Samsung | SP-43W6HFR | Samsung SP-43W6HFR Керівництво користувача

ñÇÖíçéâ
íÖãÖÇàáéê
SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ̇ÒÚÓfl˘ÂÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÓı‡ÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl ·Û‰Û˘Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
ùäêÄççõÖ åÖçû
àáéÅêÄÜÖçàÖ Ç àáéÅêÄÜÖçàà (PIP)
íÖãÖíÖäëí
LJÊ̇fl „‡‡ÌÚËÈ̇fl ËÌÙÓχˆËfl ÔÓ
ÙÓχÚÛ ÔÓÒχÚË‚‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
RUS
íÂ΂ËÁÓ˚ Ò ˝Í‡Ì‡ÏË Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ÙÓχڇ (ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‡ÁÏÂ‡ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Í ‡ÁÏÂÛ
ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË - 4:3) ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ Ô‰̇Á̇˜‡ÎËÒ¸ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‰‚ËÊÛ˘ËıÒfl ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÒÓ Òڇ̉‡ÚÌ˚Ï ÙÓχÚÓÏ Í‡‰Ó‚. àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì‡ı ˝ÚËı
ÚÂ΂ËÁÓÓ‚, ‰ÓÎÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ÙÓÏ‡Ú 4:3 Ë ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl. ÇÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë „‡ÙËÍË, Ú‡ÍËı Í‡Í ÚÂÏÌ˚ ӷ·ÒÚË Ò‚ÂıÛ Ë ÒÌËÁÛ Í‡‰‡ (ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ
¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ), Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ 15% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒÏÓÚ‡.
íÂ΂ËÁÓ˚ Ò ¯ËÓÍÓÙÓχÚÌ˚ÏË ˝Í‡Ì‡ÏË (ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‡ÁÏÂ‡ ˝Í‡Ì‡ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Í ‡ÁÏÂÛ
ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË - 16:9) ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ Ô‰̇Á̇˜‡ÎËÒ¸ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ¯ËÓÍÓÙÓχÚÌ˚ı ‰‚ËÊÛ˘ËıÒfl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ. àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì‡ı ˝ÚËı ÚÂ΂ËÁÓÓ‚, ‰ÓÎÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ÙÓχÚ
16:9, ËÎË Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÒÚfl„Ë‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÒ¸ ˝Í‡Ì (ÂÒÎË ‚ ÚÂ΂ËÁÓ Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ڇ͇fl
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸). àÁÓ·‡ÊÂÌË ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl. ÇÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë „‡ÙËÍË, Ú‡ÍËı Í‡Í ÚÂÏÌ˚ ӷ·ÒÚË ‚ ‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡, Ë ÌÂ‡ÒÚflÌÛÚ˚ı
͇‰Ó‚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ÙËθÏÓ‚ Ë ÔÓ„‡ÏÏ Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ÙÓχڇ, Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ 15% ÓÚ
Ó·˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒÏÓÚ‡.
äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ Ú‡ÍËı ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, Í‡Í ·ËÊ‚˚ ҂ӉÍË, ÎÓ„ÓÚËÔ˚
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈ, ‚·-ÒÚ‡Ìˈ˚, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ̇fl „‡ÙË͇, ͇‰˚ ËÁ ‚ˉÂÓË„, Ú‡ÍÊ ‰ÓÎÊÌÓ
Ó„‡Ì˘˂‡Ú¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË ‚˚¯Â Ú·ӂ‡ÌËflÏË. éÚÓ·‡ÊÂÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ Ú˜ÂÌË ‚ÂÏÂÌË, Ô‚˚¯‡˛˘Â„Ó Û͇Á‡ÌÌÓ ‚˚¯Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÏÛ ‚˚„Ó‡Ì˲ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-Îۘ‚˚ı ÚÛ·ÓÍ. ç‡ ‚˚„Ó‚¯ÂÏ ˝Í‡Ì ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl Ô‡‡ÁËÚÌ˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚˚„Ó‡ÌËfl ˝Í‡Ì‡
ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ˜‡˘Â ÏÂÌflÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ, ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
ÔÓÎÌÓ˝Í‡ÌÌ˚ ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú˘Ì˚ı
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë ÚÂÏÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚. èË ÔÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂ΂ËÁÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ËÏÂ˛Ú ÙÛÌÍˆË˛ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‡ÁÏÂ‡ ͇‰‡, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ
‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚ Í ‡ÁÏÂÛ ˝Í‡Ì‡ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ÅÛ‰¸Ú ‚ÌËχÚÂθÌ˚ ÔË ‚˚·Ó ÙÓχÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë ‚ÂÏÂÌË Ëı ÔÓÒÏÓÚ‡.
é„‡Ì˘ÂÌ̇fl „‡‡ÌÚËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË ¡amœung Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ˝Í‡Ì‡, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â
ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚Ï ‚˚·ÓÓÏ ÙÓχڇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Û„Ë ҂flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚˚„Ó‡ÌËÂÏ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl
˝Í‡Ì‡.
2
è‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
RUS
◆ ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ËÎË ‚·ÊÌÓÒÚË.
◆ ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÔflÏÓ„Ó ÒÓÎ̘ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ë ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·.
◆ ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ÊˉÍÓÒÚË Ì‡ ÍÓÔÛÒ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
◆ ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚ ÍÓÔÛÒ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ë Ì ÒÚ‡‚¸Ú ̇ Ì„Ó
ÒÓÒÛ‰˚, ÒÓ‰Âʇ˘Ë ÊˉÍÓÒÚ¸.
◆ ÇÓ ‚ÂÏfl „ÓÁ˚ ÓÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË Ë ‡ÌÚÂÌÌ˚È ¯ÌÛ - ÓÚ
‡ÌÚÂÌÌÓ„Ó ‚ıÓ‰‡.
◆ ç ̇ÒÚÛÔ‡ÈÚ ̇ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚÂ Â„Ó ÔÂÂÍۘ˂‡ÌËfl.
◆ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ÒÂÚ‚˚Ï ÓÁÂÚÍ‡Ï ˜ÂÁÏÂÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡ Ë ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
◆ ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ïfl„ÍÛ˛ Ë ÒÛıÛ˛ Ú̸͇ (Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÎÂÚۘˠ‚¢ÂÒÚ‚‡).
◆ ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁÓ ÔÓ‚ÂʉÂÌ, Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Â„Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔˆˇÎËÒÚ‡Ï.
◆ ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (Ñì) Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË,
ËÁ‚ÎÂÍËÚ ·‡Ú‡ÂË ÔËÚ‡ÌËfl ÔÛθڇ Ñì Ë ÔÓÏÂÒÚËÚ Ëı ‚ ÔÓı·‰ÌÓÂ Ë ÒÛıÓ ÏÂÒÚÓ.
◆ ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ԇ‰ÂÌËfl ÔÛθڇ Ñì.
☛
éÚÓ·‡ÊÂÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÏÛ ‚˚„Ó‡Ì˲ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-Îۘ‚˚ı ÚÛ·ÓÍ. ç‡ ‚˚„Ó‚¯ÂÏ
˝Í‡Ì ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl Ô‡‡ÁËÚÌ˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌËÂ
ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚˚„Ó‡ÌËfl ˝Í‡Ì‡ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ˜‡˘Â ÏÂÌflÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡ÌÂ, ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓÎÌÓ˝Í‡ÌÌ˚ ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ڸ ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÒÚ‡Ú˘Ì˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë
ÚÂÏÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‰Â.
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
ÇÌËχÌËÂ
ÇçàåÄçàÖ
ÇõëéäéÖ çÄèêüÜÖçàÖ
çÖ éíäêõÇÄíú
ÇçàåÄçàÖ: Çé àáÅÖÜÄçàÖ èéêÄÜÖçàü
ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå çÖ éíäêõÇÄâíÖ áÄÑçûû äêõòäì
ìëíêéâëíÇÄ. Ççìíêà äéêèìëÄ éíëìíëíÇìûí
äéåèéçÖçíõ, èéÑãÖÜÄôàÖ éÅëãìÜàÇÄçàû
èéãúáéÇÄíÖãÖå. éÅëãìÜàÇÄçàÖ ÑéãÜçé Çõèéãçüíúëü
íéãúäé äÇÄãàîàñàêéÇÄççõåà ëèÖñàÄãàëíÄåà.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: Ñãü èêÖÑéíÇêÄôÖçàü
èéÇêÖÜÑÖçàâ, äéíéêõÖ åéÉìí èêàÇÖëíà ä ÇéáÉéêÄçàû àãà
èéêÄÜÖçàû ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå, çÖ ÑéèìëäÄâíÖ
èéèÄÑÄçàü çÄ äéêèìë ìëíêéâëíÇÄ ÇãÄÉà.
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÏÓÎÌËË ‚
ÚÂÛ„ÓθÌËÍ fl‚ÎflÂÚÒfl
Ô‰ÛÔÂʉ‡˛˘ËÏ Á̇ÍÓÏ,
ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ̇΢ËÂ
‚ÌÛÚË ÍÓÔÛÒ‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚,
̇ıÓ‰fl˘ËıÒfl ÔÓ‰ ‚˚ÒÓÍËÏ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ.
ÇÓÒÍÎˈ‡ÚÂθÌ˚Ï Á̇ÍÓÏ ‚
ÚÂÛ„ÓθÌËÍ ÔÓϘÂ̇ ‚‡Ê̇fl
ËÌÙÓχˆËfl, ÓÚÌÓÒfl˘‡flÒfl Í
‰‡ÌÌÓÏÛ ËÁ‰ÂÎ˲.
☛
ç‡ÔflÊÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÒÂÚË 50 ËÎË
60 Ɉ.
3
RUS
ëÓ‰ÂʇÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
◆ ÇÇÖÑÖçàÖ
■
■
■
LJÊ̇fl „‡‡ÌÚËÈ̇fl ËÌÙÓχˆËfl ÔÓ
ÙÓχÚÛ ÔÓÒχÚË‚‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl............................................................
è‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ..............................................................................
ÇÌËχÌËÂ...................................................................................................................
2
3
3
◆ èéÑäãûóÖçàÖ à èéÑÉéíéÇäÄ íÖãÖÇàáéêÄ ä êÄÅéíÖ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
è‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ....................................................
6~7
è‡ÌÂÎË ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)....................................................
8
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰ËÒÔÎÂÈÌÓÈ ‰ÂÍË............................................................................
9
àÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl .............................................
10
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì................................................................................
11
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡ÌÚÂÌÌÓÈ ËÎË Í‡·ÂθÌÓÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË........................
11
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡.....................................................
12
èÂ‚Ӊ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl................................................................
12
éÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl .......................................
13
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play ................................................................................................ 14~15
Ç˚·Ó flÁ˚͇ ..............................................................................................................
15
èÓÒÏÓÚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË .........................................................................................
16
ç‡ÒÚÓÈ͇ ҂‰ÂÌËfl .................................................................................................
17
èÓÒÏÓÚ Ò˄̇· ÓÚ ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ...........................................................
18
◆ çÄëíêéâäÄ äÄçÄãéÇ
■
■
■
■
■
■
■
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ....................................................................
19
ëÓÚËӂ͇ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚..........................................................................
20
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔË Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËË Í‡Ì‡ÎÓ‚.............................................
20
èËÒ‚ÓÂÌËÂ Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚‡ÌËÈ ...............................................................................
21
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛ ................................................................................. 22~23
ÇÍβ˜ÂÌË ÂÊËχ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ÔÓÔÛÒ͇ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ .........................
24
Ç˚·Ó ͇̇· ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ó ÌÂÏ .....................................................................
25
◆ ùäëèãìÄíÄñàü íÖãÖÇàáéêÄ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
■
■
■
■
■
■
■
■
4
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.......................................................................
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.....................................................................
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰‡ ....................................................................................................
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.........................................
- C͇ÌËÓ‚‡ÌË (Scan mode)
- òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ. (Digital NR)
- LNA
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËχ ÒËÌÂ„Ó ˝Í‡Ì‡ ..........................................................................
Ç˚·Ó ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ....................................
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ Á‚Û͇ ....................................................................................
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Á‚Û͇ ..................................................................................
25
26
26
27
28
29
30
30
RUS
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
◆ ùäëèãìÄíÄñàü íÖãÖÇàáéêÄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË...............................................................
31
èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÂÎÓ‰ËË .........................................................................................
31
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÒËÒÚÂÏ˚ Dolby Digital .............................................................................
32
ç‡ÒÚÓÈ͇ ΢Ì˚ı Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËÈ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ˚ Dolby ..........................................
33
ç‡ÒÚÓÈ͇ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Á‚Û͇ ...................................................................
34
Ç˚·Ó ÂÊËχ Á‚Û͇ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ..................................................
35
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl .................................................
36
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.......................................................
36
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡ .......................................
37
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ àÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË (PIP).............. 38~39
◆ àëèéãúáéÇÄçàÖ îìçäñàà íÖãÖíÖäëíÄ
■
■
■
■
■
îÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ .................................................................................................
éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ .................................................................
Ç˚·Ó Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‰ËÒÔÎÂfl.....................................................................................
Ç˚·Ó ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ...................................................................................
ëÓı‡ÌÂÌË ÒÚ‡Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ............................................................................
40
41
42
43
44
◆ ÑéèéãçàíÖãúçÄü àçîéêåÄñàü èé êÄáöÖåÄå
■
■
■
■
■
■
■
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚̯ÌËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï Ë ÔËÂÏÌËÍ‡Ï Ò˄̇·..........................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡Á˙ÂÏÛ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ ................................................................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏ‡Ï RCA (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ..............
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚ıÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ ¡-Video (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ..........
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ ............................................................
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, Ò˄̇ΠÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚...
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚̯ÌËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï Ë ÔËÂÏÌËÍ‡Ï Ò˄̇·..........................
45
46
46
47
47
48
48
◆ êÖäéåÖçÑÄñàà èé ùäëèãìÄíÄñàà
■
■
■
■
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì ‰Îfl ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ .....................................
- äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ..............................................
- äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ.................................
- äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ͇·ÂθÌÓÈ ÍÓÓ·ÍÓÈ (CATV) ....................
- äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl DVD-ÔË‚Ó‰ÓÏ...........................................
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl ¡CART (EXT1, EXT2 ËÎË EXT3) ......................................
ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ:
èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ................................
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ..................................................................................
ëËÏ‚ÓÎ˚
ç‡ÊÏËÚÂ
☛
➢
LJÊ̇fl ËÌÙÓχˆËfl
èËϘ‡ÌËÂ
5
49
50
51
52
52
53
53
54
è‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
➢
RUS
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, Â„Ó Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Û„ÓÈ.
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·
( e ) Ç˚·Ó ͇̇ÎÓ‚
( b ) ÇÂÏÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ÂÌË Á‚Û͇
(f)
( c ) Ç˚ÁÓ‚ ÏÂÌ˛
( g ) à̉Ë͇ÚÓ Ú‡ÈÏÂ‡ Ë ÓÊˉ‡ÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( h ) ÇÍβ˜ÂÌËÂ/ ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
6
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( d ) ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
è‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
➢
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, Â„Ó Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Û„ÓÈ.
RUS
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·
( e ) Ç˚·Ó ͇̇ÎÓ‚
( b ) ÇÂÏÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ÂÌË Á‚Û͇
(f)
( c ) Ç˚ÁÓ‚ ÏÂÌ˛
( g ) à̉Ë͇ÚÓ Ú‡ÈÏÂ‡ Ë ÓÊˉ‡ÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( d ) ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
( h ) ÇÍβ˜ÂÌËÂ/ ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
7
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
è‡ÌÂÎË ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
➢
RUS
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, Â„Ó Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Û„ÓÈ.
