Samsung | QB65H-TR | Samsung QB65H-TR Стисле керівництво

Checking the Components
Ports
Компоненттерді тексеру
Проверка компонентов
Перевірка вмісту
Quick Setup Guide
|Қазақ
|
1 U
SB жад құрылғысына қосылыңыз.
- Өнімдегі USB порттары 1,0 A максималды тұрақты токты қабылдайды. Егер максималды мән асып кетсе, USB
порттары жұмыс істемеуі мүмкін.
2 MDC қолданбасына жергілікті желі кабелі арқылы қосылады. (10/100 Мбит/с)
3 MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.
4 DVI: Қайнар көз құрылғыға DVI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
MAGICINFO IN: MagicInfo функциясын пайдалану үшін DP-DVI кабелінің қосылғанын тексеріңіз.
-M
agicInfo белсендіру үшін, IWB S5 функциясы OFF күйінде болуы қажет. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
5Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
6 Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
7 Сенсорлық функцияны пайдалану үшін компьютерге қосылады.
8 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
- Өнімдегі USB порттары 0,5 A максималды тұрақты токты қабылдайды. Егер максималды мән асып кетсе, USB
порттары жұмыс істемеуі мүмкін.
9 Компьютерден дыбысты аудио кабелі арқылы қабылдайды.
0 Қайнар көз құрылғының дыбысына қосылады.
! Сыртқы сенсор тақтасына қуат береді немесе жарық сенсорының сигналын қабылдайды.
@ MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.
Порттар
Порты
Порти
|English
|
Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення
QB65H-TR QB75H-TR
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
◆◆Warranty card (Not available in some locations)
◆◆Power cord
◆◆Remote Control
◆◆HOLDER-CABLE
◆◆USB cable
◆◆Quick Setup Guide
◆◆Regulatory guide
◆◆Batteries (Not available in some locations)
◆◆RS232C(IN) adapter
◆◆Touch Pen X 2
|Қазақ
|
Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.
Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.
◆◆Жылдам орнату нұсқаулығы
◆◆Кепілдік картасы (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
◆◆Нормативтік нұсқаулық
◆◆Қуат кабелі
◆◆Батареялар (кейбір жерлерде қол жетімді емес)
◆◆Қашықтан басқару пульті
◆◆КАБЕЛЬ ҰСТАҒЫШЫ
◆◆RS232C(IN) адаптері
◆◆USB кабелі
◆◆Стилус X 2
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық
регламентіне сәйкес қолданылады және осы
өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға
арналмағанын және жоюға жататынын
көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік
өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым
салынады.
Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей
Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей
|English
|
|Русский
|
1 П
одключение к устройству памяти USB.
- Максимальная сила тока, потребляемая устройством по USB-портам, составляет 1,0 А. В случае превышения
этого значения USB-порты могут не работать.
2 Подключение к MDC с помощью кабеля локальной сети. (10/100 Мбит/с)
3 Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
4 DVI: Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля DVI или HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Чтобы использовать MagicInfo, убедитесь, что подключен кабель DP-DVI.
-Д
ля активации MagicInfo функция IWB S5 должна быть отключена (значение OFF). Обратитесь в сервисный центр.
5 Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
6 Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
7 Подключается к ПК для использования сенсорной функции.
8 Подключение к устройству памяти USB.
- Максимальная сила тока, потребляемая устройством по USB-портам, составляет 0,5 А. В случае превышения
этого значения USB-порты могут не работать.
9 Получает звук с компьютера через аудиокабель.
0 Подключение к аудиовходу устройства-источника сигналов.
! Обеспечивает питание платы внешнего датчика или принимает сигнал от датчика освещения.
@ Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ
сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама
материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
|Русский
|
‒‒Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a
day, the warranty may be void.
‒‒The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change
without prior notice to improve the performance.
‒‒Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions
|Қазақ
|
‒‒Осы құрылғыны күніне пайдалануға ұсынылатын уақыт 16 сағаттан аз. Егер құрылғы бір күнде 16 сағаттан артық
қолданылса, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
‒‒Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту үшін техникалық сипаттарын
ескертусіз өзгертуге болады.
‒‒Толығырақ мәліметтер алу үшін веб-сайттан пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз.
|Русский
|
‒‒Рекомендуется использовать это устройство не более 16 часов в день. Использование устройства более 16 часов
может привести к аннулированию гарантии.
‒‒Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного
уведомления с целью усовершенствования.
‒‒Для получения дополнительной информации загрузите руководство пользователя с веб-сайта.
|Українська
|
‒‒ Р
екомендується користуватися цим виробом не більше 16 годин на день. Якщо виробом користуватися більше 16
годин на день, гарантію може бути анульовано.
‒‒Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без
попередження для вдосконалення роботи виробу.
