Samsung | SAMSUNG NV10 | Samsung NV10 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n
kullan›m› dahil, foto¤raf makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan
foto¤raf makinesi sürücüsünü yükleyin. (s.61)
Bir resim çekin
Bir resim çekin. (s.18)
USB kablosunu tak›n
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.63)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n.
[Ç›kart›labilir Disk]'i
kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n. (s.65)
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
* Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu
kullan›rsan›z, görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri
bilgisayar›n›za aktar›rken, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için
muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu
kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin bozulmas›ndan dolay›
üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
=1=
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir. ‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung
Kamera Servis Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata
geçmelisiniz. Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi
kullanmay›n›z.
Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na, örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin.
Bu, yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
=2=
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime
dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya flarj aletini kapatmay›n. Bu durum
s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na
sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml›
flafl kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan
sonra, adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini
kapat›n›z. Sonra, foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara
ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz. Bunun
yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yang›n ç›kmas›na ya da
elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin ve
kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep olabilir.
Kredi kartlar› kasan›n yak›n›na yerlefltirilirse manyetik alan› bozulabilir. Manyetik
k›s›m bulunan kartlar› kasan›n yak›n›na yerlefltirmeyin.
‹çindekiler
HAZIR
Sistem çizelgesi ……………………5
Özellik tan›m› ………………………6
Ön ve Üst …………………………6
Geri ve Dü¤me ……………………7
Alt …………………………………8
Dock Ünitesi (‹ste¤e Ba¤l›)………8
Otomatik zamanlay›c› lambas› …9
Foto¤raf makinesi Durum Lambas›…9
Mod kadran› ………………………9
Mod simgesi………………………10
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas› ……10
Yeniden flarj edilebilir pil nas›l flarj
edilir (SLB-0837B) ………………12
Bellek kart›n›n tak›lmas› …………13
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili
yönergeler …………………………13
KAYIT
Foto¤raf makinesini ilk kez kullan›rken :
Ak›ll› dü¤me …………………………15
Foto¤raf makinesini ilk kez kullan›rken :
Tarih / Saat ve Dil'in ayarlanmas› ……16
LCD monitörü göstergesi …………17
Kay›t modunu bafllat›yor …………18
OTOMAT‹K modunun kullan›m›…18
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l
kullan›l›r……………………………18
Manuel mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …18
ASR (Geliflmifl Sallant› Düflürme)
modu nas›l kullan›l›r………………19
Özel Efekt modu nas›l kullan›l›r …19
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r …19
F‹LM KL‹P‹ modunun kullan›m› …19
Film klibinin ses olmadan
kaydedilmesi ……………………20
Bir film klipi kaydederken duraklatma
(Ard›l Kay›t) ………………………20
Ard›k Kayd›n Kullan›m› …………20
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler …………………………20
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m›……21
GÜÇ dü¤mesi ……………………21
Deklanflör…………………………21
ZOOM W / T dü¤mesi …………21
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak
için LCD monitörünün kullan›lmas› …23
Renk tonu…………………………24
Parlakl›k …………………………24
Odak türünün seçilmesi …………25
Flafl ………………………………25
Boyut ……………………………26
Sürekli çekim ……………………26
=3=
‹çindekiler
Metraj ……………………………27
Keskinlik …………………………27
Efekt ………………………………28
Kalite / Kare h›z› …………………28
Otomatik zamanlay›c› / Uzaktan
kumanda …………………………29
Ses kayd› / Sesli not ……………30
Beyaz denge ……………………31
ISO ………………………………32
Poz dengelemesi…………………32
Sahne menüsü …………………33
Özel Efekt : Foto¤raf Karesi ……33
Özel Efekt : Hareketli GIF ………34
Özel Efekt : Karma çekim ………34
Deklanflör H›z› ……………………35
Diyafram De¤eri …………………35
Foto Galeri modu ………………36
OYNAT
Yürütme modunu bafllatma ………38
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan
yürütme …………………………38
Bir film klipinin çal›nmas›…………39
Film klipi yakalama ifllevi ………39
Foto¤raf makinesi film k›rpma …39
Kay›tl› sesli notun veya ses
dosyas›n›n çal›nmas› ……………39
=4=
LCD monitörü göstergesi …………40
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
foto¤raf makinesinin dü¤melerinin
kullan›lmas› ………………………40
Çalma modu dü¤mesi …………40
GER‹ dü¤mesi……………………40
Küçük resim / Büyütme dü¤mesi …41
Slayt gösterisinin bafllat›lmas› …41
Görüntülerin Korunmas› …………42
Görüntülerin silinmesi ……………42
DPOF ……………………………42
DPOF : STANDART ……………42
DPOF : Bask› boyutu ……………43
DPOF : Endeks …………………43
Görüntü döndürme ………………43
Yeniden boyutland›r ……………44
K›rpma ……………………………44
Efekt ………………………………44
Hareketli GIF ……………………45
PictBridge…………………………45
Yaz›c› dü¤mesi …………………47
AYAR
Ayar menüsü ………………………48
OSD ayar› ………………………49
Dosya ad› …………………………49
Dil ………………………………49
Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas› …50
Kay›t tarihini bas›yor ……………50
LCD parlakl›¤› ……………………50
Otomatik Odak lambas› …………50
Otomatik güç kapatma …………50
H›zl› görüntü………………………51
Bafllang›ç görüntüsü ……………51
Ses Seviyesi ……………………51
Çal›flma Sesi ……………………51
Bafllang›ç sesi ……………………51
Deklanflör sesi……………………52
Belle¤in Biçimlendirilmesi ………52
Karta Kopyala ……………………52
Video ç›k›fl türünün seçilmesi……53
Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) …54
Bafllatma …………………………54
Önemli notlar ………………………54
Uyar› göstergesi …………………56
Bir servis merkezi ile temasa
geçmeden önce……………………56
Teknik Özellikler …………………58
YAZILIM
Yaz›l›m notlar› ……………………60
Sistem Gereksinimleri ……………60
Yaz›l›m hakk›nda …………………60
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas› …61
PC modunun bafllat›lmas› ………63
Ç›kart›labilir diski ç›kartma ………65
Mac ‹çin USB Sürücüsünün
Kurulmas› …………………………66
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› …66
USB Sürücüsünün Windows 98SE
için kald›r›lmas› ……………………66
Digimax Master ……………………67
SSS ………………………………69
Sistem çizelgesi
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do¤ru içeri¤e sahip oldu¤unuzu kontrol ediniz. ‹çindekiler sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
‹ste¤e ba¤l› bir cihaz sat›n almak için en yak›ndaki Samsung bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz.
< Dahil edilen ürünler >
Bilgisayar
(Bkz. s.63)
Foto¤raf makinesi
çantas›
DPOF uyumlu yaz›c›
(Bkz. s.42)
Uzaktan kumanda
Kullan›c› elkitab›,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi
kay›fl›
Yaz›l›m CD'si
(Bkzz. s.61)
SD bellek kart› / MMC
(Bkz. s.13)
Almaç (SCC-NV2)
PictBridge uyumlu yaz›c›
(Bkz. s.45)
Yeniden flarj edilebilir pil
(SLB-0837B)
AV kablosu
AC adaptörü (SAC-45) /
USB kablosu (SUC-C2)
Harici monitör (Bkz. s.53)
=5=
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Deklanflör
Mod kadran›
Hoparlör
Güç dü¤mesi
Dahili flafl
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Uzaktan kumanda sensörü
Otomatik odak lambas›
Mercekler / Mercek kapa¤›
❈ Dahili flafl için talimatlar
- Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda flafl otomatik olarak
aç›l›r.
- Flafl› kuvvet kullanarak açmay›n.
Foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olabilir.
- Flafl› kullanmad›¤›n›zda, k›r›lmamas› için flafl› kapat›n.
=6=
Mikrofon
Özellik tan›m›
Geri ve Dü¤me
Foto¤raf makinesi durum lambas›
Yak›nlaflt›rma W dü¤mesi
(Küçük resim)
Yak›nlaflt›rma T dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma)
LCD monitörü
Ak›ll› dü¤me
Ak›ll› dü¤me
Foto¤raf makinesi kay›fl
geçirme gözü
BACK dü¤mesi
Çalma modu dü¤mesi
USB / AV ba¤lant› terminali
Dock Ünitesi Konektörü
Üçlü ayak soketi
=7=
Özellik tan›m›
Alt
Dock Ünitesi (‹ste¤e Ba¤l›)
Pil odas› kapa¤›
Yeniden flarj edilebilir pili flarj edebilir, yakalanan bir görüntüyü bask›ya aktarabilir
ve görüntüleri dock ünitesi ile yükleyebilir. (12, 45, 64 sayfalar›na bak›n›z)
Pil odas›
Üst
Foto¤raf makinesi ba¤lant› terminali
Bellek kart› yuvas›
Pil tutma yeri
Pil kapa¤›n›n kolu
❈ Pil bölümünün kapa¤›n› açmak için, Pil kapa¤› kolunu yukar›da gösterilen yönde
kayd›r›n.
=8=
Geri
USB girifli
DC ba¤lant› terminali
AV ba¤lant› terminali
Özellik tan›m›
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Simge
Durum
Yan›p
sönüyor
Yan›p
sönüyor
Yan›p
sönüyor
Yan›p
sönüyor
Tan›m
- ‹lk 7 saniye için, lamba 1 saniyelik aral›klarla yan›p söner.
- Son 3 saniye için, lamba 0,25 saniyelik aral›klarla h›zl›ca
yan›p söner.
2 saniye için, resim çekmeden önce lamba 0,25 saniyelik
aral›klarla h›zl›ca yan›p söner.
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra ve ikinci resim çekildikten
2 saniye sonra çekilecektir.
Uzaktan kumandan›n deklanflörüne bas›lmas› görüntü
çekilmeden önce 2 saniye kazand›racakt›r.
Mod kadran›
Foto¤raf makinesinin üstüne yerlefltirilen mod kadran›n› kullanarak istedi¤iniz
çal›flma modunu seçebilirsiniz.
OTO modu
Kullan›c› en az müdahalede bulunacak flekilde h›zl› ve
kolay foto¤raf çekmek için bu modu seçin.
PROGRAM modu
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
Foto¤raf makinesi Durum Lambas›
Durum
Resim çektikten sonra
Sesli not kaydederken
Tan›m
Görüntü verisini kaydederken lamba yan›p söner ve foto¤raf
makinesi resim çekmek için haz›r oldu¤unda kapan›r
MANUEL mod
Lamba yan›p söner
Diyafram de¤eri ve deklanflör h›z› ile tüm ifllevleri manuel
olarak yap›land›rabilirsiniz.
USB kablosu PC'ye
tak›ld›¤›nda
Lamba yanar (Ayg›t› bafllatt›ktan sonra LCD monitörü
kapan›r)
Verinin bir PC'ye aktar›lmas› Lamba aç›l›r (LCD monitörü kapan›r)
USB kablosu yaz›c›ya
tak›ld›¤›nda
Yaz›c› bask› al›rken
AF etkinleflti¤inde
Lamba kapan›r
Lamba yan›p söner
Lamba aç›l›r (Foto¤raf makinesinin oda¤› nesne üzerindedi
Lamba yan›p söner (Foto¤raf makinesinin oda¤› nesne üzerinde de¤ildir)
ASR modu
Geliflmifl Sallant› Engelleme (ASR) modu. Bu mod
foto¤raf makinesinin sallant›s›n› düflürecek ve iyi bir resim
yakalaman›za yard›mc› olacakt›r.
=9=
Özellik tan›m›
ÖZEL EFEKT modu
Bu modu kullanarak görüntülerinize özel efektler
eklemeniz mümkündür.
Mod simgesi
MOD OTOMAT‹K PROGRAM MANUEL
ASR
ÖZEL
EFEKT
FOTO
F‹LM GALER‹S‹
ÇAL
Simge
SAHNE
MOD
GECE
SAHNE modu
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar› kolayl›kla
yap›land›rmak amac›yla menüyü kullan›n.
D‹KEY
ÇOCUK
YATAY
YAKIN ÇEK‹M
Simge
MOD
MET‹N
GÜN BATIMI
fiAFAK
AYDINLATMA HAVA‹ F‹fiEK KUMSAL VE KAR
Simge
F‹LM KL‹P‹ modu
Bellek kapasitesinin kullan›labilir kay›t zaman› izin verdi¤i
sürece film klipi çekilebilir.
FOTO GALER‹S‹ modu
Kaydedilen görüntüler müzik ve çeflitli efektler ile bu
moda oynat›labilir.
=10=
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837B)
kullanman›z gerekmektedir. Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce
pili flarj etti¤inizden emin olun.
SLB-0837B yeniden flarj edilebilir pil Özelli¤i
Model
Tür
Kapasite
Voltaj
SLB-0837B
Lityum iyon
800mAh
3.7V
fiarj süresi
(Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda)
Yaklafl›k 130 ~ 150 Dk
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Görüntü say›s› ve pil ömrü : SLB-0837B kullan›m›
Hareketsiz Görüntü
Pil ömrü
Görüntü say›s›
Yakl. 90 DK
Yakl. 180
Afla¤›d
aki
çekim
koflulla
r›na
ba¤l›d›r
Tam flarj edilmifl pilin kullan›m›, Oto modu
10M görüntü boyutu, ‹yi görüntü
kalitesi, Çekimler aras› süre: 30 Sn.
Her çekim sonras› genifl ve tele
aras›ndaki yak›nlaflt›rma pozisyonunun
de¤ifltirilmesi. Her ikinci çekimde flafl›n
kullan›lmas›.
Foto¤raf makinesinin 5 dakikada bir
kullan›lmas› ve ard›ndan 1 dakika
kapat›lmas›.
Film
Kay›t zaman›
Yakl. 90 DK
Tam flarj edilmifl pilin
kullan›m›
Afla¤›d 640X480 görüntü boyutu
aki 30fps çekim h›z›
çekim
koflulla
r›na
ba¤l›d›r
SAC-45 KIT kullanarak yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837B) flarj edebilirsiniz.
SAC-45, AC adaptöründen (SAC-45) ve USB kablosundan (SUC-C2)
oluflmaktad›r. AC adaptörü ve USB kablosu tak›ld›¤›nda, AC kablosu olarak
kullan›labilir.
SAC-45'in AC flarj aleti olarak kullan›lmas›
: AC adaptörünü USB konektörüne tak›n.
AC adaptörü tak›ld›¤›nda, AC flarj aleti olarak
kullan›labilir.
SAC-45'in USB kablosu olarak kullan›lmas›
: AC adaptörünü USB konektöründen ç›kar›n. PC
(s.45) ile güç aktarabilir veya pili flarj edebilirsiniz.
