Samsung | QA49Q6FNAK | Samsung Smart TV 4K QLED 49 inch Q6F 2018 Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
& THÔNG TIN BẢO HÀNH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử
SAMSUNG HCMC CE COMPLEX
1. Phục vụ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc
QLED TV
- Khi Quý khách cần được tư vấn để sử dụng sản phẩm.
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới.
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.
QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí )
1800 588 889
Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp
- [14 số Sê Ri máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060
với nội dung:
Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG
Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/Năm
3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng
tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.
Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.
BN68-09028E-00
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ hoàn hảo hơn, xin vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn
tại www.samsung.com/register
Model ________ Serial No. ___________
Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này
Tivi này đi kèm với hướng dẫn sử dụng và được nhúng trong hướng dẫn điện tử.
Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này, xem xét những điều sau đây:
Đọc hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo để xem thông tin về an
Hướng dẫn
sử dụng
toàn sản phẩm, lắp đặt, phụ kiện, cấu hình ban đầu và những thông số kỹ
Hướng dẫn
điện tử
Để biết thêm thông tin về tivi, đọc hướng dẫn điện tử được nhúng vào
thuật sản phẩm.
trong tivi.
• Để mở hướng dẫn điện tử,
> Cài đặt > Hỗ trợ > Mở E-Manual
Trên trang web, bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng và xem nội dung trên máy tính hoặc điện thoại.
Tìm hiểu những chức năng hỗ trợ trong hướng dẫn điện tử
• Một số màn hình lựa chọn không thể truy cập được từ hướng dẫn điện tử
(Tìm kiếm)
Chọn một mục từ kết quả tìm kiếm để tải về những trang tương ứng.
(Mục lục)
Chọn một từ khóa để chuyển đến những trang có liên quan
- Menu có thể không xuất hiện phụ thuộc vào khu vực địa lý.
(Những trang
gần đây)
Lựa chọn một chủ đề từ trong danh sách các chủ đề đã xem gần đây
Tìm hiểu các chức năng của một số nút nhấn xuất hiện trên hướng dẫn điện tử
(Thử ngay)
Truy cập vào các mục có liên quan và thử trực tiếp các tính năng.
(Đường dẫn) Truy cập một chủ đề được đề cập đến một trang trong hướng dẫn điện tử
Trang - 2
Cảnh báo! Hướng dẫn quan trọng về an toàn
(Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng TV.)
CẢNH BÁO
CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA
CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT,
KHÔNG THÁO NẮP MÁY (HOẶC LƯNG MÁY). NGƯỜI SỬ
DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP VÀO CÁC PHẦN BÊN
TRONG. MỌI VẤN ĐỀ LIÊN HỆ NGAY VỚI TRUNG TÂM
BẢO HÀNH.
Sản phẩm loại 2 pin: Biểu tượng này chỉ ra rằng
không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất.
Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định
mức được đánh dấu là điện áp AC.
Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Tiếp
xúc với bất kỳ chi tiết nào bên trong sản phẩm này đều
rất nguy hiểm.
Điện áp DC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định
mức được đánh dấu là điện áp DC.
Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên
quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm
này.
Lưu ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng
này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo sổ tay
Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan
đến an toàn.
• Caùc khe hôû cuûa voû tröôùc hoaëc voû sau coù taùc duïng thoâng gioù. Noù ñaûm baûo maùy hoaït ñoäng oån ñònh vaø baûo veä maùy khoâng quaù noùng, caùc khe hôû phaûi
luoân ñöôïc thoâng thoaùng, khoâng ñöôïc phuû kín.
- Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nhöõng nôi chaät heïp nhö tuû saùch, tuû aâm töôøng...tröø khi chuùng coù heä thoáng thoâng gioù.
- Khoâng ñaët saûn phaåm gaàn maùy phaùt soùng, maùy gia nhieät (loø söôûi, bình ñun nöôùc, loø nöôùng, tuû laïnh,...) hoaëc nôi tieáp xuùc tröïc tieáp aùnh naéng maët trôøi.
- Khoâng ñaët vaät chöùa nöôùc (bình,loï,...) treân saûn phaåm, vì coù theå gaây ra chaùy noå hoaëc giaät ñieän.
• Khoâng ñeå saûn phaåm ngoaøi möa hoaëc gaàn nôi aåm öôùt (gaàn boàn taém, chaäu röûa, choã giaët quaàn aùo, hoà bôi,...). Trong tröôøng hôïp saûn phaåm bò öôùt thì ruùt
phích caém ñieän ra vaø lieân heä trung taâm baûo haønh ngay laäp töùc. Phaûi ruùt phích caém ra khoûi nguoàn tröôùc khi veä sinh maùy.
• Neáu saûn phaåm coù söû duïng pin, baïn phaûi boû pin ñuùng nôi quy ñònh. Vui loøng tuaân thuû luaät moâi tröôøng nôi baïn sinh soáng.
Khoâng ñöôïc söû duïng quaù taûi oå caém ñieän, oå caém noái daøi hay boä chuyeån ñoåi, vieäc naøy coù theå daãn ñeán chaäp ñieän hoaëc hoûa hoaïn.
Caùc daây nguoàn phaûi ñaët theo höôùng nhaát ñònh, goïn gaøng, khoâng ñöôïc choàng cheùo hoaëc bò vaät khaùc ñeø leân. Ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc vò trí ñaàu vaø cuoái,
• Phaûi ñaûm baûo caùc phích caém ôû traïng thaùi toát, khoâng bò hôû hay leäch ra khoûi chaáu caém.
Ruùt phích caém, daây caùp hay daây aêng-ten ra khoûi saûn phaåm khi khoâng söû duïng trong moät thôøi gian daøi hay khi coù saám seùt.
