Samsung | SC4034 | Samsung SC4034 Керівництво користувача(XP)

RU
àÌÒÚÛ͈Ë ÔÓ ʺÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
SC4023, SC4031, SC4034,
SC4046, SC4047
POCC KR.AB57.B00065
17.01.2011
16.01.2014
POCC RU.0001.11AB57
èõãÖëéë
❈ è
Â‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò ʺÚËÏ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÛ˛
àÌÒÚÛÍˆË˛.
❈ è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
❈ è
× ÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌÚ¸ ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌË.
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register
ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‚Ò ËÌÒÚÛ͈ËË. èÂʉÂ, ˜ÂÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ,۷‰ËÚÂÒ¸ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔÊÂÌË ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
̇ÔÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌË, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ìˢ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Î ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË
ÔÓÎÓ‚. ç ‚Ò‡Ò˚‚‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚Ó‰Û.
3. ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡ ‰ÂÚÂÈ) Ò
Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÏË ËÎË
Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ë Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒ ËÎË
ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ,
Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
4. óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
5. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ÂÒÎË ‚ ÌÂ„Ó Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ï¯ÓÍ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. óÚÓ·˚
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÓÔÓÓÊÌÈڠϯÓÍ ‰Î Ò·Ó‡
Ô˚ÎË ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ ÔÂÂÔÓÎÌËÚÒ.
6. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Î ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚ÌÛÚ¸ „Ó˘Ë ÒÔ˘ÍË,
Úβ˘Ë ۄÓθÍË ËÎË ÓÍÛÍË ÒË„‡ÂÚ. ÑÂÊËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ,
Ô˜ÂÈ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·.
íÂÔÎÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË ËÎË ËÁÏÂÌÂÌ˲ ˆ‚ÂÚ‡ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
7. à
× Á·Â„‡ÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ú‚Â‰˚ı Ë ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚, Ú‡Í Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ̇ÒÚÛÔ‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç Í·‰ËÚ ̇
¯Î‡Ì„ ÚÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ Ë ‚˚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
8. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÒÓ‰ËÌÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË, ‚˚Íβ˜ËÚ „Ó. ÇÒ„‰‡
ÓÚÒÓ‰ËÌÈÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ÙËθÚÓ‚.
9. èÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ
ÓÁÂÚÍË.
10. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ˜ÂÂÁ
Û‰ÎËÌËÚÂθÌ˚È ¯ÌÛ.
11. ÖÒÎË ‚‡¯ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚˚Íβ˜ËÚ „Ó, ÓÚÒÓ‰ËÌËÚÂ
ÓÚ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
12. Ç ˆÂÎı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Á‡ÏÂÌÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌÌÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
ÚÓθÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÙËÏ˚ -ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ËÎË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÔˆˇÎËÒÚ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
13. ùÚÓÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì ÚÂÔÎÓ‚˚Ï ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂÏ Ò Ò‡ÏÓ‚ÓÁ‚‡ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜‡ÂÚ ÔËÚ‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔË ÔÂ„‚Â. èÂ„‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚Á‚‡Ì Á‡ÒÓÂÌËÂÏ ÙËθÚ‡, ̇҇‰ÍË, ÚÛ·ÍË ËÎË ¯Î‡Ì„‡. ìÒÚ‡ÌË‚ Ô˘ËÌÛ
ÔÂ„‚‡ Ë ‰‡‚ ‰‚Ë„‡ÚÂβ ÓÒÚ˚Ú¸, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не
используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора.
Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это
может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию
гарантийных обязательств.
RU-2
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
çÖ Çé ÇëÖï
åéÑÖãüï
çÖ Çé ÇëÖï
åéÑÖãüï
▲
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
▲
äÓ„‰‡ ‚˚ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, Á‡Ô‡ÍÛÈÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Î ˜ËÒÚÍË ÔÓ·.
▲
ï‡ÌÂÌË ̇҇‰ÍË
RU-3
2 èéãúáéÇÄçàÖ èõãÖëéëéå
2-1 ëÖíÖÇéâ òçìê
- ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
- ‚ÍÔ/‚˚ÍÎ
2-2 ÇõäãûóÄíÖãú
- ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
èêàåÖóÄçàÖ :
éÚÒÓ‰ËÌ ÒÂÚ‚ÓÈ
¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË,
·ÂËÚÂÒ¸ Á‡
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡
Ì Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ, ˜ÚÓ·˚
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
ËÁÎË¯Ì˛˛
̇„ÛÁÍÛ Ì‡ ¯ÌÛ.
