Samsung | LE26R51B | Samsung LE26R51B Керівництво користувача

BN68-00927D-00Rus.qxd
6/1/05 9:53 AM
Page 1
íÖãÖÇàáéê ë
ÜàÑäéäêàëíÄã
ãàóÖëäàå
ùäêÄçéå
LE26R4
LE26R5
LE32R3
LE32R4
LE32R5
LE37R4
LE40R5
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ̇ÒÚÓfl˘Â ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÒÓı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
ùäêÄççõÖ åÖçû
ÑàëèãÖâ èä
äÄêíàçäÄ Ç äÄêíàçäÖ (PIP)
íÖãÖíÖäëí
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚÂ
www.samsung.com/global/register
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 2
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÔË ÔÓÒÏÓÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÑÎËÚÂθÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂÛÒÚ‡ÌËÏÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ˝Í‡Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
• íÂ΂ËÁÓ, „ÓÚÓ‚˚È Í ÔËÂÏÛ Ò˄̇ÎÓ‚
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl: äÓ„‰‡ ‚˚
‚˚·Ë‡ÂÚ ÂÊËÏ Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ÙÓχڇ
˝Í‡Ì‡ (4:3) ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ˆËÙÓ‚Ó„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òڇ̉‡ÚÌÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË (Ë Ì‡
‚˚ıÓ‰ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰‡ÂÚÒfl
Ò˄̇ΠÙÓχڇ 480p).
• íÂ΂ËÁÓ, „ÓÚÓ‚˚È Í ÔËÂÏÛ Ò˄̇ÎÓ‚
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl: äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚÂ
ÂÊËÏ ¯ËÓÍÓ„Ó ˝Í‡Ì‡ (16:9) ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
˜ÂÚÍÓÒÚË (Ë Ì‡ ‚˚ıÓ‰ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ
ÔËÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Ò˄̇ΠÙÓχڇ 1080i).
ïÓÚfl ˆËÙÓ‚Ó ‚¢‡ÌË ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÂÒÚËÒ¸ ‚
¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÏ (16:9) ÙÓχÚ íÇó,
‚¢‡ÚÂθÌ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÌÓ„‰‡ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÓË„Ë̇ΠÍÓÚÓ˚ı ·˚Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
‚ Òڇ̉‡ÚÌÓÏ ÙÓχÚ ͇‰‡ (4:3),
ÔÂÓ·‡ÁÛfl Ò˄̇Î˚ ‚ ˆËÙÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ,
Ë ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ΂˚È Ë Ô‡‚˚È Í‡fl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ó·ÂÁ‡Ì˚
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË „‡Ìˈ˚ Ò΂‡, ÒÔ‡‚‡ Ë ‚ ˆÂ
ÌÚ ˝Í‡Ì‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ‚
Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔÛÒ͇ÂÏÓ„Ó
Ò‚ÂÚ‡ Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ̇ ˝Í‡ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÒΉ˚ „‡Ìˈ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏÂ
“ÒÚÓÔ-͇‰‡” ̇ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ú‡Í Í‡Í Û
‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ú‡ÍË Ê ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Í‡Í Ë Ò ËÁ‰ÂÎËflÏË ‰Û„Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ.
• íÂ΂ËÁÓ, „ÓÚÓ‚˚È Í ÔËÂÏÛ Ò˄̇ÎÓ‚
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl: äÓ„‰‡ ÚÂ΂ËÁÓ
ÔËÌËχÂÚ Ò˄̇Î˚ Òڇ̉‡Ú‡ ÚÂ΂ˉÂÌËfl
‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË (íÇó) (Ë Ì‡ ‚˚ıÓ‰
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Ò˄̇Î
ÙÓχڇ 1080i).
äÓ„‰‡ ‚˚ ÔÓÒχÚË‚‡ÂÚ ÔÂ‰‡˜Û ˆËÙÓ‚Ó„Ó
Òڇ̉‡Ú‡ íÇó ̇ ÚÂ΂ËÁÓ ÒÓ Òڇ̉‡ÚÌ˚Ï
ÙÓχÚÓÏ ˝Í‡Ì‡ (4:3), ‚˚·‡‚ ‰Îfl ‡ÁÏÂ‡
˝Í‡Ì‡ ÂÊËÏ “16:9” ËÎË “è‡ÌÓ‡Ï‡”, ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÂ‰‡˜Û, ÌÓ ‚ ‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË
˝Í‡Ì‡ ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸Òfl ÚÂÏÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË „‡Ìˈ˚ ‚‚ÂıÛ, ‚ÌËÁÛ Ë ‚ ˆÂÌÚÂ
˝Í‡Ì‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ‚
Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔÛÒ͇ÂÏÓ„Ó
Ò‚ÂÚ‡ Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ̇ ˝Í‡ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÒΉ˚ „‡Ìˈ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏÂ
“ÒÚÓÔ-͇‰‡” ̇ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ú‡Í Í‡Í Û
‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ú‡ÍË Ê ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Í‡Í Ë Ò ËÁ‰ÂÎËflÏË ‰Û„Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 3
• ÉË·ˉÌ˚È ˆËÙÓ‚ÓÈ ÚÂ΂ËÁÓ
(¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È): äÓ„‰‡ ÚÂ΂ËÁÓ
ÔËÌËχÂÚ ‚¢‡ÚÂθÌ˚ Ò˄̇Î˚
Òڇ̉‡ÚÌÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË (Ó·˚˜Ì˚Â)
(ÔËÌËχÂÚ Òڇ̉‡ÚÌ˚ Ò˄̇Î˚
ÙÓχڇ 480p).
• íÂ΂ËÁÓ, „ÓÚÓ‚˚È Í ÔËÂÏÛ
Ò˄̇ÎÓ‚ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl
(¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È): äÓ„‰‡ ˆËÙÓ‚ÓÈ
ÚÂ΂ËÁÓ ÔËÌËχÂÚ ‚¢‡ÚÂθÌ˚Â
Ò˄̇Î˚ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË
(Ó·˚˜Ì˚Â) (ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ
ÔËÒÚ‡‚ÍË).
• äÓ„‰‡ ‚˚ ÒÏÓÚËÚ ÔÂ‰‡˜Û
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó (Ó·˚˜ÌÓ„Ó) ‚¢‡ÌËfl ̇
¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÏ ÚÂ΂ËÁÓÂ
(ÔË ‚˚·‡ÌÌÓÏ ÂÊËÏ ˝Í‡Ì‡ 4:3)
ïÓÚfl ˆËÙÓ‚Ó ‚¢‡ÌË ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÂÒÚËÒ¸ ‚
¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÏ (16:9) ÙÓχÚ íÇó,
‚¢‡ÚÂθÌ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÌÓ„‰‡ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÓË„Ë̇ΠÍÓÚÓ˚ı ·˚Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
‚ Òڇ̉‡ÚÌÓÏ ÙÓχÚ ͇‰‡ (4:3),
ÔÂÓ·‡ÁÛfl Ò˄̇Î˚ ‚ ˆËÙÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ,
Ë ‚ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ΂˚È Ë Ô‡‚˚È Í‡fl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ó·ÂÁ‡Ì˚.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË „‡Ìˈ˚ Ò΂‡, ÒÔ‡‚‡ Ë ‚ ˆÂÌÚÂ
˝Í‡Ì‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ‚
Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔÛÒ͇ÂÏÓ„Ó
Ò‚ÂÚ‡ Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ̇ ˝Í‡ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÒΉ˚ „‡Ìˈ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏÂ
“ÒÚÓÔ-͇‰‡” ̇ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ú‡Í Í‡Í Û
‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ú‡ÍË Ê ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Í‡Í Ë Ò ËÁ‰ÂÎËflÏË ‰Û„Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ.
• äÓ„‰‡ ‚˚ ÒÏÓÚËÚ ‰ËÒÍ DVD, CD ËÎË
‚ˉÂÓÙËÎ¸Ï ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÙÓχڇ
(21:9) ̇ ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÏ (16:9)
ÚÂ΂ËÁÓÂ.
• äÓ„‰‡ ‚˚ ÔÓ‰Íβ˜‡ÂÚÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÎË Ë„Ó‚Û˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë
‚˚·Ë‡ÂÚ ÂÊËÏ ÙÓχڇ ˝Í‡Ì‡ 4:3.
ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÚÂ Í ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÏÛ
ÚÂ΂ËÁÓÛ DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ,
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÎË Ë„Ó‚Û˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÒÏÓÚËÚÂ
ÙËÎ¸Ï ËÎË Ë„‡ÂÚ ‚ Ë„Û ÒÓ
Òڇ̉‡ÚÌ˚Ï (4:3) ËÎË ¯ËÓÍËÏ (21:9)
ÙÓχÚÓÏ Í‡‰‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÚÓ
΂˚È Ë Ô‡‚˚È Í‡fl, ÎË·Ó ‚ÂıÌËÈ Ë ÌËÊÌËÈ
Í‡fl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ó·ÂÁ‡Ì˚.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË „‡Ìˈ˚ Ò΂‡, ÒÔ‡‚‡ Ë ‚ ˆÂÌÚÂ
˝Í‡Ì‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ‚
Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓÔÛÒ͇ÂÏÓ„Ó
Ò‚ÂÚ‡ Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚Ï Ë ‚ ÂÁÛθڇÚ ̇ ˝Í‡ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÓÒÚ‡Ú¸Òfl ÒΉ˚ „‡Ìˈ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏÂ
“ÒÚÓÔ-͇‰‡” ̇ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ú‡Í Í‡Í Û
‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Ú‡ÍË Ê ÔÓ·ÎÂÏ˚,
Í‡Í Ë Ò ËÁ‰ÂÎËflÏË ‰Û„Ëı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÈ.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 2
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
èéÑäãûóÖçàÖ à èéÑÉéíéÇäÄ íÖãÖÇàáéêÄ ä êÄÅéíÖ
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ....................................................................................................
ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl Ô‡ÌÂθ ............................................................................................
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡ÌÚÂÌÌ ËÎË Í ÒÂÚË Í‡·ÂθÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl ..........................
- èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ (DTV/DVD)..........................
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌËı ‡Û‰ËÓ-/‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ .................................................
- ê‡Á˙ÂÏ SERVICE (íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ) ...................................................
- èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍË,
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD .......................................................
- èÓ‰Íβ˜ÂÌË ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ HDMI/DVI............................................................
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ..................................................................................
- èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÄìÑàé ...........................................................................
- ÉÌÂÁ‰Ó Á‡Ï͇ "äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ" (ÒڇθÌÓ„Ó ÚÓÒË͇ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË) ...
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚Ò ÙÛÌ͈ËË, ÍÓÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡) ...................
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡) .....................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì ..................................................................................
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓp‡ ......................................................................
èÂ‚Ӊ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl...................................................................
èÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ................................................
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play...................................................................................................
Ç˚·Ó flÁ˚͇ ...............................................................................................................
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
çÄëíêéâäÄ äÄçÄãéÇ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ .......................................................................
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛ ...................................................................................
ꉇÍÚËÓ‚‡ÌË ͇̇·.............................................................................................
ëÓÚËӂ͇ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ............................................................................
èËÒ‚ÓÂÌËÂ Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚‡ÌËÈ..................................................................................
íӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇Π͇̇·..................................................
15
16
18
19
20
21
çÄëíêéâäÄ àáéÅêÄÜÖçàü
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl..........................................................................
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl........................................................................
àÁÏÂÌÂÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÚÚÂÌ͇ ..................................................................................
ÇÓÁ‚‡Ú Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Á‡‚Ó‰ÒÍË ̇ÒÚÓÈÍË ...................................
àÁÏÂÌÂÌË ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.............................................................................
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰‡......................................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Digital NR (ñËÙÓ‚Ó ÔÓ‰‡‚ÎÂÌË ¯Ûχ).........................
DNIe (ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Digital Natural Image engine)..........................................................
ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË .........................................................................................................
Ä‚ÚÓÍÓÌÚ‡ÒÚ .............................................................................................................
чژËÍ flÍÓÒÚË ..........................................................................................................
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ “ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚËÌÍ” (PIP) .............................
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
çÄëíêéâäÄ áÇìäÄ
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË .............................................................................................
ÇÂÏÂÌÌÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇....................................................................................
Ç˚·Ó ÂÊËχ Á‚Û͇ ..................................................................................................
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ Á‚Û͇.......................................................................................
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Á‚Û͇.....................................................................................
êÛÒÒÍËÈ-2
33
34
34
35
35
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/30/05 9:11 AM
Page 3
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
çÄëíêéâäÄ áÇìäÄ
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ TruSurround XT (SRS TSXT) ........................................
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓÒÚË ..............................................................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ̇ۯÌËÍÓ‚ ................................................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇......................................................
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‚Û͇ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl............................
36
37
38
38
39
ìëíÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ..................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl..............................................
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ....................................
ÇÍβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÓÚ ‰ÂÚÂÈ ........................................................
40
41
42
43
ÑêìÉàÖ çÄëíêéâäà
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËχ ÒËÌÂ„Ó ˝Í‡Ì‡......................................................................
Ç˚·Ó ÏÂÎÓ‰ËË (Melody) ....................................................................................
Ç˚·Ó ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇·..................................................
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò˄̇· ................................
44
44
45
46
çÄëíêéâäÄ èêà êÄÅéíÖ ë äéåèúûíÖêéå
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‚ÓÈÒÚ‚ ˝Í‡Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (‚ Ò‰ Windows XP) ........................
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠÓÚ èä............................................
ÉÛ·‡fl Ë ÚӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ..........................................................
àÁÏÂÌÂÌË ÔÓÁˈËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ......................................................................
ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ËÒıÓ‰Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ......................................
47
48
49
50
51
àëèéãúáéÇÄçàÖ îìçäñàà íÖãÖíÖäëíÄ
ÑÂÍÓ‰Â ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ............................................................................................
éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ............................................................
Ç˚·Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ......................................................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Fastext (Å˚ÒÚ˚È ÔÓËÒÍ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ......................................................................
52
52
53
54
êÖäéåÖçÑÄñàà èé ùäëèãìÄíÄñàà
ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ:
èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ............................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌ (LE26R4/LE26R5)................
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌÂ
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5) ........................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË (LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4)........
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ Í‡ÊË ..............................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ú·ӂ‡ÌËfl Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ............
ùÍ‡ÌÌ˚ ÂÊËÏ˚ (èä) ......................................................................................
ç‡Á̇˜ÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‡Á˙ÂÏÓ‚........................................................................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË..............................................................................
55
56
58
60
61
62
63
64
65
ëËÏ‚ÓÎ˚
ç‡ÊÏËÚÂ
LJÊÌÓ
èËϘ‡ÌËÂ
êÛÒÒÍËÈ-3
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/25/05 3:43 PM
Page 4
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
- LE26R5
- LE32R5
- LE40R5
-
LE26R4
LE32R3
LE32R4
LE37R4
SOURCE
éÚÓ·‡ÊÂÌË ÏÂÌ˛, ÒÓ‰Âʇ˘Â„Ó Ì‡Á‚‡ ÌËfl ‚ÒÂı
Ëϲ˘ËıÒfl ‚ıÓ‰Ó‚ Ò˄̇· (TV, ÇÌe¯.1, ÇÌe¯.2, AV,
S-Video, äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, èä, HDMI).
í‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ‚˚·Ó‡ ‚
˝Í‡ÌÌÓÏ ÏÂÌ˛.
MENU
ç‡ÊÏËÚ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
ÙÛÌ͈ËÈ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
+
ç‡Ê‡ÚË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÎË
ÛÏÂ̸¯‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸.
é̇ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚÓ‚
˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛.
Ç˚·Ó ͇̇ÎÓ‚. í‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡
‡Á΢Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛. (ç ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ̇ʇ‚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl
͇̇ÎÓ‚.)
