Samsung | DIGIMAX I50 | Samsung DIGIMAX i50 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab› foto¤raf makinesini ve MP3 player'› kullanman›z için olan
ad›mlar ile birlikte görüntü yakalayabilmeniz, görüntüleri yüklemeniz
ve uygulama yaz›l›m›n›n› kullanman›z için size k›lavuzluk edecektir.
TÜRKÇE
Yönergeler
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf makinesi
sürücüsünün yüklenmesi gereklidir. Uygulama S/W
CD-ROM'u içinde bulunan foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin (s.127).
Bir resim çekin (s. 23)
Bir resim çekin
USB kablosunu
tak›n
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu bilgisayar›n
USB ba¤lant› noktas›na ve foto¤raf makinesinin
USB ba¤lant› terminaline ba¤lay›n. (s. 136)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu kontrol edin.
Makine kapal›ysa, açmak için foto¤raf makinesi
dü¤mesine bas›n. (s. 30)
[Ç›kart›labilir Disk]'i
kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir Disk]'
aray›n (s. 137).
Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu kullan›rsan›z,
görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri bilgisayar›n›za aktar›rken,
foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için muhakkak ürünle birlikte verilen USB
kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin
bozulmas›ndan dolay› üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
=2=
‹çindekiler
HAZIR
Makinenizi tan›ma…………………………5
Tehlike/ ‹kaz ………………………………6
Dikkat/ Bir FCC uyar›s› …………………7
Sistem çizelgesi …………………………8
Özelliklerin tan›m› ………………………10
Beflik………………………………………11
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor ……………13
SAC-41 kullan›m› ………………………14
SAC-41 kullan›larak yeniden flarj
edilebilir pil (SLB-0737) nas›l flarj edilir…14
Pilin SAC-41 kullan›larak flarj
edilmesi için (SLB-0737) önemli bilgi …15
Pilleri kullanma/ Pilileri ç›kartma………17
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler …18
Bellek kart›n›n tak›lmas›…………………20
Bellek kart›n›n ç›kart›lmas›………………20
Foto¤raf Makinesini ‹lk Kez Kulland›¤›n›zda…21
KAYIT
LCD monitör göstergesi ………………22
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi …………23
Kay›t modunu bafllatma…………………25
Otomatik modu nas›l kullan›l›r…………25
Film klipi modunun kullan›m› …………25
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi…26
Film klipi kaydederken duraklatma
(Art arda kay›t) …………………………26
Manuel modu nas›l kullan›l›r …………26
Sahne modlar› nas›l kullan›l›r …………27
SES KAYDI modu nas›l kullan›l›r ……28
SF modu nas›l kullan›l›r ………………28
Foto¤raf Çekim Modu …………………29
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m›…………30
GÜÇ dü¤mesi/ DEKLANfiÖR …………30
ZOOM W/T dü¤mesi ……………………30
Sesli not/ YUKARI dü¤mesi ……………32
Makro/ Afla¤› dü¤mesi …………………33
Odak kilidi ………………………………35
FLAfi/ SOL dü¤mesi ……………………36
Otomatik Zamanlay›c›/ Sa¤ dü¤mesi …38
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi ………………39
M (Mod) dü¤mesi ………………………39
SF dü¤mesi ……………………………41
+/- dü¤mesi ………………………………42
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD
monitörün kullan›lmas› …………………46
Menünün kullan›m›/ Mod ………………48
MOD SEÇ‹M‹ ……………………………49
Boyut ……………………………………50
Kalite/Kare Oran› ………………………51
Ölçüm/ Sürekli çekim……………………52
Keskinlik …………………………………53
OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi…………53
Efekt ……………………………………54
Özel Efekt ………………………………55
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak
çerçeveleri …………………55
Özel Efekt : Karma çekim ………………57
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi ………59
Film Klipi çerçeve stabilize edici ………60
OYNAT
Yürütme modunu bafllatma ……………61
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan
yürütme …………………………………61
Bir film klipini kay›ttan yürütme ………62
Film klipi yakalama ……………………62
Film karelerini kesme hakk›nda ………63
Kaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütme…64
LCD monitör göstergesi ………………65
Foto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m›…………66
Yürütme modu tuflu ……………………66
Küçük resim/ Büyütme dü¤mesi/
Ses dü¤mesi ……………………………67
Sesli not/ YUKARI tuflu …………………69
Yürütme ve Duraklatma/ Afla¤› tuflu …70
=3=
‹çindekiler
Sil dü¤mesi ………………………………70
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu ……71
Albüm dü¤mesi …………………………72
LCD monitörü kullanarak yürütme
fonksiyonunun ayarlanmas› ……………75
Slayt gösterisi bafllatma ………………78
Görüntüleri koruma ……………………80
Görüntüleri silme ………………………81
Yeniden boyutland›r ……………………82
Özel Efektler ……………………………83
Bir görüntüyü döndürme/ DPOF ………84
KARTA KOPYALA ………………………87
Ekran gösterim bilgileri …………………88
PictBridge ………………………………89
AYAR
Ayar menüsü ……………………………94
Dosya ad›…………………………………95
Otomatik kapanma………………………96
Dil …………………………………………97
Bellek kart›n› biçimlendirme ……………97
Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayar› …………98
Kay›t tarihini bast›rma …………………98
Ses ………………………………………99
Harici Bir Ayg›ta Ba¤lama (USB) ………99
Otomatik Odak lambas›/ LCD parlakl›¤›…100
Video ç›k›fl türünü seçme ……………101
H›zl› izleme/ S›f›rlama …………………103
MYCAM menüsü ayar› ………………104
Bafllang›ç görüntüsü …………………104
Bafllang›ç sesi/ Deklanflör sesi ………105
MP3
MP3 modu………………………………106
MP3 modunun bafllat›lmas› …………107
MP3 modunun LCD monitör göstergesi …109
Foto¤raf makinesini ayaralamak için foto¤raf
makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas›……110
Liste dü¤mesi …………………………110
=4=
Kilit dü¤mesi ……………………………111
Ses dü¤mesi ……………………………112
Kontrol dü¤mesi ………………………112
Sil dü¤mesi ……………………………112
LCD monitörünü kullanarak Playback
ifllevinin ayarlanmas› …………………113
Çalma modu ……………………………113
Tümünü sil………………………………114
Slayt Gösterisi …………………………114
Önemli notlar …………………………115
‹kaz göstergesi …………………………117
Bir servis merkezine baflvurmadan önce …118
Özelikler…………………………………121
YAZILIM
Yaz›l›m notlar› …………………………124
Sistem Gereksinimleri …………………124
Yaz›l›m hakk›nda ………………………125
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu ………127
Bilgisayar Modunu Bafllatma …………136
Windows 98SE ‹çin USB
Sürücüsünün Kald›r›lmas› ……………139
Ç›kart›labilir Disk ………………………141
Ç›kart›labilir diski ç›kartma ……………142
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas› …143
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› …143
Digimax Master ………………………144
Digimax Reader ………………………150
SSS ……………………………………152
Makinenizi tan›ma
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve makinedeki ar›zan›n
sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine götürünüz.
Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir olay
nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› önceden
kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi
bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.
El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
∗ Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya di¤er ülkelerde
tescilli ticari markalar›d›r.
∗ Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari markalard›r.
Semboller hakk›nda
Bu el kitab› makinenizi emniyetle ve do¤ru olarak kullanman›za yard›mc› olacak talimatlar› içerir.
Bu, tehlikeye ve baflkalar›n›n yaralanmas›na mani olacakt›r.
TEHL‹KE
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
‹KAZ
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
D‹KKAT
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas›
muhtemel potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
=5=
Tehlike
Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum yang›n,
yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara yol açabilecektir.
‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung Kamera Servis Merkezi taraf›ndan
yürütülmektedir.
Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n yak›n›nda
kullanmay›n›z.
Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi kullanmay›n›z.
Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya
Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz. Yang›na veya elektrik çarpmas›na
neden olabilece¤inden makineyi kullanmay›n›z.
Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na , örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil bölmesine metal
veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin. Bu, yanma veya elektrik
çarpmas›na neden olabilir.
Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski do¤urabilir.
‹kaz
Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz canl›n›n
gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve aksesuarlar›n›
çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf makinesinin
ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin so¤umas› için birkaç dakika
çal›flt›rmadan bekletin.
Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r› s›cakl›klara maruz
kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara
maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na
neden olabilir.
Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya AC fiarj aletini kapatmay›n. Bu durum s›cakl›¤›n
artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na sebep olabilir. Bu makine
ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan ortamlarda kullan›n›z.
=6=
Dikkat
S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz biçimde hasar
verebilir.
Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml› flafl
kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan sonra,
adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini kapat›n›z. Sonra,
foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n
ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz. Bunun yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir
ve yang›n ç›kmas›na ya da elektrik çarpmas›na neden olabilir.
Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olmamak için
merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
Bir FCC uyar›s›
• Bu cihaz FCC kurallar› madde 15 uyar›nca, B s›n›f› dijital cihaz limitlerine uygun flekilde
test edilmifltir. Bu limitler ticari kurulumlarda zararl› giriflime (enterferans) karfl› koruma
sa¤lamak için tasarlanm›flt›r. Bu cihazlar telsiz frekans enerjisi oluflturabilir, emebilir ve
yayabilir. Yönergelere uygun flekilde kurulmad›¤› ve kullan›lmad›¤› takdirde, telsiz
iletiflimine zararl› giriflime neden olabilir. Ancak, baz› durumlarda giriflme neden
olmayaca¤› yönünde bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz çal›fl›rken giriflim oldu¤u
takdirde, lütfen flu önlemlerden birini veya birkaç›n› deneyiniz.
Antenin yerini ve yönünü de¤ifltiriniz.
Foto¤raf makinesi ile etkilenen cihaz aras›ndaki mesafeyi artt›r›n›z.
Etkilene cihaz›n ba¤l› oldu¤undan farkl› bir priz kullan›n›z.
Bir Samsung temsilcisi veya radyo/TV teknisyeni ile irtibat kurunuz.
• Bu cihaz FCC kurallar› 15. bölüme uygundur.
• Uygunluktan sorumlu tarafça aç›kça onaylanmam›fl de¤ifliklikler veya tadilatlar
kullan›c›n›n cihaz› çal›flt›rma yetkisini geçersiz k›labilir.
=7=
Sistem çizelgesi
‹çerik sat›fl bölgesine göre farkl›l›k gösterebilir. ‹ste¤e ba¤l› donan›m› sat›n almak için, en yak›n
Samsung bayii veya Samsung servis merkezine baflvurun. ‹ste¤e ba¤l› donan›m› sat›n almak
için, en yak›n Samsung bayii veya Samsung servis merkezine baflvurun.
< Dahil olan ö¤eler >
Çanta
DPOF uyumlu
yaz›c› (bkz. s.84)
AC kablosu
AC kablosu
Kullan›m k›lavuzu,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi
kay›fl›
Yaz›l›m CD'si
(bkz. s.125, 126)
SD bellek kart›/ MMC
(bkz. s.18)
fiarj cihaz› (SBC-L5)
SAC-41
Yeniden flarj edilebilir pil
(SLB-0737)
Beflik
❈ Sat›fl yap›lan bölgeye ba¤l› olarak flarj cihaz› (SBC-L5), AC flarj cihaz› (SAC-41) ya da Cradle
opsiyoneldir.
=8=
Sistem çizelgesi
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Bilgisayar
PictBridge uyumlu
yaz›c› (bkz. s.89)
• Windows 98/98SE/2000/ME/XP
• Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
(Pentium 700MHz veya daha iyisi önerilir)
• 200MB haz›r sabit disk alan›
(1GB'›n üstü önerilir)
• Minimum 64 MB RAM (XP: 128MB)
• 1024x768 piksel, 16 bit renkli görüntü
uyumlu monitör (24 bit renkli görüntü
önerilir)
• DirectX 9.0 veya sonras›
• USB ba¤lant› noktas›
• CD-ROM sürücü
Macintosh için
USB kablosu
Kulakl›klar
AV kablosu
•
•
•
•
•
•
Power Mac G3 veya üstü
Mac OS 9.2 ~ 10.3
Minimum 64 MB RAM
110 MB bofl sabit disk alan›
USB ba¤lant› noktas›
CD-ROM sürücü
Pilin yeniden flarj edilmesi
için USB kablosu
D‹KKAT
Foto¤raf makinesini bilgisayara, yaz›c›ya
veya harici monitöre ba¤lad›¤›n›zda, foto¤raf
makinesi ile birlikte verilen USB/ AV
kablosunu kullanman›z gerekmektedir, aksi
halde harici ayg›tlar foto¤raf makinesini
tan›maz.
Harici monitor
Sar› renk - Video
Beyaz renk - Ses
(Bkz. s.101)
=9=
Özelliklerin tan›m›
Ön ve Üst
SF mod dü¤mesi/
Tut dü¤mesi
Deklanflör
Güç dü¤mesi
Mikrofon
Flafl
Hoparlör
Otomatik zamanlay›c›
lambas›/ Otomatik
Odak lambas›
Optik 3X yak›nlaflt›rma
merce¤i
❈ Merceklere, mercek kapa¤›na ve foto¤raf makinesine kuvvet kullanarak basmamak için dikkat
edin. Bu durum foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olabilir.
Arka ve Alt
M(Mod/ Albüm) dü¤mesi
W Yak›nlaflt›rma dü¤mesi
(Küçük resim, Ses Afla¤›)
T yak›nlaflt›rma dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma,
SesYukar›)
Foto¤raf Makinesi
durum lambas›
Kulakl›k Jak›
LCD monitör
DC/ USB/ AV ba¤lant› terminali
Beflik konektörü
=10=
Kay›fl geçirme
deli¤i
5-fonksiyon
dü¤mesi
+/-, S‹L dü¤mesi
Özelliklerin tan›m›
Alt görüntü/ 5-fonksiyon dü¤mesi
Bellek kart› yuvas›
Sesli not / Yukar› dü¤mesi
MENÜ/
TAMAM dü¤mesi
FLAfi/
SOL dü¤mesi
OTOMAT‹K
ZAMANLAYICI/
SA⁄ dü¤mesi
Pil bölmesi
Pil tutucu
Pil bölmesi kapa¤›
Makro/ AfiA⁄I dü¤mesi
Yürüt ve Duraklat dü¤mesi
Beflik
Beflik ile flarj edilebilir pili flarj edebilir, kaydedilmifl bir resmi bast›rabilir ve resimleri karfl›dan
yükleyebilirsiniz. (Bkz. sayfa 14, 89 ve 136)
Üst
Foto¤raf makinesi
ba¤lant› terminali
Arka
DC girifl ba¤lant›
noktas›
DC girifl ba¤lant› noktas›
AV ba¤lant› terminali
=11=
Özelliklerin tan›m›
Otomatik zamanlay›c› lambas›
Simge
Durum
Tan›m
Yan›p sönüyor 2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aral›klarla, h›zla yan›p söner.
Yan›p sönüyor
Yan›p sönüyor
‹lk 8 saniye lamba 1 saniye aral›klarla yan›p söner.
Son 2 saniye lamba 0,25 saniye aral›klarla h›zl› yan›p söner.
10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir
foto¤raf çekilir.
Foto¤raf Makinesi Durum Lambas›
Durum
Tan›m
Foto¤raf makinesi çekim için haz›r oldu¤unda lamba
Güç aç›k
yan›p söner.
Resim verileri kaydedilirken lamba yan›p söner ve
Foto¤raf çektikten sonra
foto¤raf makinesi resim çekmeye haz›r oldu¤unda söner.
USB kablosu bir PC'ye tak›ld›¤›nda
Lamba yanar (Ayg›t› çal›flt›rmaya bafllad›ktan sonra LCD
monitörü kapan›r)
PC ile veri iletimi
Lamba yan›p söner (LCD monitör kapan›r)
USB kablosu bir yaz›c›ya
tak›ld›¤›nda
Lamba yanar
Yaz›c› çal›fl›rken
Lamba yan›p söner
Mod simgesi : Kamera mod ayar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 39, 40. sayfaya bak›n›z.
MOD
SES KAYDI
MP3
F‹LM KL‹P‹ OTOMAT‹K MANUEL
SF
YÜRÜT
Simge
SAHNE
MOD
GECE
PORTRE
ÇOCUKLAR
MANZARA YAKIN ÇEK‹M
MET‹N
Simge
MOD
Simge
=12=
GÜN DO⁄UfiU GÜNBATIMI ARKADAN IfiIKLANDIRMA HAVA‹ F‹fiEK KUMSAL ve KAR
-
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0737) kullanmal›s›n›z.
Foto¤raf makinesini kullanmadan önce pili flarj etti¤inizden emin olun.
SLB-0737 yeniden flarj edilebilir pil Özellikleri
Model
SLB-0737
Tip
Lityum ‹yon
Kapasite
760 mAh
Voltaj
3.7V
fiarj süresi
Yaklafl›k 150 DK (SAC-41 kullanarak)
Resim say›s› ve pil ömrü
Foto¤raf
Hareketli Görüntü
MP3
Pil ömrü
Görüntü say›s›
Kay›t Süresi
Çalma zaman›
Yaklafl›k 75 DK
Yaklafl›k 150
Yaklafl›k 65 DK
Yaklafl›k 240 dk.
Çekim
durumu
Tam flarj edilen pilin kullan›lmas›
Otomatik modu, 5M görüntü boyutu
‹yi görüntü kalitesi,
Çekimler aras› aral›k : 30 San.
Yak›nlaflt›rma pozisyonunun Genifl
ve Tele uçlar› aras›nda 1 çekimde
bir de¤ifltirilmesi.
‹ki defada flafl kullan›m›
Güç her on çekimde bir kapan›r
Tam flarj edilen pilin
kullan›lmas›
640X480 resim
büyüklü¤ü
30fps çerçeve oran›
Tam flarj edilmifl pilin
kullan›m›
LCD Kapal›
❈ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim flartlar› alt›nda ölçülmüfl olup kullan›c›n›n
makineyi nas›l kulland›¤›na ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgiler
Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤› zaman, makineyi kapat›n.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, lütfen pilleri ç›kar›n.
Piller makine içinde kald›¤› takdirde zamanla güç kaybedebilir ve s›zd›rma yapabilir.
0 alt›ndaki düflük s›cakl›klar pil performans›n› etkileyebilir ve pil ömrü k›salabilir.
Piller genellikle normal s›cakl›klarda düzelir.
Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›ld›¤›nda, makine gövdesi ›s›nabilir. Bu gayet ola¤and›r.
=13=
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
SAC-41 kullan›m›
SAC-41'I kullanarak ana flebekeye ulafl›yorsan›z bu durum foto¤raf makinesini uzun süre
kullanman›za olanak sa¤lar.
SAC-41'i foto¤raf makinesindeki veya cradle'daki DC ba¤lant› terminaline tak›n.
Foto¤raf makinesini SAC-41 ile açmadan önce foto¤raf makinesi kapal› iken 10 saatin üstünde
flarj edilen yeniden flarj edilebilir pili tak›n.
TEHL‹KE
SAC-41'i prizden ç›karmadan önce her zaman güç dü¤mesini kapat›n.
Tüm elektrikli ayg›tlarda oldu¤u gibi, güvenlik önemlidir. Foto¤raf makinesinin ya da fiarj
aletinin su veya metal cisimler ile temas etmemesini sa¤lay›n.
Kamera için do¤ru spesifikasyonu kullanarak lütfen SAC-41 kulland›¤›n›zdan emin olunuz.
Bunu yapamazsan›z, garantiniz bu durumdan etkilenebilir.
SAC-41 kullan›larak yeniden flarj edilebilir pil (SLB-0737) nas›l flarj edilir.
Beflik ile flarj etme
1. fiarj edilebilir pili pil bölmesine tak›n.
2. Makineyi do¤ru biçimde befli¤e
yerlefltirin.
3. SAC-41'i prize ve befli¤in DC girifl ba¤lant›
noktas›na tak›n.
fiarj LED'i
=14=
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
SAC-41 kullan›larak yeniden flarj edilebilir pil (SLB-0737) nas›l flarj edilir.
Foto¤raf makinesi ile flarj etme
1. fiarj edilebilir pili pil bölmesine tak›n.
2. SAC-41'i prize ve makinenin DC girifl ba¤lant›
noktas›na tak›n.
fiarj LED'i
Pilin SAC-41 kullan›larak flarj edilmesi için (SLB-0737) önemli bilgi
fiarj edilebilir pilleri takt›ktan sonra SAC-41 flarj
LED'i yanmazsa veya yan›p sönerse, pillerin do¤ru
tak›l›p tak›lmad›klar›n› kontrol edin.
Lütfen SAC-41 flarj LED'i ile pil flarj durumunu
kontrol ediniz.
fiarj LED'i
❈ SAC-41'I yeniden flarj edilebilir pili takmadan foto¤raf makinesine ba¤larsan›z, flarj LED'I yan›p
sönecek veya kapanacakt›r. Bu durumda pili tak›n ve SAC-41'i yeniden ba¤lay›n.
=15=
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
SAC-41 LED'inin flarj edilmesi
Durum
Befli¤in kullan›m›
Foto¤raf makinesine yönelik
fiarj Oluyor
K›rm›z› LED yan›yor
K›rm›z› LED yan›yor
fiarj tamam
Yeflil LED yan›yor
Yeflil LED yan›yor
fiarj hatas›
K›rm›z› LED yanm›yor veya yan›p sönüyor
K›rm›z› LED yanm›yor veya yan›p sönüyor
fiarj hatas› olursa, lütfen tüm güç ba¤lant›lar›n›n düzgün olup olmad›¤›n› kontrol edin.
fiarj edilebilir pili flarj etmek için veri aktarmakta kullan›lan bir USB kablosu kullan›lamaz.
Pilin flarj edilmesi için bir USB kablosu iste¤e ba¤l›d›r.
- USB kablosu foto¤raf makinesinin ba¤lant› terminaline tak›ld›¤›nda, pili flarj edebilir ve ayn›
anda veri aktarabilirsiniz.
- USB kablosu almaç yuvas›n›n DC ba¤lant› terminaline tak›ld›¤›nda, pili flarj edebilirsiniz.
USB kablosu almaç yuvas›n›n USB portuna tak›ld›¤›nda, veri aktarabilirsiniz.
fiarj süresi (Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda)
- Beflik kullan›ld›¤›nda
: Yaklafl›k 150 DK
- SAC-41 kullan›ld›¤›nda
: Yaklafl›k 150 DK
- USB kablosunun kullan›m› : Yaklafl›k 150 DK
B‹LG‹
Yeniden flarj edilebilir pil hakk›nda önemli bilgi.
E¤er pili foto¤raf makinesi aç›kken flarj ederseniz, pil tam olarak flarj olmaz. Pili tam olarak
flarj etmek için foto¤raf makinesini flarj esnas›nda kapal› tutun.
E¤er tam flarj edilmifl bir pili flarj etmek için takarsan›z, foto¤raf makinesini ayn› anda
açmay›n. Foto¤raf makinesi düflük pil kapasitesi sebebiyle aç›lamaz. Foto¤raf makinesini
kullanmak için pili 10 dakikadan daha uzun süre flarj edin.
K›sa bir süre flarj edilen tam dolu pili kullan›rken flafl› çok s›k kullanmay›n veya film klibi
çekmeyin. fiarj cihaz› tak›l› olsa dahi, yeniden flarj edilebilen pil tekrar boflalaca¤›ndan
foto¤raf makinesinin gücü kapanabilir.
=16=
Güç Kayna¤›na Ba¤lan›yor
: Pilleri takt›ktan sonra foto¤raf makinesi aç›lmazsa, pillerin kutup
iflaretlerine (- ve +) göre do¤ru tak›l›p tak›lmad›klar›n› kontrol edin.
Pilleri kullanma
1. Pil bölmesi kapa¤›n› ok yönünde iterek aç›n.
2. Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri tak›n.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapatmak için, "klik" sesi
duyulana kadar itin.
Pilileri ç›kartma
1. Foto¤raf makinesini kapat›n. Pil bölmesi kapa¤›n›
aç›n ve pil tutucuyu yana getirin. Pil serbest kal›r.
2. Pili ç›kart›n ve pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
B‹LG‹
Bölme kapa¤› aç›ld›¤›nda, pil kapa¤› bölmesini zorlamay›n. Bu, pil bölmesi kapa¤›n›n
bozulmas›na veya k›r›lmas›na sebep olabilir.
LCD monitörde görüntülenen 4 pil durumu göstergesi vard›r.
Pil göstergesi
Pil durumu
Pil tam flarj edildi
Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi Düflük pil kapasitesi
(Yeni bir pil haz›rlay›n) (Yeni bir pil haz›rlay›n) (Yeni bir pil haz›rlay›n)
=17=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin tan›yamad›¤› veriler
veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak
biçimlendirin (97. sayfaya bak›n›z).
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n› azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in hoparlör veya
TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n. Bellek kart›n› bu
makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl bir bellek
kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya bellek kart›
ç›kart›l›rsa.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara kopyalaman›z önerilir.
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Card Full!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf makinesindeki
bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da belle¤e kaydedilen gereksiz
görüntüleri silin.
