Samsung | RL55TGBX4 | Samsung SVETA BMF із цифровим інвертором, 328 л Керівництво користувача

Холодильник
Інструкція з експлуатації
Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.
Уявляючи Можливості
Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Вільно стоячий прилад
DA68-03058A-01.indb 1
2014. 8. 14.
11:47
Зміст
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ············································································ 2
НАЛАШТУВАННЯ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ·········································13
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ············································19
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ····································································25
Інформація з безпеки
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• Дана інструкція з
застосування охоплює ряд
• Перед експлуатацією
моделей; характеристики
приладу, будь ласка,
Вашого холодильника
ретельно прочитайте цю
інструкцію та зберігайте її для можуть дещо відрізнятися від
описаних в даному посібнику.
звернень у майбутньому.
• Використовуйте прилад тільки
Попереджувальні символи
за призначенням як описано
в інструкції:
в Інструкції по експлуатації.
Даний прилад не призначений
Ризики, або
для користування особами
недотримання техніки
(включаючи дітей) з фізичними
безпеки, що можуть
вадами, порушеннями
спричинити тяжкі
сенсорики та психічних
особисті травми або
здібностей, або нестачею
смерть.
досвіду чи знань, за винятком
Ризики, або
випадків, коли ці особи
недотримання техніки
знаходяться під наглядом,
безпеки, що можуть
або проінструктовані, щодо
спричинити незначні
користування приладом,
особисті травми або
особою, відповідальною за їх
пошкодження майна.
безпеку.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Українська - 2
DA68-03058A-01.indb 2
2014. 8. 14.
11:47
Дані помітки застереження
вказані тут для запобігання
травмування Вас та інших.
Будь ласка, ретельно
їх дотримуйтесь. Після
прочитання даного розділу,
зберігайте інструкцію
в надійному місці для
звернень у майбутньому.
Примітка
Цей виріб виготовлено у
відповідності з Директивою
щодо низьковольтних
пристроїв (2006/95/
EC), Директивою
щодо електромагнітної
сумісності (2004/108/
EC), Директивою щодо
обмеження використання
шкідливих речовин (RoHS)
(2011/65/EU), Делегованим
регламентом комісії (ЄС) №
1060/2010 та Директивою
щодо екодизайну (2009/125/
EC), які визначаються
Регламентом (ЄС) № 643/2009
Євросоюзу (лише для виробів,
які продаються у країнах
Європи).
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Указує на дії, які НЕ
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити.
Указує на компоненти,
які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
розбирати.
Указує на компоненти,
яких НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
торкатися.
Указує на інструкції,
яких необхідно
дотримуватися.
Указує на необхідність
відключення
штепсельної вилки від
електричної розетки.
Указує на необхідність
заземлення для
запобігання ураженню
електричним струмом.
Рекомендується
звернутися до
ремонтної служби.
Примітка
ІНФОРМАЦІЯ З
БЕЗПЕКИ
• Не встановлюйте
холодильник у місцях з
підвищеним рівнем вологи
або у місцях, де він може
потрапити у контакт з
водою.
- Зіпсована ізоляція або
електричні компоненти
можуть стати причиною
ураження електричним
струмом або займання.
Українська - 3
DA68-03058A-01.indb 3
2014. 8. 14.
11:47
• Не встановлюйте
холодильник у місці, де він
буде піддаватися впливу
прямих сонячних променів
або дії тепла від кухонної
плити, кімнатного обігрівача
або інших приладів.
• Ніколи не використовуйте
для заземлення телефонні
лінії, газові труби і т.п.
- Неправильне заземлення
може стати причиною
ураження електричним
струмом.
• Не підключайте декілька
приладів в одне і те саме
універсальне джерело
живлення. Холодильник
потрібно підключати тільки
до окремої розетки з
напругою, що відповідає
величині напруги, указаної на
паспортній табличці.
- Це забезпечить оптимальний
режим роботи і не
допустить перевантаження
електромережі в помешканні,
яке може спричинити пожежу
через перегрів проводів.
• Не підключайте вилку шнура
живлення до ненадійно
закріпленої розетки.
- Це може стати причиною
ураження електричним
струмом або займання.
• Не користуйтеся шнуром
живлення, якщо на ньому
або на його кінцях присутні
тріщини або протерта
ізоляція.
• Не допускайте сильного
згинання шнура живлення,
не ставте на нього тяжкі
предмети.
• Не допускається
відключати холодильник від
електромережі, потягнувши
за шнур живлення. Міцно
візьміться рукою за вилку і
прямо вийміть із розетки.
- Пошкодження шнура
живлення може спричинити
коротке замикання,
пожежу та/або враження
електричним струмом.
• Перед використанням
холодильник повинен бути
встановлений належним
чином у придатному місці
згідно з інструкціями по
встановленню.
• Пересуваючи холодильник, не
допускайте потрапляння шнура
живлення під холодильник і
його пошкодження.
- Це утворює небезпеку пожежі.
• Переконайтеся, що
Українська - 4
DA68-03058A-01.indb 4
2014. 8. 14.
11:47
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
штепсельна вилка не
або до його сервісного
роздавлена і не пошкоджена
представника для заміни
задньою стінкою
або ремонту шнура
холодильника.
живлення.
• Тримайте пакувальні
• Запобіжник на холодильнику
матеріали в недоступному
повинно бути змінено
для дітей місці.
кваліфікованим фахівцем або
- Існує ризик смерті через
сервісною службою компанії.
задихання, якщо діти
- Недотримання цієї вимоги
надягнуть їх на голову.
може призвести до
• Холодильник повинен бути
травмування або до ураження
установлений таким чином,
електричним струмом.
щоб забезпечити легкий
ЗНАКИ
доступ до електричної розетки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЩОДО УСТАНОВКИ
• Холодильник повинен
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Не допускайте затуляння
бути заземлений.
вентиляційних отворів на
- Заземлення холодильника
корпусі та інших частинах
необхідне для запобігання
приладу.
витоку електроенергії або
• Після встановлення
уражень електричним
струмом через витоки струму. пристрою не підключайте
його до мережи живлення
• Ніколи не використовуйте
протягом щонайменьше 2
для заземлення телефонні
годин
лінії, газові труби і т.п.
- Неправильне заземлення
ЗНАКИ СУВОРОГО
може стати причиною
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ураження електричним
ЩОДО
струмом.
КОРИСТУВАННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Якщо шнур живлення
обгорів або був
пошкоджений, негайно
зверніться до виробника
• Не підключайте шнур
живлення до розетки,
тримаючи його вологими
руками.
Українська - 5
DA68-03058A-01.indb 5
2014. 8. 14.
11:47
• Не ставте на холодильник
сторонні предмети.
- При відкритті або закритті
дверцят предмети можуть
впасти, спричинивши травму
вам, або або ушкодження
холодильника.
• Не ставте на холодильник
посуд із водою.
- Рідина, що розлилася, може
стати причиною займання
або ураження електричним
струмом.
• Не дозволяйте дітям
повисати на дверцятах
холодильника. Це може
привести до тяжких травм.
• Не дайте можливості дітям
потрапити всередину холодильника.
Існує загроза блокування дітей
всередині приладу.
• Не допускайте потрапляння
рук та інших предметів в
отвір дозатора.
- Це може стати причиною травми
або ушкодження приладу.
• Не зберігайте у
холодильнику летучі або
займисті речовини.
- Зберігання бензину,
розчинника, спирту, ефіру,
зрідженого газу та інших
подібних речовин може стати
причиною вибуху.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЗНАКИ СУВОРОГО
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЩОДО КОРИСТУВАННЯ
(ПРОД.)
• Не зберігайте у холодильнику
медичні або хімічні препарати,
або інші чутливі до
температури матеріали.
- Холодильник не призначений
для зберігання речовин,
що вимагають суворого
дотримання температурного
режиму.
• Не допускається
розташовувати і
використовувати всередині
холодильника будь-які
електричні прилади,
окрім рекомендованих
виробником.
• Не торкайтеся внутрішніх
стінок морозильника, чи
продуктів, що зберігаються в
ньому, мокрими руками.
- Це може спричинити
обмороження.
• Не використовуйте механічні
інструменти та будь-які інші
засоби для прискорення
процесу розморожування,
окрім рекомендованих
виробником.
• Не допускайте ушкодження
охолоджувальної системи.
Українська - 6
DA68-03058A-01.indb 6
2014. 8. 14.
11:47
• Наглядайте за дітьми,
щоб переконатися, що
вони не граються з
холодильником.
• Пляшки слід зберігати
тісно розташованими одна
біля одної щоб запобігти їх
випаданню.
• Даний виріб призначений
виключно для зберігання
харчових продуктів у
домашніх умовах.
• Якщо виявлений витік газу,
ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
уникайте відкритого вогню
ЩОДО КОРИСТУВАННЯ
або інших потенційних
• При відключенні
джерел займання, і провітріть
холодильника від
кімнату, в якій знаходиться
електромережі потрібно
холодильник, протягом
зачекати щонайменше
декількох хвилин.
п’ять хвилин перед його
• Використовуйте світлодіодні
повторним підключенням.
лампи лише рекомендовані
• Якщо ви не будете користуватися
виробником або сервісною
холодильником під час відпустки
службою.
або протягом тривалого часу,
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• Не розбирайте і не
ремонтуйте холодильник
самостійно.
- Це може призвести
до пожежі, порушення
нормальної роботи
холодильника, або
спричинити травму.
• Якщо Ви відчули запах
хімічних препаратів або
запах диму, негайно
від’єднайте холодильник
від мережі живлення та
зверніться до сервісного
центру Samsung Electronics.
• При виникненні труднощів із
заміною лампи зверніться до
сервісного центру.
• Якщо у вашому холодильнику
встановлена світлодіодна
лампа, не намагайтеся
замінити її самостійно.
- Будь ласка, зверніться до
сервісного центру.
• Якщо ви помітили бруд або
воду всередині холодильника,
зв’яжіться з сервісним
центром Samsung Electronics.
- В протилежному випадку
виникає ризик пожежі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Українська - 7
DA68-03058A-01.indb 7
2014. 8. 14.
11:47
вийміть із холодильника усі
продукті та відключіть шнур
живлення від розетки.
- Пошкодження ізоляції може
спричинити пожежу.
• Витирайте водяні утворення
всередині холодильника та
залиште двері відкритими.
- Інакше може з’явитись запах
та пліснява.
• Для забезпечення
оптимальної роботи продукту:
- Не розміщайте продукти
занадто близько до
вентиляційної системи на
задній стінці холодильника,
так як це може зашкодити
вільній циркуляції повітря в
холодильній камері.
- Перед тим як класти продукти
в холодильник ретельно
обгорніть їх, або помістіть в
герметичні контейнери.
• Не пере заморожуйте
повністю розморожені
продукти. Не поміщайте
газовані та шипучі напої
в морозильник. Також не
поміщайте в морозильник
пляшки та скляний посуд.
- Коли вміст замерзне, скло може
розколотися та спричинити
особистісні ушкодження.
• Гарантійне обслуговування
та модифікації.
- Будь-які зміни або
модифікації, представлені
третьою партією кінцевого
приладу не покриваються
гарантією Samsung. Також
Samsung несе відповідальність
за небезпеку, в результаті
модифікації третьої партії.
• Не затуляйте вентиляційні отвори.
- Якщо вентиляційні отвори
затулені, особливо пластиковими
пакетами, холодильник може
переохолодитись. Якщо час
охолодження триває занадто
довго, фільтр для води може
вийти з ладу та спричинити
протікання води.
- Не поміщуйте продукти, що
потребують заморозки, біля
вже заморожених продуктів.
• Будь-ласка, дотримуйтесь
максимального терміну
зберігання та кінцевої дати
споживання продуктів.
• Немає необхідності вимикати
холодильник якщо ви будете
відсутні менш, ніж портягом
3 тижнів. Але видаліть всі
продукти якщо ви збираєтесь
бути відсутніми на термін,
більший 3 тижнів. Вимкніть
холодильник, помийте,
протріть та висушіть його.
Українська - 8
DA68-03058A-01.indb 8
2014. 8. 14.
11:47
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗНАКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЩОДО ОЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• Наповнюйте ємність для
чищення штепсельної
води та лоток для льоду
вилки.
лише питною водою.
- У протилежному випадку
виникає загроза ураження
• Не піддавайте скляну
поверхню ударному чи іншому електричним струмом.
