Samsung | UA49KU6400K | Samsung Smart TV UHD 49 inch KU6400 Hướng dẫn sử dụng

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử
SAMSUNG HCMC CE COMPLEX
1. Phục vụ quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc
- Khi Quý khách cần được tư vấn để sử dụng sản phẩm.
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới.
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.
QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí )
1800 588 889
Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
& THÔNG TIN BẢO HÀNH
SERIES 6 &7
2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp
- [14 số Sê Ri máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060
với nội dung: Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG
Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/Năm
3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng
tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.
Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.
Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ hoàn hảo hơn, xin vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn
tại www.samsung.com/register
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Model ________ Serial No. ___________
Cảnh báo! Hướng dẫn quan trọng về an toàn
(Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng TV.)
CẢNH BÁO
CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA
CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT,
KHÔNG THÁO NẮP MÁY (HOẶC LƯNG MÁY). NGƯỜI SỬ
DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP VÀO CÁC PHẦN BÊN
TRONG. MỌI VẤN ĐỀ LIÊN HỆ NGAY VỚI TRUNG TÂM
BẢO HÀNH.
Sản phẩm loại 2 pin: Biểu tượng này chỉ ra rằng
không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất.
Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định
mức được đánh dấu là điện áp AC.
Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Tiếp
xúc với bất kỳ chi tiết nào bên trong sản phẩm này đều
rất nguy hiểm.
Điện áp DC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định
mức được đánh dấu là điện áp DC.
Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên
quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm
này.
Lưu ý, tham khảo Hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng
này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo sổ tay
Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan
đến an toàn.
Caùc khe hôû cuûa voû tröôùc hoaëc voû sau coù taùc duïng thoâng gioù. Noù ñaûm baûo maùy hoaït ñoäng oån ñònh vaø baûo veä maùy khoâng quaù noùng, caùc khe hôû phaûi
luoân ñöôïc thoâng thoaùng, khoâng ñöôïc phuû kín.
- Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nhöõng nôi chaät heïp nhö tuû saùch, tuû aâm töôøng...tröø khi chuùng coù heä thoáng thoâng gioù.
- Khoâng ñaët saûn phaåm gaàn maùy phaùt soùng, maùy gia nhieät (loø söôûi, bình ñun nöôùc, loø nöôùng, tuû laïnh,...) hoaëc nôi tieáp xuùc tröïc tieáp aùnh naéng maët trôøi.
- Khoâng ñaët vaät chöùa nöôùc (bình,loï,...) treân saûn phaåm, vì coù theå gaây ra chaùy noå hoaëc giaät ñieän.
Khoâng ñeå saûn phaåm ngoaøi möa hoaëc gaàn nôi aåm öôùt (gaàn boàn taém, chaäu röûa, choã giaët quaàn aùo, hoà bôi,...). Trong tröôøng hôïp saûn phaåm bò öôùt thì ruùt
phích caém ñieän ra vaø lieân heä trung taâm baûo haønh ngay laäp töùc. Phaûi ruùt phích caém ra khoûi nguoàn tröôùc khi veä sinh maùy.
Neáu saûn phaåm coù söû duïng pin, baïn phaûi boû pin ñuùng nôi quy ñònh. Vui loøng tuaân thuû luaät moâi tröôøng nôi baïn sinh soáng.
Khoâng ñöôïc söû duïng quaù taûi oå caém ñieän, oå caém noái daøi hay boä chuyeån ñoåi, vieäc naøy coù theå daãn ñeán chaäp ñieän hoaëc hoûa hoaïn.
Caùc daây nguoàn phaûi ñaët theo höôùng nhaát ñònh, goïn gaøng, khoâng ñöôïc choàng cheùo hoaëc bò vaät khaùc ñeø leân. Ñaëc bieät chuù yù ñeán caùc vò trí ñaàu vaø cuoái,
phaûi ñaûm baûo caùc phích caém ôû traïng thaùi toát, khoâng bò hôû hay leäch ra khoûi chaáu caém.
Ruùt phích caém, daây caùp hay daây aêng-ten ra khoûi saûn phaåm khi khoâng söû duïng trong moät thôøi gian daøi hay khi coù saám seùt.
Tröôùc khi caáp nguoàn ñieän vaøo boä chuyeån ñoåi DC cuûa saûn phaåm, phaûi ñaûm baûo caùc thoâng soá kyõ thuaät nguoàn caáp AC cho boä chuyeån ñoåi DC töông
thích vôùi nguoàn ñieän baïn ñang söû duïng taïi nhaø.
Khoâng ñöôïc cho caùc vaät theå kim loaïi loït qua khe hôû vaøo trong saûn phaåm ñeå traùnh xaûy ra söï coá veà ñieän.
Ñeå traùnh bò giaät ñieän, khoâng ñuïng chaïm vaøo caùc thaønh phaàn beân trong cuûa saûn phaåm, ngoaïi tröø kyõ thuaät vieân cuûa caùc trung taâm baûo haønh.
