Samsung | HG43EE690DB | Samsung HG43EE690DB Vodič za brzi početak

Hotel Mount Kit
-00
Quick Setup Guide
––To register this product please visit www.samsung.com/register.
Short Bolt (2EA)
Long Bolt (2EA)
Washer (2EA)
Nut (2EA)
1. List of Parts
2
||Hrvatski
||Čeština
||Dansk
1. Списък на частите
1. Popis dijelova
1. Seznam součástí
1. Liste over dele
2. Instalace stojanu televizoru LED
2. Installere LED tv-holder
Instalace otočného stojanu
Montering af drejefod
* Produkt je dodáván se stojanem nastaveným v úhlu 20°.
Pokyny k instalaci stojanu naleznete na první straně.
Součásti stojanu
* Produktet forsendes med fodens drejevinkel indstillet til 20°.
Der findes oplysninger om installation af holderen på forsiden.
Sokkelkomponenter
Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.
Hotelová sada pro upevnění
Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Hotelmonteringssæt
[[ Připevněte podle obrázku stojan k plochému povrchu, jako je vrchní
[[ Fastgør stativet på flad overflade, f.eks en kommode, et bord
3. Připojení televizoru prostřednictvím SBB nebo
STB
3. Tilslutning af tv'et med SBB eller STB
Предоставените аксесоари може да се различават за различните модели.
1 Дистанционно управление и батерии (AAA x 2)
2 Захранващ кабел
3 Кабел за данни
5 Държач на кабели
4 Гаранционна карта/
нормативно ръководство (не
се предлага в някои региони)
7 Комплект за
6 Адаптер за CI Card
монтиране за хотел
8 Адаптер за стенна конзола 4EA
2. Монтиране на стойката на LED телевизора
The provided accessories may vary depending on the model.
1
|| Български
3
Сглобяване на шарнира
4
* Този продукт се транспортира с настроен ъгъл на въртене на стойката 20°.
За монтиране на стойката направете справка на първата страница.
Компоненти на стойката
or
Remote Control & Batteries
(AAA x 2)
5
Power Cord
Data Cable
6
7
Warranty Card / Regulatory
Guide (Not available in some
locations)
[[Affix the stand to a flat surface
such as a dresser top, desk top, or
entertainment center as shown.
Cable Holder
CI Card Adapter
Hotel Mount Kit
Wall mount Adapter (4EA)
2. Installing the LED TV Stand
3. Connecting the TV with an SBB or STB
[TV Rear Panel]
Assembling the swivel
* The product ships with its stand's swivel angle set to 20°.
* 20° swivel
[[ Pričvrstite postolje na ravnu površinu poput ormara, stola ili
3. Свързване на телевизора към SBB или STB
Povežite podatkovnim kabelom utičnicu [DATA] na televizoru s
utičnicom [ETH MODEM] STB (SBB)-a.
–– Upotrijebite prijenos podataka.
Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz
televizor
Направете справка с етикета с кода за кабелите с данни.
–– Работни спецификации на кабела за данни (RJ12): RS232
Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim kabelima.
–– Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
4. Декларацията за съответствие за ЕС
Модели с радиопредавател или приемник за
излъчвания.
Макс. мощност на предавателя при Bluetooth връзка : 100 mW при 2,4
GHz – 2,4835 GHz
Макс. мощност на предавателя при Wi-F връзка : 100mW при 2,4GHz–
2,4835GHz, 125mW при 5,15GHz–5,35GHz и 5,47GHz-5,725GHz
6. Спецификации
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON A
CON B
CON A
60° swivel
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON A
CON B
CON B
6
5
2
4
5
3
3
2
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
zabavnog kutka kako je prikazano.
3. Povezivanje televizora sa SBB-om ili STM-om
Свържете жака [DATA] на телевизора към жака [ETH MODEM] на STB (SBB)
чрез кабел за данни.
–– Използване на комуникация на данни.
С телевизора е предоставен списък с търговци и съвместимите кабели
за данни
5. Изходна мощност на безжичното устройство
Refer to the code label on the data cables.
––Operation Specification of Data Cable(RJ12) : RS232
* Proizvod se šalje s kutom zakretanja postolja postavljenim na 20°.
Uputstvo za monitranje postolja potražite na prvoj stranici.
Komponente postolja
[[ Монтирайте стойката към равна повърхност, например горната
–– Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.
–– С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити
помещения.
Connect the [DATA] jack of the TV to the [ETH MODEM] jack of the STB (SBB) with the Data cable.
––Use data communication.
List of Vendors and Compatible Data Cables Supplied with the TV
Sastavljanje okretnog postolja
Boja i oblik uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Komplet nosača za hotel
–– С настоящото Samsung Electronics декларира, че това
оборудване съответства на Директива 2014/53/EU.
–– Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС е достъпен
на следния интернет адрес: http://www.samsung.com, отидете в
Поддръжка > Търсене в Поддръжка и въведете името на модела.
За модели с радиопредавател(и) важи следната информация
Data Cable
ETH MODEM
2. Montiranje postolja za LED televizor
Цветът и формата на уреда може да се различават за различните модели.
Комплект за монтиране за хотел
част на скрин, маса или кът за забавления, както е показано.
8
Isporučena dodatna oprema može se razlikovati ovisno o modelu.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
2 Kabel za napajanje
3 Podatkovni kabel
5 Držač za kabel
4 Jamstvena kartica/Vodič
kroz zakonske propise (nije
dostupno na nekim lokacijama)
6 Adapter za CI karticu
7 Komplet nosača za hotel
8 4EA adapter za zidni nosač
4. EU izjave o sukladnosti
Modeli s radio odašiljačem ili prijamnikom za
neusmjerene poruke.
–– Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje kako je
ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
–– Cjelokupan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi: http://www.samsung.com, odaberite Podrška >
Potraži podršku i unesite naziv modela.
Sljedeće informacije odnose se na modele s radio odašiljačima
–– Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a.
–– Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u
zatvorenim prostorima.
5. Izlazna snaga bežičnog uređaja
Maks. snaga BT odašiljača : 100mW pri 2,4GHz – 2,4835GHz
Maks. snaga BT odašiljača : 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 125 mW
pri 5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
6. Specifikacije
––Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие.
––За спецификациите на захранването и консумацията на
енергия проверете етикета на продукта.
––За повече информация за ангажимента на Samsung
към опазване на околната среда и специфичните за
продукта нормативни изисквания, напр. REACH, WEEE,
и батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
––Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne
obavijesti.
––Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
––Dodatne informacije o obvezama tvrtke Samsung u
pogledu zaštite okoliša i regulatornih obveza specifičnih
za proizvod, npr. REACH, WEEE, Baterije, potražite na webmjestu:http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
7. Лиценз
7. Licenca
Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na modelu.
1 Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
2 Napájecí kabel
3 Datový kabel
5 Držák kabelu
4 Záruční list / Regulační
příručka (v některých zemích
není k dispozici)
6 Adaptér karet CI
7 Hotelová sada pro
upevnění
8 Adaptér pro montáž na zeď 4 kom.
část skříňky, psacího stolu nebo zábavního centra.
Propojte konektor [DATA] na televizoru s konektorem [ETH MODEM]
zařízení STB (SBB) pomocí datového kabelu.
–– Můžete používat datovou komunikaci.