Tröôùc khi caáp nguoàn ñieän vaøo boä chuyeån ñoåi DC cuûa saûn phaåm, phaûi ñaûm baûo caùc thoâng soá kyõ thuaät nguoàn caáp AC cho boä chuyeån ñoåi DC töông
thích vôùi nguoàn ñieän baïn ñang söû duïng taïi nhaø.
• Khoâng ñöôïc cho caùc vaät theå kim loaïi loït qua khe hôû vaøo trong saûn phaåm ñeå traùnh xaûy ra söï coá veà ñieän.
Ñeå traùnh bò giaät ñieän, khoâng ñuïng chaïm vaøo caùc thaønh phaàn beân trong cuûa saûn phaåm, ngoaïi tröø kyõ thuaät vieân cuûa caùc trung taâm baûo haønh. Khoâng gaén
chaët daây nguoàn vaøo saûn phaåm vaø phích caém nguoàn vaøo oå ñieän. Khi thaùo daây nguoàn, phaûi caàm phích caém vaø keùo phích caém ra khoûi oå ñieän. Khoâng
chaïm vaøo daây nguoàn khi tay bò öôùt.
Neáu saûn phaåm hoaït ñoäng baát thöôøng, coù aâm thanh laï hoaëc muøi laï thoaùt ra töø thieát bò, ruùt ngay phích caém ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo haønh.
• Neáu baïn vaéng nhaø hoaëc khoâng coù nhu caàu söû duïng saûn phaåm trong thôøi gian daøi, haõy ngaét ñieän hoaøn toaøn caùc phích caém cuûa saûn phaåm (ñaëc bieät laø khi
trong nhaø chæ coù treû em, ngöôøi cao tuoåi hoaëc ngöôøi khuyeát taät).
• Buïi nhieàu, ñoùng thaønh lôùp trong saûn phaåm coù theå gaây ra ñieän giaät, roø ñieän, hoaëc phaùt tia löûa ñieän gaây hoûa hoaïn.
Phaûi lieân heä vôùi trung taâm baûo haønh khi laép ñaët saûn phaåm cuûa baïn trong caùc tröôøng hôïp sau: Laép ñaët maùy nôi coù nhieàu buïi, nhieät ñoä quaù cao hay quaù
thaáp, ñoä aåm cao hay moâi tröôøng coù nhieàu hoùa chaát vaø nhöõng nôi maùy hoaït ñoäng suoát 24h nhö saân bay, nhaø ga... Noái ñaát saûn phaåm tröôùc khi söû duïng.
Chỉ sử dụng phích cắm và chấu cắm điện được nối đất.
• Noái ñaát khoâng ñuùng quy caùch coù theå gaây ra soác ñieän hoaëc hö saûn phaåm.
Đeå ngaét nguoàn ñieän khoûi saûn phaåm, daây nguoàn cuûa saûn phaåm phaûi ñöôïc ruùt ra khoûi oå caém. Khi muoán söû duïng saûn phaåm laïi, caém phích ñieän caáp
nguoàn ñieän laïi cho saûn phaåm.
• Phaûi giöõ caùc phuï kieän cuûa saûn phaåm (pin,...) ôû nôi an toaøn, traùnh xa taàm tay treû em.
•
Khoâng laøm rôùt hoaëc taùc ñoäng maïnh leân saûn phaåm. Neáu saûn phaåm bò hö hoûng, phaûi ngaét keát noái nguoàn ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo haønh.
Tröôùc khi laøm veä sinh saûn phaåm, phaûi ruùt phích nguoàn khoûi oå caém; lau saûn phaåm baèng vaûi meàm vaø khoâ. Khoâng söû duïng hoùa chaát nhö saùp, benzen,
röôïu coàn, chaát pha loaõng, thuoác tröø saâu, chaát laøm maùt, chaát boâi trôn hoaëc chaát taåy. Ñieàu naøy coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ngoaïi quan hoaëc maøu saéc cuûa
saûn phaåm.
Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nôi aåm öôùt.
Khoâng neùm pin vaøo trong löûa.
Khoâng chaäp maïch pin, thaùo rôøi pin hoaëc hô noùng pin.
Chaùy noå coù theå xaûy ra neáu thay pin sử dụng trong bộ điều khiển khoâng ñuùng loại. Chæ ñöôïc thay theá pin cuøng loaïi hoaëc töông ñöông.
Caùc soá lieäu vaø hình minh hoïa trong höôùng daãn söû duïng naøy chæ muïc ñích tham khaûo vaø coù theå khaùc so vôùi saûn phaåm thöïc teá. Thieát keá vaø thoâng soá kyõ
thuaät cuûa saûn phaåm coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.
Trang - 3
THÔNG TIN BẢO HÀNH
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi):
1800 588 889
A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:
1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060.
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều
khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPi).
- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt
của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE COMPLEX.
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ
giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE COMPLEX.
- Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng
nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng
bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm: Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành
tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do Samsung HCMC CE COMPLEX ủy quyền.
6. Nếu TV được dùng cho mục đích thương mại hoặc khác mục đích thông thường (vd: dùng sai khuyến cáo hoặc không đúng
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất), SAMSUNG sẽ không bảo hành cho hoạt động không gián đoạn hoặc không có
lỗi của sản phẩm vì đây không phải là lỗi do nhà sản xuất.
B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH
Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải
lỗi của nhà sản xuất như sau:
1. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
- Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bậm, nhiệt độ cao.
- Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thằn lằn, Chuột, Gián...)
- Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
2. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng
dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
3. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
4. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành
sản phẩm của SAMSUNG.
5. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
6. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.