‒‒Для отримання додаткових відомостей завантажте з веб-сайту посібник користувача.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
BN68-08918C-00
Connecting and Using a Source Device
Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану
Подключение и использование устройства-источника сигналов
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.
◆◆Краткое руководство по установке
◆◆Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
◆◆Батарейки (недоступно в некоторых регионах)
◆◆Адаптер RS232C(IN)
◆◆Стилус X 2
◆◆ Гарантийный талон (недоступно в некоторых регионах)
◆◆Кабель питания
◆◆Пульт дистанционного управления
◆◆КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ
◆◆Кабель USB
Символ «не для пищевой продукции»
применяется в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности упаковки» 005/2011 и указывает
на то, что упаковка данного продукта не
предназначена для повторного использования
и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для
хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность
утилизации упаковки. Символ может быть дополнен
обозначением материала упаковки в виде цифрового и/
или буквенного обозначения.
|Українська
|
Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
◆◆Короткий посібник зі встановлення
◆◆Посібник з регуляторних вимог
◆◆Батарейки (доступно не в усіх регіонах)
◆◆Адаптер RS232C (IN)
◆◆Сенсорне перо X 2
◆◆Гарантійний талон (доступно не в усіх регіонах)
◆◆Кабель живлення
◆◆Пульт дистанційного керування
◆◆ТРИМАЧ КАБЕЛЮ
◆◆Кабель USB
See the User’s Manual for further instructions for installation and adjustment.
Келешектегі орнату және реттеулер нұсқауларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя.
Більш детальні вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.
RS232C IN
RS232C OUT
Connecting to a Video Device
Connecting to MDC
HDMI
HDMI IN
IN 1,
1, HDMI
HDMI IN
IN 2,
2, HDMI
HDMI IN
IN 3
3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RJ45
RS232C IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
RS232C OUT
Бейнеқұрылғыға қосу
Подключение к видеоустройству
Під’єднання до відеопристрою
1 С
лужить для підключення до USB-пристрою.
- Максимальне значення постійного струму, яке сприймається портами USB, становить 1,0 А. У разі перевищення
максимального значення порти USB можуть не працювати.
2 Служить для підключення до MDC через кабель LAN. (10/100 Мбіт/с)
3 Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
4 DVI: Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI або HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Для користування MagicInfo, обов’язково підключіть кабель DP-DVI.
- Щоб активувати MagicInfo, для функції IWB S5 слід задати значення OFF. Звертайтеся до сервісного центру.
5 Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
6 Служить для підключення до ПК через кабель DP.
7 Підключення до ПК для використання функції сенсорного керування.
8 Служить для підключення до USB-пристрою.
- Максимальне значення постійного струму, яке сприймається портами USB, становить 0,5 А. У разі перевищення
максимального значення порти USB можуть не працювати.
9 Отримує звук з комп’ютера за допомогою аудіокабелю.
0 Для з’єднання з зовнішнім джерелом аудіосигналу.
! Подає живлення зовнішній сенсорній панелі або отримує сигнал світлового сенсора.
@ Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
Parts
Tray
Бөліктер
Детали
Частини пристрою
Connecting to a PC
Дербес компьютерге қосу
Подключение к компьютеру
Під’єднання до комп’ютера
DVI/MAGICINFO
DVI/MAGICINFO IN
IN
DVI/MAGICINFO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO
DVI/HDMI/AUDIO IN
IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
Connecting
to an Audio System
HDMI
HDMI IN
IN 1,
1, HDMI
HDMI IN
IN 2,
2, HDMI
HDMI IN
IN 3
3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Speaker
Динамик
Динамик
Гучномовець
DVI/HDMI/AUDIO
DVI/HDMI/AUDIO IN
IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
RJ45
RS232C
RJ45 IN
|English
|
HUB
Аудио
DP IN жүйеге қосу
Подключение к аудиосистеме
Підключення до аудіосистеми
|Қазақ
|
RJ45
RJ45
1 Қ
ашықтан датчигі
Тиісті функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан басқару құрылғысын нұсқап, түймені
басыңыз.
‑‑ Осы құрылғының қашықтан басқару пульті қолданылған жерде басқа көрсету құрылғыларын қолдану
басқа көрсету құрылғылары кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
2 Стилус ұстағышы
Стилусты орнында сақтаңыз.
HUB
DVI/MAGICINFO IN
RS232C OUT
|Русский
|
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/MAGICINFO
DVI/PC/MAGICINFO IN
IN
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI/PC/MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/PC/HDMI/AUDIO
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
1
Remote sensor
Қашықтан датчигі
Датчик пульта дистанционного управления
Сенсор пульта ДК 2Pen holder
Стилус ұстағышы
Держатель стилуса
Тримач пера
1Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding
function.
‑‑ Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display
devices to be inadvertently controlled.
2Pen holder
Keep the touch pen in place.