=18=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n, çünkü bu durum
bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
Foto¤raf makinesi SD Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›) kullanabilir. MMC kullan›m›
hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
SD bellek kart›nda görüntülerin silinmesini veya
biçimlendirilmesini önleyen bir yazma korumas›
anahtar› vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na kayd›rd›¤›n›za,
veriler korunur. Anahtar› SD bellek kart›n›n
üstüne kayd›rd›¤›n›za, veri korumas› iptal edilir.
Bir foto¤raf çekmeden önce anahtar› SD bellek
kart›n›n üstüne kayd›r›n.
Kart pimleri
Yazma
korumas›
anahtar›
Etiket
[ SD(Secure Digital) bellek kart› ]
32 MB'l›k bellek kullan›rken, belirlenen çekim kapasitesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl› durumlardan etkilenebilece¤inden
bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
Kaydedilen görüntü boyutu
Dura¤an
görüntü
∗ Film
klipi
S. Fine
Fine
Normal
30FPS
15FPS
5M(2592x1944)
11
21
32
-
-
4M(2272x1704)
14
27
40
-
-
3M(2048x1536)
17
33
49
-
-
2M(1600x1200)
28
52
75
-
-
1M(1024x768)
66
111
151
-
-
VGA(640x480)
149
217
275
-
-
640(640X480)
-
-
-
Yaklafl›k 2DK
Yaklafl›k 4DK
320(320X240)
-
-
-
Yaklafl›k 4DK
Yaklafl›k 8DK
160(160X128)
-
-
-
Yaklafl›k 8DK
Yaklafl›k 15DK
❈ Film klibi kayd› s›ras›nda yak›nlaflt›rma dü¤melerine bas›lmaz.
Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t süreleri de¤ifltirilebilir.resimlerdir.
=19=
Bellek kart›n›n tak›lmas›
1. Foto¤raf makinesini kapat›n ve pil bölmesi kapa¤›n› ok
yönünde çekerek aç›n.
2. Bellek kart›n›n ön k›sm›n› foto¤raf makinesinin ön k›sm›na
(objektif) ve kart pimleri makinenin arkas›na (LCD monitör)
bakacak flekilde yerlefltirin ve bir "klik" sesi duyana kadar
bellek kart›n› kart yuvas›na itin.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapatmak için, "klik" sesi duyulana
kadar itin.
Bellek kart› düzgün bir flekilde kayarak oturmazsa, takmak
için zorlamay›n. Takma yönünü kontrol edin ve do¤ru
biçimde tak›n. Bellek kart› ters takmay›n.
Aksi takdirde bellek kart› yuvalar› hasar görebilir.
Bellek kart›n›n ç›kart›lmas›
1. Güç dü¤mesini kullanarak makineyi kapat›n.
Pil bölmesi kapa¤›n› aç›n ve bellek kart›n› resimde
gösterildi¤i bast›r›p serbest kalmas›n› sa¤lay›n.
2. Bellek kart›n› ç›kart›n ve pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi aç›kken, bellek kart› tak›ld›¤› veya ç›kart›ld›¤›nda makine kapan›r.
=20=
Foto¤raf Makinesini ‹lk Kez Kulland›¤›n›zda
Foto¤raf makinesini ilk kez kullanmadan önce, flarj edilebilir pili tamamen flarj edin.
Foto¤raf makinesi ilk kez aç›ld›¤›nda, LCD monitörde tarih, saat ve dil ayar› için bir menü
görünür. Tarih, saat ve dil ayarland›ktan sonra bu menü görüntülenmez. Foto¤raf makinesini
kullanmadan önce tarih, saat ve dili ayarlay›n.
Tarih, saat ve tarih biçimi ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Date&Time]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I/ SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak
istedi¤iniz alt menüyü seçin.
SA⁄ tuflu : YIL/AY/ GÜN/ SAAT/ DAK‹KA/ TAR‹H
B‹Ç‹M‹ seçimi.
Setup
Date&Time Language 05/05/01 13:00
Back:
yy/mm/dd
Set:OK
SOL tuflu : ‹mleç tarih ve saat ayar› menüsünün ilk ö¤esi
üzerindeyse, imleci [Date&Time] ana menüsü üzerine getirir.
Di¤er durumlarda, imleç bulundu¤u konumun soluna kayar.
YUKARI/ AfiA⁄I Dü¤mesi : her ö¤enin de¤erini de¤ifltirir.
Dil ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Language]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Ayarlar tamamland›ktan sonra, menü ekran›ndan ç›kmak
için MENÜ dü¤mesine iki defa bas›n.
Setup
Date&Time ENGLISH
Language
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Back:
Set:OK
B‹LG‹
21 dil aras›nda seçim yapabilirsiniz. Bunlar afla¤›da listelenmifltir:
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, Basitlefltirilmifl Çince,
Geleneksel Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Taylandca, Bahasa dili (Malezyaca/Endonezyaca), Arapça, Macarca, Çekçe ve
Lehçe.
Foto¤raf makinesi yeniden bafllat›ld›¤›nda bile, dil ayar› korunur.
=21=
LCD monitör göstergesi
LCD monitör çekim fonksiyonlar› ve seçimler hakk›nda bilgileri görüntüler.
21
20
1
19
2
18
3
17
4
16
5
15
6
14
7
13
8
12
9
10
11
[ Görüntü ve Dolu Durum ]
No.
Tan›m
1
Kay›t modu
s. 49
2
Pil
s. 17
3
Sürekli çekim
s. 52
4
Flafl
s. 36
5
Otomatik zamanlay›c›
s. 38
6
Makro
s. 33
7
Ölçüm
s. 52
8
Kart tak›ld› göstergesi
-
9
Otomatik odak karesi
-
10
Foto¤raf makinesi sars›nt› uyar›s›
11
Tarih/ Saat
12
Poz dengeleme
s. 44
13
Beyaz dengesi
s. 43
14
ISO
s. 43
=22=
Simgeler
Sayfa
s. 29
2005/05/01 01:00 PM
s. 98
LCD monitör göstergesi
15
RGB
RGB
s. 42
16
Keskinlik
s. 53
17
Görüntü kalitesi / Çerçeve oran›
s. 51
18
Görüntü boyutu
s. 50
19
Kalan çekilebilir foto¤raf say›s›
38
Kalan süre (Film klipi/ Ses kayd›)
00:01:30/ 01:00:00
s. 19
20
Sesli not/ Mikrofon kapal›
s. 32/26
21
Optik/ Dijital Yak›nlaflt›rma çubu¤u/
Dijital Yak›nlaflt›rma oran›
s. 31
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi
Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesini ve [Mode], [Mode set]
menüsünü kullanarak istedi¤iniz çal›flma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, manuel, Ses
Kayd›, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, metin, yak›n çekim, gün bat›m›, flafak,
arkaplan ›fl›¤›, havai fiflek, kumsal ve kar) foto¤raf makinesi modlar› bulunmaktad›r. MP3
modu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 106. sayfaya bak›n.
[Mode] menüsünün seçilmesi
1. Pilleri tak›n. (s.17).
2. Bellek kart›n› tak›n (s.20). Bu makinede 48 MB dahili bellek oldu¤undan, bellek kart›
takman›z gerekmez. Bellek kart› tak›l› de¤ilse, resim dahili bellekte saklan›r. Bellek kart›
tak›l›rsa, resim bellek kart›nda saklan›r.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine bas›n.
Mode
5. Menü dü¤mesine bast›¤›n›zda menu görünecektir.
Still/ Movie/ MP3
Full
6. [Mode] menüsünü seçmek için YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesini
kullan›n.
7. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Still/ Movie/ MP3]
veya [Full] alt menüsünü seçin.
- [Still / Movie/ MP3] : [Mode set] menüsünde seçilen bir dura¤an görüntü modu ve film klibi
modu seçilebilir. [Mode set] menüsünün kullan›m› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi almak için 49. sayfaya bak›n.
- [Full] : Otomatik, Manuel, Ses Kayd›, Film klibi ve sahne modlar› seçilebilir.
8. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=23=
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi: E¤er [Still / Movie/ MP3] menüsü seçilmiflse
1-4 ad›mlar› [Mode] menüsünün seçilmesinde kullan›lan ad›mlar ile ayn›d›r.
5. Hemen önce kullan›lan kay›t modu görünecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesine bas›n ve kay›t modu film
klip modunu de¤ifltirecektir.
7. M (Mod) dü¤mesine iki kez bas›n ve [Mode set] menüsünde seçilen dura¤an görüntü
modu seçilecektir.
M (Mod) dü¤mesine bas›lmas›
[ OTOMAT‹K mod ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
Kay›t modunun de¤ifltirilmesi : [Full] menu seçilmiflse
1-4 ad›mlar› [Mode] menüsünün seçilmesinde kullan›lan ad›mlar ile ayn›d›r.
5. Hemen önce kullan›lan kay›t modu görünecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesine bas›n ve mod seçim
menüsü görünecektir.
7. Otomatik, Manuel, Sesli Kay›t, MP3, Film klibi veya Sahne modlar›n› seçmek için Sol/Sa¤
dü¤mesine bas›n. Otomatik, Manuel, Ses Kayd›, Film klibi menü sat›r›na ve Sahne menü
sat›r›na gitmek için, Yukar›/Afla¤› dü¤mesine bas›n.
Auto
Sol dü¤meye basmak
Movie
Set : OK/M
Set : OK/M
[Mod seçim menüsü]
[Film klibi modunu seçmek]
Night
Yukar› dü¤mesine basmak
Set : OK/M
[Sahne modunun seçilmesi]
8. M (Mod) dü¤mesine bast›¤›n›zda mod seçim menüsü kaybolacakt›r.
=24=
Kay›t modunu bafllatma
Otomatik modu nas›l kullan›l›r
Basit dura¤an görüntüler çekmek için bunu kullan›n.
1. [Mode] menüsündeki [Full] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Otomatik modu seçin (s.24).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
[ OTOMAT‹K mod ]
B‹LG‹
Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya dönüflürse, foto¤raf
makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi
net bir görüntü yakalayamaz.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
Film klipi modunun kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤› sürece film klibi kaydedilebilir.
1. [Mode] menüsündeki [Full] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Film klip modunu seçin
(s.24).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir kay›t süresi izin
verdi¤i uzunlukta film klipi kaydedilir. Deklanflörü
b›rakt›¤›n›zda da klip kayd› devam eder. Kayd› durdurmak
isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
❈ Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu: 640X480, 320X240, 160X128 (Seçilebilir)
- Dosya türü: AVI (MPEG-4)
[ F‹LM KL‹P‹ modu]
=25=
Kay›t modunu bafllatma
Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1-3 aras› ad›mlar F‹LM KL‹P‹ modu ile ayn›d›r.
4. Yukar› dü¤mesine bas›n ve (
) simgesi LCD
monitöründe görünecektir.
5. Deklanflöre bas›n ve film klibi ses olmadan kalan kay›t
süresi boyunca kaydedilecektir.
6. Kayd› durdurmak için deklanflöre tekrar bas›n.
Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kay›t).
Bu foto¤raf makinesi bir film klipi kaydederken, istenmeyen sahnelerde geçici olarak
durdurman›z› sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak, birden çok film klipi oluflturmak zorunda kalmadan
sen sevdi¤iniz sahneleri bir film klipine kaydedebilirsiniz.
Art Arda Kayd› Kullanma
1-2 aras› ad›mlar F‹LM KL‹P‹ modu ile ayn›d›r.
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun. Deklanflöre tekrar
kez bas›n, kullan›labilir kay›t süresi izin verdi¤i uzunlukta klip
kaydedilebilir. Deklanflörü b›rakt›¤›n›zda da klip kayd› devam
eder.
4. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine (
)
[ Bir film klipinin art arda kaydedilmesi ]
bas›n.
5. Kayda devam etmek için Duraklat dü¤mesine (
) tekrar bas›n.
6. Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
Manuel modu nas›l kullan›l›r
Otomatik modun seçilmesi foto¤raf makinesini en uygun ayarlarla yap›land›r›r. Yine de, aç›kl›k
de¤eri ve obtüratör h›z› d›fl›ndaki tüm fonksiyonlar› manuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. [Mode] menüsündeki [Full] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Manuel modunu seçin. (s.24).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
[ MANUEL mod ]
=26=
Kay›t modunu bafllatma
Sahne modlar› nas›l kullan›l›r
Çeflitli çekim durumlar› için en iyi ayarlar› kolayca yap›land›rmak için menüyü kullan›n.
1. [Mode] menüsündeki [Full] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M(Mod) dü¤mesine basarak Sahne modunu seçin (s.24).
3. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD
monitörü kullanarak görüntüyü oluflturun.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
[ SAHNE modu ]
❈ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[Night](
)
: Gece veya di¤er karanl›k koflullarda dura¤an görüntüler çekmek
için bunu kullan›n.
[Portrait](
)
[Children](
: Bir kiflinin resmini çekmek için.
)
[Landscape](
[Close up](
[Text](
)
)
: Yeflil a¤açlar ve mavi gök olan manzaralar.
: Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yak›n çekimi.
: Bir belgenin foto¤raf›n› çekmek için bu modu kullan›n.
[Sunset](
[Dawn](
: Hareket halindeki çocuklar›n dura¤an resmini çekmek için.
)
)
: Günefl do¤uflunun görkemi.
)
: Günbat›m› sahneleri.
[Backlight](
)
[Firework](
)
[Beach & Snow](
: Arkadan ›fl›¤›n yol açt›¤› gölgeler olmadan portre çekimi.
: Havai fiflek sahneleri.
) : Deniz, göl, kumsal ve kar manzaralar› için.
=27=
Kay›t modunu bafllat›yor
SES KAYDI modu nas›l kullan›l›r
Bellek kapasitesinin kullan›labilir kay›t zaman› izin verdi¤i sürece ses kayd› yap›labilir.
(Maks: 1 saat)
1. [Mode] menüsünde (s.23) [Full] alt menüsünü seçin.
2. M (Mod) dü¤mesine basarak Sesli Kay›t modu'nu seçin.
(s.24)
3. Sesi kaydetmek için deklanflöre bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman›
(Maks: 1 saat) izin verdi¤i sürece ses kaydedilir. Deklanflör
serbest b›rak›lsa dahi ses kaydedilmeye devam edecektir.
- Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
- Dosya türü: WAV
[ SES KAYIT modu ]
B‹LG‹
Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek için en uygun
uzakl›kt›r.
SF modu nas›l kullan›l›r
Zay›f iç mekan ›fl›kland›rma koflullar›nda, Güvenlik Flafl› flafl kullanmadan iyi bir görüntü
alman›za yard›mc› olacakt›r. SF modu her foto¤raf makinesi modunda seçilebilir.
1. SF mod dü¤mesine bas›n.
2. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
❈ SF ifllevi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 41. sayfaya
bak›n›z.
[ SF modu ]
=28=
Foto¤raf Çekim Modu
Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
[ Deklanflöre hafifçe bas›n ]
[ Deklanflöre bas›n ]
Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Zay›f ›fl›kland›rma durumunda Flash Kapal› ve Yavafl senkro modu seçildi¤inde, LCD
monitöründe foto¤raf makinesi sars›nt› uyar›s› göstergesi (
) görünebilir. Bu durumda,
foto¤raf makinesini sa¤lam bir zeminde destekleyin ya da flafl modunu flafl çekim moduna
de¤ifltirin.
Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim : Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf
çekilirse, foto¤raf karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf
çekmek için sahne çekim modunda [Backlight] (27. sayfaya
bak›n›z), sürekli flafl (36. sayfaya bak›n›z), spot yan ›fl›k
(52. sayfaya bak›n›z), veya poz dengelemeyi (44. sayfaya
bak›n›z) çekin.
Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
Vizörden görülenle 1,5 metreden yak›n mesafeden çekilen resimler aras›nda farkl›l›k
olabilece¤inden, bu resimleri çekerken LCD monitörü kullanman›z önerilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
=29=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Kay›t mod ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
GÜÇ dü¤mesi
Foto¤raf makinesini açmak/ kapatmak için kullan›l›r.
Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa, pil
ömründen tasarruf için makine kendili¤inden kapan›r.
Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa
96'e bak›n›z.
DEKLANfiÖR
Resim çekmek ya da kay›t modunda ses kaydetmek için
kullan›l›r.
F‹LM KL‹P‹ modunda
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd› bafllar.
Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir kay›t süresi izin
verdi¤i uzunlukta film klipi kaydedilir. Kayd› durdurmak
isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl durumu kontrol
edilir.
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not
kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t
bafllar.
ZOOM W/T dü¤mesi
Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K ZOOM veya
D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi görür.
=30=
ZOOM W/ T dü¤mesi
Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom oran› elde edilir.
TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n konusunu
yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine
bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir. ZOOM T dü¤mesinin
serbest b›rak›lmas› dijital zoom özelli¤ini istenen ayarda durdurur.
Maksimum dijital zoom (5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine
bas›lmas› etkili olmaz.
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ GEN‹fi zoom ]
GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ TELE zoom ]
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n konusunu
uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM W dü¤mesine sürekli
bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi maksimum zoom ayar›na ayarlan›r,
yani foto¤raf konusu foto¤raf makinesinden en uzakta görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ TELE zoom ]
Dijital zoom GEN‹fi
Optik zoom
[ Dijital zoom 5,0X ]
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Optik zoom 2X ]
[ GEN‹fi zoom ]
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas› dijital
zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda
dijital zoom durur. ZOOM W dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u
azalt›r ve sonra minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
Dijital zoom
[ Dijital zoom 5,0X ]
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ TELE zoom ]
[ GEN‹fi zoom ]
=31=
ZOOM W/ T dü¤mesi
B‹LG‹
Dijital zoom ile çekilen görüntülerin foto¤raf makinesi taraf›ndan ifllemlenmesi biraz daha
uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman tan›y›n.
Dijital zoom film klipi çekimlerinde kullan›lamaz.
Film klibi çekimleri s›ras›nda Yak›nlaflt›rma dü¤melerine bas›l›rsa, ses kaydedilmeyecektir.
Dijital zoom kullan›rken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (3X) optik zoom konumunda
deklanflöre yar›m bas›n ve zoomT dü¤mesine tekrar bas›n.
Dijital yak›nlaflt›rma [Night], [Children], [Close up], [Text] ve [Fireworks] manzara
modlar›nda aktive edilemez.
Merceklere, mercek kapa¤›na ve foto¤raf makinesine güç kullanarak basmamaya dikkat
ediniz. Bu durum foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olabilir.
Sesli not (
) / YUKARI dü¤mesi
Menü gösterilirken, alt menu imlecini yukar› tafl›mak için Yukar› dü¤mesine bas›n. Menü LCD
monitöründe gösterildi¤inde, Yukar› dü¤mesi sesli not (
) dü¤mesi gibi çal›fl›r.
Sesli not kaydedilmesi
1. Film klibi modu haricinde Kay›t modunu seçmek için M (Mod) dü¤mesine bas›n.
2. Sesli not (
) dü¤mesine bas›n. LCD monitöründe sesli not göstergesi ekrana getirilirse,
ayar tamamlan›r.
Sesli not dü¤mesine bas›lmas›
=32=
Sesli not (
)/ YUKARI dü¤mesi
3. Deklanflöre bas›n ve resim çekin.
Resim belle¤e kaydedilir.
4. Sesli not, resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye
boyunca kaydedilecektir. Sesli kayd›n ortas›nda,
deklanflöre bas›lmas› sesli notu durduracakt›r.
[Sesli Not Kaydetme]
B‹LG‹
Sizin ve foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›ndaki 40 cm'lik mesafe ses kaydetmek için en
iyi mesafedir.
Makro (
) / Afla¤› dü¤mesi
Menü gösterilirken, ana menüden alt menüye gitmek için ya
da alt menu imlecine gitmek için AfiA⁄I dü¤mesine bas›n.
Menü gösterilmiyorken, makro resimleri çekmek için
MAKRO/ AfiA⁄I dü¤mesini kullanabilirsiniz. Mesafe
aral›klar› afla¤›da gösterilmifltir. ‹stedi¤iniz makro mod
göstergesi LCD monitöründe gösterilinceye kadar Makro
dü¤mesine bas›n.
[Süper makro (
)]
[Otomatik makro (
)]
[Otomatik odak - Simge yok]
[Makro (
)]
=33=
Makro (
)/ Afla¤› dü¤mesi
Odak modu türleri ve odak aral›klar› (W: Genifl, T: Tele)
Otomatik (
Mod
Odak Türü
Odak aral›¤›
Süper makro (
)
Odak aral›¤›
)
Otomatik makro (
Manuel (
Süper makro(
W: 1 ~ 5
(Sadece Genifl)
)
W: 5 ~ Sonsuz
T : 50 ~ Sonsuz
W: 1 ~ 5
(Sadece Genifl)
Mod
Odak Türü
(Birim: cm)
)
Makro(
Normal
W: 50 ~ Sonsuz
T : 50 ~ Sonsuz
)
)
W : 5 ~ 50
T : 25 ~ 50
Normal
W: 50 ~ Sonsuz
T : 50 ~ Sonsuz
❈ Kay›t modu ile birlikte kullan›labilir odak yöntemini görmek için sonraki sayfaya bak›n.
B‹LG‹
Makro modu seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir. Foto¤raf makinesini sallamamak
için dikkat edin.
Makro modunda iken 20cm (Genifl yak›nlaflt›rma) veya 30cm (Tele yak›nlaflt›rma)
aral›¤›nda bir resim çekti¤inizde, FLAfi KAPALI modunu seçin.
5cm'e kadar bir resim çekti¤inizde, gerçek odak mesafesini almak için AF biraz zaman
alabilir.
Süper makro sadece genifl yak›nlaflt›rma pozisyonunda çal›flt›r›lmaktad›r.
=34=
Makro (
)/ Afla¤› dü¤mesi
Kay›t moduna göre kullan›labilir odaklama yöntemi
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)
Mod
Otomatik makro
X
O
X
O
Süper makro
X
O
O
X
Makro
O
X
O
X
Normal
O
O
O
X
SAHNE
Mod
Otomatik makro
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
Süper makro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Makro
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
Normal
O
O
O
∞
X
X
∞
∞
O
∞
O
Odak kilidi
Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istedi¤inizde odak kilidi fonksiyonunu
kullan›n.
Odak Kilidinin Kullan›m›
1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmas›n› sa¤lay›n.
2. DEKLANfiÖRE yar›m bas›n. Yeflil otomatik odak çerçevesi ayd›nland›¤›nda, foto¤raf
makinesi nesneye odaklanm›fl demektir. ‹stemeden resim çekmemek için deklanflöre tam
basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANfiÖR yar›m bas›l›yken foto¤raf makinesini hareket ettirerek resimde istedi¤iniz
kompozisyonu oluflturun ve sonra resmi çekmek için DEKLANfiÖRE tam bas›n.
Parma¤›n›z› DEKLANfiÖRDEN çekerseniz, odak kili fonksiyonu iptal edilir.
1. Çekilecek resim
2. DEKLANfiÖRE yar›m
bas›n ve foto¤raf
konusuna odaklan›n
3. Resmin kompozisyonunu
yeniden düzenleyin ve
DEKLANfiÖRE tam bas›n
=35=
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
LCD monitörde menü göründü¤ünde, SOL dü¤mesine
bas›lmas› imleci sol sekmeye tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SOL dü¤mesi FLAfi
(
) dü¤mesi olarak çal›fl›r.
Flafl modunu seçme
1. Film klibi modu ve Ses Kay›t modu (s.24) haricinde Kay›t
modunu seçmek için M (Mod) dü¤mesine bas›n.
[ Otomatik flafl seçimi ]
2. ‹stedi¤iniz flafl modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flafl dü¤mesine bas›n.
3. LCD monitörde flafl göstergesi görünür. Ortama uygun flafl modunu kullan›n.
Flafl mesafesi
ISO
OTOMAT‹K
(Birim: m)
OTOMAT‹K ODAK
MAKRO
OTOMAT‹K MAKRO
GEN‹fi
TELE
GEN‹fi
TELE
GEN‹fi
TELE
0.5 ~ 2.4
0.5 ~ 1.9
0.2 ~ 0.5
0.3 ~ 0.5
0.2 ~ 2.4
0.5 ~ 1.9
❈ Süper makro seçilirse, flafl Flafl Kapal› olarak belirtilecektir.
B‹LG‹
Flafl flarj olurken, LCD monitörde bir flafl modu simgesi (k›rm›z› renkte) yan›p söner.
Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü azalt›r.
Normal çal›flt›rma koflullar›nda flafl flarj süresi normal olarak 4 saniyedir.
Piller zay›fsa, flarj süresi uzar.
Sürekli çekim s›ras›nda, film klipi modunda ve ikili otomatik zamanlamada flafl fonksiyonu
çal›flmaz.
Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti edilmez.
=36=
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
Flafl modu göstergesi
Simge
Flafl modu
Tan›m
Otomatik flafl
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl› otomatik
olarak çal›fl›r.
Otomatik &
K›rm›z› göz
azaltma
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl› otomatik
olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz azaltma özelli¤ini kullanarak
k›rm›z› göz görünümünü azalt›r.
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol edilir. Nesne
veya artalan ne kadar parlaksa flafl yo¤unlu¤u o kadar azal›r.