Trang - 4
Nội dung
Trước khi đọc hướng dẫn sử dụng này
----------------------------------------------------------------------------
2
Cảnh báo! Hướng dẫn an toàn quan trọng
----------------------------------------------------------------------------
3
----------------------------------------------------------------------------
6
Gắn tivi lên tường
----------------------------------------------------------------------------
7
Lắp đặt tivi nơi thoáng mát thích hợp
Cách gắn chân đế tivi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
9
Phòng ngừa an toàn: Để tivi sát tường để
----------------------------------------------------------------------------
9
01 Trong hộp gồm những gì ?
02 Cài đặt tivi
tránh trường hợp bị rơi
03 Điều khiển thông minh Samsung
Giới thiệu nút bấm điều khiển thông minh
---------------------------------------------------------------------------- 11
Đồng bộ kết nối tivi và điều khiển thông minh
---------------------------------------------------------------------------- 12
Lắp đặt pin cho điều khiển thông minh
---------------------------------------------------------------------------- 12
04 Cài đặt ban đầu
---------------------------------------------------------------------------- 13
Sử dụng nút nhấn điều khiển tivi
05 Kết nối mạng
Kết nối mạng - không dây
---------------------------------------------------------------------------- 14
Kết nối mạng - có dây
---------------------------------------------------------------------------- 14
Kết nối mạng điện thoại
---------------------------------------------------------------------------- 15
06 Xử lý sự cố và bảo dưỡng
Xử lý sự cố
---------------------------------------------------------------------------- 16
Hỗ trợ điều khiển từ xa là gì?
---------------------------------------------------------------------------- 17
Cảm biến ánh sáng và độ sáng màn hình
---------------------------------------------------------------------------- 18
Cảnh báo ảnh tĩnh
---------------------------------------------------------------------------- 18
---------------------------------------------------------------------------- 18
Bảo dưỡng tivi
07 Thông số kỹ thuật và thông tin khác
Thông số kỹ thuật
---------------------------------------------------------------------------- 19
Khuyến cáo môi trường sử dụng
---------------------------------------------------------------------------- 20
Giảm công suất tiêu thụ
---------------------------------------------------------------------------- 20
---------------------------------------------------------------------------- 20
Giấy phép
Trang - 5
01 Trong hộp gồm những gì?
Hãy chắc chắn rằng các mục sau đây được đi kèm với Tivi của bạn. Nếu bất kỳ mặt hàng nào bị thiếu, hãy liên hệ với đại lý của bạn.
• Điều khiển thông minh Samsung, Pin (AA x 2)
• Dây điện nguồn
• Hướng Dẫn Sử Dụng
• Phiếu bảo hành (Không có sẵn ở một số quốc gia)
4 cái
Bộ chuyển đổi treo tường
Bộ chuyển đổi COMPONENT IN/ AV IN
(Không có sẵn ở một số quốc gia)
- Màu sắc và hình dạng của phụ kiện khác so với mẫu.
- Các loại cáp không được cung cấp kèm với sản phầm này có thể được mua riêng.
- Mở hộp và kiểm tra xem có bất kỳ phụ kiện nào ẩn đằng sau hoặc bên trong các vật liệu đóng gói.
Cảnh báo: Màn hình có thể bị hư hỏng do lực trực tiếp khi vận
chuyển không đúng cách. Chúng tôi đề nghị nâng ở cạnh TV như
trong hình.
Đừng chạm vào
màn hình này!
Cảnh báo an toàn quan trọng
Sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng khi TV bị ngã đổ nếu nó không được lắp đặt chắc chắn. Để tránh rủi ro gây chấn thương với
người đặc biệt là trẻ nhỏ, bạn nên thực hiện các khuyến cáo như bên dưới:
•
Cần lưu ý khi đặt TV ở những vị trí như mặt phẳng, cabin, bàn hay những bề mặt khác:
- Vị trí lắp đặt phải phù hợp với tiêu chuẩn khuyến cáo của Samsung hoặc được bán cùng sản phẩm.
- Vị trí lắp phải an toàn, hạn chế việc va chạm.
- Đảm bảo không gian của bàn lắp máy phải lớn hơn kích thước của chân máy TV.
- Vị trí lắp máy phải đủ cứng để có thể nâng đỡ khối lượng và kích thước của TV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nên lắp TV gần sát với tường để tránh việc ngã đổ khi va chạm.
Chỉ nên trao quyền lắp đặt TV cho nhân viên kỹ thuật Samsung.
Đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn của Samsung khi lắp giá treo tường.
Nên lắp TV thụt sâu hơn bề mặt của tủ, kệ... để tránh bị va đập.
Đảm bảo không treo TV trên các cạnh của tủ, kệ, bề mặt...
Không treo bất cứ vật gì trên TV.
Khi lắp TV trên các bề mặt, tủ kệ có chiều cao vượt quá một mét, bạn cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho việc treo TV màn hình phẳng như giá
đỡ vững chắc, dây đai an toàn, và những vật kết nối.
Không đặt vật gì chen vào khoảng trống giữa TV và kệ tủ.
Nếu tủ kệ, bề mặt mà bạn lắp TV phía dưới có nhiều ngăn, hộc tủ thì bạn nên tạo các chốt chống mở ngăn, hộc tủ này để ngăn ngừa trường hợp trẻ nhỏ leo trèo làm
đổ máy.
Hạn chế các loại vật nuôi đến gần TV.
Giáo dục trẻ nhỏ hiểu rõ về sự nguy hiểm nếu chẳng may TV ngã đổ nếu như hành động sơ ý do chúng leo trèo gây ra.
Nếu không có những biện pháp phòng ngừa an toàn có thể gây ra hư hỏng hoặc chấn thương nghiêm trọng nếu TV rơi xuống.
Trang -6
02 Lắp đặt TV
Gắn TV lên tường
Nếu bạn gắn TV này lên tường, hãy tuân theo các hướng dẫn một cách chính xác như nhà sản xuất đề ra. Nếu
không được gắn đúng cách, TV có thể bị trượt hoặc rơi, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ hoặc người
lớn và hư hỏng nghiêm trọng cho TV.
