Samsung | AR13FVSEDUUN | Samsung AR13FVSEDUUN Hướng dẫn cài đặt

Chạy ứng dụng Smart A/C
Hướng dẫn sử dụng
Tưởng tượng các khả năng
EN IN VI DB68-03663A-1
IB_DB68-03663A_VT.indd 21
1/14/13 2:26:23 PM
Các tính năng của Hệ thống điều hòa không khí thông minh
Điều khiển thuận tiện từ smartphone bằng ứng dụng Smart A/C!
Có thể điều khiển máy điều hòa không khí ở bất cứ nơi nào bằng ứng dụng Smart A/C.
Nội dung
Lắp đặt mạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kiểm tra trước khi sử dụng bộ định tuyến không dây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kết nối mạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kết nối bộ định tuyến IP không dây với máy điều hòa không khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kiểm tra cài đặt mô đun Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tháo mô đun Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lắp mô đun Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kiểm tra trạng thái kết nối của mô đun Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kiểm tra trạng thái kết nối trên màn hình hiển thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kiểm tra mạng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kết nối bộ định tuyến không dây với máy điều hòa không khí bằng mạng (Chọn một trong hai phương pháp) . . . 7
Kết nối mạng bằng ứng dụng của smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cài đặt ứng dụng trên smartphone Samsung (hoặc smartphone chạy trên nền tảng Android) . . . . 7
Cài đặt ứng dụng trên iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kết nối mạng bằng thiết lập WPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Đăng ký dịch vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Đăng ký máy điều hòa không khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chạy ứng dụng Smart A/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Màn hình chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Truy cập In-home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Điều khiển máy điều hòa không khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Cài đặt thêm chức năng cho máy điều hòa không khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cài đặt chức năng hẹn giờ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cài đặt thông tin về máy điều hòa không khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Truy cập Out-of-home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Xử lý sự cố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
IB_DB68-03663A_VT.indd 2
1/14/13 2:26:11 PM
Lắp đặt mạng

[Registering service]
Truy cập trang web http://global.
samsungsmartappliance.com để đăng ký dịch vụ.
TIẾNG VIỆT
[Connecting Network]
Kết nối bộ định tuyến IP không dây với máy
điều hòa không khí .
Kiểm tra trước khi sử dụng bộ định tuyến không dây