зайвому навантаженню.
- В іншому випадку, окрім
• Від’єднайте холодильник
матеріальної шкоди, можна
від мережі живлення
зазнати травм, спричинених
перед очищенням або
розбитим склом.
ремонтом.
ЗНАКИ СУВОРОГО
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ
• Не розбрискуйте воду на
• Викидаючи цей або інший
холодильник як ззовні,
холодильник, зніміть
так і з середини.
ущільнювачі дверцят і
- Існує ризик ураження
дверні замки, щоб діти
електричним струмом.
або тварини не могли
• Не розпиляйте
зачинитися в
легкозаймистий газ поблизу
холодильнику.
холодильника.
Наглядайте за дітьми щоб
- Існує ризик вибуху або пожежі.
вони не гралися з
• Не розпилюйте очищувальні
холодильником.
засоби безпосередньо на дисплей.
- Друковані літері можуть стертися. • Будь ласка, утилізовуйте
пакувальні матеріали даного
ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ виробу, не зашкоджуючи
навколишньому середовищу.
ЩОДО ОЧИЩЕННЯ
• Небезпека потрапляння
(ПРОДОВЖЕННЯ)
• Видаляйте зі штепсельної дітей у пастку. Перед тим, як
позбутися холодильника, або
вилки забруднення і пил.
Не використовуйте вологу морозильника.
- Видаліть двері.
або мокру тканину для
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Українська - 9
DA68-03058A-01.indb 9
2014. 8. 14.
11:47
- Залиште полиці на місці, щоб приладу будуть розірвані до
утилізації. Трубки необхідно
діти не могли без перешкод
розривати на відкритому повітрі.
залізти в холодильник.
• В приладі використовується
• Перед утилізацією
невелика кількість ізобутанового
переконайтесь, що
холодоагенту (R600a),
жодна з труб на задній
екологічно безпечного але
стінці холодильника не
вибухонебезпечного природного
пошкоджена.
газу. Під час транспортування
• У холодильнику
або установки приладу
використовується холодоагент
необхідно уникати будь-яких
R600a або R134a. Щоб
пошкоджень компонентів
дізнатися, який саме
охолоджуючої системи.
холодоагент використовується
у вашому холодильнику,
• При витоку холодоагенту
перевірте тавро компресора
із трубопроводів можливе
позаду холодильника або
займання або травмування
на паспортну табличку на
очей. При виявленні витоку
внутрішній стінці холодильника.
уникайте відкритого полум’я
Якщо прилад містить займистий
або можливих джерел
газ (холодоагент R600a),
займання, протягом декількох
для безпечної утилізації
хвилин провітріть приміщення,
цього виробу зверніться до
де встановлений прилад.
місцевого представництва.
• Щоб уникнути формування
Для виготовлення ізоляційного
вибухонебезпечної
матеріалу використовується
газово-повітряної суміші у
піноутворювальний газ
випадку витоку із системи
циклопентан. Гази в ізоляційних
охолодження, розмір
матеріалах потребують
приміщення, де буде
особливої процедури утилізації.
установлений прилад, повинен
З питань екологічно безпечної
бути вибраний відповідно
утилізації даного виробу
до кількості холодоагенту в
зверніться до вашого місцевого
холодильнику. В разі сумнівів
представництва. Переконайтесь, зверніться до сервісного центру.
що трубки на тильній стороні
На кожні 8г холодоагенту
Українська - 10
DA68-03058A-01.indb 10
2014. 8. 14.
11:47
ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ
розморожування продуктів
або підвищення температури
в морозильній камері) при
тривалому використанні
при температурі нижче
мінімальної допустимої
температури діапазону
зовнішніх температур,
ДОДАТКОВІ ПОРАДИ
для використання у якому
ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО
призначений холодильник.
КОРИСТУВАННЯ
• Не зберігайте в
• На випадок збою у
холодильнику продукти, які
постачанні електроенергії
швидко псуються при низькій
зв’яжіться з вашою місцевою
температурі, наприклад,
енергетичною компанією і
банани та дині.
запитайте як довго не буде
• Ваш холодильник належить
постачатися електроенергія.
до незамерзаючого типу,
- У більшості випадків, якщо збій
тобто вам немає необхідності
у постачанні електроенергії
розморожувати холодильник
триває одну або дві години,
вручну, оскільки ця
температура у холодильнику
процедура виконується
не понизиться. Однак, у
автоматично.
такому випадку потрібно
• Зростання температури під
якомога рідше відкривати
час розмороження відповідає
двері холодильника.
вимогам ISO.
- Якщо електроенергія не
Але якщо Ви хочете запобігти
постачається понад 24
надмірному зростанню
години, видаліть з приладу
температури заморожених
всі заморожені продукти.
продуктів харчування під час
• Якщо в комплекті з
розмороження, обгорніть їх
холодильником поставляється
в декілька шарів газетного
ключ, зберігайте його в
паперу.
недоступних для дітей місцях.
• Будь яке зростання температури
• Робота холодильника може
заморожених продуктів при
бути порушена (можливе
R600a в холодильнику повинно
приходитись 1м приміщення.
Кількість холодоагенту у вашому
холодильнику вказана на
паспортній табличці всередині
холодильника.
Українська - 11
DA68-03058A-01.indb 11
2014. 8. 14.
11:47
продуктів для охолодження
продуктів у холодильній камері.
- У разі завантаження або
вивантаження продуктів
не залишайте дверцята
холодильника відк чим
менший час будуть відкриті
дверцята, тим менший шар
льоду сформується на
стінках морозильної камери.
- Регулярно чистьте задню
панель холодильника. Пил
збільшує споживання енергії.
Поради щодо економії енергії - Не встановлюйте температуру,
- Установіть холодильник у сухому яка нижча за необхідну.
- Подбайте про належну
прохолодному приміщенні
вентиляцію повітря під
з гарною вентиляцією.
холодильником та позаду
Забезпечте, щоб на нього не
нього. Не накривайте
падало пряме сонячне світло,
вентиляційні отвори.
і ніколи не встановлюйте
- Встановлюючи холодильник,
його поблизу джерела тепла
залиште вільний простір до
(наприклад, обігрівач).
правої, лівої, задньої панелей
- Ніколи не перекривайте
вентиляційні отвори і решітки холодильника та згори.
Це зменшить споживання
холодильника.
електроенергії і дозволить
- Дайте гарячій їжі охолонут и,
заощадити
на оплаті
перш ніж завантажувати її в
комунальних послуг.
холодильник.
- Помістить заморожені
продукти в холодильну камеру
для розморожування.
Таким чином ви зможете
використовувати низьку
температуру заморожених
розмороженні може скоротити
термін їх придатності.
• Температура в секціях класу
«дві зірочки» чи відділеннях,
що мають позначку у вигляді
), є трохи
двох зірочок (
вищою, ніж в інших відділеннях
морозильної камери. Секції чи
відділення класу «дві зірочки»
визначаються відповідно до
інструкції та/або комплекту
поставки.
Українська - 12
DA68-03058A-01.indb 12
2014. 8. 14.
11:47
Налаштування вашого
холодильника
Вітаємо з придбанням холодильника Samsung.
Сподіваємось Ви оціните технічний рівень та
функціональність, які пропонує даний прилад.
600mm
якнайменше 560mm
якнайменше
50mm
50mm
1,165mm
• Цей холодильник має бути вірно встановленим і
розташованим, згідно з Інструкцією по експлуатації.
• Використовуйте прилад тільки за призначенням
як описано в Інструкції по експлуатації.
• Ми наполегливо рекомендуємо, щоб
обслуговування холодильника здійснювалось
лише кваліфікованою особою.
• Будь ласка, утилізовуйте пакувальні
матеріали даного виробу, не зашкоджуючи
навколишньому середовищу.
При заміні внутрішньої лампи
освітлення холодильника відключайте
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
прилад від електромережі.
- У протилежному випадку виникає небезпека
ураження електричним струмом.
Вибір найкращого місця
розташування холодильника
• Місце поза зоною впливу прямих сонячних променів.
• Місце з рівною стійкою поверхнею.
• Місце, яке забезпечує безперешкодне
відкривання дверей холодильника.
• Необхідно залишити достатньо простору праворуч,
ліворуч, позаду та зверху для циркуляції повітря. Якщо
холодильник не має достатньо місця, внутрішня система
вентиляції може працювати неналежним чином.
• Необхідно забезпечити можливість легкого
переміщення приладу для зручності проведення
його ремонту і обслуговування.
НАЛАШТУВАННЯ
ПІДГОТОВКА ДО УСТАНОВЛЕННЯ
ХОЛОДИЛЬНИКА
960mm
• Висота приладу може відрізнятись в
залежності від моделі.
• При установці забезпечте необхідну
відстань зправа, зліва, ззаду та зверху.
Це допоможе скоротити споживання
енергії та зменшить ваші рахунки за
електроенергію.
• Не встановлюйте холодильник в місця, де
температура нижча 10°C.
Витягуйте секції холодильника прямо
при установці, очищенні та
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
обслуговуванні, і так само прямо
заштовхуйте їх на місце після проведення робіт.
Переконайтесь, що підлога витримає повне
завантаження холодильника.
Задля кращої ефективності видаліть
папір із розділювачів (сіра пластина) і
закріпіть їх на задній стінці холодильника.
Установлюючи холодильник,
переконайтеся, що розділювачі
закріплено так, як зображено на малюнку
нижче. Це дасть змогу покращити
ефективність роботи холодильника.
100mm
Розділювачів
2000mm (RL55*/RL57*)
або
1920mm (RL52*)
Розділювачів
50mm
Українська - 13
DA68-03058A-01.indb 13
2014. 8. 14.
11:47
ЗМІНА НАПРЯМУ ВІДКРИВАННЯ
ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
2. Видаліть верхню кришку. Переконайтесь, що
дроти під верхньою кришкою від’єднані.
Компанія Samsung рекомендує,
щоб перенавішування дверей
холодильника виконували лише
працівники авторизованої Samsung
сервісної служби. Ця послуга платна і
оплачується клієнтом.
Будь-які ушкодження, спричинені під
час спроби перенавішування дверей, не
підлягають дії гарантії виробника.
Ремонт є платним і оплачується клієнтом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будьте обережними, щоб не
пошкодити електричні дроти під час
видалення верхньої кришки.
3. Від’єднайте дроти і викрутіть три болта на
верхній частині холодильника.
Необхідні інструменти
Відсутні в комплектації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Хрестоподібна
викрутка (+)
Викрутка
з плоскою
головкою (-)
Відсутні в комплектації
10 мм
Накидний ключ
(для болтів)
Переконайтесь, що двері холодильника
щільно закриті.
4. Зніміть двері з середньої завіси, шляхом
акуратного піднімання її вертикально вгору.
Дод. частина
Середня завіса
Шестигранний
Кришка верхньої
11 мм Гайковий
торцевий гайковий
лівої завіси
ключ (для
ключ (для
(Під верхньою
штока завіси)
середньої завіси)
кришкою)
1. Видаліть 4 шурупи на верхній кришці
холодильника.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Двері холодильника важкі. Будьте
обережними, щоб не пошкодитись при
видаленні дверей.
5. Зніміть середню завісу, видаливши 2 болта на
правій стороні.
Видаліть двері морозильника з нижньої завіси,
обережно піднявши двері вертикально вгору.
Шурупи
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перед тим, як торкатися електричних
дротів, переконайтесь, що холодильник
від’єднаний від мережі живлення.
Середня завіса
Нижня завіса
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Двері морозильника важкі. Будьте
обережними, щоб не пошкодитись при
видаленні дверей.
Українська - 14
DA68-03058A-01.indb 14
2014. 8. 14.
11:47
ЗМІНА НАПРЯМУ ВІДКРИВАННЯ
ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА
6. Від’єднайте кришку передньої ніжки,
видаливши 2 шурупа.
10. Переставте на протилежну сторону ковпачок
нижньої завіси і встановіть кришку передніх
ніжок на нижній частині холодильника.
Ковпачок
нижньої завіси
Кришка передньої
ніжки
7. Викрутіть 2 болти, що затискають нижню
завісу, також викрутіть болт на лівій стороні за
передньою ніжкою, куди потрібно встановити
попередньо демонтовану нижню завісу.
11. Перевстановіть ковпачок середньої завіси,
ковпачок гвинта та гвинт з лівої сторони на
праву.