Do¤ru poz elde etmek için flafl yavafl obtüratör h›z› ile ba¤lant›l›
olarak çal›flacakt›r. Zay›f ›fl›k koflullar›nda bir foto¤raf
çekerseniz, foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi (
)
LCD monitöründe gösterilecektir.
Yavafl senkro
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir yerde veya
durumda resim çekerken bu modu seçin. Düflük ›fl›kland›rma
koflullar›nda resim çekti¤inizde, LCD monitörde foto¤raf
makinesi sars›lma göstergesi (
) görünür.
Flafl kapal›
Kay›t moduna göre kullan›labilir flafl modu
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
=37=
Otomatik Zamanlay›c› (
)/ Sa¤ dü¤mesi
LCD monitörde menü göründü¤ünde, Sa¤ tufluna bas›lmas› imleci sa¤ sekmeye tafl›r.
Sa¤ tufl, ayr›ca alt menülerde farkl› ayarlar yapman›z için kullan›labilir. Menü LCD
monitöründe gösterilmedi¤inde, SA⁄ dü¤me Otomatik zamanlay›c› olarak çal›fl›r.
Otomatik zamanlay›c›n›n kullan›m›
1. Dura¤an görüntü modunu veya film klip modunu seçmek için M(Mod) dü¤mesine bas›n
(s.24).
2. ‹stedi¤iniz mod göstergesi LCD monitörde görünene kadar OTOMAT‹K ZAMANLAYICI
dü¤mesine bas›n. Film klip modunda, sadece 10 San'lik otomatik zamanlay›c› kullan›labilir.
- 2 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
) : deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf çekilene
kadar 2 saniye bekler.
- 10 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
) : deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf çekilene
kadar 10 saniye bekler.
- ‹kili otomatik zamanlay›c› (
)
: 10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2
saniye sonra ikinci bir foto¤raf çekilir. Flafl
kullan›l›rken, 2 saniyelik otomatik zamanlay›c›,
flafl flarj süresine göre 2 saniyeden daha geç
olabilir.
Otomatik zamanlay›c› dü¤mesine bas›lmas›
[ 2 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› ]
Otomatik Zamanlay›c›ya Basmak
[ ‹kili otomatik zamanlay›c› ]
[ 10 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› ]
3. Deklanflöre bas›ld›¤›nda, belirtilen süre geçtikten sonra foto¤raf çekilir.
❈ Otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda Güç dü¤mesini ve Otomatik zamanlay›c› dü¤mesini
kullan›rsan›z, otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
=38=
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi
MENÜ dü¤mesi
- MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, her foto¤raf makinesi modu ile ilgili bir menü LCD
monitörde görünür. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD ilk ekrana döner.
- Afla¤›dakiler seçildi¤inde bir menü seçene¤i görüntülenebilir:
F‹LM KL‹P‹ ve DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildi¤inde kullan›labilir
menü yoktur.
Mode Set
Auto
Maunal
Movie
Night
Portrait
Children
MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda
[ Menü kapal› ]
[ Menü aç›k ]
TAMAM dü¤mesi
- LCD monitörde menü görüntülenmedi¤inde, bu dü¤me imleci alt menüye kayd›rmak veya
verileri onaylamak için kullan›l›r.
M (Mod) dü¤mesi
Bu dü¤meyi kullanarak foto¤raf makinesini açabilirsiniz. M dü¤mesine basarak foto¤raf
makinesi aç›l›rsa, Bafllang›ç görüntüsü belirmeyecek ve sadece dura¤an görüntü modu
yerine getirilecektir.
‹stedi¤iniz kay›t modunu seçebilirsiniz.
Seçilebilen kay›t modlar› [Mode] menüsündeki alt menüde seçtiklerinizden farkl›d›r.
- [Still/ Movie/ MP3] : Dura¤an görüntü modlar›, Film klibi modu
- [Full]
: Otomatik, Manuel, Ses Kayd›, Film klibi, Sahne modlar›
Mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r: [Still/ Movie/ MP3] ve [Auto] alt menüler durumunda
M dü¤mesine bas›lmas›
[Otomatik mod]
[Film klibi modu]
=39=
M (Mod) dü¤mesi
Mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r: [Full] alt menüsü ve Otomatik modunda
[ Otomatik mod ]
Mod dü¤mesine
basmak
Manual
Sa¤ dü¤meye basmak
Set : OK/M
[ Manuel mod ]
Auto
Set : OK/M
[ Mod seçim menüsü ]
Movie
Sol dü¤meye basmak
Set : OK/M
[ Film klipi modu ]
Yukar› dü¤mesine basmak
Night
Portrait
Sol/ Sa¤ dü¤mesine basmak
Set : OK/M
Set : OK/M
[ Sahne modu ]
[ Sahne modunun seçilmesi ]
❈ Mod dü¤mesine bast›¤›n›zda mod seçim menüsü kaybolacakt›r.
❈ MP3 modu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 106. sayfaya bak›n.
=40=
SF dü¤mesi
SF dü¤mesine bast›¤›n›zda SF(Güvenlik Flafl) modu seçilir
Zay›f iç mekan koflullar›nda, Güvenlik Flafl› flafl kullan›lmadan iyi foto¤raf kalitesi alman›za
yard›mc› olacakt›r. Çocuklar kullan›lan flafla duyarl› oldu¤undan, bu ifllev çocuklar› çekerken
uygundur.
SF modunun kullan›l›rken takip edilmesi gerekenler
1. SF mesafesi 2 metre (GEN‹fi) VE 1,5 metredir (TELE).
2. Dijital yak›nlaflt›rma SF modunda çal›flmayacakt›r.
3. Ifl›kland›rma flüoresan ›fl›ktan daha parlaksa Güvenlik Flafl› devreye girmez.
4. Ayd›nlatma flartlar› flörosan›n ayd›nlatma flart›ndan daha
karanl›k ise, foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi
(
) görünecektir. Foto¤raf makinesi sallanma uyar›
göstergesinin görünmedi¤i bir yerde foto¤raf çekin ve temiz
bir görüntü elde edin.
5. E¤er nesne hareketli ise, çekilen son görüntü bulan›k
olabilir.
6. ‹yi bir görüntü almak için [Capturing!] mesaj› gösterilirken
hareket etmeyin.
7. Güvenlik Flafl› makinenin dijital ifllemcisini kulland›¤›ndan,
Güvenlik Flafl› ile çekilen görüntülerin foto¤raf makinesi
taraf›ndan ifllemlenmesi biraz daha uzun sürebilir.
Capturing!
=41=
+/- dü¤mesi
RGB, ISO, beyaz dengesi, poz dengeleme ve Uzun Süreli obtüratör h›z› ayarlar› için +/dü¤mesini kullanabilirsiniz.
SF seçildi¤inde, ISO de¤eri AUTO ve Poz de¤eri 0,0 EV olarak sabitlenir.
Ana menü
Alt menü
RGB
R (K›rm›z›), G (Yeflil), B (Mavi)
ISO
AUTO, 100, 200, 400
BEYAZ DENGES‹
OTOMAT‹K, GÜN IfiI⁄I, BULUTLU,
Florosan H, Florosan L,
TUNGSTEN, ÖZEL
Poz dengeleme
-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.5EV ad›mlarla)
LT
Obtüratör h›z›/ Aç›kl›k de¤eri
(Zoom oran› ile de¤iflir)
Kullan›labilir foto¤raf makinesi modu
RGB : Kullan›c›n›n çekilecek resmin R (K›rm›z›), G (Yeflil) ve B (Mavi) de¤erlerini ayarlamas›n›
sa¤lar.
RGB De¤erlerini Ayarlama
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak RGB simgesini (
) seçin. RGB
menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz RGB de¤erini ayarlamak için YUKARI/ AfiA⁄I/
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- Yukar›/ Afla¤› Dü¤meleri : R, G ve B simgeleri aras›nda
gezinme sa¤lar.
- Sol/ Sa¤ Dü¤mesi
: Her simgenin de¤erini de¤ifltirir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve RGB ayar modu sona erer.
=42=
+/- dü¤mesi
ISO: Foto¤raf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasiyeti ISO say›lar›yla ölçülür.
ISO Hassasiyeti Seçimi
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak ISO simgesini (
) seçin.
ISO menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz ISO hassasiyeti de¤erini ayarlamak için SOL ve
SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
- AUTO :
Foto¤raf makinesinin hassasiyeti ›fl›kland›rma de¤eri
veya nesnenin parlakl›¤› gibi de¤iflkenlere göre otomatik olarak de¤iflir.
- 100, 200, 400 :
ISO hassasiyetini artt›rarak, ›fl›k miktar› ayn›yken obtüratör h›z›n› artt›rabilirsiniz. Ancak,
yüksek ›fl›kta görüntü daha doygunlaflm›fl olabilir. ISO de¤eri yüksek oldu¤unda foto¤raf
makinesinin ›fl›¤a hassasiyeti artar ve karanl›k koflullara foto¤raf çekme olana¤› artar.
Ancak, ISO de¤eri artt›¤›nda görüntüdeki gürültü seviyesi de artar ve görüntü olabilir.
3. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda, ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve ISO ayar modu sona erer.
Beyaz dengesi: Beyaz dengesi renklerin daha do¤al görünmesini ayarlaman›z› sa¤lar.
Beyaz Dengesi Seçimi
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak beyaz dengesi simgesini (
)
seçin. Beyaz dengesi menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i
gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istedi¤iniz de¤ere ayarlamak için SOL ve
SA⁄ dü¤melerini kulan›n. LCD monitörde ayarlad›¤›n›z
de¤er görünür.
OTOMAT‹K
GÜN IfiI⁄I
BULUTLU
Flüoresan H
Flüoresan L
TUNGSTEN
: Foto¤raf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik olarak çevre
›fl›k koflullar›na göre ayarlar.
: Aç›k havada foto¤raf çekmek için.
: Bulutlu veya kapal› havada foto¤raf çekmek için.
: Gün ›fl›¤›nda, üç tür flüoresan ›fl›kland›rma tipinde foto¤raf çekmek
için.
: Beyaz flüoresan ›fl›¤›nda foto¤raf çekmek için.
: Tungsten (standart ayd›nlatma ampulü) alt›nda foto¤raf çekmek için.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengesini çekin koflullar›na göre ayarlamas›n›
sa¤lar.
Farkl› ›fl›kland›rma koflullar› resimlerinizde bir renk gölgesi oluflturabilir.
3. +/- dü¤mesine bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar modu kapan›r.
=43=
+/- dü¤mesi
Özel Beyaz Dengesi Kullanma
Beyaz dengesi ayarlar› çekim ortam›na ba¤l› olarak biraz farkl› olabilir. Özel beyaz dengesi
ayar›yla belirli bir çekim ortam› için en uygun beyaz dengesini seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengesi ÖZEL (
) menüsünü seçin.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini
sa¤layacak flekilde, foto¤raf makinesinin önüne bir parça
beyaz ka¤›t yerlefltirin ve sonra DEKLANfiÖRE bas›n.
3. Özel beyaz dengesi de¤eriniz kaydedilir.
- Özel beyaz dengesi ondan sonra çekece¤iniz ilk
foto¤raftan bafllayarak uygulan›r.
- Kullan›c› taraf›ndan yap›land›r›lan beyaz dengesi yerine
baflkas› belirlenene kadar geçerli kal›r.
Measure:Shutter
[ Beyaz ka¤›t ]
Poz dengeleme : Bu makine pozlamay› otomatik olarak çevre ›fl›k koflullar›na göre ayarlar.
Poz de¤erini +/- dü¤mesini kullanarak da seçebilirsiniz.
Poz Dengeleme
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve AfiA⁄I
dü¤melerini kullanarak poz dengeleme simgesini (
)
seçin. Poz dengeleme menü çubu¤u, resimde gösterildi¤i
gibi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz poz dengeleme faktörünü seçmek için SOL ve
SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
3. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir
ve Poz Dengeleme ayar modu kapan›r. Poz de¤erini
de¤ifltirirseniz, LCD monitörde poz göstergesi (
)
görünür.
* Negatif poz dengeleme de¤eri pozu azalt›r. Pozitif poz dengeleme de¤eri pozu artt›r›r ve
LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.
=44=
+/- dü¤mesi
Uzun Süreli obtüratör : Bu makine obtüratör h›z›n› ve aç›kl›k de¤erlerini otomatik olarak çevre
›fl›k koflullar›na göre ayarlar. Ancak, GECE ÇEK‹M modunda obtüratör
h›z›n› ve aç›kl›k de¤erlerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Obtüratör h›z› ve aç›kl›k de¤erlerinin ayarlanmas›
1. [Night] sahne modunu seçin.
(Mod dü¤mesi → [Scene] → [Night])
2. +/- dü¤mesine bas›n, Uzun Süreli obtüratör menüsü
(LT, obtüratör h›z›n› ve aç›kl›k de¤erlerini seçmek için)
görüntülenir.
3. Yukar›/ afla¤›/ sol/ sa¤ dü¤mesine Uzun süreli obtüratör h›z›
de¤erini yap›land›r›n.
Yukar›/ Afla¤› Dü¤mesi : Obtüratör h›z›n›/aç›kl›k de¤erini seçer
Sol/ Sa¤ Dü¤mesi
: De¤eri de¤ifltirir. Zoom ad›m›na bal› olarak, kullan›labilir aç›kl›k
de¤eri seçenekleri menüde görüntülenir.
4. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir ve mod GECE ÇEK‹M moduna
geçer. Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
Her zoom konumu için seçilebilen obtüratör h›zlar› ve aç›kl›k de¤erleri flunlard›r:
Desteklenen Aç›kl›k De¤erleri : AUTO, WIDE : F3.5 ~ F6.3, TELE : F4.5 ~ F8.0
Desteklenen Obtüratör H›zlar› : AUTO, 1 ~ 16S
Aç›kl›k De¤eri
Büyük/ Küçük
(Sol dü¤mesine bas›n)
Büyük/ Küçük
(Sa¤ dü¤mesine bas›n)
F 3.5 H›zl›/ Yavafl
(Sol dü¤mesine bas›n)
1S
Obtüratör H›z›
H›zl›/ Yavafl
(Sa¤ dü¤mesine bas›n)
=45=
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
Kay›t fonksiyonlar›n› ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz. SES KAYDI
modu haricinde, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde menü görüntülenir.
B‹LG‹
fiu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Baflka bir dü¤me çal›flt›r›ld›¤›nda.
- Görüntü verileri ifllemlenirken. (vizörün yan›ndaki yeflil lamba yan›p sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.
Seçti¤iniz moda ba¤l› olarak, afla¤›daki fonksiyonlar kullan›labilir.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu
Alt menü
Sayfa
Still/ Movie/ MP3
Mode
s. 48, 107
Full
Mode set
Size
(Dura¤an
görüntü)
Size
(Film)
Auto
Manual
Movie
Night
Portrait
Children
Landscape
Close up
Text
Sunset
Dawn
Backlight
Firework
Beach & Snow
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
640X480
640X480
320X240
160X128
-
S.Fine
Fine
Normal
-
s. 50
s. 50
Quality
=46=
s. 49
s. 51
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Foto¤raf makinesi çal›flma modu Sayfa
Alt menü
Frame Rate
30fps
15fps
s. 51
Metering
Multi
Spot
s. 52
Shooting
Single
Continuous
s. 52
Soft
Normal
Vivid
-
Full OSD
Basic OSD
Save Mode
-
Normal
Red
B&W
Green
Sepia
Blue
Negative
-
Off
Range 1 ~ 4
Off
2~4 Parts
Pano. 2 Parts
-
Photo Frame
Off
Frame 1 ~ 9
s. 59
Stabilizer
Off
On
s. 60
s. 53
Sharpness
OSD
Information
s. 53
s. 54
Effect
Highlight
Composite
s. 55
s. 57
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
=47=
Menünün kullan›m›
1. Foto¤raf makinesini aç›n ve MENÜ dü¤mesine bas›n. Her foto¤raf makinesi modu için bir
menü görünür. Ancak, Ses Kayd› modu (
) için menü yoktur.
2. Menüler aras›nda gezinmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
Mode Set
Auto
Manual
SOL veya SA⁄
dü¤mesine bas›n.
SOL veya SA⁄
dü¤mesine bas›n.
Mode
Still/ Movie/ MP3
Size
2592 X 1944
2272 X 1704
2048 X 1536
1600 X 1200
1024 X 768
640 X 480
Full
Movie
Night
portrait
Children
3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n.
Mode Set
Auto
Manual
Movie
Night
portrait
Children
YUKARI veya AfiA⁄I
dü¤mesine bas›n.
Mode Set
Auto
Manual
YUKARI veya AfiA⁄I
dü¤mesine bas›n.
Mode Set
Movie
Auto
Manual
Movie
Night
portrait
Children
portrait
Children
Night
4. Bir alt menü seçin, sonra ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda
menü görünmez olur.
Mod
Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (mod) dü¤mesini ve [Mode] menüsünü
kullanarak istedi¤iniz çal›flma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, manuel, Ses Kayd›, film klibi,
sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, metin tan›ma, yak›n çekim, gün bat›m›, flafak, arkaplan ›fl›¤›,
havai fiflek, kumsal ve kar) foto¤raf makinesi modlar› bulunmaktad›r. MP3 modu hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi almak için 106. sayfaya bak›n.
- [Still/ Movie/ MP3] : [Mode set] menüsünde seçilen bir
dura¤an görüntü modu ve film klibi
modu seçilebilir.
- [Full]
: Otomatik, Manuel, Ses Kayd›, Film klibi
ve sahne modlar› seçilebilir.
=48=
Mode
Still/ Movie/ MP3
Full
MOD SEÇ‹M‹
‹stedi¤iniz kay›t modunu seçebilirsiniz.
[Auto]
[Manual]
: Temel dura¤an resim çekmek için
Mode Set
: yine de, aç›kl›k de¤eri ve obtüratör h›z›
Auto
d›fl›ndaki tüm fonksiyonlar› manuel olarak
Manual
yap›land›rabilirsiniz.
Movie
Night
[Movie]
: Film klibi çekmek için
portrait
Children
[Night]
: gece veya di¤er karanl›k koflullarda dura¤an
görüntüler çekmek için bunu kullan›n.
[Portrait]
: bir kiflinin resmini çekmek için
[Children]
: hareket halindeki çocuklar›n dura¤an resmini çekmek için
[Landscape]
: yeflil a¤açlar ve mavi gök olan manzaralar
[Close up]
: bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yak›n çekimi
[Text]
: bir belgenin foto¤raf›n› çekmek için bu modu kullan›n
[Sunset]
: günefl do¤uflunun görkemi
[Dawn]
: günbat›m› sahneleri
[Backlight]
: arkadan ›fl›¤›n yol açt›¤› gölgeler olmadan portre çekimi
[Firework]
: havai fiflek sahneleri
[Beach & Snow] : deniz, göl, kumsal ve kar manzaralar› için
B‹LG‹
[Night], [Landscape], [Close up], [Text], [Sunset], [Dawn] ve [Firework] sahne modu
seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir. Bu durumda foto¤raf makinesinin sallanmas›na
dikkat edin.
=49=
Boyut
Uygulaman›z için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
Mod
Simge
Boyut
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu
5M
4M
3M
2M
1M
F‹LM KL‹P‹ modu
VGA
2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480
640
320
160
640X480 320X240 160X128
Size
Size
2592 X 1944
640 X 480
2272 X 1704
2048 X 1536
1600 X 1200
1024 X 768
640 X 480
320 X 240
160 X 128
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
B‹LG‹
Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek foto¤raf say›s› azal›r, çünkü yüksek çözünürlüklü
görüntüler düflük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek gerektirir.
=50=
Kalite/ Çerçeve oran›
Çekilen foto¤raflarda uygulaman›z için uygun s›k›flt›rma oran›n› seçebilirsiniz.
S›k›flt›rma oran› yükseldikçe resim kalitesi düfler.
Mod
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu
F‹LM KL‹P‹ modu
Simge
Alt menü
S. Fine
Fine
Normal
30FPS
15FPS
Film Biçimi
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Frame Rate
Quality
S.Fine
30 FPS
Fine
15 FPS
Normal
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
B‹LG‹
S. Fine en yüksek kaliteli, Normal ise en düflük ayard›r.
‹htiyaçlar›n›za uygun ayar› seçin.
Bu dosya biçimi DCF (Design rule for Camera File) sistemine uygundur.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG Joint Photographic Experts Group
taraf›ndan gelifltirilmifl görüntü s›k›flt›rma standard›d›r. Bu s›k›flt›rma türü foto¤raf ve
grafikleri s›k›flt›rmak için en yayg›n kullan›lan türdür, çünkü verilere zarar vermeden
dosyalar› etkin biçimde s›k›flt›rabilir.
=51=
Ölçüm
Uygun poz koflullar›n› elde edemezseniz, daha parlak resimler çekmek için ölçüm yöntemini
de¤ifltirebilirsiniz.
[Multi](
[Spot](
) : Poz görüntü alan›ndaki ›fl›¤›n ortalamas›na
göre hesaplan›r. Ancak, hesaplama görüntü
alan›n›n merkezine do¤ru yanl›d›r. Bu genel
kullan›m için uygundur.
) : Sadece LCD monitörün merkezinde görünen
dörtgen alan için ›fl›k ölçümü yap›l›r. Bu,
arkadan ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak, foto¤raf
nesnesi do¤ru pozland›¤› zaman uygundur.
Metering
Multi
Spot
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
B‹LG‹
Varsay›lan ölçme modu Çok paternli ölçmedir.
Çekim nesnesi odak alan›n›n merkezinde de¤ilse, spot ölçümü kullanmay›n, çünkü bu poz
hatas›na neden olabilir. Bu durumda, poz dengelemeyi kullan›n.
Sürekli çekim
Sürekli çekimde resim say›s›n› seçin.
[Single]
: Sadece tek bir resim çeker
[Continuous] : Deklanflör b›rak›lana kadar sürekli resim çekilir.
Çekim kapasitesi belle¤e ba¤l›d›r.
❈ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi dosya kaydetme
süresini artt›r›r, bu da bekleme süresini artt›r›r.
❈ [Continuous] alt menüsü seçilirse, flafl otomatik olarak
kapan›r.
=52=
Shooting
Single
Continuous
[ MANUEL mod ]
Keskinlik
Çekmek istedi¤iniz resmin keskinli¤ini ayarlayabilirsiniz.
Keskinlik efektini resim çekmeden önce LCD monitörde
ayarlayamazs›n›z, çünkü bu fonksiyon sadece çekilen resim
bellekte kaydedildi¤inde uygulan›r.
Alt menü
Simge
Sharpness
Soft
Normal
Vivid
Tan›m
Görüntünün kenarlar› yumuflat›l›r. Bu efekt görüntüleri
Soft
bilgisayar›n›zda düzenlemek için uygundur.
Görüntünün kenarlar› keskindir.
Normal
Bu bask› için uygundur.
Görüntünün kenarlar› vurgulan›r. Kenarlar keskin görünür, ama
Vivid
kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi
SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda LCD
monitöründe kay›t durumunu kontrol edebilirsiniz.
Bofl mod : [Save Mode] modunu seçerseniz ve foto¤raf
makinesi belirlenen zamanda (yaklafl›k 30 SAN.)
çal›flmazsa, foto¤raf makinesi gücü otomatik olarak
bofla al›nacakt›r (LCD monitörü : KAPALI, Foto¤raf
makinesi durum lambas› : Yan›p sönüyor).
OSD Infomation
Full OSD
Basic OSD
Save Mode
- Makineyi tekrar kullanmak için, güç dü¤mesi d›fl›nda makine tufllar›ndan birine bas›n.
- Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa, pil ömründen tasarruf için makine
kendili¤inden kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 96'e
bak›n›z.
Full Inf. Mode
Basic Inf. Mode
Save Mode
[ Tam Bilgi Modu ]
[ Temek Bilgiler Modu ]
[ Güç tasarrufu modu ]
=53=
Efekt
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler eklemek
mümkündür.
Effect
Effect
Normal
Normal
B&W
Sepia
Red
Green
Blue
B&W
Sepia
Red
Green
Blue
[ MANUEL mod ]
[Normal]
[B & W]
[Sepia]
[Red]
[Green]
[Blue]
[Negative]
=54=
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
: Görüntüye efekt eklenmez.
: Görüntüyü siyah ve beyaza dönüfltürülür.
: Çekilen foto¤raflar sepya tonda (sar›ms› kahverengi tonlarda) kaydedilir.
: Çekilen resimler k›rm›z› tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler yeflil tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.
: görüntü negatif olarak kaydedilir.
Özel Efekt
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler eklemek
mümkündür. Bu menüyü sadece MANUEL modunda seçebilirsiniz.
Önceden ayarl› odak çerçevesi, Birleflik çekim ve Foto¤raf karesi ifllevini seçebilirsiniz.
Bir özel efekt seçilirse, daha önce ayarlanan di¤er özel ifllevler otomatik olarak iptal edilir.
Foto¤raf makinesi kapat›lsa bile, özel efekt ayar› korunur. Özel efekti iptal etmek için, her
menünün [Off] alt menüsünü seçin.
Dijital yak›nlaflt›rma özelli¤i özel etki menüsünde etkinlefltirilmeyecektir.
Tarih ve Saat bilgisi özel etki menüsünün LCD monitöründe gösterilmeyecektir.