ÅÓÍÓ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ҂‰ÂÌËÂ
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ҂‰ÂÌËÂ
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
ÇıÓ‰ ¡-Video
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ê‡Á˙ÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ë̇ÏË͇ (ÓÔˆËÓ̇θÌÓ)
ê‡Á˙ÂÏ˚ Á‡‰ÌÂ„Ó ‰Ë̇ÏË͇
äÓ‡ÍÒˇθÌ˚È ‡Á˙ÂÏ 75 ÓÏ ‰Îfl ÔÓ ‰Íβ˜ÂÌËfl ÄÌÚÂÌÌ˚/
ëÂÚË Í‡·ÂθÌÓ„Ó íÂ΂ˉÂÌËfl
ÇıÓ‰Ì˚Â/Ç˚ıÓ‰Ì˚ ‡Á˙ÂÏ˚ Audio/Video ÚËÔ‡ SÒart
ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
8
ÇıÓ‰ ¡-Video
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰ËÒÔÎÂÈÌÓÈ ‰ÂÍË
RUS
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ ‰ËÒÔÎÂÈÌÛ˛ ‰ÂÍÛ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ,
ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD ËÎË ‰Û„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
ç‡ÊÏËÚ ̇ ‰‚ÂˆÛ ‚ ÏÂÒÚÂ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ “
(‚ ˆÂÌÚ ‰‚Âˆ˚).
2
ì‰ÂÊË‚‡fl ‰‚ÂˆÛ ‚ ˆÂÌÚÂ, ÔÓ‰ÌËχÈڠ ‚ Û͇Á‡ÌÌÓÏ
ÒÚÂÎÍÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰Ó ˘ÂΘ͇.
3
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÔËÏÂÌflÂÏÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‡ÁÏ¢ÂÌÓ ‚
‰ËÒÔÎÂÈÌÓÈ ‰ÂÍÂ, ÓÔÛÒÚËÚ ‰‚ÂˆÛ, Û‰ÂÊË‚‡fl  ‚ ˆÂÌÚÂ.
4
á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ, ̇ʇ‚ ‚ ÏÂÒÚÂ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ “
”
”.
SP54T8/62T8
1
ì‰ÂÊË‚‡fl ‰‚ÂˆÛ ‚ ˆÂÌÚÂ, ÔÓ‰ÌËχÈڠ ‚ Û͇Á‡ÌÌÓÏ
ÒÚÂÎÍÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
2
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í ÔËÏÂÌflÂÏÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ ‡ÁÏ¢ÂÌÓ ‚
‰ËÒÔÎÂÈÌÓÈ ‰ÂÍÂ, ÓÔÛÒÚËÚ ‰‚ÂˆÛ, Û‰ÂÊË‚‡fl  ‚ ˆÂÌÚÂ.
➣
Ç ‰ËÒÔÎÂÈÌÛ˛ ‰ÂÍÛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
‚˚ÒÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ 126 ÏÏ. ê‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ
ÍÓÔÛÒ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÍÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Ó  ÔÂ‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì ÏÂÌ 30 ÏÏ, ‰Ó ·ÓÍÓ‚˚ı Ë Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎÂÈ - Ì ÏÂÌ 20 ÏÏ.
SP54T8/62T8
SP43W6
9
àÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
RUS
êÖÜàå éÜàÑÄçàü
èêà çÄÜÄíàà äÄäéâ-ãàÅé äçéèäà çÄ
ÑàëèãÖÖ èéüÇãüÖíëü ‘ ’ à çÄáÇÄçàÖ
ÇõÅêÄççéÉé êÖÜàåÄ (TV, VCR, CATV,
DVD àãà ¡TB ), Ä íÄäÜÖ àçÑàäÄíéê
éëíÄÇòÖÉéëü áÄêüÑÄ ÅÄíÄêÖâ
ÇõÅéê êÄáåÖêÄ àáéÅêÄÜÖçàü/
êÄáåÖêÄ íÖãÖíÖäëíÄ
èÖêÖäãûóÄíÖãú, ë èéåéôúû
äéíéêéÉé ÇõÅàêÄÖíëü ìëíêéâëíÇé, ë
äéíéêõå ÅìÑÖí êÄÅéíÄíú èìãúí Ñì:
íÖãÖÇàáéê, ÇàÑÖéåÄÉçàíéîéç, CATV,
DVD-èêéàÉêõÇÄíÖãú
ÇõÅéê íûçÖêÄ/ äÄÅÖãúçéâ ëÖíà
ñàîêéÇõÖ äçéèäà Ñãü èêüåéÉé
ÑéëíìèÄ
(äÄçÄã/ëíêÄçàñÄ íÖãÖíÖäëíÄ)
èéÇíéêçéÖ èÖêÖäãûóÖçàÖ åÖÜÑì
ÑÇìåü äÄçÄãÄåà, äéíéêõÖ
èêéëåÄíêàÇÄãàëú èéëãÖÑçàåà
ÇõÅéê éÑçéáçÄóçéÉé,
ÑÇìáçÄóçéÉé àãà íêÖïáçÄóçéÉé
çéåÖêÄ äÄçÄãÄ/ ëéïêÄçÖçàÖ
íÖãÖíÖäëíÄ
(ÑéèéãçàíÖãúçé)
ëãÖÑìûôàâ äÄçÄã/
ëãÖÑìûôÄü ëíêÄçàñÄ íÖãÖíÖäëíÄ
ìÇÖãàóÖçàÖ Éêéåäéëíà
ÇêÖåÖççéÖ ÇõäãûóÖçàÖ áÇìäÄ
ÇõÅéê àëíéóçàäÄ ÇçÖòçÖÉé ëàÉçÄãÄ/
ÇõÅéê êÖÜàåÄ íÖãÖíÖäëíÄ (LI¡T/FLOF)
ìåÖçúòÖçàÖ Éêéåäéëíà
èêÖÑõÑìôàâ äÄçÄã/
èêÖÑõÑìôÄü ëíêÄçàñÄ íÖãÖíÖäëíÄ
éíéÅêÄÜÖçàÖ íÖãÖíÖäëíÄ/
éÑçéÇêÖåÖççé àçîéêåÄñàü
íÖãÖíÖäëíÄ à àáéÅêÄÜÖçàÖ
íÖãÖäÄçÄãÄ
éíéÅêÄÜÖçàÖ àçîéêåÄñàà/
èéäÄá íÖãÖíÖäëíÄ
ÇõïéÑ àá ãûÅéÉé ùäêÄççéÉé
êÖÜàåÄ
ùäêÄççéÖ åÖçû/
ìäÄáÄíÖãú íÖãÖíÖäëíÄ
ìèêÄÇãÖçàÖ äìêëéêéå Ç
ùäêÄççéå åÖçû
èéÑíÇÖêÜÑÖçàÖ ÇõÅéêÄ
(ëéïêÄçàíú àãà ÇÇÖëíà)
ÇõÅéê áÇìäéÇéÉé ùîîÖäíÄ
ÇõÅéê êÖÜàåÄ ¡URROUND
(éÅöÖåçéÉé áÇìäÄ)
ÇõÅéê ÇÄêàÄçíÄ çÄëíêéâäà àáéÅêÄÜÖçàü
ÇõÅéê êÖÜàåÄ áÇìäÄ
ÇõÅéê áÄÉéãéÇäÄ ÅõëíêéÉé íÖäëíÄ
ëíéè-äÄÑê
ÇõÇéÑ àçîéêåÄñàà é äÄçÄãÖ
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ÄÇíéåÄíàóÖëäéÖ ÇõäãûóÖçàÖ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ÑéèéãçàíÖãúçÄü ëíêÄçàñÄ
íÖãÖíÖäëíÄ
çÄëíêéâäÄ ÑàëíÄçñàéççéÉé
ìèêÄÇãÖçàü
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
îìçäñàà Çå/DVD;
- èÖêÖåéíäÄ çÄáÄÑ (
)
- ëíéè ( )
- ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàÖ/èÄìáÄ (
)
- ÅõëíêÄü èÖêÖåéíäÄ ÇèÖêÖÑ (
)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
éëíÄçéÇäÄ ëíêÄçàñõ íÖãÖíÖäëíÄ
ç‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ˚ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÎËflÚ¸ flÍËÈ Ò‚ÂÚ.
10
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
èêà ëÅéüï Ç êÄÅéíÖ èìãúíÄ Ñì
àáÇãÖäàíÖ ÅÄíÄêÖà à çÄÜåàíÖ
äçéèäì RE¡ET Ç íÖóÖçàÖ
èêàåÖêçé 2-3 ëÖäìçÑ. ëçéÇÄ
ÇëíÄÇúíÖ ÅÄíÄêÖà à èéèõíÄâíÖëú
àëèéãúáéÇÄíú èìãúí Ñì.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
éíåÖçÄ êÖÜàåÄ íÖãÖíÖäëíÄ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
îìçäñàà PIP;
- ÇäãûóÖçàÖ àãà ÇõäãûóÖçàÖ PIP
(PIP ON)
- áÄåÖçÄ åÖëíÄåà ÉãÄÇçéÉé à
ÑéèéãçàíÖãúçéÉé àáéÅêÄÜÖçàü
(¡WAP)
- ÇõÅéê äÄçÄãÄ ÑéèéãçàíÖãúçéÉé
àáéÅêÄÜÖçàü (P^/∨)
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì
RUS
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚ¸ ·‡Ú‡ÂË ÔÛθڇ Ñì ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı:
◆ èË ÔÓÍÛÔÍ ÚÂ΂ËÁÓ‡
◆ ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú Ñì Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ.
1
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔÛθڇ
Ñì, ̇ʇ‚ ̇ Ì ‚ ÏÂÒÚ ( ), Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ, Ë ÔÂ‰‚ËÌÛ‚  ‚ Û͇Á‡ÌÌÓÏ
̇Ô‡‚ÎÂÌËË.
2
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ·‡Ú‡ÂË R03, UM4, “AAA” 1,5V (ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Â)
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÎflÌÓÒÚË:
◆ èÓÎ˛Ò “+” ·‡Ú‡ÂË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ “+” ÔÛθڇ Ñì
◆ èÓÎ˛Ò “–” ·‡Ú‡ÂË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ “–” ÔÛθڇ Ñì
3
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Í˚¯ÍÛ Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ‚ÒÚ‡‚Ë‚  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Ô‡Á˚ ‚ ÍÓÔÛÒ ÔÛθڇ Ñì Ë ‚‰‚ËÌÛ‚ ‰Ó ÛÔÓ‡.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡ÌÚÂÌÌÓÈ ËÎË Í‡·ÂθÌÓÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË
ÑÎfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Ò˄̇Î
ÔÓÒÚÛԇΠÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚:
◆ Ç̯Ìflfl ‡ÌÚÂÌ̇
◆ íÂ΂ËÁËÓÌ̇fl ͇·Âθ̇fl ÒÂÚ¸
◆ ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl ÒÂÚ¸
1
Ç ÔÂ‚˚ı ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ Í‡·Âθ ‡ÌÚÂÌÌ˚
ËÎË ÒÂÚË Í ‡Á˙ÂÏÛ ‰Îfl 75 ÓÏ ÍÓ‡ÍÒˇθÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
2
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÍÓÏ̇Ú̇fl ‡ÌÚÂÌ̇, ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡  ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˜ÂÚÍÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ·ÂÁ ÔÓÏÂı.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ‡Á‰Â·ı:
◆ “Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚” ̇ ÒÚ. 19
◆ “ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛” ̇ ÒÚ. 20
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ
ÚÂ΂ËÁÓ‡
ËÎË
ÒÂÚ¸ ͇·ÂθÌÓ„Ó
ÚÂ΂ˉÂÌËfl
11
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡
RUS
òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ „ÌÂÁ‰Û ̇ Á‡‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÓÁÂÚÍÛ.
ç‡ÔflÊÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
➣ ÚÂ΂ËÁÓ‡,
˜‡ÒÚÓÚ‡ ÒÂÚË 50 ËÎË 60 Ɉ.
TV
2
ç‡ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “ I ”
(ÇÍβ˜ËÚ¸/Ç˚Íβ˜ËÚ¸).
êÂÁÛθڇÚ: ç‡ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡„ÓËÚÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl.
3
ÇÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË POWER (
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
) ̇ ÔÛθÚÂ
êÂÁÛθڇÚ: èÓ„‡Ïχ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÒχÚË‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÔÓ¯Î˚È
‡Á ÔÓÒΉÌÂÈ, ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
̇ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ¢ ÌÂÚ, ÚÓ
➣ ÖÒÎË
̇ ˝Í‡Ì Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ˜ÂÚÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
‡Á‰ÂÎ‡Ï “Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚” ̇ ÒÚ.
19 ËÎË “ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛” ̇ ÒÚ. 22.
4
óÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “ I ”
(ÇÍβ˜ËÚ¸/Ç˚Íβ˜ËÚ¸) ¢ ‡Á.
èÂ‚Ӊ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl
ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ˝ÌÂ„ËË, ÔÓÚ·ÎflÂÏÓÈ ÚÂ΂ËÁÓÓÏ,
‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚ÂÒÚË ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ÔÓÎÂÁÌÓ, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚ (̇ÔËÏÂ, ̇ ‚ÂÏfl ӷ‰‡).
TV
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER (
) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ: ùÍ‡Ì ÓÚÍβ˜ËÚÒfl, ‡ ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË
ÚÂ΂ËÁÓ‡ Í‡ÒÌ˚Ï Ò‚ÂÚÓÏ Á‡„ÓËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ
ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl.
2
óÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER
( ) ¢ ‡Á.
➣
☛
12
äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚Íβ˜ËÚ¸ èÑ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË
P
ËÎË
.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇‰Ó΄Ó
(̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÛÂÁʇÂÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ). Ç˚Íβ˜ËÚÂ
ÚÂ΂ËÁÓ, ̇ʇ‚ ̇ Â„Ó ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÍÌÓÔÍÛ “ I ”
(ÇÍβ˜ËÚ¸/Ç˚Íβ˜ËÚ¸). ÑÎfl ·Óθ¯ÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÓÚÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ ÓÚ ÓÁÂÚÍË ÔËÚ‡ÌËfl Ë ‡ÌÚÂÌÌ˚.
éÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
RUS
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl:
◆ Ç˚·Ó‡ ͇̇ÎÓ‚ Ë „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË
◆ Ç˚·Ó‡ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒËÒÚÂÏ˚
˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛
Ç Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊ ڇ·Îˈ Û͇Á‡Ì˚ ̇˷ÓΠ˜‡ÒÚÓ
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ ÍÌÓÔÍË Ë Ëı ÙÛÌ͈ËË.
äÌÓÔ͇
–
îÛÌ͈Ëfl ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ
TV
îÛÌ͈Ëfl ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÏÂÌ˛
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó
͇̇·.
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡
Ô‰˚‰Û˘Â„Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó
͇̇·.
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ͇̇ÎÓ‚.
ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‰‚ÛÁ̇˜ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ͇̇· ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸
‚ÚÓÛ˛ ˆËÙÛ ÌÓÏÂ‡ Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠ̇ʇÚËfl ÔÂ‚ÓÈ ˆËÙ˚.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì Í‡Ì‡Î Ò Ó‰ÌÓÁ̇˜Ì˚Ï
ÌÓÏÂÓÏ.
➢
-/--/---
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ͇̇ÎÓ‚ Ò ÌÓÏÂ‡ÏË, ̇˜Ë̇fl ÓÚ
‰ÂÒflÚË. ç‡ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ “ --”
ËÎË “---”. ǂ‰ËÚ ÌÓÏÂ ͇̇· ËÁ ‰‚Ûı ËÎË ÚÂı ˆËÙ
(‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË).
PRE-CH
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRE-CH. íÂ΂ËÁÓ ÔÂÂÍβ˜ËÚÒfl ̇ ͇̇Î,
ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒχÚË‚‡ÎÒfl ÔÓÒΉÌËÏ.
ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ͇̇·ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
̇ıÓ‰flÚÒfl Ì fl‰ÓÏ, ̇ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ Ó‰ËÌ Í‡Ì‡Î, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚˚·ÂËÚÂ
‰Û„ÓÈ Í‡Ì‡Î Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÍÌÓÔÍË. á‡ÚÂÏ ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó
ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ PRE-CH.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
Û‚Â΢ÂÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Î
fl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË Á‚Û͇.
–
MUTE
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚˚Íβ˜ÂÌËfl Á‚Û͇.
➣ óÚÓ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ¸ Á‚ÛÍ, ̇ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á ËÎË
̇ÊÏËÚ ӉÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ:
ËÎË
.
