Samsung | SAMSUNG L73 | Samsung L73 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n
kullan›m› dahil, foto¤raf makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
※ Bu elkitab›, SAMSUNG L73 modeline göre haz›rlanm›flt›r.
TÜRKÇE
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
■ Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi sürücüsünü
yükleyin
Bir resim çekin
USB kablosunu tak›n
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan
foto¤raf makinesi sürücüsünü yükleyin. (s.64)
Bir resim çekin. (s.17)
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.67)
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n.
[Ç›kart›labilir Disk]'i
kontrol edin
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n. (s.69)
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
● Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
● Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
● Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
● El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
● Kamera ifllevlerinin yükseltilmesi durumunda bu k›lavuzdaki içerik ve flekillerde
önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
● Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için bir kart okuyucu kullan›rsan›z,
görüntüler bozulabilir. Foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüleri bilgisayar›n›za aktar›rken,
foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za ba¤lamak için muhakkak ürünle birlikte verilen USB
kablosunu kullan›n. Bir kart okuyucu kullan›lmas› sonucunda, bellek kart›ndaki görüntülerin
bozulmas›ndan dolay› üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmedi¤ini unutmay›n›z.
=1=
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
■ Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir. ‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung
Kamera Servis Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
■ Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
■ Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata
geçmelisiniz. Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi
kullanmay›n›z.
■ Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na, örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin.
Bu, yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
■ Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
=2=
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
■ Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
■ Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime
dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
■ Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
■ Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
■ Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya flarj aletini kapatmay›n. Bu durum
s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya yang›na
sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
■ S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
■ Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
■ Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z. Devaml›
flafl kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
■ AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan
sonra, adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini
kapat›n›z. Sonra, foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara
ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz. Bunun
yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yang›n ç›kmas›na ya da
elektrik çarpmas›na neden olabilir.
■ Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
■ Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
■ Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin ve
kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep olabilir.
■ Kredi kartlar› kasan›n yak›n›na yerlefltirilirse manyetik alan› bozulabilir. Manyetik
k›s›m bulunan kartlar› kasan›n yak›n›na yerlefltirmeyin.
‹çindekiler
READY
■ ASR (Geliflmifl Sallant› Düflürme)
modu nas›l kullan›l›r ……………18
●Sistem çizelgesi ……………………5
■Ak›ll› Foto …………………………18
●Özellik tan›m› ………………………6
■Özel Efekt modunu kullanma ……19
■Ön ve Üst …………………………6
■PORTRE modunu kullanma ……19
■Arka ve Alt …………………………7
■Yüz tan›ma ………………………19
■Alt ……………………………………8
■SAHNE modunu kullanma ………20
■Otomatik zamanlay›c› lambas› ……8
■F‹LM KL‹P‹ modunun kullan›m› …20
■Foto¤raf makinesi Durum Lambas›…8
■ Film klibinin ses olmadan
■Mod kadran› ………………………9
■Mod simgesi ………………………10
kaydedilmesi ……………………20
■ Bir film klipi kaydederken
●Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›………10
duraklatma (Ard›l Kay›t) …………21
●Bellek kart›n›n tak›lmas›……………12
■ Ard›k Kayd›n Kullan›m› …………21
●Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili
●Resim Çekerken Dikkat Edilmesi
yönergeler …………………………13
Gerekenler …………………………21
●Foto¤raf makinesini ayarlamak için
RECORDING
makine dü¤melerinin kullan›m›……22
■GÜÇ dü¤mesi ……………………22
●Foto¤raf makinesini ilk kez
kullan›rken : Ak›ll› dü¤me …………15
●LCD monitörü göstergesi …………16
■Deklanflör …………………………22
●ZOOM W / T dü¤mesi ……………22
●Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak
●Kay›t modunu bafllat›yor …………17
için LCD monitörünün kullan›lmas› …24
■OTOMAT‹K modunun kullan›m› …17
■Renk tonu …………………………25
■PROGRAM mod dü¤mesi nas›l
■Parlakl›k……………………………25
kullan›l›r ……………………………17
■Odak türünün seçilmesi …………26
=3=
Contents
■Flafl ………………………………27
■Bir film klipinin çal›nmas› …………40
■K›rm›z› göz düzeltme
48
■ Bafllang›ç De¤erlerine Getirme …58
■Boyut ………………………………28
■Film klipi yakalama ifllevi : film
■PictBridge …………………………48
●Önemli notlar ………………………58
■Sürekli çekim………………………28
klipinden hareketsiz görüntüleri
■Metraj………………………………29
yakalar ……………………………40
■Keskinlik …………………………29
■Foto¤raf makinesi film k›rpma ……41
■Efekt ………………………………30
■Kay›tl› sesli notun veya ses
●Uyar› göstergesi……………………60
SETUP
geçmeden önce………………………60
dosyas›n›n çal›nmas› ……………41
●Ayar menüsü ………………………51
■OSD ayar›
52
■Otomatik zamanlay›c› ……………30
●LCD monitörü göstergesi …………41
■Dosya ad› …………………………53
■Ses kayd› / Sesli not………………32
●Foto¤raf makinesini ayarlamak için
■Dil …………………………………53
■Kalite / Kare h›z› …………………30
●Bir servis merkezi ile temasa
■Tarih / Saat / Tarih türünün
●Teknik Özellikler …………………62
SOFTWARE
■Otomatik Odak türü ………………32
foto¤raf makinesinin dü¤melerinin
■Poz dengelemesi …………………33
kullan›lmas›…………………………42
ayarlanmas› ………………………53
●Sistem Gereksinimleri ……………64
■ISO…………………………………33
■Çalma modu dü¤mesi ……………42
■Kay›t tarihini bas›yor ………………54
●Yaz›l›m hakk›nda …………………64
■Beyaz denge………………………34
■GER‹ dü¤mesi ……………………42
■LCD parlakl›¤› ……………………54
●Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›…65
■Sahne menüsü ……………………35
■Küçük resim / Büyütme dü¤mesi …42
■ Otomatik Odak lambas› …………54
●PC modunun bafllat›lmas›…………67
■Özel Efekt : Foto¤raf Karesi ……35
■Slayt gösterisinin bafllat›lmas› ……43
■Otomatik güç kapatma …………54
●Ç›kart›labilir diski ç›kartma…………69
■Özel Efekt : Karma çekim ………36
■Görüntüleri koruma ………………44
■ H›zl› görüntü ………………………55
●Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›…70
■Ön ayarl› odak kareleri ……………37
■Görüntüleri silme …………………44
■Bafllang›ç görüntüsü ……………55
●Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› …70
■Film Klipi karesi dengeleyicisi ……37
■DPOF ……………………………45
■Ses Seviyesi ………………………55
●USB Sürücüsünün Windows 98SE
■Foto Galeri modu …………………37
■DPOF : STANDART ……………45
■Çal›flma Sesi ……………………55
için kald›r›lmas› ……………………70
■DPOF : Bask› boyutu ……………46
■Bafllang›ç sesi ……………………55
●Digimax Master ……………………71
■DPOF : Endeks …………………46
■Deklanflör sesi ……………………56
●SSS…………………………………73
■Görüntü döndürme ………………46
■Belle¤in Biçimlendirilmesi ………56
●Yürütme modunu bafllatma ………40
■Yeniden boyutland›r ………………47
■Tümünü Sil ………………………56
■Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan
■K›rpma ……………………………47
■Karta Kopyala ……………………56
■Efekt ………………………………48
■ Video ç›k›fl türünü seçme ………57
PLAY
yürütme ……………………………40
=4=
●Yaz›l›m notlar›………………………64
Sistem çizelgesi
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do¤ru içeri¤e sahip oldu¤unuzu kontrol ediniz. ‹çindekiler sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
‹ste¤e ba¤l› bir cihaz sat›n almak için en yak›ndaki Samsung bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz.
< Dahil edilen ürünler >
Bilgisayar
(Bkz. s.67)
Foto¤raf
makinesi çantas›
DPOF uyumlu yaz›c›
(Bkz. s.45)
Kullan›c› elkitab›,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi
kay›fl›
PictBridge uyumlu yaz›c›
(Bkz. s.48)
Yaz›l›m CD'si
(Bkz. s.64)
Yeniden flarj edilebilir pil
(SLB-0837)
SD bellek kart› / MMC
(Bkz. s.12)
AV kablosu
AC adaptörü (SAC-45) /
USB kablosu (SUC-C2)
Harici monitör (Bkz. s.57)
=5=
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Hoparlör
Mod kadran›
Güç dü¤mesi
Deklanflör
Dahili flafl
Otomatik odak lambas›
Mercek / Mercek
kapa¤›
Mikrofon
=6=
Özellik tan›m›
Arka ve Alt
Kamera durum ›fl›¤›
LCD ekran
Yak›nlaflt›rma Genifl dü¤mesi
(Küçük resim)
Yak›nlaflt›rma Tele dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma)
Ak›ll› dü¤me
Kamera kay›fl gözü
Ak›ll› dü¤me
GER‹ dü¤mesi /
Yüz Tan›ma dü¤mesi
Oynat modu dü¤mesi
Üçayak soketi
USB/AV ba¤lant› terminali
=7=
Özellik tan›m›
■ Otomatik zamanlay›c› lambas›
Alt
Simge
Pil yuvas› kapa¤›
Durum
Yan›p
sönüyor
Tan›m
- ‹lk 7 saniye için, lamba 1 saniyelik aral›klarla yan›p söner.
- Son 3 saniye için, lamba 0,25 saniyelik aral›klarla h›zl›ca
yan›p söner.
2 saniye için, resim çekmeden önce lamba 0,25 saniyelik
aral›klarla h›zl›ca yan›p söner.
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra ve ikinci resim çekildikten
l2 saniye sonra çekilecektir.
Yan›p
sönüyor
Deklanflöre bast›ktan sonra, öznenin hareketlerine göre
görüntü al›n›r.
Yan›p
sönüyor
Pil yuvas›
Yan›p
sönüyor
Bellek kart› yuvas›
■ Foto¤raf makinesi Durum Lambas›
Pil tutaca¤›
Durum
Pil kapa¤› kolu
Resim çektikten sonra
Tan›m
Görüntü verisini kaydederken lamba yan›p söner ve foto¤raf
makinesi resim çekmek için haz›r oldu¤unda kapan›r
Sesli not kaydederken
Lamba yan›p söner
USB kablosu PC'ye
Lamba yanar
tak›ld›¤›nda
(Ayg›t› bafllatt›ktan sonra LCD monitörü kapan›r)
Verinin bir PC'ye aktar›lmas› Lamba aç›l›r (LCD monitörü kapan›r)
USB kablosu yaz›c›ya
tak›ld›¤›nda
Lamba kapan›r
Yaz›c› bask› al›rken
Lamba yan›p söner
AF etkinleflti¤inde
※ Pil yuvas› kapa¤›n› açmak için, yukar›da gösterilen yöne do¤ru kayd›r›n.
=8=
Lamba aç›l›r (Foto¤raf makinesinin oda¤› nesne üzerindedi
Lambayan›psöner(Foto¤rafmakinesininoda¤›nesneüzerindede¤ildir)
Özellik tan›m›
■ Mod kadran›
Kameran›n üzerinde bulunan mod kadran›n› kullanarak, istedi¤iniz çal›flma
modunu seçebilirsiniz.
● PORTRE modu
Bir kiflinin resmini çekmek için bu menüyü kullan›n.
● OTO modu
En az kullan›c› müdahalesi ile çabuk ve kolay foto¤raf
çekmek için bu modu seçin.
● SAHNE modu
Çeflitli çekim durumlar› için en uygun ayarlar› kolayl›kla
yap›land›rmak için menüyü kullan›n.
● PROGRAM modu
Program modunun seçilmesi, kameray› en uygun
ayarlarla yap›land›r›r. Yine de aç›kl›k de¤eri ve poz süresi
haricindeki tüm ifllevleri manüel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
● ASR modu
Geliflmifl Titreflim Azaltma (ASR) modu. Bu mod
kameran›n titreflimini azaltarak, daha net bir görüntü elde
etmenize yard›mc› olur.
●V‹DEO KL‹P modu
A movie clip can be recorded for as long as the available
recording time of the memory capacity allows.
Bellek kapasitesinin izin verdi¤i kullan›labilir kay›t
süresince video klip kaydedilebilir.
● FOTO⁄RAF GALER‹S‹ modu
● ÖZEL EFEKT modu
Kaydedilen görüntüler bu modda müzikle veya döndürme
efektleriyle izlenebilir.
Bu modu kullanarak görüntülerinize özel efektler
katabilirsiniz.
=9=
Özellik tan›m›
Görüntü say›s› ve pil ömrü : SLB-0837 kullan›m›
■ Mod simgesi
MOD
OTOMAT‹K
PROGRAM
ASR
ÖZEL EFEKT
PORTRE
F‹LM
FOTO
GALER‹S‹
ÇAL
Simge
SAHNE
MOD
GECE
PORTRE
ÇOCUK
YATAY
YAKINÇEK‹M
Simge
MOD
MET‹N GÜN BATIMI
fiAFAK
AYDINLATMA HAVA‹ F‹fiEK KUMSAL VE KAR
Simge
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
■ Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837)
kullanman›z gerekmektedir. Foto¤raf makinesini kullanmaya bafllamadan önce
pili flarj etti¤inizden emin olun.
■ SLB-0837 yeniden flarj edilebilir pil Özelli¤i
Model
Tür
Kapasite
Voltaj
SLB-0837
Lityum iyon
860mAh
3.7V
fiarj süresi
(Foto¤raf makinesi kapat›ld›¤›nda)
Yaklafl›k 150 Dk.
=10=
Hareketsiz Görüntü
Pil ömrü
Yakl. 90 DK
Afla¤›da
ki çekim
koflullar›
na
ba¤l›d›r
Görüntü say›s›
Yakl. 180
Tam flarj edilmifl pilin kullan›m›, Oto
modu
7M görüntü boyutu, ‹yi görüntü kalitesi,
Çekimler aras› süre: 30 Sn.
Her çekim sonras› genifl ve tele
aras›ndaki yak›nlaflt›rma pozisyonunun
de¤ifltirilmesi. Her ikinci çekimde flafl›n
kullan›lmas›.
Foto¤raf makinesinin 5 dakikada bir
kullan›lmas› ve ard›ndan 1 dakika
kapat›lmas›.
Film
Kay›t zaman›
Yakl. 80 DK
Tam flarj edilmifl pilin
kullan›m›
640X480 görüntü boyutu
Afla¤›da
30fps çekim h›z›
ki çekim
koflullar›
na
ba¤l›d›r
※ Bu rakamlar Samsung'un standart flartlar› ve Çekim koflullar› do¤rultusunda
ölçülmüfltür ve kullan›c›n›n yöntemlerine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgi
● Foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤›nda, foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n.
● Foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa lütfen pili ç›kar›n. Pil zaman
içinde güç kaybedebilir ve foto¤raf makinesinde b›rak›l›rsa s›zabilir.
● Düflük s›cakl›klar (0°C'nin alt›) pilin performans›n› etkileyebilir ve daha düflük
pil ömrü deneyimi yaflayabilirsiniz.
● Pil genellikle normal s›cakl›klarda yeniden kurtar›lacakt›r.
● Foto¤raf makinesinin uzun süre kullan›lmas› durumunda, foto¤raf
makinesinin gövdesi ›s›nabilir. Bu kesinlikle normaldir.
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
■SAC-45 KIT kullanarak yeniden flarj edilebilir pili (SLB-0837) flarj edebilirsiniz.
SAC-45, AC adaptöründen (SAC-45) ve USB kablosundan (SUC-C2)
oluflmaktad›r. AC adaptörü ve USB kablosu tak›ld›¤›nda, AC kablosu olarak
kullan›labilir.
●SAC-45'in AC flarj aleti olarak kullan›lmas›
: AC adaptörünü USB konektörüne tak›n.
AC adaptörü tak›ld›¤›nda, AC flarj aleti olarak
kullan›labilir.