❈ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim koflullar› do¤rultusunda
ölçülmüfltür ve kullan›c›n›n yöntemlerine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgi
Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤›nda, foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa lütfen pili ç›kar›n. Pil zaman
içinde güç kaybedebilir ve foto¤raf makinesinde b›rak›l›rsa s›zabilir.
Düflük s›cakl›klar (0°C'nin alt›) pilin performans›n› etkileyebilir ve daha düflük
pil ömrü deneyimi yaflayabilirsiniz.
Pil genellikle normal s›cakl›klarda yeniden kurtar›lacakt›r.
Foto¤raf makinesinin uzun süre kullan›lmas› durumunda, foto¤raf
makinesinin gövdesi ›s›nabilir. Bu kesinlikle normaldir.
D‹KKAT
Afla¤›daki durumlarda, pil flarj edilmeyebilir.
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilmeyen USB kablosunu kullan›rken.
Verilen USB kablosunu kullan›n.
USB hub'› kullan›rken. Foto¤raf makinesini do¤rudan PC'ye ba¤lay›n.
Di¤er USB ayg›tlar› PC'ye ba¤land›¤›nda. Di¤er USB ayg›tlar›n›n ba¤lant›s›n›
kesin.
USB kablosu PC'nin ön taraf›na yerlefltirilen bir porta ba¤lan›rsa, kabloyu
ç›kar›n ve PC'nin arkas›na yerlefltirilen porta ba¤lay›n.
PC'nin USB portu güç ç›k›fl› Güç ç›k›fl› standard›n› karfl›lamazsa (5V,
500mA), foto¤raf makinesi flarj olmayabilir.
=11=
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Almac› kullanarak yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837B) flarj edebilirsiniz.
Pili almaç ile flarj ederken, sadece lityum iyon pil paketini (SLB-0837B)
kullanabilirsiniz.
Yeniden flarj edilebilir pil nas›l flarj edilir (SLB-0837B)
Almaç ile flarj edilmesi
AC fiarj Aletinin fiarj LED'i
fiarj edildi
fiarj tamamland›
fiarj hatas›
fiarj› boflalt›ld›
(AC adaptörü kullan›larak)
LED'in fiarj Edilmesi
K›rm›z› LED aç›k
Yeflil LED aç›k
K›rm›z› LED kapal› veya yan›p sönüyor
Turuncu renkli LED aç›k
D‹KKAT
Foto¤raf makinesi ile flarj edilmesi
LED'in fiarj Edilmesi
=12=
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya foto¤raf makinesinin
ar›zalanmas›na sebep olabilir.
AC fiarj Aletinin flarj LED'I aç›lmazsa ya da yeniden flarj edilebilir pili
takt›ktan sonra yan›p sönerse, pilin do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini lütfen
kontrol edin.
Foto¤raf makinesi aç›kken pili flarj ederseniz, pil tam flarj olmaz. Pili flarj
ederken foto¤raf makinesini kapat›n.
fiarj etmek için tam flarj edilmifl bir pil takarsan›z, foto¤raf makinesini ayn›
anda açmay›n. Foto¤raf makinesi düflük pil kapasitesi nedeniyle
aç›lamayabilir. Foto¤raf makinesini kullanmadan önce pili 10 dakikadan
daha uzun süre flarj edin.
Flafl› çok s›k kullanmay›n ya da pil k›sa bir süre tam flarj edilmiflse film klipi
çekmeyin. fiarj aleti tak›l› olsa dahi, yeniden flarj edilebilir pil tekrar flarj
edildi¤inden foto¤raf makinesi gücü kapat›lmayabilir.
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+ / -) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol
edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na
kuvvet kullanarak bast›rmay›n. Bu
durum pil yuvas› kapa¤›n›n de¤iflmesine
veya k›r›lmas›na sebep olabilir.
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (52. sayfaya bak›n›z).
LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Pil göstergesi
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Pil durumu
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek (Yeniden flarj etmek
için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya için haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n)
Bellek kart›n›n tak›lmas›
Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf
makinesinin (LCD monitörü) ön k›sm›na
ve kart pimlerinin foto¤raf makinesinin
arkas›na do¤ru (mercek) bakmas›n›
sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n. Bunu yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas›
hasar görebilir.
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
=13=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
Foto¤raf makinesi SD Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›) kullanabilir.
MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
Yazma korumas›
anahtar›
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
Etiket
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Hafıza Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf
makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da
belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
SD bellek kart›nda görüntülerin silinmesini
veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma
korumas› anahtar› vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur.
Anahtar› SD bellek kart›n›n üstüne
kayd›rd›¤›n›za, veri korumas› iptal edilir.
Bir foto¤raf çekmeden önce anahtar› SD
bellek kart›n›n üstüne kayd›r›n.
Kart pimleri
[SD (Secure Digital) bellek kart›]
256B MMC bellek kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl› durumlardan
etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
ÇOK ‹Y‹
‹Y‹
NORMAL
10M
49
95
139
-
-
7M
66
126
182
-
-
Kaydedilen görüntü boyutu
Hareketsiz
Görüntü
*Film
5M
88
167
237
-
-
3M
124
229
319
-
-
1M
451
691
840
-
-
640
-
-
-
00:12:39
00:20:46
320
-
-
-
00:30:27
00:57:36
*Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t zamanlar› de¤ifltirilebilir.
Yak›nlaflt›rma dü¤mesi film kayd› s›ras›nda kullan›lmaz.
=14=
30 KARE/SN 15 KARE/SN
Foto¤raf makinesini ilk kez kullan›rken : Ak›ll› dü¤me
Bu dü¤me menü imlecini de¤ifltirmek veya seçilen menüyü onaylamak için
kullan›l›r.
Baz› menülerdeki alt menüyü seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z›
sola / sa¤a kayd›r›n.
3648x2736
3136x2352
2688x2016
2240x1680
BOYUT
[Ana menünün seçilmesi :
Dü¤meye dokunmak]
1024x768
[Ana menünün onaylanmas› :
Dü¤meye basmak]
3648x2736
3136x2352
2688x2016
Yavafl
H›zl›
[örn: Deklanflör h›z›n›n seçilmesi]
Menülerin uzat›lmas› : Uzatma menü dü¤mesine bas›n ve daha fazla kullan›labilir
menü görünecektir.
2240x1680
1024x768
[Alt menünün onaylanmas› :
Dü¤meye basmak]
[Alt menünün seçilmesi :
Dü¤meye dokunmak]
Uzatma menü
dü¤mesine bas›lmas›
=15=
Foto¤raf makinesini ilk kez kullan›rken : Tarih / Saat ve Dil'in ayarlanmas›
Foto¤raf makinesi ilk kez aç›ld›¤›nda, LCD monitöründe tarihi / saati ve dili
ayarlamak için bir menü belirecektir. Tarihi, saati ve dili ayarlad›ktan sonra bu
menü tekrar gösterilmeyecektir. Foto¤raf makinesini kullanmadan önce tarihi /
saati ve dili ayarlay›n.
Tarih, saat ve tarih türünün ayarlanmas›
1. [Date & Time] menü dü¤mesine bas›n.
2. Dikey ak›ll› dü¤meye basarak istedi¤iniz tarih
türünü seçin.
2006/06/01
yy/mm/dd Language
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
Dilin ayarlanmas›
1. [Language] menü dü¤mesine bas›n.
2. Dikey ak›ll› dü¤meye basarak istedi¤iniz dili seçin.
Exit:BACK
ENGLISH Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
Exit:BACK
B‹LG‹
22 dil seçebilirsiniz. Bu diller afla¤›da listelenmifltir :
- ‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, B. Çince, G.
Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Thai dili, BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹ / ENDONEZYACA),
Arapça, Lehçe, Macarca, Çekçe ve Türkçe.
Foto¤raf makinesi yeniden bafllat›ld›¤›nda bdahi, dil ayar› sa¤lanacakt›r.
=16=
3. Tarihi de¤ifltirmek için, [2006/06/01] menüsünü
seçin ve dikey ak›ll› dü¤meye bas›n.
4. Y›l / Ay / Gün ve Saat'i seçmek için : Dakika,
yatay ak›ll› dü¤meye bas›n. Numaralar›
de¤ifltirmek için, dikey ak›ll› dü¤meye bas›n.
06 / 06 / 01 00 : 00
OK
LCD monitörü göstergesi
LCD monitörü çekim ifllevleri ve seçimler hakk›nda bilgi göstermektedir.
5
4
2
3
No.
Tan›m
4
Kart tak›l› gösterges
Simgeler
Sayfa
-
5
Pil
s.13
6
Optik / Dijital Yak›nlaflt›rma
çubu¤u / Dijital Yak›nlaflt›rma
oran›
s.21-22
7
Odak modu
s.25
8
Flafl
s.25
1
21
6
22
20
19
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
[Görüntü ve Tam Durum]
No.
1
2
3
Tan›m
Simgeler
Kay›t modu
Sayfa
s.9-10
Tarih / Saat
01:00 AM 2006/06/01
Kalan kullan›labilir çekim say›s›
3
Kalan zaman (Film klipi / Ses kayd›)
00:01:00/01:00:00
s.50
s.14
9
Görüntü boyutu
s.26
10
Çekim modu
s.26
11
Metraj
s.27
12
Netlik
s.27
13
Özel Efekt
s.28
14
Görüntü kalitesi / Çerçeve oran›
s.28
15
Otomatik zamanlay›c›
s.29
16
Ses Kayd› / Sesli not
s.30
17
Ayar menüsü
s.48
18
Uzatma menüsü
s.15
19
Poz dengelemesi
s.32
20
ISO
s.32
21
Beyaz Denge
s.31
22
Otomatik odak çerçevesi
s.18
=17=
Kay›t modunu bafllat›yor
OTOMAT‹K modunun (
) kullan›m›
Kullan›c› en az düzeyde müdahale edecek flekilde h›zl› ve kolay foto¤raf çekmek
için lütfen bu modu seçin.
1. Pilleri tak›n (s.13). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek
pilleri tak›n.
2. Bellek kart›n› yerlefltirin (s.13). Bu foto¤raf
makinesi 20MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan
bellek kart›n› takman›za gerek yoktur. Bellek kart›
tak›lmam›flsa, dahili belle¤e bir görüntü
yüklenecektir. Bellek kart› tak›lmam›flsa, bellek
kart›na bir görüntü yüklenecektir.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine
bas›n. (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat
[OTOMAT‹K modu]
yanl›fl ise,foto¤raf çekmeden önce tarihi / saati
ayarlay›n.)
5. Mod kadran›n› çevirerek OTOMAT‹K modu seçin.
6. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve görüntüyü LCD monitörünü
kullanarak oluflturun.
7. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek PROGRAM modunu
seçin.
2. Görüntü boyutu (s.26), kalite (s.28), metraj (s.27),
sürekli çekim (s.26) ve özel efektler (s.28) gibi
geliflmifl ifllevleri yap›land›rmak için menü
dü¤mesine bas›n.
[PROGRAM modu]
❈ Menüler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 24-35
sayfaya bak›n.
Manuel mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Diyafram de¤eri ve deklanflör h›z› ile tüm ifllevleri
manuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek Manuel modunu seçin.
2. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak diyafram de¤erini ve
deklanflör h›z›n› ayarlay›n.
❈ Menüler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 35
sayfaya bak›n.
[Manuel mod]
=18=
Kay›t modunu bafllat›yor
ASR (Geliflmifl Sallant› Düflürme) modu nas›l kullan›l›r (
Geliflmifl Sallant› Düflürme (ASR) modu. Bu mod foto¤raf
makinesinin sallant›s›n› düflürecek ve iyi bir resim
yakalaman›za yard›mc› olacakt›r.
)
ASR modunu kullan›rken izlenecek ifller
1. Dijital yak›nlaflt›rma ASR modunda çal›flmayacakt›r.
2. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma
koflullar›ndan daha parlak ise, ASR etkin hale
gelmeyecektir.
3. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma koflullar›ndan
daha karanl›k ise, foto¤raf makinesi sallanma uyar›
göstergesi (
) görünecektir. En iyi sonucu almak
[ASR modu]
için, sadece foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi
(
) gösterilmedi¤inde resim çekin.
4. Nesne hareket ediyorsa, çekilen son görüntü bulan›k olabilir.
5. Daha iyi sonuç elde etmek için [Yakal›yor!] mesaj› gösterilirken foto¤raf
makinesini hareket ettirmeyin.
6. ASR, foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kulland›¤›ndan, ASR kullan›larak
çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin ifllem yapmas› için daha uzun sürebilir.
Özel Efekt modu nas›l kullan›l›r (
)
Bu modu kullanarak görüntülerinize özel efektler
eklemeniz mümkündür. Mod kadran›n› çevirerek
Özel Efekt modunu seçin.
❈ Özel efekt menüleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak
için 33-35 sayfaya bak›n.
SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar›
kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla menüyü kullan›n.
Mod kadran›n› çevirerek SAHNE modunu seçin.
❈ Menüler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 33
sayfaya bak›n.
[SAHNE modu]
F‹LM KL‹P‹ modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤›
sürece film klibi kaydedilebilir.
1. Mod kadran›n› çevirerek F‹LM KL‹P‹ modunu seçin.
(Kay›t süresi ekranda görünecektir)
2. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve
görüntüyü LCD monitörünü kullanarak oluflturun.
Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir. Deklanflör
serbest b›rak›lsa dahi film klipleri kaydedilmeye
devam edecektir.
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
* Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu : 640X480, 320X240 (Seçilebilir)
- Dosya türü : *.avi (MPEG-4)
[F‹LM KL‹P‹ modu]
[Özel Efekt modu]
=19=
Kay›t modunu bafllat›yor
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz
1. Uzatma menü dü¤mesine bas›n.
2. [SES] → [KAPALI] menüsünü seçin.
3. Deklanflöre bas›n ve sessiz kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece film klipi kaydedilir.
KAPALI
AÇIK
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Bir film klipi kaydederken duraklatma (Ard›l Kay›t)
Bu foto¤raf makinesi bir film klipi kaydederken istenmeyen sahnelerde geçici
olarak duraklaman›za olanak sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak bir filme çoklu film
klipleri oluflturmadan istedi¤iniz sahneleri kaydedebilirsiniz.
Ard›k Kayd›n Kullan›m›
1. Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman›
izin verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi film klipleri
kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kayd› duraklatmak için II dü¤mesine bas›n.
Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için II
dü¤mesine tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar
bas›n.
=20=
[Film klipinin ard›l kayd›]
[Deklanflöre hafifçe bas›n]
[Deklanflöre bas›n]
Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir.
Bu durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine
koyun ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[AYDINLATMA] (bkz. sayfa 33), sürekli flafl (bkz. sayfa 25), spot yan ›fl›k (bkz.
sayfa 27) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 32) çekin.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya
bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
ZOOM W / T dü¤mesi
Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K
ZOOM veya D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi
görür.
GÜÇ dü¤mesi
Foto¤raf makinesini açmak / kapatmak için
kullan›l›r.
Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa,
pil ömründen tasarruf için makine kendili¤inden
kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 50'e bak›n›z.
Deklanflör
Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom oran› elde edilir.
TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
F‹LM KL‹P‹ modunda :
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd›
bafllar. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir
kay›t süresi izin verdi¤i uzunlukta film klipi
kaydedilir. Kayd› durdurmak isterseniz
deklanflöre tekrar bas›n.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve
çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi
görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital
zoom (5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas›
etkili olmaz.
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
[GEN‹fi zoom]
[TELE zoom]
[Dijital zoom 5X]
=21=
ZOOM W / T dü¤mesi
GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
B‹LG‹
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür.
ZOOM W dü¤mesine sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf
makinesi maksimum zoom ayar›na ayarlan›r, yani
foto¤raf konusu foto¤raf makinesinden en uzakta
görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[TELE zoom]
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[Optik zoom 2X]
Dijital zoom GEN‹fi
Dijital
zoom
Optik
zoom
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W
dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra
minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[Dijital zoom 5X]
=22=
[GEN‹fi zoom]
[TELE zoom]
[GEN‹fi zoom]
Dijital yak›nlaflt›rma kullan›larak çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin
ilerlemesi için biraz daha uzun sürebilir. Bunun yerine gelmesi için
bekleyiniz.
Dijital yak›nlaflt›rmay› kullan›rken görüntü kalitesinde düflüfl oldu¤unu fark
edebilirsiniz.
Daha net dijital yak›nlaflt›rma görüntüsünü görüntülemek için maksimum
optik yak›nlaflt›rma pozisyonunda deklanflöre yar›m bas›n ve T yak›nlaflt›rma
dü¤mesine tekrar bas›n.
Dijital yak›nlaflt›rma ASR, Yüksek H›z, Hareket Yakalama modu, [Gece],
[Çocuk], [Metin], [Yak›n çekim] ve [Havai fiflek] sahne modlar›nda ve Film
klipi modunda etkinlefltirilemez.
Net olmayan görüntü çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merce¤e dokunmay›n. Görüntü donuksa, mercek pozisyonunu
de¤ifltirmek için foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n.
Foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olaca¤›ndan merce¤e
basmamak için dikkatli olun.
Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda, foto¤raf makinesinin hareketli parçalar›na
dokunmay›n, dokunursan›z görüntü donuk ç›kabilir veya net ç›kmayabilir.
Uzaktan kumanday› kullanarak Genifl ve Tele yak›nlaflt›rmay›
çal›flt›rabilirsiniz.
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak için LCD monitörünün kullan›lmas›
Kay›t ifllevlerini ayarlamak için LCD monitöründe menüyü kullanabilirsiniz.
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, -: K›smen seçilebilir)
Menü
Sayfa
RENK
O
PARLAK
ODAK
X
X
X
X
X
X
s.24
s.24
O
X
X
X
X
X
X
NORMAL (AF)
O
O
O
O
X
O
O
OTO MAKRO
O
X
O
X
X
X
X
MAKRO
X
O
X
O
X
O
O
BOYUT
O
O
O
O
O
O
O
TEK KARE
X
O
O
O
O
O
X
SÜREKL‹
X
O
X
X
X
O
X
YÜKSEK HIZ
X
O
X
X
X
O
X
U. Yüksek H›z
X
O
X
X
X
O
X
AEB
X
O
X
X
X
X
X
ÇEK‹M KAL‹TES‹
O
O
O
O
O
O
O
UZAK
O
O
O
O
O
O
O
Ç‹FT
O
O
O
O
O
O
X
2 sn
O
O
O
O
O
O
X
10 sn
O
O
O
O
O
O
O
ÇEK‹M
ZAMANLAYICI
KAPALI
s.25
s.26
s.26
s.28
s.29
O
O
O
O
O
O
O
SES
O
O
O
O
O
O
O
W/B
X
O
X
X
X
O
O
s.31
ISO
X
O
X
X
X
O
X
s.32
EV
X
O
X
X
X
X
O
s.32
s.30
Menü
KAPALI
YAVAfi SENK
DOLDUR
FLAfi
KIRMIZI GÖZ
OTO
ÇOKLU
ÖLÇÜM NOKTA
ORTA
NETL‹K
ÇERÇEVE
M.GIF
KOMPOZIT
NORMAL
S&B
SEPYA
MAV‹
EFEKT
KIRMIZI
YEfi‹L
NEGAT‹F
ÖZEL
Sayfa
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
s.25
s.27
s.27
s.33
s.34
s.34
s.28
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Seçilebilir menüler her sahne modunda farkl› olabilir.
=23=
Renk tonu
Parlakl›k
Yakalanan görüntüye renk tonu ekleyebilirsiniz.
S›cak menü görüntünün k›rm›z› rengini art›racakt›r.
So¤uk menü görüntünün mavi rengini art›racakt›r.
RENK
Renk tonunun seçilmesi
Renk tonunu seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
[So¤uk rengin vurgulanmas›]
=24=
[S›cak rengin vurgulanmas›]
Görüntünün parlakl›¤›n› de¤ifltirebilirsiniz.
PARLAK
Parlakl›¤›n de¤ifltirilmesi
Parlakl›¤› seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
[Koyu]
[Parlak]
Odak türünün seçilmesi
Flafl
Odak türünü nesnenin uzakl›¤›na göre seçebilirsiniz.
Mesafe aral›klar› afla¤›da gösterilmifltir.
Flafl türünü nesnenin uzakl›¤›na göre seçebilirsiniz.
Mesafe aral›klar› afla¤›da gösterilmifltir.
Gece, Dikey, Çocuk modlar› hariç ASR, Sürekli
çekim, Yüksek H›z SDürekli Çekim, Hareket
Yakalama, AEB, Film klipi modu ve Sahne
modlar›nda flafl çal›flmayacakt›r.
NORMAL (AF)
MAKRO
Flafl aral›¤› (W: Genifl, T: Tele)
ISO
AUTO
[Oto]
[Makro]
NORMAL
W:0.8-4.5
T:0.8-2.5
OTO
KIRMIZI GÖZ
DOLDUR
YAVAfi SENK
KAPALI
(Birim: m)
Makro
W:0.4-0.8
T:0.5-0.8
Oto makro
W:0.4-4.5
T:0.5-2.5
[Oto Makro]
B‹LG‹
Odak modu türleri ve odak aral›klar› (W: Genifl, T: Tele)
Odak türü
Odak mesafesi
NORMAL
W:80-Sonsuz
T:80-Sonsuz
Makro
W:4-80
T:50-80
(Birim: cm)
Oto makro
W:4-Sonsuz
T:50-Sonsuz
B‹LG‹
Makro modu seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir. Foto¤raf makinesini
sallamamak için dikkat edin.
Resmi Makro modunda 40cm dahilinde çekerseniz, FLAfi KAPALI modunu
seçin.
Otomatik, Dolgu, Yavafl senkro flafl› seçtikten sonra deklanflöre basarsan›z,
çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flafl yanar (Flafl aral›¤› ve
Flafl›n güç oran›).
Flafl ikinci kez yan›ncaya kadar hareket etmeyin.
Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü düflürecektir.
Normal kullan›m flartlar›nda flafl›n flarj süresi normalde 4 saniyedir. E¤er pil
zay›fsa, flarj süresi daha uzun olacakt›r.
Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti
edilmez.
Bir görüntüyü zay›f ›fl›kland›rma koflullar›nda flafl ile çekerken, yakalanan
görüntüde beyaz bir leke bulunabilir. Leke oluflmas›n›n sebebi hareketli
cisimlerden yans›yan flafl ›fl›¤›d›r. Foto¤raf makinesi ar›zas› de¤ildir.
Dahili flafl› kuvvet kullanarak açmay›n. Flafl›n ar›zalanmas›na sebep olabilir.
=25=
Boyut
Sürekli çekim
Resminize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
Mod
Çekim türünü ve sürekli çekim say›s›n› seçebilirsiniz.
Dura¤an görüntü modu
Film klibi modu
Simge
Boyut
640
320
3648X
3136X
2688X
2240X
1024X
640X
320X
2736
2352
2016
1680
768
480
240
3648x2736
3136x2352
2688x2016
2240x1680
640x480
1024x768
320x240
[Hareketsiz görüntü modu]
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
Çözünürlük artt›kça, nokta say›s› azal›r çünkü yüksek çözünürlükteki
resimler daha çok yer kaplar.
=26=
AEB
: Sadece bir foto¤raf çek
U. Yüksek H›z
: Görüntüler deklanflör serbest
YÜKSEK HIZ
SÜREKL‹
b›rak›l›ncaya kadar sürekli olarak
TEK KARE
çekilecektir. Çekim kapasitesi
belle¤e ba¤l›d›r.
- YÜKSEK HIZ : Deklanflöre bas›l› tutuldu¤unda
[Hareketsiz görüntü modu]
sürekli olarak 3 çekim yapar
(saniyede 2.5 çekim)
- U. Yüksek H›z : bas›l› tutuldu¤unda saniyede 7 çekim yapar. Sürekli çekimi
tamamlad›ktan sonra, görüntüler kaydedilir ve görüntüler Arka
LCD'de oynat›l›r. Maksimum çekim say›s› 20'dir ve görüntü
boyutu 1024X768 olarak sabitlenir.
- AEB
: Farkl› pozlarda seri halinde üç resim çekin: Standart poz
(0.0EV), k›sa poz (-0.5EV) ve afl›r› poz (+0.5EV).
Nesnenin pozuna karar vermek zorsa modu kullan›n.
- TEK KARE
- SÜREKL‹
❈ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zaman›n› art›ran dosya
kaydetme zaman›n› art›r›r.
❈ [SÜREKL‹], [YÜKSEK HIZ], [U. Yüksek H›z] veya [AEB] alt menüsü seçilirse,
flafl otomatik olarak kapan›r.
❈ Her görüntü dosyas›n› kaydetme zaman› uzun olaca¤›ndan ve foto¤raf
makinesi salland›¤›ndan bulanma olabilece¤inden AEB çekimi için üçlü ayak
kullan›lmas› en iyisidir.
❈ [U. Yüksek H›z] menüsü seçildi¤inde, sadece ISO 400, 800, 1000’i seçebilirsiniz.
Metraj
Keskinlik
Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
- ÇOKLU : Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir
ortalama ›fl›k baz al›narak hesaplanacakt›r.
Ancak, hesaplama görüntü alan›n›n
ortas›na do¤ru yönlendirilecektir.
Bu, genel kullan›m için uygundur.
- NOKTA : Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki kare
alan ›fl›k için metrajlanacakt›r.
Bu, arka ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak
merkezdeki nesne do¤ru pozland›r›lm›flsa
uygundur.
- ORTA
ÇOKLU
Çekmek istedi¤iniz resmin keskinli¤ini
ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden
önce LCD monitörde ayarlayamazs›n›z, çünkü bu
fonksiyon sadece çekilen resim bellekte
kaydedildi¤inde uygulan›r.
YUMUfiAK
NORMAL
CANLI
NOKTA
ORTA
[PROGRAM modu]
: Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir ortalama ›fl›k baz al›narak
hesaplanacakt›r. Ancak, hesaplama görüntü alan›n›n ortas›na do¤ru
yönlendirilecektir. Bu, çiçek veya böcek gibi küçük nesnelerin
resminin çekilmesi için uygundur.
[PROGRAM modu]
Alt menü
YUMUfiAK
NORMAL
CANLI
Simge
Tan›m
Görüntünün kenarlar› yumuflat›l›r.
Bu efekt görüntüleri bilgisayar›n›zda düzenlemek için
uygundur.
Görüntünün kenarlar› keskindir.
Bu bask› için uygundur.
Görüntünün kenarlar› vurgulan›r. Kenarlar keskin
görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
❈ E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
=27=
Efekt
Kalite / Kare h›z›
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür
: Görüntüye etki eklenmemektedir
MAV‹
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz
SEPYA
S&B
saklanacakt›r.
NORMAL
: Yakalanan görüntüler sepya tonda saklanacakt›r
(sar›dan kahverengiye kadar olan renkler).
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
[Program modu]
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
: Kullan›c› R (K›rm›z›), G (yeflil) ve B (Mavi) de¤erini ayarlayabilir.
Bu menüler sadece Özel Efekt modunda seçilebilir.
Özel Efekt nas›l kullan›l›r (
Yakalanan görüntülerinizin uygulamas› için uygun olan s›k›flt›rma oran›n›
seçebilirsiniz. S›k›flt›rma oran› artt›kça, resim kalitesi azal›r.
Dura¤an görüntü modu
Mod
Film klipi modu
Simge
Alt menü
ÇOK ‹Y‹
‹Y‹
NORMAL
Dosya türü
jpeg
jpeg
jpeg
30 KARE/SN 15 KARE/SN
avi
avi
ÇOK ‹Y‹
‹Y‹
30 KARE/SN
NORMAL
15 KARE/SN
)
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
1. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak [ÖZEL]
efekt menüsünü kullan›n.
[F‹LM KL‹P‹ modu]
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak R, G
veya B menüsünü kullan›n.
B‹LG‹
ÖZEL
Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
JPEG (Ortak Fotografik Uzmanlar Grubu) : JPEG, Ortak Fotografik
Uzmanlar Grubu taraf›ndan gelifltirilen görüntü s›k›flt›rma standard›d›r.
Bu türdeki s›k›flt›rma foto¤raflar›n ve grafiklerin s›k›flt›r›lmas›nda s›kça
kullan›lmaktad›r, çünkü dosyalar› etkili flekilde s›k›flt›rmaktad›r.
NEGAT‹F
YEfi‹L
KIRMIZI
Seç:
Exit:BACK
3. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak istedi¤iniz de¤eri seçin.
Seç:
=28=
Exit:BACK
Otomatik zamanlay›c› / Uzaktan kumanda
Foto¤raf› çeken kifli de resimde yer almak istiyorsa, bu ifllev kullan›lmaktad›r.
- Otomatik zamanlay›c›n›n seçilmesi :
Deklanflöre bast›¤›n›zda, resim belirlenen zaman
geçtikten sonra çekilecektir ve otomatik
zamanlama ifllevi iptal edilecektir.
- Uzak modunun seçilmesi :
Uzaktan kumandan›n deklanflörüne bas›lmas›
görüntü çekilmeden önce 2 saniye kazand›racakt›r.
Resim çektikten sonra, uzak modu korunacakt›r.
Fakat, Güç dü¤mesine bas›lmas› uzaktaki modu
iptal edecektir.
KAPALI
10 sn
2 sn
Ç‹FT
UZAK
Otomatik zamanlay›c› / Uzaktan modunun tan›m›
Simge
Uzaktan kumandan›n menzili
Uzaktan kumanday› kullanarak bir foto¤raf
çekece¤inizde, uzaktan kumandan›n menzili ile ilgili
yanda gösterilen resimlere bak›n›z.