MENU
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡
ÒËÒÚÂÏ˚ ˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ Ô‰˚‰Û˘ÂÂ
ÏÂÌ˛ ËÎË ÂÊËÏ
ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl:
◆ éÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÏÂÌ˛,
ÒÓ‰Âʇ˘Ëı
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚
‰Îfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÔÛÌÍÚ‡ ÏÂÌ˛.
◆ ì‚Â΢ÂÌËfl/ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
Á̇˜ÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚ‡,
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÏÂÌ˛.
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ‚˚·Ó‡.
TV
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
‚Íβ˜ÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
EXIT
–
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ
ÒËÒÚÂÏ˚ ˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛ Ë
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏ
ÌÓχθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ
ÒËÒÚÂÏ˚ ˝Í‡ÌÌ˚ı ÏÂÌ˛ Ë
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ
ÔÓÒÏÓÚ‡.
13
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play
RUS
èË ÔÂ‚ÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, Ӊ̇ Á‡ ‰Û„ÓÈ,
·Û‰ÛÚ ‚˚‚‰ÂÌ˚ ÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ ̇ÒÚÓÈÍË ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl:
ÛÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇, ͇̇· Ë ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.
Plug & Play
1
ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁÓ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ POWER ( ) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ: ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË Plug & Play.
ùÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ÔÓÏË„‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl,
‡ Á‡ÚÂÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸Òfl ÏÂÌ˛ üÁ˚Í
(Language).
Ç‚Ó‰
2
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È flÁ˚Í.
3
èÓ‰Ú‚Â‰ËÚ ‚˚·Ó ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË ÇıÓ‰ ‡ÌÚÂÌÌ˚ (Ant. Input
Check) : éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË èÓ‚Â͇.
➣
ÇıÓ‰ ‡ÌÚÂÌÌ˚
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
4
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ ÒÚ‡ÌÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚
̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸.
6
óÚÓ·˚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÓËÒÍ Í‡Ì‡ÎÓ‚, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
0%
P0 -----
0 MHz
œ √ Ç˚·Ó
ëÚ‡Ú
ó‡Ò˚
--:--
T‡ÈÏÂ
Ç˚ÍÎ
Ç˚ıÓ‰
.
êÂÁÛθڇÚ: ä‡Ì‡Î˚ ·Û‰ÛÚ ÒÓı‡ÌÂÌ˚ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
˜‡ÒÚÓÚ. èÓËÒÍ Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. äÓ„‰‡
͇̇Î˚ ·Û‰ÛÚ ÒÓı‡ÌÂÌ˚, ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl
(Time) Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ó‡Ò˚ (Clock).
ÇÂÏfl
√ Ç˚·Ó
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÌÚÂÌ̇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂ̇ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ATM.
ATM
CÚ‡Ì‡
ÖÒÎË flÁ˚Í ‚ ÏÂÌ˛ üÁ˚Í (Language) Ì ‚˚·‡Ì, ˝ÚÓ ÏÂÌ˛
ËÒ˜ÂÁÌÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 30 ÒÂÍÛ̉.
➢
7
óÚÓ·˚ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÔÓËÒÍ ‰Ó Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ MENU (
).
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ÔÂÂȉËÚÂ Í ˜‡Ò‡Ï ËÎË ÏËÌÛÚ‡Ï.
ᇉ‡ÈÚ ˜‡Ò ËÎË ÏËÌÛÚÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ▼ ËÎË ▲.
➣
ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË”
̇ ÒÚ. 36.
Enjoy viewing your new TV.
8
èÓÒΠ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË Enjoy viewing your new
TV (èËflÚÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡), ‡ Á‡ÚÂÏ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚È
͇̇Π·Û‰ÂÚ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì.
14
).
îÛÌ͈Ëfl Plug & Play
(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
RUS
ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ҷÓÒËÚ¸ ̇ÒÚÓÈÍË ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË…
ìëíÄçéÇäÄ
TV
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ Plug & Play.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
3
üÁ˚Í
…†
뉂˄
ÇÍÎ
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
.
êÂÁÛθڇÚ: îÛÌ͈Ëfl Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl, Ë Ì‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌË Plug & Play.
Ç˚·Ó flÁ˚͇
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ‚Íβ˜‡ÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·‡Ú¸
flÁ˚Í, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËÈ
ÏÂÌ˛, ÔÛÌÍÚÓ‚ ÏÂÌ˛ Ë ‰Û„ÓÈ ËÌÙÓχˆËË.
1
2
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
…†
뉂˄
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: Ç ÏÂÌ˛ ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÛÌÍÚ üÁ˚Í (Language).
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
¢ ‡Á.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÔËÒÓÍ Ëϲ˘ËıÒfl flÁ˚ÍÓ‚.
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È flÁ˚Í.
15
ÇÍÎ
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
èÓÒÏÓÚ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË
RUS
óÚÓ·˚ ÔÓ·ÎËÊ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‡Á΢Ì˚ÏË ÏÂÌ˛ ÚÂ΂ËÁÓ‡,
ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
Ç‚Ó‰
4
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl (Demonstration), ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
➣
Ç˚ıÓ‰
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
:
éÚÚÂÌÓÍ
:
çÓχθÌ˚È
åÂÎÓ‰Ëfl
:
Ç˚ÍÎ
A‚ÚÓ
çÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
12PIP
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
Ç˚ıÓ‰
16
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: ÇÒ ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ÔÓ Ó˜Â‰Ë.
ÇÍÎ
…† 뉂˄
3
ÖÒÎË ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ÔÂ‚‡Ú¸ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆË˛, ̇ÊÏËÚ ̇
ÔÛθÚ Ñì ÍÌÓÔÍÛ MENU (
).
ç‡ÒÚÓÈ͇ ҂‰ÂÌËfl
RUS
ÖÒÎË ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ˝Í‡Ì ‡ÒÔÎ˚‚‡˛ÚÒfl ËÎË “ÒχÁ˚‚‡˛ÚÒfl”,
ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ì‡ÒÚÓÈÍÛ Ò‚Â‰ÂÌËfl.
ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË Ò‚Â‰ÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÔÛÎ¸Ú Ñì.
(ç‡ÒÚÓÈÍÛ Ò‚Â‰ÂÌËfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.)
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
…†
뉂˄
ÇÍÎ
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
C‚‰ÂÌËÂ
3
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ 낉ÂÌËÂ
(Convergence). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ 낉ÂÌË (Convergence)
Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ä‡ÒÌ˚È (Red).
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ä‡ÒÌ˚È
√
CËÌËÈ
√
Ä‚ÚÓ„. ҂‰ÂÌËfl
√
…† 뉂˄
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
¢ ‡Á.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ú‡·Îˈ‡ ̇ÒÚÓÈÍË.
6
èÓËÁ‚‰ËÚ ̇ÒÚÓÈÍÛ Ò‚Â‰ÂÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÛθڇ Ñì.
◆ ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÁˈËË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË ▼/▲/œ/√ ‚Ó ‚ÒÂı
̇Ô‡‚ÎÂÌËflı.
◆ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “0”, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ò‚Â‰ÂÌËfl
Í‡ÒÌ˚È ËÎË ÒËÌËÈ ˆ‚ÂÚ.
◆ ÑÎfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÎËÌËË Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ Òӂԇ·
Ò „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ËÎË ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËÂÈ,
‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl/Û‚Â΢ÂÌËfl
„ÓÏÍÓÒÚË ( ,
) Ë ÍÌÓÔ͇ÏË ‚˚·Ó‡ ͇̇ÎÓ‚ ( ,
)
Ú. Â. ҉·ڸ ˆ‚ÂÚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ËÎË ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÎËÌËË
Ò˄̇· Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓΠÔË·ÎËÊÂÌÌ˚Ï Í ·ÂÎÓÏÛ.
◆ óÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (
C‚‰ÂÌËÂ
ä‡ÒÌ˚È
√
CËÌËÈ
√
Ä‚ÚÓ„. ҂‰ÂÌËfl
√
).
…† 뉂˄
Ç‚Ó‰
낉ÂÌË ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ̇ ÓÔÚËχθÌÓ Á̇˜ÂÌËÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
7
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ Ä‚ÚÓ„. ҂‰ÂÌËfl (Perfect Focus) ‚ ÏÂÌ˛
ìëíÄçéÇäÄ (Setup), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: ÅÛ‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ̇ÒÚÓÈ͇
҂‰ÂÌËfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË:
ÁÂÎÂÌ˚È ➞ Í‡ÒÌ˚È ➞ ÒËÌËÈ.
åË„‡ÌË ÍÛÒÓ‡ ‚ Ú˜ÂÌË ӉÌÓÈ ÒÂÍÛ̉˚
ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÎËÓ‚ÍË Ò‚Â‰ÂÌËfl Á‡‚Â¯ÂÌÓ.
➣
ÖÒÎË ÂÊËÏ ‡ÁÏÂ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Á̇˜ÂÌË “12 PIP” ËÎË “3 PIP”, ÙÛÌ͈Ëfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÎËÓ‚ÍË Ò‚Â‰ÂÌËfl Ì ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
17
Ç˚ıÓ‰
èÓÒÏÓÚ Ò˄̇· ÓÚ ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇
RUS
àÒÔÓθÁÛÈÚ ÔÛÎ¸Ú Ñì ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÔËÌËχÂÏ˚Ï
Ò˄̇ÎÓÏ ÓÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ú‡ÍÓ„Ó Í‡Í
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ, èëí Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È
ËÒÚÓ˜ÌËÍ (‡ÌÚÂÌÌ˚È ËÎË Í‡·ÂθÌ˚È)
ÇıÓ‰
TV
íÇ/ÒÔËÒÓÍ ÇˉÂÓ
√
ꉇÍÚË. ̇Á‚.
√
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
…† 뉂˄
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
2
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÇıÓ‰ (Input), ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: èÓfl‚flÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ÇıÓ‰ (Input).
íÇ/ÒÔËÒÓÍ ÇˉÂÓ
TV
…†
EXT1
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
뉂˄
Ç‚Ó‰
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ íÇ/ÒÔËÒÓÍ ÇˉÂÓ (TV/Video List), ̇ÊËχfl
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: èÓfl‚flÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ íÇ/ÒÔËÒÓÍ ÇˉÂÓ (TV/Video
List).
Ç˚ıÓ‰
5
ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ
Ò˄̇·, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
➢
ÇıÓ‰
TV
íÇ/ÒÔËÒÓÍ ÇˉÂÓ
√
ꉇÍÚË. ̇Á‚.
√
.
6
èË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ
‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡Á˙ÂÏÓ‚: EXT1, EXT2 ËÎË
EXT3 ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë EXT4 ËÎË ¡-Video
̇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
…† 뉂˄
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
7
êÂÁÛθڇÚ: èÓfl‚flÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ꉇÍÚË. ̇Á‚. (Edit
Name).
ꉇÍÚË. ̇Á‚.
…†
EXT1
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
EXT1
ÇˉÂÓχ„Ì
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
18
8
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
9
Ç˚·ÂËÚ ‚̯Ì ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √:
ÇˉÂÓχ„Ì (VCR) - DVD - èËÒÚ. ͇·. TB (Cable STB) èËÒÚ‡‚͇ íÇó (HD STB) - ëÔÛÚÌ. ÔËÒÚ. (Satellite STB) AÇ-ÂÒË‚Â (AV Receiver) - DVD-ÂÒË‚Â (DVD Receiver) à„‡ (Game) - ÇˉÂÓ͇ÏÂ‡ (Camcorder) - DVD Combo èä (PC).
10
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Û„Ë ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· (EXT2, EXT3, EXT4,
¡-Video), ËÒÔÓθÁÛfl Û͇Á‡ÌÌ˚È ‚˚¯Â ÒÔÓÒÓ·.
Ç˚ıÓ‰
ꉇÍÚË. ̇Á‚.
…†
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ê‰‡ÍÚË. ̇Á‚. (Edit Name), ̇ÊËχÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
Ç˚ıÓ‰
.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚
RUS
åÓÊÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚
(‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˚ ˜‡ÒÚÓÚ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸).
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÏ ËÎË Ê·ÂÏ˚Ï ÌÓÏÂ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ.
íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, ÏÓÊÌÓ ÓÚÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ ÌÓÏÂ‡ ‚Û˜ÌÛ˛ Ë Û‰‡ÎËÚ¸
ÌÂÊ·ÚÂθÌ˚ ͇̇Î˚.
1
K‡Ì‡Î
TV
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
…† 뉂˄
2
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: ÅÛ‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÛÌÍÚ ëÚ‡Ì‡ (Country).
4
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
¢ ‡Á. ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲,
‚˚·ÂËÚ ÒÚ‡ÌÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸.
ëÚ‡Ì˚ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
ÅÂθ„Ëfl (Belgium) - ÉÂχÌËfl (Germany) - àÒÔ‡ÌËfl (Spain) î‡ÌˆËfl (France) - àÚ‡ÎËfl (Italy) - ÉÓη̉Ëfl (Netherlands) ò‚ÂȈ‡Ëfl (Swizerland) - ò‚ˆËfl (Sweden) - ÅËÚ‡ÌËfl
(United Kingdom) - ÇÓÒÚ. e‚ÓÔ‡ (East Europe) - ÑÛ„ËÂ
(Others).
➢ ÖÒÎË ‚˚ ‚˚·‡ÎË ÔÛÌÍÚ ÑÛ„Ë (Others)., ÌÓ Ì ıÓÚËÚÂ
Ò͇ÌËÓ‚‡Ú¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ PAL, ÒÓı‡ÌËÚ ͇̇Î˚
‚Û˜ÌÛ˛ (ÒÏ. ÒÚ. 22).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
K‡Ì‡Î
TV
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
…† 뉂˄
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
6
7
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ATM. ç‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
.
óÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓËÒÍ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
¢ ‡Á.
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
ATM
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
0%
êÂÁÛθڇÚ: ä‡Ì‡Î˚ ·Û‰ÛÚ ÒÓı‡ÌÂÌ˚ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏ Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˲ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
˜‡ÒÚÓÚ. èÓËÒÍ Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
➢
P0 -----
0 MHz
œ √ Ç˚·Ó
CÚ‡Ú
óÚÓ·˚ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÔÓËÒÍ ‰Ó Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ MENU (
).
ATM
8
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÓÚËÓ‚ÍË Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ:
◆
◆
◆
◆
éÚÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ ͇̇Î˚ ‚ Ê·ÂÏÓÏ ÔÓfl‰Í (ÒÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 20)
ç‡Á̇˜ËÚ¸ ̇Á‚‡ÌËfl ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚Ï Í‡Ì‡Î‡Ï (ÒÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 21)
쉇ÎËÚ¸ ͇̇Π(ÒÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 24)
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÚÓ˜ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ Ì‡
ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇Π͇̇· (ÒÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 23)
◆ ÇÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ¯Ûχ
(ÒÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 27)
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
3%
P1 -----
67 MHz
Ç˚ıÓ‰
19
ëÓÚËӂ͇ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
RUS
K‡Ì‡Î
TV
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı
͇̇ÎÓ‚. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊÂÚ
‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓÒΠÔËÏÂÌÂÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Í‡Ì‡ÎÓ‚.
çÂÌÛÊÌ˚ ͇̇Î˚ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎËÚ¸.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
…† 뉂˄
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
2
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
CÓÚËӂ͇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
…†
√
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ëÓÚËӂ͇ (Sort), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ëÓÚËӂ͇ (¡ort).
뉂˄
Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ‚˚·ÂËÚ ͇̇Î, ÍÓÚÓ˚È Ú·ÛÂÚÒfl
ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
6
Ç˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ̇ ÍÓÚÓÛ˛ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂÏ¢ÂÌ
͇̇Î, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ.
CÓÚËӂ͇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
êÂÁÛθڇÚ: ä‡Ì‡Î ÔÂÂÏÂÒÚËÚÒfl ̇ ÌÓ‚Û˛ ÔÓÁËˆË˛, ‡ ‚ÒÂ
ÓÒڇθÌ˚ ͇̇Î˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÒÏÂÒÚflÚÒfl.
---------------------------------------------
7
…†
œ
.
