Samsung | C27FG70FQE | Samsung 27'' 曲面顯示器 CFG70 玩家級曲面 暢遊無極限 快速指南

Control Panel
Pa-nen điều khiển
控制台
Checking the Components
Kiểm tra các thành phần
檢查元件
QUICK SETUP GUIDE
HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP NHANH
快速設定指南
[English]
Contact the dealer from whom you purchased the product if any item is missing.
Components may vary depending on the country.
The color calibration report cannot be reissued. Accordingly, keep it securely in place not to be lost.
•• QUICK SETUP GUIDE
•• Regulatory guide
•• AC/DC adapter
•• DP cable
•• Color Calibration Report
•• BRACKET WIRE
CFG7*
•• Warranty card (Not available in some locations)
•• USER MANUAL
•• HDMI cable
•• Stand base
•• BRACKET WALL
•• Power plug (C27FG70FQ* model only)
•• 快速設定指南
•• 管理指南
•• 電源供應器
•• DP 纜線
•• 色彩校正報告
•• 支架鐵絲
•• 保固卡(某些地區可能未提供)
•• 使用者手冊
•• HDMI 纜線
•• 支架底座
•• 牆壁支架
•• 電源插頭 (C27FG70FQ* 機型適用)
The color and the appearance may differ depending on the product, and
the specifications are subject to change without prior notice to improve the
Changing the Angle of Power Plug on the AC/DC Adapter
Thay đổi Góc phích cắm nguồn trên bộ điều hợp nguồn AC/DC
變更電源供應器上電源插頭的角度
Màu sắc và hình dáng có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và để cải tiến hoạt
động, các thông số kỹ thuật có thể sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.
顏色和外觀可能因產品而異,產品規格可能由於產品效能增強而有所變更,恕不
事先通知。
[English]
Rotate the power plug not to exceed the range (0 to 90°) on the AC/DC adapter.
−−C24FG70FQ* model only
Opensource List notice :
To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact
Samsung via Email (oss.request@samsung.com).
3
Function Key Guide
Hướng dẫn phím chức năng
功能鍵導覽
UP
LEFT
•• Thẻ bảo hành (Không có ở một số khu vực)
•• HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
•• Cáp HDMI
•• Bệ đỡ
•• GIÁ TREO TƯỜNG
•• Phích cắm điện (chỉ mẫu C27FG70FQ*)
[繁體中文]
若缺少任何物品,請洽售出本產品的經銷商。
不同地區的元件可能有所差異。
無法重新發給色彩校正報告。 因此,請將它放在安全的地方以免遺失。
performance.
1
JOG Button
Nút JOG
JOG 按鈕
[Tiếng Việt]
Liên hệ với đại lý bạn đã mua sản phẩm nếu thiếu bất kỳ mục nào.
Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.
Không thể xuất lại báo cáo hiệu chỉnh màu sắc. Do đó, hãy giữ tờ này ở nơi an toàn để tránh bị mất.
•• HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP NHANH
•• Hướng dẫn điều chỉnh
•• Bộ điều hợp nguồn AC/DC
•• Cáp DP
•• Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc
•• DÂY GIÁ TREO
Gaming Monitor
Màn hình chơi game
遊戲監控
The colour and shape of parts may differ from what is shown. Specifications are subject to change without notice to improve quality.
Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
零件的色彩與形狀可能與所示不同。 規格可能隨品質的提升而有所變更,恕不另行通知。
PRESS(ENTER)
RIGHT
2
DOWN
4
Return
[English]
1JOG Button
Multi directional button that helps navigate.
––The JOG button is located on the rear left side of the product.
The button can be used to move up, down, left or right, or as Enter.
2Power LED
This LED is power status indicator and works as
––Power On (Power button): Off / Power saving mode: Blinking /
Power Off (Power button): On
3Function Key Guide
Press the JOG button when the screen is turned on. The Function Key
Guide will appear. To access the onscreen menu when the guide is
displayed, press the corresponding direction button again.
––Function Key Guide may vary depending on the function or product
model. Please refer to the actual product.
4Game Setting Key
Use shortcut keys to access previously saved custom game modes.
––Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
––The Game Setting Keys are located at the bottom right on the front
of the monitor. To edit and save a custom game mode, go to Game →
Save Settings.
