Samsung | DVD-P280K | Samsung DVD-P280K Hướng dẫn sử dụng

DVD_P280K_XSV_Cover
3/26/08
7:13 AM
Page 3
Máy DVD
DVD-P280K
www.samsung.com
AK68-01506A
HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN
thöôøng.
4. Dóa
- Maùy coù theå khoâng hoaït ñoäng khi bò aåm
1. Caøi Ñaët
- Nguoàn ñieän söû duïng phaûi phuø hôïp vôùi
-
-
nguoàn ñöôïc chæ thò treân maët sau cuûa
maùy.
Ñaë
t maù
y trong
tuû coùnloã
thoâ
ng gioù
~t 10.
Tröôù
c khi
di chuyeå
maù
y phaû
i taét7taá
caû
Khoâng ñöôïc laøm bít caùc raõnh thoâng gioù
treân maùy.
Khoâng ñöôïc ñaåy khay dóa vaøo baèng tay.
Khoâng choàng caùc thieát bò leân laãn nhau.
Tröôùc khi di chuyeån maùy phaûi taét taát caû
Ñaëctthieá
maùtybò.
trong tuû coù loã thoâng gioù 7 ~ 10.
caù
- Phaûi taét taát caû caùc thieát bò tröôùc khi keát
noái vôùi maùy.
Khoâi nlaágyñöôï
y khay
dóa
vaøokhi
baènsöû
g tay.
- Phaû
dóacrañaåvaø
taét maù
y sau
duïng, ñaëc bieät khi baïn khoâng söû duïng
trong
t thôø
i gian ndaømaù
i. y phaûi taét taát caû
Tröôùcmoä
khi
di chuyeå
öôùt do söï thay ñoåi nhieät ñoä quaù noùng
hoaëc quaù laïnh. Trong tröôøng hôïp naøy,
hoï
moâ
i ñeåcoù
traùnhieä
nh laø
ngng
beà maët
dôøci hay
maùydung
ra khoû
i nôi
tm
ñoähoû
khoâ
dóa.
bình thöôøng ñeå cho maùy khoâ raùo, maùy
seõ
tnñoä
laï
g. t dóa. Caàm dóa
vaø hoaï
khoâ
g chaø
leâim
nbình
maë
dóa.
- Khoâ
ng ñöôï
cngchaï
taytthöôø
vaø
o nmaë
baèng caùch caàm ôû caïnh dóa hay caàm moät
4. Thoâ
Dóa ng tin moâi tröôøng
5.
ngoùn tay ôû caïnh dóa, moät ngoùn tay ôû vò trí loã
m. c veä sinh dóa baèng caùc chaát hoùa
- trung
Khoângtaâñöôï
hoï
c
hay
dung
moâ
i ñeå
traùnngh lau
laømdóa
hoûbaè
ngnbeà
maë
- Lau dóa nheï
nhaø
ng.
Khoâ
g vaû
i t
dóa.
vaø khoâng chaø leân maët dóa.
- Khoâng ñöôïc veä sinh dóa baèng caùc chaát hoùa
- Khoâng ñöôïc chaïm tay vaøo maët dóa. Caàm dóa
5. Thoâng tin moâi tröôøng
baèng caùch caàm ôû caïnh dóa hay caàm moät
ngoùsöû
n tay
h dóa,
t ngoù
ôû vòt hoù
trí aloã
- Pin
duïnôûg caï
coùnchöù
a raámoä
t nhieà
u ncaùtay
c chaá
trung
m. hieåm cho moâi tröôøng.
hoï
c raáttaânguy
-- Do
ñoùdóa
caànheï
n saép
xeánpg.pin
tuønygvaø
o vuø
ng.
Lau
nhaø
Khoâ
lau
dóa
baèng vaûi
vaø khoâng chaø leân maët dóa.
“OÅ caém Mains ñöôïc söû duïng laøm thieát
ngaétvaøkeát
saün
Maùbò
y DVD
saùchnoái
höôùvaø
ng daã
n söû duïng ñi keøm ñaõ
5. Thoâ
ng tin moâ
tröôø
ng
“OÅ
Mains
ñöôïc
söû
duïng
laøm thieát
ngaét
noáipivaø
saün
Å caém Mains ñöôïc söû duïng laømsaøng
thieátcaém
bò ngaét
keát
noái
vaø
saün
hoaït
ñoäng
baát
cöù
luùc
naøo.”
ñöôïbò
c ñaê
ng kí keát
hôïp phaù
vôùi cô
quan sôû höõu trí tueä
2.
An
Toaø
n
saøng
hoaït
ñoäng
baát
cöù
luùc
naøo.”
øng hoaït ñoäng baát cöù luùc naøo.”
cuûa caû
toå söû
chöùduï
c.nNoä
i dung
nguñieä
gôûai
- 3
Pin
g coù
chöùavaø
raáthoâ
t nhieà
caùpc ñöôï
chaáct hoù
tôùi khaùchoï
h haø
ngt nguy
laø nhöõhieå
ngmthoâ
ng moâ
tin ikhoâ
c raá
cho
tröôønngg.mang tính
- Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc cho maét tieáp caän
2. An vôù
Toaø
thöông
maïiñoù
vaøcaà
ñöôï
c ñaê
ngpkyù
. Moï
- Do
n saé
p xeá
pinhôïtuøpyphaù
vaøopvuø
ng.i thoâng
i tia n
laser vì noù gaây haïi cho maét.
tin, thoâng ñieäp khoâng ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích
Khi coù
söïi khoâ
coá, n
khoâ
ng ñöôï
c töï
y n
-- Tuyeä
t ñoá
g ñöôï
c cho
maémôû
t tieámaù
p caä
thöông maïi. Tuy nhieân baûn quyeàn naøy khoâng ñöôïc
vaøi söû
chöõavì
. Caà
chuyeå
ñeánmaé
ngöôø
vôù
tiaalaser
noùngaâ
y haïincho
t. i
MaùyroäDVD
vaøcaù
saùccsaû
h höôù
ngmdaãDVD
n söû chöa
duïng ñöôï
ñi keø
môû
ng cho
n phaå
cm
ñaêñaõ
ng
coù
traù
c
h
nhieä
m
ñeå
giaû
i
quyeá
t
.
- Khi coù söï coá, khoâng ñöôïc töï môû maùy
ñöôï
c cñaêsaû
ngn kí
hôïmp saû
phaù
vôùti theo
cô quan
höõnu trí tueä
kyù
, caù
phaå
n pxuaá
tieâu sôû
chuaå
vaø söûa chöõa. Caàn chuyeån ñeán ngöôøi
cuûa caû 3 toå
chöùc. 13818-3
Noäi dungñöôï
vaø cthoâ
ñöôïc gôûi
ISO/OUR
1172-3,
söûngduïñieä
ngphay
coù traùch nhieäm ñeå giaûi quyeát.
tôùi khaù
h haø
ngmlaøtheo
nhöõsaû
ngnthoâ
ngmtin
khoânBaû
g mang
khuyeá
ncmaõ
i keø
phaå
DVD.
n quyeàtính
n
3. CaånTuyeä
thaä
ni khoâng ñöôïc cho maét tieáp caän
t ñoá
thöông
maïinvaø
ñöôïncsaû
ñaênnphaå
g kyùmhôï
p phaù
p. hoù
Moïai vaø
thoâgiaû
ng i
naø
y chæ chöù
g nhaä
ñöôï
c maõ
- Thieát bò naøy ñöôïc thieát keá duøng cho caù
tin, caù
thoâ
g ñieä
g ñöôïchình
söû duï
vaøo
c ñích
maõ
c ntín
hieäpu khoâ
aâm nthanh,
aûnnhgtuaâ
n muï
theo
tieâu
3. Caån
thaä
nng duøng cho muïc ñích coâng
nhaâ
n khoâ
thöông
maïi. Tuy1172-3,
nhieân baû
n quyeàn Caù
naøyc khoâ
g ñöôï
chuaå
n ISO/OUR
13818-3.
ñaëcntính
vaøc
doanh.
môû
roängc cho
c saû
phaå
DVD
chöa
ñöôïctieâ
ñaê
caù
c chöù
naêngcaùñaõ
ñaênng
kyùmkhoâ
ng tuaâ
n theo
u ng
- nghieä
Thieát pbò, kinh
naøy ñöôï
c thieát keá duøng cho caù
kyù, caù
saûn phaåm
saûn xuaá
t theo tieâ
chuaå
- nhaâ
Khoânngkhoâ
ñöôï
ñaënt gcaùcho
c bình
t loûcoâ
ngng
ngc duø
muïcchaá
ñích
chuaå
n cISO/OUR
1172-3,
13818-3
laøunhöõ
ngnsaûn
ISO/OUR
1172-3,
hoaë
c Vietnam
baá
t kyø vaä
t theå baèng kim loaïi naøo
nghieä
p
, kinh
doanh.
phaå
m traùi pheù
p. 13818-3 ñöôïc söû duïng hay
12.
khuyeá
n maõ
i keø
m theo
saûn phaå
m thieát
DVD. Baû
quyeà
n
treâ
n nnaé
maùcyñaë
. ñeå
ñöôïcvaøo
ñeå
nöôùc
rôi
hoaëc
baén
vaøo
bònvaø
khoâng
ñöôïc
rôi“Khoâng
thieát
bò
vaø
khoâng
-- “Khoâng
Khoâ
g pñöôï
t caùcnöôùc
bình chaá
thoaëc
loûng baén
naø
y
chæ
chöù
n
g
nhaä
n
saû
n
phaå
m
ñöôï
c
maõ
hoù
a
vaø
giaû
i
“Khoâng
ñöôïc
ñeå
nöôùc
rôi
hoaëc
baén
vaøo
thieát
bò
vaø
khoâng
âng ñöôïc ñeå nöôùc rôi hoaëc
baén
vaøo
thieát
bò
vaø
khoâng
vaätnhö
chöùa
chaúng
haïn
nhö
bìnhSÖÏ
nöôùc,
treân
- ñöôïc
Caùc yeá
u toávaät
beânchöùa
ngoaøi nhö
seùñöôïc
t chaúng
hay ñaët
tónh haïn
ñaët
nöôùc,
bìnhnöôùc,
nöôùc,
leân HIEÄ
treân
CHUÙ
VIEÄ
Cu
THÖÏ
N hình
BAÁ
TaûKYØ
Mleân
maõ caùYÙleân
c: tín
hieä
aâmCthanh,
nh tuaânKIEÅ
theo
tieâu
rôi hoaëc
baénchaúng
vaøo ñaët
thieát
bòn vaø
ñöôïc
chöùa
nöôùc,
haïn
treân
ñieä
cuõ
ngkhoâng
coù
theå aûleân
nchaúng
h höôû
ngthieát
ñeánnhö
hoaï
cñeå
ñaëtnöôùc
vaät chöùa
nöôùc,
haïnvaät
nhö
bình
nöôùc,
treân
bò.”tbình nöôùc,
SOAÙ
Tn, ISO/OUR
ÑIEÀU CHÆNH
HOAË
C QUI TRÌNH
O vaø
chuaåbình
13818-3.
Caùc ñaëNAØ
c tính
ñöôïc
ñaët
vaät
chöùatröôø
nöôùc,
nhö
nöôùc, 1172-3,
leân treân
chöùa nöôùc, chaúng haïnthieát
nhö bình
leân
treân
bò.” nöôùc,
ñoäng cuû
a maù
y. Trong
ng hôïchaúng
p naøy, haïn KHOÂ
NGcÑUÙ
THEO
NGnDAÃ
N nTREÂ
N tieâ
COÙu
treâ
maùt yPOWER
.
caùc chöù
naêN
ngGñaõ
ñaêngHÖÔÙ
kyù khoâ
g tuaâ
theo
thieát
söû nduïnaé
nbò.”
gp nuù
ñeå taét roài baät laïi
THEÅ
SEÕ
TAÏ
O
RA
CAÙ
C
BÖÙ
C
XAÏ
RAÁ
T
NGUY
chuaå
n
ISO/OUR
1172-3,
13818-3
laø
nhöõ
n
g
saû
n
- maù
Caùcy yeá
u ctoáloaï
beâi nboûngoaø
i nhö
tónh
hoaë
roài keá
t noáseù
i laït ihay
nguoà
n
HIEÅ
phaåM
m ...
traùi pheùp.
ñieän .cuõ
ngy coù
hnhöôû
nglaïñeá
n hoaït
Maù
seõ theå
hoaïaû
tn
ñoä
g trôû
i bình
ñoä
ngncuû
thöôø
g. a maùy. Trong tröôøng hôïp naøy,
ngtheå
nuùtkhoâ
POWER
taént groàkhi
i baäbòt laï
i
- söû
Maùduï
y coù
ng hoaïñeå
t ñoä
aåm
CHUÙ YÙ: VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÁT KYØ SÖÏ KIEÅM
maù
y
hoaë
c
loaï
i
boû
roà
i
keá
t
noá
i
laï
i
nguoà
n
öôùt do söï thay ñoåi nhieät ñoä quaù noùng
SOAÙT, ÑIEÀU CHÆNH HOAËC QUI TRÌNH NAØO
ñieä
seõnh.
hoaï
t ñoäntröôø
g trôûnglaïhôï
i bình
hoaënc. Maù
quaùy laï
Trong
p naøy,
KHOÂNG ÑUÙNG THEO HÖÔÙNG DAÃN TREÂN COÙ
thöôø
n
g.
dôøi maùy ra khoûi nôi coù nhieät ñoä khoâng
THEÅ SEÕ TAÏO RA CAÙC BÖÙC XAÏ RAÁT NGUY
Maù
y coù
theå
g hoaï
ng raù
khio,bòmaù
aåm
bình
thöôø
ngkhoâ
ñeå ncho
maùt yñoä
khoâ
y
HIEÅM ...
seõ hoaït ñoäng laïi bình thöôøng.
-
2
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Höôùng daãn an toaøn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sebelum
.......n
Chuaå
n
bò
tröôù
c
khi
Petunjuk
Umum
. . .n.söû
........duï
..g.................................... ........4. 3
Höôù
g
daã
n
2
Chuaå
n
tröôù
c toaø
khi
Caø
in
tmemulai
Höôù
nñaë
g bò
daã
n an
anPenjelasannya
toaø
nsöû
. . .duï
. .n..g.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ................5... 3
2
Pendahuluan
Jenis
Disk
dan
Chuaå
n
bò
tröôù
c
khi
söû
duï
n
g . . . . . . . . . . . . . . . .3
Caø
i
ñaë
t
Höôù
g bò
daã
n. an
2
Ñaë
cintính
Caø
ñaë
tchung
Chuaå
n
tröôù
khi
Phuï Kieän
Petunjuk
Umum
.........n....g.................................................................................6....43
4
Penjelasan
. .c.toaø
. .....n..söû
..........duï
Ñaë
cii tính
tính
chung
43
Chuaå
nDisk
bòttvaø
tröôù
khi
Caø
ñaë
Jenis
dan
5
Loaï
dóa
caùccPenjelasannya
ñaë
c..söû
tính
Ñaë
c
chung
.. ..Kontrol
.. ..duï
.. ..n...g... ......................................................................8....5
4
Penjelasan
Remote
Caø
ñaë
Höôù
ndóa
g daã
n .caù
an
Penjelasan
.. ..c
..ñaë
... ...nc
6
Loaï
dóa
vaø
caù
ctoaø
ñaë
c.....tính
tính
5
Ñaë
c
chung
............ .... .... .... .... .... ... ... ... ... ... ................................. .... 5
4
Caø
ñaë
tvaø
Phuï Kieän
Moâ
62
Loaï
Ñaë
ciitaûtính
tính
chung
4
Instalasi
Penjelasan
Remote
Kontrol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
3
Chuaå
n
bò
tröôù
c
khi
söû
duï
n
g
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Moâ
taû
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
Loaï
iitaûtính
dóa
5
Ñaë
chung
4
Boä
Khieå
Moâ
.. ..c
.. tính
.. ..(BÑKTX).
6
Instalasi
. . .caù
. ..n.c
.ñaë
.. .. .. .. .. .. .. ....................... .. .. ... ... .9. .8
LoaïcÑieà
dóau. .vaø
vaø
caù
c. .Töø
ñaë
cXa
tính
5
Instalasi
Caø
iitaûdóa
ñaëtvaø
Boä
Moâ
..caù
.. n
..c..cXa
..keá
.. ..(BÑKTX).
6
Loaï
ñaë
tính
.. .. ..i.. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .8
5
Phöông
thöù
t.. ..noá
Fungsi
Utama
Boä
Ñieà
u Khieå
Khieå
n..c..Töø
Töø
Xa
(BÑKTX).
.8
Moâ Ñieà
taû u
6
Remote Control
Baterai untuk
Instalasi
.chung
. . thöù
. n. .Töø
..c.. .Xa
....(BÑKTX).
.t.. ..noá
9
Ñaë
cÑieà
tính
..keá
... ... ...i.. .. .. ... ... ... .... .... .... .... .... ..................8
4
Phöông
Boä
u
Khieå
Moâ
taû
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
69
Boä Ñieàu Khieån
Pin
boä
ñieà
u
khieå
n
Memutar
.n. Töø
.c.ckeá
. Xa
.keá
. .. ..i.. .. .. .................... .. .. .. .14
Caù
phöông
thöù
t. .noá
. .. .8
Phöông
thöù
t. .inoá
Boä cÑieà
uDisk
Khieå
(BÑKTX).
Remote Control
Fungsi
Utama
Loaï
i
dóa
vaø
caù
c
ñaë
c
tính
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Boä
Ñieà
uXa
Khieån
n
Pin
boäAAA)
ñieà
ui AAA)
khieån
n
9
Caù
cÑieà
phöông
thöù
ccô
keá
noá
Töøu
töø xa
(loaï
Phöông
thöù
c
keá
t iin
noá
Remote
Control
Baterai
untuk
Boä
Khieå
ngTöø
Xa
(BÑKTX).
... ... ... ............... ... ... ... .15
Menggunakan
Fungsi
Search
Boä
Ñieà
Khieå
Pin
boä
ñieà
u
khieå
9
Chöù
cu naê
n
(Ukuran
Caù
c
phöông
thöù
c
ttbaû
noá
.. .. dan
..ii.. .. ..Skip
.. ... .8
Phöông
thöù
c.keá
keá
Memutar
Disk
..baû
...t.. .n
.noá
Töø
Xa
töø
(loaï
i AAA)
Moâ
taûphöông
.thöù
.Fungsi
. .. c..cô
. ..keá
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... ..14
69
Remote
Control
Chöù
c
naê
g
Boä
Khieå
Pin
boä
ñieà
khieå
Töøu
töø xa
xa
Caù
c
Phöông
c
noá
Menggunakan
Phaù
tphöông
dóa
. .n
.thöù
. .ccô
.keá
. Display
.ttbaû
.noá
.t.iin
... ... ...i... ... ................................ .... .... .... .15
.15
Chöù
c
naê
n
g
Boä Ñieà
Ñieà
uXa
Khieån
n
Pin
boä (loaï
ñieàu
ui AAA)
khieån
n
9
Caù
c
thöù
keá
noá
.
.
Menggunakan
Fungsi
Search
dan Skip
. . . . . . .. 15
(Ukuran
AAA)
Töø
töø
Boä
u naê
Khieå
ng
Xa
(BÑKTX).
.8
Phaù
ttcphöông
dóa
.. ..tìm
..thöù
.. Töø
..ccô
..keá
..Disk
..tvaø
..noá
.. dan
..boû
... ...qua
...Menu
... ... ... ........Judul
Boä Ñieà
Khieån
Pin
boä (loaï
ñieà
uii AAA)
khieån
Chöù
c
n
baû
9
Menggunakan
Menu
TöøuXa
Xa
töø xa
xa
(loaï
AAA)
Caù
cÑieà
in
.............................................16
...15
.16
Chöù
naê
n
g
kieá
m
Phaù
dóa
.15
14
Chöù
c
naê
n
g
cô
baû
n
Menggunakan
Fungsi
Display
. . . . . . . . . . . . . . 15
Phöông
thöù
c
noá
Töø Xa
töø xa (loaïi AAA)
16
Chöù
naê
n
...15
Mode
.gn
Phaù
ttc
dóa
.. g
..nkieá
..cô
...m
...keá
...vaø
... ..t.n..boû
.. tin.
.. qua
.. i.. ... .... ...................... ...................................16
Chöù
c
n
baû
16
15
Chöù
cPengulangan
naênaê
ng
g.. ..tìm
hieå
thò
thoâ
tìm
kieá
m
vaø
boû
qua
Phaù
dóa
.15
Menggunakan
Menu
Disk
dan
Menu
16
Boä Ñieàu Khieån
Pin boä ñieàu khieån
9
Caù
c
phöông
thöù
c
keá
t
noá
i
.
.
.
.
.
.............Judul
...............................17
....15
.16
Memutar
Gambar
Perlahan
.
.
hieå
n
thò
thoâ
n
g
tin.
.
.
Chöù
c
naê
n
g
tìm
kieá
m
vaø
boû
qua
Phaù
t
dóa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Söû
duï
n
g
muï
c
Function
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
15
16
Disc
vaø
Title
Chöù
c
naê
n
g
hieå
n
thò
thoâ
n
g
tin.
tìm
kieá
m
vaø
boû
qua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mode
Pengulangan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
Töø Xa
töø xa (loaïi AAA)
Chöù
c
naê
n
g
cô
baû
n
Fungsi
Söû
duï
n
g.nLanjutan
muï
c.Function
Function
. g.. ..tin.
17
Disc
vaø
Title
16
hieå
thoâ
n
Chöù
naê
m
qua
16
Phaù
tc
pg
.g
.c
.n
. thò
.Perlahan
. vaø
. vaø
. .Title
Söû
duï
.. ... ... ............................ .... .... .... .... .... .....17
17
Disc
16
Chöù
claën
naê
nmuï
g. tìm
hieå
nkieá
thò
thoâ
n.boû
g tin.
Memutar
Gambar
17
dóa
..nRasio
.15
Mengganti
Phaù
ttclaë
..nAspek
..g... .hieå
..cc...Function
...thò
... ...vaø
... ...(EZ
..Title
Söû
duï
np
gchaä
muï
Function
...g.... .View)
... .... .... .... .... ..... ..................................................17
..17
17
Disc
16
Chöù
naê
thoâ
n
tin.
Phaù
laï
i
m
.
.
.
18
laë
p
.
.17
16
Söû
duï
n
g
muï
.
.
17
Disc
vaø
Title
Fungsi
Lanjutan
Höôù
n
g
daã
n
an
toaø
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
PhuïHöôù
Kieä
16
Chöùduï
naê
nmuï
g. tìm
qua
..18
Tampilan
. ... ... ... .........................................18
ngndaãn
laï
iipgMenu
chaä
m
.. m
.. .boû
.. .n
. ..g
Daây tín hieäu
Phaù
ttclaë
..naê
..tröôù
..cc..cBahasa
....kieá
....môû
..Rasio
....söû
.... vaø
....Audio
..Title
Söû
n
Function
17
Disc
vaø
17
Chöù
n
g
roä
Phaù
laï
m
.18
laë
.Aspek
.17
Söû
duï
np
g
muï
Function
.(EZ
.. .g
. ...View)
Mengganti
17
17
Chuaå
nc
bòchaä
khi
duï
n
.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... .. .. .. ......17
.3
Höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
Daâ
y
tín
hieä
u
Tampilan
Teks.
16
Chöù
naê
n.g. hieå
thò
... ... ... .....................................18
..18
Höôùng daãn
Chöù
c
n
g
môû
roä
Video/Audio
laï
iipgMenu
chaä
m
.. tin.
..g
Daây tín hieäu
Phaù
tclaë
.naê
..c..Bahasa
..n..Bahasa
....hình
.... .... thoâ
.... ....hieå
....nAudio
Söû
duï
np
Function
....gn..n
..thò
..... ......(EZ
17
Ñieà
u
chænh
n
.18
Chöù
c
naê
n
g
môû
roä
n
g
Phaù
laï
chaä
m
.18
Tampilan
Menu
18
laë
.tmuï
. .maø
...... .. View)
.. .. ... .. .. .. ... ... ...... ...17
.17
söû
duï
n
Caø
it ñaë
Buku
Kabel
Höôù
n
g
söûPanduan
ng
gn
Video/Audio
Menggunakan
Sudut
Söû
duï
nip
gchaä
muï
cFungsi
Function
...n..n
..thò
... ...(EZ
... ... ... .View)
... ... ... ... ......................17
17
Daâ
Disc
vaø
Title
Höôù
nduï
g daã
daã
n
Ñieà
u
chænh
maø
n
hình
hieå
.18
Video/Audio
Chöù
c
naê
n
g
môû
roä
g
Phaù
t
laï
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
laë
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Daây
y tín
tín hieä
hieäu
u
17
Choï
n
ngoâ
n
ngöõ
aâ
m
thanh
.19
Ñieà
u
chænh
maø
n
hình
hieå
n
thò
(EZ
View)
.18
Tampilan
Menu
18
Chöù
ci chaä
naê
n
Phaù
ttính
laï
mg.Bahasa
.môû
. . . .roä
. Teks.
.n
. .g. .. .. . . . .. .. .. .. .. ..............18
Ñaë
c
chung
4
Video/Audio
söû
duï
n
g
Höôù
g vaø
daã
Pandang
Kamera
..m
. . thanh
..hieå
.roä
. ..g
.. .. .. .. .. ..... .. .19
söûnduï
ngno Boä ÑieàuVideo/Audio
Phaù
tnlaë
.naê
.n.maø
.c.g
....aâ.hình
... ..n.n
Söû
duï
np
muï
Function
... ..(EZ
.. .. ....View)
..17
17
Daâ
y tín
hieäTöø
u Xa
Panduan
Kabel
Choï
ngoâ
ngöõ
.19
LaépBuku
Pin
Khieå
n
Ñieà
u
chænh
n
.18
Chöù
c
n
môû
Video/Audio
Phaù
laï
igchaä
m
.c.. .thanh
.ñeà
.Sudut
..g
..18
18
Choï
ngoâ
n maø
ngöõ
phuï
.nn
.. .thò
19
Menggunakan
Fungsi
aâhình
m
.. ..(EZ
.. .. .. View)
.... .... ... ... ... .... .... .... .... .... .19
Ñieà
uitn
chænh
n
hieå
thò
.18
Chöù
c
naê
n
g
môû
roä
Loaï
dóa
vaø
caù
c
ñaë
tính
5
söû
duï
n
g
Fungsi
Penanda.
.phuï
..m
. .. ... .... .... .... .... ............................. ... ... ...19
Laép
p Pin
Pin vaø
vaøo
o Boä Ñieà
Ñieàu
uVideo/Audio
Khieå
n Töø
Töø Xa
Xa
Phaù
tnlaï
ipchaä
m
.môû
..... .thanh
..ñeà
.roä
.18
laë
. Kamera
.n.maø
. .g
.. ..n..n
.17
19
Laé
Khieå
Choï
ngoâ
ngöõ
.19
Ñieà
u
n.. .aâ
.18
Chöù
c
18
Pandang
..hieå
Thay
ñoå
inaê
goù
cn
phaù
t.m
Choï
nchænh
ngoâ
n .maø
ngöõ
......thò
1. MôûHöôù
naépngñaädaã
y nPinBoä
ôû phía sau
cuûVideo/Audio
a tín
Boän
Ñieà
n
aâhình
thanh
... ...(EZ
... ........View)
............................................20
Ñieà
utaû
chænh
hieå
thò
(EZ
View)
.18
Moâ
.Fungsi
.n. phuï
.hình
. .hình.
. .Perbesaran.
.ñeà
.......n
..g
....19
.19
6
Daâ
yremote
hieä
u u Khieå
Menggunakan
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Chöù
c
naê
n
g
môû
roä
n
g
Phaù
t
laï
i
chaä
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
19
Memasang
Baterai
pada
Thay
ñoå
i
goù
c
phaù
t
hình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.
Môû
naé
p
ñaä
y
Pin
ôû
phía
sau
cuû
a
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
phuï
ñeà
.
.
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Choï
n
ngoâ
n
ngöõ
aâ
m
thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
Ñieà
u
chænh
maø
n
hình
hieå
n
thò
(EZ
View)
.18
Fungsi
.thanh
. (BÑKTX).
. ......... .Replay/Skip
18
19
Söû
duï
n
chöù
naê
Instant
.20
Thay
i Khieå
goù
ccnphaù
hình.
. .. .. .. ...............................................19
söûpduï
1. Môû naé
ñaänyg Pin ôû phía sauVideo/Audio
cuûa Boä Ñieàu Khieån Cuplikan
Choï
n ñoå
ngoâ
n ngöõ
phuï
ñeà
aânt.mg.Xa
Boä
Ñieà
ugPenanda.
Töø
.8
Menu
MP3/WMA/JPEG/CD
Audio
.
.
.
.
20
Ñieà
u
chænh
maø
n
hình
hieå
n
thò
(EZ
View)
.
.
.
.
.
.18
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
n
Töø
Xa
Chöù
c
naê
ncphaù
g
môû
roä
Söû
duï
n
g
naê
n
Instant
.20
19
Thay
goù
c
.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...........................19
Choï
n
ngoâ
n
ngöõ
phuï
ñeà
.. n
.... ....g
..Replay/Skip
Menggunakan
Fungsi
Perbesaran.
20
1.
Môû
naé
yypada
Pin
ôû
phía
sau
cuû
a
Boä
u
p Xa.
Pin
vaø
oBaterai
Boä
Ñieà
u Khieå
Khieå
nÑieà
Töø
Xan
aâ
thanh
19
Söû
duï
n
gii chöù
chöù
cphaù
naê
nttmg
ghình.
Bookmark.
20
Instant
Replay/Skip
19
Thay
ñoå
goù
cthöù
hình.
Töø
Choï
n ñoå
ngoâ
nJenis
ngöõ
phuï
ñeà
1.
Môû
naép
p ñaä
ñaä
Pin
ôûbagian
phía
sau
cuû
a remote
Boä
Ñieà
u Khieå
Khieå
n
1.Laé
Buka
penutup
belakang
remote.
Memasang
pada
Phöông
c
keá
t ..noá
i. . . . . . . . . . . . . . 20.20
Folder
Choï
ngoâ
n
ngöõ
aâ
mghình.
thanh
...Replay/Skip
...(EZ
... ... ... View)
... ...Audio
... ... ... ... .................19
Ñieà
un
chænh
maø
nMP3/WMA/JPEG/CD
hình
hieå...n... ..thò
.18
p Xa.
Pin
vaø
o Boä
Ñieà
u cuû
Khieå
nÑieà
Töø
Xan Menentukan
Bookmark.
20
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
Instant
.20
Cuplikan
Menu
20
19
Töø
Thay
ñoå
i
goù
c
phaù
t
.
.
Choï
n
ngoâ
n
ngöõ
phuï
ñeà
.
1.
Môû
naé
p
ñaä
y
Pin
ôû
phía
sau
a
Boä
u
Khieå
2.Laé
Masukkan
dua
baterai
berukuran
AAA.
19
Chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
aû
n
h
.
.
.
.
.
.
.20
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Bookmark.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
2.
Laé
Pin
vaø
Boä
u
nuKhieå
Töø
Xa.
Chaé
chaé
Instant
Töø
npgXa.
Pin
ñöôï
laénBoä
pÑieà
nÑieà
gKhieå
chieà
(+
ñöôï
hieå
nnnn Memutar
19
Thay
ñoåMP3/WMA/CD
i goùcthöù
phaù
hình.
Boä
Ñieà
u
Khieå
Pin
boä-)nñieà
uuckhieå
9
1. raè
Môû
naé
p ñaä
yo co
Pin
ôûñuù
phía
sau
cuû
avaø
Boä
Ñieà
Khieå
Caù
c phöông
c tkeá
t noá
i. .. . Replay/Skip
. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. 20
. ..20
Audio
Laé
p
Pin
vaø
u
Töø
Xa
Choï
n
ngoâ
n phoù
ngöõ
phuï
ñeà
.... ...................................19
19
1.
Buka
penutup
pada
bagian
belakang
remote.
aâgntmg
thanh
Chöù
c
naê
n
g
n
aû
n
h
........ .....JPEG/CD
... .... .... .... ..... ..... .....Audio.
.20
Pastikan
muatan
kutub
(+
dan
-)
luruskan
dan
Menentukan
Jenis
Folder
20
Bookmark.
20
2.
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa.
Chaé
chaé
n
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
Instant
Replay/Skip
.20
raè
n
g
Pin
ñöôï
c
laé
p
ñuù
n
g
chieà
u
(+
vaø
-)
ñöôï
c
hieå
n
19
Thay
ñoå
i
goù
c
phaù
hình.
Töø
Xa.
Audio
1.
Môû
naé
p
ñaä
y
Pin
ôû
phía
sau
cuû
a
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
20
Töø
Xa
töø
xa
(loaï
i
AAA)
Lieä
t
keâ
thö
muï
c
MP3/WMA/JPE/CD
21
Chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
aû
n
h
.20
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Bookmark.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
2.
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa.
Chaé
c
chaé
n
raè
ngXa.
Pin ñöôï
colaé
p ñuùnÑieà
g
chieà
uKhieå
(+ AAA.
vaø -)nñöôï
hieå
n
Instant
Replay/Skip
Töø
Chöù
c
naê
n
g
cô
baû
n
Memutar
File
media
dengan
Laé
p
Pin
vaø
Boä
u
Töø
Xa
2.
Masukkan
dua
baterai
berukuran
19
benar.
Thay
inchöù
goù
ccphaù
t aû
hình.
.... ... ... ... ... .... .... .... ....Audio.
Choï
ngoâ
nmuï
ngöõ
phuï
ñeà ..Audio
1.
Môû
naé
p ñaä
yo cPin
ôûñuù
phía
saunucuû
avaø
Boä Ñieà
uc Khieå
n
Memutar
MP3/WMA/CD
.... .... ......................... .20
20
Lieä
tn
keâñoå
thö
cn
21
Chöù
cn
naê
g
phoù
g
nBookmark.
Söû
n
n
20
2.
Laé
Pin
vaø
Ñieà
Khieå
Töø
Xa.
chaé
raè
nnp
Pin
ñöôï
laé
nngg(+
chieà
(+
ñöôï
Töø
Xa.
Lieä
thö
MP3/WMA/JPE/CD
20
Chöù
naê
nchöù
g
phoù
n
g
aû
h
...... ...........Audio.
.20
Choï
thö
muï
..MP3/WMA/JPE/CD
.USB.
.h
21
Söû tduï
duï
ng
g
c. .cnaê
naê
n..g
g
Bookmark.
. .15
20
2.Pasang
Laé
raè
pgg
Pin
Pin
vaø
ñöôï
o cBoä
Boä
laéppkutub
Ñieà
ñuùu
u
Khieå
chieà
nu -)
Töø
(+luruskan
vaø
Xa.-)
-)Chaé
Chaé
ñöôï
c hieå
hieå
chaénnn
n menggunakan
thò.
Pastikan
muatan
dan
dan
Phaù
tckeâ
dóa
. muï
. fitur
..n
.Instant
............. .Replay/Skip
............ ... ... ... .21
3.1.
kembali
penutupnya.
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Instant
Replay/Skip
.
.
.
.
.
.20
19
Thay
ñoå
i
goù
c
phaù
t
hình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Memutar
File
media
dengan
Môû
naé
p
ñaä
y
Pin
ôû
phía
sau
cuû
a
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Lieä
t
keâ
thö
muï
c
MP3/WMA/JPE/CD
Audio.
Chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
aû
n
h
.
.
.
.
.
.
.20
Choï
n
thö
muï
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Bookmark.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
2.
Laé
Xa.-)
chaénnn CD
thò.
raè
nnpgg Pin
Pin
ñöôï
laé
ñuù
nnggKhieå
chieà
(+
ñöôï
benar.
3. thò.
naé
ñaäoyccBoä
Pin.
Lieä
t tn
thö
Choï
thö
muï
.n
..g..m
.. ... ... ... ... ... ...22
.. .20
21
phoù
aû.. n..Audio
h.. ...boû
Ripping.
.muï
. c. c. kieá
.MP3/WMA/JPE/CD
..... ..qua
16
Chöù
ckeâ
naê
ng
tìm
vaø
raè
Pinp vaø
ñöôï
laéppÑieà
ñuùu
chieànuu Töø
(+ vaø
vaø
-)Chaé
ñöôïcc hieå
hieå
Phaù
MP3/WMA/CD
........ ...... ... ... ...Audio.
21
20
Söû
n
gthö
chöù
cc cnaê
20
Instant
menggunakan
fitur
... ... ................ ... .20
21
Töø
Xa.
3.
Laé
ñaä
3. thò.
Pasang
Lieä
ttduï
keâ
muï
Chöù
c
naê
n
g
phoù
nBookmark.
h... .n....g........tin.
.20
Choï
thö
muï
..nMP3/WMA/JPE/CD
..gn..gaûUSB.
..thoâ
..Audio
.....Replay/Skip
...................................Audio.
21
raè
np
Pinp
ñöôï
laépenutupnya.
p ñuùng chieàu (+ vaø -) ñöôïc hieån
Phaù
tn
MP3/WMA/CD
.
.
.
.
.
.
21
3.
Laé
pg naé
naé
pkembali
ñaäyycPin.
Pin.
Memutar
CD
Gambar
.
.
.
.
.
.
23
Lieä
keâ
thö
muï
c
MP3/WMA/JPE/CD
Audio.
.
.
Choï
n
thö
muï
c
.
.
.
.
.
21
16
Chöù
ccác
naê
n
g
hieå
n
thò
.
.
thò.
Phaù
t
MP3/WMA/CD
Audio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
Mở
Tệp
Media
bằng
tính
năng
CD
hình
..h.. ... ... .. . . . . . . .. .. .. .. .. ...... ... .. .. .20
22
Chöù
ckeâ
naê
nchöù
g muï
phoù
g.n. .g
aû
CDtduï
Ripping.
.c..cnaê
.n..MP3/WMA/JPE/CD
. ..nBookmark.
22
Söû
ngthö
20
2.
Laé
oycBoä
Xa.-) Chaé
chaénn
raè
np
g Pin
Pinp vaø
ñöôï
laépÑieà
ñuùu
ngKhieå
chieànu Töø
(+ vaø
ñöôïc hieå
3.
Laé
p
naé
ñaä
Pin.
Lieä
Audio.
Choï
n
thö
muï
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
(Trang
4)
thò.
Fungsi
Karaoke
Phaù
tnCD
MP3/WMA/CD
Audio
21
3. Laép naép ñaäy Pin.
21
CD
hình
.
22
Söû
duï
n
g
muï
c
Function
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
USB
Host
Disc
vaø
Title
Choï
thö
muï
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MP3/WMA/CD
Audio
21
Phaù
t
hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Chöù
cnaê
naê
g
Karaoke
Memutar
Gambar
.. ..... .. .. .. .. .. .20
23
Lieä
t ckeâ
thö
muï
cn
MP3/WMA/JPE/CD
21
Chöù
nCD
gn
phoù
g aûnh. .. .. . . . . . . .. .. ..Audio.
raènpg naé
Pinp ñöôï
laép ñuùng chieàu (+ vaø -) ñöôïc hieån
3. Laé
ñaäycPin.
Choï
nlѭu
thö
muï
c. Function
.Karaoke
... ... ... ..Audio
........................ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ............24
....17
21
Memulai
Fungsi
Karaoke
MP3/WMA/CD
21
laë
p
.
.
.
.
.
.
.
22
Phaù
t
CD
hình
.
.
22
Chöù
c
naê
n
g
Sao
CD
Söû
duï
n
g
muï
c
17
MP3/WMA/CD
Audio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
23
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
.
.
.
.
.
Phaù
t
CD
hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke
Fungsi
Karaoke
Lieä
t nkeâthö
thömuï
muï
c. MP3/WMA/JPE/CD
Choï
cMenu
. . . . .Utama
. . . . . . . . . . .Audio.
. . . . . . . . 21
thò.
Mengubah
MP3/WMA/CD
21
Phaù
laï
chaä
m
...phép
....................17
.18
23
23
Chöù
cttnăng
naêipnaê
n
g.này
Karaoke.
laë
.Fungsi
.n
.g
. ....Karaoke
............Audio
CD
hình
...Karaoke
.......sao
..............âm
22
Chöù
c
Tính
cho
Memulai
24
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
......bҥn
...i......ñaë
.........t...........chép
..........................các
Phaù
CD
hình
...................tӋp
22
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke
3. LaéHöôù
p naénpgñaä
Thay
ñoå
i
muï
c
caø
Choï
n
thö
muï
c
.
.
.
.
.
.
.
. 23
21
daãynPin.
Phaù
t
MP3/WMA/CD
Audio
21
Menggunakan
Menu
Pengaturan
....................................................24
Daây tín hieäu
Chöù
c
naê
n
g
môû
roä
n
g
laï
i
chaä
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
23
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phaù
t
CD
hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Chöù
naê
g
Mengubah
Menu
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
Thay
c
caø
ñaë
tt..ÿӏnh
23
Chöù
cc
naê
nmuï
g iin
Karaoke.
. .. .. .. .MP3.
....2524
Chöù
c
naê
n
gcaøKaraoke
Karaoke
söû duïng
Söû
duï
ngñoå
cmuï
i.Bahasa
tbӏ
.. ...iiUSB
.. Utama
...........ӣ
... .... .... ..dҥng
... .................(ChӍ
Thay
ñoå
muï
cñaë
caø
ñaë
Merubah
Tampilan
.
.
MP3/WMA/CD
Audio
.
.
.
.
.
.
.
.
21
Video/Audio
Phaù
t
CD
hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Ñieà
uc cho
chænh
maø
n
hình
n..n..thò
Chöù
c
naê
n
roä
g (EZ View)
24
23
Chöù
naê
n
g
Karaoke.
Chöù
c
naê
gg
Karaoke
Menggunakan
Menu
..18
24
Söû
n
muï
caø
imôû
ñaë
ttPengaturan
...hieå
.. .. ñaë
dùng
DA))
Thay
c
caø
23
Chöù
cñaë
naê
nCDAudio
g iin
Karaoke.
.. ... .....tt..... ..... ..... ...............................................................26
Jika remote control tidak bekerja
Söû
duï
ntg
gñoå
muï
cmuï
caø
ñaë
Caø
iduï
chöù
cc
naê
g(CD
ngoâ
. 24
24
Thay
ñoå
muï
caø
Merubah
Pilihan
....ii.n....ñaë
Phaù
tnc
CD
hình
.Audio.
.naâihình
.c
.thanh
...hieå
..ngöõ
...thò
........(EZ
.............View)
22
Chöù
naê
g
Karaoke
Choï
ngoâ
nn
ngöõ
m.Bahasa
............. ... ... ... ... ... .... ...19
Khi Boä Ñieàu mestinya
Khieån Töø :Xa hoaït
Ñieà
u
chænh
maø
n
n
.18
Merubah
Tampilan
.
25
23
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
.
.
.
.
sebagaimana
24
Söû
duï
n
g
muï
c
caø
i
ñaë
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Caø
i
ñaë
t
chöù
c
naê
n
g
ngoâ
n
ngöõ
.
24
Thay
ñoå
i
muï
c
caø
i
ñaë
t
Söû
duï
n
g
muï
c
caø
i
ñaë
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
Merubah
.choï
. ngoâ
.caø
.n.. .aâi.n.m
.ñaë
. .thanh
. ..t.. . . .. .. .. .. ................ ... ..26
Caø
i cñaë
t Tampilan
caù
cin
muï
cKaraoke
25
chöù
c
naê
n
g
ngöõ
.
24
Thay
ñoå
muï
c
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Khi
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
hoaï
t
23
Chöù
naê
n
g
Karaoke.
.
Jika
remote
control
tidak
bekerja
Chöù
c
naê
g
ñoä
n
g
khoâ
n
g
coø
n
chính
xaù
c
:
Choï
n ngoâPilihan
n ngöõ phuï
ñeà .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
19
Khi Boä
Ñieàu
Khieå
n Töø
Xa hoaï
t
aâAudio.
m thanh
- Periksa
muatan
kutub
baterai
itu (baterai
kering).
Merubah
26
24
caù
c
muï
c
choï
n
aâ
m
thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
Söû
duï
n
g
muï
c
caø
i
ñaë
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thay
ñoå
i
muï
c
caø
i
ñaë
t
Caø
i
ñaë
t
chöù
c
naê
n
g
ngoâ
n
ngöõ
.
24
Mengubah
Kontrol
Tayangan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
(Trang
8)
Caø
i
ñaë
t
caù
c
muï
c
choï
n
hieå
n
thò
.
.
.
26
24
aâ
m
thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
.
.
Söû
duï
n
g
muï
c
caø
i
ñaë
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sebagaimana
mestinya
:xaù
ñoä
ng
g
khoâ
nu
g Khieå
coø
nÑieà
chính
xaùhoaï
c
: Töø
24
chöù
c
naê
n
g
ngoâ
n
ngöõ
.
Laé
p
Pin
vaø
o
Boä
u
Khieå
n
Xa
Khi
Boä
Ñieà
n
Töø
Xa
t
23
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ñoä
n
khoâ
n
g
coø
n
chính
c
:
19
Thay
ñoå
i
goù
c
phaù
t
hình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Choï
n ngoâ
ncingöõ
phuï
ñeà
.ñaë
.t. .. ....... .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... .. 26
Merubah
Tampilan
. caø
.n
. .hieå
..n...thò
1.Kieå
Môûm
naé
p Ñieà
ñaä
phía
a ræBoä
Ñieà
u
Boä
u
Khieå
nsau
Töø
Xa
hoaï
t Khieå
Thay
cñaë
i..m
- Periksa
apakah
baterai
bocor.
-Khi
tra
cöïycPin
+kutub
-ôûcuû
a
Pin
coùcuû
hay
khoâ
ng. n Catatan
Caø
ii duï
ñaë
caù
muï
c
26
24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Söû
nttnày
gñoå
muï
cmuï
caø
ichoï
t
.
.
.
.
.
.
aâ
thanh
25
25
chöù
c
naê
n
g
ngoâ
n
ngöõ
.
- Periksa
muatan
baterai
itubòxaù
(baterai
kering).
24
Tambahan
Caø
ñaë
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
Bҩm
nút
khi
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
caù
c
muï
c
choï
n
hieå
n
thò
.
26
aâ
m
thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
ñoä
n
g
khoâ
n
g
coø
n
chính
c
:
ngoâ
n .ngöõ
24
Khi
Boä
Ñieà
u
Khieå
nsau
Töø
Xa
hoaï
tu Khieå
--ñoä
Kieå
tra
cöï
-- ôûcuû
Pin
coù
bò
ræ
hay
n
Söû
duïñoå
ngñoå
cphaù
naêic
ntñaë
gTayangan
Mengubah
27
19
nm
g
khoâ
g+
na
chính
cÑieà
: khoâ
Thay
i chöù
goùiKontrol
ccmuï
hình.
.. ..Replay/Skip
.. ... .. ..................................................20
Môû
naé
p Pin
ñaä
Pin
phía
cuû
24
muï
caø
tInstant
. ..hieå
..n
Thay
i..m
Kieå
m
tra
cöïync
ccoù
+bòcoø
cuû
asensor
Pin
coù
bòaxaù
ræBoä
hay
khoâ
ng.
g. n Troubleshooting
- Periksa
apakah
remote
terhalang.
chöù
c
naê
g
a
treû
27
-1.
m
tra
aå
m
. bocor.
26
Caø
ii ñaë
caù
c
muï
thò
26
.c
.n
.choï
. khoù
.caø
.n
.ñaë
.thanh
.tem
. . ... .... .... ................................. ...29
aâ
thanh
25
ngoâ
nm
ngöõ
24
Bҩm
nútttnày
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
TV.
- Kieå
Periksa
apakah
baterai
Tham
khaû
o
Caø
ñaë
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
.
27
caù
c
muï
c
choï
n
hieå
n
thò
26
aâ
25
ñoä
n
g
khoâ
n
g
coø
n
chính
xaù
c
:
Catatan
Tambahan
Söû
n
chöù
naê
nñaë
gngoâ
20
-- Kieå
m
tra
cöï
+bò-- aå
cuû
a Pin
coù
bò
ræ hay khoâ
n
Instant
Replay/Skip
.. .20
Töøm
Xa.
tra
Pin
m
Söû
duï
ntg
gchöù
muï
ccyang
caø
ichoï
tBookmark.
. .hieå
. n.thanh
.thò
. . fiturUSB
..................................................30
Caø
iiduï
ñaë
naê
g
n.m
ngöõ
Kieå
m
tra
cöïc
ccoù
cuû
Pin
coù
bò
khoâ
ng.
g.
Tham
khaû
o
Pin
coù
bò
aå
m
- Periksa
apakah
ada
radiasi
atau
Produk-produk
mendukung
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
... 24
27
-Khi
m
tra
Sensor
coù
bòna.. che
t.ræ hay
Caø
ñaë
caù
ccÿӇc
muï
ccn
n
26
aâ
25
Bҩm
nútttnày
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
xem
aù+nremote
h
ñeø
huyø
nkhuaá
h quang
xung
Boä
Ñieà
u
Khieå
n gelombang
Töø
Xa
hoaï
t quanh
Tham
khaû
o
Caø
i
ñaë
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
Giaû
i
quyeá
t
söï
coá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
--2.Kieå
Periksa
apakah
sensor
terhalang.
caù
muï
choï
n
hieå
n
thò
.
26
Troubleshooting
.gchoï
.ngoâ
.nBookmark.
.h.aân..m.ngöõ
29
Chöù
c naê
nchöù
gc cphoù
aû
. .thanh
. . .. ................................................ .20
Söû
duï
nt gcaù
c.naê
n..g
20
Kieå
m
traxem
cöïoccoù
+laé
-Ñieà
cuû
Pin
coù
bòt.vaø
ræ
hay
khoâ
n
g.nn Spesifikasi
Laénm
pg Pin
vaø
Boä
u
Khieå
nhu Töø
Xa.
Chaé
chaé
raè
Pin
ñöôï
caù
pcoù
ñuùbòn
naghuyø
chieà
(+
-)xung
ñöôï
c quanh
hieå
Kieå
tra
Pin
aå
Caø
ccn.n
25
Sensor
cahaya
lain
disekitar.
chöù
n
g
24
nbò
hcoø
ñeø
nkhuaá
quang
.söï
.muï
.naê
...kênh
.n
.. ... ... ...TV
.....bҵng
. . . ............31
Tham
khaû
o
Pin
bò
aåm
m
Caø
ñaë
tt nút
chöù
naê
g
a
treû
.. 30
27
Sӱ iic
này
ÿӇ
chӑn
Giaû
ii ñaë
quyeá
ttkyõ
coá
..t.choï
..khoù
......hieå
..n... ..thò
29
Sensor
coùñeø
bò
che
khuaá
txaù
. cxung
nmgtra
khoâ
ncoù
gn
n
chính
: atauquanh
caù
c. ccthuaä
muï
n
26
--ñoä
xem
aù
h
n.. che
huyø
n
h quang
Tham
khaû
Ñaë
tính
.h
.treû
..........trình
Giaû
quyeá
söï
coá
.mendukung
.em
..fiturUSB
29
Caø
itdөng
ñaë
chöù
naê
n
g.. .aû
khoù
a....chѭѫng
em
............Audio.
27
........................cách
- Kieå
Periksa
apakah
ada
radiasi
gelombang
Produk-produk
.....................20
30
Lieä
keâ
thö
muï
coyang
MP3/WMA/JPE/CD
21
Chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
n
.
.
.
.
raèynm.g tra
Pin
ñöôï
c
laé
p
ñuù
n
g
chieà
u
(+
vaø
-)
ñöôï
c
hieå
n
Caø
i
ñaë
t
caù
c
muï
c
choï
n
hieå
n
thò
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
- maù
Kieå
Pin
coù
bò
aå
m
.
aâ
m
thanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
Sensor
coù
bò
che
khuaá
t
.
xem
aù
n
h
ñeø
n
huyø
n
h
quang
xung
quanh
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
Tham
khaû
o
Ñaë
c
tính
kyõ
thuaä
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
Caø
i
ñaë
t
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giaû
i
quyeá
t
söï
coá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
Sensor
coù
bò
che
khuaá
t
.
-- Kieå
m
tra
xem
aù
n
h
ñeø
n
huyø
n
h
quang
xung
quanh
cahaya
lain
disekitar.
Ñaë
c
tính
kyõ
thuaä
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
Tham
khaû
o
.
.
.
.
.
Kieåm tra cöïc + - cuûa Pin coù bò ræ hay khoâng.
Giaû
i
quyeá
t
söï
coá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
Spesifikasi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
Lieä
t
keâ
thö
muï
c
MP3/WMA/JPE/CD
Audio.
Choï
n
thö
muï
c
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
y
.
thò.
Caø
i
ñaë
t
chöù
c
naê
n
g
khoù
a
treû
em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
caù
c
muï
c
choï
n
hieå
n
thò
.
26
-- maù
Kieå
m
tra
Sensor
coù
bò
che
khuaá
t
.
aù
n
h
n huyønh quang xung quanh
maù
ym. tra xem
Tham
khaû
o..tt ..............................................................................................30
Ñaë
tính
30
Giaû
quyeá
ttkyõ
söï
coá
29
Kieå
xem
aùPin.
nbò
h ñeø
ñeø
Ñaë
cii n
tính
kyõ
thuaä
Giaûc
quyeá
söïthuaä
coá
29
-3.maù
Kieå
trapPin
aåmn. huyønh quang xung quanh
Laém
p naé
ñaäycoù
Choï
thö
muï
cnaê
.n.g. khoù
. .Audio
. a. .treû
. . em
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30
21
Tham
khaû
ocó
Caø
i tñaë
t 23)
chöù
cthuaä
27
Phaù
MP3/WMA/CD
21
- maù
Kieåy
ym.. tra xem aùnh ñeøn huyønh quang xung quanh
Các
sản
phẩm
hỗ
trợ
tính
năng
Ñaë
c
tính
kyõ
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
(Trang
Giaû
i
quyeá
t
söï
coá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
Ñaëc tính kyõ thuaät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 30
Sensor
t.
- maù
Kieåym. tra xem
aùnhcoùñeøbòn che
huyønkhuaá
h quang
xung quanh
Tham
MP3/WMA/CD
21
Giaû
ilҫn
tkhaû
söï
coá
.........mӝt
.........chӑn
29
Phaù
tquyeá
CD
hình
.o..........ÿiӅu
.Audio
..............tӯ
.......xa,
.........khung
....331
22
USB
HOST
Soá ñieän thoaïi mieãn phí:
1800-588
889
Ñaë
tính
........khiӇn
..................lӵa
30
Mӛic
bҩmkyõ
nútthuaä
USBt trên
- Kieåm tra xem aùnh ñeøn huyønh quang
xung
quanh
Soá ñieä
ñieä
n thoaï
thoaï
mieãn
n phí:
phí:
1800-588
889
3
32
Ñaë
c
tính
kyõ
thuaä
t
30
3
Giaû
i
quyeá
t
söï
coá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
Phaù
t
CD
hình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
Chöù
c
naê
n
g
Karaoke
Soá
n
ii mieã
1800-588
889
3
thiӃt bӏ USB sӁ xuҩt hiӋn.
maùy.
Soá
889
Ñaëc1800-588
thuaä
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
30
Chöù
ctính
naênaê
nkyõ
gn
Karaoke.
Chöù
c
g Karaoke
Soá ñieä
ñieän
n thoaï
thoaïii mieã
mieãn
n phí:
phí:
1800-588
889
323
Soá ñieän thoaïi mieãn phí:
889
Chöù
c naêñoå
ng iKaraoke.
. .i .ñaë
. . .t. . . . . . . . . . . . . . 323
Tên1800-588
TӋp.
Thay
muïc caø
CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI
SÖÛ DUÏNG
MUÏC LUÏC
Söû
duïngñoå
muï
caøicñaëcaø
t. .i. ñaë
. . . t. . . . . . . . . . . . . . 24
Thay
i cmuï
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588
889
3
Không hӛ trӧ CBI (ĈiӅu khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Söûi duï
muïccnaê
caønigñaë
t. .n. ngöõ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Caø
ñaënt gchöù
ngoâ
Khi Boä Ñieàu Khieån Töø Xa hoaït
Không hӛ trӧ Máy ҧnh Kӻ thuұt sӕ có sӱ dөng giao thӭc
Caøi ñaët caù
c cmuï
n aânmngöõ
thanh
25
chöù
naêcnchoï
g ngoâ
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24
ñoäng khoâng coøn chính xaùc:
PTP hoһc cҫn phҧi cài ÿһt chѭѫng trình bә sung khi kӃt
Caøi ñaët caùc muïc choïn hieå
thò . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26
aâmnthanh
25
nӕi vӟi PC.
- Kieåm tra cöïc + - cuûa Pin coù bò ræ hay khoâng.
Caøi ñaët chöù
naêcnchoï
g khoù
a treû
em . . . . . . . . . . . . . 27
caùccmuï
n hieå
n thò
26
Không hӛ trӧ thiӃt bӏ sӱ dөng hӋ thӕng tӋp NTFS.
(ChӍ
- Kieåm tra Pin coù bò aåm.
Tham
khaû
ong khoùa treû em . . . . . . . . . . . . 27
Caøi ñaët chöù
c naê
hӛ trӧ hӋ thӕng tӋp FAT 16/32 (Bҧng Phân phӕi TӋp
Sensor
t.
- Kieåm tra xem
aùnhcoùñeøbòn che
huyønkhuaá
h quang
xung quanh
Tham
Giaû
i16/32).)
quyeátkhaû
söï coáo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
- Kieåm tra xem aùnh ñeøn huyønh quang xung quanh
Ñaë
tính
kyõ
t ......MP3,
.......khi
....nӕi
.....vӟi
........này,
..30
GiaûciMӝt
quyeá
t
söïthuaä
coá
.....kӃt
....sҧn
.....phҭm
29
sӕ máy
nghe. .nhҥc
maùy.
Ñaëccótính
kyõ
thuaä
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
thӇ không hoҥt ÿӝng do kích thѭӟc bӝ phұn hӋ thӕng
tӋp cӫa chúng.
Indonesia
Viet Viet
Nam
Viet
Viet
Nam
Viet
Viet
Nam
Nam
Nam
Nam
Viet
Nam
Indonesia
MUÏC LUÏC
MUÏCAR
LUÏC
DAFT
MUÏC LUÏCISI
DAFT
MUÏC AR
LUÏCISI
Tindakan Pencegahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
HöôùMUÏ
ng daã
nC
an toaø
. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3. 2
Sebelum
memulai
. .n.. .C
LUÏ
Höôù
nn
g bò
daãPencegahan
n anc toaø
. . .duï
2
Tindakan
. .. ..n..g.. ... ... ... ................... ... .. .. .. .. .. .. 3
2
Chuaå
tröôù
khinsöû
Pendahuluan
Viet Nam
SEBELUM
CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI
CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI
SEBELUM
MEMULAI
CHUAÅN
BÒDUÏ
TRÖÔÙ
SÖÛ
NG C KHI
MEMULAI
SÖÛ
DUÏ
NG C KHI
CHUAÅ
N
BÒ
TRÖÔÙ
Perangkat Tambahan
SÖÛ DUÏNG
Phuï
Kieän N
CHUAÅ
BÒDUÏ
TRÖÔÙ
SÖÛ
NG C KHI
Perangkat
Tambahan
Phuï
Phuï Kieä
Kieän
n
Phuï
Phuï Kieä
Kieän
n SÖÛ DUÏNG
1.
Khi thiӃt bӏ ӣ chӃ ÿӝ
menu DEV (thiӃt bӏ tr
bҩm nút ENTER (NH
2.
Bҩm các nút ҏ†/- ÿӇ c
bҩm nút ENTER (NH
sao chép.
- ĈӇ bӓ ÿánh dҩu sa
ENTER (NHҰP) m
(BӒ CHӐN)).
- NӃu bҥn muӕn ÿán
chép, bҩm nút ¥, s
trên tӋp ÿã chӑn.
3.
Bҩm các nút †/ʌ ÿӇ
ÿó bҩm nút ENTER (
Sao chép tӋp bҳt ÿҫu
- ĈӇ huӹ quá trình s
(HUӸ).
Chú ý
- Khi viӋc sao lѭu CD ÿang ÿ
ӣ chӃ ÿӝ chҥy.
- ChӍ có các ÿƭa CD Audio (C
(Trang 25)
- SCART-CVBS : Chӑn khi bҥ
CVBS tӯ kӃt nӕi scart.
Chú ý:
CAØ I ÑAË T
Ñaëc Tính Chung
Ghi chuù
- Maùy seõ khoâng phaùt ñöôïc caùc loaïi dóa sau:
AÂm thanh chuaån xaùc
Kyõ thuaät Dolby Digital cung caáp cho baïn aâm thanh
thaät hoaøn haûo vaø soáng ñoäng.
•
•
•
••
Maøn hình
Baïn coù theå xem maøn hình döôùi daïng bình thöôøng
hay maøn aûnh roäng (16:9).
DVD-ROM
• DVD-RAM
CD-ROM
• CDV
CDI
• CVD
CDGs chæ phaùt tieáng, khoâng ñoà hoïa
- Maùy coù theå phaùt ñöôïc caùc loaïi dóa sau tuøy
thuoäc vaøo caùch ghi dóa
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (cheá ñoä V)
Toác ñoä chaäm
Baïn coù theå xem caùc hình caàn thieát ôû toác ñoä chaäm.
Chöùc naêng khoùa treû em (DVD)
Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng thieát laäp
möùc ñoä caàn thieát nhaèm ngaên caám treû em xem caùc
chöông trình nguy haïi nhö laø caùc phim baïo löïc
hoaëc phim chæ daønh cho ngöôøi tröôûng thaønh...
- Maùy coù theå seõ khoâng phaùt ñöôïc caùc loaïi dóa
CD-R, CD-RW vaø DVD-R tuøy thuoäc vaøo loaïi
dóa vaø phöông phaùp ghi.
Chöùc naêng hieån thò muïc luïc
Baïn coù theå choïn löïa caùc ngoân ngöõ (Tieáng/Phuï ñeà)
ôû goùc maøn hình trong khi ñang thöôûng thöùc phim.
NGAÊN SAO CHEÙP
Queùt toái öu
Chöùc naêng queùt toái öu taïo ra nhöõng hình aûnh
chaát löôïng hôn vôùi gaáp ñoâi soá ñöôøng queùt so
vôùi hình aûnh queùt xen keõ thoâng thöôøng.
Chöùc naêng EZ VIEW (DVD)
Chöùc naêng Easy View cho pheùp ñieàu chænh hình
aûnh cho phuø hôïp vôùi kích thöôùc maøn hình TV
cuûa baïn (16:9 hay 4:3).
Chöùc naêng xem aûnh soá (JPEG)
Baïn coù theå xem hình aûnh soá treân TV cuûa baïn.
Chöùc naêng laëp laïi
Baïn coù theå nghe hoaëc xem laïi moät baøi haùt hay moät
boä phim baèng caùch aán phím REPEAT.
Chöùc naêng phaùt MP3/WMA
Thieát bò naøy coù theå phaùt caùc taäp tin döôùi daïng
(Trang
4)
MP3/WMA.
Nhieàu loaïi dóa DVD ñaõ ñöôïc maõ hoùa nhaèm ngaên chaën
vieäc sao cheùp. Do vaäy, baïn neân keát noái tröïc tieáp DVD
tôùi TV, khoâng neân qua ñaàu maùy. Hình aûnh seõ bò meùo
leäch khi baïn keát noái qua ñaàu maùy khi phaùt caùc dóa coù
chöùc naêng ngaên sao cheùp (Copy-protected).
Saûn phaåm naøy keát hôïp chaët cheõ vôùi kyõ thuaät choáng
sao cheùp theo yeâu caàu veà baûn quyeàn vaø quyeàn sôû
höõu khaùc veà trí tueä cuûa Myõ, ñöôïc sôû höõu bôûi
Macrovision Corporation vaø nhieàu ngöôøi khaùc. Vieäc
söû duïng kyõ thuaät choáng sao cheùp naøy phaûi ñöôïc söï
cho pheùp cuûa Macrovision Corporation vaø chæ ñöôïc
söû duïng giôùi haïn trong phaïm vi gia ñình, tröø tröôøng
hôïp ñöôïc söï cho pheùp cuûa Macrovision Corporation.
Vieäc thaùo rôøi nhaèm muïc ñích nghieân cöùu laø khoâng
hôïp phaùp.
Khi
ӣ chӃ ÿӝ Dӯng, bҩm nút ® ÿӇ chӑn
Tín Hieäu Ra1.Queù
t thiӃt
ToáibӏÖu
menu DEV (thiӃt bӏ truyӅn thông lѭu trӳ), sau ÿó
(525p)
(525p/625p)
bҩm
ENTER
(NHҰP)
. T CAÛ
BAÏN NEÂN CHUÙ YÙ RAÈ
NGnút
KHOÂ
NG PHAÛ
I TAÁ
CAÙC LOAÏI TV COÙ
ROÕcác
NEÙ
T CAO
U SELECT
HOAØN (CHӐN), sau ÿó
2. ÑOÄ
Bҩm
nút
ҏ†/- ÿӇ ÑEÀ
chӑn
VÔÙ
I
SAÛ
N
PHAÅ
M
NAØ
Y, NOÙ
Chöùc
g Instant
Skip
(DVD)
thanh
tӯ naê
ÿƭansang
thiӃt bӏ USB
ӣ ÿӏnh
dҥng MP3. (ChӍ TOAØN TÖÔNG THÍCH
bҩm nút ENTER (NHҰP) ÿӇ ÿánh dҩu tҩt cҧ tӋp sӁ
Chöùc naêng naøy duøng ñeå phaùt qua moät ñoaïn 10 giaây. COÙ THEÅ LAØ NGUYEÂN NHAÂN AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN
dùng cho CDAudio (CD DA))
sao
chép.
HÌNH AÛNH ÑÖÔÏC HIEÅN THÒ. TRONG TRÖÔØNG
- T
ĈӇTOÁ
bӓI ÿánh
dҩu HOAË
sao chép
tҩt cҧ tӋp, bҩm nút
HÔÏP HÌNH AÛNH QUEÙ
ÖU 525
C 625
COÙ VAÁN ÑEÀ, BAÏN CAÀN
CHUYEÅ
N SANG
CHEÁ
ENTER
(NHҰP)
mӝt lҫn
nӳa (Menu UNSELECT
(Trang 8)
ÑOÄ KEÁT NOÁI TIEÂU CHUAÅN. NEÁU COÙ BAÁT KYØ
(BӒ CHӐN)).
U HOÛ
O VEÀ THÍCH
SÖÏ TÖÔNG
GIÖÕA TV
CAÂU HOÛI NAØCAÂ
O VEÀ
SÖÏI NAØ
TÖÔNG
GIÖÕATHÍCH
TV
Bҩm nút này khi bҥn sӱ dөng ÿҫu DVD.
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánhVUI
dҩuLOØ
mӝt
CUÛ
A
BAÏ
N
VAØ
DVD
525p
HOAË
C
625p,
Nsӕ
G tӋp cҫn sao
CUÛ
A
BAÏ
N
VAØ
DVD
525p
HOAË
C
625p,
VUI
LOØ
N
G
Bҩm nút này ÿӇ ÿiӅu khiӇn TV.
N HEÄ VÔÙ
TAÂMKHAÙ
PHUÏ
C VUÏ
KHAÙ
CH nút ENTER (NHҰP)
LIEÂN HEÄ VÔÙLIEÂ
I TRUNG
TAÂIMTRUNG
PHUÏC chép,
VUÏ
Cnút
H
bҩm
¥, sau
ÿó bҩm
Bҩm nút này ÿӇ chӑn nguӗn TV có sҹn (chӃ ÿӝ TV).
HAØNG CUÛA SAMSUNG.
trên tӋp ÿã chӑn.
Chöùlѭu
c naê
ng Instant Replay (DVD)
Sao
CD
Chöùc naêng naøy duøng phaùt laïi ñoaïn phim 10 giaây
Tính
tröôùcnăng
vò trí này
hieäncho
taïi.phép bҥn sao chép các tӋp âm
Sӱ dөng nút này ÿӇ chӑn kênh chѭѫng trình TV bҵng cách
3.
nhұp sӕ kênh (chӃ ÿӝ TV).
4
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
(Trang 23)
Bҩm các nút †/ʌ ÿӇ chӑn START (BҲT ĈҪU), sau
ÿó bҩm nút ENTER (NHҰP).
Sao chép tӋp bҳt ÿҫu.
- ĈӇ huӹ quá trình sao chép, bҩm nút CANCEL
Mӛi lҫn bҩm nút USB trên ÿiӅu khiӇn tӯ xa, mӝt khung lӵa chӑn
(HUӸ).
thiӃt bӏ USB sӁ xuҩt hiӋn.
Chú ý
- Khi viӋc sao lѭu CD ÿang ÿѭӧc thӵc hiӋn, ÿҫu sӁ tӵ ÿӝng
Tên TӋp.
ӣ chӃ ÿӝ chҥy.
- ChӍ có các ÿƭa CD Audio (CD DA) mӟi có thӇ sao lѭu.
Không hӛ trӧ CBI (ĈiӅu khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Không hӛ trӧ Máy ҧnh Kӻ thuұt sӕ có sӱ dөng giao thӭc
PTP hoһc cҫn phҧi cài ÿһt chѭѫng trình bә sung khi kӃt
nӕi vӟi PC.
Không hӛ trӧ thiӃt bӏ sӱ dөng hӋ thӕng tӋp NTFS.
(ChӍ
(Trang 25)
- SCART-CVBS : Chӑn khi bҥn muӕn xuҩt ӣ ÿӏnh dҥng
CVBS tӯ kӃt nӕi scart.
Loaïi Dóa vaø Caùc Ñaëc Tính
Maùy DVD coù theå ñoïc ñöôïc caùc loaïi dóa coù caùc kyù hieäu döôùi ñaây:
Tính chaát ghi
DVD
VIDEO-CD
Tieáng
+
Hình
Tieáng
+
Hình
AUDIO-CD
Kích côõ
Thôøi gian phaùt toái ña
12 Cm
Moät maët 240 phuùt.
Hai maët 480 phuùt.
- DVD cho chaát löôïng hình aûnh vaø aâm
thanh tuyeät vôøi vôùi aâm thanh voøm soá
heä thoáng MPEG-2.
8 Cm
Moät maët 80 phuùt..
Hai maët 160 phuùt.
- Baïn coù theå deã daøng choïn maøn hình
vaø chöùc naêng aâm thanh khaùc nhau
baèng maøn hình hieån thò muïc luïc.
12 Cm
74 phuùt.
8 Cm
20 phuùt.
12 Cm
74 phuùt.
8 Cm
20 phuùt.
Tieáng
Ñaëc tính
- Hình aûnh vôùi aâm thanh kyõ thuaät soá,
chaát löôïng VHS vaø kyõ thuaät neùn
MPEG-1.
- Dóa ñöôïc ghi baèng tín hieäu soá neân
cho chaát löôïng aâm thanh toát hôn
giaûm söï meùo hình aûnh vaø giaûm söï
nhieãu aâm thanh.
Kyù Hieäu
Maõ Vuøng Phaùt
~
PAL
Maõ khu vöïc
Heä thoáng PAL ôû Lieân Hieäp Anh, Phaùp, Ñöùc...
Dóa AÂm thanh voøm soá
STEREO
DIGITAL
SOUND
Caû Maùy DVD vaø dóa DVD ñeàu ñöôïc ghi maõ
khu vöïc. Neáu dóa khoâng ñuùng vôùi maõ
khu vöïc treân maùy, maùy seõ khoâng hoaït
ñoäng.
Maõ vuøng söû duïng cuûa maùy ñöôïc theå
hieän ôû sau maùy.
Dóa Stereo
Dóa AÂm thanh soá
Dóa DTS
Dóa MP3
Chæ ñöôïc ñaët moãi laàn 1 dóa vaøo khay dóa.
Ñaët 2 hoaëc nhieàu dóa vaøo khay dóa trong
moät laàn maùy seõ khoâng hoaït ñoäng vaø coù
theå seõ laøm hoûng maùy.
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
5
Viet
Viet Nam
Nam
Loaïi dóa (nhaõn)
Moâ taû
Baûng ñieàu khieån maët tröôùc
Moâ taû
Moâ taû
taû
Moâ
Penjelasan
Penjelasan
Penjelasan
Penjelasan
Penjelasan
Baû
ng ñieàu khieån maët tröôùc
Baû
ng
g ñieà
ñieà
khieån
n maë
maëtt tröôù
tröôùc
c
Penjelasan
Moâ
taû
Moâ
taûuu
Baû
n
khieå
Panel
Depan
Panel
Depan
Panel
Depan
Moâ
taû
Panel
Depan
Panel
Depan
Panel
Baû
ñieà
Baûn
ng
gDepan
ñieàu
u khieå
khieån
n maë
maëtt tröôù
tröôùcc
Baûng ñieàu khieån maët tröôùc
1 2
3 4
Moâ taû
1.
STANDBY/ON (
)
1 STANDBY/ON
2
3 ñeå
4 baät maùy, ñeøn chæ thò
Khi aán phím
1
2
3
4
Baûngseõñieà
u
khieå
n
maë
t tröôù
c
11y 2ñöôï
3
taét1vaø2maù
2 c baät leâ3n. 433
7
5
6
6.
5
554 7.
44
3
11 22
3
4
1 2
2. Ñeøn STANDBY
3
4
1 2 11 22
5
5
33 n chæ
44 thò nguoàn maùy saùng.
Khi maùy ñöôïc caém ñieän, ñeø
56.
1 2 ( ) 3 ( 4)
6.6.
8.
1. STANDBY/ON
1. STANDBY/ON
1.1.
1.
3.
1.
1.
1.
1.
1.
7
7 11
8 11
97 10
1111
8
11
11
77
7
OPEN/CLOSE ( )
Duøng ñeå ñoù
6ng môû khay
8 dóa.
9 10 8
6
8 9 10 88
4DISPLAY
555 6656 6 6 77 8878 9998 10
9 8810 8
1010
7 88 99 10
5 6
10 88
7
Caùc hoaït ñoäng cuûa maùy ñöôïc hieån thò ôû ñaây.
5 6
10
888 999 10
66 7
10 888
6.
USB
USB
Host
8 9 KIEÁ
8
USB
SKIP
( 6 Host
/ ) TÌM
USBHost
Host
710 M
STANDBY/ON
6.
USB
Host menghubungkan
STANDBY/ON((( )))
Digunakan
untuk (menghubungkan
kamera,
MP3 player.
6. Digunakan
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
Digunakan
untuk
menghubungkan
kamera,
MP3
player.
Ketika menekan
untuk
MICmenekan
Duøng ñeå untuk
phaù
t laï
imenghubungkan
moät (baøi))haùt keákamera,
tieá
p/tröôùMP3
cMP3
ñoù player.
trong
dóa.
Ketika
tombol(tombol
STANDBY/ON
untuk
Digunakan
untuk
kamera,
player.
STANDBY/ON
) STANDBY/ON
Ketika
STANDBY/ON
untuk
6.
OPEN/CLOSE
Digunakan
untuk
menghubungkan
kamera,
MP3
player.
6.
USB
Host
Ketikamenekan
menekantombol
tombol
STANDBY/ON
untuk
6.
OPEN/CLOSE
(
)
Memory
stick,
Card
reader
atau
perangkat
media
peny1.
USB
Host
Memory
stick,
Card
reader
atau
perangkat
media
peny1.
USB
Host
STANDBY/ON
(
)
6.
OPEN/CLOSE
(
)
1.
USB
Host
Ketika
menekan
tombol
STANDBY/ON
untuk
STANDBY/ON
(
)
Söû
duï
n
g
ñeå
boû
qua
moä
t
tilte,
chapter
hay
track.
Duø
ng ñeåstick,
ñoùng
môû reader
khay
dóa.
Card
atau
media
penyplayer,
lampu
mati
dan player Memory
STANDBY/ON
menyalakan
player,
lampu
indikator
akan
player
Duønaágmenyalakan
keá
t STANDBY/ON
noái microâ
cbaänaê
ng ymati
Karaoke.
Memory
stick,
Card
reader
atauperangkat
perangkat
media
penySTANDBY/ON
(( cho
))chöù
Khi
nñeå
phím
ñeå indikator
t akan
maù
,akan
ñeødan
n
chæ
thò
menyalakan
player,
lampu
indikator
akan
mati
dan
player
Memory
stick,
Card
reader
atau
perangkat
media
penyDuø
n
g
ñeå
ñoù
n
g
môû
khay
dóa.
Digunakan
untuk
menghubungkan
kamera,
MP3
player.
menyalakan
player,
lampu
indikator
mati
dan
player
impanan
lainnya.
Duø
n
g
ñeå
ñoù
n
g
môû
khay
dóa.
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿĈҫu
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
cácĈ
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các hoһc
impanan
lainnya.
1.
USB
Host
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ nhӟ,
menyalakan
player,
lampu
indikator
akan
player
Ketika
menekan
tombol
STANDBY/ON
untuk
Khi
aá
n
phím
STANDBY/ON
ñeå
baä
tt maù
yymati
,, ñeø
ndan
chæ
thò
Duø
ng ñeålainnya.
ñoù
ng môû khay dóa.
impanan
akan
menyala.
Khi
aá
n
phím
STANDBY/ON
ñeå
baä
maù
ñeø
n
chæ
thò
akan
menyala.
impanan
lainnya.
seõ
taé
t
vaø
maù
y
ñöôï
c
baä
t
leâ
n
.
Khi
aámenyala.
n phím STANDBY/ON ñeå baät maùy, ñeøn chæ thò
akan
impanan
lainnya.
Memory
stick,
Card
reader
atau
perangkat
media
peny7.
DISPLAY
akan
9. thҿ
STOP
( trӳ
)didi
thiӃt
bӏ
lѭu
ÿӝng.
(Trang
6) 6)bӏ lѭu
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
seõ
taé
ttmenyala.
vaø
maù
yyg
ñöôï
cclampu
baä
tt leâ
n
.. kӻ thuұt
thiӃt
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
4. akan
AÂ
m
löôï
n
Microâ
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
ÿӝng.
(Trang
menyala.
menyalakan
player,
indikator
akan
mati
dan
player
seõ
taé
vaø
maù
ñöôï
baä
leâ
n
7.
OPEN/CLOSE
(
)
7.
DISPLAY
seõ
taét Indikator
vaø maùy ñöôïc baä
t leân.
7.
OPEN/CLOSE
(( (()) ))
7.
DISPLAY
6.
OPEN/CLOSE
6.
OPEN/CLOSE
7.
2.
STANDBY
7.
DISPLAY
impanan
2.
STANDBY
7.
OPEN/CLOSE
) 2.
Caù
c sҧn
hoaï
tlainnya.
ñoätndóa.
gcó
cuû
aHӛ
maù
y trӧ
ñöôï
c hieå
nnăng
thòsҧn
ôû ñaâ
y. có Hӛ
2. OPEN/CLOSE
Các
phҭm
năng
USBHOST.(
mөc
Ngöng
phaù
1.
STANDBY/ON
((trӳ
)m
thiӃt
bӏ lѭu
6) .
1. Indikator
STANDBY/ON
) ÿӝng.
Các
phҭm
trӧlөc)
Tính lөc)
năng USBHOST.( mөc lөc)
2.
Indikator
STANDBY
2.
Các
sҧn
có
Hӛ
Tính
USBHOST.(
mөc
7.
Duøn
g STANDBY
ñeå ñieà
uSTANDBY
chænh
möù
c aâdi
löôïng(Trang
cuûa microâ
akan
7.
OPEN/CLOSE
(dan
2.
Ñeø
nmenyala.
6.
OPEN/CLOSE
((trӧ
)Tính
2.
Indikator
Tekan
untuk
membuka
dan
menutup
tray
Tekan
membuka
menutup
Caù
cn
ttphҭm
ñoä
cuû
aakhay
maù
yy)dóa.
ñöôï
c hieå
nntray
thò
ôûôûdisk.
ñaâ
y.. disk.
2.
Indikator
STANDBY
Caù
cnhoaï
hoaï
ñoä
cuû
maù
ñöôï
hieå
thò
ñaâ
1.
STANDBY/ON
(duïterhubung
)arus
Tekan
untuk
membuka
dan
menutup
tray
disk.
Duø
ghoaï
ñeå
ñoù
nnnmembuka
gggcuû
môû
Pada
saat
player
arus
listrik,
lampu
indikator
Duø
guntuk
ñeå
ñoù
môû
khay
dóa.
2.
Ñeø
n
STANDBY
saat
player
terhubung
listrik,
lampu
indikator
Caù
c
t
ñoä
n
g
a
maù
ydan
ñöôï
c3.chieå
ndөng
thò
ôûnăng
ñaâ
yy.thay
Tekan
untuk
menutup
tray
disk.
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi tӹÿәi
lӋ khung
hình
trong
DVD.(trang
2. Pada
Ñeø
n
STANDBY
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Chӭc
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ thay
ÿәi DVD.(trang
tӹ lӋ khung hì
Nhaá
n
vaø
o
noù
ñeå
söû
n
g.
Quay
nuù
t
sang
phaû
i
hay
traù
i
Pada
saat
player
terhubung
arus
listrik,
lampu
indikator
Khi
aá
n
phím
STANDBY/ON
ñeå
baä
t
maù
y
,
ñeø
n
chæ
thò
Khi
maù
y
ñöôï
c
caé
m
ñieä
n
,
ñeø
n
chæ
thò
nguoà
n
maù
y
saù
n
g.
Khi
aá
n
phím
STANDBY/ON
ñeå
baä
t
maù
y
,
ñeø
n
chæ
thò
2.
Ñeø
n
STANDBY
Tekan
untuk
membuka
tray
disk.
7.
OPEN/CLOSE
(dan
) menutup
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
òӇ
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
Padasaat
saatplayer
player
terhubungarus
aruslistrik,
listrik,lampu
lampuindikator
indikator
Duø
n
g
ñeå
ñoù
n
g
môû
khay
dóa.
Pada
terhubung
2. akan
Indikator
STANDBY
8.
SKIP
(
)
TÌM
KIEÁ
M
10.
PLAY/PAUSE
(
)
Khi
maù
yy ñöôï
caé
m
ñieä
nntg.
,,leâñeø
chæ
thò
nguoà
nn nmaù
y saù
nng.
/( ) SEARCH
menyala.
Khi
aátaé
n
phím
baä
t maù
y, ñeø
chæ
thònthay
Khi
maù
ñöôï
caé
mccñieä
ñieä
ñeø
chæ
thò
nguoà
maù
saù
menyala.
ñeåtaé
ñieà
u
khieå
aâm
m
löôï
15)
8.
SKIP
/DVD.(trang
)dan
SEARCH
Chӭc
năng
EZ
òѭӧc
sӱ
tӹ
lӋSKIP
khung
hình
seõ
takan
maù
yccn
ñöôï
baä
nn.n.nnñeå
seõ
tvaø
vaø
maù
ycaé
ñöôï
baä
15)
akan
menyala.
Khi
maù
y3.
ñöôï
cSTANDBY/ON
nntXem
,leâ
ñeø
chæ
thò
nguoà
ndөng
maù
yyòӇ
saù
g.g. ÿәi8.
(((( //trong
8.
SKIP
)
TÌM
KIEÁ
M
Tekan
untuk
membuka
menutup
tray
disk.
/
7.
DISPLAY
akan
menyala.
7.
DISPLAY
8.
SKIP
)
SEARCH
15)
8.
SKIP
)
TÌM
KIEÁ
M
8.
SKIP
(
/
)
SEARCH
akan
8.4. DISPLAY
taétmenyala.
vaø maù
c baät leân3. arus
8.
SKIP
Mp8USB
Pada
saat
player
3. seõ
MIC
Duø
gñaà
ñeå
phaù
tTÌM
baø
haù
t4.keá
tieá
/tröôù
csuatu
ñoù Media
trong
dóa.
Baéntcác
u((TӋp
hoaë
c/t laï
döømelewati
nmoä
g) b�ng
phaù
ti atau
dóa.
8.
SKIP
)i untuk
SEARCH
Mӣ
tính
năng
Host
1y ñöôï
2 terhubung
15)
6/Media
8melewati
9KIEÁ
10
4 listrik, lampu indikator 5 7.
Digunakan
atau
mengulang
suatu
ade-tính năng USB Host
Mӣ
các
TӋp
b�ng
untuk
mengulang
ade3.
TRAY
DISK
3.
MIC
3.
DISK
Digunakan
untuk
melewati
atau
mengulang
suatu
adeDuø
nnccác
gghoaï
ii melewati
moä
tt baø
iiñöôï
haù
tcchapter
keá
tieá
/tröôù
ccñaâ
ñoù
trong
dóa.
Caù
tTӋp
ñoä
ntnttglaï
cuû
aamoä
maù
hieå
n
ôûôûUSB
yy..trong
Caù
hoaï
tphaù
ñoä
glaï
ñöôï
ckeá
hieå
nppthò
thò
5.
DISC
TRAY
4. Digunakan
Mӣ
Media
b�ng
năng
Host
3.
MIC
Duø
ñeå
phaù
laïqua
moä
baø
haù
tieá
/tröôù
ñoù
trong
dóa.phim và các giai ÿiӋu lѭu có
Digunakan
untuk
atau
mengulang
suatu
ade3.
TRAY
DISK
Söû
nñeå
gthӇ
ñeå
tyiytilte,
hay
track.
akan
menyala.
2.
Ñeø
STANDBY
3.
MIC
2. TRAY
Ñeø
n
STANDBY
3.
TRAY
DISK
Duø
ncduï
g
ñeå
i )cuû
moä
tmaù
baø
haù
tcttính
keá
tieá
p
/tröôù
cñaâ
ñoù
dóa.
có
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
Bҥn
Digunakan
untuk
melewati
atau
mengulang
suatu
adeDuø
ngn
ñeå
keá
t noá
icác
microâ
chöùcb�ng
naêngtính
Karaoke.
SKIP
(phaù
/boû
SEARCH
4.
Mӣ
TӋpcho
Media
năng USB Host 8. gan.
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
Bҥn
gan.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
bab
atau
trek.các tӋp media nhѭ hình ҧnh, phim và
3.
TRAY
DISK
Caù
c
hoaï
t
ñoä
n
g
cuû
a
maù
y
ñöôï
hieå
n
thò
ôû
ñaâ
y
.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
bab
atau
trek.
Tempat
disk.
Söû
duï
n
g
ñeå
boû
qua
moä
t
tilte,
chapter
hay
track.
Tempat
disk.
gan.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
bab
atau
trek.
2.
Ñeø
n
STANDBY
Söû
duï
gthӇ
ñeåboû
boûqua
qua
moä
tilte,
chapter
hay
track.
Duø
nggñaë
ñeå
keá
t noá
ii. microâ
cho
chöù
cc naê
nnguoà
ggnguoà
Karaoke.
có
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hìnhcao
ҧnh,
phim
cácmáy
giaiҧnh
ÿiӋu lѭu
có
gan.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
babtrack.
atau
trek.
Tempat
disk.
Nôi
tyydisk.
dóa
Duø
ñeå
keá
microâ
cho
chöù
naê
Karaoke.
Söû
duï
nngvà
ñeå
moä
t tlѭu
tilte,
chapter
hay
Khi
ñöôï
cnoá
m
ñieä
n
nnchæ
thò
nnmaù
Khi
maù
ñöôï
cocaé
mthӇ
ñieä
n,,ñeø
ñeø
thò
maùyysaù
saùnnhѭ
ng.
g. hình ҧnh,Bҥn
Tempat
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
nngmaù
ñeå
keá
t tvaø
noá
i caé
microâ
cho
chöù
cchæ
naê
nngcác
Karaoke.
gan.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
bab
atau
trek.
có
thѭӣng
thӭc
tӋp
media
phim
các
giai
ÿiӋu
có
Bҥn
Digunakan
untuk
melewati
atau
mengulang
suatu
adeâm
chҩt
lѭӧng
trong
máyvà
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ nhӟ
Tempat
3. Duø
TRAY
DISK
8.
SKIP
((chҩt
KIEÁ
M
8. STOP
SKIP
TÌM
KIEÁ
Mthanh
9.
Khi
maùMIC
ydisk.
ñöôï
c1/2
m ñieän, ñeøn chæ thò nguoàn maùy saùng.
9.
STOP
( lѭӧng
))) TÌM
4. MIC
AÂ
löôï
n
gcaé
Microâ
9.
STOP
))/))//hoһc
4.m
âm
thanh
chҩt
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy USB
ҧnh c
4.
1/2
kӻ
thuұt
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ bab
lѭusӕ
trӳ
vӟi
cәngMP3,
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
9.
STOP
8.
SKIP
(((sӕ
) máy
TÌM
KIEÁ
M thuұt
9.
STOP
(
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
ҧnh
9.
kӻ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
gan.
Digunakan
untuk
melompati
judul,
atau
trek.
9.
STOP
(
)
4.
MIC
1/2
9.
STOP
(
)
4.
AÂ
m
löôï
n
g
Microâ
Tempat
disk.
MIC
1/2nnggMicroâ
3.
MIC
4.
AÂ
m
löôï
Microâ
3. MIC
MIC
9.
((phaù
1/2
Duø
ñeå
laïlaïidisk.
i ihaù
DuønnggBerhenti
ñeå
phaù
imoä
moättbaø
baø
haùttkeá
keátieá
tieápp/tröôù
/tröôùccñoù
ñoùtrong
trongdóa.
dóa.
9. STOP
STOP
))ttmemutar
Ngöng
phaù
t dóa.
disk.
AÂ
m
4.
1/2
Berhenti
memutar
Duø
ng löôï
ñeå
ñieà
u chænh
möùbҵng
cfungsi
aâm cách
löôï
ngkӃt
cuûanӕi
microâ
. bӏ lѭu trӳ vӟi
Microphone
untuk
karaoke.
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
lѭu
trӳdóa.
vӟi
cәng USB cӫa ÿҫu DVD.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Microphone
untuk
fungsi
karaoke.
Berhenti
disk.
kӻ
thuұt
sӕ
thiӃt
cәng
cӫa
ÿҫu
DVD.
SӱpthiӃt
dөng
năng
USBHOST
3.
MIC
Duø
nUSB
gduï
ñeå
tboû
laïi qua
moä
tmoä
baøtittilte,
haù
t keá
tieá
/tröôù
cbӏtính
ñoù
trong
Ngöng
tt dóa.
Berhenti
disk.
Microphone
untuk
fungsi
karaoke.
Söû
nphaù
gmemutar
ñeå
chapter
hay
track.
Ngöng
dóa.
Söû
duï
nphaù
gphaù
moä
tilte,
chapter
hay
track.
ñieà
chænh
möù
ckaraoke.
aâaâQuay
m
löôï
nnnaê
ggtncuû
microâ
Microphone
fungsi
Berhenti
memutar
disk.
Duø
ñeå
keá
tuuntuk
i isöû
microâ
chöù
ccnnuù
ggaaaKaraoke.
9. Ngöng
STOP
(memutar
)boûqua
Duø
ñeå
ñieà
chænh
möù
ckaraoke.
löôï
cuû
microâ
Duønnnngngggñeå
ñeåoñieà
keá
tuunoá
noá
microâ
cho
chöù
n
Karaoke.
phaù
tñeå
dóa.
Nhaá
vaø
noù
ñeå
duï
ncho
sang
phaû.i.. hay traùi
untuk
fungsi
4. Microphone
MIC
1/2
Duø
chænh
möù
cg.
aâ
mm
löôï
gnaê
cuû
microâ
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa vӟi
thiӃtcәng
bӏ. USB ӣ mһt trѭӟc cӫa thiӃt
Söû
duï
n
g
ñeå
boû
qua
moä
t
tilte,
chapter
hay
track.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
10.
PLAY/PAUSE
(
)
Duø
nñieà
gnnñeå
keá
t noá
im
microâ
cho
chöù
c naê
nttgsang
Karaoke.
6.
OPEN/CLOSE
( )) )
Nhaá
vaø
o
noù
ñeå
söû
duï
n
g.
Quay
nuù
phaû
i
hay
traù
i
10.
PLAY/PAUSE
(
5.
MICROPHONE
VOLUME
10.
PLAY/PAUSE
(
10.
Nhaá
vaø
o
noù
ñeå
söû
duï
n
g.
Quay
nuù
sang
phaû
i
hay
traù
i
5.
MICROPHONE
VOLUME
10.
PLAY/PAUSE
(
ñeå
u
khieå
n
aâ
löôï
n
g.
Berhenti
memutar
disk.
1.
STANDBY/ON
(VOLUME
) bӏ USB
Nhaá
n vaøo noù
ñeåKӃt
söûfungsi
duï
nVOLUME
g.karaoke.
Quay
nuùt sang
phaûi hay
10. 2.
PLAY/PAUSE
( )phҫn,
)))
5.
MICROPHONE
Microphone
untuk
10.
5.
MICROPHONE
ٞٞ
ٟٟ
NӃu
có
nhiӅu
hãy
Bҩm
nút
/có
òӇtrѭӟc
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USBٞٞrӗi
10.
PLAY/PAUSE
((pause
9.
STOP
(USB
))môû
1.
nӕi
thiӃt
vӟi
cәng
USBtraù
ӣi mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
9.
STOP
(bӏ.
2.cәng
NӃu
USB
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
/ٟٟ òӇ chӑn mӝ
10.
PLAY/PAUSE
ñeå
ñieà
uulöôï
khieå
nng
aâaâm
löôï
nnVOLUME
g.
Tombol
memutar
dan
pause
disk.
5.
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
USB
ӣ
mһt
cӫa
thiӃt
bӏ.nút
Maë
t
Hieå
n
Thò
5.
MICROPHONE
4.
AÂ
m
löôï
n
Microâ
4. Digunakan
AÂ
m
n
g
Microâ
Tombol
memutar
dan
disk.
ñeå
ñieà
khieå
m
löôï
g.
10.
PLAY/PAUSE
(
)
Digunakan
untuk
mengatur
tinggi
rendah
suara
microDuø
n
g
ñeå
ñoù
n
g
khay
dóa.
Baé
t
ñaà
u
hoaë
c
döø
n
g
phaù
t
dóa.
untuk
mengatur
tinggi
rendah
suara
microTombol
memutar
dan
pause
disk.
ñeåm
ñieà
uphím
khieå
n
aâMicroâ
mmengatur
löôïng. tinggi
STOP
(hoaë
) döøndan
Tombol
memutar
dan
pause
disk. Bҩm OK.
Digunakan
untuk
rendah
microKhi
aánlöôï
STANDBY/ON
ñeå
baä
t maù
ysuara
, suara
ñeøhãy
n chæ
thò nút ٞٞ9.
4.
AÂ
n
g
Digunakan
untuk
mengatur
tinggi
rendah
microOK.
ٟٟ òӇ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
Bҩm
/10.
chӑn
phҫn
tӯ
USB
rӗidisk.
Tombol
memutar
pause
Baé
tt Bҩm
ñaà
uumӝt
cdóa.
gg phaù
tt )dóa.
PLAY/PAUSE
(
5.
DISC
TRAY
Ngöng
phaù
t
Ngöng
phaù
t
dóa.
Baé
ñaà
hoaë
c
döø
n
phaù
dóa.
Digunakan
untuk
mengatur
tinggi
rendah
suara
microٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB rӗi
5. phone.
MICROPHONE
VOLUME
phone.
Gunakan
tombol
tersebut
dengan
cara
menekanDuø
n
g
ñeå
ñieà
u
chænh
möù
c
aâ
m
löôï
n
g
cuû
a
microâ
.
Duø
n
g
ñeå
ñieà
u
chænh
möù
c
aâ
m
löôï
n
g
cuû
a
microâ
.
Baé
t ñaàuDISPLAY
hoaë
c döøng phaùt dóa.
Gunakan
tombol
dengan
cara
menekan11.
seõ
taét vaø
maùy ñöôï
c baä
t tersebut
leâ
n.
5.
DISC
TRAY
Gunakan
tombol
dengan
cara
menekan11.
DISPLAY
phaù
dóa.
5. phone.
DISC
TRAY
Chú
ýt •“USB”
xuҩt disk.
hiӋn trênChú
màný hình.
11.
phone.
Gunakan
tombol
tersebut
dengan
cara
7.
DISPLAY
DISPLAY
OK.
•“USB” sӁ xuҩt hiӋn trên màn hình.
Duø
nñaë
gnnñeå
ñieà
u ochænh
möù
ctersebut
aâm
löôïkanan
ndengan
gnuùcuû
a microâ
. menekanTombol
memutar
dansӁpause
5.
DISC
TRAY
11.Ngöng
DISPLAY
Nhaá
ooke
noù
ñeå
söû
duï
n
g.
Quay
nuù
ttmengontrol
sang
phaû
imicrotraù
Nhaá
vaø
noù
ñeå
söûkiri
duï
ntersebut
g.
Quay
sang
phaû
ihay
hay
traùi suara.
i 11.
phone.
Gunakan
tombol
cara
menekanNôi
tvaø
dóa
vaø
.Bҩm
Digunakan
untuk
mengatur
tinggi
rendah
suara
nya.
Putar
ke
atau
ke
untuk
mengontrol
Bҩm
OK.
11.
DISPLAY
nya.
Putar
kiri
atau
ke
kanan
untuk
suara.
Display
Indikator.
nya.
Putar
ke
kiri
atau
ke
kanan
untuk
mengontrol
suara.
Display
Indikator.
Nôi
t udóa
vaø
..aâm
10.
PLAY/PAUSE
(( y USB
)) c MENU
Nhaá
nñaë
vaø
okhieå
noù
söû
duï
g.
Quayuntuk
nuù
txuҩt
sang
phaûi hay
traùi hình.
10. Display
PLAY/PAUSE
•ngMàn
sӁñaâ
xuҩt
hiӋn trên
TV và
tӋp ÿãhiӋn
lѭutrên màn hì
nya.
Putar
ke
atau
kanan
untuk
mengontrol
suara.
ý ke
•“USB”
sӁ
hiӋn
màn
Nôi
ñaë
dóa
vaø
hìnhmàn
USBhình
MENU
sӁ xuҩt
ñeå
ñieà
nñeå
löôï
nnnke
g.
Caù
c Chú
hoaïIndikator.
tIndikator.
ñoä
cuûahình
maù
ñöôï
hieån thò ôû
y.• Màn
ñeåñaë
ñieà
khieå
nookiri
m
löôï
g.
Display
t tudóa
vaø
okiri
.aâChú
nya.
Putar
ke
atau
kanan
mengontrol
suara.
phone.
Gunakan
tombol
tersebut
dengan
cara trên
menekan2. Nôi
Ñeø
n
ýÿѭӧc
•“USB”
Display
Indikator.
( sӁ)xuҩt hiӋn trên màn hình.
11. PLAY/PAUSE
DISPLAY
ñeå ñieà
uSTANDBY
khieån aâm löôïng.• Màn hình USB MENU sӁ xuҩt10.
sӁ
hiӋn
trên
màn
hình
tӋp
lѭu
Baé
ttñaà
hoaë
cTV
nvà
sӁ ÿѭӧc mӣ.
Baé
ñaàuu
hoaë
cdöø
döømӣ.
nggphaù
phaùtÿã
tdóa.
dóa.
nya.
Putar
ke
kiri
atau
ke
kanan
untuk
mengontrol
suara.
Khi
maù
y
ñöôï
c
caé
m
ñieä
n
,
ñeø
n
chæ
thò
nguoà
n
maù
y
saù
n
g.
Display
Indikator.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp ÿã
lѭuBҩ
5.
u (hoaë
c /döø
g )phaù
t dóa.
5. DISC
DISC TRAY
TRAY
8. Baé
SKIP
TÌM
M
ٞٞn/ٟٟ
٠٠KIEÁ
3.t ñaà
Bҩm
nút
hoһc
/١ òӇ3.
chӑn
mӝt
USB.
MӣtӋp
tӋp.trong
ٞٞtrong
٠٠/Bҩm
١ òӇ OK
Bҩm
núttӋp
/ٟٟ hoһc
chӑnòӇmӝt
USB.
5. DISC TRAY sӁ ÿѭӧc mӣ.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
Nôi
vaø
..
Nôiñaë
ñaëttdóa
dóa3.
vaøooBҩm
Tháo
USB
an
toàn.
nút ٞٞ/ٟٟ hoһc ٠٠/١ òӇ chӑn mӝt tӋp trongDuø
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
3. MIC
Tháo
USB
an dóa.
toàn.
ng ñeå phaùt laïi moät baøi haùt keá tieáp/tröôù
c ñoù
trong
Nôi
ñaët dóa
vaøo. Indikator
Display
Maë
tDisplay
Hieå
nIndikator
Thò
ٞٞ
ٟٟ
3. duï
Bҩm
hoһc
òӇñӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
Bҩm
OK
òӇ
MӣbӏtӋp.
Display
Indikator
Söû
ngtránh
ñeånút
boûgây
qua/hѭ
moä
t tilte,
chapter
hay
track.
ñӇ
hҥi
cho٠٠
dӳ/١liӋu
lѭu
trong
thiӃt
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
an toàn.
tránh
gây
hѭbӏhҥi
choUSB.
dӳ liӋu
lѭu
trong
thiӃt
USB, h
Display
Indikator
Duø
ng ñeån
keá
t noáiTháo
microâUSB
cho chöù
c naêng Karaoke.
Maë
t Hieå
Thò
Display
Indikator
Maët Hieån ThòñӇ tránh gây hѭ hҥi cho dӳ liӋu lѭu trong thiӃt bӏ USB,
tháo
anUSB
toàn
khi ngҳt
Tháo
an
toàn.
hãy
thӵctrѭӟc
hiӋn
thao
tác kӃt nӕi
tháocáp
an USB.
toàn trѭӟc khi ngҳt kӃt nӕi cáp USB.
Display
9.
4.
AÂm löôïIndikator
ng Microâ
tháo an toàn trѭӟc khi ngҳt kӃt nӕi cáp USB.
Duø
n
g
ñeå
ñieà
u
chænh
möù
c
aâ
m
löôï
n
g
cuû
a
microâ
.
-Bҩm
nút
STOP(
)
Maë
Maëtt Hieå
Hieån
n Thò
Thò
n vaø
ñeå-Tháo
söû duïncáp
g. Quay
5.
USB.nuùt sang phaûi hay traùi
MaëtNhaá
Hieå
no noù
Thò
10.
ñeå ñieàu khieån aâm löôïng.
STOP
( nút) STOP( )
-Bҩm
ñӇ tránh
gây hѭ hҥi cho
Ngöng
phaùt cáp
dóa.USB.
-Tháo
nút trong
STOP(thiӃt
) bӏ USB, hãy thӵc hiӋn thao tác
dӳ -Bҩm
liӋu lѭu
-Tháo
USB.
tháo an toàn trѭӟc khi ngҳt kӃt
nӕicáp
cáp
USB.
Nhҧy
tӟi/lҥinút STOP( )5. Nhҧy tӟi/lҥi
-Bҩm
PLAY/PAUSE
(
)
Trong lúc m� t�p, hãy
bҩm
nút(/).
5. Nhҧy tӟi/lҥi
Trong lúc m� t�p, hãy bҩm nút(/).
-Tháo
Baé
t ñaà
ucóhoaë
ccáp
döøhѫn
nUSB.
g phaù
t dóa.
•N�u
nhiӅu
mӝt
tӋp, thì khi
bҥn
tiӃptӋp,
theo
ÿѭӧc
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
có bҩm
nhiӅunút,
hѫntӋp
mӝt
thìsӁ
khi
bҥn chӑn.
bҩm nút, tӋp tiӃp theo
5.ToåDISC
TRAY
ng thôøi gian phaùt/ Hieån thò nhöõng thoâng 5.
tinNhҧy
veà hoaï
t ñoäng cuûa maù•N�u
y nhö
tӟi/lҥi
có nhiӅu
hѫnchӑn.
mӝt tӋp, thì khi
trѭӟc
òѭӧc
•N�u có nhiӅu hѫn mӝt tӋp, thì khi bҥn bҩm nút, tӋp•N�u
tiӃp theo
sӁ ÿѭӧc
•N�ubҥn
có bҩm
nhiӅunút,
hѫntӋp
mӝt
tӋp,ÿó
thìsӁkhi
bҥnchӑn.
bҩm nút, tӋp trѭӟc ÿó
PLAY,
Nôi ñaëSTOP,
t dóa vaøo. LOAD ...
Trong
lúc m� t�p, hãy bҩm nút(/).
M� nhanh
•N�u
M� nhanh
nodSC: khoâng coù
dóa.có nhiӅu hѫn mӝt tӋp, thì khi bҥn bҩm nút, tӋp trѭӟc ÿó sӁ òѭӧc chӑn.
•N�u
mӝt tӋp,
bҥnӣbҩm
nút,
tiӃp hãy
theobҩm(/)trong
sӁ ÿѭӧc chӑn.
ñӇ mӣcóÿƭanhiӅu
ӣ tӕc hѫn
ÿӝ nhanh
hѫn,thì
hãykhi
bҩm(/)trong
lúc
m�.tӋp hѫn,
M� nhanh
ñӇ
mӣ
ÿƭa
tӕc ÿӝ
nhanh
lúc m�.
OPEn: môû khay dóa.
•Mӛi
bҥn bҩm
nútmӝt
này,tӋp,
tӕc ÿӝ
mӣ
sӁbҥn
thaybҩm
ÿәi nút,
nhѭ
sau:
có nhiӅu
hѫn
thì
khi
tӋp trѭӟc
chӑn.
ñӇ mӣ ÿƭa ӣ tӕc ÿӝ nhanh hѫn, hãy bҩm(/)trong lúc•N�u
m�. lҫn
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút này,
tӕc ÿӝ ÿó
mӣ sӁ
sӁ òѭӧc
thay ÿәi
nhѭ sau:
LOAd: ñang ñoïc•Mӛi
thoânlҫn
g tinbҥn
dóa.bҩm nút này, tӕc ÿӝ mӣ sӁ thay ÿәi nhѭ
2xsau:
•nhanh
4x • pengoperasian
8x. pengoperasian
2x set
• 4x • seperti
8x.
Total
waktu
putar/Menampilkan
beragam
pesan
set seperti
M�
Total
waktu
putar/Menampilkan
beragam
pesan
Total
waktu
putar/Menampilkan
beragam
pesan
pengoperasian
set
seperti
Total
waktu
putar/Menampilkan
beragam
pesan
pengoperasian
set
seperti
6. pesan
Cácmӣ
thiӃtÿƭa
bӏ tѭѫng
Maë
t PLAY,
Hieå
n Thò
Total
waktu
beragam
pengoperasian
seperti
2x putar/Menampilkan
•LOAD
4x • 8x.
6. hѫn,
Cácset
thiӃtbҩm(/)trong
bӏ tѭѫng thíchlúc m�.
ñӇ
ӣ tӕc thích
ÿӝ nhanh
hãy
STOP,
LOAD
...
PLAY,
STOP,
...
PLAY,
STOP,
LOAD
...
PLAY,
STOP,
LOAD
...thích
1.
Các
thiӃt
bӏ USB
hӛ
trӧy
USB
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt Mass
bӏ USB
hoҥt v1.0.(là c
Toå
nnodSC
g thôø
gian
phaù
/ yang
Hieå
nsedang
thò nhöõ
ngberagam
thoâng tin pesan
veà
hoaï
tpengoperasian
ñoä
n
g
cuû
anày,
maù
nhö
6.i: tidak
Cácputar/Menampilkan
thiӃt
bӏ ttѭѫng
1. Mass
Các
thiӃt
bӏ USB
hӛ trӧ
USB
Storage
Total
waktu
set
seperti
PLAY,
STOP,
LOAD
...
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ada
disk
dimuat.
nodSC
:
tidak
ada
disk
yang
sedang
dimuat.
Toå
n
g
thôø
i
gian
phaù
t
/
Hieå
n
thò
nhöõ
n
g
thoâ
n
g
tin
veà
hoaï
t
ñoä
n
g
cuû
a
maù
y
nhö
Toånngg: thôø
thôø
gian
phaù
t...
Hieå
nthò
thò
nhöõ
thoânnStorage
tinveà
veàhoaï
hoaï
ñoä
g
cuû
maù
ynhö
nhö
nodSC
yang
dimuat.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әaa
ÿƭa
di y
ÿӝng
trong
Windows
bҧnÿӝng
2000trong
hoһcWindows
cao
PLAY,
STOP,
LOAD
nodSC
:tidak
tidak
adadisk
disk
yang
sedang
dimuat.
Toå
iiada
gian
phaù
tthiӃt
//sedang
Hieå
nhöõ
nnggthoâ
ggtin
ttñoä
nng
cuû
maù
1.
Các
hӛ
trӧ USB
Mass
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ mӝt(phiên
ә ÿƭa di
(phiên bҧ
PLAY,
STOP,
LOAD
...bӏnUSB
nodSC
:
tidak
ada
disk
yang
sedang
dimuat.
2x
•
4x
•
8x.
OPEn
:
tray
disk
terbuka.
PLAY,
STOP,
LOAD
...
OPEn
::khoâ
tray
terbuka.
PLAY,
STOP,
LOAD
...
OPEn
tray
disk
terbuka.
mà không
cҫn phҧi cài ÿһthѫn)
driver
sung.)cҫn phҧi cài ÿһt driver bә sung.)
nodSC:
ngdisk
coù
dóa.
PLAY,
STOP,
LOAD
...
ÿӝng
nhѭ
mӝt әdimuat.
ÿƭa di ÿӝng trong Windows (phiên hѫn)
bҧn 2000
hoһc cao
màbәkhông
OPEn
:
tray
disk
terbuka.
nodSC
:
tidak
ada
disk
yang
sedang
6
OPEn
:
tray
disk
terbuka.
nodSC:
khoâ
ng Player
coù
dóa.
6.1800-588
Các2.thiӃt
bӏnghe
tѭѫng
thích
Soá ñieä
n cài
thoaï
i mieã
n phí:
889
LOAd
memuat
informasi
disk.
nodSC:
khoâkhay
coù
dóa. sedang
LOAd
::môû
Player
sedang
memuat
informasi
disk.
Máy
nhҥc
MP3: máy nghe
nhҥcnghe
MP3nhҥc
loҥiMP3:
ә cӭngmáy
(HDD)
flash.
nodSC:
khoâ
nngg: coù
dóa.
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.)
2. Máy
nghevà
nhҥc
MP3 loҥi ә cӭn
LOAd
sedang
memuat
informasi
disk.
OPEn:
dóa.
LOAd
Player
sedang
memuat
informasi
disk.
OPEn
::Player
tray
terbuka.
LOAd
:môû
Player
sedang
memuat
informasi
disk.
Toå
thôø
idisk
phaù
tt// Hieå
n
n
hoaï
tt ñoä
n
g
cuû
aasӕ:
maù
yy
nhö
Toån
ng
g
thôø
i gian
gian
phaù
Hieå
n thò
thò nhöõ
nhöõ
ng
g thoâ
thoân
ng
g tin
tin veà
veà3.
hoaï
ñoä
nkӻ
gbӏ
cuû
maù
nhö
OPEn:
khay
dóa.
Các
thiӃt
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
cácҧnh
thiӃt
OPEn:
môû
khay
dóa.
Máy
ҧnh
thuұt
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧkӻ
USB
Mass
Storagev1.0.
2.gphaù
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә1.
cӭng
(HDD)
và
flash.
3.
Máy
ҧnh
thuұt
sӕ:
Các
máy
hӛ bӏ
trӧUSB
USB hoҥt
Mass
OPEn:
môû
khay
dóa.
LOAd:
ñang
ñoï
c
thoâ
n
tin
dóa.
Toå
n
g
thôø
i
gian
t
/
Hieå
n
thò
nhöõ
n
g
thoâ
n
g
tin
veà
hoaï
t
ñoä
n
g
cuû
a
maù
y
nhö
PLAY,
STOP,
LOAD
...
PLAY,
STOP,
LOAD
...
LOAd
:
Player
sedang
memuat
informasi
disk.
LOAd:
ñang
ñoï
thoâ
n3.
tin
dóa.
ÿӝng
nhѭҧnh
mӝt
ә ÿƭa
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao tron
•Các
máy
hoҥt
ÿӝngdinhѭ
mӝt
ә cӭng
di ÿӝng
LOAd:ñang
ñang
ñoïcccthoâ
thoâ
ngggtin
tin
dóa.
Máy
ҧnh kӻ thuұt sӕ: Các máy ҧnh hӛ trӧ USB Mass
Storagev1.0.
•Các
máy
ҧnh
hoҥttrong
ÿӝngWindows
nhѭ
mӝt
ә(phiên
cӭng
di ÿӝng
PLAY,
STOP,
LOAD
...
LOAd:
ñoï
n
dóa.
nodSC:
nodSC:khoâ
khoânnggcoù
coùdóa.
dóa.
bҧn
2000
caocҫn
hѫn)phҧi
mà không
phҧi
cài
ÿһt
driver
sung.cҫn phҧi cài ÿһt dr
hѫn)
màhoһc
không
càibҧn
ÿһtcҫn
driver
bәcao
sung.)
•Các máy ҧnh hoҥt ÿӝng nhѭ mӝt ә cӭng di ÿӝng trong
Windows
(phiên
2000
hoһc
hѫn)
màbәkhông
nodSC: khoâng coù dóa.
OPEn:
OPEn:môû
môûkhay
khaydóa.
dóa. bҧn 2000 hoһc cao hѫn) mà không cҫn phҧi cài ÿһt
4.
�Máy
c�ng USB
và
� flash
USB:
Các�nghe
thiӃt
bӏ
hӛ và
trӧ
USB1.1.
bә
sung.
4.
c�ng nhҥc
USB
�USB2.0
flash
Các
thiӃt bӏ hӛ
USB2
2. driver
nghe
nhҥc
MP3:
máy
MP3
loҥiUSB:
әhoһc
cӭng
(HDD)
và trӧ
flash.