RS232C OUT
AUDIO OUT
Тұғырық
Док-станция
Об'єднувальний блок
MDC бағдарламасына қосылу
Подключение к MDC
Підключення до MDC
DP
DP IN
IN
DP IN
DP IN
AUDIOINOUT
HDMI
1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
|Українська
|
|English
|
1Connect to a USB memory device.
- The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB
ports may not work.
2Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)
3 Connects to MDC using an RS232C adapter.
4DVI: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
MAGICINFO IN: To use MagicInfo, make sure to connect the DP-DVI cable.
- To activate MagicInfo, the IWB S5 function must be turned OFF. Please contact a service centre.
5 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
6Connects to a PC using a DP cable.
7Connects to a PC to use the touch function.
8Connect to a USB memory device.
- The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB
ports may not work.
9Receives sound from a PC via an audio cable.
0Connects to the audio of a source device.
!Supplies power to the external sensor board or receives the light sensor signal.
@ Connects to MDC using an RS232C adapter.
||English
RJ45
For details on how to useHUB
the MDC programme,
refer to Help after installing the programme.
The MDC programme is available on the
website.
||Русский
Дополнительные сведения об использовании
программы MDC можно найти в справке
после установки программы.
Программа MDC доступна на веб-сайте.
||Қазақ
||Українська
MDC бағдарламасын пайдалану әдісі туралы
мәліметтер алу үшін бағдарламаны орнатқаннан
кейін, «Анықтама» бөлімін қараңыз.
MDC бағдарламасы веб-сайтта қол жетімді.
Детальну інформацію щодо використання
програми MDC див. в довідці після інсталяції
програми.
Програма MDC доступна на веб-сайті.
1 Д
атчик пульта дистанционного управления
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и нажмите
нужную кнопку.
‑‑ Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного
управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с
помощью данного пульта.
2 Держатель стилуса
Держите стилус на месте.
|Українська
|
1 С
енсор пульта ДК
Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати
потрібну функцію.
‑‑ Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до
випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
2 Тримач пера
Зберігайте сенсорне перо у спеціальному місці.
|English
|
1Connect to a USB memory device.
2Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
3Connects to a PC to use the touch function.
4 If you press the QUICK MENU button while the screen is on, the main menu appears at the bottom of the screen.
5 Turns the product on or off.
6Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding
function.
|Қазақ
|
1
2
3
4
5
6
SB жад құрылғысына қосылыңыз.
U
Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
Сенсорлық функцияны пайдалану үшін компьютерге қосылады.
Экран қосылып тұрғанда QUICK MENU түймесін бассаңыз, экранның төменгі жағында негізгі мәзір пайда болады.
Құрылғыны қосады немесе өшіреді.
Тиісті функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан басқару құрылғысын нұсқап, түймені
басыңыз.
|Русский
|
1
2
3
4
5
6
одключение к устройству памяти USB.
П
Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
Подключается к ПК для использования сенсорной функции.
При нажатии кнопки QUICK MENU в то время, когда экран включен, в нижней части экрана появляется главное меню.
Включение или выключение устройства.
Для выполнения какой-либо функции направьте пульт дистанционного управления в сторону датчика и
нажмите нужную кнопку.
|Українська
|
Служить для підключення до USB-пристрою.
ля з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
Д
Підключення до ПК для використання функції сенсорного керування.
Якщо натиснути кнопку QUICK MENU, коли відображається інформація екрана, у нижній його частині з’явиться
головне меню.
5 Вмикає або вимикає виріб.
6 Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати
потрібну функцію.
1
2
3
4
DVI/PC/MAGICINFO IN
QBH-TR_CIS_QSG_BN68-08918C-00.indd 1
2017-12-28 오전 11:14:13
|Русский
|
|English
|
Specifications
Model Name
Panel
Технические характеристики
QB65H-TR
QB75H-TR
Size
65 CLASS (64.5 inches / 163.8 cm)
75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
Display area
1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Название модели
Панель
QB65H-TR
QB75H-TR
Размер
Класс 65 (64,5 дюйма / 163,8 см)
Класс 75 (74,5 дюйма / 189,3 см)
Область экрана
1428,48 мм (Г) x 803,52 мм (В)
1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)
IP (Ingress Protection Rating)
IP 20
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)
Class of protection against electric shock
Class I equipment
Power Supply
AC100-240V~ 50/60Hz
Класс защиты прибора от поражения
электрическим током
Power Consumption (Rating)
Output Power: 150 W
Environmental
considerations
Operating
Storage
Output Power: 370 W
Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidity : 10% – 80%, non-condensing
Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity : 5% – 95%, non-condensing
‒‒This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user
may be required to take adequate measures.
‒‒For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
Условия окружающей
среды
|English
|
Web site: http://www.samsung.com
Issues
Solutions
The screen keeps switching on and off.
Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.
Выходная мощность: 150 Вт
Not Optimum Mode is displayed.
Выходная мощность: 370 Вт
Эксплуатация
Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Влажность: 10% – 80%, без конденсации
Хранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажность: 5% – 95%, без конденсации
‒‒Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данной изделие может вызывать радиопомехи, в
этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры.
Техникалық сипаттамалары
Технічні характеристики
QB65H-TR
Үлгі атауы
Тақта
QB75H-TR
Өлшемі
65-класс (64,5 дюйм / 163,8 см)
75-класс (74,5 дюйм / 189,3 см)
Дисплей аумағы
1428,48 мм (К) x 803,52 мм (Т)
1650,24 мм (К) x 928,26 мм (Т)
Панель
QB75H-TR
Розмір
Клас 65 (64,5 дюйма / 163,8 см)
Клас 75 (74,5 дюйма / 189,3 см)
Область зображення
1428,48 мм (Г) x 803,52 мм (В)
1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)
IP 20
IP (клас захисту корпуса)
IP 20
Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі
I класы, жабдық
Клас захисту від ураження електричним струмом
Обладнання класу І
Қуат көзі
Айнымалы тоқ 100-240В~ 50/60Гц
Джерело живлення
Змінний струм 100-240V(B)~ 50/60Hz(Гц)
Қуат тұтынуы (Бағалау)
Шығу қуаттылығы: 150 Вт
Споживання електроенергії (Рейтинг)
Вихідна потужність: 150 W(Вт)
Экологиялық
түсініктер
Жұмыс істеуі
Температура : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Ылғалдылық : 10% – 80%, конденсациясыз
Сақтау
Температура : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Ылғалдылық : 5% – 95%, конденсациясыз
Характеристики
середовища
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product’s maximum
resolution and frequency.
BELARUS
810-800-500-55-500
Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency
according to the product specifications.
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
Шешімдер
Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы кабельмен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Құрылғыға қосылған құрылғы іске қосулы екенін тексеріңіз.
Сыртқы құрылғының түріне байланысты экран дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
Мұндай жағдайда оны On күйіндегі HDMI Hot Plug функциясымен байланыстырыңыз.
Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және
жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі.
Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті
құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.
Неполадки
Решения
Экран продолжает включаться и
выключаться.
Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля.
На экране отображается сообщение
Нет сигнала.
Отображается надпись
Неоптимальный режим.
IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі)
Шығу қуаттылығы: 370 Вт
Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case,
connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
|Русский
|
QB65H-TR
Назва моделі
0-800-05-555
Экран жанып сөніп тұрады.
Not Optimum Mode хабары
көрсетіледі.
|Українська
|
ARMENIA
Check that the device connected to the product is powered on.
Шешімдер
‒‒Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics.
|Қазақ
|
Customer Care Centre
|Қазақ
|
No Signal хабары экранда пайда
болады.
Вихідна потужність: 370 W(Вт)
Експлуатація
Температура : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Вологість : 10% – 80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Вологість : 5% – 95% без конденсації
Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Area
Check that the product is connected correctly with a cable.
Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц
Потребление электроэнергии (Номинальное)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Вказівки щодо усунення несправностей
IP 20
Оборудование класса I
Источник питания
Troubleshooting Guide
Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.
В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В
таком случае следует подключить на экране функцию Операт. подкл. HDMI в положении Вкл..
Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает
максимальное разрешение и частоту устройства.
Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное
разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.
|Українська
|
Проблеми
Рішення
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
Перевірте, чи надійно під’єднано кабель вхідного сигналу.
На екрані відображається
повідомлення No Signal.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином.
У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну
роздільну здатність і частоту виробу.
‒‒Бұл өнім А класына жатады. Тұрмыстық ортада, бұл өнім радио кедергілерін тудара алатындықтан,
пайдаланушы тиісті шаралар қолдануы қажет болуы мүмкін.
‒‒Цей пристрій є виробом класу A. При застосуванні вдома цей виріб може спричиняти радіоперешкоди; у цьому
разі користувачеві, можливо, доведеться вжити необхідних заходів для їхнього усунення.
‒‒Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung Electronics веб-сайтынан көре аласыз.
‒‒Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung Electronics.
Warning! Important Safety Instructions
Ескерту! Маңызды қауіпсіздікті сақтау нұсқаулары
Осторожно! Важные правила техники безопасности
Попередження. Важливі правила техніки безпеки
(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)
(Өнімді орнатпастан бұрын Samsung өніміне қатысты сәйкес бөлімді оқыңыз.)
(Перед установкой изделия прочитайте соответствующий раздел с обозначениями на данном изделии Samsung.)
(Перед встановленням виробу прочитайте відповідний розділ про позначення на вашому виробі Samsung.)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO
QUALIFIED PERSONNEL.
