Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Керівництво користувача

%
&
'
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
!
"
# $
Перш ніж ознайомитися із цим посібником користувача
%(%))*)++,%(+)-)0%)&1
52*67528+9(2:8,%(57&(7342++,
!
!"#
$%&%
!
#
#%&&&#
'###%
##
#
'"(%&#
##!"
)#!
%*!
"
!#+#!%#
,&'!
#!
#!
0234))*)++,
t )###!#
!
%
#!
t +,##!#!%!#%
!%*
-!,,
&.
,!
2
$#/#!##!
%"!
!
%!##!
'
0
%*#!#1234567-
#%
#%
#!
-
#!
#!8-
8
! "#!!$#!
#%&'()&*++,&'()&*+-,&'()&*.+,&'()&**+/
t 9!,##!
#!
:;<=:>??
t @
#!,%#%
##%
AB=#!,
t 0&&#"&
#
t '!%#!#&&
#%#
!
##
'!#C'#D0"!EFC¬G>
=D"/1EFH#CF C
#
F*%
#
F CC
"!#,! 2!$
3$# ! "/
t 8I8/##%!"! /
4 4 %*%#%!
,,%*
t K8((
88
8#
Перш ніж ознайомитися із цим посібником користувача
Перш ніж використовувати цю відеокамеру
• Ця відеокамера записує відео у форматі H.264 (MPEG4
part10/AVC) з високою (HD-VIDEO) або стандартною
чіткістю (SD-VIDEO).
• За допомогою вбудованого програмного забезпечення
відеокамери можна відтворювати й редагувати
відеофайли, записані відеокамерою, на ПК.
• Зверніть увагу на те, що ця відеокамера не підтримує
інші формати цифрового відео.
• Перед записом важливого відео зробіть пробний
запис.Відтворіть пробний запис, щоб перевірити якість записаного
відео- й аудіосигналу
• Записаний матеріал може бути втрачено через помилку під час роботи з
цією відеокамерою чи карткою пам’яті тощо. Компанія Samsung не несе
відповідальності за компенсацію пошкоджень, спричинених утратою
записаного матеріалу.
• Робіть резервні копії важливих файлів.
Захистіть важливі файли записів, скопіювавши їх на ПК. Також
рекомендується скопіювати важливі файли з ПК на інші носії для
подальшого зберігання. Перегляньте посібник зі встановлення
програмного забезпечення та підключення USB.
• Авторські права. Зверніть увагу на те, що цю
відеокамеру призначено лише для особистого
користування.
Матеріали, записані на носії даних цієї відеокамери за допомогою
інших цифрових/аналогових носіїв або пристроїв, захищені законом
про авторське право, тому їх не можна використовувати без дозволу
власника авторського права, окрім випадків особистого використання.
Навіть якщо ви записуєте, наприклад, шоу, виставу чи виставку для
особистого перегляду, настійно рекомендується заздалегідь отримати
на це дозвіл.
• Щоб отримати додаткові відомості про ліцензію відкритого ПЗ, див.
"Opensource-H400.pdf" на компакт-диску, який входить до комплекту
поставки.
Примітки стосовно торгових марок
• Усі товарні знаки та зареєстровані торгові марки, згадані в цьому
посібнику чи в іншій документації, що постачається з придбаним
продуктом компанії Samsung, є товарними знаками чи зареєстрованими
торговими марками їх відповідних власників. Позначки “™” та “®” не
використовуються при кожному згадуванні в цьому довіднику.
• Логотипи SD та SDHC є торговими марками.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 й DirectX®
є зареєстрованими торговими марками або торговими марками
корпорації Microsoft у США та/або в інших країнах.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® і Pentium® є зареєстрованими торговими
марками або торговими марками корпорації Intel у США та в інших
країнах.
• AMD і Athlon™ – зареєстровані торгові марки або торгові знаки компанії
AMD у Сполучених Штатах Америки й інших країнах.
• Macintosh і Mac OS є зареєстрованими торговими марками або
торговими марками компанії Apple Inc. у США та/або в інших країнах.
• YouTube є торговою маркою Google Inc.
• Flickr є торговою маркою Yahoo.
• twitter є торговою маркою Twitter.
• Picasa є торговою маркою Google Inc.
• Facebook є торговою маркою Facebook Inc.
• Adobe, логотип Adobe і Adobe Acrobat є зареєстрованими торговими
марками або торговими марками компанії Adobe Systems Incorporated у
Сполучених Штатах та/або в інших країнах.
• HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface
(широкополосний мультимедійний інтерфейс) є торговими марками або
зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC.
3
Інформація щодо безпеки
>;<
= <==1<
F
*
4 74#!"N4/
;;
'
<<=
<>=
5
?@A<
<<0 ; B
<
=
+
C';
=
' ;
:<
1
D
% ;
'
;
<
'
E
1
D
%
';
<
<'
'E
+>&
F
:<
'C
<
='
+><
;
C$ ;C;
><<
;'<
'
+G;
C' >
<C
>F<;
+
;
C$; <C
'
:<
<<'<'
J8#3O4
4 74#!"N4/
+G;
C$ <
>
+$
;C
>
< =
+
'$' ='
+'$'
>:<
4;
C
BB <' C<
'
$:<
'
<'
+
><
G;
1
G
;<'
0 ;G F,$
G '
C;>
5G<C$
G>
C '
;8
G
<<
0 G>
'$
<'
<8
G
<
'
<'
,$ <G>
'
CG>
= C;G
<>
;FHIJKLMN:
<
'
<'
1>B ;G
B <' 8
G<<'
O ;'
<'
C
;
'
C
<;
-
J8#3O4
:
4 7!3NN4N4"#!%$P/
+
=
&
C ;;
,$
=&
C <
< +C
C
;
B
>= F C
<
B=
:<
'
+
"=>
#
F=C<
B
>= F
+
'
' <
B
:<
<
'
+
C
;;'
;G>
<
+
<'P
<
'$><>
<'
+
F=$
FFG==;
= >=;C
<=;CC
:<
B= =
C$<
> +
F%
F
<;>
%
F
-<>
BB
F=$B;
5
F'
;<
'
<'
+>
&
G
+
''$
<
G'
0&
C$
G
&
<QG
C
J8#3O4
4 7!3NN4N4"#!%$P/
%'C
BB&
5' &
<>
G
CR
+
F
<
' +
<<
';==>C
C;'F
<;5
;<>
5
>
C
=
GHIJKLMN5
= <
;C
C<'
;
>>B &>
=
F
F
+ ;<
&HIJKLMN
>
>
=
,$ =C
<,$
'
>
C =
G<
%'<>
C
$
<
5>
> =
C
=
F
GC
>'
B= 5
F= &HIJKLMN
>
>
C'
<'
C
< C
'
=
7
Зміст
'"
g
'#
g
@
g
.!(
g
(,# gb
-
O
# gb
H!"
=#!
g}
.& g~
9(
*# 4
.
#
F
'#
4
.
,! |?
- 6
@ 8
'11
@#(:gy>z11
!
# {G
$&##!# {G
A"
!
16
' 18
'g{
'!
g{
B!
(#
g{
.
!
,, gg
@
#
, g|
', g>
8
C g~
'!"
|{
H!"
#O#
" |{
. |g
9(
#& ||
.
#&F!#!
:;<=:>?GC ||
.
/
F&##!C |>
.#,/
F&##!C |G
 |b
|}
.# |}
'
&(#
F(
;t\f]QC 40
 41
Z#!
F432T^25^SC >g
N"
>|
I!FCFPe1!
C 44
M#!
(,#
>G
I
B#F
C yg
@#
>G
.„.FC y|
.#
# 46
)(F(C y|
'!
#( 48
d 64
.
G?
+„„'F"#!
#C 67
.
G?
IFC 68
' G{
I! G|
1\‚ƒ‚ G|
0!!
FK!C 64
0#(,#
68
'„F#C 68
.„#!F#!
C y~
A".#F"
#C G|
''I!#F!#="C 70
B.#F
C G>
‡((!F((!C 70
A"F"
(C G>
A#
(! 71
AFC GG
+!+!F!!C GG
0(F
C Gy
.„#FC Gb
‚a G}
15QRT\ƒ]^R G}
 G~
…((F(C 60
-#!F.#!C 71
-#!;t\f]QF.#!;t\f]QC bg
.
(,;t\f]QF.;t\f]QC bg
@*F@&C b|
BFB
CF!#!
:;<=:>?GC 74
A#!FA#!C bG
ˆ#FBC 76
#F!"C 61
K! yg
9
M#!
H!"
77
'#!
#! ~?
K
F!#!
:;<=:>?GC 78
'#!
#! ~{
0
F!#!
:;<=:>?GC 78
'!
#! ~g
'!"
78
‡(F(CF!#!
:;<=:>??%:;<=:>|?%:;<=:>40C 78
H(!F6S!C b~

F#
C b~
HF!"#OC 80
K#„F#C 80
KF#C 80
'#O
F##OC 81
d„!‰B0Fd
AB0C }g
@!F!C }|
0!
# ~|
0!
#([a[O:[[ ~|
0((~>
+###h]U^MT]V7R ~>
.
/#
`]6VS`4 ~y
,%
#
`]6VS`4 ~y
@FC }|
.
e6^Rff]=4^5V]S ~b
d„!F
C 84
.
101
.#
F"#C 84
'#!
'BF#!
C }G
-
{?|
L1M#FL1M=/#C 86
9###!
{?|
K.=.„&#:[;eF:[;e=&#C 86
"
! 108
'#!K.F@#!0C 87
K.='FK.=C 87
F(C 88
K&!
##(
114
K&!
114
'-!F#'C 88
.
##{{G
s267527R 88
‹!117
0F#C }~
C+
'#!
#!, ~?
i6t6R^ŠF:[;e=\‚\C }~
K&&117
Посібник із початку роботи
)(,(,",#0#(###&&
0
ESTUD
.#(:gy>%!("
#!
#!
#!
&!,
"#
#%#,#(
BAB{'#
1. .#
¬gg
t A"##
##"S###!
#!
,%,,
!
BABg.
##
0"! D4 4
\!#
0<&KXKD ;'YGZ[?H
%$4 # ;WDXH
2. '
#¬
g|
t +
#%
*#
#
F\:oC
!.
3. ./
¬|>
t
9#
/
1[:\
F1[:]7j\2Q2U]^tC1[%
##
t
-##
#&¬||
F!#!
:;<=:>?GC
0'KI=
0)%N
.#
!
#
AB=#!
11
4"! !
0
9
)
##!&!
:gy>%#
*
#
.##((,,
({y~
1. .#AB=#!
2. H"! D4 4 1. .#AB=#!
2. @!<&KXKD ;'YGZ[?H%*
!"(
3. $%"! D
4 4 /
3. '<&KXKD ;'YGZ[?H#
(
/
Q
Q++^++^9+_.+`'[ab
9999
d
(,D+„#EFc#C#
O
AB=#!
'!
AB=#!
(
"#&##
F
#C
@#
"#%#"AB=#!¬}>
@
k8C+]+D-+[8K#
1[F#C
12
4"! !
BAB|.#
#(!((
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
%;EE;E&
B
@#"#(!
1. -
!#
F
CAB=#!,
t @/
'#(!##!
2. H
!F
SV /
HV /
C%!
&#
&I
LI
.D.
%; <>
B'
H!#
!
##
:[FC¬~?
%##!
1[F#C¬~{
BAB>@
&#O(
6%!%! N!4#!8 3Q#
JaBjZZ[)kBlm[n#o2! #W[amnpk/
@#e6^Rff]=4^5V]S%#,#%
#=O((!/%#,&
,#
#$#!#"(%#~bŒ{??
C.
4"! !
8;!E <>%&
\S6^R6^4;2627RT
!%'B
1. @e6^Rff]=4^5V]S%#!"##'BL1M=!
t -!e6^Rff]=4^5V]S#
(!HDrjkE%
!
#
#"%#
!
2. H(!"'BDGnaBjaBk'@a@sjAE
e6^Rff]=4^5V]S
t !
#%!#%D!
E%D0E*
3. 0!
#
(!#
B!'B
( !EWXLYLZ[!\]^_`b!\I_[dXX`
,%(##
=#
"
!!$% tLu@AjvŠtw?Zn@mv 4/¬{??
'e6^Rff]=4^5V]S
'B!
#!
##/#
_]6VS`4F
*!D%0^%/EF'@#!
'B-C¬}G
&(&f5
E
*,#&!
#!
%&#(.#!
#
(%#",&/'!
#(
,&*!
,#&
x!$%!;
HŠ y2;
HŠ t
%!$;%/Hv0)%Q/ ¬b{
Oзнайомлення з відеокамерою
O(5h(74j(&(%6)&41%(3425&7
58)(&2)7
'
H#%*
#*
#=
&#!%
##
1234567
z!
Fei=Mhg{?C
!
4#
! #
Fii=
;i~C
wLq)
%$
0#!)
4
#
! "
4"! !
!
4#%
Q
#o!
"!
#o!
SklSU??dp!SklSUq?dp!
SklSUU?dp
-
SklSU?fdp
|g‹+
0%
o7!
+!
|?FC
>GF(C
t Ž#
#!(,%#
0%$'[a[&I'J
)D%$
0!#o!
0!#o!D
!!
#'!
{R%
"xyAAz{T|d#
|!
t @"!
#!&#
!##!
t .!#
!##
t B!#%!"
#!,1234567B
1i;1Lƒo##!
!#,,#=
,
%!
%&
!
!
,
t 0#,#Fei=Mhg{?‚Oei=Mh>g?‚C
1234567
t B/
&##!B/
%
#%#|G
t A#
=#%
#
C-
K4N#%4#2
(042}152++,)6))+485&)152++,
'#
!!
1
2
3
5
6
4
13
12 11
7
8
9
1
."(
2
/
3
'#
O
/
4
AB=#!mpmFC
5
B!