OPEn: môû khay dóa.
LOAd:
dóa.
LOAd:ñang
ñangñoï
ñoïccthoâ
thoân4.
nggtin
tin
dóa. USB và � flash USB: Các thiӃt bӏ hӛ trӧ USB2.0
•Bҥn
cóҧnh
thӇ
tұnthuұt
hѭӣngsӕ:
mӝt
sӵ máy
khác
trong
chҩt
lѭӧng
khi kӃt
� c�ng
hoһc
USB1.1.
•BҥnbiӋt
có thӇ
tұn
hѭӣng
mӝtphát
sӵStoragev1.0.
khác
biӋtnӕi
trong chҩt lѭ
3.
Máy
kӻ
Các
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
LOAd: ñang ñoïc thoâng tin dóa.
vӟilѭӧng
mӝt
thiӃt
bӏkhi
USB1.1.
6
•Bҥn có thӇ tұnSoá
hѭӣng
khác
chҩt
phát
kӃthoҥt
nӕi ÿӝngvӟi
mӝt
thiӃt
USB1.1.
ñieänmӝt
thoaïsӵi mieã
n biӋt
phí: trong
1800-588
889
•Các
máy
ҧnh
nhѭ
mӝt
ә bӏ
cӭng
di ÿӝng trong Windows (phiên
Soá
ñieä
thoaï
mieã
phí:
1800-588
•889
ñӕi vӟi mӝt ә cӭng USB, cҫn ÿҧm
kӃt nӕi
vӟi mӝt
nguӗn
ÿiӋnbҧo
hӛ trӧ
Soáñieä
ñieännnthoaï
thoaïiiimieã
mieãnnnphí:
phí:1800-588
1800-588889
889
66
vӟi mӝt thiӃt bӏ USB1.1.
ñӕi bҧo
vӟicҫn
mӝt
ә cӭng
cҫn ÿҧm
kӃt nӕi vӟi m
Soá
bҧn 2000 hoһc cao hѫn) mà• không
phҧi
càiUSB,
ÿһt driver
bә sung.
cӭngnguӗn
USB hoҥt
thѭӡng.
• ñӕi vӟi mӝt ә cӭng USB, cҫn ÿҧm bҧo kӃt nӕiÿӇ
vӟiә mӝt
ÿiӋn ÿӝng
hӛ trӧbình ÿӇ
ә cӭng USB hoҥt ÿӝng bình thѭӡng.
6
666 6
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
5. ñҫu
ÿӑc
thҿcuû
USB:
ñҫuyÿӑc
thҿ ñҫu
USBÿӑc
mӝtthҿ
khe
cҳm ñҫu
và ÿҫu
USB
ÿӇ ә cӭng
USBnhoҥt
bình
5.
USB:
ÿӑcÿӑc
thҿthҿ
USB
mӝt khe cҳm và
Toå
t/ Hieå
thòÿӝng
nhöõ
ngthѭӡng.
thoâng tin veà hoaï
t ñoä
ng
a maù
nhö
66 ng thôøi gian5.phaù
•Bҥn
có thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt nhiӅu
sӵ khác
Soá
ñieä
thoaï
i imieã
nnphí:
889
Soáñҫu
ñieännÿӑc
thoaï
mieã
phí:
1800-588
889
nhiӅu
cҳm
ñҫu...
ÿӑc thҿ USB:
thҿ
USB
mӝt1800-588
khe cҳm và
ÿҫu khe
ÿӑc
thҿ USB
khebiӋt
cҳmtrong chҩt lѭӧng phát khi kӃt nӕi
6 STOP, LOAD
6PLAY,
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588
889
vӟi mӝt thiӃt bӏ USB1.1.
nhiӅu khe cҳm
nodSC: khoâng coù dóa.
• ñӕi vӟi mӝt ә cӭng USB, cҫn ÿҧm bҧo kӃt nӕi vӟi mӝt nguӗn ÿiӋn hӛ trӧ
OPEn: môû khay dóa.
ÿӇ ә cӭng USB hoҥt ÿӝng bình thѭӡng.
LOAd: ñang ñoïc thoâng tin dóa.
5. ñҫu ÿӑc thҿ USB: ñҫu ÿӑc thҿ USB mӝt khe cҳm và ÿҫu ÿӑc thҿ USB
nhiӅu khe cҳm
6
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Panel
Belakang
Maë
t Sau Maùy
1.
1
3
13
3
1
2
11
2
5
4
4
NGOÕ RA AÂM THANH KYÕ THUAÄT SOÁ
3.
Indonesia
Viet Viet
NamNam
Maët Sau Maùy
42
5
NGOÕ RA TIEÁNG
Duøng keát noái vôùi ngoõ vaøo aâm thanh cuûa Tivi
- Baïn coù theå keát noái ngoõ ra aâm thanh kyõ thuaät soá
hoaëc thieá
t bòTIEÁ
nhaäN
n aâ
3. NGOÕ
RA
Gm thanh.
tôùi thieátRA
bò Dolby
NGOÕ
AÂM Digital.
THANH KYÕ THUAÄT SOÁ
-- Baï
Keánt noá
i theå
Ampli
Digital,
MPEG2
hoaëtcsoá
boä 3. JACK
1. JACK
DIGITAL
AUDIO
OUT
Duøng keá
t noái vôùi ngoõ
vaøo aâm thanh cuûa Tivi
coù
keátcoù
noáDolby
iAUDIO
ngoõ ra
aâmOUT
thanh
kyõ thuaä
giaû
i maõtkabel
DTS.
- Gunakan
koaksial
untuk menyambungkan
- Sambungkan
ke Audio
hoaëc thieát bò nhaä
n aâm input
thanh.pada TV atau
tôù
i thieá
bò
Dolby
Digital.
4. NGOÕ RA HÌNH
- Keá
ke
penerima
dolby
sesuai.
perangkat A/V anda.
t noái Ampli
coù digital
Dolby yang
Digital,
MPEG2 hoaëc boä
- Duøng keát noái vôùi ngoõ vaøo hình cuûa Tivi.
giaûi maõuntuk
DTS. menyambungkan ke perangkat
- Gunakan
2. NGOÕ RA HÌNH AÛNH COMPONENT 4. 4.JACK
VIDEO
OUT
- NGOÕ
Video Output
trong
muïc Setup phaûi ñöôïc
RA HÌNH
penguat Audio/Video yang memiliki fungsi
-- Sambungkan
Video
pada
caø
laøt Component
(I-SCAN)
hoaë
c anda.
S-Video.
- Baïn chæ söû duïng ngoõ keát noái naøy khi Tivi baïn coù
Duøi nñaë
g tkeá
noái ke
vôùiinput
ngoõ vaø
o hình
cuû
aTV
Tivi.
Dolby Digital,
MPEG2
atau
DTS. Pr, Pb, Y.
chuyeâ
duïng ñöôï
- Video
menu set
2. ngoõ
NGOÕ
RAn HÌNH
AÛcNhoã
H trôï
COMPONENT
Video Output
Output pada
trongSetup
muïc Setup
phaûke
i ñöôïc
2. JACK
VIDEO
OUT
(I-SCAN).
caø
i ñaët laø
Component
(I-SCAN)
hoaëc S-Video.
Neánu COMPONENT
ngoõsöû
raduï
hình
nh (P-SCAN)
choïbaï
n n coù
5. Component
NGOÕ
RA
HÌNH DAÏ
NG S-VIDEO
- Baï
chæ
ng aû
ngoõ
keát noá
i naøyñöôï
khicTivi
trongchuyeâ
muï
c nSetup
queù
imempunöuY.
ngoõ
duïngthì
ñöôï
cjika
hoãñoä
trôï
Pr,t toá
Pb,
- Gunakan
sambungan
inicheá
TV
anda
- Duøng keát noái vôùi ngoõ vaøo hình cuûa Tivi theo
(Progressive
Scan)
hoaït ñoäPnRg.
yai
jack
inputraComponent
Video.
, PB cdan
u S-Video,
kieåu keáDAÏ
t noáN
i naø
cho chaát löôïng
- Neá
u ngoõ
hình
aûnhseõ
(P-SCAN)
ñöôï
choïYn
5. kieå
NGOÕ
RA HÌNH
GyS-VIDEO
- Neá
uSeperti
ngoõ
hình aûthì
nhcheá
(I-SCAN)
ñöôï
choïn trong
trong
muïcraSetup
ñoä queù
t toáci öu
h ttoánoá
t hôn.
video.
Component
Video
menghasilkan
- hình
Duøngaûnkeá
i vôùi ngoõ vaøo hình cuûa Tivi theo
muïc Setup
thìScan)
cheá ñoä
(Progressive
seõqueù
hoaït txen
ñoänkeõ
g. (Interlace
kualitas
gambar
yang
baik
- kieå
Video
Output trong
c iSetup
phaûchaá
i ñöôï
c ng
u S-Video,
kieåu keámuï
t noá
naøy cho
t löôï
Scan)
seõ ra
hoaï
t ñoäaûnng.h (I-SCAN) ñöôïc choïn trong
- Neá
u ngoõ
hình
hình
h toá
t hôn.
- Jika
Component(P-SCAN)
Video Output dipilih
caøi ñaëaûtnlaø
S-Video.
muïMenu
c Setup
thì cheá
ñoä queù
t xen keõ (Interlace
pada
Setup,
fungsi
progressive
scan
- Video Output trong muïc Setup phaûi ñöôïc
Scan) seõ hoaït ñoäng.
akan berfungsi.
caøi ñaët laø S-Video.
- JikayùComponent(I-SCAN)
Video Output dipilih
Chuù
:
pada Menu Setup, fungsi interlaced scan akan
- berfungsi.
Baïn neân kieåm tra trong saùch höôùng daãn cuûa Tivi xem Tivi coù ñöôïc hoã trôï chöùc naêng queùt toái öu
Chuù yù:
(Progressive Scan) hay khoâng. Neáu chöùc naêng queùt toái öu trong Tivi ñöôïc hoã trôï, baïn neân laøm
- theo
höôù
g daã
chchñeåhöôù
caøni g
ñaëdaã
t cheá
naøyxem
.
Baïn neâ
n nkieå
m ntratrong
trongsaùsaù
n cuûñoä
a Tivi
Tivi coù ñöôïc hoã trôï chöùc naêng queùt toái öu
Scan)
hay
khoâng. Neá
u cchöù
c nnaê
ng queù
t ctoáSetup
i öu trong
Tivira
ñöôï
hoã trôïseõ
, baï
n neâ
laøm
- (Progressive
Neá
u
ngoõ
ra
hình
aû
n
h
(P-SCAN)
ñöôï
choï
trong
muï
thì ngoõ
S-cVideo
khoâ
ngnkích
Catatan
theo
hoaït.höôùng daãn trong saùch ñeå caøi ñaët cheá ñoä naøy.
- Simak
panduan
anda
menggunakan
- Xem
trang
~ 27
ñeå(P-SCAN)
coù theâuntuk
m thoâ
nmengetahui
gc tin
caùch apakah
söû cduïSetup
ngTV
muïthì
canda
Setup
Neábuku
u ngoõ
ra26
hình
aûnTV
h
ñöôï
choïveà
n trong
muï
ngoõdapat
raMenu.
S-Video
seõ khoâng kích
fungsi
Progresive
scan. Jika TV anda memiliki fungsi Progressive scan, ikuti petunjuk pada
hoaï
t.
buku
panduan TV anda untuk mengeset Progressive scan pada sistem Menu.
- Xem trang 26 ~ 27 ñeå coù theâm thoâng tin veà caùch söû duïng muïc Setup Menu.
1.
- Lihat halaman 26 ~ 27 untuk mendapatkan panduan bagaimana menggunakan menu pengaturan.
7
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
7
7
Duøng ñeå môû caùc chöùc naêng aâm
9
14. Phím ZOOM
Phoùng to hình aûnh DVD.
10
Boä Ñieà
Ñieàu
u Khieå
Khieån
n Töø
Töø Xa
Xa
Boä
11
20
21
12
13
22
23
5.
5.
Phím INSTANT
INSTANT REPLAY
REPLAY
Phím
Phímnaø
naøyycho
chophaù
phaùt ttôùtôùi imoä
moät tñoaï
ñoaïnntröôù
tröôùcc
Phím
10giaâ
giaâyyso
sovôù
vôùi ithôø
thôøi iñieå
ñieåmmhieä
hieänntaïtaïi.i.
10
15. Phím OPEN/CLOS
Duøng ñeå môû hoaëc ñoùng khay d
16. Phím STEP
Phaùt chaäm töøng aûnh taïi moät thô
17. Phím INSTANT SKIP
Phím naøy cho phaùt tôùi moät ñoaï
Boä Ñieàu Khieån Töø Xa
18. Phím PLAY/PAUSE (
Boä Ñieàu Khieån Töø Xa
Phaùt hoaëc taïm döøng phaùt dóa.
Boä Ñieàu Khieån Töø Xa
14
1
6.
Phím
SKIP
(
)
19.
Phím RETURN
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
1Boä Ñieàu Khieån Töø Xa 14
6. Phím SKIP (
)
//
BoäÑieà
Ñieà
Khieå
n Xa
Töø Xa
5. Boû
Phím
REPLAY
Trôû veà muïc luïc tröôùc.
Boä
uu
Khieå
n Töø
quamoä
moäINSTANT
ttitle,
title,chapter
chapterhoaë
hoaëcctrack.
track.
15
Boû
qua
t
15
5. Phím INSTANT REPLAY
Phím naøy cho phaùt tôùi moät ñoaïn tröôùc
Boä
u
Khieå
n
Xa
BoäÑieà
Ñieà
Khieå
n Töø
20. Phím INFO
5.
Phím
Boä
Ñieà
uu
Khieå
n Töø
Töø
Xa Xa
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Phím naøINSTANT
ySTOP
cho phaùt (tôù
moä))t ñoaïn tröôùc
7. Phím
Phím
STOP
( i REPLAY
7.
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
8.
6.
Phím
SKIP
(moä
Penjelasan
Remote
Kontrol
10
giaâ
yyso
vôùphaù
i thôøt itôùñieå
m thieä
taïtröôù
i). c
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
/n n
Hieån thò cheá ñoä hieän taïi cuûa dóa
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Phím
naø
cho
i
ñoaï
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
5. 10
Phím
Boä Ñieàu Khieån Töø Xa
giaây soINSTANT
vôùi thôøi ñieåmREPLAY
hieän taïi.
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boû
quaMENU
moä
t Title,( Chapter
hoaë
Track.
8.
Phím
MENU
Boä Ñieàu Khieån Töø Xa
8.
Phím
22Boä
14
1
6.
SKIP
)i.n)ctröôù
8.
6.
Phím
SKIP
(
/
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
m
hieä
n
taï
/
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
c
21.
Phím CANCEL
ÑieàuuKhieå
KhieånnTöø
TöøXa
Xa
17
14
Boä
11 Ñieà
6. Môû
Phím
(tcuû
) n tröôùc
/ hoaë
Phím
yycSKIP
phaù
ttChapter
tôù
moä
Môû
muï
cluïluï
ccho
ñaëtchapter
cuû
maù
.hoaë
muï
cnaø
caø
i iñaë
maù
ytty).ñoaï
Boû
moä
ttcaø
title,
c ntrack.
15
Boû
qua
moä
Title,
ctröôù
Track.
Phím
naø
cho
phaù
tôùa(aiim
moä
ñoaï
c
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
7.
Phím
STOP
9.
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
14
18
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
hieä
n
taï
i
.
1
Duø
ng ñeå loaïi boû muïc luïc hoaëc t
6.
Phím
SKIP
(
)
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
2
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
/
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boû giaâ
qua
moä
t title,
chapter
hoaë
c track.
15
Boä
Ñieàuu Khieå
Khieån
n Töø
Töø Xa
Xa
17
1.
Phím
DVD
POWER
10
yyENTER/
so
vôù
ii thôø
ii tñieå
mREPLAY
hieä
n
ii.. tröôùc
1 Ñieà
Boä
5.
Phím
9.
Phím
ENTER/
,-tt )ñoaï
Phím
yyINSTANT
cho
phaù
n
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
10
giaânaø
so
vôùVOL
thôø
hieä
nc taï
taï
9.
Phím
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
12.
Phím
SUBTITLE
TV
(tôù
+
,,REPLAY
maøn hình.
Boû
qua
moä
tSTOP
title,
chapter
hoaë
track.
10.
5.
Phím
INSTANT
Phím
naø
cho
phaù
ttñieå
tôù
moä
ñoaï
n
tröôù
cc
15
7.
(iiimmoä
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
7.
Phím
(
)
9.
14
10.
Nút
TV
Vol
(+,
-)
(Âm
lượng
TV)
4.
Tombol
SEARCH
(
)
1
6.
SKIP
(
)
Phím
naø
y
cho
phaù
tôù
moä
t
ñoaï
n
tröôù
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
/
18
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
/
2
Baä
t / Taé
tyynguoà
nphaù
DVD.
Boä
u
n
14
Phím
naø
cho
tôù
moä
tttnñoaï
n
ccct tcoâ
7.
Phím
STOP
)nñoaï
3 Ñieà
1
6.
Phím
19
Phím
naø
cho
tôù(iiiicm
nii..tröôù
tröôù
//naê
5. Ñaâ
INSTANT
REPLAY
Ñaâ
laøcaù
phím
coù((iittchöù
chöù
cmoä
naê
g)nhö
moä
10
giaâ
yycaùcso
vôù
ii phaù
thôø
hieä
n
taïnhö
22. Phím KARAOKE.
yylaø
phím
coù
g
moä
14
Phím
naø
yycySKIP
cho
tôù
moä
ñoaï
nn
Ñieà
u Khieå
Khieå
n Töø
TöønXa
Xa
Phím
naø
cho
phaù
tttñieå
moä
ttdisk.
tröôù
cc coânnggtaétaét.t.
1
6.
Phím
SKIP
Điều
khiển
lượng
10
giaâ
so
vôù
thôø
ñieå
hieä
n
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Pemilihan
Phím
cho
phaù
tôùpada
moä
ñoaï
ni.tröôù
tröôù
Boû
qua
moä
tÂm
title,
track.
15
Ñieà
u
Khieå
Töø
Xa
16
10
giaâ
ynaømaju/mundur
so
vôù
i phaù
thôø
i(Âm
ñieå
m
hieä
n )ctaï
taï
12.
Phím
SUBTITLE
TV
VOL
((tôù
+im
,REPLAY
-)hoaë
)ñoaï
10.
5.
Phím
INSTANT
3Boä
7.
Phím
STOP
16
8.
MENU
2Boä
10.
Nút
TV
Vol
(+,
-)chapter
lượng
TV)
3Boä
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
15
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
m
hieä
n
taï
i
.
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
tröôù
Môû chöùc naêng Karaoke.
20
2.
Caù
c
phím
soá
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
m
hieä
n
taï
i
.
14
3
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
11.
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
1
8.
Phím
MENU
6.
SKIP
))taï
15
10
giaâ
ynaø
so
vôù
iVIEW
i((iitñieå
m
hieä
nn
taï
iii... tröôùcc
19
2
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
10
giaâ
yy EZ
so
vôù
ii thôø
thôø
ñieå
m
hieä
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
/
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
5.
Tombol
Volume
TV
(+,-)
10.
EZ
14
1
10.
Phím
VIEW
6.
SKIP
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
10
giaâ
so
vôù
thôø
ñieå
m
hieä
n
taï
Phím
y
cho
phaù
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
8.
Điều
khiển
Âm
lượng
/
6.
Phím
SKIP
(
)
14
Môû muï
luï
c caø
i ñaë
t cuû
aREPLAY
naøycMENU
cho
phaù
t(tôù
i (moä
t ñoaï
c
1 Ñieàu Khieån Töø Xa
6. Phím
Phím
SKIP
5.
Phím
INSTANT
7.
Phím
STOP
)yn/.))ntaïtröôù
/maù
8.
Phím
24Boä
10
giaâ
yyncyINSTANT
so
vôù
ivolume.
thôø
ittôù
ñieå
m
hieä
itröôù
.tröôù
14
5.
REPLAY
1
6.
Phím
SKIP
(
14
/
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
15
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
1
6.
Phím
SKIP
(
)
Môû
muï
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
Phím
naø
cho
phaù
t
i
moä
t
ñoaï
n
tröôù
c
7.
Phím
STOP
(
)
Phím
naø
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
c
20
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
c
/
Phím
naø
y
cho
phaù
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
tröôù
c
Untuk
mengatur
Tæ
leä
hieå
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
23.
Phím REPEAT
14
3.
Phím
VIDEO
SEL.
6.
Phím
(chapter
)))taï
6.
Phím
SKIP
((titttñieå
19.Tæ
Nút
TV
POWER
(BẬT
leäBoû
hieå
thò
hình
aûiii(im
nmoä
coù
ccccñieàu chænh deã daøng
11.
Boû
qua
moä
title,
chapter
hoaë
track.
Phím
naø
ySKIP
cho
phaù
tôù
tnñoaï
tröôù
15
1514
8.
MENU
/h//TV)
8.
5.
Phím
REPLAY
Phím
naø
yso
cho
phaù
tôù
ttthoaë
nnntrack.
tröôù
6.
Phím
SKIP
((moä
))c Track.
Phím
naø
cho
phaù
tôù
moä
ñoaï
tröôù
moä
tia
Title,
Chapter
7.
Phím
STOP
)ñoaï
10
giaâ
ynINSTANT
vôù
thôø
hieä
n/theå
i.ñöôï
14
1411
Boû
qua
ttcuû
cchoaë
15
1
6.
Phím
SKIP
Phím
naø
yymoä
cho
tôù
moä
tröôù
giaâ
yqua
i title,
thôø
ñieå
m
hieä
8. 10
9.
Phím
ENTER/
,ñoaï
6.
Phím
SKIP
5.12.
Phím
INSTANT
REPLAY
Môû
muï
cso
cvôù
iphaù
ñaëiiitchapter
tchapter
cuû
amoä
maù
ynnñoaï
./taï
Phím
naø
yluï
cho
phaù
tôù
ihình
tTV
niii..ntrack.
tröôù
cnc(16:9 hay 4:3).
Boû
qua
moä
ttcaø
hoaë
cctaï
15
8.
Phím
MENU
14
2
1
Boû
qua
moä
tnititle,
title,
hoaë
c)n
track.
6.
SKIP
(ñieå
15
17
9.
ENTER/
/
10
giaâ
y
so
vôù
thôø
ñieå
m
hieä
taï
6.
Tombol
VIDEO
SEL.
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
m
hieä
taï
.
1
theo
kích
thöôù
c
maø
n
cuû
a
baï
Cho
pheùp baïn laëp laïi moät title,
4
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
m
hieä
n
taï
i
.
Thay
ñoå
i
daï
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
ñieå
m
hieä
n
i
.
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boû
qua
moä
title,
chapter
hoaë
track.
15
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
theo
kích
thöôù
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
15
9.
Phím
ENTER/
,
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
tröôù
c
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
Boû
qua
moä
t
Title,
Chapter
hoaë
c
Track.
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
ñieå
m
hieä
n
taï
i
.
16
7.
Phím
STOP
((m
5.
Phím
INSTANT
10
giaâ
yyy so
vôù
iiitthôø
iiichapter
m
n))n
ii.track.
10
giaâ
so
vôù
thôø
ñieå
mREPLAY
hieä
nn)taï
taï
8.
Phím
MENU
2
Boû
moä
tSTOP
title,
hoaë
15
17
14
6.
Phím
SKIP
(ñieå
)cg
10
giaâ
so
thôø
ñieå
taï
..nhö
5151
17
7.
Phím
STOP
/hieä
Boû
qua
moä
Title,
Chapter
c cTrack.
14
6.
Phím
SKIP
7.
Phím
8.
Phím
MENU
Phím
naø
ycaù
cho
phaù
tcoù
tôù
moä
ñoaï
tröôù
Ñaâ
yqua
laø
cvôù
chöù
chieä
naê
moät coâng taét.
9. 10
2Boä
/a(hieä
7.
Phím
STOP
(moä
)y)taï
giaâ
ynaø
so
vôù
ioutput
thôø
ñieå
m
nñoaï
in.itrack.
18
Môû
muï
cENTER/
luï
ctphím
caø
i ((iñaë
ttôùicuû
.n
Ñieàu Khieån Töø Xa
Boû
qua
moä
title,
chapter
hoaë
choaë
17
15
9.
Phím
,ttmaù
2
1
Untuk
memilih
videol.
Phím
ycaù
cho
phaù
tñieå
tôù
im
ttñoaï
ñoaï
n
tröôù
cmoä
Phím
naø
y
cho
phaù
t
i
moä
tröôù
c
14
16
7.
Phím
STOP
(
)
161
6.
Phím
SKIP
)
14
6.
Phím
SKIP
(
)
14
3
17
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
n
tröôù
c
9.
Phím
ENTER/
1
Ñaâ
y
laø
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
t
coâ
n
g
taé
t
.
6.
Phím
SKIP
(
)
10
giaâ
y
so
vôù
i
thôø
i
hieä
n
taï
i
.
1
6.
Phím
SKIP
(
)
/
7.
Phím
STOP
(
)
12.
/
1
4
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
/
/
14
11.
Phím
DISC
MENU
1
14
6.
SKIP
( t cuû
Boû
qua
moä
tiSTOP
title,
hoaë
4.
Phím
SEARCH
(maù
15
7.
Phím
((( a
) ))).)ctrack.
6.
SKIP
(((chapter
6.
Phím
SKIP
7.
Phím
STOP
11.
Phím
MENU
/hoaë
/. track.)
7.
Phím
9.
Boû
qua
moä
tSTOP
chapter
15
8.
Phím
MENU
14
Môû
cDISC
luï
ctitle,
caø
icoù
ñaë
2
6.
Phím
SKIP
10
giaâ
y caù
so
vôù
thôø
ñieå
m
6113
16
7.
Phím
STOP
18
//hieä
12.
Phím
SUBTITLE
TV
VOL
(/c((/+
,,nnn-))y)ctaï
) inhö
10.
5.
Phím
REPLAY
8.
Phím
MENU
14
7.
STOP
22
9.
Tombol
SKIP
(-)
6.
Phím
SKIP
(iichapter
10.
Nút
(+,
(Âm
lượng
Ñaâ
yPhím
laømuï
cINSTANT
phím
chöù
naê
g)ctaï
moät coâng taét.
10.
EZ
VIEW
/hieä
18 7.6.
9.
Phím
ENTER/
8.
MENU
10
giaâ
yyTV
so
vôù
ititle,
thôø
ichapter
ñieå
m
itrack.
2
10
giaâ
so
vôù
in
ichapter
m
hieä
n))nctaï
i.track.
.TV)
Boû
moä
tVol
chapter
hoaë
Boû
qua
moä
hoaë
15
2
Boû
qua
moä
title,
chapter
hoaë
c)taï
Boû
moä
ttitle,
title,
chapter
hoaë
ctrack.
15
7.
Phím
STOP
(m
15
10
giaâ
ypheù
so
vôù
ititle,
thôø
ñieå
m
hieä
itrack.
.track.
Hieå
nqua
thò
muï
luï
cVIEW
at dóa.
dóa.
14
Boû
qua
moä
ttitle,
hoaë
track.
2
Cho
pMENU
tìm
kieá
maø
baïmoä
n caà
n tìm
15
1
Phím
SKIP
(cuû
Boû
moä
ttbaï
title,
hoaë
3
Boû
qua
moä
chapter
hoaë
track.
16
15
Hieå
nqua
thò
muï
luï
cthôø
añieå
8.
Phím
Ñaâ
yqua
laø
caù
ctSTOP
phím
coù
chöù
cphaà
naê
nhö
coâ
ng taét.
/moä
18
372
19
9.
Phím
ENTER/
,,nñoaï
10.
EZ
13.
Môû
muï
ccmoä
luï
caø
iicuû
ñaë
cuû
a
maù
yy)cnc)..cccgtrack.
8.
MENU
Boû
qua
ttccctitle,
title,
chapter
hoaë
18
71
2
15
12.
Phím
SUBTITLE
TV
VOL
(
+
,
10.
7.
Phím
(
)
8.
Phím
MENU
14
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
t
ntrack.
c c tttrek.
2
Điều
khiển
Âm
lượng
8.
Phím
MENU
9.
ENTER/
6.
Phím
SKIP
(
2
Môû
muï
luï
caø
ñaë
t
cuû
a
maù
8.
10.
Nút
TV
Vol
(+,
-)
(Âm
lượng
TV)
6.
SKIP
(
)tröôù
Digunakan
untuk
meloncati
judul,
bab
atau
Boû
qua
moä
t
chapter
hoaë
15
7.
Phím
STOP
(
)
/
Tæ
leä
hieå
nluï
thò
cuû
añaë
hình
aû
ncmaù
h
theå
ñöôï
ñieà
/-coù
12.
Phím
SUBTITLE
TV
VOL
(
+
,
)
10.
8.
Phím
MENU
Môû
muï
c
c
caø
i
t
cuû
a
y
.
253
trong
dóa.
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
naê
n
g
nhö
moä
coâungchænh
taét. deã daøng
14
10.
Nút
TV
Vol
(+,
-)
(Âm
lượng
TV)
14
1814
6.
SKIP
(
)
6.
Phím
SKIP
(
)
10.
Phím
EZ
VIEW
/haû
Boû
qua
moä
tSTOP
title,
chapter
hoaë
cn.. gtrack.
/
15
6.
SKIP
(
)
19
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
7.
Phím
STOP
(
)
7.
Phím
STOP
(
)
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daøndeã
g daøng
/
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
7.
Phím
(
)
20
7.
Phím
STOP
(
)
21
8.
Phím
MENU
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
nhö
moä
t
coâ
taé
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
16
2
4
3
12.
Phím
SUBTITLE
19
3
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
11.
7.
Phím
STOP
8.Tombol
Phím
Điều
Âm
lượng
Phím
STOP
7.
Phím
((((m
Môû
ckhiển
luï
cMENU
ñaë
t(ttChapter
aaahieä
maù
.taï
7.
19 8.
12.
Phím
SUBTITLE
82
19
Boû
qua
tSTOP
title,
track.
9.
Phím
ENTER/
,,)TV
10.
EZ
VIEW
Môû
muï
ccaù
luï
ccphím
ñaë
cuû
.. g
15
10
giaâ
ymoä
so
vôù
icaø
thôø
icoù
ñieå
i.nhö
13.
Boû
qua
moä
tcaø
Title,
hoaë
c
STOP
)maù
Ñaâ
ymuï
laø
cSTOP
chöù
choaë
naê
t coân
ng
ghay
taétt..4:3).
theo
kích
thöôù
ciiichapter
maø
ncuû
hình
cuû
a Track.
baïmoä
n (16:9
7.
Phím
)))nyyyccn
17
Môû
muï
cMENU
luï
caø
ñaë
cuû
maù
16
9.
Phím
ENTER/
Điều
khiển
Âm
lượng
8.
MENU
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
track.
7.
Phím
STOP
(
)
5
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã daøng
8.
Phím
17
15
9.
Phím
ENTER/
,
23
16
4
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
15
3
10.
Phím
EZ
VIEW
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
20
17
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
1
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
11.
8.
Phím
MENU
9.
Phím
ENTER/
,
7.
Phím
STOP
(
)
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
20
9.
Phím
ENTER/
,
9.
Tombol
MENU
8.
Phím
MENU
21
8.
Phím
MENU
5
5
22
Ñaâ
yymuï
laø
cMENU
phím
chöù
c ),TV)
n). g
nhö moä
tt coâ
ng
taé
tt..
17
8.
Phím
MENU
8.
Phím
MENU
2
10.
EZ
VIEW
14
Nút
11.
122
9.
ENTER/
6.
SKIP
(coù
8.19.
Phím
13.
AUDIO
9.
ENTER/
,naê
8.
Phím
MENU
Môû
ccaù
luï
ccaø
caø
i añaë
t(BẬT
cuû
8.
Phím
MENU
8.
Phím
MENU
13.
Phím
AUDIO
Ñaâ
laø
caù
phím
coù
chöù
naê
g
taé
7.
Phím
STOP
(hình
6
7.
Phím
STOP
9.
ENTER/
,y)coù
9.
theo
thöôù
ccuû
maø
nMENU
TV
cuûg
anhö
baï
nmoä
(16:9
10.
Phím
EZ
11.
DISC
Môû
muï
cTV
luï
cccPOWER
i VIEW
ñaë
thình
cuû
a(aaû/maù
.yn
8.
Phím
MENU
Ñaâ
ykích
laø
caù
phím
coù
chöù
n
gtheå
nhö
moä
t coâ
coâun
nhay
gchænh
taé4:3).
t. deã daøng
16
18
Tæ
hieå
n
thò
nccmaù
h)naê
ñöôï
3
24
4
7.
Phím
STOP
(ñaë
)naê
5
8.
Phím
MENU
17
7.
Phím
(hình
)yycoù
226
16
Môû
luï
caø
icuû
ttmaù
cuû
maù
.. player
3
Ñaâ
yyleä
laø
ccSTOP
coù
ccmaù
g
nhö
moä
tttñieà
coâ
g
taé
7.
Phím
STOP
(chöù
theo
kích
cicñaë
maø
ncuû
ay
baï
ncckhaù
(16:9
9.Untuk
Phím
9.
ENTER/
menampilkan
menu
setup
DVD
12.
Môû
ccmuï
luï
caø
icc
thình
maù
.y.aân
16
Môû
muï
luï
caø
tMENU
aa
11.
Phím
DISC
14.
Ñaâ
ymuï
laø
caù
cc
phím
coù
chöù
cmaù
naê
n
gcuû
nhö
moä
coâ
nnhau
ghay
taétttt..treâ
.4:3).
Môû
muï
ccccaù
luï
caø
ñaë
tttcuû
aa
..m
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
n
h
theå
ñieà
u
chænh
daø
Môû
muï
luï
caø
ñaë
aaaû
ya
.c.m
3
Boû
qua
tcENTER/
title,
chapter
track.
15
Duø
ngmuï
gmuï
ñeå
môû
caù
chöù
canaê
naê
nhoaë
g,yTV
thanh
cnnnhau
treâdeã
dóa.
Môû
muï
cthöôù
luï
ciiiVIEW
caø
ñaë
cuû
a
yñöôï
4
6
Ñaâ
laø
caù
phím
coù
chöù
naê
n
gmaù
nhö
moä
coâ
gg
taé
Môû
muï
cmoä
luï
cphím
caø
iñaë
ñaë
ticuû
cuû
maù
8.
Phím
MENU
2
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
taé
Duø
n
ñeå
môû
caù
chöù
c
n
g
aâ
thanh
khaù
c
nndóa.
Môû
c
luï
c
caø
ñaë
t
cuû
maù
y
.
Môû
muï
luï
c
caø
i
ñaë
cuû
maù
y
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daøn
ng
g
10.
Phím
EZ
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
16
7
Môû
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
3
22
9.
Phím
ENTER/
,
4
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t..4:3).
16
12.
Phím
SUBTITLE
TV
VOL
(
+
,
)
10.
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
18
7
3
6
9.
ENTER/
,
10.
Phím
EZ
VIEW
8.
Phím
MENU
10.
Nút
TV
Vol
(+,
-)
(Âm
lượng
TV)
2
16
9
11.
DISC
MENU
16
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
3
18
9
3
10.
Phím
EZ
VIEW
9.
Phím
ENTER/
5
12.
�
�
�
10.
Tombol
ENTER/�
17
4
6
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
16 8 8.
3227
/c,,,,cnaê
,ngcuû
/anhö
Ñaâ
y ylaø
caù
cthöôù
phím
coù
chöù
nhö
moä
t coâ
nngnhay
taétaé
t.4:3).
theo
kích
c
maø
n
hình
TV
baï
n
(16:9
3
8.
Phím
MENU
8.
Phím
MENU
18
3
Ñaâ
laø
caù
c
phím
coù
chöù
naê
n
g
moä
t
coâ
g
t
.
9.
Phím
ENTER/
9.
ENTER/
Soá
ñieä
thoaï
i
mieõ
n
phí:
9.
Phím
ENTER/
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
12.
10.
EZ
VIEW
Phím
MENU
11.
Phím
DISC
MENU
19
4
9.
Phím
ENTER/
9.
Phím
ENTER/
14.
5
17
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
cctñieà
u
chænh
deã
daø
n
g 1800 - 588 889
10.Hieå
EZ
VIEW
9.
ENTER/
,
4
7.
Phím
STOP
(
)
16
9.
Phím
ENTER/
,
9.
Phím
ENTER/
,
14.
ZOOM
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
coâ
n
g
taé
t
.
3
10.
Phím
EZ
VIEW
Điều
khiển
Âm
lượng
10.
Phím
EZ
VIEW
14.
ZOOM
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
19
7
5
9.
Phím
ENTER/
,
8
17
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
SUBTITLE
8
19
4
22
Tæ
leä
hieå
n
cuû
a sebagai
n,hctombol
theå
ñöôïmoä
c ñieà
u nchænh
deã daøng
g
10.
EZ
Tombol
ini
berfungsi
pemilih.
18
11.
Phím
DISC
MENU
4
9.12.
Phím
ENTER/
16
Môû
muï
ccaù
luï
cthò
iiVIEW
ñaë
thình
cuû
ahình
maù
ycoù
.n.ggggtheå
6
3
Ñaâ
yyhieå
laø
caù
cccaø
phím
coù
chöù
naê
n
g
nhö
ttñieä
coâ
g
taé
tt..ideã
Môû
muï
ccaù
luï
cthò
caø
ñaë
tcuû
cuû
aaûcaû
maù
ycoù
16
Tæ
leä
n
cuû
a
hình
n
h
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
daø
n
g
8
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
Môû
muï
c
luï
caø
i
ñaë
t
a
maù
y
.
34
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
naê
n
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
Soá
n
thoaï
mieõ
n
phí:
Ñaâ
y
laø
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
20
theo
kích
thöôù
c
maø
n
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
47
12.
Phím
SUBTITLE
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
15.
8
19
Ñaâ
y
laø
c
phím
coù
chöù
c
naê
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g 1800 - 588 889
10.
EZ
VIEW
11.
Phím
DISC
MENU
Ñaâ
laø
caù
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
coâ
n
g
taé
9.
Phím
ENTER/
,
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
11.
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
4
23
8.
MENU
Ñaâ
ynlaø
laø
caù
cthò
phím
chöù
cnhnaê
naê
nhö
moä
tñieà
coânn
ngg
taéttt.t...4:3).
10.
Phím
EZ
Tæ
hieå
nn
cuû
hình
aûaû
coù
uu
deã
13.
Ñaâ
yleä
caù
chình
phím
coù
chöù
nn
nhö
moä
coâ
taé
6
Ñaâ
laø
caù
phím
coù
chöù
naê
nngg
ggtheå
nhö
moä
coâ
n
ggchænh
taé
Tæ
hieå
thò
cuû
aaVIEW
hình
h
coù
theå
ñöôï
ñieà
chænh
deã
daø
Phoù
g
to
aûVIEW
hcoù
DVD.
theo
kích
thöôù
maø
nchöù
hình
TV
cuû
añöôï
baï
ncccttt(16:9
(16:9
hay
4:3).
5
43
9
17
11.
Phím
MENU
4
Ñaâ
yyleä
caù
ccDISC
phím
coù
naê
nhö
moä
coâ
taé
16
theo
kích
thöôù
ccanccoù
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
hay
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
hình
aûcccnn
h
coù
theå
ñöôï
ñieà
u
chænh
deã daø
daønn
ngg
g
16
33
8.
Phím
MENU
16
11.
Tombol
EZ
VIEW
23
Hieå
nlaø
thò
muï
cVIEW
luï
cuû
ahình
dóa.
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa
9.
Phím
ENTER/
,naê
6
3
10.
Phím
5
4
17
8
16
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
chöù
c
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
18
7
16
12.
Phím
SUBTITLE
10.
Phím
EZ
19
13.
Phím
AUDIO
5
58
20
17
theo
kích
thöôù
c
maø
n
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
16
9.
Phím
ENTER/
,,hcoù
theo
kích
thöôù
ccaø
maø
na
hình
TV
cuû
a.baï
baï
n
(16:9
hay
4:3).
Tæ
leä
hieå
nSUBTITLE
thò
cuû
a
hình
aûncuû
n,naê
coù
theå
ñöôï
c(16:9
ñieà
u hay
chænh
deã
daøng
3
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
dóa.
9.
Phím
ENTER/
4
10.
Phím
EZ
VIEW
9.
Phím
ENTER/
13.
Môû
muï
c
luï
c
i
ñaë
t
a
maù
y
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
h
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
n
4:3).
18
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
7
16
5
21
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
5
17
12.
Phím
3
15.
10.
Phím
EZ
VIEW
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
10.
Phím
EZ
VIEW
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
13.
Phím
AUDIO
11.
DISC
MENU
5
16.
20
13.
Phím
AUDIO
10.
EZ
VIEW
17
10.
Phím
EZ
VIEW
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
23
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
20
10.
Phím
EZ
VIEW
Easy
View
dapat
mengkonversikan
gambar
Letter
Box
13.
Môû
muï
c
luï
c
caø
i
ñaë
t
cuû
a
maù
y
.
18
7
5
10.
Phím
EZ
VIEW
6
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
17
5
21
10.
Phím
EZ
VIEW
17
10.
Phím
EZ
VIEW
11.
DISC
MENU
9
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
t
coâ
n
g
taé
t
.
63
4
16
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
Duø
nlaø
gkích
ñeå
môû
caù
ccoù
chöù
c ccnaênaê
nTV
gnnggaâcuû
m
khaù
nhau
treân dóa.
10.
EZ
VIEW
5
6
11. Phím
Phím
DISC
MENU
17
410
12.
Phím
8
19
theo
thöôù
maø
nnaê
athanh
baï
nttñieà
(16:9
hay
6
Ñaâ
yleä
caù
phím
chöù
nhö
moä
coâ
nunugccgchænh
taé
t.t.n. 4:3).
24
10.
EZ
VIEW
Ñaâ
ynnlaø
laø
caù
cthò
phím
coù
naê
nhö
moä
gchænh
taéhay
13.
Phím
Tæ
leä
hieå
nnDISC
thò
cuû
hhnaê
coù
ñöôï
ccbaï
uucoâ
chænh
daø
nndaø
ggndaø
16
theo
maø
ncaûhình
cuû
amoä
(16:9
4:3).
21
3
9. keÑaâ
Phím
ENTER/
11.
Phím
MENU
yleä
caù
ccSUBTITLE
phím
chöù
cnnghình
ncoù
gtheå
nhö
coâ
nu
taé
tdeã
12.
Tæ
leä
hieå
nkích
thò
cuû
coù
theå
ccñieà
u
deã
nnn
Tæ
nn
cuû
ñöôï
ñieà
deã
daø
9
ghieå
ñeå
môû
cacacaaaaccaacoù
chöù
cnchöù
ghhhhkhay
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Hieå
thò
muï
cccaù
luï
cuû
a
545
caù
cchình
chöù
naâcoù
gmTV
aâtheå
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Tæ
hieå
nn
thò
cuû
hình
aûg
nnaê
coù
theå
ñöôï
ñieà
chænh
deã
nnngngg
gggg
17
Tæ
leä
hieå
nAUDIO
thò
cuû
hình
coù
theå
ñöôï
ccctn
ñieà
chænh
deã
daø
11.
Phím
DISC
MENU
12.
Phím
SUBTITLE
Duø
ghieå
ñeå
môû
hoaë
chình
ñoù
naûaûdóa.
dóa.
8
19
44
6
Tæ
leä
hieå
thòthöôù
hình
coù
theå
chænh
deã
daø
1.
tampilan
full
screen
pada
konvensional.
18
7
Duø
nleägn
ñeå
môû
hoaë
chình
ñoù
naûhình
dóa.
21
56
Tæ
hieå
n
thò
hình
theå
ñöôï
ñieà
chænh
deã
daø
theo
kích
thöôù
maø
TV
cuû
añöôï
baï
(16:9
hay
4:3).
11.
Phím
DISC
MENU
10.
Phím
EZ
VIEW
6
Tæ
leä
hieå
thò
hình
aû
n
coù
theå
ñöôï
cc(16:9
ñieà
uu
chænh
deã
daø
Tæ
leä
thò
cuû
hình
aûaûnaûn
nnhnhkhay
coù
theå
ñöôï
ñieà
uuhay
chænh
deã
daø
16
11.
Phím
DISC
MENU
Hieå
n
thò
muï
luï
cuû
ahình
dóa.
(Trang
4)
13.
AUDIO
16.
34
theo
kích
thöôù
ccuû
maø
n
cuû
añöôï
baï
n nñieà
4:3).
12.
SUBTITLE
8
19
16
64
9.
Phím
ENTER/
,hTV
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
accchöù
hình
aû
n
hTV
coù
theå
ñöôï
cckhaù
ñieà
chænh
deã
daø
18
7
21
6
3
Hieå
n
thò
muï
ccuû
luï
cuû
a
dóa.
11.
Phím
DISC
MENU
5
21
17
9
11
4
18
7
711
10.
Phím
EZ
VIEW
6
54
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
nngg
17
1.
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
c
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
c
nhau
treâ
n
dóa.
theo
kích
thöôù
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
14.
Phím
ZOOM
4
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
(Trang
4)
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
13.
Phím
AUDIO
10
theo
kích
thöôù
cluï
maø
nnncn
hình
TV
cuû
anhö
baï
nmoä
(16:9
hay
4:3).
theo
kích
thöôù
caccmaø
maø
hình
TV
cuû
aañöôï
baï
nn(16:9
(16:9
hay
4:3).
Hieå
ngkích
thò
muï
ccaù
cmaø
cuû
aA-B
dóa.
11.
DISC
MENU
24
18
7
12.
Phím
SUBTITLE
REPEAT
17.
10.
Phím
EZ
VIEW
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
12.
Tombol
DISC
MENU
10.
EZ
VIEW
16.
Phím
STEP
Ñaâ
y
laø
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
t
coâ
n
g
taé
t
.
theo
kích
thöôù
maø
hình
TV
cuû
baï
(16:9
hay
4:3).
11.
Phím
DISC
MENU
18
7
Hieå
n
thò
muï
c
luï
cuû
a
dóa.
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
hình
aû
n
h
coù
theå
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
6
theo
thöôù
c
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
hay
4:3).
theo
kích
thöôù
c
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
14.
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
16.
Phím
STEP
10.
Phím
EZ
VIEW
55
Duø
n
ñeå
môû
chöù
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
17
9
4
5
5
12.
SUBTITLE
17
8
19
18
75
17
14.
Phím
ZOOM
theo
kích
thöôù
camaø
hình
TVncuû
baïmoä
(16:9
13.
AUDIO
18
7
5.
Phím
INSTANT
Hieå
n
thò
muï
ccCD
luï
cmaø
cuû
ahình
Ñaâ
y hieå
laø
caù
cDISC
phím
coù
naê
gcuûnhö
t coâunchænh
ghay
taét4:3).
.4:3).
6
17
25
11.
Phím
MENU
17
7
12.
Phím
SUBTITLE
Sao
8
19
leä
nlѭu
thò
cuû
hình
aûcdóa.
ncnaê
hREPLAY
coù
theå
ñieà
deã
daø
n
g
18
7
22
theo
kích
thöôù
nnhnchöù
TV
aaiñöôï
baï
ncnm(16:9
hay
22
11.
Phím
DISC
MENU
13.Tæ
Phím
AUDIO
Phoù
nchaä
g
to
hình
aûhình
ncuû
DVD.
6
4
5
17
812
6
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
chöù
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
6
16
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
a
dóa.
Phaù
t
m
töø
n
g
aû
h
taï
i
moä
t
thôø
ñieå
.
5
3
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
18.
17
23.
Phím
REPEAT
Menampilkan
Menu
Disk.
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
14.
Phím
ZOOM
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
i
moä
t
thôø
i
ñieå
m
.
11.
Phím
DISC
MENU
Hieå
thò
muï
camaø
luï
cMENU
dóa.
18
77
theo
kích
thöôù
ccaù
nhtcuû
hình
cuû
a ñöôï
baï
nc(16:9
hay
4:3).
14.
46
12.
SUBTITLE
Tæ
leä
hieå
nlѭu
thò
cuû
aûacdóa.
nmoä
hTV
coù
theå
u cchænh
deã
daøn
g
8
19
Sao
22
11.
Phím
DISC
11.
Phím
DISC
MENU
12
12.
Phím
SUBTITLE
A-B
Phoù
g
to
hình
aûMENU
nMENU
DVD.
11.
Phím
DISC
17.
11.
Phím
DISC
MENU
4
12.
SUBTITLE
22
8
19
Duø
ggnnthò
ñeå
môû
cchình
chöù
nntggñoaï
aâaâm
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Phím
naø
yREPEAT
phaù
tôù
tröôù
cñieà
11.
Phím
DISC
MENU
9
610
10.
Phím
EZ
hieån Töø Xa
14.
5
11.
Phím
DISC
MENU
13.
Hieå
muï
cluïcCD
luï
ccuû
cuû
ahình
17
6
12.
Phím
SUBTITLE
86
19
11.
Phím
DISC
MENU
11.
Phím
DISC
12.
SUBTITLE
8
19
theo
thöôù
maø
n
TV
cuû
anbҥn
baï
n ((16:9
4:3).
22
Hieå
nn
thò
muï
ccho
cVIEW
acho
dóa.
Duø
nnkích
ñeå
môû
caù
chöù
cit naê
naê
m
thanh
khaù
chay
nhau
treânn tӋp
dóa. âm
18
7
13.
Phím
AUDIO
(Trang
4)
11.
DISC
117
6
Phím
23
12.
SUBTITLE
26
25
8
19
10.
Phím
EZ
VIEW
18
7
8
9
Tính
năng
này
phép
sao
15.
Phím
OPEN/CLOSE
)chép
913
22 13.
5
20
17
6
13.
Phím
AUDIO
theo
thöôù
claë
hình
TV
cuû
baï
(16:9
hay
4:3).
Cho
pheù
pDISC
baï
nluï
pcmaø
laï
iancuû
moä
Title,
moä
t các
dóa.
Tombol
OPEN/CLOSE
(aabaï
11.
Phím
MENU
theo
kích
thöôù
maø
hình
TVChapter,
cuûa
baïnnn)Track
(16:9hay
hay
4:3).
Phoù
nkích
g
to
hình
n
Hieå
n
thò
muï
luï
cchMENU
a
dóa.
13.
Phím
AUDIO
cluï
theo
kích
thöôù
cluï
nin
hình
TV
cuû
(16:9
hay
4:3).
Hieå
nnleä
thò
muï
ccccvôù
cacaûccmaø
cuû
a
dóa.
6
9
Hieå
thò
muï
luï
cuû
dóa.
1.
Khi thiӃt bӏ ӣ chӃ2.ÿӝ D
14.
Phím
ZOOM
Hieå
nnngiaâ
thò
muï
luï
cuû
aDVD.
dóa.
Hieå
thò
muï
cOPEN/CLOSE
cuû
a
dóa.
12.
Phím
SUBTITLE
23
18.
23.
Phím
REPEAT
8
19
17.
Phím
INSTANT
SKIP
5
Hieå
n
thò
muï
c
luï
cuû
a
dóa.
18
(Trang
4)
7
17
10
y
so
i
thôø
ñieå
m
hieä
n
taï
i
.
23
Tæ
hieå
n
thò
cuû
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Hieå
n
thò
muï
c
c
cuû
a
dóa.
18
7
18
15.
Phím
(
)
7
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
13
12.
Phím
SUBTITLE
10
21
11.
Phím
DISC
MENU
5
15.
Hieå
n
thò
muï
luï
cuû
a
dóa.
5
Hieå
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
20
17
13.
Phím
AUDIO
18
7
Duø
ggthò
môû
caù
ccMENU
chöù
ccaûnnnaê
gg aâaâtheå
m
thanh
khaù
nhau
treâ
nndaødóa.
23
18
7
13.
Phím
AUDIO
6
Hieå
muï
cluï
luï
cacuû
cuû
añoù
dóa.
14.
Phím
ZOOM
Tæ
leä
nDISC
thò
cuû
hình
hn
coù
ñöôïc ñieà
uccchænh
deã
ng âm(ChӍ
9
2.
12.
Phím
SUBTITLE
19
13.
Phím
AUDIO
18
478
13.
Phím
AUDIO
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
naê
nnkhay
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
11.
Phím
Duø
nhieå
gñeå
ñeå
môû
gTV)
dóa.
Untuk
buka
dan
tutup
disk.
Hieå
nnn
thò
muï
ccho
choaë
acthtray
dóa.
118
12.
Phím
SUBTITLE
811
19
14.
Phím
ZOOM
Sao
lѭu
CD
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
26
8
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
6
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
13.
Phím
AUDIO
18
7
19.
9
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
DVD.
10
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
20
menu
DEV (thiӃt bӏ tr
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
t
Title,
Chapter,
Track
hay
moä
t
dóa.
Phím
naø
y
phaù
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
21
11.
Phím
DISC
MENU
11.
Phím
DISC
MENU
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
12.
Phím
SUBTITLE
15.
Hieå
nnnthò
muï
cmôû
luïcaù
cuû
dóa.
91 9
Duø
ggnkích
môû
ccmaø
chöù
ccc nnaê
ggg aâaâaâcuû
khaù
ccchay
nhau
treâ
11.
Phím
DISC
MENU
Duø
ñeå
ñoù
14
12.
Phím
SUBTITLE
811
19
688
12.
Phím
SUBTITLE
6.
Phím
SKIP
(aach
)m
23
12.
SUBTITLE
18
7
8
19
12.
Phím
SUBTITLE
19
Duø
gnngñeå
ñeå
môû
caù
caûaûsang
chöù
naê
nkhay
mdóa.
thanh
khaù
nhau
treânnnn dóa.
dóa.
13.
Phím
AUDIO
thanh
tӯ
ÿƭa
thiӃt
bӏ
USB
ӣ ÿӏnh
dҥng
MP3. (ChӍ
Phoù
g
to
hình
n
DVD.
9
/g n
6
Sao18
lѭu
CD
theo
thöôù
ccchoaë
ndóa.
hình
athanh
baïn (16:9
4:3).
12.
Phím
SUBTITLE
15.
12.
Phím
SUBTITLE
19
13.
Phím
AUDIO
Duø
nnnthò
ñeå
môû
caù
chöù
naê
nTV
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
16.
12.
Phím
SUBTITLE
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
Duø
g
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
dóa.
Hieå
n
muï
c
luï
cuû
23
21
14.
Tombol
AUDIO
Phoù
g
to
hình
n
h
DVD.
14.
ZOOM
16.
Phím
STEP
12.
Phím
SUBTITLE
9
7
8
19
5
Bật
hoặc
tắt
nguồn
điện
TV.
9
17
Duø
g
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
6
13.
Phím
AUDIO
9
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
Duø
g
ñeå
môû
hoaë
cchapter
ng TV)
khay
dóa.
14.
Phím
ZOOM
Tính
năng
này cho phép bҥn
chép các
tӋ
Hieå
thò
muï
cctOPEN/CLOSE
luï
cuû
añoù
dóa.
bҩmsao
nút ENTER
(NH
12.
Phím
SUBTITLE
87
19
Hieå
thò
muï
luï
cuû
adóa.
dóa.
15.
Phím
() khaù
)c nhau
13.
Phím
AUDIO
10
Boä
ÑieàINSTANT
u Khieån
Töø Xa 19
12
20
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
19.
14.
Phím
19.
Nút
POWER
(BẬT
18
Hieå
nnnnqua
thò
muï
cZOOM
luï
ccccuû
aMENU
10Phím
18
799
24 này12.
Boû
moä
title,
10
15
16.
STEP
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
cnaê
naê
gaâm
m
thanh
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(track.
21
5.
REPLAY
11
9
11.
Phím
DISC
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(tӋp
)khaù
13.
Phím
AUDIO
16.
Duø
ngTV
ñeå
môû
caù
gnhoaë
thanh
treân treâ
dóa.n dóa.
14.
Phím
SUBTITLE
8
15.
Phím
OPEN/CLOSE
) nhau
10
dùng
cho
CDAudio
DA))
Phaù
tngñeå
chaä
m
töø
ncccaû
gMENU
aûchép
hcaudio
taï
in(CD
moä
taâaâcthôø
i ñieå
.c )nhau
14.
Phím
ZOOM
20
Untuk
mengganti
fungsi
disk.
13.
Phím
AUDIO
13.
Phím
AUDIO
Phoù
gSUBTITLE
to
hình
nchöù
hnDVD.
DVD.
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
13.
Phím
AUDIO
năng
cho
phép
bҥn
sao
các
âm
13.
Phím
AUDIO
14.
Phím
ZOOM
12
11.
Phím
DISC
13.
AUDIO
16.
22
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
13.
Phím
AUDIO
Duø
môû
caù
chöù
cnaê
nkhay
gpada
m
thanh
khaù
treâ
dóa.
9710Phím naøy cho phaùt tôùi moät ñoaïn tröôùc Tính19
14.
Phím
ZOOM
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(((m
20
20.
13.
AUDIO
13.
Phím
AUDIO
14.
Phím
ZOOM
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
22
12.
Phím
8
6
16.
Phím
STEP
Duø
nPhím
gnntghoặc
ñeå
môû
caù
choaë
chöù
cñoù
gmoä
aâm
thanh
khaù
c )cnhau
treâ
n ndóa.
2. bӏ USB
Bҩm các
nút dҥng
ҏ†/- ÿӇ M
c
Bật
tắt
nguồn
điện
13.
Phím
AUDIO
Duø
g
ñeå
môû
ch
nnaê
gnTV.
dóa.
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
i
t
thôø
i
ñieå
m
.
14.
Phím
ZOOM
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
ӣ
ÿӏnh
24
Phaù
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
12
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
12
13.
Phím
AUDIO
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
22
9
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
chöù
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
21
24
Phoù
n
g
to
hình
n
hhacñoù
DVD.
12.
Phím
12.
Phím
SUBTITLE
REPEAT
A-B
17.
911
Tombol
DVD
Duø
nDuø
ñeå
môû
caù
choaë
nnnnnSKIP
m
thanh
khaù
nnnnnnndóa.
Duø
ñeå
môû
n
g
dóa.
Duø
nnnnnngngggtgggnngnTV
ñeå
môû
caù
chöù
cDVD.
naê
ggggggt)aâaâaâaâaâaâaâthôø
thanh
cccnhau
nhau
dóa.
7.
Phím
STOP
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
naê
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
ctaï
naê
ngkhay
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Phoù
ng
gSUBTITLE
to
n
DVD.
14.
Phím
ZOOM
Hieå
muï
chình
luï
cuû
gñeå
ñeå
môû
caù
naê
thanh
khaù
c cnhau
treâtreâ
ntreâ
dóa.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
cn(naê
aâm
mMP3.
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
10
Phoù
nbӏ
gg
to
hình
n
DVD.
13.
Phím
AUDIO
20
Duø
ñeå
môû
caù
cccccaûaûcaûaûaûchöù
chöù
ccccdóa.
naê
m
khaù
nhau
treâ
dóa.
thanh
tӯ ÿƭa 15.
sang
thiӃt
USB
ÿӏnh
dҥng
(ChӍ
Duø
ñeå
môû
caù
chöù
naê
m
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
Phaù
chaä
m
töø
n
gccӣ
aû
nhcch
hñoù
inaê
ithanh
ñieå(m
.khaù
Phoù
n
to
hình
n
23
Duø
môû
hoaë
n
gmoä
dóa.
17.
Phím
INSTANT
18
79981010 giaây so vôùi thôøi ñieåm hieän taïi.
24.
Nút
CH
(^/V)
Duø
ñeå
môû
hoaë
cchöù
g
khay
dóa.
13
21
25
Duø
nggthò
môû
caù
naê
nngngkhay
gaâaâm
m
thanh
khaù
nhau
treâ
ndóa.
dóa.
bҩm nút ENTER (NH
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(((khaù
10
12
Phoù
ng
gñeå
to
hình
n
hñoù
DVD.
911
22
20
15.
Phím
OPEN/CLOSE
)cccc)))cnhau
20.
16.
Phím
STEP
9
14.
ZOOM
15.
Phím
OPEN/CLOSE
21
13.
Phím
AUDIO
10
11
20
Duø
n
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
n
m
thanh
treâ
n
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
14.
Phím
ZOOM
(Trang
8)
9
19.
Phím
RETURN
12.
Phím
SUBTITLE
REPEAT
A-B
23
17.
17.
Phím
INSTANT
SKIP
16.
Tombol
TV
13
18.
23.
REPEAT
19.
Phím
RETURN
Phoù
n
gnaø
to
hình
aûnhtcñoù
DVD.
16.
Phím
STEP
15.
Phím
OPEN/CLOSE
((giaâ
))nhau treân dóa.
10
27
13.
AUDIO
20
13.
AUDIO
12.
Phím
SUBTITLE
DVD
15.
12.
Phím
SUBTITLE
REPEAT
A-B
Duø
ng nnñeå
môû
caù
choaë
chöù
naê
ngmoä
m
thanh
khaù
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
17.
20
Duø
g
ñeå
môû
n
g
khay
dóa.
Phím
yZOOM
cho
phaù
taâñoaï
ni 10
13.
Phím
AUDIO
9
14.
Phím
ZOOM
23
14.
Phím
ZOOM
8.
Phím
MENU
16.
Phím
STEP
25
2911
14.
ZOOM
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
14.
Phím
(Trang
8)
Phaù
chaä
m
töø
ntröôù
gchnaûccchñoù
htôù
taï
t dóa.
thôø
ñieå((
m
. ycc.))
11
15.
Phím
OPEN/CLOSE
20
10
dùng
cho
(CD
DA))
20
12.
Phím
SUBTITLE
8913
19
24
sao chép.
Duø
gñeå
ñeå
môû
hoaë
ñoù
niiREPLAY
gmoä
khay
dóa.
14.
Phím
Phoù
gmuï
to
hình
DVD.
Duø
môû
hoaë
gn
23
14.
Phím
ZOOM
14.
Phím
Trôû
muï
cmôû
luï
tröôù
.nnaê
17.
Phím
INSTANT
SKIP
5.
Phím
INSTANT
12
Duø
nCho
gnngnveà
ñeå
môû
caù
choaë
cicñoù
niikhay
gmoä
aâñoaï
m
thanh
khaù
treât ndóa.
dóa.
21
13
11
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(giaâ
10
16.
Phím
STEP
22
25
26 CDAudio
20
21.
Phoù
gnttg
to
hình
aû
naûchöù
DVD.
Trôû
cZOOM
luï
cn
Duø
ñeå
dóa.
9
14.
Phím
ZOOM
Phím
naø
yZOOM
cho
tñoù
tôù
niÿҫu
10
14
18.
23.
Phím
REPEAT
17.
Tombol
A-B
Phaù
chaä
m
töø
g
n
taï
ttm
thôø
ñieå
m
.. ycc.c))nhau
pheù
pREPEAT
baï
nchoaë
laë
pchöù
laïbҥn
tgmoä
Title,
Chapter,
Track
hay moä
6.
Phím SKIP (
)
21
11
Bҩm
nút
này
sӱ
DVD.
/
Duø
nnggveà
ñeå
môû
caù
cnnaûkhi
chöù
c.cuû
naê
nmaù
gkhay
aâyaâm
thanh
khaù
nhau
treâ
dóa.
14.
Phím
ZOOM
Duø
gnnnnmuï
ñeå
môû
caù
caûiaûphaù
chhmoä
naê
ngkhay
gtdөng
m
thanh
khaù
nhau
treânnndóa.
dóa.
22
12
21
Duø
g
ñeå
môû
ccaû
n
g
dóa.
11
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
10
9
18.
23.
REPEAT
Phaù
t
chaä
m
töø
g
aû
n
taï
i
moä
thôø
i
ñieå
m
20
Duø
n
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
n
aâ
thanh
khaù
nhau
treâ
Duø
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
Phoù
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
Phoù
g
to
hình
n
h
DVD.
16.
Phím
STEP
Môû
c
luï
c
caø
ñaë
t
a
.
Phoù
n
g
to
hình
n
h
DVD.
Phoù
n
g
to
hình
n
h
DVD.
13
27
12
Duø
g
ñeå
môû
hoaë
ñoù
n
g
khay
dóa.
22
28
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
13.
Phím
AUDIO
14
Phoù
n
gñeå
to
hình
aûpnaû
nh
hbҥn
DVD.
16.
21
11
Phaù
tnnn
chaä
m
töøfungsi
nphaù
glaë
n
htôù
taï
itsӱ
moä
t thôø
i(tröôù
ñieå
m
.Track
14.
Phím
ZOOM
- ĈӇ bӓ ÿánh dҩu sa
11
Phoù
g
to
hình
aû
DVD.
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
Bҩm
nút
này
khi
dөng
ÿҫu
DVD.
Phím
naø
y
cho
phaù
t
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
Phím
naø
y
cho
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
c
16.
STEP
18.
Phím
PLAY/PAUSE
)
26
9
21
11
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
Duø
g
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
Phoù
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
23
20
20.
Phím
INFO
17.
Phím
INSTANT
SKIP
9
16.
STEP
13
21
13.
Phím
AUDIO
Cho
pheù
p
baï
n
laï
i
moä
Title,
Chapter,
hay
moä
t
dóa.
11
Untuk
memulai
repeat
A-B.
TV
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
20.
Phím
INFO
21
Boû
qua
moä
t
title,
chapter
hoaë
c
track.
11
11
15
1211
20
25
16.
STEP
26
14.
ZOOM
21.
Bҩm
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
TV.
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
Phoù
nggpheù
to
hình
ngphaûlaï
DVD.
19.
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
21
Cho
pZOOM
baï
n caûhoaë
laë
Chapter,
hay
t dóa.
10
Phaù
chaä
m
töø
n
h
taï
moä
tt thanh
thôø
m
..nhau
16.
Phím
STEP
18.
PLAY/PAUSE
(ii ñieå
)Track
8)
24
23
Duø
ñeå
môû
cDVD.
ñoù
nntkhiӇn
ggiiTitle,
khay
dóa.
17.
Phím
INSTANT
SKIP
13
16.
STEP
12
14.
Phím
ZOOM
15.
Phím
OPEN/CLOSE
((((m
10
22
14.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
Duø
ngnnngngttgyñeå
ñeå
môû
caù
chöù
ctiñoù
naê
khaù
c(Trang
treâmoä
n dóa.
chaä
m
töø
n
ghieä
aûcñieå
hmoä
taï
moä
thôø
ñieå
m
20
15.
Phím
OPEN/CLOSE
)c)))nhau
10
16.
Phím
STEP
15.
Phím
OPEN/CLOSE
((giaâ
10
Phoù
to
hình
aûgn
nphaù
h
23
20
9.
Phím
ENTER/
,aâgtantm
16.
Phím
STEP
20
17.
INSTANT
Phaù
hoaë
cmôû
taï
m
döø
n
g
phaù
dóa.
14.
Phím
ZOOM
ENTER (NHҰP) m
13
21
Bҩm
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
TV.
11
10
giaâ
so
vôù
itöø
thôø
i naû
minaê
hieä
idóa.
.ithanh
chaä
m
n
g
h
taï
inSKIP
moä
ttaï
thôø
i 10
ñieå
m
. y)).)
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
12
22
Phím
OPEN/CLOSE
(
20
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
15.
Hieå
thò
cheá
ñoä
n
i
cuû
dóa.
Phím
naø
y
cho
tôù
i
moä
ñoaï
n
28
14
Duø
ñeå
hoaë
n
g
khay
20
16.
Phím
STEP
Duø
n
môû
caù
c
chöù
c
aâ
m
khaù
treâ
n
dóa.
18.
Tombol
STEP/TV
Source
Phaù
t
chaä
m
töø
n
aû
h
taï
thôø
ñieå
.
Hieå
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
cuû
a
dóa.
12
22.
17.
Phím
INSTANT
SKIP
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
22
(Trang
8)
29
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
10
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
Bật
hoặc
tắt
nguồn
điện
TV.
20
19.
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
Phaù
chaä
m
töø
naûn
gphaù
aûaûn
nDVD.
hg
taï
moä
thôø
ñieå
m
15
21
Phaù
tgñeå
hoaë
cSTEP
taï
m
n
phaù
t tdóa.
11
chaä
m
töø
gndöø
h
taï
moä
thôø
ñieå
m..Bҩm
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(m
).. nút này khi bҥn sӱ dөng ÿҫu DVD.
10
Phím
naø
yyhình
cho
ttDVD.
tôù
ii iimoä
n
10
giaâ
7.
20
12
12Phím STOP ( )
16.
Phím
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
22
21
19.
11
9
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
Phoù
ngngttglaø
to
n
Phaù
chaä
m
töø
n
g
aû
h
taï
moä
ttñoaï
iiiii ñieå
12
Phoù
tomôû
hình
aûn
h
Phaù
tg
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
iiinguӗn
moä
ttt thôø
thôø
ñieå
m
...t yycoâ
22
Duø
nnn
g
hoaë
c(hchccbertahap.
ñoù
nnn
g
khay
dóa.
Duø
ñeå
môû
hoaë
ñoù
g
khay
dóa.
12.
Phím
SUBTITLE
23
REPEAT
A-B
Phím
naø
cho
phaù
tôù
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
17.
Phím
INSTANT
SKIP
17.
Phoù
n
to
hình
aû
DVD.
Duø
n
ñeå
môû
hoaë
ñoù
n
g
khay
dóa.
13
Duø
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
12
Ñaâ
y
caù
c
phím
coù
chöù
c
naê
n
g
nhö
moä
n
g
taé
t
.
22
12
(BӒ CHӐN)).
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
moä
thôø
ñieå
m
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
26
22
10
13
20
19.
RETURN
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
14
Memajukan
gambar
Duø
g
ñeå
môû
hoaë
ñoù
g
khay
dóa.
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
23
1
6.
Phím
SKIP
)
17.
Phím
INSTANT
SKIP
16.
STEP
13
Phím
cho
phaù
tôùhphaù
intaï
moä
tdóa.
ñoaï
n(10
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
12
21
/gSKIP
Phaù
cINSTANT
taï
m
gÿӇ
tSKIP
11
22
Bật
hoặc
tắt
nguồn
điện
TV.
21
11
21
Duø
ntgdөng
ghoaë
ñeåyCANCEL
môû
ñoù
khay
dóa.
11
23
16.
Phím
STEP
17.
Phím
INSTANT
25
13
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(m
21.
Phím
CANCEL
Bҩm 20
nút
bҥn
sӱ
ÿҫu
DVD.
Sӱ
nút
này
chѭѫng
TV bҵng cách
18.
PLAY/PAUSE
) yBҩm
20.
16này khi21.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(giaâ
10
30
21
11
14.
ZOOM
Phaù
tnaø
chaä
m
töøhoaë
ndöø
gccnaûtñoù
n
iSKIP
moä
tkênh
thôø
i ñieå
. .) ) trình
22.
17.
Phím
312
21
11
16
Phím
29
Bật
hoặc
tắt
nguồn
điện
TV.
Duø
ndөng
ñeå
môû
hoaë
n
gchӑn
khay
dóa.
19.
Phím
RETURN
15
12
21
23
11
17.
Phím
INSTANT
22
nút này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn TV.
13
Phím
naø
yySTEP
cho
tt htôù
i moä
t ñoaï
10
giaâ
Trôû
veà
muï
ctitle,
luï(^/V)
cphaù
tröôù
cSource
.g
18.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
((mm
23.
REPEAT
10
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
12
16.
Phím
STEP
18.
PLAY/PAUSE
((n
)) . yy))..) trình
/TV
15.
Phím
OPEN/CLOSE
10
16.
Phím
STEP
20
13
8.
Phím MENU
20
16.
Phím
STEP
16.
Phím
21
11
- NӃu bҥn muӕn3.ÿán
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
TV
bҵng
cách
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
taï
i
moä
t
thôø
i
ñieå
23
17.
INSTANT
SKIP
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
khay
dóa.
19.
Tombol
KARAOKE
23
13
17.
INSTANT
SKIP
Boû
qua
moä
t
chapter
hoaë
c
track.
Phím
naø
cho
phaù
tôù
ñoaï
n
10
giaâ
16.
Phím
STEP
15
24.
Nút
TV
CH
13
16.
Phím
STEP
16.
Phím
STEP
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
i
moä
t
thôø
i
ñieå
.
18.
PLAY/PAUSE
12
17.
Phím
INSTANT
SKIP
22
10.
EZ
VIEW
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
14
23này ÿӇ 19.
15.
Phím
((giaâ
))nnthò
16.
Phím
STEP
20.
13
Duø
ñeå
loaï
ihoaë
boû
muï
cñoù
cg
hoaë
cdóa.
ngggiaâ
thaùyi y.ihieå
hieå
thò cuûaa
Phím
RETURN
Phaù
tveà
hoaë
cmôû
taï
m
döø
gncluï
ttñoaï
dóa.
12
Trôû
ciOPEN/CLOSE
tröôù
.giphaù
Phoù
to
hình
aûcphaù
n
hntñoù
DVD.
22
21
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
Phím
naø
ymuï
cho
phaù
iluï
moä
tkhay
n
10
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
Bҩm27
nút
ÿiӅu
khiӇn
TV.
11
Duø
nchaä
g
ñeå
hoaë
chtnchtôù
ncmoä
dóa.
Duø
nngttg
ñeå
loaï
boû
muï
hoaë
cthôø
traï
nñieå
thaù
môû
khay
18.
PLAY/PAUSE
(traï
)m
11 Phím
23.
3. TV
26
16.
Phím
STEP
15.
Phím
OPEN/CLOSE
20.
Phím
naø
yymôû
cho
10
30
Phaù
m
töø
nluï
aûcdöø
taï
thôø
in
m
..../...Bҩm
Phaù
m
töø
nn
aûcaû
tttñoaï
m
nút
có sҹnbҩm
(chӃ
ÿӝ
16
1.
DVD
POWER
Phaù
chaä
m
töø
nnngngpg
gphaù
aûaû
hhhhtôù
taï
moä
thôø
ñieå
Cho
pSTEP
baï
nluï
laë
laï
in
moä
ttaï
Track
moäcuû
tnày
dóa. ÿӇ chӑn nguӗn TV chép,
23
Phaù
chaä
m
töø
gphaù
nn
taï
imoä
moä
tChapter,
thôø
ñieå
m
Phím
naø
cho
phaù
tôù
ñoaï
niiñieå
10
giaâ
17.
Phím
SKIP
Phaù
ttchaä
hoaë
ccINSTANT
taï
n
gtôù
tttttdóa.
13
21
11
Môû muïcDVD
luï
c caøi POWER
ñaë
t cuûa maùy.
Duø
ñeå
hoaë
nÿӝ
giigiTitle,
khay
dóa.
1.
Duø
nveà
ñeå
môû
hoaë
caûnaû
ntaï
khay
dóa.
12
20.
Phím
INFO
Phaù
chaä
töø
g
imoä
moä
tthôø
thôø
ñieå
m
22
Phím
naø
cho
tñoù
tôù
iphaù
ñoaï
nin
10
giaâ
yyyy..... hay
12
Untuk
memulai
fungsi
karaoke.
12
nút
¥, s
Phaù
ttgtttthình.
chaä
m
töø
n
taï
iimoä
moä
m
Phaù
chaä
töø
g
nñoù
taï
moä
thôø
ñieå
m
Phím
naø
yym
cho
ttth
10
giaâ
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
TV).
22
22
Duø
nnn
ggpheù
ñeå
môû
hoaë
ñoù
ntaï
g
khay
dóa.
16.
Phím
Trôû
muï
cm
cm
tröôù
Phaù
hoaë
taï
m
nc(chӃ
phaù
dóa.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(iiiñieå
) ñieà
12
Phaù
chaä
töø
nghoaë
g
aû
hñoù
iimoä
moä
ttñoaï
thôø
ñieå
m
27này ÿӇ 7.
22
12
Tæ
hieå
nSTEP
thò
aaûcdöø
n
hkhay
theå
ñöôï
u chænh deã daøng
22
Phím
naø
cho
phaù
moä
ñoaï
10
giaâ
21
11
maø
21
11
23
413Phím
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Duø
g
ñeå
môû
ccnhg
n
g
dóa.
13
Phím
STOP
(g.tôù
)dóa.
maø
nleä
hình.
18.
PLAY/PAUSE
12
Bҩm 22
nút
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
TV).
hoaë
cym
taï
m
döø
phaù
tÿӝ
22
Phaù
tn
chaä
m
töø
ncuû
nhình
taï
iiaûiSKIP
moä
tttcoù
thôø
i((nniñieå
m
.))c.Sӱ
23
19.
RETURN
17.
INSTANT
16.
Phím
13
20.
Phím
INFO
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
20
18.
PLAY/PAUSE
12
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
ñoù
n
g
khay
dóa.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
moä
ñoaï
10
giaâ
y
.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
16.
Phím
STEP
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵ
23.
21.
Baä
t / Taét ENTER/
nguoàn DVD.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
12.
Phím
SUBTITLE
TV
POWER
16.
Phím
STEP
19.
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
n
h
taï
i
moä
t
thôø
i
ñieå
m
.
20
Tombol
Channel
TV
(
,
)
19.
Phím
RETURN
16.
Phím
STEP
19.
Nút
TV
POWER
(BẬT
TV)
18.
PLAY/PAUSE
(
)
23
trên
tӋp
ÿã
chӑn.
17.
INSTANT
SKIP
17.
Phím
INSTANT
SKIP
9.
Phím
,
13
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
23
16.
Phím
STEP
23
13
27
17.
Phím
INSTANT
SKIP
17.
Phím
INSTANT
SKIP
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
13
12
22.
KARAOKE.
13
theo
kích
thöôù
c
maø
n
hình
TV
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
22
20.
Phím
INFO
Trôû
muï
ctaï
luïñoä
tröôù
ci .taï
23
KARAOKE.
19.
RETURN
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Phím
naø
ycheá
cho
ttrình
igmoä
tdóa.
10cách
giaâ
18.
PLAY/PAUSE
)m
19.
Phím
RETURN
13
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
17.
Phím
INSTANT
SKIP
18.
PLAY/PAUSE
Phaù
hoaë
taï
m
döø
ntôù
gtôù
phaù
dóa.
13
Phaù
m
töø
n
gncphaù
aûdöø
taï
thôø
ñieå
m
.))y..y.
27
Phím
naø
yMENU
cho
phaù
moä
tTV
ni(in((10
giaâ
Sӱ (Trang
dөng
nút 4)
này22.
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
bҵng
Hieå
nchaä
thò
hieä
ng
imoä
cuû
atñoaï
dóa.
513
17.
Phím
INSTANT
SKIP
23
18.
Phím
17
Phaù
ttveà
hoaë
ccPLAY/PAUSE
m
n
ttñoaï
28
13
12
14
1.
Khi
thiӃt
bӏ ӣ
chӃn
Duø
ntmemilih
g
ñeå
môû
hoaë
cnntaûnhgñoù
n.phaù
khay
dóa.
22
12.
Phím
SUBTITLE
chaä
m
töø
g
n
h
taï
i
moä
t
thôø
i
ñieå
TV
CH
24.
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
16.
Phím
STEP
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
phaù
t
dóa.
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
21.
8.
Phím
2
chaä
m
töø
n
g
aû
h
taï
i
t
thôø
ñieå
m
.
23
(Trang
23)
17.
Phím
INSTANT
SKIP
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
Phaù
t
chaä
m
töø
n
g
aû
h
taï
i
moä
thôø
i
ñieå
m
.
Bật
hoặc
tắt
nguồn
điện
TV.
1.
Khi
thiӃt
bӏ
ӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng,
bҩm
13
Untuk
Channel
TV
Phaù
ttchaä
hoaë
ccCANCEL
m
döø
n
g
Phaù
tchöù
töø
g
aûdöø
nttttn
htntôù
taï
moä
thôønnn
ñieå
m
.)yyyyy.y.....
21
(Trang
4)t coâng 22
11
Phím
naø
ymuï
cho
phaù
moä
tttta
giaâ
Môû
ccheá
ntaï
Karaoke.
Phím
naø
ym
cho
phaù
ñoaï
10
giaâ
16.
STEP
12
Trôû
ctaï
cphaù
tröôù
ciiiiphaù
.iphaù
2.
Caù
phím
soá
Bҩm các nút †/ʌ ÿӇ c
21.Môû
Phím
naø
cho
phaù
tôù
moä
ñoaï
ninnn(10
10
giaâ
22
Phím
naø
yynaê
cho
tôù
moä
ñoaï
10
giaâ
Phaù
hoaë
taï
m
gtaï
tttñoaï
dóa.
18.
Phím
chöù
cnaø
naê
n
gngluï
Karaoke.
Ñaâ
ycc
laøphím
caùc phím
coù chöùc naê
ng nhö moä
taé
t.
12 Caù
12
2.
soá
Hieå
n
thò
ñoä
hieä
iimoä
cuû
dóa.
19.
RETURN
21.
Phím
Phím
cho
phaù
ttôù
tôù
moä
ttdóa.
ñoaï
10
giaâ
23
Phaù
hoaë
taï
m
döø
gtôù
phaù
dóa.
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Phím
naø
yyRETURN
cho
phaù
tôù
moä
ñoaï
10
Phím
naø
cho
phaù
tôù
moä
ñoaï
10
giaâ
y.. ÿӝ Dӯng,
13
Phaù
tttveà
hoaë
cccPLAY/PAUSE
m
döø
g
dóa.
1.
Khi
thiӃt
bӏ
ӣgiaâ
bҩm
nút ® 3.
ÿӇ chӑn
(Trang
23)
20.
Phím
INFO
Phím
naø
yySTEP
cho
phaù
ttn
iiphaù
moä
ñoaï
4)
28
11.
Phím
DISC
MENU
19.
RETURN
nhұp23
sӕ
kênh (chӃ
ÿӝ
TV).
Lựa
Phaù
taï
m
döø
ntôù
gh
phaù
ttyñoaï
dóa.
chaä
m
töø
n
g
taï
iichӃ
thôø
ii10
ñieå
m
19.
Phím
1.chọn
Khi
ӣ
ÿӝ
Dӯng,
nút ® ÿӇ
chӑn
16 4)(Trang
menu
DEVthông
(thiӃtlѭ
18.
Phím
PLAY/PAUSE
)chӃ
16.
Phím
614
19.
RETURN
17.
Phím
INSTANT
SKIP
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
Môû
muï
choaë
ckênh.
ithiӃt
cuû
maù
. ttÿiӅu
13
(Trang
Phím
naø
yluï
cho
phaù
taû
tmoä
giaâ
y..y.bҩm
18.
PLAY/PAUSE
(nn(10
)giaâ
21.
Phím
CANCEL
28
14
Tombol
SUBTITLE
menu
bӏ truyӅn
20.
INFO
Phaù
chaä
m
töø
ncñaë
gdöø
aûUSB
nnbӏg
hcia.moä
taï
moä
thôø
ñieå
m
12.
Phím
SUBTITLE
TV
CH
24.
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(giaâ
)tӯ
20.
22.
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
trên
khiӇn
xa,
mӝt
khung
lӵa DEV
chӑn(thiӃt
17.
Phím
SKIP
29lѭu21.
Trôû
veà
muï
cccaø
luï
tröôù
Phaù
ttg
hoaë
cINSTANT
taï
m
n
phaù
thoaë
dóa.
Sao
CD
ÿóÿó
bҩm
nút ENTER
(
19.
Phím
RETURN
17.
Phím
INSTANT
SKIP
15
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
20.
Phím
INFO
Duø
n
ñeå
loaï
i
boû
muï
luï
c
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
13
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
y
.
19.
RETURN
Trôû
veà
muï
luï
c
tröôù
c
.
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Sao
lѭu
CD
13
18.
PLAY/PAUSE
(
)
23.
REPEAT
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
menu
DEV
(thiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu
trӳ),
sau
3.
Phím
VIDEO
SEL.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
25.
Nút
TV/VIDEO
19.
RETURN
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
Hieå
n
thò
muï
c
luï
c
cuû
a
dóa.
19.
Phím
RETURN
23.
Phím
REPEAT
10.
Phím
EZ
VIEW
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
3.7
Phím
VIDEO
SEL.
Phaù
tTV/VIDEO
chaä
m
töø
n
gdöø
aûhieä
nUSB
hn
taï
i itrên
moä
t bӏ
thôø
i10
ñieå
m
.ythông
21.
Phím
CANCEL
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
18.
PLAY/PAUSE
(
)
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
n
g
phaù
t
dóa.
1.lѭu
Phím
DVD POWER
18.
PLAY/PAUSE
(
)
18
menu
DEV
(thiӃt
truyӅn
lѭu
trӳ),
sau
ÿó
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
bҩm
nút
ENTER
12.
Phím
SUBTITLE
TV/VIDEO
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
giaâ
.
25.
19.
Phím
RETURN
12
25.
Nút
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
22
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
Lựa
chọn
kênh.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
22.
Tombol
PLAY/PAUSE
(
)
Sao
CD
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
taï
cuû
a
dóa.
Trôû
veà
muï
cccho
luï
cphaù
tröôù
cctôù
.i.taï
22.Phím
bҩm nút ENTER
(NHҰP)
. bҳt ÿҫu(
17.
Phím
INSTANT
SKIP
Phím
naø
y
phaù
t
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
29
9.
ENTER/
,
Duø
n
g
ñeå
môû
hoaë
c
ñoù
n
g
khay
dóa.
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
Trôû
veà
muï
luï
c
tröôù
15
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
Sao lѭu CD1.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
Phím
naø
y
cho
t
tôù
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
Sao
chép
tӋp
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
i
cuû
a
dóa.
20.
Phím
INFO
maø
n
hình.
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
30
(Trang
23)
19.
RETURN
Phím
DVD
POWER
22.
17.
INSTANT
SKIP
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
Phím
naø
ypmuï
phaù
moä
ñoaï
n
10
yâm
29phép
16Thay
Phaù
hoaë
taï
ntn
gntôù
Cho
pcloaï
baï
n
laë
p
moä
ttttitle,
title,
chapter,
hay
moä
dóa.
Phaù
tpheù
hoaë
cccccho
taï
m
döø
gcả
dóa.
năng
cho
phép
bҥn
sao
chép
Thay
daï
gtín
tín
hieäuuaûngoõ
ngoõ
ra.theånăng
Phaù
hoaë
taï
m
döø
nnnlaï
gENTER
phaù
dóa.
Phaù
tpheù
hoaë
cbaï
m
döø
phaù
tdóa.
dóa.
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
.a
15
Cho
laëdöø
p
laï
igggiphaù
moä
chapter,
track
moä
t tdóa.
20.
Phím
INFO
Tæ
leä thieå
anhình
nhTính
coù
ñöôïc ñieà
u Tính
chænh
deã daønbҥn
gnày
Trôû
ctaï
luï
cdisk.
tröôù
ciphaù
.phaù
ñoå
inidaï
nngcuû
hieä
ra.
Duø
ntg
ñeå
inm
boû
muï
cg
luï
ctthoaë
ccác
ntӋp
ggiaâ
i.track
hieå
nhay
thò
cuû
Phaù
tveà
hoaë
cINFO
taï
m
döø
tnguồn
này
cho
sao
chép
các
tӋp
âm
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(traï
)thaù
Baä
/ñoå
Taé
tthò
nguoà
DVD.
Phaù
ttTV/VIDEO
hoaë
taï
m
döø
n
phaù
dóa.
Phaù
hoaë
taï
m
döø
phaù
dóa.
Bấm
để
hiển
thị
tất
các
video
(VD:
TV,
Cáp,
Video) 2. ҏ†/-Bҩm
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
20.
Phím
bҩm
. có
25.
Nút
các nút
ҏ†/- ÿ
21.
CANCEL
13
27
19.
RETURN
maø
n
hình.
Phaù
tthoaë
hoaë
cyINFO
taï
döø
ttdóa.
dóa.
Untuk
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
23
Phím
naø
cho
phaù
ttg
tôù
ttdóa.
n
10
y.sẵn
17.
Phím
INSTANT
SKIP
13
(Trang
23)
19.
RETURN
12.
Phím
SUBTITLE
TV/VIDEO
Bҩm các nút
chӑn
SELECT
1.
Phím
DVD
25.
Trôû
muï
cmm
luï
cnút
tröôù
cphaù
.iicmoä
25.
Nút
TV/VIDEO
Ñaâ
y tPlay/Pause
laø
caù
cSTEP
phím
coù
naê
nañoaï
g(NHҰP)
moä
coâ
ng taét. 2.
Phím
PLAY/PAUSE
(nhö
) giaâ
22.
Phím
KARAOKE.
20.
Phím
Phaù
taï
döø
nngchöù
năng
cho
phép
bҥn
sao
chép
cáchay
tӋp
âm 18.
Hieå
nveà
thò
cheá
ñoä
hieä
nphaù
taï
cuû
dóa.
30
20.
INFO
-sau
ĈӇÿӇ
huӹ
trình
s
Chú
ý kh
21.
Phím
CANCEL
Baä
tnày
/ Taé
tthöôù
nguoà
nPOWER
DVD.
Phím
naø
yINFO
cho
phaù
tôù
moä
ñoaï
n
10
16
18.
PLAY/PAUSE
(nút
)tҏ†Mӛi
23.
16.
Phím
20.
Phím
Tính năng Tính
này
cho
phép
bҥn
chép
các
âm
lҫn
bҩm
nút USB(CHӐN),
trên ÿiӅu
khiӇn
tӯ quá
xa, mӝt
21.
20.
Phím
INFO
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
iiittctҏ†
cuû
a
dóa.
theo
kích
csao
maø
nSEL.
hình
TV
cuûatӋp
baïn
(16:9
4:3).
18.
PLAY/PAUSE
((traï
))giaâ
2.
Bҩm
các
/-yi.(ChӍ
ÿӇ
chӑn
SELECT
ÿó
30
19.
Phím
RETURN
18.
PLAY/PAUSE
19.
Phím
RETURN
maø
n
hình.
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
16
21.
CANCEL
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
19.
Phím
RETURN
16
19.
Phím
RETURN
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
dóa.
n
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
Phím
3
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
dóa.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
cuû
a
dóa.
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(
)
22.
Phím
KARAOKE.
20.
INFO
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
hoaë
c
n
g
thaù
hieå
n
thò
cuû
a
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
19.
Phím
RETURN
1.
4.
Phím
SEARCH
(
)
2.
Bҩm
các
nút
/ÿӇ
chӑn
SELECT
(CHӐN),
sau
ÿó
3.
Phím
VIDEO
bҩm
nút
ENTER
(
23.
Tombol
RETURN
19.
Phím
RETURN
19.
Phím
RETURN
17
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
(ChӍ
Chú
ý
4.
Phím
(
)
Phím
naøhiển
chonthị
tôùicác
moänguồn
t ñoaïn video
10 giaâcó
y. sẵn (VD: TV, Cáp, Video)
để
tấtt cả
Môû chöù
cyRETURN
naê
gphaù
Karaoke.
1.2. VIDEO
SEL.
Button
//
Baä
t /c
Taéphím
tSEARCH
nguoàn DVD.
Caù
soá
19. Bấm
Phím
POWER
DVD.
oá
O SEL.
n hieäu ngoõ ra.
bҩm nút ENTER
(NHҰP) ÿӇ
ÿánh
Phaù
tveà
hoaë
cm
m
nmuï
phaù
tccuû
dóa.
Hieå
n
thò
cheá
hieä
a
dóa.
Mӛi lҫn
nút10.
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
khung
lӵa
chӑn
Tên
TӋp.
1. tӯPhím
DVD
POWER
Hieå
nveà
thò
cheá
ñoä
hieä
nc.g
taï
cuû
athôø
dóa.
20.
Phím
INFO
Duø
g
ñeå
loaï
iiñoä
boû
cctaï
luï
cc itraï
n
i hieå
thò
cuû
a
28bҩm(ChӍ
14
13.
Phím
AUDIO
Phaù
tn
chaä
n
gdöø
aû
nngghncgcn
iiimӝt
ñieå
. thiӃt
18.
PLAY/PAUSE
((ENTER
(HUӸ).
19.
Phím
RETURN
Trôû
muï
cCANCEL
luï
cñoä
tröôù
Phaù
hoaë
taï
m
döø
phaù
thoaë
dóa.
23.Phím
Trôû
muï
ctaï
luï
cñoä
tröôù
thanh
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ USB
ӣ ÿӏnh
dҥng
MP3.
Trôû
veà
muï
luï
tröôù
Hieå
nn
thò
cheá
ñoä
hieä
nxa,
taï
ata
dóa.
Trôû
muï
cctöø
luï
tröôù
.taï
Phím
22.
Hieå
n
thò
hieä
taï
iiimoä
dóa.
EZ
VIEW
Phaù
hoaë
cKARAOKE.
m
tcuû
dóa.
xuҩtdҩu
hiӋn.
Phaù
tveà
ccheá
döø
tdóa.
dóa.
26.
19.
Phím
RETURN
Duø
n
gthoaë
ñeå
loaï
muï
luï
hoaë
traï
ng
gm))thaù
thaù
hieåbӏn
n USB
thò
cuû
asӁÿánh
21.
Phím
Trôû
veà
muï
luï
cdöø
tröôù
c.phaù
bҩm
(NHҰP)
ÿӇ
sӁ chép.- Khi viӋ
Môû
chöù
cmenu
naê
nm
Karaoke.
1. Thay
Phím
POWER
Trôû
muï
cctaï
luï
ccgcccboû
tröôù
ccnccn
..phaù
Hieå
nhoaë
thò
cheá
hieä
anút
dóa.
Trôû
veà
muï
luï
tröôù
2.
Caù
c
phím
soá
thanh tӯ ÿƭa
sang
thiӃt
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
18.
PLAY/PAUSE
Phaù
tttveà
taï
m
döø
nn
phaù
tccuû
23.
maø
hình.
20.
Phím
INFO
Cho
pheù
pDVD
baï
tìm
kieá
phaà
nmaø
maøcho
baïnncaà
caàn(ChӍ
ntìm
tìm
ñoå
ibӏ
ngnntín
hieä
u
n hình.
Tên
TӋp.
19.
Phím
RETURN
dùngn(CD
cho
CDAudio
(CD
Trôû
veà
muï
cctaï
luï
tröôù
...taï
Kembali
ke
sebelumnya.
21.
CANCEL
11.
Phím
DISC
MENU
bҩm
nút
(NHҰP)
ÿӇ iÿánh
dҩu
tҩt
cҧ
tӋpchép.
sӁtҩt cҧ tӋpsao
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
Cho
pheù
pdaï
baï
tìm
kieá
mmngoõ
phaà
nra.
baï
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
- Khi viӋ
20.
INFO
Phaù
hoaë
cPLAY/PAUSE
taï
m
döø
nggncENTER
tcuû
dóa.
1. maø
Phím
DVD
POWER
21.
Phím
CANCEL
dùng
CDAudio
DA))
1.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Trôû
veà
muï
cDA))
luï
ccñoä
tröôù
..phaù
sao
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Hieå
n
thò
cheá
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
maø
n
hình.
19.
RETURN
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
c
chöù
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
19.
Phím
RETURN
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
g
phaù
t
dóa.
1.
VIDEO
SEL.
Button
18.
Phím
(
)
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
23.
Phím
REPEAT
2.
Caù
c
phím
soá
ӣ
chӃ
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Trôû
veà
muï
c
luï
tröôù
c
Tæ
leä
hieå
n
thò
cuû
a
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñieà
u
chænh
deã
daø
n
g
21.
CANCEL
20.
Phím
INFO
trong
20.
Phím
INFO
12.
Phím
SUBTITLE
maø
hình.
TV
CH
24.
Duø
n
ñeå
ic(^/V)
boû
muï
cctaï
luï
hoaë
cc traï
n
g thaù
ii hieå
n thò
cuûa
20.
Phím
INFO
dùng
cho
DA))
24.
Nút
TV
20.
Phím
INFO
Trôû
veà
muï
cCH
luï
tröôù
cn.g
21.
Phím
CANCEL
22.
Phím
KARAOKE.
Phaù
tg
hoaë
cloaï
taï
m
döø
phaù
dóa.
trong
dóa.
sao
chép.
Baä
tt thò
//dóa.
Taé
ttDVD
nguoà
n
DVD.
22.
17.
INSTANT
SKIP
19.
Phím
RETURN
22.
Phím
HDMI
SEL.
29
19.
RETURN
2.49
20.
Phím
INFO
Hieå
thò
cheá
hieä
i ccccuû
a
dóa.
21.
CANCEL
24.
Tombol
INFO
20.
Phím
INFO
20.
Phím
INFO
21.
CANCEL
Duø
n
g
ñeå
loaï
boû
muï
traï
n
thò
a
Hieå
nCDAudio
c(CD
a dóa.
26.
19.
Phím
RETURN
15
dùng
DA))
19.
Phím
RETURN
chép.
Hieå
nveà
cheá
ñoä
hieä
nn
taï
iluï
athoaë
dóa.
- ĈӇ
ÿánh
dҩu
23.
Phím
REPEAT
Baä
Taé
nguoà
ncuû
DVD.
1.
Phím
POWER
20.
Phím
ӣtҩt
chӃ
3.
Phím
VIDEO
18cho CDAudio
Duø
ntnthò
ghoaë
ñeå
loaï
boû
muï
cphaù
luïcuû
hoaë
c khiӇn/Chһn/Ngҳt).
traï
ng
g thaù
thaùtrack
i hieå
hieån
nhay
thò cuû
cuû
a t dóa.
Trôû
muï
csao
luï
ciiñoä
tröôù
.CBI
21.
CANCEL
ñoå
i muï
daï
ncgnluïgtín
hieä
uSEL.
maø
n(CD
hình.
22.
Phím
KARAOKE.
19.
Phím
RETURN
- Chú
ĈӇ bӓ
ÿánh dҩu
saobӓ
chép
cҧ
1. Thay
Phím
DVD
POWER
Phaù
cINFO
taï
m
döø
nnncngcnlaï
tTV
dóa.
20.
Phím
INFO
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
i
moä
t
title,
chapter,
moä
Không
hӛ
trӧ
(ĈiӅu
Thay
ñoå
ihieä
daï
tín
hieä
ungoõ
ngoõra.
ra.
theo
kích
thöôù
c
maø
hình
cuû
a
baï
n
(16:9
hay
4:3).
22.
Phím
KARAOKE.
ý
ChӍ
có
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
.
1.
Phím
DVD
POWER
Lựa
chọn
kênh.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
taï
i
cuû
a
dóa.
12.
Phím
SUBTITLE
12.
Phím
SUBTITLE
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
TV
CH
24.
EXIT
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
taï
i
cuû
a
dóa.
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
19.
RETURN
27.
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
maø
hình.
Hieå
thò
cheá
ñoä
hieä
taï
i
cuû
a
dóa.
2.
Caù
c
phím
soá
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
Caø
i
ñaë
t
tín
u
ra
kieå
u
HDMI.
Hieå
thò
cheá
ñoä
hieä
taï
i
cuû
a
dóa.
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
21.
Phím
CANCEL
14.
ZOOM
TӋp.
Trôû
veà
muï
c-loaï
luï
tröôù
.c.ctaï
Phím
naø
yINFO
cho
phaù
t cntôù
itaï
moä
tthoaë
10
giaâ
yTên
.itrack
23.
REPEAT
-iiiic
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tӋp, bҩm nút ENTER (NHҰP
Trôû
veà
muï
cTV
luï
c(^/V)
tröôù
claï
Hieå
thò
cheá
hieä
nCBI
adóa.
dóa.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Tombol
DVD
Duø
n
ñeå
iñoä
boû
muï
luï
cccn
traï
nnng
hieå
ncҧ
thò
cuû
aaabҩm
51.
20.
Phím
Untuk
menampilkan
informasi
dari
disk.
Hieå
ñoä
hieä
cuû
aa
17
Hieå
nn
thò
cheá
ñoä
hieä
n
cuû
añoaï
dóa.
Duø
ggthò
ñeå
loaï
iciñoä
boû
muï
luï
cccuû
hoaë
traï
g
thaù
iitҩt
hieå
nnhay
thò
cuû
maø
ng
hình.
12.
Phím
SUBTITLE
CH
24.
24.
Nút
TV
Phím
POWER
30 8) 20.
Cho
pheù
pCH
baï
n
laë
p
itaï
moä
title,
chapter,
moä
ttҩt
dóa.cҧ
Không
hӛ
trӧ
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Baä
tt c
// ñoå
Taé
ttDVD
nguoà
n
DVD.
Hieå
n
thò
cheá
hieä
n
cuû
dóa.
Phím
HDMI
SEL.
2.
Caù
phím
soá
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tӋp,
nút
Môû
chöù
cccheá
naê
n
g
Karaoke.
Duø
ñeå
loaï
boû
muï
ctaï
luï
hoaë
traï
g thaù
thaù
hieå
thò
cuû
Thay
iDVD
daï
ngPOWER
tín
hieä
u ngoõ ra.
16
2.
1.
Phím
DVD
POWER
maø
hình.
- nӳa
ChӍ (M
có
21.
Phím
CANCEL
1.
Phím
DVD
POWER
12.
Phím
SUBTITLE
19 1.22.
Phím
INFO
1.
Phím
POWER
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
Baä
Taé
nguoà
n
DVD.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
21.
CANCEL
Môû
chöù
naê
n
g
Karaoke.
(Trang
2.
Caù
c
phím
soá
Tên
TӋp.
25.
Nút
TV/VIDEO
22.
Phím
KARAOKE.
maø
n
hình.
Lựa
chọn
kênh.
19.
Phím
RETURN
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
Baä
t ñoå
/atau
Taé
tDVD
nguoà
n POWER
DVD.
Thoát
khỏi
menu
trên
màn
hình.
1.
Phím
-thӭc
Khi
viӋc sao lѭu CD ÿang ÿѭ
maø
hình.
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
(Trang
8)
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
1.4.
Phím
DVD
POWER
12.
Phím
SUBTITLE
3.
TV/VIDEO
20.
Phím
INFO
25.
20.
Phím
INFO
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
25.
Nút
TV/VIDEO
22.
Phím
KARAOKE.
Thay
i
daï
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
Power
on
off.
maø
n
hình.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
Phím
SEARCH
(
)
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
nӳa
(Menu
UNSELECT
25.
Tombol
CANCEL
Lựa
chọn
kênh.
maø
n
hình.
12.
Phím
SUBTITLE
11.
Phím
DISC
MENU
EXIT
27.
20.
INFO
Baä
Taé
nguoà
nnkieå
DVD.
27. Hieå
Nút
(THOÁT)
i ñaë
tín
u ran
u SEL.
HDMI. /
21.
Phím
CANCEL
21.
Phím
CANCEL
23.
Phím
REPEAT
22.
Phím
KARAOKE.
21.
Phím
CANCEL
Phím
VIDEO
21.
Phím
CANCEL
63.
Baä
Taétttthieä
nguoà
DVD.
1. CaøPhím
DVD
POWER
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(mӝt
) thaù
maø
nveà
hình.
ENTER
(NHҰP)
nӳa
(Menu
(BӒ CHӐN)).
23.
Không
hӛ
trӧ
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
(Trang
8)
21.
Phím
CANCEL
Duø
gñeå
ñeå
loaï
i cgboû
muï
c.luï
choaë
ctraï
traï
nglҫn
i hieå
nthòthò
cuû
aUNSELECT
21.
Phím
CANCEL
21.
Phím
CANCEL
Baä
ttttt c
//t/// Taé
nguoà
DVD.
ngnEXIT
thò
cheá
ñoä
hieä
nccMáy
taï
iluï
cuû
ahoaë
dóa.
Baä
Taé
nguoà
n
DVD.
Trôû
muï
choһc
luï
tröôù
Duø
n
loaï
i
boû
muï
c
c
n
g
thaù
i
hieå
n
cuû
a
Môû
chöù
c
naê
n
Karaoke.
22.
KARAOKE.
(BӒ
CHӐN)).
28.
25.
Nút
TV/VIDEO
21.
Phím
CANCEL
2.
Caù
phím
soá
21.
Phím
CANCEL
23.
Phím
REPEAT
29.
Nút
ZOOM
(PHÓNG
TO)
4.
Phím
SEARCH
(
)
(Trang 8)2.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
22.
Phím
KARAOKE.
/
Baä
Taé
t
nguoà
n
DVD.
PTP
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
Bҩm
nút
này
khi
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
maø
n
hình.
1.
Phím
DVD
POWER
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
13.
Phím
AUDIO
12.
Phím
SUBTITLE
TV/VIDEO
Bấm
để
hiển
thị
tất
cả
các
nguồn
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
25.
Baä
t /c
Taé
tDVD
DVD.
Hieå
thò
cheá
ñoä
hieä
taï
imoä
ahình.
dóa.
22.
KARAOKE.
2.
Caù
c
phím
soá
21.
Phím
CANCEL
25.
Nút
TV/VIDEO
Hieå
ngggthò
thò
hieä
ncctaï
taï
atitle,
dóa.
25.
Nút
TV/VIDEO
22.
Phím
KARAOKE.
23.
Phím
REPEAT
1.
Phím
DVD
POWER
Tombol
NOMOR
(Trang
2
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Cho
pdaï
baï
tìm
kieá
phaà
n maø
n caà
n tìm
Untuk
atau
status
Thoát
khỏi
menu
trên
màn
Bҩm
nút baï
này
khi
bҥn
ÿҫu
DVD.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(thaù
)npada
10
Hieå
muï
ctaï
luï
cuû
Môû
chöù
ccheá
naê
nñoä
gcboû
Karaoke.
cheá
hieä
iluï
dóa.
Không
trӧ CBI (ĈiӅu khiӇn/Chһn/Ngҳt).
(BӒ
CHӐN)).
20sӱ dөng21.
2.
Caù
phím
soá
Duø
nnn
ñeå
loaï
iñoä
muï
luï
ciccuû
ccccccdisplay
nnn
iiiiiihieå
aaa
Duø
ñeå
i(BӒ
muï
hoaë
traï
thaù
hieå
n
thò
cuû
Cho
pheù
ploaï
baï
n
laë
pnanmenu
iluï
tadóa.
chapter,
hay
moä
t dóa.
Duø
nnnnmenghilangkan
ñeå
loaï
boû
muï
luï
ccuû
hoaë
traï
nnngngchѭѫng
ggggthaù
thaù
hieå
nnnnthò
thò
cuû
ahӛ
Thay
ñoå
inguoà
ngnnPOWER
tín
hieä
umngoõ
ra.
22.
Phím
KARAOKE.
12.
Phím
SUBTITLE
1.
Phím
TV/VIDEO
3.
Duø
ñeå
loaï
boû
muï
cdóa.
luï
ccuû
hoaë
traï
thaù
hieå
thò
cuû
25.
18
7
Baätc
/pheù
Taé
tbҥn
nguoà
n
DVD.
25.
Nút
TV/VIDEO
Phaù
cloaï
döø
n
gclaï
phaù
thoaë
Duø
ntg
ghoaë
ñeå
loaï
iboû
muï
ctraï
traï
thaù
itrack
hieå
thòcuû
cuû
maø
hình.
CHӐN)).
4.
Phím
SEARCH
(ÿҫu
) n caà
- ÿánh
NӃu (Trang
bҥn
muӕn
Phím
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
trình
bә
kӃt
Duø
gchöù
ñeå
loaï
iim
boû
muï
luï
hoaë
traï
g
hieå
n
thò
cuû
Duø
ggchöù
ñeå
iinboû
boû
muï
luï
hoaë
traï
thaù
hieå
thò
cuû
aaasung
Môû
ccCANCEL
naê
g
Karaoke.
2.
Caù
phím
maø
nn
hình.
nút
này
dөng
DVD.
1.
Phím
DVD
POWER
1.
Phím
DVD
POWER
Môû
naê
g
Karaoke.
Duø
ñeå
loaï
in
boû
muï
ccccgccả
luï
ccccchoaë
hoaë
traï
thaù
hieå
n
thò
cuû
Duø
g
ñeå
loaï
muï
luï
hoaë
traï
thaù
ihieå
hieå
nthò
thò
cuû
a
Thay
ñoå
ngsӱ
tín
hieä
unaê
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
iiTO)
moä
tthoaë
chapter,
track
hay
moä
tt dóa.
2
Cho
pheù
pdaï
baï
ncnsoá
tìm
kieá
mngoõ
nm/ maø
baï
ncnBҩm
tìm
1.
Phím
DVD
POWER
1.
Phím
DVD
POWER
- khi
NӃu
bҥn
muӕn
dҩu
mӝt
sӕ
2.
Caù
c
phím
soá
20.
Phím
INFO
22.
Phím
KARAOKE.
trong
dóa.
27.
Nút
EXIT
8khi
Môû
chöù
naê
nin
gboû
Karaoke.
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
1.
Phím
POWER
Baä
/khi
Taé
tiiDVD
nguoà
DVD.
Soá
ñieä
nKhông
thoaï
phí:
1800
-n588
588
889
Bấm
để
hiển
thị
tất
nguồn
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
nmieõ
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
2.
Caù
phím
soá
Môû
chöù
cccloaï
naê
g
Karaoke.
Bҩm nút này
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
Duø
ntcg//tc
ñeå
môû
caù
chöù
cSEL.
nphaà
g aâra.
thanh
khaù
nhau
treâ
nhӛ
dóa.
nӕi
vӟi
21.
Phím
CANCEL
1.
Phím
DVD
POWER
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
TV.
Phaù
tghình.
hoaë
cmôû
taï
m
döø
phaù
t title,
dóa.
1.
Phím
DVD
POWER
2.
Caù
c
phím
soá
8Bҩm
-tӋp
ChӍ
có
các
ÿƭasӕ
CD
Audio
(CD
28.
2.
Caù
phím
Duø
gZOOM
ñeå
i(THOÁT)
boû
muï
luï
ccác
ccctraï
nnnvideo
gggmuӕn
thaù
i icó
nKhông
cuû
aahӛ
4.
21.
Phím
CANCEL
29.
Nút
(PHÓNG
Soá
ñieä
thoaï
i imieõ
nnTV.
phí:
1800
-nnkhiӇn
889
Cho
pheù
p
baï
n
laë
pcnclaï
laï
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
23.
Phím
REPEAT
Baä
Taé
tZOOM/(-/--)
nguoà
DVD.
3.
Tombol
1.
Thay
ñoå
daï
nn
gsoá
tín
hieä
u ngoõ
ra.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
3.
Phím
VIDEO
layar.
Môû
chöù
naê
nPC.
ghoaë
Karaoke.
1.
Phím
DVD
POWER
maø
hình.
Bҩm
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
2.
Caù
c
phím
soá
maø
n
hình.
Duø
n
ñeå
ñoù
n
g
khay
dóa.
NӃu
bҥn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕ
cҫn
sao
Bấm
để
hiển
thị
tất
cả
các
nguồn
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
19.
RETURN
maø
n
hình.
Baä
t
Taé
t
nguoà
n
DVD.
maø
n
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
có
sӱ
dөng
1.
VIDEO
SEL.
Button
SCAR
23.
Phím
REPEAT
22.
Phím
KARAOKE.
21.
Phím
CANCEL
3.
Phím
VIDEO
SEL.
21.
Phím
CANCEL
1.
Phím
DVD
POWER
maø
n
hình.
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
n
caà
n
tìm
trong
dóa.
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
maø
n
hình.
maø
n
hình.
22.
Phím
KARAOKE.
12.
Phím
SUBTITLE
8
19
23.
Phím
REPEAT
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕ
tӋp
cҫn
sao
chép,
bҩm
nútnú
21.
Phím
CANCEL
nӕi
vӟi
PC.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
12.
Phím
SUBTITLE
TV
CH
24.
21
24.
Nút
TV
CH
(^/V)
11
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
4.
Phím
SEARCH
(
)
maø
n
hình.
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
maø
n
hình.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Bҩm
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
TV.
2.
Caù
c
phím
soá
/
Hieå
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
chép,
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
26.
19.
Phím
RETURN
n
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
SCAR
1.
Phím
DVD
POWER
Duø
n
g
ñeå
loaï
i
boû
muï
c
luï
c
hoaë
c
traï
n
g
thaù
i
hieå
n
thò
cuû
a
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
23.
Phím
REPEAT
Baä
Taé
titinguoà
nntín
DVD.
3.
maø
ñieänBҩm
nKhông
thoaïnút
imieõ
phí:
1800
588
889
Duø
ghình.
ñeå
loaï
inhӛ
boû
muï
cthiӃt
c hoaë
c traï
ng thaù
i track
hieå
nsau
thò
cuû
aNTFS.
Bҩm nút này
ÿiӅu
khiӇn
TV.
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
giao
thӭc
này
ÿӇ
chӑn
TV
có
(chӃ
ÿӝ
TV).
Cho
pheù
p
baï
n
laë
psҹn
laï
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
1.
Không
trӧ
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
(ChӍ
3.
Phím
VIDEO
SEL.
88ÿӇ
Memperbesar
gambar
DVD/
unttuk
memilih
salu23.
REPEAT
Thay
ñoå
daï
g
hieä
u
ngoõ
Thay
ñoå
daï
nn
hieä
ngoõ
ra.
Tombol
USB
22.
Phím
KARAOKE.
maø
ntt//c
hình.
12.
Phím
SUBTITLE
22.
Phím
KARAOKE.
5.
BOOKMARK
Soá
ñieä
thoaï
inguӗn
nn26.
phí:
1800
-nn-nguӗn
588
889
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Baä
Taé
nguoà
DVD.
4.
Phím
SEARCH
(( ra.
)SoáÿӇ
22.
Phím
KARAOKE.
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
22.
Phím
KARAOKE.
trong
dóa.
nmieõ
video
có
sẵn
(VD:
Video)
// này
Môû
chöù
cloaï
naê
gn
Karaoke.
1.
VIDEO
SEL.