НАЛАШТУВАННЯ
Шурупи
Шуруп
10mm
10mm
Перед видаленням нижньої завіси, злегка
поверніть передні ніжки за годинниковою
стрілкою для легшого видалення та
встановлення.
8. Перевстановіть шток нижньої завіси. Видаліть
шуруп на автоматичній кулісі і видаліть шток
нижньої завіси гайковим ключем 11мм.
Встановіть шток нижньої завіси на ліву сторону і
встановіть автоматичну кулісу іншою стороною.
Шуруп
Автоматична
куліса
Ковпачок середньої завіси
Ковпачок гвинта
12. Видаліть шуруп на нижній правій частині
дверей морозильника.
Перевстановіть дверний обмежувач і шайбу
завіси з правої сторони на ліву.
Дверний обмежувач
Шайба завіси
Шток нижньої завіси
13. Перевстановіть шайбу завіси і ковпачок шайби
на верхній частині дверей морозильника.
9. Встановіть нижню завісу на нижній лівій
стороні холодильника, звідки був попередньо
демонтований болт в кроці №8. Вкрутіть
болт, що залишився, на нижню праву сторону
холодильника для подальшого використання.
Ковпачок шайби
Шайба завіси
Українська - 15
DA68-03058A-01.indb 15
2014. 8. 14.
11:47
ЗМІНА НАПРЯМУ
ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОДОВ.)
18. Використовуючи 11мм гайковий ключ,
видаліть шток верхньої завіси.
Злегка вдарте по верхній завісі та
перевстановіть шток верхньої завіси.
14. Обережно встановіть на місце двері
морозильника. Встановіть середню завісу,
прикрутивши двома болтами на ліву сторону.
Після від’єднання дверей морозильника
залишиться гвинт. Він не буде впливати на
роботу холодильника.
15. Видаліть шуруп на нижній частині правої
сторони дверей холодильника.
Переставте дверний обмежувач і шайбу завіси
з правої сторони на ліву.
19. Перевстановіть на іншу сторону ковпачок
і шайбу завіси на верхній частині дверей
холодильника.
Дверний ковпачок
Шайба завіси
Дверний обмежувач
Шайба завіси
16. Видаліть кришку дротів на верхній частині
холодильника за допомогою викрутки з
плоскою головкою і вийміть верхню завісу та
дроти з правої сторони дверей холодильника.
17. Зніміть верхню праву кришку завіси з верхньої
завіси та витягніть дроти з верхньої правої
кришки завіси.
20. Перевстановіть верхню завісу, виконуючи
в зворотному порядку крок №19.
(Переконайтесь що ви використовуєте верхню
ліву кришку, яку ви зможете знайти під
передньою табличкою)
Переконайтесь, що червона стрічка на дроті
розташована на кінці кришки верхньої лівої
завіси.
Українська - 16
DA68-03058A-01.indb 16
2014. 8. 14.
11:47
ЗМІНА НАПРЯМУ
ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОДОВ)
21. Обережно встановіть на місце двері
холодильника.Затягніть 3 болти, щоб
закріпити верхню завісу.
25. Видаліть ущільнювачі
холодильника і
морозильника і
встановіть їх назад,
розвернувши на
180°.
• Вам необхідно дверну ручку В перед
тим, як встановлювати на місце двері
холодильника. Посилайтесь на сторінку 18.
• Для дверної ручки А переконайтесь
що перевстановили дверну ручку
переконайтесь що перевстановили дверну
ручку після зміни положення дверей.
НАЛАШТУВАННЯ
Після зміни напрямку відкриванння дверей,
переконайтесь, що ущільнювачі дверей
холодильника і морозильника встановлені
правильно. В протилежному випадку
можлива поява шуму та конденсату, що
буде впливати на роботу холодильника.
ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ДВЕРНОЇ
РУЧКИ (А)
1. Видаліть 2 шурупи на нижній стороні дверей
холодильника та зніміть 2 ковпачка, і видаліть 2
шурупи з дверей морозильника.
22. Під’єднайте дроти та встановіть кришку дротів
на верхній частині дверей холодильника.
23. Змініть положення ковпачка верхньої завіси.
Під’єднайте дріт під верхньою кришкою та
встановіть верхню кришку в правильне положення.
Ковпачок верхньої завіси
24. Закрутіть 4 шурупи
на їх місця.
2. Злегка натисніть на дверну ручку холодильника
і видаліть її, потягнувши на себе. Злегка
натисніть доверху дверну ручку морозильника і
видаліть її, потягнувши на себе.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Обережно видаляйте дверні ручки.
Крючки всередині дверних ручок
можуть зламатися.
Українська - 17
DA68-03058A-01.indb 17
2014. 8. 14.
11:47
3. Встановіть ручки після перевстановлення на іншу
сторону ручки холодильника і морозильника.
3. Змініть положення повзунка ручки та з’єднувача
з лівої сторони на праву. Переконайтесь, що
змінили положення ковпачка повзунка ручки з
правої сторони на ліву.
Повзунок
З’єднувач
4. Затягніть 2 шурупи на нижній стороні дверей
холодильника, потім встановіть 2 шурупи та 2
ковпачки на двері морозильника.
4. Встановіть дверну ручку, слідуючи крокам 2 і
1, повторюючи їх в зворотному порядку.
Шурупи
Дана процедура повинна бути виконана
перед зміною положення дверей, в кроці
№23.
ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ДВЕРНОЇ
РУЧКИ (В)
1. Видаліть 2 шурупи на нижній стороні дверей
холодильника і потягніть за кришку ручки.
Шурупи
Кришка ручки
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Обережно видаляйте дверні ручки.
Крючки всередині дверних ручок
можуть зламатися.
ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Якщо передну частину відрегулювати трохи вище
задньої, то це дещо полегшить відкривання і
закривання дверей. Поверніть регулювальні ніжки
холодильника за годинниковою стрілкою щоб
збільшити, та проти годинникової стрілки щоб
зменшити висоту приладу.
Випадок 1) Прилад нахилений вліво.
• Обертайте ліву регулюючу ніжку в напрямку
стрілки доки холодильник не вирівняється.
Випадок 2) Прилад нахилений вправо.
• Обертайте праву регулюючу ніжку в напрямку
стрілки доки холодильник не вирівняється.
2. Видаліть 2 шурупи на шайбах ручки. Видаліть
шайби ручки та видаліть ручку.
Шурупи
Шайба
Ручка
Українська - 18
DA68-03058A-01.indb 18
2014. 8. 14.
11:47
Експлуатація вашого холодильника
ПЕРЕВІРКА ПАНЕЛІ
УПРАВЛІННЯ
4
(TYPE B)
Коли рівень температури виставлений, він буде
відображатися на екрані протягом 5 секунд, потім
індикатор буде відображати поточну температуру
морозильника.
Індикатор температури холодильника або
морозильника почне блимати, коли температура
в холодильнику або морозильнику різко
підвищиться, в результаті зберігання теплих
продуктів або частого відкривання дверей.
(Індикатор температури холодильник або
морозильника перестане блимати, коли
температура в холодильнику або морозильнику
знову стане нормальною. Якщо індикатор
температури не перестає блимати впродовж
декількох годин, зв’яжіться з сервісним центром).
1
5
2
3
2
1
Щоразу натискаючи кнопку, Ви почуєте
короткий сигнал.
КОРИСТУВАННЯ ПАНЕЛЛЮ
УПРАВЛІННЯ (А)
1
Холодильник
Натисніть кнопку «Холодильник»
щоб виставити бажаний рівень
температури в діапазоні від 1°C до
7°C. Температура по замовчуванню виставлена
на рівні 3°C, і щоразу натискаючи кнопку, рівень
буде змінюватись в зазначеному нижче порядку,
при цьому індикатор буде відображати рівень
температури, що задається.
Коли рівень температури виставлений, він буде
відображатися на екрані протягом 5 секунд, потім
індикатор буде відображати поточну температуру
холодильника.
2
Морозильник
Натисніть кнопку «Морозильник»
щоб виставити бажаний рівень
температури в діапазоні від
-14°C до -25°C. Температура по замовчуванню
виставлена на рівні -20°C, і щоразу натискаючи
кнопку, рівень буде змінюватись в зазначеному
нижче порядку, при цьому індикатор буде
відображати рівень температури що задається.
3
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
(TYPE A)
Освітлення (утримувати
3 секунди для сигналу)
Доторкніться до кнопки
«Освітлення» щоб активувати
функцію освітлення і світло на нижній частині
дверей холодильника. Світло буде горіти доки
буде ввімкнена функція «Освітлення». Якщо
ви хочете налаштувати яскравість освітлення
доторкніться до кнопки «Освітлення» ще раз.
(Налаштування яскравості може бути відсутнім
в залежності від моделі). Щоб деактивувати
функцію освітлення, доторкніться до кнопки
«Освітлення» ще раз, доки світло не погасне.
Світло ввімкнено
(Яскраво)
Світло ввімкнено
(Середня яскравість)
Світло ввімкнено
(Темно)
Світло ввімкнено
Доторкніться до кнопки «Освітлення» впродовж
більше 3 секунд, щоб активувати функцію
«Сигналізація». Індикатор «Сигналізації»
загориться і холодильник сповістить вас сигналом,
якщо двері холодильника будуть відкритими
впродовж більш 2 хвилин. Щоб деактивувати
функцію «Сигналізація», доторкніться до кнопки
«Освітлення» впродовж більш ніж 3 секунд.
• Освітлення активовано: Світло горить
• Освітлення деактивовано: Якщо ви
відкриєте двері морозильника, не відкривши
двері холодильника, світло буде горіти.
Українська - 19
DA68-03058A-01.indb 19
2014. 8. 14.
11:47
4
КОРИСТУВАННЯ ПАНЕЛЛЮ
УПРАВЛІННЯ (B)
Відпустка
Щоб активувати дану функцію
натисніть функцію «Відпустка».
1
Загориться індикатор функції
«Відпустка» і холодильник зменшить температуру
до 15°C щоб зменшити витрати енергії під час
вашої відсутності (відпустка, ділова подорож
тощо). Вберігайте холодильник від бактерій та
запаху.
• Функція «Відпустка» буде автоматично
деактивована при обиранні функції
«Потужне охолодження».
• Переконайтесь, що всі продукти вийняті
з холодильника перед використанням
функції «Відпустка».
5
Потужне заморожування
Щоб активувати дану функцію
натисніть кнопку «Потужне
заморожування». Загориться
індикатор потужного
заморожування і морозильник
пришвидшить час, який потрібен для
заморожування продуктів в морозильнику.
Функція потужного заморожування буде
активована впродовж 72 годин, і індикатор
температури морозильника буде відображати
-25°C. Функція вимикається автоматично.
Коли процес потужного заморожування
закінчений, індикатор потужного заморожування
вимкнеться і морозильник переналаштується на
попередній температурний режим.
Під час використання даної функції підвищаться
витрати електроенергії.
Щоб деактивувати дану функцію знову натисніть
кнопку «Потужне заморожування».
Якщо Вам необхідно заморозити великий
об’єм продуктів, активуйте функцію
«Потужне заморожування» завчасно —
щонайменше за 24 години.
Найхолодніше (Coldest)
Натисніть кнопку «Найхолодніше»
Coldest один, або більше разів,
щоб понизити температуру
холодильника. Індикатор
температури буде змінюватись
від «Холодно» Cold до
«Найхолодніше» Coldest.
Середній рівень температури, встановлений
по замовчуванню. Коли горять всі лампочки,
температура встановлена на найнижчому рівні.
2
Холодно (Cold)
Натисніть кнопку «Холодно»
Cold один, або більше разів,
щоб підвищити температуру
холодильника. Індикатор
температури буде змінюватись
від «Найхолодніше» Coldest до «Холодно» C
Cold.
ld
Середній рівень температури, встановлений по
замовчуванню. Коли горить лише одна лампочка,
температура встановлена на найвищому рівні.
• Всього 5 рівнів встановлення
температури, які позначаються
індикаторними лампочками.
• Температура морозильника буде
встановлена автоматично, відповідно
до можливих рівнів температури
морозильника (як вказано нижче).
Холодно (Cold)
Найхолодніше (Coldest)
Температура морозильника(холодильника)
• Якщо вам необхідно заморозити велику
кількість продуктів, встановіть регулятор
температури холодильника на найнижчий
рівень температури, щонайменше за 24
години до поміщення продуктів всередину.