뉂˄
ÑÓ·
Ç˚ıÓ‰
èÓ‚ÚÓflÈÚ ÔÛÌÍÚ˚ 5 - 6, ÔÓ͇ ‚Ò ͇̇Î˚ Ì ·Û‰ÛÚ ÔÂÂÏ¢ÂÌ˚
̇ Ú·ÛÂÏ˚ ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ.
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔË Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËË Í‡Ì‡ÎÓ‚
1
K‡Ì‡Î
TV
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
…† 뉂˄
20
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
√
Ç‚Ó‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
Ç˚ıÓ‰
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË (Ch. œcan.), ̇ÊËχfl
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: åÓÊÌÓ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‚Ò Á‡ÔÓÏÌÂÌÌ˚ ͇̇Î˚ ÔÓ
ÔÓfl‰ÍÛ.
.
èËÒ‚ÓÂÌËÂ Í‡Ì‡Î‡Ï Ì‡Á‚‡ÌËÈ
RUS
ç‡Á‚‡ÌËfl ͇̇ÎÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÔËÒ‚ÓÂÌ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ÂÒÎË ‚ÏÂÒÚ Ò
Ò˄̇ÎÓÏ ÚÂ΂¢‡ÌËfl ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó Í‡Ì‡ÎÂ.
ùÚË Ì‡Á‚‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ê·Ì˲.
1
2
TV
K‡Ì‡Î
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
3
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
H‡Á‚‡ÌËÂ
.
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ç‡Á‚‡ÌË (Name), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ ç‡Á‚‡ÌË (Name) Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï
ÚÂÍÛ˘ËÏ Í‡Ì‡ÎÓÏ.
5
ÖÒÎË ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‚˚·ÂËÚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ ▼ ËÎË ▲
͇̇Π‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛœ ËÎË √.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
------------…
----- œ ----- √
----†
--------- - - - - œ √ èÂÂÏÂÒÚËÚ¸
- - - - - …† Ç˚·Ó
ëÓı‡ÌËÚ¸
----Ç˚ıÓ‰
-----
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
…†
êÂÁÛθڇÚ: ÇÓÍÛ„ ÓÍ̇ ̇Á‚‡ÌËfl ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ÒÚÂÎÍË.
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ·ÛÍ‚Û (A–Z), ˆËÙÛ
(0-9) ËÎË ÒËÏ‚ÓÎ (–, ÔÓ·ÂÎ). èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ œ ËÎË √
ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ËÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ·ÛÍ‚Â.
7
á‡ÍÓ̘˂ ‚‚Ó‰ ̇Á‚‡ÌËfl, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚‚Ó‰.
8
èÓ‚ÚÓflÈÚ ¯‡„Ë 5 – 7, ˜ÚÓ·˚ ÔËÒ‚ÓËÚ¸ ̇Á‚‡ÌËfl ‚ÒÂÏ
͇̇·Ï.
, ˜ÚÓ·˚
H‡Á‚‡ÌËÂ
21
Ç˚ıÓ‰
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛
RUS
TV
åÓÊÌÓ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‰Ó 100 ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚, ‚Íβ˜‡fl
ÔÂ‰‡˛˘ËÂÒfl ÔÓ Í‡·ÂθÌ˚Ï ÒÂÚflÏ.
K‡Ì‡Î
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
èË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚·Ë‡Ú¸:
◆ ëÓı‡ÌflÚ¸ ËÎË Ì ÒÓı‡ÌflÚ¸ ‚Ò ̇ȉÂÌÌ˚ ͇̇Î˚
◆ çÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ˉÂÌÚËÙË͇ˆËË Í‡Ê‰Ó„Ó
ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
2
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ (Manual store),
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
.
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
CÓı‡ÌËÚ¸
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
(Manual store) Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ëËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
(Colour system).
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
5
êÂÁÛθڇÚ: ëڇ̉‡Ú˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆ‚ÂÚ‡ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Òڇ̉‡Ú
ÚÂ΂¢‡ÌËfl.
CÓı‡ÌËÚ¸
AUTO - PAL - ¡ECAM - NTSC4.43 - NTSC3.58
6
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ëËÒÚ. á‚Û͇ (Sound system), ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √,
Û͇ÊËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Òڇ̉‡Ú Á‚Û͇.
êÂÁÛθڇÚ: ëڇ̉‡Ú˚ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‚Û͇ ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
BG - DK - I - M
22
ëÓı‡ÌÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ‚Û˜ÌÛ˛ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
RUS
7
ÖÒÎË ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÌÓÏÂ ͇̇·, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
̇ÒÚÓËÚ¸, ÒΉÛÈÚ Û͇Á‡ÌËflÏ, Ô˂‰ÂÌÌ˚Ï ‚
ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÛÌÍÚ‡ı.
◆ óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
◆ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
◆ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ C (ä‡Ì‡Î Ò
‡ÌÚÂÌÌ˚) ËÎË ¡ (䇷ÂθÌ˚È Í‡Ì‡Î).
◆ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
◆ óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÌÓÏÂ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
➣
8
ÖÒÎË Á‚ÛÍ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË ‡Á‰‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÌÂÌÌ˚È
Á‚ÛÍ, ‚˚·ÂËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Á‚Û͇ ¢ ‡Á.
ÖÒÎË ‚˚ Ì Á̇ÂÚ ÌÓÏÂÓ‚ ͇̇ÎÓ‚, ÚÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ
▼ ËÎË ▲ ‚˚·ÂËÚ èÓËÒÍ (Search). óÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓËÒÍ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
êÂÁÛθڇÚ: í˛ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ò͇ÌËÓ‚‡Ú¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ, ÔÓ͇
ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ ËÎË ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
͇̇· Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ̇ ˝Í‡ÌÂ.
9
ÖÒÎË Ò˄̇ΠÔËÌËχÂÚÒfl ÌÂÛÒÚÓȘ˂Ó, ÏÓÊÌÓ ÚÓ˜ÌÓ
ÔÓ‰ÒÚÓËÚ¸ ͇̇Π‚Û˜ÌÛ˛. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ▼ ËÎË ▲
‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ íӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ (Fine tune). ç‡ÊËχÈÚÂ
ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √, ÔÓ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë Á‚ÛÍ Ì ÒÚ‡ÌÛÚ flÒÌ˚ÏË Ë
˜ÂÚÍËÏË.
➢
◆ åÓÊÌÓ ÓÚ͇Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ‚ÒÂı ‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë
‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í Ô‰˚‰Û˘ËÏ Ì‡ÒÚÓÈ͇Ï, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
ÁÂÎÂÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ (¡.MODE).
◆ ÖÒÎË ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ͇̇ΠÌ ۉ‡ÂÚÒfl, ÔÓ‚Â¸ÚÂ,
Ô‡‚ËθÌÓ ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ëËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
(Colour system) Ë ëËÒÚ. á‚Û͇ (Sound system).
10
óÚÓ·˚ ̇Á̇˜ËÚ¸ ͇̇ÎÛ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ
▼ ËÎË ▲ ‚˚·ÂËÚ èÓ„‡Ïχ (Prog.No.). óÚÓ·˚ ̇ÈÚË
Ú·ÛÂÏ˚È ÌÓÏÂ, ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
11
óÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Í‡Ì‡Î Ë Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚È ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
12
èÓ‚ÚÓflÈÚ ¯‡„Ë 7 - 11, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚Ò ͇̇Î˚.
☛
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
œ √ Ç˚·Ó
뉂˄
CÓı‡ÌËÚ¸
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
뉂˄ œ √ ç‡ÒÚÓÈ͇
CÓı‡ÌËÚ¸
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
뉂˄ œ √ ç‡ÒÚÓÈ͇
CÓı‡ÌËÚ¸
ëÚÂÂÚ¸ :
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
êÂÊËÏ Í‡Ì‡ÎÓ‚
◆ P (êÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚): èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Ì‡ÒÚÓÈÍË Òڇ̈ËË
ÚÂ΂¢‡ÌËfl ‚‡¯ÂÈ ÁÓÌ˚ ‡ÒÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔÓ ÔÓÁˈËflÏ Ò
ÌÓÏÂ‡ÏË ÓÚ P00 ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl P99. Ç ˝ÚÓÏ
ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÂÒÎË ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÔÓÁˈËË.
◆ C (êÂÊËÏ ‡θÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚): Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ
‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÂÒÎË ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ, ̇Á̇˜ÂÌÌ˚È Òڇ̈ËË
ÚÂ΂¢‡ÌËfl.
◆ ¡ (êÂÊËÏ Í‡·ÂθÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚): Ç ˝ÚÓÏ ÂÊËÏ ÏÓÊÌÓ
‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î, ÂÒÎË ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ, ̇Á̇˜ÂÌÌ˚È
͇·ÂθÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ.
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
CËÒÚ. ñ‚ÂÚ‡
AUTO
CËÒÚ. á‚Û͇
BG
èÓËÒÍ
91MHz
K‡Ì‡Î
C5
èÓ„‡Ïχ
P4
TӘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
…†
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
23
CÓı‡ÌËÚ¸
ÇÍβ˜ÂÌË ÂÊËχ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ÔÓÔÛÒ͇ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
RUS
TV
K‡Ì‡Î
CÚ‡Ì‡
ÇÓÒÚ. ‚ÓÔ‡
ATM
√
êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇
√
CÓÚËӂ͇
√
H‡Á‚‡ÌËÂ
√
è‡‚͇ ͇̇·
√
◆ ÇÍβ˜ÂÌË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ Â„Ó ÌÂθÁfl ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂ‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, Â„Ó ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÛθڇ Ñì. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì Ô‰ÓÒÚ‡‚Îflfl ÔÛÎ¸Ú Ñì
ÌÂÊ·ÚÂθÌ˚Ï ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ, ̇ÔËÏÂ, ‰ÂÚflÏ, ÏÓÊÌÓ
‚ÓÒÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚÛ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ÌËı
ÔÓ„‡ÏÏ.
ä‡Ì. Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË √
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
è‡‚͇ ͇̇·
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
á‡ÏÓÍ
ÑÓ·
ëÚÂÂÚ¸
Ç˚ÍÎ
Ç˚ıÓ‰
◆ èÓÔÛÒÍ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
àÁ ÒÔËÒ͇ ̇ÒÚÓÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ÌÂÌÛÊÌ˚Â
͇̇Î˚. èË ÔÓÒÏÓÚ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â
͇̇Î˚ Ì ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl. ÇÒ ÓÒڇθÌ˚ ͇̇Î˚, ÍÓÚÓ˚ ÌÂ
·˚ÎË Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ˚ Í‡Í ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Â, ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ÔË
ÔÓÒÏÓÚÂ.
CÚÂÚÓ
1
뉂˄
œ√ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
á‡ÏÓÍ
ÇÍÎ
è‡‚͇ ͇̇·
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
ÑÓ·
ëÚÂÂÚ¸
Ç˚ÍÎ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ è‡‚͇ ͇̇· (Channel Edit), ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ è‡‚͇ ͇̇· (Channel Edit)
Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚÂÍÛ˘ËÏ Í‡Ì‡ÎÓÏ.
5
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ▼ ËÎË ▲ ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ͇̇Î
ÍÓÚÓÓÈ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
6
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
7
óÚÓ·˚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ËÎË ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ͇̇Î, ‚˚·ÂËÚÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ (On) ËÎË Ç˚ÍÎ (Off), ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚˚·Ó.
8
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ √.
9
óÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ ËÎË ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ͇̇Î, ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ëÚÂÚÓ
(Erased) ËÎË ÑÓ·‡‚ÎÂÌÓ (Added), ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚˚·Ó.
10
èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 5 - 9 ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‰Ó
ËÒÔ‡‚ËÚ¸.
ÑÓ·‡‚ÎÂÌÓ
œ√ èÂÂÏÂÒÚËÚ¸
…† Ç˚·Ó
CÓı‡ÌËÚ¸
Ç˚ıÓ‰
24
3
CÚÂÚÓ
œ√ èÂÂÏÂÒÚËÚ¸
…† Ç˚·Ó
CÓı‡ÌËÚ¸
Ç˚ıÓ‰
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ä‡Ì‡Î (Channel), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ä‡Ì‡Î (Channel).
è‡‚͇ ͇̇·
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
…†
Ç˚·Ó ͇̇· ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ó ÌÂÏ
RUS
åÓÊÌÓ ‚˚‚ÂÒÚË Ì‡ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CH INFO.
êÂÁÛθڇÚ: Ç ÂÁÛθڇÚ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÔËÒÓÍ, ÒÓ‰Âʇ˘ËÈ
ÔÂ‚˚ 13 ͇̇ÎÓ‚. Ñ‚‡ ÚÂÍÒÚÓ‚˚ı ÔÓÎfl ÒÔ‡‚‡ ÓÚ
ÒÔËÒ͇ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Ú:
◆ ÑÓÒÚÛÔ̇ ÎË ÙÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
◆ ä‡ÍÓÈ ÂÊËÏ Á‚Û͇ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl.
2
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚…
á‡ÚÂÏ...
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Í‡Ì‡Î.
èÓÍÛÚ͇ ÒÔËÒ͇
ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚
Ç˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È
͇̇Î
➢
àÌÙÓχˆËfl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV (
).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Í‡Ì‡Î,
‡ ÓÍÌÓ àÌÙÓχˆËfl
(Information) ÔÓÔ‡‰ÂÚ.
-----------------------------------------------------
LNA Ç˚ÍÎ
Mono
TTX Ç˚ÍÎ
Ç˚·Ó
CH INFO Ç˚ıÓ‰
…†
◆ Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ÓÚÓ·‡Ê‡˛ÚÒfl Ë
ÔÓÍۘ˂‡˛ÚÒfl ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ.
◆ ç‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ CH INFO, ÏÓÊÌÓ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ
͇̇· ËÎË ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ò˄̇·.
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÚËÔ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
TV
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌË (Picture).
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: ÅÛ‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÛÌÍÚ êÂÊËÏ (Mode).
3
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‚‡ˇÌÚ
̇ÒÚÓÈÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
PÂÊËÏ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
H‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
Ä‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
ÇÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
…†
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
êÂÁÛθڇÚ: ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‚‡ˇÌÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl:
ëڇ̉‡ÚÌ˚È (¡tandard) – äËÌÓ (Movie) –
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È (Cuœtom) – ÑË̇Ï˘ÂÒÍËÈ
(Dynamic) .
➣
LJˇÌÚ Ì‡ÒÚÓÈÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË P.MODE (êÂÊËÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl).
25
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
RUS
TV
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡,
ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸, ËÒÔÓθÁÛfl Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ԇ‡ÏÂÚ˚.
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
PÂÊËÏ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
H‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
A‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
ÇÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌË (Picture).
Ç˚ıÓ‰
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
3
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ç‡ÒÚÓÈ͇ (Adjust), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
▼ ËÎË ▲. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ç‡ÒÚÓÈ͇ (Adjust) Ò
‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ éÚÚÂÌÓÍ (Colour tone).
H‡ÒÚÓÈ͇
éÚÚÂÌÓÍ
çÓχθÌ˚È
äÓÌÚ‡ÒÚ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ‚‡ˇÌÚÓ‚
(ïÓÎÓ‰Ì˚È 2 (Cool2), ïÓÎÓ‰Ì˚È 1 (Cool 1), çÓχθÌ˚È
(ÇÓχθÌ˚È), íÂÔÎ˚È 1 (Warm 1), íÂÔÎ˚È 2 (Warm 2)).
5
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ ▼ ËÎË ▲ ‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ ‰Îfl
̇ÒÚÓÈÍË (äÓÌÚ‡ÒÚ (Contrast), üÍÓÒÚ¸ (Brightness), óÂÚÍÓÒÚ¸
(Sharpness), ñ‚ÂÚ (Colour), éÚÚÂÌÓÍ (Colour tone) ËÎË TÓÌ (Tint)ÚÓθÍÓ ‚ NT¡C). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
üÍÓÒÚ¸
óÂÚÍÓÒÚ¸
ñ‚ÂÚ
…†
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl Ô‡‡ÏÂÚ‡
(„ÓËÁÓÌڇθ̇fl ÔÓÎÓÒ‡). èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÓÍ
œ ËÎË √ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏ¢‡Ú¸ ÍÛÒÓ
„ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó.