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Foto¤raf konusunun ortamdan ayr› görünmesini
sa¤layabilirsiniz. Foto¤raf konusu net görünürken geri kalanlar
odak d›fl› kal›r.
1. MANUEL modunu seçin ve menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n ve [Special Effect] menü sekmesini
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Highlight] menüsünü
seçin ve Sa¤ tufla bas›n.
Special Effect
HighLight
Off
Composite
Photo Frame
Range 1
Range 2
Range 3
Range 4
Back:
Set:OK
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Off] : Önceden ayarlanm›fl odak çerçevesi eklenmez.
[Range 1]
[Range 2]
[Range 3]
[Range 4]
5. Menü dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez
olur. [Range 1~4] alt menüsünü seçerseniz, önceden
ayarlanm›fl odak çerçeve alan› görüntülenir.
Capture:SH
Edit:+/-
=55=
Özel Efekt : Önceden ayarl› odak çerçeveleri
Odak çerçevesinin tafl›nmas› ve de¤ifltirilmesi
[Range] menüsünü seçtikten sonra odak çerçevesini de¤ifltirebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü
oluflturun.
2. +/- dü¤mesine basmak
3. Odak çerçevesinin rengi beyaza döner. Odak çerçevesinin konumunu tafl›mak için Yukar›/
Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
4. Odak çerçevesinin pozisyonunu ve mesafesini seçmek için, +/- dü¤mesine tekrar
bast›¤›n›zda foto¤raf çekebilirsiniz.
+/- dü¤mesine basmak
Capture:SH
Capture:SH
Edit:+/-
Move:
[ Çerçeve aktive edilir ]
Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤
dü¤mesine bas›lmas›
+/- dü¤mesine basmak
Capture:SH
Edit:+/-
Capture:SH
Move:
[ Çerçeve pozisyonu de¤ifltirildikten sonra ]
=56=
Özel Efekt : Karma çekim
Bir dura¤an görüntüde 2~4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
1. MANUEL modunu seçin ve menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n ve [Special Effect] menü sekmesini
Special Effect
seçin.
HighLight
Off
Composite 2 Parts
3. YUKARI/ AfiA⁄I tufluna basarak [Composite] menüsünü
Photo Frame
3 Parts
4 Parts
seçin ve Sa¤ tufluna bas›n.
Pano.2 Part
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
Back:
Set:OK
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Off]
: birleflik çekimleri iptal eder
- [2 Parts]
: 2 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
- [3 Parts]
: 3 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
- [4 Parts]
: 4 farkl› çekim bir dura¤an görüntüde birlefltirilir.
- [Pano. 2 Parts] : Dura¤an görüntüde 2 farkl› panorama çekimi bir araya getirilmifltir.
5. Menü dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
6. Ad›m 4'te seçti¤iniz çerçeve say›s› LCD monitörde görüntülenir. Birleflik çekimi bafllatmak
için deklanflöre bas›n.
❈ 2 birleflik çekim seçme
Tamam
dü¤mesine
basmak
Deklanflöre
bas›ld›¤›nda
Capture:SH
[ Çekime haz›r ]
Del:+/-
[ Birinci çekim ]
Tamam
dü¤mesine
basmak
Save:OK
Del:+/-
[ ‹kinci çekim ]
[ Sonuç görüntü ]
7. Karma çekimleri kaydetmek için son çekimi yapt›ktan sonra Tamam dü¤mesine bas›n.
❈ Karma çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini, makro dü¤mesini,
sesli not dü¤mesini ve Yak›nlaflt›rma W/T dü¤mesini kullanabilirsiniz.
❈ Karma çekimler s›ras›nda foto¤raf makinesi dü¤melerine
basarsan›z (SF dü¤mesi, Yürütme modu dü¤mesi ve M
Menu?
dü¤mesi), foto¤raf makinesi dü¤melerinin her modu kullan›l›r.
Menu
Karma çekimler s›ras›nda Menü dü¤mesine basarsan›z, bir
Cancel
pencere görünecektir. Önceden çekilen foto¤raflar silinecektir.
Confirm:OK
❈ Karma çekimler s›ras›nda Menü dü¤mesine basarsan›z, bir
Capture:SH
Del:+/pencere görünecektir. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak alt
menüyü seçin ve ard›ndan Tamam dü¤mesine bas›n.
[Menu] : Bir menu gösterilecektir. Bir menüyü onaylad›ktan sonra, önceden kullan›lan bir
foto¤raf makinesi modu kullan›lacakt›r.
[Cancel] : Önceki çekim moduna döner.
❈ Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan sesli not
bafllayacakt›r.
=57=
Özel Efekt : Karma çekim
Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün de¤ifltirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir k›sm›n› de¤ifltirebilirsiniz.
1. Karma çekimler s›ras›nda +/- dü¤mesine bas›n.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. E¤er daha önceden çekilen bir
resim varsa, +/- dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar silinecektir.
+/- dü¤mesine basmak
Capture:SH
Del:+/-
Capture:SH
[ 3. çekimi yapmadan önce ]
Del:+/-
[ 2. çekime geri dönmek ]
3. Yeni bir foto¤raf çekmek için deklanflöre bas›n.
❈ Son çekimi yapt›ktan sonra karma çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekimi yapt›ktan sonra, karma çekimin bir k›sm›n› de¤ifltirebilirsiniz.
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir çerçeve seçmek için olan imleç gösterilecektir.
Çerçeveyi seçmek için Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda bir foto¤raf silinecektir. Karma çerçeve aktive edilecektir.
3. Deklanflöre bas›n. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesini ve +/- dü¤mesini kullanarak baflka
görüntüler çekebilirsiniz.
4. Çekilen foto¤raf› kaydetmek için tamam dü¤mesine tekrar bas›n.
Yukar›
dü¤mesine
basmak
Save:OK
Del:+/-
[ 4. çekimi yapt›ktan sonra ]
+/- dü¤mesine
basmak
Save:OK
Del:+/-
[ 2. çekime geri dönmek ]
[ 2. çekimin silinmesi ]
Deklanflöre
basmak.
Tamam
dü¤mesine
basmak
Save:OK
[ Saklanan görüntü ]
=58=
Del:+/-
[ Tekrar 2. kez çekim yapt›ktan sonra ]
Özel Efekt : Foto¤raf Çerçevesi
Kaydetmek istedi¤iniz dura¤an görüntüye 9 tipte çerçeve benzeri s›n›r ekleyebilirsiniz.
Tarih ve Saat bilgisi, [Photo Frame] menüsü ile çekilen saklanan görüntüye
yazd›r›lmayacakt›r.
1. Dura¤an görüntü modunu seçin ve menu dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n ve [Special Effect] menü sekmesini
seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I tufluna basarak [Photo Frame] menüsünü
seçin ve Sa¤ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Off] : Foto¤raf karesi eklenmez.
Special Effect
HighLight
Off
Composite
Frame1
Photo Frame Frame2
Frame3
Frame4
Set:OK
Back:
[Frame 1]
[Frame 2]
[Frame 3]
[Frame 4]
[Frame 5]
[Frame 6]
[Frame 7]
[Frame 8]
[Frame 9]
5. Menü dü¤mesine iki kez bast›¤›n›zda menü kaybolacakt›r.
[Frame 1 ~ 9] menüsünü seçerseniz, seçilen foto¤raf
çerçevesi görünecektir.
❈ Bir resim çekmeden önce, +/- dü¤mesine basarak çerçeve
türünü de¤ifltirebilirsiniz. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine
basarak çerçeve türünü de¤ifltirin.
Capture:SH
Frame:+/-
=59=
Film Klipi çerçeve stabilize edici
Bu ifllev film kayd› s›ras›nda çekilen resimlerin stabilize edilmesine yard›mc› olur.
Bu menüyü sadece F‹LM KL‹P‹ modunda seçebilirsiniz. Bellek kart› tak›lmam›flsa, bu ifllev
kullan›lamayacakt›r.
Bu ifllevin kullan›m›
1. M (Mod) dü¤mesine ve menü dü¤mesine basarak F‹LM
KL‹P modunu seçin. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak
[Stabilizer] menüsünü seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Stabilizer
Off
On
- [Off] : Film Klipi çerçeve stabilize edici ifllevi devre d›fl› kal›r.
- [On] : Film kayd› s›ras›nda makinenin sars›lmas›n› önler. [Off] menüsünü seçerseniz kay›t
çerçeve aral›¤› daha dar olur. Ön izleme kareleri LCD monitörde düzgün
görünmeyebilir.
B‹LG‹
[On] alt menüsünü seçti¤iniz zaman, film klipi kare aral›¤› film klipi boyutuna ba¤l› olarak
daha dar olur.
=60=
Yürütme modunu bafllatma
Foto¤raf makinesini aç›n ve yürütme modu (
) dü¤mesine basarak Yürütme modunu
seçin. Foto¤raf makinesi art›k bellekte saklanan görüntüleri kay›ttan yürütebilir.
Foto¤raf makinesi dü¤melerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu fonksiyonunu
seçebilirsiniz.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece bellek kart›na
uygulan›r.
Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece dahili
belle¤e uygulan›r.
Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
) basarak
YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD monitörde
görüntülenir.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz görütüyü seçin.
❈ Görüntüleri h›zl› biçimde kay›ttan yürütmek için
SOL/ SA⁄ dü¤mesini bas›l› tutun.
B‹LG‹
Manuel mod: Güç dü¤mesine 3 saniyeden fazla bas›ld›¤›nda, sesli uyar› ve bafllang›çta
ses ayar›, siz bunlar› AÇIK olarak ayarlam›fl olsan›z bile KAPALI konuma
gelir.
=61=
Yürütme modunu bafllatma
Bir film klipini kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan yürütülmesi ile
ayn›d›r.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan yürütmek
istedi¤iniz film klipini seçin. Bir film klipi seçti¤inizde,
LCD monitörde film klipi göstergesi (
) görünür.
4. Film klipini kay›ttan yürütmek için yürüt ve duraklat
dü¤mesine (
) bas›n.
- Film klipini kay›ttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve
duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda film klipi
yeniden bafllar.
- Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL tufluna bas›n.
Film klipini yürütürken ileri sarmak için SA⁄ tufluna bas›n.
- Film klipinin kay›ttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve
duraklat dü¤mesine ve sonra SOL veya SA⁄ tufluna
bas›n.
Film klipi yakalama ifllevi: film klipinden dura¤an görüntüler yakalar.
Film klipi yakalama
Ad›m 1-2 dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme ile ayn›d›r.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesini kullanarak kay›ttan yürütmek
istedi¤iniz kaydedilmifl film klipini seçin.
4. Film klipini yürütmek için Yürüt/ Duraklat dü¤mesine bas›n.
5. Film klipini yürütürken Yürüt/ Duraklat dü¤mesine bas›n.
Sonra Deklanflöre bas›n.
6. Duraklat›lan film klipi yeni bir dosya ad› ile kaydedilir.
❈ Yakalanan film klipi orijinal film klipi ile ayn› boyuttad›r
(640X480, 320X240, 160X128).
Trim:T
Capture:SH
PAUSE?
[ Duraklat›ld› ]
[ Deklanflöre bas›n ]
=62=
Yürütme modunu bafllatma
Film karelerini kesme hakk›nda: Film klipi kay›ttan yürütülürken istedi¤iniz film klipi karelerini
kesebilirsiniz.
Çal›flt›rma süresi 10 saniye alt›nda ise, film klibi kesilemez.
1. Yürütme modunda istedi¤iniz film klipini seçin.
2. Yürüt ve Duraklat dü¤mesine basarak film klipini kay›ttan
yürütün.
3. Film klipinin kesmek istedi¤iniz noktas›nda Duraklat
dü¤mesine bas›n.
4. T dü¤mesine bas›n. (Bafllang›ç noktas› durum çubu¤unda
görüntülenmez, ama bafllang›ç noktas› iflaretlenir.)
5. Yürüt dü¤mesine bas›n, belirlenen aral›k durum çubu¤unda
görüntülenir.
6. Film klipinin kesmeyi durdurmak istedi¤iniz noktas›nda
Duraklat dü¤mesine bas›n.
Trim:T
Capture:SH
PAUSE?
Trim:T
7. T dü¤mesine bas›n, bir onay penceresi görüntülenir.
8. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Trimming] : Kesilen kareler yeni bir dosya ad›yla kaydedilir.
[Cancel] : Film karesi kesme ifllemi iptal olur.
Trimming?
Trimming
Cancel
Confirm:OK
B‹LG‹
Bir film klibi yürütülürken, kulakl›klar› kullanabilirsiniz.
Film klipini kare bafl›nda kesmek istiyorsan›z, film klipini bafllatmadan önce Zoom T
dü¤mesine bas›n. (Bafllang›ç noktas› durum çubu¤unda görüntülenmez, ama bafllang›ç
noktas› seçilir.)
REW (sol) dü¤mesine bas›larak, bafllang›ç noktas›ndan zaman çizgisi çubu¤u geçerse,
film klipinin ilk karesi görüntülenir.
Film klipinin bitifl noktas› belirtilmezse, son kare noktas›nda kesme onay penceresi
görüntülenir.
=63=
Yürütme modunu bafllatma
Kaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan yürütülmesi ile
ayn›d›r.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan yürütmek istedi¤iniz
kaydedilmifl sesi seçin. Bir kay›tl› ses seçti¤inizde, LCD
monitörde ses göstergesi (
) görünür.
4. Kaydedilmifl sesi kay›ttan yürütmek için yürüt ve duraklat
dü¤mesine (
) bas›n.
- Kaydedilmifl kay›ttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar
bas›n.
- Kaydedilmifl sesi kay›ttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat dü¤mesine
bas›n.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tufluna bas›n.
Sesi yürütürken ileri sarmak için SA⁄ tufluna bas›n.
- Kaydedilmifl sesin kay›ttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat dü¤mesine ve
sonra SOL veya SA⁄ tufluna bas›n.
- Bir ses yürütülürken, kulakl›klar› kullanabilirsiniz.
=64=
LCD monitör göstergesi
LCD monitör çekim koflullar› hakk›nda bilgileri görüntüler.
1
7
2
8
3
4
5
6
No.
Tan›m
Simge
1
Yürütme modu
-
2
Pil
s. 17
3
Dosya Türü
-
4
Sesli not
s. 69
5
Koruma göstergesi
s. 80
6
DPOF göstergesi
s. 84
7
Klasör ad› ve Yüklenen görüntü say›s›
8
Ses ekran›
100-0009
Sayfa
s.68
Çekim bilgi afla¤›daki gibidir.
Size
Av
Tv
ISO
Flash
Date
:
:
:
:
:
:
2592X1944
F3.5
1/60
100
Off
2005/05/01
Size
Av
Tv
ISO
Flash
: 2592X1944
: F3.5
: 1/60
: 100
: Off
Date
: 2005/05/01
Boyut
Aç›kl›k de¤eri
Obtüratör h›z›
ISO hassasiyeti
Flafl›n kullan›l›p
kullan›lmad›¤›
Kay›t tarihi
=65=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
Oynatma modunda, oynatma modu fonksiyonlar›n› kolayca ayarlayabilmek için foto¤raf
makinas›n›n üzerindeki tufllar› kullanabilirsiniz.
Yürütme modu tuflu
GÜÇ dü¤mesine basarak foto¤raf makinesi açarsan›z, Çal moduna geçti¤inizde ÇAL
MODU'na basabilir ve Kay›t moduna geçmek için bu dü¤meye tekrar bas›n.
Yürütme mod dü¤mesi ile gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi yürütme modunda aç›l›r.
Foto¤raf makinesini kapatmak için yürütme moduna tekrar bas›n (1 San.'nin alt›nda).
Yürtüme modu dü¤mesine 1 San.'den daha uzun süre bas›n, kay›t bilgisini kontrol
edebilirsiniz.
1 San.'nin üzerinde bas›lmas›
Çal modu dü¤mesine bas›lmas›
[ Yürütme modu ekran› ]
=66=
Size
Av
Tv
ISO
Flash
Date
: 2592X1944
: F3.5
: 1/60
: 100
: Off
: 2005/05/01
[ Kay›t bilgisi ]
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi/ Ses dü¤mesi (
)
Çoklu resimleri görüntüleyebilir, seçilen resmi büyütebilir ve görüntünün seçti¤iniz alan›n›
keserek kaydedebilirsiniz.
Bir film klibi, sesli not veya ses kay›t dosyas› yürütülüyorken, bu dosyay› kullanarak bu
dosyalar›n sesini kontrol edebilirsiniz.
Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye geçmek için 5 ifllev dü¤mesine bas›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Vurgulanan görüntü
[ Normal görüntüleme modu ]
[ Küçük resim görüntüleme modu ]
Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl› k›s›mlar›
görülebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda bafllang›çtaki tam
boyutlu görüntüye büyütme yap›l›r.
- Görüntülenen resmin büyütülmüfl bir görüntü olup
olmad›¤›n› LCD monitörün alt solundaki görüntü büyütme
göstergesine bakarak anlayabilirsiniz.
(Resim büyütülmüfl görünümde de¤ilse, gösterge
görünmez.) Büyütme alan›n› da kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
X1.5
=67=
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi/ Ses dü¤mesi (
)
Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oran›.
Görüntü boyutu
2592
2272
2048
1600
1024
640
Maksimum büyütme oran›
X10.1
X8.8
X8.0
X6.2
X4.0
X2.5
K›rpma : Görüntünün istedi¤iniz k›sm›n› seçebilir ve ayr› kaydedebilirsiniz.
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl› k›s›mlar›
görülebilir.
3. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda yandaki gibi bir mesaj
görünür.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Trimming?
Trimming
Cancel
Confirm:OK
X1.5
- [Trimming] : K›rp›lan görüntü yeni bir dosya ad› ile kaydedilir ve LCD monitörde
görüntülenir.
- [Cancel] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.
* Bellekte k›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü k›rp›lamaz.
* K›rpma ifllemi s›ras›nda büyütülen resmi silmek için, sil dü¤mesine bas›n.
Ses kontrolü: Bir film klibi, sesli not veya ses kay›t dosyas›
yürütülüyorken, bu dosyay› kullanarak bu
dosyalar›n sesini kontrol edebilirsiniz.
PAUSE?
[Film Klibi: Durdur]
=68=
[Film Klibi: Playback]
Sesli not (
)/ YUKARI tuflu
LCD monitörde menü göründü¤ünde, YUKARI tufluna bas›lmas› imleci üste tafl›r.
LCD monitörde menü görünmedi¤inde, Yukar› dü¤mesi sesli not dü¤mesi olarak çal›fl›r.
Kaydedilmifl dura¤an görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.
Dura¤an Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak ses eklemek istedi¤iniz
görüntüyü seçin.
2. Sesli not dü¤mesine (
) bas›n, sesli not göstergesi
görünür. Foto¤raf makinesi art›k sesli not kaydetmeye
haz›rd›r.
3. Kayd› bafllatmak için deklanflöre bas›n, dura¤an görüntüye
10 saniye süreyle ses kaydedilir. Ses kayd› s›rasonda, kay›t
durumu penceresi yanda gösterildi¤i gibi görüntülenir.
4. Deklanflöre tekrar bas›larak kay›t durdurulabilir.
5. Sesli not kayd› tamamland›ktan sonra, LCD monitörde
(
) simgesi görünür.
- Film kliplerine sesli not kaydedilemez.
- Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k
ses kayd› için en iyi mesafedir.
- Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait oldu¤u
dura¤an görüntüyle ayn› dosya ad›n› tafl›r.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntüye yeni bir sesli not
kaydederseniz, önceki sesli not silinir.
=69=
Yürütme ve Duraklatma (
)/ Afla¤› tuflu
Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma dü¤mesi flöyle çal›fl›r:
- Menü görüntüleniyorsa
Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye geçirmek için
AfiA⁄I tufluna bas›n.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas› veya film klipi için
Durdurma modunda
: Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas› veya film
klipini yürütür.
Kay›ttan yürütme s›ras›nda : Kay›ttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
Duraklatma modunda
: Kay›ttan yürütmeye devam eder.
[ Ses kayd› durduruldu ]
Sil (
[ Ses kayd› yürütülüyor ]
[ Ses kayd› duraklat›ld› ]
) dü¤mesi
Bellek kart›nda saklanan görüntüleri siler.
Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. SOL / SA⁄ dü¤mesine basarak silmek istedi¤iniz
görüntüyü seçin ve S‹L (
) dü¤mesine bas›n.
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak alt menü de¤erlerini
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Delete] seçilirse : seçilen resimler silinir.
[Cancel] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.
Delete?
Delete
Cancel
Confirm:OK
=70=
Sil (
) dü¤mesi
Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. YUKARI, AfiA⁄I, SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullanarak silmek istedi¤iniz resmi ve sonra S‹L
(
) dü¤mesine bas›n.
2. LCD monitörde afla¤›daki mesaj görünür.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak alt menü de¤erlerini seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Delete] seçilirse : seçilen resimler silinir.
[Cancel] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.
S‹L dü¤mesine bas›n.
Delete?
Delete
Cancel
Confirm:OK
B‹LG‹
Foto¤raf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istedi¤iniz görüntüleri
korumal› veya bilgisayar›n›za yüklemelisiniz.
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu flunlar› etkinlefltirir.
- SOL tuflu
: Menü görünürken, SOL tufluna bas›lmas› imlecin solundaki menü sekmesini
seçer. Menü gösterilmiyorken, önceki görüntüyü seçmek için SOL
dü¤mesine bas›n.
- SA⁄ tuflu
: Menü görünürken, SA⁄ tufluna bas›lmas› imlecin sa¤›ndaki menü sekmesini
seçer veya ikinci bir menüye geçer. Menü gösterilmiyorken, sonraki
görüntüyü seçmek için SA⁄ dü¤mesine bas›n.
- MENÜ tuflu : MENÜ tufluna bas›ld›¤›nda, LCD monitörde yürütme modu menüsü
görüntülenir. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD önceki ekrana geri döner.
- Tamam tuflu : LCD monitörde menü görüntülendi¤inde, 5 ifllev tuflu kullan›larak de¤ifltirilen
verileri onaylamak için TAMAM dü¤mesi kullan›l›r.
=71=
Albüm dü¤mesi
Çekilen dura¤an foto¤raflar›n›z› Albüm dü¤mesini kullanarak
albümlerde düzenleyebilirsiniz.
Bu makinede 8 albüm vard›r ve her albüm maksimum 100
resim alabilir.
Albüm menüsü yükleme süresi bellek kart› türüne ba¤l›d›r.
Albümün kullan›m›
Albüm seçme
1. Yürütme modunda M dü¤mesine bas›n.
2. Yukar›/ Afla¤› tufluna ve Sa¤ tufluna basarak [Select]
menüsünü seçin.
Select
Slide
Add
Remove
Move: Exit:MENU
3. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz
albümü seçin ve sonra Tamam tufluna bas›n.
Select
Slide
Add
Remove
Set:OK
Albüme dura¤an görüntüler ekleme
1. Bir album seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› tufluna ve Sa¤ tufluna basarak [Add]
menüsünü seçin.
Select
Slide
Add
❈ Bellekte 300'ün üzerinde resim varsa, [Add] menüsü
foto¤raf makinesinin ifllem görmesi için biraz daha uzun
sürer.
=72=
Remove
Select:T
Set:OK
Albüm dü¤mesi
3. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ tufllar›na basarak eklemek
istedi¤iniz resimleri seçin ve sonra Zoom T tufluna bas›n.
Seçilen resimlerin üzerinde flareti görünür.
* Seçim iptal etmek için tekrar Zoom T dü¤mesine bas›n.
Select
Slide
Add
Remove
Select:T
4. Tamam dü¤mesine bas›n, bir onay penceresi
görüntülenir. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak
istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Add]
: Seçilen resimleri albüme ekler.
- [Cancel] : Resimlerin eklenmesini iptal eder.
Select
Set:OK
Add?
Slide
Add
Add
Cancel
Remove
Confirm:OK
Select:T
Dura¤an görüntüleri albümden ç›karma
1. Bir album seçin.
2. Yukar›/ Afla¤› tufluna ve Sa¤ tufluna basarak [Remove]
menüsünü seçin.
3. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçin ve TAMAM dü¤mesine
bas›n.
- [All Pics] : Albümdeki belirli dura¤an görüntüler
ç›kart›labilir.
- [Select] : Albümdeki dura¤an görüntülerin tümü
kald›r›l›r.
❈ [Select] seçilirse:
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ tufllar›na basarak ç›karmak
istedi¤iniz resimleri seçin ve sonra Zoom T tufluna
bas›n. ‹flareti, seçilen resimlerin üzerinde belirecektir.
Select
Slide
Set:OK
Select
All Pics
Add
Remove
Set:OK
Select:T
4. Tamam dü¤mesine bas›n, biro nay penceresi aç›l›r.
YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Remove] : Seçilen resimleri albümden ç›kar›r.
- [Cancel] : Resimlerin ç›kar›lmas›n› iptal eder.
* Ç›kar›lan resimler bellekten silinmez, sadece albümden
ç›kar›l›r.
Set:OK
Remove?
Remove
Cancel
Confirm:OK
Select:T
Set:OK
=73=
Albüm dü¤mesi
Albümleri kay›ttan yürütme
Tüm albümleri kay›ttan yürütme
1. [All] menüsünü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n
Albümlerin tümü seçilir.
