Samsung | LE26M51B | Samsung LE26M51B Керівництво користувача

BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 1
íÖãÖÇßáéê á
êßÑäéäêàëíÄãßóçàå
ÖäêÄçéå
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
ßÌÒÚÛ͈¥fl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡
èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ÔËÒÚÓ˛ Û‚‡ÊÌÓ
ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ ¥ Á·ÂÂÊ¥Ú¸ ªª
‰Îfl χȷÛÚÌ¸Ó„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl.
ÖäêÄççß åÖçû
ÑàëèãÖâ èä
äÄêíàçäÄ Ç äÄêíàçñß (Pßê)
íÖãÖíÖäëí
á‡ÂπÒÚÛÈÚÂÒfl flÍ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜ ‚ËÓ·¥‚ Samsung Á‡ ‡‰ÂÒÓ˛:
www.samsung.com/global/register
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 2
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÌÂÛıÓÏËı ÁÓ·‡ÊÂ̸
çÂÛıÓÏ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË ÔÒÛ‚‡ÌÌfl ÂÍ‡ÌÛ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
• íÂ΂¥ÁÓ, „ÓÚÓ‚ËÈ ‰Ó ÔËÈÓÏÛ Ò˄̇ÎÛ
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl: ÔË ‚Ë·Ó¥
Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ (4:3) ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Í·ÒÛ SD
(ÔË ˆ¸ÓÏÛ ÔËÒÚ‡‚͇ ‚ˉ‡π Ò˄̇ΠÁ
ÓÁ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ˛ 480p).
• íÂ΂¥ÁÓ, „ÓÚÓ‚ËÈ ‰Ó ÔËÈÓÏÛ Ò˄̇ÎÛ
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl: ÔË ‚Ë·Ó¥
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ (16:9) ‰Îfl
ÔÂ„Îfl‰Û ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Í·ÒÛ
SD (ÔË ˆ¸ÓÏÛ ÔËÒÚ‡‚͇ ‚ˉ‡π Ò˄̇ΠÁ
ÓÁ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ˛ 1080i).
ïÓ˜‡ ˆËÙÓ‚Â ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Ú·‡ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË
̇ ¯ËÓÍÓÏÛ ÂÍ‡Ì¥ (16:9) Û ÙÓχڥ HD,
Òڇ̈¥ª ‚¥˘‡ÌÌfl ¥ÌÓ‰¥ ÔÓ͇ÁÛ˛Ú¸ ÔÓ„‡ÏË,
ÒÚ‚ÓÂÌ¥ Û Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ ÙÓχڥ (4:3) ¯ÎflıÓÏ
ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl Ò˄̇Υ‚ Û ˆËÙÓ‚Û ÙÓÏÛ,
‡Î ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Î¥‚ËÈ ¥ Ô‡‚ËÈ ·ÓÍË ÂÍ‡ÌÛ
Ó·¥Á‡˛Ú¸Òfl.
èËÏ¥Ú͇: üÍ˘Ó „‡Ìˈ¥ Î¥‚ÓÛ˜, Ô‡‚ÓÛ˜ ¥
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ˜‡ÒÚË̇ ÂÍ‡ÌÛ
ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl
ÌÂÛıÓÏËÏË, ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜¥
Ò‚¥Ú· Ú‡ÍÓÊ ·Û‰Â Á‡Î˯‡ÚËÒ¸
ÁÏ¥ÌÂÌÓ˛, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó „‡Ìˈ¥
ÏÓÊÛÚ¸ Á‡Î˯‡ÚË ÒÎ¥‰Ë.
ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÂÍ‡Ì Û ÂÊËÏ¥ Ô‡ÛÁË ÔÓÚfl„ÓÏ
ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ÓÒͥθÍË ÏÓÊ ‚ËÌË͇ÚË
ÚËϘ‡ÒÓ‚Â ‡·Ó ÔÓ‚Ì ‚Ë„Ó‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
• íÂ΂¥ÁÓ, „ÓÚÓ‚ËÈ ‰Ó ÔËÈÓÏÛ Ò˄̇ÎÛ
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl: ÍÓÎË ÚÂ΂¥ÁÓ
ÓÚËÏÛπ Ò˄̇ÎË Í·ÒÛ HD (ÔË ˆ¸ÓÏÛ
ÔËÒÚ‡‚͇ ‚ˉ‡π Ò˄̇ΠÁ ÓÁ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ˛
1080i).
èË ÔÂ„Îfl‰¥ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Í·ÒÛ
HD ̇ Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ ÚÂ΂¥ÁÓ¥ (4:3) Á ‚Ë·‡ÌËÏ
ÂÍ‡ÌÓÏ ÙÓχÚÛ "16:9" ‡·Ó "Panorama" ‚Ë
ÁÏÓÊÂÚ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ, ‡Î ‚ÂıÌ¥È ¥
ÌËÊÌ¥È Í‡ª ÂÍ‡ÌÛ ·Û‰Â Ó·¥Á‡ÌÓ.
èËÏ¥Ú͇: üÍ˘Ó ‚ÂıÌfl ¥ ÌËÊÌfl „‡Ìˈ¥, ‡
Ú‡ÍÓÊ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ˜‡ÒÚË̇ ÂÍ‡ÌÛ
ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl
ÌÂÛıÓÏËÏË, ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜¥
Ò‚¥Ú· Ú‡ÍÓÊ ·Û‰Â Á‡Î˯‡ÚËÒ¸
ÁÏ¥ÌÂÌÓ˛, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó „‡Ìˈ¥
ÏÓÊÛÚ¸ Á‡Î˯‡ÚË ÒÎ¥‰Ë.
ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÂÍ‡Ì Û ÂÊËÏ¥ Ô‡ÛÁË ÔÓÚfl„ÓÏ
ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ÓÒͥθÍË ÏÓÊ ‚ËÌË͇ÚË
ÚËϘ‡ÒÓ‚Â ‡·Ó ÔÓ‚Ì ‚Ë„Ó‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 3
• Ç·Û‰Ó‚‡ÌËÈ ˆËÙÓ‚ËÈ ÚÂ΂¥ÁÓ
(¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌËÈ): ÍÓÎË ÚÂ΂¥ÁÓ
ÓÚËÏÛπ Á‚˘‡ÈÌ¥ Ò˄̇ÎË ÚÂ΂¥˘‡ÌÌfl
Í·ÒÛ SD (‡·Ó ÓÚËÏÛπ Á‚˘‡ÈÌ¥
Ò˄̇ÎË Á ÓÁ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ˛ 480p).
• íÂ΂¥ÁÓ, „ÓÚÓ‚ËÈ ‰Ó ÔËÈÓÏÛ
Ò˄̇ÎÛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
(¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌËÈ): ÍÓÎË ÚÂ΂¥ÁÓ
ÓÚËÏÛπ Á‚˘‡ÈÌ¥ Ò˄̇ÎË ÚÂ΂¥˘‡ÌÌfl
Í·ÒÛ SD (Á ÔËÒÚ‡‚ÍÓ˛).
• èË ÔÂ„Îfl‰¥ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó
(Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó) ÚÂη‡˜ÂÌÌfl ̇
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓÏÛ ÚÂ΂¥ÁÓ¥
(Á ‚Ë·‡ÌËÏ ÂÊËÏÓÏ 4:3).
çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë ̇ ÚÂ, ˘Ó ˆËÙÓ‚‡ Ú‡ÌÒÎflˆ¥fl
χπ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl ‚ ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓÏÛ ÙÓχڥ
HD (16:9), ¥ÌÓ‰¥ Ú‡ÌÒβ˛Ú¸Òfl ÔÓ„‡ÏË,
ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó ÒÚ‚ÓÂÌ¥ ‚ ÙÓχڥ Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó
ÂÍ‡ÌÛ (4:3) ¯ÎflıÓÏ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl Ò˄̇Υ‚ ‚
ˆËÙÓ‚Û ÙÓÏÛ. èË ˆ¸ÓÏÛ Î¥‚‡ Ú‡ Ô‡‚‡
ÒÚÓÓ̇ ÂÍ‡Ì‡ ‚Ëfl‚Îfl˛Ú¸Òfl Ó·¥Á‡ÌËÏË.
èËÏ¥Ú͇: üÍ˘Ó „‡Ìˈ¥ Î¥‚ÓÛ˜, Ô‡‚ÓÛ˜ ¥
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ˜‡ÒÚË̇ ÂÍ‡ÌÛ
ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl
ÌÂÛıÓÏËÏË, ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜¥
Ò‚¥Ú· Ú‡ÍÓÊ ·Û‰Â Á‡Î˯‡ÚËÒ¸
ÁÏ¥ÌÂÌÓ˛, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó „‡Ìˈ¥
ÏÓÊÛÚ¸ Á‡Î˯‡ÚË ÒÎ¥‰Ë.
ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÂÍ‡Ì Û ÂÊËÏ¥ Ô‡ÛÁË ÔÓÚfl„ÓÏ
ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ÓÒͥθÍË ÏÓÊ ‚ËÌË͇ÚË
ÚËϘ‡ÒÓ‚Â ‡·Ó ÔÓ‚Ì ‚Ë„Ó‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
• èË ÔÂ„Îfl‰¥ DVD-, CD-‰ËÒÍ¥‚ ‡·Ó ‚¥‰ÂÓ ‚
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓÏÛ ÙÓχڥ (21:9)
̇ ¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓÏÛ (16:9) ÚÂ΂¥ÁÓ¥.
• èË Á’π‰Ì‡ÌÌ¥ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡ ‡·Ó ¥„Ó‚Óª
ÍÓÌÒÓÎ¥ ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á ‚Ë·ÓÓÏ
ÂÊËÏÛ 4:3.
üÍ˘Ó Á’π‰Ì‡ÚË ÔÓ„‡‚‡˜ DVD-‰ËÒÍ¥‚,
ÍÓÏÔ’˛ÚÂ ‡·Ó ¥„Ó‚Û ÍÓÌÒÓθ Á
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌËÏ ÚÂ΂¥ÁÓÓÏ ¥ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË
Ù¥Î¸Ï ‡·Ó „‡ÚË ‚ „Û Û Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ (4:3) ‡·Ó
¯ËÓÍÓÂÍ‡ÌÌÓÏÛ (21:9) ÂÊËÏ¥, Î¥‚ËÈ ¥ Ô‡‚ËÈ
·ÓÍË ‡·Ó ‚ÂıÌ¥È ¥ ÌËÊÌ¥È Í‡ª ÂÍ‡ÌÛ ·Û‰Â
Ó·¥Á‡ÌÓ.
èËÏ¥Ú͇: üÍ˘Ó „‡Ìˈ¥ Î¥‚ÓÛ˜, Ô‡‚ÓÛ˜ ¥
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ˜‡ÒÚË̇ ÂÍ‡ÌÛ
ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl
ÌÂÛıÓÏËÏË, ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜¥
Ò‚¥Ú· Ú‡ÍÓÊ ·Û‰Â Á‡Î˯‡ÚËÒ¸
ÁÏ¥ÌÂÌÓ˛, ‚ ÂÁÛθڇڥ ˜Ó„Ó „‡Ìˈ¥
ÏÓÊÛÚ¸ Á‡Î˯‡ÚË ÒÎ¥‰Ë.
ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÂÍ‡Ì Û ÂÊËÏ¥ Ô‡ÛÁË ÔÓÚfl„ÓÏ
ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ÓÒͥθÍË ÏÓÊ ‚ËÌË͇ÚË
ÚËϘ‡ÒÓ‚Â ‡·Ó ÔÓ‚Ì ‚Ë„Ó‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 2
áÏ¥ÒÚ
èßÑ’∏ÑçÄççü íÖãÖÇßáéêÄ ß èßÑÉéíéÇäÄ Ñé êéÅéíà
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl..................................................................................................................
á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡ Ô‡ÌÂθ ..............................................................................................................
- 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‡ÌÚÂÌÌÓª ÏÂÂÊ¥ ‡·Ó ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl ................
- á’π‰ÌÛ˛˜¥ ÔËÒÚÓª (DTV/DVD) .........................................................................................
- 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‡Û‰¥Ó-/‚¥‰ÂÓÔËÒÚÓª‚ ..................................................................
- éÅëãìÉéÇìÇÄççü ..........................................................................................................
- 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰ÂÍÓ‰Â‡ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl,
‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓ̇ ˜Ë DVD ÔÓ„‡‚‡˜‡ ...........................................................................
- 襉’π‰Ì‡ÌÌfl HDMI/DVI ........................................................................................................
- 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡ .....................................................................................................
- 襉Íβ˜ÂÌÌfl ‡Û‰¥Ó ..............................................................................................................
- Kensington Lock ...................................................................................................................
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl (ÛÒ¥ ÙÛÌ͈¥ª, Í¥Ï ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ) .....................................
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl (ÙÛÌ͈¥ª ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ) ....................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ Û ÔÛÎ¸Ú Ñì .............................................................................................
ÇÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ........................................................................................
èÂ‚‰ÂÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ....................................................................
äÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl............................................................
Plug and Play (ì‚¥ÏÍÌË ¥ Ô‡ˆ˛È) ..........................................................................................
ÇË·¥ ÏÓ‚Ë ...............................................................................................................................
4
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
çÄãÄòíìÇÄççü äÄçÄãßÇ
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì Á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚........................................................................................
á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚ ‚Û˜ÌÛ..................................................................................................
ꉇ„Û‚‡ÌÌfl ͇̇ÎÛ ...............................................................................................................
ëÓÚÛ‚‡ÌÌfl Á·ÂÂÊÂÌËı ͇̇Υ‚ ..........................................................................................
èËÒ‚ÓπÌÌfl Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚......................................................................................................
íӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ ÔËÈÌflÚËÈ Ò˄̇Π͇̇ÎÛ ...........................................................
17
18
20
21
22
23
çÄãÄòíìÇÄççü áéÅêÄÜÖççü
áϥ̇ Òڇ̉‡ÚÛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl................................................................................................
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl .....................................................................................
áϥ̇ ÍÓÎ¥ÌÓ„Ó ÚÓÌÛ..............................................................................................................
Ç¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰Ó Ù‡·˘ÌËı Òڇ̉‡Ú¥‚ ....................................
áϥ̇ ÓÁÏ¥Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ....................................................................................................
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰Û...................................................................................................................
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª ˆËÙÓ‚Ó„Ó èò (ÔÓÌËÊÂÌÌfl ¯ÛÏ¥‚) .............................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine - ÏÂı‡Ì¥ÁÏ “èËӉ̠ˆËÙÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl”) ...
äÂÛ‚‡ÌÌfl ÍÓθÓÓÏ ..............................................................................................................
ÑË̇ϥ˜Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ¥ÒÚ¸.......................................................................................................
чژËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥...................................................................................................................
èÂ„Îfl‰ ÁÓ·‡ÊÂ̸ Û ÂÊËÏ¥ "ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚË̈¥" (Pßê)............................................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
çÄãÄòíìÇÄççü áÇìäì
ê„Û₇ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ ............................................................................................................
íËϘ‡ÒÓ‚Â ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ...............................................................................................
ÇË·¥ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÂÊËÏÛ ........................................................................................................
áϥ̇ Òڇ̉‡ÚÛ Á‚ÛÍÛ............................................................................................................
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ Á‚ÛÍÛ ..........................................................................................
ìÍ‡ªÌҸ͇-2
35
36
36
37
37
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 3
áÏ¥ÒÚ
çÄãÄòíìÇÄççü áÇìäì
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl SRS TSXT ..............................................................................................
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ ..........................................................................
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ ..................................................................................................
ÇË·¥ ÇÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ ....................................................................
Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ ‰Îfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ......................................................
38
39
40
40
41
çÄãÄòíìÇÄççü óÄëì
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ..................................................................
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰Û ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ....................................................
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ‚ÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ........................................................
ÄÍÚË‚Û‚‡ÌÌfl Child Lock (á‡ÏÓÍ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ) ....................................................................
42
43
44
45
ßçòß çÄãÄòíìÇÄççü
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÂÊËÏÛ ÒËÌ¸Ó„Ó ÂÍ‡Ì‡ ......................................................................
ÇË·¥ ÏÂÎÓ‰¥ª (Melody) ....................................................................................................
ÇË·¥ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‰ÊÂÂÎ ‚ı¥‰ÌÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ ..................................................................
èÂ„Îfl‰ ÁÓ·‡ÊÂ̸ ‚¥‰ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‰ÊÂÂÎ Ò˄̇ÎÛ..................................................
46
46
47
48
çÄãÄòíìÇÄççü äéåè’ûíÖêÄ
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ„‡ÏÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡
(‚ ÒÂ‰ӂˢ¥ Windows XP) ..........................................................................................
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÂÍ‡Ì‡ èä ......................................................................
ÉÛ·Â ¥ ÚӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ..................................................................
áϥ̇ ÔÓÁˈ¥ª ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl..............................................................................................
Ç¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‚Ëı¥‰ÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ..........................................................
49
50
51
52
53
ÇàäéêàëíÄççü îìçäñß∫ íÖãÖíÖäëíì
ÑÂÍÓ‰Â ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ........................................................................................................
Ç¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ..........................................................................
ÇË·¥ ‚ËÁ̇˜ÂÌÓª ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ........................................................................
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÒËÒÚÂÏË Fastext ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ............................
54
54
55
56
êÖäéåÖçÑÄñß∫ á ÇàäéêàëíÄççü
ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ:
èÂ‰ ÚËÏ, flÍ Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ˆÂÌÚÛ ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ........................
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl (LE26M5)............................................
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl (LE32M5, LE40M5, LE46M5)............
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍË (LE26M5, LE32M5) ..............................................................
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á‡Ï͇ äÂÌҥ̄ÚÓ̇, ˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË Í‡‰¥ÊÍË......................................
íÂıÌ¥˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ¥ ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÛÏÓ‚ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ..........................................
ÖÍ‡ÌÌ¥ ÂÊËÏË (èä) ............................................................................................
êÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ‚Ë‚Ó‰¥‚ ..........................................................................................
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ................................................
57
58
60
62
63
64
65
66
67
èÓÁ̇˜ÂÌÌfl
ç‡ÚËÒÌÛÚË
LJÊÎË‚‡ ¥ÌÙÓχˆ¥fl
èËÏ¥Ú͇
ìÍ‡ªÌҸ͇-3
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:13 AM
Page 4
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
SOURCE
Ç¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÏÂÌ˛, flÍ ϥÒÚËÚ¸ ̇Á‚Ë ‚Ò¥ı ̇fl‚ÌËı
‚ıÓ‰¥‚ Ò˄̇ÎÛ (TV, áÓ‚Ì¥¯.1, áÓ‚Ì¥¯.2, AV, S-Video,
Component, èä, HDMI).
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ‚Ë·ÓÛ
Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÂÍ‡ÌÌËı ÏÂÌ˛.
MENU
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ‚ËÍÎËÍÛ ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛ ÙÛÌ͈¥È
ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
-
+
(ÜË‚ÎÂÌÌfl)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó· Û‚¥ÏÍÌÛÚË ‡·Ó ‚ËÏÍÌÛÚË
ÚÂ΂¥ÁÓ.
ß̉Ë͇ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl
ÅÎËÏ‡π ¥ ‚ËÏË͇πÚ¸Òfl, ÍÓÎË Û‚¥ÏÍÌÛÚÓ ÊË‚ÎÂÌÌfl, ¥
Á‡Ò‚¥˜ÛπÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl.
чژËÍ ÔÛθÚÛ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (Ñä)
ç‡Ô‡‚ÎflÈÚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ̇ ˆÂ
Ï¥ÒˆÂ.
ç‡ÚËÒ͇ÌÌfl ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚË ‡·Ó
ÁÏÂ̯ۂ‡ÚË „̥ۘÒÚ¸. ÇÓ̇ Ú‡ÍÓÊ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÔÛÌÍÚ¥‚ ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛.
éÔÚ˘ÌËÈ ‰‡Ú˜ËÍ
ÇË·¥ ͇̇Υ‚. í‡ÍÓÊ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ
¥ÁÌËı ÔÛÌÍÚ¥‚ ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛. (ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ‚Ë ÏÓÊÂÚ ۂ¥ÏÍÌÛÚË
ÚÂ΂¥ÁÓ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl
͇̇Υ‚.)
ÑË̇ϥÍË
ìÍ‡ªÌҸ͇-4
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ „Ûβπ flÒÍ‡‚¥ÒÚ¸ ÂÍ‡Ì‡ ¯ÎflıÓÏ
‚ËÁ̇˜ÂÌÌfl flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥ ̇‚ÍÓÎ˯̥ı Ó·'πÍÚ¥‚. ñÂÈ
‰‡Ú˜ËÍ Ô‡ˆ˛π ÔË Û‚¥ÏÍÌÂÌÓÏÛ Ñ‡Ú˜ËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 5
á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡ Ô‡ÌÂθ
* LE26M5
[ÉÌ¥Á‰‡ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥]
ÜË‚ÎÂÌÌfl (‚ı¥‰)
èË Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‡Û‰¥Ó- ‡·Ó ‚¥‰ÂÓÒËÒÚÂÏË ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚Ò¥ ˆ¥ ÔËÒÚÓª
‚ËÏÍÌÂÌÓ.
襉’π‰ÌÛ˛˜Ë ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÔËÒÚ¥È, Á‚ÂÌ¥Ú¸ Û‚‡„Û, ˘Ó· ÍÓÎ¥ Á’π‰ÌÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ
ÒÔ¥‚Ô‡‰‡‚ Á ÍÓθÓÓÏ Í‡·Âβ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-5
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 6
á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡ Ô‡ÌÂθ
* LE32M5 / LE40M5 / LE46M5
[ÉÌ¥Á‰‡ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥]
[ÉÌ¥Á‰‡ ̇
·ÓÍÓ‚¥È Ô‡ÌÂÎ¥]
ÜË‚ÎÂÌÌfl (‚ı¥‰)
èË Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‡Û‰¥Ó- ‡·Ó ‚¥‰ÂÓÒËÒÚÂÏË ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚Ò¥ ˆ¥ ÔËÒÚÓª
‚ËÏÍÌÂÌÓ.