êÛÒÒÍËÈ-4
(èËÚ‡ÌËÂ)
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl.
à̉Ë͇ÚÓ ÔËÚ‡ÌËfl
åË„‡ÂÚ Ë „‡ÒÌÂÚ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl Ë
„ÓËÚ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
éÔÚ˘ÂÒÍËÈ ‰‡Ú˜ËÍ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË „ÛÎËÛÂÚ flÍÓÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡ ÔÛÚÂÏ
ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË.
ùÚÓÚ ‰‡Ú˜ËÍ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÍÓ„‰‡ ‰Îfl ÔÛÌÍÚ‡ ÏÂÌ˛
“чژËÍ flÍÓÒÚË” ‚˚·‡ÌÓ ÒÓÒÚÓflÌË “ÇÍΔ.
èËÂÏÌËÍ Ò˄̇ÎÓ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ç‡Ô‡‚ÎflÈÚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇
˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ.
ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 5
ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl Ô‡ÌÂθ
èËÚ‡ÌË (‚ıÓ‰)
èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ‡Û‰ËÓ-ËÎË ‚ˉÂÓÒËÒÚÂÏ˚ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ˝ÚË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚˚Íβ˜ÂÌ˚.
êÛÒÒÍËÈ-5
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 6
ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl Ô‡ÌÂθ
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡ÌÚÂÌÌ ËÎË Í ÒÂÚË Í‡·ÂθÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl
ÑÎfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Ò˄̇ΠÔÓÒÚÛԇΠÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚:
- éÚ ‚̯ÌÂÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚
- àÁ ÒÂÚË Í‡·ÂθÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl
- àÁ ÒÂÚË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ (DTV/DVD)
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ӉËÌ ÍÓ̈ ͇·ÂÎfl ‰Îfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· Í „ÌÂÁ‰‡Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó
Ò˄̇· (“PR”, “PB”, “Y”) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„ÓÈ ÍÓ̈ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ „ÌÂÁ‰‡Ï
‚˚ıÓ‰‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ DTV ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD.
- ÖÒÎË Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÛ˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
DTV (ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÛ˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
DTV (ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂβ DVD), ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó DTV (ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD) Í
„ÌÂÁ‰‡Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó Ò˄̇· (“PR”, “PB”, “Y”) ÚÂ΂ËÁÓ‡.
- ê‡Á˙ÂÏ˚ Y, PB Ë PR ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ (DTV ËÎË DVD) ËÌÓ„‰‡ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ
Y, B-Y Ë R-Y ËÎË Y, Cb Ë Cr.
- ëÓ‰ËÌËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ RCA ‡Á˙ÂÏ˚ "R- AUDIO - L", ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‡Á˙ÂχÏË ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ DTV ËÎË
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌËı ‡Û‰ËÓ-/‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·Âθ RCA ËÎË S-VIDEO Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl
‚ˉÂÓ‚˚ıÓ‰‡ ‚̯ÌËı ‡Û‰ËÓ-/‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚, Ú‡ÍËı, Í‡Í ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ,
ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD ËÎË ‚ˉÂÓ͇ÏÂ‡.
- ëÓ‰ËÌËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ RCA ‡Á˙ÂÏ˚ “R - AUDIO - L”,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‡Á˙ÂχÏË
‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ ‡Û‰ËÓ-/‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
- åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ̇ۯÌËÍË Í ‚˚ıÓ‰Û ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ ( ) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏÛ Ì‡
Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡. èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ı ̇ۯÌË͇ı Á‚ÛÍ
Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ˜ÂÂÁ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ê‡Á˙ÂÏ SERVICE (íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ)
- ê‡Á˙ÂÏ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍË, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·Âθ SCART ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ DVD Í ‡Á˙ÂÏÛ SCART
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD.
- ÖÒÎË Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÛ˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ (ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÛ˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Í
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÛ (ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂβ DVD), ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ (ËÎË
ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD) Í ÚÂ΂ËÁÓÛ.
ëÔˆËÙË͇ˆËË ‚ıÓ‰Ó‚/‚˚ıÓ‰Ó‚
Ç˚ıÓ‰
ÇıÓ‰
ê‡Á˙ÂÏ
ÇˉÂÓ ÄÛ‰ËÓ (ã/è)
S-Video
RGB
ÇˉÂÓ+ÄÛ‰ËÓ (ã/è)
SCART 1 (ÇÌe¯.1)
íÓθÍÓ ‚˚ıÓ‰ ÚÂ΂ËÁÓ‡
SCART 2 (ÇÌe¯.2)
Ç˚ıÓ‰ ÏÓÌËÚÓ‡
(TV/ÇÌe¯.1/ÇÌe¯.1/AV/S-VHS)
êÛÒÒÍËÈ-6
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 7
ëÓ‰ËÌËÚÂθ̇fl Ô‡ÌÂθ
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ HDMI/DVI
- ùÚÓÚ ‡Á˙ÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË AV-ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ HDMI (ÔËÒÚ‡‚ÍË,
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎË DVD, AV-ÂÒË‚Â˚ Ë ˆËÙÓ‚˚ ÚÂ΂ËÁÓ˚).
- èË ÒÓ‰ËÌÂÌËË ‰‚Ûı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ HDMI Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ Ì Ú·ÛÂÚÒfl.
óÚÓ Ú‡ÍÓ HDMI?
- HDMI, ÏÛθÚËωËÈÌ˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡Á¯ÂÌËfl, Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ËÌÚÂÙÂÈÒ
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÔÂ‰‡‚‡Ú¸ ˆËÙÓ‚˚ ‡Û‰ËÓ- Ë ‚ˉÂÓÒ˄̇Î˚ ÔÓ
Ó‰ÌÓÏÛ Í‡·Âβ ·ÂÁ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒʇÚËfl. éÌ ÌÓÒËÚ Ì‡Á‚‡ÌË “ÏÛθÚËωËÈÌ˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ” ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˆËÙÓ‚˚ı ‡Û‰ËÓ͇̇ÎÓ‚ (ÒËÒÚÂχ 5.1).
- ê‡Á΢ˠÏÂÊ‰Û ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ÏË HDMI Ë DVI Á‡Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ HDMI ÏÂ̸¯Â
ÔÓ ‡ÁÏÂÛ, ӷ·‰‡˛Ú ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl HDCP (High Bandwidth Digital Copy
Protection) ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚È ˆËÙÓ‚ÓÈ Á‚ÛÍ.
- àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡Á˙Âχ HDMI/DVI ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ò ‚̯ÌËÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ DVI.
ÑÎfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ͇·Âθ DVI-HDMI ËÎË ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ DVI-HDMI, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‡Á˙ÂÏ "R - AUDIO - L" ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ DVI ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ Á‚Û͇.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
- èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·Âθ D- Sub Í “PC (PC IN)” Í Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Í ‚ˉÂÓ͇Ú ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
- ëÓ‰ËÌËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ‡Á˙ÂÏ “AUDIO (PC IN)”,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡, Ë ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ô·Ú˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÄìÑàé
-
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎË Ò ‡Á˙ÂχÏË RCA Í ‚˚ıÓ‰Ì˚Ï „ÌÂÁ‰‡Ï "R - AUDIO - L" ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡ ‰Û„Ë ÍÓ̈˚ ͇·ÂÎÂÈ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ „ÌÂÁ‰‡Ï ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰‡ ̇
ÛÒËÎËÚÂΠËÎË ÒËÒÚÂÏ ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ÍËÌÓÚ‡Ú‡.
ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ
RF
Ç˚ıÓ‰ SCART2 Ë ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Scart, AV, S-Video
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, èä RF
HDMI
Scart, AV, S-Video
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, èä
HDMI
ÇÒÚÓÂÌÌ˚Â
á‚ÛÍ, ‚˚‚Ó‰ËÏ˚È Ì‡
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË Ì „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ
ÓÚÍβ˜ÂÌ˚
á‚ÛÍ, ‚˚‚Ó‰ËÏ˚È Ì‡
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ
á‚ÛÍ, ‚˚‚Ó‰ËÏ˚È Ì‡
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
ÇÒÚÓÂÌÌ˚Â
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
ÓÚÍβ˜ÂÌ˚
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
Ç˚‚Ó‰ Á‚Û͇
éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ˉÂÓÒ˄̇·
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡Ï͇ "äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ" (ÒڇθÌÓ„Ó ÚÓÒË͇ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË)
-
ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ Í‡ÊË” ̇ ÒÚ. 61.
åÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌË ‡Á˙Âχ ‰Îfl Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
êÛÒÒÍËÈ-7
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 8
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚Ò ÙÛÌ͈ËË, ÍÓÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡)
äÌÓÔ͇ ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl
(ÒÏ. ÒÚ. 11)
ëÚÓÔ-͇‰
(ÒÏ. ÒÚ. 25)
ÇÍβ˜ÂÌË Ë
‚˚Íβ˜ÂÌË ÂÊËχ
Picture-In-Picture
(͇ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚËÌÍÂ)
(ÒÏ. ÒÚ. 31-32)
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚˚Íβ˜ÂÌËÂ
(ÒÏ. ÒÚ. 41)
ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË ‰Îfl
ÔflÏÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ͇̇ÎÓ‚
DNIe Demo ÇÍÎ./Ç˚ÍÎ.
(ÒÏ. ÒÚ. 27)
ÇÂÏÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ÂÌË Á‚Û͇
(ÒÏ. ÒÚ. 34)
-ì‚Â΢ÂÌË „ÓÏÍÓÒÚË
-ìÏÂ̸¯ÂÌË „ÓÏÍÓÒÚË
(ÒÏ. ÒÚ. 33)
èflÏÓÈ ‚˚·Ó ÂÊËχ
ÚÂ΂ËÁÓ‡
Ç˚ÁÓ‚ ÏÂÌ˛ Ë ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂ
‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ
(ÒÏ. ÒÚ. 12)
è‰˚‰Û˘ËÈ Í‡Ì‡Î
Ç˚·Ó Ëϲ˘ËıÒfl
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò˄̇·
(ÒÏ. ÒÚ. 46)
-ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ Í‡Ì‡Î
-è‰˚‰Û˘ËÈ Í‡Ì‡Î
(ÒÏ. ÒÚ. 12)
éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË Ó
̇ÒÚÓÈ͇ı
(ÒÏ. ÒÚ. 40)
Ç˚ıÓ‰ ËÁ ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
ìÔ‡‚ÎÂÌË ÍÛÒÓÓÏ ‚ ÏÂÌ˛
(ÒÏ. ÒÚ. 12)
Ç˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡
(ÒÏ. ÒÚ. 35)
Ç˚·Ó ÂÊËχ Á‚Û͇
(ÒÏ. ÒÚ. 34)
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÒÓı‡ÌÂÌËfl Ë
Û‰‡ÎÂÌËfl ͇̇ÎÓ‚ ËÁ Ô‡ÏflÚË.
(ÒÏ. ÒÚ. 18)
ç‡ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓı‡ÌÂÌËfl
‚˚·‡ÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
ÚÂ΂ˉÂÌËfl/͇·ÂθÌÓ„Ó
ÚÂ΂ˉÂÌËfl. (ÒÏ. ÒÚ. 15)
îìçäñàà PIP (ÒÏ. ÒÚ. 31-32)
SOURCE : Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·
SWAP : é·ÏÂÌ ÏÂÒÚ‡ÏË
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ë
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ
SIZE
: Ç˚·Ó ‡ÁÏÂ‡ PIP
POSITION : Ç˚·Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl PIP
Ç˚·Ó SRS TSXT
(ÒÏ. ÒÚ. 36)
Ç˚·Ó ‚‡ˇÌÚ‡ ̇ÒÚÓÈÍË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
(ÒÏ. ÒÚ. 22)
Ç˚·Ó ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
(ÒÏ. ÒÚ. 25)
èflÏÓÈ ÔÂÂıÓ‰ ‚ ÂÊËÏ èä
(ÒÏ. ÒÚ. 48)
ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Á‡ÏÂÌËÚÂ
·‡Ú‡ÂÈÍË, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡ÊÏËÚ Ë
Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ “RESET” ‚ Ú˜ÂÌËÂ
2-3 ÒÂÍÛ̉ ÔÂ‰ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ.
ç‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ flÍËÈ Ò‚ÂÚ.
êÛÒÒÍËÈ-8
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:00 PM
Page 9
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÙÛÌ͈ËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡)
éÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡/
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÌÙÓχˆËfl
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÚÂÎÂ͇̇·
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
éÚÏÂ̇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
îËÍÒ‡ˆËfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
P
P
: ëÎÂ‰Û˛˘‡fl ÒÚ‡Ìˈ‡
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
: è‰˚‰Û ˘‡fl ÒÚ‡Ìˈ‡
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
Ç˚·Ó ÂÊËχ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
(LIST/FLOF)
Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÂÊËχ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
ÚÂÎeÚÂÍÒÚ‡
éÚÍ˚ÚËÂ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ì͇Á‡ÚÂθ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ëÓı‡ÌÂÌË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
Ç˚·Ó ‡ÁÏÂ‡ ÔÓÎfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
îÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ : èÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÒÏ. ÒÚ. 52-54
êÛÒÒÍËÈ-9
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 10
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì
1
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ.
2
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚ ·‡Ú‡ÂË ‡ÁÏÂ‡ AAA.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á̇ÍË “+” Ë “-” ̇ ·‡Ú‡Âflı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú
ÒıÂÏÂ, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓÈ ‚ÌÛÚË ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ.
3
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Í˚¯ÍÛ Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ·‡Ú‡ÂË Ë ı‡ÌËÚ Ëı ‚ ÔÓı·‰ÌÓÏ ÒÛıÓÏ ÏÂÒÚÂ,
ÂÒÎË ‚˚ Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÛÎ¸Ú Ñì ‚ Ú˜ÂÌËÂ
‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
èÛÎ¸Ú Ñì ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË ‰Ó 7
ÏÂÚÓ‚ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
(èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ Ó·˚˜ÌÓÏ ÂÊËÏ ·‡Ú‡ÂÈ
ı‚‡Ú‡ÂÚ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ Ó‰ËÌ „Ó‰.)
èÛÎ¸Ú Ñì Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ!
èÓ‚Â¸Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
1. ÇÍβ˜ÂÌÓ ÎË ÔËÚ‡ÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡?
2. ç ÔÂÂÔÛÚ‡Ì˚ ÎË ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È Ë ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚È ÔÓÎ˛Ò‡
·‡Ú‡ÂÈ?
3. ç ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ì ÎË ÂÒÛÒ ·‡Ú‡ÂÈ?
4. ç ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÎË ÔÂ·ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl? ç ÓÚÍβ˜ÂÌ
ÎË ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl?
5. çÂÚ ÎË ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÒÔˆˇθÌÓÈ Î˛ÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓÈ Î‡ÏÔ˚
ËÎË ÌÂÓÌÓ‚ÓÈ ‚˚‚ÂÒÍË?
êÛÒÒÍËÈ-10
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 11
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓp‡
òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ „ÌÂÁ‰Û ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÓÁÂÚÍÛ.
êÂÁÛθڇÚ:
ᇄÓ‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇
ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.
ç‡ÔflÊÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÒÂÚË 50 ËÎË 60 Ɉ.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER
̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.
êÂÁÛθڇÚ: Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡Ïχ,
ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÔÓÒχÚË‚‡ÎË ÔÓÒΉÌÂÈ.
3
ç‡ÊÏËÚ ˆËÙÓ‚Û˛ ÍÌÓÔÍÛ (0~9) ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÌÓÏÂ‡
͇̇· ( / ) ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË
ÍÌÓÔÍÛ
, ̇ıÓ‰fl˘Û˛Òfl ̇ Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ô‡ÌÂÎË.
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ‚Íβ˜‡ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚˚·‡Ú¸ flÁ˚Í, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË
ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË ÏÂÌ˛ (ÒÏ. ÒÚ. 14).