■ AC fiarj Aletinin fiarj LED'i
fiarj edildi
fiarj tamamland›
fiarj hatas›
fiarj› boflalt›ld›
(AC adaptörü kullan›larak)
LED'in fiarj Edilmesi
K›rm›z› LED aç›k
Yeflil LED aç›k
K›rm›z› LED kapal› veya yan›p sönüyor
Turuncu renkli LED aç›k
D‹KKAT
● SAC-45'in USB kablosu olarak kullan›lmas›
: AC adaptörünü USB konektöründen ç›kar›n. PC
(s.67) ile güç aktarabilir veya pili flarj edebilirsiniz.
D‹KKAT
Afla¤›daki durumlarda, pil flarj edilmeyebilir.
● Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilmeyen USB kablosunu kullan›rken.
Verilen USB kablosunu kullan›n.
● USB hub'› kullan›rken. Foto¤raf makinesini do¤rudan PC'ye ba¤lay›n.
● Di¤er USB ayg›tlar› PC'ye ba¤land›¤›nda. Di¤er USB ayg›tlar›n›n ba¤lant›s›n›
kesin.
● USB kablosu PC'nin ön taraf›na yerlefltirilen bir porta ba¤lan›rsa, kabloyu
ç›kar›n ve PC'nin arkas›na yerlefltirilen porta ba¤lay›n.
● PC'nin USB portu güç ç›k›fl› Güç ç›k›fl› standard›n› karfl›lamazsa (5V,
500mA), foto¤raf makinesi flarj olmayabilir.
● Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya foto¤raf makinesinin
ar›zalanmas›na sebep olabilir.
● AC fiarj Aletinin flarj LED'I aç›lmazsa ya da yeniden flarj edilebilir pili
takt›ktan sonra yan›p sönerse, pilin do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini
lütfen kontrol edin.
● Foto¤raf makinesi aç›kken pili flarj ederseniz, pil tam flarj olmaz. Pili flarj
ederken foto¤raf makinesini kapat›n.
● fiarj etmek için tam flarj edilmifl bir pil takarsan›z, foto¤raf makinesini ayn›
anda açmay›n. Foto¤raf makinesi düflük pil kapasitesi nedeniyle
aç›lamayabilir. Foto¤raf makinesini kullanmadan önce pili 10 dakikadan
daha uzun süre flarj edin.
● Flafl› çok s›k kullanmay›n ya da pil k›sa bir süre tam flarj edilmiflse film klipi
çekmeyin. fiarj aleti tak›l› olsa dahi, yeniden flarj edilebilir pil tekrar flarj
edildi¤inden foto¤raf makinesi gücü kapat›lmayabilir.
=11=
Güç Kayna¤›na Ba¤lanmas›
Bellek kart›n›n tak›lmas›
■ Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+ / -) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na
kuvvet kullanarak bast›rmay›n. Bu durum
pil yuvas› kapa¤›n›n de¤iflmesine veya
k›r›lmas›na sebep olabilir.
■Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf
makinesinin (LCD monitörü) ön
k›sm›na ve kart pimlerinin foto¤raf
makinesinin arkas›na do¤ru (mercek)
bakmas›n› sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n. Bunu yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas›
hasar görebilir.
■ LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
Pil göstergesi
Pil durumu
=12=
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek için
haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n)
Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek için
haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n)
Düflük pil kapasitesi
(Yeniden flarj etmek için
haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n)
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
● Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (56. sayfaya bak›n›z).
● Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
● Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r. Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
● Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
● Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
● Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
● Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
● Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
● E¤er yetersiz bellek varsa :
[Hafıza Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r. Foto¤raf
makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n› de¤ifltirin ya da
belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
● Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
● Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
● Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
B‹LG‹
● Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
● Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
● Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
● Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
=13=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
■ Foto¤raf makinesi SD/SDHC Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›)
kullanabilir. MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Kart pimleri
Yazma korumas›
anahtar›
Etiket
[SD (Secure Digital) bellek kart›]
SD/SDHC bellek kart›nda görüntülerin
silinmesini veya biçimlendirilmesini
önleyen bir yazma korumas› anahtar›
vard›r.
Anahtar› SD bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur.
Anahtar› SD bellek kart›n›n üstüne
kayd›rd›¤›n›za, veri korumas› iptal edilir.
Bir foto¤raf çekmeden önce anahtar› SD
bellek kart›n›n üstüne kayd›r›n.
■ 256B MMC bellek kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki gibi olacakt›r.
Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl› durumlardan
etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
Kaydedilen görüntü boyutu ÇOK ‹Y‹
Hareket
siz
Görüntü
*
Film
‹Y‹
NORMAL 30 KARE/SN 20KARE/SN 15KARE/SN
7M
68
117
203
-
-
6MP
77
131
227
-
-
-
5MW
91
155
267
-
-
-
5M
93
159
272
-
-
-
3M
151
266
425
-
-
-
1M
572
655
795
-
-
-
800
-
-
-
-
00:07:32 00:09:12
720
-
-
-
-
00:10:06 00:11:07
640
-
-
-
00:11:50 00:14:16 00:22:57
320
-
-
-
00:22:57 00:27:31 00:37:26
* Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t zamanlar› de¤ifltirilebilir.
Yak›nlaflt›rma dü¤mesi film kayd› s›ras›nda kullan›lmaz.
=14=
-
Foto¤raf makinesini ilk kez kullan›rken : Ak›ll› dü¤me
■ Bu dü¤me menü imlecini de¤ifltirmek veya seçilen menüyü onaylamak için
kullan›l›r.
■ Baz› menülerdeki alt menüyü seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z›
sola / sa¤a kayd›r›n.
2592 X 1944
3072 X 1728
3072 X 2048
BOYUT
7
3072 X 2304
7
[Ana menünün seçilmesi :
Dü¤meye dokunmak]
Yavafl
[Ana menünün onaylanmas›
: Dü¤meye basmak]
2592 X 1944
3072 X 1728
H›zl›
[örn: Deklanflör h›z›n›n seçilmesi]
■ Menülerin uzat›lmas› : Uzatma menü dü¤mesine bas›n ve daha fazla kullan›labilir
menü görünecektir.
3072 X 2048
3072 X 2304
[Alt menünün onaylanmas› :
Dü¤meye basmak]
[Alt menünün seçilmesi :
Dü¤meye dokunmak]
7
Uzatma menü
dü¤mesine bas›lmas›
7
=15=
LCD monitörü göstergesi
■ LCD monitörü çekim ifllevleri ve seçimler hakk›nda bilgi göstermektedir.
⑤ ④ ③
②
①
⑥
⑳
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
7
⑦
⑬
⑭
⑲
⑮
⑯
⑰
⑱
[Görüntü ve Tam Durum]
No.
Tan›m
1
Kay›t modu
2
Tarih / Saat
3
4
=16=
Simgeler
s.9~10
01:00 AM 2006/12/01
Kalan kullan›labilir çekim say›s›
3
Kalan zaman (Film klipi / Ses kayd›)
00:01:00/01:00:00
Kart tak›l› gösterges
Sayfa
No.
Tan›m
5
Pil
s.12
6
Optik / Dijital Yak›nlaflt›rma
çubu¤u / Dijital Yak›nlaflt›rma
oran›
s.22~23
7
Odak modu
8
Flafl
s.27
9
Görüntü boyutu
s.28
10
Çekim modu
s.28
11
Metraj
s.29
12
Netlik
s.29
13
Özel Efekt
s.30
14
Görüntü kalitesi / Çerçeve oran›
s.30
15
Otomatik zamanlay›c›
s.30~31
16
Ses Kayd› / Sesli not
s.32
17
Ayar menüsü
s.51
18
Uzatma menüsü
s.15
19
20
Simgeler
Sayfa
MF
s.26
AF Type
s.32
Poz dengelemesi
s.33
Film Klipi karesi dengeleyicisi
s.37
s.53
21
s.14
22
Beyaz Denge
s.34
23
Otomatik odak çerçevesi
s.32
24
Yüz tan›ma
s.19
s.12
ISO
1600
s.33
Kay›t modunu bafllat›yor
■ OTOMAT‹K modunun (
) kullan›m›
Kullan›c› en az düzeyde müdahale edecek flekilde h›zl› ve kolay foto¤raf çekmek
için lütfen bu modu seçin.
1. Pilleri tak›n (s.12). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek
pilleri tak›n.
2. Bellek kart›n› yerlefltirin (s.12). Bu foto¤raf
makinesi 19MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan
bellek kart›n› takman›za gerek yoktur. Bellek kart›
tak›lmam›flsa, dahili belle¤e bir görüntü
yüklenecektir. Bellek kart› tak›lmam›flsa, bellek
kart›na bir görüntü yüklenecektir.
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine
7
bas›n. (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat
yanl›fl ise,foto¤raf çekmeden önce tarihi / saati
[OTOMAT‹K modu]
ayarlay›n.)
5. Mod kadran›n› çevirerek OTOMAT‹K modu seçin.
6. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve görüntüyü LCD monitörünü
kullanarak oluflturun.
7. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
■ PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel olarak
yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek PROGRAM modunu
seçin.
2. Görüntü boyutu (s.28), kalite (s.30), poz ölçümü
(s.29)ve sürekli çekim (s.28) gibi geliflmifl ifllevleri
yap›land›rmak için yatay ak›ll› dü¤meye bas›n
7
※ Menüler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 26-34
sayfaya bak›n.
[PROGRAM mode]
B‹LG‹
● Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
=17=
Kay›t modunu bafllat›yor
■ Ak›ll› Foto
Bir seferde iki görüntü çekilir. Biri Dolgu Flafl modunda, di¤eri ise ASR modunda
çekilir. Görüntülerden sadece birini seçip kaydedebilirsiniz. (Bu ifllev ASR
modunun çekim menülerinden ayarlanabilir.)
■ ASR (Geliflmifl Sallant› Düflürme) modu nas›l
kullan›l›r (
)
Geliflmifl Sallant› Düflürme (ASR) modu. Bu mod
foto¤raf makinesinin sallant›s›n› düflürecek ve iyi bir
resim yakalaman›za yard›mc› olacakt›r.
● Ak›ll› Foto’nun kullan›m›
1. Mod kadran›n› çevirerek ASR modunu seçin.
● ASR modunu kullan›rken izlenecek ifller
1. Dijital yak›nlaflt›rma ASR modunda
çal›flmayacakt›r.
2. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma
koflullar›ndan daha parlak ise, ASR etkin hale
gelmeyecektir.
3
2. Kayar dü¤meyi kullanarak Ak›ll› Foto ifllevini seçin.
3. Görüntüleri yakalamak için Deklanflöre bas›n.
7
[ASR modu]
3. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma koflullar›ndan daha karanl›k ise,
foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi (
) görünecektir. En iyi
sonucu almak için, sadece foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi
(
) gösterilmedi¤inde resim çekin.
4. Nesne hareket ediyorsa, çekilen son görüntü bulan›k olabilir.
5. Daha iyi sonuç elde etmek için [Yakal›yor!] mesaj› gösterilirken foto¤raf
makinesini hareket ettirmeyin.
6. ASR, foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kulland›¤›ndan, ASR kullan›larak
çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin ifllem yapmas› için daha uzun sürebilir.
4. Yakalanan görüntüler görüntülenir.
- Görüntüyü seçmek için dü¤meye dokunarak, parma¤›n›z› sola ya da sa¤a
kayd›r›n.
ASR moduyla görüntü
Büyütülmüfl görüntü
Flafll› görüntü
Kaydet : OK
Seç:
Büyütülmüfl görüntü
5. OK / Deklanflör’e bast›¤›n›zda seçili görüntü kaydedilir.
B‹LG‹
● Ak›ll› foto modunda, LCD ekranda görünen poz süresi de¤eri, gerçek poz süresinden
farkl› olabilir.
=18=
Kay›t modunu bafllat›yor
■ Yüz tan›ma
Bu modda öznenin yüzünün konumu otomatik olarak alg›lanarak, odak ve poz
ayar› yap›l›r. H›zl› ve kolay yüz foto¤raflar› çekmek için bu modu kullan›n.
■ Özel Efekt modunu kullanma (
)
Bu modu kullanarak görüntülerinize özel efektler
katabilirsiniz. Mod kadran›n› çevirerek Özel Efekt
modunu seçin.
Seçilebilir modlar: Oto, Program, ASR, Portre, Çocuklar, Plaj ve Kar modu
※ Özel efekt menüleriyle ilgili daha fazla bilgi için
35–37. sayfalara bak›n.
1. Seçilebilir modlarda Y.T (Yüz Tan›ma) dü¤mesine (
üst k›sm›nda YT simgesi görüntülenir.
) bas›n. Ekran›n sol
7
[ÖZEL EFEKT modu]
■ PORTRE modunu kullanma (
)
Bir kiflinin resmini çekmek için bu menüyü
kullan›n. Mod kadran›n› çevirerek Potre modunu
seçin.
7
2. Otomatik odak karesinin boyutu ve konumu otomatik olarak öznenin yüzüne
ayarlan›r.
7
7
[PORTRE modu]
3. Deklanflöre yar›m bas›n. Odak etkinleflti¤inde odak karesi yeflile dönüflür.
4. Resim çekmek için deklanflöre tam bas›n.
=19=
Kay›t modunu bafllat›yor
B‹LG‹
● Bu ifllev en fazla 9 kifliyi alg›layabilir.
● Kamera bir seferde birçok kifli alg›lad›¤›nda, en yak›ndaki kifliyi odaklar.
● Yüz tan›ma bafllad›¤›nda, Dijital Yak›nlaflt›rma çal›flamaz.
● Yüz tan›ma bafllad›¤›nda, Efekt modu çal›flamaz.
● En fazla 8 olmak üzere, yüz alg›land›¤›nda yeflil renkle, çevresi ise gri
renkle iflaretlenir. (Toplam 9)
● LCD ekranda görüntülenen bilgileri de¤ifltiremezsiniz.
● Yüz tan›ma baflar›s›zsa, önceki AF moduna dönün.
● Afla¤›daki durumlardan baz›lar›nda, bu ifllev düzgün bir flekilde çal›flamaz.
- Kifli koyu renk caml› gözlükler takm›flsa veya yüzün bir k›sm›
görünmüyorsa
- Foto¤raf› çekilen kifli kameraya bakm›yorsa
■ SAHNE modunu kullanma (
)
Çeflitli çekim durumlar›nda en uygun ayarlar›
kolayca yap›land›rmak için menüyü kullan›n. Mod
kadran›n› çevirerek Sahne modunu seçin.
■ F‹LM KL‹P‹ modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak
sa¤lad›¤› sürece film klibi kaydedilebilir.
1. Mod kadran›n› çevirerek F‹LM KL‹P‹ modunu
seçin.(Kay›t süresi ekranda görünecektir)
2. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve
görüntüyü LCD monitörünü kullanarak oluflturun.
Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir. Deklanflör
serbest b›rak›lsa dahi film klipleri kaydedilmeye
devam edecektir.
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar
bas›n.
* Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu : 800X592, 720X480, 640X480, 320X240 (Seçilebilir)
- Dosya türü : *.avi (MPEG-4)
- 800x592 ve 720x480 boyutlar› seçildi¤inde, 30F menü görüntülenmez.
20
■ Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz
1. Uzatma menü dü¤mesine bas›n.
2. [SES] → [KAPALI] menüsünü seçin.
3. Deklanflöre bas›n ve sessiz kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece film klipi kaydedilir.
※ Menüler hakk›nda daha fazla bilgi için 35.
sayfaya bak›n.
KAPALI
0AÇIK
7
[SAHNE modu]
=20=
[F‹LM KL‹P‹ modu]
Kay›t modunu bafllat›yor
■ Bir film klipi kaydederken duraklatma (Ard›l Kay›t)
Bu foto¤raf makinesi bir film klipi kaydederken istenmeyen sahnelerde geçici
olarak duraklaman›za olanak sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak bir filme çoklu film
klipleri oluflturmadan istedi¤iniz sahneleri kaydedebilirsiniz.
■ Ard›k Kayd›n Kullan›m›
1. Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman›
izin verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi film klipleri
kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kayd› duraklatmak için II dü¤mesine bas›n.
Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için II
dü¤mesine tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar
bas›n.
[Successive recording of a
movie clip]
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
■ Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
[Deklanflöre hafifçe bas›n]
■ Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
■ Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir.
Bu durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine
koyun ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
■ Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[AYDINLATMA] (bkz. sayfa 35), sürekli flafl (bkz. sayfa 27), spot yan ›fl›k (bkz.
sayfa 29) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 33) çekin.
■ Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
■ LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
■ Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örne¤in çubuk veya
bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
[Deklanflöre bas›n]
=21=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
■ Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
ZOOM W / T dü¤mesi
● Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K
ZOOM veya D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi
görür.
GÜÇ dü¤mesi
● Foto¤raf makinesini açmak / kapatmak için
kullan›l›r.
● Foto¤raf makinesi belirtilen süre
kullan›lmazsa, pil ömründen tasarruf için
makine kendili¤inden kapan›r. Otomatik
kapanma ifllevi ile ilgili daha fazla bilgi için
sayfa 54'e bak›n›z.
Deklanflör
● Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom oran› elde edilir.
● TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
● KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
● F‹LM KL‹P‹ modunda :
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n konusunu
yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital zoom
(5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas› etkili
olmaz.
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd›
bafllar. Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
kay›t süresi izin verdi¤i uzunlukta film klipi
kaydedilir. Kayd› durdurmak isterseniz
deklanflöre tekrar bas›n.
●DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve çekimle
ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi görüntü
verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
=22=
7
[GEN‹fi zoom]
7
[TELE zoom]
7
[Dijital zoom 5X]
ZOOM W / T dü¤mesi
● GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi : ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n konusunu
uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM W dü¤mesine
sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi maksimum zoom
ayar›na ayarlan›r, yani foto¤raf konusu foto¤raf
makinesinden en uzakta görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
7
7
7
[TELE zoom]
[Optik zoom 2X]
[GEN‹fi zoom]
Dijital zoom GEN‹fi
Dijital
zoom
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W dü¤mesi
b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W dü¤mesine
bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra minimum ayara
Optik ulaflana kadar optik zoom azal›r.
B‹LG‹
●Dijital yak›nlaflt›rma kullan›larak çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin
ilerlemesi için biraz daha uzun sürebilir. Bunun yerine gelmesi için
bekleyiniz.
● Dijital yak›nlaflt›rmay› kullan›rken görüntü kalitesinde düflüfl oldu¤unu fark
edebilirsiniz.
● Daha net dijital yak›nlaflt›rma görüntüsünü görüntülemek için maksimum
optik yak›nlaflt›rma pozisyonunda deklanflöre yar›m bas›n ve T yak›nlaflt›rma
dü¤mesine tekrar bas›n.
● Dijital yak›nlaflt›rma, ASR, Yüksek H›z, [Gece], [Çocuklar], [Metin], [Yak›n
Çekim] ve [Havai Fiflek] sahne modlar›nda etkinlefltirilemez.
● Net olmayan görüntü çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na
sebep olmamak için merce¤e dokunmay›n. Görüntü donuksa, mercek
pozisyonunu de¤ifltirmek için foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar
aç›n.
● Foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep olaca¤›ndan merce¤e
basmamak için dikkatli olun.
● Foto¤raf makinesi aç›ld›¤›nda, foto¤raf makinesinin hareketli parçalar›na
dokunmay›n, dokunursan›z görüntü donuk ç›kabilir veya net ç›kmayabilir.
zoom
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
7
[Dijital zoom 5X]
7
[TELE zoom]
7
[GEN‹fi zoom]
=23=
Foto¤raf makinesi ayarlar›n› yapmak için LCD monitörünün kullan›lmas›
■ Kay›t ifllevlerini ayarlamak için LCD monitöründe menüyü kullanabilirsiniz.
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, -: K›smen seçilebilir)
Menü
Sayfa
RENK
O
X
X
X
X
X
X
s.25
PARLAK
O
X
X
X
X
X
X
s.25
NORMAL(AF)
O
O
O
O
X
X
O
OTO MAKRO
O
X
O
X
X
X
X
MAKRO
X
O
X
O
X
X
O
ELLE ODAKLAMA
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
TEK KARE
X
O
O
O
O
O
X
SÜREKL‹
X
O
X
X
X
X
X
U. Yüksek H›z
X
O
X
X
X
X
X
ODAK
BOYUT
ÇEK‹M
AEB
X
O
X
X
X
X
X
ÇEK‹M KAL‹TES‹
O
O
O
O
O
O
O
HRK.ZAM.
O
O
O
O
O
O
X
Ç‹FT
O
O
O
O
O
O
X
2 sn
O
O
O
O
O
O
X
10 sn
O
O
O
O
O
O
O
ZAMANLA
YICI
FLAfi
KIRMIZI GÖZ
OTO
K›r.Göz Düzel
ÇOKLU
ÖLÇÜM NOKTA
ORTA
s.28
NETL‹K
ÇERÇEVE
KOMPOZIT
s.28
Vurgula
NORMAL
S&B
SEPYA
MAV‹
EFEKT
KIRMIZI
YEfi‹L
NEGAT‹F
ÖZEL
s.30
s.30
O
O
O
O
O
O
O
SES
O
O
O
O
O
O
O
s.32
W/B
X
O
X
X
X
X
O
s.34
ISO
X
O
X
X
X
X
X
s.33
EV
X
O
X
X
X
X
O
s.33
KAPALI
=24=
s.26
Menü
KAPALI
YAVAfi SENK
DOLDUR
Sayfa
O
X
X
O
X
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
0
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
※ Menülerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
※ Seçilebilir menüler her sahne modunda farkl› olabilir.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
s.27
s.29
s.29
s.35
s.36
s.37
s.30
Renk tonu
Parlakl›k
■ Yakalanan görüntüye renk tonu ekleyebilirsiniz.
S›cak menü görüntünün k›rm›z› rengini art›racakt›r.
So¤uk menü görüntünün mavi rengini art›racakt›r.
■ Görüntünün parlakl›¤›n› de¤ifltirebilirsiniz.
RENK
PARLAK
7
7
● Renk tonunun seçilmesi
Renk tonunu seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
[So¤uk rengin vurgulanmas›]
[S›cak rengin vurgulanmas›]
● Parlakl›¤›n de¤ifltirilmesi
Parlakl›¤› seçmek için dü¤meye dokunun ve parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
[Koyu]
[Parlak]
=25=
Odak türünün seçilmesi
■ Odak türünü nesnenin uzakl›¤›na göre
seçebilirsiniz. Mesafe aral›klar› afla¤›da
gösterilmifltir.
B‹LG‹
● Makro modu seçildi¤inde, foto¤raf makinesi sallanabilir. Foto¤raf makinesini
sallamamak için dikkat edin.
● Resmi Makro modunda 40cm dahilinde çekerseniz, FLAfi KAPALI modunu
seçin.
NORMAL(AF)
MAKRO
MF ELLE ODAKLAMA
7
7
■ Manuel Odak (MF)
Çok karanl›k yerler gibi otomatik oda¤›n kullan›lamad›¤› yerlerde manuel oda¤›
kullan›n. Resim kolayl›kla bulanabilece¤inden manuel oda¤› kullan›rken lütfen
dikkatli olun.
Manuel oda¤› program modundan ve ASM modunda kullanabilirsiniz.
Manüel odaklamay› program modunda kullanabilirsiniz.
7
[Oto]
[Makro]
MF
7
● Manuel odak nas›l kullan›l›r
Manüel odaklamaya geçmek için dü¤meye dokunarak, parma¤›n›z› sola ya da
sa¤a kayd›r›n. Manüel odaklamay› ayarlamak için yatay ak›ll› dü¤meye veya
deklanflöre bas›n.
7
[Manüel]
[Oto Makro]
4.5m
● Odak modu türleri ve odak aral›klar› (W: Genifl, T: Tele)
Odak türü
80cm
40cm
5cm
MF
4.5m
1.5m
80cm
40cm
5cm
(Birim: cm)
Odak mesafesi
W:80-Sonsuz
NORMAL
=26=
1.5m
Makro
W:5-80
T:40-80
Oto makro
W:5-Sonsuz
T:40-Sonsuz
Manüel odaklama
W:5-Sonsuz
T:40-Sonsuz
[Uzak odak]
[Yak›n odak]
MF
Flafl
■ Flafl türünü nesnenin uzakl›¤›na göre seçebilirsiniz.
Mesafe aral›klar› afla¤›da gösterilmifltir.
KIRMIZI GÖZ
YAVAfi SENK
■ ASR, Sürekli çekim, Hareket yakalama, AEB,
Video klip modlar›n› ve Gece, Portre, Çocuklar, Ters
Ifl›k, Plaj ve Kar sahne modlar› d›fl›ndaki Sahne
modlar›n› kullan›rken flafl çal›flmaz.
KAPALI
7
■ Flafl aral›¤› (W: Genifl, T: Tele)
ISO
AUTO
(Birim: m)
NORMAL
W:0.8-3.0
Makro
W:0.4-0.8
Oto makro
W:0.4-3.0
T:0.8-2.5
T:0.5-0.8
T:0.5-2.5
● Flafl modu göstergesi
Simge
DOLDUR
Manüel odaklama
W:0.4-3.0
Flafl modu
K›rm›z› göz
azaltma
"K›rm›z› göz" bulunan bir çekim saptand›¤›nda, bu
mod k›rm›z› göz etkisini otomatik olarak azaltacakt›r.
Otomatik &
K›rm›z› göz
azaltma
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi flafl›
otomatik olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz azaltma
özelli¤ini kullanarak k›rm›z› göz görünümünü azalt›r.
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol
edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flafl
yo¤unlu¤u o kadar azal›r.
Yavafl senkro
The flash operates with a slow shutter speed to
obtain a balanced correct exposure. In poor lighting
conditions the camera shake warning indicator
(
) will display on the LCD monitor.
Flafl kapal›
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir
yerde veya durumda resim çekerken bu modu
seçin. Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda resim
çekti¤inizde, LCD monitörde foto¤raf makinesi
sars›lma göstergesi (
) görünür.
Otomatik flafl
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r.
T:0.5-2.5
B‹LG‹
● Otomatik, Dolgu, Yavafl senkro flafl› seçtikten sonra deklanflöre basarsan›z,
çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flafl yanar (Flafl aral›¤› ve
Flafl›n güç oran›).
Flafl ikinci kez yan›ncaya kadar hareket etmeyin.
● Flafl›n s›k kullan›lmas› pil ömrünü düflürecektir.
● Normal kullan›m flartlar›nda flafl›n flarj süresi normalde 4 saniyedir. E¤er pil
zay›fsa, flarj süresi daha uzun olacakt›r.
● Flafl mesafesi içinde foto¤raf çekin.
● Nesne çok yak›nsa veya yans›t›c›l›¤› yüksekse görüntü kalitesi garanti
edilmez.
● Bir görüntüyü zay›f ›fl›kland›rma koflullar›nda flafl ile çekerken, yakalanan
görüntüde beyaz bir leke bulunabilir. Leke oluflmas›n›n sebebi hareketli
cisimlerden yans›yan flafl ›fl›¤›d›r. Foto¤raf makinesi ar›zas› de¤ildir.
Tan›m
=27=
Boyut
Sürekli çekim
■ Resminize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
Dura¤an görüntü modu
Mod
Simge
Boyut
3072X
3072X
3072X
2592X
2048X
1024X
2304
2048
1728
1944
1536
768
Film klibi modu
Mode
Simge
Boyut
800
720
800X
720X
640X
320X
592
480
480
240
320
2592 X 1944
800
800X592
3072 X 1728
720
720X480
640X480
3072 X 2048
320X240
3072 X 2304
800
[Hareketsiz görüntü modu]
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
● Çözünürlük artt›kça, nokta say›s› azal›r çünkü yüksek çözünürlükteki
resimler daha çok yer kaplar.
=28=
■ Çekim türünü ve sürekli çekim say›s›n› seçebilirsiniz.
- TEK KARE
: Sadece bir foto¤raf çek
- SÜREKL‹
: Görüntüler deklanflör serbest
AEB
U. Yüksek H›z
b›rak›l›ncaya kadar sürekli olarak
SÜREKL‹
çekilecektir. Çekim kapasitesi
TEK KARE
belle¤e ba¤l›d›r.
7
- U. Yüksek H›z : bas›l› tutuldu¤unda saniyede 30
çekim yapar. Sürekli çekimi
[Hareketsiz görüntü modu]
tamamlad›ktan sonra, görüntüler
kaydedilir ve görüntüler Arka LCD'de oynat›l›r. Maksimum
çekim say›s› 30'dir ve görüntü boyutu VGA(640X480).
olarak sabitlenir.
- AEB
: Farkl› poz de¤erleriyle seri halinde 3 foto¤raf çekimi: k›sa poz
(-0,5PD), standart poz (0.0 PD) ve uzun poz (+0,5 PD).
Nesnenin pozuna karar vermek zorsa modu kullan›n.
※ Ak›ll› foto ASR modunun çekim menülerinden ayarlanabilir. Daha fazla bilgi
için s.18’e bak›n.
※ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zaman›n› art›ran dosya
kaydetme zaman›n› art›r›r.
※ [SÜREKL‹], [H. YAKALAMA] veya [AEB] alt menüleri seçiliyse, flafl otomatik
olarak kapan›r.
※ Her görüntü dosyas›n› kaydetme zaman› uzun olaca¤›ndan ve foto¤raf
makinesi salland›¤›ndan bulanma olabilece¤inden AEB çekimi için üçlü ayak
kullan›lmas› en iyisidir.
Metraj
■ Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
- ÇOKLU
- NOKTA
- ORTA
: Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir
ortalama ›fl›k baz al›narak
ÇOKLU
hesaplanacakt›r. Ancak, hesaplama
NOKTA
ORTA
görüntü alan›n›n ortas›na do¤ru
7
yönlendirilecektir.
Bu, genel
kullan›m için uygundur.
[PROGRAM modu]
: Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki
kare alan ›fl›k için metrajlanacakt›r.
Bu, arka ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak merkezdeki nesne do¤ru
pozland›r›lm›flsa uygundur.
: Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir ortalama ›fl›k baz al›narak
hesaplanacakt›r. Ancak, hesaplama görüntü alan›n›n ortas›na
do¤ru yönlendirilecektir. Bu, çiçek veya böcek gibi küçük
nesnelerin resminin çekilmesi için uygundur.
Keskinlik
■ Çekmek istedi¤iniz resmin keskinli¤ini
ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden
önce LCD monitörde ayarlayamazs›n›z, çünkü bu
fonksiyon sadece çekilen resim bellekte
kaydedildi¤inde uygulan›r.
YUMUfiAK
NOKTA
CANLI
7
[PROGRAM modu]
Alt menü
YUMUfiAK
NORMAL
CANLI
Simge
Tan›m
Görüntünün kenarlar› yumuflat›l›r.
Bu efekt görüntüleri bilgisayar›n›zda düzenlemek için
uygundur.
Görüntünün kenarlar› keskindir.
Bu bask› için uygundur.
Görüntünün kenarlar› vurgulan›r. Kenarlar keskin
görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluflabilir.
※ E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
=29=
Efekt
■ Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel etki
eklemeniz mümkündür
: Görüntüye etki eklenmemektedir
MAV‹
: Yakalanan görüntüler siyah ve beyaz
SEPYA
saklanacakt›r.
S&B
NORMAL
: Yakalanan görüntüler sepya tonda
saklanacakt›r (sar›dan kahverengiye kadar olan
renkler).
[Program modu]
: Yakalanan görüntüler mavi tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonda saklanacakt›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonda saklanacakt›r.
: Görüntüyü negatif modda saklay›n.
: K (K›rm›z›), Y (Yeflil) ve M (Mavi) de¤erlerinin tonunu kullan›c› belirleyebilir.
Bu menüler sadece Özel Efekt modundan seçilebilir.
Kalite / Kare h›z›
Dura¤an görüntü modu
20
NORMAL
30 KARE/SN
20 KARE/SN
15 KARE/SN
20
[HAREKETS‹Z GÖRÜNTÜ modu]
[F‹LM KL‹P‹ modu]
B‹LG‹
● Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
● JPEG (Ortak Fotografik Uzmanlar Grubu) : JPEG, Ortak Fotografik
Uzmanlar Grubu taraf›ndan gelifltirilen görüntü s›k›flt›rma standard›d›r.