2. Yukar›/Afla¤› tufluna ve Sa¤ tufluna basarak [Slide]
menüsünü seçin.
❈ [Start], [Interval], [Repeat] ve [Effect] menülerini
seçebilirsiniz.
- [Start] : Slayt gösterisini bafllat›r
- [Interval] : Slayt gösterisi yürütme aral›¤›n› belirler.
- [Repeat] : ‹lk döngü bittikten sonra slayt gösterisinin
tekrarlan›p tekrarlanmayaca¤›n› seçer.
- [Effect] : Slayt gösterisi için özel ekran efektleri
kullan›labilir.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak [Start] menüsünü seçin
ve slayt gösterisini bafllatmak için Tamam tufluna bas›n.
4. MENÜ/ TAMAM dü¤mesflne bas›n, slayt gösterisi durur.
‹stenilen albümü yürütme
1. ‹stedi¤iniz albümü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
2. Yukar›/ Afla¤› tufluna ve Sa¤ tufluna basarak [Slide]
menüsünü seçin.
❈ [Start], [Interval], [Repeat] ve [Effect] menülerini
seçebilirsiniz.
3. [Start] menüsünü seçin ve slayt gösterisini bafllatmak için
Tamam dü¤mesine bas›n.
4. MENÜ/ TAMAM dü¤mesflne bas›n, slayt gösterisi durur.
Select
Slide
Add
Remove
Exit:MENU
Select
Slide
Add
Move: Start
Interval
1 sec
Repeat
Off
Effect
Cancel
Remove
Exit:MENU
Move: Select
Slide
Add
Remove
Exit:MENU
Select
Slide
Add
Move: Start
Interval
1 sec
Repeat
Off
Effect
Cancel
Remove
Move: B‹LG‹
Bir resim bellekten silinirse, albümde görüntülenmez.
Bir resim ayn› albüme iki kez eklenemez.
Bir resim farkl› albümlere eklenebilir.
=74=
Set:OK
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
YÜRÜTME modu fonksiyonlar› LCD monitör kullan›larak de¤ifltirilebilir. YÜRÜTME
moduunda, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde menü görüntülenir. Yürütme
modunda ayarlama yapabilece¤iniz menüler flunlard›r. Yürütme menüsünde ayarlama
yapt›ktan sonra bir foto¤raf çekmek için, YÜRÜTME dü¤mesine veya deklanflöre bas›n.
Menü sekmesi
Ana menü
Slide
Alt menü
‹kinci menü
Start
-
Interval
1, 3, 5, 10sec
Repeat
Off / On
Effect
Sayfa
S.78
Cancel
Effect 1 ~ 4, Random
Protect
Select
All Pics
Delete
Resize
Effect
Rotate
DPOF
Unlock / Lock
Select
-
All Pics
-
2272X1704
-
2048X1536
-
1600X1200
-
1024X768
-
640X480
-
User Image
-
B&W
Red
Sepia
Green
Negative
Blue
Right 90˚
-
Left 90˚
-
180˚
-
Horizontal
-
Vertical
-
Standard
Select/ All Pics/ Cancel
Index
No/ Yes
Size
Select/ All Pics/ Cancel
S.80
S.81
S.82
S.83
S.84
S.84
=75=
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Copy to Card
OSD Information
Alt menü
‹kinci menü
No
-
Yes
-
Full OSD
-
OSD Off
-
Sayfae
S.87
S.88
Bu menü foto¤raf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir yaz›c›ya
(foto¤raf makinesine do¤rudan ba¤lant›, ayr› sat›l›r) ba¤l› iken kullan›labilir.
Menü sekmesi
Ana menü
Images
Auto Set
Alt menü
‹kinci menü
One Pic
-
All Pics
-
No
-
Yes
-
Sayfa
S.90
S.91
Auto
Postcard
Card
4X6
Size
L
2L
Letter
A4
Custom Set
A3
Auto
Full
1
Layout
2
4
8
9
16
=76=
S.91
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
‹kinci menü
Sayfa
Auto
Type
Plain
Photo
Fastphoto
Auto
Quality
Draft
Normal
Custom Set
Fine
S.91
Auto
Date
Off
On
Auto
File Name
Off
On
Print
DPOF Print
Reset
Standard
-
Index
-
No
-
Yes
-
No
-
Yes
-
S.92
S.92
S.93
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
=77=
Slayt gösterisi bafllatma
Görüntüler önceden belirlenmifl aral›klarla sürekli olarak görüntülenebilir.
Foto¤raf makinesini bir harici monitöre ba¤layarak slayt gösterisini seyredebilirsiniz.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Slide] menü sekmesini seçin.
Slayt gösterisini bafllatma: Slayt gösterisi sadece [Start]
menüsünde bafllat›labilir.
1. [Start] menüsünü seçmek için Yukar›/Afla¤› dü¤melerini
kullan›n.
2. Slayt gösterisini bafllatmak için Tamam dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini devam ettirmek için Duraklat (
)
dü¤mesine tekrar bas›n.
- Slayt gösterisini durdurmak için yürüt ve duraklat
dü¤mesine ve sonra SOL veya SA⁄ tufluna bas›n.
Yürütme aral›¤›n› belirleme: Slayt gösterisi yürütme aral›¤›n›
belirler.
1. YUKARI/ AfiA⁄I tufllar›na basarak istedi¤iniz [Interval] alt
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. ‹stedi¤iniz aral›¤› seçmek için Yukar›/ Afla¤› dü¤melerini
kulan›n.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
Tekrara ayar›: ‹lk döngü bittikten sonra slayt gösterisinin
tekrarlan›p tekrarlanmayaca¤›.
1. Yukar›/ Afla¤› dü¤melerini kullanarak [Repeat] menüsünü
seçin ve Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar›/ Afla¤›
dü¤melerini kullan›n.
[Off] seçiliyse: Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.
[On] seçiliyse: Slayt gösterisi iptal edilene kadar tekrarlan›r.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
Slide
Start
1 sec
Off
Cancel
Interval
Repeat
Effect
Move: Set:OK
Slide
Start
1 sec
Interval
3 sec
5 sec
10 sec
Repeat
Effect
Back:
Set:OK
Slide
Start
Interval
On
Effect
Back:
B‹LG‹
Yükleme süresi görüntü boyutuna ve kalitesine ba¤l›d›r.
Slayt gösterisi yürütülürken, bir F‹LM dosyas›n›n sadece ilk karesi görüntülenir.
Slayt gösterisi yürütülürken, sesli kay›t dosyas› gösterilmeyecektir.
=78=
Off
Repeat
Set:OK
Slayt gösterisi bafllatma
Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n: Slayt gösterisi için özel ekran efektleri kullan›labilir.
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Effect] alt menüsünü
seçin ve SA⁄ dü¤mesine bas›n.
2. Etki türünü seçmek için Yukar›/ Afla¤› tufllar›n› kullan›n.
[Cancel] : Normal görüntü.
[Effect 1] : Görüntü yavafl gösterilir.
[Effect 2] : Görüntü merkezden d›fla do¤ru yavafl gösterilir
[Effect 3] : Görüntü üst soldan bafllar.
[Effect 4] : Görüntü üst soldan alt sa¤a çapraz olarak kayar.
[Random]: Görüntü düzensiz olarak kayar
3. OK (Tamam) dü¤mesine basarak ayar› onaylay›n.
Slide
Start
Interval
Repeat
Effect
Back:
Cancel
Effect 1
Effect 2
Effect 3
Effect 4
Set:OK
=79=
Görüntüleri koruma
Bu, belirli çekimleri yanl›fll›kla silmeye karfl› korumak için kullan›l›r (K‹L‹T).
Ayr›ca, daha önce korunmufl görüntülerin korumas›n› kald›r›r (K‹L‹D‹ KALDIR).
Görüntüleri koruma
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Protect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Select] : Korunacak/ korumas› kald›r›lacak görüntü için
seçim penceresi görüntülenir.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir görüntü seçme
- Zoom W/T Dü¤mesi : Resmi korur/serbest b›rak›r
- Menü Dü¤mesi
: De¤ifliklikleriniz kaydedilir ve
menü görünmez olur.
[All Pics] : Kaydedilmifl tüm görüntüleri korur/korumay›
kald›r›r.
- Zoom W/T Dü¤mesi : Resimleri korur/serbest b›rak›r
- Menü Dü¤mesi
: De¤ifliklikleriniz kaydedilir ve menü
görünmez olur.
Protect
Select
All Pics
Move:
Exit:MENU
W
Unlock
W
Unlock
Set:OK
- Bir görüntüyü korursan›z, LCD monitörde koruma simgesi
görünür. (Korumas›z görüntü için bir gösterge yoktur)
- K‹L‹T modundaki bir görüntü silme fonksiyonu veua [Delete]
fonksiyonlar›na karfl› korunur ama [Format] fonksiyonuna
karfl› korunmaz.
=80=
T
Set:OK
T
Görüntüleri silme
Bellek kart›nda saklanan tüm dosyalar içinde, DCIM alt klasöründeki korumas›z dosyalar
silinir. Bunun korumas›z görüntüleri kal›c› biçimde silece¤ini unutmay›n. Önemli çekimler silme
iflleminden çnce bir bilgisayara kaydedilmelidir. Bafllang›ç görüntüsü foto¤raf makinesinin
dahili belle¤inde saklan›r (yani bellek kart›nda saklanmaz) ve bellek kart›ndaki tüm dosyalar›
silseniz bile silinmez.
Görüntüleri silme
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Delete] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Select]: Silinecek görüntüyü gösteren seçim penceresi.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir görüntü seçme
- Zoom T Dü¤mesi : Silinecek resmi seçin. ( iflareti)
- Tamam Dü¤mesi : Onay mesaj›n› görüntülemek Tamam
dü¤mesine bas›n. iflaretli resimleri
silmek için [Delete] menüsünü seçin
ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[All Pics] : Onay penceresini görüntüler. Korunmayan tüm
resimleri silmek için [Delete] menüsünü seçin ve
Tamam dü¤mesine bas›n.
Korunan görüntü yoksa, tüm görüntüler silinir ve
[No Image!] mesaj› görünür.
4. Silme iflleminden sonra, ekran yürütme modu ekran›na
geçer.
Delete
Select
All Pics
Move:
Exit:MENU
Select:T
Del:OK
Delete?
Delete
Cancel
Confirm:OK
Del:OK
=81=
Yeniden boyutland›r
Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyutunu) de¤ifltirir. Bir görüntüyü bafllang›ç görüntüsü
olarak kaydetmek için [User image]'yu seçin. Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir
dosya ad› verilir.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Resize] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Resize
2272 X 1704
2048 X 1536
1600 X 1200
1024 X 768
640 X 480
Exit:MENU
Move:
Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
Yeniden boyutland›r 2272X1704 2048X1536 1600X1200
O
1024X768
640X480
User image
O
O
O
5M
O
O
4M
X
O
O
O
O
O
3M
X
X
O
O
O
O
2M
X
X
X
O
O
O
1M
X
X
X
X
O
O
VGA
X
X
X
X
X
O
B‹LG‹
Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden
boyutland›r›labilir, ama bunun tersi mümkün de¤ildir.
Sadece JPEG görüntüler yeniden boyutland›r›labilir. Film klipleri (AV‹) ve Ses kay›t (WAV)
dosyalar› yeniden boyutland›r›lamaz.
Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lm›fl dosyalar›n çözünürlü¤ünü de¤ifltirebilirsiniz.
Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir dosya ad› verilir. [User Image] bellek kart›nda
de¤il dahili bellekte saklan›r.
Sadece iki [User Image] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni bir [User Image] görüntüsü
kaydetti¤inize, varolan bafllang›ç görüntüsü s›rayla silinir.
Bellek kart›nda yeniden boyutland›r›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, LCD
monitörde [Card full!] (Kart Dolu) mesaj› görünür ve yeniden boyutland›r›lan görüntü
kaydedilmez.
=82=
Özel Efektler
Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler eklemek
mümkündür.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Effect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[B & W] : Görüntüyü siyah ve beyaza dönüfltürülür.
[Sepia] : Çekilen foto¤raflar sepya tonda (sar›ms›
kahverengi tonlarda) kaydedilir.
[Red]
: Çekilen foto¤raflar k›rm›z› tonda yüklenecektir.
[Green] : Çekilen foto¤raflar yeflil tonda yüklenecektir.
[Blue]
: Çekilen foto¤raflar mavi tonda yüklenecektir.
[Negative] : Görüntüyü negatif modunda kaydeder.
4. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda bir onay penceresi
belirecektir.
[Save] : De¤ifltirilen dosyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedin.
[Cancel] : Eklenen effekti iptal eder.
Effect
B&W
Sepia
Red
Green
Blue
Exit:MENU
Move:
Save?
Save
Cancel
Confirm : OK
=83=
Bir görüntüyü döndürme
Saklanan resimleri çeflitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin pleybeki
sonland›r›ld›¤›nda, ilk haline geri dönecektir.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Rotate] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
Rotate
Right 90°
Left 90°
180°
Horizontal
Vertical
Exit:MENU
[Right 90˚] : Resmi saat
yönünde döndürür.
[Left 90˚] : Resmi saatin aksi
yönünde döndürür.
[Horizontal] : Resmi yatay
döndürür.
Move:
[180˚] : Resmi 180 derece
döndürür.
[Vertical] : Resmi dikey
döndürür.
4. Tamam dü¤mesine bas›n, döndürülen resim görüntülenir.
Döndürülen görüntüyü LCD monitörde görüntülerseniz, görüntünün solunda ve sa¤›nda
boflluklar görünebilir.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) bellek kart›n›z›n MISC klasörüne bask› bilgileri
yerlefltirmenizi sa¤lar. Bas›lacak resimleri ve kaç bask› yap›laca¤›n› seçin.
DPOF bilgileri olan bir görüntü kay›ttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD monitörde görünür.
Bu durumda, görüntüler DPOF yaz›c›larda veya say›s› giderek artan foto¤raf laboratuarlar›nda
bast›r›labilir.
Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
=84=
DPOF : Standard
Bu fonksiyon kaydedilen görüntülere bask› miktar› bilgileri gömmenizi sa¤lar.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Standard]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Select] : Bast›r›lacak görüntüyü gösteren seçim penceresi.
- Afla¤›/ Yukar›/ Sol/ Sa¤ : Bast›r›lacak resim seçin.
- W/T dü¤mesi: Bask› boyutunu seçme
[All Pics] : Film ve ses dosyalar› hariç, tüm resimler için
bask› say›s›n› yap›land›r›n.
- W/T dü¤mesi: Bask› say›s› seçme
[Cancel] : Bask› ayar›n› iptal eder.
5. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF yönergeleri varsa, DPOF göstergesi
(
) görünür.
DPOF
Standard
Select
Index
Size
All Pics
Cancel
Back:
W
Set:OK
0 Prints
T
Set:OK
W
0 Prints
T
Set:OK
DPOF : Index
Görüntüler (film klipleri ve ses dosyalar› hariç) endeks türü olarak bas›l›r.
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Index] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin.
[No] seçilirse : Görüntü endeks bask› biçiminde bas›lmaz.
[Yes] seçilirse : Görüntü endeks bask› biçiminde bas›l›r.
5. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
DPOF
Standard
No
Index
Yes
Size
Back:
Set:OK
=85=
DPOF : Size
Bellek kart›nda saklanan görüntüleri bast›r›rken bask› boyutunu belirleyebilirsiniz.
[Size] menüsü sadece DPOF 1.1 uyumlu yaz›c›larda kullan›labilir.
Bask› Boyutunu Ayarlama
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Size] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Select] : Bask› boyutu de¤ifltirilecek resmi gösteren seçim
penceresi.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ : Bir resim seçin.
- Zoom W/T Dü¤mesi : Bask› boyutunu de¤ifltirin.
- Tamam dü¤mesi
: De¤ifliklikleriniz kaydedilir ve
menü görünmez olur.
[All Pics] : Kaydedilen tüm resimlerin bask› boyutunu
de¤ifltirir.
- W/T dü¤mesi
: Bask› boyutunu seçme
- Tamam dü¤mesi : De¤ifltirilen ayar› onaylar.
[Cancel] : Tüm bask› boyutu ayarlar›n› iptal eder.
❈ DPOF [Size] ikincil menüsü : Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
❈ Üretici ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, yazma iflleminin
iptal edilmesi yaz›c›n›n ifllemi yerine getirmesinden biraz
uzun sürebilir.
=86=
DPOF
Standard
Index
Size
Select
All Pics
Cancel
Back:
W
Set:OK
Cancel
T
Set:OK
W
Cancel
Set:OK
T
KARTA KOPYALA
Görüntü dosyalar›n›, film kliplerini ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na kopyalaman›za
olanak sa¤lar.
Bellek Kart›na Kopyalama
1. Yürütme dü¤mesine bas›n ve sonra menü dü¤mesine
bas›n.
Copy To Card
2. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak [Copy to Card] menü
No
Yes
sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Exit:MENU
Move:
- [No] : "KARTA KOPYALA"y› iptal eder
- [Yes] : Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler, film klipleri ve ses kay›t dosyalar›
[Processing!] mesaj› görüntülendikten sonra bellek kart›na kopyalan›r. Kopyalama
ifllemi tamamland›ktan sonra, ekran çal moduna dönecektir.
B‹LG‹
Bu menü bir bellek kart› tak›lmadan seçildi¤inde, [Copy to Card] menüsünü seçebilirsiniz,
ancak menü kullan›lamaz.
Bellek kart›nda kaydedilmifl resimleri dahili belle¤e (48 MB) kaydetmek için yeterli yer
yoksa, [Copy to Card] sadece resimlerin bir k›sm›n› kopyalar ve [Card Full!] mesaj›
görünür. Sonra sistem kay›ttan yürütme moduna döner. Bellek kart›n› makineye takmadan
önce, yer açmak için gereksiz resimleri silin.
[Copy to Card]'I kullanarak karta kopyalarken dahili bellekteki foto¤raflar› tafl›rken ayn›
dosya ad›n› iki kez kullanmamak için dosya adlar›n›n sonraki say›lar› kartta
oluflturulacakt›r. Bellek kart›ndaki son dosya SSM10010.jpg ise, kopyalanan dosya adlar›
SSM10011.jpg olarak bafllat›lacakt›r. [Copy to Card] ifllemi tamamland›ktan sonra, son
kopyalanan klasördeki saklanan son görüntü LCD monitörde görüntülenir.
=87=
Ekran gösterim bilgileri
Ekrana getirilen görüntünün çekilifl bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
OSD bilgi türünü nas›l seçebilirsiniz
1. Ça mod dü¤mesine ve menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak [OSD Information] menü
sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
OSD Information
Full OSD
OSD Off
Exit:MENU
100-0004
[Full OSD]
=88=
[OSD Off]
Move:
PictBridge
Bu foto¤raf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri do¤rudan basan bir
yaz›c›ya (ayr›ca sat›l›r) ba¤lamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz. Film klipleri ve ses
dosyalar› bast›r›lamaz.
Foto¤raf makinesinin yaz›c›yla ba¤lant›s›n›n yap›lmas›
1. Ses Kayd› modu haricinde bir modda MENÜ dü¤mesine
bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Printer] menüsünü
seçin ve TAMAM tufluna bas›n.
Format
Date&Time
Imprint
Sound
Setup
Computer
Printer
USB
Back:
Set:OK
Foto¤raf Makinesini Yaz›c›ya Ba¤lama
USB kablosunu Beflik ile kullanma: Foto¤raf makinesini ve befli¤i ba¤lay›n. Befli¤i ürünle
verilen USB kablosu ile yaz›c›n›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.
USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma: Foto¤raf makinesini ürünle verilen USB
kablosu ile yaz›c›n›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.
[ USB kablosunu Beflik ile kullanma ]
[ USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma ]
❈ 4. Ad›mda [Computer] seçene¤ini seçerseniz, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤larken
[Connecting Computer] mesaj› görünür ve ba¤lant› kurulamaz. Bu durumda, USB kablosunu
ç›kart›n ve sonra 2. Ad›mdan itibaren yordamlar› uygulay›n.
=89=
PictBridge : Resim Seçimi
Kolay yazd›rma
Foto¤raf makinesini pleybek modunda iken yaz›c›ya
ba¤lad›¤›n›zda, bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
- Deklanflöre basmak
: fiu anda gösterilen görüntü yaz›c›n›n varsay›lan ayar› ile
birlikte yazd›r›lacakt›r.
- Sol/ Sa¤ dü¤mesine basmak
: önceki/ sonraki görüntüyü seçer.
Bast›r›lacak resimleri seçin.
1. [Images] menüsü görünür.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra Tamam tufluna bas›n.
[One Pic] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi sadece o s›rada
görüntülenen resimlere uygulan›r.
[All Pics] seçildi¤inde : PictBridge ifllevi, film klipleri ve ses
dosyalar› hariç, tüm resimlere
uygulan›r.
141-0001
Print:Shutter
Menu:OK
Images
One Pic
All Pics
Exit : MENU
Move: Bas›lacak Kopya Say›s›n› Belirleme
- [One Pic] veya [All Pics] seçene¤ini seçin: Afla¤›da gösterilen gibi, bas›lacak kopya say›s›n›
belirleyebilece¤iniz bir ekran görünür.
141-0001
0
Prev Next
Exit:Shutter
0
Set:OK
[ [One Pic] seçildi¤inde ]
Exit:Shutter
Set:OK
[ [All Pics] seçildi¤inde ]
- Bask› say›s›n› seçmek için Yukar›/ Afla¤› tufllar›n› kullan›n.
- Baflka bir resim seçmek için Sol/ Sa¤ tufllar›n› kullan›n ve baflka resim için bask› say›s›n›
seçin.
- Bask› say›s›n› ayarlad›ktan sonra, kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
- Bask› say›s›n› ayarlamadan menüye dönmek için Deklanflöre bas›n.
- Maksimum bask› say›s› 100'dür ve 100'ün üzerinde bir say› seçerseniz, [Out Of Number]
mesaj› belirecektir.
=90=
PictBridge : Bask› Ayar›
AUTO SET
1. [Auto Set] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄
tufllar›n› kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra OK tufluna bas›n.
[No] : [Custom Set] de¤erleri korunur.
[Yes] : [Custom Set] içindeki tüm de¤erler otomatik olarak
de¤iflir.
Auto Set
No
Yes
Exit : MENU
Move: Custom Set : Bas›lan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü, Bask› Kalitesi, Tarih
Basma ve Dosya Ad› menülerini seçebilirsiniz.
1. [Custom Set] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄
tufllar›n› kullan›n.
2. ‹stedi¤iniz alt menü de¤erlerini seçmek için YUKARI ve
AfiA⁄I tufllar›n› kullan›n ve sonra SA⁄ dü¤mesine bas›n.
3. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra OK tufluna bas›n.
Size
Layout
Type
Quality
Date
Custom Set
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Exit : MENU
Move: Ayarlama yapabilece¤iniz menüler flunlard›r.
‹fllev
Menü
Size
Bask› ka¤›d› boyutunu ayarlama
Alt menü
Auto, Postcard, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Bir sayfaya bas›lacak resim say›s›n›
Layout
Type
Quality
Date
File Name
belirleme
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16
Bask› ka¤›d› kalitesini ayarlama
Auto, Plain, Photo, Fastphoto
Bas›lacak resim kalitesini belirleme
Auto, Draft, Normal, Fine
Tarih bas›l›p bas›lmayaca¤›n› belirleme
Auto, Off, On
Dosya ad› bas›l›p bas›lmayaca¤›n› belirleme Auto, Off, On
❈ Baz› menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yaz›c› modellerinde desteklenmez.
Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.
❈ Ayar de¤erleri otomatik/ manuel ayarda de¤ifltirilmediyse, otomatik olarak korunur.
=91=
PictBridge : Resim Bast›rma
Resimleri Bast›rma
1. [Print] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄ tufllar›n›
kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra OK tufluna bas›n.
[Standard]: Bellek kart›nda saklanan resimler belirlenen
say›larda bas›l›r. Bir ka¤›t parças›na bir resim
bas›l›r.
[Index]
: Bir sayfaya birden çok resim bas›l›r.
Print
Standard
Index
Move: Exit : MENU
3. Sa¤da gösterilen ekran görünür ve resim bast›r›l›r.
Hiçbir resim seçilmezse, [No image!] (Görüntü Yok!) mesaj›
görünür. Bask› s›ras›nda bask›y› iptal etmek için Menü/
Tamam dü¤mesine bas›n, [Print] menüsü görünür.
Now Printing
1/1
Cancel:OK
❈ Endeks bask›da resim say›s› kullan›lan yaz›c›ya ba¤l›d›r.
❈ Üretici ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, yazma iflleminin iptal edilmesi yaz›c›n›n ifllemi
yerine getirmesinden biraz uzun sürebilir.
DPOF Print : Bu, DPOF bilgisi olan dosyalar› do¤rudan bast›rman›z› sa¤lar.
1. [DPOF Print] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄
tufllar›n› kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra OK tufluna bas›n.
[No] : Bask›y› iptal eder.
[Yes] : DPOF bilgileri ile do¤rudan bast›r›r
❈ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, baz› menüler
kullan›lamayabilir. Yaz›c› DPOF desteklemiyorsa, menüler
görünür ama seçilemez.