4
óÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER
¢ ‡Á.
èÂ‚Ӊ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl
ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ˝ÌÂ„ËË, ÔÓÚ·ÎflÂÏÓÈ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ,
‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚ÂÒÚË ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl. àÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, ÂÒÎË Ú·ÛÂÚÒfl ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚ
̇ Ì·Óθ¯Ó ‚ÂÏfl (̇ÔËÏÂ, ̇ ‚ÂÏfl ӷ‰‡ ).
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER
êÂÁÛθڇÚ:
2
̇ ÔÛθÚ Ñì.
ùÍ‡Ì ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl, ‡ ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Í‡ÒÌ˚È Ë̉Ë͇ÚÓ ÂÊËχ
ÓÊˉ‡ÌËfl.
óÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
POWER , ˆËÙÓ‚Û˛ ÍÌÓÔÍÛ (0~9) ËÎË ÍÌÓÔÍÛ
Û‚Â΢ÂÌËfl/ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ͇̇· ( / ) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇‰Ó΄Ó
(̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÛÂÁʇÂÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ú‡ÍÊ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ
ÓÁÂÚÍË Ë ÓÚ ‡ÌÚÂÌÌ˚.
êÛÒÒÍËÈ-11
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 12
èÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl:
Ç˚·Ó‡ ͇̇ÎÓ‚ Ë „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË.
ç‡ÒÚÓÈÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒËÒÚÂÏ˚
˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛.
Ç Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊ ڇ·Îˈ Û͇Á‡Ì˚ ̇˷ÓΠ˜‡ÒÚÓ
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ ÍÌÓÔÍË Ë Ëı ÙÛÌ͈ËË.
äÌÓÔ͇
~
îÛÌ͈Ëfl, ËÒÔÓθÁÛÂχfl
ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ
îÛÌ͈Ëfl, ËÒÔÓθÁÛÂχfl
ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÏÂÌ˛
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡.
-
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
Ô‰˚‰Û˘Â„Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡.
-
àÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı
͇̇ÎÓ‚.
ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‰‚ÛıÁ̇˜ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ͇̇·
ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ‚ÚÓÛ˛ ˆËÙÛ ÌÓÏÂ‡ Ò‡ÁÛ
ÔÓÒΠ̇ʇÚËfl ÔÂ‚ÓÈ ˆËÙ˚. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì Í‡Ì‡Î Ò Ó‰ÌÓÁ̇˜Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl
„ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
-
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
„ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
-
MUTE
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚˚Íβ˜ÂÌËfl Á‚Û͇.
óÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ Á‚ÛÍ, ̇ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ
¢ ‡Á ËÎË Ì‡ÊÏËÚ ӉÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ
/ .
MENU
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡
ÒËÒÚÂÏ˚ ˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛.
EXIT
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚
Ô‰˚‰Û˘ÂÂ
ÏÂÌ˛ ËÎË Ó·˚˜Ì˚È
ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛ Ë
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÏÂʉÛ
ÔÛÌÍÚ‡ÏË ÏÂÌ˛.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÛÌÍÚ‡ ÏÂÌ˛ ËÎË
Û‚Â΢ÂÌËfl Á̇˜ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ
ÔÛÌÍÚÛ ÏÂÌ˛ ËÎË ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl Á̇˜ÂÌËfl
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡.
-
ENTER
êÛÒÒÍËÈ-12
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl
‚˚·Ó‡.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 13
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play
èË ÔÂ‚ÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ
‚˚Á˚‚‡˛ÚÒfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ·‡ÁÓ‚˚ı ̇ÒÚÓÂÍ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚:
1
ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁÓ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
POWER
̇ ÔÛθÚ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË Start Plug & Play..
ùÚ‡ ̇‰ÔËÒ¸ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl,
Á‡ÚÂÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚Á˚‚‡ÂÚÒfl ÏÂÌ˛ üÁ˚Í.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È flÁ˚Í.
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÔËÒÓÍ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ 21 flÁ˚ÍÓ‚.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒÚ‡Ì˚ Ë „ËÓÌ˚:
ÅÂθ„Ëfl - î‡ÌˆËfl - ÉÂχÌËfl - àÚ‡ÎËfl çˉÂÎả˚ - àÒÔ‡ÌËfl - ò‚ˆËfl - ò‚ÂȈ‡Ëfl ÇÂÎËÍÓ·ËÚaÌËfl - ÇÓÒÚӘ̇fl Ö‚ÓÔ‡ - ÑÛ„ËÂ
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ‚‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ‚ ÏÂÌ˛
ëÚ‡Ì‡. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚‡¯ ‚˚·Ó.
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
èÓ‚Â¸Ú ‡ÌÚÂÌÌ˚È ‚ıÓ‰ Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
‚‡ˇÌÚÓÏ OK.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇ Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
ÔÛÌÍÚÓÏ èÛcÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
èÓËÒÍ Í‡Ì‡ÎÓ‚ ̇˜ÌÂÚÒfl Ë Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
7
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
Ç˚·ÂËÚ Á̇˜ÂÌË ‚ÂÏÂÌË (˜‡Ò˚ Ë ÏËÌÛÚ˚) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË . ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á̇˜ÂÌË ‚ÂÏÂÌË (˜‡Ò˚ Ë ÏËÌÛÚ˚) Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË .
(ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó
‚ÂÏÂÌË” ̇ ÒÚ. 40)
8
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
̇ÒÚÓÂÍ.
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ‚‡¯Ëı
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
èËflÚÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡, Á‡ÚÂÏ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ͇̇Î,
ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÒÓı‡ÌÂÌ.
êÛÒÒÍËÈ-13
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 14
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play
ÖÒÎË ÌÛÊÌÓ Ò·ÓÒËÚ¸ ̇ÒÚÓÈÍË ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË…
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
êÂÁÛθڇÚ:
5
ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
á‡ÔÛÒÍ Plug & Play.
èÓ‰ӷ̇fl ËÌÙÓχˆËfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ï Ô˂‰Â̇ ̇
Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇
‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚˚·‡Ì èä.
Ç˚·Ó flÁ˚͇
èË ÔÂ‚ÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·‡Ú¸ flÁ˚Í,
ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËÈ ÏÂÌ˛,
ÔÛÌÍÚÓ‚ ÏÂÌ˛ Ë ‰Û„ÓÈ ËÌÙÓχˆËË.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛ üÁ˚Í.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
èÂ˜ËÒÎfl˛ÚÒfl ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ flÁ˚ÍË.
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
‰Îfl ‚˚·Ó‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó flÁ˚͇. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ 21 flÁ˚ÍÓ‚.
6
êÛÒÒÍËÈ-14
óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 15
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚
ÑÎfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÓı‡ÌÂÌËfl ͇̇ÎÓ‚ ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓËÒÍ Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ı (‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸). Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡Á̇˜‡ÂÏ˚Â
ÔË ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓ„ÛÚ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÏ ËÎË
Ê·ÂÏ˚Ï ÌÓÏÂ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ. é‰Ì‡ÍÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ ÌÓÏÂ‡
‚Û˜ÌÛ˛ Ë Û‰‡ÎËÚ¸ ÌÂÌÛÊÌ˚ ͇̇Î˚.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÛÌÍÚ ëÚ‡Ì‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
¢ ‡Á. èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ ‚ ÏÂÌ˛ ëÚ‡Ì‡.
êÂÁÛθڇÚ:
åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ì:
ÅÂθ„Ëfl - î‡ÌˆËfl - ÉÂχÌËfl - àÚ‡ÎËfl çˉÂÎả˚ - àÒÔ‡ÌËfl - ò‚ˆËfl - ò‚ÂȈ‡Ëfl ÇÂÎËÍÓ·ËÚaÌËfl - ÇÓÒÚӘ̇fl Ö‚ÓÔ‡ - ÑÛ„ËÂ
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ A‚ÚoÌacÚpoÈ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
7
.
èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÏÂÌ˛ A‚ÚoÌacÚpoÈ͇ Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
ÔÛÌÍÚÓÏ èÛcÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
‰Îfl ÔÓËÒ͇ ͇̇ÎÓ‚.
Ç ÏÓÏÂÌÚ Ì‡˜‡Î‡ ÔÓËÒ͇ ͇̇ÎÓ‚ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛
ËÁÏÂÌflÂÚÒfl Ò èÛcÍ Ì‡ ëÚoÔ.
êÂÁÛθڇÚ:
èÓËÒÍ Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. ä‡Ì‡Î˚ ÒÓÚËÛ˛ÚÒfl Ë
ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ ÔÓfl‰ÍÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Ëı
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲ ‚ ˜‡ÒÚÓÚÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ (ÔÂ‚˚Ï
ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl Í‡Ì‡Î Ò Ò‡ÏÓÈ ÌËÁÍÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ, ÔÓÒΉÌËÏ Ò Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ ). á‡ÚÂÏ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡Ïχ, ÍÓÚÓ‡fl
·˚· ‚˚·‡Ì‡ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÔÓËÒ͇.
óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ ÏÂÌ˛, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓËÒÍ ‰Ó Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ENTER , ‚˚·‡‚ ‚ ÏÂÌ˛ Ô‡‡ÏÂÚ ëÚÓÔ.
8
.
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÓÚËÓ‚ÍË Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ç˚ ÏÓÊÂÚ :
éÚÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ ͇̇Î˚ ‚ Ê·ÂÏÓÏ ÔÓfl‰Í (ÒÏ. ÒÚ. 19)
ç‡Á̇˜ËÚ¸ ̇Á‚‡ÌËfl ‰Îfl ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ (ÒÏ. ÒÚ. 20)
ÑÓ·‡‚ËÚ¸ ËÎË Û‰‡ÎËÚ¸ ͇̇Î˚ (ÒÏ. ÒÚ. 18)
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ Ì‡
ÔËÌËχÂÏ˚È ÒË„Ì‡Î Í‡Ì ‡Î‡ (ÒÏ. ÒÚ. 21)
åÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌflÚ¸ ͇̇Î˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ
AUTO PROG. ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
1
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUTO PROG.
êÂÁÛθڇÚ:
2
ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ A‚ÚoÌacÚpoÈ͇ Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
ÔÛÌÍÚÓÏ èÛcÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
êÛÒÒÍËÈ-15
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 16
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛
åÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Ó 100 ͇̇ÎÓ‚, ‚Íβ˜‡fl ͇̇Î˚, Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚Â
ÔÓ Í‡·ÂθÌ˚Ï ÒÂÚflÏ.
èË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸:
ëÓı‡ÌËÚ¸ ËÎË ÌÂÚ Í‡Ê‰˚È ËÁ ̇ȉÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚.
çÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ˉÂÌÚËÙË͇ˆËË Í‡Ê‰Ó„Ó
ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡.
x
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ êۘ̇fl ̇ÒÚ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ êۘ̇fl ̇ÒÚ..
Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ èÓ„‡Ïχ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
¢ ‡Á.
óÚÓ·˚ ̇Á̇˜ËÚ¸ ͇̇ÎÛ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‚˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È
ÌÓÏÂ, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ Á‡‰‡Ú¸ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ʇÚËÂÏ
ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛθÚ Ñì.
6
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëËÒÚÂχ ˆ‚ÂÚ‡
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ˆ‚ÂÚ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
7
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëËÒÚÂχ Á‚Û͇
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Á‚Û͇, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
êÛÒÒÍËÈ-16
ëڇ̉‡Ú˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆ‚ÂÚ‡ ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
Ä‚ÚÓ - PAL - SECAM - NTSC 4.43
·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡ÊÂÌ˚ Òڇ̉‡Ú˚ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‚Û͇ ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
BG - DK - I - L
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 17
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛
8
ÖÒÎË ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÌÓÏÂ ͇̇·, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸,
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ C (˝ÙËÌ˚È Í‡Ì‡Î)
ËÎË S (͇·ÂθÌ˚È Í‡Ì‡Î).
Ç˚·ÂËÚÂ Í‡Ì‡Î Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È ÌÓÏÂ,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÖÒÎË Á‚ÛÍ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÌÂÌÓχθÌÓ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·‡Ú¸ ‰Û„Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ Á‚Û͇.
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ‚˚·‡Ú¸ Í‡Ì‡Î Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ
̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
9
ÖÒÎË ‚˚ Ì Á̇ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ͇̇ÎÓ‚, ‚˚·ÂËÚ èÓËÒÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË
ËÎË , ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
10
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëÓı‡ÌÂÌËÂ.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ENTER
‚˚·ÂËÚ OK.
êÂÁÛθڇÚ:
11
í˛ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ò͇ÌËÓ‚‡Ú¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ, ÔÓ͇
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ ËÎË ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
͇̇· Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ̇ ˝Í‡ÌÂ.
ä‡Ì‡Î Ë ÔËÒ‚ÓÂÌÌ˚È ÂÏÛ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·Û‰ÛÚ
ÒÓı‡ÌÂÌ˚.
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë Ò 8 ÔÓ 10 ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡,
ÍÓÚÓ˚È ÌÛÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸.
êÂÊËÏ˚ ͇̇ÎÓ‚
ê(êÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚): èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Ì‡ÒÚÓÈÍË
Òڇ̈ËË ÚÂ΂¢‡ÌËfl ‚‡¯ÂÈ ÁÓÌ˚ ‡ÒÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔÓ
ÔÓÁˈËflÏ Ò ÌÓÏÂ‡ÏË ÓÚ ê00 ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl ê99. Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î,
ÂÒÎË ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÔÓÁˈËË.
ë(êÂÊËÏ ‡θÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚): Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ
‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ‚‚Ó‰fl ÌÓÏÂ, ̇Á̇˜ÂÌÌ˚È
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ‚¢‡ÚÂθÌÓÈ Òڇ̈ËË.
¡(êÂÊËÏ Í‡·ÂθÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚): Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ
‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÂÒÎË ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ, ̇Á̇˜ÂÌÌ˚È
͇·ÂθÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ.
êÛÒÒÍËÈ-17
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 18
ꉇÍÚËÓ‚‡ÌË ͇̇·
àÁ ÒÔËÒ͇ ӷ̇ÛÊÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ÏÓÊÌÓ ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÌÂÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï
͇̇Î˚. èË ÔÂ·Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ËÒÍβ˜ÂÌÌ˚ ͇̇Î˚ ÌÂ
ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl.
ÇÒ ÓÒڇθÌ˚ ͇̇Î˚, ÍÓÚÓ˚ Ì ·˚ÎË Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ˚ ͇Í
ÔÓÔÛÒ͇ÂÏ˚Â, ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ÔË ÔÂ·Ó ͇̇ÎÓ‚.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛
ÑÓ·‡‚ËÚ¸/쉇ÎËÚ¸.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÒÚÓflÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó Í‡Ì‡Î‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
/ , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ËÎË Û‰‡ÎËÚ¸.
êÂÁÛθڇÚ:
ÖÒÎË Í‡Ì‡Î ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ô‡ÏflÚË,
ÚÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl Ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ ÑÓ·‡‚ËÚ¸.
ÖÒÎË Ê ‰‡ÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ÛÊ ÒÓı‡ÌÂÌ ‚ Ô‡ÏflÚË,
ÚÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl Ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ ì‰‡ÎËÚ¸.
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU , ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ
ÏÂÌ˛, ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó
ÔÓÒÏÓÚ‡.
7
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 4 Ë 5 ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÑÓ·a‚ËÚ¸ ËÎË ì‰aÎËÚ¸.
, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ËÎË Û‰‡ÎËÚ¸ ͇̇Î.
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ËÎË Û‰‡ÎËÚ¸ Í‡Ì‡Î Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ADD/DEL ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
êÛÒÒÍËÈ-18
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 19
ëÓÚËӂ͇ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÓÏÂ‡ ‰‚Ûı ͇̇ÎÓ‚, ˜ÚÓ·˚ :
àÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓfl‰ÓÍ ÒΉӂ‡ÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚.