Đối với các mẫu có cung cấp bộ điều hợp gắn tường, lắp đặt chúng như hình bên dưới trước khi lắp đặt bộ giá treo tường.
- Tham khảo hướng dẫn lắp đặt được kèm theo với bộ giá treo tường của Samsung.
Bộ treo tường
Khung treo
TV
C
Bộ treo tường
Khung treo
TV
C
•
Samsung Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào cho sản phẩm hoặc tổn thương cho bạn hoặc người khác nếu bạn
tự ý lắp đặt giá treo tường.
• Bạn có thể lắp đặt giá treo lên bức tường vững chắc vuông góc với sàn. Trước khi gắn giá treo tường lên bề mặt nào ngoại trừ tấm
thạch cao, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn treo TV lên trần nhà hoặc tường nghiêng,
TV có thể sẽ bị rơi dẫn đến chấn thương.
• Kích thước chuẩn của bộ giá treo tường xem bảng dưới đây.
• Nếu bạn đang lắp đặt giá treo tường của bên thứ ba, lưu ý rằng chiều dài con ốc bạn sử dụng để gắn TV vào giá treo tường
nằm ở cột C trong bảng bên dưới.
• Khi lắp đặt một bức tường gắn bộ cài đặt, chúng tôi khuyên bạn nên cố định cả 4 ốc vít VESA.
• Nếu bạn muốn lặp đặt bộ giá đỡ vào tường chỉ dung 2 ốc vít trên đầu, hãy chắc chắn rằng đang sử dụng bộ giá đỡ Samsung hỗ trợ loại
này. (Bạn có thể không mua được loại giá đỡ này tùy thuộc vào khu vực địa lý).
Kích thước
Tivi (inch)
Thông số kỹ thuật VESA
loại ốc (A * B) đơn vị mm
49-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Loại ốc cơ bản
Số lượng
43-45
M8
4
Trang - 7
Không lắp đặt bộ giá đỡ này khi TV được bật, có thể bị điện giật.
• Không sử dụng các ốc vít dài hơn kích thước tiêu chuẩn hoặc không tuân thủ thông số kỹ thuật của ốc vít tiêu chuẩn VESA.
Ốc vít quá dài có thể tác động đến các bộ phận bên trong TV
• Đối với loại tường không tuân thủ thông số kỹ thuật của ốc vít tiêu chuẩn VESA, chiều dài của ốc vít có thể khác nhau tùy
thuộc vào tường gắn kết.
• Không vặn các ốc vít quá chặt, điều này có thể làm hỏng sản phẩm hoặc làm sản phẩm bị rơi, dẫn đến thương tích cá nhân.
Samsung không chịu trách nhiệm cho các loại tai nạn này.
• Samsung không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về sản phầm hoặc thương tích cá nhân khi loại ốc vít sử dụng không phải là
VESA hoặc không làm theo hướng dẫn cài đặt sản phẩm.
• Không lắp đặt TV với độ nghiêng lớn hơn 15 độ.
• Khi lắp đặt TV lên tường luôn luôn cần 2 người.
Tạo thông gió thích hợp cho TV của bạn.
Khi lắp đặt TV, hãy duy trì một khoảng cách ít nhất là 10cm giữa TV và các đối tượng khác (tường, ngăn kéo,...) để đảm bảo
thông gió thích hợp. Không duy trì thông gió thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn hoặc một số vấn đề về sản phẩm do sự gia tăng
nhiệt độ bên trong của nó.
Khi lắp đặt TV của bạn lên tường hoặc mặt phẳng, chúng tôi khuyên bạn chỉ sử dụng các phụ kiện được cung cấp bởi hãng
Điện tử Samsung. Sử dụng các bộ phận được cung cấp bởi nhà sản xuất khác có thể gây ra những khó khăn lắp đặt hoặc thương
tích khi rơi vỡ.
Lắp đặt với chân đế
Lắp đặt với giá treo tường
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Trang - 8
Gắn tivi lên chân đế
Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các phụ kiện cần thiết, và khi lắp ráp hãy chắc rằng mình làm theo hướng dẫn.
Đề phòng an toàn: Chắc chắn rằng TV được gắn chặt trên tường để tránh rơi
Chú ý: Kéo, đẩy hoặc leo trèo lên TV có thể gây ra rơi vỡ. Đặc biệt, đảm bảo trẻ em không trèo, đu
bám TV, hành động này có thể gây lật TV, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Thực hiện theo
các biện pháp an toàn kèm theo đối với TV của bạn. Với yêu cầu an toàn cao hơn, bạn có thể mua
và cài đặt thêm các thiết bị chống rơi như mô tả dưới đây.
Cảnh Báo: Không bao giờ được đặt một chiếc TV ở một vị trí không ổn định, có thể rơi gây thương tích
nghiêm trọng hoặc tử vong. Những tổn thương, đặc biệt cho trẻ em, có thể tránh được bằng cách phòng
ngừa sau đây:
• Sử dụng tủ hoặc các khuyến cáo của nhà sản xuất.
• Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể hỗ trợ an toàn cho TV.
• Đảm bảo TV không nhô ra khỏi cạnh của đồ nội thất hỗ trợ.
• Không đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ chén, tủ sách) mà không cố định của đồ nội thất và cả
TV một cách hợp lý.
• Không đặt TV lên khăn trải bàn hoặc các vật liệu khác có thể đặt giữa TV và đồ nội thất.
• Giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi leo trèo lên tủ TV.
• Khi bạn phải di chuyển hoặc nâng TV để thay thế hoặc làm sạch, hãy chắc chắn không kéo ra
khỏi chân đế.