Máy điều hòa không khí Wi-Fi này chỉ hỗ trợ ba kiểu mã hóa sau.
- Mở (Không mã hóa), WPA/TKIP, WPA2/AES
ffĐể lắp đặt máy điều hòa không khí sử dụng Wi-Fi, chọn vị trí dàn lạnh gần với bộ định tuyến không dây.
Trong trường hợp tín hiệu Wi-Fi yếu, ứng dụng Smart có thể bị ngắt kết nối.
ffSmartphone cũng phải nằm trong vùng tín hiệu Wi-Fi để sử dụng ứng dụng Smart.
ffĐể truy cập internet băng thông rộng trên điện thoại di động, có thể sử dụng ứng dụng Smart khi Khóa
băng thông rộng di động được kích hoạt để sử dụng Wì-Fi.
ffSản phẩm này chỉ hỗ trợ DHCP (Giao thức Cấu hình Host động). Nếu người dùng sử dụng bộ định
tuyến không dây có sẵn, phải kích hoạt chức năng tùy chọn máy chủ DHCP.
ffChọn một kênh cho bộ định tuyến không dây chưa được sử dụng.
ffNếu bộ định tuyến không dây kết nối ở các chế độ khác, bộ định tuyến có thể không kết nối được với máy điều
hòa không khí hoặc không hoạt động. Nên sử dụng kiểu mã hóa WPA2/AES cho chuẩn kết nối 802.11n.
ffChất lượng kết nối mạng không dây có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường sóng không dây xung quanh.
ffNếu nhà cung cấp dịch vụ internet đã đăng ký vĩnh viễn máy tính cá nhân hoặc địa chỉ MAC của người sử dụng
(một dãy số nhận dạng duy nhất) thì máy điều hòa không khí không thể kết nối internet. Khi kết nối các thiết bị
khác ngoài máy tính cá nhân với internet, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ internet để biết các thủ tục cần thiết.
ffNếu nhà cung cấp dịch vụ internet yêu cầu nhập ID hoặc mật khẩu để kết nối internet, máy điều hòa không
khí có thể không kết nối internet. Trong trường hợp này, cần nhập ID hoặc mật khẩu để kết nối internet.
ffKết nối internet có thể không thành công do tường lửa. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ internet.
ffNếu không thể kết nối internet dù đã tuân theo các thủ tục cần thiết của nhà cung cấp dịch vụ internet,
hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
Kết nối mạng
Kết nối bộ định tuyến IP không dây với
máy điều hòa không khí
ffĐể lắp đặt bộ định tuyến không dây, tham khảo hướng
dẫn sử dụng của bộ định tuyến không dây.
ffMáy điều hòa không khí thông minh của Samsung hỗ
trợ giao thức kết nối IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz).
ffĐể lắp đặt bộ định tuyến không dây, tham khảo hướng
dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
Samsung không cung cấp sách hướng dẫn sử dụng
của bộ định tuyến không dây.
ffBộ định tuyến không được chứng nhận có thể không
kết nối được với máy điều hòa không khí.
ffBộ định tuyến được chứng nhận có logo dưới đây ở vỏ
hộp hoặc sách hướng dẫn sử dụng.
Bộ định tuyến không dây
(Bộ định tuyến hỗ trợ máy chủ DHCP.)
Cổng mạng LAN
Cáp mạng LAN
3
IB_DB68-03663A_VT.indd 3
1/14/13 2:26:11 PM
Kết nối mạng
Kiểm tra cài đặt mô đun Wi-Fi
1
2
ffMở nắp trước và kiểm tra mô đun Wi-Fi (①) được gắn ở nắp trước.
ffCó thể kiểm tra trạng thái kết nối giữa mô đun Wi-Fi và bộ định tuyến không dây bằng mô đun Wi-Fi
và màn hình hiển thị (②).
ffĐể thay thế mô đun Wi-Fi (tháo hoặc lắp), thực hiện theo các bước sau.
CHÚ Ý
• Khi thay thế mô đun Wi-Fi, nên kiểm tra MAC gắn ở mô đun hoặc dưới đáy dàn lạnh và thay đổi
thông tin thiết bị ở mục 'Đăng ký dịch vụ'.
Tháo mô đun Wi-Fi
ffNâng phần bên phải của mô đun lên và đẩy sang trái.
4
IB_DB68-03663A_VT.indd 4
1/14/13 2:26:12 PM
Lắp mô đun Wi-Fi
TIẾNG VIỆT
1. Nắp trước có móc trượt, rãnh đỡ và rãnh định hướng.
2. Lắp mô đun Wi-Fi bằng cách đẩy vào theo chiều mũi tên. Rãnh định hướng sẽ giúp mô đun không
bị trượt.
3. Nối dây bằng móc.
Kiểm tra trạng thái kết nối của mô đun Wi-Fi
<Mặt trước>
<Mặt dưới>
ffĐèn LED sáng: Đã kết nối với bộ định tuyến không dây và INTERNET
ffĐèn LED nhấp nháy (mỗi 0,5 giây): Đã kết nối với bộ định tuyến không dây nhưng không thể kết
nối INTERNET
ffĐèn LED nhấp nháy (mỗi 3 giây): Không thể kết nối với bộ định tuyến không dây
ffĐèn LED tắt: Không thể kết nối với máy điều hòa không khí
Kiểm tra trạng thái kết nối trên màn hình hiển thị
ffMô tả hiển thị Wi-Fi
1. Đèn LED Wi-Fi tắt:
Không thể kết nối với máy điều hòa không khí
Không thể kết nối với bộ định tuyến không dây
Đã kết nối với bộ định tuyến không dây nhưng không thể kết nối INTERNET
2. Đèn LED Wi-Fi sáng:
Đã kết nối với bộ định tuyến không dây và INTERNET
5
IB_DB68-03663A_VT.indd 5
1/14/13 2:26:14 PM
Kết nối mạng
Kiểm tra mạng
Kiểm tra kết nối của bộ định tuyến không dây bằng smartphone.
Khi smartphone không thể kết nối internet thì chức năng mạng của máy điều hòa không khí cũng
không thể sử dụng.