Bu türdeki s›k›flt›rma foto¤raflar›n ve grafiklerin s›k›flt›r›lmas›nda s›kça
kullan›lmaktad›r, çünkü dosyalar› etkili flekilde s›k›flt›rmaktad›r.
■ Foto¤raf çeken kifli de resimde yer almak istedi¤inde bu ifllev kullan›l›r.
- Otomatik zamanlay›c›y› seçme:
KAPALI
Deklanflöre bast›¤›n›zda, belirtilen süre sonunda
10 sn
2 sn
foto¤raf çekilir ve otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal
Ç‹FT
olur.
HRK.ZAM
Film klipi modu
20
Simge
Alt menü
ÇOK ‹Y‹
‹Y‹
NORMAL
Dosya türü
jpeg
jpeg
jpeg
=30=
30
‹Y‹
Otomatik zamanlay›c›
■ Yakalanan görüntülerinizin uygulamas› için uygun olan s›k›flt›rma oran›n›
seçebilirsiniz. S›k›flt›rma oran› artt›kça, resim kalitesi azal›r.
Mod
ÇOK ‹Y‹
30KARE/SN 20KARE/SN 15KARE/SN
avi
avi
avi
Otomatik zamanlay›c›
● Otomatik zamanlay›c› / Uzaktan modunun tan›m›
Simge
Mod
10 sn
2 sn
Ç‹FT
HRK.ZAM.
● Hareket Zamanlay›c›
Tan›m
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 10
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
Deklanflöre bas›lmas› halinde görüntü çekilmeden önce 2
saniyelik bir zaman aral›¤›na olanak sa¤layacakt›r.
Resim yaklafl›k 10 saniye sonra çekilecektir ve 2 saniye
sonra da ikinci bir resim çekilecektir.
Deklanflöre bast›ktan 6 saniye sonra kamera öznenin
hareketini alg›lar ve hareket durduktan sonra resim çekilir.
B‹LG‹
● Otomatik zamanlay›c›y› kullanarak foto¤raf çekerken, otomatik zamanlay›c›
lambas› afla¤›daki gibi çal›fl›r:
2 saniye otomatik zamanlay›c› ayar› : Otomatik zamanlay›c› lambas› 2 saniye
için 0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
10 saniye otomatik zamanlay›c› ayar› : Otomatik zamanlay›c› lambas› ilk 7
saniye boyunca 1 saniyelik aral›klarda
yan›p söner. Geride kalan 3 saniye için
0.25 saniyelik aral›kta yan›p söner.
● Otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda GER‹ modu dü¤mesini kullan›rsan›z,
otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
● Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
Hareket
Simge ve Otomatik zamanlay›c› lambas›
Hareket Zamanlay›c›y› ayarlad›ktan
sonra Deklanflöre basma
Yan›p sönme (1 saniye arayla)
Öznenin hareketlerini alg›lama
Yan›p sönme (0,25 saniye arayla)
Hareket alg›lanmad›
Aç›n, 2 dakika sonra resim çekilir.
■ Hareket Zamanlay›c› ak›fl› afla¤›daki gibidir.
Hareket Zamanlay›c›y› seçme → Deklanflöre basma → Kompozisyonu
onaylama (6 san. içinde)*1 → Alg›lamay› bafllatma (Ellerinizi h›zla sallay›n)*2
→ Alg›lamay› durdurma (Hareket etmeyin) → Resmi çekme (2 sn. sonra)
*1 : Kamera Deklanflöre bas›ld›ktan 6 saniye sonra öznenin hareketini alg›lar, bu nedenle 6
saniye içinde kompozisyonu onaylay›n.
*2 : Kameran›n alg›lamay› bafllatmas› için vücudunuzu veya ellerinizi h›zla hareket ettirin.
B‹LG‹
● Hareket Zamanlay›c› afla¤›daki durumlarda çal›flamayabilir.
- Odak mesafesi 3 metreden fazlaysa.
Hareket Zamanlay›c›n›n alg›lama aral›¤›
- Poz çok parlak veya karanl›ksa
- Ters ayd›nlatma koflullar›nda
- Hareket çok azsa
- Hareket, hareketin alg›land›¤› sensörün orta
k›sm›n›n (%50) d›fl›nda alg›lan›rsa.
=31=
Ses kayd› / Sesli not
■ Bellek kapasitesinin kullan›labilir kay›t zaman› izin
verdi¤i sürece ses kayd› yap›labilir. (Maks.1 saat)
B‹LG‹
KAPALI
KISA NOT
KAYIT
● Ses kayd›
1. Mod kadran›n› çevirerek Film klipi modu
haricindeki kay›t modunu seçin.
KAPALI
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak Ses kayd› menüsünü
KISA NOT
KAYIT
seçin.
3. Sesi kaydetmek için deklanflöre bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n ve kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece ses kaydedilir.
Kay›t süresi LCD monitörde gösterilir. Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi ses
kaydedilmeye devam edecektir.
- Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
- Dosya türü : *.wav
● Sesli not
1. Mod kadran›n› çevirerek Film klipi modu
haricindeki kay›t modunu seçin.
KAPALI
2. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak Ses notu menüsünü
KISA NOT
KAYIT
seçin. LCD monitöründe sesli not göstergesi
ekrana getirilirse, ayar tamamlan›r.
3. Deklanflöre bas›n ve resim çekin. Resim bellek
kart›na kaydedilir.
4. Sesli not, resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye boyunca
kaydedilecektir. Ses kayd›n›n ortas›nda, deklanflöre bas›lmas› sesli notu
durduracakt›r.
=32=
● Sizin ve foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›ndaki 40 cm'lik mesafe ses
kaydetmek için en iyi mesafedir.
Otomatik Odak türü
■ Çekim durumuna göre do¤ru Oto Odak türünü seçebilirsiniz.
- [ÇOKLU AF]
- [MERKEZ AF]
: Bu foto¤raf makinesi 5 AF
noktas›ndan AF noktas›n›
seçer.
: LCD monitörünün
ortas›ndaki kare
alana odaklanacakt›r
[Program modu]
[ÇOKLU AF]
[MERKEZ AF]
※ Foto¤raf makinesi nesneye odakland›¤›nda, otomatik odak çerçevesi yeflil
renk al›r. Foto¤raf makinesi nesneye odaklanmad›¤›nda, otomatik odak
çerçevesi k›rm›z› renk al›r.
Poz dengelemesi
■ Bu kamera ortam›n ›fl›k koflullar›na göre pozu otomatik olarak ayarlar. Poz
de¤erini poz telafisi menüsünden de seçebilirsiniz.
● Pozun Oluflturulmas›
1. Poz dengeleme menü dü¤mesine bas›n ve poz
dengeleme menü çubu¤u gösterildi¤i gibi
görünecektir.
2. Poz de¤erini seçmek için parma¤›n›zla dokunun
ve kayd›r›n.
3. Poz dengeleme menü dü¤mesine tekrar bas›n.
Ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilecek ve Poz
Dengelemesi ayar modu kapanacakt›r.
ISO
■ Foto¤raf çekerken ISO hassasl›¤›n› seçebilirsiniz.
Foto¤raf makinesinin h›z› veya özel ›fl›k hassasl›¤› ISO say›lar› ile ölçeklenebilir.
- OTO : Foto¤raf makinesinin hassasl›¤› ayd›nlatma
de¤eri veya nesnenin parlakl›¤› gibi
de¤iflkenler ile otomatik olarak de¤ifltirilir.
- 50, 100, 200, 400, 800, 1600 :
ISO hassasl›¤›n› art›rarak ayn› miktarda ›fl›k varken
deklanflör h›z›n› art›rabilirsiniz. Ancak, görüntü
yüksek ayd›nl›kta doyabilir. ISO de¤eri artt›kça,
foto¤raf makinesinin ›fl›¤a olan hassasl›¤› ve dolay›s›yla karanl›k flartlarda resim
çekme kapasitesi artar. Ancak, görüntüdeki gürültü seviyesi ISO de¤eri artt›kça
artacak, görüntü daha bozuk hale gelecektir.
※ Negatif poz dengeleme de¤eri pozu düflürür.
Pozitif poz dengeleme de¤erinin pozu art›raca¤›n› ve LCD monitörünün beyaz
görünece¤ini veya kaliteli resim elde edemeyece¤inizi akl›n›zda bulundurun.
=33=
Beyaz denge
■ Beyaz denge kontrolü renklerin daha do¤al olmas› için renklerin ayarlanmas›na
olanak sa¤lar. AWB (Oto Beyaz Denge) haricindeki bir menü seçildi¤inde,
sadece negatif renk efektini seçebilirsiniz.
OTO
: Foto¤raf makinesi, bask›n
ayd›nlatma flartlar›na ba¤l›
olarak uygun beyaz denge
ayarlar›n› otomatik olarak
seçer.
GÜN IfiI⁄I
: D›flar›da görüntü çekmek
için.
BULUTLU
: Gökyüzü bulutlu ve kapal›
iken görüntü çekmek için.
Flörosan H
: Üç yönlü flörosan ›fl›¤› için gün ›fl›¤› flörosan türleri alt›nda
çekim yapmak içindir.
Flörosan L
: Beyaz flörosan ›fl›¤› alt›nda çekim yapmak içindir.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ampul) ›fl›¤› alt›nda çekim yapmak
içindir.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengeyi çekim durumuna göre
ayarlamas›na olanak sa¤lar.
Farkl› ›fl›k koflullar› görüntülerinizde renk gölgesi oluflmas›na sebep olabilir.
=34=
● Özel Beyaz Dengenin Kullan›lmas›
Beyaz denge ayarlar› çekim flart›na ba¤l› olarak hafif farkl› olabilir. Özel beyaz
dengeyi ayarlayarak verilen çekim ortam› için en uygun beyaz denge ayar›n›
seçebilirsiniz.
1. Beyaz Dengenin ÖZEL (
) menüsünü
seçin ve foto¤raf makinesinin ön k›sm›na bir
beyaz ka¤›t yerlefltirin, böylece LCD
monitöründe sadece beyaz renk görünsün.
2. Tamam menü dü¤mesi : Önceden
kaydedilen özel
[Beyaz ka¤›t]
beyaz dengeyi
seçer.
GER‹ dü¤mesi
: Özel beyaz dengeyi iptal eder.
Deklanflör
: Yeni özel beyaz dengeyi yükler.
- Özel beyaz denge de¤eri uygulanacak, çekti¤iniz sonraki resimden
bafllayacakt›r.
- Tekrar yaz›l›ncaya kadar beyaz dengeyi yap›land›ran kullan›c› etkili olacakt›r.
Sahne menüsü
■ Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar› kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla
menüyü kullan›n.
※ Sahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[GECE] (
)
: Bunu geceleri veya
karanl›k ortamlarda
hareketsiz görüntüleri
çekmek için kullan›n.
[PORTRE] (
)
: Bir kiflinin resmini
çekmek içindir.
[ÇOCUK] (
)
: H›zl› hareket eden nesnelerin resmini çekmek için
dir, örne¤in, çocuklar.
[MANZARA] (
)
: Uzaktaki sahnelerin resimlerini çekmek içindir.
[YAKIN Ç.] (
)
: Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesneleri yak›ndan
çekmek içindir.
[MET‹N] (
)
: Bir belgenin foto¤raf›n› çekerken bu modu kullan›n.
[GÜN BATIMI] (
) : Gün bat›m›nda resim çekmek içindir.
[fiAFAK] (
)
: Gün de¤iflimi sahneleri içindir.
[AYDINLATMA](
) : Arkaplan ›fl›¤›n›n sebep oldu¤u gölgeler olmadan
dikey çekim.
[HAVA‹ F‹fiEK] (
) : Havai fiflek sahneleri.
[KMSL&KAR] (
) : Deniz, göl, kumsal ve karl› sahneleri içindir.
Özel Efekt : Foto¤raf Karesi
■ Yakalamak istedi¤iniz hareketsiz görüntüye 9
çeflit kare benzeri kenarl›k ekleyebilirsiniz.
■ Tarih ve Saat bilgisi Foto¤raf Karesi menüsü ile
çekilen yüklü görüntüde bas›lmayacakt›r.
: Foto¤raf çerçevesi ekli de¤il.
=35=
Özel Efekt : Karma çekim
■ Hareketsiz görüntüde 2 - 4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
● Son çekimi yapmadan önce kompozit çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapmadan önce, karma çekimin bir bölümünü
de¤ifltirebilirsiniz.
1. Kompozit çekimler s›ras›nda, BACK dü¤mesine bas›n.
2. Önceki görüntü silinecek ve yeni kare gösterilecektir. Önceden çekilen bir
görüntü varsa, BACK dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar
silinecektir.
-
: Kompozit çekimi iptal eder
-
: 2 farkl› çekim hareketsiz görüntüde
birlefltirilir.
-
: 3 farkl› çekim hareketsiz görüntüde
birlefltirilir.
-
: 4 farkl› çekim hareketsiz görüntüde
birlefltirilir.
-
: 2 farkl› panoroma çekim hareketsiz görüntüde birlefltirilir.
Yakala:SH
※ 2 kompozit çekimin seçilmesi
Deklanflör'e
bas›lmas›
Deklanflör'e
bas›lmas›
Yakala:SH
Sil: BACK
Tamam menü
dü¤mesine
bas›lmas›
[Çekmek için haz›r]
[‹lk çekim]
Kaydet : OK
[‹kinci çekim]
Yakala:SH
Sil:BACK
7
[2. çekime geri gidifl]
3. Yeni bir görüntü yakalamak için deklanflöre bas›n.
Sil: BACK
[Son resim]
B‹LG‹
● Karma çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro odak dü¤mesini, sesli not ifllevlerini ve Yak›nlaflt›rma W / T
dü¤mesini kullanabilirsiniz.
● Kompozit çekimler s›ras›nda çal modu dü¤mesine basarsan›z veya mod
kadran›n› çevirirseniz, her foto¤raf makinesi çal›flma modu yürütülür.
Daha önce çekilen foto¤raflar silinecektir.
● Son karma çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ve ard›ndan
sesli not bafllayacakt›r.
=36=
BACK dü¤mesine basmak
[3. çekimi yapmadan önce]
7
7
Sil:BACK
7
● Son çekimi yapt›ktan sonra kompozit çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
Son karma çekim yapt›ktan sonra, karma çekimin bir bölümünü
de¤ifltirebilirsiniz.
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir menü
gösterilecektir.
2. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak silinen görüntüyü seçin.
3. GER‹ dü¤mesine bas›n ve seçilen görüntü
silinecektir.
4. Bir görüntü tekrar çekmek için deklanflöre bas›n.
5. Tamam dü¤mesflne bas›n ve görüntü kaydedilir.
Kaydet:OK
Sil:BACK
Ön ayarl› odak kareleri
Foto Galeri modu
■ Çevresindekilerin içinden özneyi ön plana ç›karabilirsiniz. Özne keskinlik
kazan›p, odak noktas›nda olurken, geride kalan k›s›m
oda¤›n d›fl›nda kal›r.
■ Görüntüler oynat›ld›¤›nda, oynatma efektleri katabilir veya bir arka plan müzi¤i
dinleyebilirsiniz.
Dura¤an bir görüntü kay›ttan oynat›labilir, ancak video klip veya ses dosyas›
oynat›lamaz.
■ Oynatma modunu seçin
1. Mod kadran›n› çevirerek Foto Galeri modunu
seçin.
[Menzil 1]
[Menzil 2]
[Menzil 3]
■ Ön ayarl› odak karesi belirir. Görüntü yakalamak için
deklanflöre bas›n.
[Menzil 4]
6
Yakala:SH
Düzelt : BACK
2. Çal modu dü¤mesine bas›n ve menüler
gösterildi¤i gibi belirecektir.
: Albüme göre çal
: Tarihe göre çal
3. ‹stedi¤iniz çalma modunu seçmek için Ak›ll›
dü¤meye bas›n.
Film Klipi karesi dengeleyicisi
■ Bu menü Video klip modundayken film kayd› s›ras›nda kameran›n titreflimini
azaltmaya yarar. Kay›t karesi aral›¤›, menü seçili olmad›¤›nda oldu¤undan daha
dar olur. Önizleme kareleri LCD ekranda düzgün görüntülenemeyebilir.