襉’π‰ÌÛ˛˜Ë ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÔËÒÚ¥È, Á‚ÂÌ¥Ú¸ Û‚‡„Û, ˘Ó· ÍÓÎ¥ Á’π‰ÌÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ
ÒÔ¥‚Ô‡‰‡‚ Á ÍÓθÓÓÏ Í‡·Âβ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-6
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 7
á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡ Ô‡ÌÂθ
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‡ÌÚÂÌÌÓª ÏÂÂÊ¥ ‡·Ó ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
ÑÎfl ÔÂ„Îfl‰Û ÚÂ΂¥Á¥ÈÌËı ͇̇Υ‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, ˘Ó· Ò˄̇Π̇‰ıӉ˂ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó Á Ú‡ÍËı ‰ÊÂÂÎ:
- Ç¥‰ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª ‡ÌÚÂÌË
- á ÏÂÂÊ¥ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
- á ÏÂÂÊ¥ ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl
á’π‰ÌÛ˛˜¥ ÔËÒÚÓª (DTV/DVD)
- 襉’π‰Ì‡ÈÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ¥ ‚¥‰ÂÓ͇·ÂÎ¥ ‰Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ÓÁ’πÏÛ (“PR”, “PB”, “Y”) ÔÓÁ‡‰Û ÚÂ΂¥ÁÓ‡,
‡ ¥Ì¯¥ ͥ̈¥ ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌËı ‚¥‰ÂÓ‚ËıÓ‰¥‚ DTV ˜Ë DVD.
- üÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË ‰ÂÍÓ‰Â ͇̇Υ‚ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Ú‡ ˆËÙÓ‚Â ÚÂη‡˜ÂÌÌfl (‡·Ó
DVD ÔÓ„‡‚‡˜), ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË ‰ÂÍÓ‰Â ‰Ó ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl, ‡ ÈÓ„Ó ‰Ó
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó (“PR”, “PB”, “Y”) ÓÁ’πÏÛ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
- êÓÁ’πÏË Y, PB Ú‡ PR ̇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌËı ÔËÒÚÓflı (‰ÂÍÓ‰Â ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl ˜Ë DVD) ˜‡ÒÓÏ
ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ Y, B-Y Ú‡ R-Y ‡·Ó Y, Cb Ú‡ Cr.
- 襉’π‰Ì‡ÈÚ ‡Û‰¥Ó ͇·ÂÎ¥ RCA ‰Ó ÓÁ’πÏÛ “R - AUDIO - L” ÔÓÁ‡‰Û ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ‡ ¥Ì¯¥ ͥ̈¥ ‰Ó
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ‡Û‰¥Ó‚ËıÓ‰¥‚ ‰ÂÍÓ‰Â‡ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl ˜Ë DVD.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‡Û‰¥Ó-/‚¥‰ÂÓÔËÒÚÓª‚
- 襉’π‰Ì‡ÈÚ ͇·Âθ RCA ˜Ë S-VIDEO ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ÓÁ’πÏÛ ‰Îfl Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‡Û‰¥Ó-/‚¥‰ÂÓÔËÒÚÓª‚, Ú‡ÍËı flÍ ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓÌ, ÔÓ„‡‚‡˜ DVD ˜Ë ‚¥‰ÂÓ͇ÏÂ‡.
- á'π‰Ì‡ÈÚ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‡Û‰¥Ó͇·ÂÎ¥‚ RCA ÓÁ’πÏË “R - AUDIO - L”,
ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì¥ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ÓÁ’πχÏË ‡Û‰¥Ó‚ËıÓ‰Û
‡Û‰¥Ó-/‚¥‰ÂÓÔËÒÚÓ˛.
- åÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË Ì‡‚Û¯ÌËÍË ‰Ó ‚ËıÓ‰Û ‰Îfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ ( ), ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓ„Ó
̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡. èË Ô¥‰Íβ˜ÂÌËı ̇‚Û¯ÌË͇ı Á‚ÛÍ Ì ‚¥‰Ú‚Ó˛πÚ¸Òfl
˜ÂÂÁ ‚·Û‰Ó‚‡Ì¥ „Û˜ÌÓÏÓ‚ˆ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
éÅëãìÉéÇìÇÄççü
- äÓÌÂÍÚÓ ‰Îfl ¥ÌÊÂÌÂ‡.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰ÂÍÓ‰Â‡ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl, ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓ̇ ˜Ë DVD ÔÓ„‡‚‡˜‡
- 襉’π‰Ì‡ÈÚ ͇·Âθ SCART ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓ̇ ˜Ë DVD ‰Ó ÓÁ’πÏÛ SCART ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓ̇ ˜Ë DVD
ÔÓ„‡‚‡˜‡.
- üÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË ‰ÂÍÓ‰Â ͇̇Υ‚ ͇·ÂθÌÓ„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Ú‡ ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓÌ (‡·Ó DVD
ÔÓ„‡‚‡˜), ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË ‰ÂÍÓ‰Â ‰Ó ‚¥‰ÂÓχ„Ì¥ÚÓÙÓ̇ (‡·Ó DVD ÔÓ„‡‚‡˜‡), ‡ ÈÓ„Ó ‰Ó
ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
ëÔˆË٥͇ˆ¥ª ‚ı¥‰/‚Ëı¥‰
Çı¥‰
êÓÁ’πÏ
Video
Audio (R/L)
ÇËı¥‰
S-Video
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)
í¥Î¸ÍË ‚Ëı¥‰ TV
SCART 2 (EXT 2)
áÓ‚Ì. ÏÓÌ¥ÚÓ
(TV, áÓ‚Ì¥¯.1, áÓ‚Ì¥¯.2, AV, S-VHS)
ìÍ‡ªÌҸ͇-7
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 8
á’π‰ÌÛ‚‡Î¸Ì‡ Ô‡ÌÂθ
襉’π‰Ì‡ÌÌfl HDMI/DVI
- 襉ÚËÏÛπ Á’π‰Ì‡ÌÌfl Ï¥Ê ‡Û‰¥Ó‚¥‰ÂÓÔËÒÚÓflÏË, flÍ¥ Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ Á’π‰Ì‡ÌÌfl HDMI (‰ÂÍÓ‰ÂË Í‡Ì‡Î¥‚
͇·ÂθÌÓ„Ó íÅ, DVD ÔÓ„‡‚‡˜¥, ‡Û‰¥Ó‚¥‰ÂÓÔËÈχ˜¥ Ú‡ ˆËÙÓ‚¥ ÚÂÎÂÔËÈχ˜¥).
- ÑÎfl Á’π‰Ì‡ÌÌfl Ï¥Ê ÔËÒÚÓflÏË HDMI ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â Á’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Îfl ÔÂ‰‡˜¥ Á‚ÛÍÛ Ì ÔÓÚ¥·ÌÂ.
ôÓ Ú‡Í HDMß?
- HDMI, ÏÛθÚËω¥ÈÌËÈ ¥ÌÚÂÙÂÈÒ Á ‚ËÒÓÍÓ˛ ÓÁ‰¥Î¸ÌÓ˛ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ˛, fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ¥ÌÚÂÙÂÈÒ
̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl, flÍËÈ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÂ‰‡‚‡ÚË ˆËÙÓ‚¥ ‡Û‰¥Ó- ¥ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎË ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ
͇·Âβ ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÒÚËÒ͇ÌÌfl. Ç¥Ì Á‚ÂÚ¸Òfl “ÏÛθÚËω¥ÈÌËÈ ¥ÌÚÂÙÂÈÒ” ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ
˜ÂÂÁ ÚÂ, ˘Ó Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ͥθ͇ ˆËÙÓ‚Ëı ‡Û‰¥Ó͇̇Υ‚ (ÒËÒÚÂχ 5.1).
- ê¥ÁÌˈfl Ï¥Ê HDMI ¥ DVI ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÔËÒÚÓª HDMI ÏÂ̯¥ Á‡ ÓÁÏ¥ÓÏ, χ˛Ú¸ ÙÛÌ͈¥˛
ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl HDCP (ëËÒÚÂχ Á‡ıËÒÚÛ ÍÓÔ¥˛‚‡ÌÌfl ˆËÙÓ‚Ëı ‰‡ÌËı ¥Á ¯ËÓÍËÏ ÒÔÂÍÚÓÏ Ò˄̇ÎÛ) ¥
Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ ·‡„‡ÚÓ͇̇θÌËÈ ˆËÙÓ‚ËÈ Á‚ÛÍ.
- ÑÎfl DVI Á’π‰Ì‡ÌÌfl Á ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ËÏË ÔËÒÚÓflÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ HDMI/DVI.
ÑÎfl Á’‰Ì‡ÌÌfl ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Í‡·Âθ DVI-HDMI ‡·Ó DVI-HDMI ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜, ‡ ‰Îfl
‚ËıÓ‰Û Á‚ÛÍÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚ “R - AUDIO - L” ̇ DVI.
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡
- 襉’π‰Ì‡ÈÚ ͇·Âθ ÚËÔÛ D-Sub ‰Ó ‚ıÓ‰Û èä (PC (PC IN)) ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ‚ËÓ·Û, ‡ ¥Ì¯ËÈ
ͥ̈¸ ͇·Âβ Ô¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ‰Ó ‚¥‰ÂÓ͇ÚË Ç‡¯Ó„Ó ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡.
- á'π‰Ì‡ÈÚ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÚÂÂÓÙÓÌ¥˜ÌÓ„Ó Í‡·Âβ ÓÁ’πÏ “AUDIO (PC IN)”, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ Á‡‰Ì¥È
Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ¥ ‡Û‰¥Ó‚Ëı¥‰ Á‚ÛÍÓ‚Óª Ô·ÚË ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡.
襉Íβ˜ÂÌÌfl ‡Û‰¥Ó
-
襉’π‰Ì‡ÈÚ ‡Û‰¥Ó ͇·ÂÎ¥ RCA ‰Ó ÓÁ’πÏÛ “R - AUDIO - L” ÔÓÁ‡‰Û ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ‡ ¥Ì¯¥ ͥ̈¥ ‰Ó
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ‡Û‰¥Ó‚ıÓ‰¥‚ Ô¥‰ÒË₇˜‡ ˜Ë ‰Óχ¯Ì¸Ó„Ó DVD Ú‡ÚÛ.
ÉÛ˜ÌÓÏӂˆ¸
ÇËı¥‰ SCART2 ¥ ‚Ëı¥‰ Audio
êó
Scart, AV, S-Video
Component, èä,
HDMI
êó
Scart, AV, S-Video
Component, èä,
HDMI
ÇËÏÍ. ÓÒÌ.
Á‚ÛÍÛ Off (ÇËÏÍ.)
ÇËı¥‰ ̇
„Û˜ÌÓÏӂˆ¸
ÇËı¥‰ ̇
„Û˜ÌÓÏӂˆ¸
ÇËı¥‰ ̇
„Û˜ÌÓÏӂˆ¸
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËÏÍ. ÓÒÌ.
Á‚ÛÍÛ On (ì‚¥ÏÍ.)
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
çÂχπ
‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÅÂÁ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
ÇËı¥‰ Á‚ÛÍÛ
Kensington Lock
-
ÑË‚. ÓÁ‰¥Î "ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á‡Ï͇ äÂÌҥ̄ÚÓ̇, ˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË Í‡‰¥ÊÍË" ̇ ÒÚÓ. 63.
êÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl „Ì¥Á‰‡ ‰Îfl Á‡Ï͇ “äÂÌҥ̄ÚÓÌ” ÏÓÊ ·ÛÚË ‰Â˘Ó ¥Ì‡Í¯ËÏ, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
ìÍ‡ªÌҸ͇-8
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 9
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl (ÛÒ¥ ÙÛÌ͈¥ª, Í¥Ï ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ)
äÌÓÔ͇ ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 13)
ëÚÓÔ-͇‰
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 27)
ÇËÏË͇˜ ÂÊËÏÛ áÇá
(ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥)
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 33-34)
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ‚ËÏË͇ÌÌfl
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 43)
ñËÙÓ‚¥ ÍÌÓÔÍË ‰Îfl
ÔflÏÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ Í‡Ì‡Î¥‚
êÖÜàå DNIe
ìÇßåä./Çàåä./ÑÖå
éçëíêÄñßü
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 29)
íËϘ‡ÒÓ‚Â ‚ËÏË͇ÌÌfl Á‚ÛÍÛ
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 36)
-ᷥθ¯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
-áÏÂ̯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 35)
èflÏËÈ ‚Ë·¥ ÂÊËÏÛ
ÚÂ΂¥ÁÓ‡ (‰Ë‚. ÒÚÓ. 48)
ÇË‚Ó‰ËÚ¸ ̇ ÂÍ‡Ì „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 14)
ÇË·¥ Á‚ÛÍÓ‚Ëı ÂÙÂÍÚ¥‚
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 37)
ÇË·¥ ÂÊËÏÛ Á‚ÛÍÛ
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 36)
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ¥
‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ͇̇Υ‚ ‚ ԇϒflÚ¥.
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 20)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ„Ó
Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÚÂ΂¥Á¥ÈÌËı/͇·ÂθÌËı
͇̇Υ‚ (‰Ë‚. ÒÚÓ. 17)
îìçäñß∫ Pßê (‰Ë‚. ÒÚÓ. 33~34)
SOURCE : ÇË·¥ ‰ÊÂ· ‚ı¥‰ÌÓ„Ó
Ò˄̇ÎÛ
SWAP : á‡Ï¥Ì‡ Ï¥ÒˆflÏË ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
Ú‡ ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓ„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
SIZE
: ÇË·¥ ÓÁÏ¥Û ‰Îfl áÇá
(ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥)
POSITION : ÇË·¥ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ‰Îfl
áÇá (ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚
ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥)
èÓÔÂÂ‰Ì¥È Í‡Ì‡Î
ÇË·¥ ̇fl‚ÌËı ‰ÊÂÂÎ Ò˄̇ÎÛ
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 48)
-ç‡ÒÚÛÔÌËÈ Í‡Ì‡Î
-èÓÔÂÂ‰Ì¥È Í‡Ì‡Î
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 14)
Ç¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ
̇ÒÚÓÈÍË (‰Ë‚. ÒÚÓ. 42)
ÇËÈÚË Á ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 14)
ìÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÍÛÒÓÓÏ Û ÏÂÌ˛
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 14)
ÇË·¥ SRS TSXT
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 38)
ÇË·¥ ‚‡¥‡ÌÚÛ Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 24)
ÇË·¥ ÓÁÏ¥Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 27)
èflÏËÈ ÔÂÂı¥‰ Û ÂÊËÏ èä
(‰Ë‚. ÒÚÓ. 50~53)
üÍ˘Ó ÔÛÎ¸Ú Ñä Ì Ô‡ˆ˛π, Áϥ̥ڸ
·‡Ú‡ª, ‡ ÚÓ‰¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ Ú‡
ÛÚËÏÛÈÚ Í·‚¥¯Û “RESET”
‚ÔÓ‰Ó‚Ê 2-3 ÒÂÍÛ̉.
ç‡ flÍ¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÏÓÊ ‚ÔÎËÌÛÚË flÒÍ‡‚ ҂¥ÚÎÓ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-9
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 10
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl (ÙÛÌ͈¥ª ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ)
Ç¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ/Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ
¥ÌÙÓχˆ¥fl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÚÂÎÂ͇̇ÎÛ
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚‡ ÒÚÓ¥Ì͇ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ë͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ë͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
P
P
: ç‡ÒÚÛÔ̇ ÒÚÓ¥Ì͇
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
: èÓÔÂ‰Ìfl ÒÚÓ¥Ì͇
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ÇË·¥ ÂÊËÏÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
(LIST/FLOF)
¥Ì‰ÂÍÒ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
Ç¥‰ÍËÚÚfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ìÚËχÌÌfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
á·ÂÂÊÂÌÌfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ÇË·¥ ÓÁÏ¥Û ÔÓÎfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
îÛÌ͈¥fl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ: ÑÓÍ·‰ÌÛ ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ‰Ë‚. ÒÚÓ. 54-56
ìÍ‡ªÌҸ͇-10
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 11
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ Û ÔÛÎ¸Ú Ñì
1
èÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ.
2
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ‰‚¥ ·‡Ú‡ª ÓÁÏ¥Û AAA.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó Á̇ÍË “+” Ë “-” ̇ ·‡Ú‡Âflı ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸
ÒıÂÏ¥, ÁÓ·‡ÊÂÌ¥È ÛÒÂ‰ËÌ¥ ‚¥‰Ò¥ÍÛ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ.
3
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Í˯ÍÛ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ª ¥ Á·Â¥„‡ÈÚ ªı Û ÔÓıÓÎÓ‰ÌÓÏÛ ÒÛıÓÏÛ
Ï¥Òˆ¥, flÍ˘Ó ‚Ë Ì ·Û‰ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÛÎ¸Ú Ñì
ÔÓÚfl„ÓÏ ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ.
èÛÎ¸Ú Ñì ÏÓÊ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ̇ ‚¥‰Òڇ̥ ‰Ó 7 ÏÂÚ¥‚
‚¥‰ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
(èË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‚ Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ·‡Ú‡ÂÈ
‚ËÒÚ‡˜‡π ÔË·ÎËÁÌÓ Ì‡ Ó‰ËÌ ¥Í.)
èÛÎ¸Ú Ñì Ì Ô‡ˆ˛π!
èÂ‚¥Ú ڇÍÂ:
1. óË ‚‚¥ÏÍÌÂÌÓ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡?
2. óË ÔÂÂÔÎÛڇ̇ ÔÓÎflÌ¥ÒÚ¸ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ¥‚?
3. óË Á‡Í¥Ì˜Ë‚Òfl Á‡fl‰ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ¥‚?
4. åÓÊÎË‚Ó, ÒÚ‡‚Òfl Á·¥È ‚ ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥ ‡·Ó ͇·Âθ
ÊË‚ÎÂÌÌfl ÌÂ??Ô¥‰Íβ˜ÂÌËÈ ‰Ó ÓÁÂÚÍË?
5. óË π ÔÓ·ÎËÁÛ ÒÔˆ¥‡Î¸Ì‡ Î˛Ï¥ÌÂÒˆÂÌÚ̇ ·ÏÔ‡ ˜Ë
ÌÂÓÌÓ‚‡ ‚Ë‚¥Ò͇?
ìÍ‡ªÌҸ͇-11
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/10/05 9:12 AM
Page 12
ÇÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡
òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ô¥‰’π‰Ì‡ÌËÈ ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó „Ì¥Á‰‡ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥
ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
1
ÇÒÚ‡‚Ú ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÓÁÂÚÍÛ.
êÂÁÛθڇÚ: ç‡ ÔÂÂ‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á‡ÈÏÂÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl.
ç‡ÔÛ„‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl Á‡Á̇˜Â̇ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥
ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÏÂÂÊ¥ 50 ˜Ë 60 Ɉ.
2
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl POWER
̇ ÔÂÂ‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥.
êÂÁÛθڇÚ: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡, flÍÛ ‚Ë
ÔÂ„Îfl‰‡ÎË ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ˆËÙÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ (0–9) ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ
ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ͇̇Υ‚ ( / ) ̇ ÔÛθڥ Ñì, ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ
‚ËÏË͇ÌÌfl ÊË‚ÎÂÌÌfl ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ
̇ ÔÂ‰̥È
Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
äÓÎË ‚Ë ‚ ÔÂ¯ËÈ ‡Á ‚ÏË͇πÚ ÚÂ΂¥ÁÓ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
‚Ë·‡ÚË ÏÓ‚Û, fl͇ ·Û‰Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ÔË
‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌ¥ ÏÂÌ˛ (‰Ë‚. ÒÚÓ. 16).
4
ìÍ‡ªÌҸ͇-12
ôÓ· ‚ËÏÍÌÛÚË ÚÂ΂¥ÁÓ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ POWER
˘Â ‡Á.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 13
èÂ‚‰ÂÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl
ÑÎfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ͥθÍÓÒÚ¥ ÂÌÂ„¥ª, ÒÔÓÊË‚‡ÌÓª ÚÂ΂¥ÁÓÓÏ, ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
ÔÂ‚ÂÒÚË ÚÂ΂¥ÁÓ Û ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl. å‡π ÒÂÌÒ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, flÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÂÂ‚‡ÚË ÔÂ„Îfl‰ ̇ ÌÂÚË‚‡ÎËÈ
˜‡Ò (̇ÔËÍ·‰, ̇ ˜‡Ò Ó·¥‰Û).
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ POWER
̇ ÔÛθڥ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ: ÖÍ‡Ì Á„‡ÒÌÂ, ¥ ̇ ÔÂÂ‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡
Á‡„ÓËÚ¸Òfl ÊÓ‚ÚÓ„‡fl˜ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ÂÊËÏÛ
Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl.
2
ôÓ· ÁÌÓ‚Û Û‚¥ÏÍÌÛÚË ÔËÒÚ¥È, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl
(POWER ), ˆËÙÓ‚¥ Í·‚¥¯¥ (0~9) ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl
͇̇Υ‚ ( / ).
ç Á‡Î˯‡ÈÚ ÚÂ΂¥ÁÓ Û ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ̇‰Ó‚„Ó (̇ÔËÍ·‰,
ÍÓÎË ‚Ë ª‰ÂÚÂ Û ‚¥‰ÔÛÒÚÍÛ).
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ‚¥‰Íβ˜ËÚË ÚÂ΂¥ÁÓ ‚¥‰ ÏÂÂÊ‚Ӫ ÓÁÂÚÍË
¥ ‚¥‰ ‡ÌÚÂÌË.
ìÍ‡ªÌҸ͇-13
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 14
äÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl:
ÇË·ÓÛ Í‡Ì‡Î¥‚ ¥ „Û₇ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÒËÒÚÂÏË ÂÍ‡ÌÌËı ÏÂÌ˛.