Seznam dodavatelů a kompatibilních datových kabelů dodávaných
s televizorem
Det medfølgende tilbehør afhænger muligvis af den enkelte model.
1 Fjernbetjening og batterier (2 x AAA)
2 Strømkabel
3 Datakabel
5 Kabelholder
4 Garantibevis/
lovgivningsmæssig vejledning
(ikke tilgængelig i visse
områder)
6 CI-kortadapter
7 Hotelmonteringssæt
8 Adapter til vægbeslag 4EA
eller et tv-møbel som vist.
Tilslut [DATA]-jackstikket på tv'et til [ETH MODEM]-jackstikket på STB
(SBB) med datakablet.
–– Brug datakommunikation.
Liste over leverandører og kompatible datakabler, der følger med tv'et
Se kodemærkatet på datakablerne.
–– Driftsspecifikationer for datakabel (RJ12): RS232
Viz štítek s kódem na datovém kabelu.
–– Provozní specifikace datového kabelu (RJ12): RS232
4. Overensstemmelseserklæringen fra EU
4. EU prohlášení o shodě
–– Samsung Electronics erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med Direktiv
2014/53/EF.
–– Den fulde tekst i overensstemmelseserklæringen fra EU findes på
følgende internetadresse: http://www.samsung.com gå til Support
> Søg Support, og indtast modelnavnet.
For modeller med radiosender(e) gælder følgende oplysninger
Modely s radiovysílačem nebo přijímačem vysílání.
–– Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že
tento výrobek splňuje směrnici 2014/53/EU.
–– Celé znění prohlášení o shodě EU naleznete na webové stránce http://
www.samsung.com v části Podpora > Hledat Podporu po zadání názvu
modelu.
Na modely s radiovysílači se vztahují následující informace
–– Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
–– Funkci 5GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat
pouze v interiérech.
Modeller med radiosender eller en sendemodtager.
–– Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
–– Funktionen 5GHz WLAN(Wi-Fi) i dette udstyr kan kun bruges
indendørs.
5. Outputeffekt for trådløs enhed
5. Výstupní výkon bezdrátového zařízení
Maksimal BT-sendereffekt : 100 mW ved 2,4 GHz-2,4835 GHz
Maksimal Wi-fi-sendereffekt : 100 mW ved 2,4 GHz-2,4835 GHz, 125
mW ved 5,15 GHz- 5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz
6. Specifikace
––Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
––Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku
umístěném na televizoru.
––Informace o environmentálních závazcích a regulačních
povinnostech pro konkrétní výrobky společnosti Samsung,
např. REACH, OEEZ či baterie, naleznete na webové
stránce http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
––Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
––For informationer om strømforsyningen og om
energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet
produktet.
––Der findes oplysninger om Samsungs miljømæssige
forpligtelser samt produktspecifikke lovmæssige
ansvarsområder, f.eks. vedr. REACH, WEEE og batterier,
på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
7. Licence
7. Licens
Maximální výkon vysílače (Bluetooth) : 100 mW při 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maximální výkon vysílače (Wi-Fi) : 100 mW při 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125
mW při 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz
6. Specifikationer
4. EU Declaration of Conformity
Models with radio transmitter or broadcast receiver.
––Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
––The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.
samsung.com go to Support > Search Support and enter the model name.
For models with radio transmitter(s), the following information applies
90° swivel
Stand components
The stand shape of product may vary depending on the model.
––This equipment may be operated in all EU countries.
––The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
x8 (M4 x L12)
Stand (1 EA)
1
Guide Stand (1 EA)
2
Screws
5. Wireless device output power
BT max transmitter power : 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi max transmitter power : 100mW at 2.4GHz–2.4835GHz, 125mW at 5.15GHz–5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
6. Specifications
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity
Model Name
HG43EE690
Display Resolution
1920 x 1080
Screen Size (Diagonal)
Sound (Output)
Stand Swivel (Left / Right)
Dimensions (WxDxH)
Body
With stand
Weight
Without Stand
With Stand
3
10°C to 40°C (50°F to 104°F)
10% to 80%, non-condensing
-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
5% to 95%, non-condensing
43 inches (108 cm)
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
972.9 x 570.1 x 54.0 mm
972.9 x 622.0 x 226.5 mm
9.4 kg
12.3 kg
––Design and specifications are subject to change without prior notice.
––For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
––For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licences
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http:// opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
|| Nederlands
||Eesti
|| Suomi
|| Français
1. Onderdelenlijst
1. Osade loend
1. Osaluettelo
1. Liste des pièces
De meegeleverde accessoires kunnen afwijken, afhankelijk van het model.
1 Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
2 Netsnoer
3 Gegevenskabel
5 Kabelhouder
4 Garantiekaart/handleiding
inzake voorschriften (niet op
alle locaties beschikbaar)
6 CI-kaartadapter
7 Hotelbevestigingsset
8 Hulpstuk voor wandbevestiging 4 stuks
2. De LED-tv-voet monteren
Kaasasolevad tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
1 Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)
2 Toitejuhe
3 Andmesidekaabel
4 Garantiikaart / normatiivne 5 Kaablihoidik
teave (pole mõnes
piirkonnas saadaval)
7 Paigalduskomplekt
6 CI CARD-i adapter
hotellidele
8 Seinakinnituse adapter 4 tk
Montage van de draaivoet
2. LED-teleri aluse paigaldamine
* Het product wordt geleverd met de draaihoek van de standaard ingesteld
op 20°.
Raadpleeg de eerste pagina voor het installeren van de voet.
Onderdelen van de voet
* Toote tarnimisel on aluse pöördenurgaks seatud 20°.
Aluse paigaldamiseks vaadake esimest lehekülge.
Aluse komponendid
De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het
model.
Hotelbevestigingsset
[[ Monteer de voet op een vlak oppervlak zoals een dressoir, bureau of
entertainment center zoals afgebeeld.
3. De TV aansluiten met een SBB of STB
Verbind de [DATA]-aansluiting van de televisie met de [ETH MODEM]aansluiting van de STB (SBB) met behulp van de gegevenskabel.
–– Gegevenscommunicatie gebruiken.
Lijst van leveranciers en compatibele gegevenskabels meegeleverd met de
televisie
Raadpleeg het codelabel op de gegevenskabels.
–– Besturingsspecificatie van gegevenskabel (RJ12) : RS232
4. EU-conformiteitsverklaring
Modellen met radiozender of -ontvanger.
–– Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze
apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
Pöördaluse kokkupanek
Mukana toimitetut lisätarvikkeet voivat vaihdella mallista riippuen.
1 Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
2 Virtajohto
3 Datakaapeli
4 Takuukortti ja määräysopas 5 Johtopidike
(ei saatavissa kaikkialla)
6 CI-kortinlukija
7 Hotellikiinnityssarja
8 Seinäkiinnikkeen sovitin 4 kpl
2. LED-television telineen asentaminen
Kääntyvän jalustan asentaminen
* Jalustan kääntökulma on toimitettaessa 20°.
Katso jalustan asennusohje ensimmäiseltä sivulta.
Jalustan osat
Väri ja muoto voivat vaihdella eri laitemalleissa.