èËÒ‚ÓËÚ¸ ΄ÍÓ Á‡ÔÓÏË̇ÂÏ˚ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ
͇̇·Ï, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ÒÏÓÚËÚ ̇˷ÓΠ˜‡ÒÚÓ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ͇̇·,
çÓÏÂ Ë Ì‡Á‚‡ÌË ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡
ÔÂÂÏ¢‡˛ÚÒfl ‚Ô‡‚Ó.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÓÁËˆË˛, Á̇˜ÂÌËfl ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ú·ÛÂÚÒfl Á‡ÏÂÌËÚ¸, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
6
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ èÓ„., ä‡Ì. Ë
ç‡Á‚‡ÌËÂ.
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌËÚ¸.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëÓÚËӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
.
Ç˚·‡ÌÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ÔËÒ‚‡Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ͇̇·,
ÍÓÚÓ˚È ‡Ì ·˚Î ÒÓı‡ÌÂÌ ÔÓ‰ ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ.
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 4 Ë 5 ‰Îfl ÒÓÚËÓ‚ÍË ‰Û„Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡.
êÛÒÒÍËÈ-19
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 20
èËÒ‚ÓÂÌËÂ Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚‡ÌËÈ
ç‡Á‚‡ÌËfl ͇̇ÎÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÔËÒ‚ÓÂÌ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ÂÒÎË ‚ÏÂÒÚ Ò
Ò˄̇ÎÓÏ ÚÂ΂¢‡ÌËfl ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó Í‡Ì‡ÎÂ.
ùÚË Ì‡Á‚‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ê·Ì˲.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ èÓ„., ä‡Ì. Ë
ç‡Á‚‡ÌËÂ.
ÖÒÎË ÌÛÊÌÓ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ ͇̇Î, ‚˚·ÂËÚÂ Â„Ó ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÍÌÓÔÍË
ËÎË .
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ç‡Á‚‡ÌËÂ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
ÇÓÍÛ„ ÔÓÎfl ̇Á‚‡ÌËfl ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÚÓ͇
‚˚·Ó‡.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚…
Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ...
‚˚·‡Ú¸ ·ÛÍ‚Û, ˆËÙÛ ËÎË ÒËÏ‚ÓÎ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÔÂÂÈÚË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÁˈËË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÔÓÁˈËË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
èÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
ËÎË
àϲ˘ËÂÒfl ÒËÏ‚ÓÎ˚ :
ÅÛÍ‚˚ ‡ÎÙ‡‚ËÚ‡ (A~Z)
ñËÙ˚ (0~9)
ëÔˆˇθÌ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ ( _, ÔÓ·ÂÎ)
êÛÒÒÍËÈ-20
6
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë Ò 4 ÔÓ 5 ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÚÓÓÏÛ
Ú·ÛÂÚÒfl ÔËÒ‚ÓËÚ¸ ÌÓ‚Ó ËÏfl.
7
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 21
íӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇Π͇̇·
ÖÒÎË ÔËÌËχÂÚÒfl ˜ÂÚÍËÈ Ò˄̇Π·ÂÁ ÔÓÏÂı, ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ ÔËÂχ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓËÒ͇ Ë
̇ÒÚÓÈÍË.
ÖÒÎË Ò˄̇ΠÒ··˚È ËÎË ËÒ͇ÊÂÌÌ˚È, ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ̇‰Ó·ËÚ¸Òfl
‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ Ò˄̇Î
ÔËÌËχÂÏÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡.
Ç˚·ÂËÚ ͇̇Π‰Îfl ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛
íÓ˜Ìafl ̇ÒÚoÈÍa.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl „ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÎËÌÂÈ͇ ̇ÒÚÓÈÍË.
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
ëÔ‡‚‡ ÓÚ ÌÓÏÂ‡ ͇̇· ÔÓfl‚ËÚÒfl Á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡ “*”.
çÓÏÂ ͇̇· ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
óÚÓ·˚ Ò·ÓÒËÚ¸ ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ ë·ÓÒ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
Ç ÒÚÓÍ ͇̇· ÒÔ‡‚‡ ÓÚ ÌÓÏÂ‡ ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡,
̇ÒÚÓÂÌÌÓ„Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÔÓfl‚ËÚÒfl
Á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡ “*”. Ä ÌÓÏÂ ͇̇· ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒfl Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
êÛÒÒÍËÈ-21
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 22
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ÚËÔ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
5
6
.
¢ ‡Á.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PeÊËÏ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
.
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ PeÊËÏ.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‚‡ˇÌÚ
̇ÒÚÓÈÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
êÂÁÛθڇÚ: ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ˝ÙÙÂÍÚ˚ ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl:
ÑË̇Ï˘ÂÒÍËÈ - ëڇ̉‡ÚÌ˚È - äËÌÓ - èÓθÁ.
7
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ˝ÚË Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
P.MODE (êÂÊËÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl).
êÛÒÒÍËÈ-22
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 23
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸,
ËÁÏÂÌflfl ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊ ԇ‡ÏÂÚ˚.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
4
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
¢ ‡Á.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PeÊËÏ.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ (äÓÌÚ‡ÒÚ, üÍÓÒÚ¸, óÂÚÍÓÒÚ¸,
ñ‚ÂÚ, íÓÌ).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl „ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÎËÌÂÈ͇ ̇ÒÚÓÈÍË.
6
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
ËÎË
ÔÓ‰·ÂËÚ Ú·ÛÂÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
7
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ Á̇˜ÂÌËfl ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Îfl
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÂÊËχ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ä‡Ê‰˚È Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚È Ô‡‡ÏÂÚ ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ
Òӄ·ÒÌÓ ÂÊËÏÛ ‚ıÓ‰‡.
îÛÌ͈Ëfl íÓÌ ÓÚÍβ˜Â̇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı.
• Ä̇ÎÓ„Ó‚˚È ÂÊËÏ (RF, Scart, Video, S-Video)
èË ‚ıÓ‰ÌÓÏ Ò˄̇Π‚ ÙÓχڇı PAL-50, PAL-CN Ë
SECAM.
• êÂÊËÏ äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, DVI Ë HDMI
èË ˜‡ÒÚÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· 60 Ɉ; 480i, 480p, 720p ÔË
60 Ɉ, 1080i ÔË 60 Ɉ.
êÛÒÒÍËÈ-23
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 24
àÁÏÂÌÂÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÚÚÂÌ͇
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓΠÔËflÚÌ˚È ‰Îfl „·Á‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÓÚÚÂÌÓÍ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
4
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
¢ ‡Á.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PeÊËÏ.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ éÚÚÂÌÓÍ, ‡ Á‡ÚÂÏ
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER . Ç˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏ˚È ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛,
̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË .
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚:
ïÓÎÓ‰Ì˚È 2 - ïÓÎÓ‰Ì˚È 1 - çÓχθÌ˚È íÂÔÎ˚È 1 - íÂÔÎ˚È 2
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ ‚˚·‡ÎË Ê·ÂÏ˚È ÓÚÚÂÌÓÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ EXIT, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ Á̇˜ÂÌËfl ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Îfl
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÂÊËχ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ÇÓÁ‚‡Ú Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Á‡‚Ó‰ÒÍË ̇ÒÚÓÈÍË
ÑÎfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚ÂÌÛÚ¸ Á‡‚Ó‰ÒÍË ̇ÒÚÓÈÍË.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
¢ ‡Á.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PeÊËÏ.
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ë·ÓÒ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
è‡‡ÏÂÚ ë·ÓÒ ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÊËχ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
êÛÒÒÍËÈ-24
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 25
àÁÏÂÌÂÌË ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ê‡ÁÏÂ,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
Ç˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏ˚È ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
.
ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚:
òËÓÍËÈ a‚ÚÓ - òËÓÍËÈ - è‡ÌÓ‡Ï‡ ì‚Â΢ÂÌÌ˚È - 4:3
ì‚Â΢ÂÌÌ˚È :
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò
ÙÓχÚÓÏ Í‡‰‡ 16:9 ‰Ó ‡ÁÏÂ‡ ˝Í‡Ì‡ (‚
‚ÂÚË͇θÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË). àÒÔÓθÁÛÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
‰Îfl ‚˚·Ó‡
. àÒÔÓθÁÛÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
‚‚Âı Ë ‚ÌËÁ. Ç˚·ÂËÚÂ
, ‡ Á‡ÚÂÏ ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ËÎË
ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚
‚ÂÚË͇θÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
ùÚË Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
P.SIZE (ê‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl) ̇ ÔÛθÚÂ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
Ç ÂÊËÏ èä ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÚÓθÍÓ ÂÊËÏ˚
òËÓÍËÈ Ë 4:3.
ÖÒÎË ÔË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË PIP ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ
P.SIZE (ê‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl), ÙÛÌ͈Ëfl PIP
ÓÚÍβ˜ËÚÒfl Ë ‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÁÏÂÌËÚÒfl.
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰‡
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË STILL ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ
ÒÚÓÔ-͇‰‡.
êÛÒÒÍËÈ-25
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 26
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Digital NR (ñËÙÓ‚Ó ÔÓ‰‡‚ÎÂÌË ¯Ûχ)
ÖÒÎË ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇ΠÒ··˚È, ÏÓÊÌÓ ‚Íβ˜ËÚ¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛
‰Îfl ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ‡‰ËÓÔÓÏÂı Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl ‰‚Ófl˘Â„ÓÒfl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
êÛÒÒÍËÈ-26
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛
ñËÙ. ¯ÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 27
DNIe (ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Digital Natural Image engine)
çÓ‚‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Samsung ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ·ÓΠ˜ÂÚÍÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ Ë ·ÂÎÓ„Ó
ˆ‚ÂÚ‡. çÓ‚˚È ‡Î„ÓËÚÏ ÍÓÂ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ·ÓΠflÍÓÂ Ë ˜ÂÚÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl DNIe ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ β·˚Â
Ò˄̇Î˚. åÓÊÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸, Í‡Í DNIe ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡
‰Îfl ÂÊËχ DNIe: ‰ÂÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Á̇˜ÂÌË ÇÍÎ..
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ DNIe: ‰ÂÏÓ, ‡
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
.
DNIe: ‰ÂÏÓ: Ç˚ÍÎ.
êÂÊËÏ DNIe: ‰ÂÏÓ ‚˚Íβ˜ÂÌ.
DNIe: ‰ÂÏÓ: ÇÍÎ.
Ç Ô‡‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË DNle. Ç Î‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡
Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ËÒıÓ‰ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
ùÚË ÔÛÌÍÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚·‡Ì˚ ÔÓÒÚÓ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË DNIe.
5
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ ‚˚·‡ÎË Ê·ÂÏ˚È ÂÊËÏ DNIe, ̇ÊÏËÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ EXIT, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇
‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚˚·‡Ì èä.
îÛÌ͈Ëfl DNIe: ‰ÂÏÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË
‡ÁÌˈ˚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË DNle Ë ·ÂÁ ÌÂÂ.
èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ÙÛÌ͈Ëfl DNle ‚Íβ˜Â̇.
êÛÒÒÍËÈ-27
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 28
ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
îÛÌ͈Ëfl ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl Ë̉˂ˉۇθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ Ò‚ÓËı Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚, Ú‡ÍËı Í‡Í „ÓÎÛ·ÓÈ,
ÁÂÎÂÌ˚È, ÓÁÓ‚˚È ·ÂÁ ‚ÎËflÌËfl ̇ ‰Û„Ë ˆ‚ÂÚ‡.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ èÓÒÚÓ ÛÔ‡‚Î.,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‰Îfl ˆ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
ÉÓÎÛ·ÓÈ - áÂÎÂÌ˚È - êÓÁÓ‚˚È - ëڇ̉‡ÚÌ˚È
- èÓθÁ.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ
ÑÂڇθÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‰Îfl ˆ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË,
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
êÓÁÓ‚˚È - áÂÎÂÌ˚È - ÉÓÎÛ·ÓÈ - ë·ÓÒ
7
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚ÔÓÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍÛ
ˆ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
8
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT
‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ Í‡‰ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‰Îfl
„ÛÎËÓ‚ÍË ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇
‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚˚·‡Ì èä.
óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í Á‡‚Ó‰ÒÍËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡Ï Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË ñ‚ÂÚÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ë·ÓÒ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÛÒÒÍËÈ-28
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 29
Ä‚ÚÓÍÓÌÚ‡ÒÚ
îÛÌ͈Ëfl Ä‚ÚÓÍÓÌÚ‡ÒÚ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó
ӷ̇ÛÊÂÌËfl ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl ÛÓ‚ÌÂÈ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÓÔÚËχθÌÓÈ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚË.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓÍÓÌÚ‡ÒÚ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓÍÓÌÚ‡ÒÚ.
5
Ç˚·ÂËÚ ÇÍÎ., ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó
ÔÓÒÏÓÚ‡.
ËÎË
.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó
Ò˄̇· ‚˚·‡Ì èä ËÎË ‚Íβ˜Â̇ ÙÛÌ͈Ëfl PIP.
êÛÒÒÍËÈ-29
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:01 PM
Page 30
чژËÍ flÍÓÒÚË
чژËÍ flÍÓÒÚË ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ËÎË Û˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
flÍÓÒÚË ˝Í‡Ì‡ ÔÛÚÂÏ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚË Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡Ú˜Ë͇.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ чژËÍ flÍÓÒÚË.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ чژËÍ flÍÓÒÚË.
Ç˚·ÂËÚ ÇÍÎ., ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
ËÎË
.
üÍÓÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡ „ÛÎËÛÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÒÚ¸˛.
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í
Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ ÏÂÌ˛ ËÎË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚
ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇
‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚˚·‡Ì èä.
êÛÒÒÍËÈ-30
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 31
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ “ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚËÌÍ” (PIP)
åÓÊÌÓ ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡ ˝Í‡Ì ‚ÌÛÚË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË (‚˚·‡ÌÌÓÈ ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚ
‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ˉÂÓÒ˄̇·). í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÌÓ
ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚ
β·Ó„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚ˉÂÓÒ˄̇·, Ì ÔÂ˚‚‡fl
ÔÓÒÏÓÚ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ PIP, ‡ Á‡ÚÂÏ
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PIP.
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
¢ ‡Á.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÇÍÎ., Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ àÒÚÓ˜ÌËÍ Ë Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ENTER . ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚÂ
ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ò˄̇· ‰Îfl ÓÍ̇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
[TV/ÇÌe¯. 1/ÇÌe¯. 2/AV/S-Video/äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È]
êÂÁÛθڇÚ:
7
àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
ÖÒÎË ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
Á̇˜ÂÌË TV/ÇÌe¯. 1/ÇÌe¯. 2/AV/S-Video/
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÚÓθÍÓ HDMI, ‡
ÂÒÎË ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
Á̇˜ÂÌË èä/HDMI, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ TV/ÇÌe¯. 1/
ÇÌe¯. 1/AV/S-Video/äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È.
[èä/HDMI]
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëÏÂÌa.
óÚÓ·˚ ÔÓÏÂÌflÚ¸ ÏÂÒÚ‡ÏË ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ ëÏÂÌa Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÂÒÚ‡ÏË.
ÖÒÎË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl
èä, Ô‡‡ÏÂÚ ëÏÂÌa ·Û‰ÂÚ Ì‰ÓÒÚÛÔÂÌ.
8
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ê‡ÁÏÂ ‰Îfl
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ‡ÁÏÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
ê‡ÁÏÂ˚ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
-
-
ÖÒÎË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl
èä, Ô‡‡ÏÂÚ ê‡ÁÏÂ ·Û‰ÂÚ Ì‰ÓÒÚÛÔÂÌ.