1. Dò bộ định tuyến không dây trên smartphone.
2. Chọn bộ định tuyến không dây bạn đang sử dụng trên danh sách các bộ định tuyến không dây đã dò.
3. Kiểm tra xem smartphone có thể truy cập vào trang web sau không http://global samsungsmartappliance.com.
CHÚ Ý
LƯU Ý
•Nếu cần ID và mật khẩu để sử dụng internet ở tòa nhà thương mại, thông báo với người quản
trị mạng địa chỉ MAC của máy điều hòa không khí để được cấp phép sử dụng internet cho
máy điều hòa không khí.
•Nếu cần cài đặt chương trình riêng của nhà cung cấp dịch vụ internet để sử dụng internet, máy
điều hòa không khí sẽ không thể kết nối internet.
6
IB_DB68-03663A_VT.indd 6
1/14/13 2:26:14 PM
Kết nối bộ định tuyến không dây với máy điều hòa không khí bằng mạng (Chọn một trong hai phương pháp)
Kết nối mạng bằng ứng dụng của smartphone
CHÚ Ý
• Người sử dụng smartphone Android có thể tải về ứng dụng Smart A/C bằng cách sử dụng
các cụm từ tìm kiếm như "Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" ở Android Market hoặc
Samsung Apps.
1-2
TIẾNG VIỆT
Cài đặt ứng dụng trên smartphone Samsung (hoặc smartphone chạy trên nền tảng Android)
2
1-1
3
1. Sau khi nhấn nút [2ndF] trên bộ điều khiển từ xa, nhấn nút [Wi-Fi].
sẽ hiển thị trên màn hình trước của máy điều hòa không khí.
2. Sau khi mở ứng dụng Smart A/C, nhấn nút [Network Setting].
3. Nhấn nút [Setting Start].
7
IB_DB68-03663A_VT.indd 7
1/14/13 2:26:15 PM
Kết nối mạng
4
5
6
4. Chọn bộ định tuyến không dây đang sử dụng.
- Khi sử dụng bộ định tuyến không dây miễn phí, tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến
để biết mật khẩu.
5. Sau khi nhập mật khẩu cho bộ định tuyến không dây đã chọn, nhấn nút [OK].
- Nếu không đặt mật khẩu, chỉ nhấn nút [OK] mà không cần nhập mật khẩu.
6. Khi thông báo "Transfer complete" xuất hiện, nhấn nút [OK].
- Khi máy điều hòa không khí đã kết nối với bộ định tuyến không dây, đèn Wi-Fi (
) ở mô đun
Wi-Fi sẽ sáng.
- Sau khi kết nối bộ định tuyến không dây với máy điều hòa không khí và đèn Wi-Fi (
) nhấp nháy,
kiểm tra trạng thái kết nối internet.
7. Sau 2 phút, nếu đèn LED Wi-Fi vẫn sáng thì có nghĩa là cấu hình đã thành công. Lúc này, bạn có thể
sử dụng smartphone để điều khiển hệ thống.
• Khi dò mạng bằng cách nhấn nút [Wi-Fi],
CHÚ Ý
LƯU Ý
sẽ hiển thị ở màn hình trước tối đa 5 phút.
• Ứng dụng Smart A/C được tối ưu với các smartphone của Samsung. Các model hỗ trợ là
Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0, Galaxy tab 10.1 và các
model mới hơn. Khi sử dụng ứng dụng Smart A/C trên các smartphone khác, một số chức năng
có thể không hoạt động.
8
IB_DB68-03663A_VT.indd 8
1/14/13 2:26:16 PM
Cài đặt ứng dụng trên iPhone
CHÚ Ý
• Người sử dụng iPhone có thể tải về ứng dụng Smart A/C bằng cách sử dụng các cụm từ tìm
kiếm như "Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" ở App Store.
TIẾNG VIỆT
3
4
1-2
1-1
1. Sau khi nhấn nút [2ndF] trên bộ điều khiển từ xa, nhấn nút [Wi-Fi].
sẽ hiển thị trên màn hình trước của máy điều hòa không khí.
2. Chọn [Settings]  [Wi-Fi] trên iPhone.
3. Từ danh sách Wi-Fi, chọn SMARTAIRCON và nhập mật khẩu "JUNGFRAU2011".