Button
Phaù
tñeå
hoaë
cÿӝ
m
döø
n
gluï
phaù
t title,
dóa.
23.
REPEAT
Bҩm
nút
chӑn
TV
có
sҹn
(chӃ
TV).
2.
Caù
phím
soá
2.
Caù
phím
/(-/--)
3.
Phím
VIDEO
SEL.
16.
Phím
STEP
23.
Phím
REPEAT
4.
Cho
pheù
p
laë
p
iiiluï
moä
tttdөng
chapter,
hay
moä
ttt dóa.
chép,
bҩm
nút
¥,nn
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
14.
22.
KARAOKE.
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài ÿһt
chѭѫng trình CVBS
bә su
Duø
ñeå
loaï
itaï
boû
muï
luï
hoaë
traï
thaù
hieå
thò
cuû
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Thay
ñoå
daï
ngn
gsoá
tín
hieä
uumTekan
ngoõ
ra.
1.
Phím
POWER
1.
22.
Phím
KARAOKE.
3.
Duø
ñeå
loaï
igboû
boû
muï
cthiӃt
luï
hoaë
ctraï
traï
thaù
ihieå
hieå
nnút
thò
cuû
22.
KARAOKE.
Môû
cTV,
naê
nbaï
Karaoke.
Baä
tc
tDVD
nguoà
DVD.
2.
Caù
c/Taé
phím
4.
Phím
SEARCH
maø
Phím
Cho
pheù
pKARAOKE.
baï
n
laë
pSEL.
laï
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
Lựa
chọn
kênh.
Duø
nnnchöù
ggghình.
icCáp,
muï
cclaï
ccchoaë
cc¥,
nnngggthaù
iibҩm
thò
cuû
aaaNTFS.
29.
23.
REPEAT
Thay
ñoå
iiZOOM
daï
n
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
22.
Phím
HDMI
22.
Phím
14.
Phím
ZOOM
1.
VIDEO
SEL.
Button
chép,
bҩm
nút
sau
ÿó
ENTER
(NHҰP)
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Cho
pheù
p
baï
nsoá
tìm
kieá
phaà
nsҹn
maø
baï)n caà
n TV).
tìm
Không
hӛ
trӧ
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
(ChӍÿã chӑn.trên tӋp ÿã chӑ
Trôû
veà
muï
cKaraoke.
tröôù
.moä
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
(chӃ
ÿӝ
26.
1.
Phím
DVD
POWER
19.
Phím
RETURN
1.
Phím
POWER
22.
Phím
KARAOKE.
trên tӋp
13.
Phím
AUDIO
Baä
tnc
/c
Taé
tDVD
ng
DVD.
maø
nnchöù
hình.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
iici moä
ttmoä
chapter,
track
hay
moä
ttt dóa.
Thay
ñoå
iinguoà
daï
tín
hieä
u
ra.
1.
Phím
POWER
Môû
ccccUSB
naê
nbaï
Karaoke.
22.
Phím
SEL.
CVBS
maø
hình.
Môû
chöù
naê
n
gg
Karaoke.
2.
2.
Caù
phím
soá
2.
Caù
c
phím
soá
Thay
ñoå
iiDVD
daï
n
g
tín
hieä
ngoõ
ra.
Môû
chöù
naê
nnhӋ
gluï
Karaoke.
ran/kanal
bernomor
sepuluh
atau
lebih
memamaø
hình.
Môû
chöù
cctrӧ
naê
ngntöø
g
Bҩm nút nàyBҩm
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
Cho
pheù
pnaê
baï
n
laë
paûnlaï
laï
moä
t title,
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.TӋp
23.
Phím
REPEAT
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khimkӃt
27.
Tombol
REPEAT
Cho
pheù
pdaï
baï
tìm
kieá
m
phaà
n/dөng
maødengan
n caà
n Sӱ
tìm
4.
SEARCH
(ngoõ
)baï
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
2.
Caù
phím
soá
6.
2.
Caù
c
phím
soá
Thay
ñoå
iHDMI
daï
ncó
gn
tín
hieä
uu
ngoõ
ra.
hӛ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
3.
Phím
VIDEO
SEL.
26.
19.
RETURN
21.
Phím
CANCEL
Phaù
t
chaä
m
n
g
h
taï
i
t
thôø
i
ñieå
.
Môû
chöù
naê
g
Karaoke.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
2.
Caù
c
phím
soá
Môû
chöù
naê
n
Karaoke.
Môû
chöù
c
g
Karaoke.
(Trang
25)
Thay
ñoå
daï
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
Cho
pheù
p
n
laë
p
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
/
2.
Caù
c
phím
soá
2.
Caù
c
phím
soá
Sӱ
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
maø
n
hình.
Thay
ñoå
i
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
22.
Phím
KARAOKE.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
Thay
ñoå
daï
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
maø
n
hình.
trên
tӋp
ÿã
chӑn.
maø
n
hình.
trong
dóa.
12.
Phím
SUBTITLE
5.
BOOKMARK
nӕi
vӟi
PC.
12
25.
Nút
TV/VIDEO
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
n
caà
n
tìm
22
4.
Phím
SEARCH
(
)
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
2.
Caù
c
phím
soá
maø
nchöù
Phoù
nhình.
gEXIT
tomuï
hình
aûcthӕng
nchöù
hSEL.
DVD.
Thay
ñoå
inguoà
daï
nchӑn
gnsoá
tín
hieä
uHDMI.
ngoõ
ra. // trình
23.
Phím
REPEAT
trên
tӋp
ÿã
chӑn.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
3.
Bҩm
các
nút
†/ʌ
12.
Phím
SUBTITLE
TV/VIDEO
Trôû
veà
c
luï
tröôù
c
.
25.
hӛ
trӧ
hӋ
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
4.
Phím
SEARCH
(
)
25.
Nút
TV/VIDEO
Môû
c
naê
n
g
Karaoke.
Baä
t
/
Taé
t
DVD.
23.
Phím
REPEAT
12.
Phím
SUBTITLE
EXIT
22.
Phím
KARAOKE.
2.
Caù
c
phím
27.
Baä
t
/
Taé
t
nguoà
n
DVD.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
29.
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
kênh
chѭѫng
TV
bҵng
cách
27.
Nút
(THOÁT)
Caø
i
ñaë
t
tín
hieä
u
ra
kieå
u
trong
dóa.
22.
Phím
HDMI
14.
Phím
ZOOM
Duø
n
g
ñeå
môû
caù
c
c
naê
n
g
aâ
m
thanh
khaù
c
nhau
treâ
n
dóa.
3.
Bҩm các nút †/ʌ ÿӇ chӑn START
22.
Phím
HDMI
SEL.
Phím
SEARCH
((mode
)n caàn nhұp
Baä
tc
/pheù
Taé
tpnguoà
DVD.
2.4.
Trôû
veà
claëmuï
tröôù
.moä
/ TV).
sukan
dua-digit
nomor
Cho
pheù
p ncbaï
nKaraoke.
p trek,
laï
t title,
chapter,
haycuûmoä
Mengulang
judul,
bab,
disk.
baï
nnngsoá
tìm
kieá
m
phaà
n
baï
tìm
Thay
ñoå
iHDMI
daï
tínsaluran
hieä
u(ngoõ
ra.maø
nӕi
vӟi
PC.
Sӱ dөng nút này
ÿӇCho
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
Duø
nchöù
g16/32).)
ñeå
loaï
igluï
boû
cciluï
catau
hoaë
c traï
ng thaù
i track
hieå
nchӑn
thò
a t dóa.
sӕ
kênh22.
(chӃ
ÿӝ
TV).
trong
dóa.
22.
Phím
KARAOKE.
Môû
c muï
naê
22.
Phím
22.
Phím
SEL.
2.
Caù
phím
2.
4.
Phím
SEARCH
23.
Phím
REPEAT
23.
REPEAT
4.
Phím
SEARCH
nhұp
sӕ )baï
kênh
ÿӝ
TV).
6.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Phím
KARAOKE.
3.
Phím
SEL.
23.
REPEAT
23.
Phím
REPEAT
//bҵng
Cho
pheù
p
baï
tìm
kieá
m
n
caà
3.p cả
Bҩm
các
nút
†/ʌ
ÿӇKhông
START
(BҲT
sau
9
3.
Phím
VIDEO
SEL.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
15.
Phím
OPEN/CLOSE
())))nncách
)nn tìm
-sau
SCART-CVBS
: Chӑn
khiNT
bҥ
4. Caù
Phím
SEARCH
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ ĈҪU),
sӱ dөng
thӕng
20 nhұp
20.
Phím
INFO
30.
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
1.
Phím
DVD
POWER
23.
Phím
REPEAT
Cho
pheù
pKARAOKE.
nKaraoke.
laë
laï
i các
moä
tnguồn
title,
chapter,
track
hay
moä
tĈҪU),
dóa.
13
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Thay
ñoå
iVIDEO
nu
gn
tín
hieä
ungoõ
ngoõ
ra.
23.
REPEAT
Bấm
để
hiển
thị
tất
video
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
23.
Phím
REPEAT
4.
SEARCH
((phaà
Môû
chöù
cto
naê
nbaï
g
3.
Phím
VIDEO
SEL.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
4.
Phím
SEARCH
((( ra.
3.
Bҩm
các
nút
†/ʌ
ÿӇ
chӑn
START
(BҲT
Cho
pheù
pdaï
baï
ntín
tìm
kieá
m
phaà
n/ maø
maø
baï
caà(chӃ
tìm
2.
cñaë
phím
soá
ÿóhӋbҩm
núttӋp
ENTE
12.
Phím
SUBTITLE
EXIT
Thoát
khỏi
menu
trên
màn
hình.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
27.
16/32).)
trong
dóa.
/// baï
Thay
ñoå
i
daï
n
g
hieä
u
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
Caø
i
t
tín
hieä
ra
kieå
u
HDMI.
23.
Phím
REPEAT
8
Phoù
n
g
hình
aû
n
h
DVD.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
n
caà
n
tìm
1.
DVD
POWER
3.
4.
Phím
SEARCH
)
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
12.
Phím
SUBTITLE
EXIT
Môû
cdөng
n(THOÁT)
Karaoke.
27.
maø
nchöù
hình.
23.
Phím
Môû
chöù
cpREPEAT
naê
ngngnmáy
gnhӋ
Karaoke.
2.
Caù
c
phím
soá
27.
Nút
EXIT
Caø
ic
ñaë
tphím
hieä
u
ra
kieå
HDMI.
3.
Phím
VIDEO
SEL.
nhұp sӕ kênh8(chӃ
ÿӝ
TV).
trong
dóa.
2.
Caù
c
soá
Không
hӛ trӧ
thiӃt
bӏ
tӋp
NTFS.
(ChӍ
14.
Phím
ZOOM
Mӝt
sӕ
nghe
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
phҭm
này,
Môû
chöù
cnaø
nbaï
Karaoke.
Cho
pheù
p
n
tìm
kieá
m
phaà
caà
tìm
2.
Caù
phím
Cho
baï
laë
ppp
iiiitôù
moä
ttnhҥc
chapter,
track
hay
moä
ttttttsҧn
dóa.
Cho
pheù
pnaê
baï
laë
laï
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
pheù
p
n
tìm
kieá
m
phaà
nn
maø
baï
caà
n
tìm
Thay
ñoå
itín
daï
nbaï
tín
hieä
uuu
ngoõ
Thay
ñoå
iiitiiVIDEO
daï
nbaï
gg
tín
hieä
ngoõ
ra.
Cho
pheù
pnaê
baï
n
laë
pthӕng
laï
moä
ttttitle,
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
Cho
pheù
p
baï
laë
ppnlaï
laï
iphaù
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
Thay
ñoå
daï
nnng
ggghoaë
tín
hieä
uuuun
ngoõ
ra.
Thay
ñoå
daï
tín
hieä
ngoõ
ra.
trong
dóa.
Cho
pheù
pbaï
baï
nsoá
tìm
kieá
m
phaà
ndóa.
maø
baïn
nSoá
caàn
nñieä
tìm
4. Cho
Phím
SEARCH
( ra.
)n
n thoaï
ivideo
mieõ
n 23.
phí:
1800
-pheù
588
889
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
Hieå
nsӱ
thò
cheá
ñoä
hieä
nlaï
taï
cuû
atitle,
dóa.
Chú
ý: bҳt
CVBS
tӯ kӃt
nӕi
scart.
27.
Nút
EXIT
(THOÁT)
Phím
y
cho
phaù
t
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
/
Baä
t
/
Taé
nguoà
n
DVD.
Duø
n
g
ñeå
môû
c
ñoù
g
khay
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT 16/32
(Bҧng
Phân
ph
Cho
pheù
p
n
laë
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
n
có
sẵn
(VD:
TV,
Cáp,
Video)
Phím
REPEAT
Thay
ñoå
i
daï
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
28.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
laï
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
title,
chapter,
track
hay
moä
dóa.
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
g
t
dóa.
5.
Phím
INSTANT
REPLAY
21.
Phím
CANCEL
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
n
caà
n
tìm
3.
Phím
SEL.
29.
Nút
ZOOM
(PHÓNG
TO)
trong
dóa.
Thay
ñoå
daï
n
tín
hieä
ngoõ
ra.
Thay
ñoå
daï
tín
hieä
ngoõ
ra.
7.
Cho
pheù
p
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
caà
n
tìm
Thoát
khỏi
menu
trên
màn
hình.
1.
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
3.
Phím
VIDEO
SEL.
Sao
chép
tӋp
Cho
pheù
p
baï
n
laë
p
i
moä
t
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
20.
Phím
INFO
30.
Thay
ñoå
i
daï
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
1.
Phím
DVD
POWER
3.
Mӝt
sӕ
nghe
MP3, khi
kӃt hay
nӕi moä
vӟit sҧn
phҭm
này,
Baä
t ñoå
/pheù
Taé
tpSEARCH
nguoà
n
DVD.
Cho
tìm
kieá
m( phaà
caà
nñieä
tìm
21 883.
nthoaï
thoaï
ihӋ
mieõ
nphí:
phí:
1800
-n
889
1.
VIDEO
SEL.
Button
22.
Phím
KARAOKE.
4. trong
Phím
( ra.n/ maø
)nSoá
chép
tӋp bҳt ÿҫu. Chú ý:
Thoát
khỏi
menu
trên
màn
hình.
23.
Phím
trong
dóa.
dóa.
Phím
SEL.
/ baï
Cho
pheù
pREPEAT
baï
nmáy
laë
i moä
tnhҥc
title,
chapter,
track
dóa.Sao
Thay
i VIDEO
daï
nbaï
g ntín
hieä
u ngoõ
4.
Phím
SEARCH
) Soá
trong
dóa.
1.
Phím
DVD
POWER
3.
ñieä
n
i mieõ
nthӕng
1800
- 588
889
Phoù
g588
to
hình
aûnphlaï
DVD.
hӛ
trӧ
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
phӕi
TӋp
không
ÿӝng
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
trong
dóa.
trong
Cho
pheù
pnn
baï
n tìm
kieá
m
phaà
n maø
nSoá
caà
tìm
23.
Phím
REPEAT
26.
85.
23.
REPEAT
19.
Phím
RETURN
3.
Phím
VIDEO
SEL.
chép
tӋp
3.
Phím
VIDEO
SEL.
ñieä
n thoaï
i mieõ
n23.
phí:
1800
-ncó
588
889
(Trang
23)
28.
Cho
pheù
pthӇ
baï
n
p laï
ihoҥt
moä
t ctitle,
chapter,
track
hay
moä
t adóa. hӋ thӕng
21.
Phím
CANCEL
trong
dóa.
29.
Nút
ZOOM
(PHÓNG
TO)
Phím
naø
cho
t SEL.
tôù
moä
tra.
ñoaï
n 10baï
y.n
Duø
g cñeå
loaï
ilaë
boû
muï
cPhân
luï
cdo
g)bҳt
thaù
i ÿҫu.
hieå
n thò
cuû
16/32).)
16.
Phím
STEP
Thay
ñoå
iydaï
daï
g phaù
tín
hieä
ui REPLAY
ngoõ
Phím
REPEAT
Phím
VIDEO
4.
Phím
SEARCH
((((((phaà
)23)
ñoå
idóa.
tín
hieä
ngoõ
ra.
4.
Phím
SEARCH
)))))giaâ
maø
n hình.
4.
Phím
SEARCH
Hieå
nchöù
thò
ñoä
hieä
taï
iSao
cuû
ahoaë
dóa.
(Trang
4.
Phím
SEARCH
////maø
Sao
chép
tӋp
ÿҫu.
- ĈӇ
huӹ
quábҩm
trìn
Baä
ttc
//pheù
Taé
ttSEARCH
nguoà
n
DVD.
Môû
naê
nn
g
Karaoke.
28.
2.
Caù
c
phím
soá
18.
Phím
PLAY/PAUSE
(traïn
2.
Caù
phím
soá
21.
Phím
CANCEL
4.
Phím
có
thӇ
không
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
thӕng
29.
Nút
ZOOM
(PHÓNG
TO)
7.3.
4. Thay
Phím
SEARCH
( ra.
)Soá
Cho
p
tìm
kieá
m
nmaø
ncaàcaà
ntìm
tìm
Cho
pheù
pcheá
baï
laë
p laïnihoҥt
moä
t bҳt
title,
chapter,
track
haybӝ
moäphұn
t dóa. -hӋĈӇ
4.
Phím
SEARCH
4.
Phím
Thay
ñoå
iINSTANT
daï
nbaï
gn ntín
hieä
uumngoõ
huӹ quá trình
sao
chép,
/// baïbaï
Cho
pheù
p
baï
tìm
kieá
phaà
n
n
n
trong
dóa.
Baä
Taé
nguoà
n
DVD.
4.
Phím
SEARCH
(
)
8
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
/
(Trang
23)
16/32).)
8
tӋp
cӫa
chúng.
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
15.
Phím
OPEN/CLOSE
(
)
10
Cho
pheù
baï
laë
laï
moä
title,
track
hay
moä
dóa.
20
Cho
pbaï
baï
laëppplaï
laïiitӯ
imoä
title,
chapter,
track
hay
moä
tadóa.
dóa.
Thay
ñoå
daï
nntöø
tín
hieä
ngoõ
ra.
Phaù
tpheù
chaä
mbaï
g
aû
nkieá
huuum
taï
iphaà
moä
i baï
ñieå
.caà
4.
Phím
SEARCH
(phaà
)nnm
Thay
ñoå
ipdaï
daï
tín
hieä
ngoõ
ra.
Duø
n
g
ñeå
loaï
boû
muï
ccmoä
hoaë
ccchapter,
traï
n
g
thaù
ii hieå
n
thò
cuû
maøtrên
npheù
hình.
-luï
huӹ
quá
trình
sao
chép,
bҩm
nút
CANCEL
(Trang
/maø
Cho
pheù
ppÿiӅu
nnniikhiӇn
laë
tttccĈӇ
title,
chapter,
track
hay
moä
ttCANCEL
22.
Phím
SEL.
Thay
ñoå
iyiHDMI
nbaï
gg
tín
hieä
ngoõ
ra.
2.
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3, khi
kӃtNӃu
nӕi vӟi
Cho
pheù
nngn
tìm
kieá
ntnn
maø
caà
nnn
tìm
trong
dóa.
Cho
p
baï
tìm
m
maø
baï
caà
tìm
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
22 23)8
Cho
pheù
p
baï
nnnn
tìm
kieá
m
phaà
nnnnthôø
baï
ngiaâ
nn
tìm
Cho
pheù
p
tìm
kieá
m
phaà
maø
baï
nn
caà
n
tìm
bҥnsҧ
c
2.
Caù
c
phím
soá
-889
ĈӇ
huӹ
quá
trình
sao
chép,
bҩm
nút
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
4.
Phaù
t
hoaë
c
taï
m
döø
n
g
phaù
t
dóa.
trong
dóa.
(HUӸ).
Duø
n
g
ñeå
loaï
boû
muï
luï
hoaë
traï
n
g
thaù
hieå
n
thò
cuû
a
Phím
naø
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
y
.
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
maø
baï
caà
n
tìm
Soá
ñieä
thoaï
i
mieã
n
phí
1800
588
889
4.
Phím
SEARCH
(
)
tӋp
cӫa
chúng.
12.
Phím
SUBTITLE
5.
BOOKMARK
Cho
pheù
p
baï
tìm
kieá
m
phaà
maø
baï
n
caà
tìm
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
Cho
pheù
p
baï
tìm
kieá
m
phaà
maø
baï
n
caà
n
tìm
/
8
(HUӸ).
2.
Caù
c
phím
soá
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
n
caà
n
tìm
4.
23.
Phím
REPEAT
3.
Phím
VIDEO
84.
NӃu bҥn c
Mӝt
sӕilӵa
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
phҭm
này, nӃu kӃt nӕi Chú
29.
Phím
( khiӇn
)n caà
12.
Phím
SUBTITLE
EXIT
trong
dóa.
Soá
n thoaï
mieõ
n 27.
phí:
1800
-gnKhông
588
889
trong
dóa.
22.
Phím
HDMI
SEL.
14.
Phím
ZOOM
hӛ
chӭc
năng
HOST
Duø
nEXIT
ñeå
môû
hoaëtrӧ
c ñoù
ng khay
dóa.USB
Cho
pSEARCH
baïun ra
tìm
kieá
m
phaà
n maø
n ñieä
tìm
27.
Nút
(THOÁT)
Caø
i trên
ñaëpheù
tnút
tín
hieä
kieå
uSEL.
HDMI.
trong
dóa.
lҫn
bҩm
USB
trên
ÿiӅu
tӯbaïxa,
mӝt
khung
chӑn
/ khung
trong
dóa.
maø
hình.
(HUӸ).
trong
dóa.
ý:
trong
dóa.
trong
dóa.
có thӇ không sҧn
hoҥtphҭm
ÿӝng do kích thѭӟc
bӝcho
phұâ
Mӛi 23
lҫn bҩmMӛi
nút
USB
ÿiӅu
tӯ
xa,
mӝt
lӵa
chӑn
thiӃt
bӏ iUSB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
4.
Phím
SEARCH
((thiӃt
dành
17.
INSTANT
maø
hình.
811
4.
SEARCH
(HUӸ).
trong
dóa.
Soá
ñieä
n21
thoaï
mieõ
nphí
phí:
1800
-npheù
588
889
//bӏ Soá
12.
Phím
SUBTITLE
5.
BOOKMARK
Cho
pheù
pSEARCH
baïnkhiӇn
ng tìm
kieá
m
phaà
n
maø
baï
caà
nnñieä
tìm
6.
4.
Phím
(SKIP
))n)ñieä
19.
Phím
RETURN
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
Không
hӛ
trӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt
nӕi
sҧn
phҭm
/
8
Soá
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
Cho
p
baï
n
laë
p
laï
i
moä
t
title,
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
trong
dóa.
thoaï
i
mieã
n
1800
588
889
Thay
ñoå
i
daï
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
12.
Phím
SUBTITLE
5.
BOOKMARK
29.
Thoát
menu
trên
màn
83.1.bӏ USB
Cho
pheù
p baïnhiӋn.
tìm
kieám phaàn maø baïn caà
tìmcó
22.
Phím
HDMI
14.
Phím
ZOOM
Phoù
nkhỏi
gdoto
hình
aûtӋp
nhSEL.
DVD.
Soán ñieä
ñieä
n thoaï
thoaï
mieõn
n phí:
phí:
1800
588
889
thӇii không
hoҥt
ÿӝng
kích
thѭӟc
bӝ hình.
phұn
hӋbҵng
thӕngchѭѫng trình riêng cӫa
dành cho â
thông
16.
Phím
STEP
POWER
sӁ
xuҩt
8
Soá
mieõ
1800
-- truyӅn
588
889
trong
dóa.
29.
22.
Phím
HDMI
SEL.
14.
Phím
ZOOM
tӋp cӫa chúng. Chú ý
Cho
pheù
baï
tìm
kieá
m
phaà
nnmaø
maø
baï
n)giaâ
caà
tìm
Trôû
veà
muï
ccác
luïc tröôù
ctruyӅn
.
Phím
naøDVD
cho
phaù
tkieá
tôù
immoä
tn
ñoaï
10
thiӃt bӏ USBthiӃt
sӁ
xuҩtPhím
hiӋn.
Cho
pheù
baï
tìm
phaà
maø
baïnbaï
n Soá
caà
nñieä
tìm
4.
Phím
( phaà
Cho
pheù
pbaï
baï
tìm
kieá
m
n
nynn.caà
nnn
//nmaø
8
Cho
pheù
ppypSEARCH
nnnntìm
kieá
m
phaà
baï
tìm
thoaï
iii mieõ
n
---ZOOM
588
889
truyӅn
các
truyӅn
thông
8 6.
dóa.
Soá
ñieä
ntìm
thoaï
mieõ
n phí:
phí:
1800
588
889
Chú ýtrình riêng cӫa
4.
Phím
SEARCH
) caà
28.
6.
21.
Phím
CANCEL
8 trong
29.1800
Nút
(PHÓNG
TO)
88
ñieä
ntӋp
thoaï
nn
1800
588
889
Phoù
n
g
to
hình
n
20.
Phím
INFO
Soá
ñieä
n
thoaï
ii mieõ
mieõ
phí:
1800
--t nhà
588
889
Phaù
chaä
m
töø
nxuҩt.
gýaû
aûtӋp
nh
h DVD.
taï
i moät thôø
i ñieåbҵng
m. chѭѫng
30.
cӫa
chúng.
Baä
t / Taé
t nguoà
n DVD. ((
trong
dóa.
sҧn
trong
dóa.
812
4.
Phím
SEARCH
) Soá
Soá
ñieä
ntìm
thoaï
mieõ
n phí:
phí:
1800
588
889
trong
dóa.
22
/ maø baï
Phoù
n
g
to
hình
aû
n
h
DVD.
trong
dóa.
Chú
Cho
pheù
p
baï
n
tìm
kieá
m
phaà
n
n
caà
n
Không
hӛ
trӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt
Tên
TӋp.
bҥn
chӑn Kênh
5.1,
nӕi
cáp
20.
Phím
INFO
Chú
ýn--gnhà
- Khi
lѭu
CD
ÿan
8
ñieä
thoaï
1800
588
889
NӃu
bҥn
cn
Tên
sҧn
xuҩt.
18.Caù
Phím
PLAY/PAUSE
(maø baï
)Soá
82.
Cho
pheù
p
baïn tìm kieám
phaànTӋp.
n caà
nn
Duø
ñeå
loaï
i boû
muï
cn luï
hoaë
cdóa.
traïng thaùi hieån thò
a viӋc NӃu
Soá
ñieä
ntìm
thoaïiiii mieõ
mieõn
n phí:
phí:
1800
588
889
- cuû
Khi
sao lѭu
CD viӋc
ÿangsao
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn
20.
Phím
INFO
30.
8
Hieå
thòUSB
cheá
ñoä
hieä
taïcivӟi
cuû
acác
Soá
nnn
thoaï
ntrӧ
phí:
1800
----nKhông
588
889
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
5.
Phím
c pheù
phím
7.
pINSTANT
baïnsoá
tìm kieám REPLAY
phaàn maø baïnSoá
caà
nñieä
tìm
trong
dóa.
Không
hӛ
chӭc
năng
HOST
nӃu
kӃt
nӕithiӃt
sҧnÿang
phҭm
Soáñieä
ñieä
nthoaï
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
ÿӝng
bӏ
thiӃt
bӏ MTP(Giao
thӭc
884.
Tên
TӋp.Cho
20.
Phím
INFO
30.
Soá
ñieä
thoaï
ii mieõ
mieõ
nnnphí:
phí:
1800
588
889
NӃu bҥn
c
23
17.
Phím
INSTANT
SKIP
-hoҥt
Khi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn,
ÿҫu
sӁ
tӵ
ÿӝng
13
n
i
mieõ
n
1800
588
889
Tên TӋp. 8
trong
dóa.
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
trình
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
i
cuû
a
dóa.
dành
cho
âm
thanh
analog.
Khi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn,
ÿҫu
sӁ
tӵ
ÿӝng
Phaùt hoaë
c cho
taïm phaù
döøng
phaù
t dóa.
maø
hình.
Soáñieä
ñieä
nthoaï
thoaï
imieõ
mieõ
phí:1800
1800
-588
588
889hoҥt
Không
ÿӝng
các
thiӃt bӏ thiӃt bӏ MTP(Giao
thӭc ӣ chӃ ÿӝ chҥy.
trong
dóa.
Hieå
n
thò
cheá
ñoä
hieä
n
taï
iivӟi
cuû
a
dóa.
ӣ chӃ ÿӝ chҥy.
888
iiiiiimieõ
nnn
----n---588
Soá
ñieä
phí:
5.
Phím
8885.12.
Phím
naø
yINSTANT
t tôù
i REPLAY
moä
t ñoaïn 10Soá
giaâ
yñieä
.nnn
7.
Soá
ñieä
nnntruyӅn
thoaï
nnnnnphí:
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
SUBTITLE
BOOKMARK
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
Hieå
n588
thò889
cheá
ñoä
nicó
taï
cuû
a Janus.
dóa.
Soá
nthoaï
thoaï
imieõ
mieõ
phí:1800
1800
588
889
8
TruyӅn
Media)
bұt
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Phím
naø
y889
cho
phaù
t tôù
moä
t trình
ñoaï
n riêng
10 giaâcӫa
y. nhà sҧn xuҩt.
5. Phím
Phím
INSTANT
REPLAY
7.
ӣ hieä
chӃ
ÿӝ
chҥy.
888
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
889
Soá
ñieä
nn
thoaï
i imieõ
mieõ
nn
phí:
1800
--588
588
889
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
29.
22.
Phím
HDMI
SEL.
14.
Phím
ZOOM
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
ChӍ
có
các
ÿƭa
CD
Audio
8
Soá
ñieä
n
thoaï
i
n
phí:
1800
889
Không
hӛñieä
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
TruyӅn
Media) có bұt Janus.
21.
Phím
CANCEL
19. Phím
Phím
RETURN
Hãy mӟi
ÿәi mұ
- ChӍ có các ÿƭa CD Audio (CD DA)
có
Phím
naøSEARCH
y
cho
giaâ
y
. nthoaï
Soá
thoaï
phí:
1800
889
Soá
ñieä
thoaï
phí:
1800
588
889
88
886.
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
thoaï
imieõ
mieõ
phí:
1800
588
889
4.
)10
8888
/ n
ñieä
iiiiimieõ
nnnnnnn
phí:
1800
-----588
889
sҧn
xuҩt.
Soá
thoaï
imieõ
mieõ
phí:
1800
-588
588
889
8
Phím
ykhiӇn/Chһn/Ngҳt).
cho phaù
phaùtt tôù
tôùii(moä
moätt ñoaï
ñoaï
n Soá
10Soá
giaâ
yñieä
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
889
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Chӭc
năng
USB
hostÿƭa
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
tҩt
hӛnaø
ñieä
n.nnnnnnnnnnhà
thoaï
mieã
nphí:
phí
1800
- 588
-889
có
các
CD
Audio
(CD
DA)
mӟi ÿӝng
có trӧ
thӇ
sao
lѭu.
8trӧKhông
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Hãy
mұ
Phoù
n588
to889
hình
aûChӍ
nhmuï
DVD.
Không 8
hӛ
CBI
Không
vӟi
các
thiӃt bӏ thiӃt
bӏ ÿәi
MTP(
18.
Phím
PLAY/PAUSE
) thaù
Trôû(ĈiӅu
veà trӧ
muï
cCBI
luïc (ĈiӅu
tröôùc. khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Soá
ñieä
thoaï
iiiiimieõ
nnnn
1800
-----588
Không
hӛ
trӧ
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
dөng
-Máy
ChӍ
các
CD
(CD
mӟi
có
thӇ
sao
Soá
ñieä
nntìm
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
NӃu
Kênh
2,
n
Duø
n
ggcó
ñeå
loaï
i ÿƭa
boû
c Audio
luï
c sӱ
hoaëcӫa
c(traïsҧn
nDA)
ggiao
ithӭc
hieå
nnày
thò
cuûhoҥt
a lѭu.
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
Chӭc
năng
USB
host
phҭm
không
hӛ
trӧbҥn
tҩt chӑn tuǤ chӑn
năng
ÿiӅu
Soá
ñieä
thoaï
iiimieõ
mieõ
nnKӻ
phí:
1800
--588
588
889
Cho
pheùp DVD
baïn tìmPOWER
kieám phaàn Không
maø Soá
baïSoá
nSoá
caà
n
ñieä
n
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
888 81.
ñieä
n
thoaï
i
n
phí:
1800
889
Phím
ñieä
n
thoaï
mieã
n
phí
1800
588
889
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
thӭc
các
thiӃt
Không
hӛ trӧ
Máy
thuұt
sӕ có
sӱ
dөng
giao
thӭc
20.
Phím
INFO
30.
năng ÿiӅu
Phaù
tncҧ
hoaë
cÿһt
taï889
mchѭѫng
döønbӏg USB.
phaù
t dóa.bә sung khi kӃt
Soá
ñieä
nn thoaï
mieã
phí
1800
-cài
588
TruyӅn Media) có(Trang
bұt Janus.
Không 8
hӛ 8
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұtҧnh
sӕ Kӻ
có sӱ
dөng
giao
thӭc
Soá
ñieä
thoaï
ii mieõ
nn
phí:
1800
- 588
889
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
trình
maø
hình.
20.
Phím
INFO
trong
dóa.
25)
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
cҧ
các
thiӃt
bӏ
USB.
8
Soá
ñieä
thoaï
mieõ
phí:
1800
588
889
Soáñieä
ñieännn
thoaïiikhi
imieõ
mieõ
phí:1800
1800
588
889 thông tin vӅ các thiӃt bӏ ÿѭӧc(Trang
25) trang 33.
Baä
t / Taé
t nguoàn cài
DVD.
885. PTP
Soá
thoaï
nnnphí:
---n588
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
ĈӇ
biӃt
hӛ trӧ, xem
hoһc
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
kӃt
Hieå
thò 889
cheá
ñoä hieän25)
taïi cuûa dóa.
INSTANT
REPLAY
22.
Phím
KARAOKE.
(Trang
PTP hoһc
phҧi
ÿһt
chѭѫng
trình
sung
kӃtn
Chӭc
năng
USB
host
cӫa khҭu
sҧn phҭm
khôn
nӕi
vӟi
19.
Phím
RETURN
Hieå
ncài
thòcҫn
cheáphҧi
ñoä hieän taï
i cuû
abә
dóa.
87.cҫn Phím
Soá
ñieä
thoaï
i mieõ
n PC.
phí:
1800
- 588
889
(Trang
nӕi
vӟikhi
PC.
ĈӇ25)
biӃt
thông tin vӅ các thiӃt bӏ ÿѭӧc
hӛ trӧ,
xem
trang
Hãy
ÿәi33.
mұt
khác :này
ngoài
mұ
Chӑn
kh
mҽ:
- SCART-CVBS- : SCART-CVBS
Chӑn khi bҥn Cha
muӕn
xuҩt
Chӭc năng USB host
cӫa
sҧn
phҭm
này không hӛ trӧ tҩt
nӕi
vӟi
PC.
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
Trôû
veà
muï
c
luï
c
tröôù
c
.
2.
Caù
c
phím
soá
Phím
naø
y
cho
phaù
t
tôù
i
moä
t
ñoaï
n
10
giaâ
y
.
nӕi vӟi PC.
cҧ
các
thiӃtxuҩt
bӏ USB.
8 21. Phím CANCEL
Cha
mҽ:
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
NTFS.
(ChӍ
SCART-CVBS
:
Chӑn
khi
bҥn
muӕn
ӣ
ÿӏnh
dҥng
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieõ
n
phí:
1800
588
889
ˍ m
năng ÿiӅu
khiӇn
choscart.
cha
Không hӛ trӧ thiӃt bӏ sӱ dөng -hӋSCART-CVBS
thӕng tӋp NTFS.
: Chӑn (ChӍ
khi bҥn muӕn xuҩt ӣ CVBS
ÿӏnh dҥng
CVBS
tӯdành
kӃt nӕi
tӯ
kӃt
nӕi
scart.
cҧ các thiӃt(ChӍ
bӏ
USB.
Không
hӛ trӧdөng
thiӃt hӋ
bӏ sӱ dөng
thӕng tӋp (ChӍ
NTFS.
ˍˍ x
20.
Phím
INFO
Không hӛ
thiӃt
tӋphӋ
NTFS.
hӛ
trӧ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
TӋp ĈӇ biӃt thông tin vӅ các thiӃt bӏ ÿѭӧc hӛ trӧ,
23.
Phím
REPEAT
CVBS
tӯ kӃt
nӕiphӕi
scart.
3.
Phím
VIDEO
ñieä
i cuû
mieã
nhӋ
phí
1800
- 588
889
8trӧ
Duø
nbӏg sӱ
ñeå loaï
i boû muïthӕng
cSEL.
luïc hoaë
chӛ
traïSoá
ng thaù
hieåthoaï
n thòtӋp
aFAT
trӧ
hӋi n
thӕng
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
CVBS
tӯ
kӃt
nӕi
scart.
ˍ
(Trang
24)
ĈӇ biӃt
các
thiӃt
bӏ
hӛ
xem trang 33.
hӛ trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân phӕi
TӋpthông tin vӅ
Hieå
n thò
cheá
ñoänÿѭӧc
hieä
nlaïtaï
i cuûtrӧ,
atitle,
dóa.
Cho
pheù
p
baï
laë
p
i
moä
t
chapter,
track
hay
moä
t
dóa.
Thay
ñoå
i
daï
n
g
tín
hieä
u
ngoõ
ra.
hӛ trӧ hӋ thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
16/32).)
(Trang 24)
maøn hình.
ˍ
16/32).)
Cha mҽ:
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
16/32).)
ˍ
16/32).) 22.
sӕ MP3,
máy
nhҥc
MP3,
khi
kӃt phép
nӕi
vӟibҥn
sҧnsao
phҭm
này,các tӋp âmChú
21.nghe
Phím
ˍ ý: G (Khán giҧ Nói chu
4. Phím
Phím KARAOKE.
SEARCH ( Mӝt
nhҥc
khi
kӃt
nӕiCANCEL
vӟinày
sҧn
phҭm
này,
Tính
năng
cho
chép
/ sӕ) máy ngheMӝt
Chú ý:
ˍ
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
phҭm
này,
Môû
chöù
c
naê
n
g
Karaoke.
ˍ
PG
(ÿӅ
nghӏ
Hѭӟn
(Trang
24)
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
Duøthѭӟc
ng ñeå bӝ
loaï
iphұn
boû
c luï
c hoaë
traïng thaù
hieån thò cuûa
Chú
ý:muï
Mӝt sӕ máy ngheCho
nhҥc
MP3,
nӕiphaà
vӟi
sҧn
phҭm
cóÿӝng
thӇ không
hoҥt
do
kích
thѭӟc
bӝc phұn
hӋ ithӕng
ˍ
pheù
p baïnkhi
tìmkӃt
kieám
ncó
maø
baï
nkhông
caànnày,
tìm
Chú
ý: ÿӝng
thӇ
hoҥt
do kích
hӋ
thӕng
1. Phím
DVD
POWER
thanh
tӯ ÿƭa
sang
thiӃt bӏ USB ӣ ÿӏnh dҥng MP3.
phim không phù hӧp
(Trang
24)
cóhoҥt
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do bӝ
kích
thѭӟc
phұn hӋ
thӕng
trong
dóa.
maøn hình.
có thӇ không
do
kích
thѭӟc
phұn
hӋ bӝ
thӕng
Tính năng này cho phép
bҥn
sao(Cha
chép
các
23.
Phím
ˍ
PG-13
mҽ
cҫntӋ
tӋp cӫa
chúng. tӋp cӫa chúng.
Baä
tÿӝng
/ Taét REPEAT
nguoà
n DVD.
NӃu 5.1,
bҥn nӕi
chӑn
Kênh
5.1,
nӕi
c
NӃu bҥn chӑn Kênh
cáp
RCA
vӟi
các
Tính
năng
này
cho phép
bҥn
sao chép các tӋp âm
22.
Phím
KARAOKE.
tӋp cӫa
không
hӧp
vӟi
tr
Cho chúng.
pheùp baïn laëp laïi moät title,Không
chapter,
track
hay
moä
t dóa.
tӋp cӫa chúng.
Không
hӛUSB
trӧ chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt5.1,
nӕinӕi
sҧn
phҭm
thanh
tӯ
ÿƭa
thiӃt
USB
ӣphù
ÿӏnh
dҥng
M
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
cáp
RCA
vӟisang
các kӃt
nӕibӏ
C&LFE
hӛ
trӧ
chӭc
năng
HOST
nӃu
kӃt
nӕi
sҧn
phҭm
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5.1,
nӕi
cáp
RCA
vӟi
các
kӃt
nӕi
C&LFE
dành
cho
âm
thanh
analog.
ˍ
PGR (KhuyӃn nghӏ
Môû chöù
c naê
ng Karaoke.
2. Caùc phím soá
Mӣ
khay
ÿƭa.
CONNECTIONS
PHÖÔNG
THÖÙ C KEÁ T NOÁ I
CONNECTIONS
PHÖÔNG
THÖÙ C KEÁ T NOÁ I
INSTALASI
CONNECTIONS
CONNECTIONS
CONNECTIONS
PHÖÔNG
PHÖÔNG
THÖÙ
THÖÙ
CC
KEÁ
KEÁ
T
T
NOÁ
NOÁ
PHÖÔNG
THÖÙ
C
KEÁ
NOÁ
II I
Choï
nn
thöù
keá
tT
noá
Choï
nphöông
phöông
thöù
noá
Döôùi ñaâ
y trình
baø
yphöông
moät soá phöông
thöùc
ccc
keá
tkeá
noá
y iDVD
Choï
thöù
keá
ti tmaù
noá
ii vôùi TV vaø caùc thieát bò khaùc cho baïn tham
Choïn phöông thöùc keát noái
Viet Nam
Viet
Nam
Viet
Viet
Viet Nam
Nam
VietNam
Nam
Viet Nam
Viet Nam
Indonesia
CONNECTIONS
CONNECTIONS
PHÖÔNG
THÖÙ
CCKEÁ
TTNOÁ
II
PHÖÔNG
THÖÙ
KEÁ
NOÁ
CONNECTIONS
CONNECTIONS
PHÖÔNG
THÖÙ
Ckeá
KEÁ
T iT
NOÁ
I I
PHÖÔNG
THÖÙ
C
NOÁ
Choï
n phöông
thöù
c
t KEÁ
noá
Döôùi ñaây trình baøy moät soá phöông thöùc keát noái maùy DVD vôùi TV vaø caùc thieát bò khaùc cho baïn tham
khaûo.
Viet Nam
Choïn phöông thöùc keát noái
khaû
.
Instalasi
Tröôù
c okhi
keá
t noái vôùi maùy DVD
- Phaûi taéDöôù
t Döôù
nguoà
n
maù
y DVD,
vaø
caùphöông
c thieátthöù
bòthöù
lieâkeá
n yvieä
c keá
ti TV
noá
i vaø
tröôù
ccaù
keát tbòtnoá
i khaù
hay
t baï
i
ñaâ
y
trình
baø
y moä
t soá
phöông
cc
tquan
noá
i maù
vôù
caù
ckhi
thieá
khaù
c cho
baï
n tham
i
ñaâ
yn
trình
baø
yTV
moä
t soá
cnkeá
keá
t noá
noá
iñeá
maù
DVD
vôù
i TV
vaø
c thieá
bò
cngaé
cho
nDVD
thamdengan TV
Choï
Choï
n
n
phöông
phöông
thöù
thöù
c
tnoá
iDVD
Choï
phöông
thöù
c
keá
iyiiyDVD
adalah
beberapa
proses
penginstalasian
yang
biasa
digunakan
untuk
menyambung
i Berikut
ñaâyi ñaâ
trình
baø
y baø
moä
t moä
soá
phöông
thöù
ckeá
keátcttnoá
itnoá
maù
vôùi TV
vaø
caù
c caù
thieá
tthieá
bò khaù
ckhaù
cho
baïn baï
tham
Döôù
y
trình
y
t
soá
phöông
thöù
keá
noá
maù
y
DVD
vôù
i
TV
vaø
c
t
bò
c
cho
n tham
keátTröôù
noákhaû
i.Döôù
c
khi
keá
t
noá
i
vôù
i
maù
y
DVD
o
.
khaûo.
okhaû
.atau
lain. ñeå
- Ñoïc- saù
ckhaû
h ihöôù
nog. perangkat
daãnnmaù
keøm
theo
theâ
thoâ
nglieâ
tin
caùcñeáthieá
t bòc naø
Phaû
taé
t nguoà
y DVD,
TVbieá
vaøtcaù
cm
thieá
t bò
n veà
quan
n vieä
keáyt .noái tröôùc khi keát noái hay ngaét
keá
tTröôù
noá
.ñaâ
Döôù
Döôù
ñaâ
ic
ñaâ
ytrình
trình
y trình
baø
ymenyambung
moä
ynoá
moä
soá
soá
phöông
thöù
thöù
keá
c tkeá
tnoá
noá
t inoá
imaù
maù
i maù
DVD
y DVD
vôùivôù
iTV
TV
i TV
vaøvaø
caùccaù
cthieá
thieá
c thieá
bòt khaù
bò
khaù
khaù
cho
c cho
baïnbaï
ntham
tham
n tham
Döôù
iiiSebelum
ykhi
baø
titsoá
phöông
ccDVD
keá
yyDVD
vôù
vaø
caù
ttbò
cccho
baï
Tröôù
c
keá
tybaø
noá
vôù
i phöông
maù
ythöù
khi
keá
tmoä
it vôù
i maù
yDVD
DVD
player
Tröôù
c.höôù
khi
keá
noá
vôùi ivôù
maù
yt theâ
DVD
Tröôù
cn(Video)
khi
t inoá
i maù
ymDVD
Ñoï
cvôù
saù
g
daãmaù
ntkeá
keø
m
theo
ñeå
bieá
thoâ
ngntin
veà caù
cnthieá
tc bò
naø
y.i tröôùc khi keát noái hay ngaét
khaû
khaû
oi.ci. h
o
o
Keát -noá
Tivi
-ikhaû
Phaû
taé
t
nguoà
n
y
DVD,
TV
vaø
caù
c
thieá
t
bò
lieâ
quan
ñeá
vieä
keá
t
noá
- Phaû
i taét nguoàDVD
n maùy DVD,anda
TV vaø
caùc keadaan
thieát bò lieâ
n quan
ñeán vieäc keát noá
i tröôù
c khi keá
t noái hay ngaé
t
- i Pastikan
dalam
off,
TV dan
lain
sebelum
menyambung
- Phaû
taét inguoà
n maùnyplayer
DVD,
TV vaø
thieá
bò lieâ
n lieâ
quan
ñeán perangkat
vieänc vieä
keáct noá
khickeá
ngaéatau
tngaét
maù
y DVD,
TVcaù
vaøc caù
c tthieá
t bò
n quan
ñeá
keáit tröôù
noái ctröôù
khit noá
keáit hay
noái hay
keákeá
t- noá
i. i. taét nguoàkabel.
tPhaû
noá
melepaskan
keát noá
it. noái.
keá
Tröôù
Tröôù
khi
khi
keá
noá
t keø
noá
vôù
im
vôù
maù
iñeå
maù
y
DVD
DVD
cc
keá
tdaã
vôù
iitheo
maù
yy
DVD
Ñoï
ci saù
ckhi
hc
n
gnkeá
n
m
theo
bieá
t theâ
mm
thoâ
ngntin
veàveà
caùcaù
c thieá
t bòt bò
naønaø
y. y.
Keá-tTröôù
ichöôù
(Video)
-noá
Ñoï
cvôù
saù
hTivi
höôù
gt noá
daã
niikeø
ñeå
bieá
t theâ
thoâ
g tin
c thieá
- Ñoï
saùchsaùhöôù
gpanduan
daãgn daã
keønmmengenai
theo
ñeå bieá
t bieá
theâtmtheâ
thoâ
ng tin
caù
cakan
thieá
t anda
bò naø
ysambung.
.naøy.
- -cPhaû
Ñoï
cnguoà
hnnn
höôù
keø
mTV
theo
m
ngveà
tin
bò
tambahan
yang
-Phaû
taéitttaé
nguoà
tbuku
maù
n nmaù
DVD,
y DVD,
TV
vaø
caù
caù
cthieá
thieá
c thieá
bòt lieâ
bò
lieâ
nthoâ
quan
n quan
ñeá
nveà
vieä
ncaù
vieä
keá
cthieá
tnoá
noá
tt inoá
itröôù
tröôù
i tröôù
khi
c khi
keátkeá
tnoá
noá
t inoá
ihay
hay
i hay
ngaé
ngaé
Phaû
i iLihat
taé
nguoà
yyraDVD,
TV
vaø
caù
cñeå
ttbò
nlieâ
quan
ñeá
nñeá
vieä
ccckeá
tkeá
cckhi
keá
ngaé
tt t
Söû duïng caù-p- video/audio
keá
t noá
i maù
ngoõ
Video
(maø
uvaø
vaø
nperangkat
g)/
Audio (maøu ñoûkeá
vaøtkeá
traé
keá
tnoá
noá
t innoá
.i.g)i.cuûa maùy DVD vôùi ngoõ vaøo Video
Keá
t
noá
i
vôù
i
Tivi
(Video)
Keá
t
noá
i
vôù
i
Tivi
(Video)
(maøu vaøng)Keá
/ Audio
(maø
uhcñoû
vaø
n
cuû
Tivi.
tKeá
noá
vôù
Tivi
(Video)
Instalasi
ke
TV
(untuk
Video)
-Ñoï
cinoá
ch
höôù
höôù
gin
daã
gg)
daã
keø
na(Video)
keø
m
m
theo
theo
ñeå
ñeå
bieá
bieá
t theâ
mthoâ
m
thoâthoâ
tin
g tin
veàveà
caùccaù
cthieá
thieá
c thieá
bòt naø
bò
naøynaø
y.. y.
c
csaù
höôù
nnkeá
gtraé
n
keø
m
ñeå
bieá
tttheâ
m
nnggntin
veà
caù
ttbò
tsaù
ihivôù
Tivi
Söû duï--ngÑoï
caùÑoï
pcsaù
video/audio
tdaã
noá
inngoõ
ra theo
Video
(maø
u vaø
ntheâ
g)/
1
1
Audio (maøu ñoû vaø traéng) cuûa maùy DVD vôùi ngoõ vaøo Video
(maøu vaøng) / Audio (maøu ñoû vaø traéng) cuûa Tivi.
Keá
Keá
noá
tg noá
vôù
ivideo/audio
vôù
Tivi
i Tivi
(Video)
Keá
tduï
iivideo/audio
ii Tivi
Söû
duï
ntgnoá
p
keá(Video)
t(Video)
noá
i ngoõ
ra ra
Video
(maø
u vaø
ng)/
Söû
ncaù
caù
pvôù
keá
t noá
i ngoõ
Video
(maø
u vaø
ng)/
Söû
duïSöû
ng(maø
caù
pugvideo/audio
keácuû
i yngoõ
Video
(maø
u(maø
nug)/
duï
caù
video/audio
keá
t DVD
noá
ira
ngoõ
vaøng)/
Audio
(maø
u nñoû
vaøpvaø
traé
ng)ng)
cuû
at noá
maù
vôù
irangoõ
vaøo
Video
Audio
ñoû
traé
a
maù
yuntuk
DVD
vôù
iVideo
ngoõ
vaø
ovaøVideo
Gunakan
kabel
Audio/Video
menyambungkan
VIDEO
Audio
(maø
u
ñoû
vaø
traé
n
g)
cuû
a
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
Video
Audio
u ñoû(maø
vaø
g)
cuû
ycuûDVD
vôùi ngoõ vaøo Video
(maø
u vaø
ng)ng)
/(maø
Audio
utraé
ñoû
vaøvaø
traéatraé
nmaù
g)ng)
a Tivi.
(maø
u vaø
/ Audio
(maø
unñoû
cuû
a Tivi.
(maøu(maø
vaø(kuning)/AUDIO
nug)vaø/ nAudio
(maø
u
ñoû
vaø
traé
n
g)
cuû
a
Tivi.
(merah
dan
putih)
dari
OUT
terminal
g) / Audio (maøu ñoû vaø traéng) cuûa Tivi.
Baät nguoànSöû
Tividuï
vaø
maù
DVD.
Söû
Söû
duï
ncaù
gyppcaù
video/audio
p video/audio
keáttke
keá
noátiVIDEO
inoá
ngoõ
i ngoõ
ra(kuning)/AUDIO
Video
ra Video
(maø
(maø
vaø
unn
vaø
g)/
ng)/
nnduï
gg
caù
video/audio
keá
noá
ngoõ
ra
Video
(maø
uuvaø
g)/
belakang
DVD player
(merah
Audio
Audio
(maø
(maø
ñoû
u vaø
ñoû
vaøtraé
vaø
traéntraé
ng)
g)ncuû
g)
cuûaacuû
maù
a ymaù
yDVD
DVD
y DVD
vôùi ivôù
ngoõ
i ngoõ
vaøoovaø
Video
o Video
Audio
(maø
uuñoû
maù
vôù
ngoõ
vaø
Video
dan
putih)
IN
terminal
pada
TV.
(maø
(maø
vaø
unnvaø
g)n/g)
/Audio
Audio
/ Audio
(maø
(maø
ñoû
u vaø
ñoû
vaøtraé
vaø
traéntraé
ng)
g)ncuû
g)
cuûaacuû
Tivi.
a Tivi.
(maø
uuvaø
g)
(maø
uuñoû
Tivi.
Baät nguoàn Tivi vaø maùy DVD.
1
11
1
1
2
11
1
2
2
22
2
2n Tivi vaø maùy DVD.
Baä
t nguoà
Baä
t nguoà
n Tivi TV
vaø maù
y DVD.
3
anda
dan
DVD player.
Baät nguoà
n Tivinvaø
maù
y DVD.
BaäNyalakan
t nguoà
Tivi
vaø
maù
y DVD.
AÁn phím TV/VIDEO treân boä ñieàu khieån töø xa cuûa Tivi ñeå
2
2
2
choïn hieån thò tín hieäu hình töø maùy DVD.
3 BaäBaätBaä
tnguoà
nguoà
t nguoà
Tivi
n Tivi
vaømaù
vaø
maùymaù
yDVD.
DVD.
y DVD.
nnTivi
vaø
ÑOÛ
PUTIH
TRAÉ
NG
Daây caùp
aâm thanh
VAØNG
Daây caùp
hình aûnh
MERAH
ÑOÛ
ÑOÛ
TRAÉNG
TRAÉNG
ÑOÛ
NGOÕ VAØO
AÂM THANH
AÁn phím TV/VIDEO treân boä ñieàu khieån töø xa cuûa Tivi ñeå
choïn hieån thò tín hieäu hình töø maùy DVD.
VAØNG
VAØNG
Daây caùp
aâm thanh
ÑOÛ ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
NGOÕ VAØO
HÌNH AÛNH
Daây caùp
hình aûnh
TRAÉN
G NGVAØNG
TRAÉ
VAØNG
KUNING
VAØNG
TRAÉNG
VAØNG
ÑOÛ
TRAÉNG
VAØNG
Daây caù
Daâpy caùp
Daâpy caùp Daây caù
hình
aûncaù
h paûnh
aâmDaâ
thanh
hình
aâymcaùthanh
Daâ
y
p
Kabel
Kabel
Audio
Daây caùp
Daây caù
p Video
hình aûnh
aâm thanh
hình aûnh
aâm thanh
ÑOÛ ÑOÛ TRAÉN
G N
VAØ
TRAÉ
G NG
VAØNG
ÑOÛ ÑOÛ TRAÉ
TRAÉ
NTRAÉ
G NGVAØNGVAØN
G
ÑOÛ
KUNING
ÑOÛ
TRAÉNPUTIH
GNGVAØNGVAØNG
MERAH
ÑOÛ
TRAÉNG VAØNG
NGOÕ
VAØ
O
NGOÕ VAØO
AÂM THANH HÌNH AÛNH
Daâ
Daâ
py caùp
Daâ
Daâ
py caùpDaâ
y ycaùcaù
p
Daâ
y ycaùcaù
p
hìnhaûn
aûhình
nh aûnh
aâmthanh
thanh
aâm thanh
hình
h
aâm
3
33
3
3TV/VIDEO
AÁnAÁphím
treâtreâ
n boä
ñieàñieà
u khieå
n töø
xaxa
cuûcuû
a Tivi
ñeåñeå
n phím
TV/VIDEO
n boä
u khieå
n töø
a Tivi
AÁchoï
nnphím
TV/VIDEO
treâ
boä
ñieà
uy khieå
nkhieå
töø xa
cuûxa
a Tivi
nhieå
TV/VIDEO
treâ
n
boä
ñieà
uremote
n control
töø
cuû
añeå
Tivi
ñeå
choï
hieå
nphím
thò
tín
hieähieä
u TV/VIDEO
hình
töø töø
maù
DVD.
Chuù yù
nAÁTekan
n thò
tín
un
hình
maù
y DVD.
tombol
pada
TV
untuk
choïn choï
hieån
thò
tín
hieä
u
hình
töø
maù
y
DVD.
n hieån thò tín hieäu hình töø maùy DVD.
Video.
- Maùy coù theå
seõmemilih
bò nhieã
u neáu caùp tín hieäu tieáng (Audio) quaù gaàn so vôùi daây nguoàn.
33
3
ÑOÛ
ÑOÛTRAÉ
TRAÉ
N
TRAÉ
G OVAØ
NN
GO
VAØ
N
ÑOÛ
NNGOÕ
G
GGVAØNG
VAØ
NGOÕ
VAØO VAØ
VAØ
NGOÕ
ONGOÕ
AÛN
H AÛ
AÂMNGOÕ
THANH
HÌNH
AÂMVAØ
THANH
NGOÕ
VAØ
ONH
O HÌNH
NGOÕ VAØO
NGOÕ VAØO
AÂM THANH HÌNH AÛNHHÌNH AÛNH
AÂM THANH
Chuù yùAÁAÁnnphím
AÁphím
n phím
TV/VIDEO
TV/VIDEO
treânn
treâ
boä
n ñieà
boä
ñieàuñieà
ukhieå
khieå
u khieå
töønxa
xa
töø cuû
xa
cuûaacuû
Tivi
a Tivi
ñeå ñeå
TV/VIDEO
treâ
boä
nntöø
Tivi
ñeå
- Neáu baïn choï
muoá
nhieå
tthò
vôù
tham
o phaàn keát noái vôùi Ampli. (Trang 13 - 14)
choïchoï
nkeá
nthò
nnoá
thò
tíni hieä
tín
hieäuihieä
uAmpli,
hình
u hình
töømaù
maù
töø ymaù
yDVD.
DVD.
ykhaû
DVD.
nnhieå
nhieå
tín
hình
töø
- Maùy coù theå seõ bò nhieãu neáu caùp tín hieäu tieáng (Audio) quaù gaàn so vôùi daây nguoàn.
- Soá löôïChuù
nChuù
g vaø
vò trí ñieåm keát noái coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc loaïi Tivi cuûa baïn. Xem höôùng daãn söû duïng
yù yù
Chuù
yù
Neá
uñeåbaï
n muoá
t noá
Catatan
Chuù
cuûa- Tivi
bieá
t yùtheânmkeá
chi
tieái tvôù
. i Ampli, tham khaûo phaàn keát noái vôùi Ampli. (Trang 13 - 14)
- -Maù
y
theå
seõseõ
bòbò
nhieã
u neá
u caù
pp
tíntín
hieä
u tieá
ngng
(Audio)
quaù
gaàgaà
nn
soso
vôùvôù
i daâ
y nguoà
n.n.
Maùcoù
y coù
theå
nhieã
u neá
u caù
hieä
u tieá
(Audio)
quaù
i daâ
y nguoà
Maù
coù
seõ
bòseõ
unjika
neá
caù
tín
tieá
g
quaùcuû
gaà
so
vôù
yitreâ
nguoà
n
-moä
ytheå
theå
bòtreâ
uu pemasangan
neá
caù
tín
hieä
tieá(Audio)
ncgloaï
(Audio)
quaù
gaà
soi ndaâ
vôù
daâ
ymaù
nguoà
n.duïng
Soá- coù
löôï
n-ygMaù
vaø
vòcoùvaø
tríakan
mterjadi
t nhieã
noá
iTivi,
coù
theå
ñoåiuingoõ
tuø
yun[AUDIO
thuoä
iterlalu
Tivi
a] n
baï
nun
.dengan
Xem
höôù
nng
daã
n
söû
- Neá-u chæ
tNoise
ngoõ
oñieå
tieá
nnhieã
gkeá
keáuptthay
noápi hieä
vôù
OUT][traù
idekat
(maø
traé
g)
y. DVD.
kabel
audio
kabel
power.
-Chuù
uyùyùbaï
nbieá
muoá
n keá
tchi
noá
itieá
vôù
tham
khaû
o phaà
n keá
t noá
i vôù
i Ampli.
(Trang
1313
- 14)
cuû
a-Neá
Tivi
t theâ
.i Ampli,
Neá
uñeå
baï
n muoá
nmkeá
t noá
i tvôù
i Ampli,
tham
khaû
o phaà
n keá
t noá
i vôù
i Ampli.
(Trang
- 14)
Chuù
yù
- Chuù
Neá
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
tham
khaû
o
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli.
(Trang
13
14)
Jika
anda
ingin
menyambungkan
sebuah
silahkan
lihat13
kehalaman
penjelasan
- - Neá
u baï
n muoá
n keá
t noái vôùi Ampli, ke
tham
khaûo penguat
phaàn keá(amplifier),
t noái vôùi Ampli.
(Trang
- 14)
12~13
- Neá
chæ
tvaø
ngoõ
vaø
onhieã
nukeá
gtneá
treâ
t(Lihat
noá
i tieá
vôù
itieá
[AUDIO
OUT][traù
i] so
(maø
nnguoà
DVD.
-Maù
Maù
ygmoä
theå
seõ
bò
bò
nhieã
neá
u
neá
uincaù
caù
u
p
tín
pkeá
tín
hieä
hieä
tieá
uihalaman
n
gn(Audio)
gthuoä
(Audio)
quaù
quaù
gaà
gaà
ncuû
so
nbaï
vôù
vôù
iXem
itraé
ynguoà
yg)
nguoà
. nmaù
.n söû
Maù
yycoù
coù
theå
seõ
bò
nhieã
u
pcaù
tín
hieä
uu
n
gytuø
gaà
n
vôù
daâ
ydaâ
nn
- ---uSoá
löôï
ncoù
vaø
vò
tríseõ
ñieå
mtieá
keá
noá
coù
theå
thay
ñoå
tuø
thuoä
c12loaï
i13)
Tivi
cuû
aso
n.in
höôù
ntreâ
g
duïduï
ngng
menyambung
penguat
(amplifier).
Soá
löôï
ncoù
gtheå
vò
trí
ñieå
m
tu
noá
iTivi,
coù
theå
thay
ñoå
i ngoõ
y(Audio)
c ~quaù
loaï
i Tivi
a
baï
.udaâ
Xem
höôù
n.ndaã
g
daã
ny söû
- Soá- löôï
nlöôï
g vaø
vòvaø
trívòñieå
mñieå
keámt noá
it coù
theå
thay
ñoåi tuø
yi thuoä
c loaïci loaï
Tivii Tivi
cuûa cuû
baïan.baï
Xem
höôùnhöôù
g daã
n daã
söûnduï
Soá
n
g
trí
keá
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
tuø
y
thuoä
n
.
Xem
n
g
söûngduïng
cuûcuû
a -Tivi
ñeåñeå
bieábieá
t theâ
mm
chichi
tieátieá
t.terminal
a Jumlah
Tivi
t theâ
t.
dan
posisi
dari
dapat
beragam
tergantung
oleh
set
TV
anda.
Silahkan
lihat
buku
pedocuû
a
Tivi
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
t
.
-NeáNeá
baï
uanbaï
nTivi
muoá
n muoá
keá
n tkeá
ttnoá
noá
t inoá
ivôù
vôù
i ivôù
iAmpli,
Ampli,
i Ampli,
tham
tham
khaû
khaû
phaà
o phaà
keá
n tkeá
tnoá
noá
t inoá
ivôù
vôù
i ivôù
iAmpli.
Ampli.
i Ampli.
(Trang
(Trang
1313
14)
- 14)
-- Neá
uucuû
baï
muoá
nnkeá
khaû
oophaà
nnkeá
(Trang
13
--14)
ñeå
bieá
theâ
m
chi
tieát. tham
untuk
anda.
- -NeáNeá
u chæ
coùcoù
moä
t ngoõ
vaø
o tieá
ngntreâ
n Tivi,
keákeá
t noá
i vôù
i ngoõ
[AUDIO
OUT][traù
i] (maø
u traé
ng)
treâtreâ
n maù
y DVD.
uman
chæ
moä
tTV
ngoõ
vaø
o tieá
g treâ
n Tivi,
t noá
i vôù
i ngoõ
[AUDIO
OUT][traù
i] (maø
u traé
ng)
n maù
y DVD.
--- Neá
chæ
ngoõ
vaø
tieá
nnoá
gttieá
Tivi,
keá
tñoå
noá
vôù
ithuoä
ngoõ
OUT][traù
i]..(maø
u(maø
traé
nng)
treâ
maù
yduï
DVD.
-u
Neá
coù
moä
t ngoõ
vaø
n
treâ
nthay
Tivi,
keá
ttuø
noá
ithuoä
i cngoõ
uhöôù
ndaã
maù
ynDVD.
-Soá
Soá
löôï
löôï
ngcoù
gchæ
nvaø
vaø
gmoä
vaø
vò
trí
trí
ñieå
ñieå
mokeá
m
keá
to
itreâ
coù
igncoù
theå
theå
thay
thay
ñoå
iituø
iyytuø
yvôùthuoä
c[AUDIO
loaï
c loaï
iTivi
Tivi
i Tivi
cuûacuû
aOUT][traù
baï
a nbaï
n
nXem
. i]Xem
höôù
ntraé
gg)nn
daã
ntreâ
söû
n nsöû
ngg
g
Soá
löôï
nu
vòvòttrí
ñieå
m
tkeá
noá
inoá
coù
theå
iñoå
loaï
i[AUDIO
cuû
baï
Xem
höôù
ggndaã
söû
duï
nduï
- Jika terdapat satu audio input terminal pada TV anda, sambungkan ke [AUDIO OUT] [kiri] (warna putih)
cuûacuû
aTivi
Tivi
a Tivi
ñeåñeå
bieábieá
theâ
t theâ
mchi
m
chichi
tieáttieá
t.. t.
cuû
ñeå
bieá
tttheâ
m
tieá
terminal dari DVD player.
-NeáNeá
chæ
u chæ
coùcoù
moämoä
ngoõ
t ngoõ
vaøovaø
otieá
tieá
o ntieá
nggntreâ
treâ
g ntreâ
nTivi,
Tivi,
n Tivi,
keátkeá
tnoá
noá
t inoá
ivôù
vôù
i ivôù
ingoõ
ngoõ
i ngoõ
[AUDIO
[AUDIO
OUT][traù
OUT][traù
(maø
i] (maø
traé
u ntraé
ng)
g)ntreâ
g)
treântreâ
nmaù
maù
n maù
DVD.
y DVD.
-- Neá
uuchæ
coù
moä
ttngoõ
vaø
keá
[AUDIO
OUT][traù
i]i](maø
uutraé
yyDVD.
NGOÕVAØ
VAØ
NGOÕ
NGOÕVAØ
VAØ
NGOÕ
O
NGOÕ
OO VAØO
NGOÕ
OO VAØ
HÌNHAÛHÌNH
AÛ
THANH
AÂM THANH
HÌNH
NN
HH AÛNH
AÂAÂ
MMTHANH
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
SoáSoá
ñieäñieä
n thoaï
i mieã
n phí:
1800
- 588
889
n thoaï
i mieã
n phí:
1800
- 588
889
Soá ñieä
thoaï
i mieãi nmieã
phí:
18001800
- 588- 588
889 889
Soánñieä
n thoaï
n phí:
SoáSoá
ñieäñieä
thoaï
n thoaï
mieã
i mieã
phí:
n phí:
1800
1800
588
- 588
889
889
Soá
ñieä
nnthoaï
i imieã
nnphí:
1800
--588
889
9
9
99
9 9
9
99 9
Keát tnoá
i ivôù
i iTV
(Cheá
ñoä queù
t txen
keõ) )
vôù
TV
(Cheá
queù
xen
KeáKeá
t noánoá
i vôù
i TV
(Cheá
ñoäñoä
queù
t xen
keõkeõ
)
1
22
2
1
1
1
1
1
11 1
111
Söûñoûduïvaø
ngtraé
daânyg)caù
aâm sau
thanh
noái ngoõ
Audio
(maøu
ôûpphía
maùkeá
y tDVD
vôùi ra
ngoõ
vaøo Audio
Söû
nnggnIN
caù
ptraé
hình
aûôûnhình
nh,phía
h,ykeákeá
keá
noá
ingoõ
ngoõ
rangoõ
hình
h vaø
ñoû
nôûcomponent
g)
yaû
oh Audio
Söûduï
duï
caù
t nsau
noá
ihình
ngoõ
rara
hình
naûnoá
hniaûhình
duï
gdaâ
daâ
yvaø
caù
pyhình
hình
ttpmaù
noá
iymaù
hình
hngoõ
Söû
duï
n
gaûngoõ
caù
nDVD
keá
tra
invaø
ngoõ
hình
aûnh
Söû
duï
nyuh,
gtraé
daâ
caù
piphía
aûra
h,
keá
tnBaä
nra
COMPONENT
treâ
kabel
video
termasuk),
ñoû
npTV.
g)
sau
vôù
i aûvôù
ngoõ
oaûAudio
tih,
nguoà
n
TV
vaø
maù
y DVD.
ñoû
vaø
traé
nnoá
g)
treâ
n
TV.
Söû duïSöû
ngduï
daângyMenggunakan
caùSöû
hình
aû
n
keá
tkeá
ra
hình
aûyaûDVD
h(tidak
daâ
ypng
caù
p (maø
hình
h,
tcaù
noá
idaâ
ngoõ
nnoá
hBaä
Söû
duï
naûng
daâ
ynoá
pphía
hình
aûOUT
nhình
h,
tDVD
noá
ngoõ
ra
hình
hvôù
Duø
caù
pnvaø
S-Video
keá
ttraé
iaûg)
ngoõ
ra
S-VIDEO
phía
sau
COMPONENT
OUT
ôû
sau
maù
vôù
ihình
ngoõ
o
tivôù
nguoà
nvaø
TV
vaø
(maø
unCOMPONENT
ñoû
vaø
ntreâ
treâ
nmaù
COMPONENT
OUT
ôûOUT
sau
maù
yTV.
DVD
vôù
isau
ngoõ
oyiaû
COMPONENT
OUT
ôûphía
sau
ykeá
DVD
inôûngoõ
vaø
ovaø
ôû
phía
maù
DVD
ngoõ vaøo
Söû
duï
g
daâ
y
caù
p
hình
n
h,
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
nmaù
haûynmaù
COMPONENT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
vaø
oyi DVD.
Baä
t
nguoà
TV
vaø
DVD.
(maø
u
ñoû
vaø
traé
n
g)
n
TV.
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
menyambung
COMPONENT
VIDEO
OUT
terminal
pada
COMPONENT
OUT
ôû phía
sau
maù
y DVD
vôùTV.
i ngoõ
vaø
o y DVD vôùngoõ
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
i
ngoõ
vaø
o
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
S-VIDEO
treâ
n
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
COMPONENT
INsau
treânmaù
TV.
COMPONENT
OUT
ôû n
phía
y DVD vôùi ngoõ vaøo
COMPONENT
IN treâ
TV.
COMPONENT
IN
ntreâ
TV.
COMPONENT
IN
n TV.
COMPONENT
IN
treâ
n TV.
belakang
panel
dariIN
player
ke
(Caù
ptreâ
S-Video
khoâ
nDVD
gtreâ
keønm
theo
maùcomponent
y DVD) COMPOCOMPONENT
TV.
NENT IN terminal dariTV.
Söû duïng daây caùpSöû
aâmduï
thanh
ngoõ aûranh,
Audio
(maø
u ra hình aûnh
ng daâkeá
y tcaùnoá
p ihình
keát noá
i ngoõ
duï
ngnôûdaâ
yCOMPONENT
caù
p hình
keávôù
t noá
i phía
ngoõ
hình
aûynDVD
Söû
duï
gphía
daâ
y sau
caù
p maù
hình
aûh,nOUT
h,
keá
noá
i ngoõ
hình
aûhnh vôùi ngoõ vaøo
ñoû vaøSöûtraé
ng)
yaûnDVD
it ôûngoõ
vaøra
o ra
Audio
sau
maù
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaøvaø
oo
COMPONENT
i ngoõ
t nguoà
TV
maùyvôù
DVD.
(maøu ñoû
vaø traéng)COMPONENT
treânOUT
TV. ôûBaäphía
IN sau
treânnmaù
TV.yvaøDVD
COMPONENT
treâ
naâm
TV.
Söû duïng daâyINcaù
ptreâ
COMPONENT
IN
n thanh
TV. keát noái ngoõ ra Audio (maøu
AÁn phím
TV/VIDEO
n boävaøñieà
u khieån töø xa cuûa Tivi ñeå
ñoû vaø traéng) ôû phía
sau
maù
y DVD vôùtreâ
i treâ
ngoõ
o Audio
AÁ
phím
TV/VIDEO
nim
boä
ukeá
khieå
nxa
töø
xa
cuû
a Tivi
ñeå
Söû
duï
ppTV/VIDEO
m
thanh
tn
noá
iaâkeá
ngoõ
rauñieà
ungoõ
Söû
duï
nnAÁ
ggnduï
daâ
ynn
caù
aâduï
m
keá
t noá
noá
ingoõ
ngoõ
ra
Audio
Söû
duï
gg)
daâ
caù
pyaâhieä
aâcaù
mnuBaä
keá
tp
raiAudio
Audio
(maø
ucuû
Söû
gthanh
ykeá
caù
noá
i (maø
Audio
phím
treâ
boä
ñieà
khieå
ntra(maø
töø
Tivi
choï
tín
töø
ngoõ
hay
töø
maù
yuara
DVD.
Söû
ntreâ
gycaù
daâ
pithanh
aâitdaâ
m
thanh
tthanh
noá
Audio
u ñeå (maøu
nguoà
TV
vaø
maù
yngoõ
DVD.
(maø
unñoû
vaø
traé
n
TV.
gySöû
daâ
ypvaø
caù
pnaân
m
thanh
taudio
noá
ngoõ
raComponent
Audio
(maø
Söû duïSöû
ngduï
daâ
caù
aâ
m
thanh
keá
tkeá
noá
ngoõ
ra
Audio
(maø
ungoõ
choï
n
tín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y(maø
DVD.
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
iuvaø
ra
Audio
(maø
duï
n
g
caù
p
tín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
u
ñoû
Menggunakan
kabel
untuk
menyambung
AUDIO
ñoûñoû
traé
n
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
Audio
ñoû
vaø
traé
n
g)
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
otöø
Audio
vaø
traé
n
g)
ôû
phía
sau
y
DVD
vôù
i
ngoõ
ongoõ
Audio
vaø
traé
nvôù
g)
ôûComponent
phía
sau
yoi(maø
DVD
vôù
ngoõ
choï
tínmaù
hieä
upphía
töø
hay
maù
DVD.
Söû
duï
nsau
gnmaù
daâ
yg)
caù
aâvôù
mngoõ
thanh
keá
noá
i maù
ngoõ
ra
Audio
(maø
uvaøou Audio
ñoû
vaø
traé
nyñoû
ôûDVD
sau
maù
yotAudio
DVD
vôù
vaø
oyivaø
Audio
traétraé
n(maø
g)
ôû
phía
y
i
ngoõ
vaø
Audio
ñoû vaøñoûtraévaø
ng)
ôû
phía
sau
DVD
i
ngoõ
vaø
o
vaø
traé
g)
ôûñoû
phía
sau
ynDVD
vôù
imaù
ngoõ
Audio
nñoû
g)
ôûñoû
phía
sau
maù
DVD
ñeá
nnguoà
ngoõ
ovaø
Audio
uTV
Baä
tnnguoà
maù
ñoû
vaø
traé
nnng)
treâ
Baä
tmaù
nguoà
nvaø
TV
yvaø
DVD.
Baä
tyg)
nTV
TV
yDVD.
DVD.
(maø
uuuñoû
vaø
traé
g)
nnTV.
TV.
(maø
ñoû
vaø
traé
nôû
g)
treâ
Baä
tymaù
nguoà
noDVD
vaø maùy DVD. ÑOÛ
(maø
utreâ
vaø
traé
treâ
TV.
vaø
traé
n
g)
sau
vôù
i vaø
ngoõ
vaø
o(maø
Audio
(merah
putih)
OUT
terminal
pada
belakang
dari
Baä
nvaø
TV
vaø
maù
yñoûDVD.
ñoû
vaø
traé
ntnynguoà
g)
treâ
nmaù
TV.
nTV
vaøDVD
maù
ynguoà
DVD.
vaøntraé
traé(maø
g)dan
TV.
Baä
tphía
nguoà
vaø
maù
ytmaù
(maøu(maø
ñoû uvaøñoûtraé
g)
nutreâ
TV.
tDVD.
nguoà
n TV
vaø ymaù
y DVD.
(maø
unvaø
vaøBaä
traé
g)nntreâ
n TV
TV.
vaø
nntreâ
g)
treâ
nñoû
TV.
nguoà
nTV
ynDVD.
Baävaø
tBaä
nguoà
TV
vaødari
maù
(maø
u ñoû
traé
nBaä
g)tntreâ
TV.
player
ke
AUDIO
(merah
dan
putih)
IN terminal
TV.DVD.
RED
BLUE
GREEN
RED
BLUE
GREEN
BLUE
GREEN
RED
2 11 1
2
33
3
2
2
2
2
2
22 2
2
22
3 22 2
Söû duïnDVD
g daâyplayer
caùp aâdan
m thanh
keát noái ngoõ ra Audio (maøu
Hidupkan
TV.
AÁn phím
nmaâboä
ñieà
khieå
xa
cuû
a Audio
Tivi
SöûSöû
duïTV/VIDEO
ngndaâ
yñoû
caù
ptreâaâptraé
keá
t noá
i töø
ngoõ
Audio
u vaø
duï
g daâ
y vaø
caù
m
keá
tnnoá
imaù
ngoõ
ra
(maø
u o Audio
nthanh
g)thanh
ôû uphía
sau
yra
DVD
vôùñeå
i(maø
ngoõ
choïnñoûtín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
vaø
traé
n
g)
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o Audio
3
ñoû vaø traéng)
ôûuphía
sautraémaù
y treâ
DVD
vôùi Baä
ngoõ
vaø
o Audio
t
nguoà
n
TV
vaø maùy DVD.
(maø
ñoû
vaø
n
g)
n
TV.
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
(maø
u ñoû
vaøvaø
traétraé
ng)n4
treâ
n
TV.
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
(maø
u ñoû
g)
treâ
n
TV.
43
33TV/VIDEO
4Trong
3
treâ
ñieàu khieå
n töøcaø
xai ñaë
cuûa
Tivic ñeå
3
muïncboä
Display
Setup,
t muï
Video Output ôû
3 3AÁchoïn phím
Trong
c Display
Setup,
ñaë
t cmuï
c Video
Output
3AÁ3
n3
tín
hieäu3
töø
ngoõ
Component
hay
töøcaømaù
y itDVD.
Trong
muï
cmuï
Display
Setup,
incaø
ñaë
muï
Output
ôû ôû
(I-SCAN)
(xem
26~27).
nnphím
treâ
ntrang
ñieà
uukhieå
xa
aVideo
AÁ
phímTV/VIDEO
TV/VIDEO
treâ
nboäboä
ñieà
khieå
ntöøtöø
xacuû
cuû
aTivi
Tiviñeåñeå
Viet Nam
1
RED
BLUE
GREEN
ÑOÛ
ÑOÛ
RED
RED
BLUE
TRAÉNG
TRAÉNG
TRAÉNG
Daây caùp aâm thanh
Daây caùp aâm thanh
GREEN
Daây caùp aâm thanh
ÑOÛ
XANHGREEN
DÖÔNG
RED
RED
RED BLUE
BLUE
BLUE
GREEN
GREEN
BLUE
ÑOÛ
TRAÉNG
BLUE REDGREEN
ÑOÛ
XANH RED
DÖÔNG
BLUE BLUE
RED
GREEN
GREEN
HIJAU GREEN
BIRU
ÑOÛ
TRAÉNG
XANH LAÙ BLUE
ÑOÛ
XANH
DÖÔNG RED
RED
ÑOÛ
TRAÉNG
BLUE
GREEN
XANH LAÙ
ÑOÛ
XANH LAÙ
Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam
VietNam
Nam
Viet
Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam
Nam
Viet NamViet
Viet Nam Viet Nam
1
11
Viet Nam
Viet Nam
VietNam
Nam
Viet
- - Keá
t noái vôù
i TV
söû duï
nggcaùcaù
ppComponent.
i TV
Component.
- Keá
tKeá
noát inoá
vôùi ivôù
TV
söû söû
duïnduï
g ncaù
p Component.
- (Cheá
Baï
nnseõseõ
thöôû
ng
aûnh
ppvaøvaøchính
xaùxaù
c.cNgoõ
Component
taùtaù
chhtíntínhieä
uuhình
aûnhhthaø
nhhcaùcaù
c
Keát noái vôùi TV
ñoä
queù
t cxen
keõ
)hñeï
Baï
thöôû
nthöù
gthöù
thöù
chình
hình
nñeï
chính
. Ngoõ
Component
hình
thaø
- -Baï
n
seõ
thöôû
cñen
hình
aûnhaûxanh
pñeï
vaø chính
xaù(Pr)
c. Ngoõ
Component
taù
chh croõ
tín neù
hieät.hieä
u(AÂ
hình
aûnhaûnthaø
nhc ncaù
c cn
thaø
nh
phaà
nnngtraé
ng
(Y),
(Pb)
vaøvaøñoû
ñeå
hieå
nnthòthòhình
aûn
mmthanh
ñöôï
chuyeå
thaø
n
h
phaà
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
thanh
ñöôï
c
chuyeå
thaø
ni hthoâ
phaà
nqua
traéndaâ
g yñen
xanh
(Pb) vaø ñoû (Pr) ñeå hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån n
taû
ng
caùcaù
p(Y),
aâtm
thanh).
KeáKeá
t noá
inoá
vôù
ivôù
TV
(Cheá
ñoä
xen
keõ)
taû
i thoâ
nqua
g(S-Video)
qua
daâcaù
yqueù
pm
aâthanh).
m
thanh).
t
i
i
TV
taû
i
thoâ
n
g
daâ
y
p
aâ
- Keát noái vôùi TV söû duïng caùp Component.
Keá
tKeá
ii ivôù
TV
(Cheá
ñoäqueù
queù
txen
xen
keõ
Keá
tTV
noá
i(Cheá
vôù(Cheá
iñoä
TV
(Cheá
ñoäkeõ
queù
xen
Keá
ttnoá
noá
(Cheá
ttqueù
xen
)) )tkeõ
Keá
noá
vôù
TV
queù
keõ
tTV
iiiiivôù
i iñoä
TV
ñoä
) keõ)
KeátKeá
noá
vôù
TV
(Cheá
ñoä
queù
tñoä
keõ
t inoá
i vôù
queù
txen
xen
keõqueù
) t txen
Keá
ti Keá
noá
vôù
TV
(S-Video)
tinoá
noá
vôù
TV
(Cheá
ñoä
txen
xen
Keá
ti iTV
noá
i (Cheá
vôù
ñoä
keõkeõ
) )taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
Menyambung
ke
TV
(Interlace)
- Baïn- seõ
n
g thöù
c hình
ñeïpp(Cheá
vaø chính
xaùqueù
c. Ngoõ
Component
Keáthöôû
t noá
i vôù
söû
duïaûninghTV
caù
Component.
thaønh phaàn traéng ñen (Y), xanh (Pb) vaø ñoû (Pr) ñeå hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån
- - -Keá
ttnoá
iitvôù
ii iTV
TV
duï
n
caù
S-Video.
Component.
Keá
söû
duï
nvôù
caù
pnpp
noá
i söû
TV
söû
duïComponent.
ng caùp Component.
Keá
tnoá
noá
ivôù
vôù
TV
söû
duï
ngg
giduï
caù
Component.
-daâ
Keá
itsöû
gComponent.
caù
i -thoâ
nig
yKeá
caù
p-noá
aâgKeá
m
thanh).
- taû
Keá
i vôù
TV
söû
duï
n
p
Keá
t vôù
noá
i- TV
duï
nnicaù
caù
psöû
Component.
tgnoá
ivôù
vôù
iTV
TV
söû
g
caùp
pchính
Component.
-t noá
Baï
nqua
seõ
thöôû
nsöû
cggTV
hình
aûke
nhình
hnduï
xaù
cxen
. hình
Ngoõaûkeõ
taùch tín hieä
u hình aûnh thaønh caùc
Söû
duï
yComponent.
caù
p(Cheá
aûp
n
h,
keá
t queù
noái ngoõ
nComponent
hkabel
- Keá
TV
anda
menggunakan
component
video.
-Menyambungkan
Keá
t noá
vôù
duï
gñeïncaù
pvaø
Component.
t noá
ii thöù
vôù
igdaâ
TV
ñoä
t ra
Söû
duï
n
daâ
y
caù
p
hình
aû
n
h,
keá
ti noá
i ngoõ
ra hình
h)
Keá
t thaø
vôù
inTV
(Cheá
ñoä
queù
tnkeátxen
keõ
duï
ng(Cheá
daâyu caù
pOUT
hình
aû
nbaï
h,
t noá
ngoõ
ra)chaá
hình
aûngoõ
nhaûnnn
COMPONENT
ôû
phía
sau
maù
ynDVD
ilöôï
vaø
o hình
Keá
tnoá
noá
iphaà
vôù
iSöû
TV
ñoä
queù
xen
keõ
)vôù
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
thò
aûnh roõtaùtaù
neù
th.rôø
(AÂ
m
thanh
ñöôï
chuyeå
--n-ih-Keá
t
noá
i
theo
kieå
naø
y
cho
hình
aûchính
txaù
gComponent
cao.
S-Video
cgambar
hhieä
iuchình
tín
hieä
unhchh
hình
aûhcaù
n
hucncComponent
traé
COMPONENT
OUT
ôûnhnphía
sau
maù
yh
DVD
vôù
ihieå
ngoõ
vaø
oNgoõ
Baï
nnBaï
seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
h
ñeï
p
vaø
chính
c
.
Ngoõ
Component
c
tín
hieä
uaûtaù
aûnnhchieä
thaø
nthaø
hnngcaù
cn
Anda
dapat
menikmati
kualitas
terbaik
dan
reproduksi
warna
akurat.
Baï
seõ
n
g
thöù
c
hình
aû
n
ñeï
p
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
taù
c
h
tín
u
Baï
n
seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
Component
tín
hình
aû
thaø
Baï
n
seõ
thöôû
n
g
thöù
hình
aû
h
ñeï
p
vaø
xaù
c
.
Ngoõ
Component
taù
c
h
tín
hieä
hình
aûnhình
thaø
n
seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
vaø
chính
xaù
c
.
Component
taù
uch
aû
nn
hhhcaù
c nh caùc
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
INthanh).
treâpvaø
ncvaø
TV.
- Baï
seõ
ng-gqua
cdaâ
aû
p
chính
xaù
cñeï
. Ngoõ
Ngoõ
Component
taù
hComponent
tín
u hình
ntín
hyang
nthaø
caù
c caù
- n Baï
seõ nthöôû
nthöù
gCOMPONENT
thöù
cy hình
aûaâhnmg
hñeï
ñeï
chính
xaù
Component
chctín
hieähieä
u hình
aûntaù
haû
thaø
nthaø
hhieä
caù
taûni thöôû
thoâ
caù
paûn
Baï
n hình
seõ
thöôû
thöù
aûñoù
n(Pb)
h pcho
p hình
vaø
chính
xaù
chieå
. taù
Ngoõ
ch
h
tín
hieä
uhhình
hình
aûRnh
hchuyeå
thaø
COMPONENT
IN
treâ
nhình
TV.
n(Y)
h
phaà
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
nñöôï
-thaø
Baï
n
seõ
thöôû
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
Component
taù
c
h
tín
hieä
u
hình
aû
n
h
thaø
nhncg.
caù
ccaùccn chuyeån
ñen
vaø
hình
n
h
maø
u
(C)
do
aû
n
h
roõ
raø
n
g
hôn
daï
n
g
tín
hieä
u
hình
aû
n
thoâ
n
g
thöôø
B
video
memisahkan
elemen
gambar
kedalam
hitam
dan
putih
(Y),
biru(P
),
merah(P
)
sinyal
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
chuyeå
n
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
thaø
n
h
phaà
n
traé
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
chuyeå
n
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
chuyeå
thaønthaø
h phaà
n Keá
traé
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
chuyeå
n
nh-phaà
ntnthaø
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
chuyeå
n
thaø
h iphaà
nsöû
traé
npgnaâgambar
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå hieåthò
n thò
hình
h neù
roõ tneù
t.melalui
(AÂthanh
m thanh
c chuyeå
noá
in
vôù
TV
duï
gñen
caù
taû
iTV
g
qua
daâ
caù
mnhaä
thanh).
nn
hthoâ
n
traé
gp
(Y),
xanh
vaø
ñoûdan
(Pr)
ñeå
hình
aûnhaûnroõ
. (AÂ
m
ñöôïñöôï
c chuyeå
n n
untuk
menghasilkan
yang
jernih
bersih.
audio
terkirim
audio
outtaû
ithaø
qua
yycaù
caù
pñen
aâqua
thanh).
ithoâ
thoâ
nsöû
gaâphaà
qua
ypn
caù
aâm
thanh).
taû
iaâdaâ
thoâ
n
g
daâ
yComponent.
caù
pnaâg(Pb)
mqua
thanh).
taû
inu
n
g
qua
daâ
yComponent.
p
aâpm
thanh).
(Tín
hieä
m
ñöôï
cm
n
ngoõ
ra
tieá
n
g).hieån(sinyal
- taû-Keá
t noá
i taû
duï
naâ
ggm
caù
Component.
Keá
noá
ithoâ
TV
duï
ndaâ
g
i thoâ
gi vôù
qua
daâ
ysöû
p
thanh).
taû
itnthoâ
ni gvôù
qua
daâ
ythoâ
caù
pthanh
m
thanh).
icaù
qua
ycaù
mthoâ
thanh).
taûi taû
thoâ
ng nqua
daâydaâcaù
pcaùaâpmaâthanh).
put.)
Söû duïng daây -caùpBaï
hình
aûnh,thöôû
keát noá
hình aûaûnnhh ñeïp vaø chính xaùc. Ngoõ Component taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
n seõ
ngi ngoõ
thöùcrahình
- - BaïBaï
n nseõseõthöôû
nôûgnphía
csau
pi pvaø
chính
c. Ngoõ
Component
taùtaù
chchtíntínhieä
u hình aûnaûhnhthaø
nhnhcaùcaù
cc
thöôû
gthöù
thöù
chình
hình
aûhñen
nhñeïvôù
ñeï
vaø
. Ngoõ
Component
COMPONENT
OUT
maùyaûn
DVD
ngoõ
vaøchính
o xaùxaù
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
(Y),
xanh
(Pb) cvaø
ñoû (Pr)
ñeå hieån thò
hình aûhieä
nhuroõhình
neùt. (AÂmthaø
thanh ñöôï
c chuyeån
COMPONENT
INntreâ
ntraé
TV.
thaø
nhnhphaà
traé
ngngñen
xanh
(Pb)
vaøvaøñoûñoû(Pr)
n nthòthòhình
t. t(AÂ
mmthanh
c cchuyeå
nn
thaø
phaà
ñen(Y),
(Y),
xanh
(Pb)
(Pr)ñeåñeåhieå
hieå
hìnhaûnaûhnhroõroõneùneù
. (AÂ
thanhñöôï
ñöôï
chuyeå
taûn
gduïqua
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh).
Söû duïng daâ
yi thoâ
caùSöû
pnhình
aû
n
h,
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
hình
aû
n
h
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
taûtaû
iCOMPONENT
thoâ
n
g
qua
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh).
i thoâng quaOUT
daâ
aâsau
m
thanh).
Söûyduï
np
g daâ
y caù
p aâymDVD
thanh
t noávaø
i ngoõ
ôûcaù
phía
maù
vôùikeá
ngoõ
o ra Audio (maøu
Daây caùp Component
(KhoângDaâ
baù
keø
theo maùy DVD)
yncaù
pm
Component
Daây(Khoâ
caùpnComponent
g baùn keøm theo maùy DVD)
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
GREEN
PUTIH
TRAÉ
NG
Daây caùp aâm thanh
Daây caùp Component
NGOÕ VAØO
NGOÕ (Khoâ
VAØO ng baùn keøm theo maùy DVD)
RED
BLUE
GREEN
AÂM NGOÕ
THANH
VAØO
COMPONENT
NGOÕ VAØO
MERAH
ÑOÛ
TRAÉ
NGBLUE
RED
BLUE
NGOÕ
VAØ
O THANH
GREEN
AÂRED
M
NGOÕGREEN
VAØ
O
COMPONENT
AÂM THANH
COMPONENT
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
Daây caùp aâm thanh TRAÉNG
ÑOÛ
XANHÑOÛ
LAÙÑOÛ
Daây caùp Component
TRAÉ
NGNG
ÑOÛ
TRAÉ
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNGMERAH
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
ÑOÛ ÑOÛ TRAÉNG
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
DaâDaâ
y caù
y pcaùaâpmaâthanh
m Daâ
thanh
ÑOÛ
y caùp aâm TRAÉ
thanh
NG
yyy
caù
pppaâS-Video
m thanh
Daâ
caù
Daây caùp aâm thanhDaâ
Kabel
Daâ
caù
Daâ
y
caù
p
Daâ
yKomponen
caùComponent
p Component
Daây caùp Component
Daây caùDaâ
p aâ
m
thanh
Audio
y Kabel
caù
p aâm
thanh
Daây caùp Component
XANH
DÖÔNG
(Khoâ
ndisediakan
g baù
n keø
m maùy DVD) Daây caùp Component
Daâ
y caù
caùppComponent
aâm thanh
ngnbaù
aâm thanh
(Khoâ
gn
baùkeø
nm
keøtheo
m(Khoâ
theonmaù
y DVD)
Daây
g baù
n keøm theo maùy DVD)
Daây (Khoâ
caùTidak
ptheo
Component
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
(Khoâmaù
ngybaù
n keøm theo maùy DVD)
maùy DVD)
(Khoâng
theo
DVD)
Daâbaù
yn
caùkeø
pm
Component
Daây(Khoâ
caùpnaâgmbaùthanh
n keøm
DVD)
(Khoâ
ngtheo
baùnmaù
keøym
theo maùy DVD) Daây(Khoâ
XANH LAÙ
caùpnComponent
g baùn keøm theo maùy DVD)
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
XANH
DÖÔNG
XANH
DÖÔNGXANH DÖÔNG
NGOÕ VAØO
NGOÕ
VAØ
O
XANH
DÖÔNG
ÑOÛÑOÛ
TRAÉ
N
G
XANH
DÖÔNG
TRAÉ
N
G
ÑOÛ
ÑOÛ NG
ÑOÛDÖÔNGTRAÉ
ÑOÛ
XANH DÖÔNG
TRAÉTRAÉ
NG NG
XANH
AÂM THANH
COMPONENT
ÑOÛÑOÛ TRAÉ
NXANH
GLAÙ ÑOÛ
XANHLAÙ
DÖÔNG ÑOÛ
XANH
LAÙÑOÛ XANH
ÑOÛÑOÛ TRAÉTRAÉ
NG NGÑOÛ ÑOÛ
XANH LAÙ
ÑOÛ
TRAÉNGÑOÛ
ÑOÛ
TRAÉNGXANH LAÙ
XANH
DÖÔNG
XANH LAÙXANH
LAÙ NG
ÑOÛ
TRAÉ
XANH LAÙ
MERAH
ÑOÛ
PUTIH
TRAÉ
NG NGÑOÛ
HIJAU
MERAH BIRU
ÑOÛ
TRAÉ
XANH LAÙ
Daây caùp aâm thanh
XANH DÖÔNG
AÁTV/VIDEO
n phím
TV/VIDEO
treâ
nTV/VIDEO
boän töø
ñieà
u khieå
nkhieå
töø
xa
cuû
akhieå
Tivi
AÁboä
n ñieà
phím
boä
ñieà
u xa
töøTivi
xañeå
cuûa Tivi ñeå
(I-SCAN)
trang
26~27).
AÁtombol
ntreâ
phím
nxa
boä
ñieà
uTivi
n töø
cuûnañeå
AÁn phím
ntöøTV/VIDEO
utrang
cuû
atöø
ñeå
AÁn phím
TV/VIDEO
ntreâ
ñieà
u(xem
khieå
ntreâ
töø
cuû
atreâ
Tivi
ñeå
pada
TV
remote
control
(I-SCAN)
(xem
26~27).
AÁ
nhieä
phím
TV/VIDEO
treâ
nuxa
boä
khieå
töø
xaacuû
Tivi
AÁTekan
nchoï
phím
TV/VIDEO
treâ
nkhieå
boä
khieå
nkhieå
xa
cuû
auntuk
Tivi
ñeå
tín
hieä
uboä
ngoõ
hay
maù
y ytöø
DVD.
choï
ntín
tín
uTV/VIDEO
töø
ngoõ
Component
hay
töøutöø
maù
DVD.
choï
nntöø
töø
ngoõ
Component
hay
töøhay
maù
ynxa
DVD.
choï
tín
hieä
töømaù
ngoõ
Component
hay
töøa maù
DVD.
nchoï
phím
TV/VIDEO
treâ
nuñieà
boä
uñieà
n
cuû
Tivi
ñeåy ñeå
nhieä
tín
hieä
untöøComponent
ngoõ
Component
töø
maù
y DVD.
tínchoï
hieä
ngoõ
Component
hay
töø
yDVD.
DVD.
choïn choï
tín nhieä
umemilih
töønuAÁ
ngoõ
Component
hay
töø
maù
yñieà
choï
n
tín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
S-Video.
Component
atau
DVD.
choïn tín hieäu töø ngoõ Component hay töø maùy DVD.
4 33 3
n phím caø
TV/VIDEO
n boä Output
ñieàu khieå
Trong muïc DisplayAÁSetup,
i ñaët muïctreâ
Video
ôû n töø xa cuûa Tivi ñeå
AÁnAÁphím
TV/VIDEO
nuboä
ñieà
u khieå
n töø
xaxa
cuûhay
a Tivi
ñeåñeå
n(xem
phím
TV/VIDEO
treâ
ntöøboä
ñieà
u khieå
n töø
cuû
atöøTivi
choï26~27).
n tíntreâ
hieä
ngoõ
Component
maù
y DVD.
(I-SCAN)
trang
4
choï
n tín
hieähieä
u töø
ngoõ
Component
hay
töø töø
maùmaù
y DVD.
choï
n tín
uChuù
töø
ngoõ
Component
hay
y DVD.
yù
Chuù
yù
yù Setup,
Trong muï
c Chuù
Display
caø
i
ñaë
t
muï
c
Video
Output
ôû
4
4
4
4
4
-4
Neá
uu
muï
c cVideo
output
ñöôï
c cñaë
t tôûôûS-Video,
maønnhình
seõ chuyeå
nnsang
maøuuñoû
.
44
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
4
4
-muï
Neá
muï
Video
output
ñöôï
S-Video,
hình
chuyeå
sang
4
Trong
muï
Display
i ñaë
t muï
c cñöôï
Video
ôûôûS-Video,
Trong
Display
Setup,
caø
ii ñaë
ttmuï
- muï
Neá
muï
c Setup,
Video
output
cOutput
ñaë
tñaë
maømaø
nôû hình
seõ seõ
chuyeå
n sang
maømaø
u ñoû.ñoû.
Trong
ccucDisplay
Setup,
caø
ñaë
muï
cVideo
Video
Output
Trong
muïc caø
Display
Setup,
caø
iOutput
ñaë
t ôû
muï
côûVideo Output
Daây caùp Component
NGOÕ
VAØ
Daây Daâ
caù
p
aâmpthanh
yOcaù
aâm thanh
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
Daây Daâ
caùp
Component
COMPONENT
y caù
p Component
(Khoâ
n
n baù
keøn
mkeø
theo
maùymaù
DVD)
NGOÕ
VAØ(Khoâ
Og baù
ng
m theo
y DVD)
NGOÕ
O AÂM THANH
NGOÕ
VAØVAØ
O ONGOÕ VAØNGOÕ
S-VIDEO
NGOÕ
VAØ
O O VAØ
VAØ
O NGOÕ
NGOÕ XANH
VAØNGOÕ
O DÖÔNG
VAØVAØ
O O
NGOÕ VAØO
NGOÕ VAØO
NGOÕ
AÂMNGOÕ
AÂTHANH
M THANH
COMPONENT
COMPONENT
NGOÕ
VAØOVAØO
VAØOAÂVAØ
M ÑOÛ
THANH
TRAÉNG COMPONENT
ÑOÛ AÂM THANH
NGOÕ
NGOÕ
O DÖÔNG
COMPONENT
XANH
MNGOÕ
THANH
VAØO
COMPONENT
NGOÕ VAØO
XANHAÂDÖÔNG
AÂMAÂTHANH
COMPONENT
XANH
LAÙ
M THANH
ÑOÛ ÑOÛ TRAÉ
N
G
COMPONENT
TRAÉNGÑOÛ ÑOÛ NGOÕ VAØ
O THANH
AÂM
NGOÕ VAØ
O
COMPONENT
XANHXANH
LAÙ LAÙ COMPONENT
AÂM THANH
NGOÕ VAØO
AÂM THANH
Trong
muï
c iDisplay
caø
ii ñaë
t Menu
c Video
Output
ôûtieát phaàn keát noáNGOÕ
c Display
Setup,
caø
iOutput
ñaë
t muï
ctrong
Video
Output
ôûmuï
TrongTrong
muïc muï
Display
caø
t26~27).
muï
cSetup,
Video
Output
Pasang
video
output
ke
(I-SCAN)
pada
menu
VAØO i Ampli
Caø
i ñaë
tSetup,
muï
c(xem
Setup
ôûVideo
S-Video
NGOÕ VAØtrang
O
- Trong
uVideo
nñaë
nSetup,
keá
t noá
imuï
xem
chi
i THANH
vôù
13 ~~14.
ctrang
Display
caø
itvôù
t ôûcAmpli,
cpengaturan
Output
(I-SCAN)
(xem
trang
(I-SCAN)
26~27).
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
AÂM
COMPONENT
(I-SCAN)
trang
- Neá
Neá
ubaï
nmuoá
muoá
n
keá
iñaë
vôù
i Ampli,
xem
phaà
nOtkeá
tNGOÕ
i Ampli
trang
VAØOVAØ
Trong
muï
cmuï
Display
Setup,
caøti inoá
ñaë26~27).
muï
Video
Output
ôûchiôûtieátAÂNGOÕ
VAØ
OiVAØvôù
(xem
trang
26~27).
NGOÕ
NGOÕ
(I-SCAN)
(xem
trang
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
- (I-SCAN)
Neá
u 26~27).
baï
nbaï
muoá
n(xem
keá
keá
noá
inoá
vôù
i OAmpli
trang
13 13
~ 14.14.
(Xem
trang
26
~
27)
Mn
THANH
tampilan.
(Lihat
halaman
26
~t noá
27) vôùi Ampli, xem chi tieát phaà
COMPONENT
(xem
trang
26~27).
THANH
COMPONENT
-(I-SCAN)
Ngoõ
component
cuû
a TV coù theå ñöôïc ñaùnh daáu laøAÂM“R-Y,
B-Y,
Y” hoaëc “Cr, Cb, Y” thay vì “PR, PB, Y”
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
- Ngoõ
component
a TV
c nñaù
h udaálaøu “R-Y,
laø “R-Y,
B-Y,
c “Cr,
Cb,
Y”
thay
vì “P
component
cuûacuûTV
coù tcoù
theåtheå
ñöôïñöôï
cngñaù
h ndaá
Y” Y”
hoaëhoaë
c “Cr,
Cb,
thay
“P
, Pi ,TV
,PY”, Y”a baïn.
4- Ngoõ
phuï
c cvaøvaø
o onhaø
nnxuaá
mmkeákeá
tB-Y,
noá
i coù
i tuø
yY”ythuoä
c cvì
vaøvaø
o oloaï
phuïthuoä
thuoä
nhaøsaûsaû
xuaá.tSoá
. Soálöôï
löôï
ngvaøvaøvòvòtrítríñieå
ñieå
t noá
i coùtheå
theåthay
thayñoå
ñoå
i tuø
thuoä
loaïi TVcuûcuû
a baïn.
44
Chuù yù
R
R
B
B
phuï
c vaøncogSetup,
nhaø
saû
ni duï
xuaá
. cuû
n
g vaø
vò
trí ñieå
keá
i coùutheå
Trong
muïthuoä
c Display
caø
ñaë
tnmuï
cSoá
Video
Output
ôût theâ
Xem
höôù
nôû
gtOutput
aôûalöôï
TV
ñeå
bieá
mmm
chi
tieát tnoá
. maø
- NeáuTrong
muï
cmuï
Video
output
ñöôï
ñaë
maø
n hình
seõ
nchi
sang
ñoû.thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo loaïi TV cuûa baïn.
c Display
Setup,
caø
i ñaë
muï
cnsöû
Video
Output
Xem
gtdaã
söû
g acuû
tchuyeå
theâ
Trong
muï
c(I-SCAN)
Display
Setup,
caø
ñaë
ttmuï
cS-Video,
Video
(xem
trang
26~27).
Xem
höôùhöôù
n
g nidaã
ndaã
söû
duï
nduï
g ncuû
TVôûTV
ñeå ñeå
bieábieá
t theâ
m chi
tieáttieá
. t.
Chuù
yù (xem
(I-SCAN)
trang
26~27).
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
- Neáu baïn muoán keát noái vôùi Ampli, xem chi tieát phaàn keát noái vôùi Ampli trang 13 ~ 14.
Chuù
Chuù
yù yù Chuù
-yùcomponent
NeáyùuChuù
muï
cyùyùVideo
ôû daá
S-Video,
maøB-Y,
n hình
seõ chuyeå
sang
maøuvìñoû
Chuù
- Chuù
NgoõChuù
a yùTVoutput
coùyùtheå ñöôï
ñöôïcc ñaë
ñaùtnh
u laø “R-Y,
Y” hoaë
c “Cr, n
Cb,
Y” thay
“P. R, PB, Y”
Chuù
yùChuù
:cuû
Catatan
Chuù
yùmuï
-baï
Neá
uNeá
muï
cmuï
Video
output
ñöôï
cxem
ñaë
t tôûchi
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
nntrang
sang
maø
u~
ñoû
. . unimaø
Neá
u
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
sang
maø
u
ñoû
--thuoä
Neá
u
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
13
14.
Neá
u
muï
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
ñoû
. cuû
phuï
c
vaø
o
nhaø
saû
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
TV
amaø
n.ñoû.
Neá
u
muï
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
sang
u
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
u13
. baï
uc
c Video
ñöôï
cñaëñaë
tôûôûiS-Video,
S-Video,
maø
sang
uchuyeå
ñoû
- NeáuNeá
muï
Video
output
ñöôï
ct noá
tvôù
nôûhình
hình
seõchuyeå
chuyeå
n
sang
maø
u .ñoû
.n sang
-muï
Neá
nuoutput
muoá
keá
ioutput
Ampli,
xem
chi
tieát seõ
phaà
n maø
keátnnnoá
i vôùmaø
i seõ
Ampli.
(Xem
trang
ñeá
n u14)
-u baï
Neá
muï
cn
Video
ñöôï
c maø
ñaë
tn
S-Video,
hình
maø
uñoû
Jika
anda
ingin
menyambungkan
ke
penguat
(amplifier),
silahkan
lihat
halaman
menyam-Neá
Neá
ubaï
muï
cg Video
output
ñöôï
cxem
ñaë
tchi
ôûtieá
S-Video,
maø
n
hình
seõci Ampli
chuyeå
nke
sang
maø
upenjelasan
ñoû
.ñoû.
Xem- höôù
n- g--component
daã
n
söû
duï
ncuû
cuû
akeá
TV
ñeå
bieá
t theâ
m
chi
t.laø
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Neá
u
n
muoá
n
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Ngoõ
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R, PB, Y”
12~13
Neá
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
trang
13
~
14.
Neá
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
-muoá
Neá
utkeá
baï
nvôù
nnkeá
txem
noá
i ivôù
i iAmpli,
chi
titphaà
nnkeá
t tnoá
i ivôù
Ampli
trang
13
~~14.
nbung
npenguat
tbaï
imuoá
vôù
i Ampli,
xem
chi
tieá
t phaà
phaàxem
nn
keá
noá
itieá
Ampli
trang
13
~i 14.
- Neá- uNeá
baïun-baï
muoá
nlöôï
keá
noá
inoá
i(amplifier).
Ampli,
chi
tieá
ttheå
keátñoå
t~
noá
ivôù
vôù
iphaà
Ampli
trang
13
~Ampli
14.
13)
(Lihat
halaman
12
Neá
u
n
muoá
keá
t
noá
vôù
Ampli,
xem
chi
tieá
keá
noá
vôù
i
trang
13
14.
Soá
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
thay
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
a
baï
n
.
phuï-thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
a
baïnvì. “PR, PB, Y”
Neá
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
Ampli
trang
13
~
14.
- -Chuù
Ngoõ
cuû
coù
theå
ñöôï
ccñaù
nñaù
daá
udaá
laølaø
B-Y,
Y”Y”
hoaë
cchoaë
“Cr,
Cb,
Y”Y”
thay
vìcvìthay
“P
R,R,PP
yùcomponent
Ngoõ
component
cuûatheå
TV
theå
ñöôï
nh“R-Y,
htheå
daá
uñöôï
“R-Y,
hoaë
“Cr,
Cb,
thay
“P
,Y”Y”
Ngoõ
component
cuû
aaTV
TV
coù
theå
n
u“R-Y,
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
cB-Y,
“Cr,
Cb,
Y”
vìB,B“P
R, P
B, Y”
- TV
component
cuû
TV
coù
c Y”
ñaù
n
h“R-Y,
u“Cr,
laø
“R-Y,
“Cr,
Cb,
Y”
thay
- - Ngoõ
component
cuû
acoù
TV
coù
theå
ñöôï
cch
ñaù
nB-Y,
daá
uuhoaë
laøB-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
cY”
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
R, P
,B,Y”
- Ngoõ
aNgoõ
TV
coù
ñöôï
cñaù
ñaù
ncoù
hañöôï
daá
ucñaù
laø
cdaá
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R, P
B, Y”
Chuù
yù yù component
Chuù
- Ngoõ
component
cuû
acuû
coù
theå
ñöôï
c.tTV
nlöôï
hbieá
daá
uvaø
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
cB-Y,
Cb,
Y”
thay
vìhoaë
“P
R, PY”
B, Y”
Ngoõ
component
cuû
a
TV
theå
ñöôï
ñaù
nh
htchi
daá
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
cthuoä
“Cr,
Cb,
thay
vìa“P
“P
R,
PBY”
Y”
Xem
höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
tieá
t
.
- höôù
Component
terminal
dari
dapat
ditandai
dengan
“R-Y,
Y”
atau“Cr,
Cb,
Y”
sebagai
gantinya
dari
Xem
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
t
theâ
m
chi
tieá
.
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
Soá
n
g
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
a
baï
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
baï
Ngoõ
component
cuû
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R
,
B., o
thuoä
cthuoä
vaø
ophuï
xuaá
tg.xuaá
Soá
nñieå
vòvaø
ñieå
m
keá
thình
noá
iñieå
theå
thay
ñoå
tuø
ymaø
thuoä
cñoå
ocnyloaï
cuû
a loaï
baï
ni .TV
thuoä
cnlöôï
vaø
ongnhaø
saû
ntrí
xuaá
t.n
Soá
löôï
nicoù
gcoù
vaø
trí
m
ttheå
noá
coù
theå
tuø
thuoä
cnPin.vaø
-phuï
Neá
unhaø
muï
cxuaá
output
ñöôï
c
ñaë
tg
ôûvaø
S-Video,
maø
nvò
seõ
chuyeå
sang
uyicuû
ñoû
.ibaï
phuï
thuoä
c“P
vaø
ophuï
saû
nVideo
xuaá
tnhaø
.saû
Soá
löôï
vaø
m
ttrí
noá
ivò
theå
thay
ñoå
inoá
tuø
ykeá
thuoä
cnithay
vaø
oivaø
loaï
iithay
TV
avaø
. vaø
cnhaø
vaøvaø
oñöôï
saû
tvò
.löôï
Soá
löôï
gkeá
vò
trí
ñieå
m
keá
tcoù
noá
idari
coù
ñoå
tuøtuø
thuoä
vaø
oionTV
loaï
TV
cuû
a
ncuû
. a baïn.
phuï
thuoä
c-muï
vaø
oc
nhaø
n
t
.
Soá
n
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
o
loaï
TV
cuû
a
baï
.
RVideo
Bsaû
- -Neá
u umuï
cVui
Video
output
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u
ñoû
.
,
P
,
Y”
tergantung
oleh
pabrik
pembuat.