Hotellikiinnityssarja
Toote värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
Paigalduskomplekt hotellidele
[[ Kiinnitä jalusta kuvan mukaisesti tasaiselle alustalle, kuten lipaston,
[[ Kinnitage alus tasasele pinnale, nt kapi peale, lauale või
3. Television liittäminen lisälaitteeseen (SBB tai STB)
meelelahutuskeskusesse, nagu on näidatud.
3. Teleri ühendamine SBB või STB-ga
Ühendage teleri pesa [DATA] andmekaablit kasutades STB (SBB) pesaga
[ETH MODEM].
–– Saate kasutada andmesidet.
Süsteemi tarnijate ja teleriga kaasasolevate ühilduvate andmekaablite
loend
Vt andmekaablitel olevat koodisilti.
–– Andmekaabli (RJ12) kasutamise üksikasjad: RS232
4. EL-i vastavusdeklaratsiooni
Raadiosaatja või leviedastuse vastuvõtjaga
mudelid.
pöydän tai viihdekeskuksen päälle.
Liitä datakaapelilla television [DATA]-liitäntä [ETH MODEM] -liitäntään STB
(SBB) -laitteessa.
–– Käytä tiedonsiirtoa.
Luettelo television mukana toimitettujen datakaapelien kanssa
yhteensopivista kaapeleista ja palveluntarjoajista
Tarkista koodimerkki datakaapelista.
–– Datakaapelin (RJ12) tekniset tiedot: RS-232
4. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
Ne mallit, joissa on radiolähetin tai lähetysten
vastaanotin.
–– Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä laite täyttää
direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
–– EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.samsung.com. Siirry kohtaan
Tuki > Etsi tukea, ja anna laitteen mallin nimi.
Seuraavat tiedot koskevat niitä malleja, joissa on radiolähetin (tai
-lähettimiä)
–– De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres: http://www.samsung.com. Ga naar Support >
zoekvenster in Support en voer de modelnaam in.
Voor modellen met een of meer radiozenders geldt de volgende informatie
––Samsung Electronics kinnitab siinkohal, et
see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
––EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
aadressil http://www.samsung.com. Selleks avage Support
(Tugi) > Search Support (Otsi tuge) ja sisestage mudeli nimi.
Raadiosaatja(te)ga mudelite puhul kehtib järgmine teave
–– Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.
–– De 5GHz WLAN-functie (Wi-Fi) van deze apparatuur kan mogelijk alleen
binnenshuis worden gebruikt.
––Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
––Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib
kasutada ainult siseruumides.
5. Uitgangsvermogen draadloos apparaat
5. Juhtmevaba seadme väljundvõimsus
BT-lähettimen enimmäisteho : 100 mW alueella 2,4 GHz–2,4835 GHz
Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho : 100 mW alueilla 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125
mW alueilla 5,15 GHz–5,35 GHz ja 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Tehnilised andmed
––Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
––Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta
laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
––Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja
tuotekohtaisista säännösvelvoitteista, kuten REACH, WEEE
ja akut on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
BT max. zendvermogen : 100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Wi-Fi max. zendvermogen : 100 mW op 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125 mW op 5,15
GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz
6. Specificaties
––De vormgeving en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
––Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het
energieverbruik het etiket op het product.
––Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van
Samsung en de productspecifieke wettelijke regelgeving,
bv. REACH, WEEE, batterijen naar http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licentie-informatie
BT maksimaalne saatja võimsus : 100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral
Wi-Fi maksimaalne saatja võimsus : 100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 125
mW 5,15 GHz – 5,35 GHz ja 5,47 GHz – 5,725 GHz korral
––Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata
muutuda.
––Toitevarustuse ja energiatarbe kohta teabe saamiseks
vaadake seadmel olevat silti.
––Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud
kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate
veebilehelt http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Litsents
–– Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.
–– Laitteen 5 GHz:n WLAN(Wi-Fi)-toimintoa saa käyttää ainoastaan
sisätiloissa.
5. Langattoman laitteen lähtöteho
6. Tekniset tiedot
7. Lisenssi
Les accessoires fournis peuvent varier en fonction du modèle.
1 Télécommande et piles (AAA x 2)
2 Cordon d'alimentation
3 Câble de données
5 Porte-câble
4 Carte de garantie / Guide
réglementaire (non
disponible dans tous les pays)
7 Kit de montage pour hôtel
6 Adaptateur de carte CI
8 Adaptateur pour montage mural 4EA
2. Installation du socle du téléviseur LED
Montage du socle pivotant
* Le produit est livré avec l'angle du support pivotant réglé à 20°.
Pour installer le socle, reportez-vous à la première page.
Composants du socle
La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
Kit de montage pour hôtel
[[ Placez le pied sur une surface plane, comme le dessus d’une commode,
d’un bureau ou une plate-forme de divertissement comme indiqué.
3. Connexion du téléviseur avec un décodeur SBB ou STB
Connectez la prise [DATA] du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du décodeur
STB (SBB) avec le câble de données.
–– Utilisez la communication de données.
Liste des vendeurs et des câbles de données compatibles fournis avec le
téléviseur
Reportez-vous à l’étiquette de code sur les câbles de données.
–– Information sur le fonctionnement du câble de données (RJ12) : RS232
4. la déclaration de conformité émise par l’Union européenne
Modèles dotés d’un émetteur radio ou d’un récepteur de
radiodiffusion :
–– Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet
équipement est conforme à la directive 2014/53/EU.
–– Le texte complet de la déclaration de conformité émise par l’Union
européenne est disponible à l’adresse suivante : http://www.samsung.com.
Pour y accéder, cliquez sur « Assistance » > « Rechercher dans la section
assistance », puis saisissez le nom du modèle.
Pour les modèles dotés d’un ou de plusieurs émetteur(s) radio, les
informations suivantes s’appliquent :
–– Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l’UE.
–– La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée
qu’en intérieur.
5. Puissance de sortie de l’appareil sans fil
Puissance de transmission BT max. : 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi max. : 100 mW à 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125
mW à 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz
6. Caractéristiques techniques
––La conception et les spécifications peuvent être modifiées
sans préavis.
––Pour plus d'informations sur les caractéristiques
d'alimentation et de consommation électrique,
reportez<hyphenminus/>vous à l'étiquette fixée au produit.
––Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung
en matière d'environnement et sur les obligations
réglementaires spécifiques au produit (REACH, WEEE,
traitement des piles, etc.), rendez-vous sur http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licence
|| Deutsch
|| Ελληνικά
|| Magyar
|| Italiano
||Latviešu
||Lietuvių kalba
||Norsk
|| Polski
1. Teileliste
1. Λίστα εξαρτημάτων
1. Alkatrészek listája
1. Elenco delle parti
1. Detaļu saraksts
1. Dalių sąrašas
1. Liste over deler
1. Lista części
2. Montieren des Standfußes für das LEDFernsehgerät
2. Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Das mitgelieferte Zubehör kann sich je nach Modell unterscheiden.
1 Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
2 Netzabel
3 Datenkabel
4 Garantiekarte/Rechtshinweise
5 Kabelhalter
(nicht überall verfügbar)
6 CI-Kartenadapter
7 Hotel-Montagekit
8 4 Stk. Adapter für die Wandhalterung
Montage der Schwenkvorrichtung
* Der Schwenkwinkel des Geräts ist bei dessen Lieferung auf 20° eingestellt.
Informationen zur Installation des Standfußes erhalten Sie auf der ersten Seite.