êÛÒÒÍËÈ-31
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 32
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ “ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚËÌÍ” (PIP)
9
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ èÓÁˈËfl, ‡
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÓÁËˆË˛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ: ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÂÂÏ¢‡ÂÚÒfl.
äÓ„‰‡ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚˚·‡Ì
‡ÁÏÂ
ËÎË
, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ.
[èä/HDMI]
10
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ èÓ„‡Ïχ,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË .
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ: Ç ÔÛÌÍÚ èÓ„‡Ïχ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ÌÂÒÂÌÌ˚È
‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
éÒÌÓ‚ÌÓÂ: èä/HDMI, ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÂ: TV
èÛÌÍÚ˚ èÓ„‡Ïχ ‚ ÂÊËÏ TV ̇ÍÚË‚Ì˚ Ë
̉ÓÒÚÛÔÌ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÂÊËÏ èä/HDMI ÓÌË
‡ÍÚË‚ËÁËÛ˛ÚÒfl Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË.
11
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EXIT.
îÛÌ͈ËË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË
‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÂÊËÏ PIP:
îÛÌ͈ËË
éÔËÒ‡ÌËÂ
PIP
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔflÏÓ„Ó
‚Íβ˜ÂÌËfl/‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË PIP.
SOURCE
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
SWAP
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÂÌflÚ¸ ÏÂÒÚ‡ÏË
ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ÖÒÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏ ‚ˉÂÓ, ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË‚ ÂÊËÏ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ Ì ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÍÓ„‰‡ ̇ÊËχÂÚ ÍÌÓÔÍÛ
SWAP ÔÓÒΠËÁÏÂÌÂÌËfl ͇̇·
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
Ç ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ
‚˚·‡Ú¸ ͇̇ΠÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
POSITION
í‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÓÒÚ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
ÍÌÓÔÍË POSITION.
SIZE
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË SIZE ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ‡ÁÏÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
O : PIP ‡·ÓÚ‡ÂÚ
X : PIP Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ç‡ÒÚÓÈÍË PIP
ÑÓÔ.
êÛÒÒÍËÈ-32
S-Video äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È
TV
ÇÌe¯.1
ÇÌe¯.2
AV
èä
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
ÇÌe¯.1
X
X
X
X
X
X
X
O
ÇÌe¯.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È
X
X
X
X
X
X
X
O
èä
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
éÒÌ.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 33
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÛθڇ Ñì.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl „ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÔÓÎÓÒ‡ Ò
ÍÛÒÓÓÏ, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘ËÏ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
ìÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸Òfl, ‡ ÍÛÒÓ
ÔÂÂÏ¢‡Ú¸Òfl ‚Ô‡‚Ó, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ÓÚÔÛÒÚËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl „ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÔÓÎÓÒ‡ Ò
ÍÛÒÓÓÏ, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘ËÏ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
ìÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ÔÓÌËʇڸÒfl, ‡ ÍÛÒÓ
ÔÂÂÏ¢‡Ú¸Òfl ‚΂Ó, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ÓÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ‰Û„Ë ԇ‡ÏÂÚ˚ Á‚Û͇.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÒÏ. ̇ ÒÚ. 34 ~ 39.
êÛÒÒÍËÈ-33
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 34
ÇÂÏÂÌÌÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚˚Íβ˜ÂÌËfl Á‚Û͇.
èËÏÂ: ‚˚ ıÓÚËÚ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MUTE
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
á‚ÛÍ ÓÚÍβ˜ËÚÒfl, Ë Ì‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌË “OÚÍÎ. Á‚.”.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ Á‚ÛÍ, ¢ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
MUTE
ËÎË Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË.
êÂÁÛθڇÚ:
á‚ÛÍ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚÒfl, Ë ÒÓÓ·˘ÂÌË “OÚÍÎ. Á‚.”
ËÒ˜ÂÁÌÂÚ. ÉÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û͇ ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl Ú‡ÍÓÈ ÊÂ,
͇ÍÓÈ Ó̇ ·˚· ‰Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl Á‚Û͇.
Ç˚·Ó ÂÊËχ Á‚Û͇
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ Á‚Û͇, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ "DUAL I/II" ̇
ÔÛθÚ Ñì. èË Ì‡Ê‡ÚËË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl
̇Á‚‡ÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÂÊËχ Á‚Û͇.
FM
ÒÚÂÂÓ
íËÔ Á‚Û͇
ÑÇéâçéâ 1/2
èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲
åÓÌÓ
åÓÌÓ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍ
ÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
ëÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
ëÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ 1
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
NICAM
ÒÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
åÓÌÓ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ 2
åÓÌÓ
åÓÌÓ
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ 1
ÑÇéâçéâ 1
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍ
ÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
ÑÇéâçéâ 1
Ñ‚ÓÈÌÓÈ 2
èË ÔËÂÏ Ò··Ó„Ó Ò˄̇· Á‚ÛÍ ÎÛ˜¯Â ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸ ‚
ÂÊËÏÂ åÓÌÓ.
ÖÒÎË ÒÚÂÂÓÒ˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ Ò··˚È Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÂÊËÏÓ‚,
‚˚·ÂËÚ ÂÊËÏ åÓÌÓ.
êÛÒÒÍËÈ-34
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 35
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ Á‚Û͇
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÌËÊ ÒÔˆˇθÌ˚ı
ÂÊËÏÓ‚ Á‚Û͇, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
5
.
¢ ‡Á.
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ PeÊËÏ.
èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ˝ÙÙÂÍÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
6
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚:
ëڇ̉‡Ú - åÛÁ˚͇ - äËÌÓ - ꘸ - èÓθÁ.
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ùÚË ÔÛÌÍÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ú‡ÍÊ ‚˚·‡Ì˚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË
S.MODE (êÂÊËÏ Á‚Û͇) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Á‚Û͇
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ Á‚Û͇ ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ,
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
Ç˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ ˜‡ÒÚÓÚ Ì‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
6
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
7
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
.
ËÎË
.
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÚÂ·Û˛˘Û˛Òfl ̇ÒÚÓÈÍÛ.
.
ÖÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ˝ÚËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÏÂÌÂÌ, ‰Îfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ êÂÊËÏ
Á‚Û͇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Á̇˜ÂÌË èÓθÁ.
êÛÒÒÍËÈ-35
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 36
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
SRS, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚È (5.1) Á‚ÛÍ
˜ÂÂÁ ‰‚‡ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl. îÛÌ͈Ëfl TruSurround Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â ‚ËÚۇθÌÓ ӷ˙ÂÏÌÓ Á‚Û˜‡ÌË ˜ÂÂÁ ÒËÒÚÂÏÛ ËÁ
‰‚Ûı „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ, ‚Íβ˜‡fl ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË
ÚÂ΂ËÁÓ‡. îÛÌ͈Ëfl ÒÓ‚ÏÂÒÚËχ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚ÏË
ÙÓχڇÏË.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ SRS TSXT, ‡ Á‡ÚÂÏ
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Ô‡‡ÏÂÚ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
Ç˚ÍÎ. - 3D ÏoÌo - CÚeeo
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
ùÚË Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË SRS ̇
ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
TruSurround XT, SRS Ë ÒËÏ‚ÓÎ
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓ‚‡Ì˚ÏË
Á͇̇ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË SRS Labs, Inc. íÂıÌÓÎÓ„Ëfl TruSurround XT
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔÓ ÎˈÂÌÁËË ÍÓÏÔ‡ÌËË SRS Labs, Inc.
êÛÒÒÍËÈ-36
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 37
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
ä‡Ê‰‡fl ‚¢‡ÚÂθ̇fl Òڇ̈Ëfl ËÏÂÂÚ Ë̉˂ˉۇθÌ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚
Ò˄̇·, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÏÓÊÂÚ ÔÓÚ·ӂ‡Ú¸Òfl ̇ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
„ÓÏÍÓÒÚ¸ ͇ʉ˚È ‡Á ÔË ÒÏÂÌ ͇̇·.
чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸
Ú·ÛÂÏÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, ÒÌËʇfl ÛÓ‚Â̸ ‚˚ıÓ‰‡ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ
ÏÓ‰ÛÎËÛ˛˘Â„Ó Ò˄̇· ËÎË ÔÓ‚˚¯‡fl ÛÓ‚Â̸ ‚˚ıÓ‰‡ ÔË ÌËÁÍÓÏ
ÛÓ‚Ì ÏÓ‰ÛÎËÛ˛˘Â„Ó Ò˄̇·.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
êÛÒÒÍËÈ-37
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 38
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ̇ۯÌËÍÓ‚
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, Ì ·ÂÒÔÓÍÓfl ¯ÛÏÓÏ
ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÍÓÏ̇Ú β‰ÂÈ, ÚÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ÏÓÊÌÓ
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ̇ۯÌËÍË.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË Í 3,5-ÏËÎÎËÏÂÚÓ‚ÓÏÛ ÏËÌË-‡Á˙ÂÏÛ Ì‡ Áa‰ÌeÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
êÂÁÛθڇÚ:
á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ̇ۯÌËÍË.
чθÌÂȯË ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ Ì‡ÒÚÓÈÍ ̇ۯÌËÍÓ‚ ÒÏ. ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‡Á‰ÂÎÂ.
èÓ‰Íβ˜Ë‚ ̇ۯÌËÍË Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ÔÓÚÛ, ‚ ÏÂÌ˛
Sound (á‚ÛÍ) ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ ÔÛÌÍÚ‡ÏË
SRS TSXT, éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇ Ë B˚·op Á‚Û͇
(‚ ÂÊËÏÂ PIP).
èÓÒÎۯ˂‡ÌË Á‚Û͇ ‚ ̇ۯÌË͇ı ̇ ·Óθ¯ÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË
‚ Ú˜ÂÌË ‰ÓÎ„Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ Ó„‡Ì˚
ÒÎÛı‡.
èË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ Í ÒËÒÚÂÏ Á‚ÛÍ ‚
‰Ë̇ÏË͇ı ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸ Á‚ÛÍ ˜ÂÂÁ ‚̯ÌËÂ
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË ÓÚÍβ˜ËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÛÒËÎËÚÂθ.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
ËÎË
, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
.
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
ÖÒÎË ‰Îfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
Á̇˜ÂÌË ÇÍÎ., ÏÂÌ˛ Sound (á‚ÛÍ), ÍÓÏ ÔÛÌÍÚ‡ B˚·op Á‚Û͇
(‚ ÂÊËÏ PIP), ·Û‰ÂÚ Ì‰ÓÒÚÛÔÌÓ.
êÛÒÒÍËÈ-38
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 39
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‚Û͇ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÖÒÎË ÂÊËÏ "ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚËÌÍÂ" ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
‚Íβ˜ËÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‚Û͇ ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU .
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ B˚·op Á‚Û͇,
‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ éÒÌÓ‚ÌÓÈ Ë
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È.
.
ùÚÛ ÓÔˆË˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ ÙÛÌ͈Ëfl PIP ‚Íβ˜Â̇.
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
èÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‚Û͇ ‰Îfl
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
óÚÓ·˚ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ Á‚ÛÍ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‚˚·ÂËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚ éÒÌÓ‚ÌÓÈ.
êÛÒÒÍËÈ-39
BN68-00927D-01Rus.qxd
6/28/05 5:36 PM
Page 40
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡Ò˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl
ÓÚÓ·‡Ê‡ÎÓÒ¸ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË INFO. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÛÒÚ‡Ìӂ͇
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÈÏÂ˚
‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl.
ÖÒÎË ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚÍβ˜‡ÎÒfl, ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
˜‡Ò˚ Á‡ÌÓ‚Ó.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚·‡Ì
ÔÛÌÍÚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚.
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
5
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚…
ç‡ÊÏËÚÂ...
èÂÂÈÚË Í ÔÛÌÍÚÛ ó‡ÒÓ‚ ËÎË åËÌyÚ.
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á̇˜ÂÌËfl ‰Îfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
ó‡ÒÓ‚ Ë åËÌyÚ.
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
.
6
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
7
óÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡ ˝Í‡Ì...
ç‡ÊÏËÚÂ...
íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl Ë Á̇˜ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌ˚ı
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ
äÌÓÔÍÛ INFO
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á̇˜ÂÌË ‚ÂÏÂÌË (˜‡Ò˚ Ë ÏËÌÛÚ˚)
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
êÛÒÒÍËÈ-40
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 41
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 30 ‰Ó 180
ÏËÌÛÚ, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂȉÂÚ ‚
ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚·‡Ì
ÔÛÌÍÚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚.
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ í‡ÈÏÂ Ò̇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È ‚ÂÏÂÌÌÓÈ
ËÌÚÂ‚‡Î (Ç˚ÍÎ., 30, 60, 90, 120, 150, 180).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
íÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ
ÓÊˉ‡ÌËfl, Í‡Í ÚÓθÍÓ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÌÚÂ‚‡Î
‚ÂÏÂÌË ËÒÚ˜ÂÚ.
6
óÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ Ú‡ÈÏÂ‡ Ò̇, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ Ç˚ÍÎ. Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
7
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
àÏÂÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ú‡ÈÏÂ Ò̇ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
SLEEP ̇ ÔÛθÚ Ñì.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ̇ ÔÛθÚ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ:
2
ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ Ò̇ ¢ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ,
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ç˚ÍÎ..
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ÂÏfl,
ÓÒÚ‡˛˘ÂÂÒfl ‰Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ
ÓÊˉ‡ÌËfl.
Ç˚·ÂËÚ ËÌÚÂ‚‡Î ‚ÂÏÂÌË, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ SLEEP.
êÛÒÒÍËÈ-41
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 42
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡
í‡ÈÏÂ˚ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚:
íÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÎÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÎÒfl ̇
‚˚·‡ÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜‡ÎÒfl ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl.
èÂ‚˚È ˝Ú‡Ô - ˝ÚÓ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡
(ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó
‚ÂÏÂÌË” ̇ ÒÚ. 40)
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‚˚·‡Ì
ÔÛÌÍÚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛
í‡ÈÏÂ ‚Íβ˜eÌËfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ í‡ÈÏÂ ‚Íβ˜eÌËfl.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏfl, Í‡Ì‡Î Ë ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË, ÔË ÍÓÚÓ˚ı
ÚÂ΂ËÁÓ ‰ÓÎÊÂÌ ‚Íβ˜‡Ú¸Òfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚…
ç‡ÊÏËÚÂ...
èÂÂÈÚË Í ÔÛÌÍÚÛ ó‡ÒÓ‚, åËÌyÚ,
èÓ„‡Ïχ, Ë ÉÓÏÍÓÒÚ¸.
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ó‡ÒÓ‚, åËÌyÚ,
èÓ„‡Ïχ, Ë ÉÓÏÍÓÒÚ¸.
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
Ç˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ ÄÍÚË‚‡ˆËfl
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
Ç˚·‡Ú¸ ч ‰Îfl ‡ÍÚË‚‡ˆËË
Ú‡ÈÏÂ‡ ‚Íβ˜ÂÌËfl.
äÌÓÔÍÛ
ËÎË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
.
.
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ í‡ÈÏÂ ‚˚Íβ˜eÌËfl ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË . í‡ÍËÏ Ê ӷ‡ÁÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏfl, ‚ ÍÓÚÓÓÂ
ÚÂ΂ËÁÓ ‰ÓÎÊÂÌ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚Íβ˜ËÚ¸Òfl.
åÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á̇˜ÂÌË ‚ÂÏÂÌË (˜‡Ò˚ Ë ÏËÌÛÚ˚)
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
êÛÒÒÍËÈ-42
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 43
ÇÍβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÓÚ ‰ÂÚÂÈ
чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÔÛÚÂÏ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‚ˉÂÓ Ë ‡Û‰ËÓ Ò˄̇ÎÓ‚,
Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÔÓÒÏÓÚ ÌÂÊ·ÚÂθÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
̇‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎflÏË, ̇ÔËÏÂ, ‰ÂÚ¸ÏË.
