Samsung | DIGIMAX L85 | Samsung DIGIMAX L85 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n kullan›m› dahil,
foto¤raf makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 1
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin
Bir resim çekin
USB kablosunu tak›n
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan
foto¤raf makinesi sürücüsünü yükleyin (s.73)
Bir resim çekin (s. 14)
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.76)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n.
[Ç›kart›labilir Disk]'i
kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n (s. 76)
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
* Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu
kullan›rsan›z, görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri
bilgisayar›n›za aktar›rken, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için
muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu
kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin bozulmas›ndan dolay›
üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
=1=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 2
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir. ‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung
Kamera Servis Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz.
Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi kullanmay›n›z.
Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na , örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin. Bu,
yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
=2=
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya flarj aletini kapatmay›n. Bu durum
s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na
sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml›
flafl kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan
sonra, adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini
kapat›n›z. Sonra, foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara
ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz. Bunun
yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yang›n ç›kmas›na ya da
elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin ve
kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep olabilir.
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 3
‹çindekiler
HAZIR
Sistem çizelgesi ……………………4
Özellik tan›m› ………………………5
Ön ve Üst …………………………5
Geri ve Dü¤me ……………………6
Dü¤me/ 5 ifllevli dü¤me …………7
Almaç (‹ste¤e ba¤l›) ………………7
Otomatik zamanlay›c› lambas› ……8
Foto¤raf makinesi Durum Lambas›…8
Mod simgesi ………………………8
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas› ………8
Yeniden flarj edilebilir pili (SLB1237) nas›l flarj edeceksiniz ………9
Bellek kart›n›n tak›lmas› …………10
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili
yönergeler …………………………11
KAYIT
LCD monitörü göstergesi …………13
Kay›t modunu bafllat›yor …………14
OTOMAT‹K kullan›m› ……………14
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …14
AS modu nas›l kullan›l›r …………14
M(Manuel) mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …15
Genifl aç› modu nas›l kullan›l›r …15
Hareket yakalama modu nas›l kullan›l›r…16
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …16
F‹LM KL‹P‹ modunun kullan›m› …17
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi …17
Bir film klibi kaydederken
duraklatma (Ard›l Kay›t) …………17
SES KAYDI modunun kullan›m› …18
Ses kaydederken duraklat›ld›……18
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler…18
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m›……19
GÜÇ dü¤mesi ……………………19
Deklanflör…………………………19
ZOOM W/T dü¤mesi ……………19
Ses kayd›/ Ses notu/ YUKARI dü¤mesi…21
Makro/ Afla¤› dü¤mesi …………21
Odak kilidi…………………………22
FLAfi/ SOL dü¤mesi ……………23
Otomatik zamanlay›c›/ Uzak/Sa¤ dü¤me…24
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi ………26
ASM dü¤mesi ……………………27
E (Efekt) dü¤mesi ………………27
Özel Efekt : Renk ………………28
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak
çerçeveleri …………28
Özel Efekt : Karma çekim ………29
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi…31
Film Klipi karesi dengeleyicisi …31
+/- dü¤mesi ………………………31
Foto¤raf makinesi ayarlar› için
LCD monitörün kullan›lmas› ………34
Menünün kullan›m› ………………35
Boyut………………………………35
Kalite/ Kare Oran› ………………36
Metraj ……………………………36
Otomatik Odak türü………………37
Sürekli çekim ……………………37
Keskinlik …………………………38
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi ………38
OYNAT
Yürütme modunu bafllatma ………39
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme…39
Bir film klipini kay›ttan yürütme …39
Film klipi yakalama ifllevi ………40
Foto¤raf makinesi film k›rpma …40
Kaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütme…41
LCD monitörü Göstergesi…………41
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf
makinesi dü¤melerini kullanma …………42
Küçük resim/ Büyütme dü¤mesi …42
Sesli not/ YUKARI tuflu …………43
Yürütme ve Duraklatma/ Afla¤› tuflu…44
E (Efekt) dü¤mesi ………………44
Sil dü¤mesi ………………………45
Yaz›c› dü¤mesi …………………45
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu…46
Uzaktan kumanda ………………46
LCD monitörü kullanarak yürütme
fonksiyonunun ayarlanmas› ………47
Slayt gösterisi bafllatma …………49
Ekran gösterim bilgileri …………50
Bir görüntüyü döndürme…………51
Yeniden boyutland›rma …………51
Görüntüleri koruma ………………52
Görüntüleri silme …………………52
KARTA KOPYALA ………………53
DPOF ……………………………53
DPOF : Standart …………………54
DPOF : ‹ndeks……………………54
DPOF : Boyut ……………………55
PictBridge…………………………55
PictBridge : Resim Seçimi ………56
PictBridge : Bask› Ayar› …………56
PictBridge : Resim Bast›rma ……57
PictBridge : DPOF Yazd›r ………58
PictBridge : S›f›rla ………………58
AYAR
Ayar menüsü ………………………58
Dosya ad› ………………………59
Otomatik güç kapatma …………60
Dil ………………………………60
Belle¤in Biçimlendirilmesi ………60
Tarih/ Saat/ Tarih türünün ayarlanmas› …61
Dünya Saati ……………………61
Kay›t tarihini bas›yor ……………61
Otomatik Odak lambas› …………62
Ses ………………………………62
Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) …62
LCD parlakl›¤› ……………………62
Video ç›k›fl türünün seçilmesi……63
HDMI ……………………………64
H›zl› görüntü………………………64
Bafllatma …………………………64
MYCAM menüsü ayar› ……………65
Bafllang›ç görüntüsü ……………65
Bafllang›ç sesi ……………………65
Deklanflör sesi……………………65
Önemli notlar ………………………66
Uyar› göstergesi …………………67
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce…68
Teknik Özellikler …………………70
YAZILIM
Yaz›l›m notlar› ……………………72
Sistem Gereksinimleri ……………72
Yaz›l›m hakk›nda …………………72
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›…73
PC modunun bafllat›lmas› ………75
Ç›kart›labilir diski ç›kartma ………77
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›…78
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› …78
USB Sürücüsünün Windows
98SE için kald›r›lmas› ……………78
Digimax Master ……………………79
Digimax Reader …………………82
SSS ………………………………83
=3=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 4
Sistem çizelgesi
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do¤ru içeri¤e sahip oldu¤unuzu kontrol ediniz.
‹çindekiler sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir. ‹ste¤e ba¤l› bir cihaz sat›n
almak için en yak›ndaki Samsung bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz.
Sistem Gereksinimleri
< Dahil edilen ürünler >
Bilgisayar
(Bkz. p.76)
Foto¤raf makinesi
çantas›
Kullan›c› elkitab›,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi kay›fl›
PictBridge uyumlu
yaz›c› (Bkz. p.55)
Yaz›l›m CD'si
(Bkz. p.72)
USB kablosu
DPOF uyumlu
yaz›c› (Bkz. p.53)
SD bellek kart›/ MMC
(Bkz. p.11)
AV kablosu
=4=
Almaç (SCC-S7)
Macintosh için
• Power Mac G4 veya sonras›
• Mac OS 10.0 ~ 10.3
* Bir film klipinin çal›nmas› için: Mac OS 10.1
veya sonras› (MPlayer, VCL Media Player)
• Minimum 64MB RAM
• 110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
• USB girifli
• CD-ROM sürücüsü
Yeniden flarj edilebilir pil (SLB-1237)
‹ste¤e Ba¤l› K‹T
Uzaktan
kumanda
Windows için
• Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
(Pentium 700MHz veya daha iyisi önerilir)
• Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
• Minimum 64MB RAM (XP: 128MB)
• 200MB kullan›labilir sabit disk alan›
(1GB önerilir)
• USB girifli
• CD-ROM sürücüsü
• 1024x768 piksel, 16-bit renkli ekran
uyumlu monitör (24-bit renkli ekran önerilir)
• DirectX 9.0 veya sonras›
D‹KKAT
HDMI
kablosu
AC fiarj aleti
Harici monitör (Bkz. p.63)
Foto¤raf makinesini bilgisayara, yaz›c›ya
veya harici monitöre ba¤lad›¤›n›zda,
foto¤raf makineniz ile birlikte verilen
USB/ AV/ HDMI kablosunu kullanman›z
gerekir, aksi halde harici ayg›tlar foto¤raf
makinesini tan›yamaz.
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 5
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Güç dü¤mesi
Deklanflör
Hoparlör
Uzaktan kumanda sensörü
Otomatik zamanlay›c› lambas›/
Oto odak lambas›
Mod kadran›
Flafl
Mikrofon
Kay›fl gözü
Mercekler/ Mercek kapa¤›
=5=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 6
Özellik tan›m›
Geri ve Dü¤me
Foto¤raf makinesi durum lambas›
Yak›nlaflt›rma W dü¤mesi
(Küçük resim)
Yak›nlaflt›rma T dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma)
ASM dü¤mesi
Uzaktan kumanda sensörü
LCD monitörü
E (Efekt) dü¤mesi
Kay›fl gözü
+/- dü¤mesi, S‹L dü¤mesi
5 ifllevli dü¤me
Üç ayakl› soketi
Çal modu dü¤mesi/ Yaz›c› dü¤mesi
USB/ AV ba¤lant› terminali
=6=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 7
Özellik tan›m›
Dü¤me/ 5 ifllevli dü¤me
Almaç (‹ste¤e ba¤l›)
Yeniden flarj edilebilir pili flarj edebilir, yakalanan bir görüntüyü bask›ya aktarabilir
ve görüntüleri almaç ile yükleyebilir. (Sayfa 9, 55, 75~76'e bak›n)
Pil odas› kapa¤›
Bellek kart› yuvas›
Üst
Pil odas›
Foto¤raf makinesi ba¤lant› terminali
Pil tutma yeri
Sesli not/ Sesli Kay›t/ Yukar› dü¤mesi
Geri
Menü/ Tamam dü¤mesi
Flafl/
Sol dü¤mesi
Otomatik zamanlay›c›/
Uzak/ Sa¤ dü¤me
USB girifli
AV ba¤lant› terminali
Makro/ Afla¤› dü¤mesi
Çal ve Duraklat dü¤mesi
DC ba¤lant› terminali
HDMI ba¤lant› terminali
=7=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 8
Özellik tan›m›
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Simge
Durum
Yan›p
sönüyor
Yan›p sönüyor
Yan›p sönüyor
Yan›p sönüyor
Tan›m
- Lamba ilk 7 saniye boyunca 1 saniyelik aral›klarda yan›p
söner.
- Lamba son 3 saniye boyunca 0.25 saniyelik aral›klarda
h›zl› h›zl› yan›p söner.
Resim çekilmeden önce Lamba 2 saniye boyunca 0.25
saniyelik aral›klarda h›zl› h›zl› yan›p söner.
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra çekilecektir ve 2 saniye
sonra da ikinci bir resim çekilecektir.
Uzaktan kumandan›n deklanflörüne bas›lmas› halinde görüntü
çekilmeden önce 2 saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
Foto¤raf makinesi Durum Lambas›
Durum
Tan›m
Foto¤raf makinesi resim çekmeye haz›r oldu¤unda lamba
Güç aç›k
aç›l›r ve kapan›r
Görüntü kaydedilirken lamba yan›p söner ve foto¤raf
Bir resim çektikten sonra
makinesi görüntü çekmeye haz›r oldu¤unda kapan›r
Ses notu kaydederken Lamba yan›p söner
Lamba yanar
USB kablosu bir
PC'ye tak›ld›¤›nda (Ayg›t› bafllatt›ktan sonra LCD monitörü kapan›r)
Verilerin PC ile aktar›lmas› Lamba yanar (LCD monitörü kapan›r)
USB kablosu
Lamba kapan›r
yaz›c›ya tak›ld›¤›nda
Yaz›c› yazd›r›yorken Lamba yan›p söner
lamba aç›l›r (Foto¤raf makinesi nesneye odaklan›r)
AF aktive edildi¤inde
Lamba yan›p söer (Foto¤raf makinesi nesneye odaklanmaz)
=8=
Mod simgesi : Foto¤raf makinesinin mod ayar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için
sayfa 14~18'ye bak›n.
MOD OTOMAT‹K PROGRAM
AS
HAREKET
GEN‹fi YAKALAMA
F‹LM
M
ÇAL
Simge
SAHNE
MOD
GECE
D‹KEY
ÇOCUK
YATAY
MET‹N
Simge
MOD YAKIN ÇEK‹M GÜN BATIMI
fiAFAK
AYDINLATMA HAVA‹ F‹fiEK KUMSAL VE KAR
Simge
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-1237)
kullanman›z gerekmektedir. Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce
pili flarj etti¤inizden emin olun.
SLB-1237 yeniden flarj edilebilir pil Teknik Özelli¤i
Model
Tür
Kapasite
Voltaj
SLB-1237
Lityum ‹yon
1280mAh
3,7V
fiarj süresi
Yakl. 210-240 DK
(Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda)
STP2_85_Tur_001_v03-1.q
4/10/06
2:09 PM
Page 9
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Görüntü say›s› ve pil ömrü : SLB-1237 kullan›larak
Hareketsiz Görüntü
Pil ömrü
Görüntü say›s›
Yakl. 150 DK
Yakl. 300
Afla¤›d
aki
çekim
koflullar
›na
ba¤l›d›r
Yeniden flarj edilebilen pili (SLB-1237) almac› kullanarak flarj edebilirsiniz.
Film
Kay›t süresi
Yakl. 120 DK
Yeniden flarj edilebilir pili (SLB-1237) nas›l flarj edeceksiniz
Almaç ile flarj edilmesi
Tam flarj edilmifl pilin
Tam flarj edilmifl pilin kullan›m›, Oto
kullan›m›
modu, 8M görüntü boyutu, ‹yi
Afla¤›d 640X480 görüntü boyutu
görüntü kalitesi,
aki 30fps çekim h›z›
Çekimler aras› süre: 30 Sn.
çekim
Her çekimin ard›ndan Genifl ve
koflullar
Tele aras›ndaki yak›nlaflt›rma
›na
pozisyonunun de¤ifltirilmesi. Her
ba¤l›d›r
ikinci çekimde flafl›n kullan›lmas›.
Foto¤raf makinesini 5 dakika kullan›n
ve ard›ndan 1 dakika kapat›n.
❈ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim koflullar› do¤rultusunda
ölçülmüfltür ve kullan›c›n›n kullan›m›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
Foto¤raf makinesi ile flarj edilmesi
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgi
Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤›nda, foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa lütfen pili ç›kar›n. Pil zaman
içinde gücünü kaybedebilir ve foto¤raf makinesinin içinde tutuldu¤u sürece
s›zd›rma e¤ilimi gösterir.
Düflük s›cakl›klar (0°C'nin alt›) pilin performans›n› etkileyebilir ve daha düflük
pil ömrü deneyimi yaflayabilirsiniz.
Pil genellikle normal s›cakl›klarda yeniden kurtar›lacakt›r.
Foto¤raf makinesinin uzun süre kullan›lmas› durumunda, foto¤raf
makinesinin gövdesi ›s›nabilir. Bu kesinlikle normaldir.
LED'in fiarj Edilmesi
=9=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 10
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
D‹KKAT
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
AC fiarj Aletinin flarj LED'i aç›lmazsa ya da yeniden flarj edilebilir pili
takt›ktan sonra yan›p sönerse, pilin do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini lütfen
kontrol edin.
Foto¤raf makinesi aç›kken pili flarj ederseniz, pil tam flarj olmaz. Pili flarj
ederken foto¤raf makinesini kapat›n.
Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+/-) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na
kuvvet kullanarak bast›rmay›n. Bu durum
pil yuvas› kapa¤›n›n de¤iflmesine veya
k›r›lmas›na sebep olabilir.
LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
AC fiarj Aletinin fiarj LED'i
fiarj edildi
fiarj tamamland›
fiarj hatas›
Dejarj edildi
(AC adaptörü kullan›larak)
Pil göstergesi
LED'in fiarj Edilmesi
K›rm›z› LED aç›k
Yeflil LED aç›k
K›rm›z› LED kapal› veya yan›p sönüyor
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek
için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n)
Turuncu renkli LED aç›k
Pili flarj ederken foto¤raf makinesini kapat›n.
fiarj etmek için tam flarj edilmifl bir pil takarsan›z, foto¤raf makinesini ayn› anda
açmay›n. Foto¤raf makinesi düflük pil kapasitesi nedeniyle aç›lamayabilir.
Foto¤raf makinesini kullanmak için pili 10 dakikadan daha uzun süre flarj edin.
Flafl› çok s›k kullanmay›n ya da pil k›sa bir süre tam flarj edilmiflse film klipi
çekmeyin. fiarj aleti tak›l› olsa dahi, yeniden flarj edilebilir pil tekrar flarj
edildi¤inden foto¤raf makinesi gücü kapat›lmayabilir.
Almac› kullanarak pili flarj ederken, sadece lityum iyon pil paketini (SLB-1237)
kullanabilirsiniz.
=10=
Pil durumu
Bellek kart›n›n tak›lmas›
Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf
makinesinin (mercek) ön k›sm›na ve kart
pimlerinin foto¤raf makinesinin arkas›na
do¤ru (LCD monitörü) bakmas›n› sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n.
Bunu yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas›
hasar görebilir.
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 11
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (60. sayfaya bak›n›z).
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Hafıza Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf
makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da
belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
=11=
STP2_85_Tur_001_v03.q
3/24/06
2:28 PM
Page 12
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
Foto¤raf makinesi SD Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›) kullanabilir.
MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Kart pimleri
Yazma korumas›
anahtar›
Etiket
[ SD(Secure Digital) bellek kart› ]
SD bellek kart›nda görüntülerin silinmesini
veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma
korumas› anahtar› vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur. Anahtar› SD
bellek kart›n›n üstüne kayd›rd›¤›n›za, veri
korumas› iptal edilir. Bir foto¤raf çekmeden
önce anahtar› SD bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n.
23MB dahili bellek kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl› durumlardan
etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
Kaydedilen görüntü boyutu
8M
7M
6M
5M
Normal
4M
aç›
3M
2M
1M
VGA
5M
4M
Genifl
3M
aç›
2M
1M
Kaydedilen görüntü boyutu
640
*Film
320
TIFF
0
0
1
1
1
2
3
8
20
1
1
2
3
5
Çok iyi
4
4
6
7
9
12
20
47
102
7
9
16
18
29
30 kare/sn
Yaklafl›k 55''
Yaklafl›k 2' 56''
*Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t zamanlar› de¤ifltirilebilir.
Yak›nlaflt›rma dü¤mesi film kayd› s›ras›nda kullan›lmaz.
=12=
‹yi
8
9
10
12
17
21
33
68
116
12
16
26
31
50
Normal
14
16
19
22
29
35
46
82
131
22
29
44
51
82
15 kare/sn
Yaklafl›k 1' 42''
Yaklafl›k 4' 39''
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 13
LCD monitörü göstergesi
LCD monitörü çekim ifllevleri ve seçimler hakk›nda bilgi göstermektedir.