=92=
DPOF Print
No
Yes
Exit : MENU
Move: PictBridge : Reset
Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen konfigürasyonlar› bafllat›r.
1. [Reset] menü sekmesini seçmek için SOL ve SA⁄ tufllar›n›
kullan›n.
2. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz alt
menü de¤erini seçin ve sonra OK tufluna bas›n.
[No] seçilirse : Ayarlar s›f›rlanmaz.
[Yes] seçilirse : Tüm bask› ve görüntü ayarlar› s›f›rlan›r.
Reset
No
Yes
Exit : MENU
Move: ❈ Varsay›lan bask› ayar› yaz›c› üreticisine göre de¤iflir.
Yaz›c›n›z›n varsay›lan de¤eri için, yaz›c› ile birlikte verilen
kullan›m k›lavuzuna baflvurunuz.
=93=
Ayar menüsü
Bu modda, temel ayarlar› ayarlayabilirsiniz. Ses Kayd› ve MP3 modlar› haricindeki tüm
foto¤raf makinesi modlar›nda ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
File
Power Save
Alt menü
‹kinci menü
Series
-
Reset
-
1, 3, 5, 10 min
-
ENGLISH
Language
Sayfa
s. 95
s. 96
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
P”CCK»…
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
s. 97
BAHASA
POLSKI
Format
Date & Time
Imprint
Sound
USB
=94=
Magyar
No
-
Yes
-
05/01/01 13:00
Off
yy/mm/dd
-
dd/mm/yy
-
mm/dd/yy
-
Off
-
Date
-
Date&Time
-
Off
-
Low
-
Medium
-
High
-
Computer
-
Printer
-
s. 97
s. 98
s. 98
s. 99
s. 99
Ayar menüsü
Menü sekmesi
Ana menü
AF Lamp
LCD
Video Out
Quick View
Reset
Alt menü
‹kinci menü
Off
-
On
-
Dark
-
Normal
-
Sayfa
s. 100
Bright
-
NTSC
-
PAL
-
Off, 0.5, 1, 3 sec
-
No
-
Yes
-
s. 100
s. 101
s. 103
s. 103
❈ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Dosya ad›
Bu ifllev kullan›c›n›n dosya adland›rma biçimini ayarlamas›n› sa¤lar.
Dosya Adlar› Atama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [File] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Setup
File
Series
Power Save
Language
Format
Date&Time
Reset
Back:
Set:OK
[Series] : Bu sistemde, dosya, dosya silme veya biçimlendirme gibi ifllemlere bak›lmaks›z›n,
do¤rudan saklanan son dosya ad›n› takip eder.
[Reset] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonraki dosya ad›, bellek kart› biçimlendirilse, tümü
silinde veya yenisi tak›lsa bile, 0001'den bafllar.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=95=
Dosya ad›
B‹LG‹
Saklanan ilk dosya klasör ad› 100SSCAM ve ilk dosya ad› SSM10001.
Dosya adlar› SSM10001 → SSM10002 → ~ → SSM19999 aras›nda s›ral› olarak atan›r.
Klasör numaras› afla¤›daki flekilde, 100 ile 999 aras›nda s›rayla atan›r
: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
Bellek kart› ile kullan›lan dosyalar DCF (Design Rule for Camera File - Foto¤raf Makinesi
Dosyas› ‹çin Tasar›m Kural›) sistemine uygundur.
Otomatik kapanma
Bu ifllev pillerin gereksiz yere tükenmesini önlemek için, belirlenen bir süre sonunda foto¤raf
makinesini kapat›r.
Kapanma Ayar›
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Power Save]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
File
Setup
1 min
Power Save 3 min
Language
Format
Date&Time
Back:
5 min
10 min
Set:OK
[1, 3, 5, 10min] seçene¤ini seçin: Makine belirtilen süre kullan›lmad›¤›nda kendili¤inden
kapan›r.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
B‹LG‹
Pil ve AC flarj cihaz› ç›kar›larak tekrar tak›lsa dahi, güç kapatma ayar› korunacakt›r.
Foto¤raf makinesi PC modunda iken, slayt gösterisi yap›l›rken, bir ses kayd›n›, film klibini
ve MP3 dosyas›n› pleybek yaparken otomatik kapanma ifllevinin kullan›lamayaca¤›n›
akl›n›zda bulundurunuz.
=96=
Dil
LCD monitöründe gösterilebilecek dil seçimleri bulunmaktad›r. Pil ve AC flarj cihaz› ç›kar›larak
tekrar tak›lsa dahi, dil ayar› korunacakt›r.
Dil Ayar›
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda, MENÜ
dü¤mesine bas›n.
Setup
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
File
ENGLISH
Power Save
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Language] menüsünü
Language FRANÇAIS
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
DEUTSCH
Format
ESPAÑOL
Date&Time
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
Back:
Set:OK
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
D‹L alt menüsü: ‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca,
‹spanyolca, ‹talyanca, Basitlefltirilmifl Çince,
Geleneksel Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe, Fince,
Taylandca, Bahasa dili (Malezyaca/ Endonezyaca), Arapça, Macarca, Çekçe ve Lehçe.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Bellek kart›n› biçimlendirme
Bu, bellek kart›n›n biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellek kart›nda [Format]'› çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler ve MP3 dosyalar› silinecektir. Bellek
kart›n› biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
Bellek Kart›n› Biçimlendirme
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
Setup
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
File
No
Power Save
Yes
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Format] menüsünü
Language
Format
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
Date&Time
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
Back:
Set:OK
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[No] seçilirse : Bellek kart› biçimlendirilmez. Menü dü¤mesine iki kere bas›n, menü
görünmez olur.
[Yes] seçilirse : [Processing!] mesaj› görünür ve bellek kart› biçimlendirilir. Yürütme
modunda B‹Ç‹MLEND‹R'i çal›flt›r›rsan›z, [No Image!] mesaj› görünür.
B‹LG‹
fiu tür bellek kartlar›na muhakkak [Format] komutunu uygulay›n.
- Yeni veya biçimlendirilmemifl bir bellek kart›.
- Foto¤raf makinesinin tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesinden al›nm›fl
bir bellek kart›.
Bellek kart›n› her zaman bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin. Baflka bir foto¤raf
makinesi, bellek kart› okuyucusu veya bilgisayar kullan›larak biçimlendirilmifl bir bellek
kart›n› takarsan›z, [Card Error!] mesaj› görünür.
=97=
Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayar›
Çekilen resimler üzerinde görünen tarih ve saati de¤ifltirebilir ve tarih biçimini
ayarlayabilirsiniz.
Tarih/ Saat Ayar› ve Tarih Biçimi Seçimi
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Date&Time]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI, AfiA⁄I, SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz
alt menü de¤erini seçin ve sonra Tamam tufluna bas›n.
Setup
File
Power Save
05/ 05/ 01 13:01
Language
Format
Date&Time
Back:
yy/mm/dd
Set:OK
SA⁄ tuflu : Y›l/ ay/ gün/ saat/ dakika/ tarih biçimini seçer.
SOL tuflu : ‹mleç tarih ve saat ayar› menüsünün ilk ö¤esi üzerindeyse, imleci [Date&Time]
ana menüsü üzerine getirir. Di¤er durumlarda, imleç bulundu¤u konumun
soluna kayar.
YUKARI ve AfiA⁄I tufllar›: Ayar de¤erini de¤ifltirir. [Off] alt menüsünü seçti¤inizde, tarih ve
saat gösterilmeyecektir.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Kay›t tarihini bast›rma
Dura¤an görüntülere TAR‹H/SAAT ekleme seçene¤i vard›r.
Tarih Yazd›rma
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Imprint] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak istedi¤iniz tarih
yazd›rma biçimini seçin ve sonra Tamam tufluna bas›n.
Setup
Power Save
Off
Language
Date
Format
Date&Time
Date&Time
Imprint
Back:
Set:OK
[Off]
: Görüntü dosyas›na TAR‹H ve SAAT yazd›r›lmaz.
[Date]
: Görüntü dosyas›na sadece TAR‹H yazd›r›l›r.
[Date&Time] : Görüntü dosyas›na TAR‹H ve SAAT yazd›r›l›r.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
* Tarih ve Saat dura¤an görüntünün alt sa¤›na yazd›r›l›r.
* Tarih TAR‹H B‹Ç‹M‹ ayar›na göre yazd›r›l›r.
* SAAT afla¤›daki flekilde yazd›r›l›r: [Saat : Dakika] ve 24 saatlik esasta gösterilir.
* Bask› ifllevi, [Text] sahne modu ve foto¤raf çerçevesi efekt modunda çekilen görüntüler
istisna olmak üzere sadece dura¤an görüntülere uygulan›r.
=98=
Ses
Çal›flt›rma sesini ON (Etkin) olarak ayarlarsan›z, foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda, dü¤melere
bas›ld›¤›nda ve kart hatas› oldu¤unda çeflitli sesler etkinleflir ve böylece foto¤raf makinesinin
çal›flma durumundan haberdar olabilirsiniz.
Çal›flt›rma Seslerini Ayarlama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Sound] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Sound] alt menüsü : Off/ Low/ Medium/ High
Setup
Language
Format
Date&Time
Imprint
Sound
Off
Low
Medium
High
Back:
Set:OK
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Harici Bir Ayg›ta Ba¤lama (USB)
USB kablosunu kullanarak foto¤raf makinesini ba¤lamak istedi¤iniz harici bir ayg›t›
seçebilirsiniz.
Harici Ayg›t Seçme
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Setup
Computer
Format
Date&Time
Imprint
Sound
Printer
USB
Back:
Set:OK
[Computer] : Foto¤raf makinesini bir bilgisayara ba¤lamak istiyorsan›z bunu seçin.
Foto¤raf makinesinin bilgisayar›n›za ba¤lanmas› ile ilgili yönergeler için sayfa
136'a bak›n›z.
[Printer]
: Foto¤raf makinesini bir yaz›c›ya ba¤lamak istiyorsan›z bunu seçin. Foto¤raf
makinesinin yaz›c›n›za ba¤lanmas› ile ilgili yönergeler için sayfa 89'e bak›n›z.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=99=
Otomatik Odak lambas›
Otomatik Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz
Lamban›n ayarlanmas›
1. Ses Kayd› modu haricinde bir modda MENÜ dü¤mesine
bas›n.
2.SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [AF Lamp] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[Off] seçilirse : Otomatik Odak lambas› yanmaz.
[On] seçilirse : Otomatik Odak lambas› yanar.
Date&Time
Imprint
Sound
USB
Setup
Off
On
AF Lamp
Back:
Set:OK
❈ [Off] seçene¤ini seçerseniz ve az ayd›nlat›lm›fl koflulda bir resim çeker veya [Night]
çekimi sahne modunu seçerseniz, foto¤raf makinesi tam odak yapamayabilir.
❈ Konfigürasyon, lamba kapal› olarak ayarlansa dahi otomatik zamanlay›c›y› kullan›rken
Otomatik Odak lambas› çal›flacakt›r.
LCD parlakl›¤›
LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
LCD Parlakl›¤›n› Ayarlama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [LCD] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
[LCD] alt menüsü: Dark, Normal, Bright
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
=100=
Imprint
Sound
USB
AF Lamp
Setup
Dark
Normal
Bright
LCD
Back:
Set:OK
Video ç›k›fl türünü seçme
Foto¤raf makinesinden ç›kan Film ç›k›fl sinyalleri NTSC veya PAL olabilir.
Ç›k›fl seçiminiz foto¤raf makinesinin ba¤land›¤› cihaz türüne (monitör veya TV, vb.) ba¤l›d›r.
PAL modu sadece BDGHI destekler.
Video Ç›k›fl Türünü Ayarlama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Video Out]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
- [Video Out] alt menüsü: NTSC, PAL
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Setup
Sound
USB
AF Lamp
LCD
NTSC
PAL
Video Out
Back:
Set:OK
Harici monitöre ba¤lama
AV kablosunu Beflik ile kullanma: Foto¤raf makinesini ve befli¤i ba¤lay›n. Befli¤i ürünle
verilen AV kablosu ile bir harici monitöre ba¤lay›n.
AV kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma: Makineyi ürünle verilen AV kablosu ile bir
harici monitöre ba¤lay›n.
[ AV kablosunu Beflik ile kullanma ]
Sar› renk - Video
Beyaz renk - Ses
[AV kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma]
=101=
Video ç›k›fl türünü seçme
B‹LG‹
NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
PAL : Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Birleflik
Krall›k, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, ‹spanya,
‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
Bir televizyonu harici monitör olarak kulland›¤›n›z zaman, televizyonun harici veya AV
kanal›n› seçmeniz gerekir.
Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir ar›za de¤ildir.
Resim ekran›n merkezinde de¤ilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalay›n.
Foto¤raf makinesi bir harici monitöre ba¤land›¤›nda, menü harici monitörde görünebilir ve
menü ifllevleri LCD monitördekiyle ayn›d›r.
=102=
H›zl› izleme
Bir resim çekmeden önce H›zl› ‹zleme özelli¤ini etkinlefltirirseniz, çekti¤iniz resmi [Quick View]
ayar›nda belirtilen süre LCD monitörde görebilirsiniz. H›zl› izleme sadece dura¤an
görüntülerde mümkündür.
H›zl› ‹zleme Ayar›
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Quick View]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Setup
USB
AF Lamp
LCD
Video Out
Off
0.5 sec
Quick Viwe
1 sec
3 sec
Back:
Set:OK
[Off]
: H›zl› izleme ifllevi devre d›fl›.
[0.5, 1, 3sec]: Çekilen resim seçilen süre boyunca, k›sa süre görüntülenir.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
S›f›rlama
Tüm foto¤raf makinesi menü ve ifllevleri varsay›lan de¤erlere döner. Ancak, TAR‹H/SAAT,
D‹L ve V‹DEO ÇIKIfi ayarlar› de¤iflmez.
Foto¤raf Makinesinin S›f›rlanmas›
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Reset] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
Setup
AF Lamp
LCD
Video Out
Quick Viwe
No
Yes
Reset
Back:
Set:OK
[No] seçilirse : Ayarlar varsay›lan de¤erlere dönmez.
[Yes] seçilirse: Tüm ayarlar varsay›lan de¤erlere döner.
=103=
MYCAM menüsü ayar›
Bafllang›n görüntüsünü, sesini ve deklanflör sesini ayarlayabilirsiniz. Her foto¤raf makinesinin
çal›flma modu (Sesli kay›t modu ve MP3 modlar› haricinde) MyCAM menüsüne sahiptir.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
Sayfa
Off
LOGO
User Image 1
User Image 2
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
S.Image
s. 104
S.Sound
s. 105
SH.Sound
s. 105
* Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
Bafllang›ç görüntüsü
Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda LCD monitörde görüntülenecek ilk görüntüyü seçebilirsiniz.
Bafllang›ç Görüntüsü Belirleme
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [S.Image] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Mycam
S.Image
S.Sound
SH.Sound
Back:
B‹LG‹
Yürütme modunda [User Image] menüsünde [Resize] ile bafllang›ç görüntüsü için
kaydedilmifl bir görüntü seçin.
[Format] menüsüyle tüm görüntüler silindi¤inde bafllang›ç görüntüsü silinmez.
Kullan›c› görüntüleri [Reset] menüsü ile silinir.
=104=
Set:OK
Bafllangݍ sesi
Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda etkinlefltirilecek sesi seçebilirsiniz.
Bafllangݍ Sesini Ayarlama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [S.Sound] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Mycam
S.Image
Off
S.Sound
Sound1
Sound2
Sound3
SH.Sound
Back:
Set:OK
B‹LG‹
Bafllang›ç görüntüsü [Off]'a ayarlanm›flsa, a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
Deklanflör sesi
Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
Deklanflör sesini seçme
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [SH.Sound]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin ve Tamam tufluna bas›n.
5. MENÜ dü¤mesine iki defa bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Mycam
S.Image
S.Sound
Off
SH.Sound
Sound2
Sound3
Back:
Sound1
Set:OK
=105=
MP3 modu
Digimax i50 MP3 player
Bu foto¤raf makinesinde MP3 player program› bulunmaktad›r.
MP3 dosyalar›n› bu foto¤raf makinesine kaydedebilir ve kompakt disk kalitesine yak›n olan
MP3 dosyalar›n› dinleyebilirsiniz.
MP3 dosyalar›n›n indirilmesi
MP3 dosyalar›n› kullanmak için bu dosyalar dahili belle¤e veya bu kameran›n bellek kart›na
yüklenmifl olmal›d›r.
1. ‹stedi¤iniz dosyalar› PC'nize kaydedin.
2. Foto¤raf makinenizi USB kablosunu kullanarak PC'nize
ba¤lay›n ve foto¤raf makinesini aç›n.
3. Window GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Removable Disk] aray›n.
4. Tafl›nabilir Disk alt›nda MP3 klasörü oluflturun.
5. Kaydetmek istedi¤iniz MP3 dosyalar›n› seçin ve MP3
klasörüne kopyalay›n.
B‹LG‹
MP3 dosyalar›n›n izinsiz ço¤alt›lmamas› için dikkat edin. Bu durum telif hakk› yasalar›na
karfl›d›r.
Bu foto¤raf makinesi sadece MP3 dosyalar›n› çalabilir.
MP3 klasörü alt›nda 100 alt klasöre kadar yapabilirsiniz. Alt klasörde alt dizin
oluflturamazs›n›z.
[Do¤ru dizin]
1 klasöründe 200'e kadar MP3 dosyas› kaydedebilirsiniz.
=106=
[Yanl›fl dizin]
MP3 modunun bafllat›lmas›
Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod) dü¤mesini ve [Mode] menüsünü
kullanarak istedi¤iniz MP3 modunu seçebilirsiniz.
[Mode] menüsünün seçilmesi
1. Pili tak›n (s.17).
2. MP3 dosyalar›n›n tutuldu¤u bellek kart›n› yerlefltirin (s.20).
Bu foto¤raf makinesi 48MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan
dahili belle¤e MP3 dosyalar›n› kaydedebilirsiniz.
3. Pil yuvas›n›n kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine bas›n.
5. Menü dü¤mesine bast›¤›n›zda menü gösterilecektir.
(MP3 ve Ses kayd› modu hariç)
Mode
Still/ Movie/ MP3
Full
6. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak [Mode] menüsünü seçin.
7. Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak [Still/Movie/MP3] veya [Full] menüsünü seçin.
- [Still/ Movie/ MP3] : MP3, Dura¤an görüntü ve Film klip modlar› seçilebilir.
- [Full] : MP3, Ses kayd› ve ve tüm kay›t modlar› seçilebilir.
8. Menü dü¤mesine bas›n ve menü kaybolacakt›r.
MP3 modunun de¤ifltirilmesi: [Still/ Movie/ MP3] menüsü
seçildi 1~4 aras›ndaki ad›mlar [Mode] menüsünün seçilmesi
ile ayn›d›r
5. Hemen önce kullan›lan mod gösterilecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod)
dü¤mesine bast›¤›n›zda MP3 modu seçilecektir.
7. Çal dü¤mesine (
) bas›n ve MP3 dosyas›
çal›nacakt›r. MP3 dosyas› çal›n›rken, kulakl›klar›
kullanabilirsiniz.
8. M (Mod) dü¤mesine veya Deklanflöre bas›n ve foto¤raf
makinesi modu baflka bir kay›t moduna geçecektir.
[M (Mod) dü¤mesine bas›lmas›]
Sample1.mp3
00:33/ 04:07
=107=
MP3 modunun bafllat›lmas›
MP3 modunun de¤ifltirilmesi : [Full] menüsü seçildi 1-4 aras›ndaki ad›mlar [Mode]
menüsünün seçilmesi ile ayn›d›r
5. Hemen önce kullan›lan kay›t modu gösterilecektir.
6. Foto¤raf makinesinin arkas›na yerlefltirilen M (Mod)
dü¤mesine bast›¤›n›zda mod seçim menüsü gösterilecektir.
7. MP3 modunu seçmek için Sol/Sa¤ dü¤mesine bas›n.
8. Çal dü¤mesine (
) bas›n ve MP3 dosyas›
çal›nacakt›r. Kulakl›klar› kullanmak için, Kulakl›k jak›n› tak›n.
9. M (Mod) dü¤mesine veya Deklanflöre bas›n ve foto¤raf
makinesi modu baflka bir kay›t moduna geçecektir.
MP3
Set:OK/M
B‹LG‹
Bellekte 100'den fazla MP3 dosyas› varsa, MP3 modunu
ifllemek için foto¤raf makinesi biraz daha uzun sürer.
MP3 modunda MP3 dosyas› yoksa [No Music!] mesaj›
No Music!
gösterilecektir.
Belirlenen zamanda (Yaklafl›k 30 sn.) ifllem
yap›lm›yorsa, LCD monitörü otomatik olarak kapan›r ve
foto¤raf makinesinin durum lambas› yan›p söner.
Foto¤raf makinesini kullanmak için, Güç dü¤mesi
haricinde foto¤raf makinesinin dü¤melerine bas›n.
MP3 dosyas› çal›n›yorsa, otomatik güç kapatma ifllevi çal›flmayacakt›r.
Eklenen kulakl›klar›n fifli 3.5mm'dir. Bir kulakl›k sat›n almak için en yak›ndaki Samsung
bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz. Kulakl›k sat›n almadan önce,
kulakl›¤›n boyutunu kontrol edin.
=108=
MP3 modunun LCD monitör göstergesi
LCD monitörü MP3 dosyas› hakk›nda bilgi gösterilmektedir.
1
9
2
8
3
Sample1.mp3
4
00:33/ 04:07
5
7
6
No.
Tan›m
1
Pleybek türü
Simgeler
s.113
2
MP3 modu
-
3
Pil durumu
s.17
Sample1.mp3
Sayfa
4
MP3 Bafll›¤›
5
Zaman sat›r›
s.110
6
Çalma zaman›
7
Kontrol dü¤mesi
s.112
8
Ses
s.112
9
Örnekleme h›z›, Bit h›z›
-
00:33/ 04:07
-
=109=
Foto¤raf makinesini ayaralamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas›
Liste dü¤mesi
MP3 dosya listesini görebilir ve bir dosya seçebilirsiniz.
MP3 dosyalar›n›n seçilmesi
1. MP3 modunda, (
) dü¤mesine bas›n.
Liste dü¤mesine bas›ld›¤›nda imleç, yürütülen dosyay›
vurgulayacakt›r.
2. Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak bir dosyay›
seçebilirsiniz. Sol/Sa¤ dü¤mesine bast›¤›n›zda listelerdeki
önceki/sonraki sayfaya geçer.
Playlist
Ballade
Dance
Techwin.mp3
Track05.mp3
Track01.mp3
Track02.mp3
Track03.mp3
B‹LG‹
MP3 listeleri ve pleybek s›ras› bellek kart›na kaydedilenler ile ayn› s›radad›r.
E¤er dosyalar do¤ru MP3 dosya biçiminde kodlanmam›flsa, dosyalar .mp3 dosya ad›
uzant›s› ile kaydedilse dahi çalma listesinde listelenmeyecektir.
Desteklenmeyen dil ile kodlanan bir bafll›k "------------" olarak gösterilecektir.
Bu foto¤raf makinesi Kald›¤› yerden bafllat ifllevine sahip de¤ildir. E¤er dosya çal›n›rken
foto¤raf makinesini kapat›rsan›z veya foto¤raf makinesinin modunu de¤ifltirirseniz, dosya
tekrar yürütüldü¤ünde dosyan›n ilk segmentinden bafllat›labilir.
Bu foto¤raf makinesi 48 ve 320Kbps bit h›z› aras›nda kodlanan bir MP3 dosyas›n›
yürütebilir.
=110=
Foto¤raf makinesini ayaralamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas›
Kilit dü¤mesi
Kilit dü¤mesine 1 saniyeden daha uzun basarsan›z,
foto¤raf makinesinin dü¤meleri kilitlenir.
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri kilitlendi¤inde,
gösterilen gibi bir simge ekrana gelecektir.
Track01.mp3
00:33/ 04:07
E¤er foto¤raf makinesinin dü¤meleri kilitlenmiflse, Güç kapal›, video ç›k›fl›, USB ba¤lant›s›
haricinde pleybek yap›l›rken dü¤meler kullan›lamaz ve LCD aç›k ifllevi kullan›labilir.
Kilitle dü¤mesine tekrar basarsan›z veya foto¤raf makinesini kapat›rsan›z, foto¤raf makinesi
aç›l›r.
B‹LG‹
VBR (De¤iflken Bit H›z›) dosyas›n›n pleybeki
VBR dosyas›, segmentteki girifl verisinin karmafl›kl›¤›na ba¤l› olarak her bir zaman
segmentinde ç›k›fl veri miktar›n› farkl›laflt›r›r. VBR ile kodlanan dosyalar pleybek yap›l›rken,
LCD flekildeki gibi görünecektir.
- Bit h›z› yerine VBR simgesi gösterilecektir.
VBR
- Zaman sat›r› gösterilmez.
- Çalma zaman› gösterilecek, fakat tam
çal›flma zaman› gösterilmeyecektir
Track02.mp3
00:28/
=111=
Foto¤raf makinesini ayaralamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas›
Ses dü¤mesi
Bu dü¤meyi kullanarak sesi kontrol edebilirsiniz.