Khoâng gaén chaët daây nguoàn vaøo saûn phaåm vaø phích caém nguoàn vaøo oå ñieän. Khi thaùo daây nguoàn, phaûi caàm phích caém vaø keùo phích caém ra khoûi oå
ñieän. Khoâng chaïm vaøo daây nguoàn khi tay bò öôùt.
Neáu saûn phaåm hoaït ñoäng baát thöôøng, coù aâm thanh laï hoaëc muøi laï thoaùt ra töø thieát bò, ruùt ngay phích caém ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo
haønh.
Neáu baïn vaéng nhaø hoaëc khoâng coù nhu caàu söû duïng saûn phaåm trong thôøi gian daøi, haõy ngaét ñieän hoaøn toaøn caùc phích caém cuûa saûn phaåm (ñaëc bieät laø
khi trong nhaø chæ coù treû em, ngöôøi cao tuoåi hoaëc ngöôøi khuyeát taät).
- Buïi nhieàu, ñoùng thaønh lôùp trong saûn phaåm coù theå gaây ra ñieän giaät, roø ñieän, hoaëc phaùt tia löûa ñieän gaây hoûa hoaïn.
Phaûi lieân heä vôùi trung taâm baûo haønh khi laép ñaët saûn phaåm cuûa baïn trong caùc tröôøng hôïp sau: Laép ñaët maùy nôi coù nhieàu buïi, nhieät ñoä quaù cao hay
quaù thaáp, ñoä aåm cao hay moâi tröôøng coù nhieàu hoùa chaát vaø nhöõng nôi maùy hoaït ñoäng suoát 24h nhö saân bay, nhaø ga... Noái ñaát saûn phaåm tröôùc khi söû
duïng.
Chỉ sử dụng phích cắm và chấu cắm điện được nối đất.
- Noái ñaát khoâng ñuùng quy caùch coù theå gaây ra soác ñieän hoaëc hö saûn phaåm.
Đeå ngaét nguoàn ñieän khoûi saûn phaåm, daây nguoàn cuûa saûn phaåm phaûi ñöôïc ruùt ra khoûi oå caém. Khi muoán söû duïng saûn phaåm laïi, caém phích ñieän caáp
nguoàn ñieän laïi cho saûn phaåm.
Phaûi giöõ caùc phuï kieän cuûa saûn phaåm (pin,...) ôû nôi an toaøn, traùnh xa taàm tay treû em.
Khoâng laøm rôùt hoaëc taùc ñoäng maïnh leân saûn phaåm. Neáu saûn phaåm bò hö hoûng, phaûi ngaét keát noái nguoàn ñieän vaø lieân heä ngay vôùi trung taâm baûo haønh.
Tröôùc khi laøm veä sinh saûn phaåm, phaûi ruùt phích nguoàn khoûi oå caém; lau saûn phaåm baèng vaûi meàm vaø khoâ. Khoâng söû duïng hoùa chaát nhö saùp, benzen,
röôïu coàn, chaát pha loaõng, thuoác tröø saâu, chaát laøm maùt, chaát boâi trôn hoaëc chaát taåy. Ñieàu naøy coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ngoaïi quan hoaëc maøu saéc cuûa
saûn phaåm.
Khoâng ñaët saûn phaåm ôû nôi aåm öôùt.
Khoâng neùm pin vaøo trong löûa.
Khoâng chaäp maïch pin, thaùo rôøi pin hoaëc hô noùng pin.
Chaùy noå coù theå xaûy ra neáu thay pin sử dụng trong bộ điều khiển khoâng ñuùng loại. Chæ ñöôïc thay theá pin cuøng loaïi hoaëc töông ñöông.
Trang - 2
THÔNG TIN BẢO HÀNH
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi):
1800 588 889
A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:
1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060.
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều
khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPi).
- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt
của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE COMPLEX.
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ
giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung HCMC CE
COMPLEX. - Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng
nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng
bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản
phẩm: Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành
tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do Samsung HCMC CE COMPLEX ủy quyền.
B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH
Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải
lỗi của nhà sản xuất như sau:
1. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
- Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bậm, nhiệt độ cao.
- Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thằn lằn, Chuột, Gián...)
- Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
2. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng
dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
3. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
4. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành
sản phẩm của SAMSUNG.
5. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
6. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.
Trang - 3
Trong hộp gồm những gì?
Điều khiển thông minh Samsung, Pin (AA x 2)
Dây điện nguồn
Hướng Dẫn Sử Dụng
Phiếu bảo hành (Không có sẵn ở một số quốc gia)
Ốc treo tường (4 cái)
Bộ giữ cáp
Bộ chuyển đổi COMPONENT IN / AV IN
(Không có sẵn ở một số quốc gia)
- Hãy chắc chắn rằng những phụ kiện sau đây đi kèm với TV của bạn. Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện nào, xin liên hệ với đại lý khu vực của bạn.
- Màu sắc và hình dạng của phụ kiện khác so với mẫu.
- Các cáp không được cung cấp kèm với sản phầm này có thể được mua riêng.
- Mở hộp và kiểm tra xem có bất kỳ phụ kiện nào ẩn đằng sau hoặc bên trong các vật liệu đóng gói.