ì ̇‚‰ÂÌ¥È ÌËʘ ڇ·Îˈ¥ Á‡Á̇˜ÂÌ¥ ÍÌÓÔÍË ¥ ªıÌ¥ ÙÛÌ͈¥ª, flÍ¥
̇Ș‡ÒÚ¥¯Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl.
äÌÓÔ͇
~
îÛÌ͈¥fl, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡Ì‡
ÔË ÔÂ„Îfl‰¥
îÛÌ͈¥fl, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡Ì‡
ÔË Ó·ÓÚ¥ Á ÏÂÌ˛
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ
̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó Á·ÂÂÊÂÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ.
-
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Á·ÂÂÊÂÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ.
-
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ͇̇Υ‚.
ÑÎfl ‚Ë·ÓÛ ‰‚ÓÁ̇˜ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ͇̇ÎÛ ‚‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÛÚË ‰Û„Û ˆËÙÛ ÌÓÏÂ‡ ‚¥‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÔÂ¯Óª ˆËÙË. ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ
‚ËÔ‡‰ÍÛ ·Û‰Â Ó·‡ÌÓ Í‡Ì‡Î Á Ó‰ÌÓÁ̇˜ÌËÏ ÌÓÏÂÓÏ.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
-
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
ÁÏÂ̯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
-
MUTE
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÚËϘ‡ÒÓ‚Ó„Ó ‚ËÏË͇ÌÌfl Á‚ÛÍÛ.
ôÓ· ÁÌÓ‚Û Û‚¥ÏÍÌÛÚË Á‚ÛÍ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ
˘Â ‡Á ‡·Ó ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ Ó‰ÌÛ Á ÍÌÓÔÓÍ
/ .
MENU
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
‚ËÍÎËÍÛ ÒËÒÚÂÏË
ÂÍ‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛.
EXIT
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏÂÌ˛
‡·Ó Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó
ÂÊËÏÛ ÔÂ„Îfl‰Û.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚ËıÓ‰Û ¥Á ÒËÒÚÂÏË ÂÍ‡ÌÌËı
ÏÂÌ˛ ¥ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl Ï¥Ê
ÔÛÌÍÚ‡ÏË ÏÂÌ˛.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÔÛÌÍÚÛ ÏÂÌ˛
‡·Ó Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl Á̇˜ÂÌÌfl Ó·‡ÌÓ„Ó
Ô‡‡ÏÂÚ‡.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÛÌÍÚÛ ÏÂÌ˛ ‡·Ó ÁÏÂ̯ÂÌÌfl
Á̇˜ÂÌÌfl Ó·‡ÌÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡.
-
ENTER
ìÍ‡ªÌҸ͇-14
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ‚Ë·ÓÛ.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 15
Plug and Play (ì‚¥ÏÍÌË ¥ Ô‡ˆ˛È)
èË ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ÏË͇ÌÌ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ¥ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ
‚ËÍÎË͇˛Ú¸Òfl ͥθ͇ ·‡ÁÓ‚Ëı ̇ÒÚÓ˛‚‡Ì¸ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ڇͥ Ô‡‡ÏÂÚË:
1
üÍ˘Ó ÚÂ΂¥ÁÓ ÔÂ·ۂ‡π ‚ ÂÊËÏ¥ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
POWER
̇ ÔÛθڥ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Start Plug & Play.
ñÂÈ Ì‡ÔËÒ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl flÍËÈÒ¸ ˜‡Ò, ÔÓÚ¥Ï
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ËÍÎË͇πÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ åÓ‚‡.
ÇË·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌÛ ÏÓ‚Û, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
‡·Ó
.
èÂÂÎ¥˜Û˛Ú¸Òfl Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡Ì¥ ÏÓ‚Ë.
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ÌÛ Á 21 ÏÓ‚.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
6
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ‚‡¯Û ä‡ªÌÛ.
.
Ç¥‰ÍËπÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓχÚ˘Ì Á·ÂÂÊÂÌÌfl Á
‚Ë·‡ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ èÛÒÍ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
ç‡fl‚Ì¥ ڇͥ ӷ·ÒÚ¥:
ÅÂθ„¥fl - ç¥Ï˜˜Ë̇ - ßÒԇ̥fl - î‡Ìˆ¥fl ßڇΥfl - 祉ÂÎ. - ò‚ÂȈ‡¥fl - ò‚ˆ¥fl ÇÂÎËÍÓ·. - ëı. ∏‚ÓÔ‡ - ß̯¥
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
, ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ‚‡¯ ‚Ë·¥.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Çı¥‰ ‡ÌÚÂÌË Á
‚Ë·‡ÌËÏ ‚‡¥‡ÌÚÓÏ OK.
.
èÓ¯ÛÍ Í‡Ì‡Î¥‚ ÓÁÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl ¥ Á‡‚Â¯ËÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
7
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÇË·Â¥Ú¸ „Ó‰ËÌË ˜Ë ı‚ËÎËÌË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
‡·Ó .
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÓÚӘ̥ „Ó‰ËÌË ˜Ë ı‚ËÎËÌË,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
‡·Ó .
(ÑË‚. ÓÁ‰¥Î "ìÒÚ‡Ìӂ͇ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ"
̇ ÒÚÓ. 42)
8
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
̇ÒÚÓ˛‚‡Ì¸.
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ‚‡¯Ëı
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl èËπÏÌÓ„Ó
ÔÂ„Îfl‰Û, ÔÓÚ¥Ï ‚ÏË͇πÚ¸Òfl ͇̇Î,
flÍËÈ ·ÛÎÓ Á·ÂÂÊÂÌÓ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-15
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 16
Plug and Play (ì‚¥ÏÍÌË ¥ Ô‡ˆ˛È)
ôÓ· ÒÍËÌÛÚË Ô‡‡ÏÂÚË ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª...
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÛÌÍÚ Plug & Play .
4
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
ç‡ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl
á‡ÔÛÒÍ Plug & Play
ÑÓÍ·‰Ì‡ ¥ÌÙÓχˆ¥fl Á ̇ÒÚÓ˛‚‡Ì¸ ̇‚‰Â̇ ̇ ÔÓÔÂ‰̥È
ÒÚÓ¥Ìˆ¥.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó Ò˄̇Π̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÊËÏ¥ èä.
ÇË·¥ ÏÓ‚Ë
èË ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ÏË͇ÌÌ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚Ë·‡ÚË ÏÓ‚Û, fl͇ ·Û‰Â
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ÔË ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌ¥ ̇Á‚ ÏÂÌ˛, ÔÛÌÍÚ¥‚ ÏÂÌ˛ Ú‡
¥Ì¯Óª ¥ÌÙÓχˆ¥ª.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ åÓ‚‡.
.
êÂÁÛθڇÚ:
5
èÂÂÎ¥˜Û˛Ú¸Òfl Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡Ì¥ ÏÓ‚Ë.
ÇË·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌÛ ÏÓ‚Û, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
‡·Ó
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ÌÛ Á 21 ÏÓ‚.
6
ìÍ‡ªÌҸ͇-16
ôÓ· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ EXIT.
.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:13 AM
Page 17
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì Á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚
ÑÎfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ„Ó Á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚ ÏÓÊ̇ ‚ËÍÓ̇ÚË Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl
‰ÓÒÚÛÔÌËı ˜‡ÒÚÓÚÌËı ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ¥‚ (‰ÓÒÚÛÔÌ¥ÒÚ¸ ÍÓÌÍÂÚÌËı ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ¥‚
Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ Í‡ªÌË, Û flÍ¥È ‚Ë ÔÂ·ۂ‡πÚÂ). Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔËÁ̇˜Û‚‡Ì¥ ÔË ˆ¸ÓÏÛ ÌÓÏÂË ÔÓ„‡Ï ÏÓÊÛÚ¸ Ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÚË
Ù‡ÍÚ˘ÌËÏ ˜Ë ·‡Ê‡ÌËÏ ÌÓÏÂ‡Ï ÔÓ„‡Ï. é‰Ì‡Í ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
‚¥‰ÒÓÚÛ‚‡ÚË ÌÓÏÂË ‚Û˜ÌÛ ¥ ‚ËÎÛ˜ËÚË ÌÂÔÓÚ¥·Ì¥ ͇̇ÎË.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
3
4
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
.
·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÛÌÍÚ ä‡ªÌ‡.
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÇË·Â¥Ú¸ Í‡ªÌÛ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
êÂÁÛθڇÚ:
‡·Ó
.
ç‡fl‚Ì¥ ڇͥ Í‡ªÌË:
ÅÂθ„¥fl - ç¥Ï˜˜Ë̇ - ßÒԇ̥fl - î‡Ìˆ¥fl - ßڇΥfl 祉ÂÎ. - ò‚ÂȈ‡¥fl - ò‚ˆ¥fl - ÇÂÎËÍÓ·. ëı¥‰Ì. ∏‚ÓÔ‡ - ß̯¥
5
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓ̇ÒÚ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
7
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓ̇ÒÚ, Û flÍÓÏÛ ‚Ë·‡ÌÓ
ÔÛÌÍÚ èÛÒÍ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
‰Îfl ÔÓ¯ÛÍÛ Í‡Ì‡Î¥‚.
ì ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓ¯ÛÍÛ Í‡Ì‡Î¥‚ Ó·‡ÌËÈ ÔÛÌÍÚ Ô¥‰ÏÂÌ˛
ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl Á èÛÒÍ Ì‡ ëÚÓÔ.
êÂÁÛθڇÚ:
èÓ¯ÛÍ Á‡‚Â¯ËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ. ä‡Ì‡ÎË ÒÓÚÛ˛Ú¸Òfl ¥
Á·Â¥„‡˛Ú¸Òfl ‚ ÔÓfl‰ÍÛ, ÍÓÚËÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ªı̸ÓÏÛ
ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌ˛ ‚ ˜‡ÒÚÓÚÌÓÏÛ ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ¥ (ÔÂ¯ËÏ
Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ͇̇ΠÁ ̇ÈÌËÊ˜Ó˛ ˜‡ÒÚÓÚÓ˛, ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï –
Á Ì‡È‚Ë˘Ó˛). èÓÚ¥Ï ‚ÏË͇πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡, fl͇ ·Û·
Ó·‡Ì‡ ÔÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ÔÓ¯ÛÍÛ.
ôÓ· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏÂÌ˛, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ MENU
.
ôÓ· ÁÛÔËÌËÚË ÔÓ¯ÛÍ, Ì Á‡‚Â¯Û˛˜Ë ÈÓ„Ó, ‚Ë·Â¥Ú¸ ëÚÓÔ
¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ENTER .
8
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ͇̇Υ‚ ÇË ÏÓÊÂÚÂ:
Ç¥‰ÒÓÚÛ‚‡ÚË Í‡Ì‡ÎË ‚ ·‡Ê‡ÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ (‰Ë‚. ÒÚÓ. 21)
èËÁ̇˜Ú ̇Á‚Ë Á·ÂÂÊÂÌËÏ Í‡Ì‡Î‡Ï. (‰Ë‚. ÒÚÓ. 22)
ÑÓ‰‡ÚË ‡·Ó ‚ËÎÛ˜ËÚË Í‡Ì‡ÎË (‰Ë‚. ÒÚÓ. 20)
èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ ‚ËÍÓ̇ÚË ÚӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇
ÔËÈÌflÚËÈ Ò˄̇Π͇̇ÎÛ (‰Ë‚. ÒÚÓ. 23)
ä‡Ì‡ÎË ÏÓÊ̇ Á·Â¥„‡ÚË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË AUTO PROG.
Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ AUTO PROG., ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÚÂ΂¥Á¥ÈÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ.
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓ̇ÒÚ, Û flÍÓÏÛ ‚Ë·‡ÌÓ
ÔÛÌÍÚ èÛÒÍ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
ìÍ‡ªÌҸ͇-17
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 18
á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚ ‚Û˜ÌÛ
åÓÊ̇ Á·Â„ÚË ‰Ó 100 ͇̇Υ‚, ‚Íβ˜ÌÓ Á ͇̇·ÏË,
Ú‡ÌÒθӂ‡ÌËÏË ÔÓ Í‡·ÂθÌËı ÏÂÂʇı.
èË Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ ͇̇Υ‚ ‚Û˜ÌÛ ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË:
Á·Â„ÚË ˜Ë Ì¥ ÍÓÊÌËÈ Á¥ Á̇ȉÂÌËı ͇̇Υ‚.
çÓÏÂ ÔÓ„‡ÏË ‰Îfl ¥‰ÂÌÚË٥͇ˆ¥ª ÍÓÊÌÓ„Ó
Á·ÂÂÊÂÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ.
}
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó
‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ê̠ۘ̇ÒÚ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ê̠ۘ̇ÒÚ.
Á Ó·‡ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ èÓ„‡Ï‡.
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ôÓ· ÔËÁ̇˜ËÚË Í‡Ì‡ÎÛ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏË, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌËÈ
ÌÓÏÂ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ENTER .
çÓÏÂ ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛθڥ Ñä.
6
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ëËÒÚ. ÍÓθÓÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÑÎfl ‚Ë·ÓÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ„Ó Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ÍÓθÓÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó , Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
7
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ëËÒÚ. á‚ÛÍÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÑÎfl ‚Ë·ÓÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ„Ó Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó Á‚ÛÍÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó , Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
ìÍ‡ªÌҸ͇-18
ëڇ̉‡ÚË ÒËÒÚÂÏË ÍÓθÓÛ ·Û‰ÛÚ¸ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÒfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ
ÔÓfl‰ÍÛ:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
·Û‰ÛÚ¸ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌ¥ Òڇ̉‡ÚË ÒËÒÚÂÏË Á‚ÛÍÛ ‚ Ú‡ÍÓÏÛ
ÔÓfl‰ÍÛ:
BG - DK - I - L
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:13 AM
Page 19
á·ÂÂÊÂÌÌfl ͇̇Υ‚ ‚Û˜ÌÛ
8
üÍ˘Ó Ç‡Ï ‚¥‰ÓÏËÈ ÌÓÏÂ ͇̇ÎÛ ‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl,
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
˜Ë S (͇·ÂθÌËÈ Í‡Ì‡Î).
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ë (ÂÙ¥ÌËÈ Í‡Ì‡Î)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸
, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË Í‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌËÈ ÌÓÏÂ,
‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
üÍ˘Ó Á‚ÛÍ ‚¥‰Ú‚Ó˛πÚ¸Òfl
ÌÂÌÓχθÌÓ ‡·Ó ‚¥‰ÒÛÚÌ¥È, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚Ë·‡ÚË ¥Ì¯Û
ÒËÒÚÂÏÛ Á‚ÛÍÛ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Í‡Ì‡Î ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆËÙÓ‚Ëı Í·‚¥¯ ÔÛθÚÛ Ñä.
9
üÍ˘Ó ÌÓÏÂ ͇̇ÎÛ Ì‚¥‰ÓÏËÈ, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ èÓ¯ÛÍ,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë
˜Ë , ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ ÓÔÂ‡ˆ¥˛ èÓ¯ÛÍ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
‡ ÔÓÚ¥Ï ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
10
í˛ÌÂ ·Û‰Â Ò͇ÌÛ‚‡ÚË ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ, ÔÓÍË
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÔÂ¯Ó„Ó Í‡Ì‡ÎÛ ‡·Ó Ó·‡ÌÓ„Ó ‚‡ÏË
͇̇ÎÛ Ì ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ̇ ÂÍ‡Ì¥.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó
‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á·ÂÂÊ..
ÇË·Â¥Ú¸ éä, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
11
.
,
ä‡Ì‡Î ¥ ÔËÒ‚ÓπÌËÈ ÈÓÏÛ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏË ·Û‰ÛÚ¸
Á·ÂÂÊÂÌ¥.
èÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÍÓÍË Á 8 ÔÓ 10 ‰Îfl ÍÓÊÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ, flÍËÈ ÔÓÚ¥·ÌÓ
Á·Â„ÚË.
êÂÊËÏ Í‡Ì‡Î¥‚
ê(êÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏË): èË ‚ËÍÓ̇ÌÌ¥ ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl
Òڇ̈¥ª ÚÂÎÂÏÓ‚ÎÂÌÌfl ‚‡¯Óª ÁÓÌË ÓÁÔÓ‰¥Îfl˛Ú¸Òfl Á‡
ÔÓÁˈ¥flÏË Á ÌÓÏÂ‡ÏË ‚¥‰ ê00 ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó
Á̇˜ÂÌÌfl ê99. ì ˆ¸ÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË Í‡Ì‡Î,
flÍ˘Ó ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÔÓÁˈ¥ª.
ë(ÂÊËÏ ÔÓ‚¥ÚflÌËı ͇̇Υ‚): Ç ˆ¸ÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ͇̇Î
ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË ¯ÎflıÓÏ ‚‚‰ÂÌÌfl ÔËÁ̇˜ÂÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡
‰Îfl ÍÓÊÌÓª ÚÂ΂¥Á¥ÈÌÓª Òڇ̈¥ª.
¡(êÂÊËÏ Í‡·ÂθÌËı ͇̇Υ‚): ì ˆ¸ÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ÏÓÊ̇
‚Ë·‡ÚË Í‡Ì‡Î, flÍ˘Ó ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ, ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ
͇·ÂθÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-19
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:13 AM
Page 20
ꉇ„Û‚‡ÌÌfl ͇̇ÎÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ËÎÛ˜‡ÚË Ô‚̥ ͇̇ÎË Á ˜ËÒ· Ó·‡ÌËı ‚‡ÏË ‰Îfl
Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌfl ͇̇Υ‚. üÍ˘Ó ‚Ë Ô¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó Ò͇ÌÛπÚ Á‡ÌÂÒÂÌ¥ Û
ԇϒflÚ¸ ͇̇ÎË, ÚÓ ‚ËÎÛ˜ÂÌ¥ ͇̇ÎË Ì ‚Ë‚Ó‰flÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÈ.
ÇÒ¥ ͇̇ÎË, flÍ¥ ‚Ë ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ Ì ‚ËÎÛ˜ËÎË, ·Û‰ÛÚ¸ ÔÓ͇ÁÛ‚‡ÚËÒfl ÔË
Ò͇ÌÛ‚‡ÌÌ¥.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
3
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ÑÓ‰/Çˉ‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÒÚ‡Ì ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
/
‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó ‚ˉ‡ÎËÚË.
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Í‡Ì‡ÎÛ, flÍËÈ ÔÓÚ¥·ÌÓ
êÂÁÛθڇÚ: üÍ˘Ó Í‡Ì‡Î ‚¥‰ÒÛÚÌ¥È Û Ô‡Ï'flÚ¥, ÚÓ ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚ ÑÓ‰‡ÚË. üÍ˘Ó Ê ‰‡ÌËÈ Í‡Ì‡Î
ÛÊ Á·ÂÂÊÂÌËÈ Û Ô‡Ï'flÚ¥, ÚÓ ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚ ÇËÎÛ˜ËÚË.
5
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏÂÌ˛ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ MENU
˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó Á‚˘ÌÓ„Ó ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ EXIT.
7
èÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÍÓÍË 4 ¥ 5 ‰Îfl ÍÓÊÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ, flÍËÈ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
ÑÓ‰‡ÚË ‡·Ó ÇËÎÛ˜ËÚË.
, ˘Ó· ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó ‚ˉ‡ÎËÚË Í‡Ì‡Î.
ä‡Ì‡ÎË ÏÓÊ̇ ‰Ó‰‡‚‡ÚË ˜Ë ‚ˉ‡ÎflÚË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË ADD/DEL Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
ìÍ‡ªÌҸ͇-20
‡,
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:30 PM
Page 21
ëÓÚÛ‚‡ÌÌfl Á·ÂÂÊÂÌËı ͇̇Υ‚
ÇË ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÒÚ‡‚ËÚË ÌÓÏÂË ‰‚Óı ͇̇Υ‚, ˘Ó· :
áÏ¥ÌËÚË ÔÓfl‰ÓÍ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á·ÂÂÊÂÌËı
͇̇Υ‚.
èËÒ‚ÓªÚË ÌÓÏÂË ÔÓ„‡Ï, ÍÓÚ¥ Á‡Ô‡Ï'flÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ΄ÍÓ,
͇̇·Ï, flÍ¥ ‚Ë ‰Ë‚ËÚÂÒfl ̇Ș‡ÒÚ¥¯Â.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË èÓ„‡Ï‡, ä‡Ì‡Î ¥
ç‡Á‚‡.
çÓÏÂ Ú‡ ̇Á‚‡ ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ ÔÂÂÏ¥ÒÚËÚ¸Òfl
Ô‡‚ÓÛ˜.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÓÁˈ¥˛, Á̇˜ÂÌÌfl ‚ flÍ¥È
ÔÓÚ¥·ÌÓ Á‡Ï¥ÌËÚË, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ëÓÚ.
.
ÇË·Â¥Ú¸ ÌÓÏÂ ͇̇ÎÛ, flÍËÈ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÁÏ¥ÌËÚË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó
ÔÓÚ¥·ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‡Á¥‚.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
é·‡ÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ÔËÒ‚Ó˛πÚ¸Òfl ÌÓÏÂ ͇̇ÎÛ,
flÍËÈ ‡Ì¥¯Â ·Û‚ Á·ÂÂÊÂÌËÈ Ô¥‰ Ó·‡ÌËÏ ÌÓÏÂÓÏ.
ÑÎfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ˜Â„Ó‚Ó„Ó Í‡Ì‡ÎÛ ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÍÓÍË 4-5.