6
B#
7
B;P[‚
8
B!,
FPe1C
9
B1;im EwXK
10
A%iaF#O#C
11
‹#L1M
12
‹#:[;e
13
B"F:[;e%L1M%iaC
10
'#!#%*"(
/
C:
K4N#%4#2
&

!
1
2
3
4
3
1
2
5
6
7
9
8
5
1
B;P[‚O#
F#O(C
‘
#
‘
2
B<&KXKD ;'YGZ[?H
3
.!F_OmC
4
.##
5
9#
#
F\:oC
6
B"F[\eƒC
7
A[\eƒ
8
BO
9
'
1
‹##!
/
2
/
3
‹#!
4
‹##!
"
5
',
4
17
K4N#%4#2
%(0+2~&7+2)&2+8
0(,#
!#%##
###!&
t )#
!"F
t .%"'KI=¬g~
C
A
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
CLj€D`9&A
"!0)%
\!
M"
AF#O(CO132T^i5^S
!
LXqr!z! ! AF
OOCO
\!
d’
m
F2
)+/.
G@AmlZZ
++^++
+CD+CD9+C9
t ,%’%!
t
t
t
t
t
t
18
#
FH!"
D0(EF“
C%D.„#EF.C%
DEFC
%
*
C
“#
/
1[:\/|g‹
9(##
#!
#{?|Œ{?b
@*!,&"
#*
#*
(
@!!(%
%
!#!
,#&
N!!(%
#
%~~~~
)
##%
#!#=
(@#
#
((,#%
##
1\‚ƒ‚%“(
%
%
+!!%'!"’
/
A(
’OK#’
m F2
m
A!
’O
A’
/
L/CD-+
/
C
++^++
+CD+CD9+C9
0O
CLj€D`9&A
K!’
;t\f]Q
"!0)%
\!
/
!#
O
!O
%
9(
F
#%
*!"
C
9999C
++^++^9+
G@AmlZZ
_.+`'[ab
M"
Z!F#C
9###!
%*!"
O(
C
C
6!%$"!0)%
\!
M"
H#&F#/
/
F!#!
:;<=:>?GCC
!
‚aF@
,C’
)+/.
M"
‹#
F@C
!
/
!
Z!(F!
!&((C%
A"
%%A"
.#
IFPe1COIFPe1[LPCO
IFPe1[LPŠC
%
K!’% 15QRT\ƒ]^R
%
I
%B
B
!
K4N#%4#2
t )#
!"#
#F SV / HV C
t H
!#
F
CAB=#!,%*#
#tF
SV
/
HV
C ¬>G
A#
#
++^++^+-D++^++^-+
C++_+++C
+CD+CD9+C9++^++
R"!0)%
\!
M"
"!0)%
\!
A#
#
/
++^++^+-D++^++^-+
t !%
!
!
%
#
%#
#!,.
/
!
#
#=
,
#!
t 9(##
#!
#{?|Œ{?b
C+
I
F#
OC
#
O!
!(!
H#&F#
/
/
F!#!
:;<=:>?GCC
9(
F
#%*
!"
C
/
M"
A!
!O
!
(%/
&
#
F##
C
!
'#
!(%/
&
#
FO
"OO#
O
!#
C
C++ƒ+++C
9/
(!F(!C
!
%
%A"
.#
@&
+CD+CD9+C9++^++
0O
19
K4N#%4#2
t )#
!"#
((F C
t H
!#
F
CAB=#!,%*#
((F
C ¬>G
A#
((
R"!0)%
CDC+
C++_+++C
+CD+CD9+C9++^++
\!
M"
A#
((
(C/C
/
C++ƒ+++C
CDC+
!
I!#="O!
"
F<{{Œ
<}?C
M"
!
F#,!#=
"C
!
Z!((
F
O
!!&
C
H#&F#
/
/
F!#!
:;<=:>?GCC
!#O
9(
!
A"

9+
\!
9/
(!F(!C
@&##!
+CD+CD9+C9++^++
"!0)%
0O
!!#="
Початок роботи
%7&8%6)++,%7473&+(P()8+:,
.#!#
%*:[=#!(#
%$3#"! D4 4 @”#%##!
#*##,,%
#!
&8%6)++,9)74(5(P((3),
O ;'=C>
E>
<;
9
 O E>
<C
> >E>
 -> <C$ >'
E>
0;
+E
>
21
"!!
57&(7342++,2&116,4(+(€-242)€
'###,%*!
#
.!
,
A"####FSC##!#!
,%
,,
!
22
.
,
'
!
,,
!
@!
!
,,
##
%
t
1234567##!!%*!!#
%
##,-
"&
%&
t
.
#!#%*,,#
"!!
02,*2++,-242)€
N
#%#
!L1M
o7%2wLq
'#/#!#!L1M##%
"k#L1M'B
t .#¬gg
t .!!
#!
L1M=
!%
&#
#!
@
#
,
$
#%!!
#!
!L1M
t @
#
#
F\:oC
#
B!
#%#
#
F\:oC
!
!% %%#4#! # '#/#!#!!
##%
"k#!,
'##/#
##!!
%*!#
t *#
#
#/#!L1M#!
%#!
t .#!"#!
L1M$
#!%!!
t 
#
!#&L1MF'BC
t *##
#
,%
#
#"
9.
"!!
%))58&2342+1-242)€
N
#
#%*!"
9#
#,
9#
#,
#%*!"
'
#
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
\!
4 !Q
B!!###!
#
;!"NH
;M%NH
;#/H
9*
@
#
'
#
'!
-
„!
#%
'
#
-
gGkG?–
-
G?kbG–
-
bGk~G–
-
~Gk~}–
-
H
#F!C
"#"
-
'
|#
tz!
4
;4$/4/
!QHv
t
H#*(
#,,
!,
t
9!"
!
,
"
.#%
*
t
@!
!
"
,,
#
%
*
!#K
!,
"!!
! N"!!Q
t
t
t
t
t
z4N4;44 # H
x!Q
xydpTz?
x%!$
4
5
;
>z?=
5
{Hd >qq?=
4%$"
4!!$
SV
HV
{4
4
->z‚?=
->T??=
{!
->T??=
->T?=
K!
#
!&!&%&##!
#
#,,
K!O#
!%#
#,,:[
%1[k
#
O#
#
!#
H!#%
*!
!OFO
C%,
#
"#"
#
"
#&,
'#
(,!#
#
'#%#!
*%!#%!#
%!
#"(,
'#
#
gk|"#"%
!%!
(,O
%#
'###!
#&!
&%
!
!%%4#! #
'#!"
%#
#
*#
#!##
#!!
-#!
%
*#
#
,¬g|
9-
"!!
!2
t %!!!Q
Z=
!%!
H
FG?—pF{?—\CC
#,!,,-
#!#"%*,,%
#
t %!4N!!2#/
= *
#%#
!!,%
*!
#
= *!"#!%
#
˜,#!
#
= *!
!%,,
!#
##{
%*#!(
t O47!! !# %3,! N!! !2/
= 
= '##!!
%
&##
!%#!
#
,
t !Q!,"P
QQ!!/
= *"#%#
!#
9:
t %!#!!$!2!
! #o!No7N!%%/
= @%&!#&
FA#G~—pŒbb—pF{G—\ŒgG—\C%#
!>?–Œy?–C
= @!,
= *
#!!%,,
!
t $!!2,O327,#!/
t „!% !Q#N/
= I!,
%
*,,
!
#
H&#
= I!,!#,,
%
t -
%*#%"#/#!
!
9"#&#"#
t -
!!
!
*#
#!#=
%#/#!!
#
t H!!
&%#!%
!#%!
t '
%*#
##!!
.
"&!!
!
t +!!
#=
,-&
,&#
#!!
@
#
t 
#
##
!#
#,
t +
#
!"~G–!g#
#
%#
!$
#!
{??–%&#!g#>?&!
Oсновні функції відеокамери
158&+)++,!57&+)++,58)(&2)7
0)%N
t B!#
%
(
#
*#
#
%##!89#
##!
8F{?|Œ{?bC#,#!
!
t '!
AB=#!
!
#¬g}
t *###!#
%!AB=#!#%#
'#
,#"
0%;
'#
#"!
#
#!,#
!"
."
#¬|{
*#%,&!
/
!
*#
#
H
1. .#AB=#!%*#
t
.#
!
#
AB=#!
2. $#%% (
,,!#,#
C
27
K8 3Q#
+262}4152++,&73%6),
)
#*"(AB=#!%
!!
#
&
1.
'!#AB=#!
t “#
~?š
2.
B!AB=#!#~?š%
t
B
#/{}?š%~?š
0!
!"!
##!{}?š
/%!
!#
H#
#"#
/#!!
#
-#!!/
28
K8 3Q#
57-8(-(~7h)*785
@#'KI=!
C↕A#
F C
#AF
t '#,###
t K
!#
F
C#=(
##&####
((
BY
#
@#
(,
!!$ ;
H/
'
]
in
M
07
[3
0
0:0
:0
00
57&(7342++,&+(%&758(-2*)++,"
99
99
ST
%!
0'KI=;#HD\!#
t
;#4 H^$##
t
;#!H^$
#
((,
)
##%
#
!#=(@#
#
((,#%
##
N#
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
M !N#
LXqr
9999
t @!##
#
##!
t B!#% (
C
29
K8 3Q#
57&(7342++,3)+3(+(€%2+)68
x!$
@!
!!%
&#
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
@#,!!#
#,&!"##!
A"
#AB=#!
%*#'
!%&
t H*AB=#!,&!
t K!
&,!#
!,,!!!
!
&
t '#
,!#%*
#%"
#
t !#%
/
!
AB=#!,%!#
O#
#
t .##%
*#!
#H!#!#
t *#!
!#!,
#%"
%*F
!
C
.+
Початкові налаштування
+262}4152++,~23(5(P(%(,31ƒ
247!~231%8~2357&(7342++,
5%)})
-#
!
,#
"
1. .#AB=#!%*
#
t
#
,
_>'X++^++b+CD+CD9+C9++^++
I@Y
'naBu
+C
D +C
-¬}{
C#{##
t @
!F
.#
!
#
t .#*!
#!
/
#%"&!"#%!!
t '!
,#!##O#
t .#!
#
%#
&A
'[a
++
^
rj@A
D 9+C9
++
#!
#!!
!
!
,
,%#
#
-
##%#!"##!
!
!
!g>#
!/"
rj@A
'naBu
I@Y
D +C
9+C+
!/!D/
+C
&A
##/##!,!
!
#%#!
t *#
g
'[a
+CD+CD9+C9++^++
E'
^ ++
12
-
#
#
t $#%##
#O¬}{
'!
#&
C
4. '
%*#!!"%!
!F
C
t
!8#;
#H8
t -#!
#!
D4/! D#”;/!D" H
@
#
#,!
,,
!/"
@/
D!/
";%P!!D
" HE
3. K
(,#
!
CF
#
!F
t N!
%
kg?|b%!
##&%#
#'!
#O
@/
!
F8#8;
#H
#
Z%
Z#F#
‹C
2. .
%
C
"
!!F
CAB=!%!
F
!F
C
t
t *##%!
#%"
.D
EF‹#
C%!
¬b~
@/
#!
D!/";%P!!D
" HE
.C
"!%P! 57-8(5
t 'D‘@asl@sjE
#
.#!
#
#!'!
#!"
t .
!
,,
1. K
!F
CŠH!"
F
C
2. H
!
COF
C##
D‘@asl@sjE
(
x)4
|#!!$
-D:
#%"2
‘@asl@sj
3. K
D‘@asl@sjE%!
,P1[
4. K
!&#F
!"
t
C*"
'#!
#
‘@asl@sj
&A’@Bk“[
1B
>
:D]
N
ᾼ㜖
.9
C
F
#!
!!
t #!#,
Iнформація про носій даних
57-8+(38,2+7h">
SklSU?f#
.#((,#/
/
%##
#&
 +SV<
HVSAHV
"
C$<> #
‘ '#!
/
:[=#
1. K
!"
ŠH!"
" #
‘ H(#/
/
#'B
‘ */
%/
!
#&K
D” ;xH%
*/
%
D!” ;H!#
‘ H#/#!
F!
!!
C#
#&#!
%#
%(
%
#!
(!*)#"#
#&
#&%&
‘ H!/
#,,
#)
#"#
/
#&%&
#
2. K
!D-E"
C
##
OE.E"
Dx!%”;xH
x!%
”8/nn!%j
CD:
#8N%
{N
3. K
Dx!%”
;xH%!
#&
x!%
#!$
0!
CDC
!#2
 #!$;#o!$H; H
*
#
/
 0!; H
*
/
F1[:\1[C
..
J8#3NR
57&(7342++,&247%2,48"+)5h(74j(&(%6)&41%(3425&7#
$/
$
/
1. .!
#
1. .!
#
2. .#"##!
#!
/
2. .#"##!
#!
/
3. .!
/
#%#&!
3. /
%*
,,
t
'
%*#!
#%
#"%
4. @"/
4. @"/
t $#&%#%"
%( C,,
#,#%#%
/
t +#%*"&#!B
/
.*
)
##!"1[F1RU5TR[]7]^2fC1[:\F1RU5TR
[]7]^2f:]7j\2Q2U]^tCI#/
!
#,,
5
C$ QEF C%&'
G'
J8#3NR
57-8%724+(€&24&7%2,48"+)
5h(74j(&(%6)&41%(3425&7#
I/
t
t
t
t
t
)
##1[F1RU5TR[]7]^2fC1[:\F1RU5TR
[]7]^2f:]7j\2Q2U]^tCA#
1[:\
F1RU5TR[]7]^2f:]7j\2Q2U]^tCB1[##g‹-
1[%/
&!"g‹%!
(
,#
B;;\F;5f^];RV]2\2TVC;;\hf54#
/&/
1[{kg‹
1[:\>k|g‹
0!
#/
"#
F"&%1[:\!yC
B/
1[O1[:\*&&#
.!
##!
(!%&/
$#!%
0!
!