Mod
Tan›m
10 sn
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 10
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
2 sn
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 2
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
Ç‹FT
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra çekilecektir ve 2 saniye
sonra da ikinci bir resim çekilecektir.
UZAK
Foto¤raf makinesinin deklanflörünü kullanmak yerine
foto¤raf› uzaktan kumanday› kullanarak çekebilirsiniz.
[Uzaktan kumandadaki
deklanflör]
Uzaktan kumandan›n pillerinin de¤ifltirilmesi
Pilleri uzaktan kumandaya takarken + kutbun üstte oldu¤undan ve - kutbun altta
oldu¤undan emin olun. Uzaktan kumandan›n pillerini yerel servis merkezinde
de¤ifltirin. CR 2025 3V pillerini kullan›n.
B‹LG‹
Otomatik zamanlay›c›y› kullanarak foto¤raf çekerken, otomatik zamanlay›c›
lambas› afla¤›daki gibi çal›fl›r:
2 saniye otomatik zamanlay›c› ayar› :
Otomatik zamanlay›c› lambas› 2 saniye için 0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
10 saniye otomatik zamanlay›c› ayar› :
Otomatik zamanlay›c› lambas› ilk 7 saniye boyunca 1 saniyelik aral›klarda
yan›p söner. Geride kalan 3 saniye için 0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
Otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda Çal modu dü¤mesini kullan›rsan›z,
otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
=29=
Ses kayd› / Sesli not
Bellek kapasitesinin kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece ses kayd› yap›labilir. Ve saklanan
dura¤an görüntüye ses kayd›n›z› ekleyebilirsiniz.
KAPALI
KISA NOT
KAYIT
Ses kayd›
1. Mod kadran›n› çevirerek Film klipi modu
haricindeki kay›t modunu seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak Ses kayd› menüsünü
seçin.
3. Sesi kaydetmek için deklanflöre bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n ve kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece ses kaydedilir.
Kay›t süresi LCD monitörde gösterilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi ses
kaydedilmeye devam edecektir.
- Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
- Dosya türü : *.wav
=30=
KAPALI
KISA NOT
Sesli not
1. Mod kadran›n› çevirerek Film klipi modu
haricindeki kay›t modunu seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak Ses notu menüsünü
seçin. LCD monitöründe sesli not göstergesi
ekrana getirilirse, ayar tamamlan›r.
3. Deklanflöre bas›n ve resim çekin. Resim bellek
kart›na kaydedilir.
4. Sesli not, resmin kaydedildi¤i andan itibaren on
saniye boyunca kaydedilecektir. Ses kayd›n›n
ortas›nda, deklanflöre bas›lmas› sesli notu
durduracakt›r.
KAPALI
KISA NOT
KAYIT
KAYIT
B‹LG‹
Sizin ve foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›ndaki 40 cm'lik mesafe ses
kaydetmek için en iyi mesafedir.
Beyaz denge
Beyaz denge kontrolü renklerin daha do¤al olmas› için renklerin ayarlanmas›na
olanak sa¤lar. AWB (Oto Beyaz Denge) haricindeki bir menü seçildi¤inde,
sadece negatif renk efektini seçebilirsiniz.
OTO
: Foto¤raf makinesi, bask›n
ayd›nlatma flartlar›na ba¤l›
olarak uygun beyaz denge
ayarlar›n› otomatik olarak
seçer.
GÜN IfiI⁄I
: D›flar›da görüntü çekmek
için.
BULUTLU
: Gökyüzü bulutlu ve kapal› iken görüntü çekmek için.
Flörosan H
: Üç yönlü flörosan ›fl›¤› için gün ›fl›¤› flörosan türleri alt›nda
çekim yapmak içindir.
Flörosan L
: Beyaz flörosan ›fl›¤› alt›nda çekim yapmak içindir.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ampul) ›fl›¤› alt›nda çekim yapmak
içindir.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengeyi çekim durumuna göre
ayarlamas›na olanak sa¤lar.
Farkl› ›fl›k koflullar› görüntülerinizde renk gölgesi oluflmas›na sebep olabilir.
Özel Beyaz Dengenin Kullan›lmas›
Beyaz denge ayarlar› çekim flart›na ba¤l› olarak hafif farkl› olabilir. Özel beyaz
dengeyi ayarlayarak verilen çekim ortam› için en uygun beyaz denge ayar›n›
seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengenin ÖZEL (
) menüsünü
seçin ve foto¤raf makinesinin ön k›sm›na bir
beyaz ka¤›t yerlefltirin, böylece LCD
monitöründe sadece beyaz renk görünsün.
2. Tamam menü dü¤mesi : Önceden kaydedilen
özel beyaz dengeyi
seçer.
GER‹ dü¤mesi
: Özel beyaz dengeyi
iptal eder.
Deklanflör : Yeni özel beyaz dengeyi yükler.
- Özel beyaz denge de¤eri uygulanacak,
çekti¤iniz sonraki resimden bafllayacakt›r.
- Tekrar yaz›l›ncaya kadar beyaz dengeyi
yap›land›ran kullan›c› etkili olacakt›r.
[Beyaz ka¤›t]
=31=
ISO
Foto¤raf çekerken ISO hassasl›¤›n› seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasl›¤› ISO say›lar› ile ölçeklenebilir.
- OTOMAT‹K :
Foto¤raf makinesinin hassasl›¤› ayd›nlatma de¤eri
veya nesnenin parlakl›¤› gibi de¤iflkenler ile
otomatik olarak de¤ifltirilir.
- 100, 200, 400, 800, 1000 :
ISO hassasl›¤›n› art›rarak ayn› miktarda ›fl›k varken
deklanflör h›z›n› art›rabilirsiniz. Ancak, görüntü
yüksek ayd›nl›kta doyabilir. ISO de¤eri artt›kça,
foto¤raf makinesinin ›fl›¤a olan hassasl›¤› ve
dolay›s›yla karanl›k flartlarda resim çekme
kapasitesi artar. Ancak, görüntüdeki gürültü
seviyesi ISO de¤eri artt›kça artacak, görüntü daha
bozuk hale gelecektir.
❈ [U. Yüksek H›z] menüsü seçildi¤inde, sadece ISO 400, 800, 1000’i seçebilirsiniz.
=32=
Poz dengelemesi
Bu foto¤raf makinesi ortam ›fl›k koflullar›na göre pozu otomatik olarak ayarlar.
+ / - dü¤mesini kullanarak poz de¤erini de seçebilirsiniz.
Pozun Oluflturulmas›
1. Poz dengeleme menü dü¤mesine bas›n ve poz
dengeleme menü çubu¤u gösterildi¤i gibi
görünecektir.
2. Poz de¤erini seçmek için parma¤›n›zla dokunun
ve kayd›r›n.
3. Poz dengeleme menü dü¤mesine tekrar bas›n.
Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilecek ve Poz
Dengelemesi ayar modu kapanacakt›r.
❈ Negatif poz dengeleme de¤eri pozu düflürür.
Pozitif poz dengeleme de¤erinin pozu art›raca¤›n› ve LCD monitörünün beyaz
görünece¤ini veya kaliteli resim elde edemeyece¤inizi akl›n›zda bulundurun.
Sahne menüsü
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar› kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla
menüyü kullan›n.
❈ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[GECE]
(
) : Bunu geceleri veya
karanl›k ortamlarda
hareketsiz görüntüleri
çekmek için kullan›n.
[PORTRE]
(
) : Bir kiflinin resmini
çekmek içindir.
[ÇOCUK]
(
)
[MANZARA]
[YAKIN Ç.]
(
(
)
)
[MET‹N]
(
)
[GÜN BATIMI] (
[fiAFAK]
(
[AYDINLATMA] (
)
)
)
[HAVA‹ F‹fiEK] (
[KMSL&KAR] (
)
)
Özel Efekt : Foto¤raf Karesi
Yakalamak istedi¤iniz hareketsiz görüntüye 9 çeflit
kare benzeri kenarl›k ekleyebilirsiniz.
Tarih ve Saat bilgisi Foto¤raf Karesi menüsü ile
çekilen yüklü görüntüde bas›lmayacakt›r.
: Foto¤raf çerçevesi ekli de¤il.
: H›zl› hareket eden nesnelerin resmini çekmek için
dir, örne¤in, çocuklar.
: Uzaktaki sahnelerin resimlerini çekmek içindir.
: Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesneleri yak›ndan
çekmek içindir.
: Bir belgenin foto¤raf›n› çekerken bu modu
kullan›n.
: Gün bat›m›nda resim çekmek içindir.
: Gün de¤iflimi sahneleri içindir.
: Arkaplan ›fl›¤›n›n sebep oldu¤u gölgeler olmadan
dikey çekim.
: Havai fiflek sahneleri.
: Deniz, göl, kumsal ve karl› sahneleri içindir.
=33=
Özel Efekt : Hareketli GIF
Özel Efekt : Karma çekim
Yakalanan görüntü ile Hareketli GIF oluflturabilirsiniz.
Hareketli GIF : Görüntüleri sürekli olarak çekin ve bir dosyaya kaydedin.
Bu dosya animasyonu destekler.
Hareketli GIF nas›l yap›l›r
1. Mod kadran›n› çevirerek Özel Efekt modunu seçin.
2. Hareketli GIF menü dü¤mesine bas›n.
3. Görüntü boyutunu ve FPS'i (Saniyedeki Kare Say›s›)
seçin.
4. Resimleri çekme için deklanflöre bas›n.
(Maks. 50 görüntü)
5. Görüntüyü kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
Görüntüler hareketli GIF dosyas› olarak kaydedilir.
Hareketsiz görüntüde 2 - 4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
-
: Kompozit çekimi iptal eder
: 2 farkl› çekim hareketsiz görüntüde birlefltirilir.
: 3 farkl› çekim hareketsiz görüntüde birlefltirilir.
: 4 farkl› çekim hareketsiz görüntüde birlefltirilir.
: 2 farkl› panoroma çekim hareketsiz
görüntüde birlefltirilir.
❈ 2 kompozit çekimin seçilmesi
Deklanflör'e
bas›lmas›
Deklanflör'e
bas›lmas›
Yakala:SH
400X300
5 KARE/SN
320X240
2 KARE/SN
[FPS Seçimi]
Kaydet :OK
[Görüntü boyutunun seçimi]
[Çekmek için haz›r]
[Resim çekimi]
‹ptal: BACK
[Tamam menü dü¤mesine bas›lmas›]
B‹LG‹
GIF dosya biçimi s›n›rl› say›da gölgeye sahip oldu¤unda görüntü kalitesi düflebilir.
=34=
Sil:BACK
[‹lk çekim]
Kaydet :OK
Sil:BACK
[‹kinci çekim]
Tamam menü
dü¤mesine
bas›lmas›
[Son resim]
B‹LG‹
Karma çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro odak dü¤mesini, sesli not ifllevlerini ve Yak›nlaflt›rma W / T
dü¤mesini kullanabilirsiniz.
Kompozit çekimler s›ras›nda çal modu dü¤mesine basarsan›z veya mod
kadran›n› çevirirseniz, her foto¤raf makinesi çal›flma modu yürütülür.
Daha önce çekilen foto¤raflar silinecektir.
Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan
sesli not bafllayacakt›r.
Özel Efekt : Karma çekim
Deklanflör H›z›
Son çekimi yapmadan önce kompozit çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapmadan önce, karma çekimin bir bölümünü de¤ifltirebilirsiniz.
1. Kompozit çekimler s›ras›nda, BACK dü¤mesine bas›n.
2. Önceki görüntü silinecek ve yeni kare gösterilecektir. Önceden çekilen bir
görüntü varsa, BACK dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar
silinecektir.
Bu mod otomatik pozu için deklanflör h›z›n› ayarlar.
Yüksek Deklanflör h›zlar› nesne hareket ediyormufl
gibi hareket halindeki bir nesneyi yakalayabilir.
Düflük Deklanflör h›zlar› 'etkin' efekt ile hareketli bir
nesneyi yakalayabilir.
Deklanflör h›z›n›n ayarlanmas›
Deklanflör h›z›n› seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z› sola / sa¤a
kayd›r›n.
Yakala:SH
Sil:BACK
BACK dü¤mesine basmak
[3. çekimi yapmadan önce]
Yakala:SH
Sil:BACK
[2. çekime geri gidifl]
3. Yeni bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
Son çekimi yapt›ktan sonra kompozit çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapt›ktan sonra, karma çekimin bir bölümünü de¤ifltirebilirsiniz.
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir menü
gösterilecektir.
2. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak silinen görüntüyü seçin.
3. GER‹ dü¤mesine bas›n ve seçilen görüntü
silinecektir.
4. Bir görüntü tekrar çekmek için deklanflöre bas›n.
5. Tamam dü¤mesflne bas›n ve görüntü kaydedilir.
Yavafl
H›zl›
Diyafram De¤eri
Kaydet:OK
Sil:BACK
Bu mod otomatik poz için diyafram de¤erini ayarlar.
Daha küçük diyafram de¤erleri nesneyi daha net
yapar, ancak arkaplan› bulan›klaflt›r›r. Büyük
Diyafram de¤erleri nesneyi ve arkaplan› netlefltirir.
=35=
Foto Galeri modu
Görüntüler oynat›l›rken, oynatma efekti ekleyebilir ve B.G.M dinleyebilirsiniz.
Sadece hareketsiz görüntüler oynat›labilir. Film, Ses dosyalar› oynat›lmaz.
Oynatma modunu seçin
1. Mod kadran›n› çevirerek Foto Galeri modunu
seçin.
Edit:
2. Çal modu dü¤mesine bas›n ve menüler
gösterildi¤i gibi belirecektir.
: Albüme göre çal
: Tarihe göre çal
Albüm modu : Görüntüler albüme göre oynar.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, Kiflisel / Aile / Arkadafl / Etkinlik albümleri seçilemez.
Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler oynat›l›r.
Bir albüm seçmek
Ak›ll› dü¤mesini kullanarak bir albüm seçebilirsiniz.
Bir albümü seçmeden önce görüntüleri albümlere
yerlefltirin (s.37).
: Tüm görüntüler bellek çalarken kaydedilir
: Kiflisel albüm çalmas›na kaydedilen
görüntüler.
: Aile albüm çalmas›na kaydedilen görüntüler.
: Arkadafl albüm çalmas›na kaydedilen
görüntüler.
: Etkinlik albüm çalmas›na kaydedilen görüntüler.
3. ‹stedi¤iniz çalma modunu seçmek için Ak›ll› dü¤meye bas›n.
=36=
Edit:
Foto Galeri modu
Bir albüme görüntü eklemek
Albüm menü dü¤mesine bas›n ve afla¤›da
gösterilen menüler görünecektir.