Jumlah
dan
posisi
terminal
dapat
beragam
tergantung
phuï
thuoä
c
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
trí
ñieå
m
keá
t
i
coù
theå
thay
ñoå
i
y
thuoä
c
loaï
i
TV
abaï
Neá
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u
ñoû
.
loø
n
g
khoâ
n
g
keá
t
noá
i
ñoà
n
g
thôø
i
ngoõ
ra
S-Video
vaø
Component
Video
(Y,
Pb,
Pr)
bôû
i
vì
vieä
c
naø
y
Xem
höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
t
.
Xem
höôù
ng
daã
söû
duï
ng
cuû
aa
ñeå
m
chi
tieá
ttieá
.m
thuoä
cgduï
vaø
saû
xuaá
.TV
Soá
löôï
ncuû
gt theâ
trí
ñieå
tmnoá
i coùtieátheå
ñoåi tuøy thuoäc vaøo loaïi TV cuûacuûbaï
nbaï
. n.
höôù
n
daã
ngnnnhaø
söû
duï
nngg
cuû
bieá
tvaø
theâ
chi
.keá
Xem
höôù
n
daã
nbieá
söû
duï
nbieá
gchi
achi
ñeå
bieá
t ttheâ
t. thay
Xem
höôù
nphuï
gn
daã
n söû
cuû
an
TV
ñeå
tTV
theâ
m
chi
tieá
tTV
..vòtieá
Xem
höôù
nnong
daã
söû
duï
gtAmpli,
cuû
añeå
TV
ñeå
bieá
tm
theâ
m
chi
tieá
t.tchi
-gXem
Neá
u
baï
n
muoá
keá
t
noá
i
vôù
i
xem
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Xem
höôù
n
daã
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
tieá
t
oleh
set
TV
anda.
Silahkan
lihat
buku
pedoman
untuk
TV
anda.
Xem
höôù
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
.
gaânynkeá
nhieã
m duï
chaá
löôï
gTV
tíntieá
unngoõ
cuû
vaø
Component
Video (Y, Pb, Pr).
- -Neá
u ubaïbaï
n seõ
t noá
vôù
igiaû
tieá
t hieä
phaà
t ra
noá
i vôù
i caû
Ampli
trang
1313
~ ~14.
Neá
nmuoá
muoá
keá
tnunoá
i vôù
isöû
Ampli,
t phaà
keá
t noá
iavôù
itAmpli
trang
14.
Xem
höôù
gi vaø
daã
nAmpli,
nxem
gtxem
cuûchi
anchi
ñeå
bieá
tnkeá
theâ
m
chi
tieá
. S-Video
- Ngoõ component cuûa TV coù theå ñöôïc ñaùnh daáu laø “R-Y, B-Y, Y” hoaëc “Cr, Cb, Y” thay vì “PR, PB, Y”
- -Ngoõ
a aTV
c cñaùñaù
nhnhdaádaá
u ulaølaø“R-Y,
Y”Y”hoaë
c c“Cr,
Y”Y”thay
R, RP
Ngoõcomponent
componentcuûcuû
TVcoùcoùtheå
theåñöôï
ñöôï
“R-Y,B-Y,
B-Y,
hoaë
“Cr,Cb,
Cb,
thayvì vì“P“P
, BP, BY”
, Y”
phuï thuoäc vaøo nhaø saûn xuaát. Soá löôïng vaø vò trí ñieåm keát noái coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo loaïi TV cuûa baïn.
phuï
thuoä
c vaø
o nhaø
n nxuaá
t. tSoá
ngngvaøvaøvò vòtrítríñieå
mmkeá
t noá
i coù
theå
thay
ñoåñoå
i tuø
y ythuoä
c588
vaøvaø
o 889
loaï
i TV
cuûcuû
a abaïbaï
n.n.
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
phuï
thuoä
c vaø
o nhaøsaûsaû
xuaá
. Soálöôï
löôï
ñieå
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
i
tuø
thuoä
c
o
loaï
i
TV
11
ñieä
thoaï
Xem höôùng daãn söû duïng cuûa TV ñeåSoá
bieáSoá
t theâ
mnchi
tieáti. mieãn phí: 1800 - 588 889
ñieä
1111
Xem
ngngdaãdaã
n nsöûsöûduïduï
ngngcuûcuû
a aTV
t theâ
mmchi
tieátieá
tn
. t.thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
Xemhöôù
höôù
TVñeåñeåbieá
bieá
t theâ
chi
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
10
10
11
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
11
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
11
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
phí:
1800
588
889
11
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
Soáñieä
ñieänn thoaï
thoaïiiSoá
mieãñieä
nn phí:
1800
-thoaï
588
ñieä
i 889
mieã
n phí:- 1800
- 588 11
88911
nSoá
inimieã
1800
889
Soá
mieã
phí:
1800
-n
588
889
nthoaï
thoaï
mieã
nphí:
phí:
1800
-588
588
889
SoáSoá
ñieäñieä
n thoaï
i mieã
n phí:
1800
- 588
889
Soá ñieä
n thoaï
i mieãn phí:
1800 - 588 889
Soá
n nthoaï
i mieã
n nphí:
Soáñieä
ñieä
thoaï
i mieã
phí:1800
1800- 588
- 588889
889
1111
11 11
1111
11
11
Keá
ttnoá
i ivôù
i iTV
(Cheá
ñoä queù
ttxen
keõ))
Keá
noá
vôù
TV
(Cheá
queù
xen
Keá
t noá
i vôù
i TV
(Cheá
ñoäñoä
queù
t xen
keõkeõ
)
- - Keá
t tnoá
i vôùi iTV
söû duï
nggcaù
ppComponent.
Keá
duï
Component.
- Keá
t noá
inoá
vôùi ivôù
TVTV
söû söû
duïn
g ncaù
pcaùComponent.
1
1
1
1
11
2 11
2
21
12
1
1
1
1
1
RED
BLUE
GREEN
RED
BLUE
GREEN
BLUE
GREEN
RED
Viet NamViet Nam
Indonesia
Viet
VietNam
Nam
Viet Nam
Viet Nam
Viet NamViet Nam
Viet Nam
Nam
Viet Nam Viet
Viet
Nam
Viet
Nam
1
11
Viet Nam
Viet Nam
VietNam
Nam
Viet
- (Cheá
Baï
nnseõ
thöôû
n
hình
aûkeõ
chính
xaù
cc. .Ngoõ
Component
taùtaùcchhtín
hieäuuhình
aûaûnnhhthaø
nhhcaù
c
Keát noái vôùi TV
queù
tccxen
Baï
seõñoä
thöôû
ngthöù
gthöù
thöù
hình
aûnnhñeï
h)ñeï
ñeïpvaø
pvaø
vaø
chính
Ngoõ
Component
hình
thaø
- -Baïthaø
n seõ
hình
aûnh
p
chính
xaù(Pr)
cxaù
. Ngoõ
Component
taù
h roõ
tín tín
hieäthieä
hình
aûnh
thaø
nhcncaù
ccaùc n
nnhhthöôû
phaà
nnngtraé
nngcgñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
ñeå
hieå
nnthò
hình
aûaûncnh
neù
.u
(AÂ
mmthanh
ñöôï
chuyeå
thaø
phaà
traé
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
thò
hình
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
thanh
ñöôï
c
chuyeå
thaø
ni hthoâ
phaà
nqua
traéndaâ
g ñen
(Y),
xanh
(Pb) vaø ñoû (Pr) ñeå hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån n
nngg
caù
aâtaâmm
thanh).
Keát noái vôùtaû
i taû
TV
(Cheá
ñoä
xen
keõ)
taû
i thoâ
qua
daâycaù
yqueù
caùpaâpm
thanh).
i
thoâ
n
g
qua
daâ
y
p
thanh).
- Keát noái vôùi TV söû duïng caùp Component.
Keá
noá
ivôù
vôù
iTV
TV
(Cheá
ñoä
queù
xen
keõ
ti tvôù
noá
i TV
it(Cheá
(Cheá
ñoä
queù
t tñoä
xen
keõ
) )xen
Keá
noá
i
vôù
i
TV
(Cheá
queù
keõ
)
Keá
t
noá
i
vôù
i
TV
(Cheá
ñoä
t xen
keõ)
KeáKeá
t Keá
noá
i
ñoä
queù
t
xen
keõ
)
t noái vôù
i Keá
TV
queù
t xen
keõqueù
) ttxen
t (Cheá
noá
i vôù
i TV
(Cheá
tqueù
xen
Keá
t noá
i vôù
inñoä
TV
(Cheá
ñoäñoä
queù
keõkeõ
) )taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
- Baï-n seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
h
ñeï
p
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
Component
Keát noái vôùi TV söû duïng caùp Component.
thaø
nKeá
h tphaà
g ñen
(Y),
(Pb)
vaø ñoû (Pr) ñeå hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån
- Keá
ti noá
i traé
vôù
induï
TV
duï
gxanh
pComponent.
Component.
- noá
noá
invôù
i TV
ng
caùcaù
pisöû
-söû
tsöû
noá
i gaâ
vôù
inComponent.
duï
ngnsöû
caùcaù
p pComponent.
-pduï
Keá
tTV
vôù
i TV
duï
nComponent.
g caùp Component.
- Keá
tKeá
vôù
TV
ncaù
gsöû
i-thoâ
nig
daâ
yKeá
thanh).
- taû
t inoá
vôù
i -TV
söû
duï
ncaù
caù
p
-tKeá
inpm
inoá
TV
duï
Baï
nqua
seõ
thöôû
gt iinoá
thöù
cvôù
hình
nhình
hn
ñeï
pg
vaø
chính
xaù
cxen
. hình
Ngoõaûkeõ
Component
taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
Söû
duï
gTV
daâ
yComponent.
caùaûsöû
pduï
aûcaù
nh,
t queù
noái ngoõ
nh )
Keá
noá
vôù
i
TV
(Cheá
ñoä
t ra
Keá
t nnoá
vôù
i
söû
g
ph,keá
Component.
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
hình
aû
n
ti noá
i ngoõ
ra hình
h
Söû
duï
n(Cheá
g(Cheá
daây caù
pOUT
hình
aûôû
nphía
h,
keátsau
t keá
noá
ngoõ
hình
nhaûnnvaø
COMPONENT
maù
ykeõ
DVD
vôùiaûngoõ
o hìnhtaù
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
thò
aûtaù
roõtínneù
t.u(AÂ
m thanh
ñöôï
chuyeå
n
Keá
t
noá
i
vôù
i
TV
ñoä
queù
t
xen
Keá
t
noá
i
vôù
i
TV
ñoä
queù
xen
keõ
)ñeï
Baï
n
seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
vaø
chính
.chính
Ngoõ
Component
hieä
thaø
hcaù
Baïthöôû
n seõnthöôû
nc
gnhình
thöù
cthöôû
hình
aûOUT
npthöù
hOUT
ñeï
pôûgvaø
chính
xaù
cra
.c)Component
Ngoõ
cnhieä
hhchtín
hieä
aûnaûhieä
nhnchieä
COMPONENT
phía
sau
maù
yxaù
DVD
vôù
iComponent
ngoõ
vaø
otaù
Baï
seõ
n
g
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
vaø
xaù
c
.
Ngoõ
Component
taù
cnhình
hcaûhtín
u
aûcaù
ncaûhcnhình
naûhn
c nh caùc
Baï
n
seõ
thöôû
n
thöù
c
hình
aû
n
h
p
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
Component
taù
chthaø
hncaù
tín
u
nh
hcaùcaù
thaø
COMPONENT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
- -Baï-nBaïseõ
g
thöù
aû
n
h
ñeï
vaø
chính
xaù
c
.
Ngoõ
c
h
tín
u hình
aûuhình
thaø
nhnhhieä
c
COMPONENT
treâ
nc TV.
nthaø
seõ
thöôû
gqua
thöù
cg
hình
ng
ñeï
ptreâ
vaø
chính
xaù
c(Pr)
.vaø
Ngoõ
Component
taùComponent
cnaûhComponent
tín
hieä
u. t(AÂ
hình
n
htín
thaø
huhình
caù
cchuyeå
-Baï
Baï
n
seõ
thöôû
gIN
thöù
aû
nñoû
hñoû
ñeï
p vaø
chính
xaù
chình
.hình
Ngoõ
taù
hình
hthaø
thaø
taû
i hnthoâ
ngnn
daâ
ythöôû
caù
paûn(Y),
aâhn
m
thanh).
COMPONENT
IN
nhình
TV.
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
xanh
(Pb)
vaø
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
n
h
roõ
neù
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
c
n
thaø
n
phaà
traé
n
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñeå
hieå
n
thò
aû
h
roõ
neù
t
m
thanh
ñöôï
c
chuyeå
n
n
seõ
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
chính
xaù
c
.
Ngoõ
taù
c
h
tín
hieä
u
hình
aû
n
h
thaø
nchchuyeå
caùñöôï
c cnc chuyeån
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
thanh
ñöôï
thaø
nnsöû
htraé
phaà
traé
nvaø
g Component.
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaøaûnñoû
(Pr)
ñeå
hieå
nthanh
thòaûthanh
hình
aûñöôï
roõ
neù
. (AÂ
m ñöôï
thanh
thaøthaø
nh nphaà
n traé
ntraé
g tnñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
ñeå ñeå
hieå
n thò
hình
hñeå
roõ
neù
tneù
.thò
(AÂ
m
ñöôï
cnhchuyeå
ntthanh
h
phaà
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
ñoû
(Pr)
hieå
n
thò
hình
aû
n
h
roõ
t
.
(AÂ
m
c
chuyeå
n
Keá
noá
i
vôù
i
TV
duï
n
g
caù
p
thaø
n
h
phaà
n
g
ñen
(Y),
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
hieå
n
hình
n
h
roõ
neù
t
.
(AÂ
m
c
chuyeå
iqua
thoâ
gqua
qua
daâ
ynm
caù
aâm
taû
i thoâ
ngndaâ
yaâphaà
caù
p
aâtraé
m
nthoâ
nqua
nnthanh).
ggthanh).
xanh
vaø ñoû (Pr) ñeå hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån n
taûcaù
iydaâ
gn
daâ
yñen
caùcaù
p(Y),
aâm
thanh).
taû
ipg
thoâ
qua
daâ
ym
caù
p aâ(Pb)
m thanh).
taûi- taû
thoâ
ntaû
yithaø
ph
thanh).
i thoâ
gi vôù
qua
daâ
caù
pgduï
aâqua
m
thanh).
tgnoá
i
TV
söû
duï
g
caù
p
Component.
taû
i
thoâ
qua
daâ
y
p
aâ
thanh).
- Keá
Keá
tnnoá
i
vôù
TV
söû
n
caù
p
Component.
taû
i
thoâ
n
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh).
Keá
t noái vôùi TVke
(Cheá
ñoä queùt xen keõ)
TV
-Menyambung
n seõ
thöôû
gi thöù
crahình
aû(Progressive)
p vaø
chính
xaùc. Ngoõ Component taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
Söû duïng daâyKeá
caùpBaï
aûinh,
keáit n
noá
ngoõ
hình ñoä
nnhh ñeï
thình
noá
vôù
TV
(Cheá
queù
t toá
i öu)
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o (Pb)
- - Baï
n
seõ
thöôû
n
g
thöù
c
hình
aû
n
h
ñeï
p
vaø
chính
xaùxaù
c.cvaø
Ngoõ
chchình
nhnhcaùcaù
cñöôï
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
g
ñen
(Y),
xanh
ñoûComponent
(Pr)
ñeå hieåntaùthò
aûhieä
nuhuhình
roõhình
neùaûtn
.aûh
(AÂ
mthaø
thanh
Baïn seõ thöôûng thöùc hình aûnh ñeïp vaø
chính
. Ngoõ
Component
taù
htíntínhieä
nhthaø
c c chuyeån
COMPONENT
INn
n nTV.
thaø
nhduï
gnvôù
ñen
(Y),
(Pb)
vaøvaøñoû
(Pr)
ñeåñeåhieå
n nthòthòhình
aûnaûhnhroõroõneùneù
t. t(AÂ
mmthanh
ñöôï
c cchuyeå
nn
taûtreâ
i noá
thoâ
qua
daâ
yxanh
caù
pngoõ
aâ(Pb)
mra
thanh).
thaø
nhphaà
traé
g
ñen
(Y),
xanh
ñoû
(Pr)
hieå
hình
.
(AÂ
thanh
ñöôï
chuyeå
-ngphaà
Keá
iSöû
i
TV
söû
duï
n
g
caù
p
Component.
Söû
daâ
ytntraé
caù
p
hình
aû
n
h,
keá
t
noá
i
hình
aû
n
h
duïng daây caùp aâm thanh keát noái ngoõ ra Audio (maøu
Söû
gpaâydaâ
ythanh).
p
aâythanh
mDVD
thanh
keá
ti noá
i ngoõ
ra Audio
taûtaû
i thoâ
ngngqua
daâ
yvaø
pndaâ
m
i thoâ
qua
daâ
ycaù
aâcaù
m
thanh).
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
vôù
iaûnoá
ngoõ
vaø
Söû
duï
nduï
gcaù
ptcaù
aâimaù
m
keá
ngoõ
Audio
(maø(maø
u u
ñoû
traé
nh,keá
g)
ôûnoá
phía
sau
maù
y tDVD
vôù
iora
ngoõ
vaøo Audio
caù
p
hình
aû
n
keá
noá
i
ngoõ
ra
hình
aû
n
h
SöûSöû
duïduï
ngngdaâdaâ
y ycaù
p
hình
aû
n
h,
t
ngoõ
ra
hình
n
h
ñoû
vaø
traé
nngoõ
ôûra
phía
maù
yaûn
DVD
i hình
ngoõ
vaø
oh Audio
gutraé
yg)
caù
pphía
aûcaù
nsau
h,
keá
tDVD
noá
it h,
ngoõ
ra
nmaù
Söû
n
yhình
p
hình
keá
tnnoá
ivaø
ngoõ
ra
aûnh Component taùch tín hieäu hình aûnh thaønh caùc
Söû duï
g COMPONENT
daâ
caù
hình
aûSöû
nduï
h,
tñoû
noá
ig
n
IN
treâ
ndaâ
TV.
ñoû
vaø
n
ôûg)
sau
maù
yhnkeá
iovôù
ngoõ
oaû
Audio
nguoà
TV
vaø
yc.DVD.
(maø
vaø
traé
ndaâ
g)
treâ
SöûnCOMPONENT
duï
ngydaâ
pSöû
hình
aûn
nkeá
h,
keá
tduï
noá
ighình
ra
hình
aû
hñeï
n
daâ
yvaø
caù
pngoõ
hình
aûn
naûTV.
h,
tiBaä
noá
ivôù
ngoõ
ra
hình
nhhình
- ypcaù
Baï
n
seõ
thöôû
ncaù
thöù
cmaù
aû
hnBaä
pnguoà
vaø
chính
Ngoõ
COMPONENT
OUT
ôûphía
phía
sau
yDVD
vôù
ngoõ
vaø
oyhình
sau
maù
vôù
n
TV
vaø
maù
(maø
ugCOMPONENT
traé
n
g)
TV.
Söû
duï
nduï
daâ
yñoû
hình
aûhình
nntreâ
h,
tBaä
noá
inguoà
ngoõ
ra
aûDVD
nhaûxaù
COMPONENT
OUT
ôûyvôù
phía
maù
ytovaø
DVD
vôù
iyngoõ
oy DVD.
Duø
nOUT
g(maø
caù
pgôûsau
Component
(khoâ
nDVD
gnkeá
keø
m
maù
DVD)
OUT
ôûi ngoõ
phía
maù
vôù
ngoõ vaøo
COMPONENT
OUT
ôû
phía
maù
ypmaù
DVD
ngoõ
vaø
ottheo
nDVD
TV
vaø
yvaøDVD.
u
ñoû
vaø
traé
ng
g)
treâ
TV.
Menggunakan
kabel
component
video
(tidak
termasuk),
COMPONENT
OUT
ôûtreâ
phía
sau
yñen
DVD
vôù
isau
ngoõ
vaø
COMPONENT
OUT
ôûi(Y),
phía
sau
maù
ysau
vôù
imaù
ngoõ
vaøioñeå
COMPONENT
IN
treâ
n
TV.
COMPONENT
IN
n
TV.
thaø
n
h
phaà
n
traé
n
xanh
(Pb)
vaø
ñoû
(Pr)
hieån thò hình aûnh roõ neùt. (AÂm thanh ñöôïc chuyeån
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
IN treân TV.
keá
noá
inngoõ
ra
COMPONENT
DVD vôùi ngoõ
COMPONENT
IN treânOUT
TV.
COMPONENT
IN sambungkan
treâ
TV.
COMPONENT
INtnCOMPONENT
COMPONENT
COMPONENT
taû
iotreâ
thoâ
nTV.
g qua
daâtreâ
yINcaù
pn VIDEO
aâTV.
m thanh).terminal pada
COMPONENT
IN
ntreâ
TV.
vaø
COMPONENT
belakang panel dari DVD player ke COMPONENT IN terng daâkeá
y caù
p ihình
nh,Audio
keát noá
i ngoõ
RED
BLUE
GREEN
Söû duïng daây caùpSöû
aâmduïthanh
t noá
ngoõaûra
(maø
u ra hình aûnh
minal
darimaù
TV.
ÑOÛ
TRAÉNG
OUT
sau
maùaûynaû
DVD
ñoû vaø
traé
nduï
g)
sau
vôù
ngoõ
vaøra
ora
Audio
SöûSöû
duï
ngnôûdaâ
yCOMPONENT
caù
p hình
aûynaûDVD
h,
keákeá
t noá
i phía
ngoõ
hình
hnh vôùi ngoõ vaøo
g phía
daâ
y caù
p hình
nh,
tiôûnoá
i ngoõ
hình
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
COMPONENT
treâmaù
TV.
Daây caùp aâm thanh
t IN
nguoà
nmaù
TV
maù
DVD.
(maøuCOMPONENT
ñoû
vaø traéng)
treâ
n TV.
OUT
ôû phía
sau
y DVD
vôùyvôù
i ngoõ
vaøvaø
oo
COMPONENT
OUT
ôûBaä
phía
sau
yvaø
DVD
i ngoõ
Daây caùp Component
Daây caùp aâm thanh
RED
BLUE DaâyGREEN
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
(KhoânDaâ
g baù
n keø
m theo maùy DVD)
y caù
p Component
caùp aâm thanh
COMPONENT
ININ
treâtreâ
n TV.
COMPONENT
n TV.
Daâ(Khoâ
y caùpng
Component
baùn keøm theo maùy DVD)
AÁn phím
TV/VIDEO
treâ
n boävaøñieà
u khieån töø xa cuûa Tivi ñeå
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
ñoû
vaø
nyg)ycaùôûcaù
phía
sau
maù
ykeá
DVD
vôù
itreâ
ngoõ
oñieà
Audio
REDRED BLUE
BLUE XANH
GREEN
AÁ
n
phím
TV/VIDEO
n
boä
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
GREEN
gdaâdaâ
p
aâ
m
thanh
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
SöûSöû
duïduï
ngntraé
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
DÖÔNG
RED XANH
BLUE
GREENBLUE
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
RED
AÁ
n
phím
TV/VIDEO
treâ
boä
ñieà
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
ÑOÛ
TRAÉ
NG
GREEN
RED
ÑOÛ XANH
BLUE
choï
n
tín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
GREEN
XANH DÖÔNG
Söû duï
n
g
daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
(maø
u
ñoû
vaø
traé
n
g)
treâ
n
TV.
RED
Söû
duï
n
g
daâ
y
caù
p
hình
aû
n
h,
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
hình
aû
n
h
RED
Söû ñoû
duïñoû
nvaø
gvaø
daâ
yng)
caù
m
thanh
keá
noá
iupngoõ
ra
ui ngoõ
HIJAU GREEN
Söû
duï
n
gmaù
daâ
caù
m
thanh
keá
toAudio
ratöøAudio
(maøu
ÑOÛ
ÑOÛ BLUETRAÉN
GGREEN
DÖÔNG
BIRU
XANH
LAÙ LAÙ BLUE
ÑOÛ
XANH
DÖÔNG
tín
töøaâvôù
ngoõ
Component
hay
y DVD.
ng)p
ôûaâ
phía
sau
maù
yp
DVD
vôù
i Audio
ngoõ
vaø
Audio
traétraé
ôûSöû
phía
sau
ytyuhieä
DVD
ngoõ
o (maø
RED
BLUELAÙ
GREEN
duï
daâ
yhieä
caù
m
keá
tsau
noá
i noá
ngoõ
ra
(maø
ÑOÛ
TRAÉNG
ñoû
vaø
traé
nnñoû
ôû
phía
maù
yovaø
DVD
vôùhay
iyngoõ
omaù
ÑOÛ
duï
n
gnchoï
caù
pDVD
tín
hieä
u
keá
tthanh
noá
ngoõ
ra
m
thanh
choï
ng
tín
töø
ngoõ
töøAudio
maù
yiAudio
DVD.
XANH
vaø
traé
nisau
g)
ôûiComponent
maù
DVD
vôù
ngoõ
ñoû vaø
ntraé
g) nôûg)phía
sau
maù
ymaù
vôù
i aâphía
ngoõ
vaø
oiphía
Audio
COMPONENT
OUT
ôû
phía
sau
maù
yaâmaù
DVD
ivaø
ngoõ
o uvaøo Audio
ñoûtraé
vaø(maø
ôûSöû
phía
yg)
DVD
ngoõ
vaø
Audio
XANH LAÙ
ñoû
vaø
n
g)
ôûBaä
sau
maù
ymenyambungkan
DVD
vôù
i vôù
ngoõ
ovaø
Audio
tsau
nguoà
nTV
vaø
DVD.
vaø
traé
nsau
g)
treâ
n
TV.
Baä
t vôù
nguoà
nmaù
vaø
y iyDVD.
(maø
u uñoûñoûvaø
traé
ng)
nntraé
TV.
Menggunakan
kabel
audio
untuk
AUDIO
ñoû
vaø
traé
g)
ôûtraé
phía
yTV
DVD
vôù
ngoõ
vaø
ovaø
Audio
Baä
tnmaù
nguoà
n
TV
vaø
maù
y DVD.
untreâ
ñoû
vaø
ntreâ
g)
treâ
nvaø
TV.
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
(maø
u
ñoû
vaø
traé
n
g)
treâ
TV.
ÑOÛ
PUTIH
Baä
t
nguoà
n
TV
maù
y
DVD.
(maø(maø
u ñoûu vaø
g)(ñoû
ntreâ
TV.
TRAÉ
NG
vaø
traé
n
g)
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
aâ
m
thanh
COMPONENT
IN
n
TV.
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
ñoûtraé
vaøntraé
ntreâ
g)(maø
TV.
Baä
t nguoà
n TV
vaø maù
y DVD.
(maø
u ñoû
vaø ntraé
ntreâ
g) ntreâ
n TV.
Baä
t
nguoà
n
TV
vaø
maù
y
DVD.
(maø
u
ñoû
vaø
traé
g)
TV.
(merah
dan
OUTBaä
terminal
belakang
panel dari
Daây caùp aâm thanh
(ñoû
vaø traé
ng)putih)
treân TV.
t nguoànpada
TV vaø
maùy DVD.
Daây caùp Component
RED
GREEN
NGOÕ VAØO
Söû duï
ng daâkey caù
p aâm (merah
thanh keá
t noáputih)
i ngoõ ra
(maøu
(Khoâ
baùn keøm theo
maùy DVD)
NGOÕ
VAØ
O ngBLUE
DVD
player
AUDIO
dan
INAudio
terminal
AÂMNGOÕ
THANH
VAØO
COMPONENT
NGOÕ VAØO
ÑOÛ
MERAH
TRAÉ
NG
AÁn phím
TV/VIDEO
treâ
n
boä
ñieà
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
NGOÕ VAØ
NGOÕ COMPONENT
VAØO
AÂ
MOTHANH
nthanh
g)thanh
ôû phía
sau
maù
yraDVD
vôùi(maø
ngoõ
vaø
o Audio
RED
GREEN
RED BLUE
SöûSöû
duïduï
ngndaâ
yñoû
caù
pTV.
aâ
m
keákeá
tDVD
noá
i ngoõ
Audio
u
BLUE
GREEN
g pada
daâ
y vaø
caù
ptraé
aâHidupkan
m
t noá
i
ngoõ
ra
Audio
(maø
u
AÂ
M
THANH
COMPONENT
XANH DÖÔNG
player
pada
TV.
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
choïn
tín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
Daâ
y
caù
p
aâ
m
thanh
Baävaø
t nguoà
n TV vaø maùy DVD.
(maø
ñoûsau
vaø
traémaù
nyg)
treânvôù
TV.
ÑOÛ LAÙ TRAÉTRAÉ
ÑOÛXANH
ñoûñoû
vaøvaø
traétraé
ng)
ôû phía
maù
DVD
i ngoõ
o Audio
NG NG
ng)
ôû uphía
sau
y DVD
vôù
i ngoõ
vaø
o Audio
Daây caùp Component
ÑOÛ
TRAÉNG ÑOÛ
MERAH TRAÉNG
ÑOÛ
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
ÑOÛ TRAÉNGTRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
BaäBaä
t nguoà
n TV
vaøvaø
maùy DVD.
(maø
vaøvaø
traétraé
ng)
treâtreâ
n TV.
t nguoà
nnTV
y Tivi
DVD.
(maø
uphím
ñoû
ng)
n TV.
p aâthanh
m thanhÑOÛ
DaâyDaâ
caùypcaù
aâm
TRAÉNG
AÁunñoû
TV/VIDEO
ncboä
ñieà
u khieå
töø caø
xai maù
cuû
DaâyNcaù
ypaâ
caù
Component
DaâyyDaâ
caùp
Component
TRAÉ
Gp aâm thanh Daâ
ÑOÛ
caù
mpthanh
Daây caùp aâm thanh
Trongtreâ
muï
Display
Setup,
ñaëat muï
c ñeå
Video Output ôû
Daây caùp Component
DaâyKabel
caù
p aâAudio
m thanh
Daây
thanh
XANH
DÖÔNG
Daây caùp Component
(Khoâ
ngnbaù
m theo
y DVD)
(Khoâ
ng baù
keønmkeøtheo
maùymaù
DVD)
Daâcaù
y pcaùaâpmComponent
Trong
muï
c Display
Setup,
itDVD.
ñaë
t muï
c Video
Output
Daây caùp Component
(Khoâng Daâ
baùyn caù
keøpmComponent
theo
maù
y caù
p aâm
n tínTV/VIDEO
hieäuduï
töø
hay
töø
maù
yngoõ
(Khoâ
ny
g DVD)
baùn keøm theo maùy DVD)
(Khoâ
ngthanh
baùn keøm theo
maùy
DVD)
CaùpDaâ
aâm
thanh
Kabel
Komponen
Trong
muï
cnboä
Display
Setup,
i caø
muï
cñeå
Video
Output
ôû ôû ÑOÛ TRAÉNG ÑOÛ
RED
BLUE
(I-SCAN)
(xem
(Khoâ
ng baùn keøGREEN
m theo maùy DVD)
Daâ(Khoâ
y caùpng
Component
XANH LAÙ
nphím
phím
TV/VIDEO
treâ
boä
ukhieå
khieå
ntöø
töø
xa
cuû
aTivi
Tivi
ñeå
Söû
nphím
gngoõ
daâ
yComponent
caù
pphím
aâñieà
mutrang
thanh
keá
tcaø
noá
iñaë
ra
Audio
(maø
u xañeå
baùn keøm theo maùy DVD)
AÁnAÁchoï
treâ
nTV/VIDEO
ñieà
n26~27).
xa
cuû
a boä
Tidak disediakanCaùp Component
AÁ
n
treâ
n
boä
ñieà
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
ng
n keøm theo maùy DVD)
AÁ
n
TV/VIDEO
treâ
n
ñieà
u
khieå
n
töø
cuû
a
Tivi
ñeå
AÁn phím
TV/VIDEO
treâ
n
boä
ñieà
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
XANH
DÖÔNG
(Khoâ(Khoâ
ng keø
mbaù
theo)
XANH
DÖÔNG
AÁn choï
phím
TV/VIDEO
treâ
nComponent
boä
ñieà
u khieå
nmaù
töø
xa
cuû
añieà
Tivi
ñeå vaø
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
AÁ
n
phím
TV/VIDEO
treâ
n
boä
u
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
NGOÕ
VAØ
O ÑOÛ TRAÉTRAÉ
NGOÕ
VAØ
O
XANH
DÖÔNG
N
G
ÑOÛ
N
G
ÑOÛ
ÑOÛ
choï
tínhieä
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
ñoû
vaø
traé
n
g)
ôû
phía
sau
y
DVD
vôù
i
ngoõ
o
Audio
n ntín
u
töø
ngoõ
hay
töø
maù
y
DVD.
XANH
DÖÔNG
XANH DÖÔNG
TRAÉ
N
n phím
TV/VIDEO
nytöø
boä
ñieàcuû
uComponent
nñeåtöøchoï
xa
cuû
a töø
Tivimaù
ñeåy AÂDVD.
ÑOÛ
AÁn AÁ
phím
TV/VIDEO
treâ
ntreâ
BÑKTX
akhieå
TV
n
choï
n
tín
hieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
maù
y
DVD.
MTRAÉ
THANH
XANH DÖÔNGÑOÛ
TRAÉN
G
XANH
DÖÔNG
XANH
ÑOÛ
XANH
LAÙG LAÙ ÑOÛ
ÑOÛ
NG
choï
n
tín
hieä
u
ngoõ
hay
ÑOÛ COMPONENT
choïchoï
n tínnhieä
u
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
DVD.
TRAÉNXANH
G LAÙ
XANH
TRAÉNG TRAÉNGÑOÛ
tín hieäu Tekan
töø
ngoõ
Component
töøComponent
maù
yt DVD.
ÑOÛDÖÔNG
XANH
n hieä
tín
töøhay
hay
töømaù
maù
DVD. ÑOÛ TRAÉNG ÑOÛ ÑOÛ
XANH LAÙ
tombol
TV/VIDEO
pada
TV
remote
control
untuk
XANH LAÙ ÑOÛ
Baä
nguoà
n TV
vaø
yyDVD.
(maø
u choï
ñoû
vaø
traé
ntöø
g)ungoõ
treâ
nngoõ
TV.
ÑOÛ XANHTRAÉ
LAÙ NG ÑOÛÑOÛ DÖÔNG
n
tín
uhieä
Component
XANH LAÙ
khi choï
tín hieä
u Component
hoaëc DVD. hay töø maùy DVD.
XANH
LAÙ
ÑOÛ ÑOÛ
y caùXANH
p aâ
m thanh
LAÙ
TRAÉ
NG NG MERAH Daâ
BIRU
MERAH
PUTIH
HIJAU
TRAÉ
memilih Component atau DVD.
Daây caùp Component
NGOÕ VAØO
NGOÕ VAØO
(Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
DaâyDaâ
caùyp caù
aâm
AÂM THANH
p thanh
aâm thanh
COMPONENT
DaâyDaâ
caùyp caù
Component
p Component
AÁnSetup,
phím TV/VIDEO
n boä ñieà
u khieå
Trong muïc Display
caøi ñaët muïctreâ
Video
Output
ôû n töø xa cuûa Tivi ñeå
(Khoâ(Khoâ
ng baù
keønmkeø
theo
maùymaù
DVD)
ngnbaù
m theo
y DVD)
NGOÕ
NGOÕ
VAØOVAØO
NGOÕ
XANH DÖÔNG
NGOÕ
VAØOVAØO
NGOÕ
VAØ
O
NGOÕVAØ
VAØ
ÑOÛ
TRAÉ
NG
ÑOÛ NGOÕ
OO
M THANH
choï26~27).
n tíntreâ
hieä
ngoõ
maù
y DVD.
THANH
NGOÕ VAØO
COMPONENT
NGOÕ VAØO AÂM AÂ
NGOÕ VAØO COMPONENT
AÁnAÁphím
TV/VIDEO
nuboä
ñieà
u Component
khieå
n töø
xaxa
cuûhay
a Tivi
ñeåñeå
n(xem
phím
TV/VIDEO
treâ
ntöøboä
ñieà
u khieå
n töø
cuû
atöø
Tivi
NGOÕ VAØO
(I-SCAN)
trang
NGOÕ VAØO AÂM THANH
NGOÕ VAØO
NGOÕXANH
VAØOLAÙ COMPONENT
AÂCOMPONENT
M THANH
AÂM THANH
COMPONENT
XANHXANH
DÖÔNG
AÂM THANH
NGOÕDÖÔNG
VAØ
COMPONENT
NGOÕ COMPONENT
VAØO
AÂMOTHANH
yù
ÑOÛ ÑOÛ TRAÉTRAÉ
NG NGÑOÛ
Ngoõ
oM
aâm
thanh Ngoõ vaøÑOÛ
oCOMPONENT
Component
TRAÉNG
choï
n tín
hieähieä
u töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
ÑOÛvaøAÂ
THANH
choï
n tín
uChuù
töø
ngoõ
Component
hay
töø
maù
y
DVD.
Chuù
yù
XANHXANH
LAÙ LAÙ
yù Setup,
Trong muïc Chuù
Display
caøi ñaët muïc Video Output ôû
Daây caùp aâm thanh
Daây caùp Component
- - trang
Neá
uu26~27).
muï
ccVideo
output
ñöôï
ccñaë
t tôûôûS-Video,
maø
nnhình
seõ
chuyeå
nn
sang
maøuuñoû
.
(I-SCAN)
(xem
Neá
muï
Video
output
ñöôï
ñaë
S-Video,
maø
hình
seõ
chuyeå
sang
Trongmuï
muï
Display
Setup,
caø
i ñaë
t muï
Video
ôût ôû Output
Trong
c cDisplay
caøVideo
i muï
ñaë
tcSetup,
muï
c cVideo
Output
ôûiVideo
-nTrong
NeáSetup,
ucaø
muï
c
output
ñöôï
c
S-Video,
maønôûhình seõNGOÕchuyeå
nNGOÕsang
maømaø
u ñoûñoû
. . (Khoâng baùn keøm theo maùy DVD)
muï
c Display
caøOutput
iu
ñaë
tOutput
muï
c ñaë
ôû Output
Trong
Display
Setup,
caø
ñaë
t
muï
c
Video
Trong
muïcmuï
Display
i
ñaë
t
muï
c
Video
Output
ôû
AÁSetup,
phím
TV/VIDEO
treâ
n
boä
ñieà
khieå
n
töø
xa
cuû
a
Tivi
ñeå
VAØO
VAØO
Trong
c
Display
Setup,
caø
i
ñaë
t
muï
c
Video
ôû
Trong
muï
c
Display
Setup,
caø
i
ñaë
t
muï
c
Video
Output
ôû
-trang
Neá
ura
baï
nnmuoá
n26~27).
tcaø
itrong
i iAmpli,
xem
chi
t tphaà
nnkeá
i THANH
i Ampli
trang
13 ~~14.
(I-SCAN)(xem
(xem
AÂM
(I-SCAN)
26~27).
COMPONENT
XANH DÖÔNG
Choï
n-ntrang
ngoõ
hình
aûtrang
nhSetup,
(P-SCAN)
muï
c y DVD.
Trong
muï
c26~27).
inoá
ñaë
thay
muï
ctöø
Video
Output
ôû tieá
(xem
Neá
u
baï
muoá
nkeá
tnoá
ivôù
Ampli,
xem
phaà
keát tnoá
ivôù
trang
ÑOÛ
TRAÉ
NGi Ampli
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
ÑOÛ
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
choï
tín
hieä
uDisplay
töømuoá
ngoõ
maù
NGOÕ
VAØ
OVAØOt noá
NGOÕ
VAØOVAØ
(I-SCAN)
(xem
trang
- (I-SCAN)
Neá
u
baï
nComponent
keá
tkeá
noá
i vôù
ivôù
Ampli,
xem
chichi
tieáttieá
phaà
nTHANH
keá
inoá
vôù
ivôù
Ampli
trang
13 13
~ 14.14.
NGOÕ
(I-SCAN)
trang
26~27).
NGOÕ
O
XANH LAÙ
Pasang
video
ke
(P-SCAN)
pada
menu
pengaturan
Caø
i -ñaë
t26~27).
hình
aûnoutput
n(xem
h.trang
(Xem
trang
ñeá
ncoù
27)
M AÂ
COMPONENT
(I-SCAN)
(xem
26~27).
M “R-Y,
THANH
COMPONENT
Ngoõ
component
cuû
a26
TV
theå
ñöôï
ccñaù
nnhhdaá
uuAÂlaø
B-Y,
Y”
hoaë
cc“Cr,
Cb,
Y”
thay
vìvì“P
Ngoõ
component
cuû
a
TV
coù
theå
ñöôï
ñaù
daá
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
“Cr,
Cb,
Y”
thay
“PR,R,PPB,B,Y”
Y”
- Ngoõ
component
cuûa
TV
coù ttheå
ñöôï
cng
ñaùvaø
nhvòdaátríu ñieå
laø “R-Y,
B-Y,
Y” theå
hoaëthay
c “Cr,ñoåCb,
Y”
thay
vì
“P
R, PB, Y”
Chuù yù
tampilan.
(Lihat
halaman
26
~saû
27)
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
n
xuaá
.
Soá
löôï
m
keá
t
noá
i
coù
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i iTV
cuû
aabaï
n.
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
TV
baï
Trong
muï
c
Display
Setup,
caø
i
ñaë
t
muï
c
Video
Output
ôû
phuï
thuoähöôù
c vaønognhaø
saûn duï
xuaá
. cuû
Soáa löôï
nñeå
g vaø
vòt trí
ñieå
keá
t tnoá
coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo loaïi TV cuûacuûbaï
n
. n.
Xem
daã
nngtg
TV
bieá
theâ
mmm
chi
tieá
.t. i maø
- Neáu muïc Video
output
ñöôï
cgñaë
tnnôûsöû
S-Video,
maø
n hình
seõ
chuyeå
n sang
uO ñoû. NGOÕ VAØO
Xem
höôù
n
daã
söû
duï
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
chi
tieá
(I-SCAN)
(xem
trang
26~27).
NGOÕ
VAØ
Trong
c Display
Setup,
t muï
c Video
ôû ôû ñeå bieát theâm chi tieát.
Trong
c Display
Setup,
idaã
ñaë
cduï
Video
Output
Xem
höôùcaø
ncaø
gi ñaë
nt muï
söû
ngOutput
cuû
a TV
AÂM THANH
COMPONENT
Chuù
yùmuïmuï
(xem
trang
(I-SCAN)
(xem
trang
- Neáu(I-SCAN)
baï
n muoá
n keá
t noá26~27).
i 26~27).
vôùi Ampli, xem chi tieát phaàn keát noái vôùi Ampli trang 13 ~ 14.
2
2
2
22
3 22
3
3333
4 33
4
4
4
44
44
3
3
123
2
2 2
2
2
2
4
4
234
3
3 3
3
3
3
344 4
4
4
4
4
4
Chuù
yù yùu muï
Ñeå
tínyùhieä
u chình
aû
nh queù
t ntoá
i öu
-yùcomponent
Neá
c xem
Video
output
S-Video,
maø
hình
chuyeå
sang
ñoû“P
. R, PB, Y”
Chuù
Chuù
Chuù
yùChuù
- Chuù
Ngoõ
cuûyùayùmelihat
TV
coù theåñöôï
ñöôï
cñaë
ñaùt nôûhprogressive
daáu laø “R-Y,
B-Y,
Y”seõ
hoaë
c “Cr,nCb,
Y” maø
thayu vì
Chuù
Untuk
output
video,
Chuù
yù output
Neá
u
muï
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u
ñoû
.
Neá
u
muï
c
Video
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u
ñoû
.
Neá
u
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Trong
muï
c
Display
Setup,
caø
i
ñaë
t
muï
c
Video
Output
ôû
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
TV
cuû.maø
a baï
. .
Neá
u
muï
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u uñoû
- muï
Neácm
ucVideo
muï
côûVideo
output
ñöôï
ñaë
t ôû
maø
nseõ
hình
ni maø
sang
unñoû
- Neá
c Video
ñöôï
ñaë
tñaë
maø
nn
hình
chuyeå
nn
sang
maø
u
ñoû
.ñoû
- u
Neámuï
u muï
c -Video
output
ñöôï
c26~27).
tS-Video,
ôû S-Video,
seõ
chuyeå
nhình
sang
maø
ucseõ
.chuyeå
-output
Neá
un(xem
output
c maø
ñaë
tnS-Video,
ôûchình
S-Video,
maø
chuyeå
n trôï
sang
. queù
Baï
nneed
kieå
tra
trong
saù
cñöôï
hchöôù
daã
nseõ
cuû
a S-Video,
TV
xem
TV
coù
ñöôï
chöù
naêñoû
t toái
(I-SCAN)
trang
Neá
uneâ
muï
Video
output
ñöôï
ttdaá
ôûg
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n~hoã
sang
maø
uc
ñoû
.ng
You
acuû
set
supporting
progressive
scan
- muoá
Simak
buku
panduan
TV
anda
untuk
mencari
apakah
TV
anda
dapat
mendukung
Xem
höôù
nbaï
gn-daã
nNeá
söû
duï
nnc
gTV
cuû
avôù
TV
ñeå
bieá
t the
theâ
mñaë
chi
tieá
tlaø
.chi
Neá
u
n
n
keá
t
noá
i
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Neá
u
baï
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
14.
Ngoõ
component
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
u
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R, PProgressive
B, Y”
u
baï
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
tieá
t
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
-vôù
Neá
ui set
baïScan)
nxem
muoá
n
keá
tkhoâ
noá
itnvôù
i keá
Ampli,
xem
chi
tieá
tkeá
phaà
n ikeá
t14.
noá
i vôù
i trang
Ampli
trang
13
~caø
14.
- Neá
ninput
keá
t(Progressive
noát iunoá
i
Ampli,
chi
tieá
t
phaà
n
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
You
need
a
TV
supporting
the
progressive
scan
öu
hay
g.
Neá
u
coù
,
baï
n
neâ
n
xem
saù
c
h
höôù
n
g
daã
n
cuû
a
TV
ñeå
i
ñaët
- u
Neábaï
u nbaïmuoá
n muoá
n
keá
i
vôù
Ampli,
xem
chi
tieá
phaà
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli
trang
13
~
14.
Neá
baï
n
muoá
n
keá
t
noá
i
vôù
i
Ampli,
xem
chi
tieá
t
phaà
n
t
noá
vôù
i
Ampli
13
~
14.
function.
And
you
have
to
set
up
the
TV
Chuù
yùou nhaø
Scan.
Jika
ikuti
petunjuk
yang
tercantum
buku
pedoman
anda
mengenai
penga- cNeá
baï
n
muoá
ncoùcoù
keá
ttheå
noá
ilöôï
vôù
xem
chi
tieáttB-Y,
phaà
ndalam
keá
t noá
vôù
i Cb,
Ampli
trang
13
phuïcomponent
thuoä
vaø
ndapat,
xuaá
ttheå
.cuû
Soá
gAmpli,
vaø
vò
trí
m“R-Y,
keá
noá
ilaøcoù
theå
thay
ñoå
iCb,
tuøY”
ycY”
thuoä
cTV
vaø
o~“P
loaï
cuû“P
a Rbaï
.
Ngoõ
component
cuû
aTV
TV
ñöôï
cñaù
ñaù
hdaá
daá
laø
B-Y,
Y”
hoaë
ci“Cr,
“Cr,
thay
vì
RP
, iCb,
P
, vì
Y”
- -component
Ngoõ
cuû
a
cnicoù
n
hnlaø
u
laø
“R-Y,
Y”
hoaë
claø
thay
vì
“P
R
,14.
BTV
,BY”
And
you
have
to
set
upuñieå
the
-input
Ngoõ
component
añöôï
TV
theå
ñöôï
c“R-Y,
ñaù
nTV
h
daá
uhoaë
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
“Cr,
Y”
thay
, RP,nvì
B, Y”
chöù
cNgoõ
naê
nfunction.
gsaû
naø
y
.theå
Ngoõ
component
cuû
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
c
Y”
thay
R, PB, Y”
- Ngoõ
cuû
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
“R-Y,
B-Y,
Y”
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
RCb,
,
P
B,“Cr,
,
Y”
- Ngoõ
component
cuû
a
TV
coù
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
laø
B-Y,
Y”
hoaë
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R
P
B
,
Y”
component
cuû
a
TV
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
PB“P
, Y”
Chuù
yù
Chuù
yùthuoä
turan
Progressive
Scan
pada
TV
menu
system.
Xem
höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
t
.
Ngoõ
component
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
laø
“R-Y,
B-Y,
Y”
hoaë
c
“Cr,
Cb,
Y”
thay
vì
“P
R,baï
P
B,. Y”
phuï
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
a
n
phuï
thuoä
c
vaø
o
nhaø
saû
n
xuaá
t
.
Soá
löôï
n
g
vaø
vò
trí
ñieå
m
keá
t
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV
cuû
a
baï
n
.
Neá
u
muï
c
Video
output
ñöôï
c
ñaë
t
ôû
S-Video,
maø
n
hình
seõ
chuyeå
n
sang
maø
u
ñoû
.
phuï
thuoä
cphuï
othuoä
nhaø
saû
ngnhaø
xuaá
tsaû
. tSoá
löôï
nc. gSoá
vaøtvaø
vòcoù
ñieå
m
keá
tñieå
noá
ivôù
coù
theå
i thay
tuø
ytreâ
thuoä
cbaï
vaø
o. oloaï
TV
ai abaï
ncuû
.n. a baïn.
-nhaø
Tuø
ysaûphuï
thuoä
cxuaá
o
loaï
TV,
phöông
thöù
ii gcoù
coù
theå
khaù
c
icoù
giôù
icthay
uñoå
neâ
u
n
.iacuû
cilöôï
vaø
onvaø
ntríSoá
xuaá
tm
löôï
ntrí
vaøñieå
vòm
trí
m
ty noá
ithieä
coù
ñoå
tuø
ya n
thuoä
ci vaø
o cuû
loaï
TV
phuïphuï
thuoäthuoä
c vaøcovaø
nsaû
xuaá
tvaø
.vaø
Soá
löôï
nTV
gsaû
vòxuaá
trí
ñieå
m
keá
tkeá
noá
inoá
theå
thay
ñoå
iñoå
tuø
yikeá
thuoä
vaø
otheå
loaï
iloaï
TV
cuû
o
nhaø
n
t
.
Soá
vaø
vò
ñieå
keá
t
noá
theå
thay
i
tuø
thuoä
c
vaø
o
i
TV
baï
n
.
thuoä
c
vaø
o
nhaø
n
.
löôï
n
g
vò
trí
keá
t
noá
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
loaï
i
TV
cuû
baï
Tergantung
pada
anda,
metode
penyambungan
akan
berbeda
dari
gambar
ilustrasi
diatas.
- - Neá
u umuï
Video
output
ñöôï
ñaë
tñeå
ôûigôûS-Video,
maø
nTV
hình
seõseõ
n
utrang
. i.tuø
thuoä
cmuoá
vaø
ongndaã
nhaø
saû
nTV
xuaá
tsöû
.cuû
Soá
löôï
nñeå
gchi
vaø
vò
ñieå
m
keá
ttnoá
coù
thay
ñoå
Xem
höôù
gdaã
daã
gkeá
aTV
bieá
tTV
m
Xem
gnphuï
n nsöû
duï
cuû
ac
bieá
t theâ
m
tieá
thình
.trítt. phaà
Neá
muï
Video
output
ñöôï
cg
S-Video,
n
chuyeå
sang
maø
uñoû
ñoû
Xem
ngduï
gn
ncuû
söû
duï
n
a
bieá
ttieá
theâ
m
chi
tieátieá
.noá
-gcn
Neá
uXem
baï
nduï
tñeå
iñaë
vôù
Ampli,
xem
chi
tieá
n
keá
tm
iinsang
vôù
i theå
Ampli
13y ~thuoä
14.c vaøo loaïi TV cuûa baïn.
Xem
höôù
nnoá
daã
duï
ntheâ
gchi
cuû
ñeå
bieá
tchuyeå
theâ
chi
tieá
t. maø
Xem
höôù
nghöôù
nc
söû
duï
nhöôù
gsöû
cuû
ancuû
TV
bieá
ttnñeå
theâ
m
chi
tieá
tmaø
.achi
Xem
höôù
ndaã
daã
n
söû
n
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
tieá
t
.
höôù
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
t
.
Xem
höôù
gi vôù
duïngxem
cuûchi
achi
TV
bieá
theâ
m
.
- - Neá
u ubaïbaï
nChuù
t noá
inAmpli,
tieátieá
tñeå
nnth
t noá
ichi
vôù
itieá
Ampli
1313
Neá
muoá
nkeá
keá
tnnoá
idaã
vôù
i söû
Ampli,
t ñaù
phaà
nkeá
keá
t noá
i“R-Y,
vôù
i tAmpli
trang
~14.
14.
- nmuoá
Ngoõ
cuû
a TVxem
coù theå
ñöôï
cphaà
daá
u
laø
B-Y,trang
Y”
hoaë
c~“Cr,
Cb, Y” thay vì “PR, PB, Y”
yùn component
- - Ngoõ
cuûccuû
avaøaTV
coùcoùtheå
ct.cñaù
nhlöôï
ug ulaø
B-Y,
ci coù
Cb,
Y”Y”ñoå
thay
R, RP
, BY”
Ngoõcomponent
component
ñöôï
ñaù
nhdaándaá
B-Y,
Y”hoaë
hoaë
c“Cr,
“Cr,
Cb,
thay
“P
,oY”
phuï thuoä
oTV
nhaø
saûtheå
nñöôï
xuaá
Soá
vaølaø“R-Y,
vò“R-Y,
trí ñieå
mY”
keá
t noá
theå
thay
i tuøvìyvì“P
thuoä
c, BP
vaø
loaïi TV cuûa baïn.
-Chuù
Neáuyù muïc Video output ñöôïc ñaët ôû S-Video,
maø
n hình
seõ
chuyeå
n sang
maø889
u ñoû.
Soá
ñieä
n
thoaï
i itheå
nnphí:
- -c588
11
Catatan
phuï
c vaø
oo
nhaø
saûsaû
löôï
vòvòtríñeå
m
tm
noá
i thoaï
coù
theå
thay
ñoå
i tuø
y ythuoä
o oloaï
i TV
a abaïbaï
n.n.
phuïthuoä
thuoä
cXem
vaø
nhaø
xuaá
tSoá
. Soá
löôï
gvaø
tríñieå
ñieå
m
keá
t nnoá
i coù
thay
ñoå
i1800
tuø
thuoä
cvaøvaø
loaï
i TVcuûcuû
höôù
nngnxuaá
daã
nt.söû
duï
n
gngn
cuû
avaø
TV
bieá
t keá
theâ
chi
tieá
tmieã
.mieã
Soá
ñieä
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
1111
-- nNeá
u daã
baï
n söû
muoá
ngntoá
keá
tanoá
iTV
vôù
iñeå
Ampli,
xem
chi
tieá
tt.phaàn keát noái vôùi Ampli trang 13 ~ 14.
"
Cheá
ñoä
queù
t
i
öu
laø
gì
"?
Xem
g
daã
n
söû
duï
n
cuû
TV
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
t
.
Xemhöôù
höôù
n
g
n
duï
g
cuû
a
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
- Apakah "Progressive Scan"?
- Ngoõ
component
cuûacoùTV
theåi hoaë
ñöôïcgaá
ñaùpnnhieà
h daáu laà
laøn“R-Y,
B-Y,
hoaë
c “Cr,cheá
Cb,ñoä
Y”queù
thay
vì “Pkeõ
R,.PB, Y”
Cheá
ñoä queùtscan
toái öu
gaácoù
pdua
ñoâ
soáscan
ñöôø
nseperti
gY”
queù
tpada
trong
t xen
Progressive
memiliki
kali clebih
banyak
garis
metode
interlace
output.
phuï
thuoä
c vaøo nhaø
saûpn queù
xuaátt.toáSoá
löôï
ng chaá
vaø vòt löôï
trí ñieå
m
keátaûnoá
i toá
coùt hôn
theå thay
ñoå
i ntuøgyhôn.
thuoäc vaøo loaïi TV cuûa baïn.
Do
ñoù
,
phöông
phaù
i
öu
cho
n
g
hình
n
h
vaø
roõ
raø
Progressive scan metode dapat menghasilkan kualitas gambar yang terbaik dan jernih.
Xem höôùng daãn söû duïng cuûa TV ñeå bieát theâm chi tieát.
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
11
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
11
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí:
1800
588
889
11
11
Soá
i nmieã
1800
889
Soá
ñieä
thoaï
i889
mieã
n1800
phí:- 588
1800
-889
588 889
SoáSoá
ñieäñieä
n thoaï
i mieã
nñieä
phí:
1800
-i mieã
588
11 11
n thoaï
i mieã
nnnphí:
1800
-n588
889
Soá
nthoaï
thoaï
nphí:
phí:
- 588
Soá
ñieäñieä
thoaï
i mieã
n
phí:
1800
- 588
889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
Soá
n nthoaï
i mieã
n nphí:
Soáñieä
ñieä
thoaï
i mieã
phí:1800
1800- 588
- 588889
889
12
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800 - 588 889
1111
11
1111
11
11
11
11
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI laø moät ngoõ giao tieáp cho pheùp truyeàn döõ lieäu
hình aûnh vaø aâm thanh kyõ thuaät soá chæ caàn moät keát noái
raát ñôn giaûn. Söû duïng HDMI, maùy DVD truyeàn tín hieäu
hình aûnh/aâm thanh kyõ thuaät soá vaø hieån thò hình aûnh
treân TV coù ngoõ vaøo HDMI.
• Moâ taû keát noái HDMI
HDMI - döõ lieäu hình aûnh khoâng neùn vaø döõ lieäu aâm thanh
kyõ thuaät soá (Döõ lieäu LPCM hoaëc Bit Stream).
- Maùy DVD söû duïng caùp HDMI chæ truyeàn tín hieäu
kyõ thuaät soá ñeán TV.
• Vì sao Samsung söû duïng HDMI?
Caùc TV Analog ñoøi hoûi tín hieäu hình aûnh/aâm thanh
analog. Maëc duø vaäy, khi phaùt DVD, döõ lieäu ñöôïc
truyeàn ñeán TV laø digital. Vì vaäy, caàn coù moät söï
chuyeån ñoåi töø digital sang analog (treân TV). Trong
quaù trình chuyeån ñoåi naøy, chaát löôïng hình aûnh giaûm
ñi do nhieãu vaø maát tín hieäu. Kyõ thuaät DVI laø toát hôn vì
noù khoâng ñoøi hoûi söï chuyeån ñoåi D/A vaø truyeàn tín
hieäu kyõ thuaät soá töø maùy ñeán TV.
• HDCP laø gì?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
laøh)
moät heä thoáng cho pheùp baûo veä noäi dung cuûa DVD
Keát noái vôùi heä thoáng aâm thanh (Ampli 2 Keân
thoâng qua DVI. Noù baûo veä lieân keát kyõ thuaät soá giöõa
- Neáu TV khoâng ñöôïc hoã trôï tính naêng HDCP
nguoàn video (PC, DVD..) vaø thieát bò hieån thò (TV,
High-bandwidth Digital Content Protection),
projector..).
Noä
dung
taï2
i thieá
t bònnguoà
baûo
Keá
t tín
noá
i vôù
i uheä
thoá
n
aânim
thanh
Keâ
nh)
Keáthoá
t (Ampli
noá
i2(2
heä
thoá
g i aâ
m thanh
(Ampli
Keânh)
Keá
t ng
noá
vôù
ihình.
heä
nigvôù
aâm
thanh
(Ampli
Keâ
h) n ñöôïc 2
Keá
tMenyambungkan
noá
vôù
iseõheä
thoá
ntreâ
g
aâ
m
thanh
(Ampli
2
Keâ
nn
h)
hieäuinhieã
xuaá
t hieä
maø
nAudio
ke
System
Channel
Amplifier)
Keát noái vôùi TV (Cheá ñoä queùt toái öu) maät ñeå traùnh vieäc sao cheùp khoâng coù baûn quyeàn.
1
Keá
t noá
i vôù
thoá
ng aâm
thanh
Keát noái vôù
i heä
thoá
nigheä
aâm
thanh
(Ampli
2 (Ampli
Keânh) 2 Keânh)
Viet Nam
Viet Nam
TRAÉNG
MERAH
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
ÑOÛ
TRAÉNG
ÑOÛ
TRAÉN
G
Audio
Cable
Audio Cable
ÑOÛÑOÛ
ÑOÛ
NGOÕ VAØO AÂM THANH
ÑOÛ
ÑOÛ
TRAÉNG
Ampli 2 Keânh
Ampli 2 Keânh
ÑOÛ
Caùp Component
ÑOÛ
TRAÉNG
Audio Cable
Audio
(KhoânCable
g keøm theo)
TRAÉ
TRAÉ
NGNG
TRAÉNXANH
GAudio Cable
TRAÉNÑOÛ
G Kabel Audio
ÑOÛ
Audio Cable
DaâÑOÛ
yÑOÛ
Tieáng TRAÉNG
DÖÔNG
Ampli 2 Keânh
TRAÉNG
ÑOÛ
Caùp aâm thanh
Viet Nam
Keá
noá
vôù
heäthoá
thoá
mthanh
thanh(Ampli
(Ampli22Keâ
Keâ
h)
t tnoá
i ivôù
i iheä
nn
ggaâaâ
m
nn
h)
111Keá
1
1
11
1
1 11
2
1
1
22
2
2
2
22
2
2 22
3
2
2
treân TV.
33 DuøDuønnggcaùcaùpptíntínhieä
hieäuukeá
keát tnoá
noái ingoõ
ngoõra
ra VIDEO,
VIDEO,
S-VIDEOhoaë
hoaëcc
3 S-VIDEO
3
3
t maù
y3
DVD,
TV,TV,
vaø vaø
Ampli.
COMPONENT
treâ
nmaù
maù
yDVD
DVD
vôùivaø
ingoõ
ngoõ
COMPONENT
treâ
vôù
vaø
ooVIDEO,
Baä
t vaø
maù
yVIDEO,
DVD, TV, vaø Ampli.
3 BaäBaä
Baä
t nmaù
y yDVD,
TV,
Ampli.
t3
maù
y DVD,
Ampli.
nHidupkan
n TV,
BÑKTX
cuûatreâ
TVnnñeå
choïn
S-VIDEO
hoaë
c COMPONENT
DVDTV,
player,
dan penguat
(Amplifier).
COMPONENT
treâ
TV.
S-VIDEO
hoaë
ctreâ
Baä
tphím
maù
y TV/VIDEO
DVD,
vaø
Ampli.
TV.
Baät maùy3
DVD, AÁ
TV,
vaø
Ampli.
3
3
tín hieäTV,
u Component
hoaëc DVD.
Baät maùkhi
y DVD,
vaø
Ampli.
Baä
t maù
DVD,TV,
TV,vaøvaøAmpli.
Ampli.
Baä
t maù
y yDVD,
4
AÁn phím choïn tín hieä
u vaøo treân Ampli ñeå choïn
3
3
tín hieä4
u4
vaøo ñeå nghe
m
treâ
n maù
yAmpli.
DVD.
Baätaâtmaù
maùthanh
DVD,
TV,
vaø
Ampli.
Baä
yyDVD,
vaø
4
4TV,
4
4
4 AÁnAÁphím
choïchoï
n tín
hieähieä
u vaø
ovaøAÁtreâ
nphím
Ampli
ñeånñeå
choï
n unAÁvaø
n ophím
n tínñeåhieä
u vaø
n treâ
choï
tín choï
hieä
treânchoï
Ampli
choï
n o treân Ampli ñeå choïn
n Choï
phím
n
tín
u
o
n
Ampli
n ngoõ
ra hình
aûnh input
(P-SCAN)
trong muï(Amplifier)
c
4
tombol
pilihan
dari
penguat
untuk
hieä
uTekan
ouñeå
aâmhieä
nvaø
y DVD.
AÁ
nvaø
nnntín
uthanh
vaø
otreâ
treâ
nmaù
ñeå
choï
tín
u vaø
on
ñeåmaù
nghe
aâm thanh treân maùy DVD.
tín
hieä
u
ñeå
aâmnhieä
thanh
treâ
y DVD.
AÁn phím tín
choïtín
n tín
hieä
onghe
treâ
ñeå
choï
hieä
o choï
ñeå
aâthanh
m
treâ
noAmpli
maù
DVD.
Caø
i uphím
ñaëvaø
t vaø
hình
aûnghe
h.Ampli
(Xem
trang
26
ñeá
nynghe
27)
4
4
AÁn phím memilih
choïn tínexternal
hieäu vaøoinput
treân Ampli
ñeå choïn
untuk mendengarkan
suara dari
i yheä
ngvaøaâom
(Ampli 2 Keânh)
(ñoûKeá
vaø ttraénoá
ng) itreâvôù
n maù
DVDthoá
vôùi ngoõ
aâm thanh
thanh
(ñoû vaøDuø
traénngg)caùtreâ
n boä
khueá
ct hnoáñaï
i (Ampli).
p
tín
hieä
u
keá
i
ngoõ
ra
aâ
m
thanh
g caùpratín
hieäthanh
u keát noái ngoõ ra aâm thanh
ng caù
hieäu keát Duø
noán
i ngoõ
aâm
Duøng caùp tín hieäu keát noáDuø
i ngoõ
rapaâtín
m thanh
Duø
nngg)
caùtreâ
p Component
(khoâ
nsambungkan
g keø
m theo
maù
y DVD)
Menggunakan
kabel
AUDIO
vaø
traé
n maù
yuDVD
vôùvaø
ngoõ
vaø
aâom
thanh
Duø
gtcaù
pi tín
taudio,
noá
i ivôù
ngoõ
ra
m
thanh
(ñoû
vaø(merah
traé
g) treâvaø
n omaù
y DVD
(ñoû
traé
ntreâ
g)naâovaø
treâ
n
ythanh
vôùinngoõ
aâm
thanhvôùi ngoõ vaøo aâm thanh
Duøng caùp(ñoû
tín
hieä
utnkeá
ngoõ
ra
aâykeá
m
thanh
(ñoû
vaø
traé
g)
treâ
maù
DVD
i thoá
ngoõ
aâmaù
m
keá
noá
innoá
ngoõ
ranhieä
COMPONENT
DVD
vôù
i DVD
ngoõ
Keá
t
noá
i
vôù
i
heä
n
g
aâ
m
thanh
(Ampli
Keân
nh)
h)
Keá
t
noá
i
vôù
i
heä
thoá
n
g
aâ
m
thanh
(Ampli
22 Keâ
dan
putih)
OUT
terminal
pada
belakang panel dari DVD
vaø
traé
nvaø
g)
treâ
ng)
boä
khueá
chynvaø
(ñoû
ntreâ
treâ
maù
DVD
i ngoõ
o (ñoû
aâkhueá
m vaø
thanh
vaø
COMPONENT
treâ
TV.
treân boä khueách ñaïi (Ampli).
(ñoû
vaø
traé
nthanh
g)
treânvaøboä
chtraé
ñaïni g)
(Ampli).
(ñoû vaø traé(ñoû
ng)
treâ
notraé
maù
DVD
inngoõ
aâ(Ampli).
mivôù
(ñoû
vaø
nytraé
g)
nvôù
boä
khueá
cñaï
ho iñaï
(Ampli).
Duø
caù
hieä
t noá
iputih)
ngoõraraIN
aâterminal
mthanh
thanhdari
nke
gnugcaù
pt pnoá
tíntín
u ukeá
taâdan
noá
ithanh
ngoõ
aâm
Duøng caùpplayer
tínDuø
hieä
keá
ihieä
ngoõ
rakeá
m
AUDIO
(merah
(ñoû
vaø khueá
traéng)
boä khueách ñaïi (Ampli).
(ñoû vaø traéng) treâ
n boä
ch treâ
ñaïni (Ampli).
(ñoû
vaø
traé
ng)treâtreâ
maù
DVD
vôù
i ngoõvaøvaø
aâmthanh
thanh
traé
g)
n nmaù
y yDVD
i ngoõ
o oaâm
(ñoû vaø traépenguat
ng)(ñoû
treâvaø
n(Amplifier).
maù
ynDVD
vôù
i ngoõ
vaø
o aâvôù
m
thanh
Duøng (ñoû
caùp vaø
tín traé
hieänug)(ñoû
keá
t vaø
noá
itraé
ngoõ
S-VIDEO
c
(ñoû
traé
nra
g)treâ
treâ
khueá
i (Ampli).
ng)
boäboä
chchñaïñaï
i hoaë
(Ampli).
treâ
nvaø
boä
khuyeá
cVIDEO,
hn nñaï
i khueá
(Ampli).
COMPONENT treân maùy DVD vôùi ngoõ vaøo VIDEO,
Duønnggcaù
caùpptín
tínhieä
hieäuukeá
keát tnoá
noái ingoõ
ngoõra
raaâaâm
mthanh
thanh
Duø
S-VIDEO
hoaë
c pCOMPONENT
treâ
n TV.ra VIDEO, S-VIDEO hoaëc
XANH
DuøDuø
ng ncaù
hieä
uvaø
keá
tkeá
noá
ngoõ
n
gohoaë
caù
hieäu keáS-VIDEO
t noái ngoõhoaë
ra cVIDEO, S-VIDEO
hoaëc XANH
Duø
nngnmaù
caù
pyVIDEO,
hieävôù
uvôù
keá
t Duø
noávaø
i vaø
ngoõ
ra
VIDEO,
(ñoû
vaø
traé
g)
treâ
maù
ytín
DVD
ngoõ
oaâaâpm
thanh
g caùtín
p tín
hieä
u traé
tnninoá
itreâ
ngoõ
ra
S-VIDEO
(ñoû
g)
DVD
i ingoõ
thanh
cmtín
ÑOÛ
DÖÔNG
LAÙ
Söû duïng treâ
caùpn tín
hieäDVD
u keátvôù
noá
i ngoõvaørao aâVIDEO,
m thanh
maù
ivôù
ngoõ
kabel
video
sinyal,
VIDEO,
Duø
nkeá
gtcaù
pi tín
uynnVIDEO,
keá
tDVD
noá
ra VIDEO,
S-VIDEO
hoaë
c treâvaø
COMPONENT
n omaù
y DVD vôùi ngoõ vaøo VIDEO,
COMPONENT
nVIDEO,
y DVD
vôù
i ngoõ
VIDEO,
(ñoû
vaøhieä
traé
treâninngoõ
boä
khueá
chtreâ
hñaï
i(Ampli).
(Ampli).
Duøng caùpCOMPONENT
tín
hieä
uMenggunakan
noá
ngoõ
ramaù
S-VIDEO
COMPONENT
treâ
ntraé
yg)
ikhueá
ngoõ
vaø
oñaï
(ñoû
vaø
g)
treâ
boä
csambungkan
hoaë
cimaù
(ñoû
vaø
traé
n
g)
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
aâ
m
thanh
S-VIDEO
cyCOMPONENT
treâ
n VIDEO,
TV.
OUT
terminal
pada
belakang
paneltreâ
dari
COMPONENT
treâ
maù
yvaø
DVD
vôù
icngoõ
vaøoS-VIDEO
VIDEO,
hoaë
c COMPONENT treân TV.
S-VIDEO
COMPONENT
treâpCOMPONENT
nhoaë
maù
vôù
iinngoõ
otreâ
hoaë
cDVD
COMPONENT
n TV.
COMPONENT
nhoaë
TV.
DuøS-VIDEO
ng caù
tín
hieä
keá
noá
ngoõ
ra
S-VIDEO
(ñoû
vaø
nhieä
TV.
Baä
n TV
maùy DVD.
Duø
caù
tín
hieä
keá
tnguoà
noá
i ngoõ
VIDEO,
S-VIDEOhoaë
Duø
ntraé
gnugn
caùg)
p tptreâ
tín
u ukeá
t tVIDEO,
noá
i ngoõ
raravaø
VIDEO,
S-VIDEO
hoaë
cc
TRAÉ
NG
ÑOÛ
PUTIH
DVD player
VIDEO,
COMPONENT
IN terminal dari TV
S-VIDEO
hoaëcke
COMPONENT
treâ
n
TV.
S-VIDEOhoaë
hoaëccCOMPONENT
COMPONENT
treâ
n
TV.
treân maù
ynDVD
i ngoõ
COMPONENT
nmaù
maù
DVD
i ngoõvaøvaø
VIDEO,
COMPONENT
treâtreâ
y yvôù
DVD
vôùvôù
i ngoõ
o oVIDEO,
anda.
vaø
o
VIDEO,
S-VIDEO
hoaë
c
COMPONENT
S-VIDEO
hoaë
S-VIDEO
hoaë
c cCOMPONENT
COMPONENTtreâtreâ
TV.
Baät maùy DVD, TV,
vaø Ampli.
n nTV.
Audio Cable
Viet Nam
Viet Nam
Viet Nam
Viet
Viet Nam
Nam
Viet
Viet Nam
Nam
Duøng caùp tín hieäu keát noái ngoõ ra aâm thanh
ÑOÛ
TRAÉNG
TRAÉNG
XANH LAÙ
TRAÉNÑOÛ
G
TRAÉNG
Audio
Cable
Audio
Cable
ÑOÛÑOÛ
NGOÕ VAØO AÂM THANH
ÑOÛ
PUTIH
MERAH
ÑOÛ
NGOÕ VAØO AÂM THANH Ampli 2
TRAÉ
TRAÉ
NGNG
TRAÉ
NG
TRAÉ
NG
Keânh
NGOÕ VAØO AÂM THANH
Ampli
2 Keânh
NGOÕ VAØO AÂM THANH
Ngoõ vaøo aâm thanh Ngoõ vaøo Component
NGOÕ VAØO AÂM THANH
NGOÕ VAØ
O AÂM2
THANH
Ampli
Keânh
Ampli 2 KeânAmpli
h
2 keânh stereo
Ampli
2 Keâ
Ampli
2 Keâ
nhnh
hieäaâ
umvaøthanh
o ñeå nghe
aâmy thanh
tín hieäu vaøo ñeåtín
nghe
treân maù
DVD. treân maùy DVD.
AÁplayer.
nphím
phímchoï
ntíntínhieä
hieä
vaø
Ampliñeåñeåchoï
choï
n
u nuvaømaù
o otreâ
n nAmpli
nn
tín hieäu vaø
oAÁvaø
nghe
aâchoï
m nthanh
treâ
ytreâ
DVD.
DVD
Chuù yù Xem höôùngtín
tínnhieä
hieä
uvaøvaø
ñeånghe
aâñeå
mthanh
thanh
maù
DVD.
aâm
treâtreâ
y yDVD.
daã
söûu duï
nogoñeå
cuû
a nghe
Ampli
caøi ñaë
t n nmaù
Ampli22Keâ
Keâ
Ampli
nn
hh
AudioCable
Cable
Audio
NGOÕ
VAØ
M THANH
NGOÕ
VAØO
AÂO
MAÂTHANH
ÑOÛ
ÑOÛ
TRAÉ
NG
TRAÉ
NG
NGOÕ
VAØ
AÂM
THANH
NGOÕ
VAØ
OO
AÂM
THANH
4
4
tín hieäu aâm thanh vaøo cho Ampli.
- Giaûm aâm löôïng khi baïn baät Ampli leân. AÂm thanh quaù lôùn coù theå laøm aûnh höôûng
Ñeå xem tín hieäu hình aûnh queùt toái öu
Chuùñeå
yù choï
Chuù
phím
choï
tínyùhieä
hieäuuvaø
vaøootreâ
treânnAmpli
Ampli
ñeå
choïnn
yù taiAÁAÁcuû
nnphím
choï
n
ñeáChuù
n Chuù
loayù vaø
a baï
n
.ntín
Catatan
Chuù
yù tín
tínhieä
hieäuuvaø
vaøooñeå
ñeånghe
ngheaâaâmmthanh
thanhtreâ
treânnmaù
maùyyDVD.
DVD.
Chuù yù Chuù
yù
Giaû
m
aâ
m
löôï
n
g
khi
baï
n
baä
t
Ampli
leâ
n
.
m
thanh
lôù
nn
coù
laø
m
aûnnaûh
höôû
nqueù
gntheå
- Caø-i ñaë
t
aâ
m
thanh
treâ
n
maø
n
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
- ctheå
Baï
n
neâ
n
kieå
m
tra
trong
saù
c
h
höôù
n
g
daã
nAÂ
abaä
TV
xem
TVleâ
coù
ñöôï
hoã
trôï
chöù
c.nlôù
naê
ncoù
gthanh
im aû
aâcuû
mm
löôï
gquaù
khi
baï
baä
t27)
Ampli
leâ
AÂ
m
quaù
lôùnnh coù
theå
Giaû
m naâm
löôï
n- gGiaû
khi
baï
n
tn
Ampli
nlôù
.26
AÂ
m
thanh
n
laø
höôû
nglaøm aûnh höôûng
- Giaû
mneed
aâm löôï
g- khi
baï
baä
t Ampli
leâmn
.scan
AÂ
thanh
quaù
n
coù
theå
laøquaù
m
h
höôû
gt toá
You
a TVnset
supporting
the
progressive
ñeá
nm
loa
vaølöôï
cuûkhi
anbaä
baï
n
.nloa
Chuù
yùtai
Chuù
yùkhi
Kecilkan/matikan
volume
suara
ketika
anda
menyalakan
penguat
(Amplifier).
Suara
keras
tiba-tiba
öu
(Progressive
Scan)
hay
khoâ
n
g.
Neá
u
coù
,
baï
n
neâ
n
xem
saù
c
h
höôù
n
g
daã
n
cuû
a
TV
ñeå
caø
i
ñaë
t
Giaû
m
aâ
m
löôï
g
khi
baï
n
baä
t
Ampli
leâ
n
.
AÂ
m
thanh
quaù
lôù
n
coù
theå
laø
m
aû
n
h
höôû
n
g
ñeá
n
loa
vaø
tai
cuû
a
baï
n
.
ñeá
n
vaø
tai
cuû
a
baï
n
.
- -Giaû
m
aâ
m
löôï
n
g
baï
n
t
Ampli
leâ
n
.
AÂ
m
thanh
quaù
lôù
n
coù
theå
laø
m
aû
n
h
höôû
n
g
ñeá
n
loa
vaø
tai
cuû
a
baï
.
Giaû
aâ
m
n
g
baï
n
baä
t
Ampli
leâ
n
.
AÂ
m
thanh
quaù
lôù
n
coù
theå
laø
m
aû
n
h
höôû
n
g
function.
the TV
Vò trí keát input
noái coù theå
thayAnd
ñoåi you
tuøyhave
thuoätoc set
vaøoupAmpli.
merusak
speaker
telinga
anda.
caâvaø
naê
n
gvaø
naø
. baï
ñeádapat
loa
cuû
aimaø
baïntnaâhình
.dan
ñeáXem
n -loa
vaø
cuû
baï
ntai
.ya-n
ñeá
ni chöù
loa
tai
ñaë
t-n
m
thanh
treâ
ncuû
nt tAmpli
thò
trang
26
27)
- baä
Caø
i theâ
ñaë
ttheo
m
thanh
treâ
maø
n hình
hieå
n
thòlaøtheo
Ampli.
mhình
thanh
treâ
ntheo
maø
nAmpli.
hình
hieå
nnthò
theo
(Xem
trang
- (Xem
27)
-Caø
Caø
tGiaû
aânam
thanh
treâ
n.añaë
nbaï
hieå
ntAmpli
thò
(Xem
trang
26
-coù
27)
m
aâ
m
löôï
gmaø
khi
baï
nhieå
leâ
.AÂ
AÂ
thanh
quaù
lôù
theå
laø
maûaû
n
hhöôû
höôû
-gñaë
Giaû
m
aâcuû
m
löôï
nnn
g
khi
n
baä
nn
.Ampli.
mtm
thanh
quaù
lôùAmpli.
n-ncoù
theå
m
n
h26
nn
gg trang 26 - 27)
höôù
nitai
daã
söû
duï
gCaø
Ampli
ñeå
bieá
maâleâ
chi
tieá
.(Xem
-- Tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
i
TV,
phöông
thöù
c
keá
t noá
i dari
coù
theå
khaùc(Amplifier).
vôùi giôùtrang
i thieä
u26
neâ)halaman
u treân. 26)
-Caø
Pasang
audio
pada
menu
screen
tergantung
penguat
(Lihat
itñeá
ñaë
ttreâ
aâ
m
thanh
treâ
n
maø
n
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
(Xem
- Caøi ñaë
t- aâVò
m
thanh
n
maø
n
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
26
27)
-- Caø
itríñaë
t
aâ
m
thanh
treâ
n
maø
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
27)
ñeá
n
loa
vaø
tai
cuû
a
baï
n
.
n
loa
vaø
tai
cuû
a
baï
n
.
Vò
keá
noá
i
coù
theå
thay
ñoå
i
tuø
y
thuoä
c
vaø
o
Ampli.
-thuoä
Vò ctríthay
keáot ñoå
noáii tuø
coùy theå
i tuøy thuoäc- 27)
vaøo Ampli.
-theå
Vòthay
trí keáñoå
t noá
i ycoù
theå
thuoäthay
c vaøñoå
o Ampli.
trí keá
t
noá
i
coù
i
tuø
vaø
Ampli.
Chuùyùterminal
yù
Chuù
Posisi
dapat
tergantung
penguat
(Amplifier).
- -Vò
trí
tdaã
noá
coù
thay
idaã
tuø
thuoä
chieå
vaø
Ampli.
Xem
höôù
nkeá
gin
söû
duï
nygñoå
cuû
annñoå
Ampli
ñeå
bieá
tg
m
chi
tieá
tñeå
. tn.bieá
- Vò trí- keá
t Xem
noá
ikeá
theå
ñoå
itheå
tuø
thuoä
c
vaø
Ampli.
Vò
trí
tCaø
noá
i ñaë
thay
tuø
yg
thuoä
csöû
vaø
ohieå
Ampli.
-höôù
Caø
icoù
ñaë
taâi aâ
m
thanh
n
maø
hình
ntothò
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
26
27)
-coù
tntheå
m
thanh
treâ
nonyhình
ntheâ
theo
Ampli.
trang
Xem
höôù
g
n chi
söû
duï
g(Xem
cuû
a Ampli
ñeå
t theâm chi tieát.
Xem
höôù
duï
ndari
cuû
adaã
Ampli
t theâ
m
chi26
tieá-bieá
t-.27)
gthay
daã
n
söû
duï
nberagam
gitreâ
cuû
amaø
Ampli
ñeå
bieá
theâ
m
tieá
Lihat
buku
panduan
dari
penguat
(Amplifier)
anda.
Xem
höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
Ampli
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
tieá
t
.
Giaû
m
aâ
m
löôï
n
g
khi
baï
n
baä
t
Ampli
leâ
n
.
AÂ
m
thanh
lôùnncoù
coùtheå
theålaø
laøm
maûaûnnhhhöôû
höôûnngg
Xem
höôù
n
g
daã
n
söû
duï
n
g
cuû
a
Ampli
ñeå
bieá
t
theâ
m
chi
.quaùlôù
Giaû
m
aâ
m
löôï
n
g
khi
baï
n
baä
t
Ampli
leâ
n
.
AÂ
m
thanh
Xem höôùng -daã
nVòsöû
duï
gnoá
cuû
a theå
Ampli
ñeåñoå
bieá
theâ
m chi
tieá
tAmpli.
. Ampli. tieátquaù
- Vò
keá
i coù
theåthay
thay
ñoå
it tuø
thuoä
vaø
trítríkeá
tntnoá
i coù
i tuø
yythuoä
ccvaø
oo
14
Chuù yù ñeá
ñeánnloa
loavaø
vaøtai
taicuû
cuûaabaï
baïnn..
Xemhöôù
höôù
daã
söûduï
duï
cuû
Ampliñeå
ñeåbieá
bieá
theâ
chitieá
tieá
Xem
nn
ggdaã
nnsöû
nn
ggcuû
aaAmpli
t ttheâ
mmchi
t.t.
- " Cheá
ñoä
im
öu
laø gì "?
Caøiqueù
iñaë
ñaëttttoá
thanh
treânnmaø
maønnhình
hìnhhieå
hieånnthò
thòtheo
theoAmpli.
Ampli.(Xem
(Xemtrang
trang26
26--27)
27)
-- Caø
aâaâm
thanh
treâ
Soá
ñieäi nhoaë
thoaï
i mieã
n phí
1800
588ng
889
Cheá ñoä queùt toái öu coù gaá
p ñoâ
c gaá
p nhieà
u laà
n soá-ñöôø
queùt trong cheá ñoä queùt xen keõ.
- Vòtrí
tríkeá
keáttphaù
noáiipcoù
coù
theå
thay
ñoåiichaá
tuøyyt thuoä
thuoäcvaø
vaøooaûAmpli.
Ampli.
noá
theå
ñoå
tuø
Do -ñoùVò
, phöông
queù
t toáthay
i öu cho
löôïngc hình
nh toát hôn vaø roõ raøng hôn.
Xem höôù
höôùnngg daã
daãnn söû
söû duï
duïnngg cuû
cuûaa Ampli
Ampliñeå
ñeå bieá
bieátt theâ
theâm
m chi
chi tieá
tieátt..
Xem
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
12
12
13
SoáSoá
ñieäñieä
n thoaï
i mieã
n phí:
1800-588
1313 889
Soá
ñieän1800-588
thoaïi mieã889
n phí: 1800-588
ñieä
n thoaïi 889
mieã
n phí:
n thoaï
i mieã
nSoá
phí:
1800-588
889
ñieänSoá
nphí:
thoaï
i thoaï
mieãinmieã
phí:
1800-588
889
ñieän
n889
phí:
1800-588
889
13
Soá ñieän thoaïSoá
i mieã
1800-588
13
Soáñieä
ñieä
thoaï
i mieã
phí:1800-588
1800-588889
889
Soá
nnthoaï
i mieã
nnphí:
Soáñieä
ñieännthoaï
thoaïi imieã
mieãnnphí:
phí:1800-588
1800-588889
889
Soá
13
13
13
13
13
1
Keáitvôù
noái iheä
vôùthoá
i heänthoá
aâm thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
c DTS
Ampli)
Keát noá
g aân
mgthanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaëchoaë
DTS
Ampli)
Keát noái vôùi heä thoáng
aâtm
thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaëDigital,
c DTS Ampli)
Keá
noá
i vôùi heä
thoáng
aâm thanh
(Dolby
MPEG2 hoaëc DTS Ampli)
Keá
t noá
i vôù
i heä
n
g
aâm thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaë
cAmpli)
DTS
Ampli)
Keá
tttnoá
iiMenyambungkan
iiiheä
thoá
n
g
aâ
m
thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaë
c
Keá
noá
ivôù
vôù
heä
thoá
n
gthoá
m
thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaë
DTS
Ampli)
Keá
noá
vôù
heä
thoá
n
g
aâaâ
m
thanh
(Dolby
Digital,
MPEG2
hoaë
ccDTS
DTS
Ampli)
ke
Audio
System
(Dolby
Digital,
MPEG2
atau
Amplifier
DTS)
1 1
Keá
noá
vôù
heä
n
m
thanh
ng1
ynoá
caùpii(khoâ
quang
gthoá
keømkeá
theo)
keá
t noá
i ngoõ ra (Dolby
Duøng daâDuø
yKeá
caù
pdaâ
ngii (khoâ
keø
m ntheo)
tg
noá1
iaâ
ra
ttquang
vôù
heä
thoá
n
g
aângoõ
m
thanh
(Ampli Digital,
2 Keânh)MPEG2 hoaëc DTS Ampli)
1
1
1
1
aâmkyõ
thanh
soá (OPTICAL)
treâ
nDuø
maù
y daâ
DVD
vôù
iquang
aâm
thanh
thuaä
tdaâ
soá
(OPTICAL)
treânnmaù
ym
DVD
ikeáyt caù
Duø
ng kyõ
ythuaä
caù
pt quang
(khoâ
g keø
theo)
noá
ra (khoâng keøm theo) keát noái ngoõ ra
ngvôù
pi ngoõ
ngoõ
vaø
onthanh
aâgmdaâ
thanh
kyõ
thuaä
t(OPTICAL)
soán(OPTICAL)
treâ
nyt kyõ
Ampli.
ngoõ
vaø
aâm
thanh
kyõ
tnsoá
(OPTICAL)
treâ
ntheo)
1
m
kyõ
soá
treâ
nngoõ
maù
DVD
vôùtira
m
soá (OPTICAL) treân maùy DVD vôùi
Duø
y thuaä
caù
pthuaä
quang
(khoâ
g keø
m
keára
noá
ithuaä
ngoõ
Duø
nngngogdaâ
yyyaâcaù
pppquang
(khoâ
m
theo)
keá
ttaânoá
iAmpli.
ngoõ
Duø
daâ
caù
quang
(khoâ
keø
m
theo)
keá
tnoá
noá
ingoõ
ra
Duø
daâ
caù
quang
(khoâ
ngngtgkeø
keø
m
theo)
keá
ithanh
ra
ngoõ
vaø
o
aâ
m
thanh
kyõ
thuaä
t
soá
(OPTICAL)
ni Ampli.
Jika
menggunakan
kabel
koaksial
(tidak
termasuk),
ngoõ
vaø
o
aâ
m
thanh
aâ
m
thanh
kyõ
thuaä
t
soá
(OPTICAL)
treâ
n
maù
y
DVD
vôùsamikyõ thuaät soá (OPTICAL) treân Ampli.
aâ
m
thanh
kyõ
thuaä
t
soá
(OPTICAL)
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
aâ
m
thanh
kyõ
thuaä
t
soá
(OPTICAL)
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
aâ
m
thanh
kyõ
thuaä
t
soá
(OPTICAL)
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
ngncaù
p ñoà
g truï
g keømkeátheo)
noá
Neáu söû Neá
duïnugsöû
caùduï
p ñoà
g truï
cn
(khoâ
ngc (khoâ
keøm theo)
t noái keáttreâ
1
bungkan
DIGITAL
AUDIO
OUT
(COAXIAL)
terminal
pada
ngoõ
vaø
o
aâkyõ
thanh
kyõ
thuaä
t soá
treân tAmpli.
1
ngoõ
ooothanh
aâaâNeá
m
thanh
kyõ
tñoà
soá
nym
ngoõ
vaø
aâ
thanh
kyõ
tsoá
soá
(OPTICAL)
treâ
nAmpli.
Ampli.
ngoõ
vaø
mm
thanh
thuaä
t(COAXIAL)
(OPTICAL)
treâ
Ampli.
ngoõ
ra
aâu
m
thanh
kyõ
soá
ntheo)
ngoõ
ra vaø
aâ
m
kyõ
thuaä
tthuaä
soá
treân(OPTICAL)
nNeá
maù
söû
duï
nm
gthuaä
caù
pthuaä
ntg(OPTICAL)
truï(COAXIAL)
c (khoâ
gtreâ
keø
untreâ
söû
duïmaù
ngykeá
caùpnoá
ñoài ng truïc (khoâng keøm theo) keát noái
2 2 2
2
2
2 2
2
Viet Nam
Indonesia
Duøng caùp tín hieäu keát noái ngoõ ra aâm thanh
belakang
panel
dari
DVD
player
ketheo)
DIGITAL
AUDIO
IN
DVD
vaø
ogtruï
m
thanh
thuaä
tm
soá
(COAXIAL)
Duø
gra
ythanh
paâtruï
quang
(khoâ
gm
keø
keá
t noá
imaù
ngoõ
DVD
vôù
isöû
ngoõ
ongoõ
m
thuaä
tgkeø
soá
(COAXIAL)
ngoõ
aâñoà
m
kyõ
tcnkeø
soá
(COAXIAL)
n keá
ra
aâtheo)
m
thanh
kyõra
Neá
uncaù
söû
duï
caù
ñoà
nthuaä
gn
(khoâ
nngoõ
g keø
m
t ynoá
i thuaät soá (COAXIAL) treân maùy
Neá
uu
duï
n
gvaø
paâpdaâ
ñoà
nncaù
gthanh
cpckyõ
m
theo)
keá
tt noá
itreâ
Neá
usöû
duï
nggicaù
caù
p
ñoà
truï
c(khoâ
(khoâ
m
theo)
keá
tnoá
noá
Neá
söû
duï
nvôù
nygntruï
gkyõ
keø
theo)
keá
(ñoû
vaø
traé
nngg)
treâ
n(khoâ
maùdari
DVD
vôù
i ngoõ
vaø
o iaâi m thanh
(COAXIAL)
terminal
penguat
(Amplifier).
aâthanh
m
thanh
kyõ
thuaä
tm
soá
(OPTICAL)
nsoá
y DVD
i thanh kyõ thuaät soá (COAXIAL)
treâ
treângoõ
nngoõ
Ampli.
DVD
vôùkyõ
ngoõ
vaø
aâsoá
thanh
kyõ(COAXIAL)
thuaä
tmaù
DVD
vôùmaù
ngoõ
ovôù
ngoõ
ra
aâikyõ
m
thanh
kyõ
thuaä
t soá
treâ
nvaø
maù
yaâm
ra
thuaä
ttosoá
(COAXIAL)
treâ
ntreâ
yyi(COAXIAL)
raaâaânm
aâmAmpli.
m
thanh
kyõ
thuaä
t
(COAXIAL)
treâ
n
maù
y
ngoõ
ra
thanh
thuaä
soá
(COAXIAL)
treâ
n
maù
(ñoû
vaø
traé
n
g)
treâ
n
boä
khueá
c
h
ñaï
i
(Ampli).
ngoõ
vaø
aâmthanh
thanh
kyõthanh
thuaä
t kyõ
soá thuaä
(OPTICAL)
treân Ampli.
treâ
nvaø
Ampli.
treântAmpli.
DVD
vôù
ngoõ
vaøo kyõ
aâkyõ
m
soá (COAXIAL)
DVD
ii ngoõ
ooooaâiaâm
tt soá
DVDvôù
vôù
ingoõ
ngoõ
vaø
aâ
thanh
kyõthuaä
thuaä
tsoá
soá(COAXIAL)
(COAXIAL)
DVD
vôù
vaø
mmthanh
thuaä
(COAXIAL)
treânu Ampli.
treâ
nnnAmpli.
treâ
Ampli.
treâ
Ampli.
Neá
söû duïng caùp ñoàng truïc (khoâng keøm theo) keát noái
ngoõ ra aâm thanh kyõ thuaät soá (COAXIAL) treân maùy
vôùyihieä
ngoõ
vaøthieä
onoá
aâuimngoõ
kyõ thuaä
t soá (COAXIAL)
nMenggunakan
gpdaâ
caù
pu tín
keáthanh
t noá
ngoõ
rasambungkan
VIDEO,
Söû duïngSöû
daâduï
yDVD
caù
tín
keá
rai VIDEO,
sinyal
kabel
video,
VIDEO,
treânngAmpli.
Duø
caù
p
tín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
VIDEO,
hoaëhieä
c u keát noái ngoõ ra VIDEO,
S-VIDEO,
numaù
DVD
vôù
i nngoõ
S-VIDEO,
COMPONENT
maù
yhieä
DVD
i ngoõ
SöûCOMPONENT
duïCOMPONENT
ng daây treâ
caùnpOUT
tín treâ
keávôù
tynoá
i Söû
ngoõ
ra
VIDEO,
duï
gS-VIDEO
daâydari
caùpDVD
tín
terminal
belakang
panel
COMPONENT
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
vaø
o
VIDEO,
vaø
VIDEO,
S-VIDEO,
hoaë
c
COMPONENT
vaøSöû
oSöû
VIDEO,
S-VIDEO,
hoaë
c
COMPONENT
COMPONENT
treâ
n
maù
y
DVD
vôù
i
ngoõ
S-VIDEO,
COMPONENT
treân maùy DVD vôùi ngoõ
Söû
duï
g
daâ
y
caù
p
tín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
VIDEO,
duï
nngngogdaâ
yplayer
ppnptín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
VIDEO,
Söû
duï
daâ
caù
tín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
VIDEO,
duï
daâ
yycaù
caù
tín
hieä
u
keá
t
noá
i
ngoõ
ra
VIDEO,
ke VIDEO, COMPONENT IN terminal dari TV.
S-VIDEO
hoaë
c treâ
COMPONENT
n
TV.
treâS-VIDEO,
nS-VIDEO,
TV.treân TV.
vaø
o VIDEO,
S-VIDEO,
c COMPONENT
o VIDEO,
S-VIDEO, hoaëc COMPONENT
S-VIDEO,
COMPONENT
treâ
ntreâ
maù
yngoõ
DVD
vôùi ngoõ
COMPONENT
nnnmaù
yhoaë
vôù
iivaø
COMPONENT
treâ
maù
DVD
vôù
ingoõ
ngoõ
S-VIDEO,
COMPONENT
treâ
maù
yyDVD
DVD
vôù
treâ
n
TV.
treân TV.
vaøS-VIDEO,
oS-VIDEO,
VIDEO, hoaë
S-VIDEO,
hoaëc COMPONENT
vaø
oooVIDEO,
cccCOMPONENT
vaø
VIDEO,
hoaë
COMPONENT
vaø
VIDEO,
S-VIDEO,
hoaë
COMPONENT
TV.
treâ
nnnTV.
Söûnduï
ng daây caùp tín hieäu keát noái ngoõ ra VIDEO,
treâ
TV. treâ
treâ
TV.
HOAËC
HOAËC
TRAÉNG
ÑOÛ
S-VIDEO, COMPONENT treân maùy DVD vôùi ngoõ
Daây caùp quangDaây caùp quang
yc caùpCoaxial
ñoàng truïc
Daây caùp ñoàng Daâ
truïKabel
Tidak
(khoâng keøm theo)
HOAË
(khoâng keøm theo)
(khoâ
ngdisediakan
keøm theo)
(khoâng keø
mC
theo)
vaøo VIDEO, S-VIDEO, hoaëc COMPONENT
Daây caùp quang
Daây caùp ñoàng truïc
Baä
maù
y DVD,
TV, vaø Ampli.
HOAËCable
C
CC
(khoâHOAË
nHOAË
gHOAË
keø
mCtheo)
(khoâng keøm theo)
Audio
Hidupkan
DVD
treâ
nt DVD,
TV.
t maù
yTV,
TV,
vaø player,
Ampli. TV, dan penguat (Amplifier).
Baät maùyBaä
DVD,
vaø Ampli.
2
2
3 3 33
3
3
3t maùy DVD, TV, vaø Ampli. Baät maùy DVD, TV, vaø Ampli.
3
3 Baä
3
Baät maù
y vaø
DVD,
TV, vaø Ampli.
Baä
tt maù
yyyDVD,
TV,
Baä
tmaù
maù
DVD,
TV,
vaøAmpli.
Ampli.
Baä
DVD,
TV,
vaø
Ampli.
HOAËC
Daây caùp quang
(khoâng keøm theo)
Daây caùp ñoàng truïc
(khoâng keøm theo)
p quang Daâ
Daâ
yycaù
yycaù
cc cDaây caùp ñoàng truïc
ycaùpcaù
pquang
quang Daây caù
DaâDaâ
pquang
Daâ
ycaùpcaù
pñoàn
ñoà
gtruïtruï
Daâ
pñoà
nggntruï
OPTICAL
COAXIAL
OPTICAL(khoângCOAXIAL
keøm theo) (khoâ
(khoâ
nnggnkeø
nnggnTRAÉ
keø
(khoâ
gkeøm
keø
mtheo)
theo)
(khoâ
mtheo)
(khoâ
gkeøm
keø
m
theo)(khoâng keøm theo)
m
theo)
ÑOÛ (khoâ
Ntheo)
G
NGOÕ VAØO AÂM THANH
NGOÕ VAØO AÂM THANH
T SOÁ
KYÕ THUAÄT SOÁ KYÕ THUAÄ
OPTICAL
COAXIAL
Dolby
digital Dolby digital
OPTICAL
hoaëc DTS ampli
DTS ampli
NGOÕ VAØOhoaë
AÂM cTHANH
KYÕ THUAÄ
T SO
Á
OPTICAL
COAXIAL
COAXIAL
COAXIAL
HOAËC
COAXIAL
Dolby digital
hoaëc DTS ampli
NGOÕ VAØO AÂM THANH
NGOÕ
VAØ
OOAÂO
MM
THANH
NGOÕ
AÂ
M
THANH
NGOÕ
VAØ
AÂ
THANH
Daâ
yVAØ
caùp
quang
Daây caùp ñoàng truïc
KYÕ THUAÄT SOÁ
KYÕ
THUAÄ
Á Á Á
KYÕ
T
SO
KYÕ
THUAÄ
TSO
SO
(khoâ
n
gTHUAÄ
keøTm
theo)
(khoâ
ng keøm Dolby
theo) digital
Dolby
digital
Dolby
digital
Dolby
digital
NGOÕ
VAØ
O
AÂ
M
THANH
Ampli 2 Keânh
hoaë
ccDTS
ampli
hoaë
cDTS
DTS
amplihoaëc DTS ampli
hoaë
ampli
3
4 44
Baä4
t maùy DVD, TV, vaø Ampli.
n phím
tín
unvaøAmpli
o treâ
nñeå
Ampli
ñeå
tín
o
4
AÁn phímAÁchoï
n Tekan
tínchoï
hieänutombol
vaøohieä
treâ
nhaäpenguat
n4
tínnhaä
hieänu(Amplifier)
vaøohieäu vaø
pilihan
input
dari
untuk
AÁnnphím
tín
hieä
vaø
treânnAmpli
Ampli
ñeånhaä
choï
aâphím
mtreâ
thanh
nhieä
maù
DVD.
ñeå4
nghe
thanh
nchoï
maù
ytín
DVD.
4
AÁ
choï
nntreâ
uuyvaø
ootreâ
ñeå
tín
uuvaø
AÁn phím
choïnnnsuara
tínhieä
hieä
vaøoo treân Ampli ñeå nhaän tín hieäu vaøo
4 ñeåaâmnghe
4
memilih
external
input
untuk
mendengarkan
dari
tín hieäu vaøo ñeå nghe aâm thanh treân maùy DVD.
OPTICAL
COAXIAL
NGOÕ VAØO AÂM THANH
KYÕ THUAÄT SOÁ
OPTICAL
OPTICAL
OPTICAL
Dolby digital
hoaëc DTS ampli
COAXIAL
NGOÕ VAØO AÂM THANH
KYÕ THUAÄT SOÁ
Dolby digital
hoaëc DTS ampli
ñeå
aâchoï
m
thanh
treâ
n
maù
DVD.
ñeånnnnghe
aâuum
AÁnDVD
phím
nvaø
hieä
vaø
o ytreâ
nnhaä
Ampli
ñeå
nhaä
nthanh
u nvaømaù
o y DVD.
AÁAÁAÁ
nnnphím
nnnghe
hieä
uuuvaø
otín
nnnuAmpli
ñeå
tín
hieä
otín
phímchoï
choï
ntín
tínplayer.
hieä
treâ
Ampli
ñeå
nhaä
tín
hieä
uvaø
vaø
phím
choï
tín
hieä
vaø
ootreâ
treâ
Ampli
ñeå
nhaä
tín
hieä
vaø
oo hieätreâ
ñeå
nghe
aâtreâ
mnnnthanh
treâ
n maùy DVD.
ñeå
maù
yyyDVD.
ñeånghe
ngheaâaâm
aâm
mthanh
thanhtreâ
maù
DVD.
ñeå
nghe
thanh
treâ
maù
DVD.
4
Chuù yùChuù yù AÁn phím choïn tín hieäu vaøo treân Ampli ñeå nhaän tín hieäu vaøo
Catatan
Chuù
yù
Chuù
yù thanh
ñeå aâ
nghe
aâmnbaä
thanh
treâ
n tmaù
DVD.
- aâ
Giaû
m
g khi
baä
Ampli,
aâm
n coù
theå
aûnn
hghöôû
ngloa
ñeán loa
- Giaûm
m
löôï
n
khi
t Ampli,
aây m
thanh
quaù lôùquaù
n coùlôùtheå
laøm
aûnlaøhmhöôû
ñeán
Chuù
yùmg löôï
yù
Chuù
yùyùyùvaø
Chuù
Chuù
cuû
a
baï
n
.
vaø
tai
cuû-Chuù
atai
baï
n
.
-Giaû
Kecilkan/matikan
suara
ketika
menyalakan
penguat
(Amplifier).
Suara
keras
m aâm löôïng khi volume
baät Ampli,
thanh
ntcoù
theå laøaâm
nh höôû
ng lôù
ñeánncoù
loa
- Giaû
maâm
aâm
löôïnanda
gquaù
khilôù
baä
Ampli,
m aûthanh
quaù
theå laøm
aûnh tiba-tiba
höôûng ñeán loa
dapat
merusak
speaker
dan
telinga
anda
vaø
tai
cuû
a
baï
n
vaø
tai
cuû
a baï
ndóa
.coù
-keá
Giaû
m
aâm
m
löôï
g
n
baä
taâvaø
Ampli
leâ
ncoù
.DTS,
mnlaø
thanh
lôù
nñeá
coù
theå
laønmôûloa
aûcheá
nBaä
h tñoä
höôû
ntg,
-baï
Khi
baï
n
keá
noá
iDVD
maù
y
DVD
im
Ampli
DTS
vaø
phaù
tAÂ
dóa
DTS,
baï
nhöôû
caø
tôûDTS
- --Khi
naâ-aâ
tlöôï
noá
inn
maù
ylöôï
vôù
ikhi
Ampli
DTS
phaù
tlôù
baï
naûtheå
ihöôû
caø
iaûn
ñaë
tñeá
DTS
cheá
ñoä
, Baä
Giaû
m
aâgtg
nt.g
khi
baävôù
tbaï
Ampli,
m
thanh
quaù
lôù
coù
laø
mphaû
h
höôû
nloa
g
ñeá
m
m
n
g
khi
baä
aâ
m
thanh
quaù
lôù
n
theå
m
nnn
hhhquaù
höôû
n
ggig
ninnñaë
loa
- Giaû
Giaû
m
aâ
m
löôï
khi
baä
tAmpli,
Ampli,
thanh
quaù
n
theå
laø
m
aû
n
Giaû
m
m
löôï
khi
baä
tn
Ampli,
aâaâ
m
thanh
quaù
lôù
n
coù
theå
laø
m
aûphaû
ñeá
loa
-vaø
Pasang
audio
menu
screen
(Amplifier).
26)
tai
baï
n
vaø
añeá
n
.cuû
trong
muï
ñaë
t .aâ
m
uiñöôï
DTS
ñöôï
c caø
i dari
ñaë
Taévôù
t, iaâAmpli
m baï
thanh
seõ
khoâ
nhalaman
ñöôï
tbaï
ra
vaøtai
tai
cuû
abaï
baï
n
vaø
tai
cuû
acaø
baï
ncloa
.n.caø
trong
muï
cKhi
ibaï
ñaë
t keá
aâaivaø
m
thanh.
Neá
u -DTS
ctergantung
caø
it ñaë
tivaø
laø
Taé
,penguat
m
thanh
seõnkhoâ
n(Lihat
ñöôï
cgtphaù
tcDTS,
ra
n
tai
cuûthanh.
baï
nNeá
.vôù
-cuû
t noá
i pada
maù
ya
DVD
Ampli
DTS
phaù
tlaøaâdóa
DTS,
phaû
ig
caø
i ñaë
DTS
ôûphaù
cheá
ñoä
Baäti, caøi ñaët DTS ôû cheá ñoä Baät,
Khi
baïn
keá
noá
maù
y ttDVD
DTS
vaø
phaù
dóa
n phaû
Chuù
yùtieátn
hoaë
c
phaù
ra
tieá
n
g
oà
n
.
hoaë
c
phaù
t
ra
g
oà
n
.
trong
muï
c
caø
i
ñaë
t
aâ
m
thanh.
Neá
u
DTS
ñöôï
c
caø
i
ñaë
t
laø
Taé
t
,
aâ
m
thanh
seõ
khoâ
n
g
ñöôï
ct,tphaù
ra
Posisi
terminal
dapat
beragam
tergantung
dari
penguat
(Amplifier).
trong
muï
c
caø
i
ñaë
t
aâ
m
thanh.
Neá
u
DTS
ñöôï
c
caø
i
ñaë
t
laø
Taé
--nnnKhi
baï
keá
i maù
ytreâ
vôùDTS
iDTS
Ampli
DTS
vaø
phaù
t dóa
niitrang
phaû
caø
i ñaë
tcheá
DTS
ôûBaä
cheá
Baät, seõ khoâng ñöôïc phaùt ra
--- Khi
keá
ttitnoá
in
ytyynoá
DVD
vôù
iiDVD
vaø
phaù
dóa
DTS,
baï
nDTS,
ibaï
ttitDTS
ôûôû
ñoä
,t, m
Khibaï
baï
keá
noá
maù
DVD
vôù
iAmpli
Ampli
vaøhieå
phaù
dóa
DTS,
baï
phaû
caø
iñaë
ñaë
DTS
cheá
ñoä
Baä
,ñoätthanh
Khi
baï
keá
noá
i itmaù
maù
DVD
vôù
Ampli
vaø
phaù
dóa
DTS,
baï
nnphaû
phaû
i icaø
caø
ñaë
DTS
ñoä
Baä
taâ
Caø
ñaë
aâm
thanh
n maø
nDTS
hình
ntttthò
theo
Ampli.
(Xem
26
-ôûcheá
27)
hoaë
ccaø
ra
tieá
g
nnNeá
.Neá
buku
panduan
dari
hoaë
cnñöôï
phaù
tcaø
ra
tieá
nttcanda.
g
oàlôù
niTaé
imuï
ñaë
tcaø
aâ
m
thanh
treâ
nkhi
hình
hieå
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
n
26)
- Caø
i -ñaëCaø
t aâmuï
m
treâ
maø
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
trang
nt25
26)
trong
muï
caø
ithanh.
tmaø
aâoàm
thanh.
Neá
u(Amplifier)
DTS
caø
laø
Taé
,m
aâñeá
m
thanh
khoâ
gphaù
ñöôï
c phaùt ra
trong
cthanh
iphaù
tttcn
m
DTS
cthanh
iiñöôï
ñaë
Taé
tt,coù
m
thanh
seõ
nnn
g
tttra
trong
iñaë
ñaë
taâaâ
aâ
m
thanh.
DTS
c
caø
i(Xem
ñaë
tlaø
laø
t, ,aâtaâ25
aâ
mñeá
thanh
seõ
khoâ
ñöôï
ra
trong
ccLihat
caø
iaâ
ñaë
m
thanh.
Neá
uupenguat
DTS
ñöôï
c
caø
ñaë
laø
Taé
m
thanh
seõ
khoâ
gggñöôï
ñöôï
phaù
ra
-muï
Giaû
m
m
löôï
n
gnñaë
baä
tu
Ampli,
aâñöôï
m
quaù
n.ñaë
theå
laø
aû
n
hkhoâ
höôû
nseõ
ñeácnccnphaù
loa
-phaù
Vò
trí
keá
tanggtnoá
inñoå
theå
ñoåoiiñaë
tuø
c vaøtreâ
o nAmpli.
vaø
tai
.thay
hoaë
cnoá
phaù
ra
gyoà
nthay
ccVò
ttcoù
tieá
oà
nn
.tieá
hoaë
cphaù
tra
tieá
gbaï
hoaë
tieá
oàoà
.coù
ira
ñaë
tcuû
m
thanh
treâ
nthuoä
maø
hình
theo
Ampli.
(Xem
trang
n 26)
tyaânthuoä
thanh
maø
n hình
hieån25
thòñeá
theo
Ampli. (Xem trang 25 ñeán 26)
- keá
tríCaø
tra
iaânn
coù
theå
ñoå
i. tuø-ncy Caø
thuoä
chieå
vaø
omthò
Ampli.
- Vòhoaë
trí
t-phaù
noá
ikeá
theå
thay
intuø
vaø
Ampli.
Xem
höôù
n
daã
söû
duï
nAmpli
cuû
a
Ampli
ñeå
bieá
ttrang
theâ
chi
tieá
tc26)
. vaø
Xem
höôù
g
nitthanh
söû
ghình
añoå
ñeå
ti chi
theâ
m
chi
tieá
t(Xem
.m
g
daã
nn
söû
duï
cuû
Ampli
ñeå
bieá
tkeá
theâ
m
tieá
tAmpli.
.phaù
Caø
ithanh
ñaë
tntaâdaã
m
maø
n
hình
hieå
ncnoá
thò
25
ñeá
ni caø
26)i ñaët DTS ôû cheá ñoä Baät,
--Xem
iihöôù
ñaë
m
thanh
treâ
ng
nn
hieå
theo
Ampli.
(Xem
ñeá
nn
- Caø
Caø
iñaë
ñaë
aâ
m
thanh
treâ
ngmaø
maø
nnhình
nthò
theo
Ampli.
(Xem
25
ñeá
n26)
26)
Caø
m
treâ
n
maø
natreâ
hình
hieå
n
thò
theo
Ampli.
(Xem
trang
25
ñeá
26)
Khi
baï
keá
noá
iduï
maù
yncuû
DVD
vôù
DTS
vaø
ttrang
dóa
DTS,
baï
n
phaû
--ttntaâaâVò
trí
keá
noá
coù
theå
thay
ing
tuø
yithò
thuoä
vaø
otheo
Ampli.
-hieå
Vò
tríAmpli
tbieá
coù
theå
thay
ñoå
i 25
tuø
ytrang
thuoä
o Ampli.
trong
muï
ñaë
tduï
m
thanh.
Neá
uAmpli.