&
B1[:\F1RU5TR[]7]^2f:]7j\2Q2U]^tC
B1[:\1[FaRTg??C",,%
#
//
!"g‹
t B/
1[:\
&=
%*#1[
t
@!#
/
'"###A#
!&#&#'B
t .
!
/
#
&/
%
(
%#!
(!%
#
%"##
t '!
'B(!%&/
%
#(!
t
!!#o!;C—.9H
&
&
0=
0=
•LI–
•LI&G–
.-
J8#3NR
A/
t
t
t
t
t
t
t
t
t
A#
##!
/
%*#
H
/
%#(,"
/
#,#
H#/
%#%
#
%
!"
%&#
#('/
%*#(
#
#*
*!
",
!%#(,,##'/
%*#(
##*
B/
#*#
#%#/
H
&%
#!!&*
&
H#!
!
/
0!
*
/
&
H!
%!&!#!
!
H"#/
@!
%##!
#%
,,
#!# 7!#o!LILI&G%
4R
c#
#
###
&!,
t I1s\F4]67fRfRœRfURffC#"#
t I;s\F35f^]fRœRfURffC#!","#
0!
*&!#
/
"#
'##/
"#!
#
'##
'#
##=
#
#
/
%#!,#
#!
t4!!/
#$P!"!4/
;0!4$QP!/MN!$4"Q
!/Hv/
@"##!
#
%!
¬G|
#*
#!#!"
//
t B
1234567##!#&%
!
F!#=
/C
t A#
(!
#!
/
%*
"##!!
t '#
/
)!
*%
"
(!
.:
J8#3NR
~2302%73142„+834j
H#!((%##!
&
/
#!,#0!
#((!
#
#!((
4
>
4%$"
z?‚?!f?^
|T?!f?‡
f|!f?‡
˜l@Z[BY
#™!$š
.9
C
9
*
]
C:
.9
TU|
q??
q‚z
qf?
Uf
†T
z?T‚
zqf|
z††f
‚
9
zT
zz
zU
Tz
qT
UT
T
zf
z‚
Tq
Tz
T‚
UT
q
‚q
zTq
q?
q
U
UT
f|
‚U
zT
z
TUU
z
|U
†U
‚
zzf
z|z
TfU
qq
U†U
zTf
zfT
z†q
z||
Tqf
qfz
fTz
‚‚
z?zz
Tfq
q?|
q†?
qf|
U|f
|?‚
z?fz
zq‚|
T?q†
„FH#C
.„F0C
H!FH!C
„FH#C
.„F0C
H!FH!C
„FH#C
.„F0C
H!FH!C
NR;7#!$H
F#
!!&!&C
&>
>
=E;E
4%$"
#™!$š
.9
C
9
*
T†UUˆzf
z†T?ˆz?‚?
9999
9999
f
zz|q
zTfz
TqU
TU‚T
UfU
NR;7#!$H
]>q
f?zU
†U?T
C:
.9
9999
9999
9999
9999
CⴊC,+++,+++,+++N!/^|!"7#!$%8#! # !#P2,%$"!#o!
! 7!$ !P###44"#/
F#
!!C
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
'#!(##
%*!#(&/
*
#!,#%!"//
-!
&#!,#
!"
(
!%!
"
c#!
##
.##
!
H!(
/
%/
&!"|g‹%
N!#{%}‹
N!!&(=#~~~~
K!!#&!"
'%’%#!"#!
#!:;<=:>?G
.`
Oснови запису
58)(02%73
)
##F:[C#F1[C#!
#
-#!##
¬G|
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t .#AB=#!%*#.#
!
#
AB=#!
t -#
O
/!
D.#EF C¬{y
t .%"'KI=¬g~
1. ./%
!
t
Q
Q++^++^9+_.+`'[ab
A"AB=!#
*#!
.#!/
#!
4 # ¬>|
2. H"! D
4 4 t
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
.#
#
(zC%!
3. $%
"! D4 4 4. K
!D+„„EFc#!
#CF
!
#
t
t
'!
"
"##
#
.
(,
@#(,
#
#
#
1.
H"! D4 4 t @/
#"z#
2.
*
!%#
#%#
#F C
t *#%
!%
*
k
!
Q++^++^9+_.+`'[ab
++^++^9+_.+`'[ab
.]
C%*
K4
t -
#!
!##
O#
t B
1234567##!#=
"#
%
!!##!#
!/
t @%*"###!
t H#/
#
#&)#"#
#&#&
t .#
(!(:gy>F;h‚o=>ia\C
t '!
"
%*,,
#
t $##
,(,%#
{?|Œ{?b
t $#!!%#|b
t @
"(%
&#
#!#'
%*(!
t '#!#(/
%
!#
t $((,%##%#G|Œb?
t *!!
O#/##
%##!
#&'#
#!
#&"(,#
t -#O(
+„„Fc#!
#C'"#!
#
#
%
*#!
+„„Fc#
!
#C!
.!F-C
t !!"
%
#
AB=#!,%
#
t .&!
#
!%
!!
t *#
"%!"
")
#*!(#*
!(
"#%
#!"
t '#*#!
e1P
!"
#
*
&#
!
F!
C%%*##"
0!
,##
(#
((
t *(:[e1%*
(,%
#(#
'#*
#&#(:[e1
t H
*#
#
(
%!(!*
{%}‹*!
#!
(!*{%}‹%
(!
t *#
#%##
,#&
.›
K4
%'F=E;'
"EFk‰A]^‡#
0;EFBŠk‰A]^‡‹''
F4'; E;'Šk‰A]^‡‹" #;
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t .#AB=#!%*#.#
!
#
AB=#!
t -#
O
/!
D.#EF C¬{y
t .%"'KI=¬g~
1. H"! D
4 4 t
Q
Q++^++^9+_.+`'[ab
@/
#FzC
2. %'
<&KXKD; H'YGZ[?
$C=''
E;
t
++^++^.9_.+`'[ab
.##
;t\f]QF C
3. $%
"! D4 4 5
EFk‰A]^‡
k‰A]^‡" #
k‰A]^‡" #
k‰A]^‡" #
%'
& GC'k‰A]^‡" #
GGEC; <;;
*+
 1
=<=
'G
FC
'G>
q
<&KXKD; H'Y
GZ[?'G>
'f
BB
 %'
F;<&KXKD; H'YGZ[?
<<'
 O '
<
;
=C
F>C<
G
'
F¬
|T
 (<
†††'Šk‰A]^‡‹" #
K4
9(4(0ƒ(&2
1.
N(((,,#&'#
#!#¬G>
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t .#AB=#!%*#.#
!
#
AB=#!
./%
!
t
9999
A"AB=!#
*#!
.#!/
#!
¬>|
.#!!
/
AB=#!
!
<&KXKD; H'YGZ[?
t
2.
t -#
O
/!
D.#EF C¬{y
t .%"'KI=¬g~
t
3.
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
*/"(%
#FzC!*
#!%
!"(
'<&KXKD; H'YGZ[?
'!F
*!
DM 4!^
#/EC
C%*!
H"#!
#F
#=((!
t
4.
t
$
%
!
F
C
H!
/
#
((%!#"#
#&
#&,
t B!((%
%!#
#!
(
#!,#¬|b
t '#(
t H!
/
#
((%!#"#
#&#&,
t *(
!#%((
¬G~
t '#
,(,##{?|Œ{?b
t $((,%##%#G|Œb?
t (!###(!,#!
[\p
F[R4]76T5fRWST\23RT2p]fR4t4^R3C%!‚emiF2Q26
‚fRU^TS6]U426Ve6WST32^]S6mRUj6SfS7te6V54^T]R4i44SU]2^]S6C
*C
K4
6)P&7ƒ02%736,%(~24&85:85
"HkyYy{YŒ#
-132T^i5^S#!"
!#)%
*
&#!
&
3. H"! D4 4 1)050
.Z$MJQ
¬|}%>{
4. $132T^i5^S%L'EœX
EwXK
1. HL'EœXEwXK
2. ."
/#
t
'#!"
(#
t
HAB=#!,#
##,
.#
#,FHC
.#
##
F'#C
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
.#
#!#F'C
WHITE
.#
#
&F+!C
.#
#*
F'C
.#
#(!FNC
.#
#(&
FIC
.#
#(!,
F'#!C
.#
#(&#
F@&#
C
*9
ž'#!Ÿ
t ! "!#L@ABElBn
COEaB[)ku@“j;KJLHO* -
!F
132T^i5^S3SVR!"
$!##!(,%"
#132T^i5^S
t 1;imiLmP!"#
t *%#
F
C
t .#!!#
F
#%!
##/C
K4
23}42-152++,
c#
)
##
|?=
()(
%*
!
H!
'#
(,"#"%
!*!F_OmCc#*
!""#"
t .
%
'!
!XF!(C
t .##!/!
t '#!"
"
!"(!"
|?
t .(%
*!"#
t
.##!
'!
!WF"C
t /##!
t '#"
""
!
/
W^PN !
t
t
X^!%8!
t
t
t
"
%
¬y|
'#
"#/%
"#!#/%"
!
(
-#
(
¬G~
N!!##/
({F!?%>#C#!
"{??F!|~%>#C#!
!(F!
G?F{~%b#C#!
!C
*/%"!#
/%"%(8K!8
¬yg
-
(,
!"
#
,
*!%
"
'#
(,"
%#
%DI=
F‚e1CEFI=
F‚e1CC%*
!¬>>
*.
K4
3 "3 #"ŒxH('
3 F0 <#
.(!,#&#&
t '#D&#E
.(!,
FPe1'K‡Hd
IKd+9Z9@d)9@+Ad‰“HHC%*!
%!
#
!
t '#
(,
t '#/
!
.%"'KI=¬g~
'#
!,
FPe1CF
C##
!,FPe1%Pe1
[LPPe1[LPŠCž
.#!
Pe1[LP
t @#(,
(,!,
"
&
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
t -132T^i5^S(
!,
FPe1C
t @
#%
*
(!,N#
t *(%(&/&
!#2
t 1%;#H^.
(,
t KJL;
H^-
(,DI!
F‚e1CEFI!
F‚e1C#(
%!
H^*#
(!
%
#
!
t KJLIwKž;
H^)##(
!,Pe1[LP
@,,#
!#
t KJLIwK;
**
#!,#*#
t *
!!"
&
!
%(!
D.!F-CE%
!"
##
-
##
"F&##
!C(!,
Oсновні функції відтворення
@#
N!#
C%>|F
C%0F
C
|gF
08+2)*715845()++,
t @#'KI=
#
N#
#
%"
!
CAB=#!,
#
F
t -##!(!
t .#!#
%
!##
F:[1[C(#
!:[
CAB=#!,
( &I C%1[F LI C%(F
&I
LI
&I
.D.
9D9
žK|<gŸ
&I
4#!"N#
N!#&#%
!AB=#!
#%
LI
žK><|Ÿ
LI
+CD+CD9+C9;C`H
9D9
ž-
##Ÿ
LXqr++^++^9+_.+`'[ab
9999
&I
&I
LI
LI
.D.
.D.
)%
4%
*-
K8 3Q!
5845()++,58)(
N!
#!
#.
"#",&##(!
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t K
!#
F
CAB=#!,%*
#
¬>G
1. .
!:[F
( HV C
t
t
*:
!#
#
t .####(!
t
&I
LI
.D.
$
%
!
CF
C
(
2. H#
t '#
#!%*
t
t
SV C1[
.###,
#!,#
#(!#!,
#
#
H!
/
##
(9"#"#
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
t
.##
%
#
!
#
./
!
#
#=
,#!
t
$#
#%
C
!
F
t
= .#(!%"&
&
= .#(!%(
#
#
N#
#
N!"#
8#!1
/;#/!/H8¬y}
@##!/
¬~?%~y
*##
!DNEF
C%#
#
K8 3Q!
!D 4D4 !
t 0!
&##
!
(
CO#
F
C##
C%*#
t K
!
F
P "!
'##
!"
CO"#F
C"#
(
#
!"
t c#h1F"#
#
#COph1
F"##
#Cgt>t}tg
$#!
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
!4 #
„%$!
@#
#
1.
K
!
CAB=#!,
(
2.
COF
C
H
!F
#!
!"
"
t
K
!&##F
CO&#
C##
#F
t @
!&##F
C#
#
t @
!&##F
C#
#*
!&#
C
|#!
#
(!%
#F
#
##
t H
!&##F
CO
C%*"##(!
&##F
B!#
!%##
*
!
CO
!#
#F
C%
!#
#F
"##
"
t c#!#
#O#{Ogt{O>t{O}t{Og
H
!##
#F
CO#
C##!##
#
#F
####
A!
#?k{~*
!
?%
#
t H
!#
F
"#
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
C+
C+
C#!
#
t @#!"#%
*#
#
"#
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
*`
K8 3Q!
%))P6,9(4(0+8&85
N!
((,%(,
#
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#
¬>G
1. H
!(F
C
t
@/
t
$
%
!
CF
C
F
&I
LI
.D.
2. H((%
&#
#
t
.(#
%
#
!
#
./
!
#
#=
,#!
3. $
#%
C
!
F
*]
&I
LI
.D.
C*DC`
C++_++C*
H!
/
##
(9"#"#
t 
#
%*!#
(
t H#((!%
#
! = (!%"&
&
= (!%(
#
#
F(!%
###[\pC
t K
!#F
CO
F
*!
#((
C%
K8 3Q!
'!
#!#="
N"
##
((
N!
#!#="
((
C++_++C*
C#
H
!!#="F
#
((
t .#
#F
C'
!#="
,
((,
t $#
!#="%
C
!
F
C*DC`
.#
!"H
!&#
OO!O%*
!(
%
!"
C*DC`
C++_++C*
1. H((
t
C++_++C*
C*DC`
.(
#
(./+
2. -(!"
#!
4 # F_OmC
$!#="
K
!F
DM /%N
;4%NHE
CŠ
M /%N
#//%N
CD9
%!$
MO!
t
@!"
!,(
t
@!"
##{{#}?
3. H
!&#F COF CO!F
*!
!%
!"
4. $%
!