Standfußkomponenten
Die Form des Standfußes kann je nach Modell unterschiedlich sein.
Hotel-Montagekit
[[ Bringen Sie den Standfuß auf einer flachen Oberfläche, wie
auf einer Kommode, auf einem Schreibtisch oder auf einer
Unterhaltungseinrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, an.
3. Anschließen des Fernsehers mit einem SBB oder STB
Schließen Sie die [DATA] -Buchse des Fernsehers mit dem Datenkabel an die
[ETH MODEM]-Buchse des STB (SBB) an.
–– Verwenden der Datenkommunikation.
Liste der Anbieter für Datenkabel, die zu dem mit dem Fernsehgerät
gelieferten Kabel kompatibel sind
Siehe Codeaufkleber auf dem jeweiligen Datenkabel.
–– Betriebsspezifikation des Datenkabels (RJ12): RS232
4. EU-Konformitätserklärung
Modelle mit Funksender oder Rundfunkempfänger.
–– Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese Anlage
mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.
–– Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender
Internetadresse abrufbar: http://www.samsung.com. Gehen Sie auf
„Support > Search Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.
Für Modelle mit Funksender(n) gelten die folgenden Informationen
–– Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.
–– Die 5GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich
genutzt werden.
5. Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts
BT max. Transmitterleistung : 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz
Wi-Fi max. Transmitterleistung : 100mW bei 2,4GHz–2,4835GHz, 125mW bei
5,15GHz– 5,35GHz & 5,47GHz-5,725GHz
6. Technische Daten
––Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns
vorbehalten.
––Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und
Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem
Etikett am Gerät.
––Informationen zum Samsung Umweltversprechen und
den produktspezifischen gesetzlichen Pflichten (z. B.
REACH, WEEE, Batterien) erhalten Sie auf http://www.
samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_ corner.html
7. Lizenz
Τα εξαρτήματα που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
1 Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
2 Καλώδιο ρεύματος
3 Καλώδιο δεδομένων
5 Στήριγμα καλωδίων
4 Κάρτα εγγύησης / Οδηγός
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
6 Προσαρμογέας κάρτας CI Card 7 Κιτ συναρμολόγησης
για ξενοδοχεία
8 Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο 4 ΤΜΧ
Συναρμολόγηση του στροφέα
* Το προϊόν αποστέλλεται με τη γωνία περιστροφής της βάσης του
ρυθμισμένη σε 20°.
Για να εγκαταστήσετε τη βάση, ανατρέξτε στην πρώτη σελίδα.
Εξαρτήματα βάσης
Το σχήμα της βάσης του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κιτ συναρμολόγησης για ξενοδοχεία
[[ Συνδέστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως συρταριέρα,
γραφείο ή έπιπλο τηλεόρασης όπως απεικονίζεται.
3. Σύνδεση τηλεόρασης με SBB ή STB
Συνδέστε την υποδοχή [DATA] της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM]
του STB (SBB) με το καλώδιο δεδομένων.
–– Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που παρέχονται
με την τηλεόραση
Ανατρέξτε στην ετικέτα κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
–– Προδιαγραφές λειτουργίας καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
4. δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε.
Μοντέλα με ραδιοπομπό ή δέκτη εκπομπών.
–– Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι
αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία
2014/53/ΕΕ.
–– Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε. διατίθεται στην
ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.samsung.com. Μεταβείτε
στο μενού Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης και εισαγάγετε το όνομα
του μοντέλου.
Για μοντέλα με ραδιοπομπούς, ισχύουν οι παρακάτω πληροφορίες.
–– Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
–– Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi) αυτού του
εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
5. Ισχύς εξόδου ασύρματης συσκευής
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT : 100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Wi-Fi : 100 mW στα 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125 mW
στα 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Προδιαγραφές
–– Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.
–– Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος,
ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
–– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung
και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH,
WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Άδεια χρήσης
A mellékelt tartozékok típusonként változhatnak.
1 Távvezérlő és elemek (2 db AAA)
2 Tápkábel
3 Adatkábel
4 Jótállási jegy/Szabályozási 5 Kábeltartó
útmutató (egyes helyeken
nem érhető el)
6 CI-kártyaadapter
7 Hotel felszerelési készlet
8 Falra szerelhető adapter 4EA
Gli accessori forniti possono variare in base al modello.
1 Telecomando e batterie (2 x AAA)
2 Cavo di alimentazione
3 Cavo dati
5 Reggicavo
4 Scheda di garanzia /
Guida alle normative (non
disponibili in tutti i paesi)
6 Adattatore scheda CI
7 Kit di montaggio per hotel
8 4EA adattatori per montaggio a parete
2. A LED TV állvány felszerelése
2. Installazione piedistallo TV LED
A forgózsámoly összeállítása
Assemblaggio del piedistallo girevole
* A termék forgóállványának alapbeállítása 20°.
Az állvány felszereléséhez további információkat az első oldalon talál.
Az állvány elemei
* Il prodotto viene venduto con l'angolazione del piedistallo impostata a 20°.
Per l'installazione del piedistallo consultare la prima pagina.
Componenti del piedistallo
A termék színe és alakja típusonként változhat.
Hotel felszerelési készlet
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
Kit di montaggio per hotel
[[ Erősítse az állványt egy sík felületre, például egy szekrény tetejére,
[[ Fissare come mostrato il piedistallo a una superficie piana, ad es. alla
asztal tetejére, vagy szórakoztató-elektronikai központra, az ábrán
látható módon.
3. A TV csatlakoztatása SBB vagy STB által
Kösse össze az adatkábellel a TV [DATA] csatlakozóját és az STB (SBB) [ETH
MODEM] csatlakozóját.
–– Használjon adatkommunikációt.
A TV-hez adott kompatibilis adatkábelek és gyártók listája
Lásd az adatkábelekkel kapcsolatos kódcímkét.
–– Az adatkábel üzemi specifikációja (RJ12): RS232
4. EU megfelelőségi nyilatkozat
Rádiójeladóval vagy -vevőkészülékkel felszerelt modellek:
–– A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a
berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.
parte superiore di una cassettiera, di una scrivania o di un centro di
intrattenimento.
3. Collegamento del televisore con un SBB o STB
Collegare il connettore [DATA] del televisore al connettore [ETH MODEM]
dell’STB (SBB) utilizzando il cavo dati.
–– Utilizzare la comunicazione dati.
Elenco dei fornitori e dei cavi dati compatibili in dotazione con il televisore
Fare riferimento all’etichetta con il codice presente sui cavi dati.
–– Specifiche operative del cavo dati (RJ12) : RS232
4. Dichiarazione di conformità UE
I modelli dotati di radio trasmettitore o ricevitore di
segnali.
–– Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen
érhető el: http://www.samsung.com – itt lépjen a Terméktámogatás >
Támogatás keresése mezőbe, majd adja meg a modell nevét.
A rádiójeladóval (vagy -adókkal) felszerelt modellekre a következő
információk vonatkoznak:
–– Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo
apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
–– Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet: http://www.samsung.com accedere alla
pagina Supporto > Chiedi supporto e digitare il nome del modello.
Per i modelli dotati di radio trasmettitore, si applicano le seguenti
informazioni
–– Jelen berendezés az EU összes országában működtethető.
–– A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül
működtethető.
