kifli de foto¤rafta yer almak
istedi¤inde bu fonksiyon kullan›l›r.
Otomatik zamanlay›c›y› seçme
1. SES KAYDI modu haricinde KAYIT modunu seçin.
(s.13)
2. ‹stedi¤iniz mod göstergesi LCD monitörde görünene
kadar OTOMAT‹K ZAMANLAYICI dü¤mesine
bas›n.
LCD monitörde 10 saniye, 2 saniye veya ikili
otomatik zamanlay›c› simgesi görünür. Film klipi
modunda
sadece 10 saniyelik otomatik zamanlay›c› çal›fl›r.
• 10 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
)
: Deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf çekilene
kadar 10 saniye bekler.
[10 SAN‹YE otomatik zamanlay›c›y› seçme]
• 2 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
)
: Deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf çekilene
kadar 2 saniye bekler.
• ‹kili otomatik zamanlay›c› (
)
: 10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir foto¤raf
çekilir. Flafl kullan›l›rken, 2 saniyelik otomatik zamanlay›c›, flafl flarj süresine
göre 2 saniyeden daha geç olabilir.
3. Deklanflöre bas›ld›¤›nda, belirtilen süre geçtikten sonra foto¤raf çekilir.
B‹LG‹
Güç dü¤mesini, Otomatik zamanlay›c› dü¤mesini, Deklanflörü ve Çal modu
dü¤mesini otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda çal›flt›r›rsan›z, otomatik
zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
Film Klipi modunda sadece 10s otomatik zamanlay›c› ve uzaktan kumanda
çal›flacakt›r.
=22=
MENÜ / TAMAM dü¤mesi
M (Mod) dü¤mesi
MENÜ dü¤mesi
- MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, her foto¤raf makinesi modu ile ilgili bir menü
LCD monitörde görünür. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD ilk ekrana döner.
- Afla¤›dakiler seçildi¤inde bir menü seçene¤i görüntülenebilir :
F‹LM KL‹P‹ ve DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildi¤inde
kullan›labilir menü yoktur.
Bu dü¤meyi kullanarak foto¤raf makinesini açabilirsiniz.
‹stedi¤iniz kay›t modunu seçebilirsiniz.
Seçilebilen kay›t modlar›, [SAHNE MODU] menüsünde seçti¤iniz alt menüden
farkl›d›r.
- [Foto/Film] : [MOD AYARI] menüsünde seçilen kay›t modu, Film klip modu
- [Tam]
: Otomatik, Film klibi, Manuel, Sahne modlar›
BOYUT
[MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda]
[Menü kapal›]
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
Mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r : [Foto/Film] ve [Oto] alt menüsünde
[Menü aç›k]
[M dü¤mesine basmak]
TAMAM dü¤mesi
- LCD monitörde menü görüntülenmedi¤inde, bu dü¤me imleci alt menüye
kayd›rmak veya verileri onaylamak için kullan›l›r.
[Otomatik mod]
[Film klipi modu]
=23=
M (Mod) dü¤mesi
E (Efekt) dü¤mesi
Mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r : [Tam] alt menüsü ve Otomatik modundaa
Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel etkiler eklemeniz mümkündür
Dura¤an görüntü modu : Renk, odak, kompozit ve kare menülerini seçebilirsiniz.
Film klibi modu : Renk ve stabilizatör menülerini seçebilirsiniz.
Kay›t modu ile birlikte haz›r etkiler (O : Seçilebilir, X : Seçilemez)
[Otomatik mod]
Program
[Mod dü¤mesine basmak]
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
Confirm:Mode/OK
[Sa¤ dü¤meye basmak]
[PROGRAM modu]
❈ Bu dü¤me Ses kay›t modunda ve baz› manzara modlar›nda (Gece, Metin, Gün
bat›m›, Tan, Arka plan, Havai fiflek ve plaj ve kar) çal›flmayacakt›r.
Oto
Confirm:Mode/OK
Özel etki seçilmiflse, daha önceden ayarlanan di¤er özel etki ifllevleri otomatik
[Mod seçim menüsü]
olarak iptal edilir.
Film
[Sol dü¤meye basmak]
Confirm:Mode/OK
[Film klibi modu]
[Yukar› dü¤mesine basmak]
Gece
Confirm:Mode/OK
[Sahne modu]
=24=
Portre
[Sol / Sa¤ dü¤mesine basmak]
Confirm:Mode/OK
[Sahne modunun seçilmesi]
Foto¤raf makinesi kapat›lsa dahi, özel efekt ayar› korunacakt›r.
Özel efekti iptal etmek için, Renk menüsünde
alt menüsünü seçin ve
kalan özel efekt menüsünde
alt menüsünü seçin.
Özel Efekt : Renk
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler
eklemek mümkündür.
1. Kullan›labilir foto¤raf makinesi modlar›nda iken E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak (
) menü sekmesini seçin.
Vurgula
Normal
Normal
[Dura¤an görüntü modu]
Foto¤raf konusunun ortamdan ayr› görünmesini
sa¤layabilirsiniz. Foto¤raf konusu net görünürken geri
kalanlar odak d›fl› kal›r.
1. Program modunda iken E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak (
) menü
sekmesini seçin.
3. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Vurgula
3. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
: Görüntüye efekt eklenmez.
: Çekilen görüntüler siyah ve beyaz renklerde yüklenecektir.
: Çekilen foto¤raflar sepya tonda
(sar›ms› kahverengi tonlarda) kaydedilir.
: Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler k›rm›z› tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler yeflil tonda iken yüklenecektir.
: Görüntü negatif olarak kaydedilir.
[Aral›k 1]
Vurgula
[Aral›k 2]
Vurgula
Vurgula
[Aral›k 3]
[Aral›k4]
4. Önceden ayarlanan odak karesi görünecektir.
Bir resim çekmek için deklanflöre bas›n.
Yakala:SH
Düzelt: +/-
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
=25=
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Odak çerçevesinin tafl›nmas› ve de¤ifltirilmesi.
[Range] menüsünü seçtikten sonra odak çerçevesini de¤ifltirebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak
görüntüyü oluflturun.
2. + / - dü¤mesine basmak.
3. Odak çerçevesinin rengi beyaza döner. Odak çerçevesinin konumunu
tafl›mak için Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ dü¤mesine bas›n.
4. Odak çerçevesinin pozisyonunu ve mesafesini seçmek için, + / - dü¤mesine
tekrar bast›¤›n›zda foto¤raf çekebilirsiniz.
Yakala:SH
Düzelt: +/-
Bir dura¤an görüntüde 2~4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
1. Program modunda iken E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak (
) menü
sekmesini seçin.
Kompozit
3. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
: birleflik çekimleri iptal eder
: 2 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: 3 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: 4 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: Dura¤an görüntüde 2 farkl› panorama çekimi bir araya getirilmifltir.
4. Ad›m 3'te seçti¤iniz çerçeve say›s› LCD monitörde görüntülenir. Birleflik çekimi
bafllatmak için deklanflöre bas›n.
[+ / - dü¤mesine basmak]
Yakala:SH
Özel Efekt : Karma çekim
Tafl›: [Çerçeve aktive edilir]
❈ 2 birleflik çekim seçme
Deklanflöre
bas›ld›¤›nda
Yukar› / Afla¤› / Sol /
Sa¤ dü¤mesine
bas›lmas›
Deklanflöre
bas›ld›¤›nda
Yakala:SH
[Çekime haz›r]
Sil:+/-
[Birinci çekim]
Tamam
dü¤mesine
bas›lmas›
Kaydet:Tamam
Sil:+/-
[‹kinci çekim]
[Sonuç görüntü]
5. Karma çekimleri kaydetmek için, son çekimi yapt›ktan sonra Tamam
dü¤mesine bas›n.
[+ / - dü¤mesine basmak]
Yakala:SH
Düzelt: +/-
Yakala:SH
Tafl›: [Çerçeve pozisyonu de¤ifltirildikten sonra]
=26=
Özel Efekt : Karma çekim
B‹LG‹
Kompozit çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro dü¤mesini, sesli not dü¤mesini ve Yak›nlaflt›rma W / T dü¤mesini
kullanabilirsiniz.
Karma çekim s›ras›nda M dü¤mesine, Çal modu dü¤mesine basarsan›z
veya Ses kayd› dü¤mesine iki kez basarsan›z, her bir foto¤raf makinesi
çal›flma modu yerine getirilir. Daha önce çekilen foto¤raflar silinecektir.
Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan
sesli not bafllayacakt›r.
Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün de¤ifltirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir k›sm›n› de¤ifltirebilirsiniz.
1. Karma çekimler s›ras›nda + / - dü¤mesine bas›n.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. E¤er daha önceden
çekilen bir resim varsa, + / - dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar
silinecektir.
Son çekimi yapt›ktan sonra karma çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapt›ktan sonra, karma çekimin bir bölümünü de¤ifltirebilirsiniz.
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir çerçeve seçmek için olan imleç gösterilecektir.
Çerçeveyi seçmek için Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. + / - dü¤mesine bast›¤›n›zda bir foto¤raf silinecektir. Karma çerçeve aktive
edilecektir.
3. Deklanflöre bas›n. Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ dü¤mesini ve + / - dü¤mesini
kullanarak baflka görüntüler çekebilirsiniz.
4. Görüntüyü kaydetmek için, Tamam dü¤mesine bas›n.
Yukar› dü¤mesine
basmak
Kaydet:Tamam
Sil :+/-
Kaydet:Tamam
[4. çekimi yapt›ktan sonra]
Sil :+/-
[2. çekime geri dönmek]
+ / - dü¤mesine
basmak
Deklanflöre
basmak.
[+ / - dü¤mesine basmak]
Yakala:SH
Sil:+/-
[çekimi yapmadan önce]
Yakala:SH
[2. çekimin silinmesi]
Sil:+/-
[çekime geri dönmek]
Tamam dü¤mesine
basmak
3. Yeni bir foto¤raf çekmek için deklanflöre bas›n.
Kaydet:Tamam
Sil :+/-
[Tekrar 2. kez çekim yapt›ktan sonra]
[Saklanan görüntü]
=27=
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi
Film Klipi çerçeve stabilize edici
Kaydetmek istedi¤iniz dura¤an görüntüye 9 tipte çerçeve benzeri s›n›r
ekleyebilirsiniz.
1. Program modunda iken E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak (
) menü
sekmesini seçin.
3. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
-
Bu ifllev film kayd› s›ras›nda çekilen resimlerin stabilize edilmesine yard›mc› olur.
Bu menüyü sadece F‹LM KL‹P‹ modunda seçebilirsiniz.
Bellek kart› tak›l› de¤ilse, bu ifllev çal›flmayacakt›r.
Çerçeve
: Foto¤raf karesi eklenmez.
Çerçeve
Çerçeve
Çerçeve
Çerçeve
Çerçeve
Çerçeve
Bu ifllevin kullan›m›
1. Film klibi modunda E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak Stabilizatör
menüsünü seçin.
3. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
: Film klibi kare dengeleyicisi ifllevi engellenir.
: Film kayd› s›ras›nda makinenin sars›lmas›n›
önler.
menüsünü seçerseniz kay›t çerçeve
aral›¤› daha dar olur. Ön izleme kareleri
LCD monitörde düzgün görünmeyebilir.
Sabitleyici
B‹LG‹
alt menüsünü seçti¤iniz zaman, film klipi kare aral›¤› film klipi boyutuna
ba¤l› olarak daha dar olur.
Çerçeve
Çerçeve
4. Foto¤raf karesi görünecektir. Bir resim çekmek
için deklanflöre bas›n.
=28=
Çerçeve
+ / - dü¤mesi
RGB, ISO, beyaz denge ve poz dengelemesi için olan de¤erleri ayarlamak için + / dü¤mesini kullanabilirsiniz.