Bu menüyü seçmek için, (
) dü¤mesine bas›n.
Bu menüyü iptal etmek için, (
) dü¤mesine tekrar
bas›n.
※ Bu menü sadece harici bellek kart›yla kullan›labilir.
20
=37=
Foto Galeri modu
■ Albüm modu : Görüntüler albüme göre oynar.
Bellek kart› tak›lmam›flsa, Kiflisel / Aile / Arkadafl / Etkinlik albümleri seçilemez.
Dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler oynat›l›r.
● Bir albüm seçmek
Ak›ll› dü¤mesini kullanarak bir albüm seçebilirsiniz.
Bir albümü seçmeden önce görüntüleri albümlere
yerlefltirin (s.38).
: Tüm görüntüler bellek çalarken kaydedilir
: Kiflisel albüm çalmas›na kaydedilen
görüntüler.
: Aile albüm çalmas›na kaydedilen görüntüler.
: Arkadafl albüm çalmas›na kaydedilen görüntüler.
: Etkinlik albüm çalmas›na kaydedilen görüntüler.
=38=
● Bir albüme görüntü eklemek
Albüm menü dü¤mesine bas›n ve afla¤›da
gösterilen menüler görünecektir.
- ‹mlecin tafl›nmas› / Bir görüntünün seçilmesi :
Ak›ll› dü¤me (Yatay)
- Görüntülerin seçilmesi : Ak›ll› dü¤meye bas›lmas›
‹stedi¤iniz görüntüler ayn› anda seçilebilir.
- Bir albüm seçmek / iptal etmek : Her albüm
dü¤mesi
: Görüntülerin kiflisel albüme eklenmesi.
: Görüntülerin aile albümüne eklenmesi.
: Görüntülerin Aile albümüne eklenmesi.
: Görüntülerin Etkinlik albümüne eklenmesi.
- Önceki menüye gitmek : BACK dü¤mesi
Seç:
Görüntü: BACK
Foto Galeri modu
● Bir albümün çal›nmas›
Slayt gösterisi menü dü¤mesine bas›n.
: Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
: Slayt gösterisinin bir efektinin seçilmesi
: Çalma aral›¤›n›n ayar›
: Bir B.G.M seçilmesi
Bir B.G.M görüntüler ile birlikte oynat›labilir.
Sadece kaydedilen müzik seçilebilir.
B.G.M listesine müzik ekleyemezsiniz.
: Çalma zaman›n›n seçilmesi
[OYNAT] : Slayt gösterisi bir döngü sonras›nda kapat›l›r.
[TEKRAR OYNAT] : Slayt gösterisi iptal edilinceye kadar tekrar edilir.
● Bir görüntünün döndürülmesi
Görüntüyü istedi¤iniz yöne döndürebilirsiniz.
Yatay ak›ll› dü¤meye bas›n. Ak›ll› dü¤meye
dokunun ve seçilen görüntü dönecektir.
Ak›ll› dü¤meye bas›n ve dönen görüntü bilgisi
kaydedilecektir.
: görüntü saat yönünde döner.
: görüntü saatin ters yönünde döner.
■ Tarih modu : Bir görüntü çekildi¤inde, görüntüde tarih bilgisi vard›r. Tarih
modunda, görüntüler tarihe göre oynat›l›r.
● Tarihin seçilmesi
Ak›ll› dü¤mesini kullanarak bir tarih seçebilirsiniz.
※ Tarih modundaki menülerin kullan›lmas› albüm
modu ile ayn›d›r. Ayr›nt›l› bilgi için 38. sayfaya
bak›n›z.
=39=
Yürütme modunu bafllatma
■ Foto¤raf makinesini aç›n ve yürütme modu (
) dü¤mesine basarak Yürütme
modunu seçin. Foto¤raf makinesi art›k bellekte saklanan görüntüleri kay›ttan
yürütebilir.
■ Foto¤raf makinesi dü¤melerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu
fonksiyonunu seçebilirsiniz.
■ Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece
bellek kart›na uygulan›r.
■ Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri
sadece dahili belle¤e uygulan›r.
● Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
3. Dü¤meye dokunun ve görüntü seçmek için
parma¤›n›z› sola / sa¤a kayd›r›n.
※ ① dü¤mesine bast›¤›n›zda,önceki görüntü
oynat›l›r. ② dü¤mesine bast›¤›n›zda ise,
sonraki görüntü oynat›l›r.
B‹LG‹
1. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› film klipini seçin.
2. Yatay ak›ll› dü¤mesine bas›n ve film için olan
menüler görünecektir.
3. Film klipi dosyas›n› oynatmak için ▶ dü¤mesine
bas›n.
- Bir film klipi dosyas›n› çalarken duraklatmak için,
II dü¤mesine tekrar bas›n.
- ▶ dü¤mesine tekrar bas›lmas› film klipinin
yeniden bafllamas›na sebep olacakt›r.
- Çalarken film klipini geri sarmak için, ◀◀
dü¤mesine bas›n. Film klipini h›zl› ileri sarmak
için, ▶▶ dü¤mesine bas›n. ◀◀/▶▶
dü¤mesine bas›ld›¤›nda, arama h›z› 2X, 4X, 8X ve 16X h›z›nda olacakt›r.
- Film klipinin çalmas›n› durdurmak için,
dü¤mesine bas›n.
4. GER‹ dü¤mesine bas›n ve menü kaybolacakt›r.
● Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden hareketsiz görüntüleri yakalar.
1. Film klipini çalarken II menü dü¤mesine bas›n.
2. Yakalama menü dü¤mesine bas›n, yakalanan
görüntü yeni dosya ad› ile kaydedilecektir.
①
②
● Davran›fl modu: Davran›fl modunu seçmek için Kay›ttan Oynat modu
dü¤mesine 3 saniyeden fazla bas›l› tutun. Davran›fl modunda, Deklanflör
sesi, Çal›flma sesi, Bafllatma sesi ve Efekt sesi ç›kar›lmaz. Davran›fl
modunu iptal etmek için, Güç dü¤mesine basarak kameray› aç›n.
=40=
● Bir film klipinin çal›nmas›
Yürütme modunu bafllatma
LCD monitörü göstergesi
● Foto¤raf makinesi film k›rpma : Film klipi çal›nmas› s›ras›nda istedi¤iniz film klipi
karelerini ç›karabilirsiniz.
1. Ç›karmaya bafllamak istedi¤iniz film klipi
noktas›nda menü ç›kart dü¤mesine bas›n.
2. Ç›karmaya durdurmak istedi¤iniz film klipi
noktas›nda menü ç›kart dü¤mesine bas›n.
3. Bir onay penceresi belirecektir.
4. Ak›ll› dü¤mesine bas›n ve istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[Evet] : Ç›kar›lan kareler yeni dosya ad› ile kaydedilecektir.
[Hay›r] : Film k›rpma iptal edilecektir.
■ LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.
⑪
①
Kesme?
⑩
Evet
Hay›r
⑨
②
⑧
ISO:50
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:ON
3072X2304
2006.12.01
⑦
⑥
● Kay›tl› sesli notun veya ses dosyas›n›n çal›nmas›
1. Ak›ll› dü¤mesini kullanarak çalmak istedi¤iniz
kay›tl› sesi seçin.
2. Yatay ak›ll› dü¤mesine bas›n ve ses için olan
menüler görünecektir.
3. Ses klipi dosyas›n› oynatmak için4dü¤mesine
bas›n.
- Bir ses dosyas›n› çalarken duraklatmak için, II dü¤mesine tekrar bas›n.
- ▶ dü¤mesine tekrar bas›lmas› ses dosyas›n›n yeniden bafllamas›na sebep
olacakt›r.
- Çalarken sesi geri sarmak için, ◀◀ dü¤mesine bas›n. Sesi h›zl› ileri
sarmak için, ▶▶ dü¤mesine bas›n.
- Ses çalmas›n› durdurmak için, dü¤mesine bas›n.
- Sesli not gösteren bir görüntü göründü¤ünde, LCD monitöründe
simgesi
belirecektir. Ak›ll› dü¤meye bas›n ve Sesli notu oynatmak için
göreceksiniz. Menü dü¤mesine bas›n ve ard›ndan ses oynat›lacakt›r.
③
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tan›m
Pil
Kay›t Bilgis
Kayar çubuk
④
Simge
Fn menüsü: Ak›ll› dü¤meye bas›n
Ayar menüsü
DPOF menüsü
Sil menüsü
Koruma menüsü
Slayt gösterisi menüsü
Çal modu simgesi
Klasör ad› ve Saklanan
görüntü numaras›
Kart tak›l› göstergesi
100-0001
⑤
Sayfa
s.12
s.51
s.45
s.44
s.44
s.43
s.53
s.12
=41=
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesinin dü¤melerinin kullan›lmas›
■ Çal modunda, Çal modu ifllevlerini ayarlamak için foto¤raf makinesindeki
dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Küçük resim (
) / Büyütme (
) dü¤mesi
● Birden fazla resmi görebilir, seçti¤iniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden
seçti¤iniz bir alan› kesebilirsiniz.
● Küçük resim görüntüleme
Çalma modu dü¤mesi
■ GÜÇ dü¤mesine basarak foto¤raf makinesi açarsan›z, Çal moduna geçti¤inizde
ÇAL MODU'na basabilir ve Kay›t moduna geçmek için bu dü¤meye tekrar bas›n.
■ Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi çal
modunda aç›l›r. Foto¤raf makinesini kapatmak için çal modu dü¤mesine tekrar
bas›n.
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye gitmek için ak›ll› dü¤meyi
kullan›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.12.01
ISO hassasiyeti
Diyafram de¤eri
Deklanflör h›z›
Flafl›n kullan›l›p
kullan›lmad›¤› Boyut
Kay›t tarihi
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.12.01
[Normal görüntüleme modu]
GER‹ dü¤mesi
■ Menüler gösterildi¤inde, bu dü¤meye bas›n.
Önceki menü görünecek veya gösterilen menü
kaybolacakt›r.
● Maksimum büyütme h›z› görüntü boyutu ile orant›l›d›r.
Görüntü boyutu
7M
6MP
5MW
5M
3M
1M
Maksimum
büyütme h›z›
X10.0
x8.5
x7.2
X8.1
X6.4
X3.2
=42=
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Seç:
Tam:T
[Küçük resim görüntüleme modu]
Küçük resim (
) / Büyütme (
● Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
dü¤mesine bas›n.
2. Ak›ll› dü¤me kullan›larak görüntünün farkl› k›s›mlar›
görüntülenebilir.
3. Küçük resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda bafllang›çtaki
tam boyutlu görüntüye büyütme yap›l›r.
- LCD monitörünün sol alt›nda gösterilen görüntü
büyütme göstergesini kontrol ederek gösterilen
görüntünün büyütülmüfl bir görüntü olup
olmad›¤›n› belirtebilirsiniz. (Görüntü büyütülmüfl bir
görüntü de¤ilse, gösterge gösterilmeyecektir.)
Ayr›ca büyütme alan›n› da kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
) dü¤mesi
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
■ Görüntüler önceden ayarlanan aral›klarda sürekli olarak gösterilebilir.
Foto¤raf makinesini harici bir monitöre ba¤layarak slayt gösterisini
görüntüleyebilirsiniz. Slayt gösterisini bafllatmak için Bafllat menü dü¤mesine
bas›n. Film klipi ve Ses dosyas› gösterilmez.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.12.01
● Slayt gösterisi etkilerini yap›land›r›n : Slayt gösterisi için eflsiz ekran etkileri
kullan›labilir.
: Görüntü düzenli olarak de¤iflir (1. Efekten 3. Efekte
Mix
kadar).
Efekt 3
: Resim yukardan sola hareket eder.
Efekt 2
: Resim merkezden d›flar›ya do¤ru çok yavafl hareket
Efekt 1
Kapal›
eder.
: Sonraki görüntü önceki görüntünün üzerine yay›l›r.
=43=
Slayt gösterisinin bafllat›lmas›
● Çalma aral›¤›n›n ayar› : Slayt gösterisi çalma aral›¤›n›
ayarlay›n.
Görüntüleri koruma
10 sn
5 sn
3 sn
1 sn
● Tekrarlama Seçene¤i : Slayt gösterisi için tekrar
seçene¤inin seçilmesi.
[OYNAT]
: Slayt gösterisi bir döngü
sonras›nda kapat›l›r.
[TEKRAR OYNAT] : Slayt gösterisi iptal edilinceye
kadar tekrar edilir.
TEKRAR OYNAT
OYNAT
■ Belirli çekimlerin kazara silinmesine karfl› koruma sa¤lamak üzere kullan›l›r
(Kilitle). Ayr›ca daha önceden korumaya al›nan görüntülerin korumas›n› da
kald›r›r (Kilidi aç).
B‹R
: Görüntülenen görüntüyü
korur/korumay› kald›r›r.
ONE ALL
TÜMÜ : Kaydedilen tüm görüntüleri
korur/korumay› kald›r›r
- Bir görüntüyü korumaya al›rsan›z, koruma simgesi
LCD ekranda gösterilir. (Korumas› olmayan
görüntülerin göstergesi yoktur)
- K‹L‹TLE modundaki bir görüntü silme ifllevine
karfl› korunur, ancak biçimlendirme ifllevine karfl›
KORUNMAZ.
ISO:200
Av:F2.8
Tv:1/30
Flash:OFF
3648X2736
2006.12.01
Görüntüleri silme
■ Görüntülenen görüntüyü silmek için kullan›l›r.
EVET : görüntülenen görüntüyü siler.
HAYIR: görüntülenen görüntüyü silmeyi iptal
eder.
- Korumal› görüntüler silinemez.
- Korumal› görüntü yoksa tüm görüntüler silinir
ve [Görüntü Yok!] mesaj› belirir.
S‹L?
EVET
Hay›r
=44=
DPOF
■ DPOF (Dijital Yazd›rma S›ras› Biçimi), yazd›rma bilgisini bellek kart›n›z›n MISC
klasörüne gömülmesine izin verir. Yazd›r›lacak resimleri ve kaç bask› alaca¤›n›z›
seçin.
■DPOF bilgisi bulunan bir görüntü çal›nd›¤›nda DPOF göstergesi LCD
monitöründe belirecektir. Görüntüler DPOF yaz›c›lar›nda ya da artan foto¤raf
laboratuvarlar›nda yazd›r›labilir.
■Bu ifllev Film klipleri ve Ses Kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
■Bellek kart› tak›lmam›flsa, menüler yine de LCD'de gösterilebilir, ancak seçilemez.
DPOF : STANDART
■ Bu ifllev yüklenen görüntüdeki bask› say›s› bilgisini gömmenize olanak sa¤lar.
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [RES‹MLER] menüyü
seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[TEK RES‹M]
: Gösterilen görüntünün
birkaç bask›s›n› seçin.
[TÜM RES‹MLER] : Film veya ses dosyalar›
haricindeki tüm resimler
için bask› say›s›n›
yap›land›r›n.
[‹PTAL] : Bask› ayar›n› iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi (
) belirecektir.
ISO:200
AV:F2.8
TV:1/30
FLASH:OFF
3648X2736
2006.12.01
30 Prints
=45=
DPOF : Bask› boyutu
Görüntü döndürme
■ Bask›s› al›nacak görüntüler bellek kart›na yüklendi¤inde bask› boyutunu
belirleyebilirsiniz. [BOYUT] menüsü sadece DPOF 1.1 ile uyumlu yaz›c›lar için
vard›r.
1. Düzenle dü¤mesine bas›n.
2. [Döndür] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
● Bask› Boyutunun Ayarlanmas›
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [BOYUT] menüyü seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[SEÇ] : Gösterilen görüntünün boyut büyüklü¤ünü
seçin.
[TÜM RES.] : Kaydedilen tüm görüntülerin bask›
boyutunu de¤ifltir.
[‹PTAL] : Bask› boyutu ayarlar›n›n tümünü iptal et.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi belirecektir.
SA⁄ 90˚
SOL 90˚
180˚
‹ptal
※ DPOF [BOYUT] ikincil menü : ‹PTAL, 3X5, 4X6,
5X7, 8X10
※ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, bask› alman›n iptal edilmesi
iflleminde yaz›c›n›n ifllemi gerçeklefltirmesi için biraz uzun sürebilir.