»» The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom
are provided for necessary ventilation. To ensure reliable
operation of this apparatus, and to protect it from overheating,
these slots and openings must never be blocked or covered.
ꞏꞏ Do not cover the slots and openings with a cloth or other
materials.
ꞏꞏ Do not block the slots and openings by placing this apparatus
on a bed, sofa, rug or other similar surface.
ꞏꞏ Do not place this apparatus in a confined space, such as a
bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is
provided.
»» Do not place this apparatus near or over a radiator or heat
resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
»» Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this
apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
»» Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near
a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet
basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus
accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer
immediately.
Make sure to pull out the power cord from the outlet before
cleaning.
»» Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond
their capacity, since this can result in fire or electric shock.
»» Power-supply cords should be routed so that they are not likely
to be walked on or pinched by items placed upon or against
them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors
and the point where they exit from the appliance.
»» To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is
left unattended and unused for long periods of time, unplug
it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable
system. This will prevent damage to the set due to lightning and
power line surges.
»» Never insert anything metallic into the open parts of this
apparatus. Doing so many create a danger of electric shock.
»» To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus.
Only a qualified technician should open this apparatus.
»» Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted.
When removing the power cord, make sure to hold the power
plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the
power cord with wet hands.
»» If this apparatus does not operate normally - in particular, if
there are any unusual sounds or smells coming from it
ꞏꞏ u nplug it immediately and contact an authorized dealer or
service centre.
»» Be sure to pull the power plug out of the outlet if the monitor is
to remain unused or if you are to leave the house for an extended
period of time (especially when children, elderly or disabled
people will be left alone in the house).
ꞏꞏ Accumulated dust can cause an electric shock, an electric
leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks
and heat or the insulation to deteriorate.
QBH-TR_CIS_QSG_BN68-08918C-00.indd 2
This symbol indicates that high voltage is
present inside. It is dangerous to make any kind
of contact with any internal part of this product.
This symbol indicates that this product has
included important literature concerning
operation and maintenance.
»» Be sure to contact an authorized service centre, when installing
your set in a location with heavy dust, high or low temperatures,
high humidity, chemical substances and where it operates for 24
hours such as the airport, the train station etc.
»» Failure to do so may cause serious damage to your set.
»» Use only a properly grounded plug and receptacle.
ꞏꞏ An improper ground may cause electric shock or equipment
damage. (Class l Equipment only.)
»» To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be
pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall
be readily operable.
»» Do not allow children to hang onto the product.
»» Store the accessories in a location safely out of the reach of
children.
»» Do not install the product in an unstable location such as a
shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
»» Do not drop or impart any shock to the product. If the product
is damaged, disconnect the power cord and contact a service
centre.
»» Unplug the power cord from the power outlet and wipe the
product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such
as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air freshener,
lubricant or detergent. This may damage the appearance or
erase the printing on the product.
»» Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
»» WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES
OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL
TIMES.
АБАЙЛАҢЫЗ
ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР АШПАҢЫЗ
АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН
ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ
ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН
БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.
»» Отсектегі және артқы жағындағы не төменгі жағындағы
саңылаулар мен тесіктер қажетті вентиляция үшін
шығарылады. Осы аппараттың сенімді жұмыс істеуіне көз
жеткізу үшін және оны қызып кетуден қорғау үшін осы
саңылаулар мен тесіктер ешқашан блокталып не жабылып
қалмауы тиіс.
ꞏꞏ Саңылаулар мен тесіктерді киіммен немесе
материалдармен жаппаңыз.
ꞏꞏ Осы аппаратты кереуетке, диванға, кілемге немесе басқа
да ұқсас беттерге орналастыру арқылы саңылауларды және
тесіктерді блоктамаңыз.
ꞏꞏ Бұл аппаратты кітап сөресі немесе бекітілген шкаф сияқты
жіңішке кеңістіктерге вентиляциясы дұрыс болғанша
орналастырмаңыз.
»» Бұл аппаратты радиатор не жылытқыш резисторының
жанына немесе тікелей күн сәулесіне ұшырау мүмкіндігі бар
жерге орналастырмаңыз.
»» Ішінде суы бар ыдысты (ваза, т.б.) аппараттың үстіне
қоймаңыз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына
әкелуі мүмкін.
»» Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе
оны судың жанына қоймаңыз(ванна, қолжуғыш, ас үй
қолжуғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жертөледе
немесе бассейн, т.б..). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса,
оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу
хабарласыңыз.
Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан
ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.
»» Қабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе
адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан
шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының
соғуына әкелуі мүмкін.