Nếu bạn đang sử dụng các biện pháp an toàn từ trước đó thì không nên thay thế mà hãy kết hợp với
khuyến cáo mới này.
Trang - 9
Ngăn ngừa rơi TV
1. Sử dụng các ốc vít thích hợp, chắc chắn vào tường, phải xác nhận rằng các ốc vít được
gắn chặt vào tường.
- Bạn có thể sử dụng các vật liệu bổ sung như đinh móc, tùy thuộc vào loại tường.
2. Sử dụng các ốc vít cùng kích cỡ với bộ khung TV
- Đối với các thông số kỹ thuật của ốc vít, tham khảo “Chuẩn Ốc vít” ở bảng trong
phần "Gắn TV lên tường".
3. Kết nối các khung cố định với tường và khung cố định với TV
- Cài đặt TV gần tường để nó không rơi ngược trở lại.
- Kết nối khung cố định vào tường bằng độ cao hoặc thấp hơn khung cố
định với TV.
<49-75 inches>
Trang -10
03 Điều khiển thông minh Samsung
Thông tin về nút bấm trên điều khiển thông minh Samsung
• Hình ảnh, nút bấm, và chức năng của điều khiển thông minh Samsung có thể khác nhau tùy model.
(Nguồn)
Nhấn để mở hoặc tắt tivi.
(Tương tác giọng nói)
Chạy tương tác giọng nói. Nhấn nút,
nói câu lệnh và sau đó thả nút ra để thực
hiện Tương tác giọng nói. Khi nhấn 1
lần, hướng dẫn sử dụng sẽ xuất hiện.
(Nút màu / Phím số) Mỗi
lần bạn nhấn nút này, cửa sổ nút màu và
các phím số ảo được hiển thị luân phiên.
• Ngôn ngữ và tính năng được hỗ
trợ cho tương tác bằng giọng
nói có thể khác nhau tùy thuộc
vào khu vực.
• Sử dụng các nút màu này để truy
cập các tùy chọn bổ sung cụ thể cho
tính năng đang sử dụng.
• Khi nhấn, dãy số sẽ xuất hiện ở
cạnh dưới của màn hình. Lựa chọn
số và nhấn Xong để nhập giá trị
số. Sử dụng để nhập kênh, số PIN,
Mã ZIP, ...
Ambient Mode
Trong chế độ TV, nhấn nút này để vào
Ambient Mode
Nếu bạn nhấn nút khi tắt TV, TV sẽ bật
Ambient Mode
• Khi bạn bấm vào nút và sau đó chọn
77;0,; từ danh sách pop-up,
menu TTX xuất hiện.
• Để biết thêm thông tin về Ambient
Mode hãy tham khảo Các ttQKQăQJ
WK{QJPLQK> 6ӱGөQJAmbient
Mode trong e-Manual.
Ô định hướng (lên/xuống/trái/phải):
Di chuyển tâm điểm và thay đổi các giá
trị nhìn thấy trên menu TV.
Chọn: Chọn hoặc khởi chạy một mục
đã đặt con trỏ. Nhấn khi đang xem nội
dung sẽ làm xuất hiện thông tin chương
trình chi tiết.
(Trở về)
Nhấn để trở về menu trước. Khi nhấn
trong 1 giây hoặc lâu hơn, chức năng
đang chạy sẽ bị hủy bỏ. Nhấn khi đang
xem một chương trình, kênh trước đó sẽ
xuất hiện.
VOL (Âm lượng)
Di chuyển nút lên hoặc xuống để điều
chỉnh âm lượng. Để tắt âm thanh, hãy
nhấn nút. Khi nhấn khoảng 1 giây hoặc
lâu hơn, menu Phím tắt truy cập sẽ xuất
hiện
(Phát/Tạm dừng)
Khi nhấn, điều khiển phát lại sẽ xuất
hiện. Sử dụng các điều khiển này, bạn
có thể điều khiển nội dung đa phương
tiện đang phát.
CH (Kênh)
Di chuyển nút lên hoặc xuống để thay đổi
kênh. Để xem màn hình Hướng dẫn hoặc
Danh sách kênh, nhấn nút.
(Màn hình Hướng dẫn hoặc Danh sách
kênh sẽ xuất hiện tùy thuộc vào khu vực.)
(Smart Hub)
Nhấn để trở về Màn hình đầu tiên
Trang - 11
Đồng bộ kết nối tivi với điều khiển thông minh Samsung
Khi mở tivi lần đầu tiên, điều khiển thông minh sẽ tự động đồng bộ với tivi. Nếu điều
khiển không tự đồng bộ với tivi, hãy nhấn và giữ 2 phím
như hình bên trong vòng
3 giây hoặc hơn.
Lắp pin vào Điều khiển thông minh Samsung
Để cài đặt pin, đẩy nắp phía sau mở theo hướng của mũi tên, và sau đó lắp pin như trong hình vẽ. Hãy chắc chắn rằng các đầu điện cực
dương và âm đang phải đối mặt theo hướng đúng.
• Khuyến nghị dùng pin Alkaline để có tuổi thọ pin lâu hơn.
Trang - 12
04 Cài đặt ban đầu
Khi bật TV lần đầu tiên, cài đặt ban đầu lập tức bắt đầu. Cài đặt ban đầu cho phép bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản
cho TV hoạt động như nhận phát sóng, tìm kiếm kênh và kết nối mạng cùng một lúc.
• Trước khi tiến hành Cài đặt ban đầu, hãy chắc chắn rằng các thiết bị ngoại vi đã được kết nối.
• Để sử dụng các tính năng thông minh, TV phải được kết nối Internet.
• Tiếng ồn có thể xảy ra tạm thời khi TV giao tiếp với thiết bị di động.
• Ứng dụng SmartThings hiện có trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android 6.0 trở lên và iOS 10 trở lên.