[Tiếng Việt]
1Nút JOG
Nút đa hướng giúp điều hướng.
––Nút JOG nằm ở phía sau bên trái sản phẩm. Bạn có thể dùng nút này
để di chuyển lên, xuống, sang trái, phải hoặc dùng như nút Enter.
2Đèn LED nguồn
Đèn LED này là đèn báo trạng thái nguồn và hoạt động như
––Bật nguồn (nút nguồn): Tắt / Chế độ tiết kiệm năng lượng: Nhấp nháy
/ Tắt nguồn (Nút nguồn): Mở
3Hướng dẫn phím chức năng
Nhấn nút JOG khi màn hình được bật. Hướng dẫn phím chức năng sẽ
xuất hiện. Để truy cập trình đơn trên màn hình khi hướng dẫn hiển thị,
nhấn lần nữa nút chỉ hướng tương ứng.
––Hướng dẫn phím chức năng có thể khác nhau tùy theo chức năng
hoặc mẫu sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
4Phím cài đặt trò chơi
Sử dụng phím tắt để truy cập các chế độ trò chơi tùy chỉnh đã lưu
trước đó.
––Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
––Phím cài đặt trò chơi được đặt ở góc dưới bên phải trên mặt trước của
màn hình. Để chỉnh sửa và lưu một chế độ trò chơi tùy chỉnh, đi đến
Game → Save Settings.
[繁體中文]
JOG 按鈕
1
協助導覽的多方向按鈕。
––JOG 按鈕位於產品的背部左下方。按鈕可用於向上、向下、向左或向
右移動,也可用作輸入。
2 電源 LED
此 LED 為電源狀態指示燈,可用作
––開機(電源按鈕):關閉 / 節能模式:閃爍 /
關機(電源按鈕):開啟
功能鍵導覽
3
在螢幕開啟時按 JOG 按鈕。隨即出現功能鍵導覽。若要在導覽顯示
時存取螢幕功能表,請再按相應的方向按鈕。
––功能鍵導覽可能因功能或產品機型而異。請對照實際產品。
遊戲設定金鑰
4
使用快速鍵存取之前儲存的自訂遊戲模式。
––Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
––「遊戲設定鍵」位於顯示器前面的右下方。若要編輯和儲存自訂遊戲
模式,請移至Game → Save Settings.
[Tiếng Việt]
Xoay phích cắm nguồn trong phạm vi cho phép (0 đến 90°) trên bộ điều hợp nguồn AC/DC.
−−chỉ mẫu C24FG70FQ*
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
BN68-08138E-03
Reverse Side
Mặt sau
背面
Removing the Stand (For Attaching the BRACKET WALL)
Gỡ bỏ chân đế (Để gắn GIÁ TREO TƯỜNG)
取下基座(用於安裝牆壁支架)
[繁體中文]
旋轉電源插頭時不可超過電源供應器上的範圍 (0 至 90°)。
−−C24FG70FQ* 機型適用
Adjusting the Product Tilt and Height
Điều chỉnh độ nghiêng và độ cao của sản phẩm
調整產品傾斜度和高度
15° to Left - 15° to Right
(Total 30°, ±2°)
-2° (±2°) - 92° (±2°)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Assembling the Stand base
Lắp đế giá đỡ
組裝支架底座
1
2
3
4
5
6
7
-2° (±2°) - 17° (±2°)
140 mm (0, ±10 mm)
DC 19V
HDMI IN 2
HDMI IN 1
1
2
DP IN
SERVICE
3
4
[English]
1 Connects to the AC/DC adapter.
2 Connects to a source device using an HDMI cable or HDMI-DVI cable.
3 Connects to a PC using a DP cable.
4 Dedicated to service technicians.
5 Connect to an audio output device such as headphones.
[Tiếng Việt]
1 Đấu nối với bộ điều hợp nguồn AC/DC.
2 Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
3 Kết nối với PC bằng cáp DP.
4 Dành riêng cho các kỹ thuật viên dịch vụ.
5 Kết nối với thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe.
[繁體中文]
1 連接至電源供應器。
2 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
3 使用 DP 纜線連接至電腦。
4 維修人員專用。
5 連接到音訊輸出裝置,例如耳機。
CFG7_ASIA_QSG_BN68-08138E-03.indd 1
[English]
1Open the packaging. Be careful when using a sharp object to open the packaging. The product may be damaged.
