Samsung | RS62K6267FG | Samsung Холодильник RS62K6267FG Side-by-side з цифровим інвертором, 620 л Керівництво користувача

Холодильник
Посібник користувача
RS58K*/RS62K*
Автономний пристрій
Untitled-93 1
7/18/2017 6:25:10 PM
Зміст
Інформація з техніки безпеки
3
Зміст
Важливі символи щодо безпеки та застереження:
Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення
Критично важливі попередження щодо встановлення
Застереження щодо встановлення
Критично важливі попередження щодо експлуатації
Застереження щодо використання
Застереження щодо чищення
Критично важливі попередження щодо утилізації
Додаткові вказівки щодо належного користування
Поради щодо заощадження енергії
Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:
Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання
5
6
7
10
11
16
19
21
22
23
23
24
Встановлення
25
Загальний огляд холодильника
Покрокове встановлення
Знімання дверцят для перенесення
25
28
36
Режими роботи
41
Панель функцій
Налаштування температури
Особливі функції
41
45
46
Догляд
53
Використання та догляд
53
Чищення57
Заміна деталей
58
Усунення несправностей
60
Загальні вказівки
60
Мікрофіша
63
2 Українська
Untitled-93 2
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
• Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не
охоплюють усіх можливих умов і ситуацій.
Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним
під час установлення, проведення обслуговування та експлуатації приладу.
• Оскільки ці інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики
вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику; і
не всі символи попередження можуть бути застосовними. Якщо у вас є запитання
або сумніви, зверніться до найближчого центру обслуговування чи отримайте
довідку та необхідну інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
• Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент
використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній панелі
пристрою або наліпку з технічними даними всередині холодильника. Якщо у виробі
міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади
щодо безпечної утилізації пристрою.
• Якщо із системи охолодження витікає газ, утворення критичної маси займистої
газоповітряної суміші залежить від площі приміщення, в якому знаходиться прилад,
і обсягу використовуваного холодоагенту.
Українська 3 Untitled-93 3
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
• Перед використанням нового холодильника Samsung уважно ознайомтеся з цим
посібником, щоб навчитися ефективно і безпечно користуватися функціями цього
пристрою.
• Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами,
які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду
відповідальної за їхню безпеку особи, або не навчені безпечно користуватися
виробом.
• Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також
людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом
або з ними було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і
вони розуміють можливу небезпеку.
Діти не повинні гратися з приладом. Чистка та обслуговування приладу мають
здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих.
Інформація з техніки безпеки
Інформація з техніки безпеки
• За наявності будь-яких ознак пошкодження приладу ніколи не вмикайте його. За
виникнення будь-яких сумнівів зв’яжіться з місцевим торговим представником. Для
кожних 8 г холодоагенту R-600a, який використовується у пристрої, потрібно 1 м³
простору.
Обсяг холодоагенту, що використовується в приладі, вказано на табличці з
ідентифікаційними даними всередині холодильника.
• У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною
травмування очей користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте,
щоб поблизу не було відкритого вогню, приберіть усі легкозаймисті матеріали
подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
4 Українська
Untitled-93 4
7/18/2017 6:25:10 PM
Важливі символи щодо безпеки та застереження:
Дотримуйтесь усіх інструкцій із техніки безпеки, викладених у цьому посібнику. У цьому посібнику
використовуються описані нижче символи щодо безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УВАГА
Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження
майна та/або серйозної травми користувача.
ПРИМІТКА
Корисна інформація, яка допомагає користувачеві зрозуміти чи уповні користуватися
холодильником.
Символи попередження наведено з метою уникнення травмування користувача чи
інших осіб.
Просимо уважно їх дотримуватись.
Прочитавши цей розділ, збережіть посібник у надійному місці для довідки в
майбутньому.
Українська 5 Untitled-93 5
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до пошкодження
майна, серйозної травми та/або смерті користувача.
Інформація з техніки безпеки
Знаки строгого попередження щодо транспортування і розміщення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Під час транспортування і встановлення холодильника будьте уважні, щоб не
пошкодити елементи системи охолодження.
Інформація з техніки безпеки
-- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною
травмування очей користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-які
джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом
кількох хвилин провітріть приміщення, де розташовано прилад.
-- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R-600a) –
природного газу, майже не шкідливого для довкілля, але легкозаймистого.
Під час транспортування та встановлення приладу будьте уважні, щоб не
пошкодити елементи системи охолодження.
• Під час транспортування та встановлення холодильника не торкайтесь водяного
шланга на його задній панелі.
-- Це може призвести до пошкодження холодильника і, як наслідок, вода може не
надходити до нього.
6 Українська
Untitled-93 6
7/18/2017 6:25:10 PM
Критично важливі попередження щодо встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не встановлюйте холодильник у вологому приміщенні або місці, де на холодильник
може потрапити вода.
-- Це забезпечить максимальну ефективність роботи пристрою, а також
можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки
пожежі внаслідок перегрівання дротів.
• Якщо настінну розетку закріплено ненадійно, не вставляйте штепсель.
•
•
•
•
•
•
-- Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель
живлення.
Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
Не тягніть і не згинайте надмірно кабель живлення.
Не перекручуйте та не зав’язуйте кабель живлення.
Не зачіпайте кабель живлення за металеві об’єкти, не ставте на нього важкі
предмети, не кладіть його між предметами і не заштовхуйте в простір позаду
приладу.
Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не
пошкодити кабель живлення.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
Українська 7 Untitled-93 7
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до
ураження електричним струмом або пожежі.
• Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього
поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
• Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник
завжди має бути під’єднано до окремої розетки з відповідною номінальною
напругою.
Інформація з техніки безпеки
• Ніколи не тягніть за кабель, коли від’єднуєте холодильник від мережі. Завжди міцно
тримайте штекер і виймайте його з розетки по прямій.
-- Пошкодження кабелю може призвести до короткого замикання, пожежі та/або
ураження електричним струмом.
• Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
Інформація з техніки безпеки
-- Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або
пожежу.
• Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де можливий витік газу.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити
відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
• Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не
натягувався.
-- Якщо під’єднати штепсель верхньою частиною донизу, кабель може обірватись
та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
• Переконайтеся, що штепсель не затиснено між стіною та задньою панеллю
холодильника, а також не пошкоджено.
• Розпакувавши виріб, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності
дітей.
-- Якщо дитина надягне пакувальний матеріал на голову, існує ризик задушення.
• Пристрій слід розташувати так, щоб штепсель живлення був легко доступний.
-- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом
або виникнення пожежі через витік струму.
• Не встановлюйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні, а також в місці, де
на нього можуть потрапити пряме сонячне проміння, вода, краплі дощу або жир.
-- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до
ураження електричним струмом або пожежі.
8 Українська
Untitled-93 8
7/18/2017 6:25:10 PM
• Якщо в холодильнику є пил чи вода, від’єднайте штепсель кабелю живлення і
зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
• Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки,
запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього.
-- Якщо дитина проковтне упорне кільце або затискач водопровідного патрубка,
існує ризик задушення. Зберігайте упорні кільця та затискачі водопровідного
патрубка в недоступному для дітей місці.
• Холодильник слід надійно заземлити.
-- Обов’язково переконайтеся, що холодильник заземлено, перш ніж намагатися
оглянути або відремонтувати будь-яку його частину. Витік електричного струму
може спричинити сильне ураження.
• Ніколи не використовуйте для заземлення газопровід, телефонну лінію або інші
предмети, які притягують блискавку.
-- Холодильник необхідно заземлити з метою уникнення витоку електричного
струму або ураження ним.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи
проблем із виробом.
• Надійно під’єднайте штепсель до настінної розетки. Не використовуйте
пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином
розетку.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Якщо кабель живлення пошкоджено, одразу замініть його на аналогічний,
звернувшись до виробника або представника компанії з обслуговування.
Українська 9 Untitled-93 9
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із
виробом чи травмування користувача.
• Перед першим підключенням приладу до мережі живлення необхідно зняти всю
захисну полімерну плівку.
• Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з упорними кільцями, призначеними для
регулювання дверей, або затискачами водопровідного патрубка.
Інформація з техніки безпеки
• Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи
представник компанії з обслуговування.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом
або травмування користувача.
Інформація з техніки безпеки
Застереження щодо встановлення
УВАГА
• Установлюйте пристрій на рівній поверхні, залишаючи достатньо простору навколо.
-- Якщо холодильник не стоятиме рівно, може зменшитись ефективність
охолодження і термін його служби.
-- Не закривайте вентиляційний отвір на корпусі пристрою чи системі монтування.
• Не кладіть продукти до холодильника протягом 2 годин після встановлення та
ввімкнення.
• Наполегливо радимо, щоб установлення холодильника здійснював кваліфікований
спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом,
пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.
10 Українська
Untitled-93 10
7/18/2017 6:25:10 PM
Критично важливі попередження щодо експлуатації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не вставляйте штекер живлення в розетку, якщо у вас мокрі руки.
-- Коли відкриваєте чи закриваєте двері, ці предмети можуть упасти і призвести до
травмування користувача та/або пошкодження майна.
• Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у
нижню чи задню панель холодильника.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом
чи травмування користувача.
-- Є ризик травмування об гострі краї.
• Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній
зберігаються, мокрими руками.
-- Це може призвести до обмороження.
• Не ставте на холодильник посуд, наповнений водою.
-- Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження
електричним струмом.
• Не зберігайте в холодильнику леткі чи займисті речовини, наприклад бензин,
розчинник, пропан, спирт, ефір чи скраплений газ тощо.
-- Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів харчування.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.
• Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом.
-- Не торкайтеся пальцями зон можливого защемлення: зазор між дверцятами і
корпусом дуже малий. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, коли поруч діти.
• Не дозволяйте дітям виснути на дверях або контейнерах холодильника. Це може
призвести до тяжкого травмування.
• Не дозволяйте дітям забиратися до холодильника. Вони можуть потрапити в пастку.
• Не встромляйте руки в нижню частину пристрою.
-- Ви можете травмуватись об гострі краї.
Українська 11 Untitled-93 11
7/18/2017 6:25:10 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Це може призвести до ураження електричним струмом.
• Не зберігайте нічого на пристрої.
Інформація з техніки безпеки
• Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або
термочутливі продукти.
Інформація з техніки безпеки
-- Продукти, які вимагають точного дотримання певного температурного
діапазону, не слід зберігати в холодильнику.
• Не ставте і не використовуйте електропристрої всередині холодильника чи
морозильної камери, якщо це не рекомендовано виробником.
• Якщо ви відчуєте запах ліків чи диму, негайно від’єднайте штепсель кабелю
живлення та зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
• Якщо в холодильнику є пил чи вода, від’єднайте штепсель кабелю живлення і
зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
• Не дозволяйте дітям виснути на ящиках.
-- Вони можуть зламатися, і дитина впаде.
• Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям
забиратися до холодильника.
• Не дозволяйте дітям забиратись у відсіки холодильника.
-- Це може призвести до травмування або смерті в результаті задушення.
• Не переповнюйте холодильник продуктами.
-- Коли ви відкриваєте дверцята, продукт може впасти і призвести до травмування
користувача чи пошкодження майна.
• Не розпилюйте леткі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню
приладу.
-- Окрім того, що це може бути шкідливим для здоров’я людини, це також може
призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.
• Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір дозатора води, лотка для
льоду чи ємності льодогенератора.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи
пошкодження майна.
12 Українська
Untitled-93 12
7/18/2017 6:25:11 PM
• Не використовуйте і не ставте поблизу холодильника чи в холодильник будь-які
речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті розпилювачі, займисті
предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.
• Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника. Не
ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
-- Не заливайте до резервуару для води чай, сік або напої для спортсменів,
оскільки це може стати причиною несправності холодильника.
• Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки,
запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього. Це
може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом
чи травмування користувача. Не ставте наповнені рідиною ємності на прилад.
-- Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження
електричним струмом.
• Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу
розморожування, окрім рекомендованих виробником.
• Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
• Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом
тривалого часу.
-- Ультрафіолетові промені можуть спричинити надмірне напруження очей.
• Не ставте полиці холодильника верхньою частиною донизу. Фіксатор полиці не
може працюватиме в такому положенні.
-- Це може призвести до травмування через падіння скляної полиці.
• Не торкайтеся пальцями зон можливого защемлення: зазор між дверцятами і
корпусом дуже малий. Будьте обережні, відкриваючи дверцята, коли поруч діти.
Українська 13 Untitled-93 13
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Наповнюйте резервуар для води, лоток для льоду та кубиків льоду лише питною
водою (мінеральною або очищеною).
Інформація з техніки безпеки
• Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне
джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть
пристрій.
Інформація з техніки безпеки
•
•
•
•
-- Торкатися приладу чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
-- Не використовуйте вентилятор.
-- Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
Використовуйте лише світлодіодні лампи, надані виробником чи центром
обслуговування.
Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не випали.
Цей виріб призначено виключно для зберігання продуктів харчування в домашніх
умовах.
Ніколи не вставляйте пальці чи інші предмети в отвір дозатора води, лотка для
льоду чи ємності льодогенератора.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи
пошкодження майна.
• Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте холодильник самостійно.
• Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні, зі сталевих дротів тощо),
окрім стандартного запобіжника.
• У разі необхідності ремонту або повторного встановлення холодильника,
зверніться до найближчого сервісного центру.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом,
пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.
• Коли завершиться термін служби внутрішньої чи зовнішньої світлодіодної
лампочки, зверніться до центру обслуговування.
• Якщо з холодильника виділяється запах чи дим, негайно від’єднайте штепсель
живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування Samsung Electronics.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом
чи пожежі.
14 Українська
Untitled-93 14
7/18/2017 6:25:11 PM
• Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель
кабелю живлення з розетки.
-- Зверніться до центру обслуговування Samsung.
• Надійно під’єднайте штепсель до настінної розетки.
• Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену
належним чином розетку.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
Українська 15 Untitled-93 15
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Інакше існує небезпека ураження струмом.
• Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру
обслуговування Samsung.
• Якщо виріб обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму
лампу самостійно.
Інформація з техніки безпеки
Застереження щодо використання
УВАГА
Інформація з техніки безпеки
• Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули. Не ставте газовані
напої до морозильної камери. Не ставте пляшки чи скляні ємності до морозильної
камери.
-- Коли вміст пляшки замерзне, скло може тріснути і травмувати користувача.
• Використовуйте виключно льодогенератор, що постачається з холодильником.
• Під’єднуйте систему подачі води холодильника виключно до водопостачання
із питною водою. Для належної роботи льодогенератора тиск води
повинен становити 20 – 125 psi (138 – 862 кПа). Якщо вас не буде вдома
тривалий час (наприклад, коли ви у відпустці) і диспенсер води чи льоду не
використовуватиметься, закрийте кран подачі води.
-- В іншому випадку може статися витік води.
• Якщо ви не будете користуватись холодильником дуже довго (3 тижні чи довше),
спорожніть холодильник, включаючи ємність для льоду, від’єднайте його від
живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу з внутрішніх його стінок
і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти неприємним запахам і цвілі.
• Для забезпечення найкращої роботи виробу дотримуйтесь наведених далі
рекомендацій.
-- Не розміщуйте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній
стінці, щоб вони не перешкоджали вільній циркуляції повітря в холодильнику.
-- Належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які
герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
-- Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру. Вони
можуть замерзнути та луснути. Скалки можуть призвести до травмування.
-- Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.
16 Українська
Untitled-93 16
7/18/2017 6:25:11 PM
-- Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.
• Не ставте газовані напої до морозильної камери. Не ставте пляшки чи скляні ємності
до морозильної камери.
-- Коли вміст пляшки замерзне, скло може тріснути і призвести до серйозної
травми та пошкодження майна.
• Гарантія на обслуговування та зміни.
-- Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, внесені сторонньою
особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які
можуть виникнути в результаті таких змін.
• Не заблоковуйте вентиляційні отвори всередині холодильника.
-- Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано
пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника. Якщо
період охолодження триває занадто довго, це може призвести до поломки
водяного фільтра та витоку води.
• Використовуйте лише льодогенератор, що постачається із холодильником.
• Витріть надлишок води всередині пристрою і залиште дверцята відкритими.
-- Інакше може утворитися неприємний запах або цвіль.
• Якщо холодильник було від’єднано від джерела живлення, слід зачекати хоча би
п’ять хвилин, перш ніж знову під’єднати його до мережі.
Українська 17 Untitled-93 17
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Якщо ви плануєте бути за межами дому менше трьох тижнів, вимикати
електроживлення холодильника немає потреби. Але якщо вас не буде
більше трьох тижнів, вийміть усю їжу та лід із ємності для льоду, від’єднайте
холодильник від живлення, закрийте кран подачі води, витріть зайву вологу
з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти
неприємним запахам і цвілі.
• Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
Інформація з техніки безпеки
Інформація з техніки безпеки
• Якщо ви запланували довгу відпустку або не маєте наміру користуватися
холодильником не будете користуватись холодильником протягом тривалого
часу (3 тижні чи довше), спорожніть холодильник, включаючи ємність для льоду,
вийміть штепсель кабелю живлення з розетки, закрийте кран подачі води, витріть
зайву вологу з внутрішніх його стінок і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти
неприємним запахам і цвілі.
• Якщо холодильник намокнув, від’єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться
до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
• Не завдавайте ударів по скляним поверхням і не застосовуйте до них надмірної
сили.
-- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм,
спричинених розбитим склом.
• Наповнюйте резервуар для води та лоток для льоду лише питною водою
(мінеральною, очищеною або водою з-під крану).
-- Не наливайте до резервуара чай або спортивний напій. Це може пошкодити
холодильник.
• Бережіть пальці рук від затискання.
• Якщо в холодильник потрапила вода, обов’язково зверніться до найближчого
центру обслуговування.
-- Існує ризик пожежі чи ураження електричним струмом.
• Не зберігайте рослинну олію на дверних поличках холодильника. Олія може
загуснути, що ускладнить її використання та надасть їй неприємного смаку. Окрім
цього, олія може підтікати з відкритої ємності, що може спричинити появу тріщин
на дверній поличці. Найкраще зберігати відкриті ємності з рослинними оліями в
темному прохолодному місці, наприклад у шафі або в комірчині.
-- Приклади рослинних олій: оливкова олія, кукурудзяна олія, лляна олія тощо.
18 Українська
Untitled-93 18
7/18/2017 6:25:11 PM
Застереження щодо чищення
УВАГА
• Не розпилюйте воду безпосередньо на внутрішню або зовнішню поверхню
холодильника.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.
-- Це може призвести до стирання надрукованих літер.
• Якщо у пристрій потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть
із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру
обслуговування.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом
чи пожежі.
• Використовуйте чисту суху тканину для видалення сторонніх речовин або пилу з
контактів штепселя. Не протирайте штепсель кабелю живлення мокрою чи вологою
ганчіркою.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи ураження електричним
струмом.
• Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій.
• Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, засіб Clorox або хлорид.
-- Ці речовини можуть пошкодити поверхню приладу і спричинити займання.
• Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи
пошкодження майна.
• Перш ніж чистити чи обслуговувати виріб, від’єднуйте пристрій від настінної
розетки.
-- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом
чи пожежі.
Українська 19 Untitled-93 19
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
-- Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
• Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
• Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
Інформація з техніки безпеки
Інформація з техніки безпеки
• Протирайте холодильник чистою губкою або м’якою ганчіркою, змоченою в теплій
воді зі слабким миючим засобом.
• Не використовуйте абразивних або агресивних засобів для миття, зокрема
аерозолів для миття вікон, засобів для відтирання плям, займистих речовин,
соляної кислоти, воску для чищення, концентрованих миючих засобів, відбілювачів
або засобів на основі нафтопродуктів для чищення зовнішніх поверхонь
(дверцят і корпуса), пластмасових деталей, внутрішньої обшивки дверцят і камер
холодильника та ущільнювачів.
-- Перелічені засоби можуть призвести до пошкодження матеріалів.
• Не мийте скляні полиці та кришки теплою водою, коли вони холодні. Скляні полиці
та кришки можуть зламатися від різкої зміни температури, а також від удару чи
падіння.
20 Українська
Untitled-93 20
7/18/2017 6:25:11 PM
Критично важливі попередження щодо утилізації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
-- Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
• Для ізоляції у пристрої використовується циклопентан. Гази в ізоляційному
матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до
уповноважених місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації виробу.
• Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони
можуть бути небезпечними для дітей.
-- Якщо дитина надягне пакет на голову, вона може задихнутись.
Українська 21 Untitled-93 21
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
• Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.
• Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі
пристрою не пошкоджена.
• Використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент
використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній
панелі пристрою або наліпку з технічними даними всередині холодильника. Якщо у
виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до уповноважених
місцевих органів для отримання інформації щодо безпечної утилізації виробу.
• Утилізуючи цей холодильник, зніміть двері/ущільнювачі дверей і засуви, щоб діти
чи тварини випадково не закрилися всередині. Наглядайте за дітьми; не дозволяйте
їм гратися з приладом. Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати
травму чи задихнутися.
Інформація з техніки безпеки
Додаткові вказівки щодо належного користування
• У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого постачальника електроенергії
і дізнайтеся, скільки це триватиме.
Інформація з техніки безпеки
•
•
•
•
•
•
-- У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють упродовж години або
двох, і це не впливає на температуру холодильника. Коли живлення відсутнє,
слід якомога рідше відкривати двері.
-- Якщо електроенергія не постачається більше 24 годин, вийміть усі заморожені
продукти.
Робота пристрою може перериватись (продукти можуть розморозитися,
температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на
тривалий час у приміщенні з температурою, нижчою за передбачений для цього
приладу температурний поріг.
Поміщення деяких продуктів до холодильника може призвести до скорочення
терміну придатності через невідповідну температуру зберігання.
У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його
вручну не потрібно. Ця процедура виконується автоматично.
Підвищення температури під час розморожування відповідає вимогам ISO. Проте,
щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під
час розморожування пристрою, загортайте заморожені продукти у кілька шарів
паперу, наприклад у газети.
Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули.
Температура в секції (секціях) класу «дві зірочки» чи відділенні (відділеннях), що
мають позначку у вигляді двох зірочок ( ) є трохи вищою, ніж в іншому відділенні
(відділеннях) морозильної камери.
Секція (секції) або відділення (відділення) класу «дві зірки» визначаються відповідно
до інструкції та/або комплекту поставки.
22 Українська
Untitled-93 22
7/18/2017 6:25:11 PM
Поради щодо заощадження енергії
Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних
умовах, наприклад:
• на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
• на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних
умовах;
• у номерах з наданням сніданку;
• в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено
роздрібну торгівлю.
Українська 23 Untitled-93 23
7/18/2017 6:25:11 PM
Інформація з техніки безпеки
• Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною
вентиляцією. Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла
(наприклад, обігрівача) на прилад.
• Для оптимального споживання електроенергії отвори та решітки приладу не має
бути заблоковано.
• Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
• Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю
низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
• Поміщаючи продукти до морозильної камери або виймаючи їх, не залишайте
двері відкритими надто довго. Що менше часу відкриті дверцята, то менше льоду
утвориться в морозильній камері.
• Під час установлення радимо залишити достатньо простору позаду та з боків
холодильника. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і,
відповідно, сума платежів за електроенергію.
• Щоб забезпечити максимально раціональне споживання електроенергії
холодильником, залиште всі внутрішні приналежності, наприклад контейнери,
ящики та полиці в їхньому оригінальному положенні, згідно комплектації
виробника.