ìÍ‡ªÌҸ͇-21
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 22
èËÒ‚ÓπÌÌfl Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚
ç‡Á‚Ë Í‡Ì‡Î‡Ï ·Û‰ÛÚ¸ ÔËÒ‚ÓπÌ¥ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, flÍ˘Ó ‡ÁÓÏ ¥Á
Ò˄̇ÎÓÏ ÚÂÎÂÏÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÂ‰‡πÚ¸Òfl ¥ÌÙÓχˆ¥fl ÔÓ Í‡Ì‡Î. ñ¥ ̇Á‚Ë
ÏÓÊ̇ ÁÏ¥ÌËÚË Á‡ ‚·ÒÌËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ç‡Á‚‡.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË èÓ„‡Ï‡, ä‡Ì‡Î ¥
ç‡Á‚‡.
Ç ‡Á¥ ÔÓÚ·Ë, ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍË
‡·Ó , ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË
͇̇Î, flÍÓÏÛ ÔËÁ̇˜‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ÌÓ‚‡ ̇Á‚‡.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
èÓÛ˜ ¥Á ÔÓÎÂÏ Ì‡Á‚Ë ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Ô‡ÌÂθ
‚Ë·ÓÛ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·…
ÇËÍÓ̇ÈÚÂ...
‚Ë·‡ÚË ·ÛÍ‚Û, ˆËÙÛ ‡·Ó ÒËÏ‚ÓÎ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ÔÂÂÈÚË ‰Ó ̇ÒÚÛÔÌÓª ÔÓÁˈ¥ª
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ÔÓÔÂ‰̸Ӫ ÔÓÁˈ¥ª
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
襉ڂÂ‰ËÚË Ì‡Á‚Û
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
˜Ë
ç‡fl‚Ì¥ ÒËÏ‚ÓÎË:
ÅÛÍ‚Ë ‡ÎÙ‡‚¥ÚÛ (A-Z
ñËÙË (0-9)
ëÔˆ¥‡Î¸Ì¥ ÒËÏ‚ÓÎË (-, ÔÓ·¥Î)
ìÍ‡ªÌҸ͇-22
6
èÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÍÓÍË Á 4 ÔÓ 5 ‰Îfl ÍÓÊÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ, flÍÓÏÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ
ÔËÒ‚ÓªÚË ÌÓ‚Â ¥Ï'fl.
7
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl
‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 23
íӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ ÔËÈÌflÚËÈ Ò˄̇Π͇̇ÎÛ
üÍ˘Ó ÔËÈχπÚ¸Òfl ˜¥ÚÍËÈ Ò˄̇Π·ÂÁ ÔÂ¯ÍÓ‰, ÚÓ Ó·ËÚË ÚÓ˜ÌÂ
Ô¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÔËÈÓÏÛ ÌÂχπ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, ÚÓÏÛ ˘Ó ˆÂ ·ÛÎÓ
Á‰¥ÈÒÌÂÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚ËÍÓ̇ÌÌfl ÔÓ¯ÛÍÛ ¥ ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó Ò˄̇ΠÒ··ÍËÈ ˜Ë ÒÔÓÚ‚ÓÂÌËÈ, ÚÓ ÏÓÊ Á̇‰Ó·ËÚËÒfl
‚ËÍÓ̇ÚË ‚Û˜ÌÛ ÚӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ̇ Ò˄̇Î
ÔËÈÌflÚÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ.
ÇË·Â¥Ú¸ ͇̇Π‰Îfl ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
3
4
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ íÓ˜. ç‡ÒÚ.
.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl „ÓËÁÓÌڇθ̇ Υ̥È͇ ̇ÒÚÓÈÍË.
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË
˜Ë
Ô¥‰·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰Ì Á̇˜ÂÌÌfl.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
è‡‚ÓÛ˜ ‚Ë·‡ÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ Á’fl‚ËÚ¸Òfl Á̇˜ÓÍ
Á¥Ó˜ÍË “*”.
çÓÏÂ ͇̇ÎÛ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ˜Â‚ÓÌËÏ.
ôÓ· ÒÍËÌÛÚË ÚӘ̠̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ
ëÍˉ‡ÌÌfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ
‡·Ó
Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ ENTER.
5
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl
‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
á·ÂÂÊÂÌ¥ ÚÓ˜ÌÓ Ì‡Î‡¯ÚÓ‚‡Ì¥ ͇̇ÎË ÔÓÏ¥˜ÂÌ¥ Á̇˜ÍÓÏ Á¥Ó˜ÍË
“*” Ô‡‚ÓÛ˜ ‚¥‰ ÌÓÏÂ‡ ͇̇ÎÛ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¥ ͇̇Υ‚.
ß ÌÓÏÂ ͇̇ÎÛ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ˜Â‚ÓÌËÏ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-23
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 24
áϥ̇ Òڇ̉‡ÚÛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË ÚËÔ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇ Ò‚¥È ÒχÍ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
6
.
‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚ êÂÊËÏ.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ‚‡¥‡ÌÚ
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
êÂÁÛθڇÚ:
7
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ êÂÊËÏ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
ÑÓÒÚÛÔÌ¥ ڇͥ ÂÙÂÍÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl:
ÑË̇Ï. - ëڇ̉‡Ú - ä¥ÌÓ - äÓËÒÚ.
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚË ÏÓÊ̇ ÔÓÒÚËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË P. MODE
(êÂÊËÏ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl).
ìÍ‡ªÌҸ͇-24
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 25
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
áÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‚¥‰Ó·‡ÊÛ‚‡Ì ̇ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ÏÓÊ̇ ̇ÒÚÓªÚË,
ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ÓÔË̥҇ ÌËʘ ԇ‡ÏÂÚË.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ êÂÊËÏ.
ÇË·Â¥Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ, flÍËÈ ÒÎ¥‰ ̇·¯ÚÛ‚‡ÚË (äÓÌÚ‡ÒÚ,
üÒÍ‡‚¥ÒÚ¸, ó¥ÚÍ¥ÒÚ¸, äÓÎ¥ ‡·Ó íÓÌ), Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ
‡·Ó .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl „ÓËÁÓÌڇθ̇ Υ̥È͇ ̇ÒÚÓÈÍË.
6
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË
˜Ë
Ô¥‰·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰Ì ‚‡Ï Á̇˜ÂÌÌfl.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
7
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
áÏ¥ÌË Á̇˜Â̸ Á·Â¥„‡˛Ú¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·‡ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
äÓÊÂÌ Ì‡Î‡¯ÚÓ‚‡ÌËÈ Ô‡‡ÏÂÚ Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ÓÍÂÏÓ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÂÊËÏÛ ‚‚Ó‰Û.
Ç¥‰Ú¥ÌÍË ·Û‚‡˛Ú¸ ◊‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì¥” ‚ ̇ÒÚÛÔÌËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı.
• Ä̇ÎÓ„Ó‚ËÈ ÂÊËÏ (êó, Scart, Video, S-Video)
üÍ˘Ó ‚ı¥‰ÌËÈ Ò˄̇Π‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ì‡ PAL-50, PAL-CN,
Ú‡ SECAM.
• êÂÊËÏË Componen, DVI, Ú‡ HDMI
üÍ˘Ó ‚ı¥‰ÌËÈ Ò˄̇Π‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ì‡ 60Ɉ; 480i, 480p,
720p @ 60Ɉ, 1080i @ 60Ɉ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-25
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 26
áϥ̇ ÍÓÎ¥ÌÓ„Ó ÚÓÌÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯ ÔËπÏÌËÈ ‰Îfl Ó͇ ÍÓÎ¥ÌËÈ ÚÓÌ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ êÂÊËÏ.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Ç¥‰Ú¥ÌÓÍ, ‡ ÔÓÚ¥Ï
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER . ÇË·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
ç‡fl‚Ì¥ ڇͥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥:
ïÓÎ. 2 – ïÓÎ. 1 - çÓÏ. - íÂÔ. 1 - íÂÔ. 2
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‚Ë ‚Ë·‡ÎË ·‡Ê‡ÌËÈ ‚¥‰Ú¥ÌÓÍ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí, ˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
áÏ¥ÌË Á̇˜Â̸ Á·Â¥„‡˛Ú¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·‡ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰Ó Ù‡·˘ÌËı Òڇ̉‡Ú¥‚
åÓÊ̇ ‚¥‰ÌÓ‚ËÚË Ù‡·˘̥ Òڇ̉‡ÚË Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ êÂÊËÏ.
5
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Ç¥‰ÌÓ‚ËÚË, ‡
ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
ÑÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ·Û‰Â ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Á̇˜ÂÌÌfl
Ç¥‰ÌÓ‚ËÚË.
ìÍ‡ªÌҸ͇-26
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:14 AM
Page 27
áϥ̇ ÓÁÏ¥Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË ÚËÔ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇ Ò‚¥È ÒχÍ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ êÓÁÏ¥, ‡ ÔÓÚ¥Ï
.
5
ÇË·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
˜Ë
.
ç‡fl‚Ì¥ ڇͥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥:
òË. ‡‚ÚÓ - òË. - è‡ÌÓ‡Ï‡ - ᷥθ¯. - 4:3
• òË. ‡‚ÚÓ: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡Î‡¯ÚÓ‚Ûπ ÓÁÏ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰Ó
ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ¯ËÓÍÓ„Ó ÂÍ‡ÌÛ.
ç‡Î‡¯ÚÓ‚Ûπ ÓÁÏ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰Ó Òڇ̉‡ÚÛ 16:9, ˘Ó
• òË.:
Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û DVD Ú‡ ÔÓ„‡Ï ¯ËÓÍÓ„Ó
ÙÓχÚÛ.
è‡ÌÓ‡Ï‡:
ç‡Î‡¯ÚÓ‚Ûπ ÔËÓ‰ÌËÏ ˜ËÌÓÏ Òڇ̉‡Ú 16:9 ‰Ó 4:3,
•
˘Ó Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û Á‚˘‡ÈÌËı ÔÓ„‡Ï.
ᷥθ¯Ûπ ¯ËÓÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl 16:9
• ᷥθ¯.:
(Û ‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ) ‰Ó ÓÁÏ¥Û ÂÍ‡ÌÛ.
ÇË·Â¥Ú¸
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ
‡·Ó .
ôÓ· Ô¥‰ÌflÚË ˜Ë ÓÔÛÒÚËÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚÂ ÍÌÓÔÍË
‡·Ó . ÇË·‡‚¯Ë
,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚÂ ÍÌÓÔÍË
‡·Ó , ˘Ó· Á·¥Î¸¯ËÚË ‡·Ó
ÁÏÂ̯ËÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Û ‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ.
ñ Òڇ̉‡ÚÌËÈ Ô‡‡ÏÂÚ ‰Îfl ‚¥‰ÂÓ٥θϥ‚ ‡·Ó
• 4:3:
ÔÂ„Îfl‰Û Á‚˘‡ÈÌËı ÔÓ„‡Ï.
ñ¥ Ô‡‡ÏÂÚË Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË ÔÓÒÚËÏ
̇ÚËÒÌÂÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË P.SIZE (êÓÁÏ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl) Ô¥‰
Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
ì ÂÊËÏ¥ èä ÏÓÊ̇ ̇ÒÚÓªÚË Ú¥Î¸ÍË ÂÊËÏË òË. ¥ 4:3.
üÍ˘Ó Ì‡ÚËÒÌÛÚË ÍÌÓÔÍÛ P.SIZE (êÓÁÏ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl),
ÍÓÎË Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ ÙÛÌ͈¥˛ áÇá, ÙÛÌ͈¥˛ áÇá ·Û‰Â
Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÏÓÊ̇ ·Û‰Â ÁÏ¥ÌËÚË ÓÁÏ¥
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl (Í¥Ï ÂÊËÏÛ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡).
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰Û
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË STILL ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË ÙÓÏ‡Ú ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
̇ Ò‚¥È ÒχÍ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-27
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 28
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª ˆËÙÓ‚Ó„Ó èò (ÔÓÌËÊÂÌÌfl ¯ÛÏ¥‚)
üÍ˘Ó ÚÂ΂¥ÁÓ ÔËÈχπ ̇‰ÚÓ Ò··ÍËÈ Ò˄̇Î, ÇË ÏÓÊÂÚÂ
Û‚¥ÏÍÌÛÚË ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛, ˘Ó· ÁÌËÁËÚË ¥‚Â̸ ¯ÛÏ¥‚ Ú‡ Ù‡ÌÚÓÏÌËı
ÁÓ·‡ÊÂ̸ ̇ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
ìÍ‡ªÌҸ͇-28
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
¯ÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ..
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ñËÙ.
5
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
6
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 29
DNIeTM (Digital Natural Image engine - ÏÂı‡Ì¥ÁÏ “èËӉ̠ˆËÙÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl”)
çÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„¥fl Samsung ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Ó‰ÂÊÛ‚‡ÚË ·¥Î¸¯ ˜¥ÚÍÂ
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌËÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ÍÓÌÚ‡ÒÚÛ ¥ ·¥ÎÓ„Ó ÍÓθÓÛ.
çÓ‚ËÈ ‡Î„ÓËÚÏ ÍÓÂ͈¥ª ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÒÚ‚Ó˛‚‡ÚË
·¥Î¸¯ flÒÍ‡‚ ¥ ˜¥ÚÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
íÂıÌÓÎÓ„¥fl DNße ‰ÓÁ‚ÓÎfl𠇉‡ÔÚÛ‚‡ÚË ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û ·Û‰¸-flÍ¥
Ò˄̇ÎË. ì‚¥ÏÍÌÛ‚¯Ë ÂÊËÏ DNIe ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥fl, ÏÓÊ̇ ÔÓ·‡˜ËÚË, flÍ
ÚÂıÌÓÎÓ„¥fl DNIe ÔÓÍ‡˘Ûπ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ DNIe ÑÂÏÓ, ‡ ÔÓÚ¥Ï
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
DNIe ÑÂÏÓ: ÇËÏÍÌ
êÂÊËÏ DNIe ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥fl ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ó‚‡ÌÓ.
DNIe ÑÂÏÓ: ì‚¥ÏÍÌ
ì Ô‡‚¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÂÍ‡Ì‡ ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓÍ‡˘ÂÌ DNle
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. ì Î¥‚¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÂÍ‡Ì‡ ÔÓ͇Á‡ÌÓ
ÓË„¥Ì‡Î¸Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
ñ¥ ÔÛÌÍÚË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ó·‡Ì¥ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË
DNIe.
5
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ‚Ë ‚Ë·‡ÎË ·‡Ê‡ÌËÈ ‚¥‰Ú¥ÌÓÍ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí, ˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó Ò˄̇Π̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÊËÏ¥ èä.
êÂÊËÏ DNIe ÑÂÏÓ ÓÁÓ·ÎÂÌËÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ͇Á‡ÚË
‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê Á‚˘‡ÈÌËÏË ÁÓ·‡ÊÂÌÌflÏË Ú‡ ÁÓ·‡ÊÂÌÌflÏË
DNIe.
ᇠÁ‡ÏÓ‚˜Û‚‡ÌÌflÏ ÚÂıÌÓÎÓ„¥fl DNle Û‚¥ÏÍÌÛÚ‡.
ìÍ‡ªÌҸ͇-29
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 30
äÂÛ‚‡ÌÌfl ÍÓθÓÓÏ
îÛÌ͈¥fl ê„Û₇ÌÌfl ÍÓθÓÛ ÒÎÛ„Ûπ ‰Îfl „Û₇ÌÌfl ÍÓθÓ¥‚,
Ú‡ÍËı flÍ ëËÌ¥È, áÂÎÂÌËÈ, êÓÊ‚ËÈ, Á‡ ‚·ÒÌËÏË ‚ÔÓ‰Ó·‡ÌÌflÏË ·ÂÁ
‚ÔÎË‚Û Ì‡ ¥Ì¯¥ ÍÓθÓË. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÍÓÊÂÌ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜ ÏÓÊÂ
̇·¯ÚÛ‚‡ÚË ‚¥‰Ó·‡ÊÛ‚‡Ì¥ ÍÓθÓË Ì‡ Ò‚¥È ÒχÍ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ äÂÛ‚‡ÌÌfl
ÍÓθÓÓÏ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ äÂÛ‚‡ÌÌfl ÍÓθÓÓÏ.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ èÓÒÚÂ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ‰ÊÂÂÎÓ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ÔÓÚ¥Ï ‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
ë˄̇Π‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ:
CËÌ. – áeÎ. – PÓÁÓ‚˚È – ëڇ̉‡Ú – èoθÁ.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÑÂڇθÌÂ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ‰ÊÂÂÎÓ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ÔÓÚ¥Ï ‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
ë˄̇Π‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ:
PÓÁÓ‚˚È – áeÎ. – CËÌ. – Ç¥‰ÌÓ‚ËÚË
7
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË
˜Ë
Ô¥‰·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰Ì ‚‡Ï Á̇˜ÂÌÌfl.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
8
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
îÛÌ͈¥fl ÔÂÂıÓÔβπ ÔÓÚÓ˜ÌËÈ Í‡‰, ˘Ó· ̇·¯ÚÛ‚‡ÚË ÍÓÎ¥.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó Ò˄̇Π̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÊËÏ¥ èä
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó Òڇ̉‡ÚÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÍÓθÓÛ
äÂÛ‚‡ÌÌfl ÍÓθÓÓÏ ‚Ë·Â¥Ú¸ Ç¥‰ÌÓ‚ËÚË, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó , Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ìÍ‡ªÌҸ͇-30
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 31
ÑË̇ϥ˜Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ¥ÒÚ¸
îÛÌ͈¥fl ÑË̇ϥ˜Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ¥ÒÚ¸ ÔËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ„Ó
‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‚ı¥‰ÌÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ ¥ ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÓÔÚËχθÌÓª
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¥
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ¥ÒÚ¸.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ÑË̇ϥ˜Ì‡
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛ ÑË̇ϥ˜Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ¥ÒÚ¸.
5
ÇË·Â¥Ú¸ ì‚¥ÏÍÌ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ EXßí, ˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó
ÔÂ„Îfl‰Û.
˜Ë
.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó ‰ÊÂÂÎÓ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ¥ èä,
‡·Ó Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ ÂÊËÏ PIP (áÇá).
ìÍ‡ªÌҸ͇-31
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 32
чژËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥
îÛÌ͈¥fl чژËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓª ‡·Ó
Û˜ÌÓª ̇ÒÚÓÈÍË flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥ ÂÍ‡ÌÛ ¯ÎflıÓÏ ‚ËÁ̇˜ÂÌÌfl flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥
̇‚ÍÓÎ˯̥ı Ó·"πÍÚ¥‚ Á‡ ‰ÓÏÓ„Ó˛ ÓÔÚ˘ÌÓ„Ó ‰‡Ú˜Ë͇.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ ˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ чژËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
5
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛ чژËÍ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥.
ÇË·Â¥Ú¸ ì‚¥ÏÍÌ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
˜Ë
.
üÒÍ‡‚¥ÒÚ¸ ÂÍ‡Ì‡ „ÛβπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ,
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥ ̇‚ÍÓÎ˯̥ı Ó·'πÍÚ¥‚.
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÏÂÌ˛
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ENTER , ‡, ˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó Á‚˘ÌÓ„Ó
ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ EXIT.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó Ò˄̇Π̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÊËÏ¥ èä.
ìÍ‡ªÌҸ͇-32
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 33
èÂ„Îfl‰ ÁÓ·‡ÊÂ̸ Û ÂÊËÏ¥ "ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚË̈¥" (Pßê)
èË ÔÂ„Îfl‰¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ‚¥‰ÂÓ ÏÓÊ̇ ‚Ë‚ÂÒÚË
‚ÌÛÚ¥¯Ìπ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‚¥Í̇. èË ˆ¸ÓÏÛ ‚Ë
ÏÓÊÂÚ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ‚¥‰ÂÓ Á
·Û‰¸-flÍÓ„Ó Ô¥‰Íβ˜ÂÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÂ„Îfl‰Û ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ áÓ·‡ÊÂÌÌfl.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Pßê,
‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ Pßê.
5
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ì‚¥ÏÍÌ, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÑÊÂÂÎÓ, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER . ÇË·Â¥Ú¸ ·‡Ê‡Ì ‰ÊÂÂÎÓ
ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓ„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍË
‡·Ó ,
¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
7
[TV/áÓ‚Ì¥¯. 1/áÓ‚Ì¥¯. 2/AV/S-Video/Component]
ë˄̇Π‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ:
üÍ˘Ó „ÓÎÓ‚Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ¥
TV/áÓ‚Ì¥¯.1/áÓ‚Ì¥¯.2/AV/S-V¥deo, ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË
Î˯ ÂÊËÏ HDMI, ‡ flÍ˘Ó „ÓÎÓ‚Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ¥ èä/HDMI, ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË
ÂÊËÏ íV/áÓ‚Ì¥¯.1/áÓ‚Ì¥¯.2/AV/
S-Video/Component.
[èä/HDMI]
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ áϥ̇.
ôÓ· ÔÓÏ¥ÌflÚË Ï¥ÒˆflÏË „ÓÎÓ‚Ì ¥ ÔÂËÙÂ¥ÈÌ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl,
‚Ë·Â¥Ú¸ áϥ̇, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
éÒÌÓ‚Ì ¥ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Ï¥Ìfl˛Ú¸Òfl
Ï¥ÒˆflÏË.
üÍ˘Ó „ÓÎÓ‚Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÂÊËÏ¥ èä, ÙÛÌ͈¥fl áϥ̇ Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇.
8
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ êÓÁÏ¥ ‰Îfl
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ Á̇˜ÂÌÌfl ÓÁÏ¥
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
.
êÂÁÛθڇÚ: êÓÁÏ¥Ë ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ:
-
-
üÍ˘Ó „ÓÎÓ‚Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÂÊËÏ¥ èä, ÙÛÌ͈¥fl êÓÁÏ¥ Ì ‰ÓÒÚÛÔ̇.