»» Электр қуатымен жабдықтау сымдары олардын үстіне не
оларға қарама-қарсы орналастырылған элементтер кесірінен
жылжып кетпейтіндей етіп бағытталуы тиіс, ажыратып
қосқыш сымдарына, адаптерлерге және қолданыстан
шығатын нүктеге ерекше назар аударыңыз.
»» Аппаратты найзағайдан қорғау үшін немесе ұзақ уақытқа
дейін қараусыз және қолданусыз қалдырылғанда оны
қабырға розеткасынан шығарыңыз және антеннаны немесе
кабель жүйесін ажыратыңыз. Бұл әрекет құрылғыға найзағай
мен қуатпен қамтамасыз ету линиясының толқындарынан
келетін зақымдардың алдын алады.
»» Аппараттың ашық бөліктеріне ешқашан металдық заттарды
қоймаңыз. Олай болмаған жағдайда электр тогымен соғуы
мүмкін.
»» Электр тогының соғуын болдырмау үшін бұл аппараттың
ішіне тимеңіз. Тек білікті маман ғана аппаратты ашу қажет.
»» Берік бекітілгенше қуат сымын қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
Қуат сымын алғанда, қосқышты розеткадан ажыратқанда
қуат қосқышын ұстап тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Қосқышты
ылғал қолмен ұстамаңыз.
Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары
кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі
бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.
Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға
және күтіп ұстауға қатысты маңызды
нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін
көрсетеді.
»» Егер аппарат қалыпты жұмыс істемесе - әсіресе, одан бір
түрлі дыбыстар немесе иістер шықса,
ꞏꞏ оны дереу ажыратыңыз және өкілетті дилерге немесе
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
»» Егер мониторды пайдаланбасаңыз немесе ұзақ уақыт
аралығында үйіңізде болмайтын болсаңыз (әсіресе балалар,
қарт немесе мүгедек адамдар үйде жалғыз қалатын болса),
қуат сымын розеткадан суыруды ұмытпаңыз.
ꞏꞏ Жиналған шаң электр тогының соғуына, токтың кемуіне
не өртке әкеліп соғуы мүмкін, нәтижесінде қуат сымы
ұшқындарды және ыстық ауаны не зақымдайтын
изоляцияны шығарады.
»» Құрылғыңызды шаң-тозаңы көп, жоғары не төмен
температурада, ылғалдығы жоғары, химиялық заттары
бар және 24 сағат бойы әуежай, бекет сияқты жерге
орнату кезінде өкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласқаныңызға сенімді болыңыз.
»» Оны орындамау құрылғыңыздың қауіпті зақымдануына
әкелуі мүмкін.
»» Тек қана дұрыс жерге тұйықталған штепсельді және тоқ көзін
қолданыңыз.
ꞏꞏ Жерге дұрыс бекітпеу электр тогының соғуына әкелуі
мүмкін не құрылғыны зақымдауы мүмкін. (l класы тек
жабдық.)
»» Аппаратты желілік розеткадан ажырату үшін қосқышты
желілік розетка ұяшығынан ажыратылуы тиіс, сондықтан да
розетка қосқышы оңай қол жетімді жерде болуы қажет.
»» Балалардың өнім үстінде шайқалуына жол бермеңіз.
»» Керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз
орында сақтаңыз.
»» Өнімді дірілдейтін шкаф, еңіс еден сияқты тұрақсыз
орындарға немесе вибрация әсеріне ұшырайтын жерлерге
орнатпаңыз.
»» Өнімге ешқандай қуатты тастамаңыз не таратпаңыз. Егер
өнімге зақым келсе, қуат сымын ажыратып, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
»» Қуат сымын қуат розеткасынан ажыратып, оны жұмсақ,
құрғақ матаны қолдану арқылы өнімді сырғытыңыз.
Балауыз, бензол, спирт, еріткіш, инсектицид, ауа тазартқыш,
май немесе тазартқыш зат сияқты химиялық заттарды
пайдаланбаңыз. Бұл сыртқы түріне зақым келтіруі мүмкін
немесе өнімдегі жазуды өшіруі мүмкін.
»» Аппаратты тамшылау не шашыраудың әсеріне
ұшыратпағаныңыз жөн.
»» ЕСКЕРТУ - ӨРТ ТАРАЛУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН,
БАЛАУЫЗДАРДЫ НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ӨРТТЕРДІ ӨНІМНЕН
ӘРДАЙЫМ АЛШАҚ ҰСТАҢЫЗ.
Відображено повідомлення
Not Optimum Mode.
Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну
роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ - НЕ ОТКРЫВАТЬ!
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ КРЫШКУ).
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ
МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВСЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
»» Прорези и отверстия в корпусе и на задней или нижней
панели предназначены для вентиляции. Для обеспечения
надежной работы устройства и предотвращения
его перегрева эти отверстия нельзя закрывать или
препятствовать току воздуха.