F
COF
C%
C
t (,%"&
&##'B%
!"
t B!
"
##
%"
t -((,#
###!&
!"!#="¬b?
t *#
#
(!
C%#!#="#
!"((,%
(
!###
t '##
!#="#
!"(,#
!
C
F
*›
Bикористання пунктів меню
57&(7342++,)+
3. K
LXqr++^++^++_.+`'[ab
9999
%#2
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t .%"'KI=¬g~
1. K
!F
C!
t @/
t $%
LG= =
CO
!F
4P/
C
F
-+
LG= =
t .###!
H#,
!#%
##
,&#
C*
!DNEF
&###"&
%
!#
2. K
D LG= =EF!#
(
1\‚ƒ‚C
CD:
0"!
4P/8!
4. $%
!
C
&#F C
F
!
„!
CD9
!!
!
t '#
#
##!
!0!"(##!D-
E{{|
t 0!
*
#"
!"
N#!"
#
%*!#&
q! !#2
%1+&47)+
t
t
<><
C$<>< >EF< F
'
!
„!!4"
„!/
d
G|
A"#FA"
.#C
{?}?OG?]
G|
1\‚ƒ‚
B#FC
.„F0C
G>
A"(FA"
C
g~>><{yGy
G>
A(FBC
H!F@C
GG
+!!F+!!C
d
GG
0(F“
C
d
Gy
.„#F.C
d
Gb
‚a
0
G}
15QRT\ƒ]^R
H!F@C
G}
G~

d
I!FPe1CFIFPe1CC
Pe1
44
…((F“(C
.„!F.C
60
#F'!"C
.„!F.C
61
K!
.„!F.C
yg
I
#FI
C
.„!F.C
yg
.„FBC
.„!F.C
y|
)(F)(C
.„!F.C
y|
d
.„!F.C
64
0!!
FK!C
.„!F.C
64
+„„Fc#!
#C
IFIC
.!F-C
.„!F.C
67
68
-C
q! !#2
'#
"N
#
|!
„!!
4"
„!/
X
.
F.#C
‚
X
X
-
†
z
z
z
-
|z
z
z
X
X
-
|T
@*F@&C
z
z
z
z
.„!F.C
|q
B’FB
C
„
!#
4
„
!#
4
'„F'#C
z
z
X
.„#!F.#!
C
z
z
-#!F.#!C
z
-#!;t\f]QF.#!;t\f]QC
!
z
z
z
z
-
|U
A#!
FA#!C
z
z
X
X
-
|f
ˆ#
FBC
z
X
X
X
-
|
‡((!
F9((!C
z
z
z
z
-
|?
@!#
F'!#C
X
X
z
z
-
U†
'!#
F'!#="C
X
X
z
z
-
|?
A#
FA#
C
z#%<#
-9
t '#
#
t '%!%¬{{|
t '%’%#!"#!
#!:;<=:>?G
Cпеціальні режими запису
HAŽŽ
"5#
@#(,]1UR6R%*##
%
FDIE%D'E*C.###
#!"#
#!
!&
N#!##
%*
.%"'KI=¬g~
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D LG= =E
2. K
#
t $%
!
COF
C
QF
1. K
!F
ŠD4P/
;4PHE
LG= =
!
2. K
#
„!
CD9
3. $%
!&#F
!!
4P/
C+]+D-+[
`9+D-+?
CDC
-`:D-+?
3. $%
!
&#F C
F
C
!
C
F
C
C
!#2
t !^.
& „!; H^@!#/%*&
!!; H^@
#!"
!; H^B!/#
!
%D„;DH; H^-
&
!
%!#&#!
&!
t !1;¡H; H^A!#&
!"
t „!";¢! "!%/H; H^@/
!#
t #O/;
#O/H; H^@*"
!
t
t
t
t
* ! D8#^ "N ;43^
"NHE D1^ "N ;!#^ "NHE%
1\‚ƒ‚
!#2
t C+]+D-+[;
t `9+D-+?;
t -`:D-+?;
H^@(:[F{~g?{?}?OG?]C
H^@(:[F{g}?bg?OG?QC
H^@(1[Fbg?GbyOG?QC
t DG?]E%*##
#"#G?!#
t DG?QE%*##
!#,"#G?##
t @(!####&
"#FaMCaMk#
%
!"####
%
t ##
###,
#!,##¬|b
-.
G3%$#4
&'
",
>#
E"9#
N
(
%*
N
#%*
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D0"!;!$HE
0"!
"/1
2. K
#
3. $%
!
C
&#F C
F
1
CDC
#%/
!#2
t "/1;H;
H^@*
t 1;H;
H^@*
t #%/;M"NH;
H^@!
t $
#
%*
#*"
#!,#%!"
##!
-*
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D4P/8!;4P
|!HE
4P/8!
9›**£C:-:
2. K
#
3. $%
!
C
&#F C
F
C›9+£C+]+
CDC
!#2
t 9›**£C:-:;
t C›9+£C+]+;
H^@#!#g~>>{yGy
H^@#!#{~g?{?}?
t B!&#
!#
#*¬|b
t (,%#%#
!"&(&
&%*#
(
G3%$#4
>E"&
>#
-
;"-
;#
)
(
#!
!"(
#
!
(
)
#!!/.
#!!#/!
.%"'KI=¬g~
.%"'KI=¬g~
1. K
!
(
CŠD4!$8!
;0!!!$HE
2. K
#
4!$8!
yN
#%/
CDC
4N
3. $%
!
&#F C
F
C
1.
CŠ
K
!F
Dz%%;z%%HE
2.
K
#
3.
$%
!
C
&#F C
F
z%%
!
N!
CD9
%"
|% 3!
!#2
t !^d!
!!!#
!#2
t yN;yoNH;
H^@!#
,(
'/
"
t #%/;M"NH;
H^
,
#&#
#!
#
t 4N;4NH;
H^,(!"
t N!;!%H;
t
t
t
t
H^A!
!!
!#"!
%";¤#H; H^@&#
|% 3!;|% 3!NH; H^@&
(!!
” !/!;#4/H; H^@&
!"!
%$4!%$N;%H; H^+!!
!"####!!
,
'
(,!!
+!!F++Ck
!&!&
#%
*!#%
,
%
/!!%#!(H!
!
!!
&
D!E#!!
%
!#!
&!##!!
--
G3%$#4
E;")
F#
$!!
1.
2.
3.
K
!F
CŠDz%%;z%
%H” ŠD%$4!%$N
;%HE
t @/
#D
( C
!!%
%;!/)%/HE
” !/!
%$4!%$N
9D9
@!#%!
!#F
t H!"
!!
t
t
t
t
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D8#;43HE
C
C
$%
!&#F C
F
t -!
!!#
,
t '#!"
!!/
-:
.#!!#/
d#!!#
z%%
!!%"##
!
H!"
#
!
!!
'#,#!
D!E*!
I
(#!
!"
¬y|
'!"!!!
8#
!
2. K
#
m
3. $%
!
C
&#F C
F
"N
CDC
!#2
t !^d!
t "N; "NH; m H^K
!"
C!"
F
C%*
(
!"
@
%
p{}%pg%pg}%p>%pGy%p}%p{{%p{y
G3%$#4
'
N!"#!
!
!
!%*#
@
&#
!"&#&
t '#!
#
(
t '##(%*#!%!#%
!
!
t *(#F!#%C
t *D8#^ "N;43^ "NHE%
1\‚ƒ‚
%#!
DLl?jAG/ [Bj”
!
D1%;#HE%#!
D1;!#HE!
D!E
t *!%,,
###
"
5<"5#
.#!"####
N((#"#&
/
#/%
&
!
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D1;!#HE
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
1
!
m
"N
CDC
!#2
t !^.#!
t "N; "NH;
m H^K
!"
( C!"
F C%*!"
@
%
{OG?%{O{g?%{OgG?%
{OG??%{O{???%{Og???%{O>???%{O{????
t @
#
,
"#
t '#"#{O{???*
%
*/###,
&
&!
"#"
%#!
"##
t *D1^ "N;1^ "NHE%
1\‚ƒ‚
%#!
DLl?jAG/ [Bj”
!
D1%;#HE%#!
D8#;43HE!
D!E
t H
*#!
"#!
{O{????%#
(##"##{Og???
-`
G3%$#4
Ž‘
HL‡[bA^’[
@!#!
"#((,
#
-&#&!"
%*#((,*,
./!#%
!!"
&
&
!
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
D=FE
CŠ
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
DLl?jAG/ [BjE
=F
2. K
!"
R
(
C!"
F
C%*
#!
@
%
t @
F C=g%?%={y%={|%={?%=?y%=?|%?%Š?|%Š?y%Š{?%
Š{|%Š{y%Šg?
C
F
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
C
@
,k!!!%
!
((F
C#((
#
?
#%/
CDC
SUPER
„ !#2
#
#
{OgG#&
.
(%*
#
&
t „ ; H^@#
{O{|#
%!#!"#*
.(%*
#
SUPER
K"F=C
1%
t 1%;#H^.
(,
t #%/;M"NH; H^@#
{OG?
'
‚aF
,C
-]
Ll?jAG/ [Bj
OFF
+
3. $%
!&#F
CŠ
"FŠC
G3%$#4
9
A(
#
.#(
/F(
C
'!
#!
(K
(!"###
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D| E
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
| !
"N
CDC
x"
!#2
)
:[=#(
/
!#%
##!
#!(
#%!#
-#(
C%"
$(
%
!F
C%"#
#!/%kF
##!"/
t '!##!/F
/ C/
!
%!"
(
t .!
#!
!
CF
C
(
"N
"N
C+G'
C+G'
ž+!/Ÿ
ž0!/Ÿ
t !^-!"*
(%!#!
#
H^A!"
(
%!!"
(!
CF
C%*!"
#K
!F
t x";x"! H; H^N
/%
#
AB=#!,%
(
t "N; "NH;
-#!
!"
(
‘ @
!/%#
&"!#
#%"k#!#,
‘ @!#
‘ 0
!&%
!
‘ Z#/%*"#&
%!#%
-›
G3%$#4
.
(,DK#E
.(#%
#/(
(H#(
#!
%"
,#!
%4! ›38R8!
LXqr++^++^++_.+`'[ab
9999
!38 3Q!"! !%#!#
$(#%!
AB=#!,
!g#
t 
ip%!("
%
!(
!
("
t -!"
(#(,(
C%(
#%"
!ipF
(
%
!(
t '!
(,#
!ipF
C
AB=#!,%*#!
D| E
D!E
“EE")E#
.
(,(&(#"
!
#
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
D¥88!;8!HE
:+
{)%1N
;{)%NH( C
-
=!
„;„H ( C
)#
=
#
! ( C
)
!
#
(
¤ /;¤ NH
; H
)#
#(
!
x$;#/H( )
)#!
(
!"
F(
&#!
/C
%%
;z%H; 02 H
)!"
%
#*
!/; H
!;!H
CŠ
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
1%;#H
.#
#
#
#
#
((
;
¥88!
1%
{)%1N
CD.
„
!
04
H
)
!
##
(!
;
03
H
)
"%
#*
G3%$#4
9"%;#
@#(&
@#!"(!
##
!&(%!#%,
#
1. K
!F
D|N;% PHE
CŠ
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
|N
1%
R
CDC
1R
R)1R
!#2
t 1%;#H^.
(,
t R;M%$P!H;
H^@
/
!
#
!
t 1R;M#P!H;
H^'!
"
t R)1R;R)RH;
H^'!
"
(
!"
##
#
4
H"! D4 4 %
*#!
D|N;% PHE!
DR
;M%$P!HE@
%
/
!
M4
H"! D4 4 %
*#!
D|N;% PHE!
D1R
;M#P!HE@#%!
!44
H"! D4 4 %
*#!
D|N;% PHE!
DR)
1R;R)RHE@
%
/
!
@#%!
@!"
!F!|#C
"
!F!|#C
'!
(

!*%!
:C
G3%$#4
4
3"3#
@#(,DK!EFK!C
/!K!
"!
&(
!!/)
(
#
#!
%&*
)
(
#!
(%
#
!"!((
#
/%*&
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
Dx%#E
2. K
#
3. $%
!
C
&#F C
F
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D„;„HE
x%#
1%
%
2. K
#
„
1%
%
CDC
CDC
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H; H^.!/%#
##(
!!/
3. $%
!
&#F C
F
C
!#2
t 1%;#H^@!"#
t %;
#H;
H^'!
PHOTO /
(My Clip)#}
!{#
t '#DK!E"#(
"
t 0!
DK!E
F&##!C
t '#DK!E
t $"##/%!(
t *#
(
!%
!4 # %*!"(#
t *(DK!EFK!C%(
:9
(#DK!E
>?#{~%b#
F{#G?C
t *#,!F!#%
#!
/
C%
%
#!,#
###!
t B!D„;„HE!
D% ;
#HE%#!#((,{~g?
{?}?
G3%$#4
5"&#
:E":E#
-
(,,#
#("

("
#!
!"
*
%(,"

(!"/
|??
.%"'KI=¬g~
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
CŠ
D14/!;0#! HE
2. K
#
14/!
1%
%
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H; H^@"
"#
#(
'#
(,,"
#!
#
1. K
!F
D68N4 #
;68N4 #HE
CŠ
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
68N4 #
1%
%
CDC
LXqr++^++^++_.+`'[ab
9999
H#
!"
'!
*
!
"
/
!
!"
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H^N!
*
!"
'#
(,("
!
#(&
"%#
(,"
:.
G3%$#4
2
>"4
>#
*%
{?#
K((#
@#(,K!#%*
!%
%##"
!"(
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
D! E
CŠ
! OFF
2. K
#
1%
C+/
CDC
!#2
t 1%;#H^.
(,
t C+/;C+€H; H^'!
"! D
(My Clip)
'!
#
(

*%!
:*
1. K
!"
#Š
D%!%$4/” ;x%!$
4/H
 @/
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
4 4 PHOTO /
{?#
.%"'KI=¬g~
3. K
&!