Put your hands in the grooves on either side of the top layer of styrofoam covering the product and remove it.
2 While pressing down with one hand on the lower styrofoam layer, lift the stand's neck with the other hand.
3 Rotate the stand neck 90° counterclockwise and put the connecting area on the edge of the packaging.
4Attach the stand base to the neck, as shown in the image.
Make sure there is no gap between the stand neck and base.
5 Attach the stand base to the stand neck, and then fasten the two screws on the base to tightly fix it.
6 The stand is now completely assembled.
5
Precautions for moving the monitor
Cẩn trọng khi di chuyển màn hình
移動顯示器的注意事項
[Tiếng Việt]
1Mở bao bì. Cẩn thận khi sử dụng vật nhọn để mở bao bì. Sản phẩm có thể bị hỏng.
Đặt tay vào các rãnh ở mép của lớp xốp bao ngoài sản phẩm ở phía trên cùng và tháo ra.
2 Khi ấn lớp xốp bên dưới xuống bằng một tay, hãy nâng trụ đỡ của chân đế bằng tay còn lại.
3 Xoay trụ đỡ của chân đế 90° ngược chiều kim đồng hồ và đặt vùng kết nối trên mép bao bì.
4Lắp trụ đỡ vào phần đế như hình minh họa.
Đảm bảo không có khe hở giữa phần đế và trụ đỡ của chân đế.
5 Gắn đế dựng trên giá dựng, sau đó vặn hai đinh vít trên đế để cố định chặt đế dựng.
6 Giờ đây, chân đế đã được lắp hoàn chỉnh.
[繁體中文]
1 打開包裝。使用尖銳物品打開包裝時,請小心。本產品可能會損壞。
將手放在套住產品的保麗龍其最上層任一側的凹槽中,然後取下它。
2 請用一隻手壓住較低層的保麗龍,然後用另一隻手拿起支架的軸頸。
3 逆時針旋轉支架軸頸 90°,然後將連接區域放在包裝的邊緣。
如圖所示,將支架底座與軸頸連接。
4
請確定支架軸頸與底座之間沒有間隙。
5 將底座連接至支架頸部,然後在底部鎖緊兩個螺絲以將其緊緊固定。
6 現在已將支架完全組裝。
Attaching the Stand
Ráp chân đế
連接基座
7
2017-03-17 오후 4:54:16
Connecting and Using a Source Device
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
連接和使用訊號源裝置
Troubleshooting Guide
Hướng dẫn xử lý sự cố
疑難排解指南
Connecting the Power (C24FG70FQ* model only)
Kết nối Nguồn (chỉ mẫu C24FG70FQ*)
連接電源 (C24FG70FQ* 機型適用)
[English]
2
1
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Vui lòng liên hệ SAMSUNG
聯絡三星網站
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
HDMI IN 1,
HDMI IN 2
3
4
Issues
Solutions
The screen keeps switching
on and off.
Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connectors
are locked.
The power LED is off.
The screen will not switch
on.
The message Check Signal
Cable appears.
Check that the power cable is connected properly.
Check that the device connected to the product is powered on.
[Tiếng Việt]
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
http://www.samsung.com/in/support
CAMBODIA
+855-23-993232
http://www.samsung.com/th/support
HONG KONG
3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
LAOS
+856-214-17333
http://www.samsung.com/th/support
Giải pháp
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
Màn hình liên tục bật và tắt.
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách giữa sản phẩm và máy tính và các đầu nối
được khóa chặt.
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/support
Đèn LED bị tắt.
Màn hình không bật.
Kiểm tra rằng cáp nguồn được kết nối đúng cách.
MYANMAR
+95-1-2399-888
http://www.samsung.com/th/support
NEPAL
18000910113
http://www.samsung.com/in/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free]
1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] http://www.samsung.com/ph/support
02- 422-2111 [Standard Landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
SRI LANKA
0117540540
0115900000
http://www.samsung.com/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách vào sản phẩm.
Kiểm tra xem thiết bị kết nối với với sản phẩm có bật không.
[繁體中文]
2
Web site
Trang web
網站
Các vấn đề
Thông báo Check Signal
Cable sẽ xuất hiện.