ꞏꞏ Не закрывайте прорези и отверстия тканью или другими
материалами.
ꞏꞏ Запрещается закрывать эти отверстия, помещая изделие на
кровать, диван, подстилку или аналогичную поверхность.
ꞏꞏ Не устанавливайте устройство внутри замкнутого
пространства например, в книжном шкафу или во
встроенном шкафу, если отсутствует надлежащая
вентиляция.
»» Не размещайте устройство около батареи или обогревателя
или над ними, а также в местах, подверженных прямому
солнечному свету.
»» Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (вазы и
т.п.), это может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
»» Не подвергайте устройство воздействию дождя и не ставьте
его около воды (около ванны, умывальника, кухонной
мойки, бака для мойки, на влажное основание или рядом с
бассейном). Если устройство случайно становится влажным,
отсоедините его от сети и немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру. Перед очисткой убедитесь в том,
что шнур питания отключен от розетки.
»» Во избежание поражения электрическим током и
возникновения пожара запрещается подключать чрезмерную
нагрузку к розеткам сети питания и удлинительным кабелям.
»» Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них
невозможно будет наступить или передавить тяжелыми
предметами.
Особенное внимание нужно уделить вилкам, розеткам и
местам соединения кабеля питания с устройством.
»» Для защиты устройства во время грозы, или если оно
длительное время не используется или оставляется
без присмотра, отсоедините устройство от розетки и
отсоедините антенну или кабельную систему. Такая мера
предосторожности предотвратит повреждение изделия в
результате попадания молнии или из-за скачков напряжения
в сети питания.
»» Не вставляйте металлические предметы в отверстия
устройства. Это может привести к поражению электрическим
током.
»» Чтобы избежать поражения электрическим током, не
дотрагивайтесь до внутренних деталей устройства.
Корпус устройства должен открывать только
квалифицированный специалист.
»» Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в
розетке. При отключении кабеля питания из электрической
розетки тяните за вилку. Не прикасайтесь к кабелю питания
мокрыми руками.
УВАГА!
Этот символ свидетельствует о том, что внутри
изделия имеется высокое напряжение.
Любой контакт с деталями внутри изделия
представляет опасность.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.
НЕ ВІДКРИВАТИ
Це позначення вказує на високу напругу
всередині виробу. Будь-який контакт із будьякою внутрішньою деталлю виробу може бути
небезпечним.
Этот символ обозначает, что к изделию
прилагается важный документ, касающийся
его эксплуатации и технического
обслуживания.
УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ
ЗАБОРОНЕНО. УСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ
ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
Це позначення вказує на те, що до виробу
додаються важливі довідкові матеріали,
які стосуються його експлуатації та
обслуговування.
»» Если устройство работает неправильно, в особенности
если издается необычный шум или запах, немедленно
отсоедините его от сети и обратитесь к авторизованному
дилеру или в сервисный центр.
»» Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки, если Вы
не собираетесь в ближайшее время использовать монитор
или уходите надолго (в особенности, если Вы оставляете без
присмотра детей, престарелых или инвалидов).
ꞏꞏ Накопление пыли может приводить к поражению
электрическим током, утечке электричества или пожару,
так как при этом может происходить искрение, нагревание
или нарушение изоляции шнура питания.
»» При установке устройства в сильно запыленных местах,
местах с высокой или низкой температурой, высокой
влажностью, наличием химических веществ и там, где он
работает 24 часа в сутки, например, в аэропортах, на вокзалах
и т.п., обязательно свяжитесь с авторизованным сервисным
центром. Невыполнение этого требования может привести к
серьезным повреждениям устройства.
»» Используйте только заземленные по правилам штепсель и
розетку.
ꞏꞏ Неправильное заземление может вызвать электрический
шок или повреждение оборудования. (Только для
оборудования класса l.)
»» Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь
вилку кабеля питания из розетки электропитания.
Кабель питания при этом освободится для выполнения
дальнейших действий.
»» Не позволяйте детям висеть на устройстве.
»» Храните принадлежности в недоступном для детей месте.
»» Не устанавливайте устройство на неустойчивую поверхность,
например, непрочную полку, наклонный пол или
поверхность, подверженную вибрации.
»» Не бросайте и не подвергайте устройство ударам. При
повреждении устройства отсоедините кабель питания и
обратитесь в сервисный центр.
»» Отключите шнур питания от сетевой розетки и протрите
изделие мягкой, сухой тканью. Не используйте химические
средства, например, парафин, бензин, спирт, растворители,
инсектициды, освежитель воздуха, смазку или моющие
средства. Это может привести к повреждению устройства или
стиранию надписи на устройстве.
»» Не подвергайте устройство воздействию воды.
»» ОСТОРОЖНО- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ
РАСΠОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО
ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.