1
21
22
6
20
No.
Tan›m
4
Sürekli çekim
Simgeler
Sayfa
s.37
5
Flafl
s.23~24
6
Otomatik zamanlay›c›
s.24~26
7
Makro
s.21~22
8
Metraj
s.36
2
3
4
19
18
9
Kart tak›l› göstergesi
-
5
17
10
Otomatik odak çerçevesi
s.37
6
16
11
Foto¤raf makinesi sallanma uyar›s›
7
15
12
Tarih/ Saat
14
13
Poz dengelemesi
s.34
8
14
Beyaz Denge
s.33
13
9
10
12
11
[Görüntü ve Tam Durum]
15
ISO
16
RGB
Tan›m
1
Kay›t modu
Simgeler
Pil
3
Diyafram De¤eri/ Deklanflör H›z›
Netlik
s.38
s.36
Sayfa
s.10
s.32
Görüntü kalitesi/ Çerçeve oran›
s.14~18
F4.8, 1/60
s.32
RGB
18
20
2
s.61
17
19
No.
s.18
2006/03/01 01:00 PM
Görüntü boyutu
s.35
Kalan kullan›labilir çekim say›s›
6
Kalan zaman (Film klipi/ Ses kayd›)
00:01:00/ 01:00:00
s.12
s.12
21
Sesli not
s.21
22
Optik/ Dijital Yak›nlaflt›rma çubu¤u/ Dijital Yak›nlaflt›rma oran›
s.19~20
s.14,15
=13=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 14
Kay›t modunu bafllat›yor
OTOMAT‹K modunun (
) kullan›m›
Kullan›c› en az düzeyde müdahale edecek flekilde h›zl› ve kolay foto¤raf çekmek
için lütfen bu modu seçin.
1. Pilleri tak›n. (s.10). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri tak›n.
2. Bellek kart›n› yerlefltirin (s.10). Bu foto¤raf makinesi
23MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan bellek kart›n›
takman›za gerek yoktur. Bellek kart› tak›lmam›flsa,
dahili belle¤e bir görüntü yüklenecektir.
6
Bellek kart› tak›lmam›flsa, bellek kart›na bir
görüntü yüklenecektir.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine
bas›n. (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat
yanl›fl ise,foto¤raf çekmeden önce tarihi/ saati
[ OTOMAT‹K modu ]
ayarlay›n.)
5. Mod kadran›n› çevirerek OTOMAT‹K modu seçin.
6. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve görüntüyü LCD monitörünü
kullanarak oluflturun.
7. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
=14=
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek PROGRAM modunu
seçin.
2. Görüntü boyutu (s.35), kalite (s.36), metraj (s.36),
sürekli çekim (s.37) ve özel efektler (s.27) gibi
geliflmifl ifllevleri yap›land›rmak için menü
dü¤mesine bas›n.
AS modu (
) nas›l kullan›l›r
Diyafram de¤erini veya deklanflör h›z›n›
yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek AS modunu seçin.
2. Diyafram de¤erini ve deklanflör h›z›n› seçmek için
ASM dü¤mesine bas›n. Seçilen menü k›rm›z› renk
alacakt›r.
3. Diyafram de¤erini (Diyafram öncelik modu)
de¤ifltirmek için Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine bas›n.
Deklanflör h›z›n› (Deklanflör öncelik modu)
de¤ifltirmek için Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
4. ASM dü¤mesine bas›n ve Diyafram öncelik modu
veya deklanflör öncelik modu seçilecektir.
Bir görüntü çekmek için deklanflöre bas›n.
6
[ PROGRAM modu ]
[AS modu]
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 15
Kay›t modunu bafllat›yor
M (Manuel) mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Diyafram de¤eri ve deklanflör h›z› ile tüm ifllevleri
manuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek M modunu seçin.
2. ASM dü¤mesine bas›n ve diyafram de¤eri veya
deklanflör h›z› k›rm›z› renk alacakt›r.
Yukar›/ Afla¤› dü¤mesi : diyafram de¤erini
de¤ifltirir.
Sol/ Sa¤ dü¤mesi : deklanflör h›z›n› de¤ifltirir.
3. ASM dü¤mesine bas›n ve M (Manuel) modu veya
deklanflör öncelik modu seçilecektir.
Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
6
Genifl aç› modu (
) nas›l kullan›l›r
Bu dü¤meyi kullanarak genifl aç› modunu veya
normal aç› modunu seçebilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek Genifl aç› modunu seçin.
2. Genifl dü¤mesine bas›n ve ekran boyutu
flekildeki gibi de¤iflecektir.
3. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin
ve görüntüyü LCD monitörünü kullanarak
oluflturun.
4. Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
[Genifl aç› modu]
[M modu]
❈ Genifl aç› modunu seçti¤inizde, [BOYUT] menüsünün alt menüleri de¤ifltirilir.
Alt menü de¤iflikliklerinin ayr›nt›lar› için lütfen afla¤›daki tabloya bak›n.
B‹LG‹
Daha küçük diyafram de¤erleri nesneyi daha net yapar, ancak arkaplan›
bulan›klaflt›r›r. Büyük Diyafram de¤erleri nesneyi ve arkaplan› netlefltirir.
Yüksek Deklanflör h›zlar› nesne hareket ediyormufl gibi hareket halindeki bir
nesneyi yakalayabilir. Düflük Deklanflör h›zlar› 'etkin' efekt ile hareketli bir
nesneyi yakalayabilir.
Boyut
5M
Genifl aç› modu 3264X1632
4M
2816X1408
3M
2M
2272X1136 2048X1024
1M
1600X800
=15=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 16
Kay›t modunu bafllat›yor
Hareket yakalama modu nas›l kullan›l›r (
)
30 sürekli görüntü çekimi gerçeklefltirebilirsiniz (s.36)
Bu mod, d›fl mekan çekimlerinde h›zl› hareket eden
nesnelerin çekilmesi için uygundur. Fakat görüntü
kalitesi azalabilir.
1. Mod kadran›n› çevirerek Hareket yakalama
modunu seçin.
2. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve
görüntüyü LCD monitörünü kullanarak oluflturun.
3. Bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
Görüntüleri çekerken, foto¤raf makinesi durum
lambas› yanar.
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar›
kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla menüyü kullan›n.
1. Mod kadran›n› çevirerek SAHNE modunu seçin.
2. Menü dü¤mesine bas›n ve istedi¤iniz sahne
menüsünü seçin.
[Hareket yakalama modu]
❈ Hareket yakalama modunu kullanarak sürekli görüntü çekimi
B‹LG‹
Hareket yakalama modunda, sadece VGA(640X480) görüntü boyutu
seçilebilir.
Hareket yakalama modunda TIFF görüntü kalitesini seçebilirsiniz.
Hareket yakalama modunda, deklanflör h›z› çekim durumuna göre
sabitlenebilir (‹ç mekan çekimi, karanl›k veya gölgeli yerler).
Çekim say›s› bellek kapasitesine ba¤l› olarak de¤iflebilir.
=16=
6
[SAHNE modu]
❈ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[Gece Sahnesi] (
) : Bunu geceleri veya karanl›k ortamlarda hareketsiz
görüntüleri çekmek için kullan›n.
[Portre] (
)
: Bir kiflinin resmini çekmek içindir.
[Çocuk] (
)
: H›zl› hareket eden nesnelerin resmini çekmek için dir,
örne¤in, çocuklar.
[Manzara] (
)
: Uzaktaki sahnelerin resimlerini çekmek içindir.
[Metin] (
)
: Bir belgenin foto¤raf›n› çekerken bu modu kullan›n.
[Yakın Çekim] (
) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesneleri yak›ndan
çekmek içindir.
[Gün Batımı] (
) : Gün bat›m›nda resim çekmek içindir.
[fiafak] (
)
: Gün de¤iflimi sahneleri içindir.
[Aydınlatma] (
) : Arkaplan ›fl›¤›n›n sebep oldu¤u gölgeler olmadan
dikey çekim.
[Havai Fiflek] (
) : Havai fiflek sahneleri.
[Plaj ve Kar](
)
: Deniz, göl, kumsal ve karl› sahneleri içindir.
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 17
Kay›t modunu bafllat›yor
F‹LM KL‹P‹ modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤›
sürece film klibi kaydedilebilir.
1. Mod kadran›n› çevirerek F‹LM KL‹P‹ modunu seçin.
2. F‹LM KL‹P‹ modu simgesi ve kullan›labilir kay›t
süresi LCD monitörde görüntülenir.
3. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve
görüntüyü LCD monitörünü kullanarak oluflturun.
Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir. Deklanflör
serbest b›rak›lsa dahi film klipleri kaydedilmeye
devam edecektir.
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
* Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu : 640X480, 320X240 (Seçilebilir)
- Dosya türü : *.avi (MPEG-4)
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1. Yukar› dü¤mesine bas›n ve (
) simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir.
2. Deklanflöre bas›n ve sessiz kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece film klibi kaydedilir.
3. Kayd› durdurmak için deklanflöre tekrar bas›n.
Bir film klibi kaydederken duraklatma (Ard›l Kay›t)
Bu foto¤raf makinesi bir film klibi kaydederken istenmeyen sahnelerde geçici
olarak duraklaman›za olanak sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak bir filmed çoklu film
klipleri oluflturmadan istedi¤iniz sahneleri kaydedebilirsiniz.
00:01:00
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
Ard›k Kayd›n Kullan›m›
1. Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi film klipleri
kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine bas›n.
Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat
dü¤mesine tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar
bas›n.
Stop:Shutter
REC:/
[Film klipinin ard›l kayd›]
00:01:00
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
=17=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 18
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kay›t modunu bafllatma
SES KAYDI modunun kullan›m› (
)
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak
sa¤lad›¤› sürece sesli kay›t yap›labilir.
1. Film klibi haricindeki herhangi bir modda, Ses
kay›t dü¤mesine iki kez basarak SES KAYIT
modunu seçin.
2. Ses kaydetmek için deklanflöre olarak bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n, kullan›labilir kay›t
süresi izin verdi¤i uzunlukta ses kayd› yap›labilir.
Kay›t süresi LCD monitörde görüntülenir.
Deklanflörü b›rakt›¤›n›zda da ses kayd› devam
eder.
- Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar
bas›n.
- Dosya türü : WAV
Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
[ Deklanflöre hafifçe bas›n ]
REC:Shutter
EXIT: [ SES KAYDI modu ]
* Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek için
en uygun uzakl›kt›r.
Ses kaydederken duraklat›ld›
Bu foto¤raf makinesi, ses kaydederken istenmeyen
kayd› geçici olarak durdurman›za olanak sa¤lar. Bu
ifllevi kullanarak birden fazla ses kay›t dosyas›
oluflturman›za gerek kalmadan en sevdi¤iniz sesleri
STOP:Shutter REC:
ses kay›t dosyas›na kaydedebilirsiniz.
1. Obtüratöre bast›¤›n›zda ses kay›t süresi kadar
[ ses kayd›n›n durdurulmas› ]
kaydedilecektir. Obtüratör serbest b›rak›ld›¤›nda
ses kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine (
) bas›n.
3. Kayda devam etmek için Duraklat dü¤mesine (
) tekrar bas›n.
4. Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
=18=
[ Deklanflöre bas›n ]
Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir.
Bu durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine
koyun ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[Aydınlatma] (bkz. sayfa 16), sürekli flafl (bkz. sayfa 23), spot yan ›fl›k (bkz. sayfa
36) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 34) çekin.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya
bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 19
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
ZOOM W/T dü¤mesi
Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K
ZOOM veya D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi
görür.
GÜÇ dü¤mesi
Foto¤raf makinesini açmak/kapatmak için
kullan›l›r.
Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa,
pil ömründen tasarruf için makine kendili¤inden
kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 60'e bak›n›z.
Bu foto¤raf makinesinde 5X optik zoom ve 8X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 40X zoom oran› elde edilir.
TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
Deklanflör
KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
F‹LM KL‹P‹ modunda :
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd›
bafllar. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir
kay›t süresi izin verdi¤i uzunlukta film klipi
kaydedilir. Kayd› durdurmak isterseniz
deklanflöre tekrar bas›n.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve
çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi
görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
6
[ GEN‹fi zoom ]
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (5X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital
zoom (8X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas›
etkili olmaz.
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
6
[ TELE zoom ]
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
6
[ Dijital zoom 8X ]
=19=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 20
ZOOM W/T dü¤mesi
GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
6
B‹LG‹
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM
W dü¤mesine sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi
maksimum zoom ayar›na ayarlan›r, yani foto¤raf
konusu foto¤raf makinesinden en uzakta görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ TELE zoom ]
6
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Optik zoom 2X ]
Dijital zoom GEN‹fi
Optik zoom
6
[ GEN‹fi zoom ]
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W
dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra
minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
Dijital zoom
6
[ Dijital zoom 8X ]
=20=
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
6
[ TELE zoom ]
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
6
[ GEN‹fi zoom ]
Dijital zoom ile çekilen görüntülerin foto¤raf makinesi taraf›ndan
ifllemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman
tan›y›n.
Dijital zoom film klipi çekimlerinde kullan›lamaz.
Dijital zoom kullan›rken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (5X) optik zoom
konumunda deklanflöre yar›m bas›n ve zoomT dü¤mesine tekrar bas›n.
Dijital yak›nlaflt›rma; Hareket yakalama modunda, [Gece Sahnesi, [Çocuk],
[Yakın Çekim], [Metin] ve [Havai Fiflek] sahne modlar›nda aktive edilemez.
Görüntü netli¤inin bozulmamas› ve foto¤raf makinesinin bozulmas›
ihtimalinin önlenmesi için, objektife dokunmamaya dikkat ediniz. Görüntü
soluksa foto¤raf makinesini kapat›p tekrar açarak objektif konumunu
de¤ifltirin.
Foto¤raf makinesinin bozulmas›na neden olabilece¤inden objektife
bast›rmay›n›z.
Foto¤raf makinesi aç›kken, foto¤raf makinesinin hareketli objektif
parçalar›na dokunmamaya dikkat ediniz, zira bu görüntünün soluk ve
bulan›k olmas›na neden olabilir.
Uzaktan kumanday› kullanarak Genifl ve Tele yak›nlaflt›rmay›
kullanabilirsiniz.
STP2_85_Tur_013_v03.q
Ses kayd›(
3/24/06
2:35 PM
)/ Ses notu(
Page 21
)/ YUKARI dü¤mesi
Menü gösterilirken, alt menu imlecini yukar› tafl›mak için Yukar› dü¤mesine
bas›n. Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi sesli kay›t veya
sesli not dü¤mesi gibi çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z›
ekleyebilirsiniz. Ses kayd› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 18. sayfaya bak›n.
Makro(
Menü gösterilirken, ana menüden alt menüye gitmek için AfiA⁄I dü¤mesine
bas›n veya alt menü imlecine gidin. Menü gösterilmiyorken, makro resimleri
çekmek için MAKRO/ AfiA⁄I dü¤mesini kullanabilirsiniz. Mesafe aral›klar›
afla¤›da gösterilmifltir. ‹stedi¤iniz makro modu göstergesi LCD monitörde
görününceye kadar Makro dü¤mesine bas›n.
Sesli not kaydetme
1. Film klipi ve Hareket yakalama modlar› haricinde
KAYIT modunu seçmek için MOD KATRANI'n› çevirin.
2. SESL‹ NOT (
) dü¤mesine bas›n. LCD monitörde sesli not göstergesi
göründü¤ünde, ayar tamamd›r.
6
)/ Afla¤› dü¤mesi
6
5
[Otomatik makro (
6
)]
[Makro (
6
)]
[Süper Makro (
Odak modlar› ve odak aral›klar› türleri (W : Genifl, T : Tele)
)]
(Birim : cm)
Stop:Shutter
Mod
[ Sesli Not ‹çin Haz›rl›k ]
[ Sesli Not Kaydetme ]
3. Resmi çekmek için deklanflöre bas›n. Resim bellek kart›na kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir.
Ses kayd› ortas›nda deklanflöre bas›lmas› sesli notu durdurur.
Otomatik (
Odak türü Otomatik makro(
Odak mesafesi
)
Program (
)
Normal
Normal
W:10~Sonsuz W:80~Sonsuz W:80~Sonsuz
T:50~Sonsuz T:80~Sonsuz T:80~Sonsuz
Makro(
W:10~80
T:50~80
)
) Süper Makro(
)
W: 1~10
(Sadece genifl)
B‹LG‹
B‹LG‹
Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek
için en uygun uzakl›kt›r.
Makro mod seçildi¤inde foto¤raf makinesinin sallanmas› mümkündür.
Foto¤raf makinesini sallamamak için dikkat ediniz.
Makro modunda 20 cm dahilinde foto¤raf çekerken FLAfi KAPALI modunu
seçin.
=21=
STP2_85_Tur_013_v03.q
Makro(
3/24/06
2:35 PM
Page 22
)/ Afla¤› dü¤mesi
Odak kilidi
Kay›t moduna göre kullan›labilir odaklama yöntemi
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)
Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istedi¤inizde odak kilidi
fonksiyonunu kullan›n.
Mod
Normal
O
O
O
O
O
O
O
O
Makro
X
O
O
O
O
O
Otomatik makro
O
X
X
X
X
X
X
Süper makro
X
O
O
O
O
O
O
SAHNE
Mod
Normal
O
O
O
∞
X
X
Makro
X
X
X
X
X
O
Otomatik makro
X
X
X
X
O
X
Süper makro
X
X
X
X
X
X
Normal
∞
∞
O
∞
O
-
Makro
X
X
X
X
X
-
Otomatik makro
X
X
X
X
X
-
Süper makro
X
X
X
X
X
-
6
6
6
-
Mod
=22=
Odak Kilidinin Kullan›m›
1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmas›n› sa¤lay›n.
2. DEKLANfiÖRE yar›m bas›n. Yeflil otomatik odak çerçevesi ayd›nland›¤›nda,
foto¤raf makinesi nesneye odaklanm›fl demektir. ‹stemeden resim çekmemek
için deklanflöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANfiÖR yar›m bas›l›yken foto¤raf makinesini hareket ettirerek resimde
istedi¤iniz kompozisyonu oluflturun ve sonra resmi çekmek için
DEKLANfiÖRE tam bas›n. Parma¤›n›z› DEKLANfiÖRDEN çekerseniz, odak
kili fonksiyonu iptal edilir.
1. Çekilecek resim
2. DEKLANfiÖRE yar›m
bas›n ve foto¤raf
konusuna odaklan›n
3. Resmin kompozisyonunu
yeniden düzenleyin ve
DEKLANfiÖRE tam bas›n
STP2_85_Tur_013_v03.q
FLAfi (
3/24/06
2:35 PM
Page 23
)/ SOL dü¤mesi
LCD monitörde menü göründü¤ünde, SOL
dü¤mesine bas›lmas› imleci sol sekmeye tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SOL
dü¤mesi FLAfi (
) dü¤mesi olarak çal›fl›r.