• Để thực hiện khởi tạo bằng cách sử dụng ứng dụng SmartThings, thiết bị di động phải được kết nối qua Wi-Fi.
• Khi cửa sổ bật lên để thiết lập không xuất hiện tự động trên ứng dụng SmartThings của thiết bị di động của bạn,
hãy tiếp tục quy trình sau khi thêm TV vào Thêm thiết bị.
Bạn có thể tiến hành Cài đặt ban đầu bằng cách sử dụng menu TV (
>
Cài đặt > Cài đặt chung > Cài đặt)
Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình Cài đặt ban đầu và thiết lập cài đặt cơ bản của TV cho phù hợp với môi
trường xem của bạn.
Sử dụng Nút nhấn điều khiển TV
Bạn có thể bật TV bằng Nút nhấn điều khiển TV ở mặt cạnh dưới của TV (như hình) và sau đó sử dụng Menu điều khiển. Menu
điều khiển cũng sẽ xuất hiện khi bạn nhấn nút trong lúc TV đang bật. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, vui lòng tham khảo
hình bên dưới.
Bảng điều khiển
: Tắt nguồn
: Tăng âm lượng
: Tăng kênh
: Giảm âm lượng
: Giảm kênh
: Nguồn tín hiệu
TV Controller / Remote control sensor
Nhấn: Chuyển
Nhấn & Giữ: Chọn
Nút nhấn điều khiển TV được đặt tại cạnh dưới TV.
Trang - 13
05 Kết nối vào mạng
Việc kết nối TV với mạng cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến như Smart Hub cũng như các bản cập nhật phần mềm.
Kết nối mạng - Không dây
Kết nối TV với Internet sử dụng bộ định tuyến tiêu chuẩn hoặc modem.
Bộ định tuyến IP không dây hoặc
Modem có máy chủ DHCP
Cổng LAN trên tường
Cáp LAN (Không được cung cấp)
Kết nối mạng - Có dây
Bảng điều khiển ở mặt sau của TV
Kết nối TV với mạng bằng cách dùng cáp LAN.
- TV không hỗ trợ tốc độ mạng thấp hơn hoặc bằng 10Mbps.
- Sử dụng cáp CAT 7 ( loại *STP) để kết nối.
* Cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu
Trang - 14
2016-02-29
6:06:02
Mạng di động
Tính khả dụng phụ thuộc vào kiểu máy và khu vực cụ thể.
Khi kết nối với mạng điện thoại di động, một số chức năng có thể không khả dụng.
Tham khảo sơ đồ và gắn cáp của thiết bị di động (được bán riêng) vào cổng USB. Cáp của thiết bị di động phải được kết nối với
TV để kết nối với mạng điện thoại di động. Tuy nhiên, cáp của thiết bị di động được bán riêng và không có sẵn từ Samsung.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Khi bạn sử dụng thiết bị kết nối di động lớn (Thẻ dữ liệu), các thiết bị USB có thể không hoạt động đúng do nhiễu giữa các cổng
USB, hoặc mạng không dây có thể không hoạt động đúng do nhiễu từ các thiết bị ngoại vi và môi trường xung quanh. Trong
trường hợp này, hãy sử dụng cáp mở rộng USB.
Nhà mạng hỗ trợ và tên kiểu máy
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo e-Manual.
Kết nối với đầu cắm ăng-ten
(1)
(2)
Kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp đến một thiết bị đầu cuối của ăng-ten trên tường, sau đó kết nối cáp ăng-ten đã được kết
nối với ANT IN (CABLE) trên TV tới bộ tiếp hợp ăng-ten.
Bộ tiếp hợp ăng-ten đã được kết nối ngăn chặn việc quá tải có thể xảy ra do sự chênh lệch tiềm tàng giữa thiết bị đầu cuối của ăngten trên tường và cáp ăng-ten, do đó có thể ngăn chặn việc sản phẩm bị hư hỏng hoặc gây hỏa hoạn.
• Hãy chắc chắn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten được cung cấp.
• Phương pháp kết nối bộ tiếp hợp ăng-ten và các dấu hiệu trên thiết bị đầu cuối của ăng-ten có thể khác nhau tùy
thuộc vào kiểu máy và khu vực địa lý.
• Nếu bạn sử dụng bộ tiếp hợp ăng-ten mà ở đó tín hiệu ăng-ten yếu, màn hình có thể bị mờ.
Trang - 15
06 Xử lý sự cố và Bảo trì
Xử lý sự cố
Nếu TV có vẻ như có vấn đề, trước tiên xem danh sách các vấn đề và giải pháp có thể. Đồng thời, xem lại phần Xử lý sự cố trong e-Manual. Nếu
không có các mẹo xử lý sự cố nào áp dụng được, vui lòng truy cập “www.samsung.com” và nhấp vào Hỗ trợ, hoặc liên hệ với trung tâm hỗ trợ
khách hàng được liệt kê ở bìa sau của hướng dẫn sử dụng này.
- Màn hình LED TFT của TV có cấu tạo từ một bảng bao gồm các tiêu điểm ảnh đòi hỏi công nghệ tinh vi để sản xuất. Tuy nhiên, có thể sẽ có
một vài điểm ảnh sáng hoặc tối trên màn hình. Những điểm ảnh “chết” này không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
- Để giữ TV ở điều kiện tối ưu, cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất. Sử dụng chức năng Cập nhật ngay hoặc Cập nhật tự động trên menu
TV (
>
Cài đặt > Hỗ trợ > Bản cập nhật phần mềm > Cập nhật ngay hoặc Cập nhật tự động).
Không bật được TV.
• Hãy chắc rằng dây điện nguồn AC được cắm chặt vào ổ điện trên tường và vào TV.
• Đảm bảo ổ cắm điện trên tường hoạt động và đèn báo nguồn điện trên TV sáng và có màu đỏ.