ìÍ‡ªÌҸ͇-33
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 34
èÂ„Îfl‰ ÁÓ·‡ÊÂ̸ Û ÂÊËÏ¥ "ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚË̈¥" (Pßê)
9
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ èÓÁˈ¥fl, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ Á̇˜ÂÌÌfl ÔÓÁˈ¥fl
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
êÂÁÛθڇÚ: ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ̇ ÔÂÂÒÛ‚‡ÚË.
äÓÎË ÓÁÏ¥ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl χπ Á̇˜ÂÌÌfl
˜Ë
, ˆfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π.
[èä/HDMI]
10
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ èÓ„‡Ï‡, ‡ ÔÓÚ¥Ï
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Í‡Ì‡Î, flÍËÈ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ‚
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ÓÏÛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ: ì ÔÛÌÍÚ¥ èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Á‡ÌÂÒÂÌËÈ Û
Ô‡Ï'flÚ¸ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏË.
OÒÌÓ‚Ì.: èä/HDMI, èÂËÙ.: TV
èÛÌÍÚË èÓ„‡Ï‡ ‚ ÂÊËÏ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ̇ÍÚË‚Ì¥ È
̉ÓÒÚÛÔÌ¥. é‰Ì‡Í Û ÂÊËÏ¥ èä/HDMI ‚ÓÌË ‡ÍÚË‚¥ÁÛ˛Ú¸Òfl ¥
ÒÚ‡˛Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÌËÏË.
11
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ EXIT.
îÛÌ͈¥ª ÔÛθÚÛ Ñä Á‡ Û‚¥ÏÍÌÛÚÓ„Ó ÂÊËÏÛ áÇá:
îÛÌ͈¥ª
éÔËÒ
PIP
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ·ÂÁÔÓÒÂ‰̸ӄÓ
Û‚¥ÏÍÌÂÌÌfl/ÇËÏÍÌÂÌÌfl ÂÊËÏÛ áÇá.
SOURCE
ëÎÛÊËÚ¸ ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ò˄̇ÎÛ ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓ„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
SWAP
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl, ˘Ó· ÔÓÏ¥ÌflÚË Ï¥ÒˆflÏË ÓÒÌÓ‚ÌÂ
¥ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
üÍ˘Ó ÓÒÌÓ‚Ì ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ¥
‚¥‰ÂÓ, ‡ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl – Û ÂÊËÏ¥
ÚÂ΂¥Á¥ÈÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ‚Ë ÏÓÊÂÚ Ì ÔÓ˜ÛÚË
Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÛÔÓ‚Ó‰Û ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl,
ÍÓÎË Ì‡ÚËÒ͇πÚ ÍÌÓÔÍÛ SWAP Ô¥ÒÎfl ÁÏ¥ÌË
͇̇ÎÛ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. ì Ú‡ÍÓÏÛ
‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚‡ÚÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚Ë·‡ÚË Í‡Ì‡Î
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
POSITION
í‡ÍÓÊ ÏÓÊ̇ ÔÂÂÒÛ‚‡ÚË ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÔÓÒÚËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË POSITION.
SIZE
ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË SIZE ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË ÓÁÏ¥
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
è‡‡ÏÂÚË áÇá
èÂËÙ.
éÒÌÓ‚Ì.
ìÍ‡ªÌҸ͇-34
TV
O : áÇá Ô‡ˆ˛π
X : PIP Ì Ô‡ˆ˛π
áÓ‚Ì¥¯.1 áÓ‚Ì¥¯.2
AV
S-Video
Component
èä
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
áÓ‚Ì¥¯.1
X
X
X
X
X
X
X
O
áÓ‚Ì¥¯.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Component
X
X
X
X
X
X
X
O
èä
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 35
ê„Û₇ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚¥‰„Û₇ÚË „̥ۘÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÛθڇ Ñì.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ Á‚ÛÍÛ.
ç‡ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓËÁÓÌڇθ̇
ÒÏÛ„‡ Á ÍÛÒÓÓÏ, flÍËÈ ÔÓ͇ÁÛπ ¥‚Â̸ „Û˜ÌÓÒÚ¥.
ꥂÂ̸ „Û˜ÌÓÒÚ¥ ·Û‰Â Ô¥‰‚Ë˘Û‚‡ÚËÒfl, ‡ ÍÛÒÓ
ÔÂÂÏ¥˘‡ÚËÒfl ‚Ô‡‚Ó, ÔÓÍË ‚Ë Ì ‚¥‰ÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
‰Îfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ Á‚ÛÍÛ.
ç‡ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓËÁÓÌڇθ̇
ÒÏÛ„‡ Á ÍÛÒÓÓÏ, flÍËÈ ÔÓ͇ÁÛπ ¥‚Â̸ „Û˜ÌÓÒÚ¥.
ꥂÂ̸ „Û˜ÌÓÒÚ¥ ·Û‰Â ÁÌËÊÛ‚‡ÚËÒfl, ‡ ÍÛÒÓ
ÔÂÂÏ¥˘‡ÚËÒfl ‚Î¥‚Ó, ÔÓÍË ‚Ë Ì ‚¥‰ÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ.
ÇË ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓªÚË ¥Ì¯¥ Ô‡‡ÏÂÚË Á‚ÛÍÛ.
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚Û ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ‰Ë‚. ̇ ÒÚÓ. 36-41.
ìÍ‡ªÌҸ͇-35
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 36
íËϘ‡ÒÓ‚Â ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÚËϘ‡ÒÓ‚Ó„Ó ‚ËÏË͇ÌÌfl Á‚ÛÍÛ.
èËÍ·‰: ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËÈ ‰Á‚ÓÌËÍ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MUTE
êÂÁÛθڇÚ:
2
.
á‚ÛÍ ‚¥‰Íβ˜ËÚ¸Òfl, ¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl “Ç¥‰ÍÎ. Á‚.”.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÌÓ‚Û Û‚¥ÏÍÌÛÚË Á‚ÛÍ, ˘Â ‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
MUTE
˜Ë Ó‰ÌÛ Á ÍÌÓÔÓÍ „Û₇ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
êÂÁÛθڇÚ:
á‚ÛÍ ÁÌÓ‚Û ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl, ¥ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl
“Ç¥‰ÍÎ. Á‚.” ÁÌËÍÌÂ. É̥ۘÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl
Ú‡ÍÓ˛ Ê, flÍÓ˛ ‚Ó̇ ·Û· ‰Ó ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ.
ÇË·¥ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÂÊËÏÛ
á‚ÛÍÓ‚ËÈ ÂÊËÏ ÏÓÊ̇ ‚Ë·Ë‡ÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË "DUAL I/II"
üÍ˘Ó ªª ̇ÚËÒÌÛÚË, ̇ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ÔÓÚÓ˜ÌËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ
ÂÊËÏ.
FM
ÒÚÂÂÓ
íËÔ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó
Ò˄̇ÎÛ
DUAL 1/2
åÓÌÓ
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
Ä‚ÚÓχÚ˘̇
Áϥ̇
Dual
Dual 1
Dual 2
DUAL 1
åÓÌÓ
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
NICAM
ÒÚÂÂÓ
ᇠÁ‡ÏÓ‚˜Û‚‡ÌÌflÏ
Dual
åÓÌÓ
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
Dual 1
Ä‚ÚÓχÚ˘̇
Áϥ̇
DUAL 1
Dual 2
äÓÎË ÒÚ‡Ì ÔËÈÌflÚÚfl Ò˄̇ÎÛ ÔÓ„¥¯ÛπÚ¸Òfl, ÒÎÛı‡ÚË Á‚ÛÍ ·Û‰Â
ÔÓÒÚ¥¯Â, flÍ˘Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÂÊËÏ åÓÌÓ.
üÍ˘Ó ÒÚÂÂÓÒ˄̇ΠÒ··ÍËÈ ¥ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÂ
ÔÂÂÏË͇ÌÌfl, ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÂÊËÏ åÓÌÓ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-36
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:31 PM
Page 37
áϥ̇ Òڇ̉‡ÚÛ Á‚ÛÍÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ËÌ Á ÔÂÂÎ¥˜ÂÌËı ÌËʘ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı Á‚ÛÍÓ‚Ëı
ÂÙÂÍÚ¥‚, flÍËÈ ·Û‰Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÂ„Îfl‰Û Ô‚ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
.
‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚ PeÊËÏ.
ÑÎfl ‚Ë·ÓÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ„Ó Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÂÙÂÍÚÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
‡·Ó , Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
ÑÓÒÚÛÔÌ¥ ڇͥ Á‚ÛÍÓ‚¥ ÂÙÂÍÚË:
ëڇ̉‡Ú – åÛÁ. – ä¥ÌÓ – åÓ‚‡ – äÓËÒÚ.
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
ñ¥ ÔÛÌÍÚË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ú‡ÍÓÊ Ó·‡Ì¥ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË
S.MODE (ÂÊËÏn Á‚ÛÍÛ) ̇ ÔÛθڥ Ñì.
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ Á‚ÛÍÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓªÚË Ô‡‡ÏÂÚË Á‚ÛÍÛ Ì‡ Ò‚¥È ÒχÍ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ÖÍ‚‡Î‡ÈÁÂ,
ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ÇË·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
6
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
7
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
.
˜Ë
.
Ô¥‰·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰Ì ‚‡Ï Á̇˜ÂÌÌfl.
.
èË ‚ÌÂÒÂÌÌ¥ ·Û‰¸-flÍËı ÁÏ¥Ì ÂÊËÏ Á‚Û˜‡ÌÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl ̇ äÓËÒÚ..
ìÍ‡ªÌҸ͇-37
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 38
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl SRS TSXT
TruSurround XT π Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÓ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛ ÍÓÏԇ̥ª SRS, ˘Ó
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚Ë¥¯ËÚË ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl 5.1-͇̇θÌÓ„Ó Á‚ÛÍÛ
˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ë̇ϥ͇.
TruSurround Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ÔÓÚÛÊÌ¥ ‚‡ÊÂÌÌfl ‚¥‰ ‚¥ÚۇθÌÓ„Ó
Ó·’πÏÌÓ„Ó Á‚ÛÍÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚¥ ·Û‰¸-flÍÓª ÒËÒÚÂÏË Á ‰‚Óχ ‰Ë̇ϥ͇ÏË,
‚Íβ˜‡˛˜Ë ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ ‰Ë̇ϥÍË ÚÂ΂¥ÁÓ‡. ÇÓ̇ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÒÛÏ¥Ò̇ Á
Ûҥχ ·‡„‡ÚÓ͇̇θÌËÏË ÙÓχڇÏË.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ SRS TSXT,
‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ÇË·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌËÈ ÂÊËÏ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
6
.
‡·Ó
.
ë˄̇Π‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ:
ÇËÏÍÌ - 3D åÓÌÓ - ëÚÂÂÓ
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
ñ¥ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊ̇ ÁÓ·ËÚË ÔÓÒÚËÏ Ì‡ÚËÒÌÂÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË SRS ̇ ÔÛθڥ Ñä.
TruSurround XT, SRS Ú‡ ÒËÏ‚ÓÎ
π Á‡ÂπÒÚÓ‚‡ÌËÏË
ÚÓ„Ó‚ËÏË Ï‡͇ÏË ÍÓÏԇ̥ª SRS Labs, Inc., ÚÂıÌÓÎÓ„¥fl
TruSurround XT ‚·Û‰Ó‚‡Ì‡ Á„¥‰ÌÓ Î¥ˆÂÌÁ¥ª SRS Labs, Inc.
ìÍ‡ªÌҸ͇-38
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 39
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
äÓÊ̇ Ú‡ÌÒÎflˆ¥È̇ Òڇ̈¥fl χπ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ Ô‡‡ÏÂÚË Ò˄̇ÎÛ,
ÚÓÏÛ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜Û ‚‡ÊÍÓ Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÚË „̥ۘÒÚ¸ ˘Ó‡ÁÛ ÔË Áϥ̥
͇̇ÎÛ.
ч̇ ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎfl𠇂ÚÓχÚ˘ÌÓ „Û₇ÚË „̥ۘÒÚ¸
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ„Ó Í‡Ì‡ÎÛ, ÁÌËÊÛ˛˜Ë ¥‚Â̸ ‚ËıÓ‰Û ÔË ‚ËÒÓÍÓÏÛ ¥‚Ì¥
ÏÓ‰Ûβ˛˜Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ ‡·Ó Ô¥‰‚Ë˘Û˛˜Ë ¥‚Â̸ ‚ËıÓ‰Û ÔË ÌËÁ¸ÍÓÏÛ
¥‚Ì¥ ÏÓ‰Ûβ˛˜Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓ.
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
5
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
ìÍ‡ªÌҸ͇-39
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 40
襉’π‰Ì‡ÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚
üÍ˘Ó ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ‰Ë‚ËÚËÒfl ÚÂ΂¥ÁÓ, Ì ÚÛ·Û˛˜Ë ¯ÛÏÓÏ ÔËÒÛÚÌ¥ı Û
Í¥Ï̇ڥ β‰ÂÈ, ÚÓ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÏÓÊ̇ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË Ì‡‚Û¯ÌËÍË.
襉’π‰Ì‡ÈÚ ̇‚Û¯ÌËÍË ‰Ó 3,5-ϥΥÏÂÚÓ‚Ó„Ó Ï¥Ì¥-ÓÁ’πÏÛ Ì‡ ÔÂ‰̥È
Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
êÂÁÛθڇÚ:
á‚ÛÍ ·Û‰Â ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÚËÒfl ˜ÂÂÁ ̇‚Û¯ÌËÍË.
èÓ‰‡Î¸¯¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ ‰Ë‚. Û
̇ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÓÁ‰¥Î¥.
äÓÎË ÓÁ’πÏ „ÓÎÓ‚ÌËı ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÂ
„Ì¥Á‰Ó, Û Á‚ÛÍÓ‚ÓÏÛ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ̇ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Î˯ Á
ÙÛÌ͈¥flÏË SRS TSXT, ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ Ú‡
ÇË·¥ Á‚ÛÍÛ (Û ÂÊËÏ¥ PIP (áÇá)).
èÓÒÎÛıÛ‚‡ÌÌfl Á‚ÛÍÛ ‚ ̇‚Û¯ÌË͇ı ̇ ‚ÂÎËÍ¥È „Û˜ÌÓÒÚ¥
ÔÓÚfl„ÓÏ ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ ÏÓÊ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË Ó„‡ÌË ÒÎÛıÛ.
èË Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌ¥ ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ ‰Ó ÒËÒÚÂÏË Á‚ÛÍ Û ‰Ë̇ϥ͇ı
‚¥‰Íβ˜‡πÚ¸Òfl.
ÇË·¥ ÇÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥
ôÓ· Á‚ÛÍ ÎÛ̇‚ ˜ÂÂÁ ÓÍÂÏ¥ ̇‚Û¯ÌËÍË, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È
Ô¥‰ÒË₇˜.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
˜Ë
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛
ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
5
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
üÍ˘Ó ÙÛÌ͈¥˛ ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥ ì‚¥ÏÍÌ, Á‚ÛÍÓ‚¥
ÏÂÌ˛, ÓÍ¥Ï ÇË·¥ Á‚ÛÍÛ (Û ÂÊËÏ¥ PIP (áÇá)) ÌÂ
̇·¯ÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl.
ìÍ‡ªÌҸ͇-40
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 4:02 PM
Page 41
Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ ‰Îfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
üÍ˘Ó ÂÊËÏ "ä‡ÚËÌ͇ ‚ ͇ÚË̈¥" (Pßê) ‡ÍÚË‚¥ÁÓ‚‡ÌËÈ, ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ
Û‚¥ÏÍÌÛÚË ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ ‰Îfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU .
êÂÁÛθڇÚ: Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
êÂÁÛθڇÚ: Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ.
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÇË·¥ Á‚ÛÍÛ,
‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
.
èÓ͇Á‡ÌÓ Î˯ éÒÌ. ¥ èÂËÙ..
ñÂÈ Ô‡‡ÏÂÚ ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË, ÍÓÎË ÂÊËÏ PIP (áÇá)
Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ ì‚¥ÏÍÌ..
5
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ Á̇˜ÂÌÌfl èÂËÙ..
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ: Ç¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ ‰Îfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
ôÓ· ˜ÛÚË Á‚ÛÍ Á ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ‚Ë·Â¥Ú¸ éÒÌ..
ìÍ‡ªÌҸ͇-41
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 42
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌÌËÍ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Ú‡Í, ˘Ó· ÔÓÚÓ˜ÌËÈ ˜‡Ò
‚¥‰Ó·‡Ê‡‚Òfl ÔË Ì‡ÚËÒ͇ÌÌ¥ ÍÌÓÔÍË "ßNFO". ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÛÒÚ‡Ìӂ͇
ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡, flÍ˘Ó ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Ú‡ÈÏÂË ‚ÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl.
üÍ˘Ó ‚¥‰’π‰Ì‡ÚË ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ·Û‰Â ÁÌÓ‚Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ô‡‚ËθÌËÈ ˜‡Ò ̇ „Ó‰ËÌÌËÍÛ.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ó‡Ò.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ ó‡Ò, Û flÍÓÏÛ Ó·‡ÌÓ ÔÛÌÍÚ
ÉÓ‰ËÌÌËÍ.
4
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
5
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·...
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸...
èÂÂÈÚË ‰Ó ÔÛÌÍÚÛ ÉÓ‰Ë̇ ‡·Ó ï‚ËÎË̇
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÉÓ‰Ë̇ ˜Ë ï‚ËÎË̇
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
.
.
6
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
7
ôÓ· ‚Ë‚ÂÒÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì...
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸...
èÓÚÓ˜ÌËÈ ˜‡Ò ¥ Á̇˜ÂÌÌfl Ó·‡ÌËı
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‡Û‰¥Ó/‚¥‰ÂÓ
äÌÓÔ͇ ßNFO
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌË ¥ ı‚ËÎËÌË ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆËÙÓ‚Ëı Í·‚¥¯ ÔÛθÚÛ Ñä.
ìÍ‡ªÌҸ͇-42
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 43
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰Û ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl
ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÔÂ¥Ó‰ ˜‡ÒÛ ‚ ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ¥ ‚¥‰ 30 ‰Ó 180 ı‚ËÎËÌ,
Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl flÍÓ„Ó ÚÂ΂¥ÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂÂȉ ‚ ÂÊËÏ
Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ó‡Ò.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ ó‡Ò, Û flÍÓÏÛ Ó·‡ÌÓ ÔÛÌÍÚ
ÉÓ‰ËÌÌËÍ.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
5
ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë , ͥθ͇ ‡Á¥‚, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË
ÔÓÚ¥·ÌËÈ ˜‡ÒÓ‚ËÈ ¥ÌÚÂ‚‡Î (ÇËÏÍÌ, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
ı‚ËÎËÌ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ í‡ÈÏÂ ÒÌÛ.
.
íÂ΂¥ÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂÂÏÍÌÂÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ
Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, flÍ Ú¥Î¸ÍË Ó·‡ÌËÈ ¥ÌÚÂ‚‡Î ˜‡ÒÛ ÏËÌÂ.
6
ôÓ· ‚ËÏÍÌÛÚË ÙÛÌ͈¥˛ Ú‡ÈÏÂ‡, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÇËÏÍÌ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
˜Ë , ‡ ÚÓ‰¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ENTER .
7
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ú‡ÈÏÂ ÒÌÛ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË SLEEP ̇
ÔÛθڥ Ñì.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ̇ ÔÛθڥ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ: üÍ˘Ó Ú‡ÈÏÂ ÒÌÛ ˘Â Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÇËÏÍÌ. ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ
‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ˜‡Ò, flÍËÈ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÔÂÂıÓ‰Û
ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl.
2
ÇË·Â¥Ú¸ ¥ÌÚÂ‚‡Î ˜‡ÒÛ, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ SLEEP.
ìÍ‡ªÌҸ͇-43
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 44
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ‚ÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÚÂ΂¥ÁÓ‡
í‡ÈÏÂË ‚ÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ,
˘Ó·:
íÂ΂¥ÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ÏË͇‚Òfl ¥ ̇ÒÚÓ˛‚‡‚Òfl
̇ Ó·‡ÌËÈ Í‡Ì‡Î Û Á‡‰‡ÌËÈ ˜‡Ò.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ËÏË͇‚Òfl ‚ Á‡‰‡ÌËÈ ˜‡Ò.
ç‡Ò‡ÏÔÂ‰ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÚË „Ó‰ËÌÌËÍ ÚÂ΂¥ÁÓ‡
(ÑË‚. ÓÁ‰¥Î "ìÒÚ‡Ìӂ͇ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó
˜‡ÒÛ" ̇ ÒÚÓ. 42)
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
5
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ í‡ÈÏÂ
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛ í‡ÈÏÂ Û‚¥ÏÍÌ.
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ˜‡Ò, ͇̇Π¥ ¥‚Â̸ „Û˜ÌÓÒÚ¥, ÔË flÍËı ÚÂ΂¥ÁÓ
ÔÓ‚ËÌÂÌ ‚ÏË͇ÚËÒfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·…
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸...
èÂÂÈÚË ‰Ó ÔÛÌÍÚÛ
ÉÓ‰Ë̇, ı‚ËÎ, èÓ„ ¥ É̥ۘÒÚ¸
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË
ÉÓ‰Ë̇, ı‚ËÎ, èÓ„ ¥ É̥ۘÒÚ¸
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
èÂÂı¥‰ ‰Ó ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
ÇË·Â¥Ú¸ ч, ˘Ó· ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË
ÔÓÔÂ‰̥ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl
äÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
6
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ó‡Ò.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ ó‡Ò, Û flÍÓÏÛ Ó·‡ÌÓ ÔÛÌÍÚ
ÉÓ‰ËÌÌËÍ.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
Û‚¥ÏÍÌ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
.