6
Flafl modunu seçme
[ Otomatik flafl seçimi ]
1. Film klipi ve Hareket yakalama modlar› haricinde
KAYIT modunu seçmek için MOD KATRANI'n› çevirin.
2. ‹stedi¤iniz flafl modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flafl
dü¤mesine bas›n.
3. LCD monitörde flafl göstergesi görünür. Ortama uygun flafl modunu kullan›n.
Flafl mesafesi
ISO
OTOMAT‹K
Normal
WIDE
TELE
0.8~3.0 0.8~2.5
(Birim: m)
Macro
WIDE
TELE
0.2~0.8 0.5~0.8
B‹LG‹
Otomatik, Dolgu, Yavafl senkro flafl› seçtikten sonra deklanflöre basarsan›z,
çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flafl yanar (Flafl aral›¤› ve
Flafl›n güç oran›).
Flafl ikinci kez yan›ncaya kadar hareket etmeyin.
Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü düflürecektir.
Normal kullan›m flartlar›nda flafl›n flarj süresi normalde 5 saniyedir. E¤er pil
zay›fsa, flarj süresi daha uzun olacakt›r.
Saürekli çekim s›ras›nda, AEB, Hareket yakalama modu ve film klipi modu,
flafl ifllevi çal›flmayacakt›r.
Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti
edilmez.
Bir görüntüyü zay›f ›fl›kland›rma koflullar›nda flafl ile çekerken, yakalanan
görüntüde beyaz bir leke bulunabilir. Leke oluflmas›n›n sebebi hareketli
cisimlerden yans›yan flafl ›fl›¤›d›r. Foto¤raf makinesi ar›zas› de¤ildir.
Otomatik makro
WIDE
TELE
0.2~3.0
0.5 ~2.5
=23=
STP2_85_Tur_013_v03.q
FLAfi (
3/24/06
2:35 PM
Page 24
)/ SOL dü¤mesi
Flafl modu göstergesi
Simge
Tan›m
Otomatik flafl
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r.
Otomatik &
K›rm›z› göz
azaltma
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl›
otomatik olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz azaltma
özelli¤ini kullanarak k›rm›z› göz görünümünü azalt›r.
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol
edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flafl
yo¤unlu¤u o kadar azal›r.
Yavafl senkro
Flafl kapal›
=24=
Kay›t moduna göre kullan›labilir flafl modu
Flafl modu
Do¤ru poz elde etmek için flafl yavafl obtüratör h›z›
ile ba¤lant›l› olarak çal›flacakt›r. Zay›f ›fl›k
koflullar›nda bir foto¤raf çekerseniz, foto¤raf
makinesi sallanma uyar› göstergesi (
) LCD
monitöründe gösterilecektir.
Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z› öneririz.
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir
yerde veya durumda resim çekerken bu modu
seçin. Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda resim
çekti¤inizde, LCD monitörde foto¤raf makinesi
sars›lma göstergesi (
) görünür.
Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z› öneririz.
(O : Seçilebilir X : Seçilemez)
X
X
O
X
X
O
X
X
O
O
X
X
O
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
Sahne modlar›
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Otomatik zamanlay›c› (
)/ Uzak (
)/ Sa¤ dü¤me
LCD monitörde menü göründü¤ünde, Sa¤ dü¤mesine bas›lmas› imleci sa¤
sekmeye tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SA⁄ dü¤me Otomatik Zamanlay›c›
(
) dü¤mesi olarak çal›fl›r. Foto¤raf› çeken kifli de foto¤rafta yer almak
istedi¤inde bu fonksiyon kullan›l›r.
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
Otomatik zamanlay›c› (
2:35 PM
)/ Uzak (
Page 25
)/ Sa¤ dü¤me
Otomatik zamanlay›c›n›n seçilmesi
1. SES KAYDI modu haricinde KAYIT modunu
seçmek için MOD KADRANI'n› çevirin.
2. ‹stenilen mod göstergesi LCD monitöründe
gösterilinceye kadar OTOMAT‹K ZAMANLAYICI
dü¤mesine bas›n.
6
LCD monitöründe otomatik zamanlay›c› simgesi
veya uzaktan kumanda simgesi belirecektir. Film
Klipi ve Hareket yakalama modu, otomatik
zamanlay›c› ve uzaktan modlar› sadece 10 saniye
çal›flacakt›r.
- Otomatik zamanlay›c›n›n seçilmesi :
[10 SN otomatik
Deklanflöre bast›¤›n›zda, belirlenen sürenin
zamanlay›c›n›n seçilmesi]
sonunda resim çekilecek ve otomatik
zamanlama ifllevi iptal edilecektir.
- Uzaktan modunun seçilmesi :
Uzaktan kumandan›n deklanflörüne bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden
önce 2 saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r. Uzaktan
modunda, foto¤raf makinesinin deklanflör dü¤mesi etkinlefltirilemez.
Foto¤raf çektikten sonra, uzaktan modu korunacakt›r. Sncak, Güç dü¤mesi,
Mod dü¤mesi, Çal mod dü¤mesi ve Otomatik zamanlay›c› dü¤mesine
bas›lmas› uzaktan modunu iptal edecektir.
Otomatik zamanlay›c›/ Uzaktan modunun tan›m›
Simge
Mod
Tan›m
10s
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 10
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
2s
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 2
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
Çift
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra çekilecektir ve 2 saniye
sonra da ikinci bir resim çekilecektir.
Uzak
Foto¤raf makinesinin deklanflörünü kullanmak yerine
foto¤raf› uzaktan kumanday› kullanarak çekebilirsiniz.
Uzaktan kumandan›n menzili
Uzaktan kumanday› kullanarak bir foto¤raf
çekece¤inizde, uzaktan kumandan›n menzili ile ilgili
yanda gösterilen resimlere bak›n›z.
[Uzaktan kumandadaki
deklanflör]
3. DEKLANfiÖR'e bast›¤›n›zda, resim belirlenen zaman geçtikten sonra
çekilecektir.
=25=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
Otomatik zamanlay›c› (
2:35 PM
)/ Uzak (
Page 26
)/ Sa¤ dü¤me
Uzaktan kumandan›n pillerinin de¤ifltirilmesi
Pilleri uzaktan kumandaya takarken + kutbun üstte oldu¤undan ve - kutbun altta
oldu¤undan emin olun. Uzaktan kumandan›n pillerini yerel servis merkezinde
de¤ifltirin. CR 2025 3V pillerini kullan›n.
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi
MENÜ dü¤mesi
- MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, her foto¤raf makinesi modu ile ilgili bir menü
LCD monitörde görünür. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD ilk ekrana döner.
- Afla¤›dakiler seçildi¤inde bir menü seçene¤i görüntülenebilir :
F‹LM KL‹P‹ ve DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildi¤inde
kullan›labilir menü yoktur.
6
BOYUT
MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda
B‹LG‹
Otomatik zamanlay›c›y› kullanarak foto¤raf çekerken, otomatik zamanlay›c›
lambas› afla¤›daki gibi çal›fl›r:
2 saniye otomatik zamanlay›c› ayar› :
Otomatik zamanlay›c› lambas› 2 saniye için 0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
10 saniye otomatik zamanlay›c› ayar›:
Otomatik zamanlay›c› lambas› ilk 7 saniye boyunca 1 saniyelik aral›klarda
yan›p söner. Geride kalan 3 saniye için 0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
Otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda Otomatik zamanlay›c› dü¤mesini ve
Çal modu dü¤mesini kullan›rsan›z, otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
=26=
[ Menü kapal› ]
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
[ Menü aç›k ]
TAMAM dü¤mesi
- LCD monitörde menü görüntülenmedi¤inde, bu dü¤me imleci alt menüye
kayd›rmak veya verileri onaylamak için kullan›l›r.
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 27
ASM dü¤mesi
AS, M modlar›nda, bu dü¤meye basarak diyafram de¤erini ve deklanflör h›z›n›
de¤ifltirebilirsiniz. (s.14, 15)
ASM dü¤mesine basarak M modunda oda¤› manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Manuel Odak : Otomatik odaklanman›n
kullan›lamad›¤› yerlerde, for örne¤in
çok karanl›k yerler, oda¤› manuel
olarak ayarlayabilirsiniz. Resim
kolayl›kla bulanabilece¤inden manuel
oda¤› kullan›rken lütfen dikkatli olun.
Manuel Odak nas›l kullan›l›r
1. M modunda, ASM dü¤mesine iki kez bas›n ve
Manuel Odak çubu¤u görünecektir.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesini kullanarak odak uzunlu¤unu
ayarlay›n.
Yukar› dü¤mesi : Oda¤› uza¤a tafl›r
Afla¤› dü¤mesi : Oda¤› yak›na tafl›r
E (Efekt) dü¤mesi
Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel efektler eklemeniz mümkündür.
Hareketsiz görüntü modu : Renk, d›fl odak, karma veya çerçeve menülerini
seçebilirsiniz.
Film klipi modu: Renk ve dengeleyici menülerini seçebilirsiniz.
Mevcut Efektler, kay›t modu ile (O : Seçilebilir X : Seçilemez)
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
Sahne modu
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
❈ Bu dü¤me Ses kayd› modunda ve baz› sahne modlar›nda (Gece, Metin, Gün
Bat›m›, fiafak, Ayd›nlatma, Havai Fiflek, Kumsal ve Kar) çal›flmayacakt›r.
Özel bir efekt seçilirse, önceden ayarlanan geride kalan özel efekt (Preset focus
frames, Composite shooting, Photo frame) ifllevleri otomatik olarak iptal edilir.
Foto¤raf makinesi kapat›lsa dahi, özel efekt ayar› korunacakt›r.
Özel efekti iptal etmek için, Renk menüsünde
alt menüsünü seçin ve kalan
özel efekt menüsünde
alt menüsünü seçin.
=27=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:35 PM
Page 28
Özel Efekt : Renk
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler
eklemek mümkündür.
1. Herhangi bir kay›t modunda E dü¤mesine bas›n.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak
menü sekmesini seçin.
Normal
[ Dura¤an görüntü modu ]
Normal
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
: Görüntüye efekt eklenmez.
: Çekilen görüntüler siyah ve beyaz renklerde yüklenecektir.
: Çekilen foto¤raflar sepya tonda (sar›ms› kahverengi tonlarda)
kaydedilir.
: Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler k›rm›z› tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler yeflil tonda iken yüklenecektir.
: Görüntü negatif olarak kaydedilir.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
=28=
Foto¤raf konusunun ortamdan ayr› görünmesini
sa¤layabilirsiniz. Foto¤raf konusu net görünürken geri
kalanlar odak d›fl› kal›r.
1. Film klipi, Oto, Genifl aç›, Hareket yakalama ve
baz› sahne modlar› haricinde kullan›labilir foto¤raf
Vurgula
makinesi modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve
menüyü seçin.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak
menü sekmesini seçin.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
Vurgula
[ Aral›k 1 ]
Vurgula
[ Aral›k 2 ]
Vurgula
[ Aral›k 3 ]
Vurgula
[ Aral›k 4 ]
4. Önceden ayarlanan odak karesi görünecektir.
Bir resim çekmek için deklanflöre bas›n.
6
Yakala: SH
Düzelt:+/-
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 29
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Özel Efekt : Karma çekim
Odak çerçevesinin tafl›nmas› ve de¤ifltirilmesi.
[Aral›k] menüsünü seçtikten sonra odak çerçevesini de¤ifltirebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak
görüntüyü oluflturun.
2. +/- dü¤mesine basmak.
3. Odak çerçevesinin rengi beyaza döner. Odak çerçevesinin konumunu
tafl›mak için Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
4. Odak çerçevesinin pozisyonunu ve mesafesini seçmek için, +/- dü¤mesine
tekrar bast›¤›n›zda foto¤raf çekebilirsiniz.
6
6
+/- dü¤mesine basmak
Yakala: SH
Düzelt:+/-
Yakala: SH
Tafl›: : [ Çerçeve aktive edilir ]
Bir dura¤an görüntüde 2~4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
1. Film klipi, Oto, Genifl aç›, Hareket yakalama ve
baz› sahne modlar› haricinde kullan›labilir foto¤raf
makinesi modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve
menüyü seçin.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak
menü
sekmesini seçin.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
-
Kompozit
: birleflik çekimleri iptal eder
: 2 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: 3 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: 4 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
: Dura¤an görüntüde 2 farkl› panorama çekimi bir araya getirilmifltir.
4. Ad›m 3'te seçti¤iniz çerçeve say›s› LCD monitörde görüntülenir. Birleflik çekimi
bafllatmak için deklanflöre bas›n.
Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤
dü¤mesine bas›lmas›
❈ 2 birleflik çekim seçme
6
6
6
6
Deklanflöre
bas›ld›¤›nda
Yakala: SH
[ Çekime haz›r ]
Sil : +/-
[ Birinci çekim ]
6
Deklanflöre
bas›ld›¤›nda
Kaydet:Tamam
Tamam
dü¤mesine
bas›lmas›
Sil : +/-
[ ‹kinci çekim ]
[ Sonuç görüntü ]
+/- dü¤mesine basmak
Yakala: SH
Düzelt:+/-
Yakala: SH
Tafl›: : [ Çerçeve pozisyonu
de¤ifltirildikten sonra ]
5. Karma çekimleri kaydetmek için, son çekimi yapt›ktan sonra Tamam
dü¤mesine bas›n.
=29=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 30
Özel Efekt : Karma çekim
B‹LG‹
Kompozit çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro dü¤mesini, sesli not dü¤mesini ve Yak›nlaflt›rma W/T dü¤mesini
kullanabilirsiniz.
Karma çekimler s›ras›nda Çal modu dü¤mesine basarsan›z veya Ses kayd›
dü¤mesine iki kez basarsan›z, her foto¤raf makinesinin çal›flma modu
çal›flt›r›l›r. Daha önce çekilen görüntüler silinecektir.
Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan
sesli not bafllayacakt›r.
Son çekimi yapt›ktan sonra karma çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir çerçeve seçmek için olan imleç gösterilecektir.
Çerçeveyi seçmek için Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda bir foto¤raf silinecektir. Karma çerçeve aktive
edilecektir.
3. Deklanflöre bas›n. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesini ve +/- dü¤mesini
kullanarak baflka görüntüler çekebilirsiniz.
4. Çekilen foto¤raf› kaydetmek için tamam dü¤mesine tekrar bas›n.
6
6
Yukar› dü¤mesine
basmak
Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün de¤ifltirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir k›sm›n› de¤ifltirebilirsiniz.
1. Karma çekimler s›ras›nda +/- dü¤mesine bas›n.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. E¤er daha önceden
çekilen bir resim varsa, +/- dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar
silinecektir.
6
6
Kaydet:Tamam
Kaydet:Tamam
Sil : +/-
[ 4. çekimi yapt›ktan sonra ]
6
Yakala: SH
Sil :+/-
+/- dü¤mesine
basmak
Deklanflöre
basmak.
[ 2. çekimin silinmesi ]
+/- dü¤mesine basmak
[ çekimi yapmadan önce ]
Sil : +/-
[ 2. çekime geri dönmek ]
Yakala: SH
Sil :+/-
6
[ çekime geri dönmek ]
Tamam dü¤mesine
basmak
3. Yeni bir foto¤raf çekmek için deklanflöre bas›n.
Kaydet:Tamam
Sil : +/-
[ Tekrar 2. kez çekim yapt›ktan sonra ]
=30=
[ Saklanan görüntü ]
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 31
Film Klipi karesi dengeleyicisi
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi
Kaydetmek istedi¤iniz dura¤an görüntüye 9 tipte çerçeve benzeri s›n›r ekleyebilirsiniz.
Tarih ve saat bilgisi Foto¤raf Karesi menüsü kullan›larak çekilen yüklü görüntüye
yazd›r›lmayacakt›r.
1. Film klipi, Oto, Genifl aç›, Hareket yakalama ve baz›
sahne modlar› haricinde kullan›labilir foto¤raf makinesi
modlar›nda E dü¤mesine bas›n ve menüyü seçin.
2. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak
menü
Çerçeve
sekmesini seçin.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
-
: Foto¤raf karesi eklenmez.
Bu ifllev, film kayd› s›ras›nda çekilen görüntülerin dengelenmesine yard›mc› olur.
Bu menüyü sadece F‹LM KL‹B‹ modunda seçebilirsiniz. Bellek kart› tak›l› de¤ilse,
bu ifllev çal›flmayacakt›r.
1. Film klipi modunda iken E dü¤mesine bas›n.
2. Dengeleyici menüsü sekmesini seçmek için
Sol/Sa¤ dü¤melerine bas›n.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Sabitleyici
: Film klipi kare dengeleyicisi ifllevi engellenir.
: Film kayd› s›ras›nda foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önler.
Kay›t karesi aral›¤›
menüsünü seçti¤inizde daralacakt›r.
Önizleme kareleri LCD monitöründe düzgün görüntülenemeyebilir.
+/- dü¤mesi
RGB, ISO, beyaz denge ve poz dengelemesi de¤erlerini ayarlamak için +/dü¤mesini kullanabilirsiniz.
4. Foto¤raf karesi görünecektir. Bir resim çekmek
için deklanflöre bas›n.
Ana menü
Alt menü
RGB
R (K›rm›z›), G (Yeflil), B (Mavi)
ISO
AUTO, 50, 100, 200, 400
Kullan›labilir foto¤raf makinesi modu
OTOMAT‹K, GÜN IfiI⁄I, BULUTLU,
6
BEYAZ DENGES‹
FLÜORESAN H, FLÜORESAN L,
Poz dengeleme
-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.5EV ad›mlarla)
TUNGSTEN, ÖZEL
=31=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 32
+/- dü¤mesi
RGB : Kullan›c›n›n çekilecek resmin R (K›rm›z›), G (Yeflil) ve B (Mavi) de¤erlerini
ayarlamas›n› sa¤lar.
ISO: Foto¤raf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasiyeti ISO say›lar›yla ölçülür.
RGB De¤erlerini Ayarlama
6
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak RGB simgesini (
) seçin.
RGB menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz RGB de¤erini ayarlamak için
YUKARI/ AfiA⁄I/ SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- Yukar›/ Afla¤› Dü¤meleri : R, G ve B simgeleri aras›nda gezinme sa¤lar.
- Sol/ Sa¤ Dü¤mesi
: Her simgenin de¤erini de¤ifltirir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve RGB ayar modu
sona erer.
❈ Simgeden
d›fl›nda özel efekt (renk) seçerseniz, RGB’yi seçemeyeceksiniz.
ISO Hassasiyeti Seçimi
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
6
dü¤melerini kullanarak ISO simgesini (
) seçin.