(JUNGFRAU2011 ở dạng chữ in hoa.)
4. Sau khi mở ứng dụng Samsung Smart A/C, nhấn nút [Network Setting].
9
IB_DB68-03663A_VT.indd 9
1/14/13 2:26:16 PM
Kết nối mạng
6
7
5
5. Nhấn nút [Setting Start].
6. Nhập thông tin bộ định tuyến không dây và nhấn nút [OK].
- Thông tin cần có là SSID, kiểu an ninh, kiểu mã hóa và mật khẩu.
CHÚ Ý
• Nếu không biết thông tin của bộ định tuyến không dây, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet.
7. Khi thông báo "Transfer complete" xuất hiện, nhấn nút [OK].
8. Chọn [Settings]  [Wi-Fi] trên iPhone.
9. Chọn bộ định tuyến không dây đang sử dụng và nhập mật khẩu.
- Khi máy điều hòa không khí đã kết nối với bộ định tuyến không dây, đèn Wi-Fi (
) ở mô đun Wi-Fi
sẽ sáng.
- Sau khi kết nối bộ định tuyến không dây với máy điều hòa không khí và đèn Wi-Fi (
) nhấp nháy,
kiểm tra trạng thái kết nối internet.
10. Sau 2 phút, nếu đèn LED Wi-Fi vẫn sáng thì có nghĩa là cấu hình đã thành công. Lúc này, bạn có thể sử
dụng smartphone để điều khiển hệ thống.
• Khi dò mạng bằng cách nhấn nút [Wi-Fi],
sẽ hiển thị ở màn hình trước tối đa 5 phút.
CHÚ Ý
LƯU Ý
• Các mô hình hỗ trợ; iphone4, iphone4s. và các mô hình khác có thể được thêm vào trong tương lai.
10
IB_DB68-03663A_VT.indd 10
1/14/13 2:26:17 PM
Kết nối mạng bằng thiết lập WPS
TIẾNG VIỆT
2
1-2
1-1
1. Sau khi nhấn nút [2ndF] trên bộ điều khiển từ xa, nhấn nút [WPS].
sẽ hiển thị trên màn hình trước của máy điều hòa không khí.
2. Nhấn nút [WPS] trên bộ định tuyến không dây sẽ kết nối với máy điều hòa không khí và bật chức
năng WPS của bộ định tuyến không dây. (Vị trí nút WPS có thể khác nhau tùy từng nhà sản xuất bộ
định tuyến không dây.)
3. Sau khi máy điều hòa không khí đã kết nối với bộ định tuyến không dây, đèn Wi-Fi ( ) ở mô đun
Wì-Fi sẽ sáng.
CHÚ Ý
LƯU Ý
•
•
•
•
Kiểm tra xem bộ định tuyến không dây có hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
Kiểm tra xem bộ định tuyến không dây có nút WPS.
Máy điều hòa không khí thông minh của Samsung sử dụng phương pháp PBC cho WPS.
Khi dò mạng bằng cách nhấn nút [WPS], điều khiển từ xa sẽ không hoạt động trong khoảng
tối đa 2 phút.
• Cẩn thận khi nhấn nút WPS vì đối với một số loại bộ định tuyến không dây nếu giữ nút WPS lâu
thì giá trị thiết lập của bộ định tuyến không dây sẽ được khởi tạo.
• Cách chạy bộ định tuyến không dây ở chế độ WPS có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản
xuất. Do đó, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến không dây.
• Nếu bộ định tuyến không dây (AP) không có chứng nhận WPS, có thể không kết nối được.
• Nếu bộ định tuyến không dây không có chứng nhận WPS được kết nối với máy điều hòa không
khí, các thiết bị khác đã kết nối Wi-Fi có thể bị ngắt kết nối.
11
IB_DB68-03663A_VT.indd 11
1/14/13 2:26:18 PM
Đăng ký dịch vụ
Đăng ký máy điều hòa không khí
1. Truy cập trang web về thiết bị thông minh của Samsung (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Nhập tên ID và mật khẩu để đăng nhập.
-- Nếu không có tài khoản, nhấn [Create a Samsung account] và điền thông tin để trở thành thành viên.
3

