Samsung | YP-Q1AS | Samsung YP-Q1AS Керівництво користувача

YP-Q1
MP3-ȗȓȍȍp
ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ
ȗȘȍȌșȚȈȊȤȚȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ ǪȈș ȏȈ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȍ ȥȚȖȋȖ
ȗȘȖȌțȒȚȈ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Samsung.
Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȉȖȓȍȍ ȗȖȓȕȖȋȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ
ȗȘȖȌțȒȚȈ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘțȑȚȍ ȍȋȖ ȕȈ șȈȑȚȍ
www.samsung.com/global/register
ȖșȕȖȊȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ
ȊȈȠȍȋȖ ȕȖȊȖȋȖ MP3-ȗȓȍȍȘȈ
ǷȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȑ ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ. ǴȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ.
ǵȈȌȍȎȕȖșȚȤ. ǸȈȏȓȐȟȕȣȍ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ. ǵȖȊȣȑ MP3ȗȓȍȍȘ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȗȖȓȕȣȑ ȕȈȉȖȘ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȍȑ. ǹȈȔȈȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȕȈșȣȡȍȕȕȣȔ ȏȊțȒȖȔ, ȎȐȊȣȔȐ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȔȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȈȒȚȐȊȕȣȔȐ ȐȋȘȈȔȐ. ǪȈȔ ȗȖȕȘȈȊȐȚșȧ
ȕȖȊȣȑ MP3-ȗȓȍȍȘ ȗȘȐ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȐ, ȏȈȋȘțȏȒȍ ȓȦȉȐȔȣȝ ȔȍȓȖȌȐȑ,
ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȊȐȌȍȖ, ȐȋȘȍ Ȋ ȐȋȘȣ ȐȓȐ ȌȈȎȍ ȗȘȐ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȐ FM-ȘȈȌȐȖ.
ǪȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȊȠȐșȤ ȗȓȍȍȘȖȔ ȖȌȐȕ ȘȈȏ, Ȋȣ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ șȔȖȎȍȚȍ ȎȐȚȤ ȉȍȏ
ȕȍȋȖ.
ǬǶǩǨǪdzǭǵǰǭ “ǴǻdzȄǺǰ” Ǫ ǴǻdzȄǺǰǴǭǬǰǨ ǪǸǭǴȇ ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰȇ
Ǵȣ ȕȈȏȣȊȈȍȔ ȍȋȖ ȗȘȖșȚȖ MP3-ȗȓȍȍȘ, ȝȖȚȧ ǻǪǭdzǰǿǰdzǶǹȄ, Ǩ ǪǸǭǴȇ ǯǨǫǸǻǯDzǰ
ǻǴǭǵȄȀǰdzǶǹȄ!
Ȗȕ ȕȈȔȕȖȋȖ ȉȖȓȍȍ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȍȕ. Ƕȕ
ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ,
ȚȍȒșȚ, ȊȐȌȍȖ, șȓțȠȈȚȤ FM-ȘȈȌȐȖ Ȑ ȐȋȘȈȚȤ
Ȋ ȐȋȘȣ.
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ ȖȌȕȖȋȖ
ȔȍȕȦ Ȋ ȌȘțȋȖȍ, ǷȘȖșȚȖ ȕȈȎȐȔȈȧ ȕȈ
șȍȕșȖȘȕțȦ ȗȈȕȍȓȤ.
ǷȘȐ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȈȎȍȕȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȍ
ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȚȤ ȔțȏȣȒț Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ
30 ȟȈșȖȊ ȐȓȐ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȊȐȌȍȖ Ȋ
ȚȍȟȍȕȐȍ 4 ȟȈșȖȊ.
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȧȔ ȐȕȚȍȘȜȍȑșȈ
USB 2.0 ȖȉȔȍȕ ȌȈȕȕȣȔȐ ȕȈ ȌȈȕȕȖȔ
ȗȓȍȍȘȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȣșȚȘȍȍ,
ȟȍȔ ț ȔȖȌȍȓȍȑ ș ȐȕȚȍȘȜȍȑșȖȔ USB 1.1.
ǬǰǯǨDZǵ ǾǪǭǺǵǶǫǶ ǮDz-ǬǰǹǷdzǭȇ
ǨDzǻǹǺǰǿǭǹDzǶǭ ǿǻǬǶ
ǻǷǸǨǪdzǭǵǰǭ ǷǸǰDzǶǹǵǶǪǭǵǰǭǴ!
ȇȘȒȐȑ ȞȊȍȚ Ȑ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȖȚȖȉȘȈȎȈȦȚșȧ ǪȈȠ ȕȖȊȣȑ MP3-ȗȓȍȍȘ ȖșȕȈȡȍȕ
ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ.
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȍȑ DNSeTM (Digital Natural
Sound engine) – țȕȐȒȈȓȤȕȖȑ
ǴǸ3-ǷdzǭǭǸ – ǹǪǶǩǶǬǨ ǪȃǩǶǸǨ
ȗȈȚȍȕȚȖȊȈȕȕȖȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȍȑ
dzȆǩǰǴǶDZ ǴǻǯȃDzǰ!
ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung, ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡȍȑ
ȉȖȓȍȍ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȊțȟȈȕȐȍ Ȑ
ǴȖȎȕȖ șȖȏȌȈȊȈȚȤ șȗȐșȒȐ
ȕȍȏȈȉȣȊȈȍȔȣȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ ȖȚ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȓȦȉȐȔȣȝ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȑ.
ȗȘȖșȓțȠȈȕȕȖȋȖ.
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȖ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ
ǯȕȈȟȒȐ Ȑ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ
ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ.
ǶǷǨǹǵǶ
ǻȋȘȖȏȈ șȔȍȘȚȍȓȤȕȖȋȖ ȐșȝȖȌȈ ȐȓȐ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ șȍȘȤȍȏȕȖȑ
ȚȘȈȊȔȣ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ǷȖȚȍȕȞȐȈȓȤȕȈȧ țȋȘȖȏȈ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ șȍȘȤȍȏȕȖȑ ȚȘȈȊȔȣ ȐȓȐ
ȗȘȐȟȐȕȍȕȐȧ ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȋȖ țȡȍȘȉȈ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȧ, ȊȏȘȣȊȈ, ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ, ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȚȘȈȊȔȣ ȗȘȐ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ǴǷ3-ȗȓȍȍȘȈ șȓȍȌțȑȚȍ șȓȍȌțȦȡȐȔ
ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȧȔ ȗȖ șȖȉȓȦȌȍȕȐȦ ȔȍȘ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ:
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǷȖȌșȒȈȏȒȈ ȐȓȐ șȗȘȈȊȖȟȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȘȈȉȖȚȍ ș
ȗȓȍȍȘȖȔ.
ǵȍ ȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖȋȖ!
ǵȍ ȘȈȏȉȐȘȈȚȤ!
ǵȍ ȚȘȖȋȈȚȤ!
ǺȖȟȕȖ șȓȍȌȖȊȈȚȤ țȒȈȏȈȕȐȧȔ!
ǶȚșȖȍȌȐȕȐȚȤ șȍȚȍȊȖȑ ȠȕțȘ ȖȚ șȍȚȍȊȖȑ ȘȖȏȍȚȒȐ!
ǹȊȧȏȈȚȤșȧ ș ȞȍȕȚȘȖȔ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ!
ǬȈȕȕȣȍ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ ȏȕȈȒȐ Ȑ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ
Ȍȓȧ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȊȈȔȐ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȔȐ ȓȐȞȈȔȐ ȚȘȈȊȔȣ.
ǹȓȍȌțȑȚȍ ȐȔ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ. ǷȖșȓȍ ȗȘȖȟȚȍȕȐȧ ȌȈȕȕȖȋȖ ȘȈȏȌȍȓȈ șȖȝȘȈȕȐȚȍ
ȌȈȕȕȖȍ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȕȈ ȉțȌțȡȍȍ.
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȖ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ
Ǫ ȌȈȕȕȖȔ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȍ ȖȗȐșȣȊȈȍȚșȧ ȘȈȉȖȚȈ ș ȊȈȠȐȔ ȕȖȊȣȔ ǴǸ3ȗȓȍȍȘȖȔ. ǪȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȗȘȖȟȚȐȚȍ ȍȋȖ ȊȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
ȗȓȍȍȘȈ Ȑ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȊȈȔȐ ȚȘȈȊȔ.
ǹ ȖșȖȉȣȔ ȊȕȐȔȈȕȐȍȔ ȖȚȕȍșȐȚȍșȤ Ȓ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȧȔ.
Ƕ dzǰǿǵǶDZ ǩǭǯǶǷǨǹǵǶǹǺǰ
ƒ ǵȍ ȗȣȚȈȑȚȍșȤ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȘȈȏȉȐȘȈȚȤ, ȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȐȓȐ ȊȕȖșȐȚȤ ȒȈȒȐȍȓȐȉȖ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȋ ȌȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ.
ƒ ǵȍ ȌȖȗțșȒȈȑȚȍ ȗȖȗȈȌȈȕȐȧ ȊȓȈȋȐ ȕȈ ȐȏȌȍȓȐȍ, ȕȍ ȘȖȕȧȑȚȍ ȍȋȖ Ȋ ȊȖȌț. ǷȘȐ
ȗȖȗȈȌȈȕȐȐ ȊȓȈȋȐ ȕȈ ȐȏȌȍȓȐȍ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȑȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ ȊȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ ȚȖȒȖȔ. Ǭȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ ȗȘȖȉȓȍȔȣ șȊȧȎȐȚȍșȤ ș ȉȓȐȎȈȑȠȐȔ
ȞȍȕȚȘȖȔ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ Samsung.
ƒ ǵȍ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȋȘȖȏȣ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ
ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȦ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ
ȚȖȒȖȔ.
ƒ ǵȍ ȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ ȕȈțȠȕȐȒȈȔȐ ȗȘȐ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȔ ȐȓȐ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȖȍȏȌȒȐ ȕȈ ȔȖȚȖȞȐȒȓȍ ȐȓȐ ȊȍȓȖșȐȗȍȌȍ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ȅȚȖ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ șȍȘȤȍȏȕȖȔț ȌȖȘȖȎȕȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȔț
ȗȘȖȐșȠȍȍșȚȊȐȦ, ȕȖ Ȑ ȏȈȗȘȍȡȍȕȖ ȏȈȒȖȕȖȔ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ șȚȘȈȕȈȝ.
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖȉȍȎȒȐ ȗȖ ȌȖȘȖȋȍ, Ȋ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȕȈ
ȗȍȠȍȝȖȌȕȖȔ ȗȍȘȍȝȖȌȍ, ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȕȍșȟȈșȚȕȖȔț șȓțȟȈȦ.
ǶǷǨǹǵǶ
ƒ Ǫ Ȟȍȓȧȝ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ șȓȍȌȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȕȧȚȐȑ șȗȖȘȚȖȔ ȐȓȐ ȗȘȖȋțȓȒȐ
ȠȕțȘ ȖȚ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȕȍ ȕȈȔȖȚȈȓșȧ ȕȈ ȘțȒț Ȑ ȕȍ ȏȈȞȍȗȐȓșȧ ȏȈ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȍ
ȗȘȍȌȔȍȚȣ.
ƒ ǵȍ ȖșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȐȏȌȍȓȐȍ Ȋ șȣȘȣȝ, ȏȈȗȣȓȍȕȕȣȝ ȓȐȉȖ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝ ȒȖȗȖȚȤȦ
ȔȍșȚȈȝ, ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȦ ȐȓȐ ȗȖȘȈȎȍȕȐȦ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ
ȚȖȒȖȔ.
Aȇ46
HacȚȖȧȡȐȑ ȗȘȖȌțȒȚ ȔȈȘȒȐȘȖȊȈȕ ȥȕȈȒȖȔ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ ȕȈ ȖșȕȖȊȈȕȐȐ
șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȧ, ȊȣȌȈȕȕȖȋȖ ȖȘȋȈȕȖȔ ȗȖ șȍȘȚȜȐȒȈȞȐȐ-ǸȖșȚȍșȚMȖșȒȊȈ
Ƕ dzǰǿǵǶDZ ǩǭǯǶǷǨǹǵǶǹǺǰ
ǶǷǨǹǵǶ
ƒ ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȌȓȕȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȍȘȐȖȌȈ ȊȘȍȔȍȕȐ
ȔȖȎȍȚ șȍȘȤȍȏȕȖ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ ȊȈȠ șȓțȝ.
ǷȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȗȘȐ țȘȖȊȕȍ
ȋȘȖȔȒȖșȚȐ 85 Ȍǩ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ țȝțȌȠȍȕȐȦ șȓțȝȈ. ǿȍȔ ȉȖȓȤȠȍ țȘȖȊȍȕȤ
ȋȘȖȔȒȖșȚȐ, ȚȍȔ șȐȓȤȕȍȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕ ȊȈȠ șȓțȝ (țȘȖȊȍȕȤ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ
ȗȘȐ ȖȉȣȟȕȖȔ ȘȈȏȋȖȊȖȘȍ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ 50-60 Ȍǩ, țȘȖȊȍȕȤ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ ȌȖȘȖȎȕȖȋȖ
ȠțȔȈ – ȖȒȖȓȖ 80 Ȍǩ).
Ǵȣ ȕȈșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔ ȊȣȉȐȘȈȚȤ șȘȍȌȕȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ
(ȗȖȘȧȌȒȈ 2/3 ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȋȖ ȐȓȐ Ȕȍȕȍȍ).
ƒ ǭșȓȐ Ȋȣ șȓȣȠȐȚȍ ȏȊȖȕ Ȋ țȠȈȝ, țȔȍȕȤȠȐȚȍ ȏȊțȒ ȐȓȐ șȕȐȔȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ.
ǩǭǯǶǷǨǹǵǨȇ ǸǨǩǶǺǨ ǹ ǴǸ3-ǷdzǭǭǸǶǴ
ƒ ǵȍ ȗȖȌȊȍȘȋȈȑȚȍ ȗȓȍȍȘ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ ȊȣȠȍ 35°C (95°F), ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
Ȋ șȈțȕȍ ȐȓȐ Ȋ ȗȘȐȗȈȘȒȖȊȈȕȕȖȔ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍ.
ƒ ǵȍ ȘȖȕȧȑȚȍ ȗȓȍȍȘ.
ƒ ǵȍ ȒȓȈȌȐȚȍ ȚȧȎȍȓȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ ȕȈ ȒȖȘȗțș ȗȓȍȍȘȈ.
ƒ ǵȍ ȌȖȗțșȒȈȑȚȍ ȗȖȗȈȌȈȕȐȧ ȗȣȓȐ ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȒȘțȗȕȣȝ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ ȟȈșȚȐȞ
ȊȕțȚȘȤ ȐȏȌȍȓȐȧ.
ƒ ǵȍ ȗȖȌȊȍȘȋȈȑȚȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȦ ȔȈȋȕȐȚȕȖȋȖ ȗȖȓȧ.
ƒ ǵȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ șȖȏȌȈȚȤ ȘȍȏȍȘȊȕȣȍ ȒȖȗȐȐ Ȋșȍȝ ȊȈȎȕȣȝ ȌȈȕȕȣȝ. DzȖȘȗȖȘȈȞȐȧ
Samsung ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȏȈ țȚȘȈȚț ȌȈȕȕȣȝ.
ƒ ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȚȖȓȤȒȖ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ, ȗȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȍ
ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȍȑ Samsung, ȐȓȐ ȐȏȌȍȓȐȧ, ȕȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȐȔȍȍȚșȧ ȍȍ
șȖȋȓȈșȐȍ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ƒ ǵȍ ȌȖȗțșȒȈȑȚȍ ȗȖȗȈȌȈȕȐȧ ȉȘȣȏȋ ȊȖȌȣ ȕȈ ȐȏȌȍȓȐȍ. ǵȍ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ Ȍȓȧ ȟȐșȚȒȐ
ȐȏȌȍȓȐȧ ȚȈȒȐȍ ȝȐȔȐȟȍșȒȐȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ, ȒȈȒ ȉȍȕȏȖȓ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȍ ȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȐ,
ȚȈȒ ȒȈȒ ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȊȖȏȋȖȘȈȕȐȧ, ȗȖȘȈȎȍȕȐȧ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȔ
ȚȖȒȖȔ ȐȓȐ ȗȖȘȟȐ ȒȖȘȗțșȈ ȐȏȌȍȓȐȧ.
ƒ ǵȍȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȌȈȕȕȣȝ ȐȕșȚȘțȒȞȐȑ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȚȘȈȊȔȍ ȐȓȐ ȊȣȝȖȌț
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ȗȓȍȍȘȈ Ȑȏ șȚȘȖȧ.
ƒ ǸȈșȗȍȟȈȚȈȑȚȍ ȌȈȕȕȖȍ ǸțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȕȈ ȞȊȍȚȕȖȔ ȗȘȐȕȚȍȘȍ, ȊȣȉȘȈȊ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȕȈșȚȘȖȑȒț ȗȍȟȈȚȐ “ǷȖ ȘȈȏȔȍȘț șȚȘȈȕȐȞȣ”.
cȖȌȍȘȎȈȕȐȍ
Ƕǩȁǰǭ ǹǪǭǬǭǵǰȇ
10
10
11
14
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
33
EMODIO
34
34
35
36
37
38
DzȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ
ǪȈȠ MP3-ȗȓȍȍȘ
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ
ǹȍȕșȖȘȕȣȍ ȒȕȖȗȒȐ
ǯȈȘȧȌȒȈ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ
ǻȝȖȌ ȏȈ ȉȈȚȈȘȍȍȑ ȗȐȚȈȕȐȧ
ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ/ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȐȚȈȕȐȧ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ
ǸȍȋțȓȐȘȖȊȒȈ ȏȊțȒȈ
ǩȓȖȒȐȘȖȊȒȈ ȒȕȖȗȖȒ
ǷȖȐșȒ ȜȈȑȓȖȊ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȜțȕȒȞȐȐ
“ǼȈȑȓȣ”
ǻȌȈȓȍȕȐȍ ȜȈȑȓȖȊ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
“ǼȈȑȓȣ”
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ Ȑ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ șȚȐȓȧ ȔȍȕȦ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȌȐșȗȓȍȧ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȧȏȣȒȈ
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȌȈȚȣ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ șȐșȚȍȔȣ
ǷȍȘȍȏȈȋȘțȏȒȈ șȐșȚȍȔȣ
ǹȐșȚȍȔȕȣȍ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ EmoDio
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ EmoDio
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȢȍȔȕȖȋȖ
ȌȐșȒȈ
ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȖȚ ǷDz
cȖȌȍȘȎȈȕȐȍ
ǷǸǶǹdzǻȀǰǪǨǵǰǭ
ǴǻǯȃDzǰ
39
39
41
41
41
41
41
42
43
44
44
45
ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǪǰǬǭǶ
57
57
57
58
58
58
59
ǷȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȗȖ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ
ǷȈțȏȈ
ǷȖȐșȒ ȊȕțȚȘȐ ȌȖȘȖȎȒȐ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ș ȕȈȟȈȓȈ ȚȍȒțȡȍȑ
ȌȖȘȖȎȒȐ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ
ȚȘȍȒȈ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ ȚȘȍȒȈ
ǹȖȏȌȈȕȐȍ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ ȕȈ MP3-ȗȓȍȍȘȍ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ șȗȐșȒȈ
ǻȌȈȓȍȕȐȍ ȜȈȑȓȈ Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ
ǻȌȈȓȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ ȔțȏȣȒȈ
ǷȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ
ǷȈțȏȈ
ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȒȈȌȘț
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ
ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ
ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ ȊȐȌȍȖ
cȖȌȍȘȎȈȕȐȍ
ǷǸǶǹǴǶǺǸ
ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰDZ
61
62
ǷȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ǿǺǭǵǰǭ ǺǭDzǹǺǨ
67
68
ǿȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ ȚȍȒșȚ
ǷǸǶǹdzǻȀǰǪǨǵǰǭ
FM-ǸǨǬǰǶǹǺǨǵǾǰDZ
74
74
74
75
76
ǷȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ
ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ȏȊțȒȈ
ǷȖȐșȒ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȔȍȕȦ FM-ȘȈȌȐȖ
ǷǸǶǹǴǶǺǸ
ǷǶǺǶDzǶǪ ǬǨǵǵȃǽ
83
ǷȘȖșȔȖȚȘ ȗȖȚȖȒȖȊ ȌȈȕȕȣȝ
61
67
83
cȖȌȍȘȎȈȕȐȍ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ
dzǻǿȀǭǫǶ ǷǨDzǭǺǨ
84
86
88
ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ
ǸȈȏȊȓȍȟȍȕȐȍ ȊȐȌȍȖȐȋȘȈȔȐ
VȗȘȖșȔȖȚȘ ȒȈȘȚ ȔȍȚȘȖ ȗȖ ȊșȍȔț
ȔȐȘț
ǶǹǵǶǪǵȃǭ
ǵǭǰǹǷǸǨǪǵǶǹǺǰ ǰ ǰǽ
ǻǹǺǸǨǵǭǵǰǭ
89
ǶșȕȖȊȕȣȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ Ȑ Ȑȝ
țșȚȘȈȕȍȕȐȍ
ǷǸǰdzǶǮǭǵǰǭ
92
93
95
ǬȍȘȍȊȖ ȔȍȕȦ
ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ
dzȐȞȍȕȏȐȧ
84
89
92
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
DzǶǴǷdzǭDzǺ ǷǶǹǺǨǪDzǰ
Ǫ ȒȖȔȗȓȍȒȚ ȗȖșȚȈȊȒȐ ǴǸ3-ȗȓȍȍȘȈ ȊȝȖȌȧȚ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ
ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȕȖșȚȐ. Ǫ șȓțȟȈȍ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ ȒȈȒȖȋȖ-ȓȐȉȖ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ
ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ Samsung.
ǷȓȍȍȘ
ǪșȚȈȊȕȣȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ
DzȈȉȍȓȤ USB
ǻșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȑ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒ
ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ ȔȖȋțȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ
ȗȖȒȈȏȈȕȕȣȝ ȕȈ ȘȐșțȕȒȍ.
10 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǪǨȀ MP3-ǷdzǭǭǸ
ǬȐșȗȓȍȑ Ȍȓȧ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ
ǷȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ/
ȊȣȒȦȟȍȕȐȧ Ȑ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ
ǹȌȊȐȕȤȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȊȣȒȓȦȟȈȚȍȓȤ
Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȧ Ȍȓȧ
ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ/ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ȗȐȚȈȕȐȧ.