ISO menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi
görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz ISO hassasiyeti de¤erini ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- AUTO : Foto¤raf makinesinin hassasiyeti ›fl›kland›rma de¤eri veya nesnenin
parlakl›¤› gibi de¤iflkenlere göre otomatik olarak de¤iflir.
- 50, 100, 200, 400 : ISO hassasiyetini artt›rarak, ›fl›k miktar› ayn›yken
obtüratör h›z›n› artt›rabilirsiniz. Ancak, yüksek ›fl›kta
görüntü daha doygunlaflm›fl olabilir. ISO de¤eri yüksek
oldu¤unda foto¤raf makinesinin ›fl›¤a hassasiyeti artar ve
karanl›k koflullara foto¤raf çekme olana¤› artar. Ancak,
ISO de¤eri artt›¤›nda görüntüdeki gürültü seviyesi de
artar ve görüntü olabilir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve ISO ayar modu
sona erer.
=32=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 33
+/- dü¤mesi
Beyaz dengesi : Beyaz dengesi renklerin daha do¤al görünmesini ayarlaman›z›
sa¤lar.
Beyaz Dengesi Seçimi
6
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak beyaz dengesi simgesini
(
) seçin. Beyaz dengesi menü çubu¤u,
resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istedi¤iniz de¤ere ayarlamak için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
LCD monitörde ayarlad›¤›n›z de¤er görünür.
OTOMAT‹K
: Foto¤raf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik
olarak çevre ›fl›k koflullar›na göre ayarlar.
GÜN IfiI⁄I
: Aç›k havada foto¤raf çekmek için.
BULUTLU
: Bulutlu veya kapal› havada foto¤raf çekmek için.
Flüoresan H
: Gün ›fl›¤›nda, üç tür flüoresan ›fl›kland›rma tipinde
foto¤raf çekmek için.
Flüoresan L
: Beyaz flüoresan ›fl›¤›nda foto¤raf çekmek için.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ayd›nlatma ampulü) alt›nda foto¤raf
çekmek için.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengesini çekin koflullar›na göre
ayarlamas›n› sa¤lar.
Farkl› ›fl›kland›rma koflullar› resimlerinizde bir renk gölgesi oluflturabilir.
3. +/- dü¤mesine bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar
modu kapan›r.
Özel Beyaz Dengesi Kullanma
Beyaz dengesi ayarlar› çekim ortam›na ba¤l› olarak biraz farkl› olabilir. Özel
beyaz dengesi ayar›yla belirli bir çekim ortam› için en uygun beyaz dengesini
seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengesi ÖZEL (
) menüsünü
seçin.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini
sa¤layacak flekilde, foto¤raf makinesinin önüne
bir parça beyaz ka¤›t yerlefltirin ve sonra
DEKLANfiÖRE bas›n.
3. Özel beyaz dengesi de¤eriniz kaydedilir.
- Özel beyaz dengesi ondan sonra çekece¤iniz
ilk foto¤raftan bafllayarak uygulan›r.
- Kullan›c› taraf›ndan yap›land›r›lan beyaz
dengesi yerine baflkas› belirlenene kadar
geçerli kal›r.
6
Measure:Shutter
[ Beyaz ka¤›t ]
=33=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 34
+/- dü¤mesi
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
Poz dengeleme : Bu makine pozlamay› otomatik olarak çevre ›fl›k koflullar›na
göre ayarlar.
Poz de¤erini +/- dü¤mesini kullanarak da seçebilirsiniz.
Poz Dengeleme
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak poz dengeleme simgesini
(
) seçin. Poz dengeleme menü çubu¤u,
resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz poz dengeleme faktörünü seçmek için
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
Kay›t fonksiyonlar›n› ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz.
SES KAYDI modu haricinde, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde
menü görüntülenir.
6
3. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Poz Dengeleme
ayar modu kapan›r. Poz de¤erini de¤ifltirirseniz, LCD monitörde poz
göstergesi (
) görünür.
❈ Negatif poz dengeleme de¤eri pozu azalt›r. Pozitif poz dengeleme de¤eri pozu
artt›r›r ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.
❈ fiu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Baflka bir dü¤me çal›flt›r›ld›¤›nda.
- Görüntü verileri ifllemlenirken. (vizörün yan›ndaki yeflil lamba yan›p sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.
Seçti¤iniz moda ba¤l› olarak, afla¤›daki fonksiyonlar kullan›labilir.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi Ana menü
Alt menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
3264X2448 3072X2304
2816X2112 2592X1944
BOYUT
2272X1704 2048X1536
(Dura¤an görüntü)
1600X1200 1024X768
640X480
-
BOYUT(Film klibi)
640X480
320X240
ÇEK‹M
KAL‹TES‹
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
ÇEK‹M HIZI 30 kare/sn
Saat
ÖLÇÜM
15 kare/sn
1 sn, 2 sn, 3 sn
Çoklu
Nokta
OTO ODAK ÇOKLU AF MERKEZ AF
ÇEK‹M
NETL‹K
=34=
Tek Kare
Sürekli
AEB
-
Yumuflak
Normal
Canl›
-
s.35
s.35
s.36
s.36
s.36
s.37
s.37
s.38
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 35
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
Menü sekmesi
Ana menü
OSD B‹LG‹S‹
Alt menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
Tam
Histogram
Temel
LCD Kaydet
s.38
Boyut
Uygulaman›z için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
Dura¤an görüntü modu
Mod
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Boyut
3264X 3072X 2816X 2592X 2272X 2048X 1600X 1024X 640X 640X 320X
(Normal aç›) 2448
Boyut
(Genifl aç›)
Menünün kullan›m›
1. Foto¤raf makinesini aç›n ve MENÜ dü¤mesine bas›n. Her foto¤raf makinesi
modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kayd› modu (
) için menü
yoktur.
2. Menüler aras›nda gezinmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
BOYUT
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
SOL veya SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
ÇEK‹M KAL‹TES‹
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
SOL veya SA⁄
dü¤mesine
bas›n.
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
YUKARI veya
AfiA⁄I
dü¤mesine bas›n.
BOYUT
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
YUKARI veya
AfiA⁄I
dü¤mesine bas›n.
-
2304
2112
-
-
1944
1704
1536 1200
768
3264X 2816X 2272X 2048X 1600X
1632
BOYUT
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1408
1136 1024
800
480
480
240
-
-
-
BOYUT
640X480
320X240
ÖLÇÜM
Çoklu
Nokta
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
B‹LG‹
3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n.
BOYUT
Film klibi modu
Simge
BOYUT
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek foto¤raf say›s› azal›r, çünkü yüksek
çözünürlüklü görüntüler düflük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek
gerektirir.
4. Bir alt menü seçin, sonra ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir. MENÜ dü¤mesine
bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=35=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 36
Kalite/ Kare Oran›
Çekilen foto¤raflarda uygulaman›z için uygun s›k›flt›rma oran›n› seçebilirsiniz.
S›k›flt›rma oran› yükseldikçe resim kalitesi düfler.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu
Mod
F‹LM KL‹P‹ modu
Simge
TIFF
Alt menü
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
Film Biçimi
tif
jpeg
jpeg
jpeg
ÇEK‹M KAL‹TES‹
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
30kare/sn 15kare/sn
avi
avi
Kare h›z›n› seçebilir ve Hareket yakalama modunda
sürekli görüntü çekebilirsiniz.
Saat
1 sn
2 sn
3 sn
- 1S : 1 saniyede 30 görüntü çeker.
- 2S : 2 saniyede 30 görüntü çeker.
- 3S : 3 saniyede 30 görüntü çeker
[Hareket yakalama modu]
❈ Hareket yakalama modunu kullanarak sürekli görüntü çekimi
ÇEK‹M HIZI
30 kare/sn
15 kare/sn
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
Metraj
B‹LG‹
TIFF dosya döndürülemez, yeniden boyutland›r›lamaz veya k›rp›lamaz.
TIFF dosya biçimi geliflmifl kullan›c›lar içindir ve en iyi kaliteyi sunar. Ancak,
büyük dosya boyutu çekilecek foto¤raf say›s›n› azalt›r ve bellek kart›na
kaydetme zaman›n› art›r›r.
TIFF dosyas›n› bellek kart›na kaydederken [‹fllem Yap›yor!] mesaj› ekrana gelir.
TIFF dosya biçimi Hareket Yakalama modunda seçilemez.
Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG görüntü s›k›flt›rma
standard› olup Joint Photographic Experts Group taraf›ndan gelifltirilmifltir.
Bu türdeki s›k›flt›rma foto¤raflar›n ve grafiklerin s›k›flt›r›lmas›nda en s›k
kullan›land›r, çünkü dosyalar› etkili bir flekilde s›k›flt›rabilir.
=36=
Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
[Çoklu] : Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir ortalama ›fl›k
ÖLÇÜM
baz al›narak hesaplanacakt›r. Ancak, hesaplama
Çoklu
Nokta
görüntü alan›n›n ortas›na do¤ru yönlendirilecektir.
Bu, genel kullan›m için uygundur.
[Nokta] : Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki kare
alan ›fl›k için metrajlanacakt›r.
[ PROGRAM modu ]
Bu, arka ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak merkezdeki
nesne do¤ru pozland›r›lm›flsa uygundur.
❈ E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 37
Sürekli çekim
Otomatik Odak türü
Çekim durumuna göre do¤ru Oto Odak türünü seçebilirsiniz.
- [ÇOKLU AF] : Bu foto¤raf makinesi 5 AF
noktas›ndan AF noktas›n› seçer.
- [MERKEZ AF] : LCD monitörünün ortas›ndaki kare
alana odaklanacakt›r
OTO ODAK
ÇOKLU AF
MERKEZ AF
[Program modu]
[Çoklu AF]
[Spot AF]
❈ Foto¤raf makinesi nesneye odakland›¤›nda, otomatik odak çerçevesi yeflil renk
al›r. Foto¤raf makinesi nesneye odaklanmad›¤›nda, otomatik odak çerçevesi
k›rm›z› renk al›r.
Sürekli çekimi ve AEB'i (Otomatik Poz Desteklemesi) seçebilirsiniz.
- [Tek Kare] : Sadece bir foto¤raf çek
ÇEK‹M
- [Sürekli] : Görüntüler deklanflör serbest
Tek Kare
b›rak›l›ncaya kadar sürekli olarak
Sürekli
AEB
çekilecektir. Çekim kapasitesi
belle¤e ba¤l›d›r
- [AEB]
: Farkl› pozlarda seri halinde üç resim
[ PROGRAM modu ]
çekin : k›sa poz (-0.5EV), standar poz
(0.0EV) ve afl›r› poz (+0.5EV).
Nesnenin pozuna karar
vermek zorsa bu modu kullan›n.
❈ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zaman›n› art›ran dosya
kaydetme zaman›n› art›r›r.
❈ [Sürekli] veya [AEB] alt menüsü seçilmiflse, flafl otomatik olarak kapanacakt›r.
❈ Bellekte 3 resimden daha az resim varsa, AEB çekimi kullan›lamaz.
❈ Her bir görüntü dosyas›n› kaydetmek için gerekli zaman uzun olaca¤›ndan ve
foto¤raf makinesinin sallanmas› nedeniyle yanma meydana gelece¤inden
AEB çekimi için üç ayakl› kullan›lmas› en iyisidir.
=37=
STP2_85_Tur_013_v03.q
3/24/06
2:36 PM
Page 38
Keskinlik
OSD (Ekran Bilgisi) bilgisi
NETL‹K
Yumuflak
Normal
Canl›
[ PROGRAM modu ]
Alt menü
Yumuflak
Normal
Canl›
Simge
Tan›m
Görüntünün kenarlar› yumuflat›l›r.
Bu efekt görüntüleri bilgisayar›n›zda düzenlemek için
uygundur.
Görüntünün kenarlar› keskindir.
Bu bask› için uygundur.
Görüntünün kenarlar› vurgulan›r. Kenarlar keskin
görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda,
LCD monitöründe kay›t durumunu kontrol
edebilirsiniz.
Histogram
Histogramda kaydedilen görüntülerin parlakl›k
da¤›l›m› gösterilmektedir. Histogramdaki çubuklar
sa¤a do¤ru yükseliyorsa, görüntü çok parlak olabilir.
Çubuklar sol tarafta daha yüksekse, görüntü çok
karanl›k olabilir. LCD'yi kullanarak nesnenin kontrol
edilmesi için ›fl›k koflullar› çok parlak ise, histogram›n
kontrol edilmesi çekimler için daha net poz kontrolü
yap›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
OSD B‹LG‹S‹
Tam
Histogram
Temel
LCD Kaydet
Piksel
Çekmek istedi¤iniz resmin keskinli¤ini
ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden
önce LCD monitörde ayarlayamazs›n›z, çünkü bu
fonksiyon sadece çekilen resim bellekte
kaydedildi¤inde uygulan›r.
Parlakl›k da¤›l›m›
Karanl›k
Parlak
Bofl modu: [LCD Kaydet]'i seçerseniz ve foto¤raf makinesi belirtilen süre
boyunca (yaklafl›k 30 SN.) kullan›l›rsa, foto¤raf makinesinin gücü otomatik
olarak bofla ç›kacakt›r (LCD monitörü: KAPALI, Foto¤raf makinesi durum
lambas›: Yan›p sönüyor). Foto¤raf makinesini tekrar kullanmak için, güç
dü¤mesi haricindeki foto¤raf dü¤melerine bas›n›z. Belirtilen sürede herhangi bir
ifllem yap›lmazsa, pilin ömründen tasarruf etmek için foto¤raf makinesinin gücü
otomatik olarak kapanacakt›r. Otomatik güç kapatma özelli¤i hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi almak için 60. sayfaya bak›n›z.
6
[Tam bilgi]
=38=
6
[Histogram]
[Temel bilgi]
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 39
Yürütme modunu bafllatma
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece
bellek kart›na uygulan›r.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri
sadece dahili belle¤e uygulan›r.
Foto¤raf makinesini GÜÇ dü¤mesine basarak açt›ysan›z, YÜRÜTME MODU
dü¤mesine bir kez bast›¤›n›zda yürütme modu, tekrar bast›¤›n›zda Kay›t moduna geçilir.
Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi, çal
modunda aç›l›r. Herhangi bir dü¤mesine tekrar bast›¤›n›zda foto¤raf makinesi
kapanacakt›r.
Foto¤raf makinesi dü¤melerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu
fonksiyonunu seçebilirsiniz.
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
B‹LG‹
Tarz modu : Çalma modu dü¤mesine 3 saniyeden daha uzun basarsan›z
sinyal de¤iflir ve ayarlar› AÇIK konumuna getirmifl olsan› dahi
bafllang›ç ses ayar› KAPALI konumuna gelir.
fiu anda seçilen ayar çekim moduna geçmek için oynat modunda
deklanflöre hafifçe bas›n.
Bir film klipini kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan
yürütülmesi ile ayn›d›r.
3. Kaydedilen film klipini seçin ve çalmak için Çal ve
Duraklat dü¤mesine bas›n.
Play:/
- Film klipini kay›ttan yürütürken duraklatmak için
yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda
film klipi yeniden bafllar.
- Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL tufluna
bas›n. Film klipini yürütürken ileri sarmak için SA⁄
tufluna bas›n.
- Film klipinin kay›ttan yürütülmesini durdurmak için
yürüt ve duraklat dü¤mesine ve sonra SOL veya SA⁄ tufluna bas›n.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz görütüyü seçin.
❈ Görüntüleri h›zl› biçimde kay›ttan yürütmek
için SOL/ SA⁄ dü¤mesini bas›l› tutun.
=39=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 40
Yürütme modunu bafllatma
Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden dura¤an görüntüler yakalar.
Foto¤raf makinesi film k›rpma : Film klipi çal›nmas› s›ras›nda istedi¤iniz film klipi
karelerini ç›karabilirsiniz.
Film klipi nas›l yakalan›r
1~3 ad›malr› bir film klipi çal›nmas› ile ayn›d›r.
4. SOL/ SA⁄ dü¤mesini kullanarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz kaydedilmifl film klipini seçin.
5. Bir film klipini çalarken Çal/ Duraklat dü¤mesine
bas›n. Ard›ndan E dü¤mesine bas›n.
Çal›flma zaman› 10 saniyenin alt›nda ise, film klipi
k›rp›lamaz.
1. Ç›karmaya bafllamak istedi¤iniz film klipi
noktas›nda Duraklat dü¤mesine bas›n.
2. Tamam dü¤mesine bas›n. (Bafllang›ç noktas›
durum çubu¤unda gösterilmez, ancak bafllang›ç
noktas› iflaretlenecektir.)
3. Film tekrar oynar ve ç›kar›lan aral›k durum
çubu¤unda gösterilecektir.
4. Ç›kard›¤›n›z dosyan›n durmas›n› istedi¤iniz yerde
Çal ve Duraklat dü¤mesine bir kez daha bas›n.
5. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda bir onay
penceresi belirecektir.
6. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Evet] : Ç›kar›lan kareler yeni dosya ad› ile
kaydedilecektir.
[Hay›r] : Film k›rpma iptal edilecektir.
❈ Duraklat›lan film klipi yeni dosya ad›na kaydedilir.
Çekilen film klipi dosyas› orijinal film klipi ile ayn›
boyuttad›r (640X480, 320X240).
Kırp:OK
Yakala: E
[ Duraklat›ld› ]
[ E dü¤mesine bas›lmas› ]
Kırp:OK
Yakala: E
Play:/
OK:Trim
Kesme?
Evet
Hayır
Onayla : Tamam
B‹LG‹
REW (sol) dü¤meye bast›¤›n›zda zaman sat›r› çubu¤u bafllang›ç noktas›n›
geçerse, film klipinin ilk karesi gösterilecektir.
Film klipinin bitifl noktas›n› belirlemezseniz, k›rp›nt› onay penceresi son kare
noktas›nda gösterilecektir.
=40=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 41
Yürütme modunu bafllatma
Kaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan
yürütülmesi ile ayn›d›r.
3. Kaydedilen ses dosyas›n› seçin ve çalmak için
Çal ve Duraklat dü¤mesine bas›n.
PLAY:
- Kaydedilmifl kay›ttan yürütürken duraklatmak
için yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Kaydedilmifl sesi kay›ttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat
dü¤mesine bas›n.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tufluna bas›n.
Sesi yürütürken ileri sarmak için SA⁄ tufluna bas›n.
- Kaydedilmifl sesin kay›ttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat
dü¤mesine ve sonra SOL veya SA⁄ tufluna bas›n.
LCD monitörü Göstergesi
LCD monitörü ekrandaki görüntünün çekim bilgisi hakk›nda bilgi gösterir.