Інформація з техніки безпеки
Інструкції щодо відходів електричного та електронного обладнання
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного
обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Інформація з техніки безпеки
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а
також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура,
USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення
терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю
людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від
інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином
повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або
до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи
нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та
перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно
утилізувати окремо від інших промислових відходів.
24 Українська
Untitled-93 24
7/18/2017 6:25:11 PM
Встановлення
Ретельно дотримуйтеся цих інструкції для правильного встановлення холодильника та запобігання нещасним
випадкам перед початком експлуатації.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•
•
•
•
Використовуйте холодильник виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
Будь-які ремонтні роботи мають здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
Утилізуючи пакувальний матеріал цього виробу, дотримуйтеся вказівок місцевого законодавства.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, від’єднуйте кабель живлення перед обслуговуванням чи
заміною деталей.
Загальний огляд холодильника
Фактичний вигляд холодильника може відрізнятися в залежності від моделі та країни.
RS58*
Встановлення
04
10
09
11
08
05
01
02
07
03
12
06
Українська 25 Untitled-93 25
7/18/2017 6:25:12 PM
Встановлення
RS62*
04
10
11
08
05
01
Встановлення
13
02
03
01 Полиці морозильної камери
02 Універсальний лоток
морозильної камери
03 Ємність для зберігання
сушених продуктів та м’яса
04 Лоток холодильника
05 Полиці холодильника
06 Ємність для зберігання овочів
07 Універсальна ємність
08 Лоток для яєць
09 Ємність льодогенератора **
10 Лоток, який можна
пересувати *
11 Антибактеріальний фільтр *
12 Фільтр для води **
13 Лоток для льоду
* Лише в сумісних моделях
** Лише в моделях із диспенсером
ПРИМІТКА
Дизайн лотка для яєць може різнитись залежно від моделі холодильника.
26 Українська
Untitled-93 26
7/18/2017 6:25:12 PM
УВАГА
• Не ставте лоток, який можна пересувати, в морозильну камеру, якщо він наповнений водою. Вода замерзне, і
такий лоток потріскає.
Встановлення
Українська 27 Untitled-93 27
7/18/2017 6:25:12 PM
Встановлення
Покрокове встановлення
КРОК 1 Вибір місця
Вимоги до місця встановлення:
•
•
•
•
•
•
Тверда рівна поверхня без килимового покриття або настилів, що можуть ускладнити вентиляцію
Відсутність прямого сонячного проміння
Достатньо місця для відкривання та закривання дверцят
Достатня відстань від джерел тепла
Достатньо місця для технічного обслуговування та догляду
Діапазон температур: від 5 °C до 43 °C
Ефективний діапазон температур
Холодильник призначено для стабільної роботи в діапазоні температур, що визначається його класом.
Встановлення
Клас
Символ
Помірний розширений
Температура у приміщенні (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
від +10 до +32
від +10 до +32
Помірний
N
від +16 до +32
від +16 до +32
Субтропічний
ST
від +16 до +38
від +18 до +38
Тропічний
T
від +16 до +43
від +18 до +43
ПРИМІТКА
Характеристики охолодження та енергоспоживання холодильника можуть залежати від температури в
приміщенні, частоти відкривання/закривання дверцят та місця розташування холодильника. Рекомендовано
підтримувати відповідну температуру.
28 Українська
Untitled-93 28
7/18/2017 6:25:12 PM
Розміри і зазори
Вимоги до місця встановлення наведено на схемах і в таблиці нижче.
Глибина “A”
721
Ширина “B”
908
Висота “C”
1796
Загальна висота “D”
1825
B
A
C
(одиниця вимірювання: мм)
D
02
02
50 мм
165°
519 мм
1742 мм
610 мм
908 мм
31 мм
1345 мм
Встановлення
01
02
03
04
05
06
07
08
01
03
04
06
05
07
08
ПРИМІТКА
Розміри, подані в таблиці вище, можуть відрізнятися в залежності від способу вимірювання.
Українська 29 Untitled-93 29
7/18/2017 6:25:13 PM
Встановлення
КРОК 2 Покриття підлоги
• Поверхня для встановлення має витримувати вагу
повністю завантаженого холодильника.
• Щоб не пошкодити підлогу, підкладіть під кожну
ніжку холодильника по великому аркушу картону.
• Щойно холодильник буде встановлено в потрібне
положення, намагайтеся не рухати його, щоб не
пошкодити підлогу. За потреби скористайтеся
товстим папером або тканиною (наприклад,
старими килимами) і підстеліть їх там, де будете
рухати холодильник.
ПРИМІТКА
Встановлення
Якщо холодильник не проходить крізь вхідні двері, див. підрозділ "Знімання дверцят для перенесення" у розділі
"Встановлення".
30 Українська
Untitled-93 30
7/18/2017 6:25:13 PM
КРОК 3 Регулювання вирівнювальних ніжок
УВАГА
• Холодильник потрібно вирівнювати на рівній, твердій підлозі. Недотримання цієї вимоги може спричинити
пошкодження холодильника або травмування користувача.
• Під час вирівнювання холодильник має бути порожнім. Переконайтеся, що у холодильнику немає жодних
продуктів.
• З міркувань безпеки передній бік слід зробити трохи вище заднього.
Холодильник можна вирівняти за допомогою передніх ніжок, які обладнані для цього спеціальним
(вирівнювальним) гвинтом. Для вирівнювання використовуйте пласку викрутку.
Регулювання висоти морозильної камери:
Регулювання висоти холодильної камери:
Вставте пласку викрутку у вирівнювальний гвинт
на передній ніжці зі сторони холодильної камери.
Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою
стрілкою, щоб збільшити висоту або проти
годинникової стрілки, щоб її зменшити.
Українська 31 Untitled-93 31
7/18/2017 6:25:13 PM
Встановлення
Вставте пласку викрутку у вирівнювальний гвинт
на передній ніжці зі сторони морозильної камери.
Повертайте вирівнювальний гвинт за годинниковою
стрілкою, щоб збільшити висоту або проти
годинникової стрілки, щоб її зменшити.
Встановлення
КРОК 4 Регулювання висоти дверцят, а також дверної щілини
Регулювання висоти дверцят
Висоту дверцят можна відрегулювати за допомогою затискної гайки та гайки для регулювання висоти, які
розташовані спереду внизу кожних дверцят.
1. Відкрийте дверцята, які слід відрегулювати,
знайдіть дві гайки (A) та (B) спереду внизу
дверцят.
B
Встановлення
A
A
2. За допомогою гайкового ключа з комплекту
поверніть затискну гайку (A) за годинниковою
стрілкою, щоб послабити її. Тоді відкрийте
дверцята і виконайте описані нижче дії із
внутрішньої сторони дверцят.
-- Щоб підняти дверцята, повертайте гайку для
регулювання висоти (B) проти годинникової
стрілки.
-- Щоб опустити дверцята, повертайте гайку
для регулювання висоти (B) за годинниковою
стрілкою.
3. Завершивши, закрутіть затискну гайку (A),
повертаючи її проти годинникової стрілки.
A
32 Українська
Untitled-93 32
7/18/2017 6:25:14 PM
Регулювання зазору між дверцятами та корпусом холодильника
Зазор можна відрегулювати вручну за допомогою
болта для регулювання зазору, розташованого вгорі
із внутрішньої сторони кожних дверцят.
1. Щоб відрегулювати зазор, виконайте такі дії:
A
2. Завершивши регулювання зазору, затягніть
контргайку (B), повернувши її за годинниковою
стрілкою.
B
Українська 33 Untitled-93 33
7/18/2017 6:25:14 PM
Встановлення
-- Щоб збільшити зазор, поверніть болт для
регулювання зазору (A) за годинниковою
стрілкою.
-- Щоб зменшити зазор, поверніть болт для
регулювання зазору (A) проти годинникової
стрілки.
Встановлення
КРОК 5 Під’єднання до системи водопостачання
УВАГА
• Під’єднання водопроводу має здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
• Гарантія на холодильник не поширюється на встановлення водопроводу. Встановлення водопроводу
має здійснюватися за ваш кошт, крім випадків, коли плата за встановлення входить у вартість пристрою і
забезпечується продавцем.
• Samsung не несе відповідальності за встановлення водопроводу. У разі протікання води звертайтеся до
спеціаліста, який виконував встановлення водопроводу.
Під’єднання трубки подачі холодної води до шланга фільтрування води
УВАГА
• Переконайтеся, що шланг фільтрування води під’єднано до труби подачі холодної питної води. Під’єднання до
труби подачі гарячої води може спричинити несправності в роботі очищувача.
Встановлення
1. Вимкніть подачу води, закривши кран лінії
водопостачання.
1
2. Знайдіть трубку подачі води (1) (холодної,
питної).
A
3. Дотримуйтеся вказівок щодо встановлення
водопроводу для під’єднання трубки подачі води.
A
B
4. Завершивши під’єднання, відкрийте кран лінії
водопостачання і спустіть приблизно 3 літри води.
Це дозволить усунути забруднення всередині
трубки.
A. Закрийте трубу лінії водопостачання
B. Немає щілини
34 Українська
Untitled-93 34
7/18/2017 6:25:14 PM
Під’єднання шланга фільтрування води до водопроводу
a
Remove cap
a
A
a
03
B
1. Послабте і зніміть стяжну гайку (a) з водопроводу
холодильника і вставте її у шланг фільтрування
води.
2. Закрутіть стяжну гайку (a) для з’єднання шланга
фільтрування води та водопроводу.
3. Відкрийте кран лінії водопостачання і перевірте
з’єднання на протікання.
4. У разі відсутності протікання спустіть приблизно
3 літри води, перш ніж користуватися
холодильником, щоб усунути забруднення
всередині системи фільтрування води.
Встановлення
A. Водопровід від блока
B. Водопровід від комплекту
Ремонт водопроводу
УВАГА
Водопровід повинен ремонтувати кваліфікований спеціаліст. У разі протікання води зверніться до місцевого
сервісного центру Samsung або спеціаліста, який виконував встановлення водопроводу.
КРОК 6 Початкові налаштування
Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним.
1. Підключіть кабель живлення до розетки, щоб увімкнути холодильник.
2. Відкрийте дверцята і перевірте, чи працює внутрішнє освітлення.
3. Установіть найнижчу температуру і зачекайте приблизно годину. Морозильна камера повинна дещо
охолодитися, а двигун почне працювати безперебійно.
4. Зачекайте, доки температура холодильника не досягне заданого значення. Тепер холодильник готовий до
експлуатації.
КРОК 7 Остаточна перевірка
Після завершення встановлення переконайтеся, що:
• холодильник підключено до електричної розетки та належним чином заземлено;
• холодильник встановлено на пласкій рівній поверхні з необхідним зазором між стінками та стіною або
корпусом іншого пристрою;
• холодильник стоїть рівно та надійно;
• двері вільно відкриваються та закриваються, а внутрішнє освітлення вмикається автоматично, коли
відкриваються двері.
Українська 35 Untitled-93 35
7/18/2017 6:25:15 PM
Встановлення
Знімання дверцят для перенесення
Якщо холодильник не проходить крізь вхідні двері через свій розмір, виконайте такі вказівки:
Потрібні інструменти (не входять у комплект)
Ці інструменти використовуються для знімання дверцят.
Викрутка Phillips
Пласка викрутка
Торцевий ключ (10 мм)
Шестигранний ключ
(5 мм)
Від’єднання холодильника від водопроводу
Встановлення
1. Внизу з тильної сторони холодильника потягніть
водопровід уперед.
ПРИМІТКА
Водопровід холодильника – це контур циркуляції
води, що з’єднує трубку подачі води від системи
водопостачання та шланги від системи фільтрування
води холодильника.
2. Щоб від’єднати шланги, натисніть та утримуйте
прозору муфту (A) і від’єднайте водяний шланг
(B).
УВАГА
A
Не застосовуйте до муфти надмірної сили. Вона може
зламатися.
B
36 Українська
Untitled-93 36
7/18/2017 6:25:15 PM
Від’єднання дверцят
УВАГА
Під час виконання будь-якої з цих дій дверцята можуть упасти або перевернутися і пошкодитися. Для запобігання
виникненню небезпечних ситуацій будьте особливо уважні, виконуючи вказані дії.
1. Використовуйте викрутку Phillips, щоб відкрутити
кришки завіси (A) вгорі на дверцятах.
A
2. Відкрийте дверцята, щоб послабити завіси, і
зніміть кришки завіс. Знявши кришки, закрийте
дверцята.
A
Встановлення
3. Від’єднайте електропроводку.
B
C
4. Відкрутіть гвинти завіси (B) проти годинникової
стрілки і зніміть верхню завісу (C). Будьте
обережні, адже дверцята можуть на вас упасти і
травмувати.
Українська 37 Untitled-93 37
7/18/2017 6:25:16 PM
Встановлення
5. Зніміть завіси (C) з обох боків.
C
6. Обережно підніміть дверцята (спершу з однієї
сторони, тоді з іншої), щоб зняти їх. Будьте
обережні, оскільки дверцята можуть впасти чи
перекинутись.
Під’єднання водяних шлангів
Встановлення
Коли холодильник пройде крізь вхідні двері, під’єднайте повторно водяні шланги і вставте затискачі з комплекту
(x2) для фіксації муфти.
A
B
УВАГА
• Потрібно з’єднувати водяні шланги відповідних
кольорів.
• Для запобігання протіканню води кожен водяний
шланг потрібно повністю встановлювати у центр
прозорої муфти, а потім фіксувати затискачем.
A. Центр прозорої муфти
B. Затискач A (1/4 дюйма) (6,35 мм)
38 Українська
Untitled-93 38
7/18/2017 6:25:16 PM
Встановлення дверцят
УВАГА
• Перш ніж повторно встановити дверцята, перевірте, чи усі електричні з’єднувачі належним чином
підключено.
• Спочатку потрібно встановлювати дверцята морозильної камери, а потім холодильної.
1. Тримаючи дверцята морозильної камери,
підвісьте їх на завісу в нижній частині
холодильника.
Встановлення
2. Вгорі вставте завісу (A) в паз для завіси.
A
3. Вставте верхню вісь для завіси (B) в отвір для
завіси (C). Перевірте, чи вісь завіси вставлено
прямо, щоб було добре видно всі отвори для
гвинтів. Тоді затягніть гвинти на завісі (D) за
годинниковою стрілкою.
D
B
C
Українська 39 Untitled-93 39
7/18/2017 6:25:17 PM
Встановлення
4. Під’єднайте електропроводку.
5. Вставте кришки завіс, спершу передньою
стороною, а потім закрутіть гвинти. Для цієї дії
використовуйте викрутку Phillips.
Встановлення
40 Українська
Untitled-93 40
7/18/2017 6:25:17 PM
Режими роботи
Панель функцій
RS62*
01
RS58*
01
04
03
05
07
02
08
04
09
01
04
03
05
07
02
03
Режими роботи
07
06
08
09
01 Freezer (Морозильна камера) /
Power Freeze (Інтенсивне
замороження)
02 Lighting (Підсвітка) /
°C  °F
03 Vacation (Відпустка)
04 Fridge (Холодильна камера) /
Power Cool (Швидке
охолодження)
05 Door Alarm (Попередження
про відкриті дверцята)
06 Filter (Фільтр) *
07 Control Lock (Функція
блокування)
08 Water (Вода) /
Filter Reset (Перевстановлення
фільтра) *
09 Cubed/Crushed Ice (Кубики
льоду/Подрібнений лід) /
Ice Maker Off (Вимкнути
льодогенератор)
* Лише в сумісних моделях
Українська 41 Untitled-93 41
7/18/2017 6:25:17 PM
Режими роботи
01 Морозильна камера / Швидке заморожування (3 с)
Freezer
(Морозильна
камера)
Кнопка Freezer (Морозильна камера) використовується для налаштування температури
охолодження або увімкнення функції Швидке заморожування. Доступний діапазон
регулювання температури – від -15 °C (5 °F) до -23 °C (-8 °F).
Функція Інтенсивне замороження пришвидшує процес замороження завдяки
максимальній швидкості вентилятора. Морозильна камера продовжує працювати на
повну потужність протягом кількох годин, після чого температура повертається до
попередньо заданого значення.
Power Freeze
(Інтенсивне
замороження)
• Для увімкнення функції Швидке заморожування натисніть кнопку Freezer
(Морозильна камера) та утримуйте її протягом 3 секунд. Засвітиться відповідний
індикатор ( ) і процес замороження прискориться.
• Щоб вимкнути цю функцію, ще раз натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) та
утримуйте її протягом 3 секунд. Температура в морозильній камері повернеться до
попереднього заданого значення.
• Для заморожування великої кількості продуктів режим Інтенсивне замороження
необхідно увімкнути щонайменше за 24 години до завантаження продуктів до
морозильної камери.
ПРИМІТКА
Режими роботи
Використання функції Інтенсивне замороження збільшує енергоспоживання. Якщо ви
не збираєтеся використовувати цю функцію, вимкніть її та поверніть температуру до
попереднього встановленого значення.
02 Підсвітка / °C  °F (3 с)
Кнопку Lighting (Підсвітка) можна використовувати для перемикання шкали температури: між шкалою за
Цельсієм і шкалою за Фаренгейтом. Щоб перемкнути поточну шкалу температури, натисніть і утримуйте секунд
кнопку Lighting (Підсвітка) протягом 3 секунд.
03 Відпустка
За допомогою кнопки Vacation (Відпустка) можна увімкнути/вимкнути режим Відпустка.
Vacation
(Відпустка)
Якщо ви збираєтеся у відпустку, відрядження або просто не плануєте користуватися
холодильником протягом тривалого часу, радимо увімкнути режим Відпустка.
Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку Vacation (Відпустка), щоб вимкнути
холодильник; увімкнеться відповідний індикатор ( ).
ПРИМІТКА
Наполегливо радимо прибрати все з холодильної камери та переконатися, що дверцята
закриті.
42 Українська
Untitled-93 42
7/18/2017 6:25:18 PM
04 Холодильна камера / Швидке охолодження (3 с)
Кнопка Fridge (Холодильна камера) використовується для налаштування температури охолодження або
увімкнення/вимкнення функції Швидке охолодження.
Можна вручну відрегулювати температуру охолодження для холодильної камери.
Fridge (Холодильна Утримуйте кнопку Fridge (Холодильна камера) для перемикання між пунктами на
камера)
температурній панелі і виберіть потрібне значення температури від 1 °C (34 °F) до 7 °C
(44 °F).
Power Cool
(Швидке
охолодження)
Функція Швидке охолодження прискорює процес охолодження завдяки максимальній
швидкості вентилятора. Ця функція корисна для швидкого охолодження продуктів, які
швидко псуються, або якщо дверцята якийсь час були відчиненими. Холодильна камера
працює на повну потужність кілька годин, після чого температура повертається до
попереднього заданого значення.
Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку Power Cool (Швидке охолодження).
05 Попередження про відкриті дверцята
Можна налаштувати сигнал попередження для нагадування. Якщо залишити дверцята
відкритими на понад 2 хвилини, пролунає звуковий сигнал і почне блимати індикатор
попередження ( ). Сигнал попередження увімкнено за замовчуванням. Щоб
вимкнути сигнал попередження, натисніть кнопку Door Alarm (Попередження про
відкриті дверцята). Щоб увімкнути, натисніть Door Alarm (Попередження про відкриті
дверцята) знову.
06 Фільтр
Налаштування терміну експлуатації фільтра буде скинуто, а індикатор фільтра вимкнеться. Значок на дисплеї буде
блимати кілька секунд під час відкривання чи закривання дверцят.
Українська 43 Untitled-93 43
7/18/2017 6:25:18 PM
Режими роботи
Door Alarm
(Попередження
про відкриті
дверцята)
Режими роботи
07 Функція блокування (3 с)
Control Lock
(Функція
блокування)
Щоб увімкнути функцію Функція блокування, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд
кнопку Control Lock (Функція блокування). Елементи керування на дисплеї буде
вимкнено, а диспенсер не працюватиме, навіть якщо натиснути відповідний важіль. Щоб
вимкнути цю функцію, ще раз натисніть і утримуйте кнопку упродовж 3 секунд.
08 Вода / Перевстановлення фільтра (3 с)
Кнопку Water (Вода) можна використовувати для подачі води або для перевстановлення фільтра для води.
Подача води
Filter Reset
(Перевстановлення
фільтра)
Натисніть кнопку Water (Вода), щоб налити воду. У цьому режимі лід не буде подаватись.
Приблизно через 6 місяців (приблизно 1200 л) використання оригінального фільтра
для води індикатор фільтра засвітиться червоним світлом, нагадуючи вам, що фільтр
слід замінити. Якщо таке станеться, замініть фільтр і натисніть та утримуйте упродовж 3
секунд кнопку Filter Reset (Перевстановлення фільтра).
ПРИМІТКА
У деяких регіонах у воді міститься доволі багато накипу. Це може зменшити тривалість
експлуатації фільтра. У цих регіонах вам слід заміняти фільтр для води частіше, аніж
зазначено вище.
Режими роботи
09 Кубики льоду/Подрібнений лід / Вимкнути льодогенератор (3 с)
Cubed/Crushed Ice
(Кубики льоду/
Подрібнений лід)
За допомогою цієї кнопки можна вибрати налаштування тип льоду. Натисніть кнопку,
щоб перемикати між режимами подачі кубиків льоду та подрібненого льоду. Увімкнеться
відповідний індикатор.
Ice Maker Off
(Вимкнути
льодогенератор)
Щоб вимкнути приготування льоду, натисніть та утримуйте протягом 3 секунд. У цьому
режимі функцію приготування льоду буде вимкнено, навіть якщо натискати кнопку
Cubed/Crushed Ice (Кубики льоду/Подрібнений лід).
44 Українська
Untitled-93 44
7/18/2017 6:25:18 PM
Налаштування температури
Для забезпечення оптимальної ефективності роботи рекомендовано вибрати налаштування температури -19 °C
(-2 °F) для морозильної і 3 °C (37 °F) для холодильної камери.
Морозильна камера
Можна встановити температуру морозильної камери
від -23 °C (-9 °F) до -15 °C (5 °F).
Щоб змінити налаштування температури,
продовжуйте натискати кнопку Freezer (Морозильна
камера), поки не виберете потрібне значення
температури. Температура змінюється на 1 одиницю
шкали.
• Рекомендовано: -19 °C (-2 °F)
ПРИМІТКА
За температури -15 °C (5 °F) морозиво може
розтопитися.
Холодильна камера
Щоб змінити налаштування температури,
продовжуйте натискати кнопку Fridge (Холодильна
камера), поки не виберете потрібне значення
температури. Температура змінюється на 1 одиницю
шкали.
• Рекомендовано: 3 °C (37 °F)
Температура морозильної чи холодильної камери може піднятися, якщо часто відкривати дверцята або зберігати
в холодильнику велику кількість продуктів. У такому разі дисплей температури блиматиме, поки температура
холодильника не повернеться до встановлених значень.
ПРИМІТКА
Якщо дисплей продовжить блимати, від’єднайте кабель живлення та увімкніть холодильник знову через
10 хвилин.
Українська 45 Untitled-93 45
7/18/2017 6:25:18 PM
Режими роботи
Можна встановити температуру холодильної камери
від 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).
Режими роботи
Особливі функції
Холодильник має прилади, орієнтовані на користувача, якими можна скористатися.
Диспенсер води (лише в сумісних моделях)
За допомогою диспенсера ви можете налити собі воду, не відкриваючи дверей холодильної камери.