ÇË·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ í‡ÈÏÂ ‚ËÏÍÌ., ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ËÎË
Ç Ú‡ÍËÈ Ò‡ÏËÈ ÒÔÓÒ¥· ÛÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ˜‡Ò, ÍÓÎË ÚÂ΂¥ÁÓ χπ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ËÏÍÌÛÚËÒfl.
.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌË ¥ ı‚ËÎËÌË ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆËÙÓ‚Ëı Í·‚¥¯ ÔÛθÚÛ Ñä.
ìÍ‡ªÌҸ͇-44
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 45
ÄÍÚË‚Û‚‡ÌÌfl Child Lock (á‡ÏÓÍ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ)
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª ÏÓÊ̇ Ó·ÏÂÊËÚË ÔÂ„Îfl‰ ÒÔˆËÙ¥˜ÌËı
ÔÓ„‡Ï ÔÂ‚Ì¥È Í‡Ú„Ó¥ª „Îfl‰‡˜¥‚, ̇ÔËÍ·‰, ‰¥ÚflÏ, Á‡·ÎÓÍÛ‚‡‚¯Ë
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Ú‡ Á‚ÛÍ.
á‡ÏÓÍ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó "ÁÌflÚË" Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ, ˘Ó
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ̇ Ô‡ÌÂÎ¥ ‚ÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡.
êÓÁ·ÎÓÍÛ‚‡ÚË ÈÓ„Ó ÏÓÊ̇ Î˯ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÛθÚÛ Ñä, ÓÚÊÂ,
ÚËχÈÚ ÔÛÎ¸Ú ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ‰¥ÚÂÈ.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl Ì Ô‡ˆ˛π, flÍ˘Ó Ò˄̇Π̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÂÊËÏ¥ èä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ á‡ÏÓÍ.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ á‡ÏÓÍ.
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚ á‡ÏÓÍ.
5
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
6
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ èÓ„‡Ï‡.
.
7
ÇË·Â¥Ú¸ ͇̇ÎË, flÍ¥ ÔÓÚ¥·ÌÓ Á‡·ÎÓÍÛ‚‡ÚË, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÍÌÓÔÓÍ
‡·Ó .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
8
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
9
ôÓ· Á‡·ÎÓÍÛ‚‡ÚË ˆ¥ ͇̇ÎË, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ
‚Ë·Â¥Ú¸ ᇷÎÓÍÓ‚‡ÌÓ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
10
ôÓ· Á‡·ÎÓÍÛ‚‡ÚË ˜Ë ÓÁ·ÎÓÍÛ‚‡ÚË ÍÓÊÂÌ Í‡Ì‡Î, ÔÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ‰¥ª
ÔÛÌÍÚ¥‚ 6 - 9.
11
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
, ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÎÓÍËӂ͇.
.
‡·Ó
ìÍ‡ªÌҸ͇-45
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 46
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÂÊËÏÛ ÒËÌ¸Ó„Ó ÂÍ‡Ì‡
üÍ˘Ó ÚÂ΂¥ÁÓ Ì ÓÚËÏÛπ ÊÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ, ‡·Ó flÍ˘Ó Ò˄̇Π‰ÛÊÂ
Ò··ÍËÈ, ÌÂflÍ¥ÒÌ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Ï¥Ì˛πÚ¸Òfl ÒËÌ¥Ï
ÂÍ‡ÌÓÏ. üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ë‚ËÚËÒ¸ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á ÔÓ„‡ÌÓ˛ flÍ¥ÒÚ˛,
ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÏÍÌÛÚË ÂÊËÏ “ëËÌ¥È ÂÍ‡Ì”.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ëËÌ¥È ÂÍ‡Ì.
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
5
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
ÇË·¥ ÏÂÎÓ‰¥ª (Melody)
åÓÊ̇ ÁÓ·ËÚË Ú‡Í, ˘Ó· ÔË ‚ÏË͇ÌÌ¥ ˜Ë ‚ËÏË͇ÌÌ¥
ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÔÓ„‡‚‡Î‡Òfl ÏÂÎÓ‰¥fl.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
ìÍ‡ªÌҸ͇-46
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
3
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ åÂÎÓ‰¥fl.
.
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ì‚¥ÏÍÌ.
.
5
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
EXßí.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 47
ÇË·¥ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‰ÊÂÂÎ ‚ı¥‰ÌÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ
Ç ÚÂ΂¥ÁÓ¥ ÔÂ‰·‡˜Â̇ ÙÛÌ͈¥fl, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚Ë·‡ÚË ‡Û‰¥Ó/‚¥‰ÂÓ
Ò˄̇ÎË, flÍ¥ ·Û‰ÛÚ¸ ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ̇ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÔËÒÚ¥È.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU .
ÇË·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Çı¥‰, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
2
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ Çı¥‰.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ëÔËÒÓÍ ‰ÊÂÂÎ.
üÍ˘Ó ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Ì ԥ‰’π‰Ì‡ÌÓ ÊÓ‰ÌÓ„Ó
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ÔËÒÚÓ˛, Û ÔÂÂÎ¥ÍÛ ëÔËÒÓÍ
‰ÊÂÂÎ ‡ÍÚË‚Ó‚‡ÌÓ Î˯ TV, áÓ‚Ì¥¯.1,
áÓ‚Ì¥¯.2. AV, S-Video, Component, èä, HDMI
‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì¥ Î˯Â, flÍ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÔËÒÚÓª
Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
3
ÇË·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔËÒÚ¥È, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
4
èÓ‚ÚÓ¥Ú¸ ÍÓÍË Á 1.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
˜Ë
.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ꉇ„Û‚. ̇Á‚.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ꉇ„Û‚. ̇Á‚.
ÇË·Â¥Ú¸ ÔËÒÚ¥È, ̇Á‚Û flÍÓ„Ó Ú·‡ ‚¥‰‰‡„Û‚‡ÚË,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë .
êÂÁÛθڇÚ:
ç‡fl‚Ì¥ ڇͥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥:
áÓ‚Ì¥¯.1 - áÓ‚Ì¥¯.2 - AV - S-Video - Component èä - HDMI
6
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
7
ÇË·Â¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔËÒÚ¥È, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
8
.
.
˜Ë
.
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ËÌ Á Ú‡ÍËı ÔÛÌÍÚ¥‚:
---- - VHS - DVD - D-VHS - 䇷. íÅ - íÇó - ëÛÔÛÚÌ.
ÔËÒÚ. - Ä‚-ÂÒË‚Â - DVD-ÂÒË‚Â - É‡ - ä‡ÏÂ‡
- DVD äÓÏ·Ó - ñ.ÂÍÓ‰Â - èä
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
DHR: DVD HDD Recorder (DVD-ÔÓ„‡‚‡˜ ¥Á ‚·Û‰Ó‚‡ÌËÏ ÊÓÒÚÍËÏ
‰ËÒÍÓÏ)
ìÍ‡ªÌҸ͇-47
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 48
èÂ„Îfl‰ ÁÓ·‡ÊÂ̸ ‚¥‰ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‰ÊÂÂÎ Ò˄̇ÎÛ
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ·ÛÎË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ¥ÁÌ¥ ‡Û‰¥Ó- ¥
‚¥‰ÂÓÒËÒÚÂÏË, ‚Ë ÏÓÊÂÚ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, Ò˄̇ΠflÍËı
̇‰ıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌËı ‰ÊÂÂÎ, ‚Ë·‡‚¯Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ‚ı¥‰.
1
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚Ò¥ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ͇·ÂÎ¥ ·ÛÎË Ô‡‚ËθÌÓ
Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥.
2
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE.
êÂÁÛθڇÚ:
3
ꉇ„Ó‚‡ÌËÈ ÔËÒÚ¥È ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡Û‰¥Ó
‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl Û ‚Âı̸ÓÏÛ Î¥‚ÓÏÛ ÍÛÚÍÛ
ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE, ÔÓÍË Ì Á'fl‚ËÚ¸Òfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÂ
‰ÊÂÂÎÓ ‚ı¥‰ÌÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ.
üÍ˘Ó ‚Ë ÁÏ¥Ì˛πÚ ‰ÊÂÂÎÓ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÔÂ„Îfl‰Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ÌÓ‚Â ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ Á'fl‚ÎflÚËÒfl
̇ ÂÍ‡Ì¥ Ì Ӊ‡ÁÛ.
êÂÊËÏ TV ÏÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ TV ‡·Ó
ÔÛθڥ Ñä, ‡Î Ì Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË SOURCE.
ìÍ‡ªÌҸ͇-48
/
̇
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:32 PM
Page 49
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ„‡ÏÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡ (‚ ÒÂ‰ӂˢ¥ Windows XP)
çËʘ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÚËÔÓ‚Û Ôӈ‰ÛÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ‰ËÒÔÎÂfl ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡, ÍÓÚËÈ Ô‡ˆ˛π ‚
ÒÂ‰ӂˢ¥ Windows. é‰Ì‡Í ‚¥Í̇, flÍ¥ Ù‡ÍÚ˘ÌÓ ‚¥‰ÍË‚‡˛Ú¸Òfl ÔË Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌ¥ ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡, ÏÓÊÛÚ¸
‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚¥‰ ÓÔËÒ‡ÌËı Û ‰‡ÌÓÏÛ ÓÁ‰¥Î¥ Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÌÓª ‚ÂÒ¥ª Windows ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓª
‚¥‰ÂÓ͇ÚË. ÄΠ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚¥Í̇, ‚¥‰Ó·‡ÊÛ‚‡Ì¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥ ‚‡¯Ó„Ó ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡, ‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸ Ì ڇÍ,
flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛Ì͇ı Û ˆ¸ÓÏÛ ÓÁ‰¥Î¥, Û ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ‚ËÔ‡‰Í¥‚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl Ú¥ Ê Ò‡Ï¥ ·‡ÁÓ‚¥
Ôӈ‰ÛË Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl. (ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚‡ÚÓ Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ‚ËÓ·ÌË͇ ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡ ‡·Ó
‰Ó ‰ËÎÂ‡ ÍÓÏԇ̥ª Samsung.)
1
ëÔÓ˜‡ÚÍÛ Í·ˆÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÓ˛ Ï˯ÍË Ì‡ ÔÛÌÍÚ¥ “Control
Panel” ‚ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ÓÏÛ ÏÂÌ˛ (èÛÒÍ) Windows.
2
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰ÍËπÚ¸Òfl ‚¥ÍÌÓ
Ô‡ÌÂÎ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, Í·ˆÌ¥Ú¸
̇ Á̇˜ÍÛ “Appearance and Themes” ‰Îfl
‚˂‰ÂÌÌfl ‰¥‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ‚¥Í̇ "ÖÍ‡Ì".
3
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ‚¥‰ÍËπÚ¸Òfl ‚¥ÍÌÓ Ô‡ÌÂÎ¥
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, Í·ˆÌ¥Ú¸
̇ Á̇˜ÍÛ “Display” ‰Îfl ‚˂‰ÂÌÌfl ‰¥‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ‚¥Í̇
"ÖÍ‡Ì".
4
èÂÂȉ¥Ú¸ ‰Ó ‚Í·‰ÍË “Settings” Û ‰¥‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚¥ÍÌ¥
"ÖÍ‡Ì".
å‡π ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÓÁÏ¥ (ÓÁ‰¥Î¸Ì‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸),
flÍËÈ ‰Ó¥‚Ì˛π
éÔÚËχθ̇ - 1360 x 768
üÍ˘Ó ‚ ‰¥‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ‚¥ÍÌ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ‰ËÒÔÎÂfl
π ÓÔˆ¥fl "˜‡ÒÚÓÚ‡ ͇‰¥‚", ÚÓ ‚ ̸ÓÏÛ Ï‡π ·ÛÚË
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Á̇˜ÂÌÌfl “60” ˜Ë “60 Ɉ”.
ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á‡ÍËÈÚ ˆÂ ‰¥‡ÎÓ„Ó‚Â ‚¥ÍÌÓ,
‚Ë·‡‚¯Ë ÓÔˆ¥˛ “OK”.
*ÑË‚. ÓÁ‰¥Î "ÖÍ‡ÌÌ¥ ÂÊËÏË (èä)" ̇ ÒÚÓ. 65.
ìÍ‡ªÌҸ͇-49
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:14 AM
Page 50
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÂÍ‡Ì‡ èä
Ä‚ÚÓχÚ˘Ì ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ Ì‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÚËÒfl
ÂÍ‡ÌÓ‚¥ èä ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ̇ ‚ı¥‰ÌËÈ ‚¥‰ÂÓÒË„Ì‡Î Û ÂÊËÏ¥ èä.
ÉÛ·Â, ÚӘ̠̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÁˈ¥fl ‚ÒÚ‡Ìӂβ˛Ú¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ÂÊËÏ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
PC Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
3
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ èä.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ ˜Ë , ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ Ä‚ÚÓÔ¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
êÂÁÛθڇÚ:
ìÍ‡ªÌҸ͇-50
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
üÍ¥ÒÚ¸ ¥ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇ ÂÍ‡Ì¥ ·Û‰Â
‚¥‰„Ûθӂ‡ÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:14 AM
Page 51
ÉÛ·Â ¥ ÚӘ̠̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl flÍÓÒÚ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ̇
ÁÌËÁËÚË ¥‚Â̸ ÔÂ¯ÍÓ‰ Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥.
üÍ˘Ó ÔÂ¯ÍÓ‰Ë Ì ‚‰‡πÚ¸Òfl ÛÒÛÌÛÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ڥθÍË ÚÓ˜ÌÓ„Ó
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ˜‡ÒÚÓÚÛ flÍ̇ÈÚӘ̥¯Â Û ÂÊËÏ¥ „Û·Ó„Ó
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÁÌÓ‚Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÚÓ˜ÌÂ
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ¥‚Â̸ ÔÂ¯ÍÓ‰ ·Û‚ ÁÌËÊÂÌËÈ, ̇ÒÚÓÈÚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· ‚ÓÌÓ ÓÁÚ‡¯Ó‚Û‚‡ÎÓÒfl ÔÓ ˆÂÌÚÛ ÂÍ‡Ì‡.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ÂÊËÏ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
PC Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
3
4
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ èä.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ èä.
áÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁflÚ¸Òfl ÔÛÌÍÚË ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
.
ÇË·Ë‡πÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ î¥ÍÒ. áÓ·‡Ê.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ÉÛ·Ó ‡·Ó íÓ˜ÌÓ.
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓËÁÓÌڇθ̇ Υ̥È͇
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
6
ç‡ÒÚÓÈÚ flÍ¥ÒÚ¸ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇ ÂÍ‡Ì¥, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë . ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
åÓÊÛÚ¸ Á'fl‚ËÚËÒfl ‚ÂÚË͇θ̥ ÒÏÛ„Ë, ‡·Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊÂ
ÒÚ‡ÚË Ì˜¥ÚÍËÏ.
7
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl
‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û.
ìÍ‡ªÌҸ͇-51
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:14 AM
Page 52
áϥ̇ ÔÓÁˈ¥ª ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ÂÊËÏ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
PC Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
3
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ èä.
.
êÂÁÛθڇÚ:
4
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ ‚ ÏÂÌ˛ èä.
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
ìÍ‡ªÌҸ͇-52
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ èÓÁˈ¥fl.
.
Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚¥ÍÌÓ èÓÁˈ¥fl ÔÓÁˈ¥ª ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇
ÂÍ‡Ì¥.
5
ç‡ÒÚÓÈÚ „ÓËÁÓÌڇθÌ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë .
ç‡ÒÚÓÈÚ ‚ÂÚË͇θÌ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë .
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER .
6
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÂ„Îfl‰Û.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 10:14 AM
Page 53
Ç¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‚Ëı¥‰ÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÇË ÏÓÊÂÚ ‚¥‰ÌÓ‚ËÚË Á‡‚ӉҸͥ Á̇˜ÂÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ÂÊËÏ ÍÓÏÔ’˛ÚÂ‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
PC Ô¥‰ Í˯ÍÓ˛ ÔÛθڇ Ñä.
1
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
êÂÁÛθڇÚ:
.
Ç¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚Ì ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ìÒÚ‡Ìӂ͇.
.
3
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ èä.
.
êÂÁÛθڇÚ:
4
ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
˜Ë
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ENTER
êÂÁÛθڇÚ:
5
Ç¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ÔÛÌÍÚË, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ ‚ ÏÂÌ˛ èä.
, ‚Ë·Â¥Ú¸ ÏÂÌ˛ ëÍˉ‡ÌÌfl ̇ÒÚ.
.
ßÒÌÛπ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ¥Ì¥ˆ¥‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÛÒ¥ Ô‡‡ÏÂÚË
ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‚ Á̇˜ÂÌÌfl Á‡ ÛÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ,
ÛÒÚ‡Ìӂβ‚‡Ì¥ ̇ Á‡‚Ó‰¥-‚ËÓ·ÌËÍÛ.
è¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU
‰Îfl
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ ÔÓÔÂ‰Ìπ ÏÂÌ˛ ˜Ë ÍÌÓÔÍÛ EXßí ‰Îfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚
ÂÊËÏ ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÂ„Îfl‰Û.
ìÍ‡ªÌҸ͇-53
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:36 PM
Page 54
ÑÂÍÓ‰Â ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ë˄̇Π·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ÚÂÎÂ͇̇Υ‚ Ï¥ÒÚËÚ¸ ÚÂÍÒÚÓ‚Û ¥ÌÙÓχˆ¥˛, fl͇
̇ÁË‚‡πÚ¸Òfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÓÏ. ñfl ¥ÌÙÓχˆ¥fl ‚Íβ˜‡π:
èÓ„‡ÏÛ ÚÂÎÂÔÂ‰‡˜.
çÓ‚ËÌË ¥ ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ„Ó‰Ë.
çÓ‚ËÌË ÒÔÓÚÛ.
ßÌÙÓχˆ¥˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ.
ßÌÙÓχˆ¥fl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ Ï¥ÒÚËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌËı ÒÚÓ¥Ì͇ı
(‰Ë‚. Ï‡Î˛ÌÓÍ).
ó‡ÒÚË̇
áÏ¥ÒÚ
A
B
C
D
E
F
çÓÏÂ Ó·‡ÌÓª ÒÚÓ¥ÌÍË.
߉ÂÌÚË٥͇ÚÓ ÚÂ΂¥Á¥ÈÌÓª Òڇ̈¥ª.
çÓÏÂ ÔÓÚÓ˜ÌÓª ÒÚÓ¥ÌÍË ‡·Ó ÒÚ‡ÌÛ ÔÓ¯ÛÍÛ.
чڇ ¥ ˜‡Ò.
íÂÍÒÚ.
ßÌÙÓχˆ¥fl ÔÓ ÒÚ‡Ì.
Ç¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ßÌÙÓχˆ¥˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ÏÓÊ̇ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‚
·Û‰¸-flÍËÈ ˜‡Ò ÔË „‡Ì¥È flÍÓÒÚ¥ ÔËÈÌflÚÓ„Ó Ò˄̇ÎÛ.
ì ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ:
Ç ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÔÓÔÛÒÍË
ÑÂflÍ¥ ÒÚÓ¥ÌÍË ÏÓÊÛÚ¸ Ì ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÒfl
ôÓ· Û‚¥ÏÍÌÛÚË ÂÊËÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ¥ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚË ÒÚÓ¥ÌÍÛ Á¥ ÁÏ¥ÒÚÓÏ:
1
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË
( ) ˜Ë
( ) ‚Ë·Â¥Ú¸ ͇̇Î
ÚÂ΂¥Á¥ÈÌÓª Òڇ̈¥ª, fl͇ ̇‰‡π ÔÓÒÎÛ„Ë ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ.
2
ÄÍÚË‚¥ÁÛÈÚ ÂÊËÏ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË TTX/MIX (
êÂÁÛθڇÚ:
3
4
/
).
ÖÍ‡Ì ·Û‰Â ÔÓ‰¥ÎÂÌÓ Ì‡ ‰‚¥ ˜‡ÒÚËÌË. ñfl ÙÛÌ͈¥fl
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÂ‰˂ÎflÚËÒfl ̇ ÂÍ‡Ì¥ ÔÓÚÓ˜ÌÛ
ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÛ Ú‡ ÓÍÂÏÓ ‚¥‰ ̪ ¥ÌÙÓχˆ¥˛
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ.
ô ‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ TTX/MIX (
êÂÁÛθڇÚ:
).
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÒÚÓ¥Ì͇ Á¥ ÁÏ¥ÒÚÓÏ.
ñfl ÒÚÓ¥Ì͇ ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ËÍÎË͇̇ ‚ ·Û‰¸-flÍËÈ ˜‡Ò
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË MENU ( ).
ô ‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ TTX/MIX (
êÂÁÛθڇÚ:
/
/
).
èÓÚӘ̇ ÚÂÎÂÔÓ„‡Ï‡ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Á ¥ÌÙÓχˆ¥π˛ ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ.
5
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ PIP (
6
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ TV (
) ˘Â ‡Á, ˘Ó· ‚ËÈÚË Á ÂÊËÏÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ.
üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÂ„Îfl‰Û ÚÂÍÒÚÛ ÒËÏ‚ÓÎË ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl
ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ, ÔÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë ÏÓ‚‡ ÚÂÍÒÚÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÏÓ‚¥ ‚ ÂÊËÏ¥
ÏÂÌ˛ “Setup” (ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl). üÍ˘Ó Ì¥, ÚÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ
ÏÓ‚Û ‚ ÏÂÌ˛ “Setup” (ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl).
ìÍ‡ªÌҸ͇-54
).
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:36 PM
Page 55
ÇË·¥ ‚ËÁ̇˜ÂÌÓª ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ÇË ÏÓÊÂÚ ÔflÏÓ ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÒÚÓ¥ÌÍË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆËÙÓ‚Ëı
ÍÌÓÔÓÍ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl.
1
ǂ‰¥Ú¸ ÚËÁ̇˜ÌËÈ ÌÓÏÂ ÒÚÓ¥ÌÍË Á¥ ÒÔËÒÍÛ ÒÚÓ¥ÌÓÍ Û ÁÏ¥ÒÚ¥,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ˆËÙÓ‚¥ ÍÌÓÔÍË.