• Індикатор температури холодильника або
морозильника почне блимати, коли температура
в холодильнику або морозильнику різко
підвищиться, в результаті зберігання теплих
продуктів або частого відкривання дверей.
(Індикатор температури холодильник або
морозильника перестане блимати, коли
температура в холодильнику або морозильнику
знову стане нормальною. Якщо індикатор
температури не перестає блимати впродовж
декількох годин, зв’яжіться з сервісним центром).
Українська - 20
DA68-03058A-01.indb 20
2014. 8. 14.
11:47
ПЕРЕВІРКА ПАНЕЛІ
УПРАВЛІННЯ (C)
1
3
2
3
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
4
Ви можете перейти до
головного екрану з основними
НА ГОЛОВНУ функціями.
1
1
2
СИГНАЛІЗАЦІЯ
Сигналізація попередить Вас,
якщо двері холодильника
будуть відкритими
більше 2 хвилин. Щоб
відмінити сигналізацію
повторно натисніть кнопку
«Сигналізація». Ви можете
активувати/деактивувати
функцію «Захист Від Дітей»
натиснувши на 3 сек. кнопку
«Сигналізація».
Ви можете ввімкнути та
вимкнути oсвітлення на нижній
ОСВІТЛЕННЯ стороні дверей холодильника.
2
Додаткова полиця для морозильної камери
(елемент додаткової комплектації)
3
Ви можете використовувати
дану функцію, щоб переглядати
4
СЛАЙД-ШОУ зображення, збережені у
фотоальбомі.
• Для отримання додаткової інформації
про користування панеллю управління (С)
зверніться до інструкції о користуванню
LCD посібника по користуванню, який
доданий до даної інструкції.
• Якщо Вам необхідно заморозити великий
об’єм продуктів, активуйте функцію
«Потужне заморожування» завчасно —
щонайменше за 24 години.
• Деякі приладдя, такі як ємність для
води, відділення Cool Select Zone, зона
охолодження і фотосинтетичний освіжувач
можуть бути відсутніми в комплекті в
залежності від моделі.
• Щоб отримати більше місця в морозильній
камері, вийміть шухляди 1 .
Якщо у комплект входить додаткова
поличка для морозильної камери (елемент
додаткової комплектації) 3 , можна
вийняти усі шухляди, окрім нижньої 2 .
Це ніяк не вплине на термічні властивості
та технічні характеристики.
Зазначена ємність холодильника подана з
урахуванням відсутності даних частин.
Українська - 21
DA68-03058A-01.indb 21
2014. 8. 14.
11:47
КОРИСТУВАННЯ ВІДСІКОМ
COOL SELECT ZONE
Небезпека вибуху
• Задня панель – найхолодніша
частина морозильника.
Це найкраще місце для зберігання
делікатних продуктів.
• Скляні пляшки з рідиною не слід зберігати в
морозильнику, так як скло може вибухнути,
коли замерзне вміст.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ви можете зберігати різні види продуктів, такі як сир,
м’ясо, птицю, рибу та інші продукти при ідеальних
температурних умовах для збереження смаку їжі.
КОРИСТУВАННЯ ЗКЛАДАНОЮ
ПОЛИЦЕЮ
Швидке охолодження
• Якщо ви хочете швидко охолодити продукти,
зберігайте продукти у відсіку Cool Select Zone і
натисніть кнопку «Швидке охолодження».
• Відсік Cool Select Zone охолодить продукти за
60 хвилин.
• Коли процес швидкого охолодження
закінчиться, відсік Cool Select Zone автоматично
налаштує температуру на «Прохолодно».
Ви можете скласти
полицю, якщо хочете
розмістити знизу більш
високі контейнери або
продукти.
1. Підніміть полицю та
складіть всередину.
2. Підніміть складану
полицю до задньої стінки.
3. Ви можете просто потягнути складену полицю і
використовувати її на повний розмір.
Помірне охолодження
• Коли ви обираєте режим помірного
охолодження, температура відсіку Cool Select
Zone буде встановлена на рівні -5°C.
Зона
• Коли ви обираєте даний режим, температура відсіку
Cool Select Zone буде встановлена на рівні 0°C.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Полиця може випасти, обережно її
тримайте коли використовуєте або
очищуєте.
КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ
ПОДАЧІ ВОДИ
Наповнення водою
Прохолодно
Ви можете наповнити ємність для води
безпосередньо в холодильнику, або ви можете її
зняти та наповнити водою окремо.
• Коли ви обираєте режим «Прохолодно»,
температура відсіку Cool Select Zone буде
встановлена на рівні 3°C.
1. Відкрийте круглий
ковпачок і наповніть
ємність для води питною
водою.
• Не переповнюйте ємність
для води (не більше 4,2
літрів). Це може спричинити
переливання води через
краї, при відкриванні та
закриванні дверей.
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ
1. Наповніть лоток для льоду
водою на 80%.
2. Поставте лоток для льоду
у верхній висувний ящик
морозильника.
3. Зачекайте доки лід
сформується.
4. Злегка скрутіть лоток для
льоду щоб вийняти з нього лід.
Час заморожування
Рекомендується зачекати біля 1 години, при
роботі морозильника в режимі потужного
заморожування, для формування кубиків
льоду.
2. Закрийте круглий
ковпачок, натиснувши
на нього до відповідного
звуку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не поміщуйте в ємність для води
нічого, окрім води.
Українська - 22
DA68-03058A-01.indb 22
2014. 8. 14.
11:47
Отримання води з системи подачі води
1. Розташуйте склянку під
вихідним отвором.
Важіль
2. Злегка натисніть склянкою на
важіль подачі води.
1. Тісно зафіксуйте кран системи подачі води в
отворі дозатора.
• Коли кран діспенсера для води вийнятий на
тривалий період часу, холодильник може
працювати невірно через витік холодного повітря.
2. Розташуйте універсальний утримувач на місце
ємності для води та зберігайте пляшки з напоями.
• Поміщаються дві півтора літрові пляшки.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Розташуйте склянку
під вихідним
отвором на рівні з
б запобігти
бі
системою подачі води, щоб
розбризкуванню води.
• Система подачі води може бути відсутньою, в
залежності від моделі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Коли система подачі води не
використовується
Встановлення змінної пляшки
1. Натисніть на фіксатор,
підніміть ємність для води
доверху і видаліть її.
КОРИСТУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНИМ
ОСВІЖУВАЧЕМ (OПЦIЯ)
2. Видаліть кран системи подачі
води з ємності для води.
Опція Світлодіодний
фотосинтетичний освіжувач
3. Встановіть кран системи
подачі води в змінну пляшку
з мінеральною водою і
обертайте за годинниковою
стрілкою, щоб зафіксувати.
4. Встановіть пляшку з краном
у отвір дозатора.
• «Булькаючі» звуки
можуть бути чутні,
коли повітря надходить
у пляшку з водою зі
звичайної мінеральної води
оди та пляшки з
напоями.
• Деякі пляшки з мінеральною водою
та пляшки з напоями можуть не
фіксуватися в системі подачі води через їх
нестандартний розмір.
• Якщо вода надходить неналежним чином
при натисканні важеля, натисніть ще раз.
• Не використовуйте і газовані напої, такі,
як Кола та содові. Коли ви натискаєте на
важіль, напій може розлитися в результаті
тиску вуглекислого газу, що накопився у
верхній частині пляшки з напоєм.
• Для дотримання гігієнічної чистоти
не рекомендується використовувати
напої з високим вмістом цукру(соки,
безалкогольні напої).
• Ви можете використовувати мінеральну
воду та звичайну кип’ячену воду до тих
пір, доки вода не буде містити дрібних
часточок.
Рослини лише дихають при відсутності світла. Але
при світлі рослини і дихають, і фотосинтезують
одночасно.Виходячи з цього, якщо ви тримаєте
овочі в темному холодильнику, вони продовжують
дихати, але це призводить до зниження органічної
складової в овочах і вони швидко в’януть. Якщо
ви зберігаєте фрукти і овочі у висувному ящику
для збереження свіжості, ви маєте можливість
зберігати їх більш свіжими, тому що вони будуть
дихати і фотосинтезувати одночасно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не дивіться прямо на Світлодіодний
фотосинтетичний освіжувач. Це може
спричинити пошкодження очей.
Користування Світлодіодним
фотосинтетичним освіжувачем
• Світлодіодний
фотосинтетичний
освіжувач встановлений
на задній стороні
висувного ящика для
збереження свіжості.
Він допомагає
підтримувати свіжість овочів і фруктів, що
зберігаються у висувному ящику для збереження
свіжості, завдяки випромінюванню світла.
• Щоб максимізувати ефект, тримайте овочі
й фрукти без упаковки або в прозорому
венилопластовому пакеті. Ефект може
зменшитись, якщо зберігати овочі і фрукти в
непрозорих коробках, контейнерах та чорних
венилопластових пакетах.
Українська - 23
DA68-03058A-01.indb 23
2014. 8. 14.
11:47
• Світлодіодний фотосинтетичний освіжувач
завжди ввімкнений, коли відкриті двері
холодильника. При закритих дверях світлодіоди
будуть періодично вмикатися і вимикатися.
Якщо ви встановили температуру
холодильника 1°С в зимній період і
зберігаєте овочі протягом тривалого часу,
вони можуть замерзнути.
ВИДАЛЕННЯ
ПРИНАЛЕЖНОСТЕЙ
Відсік пониженої температури
Натисніть на пристрій для замикання за задніх
правій та лівій сторонах кришки відсіку пониженої
температури та потягніть за кришку відсіку
пониженої температури щоб демонтувати її.
Для забезпечення оптимального рівня
енергозберігання цим виробом не міняйте
розміщення полиць, шухляд та ящиків
(дивіться малюнок на стор. 21).
Полиці
Обережно підніміть
полиці обома руками та
витягніть їх.
(Скляна полиця,
складана полиця).
ОЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Дверні утримувачі
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Міцно візьміться за
утримувач обома
руками, обережно
підніміть їх та видаліть з
холодильника.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ємність для води
Міцно візьміться за ємність
обома руками та обережно
підніміть її вверх для
видалення.
Ємність для
води може бути
відсутньою, в
залежності від моделі.
Не використовуйте для чищення
бензол, розчинник, хлорид чи засіб
Clorox.
Ці речовини можуть пошкодити
поверхню пристрою і спричинити
пожежу.
Не розпилюйте воду на холодильник,
коли він під’єднаний до мережі
живлення, так я к це може спричинити
ураження електричним струмом.
Не очищуйте холодильник бензином,
розчинником чи автомобільним
миючим засобом, так як це може
спричинити пожежу.
ВИДАЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ
ЛАМПИ ВНУТРІШНЬОГО
ОСВІТЛЕННЯ
Висувні ящики
Якщо лампа внутрішнього освітлення або
зовнішня світлодіодна лампа вийшли з ладу, не
знімайте кришку лампи та світлодіодну лампу
самостійно.
Потягніть ящик до кінця,
потім злегка підніміть
його та видаліть з
холодильника.
Висувний ящик для
збереження свіжості/ Висувний ящик Cool Select
Zone / Висувний ящик зони охолодження/ Висувні
ящики морозильника.
Зверніться до вашого сервісного центру.
Українська - 24
DA68-03058A-01.indb 24
2014. 8. 14.
11:47
Усунення несправностей
ПРОБЛЕМА
ВИРІШЕННЯ
• Чи правильно мережна вилка підключена до розетки?
• Чи правильно встановлені регулятори температури.
• Чи не падає на холодильник пряме сонячне проміння або чи не
розташований холодильник поблизу джерел тепла?
• Чи достатній простір між холодильником і стіною?
Продукти замерзають у
холодильнику
• Чи виставлений регулятор температури у правильне положення?
• Чи не занизька температура навколишнього середовища?
• Чи не зберігали Ви продукти з високим вмістом води в
найхолодніших частинах холодильника?
Холодильник видає
посторонні звуки
• Чи встановлено холодильник на рівній і стійкій поверхні?
• Чи не розташовано холодильник дуже близько до стіни?
• Чи є будь-які предмети за або під холодильником?
• Чи не є компресор джерелом шуму?
• Звук «Тікання» доноситься із середини. Це нормальне явище,
і виникає через те, що багато різних приладь в холодильнику
скорочуються і розширюються в залежності від температури
всередині холодильника.