H‡ÒÚÓÈ͇
éÚÚÂÌÓÍ
.
çÓχθÌ˚È
äÓÌÚ‡ÒÚ
üÍÓÒÚ¸
óÂÚÍÓÒÚ¸
➣
ñ‚ÂÚ
…†
뉂˄
œ √ ç‡ÒÚÓÈ͇
äÓÌÚ‡ÒÚ
Ç˚ıÓ‰
ÖÒÎË ‚˚ ËÁÏÂÌËÎË Ó‰ËÌ ËÁ ˝ÚËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, Òڇ̉‡Ú
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ̇
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È (Cuœtom).
100
êÂÊËÏ ÒÚÓÔ-͇‰‡
èË ÔÓÒÏÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÏÓÊÌÓ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ÔÓÒÚÓ Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ “STILL (
)” .
➣
26
ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ ÌÓχθÌ˚È ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÒÌÓ‚‡
̇ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ԇ‡ÏÂÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
RUS
◆ C͇ÌËÓ‚‡ÌË (Scan mode)
êÂÊËÏ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËfl Natural Scan ̇ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚ ÌÂÁ̇˜ËÚÂθÌ˚ ÏÂˆ‡ÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı
͇̇ÎÓ‚ ÚÂ΂¢‡ÌËfl (NT¡C-M) ÏÓÊÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÔÛÚÂÏ ÒÏÂÌ˚
ÂÊËχ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËfl. A‚ÚÓ (Auto), Natural Scan, Digital Scan Ë
Progreœsive. ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë (ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚Â) ÂÊËÏ˚.
TV
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
PÂÊËÏ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
H‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
A‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
ÇÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
◆ òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ. (Digital NR)
ÖÒÎË ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ÔËÌËχÂÚÒfl Ò··˚È Ò˄̇Î, ÏÓÊÌÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌËfl ‡‰ËÓÔÓÏÂı Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl
‰‚ÓÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
…†
TV
◆ LNA
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡
ÚÂ΂ËÁÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ò··˚È Ò˄̇Î; Ó̇ ÛÒËÎË‚‡ÂÚ Ò˄̇Π·ÂÁ
‰Ó·‡‚ÎÂÌËfl ¯ÛÏÓ‚. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ò··Ó„Ó Ò˄̇· Ë Á‡ÔÓÏË̇ÂÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ
ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó Í‡Ì‡Î‡.
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
H‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
A‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
ÇÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
Ç˚ıÓ‰
PÂÊËÏ
…†
1
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
ÇÍÎ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
(Picture).
œ √ Ç˚·Ó
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌË (Picture).
3
4
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
Ç˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Ô‡‡ÏÂÚ (C͇ÌËÓ‚‡ÌË (Scan mode),
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ. (Digital NR) ËÎË LNA) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
▼ ËÎË ▲.
óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
œ ËÎË √.
TV
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
PÂÊËÏ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
H‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
A‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
ÇÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
…†
◆ C͇ÌËÓ‚‡ÌË (Scan mode) : A‚ÚÓ (Auto), Natural Scan,
Digital Scan, Progreœsive
◆ òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ. (Digital NR) : Ç˚ÍÎ (Off) ËÎË ÇÍÎ (On)
◆ LNA: Ç˚ÍÎ (Off) ËÎË ÇÍÎ (On)
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
27
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËχ ÒËÌÂ„Ó ˝Í‡Ì‡
RUS
ÖÒÎË Ò˄̇ΠÌ ÔËÌËχÂÚÒfl ËÎË Ò˄̇ΠӘÂ̸ Ò··˚È,
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò ÔÓÏÂı‡ÏË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡ÏÂÌflÂÚÒfl ÒËÌËÏ
˝Í‡ÌÓÏ. ÖÒÎË ‚˚ ‚Ò Ê ıÓÚËÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò ÒËθÌ˚ÏË
ÔÓÏÂı‡ÏË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÒËÌÂ„Ó ˝Í‡Ì‡.
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
ÇÍÎ
…†
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
Ç˚ıÓ‰
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
28
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ëËÌËÈ ˝Í‡Ì (Blue
¡creen).
5
óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË, ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË
√. (ÇÍÎ (On) ËÎË Ç˚ÍÎ (Off)).
.
Ç˚·Ó ‡ÁÏÂ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
RUS
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË “P.SIZE” (ê‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl) ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
‚˚·‡Ú¸ ‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‡ÁÏÂ˚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl:
òËÓÍËÈ ‡‚ÚÓ
(Auto Wide)
ê‡Ò¯ËÂÌËÂ Ë ‚˚Úfl„Ë‚‡ÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÁ
ÙÓχڇ 4:3 ‚ ÙÓÏ‡Ú 16:9.
òËÓÍËÈ
(Wide)
èÂ‚Ӊ ÙÓχڇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÁ 4:3 ‚ 16:9.
è‡ÌÓ‡Ï‡
(Panorama)
ç‡ÒÚÓÈ͇ ¯ËÓÍÓÙÓχÚÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÁÏÂ.
Zoom 1
ì‚Â΢ÂÌË Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl 4:3 ̇ 120%.
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓ‰˙ÂÏ.
Zoom 2
ì‚Â΢ÂÌË Òڇ̉‡ÚÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl 4:3 ̇ 150%.
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓ‰˙ÂÏ.
çÓχθÌ˚È
(Normal)
é·˚˜ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ÙÓχÚ 4:3.
äËÌÓÁÍ‡Ì
(Cinema)
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‡Ò¯ËflÂÚ Ò˄̇ΠÚÂ΂¢‡ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
➣
TV
ê‡ÁÏÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ ‚ ÂÊËÏ PIP.
P‡ÁÏÂ
P‡ÁÏÂ
P‡ÁÏÂ
òËÓÍËÈ ‡‚ÚÓ
òËÓÍËÈ
è‡ÌÓ‡Ï‡
P‡ÁÏÂ
P‡ÁÏÂ
P‡ÁÏÂ
Zoom1 … èÓ‰ÌflÚ¸ †
Zoom2 … èÓ‰ÌflÚ¸ †
ÇÓχθÌ˚È
P‡ÁÏÂ
äËÌÓÁÍ‡Ì
◆ ëڇ̉‡Ú̇fl (4:3) ÏÓ‰Âθ
çÓχθÌ˚È (Normal) – Zoom1 – Zoom2 – äËÌÓÁÍ‡Ì (Cinema)
◆ òËÓ͇fl (16:9) ÏÓ‰Âθ
òËÓÍËÈ ‡‚ÚÓ (Auto wide) – òËÓÍËÈ (Wide) – è‡ÌÓ‡Ï‡ (Panorama)
– Zoom 1 – Zoom 2 – çÓχθÌ˚È (Normal) – äËÌÓÁÍ‡Ì (Cinema)
29
àÁÏÂÌÂÌË Òڇ̉‡Ú‡ Á‚Û͇
RUS
TV
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÌËÊ ÒÔˆˇθÌ˚ı
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓÒÏÓÚ‡
á‚ÛÍ
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄ œ √ Ç˚·Ó
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: ÅÛ‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÛÌÍÚ êÂÊËÏ (Mode).
4
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏ˚È Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
˝ÙÙÂÍÚ.
êÂÁÛθڇÚ: Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Á‚ÛÍÓ‚˚ı
˝ÙÙÂÍÚÓ‚:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È (Cuœtom) - ëڇ̉‡ÚÌ˚È
(¡tandard) - åÛÁ˚͇ (Muœic) - äËÌÓ (Movie) – ꘸
(¡peech).
➣
ùÚË Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
¡.MODE (êÂÊËÏ Á‚Û͇).
ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Á‚Û͇
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ Á‚Û͇ ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
TV
á‚ÛÍ
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
뉂˄
Ç‚Ó‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
…†
1
2
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
(Equalizer). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ (Equalizer).
è
5
ã
œ √ èÂÂÏÂÒÚËÚ¸ …† H‡ÒÚÓÈ͇
30
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ▼ ËÎË ▲
ÔÓ‰·ÂËÚ ÚÂ·Û˛˘ÂÂÒfl Á̇˜ÂÌËÂ.
➣
ÖÒÎË ‚˚ ËÁÏÂÌËÎË Ó‰ËÌ ˝ÚËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, Òڇ̉‡Ú Á‚Û͇
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ̇ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
(Cuœtom).
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl „ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
RUS
á‚ÛÍ, Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚È Í‡Ê‰ÓÈ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ Òڇ̈ËÂÈ,
ËÏÂÂÚ ‡Á΢Ì˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ‚ Ò‚flÁË Ò ˜ÂÏ Á‡˜‡ÒÚÛ˛
ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ÔË Í‡Ê‰ÓÏ ÔÂÂÍβ˜ÂÌËË
͇̇·, ˜ÚÓ Ì ӘÂ̸ Û‰Ó·ÌÓ. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡,
ÔÓÌËʇfl „ÓÏÍÓÒÚ¸, ÂÒÎË ÏÓ‰ÛÎflˆËÓÌÌ˚È Ò˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ ‚ÂÎËÍ,
ËÎË ÔÓ‚˚¯‡fl „ÓÏÍÓÒÚ¸, ÂÒÎË ÏÓ‰ÛÎflˆËÓÌÌ˚È Ò˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ
Ò··˚È.
TV
á‚ÛÍ
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
1
…†
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
뉂˄
Ç˚ÍÎ
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
(Auto volume).
5
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ, ‚˚·ÂËÚ ÇÍÎ (On), ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
œ ËÎË √.
.
èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÂÎÓ‰ËË
åÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÏÂÎÓ‰ËË ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ËÎË
‚˚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ åÂÎÓ‰Ëfl
(Melody).
5
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ, ‚˚·ÂËÚ ÇÍÎ (On), ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
œ ËÎË √.
TV
á‚ÛÍ
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄
.
31
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÒÚÓÈ͇ ÒËÒÚÂÏ˚ Dolby Digital
RUS
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
чÌÌ˚È ÂÊËÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂ ӢÛÚËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚ
Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ Dolby Pro Logic ¡urround, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ÒÂ„Ó Î˯¸
‰Ë̇ÏËÍË Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇, ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚Â Í ÚÂ΂ËÁÓÛ. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ‰Îfl „·‚Ì˚ı, ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ë Á‡‰ÌÂ„Ó ‰Ë̇ÏËÍÓ‚.
êÂÊËÏ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó
Á‚Û͇
ÇıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Î
AθÌ˚È
É·‚Ì˚ ñÂÌÚ
- Normal
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
- î‡ÌÚÓÏ
(Phantom)
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
✔
- òËÓÍËÈ
(Wide)
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
3D á‚ÛÍ
(3D ¡ound)
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
✔
á‡Î
(Hall)
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
✔
Ç˚ÍÎ
(Off)
ëÚÂÂÓ
åÓÌÓ
✔
✔
Pro Logic
ÓÔˆËÓ̇θÌÓ
á‚ÛÍ
TV
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
➢
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ; á‚ÛÍ
Ç˚ıÓ‰
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
Surround
PÂÊËÏ
ᇉÌËÈ
Pro Logic
Pro Logic
Normal
2
ñÂÌÚ
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
í˚Î
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…†
œ √ Ç˚·Ó
뉂˄
Ç˚ıÓ‰
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ Surround.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ Surround Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ
êÂÊËÏ (Mode).
Surround
PÂÊËÏ
Pro Logic
Pro Logic
Normal
5
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √. êÂÊËÏ˚ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó
Á‚Û͇ ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
Pro Logic - 3D á‚ÛÍ (3D ¡ound) - á‡Î (Hall) - Ç˚ÍÎ (Off)
6
ÖÒÎË ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ Pro Logic, ÓÚÓ·‡ÁflÚÒfl ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÔÛÌÍÚ˚.
7
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ Pro Logic.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
8
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √. êÂÊËÏ˚ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó
Á‚Û͇ ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
Normal - î‡ÌÚÓÏ (Phantom) - òËÓÍËÈ (Wide)
ùÚË ÔÛÌÍÚ˚ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÊËχfl
ÍÌÓÔÍÛ SURROUND.
ñÂÌÚ
í˚Î
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
Pro Logic
ã‚˚È
í˚Î
➣
è‡‚˚È
ñÂÌÚ
PÂÊËÏ
í˚Î
Normal
èÓ‰Íβ˜ËÚ KÓÎÓÌÍÛ
œ √ Ç˚·Ó
CÓı‡ÌËÚ¸
32
.
9
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ‚Ò ̇ÒÚÓÈÍË, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ëı.
, ˜ÚÓ·˚
ç‡ÒÚÓÈ͇ ΢Ì˚ı Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌËÈ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ˚ Dolby
RUS
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ Dolby ̇
Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
Surround
◆ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë „·‚ÌÓ„Ó ‰Ë̇ÏËÍÓ‚
PÂÊËÏ
◆ ÇÂÏfl Á‡‰ÂÊÍË ‰Îfl Á‡‰ÌËı ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
Pro Logic (ÓÚ 15 ‰Ó 30 ÏÒ)
Pro Logic
Pro Logic
Normal
ñÂÌÚ
í˚Î
◆ ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ÓÚÍβ˜ÂÌË ÚÂÒÚÓ‚Ó„Ó Á‚Û͇ ‰Îfl
ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl „ÓÏÍÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ‰Ë̇ÏË͇
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…† 뉂˄
1
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
œ √ H‡ÒÚÓÈ͇
Surround
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
PÂÊËÏ
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
ñÂÌÚ
Pro Logic
Pro Logic
Normal
í˚Î
3
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ Surround.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…† 뉂˄
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ Surround Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ
êÂÊËÏ (Mode).
5
6
7
PÂÊËÏ
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ (ñÂÌÚ (Center), í˚Î (Rear), ᇉÂÊ͇ (Time
Delay), íÂÒÚ-Ò˄̇Π(Test Tone)), ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √ ÔÓ‰·ÂËÚ Ú·ÛÂÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ.
ñÂÌÚ
Pro Logic
Pro Logic
, ˜ÚÓ·˚
Ç˚ıÓ‰
Surround
Ç˚·ÂËÚ ÂÊËÏ Pro Logic, ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ‚Ò ̇ÒÚÓÈÍË, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ëı.
œ √ H‡ÒÚÓÈ͇
Normal
í˚Î
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…† 뉂˄
œ √ H‡ÒÚÓÈ͇
Ç˚ıÓ‰
Surround
➣
PÂÊËÏ
àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ ÎˈÂÌÁËË ÙËÏ˚ “Dolby Laboratorieœ”. “Dolby”,
“Pro Logic”, Ë ÒËÏ‚ÓÎ “‰‚ D” fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓ„Ó‚˚ÏË Á͇̇ÏË
ÍÓÏÔ‡ÌËË Dolby Laboratorieœ.
Pro Logic
Pro Logic
Normal
ñÂÌÚ
í˚Î
ᇉÂÊ͇
15ms
íÂÒÚ-Ò˄̇Î
Ç˚ÍÎ
…† 뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
33
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÒÚÓÈ͇ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ Á‚Û͇
RUS
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ̇ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÍÛÒÛ Á‚ÛÍ ËÁ
‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ‚˚ıÓ‰ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ.
á‚ÛÍ
TV
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
1
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
PÂÊËÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
√
ÉÓÏÍ. ‡‚ÚÓ
Ç˚ÍÎ
åÂÎÓ‰Ëfl
ÇÍÎ
Surround
Ç˚ÍÎ
ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
éÚÍÎ. Á‚Û͇
Ç˚ÍÎ
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ á‚ÛÍ (Sound).
Ç˚ıÓ‰
á‚ÛÍ
TV
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
(Audio Out).
5
Ç˚·ÂËÚ ÌÛÊÌ˚È ÔÛÌÍÚ (ÉÓÏÍÓÒÚ¸ (Volume) ËÎË
ëڇ̉‡ÚÌ˚È (Standard)), ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √.
.
◆ ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
„ÛÎflÚÓ‡ „ÓÏÍÓÒÚË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË ‚̯ÌÂ„Ó ÛÒËÎËÚÂÎfl,
‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ (Volume).