0~30 ad›m vard›r. K›saca basarsan›z, ses 1 ad›m artacak
veya azalacakt›r, basar ve bas›l› tutarsan›z, ses sürekli
olarak artacak/azalacakt›r.
Kontrol dü¤mesi
Bir dosya pleybek yap›l›rken, dosyay› duraklatmak için Afla¤›
dü¤mesine bas›n. Tekrra bast›¤›n›zda pleybe¤e kald›¤› yerden
devam eder.
Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak MP3 dosyalar›n› arayabilirsiniz.
Sil dü¤mesi
Bu, belle¤e kaydedilen MP3 dosyalar›n› siler.
1. Liste dü¤mesine bast›¤›n›zda MP3 listeleri gösterilir.
2. Yukar›/Afla¤›/Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz
dosyay› seçin ve Sil dü¤mesine bas›n.
3. fiekildeki gibi bir mesaj gösterilecektir.
4. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz menüyü seçin
ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Delete] : seçilen dosyay› siler.
[Cancel] : "Dosyalar› sil"'i iptal eder
Delete?
Delete
Cancel
Confirm : OK
B‹LG‹
MP3 dosyalar›n› foto¤raf makinesinden silmeden önce, dosyalar› bilgisayar›n›za
yüklemelisiniz.
=112=
LCD monitörünü kullanarak Playback ifllevinin ayarlanmas›
MP3 mod ifllevleri LCD monitörü kullan›larak de¤ifltirilebilir.
MP3 modunda, MENU dü¤mesine bast›¤›n›zda menüyü LCD monitöründe gösterir.
MP3 modunda ayarlayabilece¤iniz menüler afla¤›daki gibidir.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
Sayfa
Play One
Repeat One
Play mode
Play All
s.113
Repeat All
Shuffle
No
Delete all
All
s.114
Off
Slide show
On
s.114
❈ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
Çalma modu
Çeflitli tekrar ve karma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Bu ifllev sadece seçilen klasöre uyarlan›r.
1. MP3 modunda Menü dü¤mesine bas›n.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak [Playlist] menü sekmesini seçin.
3. Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i seçin.
- [Play One] : Bir parçay› bir kez çalar.
- [Repeat One] : bir parçay› sürekli olarak çalar.
- [Play All] : Klasördeki tüm parçalar› çalar ve durur.
- [Repeat All] : Klasördeki tüm parçalar› sürekli olarak çalar.
- [Shuffle] : Klasördeki tüm parçalar› rastgele çalar.
Play Mode
Play One
Repeat One
Play All
Repeat All
Shuffle
4. Ayar yapmak için Tamam dü¤mesine bas›n ve menü kaybolacakt›r.
=113=
LCD monitörünü kullanarak Playback ifllevinin ayarlanmas›
Tümünü sil
Dosyalar nas›l silinir
1. MP3 modunda Menü dü¤mesine bas›n.
Delete All
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak [Delete All] menü sekmesini
seçin.
No
All
Exit:MENU
3. Yukar›/Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz menüyü seçin.
ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[No] : "Dosyalar› sil"'i iptal eder
[All] : Bir onay penceresi belirecektir.
[Delete] menüsünü seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n. Tüm MP3 dosyalar› silinir ve [No Music!] mesaj›
gösterilir.
Move: Delete?
Delete
Cancel
Confirm:OK
Slayt Gösterisi
MP3 dosyas› çal›n›rken, yakalanan görüntüler LCD monitöründe sürekli olarak gösterilir.
1. MP3 modunda Menü dü¤mesine bas›n.
2. Sol/Sa¤ dü¤mesine basarak [Slide Show] menü sekmesini
seçin.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz menüyü seçin
ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Off] : slayt gösterisini iptal eder. Menü kaybolacakt›r.
[On] : Yakalanan görüntüler sürekli olarak gösterilir.
❈ Çalma/gösterim tamamland›¤›nda, slayt gösterisi duracakt›r.
- Slayt gösterisini durkalatmak için Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Slayt gösterisini kald›¤› yerden devam ettirmek için Duraklat
dü¤mesine tekrar bas›n.
- Slayt gösterisini durdurmak için Duraklat dü¤mesine bas›n ve
ard›ndan iki kez Menü dü¤mesine bas›n.
=114=
Slide Show
OFF
ON
EXIT:MENU
MOVE: Önemli notlar
fiu önlemleri muhakkak uygulay›n!
Bu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde kullanmay›n veya
saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve yüksek
neme maruz b›rakmay›n.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, silflkon jel ile hava geçirmez
bir kutuda saklay›n.
Özellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine kum
girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
Foto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf makinesi
kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin kutusunda saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan korunmak için,
eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken, makinenin içine su
veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar
görebilir.
Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa, hassas elektronik
devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini kapat›n ve nem da¤›lana kadar en
az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini
kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n. Nem da¤›lana kadar bekleyin.
=115=
Önemli notlar
Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve bozulma
olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir. Foto¤raf makinesini uzun
süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek kart›n› ç›karmak yararl› olur.
Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n› korumak için
kendili¤inden kapan›r.
Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi sat›c›lar›ndan temin
edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa, lens temizleme s›v›s›yla lens
temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf makinesinin
benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb. temas›n› engelleyin. Bu,
foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar verebilir ve performans›n› etkileyebilir.
Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini
kullanmad›¤›n›z zaman daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf makinesine zarar
vermez ve bir ar›za de¤ildir.
Resimler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj cihaz› ve USB kablosu ayn› anda yata¤a
tak›ld›¤›nda), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir durumda, tekrar transfer
etmeden önce USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve tekrar ba¤lay›n.
Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
Araba, bisiklet kullan›rken ya da motorlu bir arac› sürerken kulakl›klar› kullanmay›n.
Trafikte tehlike oluflturabilir ve baz› bölgelerde yasalara ayk›r›d›r.
Kulakl›klar› yüksek seslerde kullanmaktan kaç›n›n. Duyma uzmanlar› uzun süreli ve yüksek
seste çalma yap›lmamas›n› tavsiye etmektedir. Kulaklar›n›zda bir ç›nlama duyarsan›z, sesi
azalt›n veya daha fazla kullanmay›n.
=116=
‹kaz göstergesi
LCD ekranda görünen baz› ikazlar vard›r.
Card Error !
• Bellek kart› hatas›
→ Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n.
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n.
→ Bellek kart›n› tak›n ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.97)
Memory Error!
• Dahili bellek hatas›
→ Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n.
→ Bellek kart› ç›kart›lm›fl halde belle¤i biçimlendirin (s.97)
No Card !
• Bellek kart› tak›l› de¤il
→ Bir bellek kart› tak›n
• Foto¤raf makinesi bellek kart›n› tan›m›yor
→ Bellek kart›n› tekrar tak›n
→ Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n
Card Locked !
• Bellek kart› kilitli
→ SD bellek kart› : Yazma koruma anahtar›n› bellek kart›n›n üstüne kayd›r›n
Card Full !/ Memory Full!
• Resim çekmek için yeterli bellek kapasitesi yok
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
→ Belle¤in bir k›sm›n› boflaltmak için gereksiz resimleri silin
No Image !
• Bellek kart›nda saklanan görüntü yok
→ Resim çekin
→ Görüntü içeren bir bellek kart› tak›n
File Error !
• Dosya hatas›
→ Bellek kart›n› biçimlendirin
• Bellek kart› hatas›
→ Bir foto¤raf makinesi servis merkezine baflvurun
=117=
‹kaz göstergesi
Low Battery !
• Pil kapasitesi düflük
→ fiarj edilmifl pili tak›n
Low Light !
• Karanl›k yerlerde resim çekerken
→ Foto¤raflar› Flaflh ile Foto¤raf Çekme modunda iken çekin.
Out Of Number
• PictBridge menüsünden çok say›da bask› sayfas› seçerken
→ S›n›rlama dahilinde bask› sayfas› seçin
Capturing!
• SF modunda, Gece sahnesi ve Havai Fiflek sahne modunda iken bir görüntü çekerseniz,
→ ‹yi bir görüntü almak için mesaj gösterilirken hareket etmeyin.
Bir servis merkezine baflvurmadan önce
Lütfen flunlar› kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
• Pil kapasitesi düflük
→ fiarj edilmifl pili tak›n (s.14~17)
• Piller kutuplar› ters olarak, yanl›fl tak›lm›fl
→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek tak›n
• fiarj edilebilir pil tak›l› de¤il
→ Pili tak›n ve makineyi aç›n.
Foto¤raf makinesi kullan›m halindeyken birden kapan›yor
• Piller bitmifl
→ fiarj edilmifl pili tak›n
• Foto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›yor.
→ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n
Piller çabuk bitiyor
• Foto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
→ Foto¤raf makinesini ›l›k koflullarda (örne¤in bir palto veya ceket içinde) tutun ve sadece
resim çekmek için ç›kart›n
=118=
Bir servis merkezine baflvurmadan önce
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi resim çekmiyor
• Yeterli bellek kapasitesi yok
→ Gereksiz resim dosyalar›n› silin
• Bellek kart› biçimlendirilmemifl
→ Bellek kart›n› biçimlendirin (s. 97)
• Bellek kart› bitmifl
→ Yeni bir bellek kart› tak›n
• Bellek kart› kilitli
→ [Card Locked !] hata mesajlar›na baflvurun (s. 117)
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini kapat›n
• Piller bitmifl
→ fiarj edilmifl pili tak›n (s. 14~17)
• Piller kutuplar› ters olarak, yanl›fl tak›lm›fl
→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek tak›n
Kullan›m s›ras›nda foto¤raf makinesi aniden duruyor
• Foto¤raf makinesi bir ar›za nedeniyle durdu
→ Pilleri ç›kart›p yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
• Resim uygun makro modu ayarlanmadan, nesneden 0,5 m uzakl›k içinde çekilmifl
→ Nesne 0,5 metreden yak›nda, makro çekim modunu seçin
• Resim flafl mesafesi d›fl›nda çekilmifl
→ Flafl mesafesi içinde resim çekin
• Objektif lekeli veya kirli
→ Objektifi temizleyin
Flafl patlam›yor
• Flafl kapal› modu seçilmifl
→ Flafl kapal› modundan ç›k›n
• Foto¤raf makinesi modu flafl› kullanamaz.
→ FLAfi ile ilgili yönergelere baflvurun (s.36).
Yanl›fl tarih ve saat görüntüleniyor
• Tarih ve saat yanl›fl ayarlanm›fl veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlara dönmüfl
→ Tarih ve saati yeniden ayarlay›n
=119=
Bir servis merkezine baflvurmadan önce
Foto¤raf makinesi dü¤meleri çal›flm›yor
• Foto¤raf makinesi ar›zas›
→ Pilleri ç›kart›p yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesi içindeyken bir kart hatas› oldu
• Bellek kart›n› biçimi hatal›
→ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Görüntüler kay›ttan yürütülemiyor
• Dosya adlar› hatal› (DCF biçimine uygun de¤il)
→ Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
Görüntü renkleri orijinalinden farkl›
• Beyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
→ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Görüntüler afl›r› parlak
• Poz fazla
→ Poz dengelemeyi yeniden ayarlay›n
Harici monitörde görüntü yok
• Harici monitör foto¤raf makinesine do¤ru ba¤lanmam›fl
→ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
• Bellek kart›nda hatal› dosyalar var
→ Do¤ru dosyalar› içeren bir bellek kart› tak›n
Bilgisayar›n gezgin program›n› kullan›rken, [Removable Disk] dosyas› görünmüyor
• Kablo ba¤lant›s› hatal›
→ Ba¤lant›y› kontrol edin
• Foto¤raf makinesi kapal›
→ Foto¤raf makinesini aç›n
• ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac OS 9.2~10.3.
de¤il Veya bilgisayar USB desteklemiyor
→ USB destekleyen bir bilgisayara Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac Os 9.2~10.3
yükleyin
• Foto¤raf makinesi sürücüsü yüklü de¤il
→ Bir [USB Storage Driver] (USB Saklama Sürücüsü) yükleyin
=120=
Özelikler
Tip
Etkin Piksel
Toplam Piksel
Görüntü
Sensörü
Odak Uzunlu¤u
Objektif
F No.
Dijital Zoom
LCD Monitör
Tip
Odaklama
Mesafe
Tip
H›z
Kontrol
Dengeleme
ISO Eflde¤eri
Modlar
Mesafe
fiarj Süresi
Deklanflör
Poz
Flafl
Keskinlik
Efekt
Beyaz Dengesi
Ses Kayd›
Tarih Yazd›rma
Dura¤an
Görüntü
Çekim
Film Klipi
1/2,5 inç CCD
Yaklafl›k 5,0 Megapiksel
Yaklafl›k 5,1 Megapiksel
SHD Lens f = 6,6~ 19,8mm
(35 mm film eflde¤eri: 39~117mm)
F3,5~F4,5
Dura¤an Görüntü modu: 1,0X ~5,0X
Yürütme modu: 1,0X ~10,1X (görüntü büyüklü¤üne ba¤l›)
2,5 inç renkli TFT LCD (230,000 pixels)
TTL otomatik odak
Normal: 50cm ~ sonsuz
Makro: 5cm~ 50cm (Genifl), 25cm~ 50cm (Tele)
Süper makro: 1cm~ 5cm (Genifl)
Auto: 5cm~ sonsuz (Genifl), 50cm~ sonsuz (Tele)
Mekanik ve Elektronik deklanflör
1~1/2,000 sn. (gece: 16~1/2,000 sn.)
Program AE
Ölçüm: Çoklu, Nokta
±2EV (0,5 EV ad›mlarla)
Auto, 100, 200, 400
Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› göz azaltma, Yavafl senk., Dolgu flafl, Flafl kapal›
Genifl: 0,2m~2,4m, Tele: 0,3m~1,9m (ISO OTOMAT‹K)
Yaklafl›k 4 sn.
Yumuflak, Normal, Canl›
Normal, S-B, Sepya, Negatif, K›rm›z›, Yeflil, Mavi, RGB
Otomatik, Gün Ifl›¤›, Bulutlu, Flüoresan(H), Flüoresan(L),
Tungsten, Özel
Ses Kayd› (maksimum 1 saat)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maksimum 10 sn.)
Kapal›, Tarih, Tarih ve Saat (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
Modlar: Otomatik, Manuel, Program, Sahne, SF
* Sahne: GECE, PORTRE, ÇOCUKLAR, MANZARA, YAKIN ÇEK‹M, MET‹N, GÜN DO⁄UfiU,
GÜNBATIMI, ARKADAN IfiIKLANDIRMA, HAVA‹ F‹fiEK, KUMSAL ve KAR
Sürekli: Tek, Sürekli
Otomatik zamanlay›c› : 2 sn., 10 sn., Çift otomatik zamanlama (10 sn. & 2 sn.)
Ses ile birlikte veya Ses olmadan (kullan›c› taraf›ndan seçilebilen,
kay›t süresi: kay›t süresi: bellek kapasitesine ba¤l›)
Boyut: 640x 480, 320x 240, 160x 128
(3X Optik Yak›nlaflt›rma, Yak›nlaflt›rma ‹fllemi s›ras›nda sessiz)
Kare h›z›: 30 kare/saniye, 15 kare/saniye
Film Stabilize edici (Kullan›c› Seçilebilir)
Film Düzeltme (Gömülü): Kay›t s›ras›nda duraklat, Dura¤an Görüntü Çekimi, Süre K›sma
=121=
Özelikler
Ortam
Dosya Biçimi
Görüntü Boyutu
Saklama
Kapasite
(32 MB)
Görüntü Yürütme
Tip
Düzenleme
Arabirim
Güç Kayna¤›
Ebatlar (E x B x D)
A¤›rl›k
Çal›flt›rma S›cakl›¤›
Çal›flt›rma Nemi
Foto¤raf Makinesi
Sürücüsü
Yaz›l›m
Uygulama
Özel ‹fllevler
=122=
Dahili Bellek: Yaklafl›k 48MB flafl bellek
Harici Bellek: SD Kart›/ MMC (maksimum 1GB garanti edilir)
* Dahili bellekte önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
Dura¤an Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Film Klipi: AVI (MPEG-4)
Ses: WAV
5M : 2592x1944 4M : 2272x1704
3M : 2048x1536 2M : 1600x1200
1M : 1024x768
VGA : 640x480
5M : Çok hassas 11, Hassas 21, Normal 32
4M : Çok hassas 14, Hassas 27, Normal 40
3M : Çok hassas 17, Hassas 33, Normal 49
2M : Çok hassas 28, Hassas 52, Normal 75
1M : Çok hassas 66, Hassas 111, Normal 151
VGA : Çok hassas 149, Hassas 217, Normal 275
* Bu rakamlar Samsung'un standart flart ve koflullar›na göre
ölçülmüfl olup çekim flartlar›na, foto¤raf makinesinin ayarlar›na
ve bellek kart› türüne ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film klipi, Albüm
K›s, Yeniden Boyutland›r, Döndür, Efekt
Dijital ç›k›fl ba¤lay›c›s›: USB 2.0
Ses: Mono
Video ç›k›fl›: NTSC, PAL (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
DC elektrik girifl ba¤lay›c›s›: 4.2V
Yeniden flarj edilebilir pil: 3.7V Lion pil (SLB-0737)
AC fiarj aleti : DC 4.2V, 450mA/ 760mA (SAC-41)
* Pakete dahil pil sat›fl bölgelerine göre de¤iflebilir.
92,3 x 60,2 x 17,7 mm
(foto¤raf makinesinin d›fla aç›lan parçalar› hariç)
Yaklafl›k 120g (piller ve kart hariç)
0~40˚C
5~85%
Saklama Sürücüsü
(Windows98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP, Mac OS 9.2~10.3)
Digimax Master, Digimax Reader
SF(Güvenlik Flafl›), MP3 Player ifllevi
Dura¤an ve Film çekimi için 3X Optik Yak›nlaflt›rma.
Yeni fiarj Sistemi (Almaç yuvas› (‹ste¤e ba¤l›))
MPEG-4 VGA 30fps Film Klibi (DSC üzerinde Düzeltme deste¤i)
Güçlü Etki (Renk, Vurgu, Birleflik, Çerçeve)
H›zl› Mod De¤ifltirme (M dü¤mesi, SF Dü¤mesi)
Özelikler
❈ MP3 player
Ses
Dosya
Çalma Modu
Frekans
Kulakl›k Portu
Ç›k›fl
Gürültü Oran›
Dosya Biçimi
Bit H›z›
20Hz~20KHz
3.5mm Port (Stereo Türde)
Maksimum Ses Sol 15mW + Sa¤ 15mW (16Ω)
20 KHz LPF ile 85 dB
MP3 (MPEG-1/2/2.5 3. Tabaka)
48 ~ 320kbps (VBR Dahil)
Biri,Tümü, Birini Tekrarla, Tümünü Tekrarla, Rastgele, Slayt
Gösterisi Aç›k/Kapal› (Kullan›c› Taraf›ndan Seçilebilir)
* Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
* Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
=123=
Yaz›l›m notlar›
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
- Ürüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü düzenleme yaz›l›m
arac›d›r.
- Hiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm› ço¤alt›lmamal›d›r.
- Yaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf makinenizi
onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m nedeniyle do¤abilecek bir
zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya da iflletim
sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
- Bu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi sahibi
olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Bilgisayar ve MMX Pentium 450 MHz üzeri
Macintosh için
Power Mac G3 veya üstü
ifllemci (XP: Pentium II 700 MHz)
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
Mac OS 9.2~10.3
Minimum 64 MB RAM (XP: 128 MB)
Minimum 64 MB RAM
200MB haz›r sabit disk alan›
110 MB bofl sabit disk alan›
(1GB'›n üstü önerilir)
USB ba¤lant› noktas›
USB ba¤lant› noktas›
CD-ROM sürücü
CD-ROM sürücü
1024X768 piksel, 16 bit renkli görüntü
AVI dosya format›n› destekleyen QuickTime
uyumlu monitör
çalar› veya medya çalar.
(24 bit renkli görüntü önerilir)
DivX (film klipi için)
=124=
Yaz›l›m hakk›nda
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan sonra,
afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
Foto¤raf makinesi sürücüsü: Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü aktar›m›
yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf makinesini
bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten ve bu foto¤raf
makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya [Bilgisayar›m] içinde
[Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü sadece Windows içindir. MAC için
USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 9.2~10.3
ile kullanabilirsiniz.
XviD codec : Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilmifl film kliplerinin bir bilgisayarda kay›ttan
yürütülmesini sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilmifl bir film klipini (MPEG-4) kay›ttan yürütülmek için XviD
codec yüklenmesi gerekir. Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilmifl bir film klipi düzgün
yürütülmeze, bu codec'i yükleyin. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Bir film klipi Mac OS ile yürütülemiyorsa, lütfen flu siteyi ziyaret edin.
http://www.divx.com/divx/mac/
MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, XviD kod çözücüsünü destekleyen bir medya
çal›c›s› kullan›n (Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
Digimax Master: BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.(s. 144)
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir, düzeltebilir ve
kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
=125=
Yaz›l›m hakk›nda
Digimax Reader : Metin tan›ma program›(s. 150)
Bu program ile MET‹N modunda çekilmifl bir görüntü dosyas›n› metin dosyas› olarak
kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
B‹LG‹
Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
Bilgisayar›n kapasitesine göre, otomatik kurulum program›n›n çal›flmas› için 5~10 süre
tan›mal›s›n›z. Çerçeve görünmezse, [Windows Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücü
kok dizininde [Samsung.exe]'yi seçin.
=126=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
Bu foto¤raf makinesini bir bilgisayarla kullanabilmek için, önce uygulama yaz›l›m›n› yükleyin.
Bunu yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesinde saklanan görüntüler bilgisayara tafl›nabilir ve bir
resim düzenleme program›yla düzenlenebilir.
B‹LG‹
Uygulama yaz›l›m›n› yüklemeden önce di¤er programlar› kapat›n.
Uygulama yaz›l›m›n› yüklemeden önce, USB ba¤lant›s›n› kesin.
Samsung web sitesini Internet’te ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Otomatik çal›flt›rma penceresinde [Install] (Yükle)
menüsünü t›klat›n.
Foto¤raf makinesi sürücüsü otomatik olarak yüklenir.
[T›klat›n!]
2. Yükleme tamamlanm›flt›r.
[Finish] (Tamamla) dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
3. Bunu kabul ediyorsan›z [I accept the agreement]
seçene¤ini seçin ve [Next >] dü¤mesini t›klat›n, pencere
sonraki ad›ma geçer. Kabul etmiyorsan›z [I don’t accept
the agreement] seçene¤ini seçin ve [Cancel] dü¤mesini
t›klat›n. Yükleme program› iptal edilir.
[T›klat›n!]
=127=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
4. Bir pencere aç›l›r. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
5. DirectX Kurulumu tamamland›.
[Finish] dü¤mesine t›klad›ktan sonra Xvid codec
kurulumu bafllayacakt›r.
∗ [Finish] dü¤mesine bassan›z dahi sistem
yeniden bafllamayacakt›r.
∗ 5. Ad›m›n ekran görüntüsü sistem
[T›klat›n!]
gereksinimlerine göre çizimlerden farkl›
olabilir.
6. Bilgisayarda XviD olup olmad›¤›n› kontrol etmek için bir
pencere aç›l›r.
[Preview] : Film klipi görüntüleme durumunu kontrol
edebilirsiniz.
[Install] : XviD codec yüklenir.
[Cancel] : XviD codec yüklenmez ve uygulama yaz›l›m›n›
yüklemek için bir pencere aç›l›r.
[T›klat›n!]
❈ [Preview] dü¤mesini t›klatmad›ysan›z, [Install] dü¤mesi seçilemez.
=128=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
7. Önizleme s›ras›nda afla¤›da listelenen hatalardan biri
oluflursa, XviD codec'i yüklemek için [Install] dü¤mesini
t›klat›n.
- Sadece ses duyuluyor.
- Bir hata mesaj› görünüyor ve film klipi kay›ttan
yürütülmüyor.
* Yanda gösterilen pencere gereksinimlerine göre
görüntülenebilir.
[T›klat›n!]
8. XviD codec yükleme penceresi yanda gösterildi¤i gibi
görüntülenir. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
9. Yaz›l›m Lisans Anlaflmas› penceresi görüntülenir.
Bunu kabul ediyorsan›z [I accept the agreement]
seçene¤ini seçin ve [Next >] dü¤mesini t›klat›n,
pencere sonraki ad›ma geçer. Kabul etmiyorsan›z
[I don't accept the agreement] seçene¤ini seçin ve
[Cancel] dü¤mesini t›klat›n.
Yükleme program› iptal edilir.
[T›klat›n!]
❈ XviD codec GNU General Public License flartlar›na göre da¤›t›lmakta olup, herkes bu codec'i
kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Daha fazla bilgi için, Lisans belgelerine baflvurun.
=129=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
10. XviD bilgi penceresi görünür.
[Next>] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
11. Hedef seçim penceresi aç›l›r [Next >] (Sonraki)
seçene¤ini t›klat›n.
Dosyalar› baflka bir klasöre kopyalamak için
[Browse..] (Gözat) seçene¤ini t›klat›n ve istedi¤iniz
klasörü seçin.