Передні кути та частини
приладу теплі та почав
утворюватись на них
конденсат
• Теплостійкі трубки встановлено в передні кути приладу для
попередження формування конденсату. Коли навколишня
температура зростає, це не завжди допомагає.
• В дуже вологу погоду конденсат може формуватись на зовнішній
поверхні приладу, коли волога з повітря взаємодіє з холодною
поверхнею приладу.
Ви чуете звук, схожий на
звук води в холодильнику
• Звук води створює рідкий холодоагент, який циркулює в
холодильнику.
Всередині холодильника
відчутний неприємний
запах
• Чи не зіпсувались всередині холодильника які-небудь продукти?
• Продукти з сильними запахом (наприклад риба) повинні бути
ретельно обгорнуті.
• Періодично очищайте Ваш морозильник та викидайте зіпсовані та
підозрілі продукти.
Всередині морозильника
утворюється льодяна
кірка
• Чи не затулені отвори для випаровування?
• Чи достатньо вільного місця для ефективної циркуляції повітря?
• Чи щільно закриті двері?
Конденсується волога на
внутрішніх стінках приладу
та навколо овочів.
• Чи не зберігається у холодильнику рідина у посудині, не закритій
кришкою, або чи не залишалися двері відкритими на тривалий
проміжок часу?
• Зберігайте продукти накритими, або в герметичних контейнерах.
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Холодильник не
функціонує взагалі, або
охолоджує в недостатній
мірі
Українська - 25
DA68-03058A-01.indb 25
2014. 8. 14.
11:47
Мікрофіша
Торговельна марка
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Модель
RL55TG***
RL55TQ***
RL55TT***
RL52TE***
7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням,
маркований чотирма зірочками (****))
Категорія
Клас енергоефективності
A+
A+
A+
A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)
315
315
315
315
Відділення для зберігання свіжих
продуктів
232
232
232
232
Відділення для охолодження
-
-
-
-
96
96
96
96
-
-
-
-
Холодильне відділення
+1...+7
+1...+7
+1...+7
+1...+7
Відділення для охолодження
-
-
-
-
Морозильне віділення
-25…-14
-25…-14
-25…-14
-25…-14
Відділення, що не обмерзають (No Frost)
Холодильне,
морозильне
Холодильне,
морозильне
Холодильне,
морозильне
Холодильне,
морозильне
Час автономного живлення без споживання
енергії (год.)
12
12
12
12
Потужність заморожування (кг/24 год.)
14.4
14.4
14.4
14.4
SN, N, ST, T
SN, N, ST, T
SN, N, ST, T
SN, N, ST, T
Низькотемпературне
відділення,
марковане чотирма
зірочками (****)
Об’єм (л)
Відділення для
заморожування Низькотемпературне
відділення,
марковане двома
зірочками (**)
Маркування найхолоднішого відділення
Температура
відділень
(°C)
Кліматичний клас
Даний прилад призначений для використання при температурі
навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)
42
42
42
42
Вбудований
-
-
-
-
Прилад для зберігання вина
-
-
-
-
DA68-03058A-01.indb 26
2014. 8. 14.
11:47
Замітка
DA68-03058A-01.indb 27
2014. 8. 14.
11:47
Допустима температура навколишнього повітря
Цей холодильник з морозильною камерою призначений для використання при температурі
навколишнього повітря, що відповідає кліматичному класу, указаному на паспортній
табличці.
Кліматичний клас
Позначення
Холодний помірний клімат
SN
Температура навколишнього повітря
Максимум
Мінімум
32°C (90°F)
10°C (50°F)
Нормальний помірний клімат
N
32°C (90°F)
16°C (61°F)
Вологий тропічний клімат
ST
38°C (100°F)
18°C (64°F)
Сухий тропічний клімат
T
43°C (109°F)
18°C (64°F)
Внутрішня температура залежить від таких факторів, як місце розташування
холодильника, температура навколишнього повітря і частота відкривання дверцят.
Відрегулюйте температуру з урахуванням указаних факторів.
Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)
Ukrainian
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також
відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель)
не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров’ю людини через неконтрольовану
утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його
на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних
ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до
місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої
для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити
правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від
інших промислових відходів.
Зв’язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung,
зв’яжіться с інформаційним центром Samsung
L’va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
DA68-03058A-01.indb 28
2014. 8. 14.
11:47
Холодильник
Руководство пользователя
Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.
Представьте возможности
Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.
Отдельно-стоящий продукт
DA68-03058A-01.indb 1
2014. 8. 14.
11:47
Содержание
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ··························································· 2
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА ········································13
РАБОТА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ ···································································19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ·····························································25
Информация о безопасности
предварительного обучения
лицами, ответственными за их
безопасность.
• Перед началом работы с
• Поскольку это руководство
устройством ознакомьтесь
относится к нескольким
с данным руководством и
моделям сразу, некоторые
сохраните его для получения
функции данного холодильника
справочных сведений в
могут отличаться от описанных
будущем.
• Используйте данное устройство ниже.
по назначению, описанному в
данном руководстве. Устройство Важные знаки безопасности
и меры предосторожности:
не предназначено для
использования людьми (в том
Неосторожное обращение
числе детьми) с ограниченными
может привести к
физическими, сенсорными и
ВНИМАНИЕ!
тяжелым травмам или
умственными возможностями,
летальному исходу.
а также не имеющими
Неосторожное
соответствующего опыта или
обращение может
знаний; исключения возможны
ОСТОРОЖНО!
привести к травмам
при надлежащем надзоре за
или порче имущества.
такими людьми или после
ИНФОРМАЦИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ
Русский - 2
DA68-03058A-01.indb 2
2014. 8. 14.
11:47
Запрещено выполнять
эти действия.
НЕ разбирать.
Данные условные
обозначения и их
расшифровки призваны
оградить
пользователей устройства от
получения травм.
Тщательно следуйте их
указаниям.
После ознакомления
с данным документом
сохраните его для
последующего обращения.
ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ прикасаться.
Строго следуйте
инструкции.
Выньте вилку шнура
питания из розетки.
Для предотвращения
поражения
электрическим током
убедитесь,
что устройство
заземлено.
Для получения
справки обратитесь
в сервисный центр.
Примечание.
Уведомление о соответствии
требованиям ЕС
Данный продукт соответствует
директиве по низковольтному
оборудованию (2006/95/
EC), директиве по
электромагнитной
совместимости (2004/108/EC),
директиве по ограничению
содержания опасных
веществ (RoHS) (2011/65/ЕС),
Регламенту Еврокомиссии
(ЕС) № 1060/2010 и
директиве по экологическому
проектированию (2009/125/
EC), введенной Регламентом
№643/2009 Европейского
Союза (EC). (Только для
продукции, продаваемой в ЕС)
СТРОГИЕ ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ УСТАНОВКЕ
• Не устанавливайте
холодильник во влажном
помещении или
помещении, где он может
контактировать с водой.
- Повреждение изоляции
электрических компонентов
может привести к поражению
электрическим током или
возгоранию.
Русский - 3
DA68-03058A-01.indb 3
2014. 8. 14.
11:47
• Не размещайте холодильник
в зоне действия прямых
солнечных лучей, а также
источников тепла, таких как
печи, комнатные обогреватели
или другие устройства.
• Не подключайте несколько
устройств к одному сетевому
фильтру. Холодильник должен
быть подключен к отдельной
розетке, рабочее напряжение
которой соответствует
напряжению, указанному на
заводской табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную
работу устройства и предотвратит
перегрузку домашней электросети
и перегрев проводки, который
может стать причиной возгорания.
• Не подсоединяйте вилку шнура
питания к незакрепленной
стенной розетке.
- В противном случае существует
риск возгорания или поражения
электричес-ким током.
• Не используйте шнур питания
со следами повреждения по
всей длине или по краям.
• Не ставьте тяжелые предметы
на шнур питания и избегайте
его чрезмерного изгибания.
• Не распыляйте аэрозоли
вблизи холодильника.
- Использование аэрозольных
баллонов вблизи холодильника
может привести к взрыву или пожару.
• Перед использованием
данного холодильника
установите и расположите
его в подходящем месте в
соответствии с инструкцией.
подходящем месте в
соответствии с инструкцией.
• Подключите шнур питания в
правильном положении так,
чтобы он свешивался вниз.
- При перевернутом подключении
шнура питания провода
могут разъединиться, что
может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При перемещении
холодильника убедитесь, что
шнур питания не поврежден.
- Повреждение шнура питания
может привести к возгоранию.
• Избегайте слишком близкого
расположения шнура питания
к задней стенке холодильника
— он может быть поврежден.
• После установки
холодильника необходимо
обеспечить прямой доступ к
шнуру питания.
• Холодильник необходимо
заземлить.
Русский - 4
DA68-03058A-01.indb 4
2014. 8. 14.
11:47
• Для замены шнура питания
в случае его повреждения
немедленно обратитесь к
изготовителю или в службу
технического обеспечения.
• Замену плавкого предохранителя
холодильника должен выполнять
квалифицированный специалист
или сервисный центр.
- Невыполнение этого
требования может привести
к поражению электрическим
током или травме.
ОСТОРОЖНО!
ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ УСТАНОВКЕ
• Убедитесь в отсутствии
препятствий для
вентиляционных отверстий
или крепежной конструкции.
• После установки устройства
подождите два часа перед тем,
как его включить.
ВНИМАНИЕ!
СТРОГИЕ ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Не вставляйте вилку
шнура питания в розетку
влажными руками.
• Не ставьте тяжелые предметы
на холодильник.
- В противном случае при открытии
или закрытии дверцы предмет
может упасть, причинив травму
или повредив оборудование.
• Не помещайте на холодильник
контейнеры с жидкостью.
- В противном случае при
разлитии жидкости существует
риск возгорания или поражения
электрическим током.
• Не допускайте, чтобы дети
висли на дверце холодильника.
В противном случае они могут
получить серьезные травмы.
• Не позволяйте детям
залезать внутрь холодильника.
Существует угроза, что дети
не смогут оттуда выбраться.
• Не вставляйте пальцы в
отверстие диспенсера и
следите за тем, чтобы в него не
попали посторонние предметы.
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
- Во избежание поражения
электрическим током при
его утечке холодильник
необходимо заземлить.
• Не используйте газовые
трубы, телефонные линии
или другие проводники
электрического тока в
качестве точки заземления.
- Неправильное использование
заземляющего разъема
может привести к поражению
электрическим током.
Русский - 5
DA68-03058A-01.indb 5
2014. 8. 14.
11:47
- Это может повлечь за собой
травмы или повреждение
оборудования.
• Не храните летучие или
воспламеняющиеся вещества
в холодильнике.
- Бензоловый растворитель,
спирт, эфир, сжиженный
нефтяной газ или другие
подобные вещества могут
привести к взрыву.
ВНИМАНИЕ!
СТРОГИЕ ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
существует риск обморожения.
• Не используйте каких-либо
механических приборов или
способов для ускорения
процесса размораживания, кроме
рекомендованных изготовителем.
• Избегайте повреждений
контура хладагента.
• Не разбирайте и не
ремонтируйте холодильник
самостоятельно.
- В противном случае
существует риск возгорания,
сбоев в работе холодильника и
получения травм.
• Не храните в холодильнике
медицинские, химические
• Следите, чтобы дети не
или другие чувствительные
играли с устройством.
к изменению температуры • Бутылки необходимо
вещества.
размещать вплотную друг
- Не храните в холодильнике
к другу, чтобы избежать их
вещества, требующие строгого выпадения из холодильника.
температурного контроля.
• Данное устройство
• Не размещайте и не
предназначено для хранения
используйте электроприборы
продуктов питания в домашних
внутри холодильника, кроме
условиях.
тех, что рекомендованы
• В случае обнаружения утечки
изготовителем.
газа устраните все источники
• Не прикасайтесь к внутренним открытого огня и потенциально
стенкам морозильной камеры
возгораемые объекты, а затем
или содержащимся в ней
в течение нескольких минут
продуктам мокрыми руками.
проветрите помещение, в
- В противном случае
котором находится устройство.
Русский - 6
DA68-03058A-01.indb 6
2014. 8. 14.
11:47
• Используйте только светодиодные
лампы, предусмотренные
изготовителем или сотрудниками
сервисного центра.
ОСТОРОЖНО!
ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
• Сотрите лишнюю влагу на
внутренних стенках
• Если вы почувствовали
холодильника и оставьте
запах химикалий или дым,
дверцы открытыми.