- ‚ÍÔ/‚˚ÍÎ
2-3 êÖÉìãüíéê åéôçéëíà(ÚÓθÍÓ ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË)
MIN = ÑÎ
˜ËÒÚÍË ÚÓÌÍËı Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ,
ڲ΂˚ı ¯ÚÓ.
MAX = ÑÎ ˜ËÒÚÍË Ú‚Â‰˚ı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ
Á‡„ÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
2-4 ìèêÄÇãÖçàÖ èéíéäéå ÇéáÑìïÄ
óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ÔË
˜ËÒÚÍ Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ, Ì·Óθ¯Ëı ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë
‰Û„Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ, ÚÌËÚ Í˚¯ÍÛ
ÓÚ‚ÂÒÚË ‰Î ÓÚ‚Ó‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÓ͇
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÌÂ ÓÚÍÓÂÚÒ.
RU-4
2-5 àëèéãúáéÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
çÖ Çé ÇëÖï
åéÑÖãüï
çÖ Çé ÇëÖï
åéÑÖãüï
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Î ˜ËÒÚÍË ÔÓ·
ç‡Ò‡‰Í‡
‰Î
˜ËÒÚÍË
‚ ˘ÂÎı
˘ÂÚ͇ ‰Î
Ô˚ÎË
çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï ÑÎ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ˜ËÒÚÍË ÓÚ‰ÂÎËÚ ÔÓÁ‡˜Ì˚È ·‡‡·‡Ì.
çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï
ôÂÚ͇ ‰Î
ÔÓÒÚÂÎË
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓÊÌˈ ÓÚÂʸÚÂ
¯ÂÒÚ¸ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË
ÌËÚÍË,̇ÏÓÚ‡‚¯ËÂÒ ̇ ˘ÂÚÍÛ.
ÔÓÒÚÂθÌ˚Â
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ËÎË Ó‰ÂÎÓ
▲
äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË ÏÓÊÂÚ ÏÂÌÚ¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ó ÏÓ‰ÂÎË.
RU-5
ôÖíäÄ Ñãü èõãà
çÄëÄÑäÄ Ñãü óàëíäà Ç ôÖãüï
- àÒÔÓθÁÛÈÚ ʺÚÛ
˘ÂÚÍÛ ‰Î Û‰‡ÎÂÌË
Ô˚ÎË Ò Ï·ÂÎË,
ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ ËÚ.Ô.
-à
ÒÔÓθÁÛÈÚ ʺÚÛ Ì‡Ò‡‰ÍÛ
‰Î ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚
ÓÚÓÔÎÂÌË, ‚ ۄ·ı
ÍÓÏ̇Ú˚, ÏÂʉÛ
ÔӉۯ͇ÏË Ï„ÍÓÈ
Ï·ÂÎË.
Î ÒÓı‡ÌÂÌË
- Ñ
ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚
̇҇‰ÍË ‰Î ˜ËÒÚÍË
ÔÓ· Ó˜Ë˘‡Èڠ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇҇‰ÍË ‰Î
˜ËÒÚÍË ‚ ˘ÂÎı.
3 àçÑàäÄíéê áÄèéãçÖçàü åÖòäÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà
äÓ„‰‡ ËÁÏÂÌËÎÒ ˆ‚ÂÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡, Á‡ÏÂÌËÚÂ
ϯÓÍ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
3-1 áÄåÖçÄ åÖòäÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà
1
2
3
RU-6
4
3-2 ìèêÄÇãÖçàÖ èéíéäéå ÇéáÑìïÄ
ÑÎ ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÔÓÒÚÓÌÌ˚Ï Ï¯ÍÓÏ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË (ÓÔˆË) ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË χÚÂ˜‡Ú˚È Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ì‡ÔÓÎÌËÎÒ Ô˚θ˛, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Ó ·‡ÚÌÓ.
 Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
ÇÌËχÌË : ç
4 óàëíäÄ ÇïéÑçéÉé îàãúíêÄ
1
2
çÖ Çé ÇëÖï
åéÑÖãüï
3
4
 ÔÓÁ‚ÓÎÈÚ ÙËθÚÛ Á‡·Ë‚‡Ú¸Ò, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ʺÚÓ ÏÓÊÂÚ
èêàåÖóÄçàÖ : ç
ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÌËÊÂÌ˲ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
5 ÇõïéÑçéâ îàãúíê(ÚÓθÍÓ ÍÓÌÚÓθ ÏÓ˘ÌÓÒÚË)
1
2
çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï
▲
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÙËθÚ‡ Ë Á‡ÏÂÌËÚ „ÁÌ˚È ÙËθÚ ̇ ÌÓ‚˚È.