DTS
cm
ichi
laøatgaé
,laïaâigaé
m
seõ
khoâ
ng
ñöôï
Loaï
boû
buï
itheå
baå
tröôù
cñoå
khi
duï
gcvaø
caù
quang
ncaø
gm
keø
theo)
laïbaû
i taá
m
ochi
veä
khi
höôù
ncngthay
daã
söû
duï
g
cuû
Ampli
t theâ
tieá
.Taé
- --Loaï
i-trí
boû
buï
baå
tröôù
khi
n
caù
pn
quang
(khoâ
g(khoâ
keø
theo)
vaø
ntvaø
taá
mbieá
veäbaû
khi
ngvaønbieá
daã
n
söû
duï
nñaë
gmtcuû
Ampli
ñeånthanh
totheâ
m
tieá
t. c phaùt ra
- ttiXem
Vò
keá
ttheå
noá
icaø
coùinsöû
theå
ñoå
iXem
tuø
yvaø
cñeå
oñöôï
Ampli.
keá
itrí
coù
ñoå
ii tuø
ysöû
cca
othuoä
- Vò
Vò
trí
keá
tinoá
noá
icoù
coù
thay
ñoå
iaâthay
tuø
ythuoä
thuoä
oAmpli.
Ampli.
Vò
trí
keá
noá
in
theå
thay
tuø
ygn
thuoä
vaø
ophöôù
nLoaï
duï
nsöû
g.
khoâ
ng khoâ
söû
duï
hoaë
c
phaù
tigduï
ra
g
oàaAmpli
nkhi
Xem
höôù
n
daã
n. g-söû
cuûLoaï
a
Ampli
ñeå
bieá
ttröôù
theâ
tieám
t. theo)
Xem
höôù
ngnn
gngsöû
nnnbuï
söû
ntieá
ggtröôù
cuû
aa
ñeå
bieá
tt tbuï
theâ
m
chi
tieá
tcm
-höôù
idaã
boû
baå
nn
cduï
duï
n
g
caù
p
(khoâ
nchi
g söû
keø
gaén laï(khoâ
i taámnbaû
om
veätheo)
khi vaø gaén laïi taám baûo veä khi
Xem
gg.
daã
söû
duï
gnsöû
cuû
Ampli
ñeå
bieá
theâ
m
chi
tieá
ibieá
boû
iquang
baå
n
duï
ng caùvaø
p quang
g keø
Xem
höôù
daã
duï
cuû
Ampli
ñeå
theâ
m
chi
tieá
t..t.khi
khoâ
niñaë
gboû
duï
nckhi
g.
khoâ
n
söû
ntheo
g.
Caø
aâbuï
m
treâduï
ncaù
hình
thò
Ampli.
25
ñeá
26)
- buï
Loaï
i cthanh
n tröôù
cnduï
khi
söû
ngghieå
caùn(khoâ
pduï
quang
(khoâ
ntheo)
g(Xem
keøvaø
m
theo)
vaø
gaé
laï
taá
mkhi
baûo veä khi
--- Loaï
ii boû
ii ibaå
nntsöû
söû
nmaø
gggcaù
ppduï
nnn
gggkeø
m
gaé
nnnlaï
ii taá
m
ooioveä
Loaï
iboû
boû
buï
baå
ntröôù
tröôù
khi
söû
caù
pquang
quang
(khoâ
keø
mtheo)
vaøtrang
gaé
itaá
taá
mnbaû
baû
veä
khi
Loaï
buï
baå
tröôù
cbaå
khi
söû
duï
nn
quang
(khoâ
keø
m
theo)
vaø
gaé
laïlaï
m
baû
veä
khi
khoâ
gkeá
duïi n
g.theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo Ampli.
khoâ
nnn
ggg-söû
duï
g.
khoâ
söû
duï
g.söû
khoâ
söû
duï
g.
Vò
trínnn
t noá
coù
Xem höôùng daãn söû duïng cuûa Ampli ñeå bieát theâm chi tieát.
- Loaïi boû buïi baån tröôùc khi söû duïng caùp quang (khoâng keøm theo) vaø gaén laïi taám baûo veä khi
khoâng söû duïng.
14
14
14
14
14
14
14
ñieäni mieã
thoaïni phí:
mieãn1800-588
phí: 1800-588
Soá ñieäSoá
n thoaï
889 889
14 Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588
Soá ñieän 889
thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
ñieä
nmieã
thoaï
i mieã
n phí: 1800-588
Soá
thoaï
ii imieã
nnnphí:
1800-588
889
Soáñieä
ñieännnSoá
thoaï
phí:
1800-588
889 889
Soá
ñieä
thoaï
mieã
phí:
1800-588
889
13
14
Soáñieä
ñieä
thoaï
i mieã
phí:1800-588
1800-588889
889
Soá
n nthoaï
i mieã
n nphí:
13
Keát noái vôùi heä thoáng aâm thanh (Dolby Digital, MPEG2 hoaëc DTS Ampli)
CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN
Panel Depan
1
Phaùt Dóa
Duøng daây caùp quang (khoâng keøm theo) keát noái ngoõ ra
aâm thanh kyõ thuaät soá (OPTICAL) treân maùy DVD vôùi
Tröôù
cokhi
phaù
dóa
ngoõ vaø
aâm thanh
kyõt thuaä
t soá (OPTICAL) treân Ampli.
- Baät TV vaø duøng BÑKTX cuûa TV nhaán nuùt
Neáu söû duïng caùp ñoàng truïc (khoâng keøm theo) keát noái
TV/VIDEO ñeå choïn ñuùng tín hieäu hình aûnh vaøo.
ngoõ ra aâm thanh kyõ thuaät soá (COAXIAL) treân maùy
11
4. Ngöøng phaùt dóa
AÁn phím STOP (
) khi ñang phaùt dóa.
5. Laáy dóa ra
AÁn phím OPEN/CLOSE ( ).
6. Taïm ngöng phaùt dóa
AÁn phím PLAY/PAUSE ( ) hoaëc phím STEP
n BÑKTX
9 treâ10
8 trong quaù trình phaùt.
Viet Nam
Tieáng Vieät
Penjelasan
- DVD
Neáu vôù
keái tngoõ
noáivaøvôù
thoángkyõaâthuaä
m thanh
ngoaøi, baät heä
o iaâheä
m thanh
t soá (COAXIAL)
6 aâm thanh
thoátreâ
ng
aâm thanh vaø caøi ñaët ñeå4coù tín5 hieäu
7
8
1 2
n 3Ampli.
vaøo ñuùng.
- Hình aûnh döøng, khoâng coù aâm thanh.
Ñeå phuïc hoài, aán laïi phím PLAY/PAUSE (
).
Sau khi keát noái maùy vôùi nguoàn ñieän, ñaàu tieân baïn aán phím
6. USB Host
1. STANDBY/ON ( POWER,
)
maøn hình nhö beân döôùi seõ xuaát hieän: neáu baïn
7.
Phaù
t
töø
n
g
aû
n
h
(Ngoaï
i
tröø
dóa
CD)
Digunakan untuk menghubungkan kamera, MP3 player.
Ketika menekan tombol STANDBY/ON
muoán choïn untuk
ngoân ngöõ, aán phím soá töông
öùng vôùi ngoân
n phím STEP
n BÑKTX khi ñang phaùt dóa.
Memory
reader atau AÁperangkat
mediatreâpenyndan
choïhieä
n.u(Maø
chæ stick,
hieån Card
thò khi
menyalakan player, lampungöõ
indikator
akan
player
Söûmaø
duïnbaï
g ndaâmuoá
ymati
caùp
tín
keát n
noáhình
i ngoõbeâ
ra nVIDEO,
- Moãi laàn aán phím moät khung hình môùi seõ xuaát
impanan
lainnya.
baïnS-VIDEO,
söû duïngCOMPONENT
maùy laàn ñaàu treâ
tieânnmaù
). Neá
u baïvôù
n khoâ
akan menyala.
y DVD
i ngoõng caøi ñaët
hieän.
ngoân ngöõ ôû maøn hình khôûi ñoäng,
caøi ñaët coù theå thay( )
7. caùcOPEN/CLOSE
vaøo VIDEO, S-VIDEO, hoaëc COMPONENT
2. Indikator STANDBY
- Khoâng coù aâm thanh khi phaùt cheá ñoä STEP naøy.
ñoåi moãi khi baïn baät hoaëc taét maùy. VìTekan
vaäy, baï
n
neâ
n
caø
i
untuk membuka dan menutup tray disk.
Pada saat player terhubung
n listrik,
TV.
ñaëarus
ttreâ
ngoâ
n ngöõlampu
caàn indikator
söû duïng. Khi muoán thay ñoåi ngoân ngöõ,
- AÁn phím PLAY/PAUSE ( ) ñeå phuïc hoài cheá
akan menyala.
baïn choïn laïi muïc ngoân ngöõ baèn8.
g caùSKIP
ch aán phím
n
( / )treâ
SEARCH
ñoä phaùt bình thöôøng.
maët tröôùc cuûa maùy khoaûng 5 giaây khiDigunakan
maùy khoâuntuk
ng coùmelewati
dóa. atau mengulang suatu ade3. TRAY DISK
- Baïn chæ coù theå duøng chöùc naêng naøy khi phaùt
Khi
ñoù
maø
n
hình
SELECT
MENU
LANGUAGE
seõ
xuaá
t
gan. Digunakan untuk melompati judul, bab atau trek. HOAËC
Tempat disk.
caùc hình aûDaâny hcaùpkeá
tieáp.
quang
Daây caùp ñoàng truïc
hieän vaø baïn coù theå caøi ñaët laïi ngoân ngöõ.
(khoâng keøm theo)
(khoâng keøm theo)
9. STOP ( )
4. MIC 1/2
8. Phaùt chaäm
2
3
Baät maùy DVD, TV, vaø Ampli.
Microphone untuk fungsi karaoke.
5.
MICROPHONE VOLUME
Digunakan untuk mengatur tinggi rendah suara microphone. Gunakan tombol tersebut dengan cara menekannya. Putar ke kiri atau ke kanan untuk mengontrol suara.
4
Display Indikator
Berhenti memutar disk.
/ )COAXIAL
AÁn phím SEARCH ( OPTICAL
treân BÑKTX ñeå choïn toác
O AÂM trong
THANH
ñoä phaùt giöõa 1/8, 1/4 NGOÕ
vaøVAØ1/2
cheá ñoä taïm ngöng hoaëc
10. PLAY/PAUSE ( )
KYÕ THUAÄT SOÁ
Dolby digital
phaùt töøng aûnh.
Press 1 for English
hoaëc DTS ampli
Tombol memutar dan pause disk.
Touche 2 pour Français
- Khoâng coù aâm thanh khi phaùt cheá ñoä naøy.
Drücken
3 für Deutsch
11. Sie
DISPLAY
- AÁn phím PLAY/PAUSE (
) ñeå phaùt laïi bình thöôøng.
Pulsar 4 para Español
Display Indikator.
Premere 5 per Italiano
Druk op
6 voor Nederlands
AÁn phím choïn tín hieäu vaøo treân Ampli ñeå nhaän tín hieäu vaøo
ñeå nghe aâm thanh treân maùy DVD.
Phaùt Dóa
1. AÁn phím OPEN/CLOSE (
). Ñeøn chæ thò nguoàn
STANDBY seõ taét vaø khay dóa seõ môû ra.
Chuù yù
2. Ñaët dóa vaøo khay dóa vôùi maët nhaõn dóa höôùng leân treân.
Chuù yù
- Neáu maùy ôû cheá ñoä döøng khoaûng 01 phuùt maø khoâng
coù baát kyø taùc ñoäng naøo cuûa ngöôøi söû duïng, maøn hình
tieát kieäm ñieän naêng seõ kích hoaït. AÁn phím
PLAY/PAUSE ( ) ñeå phaùt laïi bình thöôøng.
- Neáu maùy ôû cheá ñoä döøng khoaûng 30 phuùt, nguoàn seõ
töï ñoäng taét, tröø khi MIC ñöôïc keát noái.
- Baï
n ñaë
t dóabaä
leân
khay. Neáuaâñaë
2 dóa hoaëquaù
c nhieà
- Giaû
mn chæ
aâmneâlöôï
ntgmoä
khi
t Ampli,
mt thanh
lôùun coù theå
laøm aûnh höôûng ñeán loa
(Chöùc naêng töï ñoäng taét nguoàn)
hôn
khoâ
g theå
vaø
taiseõcuû
anbaï
n. laáy dóa ra vaø coù theå laøm hö ñaàu DVD.
PLAY/PAUSE ( ) hoaëc OPEN/CLOSE
AÁnbaï
phím
Neáu ñaë
maùphaû
y ôû icheá
döønôûg cheá
khoaûñoä
ng 5
phuù
- 3.Khi
n keá
t noái maùy DVD vôùi Ampli DTS vaø phaùt dóa- DTS,
baït n
caøiñoä
ñaëtaï
tm
DTS
Baä
t, t,
töï thanh
ñoäng taéseõ
t. khoâng ñöôïc phaùt ra
ñoùcng
( ) ñeå
trong
muï
caøkhay
i ñaëdóa.
t aâm thanh. Neáu DTS ñöôïc caøi ñaët laømaù
Taéyt,seõ
aâm
hoaë
t raphaù
tieátndóa,
g oàmaù
n.y seõ nhôù ñoaïn baïn
- Bieåu töôïng naøy ( )cho bieát phím baïn vöøa aán
Khicbaïphaù
n ngöng
ng coù
c duï
g.
- Caø
i ñaët vìaâm
n hình
hieån thò theo Ampli. (Xemkhoâ
trang
25taùñeá
n n26)
ngöng,
vaäythanh
khi baïntreâ
aánnlaïmaø
i phím
PLAY/PAUSE
Total waktu putar/Menampilkan beragam pesan pengoperasian set seperti
( trí),keá
maù
ynoá
seõi phaù
ttheå
tieápthay
ñoaïn ñoå
baïni vöø
ay taé
t. c vaøo Ampli.
Vò
t
coù
tuø
thuoä
PLAY, STOP, LOAD ...
Xem höôùng daãn söû duïng cuûa Ampli ñeå bieát theâm chi tieát.
nodSC : tidak ada disk yang sedang dimuat.
- Loaïi boû buïi baån tröôùc khi söû duïng caùp quang (khoâng keøm theo) vaø gaén laïi taám baûo veä khi
OPEn : tray disk terbuka.
khoâng söû duïng.
LOAd : Player sedang memuat informasi disk.
6
14
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588889
15
CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN
Trong khi phaùt dóa baïn coù theå cho qua nhanh moät phaàn,
moät baøi nhaïc hay duøng chöùc naêng boû qua ñeå tôùi löïa choïn
keá tieáp.
Phaùt Dóa
Tìm kieám trong moät chöông (Chapter)
hoaë
c baøc
i nhaï
(Track)
Tröôù
khicphaù
t dóa
Trong
khit phaù
, aánduøSEARCH
(
hay
) treân BÑKTX
- Baä
TV tvaø
ng BÑKTX
cuûa TV
nhaán nuùt
khoaû
n
g
hôn
1
giaâ
y
.
TV/VIDEO ñeå choïn ñuùng tín hieäu hình aûnh vaøo.
Chöùc naêng hieån thò thoâng tin
Khi phaùt DVD/VCD
1. Trong
t, caáhn aá
INFO
treânMENU.
BÑKTX
naêngkhi
baèphaù
ng caù
n phím
- Baï
n coù theå
choïchoï
n muïc Info trong muïc luïc chöùc
2. 4.AÁ
nNgöø
phím
/ ñeå
ng phaù
t dóa n muïc moâ taû.
naênphaù
g baèng caù
ch aá2.0,
n phím
- Khi
VCD
chöùMENU.
cphaù
naêtndóa.
g naøy chæ
AÁn phímt dóa
STOP
( ) khi ñang
2. AÁhoaï
n phím
ñeåMenu
choïn Off.
muïcChoï
moântaûMenu
.
t ñoäng/ khi
On
5.
Laáyphaù
dóat ra
- Khi
dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy chæ
vaø Menu Off baèng caùch aán phím DISC MENU.
AÁnt phím
). n Menu On
hoaï
ñoängOPEN/CLOSE
khi Menu Off.( Choï
3. 6.AÁTaï
n phím
/ phaù
ñeå choï
m ngöng
t dóan muïc mong muoán,
vaø Menu Off baèng caùch aán phím DISC MENU.
sau ñoù aán phím ENTER.
phím PLAY/PAUSE ( ) hoaëc phím STEP
- Neá2X,
u keá4X,
t noá64X,
i vôùi128X
heä thoáng aâm thanh ngoaøi, baät heä 3. AÁnAÁnphím
muïc soá
mong
n,
- Baï
n coù theå/ duøñeå
ng choï
caùcnphím
treânmuoá
BÑKTX
treân BÑKTX trong quaù trình phaùt.
thoáng aâm thanh vaø caøi ñaët ñeå coù tín hieäu aâm thanh
sau
ñoù
aánñoå
phím
VCD 4X, 8X
ñeå
thay
i tröïcENTER.
tieáp caùc ñeà muïc, caùc phaàn
vaøo ñuùng.
- Hình aûnh döøng, khoâng coù aâm thanh.
- hoaë
Baï
coù
g itcaù
thôøctheå
ihoà
gian
ñaàcuphím
phaùtsoá
. treân BÑKTX
2X, 4X, 8X
CD
Ñeåncphuï
i,duø
aánnbaé
laï
phím
PLAY/PAUSE
( ).
Sau khi keát noái maùy vôùi nguoàn ñieän, ñaàu tieân baïn aán phím
ñeå thay ñoåi tröïc tieáp caùc ñeà muïc, caùc phaàn
CANCEL
4.
Ñeå
thoaù
t
khoû
i
maø
n
hình
hieå
n
thò, CD)
aán phím INFO
POWER,
maø
n
hình
nhö
beâ
n
döôù
i
seõ
xuaá
t
hieä
n
:
neá
u
baï
n
7. hoaë
Phaùct thôø
töøniggian
aûnhbaé
(Ngoaï
i
tröø
dóa
Chuù yù
t ñaàu phaùt.
muoá
n ngoâ
n ngöõ
n phím
soác töông
ngyvôùi ngoân
moäAÁt nlaàphím
n nöõaSTEP
.
treân BÑKTX khi ñang phaùt dóa.
- Toá
c nñoächoï
ñöôï
c ghi
chuù, aátrong
chöù
naêng öùnaø
ngöõ maø baïn muoán choïn. (Maøn hình beân chæ hieån thò khi
4. Ñeå thoaùt khoûi maøn hình hieån thò, aán phím INFO
- Moãi laàn aán phím moät khung hình môùi seõ xuaát
coùntheå
khaù
vôùiytoá
baï
söû duï
ngc maù
laàcn ñoä
ñaàuphaù
tieânt ).thöï
Neácusöï
baï. n khoâng caøi ñaët
moähieä
t laànn. nöõa.
- Khoâ
n
g
coù
aâ
m
thanh
trong
cheá
ñoä
tìm
kieá
m
ngoân ngöõ ôû maøn hình khôûi ñoäng, caùc caøi ñaët coù theå thay
Khoâ
ng coù aâm thanh khi phaùt cheá ñoä STEP naøy.
ñoåi moã
i khiCD).
baïn baät hoaëc taét maùy. Vì vaäy, baïn neân caøi
(ngoaï
i tröø
ñaët ngoân ngöõ caàn söû duïng. Khi muoán thay ñoåi ngoân ngöõ, Chuù- AÁyùn phím PLAY/PAUSE ( ) ñeå phuïc hoài cheá
Boûbaïqua
baøci ngoâ
nhaï
n choïmoä
n laïti muï
nc
ngöõ baèng caùch aán phím
treân
ñoä phaùt bình thöôøng.
maët tröôùc cuûa maùy khoaûng 5 giaây khi maùy khoâng coù dóa.
Ñeå vaøo muïc Title (tieâu ñeà), trong dóa cuûa baïn
- Baïn chæ coù theå duøng chöùc naêng naøy khi phaùt
Title
phaûi coù ít nhaát 02 Title. Ví duï: trong 01 dóa
Khi
ñoù
maø
n
hình
SELECT
MENU
LANGUAGE
seõ
xuaá
t
Trong khi phaùt, aán SKIP (
hay
).
caùc hình
aûnah02
keáphim.
tieáp.
chöù
hieän vaø baïn coù theå caøi ñaët laïi ngoân ngöõ.
- Khi phaùt dóa DVD, neáu baïn aán phím SKIP( ) maøn
8. Phaùt chaäm
DVD
hình seõ di chuyeån tôùi phaàn (Chapter) keá tieáp. Neáu baïn
aán phím SKIP ( ) maøn hình seõ phaùt trôû laïi phaàn ñaàu.
Neáu baïn aán tieáp laàn nöõa maøn hình seõ
phaùt phaàn ñaàu
Press 1 for English
cuûa phaàn tröôùc ñoù.
Touche 2 pour Français
Drücken Sie
Pulsar
3 für Deutsch
4 para Español
- Khi phaùt VCD 2.0 ôû cheá ñoä MenuPremere
Off, hoaë
5 c
perVCD
Italiano1.1
hoaëc moät CD, neáu baïn aán phím SKIP
n Nederlands
hình
Druk( op ) 6maø
voor
seõ chuyeån ñeán baøi haùt keá tieáp. Neáu baïn aán phím ( )
SKIP maøn hình seõ chuyeån veà ñaàu cuûa baøi haùt. Neáu baïn
aán theâm laàn nöõa, maøn hình seõ chuyeån veà ñaàu cuûa baøi
Phaùt Dóa
haùt tröôùc ñoù.
1. AÁn phím OPEN/CLOSE (
). Ñeøn chæ thò nguoàn
- Neáu moä
t baøi haùtseõvöôï
quaù
15dóa
phuù
khira.
phaùt VCD vaø baïn
STANDBY
taét tvaø
khay
seõt môû
aán phím
( t dóa
), maø
hìnhdóaseõvôùdòch
n ñeá
n n5g phuù
t. Neá
2. Ñaë
vaøonkhay
i maëtchuyeå
nhaõn dóa
höôù
leân treâ
n. u
baïn aán phím
( neâ
) nmaø
hình
seõleâdòch
chuyeå
phuù
t. u
- Baïn chæ
ñaënt moä
t dóa
n khay.
Neáu n
ñaëluø
t 2i laï
dóai 5hoaë
c nhieà
hôn seõ khoâng theå laáy dóa ra vaø coù theå laøm hö ñaàu DVD.
Chuù3.yùAÁn
phím PLAY/PAUSE ( ) hoaëc OPEN/CLOSE
ñoùng2.0,
khaychöù
dóa.c naêng naøy hoaït ñoäng chæ
(
)
Khi phaùt dóañeå
VCD
khi Menu
Choïn phaù
Menu
Menu
Offnbaè
Khi Off.
baïn ngöng
t dóa,On
maùvaø
y seõ
nhôù ñoaï
baïng caùch
aán phím
DISCvìMENU.
ngöng,
vaäy khi baïn aán laïi phím PLAY/PAUSE
Only Menu Off is available for VCD2.0. Each press
(
), maùy seõ phaùt tieáp ñoaïn baïn vöøa taét.
Haàu heát caù
ñeàu ñöôï
ghin döôù
/ i dóa
AÁn phím SEARCH
( c loaï
n BÑKTX
ñeå cchoï
toác i
) treâDVD
Chapter
daïan1/8,
g caù1/4
c Chapter
(Phaàncheá
). Vìñoävaätaïym
, baï
n coù hoaëc
ñoä phaùt giöõ
vaø 1/2 trong
ngöng
phaùt töøngtheå
aûnh.tìm nhanh choùng phaàn maø baïn muoán
xem
c baøñoä
i haù
VCD)
- Khoâng coù
aâm(töông
thanh töï
khinhö
phaùcaù
t cheá
naøt ytreâ
. n dóa CD).
- AÁn phím PLAY/PAUSE (
) ñeå phaùt laïi bình thöôøng.
Baïn coù theå baét ñaàu phaùt ñoaïn phim baèng caùch
nhaäp vaøo thôøi gian töông öùng vôùi ñoaïn phim ñoù.
Time
Vôùi moät soá dóa chöùc naêng naøy khoâng hoaït ñoäng.
Chuù yù
- Neáu maùy ôû cheá ñoä döøng khoaûng 01 phuùt maø khoâng
Duøng ñeå vaøo ngoân ngöõ cuûa aâm thanh phim.
coù baát kyø
taùc ñoäng naøo cuûa ngöôøi söû duïng, maøn hình
Ví duï: khi maùy phaùt nhaïc neàn trong English
tieá
t
kieä
m
ñieän naê
seõDVD
kíchcoù
hoaï
AÁnaphím
Audio
5.1CH.
Moäntgdóa
theåt. chöù
tôùi 8 nhaïc neàn.
PLAY/PAUSE ( ) ñeå phaùt laïi bình thöôøng.
- Neáu maùy ôû cheá ñoä döøng khoaûng 30 phuùt, nguoàn seõ
ñeåkhi
vaøoMIC
ngoânñöôï
ngöõc phuï
töï ñoäng Duø
taétn, gtröø
keát ñeà
noáicuû
. a dóa. Baïn coù
theå
hieå
nñoä
thònhoaë
ct taé
t ngoânn) ngöõ phuï ñeà hieån thò
(Chöù
c
naê
n
g
töï
g
taé
nguoà
Subtitle
treân maøn hình. Moät dóa DVD coù theå chöùa tôùi 32
phuïñoä
ñeàtaï
. m döøng khoaûng 5 phuùt,
- Neáu ñaëtngoâ
maùnyngöõ
ôû cheá
maùy seõ töï ñoäng taét.
To access the desired Bookmark or Angle
- Bieåu töôïfunction.
ng naøy ( )cho bieát phím baïn vöøa aán
1. $ s- d*ng ch+c nng Bookmark (ánh du) ho
khoâng
taùcAngle
duïng.discs
Some
DVD
have
more angle funcu)coù
ho!c
(Góc)are
mong
mu&n.
tion from any picture.
Shortcut
M't s& a DVD có ch+c nng góc nhi#u hn cho b
Shortcut
n Bookmark
cho bt kfunction
hình nhmake
nào.you easily and
quickly to find a track or chapter from DVD
Ch+c
nng
Bookmark
or VCD
( Menu
Off). giúp bn d% dàng và nhanh chóng tìm th
dàng và nhanh chóng tìm thy rãnh ho!c chng
t, DVD ho!c VCD (Menu T t).
16
Viet Nam
Tieáng Vieät
Chöùc Naêng Tìm Kieám
vaø Boû Qua
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588889
15
Repeat
ChöùcPlay
naêng hieån thò thoâng tin
Söû
gp
muï
c Function
Repeat
theduï
current
track,
chapter,
title, a chosen
Phaù
tn
laë
Khi phaùt DVD/VCD
section (A-B), orPlay
all of the disc.
Using
the
Disc
Menu
Using
Disc
Trong
khi
t dóa c
baï
n
coù theåand
cho quaTitle
nhanh moät phaàn, Repeat
Söû
duï
nphaù
gthe
muï
Disc
Söû
n
muï
ctmoä
Duø
nTrong
gplaying
ñeångglaë
p phaù
track,
1.duï
khi
, Function
INFO
treâchapter,
nMENU.
BÑKTXtitle, choïn
When
naê
baè
nlaï
gia
caù
caáDVD
hnt aá
n phím
moä
t
baø
i
nhaï
c
hay
duø
n
g
chöù
c
naê
n
g
boû
qua
ñeå
tôù
i
löï
a
choï
n
Caø
i
ñaë
t
ngoâ
n
ngöõ
maù
y
1. Menu
During
stop
mode
of
a
DVD
disc,
press
the
MENU
button
moä
t
ñoaï
n
laë
p
(A-B)
hoaë
cremote
laë
ptitle,
boäcdóa.
1.
AÁ
n
phím
MENU
trong
khi
ñang
phaù
ttoaø
dóa.an muï
Baï
n
coù
theå
choï
n
muï
c
Info
trong
luïc chöùc
1.
Repeat
the
current
track,
chapter,
1. Press
the
REPEAT
button
on
the
keáTrong
tieáp. quaù trình phaùt dóa DVD, aán phím MENU treân
2. AÁn phím / ñeå choïn muïc moâcontrol.
taû. chosen
on
the
remote
control.
1 .Boä
Khi
maù
y ñang
ôû Xa.
cheá ñoä döøng, aán phím MENU.
Khi
phaù
t
DVD/VCD
naê
n
g
baè
n
g
caù
c
h
aá
n
phím
MENU.
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
2.
section
(A-B),
or
all
of
the
disc.
AÁ
n
phím
/
ñeå
choï
n
muï
c
Function,
sau
aán phím
Repeat- screen
appears.
Using
the
Disc
Menu
Khi phaù
t dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøñoù
y chæ
Tìm
kieá
m
trong
moä
t
chöông
(Chapter)
2. 2
Press
�/�/buttons
tonselect
Menu,
then
the
.AÁAÁnnthe
phím
/ ñeåchoï
muï
c Disc
Setup,
sau
ñoù aápress
aánn phím
phím
cphím
ENTER.
1.2.AÁhoaë
n
phím
REPEAT
treâ
n
Boä
Ñieà
u
Khieå
n
Töø
Xa.
When
playing
a
DVD
AÁ
n
/
ñeå
choï
n
muï
c
moâ
taû
.
2.
phím
choï
n
Disc
Menu,
sau
ñoù
2.
Press
the
�/�
buttons
to
select
Chapter,
Title
or
A-B,
hoaït ñoäng khi Menu Off. Choïn Menu On
hoaë
cstop
baøibutton.
nhaï
(Track)
1. �
During
of c
a DVD
disc, press the MENU button
or ENTER
- Info
(xem
trang
16)
nKhi
hình
laëtpdóa
seõ
hieå
non
hoaëc mode
ENTER.
- vaø
phaù
VCD
2.0,
naê
ngDISC
naøy chæ
1. Press
the
REPEAT
button
thecremote
control.
then Maø
press
the
ENTER
button.
Menu
Off
baè
n
gthò.
caù
hchöù
aáncphím
MENU.
Trong
khi phaù
t, aán SEARCH ( hay ) treân BÑKTX
on
the remote
control.
- Zoom (xem trang 20 - 21)
2. AÁnrepeats
phím
ñeåchapter
choïn Chapter,
hoaëOn
c A-B
hoaï
t ñoä
n/ g by
khi
Menu
Off.
ChoïnTitle
Menu
Repeat
screen
appears.
DVD
play
ormuï
title.
3.
AÁ
n
phím
/
ñeå
choï
n
c
mong
muoá
n
,
khoaû
n
g
hôn
1
giaâ
y
.
Bookmark
(xem
trang
20)
2. Press the �/� buttons to select Disc Menu, then press the
� or ENTER button.
DVD 2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Chuù yù
Press
ENTER
key
Press
ENTER
key
for
Menu
forDisc
Disc
Menu
Enter
Return
Sau
aá):nbuttons
phím
vaøñoù
Menu
Off ENTER.
baènselect
gchapter
caùch aánthat
phím
DISC
MENU.
Chapter
( ñoù
isTitle
playing.
2. -Press
the
or A-B,
sau�/�
aárepeats
n phím
ENTER.
- Repeat
(xem
trangtothe
17
- 18)Chapter,
DVD
phaù
t
laë
p/trang
caùbutton.
cñeå
chuû
hoaë
cc caù
c phaàmuoá
n, VCD
-then
Title
(
):
repeats
the
title
that
is
playing.
press
the
ENTER
n phím
nphím
muï
mong
n,
- 3.
EZ-AÁView
(xem
18choï
-ñeà
19)
Baï
n
coù
theå
duø
n
g
caù
c
soá
treâ
n
BÑKTX
phaùt laëp baøi haùt hoaëc toaøn boä dóa.
repeats
aaá
of
the
select.
- A-B:
DVD
repeats
play
chapter
ordisc
- Angle
trang
- 20)
sau
ñoù
nsegment
phím
ñeå (xem
thay
ñoå
iby
tröï19
cENTER.
tieá
p caù
ctitle.
ñeàthat
muïyou
c, caù
c phaàn
- Chapter
( repeats
): laëduø
pn
laï
n ñang
phaùtplaying.
. n BÑKTX
- Chapter
( nc coù
):thôø
the
chapter
that
- hoaë
Baï
theå
gi phaà
i gian
baé
tcaù
ñaàcuphím
phaù
tsoá
. istreâ
Title
(
):
laë
p
laï
i
chuû
ñeà
ñang
phaù
t
.
- Title ( ñeå): thay
repeats
ñoåithe
tröïctitle
tieáthat
p caùisc playing.
ñeà Info
muïc, caùc phaàn
CANCEL
4. Ñeå thoaù
t khoû
i maø
n ñang
hình phaù
hieånt. thò,
aán phím INFO
( c thôø
laëi pgian
laï
i dóa
- A-B:- Disc
repeats
a): segment
oft the
you select.
hoaë
baé
ñaàudisc
phaùthat
t.Zoom
moät laà( n nöõ
a.p laïi baøi haùt ñang phaù
Bookmark
- Track
): laë
t.
4. Ñeå thoaùt khoûi maøn hình
thò, aán phím INFO
DVD hieån Repeat
- A-B: laëp laïi moät ñoaïn treân dóa maøEZbaï
n choïn.
View
T
Press ENTER key
for Disc Menu
T
T
Menu
Viet Nam
Using
andKieá
Title
Chöùcthe
NaêDisc
ng Tìm
m
Menu
Söû
g muïc Disc vaø Title
vaø duï
BoûnQua
- Toác ñoä ñöôïc ghi chuù trong chöùc naêng naøy
Note
Chuù
coù yù
theå khaùc vôùi toác ñoä phaùt thöïc söï.
moät laàn nöõa.
- -Depending
onmaothanh
disc,
the chöù
Disc
may
not
y nthuoä
loaïi dóa,
c Menu
naê
g Disc
Angle
- Tuø
Khoâ
g coùcaâvaø
trong
cheá
ñoäntìm
kieámMenu
Off
DVD 01 01 A - B
work.
coù theåi tröø
khoâCD).
ng hoaït ñoäng.
(ngoaï
-Note
using
the
Chuù yù
Off
01
01 A - B
DVD
-You
Baïcan
n cuõalso
ng coùuse
theåthe
söû Disc
duïngMenu,
tröïc tieá
p phím
3. AÁn phím / ñeå choïn 1 trong 6 chöùc naêng, sau ñoù aán phím
DISC
MENU
button
on
the
remote
control.
qua
moä
t
baø
i
nhaï
c
- Boû
Depending
on
a
disc,
the
Disc
Menu
may
DISC MENU treân Boä Ñieàu Khieån Töø Xa.not
01
01
A
B
Off
hoaëc ENTERÑeå
ñeåvaø
truy
nhaä
p vaøo(tieâ
chöù
c naê
ng ñoùdóa
. cuûa baïn
o muï
c Title
u ñeà
), trong
work.
Using
the nA-B
Repeat
function
- Khi phaùt dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy chæ hoaït
i coù
ít nhaá
t 02
Title.
Vícduï
Baïn cuõTitle
g coù theåphaû
choï
n tröï
c tieá
pVCD
caù
c chöù
naê: ntrong
g naøy01baèdóa
ng caùc
You
can
also
use
the
Disc
Menu,
using
the
Trong
khi
phaù
t
,
aá
n
SKIP
(
hay
).
ñoängthe
khi menu
t. Choïn Menu Off baèng caùch
Using
TitletaéMenu
a
phím
öùngchöù
treâ
n 02
Boäphim.
Ñieàat
u Khieå
n Töøwhere
Xa. you
1. Press
thetöông
REPEAT
A-B
button
the point
MENU
button
onuthe
control.
aán phaù
phím
DISC
MENU.
-DISC
Khi
t dóa
DVD,
neá
baïnremote
aán phím
SKIP( ) maøn
Off
01
01 A - B
ENTER REPEAT
T
Enter
Return
Menu
ENTER REPEAT
T
ENTER REPEAT
T
INFO play to start (A). B is automatically highlighted.
1. During
thediplayback
press thekeáMENU
button
want- repeat
hình seõ
chuyeånoftôùai DVD
phaàndisc,
(Chapter)
tieáp. Neá
u baïn Using
theVIEW
A-B Repeat
- EZ
Haàu heáfunction
t caùc loaïi dóa DVD ñeàu ñöôïc ghi döôùi
on
remote
control.
aánthe
phím
SKIP
( ) maøn hình seõ phaùt trôû laïi phaàn ñaàu. 2. Press the
REPEATdaïA-B
button at the(Phaà
point).where
you
Chapter
ng button
caùc Chapter
Vì vaäyou
y, baïn coù
- REPEAT
Using
Söû
gTitle
muï
Title
A-B
at the pointnwhere
Neáu duï
baïthe
nn
aán
tieá
p laàc
nMenu
nöõ
a maøn hình seõ phaùt phaàn ñaàu 1. Press the REPEATtheå
tìm
nhanh
choù
n
g
phaà
n
maø
baï
n muoán
want
the
repeat
play
to
stop
(B).
2. Press
to select
Titlemaù
Menu,
then press the
Caø
ithe
ñaë
t buttons
ngoâ
ngöõ
yñang
cuû
anphaà
n�/�
tröôù
c ñoù
1. During
the
playback
of. n
an
DVD
disc,trong
presskhi
the
MENU
want repeat play toxem
start(töông
(A). B töï
is nhö
automatically
caùc baøi haùhighlighted.
t treân dóa CD).
VCD)
1. AÁ
phím
MENU
treâ
BÑKTX
phaùbutton
t dóa
Chöùctonaê
ng laëplay,
p ñoaï
n A-B
17
� or ENTER button.
To
return
normal
press
the
CANCEL
button.
DVD.
1 .the
Khiremote
maùy ñang
on
control.ôû cheá ñoä döøng, aán phím MENU.
2. Press
REPEAT
A-B button
at the point where you
1. AÁthe
n phím
REPEAT
treâ
n
BÑKTX.
Phaù
t
laë
p
Baï
n
coù
theå
baé
t
ñaà
u
phaù
t
ñoaï
n
phim
baè
n
g
caù
c
h
-2 .Khi
phaù
t VCD/ 2.0choï
ôû cheá
ñoä
Menu Off,
hoaë
nphím
phím
n nmuï
c Setup,
sau
ñoù aácaánnVCD
phím1.1 3. To
return
to
normal
play,
press
REPEAT
button
then
2.
AÁ
n phím
/ nhaä
choï
nomuï
ci A-B.
want
the
repeat
play
to
stop
(B).
2. AÁAÁn
ñeåbaï
choï
Menu,
sau
ñoù
p vaø
thôø
gian töông
öùnagain,
g vôùi ñoaï
n phim ñoù.
2. Press
tonselect
Title
Menu,
press
the
hoaë
c the
moä�/�
t CD,/buttons
neáu
aánTitle
phím
SKIP
( then
) maø
nphím
hình
Time
press
the
�/�
buttons
to
Off
and
press
ENTER
Vôù
i moä
tselect
soá dóa
chöù
c naê
ng naø
ybaé
khoâ
ngu hoaï
Duø
n
g
ñeå
laë
p
laï
i
moä
t
track,
chapter,
title,
choï
hoaë
c
ENTER.
3.
AÁ
n
phím
ENTER
taï
i
ñieå
m
maø
baï
n
muoá
n
t
ñaà
phaùt tñoäng.
seõorchuyeå
n ñeá
n baøi haùt keá tieáp. NeáPress
u baïENTER
n aánkeyphím ( ) - To return to normal play, press the CANCEL button. n
�
ENTER
button.
button.
t ñoaï
n laëÑieå
p (A-B)
p toaø
n nboä
dóa.
Menu
laëp (A).
m B seõhoaë
töï ñoäcnlaë
g ñöôï
c ñaù
h daá
u.
SKIP maøn hình seõ chuyeån veà ñaàu for
cuûTitle
a baø
i haùt. Neáu baïn moä
Duø
ng press
ñeå vaøoREPEAT
ngoân ngöõ
cuûa again,
aâm thanh
phim.
To return
normal
play,
button
then
aán theâm laàn nöõa, maøn hình seõ chuyeån veà ñaàu cuûa baøi 3. Khi
t ENTER
DVD/VCD
4. AÁphaù
n to
phím
i ñieå
n muoá
t thuù
c phaùt
DVD
Ví duï:taï
khi
maùmy maø
phaùbaï
t nhaï
c neàn
n keá
trong
English
haùt tröôùc ñoù.
press
the
�/�
buttons
to
select
Off
and
press
ENTER
laë
p
(B).
1. AÁn phím
treânMoä
Boät dóa
ÑieàDVD
u Khieå
Töø chöù
Xa.a tôùi 8 nhaïc neàn.
AudioREPEAT
5.1CH.
coùn theå
Press ENTER key
Press ENTER key
01
01 A - B
Off
for Title Menu
button.
for Title Menu
Maø
hieåthöôø
n thò.ng, aán phím CANCEL.
- n
Ñeåhình
phaùlaë
tp
laïiseõ
bình
T
ENTER REPEAT
D
ENTER REPEAT
T
- Neáu moät baøi haùt vöôït quaù 15 phuùt khi phaùt VCD vaø baïn
ñeå choïnDVD
Chapter, Title hoaëc A-B
aán phím ( ), maøn hình seõ dòch chuyeån ñeán 5 phuùt. Neáu 2. AÁn phím /
3. Ñeå phaùt laïi bình
thöôø
g,oaángoâ
n laïni phím
REPEAT
Duøng
ñeå nvaø
ngöõ phuï
ñeà cuûa moä
dóa.t laà
Baïnn coù
baïn aán phím ( ) maøn hình seõ dòch chuyeån luøi laïi 5 phuùt.
Saunöõñoù
aásau
n phím
ENTER.
a
,
ñoù
aá
n
/
ñeå
choï
ntOff
ENTER.
theå
hieå
n
thò
hoaë
c taé
ngoâvaø
n ngöõ
phuï ñeà
hieån thò
01
01
Aaá- n
B phím
Off
Note
- DVD
phaùt laëp treâ
caùn
c chuû
hoaëMoä
c caù
c phaà
n, coù
VCD
Subtitle
maøn ñeà
hình.
t dóa
DVD
theå chöùa tôùi 32
DVD
- Depending on a disc, the Title Menu may not
ENTER REPEAT
T
Chuù yù
Enter
Return
Menu
phaùt laëp baøi haùtngoâ
hoaëncngöõ
toaønphuï
boäñeà
dóa.
.
Off
01
01 A - B
work.
- Chapter ( ): laëp laïi phaàn ñang phaùt.
Note
Khi phaùt dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy hoaït ñoäng chæ
To
access
the
desired
Bookmark
or Angle
- Chuù
Title Menu
will only be displayed if there are at
Note
yù
- Title
( ): laëpallows
laïi chuûyou
ñeà ñang
t. (B) until at
REPEAT
to setphaù
point
khi Menu Off. Choïn Menu On vaø Menu Off baèng caùch - A-B
function.
two
titles
thei dóa,
disc.
1. $
s- d*ng ch+c nng Bookmark (ánh du) ho
- -least
Depending
on
ain
disc,
the chöù
Titlec Menu
may Menu
not
Tuø
y
thuoä
c
vaø
o
loaï
naê
n
g
Title
- Disc
): laëp Some
laïof
i dóa
ñang
phaùtime
t. are has
aán phím DISC MENU.
DVD
discs
have
more angle funcleast
5 (seconds
play
back
elapsed
u) ho!c
Angle
(Góc)
mong
mu&n.
work.
coù
theå Menu
khoângOff
hoaïist available
ñoäng.
Only
for VCD2.0. Each press after
tion
from
any
picture.
Shortcut
- Track
( ): laë
pM't
laïbeen
i baø
haùset.
t DVD
ñang
phaù
t. nng góc nhi#u hn cho b
point(A)
has
Note
VCD
s&i a
có
ch+c
- -Title
Menu
willchæonly
displayed
if there
Shortcut
Bookmark
make
you
and
Title
Menu
hoaïbe
t ñoä
ng neáu coù
ít nhaátare
02 at
- A-B:
laëp laïon
i n
moä
t disc,
ñoaïbt
nyou
treâ
dóa
maø
baï
n choï
nA.-easily
cho
knfunction
nh
nào.
Depending
aquickly
the
Repeat
function
may
- A-B
REPEAT
allows
tohình
set
point
at
Off
01 (B)
01 until
B
to find a track
or
chapter
from DVD
least
tieâutwo
ñeà titles
ñöôïc in
löuthe
treâdisc.
n dóa.
nng
Bookmark
giúp
bn d% dàng và nhanh chóng tìm th
not work.
least
5 secondsCh+c
play
elapsed
orofVCD
( back
Menu
Off). has
DVDtime
dàng và nhanh chóng
after point(A)
has been set. tìm thy rãnh ho!c chng
Off (Menu
01
01TA t).
-B
t, DVD ho!c VCD
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
ENTER REPEAT
T
T
T
ENTER REPEAT
D
ENTER REPEAT
T
VCD
Off
1416
14
Soá ñieän thoaïi mieãn phí: 1800-588 889
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800 - 588 889
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
ñieåm cuoái (B) tröïc tieáp sau ñieåm ñaàu (A).
3. AÁ
n phím
taïi ñieåm
maø baïn muoán baét ñaàu phaùt
Söû
duïENTER
nvaø
g omuï
Disc
- Tuø
y thuoä
c
loaïic
dóa,
chöùc naêng laëp laïi seõ
laëp (A).
Ñieåm
Bngoâ
seõ töï ñoä
g ñöôïc ñaù
nh daá
Caø
ig ñaë
tñoä
nnngöõ
maù
yu.
khoâ
n
hoaï
t
n
g.
1. Trong quaù trình phaùt dóa DVD, aán phím MENU treân
4. 1
AÁn. Khi
phímmaù
ENTER
taïôûi ñieå
m ñoä
maø döø
baïn
ng,
muoá
nphím
keát thuù
c phaùt
y
ñang
cheá
aá
n
MENU.
- KhiBoäphaù
VCD
t
Ñieàtudóa
Khieå
n Töø2.0,
Xa. chöùc naêng naøy chæ hoaï
laëp (B).
ñoä
Menu/ Off.choï
Choï
n Menu
Off baè
ngñoù
caùaácnh phím
22..nAÁAÁgnnkhi
phím
n
muï
c
Setup,
sau
phím
/
ñeå
choï
n
Disc
Menu,
sau
ñoù
aá
n
phím
- aáÑeå
phaùt laï
i bình thöôø
ng, aán phím CANCEL.
MENU.
n phím
hoaëDISC
c ENTER.
3. Ñeå phaùt laïi bình thöôøng, aán laïi phím REPEAT moät laàn
nöõa, sau ñoù aán / ñeå choïn Off vaø aán phím ENTER.
Press ENTER key
Phaùt Laïi ChaäDVD
m
for Disc Menu
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
Chöùc naêng phaùt laïi chaäm raát höõu duïng khi baïn
xem caùc chöông trình theå thao, khieâu vuõ, aâm
nhaïc vì baïn coù theå xem laïi kyõ hôn.
Khi phaùt DVD
Chuù yù
Enter
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
Return
Menu
ENTER REPEAT
1. AÁn- phím
) trong
phaùt Menu
dóa.
TuøyPLAY/PAUSE
thuoäc vaøo loaï( i dóa,
chöùquaù
c naêtrình
ng Disc
coù theå
khoân(g hoaït )ñoä
g. n toác ñoä phaùt 1/8, 1/4,
2. AÁn phím
SEARCH
ñeånchoï
/
-1/2Baï
n cuõng coù theå söû duïng tröïc tieáp phím
vaø
Chuù
yùso vôùi bình thöôøng trong cheá ñoä taïm ngöng PAUSE
hoaëc DISC
STEP. MENU treân Boä Ñieàu Khieån Töø Xa.
- Chöù
c naêng laëp ñoaïn A-B cho pheùp baïn thieát laëp
-ñieåKhi
phaùi t(B)
dóatröï
VCD
chöù
cm
naêñaà
ngunaø
y chæ hoaït
m cuoá
c tieá2.0,
p sau
ñieå
(A).
ñoäng khi menu taét. Choïn Menu Off baèng caùch
- Tuøaáynthuoä
c vaø
o loaïMENU.
i dóa, chöùc naêng laëp laïi seõ
phím
DISC
khoâng hoaït ñoäng.
- Khi phaùt dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy chæ hoaït
Söû
g muï
c Choï
Title
ñoängduï
khinMenu
Off.
n Menu Off baèng caùch
Caø
iphím
ñaë
t ngoâ
ngöõ
maù
DISC
MENU.
1.aánAÁnphím
MENU
treânn
BÑKTX
trong
khiy
ñang phaùt dóa
1 .DVD.
Khi maùy ñang ôû cheá ñoä döøng, aán phím MENU.
22. .AÁAÁnnphím
phím / / ñeåchoï
n nmuï
c Setup,
ñoù aáaánnphím
phím
choï
Title
Menu, sau
sau ñoù
Phaùhoaë
t Laï
i Chaäm
c ENTER.
Chöùc naêng phaùt laïi chaäm raát höõu duïng khi baïn
xem caùc chöông trình theå thao, khieâu vuõ, aâm
Press ENTER key
nhaïc vì baïn coù theå xem laïi kyõ hôn.for Title Menu
Khi phaùt DVD
1. AÁn phím PLAY/PAUSE (
) trong quaù trình phaùt dóa.
Enter
Return
Menu
2. AÁn phím SEARCH ( / ) ñeå choïn toác ñoä phaùt 1/8, 1/4,
vaø 1/2 so vôùi bình thöôøng trong cheá ñoä taïm ngöng PAUSE
Chuù
yù
hoaë
c STEP.
- Tuøy thuoäc vaøo loaïi dóa, chöùc naêng Title Menu
coù theå khoâng hoaït ñoäng.
- Title Menu chæ hoaït ñoäng neáu coù ít nhaát 02
tieâu ñeà ñöôïc löu treân dóa.
Söû
duï
n
gp
muïc
CHÖÙ
NAÊ
NFunction
G
Phaù
tC
laë
Söû
Function
MÔÛ
ROÄ
G
Duøduï
ng n
ñeåg
laëmuï
p laïicN
moä
t track, chapter, title, choïn
ñoaïMENU
n laëp trong
(A-B)khihoaë
c laë
p ttoaø
1. moä
AÁn tphím
ñang
phaù
dóa.n boä dóa.
phaù
2. Khi
AÁn phím
ñeå choïn muïc Function, sau ñoù aán phím
/ t DVD/VCD
cChænh
ENTER.
Ñieà
u
Maø
1. AÁhoaë
n phím
REPEAT treâ
n Boän
ÑieàHình
u Khieån TöøHieå
Xa. n
- Info
Maø(EZ
n(xem
hình trang
laëView)
p seõ16)
hieån thò.
Thò
- Zoom (xem trang 20 - 21)
2. AÁn phím /
ñeå choïn Chapter, Title hoaëc A-B
- Bookmark
(xem
Söû duï
ngñoùchöù
c trang
naê
n20)
g ñieàu chænh tæ leä
Sau
aán phím
ENTER.
- Repeat
(xem
trang
17 -(DVD)
18)
maøn
hình
hieå
n
thò
- DVD phaùt laëp caùc chuû ñeà hoaëc caùc phaàn, VCD
- EZ View (xem trang 18 - 19)
phaùt laëp baøi haùt hoaëc toaøn boä dóa.
- Angle (xem trang 19 - 20)
AÁn phím- EZ
VIEW.
Chapter
( ): laëp laïi phaàn ñang phaùt.
- Kích thöôùc maøn hình hieån thò thay ñoåi moãi laàn baïn aán
- Title ( ): laëp laïi chuû ñeà ñang phaùt.
phím.
Info
- Disc ( ): laëp laïi dóa ñang phaùt. Zoom
- Cheá ñoä phoùng aûnh hoaït ñoäng khaùc nhau
tuøy thuoäc vaøo
Bookmark
Track
(
):
laë
p
laï
i
baø
i
haù
t
ñang
phaù
t.
caøi ñaët cuûa baïn trong muïc Setup.
Repeat
- A-B:
p laïVIEW
i moät ñoaï
treânngdóa
baï
choï
. i ñaët
- Ñeå cho
phímlaëEZ
hoaïnt ñoä
ñuùnmaø
g,EZbaï
nn neâ
n ncaø
View
ñuùng tæ leä maøn hình hieån thò trong muïc Setup.
(Xem trang
Angle
DVD
26 - 27).
T
Enter
Off
Return
01
T
Menu
01 A - B
ENTER REPEAT
3. AÁn phím / ñeå choïn 1 trong
6 Box
chöùc naêng, sau ñoù aán phím
4:3 Letter
hoaëc ENTER ñeå truy nhaäp vaøo chöùc naêng ñoù.
Baïn cuõng coù theå choïn tröïc tieápVCD
caùc chöùc naêng naøy baèng caùc
phím töông öùng treân Boä Ñieàu Khieån Töø Xa.
01
01 A - B
Neáu- INFO
baïn söû duïng TV coùOfftæ leä
16:9
- EZ VIEW
Loaïi- dóa
ghi tæ leä 16:9
REPEAT
- MAØN HÌNH ROÄNG
Hieå
n thòcnoä
i dung
tieâu ñeà
DVD trong tæ leä16:9.
Chöù
naê
ng laëcuûpa ñoaï
n A-B
17
- SCREEN
FIT
1. AÁn phím
REPEAT
Phaù
t laë
p treân BÑKTX.
Ñænh
ñaùy maøn/ hình
bò caé
t. Khi phaùt caùc loaïi dóa tæ leä
2. AÁvaø
n phím
choïseõ
n muï
c A-B.
2.35:1, thanh ñen ôû ñænh vaø ñaùy maøn hình seõ bò maát ñi. Hình
Duø
n
g
ñeå
laë
p
laï
i
moä
t
track,
chapter,
title,
choï
n
3.
AÁ
n
phím
ENTER
taï
i
ñieå
m
maø
baïn cmuoá
baéit dóa,
ñaàu thanh
phaùt
aûnh seõ giaõn theo chieàu doïc. (Tuøy thuoä
vaøonloaï
moä
ñoaï
n nlaë
pmaá(A-B)
p toaø
n nboä
dóa.
laëpkhoâ
(A).
mt hoaø
B seõnhoaë
töï
g ñöôï
c ñaù
h daá
u.
ñent seõ
gÑieå
toaøñoä
nc.)nlaë
DVD/VCD
- Khi
ZOOM
4. AÁphaù
nFIT
phímt ENTER
taïi ñieåm maø baïn muoán keát thuùc phaùt
Ñænh,
ñaù
, traù
i, phaûi cuû
hình
seõ bòn caé
Phaàn taâm cuûa
p y(B).
1.
AÁn laë
phím
REPEAT
treâanmaø
BoänÑieà
u Khieå
Töøt. Xa.
maøMaø
n hình
seõ môû
roähieå
ng nra.thò.
- n
Ñeåhình
phaùlaë
tp
laïiseõ
bình thöôø
ng, aán phím CANCEL.
EZ VIEW
T
D
ENTER REPEAT
2. iAÁdóa
n phím tæ leä
/
ñeå choïn Chapter, Title hoaëc A-B
Loaï
3. Ñeåghi
phaùt laïi 4:3
bình thöôøng, aán laïi phím REPEAT moät laàn
ñoù
nROÄ
phím
- MAØSau
N nöõ
HÌNH
NGaáENTER.
a, aásau
ñoù
n / ñeå choïn Off vaø aán phím ENTER.
- DVD
phaù
t laëp caù
hoaë
c caù
c phaà
Hieå
n thò noä
i dung
cuûca chuû
tieâu ñeà
ñeàDVD
DVD
trong
tæ n
leä,1VCD
6:9.
phaùaût nlaëhpseõ
baøgiaõ
i haùnt theo
hoaëcchieà
toaønu boä
dóa.
Hình
ngang.
Off
01
01 A - B
- SCREEN
FIT( ): laëp laïi phaàn ñang phaùt.
- Chapter
Ñænh
vaø(ñaùy):maø
hình
bòñang
caét vaøphaù
hình
- Title
laëpnlaï
i chuûseõñeà
t. aûnh seõ hieån thò ñaày
maøn hình.
Disc
(
):
laë
p
laï
i
dóa
ñang
phaù
t
.
Hình aûnh seõ giaõn theo chieàu doïc.
- Track ( ): laëp laïi baøi haùt ñang
VCD phaùt.
- ZOOM FIT
A-B:
laë
p
laï
i
moä
t
ñoaï
n
treâ
n
ncaé
choï
nA.- B n taâm cuûa
Off
Ñænh, ñaùy, traùi, phaûi cuûa maøn dóa
hìnhmaø
seõbaï
bò01
t01
. Phaà
maøn hình seõ môû roäng ra.
DVD
- Vertical Fit
01 A - B
Khi phaùt caùc dóa DVD 4:3 treân TV Off
16:9,01 thanh
ñen seõ xuaát
hieän traùi vaø phaûi maøn hình ñeå hình aûnh khoâng giaõn theo
chieàu ngang.
VCD
ENTER REPEAT
T
T
T
ENTER REPEAT
D
ENTER REPEAT
T
Off
18
Viet Nam
1. AÁn phím REPEAT treân BÑKTX.
Söû
duï
g nmuï
c Disc
- Chöù
c naên
g laën
p ñoaï
A-B cho
pheùp baïnvaø
thieát Title
laëp
2. AÁn phím / choïn muïc A-B.
Chöùc naêng laëp ñoaïn A-B
Chuù yù
Soá Soá
ñieäñieä
n thoaï
i mieã
n phí
1800
- 588
889889
n thoaï
i mieã
n phí
1800
- 588
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
Chuù yù
1. AÁn phím REPEAT treân BÑKTX.
Loaï
i dóacghi
- Chöù
naêntægleälaë16:9
p ñoaïn A-B cho pheùp baïn thieát laëp
2. AÁn phím / choïn muïc A-B.
ñieå
i (B)(Letter
tröïc tieá
p sau ñieåm ñaàu (A).
- Phaù
tm
ôû tæcuoá
leä 4:3
Box)
3. AÁn phím ENTER taïi ñieåm maø baïn muoán baét ñaàu phaùt
Hieå
n thò
noäi dung
a tieâ
u ñeà chöù
DVD
- Tuø
y thuoä
c vaøocuûloaï
i dóa,
c trong
naêng tælaëleäp 16:9.
laïi seõ
laëp (A). Ñieå
mB
seõ taï
töï ñoäng ñöôïc ñaùnh daáu.
Thanh
seõ hieå
n nthò
khoâñen
ng hoaï
t ñoä
g. i ñænh vaø ñaùy maøn hình.
4. AÁn phím ENTER taïi ñieåm maø baïn muoán keát thuùc phaùt
--Phaù
tæ leä
4:3 VCD
(Pan &
Scan)
Khit ôûphaù
t dóa
2.0,
chöùc naêng naøy chæ hoaït
laëp (B).
Hình
beânMenu
phaûi vaø
beânChoï
traùinmaø
n hìnhOff
seõbaè
bòncaé
vaøch
ñoäaûnngh khi
Off.
Menu
g tcaù
hình
aû
n
h
cuû
a
phaà
n
trung
taâ
m
giaõn CANCEL.
ra ñaày maøn hình
- aáÑeå
phaùt laï
i bình thöôø
ng, aáseõ
n phím
DISC
MENU.
n
phím
16:9.
Ñeå phaùtFIT
laïi bình thöôøng, aán laïi phím REPEAT moät laàn
- 3.
SCREEN
sau
ñoùa aámaø
n n hình
/ ñeå
n Off
phím
Ñænhnöõ
vaøa,ñaù
y cuû
seõchoï
bò caé
t vaø vaø
hieåaánnthò
ñaàyENTER.
maøn
hình.
Hình
aû
n
h
seõ
giaõ
n
theo
chieà
u
doï
c
.
DVD
Phaùt Laïi Chaäm
- ZOOM FIT
Off
01
01 A - B
T
CHÖÙ C NAÊ N G
MÔÛ ROÄ N G
Chuù yù
- Chöùc naêng naøy phuï thuoäc vaøo ngoân ngöõ aâm thanh
ñöôïc maõ hoùa treân dóa vaø coù theå khoâng hoaït ñoäng.
- Moät DVD coù theå chöùa ñöôïc 8 ngoân ngöõ aâm thanh.
- Ñeå coù cuøng ngoân ngöõ aâm thanh khi phaùt DVD.
Xem “Söû
ng Ngoân Ngöõ
AÂmnThanh”
trangHieå
25. n
Ñieà
u Duï
Chænh
Maø
Hình
Thò (EZ View)
Söû duïng chöùc naêng ñieàu chænh tæ leä
Choï
n Ngoâ
nthò
Ngöõ
Phuï Ñeà
maø
n hình
hieån
(DVD)
ENTER REPEAT
Ñænh,c ñaù
, traù
i, phaût ilaï
cuûi achaä
maøn
n taâbaï
mn
Chöù
naêyn
g phaù
mhình
raát seõ
höõbòu caé
duït.nPhaà
g khi
cuûa maø
seõ môûtrình
roäng ra.
xem
caùnchình
chöông
theå thao, khieâu vuõ, aâm
nhaïc vì baïn coù theå xem laïi kyõ hôn.
Viet Nam
Khi
nng
söû
duï
ng
TV coù tæ leä 4:3
Chöùbaï
c naê
laëp
ñoaï
n A-B
AÁnnphím
EZ VIEW.
Baï
coù theå
choïn ngoân ngöõ phuï ñeà deã daøng vaø
- Kích thöôù
n hình
hieån thòSUBTITLE.
thay ñoåi moãi laàn baïn aán
nhanh
choùcnmaø
g baè
ng phím
phím.
Loaïi dóa ghi tæ leä 4:3
Söû
duï
g nphím
SUBTITLE
- Cheá
ñoänphoù
g aûnh hoaï
t ñoäng khaùc nhau(DVD)
tuøy thuoäc vaøo
VCD
- Maønphaù
hình chuaå
n
caøi ñaët cuûa baïn trong muïc Setup.
Khi
t DVD
1. AÁn phím SUBTITLE. Caùc ngoân ngöõ phuï ñeà
Off
01
01 A - B
Hieån thò noäi dung cuûa tieâu ñeà DVD trong tæ leä 4:3.
- hieå
Ñeåncho
phím
hoaï
t ñoä
ñuùng,ñeåbaïn neân caøi ñaët
thò vôù
i chöõEZvieáVIEW
t taét. AÁ
n laë
p laïnigphím
1.
AÁn phím FIT
PLAY/PAUSE ( ) trong quaù trình phaùt dóa.
ñuùngñoåtæi leä
maø
hình
hieåñeà
n .thò trong muïc Setup. (Xem trang
- SCREEN
thay
ngoâ
n nngöõ
phuï
26 - 27).
Ñænh
ñaùSEARCH
y cuûa ñeøn( hình
bò caé
t vaø
hieå
n thòphaù
ñaàty1/8,
maøn1/4,
2.
AÁn vaø
phím
choï
n toá
c ñoä
DVD
/ seõ) ñeå
hình.
Hình
aû
n
h
seõ
giaõ
n
theo
chieà
u
doï
c
.
vaø 1/2 so vôùi bình thöôøng trong cheá ñoä taïm ngöng PAUSE
T
ENTER REPEAT
D
Chuù yù
c STEP.
- hoaë
FIT
-ZOOM
Chöù
c naêng laëp ñoaïn A-B cho pheùp baïn thieát laëp
Ñænh,
ñaùmy,cuoá
traùi,i phaû
cuûc
a maø
hình ñieå
seõ m
bò caé
ñieå
(B) itröï
tieápn sau
ñaàt.uPhaà
(A).n taâm
cuûa maøn hình seõ môû roäng ra.
- Tuøy thuoäc vaøo loaïi dóa, chöùc naêng laëp laïi seõ
khoâng hoaït ñoäng.
Chuù
yù phaùt dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy chæ hoaït
- Khi
Chöùñoä
c naê
g naøMenu
y seõ thích
öùngnkhaù
c nhau
tuøyngthuoä
ngnkhi
Off. Choï
Menu
Off baè
caùcch
vaøo aáloaï
i dóa. DISC MENU.
n phím
Phaùn
t Laï
i Chaä
m AÂm Thanh
Choï
Ngoâ
n Ngöõ
Chöùc naêng phaùt laïi chaäm raát höõu duïng khi baïn
xem caùc chöông trình theå thao, khieâu vuõ, aâm
Baïn coù theå choïn ngoân ngöõ aâm thanh mong muoán
nhaïc vì baïn coù theå xem laïi kyõ hôn.
moät caùch deã daøng vaø nhanh choùng baèng phím
AUDIO.
Khi phaùt DVD
Söû
ngPLAY/PAUSE
phím AUDIO
1. AÁduï
n phím
( ) trong quaù trình phaùt dóa.
4:3 Letter Box
SUBTITLE
Off
EZ VIEW
2. Neá
Ñeå thoaù
t hieånn thò
n phím
hoaëc
u baï
söûSUBTITLE
duïng aáTV
coùCANCEL
tæ leä 16:9
RETURN.
Loaïi dóa ghi tæ leä 16:9
Chuù
- MAØyùN HÌNH ROÄNG
- TuøHieå
y loaï
i dóa
baïantieâcoù
theåDVD
thaytrong
ñoåi phuï
n thò
noäi DVD,
dung cuû
u ñeà
tæ leä1ñeà
6:9.
muoáFIT
n trong Dics Menu baèng caùch aán phím
-mong
SCREEN
DICS
Ñænh MENU.
vaø ñaùy maøn hình seõ bò caét. Khi phaùt caùc loaïi dóa tæ leä
2.35:1,
ôû ñænh
ñaùoy ngoâ
maønnhình
bò maá
- Chöù
c naêthanh
ng naøñen
y phuï
thuoävaø
c vaø
ngöõseõ
phuï
ñeàt ñi. Hình
aûnhc seõ
doïccoù
. (Tuø
y thuoä
o loaï
i dóa,
ñöôï
maõgiaõ
hoùnatheo
treânchieà
dóauvaø
theå
khoânc gvaøhoaï
t ñoä
ngthanh
maátDVD.
hoaøn toaøn.)
vôùñen
i taáseõ
t caûkhoâ
caùncg dóa
- ZOOM FIT
- Moä
t DVD
chöù
a añöôï
Ñænh,
ñaùycoù
, traùtheå
i, phaû
i cuû
maøcn 32
hìnhngoâ
seõ nbòngöõ
caét. phuï
Phaànñeà
taâ.m cuûa
- Ñeå
cuøng
phuï ñeà khi baïn phaùt DVD,
maøcoù
n hình
seõngoâ
môûnroängöõ
ng ra.
xem “Söû Duïng Ngoân Ngöõ Phuï Ñeà” trang 25.
Loaïi dóa ghi tæ leä 4:3
- MAØN HÌNH ROÄNG
Hieån thò noäi dung cuûa tieâu ñeà DVD trong tæ leä16:9.
Thay
Goùchieà
c uPhaù
Hình aûnh Ñoå
seõ giaõin theo
ngang. t Hình
1.2.AÁnAÁnphím
AÁn( laëp laïi phím
ñeå thay ñoåi aâm thanh.
phímAUDIO.
SEARCH
/ ) ñeå choïn toác ñoä phaùt 1/8, 1/4,
Caùc ngoân ngöõ aâm thanh hieån thò vôùi chöõ vieát taét.
- SCREEN FIT
vaø 1/2 so vôùi bình thöôøng trong cheá ñoä taïm ngöng PAUSE
vaø ñaùyñöôï
maønc hình
bò caé
vaøchình
aûnh seõ
hieå
Khi Ñænh
dóa DVD
ghi seõ
nhieà
u tgoù
ñoä cho
moä
t n thò ñaày
hoaëc STEP.
maøbaï
n hình.
DVD
caûnh,
n coù theå söû duïng chöùc naêng ANGLE.
Hình aûnh seõ giaõn theo chieàu doïc.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Khi phaùt VCD baïn coù
theå choïn Stereo, Right
hay Left
AUDIO
VCD
Stereo
AUDIO
2. Ñeå loaïi boû bieåu töôïng AUDIO, nhaán phím CLEAR hoaëc
RETURN.
18
Söû duïng phím ANGLE (DVD)
- ZOOM FIT
Neáu dóa ñöôïc ghi ôû nhieàu goùc ñoä, bieåu töôïng
Ñænh, ñaùy, traùi, phaûi cuûa maøn hình seõ bò caét. Phaàn taâm cuûa
ANGLE
seõ hieå
n thò
n maøn hình.
maøn hình
seõ môû
roäntreâ
g ra.
- Vertical Fit
1. Trong luùc dóa ñang phaùt hình hay ôû cheá ñoä döøng,
Khi phaùt caùc dóa DVD 4:3 treân TV 16:9, thanh ñen seõ xuaát
nhaán phím INFO
MENU treân BÑKTX.
hieän traùi vaø phaûi maøn hình ñeå hình aûnh khoâng giaõn theo
chieà
ngang./ choïn muïc Function
2. Nhaá
nu
phím
Shortcut.
n coù
theå duøsau
ng phím
soántreân
3. Nhaán phím / hay
choïnbaï
muï
c Angle,
ñoù nhaá
BÑKTX
ñeå
löïa choï
goùnc muï
ñoä cmong
muoá
n. ñoù nhaán
phím
ENTER.
3.
Nhaá
n phím
/ nchoï
Angle,
sau
phím ENTER.
Soá
i mieã
n nphí
889
Soáñieä
ñieännthoaï
thoaï
i mieã
phí1800-588
1800 - 588
889
19
4/6
Shortcut
Chuù yù
- Neáu dóa chæ ñöôïc ghi ôû moät goùc ñoä, chöùc naêng naøy seõ
khoâng hoaït ñoäng. Hieän taïi, raát ít dóa coù chöùc naêng naøy.
- - -
Bookmark
Enter
4. Khi
When
scene
want
mark, ENTER.
press theMoät
4.
tôùiyou
caûnreach
h baïnthe
muoá
n ñaùnyou
h daá
u, aáto
n phím
ñeán ba caûnh coù theå ñöôïc ñaùnh daáu taïi cuøng moät thôøi ñieåm.
then press the ENTER button.
DVD
- Tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi dóa, caùcAngle
chöùc naêng naøy coù
theå khoâng hoaït ñoäng.
1 - -
Enter
Shortcut
Söû duïng chöùc naêng
4. Nhaán phím / hay baïn coù theå duøng phím soá treân
Instant
BÑKTX
ñeå löïa choïnReplay/Skip
goùc ñoä mong muoán.
Söû duïng chöùc naêng4/6Instant Replay
(DVD)
Neáu coù
caûn
nhsöû
baïnduï
chöa
kòpTV
xem,coù
baïntæcoùleätheå
xem laïi
Khi
baï
ng
4:3
baèngyù caùch söû duïng chöùc naêng naøy.
Chuù
Angle
Angle
Loaï
i dóachæ
ghi
tæ cleäghi
16:9
- Neá
u dóa
ñöôï
ôû moät goùc ñoä, chöùc naêng naøy seõ
khoâ
ng. INSTANT
Hieän taïBox)
i, raá
t ít dóa coù
chöù
c naêhieä
ng nnaø
Neá
ungbaïthoaï
nôûaátætnñoä
phím
REPLAY,
maø
n hình
taïyi.seõ
- Phaù
leä
4:3
(Letter
chuyeå
tröôù
giaâ
vaøcaù
phaù
t trong
trôû
- Tuø
y thuoä
cnoä
vaø
o ctöøñoù
ngcuû10
loaï
i dóa,
c chöù
c laï
naêi.tængleänaø
y coù
Hieå
n nthòveà
i dung
a tieâ
uyñeà
DVD
16:9.
theå
khoâ
g phím
hoaï
ñoä
g.
seõ thieå
thòtrên
taïbaï
i ñænh
vaø
ñaù
y từ
maø
ngphím
hình.
điều
khiển
xa
để
chọn
4.Thanh
Nhaá
nnñen
/ n
nn
theå
ngn
soásoátreâtreâ
nn
Bấm
các
nút
4.
Nhaá
nphím
/nhay
hay
baï
ncoù
coù
theåduø
duø
phím
Söû
duï
ng
chöù
c
naê
g
Instant
Skip
BÑKTX
ñeå
löï
a
choï
n
n.n.
BÑKTX
ñeå
löï
a
choï
ngoùgoù
cñoäñoämong
mongmuoá
muoá
góc
mong
muốn.
- Phaùt ôû tæ leä 4:3 (Pan
&c Scan)
(DVD)
Hình aûduï
nh beân
n phaû
ichöù
vaø beân c
traùi naê
maøn n
hình
bò caét vaø
Söû
g
gseõgiaâ
4/6
4/6ra
Söû
duïaûnngh chöù
naênntrung
g naøytaâñeå
phaù
t tôù
i 10
y nsohình
vôùi
hình
cuûa cphaà
m seõ
giaõ
n
ñaày maø
Instant
caû
nh hieän taïi. Replay/Skip
16:9.
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
FIT
AÁ-nSCREEN
phím INSTANT
SKIP.
Ñænh
vaønñaù
cuûa maø
nnaê
hìnhnseõ
caét vaø hieån Replay
thò ñaày maøn
Söû
duï
gy chöù
cgiaâ
gbò
Instant
- hình.
Maù
y seõ
i 10giaõ
so vôù
i caûundoï
h hieä
Chuù
yù yùphaù
Chuù
Hình
aûnt htôùseõ
n ytheo
chieà
c. n taïi.
(DVD)
- Neá
u udóa
c cghi
t goù
c cñoäñoä
, chöù
c cnaênaê
ngngnaønaø
y yseõseõ
- Neá
dóachæ
chæñöôï
ñöôï
ghiôû ôûmoä
moä
t goù
, chöù
ZOOM
FIT
Neá-ukhoâ
coù
nhoaï
h tbaï
kòp
ndóa
coù
theå
inaønaø
ncaû
gyù
ñoä
nchöa
g.
n ntaïxem,
i, iraá
t íttbaï
coùcoù
chöù
cxem
nlaï
gng
y.y.
khoâ
nghoaï
tn
ñoä
ng.Hieä
Hieä
taï
, raá
ítdóa
chöù
cnaênaê
Chuù
ñaù
, traùduï
i, phaû
i cuûac maø
nnghình
seõ
bò caét. Phaàn taâm
baè-nÑænh,
g caù
cthuoä
hysöû
gtöø
naø
. chöù
y ythuoä
cccvaø
oonotöø
nchöù
gni gloaï
inaê
dóa,
cycchöù
cnaø
nseõ
gngnaø
y ycoù
- Tuø
vaø
loaï
i dóa,caù
caù
cnaê
naê
naø
coù
Tuø
thuoä
vaø
loaï
dóa,
chöù
c
naê
n
g
y
khoâ
n
g
cuûa maøn hình seõ môû roäng ra.
theå
ng
t ñoä
ng.
theå
khoâ
nghoaï
hoaï
t ñoä
ng.
hoaï
tkhoâ
ñoä
n
g.
Neáu baïn aán phím INSTANT REPLAY, maøn hình hieän taïi seõ
Loaï
i
dóa
ghi
tæ
leä
4:3
chuyeån veà tröôùc ñoù 10 giaây vaø phaùt trôû laïi.
duï
n
g
cc
nn
gg
Söû
duï
chöù
cnaê
naê
- Söû
Maø
n hình
chuaå
ngchöù
Söû
Duï
nn
g
Chöù
Naê
n
g
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Instant
Hieå
n
thò
noä
i
dung
cuû
a
tieâ
u
ñeà
DVD
trong
tæ leäSkip
4:3.
Instant
Replay/Skip
Instant Replay/Skip
Bookmark
(DVD)
- SCREEN FIT
SöûSöû
duï
nduï
chöù
c cuû
naê
g nnaø
ycnaê
ñeå
phaù
t Instant
tôù
i 10hieågiaâ
y so
vôù
i n
Ñænh
ñaù
yg
an
ñeø
seõ
caé
t Instant
vaø
ñaà
y maø
n
g
chöù
chình
nbò
gg
Replay
Söû
duï
g
chöù
naê
n
Replay
Chöù
cgvaønaê
nn
Bookmark
cho
pheù
p baïnnthò
choï
n
caù
c
caûnhình.
h hieäHình
n taïiaû. nh seõ giaõn theo chieàu doïc.
Bookmark
Enter
Chuù yù
3.20
Nhaá
n phím
choï2.0,
n muï
c Bookmark,
sauhoaï
ñoùt ñoä
nhaá
- Khi
phaùt dóa/ VCD
chöù
c naêng naøy chæ
ngn
VCD
phím
khiENTER.
Menu Off. Choïn Menu Off baèng caùch aán phím
DISC MENU.
- - Bookmark
- Tuøy thuoäc vaøo loaïi dóa, chöùc naê
ng Bookmark coù theå
seõ khoâng hoaït ñoäng.
then
thenpress
pressthetheENTER
ENTERbutton.
button.
4.
When
you
reach
the
scene
you
want
mark, ENTER.
press theMoät
DVD
4. Khi tôùi caûnh baïn muoán ñaùnhDVD
daá
u, aáto
n phím
Enter
Shortcut
Chieáu laïi caûnh ñöôïc ñaùnh daáu
yù nh coù theå ñöôïc ñaùnh daáu taïi cuøng moät thôøi ñieåm.
ñeáChuù
n ba caû
- Chöùc naêng naøy phuï thuoäc vaøo ngoâ
n ngöõ aâm thanh
Bookmark
Bookmark
1~3. Ba böôùc ñaàu tieân 1~3 gioáng nhö
trình baøy trong muïc
- ñaõ
ñöôïc maõ hoùa treân dóa vaø coù theå1 khoâ
ng hoaït ñoäng.
“Söû duïng chöùc naêng Bookmark” treân trang 20.
Nhaá
nnphím
/ / /chöù
ñeå
choï
nmuï
caû
hngoâ
ñöôï
ñaùnaâsau
hm
daá
uñoù
. nhaá
-4.3.Moä
t DVD
coù theå
anñöôï
cc 8cn
n cngöõ
thanh.
choï
Bookmark,
ñoù
nn
3.Nhaá
Nhaá
nphím
phím
choï
nmuï
Bookmark,
sau
nhaá
VCD
20
VCD
20
phím
ENTER.
phím
ENTER.
- Ñeå coù cuøng ngoân ngöõ aâm thanh khi phaùt DVD.
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Chuù
yù “Söû Duïng Ngoân Ngöõ AÂm Thanh”
- -- -- - trang 25.
Xem
1Bookmark
2 3
Bookmark
- Khi phaùt dóa VCD 2.0, chöùc naêng naøy chæ hoaït ñoäng
khi Menu Off. Choïn Menu Off baèng caùch aán phím
DISC MENU.
4.
When
you
reach
scene
want
to
mark,
press
4.
When
reach
mark,
press
-5.
yKhi
thuoä
o
i the
dóa,
chöù
ch(nyou
naê
coù
theå
4.Tuø
Khi
tôù
iphím
caû
nvaø
hnPLAY/PAUSE
nthe
nscene
nyou
ugwant
,)uBookmark
aá,ñeå
naáto
ENTER.
Moä
t ct
Nhaá
n tôù
boû
qua
caû
nthe
hthe
ñöôï
4.
icyou
caû
hbaïloaï
baï
nmuoá
muoá
nñaùñaù
hdaándaá
nphím
phím
ENTER.
Moä
Choï
Ngoâ
Ngöõ
Ñeà
seõ
khoâ
ttheå
ñoä
nñöôï
g.n
ñeá
coùcoù
c cñaù
nhnhdaádaá
u Phuï
i cuø
ngngmoä
t thôø
i ñieå
mm
. .
ñaù
nnhnba
daá
unn
.nghnhoaï
ñeá
bacaû
caû
h
theå
ñöôï
ñaù
utaïtaï
i cuø
moä
t thôø
i ñieå
CANCEL
Enter
Enter
Shortcut
Shortcut
Xoùa moät Bookmark
1 -1 -- Chieá
u theå
laïichoï
caûnnngoâ
h ñöôï
c phuï
ñaùn
h deã
daádaø
u ng vaø
Baïn coù
n ngöõ
ñeà
Viet Nam
Shortcut
nhanh
ngn phím
1~3. Bachoù
böôùncgñaàbaè
u tieâ
1~3 gioáSUBTITLE.
ng nhö ñaõ trình baøy trong muïc
“SöûBa
duïböôù
ng chöù
Bookmark”
treânñaõtrang
1~3.
c ñaàcunaê
tieânng 1~3
gioáng nhö
trình20.
baøy trong muïc
Söûduïduï
ngc naê
phím
SUBTITLE
(DVD)
“Söû
ng chöù
ng Bookmark”
treân trang 19
20.
Chuù
yù
4.
Nhaá
n
phím
/
ñeå
choï
n
thöù
töï
caû
n
h
ñaù
h udaá
Chuù
yù
4.
Nhaá
n phím
/ ñeå choï
caûnnhngöõ
ñöôïphuï
c ñaùñeà
nh ndaá
. u maø baïn
1.caà
AÁ-nn-Khi
phím
Caù
cnchöù
ngoâ
xoùKhi
aphaù
. SUBTITLE.
t dóa
2.0,
c cnaênaê
ngngnaønaø
y ychæ
t ñoä
ngng
phaù
t dóaVCD
VCD
2.0,
chöù
chæhoaï
hoaï
t ñoä
hieånkhi
thò
vôùMenu
i chöõ
vieáChoï
t Choï
taétn. n
AÁ
nMenu
laëpOff
laïOff
i baè
phím
ñeå
Off.
Menu
ngng
caùcaù
chchaánaánphím
khiMenu
Off.
baè
phím
5.thay
Nhaá
n iphím
ñeå. xoùa thöù töï ñoaïn ñaùnh daáu.
ñoå
ngoâ
nCANCEL
ngöõ phuï ñeà
DISC
MENU.
DISC
MENU.
2 3
- -TuøTuø
y ythuoä
c cvaøvaø
o oloaï
i dóa,
c cnaênaê
n1 gn
thuoä
loaï
i dóa,chöù
chöù
gBookmark
Bookmarkcoùcoùtheå
theå
DVD
seõseõkhoâ
ngnghoaï
t ñoä
ng.
khoâ
hoaï
t ñoä
ng.
1 2 3
(DVD)
(DVD)
phaà
n cuûa DVD hoaëc VCD (ôû cheá ñoä Menu Off)
Off
-Neá
ZOOM
FIT
AÁndo
phím
SKIP.
baï
nnhcoù
theå
tìm
chuù
nxem,
g moä
tncaù
ch
nhanh
Neá
uñoù
caû
n nchöa
baïbaï
theå
xem
i i
ucoùINSTANT
coù
caû
nhbaïbaï
chöakòp
kòpxem,
ncoùcoù
theå
xemlaïlaï
5. Chieá
Nhaá
n phím
PLAY/PAUSE
( cc
)ñaù
ñeå
boûn
caû
uulaïlaï
i icaû
nn
hhñöôï
n
hqua
unuh ñöôïc
Chieá
caû
ñöôï
ñaù
hdaá
daá
Ñænh,
ñaù
,n
phaû
a maø
hình
seõ
baè
g
cyhc,tohtraù
söû
duï
ngni ycuû
cvôùcnaê
n
g
y.nybò.taïcaé
baè
caù
söû
duï
gchöù
chöù
naø
- Maù
ynseõ
phaù
tôù
i i10
giaâ
so
innaê
caû
nnhgnaø
hieä
i. t. Phaàn taâm
choù
ngcaù
vaø
laà
sau.
ñaùnh daáu.
cuûa maøn hình seõ môû roäng ra.
Chöù
c
Naê
n
g
Phoù
n
g
AÛ
n
h
Söû duïng chöùc naêng Bookmark
2.1~3.
Ñeå
t böôù
hieå
ncñaà
thò
SUBTITLE
aánngnphím
CANCEL
hoaë
c muï
NeáNeá
u ubaï
n naánaánphím
n nhình
n ntaïtaï
i seõ
phímINSTANT
INSTANTREPLAY,
REPLAY,maø
maø
hìnhhieä
hieä
i seõ Xoù
Chuù
yù baï
a thoaù
moä
tg
Ba
cBookmark
uu
tieâtieâ
ncn1~3
trình
baøn
yh
cc
1~3.
Baböôù
ñaà
1~3gioá
gioá
nhöñaõ
ñaõ
trình
baø
ytrong
trong
muï
(DVD/VCD)
Söû
duï
n
chöù
naê
n
g gnhö
phoù
n
g
aû
RETURN.
chuyeå
nyùnveàcveàtröôù
y yvaøcvaøphaù
i. seõ
chuyeå
cñoùñoù
10giaâ
giaâ
phaù
t naø
trôûlaïylaï
i. khoâng
“Söû
ngngchöù
c cnaênaê
ngngBookmark”
n ntrang
“Söûduïduï
chöù
Bookmark”treâtreâ
trang20.
20.
Tuø
y thuoä
vaøtröôù
ocloaï
i 10
dóa,
chöù
naê
nt gtrôû
Chuù
(DVD/VCD)
4.4.Nhaá
n nphím
/ n/ ñeå
n gncaûnhö
nhnhñaõ
ñöôï
c cñaùñaù
nhnyhdaá
u.u.muïc
1~3.
BaNhaá
böôù
cphím
ñaàu tieâ
1~3
gioá
trình
baø
trong
ñeåchoï
choï
caû
ñöôï
daá
1.Chöù
Trong
trình
phaùthích
t, aán phím
MENU
treân BÑKTX.
hoaï
t ñoä
nquaù
g.
cduï
naê
ngn
ychöù
seõ
öùn
nn
ggINFO
khaù
c nhau
tuøSkip
y Skip
thuoä
c
Chuù
yù chöù
Söû
n
gnaø
ccnaê
Söû
duï
gchöù
naê
gInstant
Instant
PLAY/PAUSE
“Söû
n).g
ngphaù
Bookmark”
treâZOOM
n trangtreâ
20.
19
1.( duï
Trong
quaùc naê
trình
tphím
, aán phím
MENU
ncBÑKTX.
Shortcut.
2.
n iphím
sau ñoù nhaán
vaøNhaá
o loaï
dóa. / choïn muïc Function,
3.
Nhaá
n
/
choï
n
muï
- Tuøy loaïi dóa DVD, baïn coù theå thay ñoåi phuï ñeà
(DVD)
(DVD)
phím
Phaù
töøng aûnh (Ngoaï
dóa
hayn ENTER.
Bookmark,
sau ñoù nhaá
3. Nhaá
n ENTER.
phím / choïn muï
c tBookmark,
sau ñoùi tröø
nhaá
n CD) phím
phím ENTER.
CANCEL
CANCEL
SUBTITLE
4. Nhaá
n phím
ñeå choï
n thöù
töï caû
h ñaù
nchhdaá
maø baïn
Nhaán c
phím
/ nchoï
n muïc
mong
muoán/ trong
Dics
Menu
baènn
caù
aánu phím
Söû
nc g
Chöù
Naê
1 g
2
1 3
2 3
Söû
duïduï
nDuï
gnENTER.
naênaê
n3.
gng
naønaø
y yñeå
t tôù
i 10
y ysosovôùvôù
i i
Söû
gchöù
chöù
ñeåphaù
phaù
t tôù
ig
10giaâ
giaâ
phím
phaù
tAÁ
dóa.
n DICS
xoù
aphím
. MENU.
VCD)
Bookmark,
sau
ñoù cnhaá
n phím
ENTER.STEP treân BÑKTX khi ñangcaà
4.
n
/
hoaë
c
/
ñeå
choï
n
vuø
n
g
hình
maø
baïn
2
caû
nhthen
n ntaïtaï
i.the
caû
nhhieä
hieä
i. ENTER button.
press
Bookmark
muoá
n phoùCANCEL
ng to. AÁn phím
5.-Nhaá
n cphím
ñeåthuoä
xoùENTER.
ac thöù
töïngoâ
ñoaï
nngöõ
ñaùnphuï
h daáñeà
u.
Chöù
naê
n
g
naø
y
phuï
vaø
o
n
DVD
AÁnChoï
SKIP.
AÁnphím
phímINSTANT
INSTANT
SKIP.
20
SoáThanh
ñieän thoaïi mieãn phí 1800-588 889
n
Ngoâ
ncho
Ngöõ
AÂ
m
ñöôï
cnmaõ
hoùPLAY/PAUSE
a PLAY/PAUSE
treân dóa vaø coù
theå) khoâ
ng
hoaï
tcaûñoä
5.
Nhaá
phím
(
ñeå
boû
qua
n
hnng
cc
Chöù
c
naê
n
g
Bookmark
pheù
p
baï
n
choï
n
caù
c
5.
Nhaá
n
phím
(
)
ñeå
boû
qua
caû
hñöôï
ñöôï
- Maù
y yseõseõphaù
t tôù
i 10
y ysosovôùvôù
i caû
nhnhhieä
n ntaïtaï
i. i.
- Maù
phaù
t tôù
i 10giaâ
giaâ
i caû
hieä
vôù
tucaû
ñaùñaù
nhni htaá
daádaá
.u. caùc dóa DVD.
1 2 3
phaàn cuûa DVD hoaëc VCD (ôû cheá
ñoä Menu Off)
Bookmark
20
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800-588 889
-Xoù
Moäat DVD
theå chöùa ñöôïc 32 ngoân ngöõ phuï ñeà.
do ñoù
baï
Chuù
yùn
Chuù
yù coù theå tìm chuùng moät caùch nhanh
moätcoùBookmark
CANCEL
CANCEL
Shortcut
Angle
Enter
CANCEL
Enter
Shortcut
aïn coù theå duøng phím soá treân
ñoä mong muoán.
4/6
Xoùa moät Bookmark
Baïn coù theå choïn ngoân ngöõ aâm thanh mong muoán
choùTuø
nTuø
g vaø
o laà
nvaø
sau.
- Ñeå coù cuøng ngoân ngöõ phuï ñeà khi baïn phaùt DVD,
cdeã
o/oloaï
i vaø
dóa,
chöù
ngnn
ybaè
khoâ
nnhaá
gngn
ythuoä
cvaø
i dóa,
chöù
cnaê
naê
gnaø
yseõ
seõg
khoâ
moä
t ycaù
hphím
daø
nloaï
gchoï
choù
gnaø
n
phím
3.20
Nhaá
ncthuoä
n nhanh
muï
c cBookmark,
sau
ñoù
Chöù
cböôù
Naê
Phoù
nnhö
g
nbaø
h25.
VCD
1~3.
BaBa
böôù
cDuï
ugn
ngn1~3
gioá
nPhuï
gngnhö
ñaõñaõ
trình
y ytrong
cc
1~3.
cñaàn
ñaà
utieâ
tieâ
gioá
trình
baø
trongmuï
muï
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Bookmark
xem
“Söû
Ngoâ
n1~3
Ngöõ
Ñeà
”AÛ
trang
hoaï
t
ñoä
n
g.
hoaï
t
ñoä
n
g.
phím
ENTER.
AUDIO.
“Söû
duïduï
ngngchöù
c cnaênaê
ngngBookmark”
treâtreâ
n ntrang
20.
“Söû
chöù
Bookmark”
trang
20.
(DVD/VCD)
Söû duïng chöùc naêng phoùng aûnh
- - Söû duïng phím AUDIO Bookmark
(DVD/VCD)
4.4.Nhaá
n nphím
n nthöù
nhnhñaùñaù
nhnhdaádaá
u umaø
nn
Nhaá
phím / / ñeåñeåchoï
choï
thöùtöïtöïcaûcaû
maøbaïbaï
Söû
Duï
gg
ccNaê
gg
1. Trong
quaù
trìnhn
phaù
t, aáChöù
nChöù
phím INFO
MENU
treân
nn
BÑKTX.
Söû
Duï
n
Naê
caàcaà
n nxoùxoù
a.a.
PLAY/PAUSE
( Trong
).
Thay
Ñoå
i
Goù
c
Phaù
t
Hình
ZOOM
1.
quaù
trình
phaù
t
,
aá
n
phím
MENU
treâ
n
BÑKTX.
1.
AÁ
n
phím
AUDIO.
AÁ
n
laë
p
laï
i
phím
ñeå
thay
ñoå
i
aâ
m
thanh.
Shortcut.
2. Nhaá
n phím / choïn muïc Function, sau ñoù nhaán
Bookmark
3. Nhaán phím / choïn muïc
Bookmark
Enter
Shortcut
Caù
c ngoâ
n ngöõ
aâm
thanh
hieå
n thò
vôùitochöõ
vieátpress
taéit.tröø
CANCEL
ñeåñeåxoùxoù
a athöù
n nñaùñaù
nhnhdaádaá
u.u.
5.Nhaá
Nhaá
nphím
phím
CANCEL
thöùtöïtöïñoaï
ñoaï
phím
ENTER.
4.
When
the
want
mark,
the
Phaù
tBookmark,
n
g
(Ngoaï
dóa
phím
hay
Bookmark,
sau
ñoùn nhaá
n ENTER.
3. 4.
Nhaá
n
phím
nscene
cnyou
ñoù
nMoätCD) 5.
phím
ENTER.
Nhaá
n
phím
choï
nsau
muï
c nhaá
Khi
tôù
iyou
caûnreach
h /baï3.
nchoï
muoá
nmuï
ñaù
htöødaá
u/ , aûaán
nhphím
ENTER.
phím
ENTER.
Khi
dóa
DVD
ñöôï
c
ghi
nhieà
u
goù
c
ñoä
cho
moä
t
STEP
treâ
n
BÑKTX
khi
ñang
phaù
t
dóa.
VCD)
Bookmark,
sau
ñoù
nhaá
n
Chöù
c
naê
n
g
Bookmark
cho
pheù
p
baï
n
choï
n
caù
c
phím
ENTER.
g Bookmark
p nbaï
n choï
caùmc. 24. AÁn phím / hoaëc / ñeå choïn vuøng hình maø baïn
ñeáChöù
n baccaûnaê
nhncoù
theå ñöôïc ñaùncho
h daáupheù
taïi cuø
g moä
t thôøni ñieå
moät goùc ñoä, chöùc naêng naøy seõ
DVD(ôû(ôûcheá
1 2
3
1n
2g
3 ANGLE.
nh,n baï
söû duï
ng chöùc naê
muoá
phoùnngcoù
to.theå
AÁn phím
ENTER.
phaà
n ncuûcuû
a aDVD
c cVCD
phaà
DVDhoaë
hoaë
VCD
cheáñoäñoäMenu
MenuOff)
Off) caû
taïi, raát ít dóa coù chöùc naêng naøy.
1 - Söû
duï
n
g
phím
ANGLE
(DVD)
n ncoùcoùtheå
ngENG
t
caù
c
h
nhanh
theåtìm
tìmchuù
chuù
ngmoä
moä
t
caù
c
h
nhanh
20dodoñoùñoùbaïbaï
Soá ñieä
n thoaïi mieãn phí 1800-588 889
DOLBY DIGITAL
5.1CH
dóa, caùc chöùc naêng naøy coù
höùc naêng
play/Skip
naêng Instant Replay
kòp xem, baïn coù theå xem laïi
c naêng naøy.
T REPLAY, maøn hình hieän taïi seõ
y vaø phaùt trôû laïi.
naêng Instant Skip
CANCEL
CANCEL
AUDIO
choù
ngngvaøvaø
o olaàlaà
n nsau.
Neáu dóa ñöôïc ghi ôû nhieàu goùc ñoä, bieåu töôïng
choù
sau.
Chöù
cc
Naê
nn
ggnPhoù
nn
ggAÛAÛ
nn
hh
Chöù
Naê
Phoù
seõ
hieå
n thò
treâ
maø
n hình.
nn
ggchöù
ccnaê
nn
ggBookmark
20Söû
Söûduï
duï
chöù
naê
Bookmark
Soá ñieän thoaïi mieãn phíANGLE
1800-588
889
VCD
Khi
phaùt VCD baïn coù
(DVD/VCD)
(DVD/VCD)
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
aû
n
hh
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
phoù
n
g
aû
n
Chuù yù
1. Trong luùc dóa ñang phaùt hình hay ôû cheá ñoä döøng,
theå
choïphaù
n Stereo,
Right
(DVD/VCD)
(DVD/VCD)
Khi
t
dóa
VCD
2.0,
chöù
c
naê
n
g
naø
y
chæ
hoaï
t
ñoä
n
g
Stereo
nhaá
n
phím
MENU
treâ
n
BÑKTX.
1.1.Trong
t, taá, naánphím
MENU
n nBÑKTX.
INFO
INFO
Trongquaù
quaùtrình
trìnhphaù
phaù
phím
MENUtreâtreâ
BÑKTX.
INFO
haykhi
Left
Menu Off. Choïn Menu Off baèng caùch aán phím
PLAY/PAUSE
( 1.Trong
). ). quaù
PLAY/PAUSE
( Trong
phaù
,ntaáphím
naánphím
ncnBÑKTX.
ZOOM
quaùtrình
phaù
,muï
MENU
treâ
Shortcut.
Shortcut.
2.2.Nhaá
n nphím
n nmuï
c cFunction,
sau
nn
Nhaá
phím / / choï
choï
muï
Function,
sauñoùñoùnhaá
nhaá
2.1.Nhaá
n phím
/3.Nhaá
choï
cphím
Function
Shortcut.
3.trình
n tnphím
/ ZOOM
choï
n ntreâ
muï
Nhaá
/MENU
choï
muï
cBÑKTX.
DISC
MENU.
AUDIO
phím
phím
ENTER.
Phaù
töø
nng
aûn
dóa
phím
hay
Bookmark,
sau
n/ENTER.
Phaù
tBookmark,
töø
aûhn
h(Ngoaï
(Ngoaï
inhaá
tröø
CD)
3.-3.Nhaá
phím
n nmuï
cphím
ñoù
ndóa
phím
hay
ENTER.
Bookmark,
sau
ñoùnhaá
nhaá
nphím
Nhaá
nENTER.
phím
muï
sau
nhaá
n CD)
phím
ENTER.
Tuø
yn thuoä
c vaø/o /loaï
ichoï
dóa,
chöù
ctcBookmark,
naê
g
coù
theå
n ñoù
phím
hay
n coù
theå duøsau
ng phím
soántreân
3.choï
Nhaá
n
phím
/ng
choï
nsau
ciñoù
3. Nhaá
choïENTER.
nbaï
muï
c Angle,
ñoù nhaá
3.
Nhaá
n
/Bookmark
choï
nmuï
muï
ctröø
phím
ENTER.
phím
ENTER.
treâ
n BÑKTX
phaù
t
dóa.
seõ
nbieå
gñoù
hoaï
tnhaá
ñoä
g.
BÑKTX
ñeå
löï
a
choï
nchoï
goù
muoá
nn.gnñoù
VCD)
STEP
treâ
n BÑKTX
ñang
phaù
t
dóa.
Bookmark,
nngnnphím
VCD)
Bookmark,
sau
ñoù
phím
ENTER.
phímENTER.
ENTER.
4.
AÁ
n
phím
/
c ncc muï
/ñoä/ cmong
ñeå
n nvuø
maø
nn
2
4.
AÁ
n
phím
hoaë
ñeåchoï
choï
vuø
ghình
hình
2. Ñeå
loaïkhoâ
isau
boû
unhaá
töôï
AUDIO,
nhaánSTEP
phím
CLEAR
hoaëkhi
ckhiñang
2
3. Nhaán
// hoaë
Angle,
sau
nhaá
nmaøbaïbaï
muoá
nENTER.
ngngto.to.AÁnAÁnphím
muoá
nphoù
phoù
phímENTER.
ENTER.
RETURN.
phím
20
Chieá
daá
u
20 u laïi caûnh ñöôïc ñaùnh Soá
n nthoaï
i mieã
n nphí
Soáñieä
ñieä
thoaï
i mieã
phí1800-588
1800-588889
889
20
20Ba böôùc ñaàu tieân 1~3 gioáng nhö ñaõ trình
SoáSoá
ñieä
n thoaï
imieã
mieã
1800-588
889
nthoaï
thoaï
i cmieã
nphí
phí
1800-588
889
1~3.
baø
yñieä
Soá
ñieä
ntrong
imuï
nnphí
1800-588
889
“Söû duïng chöùc naêng Bookmark” treân trang 20.
4. Nhaán phím / ñeå choïn caûnh ñöôïc ñaùnh daáu.
y ñeå phaùt tôùi 10 giaây so vôùi
so vôùi caûnh hieän taïi.
, chöùc naêng naøy seõ khoâng
höùc Naêng
1 2 3
5. Nhaán phím PLAY/PAUSE (
ñaùnh daáu.
CANCEL
) ñeå boû qua caûnh ñöôïc
Xoùa moät Bookmark
1~3. Ba böôùc ñaàu tieân 1~3 gioáng nhö ñaõ trình baøy trong muïc
“Söû duïng chöùc naêng Bookmark” treân trang 20.
4. Nhaán phím
caàn xoùa.
/
ñeå choïn thöù töï caûnh ñaùnh daáu maø baïn
19
Using the Zoom Function (DVD)
1. During play or pause mode, press the ZOOM button on the
remote control, Press the ENTER button
2. Press the �/� or �/� buttons to select the part of the
2.
Nhaá
nyou
phím
/ zoom
choïtninDVD,
muï
sau ñoù
- Trong
quaù
phaù
n phím ENTER
ñeånhaán
screen
wanttrình
to
on.c aáFunction,
phím
hay ENTER.
Angle
phoù
n
g
aû
n
h
theo
traä
t
töï
2X/4X/2X/Normal.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
-Nhaá
Trong
quaù trình
phaù
tnVCD,
n phím sau
ENTER
ñeå n
3. 2X/4X/2X/Normal
n phím
/ in
choï
muïc aáZOOM,
ñoù nhaá
order.
phím
ENTER.
phoùng aûnhay
h theo
traät töï 2X/4X/2X/Normal.
4. Nhaá
AÁn phím
c baï
/ n ñeå
vuønnggphím
hình maø
baïnn
4.
n phím / / hoaë
hay
coù choï
theånduø
soá treâ
muoán ñeå
phoùlöï
ng
phím
BÑKTX
a to.
choïAÁnn goù
c ñoäENTER.
mong muoán.
-
: Name of currently playing file.
-
: Current Playback Time.
-
Enter
Shortcut
Info
- Trong quaù trình phaùt DVD, aán phím
ENTER ñeå
4/6
phoùng aûnh theo traät töï 2X/4X/2X/Normal.
Bookmark
- Trong quaù trình phaùt VCD, aán phím ENTER ñeå
phoùng aûnh theo traät töï 2X/4X/2X/Normal.
: Current Playback Mode : There are four
thenmodes.
press the
ENTER
They
can bebutton.
selected in order by
DVD
-
REPEAT
:pressing
Taäp tin the
MP3
- button. : Bieåu töôïng thö muïc
-
Bookmark
:- Taä
p tinRepeats
WMA the- current track.
: Thö muïc hieän haønh
Track:
- Off: Normal Playback
Enter
Shortcut
- Folder: Repeats the current folder
Nhaán: Taä
phím
/ choïn muï
c Bookmark, sau ñoù nhaán
- 3.20
p tin JPEG
JEPG
Random:
Files in theVCD
disc will be played in
phím- ENTER.
: random
Taäp tin order.
dóa CD
- - Shortcut
-
: MP3 file icon.
-
Bookmark
Enter
: CD Audio file icon.
Choïn Thö Muïc
4. Khi
When
reach
scene
youdaá
want
to
mark, ENTER.
press the
4.
tôù
iyou
caûchoï
n
hn
baï
nthe
muoá
u, aá
nicon.
phím
n coù: WMA
theå
thö
muï
caûnhtrong
cheá
ñoä döøng hayMoät
- Baï
file
icon.
- ncñaù
: Folder
Chuù yù
ñeá
n
ba
caû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
ñaù
n
h
daá
u
taï
i
cuø
n
g
moä
t thôøi ñieåm.
phaùt.
- Neáu dóa chæ ñöôïc ghi ôû moät goùc ñoä, chöùc naêng naøy seõ
thö muï
c
cha:
khoâng hoaït ñoäng. Hieän taïi, raát ít dóa coù chöùc naêng naøy. - - Choï:nJPEG
file icon
: Current
Folder icon.
1 - - Tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi dóa, caùc chöùInfo
c naêng naøy coù
AÁn phím RETURN ñeå trôû veà thö muïc cha,
theå khoâng hoaït ñoäng.
Bookmark
hoaë:cAVI
duøfile
ng icon.
phím / ñeå choïn “..” vaø aán
Viet Nam
Using the Zoom Function
phím ENTER ñeå trôû veà thö muïc cha.
Söû duïng chöùc naêng
Instant Replay/Skip
Chuù yù
- Choï
n thö
c ñoà
ng 2.0,
caáp:chöùc naêng naøy chæ hoaït ñoäng
- Khi
phaùmuï
t dóa
VCD
Folder
MenuSelection
n Menu
baècncaà
g caù
AÁn khi
phím
/Off. Choï
ñeå choï
n thöOffmuï
n,ch aán phím
Clips
MP3/WMA/
Söû duïnMenu
g chöùc for
naêng
Instant Replay
Lieät Keâ
Thö Muïc Audio
(DVD)
JPEG/
MPEG4/CD
Neá
u coù caûnh baïn chöa kòp xem, baïn coù theå
xem laïi
MP3/WMA/JPEG/CD
Audio
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain
sauDISC
ñoù aánMENU.
phím ENTER.
.
- Tuøy can
thuoäcbe
vaøselected
o loaïi dóa, in
chöù
c naênor
g Bookmark
coù theå
The folder
Stop
Play mode.
khoâmuï
ng choaï
t ñoäng.
- Choïseõ
n thö
con:
- To select the Parent Folder
AÁn phím /
ñeå choïn thö muïc caàn,
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
Chieá
i caûENTER.
n. h ñöôïc ñaùnh daáu
baèng caùch söû duïng chöùc naêng naøy.
sau ñoùuaánlaïphím
�/� buttons to select “..” and press ENTER to go to the
individual
pictures that can be orgaDóa chöùasongs
taäp tinand/or
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
ôû daïng
parent folder.
nized
into
folders
below.
similar
Neái uhaù
baït nhoaë
aáncphím
INSTANT
REPLAY,
maøchöù
n are
hình
hieäindaï
taïn
i seõ
baø
hìnhas
aûnshown
h coù theå
ñöôïcThey
toå
c döôù
g
t
1~3. BaR o oböôù
c ñaàu tieân 1~3 gioáng nhö ñaõ trình baøy trong muïc
chuyeå
ncveà
tröôùhình
cyour
ñoù beâ
10
y vaø
phaù
trôû
laï
i. into
muï
nhö
ngiaâ
döôù
i. Chuù
g töông
töï nhö
khi
tothö
how
you
use
computer
to tn
put
files
differ“Söû duïngWchöù
c naêng Bookmark” treân trang 20.
MA
Peer Folder
baïfolders.
n söû duïng maùy tính ñeå cheùp moät taäp tin vaøo moät thö - To4.select
Nhaánthe
phím
/ ñeå choïn caûnh ñöôïc ñaùnh daáu.
ent
J
P
E
G
Söû
duï
n
g
chöù
c
naê
n
g
Instant
Skip
muïLieä
c. t Keâ Thö Muïc
Press the �/� buttons to select the desired folder, then
Off
(DVD)
Off
MP3
Thö muïc cha
press ENTER.
Audio
OpenMP3/WMA/JPEG/CD
the disc tray.
Stop
1 2 3
Söû duïng chöùc naêng naøy ñeå phaùt tôùi 10 giaây so vôùi
MUSIC
Thö muïc hieän haønh
Place the disc on the tray.
caûnkhay
h
hieä
ntaätaï
i.tin
Dóa
chöù
adóa.
pÑaë
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
ôû daïng
Môû
t dóa
vaøo
- To select the Sub-Folder
Close
1st
khay.
ng khay
dóa.aûnKhay
baøi the
haùÑoù
ttray.
hoaë
c hình
h coù theå ñöôïc toå chöùc döôùi daïng
Thö muï
c con
the
desired folder,
Press the �/� buttons to select
AÁntray
phím
INSTANT
SKIP.
The
and
dóa
ñoù
ncloses
gc vaø
maø
n this
hình
2nd
thö
muï
nhö
hình
beânhö
n döôùi. Chuùng töông töï nhö khi
5. Nhaá
phím PLAY/PAUSE
(
) ñeå boû qua caûnh ñöôïc
pressn ENTER.
- Maù
y nseõ
phaù
t maù
tôùni thò.
10
giaâyñeå
socheù
vôùi p
caûmoä
nh thieä
i. vaøo moät thö then
beâ
nncaï
hduï
seõ
screen
displays.
baï
söû
nghieå
y tính
taänp taï
tin
ñaùnh daáu. S O N G F I L E 1
muïc.
Thö muïc ñoàng caáp
Enter
Return
Menu
SONG FILE 2
Chuù yù
Off
XoùRa
o o t moät Bookmark
SONG FILE 3
dóa,
- Tuøy thuoä
: Teâcnvaø
cuûoa loaï
taäpi tin
hieächöù
n haøcnnaê
h. ng naøy seõ khoâng
WMA
1~3. Ba böôùc ñaàu tieân 1~3 gioáng nhö ñaõ trình baøy trong muïc
t ñoädóa.
ng.Ñaët dóa vaøo
Môûhoaï
khay
MPEG4 FILES
J
P
E
G
“Söû duïng chöùc naêng Bookmark” treân trang 20.
khay
dóa.phaù
Khay
-khay. Ñoùn
:g
Thôø
i gian
t hieän haønh.
MP3
Parent Folder
dóa ñoùng vaø maøn hình nhö
4. Nhaán phím / ñeå choïn thöù töï caûnh ñaùnh daáu maø baïn
Söû Duï
g
Chöùc Naêng
MP3/WMA/CD
- Use a decompression transfer rate o
hieån
n thò.
-beân caïnh :seõ
Cheá
ñoä
phaùt hieän haønh: Coù 04 cheá ñoä,
caà
n xoùa. t M Unhaï
t Folder
SIC
Phaù
cC u r r e nAudio
00:00:00
CANCEL
WMA
JPEG
MP3
Stop
00:00:00
WMA
JPEG
MP3
Bookmark
chuùng ta coù theå thay ñoåi caùc cheá ñoä
Playback
MP3/WMA/CD
5.MP3/WMA/
Nhaán phím CANCEL ñeå
xoùAudio
a CD
thöù töï ñoaïn ñaùnh daáu.
dóa
when recording WMA files.
- Tæ soá giaûi neùn ít nhaát phaûi ñaït
Sound quality with WMA files basically
taäp tin WMA.
2nd
baèantaä
gpcaùtin
chhieä
aácho
nnphím
nnaø
gnycuû
Bookmark
pheù
p baïn choïn caùc 1. Open the disc tray.
-Chöùc naê
: Teâ
haøn
h.REPEAT.
Place the disc on the tray. Close the tray.
compression/decompression you choos
1. Môû khay dóa. Ñaët dóa vaøo khay. Ñoùng1 khay
dóa.
Chaát löôïng aâm thanh cuûa taäp tin
2 3
phaàn cuûa -DVD
hoaë
c
VCD
(ôû
cheá
ñoä
Menu
Off)
SONG
F Ifile
L E 1 is played back when a disc or a
Only
one
kind
of
Getting
sound
ann.an
Off: phaùt bình thöôøng.
soá CD
neùnaudio
/giaûi neù
n maørequires
baïn choï
- Vôùi moät dóa chöùa caû hai
i etaä
P e e loaï
r Fold
r s p tin MP3 vaø WMA , maùy
-do ñoù baï
: Thôø
i gian
t hieä
n haø
n coù
theåphaù
tìm
chuù
ngnh.moät caùch nhanh
folder
contains
S O N Gboth
F I L E 2 MP3 and WMA files.
rate,
that
is
conversion
to
WMA
format,
Khi
taï
o
caù
c
dóa
CD,
aâ
m
thanh
ñöô
chæ
phaù
t
ñöôï
c
moä
t
loaï
i
taä
p
tin.
- Track: phaùt laëp taäp tin hieän haønh.
choùng vaøo laàn sau.
ñònh
ñeå chuyeånConversely,
thaønh aâm files
thanh
2. Press the S�/�
or3 �/� buttons to select a song file.
and up
to 192Kbps.
w
ONG FILE
2. AÁ
hoaë
c
/
ñeå
choï
n
baø
i
haù
t
.
- Folder:
phaù
t laënphaø
thö
c hieä
taïi.ñoä,
n
phím
/
ñeå
choï
n
baø
i
haù
t
.
: Cheá
ñoä phaù
t hieä
nh:muï
Coù
04 ncheá
Chöù
c
Naêplayback
ng Phoù
ng
AÛnh
taäp tin WMA, baïn phaûi ñaûm baûo tæ
Söû duïng chöùc naêng Bookmark
PressAÁn
ENTER
to begin ñeå
ofi the
song
file.
rates
below
64Kbps
or
over
192Kbps
w
phím
ENTER
phaù
t
baø
haù
t
.
MPEG4 FILES
160 Kbps. Caùc taäp tin coù tæ soá g
- Random:
c taä
p tinñoåtrong
chuù
ng ta coùcaù
theå
thay
i caùc dóa
cheáseõ
ñoä
(DVD/VCD)
Söû duïng chöùc naêng phoùng aûnh
properly.
hoaëc lôùn hôn 192 Kbps seõ khoân
ñöôïc phaùt ngaãu nhieân.
Off
Play
Off
(DVD/VCD)
- Do -not
try
recording
copyright
naøtrình
y baènphaù
g caù
n phím
REPEAT.
Toác
maãu
theå
Khoâ
ngñoä
ñöôïlaáy
c sao
cheùpcoù
caùcprote
taäp
1. Trong quaù
t, caáhnaáphím
MENU
treân BÑKTX.
INFO
PLAY/PAUSE
(
).
Certain
"secured"
files
are encrypted
anK
182. Nhaán phím
caùc
taäp
tin
WMA
laø
>30
ZOOM
1. Trong quaù trình
phaù
t
,
aá
n
phím
MENU
treâ
n
BÑKTX.
baû
n
quyeà
n
.
Shortcut.
n muï
c Function,
sau
ñoù
nhaá
n
- Off: /phaùchoï
t bình
thöôø
ng.
3. Nhaán phím / choïn muïc
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800 - 588 889
prevent
illegal
copying.
These
files
are
phím
ENTER.