F!%
!
%#!#C%!
#
!"
#%*
"
%!%$4/
1%
#%/
CD9
R
M ##
%!%$4/
”!%
^
+/-/
yP!
^
R
_&Ib`9+-+<L
G3%$#4
4. K
!"
#%*"!"
5. $%
!&#"
#
"
!# #
6. '!
!
!
Q++^++^++_.+`¤/b
D"!/
C„D9*/
x%!$4/
4 !4E
 '!
!
 '#
(,
D0!!
EFK!
C#
!"
#!#¢:[£bg?OG?h#
ž?
 H¢"!D4 4 £*
K!
M"N+
''
'
 \!%0 <'<?CzC?CfCzCq
f
R+;
'
 \!%0
G>
;q
'
<zCqCfCz? T?
<
G>
yP!+
<
;
 \!%0 <'<?CzC?CfCzCq
f
 yP!E <!
<;
#+B
<;
 \!%0 <'<?CzC?CfCzCq
f
 #E"
!!;!#<;
yP!ž#1
E
B='
 \!%0 <'<?CzC?CfCzCq
f
 #E"!
!;!#<;
 yP!E <!
<;
:-
G3%$#4
%
;
@!!
9!
Timeline
K!
#&F#%
(,
!C
&I
LI
++^++^9+D++^9+^++
C++_++C.
1
FGBEFB
<>
G>
'
;
>;
'
9F;
=
G
t &C$
>
”
t =C$>;”
t =C$> ++^++^9-D++^9+^++
C++_++C.
++^++^.+D++^9+^++
C++_++C.
.D.
 %'
<4
EFHL‡[bA^’[
 <4
G>
O <4
C>zR|
 Tf
= <>>E
z
(
>
>
C< ;CG
$
C 'G;>>'
<4
+C$ '-C'
<;
=
$T=
q?
:
>;
>B
z
"Tf <>#
 +
>•"!D4 4 –C$ <4
 1<4
G>
"0
G>
'
EFG%=<0
#
 %
;
;GzC‚P C''G>
;E
 %'
<4
> BG>
<
 ,$'
<;
<G>
C ;G
<=>
<'~'
B <G>
<C
';'G>
 ,$'
<;
>
='G>
C=><'
;C
<
> ;;
 9F;
''|T;
::
G3%$#4
-

"};#
.(+„„Fc#!
#C%
!
#(!(
#!
"
.%"'KI=¬g~
1. K
!
CŠDz1!1N#!
(
;¢N%HE
2. K
#
- # ! #!
F
#
(!#!
C # "#
++^++^+-D++^++^-+
C++_++C.
z1!1N#!
z1!1N#!
1%
%
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C
!#2
t 1%;#H^'!
"
"#
C#
C
#
#!
"
H
"#!
#%*!
#=((!'!
"
"##
#
!
#F
.#!
(!!
"#!
#
t 
"#!
##&
= *!
!
= *###!L1M=!
= *!
#!
= '!
#
"#!
#
t *((,!D„
;„HE%#
!"(!
t %;
#H^'"#!
#F
:`
Додаткові функції відтворення ВІДТВОРЕННЯ
3"3#
%
"%#
)
##|%#
&
!
N!#
###!&
#
.%"'KI=¬g~
1. K
!F
D„!;„!HE
CŠ
2. K
,##
/
t H#
3. $%
!
C
&#F C
F
H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F &I / LI C¬>G
1. K
!F
D#!1/
;#/!/HE
„!
1%
CŠ
2. K
#
LXqr++^++^++_.+`'[ab
9999
#!1/
4!
4/
CDC
!!$
!!$
3. $%
!
C
&#F C
F
!#2
t 4!;!!H;
!#2
t 1%;#H^.
(,
t
^-#*
/!
t
t
:]
!"
#
^A*
/&
,
,&
^0!
#!&/A*
/&
!
#!
t A"
/!!
t I
H^
.#
#!%##
#(!%!
#
t 4/;!!H;
H^.#
!"#(!#!"
#
t !!$;!!H;
H^'
#
&#!%##
!
C
F
t !!$;!!H;
H^'
#
!"#%##
C
!
F
!8 3Q!
5"5#
#
!#!#
.###!##!
#
H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F &I / LI C¬>G
1. K
!F
CŠ
D1%;%HE
2. K
#
1%
Gk|?
.#
G##!
#
|?kG&
.#
G#,|?=#,
Gk{?&
.#
{{#,g=&!,
#!
#
+!"{?&
.#
{G#,|=&!,
#!
#
CDC
!#2
H^.#
(#(!%
&
g>#
t ;
H; H^.#
(&
#(!
{!
'#
3. $%
!
&#F C
F
C
t ;/H;
{4
N"G
t *#(#!
%
##
#
#
(!
##
t -#
#!&!!
%#
:›
!8 3Q!
%
"%
#
7EE"8EE#
)
##(*#&
'#!
#!
!#="###
!"
H
!#
F
(F C¬>G
CAB=#!,%*
1. K
!
(
CŠD#//%N
;#!%N)P HE
2. K
!
#%
!F
COF
C%
*
3. $%
!&#F
1. K
!
CŠ t”8/8N%
(
;\8/8N%Hv
#//%N
”!%
^
C/
y 41
^
%
¥88!
^
%
2. .(!%*
!
(
t .#
(
(!
”8/8N%
C++FJI=K
&IF_++C`/'<*
!
%!%/
^+CD+CD9+C9
4#
4P/
^›/-:'q
^C+]+-+[
3. $%
!
F
C
F
!#2
t ”!%;\!%H^
#
!!F{|C
t y 41;y 4H^N#
(,-#
!
b!#(,%
!
(!"=/
'!
,!#="b!#(,
#
#!
#
t ¥88!;8!H^+#
(
(!"
O"
&#
`+
H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F &I / LI C((F C¬>G
C
^++^++^+-
C
Pедагування файлів
1>"5#
N#!
#
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t K
!#
F
CAB=#!,%*
#
¬>G
1. K
!#
:[
%!$
( &I C%1[F LI C%
!
1!$8N%1
(F
C
8N%1
t .#(
CDC
#
!
#
2. K
!F
CŠ
D
%!$;%/H”Š
%!$
!#
t -
D1!$8N%1
.D.
;8N%HE#!,
!/^./:9
#
'##|
t -D8N%1;
8N%HE#!,
#
#!
%*##
'##>
3. K
(!%
#!."(!%
#!%
!F
C'##>
t 0!"(###!
D“!#E
4. HD;xHE
t -D8N%1;
8N%H”
##!(!%*
,#&%
&*&
t *D1!$8N%1;
8N%HE%##!(!
!#2
t 1!$8N%1;8N%H^.#!
&
c K
%
#!H&
&#
#F C@
#
&#
F C
dK
!(
C.
#!
t 8N%1;
8N%H^.#!
&
t .#!
#
t H/
!
#
#!
#%&/
)#
"#
#&#&
t )(
#
#
t H#!
(!%
*#&#
I"(&¬b|
t @&*(!#!!I(
&¬b|
t */
!%#!
t @#
#(
#!
#
'##!
#
!!
%
*#!
71
< 8N%
1>k‰A]^‡"5k‰A]^‡#
5
EFBk‰A]^‡
N#!
;t\f]Q#;t\f]Q
N!D;t\f]QE&#(!
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F
&I
/
LI
C¬>G
1.
5 >;'k‰
A]^‡" #
2.
4>
"
%!'YGZ[?.
+
>x.
 1
'E;
3
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#p
#!1/
#
#F
%!$
%!$'YGZ[?
/
LI
C¬>G
1.
1
;E
>k‰A]^‡" #
2.
K
#
3
+
>x.
 1
'E;
1%
CD9
&I
'YGZ[?
"%4
#!
!#2
t „!!^%
G
F'C
<B=;E$;
;E
t %^'!##!
#
t '##!
#D;t\f]QE*
##
AB=#!,#
t *,#&#!
(!&#
#/
%
!I#
72
< 8N%
0$"0=
#
.&!&###!
@&*
#(
#!%#%!
(
%
&
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t K
!#
F
CAB=#!,%*
#
¬>G
1.
K
!#
:[
( &I C%1[F LI C%
!(
C
(
t
.#(
#
!
#
MO!
!#2
t 1!$8N%1;8N%H^0=
= <>
cK
#!
!
&##!
H
&
&#
#F C@
#
&#
( C
C
dK
!(
t %/;
#H^@&&
t 1%/;#/H^I
&#&
1!$8N%1
%/
CDC
1%/
2.
CŠ
K
!F
DMO!;MR!H” Š
MO!
!#
t -D1!$
8N%1;8N%HE
#!,#
.D.
'##|
t -D
8N%1;
8N%HE#!,
#
#!
%*##'##
>
3.
K
(!%#!
&&."(!%#!
&
C'##>
&%
!F
t 0!"(###!D“!#E
4.
HD;xHE
t -D%/;
#HE#!
&(!
#
#F C
t -D1%/;#/HE#!
&&*&
(!#F C#
t *D1!$8N%1;8N%HE%
#/
(!&%
!#!
!
&%
#
#!
(!%&
&!
t )(#
#
t */
!%(
¬|G
`.
< 8N%
&>"&#">SklSU?f#
.#=((!%"/
%
",(!"=/
B
/
#!
!(!",/
t ./
¬|>
‘ K
!#
"
#
¬>G
#AB=#!,%*
1. K
!#
:[
" &I #CHV" LI #
!
#
("
t .#(
#
!
#
2. K
!"
D0!$”;0H
0
/8)
8)%
CDC
#Š
0
3. K
#
4. @/
#!
##
#
K
D” ;xH
t .
.D.
M%P^9/
@!"!
/
`*
!#2
 1!$8N%1;8N%H
&
H%
H&&#/
#F CH
#
#!#!
F#F C/
!
C
#!
F#F CC
C.
K
!P¤F
 8N%1;
8N%H
&
‘ K(
#&%*#!
#
‘ */
!%
¬|G
‘ H!(!%
*/
#
!
'"#%#!(!
¬{?|
‘ @#
#(
#'#
#
!!
%*#!
< 8N%
>"#
N#!##!#!
)
(
#!#I
!&
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F
&I
/
LI
C¬>G
1. K
!
CŠ t!
(
; HvŠD4%!$
;4%!HE
2. K
#%
##
t .#
#
3. @#
!
#
##!
t !
#
/
/
/
/
/
H/
!
##
#%/
)#"#
#&#&
t )(
#
#
t H#!(!%
*#&F
t
t
!
4%!$
§!$
CDC
++^++^9-D++^++^-+
C++ƒ++C.
t
t
t
C
I"(&¬b|
A#!#
###
#!
!g#

#!
#&
= *!!#"y#
= *
#!
%!
#!|#
= */!,/
"{GN
= *!(!#
~~~~
(,#!
'!
#!
#;t\f]Q
.#%@!%#!
4%!$
4. K
!
C#!
%!
(
C
!
F
t .#
#!
##
#,
5. HD;xHE
t .##!
##!
t 0!#!##
t '!
#!
#!
#"#
`-
< 8N%
( —>"& #
N##(!!#,(,
#
!(!%!&
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#
#F
&I
/
LI
C¬>G
1. K
!
CŠ t!
(
; HvŠ
D§!$;0# !HE
2. K
#%
t H&#&
#
#
C
(
#@
#
#
&#
C
F
C
t 9#F
#
%
*
#(!
#!,#
!
4%!$
§!$
CDC
§!$
1
.D.
3. K
!(
C
t .#
#!
##
#,
`:
4. HD;xHE
t g#
#
##
H/
!
##
#%/
)#"#
#&#&
t H#!
(!%
*#&#
F
CI"(&¬b|
t !#
t 
#&
.#(
F#%
D4P/;4PH^C+]+D-+[E
D4P/;4PH^`9+D-+?EC
= A(!%!
%
*{%}‹
= */!,/
"{GN
= .#(!%(
&#
#
= '##
#(!
t %
;k‰A]^‡F;
>
t .#%@!%#!
-
Hалаштування системи
%1+&47)++262}4152++,
t
t
8EF
f?
>EF< F
!
K!
FK
C’
‡(!F0
C’
‡(F9(C’’
H(!FƒS(!C

F‹#
C
HFH!"#OC
K#„FK#C
KF.#C
'#O
F.##OC
d„!‰B0Fd
AB0C
@!F@!C
@F@C
d„!Fd
C
.#
Fc#C
'#!
'BF'@#!
'BC
L1M#FL1M=/#C
K.=„&#:[;eF:[;eK+=&#C
'#!K.F'#!#K+C
K.=FK.=C
FC
'!FI#C
s267527R
0F0C
i6t6R^ŠF:[;e=\‚\C
t
t
t
t
Ij¨@lZB’@Zlj
'
F'/
C
I
FI
C
0F-#C
?{O?{Og?{g????FZ
.„!F.CC
?{O?{Og?{g
g>Fg>#C
.„!F.C
.!F-C
.!F-C
.!F-C
GFG&C
.„!F.C
.!F-C
H!FN/
C
d
.!F-C
A
.!F-C
.!F-C
<@sj
|‚
|‚
|‚
|†
|†
‚?
‚?
‚?
‚z
‚z
‚T
‚q
‚q
‚U
‚U
‚f
‚
‚
‚|
‚|
‚‚
‚‚
‚†
‚†
'#
#
(
!#,
'%’%#!"#!
#!:;<=:>?G
'%’%#!"#!
#!`]^j:;<=:>??%:;<=:>|?%:;<=:>>?
77
&%P! !#
4
"4
#">
SklSU?f#
8E">SklSU??C
SklSUq?CSklSUU?#
l.#((,#/
/
%##
#&¬||
)
(
#(//
#&
F/
C%!#!!
/
*
7E"
#">
SklSU?f#
)
(
#(//
#&
F/
C%!#!!
/
*
./
##!
#(,/
/
1. K
!
#ŠH!"
" #Š
"
D‡(!EF0
C
#o!$
0!