Ç˚ıÓ‰
◆ ÖÒÎË Ê ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ëڇ̉‡ÚÌ˚È (Standard)...
- åÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
„ÛÎflÚÓ‡ „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ ÛÒËÎËÚÂΠÁ‚Û͇.
- äÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË (MUTE,
ËÎË
) ̇
ÚÂ΂ËÁÓÂ Ë Ì‡ ÔÛθÚ Ñì Ì ·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
6
34
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ éÚÍÎ. Á‚Û͇
(Int Mute). ÖÒÎË ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÇÍÎ (On), Á‚ÛÍ Ì ·Û‰ÂÚ
‚˚‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë̇ÏËÍ.
Ç˚·Ó ÂÊËχ Á‚Û͇ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
RUS
äÌÓÔ͇ “DUAL I-II” ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚ Ë ÛÔ‡‚ÎflÂÚ Ó·‡·ÓÚÍÓÈ Ë ‚˚‚Ó‰ÓÏ
Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·.
èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl ÂÊËÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚
Á̇˜ÂÌË “Dual-I “ ËÎË “ëÚÂÂÓ”, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÂÍÛ˘Ëı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÂ‰‡˜Ë Ò˄̇·.
éÚÓ·‡ÊÂÌË ̇ ˝Í‡ÌÂ
é·˚˜ÌÓ ÚÂ΂¢‡ÌËÂ
(Òڇ̉‡ÚÌ˚È Á‚ÛÍ)
åono
(é·˚˜ÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ)
é·˚˜ÌÓ +
NICAM MÓÌÓ
åono
Nicam
↔
åono
(é·˚˜ÌÓÂ)
NICAM ÒÚÂÂÓ
Stereo
Nicam
↔
åono
(é·˚˜ÌÓÂ)
A2
ëÚÂÂÓ
Dual -II → åono
Nicam (é·˚˜ÌÓÂ)
é·˚˜ÌÓ ÚÂ΂¢‡ÌËÂ
(Òڇ̉‡ÚÌ˚È Á‚ÛÍ)
åono (é·˚˜ÌÓÂ)
Ñ‚ÛflÁ˚˜Ì˚È ËÎË
‰‚ÓÈÌÓÈ-I/II
Dual -I ↔ Dual -II
ëÚÂÂÓ
➣
Dual -I →
Nicam
→
NICAM Ñ‚ÓÈÌÓÈ-I/II
→
NICAM
ÒÚÂÂÓ
íËÔ ÚÂ΂¢‡ÌËfl
Stereo ↔ åono
(ç‡Á̇˜ÂÌÌÓ ÏÓÌÓ)
◆ ÖÒÎË ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔËÂχ Ò˄̇· ÛıÛ‰¯‡˛ÚÒfl, ÚÓ Á‚ÛÍ ÎÛ˜¯Â
ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸ ‚ ÂÊËÏ åono.
◆ ÖÒÎË ÒÚÂÂÓÒ˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ Ò··˚È Ë ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÂÊËÏÓ‚, ‚˚·ÂËÚ ÂÊËÏ
åono.
◆ èË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓ„Ó Á‚Û͇ ‚ ÂÊËÏ AV
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ Í ‡Á˙ÂÏÛ “AUDIO-L” ‚ıÓ‰ÌÓÈ ÒÓ‰ËÌËÚÂθ ̇
ÔÂ‰ÌÂÈ ËÎË ·ÓÍÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. ÖÒÎË ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍËÈ Á‚ÛÍ
ÒÎ˚¯ÂÌ ÚÓθÍÓ ËÁ ÎÂ‚Ó„Ó ‰Ë̇ÏË͇, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
DUAL I-II.
35
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl
RUS
ç‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ), ‚˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË (ÓÚ 30
‰Ó 180 ÏËÌÛÚ), ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÍÓÚÓÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÂÂÍβ˜ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÏÂÌ˛ í‡ÈÏÂ Ò̇ (¡leep Timer).
◆ ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl
¢ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ
Ç˚ÍÎ (Off) ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏ
ÓÊˉ‡ÌËfl ÛÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, ̇ ˝Í‡ÌÂ
ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ‚
ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ) ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÛÊÌ˚È ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ËÌÚÂ‚‡Î - 30, 60, 90, 120, 150 ËÎË 180 ÏËÌÛÚ.
êÂÁÛθڇÚ: íÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ
ÓÊˉ‡ÌËfl ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ËÌÚÂ‚‡Î‡
‚ÂÏÂÌË.
3
óÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ
ÓÊˉ‡ÌËfl, ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ( ) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÂ
·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì Ô‡‡ÏÂÚ Ç˚ÍÎ (Off)
í‡ÈÏÂ Ò̇
Ç˚ÍÎ
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
…†
뉂˄
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ ˜‡Ò˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔË
̇ʇÚËË Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ “INFO (
)” ̇ ˝Í‡Ì ‚˚‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÚÂÍÛ˘ÂÂ
‚ÂÏfl. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ÂÒÎË
‚˚ ıÓÚËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÈÏÂ˚ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË “ I ” (ÇÍβ˜ËÚ¸/Ç˚Íβ˜ËÚ¸) ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ̇ÒÚÓÈÍË ˜‡ÒÓ‚ ·Û‰ÛÚ Ò·Ó¯ÂÌ˚.
➣
Ç˚ÍÎ
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
ÇÂÏfl
ó‡Ò˚
--:--
T‡ÈÏÂ
Ç˚ÍÎ
√ Ç˚·Ó
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl (Time).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl (Time) Ò
‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ ó‡Ò˚ (Clock).
5
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ÔÂÂȉËÚÂ Í ˜‡Ò‡Ï ËÎË ÏËÌÛÚ‡Ï.
ᇉ‡ÈÚ ˜‡Ò ËÎË ÏËÌÛÚÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ▼ ËÎË ▲.
6
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË.
7
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚…
Ç˚ıÓ‰
ÇÂÏfl
ó‡Ò˚
00:00
T‡ÈÏÂ
Ç˚ÍÎ
√ Ç˚·Ó
…†
H‡ÒÚÓÈ͇
36
.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “INFO (
Ç˚ıÓ‰
ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó Í‡Ì‡ÎÂ
é‰ËÌ ‡Á.
ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl
Ñ‚‡ ‡Á‡.
ÒÍ˚Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛
íË ‡Á‡.
)”
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡
RUS
í‡ÈÏÂ˚ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚:
ìëíÄçéÇäÄ
TV
◆ íÂ΂ËÁÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÎÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÎÒfl ̇
‚˚·‡ÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl
◆ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜‡ÎÒfl ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl
➣
1
2
ë̇˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡Ò˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡ (ÒÏ.
‡Á‰ÂÎ “ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË” ̇
Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl (Time).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ÇÂÏfl (Time).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ í‡ÈÏÂ (Timer).
6
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÇÍÎ (On), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÇÂÏfl ‚ÍÎ (On time) Ë
ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ (Off time).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÇÂÏfl ‚ÍÎ
(On time). ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏfl, ‚ ÍÓÚÓÓ ÚÂ΂ËÁÓ ‰ÓÎÊÂÌ
‚Íβ˜ËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
◆ ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ÔÂÂȉËÚÂ Í ˜‡Ò‡Ï ËÎË ÏËÌÛÚ‡Ï.
ᇉ‡ÈÚ ˜‡Ò ËÎË ÏËÌÛÚÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË ▼ ËÎË ▲.
8
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
…†
ó‡Ò˚
Ç˚ıÓ‰
11:19
T‡ÈÏÂ
ÇÍÎ
ÇÂÏfl ‚ÍÎ
--:--
ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ
--:--
…†
œ √ Ç˚·Ó
뉂˄
Ç˚ıÓ‰
ÇÂÏfl
ó‡Ò˚
11:19
T‡ÈÏÂ
ÇÍÎ
ÇÂÏfl ‚ÍÎ
--:--
ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ
--:--
…†
√ Ç˚·Ó
뉂˄
ó‡Ò˚
11:19
T‡ÈÏÂ
ÇÍÎ
ÇÂÏfl ‚ÍÎ
00:00
--:--
ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ
√ Ç˚·Ó
…†
H‡ÒÚÓÈ͇
Ç˚ıÓ‰
ÇÂÏfl
ó‡Ò˚
◆ äÓ„‰‡ ÚÂ΂ËÁÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl...
- ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ‚˚Íβ˜ÂÌ, Ë̉Ë͇ÚÓ ÂÊËχ ÓÊˉ‡ÌËfl
Ë Ú‡ÈÏÂ‡ „ÓËÚ Í‡ÒÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
- ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ‚Íβ˜ÂÌ, Ë̉Ë͇ÚÓ „ÓËÚ Ó‡ÌÊ‚˚Ï
ˆ‚ÂÚÓÏ.
Ç˚ıÓ‰
ÇÂÏfl
11:19
T‡ÈÏÂ
ÇÍÎ
ÇÂÏfl ‚ÍÎ
06:00
ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ
23:30
…†
뉂˄
√ Ç˚·Ó
◆ èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓ„‰‡ Ú‡ÈÏÂ ‚Íβ˜ÂÌ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡„ÓËÚÒfl ÁÂÎÂÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ.
➣
ÇÍÎ
Ç‚Ó‰
ÇÂÏfl
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÇÂÏfl ‚˚ÍÎ
(Off time). éÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏfl,
‚ ÍÓÚÓÓ ÚÂ΂ËÁÓ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚Íβ˜ËÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
➣
뉂˄
.
5
7
üÁ˚Í
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ‚˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÂÊËÏ “ÇÍΔ (On), ÚÂ΂ËÁÓ
‚˚Íβ˜ËÚÒfl ˜ÂÂÁ ÚË ˜‡Ò‡ ÔÓÒΠÒ‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡
ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‚ Ú˜ÂÌË ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂ
Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ÌË͇ÍË Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‰ÓÒÚÛÔ̇ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ú‡ÈÏÂ
̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “ÇÍΔ (On)). é̇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÁ·Âʇڸ
ÔÂ„‚‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÎË ÛÚ˜ÍË ÚÓ͇ ‚ ÂÁÛθڇÚÂ
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‚Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó ÔË
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËË Ú‡ÈÏÂ‡ (̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ).
37
Ç˚ıÓ‰
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ àÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË (PIP)
RUS
TV
àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
PÂÊËÏ
Cڇ̉‡ÚÌ˚È
ç‡ÒÚÓÈ͇
√
C͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ
A‚ÚÓ
òÛÏÓÔÓ‰‡‚ËÚ.
Ç˚ÍÎ
LNA
Ç˚ÍÎ
PIP
√
Ç Ô‰Â·ı ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË
‚̯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ú‡ÍÓ„Ó Í‡Í ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ ËÎË DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂθ, ÏÓÊÌÓ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÓÊÌÓ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ËÎË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, Ò˄̇ΠÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ‚ˉÂÓ‚ıÓ‰‡,
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ‰Û„ÓÈ ÚÂÎÂÔÓ„‡ÏÏÓÈ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÏ,
Ò˄̇ΠÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ‰Û„Ó„Ó ‚ˉÂÓ‚ıÓ‰‡.
1
…†
뉂˄
Ç‚Ó‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
PIP
PIP
ÇÍÎ
íÇ/ÇˉÂÓ
TV
èÓ„‡Ïχ
P03
P‡ÁÏÂ
…†
뉂˄
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌË (Picture).
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
√
èÓÁˈËfl
œ √ Ç˚·Ó
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ PIP
(àÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
5
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÇÍÎ (On), ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ PIP (àÁÓ·‡ÊÂÌË ‚
ËÁÓ·‡ÊÂÌËË).
PIP
ÇÍÎ
íÇ/ÇˉÂÓ
TV
èÓ„‡Ïχ
P03
P‡ÁÏÂ
6
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
√
èÓÁˈËfl
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ íÇ/ÇˉÂÓ
(TV/Video).
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √ ̇ȉËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ò˄̇· ‰Îfl
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
êÂÁÛθڇÚ: àÒÚÓ˜ÌËÍË Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
Ç˚ıÓ‰
TV – Ext1 Video – Ext2 Video – Ext3 Video –
Ext4 Video – ¡-Video.
PIP
PIP
ÇÍÎ
íÇ/ÇˉÂÓ
TV
èÓ„‡Ïχ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
√
èÓÁˈËfl
뉂˄
7
P03
P‡ÁÏÂ
…†
œ √ Ç˚·Ó
8
PIP
ÇÍÎ
íÇ/ÇˉÂÓ
TV
èÓ„‡Ïχ
P03
P‡ÁÏÂ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
√
èÓÁˈËfl
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ èÓ„‡Ïχ
(Prog.No.).
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √ ‚˚·ÂËÚ ͇̇Î, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ıÓÚËÚ ‚ˉÂÚ¸ ‚
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË.
➣
Ç˚ıÓ‰
PIP
…†
.
Ç˚ıÓ‰
PIP
…†
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ àÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
(Picture).
ÖÒÎË Ô‡‡ÏÂÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ Á̇˜ÂÌË TV, ‰Îfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ͇̇Î.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ê‡ÁÏÂ (Size).
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË œ ËÎË √ ‚˚·ÂËÚ ‡ÁÏÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
êÂÁÛθڇÚ: ê‡ÁÏÂ˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ
ÔÓfl‰ÍÂ:
Ñ‚ÓÈÌÓÈ (Double) – ÅÓθ¯ÓÈ (Large) – å‡Î˚È
(¡mall) – 12 PIP – 3 PIP.
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË ÏÓÊÌÓ
➣ ◆ 12 PIP : ÇÔÓÒχÚË‚‡Ú¸
‰Ó 12-ÚË ‚˚·‡ÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚.
◆ Ç ÂÊËÏ 12 PIP ËÎË 3 PIP Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÍÓχ̉˚ ëÏÂ̇ Ë ê‡ÁÏÂÒÚËÚ¸.
38
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ‚ ÂÊËÏ àÁÓ·‡ÊÂÌË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË (PIP) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)
RUS
Ç˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ èÓÁˈËfl (Poœition), ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
‚˚·ÂËÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
9
PIP
PIP
èÓÁˈËfl (Poœition) ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ Á̇˜ÂÌËË
➣ ÅÓθ¯ÓÈ
(Large) ËÎË å‡Î˚È (¡mall).
ÇÍÎ
íÇ/ÇˉÂÓ
TV
èÓ„‡Ïχ
P03
P‡ÁÏÂ
Ñ‚ÓÈÌÓÈ
√
èÓÁˈËfl
…†
èÓÒÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÛθڇ Ñì
뉂˄
Ç‚Ó‰
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
äÌÓÔ͇
îÛÌ͈Ëfl
PIP ON
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔflÏÓ„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ËÎË
‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË PIP.
¡WAP
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ë
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÏÂÒÚ‡ÏË.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚
➣ ÖÒÎË
ÂÊËÏ ÇˉÂÓ, ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌË - ‚ ÂÊËÏ íÇ, ÚÓ ÔÓÒΠ̇ʇÚËfl
ÍÌÓÔÍË SWAP (
) ÏÓÊÂÚ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ¸ Á‚ÛÍ,
ÒÓÔÓ‚Óʉ‡˛˘ËÈ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. Ç
˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚·ÂËÚ ͇̇Π„·‚ÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ¢ ‡Á.
P
/
Ç˚ıÓ‰
àÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ͇̇· ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
39
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
îÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
RUS
ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚ ÔÂ‰‡˛Ú ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ ËÌÙÓχˆË˛,
ÍÓÚÓ‡fl ̇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ. ùÚ‡ ËÌÙÓχˆËfl ‚Íβ˜‡ÂÚ:
◆ èÓ„‡ÏÏÛ ÚÂÎÂÔÂ‰‡˜
◆ çÓ‚ÓÒÚË Ë ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ„Ó‰˚
◆ çÓ‚ÓÒÚË ÒÔÓÚ‡
◆ àÌÙÓχˆË˛ ‰Îfl ÚÛËÒÚÓ‚
àÌÙÓχˆËfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ̇ ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒÚ‡Ìˈ‡ı (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ).
ó‡ÒÚ¸
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
A
çÓÏÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚.