3. Chọn [My page][My page].
4

4. Chọn [Add device] .
12
IB_DB68-03663A_VT.indd 12
1/14/13 2:26:18 PM
TIẾNG VIỆT
5
7
5. Sau khi nhập địa chỉ MAC ở nhãn nằm dưới đáy của máy điều hòa không khí hoặc mô-đun Wi-Fi, nhấp
vào [Certify device].
6. Khởi động lại máy điều hòa không khí đang sử dụng.
7. Khi thông báo chứng thực thiết bị xuất hiện, nhấp vào [OK].
- Nếu điều hòa không khí bạn đang đăng ký đã được người sử dụng khác đăng ký, một cửa sổ sẽ
xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa quyền sử dụng của người đó không.
8. Sau khi hoàn thành đăng ký máy điều hòa không khí, có thể kiểm tra máy điều hòa không khí đã
đăng ký trên danh sách thông tin thiết bị.
• Khi thay đổi mô đun Wi-Fi, thực hiện quy trình trên theo thứ tự từ bước 1.
CHÚ Ý
13
IB_DB68-03663A_VT.indd 13
1/14/13 2:26:19 PM
Chạy ứng dụng Smart A/C
ffNgười sử dụng smartphone Android có thể tải về ứng dụng Smart A/C bằng cách sử dụng cụm từ tìm
kiếm "Smart Air Conditioner" ở Android Market (Google Play Store) hoặc Samsung Apps.
ffNgười sử dụng iPhone có thể tải về ứng dụng Smart A/C bằng cách sử dụng cụm từ tìm kiếm
"Smart Air Conditioner" ở Apple App store.
Màn hình chính
In-home
Out-of-home
Demo Play
Network Setting
Điều khiển điều hòa không khí khi ở nhà.
Điều khiển điều hòa không khí khi không ở nhà.
Chạy thử các chức năng của ứng dụng Smart A/C.
Cài đặt mạng của máy điều hòa không khí.
Truy cập In-home
ffSử dụng ứng dụng Smart A/C thay thế cho điều khiển từ xa ở nhà.


3
1
1. Nhấn nút [In-home] ở màn hình chính.
2. Dò máy điều hòa không khí.
-- Nếu không thể tìm thấy máy điều hòa không khí mong muốn, nhấn [Refresh] để dò lại.
3. Chọn máy điều hòa không khí bạn muốn truy cập.
14
IB_DB68-03663A_VT.indd 14
1/14/13 2:26:19 PM

TIẾNG VIỆT
4. Trước khi truy cập máy điều hòa không khí lần đầu, cần phải tiến hành xác thực.
Khi thông báo xác thực xuất hiện, bật máy điều hòa không khí trong khoảng 20 giây.
Sau khi xác thực thành công, có thể truy cập vào máy điều hòa không khí.
Điều khiển máy điều hòa không khí
ffKiểm tra chức năng điều khiển của máy điều hòa không khí ở màn hình điều khiển máy điều hòa không khí.
Cài đặt chế độ hoạt động cơ bản cho máy điều
hòa không khí.
Mode
Option
Cài đặt thêm chức năng cho máy điều hòa
không khí.
Timer
Cài đặt hẹn giờ tắt máy hoặc hẹn giờ mở máy
điều hòa không khí.
Settings
Cài đặt tên mạng hoặc tên máy điều hòa không
khí.
ffCài đặt chế độ hoạt động của máy điều hòa không khí bằng cách nhấn nút [Mode].

1
3
2
4
1
Power ON/OFF
Tắt hoặc mở máy điều hòa không khí.
2
Mode
Chọn Auto, Cool, Dry, Fan hoặc Heat.
3
Desired
temperature
Chọn nhiệt độ mong muốn cho máy điều
hòa không khí.
4
Current
temperature
Hiển thị nhiệt độ hiện tại trong phòng.15
IB_DB68-03663A_VT.indd 15
1/14/13 2:26:20 PM
Chạy ứng dụng Smart A/C
Cài đặt thêm chức năng cho máy điều hòa không khí
ffCó thể điều khiển thêm các chức năng máy điều hòa không khí hỗ trợ.
ffCác chức năng bổ sung sẽ được kích hoạt tùy thuộc vào chức năng của máy điều hòa không khí.

1. Nhấn nút [Option] ở cuối màn hình.
2. Chọn chế độ hoạt động hoặc chức năng bổ sung mong muốn.
CHÚ Ý
•Để biết thông tin về mỗi chức năng bổ sung, tham khảo sách
hướng dẫn sử dụng của máy điều hòa không khí.
Cài đặt chức năng hẹn giờ