Ana menü
Alt menü
RGB
R (K›rm›z›), G (Yeflil), B (Mavi)
ISO
AUTO, 50, 100, 200, 400
BEYAZ DENGES‹
OTOMAT‹K, GÜN IfiI⁄I, BULUTLU,
Florosan H, Florosan L, TUNGSTEN,
ÖZEL
Poz dengeleme
-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.5EV ad›mlarla)
Kullan›labilir foto¤raf makinesi modu
RGB : Kullan›c›n›n çekilecek resmin R (K›rm›z›), G (Yeflil) ve B (Mavi) de¤erlerini
ayarlamas›n› sa¤lar.
RGB De¤erlerini Ayarlama
1. + / - dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak RGB simgesini
(
) seçin.
RGB menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
ISO: Foto¤raf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasiyeti ISO say›lar›yla ölçülür.
ISO Hassasiyeti Seçimi
1. + / - dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak ISO simgesini (
) seçin.
ISO menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz ISO hassasiyeti de¤erini ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- AUTO : Foto¤raf makinesinin hassasiyeti ›fl›kland›rma de¤eri veya nesnenin
parlakl›¤› gibi de¤iflkenlere göre otomatik olarak de¤iflir.
- 50, 100, 200, 400 : ISO hassasiyetini artt›rarak, ›fl›k miktar› ayn›yken
obtüratör h›z›n› artt›rabilirsiniz. Ancak, yüksek ›fl›kta
görüntü daha doygunlaflm›fl olabilir. ISO de¤eri yüksek
oldu¤unda foto¤raf makinesinin ›fl›¤a hassasiyeti artar ve
karanl›k koflullara foto¤raf çekme olana¤› artar. Ancak,
ISO de¤eri artt›¤›nda görüntüdeki gürültü seviyesi de
artar ve görüntü olabilir.
3. + / - dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve ISO ayar modu
sona erer.
2. ‹stedi¤iniz RGB de¤erini ayarlamak için YUKARI /
AfiA⁄I / SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- Yukar› / Afla¤› Dü¤meleri : R, G ve B simgeleri aras›nda gezinme sa¤lar.
- Sol / Sa¤ Dü¤mesi
: Her simgenin de¤erini de¤ifltirir.
3. + / - dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve RGB ayar
modu sona erer.
❈ Simgeden (
) d›fl›nda özel efekt (renk) seçerseniz, RGB’yi
seçemeyeceksiniz.
=29=
+ / - dü¤mesi
Beyaz Dengesi Seçimi
1. + / - dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak beyaz dengesi simgesini
(
) seçin. Beyaz dengesi menü çubu¤u,
resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istedi¤iniz de¤ere ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
LCD monitörde ayarlad›¤›n›z de¤er görünür.
OTOMAT‹K
: Foto¤raf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik
olarak çevre ›fl›k koflullar›na göre ayarlar.
GÜN IfiI⁄I
: Aç›k havada foto¤raf çekmek için.
BULUTLU
: Bulutlu veya kapal› havada foto¤raf çekmek için.
Flüoresan H
: Gün ›fl›¤›nda, üç tür flüoresan ›fl›kland›rma tipinde
foto¤raf çekmek için.
Flüoresan L
: Beyaz flüoresan ›fl›¤›nda foto¤raf çekmek için.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ayd›nlatma ampulü) alt›nda foto¤raf
çekmek için.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengesini çekin koflullar›na göre
ayarlamas›n› sa¤lar.
Farkl› ›fl›kland›rma koflullar› resimlerinizde bir renk gölgesi oluflturabilir.
3. + / - dü¤mesine bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar
modu kapan›r.
=30=
Özel Beyaz Dengesi Kullanma
Beyaz dengesi ayarlar› çekim ortam›na ba¤l› olarak biraz farkl› olabilir. Özel
beyaz dengesi ayar›yla belirli bir çekim ortam› için en uygun beyaz dengesini
seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengesi ÖZEL (
seçin.
) menüsünü
2. LCD monitörde sadece beyaz renk
görünmesini sa¤layacak flekilde, foto¤raf
makinesinin önüne bir parça beyaz ka¤›t
yerlefltirin ve sonra DEKLANfiÖRE bas›n.
3. Özel beyaz dengesi de¤eriniz kaydedilir.
- Özel beyaz dengesi ondan sonra
çekece¤iniz ilk foto¤raftan bafllayarak
uygulan›r.
- Kullan›c› taraf›ndan yap›land›r›lan beyaz
dengesi yerine baflkas› belirlenene kadar
geçerli kal›r.
Measure:Shutter
➝
Beyaz dengesi : Beyaz dengesi renklerin daha do¤al görünmesini ayarlaman›z›
sa¤lar.
[Beyaz ka¤›t]
+ / - dü¤mesi
Poz dengeleme : Bu makine pozlamay› otomatik olarak çevre ›fl›k koflullar›na
göre ayarlar.
Poz de¤erini + / - dü¤mesini kullanarak da seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak için LCD monitörünün kullan›lmas›
Kay›t ifllevlerini ayarlamak için LCD monitöründe menüyü kullanabilirsiniz.
ile gösterilenler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Poz Dengeleme
1. + / - dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak poz dengeleme
simgesini (
) seçin. Poz dengeleme menü
çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
Ana menü
Alt menü
Oto
MOD AYARI
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
Program
Film
Gece
Portre
Çocuk
Manzara
Metin
2. ‹stedi¤iniz poz dengeleme faktörünü seçmek için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
Yak›n Çekim Gün Bat›m›
fiafak
Ayd›nlatma
3. + / - dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Poz
Dengeleme ayar modu kapan›r. Poz de¤erini de¤ifltirirseniz, LCD monitörde
poz göstergesi (
) görünür.
Havai Fiflek
Plaj ve Kar
❈ Negatif poz dengeleme de¤eri pozu azalt›r. Pozitif poz dengeleme de¤eri pozu
artt›r›r ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.
SAHNE
MODU
Foto/Film
s.33
Tam
2816X2112
2592X1944
2272X1704
BOYUT
(Dura¤an görüntü) 1600X1200
2048X1536
BOYUT
(Film klibi)
s.33
1024X768
640X480
-
640X480
320X240
s.34
s.34
=31=
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak için LCD monitörünün kullan›lmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
ÇEK‹M
KAL‹TES‹
Çok ‹yi
‹yi
Normal
-
ÇEK‹M HIZI
30 kare/sn
15 kare/sn
ÖLÇÜM
ÇEK‹M
NETL‹K
OSD B‹LG‹S‹
Çoklu
Nokta
Tek Kare
Sürekli
AEB
-
Yumuflak
Normal
Canl›
-
Tam
Temel
LCD Kaydet
-
s.34
Menünün kullan›m›
1. Foto¤raf makinesini aç›n ve MENÜ dü¤mesine bas›n. Her foto¤raf makinesi
modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kayd› modu (
) için menü yoktur.
2. Menüler aras›nda gezinmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
s.34
MOD AYARI
Oto
Program
Film
Gece
Portre
Tafl›: s.35
s.35
Ç›k:Menü
SOL veya SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
SAHNE MODU
Foto/Film
Tam
SOL veya SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
BOYUT
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n.
s.35
MOD AYARI
s.36
Tafl›: Oto
Program
Film
Gece
Portre
Ayar:Tamam
YUKARI veya
AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
MOD AYARI
Tafl›: Oto
Program
Film
Gece
Portre
Ayar:Tamam
YUKARI veya
AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
MOD AYARI
Tafl›: Program
Film
Gece
Portre
Çocuk
Ayar:Tamam
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
4. Bir alt menü seçin, sonra ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir. MENÜ dü¤mesine
bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=32=
MOD SEÇ‹M‹
‹stedi¤iniz kay›t modunu seçebilirsiniz.
[Oto]
[Program]
: Temel dura¤an resim çekmek için
MOD AYARI
: yine de, aç›kl›k de¤eri ve obtüratör
Oto
Program
h›z› d›fl›ndaki tüm fonksiyonlar› ma
Film
nuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
Gece
Portre
[Film]
: Film klibi çekmek için.
Tafl›: Ayar:Tamam
[Gece]
: gece veya di¤er karanl›k koflullarda .
dura¤an görüntüler çekmek için bunu kullan›n.
[Portre]
: bir kiflinin resmini çekmek için.
[Çocuk]
: hareket halindeki çocuklar›n dura¤an resmini çekmek için.
[Manzara]
: yeflil a¤açlar ve mavi gök olan manzaralar.
[Metin]
: bir belgenin foto¤raf›n› çekmek için bu modu kullan›n.
[Yakın Çekim] : bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yak›n çekimi.
[Gün Batımı] : günefl do¤uflunun görkemi.
[fiafak]
: günbat›m› sahneleri.
[Ayd›nlatma] : arkadan ›fl›¤›n yol açt›¤› gölgeler olmadan portre çekimi.
[Havai Fiflek] : havai fiflek sahneleri.
[Plaj ve Kar] : deniz, göl, kumsal ve kar manzaralar› için.
Mod
Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesini ve [MOD]
menüsünü kullanarak istedi¤iniz çal›flma modunu seçebilirsiniz.
[Foto/Film] : [MOD AYARI] menüsünde seçilen bir
dura¤an görüntü modu ve film klipi
modu seçilebilir.
[Tam]
: Otomatik, Program, Film klibi ve sahne
modlar› seçilebilir.
SAHNE MODU
Foto/Film
Tam
B‹LG‹
[Gece], [Manzara], [Metin], [Yakın Çekim], [Gün Batımı], [fiafak] ve
[Havai Fiflek] sahne modu seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir.
=33=
Boyut
Kalite / Kare h›z›
Uygulaman›z için uygun olan bir görüntü boyutu seçebilirsiniz.
Mod
F‹LM KL‹P‹ modu
HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu
Simge 6M
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
640
320
Boyut 2816X2112 2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240
Yakalanan görüntülerinizin uygulamas› için uygun olan s›k›flt›rma oran›n›
seçebilirsiniz. S›k›flt›rma oran› artt›kça, resim kalitesi azal›r.
ÇEK‹M KAL‹TES‹
ÇEK‹M HIZI
Çok ‹yi
‹yi
30 kare/sn
15 kare/sn
Normal
BOYUT
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
BOYUT
640X480
320X240
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
Çözünürlük artt›kça, çekilebilecek çekim say›s› azal›r, bunun sebebi yüksek
çözünürlükteki görüntülerin bellekte düflük çözünürlükteki görüntülerden
daha fazla yer kaplamas›d›r.
=34=
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
Metraj
Sürekli çekim
Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
- Çoklu
- Nokta
: Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir
ortalama ›fl›k baz al›narak
hesaplanacakt›r. Ancak, hesaplama
görüntü alan›n›n ortas›na do¤ru
yönlendirilecektir. Bu, genel kullan›m için
uygundur.
: Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki
kare alan ›fl›k için metrajlanacakt›r. Bu,
arka ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak merkezdeki
nesne do¤ru pozland›r›lm›flsa uygundur.
ÖLÇÜM
Çoklu
Nokta
Sürekli çekimde resim say›s›n› seçin.
- Tek Kare: Sadece bir foto¤raf çek
- Sürekli : Görüntüler deklanflör serbest b›rak›l›ncaya
kadar sürekli olarak çekilecektir.
Çekim kapasitesi belle¤e ba¤l›d›r.
- AEB
: Farkl› pozlarda seri halinde üç resim çekin:
k›sa poz (-0.5EV), standart poz (0.0EV) ve
afl›r› poz (+0.5EV). Nesnenin pozuna
karar vermek zorsa modu kullan›n.
ÇEK‹M
Tek Kare
Sürekli
AEB
❈ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi,
bekleme zaman›n› art›ran dosya kaydetme zaman›n› art›r›r.
❈ Bellekte 3 resimden daha az resim varsa, AEB çekimi kullan›lamaz.
❈ Her bir görüntü dosyas›n› kaydetmek için gerekli zaman uzun olaca¤›ndan ve
foto¤raf makinesinin sallanmas› nedeniyle yanma meydana gelece¤inden
AEB çekimi için üç ayakl› kullan›lmas› en iyisidir.
B‹LG‹
E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
Netlik
Çekmek istedi¤iniz resmin netli¤ini ayarlayabilirsiniz.