êÂÁÛθڇÚ:
Î¥˜ËθÌËÍ ÔÓÚÓ˜ÌÓª ÒÚÓ¥ÌÍË Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl,
¥ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Ó·‡Ì‡ ÒÚÓ¥Ì͇.
2
üÍ˘Ó Ó·‡Ì‡ ÒÚÓ¥Ì͇ Á‚'flÁ‡Ì‡ Á ‰ÂͥθÍÓχ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ËÏË ÒÚÓ¥Ì͇ÏË,
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ ÒÚÓ¥ÌÍË ·Û‰ÛÚ¸ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚËÒfl ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ.
ôÓ· ÁÛÔËÌËÚËÒfl ̇ ‚¥‰Ó·‡ÊÛ‚‡Ì¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
PRE-CH ( ).
ÑÎfl ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ Ù¥ÍÒ‡ˆ¥fl PRE-CH ( ) ˘Â ‡Á.
3
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÁÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl:
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰Ó·‡ÁËÚË…
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸...
é‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ¥ÌÙÓχˆ¥˛
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
ÚÂÎÂ͇̇ÎÛ
TTX/MIX (
èËıÓ‚‡ÌËÈ ÚÂÍÒÚ
(̇ÔËÍ·‰, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ ̇ ÔËÚ‡ÌÌfl
‚¥ÍÚÓËÌË)
INFO (
)
Ⴂ‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl
INFO (
) ÁÌÓ‚Û
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚Û ÒÚÓ¥ÌÍÛ,
Û‚¥‚¯Ë ÌÓÏÂ Á 4-ı ˆËÙ
SLEEP (
ç‡ÒÚÛÔÌÛ ÒÚÓ¥ÌÍÛ
ç‡ÒÚÛÔ̇ ÒÚÓ¥Ì͇ (
èÓÔÂÂ‰Ì˛ ÒÚÓ¥ÌÍÛ
èÓÔÂ‰Ìfl ÒÚÓ¥Ì͇ (
ÅÛÍ‚Ë ÔÓ‰‚¥ÈÌÓ„Ó ÓÁÏ¥Û ‚:
• ÇÂıÌ¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ ÂÍ‡Ì‡
• çËÊÌ¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ ÂÍ‡Ì‡
SIZE ( )
•Ó‰ËÌ ‡Á
•‰‚‡ ‡ÁË
Ⴂ‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl
•ÚË ‡ÁË
/
)
)
)
)
ìÍ‡ªÌҸ͇-55
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:36 PM
Page 56
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÒËÒÚÂÏË Fastext ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ
ê¥ÁÌ¥ ÓÁ‰¥ÎË, flÍ¥ Ï¥ÒÚflÚ¸Òfl ̇ ÒÚÓ¥Ì͇ı ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ, χÍÛ˛Ú¸Òfl
ÍÓθÓÓÏ ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ó·‡Ì¥ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÓθÓÓ‚Ëı ÍÌÓÔÓÍ Ì‡
ÔÛθڥ Ñì.
1
Ç˂‰¥Ú¸ ̇ ÂÍ‡Ì ÒÚÓ¥ÌÍÛ ÁÏ¥ÒÚÛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË TTX/MIX ( / ).
2
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÓθÓÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ, ÍÓÚ‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÓÁ‰¥ÎÛ, flÍËÈ ‚Ë
ıÓ˜ÂÚ ÔÂ„ÎflÌÛÚË (‰ÓÒÚÛÔÌ¥ ÓÁ‰¥ÎË Á‡Á̇˜ÂÌ¥ ‚ fl‰ÍÛ ÒÚ‡ÌÛ).
êÂÁÛθڇÚ: ÒÚÓ¥Ì͇ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Á ÍÓθÓÓ‚ËÏË
ÔÓÒË·ÌÌflÏË Ì‡ ¥Ì¯Û ¥ÌÙÓχˆ¥˛, flÍÛ ÏÓÊ̇
‚Ë·‡ÚË ‚ Ú‡ÍËÈ Ò‡ÏËÈ ÒÔÓÒ¥·.
3
4
ìÍ‡ªÌҸ͇-56
ôÓ· ‚Ë‚ÂÒÚË Ì‡ ÂÍ‡Ì:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸:
ÔÓÔÂÂ‰Ì˛ ÒÚÓ¥ÌÍÛ
˜Â‚ÓÌÛ ÍÌÓÔÍÛ.
̇ÒÚÛÔÌÛ ÒÚÓ¥ÌÍÛ
ÁÂÎÂÌÛ ÍÌÓÔÍÛ.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ‚Ë ÔÂ„ÎflÌÛÎË ÒÚÓ¥ÌÍË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ PIP
( ) ˘Ó· ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ Á‚˘‡ÈÌËÈ ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û ÔÓ„‡Ï.
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:36 PM
Page 57
ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ: èÂ‰ ÚËÏ, flÍ Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó
ˆÂÌÚÛ ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
èÂ¯ Ì¥Ê Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ¥˜ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË Samsung, ÒÔÓ·ÛÈÚÂ
‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡‚‰ÂÌ¥ ÌËʘ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
üÍ˘Ó ˆ¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Ì ‰ÓÔÓÏÓÊÛÚ¸ ÛÒÛÌÛÚË ÌÂÔÓ·‰ÍÛ, Á‡Ô˯¥Ú¸ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎ¥ È ÒÂ¥ÈÌËÈ ÌÓÏÂ
ÚÂ΂¥ÁÓ‡, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÌË͇ ÚÓ„Ó‚Óª ÏÂÂÊ¥ Samsung.
Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ Á‚ÛÍ ‡·Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
èÂ‚¥Ú ̇‰¥ÈÌ¥ÒÚ¸ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ͇·Âβ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë ̇ÚËÒÌÛÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÊË‚ÎÂÌÌfl POWER ̇
Ô‡ÌÂÎ¥ ‚ÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡.
èÂ‚¥Ú ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¥ ¥ flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥.
èÂ‚¥Ú ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
áÓ·‡ÊÂÌÌfl ÌÓχθÌÂ,
‡Î Á‚ÛÍÛ ÌÂχπ
èÂ‚¥Ú ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì ·Û· ̇ÚËÒÌÛÚ‡ ̇ ÔÛθڥ Ñì ÍÌÓÔ͇ MUTE
çÂχπ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‡·Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
˜ÓÌÓ-·¥ÎÂ
ç‡ÒÚÓÈÚ ԇ‡ÏÂÚË ÍÓθÓÛ.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÒËÒÚÂχ ÍÓθÓÓ‚Ó„Ó ÚÂη‡˜ÂÌÌfl Ó·‡Ì‡ Ô‡‚ËθÌÓ.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì ‚‚¥ÏÍÌÂÌÓ ÂÊËÏ ÇÌÛÚ¥¯Ìπ ‚ËÏÍÌÂÌÌfl „Û˜ÌÓÒÚ¥.
èÂ¯ÍÓ‰Ë ‚ Á‚Ûˆ¥ ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌ¥
ëÔÓ·ÛÈÚ Á̇ÈÚË ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ ÔËÒÚ¥È, flÍËÈ ‚ÔÎË‚‡π ̇ ÚÂ΂¥ÁÓ, ¥
ÔÂÂÒÚ‡‚Ú ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ‚ ¥Ì¯Â Ï¥ÒˆÂ.
襉’π‰Ì‡ÈÚ ÚÂ΂¥ÁÓ ‰Ó ¥Ì¯Óª ÓÁÂÚÍË ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
êÓÁÏËÚ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ˜Ë ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, flÍÂ
fl·ËÚ¸, ¥ ÒÔÓÚ‚ÓÂÌËÈ Á‚ÛÍ
èÂ‚¥Ú ̇ÔflÏÓÍ, ϥ҈ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ¥ ̇‰¥ÈÌ¥ÒÚ¸ Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
‡ÌÚÂÌË.
èÂ¯ÍÓ‰Ë ˜‡ÒÚÓ ‚ËÌË͇˛Ú¸ ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ Í¥Ï̇ÚÌÓª ‡ÌÚÂÌË.
çÂÔÓ·‰ÍË ‚ Ó·ÓÚ¥ ÔÛθڇ Ñì
á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ª ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl.
èÓ˜ËÒÚ¸Ú ‚ÂıÌ¥È Í‡È ÔÛθڇ Ñì (‚¥ÍÌÓ ÔÂ‰‡‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚ‡).
èÂ‚¥Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚË ·‡Ú‡ª.
Ç¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl
"èÂ‚¥Ú ͇·Âθ Ò˄̇ÎÛ".
èÂ‚¥Ú ̇‰¥ÈÌ¥ÒÚ¸ Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Ò˄̇θÌÓ„Ó Í‡·Âβ ‰Ó èä ˜Ë ‰Ó ¥Ì¯Ëı
‰ÊÂÂÎ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó èä ˜Ë ¥Ì¯¥ ‰ÊÂ· ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ Û‚¥ÏÍÌÂÌ¥.
ì ÂÊËÏ¥ Ó·ÓÚË Á èä ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl "êÂÊËÏ Ì ԥ‰ÚËÏÛπÚ¸Òfl".
èÂ‚¥Ú χÍÒËχθÌÛ ÓÁ‰¥Î¸ÌÛ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ¥ ˜‡ÒÚÓÚÛ ‚¥‰ÂÓ‡‰‡ÔÚÂ‡.
èÓ¥‚ÌflÈÚ ˆ¥ Á̇˜ÂÌÌfl Á ‰‡ÌËÏË Û ‚¥ÍÌ¥ “êÂÊËÏË ‰ËÒÔÎÂfl”.
áÓ·‡ÊÂÌÌfl Á‡Ì‡‰ÚÓ ÚÂÏÌ ‡·Ó Á‡Ì‡‰ÚÓ
Ò‚¥ÚÎÂ.
Ç¥‰„ÛβÈÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚ ¥ flÒÍ‡‚¥ÒÚ¸.
ì ÂÊËÏ¥ Ó·ÓÚË Á èä Á'fl‚Îfl˛Ú¸Òfl ÏÂÂıÚÎË‚¥,
ÚÂÏÚfl˜¥ ÒÏÛ„Ë ˜Ë „ÓËÁÓÌڇθ̥ ÒÏÛ„Ë,
flÍ¥ ÒÔÓÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
ÇËÍÓ̇ÈÚ ԥ‰ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª ÚÓ˜ÌÓ„Ó
̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
ì ÂÊËÏ¥ Ó·ÓÚË Á èä Á'fl‚Îfl˛Ú¸Òfl ÏÂÂıÚÎË‚¥,
ÚÂÏÚfl˜¥ ÒÏÛ„Ë ‡·Ó ‚ÂÚË͇θ̥ ÒÏÛ„Ë,
flÍ¥ ÒÔÓÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
ÇËÍÓ̇ÈÚ ̇ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª „Û·Ó„Ó Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl,
‡ ÔÓÚ¥Ï Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
ì ÂÊËÏ¥ èä ÂÍ‡Ì π ˜ÓÌËÏ ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
ÊË‚ÎÂÌÌfl ·ÎËχπ Á ¥ÌÚÂ‚‡ÎÓÏ 1
ÒÂÍÛ̉‡.
íÂ΂¥ÁÓ Ô‡ˆ˛π ‚ ÂÊËÏ¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ª ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª.
èÂÂÏ¥ÒÚ¥Ú¸ Ï˯ÍÛ ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡ ‡·Ó ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ·Û‰¸-flÍÛ Í·‚¥¯Û ̇
Í·‚¥‡ÚÛ¥.
ì ÂÊËÏ¥ Ó·ÓÚË Á èä ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÌÂÒÚ¥ÈÍÂ,
ÏÓÊÎË‚‡ ‚¥·‡ˆ¥fl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸Òfl ÚÂ΂¥ÁÓÓÏ Á̇˜ÂÌÌfl ÓÁ‰¥Î¸ÌÓª
Á‰‡ÚÌÓÒÚ¥ È ˜‡ÒÚÓÚË, flÍ¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ‚ ÍÓÏÔ'˛ÚÂ¥ ‡·Ó ̇ ‚¥‰ÂÓ͇Ú¥.
üÍ˘Ó Á̇˜ÂÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÚÓ Áϥ̥ڸ ªı Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª ÛÚËÎ¥ÚË ÍÓÏÔ'˛ÚÂ‡.
íÂ΂¥ÁÓ Ô¥‰ÚËÏÛπ ÙÛÌ͈¥ª ·‡„‡ÚÓÂÊËÏÌÓ„Ó ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ‚ Ú‡ÍËı
‰¥‡Ô‡ÁÓ̇ı ˜‡ÒÚÓÚ:
ÉÓËÁÓÌڇθ̇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ (ÍɈ): 30~ 61
ÇÂÚË͇θ̇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ (Ɉ): 60~75
å‡ÍÒËχθ̇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÓÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÂÍ‡ÌÛ (ÔË 60Ɉ): 1360 X 768
ì ÂÊËÏ¥ Ó·ÓÚË Á èä ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÁÏ¥˘ÂÌÓ
‚¥‰ÌÓÒÌÓ ˆÂÌÚÛ ÂÍ‡Ì‡.
Ç¥‰„ÛβÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÔÓ ‚ÂÚË͇Υ È ÔÓ „ÓËÁÓÌڇΥ.
.
ì ¥‰ÍÓÍËÒڇ΂ÓÏÛ TFT-ÂÍ‡Ì¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ô‡ÌÂθ Á ÒÛ·-Ô¥ÍÒÂÎ¥‚ (3.147.264) ÒÚ‚ÓÂ̇ Á‡ ÒÛ˜‡ÒÌÓ˛ ÚÂıÌÓÎÓ„¥π˛. é‰Ì‡Í,
̇ ÂÍ‡Ì¥ ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ˉÌÓ Í¥Î¸Í‡ Ò‚¥ÚÎËı ‡·Ó ÚÂÏÌËı Ô¥ÍÒÂÎ¥‚. ñ¥ Ô¥ÍÒÂÎ¥ Ì ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ ̇ Ó·ÓÚÛ ÏÓÌ¥ÚÓÛ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-57
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:36 PM
Page 58
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl (LE26M5)
삇„‡! ñËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÒÎ¥‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ‰Îfl Í¥ÔÎÂÌÌfl ̇ ·ÂÚÓÌÌ¥È Òڥ̥.
ßÌÙÓχˆ¥˛ ˘Ó‰Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ Òڥ̇ı Á ¥Ì¯Ëı χÚÂ¥‡Î¥‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÓÚËχÚË Û
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÎÂ‡.
äÓÏÔÓÌÂÌÚË (ÔÓ‰‡˛Ú¸Òfl ÓÍÂÏÓ)
M4 X L15
ëÚ¥ÌÌËÈ ÍÓ̯ÚÂÈÌ
äÓ̯ÚÂÈÌ ÚÂ΂¥ÁÓ‡
É‚ËÌÚ : 8EA
ÄÌÍÂÌËÈ ·ÓÎÚ: 4EA
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
M4 X L20
òÛÛÔ: 4EA
åÓÌÚ‡Ê ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
1
èÓÁ̇˜Ú ϥ҈ ‰Îfl ÓÚ‚ÓÛ Ì‡ Òڥ̥.
èÓÒ‚ÂÎ¥Ú¸ ÓÚ‚ÓË „ÎË·ËÌÓ˛ 35 ÏÏ Û ÔÓÁ̇˜ÂÌÓÏÛ Ï¥Òˆ¥.
á‡Í¥Ô¥Ú¸ ‡ÌÍÂÌ¥ ·ÓÎÚË Û ÍÓÊÌÓÏÛ ÒÚ¥ÌÌÓÏÛ ÓÚ‚Ó¥.
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÒÚ¥ÌÌËÈ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‰Ó ÒÚ¥ÌË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
¯ÛÛÔ¥‚ Ô¥ÒÎfl Á‡Úfl„ÌÂÌÌfl ‡ÌÍÂÌËı ·ÓÎÚ¥‚ Û ÒÚ¥ÌÌÓÏÛ
ÍÓ̯ÚÂÈÌ¥ .
삇„‡! üÍ˘Ó ÍÓ̯ÚÂÈÌ ÌÂ̇‰¥ÈÌÓ Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ Ì‡ Òڥ̥, êä
ÚÂ΂¥ÁÓ ÏÓÊ ‚Ô‡ÒÚË.
ìÍ‡ªÌҸ͇-58
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 59
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl (LE26M5)
åÓÌÚ‡Ê ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
2
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÊË‚ÎÂÌÌfl ¥ ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl Á ÓÁÂÚÍË.
èÓÍ·‰¥Ú¸ ÚÂ΂¥ÁÓ ̇ ÒڥΠÂÍ‡ÌÓÏ ‰ÓÌËÁÛ Ì‡ Ï’flÍÛ Ú͇ÌËÌÛ ‡·Ó ÔÓ‰Û¯ÍÛ.
ÇËÍÛÚ¥Ú¸ 4 „‚ËÌÚË Á Á‡‰Ì¸Óª Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
Ç¥‰‰¥Î¥Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ ‚¥‰ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
á‡ÍËÈÚ ÌËÊÌ¥ ÓÚ‚¥ Á‡„ÎÛ¯ÍÓ˛.
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‰Ó Á‡‰Ì¸Óª Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ¥ Á‡Úfl„Ì¥Ú¸ „‚ËÌÚË .
3
ÇÒÚ‡‚Ú 3 „‡˜ÍË ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Û ‚˪ÏÍË ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ .
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‰Ó ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ „‚ËÌÚ¥‚
.
삇„‡! èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ ÒÚ¥ÌÛ, Ô¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ‰Ó ̪ ͇·ÂÎ¥.
ìÍ‡ªÌҸ͇-59
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 60
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
(LE32M5, LE40M5, LE46M5)
삇„‡! ñËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÒÎ¥‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ‰Îfl Í¥ÔÎÂÌÌfl ̇ ·ÂÚÓÌÌ¥È Òڥ̥.
ßÌÙÓχˆ¥˛ ˘Ó‰Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ Òڥ̇ı Á ¥Ì¯Ëı χÚÂ¥‡Î¥‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÓÚËχÚË Û
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÎÂ‡.
äÓÏÔÓÌÂÌÚË (ÔÓ‰‡˛Ú¸Òfl ÓÍÂÏÓ)
M6 X L14
ëÚ¥ÌÌËÈ ÍÓ̯ÚÂÈÌ
äÓ̯ÚÂÈÌ ÚÂ΂¥ÁÓ‡
M4 X L25
òÛÛÔ: 7EA
M4 X L8
ÄÌÍÂÌËÈ ·ÓÎÚ: 7EA
É‚ËÌÚ : 3EA
åÓÌÚ‡Ê ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
1
èÓÁ̇˜Ú ϥ҈ ‰Îfl ÓÚ‚ÓÛ Ì‡ Òڥ̥.
èÓÒ‚ÂÎ¥Ú¸ ÓÚ‚ÓË „ÎË·ËÌÓ˛ 35 ÏÏ Û ÔÓÁ̇˜ÂÌÓÏÛ
Ï¥Òˆ¥.
á‡Í¥Ô¥Ú¸ ‡ÌÍÂÌ¥ ·ÓÎÚË Û ÍÓÊÌÓÏÛ ÒÚ¥ÌÌÓÏÛ ÓÚ‚Ó¥.
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÒÚ¥ÌÌËÈ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‰Ó ÒÚ¥ÌË Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ¯ÛÛÔ¥‚ Ô¥ÒÎfl Á‡Úfl„ÌÂÌÌfl ‡ÌÍÂÌËı
·ÓÎÚ¥‚ Û ÒÚ¥ÌÌÓÏÛ ÍÓ̯ÚÂÈÌ¥ .
삇„‡! üÍ˘Ó ÍÓ̯ÚÂÈÌ ÌÂ̇‰¥ÈÌÓ Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ Ì‡ Òڥ̥, êä
ÚÂ΂¥ÁÓ ÏÓÊ ‚Ô‡ÒÚË.
ìÍ‡ªÌҸ͇-60
É‚ËÌÚ : 8EA
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/11/05 9:05 AM
Page 61
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
(LE32M5, LE40M5, LE46M5)
åÓÌÚ‡Ê ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl
2
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ÊË‚ÎÂÌÌfl ¥ ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl Á ÓÁÂÚÍË.
èÓÍ·‰¥Ú¸ ÚÂ΂¥ÁÓ ̇ ÒڥΠÂÍ‡ÌÓÏ ‰ÓÌËÁÛ Ì‡ Ï’flÍÛ Ú͇ÌËÌÛ ‡·Ó ÔÓ‰Û¯ÍÛ.
ÇËÍÛÚ¥Ú¸ 4 „‚ËÌÚË Á Á‡‰Ì¸Óª Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
Ç¥‰‰¥Î¥Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ ‚¥‰ ÚÂ΂¥ÁÓ‡.
á‡ÍËÈÚ ÌËÊÌ¥ ÓÚ‚¥ Á‡„ÎÛ¯ÍÓ˛.
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ ‰‚‡ „‚ËÌÚË Ì‡ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ (Î˯ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎ¥ LE40M5)
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ‰Ó Á‡‰Ì¸Óª Ô‡ÌÂÎ¥ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ¥ Á‡Úfl„Ì¥Ú¸ „‚ËÌÚË .
ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ ¥Á 40-‰˛ÈÏÓ‚ËÏ ÂÍ‡ÌÓÏ, ‚ÒÚ‡‚Ú ÍÓ̯ÚÂÈÌ Û ‰‚‡ ÓÚ‚ÓË, ÔÓÔÂ‰̸Ó
‚ËÈÌfl‚¯Ë ‰‚‡ „‚ËÌÚË Á„¥‰ÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 6 ‚ˢÂ.