1
2
3
1. Sau khi nhấn nút [Timer] ở cuối màn hình, nhấn nút [On Timer] hoặc [Off Timer].
-- Khi muốn cài đặt hẹn giờ, nhấn nút [On Timer] hoặc [Off Timer].
2. Nhấn nút [+], [-] hoặc [AM], [PM] để cài đặt hẹn giờ mở máy hoặc hẹn giờ tắt máy.
3. Sau khi cài đặt chu kỳ lặp lại, nhấn nút [OK].
•  Không thể cài đặt hẹn giờ mở máy và hẹn giờ tắt máy cùng một lúc.
CHÚ Ý
16
IB_DB68-03663A_VT.indd 16
1/14/13 2:26:21 PM
Cài đặt thông tin về máy điều hòa không khí
 Thay đổi thông tin máy điều hòa không khí hoặc xem thông tin phiên bản ứng dụng, giấy phép
nguồn mở bằng cách nhấn nút [Settings].
TIẾNG VIỆT
 Đặt tên cho máy điều hòa không khí bằng cách nhấn nút [AC Info Setting].
17
IB_DB68-03663A_VT.indd 17
1/14/13 2:26:21 PM
Chạy ứng dụng Smart A/C
ffKiểm tra phiên bản của ứng dụng bằng cách nhấn nút [Version].
Truy cập Out-of-home
1. Nhấn nút [Out-of-home].
2. Sau khi nhập ID và mật khẩu của trang web về thiết bị thông minh của Samsung, nhấn nút [OK].
3. Điều khiển điều hòa không khí khi không ở nhà.
-- Sử dụng chế độ Out-of-home giống với "Truy cập In-home" (xem trang 12)


1
2
CHÚ Ý
•Cần đăng nhập để sử dụng chế độ Out-of-home.
Nhập ID và mật khẩu đã dùng để đăng ký dịch vụ mạng. Nếu chưa là thành viên, hãy đăng ký thành viên
và đăng ký máy điều hòa không khí của bạn ở trang web http://global.samsungsmartappliance.com.
• Khi truy cập máy điều hòa không khí ở chế độ Out-of-home, không thể sử dụng các chức năng
bổ sung của máy điều hòa không khí.
18
IB_DB68-03663A_VT.indd 18
1/14/13 2:26:22 PM
Xử lý sự cố
Trước khi gọi trung tâm dịch vụ, hãy kiểm tra các mục trong bảng sau.
Cần kiểm tra
Kiểm tra Wi-Fi của smartphone
được kích hoạt chưa.
Kích hoạt kết nối Wi-Fi của smartphone.
Kiểm tra smartphone và máy điều
hòa không khí có kết nối với bộ định
tuyến không dây khác nhau không
Smartphone và máy điều hòa không khí phải kết
nối với cùng một bộ định tuyến không dây.
Kiểm tra đèn Wi-Fi ( ) ở mô đun
Wi-Fi có sáng không.
Kiểm tra máy điều hòa không khí có được kết nối
đúng với bộ định tuyến không dây.
TIẾNG VIỆT
Máy điều hòa
không khí không
hiển thị trên ứng
dụng Smart A/C.
Giải pháp
Smartphone đã kết nối với máy điều hòa không khí
nhưng không thể hoạt động.
Khởi động lại ứng dụng Smart A/C hoặc kết nối lại
smartphone với bộ định tuyến không dây.
Khi chọn chế độ In-home trong ứng dụng Smart A/C,
nhiều thiết bị sẽ được dò.
Trong danh sách dò, chọn máy điều hòa không
khí mà mã số thiết bị giống với máy điều hòa
không khí của bạn.
Không có ID và mật khẩu để đăng nhập chế độ Out-ofhome trong ứng dụng Smart A/C.
Hãy đăng ký thành viên tại trang web về thiết
bị thông minh của Samsung (http://global.
samsungsmartappliance.com) và đăng ký máy điều
hòa không khí của bạn.
Chế độ Outof-home trong
ứng dụng Smart
A/C không hoạt
động.
Kiểm tra đèn Wi-Fi ( ) ở mô đun
Wi-Fi có sáng không.
Kiểm tra máy điều hòa không khí có được kết nối
đúng với bộ định tuyến không dây.
Kiểm tra đèn Wi-Fi ( ) ở mô đun
Wi-Fi có nhấp nháy mỗi 3 giây.
Kiểm tra bộ định tuyến không dây có kết nối
internet đúng cách không.
19
IB_DB68-03663A_VT.indd 19
1/14/13 2:26:22 PM
Ứng dụng Smart A/C có thể được thay thế mà không thông báo về việc cải tiến
chất lượng hoặc bị xóa tùy thuộc vào nhà sản xuất.
IB_DB68-03663A_VT.indd 20
1/14/13 2:26:22 PM
Download PDF