Foto¤raf çekmeden önce LCD'de netlik etkisini
kontrol edemezsiniz, bunun nedeni bu ifllevin
sadece yakalanan görüntü belle¤e kaydedildi¤inde
uygulanmas›d›r.
NETL‹K
Yumuflak
Normal
Canl›
- Yumuflak : Görüntünün kenarlar› esnetilir.
Bu etki PC'ninizdeki görüntülerin düzeltilmesi için uygundur.
- Normal : Görüntünün kenarlar› netlefltirilir.
Bu, bask› için uygundur.
- Canl›
: Görüntünün kenarlar›na vurgu yap›l›r. Kenar net görünecektir,
ancak kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
=35=
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi
SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda,
LCD monitöründe kay›t durumunu kontrol edebilirsiniz.
Yürütme modunu bafllatma
OSD B‹LG‹S‹
Tam
Temel
Bofl modu : [LCD Kaydet]'nu seçerseniz ve foto¤raf
LCD Kaydet
makinesi belirtilen süre boyunca (yaklafl›k
30 SN.) kullan›l›rsa, foto¤raf makinesinin
gücü otomatik olarak bofla ç›kacakt›r
(LCD monitörü: KAPALI, Foto¤raf makinesi durum lambas›: Yan›p
sönüyor).
- Foto¤raf makinesini tekrar kullanmak için, güç dü¤mesi haricindeki foto¤raf
dü¤melerine bas›n›z.
- Belirtilen sürede herhangi bir ifllem yap›lmazsa, pilin ömründen tasarruf etmek
için foto¤raf makinesinin gücü otomatik olarak kapanacakt›r. Otomatik güç
kapatma özelli¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 54. sayfaya bak›n›z.
Foto¤raf makinesini aç›n ve yürütme modu (
) dü¤mesine basarak Yürütme
modunu seçin. Foto¤raf makinesi art›k bellekte saklanan görüntüleri kay›ttan
yürütebilir.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece
bellek kart›na uygulan›r.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri
sadece dahili belle¤e uygulan›r.
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
3. SOL / SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz görütüyü seçin.
❈ Görüntüleri h›zl› biçimde kay›ttan yürütmek
için SOL / SA⁄ dü¤mesini bas›l› tutun.
B‹LG‹
Manuel mod : Güç dü¤mesine 3 saniyeden fazla bas›ld›¤›nda, sesli uyar› ve
bafllang›çta ses ayar›, siz bunlar› AÇIK olarak ayarlam›fl
olsan›z bile KAPALI konuma gelir.
fiu anda ayarlanan çekim moduna geçmek için deklanflöre hafifçe bas›n.
=36=
Yürütme modunu bafllatma
Bir film klipinin çal›nmas›
1. SOL / SA⁄ dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› film klipini seçin.
2. Bir film klipi dosyas›n› çalmak için çal ve duraklat
dü¤mesine (
) bas›n.
- Bir film klipi dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›lmas› film
klipinin yeniden bafllamas›na sebep olacakt›r.
- Çalarken film klipini geri sarmak için, SOL dü¤mesine
bas›n. Film klipini h›zl› ileri sarmak için, SA⁄
dü¤mesine bas›n.
- Çalan film klipini durdurmak için çal ve duraklat
dü¤mesine bas›n ve ard›ndan SOL veya SA⁄
dü¤mesine bas›n.
Foto¤raf makinesi film k›rpma : Film klipi çal›nmas› s›ras›nda istedi¤iniz film klipi
karelerini ç›karabilirsiniz.
Çal›flma zaman› 10 saniyenin alt›nda ise, film klipi k›rp›lamaz.
1. Ç›karmaya bafllamak istedi¤iniz film klipi noktas›nda
Duraklat dü¤mesine bas›n.
2. OK dü¤mesine bas›n. (Bafllang›ç noktas› durum
çubu¤unda gösterilmez, ancak bafllang›ç noktas›
MARK IN:OK
Capture:E
iflaretlenecektir.)
3. Çal ve Duraklat dü¤mesine bas›n ve ç›kar›lan aral›k
durum çubu¤unda gösterilecektir.
4. Ç›kard›¤›n›z dosyan›n durmas›n› istedi¤iniz yerde
Çal ve Duraklat dü¤mesine bir kez daha bas›n.
5. OK dü¤mesine bast›¤›n›zda bir onay penceresi
Play:/
OK:Trim
belirecektir.
6. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve OK amam dü¤mesine bas›n.
Kesme?
[Evet] : Ç›kar›lan kareler yeni dosya ad› ile
Evet
Hay›r
kaydedilecektir.
Onayla:Tamam
[Hayır] : Film k›rpma iptal edilecektir.
Play:/
Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden hareketsiz görüntüleri yakalar.
Film klipi nas›l yakalan›r
1. Bir film klipini çalarken Çal / Duraklat dü¤mesine
bas›n. Ard›ndan E dü¤mesine bas›n.
2. Duraklat›lan film klipi yeni dosya ad›na kaydedilir.
❈ Çekilen film klipi dosyas› orijinal film klipi ile ayn›
boyuttad›r (640X480, 320X240).
B‹LG‹
MARK IN:OK
Capture:E
[Duraklat›ld›]
REW (sol) dü¤meye bast›¤›n›zda zaman sat›r› çubu¤u bafllang›ç noktas›n›
geçerse, film klipinin ilk karesi gösterilecektir.
Film klipinin bitifl noktas›n› belirlemezseniz, k›rp›nt› onay penceresi son kare
noktas›nda gösterilecektir.
[E dü¤mesine bas›n]
=37=
Yürütme modunu bafllatma
Kaydedilen bir sesin çal›nmas›
1. SOL / SA⁄ dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› sesi seçin.
2. Kaydedilen bir ses dosyas›n› çalmak için çal ve
duraklat dü¤mesine (
) bas›n.
- Kaydedilen ses dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
çal ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Ses dosyas›n›n çal›nmas›n› kald›¤› yerden devam ettirmek için, çal ve
duraklat dü¤mesine bas›n.
- Çalarken ses dosyas›n› geri sarmak için, SOL dü¤mesine bas›n.
Ses dosyas›n› h›zl› ileri sarmak için, SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- Çalan ses dosyas›n› durdurmak için çal ve duraklat dü¤mesine bas›n ve
ard›ndan SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
LCD monitörü göstergesi
LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.
Çalma modu
Pil (s.9)
Sesli Not (s.40)
Göstergeyi koru
(s.46)
DPOF göstergesi (s.48)
Klasör ad› ve
Saklanan görüntü
numaras›
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kul an›lmas›
Çal modunda, Çal modu ifllevlerini ayarlamak için foto¤raf makinesindeki
dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Çalma modu dü¤mesi
GÜÇ dü¤mesine basarak foto¤raf makinesi açarsan›z, Çal moduna geçti¤inizde
ÇAL MODU'na basabilir ve Kay›t moduna geçmek için bu dü¤meye tekrar bas›n.
Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi çal
modunda aç›l›r. Foto¤raf makinesini kapatmak için çal modu dü¤mesine tekrar
bas›n.
=38=
Küçük resim / Büyütme dü¤mesi
Birden fazla resmi görebilir, seçti¤iniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden
seçti¤iniz bir alan› kesebilirsiniz.
Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük
resim dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu
seçildi¤inde gösterilmekte olan görüntüyü
vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye geçmek için 5 ifllev dü¤mesine bas›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl›
k›s›mlar› görülebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda
bafllang›çtaki tam boyutlu görüntüye büyütme
yap›l›r.
- Görüntülenen resmin büyütülmüfl bir görüntü
olup olmad›¤›n› LCD monitörün alt solundaki
görüntü büyütme göstergesine bakarak
anlayabilirsiniz.
(Resim büyütülmüfl görünümde de¤ilse,
gösterge görünmez.) Büyütme alan›n› da
kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
Vurgulanan görüntüa
[Normal görüntüleme modu]
[Küçük resim görüntüleme modu]
Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oran›.
Görüntü boyutu
2816
2592
2272
2048
1600
1024
640
Maksimum
büyütme oran›
X11.0
X10.0
X8.8
X8.0
X6.2
X4.0
X2.5
=39=
Küçük resim / Büyütme dü¤mesi
K›rpma : Görüntünün istedi¤iniz k›sm›n› seçebilir ve ayr› kaydedebilirsiniz.
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
Kesme?
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl›
Evet
Hay›r
k›s›mlar› görülebilir.
Onayla:Tamam
3. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda yandaki gibi bir
mesaj görünür.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
[Evet] : K›rp›lan görüntü yeni bir dosya ad› ile
kaydedilir ve LCD monitörde görüntülenir.
[Hayır] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.
❈ Bellekte k›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü
k›rp›lamaz.
❈ K›rpma ifllemi s›ras›nda büyütülen resmi silmek için, sil dü¤mesine bas›n.
=40=
Sesli not (
) / Yukar› dü¤mesi
Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi yön dü¤mesi gibi
çal›fl›r.
Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, Yukar› dü¤mesi sesli not dü¤mesi gibi
çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z› ekleyebilirsiniz.
Hareketsiz görüntüye Sesli Not Eklenmesi
1. Ses eklemek istedi¤iniz bir görüntüyü seçmek için SOL /
SA⁄ dü¤mesine bas›n.
2. Sesli not dü¤mesine (
) bas›n ve sesli not
göstergesi ekrana gelecektir. Foto¤raf makinesi art›k
sesli notu kaydetmek için haz›rd›r.
3. Kayd› bafllatmak için deklanflöre bas›n ve ses 10
saniye için hareketsiz görüntüye kaydedilecektir.
Ses kaydedilirken, kay›t durum penceresi yanda
gösterildi¤i gibi gösterilecektir. Deklanflör dü¤mesine
tekrar basarak kay›t durdurulabilir.
4. Sesli not kayd› bittikten sonra (
) simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir.
- Sesli not * .wav biçiminde kaydedilecektir, ancak ilgili
oldu¤u hareketsiz görüntü ile ayn› dosya ad›na sahip
olacakt›r.
- Daha önceden sesli not bulunan bir hareketsiz
görüntüye yeni bir sesli not eklerseniz, mevcut sesli
not silinecektir.
Çal ve Duraklat (
) / Afla¤› dü¤mesi
Çal modunda, çal ve duraklat / afla¤› dü¤mesi afla¤›daki gibi çal›fl›r:
- Menü gösterilirse
Ana menüden alt menüye veya alt menü imlecine gitmek için AfiA⁄I
dü¤mesine bas›n.
- Sesli not, ses dosyas› veya film klipi bulunan bir hareketsiz görüntü çal›yorsa
Durdur modunda : Sesli not, ses dosyas› veya film klipi bulunan bir
hareketsiz görüntüyü çalar
Çalma s›ras›nda : Çalmay› geçici olarak durdurur.
Duraklat modunda : Çalmay› bafllat›r
Sol / Sa¤ / Menü / Tamam dü¤mesi
SOL / SA⁄ / MENÜ / TAMAM dü¤meleri afla¤›dakini etkinlefltirir.
- SOL dü¤mesi
: Menü gösterilirken, SOL dü¤mesi yön dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Menü gösterilmiyorken, önceki görüntüyü seçmek
için SOL dü¤mesine bas›n.
- SA⁄ dü¤me
: Menü gösterilirken, SA⁄ dü¤mesi yön dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Menü gösterilmiyorken, sonraki görüntüyü seçmek
için SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- MENÜ dü¤mesi : MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, çalma modu menüsü LCD
monitöründe gösterilecektir. Tekrar bast›¤›n›zda LCD ilk
görüntüye dönecektir.
- Tamam dü¤mesi : Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, 5 ifllevli dü¤meyi
kullanarak de¤ifltirilen veriyi yap›land›rmak için Tamam
dü¤mesi kullan›lmaktad›r.
E (Efekt) dü¤mesi
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür.
1. E dü¤mesine bas›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz
saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler sepya sepya tonunda
saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
Sil (
Exit:OK
) dü¤mesi
Bu, bellek kart›na kaydedilen görüntüleri siler.
1. SOL / SA⁄ dü¤mesine basarak silmek istedi¤iniz bir görüntüyü silin ve S‹L
(
) dü¤mesine bas›n.