2. K
CDC
#
t .#
(
/,!,
/
%
F!#,#!,##C
3. $%
"
#
!#2
78
 #!$;#o!$H#(
/
#/
 0!#(
/
/
./
¬|>
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠD”8
!;\8/!HE
t .#
(
/,
!,/
%
F!#,
#!,##C
”8!
©”/^*+/-'q©„/^.+/]>q
2. $%
F
_&IbC+]+D-+[
"/1 ^9
-.y
1 ^.
+`y
#%$ ^.
›+y
C
&%P! !#
+E"XE#
~
"P
#
9(!FC
#
,
*###%!
#
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
D#8N%; n/8N% HE
2. K
#
#8N%
„
„
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C
!#2
t „;„H^'!#
(!
!
(
/
#!
&(!B(!#%#
'B
t „;„H^H(!!
#???{!
(
%#!
&(!
!
,/
.!
#!
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠD{N
;NH” Š
D4!;MHE
2. K
!"
F
C
C%*
!"
F
##
3. K
!F
C!
%
!
t .
%
*!
!"
C#
#
!F
C
!F
{N
#
4!
CDC
4!
,
_&K'=++^++b+CD+CD9+C9++^++
!#2
*#!
D#8N%; n/8N% HE!
D„;„H”,(!
"
%*#!
(!)#
(!/
t #;
#H^@
###%
!DH#„OEF'#O
C.#
#"#
#O#
t 4!;MH; H^'##"
%
!&D#"&E@
#
#####
79
&%P! !#
+
'
"+!'
#
4"5'
#
-"#%
###
#
¬|{
N#
###
!/"
I@Y
+C
'naBu
D
&A
++
+C
rj@A
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
Dx#;" HE
D 9+C9
'[a
^
++
C9"
9*"
2. K
#
4"4#
N#
#
###
3. $%
!&#F C
F
x!1
9+C9D+CD+C
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
Dx!1;x!HE
CDC
C
D+CD9+C9
CDC
!#2
01//2012
+CD+CD9+C9
t C9";C9H^.#
#&{g=(
t 9*";9*H^.#
#&g>=(
2. K
#
3. $%
!&#F
C
F
!#2
t 9+C9D+CD+C^0#
(O
F#
(CO#
t D+CD9+C9;„\{D+CD9+C9H^0#
(
O#O
t +CDD9+C9;+CD„\{D9+C9H^0#
(
#O
O
t +CD+CD9+C9^0#
(#O
F#
(CO
]+
x#
)
(
!#D4/! D#;/
!D" HE¬}{
C
)
(
!#D4/! D#;/
!D" HE¬}{
&%P! !#
%!"5 !'
#
N#
#AB=#!,##
#
'#
(,D4/! D#;/!D
" HE#¬|{
#
t !^.#
,#
t #;{H^.#
t !#;!"H^.#
,#
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
D4/! D#;/
!D" HE
2. K
#
!#2
t 1%;#H^'(
#O
4/! D#
1%
!
CDC
#
!#
t 0O##
D+CD+CD9+C9++^++E&
#&
=*#!
!
t )
(
!#!"Dx!1;x!HE
Dx#;" HE¬}?
3. $%
!&#F C
F
C
t 0O#
AB=#!,###
81
&%P! !#
2'*&"2&#
$"
!
%#"
AB=#!
%
*
#
1. K
!
CŠH!"
F CŠ
(
D!1%2"0
;!#0HE
2. K
#
LXqr++^++^++_.+`'[ab
9999
g&!
LXqr++^++^++_.+`'[ab
+
+^++
9999
999
999
!1%2"0
1%
%
ž.1mMlŸ
žAB=#!"Ÿ
CDC
3. $%
!&#F
Q++^++^9+_.+`'[ab
C
F
!#2
Q++^++^9+_.+`'[ab
Q
++^++^9+_.+`'[ab
+^9+
^
G&!
C
ž'#Ÿ
žAB=#!"Ÿ
t 1%;#H^.
(,
t % ;
#H^ * # !" g &! # (
!"G&!!
#%
#
"
AB=#!
t *(D!1%2"0;!#
0HE%#=
#%*
#!
AB=#!
t 
AB=#!
##!&#&
= *#/#!!
= !(#,
= *#!!/#
F#=O
#!%:[;e=!*C
82
&%P! !#
0
;"0
;#
0"0#
'!
!
%!#
!
%#
!
N#!
<&KXKD ;'Y
GZ[?H
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠDM N
%;M /%HE
2. K
#
M N%
1%
%
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C%#
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H^'#
(!&
!%!#% ( C
"! D4 4 %!
!
@!
&#&
= '##
= *#!!/#
F#=O#
!%:[;e=!*C
1. K
!F
H!"
F CŠ
DM 4!;M 4! HE
M 4!
CŠ
1%
%
CDC
2. K
#
3. $%
!&#F
C
F
C
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H^'!
<&KXKD
GZ[?H!
;'Y
@#
&#&
= -
PHOTO / (My Clip)##
= *#!!/#
F#=O#
!%:[;e=!*C
].
&%P! !#
2'"2#
5<<"}
#
N!"#
%
*
G&!)
(
#,
*
!%
(¥5]UqP61mMl%*"
,
#,*(¥5]UqP61mMl%
AB=
#!
##¥5]UqP61mMl
1. K
!F
H!"
F CŠ
D!1%2"
;!#HE
2. K
#
CŠ
!1%2"
-#
CDC
3. $%
!&#F
C
F
!#2
t 1%;#H^.
(,
t -#;-R/H^.#
%
*
G&!
t 
&#&
= *#!!/#
FL1M=
!%d#%*C
= B!(#,
= '#%#
FC!#=
"
t $
#%!
% ( C
]*
1. K
!F
H!"
F CŠ
D#
;¢N!!HE
1%
C
CŠ
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
#
1%
-#
CDC
&%P! !#
!#2
t 1%;#H^'!
AB=#!
#
t -#;-R/H^'!
AB=#!
¥5]UqP61mMl-
AB=#!
##
D+„„#E
Fc#C%#
G&!
t @*#
#,#
#
#!
#(
("#&#
&,
!#
t 9##D+„„
#EFc#C
t AD+„„#EFc#C#
&
= *AB=#!#
= *###!#!F:[;e%#=O#
!C!L1M
= '#
#
%(%&"%0%&#
*#!
D'#!
'BF'@#!
'BCE!
D.!
F-CE%
%#
#!"L1M=!##'BN
#(
##
'BN#
#=O((!#
D'#!
'BF'@#!
'BCE
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
D%0;M%0HE
2. K
#
%0
1%
%
CDC
3. $%
!
&#F C
C
F
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H^*##!#'B%
#
#!
#
t 
D'@#!
'BE#&
= *DwLq;wLq)4o7/H”
!
D<[€BqA[msj”
t $(
#!
'B%
#!
DwLq;wLq)4o7/HE
D!%$;y/#o!$HE!"
&
¬}y
t '
#!
'B!"
_]6VS`4
]-
&%P! !#
{Hd
"{HdG#
45=SVkx"SVkx4-=#
@#L1M=#!
##'B
##
N&##!:[;e#!
##
!%
!
/#
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
DwLq;wLq)
4o7/HE
2. K
#
wLq
!%$
<[€BqA[msj
CDC
3. $%
!&#F
C
F
C
!#2
'#!##!#:[;e=!
¬~?
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
Dx)1R&I'J;&I'Jxz)
RHE
&I'JXFKlB
ElBn
576P
-`:?
CDC
2. K
#
3. $%
!&#F
C
F
C
t !%$;y/#o!$H^'#!#'B%*
##(
¬{?{
t <[€BqA[msj^'#!###
&!,h]U^MT]V7R%*##
((F#(,h]U^MT]V7RC¬~>
'##!
L1M=!%#
(
L1M
]:
!#2
t !^.#!(%*
(!.!"#!
#!
#!,
t -`:?^.&#!(!(bg?GbyQ
.!"#!
##!%*#!#
#!#1[F#C%
##:[;e
&%P! !#
%'45"%
4-#
45"45#
.!
#!
#!#
#!
#
NFP1[C%
#
!!
#!
#!#
1. K
!
CŠH!"
F CŠ
(
D%2"x;/4
%/xzHE
1. K
!F
H!"
F CŠ
Dx)4;x)HE
2. K
#
t '#!
#
!#
###&
#
t @
#
#!
#!#
#!
##
"&"&,
3. $%
!
C
&#F C
F
%2"x
&I'J
0#4!1N
CŠ
2. K
#
CDC
x)4
1%
%
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C
%2"x
0#4!1N
G@€nAmjA
XF
F[mjn
L
œ
ž'#!
#=O#!Ÿ
!#2
t &I'J^.:[;e#!
#/#
##
!#!:[;e
Elm[n
!#2
t 1%;#H^NP1[FC#
!"AB=!
t %;
#H^“#
AB=!%
!
“#
#,#
!%
*#!
Dx)4;x)H”
!
D1%;#HE
t 0#4!1N;0#4!NH.
DB„FBCE%*#/###
!##=O#!
87
&%P! !#
9>"9#
%'"3#
.(%
*#!(!
#!
,#&
N##!
&#
./
¬|>
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
D|#!!$;|#!H”/
2. K
#
F!#!
:;<=:>?GC
t .#
#!
(
/
%2"x
x)4
-D:
|#!!$
#%"2
!#2;!%$%&'()&*+-H
‘ #!$;#o!$HN(#/
‘ 0!N(/
3. HD;xH” ŠD;xHE
t .
(
#
##
#!
t '#(
#&#&"&
#F!#%!
CK/
!!
#!
!
%
*#&"#%
*#(
#
!
t *#&!"#%#(
88
t H(#&'B",
#&!"#
t B/
!
##(¬|G
t *#&!%K
#
t N#!(!!"
#&%!
&*(!)!"#(
#&#@%*##!
(!#%!&*(!
CŠ
1. K
!F
H!"
F CŠ
t #%"2;„!/
#/HE
t .#
#!
##
#,
x)4
|#!!$
-D:
#%"2
‘@asl@sj
2. K
D;xHE%
*#!
&
#
t '!
&!"#
#
3. @#¬|{
t H!
#
,(,
t .!
&#&!":[=#
!#
Language
N#!
#
#!
¬|g
‘@asl@sj
&A’@Bk“[
Q$
:D]
N
፩ၭ
&%P! !#
"
#
yM‰M[’™"SVkxAŽA#
0
!(,#!"
,&
)
##i66t6R^Ši6t6R^Š#!
%
#!
#!#=O
#
1234567#!#
#!1234567%
#(i6t6R^Š
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
D#;#!/HE
2. K
#
3. $%
!
&#F C
F
C
#
1%
%
CDC
!#2
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠDEaYajBž;&I'J)
G=GHE
EaYajBž;&I'J)G=GH
1%
%
2. K
#
CDC
3. $%
!
&#F C
F
C
t 1%;#H^.(
t %;
#H^.(#,
.
(,#,
#,!%"
!
C
G#
DNEF
A#,
&#&
= '!
AB=#!
= '!
#=
,F"! D4 C%L'EœX
4 %EaB[)ku@“j;KJLH% (
EwXK%'KI=%<&KXK%*C'#
##,G&!
%
*
!
#&*(
#,%D#;#!/HE
D1%;#HE

#,
&#&
= *D!1%2";!#HE!
D-#;-R/HEF!
#,C%(
Dd„!EFd
C#
#,
!#2
t 1%;#H^.
(,
t %;
#H^.
(,i6t6R^Š
*##!#!#
i6t6R^Š%!(
#
#!#
#!
t '!
#%#!,#!
#i6t6R^Š#!:[;e%
!F#i6t6R^ŠC*
(i6t6R^Š%#!
DEaYajBž;&I'J)G=GHE
D1%;#HE
t 0!"((i6t6R^ŠF:[;e=\‚\C#
#!1234567#i6t6R^Š
89
Підключення до телевізора
%8&6~)++,(4)6)580(2573(&(€
~84&(348
.
!:[;e
@#!,F:[maC!#
!
##(!
,F:[C%
&#!#:[)
##&#
!:[;e%*#!
##(!,
$(
i6t6R^Š¦
t '%*"!&#:[;e
t '##/#
##!!!
t .8x)1R&I'J;&I'Jxz)RH8###
:[;eF!#(,Ck
(#O##!
#(&#&
0!
,#(,i6t6R^Š
#!#
i6t6R^Š
%!##!:[;e
#!#!#i6t6R^Š0#(
##!#i6t6R^Š
!%#
#
#!
#¬}y
SVY‘
.#
t *#!
Dx)1R&I'J;&I'Jxz)RCE
D!E%#1[=#(!
(:[
t )
#(8%2"x;/
'!
t
B!;]6]:[;e
!%2'[a[&I'J
›+
1. -#
t *#%
#!!
2. '#/###!#!;]6]:[;e
3. -&#!!##
!
%*!#!#
t $#
%
#!
&#!#!
!%#!
4. .#
##
#¬>y%>}
t
t
t
4%/xzH8'##!
##!
F
C(
8%2"x;/4%/xzH8
¬}b
#:[;e=!#\
#i
A:[;e#!"#!
#!
#!
&#!
*##!#!#i6t6R^Š%
###
!F(
i6t6R^ŠC*(%
#!
DEaYajBž;&I'J)G=GHE
81%;#H8
¬}~
@##!
#:[;e,#%
!"!:[;e{|*##!
#"!:[;e%
(
%2"!%4
%8&6~)++,(057~2ƒ+(P(4)6)580(2
N!#
!
##(!%&
#%!%
##
)
##&#!
#!
###,
'##/#
##!!
!
@!
%2" )D%2#4!R /
1. '#/###!##=O
#!
t -#%#/##=O#!*
%##!
!
2. -&#!!##
!
%*!#!#
t $#
%
#!
&#!#!
!%#!
3. .#
##
#¬>y%>}
t '#!
#!%
.#
t
t
'!
d#=O#!
t
t
t
t
!!#!
!
#(!
-##!
#!##=O
#!!!##&
A&##!!!F!