ǷȍȘȍȌȊȐȕȤȚȍ Ȋ ȊȍȘȝȕȦȦ ȟȈșȚȤ
ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȧ Ȍȓȧ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ ȜțȕȒȞȐȑ
ȒȕȖȗȖȒ.
ǶȚȊȍȘșȚȐȍ “ǹȉȘȖș”
Ǫ șȓțȟȈȍ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ Ȍȓȧ ȗȍȘȍȏȈȋȘțȏȒȐ
ȖșȚȘȖȒȖȕȍȟȕȣȔ ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ
ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȐșȚȍȔț.
ǴȐȒȘȖȜȖȕ
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 11
ǪǨȀ MP3-ǷdzǭǭǸ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ȅȚȐ ȒȕȖȗȒȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȍȕșȖȘȕȣȔȐ.
DzȕȖȗȒȈ ȔȍȕȦ
ǵȈȎȔȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȖȉȘȈȏȐȚȤ ȔȍȕȦ.
DzȕȖȗȒȈ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȍȓȧ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ ȐȓȐ
ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȧ Ȓ ȊȍȘȝȕȍȔț ȗțȕȒȚț/ȔȍȕȦ.
DzȕȖȗȒȈ ǵȈȏȈȌ
ǵȈȎȔȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț
ȥȒȘȈȕț. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ ȕȍȌȖȓȋȖ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ,
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
DzȕȖȗȒȈ ȗȖȐșȒȈ ȜȈȑȓȖȊ/ ȗȍȘȍȝȖȌȈ ȕȈȏȈȌ
ǵȈȎȔȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț
ȚȘȍȒț/ȔȍȕȦ ȐȓȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȚȍȒțȡȐȑ
ȚȘȍȒ ș ȕȈȟȈȓȈ. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ ȕȍȌȖȓȋȖ
țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȉȣșȚȘȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ
șȗȐșȖȒ ȚȘȍȒȖȊ.
DzȕȖȗȒȈ “ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ/ȗȈțȏȈ”, ȊȣȉȖȘ
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȍȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ/
ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȒȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȊȣȉȖȘȈ
ȜțȕȒȞȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ
șȓȍȌțȦȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
DzȕȖȗȒȈ țȔȍȕȤȠȍȕȐȧ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȍȓȧ șȕȐȎȍȕȐȧ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ ȐȓȐ
ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȧ Ȓ ȕȐȎȕȍȔț ȗțȕȒȚț/ȔȍȕȦ.
DzȕȖȗȒȈ ȗȖȐșȒȈ ȜȈȑȓȖȊ/ȗȍȘȍȝȖȌȈ ȊȗȍȘȍȌ
ǵȈȎȔȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ șȓȍȌțȦȡȍȔț ȚȘȍȒț/
ȔȍȕȦ. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ ȕȍȌȖȓȋȖ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ, ȟȚȖȉȣ
ȉȣșȚȘȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ șȗȐșȖȒ ȚȘȍȒȖȊ.
12 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǪǨȀ MP3-ǷdzǭǭǸ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǫȕȍȏȌȖ Ȍȓȧ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ
ȕȈțȠȕȐȒȖȊ
ǶȚȊȍȘșȚȐȍ ȠȕțȘȒȈ Ȍȓȧ
ȕȖȠȍȕȐȧ ȕȈ Ƞȍȍ
ǷȖȘȚ USB
ǪșȚȈȊȕȣȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ
ǴȍȚȒȈ L – ȓȍȊȣȑ ȕȈțȠȕȐȒ,
ȔȍȚȒȈ R – ȗȘȈȊȣȑ ȕȈțȠȕȐȒ.
ǵȈțȠȕȐȒȐ ȚȈȒȎȍ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ
ȜțȕȒȞȐȦ ȈȕȚȍȕȕȣ Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ
FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ ȕȈ MP3-ȗȓȍȍȘȍ.
ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ ȗȘȐȊȍȌȍȚ
Ȓ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȒȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 13
ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭǭ
ǴțȏȣȒȈ
1
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ
8
1
2
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ
9
2
3
ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ
4
ǺȍȒțȡȐȑ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔȣȑ
ȚȘȍȒ/ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȖȉȡȍȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ
ȚȘȍȒȖȊ
5
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ șȒȖȘȖșȚȐ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
6
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
7
Ƕȉȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
3
Music
Fast1
10
4
5
11
6
12
13
Rising Sun
14
15
02:13
8
04:28
7
9
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ/
ȗȈțȏȣ/ȗȖȐșȒȈ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ
10
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
11
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ DNSe
12
ȅȒȘȈȕ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ
13
ǵȈȏȊȈȕȐȍ ȚȘȍȒȈ
14
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȝȖȌȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
15
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ƒ ǷȖȒȈȏȈȕȕȈȧ ȕȈ ȘȐșțȕȒȈȝ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ ȗȘȐȊȖȌȐȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȍȓȧ
șȗȘȈȊȒȐ. Ǫ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȗȖȒȈȏȈȕȕȖȑ.
ƒ Ǫșȧ ȖșȚȈȓȤȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȒȘȖȔȍ ȥȒȘȈȕȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ, ȊșȒȖȘȍ
ȐșȟȍȏȕȍȚ. ǿȚȖȉȣ ȖȚȖȉȘȈȏȐȚȤ ȍȍ șȕȖȊȈ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȓȦȉțȦ ȒȕȖȗȒț.
14 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭǭ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȐȌȍȖ ȜȈȑȓȣ
6
1
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ
2
2
ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ
3
3
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
4
Ƕȉȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
1
5
Video Track 1
7
5
8
9
4
6
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ/
ȗȈțȏȣ/ȗȖȐșȒȈ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȧ
ȊȐȌȍȖȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
7
ǰȔȧ ȜȈȑȓȈ
8
ǷȈȕȍȓȤ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
9
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ
5
1
1
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ
6
2
2
ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ
3
ǺȍȒțȡȐȑ ȜȈȑȓ/ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȖȉȡȍȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȜȈȑȓȖȊ
4
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
7
8
Pictures
Picture Image 1.jpg
1/8
3
4
5
6
[ȅȒȘȈȕ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ]
ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȔțȏȣȒȐ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
7
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ
8
ǰȔȧ ȜȈȑȓȈ
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 15
ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇ ǵǨ ǬǰǹǷdzǭǭ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
FM-ȊȍȡȈȕȐȍ
3
4
5
7
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
1
ǺȍȒțȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
2
2
ǹȖșȚȖȧȕȐȍ ȉȈȚȈȘȍȐ
3
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ
4
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȘȍȎȐȔȈ ȘȈȌȐȖ
5
ǷȖȐșȒ ȘțȟȕȖȑ/ȗȖ
ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔ șȚȈȕȞȐȧȔ
6
ǺȍȒțȡȈȧ ȟȈșȚȖȚȈ (ǴǫȞ)
7
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ
ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ ȕȈ ȗȖȓȖșȍ ȟȈșȚȖȚ
8
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ RDS
Manual
6
8
1
News
Today Headline
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ RDS?
ǹȐșȚȍȔȈ ȘȈȌȐȖȌȈȕȕȣȝ (RDS) ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȗȘȐȍȔ Ȑ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ șȖȖȉȡȍȕȐȑ,
ȚȈȒȐȝ ȒȈȒ ȌȈȕȕȣȍ Ȗ ȗȍȘȍȌȈȊȈȍȔȖȑ ȗȍȘȍȌȈȟȍ. ǵȈ ȥȒȘȈȕȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȊȐȌȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ǵȖȊȖșȚȐ, ǹȗȖȘȚ ȐȓȐ ǴțȏȣȒȈ, ȐȓȐ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ.
ƒ ǷȘȐ șȓȈȉȖȔ șȐȋȕȈȓȍ FM ȌȈȕȕȣȍ RDS ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ.
16 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǹǭǵǹǶǸǵȃǭ DzǵǶǷDzǰ
ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȕȈ șȍȕșȖȘȕțȦ ȒȕȖȗȒț ȒȖȕȟȐȒȖȔ ȗȈȓȤȞȈ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǿȚȖȉȣ ȕȍ ȗȖȊȘȍȌȐȚȤ șȍȕșȖȘȕțȦ ȒȕȖȗȒț, ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ
ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ, ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȕȈ ȕȍȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȈȓȤȞȈȔȐ.
ƒ ǵȍ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȕȈ șȍȕșȖȘȕțȦ ȒȕȖȗȒț ȋȘȧȏȕȣȔȐ ȗȈȓȤȞȈȔȐ.
ƒ ǵȍ ȕȈȎȐȔȈȑȚȍ ȕȈ șȍȕșȖȘȕțȦ ȒȕȖȗȒț Ȋ ȗȍȘȟȈȚȒȈȝ.
ƒ ǹȍȕșȖȘȕȈȧ ȒȕȖȗȒȈ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȚȤ ȗȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȕȖȋȚȍȔ ȐȓȐ ȌȘțȋȐȔȐ
ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȠȈȘȐȒȖȊȖȑ ȘțȟȒȖȑ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 17
ǯǨǸȇǬDzǨ ǨDzDzǻǴǻdzȇǺǶǸǵǶDZ ǩǨǺǨǸǭǰ
ǯȈȘȧȌȐȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȍȘȍȌ ȗȍȘȊȣȔ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȗȓȍȍȘȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȍșȓȐ ȕȍ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ ȐȔ ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ.
ǩȈȚȈȘȍȧ MP3-ȗȓȍȍȘȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȧȎȈȍȚșȧ ȟȍȘȍȏ 3 ȟȈșȈ, ȖȌȕȈȒȖ Ȗȉȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
ȏȈȘȧȌȒȐ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȘȍȌȣ ǷDz.
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ
ƒ <USB connected>
(USB ȗȖȌȒȓȦȟȍȕ)
ƒ <
> - ǰȌȍȚ ȏȈȘȧȌȒȈ
ƒ <
> - ǯȈȘȧȎȍȕȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ
2
1
1. ǷȖȌșȖȍȌȐȕȐȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ ȉȖȓȤȠȐȔ ȒȖȕȞȖȔ Ȓ USB-ȗȖȘȚț Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ
ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȧ.
2. ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȒȈȉȍȓȤ USB Ȓ ȗȖȘȚț USB (
18 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
) ȊȈȠȍȋȖ ǷDz.
ǻǽǶǬ ǯǨ ǩǨǺǨǸǭǭDZ ǷǰǺǨǵǰȇ
ǹȓȍȌțȑȚȍ ȥȚȐȔ ȗȘȖșȚȣȔ ȐȕșȚȘțȒȞȐȧȔ ȗȖ țȝȖȌț Ȑ ȝȘȈȕȍȕȐȦ ȗȓȍȍȘȈ, ȟȚȖȉȣ
ȉȈȚȈȘȍȧ ȌȖȓȤȠȍ șȖȝȘȈȕȧȓȈ ȏȈȘȧȌ.
• ǯȈȘȧȎȈȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȘȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ 5°C~35°C
(40°F~95°F).
• ǵȍ ȏȈȘȧȎȈȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ șȓȐȠȒȖȔ ȌȖȓȋȖ (ȉȖȓȍȍ 12 ȟȈșȖȊ).
ǹȓȐȠȒȖȔ șȐȓȤȕȈȧ ȏȈȘȧȌȒȈ ȐȓȐ ȘȈȏȘȧȌȒȈ ȉȈȚȈȘȍȐ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ
țȔȍȕȤȠȍȕȐȦ șȘȖȒȈ ȍȍ șȓțȎȉȣ.
• ǨȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ ȐȔȍȍȚ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȑ șȘȖȒ șȓțȎȉȣ Ȑ ȍȍ ȍȔȒȖșȚȤ
ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ țȔȍȕȤȠȈȍȚșȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǭșȓȐ ȏȈȘȧȌȒȈ ȗȓȍȍȘȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȍȘȍȕȖșȕȖȋȖ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ,
țȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȉȈȚȈȘȍȧ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȏȈȘȧȎȍȕȈ/ Ȗȕ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕ Ȓ
ȊȕȍȠȕȍȔț ȐșȚȖȟȕȐȒț ȗȐȚȈȕȐȧ.
ǪDzdzȆǿǭǵǰǭ/ǪȃDzdzȆǿǭǵǰǭ ǷǰǺǨǵǰȇ
ǪȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȓȍȍȘȈ
ǹȌȊȐȕȤȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ [
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ.
]Ȋ
ƒ ǷȓȍȍȘ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ.
ǪȣȒȓȦȟȍȕȐȍ ȗȓȍȍȘȈ
ǹȕȖȊȈ șȌȊȐȕȤȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ [
Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ.
]
ƒ ǷȓȍȍȘ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǴǸ3-ȗȓȍȍȘ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȍșȓȐ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȗȈțȏȣ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ
ȏȈȌȈȕȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȍ ȉȣȓȈ ȕȈȎȈȚȈ ȕȐ ȖȌȕȈ ȒȕȖȗȒȈ ȗȓȍȍȘȈ. ǯȈȊȖȌșȒȈȧ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ Ȍȓȧ <Auto Power Off>(ǨȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ) – 1 ȔȐȕțȚȈ, ȝȖȚȧ ȍȍ
ȔȖȎȕȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ. ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ șȔ. ȕȈ șȚȘ. 30.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 19
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ
ǯȈȋȘțȏȐȚȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ ȕȈ ȕȖȊȣȑ mp3-ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
EmoDio.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
Music
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Music> (ǴțȏȣȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
3. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ
ȊȣȉȖȘȈ ȕțȎȕȖȋȖ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ], ȟȚȖȉȣ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ
ȊȣȉȘȈȕȕȣȑ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ.
Rising Sun
02:13
04:28
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ǸǭǫǻdzǰǸǶǪDzǨ ǯǪǻDzǨ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ].
Music
ƒ ǷȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ ȘȍȋțȓȧȚȖȘȈ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ.
ƒ ǻșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȋȘȖȔȒȖșȚȤ ȏȊțȒȈ ȔȖȎȕȖ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȖȚ 0 ȌȖ 30.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ], ȟȚȖȉȣ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȋȘȖȔȒȖșȚȤ, Ȑ
ȒȕȖȗȒț [ǪȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ țȔȍȕȤȠȐȚȤ.
Rising Sun
02:13
20 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
04:28
ǩdzǶDzǰǸǶǪDzǨ DzǵǶǷǶDz
ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȜțȕȒȞȐȐ ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ ȔȖȎȕȖ ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ȘȈȉȖȟȐȍ ȒȕȖȗȒȐ ǴǸ3ȗȓȍȍȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȕȍ ȗȘȍȘȣȊȈȓȖșȤ ȗȘȐ Ȑȝ șȓțȟȈȑȕȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ.
1. ǹȌȊȐȕȤȚȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ [
] Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ
ȊȍȘȝȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȦ
ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ.
Music
2. ǹȌȊȐȕȤȚȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ [
] Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ
ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȓȦȟȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȦ
ȉȓȖȒȐȘȖȊȒȐ.
Rising Sun
02:13
04:28
ǷǶǰǹDz ǼǨDZdzǶǪ ǷǸǰ ǷǶǴǶȁǰ ǼǻǵDzǾǰǰ “ǼǨDZdzȃ”
Ǫȣ ȓȍȋȒȖ ȔȖȎȍȚȍ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ ȗȖȐșȒ ȜȈȑȓȖȊ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȜțȕȒȞȐȐ “File
Browser” (ǼȈȑȓȣ).
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȗȈȗȖȒ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ),
șȖȌȍȘȎȈȡȐȑ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȥȓȍȔȍȕȚȣ: “Music (ǴțȏȣȒȈ), Playlists
(ǷȓȍȑȓȐșȚȣ), Video (ǪȐȌȍȖ), Pictures (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ),
Datacasts (ǷȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ), Texts (ǺȍȒșȚȣ), Games (ǰȋȘȣ),
Recorded Files (ǯȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ) Ȑ My Pack (ǴȖȑ ȗȈȒȍȚ)”.
3. Ǭȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȑ ȗȈȗȒȐ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ].
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ], ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ Ȋ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȗȈȗȒȍ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
5. Ǭȓȧ ȊȣȉȖȘȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ].
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȜȈȑȓȈ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 21
ǻǬǨdzǭǵǰǭ ǼǨDZdzǶǪ ǹ ǷǶǴǶȁȄȆ “ǼǨDZdzȃ”
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȗȈȗȖȒ <File Browser> (ǼȈȑȓȣ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕțȦ
ȗȈȗȒț, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȜȈȑȓ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȌȈȓȐȚȤ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
File Browser
Music
Playlists
Video
Pictures
Datacasts
Texts
Games
Recorded Files
My Pack
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Delete> (ǻȌȈȓȐȚȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ.
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǼȈȑȓ ȉțȌȍȚ țȌȈȓȍȕ
ƒ ǻȌȈȓȍȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔȣȑ ȜȈȑȓ ȕȍ ȉțȌȍȚ țȌȈȓȍȕ.
ƒ <My Pack> (ǴȖȑ ȗȈȒȍȚ) Ȋ șȗȐșȒȍ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ)
- ȥȚȖ ȗȈȗȒȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȝȘȈȕȧȚșȧ ȜȈȑȓȣ DNSe, ȗȍȘȍȌȈȕȕȣȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ <EmoDio>. Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ
șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ DNSe șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
22 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ
ǷȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ǴǸ3-ȗȓȍȍȘȈ ȌȍȓȈȦȚșȧ ȕȈ ȏȈȊȖȌȍ-ȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȍ, ȕȖ
Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȊȈȠȐȔȐ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȧȔȐ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ șȚȐȓȧ ȔȍȕȦ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȔȍȕȧȚȤ ȊȐȌ Ȑ ȠȘȐȜȚ ȔȍȕȦ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȌȈȓȧȚȤ ȜȖȕȖȊȖȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ],
Settings
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
Menu Style
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
Sound
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ
Display
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Library Update
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Menu Style> (ǹȚȐȓȤ ȔȍȕȦ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Menu Style> (ǹȚȐȓȤ ȔȍȕȦ).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȗȍȘȍȝȖȌȈ Ȓ șȓȍȌțȦȡȍȔț ȥȓȍȔȍȕȚț/ȊȣȉȖȘȈ ȔȍȕȦ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤșȧ ȊȊȍȘȝ ȐȓȐ ȊȕȐȏ ȗȖ
ȚȍȒțȡȍȔț ȔȍȕȦ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ șȚȐȓȧ ȔȍȕȦ
ƒ Menu Design (ǪȐȌ ȔȍȕȦ): Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐȏȔȍȕȧȚȤ șȚȐȓȤ ȖȒȕȈ ȖșȕȖȊȕȖȋȖ
ȔȍȕȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Matrix> (ǴȈȚȘȐȞȈ) ȐȓȐ <My Skin> (ǶȉȓȖȎȒȈ).
ƒ Font (ȀȘȐȜȚ): Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐȏȔȍȕȧȚȤ ȚȐȗ ȠȘȐȜȚȈ ȧȏȣȒȈ ȔȍȕȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ
ȖȌȐȕ Ȑȏ 3 ȚȐȗȖȊ ȠȘȐȜȚȖȊ. ǵȈ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȧȏȣȒȈȝ ȔȍȕȦ ȗȈȘȈȔȍȚȘ <Font>
(ȀȘȐȜȚ) ȉțȌȍȚ ȖȚȒȓȦȟȍȕ.
ƒ Reset My Skin (ǹȉȘȖș ȖȉȓȖȎȒȐ): ǪȖșșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȜȖȕȖȊȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȖ
țȔȖȓȟȈȕȐȦ șȍȕșȖȘȕȖȋȖ ȥȒȘȈȕȈ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 23
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȚȤ ȋȓȈȊȕȣȑ ȥȒȊȈȓȈȑȏȍȘ, ȏȊțȒȖȊȣȍ șȐȋȕȈȓȣ,
ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Sound> (ǨțȌȐȖ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Settings
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Sound> (ǨțȌȐȖ).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ.
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ ȏȊțȒȈ
ƒ Master EQ (ǫȓȈȊȕȣȑ ȥȒȊȈȓȈȑȏȍȘ): Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȖȗȚȐȔȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȏȊțȒȈ. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȟȈșȚȖȚț, ȒȖȚȖȘțȦ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ
țȘȖȊȍȕȤ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȟȈșȚȖȚȣ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ Beep Sound (ǯȊțȒȖȊȖȑ șȐȋȕȈȓ): ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ/ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ ȏȊțȒȖȊȖȋȖ
șȐȋȕȈȓȈ, șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȡȍȋȖ ȕȈȎȈȚȐȍ ȒȕȖȗȖȒ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖ șȊȖȍȔț
țșȔȖȚȘȍȕȐȦ <On> (ǪȒȓ) ȐȓȐ <Off> (ǪȣȒȓ).
ƒ Volume Limit (ǶȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȋȘȖȔȒȖșȚȐ): Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ
ȊȈȠȍȋȖ șȓțȝȈ, țșȚȈȕȖȊȐȊ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȏȊțȒȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ
ȕȈțȠȕȐȒȖȊ. ǵȈȎȈȚȐȍ ȏȕȈȟȒȈ <On> (ǪȒȓ) ȖȋȘȈȕȐȟȐȚ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ
ȏȊțȒȈ ȌȖ ȏȕȈȟȍȕȐȧ 15. DzȖȋȌȈ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȍ ȏȊțȒȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ ȕȈ <Off>
(ǪȣȒȓ), ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ ȏȊțȒȈ ȌȖșȚȐȋȈȍȚ ȏȕȈȟȍȕȐȧ 30. ǬȈȎȍ ȒȖȋȌȈ
Ȋȣ ȊȣȉȍȘȍȚȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <Off> (ǪȣȒȓ), țȘȖȊȍȕȤ ȏȊțȒȈ țȔȍȕȤȠȐȚșȧ ȌȖ 15 ȊȖ
ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ șȓțȝȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȊȚȖȘȕȖȋȖ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ ȗȓȍȍȘȈ.
24 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȔȍȕȐȚȍ ȊȘȍȔȧ ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ȌȐșȗȓȍȧ Ȑ ȧȘȒȖșȚȤ ȥȒȘȈȕȈ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
Settings
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Display> (ȅȒȘȈȕ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Display> (ȅȒȘȈȕ).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ.