–– L’uso di questo apparecchio è consentito in tutti i paesi europei.
–– La funzione 5GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata
solo in interno.
5. Vezeték nélküli eszköz kimeneti teljesítmény
5. Potenza in uscita del dispositivo wireless
BT max jeladó teljesítmény : 100mW 2.4GHz – 2.4835GHz mellett
Wi-Fi max jeladó teljesítmény : 100mW 2.4GHz–2.4835GHz, 125mW 5.15GHz–
5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz mellett
6. Műszaki leírás
––A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
––A tápellátásra és az energiafogyasztásra vonatkozó bővebb
információk a termékre ragasztott címkén találhatók.
––A Samsung környezetvédelmet érintő elkötelezettségével
és a termékspecifikus szabályozási kötelezettségeivel
(pl. REACH, WEEE, elemek/akkumulátorok) kapcsolatban
további tájékoztatásért látogasson el a következő
webcímre: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licenc
Potenza max. trasmettitore BT : 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz
Potenza max. trasmettitore Wi-Fi : 100mW a 2.4GHz–2.4835GHz, 125mW a
5.15GHz– 5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
6. Specifiche
––Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
––Per informazioni sull'alimentazione elettrica e il consumo di
corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
––Per maggiori informazioni sull'impegno di Samsung nella
salvaguardia ambientale e sulle normative specifiche
dei prodotti, e.g. REACH, WEEE, Batterie, visitare la
pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licenza
Komplektācijā iekļautie papildpiederumi var būt atšķirīgi atkarībā no
modeļa.
1 Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
2 Strāvas vads
3 Datu kabelis
5 Kabeļu turētājs
4 Garantijas karte /
Regulatīvā rokasgrāmata
(nav pieejama dažās
atrašanās vietās)
6 CI kartes adapteris
7 Viesnīcas montāžas komplekts
8 Sienas montāžas adapteris 4 gab.
Tiekiami priedai gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
1 Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos (AAA x 2)
2 Maitinimo laidas
3 Duomenų kabelis
4 Garantinė kortelė / taisyklių 5 Laido laikiklis
nustatymo vadovas (į
komplektą įtraukiamas ne
visuose regionuose)
6 CI kortelės adapteris
7 Tvirtinimo komplektas
viešbučiams
8 Sieninio laikiklio adapteris 4EA
2. LED televizora statīva uzstādīšana
2. LED televizoriaus stovo montavimas
Šarnīrsavienojuma uzstādīšana
Sukučio surinkimas
* Standartā izstrādājuma statīva sasvēruma leņķis rūpnīcā ir noregulēts uz 20°.
Informācijai par statīva uzstādīšanu skatiet pirmo lapu.
Statīva komponenti
* Tiekiamo prietaiso stovo pasukimo kampas yra 20°.
Apie stovo montavimą skaitykite pirmajame puslapyje.
Stovo komponentai
Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
Viesnīcas montāžas komplekts
[[ Piestipriniet statīvu līdzenai virsmai, piemēram, tualetes galdiņa
virsmai, galda virsmai vai izklaides centram, kā parādīts attēlā.
Gaminio spalva ir forma priklauso nuo modelio.
Tvirtinimo komplektas viešbučiams
3. Televizora savienošana ar SBB vai STB
3. Televizoriaus prijungimas naudojant SBB arba STB
Savienojiet televizora ligzdu [DATA] ar STB (SBB) ligzdu [ETH MODEM],
izmantojot datu kabeli.
–– Izmantojiet datu sakarus.
Piegādātāju un ar tiem savietojamo televizora komplektācijā iekļauto datu
kabeļu saraksts
Skatiet koda uzlīmi uz datu kabeļiem.
–– Datu kabeļa darbības specifikācija (RJ12): RS232
4. ES atbilstības deklarācijas
[[ Pritvirtinkite stovą prie staliuko, darbastalio ar pramogų centro,
kaip parodyta.
Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Duomenų kabeliu televizoriaus kištuką [DATA] prijunkite prie kištuko
[ETH MODEM], esančio STB (SBB).
–– Naudokite duomenų ryšį.
Tiekėjų ir kartu su televizoriumi tiekiamų suderinamų duomenų kabelių
sąrašas
Žr. ant duomenų kabelių esančias kodų etiketes.
–– Duomenų kabelio (RJ12) veikimo specifikacija: RS232
Modeļiem ar radio raidītāju vai radio apraides
uztvērēju.
4. ES atitikties deklaracijos
–– Ar šo uzņēmums Samsung Electronics paziņo, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.
–– Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē:
http://www.samsung.com, izvēlieties Atbalsts un meklēšanas atbalsts
un ievadiet modeļa nosaukumu.
Uz modeļiem ar radio raidītāju(-iem) attiecas šāda informācija.
–– „Samsung Electronics“ pareiškia, kad ši įranga
atitinka direktyvą 2014/53/ES.
–– Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs.
–– Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.
5. Bezvadu ierīces izejas jauda
BT raidītāja maksimālā jauda : 100 mW; atsvaidzes intensitāte — 2,4 GHz –
2,4835 GHz
Wi-Fi raidītāja maksimālā jauda : 100 mW; atsvaidzes intensitāte — 2,4
GHz– 2,4835 GHz, 125 mW; atsvaidzes intensitāte —5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47
GHz–5,725 GHz
6. Specifikācijas
Modeliai su radijo siųstuvu arba transliacijų imtuvu.
–– Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo adresu: http://
www.samsung.com. Eikite į „Palaikymas“ > „Ieškoti pagalbos“ ir įveskite
modelio pavadinimą.
Modeliams su radijo siųstuvu (-ais) taikytina toliau pateikiama
informacija
Det medfølgende tilbehøret kan variere avhengig av modellen.
1 Fjernkontroll og batterier (AAA x 2)
2 Strømledning
3 Datakabel
5 Kabelholder
4 Garantikort/
Sikkerhetsveiledning (ikke
tilgjengelig alle steder)
6 CI kort-adapter
7 Hotellmonteringssett
8 Adapter for veggfeste 4EA
2. Montering av LED TV-stativet
Montering av dreiekomponenten
* Produktet fraktes med stativens dreievinkel satt til 20°.
Se på den første siden for installering av stativet.
Stativkomponenter
Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modellen.
Hotellmonteringssett
[[ Fest stativet på en jevn overflate, for eksempel på en
kommode, et bord eller et TV-møbel.
3. Koble til TV-apparatet med en SBB eller
STB
Koble [DATA]-kontakten på TV-apparatet til [ETH MODEM]kontakten på STB (SBB) ved hjelp av datakabelen.
–– Bruk datakommunikasjon.
Liste over forhandlere og kompatible datakabler som leveres
med TV-en
Henvis til kodeetiketten på datakablene.
–– Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
4. EU-erklæringen om samsvar
Modeller med radiosender eller -mottaker.
–– Samsung Electronics erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EF.
–– Den fullstendige teksten vedrørende EU-erklæringen om
samsvar finner du på følgende Internett-adresse: http://
www.samsung.com Gå til Support > Søk support og angi
modellnavnet ditt.
Følgende informasjon gjelder for modeller med radiosender(e)
–– Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse.
–– Šios įrangos 5 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose.
–– Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
–– 5 GHz WLAN (Wi-Fi)-funksjonen på dette utstyret kan kun
brukes innendørs.