Bir albümün çal›nmas›
Slayt gösterisi menü dü¤mesine bas›n.
Edit:
Edit:
- ‹mlecin tafl›nmas› / Bir görüntünün seçilmesi : Ak›ll›
dü¤me (Yatay)
- Görüntülerin seçilmesi : Ak›ll› dü¤meye bas›lmas›
‹stedi¤iniz görüntüler ayn› anda seçilebilir.
- Bir albüm seçmek / iptal etmek : Her albüm dü¤mesi
: Görüntülerin kiflisel albüme eklenmesi.
: Görüntülerin aile albümüne eklenmesi.
: Görüntülerin Aile albümüne eklenmesi.
: Görüntülerin Etkinlik albümüne eklenmesi.
Seç:
Görüntü:BACK
: Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
: Slayt gösterisinin bir efektinin seçilmesi
: Çalma aral›¤›n›n ayar›
: Bir B.G.M seçilmesi
Bir B.G.M görüntüler ile birlikte oynat›labilir.
Sadece kaydedilen müzik seçilebilir.
B.G.M listesine müzik ekleyemezsiniz.
: Çalma zaman›n›n seçilmesi
100-0001
[OYNAT]
: Slayt gösterisi bir döngü sonras›nda kapat›l›r.
[TEKRAR OYNAT] : Slayt gösterisi iptal edilinceye kadar tekrar edilir.
- Önceki menüye gitmek : BACK dü¤mesi
=37=
Foto Galeri modu
Bir görüntünün döndürülmesi
Görüntüyü istedi¤iniz yöne döndürebilirsiniz.
Yatay ak›ll› dü¤meye bas›n. Ak›ll› dü¤meye
dokunun ve seçilen görüntü dönecektir.
Ak›ll› dü¤meye bas›n ve dönen görüntü bilgisi
kaydedilecektir.
Yürütme modunu bafllatma
Edit:
: görüntü saat yönünde döner.
: görüntü saatin ters yönünde döner.
Foto¤raf makinesini aç›n ve yürütme modu (
) dü¤mesine basarak Yürütme
modunu seçin. Foto¤raf makinesi art›k bellekte saklanan görüntüleri kay›ttan
yürütebilir.
Foto¤raf makinesi dü¤melerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu
fonksiyonunu seçebilirsiniz.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece
bellek kart›na uygulan›r.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri
sadece dahili belle¤e uygulan›r.
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
Tarih modu : Bir görüntü çekildi¤inde, görüntüde tarih bilgisi vard›r. Tarih
modunda, görüntüler tarihe göre oynat›l›r.
Tarihin seçilmesi
Ak›ll› dü¤mesini kullanarak bir tarih seçebilirsiniz.
❈ Tarih modundaki menülerin kullan›lmas› albüm
modu ile ayn›d›r. Ayr›nt›l› bilgi için 37. sayfaya
bak›n›z.
Edit:
3. Dü¤meye dokunun ve görüntü seçmek
için parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
Edit:
❈ Parma¤›n›z› tafl›d›ktan sonra, ok iflareti
bulunan dü¤meye bas›n. Görüntüler
sürekli olarak çal›nacakt›r.
Edit:
B‹LG‹
Manuel mod : Güç dü¤mesine 3 saniyeden fazla bas›ld›¤›nda, sesli uyar› ve
bafllang›çta ses ayar›, siz bunlar› AÇIK olarak ayarlam›fl
olsan›z bile KAPALI konuma gelir.
=38=
Yürütme modunu bafllatma
Bir film klipinin çal›nmas›
1. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› film klipini seçin.
2. Yatay ak›ll› dü¤mesine bas›n ve film için olan
menüler görünecektir.
3. Film klipi dosyas›n› oynatmak içindü¤mesine
bas›n.
- Bir film klipi dosyas›n› çalarken duraklatmak
için, II dü¤mesine tekrar bas›n.
- dü¤mesine tekrar bas›lmas› film klipinin
yeniden bafllamas›na sebep olacakt›r.
- Çalarken film klipini geri sarmak için, dü¤mesine bas›n. Film klipini h›zl› ileri sarmak
için, dü¤mesine bas›n. / dü¤mesine
bas›ld›¤›nda, arama h›z› 2X, 4X, 8X ve 16X
h›z›nda olacakt›r.
- Film klipinin çalmas›n› durdurmak için, dü¤mesine bas›n.
4. GER‹ dü¤mesine bas›n ve menü kaybolacakt›r.
Foto¤raf makinesi film k›rpma : Film klipi çal›nmas› s›ras›nda istedi¤iniz film klipi
karelerini ç›karabilirsiniz.
Play:
Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden hareketsiz görüntüleri yakalar.
1. Film klipini çalarken II menü dü¤mesine bas›n.
2. Yakalama menü dü¤mesine bas›n, yakalanan
görüntü yeni dosya ad› ile kaydedilecektir.
1. Ç›karmaya bafllamak istedi¤iniz film klipi
noktas›nda menü ç›kart dü¤mesine bas›n.
2. Ç›karmaya durdurmak istedi¤iniz film klipi
noktas›nda menü ç›kart dü¤mesine bas›n.
3. Bir onay penceresi belirecektir.
4. Ak›ll› dü¤mesine bas›n ve istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[Evet] : Ç›kar›lan kareler yeni dosya ad› ile
kaydedilecektir.
[Hay›r] : Film k›rpma iptal edilecektir.
Kesme?
Evet
Hay›r
Kay›tl› sesli notun veya ses dosyas›n›n çal›nmas›
1. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz kay›tl›
sesi seçin.
2. Yatay ak›ll› dü¤mesine bas›n ve ses için olan
menüler görünecektir.
3. Ses klipi dosyas›n› oynatmak içindü¤mesine
bas›n.
- Bir ses dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
II dü¤mesine tekrar bas›n.
- dü¤mesine tekrar bas›lmas› ses dosyas›n›n yeniden bafllamas›na sebep
olacakt›r.
- Çalarken sesi geri sarmak için, dü¤mesine bas›n. Sesi h›zl› ileri sarmak
için, dü¤mesine bas›n.
- Ses çalmas›n› durdurmak için, dü¤mesine bas›n.
- Sesli not gösteren bir görüntü göründü¤ünde, LCD monitöründe
simgesi
belirecektir. Ak›ll› dü¤meye bas›n ve Sesli notu oynatmak için
göreceksiniz. Menü dü¤mesine bas›n ve ard›ndan ses oynat›lacakt›r.
=39=
LCD monitörü göstergesi
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kul an›lmas›
LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.
11
Çal modunda, Çal modu ifllevlerini ayarlamak için foto¤raf makinesindeki
dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Çalma modu dü¤mesi
GÜÇ dü¤mesine basarak foto¤raf makinesi açarsan›z, Çal moduna geçti¤inizde
ÇAL MODU'na basabilir ve Kay›t moduna geçmek için bu dü¤meye tekrar bas›n.
10
1
9
2
7
6
Edit:
3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
=40=
Tan›m
Pil
Kay›t Bilgis
Kayar çubuk
Fn menüsü: Ak›ll› dü¤meye bas›n
Ayar menüsü
DPOF menüsü
Sil menüsü
Koruma menüsü
Slayt gösterisi menüsü
Çal modu simgesi
Klasör ad› ve Saklanan
görüntü numaras›
Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi çal
modunda aç›l›r. Foto¤raf makinesini kapatmak için çal modu dü¤mesine tekrar
bas›n.
8
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
4
Simge
100-0001
5
Sayfa
s.13
s.48
s.42
s.42
s.42
s.41
s.49
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
ISO hassasiyeti
Diyafram de¤eri
Deklanflör h›z›
Flafl›n kullan›l›p kullan›lmad›¤›
Boyut
Kay›t tarihi
Edit:
GER‹ dü¤mesi
Menüler gösterildi¤inde, bu dü¤meye bas›n.
Önceki menü görünecek veya gösterilen menü
kaybolacakt›r.
Maksimum büyütme h›z› görüntü boyutu ile orant›l›d›r.
Görüntü boyutu
10M
7M
5M
3M
1M
Maksimum büyütme h›z›
X11.4
X9.8
X7.0
X7.0
X2.66
Küçük resim (
) / Büyütme (
) dü¤mesi
Birden fazla resmi görebilir, seçti¤iniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden
seçti¤iniz bir alan› kesebilirsiniz.
Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye gitmek için ak›ll› dü¤meyi kullan›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
[Normal görüntüleme modu]
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Görüntüler önceden ayarlanan aral›klarda sürekli olarak gösterilebilir.
Foto¤raf makinesini harici bir monitöre ba¤layarak slayt gösterisini
görüntüleyebilirsiniz. Slayt gösterisini bafllatmak için Bafllat menü dü¤mesine
bas›n. Film klipi, Ses dosyas› ve GIF dosyas› gösterilmez.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Edit:
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
Edit:
Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n : Slayt gösterisi için eflsiz ekran etkileri
kullan›labilir.
Seç:
Tam:T
[Küçük resim görüntüleme modu]
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
2. Ak›ll› dü¤me kullan›larak görüntünün farkl› k›s›mlar›
görüntülenebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda bafllang›çtaki
tam boyutlu görüntüye büyütme yap›l›r.
- LCD monitörünün sol alt›nda gösterilen görüntü
büyütme göstergesini kontrol ederek gösterilen
görüntünün büyütülmüfl bir görüntü olup
olmad›¤›n› belirtebilirsiniz. (Görüntü büyütülmüfl bir
görüntü de¤ilse, gösterge gösterilmeyecektir.)
Ayr›ca büyütme alan›n› da kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
: Görüntü düzenli olarak de¤iflir (1. Efekten 3. Efekte kadar).
: Resim yukardan sola hareket eder.
: Resim merkezden d›flar›ya do¤ru çok yavafl
hareket eder.
: Sonraki görüntü önceki görüntünün üzerine
yay›l›r.
Çalma aral›¤›n›n ayar› : Slayt gösterisi çalma aral›¤›n›
ayarlay›n.
Mix
Efekt 3
Efekt 2
Efekt 1
Kapal›
10 sn
5 sn
3 sn
1 sn
Tekrarlama Seçene¤i : Slayt gösterisi için tekrar
seçene¤inin seçilmesi.
[OYNAT] : Slayt gösterisi bir döngü sonras›nda kapat›l›r.
[TEKRAR OYNAT] : Slayt gösterisi iptal edilinceye
kadar tekrar edilir.
TEKRAR OYNAT
OYNAT
=41=
Görüntülerin Korunmas›
DPOF
Özel çekimlerin istemeden silinmesine karfl› korunmak üzere kullan›lmaktad›r (Kilit).
Ayr›ca daha önceden korunan görüntülerin korumas›n› da kald›r›r (Kilidi aç).
ONE : Gösterilen görüntüyü koru / korumay› kald›r.
ALL : Kaydedilen tüm görüntüleri korur / korumay›
kald›r›r
- Bir görüntüyü korursan›z, koruma simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir. (Korunmayan bir
görüntüde gösterge yoktur)
- K‹L‹TL‹ modundaki bir görüntü sil ifllevine karfl›
korunacakt›r, ancak biçimlendirme ifllevine karfl›
KORUNMAYACAKTIR.
ONE ALL
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
DPOF : STANDART
Edit:
Görüntülerin silinmesi
Bellek kart›na kaydedilen tüm görüntüler için DCIM alt klasöründeki korumas›z
dosyalar silinecektir. Bunun korunmayan görüntüleri kal›c› olarak silece¤ini
akl›n›zda bulundurunuz. Silme ifllemi yap›lmadan önce önemli çekimler
bilgisayara yüklenmelidir. Bafllang›ç görüntüsü ve ARAYÜZ görüntüsü foto¤raf
makinesinin dahili belle¤ine yüklenir (örn. Bellek kart›na de¤il) ve bellek
kart›ndaki tüm dosyalar› silseniz dahi bu dosyalar silinmeyecektir.
ONE : Gösterilen görüntüyü siler.
ALL : Kaydedilen tüm görüntüleri siler
- Korunan görüntüler silinemez.
- Korunan görüntü yoksa, tüm görüntüler silinir ve
[Görüntü Yok!] mesaj› belirir.
=42=
DPOF (Dijital Yazd›rma S›ras› Biçimi), yazd›rma bilgisini bellek kart›n›z›n MISC
klasörüne gömülmesine izin verir. Yazd›r›lacak resimleri ve kaç bask› alaca¤›n›z›
seçin.
DPOF bilgisi bulunan bir görüntü çal›nd›¤›nda DPOF göstergesi LCD
monitöründe belirecektir. Görüntüler DPOF yaz›c›lar›nda ya da artan foto¤raf
laboratuvarlar›nda yazd›r›labilir.
Bu ifllev Film klipleri ve Ses Kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak seçilemez.
Bu ifllev yüklenen görüntüdeki bask› say›s› bilgisini gömmenize olanak sa¤lar.
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [RES‹MLER] menüyü
seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[TEK RES‹M]
: Gösterilen görüntünün birkaç
bask›s›n› seçin.
[TÜM RES‹MLER] : Film veya ses dosyalar›
haricindeki tüm resimler için
bask› say›s›n› yap›land›r›n.
[‹PTAL]
: Bask› ayar›n› iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi (
) belirecektir.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH::OFF
3648X2736
2006.06.01
Edit:
ONE ALL
30 Images
DPOF : Bask› boyutu
Görüntü döndürme
Bask›s› al›nacak görüntüler bellek kart›na yüklendi¤inde bask› boyutunu
belirleyebilirsiniz. [BOYUT] menüsü sadece DPOF 1.1 ile uyumlu yaz›c›lar için vard›r.
Bask› Boyutunun Ayarlanmas›
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [BOYUT] menüyü seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[SEÇ] : Gösterilen görüntünün boyut büyüklü¤ünü seçin.
[TÜM RES.] : Kaydedilen tüm görüntülerin bask›
boyutunu de¤ifltir.
[‹PTAL] : Bask› boyutu ayarlar›n›n tümünü iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi belirecektir.
Yüklenen görüntüleri çeflitli derecelerde
döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin çal›nmas›
tamamland›¤›nda, ilk durumuna geri dönecektir.
1. (Yatay) ak›ll› dü¤meye bas›n.
2. [Döndür] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
SA⁄ 90˚
SOL 90˚
180˚
‹PTAL
❈ DPOF [BOYUT] ikincil menü : ‹PTAL, 3X5, 4X6,
5X7, 8X10
❈ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, bask› alman›n iptal edilmesi
iflleminde yaz›c›n›n ifllemi gerçeklefltirmesi için biraz uzun sürebilir.
[Görüntüyü döndürmeden önce]
[Sa¤ 90°]
[Sol 90°]
[180°]
4. Döndürülen görüntüyü LCD monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar
görüntünün sol ve sa¤ taraf›nda görünebilir.