Water
Cubed
Crushed
Ice Maker Off
Загалом диспенсер води забезпечує 3 можливості:
охолоджена вода, кубики льоду та подрібнений лід.
Якщо не потрібно, щоб через диспенсер подавався
лід, натисніть кнопку Ice Maker Off (Вимкнути
льодогенератор).
Якщо льодогенератор увімкнено:
1. Натисніть потрібну кнопку, щоб вибрати тип
льоду.
2. Поставте склянку на важіль диспенсера і натисніть
на нього. Із диспенсера буде подаватися лід.
Режими роботи
3. Натисніть, щоб вибрати воду.
4. Тоді поставте склянку на важіль диспенсера і
натисніть на нього. Із диспенсера буде подаватися
вода.
ПРИМІТКА
• Для запобігання протікань почекайте 2 секунди, перш ніж забрати склянку.
• Диспенсер припинить подачу, якщо ви натискатимете на важіль довше 1 хвилини. Щоб налити більше води,
відпустіть важіль і натисніть на нього знову.
• Переконайтеся, що склянка перебуває на одній лінії з диспенсером, щоб уникнути виливання води.
• Якщо диспенсер не використовується протягом 2–3 днів, вода з нього може мати незвичний смак або запах.
Це не свідчить про несправність системи. Вилийте перші 1–2 склянки води.
Наповнення резервуара для води
Під час першого використання промийте та ретельно
просушіть внутрішню частину резервуара.
1. Утримуйте резервуар за виступи спереду та
вийміть його, як зображено на малюнку.
46 Українська
Untitled-93 46
7/18/2017 6:25:19 PM
2. Відкрийте передню заслінку (A) кришки або
кришку цілком (B) і залийте в резервуар
щонайменше 5 літрів води.
УВАГА
A
B
Не перевищуйте позначку максимальної кількості
води. Вода може перелитися.
3. Вставте резервуар для води на місце та установіть
його в механізм диспенсера. Переконайтеся, що
передній бік (з передньою заслінкою) резервуара
спрямований у ваш бік.
УВАГА
Під час першого використання
• Утримуйте важіль диспенсера протягом 10 секунд, щоб спустити повітря зі шлангів системи подачі води.
• Вилийте перші шість склянок води, оскільки вони можуть містити сторонні домішки із системи подачі води.
Для наливання води
Поставте склянку під отвором подачі води та обережно натисніть нею на важіль.
УВАГА
• Переконайтеся, що склянка перебуває на одній лінії з диспенсером, щоб уникнути виливання води.
• Якщо диспенсер не використовується протягом 2–3 днів, вода з нього може мати незвичний смак або запах.
Це не свідчить про несправність системи. Вилийте перші 1–2 склянки води.
Українська 47 Untitled-93 47
7/18/2017 6:25:19 PM
Режими роботи
• Переконайтеся, що резервуар надійно встановлено на полиці. В іншому разі він може не працювати
належним чином.
• Не використовуйте холодильник без резервуара для води. Це може зменшити ефективність охолодження.
• Наливайте в резервуар лише питну воду, наприклад, мінеральну або очищену. Не використовуйте інші
рідини.
• Під час пересування з наповненим резервуаром будьте особливо обережні. Його падіння може призвести до
травмування.
• Не намагайтеся самостійно розібрати внутрішній насос. Якщо внутрішній насос буде пошкоджено або
відключено від резервуара, диспенсер працювати не буде.
Режими роботи
Приготування льоду (лише в сумісних моделях)
Холодильник має вбудований льодогенератор, який автоматично генерує лід, щоб ви могли насолоджуватися
фільтрованою водою з кубиками льоду або подрібненим льодом.
Якщо лід не генерується, спершу перевірте
льодогенератор.
C
Перевірка льодогенератора
1. Обережно візьміться за ємність льодогенератора
(B) обома руками і вийміть її з лотка для льоду (A).
2. Перевірте, чи в ємності льодогенератора є лід.
3. Тоді візьміться за кришку льодогенератора (C) і
дещо підніміть її вгору, щоб зняти.
B
A
4. Натисніть кнопку Перевріка (D) збоку
льодогенератора. З натисненням кнопки ви
почуєте звуковий сигнал (дін-дон).
Режими роботи
5. Якщо льодогенератор працює належним чином,
ви почуєте ще один сигнал.
ПРИМІТКА
D
Якщо ці симптоми і надалі спостерігатимуться,
зверніться до сантехніка або у місцевий сервісний
центр Samsung.
УВАГА
• Не натискайте цю кнопку ще кілька разів після того, як наповните ємність для льоду водою чи льодом. Вода
може перелитися або у щілинах може накопичитися лід.
• Коли після збою холодильник відновить енергопостачання, у ємності льодогенератора може бути суміш талої
води і кубиків льоду, які накопичилися у щілинах, що призведе до помилки системи. Щоб уникнути цього,
спорожніть ємність льодогенератора, перш ніж користуватися холодильником.
• Щоб ємність льодогенератора не впала, виймайте та вставляйте її обома руками.
• Не дозволяйте дітям виснути чи гратися з льодогенератором або ємністю льодогенератора. Діти можуть
поранитися.
• Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвори генератора чи лотка для льоду. Нехтування цією вимогою
може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
ПРИМІТКА
• Якщо ви виймете ємність льодогенератора, миготітиме індикатор вимкнення льодогенератора ( ).
• Виймання ємності льодогенератора не впливає на температурні та механічні характеристики холодильника.
48 Українська
Untitled-93 48
7/18/2017 6:25:19 PM
• Заявлений об’єм морозильної камери розраховано з урахуванням того, що використовується напрямна для
морозильної камери і знято льодогенератор, ємність для закусок і верхню шухляду.
Звільнення місця для зберігання (лише в сумісних моделях)
A
B
Якщо ви не користуєтеся льодогенератором і вам
потрібно більше місця для зберігання, вийміть
ємність льодогенератора (A) і ємність для закусок.
Тоді встановіть напрямну для морозильної камери
(B) на місці ємності льодогенератора. Щоб отримати
більше місця, вийміть із морозильної камери верхню
шухляду (C).
C
Режими роботи
C
Українська 49 Untitled-93 49
7/18/2017 6:25:20 PM
Режими роботи
Ємність льодогенератора
Якщо ви не насипали лід протягом тривалого періоду
часу, всередині ємності можуть утворюватися згустки
льоду. У такому разі вийміть і спорожніть ємність
льодогенератора.
1. Щоб вийняти ємність льодогенератора, візьміться
за виступи обома руками, обережно підніміть її
вгору та повільно потягніть.
2. Вийміть і спорожніть ємність льодогенератора.
3. Після цього поверніть ручку на задній панелі
ємності на 90° та встановіть ємність на місце.
Упевніться, що ємність установлена належним
чином, щоб було чутно звук клацання.
4. Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопку
Ice Maker Off (Вимкнути льодогенератор), щоб
скинути налаштування льодогенератора.
Режими роботи
УВАГА
• Не застосовуйте до кришки ємності надмірної
сили. Кришка може зламатись.
• Не закривайте дверцята із силою. Вода може
перетекти через льодогенератор.
• Щоб не травмуватись, перевірте, чи прибрано
весь лід або воду, яка потрапила на підлогу.
• Для запобігання виникненню небезпечних
ситуацій чи травмуванню не дозволяйте
дітям гратися із диспенсером води чи
льодогенератором.
• Не кладіть руки чи предмети у лоток для льоду. Це
може призвести до травмування чи пошкодження
виробу.
ПРИМІТКА
• Якщо миготить індикатор вимкнення льодогенератора ( ), зніміть і встановіть на місце ємність
льодогенератора. Упевніться, що ємність встановлена на місце належним чином.
• Будь-які незвичні звуки із ємності льодогенератора – це нормально, це шум виготовлення льоду.
50 Українська
Untitled-93 50
7/18/2017 6:25:20 PM
• Коли дверцята відкриті, ні льодогенератор, ані диспенсер води не працюють.
Тиск води
Щоб перевірити, скільки води потрапляє у лоток для льоду, дотримуйтеся таких кроків.
1. Обережно підніміть кришку льодогенератора
(A), щоб зняти її.
2. Натисніть кнопку Перевірка (B) збоку
льодогенератора. Зазвичай лоток для льоду
заповнюється водою за кілька хвилин.
A
3. Якщо рівень води нижчий, ніж очікувалося,
перевірте тиск води у водопроводі від джерела
води. Це не свідчить про несправність системи.
B
УВАГА
Українська 51 Untitled-93 51
7/18/2017 6:25:20 PM
Режими роботи
• Не натискайте кнопку Перевірка кілька разів поспіль, коли лоток наповнений водою. Вода може перелитися
або у щілинах може накопичитися лід.
• Упевніться, що ємність льодогенератора встановлена належним чином. В іншому випадку льодогенератор не
буде працювати.
Режими роботи
Режим Smart Eco (лише у відповідних моделях)
A
C
B
Система Smart Eco інтелектуально керує
холодильником відповідно до середовища
його роботи, щоб зберігати продукти свіжими,
з використанням 4 датчиків, які розташовані із
внутрішньої та зовнішньої сторін холодильника.
Ця розумна система також відстежує характер
використання і робочий стан холодильника, щоб
зменшити споживання енергії.
A. Датчик зовнішньої температури
B. Датчик зовнішньої вологості
C. Датчик внутрішньої температури
Режими роботи
52 Українська
Untitled-93 52
7/18/2017 6:25:21 PM
Догляд
Використання та догляд
Полиці (холодильної/морозильної камери)
Rear
1
• Щоб зняти полицю, необхідно повністю відкрити
відповідні дверцята. Тримаючи полицю за
передній край, обережно підніміть і витягніть її.
• Якщо неможливо повністю відкрити дверцята,
висуньте полицю до половини вперед і перехиліть
її, щоб вийняти.
УВАГА
• Полицю потрібно встановлювати належним
чином. Не встановлюйте її догори дном.
• Скляні контейнери можуть подряпати поверхню
скляних полиць.
2
3
Полиця для лотка, який можна пересувати (холодильник/морозильна камера)
ПРИМІТКА
Не тримайте полицю за передній край, коли
витягуєте. Якщо полицю тягнути за передній край,
вона не вивільниться.
Українська 53 Untitled-93 53
7/18/2017 6:25:21 PM
Догляд
• Щоб зняти полицю, тримайте її за низ, обережно
підніміть та витягніть її.
Догляд
Лоток на дверях
Щоб зняти лоток із дверцят, візьміть його за передній
край, легенько підніміть та вийміть.
Шухляди
Легенько підніміть передню частину шухляди і
висуньте її.
Догляд
54 Українська
Untitled-93 54
7/18/2017 6:25:21 PM
Ємність для зберігання овочів / ємності для сухих продуктів
Щоб вийняти ємність для зберігання овочів із
холодильної камери чи ємність для сухих продуктів із
морозильної камери:
1. спочатку за потреби вийміть універсальні ємності
поруч.
2. Якщо ваш холодильник постачається із кришкою
(A) для ємності для зберігання овочів/ємності для
сухих продуктів, зніміть таку кришку. Для цього
висуньте кришку, утримуючи фіксатори з обох
сторін кришки.
3. Обережно витягніть ємність для зберігання
овочів/ємність для сухих продуктів.
A
Догляд
Українська 55 Untitled-93 55
7/18/2017 6:25:22 PM
Догляд
Лоток для ущільнення (лише у відповідних моделях)
Зняття лотка для ущільнення
Обережно підніміть лоток, тоді потягніть його вперед,
утримуючи нижню сторону.
Щоб установити на місце лоток для ущільнення
1. Встановіть лоток на передню частину корпусу.
Тоді вставте лоток, опустивши його.
Догляд
2. Натисніть два гачки на лотку, щоб заблокувати
його. Якщо лоток належним чином заблокований,
почується звук клацання.
УВАГА
• Упевніться, що лоток належним чином заблокований. В іншому випадку лоток може створювати шум під час
відкривання чи закривання дверцят.
56 Українська
Untitled-93 56
7/18/2017 6:25:22 PM
Ємність льодогенератора
Інформацію про знімання ємності льодогенератора шукайте у розділі «Діагностика» на сторінці 50.
Чищення
Всередині та зовні
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розчинник або домашні/автомобільні мийні засоби
(наприклад Clorox™). Ці речовини можуть пошкодити поверхню холодильника та спричинити пожежу.
• Не розпилюйте воду на холодильник. Це може призвести до враження електричним струмом.
• Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
Регулярно прибирайте сухою тканиною всі сторонні об’єкти (пил, воду) зі штекера та контактів.
1. Від’єднайте кабель живлення.
2. Зовнішні та внутрішні поверхні холодильника витирайте змоченою серветкою з м’якої безворсої тканини або
паперовим рушником.
3. Після завершення чищення протріть поверхні насухо за допомогою сухої тканини або паперових рушників.
4. Підключіть кабель живлення до розетки.
Догляд
Українська 57 Untitled-93 57
7/18/2017 6:25:22 PM
Догляд
Заміна деталей
Фільтр для води (лише в сумісних моделях)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не використовуйте фільтри для води сторонніх виробників. Використовуйте лише фільтри, які надаються або
рекомендовані компанією Samsung.
• Несхвалені фільтри можуть протікати та пошкодити холодильник, спричинивши ураження електричним
струмом. Samsung не несе відповідальності за жодні пошкодження, що виникли внаслідок користування
фільтрами для води сторонніх виробників.
Індикатор фільтра (
) засвічується червоним світлом як нагадування, що час замінити фільтр для води.
1. Поверніть ручку на картриджі з фільтром проти
годинникової стрілки на 90 градусів. Картридж
розблокується.
2. Вийміть картридж.
Догляд
3. Вставте новий картридж із фільтром.
Використовуйте лише фільтри, які надаються або
рекомендовані компанією Samsung.
58 Українська
Untitled-93 58
7/18/2017 6:25:23 PM
4. Поверніть ручку на картриджі за годинниковою
стрілкою, щоб заблокувати його на місці.
5. Натисніть та утримуйте кнопку Filter Reset
(Перевстановлення фільтра) на панелі функцій
протягом 3 секунд, щоб перевстановити його
термін експлуатації. Індикатор фільтра ( )
вимкнеться.
6. Виконавши заміну, промийте водопровід
4 літрами води для усунення забруднень.
Докладнішу інформацію шукайте в розділі
«Промивання».
ПРИМІТКА
• Новий встановлений фільтр може спричинити розбризкування води диспенсером протягом певного часу. Це
стається через потрапляння у водопровід повітря.
• У процесі такої заміни із холодильника може крапати вода на підлогу. Якщо таке станеться, витріть воду сухою
ганчіркою.
Система фільтрації води зі зворотнім осмосом
Тиск води у системі подачі води до системи фільтрації води зі зворотнім осмосом повинен становити 35–120 psi
(241–827 кПа).
Тиск води системи фільтрації води зі зворотнім осмосом до водопроводу холодної води холодильника повинен
становити щонайменше 40 psi (276 кПа). Якщо тиск води є нижчим, ніж зазначено:
За докладною інформацією або обслуговуванням звертайтеся до кваліфікованого сантехніка.
Замовлення нового фільтра
З питань придбання нового фільтра для води звертайтеся у місцевий сервісний центр Samsung.
Лампи та антибактеріальний фільтр
Ні лампи, ані антибактеріальний фільтр не мають обслуговуватись користувачем. Не намагайтеся самостійно
замінити їх. Для їх заміни зверніться у місцевий центр обслуговування Samsung.
Українська 59 Untitled-93 59
7/18/2017 6:25:23 PM
Догляд
• перевірте, чи не заблоковано фільтр осаду у системі зі зворотнім осмосом. За потреби замініть фільтр;
• наповніть резервуар для води у системі зі зворотнім осмосом;
• якщо у холодильнику є фільтр для води, він може додатково зменшувати тиск води, коли використовується
разом із системою зі зворотнім осмосом. Вийміть фільтр для води.
Усунення несправностей
Якщо ви зіткнулися з аварійною ситуацією, перейдіть до таблиці нижче та спробуйте виконати запропоновані дії.
Загальні вказівки
Проблема
Можливе вирішення
• Переконайтеся, що кабель живлення підключено належним чином.
• Переконайтеся, що регулятор температури налаштовано на відповідну
температуру. Спробуйте встановити нижче температурне значення.
• Переконайтеся, що холодильник не перебуває під впливом прямого
сонячного промінням або джерела тепла. Недотримання цієї вимоги може
Пристрій не працює або не
негативно вплинути на ефективність охолодження.
охолоджує.
• Переконайтеся, що навколо задньої та бокових стінок холодильника
залишається достатньо вільного простору. Недотримання цієї вимоги може
негативно вплинути на ефективність охолодження.
• Завантаження великої кількості продуктів може завадити вентиляції
холодильника. Не завантажуйте надто велику кількість продуктів у
холодильник, щоб підтримати його нормальне функціонування.
Усунення несправностей
Продукти в холодильній
камері замерзають.
• Перевірте, чи не налаштовано регулятор температури на найнижчу
температуру. Якщо це так, встановіть вище або оптимальне значення
температури.
• Це трапляється, коли температура у приміщенні надто низька. Збільшіть
температуру.
• Можливо, продукти з високим вмістом води розташовано в найхолоднішій
області холодильної камери або біля вентиляційного отвору. У такому
випадку покладіть продукти на інші полиці.
З холодильника лунає
шум.
• Переконайтеся, що холодильник встановлено на стійку і рівну підлогу.
• Переконайтеся, що навколо задньої та бокових стінок холодильника
залишається достатньо вільного простору.
• Переконайтеся, що всередині або знизу холодильника немає забруднень або
сторонніх предметів.
• Зсередини холодильника може лунати цокання. Це відбувається через
стискання та розширення різного приладдя. Це не свідчить про несправність
системи.
60 Українська
Untitled-93 60
7/18/2017 6:25:23 PM
Проблема
Можливе вирішення
Льодогенератор не
виготовляє лід.
• Приготування льоду триває 12 годин.
• Переконайтеся, що льодогенератор не вимикається в процесі приготування
льоду.
• Переконайтеся, що резервуар наповнено водою.
• Перевірте, чи в ємності льодогенератора немає шматків льоду. У такому разі
спорожніть ємність льодогенератора і спробуйте ще раз.
Диспенсер води не
працює.
• Перевірте, чи не замерз резервуар для води. У такому випадку збільште
температуру холодильної камери.
• Переконайтеся, що резервуар наповнено водою.
• Переконайтеся, що резервуар установлено правильно.
• Переконайтеся, що фільтр очищення води встановлено правильно.
Із холодильника лунає
булькотіння.
• Це нормально – такий шум лунає з холодильника під час охолодження.
У холодильнику
неприємний запах.
• Переконайтеся, що в холодильнику немає зіпсованих продуктів.
Рекомендовано регулярно мити холодильник і викидати зіпсовані чи
підозрілі продукти.
• Переконайтеся, що продукти із сильним запахом щільно загорнуті.
На внутрішніх стінках
утворюється лід.
• Переконайтеся, що вентиляційні отвори холодильника не заблоковано
продуктами. Для забезпечення вентиляції також важливо рівномірно
розташовувати продукти.
• Переконайтеся, що дверцята щільно зачинені.
На внутрішніх стінках
пристрою або навколо
овочів утворюється
конденсат.
• Це трапляється, коли продукти з високим вмістом води зберігаються у
відкритому вигляді або якщо двері тривалий час залишалися відкритими.
• Накрийте продукти або покладіть їх у герметичні контейнери.
Українська 61 Untitled-93 61
7/18/2017 6:25:23 PM
Усунення несправностей
Передні кути та сторони
нагріваються, і на них
утворюється конденсат.
• Для запобігання утворення конденсату на передніх кутах холодильника
встановлено теплозахисні трубки. У разі збільшення температури в
приміщенні ефективність їх роботи може зменшитись. Це не свідчить про
несправність системи.
• Переконайтеся, що дверцята щільно зачинені. Коли дверцята якийсь час
залишаються незачиненими, може утворюватися конденсат.
• Конденсат може утворюватися на зовнішній поверхні холодильника, коли
вологе повітря контактує з холодною поверхнею пристрою.
Усунення несправностей
Проблема
Можливе вирішення
Перевірте таке:
Льодогенератор не
утворює кубиків льоду.
• Натисніть на важіль диспенсера води, щоб перевірити подачу води.
• Натисніть на важіль диспенсера льоду, щоб перевірити роботу гвинтового
двигуна у вузлі льодогенератора.
• Перевірте, чи жодні об’єкти не блокують роботу гвинтового двигуна. Якщо
так, усуньте ці об’єкти та очистьте область двигуна.
• Якщо льодогенератор не використовувався протягом тривалого часу,
ємність льодогенератора може містити шматки льоду, що блокують належну
роботу гвинтового двигуна. У такому випадку вийміть і спорожніть ємність
льодогенератора і спробуйте подати диспенсером лід.
Усунення несправностей
62 Українська
Untitled-93 62
7/18/2017 6:25:23 PM
Мікрофіша
Торговельна марка
Samsung
Модель
RS62K6267FG
Категорія
7 (Холодильник-морозильник з морозильним
відділенням)
Клас енергоефективності
А+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)
430
Об'єм (л)
Відділення для зберігання свіжих продуктів
406
Відділення для охолодження
–
Відділення для
заморожування
Низькотемпературне
відділення, марковане
чотирма зірочками (****)
187
Низькотемпературне
відділення, марковане
двома зірочками (**)
27
Маркування найхолоднішого відділення
Холодильне відділення
+1...+7
Відділення для
охолодження
–
Морозильне віділення
-23…-15
Температура відділень (°C)
Відділення, що не обмерзають (No Frost)
Холодильне, морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)
12
Потужність заморожування (кг/24 год.)
12
SN, N, ST, T
Кліматичний клас
Даний прилад призначений для використання
при температурі навколишнього середовища
від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)
40
Вбудований
–
Прилад для зберігання вина
–
Українська 63 Untitled-93 63
7/18/2017 6:25:23 PM
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.
Країна
Контактний центр
UKRAINE
0-800-502-000
MOLDOVA
0-800-614-40
Веб-сайт
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
DA68-03650F-01
Untitled-93 64
7/18/2017 6:25:24 PM
Холодильник
Руководство пользователя
RS58K*/RS62K*
Напольное устройство
Untitled-87 1
7/18/2017 6:12:26 PM
Содержание
Меры предосторожности
3
Содержание
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке
Важные замечания по установке
Меры предосторожности при установке
Важные замечания по использованию
Меры предосторожности при эксплуатации
Меры предосторожности при очистке
Важные замечания по утилизации
Дополнительные советы по надлежащему использованию
Советы по экономии энергии
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования
5
6
7
10
11
16
19
21
22
23
23
24
Установка
25
Краткий обзор холодильника
Пошаговая установка
Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем
25
28
36
Эксплуатация
41
Панель функций
41
Настройки температуры
45
Особенности46
Обслуживание
52
Использование и уход
52
Очистка56
Замена деталей
57
Устранение неисправностей
59
Общие неисправности
59
2 Русский
Untitled-87 2
7/18/2017 6:12:26 PM
Меры предосторожности
• Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном
руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые
могут произойти.
При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны
руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.
• Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных
моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника
могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не
все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели
устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший
сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
• Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом
в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке
холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом
устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с
запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные
органы.
Русский 3 Untitled-87 3
7/18/2017 6:12:26 PM
Меры предосторожности
• Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте
данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать
функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.
• Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или
знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не
контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом,
отвечающим за их безопасность.
• Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями,
а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними
осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности
при использовании устройства и осознают возможные риски.
Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание,
выполняемые детьми, не должны производиться без надзора.
Меры предосторожности
Меры предосторожности
• Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при
возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в
помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным
объемом хладагента.
• Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При
возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к
своему дилеру. Минимальный объем помещения, в котором устанавливается
холодильник, рассчитывается таким образом, чтобы на каждый кубический метр
воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.
Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке
внутри холодильника.
• Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз.
При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи
устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся
предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
-- В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
4 Русский
Untitled-87 4
7/18/2017 6:12:26 PM
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:
Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном
руководстве встречаются следующие знаки безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к
получению серьезной травмы и/или повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ
Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по
использованию холодильника.
Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения
травм вами и сторонними лицами.
Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего
использования.
Русский 5 Untitled-87 5
7/18/2017 6:12:26 PM
Меры предосторожности
Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к
получению серьезной травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.
Меры предосторожности
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и
установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать
повреждения компонентов цепи охлаждения.
Меры предосторожности
-- Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или
к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи
устройства источников открытого огня или потенциальных источников
возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором
находится устройство.
-- Хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям
охраны окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При
перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать
повреждения компонентов цепи охлаждения.
• При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи
воды на задней стенке холодильника.
-- Это может привести к повреждению холодильника и невозможности
использования диспенсера воды.
6 Русский
Untitled-87 6
7/18/2017 6:12:26 PM
Важные замечания по установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах,
где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
-- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства,
а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут
привести к пожару в результате перегрева проводов.
• Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
•
•
•
•
•
•
-- В противном случае возможно поражение электрическим током или
возгорание.
Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также
на обоих его концах.
Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые
предметы.
Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте
тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами,
не проталкивайте за устройство.
При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал
под холодильник и не был поврежден.
-- Это может привести к пожару или поражению током.
Русский 7 Untitled-87 7
7/18/2017 6:12:26 PM
Меры предосторожности
-- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к
удару током или возгоранию.
• Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию
прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и
других нагревательных приборов.
• Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник
необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным
на его табличке технических данных.
Меры предосторожности
• Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь
крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
-- Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару
и/или поражению электрическим током.
• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
Меры предосторожности
-- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или
возгоранию.
• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или
легковоспламеняющимися материалами.
• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
-- Это может привести к пожару или поражению током.
• Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в
соответствии с указаниями данного руководства.
• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и
был направлен вниз.
-- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти
повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению
электрическим током.
• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой
холодильника и не была повреждена.
• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
-- Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к
удушению и летальному исходу.
• При установке устройства убедитесь, что к вилке имеется открытый доступ.
-- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или
возгорания в результате утечки тока.
• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию
влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
-- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к
поражению током или возгоранию.
8 Русский
Untitled-87 8
7/18/2017 6:12:26 PM
• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от
розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
-- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию,
неисправности устройства или травмам.
• Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную
пластиковую пленку.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются
для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
-- Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим
патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом
для детей месте.
• Холодильник должен быть безопасно заземлен.
-- Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника
следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут
вызвать серьезное поражение электрическим током.
• Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и
другие потенциальные точки притяжения молний.
-- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения
током.
-- Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с
изделием.
• Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный
кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
-- Это может привести к пожару или поражению током.
• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись
к производителю или в сервисный центр.
Русский 9 Untitled-87 9
7/18/2017 6:12:26 PM
Меры предосторожности
-- В противном случае существует опасность возгорания.
• Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для
стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические
предметы и т. д.)
Меры предосторожности
• Замена предохранителя холодильника должна производиться только
квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей
организации.
-- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или
травмам.
Меры предосторожности
Меры предосторожности при установке
ВНИМАНИЕ
• Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства;
устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
-- Неровное размещение холодильника может привести к снижению
эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
-- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в
монтажных конструкциях.
• После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение
2 часов.
• Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства
квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
-- В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или
проблемы с изделием.
10 Русский
Untitled-87 10
7/18/2017 6:12:27 PM
Важные замечания по использованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
-- Это может привести к поражению током.
• Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
-- Это может привести к травме или поражению электрическим током.
-- При контакте с острыми краями можно получить травму.
• Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней
продуктов мокрыми руками.
-- Это может привести к обморожению.
• Не ставьте на холодильник тару с водой.
-- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение
током или возгорание.
• Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или
вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
-- Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
-- Это может привести к возгоранию или взрыву.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
-- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между
дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при
открывании дверец в присутствии детей.
• Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это
может привести к серьезным травмам.
• Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться
заблокированными изнутри.
Русский 11 Untitled-87 11
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
-- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к
травме и/или нанесению материального ущерба.
• Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые
приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
Меры предосторожности
• Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
-- Острая кромка может стать причиной травмы.
• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных
исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
Меры предосторожности
-- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения
температуры хранения.
• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие
электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
• Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку
питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от
розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
-- В противном случае существует опасность возгорания.
• Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
-- Крышка может сломаться, что приведет к падению.
• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без
присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
-- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
• Не переполняйте холодильник продуктами.
-- При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или
нанесению материального ущерба.
• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от
насекомых.
-- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной
удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
• Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для
воды, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
-- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
12 Русский
Untitled-87 12
7/18/2017 6:12:27 PM
-- Это может привести к пожару или поражению током.
• Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только
питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
-- Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку
это может стать причиной неисправности холодильника.
• Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для
стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические
предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током,
возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на холодильник
тару с водой.
-- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение
током или возгорание.
• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические
устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
• Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного
времени.
-- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
• Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может
функционировать в таком положении.
-- Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
• Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и
корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в
присутствии детей.
Русский 13 Untitled-87 13
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
• Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие
аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические
вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных
запахов.
Меры предосторожности
• При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства
источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение
нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
Меры предосторожности
•
•
•
•
-- Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
-- Не включайте вентилятор.
-- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или
сотрудником сервисной службы.
Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их
вплотную друг к другу.
Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в
домашних условиях.
Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для
воды, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.
-- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать
холодильник.
• Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные,
стальные проволочные перемычки и т. п.)
• Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в
ближайший сервисный центр.
-- В противном случае это может привести к поражению электрическим током,
пожару, травмам или проблемам с изделием.
• Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь
с ближайшим сервисным центром.
• При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник
от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
-- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению
током.
14 Русский
Untitled-87 14
7/18/2017 6:12:27 PM
• Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от
розетки.
-- Обратитесь в сервисный центр Samsung.
• Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
• Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую
розетку.
-- Это может привести к пожару или поражению током.
Русский 15 Untitled-87 15
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
-- В противном случае возможно поражение током.
• При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный
центр Samsung.
• Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы
или разобрать лампу самостоятельно.
Меры предосторожности
Меры предосторожности при эксплуатации
ВНИМАНИЕ
• Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты. Не помещайте
в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте
бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
Меры предосторожности
-- При замораживании стекло может лопнуть, что может привести к
травмированию пользователя.
• Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
• Линия подачи воды холодильника должна быть подключена к источнику питьевой
воды. Для обеспечения надлежащей работы льдогенератора необходимо
давление воды 20–125 фунтов на кв. дюйм (138–862 кПа). Если предполагается ваше
длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для
воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.
-- В противном случае может возникнуть течь.
• В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного
периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведерко
для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите
влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения
образования запахов и плесени.
• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
-- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней
стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции
воздуха в холодильной камере.
-- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или
положите в герметичные контейнеры.
-- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную
камеру. Они могут замерзнуть и лопнуть. Осколки от разбитых емкостей могут
привести к травмам и порезам.
16 Русский
Untitled-87 16
7/18/2017 6:12:27 PM
-- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
• Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не
помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
-- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы
или порчу имущества.
• Гарантии относительно обслуживания и изменений.
-- На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного
устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме
того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники
безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
• Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
-- Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если
отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения
длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
• Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
• Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
-- В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
• Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать
не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
Русский 17 Untitled-87 17
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
-- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности
замороженных продуктов.
-- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех
недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех
недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведерка, отключите
холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу
с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения
образования запахов и плесени.
• Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
Меры предосторожности
Меры предосторожности
• В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного
периода времени (3 недели и больше) освободите холодильник, включая ведерко
для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите
влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения
образования запахов и плесени.
• Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и
обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
• Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
-- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму
осколками стекла.
• Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой
(водопроводной, минеральной или очищенной водой).
-- Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может
повредить холодильник.
• Берегите пальцы от защемления.
• При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
-- Возможно поражение током или возгорание.
• Не храните овощное масло в дверных отсеках холодильника. Масло может
загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования.
Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести
к появлению трещин на дверных отсеках. После открытия емкости с маслом лучше
всего хранить его в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или
кладовой.
-- Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян
винограда и т. д.
18 Русский
Untitled-87 18
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности при очистке
ВНИМАНИЕ
• Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность
холодильника.
-- Это может привести к пожару или поражению током.
• Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
-- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
• Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите
его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
-- Несоблюдение данного указания может привести к удару током или
возгоранию.
• Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ
используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
-- В противном случае возможен удар током или возгорание.
• При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
• Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
-- Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
• Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
-- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
• Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
-- Несоблюдение данного указания может привести к удару током или
возгоранию.
• Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное
моющее средство и теплую воду.
Русский 19 Untitled-87 19
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
-- В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
• Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных
запахов.
Меры предосторожности
• Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли
для окон, чистящие составы, горючие жидкости, хлороводородная кислота,
чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие
средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и
корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
Меры предосторожности
-- Использование указанных выше средств может привести к повреждению
материалов или возникновению царапин.
• Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате
резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или
поверхности могут быть повреждены.
20 Русский
Untitled-87 20
7/18/2017 6:12:27 PM
Важные замечания по утилизации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-- Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в
результате удушья.
• В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав
изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для
безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные
органы.
• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он
представляет для них опасность.
-- Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие
удушья.
Русский 21 Untitled-87 21
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
• Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с
правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
• Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
• Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом
в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке
холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом
устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с
запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные
органы.
• Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и
защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли
оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с
устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти
в результате удушья.
Меры предосторожности
Дополнительные советы по надлежащему использованию
• В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и
уточните, когда возобновится ее подача.
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
-- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов.
В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится.
Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже
открывать дверцу устройства.
-- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов,
выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные
продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком
высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте,
температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже
температуры, на которую рассчитано устройство.
Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства
хранения из-за конкретных характеристик продукта.
Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет
необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться
автоматически.
Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям
стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры
замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните
замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с обозначением в виде
двух звезд ( ) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры.
Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно инструкции и/
или комплекту поставки.
22 Русский
Untitled-87 22
7/18/2017 6:12:27 PM
Советы по экономии энергии
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и
аналогичных условиях, например
• кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
• фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых
условиях;
• в номерах с предоставлением завтрака;
• организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не
предусмотрена розничная торговля.
Русский 23 Untitled-87 23
7/18/2017 6:12:27 PM
Меры предосторожности
• Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной
вентиляцией. Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и
никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
• Для обеспечения оптимального энергопотребления рекомендуется не
загораживать вентиляционные отверстия и решетки.
• Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
• Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника.
Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению
других продуктов в холодильнике.
• Когда кладете или берете продукты из холодильника, не оставляйте дверцу
открытой на долгое время. Чем меньше дверца находится в открытом состоянии,
тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
• При установке холодильника рекомендуется оставить зазоры сзади и по бокам.
Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за
электричество.
• Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать
все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных
местах, согласно комплектации производителя.
Меры предосторожности
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования
Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и
электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Меры предосторожности
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары
(например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока
службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание
нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой
утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного
использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от
прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами
природоохранного законодательства можно получить у продавца или в
соответствующей государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с
условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его
электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.
24 Русский
Untitled-87 24
7/18/2017 6:12:27 PM
Установка
Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем
пунктам данной инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном
руководстве.
• Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
• Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного
законодательства.
• Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены
деталей отключите устройство от сети питания.
Краткий обзор холодильника
Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.
RS58*
Установка
04
10
09
11
08
05
01
02
07
03
12
06
Русский 25 Untitled-87 25
7/18/2017 6:12:28 PM
Установка
RS62*
04
10
11
08
05
01
Установка
13
02
03
01 Полки морозильной камеры
02 Универсальный лоток
морозильной камеры
03 Отсек для хранения мяса и
обезвоженных продуктов
04 Лоток холодильника
05 Полки холодильника
06 Контейнер для овощей
07 Многофункциональные
контейнеры
08 Контейнер для яиц
09 Ведерко льдогенератора **
10 Выдвижной лоток *
11 Антибактериальный фильтр *
12 Фильтр очистки воды **
13 Лоток для льда
* Только в соответствующих моделях
** только в моделях с диспенсером
ПРИМЕЧАНИЕ
Устройство контейнера для яиц может различаться в зависимости от модели.
26 Русский
Untitled-87 26
7/18/2017 6:12:28 PM
ВНИМАНИЕ
• Не ставьте в морозильную камеру выдвижной лоток, наполненный водой. При замерзании воды выдвижной
лоток может сломаться.
Установка
Русский 27 Untitled-87 27
7/18/2017 6:12:28 PM
Установка
Пошаговая установка
ШАГ 1 Выбор места
Требования к месту расположения:
•
•
•
•
•
•
Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
Отсутствие прямых солнечных лучей
Достаточно места для открытия и закрытия дверей
Вдали от источников тепла
Достаточно места для технического обслуживания и ухода
Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C
Эффективный диапазон температур
Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.
Установка
Класс
Обозначение
Умеренный расширенный
Диапазон температур в помещении (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
от +10 до +32
от +10 до +32
Умеренный
N
от +16 до +32
от +16 до +32
Субтропический
ST
от +16 до +38
от +18 до +38
Тропический
T
от +16 до +43
от +18 до +43
ПРИМЕЧАНИЕ
Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры,
частоты открытия/закрытия дверец и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую
температуру.
28 Русский
Untitled-87 28
7/18/2017 6:12:29 PM
Зазор
Требования по размещению см. на рисунке и в таблице ниже.
Глубина «A»
721
Ширина «B»
908
Высота «C»
1796
Общая высота «D»
1825
B
A
C
(единица измерения: мм)
D
02
02
50 мм
165°
519 мм
1742 мм
610 мм
908 мм
31 мм
1345 мм
Установка
01
02
03
04
05
06
07
08
01
03
04
06
05
07
08
ПРИМЕЧАНИЕ
Значения, указанные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.
Русский 29 Untitled-87 29
7/18/2017 6:12:29 PM
Установка
ШАГ 2 Напольное покрытие
• Поверхность для установки должна выдерживать
вес полностью загруженного холодильника.
• Чтобы не повредить напольное покрытие,
подложите по большому куску картона под
каждую ножку холодильника.
• Как только холодильник будет установлен в
нужное положение, старайтесь его не двигать,
чтобы не повредить пол. При необходимости
воспользуйтесь толстой бумагой или тканью
(например, старыми коврами) и подстелите их
там, где будете двигать холодильник.
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка
Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за размера, см. раздел «Снятие дверцы для переноса сквозь
дверной проем» в главе «Установка».
30 Русский
Untitled-87 30
7/18/2017 6:12:29 PM
ШАГ 3 Регулировка выравнивающих ножек
ВНИМАНИЕ
• Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может
привести к повреждению холодильника или к травмам.
• Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
• По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.
Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для
выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.
Регулировка высоты со стороны морозильной
камеры.
Регулировка высоты со стороны холодильной
камеры.
Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт
на передней ножке со стороны холодильной камеры.
Поверните регулировочный винт по часовой стрелке,
чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки,
чтобы уменьшить.
Русский 31 Untitled-87 31
7/18/2017 6:12:29 PM
Установка
Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт
на передней ножке со стороны морозильной камеры.
Поверните регулировочный винт по часовой стрелке,
чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки,
чтобы уменьшить.
Установка
ШАГ 4 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами
Регулировка высоты дверцы
Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимной гайки и гайки регулировки высоты, расположенных
спереди в нижней части дверец.
1. Откройте дверцу, которую нужно отрегулировать,
и найдите две гайки (A) и (B) в ее нижней
передней части.
B
Установка
A
A
2. С помощью гаечного ключа из комплекта
поставки поверните зажимную гайку (A) по
часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Затем
откройте дверцу и выполните следующие
действия с ее внутренней стороны.
-- Чтобы поднять дверцу, поверните гайку
регулировки высоты (B) против часовой
стрелки.
-- Чтобы опустить дверцу, поверните гайку
регулировки высоты (B) по часовой стрелке.
3. Завершив регулировку, затяните зажимную гайку
(A), повернув ее против часовой стрелки.
A
32 Русский
Untitled-87 32
7/18/2017 6:12:30 PM
Регулировка зазора между дверцей и холодильным отсеком
Зазор регулируется вручную с помощью зазорного
болта, расположенного вверху с задней стороны
каждой дверцы.
1. Чтобы отрегулировать зазор, выполните
следующие действия:
A
2. Когда зазор будет отрегулирован, затяните
стопорную гайку (B), поворачивая ее по часовой
стрелке.
B
Русский 33 Untitled-87 33
7/18/2017 6:12:30 PM
Установка
-- Для увеличения зазора поверните зазорный
болт (A) по часовой стрелке.
-- Для уменьшения зазора поверните зазорный
болт (А) против часовой стрелки.
Установка
ШАГ 5 Подключите источник воды
ВНИМАНИЕ
• Подключение к линии подачи воды должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
• Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии
подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость
продукта.
• Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды
обратитесь к установщику линии подачи воды.
Подключение трубы холодной воды к шлангу фильтрации воды
ВНИМАНИЕ
• Шланг фильтрации воды должен быть подключен к трубе подачи холодной питьевой воды. Подключение его
к трубе горячей воды может привести к неисправности системы очистки воды.
Установка
1. Перекройте подачу воды, закрыв главный кран.
2. Найдите трубу (1) холодной питьевой воды.
1
3. Следуйте инструкциям по подключению линии
подачи воды.
A
4. Выполнив подключение, откройте главный кран
подачи воды и слейте через диспенсер примерно
3 литра воды. Это необходимо для удаления
загрязнений, которые могут содержаться внутри
трубы.
A
B
A. Перекройте основную линию подачи воды.
B. Не оставляйте щель.
34 Русский
Untitled-87 34
7/18/2017 6:12:30 PM
Подключение шланга фильтрации воды к линии подачи воды.
a
Remove cap
a
A
1. Открутите и снимите стяжную гайку (a) с линии
подачи воды холодильника и наденьте ее на
шланг фильтрации воды.
2. Затяните стяжную гайку (a), чтобы соединить
между собой шланг фильтрации воды и линию
подачи воды.
3. Откройте главный кран подачи воды и убедитесь
в отсутствии протекания.
a
03
B
A. Линия подачи воды из устройства
Установка
B. Линия подачи воды из набора
4. Если протекания нет, слейте через диспенсер
около 3 литров воды перед использованием
данной функции холодильника по назначению
для удаления загрязнений, которые могут
содержаться внутри системы фильтрации воды.
Ремонт линии подачи воды
ВНИМАНИЕ
Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае
обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи
воды.
ШАГ 6 Первоначальные настройки
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.
1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна
немного охладиться, а двигатель начнет работать без перебоев.
4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к
использованию.
ШАГ 7 Окончательная проверка
Когда установка будет завершена, убедитесь, что:
• холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
• холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной
или корпусом другого устройства;
• холодильник стоит ровно и устойчиво;
• дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при
открытии.
Русский 35 Untitled-87 35
7/18/2017 6:12:31 PM
Установка
Снятие дверцы для переноса сквозь дверной проем
Если холодильник не проходит через дверной проем по причине своего размера, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)
Данные инструменты используются для снятия дверец.
Крестообразная
отвертка
Плоская отвертка
Торцевой гаечный ключ
(10 мм)
Шестигранный ключ
(5 мм)
Отсоединение линии подачи воды
Установка
1. Потяните на себя линию подачи воды,
расположенную в нижней части задней стороны
холодильника.
ПРИМЕЧАНИЕ
Линия подачи воды холодильника представляет
собой линию циркуляции воды, соединяющую линию
подачи воды из источника воды со шлангами от
системы фильтрации воды холодильника.
2. Для отсоединения шлангов зажмите прозрачную
муфту (A) и отсоедините водяной шланг (B).
ВНИМАНИЕ
Не надавливайте на муфту слишком сильно. Она
может сломаться.
A
B
36 Русский
Untitled-87 36
7/18/2017 6:12:32 PM
Снятие дверец
ВНИМАНИЕ
Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться.
Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.
1. Отвинтите крышки петель (A) в верхней части
каждой дверцы при помощи крестообразной
отвертки.
A
2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять
крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.
A
B
C
Установка
3. Отсоедините электропроводку.
4. Отвинтите винты петель (B), прокручивая их
против часовой стрелки, и снимите верхнюю
петлю (C). Будьте осторожны, так как дверца
может упасть на вас и нанести травмы.
Русский 37 Untitled-87 37
7/18/2017 6:12:32 PM
Установка
5. Снимите петли (C) с обеих сторон.
C
6. Осторожно приподнимите и снимите каждую
дверцу. Будьте осторожны: дверца может
опрокинуться или упасть.
Подсоединение шлангов подачи воды
Установка
Пронеся холодильник сквозь дверной проем, подсоедините шланги подачи воды и вставьте зажимы,
прилагаемые в комплекте (2 шт.), для фиксации хомута.
A
B
ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что шланги подачи воды
подсоединены в соответствии с цветом.
• Во избежание протекания воды каждый шланг
необходимо до упора вставлять в прозрачную
муфту, а затем защелкивать с помощью клипсы.
A. Центр прозрачного хомута
B. Зажим A (1/4") (6,35 мм)
38 Русский
Untitled-87 38
7/18/2017 6:12:32 PM
Навеска дверец
ВНИМАНИЕ
• Перед навеской дверец убедитесь, что все электрические разъемы правильно соединены.
• Вначале следует навешивать дверцу морозильной камеры, а затем дверцу холодильной камеры.
1. Придерживая дверцу морозильной камеры,
навесьте ее на петлю в нижней части
холодильника.
A
3. Вставьте шпиндель верхней петли (B) в
отверстие петли (C). Убедитесь, что шпиндель
петли расположен вертикально и полностью
видны все отверстия для винтов. Затяните винты
петли (D), поворачивая их по часовой стрелке.
D
B
C
Русский 39 Untitled-87 39
7/18/2017 6:12:33 PM
Установка
2. Вставьте петлю (A) в соответствующую выемку
наверху холодильника.
Установка
4. Подсоедините электропроводку.
5. Вставьте крышки петель, начав с передней
стороны, а затем затяните винты. На этом этапе
следует использовать крестообразную отвертку.
Установка
40 Русский
Untitled-87 40
7/18/2017 6:12:33 PM
Эксплуатация
Панель функций
RS62*
01
RS58*
01
04
03
05
07
02
08
04
09
01
04
03
05
07
02
03
Эксплуатация
07
06
08
09
01 Freezer (Морозильная
камера) /
Power Freeze (Быстрое
замораживание)
02 Lighting (Освещение) /
°C  °F
03 Vacation (Отпуск)
04 Fridge (Холодильная камера) /
Power Cool (Быстрое
охлаждение)
05 Door Alarm (Сигнал при
открытой дверце)
06 Filter (Фильтр) *
07 Control Lock (Блокировка
управления)
08 Water (Вода) /
Filter Reset (Сброс фильтра) *
09 Cubed/Crushed Ice (Кубики/
Дробленый лед) /
Ice Maker Off (Льдогенератор
выкл.)