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ ȌȐșȗȓȍȧ
ƒ Display Off (ǬȐșȗȓȍȑ ȊȣȒȓ.): ǭșȓȐ Ȋȣ ȕȍ șȚțȒȕȍȚȍ ȗȖ ȏȕȈȟȒț ȕȐ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ
ȒȕȖȗȖȒ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȕȐȎȍ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȌȐșȗȓȍȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ
ȊȣȒȓȦȟȐȚșȧ. ȊȣȉȍȘȐȚȍ <15 sec> (15 șȍȒ.), <30 sec> (30 șȍȒ.), <1 min>
(1 ȔȐȕ.), <3 min> (3 ȔȐȕ.), <5 min> (5 ȔȐȕ.) ȐȓȐ <Always On> (ǪșȍȋȌȈ
ȊȒȓȦȟȍȕ). ǿȚȖȉȣ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȌȐșȗȓȍȑ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȓȦȉțȦ ȒȕȖȗȒț.
ƒ Brightness (ȇȘȒȖșȚȤ): Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȧȘȒȖșȚȤ ȥȒȘȈȕȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ
țȘȖȊȍȕȤ <0-10> (ȖȚ 0 ȌȖ 10), ȋȌȍ 10 – șȈȔȣȑ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȧȘȒȖșȚȐ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 25
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ
ǻȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ Ȋȣ ȖȉȕȖȊȐȓȐ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒț ȗȖșȓȍ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȈ ȕȈ
șȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Library Update> (ǶȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Settings
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Library Update> (ǶȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ [ǩǬ]).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȐ
ƒ Manual Update (ǶȉȕȖȊȓ. ȊȘțȟȕ.): ǭșȓȐ Ȍȓȧ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ
ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <Off> (ǪȣȒȓ), ȚȖ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ
ș ȌȈȕȕȣȔȐ ȚȍȋȈ ID3 ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȉȕȖȊȐȚȤ ȊȘțȟȕțȦ, ȗȘȍȎȌȍ ȟȍȔ Ȗȕ
ȖȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ Ȋ ȔȍȕȦ ȔțȏȣȒȐ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȌȈȕȕȣȍ Ȗȉ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȍ, ȈȓȤȉȖȔȍ Ȑ
ȎȈȕȘȍ.
ƒ Auto Update (ǨȊȚȖȖȉȕȖȊȓ.): dzȐ ȗȍȘȍȌ ȗȍȘȍȌȈȟȍȑ ȜȈȑȓȈ ȕȈ șȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ
ȉȣȓȖ ȏȈȘȈȕȍȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ <Auto Update> (ǨȊȚȖȖȉȕȖȊȓ.), ȜȈȑȓ ȔȖȎȍȚ
ȉȣȚȤ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȉȕȖȊȓȍȕ ȕȈ ȗȓȍȍȘȍ. ǭșȓȐ ȊȣȉȘȈȕȖ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <On>
(ǪȒȓ), ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȉȕȖȊȐȚșȧ ȗȖșȓȍ ȖȚșȖȍȌȐȕȍȕȐȧ USBȒȈȉȍȓȧ.
26 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȧȏȣȒȈ
ǴȍȕȦ ȊȈȠȍȋȖ ȕȖȊȖȋȖ mp3-ȗȓȍȍȘȈ ȔȖȎȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȕȈ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ
ȔȕȖȋȐȝ ȧȏȣȒȖȊ. Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȓȍȋȒȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȧȏȣȒ ȕȈ șȊȖȍ țșȔȖȚȘȍȕȐȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ],
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Language> (ȇȏȣȒ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Settings
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Language> (ȇȏȣȒ).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜțȕȒȞȐȐ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ ȧȏȣȒȈ
ƒ Menu (ǴȍȕȦ): ǻșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȧȏȣȒ Ȍȓȧ ȥȒȘȈȕȕȣȝ ȔȍȕȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȌȐȕ Ȑȏ
șȓȍȌțȦȡȐȝ ȧȏȣȒȖȊ <English>, <䚐ạ㛨>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>,
<ᣣᧄ⺆>, <ㅔԧЁ᭛>, <㐕储Ё᭛>, <Español>, <ǸțșșȒȐȑ>, <Magyar>,
<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>, <ýeština>,
<ƧnjnjLjǎNJNjƽ>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>,
<Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiɼng Viʄt>, <Bulgarian>, <Română>,
<ǻȒȘȈȮȕșȤȒȈ>, <Slovenšþina> ȐȓȐ <Slovenský>.
ƒ ID3 Tag (ID3 Țȍȋ): ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȧȏȣȒ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ ȉțȌțȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȚȘȍȒȍ Ȑ ȚȍȒșȚ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȧȏȣȒȖȊ <English>,
<Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>,
<Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>,
<Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>,
<Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>,
<Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> ȐȓȐ <Vietnamese>.
ƒ ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȍ ȧȏȣȒȐ ȔȖȋțȚ ȐȏȔȍȕȧȚȤșȧ ȐȓȐ ȌȖȉȈȊȓȧȚȤșȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 27
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȌȈȚȣ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ
ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȚȍȒțȡțȦ ȌȈȚț Ȑ ȊȘȍȔȧ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Date&Time> (ǬȈȚȈ/ȊȘȍȔȧ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Settings
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȟȈșȖȊ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ
ȥȓȍȔȍȕȚȈȔ <YEAR, MONTH (ǫȖȌ, ȔȍșȧȞ), DATE (ǬȈȚȈ), HOUR
(ǿȈșȣ), MIN (ǴȐȕțȚȣ), AM/PM> , Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ,
ȊȕȐȏ] Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȒȈȎȌȖȋȖ ȥȓȍȔȍȕȚȈ.
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ.
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes>
(ǬȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȌȈȚȣ Ȑ ȊȘȍȔȍȕȐ ȉțȌțȚ șȖȝȘȈȕȍȕȣ.
28 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ șȐșȚȍȔȣ
ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȚȈȑȔȍȘ ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ, ȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȘȍȎȐȔ, ȈȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ,
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȝȖȌȧȚ ȐȔȍȕȕȖ ȊȈȔ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
Settings
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<System> (ǹȐșȚȍȔȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Menu Style
Sound
Display
Library Update
Language
Date&Time
System
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ <System> (ǹȐșȚȍȔȈ).
4. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 29
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ șȐșȚȍȔȣ
ƒ My Profile (ǴȖȑ ȗȘȖȜȐȓȤ): ǴȖȎȕȖ țȒȈȏȈȚȤ șȊȖȍ ȐȔȧ Ȑ ȌȈȚț ȘȖȎȌȍȕȐȧ. ǹȔ. șȚȘ. 31~32.
ƒ Sleep (ǹȖȕ): ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚ ȗȓȍȍȘ ȗȖ ȐșȚȍȟȍȕȐȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ
ȖȌȐȕ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ - <Off> (ǪȣȒȓ), <15min> (15ȔȐȕ), <30min> (30ȔȐȕ), <60min>
(60ȔȐȕ), <90min> (90ȔȐȕ) ȐȓȐ <120min> (120ȔȐȕ).
ƒ Start Mode (ǵȈȟȈȓȤȕȣȑ ȘȍȎȐȔ): ǴȖȎȕȖ ȏȈȌȈȚȤ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈȟȈȓȤȕȖȋȖ ȘȍȎȐȔȈ ȗȘȐ
ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȗȓȍȍȘȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Main Menu> (ǶșȕȖȊȕȖȍ ȔȍȕȦ) ȐȓȐ <Last State> (ǷȖșȓȍȌȕȍȍ
șȖșȚȖȧȕȐȍ). ǪȣȉȍȘȐȚȍ <ǶșȕȖȊȕȖȍ ȔȍȕȦ>, ȟȚȖȉȣ ȗȘȐ ȏȈȗțșȒȍ șȐșȚȍȔȣ ȖȚȖȉȘȈȎȈȓșȧ ȥȒȘȈȕ
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ, ȐȓȐ <Last State> (ǷȖșȓȍȌȕȍȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ), ȟȚȖȉȣ ȖȚȖȉȘȈȎȈȓșȧ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȣȑ ȥȒȘȈȕ.
ƒ Auto Power Off (ǨȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ): ǭșȓȐ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȗȈțȏȣ, Ȑ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ
ȏȈȌȈȕȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȕȈȎȈȚȈ ȕȐ ȖȌȕȈ ȒȕȖȗȒȈ, ȗȐȚȈȕȐȍ ȊȣȒȓȦȟȐȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ.
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ - <15sec> (15șȍȒ), <30sec> (30șȍȒ), <1min> (1ȔȐȕ),
<3min> (3ȔȐȕ), <5min> (5ȔȐȕ) ȐȓȐ <Always On> (ǪșȍȋȌȈ ȊȒȓȦȟȍȕ).
ƒ Default Set (ǷȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ): ǪȖȏȊȘȈȚ Ȓ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖ șȊȖȍȔț
țșȔȖȚȘȍȕȐȦ <Yes> (ǬȈ) ȐȓȐ <No> (ǵȍȚ). ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <Yes> (ǬȈ) ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȊȖȏȊȘȈȚ Ȓ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ. ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <No> (ǵȍȚ) ȊȖȏȊȘȈȚȈ Ȓ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ ȕȍ
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ.
ƒ Format (ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȚȤ): ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖ șȊȖȍȔț
țșȔȖȚȘȍȕȐȦ <Yes> (ǬȈ) ȐȓȐ <NO> (ǵȍȚ). ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <YES> (ǬȈ) ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ, Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ Ȋșȍ ȜȈȑȓȣ. ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <NO> (ǵȍȚ)
ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ. ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȍȘȍȌ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍȔ.
ƒ About (Ƕ șȐșȚȍȔȍ): ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ ȊȍȘșȐȦ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǷǶ,
ȍȔȒȖșȚȤ ȗȈȔȧȚȐ Ȑ ȟȐșȓȖ ȜȈȑȓȖȊ.
<Firmware Ver.> (ǪȍȘșȐȧ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǷǶ): ǶȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȊȍȘșȐȐ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȋȖ ǷǶ.
<Memory> (ǷȈȔȧȚȤ) - <Used> (ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȖ) țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ, <Available>
(ǬȖșȚțȗȕȖ) - ȕȈ ȖșȚȈȊȠțȦșȧ ȍȔȒȖșȚȤ, Ȉ <Total> (ǪșȍȋȖ) - ȕȈ ȖȉȡțȦ ȍȔȒȖșȚȤ ȗȈȔȧȚȐ.
<Files> (ǼȈȑȓȣ): ȔȖȎȕȖ țȏȕȈȚȤ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȜȈȑȓȖȊ ȔțȏȣȒȐ, ȊȐȌȍȖ, ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ, ȚȍȒșȚȖȊȣȝ
ȜȈȑȓȖȊ Ȑ Ȗȉȡȍȍ ȟȐșȓȖ ȜȈȑȓȖȊ.
ƒ Demo Mode (ǬȍȔȖȕșȚȘ.): ǭșȓȐ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <On> (ǪȒȓ.), ȉțȌȍȚ ȗȖȊȚȖȘȕȖ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ ȒȓȐȗ Ȑȏ ȗȈȗȒȐ ȊȐȌȍȖ. ǿȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț, ȕȈȎȔȐȚȍ
șȍȕșȖȘȕțȦ ȒȕȖȗȒț.
ƒ Ƕ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ
1 ǫȉ = 1,000,000,000 ȉȈȑȚ: ȜȈȒȚȐȟȍșȒȐȑ ȖȉȢȍȔ ȗȈȔȧȚȐ ȉțȌȍȚ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȔȍȕȤȠȐȔ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȟȈșȚȤ ȗȈȔȧȚȐ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ
ȊșȚȘȖȍȕȕȣȔ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȔ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍȔ.
30 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȐȔȍȕȐ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <My Profile> (ǴȖȑ ȗȘȖȜȐȓȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Rename My ..
_
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <My Name> (ǴȖȍ ȐȔȧ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȐȔȍȕȐ.
3. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ,
ȊȗȘȈȊȖ] Ȑ [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȗȍȘȍȐȔȍȕȖȊȈȕȐȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.
ƒ [
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
] : ǸȍȎȐȔ ȊȊȖȌȈ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȍȚșȧ ș ȏȈȋȓȈȊȕȣȝ ȈȕȋȓȐȑșȒȐȝ ȉțȒȊ ȕȈ
șȚȘȖȟȕȣȍ ȈȕȋȓȐȑșȒȐȍ ȉțȒȊȣ, Ȉ ȏȈȚȍȔ ȕȈ ȞȐȜȘȣ.
] : ǹȐȔȊȖȓȣ ȔȖȎȕȖ țȌȈȓȧȚȤ ȗȖ ȖȌȕȖȔț ȏȈ ȘȈȏ.
[
[
] : ǴȖȎȕȖ ȊșȚȈȊȐȚȤ “-”.
[
] : ǷȖȌȚȊȍȘȌȐȚȍ Ȋȕȍșȍȕȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ.
ǷȖșȓȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȐȔȍȕȐ ȖȕȖ ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȗȘȐ
ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ Ȑ ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȐ ȗȓȍȍȘȈ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 31
ǵǨǹǺǸǶDZDzǰ ǰ ǷǸǭǬǷǶǿǺǭǵǰȇ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ Ȍȕȧ ȘȖȎȌȍȕȐȧ
ƒ ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ - ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɚɫɬɪɨɣɬɟ ɱɚɫɵ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɦ. ɫɬɪ. 28.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <My Profile> (ǴȖȑ ȗȘȖȜȐȓȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Edit My Birth..
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <My Birthday> (ǬȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ ȌȈȚȣ ȘȖȎȌȍȕȐȧ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȓȍȔȍȕȚȈȔ <YEAR (ǫȖȌ), MONTH (ǴȍșȧȞ), DATE
(ǬȈȚȈ)> , Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ
ȒȈȎȌȣȑ ȥȓȍȔȍȕȚ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖșȓȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȌȈȚȣ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ȗȘȐ ȊȒȓȦȟȍȕȐȐ ȗȓȍȍȘȈ
ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȕȈȗȖȔȐȕȈȕȐȍ Ȗ ȊȈȠȍȔ Ȍȕȍ ȘȖȎȌȍȕȐȧ.
32 _ ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ
ǷǭǸǭǯǨǫǸǻǯDzǨ ǹǰǹǺǭǴȃ
ǭșȓȐ ǴǸ3-ȗȓȍȍȘ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȕȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȔțȏȣȒț ȐȓȐ ȕȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȍȚșȧ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȖȔ ȗȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȐ, ȗȖȗȘȖȉțȑȚȍ șȌȍȓȈȚȤ ȗȍȘȍȏȈȋȘțȏȒț șȐșȚȍȔȣ.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȋ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ Reset ȕȈ ȕȐȎȕȍȑ
ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ ȗȘȍȌȔȍȚȖȔ ș ȚȖȕȒȐȔ
ȒȖȕȞȖȔ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, șȒȘȍȗȒȖȑ.
ƒ ǹȐșȚȍȔȈ ȉțȌȍȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ Ȋ ȐșȝȖȌȕȖȍ
șȖșȚȖȧȕȐȍ.
ƒ ȅȚȖ ȕȍ ȗȖȊȓȐȧȍȚ ȕȈ șȌȍȓȈȕȕȣȍ ȊȈȔȐ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ Ȑ ȕȈ ȜȈȑȓȣ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ƒ ǵȍ ȊșȚȈȊȓȧȑȚȍ Ȋ ȋȕȍȏȌȖ ȔȐȒȘȖȜȖȕȈ ȖșȚȘȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ
ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȦ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.
ȖȉȡȐȍ șȊȍȌȍȕȐȧ _ 33
EmoDio
EmoDio - ȥȚȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ, ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȖȍ Ȍȓȧ
ȘȈȉȖȚȣ ș ȘȈȏȓȐȟȕȣȔ șȖȌȍȘȎȐȔȣȔ MP3-ȗȓȍȍȘȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȍȓȧ
ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȌȌȍȘȎȒȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.
ǹǰǹǺǭǴǵȃǭ ǺǸǭǩǶǪǨǵǰȇ
Ǭȓȧ țșȚȈȕȖȊȒȐ Ȑ ȏȈȗțșȒȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ EmoDio ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ȌȖȓȎȍȕ ȖȚȊȍȟȈȚȤ
șȓȍȌțȦȡȐȔ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȣȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ.
• Pentium 500ǴǫȞ ȐȓȐ ȊȣȠȍ
• ǷȘȐȊȖȌ CD-ROM (2X ȐȓȐ ȊȣȠȍ)
• ǷȖȘȚ USB 2.0
• ǷȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȔȍȌȐȈȜȈȑȓȖȊ
Windows Media Player 9.0 ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ
ȗȖȏȌȕȍȑ ȊȍȘșȐȐ
• Windows 2000/XP/Vista
• DirectX 9.0 ȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȐȑ
• 100 ǴȉȈȑȚ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȔȍșȚȈ ȕȈ
ȎȍșȚȒȖȔ ȌȐșȒȍ
• ǸȈȏȘȍȠȍȕȐȍ 1024 ǽ 768 ȐȓȐ ȊȣȠȍ
• ǩȘȈțȏȍȘ Internet Explorer 6.0 ȐȓȐ
ȉȖȓȍȍ ȗȖȏȌȕȍȑ ȊȍȘșȐȐ
• 512 Ǵǩ RAM ȐȓȐ ȊȣȠȍ
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǵȍ ȖȚȒȓȦȟȈȑȚȍ USB-ȒȈȉȍȓȤ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ. ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȧ ȗȘȐȉȖȘȈ ȐȓȐ ǷDz.
ƒ ǪȖ ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȕȍȕȈȌȍȎȕȖȋȖ șȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȗȖȌȒȓȦȟȈȑȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȓ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘț ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ, Ȉ ȕȍ ȟȍȘȍȏ USB-ȘȈȏȊȍȚȊȐȚȍȓȤ.
ƒ ǷȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ Ȓ ǷDz Ȋșȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȓȍȍȘȈ ȖȚȒȓȦȟȈȦȚșȧ.
ƒ ǷȘȐ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȐ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȧ ȕȈ ǷDz ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȜȖȘȔȈȚ FAT 32 Ȍȓȧ
ȜȈȑȓȖȊȖȑ șȐșȚȍȔȣ Ǫ șȐșȚȍȔȍ Windows Vista ȡȍȓȒȕȐȚȍ ȒȕȖȗȒț “ǪȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ
țȔȖȓȟȈȕȐȧ” Ȑ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ
34 _ EmoDio
ǻǹǺǨǵǶǪDzǨ EmoDio
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ƒ ǻȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ țșȚȈȕȖȊȒȐ <EmoDio> ȏȈȗțȡȍȕȈ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ ș
țȟȍȚȕȖȑ ȏȈȗȐșȐ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȖȘȈ.
Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈ <EmoDio> țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ. Ƕ ȚȖȔ,
ȒȈȒ ȕȈȑȚȐ țȟȍȚȕțȦ ȏȈȗȐșȤ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȖȘȈ șȔ. ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ.
1. ǪșȚȈȊȤȚȍ țșȚȈȕȖȊȖȟȕȣȑ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒ,
ȗȘȐȓȈȋȈȍȔȣȑ Ȓ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȦ, Ȋ ȌȐșȒȖȊȖȌ
CD-ROM ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ.
2. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȗȖ ȒȕȖȗȒȍ <Install now>
(ǻșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȍȑȟȈș).
ƒ ǿȚȖȉȣ ȕȈȟȈȚȤ țșȚȈȕȖȊȒț, ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ
șȓȍȌțȦȡȐȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ.
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ <EmoDio>, ȗȖ
ȍȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȐ ȕȈ ȘȈȉȖȟȍȔ șȚȖȓȍ ȉțȌȍȚ șȖȏȌȈȕ ȏȕȈȟȖȒ
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
.
ƒ ǩțȌȤȚȍ ȖșȚȖȘȖȎȕȣ, țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȧ/ ȐȏȊȓȍȒȈȧ ȒȖȔȗȈȒȚ-ȌȐșȒ Ȋ ȗȘȐȊȖȌ,
ȕȈȝȖȌȧȡȐȑșȧ Ȋ ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȖȔ ȗȖȓȖȎȍȕȐȐ.
ƒ ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȧ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑ ȖȚȕȖșȧȡȈȧșȧ Ȓ ȕȍȑ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȣ ȒȖȔȗȈȕȐȍȑ Gracenote Ȑ șȓțȎȉȖȑ Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB ȧȊȓȧȍȚșȧ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȚȖȊȈȘȕȣȔ ȏȕȈȒȖȔ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Gracenote.
dzȖȋȖȚȐȗ Gracenote Ȑ ȓȖȋȖȚȐȗ Gracenote CDDB, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȓȖȋȖȚȐȗ ǺPowered by
Gracenote CDDBǻ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȖȊȈȘȕȣȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Gracenote. Music
Recognition Service Ȑ MRS ȧȊȓȧȦȚșȧ șȍȘȊȐșȕȣȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Gracenote.
EmoDio _ 35
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ EmoDio
EmoDio - ȥȚȖ ȗȘȖșȚȖȍ Ȋ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ,
ȗȖȔȖȋȈȦȡȍȍ țȗȖȘȧȌȖȟȐȚȤ ȜȈȑȓȣ ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ. ǭșȓȐ ȜȈȑȓȣ șȖȝȘȈȕȍȕȣ
Ȑ șȐșȚȍȔȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ EmoDio, ȚȖ Ȑȝ ȔȖȎȕȖ ȉȣșȚȘȖ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ȕȈ
mp3-ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ Ȑ ȕȍ ȚȘȈȚȐȚȤ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȗȖȐșȒȐ ȕțȎȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ ȕȈ ȎȍșȚȒȖȔ
ȌȐșȒȍ.
ǷȍȘȍȌȈȟȈ ȜȈȑȓȖȊ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ “EmoDio” ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȣȔ
ȗȘȖșȚȣȔ șȗȖșȖȉȖȔ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȧ ȜȈȑȓȖȊ ș ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ ȕȈ MP3ȗȓȍȍȘ.
ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ “EmoDio” ȔȖȎȕȖ șȖȏȌȈȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ ȒȖȓȓȍȒȞȐȦ
ȐȓȐ ȈȓȤȉȖȔ ȈțȌȐȖȜȈȑȓȖȊ.
ǵȈ ȗȓȍȍȘ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȉȓȖȋȈ Ȑ ȜȈȑȓȣ,
ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȕȈ RSS.