#!C
-#/#"#=O#!#
!!
*##!#!##
!&!%&#!#
#
= :[;eŠ&#!#=O#FC
)
#(8%2"x;/
4%/xzH8'##!
##!
F
C(
8%2"x;/4%/xzH8
¬}b
*!*##F&#!C%
#/#"#=O#!##%!
"k##%"!"#!
@
%
:[F{?}?OG?]bg?OG?QC%
#
#
91
%2"!%4
%))P6,+2)&2+84)6)580(2
!44%!$8#!P!%4
„P4
MP8#!# !%4;C:^›H
M!%4;*^.H
@
%#"
{y~
‘ .#
‘ 
‘ @
(
t --!
##
#"
t *#!
8x)4;x)H8!
81%;#H8%!#
¬}b
92
Дублювання відеозаписів
1-652++,+258)(2P+84(9(+
2-(02%731~7ƒ%7348ƒV‘V!SVV
.#%*
/
#%#!
#([a[O:[[
t .##!
"#
&!,!,##&F/#
C
.#O#!%*&##!
t '##/#
##!!
!
1. '#!##F#(
[a[O:[[C##=O#!
t '#!##&#&
t **&#
!%&#
2. .
3. A#
##
,
t 0!(#
&!,
4. '!
"
#!
%k
#
.#
.#(
[a[O:[[
t .#%#%#!%#!"
t
'!
d#=O#!
t
t
t
t
#=O#!-###!
1[F#C%!##!,#
!#F:[O1[C
H#!
#!:[;e
$#%
:[FC%
#
/¬~b
!#!
"!
&!,##&%
"
$&#F!#%!!*C
#!%8x)4^1%;x)
^#H8¬}b
$#O%,&#
#!,¬}{
›.
Друк фотографій
-)0%(3))+8ƒ1&02(%((P(
%7+4)2p^_’db^šN[
N#((%#!"##
##&!,h]U^MT]V7RF#
C
#L1M=!
t ./
¬|>
t -###&F!#!
:;<=:>?GC¬||
t H
!#
F
CAB=#!,%*
#
((F
1. K
!F
CŠ
H!"
F CŠ
DwLq;wLq)4o7/H”
ŠD<[€BqA[msjE
C¬>G
!%$
<[€BqA[msj
CDC
4. .((,%
#%!
C
!#F
t 5 >
5. HD;xHE
›*
C*DC`
C++)++C*
+C
H
!"
F
CO!"
F
!#!
#
t -!
!
I
#
H
!
F
C%*
CAB=#!,
@
#
H8!#;„H8#!,
t *##
%#/#!
wLq
2. '#!##
#L1M=!
3. -
t 5 >
;E;E
-!
!
L1M!
-#!
8wLq
;wLq)4o7/H8
8<[€BqA[msj8%!
#!L1M=!
t .L1M=!%
&##!
8!8N
0#O((,
1. -
!
F
C
t H#
#
C*DC`
C++)++C*
+C
2. K
D!D#;!D
{HE
3. K
#
!D#
4. $%
!
C
&#F C
6F
t .##
#((
&
CDC
!D#
1%
t '##O#
!
CDC
#
!#
t
t
t
t
t
0!#"#
H!"
D!D#;!D{HE!%
*
#(
h]U^MT]V7RX\ehiFd
!##
C%#
#
!
\26S6%p5§]%:h%Pft3Q54%
1R]qS‚Q4S61S6t
'####h]U^MT]V7R
#!!
#
.
###"##
,
.##!
H!#((,%"&
&
@!###
0!
#!#",(,##!
›-
Bикористання з комп’ютером під керуванням Windows
(%)2:8€C,&8(*+257&(+15247+2
&(%4)8%8&)152++,›xVŒ›H
'#!"##/#
_]6VS`4
#L1M=!%#
,
I
0!
#
Fe6^Rff]=4^5V]SC!#
###
%#!
#
I
;]UTS4SW^_]6VS`4<h1hg%a]4^2_]6VS`4b
'
A#
e6^RfY\STRg[5SY{%yyo:¨*
A#
i;[i^jfS6X<g[52f=\STRggo:¨*
F'/A#
e6^Rf
\STRg[5Sg%g‹‹%i;[i^jfS6<g[52f=
\STRg%y‹‹*C
(,
t @###
De6^Rff]=4^5V]SE#,
= .##(
= A##(
= @#(lS5m5nR%pf]UqT%
p2URnSSq%*
t .#/(!F#
(C%,#&F(
C
@'
h#
{‹!"
.#
ƒae[eioRpSTUR}G??",,%ime2VRS6:[gy??
",,
0!
{?g>by}%
#!{y!"F{g}?{?g>%
#
#!|gC
L1M
L1Mg?
[]TRU^<
[]TRU^<~?U",,
t @*#H
*
t
t
t
t
t
›:
##%!
%*!#
H!"!'B%#
%##
#
*
#%#
#
*/![]TRU^<,",
~?U%~?U"
A#
###'B%"
##,&
0!
/
*%!'B
.##
%De6^Rff]=4^5V]SE%
/;2U]6^S4j
q!4#o2!# #W[amnpk
57&(7342++,%(P27xM’[]]^K’Lš^X
e6^Rff]=4^5V]Sk#%
#!
#
#(!!=%!#
lS5m5nRpf]UqT$#!(%e6^Rff]=
4^5V]S&jZ? (C©&jZ?(C
B{'#!
L1M=!
1. -#!
DwLq
^!%$
;wLq)4o7/^y/#o!$H”
D%0^%;M
%0^
#HE
t H!"
#!%
*
$#!L1M=!
'!
"
##&!#!%
##,#
1.
H
Dz4"%
!2E!#
2.
.DM#NNRwLqE%!
DM !E
3.
*#
DM !%E%
DK«E
4.
.#/#L1M=!##'B
%0
1%
%
CDC
2. '#!##'B
#L1M=!@/
!
t -!e6^Rff]=4^5V]S#
(!*&(!%!
&(!#
t @#/%*
%#
###
t .L1M=!%
&##!
F,1234567C
t ."L1M%"#!
!
t .
#!!,#
!!
%!
t *L1M=!#!%
#
,'B
t *###&L1M=!##!#'B
#%##&
%#
"#
t *#!L1M=!#'B#L1M=
##/#L1M=!"L1M=
%
#!-#
"L1M=,/#
t @#/%*
%e6^Rff]=4^5V]S
-##
##\[=P;e6^Rff]=4^5V]SDN/E
(!]1^5V]SRR
97
q!4#o2!# #W[amnpk
Bg'!e6^Rff]=4^5V]S
¬!#!!%$ 8#32,
JaBjZZ[)kBlm[n!$Œ
/
'!
e6^Rff]=4^5V]S!#
#=((!
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
 8
xM’[]]^K’Lš^X%&C$ ;
O ;C >XnnZ
"8
#œJakB@ZZJaBjZZ[)kBlm[nna<G"1
xM’[]]^
K’Lš^X%&#
 1
B
BxM’[]]^K’Lš^XG;
EFO '
F
C
>)!#€!
JaBjZZ[)kBlm[n€4"!%.
 5 ; 'xM’[]]^K’Lš^X
'>;
5'
'=F ; F=
FHIJKLMNG
E
; ';
98
­
1
)
2
5 <E F
3
%=<;E;E
4
%=<;
5
%=< 6
0 > ;;
7
5 E
8
%;
E <> F%&
9
5 < =
EC
<='
B
0
%;
E F
B
!
%;E;; @
(;'
B
#
(;C <=%&
$
%=>B B
%
EC;EC <E
FAXM’[M’KkIMIN[b"
'
#CG
F ' '
q!4#o2!# #W[amnpk
B|.#
#F(C
B|.#
#F(C
1. .e6^Rff]=4^5V]S%*#
t H#
#F
(C%!##!
B>A#
#F(C
N=##(!((,%
(,FD@E%DB
E%D“(
E%D.E*C'"##=
((!e6^Rff]=4^5V]S%,&,/%
!DN/E#_]6VS`4
2. H#!
#
t $ !
( (!% # "
t '# # #(!
# # & % * *"&##(!
1. .#(%
##
3. .#F(C%
#%!
#!#!
#
t A
#
%#
!
#
3. .###(%(,
#
H##((!#!
e6^Rff]=4^5V]S
= #(!;h>F#:gy>%#ii\C%_;aF_;a
bO}O~C
= ((!ho%oep%M;h%hƒo%mepp
2. H'n’[j=m[BF.###C<unBn=m[B
F.##(C###(!!
#
e6^Rff]=4^5V]S
t .(!#
#
99
q!4#o2!# #W[amnpk
BG'!
#O(=!
,%((,
##=#
1. .#=((!%
&#
4. HDw?Zn@mE%*
t .#
!#
=!
##!
&###
#(!
2. HD#E
t .(!#
!
5. 0!
###(!
t 0#=!#
!"##9
3. H=%*(!
t NlS5m5nR%^`]^^RT%pf]UqT%p2URnSSq%h]U242%‚32]f
"=%
!
C++
~
G
>C
<C<
; q!4#o2!# #W[amnpk
57&(7342++,5,&(3480+8+(P(
%734(0-)8P2++,
'#!"##L1M=!#/#
_]6VS`4%
&#&F#=
((!C
%;
=
1. '
DwLq^!%$
;wLq)4o7/^y/#o!$HE¬}y
2. '
D%0^1%;M%0^
#HE¬}G
3. ./
¬|>
4. '#!##'B#L1M=!¬~b
t !#'B/
D@#E
D1234567E
t .D.##!
!
#(!#
_]6VS`4‚QfSTRTE!DP¤E
5. @/
%*
,#&
t !
6. .#!
%
#,,
t '#
#&'B
 .#
H#&
0
t *D@#E/
%
/#
(¬~bC{>*#
/
!
%##DN/E
t *#!###
%
!
,"F#
"C#
"(%
/i5^ST56A#
!
#,,
 0<EF<
C+C
q!4#o2!# #W[amnpk
„! ! 8N%!3#o!
t
t
'(!
#,#&
H
(!##[\pF[R4]76T5fRWST\23RT2
p]fR1t4^R3C
8N%;&/9:*H
t .#
:[(:[aª««««;h>
t .#
1[(1[aª««««;h>
t H(!!"
!
#(!
t H
%
*!(!*
~~~Œ{%???
t 9/
#
#{??ae[‚P%{?{ae[‚PN!
!!#~~~
t N!!(!%
,k
~%~~~
|!8N%
t ##(!%((!!
!"
t (,(1i;ª««««ho
t 9/
#
#{??h:PmP%{?{h:PmP%*
C+9
|#!8N%
8N%
.#(!
(:gy>!"
D;h>E
t 9(#!###G|
t
|!8N%

(h‚oFS]6^hjS^S7T2Qj]U
‚QRT^4oTS5QCA"
(!DhoE
t 9(#!#(#G>
t
0!
!#
#!&
(!%#(!
Усунення несправностей
'"
#,1234567%!#
)"#
&#
8+7&24(7%(%))*)+j8%(58(6)++,
'!#'(###,
z!
#%
!#
\8# 7!,O///
+
FH,zC
-
+
#
t @
##/#!!
'#!
F'
,C
-
+
"!
t ',%
*&#%,,
t 0!
,##
!
!,1234567
NR
#%
!#
\8# 7!,O///
'
!
F'/
C
H/
#!
#!
.
F.C
-##!
/
#
B!
FBC
H/
#!
#!
t .#!#,/
(!
t @(!'B"#&
#!(!
t I
/
t ./
t .#!/
(!
t I(!'B",#&#!
,&
t ."/
%
#!
C+.
!N
#%
!#
\8# 7!,O///
B**
FB
!C
@1[1[:\! t @&#
"„
F'!C
.!!#/
%,,
t @/
"
#
H(z
FH#(zC
B/
#(
#

##
F
#
C
N!%/
!
#(",%
*
B
##
FB#
C
B/
#
#
H
-"
FB,
"#@#
,
C
-
t .#(/
#
t *(/
#
#%
#(!#!
t 0!
#
##
#(/
t @/
#
t @###!#,
B/
#(
#!
t @/
"
M
#%
!#
\8# 7!,O///
t .!
##!
#!
C+*
"
F'!C
A132T^i5^S
F.#132T^i5^SC
#&
-
'#(,
#&!!
t *(!#!
%#(#&#
-
*132T^i5^S%
#
(,
t .#!(132T^i5^S
##%#",!&
(!'B",#!
#&
!N
M
#%
.#„&¬H
!
!
F.#!#&¬H
!
C
0!
!#(!
H#
#F0
!(!@#
!C
N!
!(!(
H#
(
F0
!
!(@(
!C
N!=(!H
#
#
FB!(!k@
#!C
N!=(!H
#
(
FB!(!k@
(!C
'"­
6ˆF'
"/C
!#
\8# 7!,O///
-
!!
t 0
%#"
#!
#&
t -#!
/
#
t .#!(!
#&
t I(!'B",#&#!
-
N!!#(!%
%~%~~~
(!
t ."/
%
#!
t -#!
D#8N%; n/8N% HE
D„
;„HE
t .#(#&
t .#!(!
#&
t I(!'B",#&#!
-
N!!((!%
%~%~~~
(!
t ."/
%
#!
t -#!
D#8N%; n/8N% HE
D„
;„HE
t .#(#&
-
0
!,!
(!'#!"
!
-
0
!,!
(!'#!"
!
B"/
t -#!
D#8N%; n/8N% HE
D„;„HE#(#&
'"#(
%/
,
!&(!
t -#!
D#8N%; n/8N% HE
D„;„HE#(#&
'"#(
%/
,
!&(!
t .#"/
C+-
!N
!
#%
!#
\8# 7!,O///
"
F'!
C
-
'#
(,
#&!!
!#
F'"#(!C
-
H!(!
!#
\8# 7!,O///
t .#(#&###%
#",!&(!'B
",#!
#&
t .#(#&###%
#",!&(!'B
",#!