Русский 41 Untitled-87 41
7/18/2017 6:12:33 PM
Эксплуатация
* Только в соответствующих моделях
01 Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек.)
Freezer
(Морозильная
камера)
Кнопка Freezer (Морозильная камера) используется для установки температуры
морозильной камеры или включения функции Быстрое замораживание. Доступный
диапазон температур: от –15 °C (5 °F) до –23 °C (–8 °F).
Функция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря
максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера работает на полную
мощность несколько часов, после чего температура возвращается к предыдущему
заданному значению.
Power Freeze
(Быстрое
замораживание)
• Для включения функции Быстрое замораживание нажмите кнопку Freezer
(Морозильная камера) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Начинает светиться
соответствующий индикатор ( ) и процесс замораживания ускорится.
• Для выключения этой функции нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера)
еще раз и удерживайте ее в течение 3 секунд. Температура морозильной камеры
вернется к предыдущему заданному значению.
• Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание
необходимо включить не менее чем за 24 часов до загрузки продуктов в
морозильную камеру.
Эксплуатация
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование режима Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление. Если
вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к
предыдущему заданному значению.
02 Освещение / °C  °F (3 сек.)
Кнопку Lighting (Освещение) можно использовать для переключения между температурными шкалами Цельсия
и Фаренгейта. Чтобы переключить температурную шкалу, нажмите и удерживайте кнопку Lighting (Освещение)
в течение 3 секунд.
03 Отпуск
Кнопку Vacation (Отпуск) можно использовать для включения или выключения режима
Отпуск.
Vacation (Отпуск)
Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск,
командировку или просто не собираетесь использовать холодильник долгое время.
Нажмите кнопку Vacation (Отпуск) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы
отключить холодильник. При этом загорится соответствующий индикатор ( ).
ПРИМЕЧАНИЕ
Настоятельно рекомендуется убрать все из холодильной камеры и убедиться, что
дверца закрыта.
42 Русский
Untitled-87 42
7/18/2017 6:12:34 PM
04 Холодильная камера / Быстрое охлаждение (3 сек.)
Кнопка Fridge (Холодильная камера) служит для установки температуры в холодильной камере, а также для
включения/отключения режима Быстрое охлаждение.
Fridge
(Холодильная
камера)
Power Cool
(Быстрое
охлаждение)
Температуру в холодильной камере можно установить вручную. Нажимайте кнопку
Fridge (Холодильная камера), пока не отобразится панель температуры, где вы сможете
установить нужную температуру в диапазоне от 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).
Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной
скорости вентилятора. Это полезно для быстрого охлаждения скоропортящихся
продуктов или после того, как дверца какое-то время оставалась открытой. Холодильная
камера работает на полную мощность несколько часов, после чего температура
возвращается к предыдущему заданному значению.
Нажмите и удерживайте кнопку Power Cool (Быстрое охлаждение) в течение 3 секунд.
05 Сигнал при открытой дверце
06 Фильтр
Данные о сроке службы фильтра будут сброшены, и индикатор фильтра погаснет. Значок будет мигать красным
цветом в течение нескольких секунд при открывании или закрывании двери.
Русский 43 Untitled-87 43
7/18/2017 6:12:34 PM
Эксплуатация
Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца
Door Alarm (Сигнал холодильника остается открытой более 2 минут, зазвучит звуковой сигнал и замигает
при открытой
соответствующий индикатор ( ). По умолчанию сигнал включен. Для отключения
дверце)
сигнала нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце). Для включения
нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) еще раз.
Эксплуатация
07 Блокировка управления (3 сек.)
Control Lock
(Блокировка
управления)
Для включения режима Блокировка управления нажмите и удерживайте кнопку Control
Lock (Блокировка управления) в течение 3 секунд. Элементы управления на дисплее
будут отключены, а диспенсер не будут работать даже при нажатии соответствующего
рычага. Для выключения этой функции еще раз нажмите кнопку и удерживайте ее в
течение 3 секунд.
08 Вода / Сброс фильтра (3 сек.)
Кнопка Water (Вода) используется для получения воды или для сброса фильтра воды.
Получение воды
Filter Reset (Сброс
фильтра)
Нажмите Water (Вода), чтобы налить воду. В этом режиме лед не добавляется в воду.
Когда изначально установленный фильтр очистки воды проработает около 6 месяцев
(что соответствует примерно 1200 л воды), индикатор фильтра станет красным,
напоминая о необходимости замены фильтра. В этом случае замените фильтр, а затем
нажмите и удерживайте кнопку Filter Reset (Сброс фильтра) в течение 3 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых регионах в воде содержится большое количество извести. Это может
привести к сокращению срока службы фильтра. В таких регионах замену фильтра
очистки воды следует производить чаще, чем указано выше.
Эксплуатация
09 Кубики/Дробленый лед / Льдогенератор выкл. (3 сек.)
Cubed/Crushed
Ice (Кубики/
Дробленый лед)
Вы можете выбрать тип льда в меню тип льда. Нажимайте кнопку для переключения
между типами льда – кубиками и дробленым льдом. Включится соответствующий
индикатор.
Ice Maker Off
(Льдогенератор
выкл.)
Для отключения функции создания льда нажмите данную кнопку и удерживайте ее в
течение 3 секунд. В этом режиме функция создания льда останется отключена, даже если
вы повторно нажмете кнопку Cubed/Crushed Ice (Кубики/Дробленый лед).
44 Русский
Untitled-87 44
7/18/2017 6:12:34 PM
Настройки температуры
Для обеспечения оптимального функционирования рекомендуем установить температуру –19 °C (–2 °F) для
морозильной камеры и 3 °C (37 °F) для холодильной камеры.
Морозильная камера
Температуру в морозильной камере можно
установить в диапазоне от –23 °C (–9 °F) до –15 °C
(5 °F).
Для изменения температуры нажимайте кнопку
Freezer (Морозильная камера) до тех пор, пока
не будет выставлена нужная температура. Шаг
изменения температуры составляет 1 деление шкалы.
• Рекомендуется: –19 °C (–2 °F)
ПРИМЕЧАНИЕ
Мороженое может растаять при температуре –15 °C
(5 °F).
Холодильная камера
Для изменения температуры нажимайте кнопку
Fridge (Холодильная камера) до тех пор, пока
не будет выставлена нужная температура. Шаг
изменения температуры составляет 1 деление шкалы.
• Рекомендуется: 3 °C (37 °F)
Температура морозильной или холодильной камеры может повышаться при слишком частом открытии дверец
или помещении внутрь большого количества продуктов. В этом случае индикатор температуры будет мигать до
тех пор, пока в холодильнике не восстановятся заданные значения температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если мигание не прекращается, отключите кабель питания и спустя 10 минут снова включите холодильник.
Русский 45 Untitled-87 45
7/18/2017 6:12:34 PM
Эксплуатация
Температуру в холодильной камере можно
установить в диапазоне от 1 °C (34 °F) до 7 °C (44 °F).
Эксплуатация
Особенности
Данный холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют
максимально эффективно использовать данный прибор.
Водный диспенсер (только в соответствующих моделях)
Благодаря диспенсеру воды вы можете налить себе воду, не открывая дверцы холодильника.
Water
Cubed
Crushed
Ice Maker Off
Диспенсер воды работает в трех режимах:
охлажденная вода, кубики льда и дробленый лед.
Если вам не нужен лед, просто нажмите кнопку Ice
Maker Off (Льдогенератор выкл.).
Если включена функция льдогенератора, выполните
описанные ниже действия.
1. Нажмите, чтобы выбрать тип льда.
Эксплуатация
2. Поднесите стакан воды к рычагу диспенсера и
нажмите его. Из диспенсера начнет сыпаться лед.
3. Нажмите, чтобы налить воду.
4. Затем поднесите стакан к рычагу диспенсера и
нажмите его. Из диспенсера польется вода.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Во избежание пролива воды подождите 2 секунды, прежде чем вынимать наполненный стакан.
• Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще
воды, отпустите и снова нажмите рычаг.
• Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.
• Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах.
Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.
46 Русский
Untitled-87 46
7/18/2017 6:12:34 PM
Наполнение резервуара для воды
При первом использовании промойте и хорошо
просушите внутреннюю часть резервуара.
1. Удерживая резервуар за выступы спереди, выньте
его как показано на рисунке.
2. Откройте переднюю заслонку (A) крышки
или крышку целиком (B), после чего залейте в
резервуар не более 5 литров воды.
ВНИМАНИЕ
A
B
Не заполняйте резервуар выше отметки
максимального количества воды, иначе вода может
вылиться.
ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что резервуар плотно установлен в полке. В противном случае он может работать неправильно.
• Не оставляйте холодильник работать без установленного резервуара для воды. Это может снизить
эффективность охлаждения.
• Наливайте в резервуар только питьевую воду, например минеральную или очищенную. Не используйте
другие жидкости.
• Будьте особенно осторожны при перемещении с полным резервуаром. Его падение может привести к
травмам.
• Не пытайтесь самостоятельно разобрать внутренний насос. Если внутренний насос поврежден или отключен
от резервуара, диспенсер работать не будет.
При первом использовании
• Удерживайте рычаг диспенсера нажатым в течение 10 секунд, чтобы спустить воздух из шлангов системы
подачи воды.
• Вылейте первые шесть стаканов воды, поскольку они могут содержать примеси из системы подачи воды.
Русский 47 Untitled-87 47
7/18/2017 6:12:35 PM
Эксплуатация
3. Вставьте резервуар обратно и установите его в
механизм диспенсера. Убедитесь, что передняя
сторона (с передней заслонкой) резервуара
направлена в вашу сторону.
Эксплуатация
Для наливания воды
Поднесите стакан под отверстие подачи воды и аккуратно нажмите им рычаг.
ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать проливания воды.
• Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах.
Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.
Приготовление льда (только в соответствующих моделях)
Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу
кубиков льда или дробленого льда по вашему выбору.
Если подачи льда не происходит, в первую
очередь следует убедиться в корректности работы
льдогенератора.
C
Проверка льдогенератора
1. Осторожно возьмите ведерко для льда (B)
обеими руками и выньте его из отверстия для
сброса льда (A).
2. Проверьте наличие льда в ведерке.
Эксплуатация
B
A
3. Возьмитесь за крышку льдогенератора (C),
слегка приподнимите и снимите ее.
4. Нажмите кнопку Проверка (D) на боковой стенке
льдогенератора. При нажатии кнопки раздастся
звуковой сигнал («динь-дон»).
5. Если льдогенератор работает нормально, сигнал
прозвучит повторно.
ПРИМЕЧАНИЕ
D
Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь
в местный сервисный центр Samsung или к
установщику линии подачи воды.
ВНИМАНИЕ
• Не нажимайте повторно кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться,
или лед может застрять.
• При включении холодильника после перебоев электроснабжения ведерко для льда может содержать смесь
застрявших и растаявших кубиков льда, что приведет к отказу системы. Во избежание этого опорожните
ведерко для льда перед включением холодильника.
• Чтобы не уронить ведерко для льда при извлечении или повторной установке, держите его обеими руками.
48 Русский
Untitled-87 48
7/18/2017 6:12:35 PM
• Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведерке для льда и играть с ними. В противном
случае они могут получить травмы.
• Не суйте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда. Это может
привести к травмам или повреждению устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ
• После извлечения ведерка для льда начнет мигать индикатор выключения льдогенератора ( ).
• Извлечение ведерка для льда не влияет на температурные и механические характеристики холодильника.
• Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании направляющей морозильной
камеры после удаления льдогенератора, контейнера для закусок и верхнего ящика.
Увеличение пространства для хранения (только в соответствующих моделях)
A
B
Если вы не пользуетесь льдогенератором и вам
не хватает места, выньте ведерко для льда (A)
и контейнер для закусок. Затем вставьте лоток
морозильной камеры (B) вместо ведерка для льда.
Чтобы дополнительно освободить место, извлеките
верхний ящик (C) морозильной камеры.
Эксплуатация
C
C
Русский 49 Untitled-87 49
7/18/2017 6:12:36 PM
Эксплуатация
Ведерко льдогенератора
Если лед не производился в течение долгого
времени, кубики льда в ведерке могут слипнуться.
Если подобное произойдет, выньте и опорожните
ведерко для льда.
1. Чтобы извлечь ведерко для льда, аккуратно
приподнимите его и медленно выньте, удерживая
за выступы обеими руками.
2. Выньте и опорожните ведерко для льда.
3. После этого поверните рычаг управления
на ведерце на 90°, а затем верните ведерко
в исходное положение. Чтобы правильно
установить ведерко, нажимайте на него до
щелчка.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Ice Maker Off
(Льдогенератор выкл.) в течение 3 секунд, чтобы
сбросить данные о льдогенераторе.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ
• Не надавливайте на крышку ведерка слишком
сильно. Крышка может сломаться.
• Не хлопайте дверцей. Вода из льдогенератора
может пролиться.
• Во избежание травм в случае попадания на пол
воды или льда пол необходимо протереть.
• Во избежание несчастных случаев или травм не
позволяйте детям играть с диспенсером воды и
льдогенератором.
• Не помещайте пальцы или другие предметы в
отверстие для сброса льда. Это может привести к
травмам или повреждению изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если мигает индикатор выключения льдогенератора ( ), выньте и вставьте обратно ведерко для льда.
Убедитесь, что ведерко установлено правильно.
• Любой звук из льдогенератора во время производства льда будет нормальным явлением.
• При открытой двери не работает ни льдогенератор, ни диспенсер воды.
50 Русский
Untitled-87 50
7/18/2017 6:12:36 PM
Давление воды
Чтобы проверить, сколько воды поступает в лоток для льда, выполните следующие действия.
1. Осторожно приподнимите крышку
льдогенератора (A), чтобы снять ее.
2. Нажмите кнопку Проверка (B) на боковой стенке
льдогенератора. Нормальная продолжительность
наполнения контейнера водой составляет
несколько минут.
A
B
3. Если уровень воды ниже ожидаемого, проверьте
давление воды в линии подачи воды на участке
от источника воды. Это не является дефектом
системы.
ВНИМАНИЕ
• Не нажимайте повторно кнопку Проверка, когда лоток наполнен водой. Вода может перелиться, или лед
может застрять.
• Убедитесь, что ведерко для льда установлено правильно. В противном случае льдогенератор не будет
работать.
A
C
B
Интеллектуальная система Smart Eco управляет
холодильником в соответствии с условиями
работы, обеспечивая свежесть продуктов. В
системе используются 4 датчика, расположенные
с внутренней и внешней сторон холодильника. Эта
интеллектуальная система также отслеживает режим
использования устройства и состояние его работы
для экономии электроэнергии.
A. Датчик наружной температуры
B. Датчик влажности наружного воздуха
C. Датчики внутренней температуры
Русский 51 Untitled-87 51
7/18/2017 6:12:36 PM
Эксплуатация
Smart Eco (только в соответствующих моделях)
Обслуживание
Использование и уход
Полки (холодильная/морозильная камеры)
Rear
1
• Для того чтобы снять полку, необходимо
полностью открыть соответствующую дверцу.
Возьмитесь за переднюю часть полки, осторожно
приподнимите и выньте ее.
• Если дверца не открывается до конца, вытащите
полку вперед до половины, а затем наклоните ее,
чтобы вытащить.
ВНИМАНИЕ
• Полку необходимо вставлять правильно. Не
вставляйте ее нижней стороной вверх.
• Стеклянные емкости могут поцарапать
поверхность стеклянных полок.
2
3
Извлечение полки (холодильная/морозильная камеры)
Обслуживание
• Для извлечения полки возьмитесь за ее дно, а
затем аккуратно приподнимите и выньте.
ПРИМЕЧАНИЕ
При извлечении полки не беритесь за ее переднюю
часть. В передней части полка не освобождается.
52 Русский
Untitled-87 52
7/18/2017 6:12:37 PM
Боковая полка
Чтобы вынуть боковую полку, возьмитесь
за переднюю часть контейнера и аккуратно
приподнимите, чтобы вытащить его.
Выдвижные ящики
Аккуратно приподнимите переднюю часть ящика и
потяните на себя.
Обслуживание
Русский 53 Untitled-87 53
7/18/2017 6:12:37 PM
Обслуживание
Контейнер для овощей / контейнеры для сухих продуктов
Извлечение контейнера для овощей из холодильника
или контейнера для сухих продуктов из морозильной
камеры.
1. Вначале вытащите расположенные рядом
многофункциональные контейнеры, если
необходимо.
2. Если холодильник поставляется с крышкой (A)
контейнера для овощей / контейнера для сухих
продуктов, снимите ее. Для этого сдвиньте ее,
удерживая зажимы с любой из ее сторон.
3. Осторожно извлеките контейнер для овощей /
контейнер для сухих продуктов.
A
Обслуживание
54 Русский
Untitled-87 54
7/18/2017 6:12:38 PM
Герметичный лоток (только в соответствующих моделях)
Извлечение герметичного лотка
Осторожно приподнимите лоток, а затем выньте,
придерживая его за дно.
Установка герметичного лотка
1. Поднесите лоток к передней части корпуса.
Затем опустите его, чтобы вставить в нужное
положение.
ВНИМАНИЕ
• Проверьте надежность крепления герметичного лотка. В противном случае при открытии и закрытии дверцы
лоток может производить шум.
Русский 55 Untitled-87 55
7/18/2017 6:12:38 PM
Обслуживание
2. Зафиксируйте лоток, нажав на его зажимы. Чтобы
правильно установить лоток, нажимайте на него
до щелчка.
Обслуживание
Ведерко льдогенератора
Инструкцию по извлечению ведерка см. в главе «Диагностика» на стр. 50.
Очистка
Внутренняя и наружная часть
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или домашние/автомобильные моющие
средства (например Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать
возгорание.
• Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
• Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.
1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой
ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.
Обслуживание
56 Русский
Untitled-87 56
7/18/2017 6:12:38 PM
Замена деталей
Фильтр очистки воды (только в соответствующих моделях)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры,
поставляемые или одобренные компанией Samsung.
• Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению
электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием
фильтров очистки воды сторонних производителей.
Индикатор фильтра (
) загорается красным, напоминая вам о том, что нужно заменить фильтр очистки воды.
1. Поверните ручку картриджа фильтра на
90 градусов против часовой стрелки. Картридж
фильтра разблокируется.
2. Вытащите картридж.
Обслуживание
3. Установите новый картридж фильтра.
Используйте только фильтры, поставляемые или
одобренные компанией Samsung.
Русский 57 Untitled-87 57
7/18/2017 6:12:39 PM
Обслуживание
4. Поверните ручку картриджа по часовой стрелке,
чтобы зафиксировать его.
5. Нажмите и удерживайте кнопку Filter Reset
(Сброс фильтра) на панели функций в течение
3 секунд, чтобы сбросить данные о сроке службы
фильтра. Индикатор фильтра ( ) погаснет.
6. После замены фильтра слейте 4 литра воды
для удаления загрязнений из линии подачи
воды. Более подробные сведения см. в разделе
«Промывка».
ПРИМЕЧАНИЕ
• После установки нового фильтра вода из диспенсера может некоторое время выливаться с резкими
всплесками. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.
• В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду
сухой тканью.
Система фильтрации воды обратного осмоса
Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно
составлять от 35 до 120 фунтов на кв. дюйм (241–827 кПа).
Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды
холодильника, должно составлять не менее 40 фунтов на кв. дюйм (276 кПа). Если давление воды ниже указанных
значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.
Обслуживание
• Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните
замену фильтра.
• Наполните водой резервуар для воды в системе обратного осмоса.
• Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса
может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.
За дополнительной информацией об обслуживании обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Заказ нового фильтра
Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
Лампы и антибактериальный фильтр
Лампы и антибактериальный фильтр не подлежат обслуживанию пользователем. Не пытайтесь самостоятельно
заменить их. При необходимости их замены обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
58 Русский
Untitled-87 58
7/18/2017 6:12:39 PM
Устранение неисправностей
Если вы столкнетесь с внештатной ситуацией, сверьтесь с таблицей ниже и попробуйте выполнить
предложенные действия.
Общие неисправности
Действие
Холодильник не работает
или не холодит.
• Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
• Убедитесь, что регулятор температуры установлен в нужное положение.
Попробуйте установить более низкую температуру.
• Убедитесь, что холодильник находится вдали от прямых солнечных лучей
или источника тепла. Несоблюдение данного указания может снизить
эффективность охлаждения.
• Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого
устройства достаточный. Несоблюдение данного указания может снизить
эффективность охлаждения.
• Слишком большое количество продуктов может препятствовать вентиляции
холодильника. Чтобы холодильник продолжал нормально работать, не
кладите в него слишком много продуктов.
Еда в холодильнике
замерзает.
• Убедитесь, что регулятор температуры не установлен на самую низкую
температуру. В этом случае установите более высокую или оптимальную
температуру.
• Такое происходит, если температура окружающей среды слишком низкая.
Установите более высокую температуру.
• Убедитесь, что продукты с наибольшим содержанием воды не стояли в
самом холодном месте холодильника или около охлаждающего отверстия. В
противном случае переместите продукты на другие полки холодильника.
Холодильник издает
звуки.
• Убедитесь, что холодильник установлен на устойчивой и плоской
поверхности.
• Убедитесь, что зазор между холодильником и стенами или корпусом другого
устройства достаточный.
• Убедитесь, что внутри и под холодильником нет мусора или посторонних
предметов.
• Холодильник может издавать тикающий звук, который возникает в
результате усадки или расширения различных компонентов. Это не является
дефектом системы.
Русский 59 Untitled-87 59
7/18/2017 6:12:39 PM
Устранение неисправностей
Неисправность
Устранение неисправностей
Неисправность
Действие
Устранение неисправностей
Передние углы и стороны
нагреваются, и на них
образуется конденсат.
• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен
теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При
повышении температуры окружающей среды эффективность данного
оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы.
• Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается. Если оставить
дверцу открытой на некоторое время, может образоваться конденсат.
• Конденсат на внешней поверхности холодильника может образовываться
в том случае, если влажный воздух будет контактировать с прохладной
поверхностью холодильника.
Льдогенератор не
работает.
• Для того чтобы холодильник приготовил лед, необходимо подождать 12
часов.
• Убедитесь, что льдогенератор не остановился в процессе приготовления
льда.
• Убедитесь, что резервуар наполнен водой.
• Убедитесь, что в ведерке льдогенератора нет слипшихся кусков льда. В
противном случае удалите весь лед из ведерка льдогенератора и повторите
попытку.
Диспенсер воды не
работает.
• Проверьте, не замерз ли резервуар с водой. Если он замерз, повысьте
температуру в холодильной камере.
• Убедитесь, что резервуар наполнен водой.
• Убедитесь, что резервуар установлен правильно.
• Убедитесь, что фильтр очистки воды установлен правильно.
Холодильник издает
булькающие звуки.
• Холодильник обычно может издавать подобные звуки во время охлаждения.
Из холодильника исходит
неприятный запах.
• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов.
Рекомендуется регулярно чистить холодильник и выбрасывать любые
испортившиеся или подозрительные продукты.
• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.
На внутренних стенках
образуется иней.
• Убедитесь, что продукты не закрывают вентиляционные отверстия
холодильника. Также очень важно равномерно распределять продукты, что
способствует лучшей вентиляции.
• Убедитесь, что дверца правильно и плотно закрывается.
На внутренних стенках или
около овощей образуется
конденсат.
• Это может произойти, если хранить продукты с высоким содержанием
жидкости неприкрытыми или если дверца холодильника была некоторое
время открыта.
• Накройте такие продукты или поместите их в закрытую тару.