• Thử bấm nút Power (Nguồn) trên TV để đảm bảo vấn đề không phải do điều khiển từ xa. Nếu TV bật lên, hãy tham khảo phần
“Điều khiển từ xa không hoạt động” bên dưới.
Không có hình ảnh/video/âm thanh hoặc hình ảnh/video/âm thanh bị nhiễu từ thiết bị ngoại vi
hoặc hiển thị "Không / Tín hiệu yếu" trên TV hoặc không tìm thấy kênh.
• Đảm bảo kết nối đến thiết bị đúng và tất cả đã được gắn chặt.
• Tháo và nối lại tất cả cáp kết nối với TV và thiết bị ngoại vi. Thử với cáp mới nếu được.
> Nguồn).
Thực
hiện
tự
chẩn
đoán
TV
để
xác
định
nếu
sự cố xảy ra do TV hoặc thiết bị (
•
Bắt đầu kiểm tra âm thanh hoặc Bắt đầu kiểm tra hình ảnh).
• Xác nhận chọn đúng nguồn đầu vào (
>
Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chẩn đoán >
• Nếu kết quả kiểm tra bình thường, khởi động lại thiết bị kết nối bằng cách rút dây nguồn của thiết bị ra và sau đó cắm lại lần nữa.
Nếu vấn đề vẫn còn, hãy tham khảo hướng dẫn kết nối của thiết bị ngoại vi.
• Nếu TV chưa được kết nối với thiết bị giải mã truyền hình cáp hoặc vệ tinh, chạy Dò kênh tự động để dò tìm các kênh (
>
Cài đặt >
Phát sóng > Dò kênh tự động).
Điều khiển từ xa không hoạt động.
• Kiểm tra xem đèn báo nguồn trên TV có nhấp nháy khi bạn nhấn nút On (Bật) trên điều khiển từ xa. Nếu không, thay pin điều
khiển từ xa.
• Đảm bảo pin được lắp đặt đúng hướng cực (+/-).
• Thử hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào TV từ khoảng cách 1,5~1,8 m.
• Nếu TV có kèm điều khiển từ xa (điều khiển bằng bluetooth), đảm bảo đã kết nối với điều khiển từ xa của TV.
Điều khiển từ xa của hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh không thể bật hoặc tắt TV
hoặc điều chỉnh âm lượng.
• Lập trình hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để điều khiển được TV. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hộp giải
mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để biết mã số của TV SAMSUNG.
Trang - 16
Thiết lập TV sẽ mất sau 5 phút.
•
TV ở Chế độ Trưng bày ( Mua sắm). Thay đổi Chế độ sử dụng thành Sử dụng tại nhà. (
chuyên môn > Chế độ sử dụng > Sử dụng tại nhà)
>
Cài đặt > Hệ thống > Cài đặt
Wi-fi không liên tục
• Đảm bảo TV có kết nối mạng (
>
Cài đặt > Mạng > Trạng thái mạng).
• Hãy chắc rằng mật mã Wifi được nhập đúng.
•
Kiểm tra khoảng cách giữa TV và Modem/Bộ định tuyến. Khoảng cách không quá 15.2 m.
•
Giảm nhiễu sóng bằng cách không sử dụng hoặc tắt các thiết bị không dây. Kiểm tra không có vật cản giữa TV và Modem/Bộ định tuyến.
(Độ mạnh Wifi có thể giảm do thiết bị, điện thoại không dây, tường đá/lò sưởi, v.v.)
Một tầng
Nhiều tầng
Bộ định tuyến không dây
Bộ tăng cường không dây
•
Liên hệ với ISP và hỏi họ cách cài đặt lại mạng để đăng ký lại địa chỉ Mac của Modem/Bộ định tuyến mới và TV.
Những vấn đề về ứng dụng video (Youtube, v.v.)
•
Đổi DNS thành 8.8.8.8. Chọn
Server > nhập 8.8.8.8 > OK
•
Đặt lại bằng cách chọn
>
>
Cài đặt > Mạng > Trạng thái mạng > C.đặt IP > Th.lập DNS > Nhập thủ công > DNS
Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chẩn đoán > Đặt lại Smart Hub.
Hỗ trợ từ xa là gì?
Dịch vụ Hỗ trợ từ xa của Samsung sẽ đưa một kỹ thuật viên của Samsung hỗ trợ bạn trực tiếp qua phương tiện từ xa:
•
Chẩn đoán TV của bạn
•
Điều chỉnh các thiết lập cho TV của bạn
•
Thực hiện việc khôi phục TV về mặc định
•
Cài đặt các cập nhật phần cứng được đề nghị
Dịch vụ hỗ trợ từ xa hoạt động như thế nào?
Bạn có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ xa của Samsung với TV của mình:
1. Hãy gọi tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung để yêu cầu hỗ trợ từ xa.
2. Mở menu trên TV và đến phần Hỗ trợ.
>
Cài đặt > Hỗ trợ
3. Chọn Quản lý từ xa, sau đó đọc và đồng ý các thỏa thuận về dịch vụ. Khi màn hình PIN xuất hiện, hãy cung cấp số PIN cho đại lý.
4. Sau đó Trung tâm sẽ truy cập vào TV của bạn.
Trang - 17
Cảm biến Eco và độ sáng màn hình
Cảm biến Eco tự động điều chỉnh độ sáng của TV. Tính năng này tự động đo ánh sáng trong phòng và điều chỉnh độ sáng của TV để
giảm bớt điện năng tiêu thụ. Nếu bạn muốn tắt, chuyển đến
>
Cài đặt > Hệ thống > Giải pháp tiết kiệm > Cảm biến Eco.
- Nếu màn hình quá tối khi xem TV trong một môi trường tối, điều này có thể là do chức năng Cảm biến Eco.