B
à‰ÂÌÚËÙË͇ÚÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓÈ Òڇ̈ËË.
C
çÓÏÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ ËÎË ÒÓÒÚÓflÌË ÔÓËÒ͇.
D
чڇ Ë ‚ÂÏfl.
E
íÂÍÒÚ.
F
àÌÙÓχˆËfl Ó ÒÓÒÚÓflÌËË.
àÌÙÓχˆËfl FA¡TEXT.
➣
àÌÙÓχˆËfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ˜‡ÒÚÓ ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ̇ ÌÂÒÍÓθÍËı
ÒÚ‡Ìˈ‡ı, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏ˚ı ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í ˝ÚËÏ ÒÚ‡Ìˈ‡Ï ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË
ÒÔÓÒÓ·‡ÏË:
◆ ǂ‰fl ÌÓÏÂ ÒÚ‡Ìˈ˚
◆ Ç˚·‡‚ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ ‚ ÒÔËÒÍÂ
◆ Ç˚·‡‚ ˆ‚ÂÚÌÓÈ Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ (ÒËÒÚÂχ FA¡TEXT)
40
éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
RUS
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚‚ÂÒÚË ËÌÙÓχˆË˛ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚
β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ.
☛
ÑÎfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÂÏ Ò˄̇· ͇̇· ·˚Î
ÛÒÚÓȘ˂˚Ï. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â:
TV
◆ åÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÔÓÔÛÒÍË ËÌÙÓχˆËË
◆ çÂÍÓÚÓ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÏÓ„ÛÚ Ì ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
1
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË P
ËÎË
‚˚·ÂËÚ ͇̇Î, ÍÓÚÓ˚È
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÛÒÎÛ„Û ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT/MIX (
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
), ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÚ‡Ìˈ‡ ÒÓ‰ÂʇÌËfl. ùÚÛ ÒÚ‡ÌˈÛ
ÏÓÊÌÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚ β·Ó ‚ÂÏfl, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
(Ë̉ÂÍÒ).
3
ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT/MIX (
).
êÂÁÛθڇÚ: ùÍ‡Ì ·Û‰ÂÚ ‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ ‰‚ ˜‡ÒÚË. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
‰‚ÓÈÌÓ„Ó ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚ‰ÂθÌÓ
ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂÍÛ˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ.
4
5
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ ÚÂÍÛ˘ËÈ Í‡Ì‡Î Ë ÒÚ‡ÌˈÛ
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TEXT/MIX (
¢ ‡Á.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV (
ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡.
)
) ¢ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÂÊËχ
41
Ç˚·Ó Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‰ËÒÔÎÂfl
RUS
èË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
‡Á΢Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
̇ÒÚÓËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ.
TV
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸…
◆ ëÍ˚Ú˚È ÚÂÍÒÚ (̇ÔËÏÂ, ÓÚ‚ÂÚ˚ ̇
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ËÍÚÓËÌ˚)
(ÓÚÍ˚Ú¸)
◆ é·˚˜Ì˚È ˝Í‡Ì
(ÓÚÍ˚Ú¸) ¢ ‡Á
◆ ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
(‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl
ÒÚ‡Ìˈ‡)
◆ íÂÎÂ͇̇Î, ÔÓ͇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍ
ÒÚ‡Ìˈ˚
(ÓÚÏÂ̇)
◆ ëÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
(ÒÚ‡Ìˈ‡ ‚‚Âı)
◆ è‰˚‰Û˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ
(ÒÚ‡Ìˈ‡ ‚ÌËÁ)
◆ ÅÛÍ‚˚ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‚:
• ÇÂıÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˝Í‡Ì‡
• çËÊÌÂÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˝Í‡Ì‡
(‡ÁÏÂ)
• é‰ËÌ ‡Á
• Ñ‚‡ ‡Á‡
◆ é·˚˜Ì˚È ˝Í‡Ì
• íË ‡Á‡
➣
42
ç‡ÊÏËÚÂ...
óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓÒÎÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÙÛÌ͈ËË ÔÓ͇Á‡ ËÎË ËÁÏÂÌÂÌËfl ‡ÁÏÂ‡,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV (
) ¢ ‡Á.
Ç˚·Ó ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
RUS
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÔflÏÛ˛ ‚‚ÂÒÚË ÌÓÏÂ ÒÚ‡Ìˈ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
1
ǂ‰ËÚ ÚÂıÁ̇˜Ì˚È ÌÓÏÂ ÒÚ‡Ìˈ˚ ËÁ ÒÔËÒ͇ ÒÚ‡Ìˈ ‚
ÒÓ‰ÂʇÌËË, ̇ÊËχfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ˆËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË.
TV
êÂÁÛθڇÚ: ë˜ÂÚ˜ËÍ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÒÚ‡Ìˈ˚ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl,
Ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡. 2 ÖÒÎË
‚˚·‡Ì̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÌÂÒÍÓθÍËÏË
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ÏË ÒÚ‡Ìˈ‡ÏË, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚Â
ÒÚ‡Ìˈ˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ.
óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl ̇ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
(ÙËÍÒ‡ˆËfl).
ÑÎfl ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Â˘Â ‡Á.
2
ÖÒÎË ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÚÂ΂¢‡ÌËfl ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ FA¡TEXT,
ÚÓ ‡Á΢Ì˚ ‡Á‰ÂÎ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ·Û‰ÛÚ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ˚
ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë Ëı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ú¸, ̇ʇ‚ ˆ‚ÂÚÌ˚ ÍÌÓÔÍË Ì‡
ÔÛθÚ Ñì. ç‡ÊÏËÚ ˆ‚ÂÚÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛
‡Á‰ÂÎÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ (‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‡Á‰ÂÎ˚
Û͇Á‡Ì˚ ‚ ÒÚÓÍ ÒÓÒÚÓflÌËfl).
êÂÁÛθڇÚ: ëÚ‡Ìˈ‡ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ò ‰Û„ÓÈ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌÙÓχˆËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚·‡Ì‡ Ú‡ÍËÏ
Ê ӷ‡ÁÓÏ.
3
óÚÓ·˚ ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ Ô‰˚‰Û˘Û˛ ËÎË ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ÒÚ‡ÌˈÛ,
̇ÊÏËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ˆ‚ÂÚÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ.
4
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌ˲ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÒÚ‡Ìˈ ÒÏ.
ÌËÊÂ.
◆ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
(‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ÒÚ‡Ìˈ‡).
êÂÁÛθڇÚ: èÓfl‚flÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚Â
ÒÚ‡Ìˈ˚.
◆ Ç˚·ÂËÚ Ú·ÛÂÏÛ˛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˈÛ.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÒÚ‡Ìˈ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÍۘ˂‡Ú¸ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
ËÎË
.
5
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
TV (
), ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡.
43
ëÓı‡ÌÂÌË ÒÚ‡Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡
RUS
åÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı ÒÚ‡Ìˈ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ëı ÔÓÁÊÂ.
1
Ç˚·ÂËÚ ÂÊËÏ LI¡T ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË
.
êÂÁÛθڇÚ: óÂÚ˚ ÚÂıÁ̇˜Ì˚ı ˜ËÒ· ÓÚÓ·‡ÁflÚÒfl ‡ÁÌ˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË.
➣
44
äÌÓÔ͇
FLOF.
ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÂÊËχÏË LI¡T Ë
2
ç‡ÊÏËÚ ˆ‚ÂÚÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÚÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ, ÍÓÚÓ‡fl
·Û‰ÂÚ Á‡ÏÂÌÂ̇.
3
èË ÔÓÏÓ˘Ë ˆËÙÓ‚˚ı Í·‚˯ ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÌÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚.
4
èÓ‚ÚÓflÈÚ ÔÛÌÍÚ˚ 2 Ë 3 Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÓı‡ÌflÂÏÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂÈ,
ËÒÔÓθÁÛfl ͇ʉ˚È ‡Á ‡ÁÌ˚ ˆ‚ÂÚÌ˚ ÍÌÓÔÍË.
5
ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
(ÒÓı‡ÌËÚ¸) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì Á‡ÏË„‡ÂÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ·ÎÓÍ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚̯ÌËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï Ë ÔËÂÏÌËÍ‡Ï Ò˄̇·
RUS
➢
EXT1 ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ò RGB-‚˚‚Ó‰ÓÏ, ̇ÔËÏÂ,
Ë„Ó‚˚ı ‚ˉÂÓÔËÒÚ‡‚ÓÍ ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ˉÂÓ‰ËÒÍÓ‚.
ÇˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ
②
①
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ
③
ËÎË
ÑÂÍÓ‰Â/
Ë„Ó‚‡fl ÔËÒÚ‡‚͇
ËÎË
èÓË„˚‚‡ÚÂθ
‚ˉÂÓ‰ËÒÍÓ‚
① ç‡ ˝ÚÓÏ ÍÓ̈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸:
◆ ê‡Á˙ÂÏ ¡CART
◆ ê‡Á˙Âχ ¡-Video Ë ‰‚Ûı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‡Á˙ÂÏÓ‚ RCA (L + R); EXT 2
◆ íË ¯ÚÂÍÂ‡ RCA (VIDEO + AUDIO – L Ë R))
② ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÚÓÓÈ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰Â·ڸ ÍÓÔ˲
ëÔÛÚÌËÍÓ‚˚È
ÔËÂÏÌËÍ
➃
‚ˉÂÓ͇ÒÒÂÚ˚, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ Ò Á‡ÔËÒ¸˛ Í EXT1,
‡ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, ̇ ÍÓÚÓ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ÔËÒ¸ - Í EXT2, ˜ÚÓ·˚
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÂÂ̇Ô‡‚ËÚ¸ ÒË„Ì‡Î Ò EXT1 ̇ EXT2.
③ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‰ÂÍÓ‰Â, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ Â„Ó Í ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÛ,
‡ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ - Í ÚÂ΂ËÁÓÛ.
➃ ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÔËÂÏÌËÍ Í EXT1,
‡ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ - Í EXT2, ˜ÚÓ·˚ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÂÂ̇Ô‡‚ËÚ¸
ÒË„Ì‡Î Ò EXT1 ̇ EXT2.
☛
èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ‡Û‰ËÓ- ËÎË ‚ˉÂÓÒËÒÚÂÏ˚ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ
۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚˚Íβ˜ÂÌ˚.
ᇠ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ÏË ËÌÒÚÛ͈ËflÏË ÔÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˲ Ë
Ô‡‚ËÎ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ï ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
45
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‡Á˙ÂÏÛ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡
RUS
➢
ê‡Á˙ÂÏ˚ AUDIO OUT (RCA) ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Í‡Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ˚
(˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ˝ÙÙÂÍÚ‡ ÚÂıÏÂÌÓ„Ó Á‚Û͇).
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ëËÒÚÂχ ‡Û‰ËÓ
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏ‡Ï RCA (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
➢
ê‡Á˙ÂÏ˚ RCA (VIDEO Ë AUDIO – L + R) ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚,
Í‡Í ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎË ‚ˉÂÓ‰ËÒÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊ ÌÂÍÓÚÓ˚ ˄Ó‚˚ ÔËÒÚ‡‚ÍË.
ÅÓÍÓ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
ÇˉÂÓ͇ÏÂ‡
à„Ó‚‡fl ÔËÒÚ‡‚͇
èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
èÓË„˚‚‡ÚÂθ
‚ˉÂÓ‰ËÒÍÓ‚
46
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚ıÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ ¡-Video (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË)
RUS
➢
ê‡Á˙ÂÏ˚ ¡-VIDEO Ë RCA (AUDIO – L + R) ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ‚˚‚Ó‰ÓÏ ‚
ÙÓχÚ ¡-Video, Ú‡ÍËı Í‡Í ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ ËÎË ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ˚.
ÅÓÍÓ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
①
ÇˉÂÓ͇ÏÂ‡
Ë
èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
①
ÇˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ
Ë
① ÑÎfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Á‚Û͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ó·‡ ‡Á˙Âχ: Í‡Í ¡-VIDEO,
Ú‡Í Ë RCA.
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ‰Ë̇ÏËÍÓ‚
óÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÒÂÏË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË
ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇, ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰Ë̇ÏËÍË.
ᇉÌflfl Ô‡ÌÂθ ÚÂ΂ËÁÓ‡
íÓ˜ÍË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚
̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÚÂ΂ËÁÓ‡:
◆ Ñ‚‡ ‡Á˙Âχ - ‰Îfl ÎÂ‚Ó„Ó ‰Ë̇ÏË͇
Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ (Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ L)
◆ Ñ‚‡ ‡Á˙Âχ - ‰Îfl Ô‡‚Ó„Ó ‰Ë̇ÏË͇
Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ (Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ R)
◆ Ñ‚‡ ‡Á˙Âχ - ‰Îfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ë̇ÏË͇
Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ (Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ C);
ÓÔˆËÓ̇θÌÓ
➢
óÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇, ÔÓ‰Íβ˜ËÚÂ:
◆ ä‡ÒÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ - Í Í‡ÒÌÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ
◆ óÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ - Í ˜ÂÌÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ
47
èÓÒÏÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, Ò˄̇ΠÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
RUS
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ·˚ÎË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚ ‡Û‰ËÓ- Ë
‚ˉÂÓÒËÒÚÂÏ˚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ò˄̇Î
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‚˚·‡‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ıÓ‰.
TV
1
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ‚̯ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‡‚ËθÌÓ
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚.
2
ÇÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ VIDEO (
).
êÂÁÛθڇÚ: àÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ:
TV – EXT1 – EXT2 – EXT3 – EXT4 – ¡-Video.
➣
➣
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÏÓ„ÛÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÔÓÒÏÓÚÛ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TV (
) Ë ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ Í ‚̯ÌËÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï Ë ÔËÂÏÌËÍ‡Ï Ò˄̇·
LJ¯ ÚÂ΂ËÁÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û͇Á˚‚‡Ú¸, ͇ÍË ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓÒ˄̇Î˚
̇Ô‡‚ÎflÚ¸ ̇ ‚̯ÌË ÔËÂÏÌËÍË.
ìëíÄçéÇäÄ
TV
üÁ˚Í
√
ÇÂÏfl
√
C‚‰ÂÌËÂ
√
Plug & Play
√
AV ‡Á¸ÂÏ˚
√
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËfl
√
CËÌËÈ ˝Í‡Ì
ÇÍÎ
…†
뉂˄
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU.
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁËÚÒfl „·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.
2
Ç‚Ó‰
Ç˚ıÓ‰
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ
(Setup).
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ ìëíÄçéÇäÄ (Setup).
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
4
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÏÂÌ˛ AV ‡Á¸ÂÏ˚
(AV Setup). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
.
.
AV ‡Á¸ÂÏ˚
…†
EXT1
TV
EXT2
Monitor Out
EXT3
TV
뉂˄
œ √ Ç˚·Ó
Ç˚ıÓ‰
êÂÁÛθڇÚ: éÚÓ·‡ÁflÚÒfl ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ AV ‡Á¸ÂÏ˚ (AV Setup).
5
Ç˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‚̯ÌËÈ ÔËÂÏÌËÍ (EXT1, EXT2 ËÎË
EXT3), ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ËÎË ▲.
6
ç‡ÊËχfl ÍÌÓÔÍÛ œ ËÎË √, ‚˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ̇ ‚̯ÌËÈ ÔËÂÏÌËÍ.
➣
EXT1, EXT2 : èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲
EXT3 : àÁÏÂÌflÂÏ˚È
48
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì ‰Îfl ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
RUS
èÓÏËÏÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ˝ÚÓÚ ÔÛÎ¸Ú Ñì ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ CATV, DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ ËÎË
ÔËÂÏÌËÍÓÏ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ˉÂÌËfl (èëí).
➣
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ Ó͇Á‡Ú¸Òfl
ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Ï Ò ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ‰Û„Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
1
Ç˚Íβ˜ËÚ ҂ÓÈ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ, ͇·ÂθÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ, DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ËÎË èëí.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ¡ELECT. èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË
¡ELECT ÂÊËÏ ÏÂÌflÂÚÒfl. (çÓ‚˚È ÂÊËÏ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ̇
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓÏ ˝Í‡ÌÂ.)
3
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ¡ET.