(ã˯ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎ¥ LE40M5)
3
ÇÒÚ‡‚Ú 3 „‡˜ÍË ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Û ‚˪ÏÍË ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ .
èËÍ¥Ô¥Ú¸ ÍÓ̯ÚÂÈÌ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‰Ó ÒÚ¥ÌÌÓ„Ó ÍÓ̯ÚÂÈ̇ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ „‚ËÌÚ¥‚
.
삇„‡! èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ ÒÚ¥ÌÛ, Ô¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ‰Ó ̪ ͇·ÂÎ¥.
ìÍ‡ªÌҸ͇-61
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 62
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍË (LE26M5, LE32M5)
<2>
<3>
1. éÔÛÒÚ¥Ú¸ ÚÂ΂¥ÁÓ Û Ì‡ÔflÏÍÛ ÒÚ¥ÎÍË ¥ Á‡Ù¥ÍÒÛÈÚ ԥ‰ÒÚ‡‚ÍÛ.
2. èËÍ¥Ô¥Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡, flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
3. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˜ÓÚË¸Óı „‚ËÌÚ¥‚ ̇‰¥ÈÌÓ Á‡Í¥Ô¥Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ.
ìÍ‡ªÌҸ͇-62
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 63
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á‡Ï͇ äÂÌҥ̄ÚÓ̇, ˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË Í‡‰¥ÊÍË
á‡ÏÓÍ äÂÌҥ̄ÚÓ̇ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÔËÒÚ¥È ‰Îfl Ù¥Á˘ÌÓ„Ó Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË, ÂÍÒÔÎÛ‡ÚÓ‚‡ÌÓª ‚
„Óχ‰Ò¸ÍËı Ï¥Òˆflı. чÌËÈ ÔËÒÚ¥È ÍÛÔÛπÚ¸Òfl ÓÍÂÏÓ. áÓ‚Ì¥¯Ì¥È ‚Ë„Îfl‰ ¥ ÏÂÚÓ‰ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl
ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚¥‰ ÁÓ·‡ÊÂÌËı ̇ Ï‡Î˛ÌÍÛ Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇.
êÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª Á Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰Ë‚. Û ¥ÌÒÚÛ͈¥ª, fl͇ ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl Á Á‡ÏÍÓÏ äÂÌҥ̄ÚÓ̇.
䇷ÂÎ¥
å‡Î˛ÌÓÍ 2
å‡Î˛ÌÓÍ 1
<ç ӷӂ’flÁÍÓ‚Ó>
êÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl „Ì¥Á‰‡ ‰Îfl Á‡Ï͇ "äÂÌҥ̄ÚÓÌ” ÏÓÊ ·ÛÚË ‰Â˘Ó ¥Ì‡Í¯ËÏ, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
1. ÇÒÚ‡‚Ú Á‡ÏË͇˛˜ËÈ ÔËÒÚ¥È Û „Ì¥Á‰Ó Á‡Ï͇ äÂÌҥ̄ÚÓ̇ ̇ ÚÂ΂¥ÁÓ¥ (å‡Î˛ÌÓÍ 1) ¥ ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸
ÈÓ„Ó ‚ ̇ÔflÏÍÛ Á‡ÏË͇ÌÌfl (å‡Î˛ÌÓÍ 2).
2. 襉Íβ˜¥Ú¸ ͇·Âθ Á‡Ï͇ äÂÌҥ̄ÚÓ̇.
3. èËÍ¥Ô¥Ú¸ Á‡ÏÓÍ äÂÌҥ̄ÚÓ̇ ‰Ó ÒÚÓÎÛ ‡·Ó ‚‡ÊÍÓ„Ó ÌÂÛıÓÏÓ„Ó Ó·'πÍÚ‡.
ìÍ‡ªÌҸ͇-63
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/13/05 4:06 PM
Page 64
íÂıÌ¥˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ¥ ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÛÏÓ‚ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
åÓ‰Âθ
èÂ‰Ìfl Ô‡ÌÂθ
êÓÁÏ¥
êÓÁÏ¥ ÂÍ‡Ì‡
˝Í‡Ì‡
íËÔ
äÓÍ Ô¥ÍÒ·
äÛÚ Ó„Îfl‰Û
êÓÁÔÓ‰¥Î¸˜‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸
ó‡ÒÚÓÚ‡
ÉÓËÁÓÌڇθ̇
ÇÂÚË͇θ̇
äÓÎ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
èä êÓÁÔÓ‰¥Î¸˜‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸
å‡ÍÒËÏÛÏ
éÔÚËχθ̇
Çı¥‰ÌËÈ Ò˄̇Î
ëËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥fl
Ç¥‰ÂÓÒ˄̇Î
TV
ëËÒÚÂχ ÍÓθÓÛ
ëËÒÚÂχ Á‚ÛÍÛ
Ç¥‰ÂÓ
ëËÒÚÂχ ÍÓθÓÛ
ëËÒÚÂχ ‚¥‰ÂÓÁÓ·‡ÊÂÌÌfl
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
26 ‰˛ÈÏ¥‚ ‚ ‰¥‡„Ó̇Υ (16:9)
575,77(„Ó.) x 323,71(‚Â.) ÏÏ
(22,67(„Ó.) x 12,74(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,4215(„Ó.) x 0,4215(‚Â.) ÏÏ
(0,0166(„Ó.) x 0,0166(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
170/170 („Ó./‚Â.)
1366(„Ó.) x 768(‚Â.)
32 ‰˛ÈÏ¥‚ ‚ ‰¥‡„Ó̇Υ (16:9)
697,68 („Ó.) x 392,26 (‚Â.) ÏÏ
(27,47 („Ó.) x 15,44 (‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,511 („Ó.) x 0,511 (‚Â.) ÏÏ
(0,0201 („Ó.) x 0,0201(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
170/170 („Ó./‚Â.)
1366 („Ó.) x 768 (‚Â.)
40 ‰˛ÈÏ¥‚ ‚ ‰¥‡„Ó̇Υ (16:9)
885,17(„Ó.) x 497,66(‚Â.) ÏÏ
(34,85(„Ó.) x 19,59(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,648(„Ó.) x 0,216(‚Â.) ÏÏ
(0,027(„Ó.) x 0,0085(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
170/170(„Ó./‚Â.)
1366(„Ó.) x 768(‚Â.)
46 ‰˛ÈÏ¥‚ ‚ ‰¥‡„Ó̇Υ (16:9)
1018,35(„Ó.) x 572,54(‚Â.) ÏÏ
(40,09(„Ó.) x 22,54(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
a-si TFT, ‡ÍÚ˂̇fl χÚˈ‡
0,2485(„Ó.) x 0,7455(‚Â.) ÏÏ
(0,0098(„Ó.) x 0,029(‚Â.) ‰˛ÈÏ¥‚
170/170 („Ó./‚Â.)
1366 („Ó.) x 768 (‚Â.)
30 ~ 61 ÍɈ
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ ÍÓθÓÛ
30 ~ 61 ÍɈ
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ ÍÓθÓÛ
30 ~ 61 ÍɈ
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ ÍÓθÓÛ
30 ~ 61 ÍɈ
60 ~ 75 Ɉ
16.777.216 ‚¥‰Ú¥ÌÍ¥‚ ÍÓθÓÛ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
1360 x 768 @ 60 Ɉ
É/Ç ÓÍÂÏÓ, TTL, P ‡·Ó N.
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
É/Ç ÓÍÂÏÓ, TTL, P ‡·Ó N.
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
É/Ç ÓÍÂÏÓ, TTL, P ‡·Ó N.
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
É/Ç ÓÍÂÏÓ, TTL, P ‡·Ó N.
0,7 ÇÔËÍ ÔË 75 éÏ
PAL,SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3.58, 4.43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3.58, 4.43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3.58, 4.43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3.58, 4.43)
BG, DK, I, L
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
0,7 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
0,7 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
0,7 Vp-p ÔË 75 éÏq
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
0,7 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
1,0 Vp-p ÔË 75 éÏ
500 mVrms
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç, 60/50 ɱ3Ɉ
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç, 60/50 ɱ3Ɉ
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç, 60/50 ɱ3Ɉ
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç, 60/50 ɱ3Ɉ
140 ÇÚ
<1,5 ÇÚ
170 ÇÚ
<1,5 ÇÚ
275 ÇÚ
<1,5 ÇÚ
275 ÇÚ
<1,5 ÇÚ
678 x 111 x 476 ÏÏ
( 26,69 x 4,37 x 18,74 ‰˛ÈÏ¥‚)
678 x 226 x 532 ÏÏ
( 26,69 x 8,90 x 20,94 ‰˛ÈÏ¥‚)
804 x 113 x 564 ÏÏ
(31,65 x 4,45 x 22.20 ‰˛ÈÏ¥‚)
804 x 250 x 622,5 mm
(31,65 x 9,84 x 24,50 ‰˛ÈÏ¥‚)
1004 x 115 x 680 ÏÏ
(39,52 x 4,52 x 26,77 ‰˛ÈÏ¥‚)
1004 x 330 x 749 ÏÏ
(39,52 x 12,99 x 29,49 ‰˛ÈÏ¥‚)
1126 x 140 x 752 ÏÏ
(44,33 x 5,51 x 29,60 ‰˛ÈÏ¥‚)
1126 x 360 x 820 ÏÏ
(44,33 x 14,17 x 32,28 ‰˛ÈÏ¥‚)
SCART 1
Ç¥‰ÂÓ‚ı¥‰/‚Ëı¥‰
Çı¥‰ RGB
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰/‚Ëı¥‰
SCART 2
Ç¥‰ÂÓ‚ı¥‰/‚Ëı¥‰
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰/‚Ëı¥‰
ÑÊÂÂÎÓ ÊË‚ÎÂÌÌfl
ëÚÛÏ Ì‡ ‚ıÓ‰¥
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÌÂ„¥ª
Ⴂ‡ÈÌÂ
á·ÂÂÊÂÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª
ɇ·‡ËÚË (ò ı É ı Ç)
äÓÔÛÒ
á Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÓ˛
ìÍ‡ªÌҸ͇-64
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 65
íÂıÌ¥˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ¥ ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÛÏÓ‚ ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
åÓ‰Âθ
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
13,3 Í„ (29,32 ÙÛÌÚ¥‚)
19,2 Í„ (42,33 ÙÛÌÚ¥‚)
27,5 Í„ (60,63 ÙÛÌÚ¥‚)
37 Í„ (81,57 ÙÛÌÚ¥‚)
‚¥‰ 10°C ‰Ó 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ -20°C ‰Ó 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ 10°C ‰Ó 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ -20°C ‰Ó 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ 10°C ‰Ó 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ -20°C ‰Ó 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ 10°C ‰Ó 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
‚¥‰ -20°C ‰Ó 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95% ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆ¥ª
LJ„‡
á Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍÓ˛
ìÏÓ‚Ë Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂ‰ӂˢ‡
êÓ·Ó˜‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÇÓÎÓ„¥ÒÚ¸
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Á·Â¥„‡ÌÌfl
ÄÛ‰¥Óı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰
ÄÛ‰¥Ó ‚ı¥‰ (èä)
ÇËı¥‰ ̇ ̇‚Û¯ÌËÍË
ó‡ÒÚÓÚ‡
á‚Û˜‡ÌÌfl
ÉÌ¥Á‰Ó RCA (ã, è), 0,5Vrms (-9‰Å)
ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 0,5Vrms (-9‰Å)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ Ì‡ ‚ËıÓ‰¥
(ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 32Ω)
êó: 80Ɉ ~ 15ÍɈ (ÔË -3‰Å)
A/V: 80Ɉ ~ 20ÍɈ (ÔË -3‰Å)
á‚ÛÍ
ÇËı¥‰
3D Surround
ëÚÂÂÓ
ÉÌ¥Á‰Ó RCA (ã, è), 0,5Vrms (-9‰Å) ÉÌ¥Á‰Ó RCA (ã, è), 0,5Vrms (-9‰Å)
ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 0,5Vrms (-9‰Å) ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 0,5Vrms (-9‰Å)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ Ì‡ ‚ËıÓ‰¥
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ Ì‡ ‚ËıÓ‰¥
(ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 32Ω)
(ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 32Ω)
êó: 80Ɉ ~ 15ÍɈ (ÔË -3‰Å)
êó: 80Ɉ ~ 15ÍɈ (ÔË -3‰Å)
A/V: 80Ɉ ~ 20ÍɈ (ÔË -3‰Å)
A/V: 80Ɉ ~ 20ÍɈ (ÔË -3‰Å)
5 ÇÚ X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A7
10 ÇÚ X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A3
ÉÌ¥Á‰Ó RCA (ã, è), 0,5Vrms (-9‰Å)
ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 0,5Vrms (-9‰Å)
å‡ÍÒ. 10 ÏÇÚ Ì‡ ‚ËıÓ‰¥
(ÉÌ¥Á‰Ó 3,5ò Stereo, 32Ω)
êó: 80Ɉ ~ 15ÍɈ (ÔË -3‰Å)
A/V: 80Ɉ ~ 20ÍɈ (ÔË -3‰Å)
10 ÇÚ X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A2
10 ÇÚ X 2
Virtual dolby
Nicam/A2
ÖÍ‡ÌÌ¥ ÂÊËÏË (èä)
èÓÁˈ¥fl Ú‡ ÓÁÏ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚËÔÛ ÏÓÌ¥ÚÓ‡ LJ¯Ó„Ó èä Ú‡ ÈÓ„Ó
ÓÁÔÓ‰¥Î¸˜Óª Á‰‡ÚÌÓÒÚ¥. ì ̇‚‰ÂÌ¥È ÌËʘ ڇ·Îˈ¥ ‚͇Á‡Ì¥ ‚Ò¥ ÂÊËÏË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, ˘Ó
Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸Òfl.
êÂÊËÏ
êÓÁÔÓ‰¥Î¸˜‡
Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸
ÉÓËÁÓÌڇθ̇
˜‡ÒÚÓÚ‡ (ÍɈ)
ÇÂÚË͇θ̇
˜‡ÒÚÓÚ‡ (Ɉ)
ó‡ÒÚÓÚ‡ Ô¥ÍÒÂθÌÓª
èÓÎflÌ¥ÒÚ¸
ÒËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥ª (åɈ) ÒËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥ª (É/Ç)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
êÂÊËÏ ÔÓ˜Â„Ó‚ÓÒÚ¥ Ì ԥ‰ÚËÏÛπÚ¸Òfl.
èÑ ÏÓÊ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, flÍ˘Ó Ó·‡ÌÓ ÌÂÒڇ̉‡ÚÌËÈ ÂÊËÏ ÂÍ‡Ì‡.
èËÒÚÓª DVß Ì ԥ‰ÚËÏÛ˛Ú¸ ÙÛÌ͈¥˛ èä (PC).
ìÍ‡ªÌҸ͇-65
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 66
êÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ‚Ë‚Ó‰¥‚
êÓÁ’πÏ SCART
äÓÌÚ‡ÍÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ë˄̇Î
ÄÛ‰¥Ó‚Ëı¥‰ è.
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰ è.
ÄÛ‰¥Ó‚Ëı¥‰ ã‚.
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‡Û‰¥Ó·ÎÓÍÛ
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚¥‰ÂÓ·ÎÓÍÛ
(ÒËÌ¥È ÍÓÎ¥ ÒËÒÚÂÏË RGB)
ÄÛ‰¥Ó‚ı¥‰ ã‚.
ëËÌ¥È ‚ı¥‰ ÒËÒÚÂÏË RGB
ç‡ÔÛ„‡ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚¥‰ÂÓ·ÎÓÍÛ
(ÁÂÎÂÌËÈ ÍÓÎ¥ ÒËÒÚÂÏË RGB)
ÖÎÂÏÂÌÚ AV-Á’π‰Ì‡ÌÌfl (Ext 1)
áÂÎÂÌËÈ ‚ı¥‰ ÒËÒÚÂÏË RGB
äÓÌÚ‡ÍÚ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ë˄̇Î
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚¥‰ÂÓ·ÎÓÍÛ
(˜Â‚ÓÌËÈ ÍÓÎ¥ ÒËÒÚÂÏË RGB)
óÂ‚ÓÌËÈ ‚ı¥‰ ÒËÒÚÂÏË RGB
á‡ÏË͇˛˜ËÈ Ò˄̇Î
(ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ÒËÒÚÂÏË RGB)
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚¥‰ÂÓ·ÎÓÍÛ
á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl Á‡ÏË͇˛˜Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ
ÇËı¥‰ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ
Çı¥‰ ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ
á‚ÓÓÚÌËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ
·ÎÓÍÛ/ÂÍ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl
òÚÂÍÂ ‚ıÓ‰Û èä (15 „ÓÎÓÍ)
äÓÌÚ‡ÍÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
ìÍ‡ªÌҸ͇-66
ë˄̇Î
óÂ‚ÓÌËÈ (R)
áÂÎÂÌËÈ (G)
ëËÌ¥È (Ç)
á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
(ˆËÙÓ‚ËÈ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡˜ ‰‡ÌËı)
óÂ‚ÓÌËÈ (R) á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
áÂÎÂÌËÈ (G) á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
ëËÌ¥È (Ç) á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
äÓÌÚ‡ÍÚ
9
10
11
12
13
14
15
ë˄̇Î
á‡ÂÁÂ‚Ó‚‡ÌÓ
á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl ÒËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥ª
á‡ÁÂÏÎÂÌÌfl
ч̥
(ˆËÙÓ‚ËÈ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡˜ ‰‡ÌËı)
ÉÓËÁÓÌڇθ̇ ÒËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥fl
ÇÂÚË͇θ̇ ÒËÌıÓÌ¥Á‡ˆ¥fl
ÉÓ‰ËÌÌËÍ
(ˆËÙÓ‚ËÈ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡˜ ‰‡ÌËı)
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/15/05 7:46 PM
Page 67
ç‡ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
åÓ‰Âθ
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
ëÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÒÚÓ¥Ì ÂÍ‡Ì‡
êÓÁÏ¥ ÂÍ‡Ì‡ ‚ ‰˛Èχı
16X9
16X9
16X9
16X9
26
32
40
46
èÓ‚ÌËÈ ÓÁÏ¥ ‰¥‡„Ó̇Υ ÂÍ‡Ì‡
66,74
80,79
102,44
117,65
êÓÁÏ¥ ‰¥‡„Ó̇Υ Ó·Ó˜Óª ӷ·ÒÚ¥ ÂÍ‡Ì‡
襉ÚËÏÛ‚‡Ì¥ ÂÊËÏË ÍÓÎ¥ÌÓÒÚ¥
66,05
80,04
101,55
116,83
PAL
PAL
PAL
PAL
SECAM (B/G, D/K, I, I/I, L/L’),
SECAM (B/G, D/K, I, I/I, L/L’),
SECAM (B/G, D/K, I, I/I, L/L’),
SECAM (B/G, D/K, I, I/I, L/L’),
NTPB (AV 3,58, 4,43)
NTPB (AV 3,58, 4,43)
NTPB (AV 3,58, 4,43)
NTPB (AV 3,58, 4,43)
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
B/G, D/K, I, L
ò
678,0
804,0
1004,0
1126
É
226,0
226,0
330,0
360
Ç
532,0
622,5
749,0
820
LJ„‡ ‚ Í„
13,3
19,2
27,5
37
åÓÌÓ/ÒÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
ëÚÂÂÓ
èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚·Û‰Ó‚‡ÌËı ‰Ë̇ϥͥ‚
5ÇÚX2
10ÇÚX2
10ÇÚX2
10ÇÚX2
ç‡ÔÛ„‡, Ç
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç
áÏ¥ÌÌËÈ 220 ~ 240 Ç
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÛÏÛ, Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
60/50Ɉ
ëÔÓÊË‚‡Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸, ÇÚ
140ÇÚ
170ÇÚ
275ÇÚ
275ÇÚ
襉ÚËÏÛ‚‡Ì¥ ÂÊËÏË Á‚ÛÍÛ
ê‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ
ÖÎÂÍÚ˘̥
Ô‡‡ÏÂÚË
íËÔË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı
ÓÁ’πÏ¥‚
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚¥
‡ÍÒÂÒÛ‡Ë
*
¡CART
π
π
π
π
S-VIDEO/RCA (Çı¥‰)
π/ÌÂχπ
π/ÌÂχπ
π/ÌÂχπ
π/ÌÂχπ
RCA ‚Ëı¥‰
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ÉÓÎÓ‚Ì¥ ÚÂÎÂÙÓÌË
/ ̇‚Û¯ÌËÍ
π
π
π
π
èÛÎ¸Ú Ñì
π
π
π
π
ŇڇÂÈÍË
π
π
π
π
èÂÂı¥‰ÌËÍ ‰Îfl
Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl Í¥Ï̇ÚÌÓª
‡ÌÚÂÌË
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ÌÂχπ
ßÌÒÚÛ͈¥fl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡
π
π
π
π
襉Îfl„‡π ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛ Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ ‚ ÌÓχθÌËı ÛÏÓ‚‡ı
êÂÍÓÏẨӂ‡ÌËÈ ÔÂ¥Ó‰: 60.000 „Ó‰ËÌ
ìÍ‡ªÌҸ͇-67
BN68-00926E-00Ukr.qxd
6/9/05 2:37 PM
Page 68
- ëÖêÇßëçÖ éÅëãìÉéÇìÇÄççü
- üÍ˘Ó ÁÏ¥ÌË ‚ Ó·ÓÚ¥ ‚ËÓ·Û ‚͇ÁÛ˛Ú¸ ̇ ÏÓÊÎË‚Û ÈÓ„Ó
ÌÂÒÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸, Ì„‡ÈÌÓ Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÔÓ‰‡‚ˆfl ‚ËÓ·Û
‡·Ó ‰Ó Ô‰ÒÚ‡‚ÌË͇ ÒÎÛÊ·Ë ÚÂıÌ¥˜ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË.
Download PDF

advertising