5. Belaidžio įrenginio išvesties galia
5. Utgangseffekt, trådløs enhet
6. Specifikacijos
6. Spesifikasjoner
BT maks. siųstuvo galia : 100 mW esant 2,4–2,4835 GHz
„Wi-Fi“ maks. siųstuvo galia : 100 mW esant 2,4–2,4835 GHz, 125 mW
esant 5,15–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz
–– Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
–– Informāciju par barošanu un enerģijas patēriņu skatiet
izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
–– Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz
izstrādājumu attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH,
WEEE regulu un baterijām, apmeklējiet vietni http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
––Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto
apie tai neįspėjus.
––Jeigu norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir
suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
––Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius
įsipareigojimus ir prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių
reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA ar baterijų, rasite
svetainėje http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licence
7. Licencija
BT maks. sendereffekt : 100 mW ved 2,4–2,4835 GHz
Wi-Fi maks. sendereffekt : 100 mW ved 2,4–2,4835 GHz, 125 mW
ved 5,15–5,35 GHz og 5,47–5,725 GHz
––Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
––Du finner informasjon om strømforsyningen og
strømforbruket på etiketten som er festet på produktet.
––For informajson om Samsungs miljøforpliktelser og
produktspesifikke regulerende forpliktelser, f.eks. REACH,
WEEE, batterier, går du til http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
7. Lisens
Dostarczone akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu.
1 Pilot z bateriami (2 x AAA)
2 Przewód zasilający
3 Kabel transmisji danych
4 Karta gwarancyjna / przewodnik 5 Uchwyt kabli
po przepisach (niedostępny w
niektórych krajach)
7 Zestaw do montażu
6 Adapter kart CI
naściennego
8 Przejściówka wspornika 4 szt.
2. Montaż podstawy telewizora LED
Montaż podstawy obrotowej
* Wstępne ustawienie podstawy dostarczanego produktu umożliwia jego
obrót o 20°.
Instrukcje montażu podstawy znajdują się na pierwszej stronie.
Elementy podstawy
Kolor i kształt produktu może się różnić w zależności od modelu.
Zestaw do montażu naściennego
[[ Zamocować podstawę na płaskiej powierzchni, takiej jak blat
kredensu lub biurka albo szafka RTV, w pokazany sposób.
3. Podłączanie telewizora za pomocą dekodera SBB lub STB
Podłącz kabel do transmisji danych do gniazda [DATA] telewizora i do gniazda
[ETH MODEM] dekodera STB (SBB).
–– Użyj przesyłu danych.
Lista dostawców i kompatybilnych kabli do transmisji danych dostarczonych
z telewizorem
Sprawdź kod na etykiecie kabli do transmisji danych.
–– Dane techniczne kabla transmisji danych (RJ12): RS232
4. Deklaracji zgodności UE
Modele z nadajnikiem radiowym lub odbiornikiem.
–– Firma Samsung Electronics niniejszym zaświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
–– Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej
pod adresem: http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać opcję
Wsparcie > Wyszukiwanie wsparcia, a następnie wprowadzić nazwę modelu.
W przypadku modeli z nadajnikami radiowymi zastosowanie mają poniższe
informacje
–– Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.
–– Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana
wyłącznie w pomieszczeniach.
5. Moc wyjściowa urządzenia bezprzewodowego
Maks. moc nadajnika BT : 100 mW dla 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadajnika Wi-Fi : 100 mW dla 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125 mW dla 5,15
GHz– 5,35 GHz i 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Dane techniczne
––Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
––Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można
znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
––Informacje na temat zobowiązań środowiskowych firmy
Samsung i określonych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktu, np. REACH, WEEE lub przepisy dot.
usuwania baterii i akumulatorów, można uzyskać na stronie
internetowej http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licencja
|| Português
||Română
||Srpski
|| Slovenčina
||Slovenščina
|| Español
||Svenska
||Türkçe
1. Lista de acessórios
1. Listă de piese
1. Lista delova
1. Zoznam súčastí
1. Seznam delov
1. Lista de piezas
1. Lista över delar
1. Parçalar Listesi
Os acessórios fornecidos podem variar consoante o modelo.
1 Telecomando e Pilhas (AAA x 2)
2 Cabo de alimentação
3 Cabo de dados
4 Certificado de garantia/Guia 5 Suporte para cabos
de regulamentação (não estão
disponíveis em alguns locais)
7 Kit de montagem para
6 Adaptador do CI Card
hotéis
8 4EA adaptadores para suporte para montagem na parede
2. Instalação da base do televisor LED
Montar a base rotativa
Accesoriile oferite pot varia în funcţie de model.
1 Telecomandă şi baterii (AAA x 2)
2 Cablu de alimentare
3 Cablu date
4 Certificat de garanţie / Ghid 5 Suport pentru cabluri
de conformitate (nu sunt
disponibile în unele locaţii)
6 Adaptor CI Card
7 Kit de montare Hotel
8 Adaptor pentru suportul de perete 4EA
2. Instalarea stativului televizorului LED
Asamblarea suportului pivotant
* O produto é enviado com o ângulo de rotação da base definido para 20°.
Para instalar a base, consulte a primeira página.
Componentes da base
* Acest produs este expediat cu unghiul de pivotare a standului setat la
20°.
Pentru instalarea stativului, consultaţi prima pagină.
Componentele stativului
A forma e a cor do produto podem variar consoante o modelo.
Kit de montagem para hotéis
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Kit de montare Hotel
[[ Fixe a base a uma superfície plana, por exemplo, ao tampo de uma
[[ Puneți suportul pe o suprafață plată, cum ar fi pe o comodă, birou
cómoda, secretária ou móvel de TV, conforme ilustrado.
3. Ligar a TV com uma SBB ou uma STB
Ligue a ficha [DATA] da TV à ficha [ETH MODEM] da STB (SBB) com o cabo de
dados.
–– Utilize comunicação de dados.
Lista de fornecedores e cabos de dados compatíveis fornecidos com a TV
Consulte a etiqueta com código que se encontra nos cabos de dados.
–– Especificações de funcionamento do cabo de dados(RJ12): RS232
4. Declaração de conformidade da UE
sau comodă TV, după cum este indicat în imagine.
3. Conectarea televizorului cu un SBB sau STB
Conectați mufa [DATA] a televizorului la mufa [ETH MODEM] a STB (SBB)
cu ajutorul cablului de date.
–– Utilizaţi comunicarea de date.
Lista furnizorilor şi a cablurilor de date compatibile furnizate cu
televizorul
Consultaţi eticheta cu cod de pe cablurile de date.
–– Specificaţiile de funcţionare ale cablului de date (RJ12): RS232
Modelos com transmissor de rádio ou receptor de
radiodifusão.
4. Declaraţiei de conformitate UE
–– Pelo presente documento, a Samsung Electronics,
declara que este equipamento está em conformidade
com a Directiva 2014/53/UE.
–– O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no
seguinte endereço de Internet: http://www.samsung.com. Vá a Suporte >
Pesquisar Suporte e insira o nome do modelo.
Para modelos com transmissor(es) de rádio, aplica-se a seguinte informação:
–– Astfel, Samsung Electronics declară că acest
echipament este conform cu Directiva 2014/53/UE.
–– Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.
–– A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em
espaços interiores.