RU-7
- Öëãà ÇéáçàäãÄ èêéÅãÖåÄ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
ç ÔÓ‰‡ÂÚÒ ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ. èÓ‚Â¸Ú ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ, ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ Ë
Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒ.
ë‡·ÓڇΠÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ. ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÛ ÓÒÚ˚Ú¸.
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„
쉇ÎËÚ Á‡ÒÚ‚¯ËÈ Ô‰ÏÂÚ.
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒ. ËÎË Ú۷͇ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚.
ëÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ Ì ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒ èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ÔÂÂÍÛÚËÎÒ ÎË ÒÂÚ‚ÓÈ Ç˚ÚÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚ‡ Ë Ì‡ÊÏËÚÂ
̇Á‡‰ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.
¯ÌÛ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÎË ÓÌ Ì‡ÏÓÚ‡ÎÒ.
̇ ÍÌÓÔÍÛ Ó·‡ÚÌÓÈ Ì‡ÏÓÚÍË ¯ÌÛ‡.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÚ
Ô˚θ.
í¢Ë̇ ËÎË ‰˚͇ ‚
¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚Â¸Ú ¯Î‡Ì„ Ë Á‡ÏÂÌËÚÂ
Â„Ó ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ èÓÚ.
åÓ‰Âθ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ç‡ÔÊÂÌËÂ
(Ç)
(ÇÚ)
(ÇÚ)
ÇÂÒ (Í„)
ÌÂÚÚÓ ÛÔ‡Í
ê‡ÁÏÂ˚ (ÏÏ)
ÌÂÚÚÓ
ÛÔ‡Í
îËθÚ
ÚËÔ
Í·ÒÒ
SC4023
350
1300
230
3.6
6.1 280X229X425 310X316X502 çÂÚ͇Ì˚È(Ì ÒÏÂÌÌ˚È)
SC4031
350
1400
230
3.6
6.1 280X229X425 310X316X502 çÂÚ͇Ì˚È(Ì ÒÏÂÌÌ˚È)
SC4034
350
1400
230
3.7
6.4 280X229X425 310X316X502 åËÍÓ(ÒÏÂÌÌ˚È)
-
SC4046
370
1500
230
4.3
6.2 280X229X425 310X316X502 HEPA (ÒÏÂÌÌ˚È)
H11
SC4047
370
1500
230
4.3
6.7 280X229X425 310X316X502 HEPA (ÒÏÂÌÌ˚È)
H11
RU-8
-
UK
Інструкція з експлуатації
ПИЛОСОС
❈ Перед початком роботи з пристроєм уважно прочитайте ці інструкції.
❈ Пилосос призначений лише для використання в приміщенні.
❈ Виробник залишає за собою право змінювати специфікації без
попереднього повідомлення.
Зареєструйтеся в клубі Samsung на сайті www.samsung.com/register
Важливі заходи безпеки
1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перш ніж вмикати пилосос, переконайтеся, що
напруга мережі змінного струму у вашому домі відповідає напруженню живлення,
що вказане на табличці, розміщеній на днищі пилососу.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Не користуйтеся пилососом для чистки мокрих килимів чи
підлоги. Не всмоктуйте пилососом воду.
3. Цей пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми) з
обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також
особами, що не мають досвіду чи знань, якщо їхні дії не контролюються або якщо
вони не проінструктовані відносно використання особою, що відповідає за
безпеку.
4. Щоб діти не могли грати з пилососом, не залишайте їх без нагляду.
5. Не користуйтеся пилососом, якщо в нього не вставлено мішок для збирання пилу.
Щоб підтримувати ефективність роботи пилососу, спорожнюйте мішок для збору
пилу до того, як він переповниться.
6. Не використовуйте пилосос для того, щоб всмоктувати всередину палаючі
сірники, тліюче вугілля чи недопалки. Тримайте пилосос подалі від кухонних плит,
печей чи інших джерел тепла.
7. Уникайте всмоктування в пилосос твердих та гострих предметів, так як вони
можуть пошкодити деталі пилососу. Не наступайте на шланг пилососу. Не
кладіть на шланг важкі предмети. Не блокуйте всмоктувальний та випускний
отвори пилососу.
8. Перед тим, як від'єднувати пилосос від мережевої розетки, вимкніть його.
Завжди від'єднуйте мережевий дріт від розетки перед чищенням фільтрів.
9. Перед чисткою та обслуговуванням пилососу необхідно відключити його від
мережевої розетки.