Phaù
t
töø
n
g
aû
n
h
(Ngoaï
i
tröø
dóa
CD)
phím
hay
ENTER.
Khoâ
n
g
ñöôï
c
sao
cheù
p
caù
c
taä
Bookmark,
sau
ñoù
nhaá
n
3. Nhaán phím
/ 3.
choï
cp Bookmark,
Taát nhieân caù
c taäp tin naøy ñöôïc pb
phím ENTER.
- Track:
phaù
tnlaëmuï
p taä
tin hieä
nh.
TM
Nhaá
n
phím
/ n haø
choï
nsau
muïñoù
c nhaán
(registered
trademmar
Windows
Media
phím sau
ENTER.
baû
n
quyeà
n
.
STEP treân BÑKTX khi ñang phaù
tAÁdóa.
VCD)
Bookmark,
ñoù
nhaá
n
maõ
hoù
a
vaø
maõ
baûo veä nhaè
tra
phím
ENTER.
4.
n
phím
/
hoaë
c
/
ñeå
choï
n
vuø
n
g
hình
maø
baï
n
2
TM
- Folder: phaùt laëp thö muïc hieän taïi.
(registered
trade
mark
ofñöôï
The
SDMITaá
muoán phoùng to. AÁn phím ENTER.
t
nhieâ
n
caù
c
taä
p
tin
naø
hôïp phaùp. Ñoù laø caùc taäp ytin
daïncgSb
- Random: caùc taäp tin trong dóa seõ
TM
Enter
Return
Repeat
cannot
copy
files.
20
maõ
hoùasuch
baûongveätheå
nhaè
m tra
SDMI
.vaø
Baïmaõ
n khoâ
sao
ch
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800-588 889
Enter
Return
Repeat
Enter
Return
Repeat
ñöôïc phaùt ngaãu nhieân.
- Important:
hôï
p
phaù
p
.
Ñoù
laø caùc taäp tin daïng
Repeat/Random
playback
TM ng:
Quanrecommendations
troï
Phaùt Laëp/Phaùt Ngaãu Nhieân
The-above
cannot
be
SDMI . Baïn khoâng theå
sao ch
20
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800-588 889
Taát caû
caùthe
c höôù
ngplayer
daãn treâ
n kho
Soá ñieän thoaïi mieãn phí 1800 - 588 889
21guarantee
that
DVD
will
play
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
- Quan
troï
g: seõquality.
AÁn phím REPEAT ñeå thay ñoåi cheá ñoä phaùt. Coù 4 cheá ñoä: an assurance
baûo maù
yofnDVD
phaùt ñöôï
taát
sound
Youcsho
are four
as Off,
Track, Folder and Random.
Off,modes,
Track,such
Folder
vaø Random.
Taápt tin
caû MP3
caùc methods
höôù
daãfor
n chaá
treâ
nt löôï
kho
taä
cuõnngg nhö
technologies
and
MP3
filen
- Off:-Normal
Playback
Off: Phaù
t bình thöôøng.
baûoptimal
oyùmaù
seõ phaù
tdaã
ñöôï
c taá
löu
raènygDVD
caùc höôù
ngthese
n treâ
nt
prevent
playback
of
files
- Track:
Repeats
the
song
- Track:
Phaù
t laëcurrent
p baøi haù
t hieäfile.
n taïi.
taäp tin
MP3
cuõcaùncg taä
nhö
chaá
t löôï
thuaä
tsound
ghi)
cho
p tin
MP3
nh
(degraded
quality
and
in
some
cn
- Folder:
Repeats
the
same
- Folder:
Phaù
t laësong
p caùcfiles
baøiwhich
haùt coùhave
phaàthe
n ñuoâ
i môû roäng
löu
yù raèphaù
nthe
g tcaù
c höôù
ñöôï
c. ng daãn treân
playercoù
to theå
read
files).
extension
in nhau
the current
gioáng
trong folder.
cuøng moät thö muïc.
thuaä
tchæ
ghi)
caù
c taä
p tincofMP3
Maù
ycan
coùcho
theå
phaù
t ñöôï
toá500
i ñanh
- This unit
play
a maximum
fi
- Random:
Song files
will
be i
- Random:
phaùtwhich
ngaãuhave
nhieânthe
caùsame
c baøi extension
haùt coù phaà
n ñuoâ
coù theå
phaù
t ñöôï
quaù
500
thö
muïc.
per disc.
playedmôû
in roä
random
order.
ng gioáng nhau.
Maùy chæ coù theå phaùt ñöôïc toái ña
quaù 500 thöPlayback
muïc.
MPEG4
Phaùt MPEG4
To resume
press
the CANCEL
Ñeå trôûnormal
laïi cheáplay,
ñoä phaù
t bình
thöôøng, aábutton.
n phím CANCEL
Enter
Return
Menu
1st
Sub-Folders
CANCEL
Play
Play
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e Yo u
Off
00:00:23
00:00:23
T
00:00:23
...
...
...
B e c a u s e Yo u
B e c a u s e BYeoc u
a u s e Yo u
Cactus
C
actus Cactus
Sad Dayu
Sad Dayu
S
Waodn dDear y
f uul
WonderfW
u lo n d e r f u l
REPEAT
REPEAT
CD-R
MP3/WMA
Taäp
Tin CD-Rfile
MP3/WMA
REPEAT
MPEG4
Function
Chöù
cPlay
Naê
ng
Phaùt MP
Phaù
t MPEG4
Taäp are
tin AVI
ñöôïtoc duø
ng ñeå the
löu döõ
lieäu
AVI files
used
contain
audio
Maùy chæccoùNaê
theå phaù
t ñöôï
c caùcttaäMP
p tin
Chöù
ng
Phaù
AVI format files with the “.avi” extensio
2. Nhaá
n phím
/ phaù
choïtnDVD,
muïc aáFunction,
sau ñoù
- Trong
quaù trình
n phím ENTER
ñeånhaán
phím
hay ENTER.
phoùng aûnh theo traät töï 2X/4X/2X/Normal.
Trong
quaù trình
n phím sau
ENTER
ñeå n
3. -Nhaá
n phím
/ phaù
choïtnVCD,
muïc aáZOOM,
ñoù nhaá
phím
ENTER.
phoùng aûnhay
h theo
traät töï 2X/4X/2X/Normal.
4. AÁn phím / hoaëc / ñeå choïn vuøng hình maø baïn
muoán phoùng to. AÁn phím ENTER.
- Trong quaù trình phaùt DVD, aán phímInfo
ENTER ñeå
phoùng aûnh theo traät töï 2X/4X/2X/Normal.
Bookmark
Quan
troï
g: phaùt VCD, aán phím ENTER ñeå
- Quan
troïquaù
n
g:ntrình
--Trong
: Taäp tin MP3
: Bieåu töôïng thö muïc
höôù
g ntdaã
n2X/4X/2X/Normal.
n khoâ
g bao
haøvieä
m cvieä
cm
ñaûm
Taáphoù
tTaá
caûtncaû
caùaûccaù
ng ndaã
treâ
ntreâkhoâ
ng nbao
haøm
ñaû
g
nhöôù
hctheo
traä
töï
-
: Taäp tin MP3
-
-
: Taäp tin WMA
-
-
: Taäp tin JEPG
-
: Taäp tin dóa CD
Viet Nam
tquaù
Laë
p
tmuï
Ngaã
u
Nhieâ
Phaù
tn Laë
ptrình
/Phaù
ttnNgaã
u
Nhieâ
n
2.
Nhaá
phím
/ /Phaù
choï
c aáFunction,
saunñoù
-Phaù
Trong
phaù
DVD,
n phím
ENTER
ñeånhaán
Choïn Thö Muïc
phím
hay ENTER.
phoùng aûnh theo traät töï 2X/4X/2X/Normal.
Baï
n coù theå choïn thö muïc caû tr
AÁphím
n phím
REPEAT
ñeå
thay
i cheá
phaù
t. Coùcheá
4 cheá ñoä:
o maù
y DVD
t ñöôï
c loaï
AÁ
REPEAT
thay
ñoåiñoå
ñoä ñoä
phaù
t. Coù
baûobaûmaù
y DVD
seõ seõ
phaùphaù
t ñöôï
c taáct taá
caût caû
caùccaù
loaï
i dóai dóa
chöùchöù
a a
Trong
quaù trình
tnVCD,
aáZOOM,
n phím
ENTER
ñeå n ñoä:
3.n-Nhaá
nTrack,
phím
/ ñeåphaù
choï
muï
ccheá
sau
ñoù4nhaá
: Taäp tin WMA : Thö muïc hieän haønh phaùt.
Folder
vaø
Random.
Off,Off,
Track,
Folder
vaø
Random.
taä
p
tin
MP3
cuõ
n
g
nhö
chaá
t
löôï
n
g
aâ
m
thanh.
Baï
n
neâ
n
taäp tin MP3
cuõUSB
ng nhö
chaá
t löôïnis
g not
aâmsupported
thanh. Baï
neân that - Choïn thö muïc cha:
phím
ENTER.
HOST
function
if n
a product
• The
phoùng aûnhay
h theo
traätplayback
töï 2X/4X/2X/Normal.
Fast
- Off:
t bình
thöôø
- Off:
PhaùPhaù
t bình
thöôø
ng.ng.
nphöông
g phöông
p vaø
kyõmanufacturer-specific
thuaä
t ghi
taätin
p tin is
media
by its
yù raèyùnraè
g transfers
phaùphaù
pfiles
vaø
kyõ
thuaä
t ghi
chocho
caùccaù
taäcpprogram
4. AÁn phím / To
hoaëplay
c back
/ ñeåthe
choï
n vuøatnga hình
maø
baïn press- löulöu
Info
:
Taä
p
tin
JEPG
disc
faster
speed,
AÁn phím RETURN ñeå trôû veà
- Track:
Phaù
laëbaø
pAÁibaø
i thaù
t hieä
- Track:
tnlaë
hieä
nENTER.
taïni.taïi.
connected.
MP3
n dóa
m muï
c ñích
y coù
muoá
n Phaù
phoù
g tpto.
nhaùphím
MP3
treântreâdóa
CDCD
nhaènhaè
m muï
c ñích
ñeå ñeå
maùmaù
y coù
theåtheå
phaùphaù
t t
/ c ibaø
)i thaù
during
playback.
Bookmark
hoaëc duøng phím / ñeå ch
- Folder:
pccaù
n ñuoâ
i môû
- Folder:
PhaùPhaù
t laëtp(laëcaù
baø
haù
coùt coù
phaàphaà
n ñuoâ
i môû
roänroä
g ng
Does
not
operate
with
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
•chaá
ñöôï
c
vôù
i
chaá
t
löôï
n
g
toá
t
nhaá
t
(ngaê
n
ngöø
a
söï
giaû
m
suù
t
ñöôï
c
vôù
i
t
löôï
n
g
toá
t
nhaá
t
(ngaê
n
ngöø
a
söï
giaû
m
suù
t
- will
: Taäp tin dóa CD
time
you aápress
either
button, the
• Each
Info
- Trong
trình
phaù
t nDVD,
phím
ñeå playback speed
phím ENTER ñeå trôû veà thö m
gioá
g quaù
nhau
trong
cuø
g moä
tn
thö
muï
cENTER
.
Protocol)
devices.vaø trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng
gioá
ng nnhau
trong
cuø
n
g
moä
t
thö
muï
c
.
chaá
t
löôï
n
g
aâ
m
thanh
chaát löôïng aâm thanh vaø trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng
change as follows:
ng aûnhphaù
traätutöïnhieâ
USB host function
of this
does not support
• Theng
- phoù
Random:
t2x
ngaã
nccaù
c ibaø
n ñuoâ
Host
- Random:
phaùtheo
t ngaã
u➞nhieâ
n2X/4X/2X/Normal.
caù
baø
haùi Bookmark
thaù
coùt coù
phaàphaà
n ñuoâ
i i 1. USB
USB
4x ➞
8x.
khaû
c nhöõ
gptaätin
p
tin
yproduct
)
- Choïn thö muïc ñoàng caáp:
coù coù
khaû
naênnaê
g ñoïcñoï
nhöõ
ng ntaä1.
naøynaø
)Host
- Trong
phaùt VCD, aán phím
ENTER ñeå
USB
devices.
Choï
nallҧnh
Thö
kӻ
thuұt
sӕ, c
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ nhӟ, Ĉҫunghe
ÿӑc nhҥc
thҿ, hoһc
môû
ngioá
g gioá
g nhau.
Compatible
KӃt
nӕi
kӻkhoâ
MP3,các
thҿ nhӟ, Ĉ
môû
roä
nroä
g quaù
ntrình
g nnhau.
1.
USB
Host
1. Devices
USB Host
-nӕi
1. KӃt
USB
Maù
ymáy
chæ
tMuï
ñöôï
500
p ҧnh
tin
- Maù
yHost
chæ
coù coù
theåtheå
phaùphaù
t ñöôï
c toáci toá
ñai ña
500
taämáy
ptaätin
vaø vaø
khoâ
nthuұt
g ng sӕ, máy
AÁn phím /
ñeå choïn thö
For information
on the
supported
see page
30. 6)
phoù
ng nӕi
aûnhmáy
theo ҧnh
traät töï
2X/4X/2X/Normal.
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6) bӏ
lѭudevices,
trӳdöø
diMP3,
(Trang
KӃt
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
MPEG4
Function
Description
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
các
Ñeå
trôû
laï
i
cheá
ñoä
phaù
t
bình
thöôø
n
g,
aá
n
phím
CANCEL
USB
devices
USBCANCEL
Mass Storage v1.0. Baï
KӃt
máy
ҧnh
kӻ
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
nhӟ, Ĉҫu
ÿӑcaáthҿ,
hoһcENTER.
các
n nӕi
coù
theå
choï
nmuï
thö
muïc các
caûthiӃt
trong
cheá
ñoä
nÿӝng.
ghoһc
haythҿ
Ñeå
laïi cheá
phaù
t bình
thöôøthat
ng,support
aán phím
quaù
500
thö
1. trôû
USB
Hostñoä 1.
quaù
500
thö
muï
cMedia
. c.thuұt
Playing
Files
Using
sau ñoù
n phím
.
Track 01
English
1.
USB
Host
1.2.
USB
Host
Các
phҭm
trӧ (Trang
Tính
năng
lөc) năng USBHOST.( mөc lөc)
2. Các
phҭm
có Hӛmөc
trӧ Tính
MPEG4
Function
Description
thiӃt
bӏmáy
lѭu trӳ
dikӻ
ÿӝng.
(Trang
(USB
devices
as lѭu
a removable
disk
inthҿ
Windows
thiӃt
trӳ diMP3,
ÿӝng.
(Trang
6)lѭu
phaù
tsҧn
. bӏ
thiӃt
trӳcó
diHӛ
ÿӝng.
6)sҧnUSBHOST.(
KӃt
nӕi
ҧnh
thuұtthat
sӕ,operate
máy6)bӏ
nghe
nhҥc
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
Playing
Media
Files
Using
the
USB
Host
feature
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
thҿ,
các
1. 3.
USB
Host
Description
Reference
page
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
ÿӑc
thҿ,
hoһc
1.Các
USB
Host
1.
USB
Host
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Mở
các
Tệp
Media
bằng
tính
năng
CD
Ripping
- Ĉҫu
Choï
nÿӑc
thö
muï
choһc
con:
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ Ĉҫu
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹcác
lӋ
khung hì
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
2.Function
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Lieä
t
Keâ
Thö
Muï
c
Choï
n
thö
muï
c
cha:
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
thiӃt
bӏTin
lѭu
trӳ
di ÿӝng.
(Trang 6) The USB HOST function
Taä
CD-R
MP3/WMA
USB
Host
feature
pp
Tin
CD-R
MP3/WMA
isthe
not
supported
ifdi
a ÿӝng.
product
thatmáy
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
(Trang
6)
Function
Description
Reference
page
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
•type
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
1. Taä
USB
Host
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
15)
Fast playback
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
MP3
player.
MPEG4
Function
Description
15)
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
During
play,
press
the
or
Info năng
3. Chӭc
Xem EZ òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәilets
tӹ
lӋtrôûkhung
hình
trong
DVD.(trang
AÁn trong
phím DVD.(trang
/
ñeåĈҫu
choïnÿӑc
thöth
3. Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱveà
dөng
òӇ thay
ÿәi
tӹ lӋ
khung hình
Playing
Media
Files
Using
2. Các
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Skip sҧn phҭm có Hӛ trӧ Tính
MP3/WMA/JPEG/CD
Audio
This
feature
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
USB
Host
AÁ
n
phím
RETURN
ñeå
thö
muï
c
cha,
Phaù
tcó
Dóa
CD
Hình
media
by
itsbӏ
manufacturer-specific
program
isnăng
2.thiӃt
Các
sҧn
phҭm
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)năng USB Host
Phaù
Dóa
CD
Hình
lѭu
trӳtdi
ÿӝng.
(Trang
6)
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
thiӃt
bӏDuring
lѭu
trӳ
ÿӝng.
(Trang
6)transfers
2.files
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
USBHOST.(
mөc
thiӃt
bӏ
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)lөc)
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
- ÿәi
3.button,
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
itdi
moves
forward
play,
press
the
ornghe
4.lѭu
Mӣ
các
TӋpHost
Media
b�ng
tính
15)
15)
15)
sau
ñoù
aá
n
phím
ENTER.
.
To play back the
disc
speed,
press
or at anăng
) faster
3.( Khi
Chӭc
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
the
USB
Host
feature
Skip
device
into
MP3
format.
Bookmark
Function
Description
Reference
page
hoaë
cnăng
duø
nthѭӣng
gcóphím
/Tính
ñeå
choï
nòӇ
“..”
vaøtrӧ
aán
connected.
You
can
enjoy
the
media
files
such
as
pictures,
movies
and
nlѭu
ghi
cdi
taätin
p tin
MP3
hoaë
c WMA
leâdóa
n dóa
CD-R,
3.Các
Chӭc
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
2.3.
sҧn
phҭm
Hӛ
trӧ
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Khi
baï
nbaï
caù
ccaù
taäphҭm
p
MP3
hoaë
c Tính
WMA
leân
thiӃt
bӏghi
trӳ
ÿӝng.
(Trang
6)
2.
Các
sҧn
có
Hӛ
trӧ
năng
mөc
lөc)
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
thay
ÿәi
tӹdaï
lӋҧnh,
khung
hình
trong
DVD.(trang
-CD-R,
2.
Các
sҧn
phҭm
Hӛ
Tính
mөc
lөc)
or
backward
minutes.
có
thӇ
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭuҧnh,
có phim và
Bҥn
button,
it5moves
forward
v1.0.
cóòӇ
thӇ
thѭӣng
thӭc
cácUSBHOST.(
tӋp
media
nhѭ
hình
Bҥn
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
năng
USB
Host
4.tính
Mӣ
các
TӋpUSBHOST.(
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
4.Chӭc
Mӣ
các
Media
b�ng
USB
Host
( 15)
or
)khaû
(
/
) during
playback.
Dóa
chöù
anTӋp
taä
pthö
tin
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
ôûmovies
nnăng
g
1.
Choï
nMTP(Media
muï
ctrôû
caà
nveà
phaù
tsuch
. năng
Off and
Play
n sҧn
tham
obackward
c löu
yùminutes.
sau.
1.
Choï
thö
muï
cñeå
caà
n
phaù
ttính
.thö
operate
with
Janus
enabled
Transfer
You
can
enjoy
the
media
files
pictures,
caàCác
ncaàtham
khaû
oDuring
caù
ccaù
löu
yùtrӧ
sau.
•a Does
phím
ENTER
muï
cascha.
During
play,
press
the
or not
15)
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
or
5
tunes
saved
in
an
MP3
player,
USB
memory
or
digital
cam2.
phҭm
có
Hӛ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
15)
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
•
Cameras
that
operate
as
removable
disk
in
Windows
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máylѭu
ҧnh
play,
press
the
SEARCH
Skip
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
nhӟD
Open
the
disc
tray.
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
cóUSB
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
•
baø
i
haù
t
hoaë
c
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
toå
chöù
c
döôù
i
daï
n
g
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
có bӝ
Bҥn
4. Mӣ các TӋp Media b�ng
tínhitBҥn
năng
Host
R
oot
1.
USB
Host
button,
moves
forward
Protocol)
devices.
AÁtrong
nsӕphím
/ñeå
ñeå
choï
npnăng
taätin
p tin
hình
trong
muï
cccәng
luï
t keâ cӫa ÿҫu DVD.
2.
AÁ2.nn
phím
/can
choï
nptính
taä
hình
trong
muï
cdigital
luï
lieäccamtlieä
keâUSB
4.15)
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
năng
USB
Host
tunes
saved
in
MP3
player,
USB
memory
or
((Xem
or
- cCaùtaä
cpnăng
taäthanh
p tin
MP3
hoaë
corWMA
phaû
i ñöôï
cthay
ghi
theo
or EZ
button
and
press
3.- Caù
Chӭc
òѭӧc
sӱSEARCH
dөng
òӇ
ÿәi
tӹutieâ
lӋuMP3,
hình
DVD.(trang
(2000
later)
without
additional
driver
installation.
15)
During
play,
press
the
4.khung
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
USB
Host
15)
tin
MP3
hoaë
c) WMA
phaû
i ñöôï
cthanh
ghi
theo
tieâ
kӻ
thuұt
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
change as follows:
era
in
high
audio
by
connecting
the
storage
device
to
the
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
c
Choï
thö
muï
ñoà
n
g
caá
:
thö
muï
c
nhö
hình
beâ
n
döôù
i
.
Chuù
n
g
töông
töï
nhö
khi
âm
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
You
can
enjoy
the
media
files
such
as
pictures,
movies
and
âm
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
or
backward
5
minutes.
KӃt
máy
ҧnh
kӻ
sӕ,
máy
ngheHost
nhҥc
MP3,ҧnh,
thҿphim
nhӟ, Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
vaø
sau
ñoù
aáphím
nthuұt
phím
ENTER.
USB host
ofnӕi
this
product
not
support
vaø
sau
ñoù
aádoes
n4.
ENTER.
W M A hoһc các
• TheUSB
1. chuaå
USB
Host
1.Search
Host
again
toorsearch
ab�ng
faster
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
các
giai
ÿiӋu
lѭu
Bҥn
chuaå
n
ISO
hoaë
catand
JOLIET.
4.function
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
(9660
) JOLIET.
button
and
press
4.
USB
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
2x ➞ 4x ➞ 8x.
nUSB
ISO
9660
hoaë
cHDD
15)
4.kӻ
Mӣ
các
TӋp
Media
tính
năng
Host
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
phim
vàvà
các
lѭu
cócó
Bҥn
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
era
in
high
audio
by
connecting
the
storage
device
to
the
baï
ncó
söû
duï
nÿҫu
g
maù
yin
tính
ñeå
cheù
pthiӃt
moä
tbӏ
taä
tin
vaø
oҧnh,
moä
tchoï
thö
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
DVD.
kӻ
thuұt
sӕ
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
USB
cӫa
DVD.
USB
port
of
the
DVD
Player.
tunes
saved
an
MP3
player,
USB
memory
or
digital
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
lѭu
trӳ
cәng
cӫagiai
ÿҫu ÿiӋu
DVD.
-bҵng
During
play,
press
the
SEARCH
the
tray,
and
close
the
tray.
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
3.
AÁ
nÿӑc
phím
INFO
treâ
ncәng
BÑKTX
ñeå
hieå
npÿҫu
thò
caù
cvӟi
muï
c camnUSB
.
AÁ
n
phím
/
ñeå
choï
n
thö
muï
c
caà
n
,
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
3.
AÁ
n
phím
INFO
treâ
n
BÑKTX
ñeå
hieå
n
thò
caù
c
muï
c
choï
n
.
(
or
)
all
USB
devices.
Search
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
thҿ,
hoһc
các
Allows
you
to
search
speed.
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
again
to
search
at
a
faster
J Pmáy
Compatible
Devices
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
có
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭuҧnh
có
Bҥn
Lieä
tvà
Keâ
Thö
Muï
c
USB1.1.
4. Ñònh
Mӣ
các
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
thӇUSB2.0
thѭӣng
thӭc
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝbӝ
nhӟ
USB
hoһc
có
thӇcәng
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và các
Bҥn
muï
cKӃt
.thӇ
1.
nӕi
thiӃt
USB
vӟi
USB
ӣhình
mһt
trѭӟc
thiӃt
bӏ.
Ñònh
nISO
gcó
ISO
9660
vaø
p tin
daï
nJoliet
gtӋp
Joliet
MP3
hay
WMA
daï
ndaï
gTӋp
9660
vaø
taä(or
ptaä
tin
daï
g
MP3
hay
WMA
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣE Gmһt
trѭӟc
cӫa giai
thiӃtÿ
or
)ncác
button
and
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
USB
port
of
the
DVD
Player.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
vaø
sau
ñoù
aábӏ
nsee
phím
ENTER.
-trӳ
Sӱ
dөng
tính
USBHOST
era
in
audio
by
connecting
the
storage
device
to
thecӫa
vaø
sau
ñoù
aánăng
nthe
phím
ENTER.
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏpress
lѭu
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
Connect
USB
device
to the
USB
( kӻ
orthuұt
) sӕ
2.on
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
sau
ñoù
aá
nhigh
phím
ENTER.
.page
For
information
the
supported
devices,
30.
at
abҵng
speed
intoDOS,
an
AVI
Allows
you
to
search
thiӃt
bӏâm
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
Off
• You
may
experience
difference
in playback
quality
when
Search
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
töông
thích
vôù
ifaster
Microsolf’s
Window
vaø
Apple’s
Mac.
1. USB devices that
support
USB
Storage
v1.0.
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
lѭu
có
Bҥn
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
kӻcӫa
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
again
search
at aaKӃt
faster
töông
thích
vôùMass
ispeed.
Microsolf’s
DOS,
Window
vaø
Apple’s
Mac.
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
Mnút
P 3 USB
ٞٞ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/ٟٟ
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
rӗi
Thö
muïchӑn
c chahoһc
MP3/WMA/JPEG/CD
Audio
ٞٞ
ٟٟ
Using
the
USB
HOST
feature
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
/
òӇ
mӝ
port
onÿiӋu
the
front
of
the
unit.
1.có
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
thiӃt
bӏ.
1.
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
USB
port
of
the
DVD
Player.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
file.
(2X,
8X)
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ USBHOST
òѭӧc
sӱ dөngbӏòӇlѭu
thay
tӹcәng
lӋ khung
hình
trong
DVD.(trang
at
speed
in
an
AVI
or
)disk
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
USBHOST.(
mөc
lөc)
Hai
kieå
usҧn
ñònh
nnaø
g4X,
yspeed.
ñang
ñöôï
c söû
gbӏ
roä
nraõgi MP3,
raõ
i nhaá
tkӻ
.Sӱ
2.operate
Các
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
mөc
lөc)
Allows
you
to
search
you
connect
akӃt
USB1.1
device.
Hai
kieå
u
daï
nadaï
gfaster
ynaø
ñang
ñöôï
cnăng
söû
duï
nduï
g nroäUSBHOST.(
nnhҥc
glѭu
nhaá
tvӟi
. bӝ
Sӱ
dөng
tính
năng
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
trӳÿәi
vӟi
USB
cӫatrӳ
ÿҫu
DVD.
(USB devices2.that
as
a (removable
inTính
Windows
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
thuұt
sӕ
bҵng
cách
nӕi
thiӃt
trӳ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
dөng
tính
năng
USBHOST
kӻ
thuұt
sӕ hãy
bҵng
cách
kӃt
bӏ lѭu
vӟi
cәng
USB cӫa Thö
ÿҫumuïDV
-2.
Choï
n
thö
muï
ccó
Bҩm
OK.
Using
the
USB
HOST
feature
Lieä
tkӻñònh
Keâ
Thö
Muï
c
Bҩm
OK.
ٞٞ
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/ٟٟ
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯcon:
USB
rӗi
ٞٞ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/ٟٟ
òӇ thiӃt
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
This
screen
will
displayed.
ٞٞnӕi
M U S I C rӗi
NӃu
USB
nhiӅu
phҫn,
Bҩm
nút
/ٟٟthiӃt
òӇrӗichӑn
mӝt phҫn
tӯ USB
ch
1.2.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
file.
(2X,
4X,
8X)
15)
Allows
you
to
search
at
a
at
a
faster
speed
in
an
AVI
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
•pcách
For
atin
USB
HDD,
sure
tokhoâ
connect
an
auxiliary
power
CD
Ripping
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
cәng
USB
ӣ•“USB”
mһt
cӫa
thiӃt
bӏ. màn hình.
1.
Connect
the
USB
device
tovӟi
USB
port
front
the
Sӱ
tính
năng
USBHOST
(2000 or later) -without
additional
driver
installation.)
- Khi
tn
teâcho
nbҵng
cho
taä
pnăng
hoaë
c WMA,
g ñöôï
c vöôï
tdөng
Dóa
chöù
a
taä
pÑaë
tin
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
ôû trѭӟc
daïof
ng
kӻ
thuұt
sӕ
kӃtMP3
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
cӫa
ÿҫu
DVD.
Sӱ
dөng
tính
USBHOST
1.1.
KӃt
nӕi
thiӃt
USB
vӟi
cәng
USB
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.trên
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Môû
khay
tthe
dóa
vaø
ochoï
Khi
tñaë
teâ
taä
tin
MP3
hoaë
cmake
WMA,
khoâ
n
g nvӟi
ñöôï
ccәng
tUSB
Chú
ýdóa.
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Slow
Motion
Using
USB
HOST
Chú
ýӣon
sӁ
xuҩt
hiӋn
AÁ
nmӝt
phím
/ bӏ
ñeå
nthe
thö
muï
cfeature
caà
nmһt
,the
Bҩm
OK.
Bҩm
OK.
Bҩm
OK.
P“.mp3,
12
file.
(2X,
4X,
8X)
MP3/WMA/JPEG/CD
ٞٞ/.wma”.
ٟٟvöôï
2.ñaë
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
nút
phҫn
tӯ
USB
rӗi
slower
speed
inn
an
AVI
file.
Allows
you
to
search
ahãy
4.òӇ1.chӑn
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
1st
15)
cord
to
the
USB
HDD
for
operation.
15)
quaù
81.
kyù
töï
vaø
ñaë
tUSBHOST
phaà
ñuoâ
i atmôû
roä
nBҩm
gproper
laøAudio
1.cӫa
Connect
the
USB
device
to
the
USB
port
on
the
front
of
the
2. MP3 Player: HDD
and
flash
type
MP3
player.
khay.
Ñoù
n
g
khay
dóa.
Khay
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
quaù
8dөng
kyù
töï
vaø
ñaë
t
phaà
n
ñuoâ
i
môû
roä
n
g
laø
“.mp3,
.wma”.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
baø
i
haù
t
hoaë
c
hình
aû
n
h
coù
theå
ñöôï
c
toå
chöù
c
döôù
i
daï
n
g
unit.
Sӱ
tính
năng
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
thiӃt
bӏ.
Play
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Slow
Motion
1.
To
Select
DISC
Màn
hình
USBhiӋn
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trênUSB
mànMENU
hình TVsӁvà
tӋp ÿã lѭu
• hình
Màn
hình
xuҩt
trên màn
hìc
ChúOK.
ýslower
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
sau
ñoù
aá•n•“USB”
phím
ENTER.
.to device
Chú
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
This
feature
lets you
toBҥn
copy
audio
from
disc
USB
Thö muï
Chú
ýfiles
sӁ
xuҩt
trên
màn
hình.
P
12hình.
Allows
you
to
search
at aýmàn
(1/8X,
1/4X,
1/2X)
speed
in
an
AVI
file.
Bҩm
có
thѭӣng
thӭc
tӋp
media
nhѭ
ҧnh,
phim
và phҫn
các giai
ÿiӋu hiӋn
lѭu
có
1.
Connect
the
USB
the
USB
port
the
front
of
the
dóa
ñoù
nthӇ
gOK.
vaø
maø
nnhiӅu
hình
5.USB
USB
card
Reader:
One
slot
USB
cardHost
reader
and
Multi
slot
4. Cameras
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
2nd
4.Ñònh
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
3. Digital camera:
that
support
USB
Mass
Storage
�/�
thö
muï
csӁ
nhö
hình
beâ
nUSB,
döôù
ihãy
.to
Chuù
nPress
g�/�
töông
töï
nhö
khi
buttons
toBҩm
With
the
unit
incác
Stop
mode,
theon
Slow
2.
Bҩm
OK.
unit.
ٞٞ
2.USB
NӃu
USB
có
phҫn,
Bҩm
nút
/ٟٟ
òӇselect
chӑn
mӝt
USB
rӗi
Play
1.
KӃt
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣsӁ
trѭӟc
thiӃt
bӏ.
ٞٞ
ٟٟ
2.
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/cӫa
òӇ
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Bҩm
button
to
2.màn
Ifchӑn
there
isÿѭӧc
partision
Of
Press
the
ٞٞTV
ٟٟvà
2.nhö
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
nút
/tӯ
òӇtӋp
chӑn
mӝt
phҫn tӯ
nteâ
gn
teâ
nMP3/WMA/JPEG/MPEG4
thoâ
nthöôø
g
thöôø
nlaøUSB
gspeed
laø
:n
teâ
.mp3
hoaë
cndaï
teâ
nhiӋn
.wma.
mӣ.
12
Ñònh
daïa
ndaï
gnӕi
thoâ
ntime
g1/4X,
nSTEP
gxuҩt
: button
teâ
.mp3
hoaë
c mһt
teâ
.wma.
slower
innan
AVI
file.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
•Motion
Màn
hình
MENU
xuҩt
trên
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
Dóa
chöù
taä
pNӃu
tin
ôû
n
gPhình
•into
Màn
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
(1/8X,
1/2X)
device
MP3
format.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
ÿã
lѭu
Each
the
Chú
ý
•“USB”
sӁ
hiӋn
trên
màn
hình.
1.
Kh
beâ
n
caï
n
h
seõ
hieå
n
thò.
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
select
DISC.
unit.
Play
USB
card
reader
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
(Trang
4)
baï
n
söû
duï
n
g
maù
y
tính
ñeå
cheù
p
moä
t
taä
p
tin
vaø
o
moä
t
thö
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
hình
ҧnh,
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
v1.0.
Chú
ýnút
sӁ
xuҩt
trên
màn
hình.
Khi
ñaë
teâ
nhình
, ñoä
daø
in
teânhieà
n(1/8X,
nhieà
uñöôï
nhaá
t8toå
laø
8chöù
kyù,nút
,nhѭ
khoâ
n
g ncoù
Bҩm
OK.
�/�
button
to
select
2.(Trang
IfBҩm
there
is•“USB”
Of
USB,
the
Khi thiӃt
1/4X,
1/2X)
Step
Motion
ñaë
thoaë
teâtncó
ñoä
daø
iaû
teâ
u nhaá
thãy
laø
kyù
töï
khoâ
ngi/ٟٟ
coù
ٞٞ
2.
USB
có
phҫn,
Bҩm
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
OK.
Chú
ýRsӁ
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Bҩm
OK.
ENTER.
S O N GtӋp.
F I1.
LE 1
ٞٞ
٠٠
١Press
3.phim
/ٟٟ
hoһc
/hiӋn
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp/ٟٟ
trong
USB.
OKmӝt
òӇ Mӣ
the
one
of
partision
from
USB,
then
Press
OK.
baøKhi
i haù
tNӃu
c,Bҩm
nnhiӅu
hmӣ.
coù
theå
cwill
döôù
daï
gtrên
ٞٞ
٠٠/١ Bҩm
3.
Bҩm
nút
hoһc
òӇ chӑn
tӋp
trong
USB.
Bҩ
sӁ
sӁctöï
ÿѭӧc
mӣ.
Off lѭu
isEach
pressed,
athe
new
frame
Play
ÿѭӧc
mӣ.
oTV
t 4)
STEP
button
To
Select
DEV
media
device)
Pxuҩt
12
•ÿѭӧc
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
hiӋn
màn
hình
và
tӋp
ÿã
kӻ
thuұt
sӕoIf•“USB”
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
�/�
button
totrên
select
there
is
partision
Of(storage
USB,
Press
the
•time
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
muï
cthe
.USB
âm
thanh
chҩt
cao
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
• Cameras that khoaû
operate
removable
disk
innduø
1.
thiӃt
bӏ
ӣsӁ
chӃ
ÿӝ
Dӯng,
bҩm
nút
®
ÿӇ
chӑn
thanh
trong
máy
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
khoaû
nnhö
gaOK.
nvaø
gchҩt
vaø
nduø
hEach
ncaù
g
caù
cn١máy
kyù
töï
tnghe
bieä
t nhö:
•Press
Màn
hình
USB
MENU
xuҩt
hiӋn
màn
hình
TV
và
lѭu menu
Thöme
m
Play
Chú
ý2.one
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Open
the
disc
tray.
Step
Motion
time
the
STEP
button
nâm
traé
ntraé
ghình
traù
ntraù
hlѭӧng
gWindows
c٠٠
kyù
töï
ñaë
tñaë
bieä
t mӝt
nhö:
(Trang
4)
Bҩm
Chú
ýlѭӧng
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
•USB
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋptӋp
ÿãÿã
lѭu
of
partision
from
USB,
then
Press
OK.
Chú
ýKhi
•“USB”
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Tháo
an
toàn.
thö
muï
cgas
beâ
nٟٟ
döôù
icao
.trong
Chuù
g
töông
töï
nhö
khi
�
button
to
select
thesӁ
DEV
(storage
media
the
Tháo
USB
an
toàn.
appear.
D
ٞٞ
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
is
pressed,
a
new
frame
will
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
S O N G tӋp.
FILE 2
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
Sao
lѭu
CD
P
12
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Step
Motion
Off
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
the
ofDVD.
partision
from USB, then Press OK.
W Mone
A
Sӱ Sao
dөng
tính
năng
USBHOST
may
not
benӕi
supported.
(2000 or later)
without
additional
driver
installation.
(.,/,\,=,+).
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
is
pressed,
a
new
frame
will
lѭu
CD
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
Chuù
yù
(.,/,\,=,+).
P
12
Play
Chuù
yù
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
device)
menu,
then
press
the
button.
• Màn
hình
USB
MENU
sӁENTER
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿãmàn
lѭu
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
menu
DEV
(thiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu
trӳ),
sau
ÿó
bҩ
baïn söûChú
duïTháo
nýg •“USB”
maù
y
tính
ñeå
cheù
p
moä
t
taä
p
tin
vaø
o
moä
t
thö
Place
the
Audio
CD(CD
DA)trên
disc on
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
hình
TV
và
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
appear.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
Play
USB
an
toàn.
Tháo
USB
an
toàn.
Tháo
USB
toàn.
2X/4X/2X/Normal
in٠٠
order
P 18 tӋpinto
ٞٞ
١ òӇmemory
3.
Bҩm
nút
hoһc
/c
chӑn mӝt
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇan
Mӣ
tӋp.
bҩm núth
ZOOM
SONG FILE 3
appear.
• /năng
Ifٟٟ
you
install
multiple
devices
a multi
1.-card
KӃt
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣmuï
trѭӟc
cӫa
bӏ. OK òӇ
Sao
lѭu
CD
:AÁnút
Teâ
taä
p
tin
hieä
n/phép
haø
ntoveà
h.chӑn
4. USB HDD andmuï
USB
Drive:
Devices
that
support
�/�
buttons
select
USB,
then
press
the
Press
the
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Jn
P En
G
tgiaû
Keâ
Thö
Muï
Sӱ
USBHOST
Tính
năng
này
cho
bҥn
sao
tӋpthiӃt
âm
phím
STOP
ñeå
trôû
yan
luï
ctrѭӟc
. các
ٞٞ
٠٠
١bҩm
3.USB,
Bҩm
/aٟٟ
hoһc
òӇ
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
Mӣ
tӋp. 2.
sӁAÁ-nӕi
ÿѭӧc
mӣ.
.Flash
-tháo
n
phím
STOP
ñeå
trôû
veà
caâ
ycaâ
muï
cmһt
luïcchép
ccác
.trong
• 2X/4X/2X/Normal
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
sӁ
3.
Bҩm
nút
/cuû
hoһc
/١bӏ
chӑn
mӝt
tӋp
USB.
Bҩm
OK
òӇcáp
Mӣ
tӋp.
sӁòӇ
ÿѭӧc
mӣ.
-csoá
Tæ
soá
i tránh
n
ítÿѭӧc
nhaá
t mӣ.
phaû
ñaï
t 128
Kbps
khi
ghi
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
the
tray,
and
close
thehҥi
tray.
- TæLieä
giaû
idөng
neù
nneù
íttính
nhaá
t phaû
iyou
ñaïi may
tin
128
Kbps
khi
ghi
tháo
toàn
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
USB.
ñӇ
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
nút
ENTER
(NHҰP)
.
Bҩ
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
tӋp
âm
ñӇ
tránh
gây
hѭ
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
order
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
P
18
ZOOM
ENTER
button.
Tháo
USB
an
toàn.
reader,
experience
problems.
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
in order
USB2.0 or USB1.1.
P 18
Môû
khay
dóa.
Ñaë
t toàn.
dóa
vaø
o cKodak,
ZOOM
Off
1.taäTính
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏٞٞ
USB
vӟi
cәng
ӣAudio
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
vӟi
USB
ӣmӝt
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
M
P E G 4 tӋp.
F I L E S 2.
Tháo
USB
an
toàn.
Mٞٞ
P 3 phaù
ٟٟ
٠٠
١thiӃt
3.
Bҩm
/an
hoһc
òӇnút
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
OK
Mӣ
-nút
Khi
tÿƭa
CD
hình
Kodak,
maù
yhoһc
seõ
phaù
ٟٟUSB
٠٠cәng
Thö
muï
cha
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
3.
Bҩm
nút
/2X/4X/2X/Normal
hoһc
/١USB
òӇ
chӑn
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
--Bҩm
Khi
phaù
tcáp
CD
hình
maù
seõ
phaù
t hình
aûnchӑn
h
Tháo
USB
ٞٞ
٠٠
١hình
3.
Bҩm
/yٟٟ
/tdҥng
òӇ
mӝt
tӋp òӇ
trong
USB.
BҩmBҩm
OK các
òӇ
MP3/WMA/JPEG/CD
năng
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
nút
STOP(
)/tác
p1.tin
MP3.
-Bҩm
nút
)aûnhBҩm
Connect
the
USB
device
to
the
USB
p tin
MP3.
tháo
an6.innày
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
thanh
tӯ
sang
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
MP3.
(ChӍ
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
USB.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Ifplayback
you
use
aphҫn,
USB
extension
cable,
the
USB
device
might
not
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
Ñoù
n
g
khay
dóa.
Khay
-khay.
:
Thôø
i
gian
phaù
t
hieä
n
haø
n
h.
1.
USB
Host
2.
Bҩm
các
nút
ҏ†dҥng
/-STOP(
ÿӇ chӑn
SELECT
(CHӐN), sau ÿó
bҩ
Bҩm
OK.
• You may experience
añӇ
difference
quality
when
- taä
These
functions
may
not
work
depending
on
MPEG4
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
MP3.
(ChӍ
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
ñӇ
tránh
hҥi
dӳ
thiӃt
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
port
on the
front
of the unit.
Tháo
USB
an
toàn.
tröï
cmaø
tieá
pShình
,hѭ
khoâ
ncho
g)cho
coù
yliӋu
muï
clѭu
luï
ctrong
. USB.
ٞٞ
ٟٟ
٠٠taä/)١p tin
3. Chaá
Bҩm
nút
/USB
hoһc
òӇ MP3
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
òӇ
tӋp.
Tháo
an
toàn.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
dӳ
liӋu
thiӃt
bӏbӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
táctác bҩm nút
Tháo
USB
an
tröï
cvaøcáp
tieá
pgây
,USB.
coù
caâ
ycaâ
chaølѭu
luï
ctoàn.
.trong
-Tháo
cáp
M
Ukhoâ
I C ng
-Bҩm
nút
STOP(
-Bҩm
nút
STOP(
)(ChӍ
dóa
ñoù
n
gýOK
nMӣ
Thö
muï
cmuï
hieä
n-Tháo
nhnhҥc
-Bҩm
nút
STOP(
t device.
löôï
naâ-tӯ
gm
aâOK.
m be
thanh
cô
n adöï
a ntreâ
tæKӃt
recognized.
tháo
an
toàn
trѭӟc
ngҳt
kӃt
cáp
USB.
tthanh
löôï
nfunctions
gOK.
thanh
cuûnot
acuû
taäakhi
pwork
tinbӏ
MP3
cô
baû
nbaû
döï
treâ
tænMPEG4
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
ÿƭa
sang
thiӃt
USB
ӣnӕi
ÿӏnh
MP3.
you connectDóa
a-Chaá
USB1.1
Chú
•“USB”
sӁ nhö
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
These
may
depending
on
MPEG4
These
functions
may
not
work
depending
file.
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
Bҩm
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
tҩtthiӃt
cҧ tӋp
sӁ các
sa
Bҩm
chöù
adóa.
taä
p
tin
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
ôû dҥng
daï
ndisplayed.
gon
tháo
an
toàn
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ USB,
hãy
thӵc
hiӋn
táchãysao
Môû
khay
Ñaë
ttránh
dóa
vaø
obaïnhѭ
will
USB
an
toàn.
ñӇ
gây
hҥi
cho
liӋu
lѭu
trong
bӏ
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
tháo
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
bӏthao
USB,
h
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
dùng
CDAudio
(CD
DA))
beâ
nUSB,
caï
nan
hcho
seõ
hieå
n 1trѭӟc
thò.
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
-Tháo
cáp
USB.
soá
neù
n
/giaû
inút
neù
n•STOP(
maø
choï
npower
. Khi
taïdӳ
oThis
caù
cscreen
dóa
CD,
aâm thiӃt
Supported
Formats
-Tháo
cáp
USB.
soáfile.
neùTháo
n
/giaû
i
neù
n
maø
baï
n
choï
n
.
Khi
taï
o
caù
c
dóa
CD,
aâ
m
-Tháo
cáp
USB.
:
Cheá
ñoä
t
hieä
n
haø
n
h:
Coù
04
cheá
ñoä
,
-Bҩm
)
s tphaù
• For a USB HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
file.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
Phaù
t
nhaï
c thӵcché
Chú
ýkhay
•“USB”
xuҩt
hiӋn
màn
hình.
khay.
Ñoù
ng
dóa.
Khay
Chú
ýlaá
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
baø
i haù
t ñöôï
hoaë
ccho
hình
aû
ntoàn
husӁ
coù
theå
ñöôï
ctrên
toå
chöù
cmàn
döôù
ihình.
daï
nhgbӏnhUSB,
-Bҩm
nút
STOP(
) Thönút(/).
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi)bҩm
ngҳt
kӃt
nӕi lúc
cápm�
USB.
dùng
CDAudio
(CD
DA))
Xoay
hình
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
sao
chép.
tháo
an
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
-Bҩm
nút
STOP(
Xoay
hình
tháo
an
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
thanh
ñöôï
c
y
maã
theo
tæ
leä
nhaá
t
ñònh
ñeå
chuyeå
n
thaø
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
muï
ctoàn
con
thanh
c
laá
y
maã
u
theo
tæ
leä
nhaá
t
ñònh
ñeå
chuyeå
n
thaø
n
Trong
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
1.
USB
Host
cord to the USB
HDD
for
proper
operation.
-Tháo
USB.
- ĈӇ bӓ
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Tính
năng
USBHOST.(
mөc lөc)
sӁnút
ÿѭӧc
mӣ.
dóa
ñoù
ngcthanh
vaø
maøsoá
ncáp
nhö
1.
USB
2n
1.baï
USB
Host
thö
nhö
beâ
nSTOP(
döôù
ithaø
.nngҳt
Chuù
nkӃt
töông
töï
nhö
khi
•toàn
Màn
hình
USB
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
1.
To
Select
DISC
chuù
nHӛ
gvà
tadtrӧ
coù)lѭu
theå
thay
ñoå
caù
c cheá
ñoä)in
•nút
Màn
hình
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn
màn
TV
tӋp
ÿã
lѭu
MP3/WMA/
dóa
-Tháo
cáp
USB.
STOP(
aâthanh
m
,hình
do
ñoù
khi
thaø
ntaä
hgMENU
p sӁ
tin
MP3,
n
phaû
itrên
�/�
�/�
3.-Bҩm
Press
the
or
buttons
toiSTOP(
select
abҩm
file
aâmmuï
soá
, hình
do
ñoù
khi
neù
nneù
nMENU
h)nút(/).
ptaä
tin
MP3,
nbaï
phaû
iHost
tháo
an
trѭӟc
khi
nӕi
cáp
USB.
-Bҩm
-Tháo
cáp
USB.
-Bҩm
nút
•N�u
cóhình
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁnhӟ,
ÿѭӧc
chӑn.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp hoһc
tiӃp
theo
Trong
lúc
t�p,
hãy
bҩm
-buttons
ĈӇ
bӓ
ÿánh
sao
chép
tҩt
cҧthҿ
tӋp,
bҩm
nút
Trong
lúc
m�
hãy
bҩm
nút(/).
Trong
lúc
m�
hãy
CD-R
beâ
nnOne
caï
nAVI
hduï
seõ
hieå
nm�
thò.
5. 1.
USBUSB
card Reader:
USB
card
reader
andcheù
Multi
slot
KӃt
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
Ĉҫu
các
Host
5.ñaû
Nhҧy
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
òӇ
thay
ÿәi
khung
hình
trong
DVD.(trang
3.
�/�
buttons
tonghe
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١nút(/).
3.
Bҩm
nút
/t�p,
hoһc
/dөng
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇcác
Mӣÿӑc
tӋp.thҿ,
�/�
�/�
3.(Trang
Press
the
or
to
select
adҩu
file
inlӋxoay
baï
söû
nfile
ymaã
tính
pñeá
moä
t160
taä160
pKbps.
tin
vaø
ot�p,
moä
:nӕi
Moã
isӕ,
laà
nLmáy
aáphím
nbҩm
phím
ENTER
hình
aûthҿ
nseõ
htӹ
seõ
KӃt
nӕi
ҧnh
kӻ
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
8)
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
nhҥc
MP3,
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
ENTE
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
:thuұt
Moã
iOK
laà
n
aá
ENTER
hình
aûnbҩm
hthҿ
xoay
ñaû
mslot
og
tæmaù
leä
laá
ycáp
maã
uñeå
128
Kbps
n
Kbps.
Neábaï
ut3.
baï
nmáy
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
m
baû
obaû
tætӟi/lҥi
leä
laá
ySTOP(
u file
128
Kbps
nñeá
Neá
u
nthö
�/�
3.
Press
the
or
buttons
to
select
a
file
in
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
-Tháo
cáp
USB.
SO
NoG
F IOpen
E�/�
1
CD-R
AVI
USB.
Press
to
file.
-Bҩm
nút
)
-Tháo
USB.
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
-Tháo
cáp
USB.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
(Trang
8)
naø
y
baè
n
g
caù
c
h
aá
n
phím
REPEAT.
o
:
Teâ
n
cuû
a
taä
p
tin
hieä
n
haø
n
h.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
CD-R
AVI
file
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
select
DISC.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
USBKӃt
card nӕi
reader
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
90
theo
chieà
u
kim
ñoà
n
g
hoà
.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
15)
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
nӳa
(Menu
UNSELECT
USB.
Press
OK
to
Open
file.
muï
c
.
90
theo
chieà
u
kim
ñoàmuïncgñoàhoà
Tháo
USB
an
toàn.
y(Trang
maã
unút
cao
hôn
vífollowing
duï
nhö
192
Kbps
seõ
taïraomӝt
ramthiӃt
aâthiӃt
m
thanh
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
laá3.
ylaá
maã
u
cao
hôn
ví
duï
nhö
192
Kbps
seõ
taï
o
aâ
thanh
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
1.
Môû
khay
dóa.
Ñaë
t
dóa
vaø
o
khay
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
Bҩm
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
ENTER.
Thö
ng.caáp
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
This
unit
can
play
the
video
compression
formats
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
8)
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
USB.
Press
OK
to
Open
file.
(BӒ
C
-Tháo
cáp
USB.
5.manufacturer.
Nhҧy
tӟi/lҥi
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
Bҩm
nút
khi
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
To
Select
DEV
(storage
media
device)
M�
nhanh
STOP
Off
Sbҩm
O này
N
Gthe
F I Lnút,
E�/�
2 bҥn
M�
nhanh
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Off
• Depending
the
USB
card
reader
This
unit
can
play
the
following
video
compression
formats
buttons
to
select
SELECT,
thentӋp
press
themөc
2.
Press
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩmlөc)
nút,
trѭӟc
ÿó sӁ
òѭӧc
chӑn.
toá
tTháo
hôn.
cptaä
phѫn
tin
coù
tæ soá
giaû
i n•N�u
neùnhoû
nkhi
nhoû
hôn
128
Kbps
thiӃt bӏ on
lѭu
di
ÿӝng.
(Trang
6)
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
lөc)
•N�u
có
nhiӅu
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
toáthe
t trӳ
hôn.
Caù
cCaù
taä
tin
coù
tæmӝt
soá
giaû
i video
neùthì
hôn
128
Kbps
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Bҩm
nút
này
khi
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Off:
phaù
t
bình
thöôø
n
g.
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
Phoù
n
g
hình
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
USB
an
toàn.
Phoù
n
g
hình
(BӒ
CHӐN)).
-i t
Vôù
i
moä
t
dóa
chöù
a
caû
hai
loaï
Tháo
USB
an
toàn.
This
unit
can
play
the
following
compression
formats
�
button
to
select
the
DEV
(storage
media
Press
the
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
within
the
AVI
file
format:
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
STOP
00:00:00
Off
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ENTER
button
to
mark
all
the
files
for
copying.
:
Thôø
i
gian
phaù
t
hieä
n
haø
n
h.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
NӃu
b
seõ
khoâ
n
g
phaù
t
ñöôï
c
.
M�
nhanh
notsҧn
be -supported.
the
filesӱ
format:
M�
nhanh
Bҩm
nút
khi
bҥn
dөng
ÿҫu
DVD.
Bҩm
nút
ÿӇcác
ÿiӅu
khiӇn
TV.
seõ •N�u
khoâ
n: gTeâ
phaù
tnày
ñöôï
chѫn
. AVI
M�
nhanh
S
ON
G năng
F I Lnày
E
3
2. may
Các
phҭm
có
Hӛ
trӧ
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
3.
Chӭc
Xem
EZ
òѭӧc
sӱnhѭ
dөng
òӇҧnh,
thay
ÿәi
tӹvàlӋcác
khung
hình
trong
DVD.(trang
nwithin
cuû
a Tính
taä
p
tin
hieä
nhҥi
haø
ndӳ
h.
có
nhiӅu
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,thiӃt
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
tӋp
media
phim
giai
ÿiӋu
lѭuc có
Bҥn
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
chæ
phaù
tchӑn.
ñöôï
moä
t loaïi taäp tin
3.3.trong
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Chӭc
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
hình
trong
DVD.(trang
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏnăng
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
--AÁ
Track:
phaù
laë
pthì
taä
p
tin
hieä
ntӹ
haø
nhình
h.khung
Bҩm
nút
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
TV.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
cho
dӳ
liӋu
lѭu
bӏ•Mӛi
USB,
thӵc
hiӋn
thao
tác
To
unmark
all
the
files
press
the
ENTER
button
within
the
AVI
file
format:
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
00:00:00
:này
nthen
phím
/ttác
ñeå
choï
nhѫn
phaà
nlӋ
maø
nnút,
-multiple
DivX
3.11
contents
-thì
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕ
tӋp
cҫn
sao
Trong
lúc
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
•N�u
có
nhiӅu
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃpÿәi
theo sӁ ÿѭӧc
c
:hãy
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
AÁ
nbҩm(/)trong
phím
/chӑn.
ñeå
choï
nÿӝ
phaà
nbҩm(/)trong
maø
n
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
install
memory
devices
into
multi
card
-im�
3.11
contents
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣnhaá
tӕc
nhanh
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣUSB.
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
m�.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣEnút
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
lúc
m�.
buttons
to-Bҩm
select
USB,
press
the
Press
the
taäÿӝ
p tin
Tæ
soá
giaû
neù
ít
nhaá
ta phaû
ingҳt
thѫn,
64
Kbps
khi
ghi
3.• If you
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
15)
chép,
M�
nhanh
âm
thanh
chҩt
trong
máy
nghe
MP3,
bӝTV).
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh nhѭ sau:
taä
p�/�
tin
-Môû
Tæ- soá
giaû
itháo
neù
nDivX
íttndóa
tÿiӅu
phaû
i ñaï
tñaï
64
Kbps
khi
ghi
khay
dóa.
Ñaë
vaø
oÿӝ
Bҩm
nút
này
ÿӇ
khiӇn
TV.
nút
STOP(
) tlúc
Bҩm
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
cónhҥc
sҹn
(chӃ
ÿӝ
again.(UNSELECT
Menu)
15)
M Plѭӧng
G
4 F này
I L E Scao
15)
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
kӃt
nӕi
cáp
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
M�
nhanh
2.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
DivX
3.11
contents
Folder:
phaù
laë
p
thö
muï
c
hieä
n
taï
i
.
AÁnnút,
phím
/
ñeåÿóchoï
nòѭӧc
baøi hac
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
M�
nhanh
:
Cheá
ñoä
phaù
t
hieä
n
haø
n
h:
Coù
04
cheá
ñoä
,
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
tӋp
trѭӟc
sӁ
muoá
n
phoù
n
g
to.
hình
maø
baï
n
DivX
4
contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
2x
•
4x
•
8x.
ENTER
button.
muoá
n
phoù
n
g
to.
hình
maø
baï
n
reader,
you
may
experience
problems.
DivX
4
contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
2x
•
4x
•
8x.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
chép,
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
WMA.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
khay.
Ñoù
n
g
khay
dóa.
Khay
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
:
Thôø
i
gian
phaù
t
hieä
n
haø
n
h.
WMA.
- các
IfUSB.
you
want
to nӕi
mark
several
files
totrӳ
be vӟi
copied,
press
the
4.sӕSӱ
Mӣ
TӋp
Media
b�ng
năng
USB
Host
15)
ñӇ
mӣ-Bҩm
ÿƭa
ӣnút
tӕc
ÿӝ
nhanh
hãysҹn
bҩm(/)trong
lúckӻ
m�.
thuұt
bҵng
cách
kӃt
thiӃt
bӏtính
lѭu
cәng
USB
-Tháo
cáp
4.4.nút,
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Mӣ
các
TӋp
Media
tính
năng
USB
Host
-Bҩm
nút
STOP(
) (MPEG-4
STOP(
)hѫn,
AÁn DVD.
phím ENTER ñeå phaùttrên
baøi tӋ
h
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
(chӃ
ÿӝ
TV).
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cáchÿҫu
ñӇ
mӣ
ӣ-AÁtѭѫng
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
bҩm(/)trong
lúc
m�. cӫa
M�
nhanh
-DivX
DivX
4M�
contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
•N�u
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
nhanh
ñӇCác
mӣ
ÿƭaÿƭa
ӣb�ng
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
lúc
m�.
M�
nhanh
6.
bӏ
thích
Random:
caù
cpress
taä
pMoã
tin
trong
dóa
seõ
nchӑn.
phím
ENTER.
i hãy
laàiaáthiӃt
nbҩm(/)trong
aátӋp
phím
ENTER,
hình
-TӋp
5gcó
(MPEG-4
simple
profile
plus
additional
��button,
6. 4.
If youMӣ
use các
a USB
extension
cable,
the
USB
device
might
not
-g•DivX
5thanh
contents
simple
profile
plus
additional
then
ENTER
button
on the
selected
dóa
ñoù
nlöôï
maø
naâ8x.
hình
nhö
AÁ
nchuù
phím
ENTER.
Moã
i the
laà
n
phím
ENTER,
hình
6.
Các
bӏ
tѭѫng
thích
2x
•vaø
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cáchҧnh, phim và các giai ÿiӋu3.
2x
•bҥn
4x
•bҩm
2x
•thiӃt
4x
•thӭc
8x.
nÿӝ
gUSBHOST
ta
coù
theå
thay
ñoå
caù
cnҧnh,
cheá
ñoä
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
media
nhѭ
hình
lѭu có
Bҥn
tính
năng
Host
Chaá
t contents
löôï
naâb�ng
m
taä
p tin
WMA
cô
baû
n adöï
aÿәi
nnhѭ
tæthӇ
•Mӛi
bҥn
bҩm
nút
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
sau:
Sӱ
dөng
tính
năng
trên
tӋp
ÿã
chӑn.
Bҩ
Chaá
tMedia
nlҫn
g4x
m
thanh
cuû
acuûtaäanày,
pUSB
tin
WMA
cô
baû
n8x.
döï
treâ
ntreâ
tæcó
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
thѭӣng
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
-Tháo
cáp
USB.
-Tháo
cáp
USB.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
file.
3.
Bҩm
các
beâ
n
caï
n
h
seõ
hieå
n
thò.
M�
nhanh
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
DivX
5
contents
(MPEG-4
simple
profile
plus
additional
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
be recognized.
features
such
bi-directional
frames.
Qpel
GMC
are
aûtѭѫng
ncó
h(chӃ
seõ
phoù
nñöôï
g ñeá
to
nlaà
2ngaã
laà
.ӣ
features
as
and
GMCand
are
Các
thiӃt
bӏ USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
6.soá
thiӃt
bӏmaø
tѭѫng
thích
n:such
/giaû
i nneù
nbi-directional
maø
nas
nframes.
.nhѭ
aû
nththanh
seõ
phoù
nÿӝ
gbҩm
to
2cao
n1.
. nuMP3,
c nñeá
phaù
tUSB
nhieâ
nbӝ
.trѭӟc
Cheá
ñoä
phaù
tnbaï
hieä
nchoï
h:
Coù
04Qpel
cheá
ñoä,phim
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
6.
Các
thiӃt
bӏ
soá
neù
nneù
i thӭc
neù
baï
choï
nhaø
. n6.
âm
chҩt
lѭӧng
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc máy
ҧnhÿóc
thѭӣng
các
tӋp
media
hình
ҧnh,
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
Bҥn có -thӇ
Phaù
nhaï
c
2xCác
•/giaû
4x
•tӟi/lҥi
8x.
1.•Mӛi
KӃt
nӕi
USB
vӟi
mһt
cӫa
thiӃt
bӏ.(BҲT
nhұp
sӕ
kênh
TV).
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
nút(/).
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
�/�
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
buttons
to
select
START,
then
press
the
3.
Press
the
Nhҧy
tӟi/lҥi
naø
ybӏ
baè
nmӝt
gthích
caù
aácәng
ndi
phím
REPEAT.
Bҩm
các
nút
†/ʌ
ÿӇ
chӑn
START
ĈҪU),
sau
5.
Nhҧy
2x
•trӧ
4x
•thiӃt
8x.
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
• Supported 5.
Formats
ñӇ
ÿƭa
ӣalso
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
bҩm(/)trong
lúc
•Mӛi
lҫn
bҥn
nút
này,
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
2x
• 4x
•USB
8x.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁbҧn
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
supported.)
ÿӝng
nhѭ
әc3.hÿƭa
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
2000
hoһc
cao
Khi
taïcaù
o1.
caù
cCác
dóa
CD,
aâbӏ
m
thanh
ñöôï
yÿӝ
maã
uand
theo
tæbӏ
leä are
nhaá
tv1.0.(là
features
as
bi-directional
frames.
Qpel
Khi
taïmӣ
olѭӧng
csuch
dóa
CD,
aâmbҩm
thanh
ñöôï
c hãy
laáctӕc
ylaá
maã
uCác
theo
tæGMC
leä
nhaá
tm�.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әsau:
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
b
ÿó bҩm
thiӃt
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
also
supported.)
1.
thiӃt
USB
hӛ
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
1.cÑoï
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏWindows
USB
hoҥt(phiên
âm thanh6.
chҩt
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
ENTER
button.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
ٞٞ
ٟٟ
c
löôù
t
aû
n
h
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Ñoï
löôù
t
aû
n
h
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
chuù
n
g
ta
coù
theå
thay
ñoå
i
caù
c
cheá
ñoä
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
MP3/WMA/
dóa
CD
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
Trong
lúc
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
• 4x
•ÿӝng
8x.
ñònh
ñeå
chuyeå
n8x.
thaø
naâhm
aâthanh
m әthanh
soá
,mӣ
do
ñoù
khi
n thaø
nh6.ә2x
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
•Mӛi
lҫn
bҩm
nút
này,
tӕc
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ñeå
chuyeå
ncompliant
thaø
nh
soáÿӝ
,di
doÿӝng
ñoù sӁ
khi
neùnneù
thaø
nmӝt
h6.
Sa
2x
•bҥn
•m�
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
-4x
XviD
MPEG-4
compliant
Contents.
2x
•әhoҥt
4x
•phҧi
8x.
hѫn)
mà
không
cҫn
ÿһt
driver
bә
sung.)
also
supported.)
-File
Off:
phaù
t năng
bình
thöôø
nÿӝng
g.cài
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt- chӑn.
driver
bә sung.)
copy
begins.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ÿƭa
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
ÿӝng
nhѭ
ÿƭa
di
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
XviD
MPEG-4
Contents.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ÿƭa
di
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
kӻ thuұt-ñònh
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
Sӱ
dөng
tính
USBHOST
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí
1800
588
889
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
Sao
ché
Bҩm
OK.
Note
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
SӱKbps
dөng
tính
năng
USBHOST
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
tӋp,
thì
khi
bҩm
nút,
tӋp
theo
ÿѭӧc
chӑn.
tin
npcaù
phaû
ñaû
m
tæthì
leäybҥn
laá
maã
u bҩm
128
ñeá
ntiӃp
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
nút,
tӋp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
taä2x
ptaä6.
tin
WMA,
baï
phaû
imӝt
m
baû
obaû
leä
laá
maã
u
128
Kbps
ñeátiӃp
n
Note
1.theo
Các
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
USB
hoҥtloҥi ә cӭn
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
(Trang
23)
(Control/Bulk/Interrupt)
isy not
supported.
•baï
To
cancel
the
copying
inotѭѫng
progress,
press
the
naø
yhѫn)
baèn
nCBI
gmà
cñaû
hihieä
aá
nn
phím
REPEAT.
•pnăng
4x
•WMA,
8x.
Các
bӏ
tѭѫng
thích
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏbӏ
USB
hoҥt
6.
Các
thiӃt
bӏon
thích
: Teâ
nthiӃt
cuû
acompliant
taä
tin
haø
ntæoh.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
әbut-cӭng
(HDD)
và
flash.
:KӃt
ñaâ
laøkhông
bieå
u ttöôï
nvaø
gUSB
vaø
cheá
ñoä
cUSB
löôù
nmһt
h.loҥi
•sӁ
:Each
ñaâ
y-thiӃt
laøydriver
bieå
uxuҩt
töôï
n
gbӏ
o
cheá
ñoä
ñoï
cnñoï
löôù
tÿҫu.
aûMP3
ntbә
h.
•phҧi
2.
Máy
nghe
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
-tính
XviD
MPEG-4
Contents.
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
Sao
chép
tӋp
bҳt
hѫn)
mà
không
cҫn
cài
ÿһt
bә
sung.)
hѫn)
mà
cҫn
phҧi
cài
driver
sung.)
-dóa.
Track:
phaù
laë
taä
pӣ
hieä
haø
h.
(Trang
23)
Sӱ dөng- 160
USBHOST
1.
nӕi
thiӃt
vӟi
cәng
ӣaûCANCEL
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
time
the
USB
button
the
remote
control
isnhҥc
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әalltæÿƭa
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
This
unit
supports
resolutions
upnhoû
to
maximum
below.
Chú
ýsӁ
sӁ
hiӋn
trên
màn
hình.
••“USB”
M�
nhanh
1.
Môû
khay
Ñaë
tcәng
dóa
vaø
optrӧ
khay.
Ñoù
nntrѭӟc
gÿһt
khay
dóa.
160
Kbps.
chѫn
taä
phѫn
tin
coù
soá
giaû
i nneùnhoû
n
hôn
64
Kbps
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Kbps.
Caù
cCaù
taä
pDigital
tin
coù
tæmӝt
soá
giaû
idineù
hôn
64
Kbps
1.require
KӃttrѭӟc
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
USB
ӣtin
mһt
cӫa
thiӃt
bӏ.
ĈӇ hu
•N�u
có
nhiӅu
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
òѭӧc
chӑn.
ton.
Note
•N�u
có
nhiӅu
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әhӛ
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
Cameras
that
use
PTP
protocol
or
additional
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏhoһc
USB
hoҥt
Each
time
the
USB
button
on
the
remote
control
is
This
unit
supports
resolutions
up
to
maximum
below.
•all
•ÿó
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
cao
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các-thiӃt
bӏ
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
(Trang
23)
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әtӯ
cӭng
(HDD)
và lѭu
flash.
ٞٞ
ٟٟ
hoaë
c
lôù
n
hôn
192
Kbps
seõ
khoâ
n
g
phaù
t
ñöôï
c
.
1. KӃt nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
2.
NӃu
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
pressed,
aUSB
frame
ofBҩm
the
USB
device
selection
will
appear.
Off:
phaù
t
bình
thöôø
n
g.
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
ĈӇ
huӹ
quá
trình
sao
chép,
bҩm
nút
CANCEL
hoaë
c
lôù
n
hôn
192
Kbps
seõ
khoâ
n
g
phaù
t
ñöôï
c
.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
Folder:
phaù
t
laë
p
thö
muï
c
hieä
n
taï
i
.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ٞٞ
ٟٟ
Vôù
i
moä
t
dóa
chöù
a
caû
hai
loaï
i
taä
p
tin
MP3
vaø
WMA
,
maù
y
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
USB
rӗi
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
M�
nhanh
M�:supports
nhanh
•hѫn)
Tröôù
khi
choһc
aûcao
nphҧi
h,
khoaû
ntrong
g
thôø
iWindows
gian
giöõ
alaàdi
2sung.)
n phaù
t 2000
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
Each
time
the
USB
button
on
the
remote
control
is
program
installation
when
to a�/�
PC
are
not supall
resolutions
to
maximum
below.
•Mass
Tröôù
cbҧn
khi
ñoï
cñoï
löôù
tthe
aûÿƭa
ntcҫn
h,
khoaû
n
gnhѭ
thôø
itӯ
gian
aappear.
2ҧnh
nlaà
phaù
ttrong
hѫn)
mà
không
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
•pressed,
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әlöôù
di
ÿӝng
(phiên
bҧn
hoһcә(phiên
cao
(HUӸ
- This unit
Thôø
i thiӃt
gian
phaù
t hieä
nhӛ
haøup
nsӕ:
h.
ac bӏ
frame
of
USB
device
selection
will
1.
Các
bӏ
USB
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әtrӧ
ÿƭa
di3.connected
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
2000
buttons
to
select
SELECT,
then
press
the
2.
Press
the
mà
không
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
ÿӝng
mӝt
әgiöõ
ÿƭa
di
ÿӝng
Windows
bҧnÿӝng
2000
h
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
cӭng
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•Các
máy
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
cӭng
di
tron
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Storagev1.0.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
DivX3.11
&
DivX4
&
XviD
DivX5
“USB”
appears
on
the
display
screen.
ٞٞ
ٟٟ
2. NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Bҩm
OK.
•
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
chæ
phaù
t
ñöôï
c
moä
t
loaï
i
taä
p
tin.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
aûMáy
nphaû
hfor
phaû
i ñöôï
coficaø
i tMP3:
ñaë
t. p device
-cTrack:
phaù
tÿӝ
laë
pccaù
taä
tin
hieä
nphҧi
haø
nh.
-ñӇ
Khoâ
nñöôï
gÿӝng
cnhѭ
sao
cheù
pәkhông
taä
pÿӝng
tin
MP3
ñaõ
g kyù
Bҩm
OK.
Bҩm
OK.
-acopying.
Random:
caù
taä
tin
trong
dóa
seõcҫn
aûhѫn)
nMáy
h
i2000
ñöôï
cxuҩt
caø
ñaë
.cUSB
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
- Khoâ
nmӣ
g
sao
pnhanh
caù
taäcpp
tin
MP3
ñaõ
ñaê
nñaê
g nkyù
(HUӸ).
ENTER
button
to(phiên
mark
all•thiӃt
the
files
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣcheù
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ported.
2.
nghe
nhҥc
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әhѫn)
cӭng
(HDD)
flash.
pressed,
frame
the
selection
will
appear.
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bәand
sung.)
mӝt
ÿƭa
di
trong
Windows
bҧn
hoһc
cao
hѫn)
mà
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
2.
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә ÿһt
cӭng
(HDD)
vàvà
flash.
DivX3.11
&ñöôï
DivX4
&
XviD
DivX5
“USB”
appears
on
the
display
screen.
sung.)
bӏ2000
USB
sӁ
hiӋn.
bҧn
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
phҧi
cài
driver
bә
sung.
bҧn
2000
hoһc
cao
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
dr
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
USB
MENU
screen
appears
on
the
TV
screen
the
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Bҩm baû
OK.
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
3.
nút
/ҧnh
hoһc
/n١màn
chӑn
mӝt
tӋpn.MP3
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ Mӣ
tӋp.
-480
To
unmark
all
the
files
press
the
ENTER
button
720
xmӣ
@30fps
Bitrate
may
fluctuate:
•sau:
4x
•phím
8x.
n 3.
quyeà
n
. ñoä
-Bҩm
Chú
ýsau:
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
hình.
nbaûquyeà
n
Chú
ý2x•“USB”
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
•Mӛi
lҫn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
2.
device
using
NTFS
file
system
is
not
supported.
•Mӛi
lҫn
bҥn
nút
này,
tӕc
ÿӝ
sӁ
ÿәi
nhѭ
Folder:
phaù
t thuұt
laë
pnhҥc
thö
ccài
hieä
ncheá
taï
i.nghe
•A
AÁ
nMáy
/screen
ñeå
choï
i haù
.nghe
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
còӇ
phaù
thình.
ngaã
u�ҧnh
nhieâ
- DivX3.11
:hѫn)
Cheá
phaù
t hieä
n
haø
n
h:muï
Coù
04
ñoä
, thay
3.
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
2.
nghe
nhҥc
MP3:
máy
loҥi
әflash
cӭng
(HDD)
và
flash.
&-.bҥn
DivX4
&bҩm
XviD
DivX5
“USB”
appears
on
the
display
screen.
Chútrӧ
ý(HDD)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.)
2.
Máy
nghe
máy
nhҥc
MP3
loҥi
әMáy
cӭng
(HDD)
và
flash.
3.ÿһt
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:baø
Các
máy
hӛMP3:
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
•USB
2.
Máy
nhҥc
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әvà
cӭng
4.
�Máy
c�ng
USB
và
�ñöôï
flash
USB:
Các
thiӃt
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
MENU
appears
on
the
TV
screen
and
the
•hѫn)
4.
c�ng
USB
và
�hiӋn
USB:
Các
thiӃt
bӏ
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
driver
bә
sung.
2000
hoһc
cao
mà
không
cҫn
phҧi
cài
bә
sung.
file
isthích
played.
again.(UNSELECT
Menu)
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
720
xMP3:
480
@30fps
may
fluctuate:
Chú ýBitrate
•“USB”
sӁcaù
hiӋn
trên
màn
hình.
•(phiên
Màn
hình
USB
MENU
sӁbӏxuҩt
trên
màn
hình
TV
ÿãUSB2
lѭu
Chú
ýhӛtӋp
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
nhѭ
mӝt
cӭng
disystem
ÿӝng
trong
Windows
USB
an
toàn.
720
xgbҧn
576
@25fps
Device
decoding
6.
Các
thiӃt
bӏsaved
tѭѫng
•-Tháo
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
AÁUSB
nMáy
phím
ENTER
ñeå
phaù
tsӁ
baø
i ÿһt
haù
tnhѭ
.driver
•cӭng
Màn
hình
USB
MENU
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
(Only
FAT
(File
Allocation
Table
16/32)
file
is
•2.
4x
•caù
t2x
nhieâ
n-8x.
c8x.
pmay
tin
naø
y16/32
ñöôï
cÿӝng
baûveä
o veä
ncaù
gyou
cghi
h
ghi
4x
•taäxuҩt
Taá2x
tTaá
nhieâ
n•Máy
cRandom:
ptaä
tin
naø
yskip
ñöôï
cthuұt
baû
o
baè
nbaè
ccaù
hәwant
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
3.
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
caù
c
taä
p
tin
trong
dóa
seõ
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
(HDD)
và
flash.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
MENU
screen
appears
on
the
TV
screen
and
the
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1
If
to
mark
several
files
to
be
copied,
press
the
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
•
•
:
Khi
baï
n
choï
n
bieå
u
töôï
n
g
naø
y
vaø
nhaá
n
phím
ENTER
Tên
TӋp.
saved
file
is played.
•1.
:gây
Khi
baï
nChú
choï
nýhӛ
bieå
utrӧ
töôï
nUSB
g lѭu
naøyMass
vaøhoһc
nhaá
nUSB1.1.
phím
ENTER
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
chuù
n
g
ta
coù
theå
thay
ñoå
i
caù
c
cheá
ñoä
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
Khi
viӋclѭs
720
x
480
@30fps
Bitrate
may
fluctuate:
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
USB2.0
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
720
x
576
@25fps
Device
may
skip
decoding
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
:
Maximum
bitrate
:
4Mbps
the
high
bitrate
portions
ñӇ
tránh
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Tên
TӋp.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
athiӃt
vaø
maõ
othích
veä
nhaè
m ntraù
h söï
cheù
p tbaáthen
tTM press
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
hoù
ahoùvaø
maõ
baû
obaû
veä
nhaèthích
m
traù
h nsöï
saosao
cheù
p hӛ
baá
Khi
viӋc
sao
lѭ
6. maõ
Các
thiӃt
bӏ tѭѫng
6.maõ
Các
bӏsupported.)
tѭѫng
��button,
the
ENTER
button
on
the
selected
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Hình
aû
n
h
seõ
töï
ñoä
n
g
thay
ñoå
i
sau
moã
i
6
giaâ
y
.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
Hình
aû
n
h
seõ
töï
ñoä
n
g
thay
ñoå
i
sau
moã
i
6
giaâ
y
.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
bәphát
sung.
TM
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә1800
cӭng
ÿӝng
trong
Soá
ñieä
n thoaï
i ÿһt
mieã
ndriver
phí
- di
588
889
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏbiӋt
USB1.1.
saved
file
is
played.
ñöôï
c�tin
t xngaã
umӝt
nhieâ
n. :khác
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
thӇ
hѭӣng
sӵ
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
•Bҥn
có3.
thӇ
mӝt
sӵ
khác
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
Tên
TӋp.
720
@25fps
Device
may
skip
decoding
•Bҥn
có
thӇ
tұn
mӝt
sӵ
khác
biӋt
chҩt
lѭӧng
kӃt
nӕi
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١cáp
Safe
USB
Removal
3.
Bҩm
/hѭӣng
hoһc
/trong
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣӣ Window
tӋp.
sӁthe
ÿѭӧc
mӣ.
Offtrong
and
again
p 4.
phaù
Ñoù
laøthiӃt
caù
cUSB
taä
ptұn
nWindows
g576
Windows
Media
(tұn
ñaê
nhѭӣng
g
�p.•Bҥn
c�ng
USB
và
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
:phaù
Maximum
bitrate
4Mbps
high
bitrate
portions
tháo
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
USB.
-òӇ
Khi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn,
ÿҫu
sӁ
tӵ khi
ÿӝng
chӃ ÿӝ
hôï
phôï
phaù
pCác
. naø
Ñoù
laø
caù
cbӏ
taädecoding
tin
daï
ndaï
gtrӧ
Media
( Bҩm
ñaê
nv1.0.(là
gtrӧ
ÿӝng
nhѭ
әhoҥt
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
yCác
baè
n
gcó
caù
cpbӏ
h
aá
nplayers,
phím
REPEAT.
file.
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١nút
nút
/bҧn
hoһc
/mӝt
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
Some
MP3
when
connected
to3.
this
product,may
not
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١và
•begin
Bҩm
nút
/an
hoһc
/mӝt
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
1.
thiӃt
hӛ
USB
Mass
các
thiӃt
bӏ
USB
TM Storage
1.
USB
hӛ
trӧ
USB
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
TM Mass
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
4.
�
c�ng
USB
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sum
•
ñӕi
vӟi
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
Note
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
kyùbegin
thöông
hieä
u٠٠
cuû
a òӇ
Microsoft
Inc)
vaø
SDMI
(ñaê
nkyù
gBҩm
kyù
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
�/�
to
select
START,
then
press
the
3.
the
when
returns
todi
kyù
hieä
u nhѭ
cuû
aBitrate
vaømӝt
SDMI
(ñaê
nofbiӋt
gtheir
ٞٞ
١thӇ
3. Bҩm and
nút
/ٟٟbitrate
hoһc
/Microsoft
chӑn
mӝt
tӋp
trong
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
:әInc)
Maximum
bitrate
:USB.
4Mbps
thethöông
high
portions
Tháo
USB
an
toàn.
•Bҥn
có
tұn
hѭӣng
sӵPress
khác
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
-Bҩm
nút
STOP(
Safe
Removal
decoding
again
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
càiCác
ÿһt
driver
bә
sung.)
operate
depending
on
the
sector
size
filebuttons
system.
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in thebӏ
USB
device,
Tháo
USB
an
toàn.
Không
hӛ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Tháo
USB
an
toàn.
ÿӝng
mӝt
әcao
ÿƭa
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
- ChӍ
có cá
ÿӝng
nhѭ
mӝt
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
2000
hoһc
cao
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
kӃt
nӕi
4.driver
�USB
c�ng
USB
và
�)trӧ
flash
thiӃt
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
bҧn
2000
hoһc
hѫn)
mà
không
phҧi
cài
ÿһt
bә
sung.
� phaù
c�ng
USB
và
�g.flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khikhi
kӃt
nӕi
4.
�USB:
c�ng
USB
và
� flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
hoһc
U
-4.cuû
Off:
t SDMI
bình
thöôø
nÿƭa
ÿӇ
әbҧn
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
ENTER
button.
thöông
hieä
uñӕi
cuû
avӟi
The
SDMI
Foundation).
Baï
ncҫn
khoâ
ntheå
g itheå
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
-USB2.0
ChӍ
có
các ÿƭa
When
the
CD
ripping
is
in
process
the
player
•
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
hieä
u
a
The
Foundation).
Baï
n
khoâ
n
g
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
Soá
ñieä
n
thoaï
mieã
n
phí
1800
588
889
normal.
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Tháothöông
USB
an
toàn.
Safe
USB
Removal
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
and
begin
decoding
again
-Tháo
cáp
USB.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
perform
safe
removal
before
disconnecting
the
USB
cable.
when Bitrate
returns
to
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
càiCác
ÿһt
driver
bә
sung.)
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
Tovӟi
prevent
to
the
memory
stored
in
the
USB
device,
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
Không
hӛ
trӧ
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
File
copy
begins.
•Bҥn
có
thӇ
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
trong
chҩt
phát
khi
kӃtchҩt
nӕilѭӧng
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
-khi
có
các
CD
Audio
(CD
DA)
có
thӇ
sao
lѭu.
4. cheù
�hѭ
c�ng
USB
và
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
kӃt
nӕi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
phátvàk
5.
ÿӑc
thҿ
USB:
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
•bình
:hӛ
Hình
n
hChӍ
seõ
töïñҫu
nkhi
gÿƭa
thay
ñoå
i biӋt
sau
moã
i 12
giaâ
yñҫu
.lѭӧng
sao
p-•әn
daï
n•Bҥn
gpvӟi
taäphaù
p
tin
ycӭng
.lѭu
5.
ñҫu
ÿӑc
USB:
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe cҳm
•3.
:damage
Hình
aûan
ntұn
haûthuұt
seõ
töï
ñoä
nñoä
gbegin
thay
ñoå
iҧnh
sau
moã
ithҿ
12
giaâ
y.mӟi
will
atoumatically
playing.
Track:
tCBI
laë
p
p ÿӝng
tinUSB:
hieä
nbình
haø
n
USB
hoҥt
thѭӡng.
sao
cheù
pÿӇ
daï
gcӭng
taä
tin
naø
y�naø
.flash
ÿӇ
әh.
cӭng
USB
hoҥt
thѭӡng.
ÿӇ
әñҫu
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ñӇ tránh
gây
hҥi
cho
dӳ
liӋu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
tháo
toàn
trѭӟc
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Không
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
ñӕi
mӝt
әtaä
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
when
returns
to
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ:
Các
máy
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
is
not
supported.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
normal.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt)
- To
cancel
the
copying
in
press
the
CANCEL
buttháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
cáp
USB.
2.Bitrate
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әÿӝng
cӭng
và
flash.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әprogress,
cӭng
(HDD)
và
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in
the
USB
device,
-(HDD)
Press
the
STOP
(flash.
)nӕi
button
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
perform
safe
removal
before
disconnecting
the
USB
cable.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧtrӧ
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
nhiӅu
khe
cҳm
Note
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
nhiӅu
khe
cҳm
Only
the
Audio
CD(CD
DA)
discs
can
be
ripped.
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
5.
ñҫu
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
Folder:
phaù
t
laë
p
thö
muï
c
hieä
n
taï
i
.
tháo that
annormal.
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
-Bҩm
nút
STOP(
)
ton.
(Trang
25)
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
use
PTP
protocol
or
require
additional
• Digital Cameras
-Bҩm
nút
STOP(
)
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
-Bҩm
nút
STOP(
)
3. mӝt
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:ә Các
máy
ҧnhcҫn
hӛÿҧm
trӧ
Mass
3. Máy
ҧnh
kӻmӝt
thuұt
sӕ: Các
máy
ҧnh
hӛ USB
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
perform
safe
removal
before
disconnecting
theәbҧo
USB
cable.
ÿӇ
әthe
cӭng
USB
ÿӝng
bình
thѭӡng.
(Trang
25)nguӗn
ñӕi
vӟi
mӝt
әhoҥt
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
kӃt
nӕi vӟi
ÿiӋn
trӧmӝt
vӟi
thiӃt
bӏMPEG-4
USB1.1.
•) ñӕi
vӟi
cӭng
USB,
bҧokhi
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
ÿӇ
ә•Storagev1.0.
USB
ÿӝng
bình
thѭӡng.
• ñӕi
vӟi
mӝt
cӭng
USB,
cҫnmӝt
ÿҧmnguӗn
bҧo kӃt
nӕihӛvӟi
-cӭng
Remove
the( hoҥt
USB
cable.
•nhiӅu
Some
created
on
atrình
personal
computer
nhiӅu
khe
cҳm
-kӃt
Press
STOP
) cao
button
nhiӅu
khe
cҳm
-BҩmNote
nút
STOP(
-Tháo
cáp
USB.
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
bә
sung
nӕi
vӟi
PC.
5.
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khimà
bҥn
bҩmUSB
nút,
tӋp
sӁ ÿѭӧc
chӑn.
program installation
when
connected
to máy
akhe
PC
are
supbҧn
2000
hoһc
hѫn)
không
cҫnmӝt
phҧitiӃp
càitheo
ÿһt driver
bәÿӑc
sung.
-ñҫu
Random:
caùcҳm
choҥt
taänot
pfiles
tin
trong
dóa
seõ
-Tháo
cáp
USB.
-Tháo
cáp
USB.
(Trang
25)
•Các
máy
ҧnh
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•Các
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
SCART-C
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
khe
cҳm
và
ÿҫu
thҿ
USB
nӕi
vӟi
PC.
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
• ñӕi
mӝt
әplay
cӭng
USB,
ÿҧm
bҧo kӃt
nӕi vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
trӧ
ÿӇmay
әvӟi
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ñҫu
thҿ
ñҫu
thҿ
mӝt
khe
cҳm
21
ÿӇ
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
: Hình
aûnhӛ
h) button
seõ
töïәnñoä
nthay
g thay
ñoå
i sau
moã
i 18
giaâ
.và ÿҫu ÿӑc thҿ USB
not
be
back.
Thatcҫn
is why
Codec
Type,
• Press
: ÿӑc
Hình
aû
n(hUSB:
töï
ñoä
gÿӑc
ñoå
iUSB
sau
moã
18
giaâ
y. ythѭӡng.
-5.
the
STOP
- SCART-CVBS
5.•nhiӅu
Nhҧy
tӟi/lҥi
cáp USB.
nhiӅu
khe
cҳm
•N�u
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
ported. -TháoNote
4.
�driver
c�ng
USB
vàseõ
� flash
USB:
Các
thiӃt
bӏitӋp
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
Nhҧy
tӟi/lҥi
- 5.có
Remove
the
USB
cable.
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
nӕi
PC.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
không
cҫn
phҧimӝt
cài
ÿһt
driver
sung.
Skip
Forward/Back
ñöôï
cÿӝng
phaù
t resolution
ngaã
u thѭӡng.
nhieâ
nkhông
. 5.
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
NTFS.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
bә
sung.
nhiӅu
khe
cҳm
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
• Some
files
created
on
amà
personal
computer
Version
and
Higher
over
specification
is
ÿӇ әMPEG-4
cӭng
USB
hoҥt
bình
5.vӟi
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
khe
cҳm
vàbә
ÿҫu
ÿӑc
USB
nhiӅu
khe
cҳm
5.
ñҫu
ÿӑc
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm và ÿҫu
ÿӑctӯt
-thҿ
SCART-CVBS
:thҿ
Chӑn
khi
muӕn
xuҩt
ӣ (ChӍ
ÿӏnh
dҥng
CVBS
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp bҥn
NTFS.
(ChӍ
Nhҧy
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
usingtӟi/lҥi
NTFS file
system
is
not
supported.
M�
nhanh
• A5.device
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi tӯ kӃt nӕ
CVBS
Remove
the
USB
cable.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
Trong
lúc
m�và
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
4.notñҫu
�MPEG-4
c�ng
USB
và
�That
flash
USB:
Cácthӕng
thiӃt
bӏ
hӛ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
4.
�play
c�ng
USB
và
�sӱ
flash
Các
thiӃt
bӏtrӧ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
•may
Some
files
created
on
aUSB:
personal
computer
not
supported.
be
back.
is
why
Codec
Type,
nhiӅu
khe
cҳm
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏñҫu
dөng
hӋ
tӋp
NTFS.
(ChӍ
hӛ
trӧ
hӋ thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân phӕi TӋp
5.
ÿӑc
thҿ
USB:
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
nhiӅu
khe
cҳm
nhiӅu
khe
cҳm
22
During
playback,
press
the
(
/
)
button.
CVBS
tӯ
kӃt
nӕi
scart.
22
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí
1800-588
889
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
(Only Trong
FAT 16/32
(File
Allocation
Table
16/32)
file
system
is
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
Soá
ñieä
n
thoaï
i
mieã
n
phí
1800-588
889
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
Skip
Forward/Back
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏthì
USB1.1.
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
ÿѭӧc
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩmnút,
nút,tӋp
tӋptiӃp
tiӃptheo
theosӁsӁ21
ÿѭӧcchӑn.
chӑn.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
•Bҥn
có
thӇ
tұn hѭӣng
sӵ ñieä
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃtbҥn
nӕibҩm
may not
be
play
back.
That
isover
whymӝt
Codec
Type,
Version
and
Higher
resolution
specification
is
Soá
n•N�u
thoaï
icó
mieã
n phí
1800
- 588
889
•trӧ
This
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
khe
cҳm
hӛmӝt
hӋunit
thӕng
tӋpbҥn
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
16/32).)
supported.)
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋpchӑn.
trѭӟc
ÿó sӁÿiӋn
òѭӧc
•N�u có22
nhiӅu
hѫnnhiӅu
tӋp,
thìUSB1.1.
khi
bҩm
tӋp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
22
Forward/Back
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁthìthay
ÿәi
sau:
••ñӕi
vӟi
mӝt
әkhi
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧonhѭ
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
hӛchӑn.
trӧ
Soá
ñieä
ntheo
thoaï
iTӋp
mieã
n Skip
phí
1800-588
889
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
ÿó
òѭӧc
Soá
ñieätiӃp
n •N�u
thoaï
nnhiӅu
phí
1800-588
889
•N�u
có
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿósӁ
sӁ
òѭӧc
chӑn.
16/32).)
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
When
there
is này,
more
than
one
file,
when
youtrѭӟc
press
the
Version
and
Higher
resolution
overnút,
specification
isi mieã
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
not
supported.
accordance
with
the “ISO9660
format”.
During
playback,
press
thenhҥc
( MP3,
/ khi
) button.
MP3 players,
when
connected
to this
not nút, tӋp trѭӟc
• Some•N�u
có nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thìproduct,may
khi
bҥn
bҩm
ÿó
sӁnӕi
M�
nhanh
2xòѭӧc
•vӟi
4x
•ә8x.
Mӝt
sӕ
máy
kӃt nӕi vӟi sҧn phҭm này,
ÿӇchӑn.
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
button,
the
next
filenghe
is
selected.
M�
nhanh
M�
nhanh
•16/32).)
ñӕi
vӟi
mӝt
ә cӭng
USB,
cҫn
ÿҧmÿҧm
bҧo
kӃt
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
not
supported.
• ñӕi
vӟi
mӝt
ә cӭng
USB,
cҫn
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
Chú
ý:
Note
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
phҭm
này,
•
This
unit
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
During
playback,
press
the
(file,thҿ
/ USB
) button.
operate
sector size of their file system.
M�depending
nhanh on the
mӣ
ÿƭa
ӣmore
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�. ÿӑc thҿ Chú
When
there
isUSB:
than
one
when
you
press
the
• ñӇ
6.
Các
bӏ
tѭѫng
thích
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
ñҫu
ÿӑc
mӝt
khe
cҳmhӋ
vàthӕng
ÿҫu
USBý:
ñӇ
mӣ
ÿƭa
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ñӇinsҧn
mӣphҭm
ÿƭaӣ•ӣthiӃt
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ÿӇunit
әÿӇ
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝngÿӝng
bình
thѭӡng.
әsӕ
cӭng
USB
hoҥt
bình
thѭӡng.
Mӝt
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
nӕi vӟi
này,
cóisthӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do kích
thѭӟc
bӝ
phұn
When
there
more
than
one
file,
when
you
press
the
When
the
CD
ripping
is ÿӝ
in
process
the
player
•accordance
This
supports
CD-R/RW
written
in-kӃt
MPEG4
with
the
“ISO9660
format”.
Chú
ý:
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
thӕng
button,
the
previous
file
is
selected
.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁthev1.0.(là
thay ÿәicác
nhѭthiӃt
sau:bӏ USB hoҥt
ñӇ mӣ ÿƭa ӣ tӕc
nhanh
hѫn,USB:
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.mӝt
1.cҳm
Các
thiӃt
bӏmore
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
nhiӅu
khe
cҳm
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
mӣ
sӁsӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
thay
ÿәiyou
nhѭ
sau:
5. ÿӝ
ñҫu
ÿӑc
thҿ
ñҫudo
ÿӑc
thҿthѭӟc
USB
khe
cҳm
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
mӝt
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
button,
the
next
file
isÿӝ
selected.
When
there
is
than
one
file,
when
press
•và
will USB
atoumatically
begin
playing.
accordance
with
thehoҥt
“ISO9660
format”.
có thӇ
không
ÿӝng
kích
phұn
hӋkhe
thӕng
cӫa
chúng.
•Mӛi lҫn bҥn bҩmnhiӅu
nútnhiӅu
này,
mӣ
sӁ thay
ÿәi nhѭ bӝ
sau:
2x
•tӋp
4x
• 8x.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
di ÿӝng
trongyou
Windows
tӋp
cӫa
chúng.
NӃu bҥn chӑn
2x
••4x
8x.
2xAudio
4x••CD(CD
8x.
khetӕc
cҳmÿӝ
button,
the
next
fileә
isÿƭa
selected.
there
is
more
than
one
file, when
press the (phiên bҧn 2000 hoһc cao
khe
cҳm
• When
Only
the
DA)
discs
can
be
ripped.
NӃu bҥn chӑn Kênh
tӋp cӫa chúng.
Không
hӛtѭѫng
trӧ chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt nӕi sҧn phҭm
6.
Các
thiӃt
bӏ
thích
2x • 4x • 8x.
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
6.6. Các
thích
CácthiӃt
thiӃtbӏbӏtѭѫng
thích
When
there
is trӧ
more
than
one
file,
you
press
the
button,
the
previous
file
isnăng
selected
.when
•tѭѫng
Không
hӛ
chӭc
USB
HOST
nӃu
kӃt
nӕi sҧn
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5.1,
nӕi
cáp
RCA
vӟiphҭm
các kӃt nӕi C&LFE
dành cho âm t
dành bӏ
choUSB
âm thanh
1.previous
Các
USBthông
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
cácflash.
thiӃt
hoҥt
6. Các thiӃt bӏ tѭѫngKhông
thích hӛ trӧ chӭc năng USB HOST nӃu kӃt1.1.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әthiӃt
cӭng
(HDD)
và
nӕiCác
sҧn
phҭm
các
tӋp
truyӅn
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
bӏbӏ
USB
button,
thetruyӅn
file
isbӏ
selected
. analog.
Các2.
thiӃt
bӏUSB
USB
hӛ
trӧthiӃt
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
USBhoҥt
hoҥt
21
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
dành
cho
âm
thanh
20
1. Các thiӃt bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
ÿӝng
nhѭ
didiÿӝng
ÿӝng
nhѭmӝt
mӝtәnhà
әÿƭa
ÿƭa
ÿӝngtrong
trongWindows
Windows(phiên
(phiênbҧn
bҧn2000
2000hoһc
hoһccao
cao
truyӅn các tӋp truyӅn thông bҵng chѭѫng trình riêng
cӫa
sҧn
xuҩt.
nhà
sҧn
xuҩt.
ÿӝng nhѭ mӝt ә ÿƭa di ÿӝng trong Windows (phiên bҧnhѫn)
2000mà
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫnmӝt
phҧi
cài
ÿһtdidriver
sung.)
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
әsung.)
cӭng
ÿӝng bә
trong
Windows (phiên NӃu bҥn chӑn
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
bә
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһtdriver
driver
bәsung.)
NӃu bҥn chӑn tuǤ c
nhà sҧn
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ thiӃt
bӏnhҥc
MTP(Giao
thӭc
2.MP3:
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
MP3
loҥi
әflash.
cӭng
(HDD) và flash.
hѫn) mà không
cҫnxuҩt.
phҧi cài ÿһt driver bә sung.) 2.2. Máy
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
thӭc
nghe
nhҥc
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
vàkӃt
NӃu bҥn chӑn tuǤ chӑn Kênh 2, nӕi cáp vӟi các
nӕi
FR&FL.
20
hoҥt ÿӝng
cácnhҥc
thiӃt MP3
bӏ thiӃtloҥi
bӏ MTP(Giao
thӭc
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
2. Máy ngheKhông
nhҥc MP3:
máyvӟi
nghe
ә cӭng
(HDD)
và
flash.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
3.3. Máy
sӕ:
ҧnh
Máyҧnh
ҧnhkӻ
kӻthuұt
thuұt
sӕ:Các
Các
máy
ҧnhhӛ
hӛtrӧ
trӧUSB
USBMass
MassStoragev1.0.
Storagev1.0.
TruyӅn
Media)
có máy
bұt
Janus.
20
Hãy ÿәi
mұt k
3. Máy ҧnh kӻ
thuұtMedia)
sӕ: Các
ҧnh hӛ trӧ USB Mass Storagev1.0.
máy
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әchҩt
cӭng
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•Bҥn
cóhoҥt
thӇ•Các
tұn
hѭӣng
mӝthoҥt
sӵ
khác
biӋt
trong
lѭӧng
phát
khi kӃt
nӕi
•Các
ҧnh
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әәcӫa
cӭng
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
TruyӅn
cómáy
bұt Janus.
Hãy
ÿәi mұt
khҭu k
•Cácmáy
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭҧnh
mӝt
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Chӭc
năng
USB
host
sҧndi
phҭm
này
không
hӛditrӧ
tҩt
Chӭc
năng
USB
host
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
tҩt ÿӇ
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫntrӧ
phҧi
càikích
ÿһt hoҥt
driver
bә sung.
•Các máy ҧnh hoҥt ÿӝng nhѭ mӝt ә cӭng di ÿӝng trongbҧn
Windows
(phiên
Hãy
ÿәi
mұt
khҭu
khác
ngoài
mұt
khҭu
0000
chӭc
năng ÿiӅu khiӇ
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏbҧn
USB1.1.
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
năng ÿiӅu khiӇn dàn
Chӭc năng USB host cӫa sҧn phҭm này không hӛ trӧ tҩt
cҧ các thiӃt bӏ USB.
cҧ và
các
bӏUSB:
USB.
bҧn 2000 hoһc cao hѫn) mà không cҫn phҧi cài ÿһt 4.
driver
bә sung.
� c�ng
USB
vàthiӃt
� flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ hӛmӝt
trӧnguӗn
USB2.0
hoһc
• ñӕi
vӟi
mӝt
әUSB:
cӭng
USB,
cҫn
bҧo
kӃt
nӕihoһc
vӟi
ÿiӋn
hӛ USB1.1.
trӧ
USB
�4.�thiӃt
flash
Các
bӏbӏÿҧm
hӛ
trӧ
USB2.0
USB1.1.
4. ��c�ng
c�ng
USB
và
flash
Các
thiӃt
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
năng
ÿiӅu
khiӇn
dành
cho
cha
mҽ.
các
thiӃt bӏUSB:
USB.Các thiӃt bӏ hӛ trӧ USB2.0 hoһc
ĈӇ
biӃt
thông
tin
vӅ
các
thiӃt
bӏ
ÿѭӧc
hӛ
trӧ,
xem
trang
33.
4. � c�ng USBcҧvà
� flash
USB1.1.
thӇ bình
tұn hѭӣng
mӝt sӵ khác biӋt trong chҩt lѭӧng phát khi kӃt nӕi
ÿӇ ә cӭng USB•Bҥn
hoҥtcó
ÿӝng
thѭӡng.
00:00:05
T
Track 01
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track 06
Track 07
Track 08
WMA
JPEG
MP3
Track 01
00:00:05
T
USB
DEV : SELECT
START
Track 04
Track 05
Repeat
00:00:00
Enter
Disc
Track 02
Track 03
REPEAT
ENTER RETURN
ENTER RETURN
Return
Menu
Stop
Track 01
00:00:00
Disc
USB Disc
WMA
Track 06
Stop
Enter
English
Stop
USB
Stop
JPEG
Track 07
Track 08
Off
MP3
00:00:00
Enter
REPEAT
Repeat
WMA
JPEG
MP3
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Stop
STOP
Off
00:00:00
00:00:00
WMA
JPEG
MP3
Stop
Off
Play
Enter
Return
Menu
Beca
...
Beca
Play
Off
Cact
Sad
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
Play
00:00:23
B e c a u s e Yo u
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Play
Off
Track 01
T
Wonderful
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Won
.
thiӃt
lѭuKӃt
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6) sӕ, máy nghe nhҥc MP3, thҿ Mӛ
15)
T
23
nӕi
máy OK
ҧnh
thuұt
nhӟ,
Ĉҫu
thҿ,
hoһc
các
1. bӏ1.
USB
Host
USB
Host
nhұp
sӕbҩm
kênh
TV
thiӃt
bӏ
USB
sӁ ÿӝ
xuҩt
hiӋn.
ҫn
núchӃ
USB
ên
ÿ Ӆu kh Ӈnênӯ Ӌp
xa ÿã
mӝchӑn
khung ӵa chӑn
T ang
ang
23ÿӑc
USB.
Press
tokӻ
Open
file.
Chú ý 3Sao
Bҩm
các
ÿóĈӇ
bҩm
E
chép
Ӌp
huӹnúquá
HUӸ
3 ý Sao
Bҩm
các
nú
chép
Ӌp
thiӃt
bӏ
USB
sӁhoһc
xuҩt
hiӋn.
ÿó
bҩm
E
thiӃt
bӏ
USB
sӁchӃ
xuҩt
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
Ӆu kh
kh Ӈn
Ӈn ӯ
ӯ xa
xa Chú
mӝ khung
khung
ӵa chӑn
chӑn
KӃt
máy
ҧnh
kӻ thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
các
ĈӇ
huӹnú
quá
nhұp
sӕ
kênh
ÿӝhiӋn.
Sӱ
dөng
nú
này
ÿӇsӕ,
chӑn
chѭѫng
nh
TV
bҵng
cách
tҧnh
sӕ,nӕi
máy
nghe
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)nhӟ,
thiӃt
bӏ4.
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)kênh
TĈҫu
ang
23
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
HUӸ
1.Các
USB
Host
ý
Chú
ÿó
bҩm
nú
E
2.
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Sao
chép
Ӌp
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿÿTV
Ӆu
mӝ
ӵa
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
dithҿ
ÿӝng.
(Trang
6)
Tên
TӋp.
kӻ
thuұt
sӕ,nhҥc
máyMP3,
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
nhұp
sӕ
kênh
chӃ
ÿӝ
TV
1.
USB
Host
ĈӇ
huӹ
quá
HUӸ
T
ang
23
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
- KhiSao
viӋc
sao
lѭu
owing
compression
formats
ÿó
bҩm
n
3Ӆu khBҩm
các
númӝ† ʌ
ÿӇ chӑn
START
BҲT ĈҪU sau
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӈn
ӯ
xa
khung
ӵa
chӑn
T
ang
23
chép
Ӌp
ĈӇ
huӹ
quá
STOP
Off
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
HUӸ
thiӃt
bӏvideo
lѭu
trӳsӕ,dimáy
ÿӝng.
(Trang
6)
Chú
ýý Sao
Trang
6)
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
�/�
�/�
3.
Press
the
or
buttons
to
select
alӋ
filekhung
in
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
ÿó
bҩm
nú
E
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
ĈӇ
huӹ
quá
chép
Ӌp
�/�
�/�
T
ang
23
3.
Press
the
or
buttons
to
select
a
file
in
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
1.
USB
Host
nhұp
sӕ
kênh
chӃ
ÿӝ
TV
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
hình
trong
DVD.(trang
HUӸ
Chú
ý
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Tên
TӋp.
Tên
TӋp.
ost
Chú
1.
USB
Host
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
ҧnh
kӻ
thuұt
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghea file
nhҥc
MP3,
thҿ Mӛ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
hoһc
rӳ
difile
ÿӝng. (Trang 6)
AVI
file
Khi viӋcӵa
sao
lѭu CD ÿang ÿѭӧc thӵc
- ӣ
Khi
hiӋn,
viӋc
ÿҫu
sao
sӁlѭu
tӵ
Sao
chép
Ӌp
ĈӇ
huӹ
quá
ҫn
bҩm
núthҿ,
USB
êncác
ÿ Ӆu kh Ӈn ӯ xa mӝ- khung
chӑn
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
RR
AVI
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
1
USB
Hos
HUӸ
1
USB
Hos
1
USB
Hos
T
ang
23
�/�
�/�
3.
Press
the
or
buttons
to
select
in
00:00:00
chӃ
ÿӝ
chҥy.
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
USB.
Press
OK
to
Open
file. Xem
ÿó
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Sao
chép
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
USB.
Press
OK
to
Open
file.
ĈӇ
huӹ
quá
HUӸ
T
ang
23
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
3.
Chӭc
năng
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
AVI
file
Tên
TӋp.
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
hoһc
cácӇn ӯ xa mӝ
viӋc
sao
15)
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
ҧnh
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
Chú
ý - - Khi
1.
USB
Host
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
hnghe
Ӄ ang
bTên
USB
sӁ
xuҩ
hthҿ,
Ӌn
Sao
chép
Ӌp
HUӸ
2. KӃ
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
rӳ
di
6)
Tên
TӋp.
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәiMP3,
tӹ
lӋmөc
khung
hình
trong
DVD.(trang
ĈӇ
huӹ
quá
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
dichҩt
ÿӝng.
(Trang
6)
m
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
23
TӋp.
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
lөc)
- Khi
viӋc
sao
lѭu CD ÿang ÿѭӧc
hiӋn,
ÿҫu
sӁlѭu
tӵ
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿMP3,
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
viӋc
sao
lѭu
USB.
Press
OK
toòѭӧc
Open
file.
Mӛ
bҩm
nú
USB
ênmáy
ÿ
Ӆu
kh
khung
ӵa
chӑn
Chú thӵc
unitcó
can
playUSB
the(Trang
following
video
compression
formats
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
hҿ
hoһc
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
ӣKhi
chӃ
ÿӝ
chҥy.
KӃ
nӕ
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
huӹ
unit
can
play
the
following
video
compression
formats
HUӸ
hT
Ӄ ҫn
btrong
USB
sӁ
xuҩ
hcác
Ӌn
1ÿӝng.
HosEZ
13.dөng
USB
Hos
Tÿӑc
ang
23
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
2.
Các
sҧn
phҭm
cókӻ
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
năng
Xem
òѭӧc
sӱ
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Chú
ýý- ChӍ
cóĈӇ
các
ÿƭaquá
C
cChӭc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋMӣ
khung
hình
trong
DVD.(trang
15)
15)
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
DVD.(trang
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
chӑn
hcәng
Ӄ ang
b
USB
sӁ
xuҩ
hDVD.
Ӌn
ĈӇ
hu
Sao
chép
Ӌp
bҳkhung
ÿҫu ӵa
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿbӏlөc)
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑclөc)
thҿ,
hoһc
các
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)mөc
4.
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
thiӃt
lѭu
trӳ
vӟi
USB
cӫa
ÿҫu
T
23
trӳ
di
ÿӝng.
6)
HUӸ
unit
can
play
the
following
video
compression
formats
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
m
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
3.các
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇnӕi
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
15)
Tên
TӋp
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
Chú
ý
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ(Trang
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
chӃ
ÿӝ
chҥy.
nlѭu
the
AVI
file
format:
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Kh
vvӣӣӋc
sao
ѭu
CD
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
the
AVI
file
format:
ĈӇ
huӹ
quá
HUӸ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
Tên
TӋp
Chú
ý
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
on
MPEG-4
Simple
Profile)
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
chӃ
ÿӝ
chҥy.
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
1
USB
Hos
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Kh
Ӌc
sao
ѭu
CD
-sӱChӍ
có
các
ÿƭa
CD
Audio (CD
DA)
- mӟi
ChӍ
có
có
thӇ
các
sao
ÿƭa
lѭu
C
15)
HUӸ
Tên
TӋp
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
15)
T
ang
23
the
AVI
file
format:
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
Chú
ý
ÿӝng
T
ang
6
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
dөng
giao
thӭc
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
3.11EZ
contents
Xem
òѭӧc
dөng
thay
ÿәi
tӹChӭc
lӋ khung
hình
DVD.(trang
h
Ӄ
b
USB
sӁ
h
Ӌn
3.
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹnh
lӋmөc
khung
hình
trong
DVD.(trang
XX
3.11
contents
ĈӇ ӯ
huӹ quá
nh saoӵa
chép
bҩm nú CANCEL
HUӸ
Tên
TӋp
15)
Chú
ý
215)
Các
sҧn
phҭm
có1trong
ӧnh
T
nh
năng
USBHOST
өc
Không
hӛ
trӧ
CBI
Hos
Kh
v Ӌc
sao
ѭu
CD
Các
sҧn
phҭm
Hӛ
ӧUSB
T
năng
USBHOST
өc
Tsӕ
ang
6bsӱplus
Mӛ
ҫn
bҩm
núxuҩ
USB
ên ÿ(ĈiӅu
Ӆu khkhiӇn/Chһn/Ngҳt).
Ӈn
mӝ
khung
chӑn
2Hӛ
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ mөc
T
năng
mөc
өc
hhĈҫu
ӃӃUSBHOST
bb ÿӑc
USB
sӁ
xuҩ
hhcó
Ӌn
các
ÿƭa
CC
hUSB
Ӄ Media
ѭub�ng
ӳòӇ2.
dtính
ÿӝng
ang
6Host
124.năng
USB
Hos
ӻÿӝng
huұ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
ӣ
ÿӝ
chҥy
15)
hT
ӃUSB
bnhӟ
ѭu
ӳ có
dcao
ÿӝng
T
ang
6media
-4
simple
profile
additional
HUӸ
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
hҿ
hoһc
các
Tên
TӋp
Chú
ý -chӃ
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
Mӣ
các
TӋp
X
3.11
contents
Kh
Ӌc
sao
ѭu
CD
-có
ChӍ
có các
ÿƭa
CD Audio (CD
DA)
mӟi
cócó
thӇ
sao
lѭu
tính
năng
Host
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋuxa
Bҥn
- vvChӍ
ChӍ
có
các
ÿƭa
USB
sӁ
xuҩ
Ӌn
có
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
Bҥn
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧkӻ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
Không
sӱ
dөng
hӛ
trӧ
giao
Máy
thӭc
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕlѭu
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
X
contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
Hӛ
ӧ Tb�ng
nh
năng
USBHOST
mөc
өcthӇ
Chú
ý chӃ
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Tên
TӋp
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Xăng
44contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Media
tính
năng
USB
Host
15)
Kh
Ӌc
sao
ѭu
CD
ӣ
ÿӝ
chҥy
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
1
USB
Hos
1.
USB
Host
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
ӯ
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
Tên
TӋp
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
HUӸ
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
(Trang
25)
hXXcác
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
KӃ
nӕ
hҿ
nhӟ
máy
Ĉҫu
ҧnh
kӻ
ÿӑc
huұ
hҿ
sӕ
hoһc
máy
các
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
2
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
ÿӝng
T
ang
6
Chú
ý
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
2
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
4
contents
(Based
on
MPEG-4
Simple
Profile)
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
ctional
frames.