немедленно отсоедините
- В противном случае может
вилку шнура питания от
появиться неприятный запах и
розетки и обратитесь в
образоваться плесень.
сервисный центр Samsung. • Чтобы обеспечить оптимальную
• В случае возникновения
работу устройства, выполните
трудностей при замене
следующие инструкции.
освещения обратитесь к
- Не помещайте продукты вблизи
сотрудникам сервисного центра. вентиляционных отверстий на
• Если устройство оснащено
задней панели устройства —
светодиодной лампой, не
это может создать помехи для
разбирайте крышку лампы
свободной циркуляции воздуха
и светодиодную лампу
в холодильнике.
самостоятельно.
- Перед тем как положить
- Обратитесь к сотрудникам
продукты в холодильник, плотно
сервисного центра.
заворачивайте их или помещайте
• Если холодильник подвергся
в герметичные контейнеры.
воздействию воды или
• Не помещайте газированные
пыли, отсоедините вилку
или смешанные напитки в
шнура питания от розетки и
морозильную камеру.
обратитесь в сервисный центр
Не помещайте бутылки или
Samsung Electronics.
стеклянные контейнеры в
- В противном случае
морозильную камеру.
существует риск возгорания.
- При замораживании
содержимого стекло может
лопнуть, причинив травму.
• Гарантийный ремонт и
модификация.
Русский - 7
DA68-03058A-01.indb 7
2014. 8. 14.
11:47
- Любые выполняемые
третьей стороной изменения
или модификации данного
конструктивно законченного
устройства не охватываются
гарантийными обязательствами
компании Samsung.
Компания Samsung не несет
ответственности по вопросам
безопасности, связанными с
модификациями, выполненными
третьей стороной.
• Не загораживайте
вентиляционные отверстия.
- Если вентиляционные
отверстия будут закрыты,
особенно пластиковыми
мешками, это может привести к
переохлаждению холодильника.
Продолжительное
переохлаждение может
привести к поломке водного
фильтра и вызвать утечку воды.
- Не размещайте свежие продукты
рядом с замороженными.
• Соблюдайте сроки хранения
и годности замороженных
продуктов.
• Если морозильник не будет
исполь зоваться менее трех
недель, можно не отсоединять
шнур питания от розетки.
Однако если вы планируете
отсутствовать дольше,
необходимо извлечь все
продукты из морозильной
камеры. Отключите
морозильник, очистите его,
промойте и высушите.
• Заполняйте емкость для
воды, лоток для льда и формы
только питьевой водой.
• Не подвергайте стеклянную
поверхность ударным и прочим
чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо
материального ущерба, можно
получить травму осколками стекла.
ОСТОРОЖНО!
ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ОЧИСТКЕ
• Избегайте прямого
попадания воды внутрь
холодильника и на его
внешнюю поверхность.
- В противном случае существует
риск возгорания или поражения
электрическим током.
• Не распыляйте
воспламеняющиеся вещества
вблизи холодильника.
- В противном случае существует
риск взрыва или пожара.
• Не распыляйте чистящие средства
непосредственно на экран.
- Это может привести к стиранию
напечатанных на экране букв.
Русский - 8
DA68-03058A-01.indb 8
2014. 8. 14.
11:47
устройства убедитесь, что она
не вредит окружающей среде.
• Есть риск, что холодильник
может стать ловушкой
для ребенка. Перед тем
• Удаляйте загрязнения и
как выбросить старый
пыль со штырей вилки
холодильник, выполните
шнура питания.
следующие действия.
При чистке вилки не
- Снимите дверцы.
используйте мокрую или
- Оставьте полки внутри
влажную ткань; удаляйте
холодильника, чтобы дети не
загрязнения и пыль.
- В противном случае существует смогли туда залезть.
риск возгорания или поражения • Перед утилизацией устройства
убедитесь, что ни одна из труб,
электрическим током.
расположенных на его задней
части, не имеет повреждений.
• Перед чисткой или
• В качестве хладагента
ремонтом холодильника
используется R600a или
необходимо отключить его
R134a. Чтобы узнать, какой
от розетки.
хладагент используется в
холодильнике, сверьтесь
СТРОГИЕ ЗНАКИ
ВНИМАНИЕ!
с этикеткой компрессора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
на задней части корпуса
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
устройства или с
• При утилизации данного
паспортной табличкой
холодильника или любого
внутри холодильника.
другого снимите дверцы и
Если устройство содержит
уплотнители дверцы. Это
огнеопасный газ (хладагент
необходимо сделать, чтобы
R600a), обратитесь в местные
дети или домашние
уполномоченные органы за
животные случайно не
сведениями по безопасной
оказались заперты внутри.
утилизации холодильника.
Следите, чтобы дети не
В изоляционном материале
играли с холодильником.
содержится циклопентан.
• При утилизации упаковки
ВНИМАНИЕ!
ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ОЧИСТКЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Русский - 9
DA68-03058A-01.indb 9
2014. 8. 14.
11:47
в котором находится
Газы, при помощи которых
устройство.
надувается изоляционный
• Чтобы избежать образования
материал, требуют особой
утилизации.
легковоспламеняющейся
За сведениями по
газовоздушной смеси
экологически безопасной
в случае повреждения
утилизации таких газов
контура хладагента, размер
обратитесь в местные
помещения, в котором
уполномоченные органы.
можно устанавливать
Перед утилизацией устройства устройство, следует
убедитесь, что ни одна из труб, выбирать в зависимости от
расположенных на его задней
количества используемого
части, не имеет повреждений.
хладагента. Никогда не
Трубы следует утилизировать
включайте устройство
на открытой местности.
при наличии какого-либо
• Хладагент изобутан (R600a)
признака повреждения.
является безопасным
Если возникают сомнения,
для окружающей среды
проконсультируйтесь с
природным газом, но вместе с
продавцом. На каждые 8 г
хладагента R600a должно
тем легковоспламеняющимся.
приходиться не менее
При транспортировке
1 м3 помещения. Точное
и установке устройства
количество хладагента в
необходимо соблюдать
вашем устройстве указано на
осторожность, чтобы не
паспортной табличке внутри
повредить контур хладагента.
холодильника.
• При утечке хладагент
может повредить глаза или
воспламениться. В случае
обнаружения утечки газа
устраните все источники
открытого огня и потенциально
возгораемые объекты, а
затем в течение нескольких
минут проветрите помещение,
Русский - 10
DA68-03058A-01.indb 10
2014. 8. 14.
11:47
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
температуры в холодильнике).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ • Не храните скоропортящиеся
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
продукты при низких температурах
(например,
бананы, дыни).
• В случае сбоя питания
• Нет необходимости выполнять
обратитесь в местный офис
разморозку устройства
энергетической компании и
вручную, она выполняется
узнайте, сколько продлятся
автоматически.
ремонтные работы.
• Повышение температуры
- Большинство сбоев питания
устраняются в течение одного или в процессе разморозки
соответствует требованиям
двух часов и не влияют на работу
стандарта ISO. Если вы хотите
холодильника. Тем не менее
избежать нежелательного
старайтесь как можно реже
повышения температуры
открывать дверцу холодильника
замороженных продуктов
во время сбоев питания.
в процессе разморозки,
- В случае если устранение
оберните каждый из них в
сбоя питания займет более
несколько газетных листов.
24 часов, извлеките все
• Любое повышение
замороженные продукты из
температуры замороженных
морозильной камеры.
• Если в комплект холодильника продуктов в процессе
разморозки сокращает срок
входят ключи, их необходимо
хранения таких продуктов.
хранить в недоступном для
• Температура в секциях класса
детей месте, подальше от
«две звезды» или отделениях
самого устройства.
с обозначением в виде двух
• При установке в течение
звезд (
) немного выше,
продолжительного времени
чем в других отделениях
в помещении с температурой
морозильной камеры.
ниже минимального значения
Секции или отделения класса
номинального диапазона
«две
звезды» определяются
рабочей температуры
согласно инструкции и/или
устройство может работать
комплекту поставки.
нестабильно (существует
возможность повышения
Русский - 11
DA68-03058A-01.indb 11
2014. 8. 14.
11:47
Советы по экономии энергии
- Установите холодильник в
прохладной сухой комнате
с достаточной вентияцией.
Обеспечьте, чтобы на него не
пад ал прямой солнечный свет
и никогда не устанавливайте
его рядом с прямым
источником тепла (например,
батареей отопления).
- Никогда не загораживайте
на холодильнике никакие
отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть
до комнатной температуры
перед тем, как ставить ее в
холодильник.
- Кладите в холодильную
камеру замороженные
продукты, которые вы хотите
оттаять. В этом случае вы
можете использовать низкие
температуры замороженных
продуктов дла охлаждения
продуктов в холод ильной
камере.
- Не держите дверцу
холодильника открытой
слишком долго, когда
кладете в него продукты или
вынимаете их. Чем на меньшее
время открывается дверца,
тем меньше льда образуется в
морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю
панель холодильника.
Пыль увеличивает
энергопотребление.
- Не устанавливайте
температуру ниже
необходимого уровня.
- У основания холодильника
и у задней панели должно
быть достаточно места для
циркуляции воздуха.
Не перекрывайте
вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника
оставьте зазоры справа,
слева, сзади и сверху.
Это позволит вам снизить
энергопотребление и,
соответственно, сумму счетов
за электричество.
Русский - 12
DA68-03058A-01.indb 12
2014. 8. 14.
11:47
Установка и настройка
холодильника
Благодарим вас за покупку холодильника Samsung.
Надеемся, что вы останетесь довольны множеством
современных функций и особенностей данного устройства.
600mm
не
менее
не
менее
50mm
50mm
560mm
1,165mm
• Перед использованием данного холодильника
установите и расположите его в подходящем
месте в соответствии с инструкцией.
• Используйте данное устройство по назначению,
описанному в данном руководстве.
• Любой ремонт данного устройства должен
выполняться квалифицированными специалистами.
• При утилизации упаковки устройства убедитесь,
что она не вредит окружающей среде.
Перед заменой элементов внутреннего
освещения холодильника отсоедините
вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения
электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Выбор наилучшего местоположения
для холодильника
• Установите холодильник вне зоны действия
прямых солнечных лучей.
• Поверхность пола в месте установки должна
быть ровной.
• Обеспечьте достаточное пространство для
дверцы холодильника.
• Обеспечить достаточно пространства справа,
слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
При недостаточном пространстве внутренняя
система охлаждения может работать
неправильно.
• Обеспечить свободное перемещение
устройства для обслуживания и ремонта.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
ХОЛОДИЛЬНИКА
960mm
• Высота устройства может различаться в
зависимости от модели.
• При установке оставьте свободное место
справа, слева, сзади и сверху холодильн ика.
Это поможет сэкономить электроэнергию.
• Не устанавливайте холодильник в помещении с
температурой ниже 10°C.
При установке и обслуживании
холодильника или чистке пространства
за ним аккуратно переместите его на
открытое место, а затем верните обратно.
Убедитесь, что пол в помещении способен
выдержать вес холодильника, заполненного
продуктами питания.
ОСТОРОЖНО
Для нормального функционирования
удалите бумагу с разделителя, а затем
прикрепите два разделителя (серая
пластина) к задней стенке холодильника.
При установке холодильника убедитесь,
что разделители закреплены так, как
показано на рисунке ниже. Это улучшит
функционирование холодильника.
100mm
Разделителя
2000mm (RL55*/RL57*)
или
1920mm (RL52*)
Разделителя
50mm
Русский - 13
DA68-03058A-01.indb 13
2014. 8. 14.
11:47
2. Снимите верхнюю крышку.
Отсоедините провода под верхней крышкой.
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ
ХОЛОДИЛЬНИКА
Для выполнения процедуры
перенавешивания дверцы
ВНИМАНИЕ!
рекомендуется обратиться к
авторизованному компанией Samsung
сервисному центру.
Данная процедура платная и
проводится за счет владельца.
Гарантия производителя не
распространяется на повреждение дверцы
в результате ее перенавешивания.
Любой ремонт по этой причине
осуществляется за отдельную плату за счет
владельца.
Необходимые инструменты
ОСТОРОЖНО
Не повредите электрические провода
при снятии верхней крышки.
3. Отсоедините провода и удалите три болта,
расположенные на верхней части холодильника.
Убедитесь, что дверца холодильника
ОСТОРОЖНО плотно закрыта.
Не входят в комплект
4. Приподняв дверцу, снимите ее со средней
петли.