[T›klat›n!]
12. Program simgelerinin eklenece¤i bir klasör seçmenizi
isteyen bir pencere aç›l›r.
[Next] (Sonraki) dü¤mesini t›klat›n.
Program simgelerini farkl› bir klasöre eklemek isterseniz,
baflka bir klasör seçip [Next >] seçene¤ini t›klat›n.
[T›klat›n!]
13. [Select Additional Tasks] penceresi görüntülenir.
Ek görevleri seçin ve [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
=130=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
14. XviD kod çözücü kurulmaya haz›r.
[Install] dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
15. Yükleme tamamlanm›flt›r.
[Finish] (Tamamla) dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
16. Yüklemek istedi¤iniz program› seçebilece¤iniz bir
pencere aç›l›r. [Install] (Yükle) seçene¤ini t›klat›n.
Uygulama yaz›l›m› hakk›nda bilgi için, sayfa 125, 126'e
baflvurun.
[T›klat›n!]
B‹LG‹
Ad›m 16'te [Exit]'i seçerseniz, uygulama program› yüklemesi iptal edilir.
17. Digimax Master kurulum penceresi yanda gösterildi¤i gibi
görüntülenecektir. [Next >] dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
=131=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
B‹LG‹
Ad›m17’te [Cancel] seçene¤ini seçerseniz, Digimax Reader yükleme penceresi görüntülenir.
18. Bir pencere aç›l›r. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
19. Hedef seçim penceresi aç›l›r [Next >] (Sonraki)
seçene¤ini t›klat›n. Dosyalar› baflka bir klasöre
kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçene¤ini
t›klat›n ve istedi¤iniz klasörü seçin.
[T›klat›n!]
20. Program simgelerinin eklenece¤i klasörü seçmenizi
isteyen bir pencere aç›lacakt›r. [Next >] dü¤mesine
t›klay›n. Baflka bir klasör seçmek isterseniz, [Browse..]'a
t›klay›n ve istedi¤iniz klasörü seçin.
[T›klat›n!]
21. [Install] dü¤mesine bas›n ve Digimax Master kurulmaya
bafllar.
[T›klat›n!]
=132=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
22. Digimax Master kurulumu baflar›l› bir flekilde
tamamland›. Digimax Reader'› kurmak için [Finish]
dü¤mesine t›klay›n.
∗22. ad›m›n ekran görüntüsü sistem gereksinimlerine
göre resimdekinden farkl› olabilir.
[T›klat›n!]
23. Yanda gösterilen pencere görünür. [INSTALL]
dü¤mesini t›klat›n.
- [MANUAL] dü¤mesini t›klat›n,Digimax reader
kullan›m›yla ilgili k›sa yönergeler görüntülenir.
- [EXIT] dü¤mesine t›klay›n ve Digimax reader kurulumu
iptal edilecektir ve bilgisayar› yeniden bafllatmak için bir
pencere belirecektir.
[T›klat›n!]
24. Bir pencere aç›l›r. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
25. Yaz›l›m Lisans Anlaflmas› penceresi görüntülenir.
Bunu kabul ederseniz [Yes] (Evet) seçene¤ini t›klat›n,
pencere bir sonraki aflamaya geçer. Kabul
etmiyorsan›z [No] (Hay›r) seçene¤ini t›klat›n, yükleme
program› iptal edilir.
[T›klat›n!]
=133=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
26. Hedef seçim penceresi aç›l›r [Next >] (Sonraki)
seçene¤ini t›klat›n. Dosyalar› baflka bir klasöre
kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçene¤ini
t›klat›n ve istedi¤iniz klasörü seçin.
[T›klat›n!]
27. Digimax Reader Kurulumu tamamland›. [Yes, I
want to restart the computer now] seçene¤i
seçilse dahi sistem yeniden bafllamayacakt›r.
❈ 27. ad›m›n ekran görüntüsü sistem
gereksinimlerine göre resimdekinden farkl›
olabilir.
[T›klat›n!]
28. De¤ifliklikleri uygulamak için, bilgisayar› yeniden
bafllatman›z gerekmektedir.
[Yes, I want to restart the computer now] seçene¤i
seçin ve ard›ndan [OK] dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
29. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, bilgisayar› USB kablosu ile foto¤raf makinesine
ba¤lay›n.(s.136)
30. Foto¤raf makinesini aç›n.
[Yeni Donan›m Bulundu Sihirbaz›] aç›l›r ve bilgisayar
foto¤raf makinesini alg›lar.
∗ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise görüntü
görüntüleyici program› aç›lacakt›r.
Digmax Master'›n yükleme penceresi Digimax
Master bafllat›ld›ktan sonra aç›l›rsa, foto¤raf
makinesi sürücüsü baflar›l› bir flekilde ayarlan›r.
=134=
Uygulama yaz›l›m›n kurulumu
31. [Removable Disk](Bilgisayar›m) alt›nda
[My computer](Ç›kart›labilir Disk)’i görebiliyorsan›z,
foto¤raf makinesi sürücüsü baflar›yla yüklenmifltir.
Art›k görüntü dosyalar›n› USB kablosu ile foto¤raf
makinesinden bilgisayara aktarabilirsiniz.
B‹LG‹
Foto¤raf makinesi sürücüsünü yüklediyseniz, [Yeni Donan›m Bulundu Sihirbaz›]
aç›lmayabilir.
Bir Windows 98 veya 98SE sisteminde Yeni Donan›m Bulundu Sihirbaz› iletiflim kutusu
aç›l›r ve bir sürücü dosyas› seçmenizi isteyen bir pencere görünebilir. Bu durumda,
verilen CD'de "USB Driver" (USB Sürücüsü) seçene¤ini seçin. (Windows 98 ve 98SE için)
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
Foto¤raf makinesi sürücüsü yüklendikten sonra, bilgisayar›n›z› yeniden bafllatman›z
gerekir.
Foto¤raf makinesini bilgisayara sürücüsünü yüklemeden önce ba¤larsan›z,
[Yeni Donan›m Bulundu Sihirbaz›] aç›l›r.
Bu durumda, [Yeni Donan›m Bulundu Sihirbaz›]'n› iptal edin ve foto¤raf makinesinin
ba¤lant›s›n› kesin. Sürücüyü yükleyin ve foto¤raf makinesini bilgisayara tekrar ba¤lay›n.
Yüklemeden sonra bilgisayar foto¤raf makinesi sürücüsünü bulamazsa, lütfen flu
önlemlerden birini veya birkaç›n› deneyin.
1. Foto¤raf makinesi sürücüsünü silin (s.139) ve tekrar yükleyin.
2. Sorunun olas› bir çözümüne bakmak için S›k Sorulan Sorular'a (s.152) baflvurun.
3. Bilgisayar›n›z›n merkezi ifllemci birimi VIA yongas› ise (bu USB Ana Sistem
Denetleyicisi'nde gösterilir), Samsung Camera web sayfas›ndan yamay› yükleyin.
(http://www.samsungcamera.com)
=135=
Bilgisayar Modunu Bafllatma
• Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayar›n›zdaki bir USB ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›p açarsan›z, foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› moduna" geçer.
• Bu modda, USB kablosunu kullanarak kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›za aktarabilirsiniz.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lama
1. Ses Kayd› ve MP3 modu haricindeki herhangi bir modda,
MENÜ dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [USB] menüsünü
seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
4. YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak [Computer]
(Bilgisayar) seçene¤ini seçin ve sonra Tamam tufluna bas›n.
Setup
Format
Date&Time
Imprint
Sound
Computer
Printer
USB
Back:
Set:OK
[ USB kablosunu Beflik ile kullanma ]
[ USB kablosunu Foto¤raf Makinesi ile kullanma ]
❈ 4. Ad›mda [Printer] seçene¤ini seçtiyseniz, foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lad›¤›n›zda
[Connecting Printer] mesaj› görünür ve ba¤lant› kurulamaz.
Bu durumda, USB kablosunu ç›kart›n ve sonra 2. Ad›mdan itibaren yordamlar› uygulay›n.
=136=
Bilgisayar Modunu Bafllatma
Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine yükleyebilir ve
yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla düzenleyebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu ile ba¤lay›n.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda [My
computer](Bilgisayar›m)'› seçin ve [Removable
Disk (Ç›kart›labilir Disk) → DCIM →100SSCAM]'›
çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
4. Bir aç›l›r menü görünür.
Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'y›
seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala) : dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü t›klat›n.
=137=
Bilgisayar Modunu Bafllatma
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar monitöründe
görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
=138=
Windows 98SE ‹çin USB Sürücüsünün Kald›r›lmas›
USB sürücüsünü kald›rmak için, afla¤›da gösterilen iflleme baflvurun.
1. [Start → Settings](Bafllat → Ayarlar) ve
[Control Panel](Denetim Masas›)’n› t›klat›n.
2. [System](System)'e çift t›klay›n.]
3. [Device manager → Hard Disk Controller →
Samsung Digital Camera]’s›n› seçin ve [Remove]
dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
4. [OK] dü¤mesine t›klay›n.
Foto¤raf makinesi sistemden ç›kar›l›r.
=139=
Windows 98SE ‹çin USB Sürücüsünün Kald›r›lmas›
5. [Start → Settings → Control Panell](Bafllat →
Ayarlar → Denetim Masas›) s›ras›n› izleyin ve
[Add/Remove programs](Program Ekle/Kald›r)'a çift
t›klay›n.
6. [Add/Remove Programs Properties](Program
Ekle/Kald›r Özellikleri) penceresi aç›lacakt›r.
[Digimax i50 MP3]'e t›klay›n ve
[Add/Remove](Ekle/Kald›r) dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
7. Kald›rma tamamlanm›flt›r. [Finish] (Tamamla)
dü¤mesini t›klat›n, pencere kapan›r.
[T›klat›n!]
=140=
Ç›kart›labilir Disk
Bu foto¤raf makinesini bir Ç›kart›labilir Disk olarak kullanmak için, USB Sürücüsünü (s.127)
yükleyin.
1. Foto¤raf makinesini açmadan önce, makineyi USB kablosu ile bilgisayara ba¤lay›n.
2. [Windows Gezgini] veya [My computer](Bilgisayar›m) alt›nda [Windows Explorer]
(Ç›kart›labilir Disk])i t›klat›n.
3. Ç›kart›labilir Disk içinde (DCIM →100SSCAM) saklanan görüntü dosyalar› bilgisayara
aktar›labilir.
B‹LG‹
Ç›kart›labilir Diskin kullan›m›yla ilgili önemli bilgiler
Foto¤raf makinesi kapal›yken veya USB kablosu ç›kart›ld›¤›nda, [Ç›kart›labilir Disk]
göstergesi görünmez.
Görüntüleri izlemek için bilgisayara kopyalaman›z› öneririz. Görüntüler do¤rudan
ç›kart›labilir diskten aç›ld›¤›nda, beklenmeyen kesintiler olabilir.
Bilgisayardan foto¤raf makinesine görüntüleri yüklerken, karfl›ya yüklenen dosya adlar›n›n
bellekte saklananlarla ayn› olmamas›na dikkat edin.
Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmemifl bir dosyay› Ç›kart›labilir Disk'e yüklerken,
YÜRÜTME modunda LCD monitörde [File Error!] (Dosya Hatas›!) mesaj› görünür ve
KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbir resim görüntülenmez.
Bilgisayar ile foto¤raf makinesi aras›nda dosya
aktar›l›rken (kopya veya silme) otomatik odak
lambas› yan›p söner. Lamba yan›p sönmeyi
durdurmadan USB kablosunu ç›karmay›n.
Windows 2000/ ME/ XP alt›nda USB kablosunu
ç›kartmak için, görev çubu¤unda [Unplug or Eject
Hardware] simgesini kullan›n.
=141=
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
Windows 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubu¤unda [Unplug or Eject
Hardware](Donan›m› Kald›r veya Ç›kar) simgesini
çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r veya
Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Mass Storage
Device](USB Saklama Ayg›t›)'n› seçin ve
[Stop](Durdur) dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
4. [Stop a Hardware device](Donan›m Ayg›t›n›
Durdur) penceresi aç›l›r. [USB Mass Storage
Device](USB Saklama Ayg›t›)'n› seçin ve
[OK](Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
5. [Safe To Remove Hardware] (Donan›m› Güvenli
Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
=142=
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [Close](Kapat)
dü¤mesini t›klat›n, ç›kart›labilir disk güvenli
kald›r›l›r.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
[T›klat›n!]
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB Sürücüsü
Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c› s›ras›nda
kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 9.2~10.3 ile uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge görünür.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
D‹KKAT
Mac OS 10.0 veya sonras› için: Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine yüklemeyi
tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir diski Ç›kart komutuyla
kald›r›n.
MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, lütfen afla¤›daki web sitesini ziyaret edin
(http://www.divx.com/divx/mac/) ve kod çözücüyü indirin.
Veya Xvid kod çözücüsünü destekleyen bir medya çalar kullan›n
(Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
=143=
Digimax Master
Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve
kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece Windows ile uyumludur.
Program› bafllatmak için [Start](Bafllat) → [Programs](Programlar) → Samsung → Digimax
Master]'a t›klay›n.
Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan sonra
görüntülerin yüklenmesi için olan bir pencere
belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select All]
dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve [Selec All]
dü¤mesine t›klay›n. Çekilen resimleri ve klasörü
kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme iptal
edilecektir.
[T›klat›n!]
3. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
=144=
Digimax Master
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve klasörü
kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için klasörler
oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve görüntüler
yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü seçtikten sonra,
görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
[T›klat›n!]
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere aç›lacakt›r.
Seçilen klasörün hedef yeri pencerenin üst k›sm›nda
gösterilecektir. Görüntüleri yüklemek için [Start]
dü¤mesine t›klay›n.
[T›klat›n!]
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
=145=
Digimax Master
Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
1
5
6
7
2
3
4
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u: Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film klibi
düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
➃ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu ortam bilgilerini
kontrol edebilirsiniz.
➄ Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
➅ Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
➆ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=146=
Digimax Master
Görüntü düzeltme: Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
1
4
2
3
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools] : Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya kesebilirsiniz. [Help] menüsüne
bak›n›z.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Retouch] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
② Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
➃ Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
❈ Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde oynat›lamaz.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=147=
Digimax Master
Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir film klibinde
toplayabilirsiniz.
1
2
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media] : Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects] : Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek kaydedebilirsiniz.
Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows ortam (wmv), Windows ortam (asf) ve
film klibi (a v I, MPEG-4) dosya türlerini seçebilirsiniz.
② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
❈ Kodlay›c› kullan›larak s›k›flt›r›lan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan baz› film klipleri
Digimax Master'da yürütülemez.
❈ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=148=
Digimax Master
Foto¤raf makinesi için Film: Bu foto¤raf makinesinde bir film oynatabilirsiniz.
1. [Add] dü¤mesine basarak foto¤raf makinesinde yürütmek için bir film seçin.
Efektleri ekleyin ve filmi düzeltin. Düzeltilen filmi kaydetmek için [Make] dü¤mesine bas›n.
2. [Movie for camera] video türünü seçin.
3. Foto¤raf makinesi seçene¤ini, Ç›k›fl yerini, Dosya ad›n› seçin ve [Make] dü¤mesine bas›n.
- Çerçeve boyutu : Çerçevenin geniflli¤ini ve yüksekli¤ini seçer.
- Çerçeve h›z›
: Çerçeve h›z›n› saniye cinsinden seçer.
- Dosya yeri
: Düzeltilen filmin kaydedilece¤i yeri seçer.
- Dosya ad›
: Foto¤raf makinesindeki filmi yürütmek için, DCF kural›n› sa¤laman›z
gerekmektedir. Filmi SSM1XXXX.avi (XXXX harflerinin yerine 0001 ~
9999 aras›ndaki herhangi bir say›y› girebilirsiniz) olarak kaydedin.
4. Foto¤raf makinesini verilen USB kablosu ile bilgisayara
ba¤lay›n.
5. Düzeltilen filmi [Removable Disk\DCIM\XXXSSCAM]'e
kopyalay›n. (XXX harflerinin yerine 100 ~ 999
aras›ndaki herhangi bir say›y› girebilirsiniz)
6. Foto¤reaf makinesinin Çal modunda filmi
yürütebilirsiniz.
=149=
Digimax Reader
Digimax Reader bir metin tan›ma program›d›r. Bu program ile MET‹N modunda çekilmifl bir
görüntü dosyas›n› metin dosyas› olarak kaydedebilirsiniz.
Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Program› bafllatmak için, [Start](Bafllat) → [Programs](Programlar) → Digimax Reader ]'›
t›klat›n. Afla¤›daki ekran görünür.
Digimax Reader kullan›m›
1. Bir USB kablosu kullanarak foto¤raf makinesini ve bilgisayar› ba¤lay›n ve foto¤raf
makinesinde saklanan görüntüleri bilgisayara yükleyin.
∗ Foto¤raf makinesi bilgisayar› ba¤lama, Görüntüleri yükleme hakk›nda ayr›nt›lar için, bkz.
sayfa 136 ~ 138.
2. Digimax Reader program›n› çal›flt›r›n.
3. Yanda gösterilen Aç (
) simgesini t›klat›n.
4. Metin dosyas› olarak kaydetmek istedi¤iniz bir
görüntüyü seçin.
* Sadece SAMSUNG foto¤raf makinesi ile çekilmifl bir
resim aç›labilir.
=150=
Digimax Reader
5. Görüntüyü taramak için Tan›ma bölümü (
simgesini t›klat›n.
)
6. Görüntünün seçmifl oldu¤unuz parças› flekildeki gibi
görüntülenir.
7. Tan›ma (
) simgesini t›klat›n, 6. ad›mda seçilen
bölüm metin olarak tan›n›r.
8. Bölümü metin olarak kaydetmek için, Kaydet
(
) simgesini t›klat›n. Yanda gösterildi¤i gibi bir
pencere görünür.
9. ‹stedi¤iniz dosya türünü seçin.
Seçilebilir dosya türleri: *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF
B‹LG‹
Metin olarak tan›nabilecek bir resim çekmek için:
- Çekilecek nesne ile foto¤raf makinesi aras›nda görüntüyü net bir flekilde çekmek için
mesafeyi koruyun.
- Foto¤raf makinesini nesne ile ayn› seviyede ayarlay›n.
- ‹yi bir görüntü elde etmek için foto¤raf makinesini sarsmay›n.
Daha fazla bilgi için Digimax Reader program›nda [Help] menüsüne baflvurun.
=151=
SSS
USB ba¤lant›s› çal›flmazsa lütfen flunlar› kontrol edin.
[Örnek 1]
Foto¤raf makinesi kapal›.
→ Foto¤raf makinesini aç›n.
[Örnek 2]
USB sürücüsü do¤ru yüklenmemifl.
→ USB sürücüsünü do¤ru yükleyin. Bkz. sayfa 127.
[Örnek 3]
USB kablosu ba¤l› de¤il veya özellikleri uygun olmayan bir kablo
kullan›yorsunuz.
→ Özellikleri uygun olan bir USB kablosu kullan›n.
[Örnek 4]
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n›z taraf›ndan alg›lanm›yor.
Kimi zaman, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisi'nde [Bilinmeyen Ayg›tlar] alt›nda
görünebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru yükleyin.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kart›n, USB kablosunu tekrar
tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n.
[Örnek 5]
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen bir hata oldu.
→ Foto¤raf makinesini kapat›p tekrar aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
[Örnek 6]
Bilgisayar›m›n USB arabirimini destekledi¤ini nas›l anlar›m?
→ Bilgisayar›n›z veya klavyenizdeki USB ba¤lant› noktas›n› kontrol edin.
→ ‹flletim sistemi sürümünü kontrol edin. USB arabirimi Windows 98, 98SE, 2000,
ME, XP'de kullan›labilir.
→ Ayg›t Yöneticisi'nde [Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol edin. [Evrensel seri
yol denetleyicisi]'ni kontrol etmek için flunu yap›n.
Win 98/ ME : [Bafllat → Ayarlar → Demetim Masas› → Sistem →
Ayg›t Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win 2000 : [Bafllat → Ayarlar → Demetim Masas› → Sistem →
Ayg›t Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
=152=
SSS
: [Bafllat → Ayarlar → Demetim Masas› → Sistem →
Ayg›t Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi] alt›nda USB Host Controller ve USB kök hub
olmal›d›r.
Ayr›ca, USB Host Controller ve USB kök hub'› çift t›klatarak Ayg›t Durumunun
"Bu ayg›t düzgün çal›fl›yor" olup olmad›¤›n› kontrol edin. Ayg›t Durumu ayg›t›n
"düzgün çal›flmad›¤›n›" söylüyorsa, Driver" (Sürücü) sekmesini t›klat›n ve sonra
[Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden
Yükle) seçene¤ini t›klat›n.
→ Yukar›da belirtilen tüm koflullar yerine gelmiflse, bilgisayar USB arabirimini
desteklemektedir.
Win XP
[Örnek 7]
USB hub kullan›m› s›ras›nda.
→ Bilgisayar ve hub uyumlu de¤ilse, foto¤raf makinesinin USB hub üzerinden
bilgisayara ba¤lanmas› s›ras›nda sorun ç›kabilir. Mümkünse, foto¤raf makinesini
bilgisayar›n›za do¤rudan ba¤lay›n.
[Örnek 8]
Bilgisayara baflka USB kablolar› ba¤l› m›?
→ Foto¤raf makinesini bilgisayara ayn› zamanda baflka bir USB kablosu ile ba¤l›
oldu¤unda çal›flmayabilir. Bu durumda, USB kablosunu ç›kart›n ve foto¤raf
makinesine sadece bir USB kablosu tak›n.
[Örnek 9]
Bafllat → (Ayarlar) → Denetim Masas› → (Baflar›m ve Bak›m) → Sistem →
(Donan›m) → Ayg›t Yöneticisi'ni t›klatarak Ayg›t Yöneticisi'ni açt›¤›m zaman,
yan›nda sar› renkte soru iflareti (?) bulunan → Bilinmeyen Ayg›tlar → veya →
Di¤er Ayg›tlar → ya da yan›nda ünlem iflareti (!) bulunan ayg›t kay›tlar› var.
→ Soru iflareti (?)veya ünlem iflareti (!) olan kayd› sa¤ t›klat›n ve "Kald›r"› seçin.
Bilgisayar› yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar ba¤lay›n. Windows 98
için, foto¤raf makinesi sürücüsünü de kald›r›n, bilgisayar›n›z› yeniden bafllat›n ve
foto¤raf makinesi sürücüsünü tekrar yükleyin.
→ Soru (?) veya ünlem (!) iflareti olan kayd› çift t›klat›n, "Driver" (Sürücü) sekmesini
t›klat›n ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver]
(Sürücüyü Yeniden Yükle) seçene¤ini t›klat›n. Sizden uygun ayg›t sürücüsünün
konumunu belirtmenizi isteyen bir mesaj görünürse, ürünle verilen CD'de "USB
Driver"› (USB Sürücüsü) belirtin.
[Örnek 10]
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virus, V3 vb.), bilgisayar foto¤raf
makinesini ç›kar›labilir disk olarak tan›mamaktad›r.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lay›n.
Program›n nas›l durdurulaca¤› hakk›nda talimatlar›n bulundu¤u güvenlik
program› talimatlar›na bak›n›z.
=153=
SSS
Film klipi bilgisayarda kay›ttan yürütülemiyorsa
❈ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilmifl film klipi bilgisayar›n›zda kay›ttan
yürütülemiyorsa, nedeni ço¤unlukla bilgisayarda yüklü codec'dir.
Film klipini kay›ttan yürütmek için gerekli bir codec yüklü de¤ilse
→ Codec'i afla¤›da anlat›lan flekilde yükleyin
[Windows için bir codec yükleme]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\XviD] klasörünü seçin ve XviD codec1[1].1.0.exe dosyas›n› t›klat›n.
[Mac OS için bir codec yükleme]
1) Codec'i yüklemek için afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.divx.com/divx/mac:
2) Sayfan›n üst sa¤ k›sm›nda bulunan [Free Download] dü¤mesini t›klat›n, DviX codec
yüklemek için bir pencere aç›l›r.
3) Kulland›¤›n›z Mac iflletim sistemini seçin ve Download] dü¤mesini t›klat›n.
‹stedi¤iniz klasöre kaydedin.
4) ‹ndirdi¤iniz dosyay› çal›flt›r›n, film klipini kay›ttan yürütmek için gerekli codec yüklenir.
❈ MAC OS'de bir film klibi oynat›lam›yorsa, XviD kod çözücüsünü destekleyen bir medya
çal›c›s› kullan›n (Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).
DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0] klasörünü seçin ve
DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için afla¤›daki siteyi ziyaret edin.
http://www.microsoft.com/directx:
=154=
SSS
Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t vermezse
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli olarak
ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden bafllat›n.
Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
→ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows do¤ru flekilde
çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB Deste¤ini engelleyin ve PC'yi
yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü,
Legacy USB Deste¤i bulunmayan PC üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r)
E¤er menüyü kendiniz de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi s›ras›nda bir hata
mesaj› görüntülenir.
→ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak Digimax
Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
=155=
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864
www.samsungcamera.com.cn
✽ Internet address - http : //www.samsungcamera.com/
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-2982
Download PDF

advertising