- Cảm biến Eco đặt ở cạnh dưới TV. Không chặn cảm biến bằng bất kỳ vật gì. Điều này có thể làm giảm độ
sáng của hình ảnh.
Cảnh báo về ảnh tĩnh
Tránh hiển thị ảnh tĩnh (như các tập tin hình ảnh jpeg) hoặc các thành phần ảnh tĩnh (như biểu tượng kênh TV, thanh thông tin chứng
khoán hoặc tin tức phía dưới màn hình, v.v.), hoặc các chương trình ở định dạng toàn cảnh hoặc 4:3 trên màn hình. Nếu bạn liên tục trình
chiếu ảnh tĩnh có thể gây ra hiện tượng "cháy" ảnh trên màn hình LED ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Để giảm thiểu nguy cơ của ảnh
hưởng phụ này, vui lòng làm theo những khuyến nghị sau đây:
•
Tránh hiển thị cùng một kênh TV trong thời gian dài.
•
Luôn luôn cố gắng hiển thị mọi hình ảnh trên toàn màn hình. Sử dụng menu định dạng hình ảnh của TV để chọn chế độ phù hợp nhất.
•
Giảm độ sáng và độ tương phản để tránh xuất hiện lưu ảnh.
•
Sử dụng toàn bộ các tính năng được thiết kế của TV để làm giảm hiện tượng lưu ảnh và cháy màn hình. Hãy tham khảo e-Manual để
biết thêm chi tiết.
Bảo dưỡng TV
• Nếu có miếng dán dán vào màn hình TV, một số mảnh vụn có thể còn sót lại sau khi bạn đã gỡ bỏ miếng dán. Hãy lau sạch hết các mảnh
vụn này trước khi xem TV.
• Vỏ ngoài và màn hình của sản phẩm có thể bị trầy xước khi lau chùi. Hãy sử dụng loại vải được cung cấp hoặc vải mềm khi lau chùi vỏ
ngoài và màn hình để tránh bị trầy xước.
•
Không được xịt nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên TV. Bất kỳ chất
lỏng nào lọt vào trong sản phẩm đều có thể gây hư hỏng, cháy, hoặc điện giật.
•
Để vệ sinh màn hình, hãy tắt TV, sau đó lau nhẹ nhàng vết bẩn và dấu vân tay
trên màn hình bằng một miếng vải sợi nhuyễn. Lau chùi thân và màn hình của
TV bằng một khăn vải sợi nhuyễn có thấm một ít nước. Sau đó, lau sạch hơi
ẩm bằng khăn khô. Khi vệ sinh, không dùng lực mạnh trên bề mặt của màn
hình vì có thể gây hỏng màn hình. Không được sử dụng chất lỏng dễ cháy
(benzen, dung môi, v.v.) hoặc chất làm sạch khác. Đối với những vết ố cứng
đầu, xịt một lượng nhỏ nước tẩy màn hình lên miếng vải sợi nhuyễn, và sau đó
sử dụng để lau đi những vết ố.
Trang - 18
07 Thông số kỹ thuật và các thông tin khác
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm
Độ phân giải
QA49Q6FN
QA55Q6FN
3840 x 2160
3840 x 2160
Kích thước màn hình
(Đường chéo)
123 cm
138 cm
Âm thanh (Đầu ra)
40 W
40 W
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)
Thân máy
Có chân đế
Trọng lượng
Không có chân đế
Có chân đế
Tên sản phẩm
Độ phân giải
Kích thước màn hình
(Đường chéo)
Âm thanh (Đầu ra)
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)
Thân máy
Có chân đế
Trọng lượng
Không có chân đế
Có chân đế
109.16 x 63.46 x 5.49 cm
122.71 x 71.07 x 5.49 cm
109.16 x 70.33 x 24.77 cm
122.71 x 77.92 x 24.77 cm
13.4 kg
13.9 kg
17.2 kg
17.7 kg
QA65Q6FN
QA75Q6FN
3840 x 2160
3840 x 2160
163 cm
189 cm
40 W
40 W
144.63 x 83.38 x 5.49 cm
167.38 x 96.41 x 5.76 cm
144.63 x 90.94 x 28.57 cm
167.38 x 104.83 x 35.91 cm
24.2 kg
24.8 kg
36.0 kg
36.8 kg
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ vận hành
Độ ẩm vận hành
Nhiêt độ bảo quản
Độ ẩm bảo quản
50°F đến 104°F (10°C to 40°C)
10% đến 80%, Không tụ hơi nước
-4°F đến 113°F (-20°C to 45°C)
5% đến 95%, Không tụ hơi nước
- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- Để biết thêm thông tin về nguồn cung cấp điện và điện năng tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
- Bạn có thể nhìn thấy nhãn dán ở mặt sau TV. (Một số model nhãn dán ở trong miếng đậy mặt sau TV).
Trang - 19
Giảm công suất tiêu thụ
Khi tivi tắt sẽ chuyển qua ở chế độ chờ. Ở chế độ chờ tivi sẽ tiếp tục tiêu hao một ít năng lượng. Do đó để giảm công suất tiêu thụ hãy
rút điện khi không sử dụng tivi trong thời gian dài.
Giấy phép
Các điều khoản HDMI và các giao diện HDMI độ phân giải cao, và biểu tượng HDMI là thương hiệu độc quyền và
đã được đăng ký bản quyền LLC tại Hoa Kỳ và quốc gia khác.
CẢNH BÁO – ĐỂ NGĂN NGỪA VIỆC CHÁY LAN, HÃY LUÔN ĐỂ SẢN PHẨM
TRÁNH XA NẾN HOẶC CÁC NGUỒN LỬA KHÁC.
Trang - 20
Trang này được cố tình
để trống.
Download PDF

advertising