Отвертка (+)
Плоская
отвертка (-)
Не входят в комплект
Гаечный ключ
на 11мм
(для оси петли)
Универсальный
гаечный ключ на
3/16 дюйма (для
средней петли)
Торцевой гаечный
ключ на 10мм
(для болтов)
Дополнительная
деталь
Верхняя левая
крышка петли
(под верхней
крышкой)
1. Удалите четыре винта на верхней крышке
холодильника.
Средняя петля
ОСТОРОЖНО
Дверца холодильника тяжелая, не
нанесите себе травму при ее снятии.
5. Разберите среднюю петлю, вывернув два
болта и винт с правой стороны. Осторожно
приподняв дверцу морозильной камеры точно
вверх, снимите ее с нижней петли.
Средняя петля
Винты
Перед работой с электрическими
проводами убедитесь, что холодильник
ВНИМАНИЕ!
отключен от розетки.
Нижняя петля
ОСТОРОЖНО
Дверца морозильной камеры тяжелая,
не нанесите себе травму при ее снятии.
Русский - 14
DA68-03058A-01.indb 14
2014. 8. 14.
11:47
10. Переставьте колпачок нижней петли
на другую ее сторону и прикрепите
крышку передней ножки к нижней части
холодильника.
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ
ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
6. Удалите два винта и снимите крышку передней
ножки.
Колпачок
нижней петли
Крышка передней
ножки
7. Открутите два болта, крепящих нижнюю петлю,
и болт на левой стороне около передней ножки,
где будет крепиться снятая нижняя петля.
11. Переместите колпачок средней петли, винт и
колпачок винта с левой стороны на правую.
Винт
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Винты
10mm
10mm
Колпачок средней петли
Для удобства при демонтаже и сборке
перед снятием нижней петли слегка
поверните передние ножки по часовой
стрелке.
Колпачок винта
8. Измените положение оси нижней петли.
Удалите винт с автоматической направляющей
и удалите ось нижней петли с помощью
11-миллиметрового гаечного ключа.
Прикрепите ось нижней петли к левой стороне
и установите автоматическую направляющую
на место противоположной стороной.
Винты
12. Удалите винт с нижней правой стороны
дверцы морозильной камеры.
Измените ограничитель дверцы и втулку петли
с правой на левую.
Ограничитель дверцы
Автоматическая
направляющая
Втулка петли
13. Перенесите втулку петли и колпачок втулки на
верхнюю часть дверцы холодильника.
Ось нижняя петля
9. Прикрепите нижнюю петлю на нижней левой
стороне холодильника, где располагался болт,
удаленный в шаге 8. Вверните болт в отверстие
на нижней правой стороне холодильника для
использования в дальнейшем.
Колпачок втулки
Втулка петли
Русский - 15
DA68-03058A-01.indb 15
2014. 8. 14.
11:47
18. С помощью 11-миллиметрового гаечного
ключа отсоедините ось верхней петли.
Переверните верхнюю петлю и установите на
место ось верхней петли.
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ
ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
14. Аккуратно установите дверцу морозильной
камеры на место.
Прикрепите среднюю петлю двумя болтами с
левой стороны.
19. Поменяйте местами колпачок дверцы и втулку
петли наверху дверцы.
Один болт останется лишним после
перевешивания дверцы морозильной
камеры. Это никак не повлияет на работу
холодильника.
15. Удалите винт с нижней правой стороны
дверцы морозильной камеры.
Измените ограничитель дверцы и втулку петли
с правой на левую.
Колпачок дверцы
Втулка петли
Ограничитель дверцы
Втулка петли
16. Снимите крышку проводов с верхней части
дверцы холодильника с помощью плоской
отвертки и извлеките верхнюю петлю и
провода, расположенные с правой стороны
дверцы холодильника.
20. Выполните демонтаж верхней петли в
порядке, обратном изложенному в шаге 19.
(Используйте крышку верхней левой петли,
которая находится под верхней крышкой.)
Прикрепите петлю в сборе с левой стороны
дверцы холодильника.
17. От верхней правой
петли отсоедините
крышку и
вытащите из нее
провода.
Убедитесь, что красная пленка на проводах
расположена на конце крышки верхней
левой петли.
Русский - 16
DA68-03058A-01.indb 16
2014. 8. 14.
11:47
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ
ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
21. Аккуратно установите дверцу холодильника
на место. Затем затяните три болта, чтобы
закрепить верхнюю петлю.
25. Отсоедините
уплотнители
холодильника
и морозильной
камеры, поверните
на 180° и установите
на место.
• Перед установкой дверцы холодильника
на место перевесьте дверную ручку типа
В (см. стр. 18).
• При использовании дверной ручки
типа А перевешивание дверной
ручки необходимо выполнять после
перевешивания дверцы.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
После перевешивания дверцы убедитесь,
что уплотнители холодильника и
морозильной камеры плотно прилегают
к дверцам. В противном случае может
повыситься уровень шума или образоваться
конденсат, что отрицательно влияет на
работу холодильника.
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРНОЙ
РУЧКИ (ТИП A)
1. Удалите два винта внизу дверцы холодильника,
снимите две закрывающих планки и удалите
два винта на дверце морозильной камеры.
22. Подсоедините провода и закрепите
крышку проводов на верхней части дверцы
холодильника.
23. Измените положение колпачка верхней петли.
Подключите провода под верхней крышкой и
установите ее на исходное место.
Колпачок верхней петли
2. Слегка опустите ручку холодильника и снимите
ее, потянув на себя.
Слегка приподнимите ручку морозильной
камеры и снимите ее, потянув на себя.
24. Установите на место
четыре винта.
ОСТОРОЖНО
Осторожно разберите дверную ручку.
Крючки внутри дверных ручек можно
легко поломать.
Русский - 17
DA68-03058A-01.indb 17
2014. 8. 14.
11:47
3. Переверните стороны ручек холодильника и
морозильной камеры и соберите их.
3. Измените положение ползунка ручки и
пружины с левой стороны на правую.
Также измените положение колпачка ползунка
ручки с правой стороны на левую.
Ползунок
Пружина
4. Закрепите два винта под дверцей холодильника
и установите два винта и закрывающие планки
на дверце морозильной камеры.
4. Соберите дверные ручки, выполнив шаги 2 и 1
в обратном порядке.
Винты
Эту процедуру необходимо провести до
выполнения шага 23 «Перевешивание
дверцы холодильника».
ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРНОЙ
РУЧКИ (ТИП В)
1. Удалите два винта под дверцей холодильника и
потяните крышку ручки.
Если передняя часть устройства расположена
немного выше, чем задняя, открывать и
закрывать дверцу значительно легче.
Поворачивайте регулировочные ножки по
часовой стрелке, чтобы увеличить, и против
часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.
Ситуация 1) Устройство имеет левый наклон.
• Поворачивайте левую регулировочную ножку
в направлении стрелки до тех пор, пока
устройство не выровняется.
Винты
Крышка ручки
ВНИМАНИЕ!
ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
Осторожно разберите крышку ручки.
Крючки внутри крышки ручки легко
ломаются.
Ситуация 2) Устройство имеет правый наклон.
• Поворачивайте правую регулировочную
ножку в направлении стрелки до тех пор, пока
устройство не выровняется.
2. Удалите два винта с втулок ручек.
Удалите втулки ручек и разберите ручку
быстрого доступа.
Винты
Втулка
Ручка
Русский - 18
DA68-03058A-01.indb 18
2014. 8. 14.
11:47
Работа с холодильником
ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ
4
После установки температуры она будет
отображаться в течение пяти секунд, после
чего индикатор будет отображать текущую
температуру морозильной камеры.
(ТИП B)
Индикатор температуры холодильника или
морозильной камеры мигает при резком
повышении температуры в одной из камер,
причиной которого может быть хранение
горячих продуктов или частое открытие дверцы.
Когда температура внутри холодильника или
морозильной камеры станет нормальной,
индикатор температуры перестанет мигать. Если
индикатор температуры не перестает мигать
несколько часов, обратитесь в сервисный центр.
1
5
2
3
2
1
При каждом нажатии кнопки раздается
короткий звуковой сигнал.
3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ (ТИП A)
1
Холодильник
Коснитесь кнопки Холодильник,
чтобы установить требуемую
температуру холодильника в
диапазоне от 1 °C до 7 °C.
По умолчанию температура настроена на 3
°C. При каждом нажатии кнопки Холодильник
температура изменяется и индикатор указывает
требуемую температуру.
После установки температуры она будет отображаться
в течение пяти секунд, после чего индикатор будет
отображать текущую температуру холодильника.
2
Морозильная камера
Коснитесь кнопки Морозильная
камера, чтобы установить
требуемую температуру
морозильной камеры в диапазоне
от -14 °C до -25 °C. По умолчанию
температура установлена на -20 °C.
При каждом нажатии кнопки Морозильная
камера температура изменяется, и индикатор
указывает требуемую температуру.
РАБОТА
(ТИП A)
Подсветка (для включения
звукового оповещения
удерживать в течение 3 секунд)
Нажмите кнопку Подсветка, чтобы
активировать функцию подсветки
под дверцей холодильника.
Подсветка будет гореть до тех
пор, пока данная функция не будет
отключена. Если требуется отрегулировать
яркость подсветки, нажмите кнопку Подсветка
еще раз. (Функция регулировки яркости подсветки
в некоторых моделях может отсутствовать.)
Чтобы отключить подсветку, удерживайте кнопку
Подсветка более трех секунд.
Свет включен
(ярко)
Свет включен
(средне)
Свет выключен
Свет включен
(тускло)
Чтобы активировать функцию звукового оповещения,
нажмите и удерживайте кнопку Подсветка более трех
секунд. Загорится индикатор звукового оповещения.
Если дверца холодильника открыта более 2 минут,
сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить
функцию звукового оповещения, удерживайте копку
Подсветка более трех секунд.
• Подсветка включена: свет горит постоянно.
• Подсветка выключена: свет загорается,
если открыть дверцу морозильной камеры
при закрытой дверце холодильника.
Русский - 19
DA68-03058A-01.indb 19
2014. 8. 14.
11:47
4
Режим отпуска
Чтобы активировать режим
отпуска, коснитесь кнопки Режим
отпуска. Загорится индикатор
режима отпуска, и в холодильнике
установится температура 15 °C
для экономии энергии при вашем длительном
отсутствии (отпуск, командировка и т. д.).
Пока включен режим отпуска, морозильная
камера будет работать.
• Режим отпуска будет автоматически
отключен, если настройка температуры
выполняется при включенном режиме
отпуска.
• При включении режима отпуска
необходимо вынуть все продукты из
холодильника.
5
Мощная заморозка
Чтобы активировать функцию
мощной заморозки, нажмите
кнопку Мощная заморозка.
Загорится индикатор мощной
заморозки, и холодильник
ускорит процесс заморозки находящихся в нем
продуктов. Функция мощной заморозки будет
активна в течение 72 часов, а на индикаторе
морозильной камеры будет отображаться
температура -25 °C.
Функция мощной заморозки отключается
автоматически.
После завершения процесса мощной заморозки
индикатор выключится, а морозильная камера
переключится на установленную прежде
температуру.
При использовании данной функции возрастает
энергопотребление.
Чтобы отключить функцию быстрой заморозки,
нажмите кнопку Мощная заморозка еще раз.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ (ТИП В)
1
Cамая холодная
Нажмите кнопку Самая холодная
один или несколько раз,
чтобы понизить температуру в
холодильнике.
На индикаторе температура
изме нится с холодной на самую
холодную.
По умолчанию установлена средняя температура.
Когда включена вся подсветка, выбрана самая
холодная температура.
2
Холодная
Нажмите кнопку Холодная
один или несколько раз,
чтобы повысить температуру в
холодильнике.
На индикаторе температура
изме нится с самой холодной на
холодную.
По умолчанию установлена средняя температура.
Когда включена одна лампочка, выбрана
холодная температура.
• Существует пять температурных режимов,
каждому из которых соответствует одна
лампочка.
• Температура в морозильной камере
будет автоматически отрегулирована
в соответствии с температурой
холодильника (как указано ниже).
Холодная
Самая холодная
Температура морозильной камеры (холодильника)
Если вы знаете, что в ближайшее время
вам потребуется заморозить большое
количество продуктов, не менее чем
за сутки включите функцию мощной
заморозки.
• Чтобы заморозить большое количество
продуктов, минимум за сутки установите
самую холодную температуру холодильника.