1
13
2
12
3
Av:F2.8
Tv:1/30
ISO:50
Flash:ON
3264X2448
2006/03/01
4
5
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tan›m
Çal modu simgesi
Pil
Sesli Not
Koru
DPOF
Kay›t tarihi
Görüntü boyutu
Flafl
ISO
Deklanflör h›z›
Diyafram de¤eri
12
Histogram
13
Klasör ad› ve Dosya ad›
Simge
11
10
9
8
7
6
2006/ 03/ 01
3264X2448 ~ 256X192
ON/OFF
50 ~ 400
15 ~ 1/2000
F2.8 ~ F7.6
Sayfa
s.10
s.21
s.52
s.53
s.61
s.43
s.23
s.32
s.14, 15
s.14, 15
100-0007
s.59
s.38
=41=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 42
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesi dü¤melerini kullanma
Yürütme modunda, Yürütme fonksiyonlar›n› ayarlamak için foto¤raf makinesi
üzerindeki dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi
Birden fazla resmi görebilir, seçti¤iniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden
seçti¤iniz bir alan› kesebilirsiniz.
Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye geçmek için 5 ifllev
dü¤mesine bas›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme
dü¤mesine bas›n.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Vurgulanan görüntü
[ Normal görüntüleme modu ]
=42=
[ Küçük resim görüntüleme modu ]
Küçük resim (
)/ Büyütme (
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl›
k›s›mlar› görülebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda
bafllang›çtaki tam boyutlu görüntüye büyütme
yap›l›r.
- LCD monitörünün sol alt›nda gösterilen görüntü
büyütme göstergesini kontrol ederek gösterilen
görüntünün büyütülmüfl bir görüntü olup
olmad›¤›n› belirtebilirsiniz. (Görüntü büyütülmüfl
bir görüntü de¤ilse, gösterge
gösterilmeyecektir.) Ayr›ca büyütme alan›n› da
kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
) dü¤mesi
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
Küçük resim (
2:45 PM
)/ Büyütme (
Page 43
) dü¤mesi
Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oran›.
Görüntü boyutu 8M
7M
6M
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
Maksimum
X12.0 X12.0 X11.0 X10.1 X8.8
büyütme oran›
X8.0
X6.2 X4.0
X2.5
K›rpma : Görüntünün istedi¤iniz k›sm›n› seçebilir ve
ayr› kaydedebilirsiniz.
Kesme?
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
Evet
Hayır
dü¤mesine bas›n.
Onayla: Tamam
MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda yandaki gibi bir
mesaj görünür.
2. LEFT/ RIGHT dü¤mesine basarak alt menü de¤erlerini seçin ve ard›ndan
Tamam dü¤mesine bas›n.
- [Evet] : K›rp›lan görüntü yeni bir dosya ad› ile kaydedilir ve LCD monitörde
görüntülenir.
- [Hay›r] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.
* Bellekte k›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü
k›rp›lamaz.
* K›rpma ifllemi s›ras›nda büyütülen resmi silmek için, sil dü¤mesine bas›n.
Sesli not (
)/ YUKARI tuflu
LCD monitörde menü göründü¤ünde, YUKARI tufluna bas›lmas› imleci üste tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, Yukar› dü¤mesi sesli not dü¤mesi olarak
çal›fl›r. Kaydedilmifl dura¤an görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.
Dura¤an Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak ses eklemek
istedi¤iniz görüntüyü seçin.
2. Sesli not dü¤mesine (
) bas›n, sesli not
göstergesi görünür. Foto¤raf makinesi art›k sesli
not kaydetmeye haz›rd›r.
Record:Shutter
3. Kayd› bafllatmak için deklanflöre bas›n, dura¤an
görüntüye 10 saniye süreyle ses kaydedilir. Ses
kayd› s›rasonda, kay›t durumu penceresi yanda
gösterildi¤i gibi görüntülenir.
Stop:Shutter
4. Deklanflöre tekrar bas›larak kay›t durdurulabilir.
5. Sesli not kayd› tamamland›ktan sonra,
LCD monitörde (
) simgesi görünür.
- Sesli notlar film klibi ve sesli kay›t dosyalar›na
kaydedilemez.
- Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda
40 cm uzakl›k ses kayd› için en iyi mesafedir.
- Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait oldu¤u dura¤an görüntüyle ayn›
dosya ad›n› tafl›r.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntüye yeni bir sesli not kaydederseniz, önceki
sesli not silinir.
=43=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Yürütme ve Duraklatma (
Page 44
)/ Afla¤› tuflu
Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma dü¤mesi flöyle çal›fl›r:
- Menü görüntüleniyorsa
Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye
geçirmek için AfiA⁄I tufluna bas›n.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas› veya film klipi için
Durdurma modunda
: Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas›
veya film klipini yürütür.
Kay›ttan yürütme s›ras›nda : Kay›ttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
Duraklatma modunda
: Kay›ttan yürütmeye devam eder.
PLAY:
STOP:Shutter
REW
[ Ses kayd› durduruldu ]
PAUSE:
PLAY:
EXIT:OK
FF
[ Ses kayd› yürütülüyor ]
E (Efekt) dü¤mesi
Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel efektler eklemeniz mümkündür.
1. Hareketsiz bir görüntü veya film klipi seçin ve E
dü¤mesine bas›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
Exit:OK
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz
saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler sepya tonunda yüklenecektir
(sar›ms› kahverengi renkler için bir e¤im).
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
[ Ses kayd› duraklat›ld› ]
❈ De¤ifltirilen görüntü yeni bir dosya ad› ile kaydedilecektir.
=44=
STP2_85_Tur_039_v03.q
Sil (
3/24/06
2:45 PM
Page 45
) dü¤mesi
Yaz›c› dü¤mesi
Bellek kart›nda saklanan görüntüleri siler.
[USB] ayar menüsünde [Bilgisyr] alt menüsünü
seçerseniz, foto¤raf makinesini yaz›c›n›za
ba¤lad›¤›n›zda [Bilg.Ba¤lan›yor] iletisi belirecektir
ve ba¤lant› kurulmayacakt›r.
Bu durumda, Yaz›c› dü¤mesine bas›n.
[Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› görünecek ve Kolay
bask› modu seçilecektir.
Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak silmek istedi¤iniz
görüntüyü seçin ve S‹L (
) dü¤mesine bas›n.
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
3. LEFT / RIGHT dü¤mesine basarak alt menü
de¤erlerini seçin ve ard›ndan Tamam dü¤mesine
bas›n.
[Evet] seçilirse : seçilen resimler silinir.
[Hay›r] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.
Sil?
Evet
Hayır
* Fakat foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanmayabilir ve yaz›c› üreticisine ba¤l›
olarak kapanabilir.
Onayla : Tamam
Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. YUKARI, AfiA⁄I, SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullanarak silmek istedi¤iniz resmi ve
sonra S‹L (
) dü¤mesine bas›n.
2. LCD monitörde afla¤›daki mesaj görünür.
3. LEFT/ RIGHT dü¤mesine basarak alt menü de¤erlerini seçin ve ard›ndan
Tamam dü¤mesine bas›n.
[Evet] seçilirse : seçilen resimler silinir.
[Hay›r] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.
S‹L dü¤mesine bas›n.
- Ba¤lant› sonras›, LCD monitöründe Kolay bask›
menüsü görünecektir. PictBridge menüsünü
görüntülemek için Menü dü¤mesine bas›n.
PictBridge menüsü hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için 55.
sayfaya bak›n.
RES‹MLER
Tek Resim
Tüm Resimler
Tafl› : Sil?
Evet
Hayır
Onayla : Tamam
B‹LG‹
Foto¤raf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istedi¤iniz
görüntüleri korumal› veya bilgisayar›n›za yüklemelisiniz.
=45=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 46
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu flunlar› etkinlefltirir.
- SOL tuflu
: Menü görünürken, SOL tufluna bas›lmas› imlecin solundaki
menü sekmesini seçer.
- SA⁄ tuflu
: Menü görünürken, SA⁄ tufluna bas›lmas› imlecin sa¤›ndaki
menü sekmesini seçer veya ikinci bir menüye geçer.
- MENÜ tuflu
: MENÜ tufluna bas›ld›¤›nda, LCD monitörde yürütme modu
menüsü görüntülenir. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD önceki ekrana
geri döner.
- Tamam tuflu : LCD monitörde menü görüntülendi¤inde, 5 ifllev tuflu
kullan›larak de¤ifltirilen verileri onaylamak için TAMAM
dü¤mesi kullan›l›r.
Uzaktan kumanda
Foto¤raf makinesini harici bir monitöre ba¤lad›ktan sonra, uzaktan kumanday›
kullanarak yakalanan görüntüyü görebilirsiniz.
Uzaktan kumanda baz› ülkelerde iste¤e ba¤l›d›r.
Çal modunda, çal modu ifllerini ayarlamak için uzaktan kumanday› kullanabilirsiniz.
Küçük resim dü¤mesi
MENÜ/ Tamam dü¤mesi
Büyütme dü¤mesi
Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesi
Çal ve Duraklat dü¤mesi
Dü¤melerin nas›l kullan›laca¤›n› görmek için afla¤›ya bak›n
- Küçük resim dü¤mesi : E¤er bir görüntü büyütülmüflse, bu dü¤meye bas›lmas›
büyütme oran›n› azaltacakt›r. Çal modunda, bu
dü¤meye basarak çoklu resimleri izleyebilirsiniz.
- Büyütme dü¤mesi : Çal modunda, bu dü¤me seçilen görüntüyü büyütür.
=46=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 47
Uzaktan kumanda
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
- MENÜ/ Tamam dü¤mesi
: MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, çalma modu menüsü LCD monitöründe
gösterilecektir. Tekrar bast›¤›n›zda LCD ilk görüntüye dönecektir. Menü LCD
monitöründe gösterildi¤inde, 5 ifllevli dü¤meyi kullanarak de¤ifltirilen veriyi
yap›land›rmak için Tamam dü¤mesi kullan›lmaktad›r.
YÜRÜTME modu fonksiyonlar› LCD monitör kullan›larak de¤ifltirilebilir.
YÜRÜTME moduunda, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde menü
görüntülenir. Yürütme modunda ayarlama yapabilece¤iniz menüler flunlard›r.
Yürütme menüsünde ayarlama yapt›ktan sonra bir foto¤raf çekmek için,
YÜRÜTME dü¤mesine veya deklanflöre bas›n.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesi
: Çal modunda, Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak hareketsiz görüntüyü veya film
klipini seçebilirsiniz. Çal modunda, büyütülen görüntünün farkl› k›s›mlar› bu
dü¤melere bas›larak görüntülenebilir. Küçük resim modunda, bu dü¤melere
basarak istedi¤iniz görüntüye gidebilirsiniz.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
‹kinci menü
Göster
Oynat/ Tekrar Oynat
Aralık
1, 3, 5, 10 sn
Sayfa
s.49
SLAYT
OFF
- Çal ve Duraklat dü¤mesi
: Sesli not veya film klipi bulunan hareketsiz bir görüntü çal›yorsa, bu dü¤meye
basarak dosyalar çal›n›r veya duraklat›l›r.
Efekt
OSD B‹LG‹S‹
DÖNDÜR
Tam
-
Temel
-
OSD Kapalı
-
Sa¤ 90˚
-
Sol 90˚
-
180˚
-
Yatay
-
Dikey
-
s.50
s.51
=47=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 48
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
Menü sekmesi
Ana menü
YEN‹ BOYUT
VERME
Alt menü
‹kinci menü
3072 X 2304
-
2816 X 2112
-
2592 X 1944
-
2272 X 1704
-
2048 X 1536
-
1600 X 1200
-
Sayfa
Bu menü foto¤raf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir
yaz›c›ya (foto¤raf makinesine do¤rudan ba¤lant›, ayr› sat›l›r) ba¤l› ikenkullan›labilir.
Menü sekmesi
Ana menü
RES‹MLER
OTO AYAR
s.51
Alt menü
‹kinci menü
Tek Resim
-
Tüm Resimler
-
Evet
-
Hayır
-
1024 X 768
-
640 X 480
-
Kart
4X6
Boyut
Kilidi Aç/ Kilitle
Seç
Letter
s.52
A4
s.52
S‹L
Tüm Resimler
-
Hayır
-
Evet
-
Standart
Seç/ Tüm Res./ ‹ptal
‹ndeks
Hayır/ Evet
Boyut
Seç/ Tüm Res./ ‹ptal
L
2L
Tüm Resimler
A3
ÖZEL AYAR
Oto
Tam
1
s.53
2
Yerleflim
4
8
s.53
9
16
‹ndeks
=48=
s.56
Posta Kartı
Seç
KORUMA
DPOF
s.56
Oto
Özel 1, 2
KARTA
KOPYALA
Sayfa
s.57
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 49
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
‹kinci menü
Sayfa
Oto
Tip
Sade
Oto
ÖZEL AYAR
Taslak
Normal
‹yi
s.57
Oto
Tarih
Kapalı
Açık
Oto
Dosya Adı
Kapalı
Açık
YAZDIR
DPOF
YAZDIR
SIFIRLA
Görüntüler önceden belirlenmifl aral›klarla sürekli olarak görüntülenebilir.
Foto¤raf makinesini bir harici monitöre ba¤layarak slayt gösterisini seyredebilirsiniz.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [SLAYT] menü sekmesini seçin.
Foto
HızlıFoto
Kalite
Slayt gösterisi bafllatma
Standart
-
‹ndeks
-
Hayır
-
Evet
-
Hayır
-
Evet
-
s.57
s.58
Slayt gösterisini bafllat: Slayt gösterisi sadece [Göster] menüsünden bafllat›l›r.
1. [Göster] menüsünü seçmek için Yukar›/ Afla¤›
dü¤melerini kullan›n ve Sa¤ dü¤meye bas›n.
SLAYT
Göster
Oynat
2. Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
Tekrar Oynat
Aralık
Efekt
menüyü seçin.
[Oynat]
: Slayt gösterisi bir döngü sonras›n
Geri:
Ayar: Tamam
da kapat›l›r.
[Tekrar Oynat] : Slayt gösterisi iptal edilinceye
kadar tekrar edilir.
3. De¤ifltirilen ayarlar› kaydetmek için, Tamam dü¤mesine bas›n.
Ve ard›ndan slayt gösterisi bafllayacakt›r.
Yürütme aral›¤›n› belirleme : Slayt gösterisi yürütme aral›¤›n› belirler.
1. YUKARI/ AfiA⁄I tufllar›na basarak istedi¤iniz
[Aral›k] alt menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
SLAYT
Göster
1 sn
2. ‹stedi¤iniz aral›¤› seçmek için Yukar›/ Afla¤›
Aralık
3 sn
Efekt
5 sn
dü¤melerini kulan›n.
10 sn
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam dü¤mesine
Geri:
Ayar: Tamam
bas›n.
s.58
B‹LG‹
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Yükleme süresi görüntü boyutuna ve kalitesine ba¤l›d›r.
Slayt gösterisi yürütülürken, bir F‹LM dosyas›n›n sadece ilk karesi
görüntülenir.
Slayt gösterisi yürütülürken, sesli kay›t dosyas› gösterilmeyecektir.
=49=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 50
Slayt gösterisi bafllatma
Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n : Slayt gösterisi için özel ekran efektleri
kullan›labilir.
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Efekt] alt
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤mesine bas›n.
SLAYT
OFF
Göster
2. Efekt türünü seçmek için Yukar›/ Afla¤› dü¤mesini
Aralık
Efekt
kullan›n.
OFF : Normal görüntü.
Geri:
Ayar: Tamam
: Görüntü yavafl gösterilir.
: Görüntü merkezden d›fla do¤ru yavafl gösterilir
: Görüntü üst soldan bafllar.
: Görüntü üst soldan alt sa¤a çapraz olarak kayar.
: Görüntü düzensiz olarak kayar
3. OK (Tamam) dü¤mesine basarak ayar› onaylay›n.
Ekran gösterim bilgileri
Ekrana getirilen görüntünün çekilifl bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
OSD bilgi türünü nas›l seçebilirsiniz
1. Ça mod dü¤mesine ve menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak [OSD B‹LG‹S‹]
menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Temel
OSD Kapalı
Çık: Menü
Av:F2.8
Tv:1/30
ISO:50
Flash:On
3264X2448
2006/03/01
[Tam]
=50=
OSD B‹LG‹S‹
Tam
[Temel]
[OSD Kapal›]
Tafl›:
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 51
Bir görüntüyü döndürme
Yeniden boyutland›rma
Saklanan resimleri çeflitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin
pleybeki sonland›r›ld›¤›nda, ilk haline geri dönecektir.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DÖNDÜR] menü
sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin.
DÖNDÜR
Sa¤ 90˚
Sol 90˚
180˚
Yatay
Dikey
Çık: Menü
Tafl›:
Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyutunu) de¤ifltirir. Bir görüntüyü bafllang›ç görüntüsü olarak
kaydetmek için [Özel]'yu seçin. Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir dosya ad› verilir.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [YEN‹ BOYUT VERME]
menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
YEN‹ BOYUT VERME
3072X2304
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
Çık: Menü
Tafl›:
Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
[Sa¤ 90˚] :
Resmi saat yönünde
döndürür.
[Sol 90˚] :
Resmi saatin aksi
yönünde döndürür.
[Yatay] :
Resmi yatay döndürür.
[180˚] :
Resmi 180 derece
döndürür.
[Dikey] :
Resmi dikey döndürür.
4. Tamam dü¤mesine bas›n. Döndürülen görüntü yeni dosya ad› ile
kaydedilecek ve menü kaybolacakt›r. Döndürülen görüntüyü LCD
monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar görüntünün sol ve sa¤ taraf›nda
görünebilir.
Yeniden 3072X 2816X 2592X 2272X 2048X 1600X 1024X 640X
Özel 1,2
768
480
boyutland›rma 2304 2112 1944 1704 1536 1200
8M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7M
X
O
O
O
O
O
O
O
O
6M
X
X
O
O
O
O
O
O
O
5M
X
X
X
O
O
O
O
O
O
4M
X
X
X
X
O
O
O
O
O
3M
X
X
X
X
X
O
O
O
O
2M
X
X
X
X
X
X
O
O
O
1M
X
X
X
X
X
X
X
O
O
VGA
X
X
X
X
X
X
X
X
O
Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden
boyutland›r›labilir, ama bunun tersi mümkün de¤ildir.
Sadece JPEG görüntüleri yeniden boyutland›r›labilir. TIFF, Film klipi (AVI), Ses
kayd› (WAV) dosyalar› yeniden boyutland›r›lamaz.
Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lm›fl dosyalar›n çözünürlü¤ünü de¤ifltirebilirsiniz.
Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir dosya ad› verilir. [Özel] bellek kart›nda
de¤il dahili bellekte saklan›r.
Sadece iki [Özel] görüntüsü kaydedilebilir.
Bellek kart›nda yeniden boyutland›r›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, LCD monitörde
[Haf›za Dolu!] (Kart Dolu) mesaj› görünür ve yeniden boyutland›r›lan görüntü kaydedilmez.