4
èË ÔÓÏÓ˘Ë ˆËÙÓ‚˚ı ÍÌÓÔÓÍ ‚‚‰ËÚ ÍÓ‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ä‡Ê‰˚È ÍÓ‰ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚÓflÚ¸ ËÁ ÚÂı ˆËÙ.
TV
èËÏÂ: óÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ÍÓ‰ “6”, ̇ÊÏËÚ 0, 0 Ë 6.
óÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ÍÓ‰ “76”, ̇ÊÏËÚ 0, 7 Ë 6.
➣
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER ( ) ̇ ÔÛθÚ Ñì.
Ç˚·‡ÌÌ˚È ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl.
ÖÒÎË ÓÌ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl, ÚÓ ÔÛÎ¸Ú Ñì ̇ÒÚÓÂÌ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ
Ó·‡ÁÓÏ.
➣
6
óÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÍÓ‰˚ ‰Îfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚,
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÍÓ‰Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ÔÛθڇ Ñì.
ÖÒÎË Ô˂‰ÂÌÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÍÓ‰Ó‚, ÔÓÔÓ·ÛÈÚ ‚Ò ËÁ ÌËı
ÔÓ ÓÚ‰ÂθÌÓÒÚË, ÔÓ͇ Ì ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ ÚÓÚ ÍÓ‰, ÍÓÚÓ˚È
‡·ÓÚ‡ÂÚ.
ÖÒÎË ÓÌ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl, ÔÓ‚ÚÓËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â
‚˚¯Â, ÌÓ Ì‡ ˝ÚÓ ‡Á ÔÓÔÓ·ÛÈÚ ӉËÌ ËÁ ‰Û„Ëı ÍÓ‰Ó‚,
Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ Ú‡·Îˈ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡.
ÖÒÎË ‰Û„Ëı ÍÓ‰Ó‚ ·Óθ¯Â ÌÂÚ, ÔÓÔÓ·ÛÈÚ ÔÂ·‡Ú¸
ÍÓ‰˚ ÓÚ “000” ‰Ó “089” ‰Îfl ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ VCR/DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ë ÓÚ “000” ‰Ó “077” ‰Îfl ͇·ÂθÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË.
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÛÎ¸Ú Ñì ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓÂÌ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
¡ELECT, ÍÓ„‰‡ ÔÓ̇‰Ó·ËÚÒfl ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÛθÚÓÏ Ñì ‰Îfl
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ͇·ÂθÌÓÈ ÍÓÓ·ÍÓÈ, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ, DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ ËÎË èëí.
➣
◆ ÖÒÎË ÔÛÎ¸Ú Ñì ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ VCR, CATV, DVD
ËÎË ¡TB, ÍÌÓÔÍË „ÓÏÍÓÒÚË, ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, „ÛÎËÛ˛Ú
„ÓÏÍÓÒÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
◆ äÓ„‰‡ ÔÛÎ¸Ú Ñì ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ TV ËÎË CATV,
ÍÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ ËÎË DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎflÏ (PLAY, PAU¡E Ë Ú.‰.) ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
·Û‰ÛÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ ËÎË DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ.
49
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì ‰Îfl ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
RUS
äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓÓÏ
A-Mark
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Akai
Anam
37, 47, 64, 41, 50
Aoc
6, 37, 20, 56
Bell & Howell
Broksonic
Candle
Onwa
50
67
Optonica
69
68
Panasonic
6, 12, 20, 46, 50
Centrion
Penney
64, 72, 58, 82
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
6
Portland
Concerto
Contec
Coronado
Craig
50, 78, 83, 81
Proton
88, 90
Quasar
7, 49, 50
Radio Shack
Croslex
30
RCA
Crown
50
Realistic
Curtis-Mathes
CXC
1, 6, 20, 90, 17, 31
50
Daewoo
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Sampo
Samsung
Sanyo
65, 26
88, 6, 90
1, 31, 6, 90, 77, 78
72, 58
50, 92, 25, 90
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
8, 49, 50, 25
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
89, 80, 62, 78, 13, 14
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
Scott
1, 50, 19, 90, 6
Daytron
1, 6, 20
Sears
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
23, 36
Fisher
8, 80, 61, 15, 125
Funai
50, 19, 69, 6
General Electric
Goldstar
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
Signature
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
Sylvania
Hitachi
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
Infinity
82
Tatung
JBL
82
Techwood
JC Penney
JVC
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
50
Symphonic
Teknika
Telefunken
Telerent
TMK
84, 6, 114
77, 74
1, 50, 12, 6, 19
37
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
96, 97
84
1, 6, 90
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì ‰Îfl ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
RUS
äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÓÏ
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
22, 25
MTC
Multitech
NEC
11
Panasonic
Broksonic
19
Pentax
Candle
16, 18 ,22, 54, 55, 61
Canon
17, 62
Philco
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
15
17, 62, 84, 86
14, 44
Pentex Research+
55
17, 38, 62, 65
17
23
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
23, 25
Quasar
Dimensia
9
Dynatech
24
RCA
Electrohome
36
Samsung
Emerson
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Optimus
Bell & Howell
Colortyme
16, 24
16, 24, 40, 41
Radio Shack/Realistic
9
11
17, 53
11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51,
Sansui
25
56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
11, 21
Fisher
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
Funai
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
General Electric
Go Video
Goldstar
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JCL
Kenwood
KLH
LG
16
18, 23, 55, 69
23
14, 24, 44, 45
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
11, 23, 25, 39, 55
82
1, 2, 7
Signature
Sony
Sylvania
39
Teac
24, 39, 78
Technics
Teknika
TMK
40
Toshiba
24
Toshiko
Marantz
11, 24
Tatung
24
17, 38, 62, 65
24
Tandy
Logik
Magnavox
26, 35, 47
17, 24, 38, 62, 65
Symphonic
Lloyd
LXI
24
17
17, 18, 24, 30
76
14, 22, 28, 57, 58
18
Totevision
16,18
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
51
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì ‰Îfl ‰Û„Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚
RUS
äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ͇·ÂθÌÓÈ ÍÓÓ·ÍÓÈ (CATV)
Anvision
15, 16
Pioneer
26, 28, 52
Cable Star
15, 16
Randtek
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
4
Regency
Dongkuk
Eagle
10, 41
15, 16
SAEWOO
7
Eastern International
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
Stargate2000
66
GI
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
Hamlim
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
6
Macom
45, 51
Magnavox
Nawoo
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
NSC
17
Oak
24, 46
Osk Sigma
Panasonic
Philips
24
11, 35, 47, 69
Sylvania
19, 67
TaePyungYang
2
Texscan
19, 67
Tocom
25, 29, 57, 58, 63
Unika
39, 40, 49
Universal
Viewstar
59, 60
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Warner Amex
Zenith
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
äÓ‰˚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl DVD-ÔË‚Ó‰ÓÏ
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
52
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl ¡CART (EXT1, EXT2 ËÎË EXT3)
RUS
ÖÒÎË Í ÚÂ΂ËÁÓÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‰Û„Ó ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ˜ÂÂÁ ‡Á˙ÂÏ˚ ¡CART, Ò‚flÊËÚÂÒ¸
Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ËÎË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ A/V-͇·Âθ,
Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Ç˚‚Ó‰
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
➢
ë˄̇Î
Ç˚‚Ó‰
è. ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
è. ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
ã. ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰
Ç˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ·ÎÓ͇
Ç˚ıÓ‰ ‚ˉÂÓ·ÎÓ͇ (ÒËÌËÈ RGB)
ã. ÄÛ‰ËÓ‚ıÓ‰
ÇıÓ‰ ÒËÌËÈ RGB
èÂÂÍβ˜ÂÌË ̇ÔflÊÂÌËfl
Ç˚ıÓ‰ ‚ˉÂÓ·ÎÓ͇ (ÁÂÎÂÌ˚È RGB)
AV-Link (Ext 1)
ÇıÓ‰ ÁÂÎÂÌ˚È RGB
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ë˄̇Î
Ç˚ıÓ‰ ‚ˉÂÓ·ÎÓ͇ (Í‡ÒÌ˚È RGB)
ÇıÓ‰ Í‡ÒÌ˚È RGB
ë˄̇Π„‡¯ÂÌËfl (ÔÂÂÍβ˜ÂÌË RGB)
Ç˚ıÓ‰ ‚ˉÂÓ·ÎÓ͇
á‡ÁÂÏÎÂÌË Ò˄̇· „‡¯ÂÌËfl
ÇˉÂÓ‚˚ıÓ‰
ÇˉÂÓ‚ıÓ‰
Ç˚ıÓ‰ ˝Í‡ÌËÓ‚‡ÌËfl/·ÎÓ͇
Ç˚‚Ó‰˚ 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ë 16 ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl Ó·‡·ÓÚÍË RGB Ë ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ Í
‡Á˙ÂÏ‡Ï EXT1 ËÎË EXT3.
ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ: èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
èÂʉ ˜ÂÏ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛÊ·Û ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ¡amœung, ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ËÌÒÚÛ͈ËË.
ÖÒÎË ˝ÚË ËÌÒÚÛ͈ËË Ì ÔÓÏÓ„ÛÚ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂÔÓ·‰ÍÛ, Á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ
ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÏÂÒÚÌÓÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ¡amœung.
éÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
◆ èÓ‚Â¸Ú ̇‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ͇·ÂÎfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
◆ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚˚ ̇ʇÎË ÍÌÓÔÍÛ “ I ” (ÇÍβ˜ËÚ¸/Ç˚Íβ˜ËÚ¸) Ë
ÍÌÓÔÍÛ POWER ( ).
◆ èÓ‚Â¸Ú ̇ÒÚÓÈÍË ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë flÍÓÒÚË.
◆ èÓ‚Â¸Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸.
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÌÓχθÌÓÂ, ÌÓ Á‚ÛÍ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ.
◆ èÓ‚Â¸Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸.
◆ èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ·˚· ÎË Ì‡Ê‡Ú‡ ̇ ÔÛθÚ Ñì ÍÌÓÔ͇ MUTE (
(Ç˚Íβ˜ÂÌË Á‚Û͇).
çÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
˜ÂÌÓ-·ÂÎÓÂ
◆ éÚ„ÛÎËÛÈÚ ̇ÒÚÓÈÍË ˆ‚ÂÚ‡.
◆ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚˚·‡Ì‡ Ô‡‚Ëθ̇fl ÒËÒÚÂχ ÚÂ΂¢‡ÌËfl.
èÓÏÂıË ‚ Á‚ÛÍÂ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËË
◆ èÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ̇ÈÚË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓ ‚ÎËflÂÚ
̇ ÚÂ΂ËÁÓ, Ë ÔÂÂÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó ‚ ‰Û„Ó ÏÂÒÚÓ.
◆ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÚÂ΂ËÁÓ Í ‰Û„ÓÈ ÓÁÂÚÍ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
ê‡ÁÏ˚ÚÓ ËÎË fl·fl˘Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
Ë ËÒ͇ÊÂÌÌ˚È Á‚ÛÍ
◆ èÓ‚Â¸Ú ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌ˚. èÓÏÂıË ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ÔË
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚.
çÂÔÓ·‰ÍË ‚ ‡·ÓÚ ÔÛθڇ Ñì
◆ á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË ÔÛθڇ Ñì.
◆ èÓ˜ËÒÚËÚ ‚ÂıÌËÈ Í‡È ÔÛθڇ Ñì (ÓÍÌÓ ÔÂ‰‡˛˘Â„Ó
˝ÎÂÏÂÌÚ‡).
◆ èÓ‚Â¸Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ·‡Ú‡ÂË.
53
)
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
RUS
ê‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏÏ
åÓ‰Âθ
P‡ÁÏÂ
èÓÎÌ˚È
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ê‡ÁÏÂ
‰Ë‡„Ó̇ÎË
‡ÁÏÂ
ÒÚÓÓÌ
˝Í‡Ì‡
‡·Ó˜ÂÈ
‰Ë‡„Ó̇ÎË
˝Í‡Ì‡
‚ ‰˛Èχı
ӷ·ÒÚË
˝Í‡Ì‡
˝Í‡Ì‡
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚Â
ÂÊËÏ˚ ˆ‚ÂÚÌÓÒÚË
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚
 ÂÊËÏ˚ Á‚Û͇
Ç
ò
É
ÇÂÒ ‚ Í„
åÓÌÓ/ÒÚÂÂÓ
SP-42W4HF
16:9
42
110
106
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1070
450
1002
49
DOLBY/NICAM
15W X
SP-42W5HF
16:9
42
110
106
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1002
450
1070
49
DOLBY/NICAM
15W X
SP-43W6HF
16:9
43
114
109
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1343
1002
485
58.5
DOLBY/NICAM
15W X
SP-43T6HF
4:3
43
114
109
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1238
946
540
57.0
DOLBY/NICAM
15W X
SP-43T7HF
4:3
43
114
109
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1110
959
505
47
DOLBY/NICAM
15W X
SP-43T8HF
4:3
43
114
109
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1110
959
505
47
DOLBY/NICAM
15W X
SP-47Q7HF
16:9
47
123
120
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1334
1127
492
64
DOLBY/NICAM
15W X
SP-47W3HF
16:9
47
123
119
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1325
1132
588
76.0
DOLBY/NICAM
15W X
SP-48T6HF
4:3
48
125
122
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1310
1036
586
67.0
DOLBY/NICAM
15W X
SP-52Q7HF
16:9
52
135
132
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1393
1230
530
74
DOLBY/NICAM
15W X
SP-54T6HF
4:3
54
141
137
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1400
1161
605
70.0
DOLBY/NICAM
15W X
SP-54T8HF
4:3
54
141
137
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1525
1162
635
78
DOLBY/NICAM
15W X
SP-55W3HF
16:9
55
144
139
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1435
1312
651
99.5
DOLBY/NICAM
15W X
SP-62T6HF
4:3
62
161
157
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1529
1319
705
88.0
DOLBY/NICAM
15W X
SP-62T8HF
4:3
62
161
157
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1694
1321
738
99
DOLBY/NICAM
15W X
SP-65W3HF
16:9
65
170
166
PAL/SECAM/NTSC/NT4.43
B/G, D/K, I, M
1529
736
1587
137
DOLBY/NICAM
15W X
54
RUS
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ԇ‡ÏÂÚ˚
åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‚ÒÚÓÂÌÌ˚ı
‰Ë̇ÏËÍÓ‚
íËÔ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‡Á˙fiÏÓ‚
ç‡ÔflÊÂÌËÂ,
Ç
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÚÓ͇,
Ɉ
èÓÚ·ÎflÂχfl
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸,
ÇÚ
¡CART
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚
ÉÓÎÓ‚Ì˚Â
¡-VIDEO/RCA
RCA ‚˚ıÓ‰ ÚÂÎÂÙÓÌ˚
(ÇıÓ‰)
/ ̇ۯÌËÍ
èÛÎ¸Ú Ñì ŇڇÂÈÍË
èÂÂıÓ‰ÌËÍ ‰Îfl
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl àÌÒÚÛ͈Ëfl
ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
‡ÌÚÂÌÌ˚
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
CAM
15W X 2
160-250V~
50/60Hz
230W
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸/ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
ÂÒÚ¸
ÌÂÚ
ÂÒÚ¸
• èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲
ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı êÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È
ÎÂËÓ‰ : 7ÎÂÚ
55
– éÅëãìÜàÇÄçàÖ èéëãÖ èêéÑÄÜà
– ÖÒÎË ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ‡·ÓÚ ËÁ‰ÂÎËfl Û͇Á˚‚‡˛Ú ̇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÌÂÔÓ·‰ÍË, ÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË ¡amœung ËÎË Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ ÒÎÛÊ·˚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË.
ELECTRONICS
ëÄåëìçÉ ùãÖäíêéçàäë äé., ãíÑ.
416, å˝Ú‡Ì-‰ÛÌ, è‡Î‰˝-ÉÛ
„. ëÛ‚ÓÌ, äfiÌÍË-ÑÓ, äÓÂfl
442-742
ë‰Â·ÌÓ ‚ äÓÂÂ
BP68-00219A-00
Download PDF

advertising