ÅÎÓÍËӂ͇ ÓÚ ‰ÂÚÂÈ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÌflÚ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ Ì‡
Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡.
è‡‡ÏÂÚ˚ á‡Ï͇ ÓÚ ‰ÂÚÂÈ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ÚÓθÍÓ Ò ÔÛθڇ
Ñì, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚÂ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏ èä.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ á‡ÏÓÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‡ÏÓÍ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
¢ ‡Á.
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ á‡ÏÓÍ.
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èÓ„‡Ïχ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
7
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ËÎË
‚˚·ÂËÚ ͇̇Î˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
8
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÅÎÓÍËӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
9
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ᇷÎÓÍ. ‰Îfl ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
͇̇ÎÓ‚.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
10
ÑÎfl ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ‡Á·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‰Û„Ëı ͇̇ÎÓ‚ ÔÓ‚ÚÓËÚÂ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÔÛÌÍÚÓ‚ 6 Ë 9.
11
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
êÛÒÒÍËÈ-43
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 44
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËχ ÒËÌÂ„Ó ˝Í‡Ì‡
ÖÒÎË Ò˄̇ΠÌ ÔËÌËχÂÚÒfl ËÎË Ò˄̇ΠӘÂ̸ Ò··˚È, ‚ÏÂÒÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ÔÓÏÂı‡ÏË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒËÌËÈ ˝Í‡Ì.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ÒËθÌ˚ÏË ÔÓÏÂı‡ÏË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Îfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ “ëËÌËÈ ˝Í‡Ì” Á̇˜ÂÌË “Ç˚ÍÎ.”.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ëËÌËÈ ˝Í‡Ì.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
Ç˚·Ó ÏÂÎÓ‰ËË (Melody)
åÓÊÌÓ Ò‰Â·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌËË
ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓË„˚‚‡Î‡Ò¸ ÏÂÎÓ‰Ëfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
êÛÒÒÍËÈ-44
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ åÂÎÓ‰Ëfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
EXIT.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 45
Ç˚·Ó ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇·
íÂ΂ËÁÓ ÓÒ̇˘ÂÌ ÙÛÌ͈ËÂÈ ‚˚·Ó‡ ‚ˉÂÓ-/‡Û‰ËÓÒ˄̇ÎÓ‚,
‚˚‚Ó‰fl˘ËıÒfl ̇ ‡Á˙ÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU .
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇıÓ‰, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ÇıÓ‰.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ CÔËcoÍ ËcÚo˜Ì..
ÖÒÎË Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
‚̯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‚ ÏÂÌ˛ CÔËcoÍ ËcÚo˜Ì.
‚Íβ˜ÂÌ˚ ÚÓθÍÓ Ô‡‡ÏÂÚ˚ TV, ÇÌe¯. 1 Ë
ÇÌe¯. 2. è‡‡ÏÂÚ˚ AV, S-Video,
äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È, èä, HDMI ‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÔË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Í
ÚÂ΂ËÁÓÛ.
3
Ç˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
4
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„ 1.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ꉇÍÚË. ̇Á‚..
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ꉇÍÚË. ̇Á‚..
Ç˚·ÂËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇Á‚‡ÌË ÍÓÚÓÓ„Ó ÒΉÛÂÚ
ÓÚ‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË .
êÂÁÛθڇÚ:
ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚:
ÇÌe¯. 1 - ÇÌe¯. 2 - AV - S-Video äÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È - èä - HDMI
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
7
Ç˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
8
ËÎË
.
ËÎË
.
ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚:
---- - VHS - DVD - D-VHS - K‡·. TB - íÇóëÔÛÚÌ.
ÔËÒÚ. - ÄÇ ÂÒË‚Â - DVD ÂÒË‚Â - à„‡ ä‡ÏÂ‡ - DVD äoÏ·o - ñ. ÂÍÓ‰Â - èä
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚
Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
ñ. ÂÍÓ‰Â: ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ÔËÒË ‰ËÒÍÓ‚ DVD ̇ ÊÂÒÚÍËÈ ‰ËÒÍ
êÛÒÒÍËÈ-45
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 46
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Ò˄̇·
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ·˚ÎË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚ ‡Û‰ËÓË ‚ˉÂÓÒËÒÚÂÏ˚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ò˄̇Î
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‚˚·‡‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ıÓ‰.
1
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ͇·ÂÎË ·˚ÎË Ô‡‚ËθÌÓ
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE.
êÂÁÛθڇÚ: éÚ‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌÌÓ ̇Á‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡Û‰ËÓ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ‚ÂıÌÂÏ
΂ÓÏ Û„ÎÛ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
3
ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE, ÔÓ͇ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl Ú·ÛÂÏ˚È
ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇·.
ÖÒÎË ‚˚ ËÁÏÂÌflÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚̯ÌÂ„Ó Ò˄̇· ‚Ó
‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÌÓ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ̇ ˝Í‡Ì Ì Ò‡ÁÛ.
êÂÊËÏ TV ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË TV ËÎË ÍÌÓÔÍË
/
̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË
SOURCE ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ ‚Íβ˜ËÚ¸ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
êÛÒÒÍËÈ-46
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 47
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‚ÓÈÒÚ‚ ˝Í‡Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (‚ Ò‰ Windows XP)
çËÊ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÚËÔ˘̇fl Ôӈ‰Û‡ ̇ÒÚÓÈÍË Ò‚ÓÈÒÚ‚ ˝Í‡Ì‡ ‰Îfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó ‚ Ò‰ Windows.
é‰Ì‡ÍÓ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍ˚‚‡˛˘ËÂÒfl ÓÍ̇ ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ‚ÂÒËË Windows Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇Ú˚. çÓ ‰‡Ê ÂÒÎË ÓÍ̇, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏ˚ ̇ ˝Í‡ÌÂ
‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ‚˚„Îfl‰flÚ Ì ڇÍ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌ͇ı ‚ ˝ÚÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ, ‚ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl Ó‰ÌË
Ë Ú Ê ·‡ÁÓ‚˚ Ôӈ‰Û˚ ̇ÒÚÓÈÍË. (Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂβ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ËÎË Í
‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Samsung.)
1
ë̇˜‡Î‡ ˘ÂÎÍÌËÚ ÍÌÓÔÍÓÈ Ï˚¯Ë ̇ ÔÛÌÍÚ “è‡ÌÂθ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl” (Control Panel) ‚ ÏÂÌ˛ “èÛÒÍ” (Start) Windows.
2
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ì‡ ˝Í‡Ì ÓÚÍÓÂÚÒfl ÓÍÌÓ Ô‡ÌÂÎË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˘ÂÎÍÌËÚ ̇ Á̇˜Í “éÙÓÏÎÂÌËÂ
Ë ÚÂÏ˚” (Appearance and Themes) ‰Îfl ‚˚‚Ó‰‡
‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÓÍ̇ “ùÍ‡Ì” (Display).
3
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ì‡ ˝Í‡Ì ÓÚÍÓÂÚÒfl ÓÍÌÓ Ô‡ÌÂÎË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˘ÂÎÍÌËÚ ̇ Á̇˜Í“ùÍ‡Ì” (Display)
‰Îfl ‚˚‚Ó‰‡ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÓÍ̇ “ùÍ‡Ì” (Display).
4
èÂÂȉËÚ ÍÓ ‚Í·‰Í “è‡‡ÏÂÚ˚” (Settings)
‚ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ ÓÍÌ “ùÍ‡Ì” (Display).
ÑÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‡ÁÏÂ (‡Á¯ÂÌËÂ),
‡‚Ì˚È
éÔÚËχθÌÓ - 1360 x 768
ÖÒÎË ‚ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ ÓÍÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÏÓÌËÚÓ‡
ËÏÂÂÚÒfl ÓÔˆËfl “˜‡ÒÚÓÚ‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ˝Í‡Ì‡”, ÚÓ ‚ ÌÂÏ
‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Á̇˜ÂÌË “60” ËÎË “60 Ɉ”.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÍÓÈÚ ˝ÚÓ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ó ÓÍÌÓ,
‚˚·‡‚ ÓÔˆË˛ “OK”.
*ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “ùÍ‡ÌÌ˚ ÂÊËÏ˚ (èä)” ̇ ÒÚ. 63
êÛÒÒÍËÈ-47
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 48
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠÓÚ èä
Ä‚ÚÓÔÓ‰ÒÚÓÈ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î, ÔÓ‰‡‚‡ÂÏ˚È ÓÚ èä.
èË ˝ÚÓÏ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ „Û·ÓÈ
Ë ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PC ̇ ÔÛθÚ Ñì ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ èä.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓÔÓ‰ÒÚÓÈ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
êÛÒÒÍËÈ-48
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
ÅÛ‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇
͇˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 49
ÉÛ·‡fl Ë ÚӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÒÚÓÈÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÌÓ
ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚Â̸ ÔÓÏÂı ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË.
ÖÒÎË ÔÓÏÂıË Ì ۉ‡ÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÓθÍÓ ÚÓ˜ÌÓÈ
̇ÒÚÓÈÍË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ˜‡ÒÚÓÚÛ Ì‡Ë·ÓΠÚÓ˜Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ ÂÊËÏÂ
„Û·ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÒÌÓ‚‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ.
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÛÓ‚Â̸ ÔÓÏÂı ·˚Î ÒÌËÊÂÌ, ̇ÒÚÓÈÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ‡ÒÔÓ·„‡ÎÓÒ¸ ÔÓ ˆÂÌÚÛ ˝Í‡Ì‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PC ̇ ÔÛθÚ Ñì ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ èä.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
3
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
¢ ‡Á.
‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÛÌÍÚ èÓ‰ÒÚÓÈ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ÉÛ·Ó ËÎË íÓ˜ÌÓ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÎËÌÂÈ͇ ̇ÒÚÓÈÍË.
6
ç‡ÒÚÓÈÚ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË . ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
åÓ„ÛÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚, ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ̘ÂÚÍËÏ.
7
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡
‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡.
êÛÒÒÍËÈ-49
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 50
àÁÏÂÌÂÌË ÔÓÁˈËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PC ̇ ÔÛθÚ Ñì ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ èä.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
‚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èÓÁˈËfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
êÛÒÒÍËÈ-50
.
èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÓÍÌÓ èÓÁˈËfl ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓÁˈËË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ.
5
ç‡ÒÚÓÈÚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl,
̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË .
ç‡ÒÚÓÈÚ ‚ÂÚË͇θÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl,
̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË .
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚
ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 51
ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ËÒıÓ‰Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡‚Ó‰ÒÍË Á̇˜ÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PC ̇ ÔÛθÚ Ñì ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ èä.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
.
éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË , ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ ë·ÓÒ Ì‡ÒÚ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
éÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
‚ ÏÂÌ˛ èä.
àÏÂÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÌˈˇÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚ Á̇˜ÂÌËfl ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲,
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÏ˚ ̇ Á‡‚Ó‰Â-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂ.
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ô‰˚‰Û˘Â ÏÂÌ˛ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ EXIT ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚
ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
êÛÒÒÍËÈ-51
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 52
ÑÂÍÓ‰Â ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ë˄̇Π·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ ËÌÙÓχˆË˛,
ÍÓÚÓ‡fl ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÓÏ. ùÚ‡ ËÌÙÓχˆËfl ‚Íβ˜‡ÂÚ:
èÓ„‡ÏÏÛ ÚÂÎÂÔÂ‰‡˜.
çÓ‚ÓÒÚË Ë ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ„Ó‰˚.
çÓ‚ÓÒÚË ÒÔÓÚ‡.
àÌÙÓχˆË˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
àÌÙÓχˆËfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ̇ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒÚ‡Ìˈ‡ı (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ).
ó‡ÒÚ¸
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
A
B
C
D
E
F
çÓÏÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚.
à‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ Òڇ̈ËË.
çÓÏÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ ËÎË ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓËÒ͇.
чڇ Ë ‚ÂÏfl.
íÂÍÒÚ.
àÌÙÓχˆËfl Ó ÒÓÒÚÓflÌËË.
éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
àÌÙÓχˆË˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÏÓÊÌÓ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ β·ÓÂ
‚ÂÏfl ÔË ıÓÓ¯ÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÌËχÂÏÓ„Ó Ò˄̇·.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â:
Ç ËÌÙÓχˆËË ÏÓ„ÛÚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÔÛÒÍË
çÂÍÓÚÓ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÏÓ„ÛÚ Ì ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ë ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ÒÚ‡ÌËˆÛ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ:
1
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
( ) ËÎË
( ) ‚˚·ÂËÚ ͇̇Î
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ Òڇ̈ËË, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÛÒÎÛ„ËÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
2
ÄÍÚË‚ËÁËÛÈÚ ÂÊËÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË TTX/MIX ( / ).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÚ‡Ìˈ‡ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ.
ùÚ‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì‡ ‚ β·Ó ‚ÂÏfl
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË MENU ( ).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TTX/MIX (
êÂÁÛθڇÚ:
4
êÛÒÒÍËÈ-52
) ¢ ‡Á.
ùÍ‡Ì ·Û‰ÂÚ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚ ˜‡ÒÚË. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
‰‚ÓÈÌÓ„Ó ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚ‰ÂθÌÓ
ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ÚÂÍÛ˘ËÈ Í‡Ì‡Î Ë ÒÚ‡ÌˈÛ
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ̇ Ó‰ÌÓÏ ˝Í‡ÌÂ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TTX/MIX (
êÂÁÛθڇÚ:
/
/
) ¢ ‡Á.
TÂÍÛ˘ËÈ ÚÂÎÂ͇̇ΠÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÓ
ÒÚ‡ÌˈÂÈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
5
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PIP (
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV(
).
) ¢ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÂÊËχ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
ÖÒÎË Ì‡ ˝Í‡Ì ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl
̘ËÚ‡ÂÏ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ flÁ˚Í ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ flÁ˚ÍÛ, ‚˚·‡ÌÌÓÏÛ ‚ ÏÂÌ˛ “Setup” (ìÒÚ‡Ìӂ͇).
ÖÒÎË flÁ˚ÍË ÓÚ΢‡˛ÚÒfl, ‚˚·ÂËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
flÁ˚Í ‚ ÏÂÌ˛ “Setup” (ìÒÚ‡Ìӂ͇).
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 53
Ç˚·Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÔflÏÛ˛ ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÒÚ‡Ìˈ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
1
ǂ‰ËÚ ÚÂıÁ̇˜Ì˚È ÌÓÏÂ ÒÚ‡Ìˈ˚ ËÁ ÒÔËÒ͇ ÒÚ‡Ìˈ
‚ ÒÓ‰ÂʇÌËË, ̇ÊËχfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ˆËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË.
êÂÁÛθڇÚ:
Ò˜ÂÚ˜ËÍ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl,
Ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡.
2
ÖÒÎË ‚˚·‡Ì̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÌÂÒÍÓθÍËÏË
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ÏË ÒÚ‡Ìˈ‡ÏË, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚
·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ. óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl
̇ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRE-CH ( ).
ÑÎfl ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRE-CH ( ) ¢Â
‡Á.
3
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl:
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸…
ç‡ÊÏËÚÂ...