»» Слоти й отвори в корпусі та на задній або нижній панелі
призначені для вентиляції. Щоб забезпечити надійну роботу
цього приладу та захистити його від перегрівання, ці отвори
не можна закривати, а також перешкоджати потраплянню
повітря до них.
ꞏꞏ Не закривайте слоти та отвори тканиною або іншими
матеріалами.
ꞏꞏ Не закривайте ці отвори, розташовуючи прилад на ліжку,
дивані, килимку або аналогічній поверхні.
ꞏꞏ Не встановлюйте прилад у закритому просторі, наприклад
у книжковій шафі або у вбудованій шафі, якщо відсутня
належна вентиляція.
»» Не розташовуйте прилад біля батареї чи нагрівача або над
ними, а також під прямими сонячними променями.
»» На ставте на прилад посуд із рідиною (вази тощо). Це може
призвести до ризику пожежі або ураження електричним
струмом.
»» Не залишайте прилад під дощем і не ставте його біля води
(біля ванни, умивальника, кухонної мийки, бака для білизни,
на вологу основу або біля басейну тощо). Якщо прилад
випадково намокне, від’єднайте його від мережі та відразу
зверніться до офіційного дилера.
Перед чищенням перевірте, чи шнур живлення від’єднано
від розетки.
»» Не підключайте надмірне навантаження до розеток мережі
живлення, кабелів-подовжувачів і адаптерів, оскільки
це може призвести до ризику пожежі або ураження
електричним струмом.
»» Кабелі живлення потрібно прокладати так, щоб на них
неможливо було наступити або передавити важкими
предметами. Особливу увагу слід приділяти штекерам,
розеткам і місцям з’єднання кабелю живлення із приладом.
»» Щоб захистити цей прилад під час грози, або якщо він
тривалий час використовується або залишається без нагляду,
від’єднайте прилад від розетки та від’єднайте антену або
кабельну систему. Це захистить від пошкодження приладу
в результаті потрапляння блискавки або через перепади
напруги в мережі.
»» Не вставляйте металічні предмети в отвори приладу. Це
може призвести до ураження електричним струмом.
»» Щоб уникнути ураження електричним струмом, не
торкайтеся внутрішніх деталей приладу. Корпус приладу
може відкривати лише кваліфікований спеціаліст.
»» Перевірте, чи шнур живлення надійно зафіксований у
розетці. Від’єднуючи кабель живлення від електричної
розетки, тягніть за вилку. Не торкайтеся кабелю живлення
вологими руками.
»» Якщо прилад працює неналежним чином, особливо якщо
лунає дивний звук або чути запах,
ꞏꞏ негайно від’єднайте його від мережі та зверніться до
офіційного дилера або в сервісний центр.
»» Залишаючи дім на тривалий період часу (особливо,
якщо при цьому діти, літні люди або люди з особливими
потребами лишаються самі вдома), або у випадку тривалого
невикористання монітора не забувайте витягувати вилку з
розетки.
ꞏꞏ Накопичення пилу може призвести до ураження
електричним струмом, витоку струму або пожежі, оскільки
при цьому можуть виникати іскри, нагрівання або
порушення ізоляції шнура живлення.
»» Обов’язково зверніться до офіційного сервісного центру,
якщо монітор потрібно встановити в місцях з високою
концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою
температурою чи високою вологістю, у місцях, де працюють із
хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом
експлуатації обладнання, наприклад в аеропортах, на
вокзалах тощо.
»» Нехтування цією вимогою може призвести до значних
ушкоджень монітора.
»» Використовуйте лише заземлені за правилами штепсель і
розетку.
ꞏꞏ Неправильне заземлення може призвести до ураження
електричним струмом або пошкодження обладнання.
(Лише для обладнання класу І.)
»» Щоб від’єднати пристрій від мережі, слід вийняти штепсель
із розетки, тому доступ до розетки має бути вільним.
»» Не дозволяйте дітям висіти на приладі.
»» Зберігайте аксесуари в недоступному для дітей місці.
»» Не встановлюйте прилад на нестійку поверхню, наприклад
на нестійку полицю, нахилену підлогу або поверхню, яка
піддається вібрації.
»» Не кидайте прилад і не піддавайте його ударам. У разі
пошкодження приладу від’єднайте кабель живлення та
зверніться до сервісного центру.
»» Від’єднайте шнур живлення від розетки та протріть прилад
м’якою, сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби,
як-от парафін, бензин, спирт, розчинники, інсектициди,
освіжувач повітря, змазку або миючі засоби. Це може
призвести до пошкодження приладу або стирання надписів
на ньому.
»» Не піддавайте прилад під дію води.
»» ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ, НІКОЛИ НЕ
ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ АБО ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ВОГНЮ
ПОРЯД ІЗ ЦИМ ПРИЛАДОМ.
2017-12-28 오전 11:14:15
Download PDF

advertising