Sil?
Evet
Sil?
Hay›r
Onayla:Tamam
Evet
Hay›r
Onayla:Tamam
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak alt menüyü seçin ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Evet] seçilmiflse
: seçilen görüntüleri siler.
[Hay›r] seçilmiflse
: "Görüntüyü sil"'i iptal eder.
=41=
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
YÜRÜTME modu fonksiyonlar› LCD monitör kullan›larak de¤ifltirilebilir.
YÜRÜTME moduunda, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde menü
görüntülenir. Yürütme modunda ayarlama yapabilece¤iniz menüler flunlard›r.
Yürütme menüsünde ayarlama yapt›ktan sonra bir foto¤raf çekmek için,
YÜRÜTME dü¤mesine veya deklanflöre bas›n.
Menü sekmesi
Ana menü
SLAYT
Alt menü
‹kinci menü
Göster
Oynat, Tekrar Oynat
Aralık
1, 3, 5, 10 sn
Efekt
OSD B‹LG‹S‹
DÖNDÜR
YEN‹ BOYUT
VERME
=42=
OFF
Tam
-
Temel
-
OSD Kapal›
-
Sa¤ 90°
-
Sol 90°
-
180°
-
Yatay
-
Dikey
-
2592X1944
-
2272X1704
-
2048X1536
-
1600X1200
-
1024X768
-
640X480
-
Özel 1,2
-
Menü sekmesi
Ana menü
KORUMA
S‹L
Sayfa
KARTA KOPYALA
s.44
DPOF
s.45
s.45
s.46
Alt menü
Seç
Tüm Resimler
‹kinci menü
Sayfa
Kilidi Aç / Kilitle
s.46
Seç
-
Tüm Resimler
-
Hayır
-
Evet
-
Standart
Seç / Tüm Res. / ‹ptal
‹ndeks
Hayır / Evet
Boyut
Seç / Tüm Res. / ‹ptal
s.47
s.47
s.48
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
Bu menü foto¤raf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir
yaz›c›ya (foto¤raf makinesine do¤rudan ba¤lant›, ayr› sat›l›r) ba¤l› iken
kullan›labilir.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
Tip
Menü sekmesi
Ana menü
RES‹MLER
OTO AYAR
Alt menü
Tek Resim
Tüm Resimler
Hayır
Evet
Boyut
ÖZEL AYAR
Yerleflim
‹kinci menü
Oto
Posta Kartı
Kart
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
Oto
Tam
1
2
4
8
9
16
‹ndeks
Sayfa
s.50
s.50
Kalite
ÖZEL AYAR
Tarih
Dosya Ad›
s.51
YAZDIR
DPOF YAZDIR
SIFIRLA
Standart
‹ndeks
Hayır
Evet
Hayır
Evet
‹kinci menü
Oto
Sade
Foto
HızlıFoto
Oto
Taslak
Normal
‹yi
Oto
Kapalı
Açık
Oto
Kapalı
Açık
-
Sayfa
s.51
s.51
s.51
s.52
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
=43=
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
Görüntüler önceden ayarlanan aral›klarda sürekli olarak gösterilebilir. Foto¤raf
makinesini harici bir monitöre ba¤layarak slayt gösterisini görüntüleyebilirsiniz.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Göster] alt
SLAYT
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
Oynat
Göster
Tekrar Oynat
Aral›k
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar› / Afla¤›
Efekt
dü¤mesini kullan›n.
[Oynat] seçildi : Slayt gösterisi bir döngü sonras›nda Geri:
Ayar:Tamam
kapat›l›r.
[Tekrar Oynat] seçildi : Slayt gösterisi iptal edilinceye kadar tekrar edilir.
3. Slayt gösterisini bafllatmak için Tamam dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat dü¤mesine
(
) tekrar bas›n.
- Slayt gösterisini durdurmak için çal ve duraklat dü¤mesine bas›n ve ard›ndan
SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
Yürütme aral›¤›n› belirleme : Slayt gösterisi yürütme
aral›¤›n› belirler.
1. YUKARI / AfiA⁄I tufllar›na basarak istedi¤iniz
[Aral›k] alt menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. ‹stedi¤iniz aral›¤› seçmek için Yukar› / Afla¤›
dü¤melerini kulan›n.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam dü¤mesine
bas›n.
SLAYT
Göster
1 sn
Aral›k
3 sn
Efekt
5 sn
10 sn
Geri:
Ayar:Tamam
B‹LG‹
Yükleme zaman› görüntü boyutuna ve kalitesine ba¤l›d›r.
Slayt gösterisi oynat›l›rken, sadece F‹LM dosyas›n›n ilk karesi gösterilir.
Slayt gösterisi oynat›l›rken, ses kay›t dosyas› gösterilmeyecektir.
=44=
Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n : Slayt gösterisi için eflsiz ekran etkileri
kullan›labilir.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Efekt] alt
SLIDE
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
Göster
Off
Aral›k
2. Etki türünü seçmek için Yukar› / Afla¤› dü¤mesini
Efekt
kullan›n.
: Normal ekran.
Geri:
Ayar:Tamam
: Görüntü yavafl gösteriliyor.
: Resim merkezden d›flar›ya do¤ru çok yavafl hareket eder.
: Resim yukardan sola hareket eder.
: Resim sol üstten sa¤ alt tarafa çapraz olarak kayar.
: Görüntü düzensiz bir flekilde kayar.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Ekran Görüntüsü bilgisi
Bir görüntünün döndürülmesi
Ekrana getirilen görüntünün çekilifl bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Yüklenen görüntüleri çeflitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin
çal›nmas› tamamland›¤›nda, ilk durumuna geri dönecektir.
OSD B‹LG‹S‹
Tam
Temel
OSD Kapal›
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak
istedi¤iniz alt menüyü seçin.
DÖNDÜR
Sa¤ 90°
Sol 90°
180°
Yatay
Dikey
Ç›k: Menü
Tafl›:
Av : F2.8
Tv : 1/60
ISO : 50
Flash : Off
2816X2112
2006/03/01
[Temel OSD]
Av : F2.8
Tv : 1/60
ISO : 50
Flash : Off
2816X2112
2006/03/01
[OSD Kapal›]
Histogram
Diyafram de¤eri
Deklanflör h›z›
ISO de¤eri
Flafl›n kullan›l›p kullan›lmad›¤›
Boyut
Kay›t tarihi
❈ Histogramda kaydedilen görüntülerin parlakl›k
da¤›l›m› gösterilmektedir. Histogramdaki
çubuklar sa¤a do¤ru yükseliyorsa, görüntü çok
parlak olabilir.
Çubuklar sol tarafta daha yüksekse, görüntü
çok karanl›k olabilir. LCD'yi kullanarak
nesnenin kontrol edilmesi için ›fl›k koflullar› çok
parlak ise, histogram›n kontrol edilmesi
çekimler için daha net poz kontrolü
yap›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
[Görüntüyü çevirmeden önce]
[Sa¤ 90°]
[Sol 90°]
[180°]
[Yatay]
[Dikey]
2. Tamam dü¤mesine bas›n ve döndürülen görüntü gösterilecektir. Döndürülen
görüntüyü LCD monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar görüntünün sol ve sa¤
taraf›nda görünebilir.
Piksel
[Tam]
Parlakl›k da¤›l›m›
Parlak
Karanl›k
=45=
Yeniden boyutland›rma
Görüntülerin Korunmas›
Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyutunu) de¤ifltirir. Bir görüntüyü bafllang›ç
görüntüsü olarak kaydetmek için [Özel]'yu seçin. Yeniden boyutland›r›lan
görüntüye yeni bir dosya ad› verilir.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
YENi BOYUT VERME
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
Ç›k: Menü
Tafl›:
Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
Yeniden 2592X1944
2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 Özel 1,2
boyutland›rma
6M
O
O
O
O
O
O
O
5M
X
O
O
O
O
O
O
4M
X
X
O
O
O
O
O
3M
X
X
X
O
O
O
O
2M
X
X
X
X
O
O
O
1M
X
X
X
X
X
O
O
VGA
X
X
X
X
X
X
O
Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden
boyutland›r›labilir, ama bunun tersi mümkün de¤ildir.
Sadece JPEG görüntüleri yeniden boyutland›r›labilir. Film klipi (AVI), Ses kayd›
(WAV) dosyalar› yeniden boyutland›r›lamaz.
Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lm›fl dosyalar›n çözünürlü¤ünü de¤ifltirebilirsiniz.
Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir dosya ad› verilir. [Özel] bellek kart›nda
de¤il dahili bellekte saklan›r.
Sadece iki [Özel] görüntüsü kaydedilebilir.
Bellek kapasitesi yeniden boyutland›r›lan görüntüleri yüklemek için yetersizse,
yeniden boyutland›r›lan görüntü yüklenecektir.
=46=
Özel çekimlerin istemeden silinmesine karfl› korunmak üzere kullan›lmaktad›r (Kilit).
Ayr›ca daha önceden korunan görüntülerin korumas›n› da kald›r›r (Kilidi aç).
Görüntülerin Korunmas›
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Korunacak / serbest b›rak›lacak görüntüyü
seçme penceresi.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Bir görüntü seç
- Yak›nlaflt›rma W / T Dü¤mesi :
Görüntüyü koru / korumay› kald›r
- Tamam dü¤mesi : De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
[Tüm Resimler] : Kaydedilen tüm görüntüleri
korur/korumay› kald›r›r
- Yak›nlaflt›rma W / T Dü¤mesi:
Görüntüleri koru / korumay› kald›r
- Tamam dü¤mesi : De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
- Bir görüntüyü korursan›z, koruma simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir. (Korunmayan bir
görüntüde gösterge yoktur)
- K‹L‹TL‹ modundaki bir görüntü sil ifllevine karfl›
korunacakt›r, ancak biçimlendirme ifllevine karfl›
KORUNMAYACAKTIR.
KORUMA
Seç
Tüm Resimler
Tafl›: Ç›k: Menü
W
T
Kilidi Aç
Ayar:Tamam
W
Kilidi Aç
Ayar:Tamam
T
Görüntülerin silinmesi
Karta Kopyala
Bellek kart›na kaydedilen tüm görüntüler için DCIM alt klasöründeki korumas›z
dosyalar silinecektir. Bunun korunmayan görüntüleri kal›c› olarak silece¤ini
akl›n›zda bulundurunuz. Silme ifllemi yap›lmadan önce önemli çekimler
bilgisayara yüklenmelidir. Bafllang›ç görüntüsü ve ARAYÜZ görüntüsü foto¤raf
makinesinin dahili belle¤ine yüklenir (örn. Bellek kart›na de¤il) ve bellek
kart›ndaki tüm dosyalar› silseniz dahi bu dosyalar silinmeyecektir.
Görüntülerin silinmesi
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Silinecek görüntüyü seçme penceresi belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ : Bir görüntü seç
- Yak›nlaflt›rma T Dü¤mesi : Silmek için bir
görüntüyü seçin.
(V iflareti)
- Tamam dü¤mesi : Yap›land›rma mesaj›n›
göstermek için Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Evet] menüsünü seçin ve
iflaretli görüntüleri silmek için
Tamam dü¤mesine bas›n.
[Tüm Resimler] : Onay penceresini gösterir.
[Evet] menüsünü seçin ve
korunmayan tüm görüntüleri
silmek için Tamam dü¤mesine
bas›n. Korunan görüntü yoksa,
tüm görüntüler silinir ve
[Görüntü Yok!] mesaj› belirir.
Select
Seç
Tüm Resimler
Tafl›: Ç›k: Menü
Görüntü dosyalar›n›, film kliplerini ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
Bellek Kart›na Kopyalama
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
KARTA KOPYALA
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Hayır
Evet
- [Hayır] : "Karta Kopyala"y› iptal eder.
- [Evet] : Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler,
film klipleri ve ses kay›t dosyalar›
Ç›k: Menü
Tafl›: [‹fllem Yap›yor!] mesaj› görüntülendikten
sonra bellek kart›na kopyalan›r.
Kopyalama ifllemi tamamland›ktan sonra, ekran çal moduna
dönecektir.