ȅȚȖ șȓțȎȉȈ Ȍȓȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȑ ǰȕȚȍȘȕȍȚ-șȖȖȉȡȍșȚȊȈ EmoDio.com.
ǶȕȈ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȉȣșȚȘȖ Ȑ ȓȍȋȒȖ ȊȣȋȘțȎȈȚȤ/ȏȈȋȘțȎȈȚȤ șȖȌȍȘȎȐȔȖȍ,
șȖȏȌȈȕȕȖȍ ș ȗȖȔȖȡȤȦ EmoDio, Ȑ ȌȍȔȖȕșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȌȘțȋȐȔ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧȔ șȖȖȉȡȍșȚȊȈ.
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑ șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ <EmoDio>, ȊȣȉȍȘȐȚȍ
<MENU> (ǴȍȕȦ) ĺ <Help> (ǹȗȘȈȊȒȈ) ĺ <Help> (ǹȗȘȈȊȒȈ) Ȋ ȊȍȘȝȕȍȑ ȟȈșȚȐ
ȥȒȘȈȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ <EmoDio>.
36 _ EmoDio
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ Ǫ DzǨǿǭǹǺǪǭ ǹȂǭǴǵǶǫǶ ǬǰǹDzǨ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȗȓȍȍȘ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȢȍȔȕȖȋȖ ȌȐșȒȈ.
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȓ ǷK.
1. ǶȚȒȘȖȑȚȍ ȜȈȑȓȣ/ȗȈȗȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋȣ
ȝȖȚȐȚȍ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ș ȊȈȠȍȋȖ ǷK.
2. ǶȚȒȘȖȑȚȍ ȕȈ ȘȈȉȖȟȍȔ șȚȖȓȍ
<My Computer> (ǴȖȑ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ) <Q1>.
3. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȜȈȑȓȣ/ȗȈȗȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ
Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ș ȊȈȠȍȋȖ ǷK, Ȑ
ȗȍȘȍȚȈȡȐȚȍ Ȑȝ ȔȣȠȤȦ Ȋ ȊȣȉȘȈȕȕțȦ ȊȈȔȐ
ȗȈȗȒț ȕȈ șȢȍȔȕȖȔ ȌȐșȒȍ <Q1>.
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȍ ȗȈȗȒȐ ȐȓȐ ȜȈȑȓȣ ȗȍȘȍȌȈȦȚșȧ
Ȋ ȗȓȍȍȘ.
ƒ ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȋȘțȏȒȐ ȐȓȐ ȊȣȋȘțȏȒȐ ȜȈȑȓȖȊ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ Ȗ ȗȍȘȍȌȈȟȍ
ȜȈȑȓȖȊ. ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ USB-ȒȈȉȍȓȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ȔȖȎȍȚ
ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ ȗȓȍȍȘȈ.
ƒ ǷȖȘȧȌȖȒ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ ȕȈ ȊȈȠȍȔ ǷDz ȔȖȎȍȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ
ȖȚ ȗȖȘȧȌȒȈ Ȑȝ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈ ȗȓȍȍȘȍ.
ƒ ǭșȓȐ Ȋȣ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȍ ȕȈ șȢȍȔȕȣȑ ȌȐșȒ ȜȈȑȓ ș DRM ȏȈȡȐȚȖȑ (ȜȈȑȓ, ȏȈ
ȒȖȚȖȘȣȑ ȚȘȍȉțȍȚșȧ ȗȓȈȚȐȚȤ), ȚȈȒȖȑ ȜȈȑȓ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ.
ƒ ǪȐȌȍȖȜȈȑȓȣ șȓȍȌțȍȚ ȗȍȘȍȌȈȊȈȚȤ ȕȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
<EmoDio>.
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ DRM?
DRM (Digital Rights Management) ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȦ Ȑ șȍȘȊȐș,
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȧ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖȋȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ
ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȒȖȕȚȍȕȚȈ Ȑ Ȍȓȧ ȏȈȡȐȚȣ ȗȘȐȉȣȓȍȑ Ȑ ȗȘȈȊ ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȊ ȈȊȚȖȘșȒȖȋȖ
ȗȘȈȊȈ. ǼȈȑȓȣ ș DRM ȏȈȡȐȚȖȑ – ȥȚȖ ȗȓȈȚȕȣȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ,
șȕȈȉȎȍȕȕȣȍ ȏȈȡȐȚȖȑ ȖȚ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖȋȖ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ ȏȈȒȖȕȕȖ Ȓțȗȓȍȕȕȣȝ
ȜȈȑȓȖȊ MP3.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
EmoDio _ 37
ǶǺDzdzȆǿǭǵǰǭ ǶǺ ǷDz
ǿȚȖȉȣ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ ȗȓȍȍȘȈ Ȑ ȌȈȕȕȣȝ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȖȚșȖȍȌȐȕȍȕȐȧ ȗȓȍȍȘȈ
ȖȚ ǷK, ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȣȍ ȕȐȎȍ ȖȗȍȘȈȞȐȐ.
1. ǸȈșȗȖȓȖȎȐȚȍ ȒțȘșȖȘ ȔȣȠȐ ȕȈ ȏȕȈȟȒȍ
Ȋ ȗȘȈȊȖȔ ȕȐȎȕȍȔ țȋȓț ȘȈȉȖȟȍȋȖ șȚȖȓȈ
ȕȈ ȗȈȕȍȓȐ ȏȈȌȈȟ Ȑ ȡȍȓȒȕȐȚȍ ȓȍȊȖȑ ȒȕȖȗȒȖȑ
ȔȣȠȐ.
1
2. ȁȍȓȒȕȐȚȍ ȒȕȖȗȒȖȑ ȔȣȠȐ ȕȈ șȖȖȉȡȍȕȐȐ
<Safely Remove USB Mass Storage
Device Drive> (ǩȍȏȖȗȈșȕȖȍ ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȍ
ǯȈȗȖȔȐȕȈȦȡȍȍ țșȚȘȖȑșȚȊȖ Ȍȓȧ USB - ȌȐșȒ).
3. ǶȚșȖȍȌȐȕȐȚȍ ȗȓȍȍȘ ȖȚ ǷK.
2
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ƒ ǵȍ ȖȚșȖȍȌȐȕȧȑȚȍ ȗȓȍȍȘ ȖȚ ǷK ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ
Ȓ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȦ ȌȈȕȕȣȝ Ȑ ȗȓȍȍȘȈ.
ƒ Ǫȣ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȍ ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ,
ȒȖȋȌȈ ȝȘȈȕȧȡȐȍșȧ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȗȓȍȍȘȈ ȜȈȑȓȣ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȧ ȕȈ ȊȈȠȍȔ ǷK.
ǷȖȊȚȖȘȐȚȍ ȗȖȗȣȚȒț ȗȖșȓȍ ȖȒȖȕȟȈȕȐȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
38 _ EmoDio
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǸǶǹdzǻȀǰǪǨǵǰǭ ǷǶ DzǨǺǭǫǶǸǰǰ
Music
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
Rising Sun
02:13
04:28
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Music>
(ǴțȏȣȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ șȗȐșȖȒ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȜȈȑȓ Ȍȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ,
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 39
ǷǸǶǹdzǻȀǰǪǨǵǰǭ ǷǶ DzǨǺǭǫǶǸǰǰ
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǹȗȐșȖȒ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȜȈȑȓȍ, ȊȒȓȦȟȈȧ ȐȔȧ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȧ, ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȈȓȤȉȖȔȈ, ȕȈȏȊȈȕȐȍ
ȚȘȍȒȈ Ȑ ȍȋȖ ȎȈȕȘ, ȖȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ șȖȋȓȈșȕȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ ȚȍȋȖȊ ID3 șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ
ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ. ǼȈȑȓ, ȕȍ șȖȌȍȘȎȈȡȐȑ ID3-ȚȍȋȈ ș ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȑ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ,
ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȒȈȒ [Unknown] (ǵȍȐȏȊȍșȚȕȖ).
Now Playing (ǺȍȒțȡȍȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ): ǪȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȜȈȑȓ ȐȓȐ
ȊȣȗȖȓȕȧȍȚ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȍ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȜȈȑȓȈ.
Artists (ǰșȗȖȓȕȐȚȍȓȤ): Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȧȔ.
Albums (ǨȓȤȉȖȔȣ): Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖ ȈȓȤȉȖȔȈȔ. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <List Type> (ǺȐȗ șȗȐșȒȈ). ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Album Art> (ǶȉȓȖȎȒȈ), ȟȚȖȉȣ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȖȚȖȉȘȈȎȈȓȖșȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȖȉȓȖȎȒȐ Ȑ ȏȈȋȖȓȖȊȖȒ ȈȓȤȉȖȔȈ, ȐȓȐ
<List> (ǹȗȐșȖȒ), ȟȚȖȉȣ ȖȚȖȉȘȈȎȈȓșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȏȈȋȖȓȖȊȖȒ ȈȓȤȉȖȔȈ.
Songs (DzȖȔȗȖȏȐȞȐȐ): Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ ȕȖȔȍȘȖȊ ȜȈȑȓȖȊ ȐȓȐ Ȋ
ȈȓȜȈȊȐȚȕȖȔ ȗȖȘȧȌȒȍ ȐȔȍȕ ȜȈȑȓȖȊ.
Genres (ǮȈȕȘȣ): Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖ ȎȈȕȘȈȔ.
Playlists (ǷȓȍȑȓȐșȚȣ): Ǭȓȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖ șȗȐșȒȈȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
Recorded Files (ǯȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ): ǶȚȖȉȘȈȎȈȦȚșȧ Ȋșȍ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ.
Music Browser (ǩȘȈțȏȍȘ ȔțȏȣȒȐ): ǶȚȖȉȘȈȎȈȍȚ Ȋșȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ,
șȖȝȘȈȕȍȕȕȣȍ Ȋ ȗȈȗȒȍ ǴțȏȣȒȈ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȍ ȗȓȍȍȘȖȔ ȜȖȘȔȈȚȣ ȜȈȑȓȖȊ – MP3, WMA Ȑ Ogg.
ƒ ǼȈȑȓȣ ȜȖȘȔȈȚȖȊ MP1 ȐȓȐ MP2, ȒȖȚȖȘȣȔ ȗȘȐșȊȖȍȕȖ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȍ .MP3,
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ȕȈ ȗȓȍȍȘȍ ȕȍ țȌȈșȚșȧ.
ƒ ǶȚȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȐȚ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ.
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ Țȍȋ ID3?
ȅȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȕȈȧ Ȓ ȜȈȑȓț MP3 ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȚȈȒȈȧ, ȒȈȒ ȍȋȖ ȕȈȏȊȈȕȐȍ,
ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȤ, ȕȈȏȊȈȕȐȍ ȈȓȤȉȖȔȈ, ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ, ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȎȈȕȘ Ȑ
ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ.
40 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǷǨǻǯǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ ȗȘȐȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȍȡȍ ȘȈȏ.
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ ș ȚȖȑ ȚȖȟȒȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȖ ȉȣȓȖ
ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ.
ǷǶǰǹDz ǪǵǻǺǸǰ ǬǶǸǶǮDzǰ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ ǷȖȐșȒ ȊȣȗȖȓȕȧȍȚșȧ Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ Ȓ ȕȈȟȈȓț ȐȓȐ ȒȖȕȞț ȗȍșȕȐ.
2. ǶȚȗțșȚȐȚȍ ȒȕȖȗȒț Ȋ ȚȖȟȒȍ, ș ȒȖȚȖȘȖȑ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȕȈȟȈȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ.
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ș ȚȖȟȒȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ Ȋȣ ȖȚȗțșȚȐȓȐ ȒȕȖȗȒț.
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǹ ǵǨǿǨdzǨ ǺǭDzǻȁǭDZ ǬǶǸǶǮDzǰ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ] ȗȖșȓȍ 3 șȍȒțȕȌ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȚȘȍȒȈ ȕȈȟȕȍȚșȧ ȏȈȕȖȊȖ.
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǷǸǭǬȃǬǻȁǭǫǶ ǺǸǭDzǨ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ] Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 3 șȍȒțȕȌ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ] ȌȊȈ ȘȈȏȈ ȗȖșȓȍ 3 șȍȒțȕȌ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ƒ ǵȈȟȐȕȈȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ ȗȘȍȌȣȌțȡȈȧ ȗȍșȕȧ.
ƒ ǷȘȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȐ ȜȈȑȓȖȊ ș ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȑ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȗȍȘȍȌȈȟȐ Ȋ ȉȐȚȈȝ
(VBR), ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ ȜȈȑȓȈ ȔȖȎȍȚ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔ
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ȌȈȎȍ ȗȖșȓȍ ȕȈȎȈȚȐȧ ȒȕȖȗȒȐ [ǪȓȍȊȖ] Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 3 șȍȒțȕȌ.
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǹdzǭǬǻȆȁǭǫǶ ǺǸǭDzǨ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȗȘȈȊȖ].
ƒ ǵȈȟȐȕȈȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ șȓȍȌțȦȡȈȧ ȗȍșȕȧ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 41
ǹǶǯǬǨǵǰǭ ǷdzǭDZdzǰǹǺǨ ǵǨ MP3-ǷdzǭǭǸǭ
ǭșȓȐ ȜȈȑȓȣ țȎȍ ȏȈȋȘțȎȍȕȣ ȕȈ MP3-ȗȓȍȍȘ, ȔȖȎȕȖ șȖȏȌȈȚȤ ȗȓȍȑȓȐșȚ
“ǰȏȉȘȈȕȕȣȍ”.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music
1/2
Rising Sun
My love
Add to Playlist
Delete
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Music>
(ǴțȏȣȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȜȈȑȓ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȌȖȉȈȊȐȚȤ Ȋ șȗȐșȖȒ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ǷȓȍȑȓȐșȚ.
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Add to Playlist>
(ǬȖȉ. Ȋ ȗȓȍȑȓȐșȚ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȧȚșȧ ȗȖȌȗțȕȒȚȣ ȖȚ <Playlist 1> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 1) ȌȖ <Playlist 5> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 5).
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȖȔȍȘ șȗȐșȒȈ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȌȖȉȈȊȓȍȕȐȧ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ ȉțȌȍȚ ȌȖȉȈȊȓȍȕ Ȋ șȗȐșȖȒ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ƒ ǷȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȗȓȍȑȓȐșȚ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȘȈȏȌȍȓȖȊ <Music> (ǴțȏȣȒȈ) <Playlists> (ǷȓȍȑȓȐșȚȣ) <Playlist 1> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 1) ȌȖ <Playlist 5> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 5)
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ Ǫ ȒȈȎȌȣȑ ȗȓȍȑȓȐșȚ ȔȖȎȕȖ ȌȖȉȈȊȐȚȤ ȌȖ 100 ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊt (ȖȚ<Playlist
1> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 1) ȌȖ <Playlist 5> (ǷȓȍȑȓȐșȚ 5)).
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ șȖȏȌȈȕȐȐ șȗȐșȒȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ ȗȘȖȋȘȈȔȔȍ
<EmoDio> Ȑ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȍȋȖ ȕȈ ȗȓȍȍȘ șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
42 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǹǷǰǹDzǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Music> (ǴțȏȣȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Playlists> (ǷȓȍȑȓȐșȚȣ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
ƒ ǷȖȧȊȧȚșȧ ȖȌȐȕ ȐȓȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȓȍȑȓȐșȚȖȊ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ șȗȐșȖȒ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǩțȌțȚ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȣ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ, șȖȝȘȈȕȍȕȕȣȍ Ȋ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ șȗȐșȒȍ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ƒ ǭșȓȐ șȗȐșȒȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȕȍ ȕȈȑȌȍȕȣ, ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ
<No file> (ǵȍȚ ȜȈȑȓȖȊ).
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ Ȍȓȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 43
ǻǬǨdzǭǵǰǭ ǼǨDZdzǨ ǰǯ ǷdzǭDZdzǰǹǺǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Music> (ǴțȏȣȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Playlists> (ǷȓȍȑȓȐșȚȣ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Playlists
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Playlist 5
ƒ ǷȖȧȊȧȚșȧ ȖȌȐȕ ȐȓȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȓȍȑȓȐșȚȖȊ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ
șȗȐșȖȒ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǩțȌțȚ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȣ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȍ ȜȈȑȓȣ, șȖȝȘȈȕȍȕȕȣȍ Ȋ
ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ șȗȐșȒȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȜȈȑȓ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȌȈȓȐȚȤ Ȑȏ șȗȐșȒȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
Playlist 1
1/2
Rising Sun
My love
Delete from Playlist
Delete All from Playli..
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ǷȓȍȑȓȐșȚ.
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Delete from
Playlist> (ǻȌȈȓ. Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ țȌȈȓȧȍȚșȧ Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ.
ǻǬǨdzǭǵǰǭ Ǫǹǭǽ ǼǨDZdzǶǪ ǰǯ ǷdzǭDZdzǰǹǺǨ
ǪȣȗȖȓȕȐȚȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ 1–4, ȖȗȐșȈȕȕȣȍ ȊȣȠȍ.
5. ǵȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ǷȓȍȑȓȐșȚ.
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Delete
All from Playlist> (ǻȌȈȓȐȚȤ ȊȍșȤ șȗȐșȖȒ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ Ǫșȍ ȜȈȑȓȣ țȌȈȓȧȦȚșȧ Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ.
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ țȌȈȓȍȕ Ȑȏ ȗȓȍȑȓȐșȚȈ ȊȖ
ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
44 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
Playlist 1
Rising Sun
My love
Delete from Playlist
Delete All from Playlist
1/2
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ
ǴȍȕȦ “ǴțȏȣȒȈ” ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȊșȍȔȐ ȈșȗȍȒȚȈȔȐ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ – ȖȚ
ȗȖȊȚȖȘȕȖȋȖ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȚȘȍȒȖȊ Ȑ ȈȓȤȉȖȔȖȊ ȌȖ ȊȣȉȖȘȈ ȜȖȕȈ ȥȒȘȈȕȈ ȊȖ
ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȊțȒȖȊȣȝ ȥȜȜȍȒȚȖȊ
ǴȖȎȕȖ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȉȖȓȍȍ ȟȐșȚȣȔ ȏȊțȒȖȔ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music>(ǴțȏȣȒȈ).
Music
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Sound Effect> (ǯȊțȒȖȊȖȑ ȥȜȜȍȒȚ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Sound Effect> (ǯȊțȒȖȊȖȑ ȥȜȜȍȒȚ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȏȊțȒȖȊȖȑ ȥȜȜȍȒȚ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Street Mode> (ǸȍȎȐȔ “ǻȓȐȞȈ”) ȐȓȐ <Audio Upscaler>
(ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȏȊțȒȈ).
ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȏȊțȒȖȊȣȝ ȥȜȜȍȒȚȖȊ
ƒ Street Mode (ǸȍȎȐȔ ǻȓȐȞȈ): ǷȖȏȊȖȓȧȍȚ ȟȍȚȒȖ șȓȣȠȈȚȤ ȔțȏȣȒț ȕȈ țȓȐȞȍ,
ȖȚȜȐȓȤȚȘȖȊȣȊȈȧ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ țȓȐȟȕȣȍ ȠțȔȣ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȖȚ 0 ȌȖ 2.
ƒ Audio Upscaler (ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȏȊțȒȈ): ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ
ȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚ ȐșȝȖȌȕȖȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȏȊțȒȈ, ȗȖȚȍȘȧȕȕȖȍ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ
ȒȖȌȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȋ WMA/MP3. ǼțȕȒȞȐȧ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȏȊțȒȈ ȘȈȉȖȚȈȍȚ
ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȜȈȑȓȈȝ ȕȐȏȒȖȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Off> (ǪȣȒȓ) ȐȓȐ <On>
(ǪȒȓ).
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȔȍȕȦ, ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 45
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈ Digital Natural Sound
(DNSe)
ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡțȦ ȏȊțȒȖȊțȦ șȘȍȌț, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡțȦ ȎȈȕȘț
ȔțȏȣȒȐ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<DNSe>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <DNSe>.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȑ ȜȈȑȓ DNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Auto> (ǨȊȚȖ), <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ),
<Studio> (ǹȚțȌȐȧ), <Rock> (ǸȖȒ), <Classical> (DzȓȈșșȐȒȈ), <Jazz>
(ǬȎȈȏ), <Ballad> (ǩȈȓȓȈȌȈ), <Club> (Dzȓțȉ), <Rhythm & Blues> (ǸȐȚȔ
& ǩȓȦȏ), <Dance> (ǺȈȕȍȞ), <Café> (DzȈȜȍ), <Concert> (DzȖȕȞȍȘȚ),
<Church> (ǾȍȘȒȖȊȤ) ȐȓȐ <myDNSe>.
ƒ ǭșȓȐ ȊȣȉȘȈȕ ȗȈȘȈȔȍȚȘ <Auto> (ǨȊȚȖ), șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ ȘȍȎȐȔ DNSe
ȉțȌȍȚ ȈȒȚȐȊȐȘȖȊȈȕ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȍșȓȐ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȎȈȕȘȍ ȔțȏȣȒȐ
ȊȒȓȦȟȍȕȈ Ȋ Țȍȋ ID3 ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ ǪȣȉȘȈȊ ȗțȕȒȚ <myDNSe>, ȔȖȎȕȖ ȏȈȌȈȚȤ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
DNSe. ǹȔ. șȚȘ. 47.
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ DNSe?
DNSe – ȥȚȖ ȏȊțȒȖȊȖȑ ȥȜȜȍȒȚ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȑ Ȋ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung
Ȍȓȧ MP3-ȗȓȍȍȘȖȊ. ȅȚȖ țșȚȈȕȖȊȐȚ ȘȈȏȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ Ȍȓȧ
țȓțȟȠȍȕȐȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ Ǭȓȧ ȜȈȑȓȖȊ Ogg șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ ȗȍȘȍȌȈȟȐ 250 DzȉȐȚ/ș Ȑ ȊȣȠȍ
ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȘȍȎȐȔ <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ).
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
46 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe
ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe ȔȖȎȕȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȈ
ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȐȓȐ ȗȍȘȍȌȈȚȤ Ȑȏ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ <EmoDio>.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
Music
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<DNSe>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <DNSe>.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ<myDNSe>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ DNSe.
Rhythm
& Blues
Sound
Effect
Dance
DNSe
Café
Play Mode
Concert
Music Play Screen
Church
Play Speed
myDNSe
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȍ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe ȉțȌțȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ.