■ Görüntüler (film klipleri ve ses dosyas› hariç) endeks türü olarak yazd›r›l›r.
=46=
[Görüntüyü döndürmeden önce]
[Sa¤ 90°]
[Sol 90°]
[180°]
4. Döndürülen görüntüyü LCD monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar
görüntünün sol ve sa¤ taraf›nda görünebilir.
DPOF : Endeks
1. Ak›ll› dü¤mesine basarak [‹NDEKS] menüyü seçin.
2. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
[HAYIR] seçilmiflse : Endeks bask› ayar›n› iptal et.
[EVET] seçilmiflse : Görüntü endeks biçiminde
bast›r›lacakt›r.
■ Depolanan görüntüleri çeflitli derecelerde
döndürebilirsiniz. Döndürülen resmi oynatma
tamamland›¤›nda, döndürülmüfl haliyle kaydedilir.
HAYIR
EVET
Yeniden boyutland›r
■ Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyut) de¤ifltirir. Bafllang›ç görüntüsü olacak
görüntüyü kaydetmek için [Kullan›c› Görüntüsü]'nü seçin. Yeniden boyutland›r›lan
görüntü yeni bir dosya ad›na sahip olacakt›r.
1. Düzenle dü¤mesine bas›n.
2. [YN. BOY.] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü
seçin.
2592 X 1944
2048 X 1536
B‹LG‹
● Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lan dosyalar›n çözünürlü¤ünü
de¤ifltirebilirsiniz.
● Yeniden boyutland›r›lan görüntü yeni bir dosya ad›na sahip olacakt›r.
[BAfi.RESM‹] görüntüsü bellek kart›na de¤il, bunun yerine dahili belle¤e
yüklenir.
● Sadece bir [BAfi.RESM‹] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni bir [BAfi.RESM‹]
kaydederseniz, mevcut bafllang›ç görüntüsü silinecektir.
● Yeniden boyutland›r›lan görüntüyü yüklemek için bellek kapasitesi
yetersizse, [Hafıza Dolu!] mesaj› LCD monitöründe gösterilecek ve yeniden
boyutland›r›lan görüntü yüklenmeyecektir.
1024 X 768
BAfi.RESM‹
● Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
Boyut
7M
6MP
5MW
5M
3M
1M
2592x1944
2048x1536
2016x1344
1920x1080
O
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
Boyut
7M
6MP
5MW
5M
3M
1M
1280x720
1032x688
1024x768
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
O
X
BAfi.RESM‹
O
O
O
O
O
O
K›rpma
■ Görüntünün istedi¤iniz bir k›sm›n› ç›kararak ayr› kaydedebilirsiniz.
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin
2. Düzenle dü¤mesine bas›n.
3. [KIRPMA] menü dü¤mesine bas›n.
4. Yak›nlaflt›r dü¤mesini kullanarak görüntüyü büyütün.
Görüntüyü tafl›mak için Ak›ll› dü¤meyi kullan›n.
5. Ak›ll› dü¤meye bast›¤›n›zda bir onay penceresi
görüntülenir.
6. [Evet] dü¤mesine bas›n. K›rp›lan görüntü yeni bir
dosya ad› ile kaydedilir ve LCD ekranda görüntülenir.
※ K›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli bellek
KESME:
‹ptal: BACK
alan› yoksa görüntü k›rp›lamaz.
=47=
Efekt
PictBridge
■ Kameran›n dijital ifllemcisini kullanarak, görüntülerinize özel efektler
katabilirsiniz.
1. Düzenle dü¤mesine bas›n.
2. [EFEKT] menü dü¤mesine bas›n.
3. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak istedi¤iniz alt menüyü seçin.
: Yakalanan görüntüler siyah beyaz olarak
depolan›r.
KIRMIZI
MAV‹
: Yakalanan görüntüler sepya tonunda depolan›r
SEPYA
(sar›ms› kahverengi renklerden oluflur).
S&B
: Yakalanan görüntüler mavi tonlarda saklan›r.
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› tonlarda saklan›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil tonlarda saklan›r.
: Görüntüyü negatif modda saklar.
K›rm›z› göz düzeltme
■ “K›rm›z› göz” bulunan bir çekim oynat›l›rken bu dü¤meye bas›ld›¤›nda, özneden
k›rm›z› göz kald›r›labilir.
1. Düzenle dü¤mesine bas›n.
2. [K›r.Göz Düzel.] menü dü¤mesine bas›n.
3. K›rm›z› göz efektini otomatik olarak kald›rmak için Tamam dü¤mesine bas›n.
4. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda, k›rm›z› göz düzeltmesi yap›lan görüntü yeni
bir dosya ad› ile kaydedilir.
OK
Kaydet : OK
=48=
Exit : BACK
■ Bu kameray› PictBridge’i destekleyen bir yaz›c›ya (ayr›ca sat›l›r) ba¤lamak için
USB kablosunu kullanabilir ve depolanan görüntüleri do¤rudan yazd›rabilirsiniz.
Video klipler ve ses dosyalar› yazd›r›lamaz.
Kameray› yaz›c›ya ba¤lamak üzere ayarlama
1. Verilen USB kablosunu kullanarak, kameray›
yaz›c›n›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.
2. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak [Yaz›c›] menüsünü seçin.
Kameray› Yaz›c›ya Ba¤lama
USB
Bilgisyr
Yaz›c›
PictBridge
※ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda [Bilgisyr] menüsünü seçerseniz,
[Bilgisayara Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant› kurulamayacakt›r.
Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve ard›ndan menüyü de¤ifltirin.
Veya Yaz›c› dü¤mesine bas›n ve foto¤raf makinesi yaz›c›ya ba¤lanarak
[Bilg.Ba¤lan›yor] mesaj›n› gösterir. Fakat, foto¤raf makinesi üretici firmaya ve
yaz›c› modeline ba¤l› olarak yaz›c›ya ba¤lanmayabilir.
■ Özel Ayar : Bask›s› al›nan resimler için Ka¤›t Boyutu, Bask› Biçimi, Ka¤›t Türü,
Bask› Kalitesi, Tarih Bask›s› ve Dosya Ad› Bask›s› menülerini seçebilirsiniz.
■ Kolay yazd›rma : Foto¤raf makinesini yaz›c›ya Çal modunda ba¤lad›¤›n›zda,
varsay›lan yazd›rma ayarlar› ile bir resmi kolayl›kla yazd›rabilirsiniz.
1. Çal modunda, foto¤raf makinesini yaz›c›ya
ba¤lay›n. fiekildeki gibi menü simgeleri
gösterilecektir.
①
dü¤mesine bas›n.
◀
3. [Evet] menüsünü seçin ve görüntü yazd›r›lacakt›r.
Yazd›r?
No.
1
EVET
HAYIR
◀
◀
■ Yazd›r modu : Kolay bask› modunu veya Özel bask› modunu seçebilirsiniz.
: Özel Bask› modu
: Kolay Bask› modu
②
③
④
⑤
⑥
⑦
◀
2.
2
3
4
5
6
7
Simge
Tan›m
menü
Görüntülerin yazd›rmak için seçilmesi TEK RES‹M, TÜM RES‹MLER
OTO, POSTA KARTI, KART,
Bask› ka¤›d› boyutunu ayarlama
4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
Bir sayfaya bas›lacak resim
OTO, TAM, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
say›s›n› belirleme
‹NDEKS
OTO, SADE, FOTO,
Bask› ka¤›d› kalitesini ayarlama
HIZLIFOTO
Bas›lacak resim kalitesini
OTO, TASLAK, NORMAL, ‹Y‹
belirleme
Tarih bas›l›p bas›lmayaca¤›n› belirleme OTO, KAPALI, AÇIK
Dosya ad› bas›l›p
OTO, KAPALI, AÇIK
bas›lmayaca¤›n› belirleme
=49=
PictBridge
※ Baz› menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yaz›c› modellerinde desteklenmez.
Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.
※ Ayar de¤erleri otomatik/ manuel ayarda de¤ifltirilmediyse, otomatik olarak
korunur.
■ S›f›rla : Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen yap›land›rmalar› bafllat›r.
1. Özel bask› modunda, S›f›rla menü dü¤mesine
bas›n.
■ Görüntülerin yazd›r›lmas› (Özel mod) : Görüntüler de¤ifltirilen yaz›c› ayarlar› ile
yazd›r›lacakt›.
1. Özel bask› modunda, Yazd›r menu dü¤mesine
bas›n.
2. [Evet] menüsünü seçerseniz, tüm ayarlar s›f›rlan›r.
Yazd›r?
Evet
Hay›r
SIFIRLA?
Evet
Hay›r
2. [Evet] menüsünü seçin.
Yazd›r?
Evet
Hay›r
3. Sa¤da gösterilen ekran belirecek ve resmin
bask›s› al›nacakt›r. E¤er hiçbir resim
seçilmemiflse, [Görüntü Yok!] mesaj›
gösterilecektir. Yazd›rma ifllemini iptal etmek için
bask› al›n›rken SOL dü¤meye bas›n.
=50=
fiimdi Yazd›r›yor
0001 / 0001
Cancel:BACK
Ayar menüsü
■ Bu modda temel ayarlar› yapabilirsiniz. Ses Kay›t modu hariç tüm foto¤raf
makinesi modlar›nda ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Menü sekmesi
Ana menü
Alt menü
‹kinci menü
OSD ayar›
(Kay›t modu)
Tam
Temel
Gizli
LCD Kaydet
OSD ayar›
(Çal modu)
Tam
Temel
Gizli
-
Dosya
Seri
S›f›rla
ENGLISH
DEUTSCH
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
DUTCH
SUOMI
Menü sekmesi
Bfl.Resmi
Sayfa
s.52
s.52
SesSeviyesi
Bip Sesi
Bfl.Sesi
s.53
Dkl.Sesi
FRANÇAIS
ITALIANO
DANSK
Ana menü
s.53
Format
Tüm. Sil
Karta Kopyala
VideoÇkfl
S›f›rla
Alt menü
Kapal›
Kul Gör
Kapal›
Orta
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Kapal›
Ses 2
Hay›r
Hay›r
Hay›r
NTSC
Hay›r
‹kinci menü
Logo
Düflük
Yüksek
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
Ses 1
Ses 3
Evet
Evet
Evet
PAL
Evet
Sayfa
s.55
s.55
s.55
s.55
s.56
s.56
s.56
s.56
s.57
s.58
Magyar
YY/AA/GG
AA/GG/YY
GG/AA/YY
Kapalı
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
-
Koyu
Normal
Parlak
-
s.53
※ Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
s.54
s.54
AF Lambas›
Kapal›
Aç›k
s.54
Güç Kapal›
Kapal›
1, 3, 5, 10 dk
s.54
Gözat
Kapal›
0.5, 1, 3 sn
s.55
=51=
Ayar menüsü
■ Ayar menüsü nas›l seçilir
[ OSD ayar› ]
■ Çekim (Kay›t modu) ve gösterilen görüntü (Çal modu) bilgisini kontrol
edebilirsiniz.
1. Foto Galerisi modu haricindeki herhangi bir
modda, uzatma menü dü¤mesine (
) ve
ayar menü dü¤mesine (
) bas›n.
Tam ◀
7
2. Her dü¤me farkl› ayar menüsüne sahiptir.
F1-4 (
) menü dü¤mesine bas›n.
Tam ◀
Temel
OSD ayar›
Gizli
Dosya
LCD Kaydet
Language
Tam
Temel ◀
Gizli
OSD ayar›
OSD ayar›
Dosya
Language
Trh&Saat
Trh&Saat
Exit:BACK
Exit:BACK
OSD ayar›
OSD ayar›
Gizli
Dosya
LCD Kaydet
Language
Trh&Saat
Exit:BACK
=52=
OSD ayar›
Temel
[Kay›t modu menüsü]
[Çal modu menüsü]
[Tam] : Ak›ll› dü¤meye dokunuldu¤unda, simgeler büyütülür ve OSD
görünecektir.
[Temel] : Ak›ll› dü¤meye dokunuldu¤unda, simgeler büyütülür ve OSD
görünmeyecektir.
[Gizli] : Foto¤raf makinesi 3 saniye çal›flmazsa, tüm OSD kaybolacakt›r.
Deklanflöre tam veya yar›m bas›ld›¤›nda, deklanflör h›z› ve otomatik
odak karesi görünecektir. Deklanflör haricinde foto¤raf makinesinin
dü¤melerini kullanarak OSD görünebilir.
[LCD kaydet] : Foto¤raf makinesi yaklafl›k 30 saniye kullan›lmazsa, güç lambas›
ve foto¤raf makinesinin durum lambas› yan›p söner ve LCD
monitörü kapan›r.
Ayar menüsü
[ Dosya ad› ]
[ Dil ]
■ Bu ifllev kullan›c›n›n dosya ad› biçimini seçmesine olanak sa¤lar.
■ LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ve AC flarj aleti ç›kar›l›p
tekrar tak›lsa dahi, dil ayar› korunacakt›r.
: Yeni bir bellek kart› kullan›ld›¤›nda ya da
Seri
OSD ayar›
S›f›rla
OSD ayar›
tüm resimler biçimlendirdikten veya
◀
Dosya
silindikten sonra dahi yeni dosyalar daha
Language
önceki s›ray› takip eden say›lar kullan›larak
Trh&Saat
adland›r›l›r.
Exit:BACK
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevini kulland›ktan sonra, sonraki
dosya ad› biçimlendirmenin ard›ndan dahi
0001'dan bafllayarak ayarlanacak, tümünü silecek veya yeni bir bellek
kart› takacakt›r.
- ‹lk yüklenen klasör ad› 100SSCAM'd›r ve ilk dosya ad› SL730001'dir.
- Dosya adlar› SL730001 Æ SL730002 Æ ~ Æ SL739999 s›ras›yla verilir.
- Klasör adlar› 100'den 999'a kadar afla¤›daki gibi s›ras›yla verilir :
100SSCAM Æ 101SSCAM Æ ~ Æ 999SSCAM.
- Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur. Görüntü dosyas›n›n ad›n›
iste¤e ba¤l› olarak de¤ifltirmeyin. Görüntü foto¤raf makinesinde gösterilmez.
D‹L alt menüsü :
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca,
‹talyanca, B. Çince, G. Çince, Rusça, Portekizce,
Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe, Fince, Thai dili,
BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹ /
ENDONEZYACA), Arapça, Lehçe, Macarca,
Çekçe ve Türkçe.
⇩
[Seri]
OSD ayar›
Magyar
OSD ayar›
Dosya
Language
Trh&Saat
Exit:BACK
[ Tarih / Saat / Tarih türünün ayarlanmas› ]
■ Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
- Tarih türü : [YY/AA/GG], [AA/GG/YY], [GG/AA/YY],
[Kapal›]
◀
2006/12/01
OSD ayar›
YY/AA/GG
OSD ayar›
AA/GG/YY
Dosya
GG/AA/YY
Language
Kapal› ◀
Trh&Saat
Exit:BACK
=53=
Ayar menüsü
[ Kay›t tarihini bas›yor ]
[ Otomatik Odak lambas› ]
■ Hareketsiz görüntülere TAR‹H / SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
■ Oto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz.
● Alt menüler
[Kapal›] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
Kapal› ◀
T.Basma
Tarih
LCD
Trh&Saat
AF Lambas›
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
※ Tarih ve Zaman hareketsiz görüntünün sa¤ alt k›sm›nda bas›l›r.
※ Bask› ifllevi, [Metin] sahne modu ve foto¤raf çerçevesi efekt modunda çekilen
görüntüler istisna olmak üzere sadece dura¤an görüntülere uygulan›r.
※ Üretici ve yazd›rma moduna ba¤l› olarak, görüntüye yazd›r›lan tarih do¤ru
bas›lamayabilir.
■ LCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
Koyu
Parlak
T.Basma
LCD
AF Lambas›
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
=54=
T.Basma
Aç›k
LCD
◀
AF Lambas›
Güç Kapal›
Gözat
Exit:BACK
■ Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
● Alt menüler
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
Normal ◀
Kapal›
[ Otomatik güç kapatma ]
[ LCD parlakl›¤› ]
● [LCD] alt menüsü : Koyu, Normal, Parlak
● Alt menüler
[Kapal›] : AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanmayacakt›r.