DPOF : Endeks
Görüntüler (film klipleri ve ses dosyas› hariç) endeks türü olarak yazd›r›l›r.
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [‹NDEKS] menüyü seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[HAYIR] seçilmiflse : Endeks bask› ayar›n› iptal et.
[EVET] seçilmiflse : Görüntü endeks biçiminde
bast›r›lacakt›r.
HAYIR
EVET
=43=
Yeniden boyutland›r
K›rpma
Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyut) de¤ifltirir. Bafllang›ç görüntüsü olacak
görüntüyü kaydetmek için [Kullan›c› Görüntüsü]'nü seçin. Yeniden boyutland›r›lan
görüntü yeni bir dosya ad›na sahip olacakt›r.
1. (Yatay) ak›ll› dü¤meye bas›n.
2. [YN. BOY.] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
3136x2352
2688x2016
‹stedi¤iniz görüntünün bir k›sm›n› alabilir ve ayr›ca kaydedebilirsiniz.
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
2. (Yatay) ak›ll› dü¤meye bas›n.
3. [Kesme] menü dü¤mesine bas›n.
4. Ak›ll› dü¤meye bas›n. K›rp›lan görüntü yeni bir
dosya ad› ile kaydedilecek ve LCD monitöründe
gösterilecektir.
K›rpmay› iptal etmek için, GER‹ dü¤mesine bas›n.
2240x1680
1024x768
BAfi.RESM‹
Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
Boyut
10M
7M
5M
3M
1M
3136X2352 2688X2016 2240X1680
O
O
O
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
1024X768 BAfi.RESM‹
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
B‹LG‹
Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lan dosyalar›n çözünürlü¤ünü de¤ifltirebilirsiniz.
Yeniden boyutland›r›lan görüntü yeni bir dosya ad›na sahip olacakt›r.
[BAfi.RESM‹] görüntüsü bellek kart›na de¤il, bunun yerine dahili belle¤e
yüklenir.
Sadece bir [BAfi.RESM‹] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni bir [BAfi.RESM‹]
kaydederseniz, mevcut bafllang›ç görüntüsü silinecektir.
Yeniden boyutland›r›lan görüntüyü yüklemek için bellek kapasitesi
yetersizse, [Hafıza Dolu!] mesaj› LCD monitöründe gösterilecek ve yeniden
boyutland›r›lan görüntü yüklenmeyecektir.
=44=
❈ K›rp›lan görüntüyü kaydetmek için az bir bellek
alan› varsa, görüntü k›rp›lamaz.
❈ K›pma ifllemi s›ras›nda büyütülen görüntüyü silmek
için, sil dü¤mesine bas›n.
K›rp:
‹ptal: BACK
Efekt
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür.
1. Ak›ll› dü¤meye bas›n.
2. [EFEKT] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak istedi¤iniz alt menüyü seçin.
: Görüntüye etki eklenmemektedir
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler sepya tonda saklanacakt›r
(sar›dan kahverengiye kadar olan renkler).
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
KIRMIZI
MAV‹
SEPYA
S&B
Hareketli GIF
PictBridge
Yakalanan görüntü ile Hareketli GIF oluflturabilirsiniz.
Hareketli GIF : Görüntüleri sürekli olarak çekin ve bir dosyaya kaydedin.
Bu dosya animasyonu destekler.
Bu foto¤raf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri do¤rudan
basan bir yaz›c›ya (ayr›ca sat›l›r) ba¤lamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz.
Film klipleri ve ses dosyalar› bast›r›lamaz.
Hareketli GIF nas›l yap›l›r
1. Dikey ak›ll› dü¤meye bas›n.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.06.01
Foto¤raf makinesinin yaz›c›yla ba¤lant›s›n›n yap›lmas›
2. Hareketli GIF menü dü¤mesine bas›n.
1. Bafllat menu dü¤mesine bas›n ve F4 menü
dü¤mesine bas›n.
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak [USB]-[Yazıcı]
menüsünü seçin.
Bilgisyr
Format
Yaz›c›
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
Edit:
Foto¤raf Makinesini Yaz›c›ya Ba¤lama
USB kablosunu Beflik ile kullanma (‹ste¤e Ba¤l›) :
Foto¤raf makinesini ve befli¤i ba¤lay›n. Befli¤i ürünle verilen USB kablosu ile
yaz›c›n›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.
USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma :
Foto¤raf makinesini ürünle verilen USB kablosu ile yaz›c›n›n USB ba¤lant›
noktas›na ba¤lay›n.
3. Görüntü boyutunu ve FPS'i (Saniyedeki Kare Say›s›)
seçin.
4. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak istedi¤iniz görüntüleri
seçin.
Seç:
5. Tamam dü¤mesine bas›n ve Hareketli GIF dosyas› kaydedilir.
Hareketli GIF dosyas› nas›l çal›n›r
1. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak Hareketli GIF dosyas›n›
seçin.
2. Dikey ak›ll› dü¤meye bas›n ve menüler
görünecektir.
3. Bafllat menü dü¤mesine bas›n.
[USB kablosunu Beflik ile kullanma]
[USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma]
=45=
PictBridge
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda [Bilgisyr] menüsünü seçerseniz,
[Bilgisayara Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant› kurulamayacakt›r.
Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve ard›ndan menüyü de¤ifltirin.
Veya Yaz›c› dü¤mesine bas›n ve foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanarak
[Bilg.Ba¤lan›yor] mesaj›n› gösterir. Fakat, foto¤raf makinesi üretici firmaya ve
yaz›c› modeline ba¤l› olarak yaz›c›ya ba¤lanmayabilir.
Özel Ayar : Bask›s› al›nan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü,
Bask› Kalitesi, Tarih Bask›s› ve Dosya Ad› Bask›s› menülerini seçebilirsiniz.
Kolay yazd›rma : Foto¤raf makinesini yaz›c›ya Çal modunda ba¤lad›¤›n›zda,
varsay›lan yazd›rma ayarlar› ile bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
1. Çal modunda, foto¤raf makinesini yaz›c›ya
ba¤lay›n. fiekildeki gibi menü simgeleri
gösterilecektir.
2.
1
3. [Evet] menüsünü seçin ve görüntü yazd›r›lacakt›r.
: Özel Bask› modu
: Kolay Bask› modu
5
6
7
Bask› ka¤›d› boyutunu ayarlama
3
Bir sayfaya bas›lacak resim
say›s›n› belirleme
4
Bask› ka¤›d› kalitesini ayarlama
OTO, SADE, FOTO, HIZLIFOTO
Hay›r
Yazd›r modu : Kolay bask› modunu veya Özel bask› modunu seçebilirsiniz.
4
2
Yazd›r?
Evet
3
menü
TEK RES‹M, TÜM RES‹MLER
OTO, POSTA KARTI, KART,
4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
OTO, TAM, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
‹NDEKS
No.
1
dü¤mesine bas›n.
2
5
6
7
Simge
Tan›m
Görüntülerin yazd›rmak için seçilmesi
Bas›lacak resim kalitesini
belirleme
Tarih bas›l›p bas›lmayaca¤›n› belirleme
Dosya ad› bas›l›p
bas›lmayaca¤›n› belirleme
OTO, TASLAK, NORMAL, ‹Y‹
OTO, KAPALI, AÇIK
OTO, KAPALI, AÇIK
❈ Baz› menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yaz›c› modellerinde desteklenmez.
Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.
❈ Ayar de¤erleri otomatik/ manuel ayarda de¤ifltirilmediyse, otomatik olarak
korunur.
=46=
PictBridge
Görüntülerin yazd›r›lmas› (Özel mod) : Görüntüler de¤ifltirilen yaz›c› ayarlar› ile
yazd›r›lacakt›.
1. Özel bask› modunda, Yazd›r menu dü¤mesine
bas›n.
S›f›rla : Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen yap›land›rmalar› bafllat›r.
1. Özel bask› modunda, S›f›rla menü dü¤mesine
bas›n.
Yazd›r?
Evet
Hay›r
2. Tüm ayarlar s›f›rlan›r.
2. [Evet] menüsünü seçin.
Yazd›r?
Evet
Hay›r
Yaz›c› dü¤mesi
3. Sa¤da gösterilen ekran belirecek ve resmin
bask›s› al›nacakt›r. E¤er hiçbir resim
seçilmemiflse, [Görüntü Yok!] mesaj›
gösterilecektir. Yazd›rma ifllemini iptal etmek için
bask› al›n›rken SOL dü¤meye bas›n.
fiimdi Yazd›r›yor
001 / 001
‹ptal:BACK
[USB] ayar menüsünde [Bilgisyr] alt menüsünü
seçerseniz, foto¤raf makinesini yaz›c›n›za
ba¤lad›¤›n›zda [Bilg.Ba¤lan›yor] iletisi
belirecektir ve ba¤lant› kurulmayacakt›r.
Bu durumda, Yaz›c› dü¤mesine bas›n.
[Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› görünecek ve
Kolay bask› modu seçilecektir.
Bilg.Ba¤lan›yor
printer:
* Fakat foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanmayabilir
ve yaz›c› üreticisine ba¤l› olarak kapanabilir.
=47=
Ayar menüsü
Bu modda temel ayarlar› yapabilirsiniz. Ses Kay›t modu hariç tüm foto¤raf
makinesi modlar›nda ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
‹kinci menü
OSD ayar›
(Kay›t modu)
Tam
Temel
Gizli
LCD Kaydet
OSD ayar›
(Çal modu)
Tam
Temel
Gizli
-
Dosya
Seri
S›f›rla
ENGLISH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
Sayfa
Bip Sesi
s.49
Trh&Saat
T.Basma
GG/AA/YY
Kapalı
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
-
Koyu
Normal
Parlak
-
AF Lambas›
Kapal›
Aç›k
Güç Kapal›
1, 3, 5, 10 dk
-
Gözat
Kapal›
0.5, 1, 3 sn
LCD
=48=
AA/GG/YY
Bfl.Sesi
s.49
Dkl.Sesi
s.49
Magyar
YY/AA/GG
SesSeviyesi
s.49
BAHASA
POLSKI
Ana menü
Bfl.Resmi
FRANÇAIS
DEUTSCH
Language
Menü sekmesi
Format
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Alt menü
Kapal›
Kul Gör
Kapal›
Orta
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Hay›r
Hay›r
NTSC
Bilgisyr
Hay›r
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
s.50
s.50
s.50
s.50
s.51
‹kinci menü
Logo
Düflük
Yüksek
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
Evet
Evet
PAL
Yaz›c›
Evet
Sayfa
s.51
s.51
s.51
s.51
s.52
s.52
s.52
s.53
s.54
s.54
Ayar menüsü
Ayar menüsü nas›l seçilir
[ Dosya ad› ]
Bu ifllev kullan›c›n›n dosya ad› biçimini seçmesine olanak sa¤lar.
1. Foto Galerisi modu haricindeki herhangi bir
modda, uzatma menü dü¤mesine (
) ve
ayar menü dü¤mesine (
) bas›n.
2. Her dü¤me farkl› ayar menüsüne sahiptir.
F1-4 (
) menü dü¤mesine bas›n.
Tam OSD ayar›
Temel
OSD ayar›
Gizli
Dosya
LCD Kaydet
Language
Trh&Saat
Exit:BACK
[ OSD ayar› ]
Çekim (Kay›t modu) ve gösterilen görüntü (Çal modu) bilgisini kontrol
edebilirsiniz.
Tam OSD ayar›
Temel
OSD ayar›
Gizli
Dosya
LCD Kaydet
Language
Tam
Temel Gizli
OSD ayar›
OSD ayar›
Dosya
Seri
OSD ayar›
S›f›rla
OSD ayar›
Dosya
Language
Trh&Saat
Exit:BACK
- ‹lk yüklenen klasör ad› 100SSCAM'd›r ve ilk dosya ad› SNC10001'dir.
- Dosya adlar› SNC10001 → SNC10002 → ~ → SNC19999 s›ras›yla verilir.
- Klasör adlar› 100'den 999'a kadar afla¤›daki gibi s›ras›yla verilir:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur. Görüntü dosyas›n›n ad›n›
iste¤e ba¤l› olarak de¤ifltirmeyin. Görüntü foto¤raf makinesinde gösterilmez.
Language
Trh&Saat
Trh&Saat
Exit:BACK
Exit:BACK
[Kay›t modu menüsü]
[Seri] : Yeni bir bellek kart› kullan›ld›¤›nda ya da
tüm resimler biçimlendirdikten veya
silindikten sonra dahi yeni dosyalar daha
önceki s›ray› takip eden say›lar kullan›larak
adland›r›l›r.
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonra, sonraki
dosya ad› biçimlendirmenin ard›ndan dahi
0001'dan bafllayarak ayarlanacak, tümünü
silecek veya yeni bir bellek kart› takacakt›r.
[Çal modu menüsü]
[Tam] : Ak›ll› dü¤meye dokunuldu¤unda, simgeler büyütülür ve OSD görünecektir.
[Temel] : Ak›ll› dü¤meye dokunuldu¤unda, simgeler büyütülür ve OSD görünmeyecektir.
[Gizli] : Foto¤raf makinesi 3 saniye çal›flmazsa, tüm OSD kaybolacakt›r.
Deklanflöre tam veya yar›m bas›ld›¤›nda, deklanflör h›z› ve otomatik
odak karesi görünecektir. Deklanflör haricinde foto¤raf makinesinin
dü¤melerini kullanarak OSD görünebilir.
[LCD kaydet] : Foto¤raf makinesi yaklafl›k 30 saniye kullan›lmazsa, güç lambas› ve foto¤raf
makinesinin durum lambas› yan›p söner ve LCD monitörü kapan›r.
[ Dil ]
LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ve AC flarj aleti ç›kar›l›p
tekrar tak›lsa dahi, dil ayar› korunacakt›r.
D‹L alt menüsü :
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca,
‹talyanca, B. Çince, G. Çince, Japonca, Rusça,
Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Thai dili, BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹ /
ENDONEZYACA), Arapça, Lehçe, Macarca, Çekçe
ve Türkçe.
OSD ayar›
Magyar
OSD ayar›
Dosya
Language
Trh&Saat
Exit:BACK
=49=
Ayar menüsü
[ Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas› ]
[ Otomatik Odak lambas› ]
Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
Oto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz.
- Tarih türü : [YY/AA/GG], [AA/GG/YY], [GG/AA/YY],
[Kapal›]
2006/06/01
OSD ayar›
YY/AA/GG
OSD ayar›
AA/GG/YY
Dosya
GG/AA/YY
Language
Kapal› Trh&Saat
Alt menüler
[Kapal›] : AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanmayacakt›r.
[Aç›k]
: AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanacakt›r.