ƒ ǷȖșȓȍ ȊȣȉȖȘȈ <myDNSe> ȔȖȎȕȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ:
<EQ> (ȅȒȊȈȓȈȑȏȍȘ), <3D & BASS> (3D Ȑ ǩǨǹ), <Concert Hall>
(DzȖȕȞȍȘȚ. ȏȈȓ) Ȑ <Clarity> (ǿȍȚȒȖșȚȤ). ǹȔ. șȚȘ. 48 - 51.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȐ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ <EmoDio>
șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
ƒ ǵȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȌȈȚȤ ȌȖ 97 ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ
ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe: ș <User 1> (ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒ.1) ȌȖ <User 3>
(ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒ.3).
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 47
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
<EQ> (ȅȒȊȈȓȈȑȏȍȘ)
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈ șȊȖȍ țșȔȖȚȘȍȕȐȍ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȖȚȌȍȓȤȕȣȍ ȏȊțȒȖȊȣȍ ȟȈșȚȖȚȣ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe Ȋ
ȔȍȕȦ myDNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<EQ> (ȅȒȊȈȓȈȑȏȍȘ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȕȈșȚȘȖȍȒ <EQ> (ȅȒȊȈȓȈȑȏȍȘ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȟȈșȚȖȚț, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ,
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ],ȟȚȖȉȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ țȘȖȊȍȕȤ
ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȟȈșȚȖȚȣ.
ƒ ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <–10 ~ +10> Ȍȓȧ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ
ȟȈșȚȖȚȣ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ.
48 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
<3D & BASS> (3D Ȑ ǩǨǹ)
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȚȘȍȝȔȍȘȕȣȑ ȥȜȜȍȒȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȋȖ ȏȊțȒȈ Ȑ
ȕȈșȚȘȖȐȚȤ țȘȖȊȍȕȤ țșȐȓȍȕȐȧ ȉȈșȖȊ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe Ȋ
ȔȍȕȦ myDNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<3D & BASS> (3D Ȑ ǩǨǹ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȕȈșȚȘȖȍȒ <3D & BASS> (3D Ȑ ǩǨǹ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <3D> (3D) ȐȓȐ <BASS> (ǩȈș), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ].
ƒ ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȖȚ 0 ȌȖ 4 Ȍȓȧ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ <3D> (3D) Ȑ
<Bass> (ǩȈș).
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 49
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
<Concert Hall> (DzȖȕȞȍȘȚȕȣȑ ȏȈȓ)
ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤ ȔȖȎȍȚ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȘȈȏȔȍȘ ȒȖȕȞȍȘȚȕȖȋȖ ȏȈȓȈ Ȑ țȘȖȊȍȕȤ,
ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȚȤ ȖȡțȡȍȕȐȍ ȕȈȝȖȎȌȍȕȐȧ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȔ ȒȖȕȞȍȘȚȕȖȔ ȏȈȓȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe Ȋ
ȔȍȕȦ myDNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Concert Hall> (DzȖȕȞȍȘȚȕȣȑ ȏȈȓ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ <Concert Hall>
(DzȖȕȞȍȘȕȣȑ ȏȈȓ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Size> (ǸȈȏȔȍȘ)
ȐȓȐ <Level> (ǻȘȖȊȍȕȤ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ].
ƒ ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <0-3> Ȍȓȧ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ <Size> (ǸȈȏȔȍȘ) Ȑ
<Level> (ǻȘȖȊȍȕȤ).
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ ȊȣȉȖȘ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈ <Concert
Hall> (DzȖȕȞȍȘȚȕȣȑ ȏȈȓ) ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȖȚȒȓȦȟȍȕȐȦ ȌȘțȋȐȝ
ȏȊțȒȖȊȣȝ ȥȜȜȍȒȚȖȊ.
50 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
<Clarity> (ǿȍȚȒȖșȚȤ)
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȓȈȎȌȈȚȤșȧ ȉȖȓȍȍ ȟȍȚȒȐȔ ȏȊțȒȖȔ ș țȓțȟȠȍȕȕȣȔ
ȒȈȟȍșȚȊȖȔ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȍ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ DNSe Ȋ
ȔȍȕȦ myDNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȒ DNSe.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Clarity> (ǿȍȚȒȖșȚȤ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
myDNSe
User 1
User 2
User 3
EQ
3D & BASS
Concert Hall
Clarity
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ <Clarity> (ǿȍȚȒȖșȚȤ).
ƒ ǪȖȏȔȖȎȕȣȍ ȊȈȘȐȈȕȚȣ: <0-2>.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ țȘȖȊȍȕȤ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈȊȍȘȠȍȕȈ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 51
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȘȍȎȐȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȖȊȚȖȘȈ ȕȈșȚȘȖȍȒ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
Music
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Play Mode> (ǸȍȎȐȔ ȊȖșȗȘ.), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Play Mode> (ǸȍȎȐȔ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȑ ȘȍȎȐȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ƒ Normal (ǶȉȣȟȕȖȍ): ǶȌȕȖȒȘȈȚȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑȏ
ȚȍȒțȡȍȋȖ șȗȐșȒȈ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ Repeat (ǷȖȊȚȖȘȐȚȤ): ǷȖȊȚȖȘȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑȏ
ȚȍȒțȡȍȋȖ șȗȐșȒȈ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ Repeat One (ǷȖȊȚȖȘ ȖȌȕȖȑ): ǷȖȊȚȖȘȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȖȌȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ Shuffle (ǪȗȍȘȍȔȍȠȒț): ǷȖȊȚȖȘȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ Ȋșȍȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȑȏ
ȚȍȒțȡȍȋȖ șȗȐșȒȈ ȔțȏȣȒȐ Ȋ șȓțȟȈȑȕȖȔ ȗȖȘȧȌȒȍ.
52 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǪȣȉȖȘ ȥȒȘȈȕȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȜȖȕȖȊȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ, Ȑȏ Țȍȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȗȓȍȍȘȖȔ,
ȐȓȐ Ȑȏ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Music Play Screen> (ȅȒȘȈȕ ȊȖșȗȘ. Ȕțȏ.), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music Play Screen> (ȅȒȘȈȕ
ȚȍȒțȡȍȋȖ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ ȥȒȘȈȕ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ,
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȥȒȘȈȕȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊ: <Reflection> (ǶȚȘȈȎȍȕȐȍ), <Auto>
(ǨȊȚȖ), <Passionate> (ǹȚȘȈșȚȕȣȑ), <Sweet> (ǴȍȓȖȌȐȟȕȣȑ), <Quiet> (ǹȗȖȒȖȑȕȣȑ),
<Cheerful> (ǪȍșȍȓȤȍ), <Album Art> (ǶȉȓȖȎȒȈ), <Album Info.> (Ƕȉ ȈȓȤȉȖȔȍ)
ƒ AUTO (ǨȊȚȖ): ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍ ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ ȥȒȘȈȕȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ ȕȈ
ȥȒȘȈȕ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ, șȖȌȍȘȎȈȡȍȑșȧ Ȋ Țȍȋȍ ID3 ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ Album Art (ǶȉȓȖȎȒȈ): ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȖȉȓȖȎȒȐ ȈȓȤȉȖȔȈ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ
șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȖȕȖ șȖȝȘȈȕȍȕȖ Ȋ Țȍȋȍ ID3 ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ. ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ
ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȖȉȓȖȎȍȒ ȈȓȤȉȖȔȈ ȘȈȏȔȍȘȖȔ ȔȍȕȤȠȍ 200 ȗȐȒșȍȓȍȑ (ȗȖ
ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȐ) x 200 ȗȐȒșȍȓȍȑ (ȗȖ ȊȍȘȚȐȒȈȓȐ).
ƒ Album Info. (ǰȕȜȖ ȈȓȤȉ.): ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗȉ ȐȔȍȕȐ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȧ, ȈȓȤȉȖȔȍ, ȎȈȕȘȍ
ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ Ȋ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȖȕȈ șȖȝȘȈȕȍȕȈ Ȋ Țȍȋȍ ID3 ȔțȏȣȒȈȓȤȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ Țȍȋ ID3?
ȅȚȖ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ Ȓ MP3-ȜȈȑȓț, ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
ȌȈȕȕȣȍ Ȗ ȕȈȏȊȈȕȐȐ ȚȘȍȒȈ, ȍȋȖ ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȍ, ȈȓȤȉȖȔȍ, ȋȖȌȍ ȊȣȗțșȒȈ,
ȎȈȕȘȍ Ȑ ȗȖȓȍ Ȍȓȧ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȍȊ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 53
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ șȒȖȘȖșȚȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȜțȕȒȞȐȐ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ șȒȖȘȖșȚȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ
țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȐȓȐ țȔȍȕȤȠȐȚȤ șȒȖȘȖșȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȓȦȉȐȔȣȝ
ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȝ ȜȈȑȓȖȊ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Play Speed> (ǹȒȖȘȖșȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Play Speed> (ǹȒȖȘȖșȚȤ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕțȦ șȒȖȘȖșȚȤ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȌȕȖ Ȑȏ șȓȍȌțȦȡȐȝ ȏȕȈȟȍȕȐȑ: <Slow3> (ǴȍȌȓȍȕȕȖ3),
<Slow2> (ǴȍȌȓȍȕȕȖ2), <Slow1> (ǴȍȌȓȍȕȕȖ1), <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ),
<Fast1> (ǩȣșȚȘȖ1), <Fast2> (ǩȣșȚȘȖ2), <Fast3> (ǩȣșȚȘȖ3).
54 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓȈ ȗȘȖȗțșȒȈ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ ȗȖ ȜȈȑȓț ș ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȐȕȚȍȘȊȈȓȈȔȐ.
ǷȘȖȗțșȒȈȑȚȍ șȘȈȏț Ȟȍȓȣȑ ȜȈȑȓ ȐȓȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ șȍȒțȕȌ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
Music
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Skip Interval> (ǰȕȚȍȘȊȈȓ ȗȘȖȗțșȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Skip interval> (ǷȘȖȗțșȚȐȚȤ
ȐȕȚȍȘȊȈȓ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕțȎȕȣȑ ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȗȘȖȗțșȒȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <1 Song> (1 ȗȍșȕȧ), <5sec> (5șȍȒ), <10sec> (10șȍȒ),
<30sec> (30șȍȒ) ȐȓȐ <1min> (1ȔȐȕ).
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǭșȓȐ ȜȈȑȓ ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ ȗȍȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȗȖȚȖȒȈ ȌȈȕȕȣȝ
(VBR) ȐȓȐ ȒȈȒ ȜȈȑȓ Ogg, ȜȈȒȚȐȟȍșȒȈȧ ȌȓȐȕȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓȈ ȗȘȖȗțșȒȈ
ȔȖȎȍȚ ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȌȓȐȕȍ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ _ 55
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǴǻǯȃDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǷȖȊȚȖȘ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ
ȅȚȈ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȊȈȔ ȗȖȊȚȖȘȕȖ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȍ
ȟȈșȚȐ ȜȈȑȓȈ. ǸȍȒȖȔȍȕȌțȍȚșȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȍȍ ȗȘȐ ȐȏțȟȍȕȐȐ
ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȝ ȧȏȣȒȖȊ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ] Ȋ ȕțȎȕȖȔ ȔȍșȚȍ ȗȘȐ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȐ ȔțȏȣȒȐ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Music> (ǴțȏȣȒȈ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Repeat A-B Mode On> (ǸȍȎȐȔ ȗȖȊȚȖȘȈ A-B
ȊȒȓ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȗȖȊȚȖȘȈ ȘȈȏȌȍȓȈ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ [ ] Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȘȈȏȌȍȓȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȊȚȖȘȐȚȤ.
Music
Sound Effect
DNSe
Play Mode
Music Play Screen
Play Speed
Rising
Sun
Skip Interval
Repeat A-B Mode On
02:13
04:28
ƒ ǻșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȚȖȟȒȈ Ȑ Ȋ șȚȘȖȒȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ < >.
4. ǹȕȖȊȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ [ ] , ȟȚȖȉȣ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȖȒȖȕȟȈȕȐȍ ȘȈȏȌȍȓȈ,
ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȊȚȖȘȐȚȤ.
ƒ Ǫ șȚȘȖȒȍ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȏȕȈȟȖȒ < >Ȑ
ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȗȖȊȚȖȘȕȖȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ țȒȈȏȈȕȕȖȋȖ ȘȈȏȌȍȓȈ.
ǶȚȔȍȕȈ ȗȖȊȚȖȘȈ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȊȚȖȘȈ ȘȈȏȌȍȓȈ.
ƒ ǷȖȊȚȖȘ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ ȉțȌȍȚ ȖȚȔȍȕȍȕ.
ƒ ǼțȕȒȞȐȧ ȗȖȊȚȖȘȈ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȖȚȔȍȕȧȍȚșȧ Ȋ șȓȍȌțȦȡȍȔ
șȓțȟȈȍ.
-ǯȈȌȈȕȈ ȕȈȟȈȓȤȕȈȧ ȚȖȟȒȈ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ ȗȖȊȚȖȘȈ, Ȉ ȒȖȕȍȟȕȈȧ ȚȖȟȒȈ ȕȍ
ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȚȍȒțȡȍȑ ȌȖȘȖȎȒȐ.
-ǭșȓȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȒȖȕȍȟȕȖȑ ȚȖȟȒȐ ȊȣȉȘȈȕȈ ȚȖȟȒȈ Ȕȍȕȍȍ ȟȍȔ, ȟȍȘȍȏ
ȚȘȐ șȍȒțȕȌȣ ȗȖșȓȍ ȕȈȟȈȓȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
56 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȔțȏȣȒȐ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ǷȍȘȍȌȈȑȚȍ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓ ȕȈ ȗȓȍȍȘ ș ȗȖȔȖȡȤȦ <EmoDIo>.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǪǰǬǭǶ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Videos> (ǪȐȌȍȖ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Videos> (ǪȐȌȍȖ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȊȐȌȍȖ Ȍȓȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖ.
ǷǨǻǯǨ
DzȕȖȗȒȈ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ]
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȐȌȍȖ.
ƒ ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȕȈ ȗȓȍȍȘȍ ȉțȌȍȚ
ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȍȡȍ ȘȈȏ.
ƒ ǷȓȍȍȘ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ
ș ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȔȍșȚȈ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȔ
DzȕȖȗȒȈ [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ]
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȉȣȓȖ
<ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖȍ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ>
ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ.
ƒ ǷȘȐ ȗȍȘȍȌȈȟȍ ȕȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȖȊ ș ȗȖȔȖȡȤȦ <EmoDio>,
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ ȖȕȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȌȖ ȗȍȘȍȌȈȟȐ, ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȜȖȘȔȈȚ SVI.
ǸȈȏȔȍȘ ȜȈȑȓȈ ȚȈȒȎȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȐȏȔȍȕȧȍȚșȧ. Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ șȊȍȌȍȕȐȑ șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ _ 57
ǷǭǸǭǽǶǬ Dz ǶǷǸǭǬǭdzǭǵǵǶǴǻ DzǨǬǸǻ
1. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖȋȖ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ Ȑ
ȕȍȌȖȓȋȖ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ].
Video Track 1
ƒ ȅȚȖ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȗȍȘȍȔȍȡȈȚȤșȧ ȕȈȏȈȌ ȐȓȐ ȊȗȍȘȍȌ Ȋ
ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ.
2. ǬȖșȚȐȋȕțȊ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, ȖȚȗțșȚȐȚȍ ȒȕȖȗȒț.
ƒ ǪȐȌȍȖ ȜȈȑȓ ȕȈȟȐȕȈȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ ș ȥȚȖȋȖ ȔȍșȚȈ.
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǷǸǭǬȃǬǻȁǭǫǶ ǪǰǬǭǶǼǨDZdzǨ
ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ] Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 3 șȍȒțȕȌ ȗȖșȓȍ
ȕȈȟȈȓȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȜȈȑȓȈ.
Video Track 1
ǬȊȈȎȌȣ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ] Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 3 șȍȒțȕȌ
ȗȖșȓȍ ȕȈȟȈȓȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖ ȊȐȌȍȖ.
ǪǶǹǷǸǶǰǯǪǭǬǭǵǰǭ ǹdzǭǬǻȆȁǭǫǶ ǪǰǬǭǶǼǨDZdzǨ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȗȘȈȊȖ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ șȓȍȌțȦȡȍȋȖ ȊȐȌȍȖ.
58 _ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ
Video Track 2
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǪǰǬǭǶ
ǿȚȖȉȣ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț
ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈȒȓȈȌȒț, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ȥȚȖȑ ȟȈșȚȐ ȚȍȒșȚȈ.
1. ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȊȐȌȍȖ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȏȕȈȟȖȒ [ ] ȕȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȔ ȒȈȌȘȍ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Video> (ǪȐȌȍȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Add Bookmark> (ǬȖȉ. ȏȈȒȓȈȌȒț),
Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ ǺȍȒțȡȈȧ ȚȖȟȒȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ / ȖșȚȈȕȖȊȒȐ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȉțȌȍȚ ȌȖȉȈȊȓȍȕȈ Ȋ ȏȈȒȓȈȌȒț.
ƒ ǵȈ ȗȈȕȍȓȐ șȖșȚȖȧȕȐȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȐȔȊȖȓ [ | ].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǭșȓȐ ȏȈȒȓȈȌȒȈ ȉȣȓȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȗȘȍȎȌȍ, ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȈȗȘȖș Ȗ ȏȈȔȍȕȍ.
ǭșȓȐ ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ), ȗȘȍȌȣȌțȡȈȧ ȏȈȒȓȈȌȒȈ ȉțȌȍȚ țȌȈȓȍȕȈ,
ȗȖȚȖȔ ȉțȌȍȚ ȌȖȉȈȊȓȍȕȈ ȕȖȊȈȧ ȏȈȒȓȈȌȒȈ.
ƒ ǵȈ ȒȈȎȌȣȑ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȖȌȕȈ ȏȈȒȓȈȌȒȈ. ǪșȍȋȖ
ȔȖȎȕȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȔȈȒșȐȔțȔ 50 ȏȈȒȓȈȌȖȒ.
ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ (ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ)/țȌȈȓȍȕȐȍ ȏȈȒȓȈȌȒȐ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Video> (ǪȐȌȍȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Go to Bookmark> (ǯȈȒȓȈȌȒȐ) ȐȓȐ
<Delete Bookmark> (ǻȌȈȓȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ ǷȖșȓȍ ȊȣȉȖȘȈ <Go to Bookamrk> (ǷȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȏȈȒȓȈȌȒȍ) ȗȓȍȍȘ ȗȍȘȍȑȌȍȚ
Ȓ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ ȏȈȒȓȈȌȒȍ Ȑ ȕȈȟȕȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ.
ƒ ǵȈȎȈȚȐȍ <Delete Bookmark> (ǻȌȈȓȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț) țȌȈȓȐȚ ȊȣȉȘȈȕȕțȦ
ȏȈȒȓȈȌȒț Ȑȏ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ.
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȔȍȕȦ, ȕȈȎȔȐȚȍ [ ].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ _ 59
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǪǰǬǭǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȧȘȒȖșȚȐ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȧȘȒȖșȚȤ ȌȐșȗȓȍȧ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Video> (ǪȐȌȍȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Brightness> (ȇȘȒȖșȚȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Brightness> (ȇȘȒȖșȚȤ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ
ȧȘȒȖșȚȤ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <0~10>.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈ Digital Natural Sound (DNSe)
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȏȊțȟȈȕȐȍ Ȍȓȧ ȒȈȎȌȖȋȖ ȊȐȌȍȖȎȈȕȘȈ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Video> (ǪȐȌȍȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <DNSe>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark
Brightness
DNSe
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <DNSe>.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ ȜȈȑȓ
DNSe, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ), <Drama> (ǬȘȈȔȈ) ȐȓȐ <Action> (ǬȍȑșȚȊȐȍ).
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ DNSe?
DNSe – ȥȚȖ ȏȊțȒȖȊȖȑ ȥȜȜȍȒȚ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȑ Ȋ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung
Ȍȓȧ MP3-ȗȓȍȍȘȖȊ. ȅȚȖ țșȚȈȕȖȊȐȚ ȘȈȏȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȊțȒȈ Ȍȓȧ
țȓțȟȠȍȕȐȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ȔțȏȣȒȐ.
60 _ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȊȐȌȍȖ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ
șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ <EmoDIo> Ȍȓȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȕȈ ȗȓȍȍȘ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰDZ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Pictures> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȊȣȉȘȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȖȒȕț ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ.
ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț/
șȓȍȌțȦȡȍȔț ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȦ
DzȕȖȗȒȈ [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ]
ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖȋȖ
ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȍ/șȓȍȌțȦȡȍȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.
DzȕȖȗȒȈ [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ]
<ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖȍ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ>
ƒ ǷȘȐ ȗȍȘȍȌȈȟȍ ȕȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ș ȗȖȔȖȡȤȦ <EmoDio>, ȖȕȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȌȖ ȗȍȘȍȌȈȟȐ, ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȣȊȈȦȚșȧ Ȋ ȜȖȘȔȈȚ JPG.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǸȈȏȔȍȘ ȜȈȑȓȈ ȚȈȒȎȍ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ. Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ
șȊȍȌȍȕȐȑ șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
ƒ ǯȕȈȟȖȒ
ȖȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ, ȍșȓȐ ȜȈȑȓȣ JPG șȖȌȍȘȎȈȚ ȕȍȊȍȘȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗȉ ȥșȒȐȏȈȝ.
ƒ ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȔȍȌȓȍȕȕȖ.
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȐșȒȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȔȖȎȕȖ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ <File Browser>(ǼȈȑȓȣ). 21.
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ _ 61
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰȇ
ǷȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ
ȔțȏȣȒȐ ȐȓȐ FM-ȘȈȌȐȖ
ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ȔȖȎȕȖ
șȓțȠȈȚȤ ȔțȏȣȒț ȐȓȐ FM-ȘȈȌȐȖ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Music On> (ǴțȏȣȒȈ ȊȒȓ) ȐȓȐ
<FM Radio On> (FM-ȘȈȌȐȖ ȊȒȓ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȐ ȒȈȎȌȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ <Music On> (ǴțȏȣȒȈ ȊȒȓ) ȐȓȐ <FM Radio
On> (FM-ȘȈȌȐȖ ȊȒȓ) ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ/
ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ȏȊțȒȈ.
ǷȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ șȓȈȑȌ-ȠȖț
DzȈȒ… 1
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǵȈ ȥȒȘȈȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ [
șȓȈȑȌ-ȠȖț.
], ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȗȓȍȍȘ ȕȈȟȕȍȚ
Pictures
Picture Image 1.jpg
Start Slideshow
DzȈȒ… 2
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ “ǵȈȟȈȚȤ șȓȈȑȌ-ȠȖț”.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Start
Slideshow> (ǵȈȟȈȚȤ șȓȈȑȌȠȖț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
], ȗȖșȓȍ ȟȍȋȖ ȗȓȍȍȘ ȕȈȟȕȍȚ șȓȈȑȌ-ȠȖț.
ƒ ǵȈ ȥȒȘȈȕȍ ȗȖȧȊȐȚșȧ [
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȔȍȕȦ, ȕȈȎȔȐȚȍ [ ].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
62 _ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
1/8
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰȇ
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǿȚȖȉȣ ȗȘȍȒȘȈȚȐȚȤ șȓȈȑȌ-ȠȖț
DzȈȒ… 1
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ șȓȈȑȌ-ȠȖț ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Stop Sildeshow
Slideshow Speed
Transition Effect
ƒ ǹȓȈȑȌ-ȠȖț ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ.
DzȈȒ… 2
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ șȓȈȑȌ-ȠȖț ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Stop
Slideshow> (ǶșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȓȈȑȌ-ȠȖț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǹȓȈȑȌ-ȠȖț ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ.
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ șȒȖȘȖșȚȐ ȘȍȎȐȔȈ șȓȈȑȌ-ȠȖț
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ șȓȈȑȌ-ȠȖț ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ șȓȈȑȌ-ȠȖț.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Slideshow Speed> (ǹȒȖȘȖșȚȤ
șȓȈȑȌȠȖț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Stop Sildeshow
Slideshow Speed
Transition Effect
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Slideshow Speed> (ǹȒȖȘȖșȚȤ
ȗȖȒȈȏȈ șȓȈȑȌȖȊ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ
șȒȖȘȖșȚȤ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Fast> (ǩȣșȚȘȖ), <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ) ȐȓȐ <Slow>
(ǴȍȌȓȍȕȕȖ).
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ _ 63
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰȇ
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ǴȖȎȕȖ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Zoom> (ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ <Zoom> (ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ
ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <100%>, <200%> ȐȓȐ <400%>.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȟȈșȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ Ȍȓȧ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ.
ǶȚȔȍȕȈ ȔȈșȠȚȈȉȐȘȖȊȈȕȐȧ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȕȈ țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȔ ȊȐȌȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǩțȌȍȚ ȊȣȗȖȓȕȍȕ ȖȉȘȈȚȕȣȑ ȗȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȕȈȟȈȓȤȕȖȔț ȘȈȏȔȍȘț.
ƒ ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȎȍȚ ȏȈȕȧȚȤ ȕȍȒȖȚȖȘȖȍ ȊȘȍȔȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
64 _ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰȇ
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǷȖȊȨȘȚȣȊȈȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
Ǭȓȧ țȌȖȉșȚȊȈ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȊȘȈȡȈȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Rotate> (ǷȖȊȍȘȕțȚȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ <Rotate> (ǷȖȊȍȘȕțȚȤ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ țȋȖȓ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Left 90°> (ǪȓȍȊȖ 90°), <Right 90°> (ǪȗȘȈȊȖ 90°) ȐȓȐ <180°>.
ǯȈȌȈȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȈȊȚȖȗȖȊȖȘȖȚȈ
ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȜțȕȒȞȐȐ ȈȊȚȖȗȖȊȖȘȖȚȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ
ȗȖȊȖȘȈȟȐȊȈȚȤșȧ ȗȘȖȗȖȘȞȐȖȕȈȓȤȕȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȋȖ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȖȚȖȉȘȈȏȐȚȤ
ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ Ȋ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖȔ ȘȈȏȔȍȘȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Auto Pivot> (ǨȊȚȖȗȖȊȖȘȖȚ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Auto Pivot> (ǨȊȚȖȗȖȊȖȘȖȚ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <On> (ǪȒȓ.), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǼțȕȒȞȐȧ ȈȊȚȖȗȖȊȖȘȖȚȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȌȈȕȈ.
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ _ 65
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰȇ
(ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ ȗȍȘȍȝȖȌȕȖȋȖ ȥȜȜȍȒȚȈ
ǴȖȎȕȖ ȏȈȌȈȚȤ ȗȍȘȍȝȖȌȕȣȑ ȥȜȜȍȒȚ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȖȉȘȈȎȈȓȖșȤ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȍ
ȐȓȐ șȓȍȌțȦȡȍȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Transition Effect> (ǷȍȘȍȝȖȌȕȣȑ
ȥȜȜȍȒȚ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Transition Effect>
(ǷȍȘȍȝȖȌȕȣȑ ȥȜȜȍȒȚ).
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ
ȗȍȘȍȝȖȌȕȣȑ ȥȜȜȍȒȚ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Off> (ǪȣȒȓ.), <Auto> (ǨȊȚȖ), <Cover> (DzȘȣȠȒȈ),
<Fade> (ǯȈȚȍȔȕȍȕȐȍ), <Push> (ǵȈȎȈȚȤ), <Split> (ǸȈȏȌȍȓȐȚȤ),
<Blinds> (ǮȈȓȦȏȐ) Ȑ <Zoom> (ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ).
ǪȣȉȖȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȜȖȕȈ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȒȈȒ ȜȖȕ Ȍȓȧ ȥȒȘȈȕȈ.
1. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
șȌȍȓȈȚȤ ȜȖȕȖȊȣȔ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Picture> (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Select as My Skin> (ǪȣȉȘȈȚȤ
ȖȉȓȖȎȒț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Music On
FM Radio On
Start Sildeshow
Zoom
Rotate
Auto Pivot
Transition Effect
Select as My Skin
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes>
(ǬȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ țșȚȈȕȖȊȐȚȤșȧ ȒȈȒ ȜȖȕȖȊȖȍ.
66 _ ȗȘȖșȔȖȚȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ
ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ
ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȚȖȋȖ, ȘȖȔȈȕ ȓȐ ȥȚȖ, ȘțȒȖȗȐșȤ ȕȖȊȖȋȖ
ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȐȓȐ ȕȈțȟȕȣȑ ȌȖȒțȔȍȕȚ, mp3-ȗȓȍȍȘ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ
ȗȘȖȟȐȚȈȚȤ Ȋșȍ ȥȚȐ ȚȍȒșȚȣ… ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ!
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ǷȍȘȍȌȈȟȈ ȚȍȒșȚȖȊȣȝ ȜȈȑȓȖȊ ȕȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ <EmoDio>.
ǯȈȌȈȕȐȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȋȖ ȧȏȣȒȈ Ȍȓȧ ȚȍȒșȚȈ. ǹȔ. șȚȘ. 72.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǿǺǭǵǰǭ ǺǭDzǹǺǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Texts> (ǺȍȒșȚȣ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȚȍȒșȚȖȊȣȝ ȜȈȑȓȖȊ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȚȍȒșȚȖȊȣȑ ȜȈȑȓ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȚȍȒșȚ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȊȖ
ȊȍșȤ ȥȒȘȈȕ.
Ǭȓȧ ȊȖȏȊȘȈȚȈ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț șȕȖȊȈ ȕȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ/șȓȍȌțȦȡȍȑ șȚȘȈȕȐȞȍ
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ].
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ
ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ/șȓȍȌțȦȡȍȑ șȚȘȈȕȐȞȍ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȐșȒȈ ȚȍȒșȚȖȊȣȝ ȜȈȑȓȖȊ Ȋȣ ȚȈȒȎȍ ȔȖȎȍȚȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ <File Browser>
(ǼȈȑȓȣ). ǹȔ. șȚȘ. 21.
ƒ ǪȈȠ mp3-ȗȓȍȍȘ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚ ȜȖȘȔȈȚ ȜȈȑȓȈ TXT Ȋ ȚȍȒșȚȖȊȖȔ ȘȍȎȐȔȍ.
ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ _ 67
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ
ǿȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȖȊ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȔțȏȣȒȐ
ȐȓȐ FM-ȘȈȌȐȖ
ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȟȚȍȕȐȧ ȚȍȒșȚȖȊ ȔȖȎȕȖ șȓțȠȈȚȤ ȔțȏȣȒț ȐȓȐ FM-ȘȈȌȐȖ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Music On> (ǴțȏȣȒȈ ȊȒȓ) ȐȓȐ <FM Radio On>
(FM-ȘȈȌȐȖ ȊȒȓ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȐ ȒȈȎȌȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ <Music On> (ǴțȏȣȒȈ
ȊȒȓ) ȐȓȐ <FM Radio On> (FM-ȘȈȌȐȖ ȊȒȓ) ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ
ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ ȏȕȈȟȍȕȐȑ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ/ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ
ȏȊțȒȈ.
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Add Bookmark
Samsung
Electronics
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing
global
Text Viewer Color
Font Size
ǷȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȗȍȘȊȖȑ șȚȘȈȕȐȞȍ
ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȥȚț ȜțȕȒȞȐȦ, ȍșȓȐ ȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȚȍȒșȚ ș
ȗȍȘȊȖȑ șȚȘȈȕȐȞȣ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Go to 1st Page> (ǷȍȘȍȑȚȐ ȕȈ 1-țȦ
șȚȘ.), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Yes> (ǬȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȗȖȓȕȐȚșȧ ȗȍȘȍȔȍȡȍȕȐȍ Ȓ ȗȍȘȊȖȑ șȚȘȈȕȐȞȍ.
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȔȍȕȦ, ȕȈȎȔȐȚȍ [
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
68 _ ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ
].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes
Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Add Bookmark
Samsung
Electronics
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing
global
Text Viewer Color
Font Size
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǿȚȖȉȣ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț
ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈȒȓȈȌȒț, ȟȚȖȉȣ Ȋ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ȥȚȖȑ ȟȈșȚȐ
ȚȍȒșȚȈ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [ ] ȕȈ ȕțȎȕȖȑ șȚȘȈȕȐȞȍ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Add Bookmark> (ǬȖȉ. ȏȈȒȓȈȌȒț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǺȍȒțȡȐȑ ȚȍȒșȚȖȊȣȑ ȥȒȘȈȕ ȌȖȉȈȊȓȧȍȚșȧ Ȋ ȏȈȒȓȈȌȒȐ,
Ȑ Ȋ ȊȍȘȝȕȍȔ ȓȍȊȖȔ țȋȓț ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȐȔȊȖȓ[ ].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest growing global
Text Viewer Color
Font Size
ƒ ǭșȓȐ ȏȈȒȓȈȌȒȈ ȉȣȓȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȗȘȍȎȌȍ,
ȗȖȧȊȐȚșȧ ȏȈȗȘȖș Ȗ ȏȈȔȍȕȍ. ǭșȓȐ ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ), ȗȘȍȌȣȌțȡȈȧ
ȏȈȒȓȈȌȒȈ ȉțȌȍȚ țȌȈȓȍȕȈ, ȗȖȚȖȔ ȉțȌȍȚ ȌȖȉȈȊȓȍȕȈ ȕȖȊȈȧ ȏȈȒȓȈȌȒȈ.
ƒ ǵȈ ȒȈȎȌȣȑ ȚȍȒșȚȖȊȣȑ ȜȈȑȓ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȖȌȕȈ ȏȈȒȓȈȌȒȈ.
ǪșȍȋȖ ȔȖȎȕȖ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȔȈȒșȐȔțȔ 50 ȏȈȒȓȈȌȖȒ.
ǿȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȏȈȒȓȈȌȒȍ/țȌȈȓȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Go to Bookmark> (ǯȈȒȓȈȌȒȐ) ȐȓȐ <Delete
Bookmark> (ǻȌȈȓȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȗțȕȒȚȈ <Go to Bookmark> (ǷȍȘȍȑȚȐ
Ȓ ȏȈȒȓȈȌȒȍ) ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȗȍȘȍȝȖȌ Ȓ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ
ȏȈȒȓȈȌȒȍ, Ȉ ȗȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȗțȕȒȚȈ <Delete Bookmark>
(ǻȌȈȓȐȚȤ ȏȈȒȓȈȌȒț) ȊȣȉȘȈȕȕȈȧ ȏȈȒȓȈȌȒȈ țȌȈȓȧȍȚșȧ
Ȑȏ ȚȍȒșȚȖȊȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing global
Text Viewer Color
Font Size
ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ _ 69
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǿȚȖȉȣ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȞȊȍȚ ȥȒȘȈȕȈ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȚȍȒșȚȈ
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȞȊȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȚȍȒșȚȈ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Text Viewer Color> (ǾȊȍȚ ȚȍȒșȚȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȔȍȕȦ <Text Viewer Color> (ǾȊȍȚ
ȚȍȒșȚȈ).
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest growing global
Text Viewer Color
Font Size
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ
ȞȊȍȚ ȚȍȒșȚȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ ȖȚ <Type 1> (ǺȐȗ 1) ȌȖ <Type 6> (ǺȐȗ 6).
ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ ȘȈȏȔȍȘȈ ȠȘȐȜȚȈ
Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȐȏȔȍȕȧȚȤ ȘȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ ȚȍȒșȚȈ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Font Size> (ǸȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Font Size> (ǸȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ).
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Music On
Comes Alives
FM Radio On
Go to 1st Page
Samsung
Electronics
Add Bookmark
Go to
Bookmark
Co.,
Ltd.
is one of the
Delete Bookmark
fastest
growing global
Text Viewer Color
Font Size
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȘȈȏȔȍȘ ȠȘȐȜȚȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Small> (ǴȈȓȍȕȤȒȐȑ), <Medium> (ǹȘȍȌȕȐȑ) ȐȓȐ <Large>
(ǩȖȓȤȠȖȑ).
70 _ ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȚȐȗȈ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ
ǺȍȒșȚ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȗȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȐ ȐȓȐ ȗȖ ȊȍȘȚȐȒȈȓȐ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<View Type> (ǺȐȗ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȔȍȕȦ <View Type> (ǺȐȗ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȚȐȗ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Veiw Type
Comes
Alives
Language
Samsung Electronics
Co., Ltd. is one of the
fastest growing global
ƒ ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ: <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ) Ȑ <Horizontal>
(ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓ.).
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <Normal> (ǶȉȣȟȕȖȍ) Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ ȗȖ
ȊȍȘȚȐȒȈȓȐ Ȑ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <Horizontal> (ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓ.) Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȚȍȒșȚȈ ȗȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȐ.
ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ _ 71
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǯȈȌȈȕȐȍ ȧȏȣȒȈ ȚȍȒșȚȈ
ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȧȏȣȒ Ȍȓȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ [
] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȚȍȒșȚȈ.
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <Text> (ǺȍȒșȚ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Language> (ȇȏȣȒ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Book1
45.40%
< Over View>
DNSe 2.0 : Music That
Veiw Type
Comes
Alives
Language
Samsung Electronics
Co., Ltd. is one of the
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Language> (ȇȏȣȒ).
fastest growing global
ƒ <English>, <Korean>, <French>, <German>,
<Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>,
<Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,
<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>,
<Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>,
<Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>,
<Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ ȧȏȣȒ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǴȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȚȍȒșȚ ȕȈ ȊȣȉȘȈȕȕȖȔ ȧȏȣȒȍ.
ƒ ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȣȍ ȧȏȣȒȐ ȔȖȋțȚ ȐȏȔȍȕȧȚȤșȧ ȐȓȐ ȌȖȉȈȊȓȧȚȤșȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
72 _ ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ ǺǭDzǹǺ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǷȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ (ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ Ȋ
ȘȍȟȤ)
ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ȚȍȒșȚȈ Ȋ ȘȍȟȤ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
<EmoDio> ȔȖȎȕȖ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȣȊȈȚȤ ȚȍȒșȚȖȊȣȑ ȜȈȑȓ Ȋ ȜȈȑȓ TTS Ȑ
ȏȈȚȍȔ ȗȘȖșȓțȠȈȚȤ ȍȋȖ.
ƒ ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ - ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɮɚɣɥɵ TTS ɧɚ ɩɥɟɟɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ <EmoDio>.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Texts> (ǺȍȒșȚȣ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ TTS.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȈȋȘțȎȍȕȕȣȑ ȜȈȑȓ
TTS, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȓțȠȈȚȤ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǴȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ șȒȖȘȖșȚȤ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ Ȑ ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȗȘȖȗțșȒȈ ș
ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ [ ].
ƒ Ǭȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ șȊȍȌȍȕȐȑ Ȗ ȜțȕȒȞȐȐ TTS ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ
<EmoDio> șȔ. ȘȈȏȌȍȓ <EmoDio>.
ȟȚȍȕȐȍ ȚȍȒșȚȈ _ 73
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FMȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǸǶǹdzǻȀǰǪǨǵǰǭ FM-ǸǨǬǰǶǹǺǨǵǾǰDZ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȗȘȐȍȔ ȘȈȌȐȖȗȍȘȍȌȈȟ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ FM.
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǪǸǭǴǭǵǵǶǫǶ
ǪȃDzdzȆǿǭǵǰȇ ǯǪǻDzǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȗȘȐ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȐ FM-ȘȈȌȐȖ.
ƒ ǯȊțȒ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ.
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȍȡȍ ȘȈȏ Ȍȓȧ ȊȖȏȖȉȕȖȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ.
ƒ ǪșȍȋȌȈ ȗȖȌȒȓȦȟȈȑȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȦ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȐșȒȈ Ȑ
țșȚȈȕȖȊȒȐ ȟȈșȚȖȚȣ.
ǷȘȖȊȖȌȈ ȕȈțȠȕȐȒȖȊ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȈȕȚȍȕȕ Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ
ȗȍȘȍȌȈȟ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ.
ƒ Ǫ ȔȍșȚȈȝ șȖ șȓȈȉȣȔ ȗȘȐȍȔȖȔ ȘȈȌȐȖșȐȋȕȈȓȈ ȗȓȍȍȘ ȔȖȎȍȚ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȚȤ
FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ.
74 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǷǶǰǹDz FM-ǸǨǬǰǶǹǺǨǵǾǰDZ
1.ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ ȕȍȌȖȓȋȖ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
Ȉ ȏȈȚȍȔ ȖȚȗțșȚȐȚȍ ȍȍ Ȋ ȘțȟȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ.
ƒ ǷȖȐșȒ ȏȈȒȖȕȟȐȚșȧ ȕȈ ȉȓȐȎȈȑȠȍȑ șȚȈȕȞȐȐ șȘȈȏț, ȒȈȒ ȚȖȓȤȒȖ
ȉțȌȍȚ ȖȚȗțȡȍȕȈ ȕȈȎȈȚȈȧ ȒȕȖȗȒȈ.
Auto Searching
ǰdzǰ
1.ǵȈȎȐȔȈȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ] Ȍȓȧ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ
ȗȖȐșȒȈ ȟȈșȚȖȚȣ Ȋ ȘțȟȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ.
ƒ ǷȍȘȍȔȍȡȈȍȚ Ȓ ȟȈșȚȖȚȈȔ ȗȘȐ ȒȈȎȌȖȔ ȕȈȎȈȚȐȐ ȏȕȈȟȒȈ.
News
Today Headline
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ _ 75
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ
ǷȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȖȒ
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȥȚȖȚ ȘȍȎȐȔ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȐșȒȈȚȤ ȕțȎȕțȦ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȦ,
ȗȍȘȍȝȖȌȧ ȖȚ ȖȌȕȖȑ ȘȈȕȍȍ șȖȝȘȈȕȍȕȕȖȑ ȊȈȔȐ ȟȈșȚȖȚȣ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ȕ ȌȘțȋȖȑ.
1. Ǫ ȘțȟȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Go to Preset Mode> (Ǫ ȘȍȎȐȔ
ȗȘȍȌțșȚ.), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȕȈ ȥȕȘȈȕȍ ȖȕȕȖ <Preset>
(ǷǸǭǬǻǹǺǨǵǶǪDzǰ).
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ ǭșȓȐ ȕȐ ȖȌȕȈ ȟȈșȚȖȚȈ ȕȍ ȉȣȓȈ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ
țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ, ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ȗȍȘȍȑȌȍȚ Ȋ ȘȍȎȐȔ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ.
ǷȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȘțȟȕȖȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȕȈ
ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȥȚȖȚ ȘȍȎȐȔ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȊȘțȟȕțȦ ȐșȒȈȚȤ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ Ȋ
ȌȐȈȗȈȏȖȕ FM ȗȖ ȖȌȕȖȑ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ ȏȈ ȘȈȏ.
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȖȒ ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Go to Manual Mode> (ǸțȟȕȈȧ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ Ǫȣ țȊȐȌȐȚȍ ȕȈ ȥȕȘȈȕȍ ȖȕȕȖ <Manual> (ǪǸǻǿǵǻȆ).
76 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǯȈȗȖȔȐȕȈȕȐȍ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ
ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ
Ǫ ȗȈȔȧȚȐ MP3-ȗȓȍȍȘȈ ȔȖȎȕȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȌȖ 30 ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ, Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ
ȔȖȎȕȖ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ ȕȈȎȈȚȐȍȔ ȊșȍȋȖ ȖȌȕȖȑ ȞȐȜȘȣ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȘȐ
ȗȖȔȖȡȐ MP3-ȗȓȍȍȘȈ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ Ȋ ȘțȟȕȖȔ
ȘȍȎȐȔȍ ȐȓȐ ȕȈȑȌȐȚȍ Ȑ șȖȝȘȈȕȐȚȍ Ȋșȍ ȔȍșȚȕȣȍ șȚȈȕȞȐȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ.
ǸțȟȕȖȑ – ȊȣȉȖȘ ȚȖȓȤȒȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ
ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȟȈșȚȖȚț Ȍȓȧ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ
Ȋ ȘțȟȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Add to Preset> (ǯȈȗȖȔȕ. ȟȈșȚȖȚț), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȈȧ ȟȈșȚȖȚȈ ȉțȌȍȚ ȌȖȉȈȊȓȍȕȈ Ȋ șȗȐșȖȒ
ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȒȐ.
3. ǿȚȖȉȣ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȒț ȌȘțȋȐȝ ȟȈșȚȖȚ, ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ
ȊȣȠȍțȒȈȏȈȕȕȣȍ ȌȍȑșȚȊȐȧ 1-2.