=51=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 52
Görüntüleri koruma
Görüntüleri silme
Bu, belirli çekimleri yanl›fll›kla silmeye karfl› korumak için kullan›l›r (Kilitle).
Ayr›ca, daha önce korunmufl görüntülerin korumas›n› kald›r›r (Kilidi Aç).
Görüntüleri koruma
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [KORUMA] menü
sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Seç ] : Korunacak/ korumas› kald›r›lacak görüntü
için seçim penceresi görüntülenir.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir görüntü seçme
- Zoom W/T Dü¤mesi: Resmi korur/serbest b›rak›r
- Menü Dü¤mesi
: De¤ifliklikleriniz kaydedilir
ve menü görünmez olur.
[Tüm Resimler] : Kaydedilmifl tüm görüntüleri
korur/ korumay› kald›r›r.
- Zoom W/T Dü¤mesi: Resimleri korur/ serbest
b›rak›r
- Menü Dü¤mesi
: De¤ifliklikleriniz kaydedilir
ve menü görünmez olur.
- Bir görüntüyü korursan›z, LCD monitörde koruma
simgesi görünür. (Korumas›z görüntü için bir
gösterge yoktur)
- K‹L‹T modundaki bir görüntü silme fonksiyonu veua
[SiL] fonksiyonlar›na karfl› korunur ama [Format]
fonksiyonuna karfl› korunmaz.
=52=
Bellek kart›nda saklanan tüm dosyalar içinde, DCIM alt klasöründeki korumas›z
dosyalar silinir. Bunun korumas›z görüntüleri kal›c› biçimde silece¤ini unutmay›n.
Önemli çekimler silme iflleminden çnce bir bilgisayara kaydedilmelidir. Bafllang›ç
görüntüsü foto¤raf makinesinin dahili belle¤inde saklan›r (yani bellek kart›nda
saklanmaz) ve bellek kart›ndaki tüm dosyalar› silseniz bile silinmez.
KORUMA
Seç
Tüm Resimler
Tafl›:
Çık: Menü
W
W
Kilidi Aç T
Ayar: Tamam
Kilidi Aç
Ayar: Tamam
T
Görüntüleri silme
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
S‹L
dü¤mesine bas›n.
Seç
Tüm Resimler
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [SiL] menü sekmesini
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
Çık: Menü
Tafl›:
alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Seç] : Silinecek görüntüyü gösteren seçim penceresi.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir görüntü seçme
- Zoom T Dü¤mesi : Silinecek resmi seçin. ( iflareti)
- Tamam Dü¤mesi : Onay mesaj›n› görüntülemek
Seç: T
Tamam dü¤mesine bas›n.
Sil: Tamam
iflaretli resimleri silmek için
[Evet] menüsünü seçin ve
Tamam dü¤mesine bas›n.
Sil?
[Tüm Resimler] : Onay penceresini görüntüler.
Hayır
Evet
Korunmayan tüm resimleri
Onayla: Tamam
silmek için [Evet] menüsünü
seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n. Korunan görüntü yoksa,
tüm görüntüler silinir ve [Görüntü Yok!] mesaj› görünür.
4. Silme iflleminden sonra, ekran yürütme modu ekran›na geçer.
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 53
KARTA KOPYALA
DPOF
Görüntü dosyalar›n›, film kliplerini ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
DPOF (Digital Print Order Format) bellek kart›n›z›n MISC klasörüne bask› bilgileri
gömmenizi sa¤lar. Bas›lacak resimleri ve kaç bask› yap›laca¤›n› seçin.
Bellek Kart›na Kopyalama
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
KARTA KOPYALA
dü¤mesine bas›n.
Hayır
Evet
2. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak [KARTA KOPYALA]
menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
Çık : Menü
Tafl› : alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Hay›r] : "KARTA KOPYALA"y› iptal eder
- [Evet] : Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler, film klipleri ve ses kay›t
dosyalar› [‹fllem Yap›yor!] mesaj› görüntülendikten sonra bellek
kart›na kopyalan›r. Kopyalama ifllemi tamamland›ktan sonra, ekran
çal moduna dönecektir.
DPOF bilgileri olan bir görüntü kay›ttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD
monitörde görünür. Bu durumda, görüntüler DPOF yaz›c›larda veya say›s›
giderek artan foto¤raf laboratuarlar›nda bast›r›labilir.
Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
Genifl aç›l› görüntünün bask›s› gerçek boyutunda al›nd›¤›nda, görüntünün sol ve
sa¤ taraf›n›n %8'inin bask›s› al›namayabilir. Görüntünün bask›s›n› al›rken
yaz›c›n›z›n genifl aç›l› görüntüyü destekledi¤ini kontrol edin. Görüntünün bask›s›n›
foto¤raf laboratuvar›nda al›rken, görüntünün bask›s›n›n genifl aç›l› al›naca¤›n›
belirtin. (Baz› foto¤raf laboratuvarlar› genifl aç›l› boyuttan bask› al›nmas›n›
desteklemeyebilir.)
B‹LG‹
Bu menü bir bellek kart› tak›lmadan seçildi¤inde, [KARTA KOPYALA]
menüsünü seçebilirsiniz, ancak menü kullan›lamaz.
Bellek kart›nda kaydedilmifl resimleri dahili belle¤e (23 MB) kaydetmek için yeterli
yer yoksa, [KARTA KOPYALA] sadece resimlerin bir k›sm›n› kopyalar ve [Hafıza
Dolu!] mesaj› görünür. Sonra sistem kay›ttan yürütme moduna döner. Bellek kart›n›
makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz resimleri silin.
[KARTA KOPYALA] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen
görüntüleri karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n
sonraki say›s› kartta oluflturulacakt›r.
- [Dosya] ayar menüsünün [Sıfırla]'i ayarland›¤›nda: Kopyalanan dosya
adlar› son kaydedilen dosya ad›ndan bafllar.
- [Dosya] ayar menüsünün [Sıfırla]'i ayarland›¤›nda: Kopyalanan dosya
adlar› son yakalanan dosya ad›ndan sonra bafllar. [KARTA KOPYALA]'›
tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son saklanan görüntüsü
LCD monitöründe gösterilmektedir.
=53=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 54
DPOF : Standart
DPOF : ‹ndeks
Bu fonksiyon kaydedilen görüntülere bask› miktar› bilgileri gömmenizi sa¤lar.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Standart]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Seç]
: Bast›r›lacak görüntüyü gösteren
seçim penceresi.
- Afla¤›/ Yukar›/ Sol/ Sa¤ : Bast›r›lacak resim seçin.
- W/T dü¤mesi : Bask› boyutunu seçme
[Tüm Res.] : Film ve ses dosyalar› hariç, tüm
resimler için bask› say›s›n›
yap›land›r›n.
- W/T dü¤mesi : Bask› say›s› seçme
[‹ptal]
: Bask› ayar›n› iptal eder.
5. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF yönergeleri varsa, DPOF
göstergesi (
) görünür.
=54=
DPOF
Standart
Seç
‹ndeks
Boyut
Tüm Res.
‹ptal
Geri:
Ayar: Tamam
W
W
0Baskılar T
Ayar: Tamam
0 Baskılar
Ayar: Tamam
T
Görüntüler (film klipleri ve ses dosyalar› hariç) endeks türü olarak bas›l›r.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
dü¤mesine bas›n.
Standart
‹ndeks
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini
BOYUT
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [‹ndeks]
Geri:
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
[Hay›r] seçilirse : Görüntü endeks bask› biçiminde bas›lmaz.
[Evet] seçilirse : Görüntü endeks bask› biçiminde bas›l›r.
5. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
DPOF
Hayır
Evet
Ayar: Tamam
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 55
DPOF : Boyut
Bellek kart›nda saklanan görüntüleri bast›r›rken bask› boyutunu belirleyebilirsiniz.
[Boyut] menüsü sadece DPOF 1.1 uyumlu yaz›c›larda kullan›labilir.
Bask› Boyutunu Ayarlama
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü
DPOF
dü¤mesine bas›n.
Seç
Standart
‹ndeks
Tüm Res.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini
Boyut
‹ptal
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Boyut]
Geri:
Ayar: Tamam
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Seç] : Bask› boyutu de¤ifltirilecek resmi gösteren
seçim penceresi.
W ‹ptal T
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir resim seçin.
Ayar: Tamam
- Zoom W/T Dü¤mesi: Bask› boyutunu de¤ifltirin.
- Tamam dü¤mesi : De¤ifliklikleriniz kaydedilir
ve menü görünmez olur.
[Tüm Res.] : Kaydedilen tüm resimlerin bask›
‹ptal
T
W
boyutunu de¤ifltirir.
Ayar: Tamam
- W/T dü¤mesi
: Bask› boyutunu seçme
- Tamam dü¤mesi : De¤ifltirilen ayar› onaylar.
[‹ptal] : Tüm bask› boyutu ayarlar›n› iptal eder.
❈ DPOF [Boyut] ikincil menüsü : ‹ptal, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
PictBridge
Bu foto¤raf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri do¤rudan
basan bir yaz›c›ya (ayr›ca sat›l›r) ba¤lamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz.
Film klipleri ve ses dosyalar› bast›r›lamaz.
Foto¤raf makinesinin yaz›c›yla ba¤lant›s›n›n yap›lmas›
1. Ses Kayd› modu haricinde bir modda MENÜ
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [AYAR] menü sekmesini
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Yaz›c›]
menüsünü seçin ve TAMAM tufluna bas›n.
AYAR
AF Lambası
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
Geri:
Bilgisyr
Yazıcı
Ayar: Tamam
Foto¤raf Makinesini Yaz›c›ya Ba¤lama
USB kablosunu Beflik ile kullanma(‹ste¤e Ba¤l›): Foto¤raf makinesini ve
befli¤i ba¤lay›n. Befli¤i ürünle verilen USB kablosu ile yaz›c›n›n USB ba¤lant›
noktas›na ba¤lay›n.
USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma: Foto¤raf makinesini ürünle
verilen USB kablosu ile yaz›c›n›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.
[ USB kablosunu Beflik ile kullanma ]
B‹LG‹
Üreticisine ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, yazd›rma iflleminin iptal edilmesi
yaz›c›n›n ifllem görmesi için biraz daha uzun sürebilir.
[ USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma ]
=55=
STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 56
PictBridge : Resim Seçimi
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 4. Ad›mda [Bilgisyr] menüsünü
seçerseniz, [Bilg.Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant› kurulamayacakt›r. Bu
durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve ard›ndan 2. Ad›m ve
sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin. Veya Yaz›c› dü¤mesine bas›n ve foto¤raf
makinesi [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj›n› göstererek yaz›c›ya ba¤lan›r. Fakat
foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanmayabilir ve yaz›c› üreticisine ba¤l› olarak
kapanabilir.
Kolay yazd›rma
Foto¤raf makinesini pleybek modunda iken yaz›c›ya
ba¤lad›¤›n›zda, bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
- Yaz›c› (
) dü¤mesine bas›n :
fiu anda gösterilen görüntü yaz›c›n›n varsay›lan
ayar› ile birlikte yazd›r›lacakt›r.
- Sol/ Sa¤ dü¤mesine basmak :
önceki/ sonraki görüntüyü seçer.
W
W
0Baskılar
Ayar: Tamam
Yazdır:
Menü: Tamam
0Baskılar
T
T
[ [Tek Resim] seçildi¤inde ]
Bast›r›lacak resimleri seçin.
1. Menü dü¤mesine bas›n.
2. [RESiMLER] menüsü görünür.
RES‹MLER
Tek Resim
3. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak
Tüm Resimler
istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra
Tamam tufluna bas›n.
Çık: Menü
Tafl›:
[Tek Resim] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi
sadece o s›rada
görüntülenen resimlere uygulan›r.
[Tüm Resimler] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi, film klipleri ve ses dosyalar›
hariç, tüm resimlere uygulan›r.
=56=
Bas›lacak Kopya Say›s›n› Belirleme
- [Tek Resim] veya [Tüm Resimler] seçene¤ini seçin: Afla¤›da gösterilen gibi,
bas›lacak kopya say›s›n› belirleyebilece¤iniz bir ekran görünür.
Ç›k: Deklanflör
Ayar: Tamam
[ [Tüm Resimler] seçildi¤inde ]
- Bask› say›s›n› seçmek için Yukar›/ Afla¤› tufllar›n› kullan›n.
- [Tek Resim] seçildi¤inde: Baflka bir resim seçmek için Sol/ Sa¤ dü¤mesini
kullan›n ve di¤er resim için bask› say›s›n› seçin.
- Bask› say›s›n› ayarlad›ktan sonra, kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
- Bask› say›s›n› ayarlamadan menüye dönmek için Deklanflöre bas›n.
PictBridge : Bask› Ayar›
OTO AYAR
1. [OTO AYAR] menü sekmesini seçmek için SOL
ve SA⁄ tufllar›n› kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak
istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra OK
tufluna bas›n.
[Evet] : [ÖZEL AYAR] içindeki tüm de¤erler
otomatik olarak de¤iflir.
[Hay›r] : [ÖZEL AYAR] de¤erleri korunur.
OTO AYAR
Evet
Hayır
Tafl› : STP2_85_Tur_039_v03.q
3/24/06
2:45 PM
Page 57
PictBridge : Bask› Ayar›
PictBridge : Resim Bast›rma
ÖZEL AYAR : Bas›lan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü, Bask›
Kalitesi, Tarih Basma ve Dosya Ad› menülerini seçebilirsiniz.
1. [ÖZEL AYAR] menü sekmesini seçmek için SOL
ve SA⁄ tufllar›n› kullan›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menü de¤erlerini seçmek için
YUKARI ve AfiA⁄I tufllar›n› kullan›n ve sonra
SA⁄ dü¤mesine bas›n.
3. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak
istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra OK
tufluna bas›n.
Menü
Boyut
Oto
Oto
Oto
Oto
Oto
‹fllev
Alt menü
Oto, Posta Kartı, Kart, 4x6, L, 2L,
Bask› ka¤›d› boyutunu ayarlama
Letter, A4, A3
Bir sayfaya bas›lacak resim
Yerleflim
say›s›n› belirleme
Tip
ÖZEL AYAR
Boyut
Yerleflim
Tip
Kalite
Tarih
Tafl› : Oto, Tam, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ‹ndeks
Bask› ka¤›d› kalitesini ayarlama
Oto, Sade, Foto, HızlıFoto
Kalite
Bas›lacak resim kalitesini
belirleme
Oto, Taslak, Normal, ‹yi
Tarih
Tarih bas›l›p bas›lmayaca¤›n›
belirleme
Oto, Kapalı, Açık
Dosya Adı
Resimleri Bast›rma
1. [YAZDIR] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin
ve sonra OK tufluna bas›n.
[Standart] : Bellek kart›nda saklanan resimler
YAZDIR
belirlenen say›larda bas›l›r.
Standart
‹ndeks
Bir ka¤›t parças›na bir resim bas›l›r.
[‹ndeks] : Bir sayfaya birden çok resim bas›l›r.
Tafl› :
3. Sa¤da gösterilen ekran belirecek ve resmin
bask›s› al›nacakt›r. E¤er hiçbir resim eçilmemiflse,
[Görüntü Yok!] mesaj› gösterilecektir. Yazd›rma
ifllemini iptal etmek için yazd›rma s›ras›nda SOL
dü¤mesine bas›n ve [YAZDIR] menüsü
belirecektir.
fiimdi Yazd›r›yor
0001 / 0001
EXIT:SH1
❈ Endeks bask›da resim say›s› kullan›lan yaz›c›ya
ba¤l›d›r.
Dosya ad› bas›l›p bas›lmayaca¤›n›
Oto, Kapalı, Açık
belirleme
❈ Baz› menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yaz›c› modellerinde desteklenmez.
Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.
❈ Ayar de¤erleri otomatik/ manuel ayarda de¤ifltirilmediyse, otomatik olarak
korunur.
=57=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:41 PM
Page 58
PictBridge : DPOF Yazd›r
Ayar menüsü
DPOF Print : Bu, DPOF bilgisi olan dosyalar› do¤rudan bast›rman›z› sa¤lar.
1. [DPOF YAZDIR] menü sekmesini seçmek için
SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak i
stedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra
OK tufluna bas›n.
[Evet] : DPOF bilgileri ile do¤rudan bast›r›r
[Hay›r] : Bask›y› iptal eder.
DPOF YAZDIR
Evet
Hayır
Tafl› : ❈ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, baz› menüler kullan›lamayabilir.
Yaz›c› DPOF desteklemiyorsa, menüler görünür ama seçilemez.
PictBridge : S›f›rla
Bu modda temel ayarlar› yapabilirsiniz. Ses Kay›t modu hariç tüm foto¤raf
makinesi modlar›nda ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Dosya
Güç Kapalı
Language
Format
Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen konfigürasyonlar› bafllat›r.
1. [SIFIRLA] menü sekmesini seçmek için SOL ve
SIFIRLA
SA⁄ tufllar›n› kullan›n.
Evet
Hayır
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak
istedi¤iniz alt menü de¤erini seçin ve sonra
OK tufluna bas›n.
Tafl› : [Evet] seçilirse : Tüm bask› ve görüntü ayarlar›
s›f›rlan›r.
[Hay›r] seçilirse : Ayarlar s›f›rlanmaz.
❈ Varsay›lan bask› ayar› yaz›c› üreticisine göre de¤iflir.
Yaz›c›n›z›n varsay›lan de¤eri için, yaz›c› ile birlikte verilen kullan›m
k›lavuzuna baflvurunuz.
=58=
Trh&Saat
DünyaSaati
Alt menü
‹kinci menü
Seri
Sıfırla
Kapalı, 1, 3, 5, 10dk
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH ESPAÑOL
ITALIANO
P”CCK»…
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
Hayır
Evet
06/03/01 13:00
YY/AA/GG
GG/AA/YY
AA/GG/YY
Kapalı
Cape Verde
Tashkent
London
Almaty
Rome, Paris, Berlin
Bangkok, Jakarta
Athens, Helsinki
Beijing, Hong Kong
Moscow
Seoul, Tokyo
Abu Dhabi
Guam, Sydney
Okhotsk
Denver, Phoenix
Wellington, Auckland
Chicago, Dallas
Sayfa
s.59
s.60
s.60
s.60
s.61
s.61
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:41 PM
Page 59
Ayar menüsü
Menü sekmesi
Ana menü
DünyaSaati
T.Basma
AF Lambası
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
HDMI
Gözat
Sıfırla
Alt menü
Samoa, Midway
Honolulu, Hawaii
Alaska
LA, San Francisco
Kapalı
Tarih
Trh&Saat
Kapalı
Açık
Kapalı
Düflük
Orta
Yüksek
Bilgisyr
Yazıcı
Koyu
Normal
Parlak
NTSC
PAL
1080i
720p
480p
Kapalı/ 0.5, 1, 3 sn
Hayır
Evet
‹kinci menü
New York, Miami
Caracas, La Paz
Buenos Aires
Mid-Atlantic
-
Sayfa
[ Dosya ad› ]
Bu ifllev kullan›c›n›n dosya adland›rma biçimini ayarlamas›n› sa¤lar.
s.61
s.61
s.62
s.62
s.62
s.62
s.63
s.64
Dosya Adlar› Atama
1. Ses Kayd› modu haricinde bir modda MENÜ
AYAR
dü¤mesine bas›n.