Qpel
and
GMC
are
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
Tên
TӋp
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
3.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
XMedia
contents
(MPEG-4
simple
profile
plus
additional
tӋp thӭc
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Kh
vcóӋc
sao
ѭuCD
CDA
Chú
ýýchӃ
55contents
(MPEG-4
simple
profile
plus
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹadditional
Ӌ sӕ
khung
hchҩt
nh
ong
DVD
ang
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
15)
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉthӭc
Ӆu
khrӗi
Ӈn
Chһn
Ngҳ
ӣ
ÿӝ
chҥy
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
KӻChһn
thuұt
sӕҧnh
có sӱ
thӭc
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/giai
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
Tên
TӋp
15)
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Ch
các
b�ng
tính
năng
USB
Host
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
PTP
bә
hoһc
sung
cҫn
khi
phҧi
kӃt
ÿһt
chѭѫng
trình
bәdөng
sung
khi kӃt
hѭӣng
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
các
giai
lѭu
có
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
1Bҥn
USB
Hos
Chú(Trang
Kh
v Ӌc
sao
ѭu
CD
có
thӇ
thѭӣng
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
cócài
Bҥn
1thӭc
USB
Hos
KӃ
nӕ
ҧnh
kӻ
huұ
máy
nghe
nhҥc
MP3
nhӟ
ÿӑc
hҿ
hoһc
KӃt
nӕi
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ,
máy
nghe
nhҥc
MP3,
thҿ
nhӟ,
Ĉҫu
ÿӑc
thҿ,
hoһc
các
15
USB
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Ngҳ
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
hҿ
nhӟ
ÿӑc
hҿ
các
hhoһc
ӃÿiӋu
btӋp
ѭu
ӳHos
dhay
ÿӝng
ang
6các
(Trang
25)giao
25)
có
thӇ
thѭӣng
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
các
ÿiӋu
lѭu
có
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
15
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹand
nh
ong
DVD
ang
X
5ÿӝng
contents
(MPEG-4
simple
profile
plus
additional
15
nӕi
vӟi
PC.
Ch
có
các
ÿÿ aaѭu
CD
A
T
ang
6máy
hӋGMC
Ӄkhung
bcó
ѭu
ӳthӭc
dvà
ÿӝng
T
ang
6sӕ
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹnhӟ
Ӌ1hҿ
khung
hĈҫu
nh
ong
DVD
ang
Hӛ
ӧ3Tmáy
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
hhchҩt
ӃĈҫu
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
ÿәUSB
ӹT
Ӌvà
khung
hTên
nh
ong
DVD
ang
23MP3
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
TӋp
tures
such
as
bi-directional
frames.
Qpel
GMC
are
15)
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Chú
ures
such
as
bi-directional
frames.
Qpel
and
are
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Kh
vvýӋc
sao
CD
trong
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
ӣ
ÿӝ
chҥy
kӻ
thuұt
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏchѭѫng
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
SCART-CVBS
:
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
Tên
TӋp
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
Host
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Bҩm
OK.
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Chú(Trang
ý-chӃ
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
hѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
ҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Kh
Ӌc
sao
ѭu
CD
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
25)
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
trình
bә
sung
khi
kӃt
B
Hos
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
1
USB
Hos
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
di
ÿӝng.
(Trang
6)
ures
such
as
bi-directional
frames.
Qpel
and
GMC
are
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
4
Mӣ
các
TӋp
Med
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
1
USB
Hos
Tên
TӋp
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
nӕi
vӟi
PC.
nӕi
vӟi
PC.
1
USB
Hos
ÿӝng
T
ang
6
2
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
4
Mӣ
các
TӋp
Med
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
4
Mӣ
các
TӋp
Med
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
(Trang
25)
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
supported.)
óotZ
Hӛ
ӧsӱ
T
nh
năng
USBHOST
23ӹUSB
Các
mөc
sҧn
өc
phҭm
có
Hӛ
ӧUSB
Tdөng
nh
năng
USBHOST
mөc
өc h cӫa
(Trang
25)
15
òѭӧc
dөng
òӇ
hay
ÿәnӕi
Ӌkӻkhung
htính
nh
ong
DVD
ang
CB
Ĉ Ӆubӏ
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
15
supported.)
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
nh
ong
DVD
ang
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
cӫa
ÿҫu
DVD.
Contents.
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
NTFS.
(ChӍ
SCART-CVBS
:
Chӑn
khi
bҥn
muӕn
SCART-CVBS
xuҩt
ӣ
ÿӏnh
dҥn
:
Tên
TӋp
t
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
cӫa
ÿҫu
DVD.
Sӱ
tính
năng
USBHOST
Sӱ
dөng
năng
USBHOST
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
ÿҫu
DVD.
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Chú
ý
Khÿӝ
vchҥy
Ӌc
sao
ѭu
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
ӣ
chӃ
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
Bҥn
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
ҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
supported.)
CVBS
tӯ
kӃt
nӕi
T
ang
6
nӕi
vӟi
PC.
Tên
TӋp
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
ӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
2
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
2.
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
trӧ
Tính
năng
USBHOST.(
mөc
lөc)
hng
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
Note
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
d
ÿӝng
T
ang
6
MPEG-4
compliant
Contents.
Kh
vSCART-CVBS
Ӌc
sao
CD
Ch
có
các
ÿ aѭu
CD
A:
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
nghe
nhҥc
hҿ
nhӟ
Ĉҫu
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
Hӛ
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
ӣ
ÿӝ
chҥy
3KӃ
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
ÿә
ӹvӟi
ӋNTFS.
khung
hӅubӏ.
nh
ong
ang
cónăng
hӇ
hѭӣng
các
Ӌp
med
ahѭӣng
nhѭ
htrӧ
nh
ҧnh
ph
m
các
gMP3
ahoһc
ÿtӋp
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
DD
MPEG-4
Contents.
aEZ
b dөng
ng
nh
USB
Hosÿә
có
hӇ
hӭc
các
Ӌp
med
ahay
nhѭ
htrѭӟc
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gChһn
aDVD
ÿcó
Ӌu
ѭu
cóggNTFS.
Bҥn
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
sӱ
dөng
ao
nӕi
vӟi
PC.
T
ang
25
nӕi
4ӧ Tcompliant
Mӣ
các
TӋp
Med
aBҥn
nh
năng
USB
Hos
òѭӧc
sӱnăng
dөng
òӇ
hay
34b ng
ӹChӭc
ӋthӇ
khung
hXem
nh
EZ
ong
òѭӧc
DVD
sӱ
dөng
ang
òӇ
hay
ÿә
ӹvӟi
Ӌmáy
khung
hvành
ong
DVD
ang
có
thѭӣng
thӭc
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
giai
ÿiӋu
lѭu
có
PTP
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh hӭc
kӃ :(ChӍ
Mӣ
các
TӋp
Med
acác
bhӭc
ng
nh
năng
USB
Hos
15
Không
hӛ
ӧPC.
CB
Ĉ
kh
Ӈn
Ngҳ
Không
hӛ
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
thiӃt
bӏ
(ChӍ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
Sӱ
tính
năng
USBHOST
ӣ -chӃ
chӃ
ÿӝ
chҥy
Ch
có
các
ÿ
akӃt
CD
A
Note
T
ang
25
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
cәng
USB
ӣ
mһt
cӫa
thiӃt
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Note
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
ao
hӭc
SCART-CVBS
Chӑn
khi
bҥn
muӕn
xuҩt
ӣ
ÿӏnh
dҥng
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
SCART-CVBS
gӃhHOST
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
D
MPEG-4
compliant
Contents.
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
nh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
Tên
TӋp
CVBS
tӯ
kӃt
nӕi
scart.
CVBS
tӯ
nӕi
âm
thanh
chҩt
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
năng
USBHOST
T
ang
25
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
2
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
ӣ chӃ
ÿӝ
chҥyA
Kh
vsӱ
Ӌc
sao
ѭu
CD
ÿang
hӵc h(ChӍ
Ӌn ÿҫu sӁ ӵ ÿӝng
bhuұ
ѭu
ӳmáy
ddөng
ÿӝng
TtoHos
ang
6òѭӧc
Tcác
ang
6có
2Ӌu
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧMP3
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
Sӱ
dөng
tính
năng
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
gÿѭӧc
ao
hӭc
hnhҥc
Ӄmaximum
bÿә
ѭu
ӳsӱ
dâm
ÿӝng
Tchҩ
ang
6hDVD
3KӃt
Chӭc
năng
Xem
EZ
òӇ
hay
ӹbutton
khung
hthe
nh
ong
DVD
ang
Ch
có
các
ÿ
3.
Chӭc
năng
Xem
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
thay
ÿәi
tӹ
lӋ
khung
hình
trong
DVD.(trang
Tsӱ
ang
6nghe
hanh
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
bӝ
USB
hoһc
máy
ҧnh
hӋcác
Ӄkhung
bchҩt
ѭu
ӳ
dtrѭӟc
ÿӝng
T
ang
6Các
2button
sҧn
phҭm
có
ӧ dөng
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
ӻEZ
sӕ
hҿ
nhӟ
hҿ
hoһc
các
Each
time
the
USB
on
the
control
isHӛ
hthe
ӃUSBHOST
bӋnh
ѭu
ӳthe
dremote
ÿӝng
T
ang
6ong
òѭӧc
òӇup
hay
ӹbelow.
hĈҫu
nh
ong
ang
utions
up
to
maximum
below.
15
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
•dөng
Note
hӭc
Ӌp
med
aup
nhѭ
hMP3
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gEZ
aÿә
ÿcao
ѭu
có
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
máy
nghe
nhҥc
MP3,
USB
hoһc
máy
ҧnh
nӕ
vӟ
PC
Không
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
hӇ
hѭӣng
hӭc
Ӌp
med
aÿӑc
nhѭ
nh
ҧnh
ph
m
và
các
abӝ
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
15
agӝng
bÿӝng
ng
nh
năng
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Không
hӛ
ӧhӛ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
ao
hӭc
có
hӇ
hѭӣng
các
Ӌp
med
acó
nhѭ
hgٞٞ
nh
ҧnh
ph
m
vànhӟ
các
gٞٞ
aKhông
ÿUSB
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
T
ang
25
ӣ chӃ
ÿӝ
chҥy
4cӫa
Mӣ
các
TӋp
asӕ
bhӭc
ng
năng
USB
Hos
Each
time
USB
on
remote
control
isnhӟ
Ch
các
ÿÿ a
a CD
CD
A
supports
all
resolutions
below.
•Each
1.
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣUSB
mһt
cӫa
thiӃt
bӏ.
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
sung
kh TӋp
kӃ
time
the
USB
button
on
remote
control
isÿ
nit
supports
all
resolutions
totrѭӟc
maximum
•Med
Không
hӛ
trӧ
bӏ
sӱ
hӋ
thӕng
tӋp
NTFS.
(ChӍ
nӕ
vӟ
PC
cәng
USB
ӣUSB
mһt
thiӃt
bӏ.
trӧ
thiӃt
bӏ
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋpggNTFS.
NTFS.
ٟٟ
2.
NӃu
USB
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/cӫa
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗibә
ٟٟ
2.
NӃu
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/thiӃt
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
rӗi
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣnhiӅu
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
CVBS
tӯ
nӕi
CB
Ĉ
Ӆu
Ӈn
Chһn
Ngҳ
SCART
CVBS
Chӑ
hӛ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
hӛ
Phân
trӧ
hӋ
phӕi
thӕng
TӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
ao
hӭc
T
25
ng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
bӝ
nhӟ
USB
máy
ҧnh
Ch có
có
các
CD
A
kӻ
thuұt
bҵng
cách
kӃt
nӕi
lѭu
trӳ
vӟi
USB
ÿҫu
DVD.
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/trѭӟc
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Bҩm
OK.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
tunit
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
kӻ
thuұt
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
ӣcәng
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
1.USBHOST
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
ӣcәng
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
hcóòѭӧc
năng
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ nӕi (ChӍ
CVBS
tӯ
kӃt
scart.
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
hiӃt
bӏ
USB
mһt
trѭӟc
cӫa
bӏ.
nӕ
vӟ
PC
CVBS
tӯakӃt
kӃt
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӋMP3
khung
hm
nh
ong
DVD
ang
SCART
CVBS
Chӑ
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧCác
nh
năng
өc
ӛvӟi
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
3USB
Xem
EZ
sӱ
òӇ
hay
ÿә
ӹhӛ
Ӌphҧ
khung
hkhӅu
nh
ong
DVD
ang
1.
KӃt
nӕi
bӏ
USB
vӟi
USB
ӣbӏ
mһt
cӫa
bӏ.
2cәng
sҧn
có
Hӛ
ӧbҵng
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
15
Each
time
the
button
on
the
remote
control
isòѭӧc
31.
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹӳMP3
Ӌappear.
khung
hcәng
nh
ong
DVD
ang
16/32).)
15)
nit
all
resolutions
up
toT
maximum
below.
Hӛ
ӧUSB
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
24ӣphҭm
Các
sҧn
phҭm
có
Hӛ
ӧ
T
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
hmһt
Ӄtrӧ
bthiӃt
ѭu
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
•sӕ
3USB
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹcó
ӋtӋp
khung
hchҥy
nh
ong
DVD
ang
Không
ӧ
CB
Ĉ
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
ӝng
TUSBHOST
ang
6vӟi
2hoһc
sҧn
phҭm
có
Hӛ
Twill
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
T ang
ang
25
Mӣ
các
TӋp
Med
anhҥc
ng
nh
năng
Hos
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
kӻ
huұ
sӕ
cách
kӃ
nӕ
hbӝ
Ӄnăng
bUSB
ѭu
ӳhbӧٞٞ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
ӧng
cao
ong
máy
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
pressed,
a/mөc
frame
of
the
USB
device
selection
will
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
hdөng
Ӄsӱ
bthiӃt
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
ӣ
chӃ
ÿӝ
Ch
có các
ÿChӑ
anӕC
pressed,
frame
ofChӭc
the
USB
device
selection
appear.
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
PTP
hoһc
cҫn
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ Ch
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
d2.
asupports
bӧNӃu
ng
nh
năng
USB
Hos
Mӣ
các
TӋp
Med
b4hӭc
ng
nh
năng
USB
Hos
hӭc
các
Ӌp
med
anghe
nhѭ
hòӇӹnh
ҧnh
ph
và
các
gthiӃt
anhiӅu
ÿaCác
Ӌu
ѭu
có
pressed,
anӕi
frame
of
the
USB
device
selection
will
appear.
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
SCART
CVBS
nӕ
vӟ
PC
có
hӇ
hѭӣng
các
Ӌp
med
a
nhѭ
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
Bҥn
ٞٞ
ٟٟ
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
T
ang
25
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
ٞٞ
ٟٟ
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Bҩm
OK.
Bҩm
OK.
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Ch
có
các
ÿ
a
CD
A
nӕ
vӟ
PC
ách
kӃ
nӕ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
SCART
CVBS
Chӑ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
g
tính
năng
USBHOST
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
T
ang
25
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
hiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
Bҩm
OK.
pressed,
a
frame
of
the
USB
device
selection
will
appear.
ٞٞ
ٟٟ
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
B
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
sca
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
16/32).)
16/32).)
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
ӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
Z
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
ٞٞ
ٟٟ
15
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
4
Mӣ
các
TӋp
Med
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
15
4.
Mӣ
các
TӋp
Media
b�ng
tính
năng
USB
Host
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
X3.11
&kӃ
XviD
DivX5
tính
năng
USBHOST
“USB”
appears
on
the
display
15
nӕ
vӟ
PC
Hӛ
ӧ&Bҩm
TDivX4
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
SCART
3cách
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹDVD
khung
hm
nh
ong
ang
•năng
a bcao
ng
nh
năng
Hos
có
hӇ
hѭӣng
các
Ӌp
med
aUSB
nhѭ
hMӝt
nh
ҧnh
và
các
gDVD
a huұ
ÿkhi
ѭu
có
Bҥn
DivX4
&&
XviD
DivX5
“USB”
on
the
display
screen.
Sӱ
dөng
USBHOST
cách
nӕ
h Ӄmed
bUSB
ѭu
ӳcách
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
T Chú
ang
25ӯӯCVBS
Không
hӛ
ӧhӛѭu
hph
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
CVBS
kӃ nӕ
nӕ Chӑ
sca
D3.11
DivX5
“USB”
display
ng
hӭc
các
Ӌp
a nhѭ
hSӱ
nhdөng
ҧnhbӝ
có
và
hѭӣng
các
gappears
hӭc
aon
ÿthe
Ӌu
ѭu
Ӌp
có
med
acӫa
nhѭ
hӳhӭc
nh
ҧnh
ph
m
và
các
ghoһc
ahoһc
ÿӋsӕ
Ӌu
Bҥn
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
kӃ
nӕ
hhӇ
Ӄnh
b•appears
ѭu
ӳChӭc
vӟ
cәng
USB
ÿҫu
DVD
ng
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
•ph
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
kӃ
nӕ
hsӁ
Ӄscreen.
bscreen.
ѭu
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
máy
nghe
nhҥc
MP3,
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
này,
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
máy
ҧnh
Không
hӛ
ӧcác
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Không
ӧcó
Máy
ҧnh
Kӻ
sӕ
có
sӱ
gphҭm
aoCh
hӭc
OK.
Ch
cóchѭѫng
các
ÿ
aӋu
CD
Aud
o dөng
CD
DA
mӟ
có hӇ sao ѭu
PTP
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
nh
bә
sung
kh
kӃ
nӕ
vӟ
PC
SCART
CVBS
Chӑ
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Chú
ým
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
CVBS
kӃ
sca
Bҩm
OK.
ý:
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Bҩm
OK.
3.11
&
DivX4
&
XviD
DivX5
gZ
USBHOST
“USB”
appears
on
the
display
screen.
16/32).)
T
ang
25
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
•
Màn
hình
USB
MENU
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
•
Tháo
USB
an
toàn.
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
nӕ
vӟ
PC
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
ao
hӭc
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
1.
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
cәng
USB
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
ٞٞ
ٟٟ
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Bҩm
OK.
B
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
K.
SCART
CVBS
Chӑ
ng
nh
năng
USB
Hos
USB
MENU
screen
appears
on
thesӕ
TV
screen
USB
4Ӌu
Mӣ
TӋp
Med
acao
band
ng
nh
năng
Hos
hӛ
ӧsҧn
hҧnh
Ӄnghe
b FAT
dөng
hӋBҧng
hӕng
Bҩm
OK.
CVBS
kӃ
sca
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
cәng
ӣnӕ
mһt
trѭӟc
cӫa
thiӃt
bӏ.
hӇ
hӭc
các
Ӌp
med
a•USB
hUSB
ҧnh
ph
m
và
gbӳ
aӣMed
ÿand
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
USB
MENU
screen
appears
on
the
TV
screen
and
the
16/32).)
41.
Mӣ
các
TӋp
Med
ascreen
bDVD
năng
Hos
15
có
thӇ
thѭӣng
thӭc
các
tӋp
media
nhѭ
hình
ҧnh,
phim
và
các
ÿiӋu
lѭu
có
16/32).)
1ph
KӃ
nӕ
hgbcách
Ӄhoһc
bnh
USB
vӟ
cәng
USB
mһ
cӫa
hbUSB
ӃKhông
bgiai
T
25ӯCVBS
4USB
Mӣ
các
TӋp
athe
bѭӟc
ng
năng
USB
Hos
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
16
32
Phân
phӕ
TӋp
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ cәng
Ӌ15
khung
hnhӟ
nh
ong
ang
15
hӭc
các
Ӌp
ahѭӣng
hnhҥc
nh
ҧnh
m
và
avӟi
ÿng
ѭu
có
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
ong
máy
nghe
MP3
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
720
x480
480
@30fps
may
fluctuate:
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
nhӋp
bәNTFS
sung
kh phҭm
kӃCh
1Bҥn
KӃ
nӕ
h•các
Ӄnhѭ
vӟ
cәng
USB
mһ
ѭӟc
cӫa
hnh
ӃsӁ
gate
nӕ
vӟ
PC
1nh
KӃ
hcác
Ӄӣ
USB
vӟ
cәng
USB
ӣnhҥc
mһ
ѭӟc
cӫa
hsӱ
ӃUSB
b chѭѫng
720
xnhѭ
teUSBHOST
may
fluctuate:
SCART
Mӝt
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
Mӝt
nӕi
vӟi
sӕ
máy
phҭm
nhҥc
này,
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
này,
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
MP3
âm
hanh
bӝ
chҩ
ѭӧng
cao
máy
ong
ҧnh
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
dөng
nh
năng
USBHOST
ách
kӃ
nӕ
hcó
Ӄmed
bhình.
ѭu
ӳ@30fps
vӟ
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
USB
MENU
appears
on
the
TV
screen
the
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
kӻ
huұ
bҵng
kӃ
nӕ
hcác
ӃMENU
bMàn
ѭu
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
•màn
CVBS
kӃ nӕ
nӕ Chӑ
sca
Không
hӛ
ӧ
hbӝ
Ӄ
bhình
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
ChkӃ
T ang
ang
Chú
ýSӱ
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
hình.
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
Chú
ý:
Chú
ý:25ӯ
720
xtrên
480
@30fps
uҩt
hiӋn
màn
•Kӻ
hình
USB
MENU
xuҩt
hiӋn
trên
màn
TV
và
tӋp
lѭu
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
hӋ kh
thӕng
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
và
tӋp
ÿã
lѭu
MENU
screen
appears
on
the
TV
screen
and
the
Chú
ýsӕ
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
SCART
•Màn
Chú
ý2.
•“USB”
sӁ
xuҩt
trên
màn
hình.
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
nh
bә
sung
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
gchӑn
ao
hӭc
USB
vӟ
cәng
ӣh576
mһ
ѭӟc
hhӇ
Ӄchҩt
bnghe
nӕ
vӟ
PC
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/USB
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
hình
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
sӁcӫa
ÿѭӧc
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
hiӋn
thao
tác
ٞٞ
ٟٟ
720
xxxHos
480
@30fps
may
fluctuate:
có
nhiӅu
Bҩm
nút
/nhӟ
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
CVBS
ӯCVBS
kӃ
nӕ Chӑ
sca
saved
file
is
played.
Không
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
NTFS
Ch
ٞٞ
ٟٟ
NӃu
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
/òӇ
òӇ
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
Chú
ýUSB
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
.bUSBHOST
saved
file
ishiӋn
played.
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
hӛ
hӕng
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
Bҩm
OK.
T ang
25 nӕ
ӭc
các
Ӌp
med
a4phҫn,
nhѭ
ph
m
và
các
gUSB
a• ÿҫu
ÿahình
ѭu
có
ٞٞ
2.
USB
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
òӇ
chӑn
mӝt
tӯ
USB
rӗi
các
TӋp
Med
bӃUSB
ng
nh
USB
Hos
ng
nh
năng
USB
720
@25fps
ice
may
skip
decoding
có
hӭc
các
Ӌp
aTV
hnhѭ
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gchѭѫng
akhi
ÿÿã
Ӌu
cóѭu
Bҥn
Chú
ýKhông
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
màn
hình.
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
có
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
aӃtrên
nhѭ
hnh
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gnhѭ
aӧ
ÿhӛ
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
Mӣ
các
Med
asaved
bNӃu
ng
nh
năng
USB
Hos
âm
thanh
lѭӧng
cao
trong
nghe
nhҥc
MP3,
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
nӕi
vӟi
sҧn
phҭm
16
32
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
khcó
kӃ
dute
aUSB
bcao
ng
nh
năng
USB
Hos
ٞٞ
ٟٟ
4TӋp
Mӣ
Med
bӋu
ng
nh
năng
USB
2các
USB
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯkhông
USB
720
576
@25fps
ce
may
skip
decoding
nӕ
vӟ
PC
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
avӟ
hthӵc
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gkӃt
aӋp
ÿnӕi
Ӌu
Bҥn
Không
hӛ
ӧ
h
ӃӋp
bӗ
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch này,
4Màn
Mӣ
các
TӋp
Med
a/hѭӣng
bHos
ng
nh
năng
Hos
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
USB
hoһc
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
hphҫn
Ӄdo
bmed
ѭu
ӳ
cәng
USB
cӫa
DVD
SCART
CVBS
Chӑ
CVBS
ӯ
kӃ
sca
ٞٞ
ٟٟ
2NӃu
NӃu
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
chӑn
mӝ
phҫn
ӯhӋ
USB
ӗlѭu
b“USB”
vӟ
cәng
USB
ӣhãy
mһ
ѭӟc
cӫa
hTӋp
Ӄmӣ.
bcӫa
ٞٞ
ٟٟ
2ѭӟc
NӃu
USB
có
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗѭu
hӛ
ӧlѭu
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16ÿҫu
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
gӧng
cách
kӃ
nӕ
haxuҩt
bhiӋn
ѭu
ӳҧnh
vӟ
kӻ
cәng
huұ
USB
sӕ
bҵng
cách
DVD
kӃ
nӕ
hmáy
ӃTV
bhӇ
ѭu
ӳÿã
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
1576
KӃ
nӕ
h576
Ӄnh
bnăng
USB
vӟ
cәng
USB
ӣplayed.
mһ
cӫa
hUSB
bٟٟ
T
ang
25
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
sҧn
phҭm
này,
1
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
cәng
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
h
Ӄ
b
Chú
ý:
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
kӃt
vӟi
sҧn
phҭm
này,
16
32
file
is
nӕ
vӟ
PC
saved
file
is
played.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
và
tӋp
lѭu
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
sca
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
kích
thѭӟc
có
bӝ
thӇ
phұn
hӋ
hoҥt
thӕng
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
thӕng
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
SCART
CVBS
Chӑ
USB
MENU
sӁ
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
720
x
@25fps
g
720
x
@25fps
ce
may
skip
decoding
Chú
ý:
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
ӋpbӝFAT
16USB
32 Bҧng
Phân
phӕ TӋp
Chú ý: ӯCVBS
16
32
ٞٞ
ٟٟ
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
Bҩm
OK.
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
m
OK.
tӋp
cӫa
chúng.
:
Maximum
bitrate
:
4Mbps
high
bitrate
portions
Bҩm
OK.
SCART
Chӑ
CVBS
kӃ
nӕ
sca
“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
Bҩm
OK.
Chú
ý
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
nӕ
vӟ
PC
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
:
Maximum
bitrate
:
4Mbps
bitrate
portions
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
nhigh
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
kӻ
thuұt
sӕ
bҵng
cách
kӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ
vӟi
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD.
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
ng
hӭc
các
Ӌp
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
Ӌp
med
anăng
nhѭ
hٞٞcác
nhӯٟٟ
ҧnh
phӗ mhaong
và
các
g32
aҧnh
ÿmáy
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
Bҩm
OK
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
bUSB
ng
nh
năng
Hos
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
Ӌp
med
nhѭ
h
nh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
Bҥn
cách
nӕ
hNӃu
ӃUSB
b: USB
ѭu
ӳbitrate
vӟٟٟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Sӱ
dөng
nh
USBHOST
16
T
ang
25
Bҩm
OK
ٞٞ
nh
ӅukӃphҫn
hãy
Bҩm
númһ
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
Bҩm
OK
ٞٞ
ٟٟ
ng
USBHOST
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
2
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
USB
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
thӕng
vӟ
cәng
ӣ
ѭӟc
cӫa
h
Ӄ
b
nӕ
vӟ
PC
SCART
CVBS
2
NӃu
USB
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
Mӝ
sӕ
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
1
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
cәng
USB
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
Ӄ
b
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
sca
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
Maximum
:
4Mbps
igh
bitrate
portions
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
16
32
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
do
kích
thѭӟc
bӝ
phұn
thӕng
3.hoһc
Bҩm
nút
/mӝt
hoһc
/١trong
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
OK32do
òӇ
Mӣ
tӋp.
ٞٞ
ٟٟ
٠٠trên
3.
Bҩm
nút
/hoһc
hoһc
/١٠٠
òӇ
chӑn
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
có
thӇ
không
hoҥt
ÿӝng
kích
thѭӟc
bӝ
thӕng
Chú
ýýSCARTӯCVBS
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧnphұn
phҭm
này
Safe
USB
Removal
:decoding
Maximum
bitrate
:âm
4Mbps
begin
decoding
Chӑ
Không
hӛ
ӧ
hhӋ
ӃӋp
bBҩm
sӱMP3
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp NTFS
Ch
tӋp
cӫa
chúng.
tӋp
cӫa
chúng.
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
FAT
16
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp hӋnày
Chú
ýbӝ
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
Safe
Removal
CVBS
kӃ
nӕ
sca
Tháo
USB
an
toàn.
begin
again
-Bҩm
nút
STOP(
)hình.
úѭӧc
ýhanh
•“USB”
sӁ
hiӋn
trên
màn
hình.
Chú
ýѭӧng
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
màn
Chú
ýhýnӕ
•“USB”
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
ٞٞ
ٟٟ
١ӃMENU
3.
Bҩm
nút
/PC
/hkӻ
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
•USB
Màn
hình
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
mӣ.
16
32
hgbegin
kӃ
nӕ
hӋp
Ӄagain
bxuҩt
ѭu
ӳnhҥc
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Chú
gMàn
cao
ong
máy
nghe
MP3
bӝ
nhӟ
USB
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
hanh
chҩ
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
h
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Sӱ
dөng
tính
năng
USBHOST
CB
Con
o
Bu
k
n
e
up
dak
be
ungs
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
máy
ҧnh
Chú
“USB”
sӁ
xuҩ
Ӌn
ên
màn
h
nh
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
sca5
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
hӭc
các
med
a
nhѭ
h
nh
ҧnh
ph
m
và
các
g
a
ÿ
Ӌu
ѭu
có
âm
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
Không
hӛ
trӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt
nӕi
sҧn
phҭm
USBHOST
1
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
cәng
USB
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
h
Ӄ
b
vӟ
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5.1,
nӕi
cáp
RCA
NӃu
vӟi
bҥn
các
chӑn
kӃt
nӕi
Kênh
C&L
b
USB
vӟ
cәng
USB
ӣ
mһ
1
ѭӟc
KӃ
cӫa
nӕ
h
Ӄ
b
Ӄ
b
USB
vӟ
cәng
USB
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
h
Ӄ
b
Bҩm
OK
ٞٞ
ٟٟ
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
Berp
ndah
ke
pemu
aran
sebe
um
sesudahnya
Safe
USB
Removal
16
32
Bҩm
OK
decoding
again
Chú
ý
ٞٞ
ٟٟ
2
NӃu
USB
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
tӋp
cӫa
chúng.
en
Bitrate
returns
to
٠٠
١
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
SCART
CVBS
Chӑn
kh
bҥn
muӕn
xuҩ
ӣ
ÿ
nh
dҥng
Tháo
USB
an
toàn.
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
Quan
troï
n
g:
Tháo
USB
an
toàn.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
Phaù
t
Laë
p
/Phaù
t
Ngaã
u
Nhieâ
n
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
dành
cho
âm
thanh
a
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
16
32
n
Bitrate
returns
to
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
Quan
troï
n
g:
Phaù
t
Laë
p
/Phaù
t
Ngaã
u
Nhieâ
n
Safe
USB
Removal
”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
n
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Tháo
USB
an
toàn.
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in
the
USB
device,
Chú
ý
-Tháo
cáp
USB.
•ٟٟ
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
hiӋn
màn
hình
TV
và
ÿã
lѭu
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
nàyphҭm
tӋp
cӫa
chúng.
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in
the
USB
device,
•phҫn
Màn
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١MENU
3.
Bҩm
nút
/ӣÿҫu
hoһc
/cӫa
òӇ
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
tӋp
cӫa
chúng.
ѭӧc
mӣ.
ٞٞ
٠٠
١nӕ
/kӃ
hoһc
mӝt
tӋp
trong
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
SBHOST
ӯ kӃ nӕ
sca5
sӕ
bҵng
nӕ
hٞٞ
Ӄcәng
bxuҩt
ѭu
vӟ
cәng
cӫa
ÿҫu
DVD
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
ch
nӕ
hӋn
Ӄcách
bên
ѭu
ӳhmһ
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
16
32
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١bҵng
3.
Bҩm
/sӁ
hoһc
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
OK
Mӣ
tӋp.
1phҫn
KӃ
hchӑn
Ӄӣnhҥc
b vӟ
vӟ
USB
mһ
ѭӟc
hchӑn
bcách
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
hhUSB
Ӄmáy
b2phҫn
ѭu
ӳtӋp
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
1nút
USB
Hos
Không
trӧ
chӭc
USB
HOST
Không
nӃu
kӃt
hӛ
nӕi
trӧ
sҧn
chӭc
phҭm
năng
USB
HOST
kӃt
nӕi
sҧn
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
vӟi
cәng
USB
ӣhӛ
mһt
trѭӟc
cӫa
bӏ.
NӃu
Kênh
cách
kӃ
nӕ
h/an
ӃUSB
bkӃ
ѭu
ӳUSB
vӟ
cәng
USB
cӫa
DVD
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
nӕ
h/Sӱ
ӃMENU
bӃdөng
ѭu
ӳ
vӟ
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
Màn
hkӃ
nh
USB
sӁ
hdevice,
Ӌn
ên
màn
hBҩm
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
dөng
năng
USBHOST
Kame
akhông
dUSB
gòӇ
aÿã
yang
menggunakan
pUSB
oӋp
oko
PTP
a hӋ
au
yang
g”huұ
cao
ong
máy
nghe
MP3
bӝ
nhӟ
USB
hoһc
ҧnh
ýCVBS
kӻ
huұ
sӕ
kӃ
nӕ
hnăng
Ӄhãy
bthiӃt
ѭu
ӳTV
vӟ
USB
cӫa
bnómal.
USB
vӟ
cәng
ѭӟc
cӫa
hӳýUSB.
Ӄtrên
btoàn.
ٞٞ
ٟٟ
USB
có
nh
phҫn
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
ӗnӃu
Bitrate
returns
to
Màn
htoàn.
nh
USB
sӁ
hӅu
Ӌn
ên
màn
hlѭu
nh
và
Ӌp
sӁ
xuҩ
hUSB
màn
nh
Màn
hxuҩ
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
hcәng
Ӌn
ên
màn
hÿҫu
nh
TV
và
ÿã
ѭu
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
ٟٟ
ٞٞ
ٟٟ
Chú
ýòӇ
“USB”
sӁ
xuҩ
hcәng
Ӌn
ên
màn
nh
nh
Ӆu
hãy
Bҩm
nú
21.
òӇ
NӃu
chӑn
USB
mӝ
có
nh
Ӆu
ӯhình
USB
ӗtránh
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
ӗѭu
có
hӇ
hoҥ
ÿӝng
do
kkDVD
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӕng
Chú
“USB”
xuҩ
hӃNӃu
Ӌn
ên
màn
hnh
nh
NӃu
bҥn
Kênh
5.1, nӕi cápChú
RCA
vӟibҥn
các
kӃt
nӕi
C&L
Bҩm
OK
Tháo
USB
an
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
bҥnchӑn
chӑn
Kênh
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
in
the
USB
hӛ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
Không
hӛ
ӧcho
hñӇ
b disconnecting
sӱ
hӋ
hӕng
Ӌp
Ch
Tháo
toàn.
Se
ama
Pemu
a
an
ekan
ombo
(xuҩ
)cәng
mal.
dành
cho
âm
analog.
dành
cho
âm
thanh
a
Chú
ýNӃu
16
32
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳNTFS
liӋu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
thao
tác
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
dӳ
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Tháo
USB
an
Mӝ
sӕ
máy
nghe
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
perform
safe
removal
disconnecting
the
USB
cable.
Taá
tKhông
caû
caù
chӕng
höôù
nӋp
gnhҥc
daã
nh
treâ
nkhoâ
khoâ
nhѭӟc
gbao
bao
haø
m
vieä
cchӑn
ñaû
mthanh
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
perform
safe
removal
before
the
USB
cable.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
hnh
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
hѭӟc
Ӌn
ên
màn
hcӫa
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
sӁ
mӣ.
tháo
an
toàn
trѭӟc
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Nhҧy
tӟi/lҥi
Taá
tUSB
caû
caù
cӧ
höôù
nĈҫu
g
daã
nhãy
treâ
nthӵc
nhiӋn
gBҧng
haø
mnӃu
vieä
ckӃt
ñaû
m
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
CVBS
ӯch
kӃ
nӕ
sca
hӛ
trӧ
chӭc
năng
USB
HOST
kӃt
nӕi
sҧn
Ӌp
cӫa
chúng
sӁ
mӣ.
hӛ
ӧ
hӋ
FAT
16
Phân
phӕ
TӋp
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١USBHOST
/kӃ
hoһc
/ên
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Tháo
USB
an
toàn.
16
32
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١liӋu
3.
Bҩm
nút
/ÿѭӧc
hoһc
/nh
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
SB
an
toàn.
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
nàyphҭm
Chú
ý
SB
vӟ
ӣѭu
mһ
hmàn
Ӄ5.
bUSB
dөng
nh
năng
USBHOST
1before
KӃ
nӕ
hxuҩ
Ӄthe
bnh
USB
vӟ
cәng
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
Ӄnăng
bkkh32
Tháo
USB
an
toàn.
ٞٞ
ٟٟ
2cәng
USB
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗthông
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
KӃ
nӕ
máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
hҿ
nhӟ
ÿӑc
hҿ
hoһc
các
1cӫa
KӃ
nӕ
hMàn
Ӄÿѭӧc
bkhi
USB
vӟ
cәng
USB
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
hUSB
Ӄhbҵng
bUSB
mal.
ٞٞ
ٟٟ
2.
NӃu
có
nhiӅu
phҫn,
hãy
Bҩm
nút
òӇ
chӑn
mӝt
phҫn
tӯ
USB
rӗi
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
ch
hѭӟc
bӝvӟ
phұn
hӋ
hӕng
USBHOST
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
To
prevent
damage
to
the
memory
stored
inmӣ
the
USB
device,
1tӋp.
KӃ
nӕ
htrong
Ӄ/chӭc
bӋp
USB
vӟ
cәng
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
Ӄ
b
ch
nӕ
hNӃu
ӃUSB
bBҩm
ӳcho
vӟ
cәng
USB
ÿҫu
DVD
Không
hӛ
trӧ
năng
HOST
nӃu
kӃt
nӕi
sҧn
phҭm
Sӱ
dөng
năng
USBHOST
ٞٞ
ٟٟ
Ӆu
phҫn
hãy
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
Bҩm
OK
Không
hӛ
trӧ
chӭc
USB
HOST
nӃu
nӕi
sҧn
phҭm
Ӌp
cӫa
chúng
membu
uhkan
ambahan
ns
a
as
p
og
am
ka
d
hubungkan
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
sӁ
ÿѭӧc
Chú
ý
16
32
perform
safe
removal
before
disconnecting
USB
cable.
Bҩm
OK
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
ÿã
ѭu
truyӅn
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
chѭѫng
trình
các
tӋp
riêng
truyӅn
cӫa
thông
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
”ng
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
màn
h
nh
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
dành
cho
âm
thanh
a
h
nh
USB
MENU
sӁ
h
Ӌn
ên
màn
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
1
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
Ӌp
cӫa
chúng
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
dành
cho
âm
thanh
analog.
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
Chú
ý
AÁ
n
phím
REPEAT
ñeå
thay
ñoå
i
cheá
ñoä
phaù
t
.
Coù
4
cheá
ñoä
:
dành
cho
âm
thanh
nhà
sҧn
xuҩt.
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
1
Press
the
STOP
(
)
button
hӛ
ӧ
hӋ
hӕng
Ӌp
FAT
16
32
Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
baû
o
maù
y
DVD
seõ
phaù
t
ñöôï
c
taá
t
caû
caù
c
loaï
i
dóa
chöù
a
16
32
Ke
ka
eb
h
da
sa
u
e
da
am
USB
saa
anda
menekan
ӣ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
AÁ
n
phím
REPEAT
ñeå
thay
ñoå
i
cheá
ñoä
phaù
t
.
Coù
4
cheá
ñoä
:
-Bҩm
nút
STOP(
)
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
m
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
Press
the
STOP
(
)
button
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
baû
o
maù
y
DVD
seõ
phaù
t
ñöôï
c
taá
t
caû
caù
c
loaï
i
dóa
chöù
a
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
B
an
toàn.
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
hãy
thӵc
hiӋn
Tháo
USB
an
toàn.
ٞٞ
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇtháo
chӑn
phҫn
ӯ
USB
ӗ3ѭu
Ӌp
cӫa
chúng
KӃ
nӕ
hcәng
ӃhBҩm
b USB
USB
vӟ
cәng
ӣbmӝ
mһ
ѭӟc
cӫa
ӃKӃ
b2h)Chú
USB
vӟ
ӣ
mһ
ѭӟc
htoàn
ӃýUSB
bsafe
eӣ
ٞٞ
ٟٟ
NӃu
USB
có
nh
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯMӣ
USB
ӗnӕ
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
ٞٞ
ٟٟ
OK
1màn
nӕ
hcӫa
ӃKӃ
USB
vӟ
cәng
hvà
ӃsӁ
bhxuҩ
USB
ӣ٠٠
ӳthao
mһ
dýchӑn
ÿӝng
ѭӟc
cӫa
T
ang
hxuҩ
ӃӅu
6nh
bthiӃt
2USB
NӃu
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯӋp
USB
ӗriêng
NӃu
bҥn
chӑnchӑn
Kênh
5 chӑ
1
Bҩm
OK.
bgây
USB
vӟ
cәng
USB
ӣKӃ
mһ
cӫa
hUSB,
bTV
ٟٟ
13ѭӟc
nӕ
hPress
ӃFolder
bٞٞ
USB
vӟ
cәng
USB
ӣUSB
mһ
ѭӟc
cӫa
hên
Ӄbҵng
bhãy
3perform
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
ٞٞ
2١cáp
NӃu
USB
có
Ӆu
phҫn
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ hӕng
16
32
USBHOST
1vaø
nӕ
htruyӅn
Ӄtác
bsҧn
vӟ
cәng
USB
ӣnh
mһ
ѭӟc
cӫa
hٟٟ
ӃӋp
bcӫa
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
sҧn
phҭm
“USB”
sӁ
hong
Ӌn
màn
hBҩm
nh
Chú
ýý bҥn
removal
before
disconnecting
the
USB
cable.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
kOK
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١ѭu
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١thông
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
ong
USB
Bҩm
òӇ
Ӌp
an
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
USB.
ke
PC
uga
dak
be
ungs
B”
sӁ
xuҩ
Ӌn
ên
hٟٟ
nh
Chú
“USB”
Ӌn
ên
màn
hxuҩt.
nh
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
heӅu
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
Ӌn
ên
màn
han
nh
Ӌp
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
NӃu
tuǤ
Ӌp
cӫa
chúng
-ӃUSB.
the
STOP
(ÿã
button
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
các
tӋp
truyӅn
chѭѫng
trình
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
thông
bҵng
chѭѫng
trình
riêng
cӫa
Off,
Track,
Random.
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
1
Chú
Tháo
USB
an
toàn.
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
nhà
nhà
sҧn
xuҩt.
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
hi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
-Bҩm
nút
STOP(
)
-Bҩm
nút
STOP(
)
Off,
Track,
Folder
vaø
Random.
dành
cho
âm
hanh
ana
tháo
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Ӌp
cӫa
chúng
ٟeó
٠٠
١
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
Tháo
USB
toàn.
-Tháo
cáp
taä
MP3
cuõ
nÿӝng
g
nhö
chaá
tkMP3
löôï
aâmthiӃt
thanh.
Baï
nneâ
neâ
nphҭm
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
o”USB
USB
an
toàn.
-phҫn
Remove
the
USB
cable.
Không
hӛ
ӧcuõ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh ana
51o
Chú
ýchovӟi
Tháo
USB
an
toàn.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
gây
hѭ
hҥi
cho
liӋu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
-Bҩm
nút
STOP(
)phҫn
-ٟٟ
Remove
the
USB
cable.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
dӳ
liӋu
trong
thiӃt
bӏ USB,
hãy
thӵc
hiӋn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
taä
pӗptin
MP3
nӗ
gthao
nhö
chaá
tTV
löôï
nHOST
gnghѭӟc
aâkh
m
thanh.
Baï
nhӋ
nhӕng
dành
âmchӑn
hanh
Không
hoҥt
vӟi
các
bӏ
bӏ
MTP(Giao
thӭcnày
16
32
ombo
enh
se
an
uan
nya
akan
etác
amp
ٟٟ
NӃu
USB
có
nh
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
mӝ
ӯHӛ
USB
ӗcáp
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
ӯhãy
USB
ӗkhi
MPEG-4
files
created
alѭu
personal
computer
Bҩm
OK
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
nӕ
vӟ
sҧn
tháo
an
toàn
trѭӟc
ngҳt
kӃt
nӕi
USB.
Chú
ýdӳ
“USB”
sӁ
xuҩ
hTháo
ên
màn
h)hchӑn
nh
ٞٞ
ٟٟ
2on
NӃu
USB
có
nh
Ӆu
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯmӝ
2nh
Các
sҧn
phҭm
có
ӧlѭu
nh
năng
USBHOST
mөc
өc
Bҩm
OK
Chú
ýٞٞ
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình.
ٞٞ
ٟٟ
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗmӝt
ٞٞ
ٟٟ
23computer
NӃu
USB
có
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
ӯtác
USB
Tháo
USB
an
oàn
MPEG-4
created
axuҩ
personal
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
bӝ
phұn
Bҩm
OK
Ӌp
cӫa
chúng
vӟ
USB
ӣonٞٞ
mһ
ѭӟc
cӫa
hòӇ
ӃUSB.
b•“USB”
ٞٞ
ٟٟ
2Ӆu
NӃu
USB
có
nh
Ӆu
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯch
USB
ӗÿã
xuҩ
Ӌn
ênӅu
màn
hٞٞ
nh
Màn
hT
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
htin
Ӌn
ên
màn
htác
nh
và
Ӌp
ѭu
-Bҩm
nút
STOP(
ٟhme
٠٠
١files
USB
an
oàn
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
NӃu
bҥn
chӑn
tuǤ
nӕi NӃu
cáp
kӃttuǤ
nӕi
Tháo
USB
an
oàn
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5 chӑ
1Foo
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
ٟٟ
٠٠
١Ӌn
3hcәng
Bҩm
nú
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
noàn
hsӁ
nh
USB
MENU
sӁ
hhoһc
Ӌn
ên
màn
h-the
Màn
TV
nh
và
USB
Ӌp
ÿã
MENU
ѭu
sӁ
xuҩ
hphҫn
Ӌn
ên
màn
hUSB
nhphҫn
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
dành
chobҥn
hanh
ana
ӣome
Pe
angka
yang
menggunakan
sthiӃt
s em
ekӃ
NTFS
dak
dapa
Chú
ýâmcác
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١cho
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
nhà
sҧn
xuҩt.
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
chѭѫng
nh
êng
cӫa
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
nàychӑn Kênh 2, dành
Ӌp
cӫa
chúng
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
kkbҵng
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
Remove
the
USB
cable.
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
-Bҩm
nút
STOP(
Press
STOP
(hãy
))g.
button
-Tháo
cáp
USB.
--Bҩm
Off:
Phaù
thSTOP(
bình
thöôø
n
-Tháo
cáp
USB.
nút
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
nhà
sҧn
xuҩt.
me
MPEG-4
files
created
on
a )liӋu
personal
computer
nhà
sҧn
xuҩt.
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
Off:
Phaù
t
bình
thöôø
n
g.
cho
âm
hanh
ana
o
Chú
ý
oàn
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
ay
not
be
play
back.
That
is
why
Codec
Type,
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
thӵc
hiӋn
thao
tác
Ӌp
cӫa
chúng
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
Không
bӏ
MTP(Giao
hoҥt
ÿӝng
thӭc
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
thӭc
löu
yù
raè
n
g
phöông
phaù
p
vaø
kyõ
thuaä
t
ghi
cho
caù
c
taä
p
tin
y
not
be
play
back.
That
is
why
Codec
Type,
ñӇ
tránh
gây
hѭ
hҥi
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
-Bҩm
nút
STOP(
)
oàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
-Tháo
cáp
USB.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
tmӣ
STOP(
)
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
51
1
Ӂtránh
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
Ke
ka
eb
da
sa
u
e
da
am
USB
saa
anda
menekan
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
löu
yù
raè
n
g
phöông
phaù
p
vaø
kyõ
thuaä
t
ghi
cho
caù
c
taä
p
tin
Bҩm
OK
NӃu
bҥn
chӑn
tuǤ
ch
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
-Bҩm
nút
STOP(
)
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
Màn
hhnh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
hngҳt
Ӌn
ên
màn
hChú
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
Bҩm
OK
3
Chӭc
năng
Xem
EZ
òѭӧc
sӱ
dөng
òӇ
hay
ÿә
ӹ
Ӌ
khung
h
nh
ong
DVD
ang
•
Màn
hình
USB
MENU
sӁ
xuҩt
hiӋn
trên
màn
hình
TV
và
tӋp
ÿã
lѭu
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
Bҩm
OK
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
dành
cho
âm
hanh
ana
o
-Tháo
cáp
USB.
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
nh
ٞٞ
ٟٟ
h
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
phҫn
ӯ
USB
ӗ
Bҩm
OK
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
oàn
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
Mӝ
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3
kh
kӃ
nӕ
vӟ
sҧn
phҭm
này
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
Tháo
USB
an
oàn
٠٠
١
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
NӃu
bҥn
chӑn
tuǤ
chӑn
Kênh
2,
nӕi
cáp
vӟi
các
kӃt
nӕi
Skip
Forward/Back
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
NӃu
bҥn
chӑn
tuǤ
ch
Tháo
USB
an
oàn
Ӌp
cӫa
chúng
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
be
ungs
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Skip
Forward/Back
y
not
be
play
back.
That
is
why
Codec
Type,
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
-Tháo
cáp
USB.
dành cho âm hanh ana1FR
o
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
chѭѫng
nh
êng
cӫa
ersion
and
Higher
resolution
over
specification
isTrack:
5.
tӟi/lҥi
Chú
ývӟi
5.hên
tӟi/lҥi
cáp
USB.
rsion
and
Higher
resolution
over
specification
is
Không
hoҥt
ÿӝng
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
nhà
sҧn
xuҩ
--Tháo
Phaù
thbҩm
laë
psebe
iNhҧy
haù
tkhi
hieä
nngҳt
i. ekӃt
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
kbҵng
ch
hѭӟc
bӝÿã
phұn
hӋ
hӕng
Ӌp
cӫa
chúng
Không
hӛ
ӧhoҥt
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
ӃNhҧy
bmàn
USB
hãy
hӵc
hbaø
Ӌn
ác
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
nút(/).
- Chú
Track:
Phaù
tnhanh
laë
baø
icable.
haù
t hao
hieä
ný
taïtaï
inh
.nú
M�
ocreated
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
tháo
an
toàn
trѭӟc
nӕi
cáp
USB.
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
1
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
5.
tӟi/lҥi
-Tháo
cáp
USB.
toàn
STOP(
)١personal
dành
cho
âm
hanh
ana
o
-Nhҧy
Remove
the
USB
ombo
eph
umnya
akan
amp
MP3
ndóa
dóa
CD
nhaè
m
muï
cñích
ñích
ñeå
maù
ycoù
coù
theå
phaù
t thӭc
-Bҩm
nút
STOP(
)
USB.
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏtreâ
MTP(Giao
thӭc
hpӣ
USB
MENU
sӁ
xuҩ
hmӣ
Ӌn
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
Skip
Forward/Back
Không
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
thӭc
nhà
sҧn
xuҩ
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
h
nh
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
Hãy
ÿәi
mұt
khҭu
khá
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ѭu
-Tháo
cáp
USB.
Chú
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
Ӌn
ên
màn
h
sӁ
ÿѭӧc
Màn
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
15
Ӌp
cӫa
chúng
MP3
treâ
n
CD
nhaè
m
muï
c
ñeå
maù
y
theå
phaù
t
sӁ
ÿѭӧc
mӣ.
B”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
ý
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
Chú
“USB”
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
on
a
computer
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3
Bҩm
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
sion
and
Higher
resolution
over
specification
is
dành
cho
âm
hanh
ana
o
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
5
1
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
ٟٟ
٠٠
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
Bҩm
OK
hoһc
òӇ
Mӣ
Ӌp
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
tNhҧy
supported.
uǤ
chӑn
K
-Bҩm
nút
STOP(
)playback,
nhà
sҧn
xuҩ
Tháo
USB
an
oàn
supported.
Bebe
apa
MP3
p
aye
ka
d
hubungkan
ke
poduk
n
dak
tӟi/lҥi
Chӭc
năng
USB
host
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
trӧ
tҩt
có
hӇ
không
hoҥ
ÿӝng
do
k
ch
hѭӟc
bӝ
phұn
hӋ
hӕng
Ӌp
cӫa
chúng
Kênh
5
1
dành
cho
âm
hanh
ana
o
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
The
USB
HOST
function
is
not
supported
if
a
product
that
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
•
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
During
press
the
(
/
)
button.
Folder:
Phaù
t
laë
p
caù
c
baø
i
haù
t
coù
phaà
n
ñuoâ
i
môû
roä
n
g
ѭӟc
khSTOP(
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
nhà
sҧn
xuҩ
-Bҩm
nút
STOP(
)
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
During
playback,
press
the
(Bҩm
/sӁ
)mӣ
button.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
m
nút
)
Fast
playback
Folder:
Phaù
t
laë
p
caù
c
baø
i
haù
t
coù
phaà
n
ñuoâ
i
môû
roä
n
g
-Bҩm
nút
STOP(
)
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
p
USB.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
Hãy
ÿәi
mұt
khҭu
khác
ngoài
mұt
khҭu
Hãy
0000
ÿәi
mұt
ÿӇ
kích
khҭu
hoҥ
khá
-Tháo
cáp
USB.
Ӌp
cӫa
chúng
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
b
h
Ӄ
b
MTP
G
ao
hӭc
supported.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
ñöôï
c
vôù
i
chaá
t
löôï
n
g
toá
t
nhaá
t
(ngaê
n
ngöø
a
söï
giaû
m
suù
t
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
The
USB
HOST
function
is
not
supported
if
a
product
that
sӁ
ÿѭӧc
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
NӃu
bҥn
chӑn
Kênh
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
4
Mӣ
các
TӋp
Med
a
b
ng
nh
năng
USB
Hos
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
3.
Bҩm
nút
/
hoһc
/
òӇ
chӑn
mӝt
tӋp
trong
USB.
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
tӋp.
•
n
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
Bҩm
nú
STOP
.
That
is
why
Codec
Type,
ñöôï
c
vôù
i
chaá
t
löôï
n
g
toá
t
nhaá
t
(ngaê
n
ngöø
a
söï
giaû
m
suù
t
dành
cho
âm
hanh
ana
o
ÿѭӧc
mӣ
nhà
sҧn
xuҩ
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
Màn
h
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
ên
màn
h
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
ٟ
٠٠
١
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
Tháo
oàn
TruyӅn
Media)
bұt
Janus.
Bҩm
nú
STOP
kh
ngҳ
kӃ
cáp
USB
Bҩm
núѭu
STOP
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
Fast
playback
cáp
USB.
ÿiӅu
khiӇn
dành
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
Ӄpada
bchӑn.
MTP
G ao
ao
hӭc
háo
an
oàn
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
nѭ
oàn
USB
an
oàn
hҥ
cho
dӳ
Ӌu nӕ
ѭuwritten
ong
hMPEG4
Ӄ-Tháo
b Tháo
USB
hãy
hӵc
hUSB
Ӌn
hao
ác
The
USB
HOST
function
is
not
supported
if aprogram
product
that
his
unit
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
During
playback,
press
the
(bҥn
/an
)USB
button.
hӛ
ӧ
chӭc
USB
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃUSB
nӕ
cáp
•be
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ong
hcótӋp
Ӄhost
bthay
USB
hãy
hӵc
hcác
Ӌn
hao
ác
sѭӟc
unit
supports
inѭӟc
in
Chӭc
năng
USB
cӫatheo
sҧn
phҭm
Chӭc
này
không
năng
USB
hӛ
trӧ
host
tҩt
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
tҩt
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
NӃunăng
bҥn
chӑn
Kênh
5 khá
1K
dành
cho
âm
hanh
ana
oo
Trong
lúc
m�CD-R/RW
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
dapa
ope
as
&
enăng
gan
ung
uku
bag
an
da
scӫa
strӧ phҭm
nhà
sҧn
xuҩ
Fast
playback
transfers
media
files
by
itsnăng
manufacturer-specific
is
m
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҩm
nút,
tiӃp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
hhitsӃ
bHOST
hh
ӃӃ nӃu
bban
MTP
G
hӭc
Hãy
ÿәi
mұt
khҭu
cҧ
thiӃt
bӏ
USB.
OP
-Tháo
cáp
USB.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Skip
Forward/Back
Ӌp
cӫa
chúng
gioá
n
g
nhau
trong
cuø
n
g
moä
t
thö
muï
c
.
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
ÿәi
nhѭ
sau:
áo
cáp
USB.
dành
cho
âm
hanh
ana
Không
hӛ
ӧ
chӭc
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
-Tháo
cáp
USB.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
gioá
n
g
nhau
trong
cuø
n
g
moä
t
thö
muï
c
.
nhà
sҧn
xuҩ
٠٠
١
oһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١
s
unit
supports
CD-R/RW
written
in
MPEG4
in
3
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
transfers
media
files
by
manufacturer-specific
program
is
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
press
the
Hãy
ÿәi
mұt
khҭu
khác
ngoài
mұt
khҭu
0000
ÿӇ
kích
hoҥt
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
ٞٞ
ٟٟ
3than
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
mӝ
Ӌp
ong
USB
OK
Mӣ
•To
Trong
lúc
m�
t�p,
bҩm
nút(/).
Hãychӑn
ÿәi
kh
có
hӇ
hѭӣng
hӭc
các
a١nhѭ
hѭu
nh
ҧnh
ph
m
và
các
gbҥn
aBҩm
ÿcӫa
Ӌu
có
Bҥn
Tháo
USB
an
oàn
sӁ ÿѭӧc
mӣ
chaá
t löôï
g
aâb
m
thanh
vaø
trong
nhieà
utröôø
nkӃ
gӋp
hôï
pkhoâ
khoâ
gvӟ
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
b
Ӄ
b
G
ao
Tháo
USB
an
toàn.
over
specification
isӋn
When
there
is
more
one
file,Bҩm
when
you
press
the
mӣ
cordance
with
the
“ISO9660
format”.
Pemu
aran
Cepa
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
cáp
USB
•hãy
ٞٞӋp
ٟٟ
٠٠
١chӑn
3ác
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
nh
USB
MENU
sӁnú
xuҩ
hong
ên
màn
hTháo
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
oàn
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ong
hnMed
USB
hãy
hӵc
hѭuhhchѭѫng
Ӌn
ác
cordance
with
the
“ISO9660
ÿiӅu
khiӇn
dành
cho
ÿiӅu
khiӇn
dành
play
back
the
disc
at
acáp
faster
speed,
press
5.USB
Nhҧy
chaá
t Chӭc
löôï
gnӃsebu
aânăng
m
thanh
vaø
trong
nhieà
uòӇ
nMTP
gnӕ
hôï
pkhông
nhӭc
gnhӛ
NӃunăng
bҥn
uǤkhҭu
chӑn
Ka
năng
USB
host
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
trӧ
tҩt
Tháo
cáp
USB
T
uyӅn
a
có
bұ
Janus
OP
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
nӕ
sҧn
phҭm
Tháo
USB
nhà
sҧn
xuҩ
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
nh
êng
cӫa
media
files
by
manufacturer-specific
program
istrӧcác
yesolution
hѭthì
hҥcó
cho
dӳ
Ӌu
ѭuformat”.
hkhi
Ӄtӟi/lҥi
bñӇ
USB
ánh
gây
hӵc
hѭ
hҥ
hhãy
Ӌn
cho
hao
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
hUSB.
Ӄmed
b٠٠
USB
hãy
hӵc
htransfers
Ӌn
hao
ác
Bҩm
STOP
NӃu
chӑn
Kênh
5tröôø
1năng
cáp
RCA
kӃ cha
nӕ mҽ.
C&LFE
dành
chomұt
âm
hanh
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
Bҩm
nú
STOP
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
hits
Ӄbҵng
b
Ӄphҭm
bhao
MTP
G
ao
hӭc
•N�u
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
Chӭc
năng
USB
host
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
trӧ
tҩt
Chӭc
USB
host
cӫa
sҧn
này
tҩt
T
uyӅn
Med
a
có
bұ
Janus
connected.
To
play
back
the
disc
at
a
faster
speed,
press
em
e
e
Ӌp,
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
uyӅn
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
cӫa
N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
nhà
sҧn
xuҩ
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
press
the
cҧ
các
thiӃt
bӏ
cҧ
các
thiӃt
bӏ
USB.
•
dành
cho
âm
hanh
ana
button,
the
next
file
is
selected.
cordance
with
the
“ISO9660
format”.
B
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
M�
nhanh
ӟi/lҥi
2x
•
4x
•
8x.
button,
the
next
file
is
selected.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
b
h
Ӄ
b
MTP
G
ao
hӭc
Random:
phaù
t
ngaã
u
nhieâ
n
caù
c
baø
i
haù
t
coù
phaà
n
ñuoâ
i
To
play
back
the
disc
at
a
faster
speed,
press
5.
Nhҧy
tӟi/lҥi
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
�B
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
NӃu
bҥnmұ
chӑn
uǤ khác
chӑn
Ko
T
uyӅn
Med
añoï
có
bұ
Janus
Trong
lúc
t�p,
bҩm
nút(/).
Ӆu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
connected.
nBҩm
ÿiӅu
khiӇn
dành
-Tháo
Random:
phaù
tâm
ngaã
nhieâ
caù
ckӃ
baø
ikhi
haù
tcáp
coù
phaà
n
ñuoâ
i USB
٠٠
١hѭòӇ
ĈӇ
biӃt
thông
tin
vӅ
thiӃt
bӏ
hӛ ÿiӅu
trӧ,
xem
trang
33.
٠٠
١ٞٞ
nú
hoһc
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
Hãy
ÿә
khҭu
n
Tháo
USB
an
oàn
•N�u
có
hѫn
thì
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
hanh
chҩ
ѭӧng
cao
ong
máy
nghe
nhҥc
MP3
bӝ
nhӟ
hoһc
máy
ҧnh
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١bҩm
ñӇ
ánh
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
hmӝt
ӃNhҧy
bn١tӋp,
USB
hãy
hӵc
h٠٠
Ӌn
hao
ác
3gây
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
USB
an
oàn
ñӇ
gây
cho
dӳ
liӋu
lѭu
trong
thiӃt
bӏ
USB,
hãy
thӵc
hiӋn
thao
tác
uyӅn
các
Ӌp
hông
bҵng
nh
êng
cӫa
Không
hӛ
ӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃ
nӕ
sҧn
phҭm
ٟٟ
٠٠
١ٟٟ
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
USB
OK
Mӣ
Ӌp
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
Ӌp
ong
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
5ong
Nhҧy
ӟBҩm
ҥm�
coù
khaû
naê
ga
ñoï
cnhöõ
nhöõ
gcác
pòӇ
tinbMӣ
yÿѭӧc
)Ӌpbchѭѫng
Trong
m�
t�p,
hãy
nút(/).
Tháo
an
oàn
(nhiӅu
/hѭ
d
uring
playback.
ٞٞ
ٟٟ
١ombo
3/hҥi
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
Bҩm
OK
nhà
sҧn
xuҩ
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
hchӑn
Ӄ3khi
blúc
hãy
hӵc
hòӇ
Ӌn
ác
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
5trѭӟc
Nhҧy
ӟtránh
ҥcáp
5u)hãy
ӟӋp
ҥbҥn
connected.
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
Ӄ
MTP
G
ao
hӭc
coù
khaû
naê
nUSB
gnoperate
cUSB
nuyӅn
gnhông
taätaä
pâm
tin
naønaø
yh
)MTP(Media
khiӇn
dành
cho cha mҽ.
NӃunăng
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
háo
an
oàn
ѭӟc
ngҳ
nӕ
USB
Tháo
cáp
USB
năng
ÿiӅu
khiӇn
dàn
P
T
uyӅn
Med
có
bұ
Janus
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
nK
Tháo
USB
the
next
file
isd
selected.
Bҩm
nú
STOP
cҧ
thiӃt
bӏ
USB.
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
nh
êng
cӫa
•N�u
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
When
more
than
one
file,
when
you
press
the
Does
not
with
Janus
enabled
Transfer
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
ӧ
ҩ
nhà
sҧn
xuҩ
During
press
the
(cҧ
/mӝ
)bҩm
button.
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄbҵng
b
hchѭѫng
Ӄka
bMTP(Media
MTP
G hӛ
ao
hӭc
(lúc
))hao
uring
playback.
•button,
•uyӅn
dành
cho
hanh
ana
og
Un
uk
memu
athere
USB
dengan
cepa
ekan
Fungs
hos
USB
dak
dapa
beke
abӏ
pnăng
oduk
yang
men
When
there
isiskh
more
than
one
file,
when
you
press
the
Ӌp,
thìcó
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
M�
nhanh
M�
nhanh
•playback,
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
T
Med
axem
có
bұ
Janus
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
ng
các
thiӃt
bӏ
USB.
M�
nhanh
Trong
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
cҧ
các
thiӃt
bӏ
USB.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
úc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
(
/
d
uring
playback.
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
nhà
sҧn
xuҩ
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
nút(/).
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Does
not
operate
with
Janus
enabled
Transfer
M�
nhanh
u
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
ÿѭӧc
ĈӇ
biӃt
thông
tin
vӅ
các
thiӃt
bӏ
ÿѭӧc
ĈӇ
hӛ
biӃt
trӧ,
thông
trang
tin
vӅ
33.
các
thiӃt
ÿѭӧc
hӛ
trӧ,
xem
trang
33.
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
b
h
Ӄ
b
MTP
G
ao
hӭc
môû
roä
n
g
gioá
n
g
nhau.
Ӆu
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
•
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
Cha
mҽ:
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
Tháo
USB
an
oàn
oàn
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
•
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
kӻ
huұ
sӕ
bҵng
cách
kӃ
nӕ
h
Ӄ
b
ѭu
ӳ
vӟ
cәng
USB
cӫa
ÿҫu
DVD
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
Tháo
USB
an
oàn
môû
roä
n
g
gioá
n
g
nhau.
tháo
an
toàn
trѭӟc
khi
ngҳt
kӃt
nӕi
cáp
USB.
n
oàn
T
uyӅn
Med
a
có
bұ
Janus
Tháo
USB
an
oàn
T
ong
úc
m
p
hãy
bҩm
nú
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
ng
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
press
the
٠٠
١
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
OK
òӇ
Mӣ
Ӌp
Tháo
USB
an
oàn
ѭӟcnhanh
kh
ngҳ kӃinӟ MPEG4
nӕҥ cáp USB
Maù
chæ
coùdevices.
theå
phaù
t các
ñöôï
cJanus
toá
i ña
500
taä
ptin
tinvaøvaø
khoâ
Bҩm
nú
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
• button,
Does
not
operate
with
enabled
MTP(Media
Transfer
Chӭc
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧg ifҩa product that Hãy
T
ong
úc nú
pse
hãy
bҩm
nú
Tyou
ong
úc
m
p nhanh
hãy
bҩm
nú
•năng
-cӫa
button,
the
previous
file
is
selected
. button,
năng
ÿ Ӆu
kh
Ӈn
dành
cho
D-R/RW
inñӇ
5 written
Nhҧy
TOP
Bҩm
STOP
Maù
y ynhà
chæ
coù
theå
tog
ñöôï
cthat
toá
iӃen
ña
taä
p
khoâ
ngnhӭc
BM�
uyӅn
các
Ӌp
uyӅn
hông
bҵng
chѭѫng
nh
êng
xuҩ
the
previous
file
isÿƭa
selected
.STOP
5 mӣ
Nhҧy
ҥm
Tháo
cáp
USB
Each
time
press
either
the
speed
will
••ÿӝ
Protocol)
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
h
b
h
Ӄ
b
MTP
G
ao
T
uyӅn
Med
a
có
bұ
Janus
ÿә
mұ
khác
ng
NӃuCha
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
The
USB
HOST
function
is
not
supported
năng
Ӆu
khkhҭu
ӇnG
dành
cho
•product
ñӇ
mӣ
ӣhnӕ
tӕc
ÿӝ
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣÿӝ
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
Theplayback
USB
HOST
function
is
not
supported
ifphaù
Chӭc
năng
USB
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ҩ
(háo
ama
pemu
ahѫn,
an
M�
nhanh
ans
ehӛ
esҧn
med
aahos
ptrang
am
ehoҥt
u500
da
pe
ak
sedang
•nhѭ
ÿƭa
ӣӟ
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
ĈӇ
biӃt
thông
tin
vӅ
các
thiӃt
bӏ
ÿѭӧc
trӧ,
xem
33.
nhà
sҧn
xuҩ
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
bҩm
nú
•N�u
có
nhiӅu
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
sau:
T
uyӅn
Med
a
có
bұ
Janus
Fast
playback
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
hhUSB
ӃӃ
bbHOST
hhbӏ
ӃӃ
bbCha
MTP
G
ao
hӭc
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn.
(Khán
ˍkh
Fast
Protocol)
devices.
change
as
follows:
mҽ:
mҽ:
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
tiӃp
theo
ÿѭӧc
The
function
ishӛ
not
supported
ifӧ
product
that
nhanh
uISO9660
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣӅu
tӕc
ÿӝ
nhanh
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
button,
the
previous
file
is
selected
.Ӆu
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
n
•hӵc
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
chãy
kh
ngҳ
kӃ
nӕthì
cáp
USB
năng
ÿÿ Ӆu
Ӈn
dành
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
cáp
USB
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧeatrang
ҩ
ĈӇ
biӃt
thông
vӅ
các
thiӃt
bӏ
ÿѭӧc
trӧ,
xem
33.
NӃu
bҥn
chӑn
uǤcho
ch
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
ѭu
ong
hihãy
Ӄ)hӵc
bis
USB
hãy
hӵc
Ӌn
hao
áctin
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
hplayback
ӃӋu
bM�
USB
hãy
hhѫn
Ӌn
hao
ác
ĈӇ
biӃt
thông
tinUSB
vӅ
các
thiӃt
ÿѭӧc
hӛ
trӧ,
xem
trang
33.
háo
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
•N�u
nhiӅu
mӝt
tӋp,
thì
khi
nút,
tӋp
M�
nhanh
Bҩm
nú
STOP
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
han
Ӄhѭ
bÿәi
hãy
hӵc
hngҳ
Ӌn
hao
ác
Sӱ
dөng
nh
năng
USBHOST
Fast
playback
-Bҩm
nút
STOP(
)
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
yѭoàn
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
Ñeå
trôû
laï
cheá
ñoä
phaù
thѫn
bình
thöôø
n
g,
aánút,
n
phím
CANCEL
ñӇ
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
hӵc
h
Ӌn
hao
ác
N
u
có
nh
mӝ
Ӌp
h
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
When
there
more
than
one
file,
when
you
press
the
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
kӃ
nӕ
cáp
Protocol)
devices.
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
MTP
G
ao
hӭc
ñӇ
ánh
gây
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
h
Ӄ
b
USB
hãy
h
Ӌn
hao
ác
OP
Tháo
cáp
USB
T
uyӅn
Med
a
có
bұ
Janus
•
N
u
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
h
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
hãy
bҩm
nú
Ñeå
trôû
laï
i
cheá
ñoä
phaù
t
bình
thöôø
n
g,
aá
n
phím
CANCEL
N
u
có
nh
hѫn
mӝ
h
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
quaù
500
thö
muï
c
.
format”.
change
as
follows:
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
n
SB
Tháo
cáp
USB
T
ong
úc
m
p
hãy
bҩm
nú
T
ong
úc
m
p
hãy
bҩm
nú
quaù
500
thö
muï
c
.
5
Nhҧy
ӟ
ҥ
năng
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
dành
cho
NӃu
bҥn
chӑn
uǤ
chӑn
K
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
The
USB
host
function
of
this
product
does
not
support
cҧ
các
h
Ӄnhѭ
b
USB
•uyӅn
ñӇ
mӣӋp
ÿƭahӣmӝt
tӕctӋp,
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
transfers
media
files
byby
its
manufacturer-specific
program
is năng
change
as
follows:
transfers
media
files
by
its
manufacturer-specific
program
is
nhà
sҧn
xuҩ
Se
ap
anda
menekan
ombo
e
sebu
kecepa
an
da
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
n
hӟc
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
sau:
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
transfers
media
files
its
manufacturer-specific
program
is
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄ
b
h
Ӄ
b
MTP
G
ao
hӭc
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
Cha
mҽ:
The
USB
HOST
function
is
not
supported
if
a
product
th
hubung
U
HO
T
Med
a
có
bұ
Janus
•
2x
➞
4x
➞
8x.
ˍ
PG
(ÿӅ
G
(Khán
giҧ
Nói
chung)
:
Cho
phép
G
Mӑi
(Khán
lӭa
ˍ
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
dành
cho
nѭB
mӝ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
2x
•
4x
•
8x.
The
USB
host
function
of
this
product
does
not
support
ÿӝng
nhѭ
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
nhiӅu
hѫn
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
•năng
Fast
playback
cҧ
các
h
Ӄ
b
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn.
p
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣӅu
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
m�.
M�
nhanh
M�
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
mҽ:
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
kháccho
nn
Cha
mҽ:
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
ĈӇ
b
Ӄ
hông
n
vӅ
các
h
Ӄ
hӛ
ӧ
xem
ang
33
kh
ngҳ
kӃ
nӕnh
cáp
USB
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
các
h
Ӄb
bÿѭӧc
Ӄnày
bCha
MTP
G
ao
hӭc
nú
STOP
button,
the
next
file
is
selected.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
cáp
USB
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
12x
KӃ
nӕ
hӟcó
ӃBҩm
USB
vӟ
cәng
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
hUSB
bNӃu
Bҩm
nú
STOP
T
uyӅn
aaӃUSB
có
bұ
Janus
USB.
Chӭc
hos
cӫa
sҧn
phҭm
không
hӛ
ӧ ҩ31
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
ToSTOP
play
back
thenӕ
disc
at
aÿó
faster
speed,
press
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
N
unhanh
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hoàn
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
sӁ
òѭӧc
chӑn
The
USB
host
function
does
To
play
back
the
disc
atlúc
aUSB
faster
speed,
press
➞
4x
➞
8x.
Bҩm
nú
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
Ӄback
bN
USB
hãy
hӵc
hmӝ
Ӌn
hao
háo
an
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
cáp
USB
năng
ÿ Ӆu
khkhҭu
Ӈn dành
To
play
disc
at
aFas
faster
speed,
press
5ayback
Nhҧy
ҥbheo
uthe
có
nh
Ӆu
hѫn
Ӌp
hhuác
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
n•Mӛi
mӝ
Ӌp
hTháo
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
N
nh
ӅusӁ
hѫn
mӝ
hѭӟc
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
òѭӧc
chӑn
cҧ
các
hMed
Ӄmdevices.
b
USB
bҥn
chӑn
uǤhproduct
chӑn
Kênh
2not
nӕsupport
cáp
vӟ các kӃ nӕ năng
FR&FL
5hmӝ
Nhҧy
ҥcáp
N
ukh
có
Ӆu
hѫn
hӟ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
hãy
bҩm
nú
NӋp
u-Tháo
có
nh
Ӌp
Ӌp
ĈӇ
bmӃ
Ӄ•USB
hông
n
vӅ
các
hsӁ
Ӄof
bthis
ÿѭӧc
hӛ
ӧ xem
xem
ang
33
hѫn
mӝ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӄp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
all
T
ong
úc
m
p
hãy
bҩm
nú
2x
➞
4x
➞
8x.
T
uyӅn
Med
có
bұ
Janus
mheo
m connected.
m
mb
connected.
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
Hãy
ÿә
mұ
khác
n
connected.
2x
•
4x
•
8x.
pemu
a
an
akan
be
ubah
meng
ku
G
(Khán
ˍ
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
dành
cho
phim
khôn
y,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
(Trang
24)
2x
•
4x
•
8x.
2x
4x
8x.
Compatible
Devices
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ˍ
PG
(ÿӅ
nghӏ
Hѭӟng
dүn
cӫa
ˍ
Cha
PG
mҽ)
(ÿӅ
:
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
ĈӇ
b
hông
n
vӅ
các
h
Ӄ
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
ang
33
nnnh
mӝ
Ӌp
h kӃ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
all
USB
devices.
T
dak
be
ope
ascác
pephҭm
angka
anus
MTPhӛ
Med
aҩ
M�
nhanh
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.)
G
(Khán
giҧ Nói chung)
:ÿCho
Mӑi
lӭa
ˍxem
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
(m�.
) lúc
dnhѭ
uring
playback.
năng
Ӆu
kh
Ӈn dành
cho
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
nnn
G
(Khán
ˍphép
M�
nhanh
Không
hoҥ
ÿӝng
vӟ
Ӄpbҩm(/)trong
bthay
hpress
Ӄbҩm
b/ the
MTP
Gm�.
ao
hӭc
TӃdapa
uyӅn
Med
aphҫn
códengan
bұ
Janus
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
ÿәi
nhѭ
sau:
To
the
disc
at
a(
faster
speed,
press
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
2x
•mӣ
4x
•play
8x.
T
Khi
thiӃ
bҩm
nút
này,
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
ñӇ
ӣòѭӧc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
Cha
mҽ
When
there
is
more
than
one
file,
when
you
Bҩm
nú
Compatible
Devices
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
này
không
ӧ
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
Tháo
cáp
USB
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁcài
thay
ÿәi
sau:
5ÿӝӋp
Nhҧy
ӟtӕc
ҥÿӝ
ٞٞ
ٟٟ
•Taä
2tӕc
NӃu
USB
có
nh
Ӆu
phҫn
hãy
Bҩm
nú
òӇ
chӑn
mӝ
ӯDoes
USB
ӗdevices,
Bҩm
nú
STOP
all
USB
devices.
Tháo
cáp
USB
/các
)h
d
uring
playback.
5.
Nhҧy
TOP
Bҩm
nú
STOP
M
nhanh
(Trang
4)
not
operate
with
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
ĈӇ
b
hông
n
vӅ
h
Ӄ
b
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
ang
33
(hѫn
/Các
)Ӌp
d
uring
playback.
Tháo
cáp
USB
ѭӟc
ngҳ
nӕ
cáp
USB
•supported
Bҩm
nú
STOP
T
ong
úc
m
hãy
nú
M
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
khác
n2x
mӝ
Ӌp
h ukh
kh
bҥn
bҩm
nú
ѭӟc
ÿó
sӁ
chӑn
M
năng
ÿ Ӆu
kh1.
ӇnPG-13
dành
cho
T
uyӅn
a
Janus
N
có
nh
Ӆu
mӝ
Ӌp
htӟi/lҥi
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
pP
hãy
bҩm
nú
T
ong
úc
mÿƭa
pback
hãy
bҩm
nú
Cha
mҽ
Compatible
Devices
mӝ
hSTOP
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
For
information
on
the
see
page
30.
cҧ
các
hMed
Ӄ
bspeed
USB
N
unhanh
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
bҩm
Ӌp
ѭӟc
ÿó
òѭӧc
chӑn
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
p
Tin
CD-R
MP3/WMA
hnhanh
kh
bҥn
Ӄp
ÿѭӧc
Does
not
operate
with
Janus
MTP(Media
Transfer
PG
(ÿӅ
n
ˍˍkh
(C
6.
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
phim
không
phù
hӧpCha
vӟi
trҿ
em
phim
khôn
•bұ
ĈӇ
bthe
Ӄcӭng
hông
ncó
vӅ
các
h sҧn
Ӄ
b phҭm
ÿѭӧc
hӛ
ӧ enabled
xem
ang
33
not
operate
withsӁ
Janus
enabled
MTP(Media
Transfer
•kh
4x
• ÿӝ
8x.
2x
➞
4x
➞
8x
(Trang
24)
(Trang
24)
Each
time
you
pressheo
either
button,
playback
will
Taä
p
Tin
CD-R
MP3/WMA
• nú
•Does
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
2x
•
4x
•
8x.
(lúc
/m�.
)này,
d
uring
playback.
mҽ
d
Hãy
ÿә
mұ
khҭu
kh
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
ˍ
PG
(ÿӅ
nghӏ
Hѭӟng
dүn
cӫa
Cha
mҽ)
:
M
For
information
on
the
supported
devices,
see
page
30.
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
ˍ
PG
(ÿӅ
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
năng
ÿ
Ӆu
Ӈn
dành
cho
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
(HDD)
và
flash.
ÿƭa
ӣ
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
T
ans
e
P
o
oco
G
Khán
g
ҧ
Protocol)
devices.
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn,
hãy
bҩm(/)trong
lúc
m�.
ĈӇ
b
Ӄ
hông
n
vӅ
các
h
Ӄ
b
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
xem
ang
33
nPѫn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
2x
•
4x
•
8x.
D
w
M
M
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
D
w
M
M
button,
the
previous
file
is
selected
.
5
Nhҧy
ӟ
ҥ
•
Each
time
you
press
either
button,
the
playback
speed
will
Tháo
For
information
on
the
supported
devices,
page
30.
5either
Nhҧy
ӟplayback
•p
2x
•ÿmӣ
4x
•Ta8x.
TӋp
ong
mbҥn
hãy
bҩm
nú
Bҩm
OK
Tháo
cáp
USB
Trong
lúc
m�
t�p,
hãy
bҩm
mҽ
Hãy
ÿә
mұ
khác
SB
Tháo
cáp
USB
ñӇ
ӣ1.
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
mhãy
Tính
năng
này
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
5sesua
Nhҧy
ӟӕc
ҥMass
năng
ÿ
kh
Ӈn
dành
cho
uyӅn
Med
a
có
bұ
USB
devices
that
support
USB
Storage
Tháo
cáp
USB
Gkhҭu
Khán
g
ҧsnD
hãy
bҩm
nú
Nhӛ
unút(/).
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hmv1.0.
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
change
ascác
follows:
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ(Cha
ҩ mҽ cҫnCha
ñӇ
a•bӏ
ӣÿsӁ
ӕc
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
ñӇ
ÿJanus
athiӃt
ӣҥMass
ÿӝ
nhanh
hѫn
bҩm
ong
úcDóa
mcho
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
phim
khô
ĈӇ
b
Ӄ
hông
n
vӅ
các
h
Ӄ
b
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
xem
ang
33
không
phù
M
mӝ
hnhanh
khbҥn
bҩm
nú
NӋp
umӣ
có
Ӄp
nh
heo
Ӆu
sӁ
hѫn
ÿѭӧc
mӝ
chӑn
Ӌp
hhmӣ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
(Trang
24)
Each
time
you
press
button,
the
speed
will
mӝ
Ӌpcáp
hUSB
khúc
bҩm
nú2x
Ӌp
ѭӟc
ÿó
òѭӧc
chӑn
m
wúc
ˍsee
PG-13
ÿһc
biӋt
ˍchú
ý)
PG-13
: menu
Mӝt
(C
CD
Ripping
M
nhanh
Protocol)
devices.
hѫn
mӝ
kh
bҥn
bҩm
nú
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
1.ÿӝ
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
Protocol)
devices.
Cha
mҽ
năng
ÿ Ӆu
Ӆu
kh
Ӈn
dành
ch
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
Perangkat
yang
Picture
CD
G
Khán
g
ҧ
phim
không
phù
hӧp
vӟi
trҿ
em
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
phҭm
này
không
hӛ
ӧ
ҩ
ĈӇ
b
Ӄ
hông
n
vӅ
các
h
Ӄ
b
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
xem
ang
33
(Trang
24)
phim
khô
1.
Các
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
Phaù
t
CD
Hình
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
trӧ
USB
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
cҧ
các
h
Ӄ
b
USB
The
USB
host
function
of
this
product
does
not
support
6.
Các
thiӃt
tѭѫng
thích
(Trang
24)
•
•
4x
•
8x.
(USB
devices
that
operate
as
a
removable
disk
in
Windows
Sao
lѭu
CD
PG
ÿӅ
ngh
Phaù
t
Dóa
CD
Hình
ӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
change
as
follows:
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
n
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
2x
➞ tӋp
4x
➞
change
as
follows:
Cha
mҽ
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
Fungs
USB
Hos
daÿó
p sӁ
oduk
dak
beke
axem
ketӋp
se
uâm33
6.
Các
thiӃt
tѭѫng
thích
tѭѫng
thích
2x
•kh
4x
•mӝt
8x.
ÿә
mұ
khҭu
khác
ngoà
mұ
khҭu
0000
ÿӇ k vӟi
ch hoҥ
chӭc
cҧ
các
h
ӃӋp
b
USB
năng
ÿG
ӅuKhán
kh
Ӈnngh
dàn
g
ҧ
N
ynѫn
bҩm
ĈӇ
b
Ӄ chӑn
hông
nHãy
vӅ
các
h òѭӧc
Ӄbҥn
bnÿѭӧc
hӛ
ӧ các
ang
change
as
follows:
w
ҧy
ӟ nú
ҥ Ӌp
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
năng
các
này
tӋp
cho
âm
phép
sao
chép
Tuӟthì
ong
úc
m
premovable
hãy
bҩm
nú
6.
Các
thiӃt
bӏ
thích
Chú
“USB”
sӁ
xuҩ
hnút,
Ӌn
ên
màn
hUmӣ
nh
5ÿbҥn
Nhҧy
ӟ5nú
ҥTNhҧy
N
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
hӃp
bҥn
nú
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
PG
ÿӅ
ong
pbҩm
hãy
bҩm
nú
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
khi
bҥn
bҩm
tiӃp
theo
sӁTính
ÿѭӧc
chӑn.
ӟúc
ҥbӏ
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
(USB
devices
operate
as
aaphҭm
disk
in
Windows
T
ong
úc
m
pnày
hãy
bҩm
nú
PG-13
5ÿӝ
Nhҧy
ҥÿӝ
PGR
mӝ
Ӌp
huthiӃt
kh
nú
Ӌp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
NýӋp
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
h8x.
kh
bҥn
bҩm
nú
ѭӟc
chӑn
không
phù
em
13
tuәi
không
ph
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
mӣ
hay
nhѭ
sau
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
ong
úc
m
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
này
ӕc
ÿӝ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
Cha
mҽ
mӝ
hMass
kh
bҥn
bҩm
N
Ӌp
umӣ
có
ѭӟc
nh
ÿó
sӁ
hѫn
òѭӧc
mӝ
chӑn
Ӌp
hthat
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
ñӇ
mӣ
ӣ bҩm
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
ong
úc
m
Khán
g(Kh
ҧ(C
ÿӝng
nhѭ
әtѭѫng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
hoһc
cao
The
USB
host
function
ofӧ
this
product
does
nothӧp
support
năng
ÿdѭӟi
Ӆuˍˍchú
kh
Ӈn
dành
ch
all
USB
devices.
ñӇ
ÿbaï
am
ӣӅu
ӕc
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
M
nhanh
• USB
(USB
devices
that
operate
as
removable
disk
in
Windows
The
USB
function
of
this
product
not
support
bҩm
nú
U2000
B
PG
ÿӅ
ngh
ˍxem
PG-13
(Cha
mҽ cҫntrҿ
ÿһc
biӋt
ý)
: CD
Mӝt
sӕ
Bӧ
cҧ
các
hsang
Ӄdoes
bvӅ
Chӭc
năng
USB
hos
cӫa
sҧn
không
hӛ
ҩthiӃt
CD
Ripping
•nú
ˍG
PG-13
(N
1.
Các
bӏabҩm
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ĈӇ
b
Ӄ
hông
n
các
h
b
ÿѭӧc
hӛ
ang
33
thanh
tӯ
ÿƭa
thiӃt
USB
ӣ cao
ÿӏnh
dҥng
MP3.
Cha
mҽ
Compatible
Devices
ph
m
không
p
CD
hӛ
trӧ
USB
Storage
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әÿә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
bҧn
2000
hoһc
T
ang
24
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әtin
ÿƭa
di
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
cao
6.Mass
Các
thiӃt
thích
Picture
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
bӏ
USB
hoҥt
Khi
n2x
ghi
caù
cÿƭa
taä
p
tin
MP3
hoaë
cWMA
WMA
leâ
n
dóa
CD-R,
➞
4x
➞c
8x.
2x
➞
4x
➞
8x.
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
➞
➞
2x
➞v1.0.(là
4x
➞
8x.
G
Khán
g(Kh
ҧ
Pe
angka
USB
yang
mendukung
ah
USB
dengan
ve
sv1.0.(là
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁbҩm
hay
ÿә
nhѭ
sau
Khi
baï
n2x
ghi
caù
taä
p
MP3
hoaë
cÿӝng
leâ
n
dóa
CD-R,
•sӁ
4x
•nhѭ
8x.
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.)
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әhost
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
8x.
cҧ
các
h
ӃRipping
b(phiên
USB
PG
ÿӅ
ngh
ĈӇ
bbpe
ӃӃhoһc
hông
n
vӅ
các
hhbӏӃ
ӃӃ
bbӇn
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
ang
33
2x
•tѭѫng
4x
•Các
8x.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
ph m
m
không
p
tѭѫng
thích
ÿӝng
mӝt
әcài
di
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
bӏbҩm
USB
trӧ
USB
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
Cha
mҽ
T
ang
24
uh
angka
USB
ӝ•ng
Ӌp
hnú
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌpm
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
CD
Ripping
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
không
ph
Nhӳng
ph
úc
m
hãy
bҩm
nú
ãy
bҩm
N
ukh
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
1.
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
NMӛ
uhphӛ
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hbӏ
kh
bҥn
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
Màn
hada
nh
USB
MENU
sӁ
xuҩ
hsӁ
Ӌn
ên
màn
hnú
nh
TV
và
Ӌp
ÿã
ѭu
T
ong
úc
p1.
hãy
bҩm
nú
N
u1nhanh
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hÿƭa
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
ÿѭӧc
chӑn
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
ˍxem
PGR
(KhuyӃn
nghӏ
Hѭӟng
ˍdүn
PGR
cӫa
Cha
•N�u
có
nhiӅu
hѫn
mӝt
tӋp,
thì
khi
bҥn
bҩm
nút,
tӋp
trѭӟc
ÿóT
sӁ
òѭӧc
chӑn.
hãy
nú
For
information
on
the
supported
devices,
see
page
30.
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
T
ong
úc
m
pbҩm
hãy
bҩm
nú
2x
4x
8x
G
Khán
g
ҧ
N
u
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
h
kh
bҥn
bҩm
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
U
Bh
T
ong
úc
m
p
hãy
bҩm
nú
nthiӃt
mӝ
Ӌp
kh
bҥn
nú
ѭӟc
ÿó
òѭӧc
chӑn
M
nhanh
U
B
năng
ÿ
Ӆu
kh
dành
cho
cha
mҽ
ĈӇ
hông
n
vӅ
các
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
xem
ang
33
PG
ÿӅ
ngh
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
2x
4x
8x
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
2x
4x
8x
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
ph
không
p
CD
Ripping
không
phù
hӧp
vӟi
trҿ
em
dѭӟi
13
tuәi
M
ang
24
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
all
USB
devices.
không
ph
ӝÿƭa
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
Compatible
Devices
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
all
USB
devices.
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
Compa
b
e
Dev
ces
ñӇ
mӣ
ÿ
a
ӣ
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
1.
Choï
n
thö
muï
c
caà
n
phaù
t
.
G
Khán
g
ҧ
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
thanh
ÿӏnh
tӯ
dҥng
ÿƭa
MP3.
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
PG
13
Cha
caà
n
tham
khaû
o
caù
c
löu
yù
sau.
Cha
mҽ
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
1.
Choï
n
thö
muï
c
caà
n
phaù
t
.
1. Select
theph
desired
folde
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏmang
USB
hoҥt
Compatible
Devices
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
Compatible
Devices
caà
nv1
tham
khaû
othiӃt
caù
cthiӃt
löu
yùhoһc
sau.
hѫn)
mà
không
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
PG
ÿӅ
ngh
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
player.
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә2000
ÿƭa
di
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
Bҩm
cphm
cҧ
các
hkhông
Ӄtrӧ
b
USB
m
không
ĈӇ
b
Ӄbӏ
hông
n vӅÿó
các
hòѭӧc
Ӄbbsachӑn
ÿѭӧc
hӛ ӧ ha
xem
ang
33 này không
T
PG
13
Cha
6.
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nhҥc
MP3
loҥi
әphҧi
cӭng
(HDD)
và
flash.
G2.
Khán
g(Kh
ҧ
bҧn
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
Ӄt
bӏ
tѭѫng
thích
0nh
Cha
mҽ
trҿ
em,
tu
PGR
6.
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
bӏ
USB
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әcҫn
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
m
hѫn)
mà
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
Nhӳng
phim
hҷn
không
Nhӳng
thích
ph
1.
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
USB
hoҥt
nhѭ
mӝt
әkh
ÿƭa
di
ÿӝng
Windows
(phiên
bҧn
2000
cao
ӝnú
Ӌp
hnú
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
ÿӅ
ngh
uhiӃt
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hcóÿә
kh
bҩm
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
mӝ
Ӌp
hӕc
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
heo
sӁ
ÿѭӧc
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
Un
uk
n
oÿƭa
mas
pe
angka
yang
be
ungs
N
uhÿӝng
có
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hbҥn
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
sӁ
m
không
pm
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
USB
ÿӝng
mӝt
әUSB
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
M
nhanh
N
uӃp
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hhoһc
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
sӁ
ÿѭӧc
mӣ
N
utrong
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hnhѭ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
M�
nhanh
ĈӇ
b24
Ӄchӑn
hông
n
vӅ
các
hbӏ
Ӄ
bchӑn
ÿѭӧc
hӛcác
ӧ
ang
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc 33
tosee
USB
T
ang
24
ѫn
mӝ
Ӌp
hÿӝ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
N
umӣ
Ӆu
hѫn
mӝ
hnghe
kh
bҩm
nú
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
6bҥn
Các
h1.Các
ӃCác
bbҩm
ѭѫng
hmáy
ch
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
Ӌp
âm
PG
13
Cha
N
unh
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hthe
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
ˍtoxem
PGR
(KhuyӃn
Hѭӟng
cӫa
Cha
ãy
bҩm
device
into
MP3
format.
uӋp
có
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hӋp
kh
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
sӁ
ÿѭӧc
mҽ làˍdүn
(USB
devices
that
operate
as
asupported
removable
disk
in
Windows
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әplayer.
cӭng
(HDD)
và
flash.
ñӇ
mӣ
ÿÿӝ
ahoҥt
ӣWindows
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
ˍph
PGR
(K
6phҧi
Các
hcó
ӃÿMáy
bheo
ѭѫng
hchӑn
ch
USB
devices
that
support
Mass
Storage
v1.0.
6N
Các
Ӄcài
bbҥn
ѭѫng
hFor
ch
thanh
tӯ
sang
thiӃt
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
U
Uhãy
M
For
information
on
the
supported
devices,
page nghӏ
30. Cha
không
phù
hӧ
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
ñӇ
úc
m
anú
ӣ
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
bҩm
ong
úc
m
2x
4x
8x
PG
ÿӅ
ngh
2.ә
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
player.
này
mӣ
sӁ
hay
nhѭ
sau
information
on
devices,
see
page
30.
G
Khán
g
ҧ
2x
4x
8x
Mӛ
ҫn
bҥn
nú
này
ӕc
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
ph
m
không
pm
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
T
ang
24
hѫn)
mà
không
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
2.
AÁ
n
phím
/
ñeå
choï
n
taä
p
tin
hình
trong
muï
c
luï
c
lieä
t
keâ
PG
13
Cha
m
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
�/�
ҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
buttons
2.
Press
2.
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
không
phù
hӧ
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.)
1.
Select
the
desired
folder
Cha
mҽ
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
(ChӍ
bұc
cha
2.
AÁ
n
phím
/
ñeå
choï
n
taä
p
tin
hình
trong
muï
c
luï
c
lieä
t
keâ
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
PG
ÿӅ
ngh
G
Khán
g
ҧ
Nhӳng
ph
trҿ
em,
tuy
nhiên
ngѭӡi
trҿ
em,
tu
xem
nên
thұn
trӑng,
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
1.
USB
devices
that
support
USB
Mass
Storage
v1.0.
h
ch
Caù
c
taä
p
tin
MP3
hoaë
c
WMA
phaû
i
ñöôï
c
ghi
theo
tieâ
u
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
Các
thiӃt
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
ph
không
p
CD
Ripping
1.
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
thiӃt
bӏ
USB
hoҥt
T
24
Pe
angka
USB
yang
dapa
dnhanh
ope
as
kan
sebaga
emov
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
nhѭ
mӝt
әmӣ
ÿƭa
di
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
-bә
Caù
cheo
taä
pÿó
tin
MP3
hoaë
cUSB
WMA
phaû
ibҥn
ñöôï
cinmӝ
ghi
tieâ
u
bҩm
nú
later)
without
driver
PG
13
Cha
bòѭӧc
ӃӃmӝ
hông
nas
các
hmbҩm(/)trong
ӃӋp
b
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
xem
ang
33
ÿӝng
mӝt
әsӁ
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
cao
không
cҫn
cài
ÿһt
driver
sung.)
không
phù
hӧ
(USB
devices
that
operate
a1
removable
disk
Windows
3.
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
NhӳngOffphim này không
thích
h
U
W
w
umà
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
hcóong
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
òѭӧc
chӑn
mӝ
hhbӏ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
Nhӳng
M
Chahҷn
mҽ là không
G m
Khán
ghӧ
ҧ
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
driver
bә
sung.)
ٞٞ
ٟٟ
٠٠
١theo
3nhѭ
Bҩm
nú
hoһc
òӇ
chӑn
mӝ
Ӌp
ong
USB
Bҩm
òӇ
Mӣ
N
utrong
nh
Ӆu
hѫn
mӝ
Ӌp
kh
bҥn
bҩm
nú
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
M
nhanh
ñӇ
ÿphҧi
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
ñӇ
mӣ
ÿƭa
ӣ
tӕc
nhanh
hѫn,
hãy
lúc
m�.
ha
aman
30
ѫn
mӝ
Ӌp
hnghe
kh
bҥn
nú
Ӌp
ѭӟc
sӁ
chӑn
N
unghe
có
nh
Ӆu
hѫn
hvӅ
kh
bҩm
nú
ѭӟc
sӁ
òѭӧc
chӑn
device
into
MP3
format.
1mà
Các
hÿӝ
bch
USB
hӛ
ӧmӣ
USB
Mass
Sage
oornhѭ
age
v1
0Tadditional
àang
các
hSbinstallation.)
Ӄodevice
bhoһc
USB
hoҥ
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
M
nhanh
ph
m
không
ppm
mӝ
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӄp
sӁ
ÿѭӧc
chӑn
N
uӋp
có
nh
Ӆu
hѫn
Ӌp
hӋp
kh
bҥn
bҩm
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁENTER.
òѭӧc
chӑn
PGR
KhuyӃ
nhanh
hѫn
bҩm
úc
m
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
T
ang
24
12.
Các
hĈӇ
Ӄvà
bhDigital
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
Soperate
o(2000
v1
0Mass
àÿó
các
hnú
Ӄvaø
USB
hoҥ
gÿӝ
hcó
ch
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
các
Các
hhoҥt
Ӄÿһt
bѭӟc
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
age
v1
0OK
àbStoragev1.0.
các
hsao
Ӄ Ӌp
bchép
USB
hoҥ
PG
ÿӅ
ngh
Play Ӌp âm
into
MP3
format.
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
m
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁbҩm
hay
ÿә
Mӛ
nhѭ
ҫn
sau
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
sӁ
hay
ÿә
sau
6Ӌp
Các
hhãy
Ӄaÿӝng
bӣ
ѭѫng
h
ch
13
Cha
m
6
Các
h
Ӄ
b
ѭѫng
h
sau
ñoù
aá
n
phím
ENTER.
2x
4x
8x
không
phù
hѫn)
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
PGR
KhuyӃ
2.
Máy
nhҥc
MP3:
máy
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
device
into
MP3
format.
khán
giҧ
vaø
sau
ñoù
aá
n
phím
G
Khán
ph
m
không
pm
trҿ
em,
tu
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
v1.0.
T
ang
24
bұc
cha
mҽ
và
ngѭӡi
giám
hӝ
cҫn
bұc
giám
cha
sát
PG
ÿӅ
ngh
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
flash.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Storagev1.0.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
(USB
devices
that
as
a
removable
disk
in
Windows
CD
Ripping
2.
MP3
Player:
HDD
and
flash
type
MP3
player.
menu
andkhông
then
press
th
CD
R
pp
ng
�/�
chuaå
n
ISO
hoaë
c
JOLIET.
(USB
devices
that
operate
as
a9660
removable
disk
in
Windows
buttons
2. Press
the
13
Cha
m
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.)
w
phù
hӧ
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
device
into
MP3
format.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
trҿ
em,
tuy
nhiên
ngѭӡi
xem
nên
thұn
trӑng,
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
chuaå
n
ISO
9660
hoaë
c
JOLIET.
PGR
KhuyӃ
trҿ
em,
tn
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
ÿƭa
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
Cha
mҽ
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
G
Khán
g
ҧ
PG
ÿӅ
ngh
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
v1.0.
ab
e
d
sk
pada
w
ndows
2000
a
au
eb
h
dak
menggu
hanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
Nhӳng
ph
m
nhanh
PG
13
Cha
m
Mӣ
khay
ÿƭa.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
ñӇ
mӣ
ÿ
a
ӣ
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
2.
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
M
nhanh
Tháo
USB
an
oàn
ñӇ
mӣ
ÿ
a
ӣ
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
Off
ph
m
không
p
•Mӛi
lҫn
bҥn
bҩm
nút
này,
tӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
thay
ÿәi
nhѭ
sau:
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
Play
M
nhanh
ÿӝng
mӝ
ÿnghe
aÿӝng
dUSB
ÿӝng
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
T
ang
24
ñӇ
mӣ
ÿ aong
ӕc
ÿӝ
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
Ӌphӛ
hӕckh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
M
sao
ch
không
phù
hӧ
mbmӝ
này
ÿӝ
mӣ
sӁhtrӧӃhay
nhѭ
sau
2x
4x
8x
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әUSB
ÿnhanh
aәoperate
dtype
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
cao
USB
ӧ1ҧnh
USB
Mass
Ssӕ:
age
v1
à2.8x
các
h nhѭ
bthuұt
hoҥ
hanh
ӯ
ÿUSB
aOpen
sang
hphép
Ӄ
bm
USB
ӣñeå
ÿhoһc
nh
dҥng
MP3
ÿӝng
nhѭ
әage
ÿinÿӝng
anhanh
d (HDD)
ÿӝng
ong
ndows
ph
bҧn
2000
cao
3.
AÁ
nphím
phím
INFO
treâ
nBÑKTX
BÑKTX
hieå
thò
caù
muï
cchoï
choï
ngiҧ
.Off mҽ
PGR
KhuyӃ
Các
b o6ÿә
USB
hӛ
USB
Mass
Sch
oinstallation.)
age
v1
0nhѭ
àalater)
các
hӣmӝ
Ӄ3.hoҥt
btrӧ
USB
hoҥ
2x
4x
hnú
ch
Nhӳng
ph
m
Play
2.
Máy
nghe
MP3:
máy
nhҥc
MP3
loҥi
cӭng
và
flash.
13.
Các
hnhҥc
bӃv1.0.
USB
hӛ
ӧ
Mass
S
oDigital
v1
0driver
àsung.)
các
hAÁӯ
bhoһc
USB
hoҥ
bұc
cha
ˍ cҫn
R
(Hҥn
com
T
nh
năng
này
cho
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
the
dics
tray.
Các
h02000
Ӄӧ
bbҧn
ѭѫng
hhoһc
PG
13
Cha
khán
nhӓvà
tuәi
hѫn.
khán
giҧ
n
3.
nӃW
INFO
treâ
nên
ñeå
hieå
n ngthò
caù
c cMP3
muï
cOff
ncha
.Cho
camera:
Cameras
that
support
Mass
Storage
PG
ÿӅ
ph
m
không
pp
T
ang
24
MP3
Player:
HDD
and
flash
MP3
player.
MCameras
HDD
M
Play
3.
Máy
kӻ
thuұt
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
•Ӄ
that
as
removable
disk
Windows
CD
Ripping
không
phù
hӧ
CD
Ripping
(2000
or
without
additional
installation.)
tmӣ
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
USB
Mass
Storagev1.0.
•Các
máy
ҧnh
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
USB
Mass
Storagev1.0.
PGR
KhuyӃ
hanh
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
bұc
ngѭӡi
giám
hӝ
giám
sát
(2000
or
later)
without
additional
driver
Open
the
disc
tray.
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
Nhӳng
ph
m
bұc
cha
3.
Press
the
INFO
button
Off
menu
and
then
press
the
ph
m
không
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
2000
cao
G
Khán
ҧ
Nó
chung
phép
Mӑ
ӭa
uә
Play
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
bҧn
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
PG
ÿӅ
ngh
T
ang
24
device
into
MP3
format.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
m
USB
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
ҿ
em
uy
nh
không
phù
hӧ
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.)
•
Cameras
that
operate
as
a
removable
disk
in
Windows
Ñònh
daï
n
g
ISO
9660
vaø
taä
p
tin
daï
n
g
Joliet
MP3
hay
WMA
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Mӣ
khay
ÿƭa.
Mӣ
khay
ÿƭa.
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
và
flash.
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
PG
13
Cha
này
ӕc
mӣ
sӁMass
hay
ÿә
nhѭ
sau
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.
hanh
ӯ
ÿÿbsau
a
sang
hh
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿÿchép
nh
nakan
ve
a6
as
ambahan
ÿәch
aÿhӛ
ӣa ÿӝ
ӕc
ÿӝhãy
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
úc
m
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
m
nӣdhѫn
gmà
ISO
9660
vaø
taä
pd
tin
daï
ncҫn
ghӛ
Joliet
hay
WMA
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
ÿә
sau
PGR
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Storagev1.0.
ánh
gây
hѭ
hҥ
cho
dӳ
Ӌu
ѭu
ong
hCD
Ӄmӣ
bhay
USB
hãy
hӵc
hUSB
Ӌnsao
hao
ácdҥng
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
2x
8x
ñӇ
mӣ
ÿ6ong
aúc
ӕc
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
Open
the
disc
TMass
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
các
Ӌpÿóng
âm
2x
•mӣ
4x
•3.
8x.
ÿӝ
bҩm
úc
m
vaø
ñoù
ntray.
phím
aong
ӕc
nhanh
hãy
bҩm
ong
úc
m
mà
không
cҫn
cà
ÿһ
dcài
ve
bә
sung
Nhӳng
ph
m
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
Ripping
ҿ em
em
uy
nh
ñӇ
mӣ
ÿhsupport
aph
ӣҧnh
ӕc
ÿӝ
nhanh
hѫn
hãy
bҩm
ong
úc
m
Các
Ӄphҧ
bPlayer:
ѭѫng
hMP3
ch
• bW
operate
as
ad
removable
disk
in
Windows
khán
giҧ
3.
Cameras
that
USB
Mass
Storage
kèm
hѫn
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
ve
bә
sung
mӝ
dhѫn
ÿӝng
ong
W
ndows
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
D(2000
m
Chӛ
mthat
Utrӧ
M
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dvaø
ve
bә
sung
sau
ñoù
aácho
naánhѭ
phím
ENTER.
ph
m
khô
không
phù
hӧ
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
USB
Mass
Storagev1.0.
Ĉһt
mӝt
ÿƭa
CD
Audio
(CD
DA)
vào
khay,
sauˍMP3
ÿó
khay
lҥi. tuәi
R (Hҥn
chӃ)
: Dѭӟi
tuәi ˍphҧi
có
R
(Hҥn
ngѭӡi
T
ang
24
PG
13
Cha
ng
hnhanh
Các
hdÿӝ
Ӄÿbҧn
bcác
hCameras
ch
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әӣñӇ
ÿtrong
aÑònh
ong
ndows
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
USB
ӧ4x
USB
Song
oÿӝng
age
v1
0töông
àdaï
htype
Ӄÿӝ
USB
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әplayer.
ÿthuұt
ahѫn
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
Open
the
disc
tray.
1ph
Các
hѭѫng
Ӄcamera:
bns
USB
ӧ
USB
Mass
Sand
ov1.0.
age
v1
0mà
àkhông
các
hsӁ
Ӄmcӭng
USB
hoҥ
-KhuyӃ
ĈӇ
bc
hanh
ӯ
a
sang
Ӄ
bENTER.
ӣ
nh
dҥng
MP3
PGR
KhuyӃ
or
later)
without
additional
driver
installation.
Nhӳng
ph
m
Open
the
dics
tray.
khán
giҧ
nhӓ
hѫn. 17
•Các
máy
hoҥt
nhѭ
mӝt
әDigital
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
ҿwant
uy
nh
khán
giҧ
2.
MP3
HDD
flash
type
MP3
player.
ҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әҧnh
cӭng
di
Windows
(phiên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
onngh
device
into
MP3
format.
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
MP3
Player:
HDD
and
flash
MP3
T
nh
năng
này
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
MP
ph
m
không
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әhӛ
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
PG
13
Cha
PG
ÿӅ
Hѭӟng
dүn
cӫa
Cha
sӕthe
bұc
cha
mҽ
T
ang
24
Mӣ
khay
ÿƭa.
vôù
iflash
Microsolf’s
DOS,
Window
vaø
Apple’s
Mac.
PGR
KhuyӃ
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d2.hay
ve
sung
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
onhӛ
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әStoragev1.0.
(HDD)
và
flash.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
4.
�m
c�ng
USB
và
�nghe
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
trӧ
USB2.0
hoһc
không
phù
hӧ
menu
you
to
view
hanh
ӯ
ÿsung.
a
sang
hash
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
•ҧnh
ñӕi
vӟi
mӝt
әMáy
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
nӕi
mӝt
nguӗn
trӧ
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
әӕc
cӭng
(HDD)
và
flash.
Press
INFO
button
opvvC
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.
töông
thích
vôù
iHDD
Microsolf’s
DOS,
Window
vaø
Apple’s
Mac.
2.
Máy
nghe
nhҥc
nhҥc
MP3
loҥi
әUSB1.1.
cӭng
(HDD)
và
flash.
Nhӳng
ph
m
•ә
Cameras
that
operate
as
aUSB1.1.
removable
disk
in(phiên
Windows
4.
�•Các
c�ng
USB
và
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
•Các
máy
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
ә(phiên
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
ҧnh
kӻ
thuұt
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
3.
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
máy
ҧnh
nhѭ
mӝt
әúc
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
ҿ
em
uy
nh
v1.0.
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
chép
các
Ӌp
âm
This
feature
lets
to
copy
audio
files
from
disclҥi.
to
USBmҽ 3. Mӝ
bұc
cha
mҽ
Mӣ
khay
ÿƭa.
ӛhông
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
ÿә
nhѭ
This
feature
lets
you
to
copy
audio
files
from
disc
to
USB
Open
the
disc
tray.
2x
4x
8x
Mӣ
khay
ÿƭa.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
Các
hsӕ:
Ӄÿӝng
bmӣ
ѭѫng
hS
ch
háo
an
oàn
ѭӟc
kh
ngҳ
kӃ
nӕ
cáp
USB
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
2x
4x
8x
6.bә
Các
thiӃt
bӏ
tѭѫng
thích
2sau
MP3
Pàthích
aye
dan
pe
pmáy
aye
ˍˍbұc
R
(Hҥn
ˍphҧi
NC17
(NC
m
này
ӕc
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
2máy
Máy
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
әkӃt
cӭng
HDD
và
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
kèm
kèm
PG
13
PGR
KhuyӃ
không
phù
hӧ
2x
4x
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.
nhanh
hãy
bҩm
ong
Mӛ
ҫn
bҥn
bҩm
nú
này
ӕc
ÿӝ
mӣ
sӁ
hay
ÿә
nhѭ
sau
Place
the
Audio
DA)
disc
on
gnú
1MP3:
Các
hmà
Ӄnghe
b8x
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
Svӟi
ohoһc
age
v1
0CD(CD
àÿiӋn
các
hSӕ
Ӄsao
byou
USB
hoҥ
Ĉһt
mӝt
ÿƭa
CD
Audio
(CD
DA)
vào
Ĉһt
khay,
mӝt
sau
ÿƭa
ÿó
CD
ÿóng
Audio
khay
(CD
lҥi.
DA)
vào
khay,
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әDrive:
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
2v1
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
hông
phҧ
cà
ÿһ
dmáy
ve
bә
sung
2MP3
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
Nhӳng
ph
m
1.
1.
Nhҩn
Nhҩn
OK
OK
ÿӇ
ÿӇ
xem
xem
Sӕ
Ĉăng
Ĉăng
ký
ký
DivX.
DivX.
bhnú
USB
hӛ
ӧÿӝ
USB
Mass
ocamera:
age
1
0
Các
các
h
Ӄ
h
b
Ӄ
USB
b
USB
hӛ
hoҥ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
ҿ
em
uy
nh
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
mӝ
ә6ch
ÿcҫn
ahѫn
dhoҥt
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
cha
mҽ
vc
ˍ
R
(Hҥn
chӃ)
:
Dѭӟi
17
tuәi
có
ngѭӡi
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
the
tray,
and
close
the
tray.
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
cao
R
(Hҥn
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Devices
that
support
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
không
phù
hӧ
ph
m
không
phù
hӧp
vӟ
ҿ
em
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
khán
g
ҧ
nhӓ
PG
13
Cha
3.
Digital
camera:
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
USB
host
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿƭa.
T
ang
24
Hai
kieå
u
ñònh
daï
n
g
naø
y
ñang
ñöôï
c
söû
duï
n
g
roä
n
g
raõ
i
nhaá
t
.
3.
Digital
Cameras
that
support
USB
Mass
Storage
Nhӳng
ph
m
ao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
(2000
later)
additional
driver
installation.