5. Potência de saída do dispositivo sem fios
Potência máx. do transmissor BT : 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potência máx. do transmissor Wi-Fi : 100 mW a 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125 mW
a 5,15 GHz–5,35 GHz e 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Características técnicas
––O design e as características técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
––Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o
consumo de energia, consulte a etiqueta colada no produto.
––Para obter informações sobre os compromissos ambientais da
Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de
produtos, por exemplo, o regulamento REACH, o regulamento
REEE, as informações sobre Pilhas, visite http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licença
Modele cu transmiţător radio sau receptor transmisii.
–– Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet: http://www.samsung.com, accesaţi
Asistenţă > Căutare asistenţă şi introduceţi numele modelului.
Pentru modelele cu transmiţătoare radio, se aplică următoarele informaţii
–– Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din UE.
–– Funcţia WLAN(Wi-Fi) 5GHz fa acestui echipament poate fi utilizată
numai în spaţii interioare.
5. Puterea de alimentare a dispozitivului wireless
Puterea maximă a transmițătorului BT : 100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz
Puterea maximă a transmițătorului Wi-Fi: 100mW la 2.4GHz–2.4835GHz,
125mW la 5.15GHz–5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
6. Specificaţii
––Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
––Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi
despre consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe
produs.
––Pentru informaţii cu privire la angajamentele privind
mediul ale Samsung şi obligaţiile de reglementare
specifice ale produsului, ca de ex. REACH, WEEE, Baterii,
vizitaţi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licenţă
Obezbeđeni pribor može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
1 Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
2 Kabl za napajanje
3 Kabl za podatke
4 Garantni list/vodič za
propise (nije dostupan na
nekim lokacijama)
6 Adapter za CI karticu
5 Držač kabla
7 Komplet za montiranje u
hotelu
8 Adapter za montažu na zid 4EA
2. Montiranje postolja za LED televizor
Sklapanje obrtnog dela
* Proizvod se isporučuje s uglom obrtanja postolja podešenim na 20°.
Uputstva za montiranje postolja potražite na prvoj stranici.
Komponente postolja
Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Komplet za montiranje u hotelu
[[ Pričvrstite postolje na ravnu površinu kao što je komoda, radni
sto ili zabavni centar kao što je prikazano.
3. Povezivanje televizora sa SBB ili STB sistemom
Povežite [DATA] utikač televizora sa [ETH MODEM] priključkom STB (SBB)
sistema pomoću kabla za prenos podataka.
–– Koristite razmenu podataka.
Lista dobavljača i kompatibilnih kablova za prenos podataka,
isporučenih sa televizorom
Pogledajte oznaku koda na kablovima za prenos podataka.
–– Radne specifikacije kabla za podatke (RJ12) : RS232
4. EU izjave o usklađenosti
Modeli sa radio-predajnikom ili prijemnikom za
neusmerene poruke.
–– Ovim putem kompanija Samsung Electronics
izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
–– Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj
internetskoj adresi: http://www.samsung.com, izaberite „Podrška >
Pretraži podršku“ i unesite naziv modela.
Sledeće informacije se odnose na modele sa radio-predajnicima
–– Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU.
–– Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u
zatvorenom prostorima.
5. Izlazna snaga bežičnog uređaja
BT maks. snaga predajnika : 100mW na 2.4GHz – 2.4835GHz
WIi-Fi maks. snaga predajnika : 100mW na 2.4GHz–2.4835GHz, 125mW na
5.15GHz– 5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
6. Specifikacije
––Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog
obaveštenja.
––Informacije o napajanju i potrošnji električne energije
potražite na nalepnici na proizvodu.
––Dodatne informacije o obavezivanju na zaštitu životne
sredine kompanije Samsung kao i o obaveznim propisima
specifičnim za proizvod, npr. REACH, WEEE, Baterije,
pogledajte na adresi http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
7. Licenca
Priložené príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1 Diaľkový ovládač a batérie (AAA x 2)
2 Napájací kábel
3 Dátový kábel
5 Držiak na káble
4 Záručný list/príručka
s regulačnými usmerneniami
(v niektorých lokalitách nie je
k dispozícii)
6 Adaptér karty CI
7 Súprava hotelového
držiaka
8 Adaptér držiaka na stenu 4EA
2. Montáž podstavca televízora LED
Montáž otočného podstavca
* Produkt sa dodáva s uhlom otáčania stojana nastaveným na 20°.
Inštaláciu stojana vykonajte podľa pokynov na prvej strane.
Komponenty podstavca
Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
Súprava hotelového držiaka
[[ Podľa znázornenia upevnite stojan na rovný podklad, napríklad na
vrchnú časť bielizníka, stola alebo do obývacej steny.
3. Pripojenie televízora k jednotke SBB alebo STB
Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.
1 Daljinski upravljalnik in baterije (AAA x 2)
2 Napajalni kabel
3 Podatkovni kabel
5 Držalo za kable
4 Garancijska kartica/
regulativna navodila (ponekod
niso na voljo)
6 Adapter za kartico za splošni 7 Komplet za namestitev
vmesnik
v hotelu
8 Adapter za opremo za pritrditev na steno 4EA
2. Namestitev stojala za televizor LED
Sestavljanje vrtljivega stojala
*Izdelek prejmete s stojalom, zasukanim za 20°.
Namestitev stojala je opisana na prvi strani.
Sestavni deli stojala
Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
Komplet za namestitev v hotelu
[[ Stojalo pritrdite na ravno površino, denimo na zgornji del
predalnika, mize ali omarice, kot je prikazano.
3. Povezovanje televizorja z napravo SBB ali STB
Pomocou dátového kábla pripojte konektor [DATA] na televízore ku konektoru
[ETH MODEM] na jednotke STB (SBB).
–– Použite dátovú komunikáciu.
Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
S podatkovnim kablom povežite vtičnico [DATA] v televizorju in vtičnico
[ETH MODEM] v napravi STB (SBB).
–– Uporabite podatkovno komunikacijo.
Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen
televizorju
Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
–– Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih kablih.
–– Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
4. EU vyhlásenie o zhode
4. Izjave EU o skladnosti
Modely s rádiovým vysielačom alebo prijímačom.
–– Týmto spoločnosť Samsung Electronics vyhlasuje, že
toto zariadenie je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.
–– Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese: http://www.samsung.com (kliknite na prepojenie
Podpora > Hľadať podporu a zadajte názov modelu).
Na modely s rádiovými vysielačmi sa vzťahujú nasledujúce informácie
–– Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ.
–– Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (WiFi) sa môže používať len v interiéri.
5. Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia
Maximálny výkon vysielača BT : 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi : 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 125 mW
pri 5,15 GHz – 5,35 GHz a 5,47 GHz – 5,725 GHz
6. Technické údaje
Modeli z radijskim oddajnikom ali oddajnim
sprejemnikom
–– Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema v skladu
z direktivo 2014/53/EU.
–– Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na internetnem
naslovu http://www.samsung.com; pomaknite se na možnost Podpora
> Poišči podporo in vnesite ime modela.
Za modele z radijskimi oddajniki veljajo naslednje informacije
–– To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
–– Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno
uporabljati samo v zaprtih prostorih.