é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÌÙÓχˆË˛
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÚÂÎÂ͇̇·
TTX/MIX (
ëÍ˚Ú˚È ÚÂÍÒÚ
(̇ÔËÏÂ, ÓÚ‚ÂÚ˚ ̇ ‚ÓÔÓÒ˚
‚ËÍÚÓËÌ˚)
INFO (
)
é·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
INFO (
) ¢ ‡Á
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˈÛ,
‚‚‰fl ÌÓÏÂ ËÁ 4-ı ˆËÙ
SLEEP (
ëÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
ëÚ‡Ìˈ‡ ‚‚Âı (
è‰˚‰Û˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
ëÚ‡Ìˈ‡ ‚ÌËÁ (
ÅÛÍ‚˚ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‚:
• ÇÂıÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˝Í‡Ì‡
• çËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˝Í‡Ì‡
SIZE ( )
•Ó‰ËÌ ‡Á
•‰‚‡ ‡Á‡
é·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl
•ÚË ‡Á‡
/
)
)
)
)
êÛÒÒÍËÈ-53
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 54
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË Fastext (Å˚ÒÚ˚È ÔÓËÒÍ ÒÚ‡Ìˈ˚
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ê‡Á΢Ì˚ ‡Á‰ÂÎ˚, ÍÓÚÓ˚ ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ı ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡,
χÍËÛ˛ÚÒfl ˆ‚ÂÚÓÏ Ë ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚˚·‡Ì˚ ̇ʇÚËÂÏ ˆ‚ÂÚÌ˚ı
ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛθÚ Ñì.
1
Ç˚‚‰ËÚ ̇ ˝Í‡Ì ÒÚ‡ÌËˆÛ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ̇ʇÚËÂÏ
ÍÌÓÔÍË TTX/MIX ( / ).
2
ç‡ÊÏËÚ ˆ‚ÂÚÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‡Á‰ÂÎÛ,
ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ (‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‡Á‰ÂÎ˚ Û͇Á‡Ì˚
‚ ÒÚÓÍ ÒÓÒÚÓflÌËfl).
êÂÁÛθڇÚ: ëÚ‡Ìˈ‡ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ò ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÒÒ˚Î͇ÏË Ì‡
‰Û„Û˛ ËÌÙÓχˆË˛, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸
Ú‡ÍËÏ Ê ӷ‡ÁÓÏ.
3
4
êÛÒÒÍËÈ-54
óÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡ ˝Í‡Ì:
ç‡ÊÏËÚÂ:
Ô‰˚‰Û˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ.
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
ÁÂÎÂÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ.
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ ÔÓÒÏÓÚÂÎË ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ PIP ( ) ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ
ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ.
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:02 PM
Page 55
ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ: èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚
ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ¡amœung, ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ËÌÒÚÛ͈ËË. ÖÒÎË ˝ÚË ËÌÒÚÛ͈ËË Ì ÔÓÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂÔÓ·‰ÍÛ, Á‡Ô˯ËÚÂ
ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÏÂÒÚÌÓÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ¡amœung.
éÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
èÓ‚Â¸Ú ̇‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ͇·ÂÎfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÍÌÓÔ͇ POWER
̇ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡ ·˚· ̇ʇڇ.
èÓ‚Â¸Ú ̇ÒÚÓÈÍË ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë flÍÓÒÚË.
èÓ‚Â¸Ú ̇ÒÚÓÈÍË „ÓÏÍÓÒÚË.
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÌÓχθÌÓÂ, ÌÓ Á‚ÛÍ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ.
èÓ‚Â¸Ú ̇ÒÚÓÈÍË „ÓÏÍÓÒÚË.
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ·˚· ÎË Ì‡Ê‡Ú‡ ̇ ÔÛθÚ Ñì ÍÌÓÔ͇ MUTE
èÓ‚Â¸Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ ÎË ÂÊËÏ éÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇.
çÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
˜ÂÌÓ-·ÂÎÓÂ
ç‡ÒÚÓÈÚ ԇ‡ÏÂÚ˚ ˆ‚ÂÚ‡.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒËÒÚÂχ ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl ‚˚·‡Ì‡ Ô‡‚ËθÌÓ.
èÓÏÂıË ‚ Á‚ÛÍÂ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËË
èÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ̇ÈÚË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓ ‚ÎËflÂÚ Ì‡
ÚÂ΂ËÁÓ, Ë ÔÂÂÒÚ‡‚¸Ú ˝ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ‰Û„Ó ÏÂÒÚÓ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÚÂ΂ËÁÓ Í ‰Û„ÓÈ ÓÁÂÚÍ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.
ê‡ÁÏ˚ÚÓ ËÎË fl·fl˘Â ËÁÓ·‡ÊÂÌË Ë
ËÒ͇ÊÂÌÌ˚È Á‚ÛÍ
èÓ‚Â¸Ú ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌ˚.
èÓÏÂıË ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚.
çÂÔÓ·‰ÍË ‚ ‡·ÓÚ ÔÛθڇ Ñì
á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
èÓ˜ËÒÚËÚ ‚ÂıÌËÈ Í‡È ÔÛθڇ Ñì (ÓÍÌÓ ÔÂ‰‡˛˘Â„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡).
èÓ‚Â¸Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ·‡Ú‡ÂË.
éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
“èÓ‚Â¸Ú Ò˄̇θÌ˚È Í‡·Âθ”.
èÓ‚Â¸Ú ̇‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Ò˄̇θÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Í èä ËÎË Í
‰Û„ËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï ‚ˉÂÓÒ˄̇·.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ èä ËÎË ‰Û„Ë ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ˉÂÓÒ˄̇· ‚Íβ˜ÂÌ˚.
Ç ÂÊËÏ èä ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ
“êÂÊËÏ Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl”.
èÓ‚Â¸Ú χÍÒËχθÌÓ ‡Á¯ÂÌËÂ Ë ˜‡ÒÚÓÚÛ ‚ˉÂÓ‡‰‡ÔÚÂ‡.
ë‡‚ÌËÚ ˝ÚË Á̇˜ÂÌËfl Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ‚ ‡Á‰ÂΠ“ùÍ‡ÌÌ˚ ÂÊËÏ˚ (èä)”.
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÒÎ˯ÍÓÏ ÚÂÏÌÓ ËÎË ÒÎ˯ÍÓÏ
Ò‚ÂÚÎÓÂ.
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚ Ë flÍÓÒÚ¸.
Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò èä ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl
ÏÂˆ‡˛˘ËÂ, ‰Óʇ˘Ë ËÎË ËÒ͇ʇ˛˘ËÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË „ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚.
Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò èä ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl
ÏÂˆ‡˛˘ËÂ, ‰Óʇ˘Ë ËÎË ËÒ͇ʇ˛˘ËÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚.
Ç˚ÔÓÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË „Û·ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË, ‡ Á‡ÚÂÏ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË.
Ç ÂÊËÏ èä ˝Í‡Ì fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÌ˚Ï Ë
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔËÚ‡ÌËfl ÏË„‡ÂÚ Ò ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ 1
ÒÂÍÛ̉‡.
íÂ΂ËÁÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
èÂÂÏÂÒÚËÚ Ï˚¯¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ËÎË Ì‡ÊÏËÚ β·Û˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡
Í·‚ˇÚÛÂ.
Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò èä ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÌÂÛÒÚÓȘ˂Ó, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰ÓʇÌËÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ÎË ÚÂ΂ËÁÓÓÏ Á̇˜ÂÌËfl ‡Á¯‡˛˘ÂÈ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ˜‡ÒÚÓÚ˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ ËÎË Ì‡ ‚ˉÂÓ͇ÚÂ.
ÖÒÎË Á̇˜ÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÚÓ ËÁÏÂÌËÚ Ëı
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÛÚËÎËÚ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
.
íÂ΂ËÁÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÙÛÌ͈ËË ÏÌÓ„ÓÂÊËÏÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ı ˜‡ÒÚÓÚ:
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË (ÍɈ): 30~ 61
ó‡ÒÚÓÚ‡ ͇‰Ó‚ÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË (Ɉ): 60~75
å‡ÍÒËχθÌÓ ‡Á¯ÂÌË (ÔË 60 Ɉ): 1360 X 768
Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò èä ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
ÒÏ¢ÂÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˆÂÌÚ‡ ˝Í‡Ì‡.
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË Ë ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË.
TFT LCD-Ô‡ÌÂÎË ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ ÒÛ·-ÔËÍÒÂÎÂÈ (3.147.264) ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ ÒÎÓÊÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. é‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ˝Í‡Ì ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌ˚ flÍË ËÎË ˜ÂÌ˚ ÔËÍÒÂÎË. ç‡Î˘Ë ڇÍËı ÔËÍÒÂÎÂÈ Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÔÓÚ·ËÚÂθÒÍË ҂ÓÈÒÚ‚‡ ËÁ‰ÂÎËfl.
êÛÒÒÍËÈ-55
BN68-00927D-01Rus.qxd
6/27/05 10:27 AM
Page 56
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌÂ
(LE26R4/LE26R5)
чÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ·ÂÚÓÌÌÓÈ ÒÚÂÌÂ. èË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÛ ËÁ ‰Û„Ó„Ó Ï‡ÚÂˇ· ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ.
ëÔËÒÓÍ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı (èÓÍÛÔ‡˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ)
M4 X L12
ç‡ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
ÇËÌÚ : 8 ¯Ú.
Ñ˛·Âθ: 4 ¯Ú.
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
M4 X L20
ë‡ÏÓÂÁ : 4 ¯Ú.
ë·Ó͇ ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÂ
1
éÚÏÂÚ¸Ú ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl Ò‚ÂÎÂÌËfl ÓÚ‚ÂÒÚËÈ Ì‡ ÒÚÂÌÂ.
èÓÒ‚ÂÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl „ÎÛ·ËÌÓÈ 35 ÏÏ ‚
ÓÚϘÂÌÌ˚ı ÚӘ͇ı.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰˛·ÂÎË ‚ ͇ʉÓ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‚ ÒÚÂÌÂ.
ëÓ‚ÏÂÒÚË‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Ò
‰˛·ÂÎflÏË , ÔËÍÂÔËÚ ̇ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË ÍÒÚÂÌÂ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ÍÓ̯ÚÂÈÌ ·Û‰ÂÚ Á‡ÍÂÔÎÂÌ ÌÂÔÓ˜ÌÓ,
LCD-ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸.
êÛÒÒÍËÈ-56
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/24/05 7:03 PM
Page 57
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌÂ
(LE26R4/LE26R5)
ë·Ó͇ ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÂ
2
3
Ç˚Íβ˜ËÚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÓÚÍβ˜ËÚ ¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
èÓÎÓÊËÚ ÚÂ΂ËÁÓ ̇ ÒÚÓÎ ˝Í‡ÌÓÏ ‚ÌËÁ, ÔÓ‰ÎÓÊË‚ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇ ËÎË
ÔÓ‰Û¯ÍÛ.
Ç˚‚ËÌÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÛ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
á‡ÍÓÈÚ ÓÚ‚ÂÒÚË ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÔˆˇθÌÓÈ Í˚¯ÍÓÈ.
èËÍÂÔËÚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë Á‡‚ÂÌËÚ ‚ËÌÚ˚
.
ÇÒÚ‡‚¸Ú 3 ‚˚ÒÚÛÔ‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ .
ëÍÂÔËÚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‚ËÌÚ‡ÏË .
èËϘ‡ÌËÂ: èÂʉ ˜ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÚÂÌÂ, Ò̇˜‡Î‡ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ‚Ò ͇·ÂÎË.
êÛÒÒÍËÈ-57
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/30/05 9:23 AM
Page 58
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌÂ
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
чÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ·ÂÚÓÌÌÓÈ ÒÚÂÌÂ. èË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÛ ËÁ ‰Û„Ó„Ó Ï‡ÚÂˇ· ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ.
ëÔËÒÓÍ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı (èÓÍÛÔ‡˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ)
M6 X L14
ç‡ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
M4 X L8
M4 X L25
ë‡ÏÓÂÁ : 7 ¯Ú.
Ñ˛·Âθ: 7 ¯Ú.
ë·Ó͇ ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÂ
1
éÚÏÂÚ¸Ú ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl Ò‚ÂÎÂÌËfl ÓÚ‚ÂÒÚËÈ Ì‡ ÒÚÂÌÂ.
èÓÒ‚ÂÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl „ÎÛ·ËÌÓÈ 35 ÏÏ ‚
ÓÚϘÂÌÌ˚ı ÚӘ͇ı.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰˛·ÂÎË ‚ ͇ʉÓ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ‚ ÒÚÂÌÂ.
ëÓ‚ÏÂÒÚË‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Ò
‰˛·ÂÎflÏË , ÔËÍÂÔËÚ ̇ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË ÍÒÚÂÌÂ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ÍÓ̯ÚÂÈÌ ·Û‰ÂÚ Á‡ÍÂÔÎÂÌ
ÌÂÔÓ˜ÌÓ, LCD-ÚÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸.
êÛÒÒÍËÈ-58
ÇËÌÚ : 8 ¯Ú.
ÇËÌÚ : 3 ¯Ú.
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
BN68-00927D-00Rus.qxd
6/9/05 9:12 PM
Page 59
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰Îfl ÏÓÌڇʇ ̇ ÒÚÂÌÂ
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
ë·Ó͇ ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ̇ ÒÚÂÌÂ
2
3
Ç˚Íβ˜ËÚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÓÚÍβ˜ËÚ ¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
èÓÎÓÊËÚ ÚÂ΂ËÁÓ ̇ ÒÚÓÎ ˝Í‡ÌÓÏ ‚ÌËÁ, ÔÓ‰ÎÓÊË‚ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇ ËÎË
ÔÓ‰Û¯ÍÛ.
Ç˚‚ËÌÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÛ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
á‡ÍÓÈÚ ÓÚ‚ÂÒÚË ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÔˆˇθÌÓÈ Í˚¯ÍÓÈ.
èËÍÂÔËÚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë Á‡‚ÂÌËÚ ‚ËÌÚ˚
.
ÇÒÚ‡‚¸Ú 3 ‚˚ÒÚÛÔ‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ ‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËfl ̇ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ .
ëÍÂÔËÚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‚ËÌÚ‡ÏË .
èËϘ‡ÌËÂ: èÂʉ ˜ÂÏ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÚÂÌÂ, Ò̇˜‡Î‡ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ‚Ò ͇·ÂÎË.
êÛÒÒÍËÈ-59
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/30/05 9:23 AM
Page 60
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË
(LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4)
<2>
<3>
1. èÓÎÓÊËÚ ÚÂ΂ËÁÓ ̇ ÒÚÓÎ ˝Í‡ÌÓÏ ‚ÌËÁ, ÔÓ‰ÎÓÊË‚ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇ ËÎË ÔÓ‰Û¯ÍÛ.
2. èËÍÂÔËÚ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÛ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
3. ÑÎfl ̇‰ÂÊÌÓ„Ó ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˜ÂÚ˚ ‚ËÌÚ‡.
êÛÒÒÍËÈ-60
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/30/05 9:23 AM
Page 61
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ Í‡ÊË
á‡ÏÓÍ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÙËÁ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚,
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏÓÈ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı. чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ.
Ç̯ÌËÈ ‚ˉ Ë ÏÂÚÓ‰ Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌÌ˚ı ̇ ËÒÛÌÍ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Á‡Ï͇. êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ Ô‡‚ËθÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÒÏ. ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â,
ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓÏ Ò Á‡ÏÍÓÏ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ”.
íÓÒËÍ
êËÒÛÌÓÍ2
êËÒÛÌÓÍ1
<ÌÂÓ·flÁ‡Ú>
åÂÒÚÓ̇ıÓʉÂÌË ‡Á˙Âχ ‰Îfl Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
1. ÇÒÚ‡‚¸Ú Á‡ÔË‡˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ „ÌÂÁ‰Ó Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” ̇ ÚÂ΂ËÁÓÂ
(êËÒÛÌÓÍ 1) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Á‡ÔË‡ÌËfl (êËÒÛÌÓÍ 2).
2. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÚÓÒËÍ Á‡Ï͇ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ”.