Seri
Dosya
Sıfırla
Güç Kapalı
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [AYAR] menü sekmesini
Language
seçin.
Format
Trh&Saat
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Dosya]
Geri:
Ayar: Tamam
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Seri] : Bu sistemde, dosya, dosya silme veya biçimlendirme gibi ifllemlere
bak›lmaks›z›n, do¤rudan saklanan son dosya ad›n› takip eder.
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonraki dosya ad›, bellek kart›
biçimlendirilse, tümü silinde veya yenisi tak›lsa bile, 0001'den bafllar.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
- Saklanan ilk dosya klasör ad› 100SSCAM ve ilk dosya ad› STP80001.
- Dosya adlar› STP80001 → STP80002 → ~ → STP89999 aras›nda s›ral›
olarak atan›r.
- Klasör numaras› afla¤›daki flekilde, 100 ile 999 aras›nda s›rayla atan›r
: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur. Görüntü dosyas›n›n ad›n›
de¤ifltirirseniz, görüntü çal›nmayabilir.
s.64
s.64
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
=59=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:41 PM
Page 60
Ayar menüsü
[ Otomatik güç kapatma ]
[ Belle¤in Biçimlendirilmesi ]
Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellekte [Format]'I çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i
biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
Alt menüler
[Kapal›]
: Güç kapatma ifllevi
çal›flmayacakt›r.
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
AYAR
Dosya
Güç Kapalı
Language
Format
Trh&Saat
Kapalı
1 dk
3 dk
5 dk
10 dk
Geri:
Ayar: Tamam
- Pili yerlefltirdikten sonra, güç kapatma ayar›
korunacakt›r.
- Foto¤raf makinesi PC modunda ise, slayt gösterisi yap›yorsa, ses kayd›n›
çal›yorsa, film klipini çal›yorsa ve karma çekim yap›yorsa, otomatik güç
kapatma ifllevinin çal›flmayaca¤›n› akl›n›zda bulundurun.
[ Dil ]
LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ç›kar›l›p tekrar tak›lsa dahi,
dil ayar› korunacakt›r.
- D‹L alt menüsü : - ‹ngilizce, Korece, Frans›zca,
Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, B. Çince, G.
Çince, Rusça, Portekizce, Hollandaca,
Danimarkaca, ‹sveççe, Fince, Thai dili, BAHASA
D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/ ENDONEZYACA), Arapça,
Çekçe, Lehçe, Macarca ve Türkçe.
=60=
AYAR
Dosya
Güç Kapalı
Language
Format
Trh&Saat
Geri:
POLSKI
Magyar
Ayar: Tamam
Alt menüler
[Hay›r] : Bellek biçimlendirilmeyecektir. Menü
dü¤mesine üç kez bas›n ve menü ekran›
kaybolacakt›r.
[Evet] : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› belirecek ve bellek
biçimlendirilecektir. Çal modunda iken
B‹Ç‹MLEND‹R'I çal›flt›r›rsan›z, [Görüntü
Yok!] mesaj› belirecektir.
AYAR
Güç Kapalı
Language
Format
Trh&Saat
DünyaSaati
Geri:
Hayır
Evet
Ayar: Tamam
Afla¤›daki bellek kart› türlerinde [Format]’i çal›flt›rd›¤›n›zdan emin olun.
- Yeni bir bellek kart› veya biçimlendirilmeyen bellek kart›
- Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan tan›mlanamayan ya da baflka bir foto¤raf
makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kart›.
- Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin.
Di¤er foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatası!] mesaj› alacaks›n›z.
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:41 PM
Page 61
Ayar menüsü
[ Tarih/ Saat/ Tarih türünün ayarlanmas› ]
[ Dünya Saati ]
Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
Bu menü, yerel tarihi ve saati LCD monitöründe gösterebilmenize olanak sa¤lar.
Tarih/ Saat Ayar› ve Tarih Biçiminin Seçilmesi
SA⁄ dü¤me : Y›l/ ay/ gün/ saat/ dakika tarih türünü
seçer.
Language
Format
SOL dü¤mesi : ‹mleç tarih ve zaman pulunun ilk
Trh&Saat
DünyaSaati
imlecinde ise imleci [Trh&Saat] ana
T.Basma
menüsüne tafl›r. Di¤er durumlarda,
Geri:
imleç mevcut pozisyonun soluna
kayd›r›lacakt›r.
YUKARI ve AfiA⁄I dü¤meleri : Ayar de¤erini de¤ifltirir.
- Tarih türü : [YY/AA/GG], [GG/AA/YY], [AA/GG/YY], [Kapal›]
AYAR
AYAR
06/03/01
13:00
YY/AA/GG
Format
Date&Time
World Time
Imprint
AF Lamp
Geri:
Seoul
Tokyo
Seoul, Tokyo
2006/03/01 13:00 PM
Ayar: Tamam
Ayar: Tamam
Ayar: Tamam
[ Kay›t tarihini bas›yor ]
Hareketsiz görüntülere TAR‹H/SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
Alt menüler
[Kapal›]
: TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
AYAR
Trh&Saat
DünyaSaati
T.Basma
AF Lamp
Sound
Geri:
Kapalı
Tarih
Trh&Saat
Ayar: Tamam
=61=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 62
Ayar menüsü
[ Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB)]
[ Otomatik Odak lambas› ]
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini ba¤lamak istedi¤iniz harici bir
ayg›t seçebilirsiniz.
Oto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz.
Alt menüler
[Kapal›] : AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanmayacakt›r.
[Aç›k]
: AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanacakt›r.
AYAR
DünyaSaati
T.Basma
AF Lambası
Kapalı
Açık
Ses
USB
Geri:
Ayar: Tamam
Alt menüler
- [Bilgisyr] : Foto¤raf makinesini PC’nize ba¤lamak
istiyorsan›z bunu seçin.
Foto¤raf makinesini PC’nize nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar
için 76. sayfaya bak›n›z.
- [Yaz›c›] : Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za
ba¤lamak istiyorsan›z bunu seçin.
Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar
için 55. sayfaya bak›n›z.
[ Ses ]
[ LCD parlakl›¤› ]
Çal›flma sesini AÇIK’a getirirseniz, foto¤raf makinesi bafllarken dü¤melere
bas›ld›¤›nda çeflitli sesler etkinlefltirilecektir, böylece foto¤raf makinesinin çal›flma
durumunun fark›nda olabileceksiniz.
LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
[Ses] alt menüsü: Kapal›/ Düflük/ Orta/ Yüksek
=62=
AYAR
T.Basma
AF Lambası
Ses
USB
LCD
Geri:
Kapalı
Düflük
Orta
Yüksek
Ayar: Tamam
AYAR
AF Lambası
Ses
USB
Bilgisyr
Yazıcı
LCD
VideoÇkfl
Geri:
[LCD] alt menüsü: Koyu, Normal, Parlak
Ayar: Tamam
AYAR
Ses
USB
LCD
VideoÇkfl
HDMI
Geri:
Koyu
Normal
Parlak
Ayar: Tamam
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 63
Ayar menüsü
[ Video ç›k›fl türünün seçilmesi ]
Foto¤raf makinesinden gelen film ç›k›fl› sinyali NTSC veya PAL olabilir.
Ç›k›fl seçiminiz foto¤raf makinesinin ba¤land›¤› ayg›t türü ile yürütülebilir (monitör
veya TV vb.). PAL modu sadece BDGHI’y› destekleyebilir.
Foto¤raf makinesi ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›: Foto¤raf makinesini harici monitöre
verilen AV kablosunu kullanarak ba¤lay›n.
: ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL
: Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Almanya, Birleflik Krall›k, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni
Zelanda, Singapur, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
- Bir televizyonu harici monitör olarak kulland›¤›n›z zaman, televizyonun harici
veya AV kanal›n› seçmeniz gerekir.
Harici monitöre ba¤lan›yor
Almaç ile birlikte AV kablosunun kullan›lmas› (‹ste¤e Ba¤l›):
Foto¤raf makinesi ve almac› ba¤lay›n. Almac› harici
monitöre verilen AV kablosunu kullanarak ba¤lay›n.
- NTSC
- Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir ar›za de¤ildir.
AYAR
USB
LCD
VideoÇkfl
HDMI
Gözat
Geri:
NTSC
PAL
Ayar: Tamam
- Resim ekran›n merkezinde de¤ilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalay›n.
- Foto¤raf makinesi bir harici monitöre ba¤land›¤›nda, menü harici monitörde
görünebilir ve menü ifllevleri LCD monitördekiyle ayn›d›r.
[Almaç ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›]
[Almaç ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›]
Sar› - Video
Beyaz - ses
=63=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 64
Ayar menüsü
[ HDMI ]
[ H›zl› görüntü ]
Foto¤raf makinesi HDTV'ye ba¤land›¤›nda, HDTV ile
uyumlu olan bir görüntü dosyas›n› seçebilirsiniz.
Görüntü boyutu [1080i], [720p] ve [480p]'dir
AYAR
LCD
VideoÇkfl
HDMI
Gözat
Sıfırla
Geri:
1080i
720p
480p
Ayar: Tamam
Foto¤raf makinesini HDTV ile nas›l ba¤lars›n›z
Bir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [Gözat] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
Alt menüler
[Kapal›]
: H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3 Sn] : Yakalanan görüntü seçilen süre
boyunca k›sa bir süre ekrana
getirilebilir.
AYAR
LCD
VideoÇkfl
HDMI
Gözat
Reset
Geri:
Kapalı
0.5 sn
1 sn
3 sn
Ayar: Tamam
HDMI kablosu
[ Bafllatma ]
B‹LG‹
DMI (Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü) s›k›flt›r›lmam›flt›r, HDMI
kablosunu kullanarak HDTV'de yakalanan görüntüleri göstermek için tüm
dijital ses/görüntü arayüzü.
Foto¤raf makinesinde ayarlanan görüntü boyutlar› HDTV ile uyumlu de¤ilse,
görüntü düzgün çalmayabilir.
Tüm foto¤raf makinesi menüsü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir. Ancak, TAR‹H/ SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri
de¤ifltirilmeyecektir.
Alt menüler
[Hay›r] : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
[Evet] : Tüm ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
AYAR
AF Lambası
LCD
VideoÇkfl
Gözat
Sıfırla
Geri:
=64=
Hayır
Evet
Ayar: Tamam
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 65
MYCAM menüsü ayar›
Bafllangݍ sesi
Bafllang›n görüntüsünü, sesini ve deklanflör sesini ayarlayabilirsiniz. Her foto¤raf
makinesinin çal›flma modu (Sesli kay›t modu haricinde) MyCAM menüsüne
sahiptir.
ile gösterilenler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Alt menü
Kapal›
KUL GÖR 1
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Sayfa
LOGO
KUL GÖR 2
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen sesi seçebilirsiniz.
Bafllang›ç sesi: [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses3]
- Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa,
a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
s.65
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Geri:
Kapalı
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Ayar: Tamam
s.65
s.65
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Bafllang›ç görüntüsü
Deklanflör sesi
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD monitöründe gösterilen görüntüyü
seçebilirsiniz.
Bafllang›ç görüntüsü : [Kapal›], [Logo], [KUL GÖR 1],
[KUL GÖR 2]
- Çal modunda [YEN‹ BOYUT VERME]
menüsünde [KUL GÖR] ile birlikte
bafllang›ç görüntüsü için kaydedilen bir görüntüyü
kullan›n.
- Bafllang›ç görüntüsü [SiL] veya [Format]
menüsü ile silinmeyecekti
- Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak
silinecektir.
Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
Deklanflör sesi : [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses3]
MYCAM
MYCAM
Bfl.Resmi
Bfl.Resmi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Geri:
Geri:
Kapalı
Ses 1
Ses 2
Ses 3
Ayar: Tamam
Ayar: Tamam
=65=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 66
Önemli notlar
fiu önlemleri muhakkak uygulay›n!
Bu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve
yüksek neme maruz b›rakmay›n.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay› düflünüyorsan›z, silikon jel ile hava
geçirmez bir kutuda saklay›n.
Özellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine
kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
Foto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf makinesi
kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin kutusunda saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan
korunmak için, eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken,
makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz
bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar görebilir.
=66=
Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa,
hassas elektronik devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini
kapat›n ve nem da¤›lana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem
oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n.
Nem da¤›lana kadar bekleyin.
Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve
bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir. Foto¤raf
makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek kart›n›
ç›karmak yararl› olur.
Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n›
korumak için kendili¤inden kapan›r.
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 67
Önemli notlar
Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi
sat›c›lar›ndan temin edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa,
lens temizleme s›v›s›yla lens temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf
makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb.
temas›n› engelleyin. Bu, foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar
verebilir ve performans›n› etkileyebilir. Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar
verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman
daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
Resimler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj cihaz› ve USB kablosu ayn› anda
yata¤a tak›ld›¤›nda), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir
durumda, tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
tekrar ba¤lay›n.
Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu
kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
Uyar› göstergesi
LCD ekran›nda görünebilecek birkaç uyar› bulunmaktad›r
Kart Hatası!
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Bellek kart›n› yerlefltirin ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.60)
Kart Kilitli!
• Bellek kart› kilitlendi
→ SD bellek kart›: Yazmaya karfl› koruma dü¤mesini bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n
Kart Yok!
• Bellek kart› tak›l› de¤il
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Görüntü Yok!
• Bellekte yüklü görüntü yok
→ Görüntü çek
→ Görüntü bulunan bir bellek kart›n› yerlefltirin
Dosya Hatası!
• K›rm›z› göz etkisi çal modunda kald›r›labilir.
→ K›rm›z› göz düflürme sadece dörde üç oran›ndaki dosyalarda uygulan›r.
• Dosya hatas›
→ Bellek kart›n› biçimlendir
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesi servis merkezi ile temasa geç
=67=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 68
Uyar› göstergesi
Pil Zayıf!
• Zay›f pil kapasitesi var
→fiarj edilen pili yerlefltir
Zay›f Ifl›k!
• Karanl›k yerlerde resim çekerken
→ Flafl ile Foto¤raf çekme modunda resim çek.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Lütfen afla¤›dakileri kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
• Zay›f pil kapasitesi var
→ fiarj edilen pili tak›n (s.10)
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
• Yeniden flarj edilebilir pil tak›l› de¤il
→ Pili tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili yerlefltir
• Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
→ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
=68=
Pil çabuk bitiyor
• Foto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
→ Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi görüntü çekmiyor
• Yetersiz bellek kapasitesi var
→Gereksiz görüntü dosyalar›n› silin
• Bellek kart› biçimlendirilmedi
→Bellek kart›n› biçimlendir (s.60)
• Bellek kart› boflald›
→Yeni bir bellek kart› tak›n
• Bellek kart› kilitlendi
→[Kart Kilitli!] hata mesaj›na bak›n (s.67)
• Foto¤raf makinesinin gücü kapal›
→Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
• Pil bitti
→fiarj edilen pili tak›n (s.10).
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Foto¤raf makinesi kullan›mda iken aniden çal›flmay› durdurur
• Foto¤raf makinesi ar›za nedeniyle durduruldu
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 69
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Görüntüler net de¤il
• Nesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
→ Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
• Flafl aral›¤›n›n d›fl›nda resim çekilmesi
→ Resmi flafl aral›¤›nda çekin
• Mercek kirli veya bulan›k
→ Merce¤i temizleyin
Görüntünün rengi orijinal sahneden farkl›
• Beyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
→ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Flafl yanm›yor
• Flafl kapal› modu seçildi
→ Flafl kapal› modunu devreden ç›kar›n
• Foto¤raf makinesi modu flafl› kullanam›yor
→ FLAfi talimat›na bak›n (s.23)
Harici monitörde görüntü yok
• Harici monitör foto¤raf makinesi ile do¤ru ba¤land›
→ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
• Bellek kart›nda yanl›fl dosya var
→ Do¤ru dosyalar bulunan bellek kart›n› yerlefltirin
Yanl›fl tarih ve saat gösteriliyor
• Tarih veya saat yanl›fl seçildi veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlar› uyarlad›
→ Tarihi ve saati do¤ru s›f›rlay›n
PC gezginini kullan›rken, [Tafl›nabilir Disk] dosyas› gösterilmiyor
• Kablo ba¤lant›s› yanl›fl
→ Ba¤lant›y› kontrol edin
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini aç›n
• ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0 ~ 10.3 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
→ USB'yi destekleyen PC'ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0
~ 10.3 kurun
• Foto¤raf makinesi sürücüsü kurulu de¤il
→ [USB Saklama Sürücüsü] kurun
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri çal›flm›yor
• Foto¤raf makinesi ar›zas›
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesinde iken kart hatas› olufltu.
• Yanl›fl bellek kart› biçimi
→ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Görüntüler çok parlak
• Afl›r› poz
→ Poz dengelemesini s›f›rlay›n
Görüntüler çal›nm›yor
• Yanl›fl dosya ad› (DCF biçiminin ihlali)
→ Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
=69=
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 70
Teknik Özellikler
Resim Sensörü
- Tür : 1/1,8"CCD
- Etkili Piksel : Yakl. 8.13Mega-piksel
- Toplam Piksel : Yakl. 8.3Mega-piksel
- Dengeleme : ±2EV (1/2EV ad›m)
- ISO Dengi : Otomatik, 50, 100, 200, 400
Mercekler
- Odak Uzunlu¤u : Schneider f = 7,8 ~ 39mm (35 mm film dengi: 38~190mm)
- F No. : F2.8 ~ 4.4
- Dijital Yak›nlaflt›rma : • Hareketsiz Görüntü modu: 1.0X ~ 8.0X
• Çalma modu: 1.0X ~ 12.0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
Flafl
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› Göz azaltma, Dolar Flafl, Yavafl senk,
Flafl kapal›
- Menzil : Genifl: 0.2m ~ 3,0m, Tele: 0,5m ~ 2,5m
- fiarj süresi : Yakl. 5 sn.