ENT
PGR
Hai
kieå
uthӇ
ñònh
daï
nhS
gkӻ
naø
ymӝt
ñang
söû
duï
ntrong
gҧnh
roä
nthѭӡng.
gphҧi
iorphҧi
nhaá
ttrӧ
.without
•Máy
Cameras
that
operate
as
aflash
removable
disk
in
Windows
Place
theOK
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
ҿ em
uy
nh
CUSB
m
Wә
wraõ
Fkhay
nmӝt
memudahkan
anda
un
uk
mem
ndahkan
Fÿһt
e sӁ
aud
oâm
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
cӭng
HDD
và
ash
1.
Nhҩn
OK
ÿӇ
xem
Sӕ
Ĉăng
ký
DivX.
cha
mҽ
v
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
USB
Mass
Storagev1.0.
TuthiӃt
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
Ӌp
•Bҥn
có
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
biӋt
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
4.
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
ÿӇ
әӃUSB
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
1.
ÿӇ
xem
Sӕ
Ĉăng
ký
DivX.
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
khán
gtoKhuyӃ
ҧph
nhӓ
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
the
tray,
and
close
the
tray.
3.
ҧnh
thuұt
sӕ:
Các
máy
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on ˍcác
menu
want
view
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
4.
�bҧn
c�ng
USB
và
�Các
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
әage
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
kèm
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
•Các
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
không
ph
Nhӳng
m
ch
Ĉһt
ÿƭa
CD
Audio
(CD
DA)
vào
khay,
sau
ÿó
ÿóng
khay
lҥi.
NC17
(NC-17)
: Cҩm trҿ
em you
17
ˍ bұc
tuәi
NC17
và
dѭӟi
(NC
1a
4x
8x
PGR
KhuyӃ
Mӣ
ÿ
a
device
into
MP3
format.
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
6MP3
hkhác
Ӄàcmnghe
bkhông
ѭѫng
hbә
ch
(Trang
8)
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
1dÿӝ
Các
hnhѭ
Ӄhay
bmӝt
USB
hӛ
ӧәәӃ2000
USB
Mass
ohoһc
age
v1
0ñöôï
các
hbӏ
Ӄҧnh
bUSB
USB
hoҥ
Bҩm
nú
STOP
6
Các
h
b
ѭѫng
ch
2x
4x
8x
1.
Các
thiӃt
bӏ
USB
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storage
v1.0.(là
các
bӏ
USB
hoҥt
device
into
MP3
format.
4.
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
ҿ
em
uy
nh
2x
4x
8x
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
2.
2.
-Nhҩn
-0
NӃu
NӃu
bҥn
bҥn
nhҩn
nhҩn
OK
OK
thì
thì
trình
trình
ÿѫn
ÿѫn
cài
cài
ÿһt
sӁ
biӃn
biӃn
mҩt.
mҩt.
bҧn
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
6
Các
h
Ӄ
b
ѭѫng
h
ch
3
Kame
a
D
g
a
Kame
a
yang
dapa
d
gunakan
USB
den
bұc
cha
mҽ
v
nú
này
ӕc
mӣ
sӁ
ÿә
nhѭ
sau
2x
4x
8x
bMáy
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
v1
0
à
các
h
b
USB
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
khán
g
ҧ
nhӓ
kèm
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
cӭng
HDD
và
ash
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
kèm
the
tray,
and
close
the
tray.
Ĉһt
mӝt
ÿƭa
CD
Audio
(CD
DA)
vào
khay,
sau
ÿó
ÿóng
khay
lҥi.
2
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
ѭ
mӝ
ә
ÿ
a
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ÿӝng
ên
nhѭ
2000
mӝ
ә
ÿ
a
cao
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
Ĉһt
mӝt
ÿƭa
CD
Audio
(CD
DA)
vào
khay,
sau
ÿó
ÿóng
khay
lҥi.
Máy
hông
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
Mӣ
khay
ÿ
a
không
phù
hӧ
PGR
KhuyӃ
2
nghe
nhҥc
MP3
máy
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
PG
13
Cha
mҽ
cҫn
ÿһc
b
Ӌ
chú
ý
Mӝ
sӕ
ph
m
USB2.0
or
USB1.1.
R
Hҥn
chӃ
4.
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
nh
dҥng
MP3
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
sung
ҿ
em
uy
nh
KӃt
nӕi
thiӃt
USB
vӟi
USB
host
ӣ
KӃt
mһt
nӕi
trѭӟc
thiӃt
cӫa
bӏ
USB
ÿҫu
ÿƭa.
vӟi
USB
host
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿƭa.
(2000
or
later)
without
additional
driver
installation.
w
the
tray,
and
close
the
tray.
v1.0.
4.USB:
�sӕc�ng
USB
và
�hӛ
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
Nhӳng
ph
m
v1.0.
bұc
cha
mҽ
v
tray,
andsӁ
close
the
tray.
Connect
the
USB
device
to
the
Các
thiӃt
bӏ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
kӃt
nӕi
2.
--ÿҫu
NӃu
bҥn
nhҩn
OK
thì
ÿѫn
càiӣ
ÿһt
sӁÿӝ
biӃn
mҩt.
Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
g
ҧ
nhӓ
4.
�4.
c�ng
USB
và
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
trӧ
hoһc
NӃu
bҥn
nhҩn
thì
trình
ÿѫn
cài
ÿһt
sӁ
biӃn
mҩt.
R
Hҥn
chӃ
Mӣ
khay
ÿthe
abә
hanh
ӯ
ÿ
aPlay
sang
hthӇ
Ӄ
bhiӇn
ӣkhi
ÿ
nh
dҥng
MP3
theOK
tray,
and
close
the
tray.
vӟi
bӏ
USB1.1.
USB2.0
or
USB1.1.
huұ
máy
ҧnh
Mass
onăng
agev1
0�ÿӑc
Màn
hình
ÿѭӧc
thӏ.
-d
Khi
ñaë
tÿһt
teâ
n
cho
taä
p
tin
MP3
hoaë
cCác
WMA,
khoâ
nhӛ
gbӏ
ñöôï
cUSB2.0
vöôï
tkhe
máy
ҧnh
hoҥt
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әv1
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
ˍ khán
NC17
(NC
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
ҿ Hҥn
em
uy
nh
5.
ñҫu
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
USB
mӝt
cҳm
và
ÿӑc
thҿ
USB
máy
hoҥt
nhѭ
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
PGR
K
Nhӳng
m
•Các
ҧnh
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әәbӏ
cӭng
di
ÿӝng
trong
Windows
(phiên
4.
USB
và
�experience
flash
USB:
thiӃt
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
2000
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
driver
bә
sung.
(BӒ
ñaë
tbҧn
teâ
nong
cho
p
tin
MP3
hoaë
cbҥn
WMA,
khoâ
n
g
ñöôï
vöôï
tUSB
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
lѭӧng
phát
khi
kӃt
--này
ChӍ
có
thӇ
truy
cұp
mөc
DivX
VOD
dӯng.
bҧn
2000
hoһc
cao
mà
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
sung.
g•Các
USB
flash
USB:
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
d2.
ke
USB
dengan
oUSB
MP3
bұc
cha
mҽ
ChӍ
truy
cұp
mөc
DivX
VOD
ӣchӃ
chӃ
ÿӝ
dӯng.
USB
USB
Mass
SCác
ohӛ
age
v1
các
hCác
bmáy
USB
hoҥ
Connect
the
USB
device
to
the
USB
khán
g dѭӟi
ҧph
nhӓ
Off
cnhҥc
hch
Ӄhӛ
bÿvà
hmáy
chÿӝng
hӻlash
Play
TUSB
nh
này
cho
phép
sao
các
Ӌp
âm
1hѫn)
Các
h2000
ӃәinWindows
bchép
USB
hӛ
ӧcӭng
Mass
S
age
v1
0nӕi
àUSB
các
hcác
Ӄtrình
bma
hoҥ
�S
c�ng
USB
và
�Drive:
flash
USB:
Các
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
4.
c�ng
và
�•Các
flash
USB:
Các
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
USB1.1.
Off
1Khi
Các
hӛ
ӧCác
USB
Mass
S
ohoһc
age
àchҩt
các
hhanh
Ӄve
baUSB1.1.
USB
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әӧӧbә
ÿUSB
a0-ә�mӝt
ÿӝng
W
ndows
ph
ên
cao
USB2.0
or
USB1.1.
6cà
Các
hhӛ
Ӄndows
bmӝt
ѭѫng
h�Các
ch
Tháo
cáp
R
chӃ
ˍÿóng
NC17
(NC-17)
và
1v
ÿӝng
nhѭ
mӝt
әchҩt
ÿƭa
ÿӝng
trong
(phiên
bҧn
hoһc
cao
ng
hhuұ
ch
6thiӃt
Các
hgan
ӃthiӃt
bc�ng
ѭѫng
htaä
ch
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
cӭng
dc0hoһc
ong
W
ndows
ph
ên
NC17
(N
1bҧn
Các
hthiӃt
Ӄthҿ
bas
USB
hӛ
ӧda
Mass
Saangka
ocó
age
v1
0USB
àhost
hӣ
ӃUSB
btrѭӟc
USB
hoҥ
USB2.0
or
USB1.1.
Mӣ
khay
ÿ
a
6máy
Các
hhoҥt
Ӄdi
bv1
ѭѫng
hkhông
ch
mӝ
әhoһc
aӧѭѫng
d�ҧnh
ong
W
ên
hoһc
cao
hѫn
mà
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dUSB
bә
sung
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Devices
that
support
Nhӳng
m
kapas
peny
mpanan
0thiӃt
HDD
U
Da
Dÿһ
không
phù
hӧp
vӟ
ҿMP3
em
13
uә: Cҩm trҿ em 17 ˍtuәi
ӯ
ÿ
sang
h
ӃUSB
bunit.
USB
ÿthe
nh
dҥng
kèm
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
cӭng
d0sung
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
KӃt
nӕi
thiӃt
USB
mһt
ÿҫu
ÿƭa.
kӻ
sӕ
Các
ҧnh
USB
S
oӃa2000
agev1
0phaà
PGR
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әsk
cӭng
dbӏ
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bұc
cha
mҽ
v
Ĉһ
mӝ
ÿ
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
khay
ҥ
không
cҫn
phҧ
ÿһ
dhѭӣng
ve
sung
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
dkhông
ve
bә
3ÿӝng
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
hӛ
ӧnash
USB
Mass
Snày
agev1
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
әàMass
cӭng
HDD
và
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
máy
ҧnh
hӛ
ӧvӟi
USB
Mass
S
o2000
agev1
0ope
• Uas
You
may
difference
playback
quality
when
ҿ
em
uy
nh
port
on
the
front
of
the
the
USB
device
to
the
USB
khán
g KhuyӃ
ҧph
nhӓ
23ph
nghe
nhҥc
MP3
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
әÿӝng
HDD
và
ash
•máy
Cameras
that
operate
ahiӇn
removable
disk
inphát
Windows
Bҩm
nút
này
khi
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
-Nhanh
ChӍ
có
thӇ
truy
cұp
mөc
DivX
VOD
ӣcӫa
chӃ
ÿӝdѭӟ
dӯng.
•mà
Cameras
operate
as
removable
disk
in
Windows
R
chӃ
Mӣ
khay
ÿConnect
a
-front
ChӍ
có
thӇ
truy
cұp
VOD
ӣ
chӃ
ÿӝ
dӯng.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
USB
host
ӣcài
mһt
trѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿƭa.
kèm
KӃt
nӕi
thiӃt
bӏ
USB
vӟi
host
ӣ
mһt
trѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿƭa.
Connect
themөc
USB
device
to
USB
quaù
8
kyù
töï
vaø
ñaë
tcao
n
ñuoâ
icà
môû
roä
nCác
go
laø
“.mp3,
.wma”.
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
hOpen
Ӄvӟi
bdevice
USB
ӣ
ÿӣDivX
nh
dҥng
MP3
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
ochóng
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥDVDhoһc
ѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
the
disc
tray.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
bұc
cha
mҽ
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
khi
kӃt
nӕi
Connect
the
USB
device
to
the
USB
port
on
the
of
the
unit.
Open
the
disc
tray.
Màn
hình
sӁ
ÿѭӧc
thӏ.
Màn
hình
này
sӁ
ÿѭӧc
hiӇn
thӏ.
Nhӳng
pv
ҿҿ Hҥn
em
uy
nh
Connect
the
USB
to
the
USB
••Bҥn
ñӕi
vӟi
mӝt
әҧnh
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
••nhiӅu
You
may
experience
aaroä
difference
in
playback
quality
when
quaù
8
kyù
töï
vaø
ñaë
tUSB
phaà
ñuoâ
imӝt
môû
nkhác
g
laø
“.mp3,
.wma”.
3.
Nhanh
chóng
tìm
thҩy
các
phҫn
Ĉánh
dҩu
cӫa
DVD
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әkhông
cӭng
dsung
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
khán
g
ҧ
nhӓ
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
ÿһt
driver
bә
sung.
3.
tìm
thҩy
các
phҫn
Ĉánh
dҩu
cӫa
hoһc
•that
ñӕi
vӟi
mӝt
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
khe
cҳm
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
R
Hҥn
chӃ
•bә
You
may
experience
acác
difference
in
playback
quality
when
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
kèm
g
USB
và
�
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
Mӣ
khay
ÿ
a
USB2.0
or
USB1.1.
4.
�
c�ng
USB
và
�
flash
USB:
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
U
Ubә
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
1
Các
h
Ӄ
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
You
may
experience
difference
in
playback
quality
when
em
uy
nh
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
Bu
a
a
d
port
on
the
front
of
the
unit.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
1
Các
h
Ӄ
b
USB
hӛ
ӧ
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
5
Nhҧy
ӟ
ҥ
hѫn
mà
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
sung
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
Nhӳng
ph
m
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
sung.)
khán
g
ҧ
nhӓ
PGR
KhuyӃn
ngh
Hѭӟng
dүn
cӫa
Cha
mҽ
NC17
NC
17
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
1
Các
h
Ӄ
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
port
on
the
front
of
the
unit.
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
a
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
h
ch
1
Các
h
Ӄ
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
NӃu
bұc
cha
mҽ
hông
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
2
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
bҧn
2000
hoһc
cao
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
ve
bә
sung
hoҥsӕ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әnhҥc
cӭng
d later)
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
hѫn
mà
không
cҫn
cà
ÿһ
dhiӇn
ve
bә
sung
R
Hҥn
chӃ
Kame
ahoҥt
dengan
pengope
an
sesua
you
asӕ
USB1.1
device.
Nhanh
chóng
tìm
thҩy
các
phҫn
Ĉánh
dҩu
cӫa
hoһc
Mӣ
khay
ÿport
aCD
e nhҥc
MP3
máy
nghe
2cӭng
oҥ
Máy
әCác
cӭng
nghe
HDD
và
MP3
ash
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
әUSB1.1
cӭng
HDD
và
ash
Các
máy
ҧnhӧMP3
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әconnect
cӭng
dhѫn
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
ӻҧnh
huұ
Các
máy
ҧnh
hӛ(2000
USB
Mass
S
ovӟi
agev1
3.3.
Nhanh
chóng
tìm
thҩy
các
phҫn
dҩu
cӫa
DVD
kèm
on
the
front
of
the
unit.
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әsӁ
demov
ÿӝng
ong
ndows
ph
ên
(2000
or
later)
without
additional
driver
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
khay
ҥDVDhoһc
3vӟi
ҧnh
kӻ
huұ
máy
ҧnh
hӛ
ӧcao
USB
Mass
Sinstallation.
oW
agev1
0phҧ
NC17
NC
17vv
or
without
additional
driver
port
on
the
front
of
the
unit.
hanh
ӯ
ÿnhҥc
a
h
ӃUSB1.1
USB
ӣdengan
ÿcӭng
nh
dҥng
MP3
khán
gҿNC
ҧem
nhӓ
Màn
hình
này
sӁ
thӏ.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
bұc
cha
mҽ
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
This
screen
will
displayed.
VCD.
Mӣ
khay
ÿ
a
•as
ñӕi
vӟi
mӝt
әCác
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛĈánh
trӧÿóng
әcà
USB
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ñӕi
mӝt
әn0sang
cӭng
USB,
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
you
connect
atrӧ
device.
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
VCD.
R
chӃ
•�•bӏ
You
may
experience
ainstallation.
inb
playback
quality
when
you
connect
aaCác
m
w
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
Bҩm
này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn
TV.
This
screen
will
displayed.
Ĉһ
mӝ
ÿhoһc
anguӗn
CD
Aud
oÿѭӧc
CD
DA
vào
khay
ÿó
ÿóng
hình
này
hiӇn
thӏ.
Place
the
Audio
CD(CD
DA)
disc
on
cao
mà
không
phҧ
ÿһ
dchҩt
ve
bә
sung
NC17
17
4.
�T
c�ng
và
flash
USB:
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
ÿӇÿӇ
әv1
cӭng
USB
ÿӝng
bình
thѭӡng.
Màn
hình
này
sӁ
ÿѭӧc
hiӇn
thӏ.
�1.1.
c�ng
USB
và
�Máy
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
KӃ
nӕ
h
bvà
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫukhay
ÿa
a ҥҥ à không h ch hӧp vӟ kèm
Ñònh
daï
n
ghoҥt
teâ
n
thoâ
gUSB
thöôø
nMàn
g
:cӭng
teâ
ndevice.
.mp3
hoaë
cateâ
teâ
ncҫn
.wma.
bұc
cha
mҽ
v
4.
c�ng
USB
và
�hoҥ
flash
USB:
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
USB2.0
USB1.1.
ҿ Hҥn
em
uy
nh
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
ñӕi
vӟi
mӝt
әadifference
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
ÿiӋn
hӛ
trӧ
có
thӇ
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
phát
khi
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
thiӃt
USB1.1.
Nhӳng
phsau
m
này
không
hҷn
thiӃt
USB1.1.
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
R
Hҥn
chӃ
ng
cҫn
phҧ
ÿһbҧn
dә nghe
ve
bә
sung
you
connect
USB1.1
device.
hѫn
mà
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dUSB
ve
bә
sung
Mӣ
khay
ÿӃӃ
anút
This
screen
willkhay
displayed.
Ñònh
daï
n
g
teâ
nӃkhông
thoâ
nhuұ
g
thöôø
n
g
laø
:p
teâ
ncҫn
.mp3
hoaë
cÿѭӧc
nbҧo
.wma.
khán
g
ҧ
nhӓ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ÿong
aW
dcҫn
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
mӝ
әhoҥ
ÿbӏ
atұn
dhѫn
ÿӝng
ong
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
phҧ
cà
ÿһ
dhndows
ve
bә
sung
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
2dcà
nhҥc
MP3
máy
MP3
oҥ
ә�laø
HDD
và
ash
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әnghe
ÿҧnh
alѭӧng
dnhҥc
ÿӝng
ong
úc
ong
m
W
ndows
hãy
bҩm
ph
nú
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
2.
Máy
nghe
nhҥc
MP3:
máy
nghe
nhҥc
MP3
loҥi
ә
cӭng
(HDD)
flash.
ѭhoһc
mӝ
әMP3
ÿ
a
ÿӝng
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
kèm
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
VCD.
This
screen
will
displayed.
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
0
à
các
h
b
USB
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
ÿ
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
sau
ÿó
ÿóng
khay
nhҥc
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
VCD.
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
NC17
NC
17
KӃ
nӕ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
4
c
ng
và
ash
USB
Các
h
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
•
For
a
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
Le
a
an
CD
Aud
o
CD
DA
pada
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
3
Máy
Mass
S
o
kӻ
agev1
0
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
ҧnh
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
ab
e
d
sk
da
am
W
ndows
2000
a
au
eb
h
dak
menggu
R
Hҥn
chӃ
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
bұc
cha
khán
g
ҧ
nhӓ
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
•
For
a
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ph
ên
4.
USB
HDD
and
USB
Flash
Drive:
Devices
that
support
chép
you
connect
a
USB1.1
device.
This
screen
will
displayed.
U
kèm
•thӇ
ñӕi
vӟi
mӝt
әmӝt
cӭng
USB,
cҫn
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
trӧ
Mӣ
khay
ÿ
a
5.vӟi
ñҫu
thҿ
USB:
ñҫu
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
khay
17v
ӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
mӝt
nguӗn
hӛ
trӧ
ÿӇ
әUSB,
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ÿӇ
әÿӑc
cӭng
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
•ve
ñӕi
vӟi
mӝt
cӭng
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
•daø
For
aә
USB
HDD,
make
sure
to
connect
auxiliary
power
This
screen
will
displayed.
khán
gNC
ҧ chӃ
nhӓ
Khi
ñaë
t•Bҥn
teâ
nUSB:
,ÿiӋn
ñoä
daø
iәcó
teâ
nÿӑc
nhieà
u2nhaá
nhaá
tmӝ
laø
8othѭӡng.
kyù
töï
,hӛ
khoâ
nan
goҥ
coù
bұc
cha
mҽ
ҿHDD
em
uy
nhÿó
ênÿóng
ngѭӡ
xemҥ
B
và
ash
USB
Các
hcҫn
Ӄhӛ
bsӵ
hӛ
ӧ
USB2
0mӝt
hoһc
USB1
1phát
Màn
h
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
kèm
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
the
tray,
and
close
the tray.
•Bҥn
cóacҫn
tұn
hѭӣng
khác
biӋt
trong
chҩt
lѭӧng
khi
kӃt
nӕi
Khi
ñaë
tmáy
n2000
,USB
ñoä
iñҫu
teâ
n
nhieà
umáy
tbình
laø
8sung
kyù
töï
,cҫn
khoâ
nbҧo
gvà
coù
•ә
ñӕi
vӟi
әagev1
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
Ĉһ
mӝ
ÿbә
aphát
CD
Aud
osӁ
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥnên hұn ӑng và các NC17
the
tray,
and
close
the
tray.
Mӣ
khay
ÿ
R
Hҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
mӝt
sӵ
khác
biӋt
trong
chҩt
khi
kӃt
nӕi
ÿӇ
әteâ
cӭng
hoҥt
ÿӝng
•ÿҧm
ñӕi
vӟi
mӝt
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
thiӃt
bӏ
USB1.1.
•USB
For
amake
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
iҥc
vӟi
mӝt
ә ÿӝng
USB,
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
cӭng
HDD
và
ash
NC17
NC
17
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
bә
sung
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dmӝ
ve
bә
sung
alѭӧng
Tu
up
da
aAud
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
và
ash
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
2
Máy
nghe
nhҥc
MP3
nghe
nhҥc
MP3
ә
cӭng
HDD
và
ash
3cӭng
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
agev1
0
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
N
u
cà
ÿһ
nh
d
Ӆu
ve
hѫn
bә
Ӌp
h
kh
bҥn
bҩm
nú
Ӌp
Ӄp
heo
ÿѭӧc
chӑn
3.
Máy
ҧnh
kӻ
thuұt
sӕ:
Các
máy
ҧnh
hӛ
trӧ
USB
Mass
Storagev1.0.
không
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
Màn
h
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
2
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
mӝ
әhuұ
ÿ
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
bҧn
hoһc
cao
hѫn
mà
không
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
sung
•
For
a
USB
HDD,
sure
to
connect
an
auxiliary
power
kӻ
sӕ
Các
máy
ҧnh
ӧ
USB
Mass
S
o
0
kèm
khán
g
ҧ
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
U
HDD
m
w
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
Mӣ
khay
ÿ
a
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
B
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
R
Hҥn
chӃ
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
1.
To
Select
DISC
ĈӇ
ĈӇ
Chӑn
Chӑn
DISC
DISC
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
USB2.0
or
USB1.1.
yông
ҧnh
hoҥ
nhѭ
ә
cӭng
d
ÿӝng
Các
ong
máy
W
ҧnh
ndows
hoҥ
ph
ÿӝng
ên
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
oһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
1.hhos
To ÿӑc
Select
DISC
USB2.0
or
USB1.1.
17
bҧn
2000
hoһc
hѫn
mà
không
cҫn
càcҳm
ÿһ thҿ
d ÿҫu
ve
bә
nakan
dUSB
ve
ns
acao
as
ambahan
KӃ
nӕ
hkhay
Ӄsung
b khe
USB
vӟ hvà
USB
ӣ ӣthҿ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ nú
a ®
Màn
h1.nh
này
sӁ
ÿѭӧc
Ӈnÿҫu
khe
cҳm
ә cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
To
Select
DISC
khán
gNC
ҧ trên
nhӓ
R
Hҥn
chӃ
bұc
cha
mҽ
và
ngѭӡ
g
ám
hӝÿӇ
cҫn g ám sá nhӳng NC17
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
ÿӝng
bình
thѭӡng.
5.
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
USB
mӝt
cҳm
USB
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
mӝt
khe
và
ÿӑc
thҿ
USB
ÿӇ
әMáy
cӭng
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
nѭӧng
traé
g
vaø
traù
nUSB1.1.
hash
nthѭӡng.
gñҫu
caù
ckyù
kyù
töïUSB
ñaë
tUSB
bieä
tphҧ
nhö:
NC17
NC
17
Mӣ
ÿSelect
aAud
kèm
Kh
hhos
ӃS
boӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng
bҩm
ÿӇ
әnhiӅu
cӭng
USB
hoҥt
bình
ұnÿӇ
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
bcӭng
ӋMáy
ong
chҩ
kh
nӕ
Ĉһ
mӝ
a
CD
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
vӟi
thiӃt
bӏ
USB1.1.
nhiӅu
khe
cҳm
khoaû
n
g
traé
nUSB
gntophá
vaø
traù
nhoҥt
hto
duø
ncӭng
gên
caù
cslot
töï
ñaë
tәhӛ
bieä
tcӭng
nhö:
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
ĈӇ
Chӑn
DISC
thiӃt
bӏmáy
USB1.1.
ĈӇ
Chӑn
DISC
5.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
1.
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
Màn
h
nh
này
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
cord
the
USB
HDD
for
proper
operation.
the
device
toagev1
the
USB
ÿӇ
әMáy
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
mӝt
әÿӝng
cӭng
USB,
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
5.
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
cord
the
USB
HDD
for
proper
operation.
1.
To
DISC
U
HDD
ñӕi
vӟi
mӝt
әduø
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
ÿiӋn
hӛ
gӇmӝt
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
�/�
buttons
totochӑn
With
the
unit
inoStop
Press
the
Connect
the
USB
device
to
the
USB
T
ang
4
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
S
ogәng
0và
Máy
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
oҥ
әbkh
cӭng
HDD
và
ash
hҥc
MP3
nghe
MP3
oҥ
әkhoaû
cӭng
HDD
và
31mӝ
Máy
ҧnh
kӻ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧbӏ
Mass
agev1
0mode,
NC17
17
ÿӇ
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
R NC
Hҥn
2nhҥc
nghe
nhҥc
MP3
N
máy
uin
có
nghe
nh
Ӆu
nhҥc
hѫn
MP3
mӝ
oҥ
Ӌp
әMP3
kh
bҥn
HDD
bҩm
và
nú
ash
Ӌp
ѭӟc
ÿó
sӁ
òѭӧc
chӑn
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әҧnh
cӭng
ÿӝng
ong
W
ph
ên
342vӟ
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ӧkh
USB
Mass
S
onӕ
agev1
0sӁ
kèm
•Các
máy
ÿӝng
nhѭ
mӝt
di
trong
Windows
(phiên
Mӣ
khay
ÿ
a
eҧnh
nhҥc
MP3
máy
nghe
MP3
oҥ
әmӝ
cӭng
HDD
ash
KӃ
nӕ
hÿ
Ӄnguӗn
b
USB
vӟ
USB
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
MP3
oҥ
әmà
cӭng
và
ash
vӟ
mӝ
hmӝt
Ӄÿӝng
bsung
USB1
�/�
Ĉһ
mӝ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
buttons
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
3when
Máy
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧConnect
USB
Mass
S
0ÿӇ
Khi
Khi
thiӃt
bӏ
ӣ
ӣnày
chӃ
chӃ
ÿӝ
ÿӝ
dӯng,
nhҩn
nhҩn
nút
nút
</>
</>
ÿӇ
chӑn
chӑn
DISC.
ông
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dnhҥc
ve
bә
sung
1.máy
To
Select
DISC
2kӃ
Máy
nghe
nhҥc
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә111USB
cӭng
HDD
và
ash
5.
card
Reader:
One
USB
card
reader
and
Multi
slot
hoҥ
nhѭ
mӝ
әӃ•khe
dbҧo
ÿӝng
ong
W
ndows
bҧn
2000
cao
hѫn
không
cҫn
phҧ
ÿһ
dmode,
ve
bә
sung
D
Cphá
Kh
hhos
ӃUSB
bӣ
ӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng
bҩm
nú
®
ÿӇ
chӑn
Sӱ
dөng
nút
ÿӇ
chӑn
kênh
trình
TV
bҵng
cách
To
Select
DISC
mӝ
hagev1
Ӄdan
bhoһc
USB1
1ñҫu
Ӈ2vӟi
ұn5.
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
bYou
ӋUSB
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
hҧnh
Ӄnhҥc
bndows
USB1
1ÿӝng
Màn
hHDD
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
hdӯng,
HUbung
an
pe
ang
ain
USB
etrӧ
Ho
•ÿҫu
You
may
experience
ahuұ
difference
in
playback
quality
�/�
buttons
to
With
the
unit
Stop
Press
the
0huұ
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
bҧn
ÿһ
2000
ve
bә
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dKӃ
ve
bә
sung
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
sӵ
khác
Ӌvà
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kӃ
nӕ
may
experience
aMP3
difference
playback
quality
B
và
ash
USB
Các
hcҫn
bÿҧm
hӛ
ӧMass
USB2
0•dñҫu
hoһc
USB1
1dph
Bҥn
có
hӇ
ұn
sӵ
khác
bcӭng
ong
chҩ
ѭӧng
kh
kӃ
nӕ
1.
To
Select
DISC
Tvà
ang
4
4(.,/,\,=,+).
c5.4
USB
ash
USB
Các
hhoһc
Ӄcard
bӋhUSB
hӛ
ӧÿҫu
USB2
0ÿҫu
hoһc
1cà
kèm
khán
gchѭѫng
ҧ
nhӓ
uә
hѫn
R HҥnNC
chӃ
USB
HDD
USB
Fhѭӣng
ash
D
ve
Pe
angka
nҧnh
sesua
un
uk
Ĉһ
mӝ
athiӃt
CD
Aud
o
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ ÿӇ
hÿÿ1.
ӃUSB1
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿtoDISC.
a ®
Kh
h
Ӄ
b
ӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng
bҩm
nú
chӑn
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿӑc
thҿ
USB
(.,/,\,=,+).
select
DISC.
5.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
reader
and
Multi
slot
port
on
the
front
of
the
unit.
Chuù
yùÿwhen
NC17
17
card
reader
B:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
cҳm
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
nhiӅu
khe
cҳm
nhiӅu
khe
cҳm
Khi
thiӃt
bӏ
ӣ
chӃ
ÿӝ
dӯng,
nhҩn
nút
</>
ÿӇ
chӑn
DISC.
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿӑc
thҿ
USB
port
on
the
front
of
the
unit.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
Màn
hmӝt
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
hCD
Ӈn
h
�/�
U
R
O
UÿiӋn
M
Khi
thiӃt
bӏ
ӣ
chӃ
ÿӝ
dӯng,
nhҩn
nút
</>
ÿӇ
chӑn
DISC.
T
ang
buttons
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿӑc
thҿ
USB
Chuù
yù
�/�
buttons
to
With
the
unit
invӟi
Stop
mode,
Press
the
�
�
b
USB1
1
W
m
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
vӟi
mӝt
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
nguӗn
hӛ
trӧ
5.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
1
Kh
h
Ӄ
b
ӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng
bҩm
nú
®
ÿӇ
chӑn
•
ñӕi
vӟi
mӝt
ә
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃt
nӕi
nguӗn
ÿiӋn
hӛ
trӧ
kèm
nhiӅu
khe
cҳm
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
3.
Bҩm
c
g
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
NC17
NC
17
Mӣ
khay
ÿ
a
Ĉһ
mӝ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
�/�
h
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
buttons
to
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
select
DISC.
menu
DEV
h
Ӄ
b
uyӅn
hông
ѭu
ӳ
sau
ÿó
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
USB
pada
bag
an
depan
p
a
e
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
әnguӗn
cӭng
dӧhӛ
ÿӝng
W
ndows
ph
ên
Màn
hhӛ
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
hong
select
DISC.
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dCác
ve
bә
sung
M
nhanh
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
T
ang
4
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn)
mà
không
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
driver
bә
sung.
Note
kӻ
huұ
sӕmáy
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
USB
card
reader
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
To
Select
DEV
(storage
media
device)
nhҥc
MP3
nghe
nhҥc
MP3
oҥ
ә
cӭng
HDD
và
ash
3
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
hoһc
caonhiӅu
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
USB2
0
hoһc
USB1
1
you
connect
a
USB1.1
device.
�/�
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
ӧ
buttons
to
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
USB1
1hѫn
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
you
connect
a
USB1.1
device.
kèm
NC17
NC
17
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
4
ӧ
USB2
c
ng
0
USB
hoһc
và
USB1
ash
1
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
R
Hҥn
chӃ
Dѭӟ
17
uә
phҧ
có
ngѭӡ
ӟn
ÿ
vӟ
mӝ
h
Ӄ
b
USB1
1
ӇbSB
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
•
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
Màn
h
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
select
DISC.
vӟ
mӝ
h
Ӄ
b
USB1
1
D
C
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
USB
card
reader
U
menu
DEV
h
Ӄ
b
uyӅn
hông
ѭu
ӳ
sau
ÿó
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
select
DISC.
khe
cҳm
USB
card
reader
USB2
0CD
aÿӇ
au
USB1
Sao
ѭu
nhiӅu
khe
cҳm
nhiӅu
khe
cҳm
-To
n
phím
STOP
ñeåhdbӏ
trôû
veà
ymuï
muï
cdevice)
luï
.ÿҫu
This
screen
will
displayed.
KӃ(storage
nӕ
hAÁ
Ӄ
bdevice)
USB
vӟ
hos
ӣ
mһ
cӫa
ÿ aѭu media
menu
DEV
hcaâ
Ӄ
bѭӟc
uyӅn
hông
ӳ sau ÿó
Màn
h-ÿҫu
nh
này
ÿѭӧc
hUSB
Ӈn
This
screen
will
displayed.
select
DISC.
�
button
to select
DEV
(storage
Press
the
NC17 bu
N
әthҿ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ�1tmanufacturer.
Ӌn
hӛ
ӧBҥn
әÿӑc
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
AÁ
n
phím
STOP
ñeå
trôû
veà
caâ
ymedia
csung
luï
cthe.ctrӳ)
DEV
DEV
(ThiӃt
(ThiӃt
bӏ
truyӅn
truyӅn
thông
thông
lѭu
lѭu
trӳ)
ĈӇ
ĈӇ
Chӑn
Chӑn
USB
card
reader
Select
DEV
(storage
media
device)
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
To
Select
DEV
(storage
-ӧ
Tæ
soá
giaû
ibә
neù
n
ít
nhaá
tÿӋn
phaû
iUSB:
ñaï
tmáy
128
Kbps
khi
ghi
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
nhiӅu
khe
cҳm
ÿӑc
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
umӝ
khe
cҳm
5.
ñҫu
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝt
khe
cҳm
và
ÿӑc
thҿ
USB
To
Select
DEV
media
chӇ
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
sung
D
msӁ
Sao
ѭu
CD
Tæ
soá
giaû
i
neù
n
ít
nhaá
phaû
i
ñaï
t
128
Kbps
khi
ghi
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
Press
the
STOP
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
ve
bә
sung
nhiӅu
khe
cҳm
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
ñӇ
mӣ
nhѭ
mӝ
a
ӣ
ә
ӕc
cӭng
ÿӝ
nhanh
d
ÿӝng
hѫn
ong
hãy
W
bҩm
ndows
ong
ph
úc
ên
m
•
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
4.
�
c�ng
USB
và
flash
Các
thiӃt
bӏ
hӛ
trӧ
USB2.0
hoһc
USB1.1.
select
DISC.
may
not
be
supported.
ynh
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
Các
máy
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
b
nh
hѭӡng
menu
DEV
h
Ӄ
b
uyӅn
hông
ѭu
ӳ
sau
ÿó
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
kèm
•
Depending
on
the
the
USB
card
reader
ÿó
bҩm
NC17
NC
17
ӻәmӝ
huұ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
agev1
0
Các
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә
cӭng
d
ÿӝng
ong
W
ndows
ph
ên
D
m
U
•
For
a
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
B
và
ash
Các
h
Ӄ
b
hӛ
USB2
0
hoһc
USB1
1
Note
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
KӃ
nӕ
h
Ӄ
b
USB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿ
a
Ĉһ
mӝ
ÿ
a
CD
Aud
o
CD
DA
vào
khay
sau
ÿó
ÿóng
khay
ҥ
To
Select
DEV
(storage
media
device)
ÿӇ
ә
cӭng
hoҥ
ÿӝng
b
nh
hѭӡng
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
hӛ
ӧ
•
For
a
USB
HDD,
make
sure
to
connect
an
auxiliary
power
USB
e
hubung
dan
amp
epe
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
b
nh
hѭӡng
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
Màn
h
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
Sao
ѭu
CD
DEV
(ThiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu
trӳ)
ĈӇ
Chӑn
vӟ mӝ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿong
Ӌn
hӛthe
ӧMàn
ұn hѭӣng
mӝ ñӕ
sӵ khác
b Ӌ ә Sao
ong
chҩ
Bҥn
ѭӧng
phá
ұnәbҧo
kh
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
ban
Ӌ yang
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
USB1
1
device)
then
press lѭu
the
ENTER
button.
DEV
(ThiӃt
truyӅn
thông
trӳ)
ĈӇ
ñӕCD
vӟӃ hӇ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ�khe
mӝ�cҳm
ÿnút
Ӌn
hӛ
ӧUSB
vӟmӝt
mӝ
hcó
bmӝ
USB1
1 on
•• Depending
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
To
Select
DEV
(storage
media
device)
button
tonguӗn
select
the
DEV
(storage
media
Press
m
�
button
to
select
the
(storage
media
Press
the
Anda
akan
mendapa
kan
kua
as
pemu
aUSB
beda
KӃ
nӕ
hvà
ӃChӑn
bnút
USB
vӟ
hos
ӣmenu,
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿaûan
hh
nh
này
ÿѭӧc
hhhình
Ӈn
hhbӏ
Nhҩn
Nhҩn
>CD
ÿӇ
chӑn
chӑn
trình
trình
ÿѫn
ÿѫn
DEV
DEV
(ThiӃt
(ThiӃt
bӏ
bӏ
truyӅn
truyӅn
thông
lѭu
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
�
button
toDEV
select
the
(storage
Press
the
-anhѭ
Khi
phaù
tDÿӇ
CD
Kodak,
maù
yseõ
seõ
phaù
tÿҫu
hình
aûthông
nmedia
h17thelѭu
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
B
hoҥ
ÿӝng
bUSB:
nh
hѭӡng
5.
ñҫu
thҿ
USB:
USB
mӝt
ÿҫu
thҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
thҿ
ñҫu
ÿӑc
USB
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
•kh
Ifhӛ
you
install
multiple
memory
into
aa
multi
-devices
Khi
phaù
tbutton.
Kodak,
maù
ybuttons
phaù
tbӏ
hình
h
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
mӝt
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
may
not
be
supported.
khe
cҳm
m
taä
pѭu
tin
MP3.
�/�
To
DEV
(storage
media
device)
to
select
USB,
then
press
nhiӅu
khe
Press
the
ành
ash
USB
Các
hkhác
ӃәUSB
bcӭng
hӛ
ӧ
USB2
0ñӕ
hoһc
USB1
1ҫn
nh
này
ÿѭӧc
Ӈn
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
�
button
to
select
DEV
(storage
Press
the
menu.
pada
ah
dENTER
pnút
NC
17
Cҩm
ҿ em
uә
uә the STOP bu
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
phҧ
cà
ÿһ
dkhông
ve
bә
sung
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dcӭng
ve
sung
may
not
be
supported.
4mӝt
cñҫu
ng
USB
và
ash
USB
Các
Ӄnh
bsӁ
hӛ
ӧÿѭӧc
USB2
0NC17
hoһc
USB1
1DEV
phoһc
tin
MP3.
bҧn
2000
cao
hѫn
Mӛ
mà
bҥn
bҩm
cҫn
nú
phҧ
này
ÿһ
ӕc
dtrong
ÿӝ
mӣ
bә
sӁ
sung
hay
ÿә
sau
4USB
cong
ng
USB
và
ash
USB
Các
hcà
Ӄng
bthҿ
ӧ
USB2
0USB
hoһc
USB1
1>>ÿӑc
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
bDepending
Ӌÿӑc
ong
chҩ
ѭӧng
kӃ
nӕ
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
các
Ӌp
âm
•Bҥn
có
thӇ
tұn
hѭӣng
sӵ
khác
biӋt
chҩt
lѭӧng
phát
khi
kӃt
nӕi
0uoһc
cao
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dñҫu
ve
sung
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dMàn
bә
sung
5bcҫn
ÿӑc
hҿ
USB
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
USB
cord
to
the
USB
HDD
for
proper
operation.
- Press
4ÿӑc
cÿӑc
USB
và
ash
Các
hsӁ
Ӄhҿ
bcard
hӛ
ӧSelect
USB2
0the
hoһc
USB1
1media
device)
menu,
then
press
the
Nhҩn
>Select
ÿӇ
chӑn
ÿѫn
DEV
(ThiӃt
truyӅn
thông
lѭuvà dѭӟ 17
m
N
R
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
dkӃ
ndows
ph
ên
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
dhình
ve
bә
sung
hӇ
ұn
hѭӣng
sӵ
bcord
Ӌthҿ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
hchép
ӃUSB
bphá
USB1
1ve
Nhҩn
nút
chӑn
trình
ÿѫn
DEV
(ThiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu
to
the
for
proper
operation.
5taä
ñҫu
ÿӑc
ñҫu
ÿӑc
hҿ
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
B
hoҥ
ÿӝng
bmӝ
nh
hѭӡng
5USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
USB
�
button
to
select
the
DEV
(storage
media
Press
the
bhoһc
USB1
1hѫn
vӟ
mӝ
hW
Ӄbә
bhҿ
USB1
1hӛ
ÿӇ
әmà
cӭng
hoҥ
ÿӝng
nh
hѭӡng
mӝ
әcao
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿcҳm
Ӌn
ӧ
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
nú
ENTER
NHҰP
ÿӇ
әHDD
USB
hoҥ
ÿӝng
bñҫu
nh
hѭӡng
vӟ
mӝ
әUSB
cӭng
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
nguӗn
ÿUSB,
Ӌn
hӛ
ӧbҩm
Sao ch
may
not
be
supported.
KӃ
h
Ӄbә
bUSB
vӟ
USB
hos
ӣ
mһ
ѭӟc
cӫa
ÿҫu
ÿmӝ
ave
1.
To
DISC
Màn
h
này
sӁ
htrình
Ӈn
h
trӳ),
trӳ),
sau
sau
ÿó
ÿó
nhҩn
nhҩn
nút
nút
ENTER
ENTER
(NHҰP).
(NHҰP).
Tÿӝng
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
2U,ÿӇ
Bҩm
các
nú
†chҿ
ÿӇ
chӑn
SELECT
CHӐN
sau ÿó
1.
Select
DISC
ENTER
button.
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
you
may
problems.
•nhiӅu
Ifnӕ
you
install
multiple
into
a multi
card
saa
menghubungkan
pe
angka
USB1
1
mmemory
mdevices
msao
m Toreader,
may
not
be
supported.
�/�
buttons
to
select
then
press
the
Press
theexperience
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
�h
�
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
�
button
to
select
the
DEV
(storage
media
Press
the
tröï
c
tieá
p
khoâ
n
g
coù
caâ
y
muï
luï
c
.
nhiӅu
khe
cҳm
T
nh
năng
này
cho
phép
bҥn
chép
các
Ӌp
âm
nhiӅu
khe
cҳm
Màn
nh
này
sӁ
ÿѭӧc
h
Ӈn
h
khe
cҳm
tröï
c
tieá
p
,
khoâ
n
g
coù
caâ
y
muï
c
luï
c
.
2
Bҩm
các
nú
†
ÿӇ
chӑn
SELECT
CHӐN
sau ÿó
ÿó - menu.
When playing a Ko
trӳ),
sau
ÿó
nhҩn
nút
ENTER
(NHҰP).
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
•
If
you
install
multiple
memory
devices
into
a
multi
card
trӳ),
sau
ÿó
nhҩn
nút
ENTER
(NHҰP).
4mӝ
cәÿӝng
ng
USB
và
ash
USB
Các
hnăng
Ӄdcӭng
b0Ӆu
hӛ
ӧUSB1
USB2
0ñҫu
hoһc
USB1
1cô
ash
USB
Các
h5.
Ӄcҫn
hӛ
ӧUSB
USB2
hoһc
1ÿӝng
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
vӟ
hÿӑc
Ӄÿҧm
USB1
1nh
4USB
cbUSB
ng
và
ash
USB
Các
hcpbcҳm
Ӄtin
bMP3
hӛ
ӧbaû
USB2
0USB
hoһc
USB1
1
2x
4x
8x
vӟi
mӝt
thiӃt
bӏ
USB1.1.
5.
USB
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
và
USB
Các
hb bhҿ
Ӄmӝ
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
4
c
ng
USB
và
ash
USB
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
�/�
nh
Ӆu
khe
cҳm
buttons
to
select
USB,
then
press
theENTER
Press
the
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
b
Ӌ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
card
Reader:
One
slot
USB
card
reader
and
Multi
slot
oһc
cao
hѫn
không
phҧ
cà
ÿһ
ve
bә
sung
4
ng
USB
và
ash
Các
h
Ӄ
b
hӛ
ӧ
USB2
0
hoһc
USB1
1
bvà
USB1
1ash
T
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
Ӌp
âm
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
Chaá
t
löôï
n
g
aâ
m
thanh
cuû
a
taä
p
tin
MP3
baû
n
döï
a
treâ
n
tæ
�/�
buttons
to
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
nh
khe
cҳm
2
Bҩm
các
nú
†
ÿӇ
chӑn
SELECT
CHӐN
sau
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
nh
Ӆu
khe
cҳm
�/�
buttons
to
With
the
unit
in
Stop
mode,
Press
the
cӭng
USB
cҫn
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
ñӕ
mӝ
vӟ
nguӗn
mӝ
ә
cӭng
ÿ
Ӌn
hӛ
USB
ӧ
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
Nhҩn
Nhҩn
nút
nút
</>
</>
ÿӇ
ÿӇ
chӑn
chӑn
USB,
USB,
sau
sau
ÿó
ÿó
nhҩn
nhҩn
nút
nút
ENTER
(NHҰP).
(NHҰP).
ñҫu
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
BSB
hoҥ
b5mà
nhmӝ
hѭӡng
6.
If
you
use
a
USB
extension
cable,
the
USB
device
might
not
(Trang
23)
ENTER
button.
Chaá
t
löôï
n
g
aâ
m
thanh
cuû
a
taä
cô
n
döï
a
treâ
n
tæ
N
R
5
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
�/�
reader,
you
may
experience
problems.
•
If
you
install
multiple
memory
devices
into
a
multi
card
buttons
to
select
USB,
then
press
the
Press
the
ÿӇ
ә
USB
hoҥ
nh
hѭӡng
m
m
uk mem
h2 D
sk
hanh Un
ӯ
ÿ ahUSB
sang
hsӁӃpas
b kan
USB
ӣhmemory
ÿmenghubungkan
nh dҥng
MP3
Ch card 1 UnNhҩn
�/�
buttons
to
select
USB,
then
press
the
Press
the
Bҩm
các
nú
†
ÿӇ
chӑn
SELECT
CHӐN
sau
ÿó
device)
menu,
then
press
the
ENTER
button.
•
If
you
install
multiple
devices
into
a
multi
Màn
nh
này
ÿѭӧc
h
Ӈn
uk
HDD
un
uk
kabe
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
ÿӇ
ÿánh
dҩu
ҩ
cҧ
Ӌp
sӁ
cҳm
�/�
Nhҩn
nút
</>
ÿӇ
chӑn
USB,
sau
ÿó
nhҩn
nút
ENTER
(NHҰP).
buttons
to
select
USB,
then
press
the
Press
the
nút
</>
ÿӇ
chӑn
USB,
sau
ÿó
nhҩn
nút
ENTER
(NHҰP).
ENTER
button.
displays
the Photo
hanh
ӯ
ÿ
a
sang
hextension
Ӄ
bnkӃ
USB
ӣ
ÿhѭӡng
nh
dҥng
MP3
Ch
reader,
you
may
experience
problems.
USB1
1cӭng
selectphá
DISC.
có
hӇ
ұn
hѭӣng
sӵ
khác
bnұn
Ӌ0IfӅu
ong
chҩ
phá
kh
nӕ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
bmӝ
Ӌbmӝ
ѭӧng
kh
nӕ
select
DISC.
vӟ
mӝ
hcaù
Ӄchҩ
bhdóa
USB1
1cҳm
playing
aĈӇ
Koh
USB
card
reader
soá
neù
nÿ
/giaû
i ÿӑc
neù
nmaø
maø
baï
choï
.ӧ
Khi
taï
okӃ
cdóa
CD,
aânӕi
m
ñӕ
vӟ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿѭӧng
Ӌn
hӛ
ӧ1và
6vӟi
Ӄѭӧng
bñҫu
ѭѫng
hhҿ
ch
vӟ
hÿӑc
Ӄphá
bCác
USB1
1choï
Bҥn
có
hӇ
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
bKhi
ӋUSB
ong
phá
kh
kӃbnguӗn
be
recognized.
•nh
ñӕi
mӝt
әhkh
cӭng
USB,
cҫn
ÿҧm
bҧo
vӟi
mӝt
ÿiӋn
hӛ
trӧ
hӇ
ұn
hѭӣng
sӵ
khác
bmӝ
Ӌәong
ong
chҩ
ѭӧng
nӕ
card
reader
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
sӵ
khác
bhoҥ
Ӌnot
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
6./giaû
you
use
USB
cable,
the
device
vӟ
mӝ
ӃCD,
bkӃt
USB1
UkӃ
U
m
và
ash
USB
Các
hÿҧm
ӃUSB
hӛ
ӧchҩ
hoһc
USB1
1kӃ
Bҥn
có
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ
khác
Ӌnӕ
ong
ѭӧng
khStop�to
kӃun
nӕ
mӝ
әBҥn
USB
cҫn
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿӃ
Ӌn
hӛ
ÿӇ
cӭng
USB
ÿӝng
bCh
nh
hѭӡng
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
ÿӇhthen
ÿánh
dҩuOffthe
ҩ cҧ
cҧ Ӌp
Ӌp sӁ
sӁ - When
soá
neù
ikhe
neù
naphá
baï
n
n
.nÿӑc
taï
onh
caù
cmight
aâ
m
hanh
ӯ
a
sang
h
Ӄ
b
USB
ӣ
ÿ
dҥng
MP3
Ch
ENTER
button.
ENTER
button.
Ӆu
khe
cҳm
SB
hoҥ
ÿӝng
bmӝ
nh
hѭӡng
ÿӇ
әmӝ
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
bәmӝ
nh
ҿcҳm
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
khe
cҳm
và
ÿҫu
hҿ
USB
reader,
you
may
experience
problems.
cҳm
Off
5USB2
ñҫu
hҿ
USB
mӝ
khe
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
Stop
�/�
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
ÿӇ
ÿánh
dҩu
ҩ
buttons
select
USB,
press
Press
the
�
uktӯmem
D SK
Saa
mode
schҩ
op
ekan
ombo
ENTER
button.
hanh
ӯ
ÿbe
a
sang
h
b
USB
ӣ
ÿ
nhUSB
dҥng
MP3
reader,
you
may
experience
problems.
Stop NHҰP
Xoay
hình
• Supported
Formats
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
xa,
mӝt
lӵa
chӑn
To
Select
DEV
(storage
media
device)
Off khung
powe
ambahan
ke
USB
HDD
un
uk
pengope
as
an
yang
To
Select
DEV
(storage
media
device)
Xoay
hình
bҩm
nú
ENTER
ÿӇ
ÿánh
dҩu
ҩ
cҧ
Ӌp
sӁ
recognized.
thanh
ñöôï
c
laá
y
maã
u
theo
tæ
leä
nhaá
t
ñònh
ñeå
chuyeå
n
thaø
n
h
(HUӸ
6.
If
you
use
a
USB
extension
cable,
the
USB
device
might
not
dùng
cho
CDAud
o
CD
DA
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
displays
the
Photo
•
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
Stop
sao
chép
thanh
ñöôï
c
laá
y
maã
u
theo
tæ
leä
nhaá
t
ñònh
ñeå
chuyeå
n
thaø
n
h
vӟ
mӝ
h
Ӄ
b
USB1
1
USB1
1
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
1
Các
h
Ӄ
b
USB
hӛ
ӧ
USB
Mass
S
o
age
v1
0
à
các
h
Ӄ
b
USB
hoҥ
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
b
nh
hѭӡng
•
Depending
on
the
manufacturer.
the
USB
card
reader
vӟ
mӝ
h
Ӄ
b
USB1
1
ñӕ
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
Off
ÿӇ
ә
cӭng
USB
hoҥt
ÿӝng
bình
thѭӡng.
b
USB1
1
vӟ
mӝ
h
Ӄ
b
USB1
1
ñӕ
vӟ1USB
mӝ
әcҳm
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
nӕ
vӟ�mӝ
ÿ Ӌn DEV
hӛ ӧ
ұn
hѭӣng
mӝ
sӵ hѭӡng
khác
b Ӌ mӝ
ong
chҩ
ѭӧng
phá
kh
kӃ
nӕ
vӟ
h Ӄÿӑc
bUSB
USB1
Bhҿ
hoҥ
ÿӝng
b nh
5mӝñҫu
hҿ USB
ñҫu
ÿӑc
USB
mӝhҿ
khe
cҳmkӃ
và
ÿҫu
hҿnguӗn
USB
6. hҿ
Ifÿӑc
you
use
aaUSB
USB
extension
cable,
the
device
might
not
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ USB
khe
5 aâcҳm
ñҫu
ÿӑc
ÿҫu
hҿ
ñҫu
ÿӑc
hҿ
mӝ
khe
vàhҿ
ÿҫu
USB
cҳm
ENTER
button.
dùng
cho
CDAud
oUSB
CD
DA
nh
Ӆu
khe
cҳm
Rotation
sao
chép
button
Press
theÿӑc
Stop the
•và
Supported
Formats
m
�
to
select
themem
DEV
(storage
media
Press
the
Off media
you
use
USB
extension
cable,
the
USB
device
not
Unÿӑc
uk
h DEV
pechép
angka
medtoa select
peny
mpanan(storage
dùng
cho
CDAud
o
CD
DA
thanh
soá
, Ifnӕ
do
ñoù
khi
neù
ncҳm
thaø
nvà
hcӭng
taä
tin
MP3,
baï
nÿӝng
phaû
i might
sao
aâcҳm
mvӟ
thanh
soá
,6.recognized.
do
ñoù
khi
neù
nÿҧm
thaø
nbҧo
taäÿ
pbe
MP3,
baï
nUSB
phaû
ibutton
ba
kә
be
may
not
supported.
oҥ
ÿӝng
bvӟ
hѭӡng
thiӃt
bӏ
sӁ
xuҩt
hiӋn.
mӝ
әhҿ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
vӟ
mӝ
hӛ
ӧ
may
notkhe
be
supported.
ӝeUSB1
әUSB
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
mӝ
nguӗn
ÿhҿ
Ӌn
hӛ
ӧnh
dùng
CDAud
o
DA
Khi
thiӃt
bӏbutton.
ӣ
chӃ
ÿӝĈӇ
Dӯng,
bҩm
nút
® ÿӇ
chӑn
ÿӇ
әhvӟ
hoҥ
bvà
nh
hѭӡng
5nhUSB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
nhѭ
mӝ
әtin
ÿUSB
dmӝt
ÿӝng
ong
W
ph:ÿUSB
ên
bҧn
hoһc
cao
ñӕ
vӟ
mӝ
cӭng
USB
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ1.
Ӌn
hӛ
ӧ
ÿӇ
әmcho
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
bnguӗn
nh
hѭӡng
5.
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB:
ñҫu
ÿӑc
thҿ
USB
khe
cҳm
ÿҫu
ÿӑc
thҿ
USB
mӝ
әñӕ
cӭng
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿcҫn
Ӌn
hӛ
ӧ
ñӕ
vӟ
mӝ
әCD
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
Ӌn
hӛ
sao
chép
ÿӇ
әpӋn
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
bndows
nh
hѭӡng
1 ñҫu
ñӕ
mӝ
әaKbps.
cӭng
cҫn
ÿҧm
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿthen
Ӌn
hӛ
hҿ
ÿӑc
USB
mӝ
và
ÿҫu
ÿӑc
USB
Ӆu
khe
cҳm
(Trang
4)
be
recognized.
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
Ӌp thiӃt
bҩmbӏnú
device)
menu,
press
the
ENTER
button.
1.ҩ cҧ
Khi
ӣ chӃRotation
ÿӝ Dӯng, bҩm nút ® ÿӇ
cҳm
nh
Ӆu
khe
cҳm
device)
menu,
then
press
the
ENTER
Moã
i�
laà
naáun
aá2000
nӧ
phím
ENTER
hình
aûhnӧ
hpe
seõ
xoay
(Trang
4)
ñaû
m
baû
o
tæ
leä
laá
y
maã
u
128
Kbps
ñeá
n
160
Neá
u
baï
n
be
recognized.
:
Moã
i
laà
n
n
phím
ENTER
hình
aû
n
seõ
xoay
uk
mem
h
menu
DEV
angka
Tekan
ombo
ñaû
m
baû
o
tæ
leä
laá
y
maã
u
128
Kbps
ñeá
n
160
Kbps.
Neá
u
baï
n
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
ҩ
cҧ
Ӌp
bҩm
nú
•
Supported
Formats
USB
ca
dÿӑc
Reade
Sa
uñҫu
saәFormats
omulti
ca
d USB
eade
dan
Mu
sdevices
od
•USB
If nh
you
install
multiple
memory
atoÿӑc
multi
card
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
hҿ
• bҧo
Ifә
install
multiple
memory
into
card
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
ҩ cҧthen
Ӌppress
bҩmthenú
o othen
ÿӇ
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
byou
nh
hѭӡng
hoҥ
ÿӝng
b nh
hѭӡng
�/�
tohҿ
select
USB,
Press
the
5ӧ
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ.sao
USB
Ӆu
khe
cҳm
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
veinto
bә
sung
ÿӇ
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
bhoҥ
nh
hѭӡng
55ÿӇ
ÿӑc
hҿ
USB
ÿӑc
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
hҿ
USB
nhiӅu
khe
cҳm
�/�
SB
ÿӝng
bnh
nh
hѭӡng
buttons
select
USB,
press
the
Press
the
әyñҫu
cӭng
USB
ÿӝng
b192
hѭӡng
••devices
Supported
: Each
the E
5hҿ
ñҫu
ÿӑc
hҿ
ñҫu
ÿӑc
hҿthiӃt
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
USB
ӝcҳm
әәhoҥ
cӭng
USB
cҫn
ÿҧm
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿUSB
Ӌn
hӛ
ÿӇ
cӭng
USB
hoҥ
ÿӝng
bUSB
nh
hѭӡng
90
theo
chieà
ukim
kim
ñoà
ngbuttons
hoà
menu
DEV
(thiӃt
bӏ ĈӇ
truyӅn
thông
lѭu
trӳ),
sau
ÿó
laá
maã
u
cao
hôn
ví
duï
nhö
Kbps
seõ
taï
o
ra
aâ
m
thanh
bӓ
ÿánh
dҩu
chép
ҩ
cҧ
Ӌp
bҩm
nú
90
theo
chieà
u
ñoà
n
g
hoà
.
Chú
ý time
Supported
Formats
laá
y
maã
u
cao
hôn
ví
duï
nhö
192
Kbps
seõ
taï
o
ra
aâ
m
thanh
ENTER
NHҰP
mӝ
ҫn
nӳa
Menu
UNSELECT
menu
DEV
(thiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu trӳ),
1.
Khi
bӏ
ӣ
chӃ
ÿӝ
Dӯng,
bҩm
nút
®
ÿӇ
chӑn
med
aoҥ
peny
mpanan
kemud
an
ekan
ombo
ENTER
(Trang
1.1.
Khi
thiӃt
bӏ
ÿӝ
Dӯng,
nút
®®toÿӇ
chӑn
Khi
thiӃt
bӏӣӣchӃ
chӃ
ÿӝ
Dӯng,
bҩm
nút
ÿӇ
chӑn
ENTER
button.
Sao
lѭu
ENTER
button.
reader,
you
may
experience
problems.
�/�
buttons
select
SELECT,
then press
the
2.
Press
thebҩm
T
8
ENTER
NHҰP
mӝ
ҫn
nӳa
Menu
UNSELECT
(Trang
4)
reader,
you
may
experience
picture
rotates
9
m
USB
ca
dkhe
eade
(Trang
4)CD
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ҿ5hoҥ
USB
ñҫu
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
Ӆu
khe
cҳm
2 coù
nghe
nhҥc
MP3
máy
nghe
nhҥc
MP3
әUSB
cӭng
HDD
và
ash
Ӆu
cҳm
54)
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑchҿ
hҿ
USB
Sao
lѭu
CD
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
5toáang
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ÿӑc
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
nh
Ӆu
khe
cҳm
ÿӝng
bÿӑc
nh
hѭӡng
5Máy
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
toá
tnh
hôn.
Caù
ctaäproblems.
taä
ptin
tin
coù
tæñҫu
soá
giaû
i nh
neù
n
nhoû
hôn
128
Kbps
:
Each
time
the
EN
ENTER
NHҰP
mӝ
ҫn
nӳa
Menu
UNSELECT
Stop
Stop
Off
T
ang
8
t
hôn.
Caù
c
p
tæ
soá
giaû
i
neù
n
nhoû
hôn
128
Kbps
Off
Phoù
n
g
hình
ENTER
button
to
mark
all
the
files
for
copying.
Tên
TӋp.
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
.thông
gmight
hình
ENTER
NHҰP
mӝ
ҫnannӳa
Menu
TUSB
ang
8gan
Khi viӋc sao lѭ
buttons
tonselect
SELECT,
themem
2.cable,
Press the
�Phoù
�menu
BӒ
CHӐN
bҩmUNSELECT
nút ENTER (NHҰP) .-picture
�
�oCpress
DEV
(thiӃt
bӏ
lѭu
trӳ),
ÿó
un
uk
h allUSB
kemud
ekan
Tekan
ombo
6.
Ifҧnh
you
use
ahuұ
USB
extension
the�/�
USB
device
not
6. If you
use
extension
cable,
the
USB
might
not
DEV
(thiӃt
bӏ
truyӅn
thông
lѭu
sau
ÿó
T
ang
8
nh ñҫu
Ӆu khe
seõ
khoâ
nbҥn
gphaù
phaù
tcҳm
ñöôï
cUSB
.dөng
menu
DEV
(thiӃt
bӏtruyӅn
truyӅn
thông
lѭu
trӳ),sau
sau
ÿóbutton
Te
ung
da
pe
akdevice
nya
USB
ca
d eade
kemungk
rotates 9
nh
ӅuaBҩm
khe
cҳm
3sӱ
Máy
kӻ
sӕ
Các
máy
ҧnh
hӛ
ӧallmenu
USB
Mass
Sthen
agev1
0
- ToCHӐN
unmark
the
filestrӳ),
press
the
ENTER
e USB
cҳm
nh
Ӆu
khe
ҿҳm
ÿӑccҳm
hҿ
USB
mӝ
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
nh
Ӆu
khe
cҳm
seõ
khoâ
n
g
t
ñöôï
c
.
BӒ
ENTER
button
to
mark
the
files
for
copying.
nú
này
kh
bҥn
ÿҫu
DVD
N
R
m
Sao
lѭu
CD
Tính
năng
này
cho
phép
sao
chép
các
tӋp
âm
BӒ
CHӐN
Sao
CD
Saolѭu
lѭu
CDBҩm
Tính
năng này cho
phép allbҥn
sao
các
tӋp
Zoom
again.(UNSELECT
Menu)
Bҩm nú
nú này
này kh
kh bҥn
bҥn sӱ
sӱ dөng
dөng
ÿҫu
DVD
:the
2.
Bҩm
các
nút
ÿӇ
chӑn
SELECT
ÿó
AÁ
nphím
phím
/ âm
nphaà
phaà
n(CHӐN),
maø
be
recognized.
be recognized.
ombo
ENTER
BӒ
CHӐN
- To unmark
the files
press
button
N ҏ†/RW
ӣ chӃ ÿӝ
chҥy
:chép
AÁnút
nENTER
/ (NHҰP)
ñeåñeå
choï
nmuӕn
nÿánh
maø
n ndҩuto sau
NӃu
bҥn
mӝ
sӕBҩm
Ӌp cҫn
sao
ÿҫu
DVD
bҩm
..choï
2.copied,
các
nút ҏ†/- ÿӇ chӑn SELECT
(CHӐN
ҧnh
hoҥ
ÿӝng
nhѭ
mӝ
ә mcӭng
dCbҩm
ÿӝng
ong
ndows
nan
ҳm
taä
phӇ
tin
- Tænú
giaû
iÿӇ
neù
nnhà
ítnhaá
nhaá
t Các
phaû
imáy
ñaï
t 64
Kbps
khi
ghicó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
- If you
want
toên
mark ÿánh
several files
be
the sao
ENTER
(NHҰP)
. ph
taä
pagain.(UNSELECT
tin
-Formats
Tæ
soásoá
giaû
idak
neù
nsesua
ítӅu
tӇn
phaû
i ÿҫu
t DVD
64
Kbps
ghi
Tùy
vào
sҧn
xuҩ
ÿҫu
ÿӑc
hҿkhi
USB
không
hӛ
ӧENTER
Bҩm
này
kh
sӱ
dөng
NӃu
bҥn
muӕn
dҩu
mӝ
sӕ press
Ӌp cҫn
cҫn
Menu)
UNÿѭӧc
M nút
Bҩm
nú
này
ÿbҥn
kh
TV
•ñaï
Supported
Formats
• Supported
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝ
sӕ
Ӌp
sao
Zoom
�/�
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
(ChӍ
buttons
to
select
SELECT,
then
press
the
2.
Press
the
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
muoá
n
phoù
n
g
to.
hình
maø
baï
n
��button,
then
press
the
ENTER
button
on
the
selected
muoá
n
phoù
n
g
to.
Bҩm
nú
này
ÿӇ
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
TV
hình
maø
baï
n
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
(ChӍ
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
tҩt
cҧ
tӋp
sӁ
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
Không
hӛ
trӧ
CBI
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
bҧn
2000
hoһc
cao
hѫn
mà
không
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
d
ve
bә
sung
If
you
want
to
mark
several
files
to
be
copied,
press
the
Tính
năng
này
cho
phép
bҥn
sao
chép
các
tӋp
âm
WMA.
w
mhҿ
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝ
sӕ
Ӌp
cҫn
sao
- ChӍ
có�/�
các tҩt
ÿƭa
�/�
ka
anda
ns
axuҩ
pe
angka
memo
mu
psҧn
eÿҫu
buttons
to
select
SELECT,
then
press
the
2.
Press
the
WMA.
chép
bҩm
nú
¥
sau
ÿó
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
Bҩm
núJ Tùy
này
ÿӇ
ÿmeng
Ӆu
kh
Ӈnnhà
TV
2.
Bҩm
các
nút
†
ҏ
/ÿӇ
chӑn
SELECT
(CHӐN),
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
NӃu
bҥn
cҳm
nh
Ӆu
h
Ӄ
b
nhӟ
vào
mӝ
ÿӑc
nh
Ӆu
bҥn
có
hӇ
bu
:
Press
the
Tùy vào nhà sҧn xuҩ ÿҫu ÿӑc hҿ
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
Tùy
vào
nhà
xuҩ
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
vào
nhà
sҧn
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
Tùy
vào
sҧn
xuҩ
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
�/�
buttons
to
select
SELECT,
then
press
the
2.
Press
the
file.
2.
Bҩm
các
nút
†
ҏ
/ÿӇ
chӑn
SELECT
(CHӐN),
sau
ÿó
2.
Bҩm
các
ҏ†mark
/- �/�
ÿӇ
SELECT
(CHӐN),
saunú
ÿó ENTER NHҰP
button
allchӑn
the bҩm
files
for
copying.
2. theENTER
Bҩm nú nàyTùy
ÿӇ ÿchӑn
Ӆu kh
Ӈn sҧn
ENTERAÁ
button
on
selected
chép
nú
¥phím
sauSELECT,
ÿó bҩm
bҩm
N
Rnút
vào
nhà
xuҩ
ÿҫu
ÿӑcÿӝ
hҿ
USB��button,
có �hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ӧto
nguӗn
TV
có sҹn
chӃ
TV
buttons
to
select
then
press
2.
Press
the
n
phím
ENTER.
Moã
i laà
naánú
nphím
ENTER,
hình
ENTER
button
to
mark
all
the
files
for
copying.
chép
bҩm
¥
sau
ÿó
nú
NHҰP
AÁn
phím
ENTER.
Moã
i the
laà
naábҥn
hình
�/�
buttons
toENTER,
select
START,
thenENTER
press
the the
3.USB1
Press
4bҥn
cTV
ng
USB
và
ash
Các
hthen
Ӄbpress
bnhӟ
hӛ
ӧ
USB2
0the
hoһc
1nENTER
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
screenthe
you
wantbu
to
Bҩm
nú
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
chӃ
ÿӝ
TV
Chaá
tNӃu
löôï
nÿѭӧc
gbҥn
aâchӑn
mӣ
thanh
ataä
taä
panda
tin
cô
baû
nUSB
atreâ
treâ
ntæ tæhÿҫu
ENTER
button
toMáy
mark
all
the
files
for
copying.
am
ca
dcҳm
eade
da
apӧ
akan
be
masa
ah
file.
tӯ
thiӃt
bӏ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
sao
chép.
- To
unmark
all
the
files
press
the
gһp
các
sӵ
Không
hӛ
trӧ
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱbҩm
dөng
giao
thӭc
chép
bҩm
nú
¥ button
sau
ÿó
nú
ENTER
NHҰP
Chaá
tkeda
löôï
nUSB
g
aâcӕ
m
thanh
a
tin
WMA
baû
nTV
döïdöï
anh
n(CD
nhà
sҧn
xuҩ
ÿӑc
có
hӇ
không
hӛ
ӧcuûcuû
bҥn
cҳm
nhthanh
Ӆu
hhҿ
Ӄÿӑc
bÿƭa
nhӟ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
NӃu
bҥn
cҳm
Ӆu
Ӄ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
có
hӇ
nh
Ӆu
hnh
ӃMP3.
bWMA
nhӟ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
NӃu
cҳm
Ӆu
h(ChӍ
Ӄcô
bÿӝ
nhӟ
vào
mӝ
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
�/�
dùng
cho
CDAudio
DA))
: Press
thanh
tӯ
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
MP3.
(ChӍ
yNӃu
vào
nhà
sҧnÿҫu
xuҩ
ÿҫu
hҿsang
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
hӛ
ên
Ӌp
ÿã
chӑn
thanh
tӯUSB
ÿƭa
sang
thiӃt
bӏ
USB
ӣ
ÿӏnh
dҥng
(ChӍ
Bҩm
nú
này
ÿӇ
nguӗn
TV
có
sҹn
chӃ
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
tҩt
cҧ
tӋp
sӁ
sao
chép.
ENTER
button.
To
unmark
all
the
files
press
the
ENTER
button
NӃu
bҥn
cҳm
nh
Ӆu
h
Ӄ
b
nhӟ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
tҩt
cҧ
tӋp
sӁ
ENTER
button
to
marked
all
files
to
be
copying.
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
ÿӇ
ÿánh
dҩu
tҩt
cҧ
tӋp
sӁ
toagain.(UNSELECT
select
START,
then
press
3. cách
Press
the �/�
� ong
AR
Bҩm
núneù
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TVncó
chӃ
ÿӝ
TV
ên
Ӌp
ÿã
nPress
hseõ
seõ
phoù
n�/�
gtothe
to
ñeá
n2kӃ
2ÿã
laà
n.ENTER
buttons
select button
SELECT, then press the
2.
the
-aûchҩ
To
unmark
alln
files
the
Sӱ6soá
dөng
nú
này
chӑn
chѭѫng
nh
TVUSB
bҵng
soá
n/giaû
i cӕ
neù
nmaø
maø
baï
nchoï
choï
. sҹn
Bҥn
hӇ
ұn
hѭӣng
mӝangka
sӵhӇ
khác
bbuttons
Ӌ�ÿѭӧc
ѭӧng
phá
kh
nӕ
Press the
Menu)
naûh
phoù
gthe
ñeá
npress
laàbegins.
nto
.chӑn
nsӱ
/giaû
i neù
nÿӇ
baï
nkênh
.ncó
ên
Ӌp
chӑn
File
copy
Jneù
ka
anda
menggunakan
ambahan
kabe
USB
pe
screen
youENTER
want to
7
NӃu
bҥn
dөng
cáp
mӣ
ӝng
USB
h
Ӄ
b
có
không
nhұn
dҥng
cҳm
Ӆu nh
h ӃӅubdùng
nhӟ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
các
sӵnhcӕ
gһp
các
sӵ
cӕ
gһp
các
sӵ
gһp
các
sӵ
cӕ
ENTER
button.
again.(UNSELECT
Menu)
Sӱ
dөng
nú
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
nh
TV
bҵng
cách
N
R
u bҥn
cҳm
h
Ӄ
b
nhӟ
vào
mӝ
ÿҫu
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
bҥn
có
hӇ
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tҩt
cҧ
tӋp,
bҩm
nút
To
unmarked
copying
all
files
press
the
ENTER
button
PTP
hoһc
cҫn
phҧi
cài
ÿһt
chѭѫng
trình
bә
sung
khi
kӃt
ên
Ӌp
ÿã
chӑn
(CD
các
sӵ
cӕ
Bҩm
núto the
† all
ʌ
ÿӇ
sau
again.(UNSELECT
Menu)
SӱKhi
dөng
nú
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
nh
TV
bҵng
cách
sao
chép.
ĈӇ ĈҪU
bӓbut-ÿánh
dҩu sao chép
cҧ
tӋp, the
bҩ
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
Ifsao
you
want
to3 mark
several
be
copied,
press
the
ENTER
button
to
marked
fileschӑn
beSTART
copying.
-các
Tofiles
cancel
copying
into
progress,
press the-BҲT
CANCEL
(Trang
25)
Khi
taï
oDA))
caù
cdóa
dóa
CD,
aâmӝ
m
thanh
claá
laá
maã
theo
leänhaá
nhaá
t is not-supported.
dùng
cho
CDAudio
(CD
DA))
ton istҩt
pressed,
dùngcho
choCDAudio
CDAudio
(CD
DA))
sao
chép.
taïgһp
okênh
caù
cnày
CD,
aâdak
thanh
ñöôï
y ynh
maã
u1•utheo
tæ tæleä
t begins.
chép.
File
copy
vӟ
hchѭѫng
Ӄñöôï
bcdҥng
USB1
Sӱ
dөng
nú
ÿӇ
chӑn
kênh
TV
cách
Press
the
ENTER
b
3có
Bҩm
các
nú
† to
ʌ
ÿӇ
chӑn
START
BҲT
ĈҪU
sau
--or
IfIfrequire
you
want
to
mark
several
files
be
copied,
press
the
nhұp
sӕ
chӃ
ÿӝ
TV
cprogress,
n
h3
USB
kemungk
nan
dis kena
sӱ cӕ
dөng cáp mӣ ӝng USB 7h ӃNӃu
b 76NӃu
USB
có
hӇ
không
nhұn
7mÿѭӧc
NӃu
bҥn
sӱ
dөng
cáp
mӣ
ӝng
USB
hÑoï
Ӄ��button,
blöôù
USB
không
ÿѭӧc
nhұn
dҥng
cinselect
löôù
tÿѭӧc
aût -naûpress
h
bҥn
sӱ
dөng
cáp
mӣ
ӝng
USB
Ӄñoù
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
nhұn
dҥng
ton.�/�
bҥn
sӱ
dөng
cáp
mӣ
ӝng
USB
hbҵng
bnthe
có
hӇÑoï
không
nhұn
dҥng
again.(UNSELECT
Menu)
Bҩm
các
nú
†
ʌ
ÿӇ
chӑn
START
ĈҪU
sau
sӵ
you
want
to
mark
several
files
to
be
copied,
press
the BҲT
Digital
Cameras
use
protocol
additional
then
the
ENTER
button
onpress
the
selected
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
not
supported.
C dөng
•ñeå
-USB
To
cancel
thePTP
copying
thepress
CANCEL
C butNC
To
unmarked
copying
all
files
the
ENTER
button
to
select
SELECT,
then
press
the
2.hӇ
Press
the
ñònh
chuyeå
thaø
aâñӕ
m
thanh
soá
, hdo
ñoù
thaø
nthat
hÿҧm
nhұp
sӕNӃu
kênh
chӃ
ÿӝ
TV
7nhұp
bҥn
sӱ
cáp
mӣ
ӝng
USB
hbkhi
bӃneù
có
hӇ
không
ÿѭӧc
nhұn
dҥng
�/�
buttons
to
SELECT,
then
press
the
2.Ӄ•khi
Press
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
nӳa
(Menu
UNSELECT
nӕi
vӟi
ñònh
ñeå
chuyeå
n nCthaø
nTV
hnhaâm
thanh
soá
, do
neù
nUSB
thaø
nh
3PC.
Bҩm
các
nú
†buttons
ʌbutton
ÿӇ
chӑn
START
BҲT
ĈҪU
sau mӝt lҫn
��button,
ÿó
bҩm
nú
ENTER
NHҰP
then
press
the
ENTER
on
the
selected
ton
is
pressed,
the
sӕ
kênh
chӃ
ÿӝ
ENTER
(NHҰP)
nӳa
(Menu
UN
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tҩt
cҧ
tӋp,
bҩm
nút
vӟ
mӝ
ә
cӭng
USB
cҫn
bҧo
kӃ
nӕ
vӟ
mӝ
nguӗn
ÿ
Ӌn
hӛ
ӧ
(Trang
8)
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tҩt
cҧ
tӋp,
bҩm
nút
ton.
SCART-CVBS
ĈӇ
bӓ
ÿánh
dҩu
sao
chép
tҩt
cҧ
tӋp,
bҩm
nút
��button,
then
press
the
ENTER
button
on
the
selected
program
installation
when
connected
to
a
PC
are
not
supIf
you
want
to
marked
several
files
to
be
copying,
press
the
Các
nh
dҥng
hӛuse
ӧ
Cameras
that
protocol
require
file.files foragain.(UNSELECT
D ÿѭӧc
Cn
mphaû
cáp
mӣcápӝng
h Ӄ b hUSB
có
không
ÿѭӧc
nhұn
dҥng
• Digital
kênh
chӃ
TV
(Trang
8)
ÿó bҩm
bҩmbutton
núMenu)
ENTER
NHҰP
ENTER
to mark allNHҰP
the files for copying.
dөng
mӣUSB
ӝng USB
Ӄ b nhұp
USB
có
hӇ
không
ÿѭӧc
nhұn
button
ton n
mark all the
copying. ÿó
taä
ptin
tin
WMA,
i PTP
ñaû
otæortæleä
leälaálaá
ymaã
maã
u128
128Kbps
Kbps
ñeá
Slide
Show
taähӇ
pòsӕ
WMA,
baïbaï
nÿӝ
phaû
i ñaû
mm
baûbaû
odҥng
yadditional
u ENTER
ñeá
nú
ENTER
file.
: the
ñaâ
y�/�
laø
bieå
töôï
n
gbӏ
vaø
cheá
ñoä
ñoï
clöôù
löôù
n
h. thebutton
• Press
:Không
ñaâ
yIf��button,
laø
bieå
u utöôï
nbҩm
gmarked
vaø
o onӳa
cheá
ñoä
ñoï
cNHҰP
t be
aût naûENTER
h.
(BӒ
file.
ә coù
cӭng
USB
nh Kbps
hѭӡng
program
installation
when
connected
to a PC
are not
sup--ported.
nú
ENTER
mtaäÿӇ
Cÿӝng
buttons
to
select
START,
then
press
the
3.
then
press
the
ENTER
button
on
selected
hӛ
trӧ
thiӃt
sӱ
dөng
hӋ
thӕng
tӋp
NTFS.
(ChӍ
-ÿó
To
unmark
all
the
files
press
the
Sao
chép
Ӌp
bҳ
ÿҫu
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
(Menu
UNSELECT
(BӒ
Tob64
unmark
all the files •press
the
ENTER
button
Bҧng
ang
160
Kbps.
Caù
ctaä
ptin
tin
tæsoá
soá
giaû
i hoҥ
neù
nhoû
hôn
64
- CHӐN)).
you
want
to
several
files
to
copying,
pressCHӐN)).
the
h dҥng ÿѭӧc hӛ (Trang
ӧ nút 8)
òBҩm
dҥng
ÿѭӧc
hӛ
ӧ
Các
òFo
nh
dҥng
ÿѭӧc
hӛ
ӧtæwCác
Các
ò22
nh
dҥng
ÿѭӧc
hӛ
ӧnh
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
nӳa
(Menu
UNSELECT
160
Kbps.
Caù
cDVD.
pÿѭӧc
coùhӛ
i neù
n nnhoû
hôn
Kbps
�/�
ENTER
(NHҰP)
mӝt
lҫn
nӳa
(Menu
UNSELECT
buttons
to
select
START,
then
3.
Press
the
Bҩm
này
sӱ
dөng
ÿҫu
yang
mendukung
Sao
chép
Ӌp
bҳ
ÿҫu
Slide Show CVBS tӯ kӃt n
Các
òma
nh
dҥng
ӧgiaû
device
using
NTFS
file system
is not
�/�
nút
này
bҥn
sӱ
dөng
ÿҫu
buttons
toUSB
select
START,
then press
press the
the
3.supported.
Press
the
• Akhi
ported.
(Trang
8)8) khi bҥn
ENTER
button.
(Trang
Sao
chép
Ӌp
bҳ
ÿҫu
again.(UNSELECT
Menu)
file.
again.(UNSELECT
Menu)
5Kbps
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
ñҫu
ÿӑc
hҿ
USB
mӝDVD.
khe
cҳm
và
ÿҫu
ÿӑc
hҿ
T
ang
23
hoaë
c
lôù
n
hôn
192
seõ
khoâ
n
g
phaù
t
ñöôï
c
.
��button,
then
press
the
ENTER
button
on
the
selected
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕ
tӋp
cҫn
sao
ENTER
button.
: Themӝt
unitsӕ
enters
sli
hoaë
c
lôù
n
hôn
192
Kbps
seõ
khoâ
n
g
phaù
t
ñöôï
c
.
ñuô
Ӌp
Sao
chép
Ӌp
bҳ
ÿҫu
ѭӧc
hӛ
ӧ
hӛ
trӧ
hӋ
thӕng
tӋp
FAT
16/32
(Bҧng
Phân
phӕi
TӋp
ang
22
Bҧng
ang
22
Bҧng
ang
22
Bҧng
ang
22
ĈӇ
huӹ
quá
nh
saogiöõ
chép
bҩm
nú
CANCEL
ҥng ÿѭӧc hӛ ӧ Bҩm nút này ÿӇ ÿiӅu
(BӒ
CHӐN)).
-phaù
NӃu
bҥn
muӕn •ÿánh dҩu
tӋp cҫn
(Only FAT 16/32 (File Allocation
Table
16/32)
fileCHӐN)).
system
islöôù
ATV.
device
using
NTFS file
ENTER
button.
•
Tröôù
c
khi
ñoï
c
t
aû
n
h,
khoaû
n
g
thôø
i
gian
giöõ
a
2
laà
n
t
T
ang
N system is notmsupported.
•23
File
copy
begins.
Bҧng
ang
22
•
Tröôù
c
khi
ñoï
c
löôù
t
aû
n
h,
khoaû
n
g
thôø
i
gian
a
2
laà
n
phaù
t
(BӒ
CHӐN)).
If
you
want
to
mark
several
files
to
be
copied,
press
the
(BӒ
If
you
want
to
mark
several
files
to
be
copied,
press
the
khiӇn
�/�
buttons
to
select
START,
then
press
the
3.
Press
the
T
ang
23
ĈӇ huӹ
huӹ quá
quá nh
nh sao
sao chép
chép bҩm
bҩm nú
nú CANCEL
CANCEL
File
copy
begins.
nh
ӅucTable
khe
cҳm
Bҩm
sӱ
dөng
ÿҫu
DVD.
Bҩm
nút
này
ÿӇ
ÿiӅu
khiӇn TV.
file.
ĈӇ
Bҩm
nút
này
khi
bҥn
sӱ
ÿҫu
DVD.
T
ang
23
Bҩmnút
nútnày
nàykhi
khibҥn
bҥn
sӱ
ÿҫu
DVD.
FAT
16/32
(File
Allocation
16/32)
file
system
issupported.)
Ӌñuô
nén
O
mg
File
copy
begins.
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
isӯ
not
supported.
Ӌp
•
:
The
unit
enters
slid
aû
n
h
phaû
i
ñöôï
c
caø
i
ñaë
t
.
ñuô
Ӌp
-Tӹ
Khoâ
ndөng
g(Only
ñöôï
csao
sao
cheù
p
caù
taä
p
tin
MP3
ñaõ
ñaê
n
g
kyù
• nú
-h
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
butñuô
Ӌp
ñuô
Ӌp
g 22
��button,
chép,
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
then
press
the
ENTER
button
on
the
selected
aû
n
phaû
i
ñöôï
c
caø
i
ñaë
t
.
- Khoâ
ndөng
g
ñöôï
cӋp
cheù
p
caù
c
taä
p
tin
MP3
ñaõ
ñaê
n
kyù
��button,
Mӛ
ҫn
bҩm
USB
ên
ÿ
Ӆu
kh
Ӈn
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
then
press
the
ENTER
button
on
the
selected
ĈӇ
huӹ
quá
nh
sao
chép
bҩm
nú
CANCEL
16/32).)
ENTER
button.
HUӸ
chép,the
bҩm nút •¥,Before
sau ÿóbeginning
bҩm nút the
ENTE
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is
supported.
-- -toNӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sao
•• USB
-- 3.
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
buttons
tosӕ
select
START,
press
Press
the
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕ
tӋp
cҫn
sao
MӛPh
ҫn
bҩm
nú
ên ÿ
ÿthat
Ӆu TV).
kh Ӈn
Ӈn
ӯprotocol
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
MP3 players,
when connected
this
product,may
not �/�
NӃu
bҥn
muӕn
ÿánh
dҩu
mӝt
sӕtӋp
tӋpcҫn
cҫn
saothenbutSli
• Some
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is not
not
supported.
Bҩm nút
nút này
này ÿӇ
ÿӇ ÿiӅu
chӑn
nguӗn
TV
sҹn
(chӃ
ÿӝ
supported.)
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
HUӸ
ton.
Play
Off
file.
Mӛ
ҫn
bҩm
nú
USB
ên
Ӆu
kh
xa
mӝ
khung
ӵa
chӑn
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV2 có
sҹn
(chӃ
ÿӝ�
TV).
Bҩm
khiӇn
TV.
Digital
Cameras
use
PTP
require
additional
ên
bҧn
file.
baû
nquyeà
quyeà
.có
Ӌp nén
�
TӹӇn
Ӌӯ
nén
un
uk
mem
h SELECT
kemud
an butTekan
ombo
Tӹ
Ӌbҩm
nén
Tӹ
Ӌxuҩ
nén
Note
HUӸ
n
.nMP3
Bҩm
khiӇn
TV.
File
copy
begins.
Bҩmnút
nútnày
nàyÿӇ
ÿӇÿiӅu
ÿiӅu
khiӇn
TV.
ton.
Play
Off
Mӛ
ҫn
nú
ên
Ӆu
kh
xa protocol
mӝornot
khung
ӵa additional
chӑn
Tӹ
Ӌ•sӁ
nén
Digital
Cameras
use
PTP
require
operate
depending
on the sector size chép,
of
their
file
system.
trên
tӋp
ÿã
chӑn.
••USB
ENTER
players,
whenÿconnected
to
thisӯ
product,may
h Ӄbaû
bn
USB
m
Mh Ӌn
w that
mor
• Some
HUӸ
be set.beginning the Slid
ton.
Play
Mӝt
sӕ
máy
nghe
nhҥc
MP3,
khi
kӃt
nӕi
vӟi
này,ÿã
Off sҧn phҭm
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
Digital
Cameras
that
use
PTP
protocol
orare
require
additional
trênpress
tӋp
�/�
buttons
to isselect
START,
then
thechӑn.
3.button.
Press
the
�/�
•
Before
buttons
to
select
START,
then
press
the
3.
Press
the
chép,
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
When
the
CD
ripping
in
process
the
player
No
Chú
ý:
h
Ӄ
b
USB
sӁ
xuҩ
h
Ӌn
chép,
bҩm
nút
¥,
sau
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP)
No
program
installation
when
connected
to
a
PC
not
supSӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
ñ
Ӈm
ҧnh
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
but
n
bҧn
Ph
ên
bҧn
Ph
ên
bҧn
ên
bҧn
ekan ombo
ENTER
un
uk menanda
semua e yang akan
én
Taá
tUSB
nhieâ
nsӁ
caù
ccó
taä
phtintin
naø
yñöôï
ñöôï
cbaû
baû
oveä
veä
baè
caù
cÿӇ
hPC
ghi
h ӃTaá
bt nguӗn
xuҩ
Ӌn
operate
depending
onnaø
the
size
of
filebaè
system.
Bҩm
nguӗn
TV
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
Sӱ
dөng
này
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
m
File
copy
begins.
nhieâ
nPh
caù
ccó
taä
psҹn
ysector
cTV).
otheir
nnút
gngcaù
program
installation
when
connected
to
are
supPh
ên
bҧn
Bҩm
nút
này
ÿӇ
chӑn
nguӗn
TV
có
sҹn
(chӃ
ÿӝ
TV).
Bҩmnút
nútnày
nàyÿӇ
ÿӇchӑn
chӑn
TV
(chӃ
ÿӝ
ENTER
ENTER
• Bҩmcó
:thӇ
Khi
baï
nchoï
choï
bieå
ubutton.
töôï
naø
yvaøvaø
nhaá
nbӝ
phím
ENTER
h
Ӄ b
USB
sӁ
xuҩ
h Ӌn
bechӑn
set. START (BҲT Ĉ
program
installation
when
connected
tochaa ghi
PCbutton.
are not
not
:các
Khi
baï
n†/ʌ
n nbieå
u
töôï
ndo
gngnaø
y (BҲT
nhaá
nplaying.
phím
ENTER
3. • CD
nút
ÿӇ
chӑn
START
ĈҪU),
sau
will
atoumatically
begin
CD
W supkhông
hoҥt
ÿӝng
thѭӟc
phұn
hӋ thӕng
Chú
ý
ported.
ton.
3.
Bҩm
cácbut
nút †/ʌ •ÿӇ
trên
tӋp
chӑn.
Tҫn
sӕ
ҩy
mүu
hoù
añ
vaø
maõ
veänhaè
nhaè
traù
hsöï
söïsao
saocheù
cheù
baá
tWbegins.
mҧnҧnh
ñ
Ӈm
ҧnh
ñmaõ
Ӈm
Ӈm
ҧnh
trên
tӋp
ÿã
Playpress the CANCEL
-tӋp
Toÿã
cancel
copying
inkích
progress,
trên
ÿã
maõ
hoù
aҧnh
vaø
maõ
baûbaû
o oveä
mm
traù
nhncách
p pbaá
tÿӝ
d copy
nhұp
sӕ kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
: When this icon is
File
copy
begins.
ported.
File
copy
Chú
ý
Hình
aûchӑn.
nchӑn.
hseõ
seõthe
töï
ñoä
nthe
gthay
thay
ñoå
i sau
moã
i 6giaâ
giaâ
ñ
Ӈm
ҧnh
nhұp
sӕ kênh
(chӃ
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
-ñoä
Only
Audio
CD(CD
DA)
discs
can
ripped.
wTV).w m
Hình
aû
n
h
töï
n
g
ñoå
i sau
moã
i6
y.y.be Off
m
TMTM
ported.
Chú
ý
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
Sӱ
dөng
nút
này
ÿӇ
chӑn
kênh
chѭѫng
trình
TV
bҵng
cách
using
NTFS
file
system
is not
supported.
hôï
pphaù
phaù
. device
Ñoù
laø
caù
c
taä
p
tin
daï
n
g
Windows
Media
(
ñaê
n
g
•.pAisÑoù
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
CBI
(Control/Bulk/Interrupt)
is
not
supported.
nh
TênҦnh
TӋp
ton.
Chú
ý
•
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
butnot
supported.
hôï
p
p
laø
caù
c
taä
p
tin
daï
n
g
Windows
Media
(
ñaê
n
g
sӕ ҩy mүu
• CBI (Control/Bulk/Interrupt)
To
cancel
the
copying
in
progress,
press
the
CANCEL
butTҫn
sӕ
ҩy
mүu
pressed,
the
pic
Tҫn
sӕ
ҩy
mүu
Tҫn
sӕ
ҩy
mүu
tӋp
cӫa
chúng.
nh
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
hӵc
h
Ӌn
ÿҫu
sӁ
ӵ
ÿӝng
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
3.
Bҩm
các
nút
†/ʌ
ÿӇ
chӑn
START
(BҲT
ĈҪU),
sau
TM
A
device
using
NTFS
file
system
is
not
supported.
Un
uk
memba
a†/ʌ
kan
penandaan
semua
e Play
yang
akan
O
CD
CD
DA
O A 3.3.A
CD
CD
DA
••ҩy
•
: When
this
icon
is
Off
TM
Tҫn
sӕ
mүu
Bҩm
các
nút
ÿӇ
chӑn
START
(BҲT
ĈҪU),
sau
Tên
TӋp
Bҩm
các
nút
†/ʌ
ÿӇ
chӑn
START
(BҲT
ĈҪU),
sau
A
device
using
NTFS
file
system
is
not
supported.
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
hӵc
h
Ӌn
ÿҫu
sӁ
ӵ
ÿӝng
NӃu
bҥnabout
chӑn
Tên
TӋp
nhұp
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
kyù
thöông
hieä
uFAT
aMicrosoft
Inc)
SDMI
(ñaê
gkyù
kyù is or require additional
ton.
Play h Ӌn ÿҫu sӁ
(Only
16/32
(File
Allocation
Table
16/32)
file
ton.
Play
Off ӵ ÿӝng
21
kyù
thöông
hieä
u(Only
cuûcuû
aFAT
Inc)
vaøvaø
(ñaê
ngnsystem
Kh
vbҳt
Ӌcÿҫu.
sao
ѭu CD ÿang ÿѭӧc hӵc
nhұp
sӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
Cameras
that
use
PTP
protocol
Off
with
a Kên
6s
nhұpsӕ
kênh
(chӃ
ÿӝ
TV).
• Digital
Digital
Cameras
that
usenh
PTP
protocol
orMicrosoft
require
additional
Âm
nhҥc
• sӕ
uҩynhmүu
Ҧnh
nhSDMI
Ҧnh
Ҧnh
nh
Tên
TӋp
pressed,
the
pict
Sao
chép
tӋp
16/32
(File
Allocation
Table
16/32)
file
system
is
Kh
v
Ӌc
sao
ѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
hӵc
h
Ӌn
ÿҫu
sӁ
ӵ
ÿӝng
d
copy
ekan
kemba
ombo
ENTER
UNSELECT
Menu
Ҧnh
nh
Không
hӛ
trӧ
chӭc
năng
USB
HOST
nӃu
kӃt
nӕi
sҧn
phҭm
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
Sao
chép
tӋp
bҳt
ÿҫu.
(Only
FAT
16/32Foundation).
(File
Allocation Baï
Table
16/32)
file
system is
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
thöông
hieä
u
cuû
a
The
SDMI
Foundation).
Baï
n
khoâ
n
g
theå
ÿó
bҩm
nút
ENTER
(NHҰP).
21
21
thöông
hieä
u
cuû
a
The
SDMI
n
khoâ
n
g
theå
supported.)
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy
dành
cho
âm
than
program
installation
when
connected
to
a
PC
are
not
supwhen
connected
to a PC are Âm
not supPh
a 6cha
se
nhҥc
nhҥc 23)
•
: with
The about
pictures
Âmm
nhҥc
(Trangprogram
23) installation
Âm
nhҥc
ӣ
chӃ
ÿӝn chҥy
h
supported.)
(Trang
Âm
nhҥc
anda
hanya
ng
menanda
bebe
apa
e moã
yang
akan
-kaĈӇ
huӹ
quá
sao
chép,
bҩm
CANCEL
ӣ
ÿӝ
chҥy
Không
ӧgnsupported.)
Ĉ
Ӆu
Chһn
Ngҳto this product,may not • •JSao
: Hình
hseõ
seõ
töï
ñoä
ngthay
thay
i sau
i 12
giaâ
.ĈӇsao
sao
cheù
daï
gCB
taä
tinnaø
naø
. Ӈn
truyӅn
các
tӋp
truyӅn
bҵng
chѭѫng
trình
cӫa
Ch
có
các
ÿñoä
a
Aud
oñoå
CD
DA
có
-.yhӇ
huӹѭu
quá trình sao chép,
bҩm
nútseco
CA
chép
tӋp
ÿҫu.
:chép
Hình
aûchӃ
naûbҳt
hntrình
töï
nCD
gthông
ñoå
inút
sau
moã
i mӟ
12
giaâ
yriêng
Some
MP3
players,
when
connected
sao
cheù
phӛ
taä
p ptin
ykh
.yported.
•pdaï
Sao
chép
tӋp
bҳt
ÿҫu.
ported.
Sao
tӋp
bҳt
ÿҫu.
about
a 12
Không
hӛ
ӧSome
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈnwhen
Chһn
Ngҳ
mc
Ch
có
các
ÿa
a CD
CD Aud
Aud o
o CD
CD DA
DA mӟ
mӟ có
có hӇ
hӇ sao
sao ѭu
ѭu
Ph
m
Ph
m
Ph
mn••ӧ
MP3
players,
connected
to
this
product,may
not
•
: The
pictures
cha
Không
hӛ
CB
Ĉ
Ӆu
kh
Ӈn
Chһn
Ngҳ
Note
Ch
có
các
ÿ
Ph
m
Some
MP3
players,
when
connected
to
this
product,may
not
�
kemud
an
ekan
ombo
ENTER
d
copy
ekan
ombo
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
(Trang
23)
Không
hӛ
ӧ
CB
Ĉ Ӆu
Ӈn
Chһn
Ngҳ
(HUӸ).
depending
on
theMӛi
sector
size
ofdөng
their
file
system.
Note
Chkhung
có
các
ÿ achӑn
CD Aud
o nút
CDCANCEL
DA mӟ có hӇ
sao ѭu
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
xa,
mӝt
lӵa
A device
using
NTFS
file
system
issystem.
not
supported.
(Trang
23)
(Trang
23)
•kh
file system
is
not
supported.
Không
hӛoperate
ӧoperate
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱsize
g ao
hӭc
nhà
sҧn
xuҩt.
• A device
-- -tӯ
ĈӇ
huӹ
quá
trình
chép,
bҩm
(HUӸ).
Note
8 using
CácNTFS
sҧn
phҭm
hӛ
nh
USB
about a 12 secon
depending
on
of
ĈӇ
huӹ
trình
sao
bҩm
ĈӇ
quá
trìnhsao
sao
chép,
bҩmnút
nút
CANCEL
Không
hӛ có
ӧoperate
Máy ӧ
ҧnh
Kӻnăng
huұ
sӕ sector
cóHOST
sӱsize
dөng
g ao
aofile
hӭc
- When
thequá
CD
ripping
ischép,
in process
theCANCEL
player
depending
on the
the
sector
of their
their
filehӭc
system.
pada
e huӹ
yang
e pCD
h ripping
NӃu
bҥn
chӑn tuǤ
Không
hӛ
ӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
có
sӱ
dөng
g
-- When
is
in
process
the
player
FAT
16/32
(File
Allocation
Table
16/32)
file
system
is the
thiӃt
bӏ (Only
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
16/32
(File
Allocation
16/32)
file(Only
system
isnăng
•
: The
pictures
cha
Không
hӛ
ӧTable
Máy
ҧnh
Kӻ
huұ
sӕ
cóchӑn
sӱ
dөng
gӧao
hӭc
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
When
the
CD
ripping
is
in
process
the
player
lҫn
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
thiӃt
bӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
phҭm có hӛ ӧ Mӛi
nh
USB
HOST
8
Các
sҧn
phҭm
có
hӛ
nh
năng
USB
HOST
8FAT
Các
sҧn
phҭm
có
hӛ
ӧ
nh
năng
USB
HOST
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
cà
ÿһ
chѭѫng
nh
bә
sung
kh
kӃ
8
Các
sҧn
phҭm
có
hӛ
ӧ
nh
USB
HOST
(HUӸ).
Không
hoҥt
ÿӝng
vӟi
các
thiӃt
bӏ
thiӃt
bӏ
MTP(Giao
thӭc
Mӛi
lҫn
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
Mӛinăng
lҫnbҩm
bҩm
nút
USB
trên
ÿiӅu
khiӇn
tӯ
xa,
mӝt
khung
lӵa
chӑn
atoumatically
begin
T
ang
8 Các
phҭm
nh
năng USB
HOST
(HUӸ).
(HUӸ).
PTPsҧn
hoһc
cҫn có
phҧhӛcà
cà ӧ
ÿһsupported.)
chѭѫng
nh bә
bә
sung kh
kh kӃ
kӃ
: Hình
hseõseõtöï
töïñoäñoä
gthay
thay
i saumoã
moã
i 18giaâ
giaâ
• • will
:will
Hình
aûnaûhn25
ngnplaying.
ñoåñoå
i sau
i 18
y.y.
atoumatically
begin
playing.
supported.)
about
a 18 seco
T
ang
25
PTP
hoһc
cҫn
phҧ
ÿһ
chѭѫng
nh
sung
ñ
a
F
ash
USB
•
:
The
pictures
chan
will
atoumatically
begin
playing.
hӛ
USB
HOST
ҧnhcóӧkӻhӛnh
huұ
sӕ
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
T
ang
25
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
Máy
ҧnh
kӻ
huұ
sӕ
ҭm
ӧnăng
nhthiӃt
năng
USB
HOST
Chú
ý
PTP
hoһc
cҫnkӻ
phҧ
cà sӕ
ÿһ chѭѫng nh bә sung kh kӃ
sӁ
xuҩt
hiӋn.
Note
nӕ Máy
vӟ
PC
Only
the
Audio
CD(CD
DA)
discs
can
be
ripped.
ҧnh
huұ
Chú
ý
TruyӅn
Media)
có
bұt
Janus.
T
ang
25
thiӃt
bӏ•bӏUSB
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
thiӃtbӏ
USB
sӁ
xuҩt
hiӋn.
Some MP3not
players, when connected to this product,may
notSCART
Some MP3 players,
connected
to this product,may
-- Only
the
CD(CD
DA)
discs
be
CVBS
Chӑn
bҥncan
muӕn
xuҩ ӣ ÿ nh dҥng
nӕ
vӟ
PC
about a 18 secon
Máy
nghe
nhҥc
MP3
Only
the Audio
Audio
CD(CD
DA)kh
discs
be ripped.
ripped.
huұ
nӕ
vӟ
PC
Fh ash
USBsӕ
a F ash
USB
ñnӕ
a when
Fvӟ
ash
aUSB
F ash
USB • ñ Tên
kӻsӕhuұ
SCART
CVBS
Chӑn
kh
bҥncan
muӕn
xuҩ ӣ
ӣthe
ÿ nh
nhplayer
dҥng
Note
Hãy ÿәi mұt khҭu
Tên TӋp.
Note
añhӛ
Fsector
ash
USB
Note
- When
the
CD thӵc
ripping
being
processed
-ofKhi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
hiӋn,
ÿҫu
sӁ
ÿӝng
PC
SCART
CVBS
Chӑn
kh
bҥn
muӕn
xuҩ
ÿ
dҥng
TӋp. ӋpSoá
operate
on
the
file
system.
Không
ӧ size
hhҿ
Ӄofbtheir
sӱfile
dөng
hӋdepending
hӕng
NTFS
Ch
Chú
ýýtheir
22
operate depending
onñ
the
system.
- tӵ
Khi
viӋcӣ
sao
CD ÿang ÿѭӧc thӵc hiӋn, ÿҫu s
22
Chӭc
năng
USB
host
cӫa
sҧn
này
không
hӛ
tҩt
ñieä
nthoaï
thoaï
i Chú
mieã
nphí
1800-588
889
Chú
SCART
CVBS
Chӑn
khphҭm
bҥn muӕn
xuҩ
ÿ trӧ
nhlѭu
dҥng
22
ýphí1800-588
Soá
ñieä
nsector
isize
mieã
nripping
889
nh
Ӆu
ñҫu
ÿӑc
CVBS
ӯ
kӃ
nӕ
sca
B
nghe
nhҥc MP3
Không
hӛ
ӧ
h
Ӄ
b
sӱ
dөng
hӋ
hӕng
Ӌp
NTFS
Ch
Máy
nghe
nhҥc
MP3
Máy
nghe
nhҥc
MP3
Máy
nghe
nhҥc
MP3
21
sh
USB
When
the
CD
ripping
is
in
process
the
player
When
the
CD
is
in
process
the
player
Không
hӛnghe
ӧ hnhҥc
Ӄ b MP3
sӱ dөng hӋ hӕng Ӌp NTFS
Ch ӣ chӃ ÿӝ chҥy.- When
Máyhӛ
CVBS
ӯ kӃ
kӃ
nӕripping
sca
năng ÿiӅu khiӇn dà
the
CDnӕ
the
player
21
willÿang
automatic
insca
playbeing
mode.processed
CVBS
ӯ
Không
ӧ
hӃ
sӱ dөng
hӕng
Ӌp
Ch
21
ӧngoà
hӋnhhӕng
ӋpbӅu
FAT
16ñҫu
32hӋBҧng
Phân
phӕ
TӋp
22
chӃ
ÿӝ
chҥy.
-- -nKhi
viӋc
sao
CD
ÿѭӧc
tӵ
Tên
TӋp.
cҧlѭu
các
thiӃt
bӏӯ
USB.
chӛ
USB
TênTӋp.
TӋp.
SoáNTFS
ñieä
thoaï
i mieã
nphí
phí
1800-588
889
c MP3
22
nh Ӆu
hҿ Tên
ÿӑc
nh
Ӆu
hҿ
ÿӑc
Ӆu
ñҫu
ÿӑc
nh
ÿӑc
CVBS
kӃ
nӕthӵc
scahiӋn,
Khi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn,
ÿҫu
sӁ
tӵӣ
ÿӝng
Soá
ñieä
n natoumatically
thoaï
i mieã
1800-588
889
he
nhҥc
MP3
Khi
viӋc
sao
lѭu
CD
ÿang
ÿѭӧc
thӵc
hiӋn,ÿҫu
ÿҫusӁ
sӁ
tӵÿӝng
ÿӝng
will
atoumatically
begin
playing.
will
begin
playing.
hӛng
ӧ ñҫu
hӋÿӑc
hӕng
Ӌp FAT
16 32 Bҧng
Phân
phӕ
TӋp
nh hҿ
Ӆu
hҿ hҿ
ñҫu
STOP
STOP
Off
Off
STOP
Off 00:00:00
00:00:00
Track 01
Track 02
Track 03
Off
Play
Track 01
T
Track 04
Track 05
00:00:05
Track 06
Track 01
Track 07
Track 02
Track 08
DEV : SELECT
START
Track 03
Track 04
Track 05
Track
Track 0601
T
Track 03
02
Track
Track 04
03
Track
Track 05
04
Track
Track 06
05
Track
Track 07
06
Track
Track 02
Track 03
Enter
REPEAT
Track 01
REPEAT
REPEAT
Repeat
T
RepeatEnter
REPEAT
Track 01
Repeat
Enter
REPEAT
Track 02
DEV : SELECT
START
Track 04
Track 05
Track 06
Track 06
Track 07
Track 07
00:00:05
Repeat
Repeat
Track 03
DEV : SELECT
START
Track 04
Track 05
START
Track 07
Enter
Track 08
Repeat
REPEAT
Off
DEV
:SELECT
00:00:05
T
START
DEV : SELECT
DEV : START
SELECT
Track 06
Track 07
Track
08
REPEAT
Repeat
Enter
Enter
Track01
08
Track
00:00:00
T
Track 05
Track 06
Track 08
07
Track
Track 08
Enter
00:00:05
Track 07
00:00:05
00:00:05
T
T
Track 03 Play
Track
0104
Track
DEV : - Track 01
Track
Track0205
SELECT DEV : Track 01
Track
0306 RETURN
Track
ENTER
START
DEV
SELECT
Track
02 : ENTER RETURN
Track
0407
Track
SELECT
START
Track
03
Track
0508
Track
04
START
Track
Track 01
Track 02
01
Track
00:00:00
T
00:00:05
Track
T 01
Track
01
Track 02
Track 01
Track 01
English
Track 01
Track 01
English
English
English
English
Eng sh
English
English
00:00:00
Track 08
Track 08
Enter
Enter
Repeat
REPEAT
REPEAT
Stop
Repeat
Off
Disc Track 01
T
USB
Track 01
01
Disc Track
Track 02
USB Track 03
Track
0104
Track
00:00:00
00:00:00
T
DEV : SELECT
START
DEV : SELECT
START
Track
Track0205
Track
0306
Track
Track
0407
Track
Track
0508
Track
Track 06
Track 07
Enter
Track 08
Menu
Enter
Menu
Play
Play
Off
Track 01
Off
T
00:03:15
Track 01
Track 01
T
00:03:15
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 01
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
Track 07
Cancel Ripping
CANCEL
Track 06
Track 07
CANCEL
Enter
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
REPEAT
Repeat
Repeat
Track 01
Track 01
Track 02
T
Track 01
Track 01
00:03:15
T
T
00:03:15
00:03:15
Track 01
Track 02
01
Track
DEV : USB 1
UNSELECT
Track 03
02
Track 04 Track
DEV : USB 1
START
Track
05 Track
Track
03
DEV : USB 1
UNSELECT
CD
Ripping
START...
04
Track 01 START
UNSELECT
Track
04
Track
05
Track 06 CD
Ripping
START...
START
Track
05
Track 07 CD
Ripping
START...
Track
06
Track 01
Track
06
Track
07
CANCEL Cancel
Ripping
Track 03
Track 07
Track 01
T
00:03:15
Track 01
Track 02
DEV : USB 1
UNSELECT
START
Track 03
Track 04
Track
05
CD
Ripping
START...
Track 06
CANCEL
Track 03
Track
0407
Track
Track 05
Track 04
Track 06
CANCEL
Cancel Ripping
Enter
REPEAT
Repeat
T
00:03:15
00:03:15
DEV : USB 1T 0 0 : 0 3 : 1 5
UNSELECT
START
DEV : USB 1
UNSELECT DEV : USB 1
UNSELECT
START
CDCANCEL
Ripping START
CancelCD
Ripping
Track
05
Ripping
START...
START
Track 06
Track 07
Track 07
T
Track 01
Track 02
Cancel Ripping
Track 01
CANCEL Cancel Ripping
Track
03
REPEAT
Repeat
Enter
Track
0104
Track
REPEAT Repeat
Enter
Track 01
REPEAT START
0205
Repeat
Track
Enter Track
CD
Ripping
Track 02
Track
0306
Track
CANCEL
Track 07
REPEAT Repeat
Enter
Cancel Ripping
CANCEL Cancel Ripping
Enter
REPEAT Repeat
REPEAT Repeat
Enter
hӛ
ӧ hӋ
hӕng Ӌp FAT 16 32 Bҧng Phân phӕ TӋp
willAudio
automatic
inCD(CD
play mode.
-CD
Only
the(CD
Audio
DA)sao
dics
can be ripping.
Không hӛ trӧ
CBIhӛ
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
- ChӍ
có các
ÿƭabiӃt
mӟi
thӇ
ӧngoà
hӕng
Ӌp FAT
Bҧng
Phân
TӋp
Bҧng
rang
Không
hӛ
trӧ CBI
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
c ng
ngoà
USB
c(ĈiӅu
ng
USB
c29ngoà
ng
ngoà
USB16 32
16
32
chҥy.
- lѭu.
ChӍ
có
các
ÿƭa
CD
ĈӇ
tinripped.
vӅDA)
cácAudio
thiӃtcó
bӏ
ÿѭӧc
hӛ
trӧ,
xem
trang
33. Audio (CD DA) mӟi có thӇ sao
Only
the
CD(CD
DA)
discs
can
be ripped.
- phӕ
Only
the (ĈiӅu
Audioӣ
CD(CD
DA)
discs thông
can -be
ӣ
chӃ
ÿӝ
chҥy.
c hӋ
ng
USB
ӣchӃ
chӃÿӝ
ÿӝ
chҥy.
16 32
32
-- Only
thethe
Audio
dics can
be ripping.
During
CD CD(CD
Ripping DA)
process,
do not
16
Sҧn
phҭm
Bҧng
rang
29
Bҧng
rang
29
Bҧng
rang
29
Không
hӛ
trӧ
Máy
ҧnh
Kӻ
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
Cha mҽ:
16
32
Không
(ĈiӅu
khiӇn/Chһn/Ngҳt).
hӛsҧn
trӧ Máy
thuұt
sӕ
có
sӱ
dөng
giao
thӭc
Bҧng
29 nhҥc MP3 kh kӃKhông
-- -Kӻ