[Aç›k]
: AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanacakt›r.
Kapal›
T.Basma
1 dk
LCD
3 dk
AF Lambas›
5 dk ◀
Güç Kapal›
10 dk
Gözat
- Pili yerlefltirdikten sonra, güç kapatma ayar›
Exit:BACK
korunacakt›r.
- Foto¤raf makinesi PC modunda ise, slayt gösterisi
yap›yorsa, ses kayd›n› çal›yorsa, film klipini çal›yorsa ve karma çekim yap›yorsa,
otomatik güç kapatma ifllevinin çal›flmayaca¤›n› akl›n›zda bulundurun.
Ayar menüsü
[ H›zl› görüntü ]
[ Ses Seviyesi ]
■ Bir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [Gözat] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
■ Bafllang›ç sesinin, çal›flma sesinin ve deklanflör sesinin ses seviyesini
seçebilirsiniz.
● Alt menüler
[Kapal›] : H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3 Sn]
: Yakalanan görüntü seçilen
süre boyunca k›sa bir süre
ekrana getirilebilir.
● [Ses Seviyesi] alt menüleri : [Kapal›], [Düflük], [Orta],
[Yüksek]
Kapal›
Düflük ◀
Orta
Kapal›
T.Basma
0.5 sn
LCD
1 sn
AF Lambas›
3 sn
Güç Kapal›
◀
Yüksek
Bfl.Resmi
SesSeviyesi
Bip Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
Gözat
Exit:BACK
[ Çal›flma Sesi ]
■ Sesi AÇIK'a getirirseniz, foto¤raf makinesi bafllarken dü¤melere bas›ld›¤›nda
çeflitli sesler etkinlefltirilecektir, böylece foto¤raf makinesinin çal›flma durumunun
fark›nda olabileceksiniz.
[ Bafllang›ç görüntüsü ]
■ Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD monitöründe gösterilen görüntüyü
seçebilirsiniz.
● Bafllang›ç görüntüsü : [Kapal›], [Logo], [Kul Gör]
- Çal modunda [BAfi.RESM‹] menüsünde [YN. BOY.]
ile birlikte bafllang›ç görüntüsü için kaydedilen bir
görüntüyü kullan›n.
- Bafllang›ç görüntüsü [SiL] veya [Format] menüsü ile
silinmeyecekti.
- Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak
silinecektir.
Kapal› ◀
● [Ses] alt menüleri : [Kapal›], [Ses1], [Ses2], [Ses3]
Kapal›
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Ses 2 ◀
● Sesi [Kapal›] olarak ayarlarsan›z, çeflitli sesler
etkinlefltirilmez.
Ses 3
SesSeviyesi
Bip Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bfl.Resmi
Logo
Kul Gör
Bip Sesi
Exit:BACK
[ Bafllangݍ sesi ]
■ Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen sesi seçebilirsiniz.
Exit:BACK
● Bafllang›ç sesi : [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses 3]
- Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa,
a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
Bip Sesi
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Ses 2
Bip Sesi
Ses 3 ◀
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Exit:BACK
=55=
Ayar menüsü
[ Deklanflör sesi ]
[Tümünü Sil]
■ Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
■ Bellek kart›nda depolanan tüm dosyalar›n içinden,
DCIM alt klasöründeki korumas›z dosyalar silinir.
[Hay›r] :”Tümünü Sil”i iptal eder.
[Evet] :Bir onay penceresi görüntülenir.Kayd›rma
dü¤mesine basarak [Evet] menüsünü
seçin.[‹fllem Yap›l›yor!] mesaj› belirir ve DCIM
alt klasöründeki korumas›z dosyalar silinir.
● Dkl.Sesi : [Kapal›], [Ses 1], [Ses 2], [Ses 3]
Kapal›
Bfl.Resmi
Ses 1
SesSeviyesi
Ses 2
Bip Sesi
Ses 3
Bfl.Sesi
◀
Dkl.Sesi
Exit:BACK
[ Belle¤in Biçimlendirilmesi ]
Hay›r ◀
Tüm. Sil
Karta Kopyala
VideoÇkfl
S›f›rla
Exit:BACK
● Korumal› görüntüler silinemez.
● Korumal› görüntü yoksa, tüm görüntüler silinir ve Oynatma modunda
[Görüntü Yok!] mesaj› görüntülenir.
Format
Evet
Tmnü S›l
Karta Kopyala
VideoÇkfl
S›f›rla
Exit:BACK
Afla¤›daki bellek kart› türlerinde [Format]’i çal›flt›rd›¤›n›zdan emin olun.
- Yeni bir bellek kart› veya biçimlendirilmeyen bellek kart›
- Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan tan›mlanamayan ya da baflka bir foto¤raf
makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kart›.
- Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin.
Di¤er foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatası!] mesaj› alacaks›n›z.
=56=
Format
Evet ◀
B‹LG‹
■ Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellekte [Format]'I çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i
biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
● Alt menüler
[Hay›r] : Bellek biçimlendirilmeyecektir.
[Evet] : Bir onay penceresi görüntülenir.Kayd›rma
dü¤mesine basarak [Evet] menüsünü
seçin.[‹fllem Yap›l›yor!] mesaj› belirir ve bellek
biçimlendirilir. Oynat modundayken
B‹Ç‹MLE’yi çal›flt›r›rsan›z, [Görüntü Yok!]
mesaj› belirir.
Hay›r
[ Karta Kopyala ]
■ Görüntü dosyalar›n›, video klipleri ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
[Hay›r] :”Karta Kopyala”y› iptal eder.
[Evet] : [‹fllem Yap›l›yor!] mesaj› görüntülendikten
sonra, dahili belle¤e kaydedilen tüm
görüntüler, video klipler ve ses kay›t
dosyalar› bellek kart›na kopyalan›r.
Hay›r
Format
Evet
Tüm. Sil
◀
Karta Kopyala
VideoÇkfl
S›f›rla
Exit:BACK
Ayar menüsü
B‹LG‹
● Bu menü bir bellek kart› tak›lmadan seçildi¤inde, [KARTA KOPYALA]
menüsünü seçebilirsiniz, ancak menü kullan›lamaz.
● Bellek kart›nda kaydedilmifl resimleri dahili belle¤e (19 MB) kaydetmek için
yeterli yer yoksa, [KARTA KOPYALA] sadece resimlerin bir k›sm›n› kopyalar
ve [Hafıza Dolu!] mesaj› görünür. Sonra sistem kay›ttan yürütme moduna
döner. Bellek kart›n› makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz
resimleri silin.
● [KARTA KOPYALA] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen
görüntüleri karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n
sonraki say›s› kartta oluflturulacakt›r.
- [Dosya] ayar menüsünün [Sıfırla]'i ayarland›¤›nda : Kopyalanan dosya
adlar› son kaydedilen dosya ad›ndan bafllar.
- [Dosya] ayar menüsünün [Seri]'i ayarland›¤›nda : Kopyalanan dosya adlar›
son yakalanan dosya ad›ndan sonra bafllar. [KARTA KOPYALA]'›
tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son saklanan görüntüsü
LCD monitöründe gösterilmektedir.
[ Video ç›k›fl türünü seçme ]
■ Kameradan gelen Film ç›k›fl sinyali NTSC veya PAL olabilir.Ç›k›fl seçiminiz
kameran›n ba¤land›¤› ayg›t türü ile belirlenir (ekran veya TV vb.).PAL modu
sadece BDGHI’y› destekleyebilir.
■ Harici ekrana ba¤lama
KAYIT/OYNAT modunda, kameray› AV kablosunu
kullanarak harici bir ekrana ba¤lay›p depolanm›fl
hareketsiz görüntüleri veya video klipleri
izleyebilirsiniz. Kamera harici ekrana ba¤l›yken, LCD
ekran otomatik olarak kapan›r.
Format
NTSC
Tüm. Sil
PAL
Karta Kopyala
◀
VideoÇkfl
S›f›rla
Exit:BACK
Sar› - Video
Beyaz - ses
=57=
Ayar menüsü
Önemli notlar
- NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL
fiu önlemleri muhakkak uygulay›n!
: Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya,
Birleflik Krall›k, Hollanda, ‹talya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda,
Singapur, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Tayland, Norveç.
- Bir televizyonu harici monitör olarak kulland›¤›n›z zaman, televizyonun harici
veya AV kanal›n› seçmeniz gerekir.
- Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir ar›za de¤ildir.
- Resim ekran›n merkezinde de¤ilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalay›n.
- Foto¤raf makinesi harici monitöre ba¤land›¤›nda, görüntülerin baz› k›s›mlar›
görünmeyebilir.
■ Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve
yüksek neme maruz b›rakmay›n.Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay›
düflünüyorsan›z, silikon jel ile hava geçirmez bir kutuda saklay›n.
- Makina harici bir ekrana ba¤land›¤›nda, menu ekranda görünür ve menu
fonksiyonlar› LCD ekranda görünenlerle ayn›d›r.
- Foto¤raf makinesi harici monitöre ba¤land›¤›nda, dü¤me sesi duyulmayabilir.
[ Bafllang›ç De¤erlerine Getirme ]
■ Tüm kamera menü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri getirilir.Ancak,
TAR‹H/SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri de¤iflmez.
● Alt menüler
[Hay›r] : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenmez.
[Evet] : Bir onay penceresi görüntülenir.Kayd›rma
dü¤mesine basarak [Evet] menüsünü
seçin.Tüm ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenir.
=58=
Hay›r
Format
Evet
Tüm. Sil
Karta Kopyala
VideoÇkfl
◀
■ Bu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t
arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
S›f›rla
Exit:BACK
■ Özellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine
kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
■ Foto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun. Bu foto¤raf
makinesi kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin kutusunda
saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan
korunmak için, eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken,
makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz
bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar görebilir.
Önemli notlar
■ Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa,
hassas elektronik devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini
kapat›n ve nem da¤›lana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem
oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n.
Nem da¤›lana kadar bekleyin.
■ Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve
bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
■ Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi
sat›c›lar›ndan temin edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa,
lens temizleme s›v›s›yla lens temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf
makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb.
temas›n› engelleyin. Bu, foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar
verebilir ve performans›n› etkileyebilir. Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar
verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman
daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
■ Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
■ Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir. Foto¤raf
makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek kart›n›
ç›karmak yararl› olur.
■ Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n›
korumak için kendili¤inden kapan›r.
■ Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
■Resimler yüklendi¤inde veya indirildi¤inde (flarj cihaz› ve USB kablosu ayn› anda
yata¤a tak›ld›¤›nda), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir durumda,
tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve tekrar
ba¤lay›n.
■ Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu
kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
=59=
Uyar› göstergesi
■ LCD ekran›nda görünebilecek birkaç uyar› bulunmaktad›r
Kart Hatası!
ㆍBellek kart› hatas›
Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Bellek kart›n› tekrar tak›n
Bellek kart›n› yerlefltirin ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.56)
Kart Kilitli!
ㆍBellek kart› kilitlendi
SD bellek kart›: Yazmaya karfl› koruma dü¤mesini bellek kart›n›n üstüne
kayd›r›n
Kart Yok!
ㆍBellek kart› tak›l› de¤il
Bellek kart›n› tekrar tak›n
Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Görüntü Yok!
ㆍBellekte yüklü görüntü yok
Görüntü çek
Görüntü bulunan bir bellek kart›n› yerlefltirin
Dosya Hatası!!
ㆍDosya hatas›
Hatal› dosyalar› silin
ㆍBellek kart› hatas›
Foto¤raf makinesi servis merkezi ile temasa geç
=60=
Pil Zayıf!
ㆍZay›f pil kapasitesi var
fiarj edilen pili yerlefltir
Zay›f Ifl›k!
ㆍKaranl›k yerlerde resim çekerken
Flafl ile Foto¤raf çekme modunda resim çek.
DCF Tam Hatas›
ㆍDCF biçiminin ihlali
Görüntülerin PC'ye kopyalanmas› ve belle¤in biçimlendirilmesi.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
■ Lütfen afla¤›dakileri kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
ㆍZay›f pil kapasitesi var
fiarj edilen pili tak›n (s.12)
ㆍPilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
ㆍYeniden flarj edilebilir pil tak›l› de¤il
Pili tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
ㆍPil bitti
fiarj edilen pili yerlefltir
ㆍFoto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Pil çabuk bitiyor
ㆍFoto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi görüntü çekmiyor
ㆍYetersiz bellek kapasitesi var
Gereksiz görüntü dosyalar›n› silin
ㆍBellek kart› biçimlendirilmedi
Bellek kart›n› biçimlendir (s.56)
ㆍBellek kart› boflald›
Yeni bir bellek kart› tak›n
ㆍBellek kart› kilitlendi
[Kart Kilitli!] hata mesaj›na bak›n
ㆍFoto¤raf makinesinin gücü kapal›
Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
ㆍPil bitti
fiarj edilen pili tak›n (s.12).
ㆍPilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Foto¤raf makinesi kullan›mda iken aniden çal›flmay› durdurur
ㆍFoto¤raf makinesi ar›za nedeniyle durduruldu
Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
ㆍNesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
ㆍFlafl aral›¤›n›n d›fl›nda resim çekilmesi
Resmi flafl aral›¤›nda çekin
ㆍMercek kirli veya bulan›k
Merce¤i temizleyin
Flafl yanm›yor
ㆍFlafl kapal› modu seçildi
Flafl kapal› modunu devreden ç›kar›n
ㆍFoto¤raf makinesi modu flafl› kullanam›yor
FLAfi talimat›na bak›n (s.27)
Yanl›fl tarih ve saat gösteriliyor
ㆍTarih veya saat yanl›fl seçildi veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlar› uyarlad›
Tarihi ve saati do¤ru s›f›rlay›n
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri çal›flm›yor
ㆍFoto¤raf makinesi ar›zas›
Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesinde iken kart hatas› olufltu.
ㆍYanl›fl bellek kart› biçimi
Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Görüntüler çal›nm›yor
ㆍYanl›fl dosya ad› (DCF biçiminin ihlali)
Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
=61=
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Görüntünün rengi orijinal sahneden farkl›
ㆍBeyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Görüntüler çok parlak
ㆍAfl›r› poz
Poz dengelemesini s›f›rlay›n
Harici monitörde görüntü yok
ㆍHarici monitör foto¤raf makinesi ile do¤ru ba¤land›
Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
ㆍBellek kart›nda yanl›fl dosya var
Do¤ru dosyalar bulunan bellek kart›n› yerlefltirin
PC gezginini kullan›rken, [Tafl›nabilir Disk] dosyas› gösterilmiyor
ㆍKablo ba¤lant›s› yanl›fl
Ba¤lant›y› kontrol edin
ㆍFoto¤raf makinesi kapal›
Foto¤raf makinesini aç›n
ㆍ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0~ 10.3 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
USB'yi destekleyen PC'ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0 ~
10.3kurun
ㆍFoto¤raf makinesi sürücüsü kurulu de¤il
[USB Saklama Sürücüsü] kurun
=62=
Teknik Özellikler
■ Görüntü Sensörü
- Tür : 1/2,5”CCD
- Etkili Piksel : Yaklafl›k 7,2 Mega-piksel
- Toplam Piksel : Yaklafl›k 7,4 Mega-piksel
■ Mercek
- Odak Uzakl›¤› : NV Mercek f = 5,8 ~ 17,4mm (35 mm film dengi: 35 ~ 105mm
- F No. : F2,8 ~ 4,9
- Dijital Yak›nlaflt›rma :·Dura¤an Görüntü modu: 1,0X ~ 5,0X
·Oynatma modu: 1,0X ~ 10,0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
■ LCD Ekran : 2,5” renkli TFT LCD (230.000 nokta)
■ Odaklama
- Tür : TTL otomatik odaklama, Çoklu Oto.O., Manüel Oto.O.
- Menzil
Wide
Normal
Makro
Otomatik Makro
Manüel odaklama
Tele
80cm ~ sonsuz
5cm ~ 80cm
40cm ~ 80cm
5cm ~ sonsuz
40cm ~ sonsuz
5cm ~ sonsuz
40cm ~ sonsuz
■ Deklanflör
- H›z : 1 ~ 1/2,000 sn. (Gece: 15 ~ 1/2.000 sn.)