3. èËÍÂÔËÚ Á‡ÏÓÍ “äÂÌÒËÌ„ÚÓÌ” Í ÒÚÓÎÛ ËÎË ÚflÊÂÎÓÏÛ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÏÛ Ó·˙ÂÍÚÛ.
êÛÒÒÍËÈ-61
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/31/05 2:48 PM
Page 62
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ú·ӂ‡ÌËfl Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ç‡Á‚‡ÌË ÏÓ‰ÂÎË
è‡ÌÂθ
ê‡ÁÏÂ
ÇˉËχfl ӷ·ÒÚ¸ ˝Í‡Ì‡
íËÔ
ê‡ÁÏÂ ÔËÍÒÂÎfl
ì„ÓÎ Ó·ÁÓ‡
ê‡Á¯ÂÌËÂ
ó‡ÒÚÓÚ‡
ëÚӘ̇fl
LE26R4/LE26R5
LE32R3/LE32R4/LE32R5
LE37R4
LE40R5
Ñˇ„Ó̇θ 26” (16:9)
575,77 („Ó.) x323,71 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(22,67 („Ó.) x 12,74 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,4215 („Ó.) x 0,4215 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(0,0166 („Ó.) x 0,0166 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
170/170 („Ó./‚ÂÚ.)
1366 („Ó.) x 768 (‚ÂÚ.)
Ñˇ„Ó̇θ 32” (16:9)
697,68 („Ó.) x392,26 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(27,47 („Ó.) x 15,44 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,511 („Ó.) x 0,511 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(0,0201 („Ó.) x 0,0201 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
170/170 („Ó./‚ÂÚ.)
1366 („Ó.) x 768 (‚ÂÚ.)
Ñˇ„Ó̇θ 37” (16:9)
819,6 („Ó.) x 460,8 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(32,27 („Ó.)x 18,14 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,600 („Ó.) x 0,600 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(0,024 („Ó.) x 0,024 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
170/170 („Ó./‚ÂÚ.)
1366 („Ó.) x 768 (‚ÂÚ.)
Ñˇ„Ó̇θ 40” (16:9)
885,17 („Ó.) x 497,66 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(34,85 („Ó.) x 19,59 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,648 („Ó.) x 0,216 (‚ÂÚ.) ÏÏ
(0,027 („Ó.) x 0,0085 (‚ÂÚ.) ‰˛ÈÏÓ‚)
170/170 („Ó./‚ÂÚ.)
1366 („Ó.) x 768 (‚ÂÚ.)
30 ~ 61 ÍɈ
30 ~ 61 ÍɈ
30 ~ 61 ÍɈ
30 ~ 61 ÍɈ
䇉Ó‚‡fl
ÉÎÛ·Ë̇ ˆ‚ÂÚ‡
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ˆ‚ÂÚÓ‚
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ˆ‚ÂÚÓ‚
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ˆ‚ÂÚÓ‚
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ˆ‚ÂÚÓ‚
èä ê‡Á¯ÂÌËÂ
å‡ÍÒËχθÌÓÂ
éÔÚËχθÌÓÂ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
‡Á‰Âθ̇fl ë/ä, TTL,
ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl ËÎË ÓÚˈ‡ÚÂθ̇fl
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
‡Á‰Âθ̇fl ë/ä, TTL,
ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl ËÎË ÓÚˈ‡ÚÂθ̇fl
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
‡Á‰Âθ̇fl ë/ä, TTL,
ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl ËÎË ÓÚˈ‡ÚÂθ̇fl
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
‡Á‰Âθ̇fl ë/ä, TTL,
ÔÓÎÓÊËÚÂθ̇fl ËÎË ÓÚˈ‡ÚÂθ̇fl
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
ÇıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Î
ëËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl
ÇˉÂÓÒ˄̇Î
íÇ
ëËÒÚÂχ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
NTSC 4,43 (AV -3,58)
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
NTSC 4,43 (AV -3,58)
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
NTSC 4,43 (AV -3,58)
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
NTSC 4,43 (AV -3,58)
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰/‚ˉÂÓ‚˚ıÓ‰
ÇıÓ‰ RGB
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰/‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
SCART 2
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰/‚ˉÂÓ‚˚ıÓ‰
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰/‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
1,0 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
500 ÏÇ, Ò‰ÌÂÍ‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÂ
200 ~ 240 Ç ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇,
60/50 Ɉ± ±3 Ɉ
200 ~ 240 Ç ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇,
60/50 Ɉ± ±3 Ɉ
200 ~ 240 Ç ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇,
60/50 Ɉ± ±3 Ɉ
200 ~ 240 Ç ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇,
60/50 Ɉ± ±3 Ɉ
140 ÇÚ
<1,2 ÇÚ
170 ÇÚ
< 1 ÇÚ
170 ÇÚ
< 1 ÇÚ
275 ÇÚ
< 1 ÇÚ
662,0 x 94,0 x 497,8 ÏÏ
( 26,06 x 3,70 x 19,598 ‰˛ÈÏÓ‚)
662,0 x 206,0 x 539,0 ÏÏ
( 26,06 x 8,11 x 21,22 ‰˛ÈÏÓ‚)
797,0 x 99,0 x 592,0 ÏÏ
(31,38 x 3,898 x 23,31 ‰˛ÈÏÓ‚)
797,0 x 249,0 x 650,7 ÏÏ
(31,38 x 9,80 x 25,62 ‰˛ÈÏÓ‚)
914,2 x 109,0 x 663,2 ÏÏ
(36,00 x 4,29 x 26,11 ‰˛ÈÏÓ‚)
914,2 x 333,1 x 725,3 ÏÏ
(36,00 x 13,11 x 28,56 ‰˛ÈÏÓ‚)
989,0 x 110,0 x 702,6 ÏÏ
(38,94 x 4,33 x 27,66 ‰˛ÈÏÓ‚)
989,0 x 333,1 x 762,6 ÏÏ
(38,94 x 13,11 x 30,02 ‰˛ÈÏÓ‚)
ëËÒÚÂχ Á‚Û͇
ÇˉÂÓ
ëËÒÚÂχ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË
ëËÒÚÂχ ‚ˉÂÓ
àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl
ÇıÓ‰
èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ
Ç ÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó
ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ˝ÌÂ„ËË
ɇ·‡ËÚ˚ (ò x É x Ç)
äÓÔÛÒ
ë ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÓÈ
êÛÒÒÍËÈ-62
BN68-00927D-01Rus.qxd
6/28/05 4:05 PM
Page 63
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ú·ӂ‡ÌËfl Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ç‡Á‚‡ÌË ÏÓ‰ÂÎË
ÇÂÒ
ë ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÓÈ
LE26R4/LE26R5
LE32R3/LE32R4/LE32R5
LE37R4
LE40R5
11,3 Í„ (24,91 ÙÛÌÚÓ‚)
17,7 Í„ (39,02 ÙÛÌÚÓ‚)
22,5 Í„ (49,6 ÙÛÌÚÓ‚)
27,2 Í„ (59,96 ÙÛÌÚÓ‚)
ìÒÎÓ‚Ëfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ꇷӘ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ꇷӘ‡fl ‚·ÊÌÓÒÚ¸
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10 % - 80 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
10 % - 80 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
10 % - 80 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
10 % - 80 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5 % - 95 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
5 % - 95 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
5 % - 95 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
5 % - 95 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
ê‡Á˙ÂÏ RCA (ã, è); 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ê‡Á˙ÂÏ RCA (ã, è); 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ê‡Á˙ÂÏ RCA (ã, è); 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ê‡Á˙ÂÏ RCA (ã, è); 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰ (èä)
ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ 3,5éÏ; 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ 3,5éÏ; 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ 3,5éÏ; 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ 3,5éÏ; 0,5
Ç Ò‰ÌÂÍ‚., (-9‰Å)
Ç˚ıÓ‰ ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ
(ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ ø3,5; 32Ω)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ
(ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ ø3,5; 32Ω)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ
(ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ ø3,5; 32Ω)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ
(ëÚÂÂÓ‡Á˙ÂÏ ø3,5; 32Ω)
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËfl
Ç·ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚
ÔÓÏ¢ÂÌËË ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Á‚Û͇
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇
RF (êó): 80 Ɉ ~ 15 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
RF (êó): 80 Ɉ ~ 15 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
RF (êó): 80 Ɉ ~ 15 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
RF (êó): 80 Ɉ ~ 15 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
A/V (Ä/Ç): 80 Ɉ ~ 20 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
A/V (Ä/Ç): 80 Ɉ ~ 20 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
A/V (Ä/Ç): 80 Ɉ ~ 20 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
A/V (Ä/Ç): 80 Ɉ ~ 20 ÍɈ (ÔË -3 ‰Å)
á‚ÛÍ
Ç˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
3D Surround
5 ÇÚ X 2
10 ÇÚ X 2
10 ÇÚ X 2
10 ÇÚ X 2
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
Nicam/A7
Nicam/A3
Nicam/A2
Nicam/A2
ëÚÂÂÓ
ùÍ‡ÌÌ˚ ÂÊËÏ˚ (èä)
èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Â„Ó ‡ÁÏÂ ÏÓ„ÛÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÏÓÌËÚÓ‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë Â„Ó ‡Á¯ÂÌËfl. Ç ‰‡ÌÌÓÈ Ú‡·Îˈ Ô˂‰ÂÌ˚ ‚Ò ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÂÊËÏ˚ ˝Í‡Ì‡:
êÂÊËÏ
ê‡Á¯ÂÌËÂ
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓÍ
(ÍɈ)
ó‡ÒÚÓÚ‡ ͇‰Ó‚
(Ɉ)
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË
èÓÎflÌÓÒÚ¸
ÔËÍÒÂÎÓ‚ (åɈ)
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË (É/Ç)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
êÂÊËÏ ˜ÂÂÒÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl.
íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÂÒÎË ‚˚·‡Ì ÌÂÒڇ̉‡ÚÌ˚È ˝Í‡ÌÌ˚È ÂÊËÏ.
ìÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ DVI Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÙÛÌÍˆË˛ èä.
êÛÒÒÍËÈ-63
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/31/05 2:48 PM
Page 64
ç‡Á̇˜ÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‡Á˙ÂÏÓ‚
ê‡Á˙ÂÏ SCART
äÓÌÚ‡ÍÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ë˄̇Î
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰, Ô‡‚˚È Í‡Ì‡Î
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰, Ô‡‚˚È Í‡Ì‡Î
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰, ΂˚È Í‡Ì‡Î
"å‡ÒÒ‡" ‰Îfl ‡Û‰ËÓ͇̇ÎÓ‚
"å‡ÒÒ‡" ‰Îfl Ò˄̇· Blue (RGB)
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰, ΂˚È Í‡Ì‡Î
ÇıÓ‰ Ò˄̇· Blue (RGB)
äÓÏÏÛÚËÛ˛˘Â ̇ÔflÊÂÌËÂ
"å‡ÒÒ‡" ‰Îfl Ò˄̇· Green (RGB)
ãËÌËfl Ä\/-Link (Ext 1)
ÇıÓ‰ Ò˄̇· Green (RGB)
äÓÌÚ‡ÍÚ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ë˄̇Î
"å‡ÒÒ‡" ‰Îfl Ò˄̇· Red (RGB)
ÇıÓ‰ Red (RGB)
ë˄̇Π„‡¯ÂÌËfl (ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ‚ıÓ‰‡ ̇
Ò˄̇ΠRGB)
"å‡ÒÒ‡" ‰Îfl ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó Ò˄̇·
á‡ÁÂÏÎÂÌË Ò˄̇· „‡¯ÂÌËfl
ÇˉÂÓ‚˚ıÓ‰
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰
ùÍ‡Ì / "å‡ÒÒ‡"
ÇıÓ‰ÌÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (15-ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È)
äÓÌÚ‡ÍÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
êÛÒÒÍËÈ-64
ë˄̇Î
ä‡ÒÌ˚È (R)
áÂÎÂÌ˚È (G)
ëËÌËÈ (B)
áÂÏÎfl
áÂÏÎfl (Ó·‡ÚÌ˚È Ò˄̇ΠDDC)
áÂÏÎfl - ä‡ÒÌ˚È (R)
áÂÏÎfl - áÂÎÂÌ˚È (G)
áÂÏÎfl - ëËÌËÈ (B)
äÓÌÚ‡ÍÚ
9
10
11
12
13
14
15
ë˄̇Î
ç ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl
áÂÏÎfl - ëËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl
áÂÏÎfl
чÌÌ˚ (DDC)
ëÚӘ̇fl ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl
䇉Ó‚‡fl ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl
í‡ÍÚÓ‚˚ ËÏÔÛθÒ˚ (DDC)
BN68-00927D-00Rus.qxd
5/31/05 2:48 PM
Page 65
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
åÓ‰Âθ
LE26R4/LE26R5
LE32R3/LE32R4/LE32R5
LE37R4
LE40R5
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ÒÚÓÓÌ ˝Í‡Ì‡
16X9
16X9
16X9
16X9
ê‡ÁÏÂ ˝Í‡Ì‡ ‚ ‰˛Èχı
26
32
37
40
P‡ÁÏÂ ‰Ë‡„Ó̇ÎË ‡·Ó˜ÂÈ Ó·Î‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡
LE26R4: 66,60
LE32R4: 80,85
95,23
102,43
LE26R5: 66,74
LE32R5: 80,78
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÂÊËÏ˚ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
PAL (B/G, D/K I/I’),
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
SECAM (B/G, D/K, L/L’),
NTSC 4,43 (AV -3,58)
NTSC 4,43 (AV -3,58)
NTSC 4,43 (AV -3,58)
NTSC 4,43 (AV -3,58)
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
Ç
662,0
797,0
914,2
989,0
ò
206,0
249,0
333,1
333,1
É
539,0
650,7
725,3
762,6
ÇÂÒ ‚ Í„
11,3
17,7
22,5
27,2
åÓÌÓ/ÒÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı ‰Ë̇ÏËÍÓ‚
5ÇÚX2
10ÇÚX2
10ÇÚX2
10ÇÚX2
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÂÊËÏ˚ Á‚Û͇
ê‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚
íËÔ˚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
‡Á˙fiÏÓ‚
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ
˚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚
*
SECAM (B/G, D/K, L/L’), SECAM (B/G, D/K, L/L’),
ç‡ÔflÊÂÌËÂ, Ç
200-240Ç ÔÂÂÏ. ÚÓ͇
200-240Ç ÔÂÂÏ. ÚÓ͇
200-240Ç ÔÂÂÏ. ÚÓ͇
200-240Ç ÔÂÂÏ. ÚÓ͇
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÚÓ͇, Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÇÚ
140ÇÚ
170ÇÚ
170ÇÚ
275ÇÚ
¡CART
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
S-VIDEO/RCA (ÇıÓ‰)
ÂÒÚ¸/ÌÂÚ
ÂÒÚ¸/ÌÂÚ
ÂÒÚ¸/ÌÂÚ
ÂÒÚ¸/ÌÂÚ
RCA ‚˚ıÓ‰
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÉÓÎÓ‚Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚
/ ̇ۯÌËÍ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
èÛÎ¸Ú Ñì
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ŇڇÂÈÍË
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
èÂÂıÓ‰ÌËÍ ‰Îfl
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ
‡ÌÚÂÌÌ˚
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÌÂÚ
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ÔÂËÓ‰ : 60000 ˜‡ÒÓ‚.
êÛÒÒÍËÈ-65
BN68-00927D-00Rus.qxd
6/1/05 9:53 AM
Page 66
- ëÖêÇàëçéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ
- ÖÒÎË ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ‡·ÓÚ ËÁ‰ÂÎËfl Û͇Á˚‚‡˛Ú ̇
‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ Â„Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÔÓ‰‡‚ˆÛ ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË Í Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ
ÒÎÛÊ·˚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË.
Download PDF

advertising