1
Customer Care Centre
Trung tâm chăm sóc khách hàng
客戶服務中心
Check that the cable is properly connected to the product.
DP IN
Connecting the Power (C27FG70FQ* model only)
Kết nối Nguồn (chỉ mẫu C27FG70FQ*)
連接電源 (C27FG70FQ* 機型適用)
Area
Khu vực
地區
問題
解決方案
螢幕不斷開啟和關閉。
請檢查本產品與 PC 的接線是否正常,而且接頭是否鎖緊。
電源 LED 關閉。
螢幕無法開啟。
檢查電源線是否已正確連接。
3
請檢查纜線是否與本產品正常連接。
隨即顯示 Check Signal
Cable 訊息。
檢查連接至產品的裝置是否已經開啟電源。
Specifications
Các thông số kỹ thuật
[English]
RoHS
規格
[Tiếng Việt]
[繁體中文]
Model Name
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
Tên môđen
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
型號名稱
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
Size
24 Class (23.5 Inches / 59.8 cm)
27 Class (27.0 Inches / 68.6 cm)
Kích thước
Loại 24 (23,5 inch / 59,8 cm)
Loại 27 (27,0 inch / 68,6 cm)
指定型號名稱
C24FG70FQ
C27FG70FQ
Display area
521.3952 mm (H) x 293.2848 mm (V)
597.888 mm (H) x 336.312 mm (V)
Vùng hiển thị
521,3952 mm (H) x 293,2848 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
大小 (需沿屏幕表面测量对角)
23.5 英吋(59.8 公分)
27.0 英吋(68.6 公分)
Pixel Pitch
0.27156 mm (H) x 0.27156 mm (V)
0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)
Mật độ pixel
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
可視面積 (需沿屏幕表面测量)
521.3952 公釐(水平)X
293.2848 公釐(垂直)
597.888 公釐(水平)X
336.312 公釐(垂直)
點距
0.27156 公釐(水平)X
0.27156公釐(垂直)
0.3114 公釐(水平)X
0.3114 公釐(垂直)
耗電量(額定)
34 W
37 W
最大像素時脈
HDMI: 297 MHz
Display Port: 346.5 MHz
HDMI: 297 MHz
Display Port: 346.5 MHz
Maximum Pixel Clock
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can
vary in different countries.
Power Supply
Signal connectors
HDMI, DisplayPort
Operating
Temperature : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Humidity : 10 % – 80 %, non-condensing
Storage
Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity : 5 % – 95 %, non-condensing
Environmental
conditions
HDMI: 297 MHz
Display Port: 346,5 MHz
Xung Pixel cực đại
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác
nhau ở các quốc gia khác nhau.
Nguồn điện
Đầu kết nối tín hiệu
HDMI, DisplayPort
Vận hành
Nhiệt độ : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ
Lưu trữ
Nhiệt độ : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ
−−Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B.
−− For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
−− Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung Electronics.
限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols
單元
Unit
鉛
Lead
(Pb)
汞
Mercury
(Hg)
鎘
Cadmium
(Cd)
六價鉻
Hexavalent
chromium
(Cr+6)
多溴聯苯
Polybrominated
biphenyls
(PBB)
多溴二苯醚
Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE)
電路板
−
O
O
O
O
O
外殼
−
O
O
O
O
O
金屬零件
−
O
O
O
O
O
玻璃面板
−
O
O
O
O
O
揚聲器
O
O
O
O
O
O
配件(例:
遙控器等)
−
O
O
O
O
O
電源
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
請參閱產品後方的標籤,不同國家地區的標準電壓不盡相同。
備考1.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of
reference value of presence.
訊號連接器
HDMI、DisplayPort
備考2.〝−〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.
Điều kiện môi trường
−−This device is a Class B digital apparatus.
型號(型式):C24FG70FQ / C27FG70FQ
Type designation (Type)
設備名稱:彩色顯示器
Equipment name
工作
溫度 : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
濕度 : 10 % – 80 %,無冷凝
存放
溫度 : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
濕度 : 5 % – 95 %,無冷凝
環境條件
−−此裝置為 B 類數位設備。
−− 如需詳細的裝置規格,請造訪三星電子網站。
CFG7_ASIA_QSG_BN68-08138E-03.indd 2
2017-03-17 오후 4:54:18
Download PDF

advertising