• Индикатор температуры будет мигать при
резком повышении температуры в одной
из камер, которое может возникнуть при
хранении горячих продуктов или частом
открытии дверцы. Индикатор температуры
холодильника или морозильной камеры
перестанет мигать, когда температура в
них станет нормальной.
Еслииндикатор температуры не перестает
мигать через несколько часов, обратитесь
в сервисный центр.
Русский - 20
DA68-03058A-01.indb 20
2014. 8. 14.
11:47
ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ (ТИП С)
2
3
4
1
3
2
ГЛАВНОЕ
МЕНЮ
СИГНАЛ
СВЕТ
СЛАЙД
ШОУ
3
РАБОТА
1
4
Вы можете перейти на
главный экран, на котором
расположены основные
функции холодильника.
Если дверца холодильника
открыта более двух минут,
сработает звуковое
оповещение.
Чтобы отключить оповещение,
коснитесь кнопки Звуковое
оповещение еще раз.
Чтобы включить/отключить
блокировку от детей,
удерживайте нажатой эту
кнопку в течение трех секунд.
Можно включить или
отключить лампу под дверцей
холодильника.
1
2
Дополнительная полка морозильной каиеры
(опционально)
С помощью данной функции
можно просматривать
изображения, сохраненные в
фотоальбоме.
• Для получения дополнительной
информации об использовании панели
управления (тип C) см.
Руководство по управлению с помощью
ЖК-экрана, прилагаемое к данному
руководству.
• Если вы знаете, что в ближайшее время
вам потребуется заморозить большое
количество продуктов, не менее чем
за сутки включите функцию мощной
заморозки.
• Некоторые возможности (например,
емкость для воды, функция Cool Select
Zone, зона охлаждения и функция
фотосинтетической свежести) могут
отличаться или отсутствовать в некоторых
моделях.
• Чтобы освободить место в морозильной
камере, можно убрать 1 ящики.
При наличии дополнительной полки
морозильной каиеры (опционально) 3 ,
можно убрать все ящики, за исключением
нижнего ящика 2 .
Это не влияет на температурные
и механические характеристики.
Указанный объем морозильной камеры
и холодильника рассчитан без данных
отделений.
Русский - 21
DA68-03058A-01.indb 21
2014. 8. 14.
11:47
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOL
SELECT ZONE™
Риск взрыва
• Самой холодной частью холодильника
является задняя панель.
Она идеально подходит для хранения
скоропортящихся продуктов.
• Не рекомендуется хранить в морозильной
камере стеклянные бутылки с напитками.
При замораживании содержимого стекло
может лопнуть.
ОСТОРОЖНО!
Позволяет при идеальной температуре хранить
различные продукты, например сыр, мясо, птицу,
рыбу и т. д., сохраняя вкус продуктов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДНОЙ
ПОЛКИ
Быстрое охлаждение
• Чтобы быстро охладить продукты, положите их
в Cool Select Zone и нажмите кнопку Быстрое
охлаждение.
• Cool Select Zone будет охлаждать продукты в
течение 60 минут.
• После завершения работы режима быстрого
охлаждения ящик Cool Select Zone автоматически
установит режим обычного охлаждения.
Мягкая заморозка
• При выборе режима мягкой заморозки температура
Cool Select Zone будет установлена на -5 °C.
Эту полку можно
полностью сложить, что
позволяет с удобством
разместить габаритные
продукты под ней.
1. Приподнимите полку и
задвиньте ее.
2. Поднимите сложенную полку к задней стенке.
3. Чтобы воспользоваться раздвинутой полкой,
выполните эти действия в обратном порядке.
Полка может выпасть из холодильника,
поэтому соблюдайте осторожность при
ОСТОРОЖНО!
ее использовании и чистке.
Зона
• При выборе режима «Зона 0 °С» температура
Cool Select Zone будет установлена на 0 °C.
Охлаждение
• При выборе режима охлаждения температура
Cool Select Zone будет установлена на 3 °C.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА
1. Заполните лоток водой на
80 %.
2. Поместите его в верхний
выдвижной ящик
морозильного отделения.
3. Подождите, пока образуется
лед.
4. Слегка согните лоток, чтобы вынуть кубики льда.
Время заморозки
Рекомендуется активировать функцию
мощной заморозки и подождать один-два
часа, чтобы образовались кубики льда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДЫ
Заполнение водой
Налить воду можно, не
убирая емкость для воды,
расположенную внутри
холодильника.
1. Откройте круглый
колпачок и заполните
емкость питьевой водой.
• Не переполняйте емкость
для воды (не более 4,2
литров). В противном
случае может произойти
перелив воды при открытии и закрытии
дверцы.
2. Закройте круглый колпачок, нажав его так,
чтобы он со щелчком встал на место.
ОСТОРОЖНО!
Не наливайте в емкость никакие
жидкости, кроме воды.
Русский - 22
DA68-03058A-01.indb 22
2014. 8. 14.
11:47
Отбор воды из диспенсера
1. Подставьте стакан под
водослив.
Если диспенсер для воды не используется,
выполните следующие действия
Нажмите
2. Слегка нажмите им на рычаг
диспенсера.
РАБОТА
• Расположите стакан
ровно по отношению
к диспенсеру, чтобы
не разлить воду.
• Диспенсер для воды в некоторых моделях
может отсутствовать.
ОСТОРОЖНО!
1. Плотно закрепите кран диспенсера в
отверстии для диспенсера.
• Если кран диспенсера выдвинут в течение долгого
времени, то из-за утечки холодного воздуха работа
холодильника может нарушиться.
2. Поместите малое ограждение на место емкости
для воды и храните бутылки с напитками.
• Можно разместить две бутылки объемом 1,5 л.
Установка обычных бутылок
1. Нажмите фиксирующий
рычаг, приподнимите
емкость для воды и
вытащите ее.
ФОТОСИНТЕЗ, КАК
ИНСТРУКМЕНТ СОХРАНЕНИЯ
СВЕЖЕСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
2. Снимите кран диспенсера с
емкости для воды.
3. Поместите кран диспенсера
на обычную бутылку с
минеральной водой и
поверните по часовой стрелке,
чтобы закрепить кран.
Особенности светодиодного освещения
4. Поместите бутылку с краном
в отверстие для диспенсера.
• При попадании воздуха
в обычную бутылку с
минеральной водой или другими напитками
могут быть слышны журчащие звуки.
• Некоторые бутылки с минеральной водой
и другими напитками могут не подходить к
крану по размеру.
• Если при нажатии рычага вода поступает
слабо, нажмите рычаг еще раз.
• Не используйте газированные напитки,
такие как кока-кола или содовая.
При нажатии рычага напиток может
вылиться в результате давления газа,
накапливающегося в верхней части
бутылки с напитком.
• В гигиенических целях не рекомендуется
использовать напитки с повышенным
содержанием сахара (соки, безалкогольные
напитки).
• Можно использовать бутилированную
минеральную воду или кипяченую
водопроводную воду, если в ней не
содержатся твердые частицы.
Только при отсутствии света растения способны
дышать. Однако, при наличии освещения процесс
фотосинтеза может проходить параллельно
процессу дыхания Если хранить овощи в
холодильнике, где отсутствует освещение, они
продолжают дышать, но быстрее портятся и теряют
свои питательные свойства. Если же поместить
овощи или фрукты в ящик Fresh Safe, то это
будет способствовать более продолжительному
сохранению свежести за счет одновременного
осуществления процессов фотосинтеза и дыхания.
Не фокусируйте взгляд на светодиодной
лампе в течение долгого времени. Это
ОСТОРОЖНО! может привести к нарушениям зрения.
Эксплуатация светодиодной лампы
• Светодиодная лампа
установлена на задней
стенке ящика Fresh Safe.
Светодиодное освещение
позволяет дольше
сохранять свежесть
овощей и фруктов.
• Для получения наилучших результатов храните
овощи и фрукты в прозрачных полиэтиленовых
пакетах либо без упаковки.
Действие лампы будет не таким эффективным,
если упаковать овощи или фрукты в
непрозрачные контейнеры, коробки или пакеты.
Русский - 23
DA68-03058A-01.indb 23
2014. 8. 14.
11:47
• При открытой дверце холодильника
светодиодная лампа включена постоянно,
при закрытой дверце лампа последовательно
включается и выключается.
Если в зимнее время установить в
холодильной камере температуру 1 °C, то
при длительном хранении овощи и фрукты
могут заморозиться.
Зона Cooler Zone
Откройте замок, нажав на выступы,
расположенные на задней левой и задней правой
сторонах крышки зоны Cooler Zone.
Извлеките крышку, потянув ее на себя.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ЧАСТЕЙ
Для обеспечения оптимального
энергопотребления оставьте полки, ящики
и корзины на своих исходных местах, как
показано на рисунке на стр. 21.
Полки
Аккуратно приподнимите
полки двумя руками и
потяните на себя.
(Стеклянная полка/
кладная полка)
Дверные
ограждения
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ!
Чтобы снять дверные
ограждения, крепко
захватите их двумя
руками и приподнимите.
ОСТОРОЖНО!
Емкость для воды
Чтобы снять емкость для
воды, крепко захватите
ее двумя руками и
приподнимите по
направлению к себе.
Емкость для воды в
некоторых моделях
может отсутствовать.
Выдвижные
ящики
Не используйте для очистки бензол,
разбавители или средство Clorox
(хлорид). Эти вещества могут
повредить поверхность устройства или
вызвать возгорание.
Не распыляйте воду на холодильник,
если он включен в сеть — это может
привести поражению электрическим
током. Не используйте при чистке
бензоловый растворитель или
автомобильное моющее средство —
это может привести к возгоранию.
ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ
ЛАМПЫ
Если внешняя или внутренняя светодиодная
лампа вышла из строя, не снимайте крышку
лампы и светодиодную лампу самостоятельно.
Обратитесь за помощью в сервисный
центр.
Чтобы вытащить ящики,
полностью выдвиньте
их и приподнимите.
(выдвижной ящик
Fresh Safe, ящик Cool Select Zone, ящик зоны
охлаждения, ящики для заморозки)
Русский - 24
DA68-03058A-01.indb 24
2014. 8. 14.
11:47
Устранение неисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ
РЕШЕНИЕ
Продукты в холодильнике
замораживаются.
• Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая
температура.
• Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
Во время работы
появляются необычные
звуки.
• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной
поверхности.
• Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
• Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под
него.
• Проверьте, не является ли компрессор источником шума.
• Тикающий звук появляется при сжатии или расширении
различных частей устройства.
Передние углы и стороны
устройства теплые, и на
них начинает появляться
конденсат.
• Для предотвращения появления конденсата на передних углах
устройства установлены теплостойкие трубы.
В условиях высокой внешней температуры они не всегда
эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного.
• Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с
охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается
звук журчащей жидкости.
• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства
имеется неприятный
запах.
• Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов.
• Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как
рыба, плотно завернуты в обертку.
• Периодически очищайте холодильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства
образовалась наледь.
• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия
хранящимися продуктами.
• Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции
устройства.
• Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках
устройства и на хранимых
в нем овощах появляется
конденсат.
• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким
содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца
была открыта слишком долго.
• Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устройство совсем не
работает или температура
слишком высока.
• Проверьте правильность включения вилки шнура питания.
• Проверьте, правильная ли температура установлена на передней
панели.
• Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых
солнечных лучей или вблизи источника тепла.
• Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Русский - 25
DA68-03058A-01.indb 25
2014. 8. 14.
11:47
Заметка
DA68-03058A-01.indb 26
2014. 8. 14.
11:47
Заметка
DA68-03058A-01.indb 27
2014. 8. 14.
11:47
Температурные границы окружающей среды
Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего
воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.
Класс
Символ
Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный
SN
от 10 до 32 выше нуля
Умеренный
N
от 16 до 32 выше нуля
Субтропический
ST
от 16 до 38 выше нуля
Тропический
T
от 16 до 43 выше нуля
На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место
расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха
и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов,
установите необходимую температуру.
Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
Russian
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары
(например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения
вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а
также для обеспечения возможности переработки для повторного использования,
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами
природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей
государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с
условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его
электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung,
обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.
117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
8-800-555-55-55
www.samsung.com/ru/support
DA68-03058A-01
DA68-03058A-01.indb 28
2014. 8. 14.
11:47
Download PDF

advertising