60 Русский
Untitled-87 60
7/18/2017 6:12:39 PM
Неисправность
Действие
Выполните следующую проверку:
Льдогенератор не подает
лед в виде кубиков.
• Нажмите рычаг диспенсера воды, чтобы проверить подачу воды.
• Нажмите рычаг диспенсера для льда, чтобы проверить функционирование
двигателя льдогенератора.
• Убедитесь, что ничто не препятствует ходу двигателя. В случае обнаружения
помехи удалите ее и очистите участок размещения двигателя.
• В случае если льдогенератор не использовался на протяжении длительного
периода времени, в ведерке может образоваться большой кусок льда,
препятствующий движению двигателя. В этом случае удалите весь лед из
ведерка льдогенератора и повторите попытку получения льда.
Устранение неисправностей
Русский 61 Untitled-87 61
7/18/2017 6:12:39 PM
Заметки
Untitled-87 62
7/18/2017 6:12:39 PM
Заметки
Untitled-87 63
7/18/2017 6:12:39 PM
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный
центр компании Samsung.
Страна
Контактный центр
UKRAINE
0-800-502-000
MOLDOVA
0-800-614-40
Веб-сайт
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
DA68-03650F-01
Untitled-87 64
7/18/2017 6:12:39 PM
Frigider
Manualul de utilizare
RS58K*/RS62K*
Aparat fără suport
Untitled-91 1
7/18/2017 6:20:39 PM
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
3
Cuprins
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi amplasare
Avertismente esenţiale privind instalarea
Atenţionări privind instalarea
Avertismente esenţiale privind utilizarea
Atenţionări privind utilizarea
Atenţionări privind curăţarea
Avertismente esenţiale privind casarea
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
Sfaturi pentru economisirea energiei
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în aplicaţii similare, precum
Instrucţiuni despre DEEE
5
6
7
10
11
15
18
20
21
22
22
23
Instalarea
24
Prezentarea pe scurt a frigiderului
Instalarea pas cu pas
Scoaterea uşii pentru intrare
24
27
35
Operaţii
40
Panoul de caracteristici
Setări de temperatură
Funcţii speciale
40
44
45
Întreţinerea
53
Manipularea şi întreţinerea
53
Curăţarea57
Înlocuirea58
Depanarea
60
Instrucţiuni generale
60
2 Română
Untitled-91 2
7/18/2017 6:20:39 PM
Informaţii privind siguranţa
• Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă importante din acest manual nu
acoperă toate condiţiile şi situaţiile posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediţi bun simţ, atenţie şi grijă la instalarea,
întreţinerea şi utilizarea aparatului.
• Întrucât următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la diverse modele,
caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi uşor de cele descrise în acest manual
şi este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveţi
întrebări sau preocupări, contactaţi cel mai apropiat centru de service sau
găsiţi asistenţă şi informaţii online, la adresa www.samsung.com.
• Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificaţi eticheta
compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile
tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat
pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conţine gaz inflamabil (agent frigorific
R-600a), contactaţi autoritatea locală cu privire la casarea în siguranţă a
acestui produs.
• Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz şi aer în cazul în care
survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi
amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
Română 3 Untitled-91 3
7/18/2017 6:20:39 PM
Informaţii privind siguranţa
• Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiţi acest manual
în detaliu, pentru a vă asigura că ştiţi să utilizaţi în siguranţă şi cu eficienţă
caracteristicile şi funcţiile pe care le oferă noul dvs. aparat.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu
abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării
aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de
experienţă şi de cunoştinţe dacă li se oferă supervizare sau instrucţiuni pentru
utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
efectuate de copii fără supervizare.
Informaţii privind siguranţa
• Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveţi
dubii, consultaţi-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de
1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat.
Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe plăcuţa de
identificare din interiorul aparatului.
Informaţii privind siguranţa
• Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca
vătămarea ochilor. Când ţevile prezintă scurgeri ale agentului frigorific, evitaţi
folosirea flăcării deschise, îndepărtaţi de produs toate materialele inflamabile
şi aerisiţi imediat încăperea.
- Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca incendiu sau explozie.
4 Română
Untitled-91 4
7/18/2017 6:20:39 PM
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
Vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă din acest manual. În acest manual sunt folosite
următoarele simboluri de siguranţă.
AVERTIZARE
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave şi/sau la
deteriorarea bunurilor.
NOTĂ
Informaţii utile care ajută utilizatorii să înţeleagă sau să utilizeze frigiderul.
Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. şi a
altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu atenţie.
După ce citiţi această secţiune, păstraţi-o într-un loc sigur, pentru consultare
ulterioară.
Română 5 Untitled-91 5
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
Pericole sau acţiuni nesigure care pot conduce la leziuni corporale grave,
deteriorarea bunurilor şi/sau deces.
Informaţii privind siguranţa
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi amplasare
AVERTIZARE
• La transportul şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă să vă asiguraţi că
nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
Informaţii privind siguranţa
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca
vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitaţi flacăra deschisă
sau potenţialele surse de aprindere şi aerisiţi timp de câteva minute
încăperea în care se află aparatul.
- Acest aparat conţine o cantitate mică de agent frigorific (R-600a), un gaz
natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuşi, şi inflamabil. La
transportul şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă să vă asiguraţi că
nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
• La transportarea şi instalarea frigiderului, nu atingeţi furtunul de apă de la
partea din spate a frigiderului.
- Frigiderul se poate defecta şi este posibil ca dozatorul de apă să nu mai
poată fi folosit.
6 Română
Untitled-91 6
7/18/2017 6:20:40 PM
Avertismente esenţiale privind instalarea
AVERTIZARE
• Nu instalaţi frigiderul într-o locaţie umedă sau în care poate veni în contact cu
apa.
- Aceasta oferă performanţă optimă şi, totodată, previne supraîncărcarea
circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de
incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
• Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceţi ştecherul.
•
•
•
•
•
•
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
Nu utilizaţi un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate
frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
Nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu aşezaţi obiecte grele pe el.
Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
Nu răsuciţi sau înnodaţi cablul de alimentare.
Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic, nu aşezaţi un obiect greu
pe cablul de alimentare, nu introduceţi cablul de alimentare între obiecte şi nu
împingeţi cablul de alimentare în spaţiul din spatele aparatului.
Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi să nu răsuciţi sau să nu deterioraţi cablul de
alimentare.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
Română 7 Untitled-91 7
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare
sau incendiu.
• Nu amplasaţi frigiderul în lumina directă a soarelui şi nu-l expuneţi la căldură
provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperii sau alte aparate.
• Nu conectaţi mai multe aparate în acelaşi prelungitor cu mai multe prize.
Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în priza sa electrică individuală, care
are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice.
Informaţii privind siguranţa
• Nu deconectaţi niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucaţi
întotdeauna ştecherul ferm şi trageţi-l drept din priză.
- Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu şi/sau
electrocutare.
• Nu utilizaţi aerosoli în apropierea frigiderului.
Informaţii privind siguranţa
- Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau
incendiu.
• Nu instalaţi acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Înainte de a-l utiliza, acest frigider trebuie amplasat şi instalat corect, conform
instrucţiunilor din acest manual.
• Conectaţi ştecherul în poziţie corectă, cu cablul atârnând.
- În cazul în care conectaţi ştecherul invers, cablul se poate reteza şi provoca
incendiu sau electrocutare.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a
frigiderului.
• Nu ţineţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare dacă un copil îşi bagă capul în ambalaje.
• Aparatul trebuie poziţionat astfel încât ştecherul să fie accesibil după instalare.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau
incendiu din cauza scurgerilor electrice.
• Nu instalaţi această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc
expus la lumina directă a soarelui şi la apă (ploaie).
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare
sau incendiu.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din priză şi contactaţi
centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
8 Română
Untitled-91 8
7/18/2017 6:20:40 PM
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe, lumânări aprinse,
ţigări aprinse, vase, substanţe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
- Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau
o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor inelele de fixare
şi clemele pentru tubul de apă.
• Frigiderul trebuie împământat în siguranţă.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi împământat frigiderul înainte de a încerca
să investigaţi sau să reparaţi orice componentă a aparatului. Scurgerile
electrice pot provoca electrocutări grave.
• Nu utilizaţi niciodată ţevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potenţiale
paratrăsnete ca împământare.
- Trebuie să împământaţi frigiderul pentru a preveni scurgerile de energie
sau electrocutarea provocată de scurgerile de curent din frigider.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu
produsul.
• Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate. Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un
cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, dispuneţi înlocuirea lui
imediată de către producător sau de către unul din agenţii săi de service.
• Siguranţa din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de
service calificată.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca electrocutare sau
vătămare corporală.
Română 9 Untitled-91 9
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau
vătămare corporală.
• Trebuie să îndepărtaţi toată folia de protecţie din plastic înainte de a conecta
produsul pentru prima dată la priză.
• Copiii trebuie supervizaţi pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de
fixare utilizate pentru reglarea uşii sau cu clemele pentru tubul de apă.
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind instalarea
ATENŢIE
• Lăsaţi spaţiu suficient în jurul frigiderului şi instalaţi-l pe o suprafaţă plană.
Informaţii privind siguranţa
- Dacă frigiderul nu stă drept, eficienţa răcirii şi durabilitatea se pot diminua.
- Menţineţi neobstrucţionat spaţiul de aerisire din locul de instalare a
aparatului sau din structura de montare.
• Permiteţi aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore înainte de a încărca
alimente după instalare şi pornire.
• Vă recomandăm cu tărie să dispuneţi instalarea frigiderului de către un
tehnician sau o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei indicaţii poate provoca electrocutare, incendiu,
explozie, probleme cu produsul sau vătămare.
10 Română
Untitled-91 10
7/18/2017 6:20:40 PM
Avertismente esenţiale privind utilizarea
AVERTIZARE
• Nu introduceţi ştecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
- Când deschideţi sau închideţi uşa, obiectele pot cădea şi pot provoca
vătămare corporală şi/sau pagube materiale.
• Nu introduceţi mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum beţişoare de
mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
• Nu atingeţi pereţii interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în
congelator cu mâinile ude.
- Aceasta poate provoca degerături.
• Nu puneţi recipiente umplute cu apă în frigider.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu ţineţi în frigider obiecte sau substanţe volatile ori inflamabile (benzen,
diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL şi alte astfel de produse).
- Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
- Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile dintre uşi şi carcasă
sunt în mod necesar mici. Aveţi grijă la deschiderea uşilor dacă în zonă se
află copii.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de uşă sau de sertare. Poate surveni vătămarea
gravă.
• Nu lăsaţi copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
• Nu introduceţi mâinile în zona de jos, de sub aparat.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
Română 11 Untitled-91 11
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
- Acest lucru poate provoca electrocutare.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
Informaţii privind siguranţa
• Nu depozitaţi produse farmaceutice, materiale ştiinţifice sau produse sensibile
la temperatură în frigider.
Informaţii privind siguranţa
- Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie
depozitate în frigider.
• Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în frigider/congelator, decât dacă
acestea sunt de tipul recomandat de producător.
• Dacă simţiţi miros de medicamente sau fum, scoateţi imediat ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din priză şi contactaţi
centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
• Nu lăsaţi copiii să se urce pe un sertar.
- Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
• Nu lăsaţi deschise uşile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat
şi nu lăsaţi copiii să intre în frigider.
• Nu permiteţi sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
- Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivităţii sau
vătămare corporală.
• Nu umpleţi frigiderul cu alimente în mod excesiv.
- Când deschideţi uşa, obiectele pot cădea şi pot provoca vătămare corporală
sau pagube materiale.
• Nu pulverizaţi materiale volatile, precum insecticid, pe suprafaţa aparatului.
- Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca şi electrocutare,
incendiu sau probleme cu produsul.
• Nu puneţi niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în
coloana de gheaţă şi în recipientul dispozitivului de produs gheaţă.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
• Nu utilizaţi şi nu aşezaţi lângă sau în frigider substanţe sensibile la
temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheaţă
carbonică, medicamente sau substanţe chimice.
12 Română
Untitled-91 12
7/18/2017 6:20:40 PM
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu aşezaţi o
lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Umpleţi rezervorul de apă, tăviţa de gheaţă şi formele pentru gheaţă numai cu
apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera
procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Nu priviţi niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
- Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
• Nu introduceţi raftul frigiderului cu faţa în jos. Este posibil ca opritorul raftului
să nu funcţioneze.
- Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de
sticlă.
• Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile dintre uşi şi carcasă
sunt în mod necesar mici. Aveţi grijă la deschiderea uşilor dacă în zonă se află
copii.
• Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitaţi flacăra deschisă sau potenţialele
surse de aprindere şi aerisiţi timp de câteva minute încăperea în care se află
aparatul.
- Nu atingeţi aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu utilizaţi un ventilator.
- O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
Română 13 Untitled-91 13
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
- Nu umpleţi rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să
deterioraţi frigiderul.
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe, lumânări aprinse,
ţigări aprinse, vase, substanţe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau
vătămare corporală. Nu puneţi recipiente umplute cu apă în aparat.
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Utilizaţi doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenţii săi de
service.
• Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
• Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
• Nu puneţi niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în
coloana de gheaţă şi în recipientul dispozitivului de produs gheaţă.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
• Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau modificaţi frigiderul pe cont propriu.
• Nu utilizaţi nicio siguranţă (precum liţă din cupru, oţel etc.) în afară de o
siguranţă standard.
• Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactaţi cel mai apropiat
centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca electrocutare, incendiu,
probleme cu produsul sau vătămare.
• Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, contactaţi cel mai
apropiat centru de service.
• Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateţi frigiderul din priză
imediat şi contactaţi centrul dvs. de service Samsung Electronics.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera pericole de electrocutare
sau incendiu.
• Scoateţi ştecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul
frigiderului.
- În caz contrar există risc de electrocutare.
• Dacă întâmpinaţi dificultăţi la schimbarea unui bec fără LED, contactaţi un
centru de service Samsung.
• Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblaţi capacul lămpii şi
lampa LED pe cont propriu.
- Contactaţi un centru de service Samsung.
• Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate.
14 Română
Untitled-91 14
7/18/2017 6:20:40 PM
• Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză
desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
ATENŢIE
• Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet. Nu aşezaţi băuturi
carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului. Nu puneţi sticle
sau containere din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate provoca vătămare
corporală.
• Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă furnizat cu frigiderul.
• Racordaţi furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de
apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să funcţioneze corect,
presiunea apei trebuie să fie de 20-125 psi (138- 862 kPa). Dacă urmează să
fiţi plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu)
şi nu veţi folosi dozatorul de apă sau de gheaţă, închideţi ventilul de apă.
- În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
• Dacă nu veţi folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3
săptămâni sau mai mult), goliţi frigiderul, inclusiv recipientul de gheaţă,
deconectaţi-l de la priză, închideţi ventilul de apă, ştergeţi excesul de
umiditate de pe pereţii interiori şi lăsaţi uşile deschise pentru a împiedica
formarea mirosurilor şi a mucegaiului.
• Pentru a obţine performanţă optimă de la produs:
- Nu aşezaţi alimente prea aproape de fantele din partea din spate a
frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulaţie a aerului în
compartimentul frigiderului.
- Acoperiţi alimentele corespunzător sau aşezaţi-le în containere ermetice
înainte de a le pune în frigider.
Română 15 Untitled-91 15
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind utilizarea
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
- Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator. Acestea
pot îngheţa şi se pot sparge. Recipientele sparte de băuturi pot provoca
vătămare corporală.
- Respectaţi duratele maxime de depozitare şi datele de expirare ale
bunurilor congelate.
- Nu este nevoie să deconectaţi frigiderul de la priză dacă veţi fi plecat
pentru mai puţin de trei săptămâni. Totuşi, dacă veţi fi plecat pentru mai
mult de trei săptămâni, scoateţi toate alimentele şi gheaţa din recipientul
cu gheaţă, deconectaţi frigiderul de la priză, închideţi ventilul de apă,
ştergeţi excesul de umiditate de pe pereţii interiori şi lăsaţi uşile deschise
pentru a împiedica formarea mirosurilor şi a mucegaiului.
• Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
- Containerul poate îngheţa şi se poate sparge, conducând la vătămare.
• Nu aşezaţi băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul
congelatorului. Nu puneţi sticle sau containere din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate provoca vătămare
corporală sau pagube ale proprietăţii.
• Garanţia de service şi modificarea.
- Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terţ asupra acestui aparat
complet nu este acoperită de service-ul în garanţie Samsung, iar compania
Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranţă care rezultă
din modificările terţilor.
• Nu blocaţi fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
- Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic,
frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult,
filtrul de apă se poate strica şi provoca scurgeri de apă.
• Utilizaţi doar dispozitivele de produs gheaţă furnizate cu frigiderul.
• Ştergeţi umezeala în exces de pe suprafeţele interioare şi lăsaţi uşile deschise.
- În caz contrar pot apărea mirosuri şi mucegai.
16 Română
Untitled-91 16
7/18/2017 6:20:40 PM
- Sticla spartă poate provoca vătămare corporală şi/sau pagube ale
proprietăţii.
• Umpleţi rezervorul de apă şi tăvile de cuburi de gheaţă doar cu apă potabilă
(apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
- Nu umpleţi rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora
frigiderul.
• Fiţi atenţi să nu vă prindeţi degetele.
• Dacă frigiderul este inundat, asiguraţi-vă că veţi contacta cel mai apropiat
centru de service.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
• Nu păstraţi uleiul vegetal în sertarele de pe uşa frigiderului. Uleiul se
poate solidifica, alterându-i gustul şi făcându-l greu de utilizat. În plus, pot
apărea scurgeri din recipientul deschis şi uleiul scurs poate duce la crăparea
sertarului. După ce deschideţi un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l
păstraţi într-un loc răcoros şi cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
- Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sâmbure
de struguri, etc.
Română 17 Untitled-91 17
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
• Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să aşteptaţi
cel puţin cinci minute înainte de a-l reconecta.
• Dacă aveţi planificat un concediu prelungit sau dacă nu veţi folosi frigiderul
pentru o perioadă lungă de timp (3 săptămâni sau mai mult), goliţi frigiderul,
inclusiv recipientul de gheaţă, deconectaţi-l de la priză, închideţi ventilul de
apă, ştergeţi excesul de umiditate de pe pereţii interiori şi lăsaţi uşile deschise
pentru a împiedica formarea mirosurilor şi a mucegaiului.
• Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateţi ştecherul şi contactaţi centrul de
service Samsung Electronics.
• Nu loviţi şi nu aplicaţi forţă excesivă asupra suprafeţelor din sticlă.
Informaţii privind siguranţa
Atenţionări privind curăţarea
ATENŢIE
• Nu pulverizaţi apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
Informaţii privind siguranţa
- Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
• Nu aşezaţi o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor
neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu pulverizaţi produse de curăţare direct pe afişaj.
- Literele tipărite de pe afişaj se pot desprinde.
• Dacă în aparat a pătruns orice substanţă străină, precum apă, scoateţi
ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful
de pe pinii ştecherului. Nu utilizaţi o cârpă udă sau umedă când curăţaţi
ştecherul.
- În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu curăţaţi aparatul stropindu-l direct cu apă.
• Nu utilizaţi benzen, diluanţi, Clorox sau cloruri pentru curăţare.
- Acestea pot deteriora suprafeţele aparatului şi pot provoca un incendiu.
• Nu aşezaţi niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
• Înainte de a-l curăţa sau întreţine, deconectaţi aparatul de la priză.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
• Utilizaţi un burete curat sau o cârpă moale şi un detergent blând cu apă caldă
pentru a curăţa frigiderul.
18 Română
Untitled-91 18
7/18/2017 6:20:40 PM
• Nu utilizaţi soluţii de curăţare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru
geamuri, praf de curăţat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curăţare,
detergenţi concentraţi, înălbitori sau substanţe de curăţare ce conţin ulei
mineral pe suprafeţele exterioare (uşi şi dulapuri), piesele din plastic, rafturile
interioare sau de pe uşă şi garnituri.
Română 19 Untitled-91 19
7/18/2017 6:20:40 PM
Informaţii privind siguranţa
- Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
• Nu curăţaţi rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci.
Rafturile şi capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări
bruşte de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.
Informaţii privind siguranţa
Avertismente esenţiale privind casarea
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• Casaţi ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
• Asiguraţi-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este
deteriorată înainte de casare.
• Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificaţi eticheta
compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile
tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este
utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conţine gaz inflamabil
(agent frigorific R-600a), contactaţi autoritatea locală cu privire la casarea în
siguranţă a acestui produs.
• Când casaţi acest frigider, scoateţi uşa/garniturile uşii şi clanţa astfel încât
copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinşi
înăuntru, copiii se pot răni şi există pericol de moarte prin sufocare.
- Dacă sunt prinşi înăuntru, copiii se pot răni şi există pericol de moarte prin
sufocare.
• În izolaţie este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolaţiei necesită o
procedură specială de casare. Contactaţi autorităţile locale cu privire la casarea
ecologică în siguranţă a acestui produs.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase
pentru copii.
- Dacă un copil îşi pune o pungă pe cap, se poate sufoca.
20 Română
Untitled-91 20
7/18/2017 6:20:41 PM
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
• În cazul unei pene de curent, sunaţi la biroul local al companiei de electricitate
şi întrebaţi cât va dura pana.
•
•
•
•
•
Română 21 Untitled-91 21
7/18/2017 6:20:41 PM
Informaţii privind siguranţa
•
- Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau
două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuşi, trebuie să reduceţi la
minim numărul de deschideri ale uşilor în timp ce curentul este oprit.
- Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateţi şi aruncaţi
toate alimentele congelate.
Este posibil ca frigiderul să nu funcţioneze consecvent (conţinutul congelat se
poate dezgheţa sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul
de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp
într-o locaţie în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub
temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ
asupra proprietăţilor acestora.
Aparatul dvs. nu generează gheaţă, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să
dezgheţaţi manual aparatul. Acest lucru se va petrece automat.
Creşterea temperaturii în cursul dezgheţării respectă cerinţele ISO. Dacă doriţi
să preveniţi o creştere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul
dezgheţării aparatului, înveliţi alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet.
Temperatura secţiunii (secţiunilor) cu două stele sau a compartimentului
(compartimentelor) cu simbolul celor două stele ( ) este uşor mai ridicată
decât în alte compartimente ale congelatorului.
Secţiunea (secţiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este
(sunt) bazate pe instrucţiuni şi/sau condiţii, aşa cum sunt livrate.
Informaţii privind siguranţa
Sfaturi pentru economisirea energiei
Informaţii privind siguranţa
• Instalaţi aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată. Asiguraţivă că nu este expus la lumina directă a soarelui şi nu-l aşezaţi niciodată lângă
o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
• Pentru eficienţă energetică, este recomandat să nu blocaţi aerisirile şi grilele.
• Lăsaţi alimentele calde să se răcească înainte de a le aşeza în aparat.
• Aşezaţi alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheţa. Astfel puteţi
utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor
din frigider.
• Nu ţineţi mult timp deschisă uşa frigiderului când introduceţi sau scoateţi
alimentele. Cu cât este mai scurt timpul în care uşa este deschisă, cu atât mai
puţină gheaţă se va acumula în congelator.
• Este recomandabil să instalaţi frigiderul cu spaţiu liber în spate şi pe laterale.
Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie şi va menţine
facturile de curent scăzute.
• Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, menţineţi toate accesoriile
interne, precum coşurile, sertarele, rafturile, în poziţia specificată de
producător.