Netlik : Yumuflak, Normal, Canl›
LCD Monitör : 2,5" genifl görüntü renkli TFT LCD (230.000 nokta)
Efekt : Renk: Normal, Siyah-Beyaz, Sepya, Negatif, K›rm›z›, Yeflil, Mavi
Kompozit, Vurgu, Kare
Odaklanma
- TTL otomatik odak, AF Destek Lambas›, Manuel odak, Çoklu Nokta AF
- Menzil
Beyaz Denge : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Flörosan_H, Florosan_L, Tungsten, Özel
Normal
Makro
Süper Makro
Otomatik Mod
Manuel Odak
Genifl
80cm ~ sonsuz
10cm ~ 80cm
1cm ~ 10cm
10cm ~ sonsuz
1cm ~ sonsuz
Tele
50cm ~ 80cm
50cm ~ sonsuz
50cm ~ sonsuz
Deklanflör
- Tür : Mekanik ve Elektronik deklanflör
- H›z : Otomatik : 2 ~ 1/2,000 sn. Manuel, S Modu : 15 ~ 1/2,000 sn.
Gece: 15 ~ 1/2,000 sn. Havai Fiflek: 4 sn.
Poz
- Kontrol : Program AE, Deklanflör Önceli¤i AE, Diyafram Önceli¤i AE veya
Manuel Poz
Metraj: Çoklu, Spot
=70=
Ses Kayd› : Ses Kayd› (Bellek ve Pil kapasitesine ba¤l›d›r)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
Tarih Basma : Tarih, Tarih ve Saat, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir),
Dünya Tarihi
Çekim
- Hareketsiz Görüntü :• Modes : Auto, Program, A/S, Manual, Wide, Motion capture, Scene
• Sahne: Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Yak›n Çekim, Metin
Gün Bat›m›, fiafak, Arkaplan Ifl›¤›, Havai Fiflek,
Kumsal ve Kar
• Sürekli: Tekli, Sürekli, AEB
• Otomatik zamanlay›c›: 10 sn., 2 sn., Çift, Remocon (iste¤e ba¤l›)
- Film Klipi : • Audio ile (kay›t zaman›: bellek kapasitesine ba¤l›d›r)
• Boyut : 640x480, 320x240
• Kare h›z›: 30 fps, 15 fps
• Optik Yak›nlaflt›rma: 5.0X'e kadar
STP2_85_Tur_058_v03.q
3/24/06
2:42 PM
Page 71
Teknik Özellikler
Saklama
- Dahili 23MB, SD / MMC Kart› (1GB'a kadar garantilidir)
- Dosya Biçimi : • Hareketsiz Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0.
• Film Klipi: AVI (MPEG-4)
• Ses: WAV
- Resim Boyutu :
• Normal Çekim Modu
8M
7M
6M
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
3264x
2448
3072x
2304
2816x
2112
2592x
1944
2272x
1704
2048x
1536
1600x
1200
1024x
768
640x
480
• Genifl Çekim Modu
5M
3264x1632
4M
2816x1408
3M
2272x1136
2M
2048x1024
1M
1600x800
5M
1
7
12
22
3M
2
12
21
35
1M
8
47
68
82
- Dahili Kapasite (23MB)
• Normal Çekim Modu
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
8M
0
4
8
14
7M
0
4
9
16
5M
1
7
12
22
Arayüz
- HDMI (Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü) Ba¤lant›s›
- Dijital ç›k›fl ba¤lant›s›: USB 2.0
- Ses: Mono
- Video ç›k›fl›: NTSC, PAL (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
- DC güç girifli konektörü: 4,2V
Güç Kayna¤›
- Yeniden flarj edilebilir pil: 3.7V Liyon pil: SLB1237
- fiarj aleti: DC 4.2V, 750mA
- Almaç (‹ste¤e ba¤l›)
❈ Dahil edilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
Ebatlar (GxYxD) : 109.2 x 64 x 29 mm (ç›k›nt› hariç)
6M
1
6
10
19
4M
1
9
17
29
2M
3
20
33
46
VGA
20
102
116
131
• Genifl Çekim Modu
TIFF
Çok ‹yi
‹yi
Normal
Resim Oynatma
- Tür : Tekli resim, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film Klipi
- Düzeltme : K›rpma, Yeniden Boyutland›rma, Döndürme, Renk Efekti
4M
1
9
16
29
3M
2
16
26
44
2M
3
18
31
51
1M
5
29
50
82
A¤›rl›k : 190g (piller ve kart yokken)
Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40°C
Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
Yaz›l›m
- Kamera Sürücüsü : Saklama Sürücüsü (2000/ME/XP, Mac OS 10.0 ~ 10.3)
- Uygulama : Digimax Master 1.0, Digimax Reader
❈ Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
❈ Bu rakamlar Samsung standartlar›na göre ölçülmüfltür ve çekim flartlar›na ve
foto¤raf makinesinin ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
=71=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 72
Yaz›l›m notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
- Ürüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü
düzenleme yaz›l›m arac›d›r.
- Hiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm› ço¤alt›lmamal›d›r.
- Yaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için
verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf
makinenizi onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m
nedeniyle do¤abilecek bir zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya
da iflletim sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
- Bu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi
sahibi olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
(Pentium 700MHz önerilir)
Macintosh için
Power Mac G4 veya sonras›
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
Mac OS 10.0 ~ 10.3
Minimum 64MB RAM (XP: 128MB)
Minimum 64MB RAM
200MB kullan›labilir sabit disk alan›
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli (1GB önerilir)
USB girifli
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
CD-ROM sürücüsü
1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
Film klipi çalmak için
uyumlu monitör
Mac OS 10,1 veya sonras›
(24bit renkli ekran önerilir)
MPlayer, VLC Medya Çalar
=72=
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan
sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
Foto¤raf makinesi sürücüsü: Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü
F
aktar›m› yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf
makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten
ve bu foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya
[Bilgisayar›m] içinde [Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü
sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil
de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 10.0~10.3 ile kullanabilirsiniz.
Digimax Master: BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
D
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Digimax Reader: Metin tan›lama program›.
D
Bu program ile birlikte metin dosyas› olarak MET‹N modunda yakalanan bir
görüntü dosyas›n› kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 73
Yaz›l›m hakk›nda
B‹LG‹
Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
Bu foto¤raf makinesi ile çekilen filmi bilgisayarda oynatmak için, DirectX 9.0
kurulu olmal›d›r.
Bilgisayar›n›z›n kapasitesine göre otomatik kur program›n› çal›flt›rmak için 5
~ 10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare gösterilmezse, [Windows
Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücüsü kök dizininde [Samsung.exe]'yi
seçin.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC’ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
Samsung’un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Otomatik çal›flma çerçevesi görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Install](Kur)
menüsüne t›klay›n.
2. Monitördeki bir dü¤meyi seçerek foto¤raf sürücüsünü ve DirectX'i kurun.
Bilgisayar›n›za DirectX'in bir üst versiyonu kurulmuflsa, DirectX kurulmayabilir.
=73=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 74
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Digimax Master ve Digimax Reader'› s›ras›yla kurun.
=74=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 75
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
4. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC’yi USB kablosunu kullanarak
foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
5. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
[Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu] aç›lacak
ve bilgisayar foto¤raf makinesini
tan›yacakt›r
❈ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir
görüntü görüntüleme program› aç›lacakt›r.
Digmax Master’›n yükleme penceresi
Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra aç›l›rsa,
foto¤raf makinesi sürücüsü baflar›l› bir
flekilde kurulmufltur.
B‹LG‹
PC modunun bafllat›lmas›
• USB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
• Bu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
• LCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
1. Sesli Kay›t modu haricindeki herhangi bir modda,
Menü dü¤mesine bas›n.
AF Lambası
Ses
2. SOL/SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [AYAR] menüsü
USB
sekmesini seçin.
LCD
VideoÇkfl
3. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB]
Geri:
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
4. [Bilgisayar]’› seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam dü¤mesine bas›n.
5. Menü dü¤mesine iki kez bas›n ve menü kaybolacakt›r.
6. USB kablosunu kullanarak PC’yi foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
AYAR
Bilgisyr
Yazıcı
Ayar: Tamam
Foto¤raf makinesinin sürücüsünü kurmuflsan›z, [Yeni Donan›m Sihirbaz›
Bulundu] aç›lmayabilir.
Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu
iletiflim kutusu aç›l›r ve sürücü dosyas›n› seçmenizi isteyen bir pencere
belirebilir. Bu durumda, verilen CD’den "USB Sürücüsü"nü belirleyin.
(Windows 98 ve 98 SE için).
=75=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 76
PC modunun bafllat›lmas›
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
[Almaç ile birlikte YSB kablosunun
kullan›lmas› (‹ste¤e Ba¤l›)]
[Foto¤raf makinesi ile birlikte USB
kablosunun kullan›lmas›]
Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine
yükleyebilir ve yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla
düzenleyebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu
ile ba¤lay›n.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[My computer](Bilgisayar›m)'› seçin ve
[Removable Disk (Ç›kart›labilir Disk) →
DCIM → 100SSCAM]'› çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 4. Ad›mda [Yaz›c›] menüsünü
seçerseniz, [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
ard›ndan 2. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
Foto¤raf makinesinin ve PC’nin ba¤lant›s›n›n kesilmesi : 77. sayfaya
(Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›) bak›n›z.
B‹LG‹
Pil gücünden tasarruf etmek için, foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤larken
almac› kullanman›z (‹ste¤e Ba¤l›) önerilir.
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
=76=
4. Bir aç›l›r menü görünür.
Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'y›
seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala): dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü t›klat›n.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 77
PC modunun bafllat›lmas›
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
Windows 98 / 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubu¤unda [Donan›m› Kald›r veya Ç›kar]
simgesini çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar
monitöründe görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
D‹KKAT
Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalaman›z önerilir.
Görüntülerin do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant›
kesilmesine ba¤l› olabilir.
Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbirfley görülmeyecektir.
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [Stop](Durdur) dü¤mesini
t›klat›n.
4. [USB Mass Storage Device](Donan›m Ayg›t›n›
Durdur) penceresi aç›l›r. [USB Saklama Ayg›t›]'n›
seçin ve [OK](Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
5. [Safe To Remove Hardware](Donan›m› Güvenli
Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
=77=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 78
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m›
Kald›r veya Ç›kar) penceresi aç›l›r.
[Close](Kapat) dü¤mesini t›klat›n,
ç›kart›labilir disk güvenli kald›r›l›r.
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini ve PC’yi ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]’da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]’ni ç›kar›n.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c›
s›ras›nda kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 10.0~10.3 ile
uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görünür.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Digimax L85/ Kenox X85]’i Program Özellikleri Ekle/ Kald›r’dan ç›kar›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
D‹KKAT
Mac OS 10.0 veya sonras› için: Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yüklemeyi tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir
diski Ç›kart komutuyla kald›r›n.
MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, lütfen afla¤›daki web sitesini
ziyaret edin (http://www.divx.com/divx/mac/) ve kod çözücüyü indirin.
Veya Xvid kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalar kullan›n
(Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
=78=
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 79
Digimax Master
Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
Program› bafllatmak için [Start(Bafllat) → Programs(Programlar) → Samsung →
Digimax Master]'a t›klay›n.
Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan
sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir
pencere belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select
All] dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve
[Selec All] dü¤mesine t›klay›n. Çekilen
resimleri ve klasörü kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme
iptal edilecektir.
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve
klasörü kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için
klasörler oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü
seçtikten sonra, görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere
aç›lacakt›r. Seçilen klasörün hedef yeri
pencerenin üst k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start]
dü¤mesine t›klay›n.
3. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
=79=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 80
Digimax Master
Görüntü düzeltme: Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
➀
➁
➄
➅
➀
➆
➃
➂
➃
➁
➂
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u: Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film
klibi düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
➃ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu
ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
➄ Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
➅ Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
➆ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=80=
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya kesebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Retouch] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
② Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
➃ Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde
oynat›lamaz.
❈Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 81
Digimax Master
Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir
film klibinde toplayabilirsiniz.
➀
➁
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media] : Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects]
: Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedebilirsiniz. Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows ortam
(wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (avi, MPEG-4) dosya
türlerini seçebilirsiniz.
② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
❈ Kodlay›c› kullan›larak s›k›flt›r›lan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan baz› film
klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
Foto¤raf makinesi için Film: Bu foto¤raf makinesinde bir film oynatabilirsiniz.
1. [Add] dü¤mesine basarak foto¤raf makinesinde yürütmek için bir film seçin. Efektleri
ekleyin ve filmi düzeltin. Düzeltilen filmi kaydetmek için [Make] dü¤mesine bas›n.
2. [Movie for camera] video türünü seçin.
3. Foto¤raf makinesi seçene¤ini, Ç›k›fl yerini, Dosya ad›n› seçin ve [Make]
dü¤mesine bas›n.
- Çerçeve boyutu : Çerçevenin geniflli¤ini ve yüksekli¤ini seçer.
- Çerçeve h›z› : Çerçeve h›z›n› saniye cinsinden seçer.
- Dosya yeri
: Düzeltilen filmin kaydedilece¤i yeri seçer.
- Dosya ad›
: Foto¤raf makinesindeki filmi yürütmek için, DCF kural›n›
sa¤laman›z gerekmektedir. Filmi STP8XXXX.avi
(XXXX harflerinin yerine 0001
~ 9999 aras›ndaki herhangi
bir say›y› girebilirsiniz) olarak
kaydedin.
4. Foto¤raf makinesini verilen USB kablosu ile
bilgisayara ba¤lay›n.
5. Düzeltilen filmi [Removable Disk\ DCIM\
XXXSSCAM]'e kopyalay›n. (XXX harflerinin yerine
100 ~ 999 aras›ndaki herhangi bir say›y› girebilirsiniz)
6. Foto¤reaf makinesinin Çal modunda filmi
yürütebilirsiniz.
Play:/
=81=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 82
Digimax Reader
Digimax Reader, bir metin tan›ma program›d›r. Bu program ile birlikte metin
dosyas› olarak Metin modunda yakalanan bir görüntü dosyas›n›
kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
(Windows 2000/XP önerilir)
Program› bafllatmak için [Start(Bafllat) → Programs(Programlar) → Digimax
Reader ]'a t›klay›n. Afla¤›daki ekran belirecektir.
4. Metin dosyas› olarak kaydetmek istedi¤iniz
görüntüyü seçin.
* Sadece SAMSUNG foto¤raf makinesi ile
çekilen bir görüntü aç›labilir.
5. Görüntüyü taramak için Alan Analizi (
simgesine t›klay›n.
)
6. Seçti¤iniz görüntünün bir k›sm› gösterildi¤i gibi
ekrana getirilecektir.
Digimax Reader nas›l kullan›l›r
1. Foto¤raf makinesini ve PC'yi USB kablosunu kullanarak ba¤lay›n ve foto¤raf
makinesine yüklenen görüntüleri PC'ye indirin.
* Bir Foto¤raf Makinesinin ve PC'nin ba¤lanmas›, görüntülerin yüklenmesi
hakk›ndaki ayr›nt›lar için lütfen 75 ~ 77 sayfalar›na bak›n›z.
2. Digimax Reader'› çal›flt›r›n.
3. Yanda gösterildi¤i gibi Aç (
t›klay›n.
=82=
7. Karakter Tan›ma (
) simgesine t›klay›n.
Önceki ad›mda seçilen k›s›m metin olarak
tan›nacakt›r.
) simgesine
8. Bölümü metin olarak kaydetmek için,
Kaydet (
) simgesine t›klay›n. Yanda
gösterilen bir pencere gösterilecektir.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 83
SSS
Digimax Reader
9. ‹stedi¤iniz dosya türünü seçin.
Seçilebilir dosya türleri : *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF
B‹LG‹
Bir metin olarak tan›nabilecek bir görüntüyü elde etmek için:
- Metine aç›kça odaklan›labilecek bir mesafe seçin.
(7-8 Mega Piksel: 25cm, 5-6 Mega Piksel: 20cm önerilir)
- Nesnenin ortaya al›nmas› gerekmektedir.
- ‹yi bir görüntü almak için foto¤raf makinesinin sallanmas›ndan kaç›n›n.
Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Reader'daki [Yard›m] menüsüne bak›n›z.
Bu program sadece Korece, ‹ngilizce ve Rusça dillerini tan›maktad›r.
Bu program, klavyeden girilmeyen bir harfi tararsa, Ç›karma oran› düflebilir.
USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
→ Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen
Ayg›tlar]’da belirebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
→ Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
→ PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir. Mümkün oldu¤unda,
foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
→ Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
=83=
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 84
SSS
Örnek 6
Örnek 7
Örnek 8
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat → (Ayarlar) → Kontrol Paneli →
(Performans ve Bak›m) → Sistem → (Donan›m) → Ayg›t
Yöneticisi’ne t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?)
yan›nda bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da
yan taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
→ Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
→ Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
Film klipi PC’de çal›namad›¤›nda
❈ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilen film klipi PC’de çal›nmad›¤›nda,
bunun sebepleri büyük ihtimalle PC’ye yüklenen kod çözücüden
kaynaklanmaktad›r.
=84=
Film klipinin çal›nmas› için olan kod çözücü kurulmad›¤›nda
→ Kod çözücüyü afla¤›da listelendi¤i gibi kurun.
[ Kod çözücünün Windows için kurulmas› ]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows gezginini çal›flt›r›n ve [CD-ROM sürücüsü:\XviD] klasörünü seçin
ve XviD-1.0.3-20122004.exe dosyas›na t›klay›n.
❈ XviD kod çözücü GNU Genel Lisansa göre da¤›t›l›r ve herkes bu kod
çözücüyü kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Bu Lisans, Genel Lisans
flartlar› do¤rultusunda da¤›t›labilece¤ini belirten telif hakk› sahibi taraf›ndan
yerlefltirilen herhangi bir programa veya di¤er çal›flmaya uygulan›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, Lisans belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[ Kod çözücünün Mac OS için kurulmas› ]
1) Kod çözücüyü yüklemek için afla¤›daki siteyi ziyaret edin.
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Sayfan›n sa¤ üst köflesine yerlefltirilen [Free Download] dü¤mesine t›klay›n
ve DivX kod çözücüsünü yüklemek için bir pencere belirecektir.
3) Kulland›¤›n›z Mac ‹flletim Sistemini seçin ve [Yükle] dü¤mesine t›klay›n.
‹stedi¤iniz bir klasöre kaydedin.
4) Kurulacak olan film klipini çalmak için yükledi¤iniz dosyay› ve kod çözücüyü
çal›flt›r›n.
❈ Bir film klipi Mac ‹flletim Sisteminde çal›namazsa, XviD kod çözücüsünü
(Mplayer, VideoLanClient) destekleyen ortam çalar› kullan›n.
STP2_85_Tur_072_v03.q
3/24/06
2:23 PM
Page 85
SSS
MEMO
DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
→ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows
do¤ru flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB
Deste¤ini engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS
ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan
PC üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü
kendiniz de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
→ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
=85=
STP2_85_Tur_072_v03.q
MEMO
=86=
3/24/06
2:23 PM
Page 86
MEMO
STP2_85_Tur_072_v03.q
MEMO
3/24/06
2:23 PM
Page 87
MEMO
=87=
STP2_85_Tur_072_v03.q
MEMO
=88=
3/24/06
2:23 PM
Page 88
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3386
Download PDF

advertising