#&
#%
C+:
H„
#"
FH!
"#!
#C
-
!%
%
#!#
t !#!#!
H#
#
FH#
/
C
-
H!##
#
!
/
t @##
%##!"(!
.„g(!#!
ˆ#
F.
g(!#!
C
-
B!"g(!
*(!
„"{%}‹
F@!
(!*
{%}‹C
-
!%!
&
*{%}‹%
t H&##(!%#
"&'(!%
*,&
!
*{%}‹
t I&##!(!#!,&
%#
!N
wLq
#%
!#
\8# 7!,O///
I#!'
‡#!
L1MF'!
#!
#
@D@/#
L1MEC
-
I#!L1M
‡#!
L1MF'!
#!
L1M@
D@/#
L1MEC
-
"!
F'!!C
-
.!!#
t '#
t .#
"
F'!C
-
.!!
t '*#%
"(!
F'!(!C
-
.!!(!
t .##((!
t I"(!%#
"
F'!C
-
.!!
t .
t @
#
"
F'!#C
-
'##!!
t H#!
#!#/
##
.!!#
#!
##
L1M=/#
.!!#
#!
##'B
L1M=/#
t 'L1M=!
t '#/#
t -#!
(,DwLq;wLq)4o7/H”
D<[€qA[msjE
t 'L1M=!
t '#/#
t -#!
(,DwLq;wLq)4o7/H”
D!%$;y/#o!$HE
C+`
!N
(0+2&742578})++,%(-6)
*#
&""!%
#!,1234567
%
%#
DP
‰!
t N!%#!.#
t N!%
#!
@
#,,
#
t *
!!
%%#/#!#,
t !#!
8!1%2";!#H8
8-#;-R/H8¦*
‰!
‰!
+
"#
#
G&!!#,%#
F8!1%2"
;!#H8C$(%#!
8!1%2";!
#H8
81%;#H8¬}>
t +
#@
#,,
#
t .!
#/#"!!
#!#!!
#
#%",,
t H#
t +
#@
#*
t I!,
%,,!
#."!
%N
%#
@
!AB=
#!,&O
!O
HAB=#!,/
!
#
C+]
DP
t )(%!
#"
{y~#
!>|0#
(&&#&#!
¬~g
t .##*!
##
%
#!
8#8;#!/H
81%;#H8¬}~
H#!,#
#
#
t H#!,#
##
#!
¬{?|Œ{?b
HAB=#!,#
!"
t )!
%
*#
!
#/#!!
#!
@
AB=#!,
t H#
!"!
!N
M
%#
'!
"! D
4 4 "%
@
'#
!
//
!
!!
*#!
!%#
'##
#
H#
(
DP
t H'KI=%*¬g~
t H,#&#!
#!
t '%!/
&*,,#
t !#(%
t '#/%
"#&
%("
t H,#&#
#!
#!"I,!&(!'B
#(#&#!(!
t *#!
(!%"##
#&"
-##(
#&
t -/
"###%AB=#!,
/
###!
t )!
*
t )!
*
t 0!
84/! D#;/!D" H8!
81%;#H8
-#!
84/! D#;/!D" H8
8.!F-C8¬}{
t H!"#¬g~
t @&#/
%
*!
t H#&.#(/
,, ¬}}
d#!
¬b{
'#
(
@!
t -#!
8M 4!;M 4! H8
8%;
#H8
t '##
t *###!!;]6]:[;e#O#!%!"
!
t -#!
8M N%;M /%H8
8%;
#H8
t '##!#!
t *###!!;]6]:[;e#=O#!%!"
D@!E
F@!C!
I
"! D4 4 O#
H
&/
!
!
t H#%!%
"! D4 4 (O
#)!
t )
##&!
(!%!)
!
*
C+›
!N
NR
%#
DP
B/
(
t ./
#!¬|>
t *
/
%#(/%#(,,##
H#
#!
t @&#/
F1[:\1[C%
*!¬|G
t @&*
#!!@&
,#&¬bg
H!#(
/
t @&#/
F1[:\1[C%
*!¬|G
t B/
#
#
9/
(!#
!
t N!%(!"#
t (!#
#
t *##!#%#
!/
(!
#¬}}
%P! 4"4
CC+
%#
DP
!"
t
t
t
t
-#!
8| 8
8!8¬G~
-#&#
#!
(
H!"(
¬G~
'&
!#/(
@
#!
@
#
%
&!
t )#
##(!%!I8 LG= =8%*
+!!
!
##
t '#!!!H!"##8z%%;z%%H8
/%
&
#%
/
!
#"#
*¬G|
¬GG
t )(
(!!*)!
*I
#!
F#\;P1C%*/%
#"#&
#%!
%*!#
!N
!#
%#
DP

#
F#
OC
t .#(!%",%#
#
t '/
¬|G
%,#&%#
t %!",%#
!)
!
!
.#
#
t '%!#/#!!!
!PR!R;!%4!OH/
%#
DP
H#!,#
!
t '
%*/#!!#!###
@
!!
t )#!
#!#"
>|
H#!#:[;e=!!
#
!
t *#&*%
#
##!
#:[;e
%2"D %24#2PR!Q;4 2"N!N,0,!!OH
%#
DP
H#
!#!
t @#!:[;e
#!!
#!:[;e
H#
!#!
##=O#!
H#
#
#
#h]U^MT]V7R
t d#=O#!#/#!'%!#/##=O
#!###&%###&#!"%
#!
#¬~|
t '#
%##/#
")!
111
!N
%2"#o2!
%#
DP
B/#
t .#/#L1M=!#/#%/%#/#
t 0!
#
(!%#%##-
%*
&##!#¬~y
H#
!#
#(!'B
t '%!"%!#/#L1M=!#
#
t .#/#!#/#%/'
#/#
!
t $#:[=#(!%/*&&
'##/#&&¬~y
'e6^Rff]=4^5V]S
!
'e6^Rff]=4^5V]S
@
#
#
/!
.##
112
t .#e6^Rff]=4^5V]S%!
/#
_]6VS`4
t -#!
8%(%&"%0%&#8
85"1#8!"
e6^Rff]=4^5V]S/¬}G%~b
t .#
#
)!#!/)!
#%/
t *##/##/%
#"#L1M=(FL1Mg?C%
#
!)!#%
/
t '#!
#
#
t @*/
t *##
#%
#!#/%#
)!#"###&I#'B#,&
!N
M%$!
%#
DP
0#
!
t .#!
!¦@!
#¬g|
!#2,#! !"
%#
0(,
#
| 32!/
{4!%P! t LG= =v
t8#^ "Nv;43^ "NH,
t1^ "Nv;!#^ "NH
t8#^ "Nv;43^ "NH
t1^ "Nv;!#^ "NH,t LG= =v
t1^ "Nv;!#^ "NH
t8#^ "Nv;43^ "NH,t LG= =v
t4P/v;4PH,
t0"!v;!$H,t|Nv
;% PH
t%!%$4/v;x%!$4/H
t4P/8!v;4P|!H
t„v;„H
t '#O#
#!
t 0
(,!#
#
-#*!#!#&(
t N132T^i5^S
t '###(,
D4P/;4PHE%D0"!;!$HE%D4P/8!;4P|!HE%D4!$8!
;0!!!$HE%D|N;% PHE%D„;„HE%D68N4 #;68N4 #HE%D! E
t -132T^i5^S
8.„!F.C88d8!
D LG= =E%D1;!#HE%D¥88!;8!HE%Dx%#E%*
t -132T^i5^S#!"
###-132T^i5^S!"
!"
$!#!"(,%&#132T^i5^S
CC.
Tехнічне обслуговування й додаткова інформація
4)h+8~+)(-361P(5152++,
H##,#&/
#!
#
&
M!O4
t ¬44"!!%4#,#N!QQ/
= .!
#/#!!
= ./
{O#
"O##!$# ,N#!$!2!
o7N!%%/
t "O4P$QR
= +&#&/
H
#!#*
%&
= H#-#
"#
"
t {O0)%
+&#&/
+#%
*"#
t {Oo7!
.*"#!
#!
!%!
//
@/#!
*
= @!"#/
!
= */
%#{#
0)%N
CC*
¬!!% %,!N!N
R2 #!#/
t M!$ "O!0)%/
7#%$#/
= '#
#AB=#!
= *!"!
!%AB=#!
- '#
#,AB=#!,
/
!
!"
t AB=#!#&&!!"?%?{–&
!H%
F%
!!C!/
!
#!,F##
#&C)%*/
!
%
!
#
*#/
#%,,
#
t ¬!!®
B#%
*#%
#
#,,#
"
B#/
!
"&"&
#!
&#%##!&!&
.
,#%
/
#%
#,,!,"#
t 0% !27!$!®
B#/
!
%
*!"
%#%#
"#
= '##&!##%
#*
= '###!
%
#!*F"C
#
t ¬!4!®
= .#%#/#!"
#{kg#&
t .!"!
%
#
t '
%*#*#
$#%
#
!,1234567
XR"% N!8#3
57&(7342++,58)(&2)702
&((+(
-&,&
!
!
!
t '"##%
#
t
%%
+!!
%
&##!#%(
#{??kg>?.
.##{??kg>?.%G?k
y?‹#!!
%
#%
#=
&,&&@#%#
#F!#,,,C
0Q!, R! 7!$!#<E‘
d!
%d
%+!
%+!
%B%IH0%
A!%0
%®%!
#
%
%H%‹
%
.!+
%‹!!#
%‹%-*%9#
%9%9%
B%Z
%N!
%N%H
%A
%I#
d
%I%I!A!%9
%c
%c
%
I
%K,!#%K*
0Q!, R! 7!$!# XLG
+%B#%)!d%
%B
%
N%!%K%I!cd*
A#!
#,&AB
#=
,!
\8#3!#%$!%"
)##!
<E‘@!
!,&"!#
!%<E‘%"
###=O#9"#
#
#(F(his=ƒm1\C
B
1234567###(
CC-
XR"% N!8#3
P6(328ƒ
ipF(C
pƒSF!pC
3
C'E
G G G
';E
G
~
\'G
> GOG'
C
<~
\GFE
F G
\XžE
>!E; G
0(
E;G>
>
C
;G
K
F
C
,$$G>
C << '+'
F G>
C$
>
>
O C< >'
>C
$
>O C<<
;CEFVxH ŒxH
B
&F'
E;ERF GE;EB
=BFB'>
B!!=##F\;P1C
AkŒHR'C$G <
C <
'AAV"#5
<G;BC
'
< B' >G>
)("
9FC''$GEFG
C
G"'
#%'
FE;
> <<;
$;' >
!(&!
+;>;'
CF'
GE'
>
>
C$
>
<
‚aF@
,C
1
FB
E;C>=G
F
“
&>
>
C
;G
)
FG>
FG
C'E;'
xHŒ
#
CC:
5
>F G;E
B'"=#->
E
>G;C$> <
GE
> >G;
;h‚o=>ia\O:gy>
kpŽŸUy‘A!STURFEC
xHŒxŽAxY{YT??qF1FEkpŽŸTC
kpŽŸUy‘A!STUG'E
B
'
F
GEkpŽŸUy‘A!STU
"
:;>
C;=< >
< ;;
&EFG
C=;
FE <
,
<><'EFG
C$'
>GE
A#!#
&>
>
C=FE <0 <
>'
> >
' <> >
F> <>>'
c#
}
>RF'
C :<ECG
>E;EBC
>
G>
>
C=>'E;C<
;G
' <,$
>C=>
>
>
R <
G5
>
<G
E;E= G
K!
:EFG
E= G
%'
EFB<E
= G=C$GB=>'"zz#
+!!F!!C
;
> <"'
=>R
';C;
>;#; ; >R> <<'
Tехнічні характеристики
+
3
&
0£G'
0;>
SklSU??dp!SklSU?fdp!SklSUq?dp!SklSUU?dp
5
;
9
<
9
x%
E <
'
>;
( G
E>
!>
>'
4&
& =
;
SVkx=
2=
5={Hd
<<
4<<
3<"
#
)
F
4 ;
+
=
0"}ˆ5ˆP#
5;
5 E
py STU"kpŽŸUy‘A#
yyA"yš¡IM_[šyLš^XAXš^MN#
z!U‹AkŒH
z|;
f;
\zC‚\qC‚C'q?ˆFEUfˆ
TU|JJ¢|UzJJ
}E&
TC|!Tq?`
Y\Y&
z‘‡‡"|f¤#
A
|Cf-"??¤#
{Hdd"{HdT?S^N¥H‡[[š#
%
f5CG qC|5
8G C<<"z??RTU?5#f?!?PF
TCf5"&
G#
?¦ARU?¦A"qT¦\Rz?U¦\#
T?¦AR?¦A"U¦\RzU?¦\#
&"HV!HVSA#"+=>
#
}U†fl
fl<zz†|
TT‚;"?f?EC‚?UFB#"='GB
B B#
5
E'E
Ú:='=
< <
117
Зв’язок із SAMSUNG в усьому світі
Якщо ви маєте коментарі чи запитання стосовно виробів компанії Samsung, зв’яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
ЗЗв’язок із SAMSUNG в усьому світі
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
З
!%43 # %!
"3
G>
„
=B„C
=<
BFB
#
:'CF GC$F>; <
FB1=
F=
='=SNCAš pZ>C$
>>C F>
;=C$$>C
„3T??!,$F
<'CF'<>
O =
<
>=
C
=
=C'B= FF
FB
!%43 ;!°„O !%43Q
%!"N%!%H
"3
G>
„
=B„C=
<
BFB#
:' C
= FB
>;GC$ ;
"C
C; >
{Hd#< FBO ;
< '
>FCF
==C'B=
<''
>=
9'
<>
C; C F;;C$ F
B
B F=
&
'
;
'>
; : ;
=
==
!$##œn&L
H"!
##
D
#
&
"#!&!!E%
y"#!&!=#F\VC%FhnC%
F:7C%"!&F\TŠyC%!#(!FhMM4C%
!#(!(FhM[‚4C="&&
Download PDF