Kapal›
T.Basma
Aç›k
LCD
AF Lambas›
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
Exit:BACK
[ Kay›t tarihini bas›yor ]
Hareketsiz görüntülere TAR‹H / SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
Alt menüler
[Kapal›]
: TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
Kapal› T.Basma
Tarih
LCD
Trh&Saat
AF Lambas›
[ Otomatik güç kapatma ]
Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
Alt menüler
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
1 dk
LCD
5 dk
AF Lambas›
10 dk [ LCD parlakl›¤› ]
LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
[LCD] alt menüsü : Koyu, Normal, Parlak
Koyu
Normal Parlak
T.Basma
LCD
AF Lambas›
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
=50=
T.Basma
3 dk
Güç Kapal›
- Pili yerlefltirdikten sonra, güç kapatma ayar›
Gözat
korunacakt›r.
Exit:BACK
- Foto¤raf makinesi PC modunda ise, slayt gösterisi
yap›yorsa, ses kayd›n› çal›yorsa, film klipini çal›yorsa ve karma çekim yap›yorsa,
otomatik güç kapatma ifllevinin çal›flmayaca¤›n› akl›n›zda bulundurun.
Ayar menüsü
[ H›zl› görüntü ]
[ Ses Seviyesi ]
Bir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [Gözat] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
Bafllang›ç sesinin, çal›flma sesinin ve deklanflör sesinin ses seviyesini
seçebilirsiniz.
Alt menüler
[Kapal›]
: H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3 Sn] : Yakalanan görüntü seçilen süre
boyunca k›sa bir süre ekrana
getirilebilir.
Kapal›
T.Basma
0.5 sn
LCD
1 sn
AF Lambas›
3 sn
Güç Kapal›
[Ses Seviyesi] alt menüleri : [Kapal›], [Düflük], [Orta],
[Yüksek]
Kapal›
Düflük Orta
Yüksek
Bfl.Resmi
SesSeviyesi
Bip Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
Gözat
Exit:BACK
[ Çal›flma Sesi ]
Sesi AÇIK'a getirirseniz, foto¤raf makinesi bafllarken dü¤melere bas›ld›¤›nda
çeflitli sesler etkinlefltirilecektir, böylece foto¤raf makinesinin çal›flma durumunun
fark›nda olabileceksiniz.
[Ses] alt menüleri : [Kapal›], [Ses1], [Ses2], [Ses3]
[ Bafllang›ç görüntüsü ]
Kapal›
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD monitöründe gösterilen görüntüyü
seçebilirsiniz.
Bafllang›ç görüntüsü : [Kapal›], [Logo], [Kul Gör]
- Çal modunda [YEN‹ BOYUT VERME] menüsünde
[Kul Gör] ile birlikte bafllang›ç görüntüsü için
kaydedilen bir görüntüyü kullan›n.
- Bafllang›ç görüntüsü [SiL] veya [Format] menüsü ile
silinmeyecekti.
- Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak
silinecektir.
Ses 2 Ses 3
Bip Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Kapal› Bfl.Resmi
Logo
SesSeviyesi
Kul Gör
Bip Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
Exit:BACK
[ Bafllangݍ sesi ]
Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen sesi seçebilirsiniz.
Bafllang›ç sesi : [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses 3]
- Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa,
a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
Bip Sesi
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Ses 2
Bip Sesi
Ses 3 Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
=51=
Ayar menüsü
[ Deklanflör sesi ]
[ Karta Kopyala ]
Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
Görüntü dosyalar›n›, film kliplerini ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
Dkl.Sesi : [Kapal›], [Ses 1], [Ses 2], [Ses 3]
Kapal›
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Ses 2
Bip Sesi
Ses 3
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
[ Belle¤in Biçimlendirilmesi ]
Hay›r Evet
Format
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
Afla¤›daki bellek kart› türlerinde [Format]’i çal›flt›rd›¤›n›zdan emin olun.
- Yeni bir bellek kart› veya biçimlendirilmeyen bellek kart›
- Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan tan›mlanamayan ya da baflka bir foto¤raf
makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kart›.
- Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin.
Di¤er foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatası!] mesaj› alacaks›n›z.
=52=
Hay›r
Evet Format
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
B‹LG‹
Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellekte [Format]'I çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i
biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
Alt menüler
[Hay›r] : Bellek biçimlendirilmeyecektir.
[Evet] : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› belirecek ve bellek
biçimlendirilecektir. Çal modunda iken
B‹Ç‹MLEND‹R'I çal›flt›r›rsan›z, [Görüntü Yok!]
mesaj› belirecektir.
[Hay›r] : "Karta Kopyala"y› iptal eder.
[Evet] : Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler,
film klipleri ve ses kay›t dosyalar› [‹fllem
görüyor!] mesaj› görüntülendikten sonra
bellek kart›na kopyalan›r.
Bu menü bir bellek kart› tak›lmadan seçildi¤inde, [KARTA KOPYALA]
menüsünü seçebilirsiniz, ancak menü kullan›lamaz.
Bellek kart›nda kaydedilmifl resimleri dahili belle¤e (20 MB) kaydetmek için yeterli
yer yoksa, [KARTA KOPYALA] sadece resimlerin bir k›sm›n› kopyalar ve [Hafıza
Dolu!] mesaj› görünür. Sonra sistem kay›ttan yürütme moduna döner. Bellek kart›n›
makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz resimleri silin.
[KARTA KOPYALA] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen
görüntüleri karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n
sonraki say›s› kartta oluflturulacakt›r.
- [Dosya] ayar menüsünün [Sıfırla]'i ayarland›¤›nda : Kopyalanan dosya
adlar› son kaydedilen dosya ad›ndan bafllar.
- [Dosya] ayar menüsünün [Seri]'i ayarland›¤›nda : Kopyalanan dosya adlar›
son yakalanan dosya ad›ndan sonra bafllar. [KARTA KOPYALA]'›
tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son saklanan görüntüsü
LCD monitöründe gösterilmektedir.
Ayar menüsü
[ Video ç›k›fl türünün seçilmesi ]
Foto¤raf makinesinden gelen film ç›k›fl› sinyali NTSC veya PAL olabilir.
Ç›k›fl seçiminiz foto¤raf makinesinin ba¤land›¤› ayg›t türü ile yürütülebilir (monitör
veya TV vb.). PAL modu sadece BDGHI’y› destekleyebilir.
Harici monitöre ba¤lan›yor
Almaç ile birlikte AV kablosunun kullan›lmas› (‹ste¤e Ba¤l›) :
Foto¤raf makinesi ve almac› ba¤lay›n. Almac› harici
monitöre verilen AV kablosunu kullanarak ba¤lay›n.
NTSC
Format
PAL
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
Foto¤raf makinesi ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas› : Foto¤raf makinesini harici monitöre
verilen AV kablosunu kullanarak ba¤lay›n.
S›f›rla
- NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL
: Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya,
Birleflik Krall›k, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda,
Singapur, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
- Bir televizyonu harici monitör olarak kulland›¤›n›z zaman, televizyonun harici
veya AV kanal›n› seçmeniz gerekir.
- Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir ar›za de¤ildir.
- Resim ekran›n merkezinde de¤ilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalay›n.
Exit:BACK
- Foto¤raf makinesi harici monitöre ba¤land›¤›nda, görüntülerin baz› k›s›mlar›
görünmeyebilir.
- Makina harici bir ekrana ba¤land›¤›nda, menu ekranda görünür ve menu
fonksiyonlar› LCD ekranda görünenlerle ayn›d›r.
- Foto¤raf makinesi harici monitöre ba¤land›¤›nda, dü¤me sesi duyulmayabilir.
[Almaç ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›]
[Almaç ile birlikte AV kablosunun
kullan›lmas›]
Sar› - Video
Beyaz - ses
=53=
Ayar menüsü
Önemli notlar
fiu önlemleri muhakkak uygulay›n!
[ Harici bir Ayg›ta Ba¤lanma (USB) ]
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini ba¤lamak istedi¤iniz harici bir
ayg›t seçebilirsiniz.
Alt menüler
[Bilgisyr] : Foto¤raf makinesini PC’nize ba¤lamak
istiyorsan›z bunu seçin.
Foto¤raf makinesini PC’nize nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar için
63. sayfaya bak›n›z.
[Yaz›c›] : Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lamak
istiyorsan›z bunu seçin.
Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za nas›l
ba¤layaca¤›n›z hakk›ndaki talimatlar için
45. sayfaya bak›n›z.
Bilgisyr
Format
Yaz›c›
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve
yüksek neme maruz b›rakmay›n.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay› düflünüyorsan›z, silikon jel ile hava
geçirmez bir kutuda saklay›n.
Özellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine
kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
[ Bafllatma ]
Tüm foto¤raf makinesi menüsü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir. Ancak, TAR‹H / SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri
de¤ifltirilmeyecektir.
Alt menüler
[Hay›r] : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
[Evet] : Tüm ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
Hay›r
Format
Evet
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
=54=
Bu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
Foto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf makinesi
kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin kutusunda saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan
korunmak için, eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken,
makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz
bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar görebilir.
Önemli notlar
Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa,
hassas elektronik devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini
kapat›n ve nem da¤›lana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem
oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n.
Nem da¤›lana kadar bekleyin.
Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve
bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir. Foto¤raf
makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek kart›n›
ç›karmak yararl› olur.
Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n›
korumak için kendili¤inden kapan›r.
Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi
sat›c›lar›ndan temin edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa,
lens temizleme s›v›s›yla lens temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf
makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb.
temas›n› engelleyin. Bu, foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar
verebilir ve performans›n› etkileyebilir. Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar
verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman
daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
Resimler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj cihaz› ve USB kablosu ayn› anda
yata¤a tak›ld›¤›nda), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir
durumda, tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
tekrar ba¤lay›n.
Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu
kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
=55=
Uyar› göstergesi
LCD ekran›nda görünebilecek birkaç uyar› bulunmaktad›r
Kart Hatası!
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Bellek kart›n› yerlefltirin ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.52)
Kart Kilitli!
• Bellek kart› kilitlendi
→ SD bellek kart›: Yazmaya karfl› koruma dü¤mesini bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n
Kart Yok!
• Bellek kart› tak›l› de¤il
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Görüntü Yok!
• Bellekte yüklü görüntü yok
→ Görüntü çek
→ Görüntü bulunan bir bellek kart›n› yerlefltirin
Dosya Hatası!
• Dosya hatas›
→ Hatal› dosyalar› silin
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesi servis merkezi ile temasa geç
=56=
Pil Zayıf!
• Zay›f pil kapasitesi var
→ fiarj edilen pili yerlefltir
Zay›f Ifl›k!
• Karanl›k yerlerde resim çekerken
→ Flafl ile Foto¤raf çekme modunda resim çek.
DCF Tam Hatas›
• DCF biçiminin ihlali
→ Görüntülerin PC'ye kopyalanmas› ve belle¤in biçimlendirilmesi.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Lütfen afla¤›dakileri kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
• Zay›f pil kapasitesi var
→ fiarj edilen pili tak›n (s.13)
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
• Yeniden flarj edilebilir pil tak›l› de¤il
→ Pili tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili yerlefltir
• Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
→ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Pil çabuk bitiyor
• Foto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
→ Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi görüntü çekmiyor
• Yetersiz bellek kapasitesi var
→ Gereksiz görüntü dosyalar›n› silin
• Bellek kart› biçimlendirilmedi
→ Bellek kart›n› biçimlendir (s.52)
• Bellek kart› boflald›
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
• Bellek kart› kilitlendi
→ [Kart Kilitli!] hata mesaj›na bak›n (s.56)
• Foto¤raf makinesinin gücü kapal›
→ Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
• Pil bitti
→ fiarj edilen pili tak›n (s.13).
• Pilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
→ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Foto¤raf makinesi kullan›mda iken aniden çal›flmay› durdurur
• Foto¤raf makinesi ar›za nedeniyle durduruldu
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
• Nesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
→ Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
• Flafl aral›¤›n›n d›fl›nda resim çekilmesi
→ Resmi flafl aral›¤›nda çekin
• Mercek kirli veya bulan›k
→ Merce¤i temizleyin
Flafl yanm›yor
• Flafl kapal› modu seçildi
→ Flafl kapal› modunu devreden ç›kar›n
• Foto¤raf makinesi modu flafl› kullanam›yor
→ FLAfi talimat›na bak›n (s.25)
Yanl›fl tarih ve saat gösteriliyor
• Tarih veya saat yanl›fl seçildi veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlar› uyarlad›
→ Tarihi ve saati do¤ru s›f›rlay›n
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri çal›flm›yor
• Foto¤raf makinesi ar›zas›
→ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesinde iken kart hatas› olufltu.
• Yanl›fl bellek kart› biçimi
→ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Görüntüler çal›nm›yor
• Yanl›fl dosya ad› (DCF biçiminin ihlali)
→ Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
=57=
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Teknik Özellikler
Görüntünün rengi orijinal sahneden farkl›
• Beyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
→ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Resim Sensörü
- Tür : 1/1,8" CCD
- Etkili Piksel : Yaklafl›k 10,1 Mega-piksel
- Toplam Piksel : Yaklafl›k 10,3 Mega-piksel
Görüntüler çok parlak
• Afl›r› poz
→ Poz dengelemesini s›f›rlay›n
Mercekler
- Odak Uzunlu¤u : Schneider Merce¤i f = 7,4 ~ 22,2mm
(35 mm film dengi: 35 ~ 105mm)
- F No. : F2,8 ~ F5,1
- Dijital Yak›nlaflt›rma : • Dura¤an Görüntü modu: 1.0X ~ 5.0X
• Çalma modu: 1.0X ~ 11.4X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
Harici monitörde görüntü yok
• Harici monitör foto¤raf makinesi ile do¤ru ba¤land›
→ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
• Bellek kart›nda yanl›fl dosya var
→ Do¤ru dosyalar bulunan bellek kart›n› yerlefltirin
PC gezginini kullan›rken, [Tafl›nabilir Disk] dosyas› gösterilmiyor
• Kablo ba¤lant›s› yanl›fl
→ Ba¤lant›y› kontrol edin
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini aç›n
• ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~ 10.4 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
→ USB'yi destekleyen PC'ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0 ~
10.4 kurun
• Foto¤raf makinesi sürücüsü kurulu de¤il
→ [USB Saklama Sürücüsü] kurun
LCD Monitör : 2,5" renkli TFT LCD (230.000 piksel)
Odaklanma
- Tür : TTL otomatik odak
- Menzil
Genifl
Normal
Makro
Otomatik Makro
Deklanflör
- H›z : - Oto : 1 ~ 1/1.500 sn.
- Gece : 4 ~ 1/1,500 sn.
Tele
80cm ~ sonsuz
4cm ~ 80cm
50cm ~ 80cm
4cm ~ Sonsuz
50cm ~ Sonsuz
- Manuel Mod : 15 ~ 1/1,500 sn.
- Havai fiflek : 4 sn.