B‹LG‹
Seç:T
Sil:Tamam
Sil?
Evet
No
Onayla:Tamam
2. Silme iflleminin ard›ndan, ekran çal modu ekran›na de¤iflecektir.
Bu menü bir bellek kart› yerlefltirilmeden seçildi¤inde, [KARTA KOPYALA]
menüsünü seçebilir, fakat menüyü çal›flt›ramazs›n›z.
Kaydedilen görüntüleri dahili belle¤e (23MB) kopyalamak için yeterli alan
yoksa, [KARTA KOPYALA] konutu görüntülerin sadece baz›lar›n›
kopyalayacak ve [Haf›za Dolu!] mesaj›n› gösterecektir. Ard›ndan sistem
pleybek moduna dönecektir.
Bellek kart›n› foto¤raf makinesine takmadan önce gereksiz dosyalar›
sildi¤inizden emin olun.
[KARTA KOPYALA] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen
görüntüleri karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n
sonraki say›s› kartta oluflturulacakt›r. Bellek kart›ndaki son dosya
STP60002.jpg. ise, kopyalanan dosya adlar› STP60001.jpg ile bafllar.
[KARTA KOPYALA]'y› tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son
saklanan görüntüsü LCD monitöründe gösterilmektedir.
=47=
DPOF
DPOF : Endeks
DPOF (Dijital Yazd›rma S›ras› Biçimi), yazd›rma bilgisini bellek kart›n›z›n MISC
klasörüne gömülmesine izin verir. Yazd›r›lacak resimleri ve kaç bask› alaca¤›n›z›
seçin.
DPOF bilgisi bulunan bir görüntü çal›nd›¤›nda DPOF göstergesi LCD
monitöründe belirecektir. Görüntüler DPOF yaz›c›lar›nda ya da artan foto¤raf
laboratuvarlar›nda yazd›r›labilir.
Bu ifllev Film klipleri ve Ses Kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak
seçilemez.
DPOF : STANDART
Bu ifllev yüklenen görüntüdeki bask› say›s› bilgisini gömmenize olanak sa¤lar.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Standart]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
[Seç] : Yazd›r›lacak görüntüyü seçme penceresi
belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ : Yazd›r›lacak bir
görüntüyü seçin.
- Yak›nlaflt›rma W / T Dü¤mesi: Bask› say›s›n› seçin.
[Tüm Res.] : Film veya ses dosyalar› haricindeki
tüm resimler için bask› say›s›n›
yap›land›r›n.
- W / T dü¤mesi : Kaç kere bask› al›naca¤›n› seçin
[‹ptal] : Bask› ayar›n› iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi (
) belirecektir.
=48=
DPOF
Seç
Tüm Res.
‹ptal
Standart
‹ndeks
Boyut
Geri:
Ayar:Tamam
W
0 Prints
T
Ayar:Tamam
W
0 Prints
Ayar:Tamam
T
Görüntüler (film klipleri ve ses dosyas› hariç) endeks türü olarak yazd›r›l›r.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [‹ndeks]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin.
[Hay›r] seçilmiflse : Endeks bask› ayar›n› iptal et.
[Evet] seçilmiflse : Görüntü endeks biçiminde
bast›r›lacakt›r.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
DPOF
Standart
‹ndeks
Boyut
Geri:
Hayır
Evet
Ayar:Tamam
DPOF : Bask› boyutu
PictBridge
Bask›s› al›nacak görüntüler bellek kart›na yüklendi¤inde bask› boyutunu
belirleyebilirsiniz. [Boyut] menüsü sadece DPOF 1.1 ile uyumlu yaz›c›lar için vard›r.
Bask› Boyutunun Ayarlanmas›
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Boyut]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
Seç
Tüm Res.
‹ptal
‹ndeks
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Bask› boyutu de¤ifltirilecek olan görüntüyü
seçme penceresi belirir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤ : Bir görüntü seç.
- Yak›nlaflt›rma W / T Dü¤mesi : Bask› boyutunu
de¤ifltir.
- Tamam dü¤mesi : De¤ifliklikleriniz kaydedilecek
ve menü kaybolacakt›r.
[Tüm Res.] : Kaydedilen tüm görüntülerin bask›
boyutunu de¤ifltir.
- W / T dü¤mesi : Bask› boyutunu seç
- Tamam dü¤mesi : De¤ifltirilen ayar› onayla.
[‹ptal] : Bask› boyutu ayarlar›n›n tümünü iptal et.
Yaz›c› ile ba¤lant› kurulmas› için foto¤raf makinesinin ayarlanmas›
DPOF
Standart
Boyut
Geri:
Ayar:Tamam
W
W
Bu foto¤raf makinesini PictBridge destekleyen yaz›c›ya (ayr›ca sat›lmaktad›r)
ba¤lamak için USB kablosunu kullanabilir ve yüklü görüntüleri do¤rudan
yazd›rabilirsiniz. Film klipleri ve ses dosyalar› yazd›r›lamaz.
1. Sesli Kay›t modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL / SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
sekmesini seçin.
3. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
4. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Yazıcı]
menüsünü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
AYAR
AF Lambas›
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
Geri:
Bilgisyr
Yaz›c›
Ayar:Tamam
‹ptal
T
Ayar:Tamam
‹ptal
T
Ayar:Tamam
❈ DPOF [Boyut] ikincil menü : ‹ptal, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
❈ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, bask› alman›n iptal edilmesi
iflleminde yaz›c›n›n ifllemi gerçeklefltirmesi için biraz uzun sürebilir.
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 5. Ad›mda [B‹LG‹SAYAR]
menüsünü seçerseniz, [USB HATASI!] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve ard›ndan
2. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
=49=
PictBridge : Resim Seçimi
[USB] ayar menüsünde [Bilgisyr] alt menüsünü
seçerseniz, foto¤raf makinenizi yaz›c›n›za
ba¤lad›¤›n›zda [Bilg. Ba¤lan›yor] mesaj› belirecektir ve
ba¤lant› kurulmayacakt›r. Bu durumda, Yaz›c›
dü¤mesine bas›n. [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj›
belirecek ve Kolay bask› modu seçilecektir.
Bask›s› al›nacak Kopya Say›s›n›n Ayarlanmas›
- [Tek Resim] veya [Tüm Resimler]'i seçin. Yazd›r›lacak kopya say›s›n›
ayarlayabilece¤iniz bir ekran afla¤›da gösterildi¤i gibi belirecektir.
W
❈ Baz› durumlarda foto¤raf makinesi yaz›c›ya
ba¤lanmayabilir, bu durum yaz›c›y› üreten firmaya
ba¤l› olacakt›r.
W
0 Prints
Ayar:Tamam
[[Tek Resim] seçildi¤inde]
Kolay yazd›rma
Foto¤raf makinesini yaz›c›ya Çal modunda
ba¤lad›¤›n›zda, bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
- Yaz›c› (
) dü¤mesine bas›lmas› : fiu anda
gösterilen görüntü yaz›c› varsay›lan ayar› ile
yazd›r›lacakt›r.
- Sol / Sa¤ dü¤mesine bas›lmas› : Önceki / sonraki
görüntüyü seçer.
141-0001
Yazd›r:
Menü:Tamam
Yazd›r›lacak resimleri seçer
1. Menü dü¤mesine bas›n.
RES‹MLER
2. [RES‹MLER] menüsü belirecektir.
Tek Resim
Tüm Resimler
3. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI
ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
Tafl›: [Tek Resim] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi sadece
resim gösterilirken
uygulanacakt›r.
[Tüm Resimler] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi; film klipleri ve ses dosyalar›
haricindeki tüm resimlere uygulanacakt›r.
=50=
T
0 Prints
T
Ç›k: Deklanflör
Ayar:Tamam
[[Tüm Resimler] seçildi¤inde]
- Bask› say›s›n› seçmek için Yukar› / Afla¤› dü¤mesine bas›n.
- [Tek Resim] seçildi¤inde: Baflka bir resim seçmek için Sol / Sa¤ dü¤mesini
kullan›n. Baflka bir resmi seçtikten sonra, baflka bir
resim için bask› say›s›n› seçin.
- Bask› say›s›n› ayarlad›ktan sonra, kaydetmek için Tamam dü¤mesibe bas›n.
- Bask› say›s›n› ayarlamadan menüye dönmek için Deklanflöre bas›n.
PictBridge : Bask› Ayarlar›
OTO AYAR
1. [OTO AYAR] menü sekmesini seçmek için SOL ve
SA⁄ dü¤melerini kullan›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Hay›r] : [ÖZEL AYAR] de¤erleri korunur.
[Evet] : [ÖZEL AYAR]'daki tüm de¤erler otomatik
olarak de¤ifltirilir.
OTO AYAR
Hay›r
Evet
Tafl›: PictBridge : Bask› Ayarlar›
Özel Ayar : Bask›s› al›nan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü,
Bask› Kalitesi, Tarih Bask›s› ve Dosya Ad› Bask›s› menülerini
seçebilirsiniz.
1. [ÖZEL AYAR] menü sekmesini seçmek için SOL ve
ÖZEL AYAR
SA⁄ dü¤melerini kullan›n.
Boyut
Oto
Yerleflim
Oto
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve
Tip
Oto
AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan SA⁄
Kalite
Oto
Tarih
Oto
dü¤mesine bas›n.
Tafl›: 3. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI
ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
Ayarlayabilece¤iniz menüler afla¤›daki gibidir :
Menü
‹fllev
Alt menü
Oto, Posta Kartı, Kart, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Boyut
Bask› ka¤›d›n›n boyutunun
ayarlanmas›
Yerleflim
Bir ka¤›da bast›r›lacak olan
resim say›s›n›n ayarlanmas›
Oto, Tam, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ‹ndeks
Bask› ka¤›d›n›n kalitesinin
ayarlanmas›
Oto, Sade, Foto, HızlıFoto
Kalite
Bask›s› al›nacak olan resmin
kalitesinin ayarlanmas›
Oto, Taslak, Normal, ‹yi
Tarih
Tarihin bast›r›l›p
bast›r›lmayaca¤›n›n ayar›
Oto, Kapalı, Açık
Dosya Adı
Dosya ad›n›n bast›r›l›p
bast›r›lmayaca¤›n›n ayar›
Oto, Kapalı, Açık
Tip
❈ Baz› menü seçenekleri tüm üretici ve yaz›c› modellerinde desteklenmemektedir.
Desteklenmiyorsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak seçilemez.
❈ Otomatik/manuel ayar›nda ayar de¤erleri de¤ifltirilmezse, ayar de¤erleri otomatik
olarak korunur.
PictBridge : Yazdır
Resimlerin Bask›s›n›n Al›nmas›
1. [YAZDIR] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kullan›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini
kullan›n ve ard›ndan Tamam dü¤mesine bas›n.
[Standart] : Bellek kart›na yüklenen resimleri ayar
YAZDIR
numaralar› ile yazd›r›n. Bir ka¤›da bir
Standart
‹ndeks
resim bask›s› al›n›r.
[‹ndeks] : Bir ka¤›da birden fazla görüntü yazd›r.
Tafl›: 3. Sa¤da gösterilen ekran belirecek ve resmin bask›s›
al›nacakt›r. E¤er hiçbir resim seçilmemiflse,
[Görüntü Yok!] mesaj› gösterilecektir.
Bask› almay› iptal etmek için bask› al›rken
Menü/Tamam'a bas›n ve [Tek Resim] menüsü
görüntülenecektir.
❈ Endeks bask›s›ndaki resim say›s› kullan›lan bask›ya
göre farkl›l›k gösterir.
fiimdi Yazd›r›yor
001 / 001
Ç›k: Menü
DPOF Bask›s› : Bu durum dosyalar› DPOF bilgisini kullanarak do¤rudan
yazd›rman›za olanak sa¤lar.
1. [DPOF YAZDIR] menü sekmesini seçmek için SOL
DPOF YAZDIR
ve SA⁄ dü¤melerini kullan›n.
Hay›r
Evet
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
Tafl›: [Hay›r] : Bask›y› ‹ptal Eder.