5. Izhodna moč brezžične naprave
Največja oddajna moč vmesnika BT : 100 mW pri 2,4–2,4835 GHz
Največja oddajna moč vmesnika Wi-Fi : 100 mW pri 2,4 GHz–2,4835 GHz,
125 mW pri 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Specifikacije
––Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
––Informácie o sieťovom napájaní a spotrebe energie nájdete
na štítku upevnenom na produkte.
––Viac informácií o environmentálnych záväzkoch a regulačné
povinnosti špecifických produktov spoločnosti Samsung,
napr. REACH, WEEE, batérie, navštívte lokalitu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
––Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
––Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte
nalepko na izdelku.
––Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih
predpisih v zvezi z določenimi izdelki, npr. REACH, OEEO,
baterije, si oglejte na spletnem mestu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
7. Licencia
7. Licenca
Los accesorios proporcionados pueden variar según el modelo.
1 Mando a distancia y 2 pilas AAA
2 Cable de alimentación
3 Cable de datos
5 Soporte de cables
4 Tarjeta de garantía / Guía
de información legal (no
disponible en algunos lugares)
7 Kit de montaje para hotel
6 Adaptador de tarjeta CI
8 4EA adaptadores de montaje mural
2. Instalación del soporte del televisor LED
Montaje del soporte giratorio
* El producto se suministra con el ángulo de giro del soporte ajustado en 20°.
Para instalar el soporte consulte la primera página.
Componentes del soporte
Medföljande tillbehör kan variera beroende på modell.
1 Fjärrkontroll och batterier (AAA x 2)
2 Strömsladd
3 Datakabel
4 Garantibevis/Säkerhetsmanual
5 Kabelhållare
(inte tillgänglig på alla platser)
6 CI-kortadapter
7 Hotellstativ
8 Väggmonteringsadapter 4EA
2. Installera LED TV-stativet
Montera svängtappen
* Produkten levereras med stativets svängvinkel inställd på 20°.
Se första sidan om du vill installera stativet.
Stativkomponenter
Sağlanan aksesuarlar modele bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
1 Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
3 Veri Kablosu
2 Güç Kablosu
4 Garanti Kartı / Düzenleme
5 Kablo Tutucu
Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
6 CI Card Adaptörü
7 Otel Montaj Kiti
8 Duvara montaj adaptörü 4EA
2. LED TV Standını Takma
Döner standı birleştirme
* Ürün standın döndürme açısı 20°'ye ayarlanmış olarak gelir.
Standı takmak için ilk sayfaya bakın.
Stand Bileşenleri
El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
Kit de montaje para hotel
Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
Hotellstativ
[[ Fije el soporte en una superficie plana, como la parte de arriba de una
[[ Fäst stativet på en plan yta, t.ex. en byrå, ett skrivbord
Ürünün rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Otel Montaj Kiti
3. Ansluta TV:n till en SBB eller STB
[[ Standı gösterildiği şekilde şifonyer üstü, masa üstü veya
cómoda, de un escritorio o de un home cinema, como se muestra en
la ilustración.
3. Conexión del televisor a un SBB o STB
(decodificador)
Conecte la toma [DATA] del televisor a la toma [ETH MODEM] del STB (SBB)
con el cable de datos.
–– Utilice la comunicación de datos.
Lista de distribuidores y cables de datos compatibles incluidos con el
televisor
Consulte la etiqueta de código de los cables de datos.
–– Especificaciones de funcionamiento del cable de datos(RJ12): RS232
4. Declaración de conformidad de la UE
Modelos con transmisor de radio o receptor de
radiodifusión.
–– Por el presente documento Samsung Electronics declara
que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE.
–– El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra
disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.samsung.
com/es. Vaya a Soporte > Búsqueda de Soporte e introduzca el nombre del
modelo.
Para modelos con transmisor o transmisores de radio, la siguiente
información es aplicable
–– Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE.
–– La función 5GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.
5. Potencia de salida del dispositivo inalámbrico
Alimentación del transmisor máx. de BT : 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Alimentación del transmisor máx. de Wi-Fi : 100 mW a 2,4 GHz–2,4835 GHz; a
125 mW a 5,15 GHz–5,35 GHz; y a 5,47 GHz-5,725 GHz
6. Especificaciones
–– El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
––Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el
consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
––Para obtener información sobre los compromisos
medioambientales y las obligaciones legales de algún
producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH,
WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
7. Licencia
eller en TV-bänk enligt bilden.
Anslut [DATA]-uttaget på TV:n till [ETH MODEM]-uttaget på STB
(SBB) med datakabeln.
–– Använd datakommunikation.
Lista över leverantörer och kompatibla datakablar som levereras
med TV:n
Se kodetiketten på datakablarna.
–– Användningsspecifikation för datakabeln (RJ12): RS232
4. EU-försäkran om överensstämmelse
Modeller med radiosändare eller
sändningsmottagare.
eğlence merkezi gibi düz bir yüzeye sabitleyin.
3. TV'yi SBB veya STB ile bağlama
TV'nin [DATA] jakını Veri kablosuyla STB (SBB)'nin [ETH
MODEM] jakına bağlayın.
––Veri iletişimini kullanın.
TV ile Birlikte Sağlanan Uyumlu Veri Kabloları ve
Sağlayıcıların Listesi
Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
––Veri Kablosunun Çalıştırma Özellikleri (RJ12): RS232
4. AB uyumluluk beyanının
Radyo vericisi veya yayın alıcısı olan modeller.
––Härmed intygar Samsung Electronics att
denna utrustning uppfyller direktiv 2014/53/
EG.
––Den fulla texten i EU-försäkran om överensstämmelse
är tillgänglig på följande internetadress: http://www.
samsung.se, gå till Support > Sök support och ange
modellnamnet.
För modeller med radiosändare gäller följande information
––İşbu belge ile Samsung Electronics, bu
ekipmanın 2014/53/EU Direktifine uygun
olduğunu beyan eder.
––AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki Internet
adresinde bulunur: http://www.samsung.com Destek >
Destek Ara bölümüne gidin ve model adını girin.
Radyo vericileri olan modeller için aşağıdaki bilgi geçerlidir
––Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
––5 GHz WLAN(Wi-Fi)-funktionen på den här utrustningen får
endast användas inomhus.
––Bu ekipman, tüm AB ülkelerinde çalıştırılabilir.
––Bu ekipmanın 5 GHz WLAN (Wi-Fi) işlevi yalnızca iç mekanda
çalıştırılabilir.
5. Uteffekt för trådlös enhet
5. Kablosuz cihaz çıkış gücü
Max sändareffekt för BT : 100 mW vid 2,4 GHz–2,4835 GHz
Max sändareffekt för Wi-Fi : 100 mW vid 2,4 GHz–2,4835 GHz, 125
mW vid 5,15 GHz– 5,35 GHz och 5,47 GHz–5,725 GHz
6. Specifikationer
––Design och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
––Information om effektspecifikationer och strömförbrukning
finns på etiketten som sitter på produkten.
––Information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex.
REACH, WEEE och batterier hittar du på http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
7. Licens
BT maks verici gücü : 100 mW: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Wi-Fi maks verici gücü : 2.4GHz - 2.4835GHz’de 100 mW,
5.15GHz - 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz’de 125 mW
6. Характеристики
––Конструкцію та технічні характеристики може бути
змінено без попередження.
––Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için, ürün
üzerindeki etikete bakın.
––Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller
gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi
için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
7. Ліцензія
Download PDF