Poz
- Kontrol : Program AE, Manuel Poz
Metraj : Çoklu, Spot, Orta
- Dengeleme : ±2EV (1/3EV ad›m)
- ISO Dengi : AUTO, 100, 200, 400, 800, 1000
Flafl
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› Göz azaltma, Dolmal›, Yavafl senk, Flafl kapal›
- Menzil : Genifl: 0.4m ~ 4.5m, Tele : 0.5m ~ 2.5m (ISO AUTO)
- fiarj süresi : Yakl. 4 sn.
=58=
Teknik Özellikler
Netlik : Yumuflak, Normal, Canl›
- Kapasite (256MB MMC)
Efekt : Normal, Siyah - Beyaz, Sepya, K›rm›z›, Yeflil, Mavi, Negatif, Kompozit,
Çerçeve, GIF animasyonu
Beyaz Denge : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Flörosan_H, Florosan_L, Tungsten, Özel
Ses Kayd› : Ses Kayd› (Maks. 1 saat)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
Tarih Basma : Tarih ve Saat, Tarih, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
Çok ‹yi
‹yi
Normal
10M
49
95
139
7M
66
126
182
5M
88
167
237
Arayüz
- Dijital ç›k›fl ba¤lant›s› : USB 2.0
- Ses : Mono
- Video ç›k›fl› : NTSC, PAL (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
- DC power input connector : 24pin Konektörü
Saklama
- Ortam : • Dahili Bellek: 20MB Civar›
• Harici Bellek (‹ste¤e ba¤l›): MMC/SD kart› (1GB'a kadar garantilidir)
- Dosya Biçimi : • Dura¤an Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Film: AVI (MPEG-4) • Ses: WAV
- Resim Boyutu :
Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40°C
7M
3136X2352
5M
2688X2016
3M
2240X1680
1M
1024X768
1M
451
691
840
Resim Oynatma
- Tür : Tekli resim, Küçük resimler, Efektli Slayt gösterisi ve BGM, Film Klipi, Foto Galeri
- Düzeltme : Renk Efekti, K›rpma, Döndürme, Yeniden Boyutland›rma
Çekim
- Dura¤an Görüntü : • Modlar: Otomatik, Program, Manuel, ASR, Efekt, Sahne
• Sahne: Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Metin, Yak›n Çekim,
Gün Bat›m›, fiafak, Arkaplan Ifl›¤›, Havai Fiflek,
Kumsal ve Kar
• Sürekli: Tekli, Sürekli, Y. Sürekli, AEB, Hareketli Yakalama
• Otomatik zamanlay›c›: 2 sn., 10 sn., Çift otomatik
zamanlay›c› (10 sn. & 2sn.), Uzaktan Kumanda
- Film Klipi : • Audio ile (kay›t zaman›: Saklama boyutuna ba¤l›d›r)
• Boyut: 640x480, 320x240 (3X Optik Yak›nlaflt›rma ve Sessiz Yak›nlaflt›rma)
• Çekim h›z›: 30 fps, 15 fps
• Renkli Efekt ve seçilebilir WB
• Film Düzenleme (Gömülü): Kay›t, Dura¤an Görüntü Yakalama, Zaman
K›rpma ifllemleri s›ras›nda duraklat
10M
3648X2736
3M
124
229
319
Güç Kayna¤›
- Yeniden flarj edilebilir pil : SLB-0837(B) (800mAh)
- Adaptör : SAC-45, SUC-C2
- Almaç : SCC-NV2 (‹ste¤e ba¤l›)
* Dahil edilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Ebatlar (GxYxD) : 96.5 X 60 X 18.5mm (koruma k›sm› 8mm)
A¤›rl›k : 148,7g (pil ve kart yokken)
Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
Yaz›l›m
- Kamera Sürücüsü : Saklama Sürücüsü
(Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9,0 ~ 10,4)
- Uygulama : Digimax Master, Adobe Reader
❈ Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
❈ Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
=59=
Yaz›l›m notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
• Ürüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü
düzenleme yaz›l›m arac›d›r.
• Hiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm› ço¤alt›lmamal›d›r.
• Yaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için
verilmektedir.
• Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf
makinenizi onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m
nedeniyle do¤abilecek bir zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
• El yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya
da iflletim sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
• Bu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi
sahibi olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
(Pentium 700MHz önerilir)
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
Minimum 64MB RAM (XP: 128MB)
200MB kullan›labilir sabit disk alan›
(1GB önerilir)
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
uyumlu monitör
(24bit renkli ekran önerilir)
=60=
Macintosh için
Power Mac G3 veya sonras›
Mac OS 9.0 ~ 10.4
Minimum 64MB RAM
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
Film klipi çalmak için
Mac OS 10,1 veya sonras›
MPlayer, VLC Medya Çalar
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan
sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
❈ Bu elkitab›nda gösterilen ekran çekimleri
Windows'un ‹ngilizce Sürüme baz al›narak
oluflturulmufltur.
Foto¤raf makinesi sürücüsü : Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü
aktar›m› yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf
makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten
ve bu foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya
[Bilgisayar›m] içinde [Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü
sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil
de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 9.0 ~ 10.4 ile kullanabilirsiniz.
XviD kode¤i : Bu özellik foto¤raf makinesi PC'de oynat›l›rken film klipleri (MPEG-4)
oluflturur.
Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilen bir film klibini oynatmak için XviD kode¤ini
kurman›z gereklidir. Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilen bir film klipi do¤ru
oynat›lmazsa, bu kode¤i kurun. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Digimax Master : BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
D
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Yaz›l›m hakk›nda
B‹LG‹
Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
Bu foto¤raf makinesi ile çekilen filmi bilgisayarda oynatmak için, DirectX 9.0
kurulu olmal›d›r.
Bilgisayar›n›z›n kapasitesine göre otomatik kur program›n› çal›flt›rmak için
5 ~ 10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare gösterilmezse, [Windows
Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücüsü kök dizininde [Samsung.exe]'yi
seçin.
Kullan›c› elkitab›na ait PDF belgeleri bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen
Yaz›l›m CD-ROM'una eklenmifltir. PDF dosyalar›n› Windows gezginini
kullanarak aray›n. PDF dosyalar›n› kullanmadan önce, CD-ROM yaz›l›m›na
eklenen Adobe Reader'› kurman›z gerekmektedir.
Adobe Reader 6.0.1’i do¤ru kurman›z için, Internet Explorer 5.01 veya
üstünün kurulu olmas› gereklidir. "www.microsoft.com" adresini ziyaret edin
ve Internet Explorer’›n›z› yükseltin.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC'ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
Samsung'un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korece
1. Otomatik çal›flma çerçevesi
görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Install]
menüsüne t›klay›n.
2. Monitördeki bir dü¤meyi seçerek foto¤raf sürücüsünü ve DirectX'i kurun.
DirectX'in üst sürümü bilgisayar›n›za kurulmuflsa, DirectX kurulmayabilir.
=61=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Bu foto¤raf makinesi kullan›larak kaydedilen film klipini çalmak için, XviD kod
çözücüsünü kurun.
❈ XviD kod çözücüsü GNU Genel Kullan›m Lisans› flart ve koflullar›na göre
da¤›t›lmaktad›r ve herkes bu kod çözücüyü ücretsiz olarak kopyalayabilir,
de¤ifltirebilir ve da¤›tabilir, ancak ÖZEL B‹R AMACA UYGUNLUK VEYA
SATILAB‹L‹R OLMASI HAR‹Ç HERHANG‹ B‹R DO⁄RUDAN YA DA DOLAYLI
GARANT‹ VER‹LMEMEKTED‹; bununla birlikte bu kod çözücüyü ya da yap›lan
de¤ifliklikleri da¤›tt›¤›n›zda GNU Genel Kullan›m Lisans›na uygun davranman›z
gerekmektedir.
Ayr›nt›l› bilgi için, GNU Genel Kullan›m Lisans› belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
=62=
4. Digimax Master'I s›ras›yla kurun.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
5. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC'yi USB kablosunu kullanarak
foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
6. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
[Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu] aç›lacak
ve bilgisayar foto¤raf makinesini
tan›yacakt›r.
❈ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir
görüntü görüntüleme program› aç›lacakt›r.
Digmax Master'›n yükleme penceresi
Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra
aç›l›rsa, foto¤raf makinesi sürücüsü baflar›l›
bir flekilde kurulmufltur.
PC modunun bafllat›lmas›
• USB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
• Bu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
• LCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
1. Bafllat menu dü¤mesine bas›n ve F4 menü
dü¤mesine bas›n.
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak [USB]-[Bilgisyr]
menüsünü seçin.
3. USB kablosunu kullanarak PC’yi foto¤raf
makinesine ba¤lay›n.
Bilgisyr
Format
Yaz›c›
Karta Kopyala
VideoÇkfl
USB
S›f›rla
Exit:BACK
B‹LG‹
Foto¤raf makinesinin sürücüsünü kurmuflsan›z, [Yeni Donan›m Sihirbaz›
Bulundu] aç›lmayabilir.
Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu
iletiflim kutusu aç›l›r ve sürücü dosyas›n› seçmenizi isteyen bir pencere
belirebilir. Bu durumda, verilen CD'den "USB Sürücüsü"nü belirleyin.
=63=
PC modunun bafllat›lmas›
Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine
yükleyebilir ve yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla
düzenleyebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu
ile ba¤lay›n.
[Almaç ile birlikte YSB kablosunun
kullan›lmas› (‹ste¤e Ba¤l›)]
[Foto¤raf makinesi ile birlikte USB
kablosunun kullan›lmas›]
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[My computer] (Bilgisayar›m)'› seçin ve
[Removable Disk (Ç›kart›labilir Disk) →
DCIM → 100SSCAM]'› çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
❈ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 4. Ad›mda [Yaz›c›] menüsünü
seçerseniz, [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
ard›ndan 2. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
Foto¤raf makinesinin ve PC’nin ba¤lant›s›n›n kesilmesi : 65. sayfaya
(Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›) bak›n›z.
B‹LG‹
Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
4. Bir aç›l›r menü görünür.
Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'y›
seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala): dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü t›klat›n.
=64=
PC modunun bafllat›lmas›
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
Windows 98/ 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubu¤unda [Donan›m› Kald›r veya
Ç›kar] simgesini çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar
monitöründe görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [Stop](Durdur) dü¤mesini
t›klat›n.
D‹KKAT
Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalaman›z önerilir.
Görüntülerin do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant›
kesilmesine ba¤l› olabilir.
Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbirfley görülmeyecektir.
4. [USB Mass Storage Device](Donan›m Ayg›t›n›
Durdur) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [OK](Tamam) dü¤mesini
t›klat›n.
5. [Safe To Remove Hardware](Donan›m›
Güvenli Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
=65=
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [Close](Kapat)
dü¤mesini t›klat›n, ç›kart›labilir disk güvenli
kald›r›l›r.
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini ve PC’yi ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]’da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]’ni ç›kar›n.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c› s›ras›nda
kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 9.0 ~ 10.4 ile uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görünür.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Samsung USB Driver]’i Program Özellikleri Ekle / Kald›r’dan ç›kar›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
D‹KKAT
Mac OS 10.0 veya sonras› için : Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yüklemeyi tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir
diski Ç›kart komutuyla kald›r›n.
MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, lütfen afla¤›daki web sitesini
ziyaret edin (http://www.divx.com/divx/mac/) ve kod çözücüyü indirin.
Veya Xvid kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalar kullan›n
(Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
=66=
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
Digimax Master
Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
Program› bafllatmak için [Start (Bafllat) → Programs (Programlar) → Samsung
→ Digimax Master → Digimax Master]'a t›klay›n.
Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan
sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir
pencere belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select
All] dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve
[Select All] dü¤mesine t›klay›n. Çekilen
resimleri ve klasörü kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme
iptal edilecektir.
3. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve
klasörü kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için
klasörler oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü seçtikten
sonra, görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere
aç›lacakt›r. Seçilen klasörün hedef yeri
pencerenin üst k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start] dü¤mesine
t›klay›n.
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
=67=
Digimax Master
Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
➀
Görüntü düzeltme : Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
➄
➅
➆
➀
➃
➁
➂
➃
➁
➂
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u : Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film
klibi düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
➃ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu
ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
➄ Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
➅ Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
➆ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya kesebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Retouch] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
② Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
➃ Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde
oynat›lamaz.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=68=
Digimax Master
SSS
Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir
film klibinde toplayabilirsiniz.
USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
→ Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen
Ayg›tlar]’da belirebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
→ Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
→ PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir. Mümkün oldu¤unda,
foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
→ Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
➀
➁
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media] : Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects]
: Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedebilirsiniz. Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows ortam
(wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (avi, MPEG-4) dosya
türlerini seçebilirsiniz.
② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
❈ Kodlay›c› kullan›larak s›k›flt›r›lan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan baz› film
klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=69=
SSS
Örnek 6
Örnek 7
Örnek 8
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat → (Ayarlar) → Kontrol Paneli →
(Performans ve Bak›m) → Sistem → (Donan›m) → Ayg›t Yöneticisi’ne
t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?) yan›nda
bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da yan
taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
→ Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
→ Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
Film klipi PC’de çal›namad›¤›nda
❈ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilen film klipi PC’de çal›nmad›¤›nda, bunun
sebepleri büyük ihtimalle PC’ye yüklenen kod çözücüden kaynaklanmaktad›r.
=70=
Film klipinin çal›nmas› için olan kod çözücü kurulmad›¤›nda
→ Kod çözücüyü afla¤›da listelendi¤i gibi kurun.
[ Kod çözücünün Windows için kurulmas› ]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows gezginini çal›flt›r›n ve [CD-ROM sürücüsü:\XviD] klasörünü seçin
ve XviD-1.1.0-30122005.exe dosyas›na t›klay›n.
❈ XviD kod çözücü GNU Genel Lisansa göre da¤›t›l›r ve herkes bu kod
çözücüyü kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Bu Lisans, Genel Lisans
flartlar› do¤rultusunda da¤›t›labilece¤ini belirten telif hakk› sahibi taraf›ndan
yerlefltirilen herhangi bir programa veya di¤er çal›flmaya uygulan›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, Lisans belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
SSS
Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
→ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows
do¤ru flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB
Deste¤ini engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS
ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan
PC üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü
kendiniz de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
→ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
Samsung Techwin, çevreyi korumak için bütün ürün üretim
aflamalar›nda çevreye karfl› duyarl›d›r ve müflterilerine daha
çevre-dostu ürünler sunmak için çeflitli önlemler almaktad›r.
Eco iflareti, Samsung Techwin’in çevre-dostu ürünler
yaratma hedefini temsil etmekte ve ürünün, Avrupa Birli¤i’nin
RoHS (Tehlikeli Maddelerin K›s›tlanmas›) Direktifini
karfl›lad›¤›n› göstermektedir.
=71=
MEMO
=72=
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AVENUE DE MARINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : +33 (0)1 4279 2200
FAX : +33 (0)1 4320 4510
www.samsungphoto.fr
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-0058
Download PDF

advertising