Samsung | YP-Z3AP | Samsung YP-Z3AP Стисле керівництво

YP-Z3
Цифровой медиапроигрыватель
ΑΒ57
Сертификат: РОСС KR.AB57.B00155
Срок действия: с 08.02.2011 по 07.02.2014
Товар сертифицирован:
ООО «АЛЬТТЕСТ» , 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14
Краткое руководство
•
•
GM68-01102J (REV.1.0)
Программное обеспечение и инструкция по
эксплуатации загружены в плеер. См. стр. 4.
Перед первым использованием плеера
полностью зарядите батарею.
Если проигрыватель "завис" и не реагирует на команды,
нажмите кнопку питания/блокировки и удерживайте ее
8-10 секунд.
Кнопка
громкости
Кнопка питания и блокировки
Подключение к компьютеру
и зарядка батареи
Подсоедините узкий разъем кабеля USB
к порту подключения USB в нижней части
проигрывателя.
Широкий разъем кабеля USB вставьте в порт
USB компьютера.
Экран
: Зарядка
Кнопка
навигации/выбора
Кнопка "Назад"
: Батарея заряжена
полностью
Кнопка
меню
MIC
C
MI
Порт подключения USB
2
Микрофон
Гнездо для
наушников
3
RUS
Проигрыватель MP3
Загрузка файлов
Вы можете ознакомиться с руководством
пользователя и установить специальную программу
(Kies) на свой компьютер.
Подключите проигрыватель к компьютеру с
помощью кабеля USB.
На компьютере откройте <My Computer>
(Мой компьютер), а затем – <Z3>.
Подключите проигрыватель к компьютеру с
помощью кабеля USB.
Выберите нужную папку.
На ПК дважды нажмите <My Computer>
(Мой компьютер) → <Z3> → <Manual-PCProgram>
→ <Setup(YP-Z3).exe>.
Нажмите <Install now> (Установить сейчас), чтобы
начать установку Kies.
Выберите <User Manual> (Руководство пользователя),
чтобы просмотреть руководство пользователя.
После завершения установки папку
<Manual-PCProgram> можно удалить с
проигрывателя, чтобы увеличить объем свободного
места для дальнейшего использования.
4
RUS
Установка программы
для ПК и ознакомление с
руководством пользователя
Скопируйте файлы с компьютера на
проигрыватель.
* Примечание
•
Прежде чем отключить плеер от ПК, выполните
процедуру безопасного извлечения устройства.
Процедура зависит от операционной системы,
установленной на ПК.
5
RUS
Воспроизведение видеофайлов
В основном меню выберите
<Videos> (Видео).
Во время воспроизведения используйте
приведенные ниже элементы управления:
Действие
Переход к
предыдущему или
следующему файлу
Выберите видеофайл из
списка.
6
Способ
Нажмите кнопку
/
Поиск по файлу в
прямом и обратном
направлениях
Нажмите и удерживайте
кнопку
/
Пауза или
возобновление
воспроизведения
Нажмите кнопку
7
YP-Z3
Цифровий медіаплеєр
Короткий довідник
користувача
•
•
Посібник користувача та програма налаштування
зберігаються в плеєрі. Див. стор. 4.
Зарядіть батарею повністю перед
використанням плеєра вперше.
Якщо плеєр завис або перестав відповідати на запити,
натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування
протягом 8-10 секунд.
Кнопка
гучності
Кнопка живлення/блокування
Підключення до ПК та
заряджання батареї
UKR
Ваш MP3-плеєр
Підключіть вужчий кінець USB-кабелю до USBпорту на нижній панелі плеєра.
Підключіть ширший кінець USB-кабелю до
USB-порту ПК.
Екран
: Заряджання
Кнопка навігації/
вибору
Кнопка "Назад"
: Повне зарядження
Кнопка
меню
MIC
C
MI
Порт USB-підключення
2
Мікрофон
Гніздо для
навушників
3
Інсталяція програми
на ПК та перегляд
посібника користувача
Можна переглянути посібник користувача та
встановити програму (Kies) на ПК.
Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
На ПК відкрийте вікно <My Computer>
(Мій комп’ютер), а потім виберіть <Z3>.
Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
На комп’ютері двічі клацніть піктограму
<My Computer> (Мій комп’ютер) → <Z3> →
<Manual-PCProgram> → <Setup(YP-Z3).exe>.
Щоб розпочати інсталяцію програми Kies, натисніть
<Install now> (Установити зараз).
Натисніть <User Manual> (Посібник користувача),
щоб переглянути посібник користувача.
Коли інсталяцію повністю закінчено, з плеєра можна
видалити папку <Manual-PCProgram>, щоб збільшити
обсяг вільного місця для подальшого використання.
4
UKR
Завантаження файлів
Виберіть потрібну папку.
Скопіюйте файли з ПК на плеєр.
* Примітка
•
Перш ніж від’єднувати плеєр від ПК, виконайте
безпечне видалення пристрою. Процедура
безпечного видалення може відрізнятися залежно
від використовуваної операційної системи ПК.
5
У головному меню виберіть
<Videos> (Відео).
Виберіть відеофайл у
списку.
6
UKR
Відтворення відеофайлів
Під час відтворення користуйтеся наведеними
нижче елементами керування:
Функція
Пропустити
попередній чи
наступний файл
Виконайте такі дії
Пошук вперед або
назад у файлі
Натисніть і утримуйте
/
Призупинити
чи відновити
відтворення
Натисніть
Натисніть
/
7
Download PDF

advertising