[Evet] : Dosyay› DPOF bilgisi ile do¤rudan yazd›r›n
❈ Üretici ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, baz› menüler kullan›lamayabilir. Yaz›c›
DPOF'u desteklemiyorken, menü yine de görünür, ancak kullan›lamaz.
=51=
PictBridge : SIFIRLA
Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen yap›land›rmalar› bafllat›r.
1. [SIFIRLA] menü sekmesini seçmek için SOL ve
SIFIRLA
SA⁄ dü¤melerini kullan›n.
Hayır
Evet
2. ‹stedi¤iniz alt menü ayar›n› seçmek için YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
Tafl›: [Hayır] seçilmiflse : Ayar s›f›rlanmayacakt›r.
[Evet] seçilmiflse : Tüm bask› ve görüntü ayarlar› s›f›rlanacakt›r.
❈ Varsay›lan yaz›c› ayar› yaz›c› üretici firmas›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir.
Yaz›c›n›z›n varsay›lan ayar› için, yaz›c›n›z ile birlikte verilen kullan›c› k›lavuzuna
bak›n›z.
Ayar menüsü
Bu modda temel ayarlar› yapabilirsiniz. Ses Kay›t modu hariç tüm foto¤raf
makinesi modlar›nda ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Dosya
Güç Kapal›
Alt menü
Seri
S›f›rla
Kapal›, 1, 3, 5,10dk
ENGLISH
DEUTSCH
‹kinci menü
-
Sayfa
s.53
s.54
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
P”CCK»…
Language
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
s.54
BAHASA
POLSKI
Format
Trh&Saat
DünyaSaati
T.Basma
AF Lambas›
=52=
Magyar
Hay›r
Evet
06/03/01 13:00
YY/AA/GG
AA/GG/YY
GG/AA/YY
Kapal›
Seoul
Tokyo
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
Kapal›
Aç›k
-
s.54
s.55
s.55
s.55
s.55
Ayar menüsü
Menü sekmesi
Ana menü
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
Gözat
S›f›rla
Alt menü
Kapal›
Düflük
Orta
Yüksek
Bilgisyr
Yaz›c›
Koyu
Normal
Parlak
NTSC
PAL
Kapal, 0.5, 1, 3 sn
Hay›r
Evet
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Dosya ad›
‹kinci menü
-
Sayfa
s.55
s.55
s.56
s.56
s.56
s.56
Bu ifllev kullan›c›n›n dosya ad› biçimini seçmesine olanak sa¤lar.
[Seri] : Yeni bir bellek kart› kullan›ld›¤›nda ya da
tüm resimler biçimlendirdikten veya
AYAR
Seri
silindikten sonra dahi yeni dosyalar daha
Dosya
S›f›rla
Güç Kapal›
önceki s›ray› takip eden say›lar kullan›larak
Language
Format
adland›r›l›r.
Trh&Saat
Geri:
Ayar:Tamam
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonra, sonraki
dosya ad› biçimlendirmenin ard›ndan dahi
0001'dan bafllayarak ayarlanacak, tümünü silecek veya yeni bir bellek
kart› takacakt›r.
B‹LG‹
‹lk yüklenen klasör ad› 100SSCAM'd›r ve ilk dosya ad› STP60001'dir.
Dosya adlar› STP60001 → STP60002 → ~ → STP69999.s›ras›yla verilir.
Klasör adlar› 100'den 999'a kadar afla¤›daki gibi s›ras›yla verilir:
100SSCAM → 101SSCAM → ~→ 999SSCAM.
Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur. Görüntü dosyas›n›n ad›n›
de¤ifltirirseniz, görüntü çal›nmayabilir.
=53=
Otomatik güç kapatma
Biçim
Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
[Kapal›]
: Güç kapatma ifllevi çal›flmayacakt›r.
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
AYAR
Dosya
Güç Kapal›
Language
Hay›r
Trh&Saat
Kapal›
1 dk
3 dk
5 dk
10 dk
Geri:
Ayar:Tamam
B‹LG‹
Pili yerlefltirdikten sonra, güç kapatma ayar› korunacakt›r.
Foto¤raf makinesi PC modunda iken, slayt gösterisi yap›l›rken, bir ses
kayd›n›, film klipini ve karma çekim yaparken otomatik kapanma ifllevinin
kullan›lamayaca¤›n› akl›n›zda bulundurunuz.
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellekte [Biçimlendir]'i çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i
biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
[Hay›r] seçilmiflse : Bellek kart› biçimlendirilmeyecektir.
Menü dü¤mesine iki kez bas›n ve
menü ekran› kaybolacakt›r.
[Evet] seçilmiflse : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› belirecek
ve bellek kart› biçimlendirilecektir.
Çal modunda iken B‹Ç‹MLEND‹R'I
çal›flt›r›rsan›z, [Görüntü Yok!]
mesaj› belirecektir.
AYAR
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Cape Verde
Geri:
Hay›r
Evet
Ayar:Tamam
B‹LG‹
Dil
LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ve AC flarj aleti ç›kar›l›p
tekrar tak›lsa dahi, dil ayar› korunacakt›r.
D‹L alt menüsü :
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca,
‹talyanca, B. Çince, G. Çince, Rusça, Portekizce,
Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe, Fince, Thai dili,
BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/ ENDONEZYACA),
Arapça, Çekçe, Lehçe, Macarca ve Türkçe.
=54=
AYAR
Dosya
Güç Kapal›
Language
Format
Trh&Saat
Geri:
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
Ayar:Tamam
Afla¤›daki bellek kart› türlerinde [Format]'i çal›flt›rd›¤›n›zdan emin olun.
- Yeni bir bellek kart› veya biçimlendirilmeyen bellek kart›.
- Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan tan›mlanamayan ya da baflka bir foto¤raf
makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kart›.
Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin. Di¤er
foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatas›!] mesaj› alacaks›n›z.
Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas›
Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
SA⁄ dü¤me : Y›l / ay / gün / saat / dakika tarih
türünü seçer.
SOL dü¤mesi : ‹mleç tarih ve zaman pulunun ilk
imlecinde ise imleci [Trh&Saat] ana
menüsüne tafl›r. Di¤er durumlarda,
imleç mevcut pozisyonun soluna
kayd›r›lacakt›r.
YUKARI ve AfiA⁄I dü¤meleri : Ayar de¤erini de¤ifltirir.
Oto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz
[Kapal›] seçilmiflse : AF lambas› yanmayacakt›r.
[Aç›k] seçilmiflse : AF lambas› yanacakt›r.
AYAR
Language
Format
Trh&Saat
Cape Verde
T.Basma
06/03/01
13:00
YY/AA/GG
Geri:
Ayar:Tamam
Dünya Saati
AYAR
Cape Verde
T.Basma
AF Lambas›
Ses
USB
Geri:
Kapal›
Aç›k
❈ [Kapal›] menüsünü seçerseniz ve bir görüntüyü
zay›f ›fl›k bulunan flartlarda çekerseniz veya [Gece]
Ayar:Tamam
sahne modunu seçerseniz, foto¤raf makinesi tam
odaklanmayabilir.
❈ Yap›land›rma lambas› kapal›ya getirildi¤inde dahi oto odak lambas› otomatik
zamanlay›c›y› kullan›l›rken çal›flacakt›r.
Ses
Bu menü, yerel tarihi ve saati LCD monitöründe gösterebilmenize olanak sa¤lar.
AYAR
Format
Trh&Saat
DunyaSaati
T.Basma
AF Lambas›
Otomatik Odak lambas›
AYAR
Seoul
Tokyo
Geri:
Çal›flma sesini Aç›k'a getirirseniz, foto¤raf makinesi
bafllarken dü¤melere bas›ld›¤›nda çeflitli sesler
etkinlefltirilecektir, böylece foto¤raf makinesinin
çal›flma durumunun fark›nda olabileceksiniz.
Seoul, Tokyo
2006/03/01 15:08
Set:OK
AYAR
T.Basma
AF Lambas›
Ses
USB
LCD
Geri:
Kapal›
Düflük
Orta
Yüksek
Ayar:Tamam
Ayar:Tamam
Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB)
Kay›t tarihini bas›yor
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini ba¤lamak istedi¤iniz harici bir
ayg›t seçebilirsiniz.
Hareketsiz görüntülere TAR‹H/SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
[Kapal›]
: TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
AYAR
Trh&Saat
Cape Verde
T.Basma
AF Lambas›
Ses
Geri:
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
Ayar:Tamam
❈ Tarih ve Zaman hareketsiz görüntünün sa¤ alt k›sm›nda bas›l›r.
❈ Bask› ifllevi, [Metin] sahne modu ve foto¤raf çerçevesi efekt modunda çekilen
görüntüler istisna olmak üzere sadece dura¤an görüntülere uygulan›r.
[Bilgisyr] : Foto¤raf makinesini PC'nize ba¤lamak
AYAR
istiyorsan›z bunu seçin. Foto¤raf
AF Lambas›
Bilgisyr
Ses
makinesini PC'nize nas›l ba¤layaca¤›n›z
Yaz›c›
USB
LCD
hakk›ndaki talimatlar için 66. sayfaya
VideoÇkfl
Geri:
Ayar:Tamam
bak›n›z.
[Yaz›c›] : Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lamak
istiyorsan›z bunu seçin. Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar için 49. sayfaya bak›n›z.
=55=
Video ç›k›fl türünün seçilmesi
Foto¤raf makinesinden gelen film ç›k›fl› sinyali NTSC
veya PAL olabilir. Ç›k›fl seçiminiz foto¤raf
makinesinin ba¤land›¤› ayg›t türü ile yürütülebilir
(monitör veya TV vb.). PAL modu sadece BDGHI'y›
destekleyebilir.
LCD parlakl›¤›
LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
AYAR
USB
LCD
VideoÇkfl
Gözat
S›f›rla
Geri:
AYAR
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
Gözat
NTSC
PAL
Ayar:Tamam
Koyu
Normal
Parlak
Geri:
Ayar:Tamam
H›zl› görüntü
Bir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [H›zl› Görüntü] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
Sar› - Video
Beyaz - ses
[Kapal›]
: H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3sn] : Yakalanan görüntü seçilen süre
boyunca k›sa bir süre ekrana
getirilebilir.
AYAR
USB
LCD
VideoÇkfl
Gözat
S›f›rla
Geri:
Kapal›
0.5 sn
1 sn
3 sn
Ayar:Tamam
B‹LG‹
NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
PAL : Avusturalya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Almanya, ‹ngiltere, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni
Zelanda, Singapur, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
Televizyonu harici bir monitor olarak kullan›rken, televizyonun harici veya
AV kanal›n› seçmeniz gerekecektir.
Harici monitörde dijital bir gürültü olacakt›r, ancak bu bir ar›za de¤ildir.
E¤er görüntü ekran›n ortas›nda de¤ilse, ortalamak için TV kontrollerini kullan›n.
Menü ifllevleri LCD monitöründe gösterilenler ile ayn›d›r.
=56=
Bafllatma
Tüm foto¤raf makinesi menüsü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir. Ancak, TAR‹H / SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri
de¤ifltirilmeyecektir.
[Hay›r] seçilmiflse : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
[Evet] seçilmiflse : Tüm ayarlar varsay›lan
de¤erlerine geri yüklenecektir.
AYAR
USB
LCD
VideoÇkfl
Gözat
S›f›rla
Geri:
Hay›r
Evet
Ayar:Tamam
MYCAM menüsü ayar›
Bafllangݍ sesi
Bafllang›n görüntüsünü, sesini ve deklanflör sesini ayarlayabilirsiniz. Foto¤raf
makinesinin her çal›flma modu (Sesli kay›t modu haricinde) MyCAM menüsüne
sahiptir.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Alt menü
Kapal›
KUL GÖR 1
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen
sesi seçebilirsiniz.
Sayfa
Logo
KUL GÖR 2
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Kapal›
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Geri:
Ayar:Tamam
s.57
B‹LG‹
s.57
Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa, a盤a getirseniz dahi
bafllang›ç sesi bafllamayacakt›r.
s.57
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Deklanflör sesi
Bafllang›ç görüntüsü
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD
monitöründe gösterilen görüntüyü seçebilirsiniz.
Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
MYCAM
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Geri:
Geri:
Kapal›
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Ayar:Tamam
Ayar:Tamam
B‹LG‹
Çal modunda [YEN‹ BOYUT VERME] menüsünde [KUL GÖR] ile birlikte
bafllang›ç görüntüsü için kaydedilen bir görüntüyü kullan›n.
Bafllang›ç görüntüsü tüm görüntüler silinerek veya [Format] menüsü ile
silinmeyecektir.
Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak silinecektir.
=57=
Önemli notlar
fiu önlemleri muhakkak uygulay›n!
Bu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve
yüksek neme maruz b›rakmay›n.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay› düflünüyorsan›z, silikon jel ile hava
geçirmez bir kutuda saklay›n.
Özellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine
kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
Foto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf makinesi
kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin kutusunda saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan
korunmak için, eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken,
makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz
bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar görebilir.
=58=
Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa,
hassas elektronik devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini
kapat›n ve nem da¤›lana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem
oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n.
Nem da¤›lana kadar bekleyin.
Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve
bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir. Foto¤raf
makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek kart›n›
ç›karmak yararl› olur.
Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n›
korumak için kendili¤inden kapan›r.
Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi
sat›c›lar›ndan temin edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa,
lens temizleme s›v›s›yla lens temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf
makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb.
temas›n› engelleyin. Bu, foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar
verebilir ve performans›n› etkileyebilir. Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar
verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman
daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
Önemli notlar
Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
Resimler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj cihaz› ve USB kablosu ayn› anda
yata¤a tak›ld›¤›nda), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir
durumda, tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
tekrar ba¤lay›n.
Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu
kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
‹kaz göstergesi
LCD ekranda görünen baz› ikazlar vard›r.
Kart Hatas›!
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n.
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n.
→ Bellek kart›n› tak›n ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.54)
Kart Kilitli!
• Bellek kart› kilitli
→ SD bellek kart› : Yazma koruma anahtar›n› bellek kart›n›n üstüne kayd›r›n
Haf›za Dolu!
• Resim çekmek için yeterli bellek kapasitesi yok
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
→ Belle¤in bir k›sm›n› boflaltmak için gereksiz resimleri silin
Görüntü Yok!
• Bellek kart›nda saklanan görüntü yok
→ Resim çekin
→ Görüntü içeren bir bellek kart› tak›n
Dosya Hatas›!
• Dosya hatas›
→ Bellek kart›n› biçimlendirin
• Bellek kart› hatas›
→ Bir foto¤raf makinesi servis merkezine baflvurun
Pil Zay›f!
• Pil kapasitesi düflük
→ Yeni pilleri tak›n.
Zay›f Ifl›k!
• Karanl›k yerlerde resim çekerken
→ Foto¤raflar› Flaflh ile Foto¤raf Çekme modunda iken çekin.
Limit Doldu
• PictBridge menüsünden çok say›da bask› sayfas› seçerken
→ S›n›rlama dahilinde bask› sayfas› seçin
=59=
Bir servis merkezine baflvurmadan önce
Lütfen flunlar› kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
• Pil kapasitesi düflük
→ Yeni pilleri tak›n. (s.9)
• Piller kutuplar› ters olarak, yanl›fl tak›lm›fl
→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek tak›n
• Pil tak›lacakt›r
→ Pili tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili yerlefltir
• Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
→ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
Pil çabuk bitiyor
• Foto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
→ Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi resim çekmiyor
• Yeterli bellek kapasitesi yok
→ Gereksiz resim dosyalar›n› silin
• Bellek kart› biçimlendirilmemifl
→ Bellek kart›n› biçimlendirin (s.54)
• Bellek kart› bitmifl
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
• Bellek kart› kilitli
→ [Kart Kilitli!] hata mesajlar›na baflvurun
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini kapat›n
=60=
• Piller bitmifl
→ Yeni pilleri tak›n.
• Piller kutuplar› ters olarak, yanl›fl tak›lm›fl
→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek tak›n
Kullan›m s›ras›nda foto¤raf makinesi aniden duruyor
• Foto¤raf makinesi bir ar›za nedeniyle durdu
→ Pilleri ç›kart›p yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
• Nesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
→ Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
• Resim flafl mesafesi d›fl›nda çekilmifl
→ Flafl mesafesi içinde resim çekin
• Objektif lekeli veya kirli
→ Objektifi temizleyin
Flafl patlam›yor
• Flafl kapal› modu seçilmifl
→ Flafl kapal› modundan ç›k›n
• Foto¤raf makinesi modu flafl› kullanamaz.
→ FLAfi ile ilgili yönergelere baflvurun (s.20).
Yanl›fl tarih ve saat görüntüleniyor
• Tarih ve saat yanl›fl ayarlanm›fl veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlara dönmüfl
→ Tarih ve saati yeniden ayarlay›n
Foto¤raf makinesi dü¤meleri çal›flm›yor
• Foto¤raf makinesi ar›zas›
→ Pilleri ç›kart›p yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesi içindeyken bir kart hatas› oldu
• Bellek kart›n› biçimi hatal›
→ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Bir servis merkezine baflvurmadan önce
Görüntüler kay›ttan yürütülemiyor
• Dosya adlar› hatal› (DCF biçimine uygun de¤il)
→ Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
Görüntü renkleri orijinalinden farkl›
• Beyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
→ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Görüntüler afl›r› parlak
• Poz fazla
→ Poz dengelemeyi yeniden ayarlay›n
Harici monitörde görüntü yok
• Harici monitör foto¤raf makinesine do¤ru ba¤lanmam›fl
→ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
• Bellek kart›nda hatal› dosyalar var
→ Do¤ru dosyalar› içeren bir bellek kart› tak›n
Bilgisayar›n gezgin program›n› kullan›rken, [Removable Disk] dosyas› görünmüyor
• Kablo ba¤lant›s› hatal›
→ Ba¤lant›y› kontrol edin
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini aç›n
• ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.3 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor.
→ USB’yi destekleyen PC’ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~
10.3 kurun.
• Foto¤raf makinesi sürücüsü yüklü de¤il
→ Bir [USB Storage Driver] (USB Saklama Sürücüsü) yükleyin
Teknik Özellikler
Resim Sensörü
- Tür : 1/2.5" CCD - Etkili Piksel : Yaklafl›k 6,0 Mega-piksel - Toplam Piksel : Yaklafl›k 6,2 Mega-piksel
Mercekler
- Odak Uzunlu¤u : SHD Merce¤i f = 5.8 ~ 17.4mm (35 mm dengi: 35~105mm)
- F No. : F2.8~ F4,9
- Dijital Yak›nlaflt›rma : • Hareketsiz Görüntü modu : 1.0X ~ 5.0X
• Çalma modu : 1.0X ~ 11.0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
LCD Monitör : 2,4" renkli TFT LCD (112.320 piksel)
Menzil
- Tür : TTL kontrast oto odak (Çoklu AF)
- Menzil
Normal
Genifl
Tele
80cm ~ sonsuz
Makro
5 ~ 80cm
40 ~ 80cm
Otomatik Makro
5cm ~ sonsuz
40cm ~ sonsuz
Deklanflör
- Tür : Mekanik ve Elektronik deklanflör
- H›z : 2 ~ 1/2.000 sn. (Gece Modu: 15 ~ 1/2.000 sn.)
Poz
- Kontrol : Program AE
Metraj : Çoklu, Spot
- Dengeleme : ±2EV (0.5 EV ad›m)
- ISO Dengi : Otomatik, 50, 100, 200, 400
Flafl
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› Göz azaltma, Dolar Flafl, Yavafl senk, Flafl kapal›
- Menzil : Genifl : 0.2 ~ 3.0m, Tele : 0.4 ~ 2.0m (ISO AUTO)
- fiarj süresi : 4.0sn (Tam), 5.0sn (Düflük pil)
Netlik : Yumuflak, Normal, Canl›
Efekt : Renkli, Siyah - Beyaz, Sepya, K›rm›z›, Yeflil, Mavi, Negatif, RGB, Vurgu,
Karma, Foto Karesi
Beyaz Denge : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Flörosan_H, Florosan_L, Tungsten, Özel
Ses Kayd› : Ses Kayd› (Bellek ve Pil kapasitesine ba¤l›d›r)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (Maks. 10 sn.)
=61=
Teknik Özellikler
Tarih Basma : Tarih ve Saat, Tarih, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
Çekim
- Hareketsiz Görüntü : • Modlar: Otomatik, Program, Sahne, Ses Kayd›
❈ 11 Sahne (Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Yak›n Çekim, Gün Bat›m›,
fiafak, Arkaplan Ifl›¤›, Havai Fiflek, Kumsal ve Kar, Metin)
• Çekim : Tekli, Sürekli, AEB
• Otomatik zamanlay›c› : 10 sn., 2 sn., Çift otomatik
zamanlay›c› (10 sn & 2 sn.)
- Film Klipi : • Audio ile ya da Audio olmadan (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir,
kay›t zaman›: bellek kapasitesine ba¤l›d›r)
• Boyut : 640x480, 320x240 (3X Optik Yak›nlaflt›rma (Yak›nlaflt›rma
‹fllemi s›ras›nda Sessiz))
• Kare h›z›: 30 fps, 15 fps
• Film Stabilizatörü (Kullan›c› Taraf›ndan Seçilebilir)
• Film Düzeltme (Gömülü): Kay›t, Dura¤an Görüntü Yakalama ifllemleri
s›ras›nda duraklat, Zaman K›rpma
Saklama
- Dahili bellek : Yakl. 23MB flafl belle¤i
Harici bellek: SD kart› /MMC (1 GM'a kadar garantilidir)
- Dosya Biçimi : Hareketsiz Görüntü : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Film Klipi : AVI (MPEG-4) Ses : WAV
- Resim Boyutu
6M
5M
4M
3M
2M
1M
2816x2112 2592x1944 2272x1704 2048x1536 1600x1200 1024x768
VGA
640x480
- Kapasite (23MB)
Çok ‹yi
‹yi
Normal
6M
7
12
21
5M
8
15
24
4M
11
19
32
3M
14
24
39
2M
23
36
50
1M
52
72
85
VGA
111
133
138
❈ Bu rakamlar Samsung standartlar›na göre ölçülmüfltür ve çekim flartlar›na ve
foto¤raf makinesinin ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
=62=
Resim Oynatma
- Tür : Tekli resim, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film Klipi
- Düzeltme : K›rpma, Döndürme, Yeniden Boyutland›rma
Arayüz : Dijital ç›k›fl ba¤lant›s›: USB 2.0 (Toplu Saklama S›n›f›)
Video Ç›k›fl›: Pal & NTSC seçilebilir
Ses: Mono (harici kod çözücü olmadan)
Pictbridge (Tam Seçenek)
Güç Kayna¤› : Yeniden flarj edilebilir pil: 3.7V Liyon pil (SLB-0837)
❈ Dahil edilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
Ebatlar (GxYxD) : 96.9 X 56.8 X 20.5 mm
A¤›rl›k : 129.5g
- Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40°C
- Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
Yaz›l›m
- Kamera Sürücüsü : Saklama Sürücüsü (Windows98/98SE/2K/ME/XP, Mac OS
9.0 ~ 10.3)
- Uygulama : Digimax Master
Özel Özellikler
- 3X Hareketsiz ve Film için Optik Yak›nlaflt›rma.
MPEG-4 VGA 30fps Film Klipi (DSC'de Düzeltmeyi desteklemektedir), Efekt Dü¤mesi
Güçlü Efekt (Renk, Vurgu, Karma, Foto¤raf Karesi)
"M" dü¤mesini kullan›larak Kolay Mod De¤ifltirme
❈ Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Yaz›l›m notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
- Ürüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü
düzenleme yaz›l›m arac›d›r.
- Hiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm›
ço¤alt›lmamal›d›r.
- Yaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için
verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf
makinenizi onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m
nedeniyle do¤abilecek bir zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya
da iflletim sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
- Bu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi
sahibi olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
Macintosh için
Power Mac G3 veya sonras›
(Pentium 700MHz önerilir)
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
Mac OS 9.0 ~ 10.3
Minimum 64MB RAM
Minimum 64MB RAM
200MB kullan›labilir sabit-disk alan›
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
CD-ROM sürücüsü
1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
AVI dosya format›n› destekleyen
uyumlu monitör
QuickTime çalar› veya medya çalar.
(24bit renkli ekran önerilir)
DivX (film klipi için)
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan
sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
Foto¤raf makinesi sürücüsü : Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü
aktar›m› yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf
makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten
ve bu foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya
[Bilgisayar›m] içinde [Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü
sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil
de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 9.0 ~ 10.3 ile kullanabilirsiniz.
Digimax Master : BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
B‹LG‹
Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
Bilgisayar›n kapasitesine göre, otomatik kurulum program›n›n çal›flmas› için
5 ~ 10 süre tan›mal›s›n›z. Çerçeve görünmezse, [Windows Gezgini]'ni
çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücü kok dizininde [Samsung.exe]'yi seçin.
=63=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC’ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
Samsung’un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Otomatik çal›flma çerçevesi görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Kur] menüsüne
t›klay›n.
2. Monitördeki dü¤meyi seçerek kamera sürücüsümü, DirectX, Xvid ve Digimax
Master'› kurun. Bilgisayar›n›za DirectX'in bir üst versiyonu kurulmuflsa, DirectX
kurulmayabilir.
❈ XviD kod çözücüsü GNU Genel Kullan›m Lisans› flart ve koflullar›na göre
da¤›t›lmaktad›r ve herkes bu kod çözücüyü ücretsiz olarak kopyalayabilir,
de¤ifltirebilir ve da¤›tabilir, ancak ÖZEL B‹R AMACA UYGUNLUK VEYA
SATILAB‹L‹R OLMASI HAR‹Ç HERHANG‹ B‹R DO⁄RUDAN YA DA DOLAYLI
GARANT‹ VER‹LMEMEKTED‹; bununla birlikte bu kod çözücüyü ya da yap›lan
de¤ifliklikleri da¤›tt›¤›n›zda GNU Genel Kullan›m Lisans›na uygun davranman›z
gerekmektedir.
Ayr›nt›l› bilgi için, GNU Genel Kullan›m Lisans› belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
=64=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC’yi USB kablosunu kullanarak
foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
4. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n. [Yeni
Donan›m Sihirbaz› Bulundu] aç›lacak ve
bilgisayar foto¤raf makinesini tan›yacakt›r
❈ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir
görüntü görüntüleme program› aç›lacakt›r.
Digmax Master’›n yükleme penceresi
Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra
aç›l›rsa, foto¤raf makinesi sürücüsü
baflar›l› bir flekilde kurulmufltur.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesinin sürücüsünü kurmuflsan›z, [Yeni Donan›m Sihirbaz›
Bulundu] aç›lmayabilir.
Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu
iletiflim kutusu aç›l›r ve sürücü dosyas›n› seçmenizi isteyen bir pencere
belirebilir. Bu durumda, verilen CD’den "USB Sürücüsü"nü belirleyin.
(Windows 98 ve 98 SE için).
Kullan›c› elkitab›na ait PDF belgeleri bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen
Yaz›l›m CD-ROM'una eklenmifltir. PDF dosyalar›n› Windows gezginini
kullanarak aray›n. PDF dosyalar›n› kullanmadan önce, CD-ROM yaz›l›m›na
eklenen Adobe Reader'› kurman›z gerekmektedir.
Adobe Reader 6.0.1’i do¤ru kurman›z için, Internet Explorer 5.01 veya
üstünün kurulu olmas› gereklidir. "www.microsoft.com" adresini ziyaret edin
ve Internet Explorer’›n›z› yükseltin.
=65=
PC modunun bafllat›lmas›
• USB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
• Bu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
• LCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
1. Sesli Kay›t modu haricindeki herhangi bir modda,
Menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL / dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
sekmesini seçin.
3. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
4. [Bilgisyr]’› seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
5. Menü dü¤mesine iki kez bas›n ve menü
kaybolacakt›r.
6. USB kablosunu kullanarak PC’yi foto¤raf
makinesine ba¤lay›n.
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
AYAR
AF Lambas›
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
Geri:
Bilgisyr
Yaz›c›
Ayar:Tamam
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 4. Ad›mda [Yaz›c›] menüsünü
seçerseniz, [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
ard›ndan 2. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
Foto¤raf makinesinin ve PC’nin ba¤lant›s›n›n kesilmesi : 68. sayfaya (Tafl›nabilir
diskin ç›kar›lmas›) bak›n›z.
B‹LG‹
Pil gücünden tasarruf etmek için, foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤larken
AC adaptörü kullanman›z önerilir.
=66=
PC modunun bafllat›lmas›
Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine
yükleyebilir ve yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla
düzenleyebilirsiniz.
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu ile ba¤lay›n.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[My computer](Bilgisayar›m)'› seçin ve
[Removable Disk (Ç›kart›labilir Disk) →
DCIM → 100SSCAM]'› çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar
monitöründe görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
4. Bir aç›l›r menü görünür.
Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'y›
seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala): dosyalar› kopyalar.
D‹KKAT
Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalaman›z önerilir.
Görüntülerin do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant›
kesilmesine ba¤l› olabilir.
Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbirfley görülmeyecektir.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü
t›klat›n.
=67=
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
Windows 98/ 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubu¤unda [Donan›m› Kald›r veya Ç›kar]
simgesini çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [Stop](Durdur) dü¤mesini
t›klat›n.
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m›
Kald›r veya Ç›kar) penceresi aç›l›r.
[Close](Kapat) dü¤mesini t›klat›n,
ç›kart›labilir disk güvenli kald›r›l›r.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c›
s›ras›nda kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 9.0 ~ 10.3 ile
uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görünür.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
4. [USB Mass Storage Device](Donan›m Ayg›t›n›
Durdur) penceresi aç›l›r. [USB Saklama Ayg›t›]'n›
seçin ve [OK](Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
5. [Safe To Remove Hardware](Donan›m› Güvenli
Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
=68=
D‹KKAT
Mac OS 10.0 veya sonras› için: Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yüklemeyi tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir
diski Ç›kart komutuyla kald›r›n.
MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, lütfen afla¤›daki web sitesini
ziyaret edin (http://www.divx.com/divx/mac/) ve kod çözücüyü indirin.
Veya Xvid kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalar kullan›n
(Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini ve PC’yi ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]’da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]’ni ç›kar›n.
Digimax Master
Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
Program› bafllatmak için [Bafllat → Programlar → Samsung → Digimax
Master]'a t›klay›n.
Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Digimax L60 / Kenox X60]’i Program Özellikleri Ekle / Kald›r’dan ç›kar›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan
sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir
pencere belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select
All] dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve
[Selec All] dü¤mesine t›klay›n. Çekilen
resimleri ve klasörü kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme
iptal edilecektir.
3. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
=69=
Digimax Master
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve
klasörü kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için
klasörler oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü seçtikten
sonra, görüntüler yüklenecektir.
Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
➀
➁
➄
➅
➆
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
➂
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere
aç›lacakt›r. Seçilen klasörün hedef yeri
pencerenin üst k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start] dü¤mesine
t›klay›n.
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
➃
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u : Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film
klibi düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
➃ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu
ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
➄ Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
➅ Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
➆ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=70=
Digimax Master
Görüntü düzeltme : Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir
film klibinde toplayabilirsiniz.
➀
➀
➃
➁
➁
➂
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya kesebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Retouch] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
② Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
➃ Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde
oynat›lamaz.
❈Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media] : Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects]
: Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedebilirsiniz. Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows ortam
(wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (avi, MPEG-4) dosya
türlerini seçebilirsiniz.
② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
❈ Kodlay›c› kullan›larak s›k›flt›r›lan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan baz› film
klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=71=
Digimax Master
Foto¤raf makinesi için Film : Bu foto¤raf makinesinde bir film oynatabilirsiniz.
1. [Add] dü¤mesine basarak foto¤raf makinesinde yürütmek için bir film seçin.
Efektleri ekleyin ve filmi düzeltin. Düzeltilen filmi kaydetmek için [Make]
dü¤mesine bas›n.
2. [Movie for camera] video türünü seçin.
3. Foto¤raf makinesi seçene¤ini, Ç›k›fl yerini, Dosya ad›n› seçin ve [Make]
dü¤mesine bas›n.
- Çerçeve boyutu : Çerçevenin geniflli¤ini ve yüksekli¤ini seçer.
- Çerçeve h›z›
: Çerçeve h›z›n› saniye cinsinden seçer.
- Dosya yeri
: Düzeltilen filmin kaydedilece¤i yeri seçer.
- Dosya ad›
: Foto¤raf makinesindeki filmi yürütmek için, DCF kural›n›
sa¤laman›z gerekmektedir.
Filmi STP6XXXX.avi
(XXXX harflerinin yerine
0001 ~ 9999 aras›ndaki herhangi
bir say›y› girebilirsiniz) olarak
kaydedin.
4. Foto¤raf makinesini verilen USB kablosu ile
bilgisayara ba¤lay›n.
5. Düzeltilen filmi [Removable Disk\DCIM\XXXSSCAM]'
e kopyalay›n. (XXX harflerinin yerine 100 ~ 999
aras›ndaki herhangi bir say›y› girebilirsiniz)
Play:/
Yakala:E
6. Foto¤reaf makinesinin Çal modunda filmi yürütebilirsiniz.
=72=
SSS
USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
→ Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen
Ayg›tlar]’da belirebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
→ Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
→ PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir. Mümkün oldu¤unda,
foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
→ Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
SSS
Örnek 6
Örnek 7
Örnek 8
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat → (Ayarlar) → Kontrol Paneli →
(Performans ve Bak›m) → Sistem → (Donan›m) → Ayg›t Yöneticisi’ne
t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?) yan›nda
bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da yan
taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
→ Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
→ Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
Film klipinin çal›nmas› için olan kod çözücü kurulmad›¤›nda
→ Kod çözücüyü afla¤›da listelendi¤i gibi kurun.
[ Kod çözücünün Windows için kurulmas› ]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows gezginini çal›flt›r›n ve [CD-ROM sürücüsü:\XviD] klasörünü seçin
ve XviD-1.0.3-20122004.exe dosyas›na t›klay›n.
❈ XviD kod çözücü GNU Genel Lisansa göre da¤›t›l›r ve herkes bu kod
çözücüyü kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Bu Lisans, Genel Lisans
flartlar› do¤rultusunda da¤›t›labilece¤ini belirten telif hakk› sahibi taraf›ndan
yerlefltirilen herhangi bir programa veya di¤er çal›flmaya uygulan›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, Lisans belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[ Kod çözücünün Mac OS için kurulmas› ]
1) Kod çözücüyü yüklemek için afla¤›daki siteyi ziyaret edin.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Sayfan›n sa¤ üst köflesine yerlefltirilen [Free Download] dü¤mesine t›klay›n
ve DivX kod çözücüsünü yüklemek için bir pencere belirecektir.
3) Kulland›¤›n›z Mac ‹flletim Sistemini seçin ve [Yükle] dü¤mesine t›klay›n.
‹stedi¤iniz bir klasöre kaydedin.
4) Kurulacak olan film klipini çalmak için yükledi¤iniz dosyay› ve kod çözücüyü
çal›flt›r›n.
❈ Bir film klipi Mac ‹flletim Sisteminde çal›namazsa, XviD kod çözücüsünü
(Mplayer, VideoLanClient) destekleyen ortam çalar› kullan›n.
Film klipi PC’de çal›namad›¤›nda
❈ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilen film klipi PC’de çal›nmad›¤›nda,
bunun sebepleri büyük ihtimalle PC’ye yüklenen kod çözücüden
kaynaklanmaktad›r.
=73=
SSS
DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
→ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows
do¤ru flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB
Deste¤ini engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS
ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan
PC üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü
kendiniz de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
→ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
=74=
MEMO
MEMO
MEMO
=75=
MEMO
=76=
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3341
Download PDF

advertising