ƒ ǭșȓȐ ȥȚȈ ȟȈșȚȖȚȈ țȎȍ ȊȣȉȘȈȕȈ, ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȖȚȔȍȕȧȍȚșȧ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ _ 77
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǯȈȗȖȔȐȕȈȕȐȍ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ
ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ (ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȑ – ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ șȖȝȘȈȕȧȍȚ Ȋșȍ ȗȘȐȕȧȚȣȍ
ȗȓȍȍȘȖȔ șȚȈȕȞȐȐ
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ FM-ȘȈȌȐȖ ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Auto Preset> (ǨȊȚȖȕȈșȚȘȖȑȒȈ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ.
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȕȈșȚȘȈȐȊȈȦȚșȧ ȌȖ 30 ȟȈșȚȖȚ.
ǶȚȔȍȕȈ ȗȖȐșȒȈ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ șȚȈȕȞȐȑ
ǭșȓȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȔȍȕȐȚȤ ȈȊȚȖȕȈșȚȘȖȑȒț, Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȐșȒ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ șȚȈȕȞȐȑ ȉțȌȍȚ ȗȘȍȒȘȈȡȍȕ, Ȑ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȖșȚȈȕțȚșȧ
ȚȖȓȤȒȖ șȚȈȕȞȐȐ, Ȋȕȍșȍȕȕȣȍ ȌȖ ȍȋȖ ȖȚȔȍȕȣ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǿȚȖȉȣ șȓțȠȈȚȤ ȕȈ ǴǸ3-ȗȓȍȘȍ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȐ Ȋ ȌȘțȋȖȔ ȋȖȘȖȌȍ, ȊȈȔ
ȔȖȎȍȚ ȗȖȕȈȌȖȉȐȚȤșȧ ȗȖȊȚȖȘȐȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒț ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ
șȚȈȕȞȐȑ. ǿȚȖȉȣ țȌȈȓȐȚȤ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ șȚȈȕȞȐȐ Ȑ ȏȈȗȐșȈȚȤ Ȋ
ȗȈȔȧȚȤ ȗȓȍȍȘȈ ȕȖȊȣȍ, ȗȖȊȚȖȘȐȚȍ ȖȗȐșȈȕȕțȦ ȗȘȖȞȍȌțȘț.
78 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǷȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ șȚȈȕȞȐȐ.
ƒ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȖșȓțȠȈȚȤ șȖȝȘȈȕȍȕȕțȦ ȘȈȌȐȖȟȈșȚȖȚț.
News
Today Headline
ǻȌȈȓȍȕȐȍ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
Ǭȓȧ țȌȈȓȍȕȐȧ ȏȈȗȖȔȕȍȕȕȣȝ ȟȈșȚȖȚ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ FM-ȘȈȌȐȖȗȍȘȍȌȈȟ ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ țȒȈȏȈȕȕȣȍ ȕȐȎȍ
ȖȗȍȘȈȞȐȐ.
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȑ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ
ȗȖȐșȒ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȑ ȟȈșȚȖȚȣ
Ȍȓȧ țȌȈȓȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Delete from Preset> (ǻȌȈȓ. Ȑȏ șȗ. șȚȈȕȞ.), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
Go to Manual Mode
Delete from Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ ǪȣȉȘȈȕȕȣȍ ȟȈșȚȖȚȣ ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ.
3. Ǭȓȧ țȌȈȓȍȕȐȧ ȌȘțȋȐȝ ȗȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ ȟȈșȚȖȚ ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ ȠȈȋȐ 1
– 2, țȒȈȏȈȕȕȣȍ ȊȣȠȍ.
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ _ 79
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǯȈȗȐșȤ ȚȘȈȕșȓȧȞȐȑ FM-ȘȈȌȐȖ
Ǫ ȓȦȉȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȏȈȗȐșȈȚȤ ȚȘȈȕșȓȧȞȐȦ FM-ȘȈȌȐȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ ȘȈȌȐȖ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȟȈșȚȖȚț Ȍȓȧ ȏȈȗȐșȐ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ FM-ȘȈȌȐȖ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Start Recording> (ǵȈȟȈȚȤ ȏȈȗȐșȤ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȓȧȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ șȖȏȌȈȕȕȖȍ ȐȔȧ ȜȈȑȓȈ Ȑ
ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȏȈȗȐșȤ.
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ǶșȚȈȕȖȊȒȈ ȏȈȗȐșȐ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ.
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ș ȊȖȗȘȖșȖȔ, ȎȍȓȈȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ
ȗȘȖșȓțȠȈȚȤ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ.
FM Record
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ) ȐȓȐ <No> (ǵȍȚ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <Yes> (ǬȈ) ȉțȌȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕ
ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ.
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <No> (ǵȍȚ) ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ ȕȍ ȉțȌȍȚ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕ.
ƒ ǯȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ șȖȝȘȈȕȍȕ Ȋ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ) ĺ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ <Recorded Files> (ǯȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ).
ƒ DzȈȎȌȣȑ ȜȈȑȓ ȏȈȗȐșȐ FM-ȘȈȌȐȖ ȗȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȔȖȎȍȚ ȌȓȐȚȤșȧ 5 ȟȈșȖȊ.
ƒ ǴȖȎȕȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȍ ȉȖȓȍȍ 999 ȜȈȑȓȖȊ ȏȈȗȐșȐ FM-ȘȈȌȐȖ.
ƒ ǯȈȗȐșȤ ȔȖȎȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖ 15
ȟȈșȖȊ. (șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ 128 DzȉȐȚ/ș, 1 ǫȉ)
ƒ ǰȔȧ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȌȈȕȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
“FM_ǫǫǴǴǬǬ_XXX.MP3” “FM” ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȏȈȗȐșȤ FM-ȘȈȌȐȖ, “ǫǫǴǴǬǬ”
ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȌȈȚț ȏȈȗȐșȐ Ȑ “XXX” - ȕȖȔȍȘ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
80 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ FM-ȘȈȌȐȖȗȘȐȍȔȕȐȒȈ
ȗȖȓțȟȍȕȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ ȊȣȉȘȈȕȕȖȑ
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ.
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ FM-ȘȈȌȐȖ ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <FM Sensitivity> (FM ȟțȊșȚȊ-ȚȤ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Sensitivity> (FM
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ).
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
țȘȖȊȍȕȤ ȗȖȐșȒȈ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <High> (ǪȣșȖȒȈȧ), <Middle> (ǹȘȍȌȕȧȧ) ȐȓȐ <Low>
(ǵȐȏȒȈȧ).
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <High> (ǪȣșȖȒȈȧ) ȉțȌȍȚ ȊȣȗȖȓȕȍȕ ȗȖȐșȒ ȕȈȐȉȖȓȤȠȍȋȖ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȟȈșȚȖȚ.
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ ȔȍȕȦ, ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ _ 81
ǰǹǷǶdzȄǯǶǪǨǵǰǭ ǴǭǵȆ FM-ǸǨǬǰǶ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǻșȚȈȕȖȊȒȈ ȘȍȋȐȖȕȈ FM
ǴȖȎȕȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȘȍȋȐȖȕȈ FM ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ
Ȓ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȦ ȏȈ ȋȘȈȕȐȞț.
1. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ FM-ȘȈȌȐȖ ȕȈȎȔȐȚȍ [
].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Radio> (FM-ȘȈȌȐȖ).
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<FM Region> (FM-ȘȍȋȐȖȕ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ ȔȍȕȦ <FM Region> (FM-ȘȍȋȐȖȕ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȘȍȋȐȖȕ Ȍȓȧ FM-ȘȈȌȐȖ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
Go to Preset Mode
Add to Preset
Auto Preset
Start Recording
FM Sensitivity
FM Region
ƒ ǪȣȉȍȘȐȚȍ <Korea/US> (DzȖȘȍȧ/ǹȀǨ), <Japan> (ȇȗȖȕȐȧ) ȐȓȐ <Other
Countries> (ǬȘțȋ. șȚȘȈȕȣ).
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǷȘȍȌțșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȍ ȘȈȌȐȖȟȈșȚȖȚȣ ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ, ȍșȓȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ <FM Region> (FM-ȘȍȋȐȖȕ) ȊȣȉȘȈȚȤ ȌȘțȋȖȑ ȘȍȋȐȖȕ ȊȍȡȈȕȐȧ.
ƒ ǸȍȋȐȖȕȣ FM ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ țȌȈȓȍȕȣ ȐȓȐ ȐȏȔȍȕȍȕȣ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ
ȚȖȋȖ, Ȍȓȧ ȗȘȖȌȈȎȐ Ȋ ȒȈȒȖȔ ȘȍȋȐȖȕȍ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ ȗȓȍȍȘ.
ƒ ǬȐȈȗȈȏȖȕȣ ȟȈșȚȖȚ ȗȖ ȘȍȋȐȖȕȈȔ
- Korea/US (KȖȘȍȧ/ǹȀǨ): ǷȖȐșȒ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ FM
87,5~108,0 ǴǫȞ ș ȠȈȋȖȔ 100 ȒǫȞ.
- Japan (ȇȗȖȕȐȧ): ǷȖȐșȒ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ FM 76,0 ǴǫȞ ~
108,0 ǴǫȞ ș ȠȈȋȖȔ 100 ȒǫȞ.
- Other Countries (ǬȘțȋȐȍ șȚȘȈȕȣ): ǷȖȐșȒ ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ Ȋ ȌȐȈȗȈȏȖȕȍ
FM 87,50~108,00 ǴǫȞ ș ȠȈȋȖȔ 50 ȒǫȞ.
82 _ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȍ FM-ȘȈȌȐȖșȚȈȕȞȐȑ
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȗȖȚȖȒȖȊ ȌȈȕȕȣȝ
ǷǸǶǹǴǶǺǸ ǷǶǺǶDzǶǪ ǬǨǵǵȃǽ
ǴȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ șȖȖȉȡȍȕȐȧ ȒȈȕȈȓȖȊ, ȌȖȉȈȊȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȘȈȏȌȍȓ <Datacasts>
(ǷȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ).
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȍȘȍȌȈȟȈ ȕțȎȕȖȋȖ ȗȖȟȚȖȊȖȋȖ ȒȈȕȈȓȈ ȕȈ ȗȘȖȐȋȘȣȊȈȚȍȓȤ ș
ȗȖȔȖȡȤȦ <EmoDio>.
ƒ ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ “ȗȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ”?
ǴȖȎȕȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ ȖȉȕȖȊȓȍȕȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ, ȕȍ ȗȖșȍȡȈȧ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ȒȈȎȌȣȑ ȘȈȏ șȈȑȚȣ ȕȖȊȖșȚȍȑ, ȉȓȖȋȐ ȐȓȐ UCC.
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Datacasts> (ǷȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Datacasts> (ǷȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ șȗȐșȖȒ ȒȈȕȈȓȖȊ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȜȈȑȓȖȊ.
ƒ ȏȕȈȟȖȒ
: ȖșȕȖȊȕȖȑ ȚȍȒșȚ
ȗȍȘȍȌȈȕȕȖȋȖ șȖȖȉȡȍȕȐȧ
ƒ ȏȕȈȟȖȒ
ȜȈȑȓ
: ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ
ƒ ȏȕȈȟȖȒ
: ȜȈȑȓ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ƒ ȏȕȈȟȖȒ
: ȊȐȌȍȖȜȈȑȓ
Datacasts
1/4
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȜȈȑȓ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȐȕșȚȘțȒȞȐȐ șȔ. Ȋ ȔȍȕȦ <Datacasts>
(ǷȖȚȖȒȐ ȌȈȕȕȣȝ) ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ <EmoDio>.
ȗȘȖșȔȖȚȘ ȗȖȚȖȒȖȊ ȌȈȕȕȣȝ _ 83
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ
Prime Pack ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȜțȕȒȞȐȐ,
ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȐȋȘȈ Ȋ ȐȋȘȣ, ȏȈȗȐșȤ ȋȖȓȖșȈ Ȑ Ț.Ȍ.
ƒ ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ - ǷȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȕȈțȠȕȐȒȐ Ȓ ȗȓȍȍȘț, ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ǯǨǷǰǹȄ ǯǪǻDzǨ
ȔȖȎȕȖ ȕȈȟȐȕȈȚȤ ȏȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ.
ǪȣȗȖȓȕȍȕȐȍ ȏȈȗȐșȍȑ ȋȖȓȖșȈ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
],
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ <Prime Pack>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț
[ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Prime Pack> (dzțȟȠȐȑ ȗȈȒȍȚ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Voice REC> (ǯȈȗȐșȤ ȋȖȓȖșȈ), Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǵȈȟȕȍȚșȧ ȏȈȗȐșȤ.
ƒ ǯȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ șȖȝȘȈȕȍȕ Ȋ <File Browser> (ǷȘȖșȔȖȚȘ ȜȈȑȓȖȊ) ĺ
<Recorded Files> (ǯȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ).
ƒ DzȈȎȌȣȑ ȜȈȑȓ ȏȈȗȐșȐ ȋȖȓȖșȈ ȗȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȔȖȎȍȚ ȌȓȐȚȤșȧ 5 ȟȈșȖȊ.
ƒ ǴȖȎȕȖ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȍ ȉȖȓȍȍ 999 ȜȈȑȓȖȊ ȏȈȗȐșȐ ȋȖȓȖșȈ.
ƒ ǯȈȗȐșȤ ȔȖȎȕȖ ȊȣȗȖȓȕȧȚȤ ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȤȕȖ 15 ȟȈșȖȊ.
(șȖ șȒȖȘȖșȚȤȦ 128 DzȉȐȚ/ș, 1 ǫȉ)
ƒ ǰȔȧ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ ȉțȌȍȚ ȏȈȌȈȕȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
“VCE_ǫǫǴǴǬǬ_XXX.MP3”. “VCE” ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȏȈȗȐșȤ ȋȖȓȖșȈ, “ǫǫǴǴǬǬ”
ȖȏȕȈȟȈȍȚ ȌȈȚț ȏȈȗȐșȐ Ȑ “XXX” - ȕȖȔȍȘ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȔȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.
84 _ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ǯǨǷǰǹȄ ǯǪǻDzǨ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
ǶșȚȈȕȖȊȒȈ ȏȈȗȐșȐ ȋȖȓȖșȈ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȗȐșȐ.
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ ș ȊȖȗȘȖșȖȔ, ȎȍȓȈȍȚȍ ȓȐ Ȋȣ
ȗȘȖșȓțȠȈȚȤ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ.
Voice Record
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Yes> (ǬȈ) ȐȓȐ <No> (ǵȍȚ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ
ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <Yes> (ǬȈ) ȉțȌȍȚ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕ
ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ.
ƒ ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ <No> (ǵȍȚ) ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȜȈȑȓ ȕȍ ȉțȌȍȚ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕ.
ǪǵǰǴǨǵǰǭ
ƒ ǵȍ ȗȖȌȕȖșȐȚȍ ȔȐȒȘȖȜȖȕ șȓȐȠȒȖȔ ȉȓȐȏȒȖ Ȑ ȕȍ ȖȚșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȍȋȖ
șȓȐȠȒȖȔ ȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȋȖȊȖȘȧȡȍȋȖ, ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȗȓȖȝȖȑ ȏȈȗȐșȐ.
ƒ ǯȈȗȐșȤ ȋȖȓȖșȈ ȉțȌȍȚ ȊȣȗȖȓȕȍȕȈ ȕȍȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȐ ȕȐȏȒȖȔ ȏȈȘȧȌȍ
ȉȈȚȈȘȍȐ.
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ _ 85
ǸǨǯǪdzǭǿǭǵǰǭ ǪǰǬǭǶǰǫǸǨǴǰ
ǪȈȠ mp3-ȗȓȍȍȘ ȊȣȗțșȒȈȍȚșȧ ș țȎȍ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȔȐ țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȐȋȘȈȔȐ!
ƒ ǵȈȎȔȐȚȍ [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȗȘȍȌȣȌțȡȍȔț ȥȒȘȈȕț.
ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț
ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Prime Pack>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Prime Pack> (dzțȟȠȐȑ ȗȈȒȍȚ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Games> (ǰȋȘȣ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Games> (ǰȋȘȣ).
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȐȋȘț, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
BOMB BOMB
ȅȚȖ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȈȧ ȐȋȘȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȖȒ
ȚȘȍȝ ȉȓȖȒȖȊ ȚȈȒ, ȟȚȖȉȣ ȞȊȍȚ ȉȓȖȒȈ ș ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȔ ȔȖȓȖȚȒȈ șȖȊȗȈȓ ș
ȞȊȍȚȖȔ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȣȝ ȉȓȖȒȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȉȓȖȒȐ țȌȈȓȧȓȐșȤ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
țȌȈȓȐȚȤ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȉȓȖȒȖȊ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ ȉȓȖȒȐ ȊȓȍȊȖ ȐȓȐ ȊȗȘȈȊȖ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ], ȟȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȉȓȖȒȖȊ ȗȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȐ ȐȓȐ ȗȖ
ȊȍȘȚȐȒȈȓȐ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȕȐȏ], ȟȚȖȉȣ ȖȗțșȚȐȚȤ ȉȓȖȒȐ.
86 _ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ
ǸǨǯǪdzǭǿǭǵǰǭ ǪǰǬǭǶǰǫǸǨǴǰ (ǷȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ)
Bubble Smile
ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȕȈȉȘȈȚȤ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȖȟȒȖȊ, ȐȏȔȍȕȧȧ ȗȖȘȧȌȖȒ ȚȘȍȝ
ȗțȏȣȘȍȑ, ȊȣșȚȘȈȐȊȈȧ Ȑȝ ȗȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȐ ȐȓȐ ȗȖ ȌȐȈȋȖȕȈȓȐ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ],
ȟȚȖȉȣ ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ ȒȖȔȉȐȕȈȞȐȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȗțȏȣȘȤȒȖȊ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȖȒ
ȗțȏȣȘȤȒȖȊ ȗȖ ȟȈșȖȊȖȑ șȚȘȍȓȒȍ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ ], ȟȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȖȒ
ȗțȏȣȘȤȒȖȊ ȗȘȖȚȐȊ ȟȈșȖȊȖȑ șȚȘȍȓȒȐ.
ǶȟȒȐ ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐ șȖȊȔȍȡȍȕȐȐ ȕȍ
Ȕȍȕȍȍ ȚȘȍȝ ȗțȏȣȘȍȑ.
Chicken Runaway
ȅȚȖ ȐȋȘȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȍȘȍȔȍȡȈȍȚșȧ ȒțȘȐȞȈ Ȑ ȞȣȗȓȧȚȈ, ȋȖȕȧȧșȤ ȏȈ
ȒțȘȐȞȍȑ ȊȓȍȊȖ Ȑ ȊȗȘȈȊȖ.Ǻ.ȍ.ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȒȓȖȕȧȚȤșȧ ȖȚ ȠȈȘȖȊ,
ȗȈȌȈȦȡȐȝ ș ȕȍȉȈ, ȟȚȖȉȣ ȖȕȐ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȌȖȓȤȠȍ ȕȍ ȏȈȌȍȊȈȓȐ ȒțȘȐȞț
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȗȍȘȍȔȍșȚȐȚȤ ȒțȘȐȞț ȊȓȍȊȖ ȐȓȐ ȊȗȘȈȊȖ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǰȋȘȣ ȌȖȉȈȊȓȧȦȚșȧ Ȑ ȐȏȔȍȕȧȦȚșȧ ȉȍȏ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȧ.
ƒ ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ șȊȍȌȍȕȐȧ Ȗȉ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ șȔ. Ȋ ȘȈȏȌȍȓȍ “ǷȖȔȖȡȤ”.
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ _ 87
ǷǸǶǹǴǶǺǸ DzǨǸǺ ǴǭǺǸǶ ǷǶ ǪǹǭǴǻ ǴǰǸǻ
ǴȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȒȈȘȚȣ ȔȍȚȘȖ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț Ȑ ȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȧȔȐ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȔȐ ȘȧȌȖȔ șȖ șȚȈȕȞȐȧȔȐ.
1. ǵȈȎȔȐȚȍ Ȑ țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț [
ȗȍȘȍȑȚȐ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȖșȕȖȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ.
], ȟȚȖȉȣ
2. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ <Prime Pack>, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ <Prime Pack> (dzțȟȠȐȑ ȗȈȒȍȚ).
3. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
<Subway> (ǴȍȚȘȖ), Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǶȚȖȉȘȈȏȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ȊȣȉȖȘȈ ȘȍȋȐȖȕȈ.
4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ
ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȘȍȋȐȖȕ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǪȖȏȔȖȎȕȣȍ ȊȈȘȐȈȕȚȣ <AMERICA> (ǨǴǭǸǰDzǨ), <EUROPE> (ǭǪǸǶǷǨ), <ASIA/
OCEANIA> (Ǩǯǰȇ/ǶDzǭǨǵǰȇ).
ƒ ǷȖȧȊȐȚșȧ șȗȐșȖȒ ȋȖȘȖȌȖȊ ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȘȍȋȐȖȕȈ.
5. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȋȖȘȖȌ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ DzȈȘȚȈ ȔȍȚȘȖ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ.
6. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ ȖȉȓȈșȚȤ
Ȍȓȧ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ].
ƒ ǭșȓȐ ȕȈ țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȑ ȒȈȘȚȍ ȍșȚȤ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȗ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȧȝ
ȘȧȌȖȔ ș ȔȍȚȘȖ, șȕȖȊȈ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ] Ȍȓȧ ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȒȘȈșȕȖȑ
șȚȘȍȓȒȐ. ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȊȍȘȝ, ȊȕȐȏ, ȊȓȍȊȖ, ȊȗȘȈȊȖ], ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ ȏȕȈȟȖȒ, Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [ǪȣȉȖȘ]. ǴȖȎȕȖ ȖȉȕȈȘțȎȐȚȤ
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ.
ǷǶǬǹDzǨǯDzǨ
ƒ ǿȚȖȉȣ ȊȍȘȕțȚȤșȧ Ȓ ȥȒȘȈȕț ȊȣȉȖȘȈ ȘȍȋȐȖȕȈ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț [
ƒ ǶȕȐ ȔȖȋțȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤșȧ ȖȚ ȘȍȈȓȤȕȣȝ ȒȈȘȚ ȔȍȚȘȖ.
88 _ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȓțȟȠȍȋȖ ȗȈȒȍȚȈ
].
ȖșȕȖȊȕȣȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ
Ȑ Ȑȝ țșȚȘȈȕȍȕȐȍ
Ǫ șȓțȟȈȍ ȊȖȏȕȐȒȕȖȊȍȕȐȧ ȗȘȖȉȓȍȔ ș MP3-ȗȓȍȍȘȖȔ ȖȏȕȈȒȖȔȤȚȍșȤ ș
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ, ȐȏȓȖȎȍȕȕȖȑ Ȋ ȌȈȕȕȖȔ șȗȐșȒȍ. ǭșȓȐ ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȔȖȋȓȖ,
ȖȉȘȈȚȐȚȍșȤ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȑ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ
Samsung.
ǷǸǶǩdzǭǴǨ
ǻǹǺǸǨǵǭǵǰǭ
ǷȓȍȍȘ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ.
• ǷȓȍȍȘ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȊȒȓȦȟȈȚȤșȧ, ȍșȓȐ ȉȈȚȈȘȍȧ
ȗȐȚȈȕȐȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ. ǯȈȘȧȌȐȚȍ
ȉȈȚȈȘȍȦ Ȑ șȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȗȐȚȈȕȐȍ.
• ǵȈȎȔȐȚȍ Ȋ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ Reset(ǹȉȘȖș).
KȕȖȗȒȐ ȗȓȍȍȘȈ ȕȍ
ȘȈȉȖȚȈȦȚ.
• ǻȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȗȍȘȍȒȓȦȟȈȚȍȓȤ [
]
șȌȊȐȕțȚ Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȊȍȘȝȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȓȍȍȘȈ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕțȦ ȓȐ ȒȕȖȗȒț Ȋȣ ȕȈȎȈȓȐ,
ȏȈȚȍȔ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȖȗȧȚȤ.
• ǵȈȎȔȐȚȍ Ȋ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ Reset(ǹȉȘȖș).
• ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȍ ȊȐȌȕȈ,
ȍșȓȐ ȕȈ ȕȍȋȖ ȗȈȌȈȍȚ ȗȘȧȔȖȑ șȖȓȕȍȟȕȣȑ șȊȍȚ.
ǵȈ ȥȒȘȈȕȍ ȌȐșȗȓȍȧ ȕȍ
ȊȐȌȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ.
• ǭșȓȐ Ȋ ȔȍȕȦ <Settings>(ǵȈșȚȘȖȑȒȐ) <Display>(ȅȒȘȈȕ) ȊȣȉȘȈȕȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
<Display Off>(ǬȐșȗȓȍȑ ȊȣȒȓ.), ȌȐșȗȓȍȑ ȉțȌȍȚ
ȖȚȒȓȦȟȈȚȤșȧ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȓȦȉțȦ ȒȕȖȗȒț Ȍȓȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖȉȣ
ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ, ȟȚȖ Ȗȕ ȊȒȓȦȟȍȕ.
ȖșȕȖȊȕȣȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ Ȑ Ȑȝ țșȚȘȈȕȍȕȐȍ _ 89
ǷǸǶǩdzǭǴǨ
ǻǹǺǸǨǵǭǵǰǭ
ǷȓȍȍȘ Ȋșȍ ȊȘȍȔȧ
ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ.
• ǷȓȍȍȘ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ, ȒȖȋȌȈ
ȉȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ. ǯȈȘȧȌȐȚȍ
ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ.
• ǭșȓȐ Ȋ ȔȍȕȦ <Settings>(ǵȈșȚȘȖȑȒȐ) <System>(ǹȐșȚȍȔȈ) ȊȣȉȘȈȚȤ ȏȕȈȟȍȕȐȍ <Auto
Power Off>(ǨȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ), ȗȐȚȈȕȐȍ
ȖȚȒȓȦȟȐȚșȧ, ȒȖȋȌȈ ȗȓȍȍȘ ȗȍȘȍȑȌȍȚ Ȓ ȘȍȎȐȔț
ȗȈțȏȣ. ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȗȓȍȍȘ.
ǸȍșțȘș
ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ
ȉȈȚȈȘȍȐ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ
ȖȚ țȒȈȏȈȕȕȖȋȖ Ȋ
ȐȕșȚȘțȒȞȐȐ.
• ǸȍșțȘș ȉȈȚȈȘȍȐ ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȊȣȉȘȈȕȕȣȔ
ȘȍȎȐȔȖȔ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȕȐȧ Ȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔȐ ȌȐșȗȓȍȧ.
• ǸȍșțȘș ȉȈȚȈȘȍȐ țȔȍȕȤȠȈȍȚșȧ, ȍșȓȐ ȗȓȍȍȘ
Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȕȈȝȖȌȐȓșȧ
ȗȘȐ șȓȐȠȒȖȔ ȕȐȏȒȐȝ ȐȓȐ șȓȐȠȒȖȔ ȊȣșȖȒȐȝ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȝ.
ǵȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ EmoDio
• ǻȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȊȈȠ ǷDz șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚ șȐșȚȍȔȕȣȔ
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ.
ǷȓȍȍȘ ȕȍ
ȗȖȌȒȓȦȟȈȍȚșȧ Ȓ ǷK.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȒȈȉȍȓȧ
USB Ȑ ȗȖȗȘȖȉțȑȚȍ ȍȡȍ ȘȈȏ.
• ǯȈȗțșȚȐȚȍ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ Windows ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ.
ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȍ ȒȓȦȟȍȑ Ȑ ȗȈȒȍȚȣ
ȖȉȕȖȊȓȍȕȐȑ, ȏȈȚȍȔ ȖȉȕȖȊȐȚȍ Ȋșȍ. ǷȍȘȍȏȈȋȘțȏȐȚȍ
ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȐȚȍ ȗȖȊȚȖȘȕȖȍ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ.
ǶȟȍȕȤ ȕȐȏȒȈȧ șȒȖȘȖșȚȤ
ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ.
• ǭșȓȐ Ǫȣ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȓȐ ȗȓȍȍȘ ȗȖȌ Windows
2000 ȗȍȘȍȌȈȟȈ ȜȈȑȓȖȊ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȐȏȒȖȑ.
ǶȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȗȓȍȍȘ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȈ
ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ Windows XP ȐȓȐ Vista.
• ǭșȓȐ, ȒȘȖȔȍ <EmoDio>, ȕȈ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȍ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ ȏȈȗțȡȍȕȖ ȍȡȍ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ
ȗȘȖȋȘȈȔȔ, șȒȖȘȖșȚȤ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȖȊ șȕȐȏȐȚșȧ.
ǯȈȒȘȖȑȚȍ ȕȍȕțȎȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȐȚȍ
ȗȍȘȍȌȈȟț ȜȈȑȓȖȊ.
90 _ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ Ȑ Ȑȝ țșȚȘȈȕȍȕȐȍ
ǷǸǶǩdzǭǴǨ
ǻǹǺǸǨǵǭǵǰǭ
ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ ȕȍ
ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȗȖșȓȍ
ȊȣȉȖȘȈ ȜȈȑȓȈ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȏȈȗȐșȈȕȣ ȓȐ ȜȈȑȓȣ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȖȋȖ
ȜȖȘȔȈȚȈ Ȋ ȗȈȔȧȚȤ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȕȍ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕ ȓȐ ȔțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȓȐ ȖșȚȈȊȠȍȋȖșȧ ȏȈȘȧȌȈ
ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ.
ǵȍ țȌȈȍȚșȧ ȗȍȘȍȌȈȚȤ
ȜȈȑȓ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȘȖȟȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ ȒȈȉȍȓȧ USB.
ǷȘȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȍ ȏȈȕȖȊȖ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȕȍ ȏȈȗȖȓȕȍȕȈ ȓȐ ȗȈȔȧȚȤ ȗȓȍȍȘȈ.
• ǵȈȎȔȐȚȍ Ȋ ȖȚȊȍȘșȚȐȍ Reset(ǹȉȘȖș).
ǷȘȖȗȈȓȐ ȜȈȑȓȣ ȐȓȐ
ȌȈȕȕȣȍ.
• ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȌȈȟȐ ȜȈȑȓȈ
ȐȓȐ ȌȈȕȕȣȝ ȒȈȉȍȓȤ USB ȉȣȓ ȖȚȒȓȦȟȍȕ. Ǫ ȥȚȖȔ
șȓțȟȈȍ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȐȏȖȑȚȐ șȍȘȤȍȏȕȖȍ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȐȍ
ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȜȈȑȓȖȊ/ȌȈȕȕȣȝ, ȕȖ ȚȈȒȎȍ Ȑ șȈȔȖȋȖ
ȗȓȍȍȘȈ. Ǫȣ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȖșȚȖȘȖȎȕȣ, ȚȈȒ
ȒȈȒ ȒȖȔȗȈȕȐȧ Samsung ȕȍ ȕȍșȍȚ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ
ȏȈ țȚȍȘȦ ȌȈȕȕȣȝ.
Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ
ȊȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.
• Ǫȣ ȗȘȖșȓțȠȐȊȈȍȚȍ ȜȈȑȓ ș ȗȍȘȍȔȍȕȕȣȔ
ȉȐȚȘȍȑȚȖȔ (VBR).
ǵȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ
ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȐȔȍȕȐ
ȜȈȑȓȈ.
• ǷȍȘȍȑȌȐȚȍ Ȓ <Settings> (ǵȈșȚȘȖȑȒȐ) Œ
<Language> (ȇȏȣȒ) Œ <ID3 Tag> (ID3-Țȍȋ)
ȕȈ ȥȒȘȈȕȍ ȋȓȈȊȕȖȋȖ ȔȍȕȦ, țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȑ
ȧȏȣȒ Ȑ ȖȉȕȖȊȐȚȍ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒț ȊȘțȟȕțȦ.
ǷȓȍȍȘ ȋȖȘȧȟȐȑ.
• ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȍȘȍȏȈȘȧȌȒȐ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ
ȔȖȎȍȚ ȊȣȌȍȓȧȚȤșȧ ȚȍȗȓȖ. ȅȚȖ ȕȍ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ șȘȖȒ
șȓțȎȉȣ ȗȓȍȍȘȈ ȐȓȐ ȍȋȖ ȜțȕȒȞȐȐ.
ǪȖ ȊȘȍȔȧ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȊȐȌȍȖ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ
șȖȖȉȡȍȕȐȍ.
• ǷȖȗȣȚȈȑȚȍșȤ ȍȡȍ ȘȈȏ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ ȏȈȋȘțȏȒț
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ EmoDio.
ȖșȕȖȊȕȣȍ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȐ Ȑ Ȑȝ țșȚȘȈȕȍȕȐȍ _ 91
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
ǬǭǸǭǪǶ ǴǭǵȆ
ǵȈ ȌȐȈȋȘȈȔȔȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȈ ȖȉȡȈȧ șȚȘțȒȚțȘȈ ȔȍȕȦ Ȑ ȜțȕȒȞȐȑ MP3-ȗȓȍȍȘȈ.
ȅȒȘȈȕ ȊȣȉȖȘȈ ȔȍȕȦ
Music
Videos
Pictures
Texts
Sound
Effect
Add
Bookmark
Music On
Music On
DNSe
Go to
Bookmark
FM Radio
On
FM Radio
On
Play Mode
Delete
Bookmark
Start
Slideshow
Go to 1st
Page
Auto Preset
Music Play
Screen
Brightness
Zoom
Add
Bookmark
Start
Recording
Play Speed
DNSe
Rotate
Skip
Interval
Repeat
A-B Mode
On
Auto Pivot
Go to
Bookmark
Delete
Bookmark
Transition Text Viewer
Effect
Color
Select as
My Skin
Font Size
View Type
Language
92 _ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
FM Radio
Go to Preset
Mode /
Go to Manual
Mode
Add to
Preset /
Delete from
Preset
Datacasts
Prime Pack
File Browser
Settings
Voice REC
Menu Style
Games
Sound
Subway
Display
Library
Update
Language
FM Sensitivity
FM Region
Date&Time
System
ǺǭǽǵǰǿǭǹDzǰǭ ǽǨǸǨDzǺǭǸǰǹǺǰDzǰ
ǴȖȌȍȓȤ
YP-Q1
ǵȖȔȐȕȈȓȤȕȈȧ ȔȖȡȕȖșȚȤ
ǷȖșȚȖȧȕȕȣȑ ȚȖȒ 5,0 Ǫ/500 ȔǨ
ǭȔȒȖșȚȤ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ
ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȖȑ ȉȈȚȈȘȍȐ
620 ȔǨ/ȟ/3,7 Ǫ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ ȚȖȒȈ
ǼȈȑȓȣ ǹȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤ
ǨǻǬǰǶ: MPEG1/2/2,5 Layer3 (8 DzȉȐȚ/ș ~ 320
DzȉȐȚ/ș, 22 ȒǫȞ ~ 48 ȒǫȞ), WMA (8
DzȉȐȚ/ș ~ 320 DzȉȐȚ/ș, 8 ȒǫȞ ~ 48 ȒǫȞ),
Ogg(Q0 ~ Q10)
ǪǰǬǭǶ: SVI (ǪȐȌȍȖ : MPEG4, ȈțȌȐȖ :
MP3(44,1 ȒǫȞ, 128 DzȉȐȚ/ș)),
WMV (ǪȐȌȍȖ : WMV9, ȗȘȖșȚȖȑ
ȗȘȖȜȐȓȤ, ȈțȌȐȖ: WMA Spec (ȔȈȒș.
860 DzȉȐȚ/ș), ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ: 320X240,
ȟȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ: 30 ȒȈȌȘ/ș)
ǰǯǶǩǸǨǮǭǵǰǭ: JPEG (ISO/IEC 10918-1/
Annex F ȘȍȎȐȔ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖȍ ȌȐșȒȘȍȚȕȖȍ
ȒȖșȐȕțșȕȖȍ ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ)
ǷȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȔȖȍ ȟȐșȓȖ
ȗȈȗȖȒ Ȑ ȜȈȑȓȖȊ
ǷȈȗȒȐ: ȔȈȒș. 1000. ǼȈȑȓȣ: ȔȈȒș. 6000
(ȊȒȓȦȟȈȧ ȗȈȗȒț)
ǪȣȝȖȌȕȈȧ ȔȖȡȕȖșȚȤ ȕȈ
ȕȈțȠȕȐȒȐ
20 ȔǪȚ (ȕȈ ȕȈȋȘțȏȒȍ 16 ǶȔ)
ǬȐȈȗȈȏȖȕ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔȣȝ ȟȈșȚȖȚ
40 ǫȞ ~ 20 ȒǫȞ
ǹȖȖȚȕȖȠȍȕȐȍ șȐȋȕȈȓ/ȠțȔ
90 Ȍǩ
ǪȘȍȔȧ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ǴțȏȣȒȈ: ȔȈȒș. 30 ȟȈșȖȊ (MP3 128 DzȉȐȚ/ș,
ȋȘȖȔȒȖșȚȤ: 15, Ȗȉȣȟȕȣȑ ȘȍȎȐȔ
ȏȊțȒȈ ș ȖȚȒȓȦȟȍȕȕȣȔ ȌȐșȗȓȍȍȔ)
ǪȐȌȍȖ: ȔȈȒș. 4 ȟȈșȈ (ȧȘȒȖșȚȤ 5, ȋȘȖȔȒȖșȚȤ:
15, Ȗȉȣȟȕȣȑ ȘȍȎȐȔ ȏȊțȒȈ)
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ _ 93
ǬȐȈȗȈȏȖȕ ȘȈȉȖȟȐȝ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ
-5~35°C (23~95°F)
KȖȘȗțș
ǷȓȈșȚȐȒ
ǴȈșșȈ
65 ȋ
ǫȈȉȈȘȐȚȕȣȍ ȘȈȏȔȍȘȣ
(ȀȝǪȝǫ)
51 X 98 X 10,9 ȔȔ
FM ȘȈȌȐȖ
ǬȐȈȗȈȏȖȕ
ȟȈșȚȖȚ FMȗȘȐȍȔȕȐȒȈ
ǶȚȕȖȠȍȕȐȍ
șȐȋȕȈȓ/ȠțȔ FMȗȘȐȍȔȕȐȒȈ
87,5~108,0 ǴǫȞ
ǷȖȓȕȣȑ
ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚ
ȋȈȘȔȖȕȐȒ FMȗȘȐȍȔȕȐȒȈ
1%
55 Ȍǩ
ǷȖȓȍȏȕȈȧ
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ
FM-ȗȘȐȍȔȕȐȒȈ
38Ȍǩ—
ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ȌȈȕȕȖȑ ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ Ȍȓȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ ȔȖȎȍȚ ȐȏȔȍȕȧȚȤșȧ ȉȍȏ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȋȖ țȓțȟȠȍȕȐȧ.
94 _ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
dzǰǾǭǵǯǰȇ
ǵȈ ȐȏȌȍȓȐȍ, Ȓ ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȘȐȓȈȋȈȍȚșȧ ȌȈȕȕȈȧ ǰȕșȚȘțȒȞȐȧ Ȍȓȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ,
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȈ ȓȐȞȍȕȏȐȧ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔȐ ȚȘȍȚȤȐȔȐ șȚȖȘȖȕȈȔȐ, ȖȉȓȈȌȈȦȡȐȔȐ
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔȐ ȗȘȈȊȈȔȐ ȕȈ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕțȦ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ. ȅȚȈ
ȓȐȞȍȕȏȐȧ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȈ ȗȘȈȊȖȔ ȕȈ ȟȈșȚȕȖȍ ȕȍȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȖȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ
ȓȐȞȍȕȏȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ șȖȌȍȘȎȐȔȖȋȖ ȒȖȕȍȟȕȣȔȐ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧȔȐ. ǵȍ
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȈȊ ȕȈ ȒȖȔȔȍȘȟȍșȒȖȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ. dzȐȞȍȕȏȐȧ ȕȍ
ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȐ ȕȈ ȒȈȒȖȍ ȌȘțȋȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ȒȘȖȔȍ ȌȈȕȕȖȋȖ ȐȏȌȍȓȐȧ Ȑ, ȒȘȖȔȍ
ȚȖȋȖ, ȖȕȈ ȕȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȕȈ ȓȦȉȖȍ ȕȍ ȓȐȞȍȕȏȐȘȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ȐȓȐ
ȗȘȖȞȍșș, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ISO/IEC 11172-3 ȐȓȐ ISO/IEC 138183, ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȍ ȐȓȐ ȗȘȖȌȈȊȈȍȔȣȍ Ȋ șȖȟȍȚȈȕȐȐ ș ȥȚȐȔ ȐȏȌȍȓȐȍȔ. dzȐȞȍȕȏȐȧ
ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȥȚȖȋȖ ȐȏȌȍȓȐȧ Ȍȓȧ ȒȖȌȐȘȖȊȈȕȐȧ
Ȑ/ȐȓȐ ȌȍȒȖȌȐȘȖȊȈȕȐȧ ȈțȌȐȖ ȜȈȑȓȖȊ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ISO/
IEC 11172-3 ȐȓȐ ISO/IEC 13818-3. ȅȚȈ ȓȐȞȍȕȏȐȧ ȕȍ ȌȈȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ ȗȘȈȊ ȕȈ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȑ ȜțȕȒȞȐȐ ȐȏȌȍȓȐȧ, ȕȍ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ISO/IEC
11172-3 ȐȓȐ ISO/IEC 13818-3.
ǺǶdzȄDzǶ Ǭdzȇ ǹǺǸǨǵ ǭǪǸǶǷȃ
ǬȈȕȕȈȧ ȔȈȘȒȐȘȖȊȒȈ, ȐȔȍȦȡȈȧșȧ ȕȈ ȐȏȌȍȓȐȐ ȐȓȐ țȒȈȏȈȕȕȈȧ Ȋ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ,
țȒȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȗȖ ȐșȚȍȟȍȕȐȐ șȘȖȒȈ șȓțȎȉȣ
țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ ȊȣȉȘȈșȣȊȈȚȤ ș ȌȘțȋȐȔ
ȉȣȚȖȊȣȔ ȔțșȖȘȖȔ. ǿȚȖȉȣ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȊȖȏȔȖȎȕȖȍ
ȊȘȍȌȕȖȍ ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍ ȕȈ ȖȒȘțȎȈȦȡțȦ șȘȍȌț ȐȓȐ
ȏȌȖȘȖȊȤȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȕȍȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȔȖȑ țȚȐȓȐȏȈȞȐȐ
ȖȚȝȖȌȖȊ, ȖȚȌȍȓȐȚȍ ȍȋȖ ȖȚ ȌȘțȋȖȋȖ ȊȐȌȈ ȖȚȝȖȌȖȊ
Ȍȓȧ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȑ ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐ Ȑ ȗȖȊȚȖȘȕȖȋȖ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȣȘȤȧ. ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȦ șȓȍȌțȍȚ
ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȗȘȖȌȈȊȞț Ȋ ȔȍșȚȖ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȐȏȌȍȓȐȧ
ȐȓȐ Ȋ ȔȍșȚȕȣȍ ȖȘȋȈȕȣ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ țȚȖȟȕȍȕȐȧ ȔȍșȚȈ Ȑ
șȗȖșȖȉȈ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ Ȍȓȧ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ șȘȍȌȣ țȚȐȓȐȏȈȞȐȐ.
DzȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȣȔ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧȔ șȓȍȌțȍȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ
ȗȖșȚȈȊȡȐȒț Ȑ țȚȖȟȕȐȚȤ țșȓȖȊȐȧ ȌȖȋȖȊȖȘȈ Ȗ ȗȖȒțȗȒȍ.
ǬȈȕȕȖȍ ȐȏȌȍȓȐȍ ȕȍ șȓȍȌțȍȚ țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ ȊȔȍșȚȍ ș
ȌȘțȋȐȔȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȖȚȝȖȌȈȔȐ.
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ _ 95
http ://www.mp3.samsung.ru
ǷȖȌȓȍȎȐȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȕȐȦ ȗȖ ȕȈȏȕȈȟȍȕȐȦ
Ȋ ȕȖȘȔȈȓȤȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ
ǹȘȖȒ șȓțȎȉȣ: 7 ȓȍȚ
ǭșȓȐ ț ȊȈș ȍșȚȤ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȐȓȐ ȊȖȗȘȖșȣ ȗȖ
ȗȘȖȌțȒȚȈȔ Samsung, șȊȧȏȣȊȈȑȚȍșȤ ș
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȔ ȞȍȕȚȘȖȔ Samsung.
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
REV.0.0
Download PDF

advertising