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în aplicaţii similare,
precum
• zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri şi alte medii
profesionale;
• ferme şi clienţi ai hotelurilor, motelurilor şi în alte medii de tip rezidenţial;
• medii de cazare şi masă;
• aplicaţii de catering şi similare, fără vânzare cu amănuntul.
22 Română
Untitled-91 22
7/18/2017 6:20:41 PM
Instrucţiuni despre DEEE
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte
termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale
electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Română 23 Untitled-91 23
7/18/2017 6:20:41 PM
Informaţii privind siguranţa
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a
resurselor materiale.
Instalarea
Respectaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider şi a preveni
accidente înainte de a-l utiliza.
AVERTIZARE
•
•
•
•
Utilizaţi frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
Toate operaţiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Casaţi ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
Pentru a preveni electrocutările, deconectaţi cablul de alimentare înainte de a efectua reparaţii sau
înlocuiri.
Prezentarea pe scurt a frigiderului
Aspectul real al frigiderului dvs. poate diferi în funcţie de model şi de ţară.
RS58*
Instalarea
04
10
09
11
08
05
01
02
07
03
12
06
24 Română
Untitled-91 24
7/18/2017 6:20:42 PM
RS62*
04
10
11
08
05
01
Instalarea
13
02
03
01 Rafturile congelatorului
02 Protecţie multifuncţională
congelator
03 Sertar pentru alimente
uscate şi carne
04 Suport pe uşa frigiderului
05 Rafturile frigiderului
06 Sertar pentru legume
07 Sertar multifuncţional
08 Suport pentru ouă
09 Recipient dispozitiv de
produs gheaţă **
10 Tavă mobilă *
11 Filtru antibacterian *
12 Filtru de apă **
13 Tavă de gheaţă
* Numai la modelele aplicabile
** Numai la modelele cu dozator
NOTĂ
Este posibil ca designul recipientului pentru ouă să difere în funcţie de model.
Română 25 Untitled-91 25
7/18/2017 6:20:42 PM
Instalarea
ATENŢIE
• Nu introduceţi tava mobilă în congelator atunci când este umplută cu apă. Apa va îngheţa şi tava
mobilă se va sparge.
Instalarea
26 Română
Untitled-91 26
7/18/2017 6:20:42 PM
Instalarea pas cu pas
PASUL 1 Selectaţi o locaţie
Cerinţe pentru locaţie:
•
•
•
•
•
•
Suprafaţă plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucţiona aerisirea
Departe de lumina directă a soarelui
Încăpere adecvată pentru deschiderea şi închiderea uşii
Departe de surse de încălzire
Încăpere pentru operaţii de întreţinere şi service
Interval de temperatură: între 5 °C şi 43°C
Interval efectiv de temperaturi
Frigiderul este proiectat să funcţioneze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.
Simbol
Temperată extinsă
Interval de temperatură ambientală (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
de la +10 la +32
de la +10 la +32
Temperată
N
de la +16 la +32
de la +16 la +32
Subtropicală
ST
de la +16 la +38
de la +18 la +38
Tropicală
T
de la +16 la +43
de la +18 la +43
Instalarea
Clasă
NOTĂ
Performanţa răcirii şi consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de
frecvenţa deschiderii uşii şi de locaţia frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod
corespunzător.
Română 27 Untitled-91 27
7/18/2017 6:20:42 PM
Instalarea
Spaţiul liber
Pentru cerinţele de spaţiu în vederea instalării, consultaţi imaginile şi tabelul de mai jos.
B
A
C
Grosime „A”
721
Lăţime „B”
908
Înălţime „C”
1796
Înălţime totală „D”
1825
D
(unitate: mm)
Instalarea
01 50 mm
02 165°
03 519 mm
04 1742 mm
05 610 mm
06 908 mm
07 31 mm
08 1345 mm
01
02
02
03
04
06
05
07
08
NOTĂ
Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcţie de metoda de măsurare.
28 Română
Untitled-91 28
7/18/2017 6:20:42 PM
PASUL 2 Podeaua
• Suprafaţa pentru instalarea frigiderului trebuie
să susţină un frigider complet încărcat.
• Pentru a proteja podeaua, aşezaţi o bucată
mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
• După ce frigiderul este în poziţia sa finală,
nu-l mutaţi decât dacă este nevoie pentru
protejarea podelei. Dacă trebuie, utilizaţi o
hârtie sau o cârpă groasă, precum vechile
covoare, pe zona de curăţare.
NOTĂ
Română 29 Untitled-91 29
7/18/2017 6:20:42 PM
Instalarea
Dacă frigiderul nu poate trece de intrare din cauza dimensiunii, consultaţi secţiunea Scoaterea uşii pentru
intrare din capitolul Instalarea.
Instalarea
PASUL 3 Reglaţi picioarele de nivelare
ATENŢIE
• Frigiderul trebuie să fie aşezat drept pe o pardoseală plană şi solidă. În caz contrar, frigiderul se poate
defecta sau poate provoca leziuni corporale.
• Aşezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asiguraţi-vă că nu rămân alimente în
frigider.
• Din motive de siguranţă, reglaţi partea din faţă puţin mai înaltă decât partea din spate.
Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din faţă, care au un şurub (nivelator) pentru nivelare.
Pentru nivelare folosiţi o şurubelniţă cu cap plat.
Pentru a regla înălţimea pe partea congelatorului:
Instalarea
Introduceţi o şurubelniţă cu cap plat în nivelatorul
piciorului din faţă al congelatorului. Rotiţi
nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru
ridicare şi invers faţă de sensul acelor de ceasornic
pentru coborâre.
Pentru a regla înălţimea pe partea frigiderului:
Introduceţi o şurubelniţă cu cap plat în nivelatorul
piciorului din faţă al frigiderului. Rotiţi nivelatorul
în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare şi
invers faţă de sensul acelor de ceasornic pentru
coborâre.
30 Română
Untitled-91 30
7/18/2017 6:20:43 PM
PASUL 4 Reglaţi înălţimea uşii şi etanşeitatea uşii
Pentru a regla înălţimea unei uşi
Înălţimea unei uşi poate fi reglată utilizând piuliţa de strângere şi piuliţa pentru reglarea înălţimii de la
baza părţii frontale a fiecărei uşi.
1. Deschideţi uşa de reglat şi localizaţi cele două
piuliţe (A) şi (B) de la baza părţii frontale a uşii.
B
A
2. Cu cheia furnizată, rotiţi piuliţa de strângere
(A) în sensul acelor de ceasornic pentru slăbire.
Apoi deschideţi uşa şi procedaţi astfel la
interiorul acesteia.
- Pentru a ridica uşa, rotiți piulița pentru
reglarea înălțimii (B) în sens invers acelor
de ceasornic.
- Pentru a coborî uşa, rotiți piulița pentru
reglarea înălțimii (B) în sensul acelor de
ceasornic.
3. Când terminaţi, strângeţi piuliţa de strângere
(A) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
A
Română 31 Untitled-91 31
7/18/2017 6:20:43 PM
Instalarea
A
Instalarea
Pentru a corecta spaţiul dintre o uşă şi uşa frigiderului
Spaţiul poate fi reglat manual cu ajutorul şurubului
de spaţiere din partea din spate sus a fiecărei uşi.
1. Pentru a regla spaţiul, procedaţi astfel:
Instalarea
- Pentru a mări spaţiul, rotiţi şurubul de
spaţiere (A) în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru a reduce spaţiul, rotiţi şurubul
de spaţiere (A) în sens invers acelor de
ceasornic.
A
2. După corectarea spaţiului, strângeţi piuliţa de
blocare (B) prin rotire în sens contrar acelor de
ceasornic.
B
32 Română
Untitled-91 32
7/18/2017 6:20:44 PM
PASUL 5 Racordaţi la o sursă de apă
ATENŢIE
• Furtunul de apă trebuie să fie racordat de către un tehnician calificat.
• Garanţia frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează
pe cheltuiala dvs. dacă nu este inclusă o taxă de instalare în preţul vânzătorului.
• Samsung nu îşi asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de
apă, contactaţi instalatorul furtunului de apă.
Pentru a racorda conducta de apă rece la furtunul de filtrare a apei
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că furtunul de filtrare a apei este racordat la o sursă de apă rece potabilă. Racordarea la o
conductă de apă caldă poate duce la defectarea purificatorului.
1
2. Căutaţi conducta de apă (1) rece potabilă.
A
3. Consultaţi secţiunea Instalarea furtunului de
apă pentru a racorda conducta de apă.
4. După ce finalizaţi racordarea, deschideţi
ventilul principal de apă şi lăsaţi să curgă în
jur de 3 litri de apă. Procedaţi astfel pentru a
elimina impurităţile de pe conductă.
A
B
A. Închiderea conductei principale de apă
B. Fără goluri
Română 33 Untitled-91 33
7/18/2017 6:20:44 PM
Instalarea
1. Opriţi alimentarea cu apă închizând ventilul
principal de apă.
Instalarea
Pentru a racorda furtunul de filtrare a apei la furtunul de apă
a
Remove cap
a
A
1. Slăbiţi şi scoateţi inelul de compresie (a) de
pe furtunul de apă al frigiderului şi fixaţi-l pe
furtunul de filtrare a apei.
2. Strângeţi inelul de compresie (a) pentru a
racorda furtunul de filtrare a apei şi furtunul
de apă.
3. Deschideţi ventilul principal de apă şi verificaţi
dacă există scurgeri.
a
03
B
A. Furtun de apă din unitate
4. Dacă nu există scurgeri, lăsaţi să curgă în jur
de 3 litri de apă înainte să utilizaţi frigiderul
pentru a elimina impurităţile din sistemul de
filtrare a apei.
Instalarea
B. Furtun de apă din kit
Pentru a repara furtunul de apă
ATENŢIE
Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistaţi scurgeri de apă,
contactaţi un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.
PASUL 6 Setările iniţiale
După ce finalizaţi următorii paşi, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcţional.
1. Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă se aprinde becul interior.
3. Setaţi temperatura la temperatura cea mai joasă şi aşteptaţi circa o oră. Apoi congelatorul va fi uşor
răcit, iar motorul va funcţiona lin.
4. Aşteptaţi până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare.
PASUL 7 Verificarea finală
La finalizarea instalării, confirmaţi că:
• Frigiderul este conectat la o priză electrică şi este împământat corect.
• Frigiderul este instalat pe o suprafaţă plană, netedă, cu un spaţiu liber rezonabil faţă de perete sau
dulap.
• Frigiderul este nivelat şi stă ferm pe podea.
• Uşa se deschide şi se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideţi uşa.
34 Română
Untitled-91 34
7/18/2017 6:20:44 PM
Scoaterea uşii pentru intrare
Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
Unelte necesare (nefurnizate)
Aceste unelte se utilizează pentru scoaterea uşilor.
Şurubelniţă Phillips
Şurubelniţă cu cap plat
Cheie tubulară (10 mm)
Cheie Allen (5 mm)
Debranşaţi conducta de apă
1. Din partea din spate jos a frigiderului, trageți
furtunul de apă în partea din față.
Furtunul de apă al frigiderului este o conductă de
circulare a apei care face legătura dintre conducta
de apă de la sursa de apă şi furtunurile de la
sistemul de filtrare a apei al frigiderului.
2. Pentru a deconecta furtunurile, ţineţi apăsat
cuplajul transparent (A) şi desprindeţi furtunul
de apă (B).
ATENŢIE
A
Nu exercitaţi forţă excesivă asupra cuplajului. Se
poate rupe.
B
Română 35 Untitled-91 35
7/18/2017 6:20:45 PM
Instalarea
NOTĂ
Instalarea
Demontaţi uşile
ATENŢIE
Uşa poate cădea sau se poate răsturna şi se poate deteriora pe parcursul oricăreia dintre aceste etape.
Pentru a preveni accidentele, fiţi extrem de atent când parcurgeţi aceste etape.
1. Folosiţi o şurubelniţă Phillips pentru a
deşuruba capacele balamalelor (A) de deasupra
fiecărei uşi.
A
A
2. Deschideţi uşile pentru a slăbi balamalele şi
scoateţi capacele balamalelor. După ce scoateţi
capacele, închideţi uşile.
Instalarea
3. Deconectaţi instalaţia electrică.
B
C
4. Deşurubaţi şuruburile balamalelor (B) rotindule în sensul invers faţă de cel al acelor de
ceasornic şi scoateţi balamaua de sus (C).
Aveţi grijă, deoarece uşa poate cădea pe dvs.,
rănindu-vă.
36 Română
Untitled-91 36
7/18/2017 6:20:46 PM
5. Scoateţi balamalele (C) de pe ambele laturi.
C
6. Ridicați ușor ușile una câte una, pentru a le
îndepărta. Aveți grijă, deoarece uşa poate
cădea sau se poate răsturna.
Racordaţi la loc furtunurile de apă
A
B
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că furtunurile de apă sunt
racordate cu culori care coincid.
• Pentru a preveni scurgerile de apă, fiecare
furtun de apă trebuie să fie introdus complet
până în centrul cuplajului transparent şi apoi
trebuie să fie prins cu clema.
A. Centrul cuplajului transparent
B. Clema A (1/4”) (6,35 mm)
Română 37 Untitled-91 37
7/18/2017 6:20:47 PM
Instalarea
După ce frigiderul trece prin intrare, racordaţi din nou furtunurile de apă şi introduceţi clemele furnizate
(2 buc.) pentru a strânge cuplajul.
Instalarea
Montaţi la loc uşile
ATENŢIE
• Înainte de a monta uşile, asiguraţi-vă că toţi conectorii electrici sunt conectaţi corect.
• Uşa congelatorului trebuie să fie montată înaintea uşii frigiderului.
1. Ţineţi de uşa congelatorului şi prindeţi-o de
balamaua din partea de jos a frigiderului.
Instalarea
2. În partea de sus, introduceți balamaua (A) în
fanta acesteia.
A
3. Introduceți axul balamalei de sus (B) în
orificiul balamalei (C). Asigurați-vă că arborele
balamalei este drept, astfel încât toate orificiile
șuruburilor să se vadă complet. Apoi strângeți
șuruburile balamalei (D) în sensul acelor de
ceasornic.
D
B
C
38 Română
Untitled-91 38
7/18/2017 6:20:47 PM
4. Conectați instalația electrică.
5. Introduceți capacele balamalei cu partea
frontală în față și apoi strângeți șuruburile.
Folosiţi o şurubelniţă Phillips pentru această
etapă.
Instalarea
Română 39 Untitled-91 39
7/18/2017 6:20:48 PM
Operaţii
Panoul de caracteristici
RS62*
01
RS58*
01
04
03
05
07
02
08
04
09
01
04
03
05
07
02
03
Operaţii
07
06
08
09
01 Freezer (Congelator) /
Power Freeze (Congelare
rapidă)
02 Lighting (Iluminare) /
°C  °F
03 Vacation (Concediu)
04 Fridge (Frigider) /
Power Cool (Răcire rapidă)
05 Door Alarm (Alarmă pentru
uşă)
06 Filter (Filtru) *
07 Control Lock (Blocare
comenzi)
08 Water (Apă) /
09 Cubed/Crushed Ice (Gheaţă
Filter Reset (Resetare filtru) *
cuburi/zdrobită) /
Ice Maker Off (Dispozitiv de
produs gheaţă oprit)
* Numai la modelele aplicabile
40 Română
Untitled-91 40
7/18/2017 6:20:48 PM
01 Congelator / Congelare rapidă (3 sec.)
Freezer
(Congelator)
Butonul Freezer (Congelator) se poate folosi pentru setarea temperaturii
congelatorului sau pentru activarea/dezactivarea funcţiei Congelare rapidă.
Temperaturile disponibile sunt cuprinse între -15 °C (5 °F) şi -23 °C (-8 °F).
Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de îngheţare la viteza maximă
a ventilatorului. Congelatorul funcţionează la viteză maximă timp de câteva ore,
apoi revine la temperatura anterioară.
Power Freeze
(Congelare rapidă)
• Pentru a activa caracteristica Congelare rapidă, apăsaţi lung Freezer
(Congelator), timp de 3 secunde. Indicatorul corespunzător ( ) se aprinde, iar
frigiderul accelerează procesul de răcire.
• Pentru a dezactiva funcţia, ţineţi din nou apăsat Freezer (Congelator) timp de 3
secunde. Congelatorul revine la setarea de temperatură anterioară.
• Pentru a congela cantităţi mari de alimente, activaţi funcţia Congelare rapidă
timp de cel puţin 24 de ore înainte de a aşeza alimentele în congelator.
NOTĂ
Utilizarea caracteristicii Congelare rapidă creşte consumul de energie. Asiguraţi-vă
că opriţi caracteristica şi reveniţi la temperatura anterioară dacă nu intenţionaţi s-o
utilizaţi.
Butonul Lighting (Iluminare) se poate utiliza pentru modificarea scării de temperatură de la Celsius la
Fahrenheit. Pentru a comuta scara de temperatură, apăsaţi şi menţineţi butonul Lighting (Iluminare) timp
de 3 secunde, pentru a modifica scara curentă de temperatură.
03 Concediu
Butonul Vacation (Concediu) se poate utiliza pentru a activa/dezactiva modul
Concediu.
Vacation
(Concediu)
Dacă plecaţi în concediu sau într-o călătorie de afaceri ori nu intenţionaţi să
utilizaţi frigiderul pe o perioadă lungă de timp, utilizaţi funcţia Concediu. Apăsaţi
şi menţineţi butonul Vacation (Concediu) timp de 3 secunde, pentru a opri
funcţionarea frigiderului cu indicatorul Concediu corespunzător ( ) aprins.
NOTĂ
Se recomandă cu tărie să goliţi compartimentul frigiderului şi să vă asiguraţi că uşa
este închisă.
Română 41 Untitled-91 41
7/18/2017 6:20:48 PM
Operaţii
02 Iluminare / °C  °F (3 sec.)
Operaţii
04 Frigider / Răcire rapidă (3 sec.)
Butonul Fridge (Frigider) se poate folosi pentru setarea temperaturii frigiderului sau pentru activarea/
dezactivarea funcţiei Răcire rapidă.
Fridge (Frigider)
Power Cool
(Răcire rapidă)
Puteţi regla manual temperatura de răcire a frigiderului. Apăsaţi în continuare
Fridge (Frigider) pentru a parcurge bara de temperaturi şi selectaţi temperatura
dorită între 1 °C (34 °F) şi 7 °C (44 °F).
Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a
ventilatorului. Aceasta este utilă pentru a răci rapid alimentele care se strică repede
sau după ce ușa este lăsată deschisă un anumit timp. Frigiderul funcţionează la
viteză maximă timp de câteva ore, apoi revine la temperatura anterioară.
Apăsaţi şi menţineţi Power Cool (Răcire rapidă) timp de 3 secunde.
05 Alarmă pentru uşă
Door Alarm
(Alarmă pentru
uşă)
Puteţi seta alarma pentru un memento. Dacă uşa este ţinută deschisă mai mult
de 2 minute, alarma se declanşează cu indicatorul de alarmă ( ) luminând
intermitent. Alarma este activată din fabrică. Pentru a dezactiva alarma, apăsaţi
Door Alarm (Alarmă pentru uşă). Pentru activare, apăsaţi din nou Door Alarm
(Alarmă pentru uşă).
Operaţii
06 Filtru
Ciclul de viață pentru filtru va fi resetat, iar indicatorul de filtru se va opri. La deschiderea sau închiderea
uşii, pictograma va lumina intermitent în roşu timp de câteva secunde.
42 Română
Untitled-91 42
7/18/2017 6:20:49 PM
07 Blocare comenzi (3 sec.)
Control Lock
(Blocare comenzi)
Pentru a activa funcţia Blocare comenzi, ţineţi apăsat butonul Control Lock (Blocare
comenzi) timp de 3 secunde. Comenzile de pe afişaj sunt dezactivate şi dozatorul
nu funcţionează chiar dacă apăsaţi maneta corespunzătoare. Pentru dezactivare,
menţineţi din nou apăsat timp de 3 secunde.
08 Apă / Resetare filtru (3 sec.)
Butonul Water (Apă) se poate utiliza pentru dozarea de apă sau pentru resetarea filtrului de apă.
Dozare
Filter Reset
(Resetare filtru)
Apăsaţi pe Water (Apă) pentru a doza apă. În acest mod, nu se va doza gheaţă.
După circa 6 luni (aproximativ 300 de galoni) de utilizare a filtrului de apă original,
indicatorul Filtru luminează roșu intermitent, pentru a vă reaminti că filtrul necesită
înlocuire. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți filtrul și țineți apăsat Filter Reset
(Resetare filtru) timp de 3 secunde.
NOTĂ
În unele regiuni, apa conține cantități relativ mari de calcar. Aceasta poate reduce
ciclul de viață pentru filtru. În aceste zone, va trebui să înlocuiți filtrul de apă mai
des decât se specifică mai sus.
09 Gheaţă cuburi/zdrobită / Dispozitiv de produs gheaţă oprit (3 sec.)
Operaţii
Cubed/Crushed Ice
Puteţi selecta un tip de gheaţă. Apăsaţi pe buton pentru a comuta între gheaţa
(Gheaţă cuburi/
cuburi şi gheaţa zdrobită. Indicatorul corespunzător de oprește.
zdrobită)
Ice Maker Off
(Dispozitiv de
produs gheaţă
oprit)
Pentru a dezactiva producerea gheţii, ţineţi apăsat timp de 3 secunde. În acest mod,
producerea gheţii este dezactivată chiar dacă apăsaţi pe Cubed/Crushed Ice (Gheaţă
cuburi/zdrobită).
Română 43 Untitled-91 43
7/18/2017 6:20:49 PM
Operaţii
Setări de temperatură
Pentru o funcţionare optimă vă recomandăm să setaţi temperatura la -19 °C (-2 °F) pentru congelator şi la
3 °C (37 °F) pentru frigider.
Congelator
Temperatura congelatorului poate fi reglată între
-23 °C (-9 °F) şi -15 °C (5 °F).
Pentru a schimba temperatura, apăsaţi Freezer
(Congelator) până când se selectează temperatura
dorită. Temperatura se schimbă cu 1 unitate.
• Se recomandă: -19 °C (-2 °F)
NOTĂ
Îngheţata se poate topi la -15 °C (5 °F).
Frigider
Temperatura frigiderului poate fi reglată între 1 °C
(34 °F) şi 7 °C (44 °F).
Operaţii
Pentru a schimba temperatura, apăsaţi Fridge
(Frigider) până când se selectează temperatura
dorită. Temperatura se schimbă cu 1 unitate.
• Se recomandă: 3 °C (37 °F)
Temperatura congelatorului sau a frigiderului poate creşte dacă deschideţi uşa des sau dacă puneţi o
cantitate mare de alimente în frigider. Dacă se întâmplă acest lucru, afişajul temperaturii clipeşte până
când frigiderul revine la setările de temperatură specificate.
NOTĂ
Dacă clipitul continuă, deconectaţi cablul de alimentare şi reporniţi frigiderul după 10 minute.
44 Română
Untitled-91 44
7/18/2017 6:20:49 PM
Funcţii speciale
Frigiderul este prevăzut cu dispozitive destinate utilizatorului, pe care le puteţi utiliza pentru comoditate.
Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)
Cu ajutorul dozatorului de apă puteţi doza apă fără a deschide uşa frigiderului.