10. Не рекомендується під'єднувати пилосос до мережі змінного струму через
подовжувач.
11. Якщо ваш пилосос не працює належним чином, вимкніть його, від'єднайте від
мережі змінного струму та зверніться до уповноваженого сервісного центру.
12. З метою безпеки заміну пошкодженого мережевого дроту можуть виконувати
лише представники фірми-виробника чи кваліфікованого спеціаліста з
технічного обслуговування.
13. Цей пилосос має тепловий вимикач із самоповерненням, який автоматично
вимикає живлення пилососу в разі перегріву. Перегрів може бути спричинений
забиттям фільтру, насадки, трубки або шлангу. Усунувши причину перегріву і
давши двигуну охолонути, Ви можете знову ввімкнути пилосос.
Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр,
оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і
втрати прав за гарантією.
UK-2
1 Збирання пилососу
Не в усіх моделях
Не в усіх моделях
▲
Складові частини можуть відрізнятися в залежності від моделі.
▲
Коли ви не користуєтеся пилососом, запаркуйте насадку для чистки підлоги.
▲
Зберігання насадки.
UK-3
2 Користування пилососом
2-1 Мережевий дріт
- контроль потужності
- контроль потужності
2-2 Вимикач
- ввімк. / вимкн.
Примітка:
Від'єднуючи дріт від
мережевої розетки,
тримайтеся за
вилку, а не за дріт.
- ввімк. / вимкн.
2-3 Регулятор потужності (лише контроль потужності)
MIN = Д
ля чистки тонких тканин,
наприклад, тюлей.
MAX = Для чистки твердої підлоги і
сильно забруднених килимів.
2-4 Керування потоком повітря
Щоб зменшити потужність
всмоктування під час чистки штор,
невеликих килимків та інших легких
тканин, тягніть кришку отвору для
відводу повітря, поки відділ не
відкриється.
UK-4
2-5 Використання насадок.
Не в усіх моделях
Не в усіх моделях
Насадка для чистки підлоги
Щітка для пилу
Насадка для
чищення у щілинах
Не в усіх моделях Для зручності чистки від'єднайте прозорий барабан
Не в усіх моделях
Щітка для ліжка
За допомогою ножиць відріжте
шерсть тварин чи нитки, що
намоталися на щітку.
Постільні приналежності
▲
Комплектація може змінюватися залежно від моделі.
UK-5
Щітка для пилу
Насадка для чищення у щілинах
- Використовуйте цю
щітку для видалення
пилу з меблів,
полиць, книг і т. п.
- Використовуйте цю
насадку для чищення
радіаторів опалення, в
кутках кімнати, між
подушками м'яких
меблів.
- Для збереження
ефективності роботи
насадки для чищення
підлоги очищуйте її
за допомогою
насадки для чищення
у щілинах.
3 Індикатор заповнення мішка для збирання пилу
Коли змінився колір індикатора, замініть мішок
для збирання пилу.
3-1. Заміна мішка для збирання пилу
1
2
3
4
3-2. Управління потоком повітря
Для моделей із постійним мішком для збирання пилу (опція) Якщо після
використання полотняний пилозбірник наповниться пилом, почистіть
пилозбірник і вставте назад.
Увага : Н
е намагайтеся використовувати пилосос без встановленого
пилозбірника.
UK-6
4
4 Чистка вхідного фільтра
1
2
3
не в усіх моделях
4
Примітка : Н
е давайте фільтру забиватися, тому що це може призвести до
зниження потужності всмоктування чи пошкодження двигуна
пилососу.
5 Вихідний фільтр (лише контроль потужності)
1
2
не в усіх моделях
▲
Відкрийте кришку фільтра і замініть брудний фільтр на новий.
- Якщо виникла проблема
Несправність
Двигун не вмикається.
Сила всмоктування
поступово зменшується.
Мережевий дріт не
змотується повністю.
Пилосос не всмоктує пил.
Причина
Рішення
Не подається
електроживлення. Спрацював
тепловий вимикач.
Насадка, всмоктувальний
шланг або трубка
заблоковані.
Перевірте, чи не перекрутився
мережевий дріт і чи рівномірно
він намотався.
Перевірте мережевий дріт,
вилку і мережеву розетку.
Дайте пилососу охолонути.
Тріщина або дірка дроті.
Перевірте шланг і замініть
його за потреби.
UK-7
Витягніть застряглий
предмет.
Витягніть мережевий дріт на 2 -3
м повністю і натисніть кнопку
змотування дроту.
0-800-502-000
DJ68-00484A REV(0.7)
Download PDF