■ Poz
- Kontrol : Program AE
Poz Ölçümü : Çoklu, Nokta, Merkez A¤›rl›kl›
- Telafi : ±2PD (1/3PD ad›m›)
- ISO Dengi : Otomatik, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
■ Flafl
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› Göz azaltma, Dolgu Flafl, Yavafl senk,
Flafl kapal›, K›rm›z› Göz Düzeltme
- Menzil : Genifl: 0,4~3,0m, Tele : 0,5~2,5m (ISO AUTO)
Teknik Özellikler
- fiarj Süresi :Yaklafl›k 4 sn.
■ Netlik : Yumuflak, Normal, Canl›
■ Efekt : Renk: Normal, Siyah Beyaz, Sepya, Negatif, K›rm›z›, Yeflil, Mavi, RGB,
Karma, Vurgu, Çerçeve
■ Beyaz Dengesi : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L, Tungsten, Özel
■ Ses Kayd› : Ses Kayd› (Maks. 1 saat)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
■ Tarih Basma : Tarih, Tarih ve Saat, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
■ Çekim
- Dura¤an Görüntü :·Modlar : Otomatik, Program, ASR, Efekt, Sahne, Film,
Foto¤raf Galerisi
·Sahne : Gece, Portre, Çocuklar, Manzara, Yak›n Çekim,
Metin Gün Bat›m›, fiafak, Ters Ayd›nlatma, Havai
Fiflek, Plaj ve Kar
·Sürekli : Tek, Sürekli, AEB, Hareket Yakalama, Ak›ll› Foto
·Otomatik zamanlay›c›: 10 sn., 2 sn., Çift, Hareket Zamanlay›c›
- Video Klip :·Sesli (kay›t zaman›: bellek kapasitesine ba¤l›d›r)
·Boyut : 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
·Çekim h›z› : 30 fps, 20 fps, 15 fps (800x592, 720x480 için 15/20fps)
·Optik Yak›nlaflt›rma : en fazla 3,0X
■ Depolama
- Ortam :·Yaklafl›k 19MB dahili, SD / MMC/ SDHC Kart (4GB’a kadar garantili)
·Harici Bellek (‹ste¤e ba¤l›): MMC/SD kart› (1GB'a kadar garantilidir)
- Dosya Biçimi :·Dura¤an Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Video Klip: AVI (MPEG-4) · Ses: WAV
- Görüntü Boyutu
7M
6MP
5MW
5M
3M
1M
3072X2304 3072X2048 3072X1728 2592X1944 2048X1536 1024X768
- Dahili Kapasite (256MB MMC)
Çok ‹yi
‹yi
Normal
7M
68
117
203
6MP
77
131
227
5MW
91
155
267
5M
93
159
272
3M
151
266
425
1M
572
655
795
* Bu rakamlar Samsung standart koflullar› alt›nda ölçülmüfltür ve
çekim flartlar›na ve kamera ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
■ Görüntü Oynatma
- Tür : Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Video Klip
- Düzenleme : K›rpma, Yeniden Boyutland›rma, Döndürme, Renk Efekti
■ Arabirim
- Dijital ç›k›fl konektörü: USB 2.0
- Ses: Mono
- Video ç›k›fl›: PAL, NTSC (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
- DC güç girifl konektörü: 4,2V, 24 pimli Konektör
■ Güç Kayna¤›
- Yeniden flarj edilebilir pil: SLB-0837, 3,7V (860mAh)
- fiarj Cihaz› : SAC-45(DC 4,2V, 2A)
* Verilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl› olabilir.
■ Ebatlar (GxYxD) : 98 X 59 X 20,3 mm (uzant›lar hariç)
■ A¤›rl›k : 140g (pil ve kart hariç)
■ Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40°C
■ Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
■ Yaz›l›m
- Kamera Sürücüsü : Depolama Sürücüsü 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 10.0 ~ 10.3
- Uygulama : Digimax Master, Adobe Reader
※ Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
※ Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
=63=
Yaz›l›m notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
•Ürüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü
düzenleme yaz›l›m arac›d›r.
•Hiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm›
ço¤alt›lmamal›d›r.
•Yaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için
verilmektedir.
•Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf
makinenizi onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m
nedeniyle do¤abilecek bir zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
•El yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya
da iflletim sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
•Bu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi
sahibi olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili PC
(Pentium 700MHz önerilir)
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP
Minimum 64MB RAM (XP: 128MB)
200MB kullan›labilir sabit disk alan›
(1GB önerilir)
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
uyumlu monitör (24bit renkli ekran
önerilir), DirectX 9.0 veya üstü
=64=
Macintosh için
Power Mac G3 or later
Mac OS 10.0 ~ 10.3
Minimum 64MB RAM
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
Film klipi çalmak için
Mac OS 10,1 veya sonras›
MPlayer
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan
sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
※ Bu elkitab›nda gösterilen ekran çekimleri
Windows'un ‹ngilizce Sürüme baz al›narak
oluflturulmufltur.
■ Foto¤raf makinesi sürücüsü : Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü
aktar›m› yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf
makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten
ve bu foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya
[Bilgisayar›m] içinde [Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü
sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil
de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 10.0 ~ 10.3 ile kullanabilirsiniz.
■ XviD kode¤i : Bu özellik foto¤raf makinesi PC'de oynat›l›rken film klipleri
(MPEG-4) oluflturur.
Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilen bir film klibini oynatmak için XviD kode¤ini
kurman›z gereklidir. Bu foto¤raf makinesi ile kaydedilen bir film klipi do¤ru
oynat›lmazsa, bu kode¤i kurun. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
■ Digimax Master : BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
Yaz›l›m hakk›nda
B‹LG‹
● Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
● Bu foto¤raf makinesi ile çekilen filmi bilgisayarda oynatmak için, DirectX 9.0
kurulu olmal›d›r.
● Bilgisayar›n›z›n kapasitesine göre otomatik kur program›n› çal›flt›rmak için
5 ~ 10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare gösterilmezse, [Windows
Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücüsü kök dizininde [Samsung.exe]'yi
seçin.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
■ Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC'ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
■Samsung'un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korece
1. Otomatik çal›flma çerçevesi
görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Install]
menüsüne t›klay›n.
2. Monitördeki bir dü¤meyi seçerek foto¤raf sürücüsünü ve DirectX'i kurun.
DirectX'in üst sürümü bilgisayar›n›za kurulmuflsa, DirectX kurulmayabilir.
=65=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Bu foto¤raf makinesi kullan›larak kaydedilen film klipini çalmak için, XviD kod
çözücüsünü kurun.
※ XviD kod çözücüsü GNU Genel Kullan›m Lisans› flart ve koflullar›na göre
da¤›t›lmaktad›r ve herkes bu kod çözücüyü ücretsiz olarak kopyalayabilir,
de¤ifltirebilir ve da¤›tabilir, ancak ÖZEL B‹R AMACA UYGUNLUK VEYA
SATILAB‹L‹R OLMASI HAR‹Ç HERHANG‹ B‹R DO⁄RUDAN YA DA DOLAYLI
GARANT‹ VER‹LMEMEKTED‹; bununla birlikte bu kod çözücüyü ya da yap›lan
de¤ifliklikleri da¤›tt›¤›n›zda GNU Genel Kullan›m Lisans›na uygun davranman›z
gerekmektedir. Ayr›nt›l› bilgi için, GNU Genel Kullan›m Lisans› belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
=66=
4. Digimax Master'I s›ras›yla kurun.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
5. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC'yi USB kablosunu kullanarak
foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
6. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
[Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu] aç›lacak
ve bilgisayar foto¤raf makinesini
tan›yacakt›r.
※ ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir
görüntü görüntüleme program› aç›lacakt›r.
Digmax Master'›n yükleme penceresi
Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra
aç›l›rsa, foto¤raf makinesi sürücüsü
baflar›l› bir flekilde kurulmufltur.
PC modunun bafllat›lmas›
•USB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
•Bu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
•LCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
■ Kameray› bilgisayara ba¤lama
1. USB kablosunu kullanarak bilgisayar› kameraya
ba¤lay›n.
2. Ak›ll› dü¤meyi kullanarak [USB]-[Bilgisyr]
menüsünü seçin.
USB
Bilgisyr
Yaz›c›
B‹LG‹
● Foto¤raf makinesinin sürücüsünü kurmuflsan›z, [Yeni Donan›m Sihirbaz›
Bulundu] aç›lmayabilir.
● Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu
iletiflim kutusu aç›l›r ve sürücü dosyas›n› seçmenizi isteyen bir pencere
belirebilir. Bu durumda, verilen CD'den "USB Sürücüsü"nü belirleyin.
Kullan›c› elkitab›na ait PDF belgeleri bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen
Yaz›l›m CD-ROM'una eklenmifltir. PDF dosyalar›n› Windows gezginini
kullanarak aray›n. PDF dosyalar›n› kullanmadan önce, CD-ROM yaz›l›m›na
eklenen Adobe Reader'› kurman›z gerekmektedir.
Adobe Reader 6.0.1’i do¤ru kurman›z için, Internet Explorer 5.01 veya
üstünün kurulu olmas› gereklidir. "www.microsoft.com" adresini ziyaret edin
ve Internet Explorer’›n›z› yükseltin.
=67=
PC modunun bafllat›lmas›
■ Foto¤raf makinesinin PC’ye ba¤lanmas›
※ Foto¤raf makinesini yaz›c›n›za ba¤lad›¤›n›zda 2. Ad›mda [Yaz›c›] menüsünü
seçerseniz, [Yaz›c›ya Ba¤lan›yor] mesaj› belirecek ve ba¤lant›
kurulamayacakt›r. Bu durumda, USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin ve
ard›ndan 1. Ad›m ve sonras›ndaki prosedürleri yerine getirin.
■ Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine
yükleyebilir ve yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla
düzenleyebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu
ile ba¤lay›n.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[My computer] (Bilgisayar›m)'› seçin ve
[Removable Disk (Ç›kart›labilir Disk) Æ
DCIM Æ 100SSCAM]'› çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
■ Foto¤raf makinesinin ve PC’nin ba¤lant›s›n›n kesilmesi : 69. sayfaya
(Tafl›nabilir diskin ç›kar›lmas›) bak›n›z.
B‹LG‹
● Herhangi bir kablo veya AC adaptörü takmadan önce, yönleri kontrol edin
ve kuvvet kullanarak takmay›n. Kablonun veya kameran›n k›r›lmas›na sebep
olabilir.
4. Bir aç›l›r menü görünür. Menüden [Cut](Kes)
veya [Copy](Kopyala)'y› seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala)
: dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü t›klat›n.
=68=
PC modunun bafllat›lmas›
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
■ Windows 98/ 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
■Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubu¤unda [Donan›m› Kald›r veya
Ç›kar] simgesini çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar
monitöründe görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
D‹KKAT
● Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalaman›z önerilir.
Görüntülerin do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant›
kesilmesine ba¤l› olabilir.
● Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbirfley görülmeyecektir.
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [Stop](Durdur) dü¤mesini
t›klat›n.
4. [USB Mass Storage Device](Donan›m
Ayg›t›n› Durdur) penceresi aç›l›r. [USB
Saklama Ayg›t›]'n› seçin ve [OK](Tamam)
dü¤mesini t›klat›n.
5. [Safe To Remove Hardware](Donan›m›
Güvenli Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
=69=
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [Close](Kapat)
dü¤mesini t›klat›n, ç›kart›labilir disk güvenli
kald›r›l›r.
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
■ USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini ve PC’yi ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]’da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]’ni ç›kar›n.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c›
s›ras›nda kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 10.0 ~ 10.3 ile
uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görünür.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Samsung USB Driver]’i Program Özellikleri Ekle / Kald›r’dan ç›kar›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
D‹KKAT
● Mac OS 10.0 veya sonras› için : Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yüklemeyi tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir diski Ç›kart komutuyla kald›r›n.
● Bir video klip Mac OS’da oynat›lmazsa, lütfen flu adresi
(http://www.divx.com/divx/mac/) ziyaret ederek kod çözücüyü yükleyin.
Veya Xvid kod çözücüsünü (Mplayer) destekleyen bir ortam yürütücü
kullan›n.
=70=
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
Digimax Master
■ Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
■ Program› bafllatmak için [Start (Bafllat) Programs (Programlar)
Samsung
Digimax Master Digimax Master]'a t›klay›n.
● Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve
klasörü kaydetmek için bir klasör oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için
klasörler oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü seçtikten
sonra, görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan sonra
görüntülerin yüklenmesi için olan bir pencere
belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select All]
dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve [Select
All] dü¤mesine t›klay›n. Çekilen resimleri ve
klasörü kaydedebilirsiniz.
[Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme iptal
edilecektir.
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere
aç›lacakt›r. Seçilen klasörün hedef yeri
pencerenin üst k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start] dü¤mesine
t›klay›n.
3. Click [Next >] button.
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
=71=
Digimax Master
● Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
①
● Görüntü düzeltme : Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
⑤
⑥
①
④
⑦
②
③
④
②
③
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Menü çubu¤u : Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film
klibi düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
④ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu
ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
⑤ Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
⑥ Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
⑦ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
※ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=72=
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya
kesebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Adjust]
: Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne
bak›n›z.
[Retouch]
: Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki
ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
② Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü
görüntülenir.
④ Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
※ Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde
oynat›lamaz.
※ Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
Digimax Master
SSS
●Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir film
klibinde toplayabilirsiniz.
■ USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen Ayg›tlar]’da
belirebilir.
Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir. Mümkün oldu¤unda,
foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
①
②
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
① Düzeltme menüsü: Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media]
: Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip]
: Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects] : Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text]
: Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration]
: Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce]
: Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedebilirsiniz. Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows
ortam (wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (avi, MPEG4) dosya türlerini seçebilirsiniz.
② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
※ Some movie clips that were compressed with a codec that is not compatible with
the Digimax Master can’t play back in the Digimax Master.
※ Refer to the [Help] menu in Digimax Master for further information.
=73=
SSS
Örnek 6
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat (Ayarlar) Kontrol Paneli
(Performans ve Bak›m) Sistem (Donan›m) Ayg›t Yöneticisi’ne
t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?) yan›nda
bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da yan
taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Örnek 7
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Örnek 8
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
=74=
■ Film klipi PC’de çal›namad›¤›nda
※ Foto¤raf makinesi taraf›ndan kaydedilen film klipi PC’de çal›nmad›¤›nda, bunun
sebepleri büyük ihtimalle PC’ye yüklenen kod çözücüden kaynaklanmaktad›r.
● Film klipinin çal›nmas› için olan kod çözücü kurulmad›¤›nda
Kod çözücüyü afla¤›da listelendi¤i gibi kurun.
[ Kod çözücünün Windows için kurulmas› ]
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows gezginini çal›flt›r›n ve [CD-ROM sürücüsü:\XviD] klasörünü seçin
ve XviD-1.1.0-30122005.exe dosyas›na t›klay›n.
※ XviD kod çözücü GNU Genel Lisansa göre da¤›t›l›r ve herkes bu kod
çözücüyü kopyalayabilir, da¤›tabilir ve de¤ifltirebilir. Bu Lisans, Genel
Lisans flartlar› do¤rultusunda da¤›t›labilece¤ini belirten telif hakk› sahibi
taraf›ndan yerlefltirilen herhangi bir programa veya di¤er çal›flmaya
uygulan›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, Lisans belgelerine bak›n›z
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
● DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
SSS
● Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
● Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows do¤ru
flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB Deste¤ini
engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS ayar
menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan PC
üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü kendiniz
de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
● E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
Samsung Techwin, çevreyi korumak için bütün ürün üretim
aflamalar›nda çevreye karfl› duyarl›d›r ve müflterilerine daha
çevre-dostu ürünler sunmak için çeflitli önlemler almaktad›r.
Eco iflareti, Samsung Techwin’in çevre-dostu ürünler
yaratma hedefini temsil etmekte ve ürünün, Avrupa Birli¤i’nin
RoHS (Tehlikeli Maddelerin K›s›tlanmas›) Direktifini
karfl›lad›¤›n› göstermektedir.
=75=
MEMO
=76=
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3535
Download PDF

advertising