Water
Cubed
Crushed
Ice Maker Off
În esenţă, dozatorul de apă oferă 3 opţiuni: apă
rece, cuburi de gheaţă şi gheaţă zdrobită. Dacă
doriţi să nu dozaţi gheaţă, apăsaţi pe Ice Maker
Off (Dispozitiv de produs gheaţă oprit).
Cu dispozitivul de produs gheaţă activat,
1. Apăsaţi pentru a selecta tipul de gheaţă.
2. Puneţi un pahar de apă pe maneta dozatorului
şi apăsaţi pe ea. Din dozator este eliberată
gheaţă.
3. Apăsaţi pentru a selecta apă.
NOTĂ
• Pentru a nu vă stropi, aşteptaţi 2 secunde înainte de a îndepărta paharul după dozare.
• Dozatorul încetează să dozeze dacă apăsaţi în continuare maneta timp de 1 minut. Pentru a doza mai
multă apă, eliberaţi şi apăsaţi din nou maneta.
• Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
• Dacă nu utilizaţi dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal.
Aceasta nu este o defecţiune a sistemului. Aruncaţi primele 1-2 pahare de apă.
Română 45 Untitled-91 45
7/18/2017 6:20:49 PM
Operaţii
4. Apoi, aşezaţi gheaţa pe maneta dozatorului şi
apăsaţi-o. Din dozator este eliberată apă.
Operaţii
Pentru a umple rezervorul de apă
Pentru prima utilizare, curăţaţi interiorul
rezervorului de apă şi uscaţi-l bine.
1. Apucaţi ambele mânere de pe partea din faţă a
rezervorului şi scoateţi-l prin glisare, conform
ilustraţiei.
2. Deschideţi capacul din faţă (A) al capacului sau
întregul capac (B) şi umpleţi rezervorul cu max.
5 litri de apă.
ATENŢIE
Nu depăşiţi linia max. Apa se va vărsa.
A
B
3. Reintroduceţi rezervorul de apă şi fixaţi-l în
mecanismul dozatorului. Asiguraţi-vă că partea
din faţă (cu capacul frontal) a rezervorului este
orientată înspre partea din faţă.
Operaţii
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă se fixează în raft. În caz contrar, este posibil ca rezervorul de apă să
nu funcţioneze corect.
• Nu utilizaţi frigiderul fără a introduce rezervorul de apă. Acest lucru poate reduce performanţa răcirii.
• Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă, precum apă minerală sau apă purificată. Nu utilizaţi alte
lichide.
• Mutaţi cu grijă un rezervor plin. Poate surveni vătămare corporală dacă rezervorul este scăpat.
• Nu încercaţi să demontaţi pompa internă pe cont propriu. Dacă pompa internă este deteriorată sau
deconectată de la rezervorul de apă, dozatorul nu funcţionează.
La prima utilizare
• Împingeţi maneta dozatorului timp de 10 secunde pentru a scoate aerul din furtunurile sistemului de
alimentare cu apă.
• Aruncaţi primele şase pahare de apă pentru a îndepărta impurităţile din sistemul de alimentare cu apă.
46 Română
Untitled-91 46
7/18/2017 6:20:50 PM
Pentru a doza apă
Aşezaţi un pahar sub robinetul de apă şi împingeţi uşor maneta dozatorului cu paharul.
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
• Dacă nu utilizaţi dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal.
Aceasta nu este o defecţiune a sistemului. Aruncaţi primele 1-2 pahare de apă.
Producerea gheţii (doar la modelele aplicabile)
Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață, care dozează gheață în mod automat, astfel încât
să vă puteți bucura de apă filtrată cu gheață cuburi sau zdrobită, conform preferințelor dvs.
Dacă nu se dozează gheața, verificați mai întâi
dispozitivul de gheață, dacă produce gheață în
mod corespunzător.
C
Pentru a verifica dispozitivul de produs gheață
1. Țineți ușor recipientul dispozitivului de produs
gheaţă (B) cu ambele mâini şi îndepărtați-l de
pe coloana de gheaţă (A).
3. Apoi, țineți capacul dispozitivului de produs
gheață (C) și ridicați-l ușor, pentru a-l
îndepărta.
4. Apăsați Test (D) de pe partea laterală a
dispozitivului de produs gheață. Veți auzi o
melodie (ding-dong) la apăsarea butonului.
5. Veți auzi o altă melodie dacă dispozitivul de
produs gheață funcționează corespunzător.
NOTĂ
D
Dacă acest simptom continuă, contactați
instalatorul furtunului de apă sau un centru local
de service Samsung.
ATENŢIE
• Nu apăsați butonul în mod repetat după umplerea tăviței de gheață cu gheață sau cu apă. Apă se poate
revărsa, iar gheața se poate bloca.
Română 47 Untitled-91 47
7/18/2017 6:20:50 PM
Operaţii
B
A
2. Verificați recipientul dispozitivului de produs
gheaţă, pentru a vedea dacă acesta conține
gheață în mod corespunzător.
Operaţii
• Atunci când frigiderul își reia alimentarea electrică după o pană de curent, recipientul dispozitivului
de produs gheaţă poate conține un amestec de cuburi de gheață topite și blocate, ceea ce conduce la
defectarea sistemului. Pentru a împiedica acest lucru, asigurați-vă că goliți recipientul dispozitivului de
produs gheață înainte de a utiliza frigiderul.
• Ca să împiedicați căderea recipientului dispozitivului de produs gheață, asigurați-vă că folosiți ambele
mâini atunci când scoateți sau reintroduceți recipientul dispozitivului de produs gheață.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de dozatorul de gheaţă sau de recipientul dispozitivului de produs gheață
sau să se joace cu acestea. Copiii se pot răni.
• Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului sau în coloana de gheață. Aceasta poate
provoca vătămări corporale sau deteriorarea proprietății.
NOTĂ
• Dacă scoateți recipientul dispozitivului de produs gheaţă, indicatorul Ice Maker Off (Dispozitiv de
produs gheaţă oprit) ( ) va lumina intermitent.
• Scoaterea recipientului Ice Maker Off gheață nu afectează performanțele termice și mecanice ale
frigiderului.
• Volumul declarat al congelatorului se bazează pe utilizarea ghidajului congelatorului după scoaterea
dispozitivului de produs gheață, a recipientului pentru gustări și a sertarului de sus.
Operaţii
48 Română
Untitled-91 48
7/18/2017 6:20:50 PM
Pentru a obţine mai mult spaţiu de depozitare (numai la modelele aplicabile)
A
B
Dacă nu utilizați dispozitivul de produs gheață
și aveți nevoie de mai mult spațiu de stocare,
scoateți recipientul dispozitivului de produs
gheaţă (A) și recipientul pentru gustări. Apoi
introduceți ghidajul congelatorului (B) în locul
recipientului dispozitivului de produs gheaţă.
Pentru a asigura mai mult spațiu, scoateți sertarul
de sus (C) al congelatorului.
C
Operaţii
C
Română 49 Untitled-91 49
7/18/2017 6:20:51 PM
Operaţii
Recipientul dispozitivului de produs gheaţă
Dacă nu dozaţi gheaţă pentru o perioadă extinsă,
gheaţa poate forma cocoloaşe în interiorul
recipientului. În acest caz, scoateţi şi goliţi
recipientul dispozitivului de produs gheaţă.
1. Pentru a scoate recipientul dispozitivului de
produs gheaţă, ridicaţi-l uşor şi trageţi-l afară
încet, ţinând de mânere cu ambele mâini.
2. Scoateţi şi goliţi recipientul dispozitivului de
produs gheaţă.
3. Când aţi terminat, rotiţi mânerul dinţat din
spatele recipientului cu 90° şi reintroduceţi
recipientul la poziţie. Asiguraţi-vă că
recipientul este introdus corespunzător până
când auziţi un declic.
4. Menţineţi apăsat Ice Maker Off (Dispozitiv de
produs gheaţă oprit) timp de 3 secunde pentru
a reseta dispozitivul de produs gheaţă.
Operaţii
ATENŢIE
• Nu exercitaţi forţă excesivă asupra capacului
recipientului. Capacul se poate sparge.
• Nu trântiţi uşa. Se poate vărsa apă peste
dispozitivul de produs gheaţă.
• Pentru a preveni vătămări corporale, curăţaţi
orice gheaţă sau apă căzută pe podea.
• Pentru a preveni accidentele sau vătămările
corporale, nu lăsaţi copiii să se joace cu
dozatorul de apă sau cu dispozitivul de produs
gheaţă.
• Nu puneţi mâna sau un obiect pe coloana
de gheaţă. Aceasta poate provoca vătămări
corporale sau deteriorarea produsului.
NOTĂ
• Dacă indicatorul Ice Maker Off (Dispozitiv de produs gheaţă oprit) ( ) luminează intermitent,
scoateţi şi reintroduceţi dispozitivul de produs gheaţă. Asiguraţi-vă că efectuaţi reinserţia în mod
corespunzător.
50 Română
Untitled-91 50
7/18/2017 6:20:51 PM
• Orice sunet emis de dispozitivul de produs gheaţă în procesul de producere a gheţii este normal.
• Când uşa este deschisă, nici dispozitivul de produs gheaţă, nici dozatorul de apă nu funcţionează.
Presiunea apei
Dacă doriţi să verificaţi cantitatea de apă care curge în tava de gheaţă, urmaţi aceşti paşi.
1. Ridicaţi uşor în sus capacul dispozitivului de
produs gheaţă (A) pentru a-l scoate.
2. Apăsaţi pe Test (B) de pe latura dispozitivului
de produs gheaţă. În mod normal, containerul
cu cuburi de gheaţă se umple cu apă în câteva
minute.
A
B
3. Dacă nivelul de apă este inferior celui scontat,
verificaţi presiunea apei sau conducta de
alimentare cu apă de la sursa de apă. Aceasta
nu este o defecţiune a sistemului.
ATENŢIE
Română 51 Untitled-91 51
7/18/2017 6:20:51 PM
Operaţii
• Nu apăsaţi pe Test în mod repetat atunci când tava este umplută cu apă. Apă se poate revărsa, iar
gheața se poate bloca.
• Asiguraţi-vă că recipientul dispozitivului de produs gheaţă este introdus corespunzător. În caz contrar,
dispozitivul de produs gheaţă nu va funcţiona.
Operaţii
Smart Eco (numai modelele aplicabile)
A
C
B
Sistemul Smart Eco controlează în mod inteligent
frigiderul în funcţie de mediul de funcţionare,
pentru a păstra alimentele proaspete, utilizând 4
senzori situaţi pe părţile interioare şi exterioare
ale frigiderului. De asemenea, acest sistem
inteligent monitorizează modelele de utilizare şi
starea de operare, pentru reducerea consumului
de energie.
A. Senzor de temperatură extern
B. Senzor de umiditate extern
C. Senzori de temperatură interni
Operaţii
52 Română
Untitled-91 52
7/18/2017 6:20:51 PM
Întreţinerea
Manipularea şi întreţinerea
Rafturi (frigider/congelator)
Rear
1
• Pentru a scoate un raft, deschideţi complet
uşa corespunzătoare. Ţineţi partea frontală
a raftului, ridicaţi uşor în sus şi trageţi la
exterior.
• Dacă uşa nu se deschide complet, trageţi de
raft pe jumătate şi rotiţi-l pentru a-l scoate.
ATENŢIE
• Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl
introduceţi cu faţa în jos.
• Recipientele din sticlă pot zgâria suprafaţa
rafturilor din sticlă.
2
3
Mutarea rafturilor (frigider/congelator)
NOTĂ
Nu ţineţi de partea frontală a raftului pentru a-l
trage în afară. Raftul nu se slăbeşte în partea
frontală.
Română 53 Untitled-91 53
7/18/2017 6:20:52 PM
Întreţinerea
• Pentru a scoate raftul, ţineţi partea de jos a
acestuia şi ridicaţi-l uşor în sus şi trageţi-l la
exterior.
Întreţinerea
Suportul de pe uşă
Pentru a scoate un suport de pe uşă, ţineţi de
părţile din faţă ale suportului şi ridicaţi uşor.
Sertare
Ridicaţi uşor de partea din faţă a sertarului şi
trageţi.
Întreţinerea
54 Română
Untitled-91 54
7/18/2017 6:20:52 PM
Sertarul pentru legume/Sertarele cu vid
Pentru a scoate sertarul pentru legume din frigider
sau sertarul cu vid din congelator.
1. Mai întâi, scoateţi sertarele multifuncţionale
alăturate, dacă este necesar.
2. Dacă frigiderul este prevăzut cu un capac (A)
pentru sertarul de legume/cu vid, scoateţi
capacul. Pentru aceasta, glisaţi capacul la
exterior menţinând în jos clemele de pe fiecare
parte a capacului.
3. Trageţi uşor la exterior sertarul de legume/cu
vid.
A
Întreţinerea
Română 55 Untitled-91 55
7/18/2017 6:20:53 PM
Întreţinerea
Dispozitivul de etanşare (numai modelele aplicabile)
Pentru a scoate dispozitivul de etanşare
Ridicaţi uşor dispozitivul şi apoi trageţi în faţă în
timp ce ţineţi de partea inferioară.
Pentru a reintroduce dispozitivul de etanşare
1. Aşezaţi dispozitivul pe partea din faţă a
carcasei. Apoi, introduceţi dispozitivul prin
coborâre .
Întreţinerea
2. Apăsaţi ambele balamale pe dispozitiv pentru
a-l bloca. Atunci când dispozitivul este blocat
corespunzător, veţi auzi un clic sonor.
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că dispozitivul de etanşare este blocat. În caz contrar, dispozitivul poate provoca zgomote
atunci când deschideţi şi închideţi uşa.
56 Română
Untitled-91 56
7/18/2017 6:20:53 PM
Recipientul dispozitivului de produs gheaţă
Pentru a scoate recipientul dispozitivului de produs gheaţă, consultaţi sesiunea Diagnostic de la pagina 50.
Curăţarea
Interior şi exterior
AVERTIZARE
• Nu utilizaţi benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curăţării. Acestea pot
deteriora suprafeţele frigiderului şi pot provoca incendiu.
• Nu pulverizaţi apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.
• Nu aşezaţi niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
Utilizaţi în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanţele străine, precum praful sau apa,
de pe pinii ştecherului şi de pe punctele de contact.
1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizaţi o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăţa interiorul şi
exteriorul frigiderului.
3. Când terminaţi, utilizaţi o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectaţi cablul de alimentare la priză.
Întreţinerea
Română 57 Untitled-91 57
7/18/2017 6:20:53 PM
Întreţinerea
Înlocuirea
Filtrul de apă (numai la modelele aplicabile)
AVERTIZARE
• Nu uitlizaţi filtre de apă de la producători terţi. Utilizaţi numai filtre furnizate sau aprobate de
Samsung.
• Filtrele neaprobate pot avea scurgeri şi pot defecta frigiderul, provocând electrocutare. Samsung nu își
asumă nicio responsabilitate pentru nicio deteriorare care poate surveni ca urmare a utilizării de filtre
de apă produse de companii terțe.
Indicatorul pentru filtru ( ) devine roşu, pentru a vă aminti că este timpul să înlocuiţi filtrul.
1. Rotiți butonul cartușului filtrului cu 90 de
grade în sens invers acelor de ceasornic.
Cartușul filtrului se va debloca.
2. Trageți cartușul în afară.
Întreţinerea
3. Introduceți un nou cartuș pentru filtru.
Utilizaţi numai filtre furnizate sau aprobate de
Samsung.
58 Română
Untitled-91 58
7/18/2017 6:20:54 PM
4. Rotiți butonul cartușului filtrului în sensul
acelor de ceasornic, pentru a-l bloca pe poziție.
5. Ţineţi apăsat Filter Reset (Resetare filtru) de
pe panoul de caracteristici timp de 3 secunde,
pentru a reseta ciclul de viață al filtrului.
Indicatorul filtrului ( ) se oprește.
6. Atunci când înlocuirea este completă, lăsaţi
să curgă 4 litri de apă, pentru a elimina
impurităţile de pe furtunul de apă. Consultaţi
sesiunea Curăţare pentru mai multe informaţii.
NOTĂ
• Un filtru nou instalat poate face ca dozatorul de apă să împroaşte cu puţină apă. Acest lucru se
întâmplă pentru că intră aer pe furtunul de apă.
• Procesul de înlocuire poate face ca frigiderul să picure apă pe pardoseală. Dacă se întâmplă acest lucru,
ştergeţi cu lavete uscate.
Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă
Presiunea apei din sistemul de alimentare cu apă către un sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă
trebuie să fie între 35 psi și 120 psi (241 kPa și 827 kPa).
Presiunea apei din sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă la furtunul de apă rece al frigiderului
trebuie să fie de cel puţin 40 psi (276 kPa). Dacă presiunea apei este mai mică decât cea specificată:
Pentru mai multe informaţii sau pentru reparaţii, contactaţi un instalator autorizat.
Comandarea unui filtru nou
pentru a achiziționa un nou filtru de apă, contactați un centru de service Samsung local.
Lămpile şi filtrul antibacterian
Nici lămpile şi nici filtrul antibacterian nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercaţi să le înlocuiţi pe cont
propriu. Pentru a le înlocui, contactaţi un centru local de service Samsung.
Română 59 Untitled-91 59
7/18/2017 6:20:54 PM
Întreţinerea
• Verificaţi pentru a vedea dacă filtrul de sedimente din sistemul cu osmoză inversă este blocat sau nu.
Înlocuiţi filtrul dacă este necesar.
• umpleţi cu apă rezervorul de apă din sistemul cu osmoză inversă.
• dacă frigiderul dvs. este prevăzut cu filtru de apă, poate reduce mai mult presiunea apei atunci când
este folosit în combinaţie cu un sistem cu osmoză inversă. Scoateţi filtrul de apă.
Depanarea
Dacă întâmpinaţi o situaţie anormală cu frigiderul, mai întâi verificaţi tabelul de mai jos şi încercaţi
sugestiile.
Instrucţiuni generale
Simptom
Acţiune
Alimentele din frigider
îngheaţă.
• Verificaţi dacă este setat controlul de temperatură la cea mai joasă
temperatură. Dacă da, schimbaţi cu o temperatură mai mare sau optimă.
• Acest lucru se întâmplă dacă temperatura ambientală este prea mică.
Setaţi temperatura la una mai ridicată.
• Verificaţi dacă alimentele ce conţin multă apă sunt aşezate în cea mai
rece zonă a frigiderului sau lângă fanta de răcire. Dacă da, mutaţi
alimentele pe alte rafturi din frigider.
Emite zgomote.
• Asiguraţi-vă că frigiderul este instalat pe o suprafaţă stabilă, plană.
• Asiguraţi-vă că frigiderul are suficient spaţiu faţă de partea din spate şi
pereţii laterali sau faţă de dulap.
• Asiguraţi-vă că menţineţi frigiderul fără impurităţi sau obiecte străine în
interior sau dedesubt.
• Frigiderul poate produce un ticăit din interior când diferitele accesorii se
contractă sau se expandează. Aceasta nu este o defecţiune a sistemului.
Colţurile din faţă şi
lateralele se încălzesc şi
formează condens.
• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are ţevi anti-încălzire
pe colţurile frontale. Dacă temperatura ambientală creşte, este posibil
ca acest echipament să nu funcţioneze eficient. Aceasta nu este o
defecţiune a sistemului.
• Asiguraţi-vă că uşa este închisă corect. Se poate forma condens dacă
lăsaţi uşa deschisă pentru un anumit timp.
• Condensul se poate forma pe suprafaţa exterioară a frigiderului dacă
aerul umed vine în contact cu suprafaţa rece a frigiderului.
Depanarea
Nu funcţionează sau nu
răceşte.
• Asiguraţi-vă că este conectat corect cablul de alimentare.
• Asiguraţi-vă că este setat corect controlul de temperatură. Încercaţi să
setaţi la o temperatură mai mică.
• Asiguraţi-vă că frigiderul este la distanţă de lumina directă a soarelui
sau de o sursă de încălzire. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
afecta performanţa răcirii.
• Asiguraţi-vă că frigiderul are suficient spaţiu faţă de partea din spate
şi pereţii laterali sau faţă de dulap. Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate afecta performanţa răcirii.
• Prea multe alimente pot bloca aerisirea frigiderului. Pentru a menţine
frigiderul în stare normală de funcţionare, nu introduceţi prea multe
alimente.
60 Română
Untitled-91 60
7/18/2017 6:20:54 PM
Simptom
Acţiune
Dispozitivul de produs
gheaţă nu produce
gheaţă.
• Trebuie să aşteptaţi 12 ore până când frigiderul produce gheaţă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul de produs gheaţă nu este oprit în timpul
producerii gheţii.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este plin cu apă.
• Verificaţi dacă recipientul pentru gheaţă conţine cocoloaşe de gheaţă.
Dacă da, goliţi recipientul şi încercaţi din nou.
Dozatorul de apă nu
funcţionează.
• Verificaţi dacă rezervorul de apă este îngheţat. Dacă da, selectaţi o
temperatură mai ridicată a frigiderului.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este plin cu apă.
• Asiguraţi-vă că rezervorul de apă este instalat corect.
• Asiguraţi-vă că filtrul de apă este instalat corect.
Emite un sunet ca o
bolboroseală.
• Frigiderul emite acest sunet în cursul procesului de răcire, ceea ce este
normal.
• Verificaţi dacă există alimente stricate. Vă recomandăm să curăţaţi
frigiderul în mod regulat şi să scoateţi toate articolele alimentare
Un miros neplăcut iese din
stricate sau suspecte.
frigider.
• Asiguraţi-vă că alimentele cu miros puternic sunt acoperite ermetic.
Se formează gheaţă pe
pereţii interiori.
• Asiguraţi-vă că alimentele nu blochează fantele frigiderului. De
asemenea, este important să aranjaţi articolele alimentare uniform,
pentru aerisire.
• Asiguraţi-vă că uşa este închisă corect.
Se formează condens pe
pereţii interiori sau pe
legume.
• Acest lucru se întâmplă când alimentele care conţin multă apă sunt
depozitate neacoperite sau când uşa a fost lăsată deschisă o vreme.
• Asiguraţi-vă că alimentele sunt acoperite sau aşezate în containere
ermetice.
Încercaţi următoarele:
Română 61 Untitled-91 61
7/18/2017 6:20:54 PM
Depanarea
Dispozitivul de produs
gheaţă nu eliberează
cuburi de gheaţă.
• Apăsaţi maneta dozatorului de apă pentru a verifica alimentarea cu apă.
• Apăsaţi maneta dozatorului de gheaţă pentru a verifica funcţionarea
motorului zdrobitorului din ansamblul dispozitivului de produs gheaţă.
• Verificaţi dacă există obiecte care împiedică motorul zdrobitorului să
funcţioneze. Dacă există, scoateţi obiectele şi curăţaţi zona motorului.
• Dacă dispozitivul de produs gheaţă nu a fost folosit pentru o perioadă
lungă de timp, recipientul de gheaţă poate conţine bucăţi de gheaţă
care împiedică zdrobitorul să funcţioneze corect. În acest caz, scoateţi
recipientul pentru gheaţă şi goliţi-l, apoi încercaţi să eliberaţi gheaţă.
Notă
Untitled-91 62
7/18/2017 6:20:54 PM
Notă
Untitled-91 63
7/18/2017 6:20:54 PM
Contactaţi SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul SAMSUNG
de relaţii cu clienţii.
Ţară
Centru de contact
UKRAINE
0-800-502-000
MOLDOVA
0-800-614-40
Site web
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
DA68-03650F-01
Untitled-91 64
7/18/2017 6:20:54 PM
Download PDF

advertising