Cảnh báo: Màn hình có thể bị hư hỏng do lực trực tiếp khi vận
chuyển không đúng cách. Chúng tôi đề nghị nâng ở cạnh TV như
trong hình.
Đừng chạm vào
màn hình này!
Caûnh baùo an toaøn quan troïng
Seõ laø moái nguy hieåm tieàm taøng khi TV bò ngaõ ñoã neáu noù khoâng ñöôïc laép ñaët chaéc chaén. Ñeå traùnh ruûi ro gaây
chaán thöông vôùi ngöôøi ñaëc bieät laø treû nhoû, baïn neân thöïc hieän caùc khuyeán caùo nhö beân döôùi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Caàn löu yù khi ñaët TV ôû nhöõng vò trí nhö maët phaúng, cabin, baøn hay nhöõng beà maët khaùc:
- Vò trí laép ñaët phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån khuyeán caùo cuûa Samsung hoaëc ñöôïc baùn cuøng saûn phaåm.
- Vò trí laép phaûi an toaøn, haïn cheá vieäc va chaïm.
- Ñaûm baûo khoâng gian cuûa baøn laép maùy phaûi lôùn hôn kích thöôùc cuûa chaân maùy TV.
- Vò trí laép maùy phaûi ñuû cöùng ñeå coù theå naâng ñôõ khoái löôïng vaø kích thöôùc cuûa TV.
Neân laép TV gaàn saùt vôùi töôøng ñeå traùnh vieäc ñoå ngaõ khi va chaïm.
Chæ neân trao quyeàn laép ñaët TV cho nhaân vieân kyõ thuaät Samsung.
Ñoïc kyõ vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa Samsung khi laép giaù treo töôøng.
Neân laép TV thuït saâu hôn beà maët cuûa tuû, keä... ñeå traùnh bò va ñaäp.
Ñaûm baûo khoâng treo TV treân caùc caïnh cuûa tuû, keä, beà maët...
Khoâng treo baát cöù vaät gì treân TV.
Khi laép TV treân caùc beà maët, tuû keä coù chieàu cao vöôït quaù moät meùt, baïn caàn söû duïng caùc thieát bò hoã trôï ñaëc bieät daønh rieâng cho vieäc treo
TV maøn hình phaúng nhö giaù ñôõ vöõng chaéc, daây ñai an toaøn, vaø nhöõng vaät keát noái.
Khoâng ñaët vaät gì chen vaøo khoaûng troáng giöõa TV vaø keä tuû.
Neáu tuû keä, beà maët maø baïn laép TV phía döôùi coù nhieàu ngaên, hoäc tuû thì baïn neân taïo caùc choát choáng môû ngaên, hoäc tuû naøy ñeå ngaên ngöøa tröôøng hôïp
treû nhoû leo treøo laøm ñoå maùy.
Haïn cheá caùc loaïi vaät nuoâi ñeán gaàn TV.
Giaùo duïc treû nhoû hieåu roõ veà söï nguy hieåm neáu chaúng may TV ngaõ ñoå neáu nhö haønh ñoäng sô yù do chuùng leo treøo gaây ra.
Neáu khoâng coù nhöõng bieän phaùp phoøng ngöøa an toaøn coù theå gaây ra hö hoûng hoaëc chaán thöông nghieâm troïng neáu TV rôi xuoáng.
Trang - 4
Bật và tắt TV.
Nhận diện giọng nói: Khởi chạy tương tác lệnh thoại. Nhấn nút, đọc
lệnh thoại, và sau đó nhả nút để khởi chạy tương tác lệnh thoại. Khi nhấn
một lần, hướng dẫn thực hiện tương tác lệnh thoại sẽ xuất hiện.
123 (Ô số): Khi nhấn, một dãy số sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình.
Chọn số và sau đó chọn Xong để nhập giá trị số. Sử dụng để chuyển
kênh, nhập PIN, nhập mã ZIP, v.v.
- Khi nhấn khoảng 1 giây hoặc lâu hơn, menu TTX sẽ xuất hiện.
Nút 4 màu: Hãy sử dụng các nút màu này để truy cập các tùy chọn bổ
sung cụ thể theo tính năng đang dùng.
EXTRA: Khi đang xem nội dung, nhấn để hiển thị thêm thông tin từ nhà
cung cấp nội dung.
Ô định hướng (lên/xuống/trái/phải): Di chuyển tâm điểm và thay đổi
các giá trị nhìn thấy trên menu TV.
Chọn: Chọn hoặc khởi chạy một mục đã đặt con trỏ. Nhấn khi đang
xem nội dung sẽ làm xuất hiện thông tin chương trình chi tiết.
(Trở về): Nhấn để trở về menu trước. Khi nhấn trong 1 giây hoặc lâu
hơn, chức năng đang chạy sẽ bị hủy bỏ. Nhấn khi đang xem một chương
trình, kênh trước đó sẽ xuất hiện.
(Smart Hub): Nhấn để trở về Màn hình đầu tiên
(Phát/Tạm dừng): Khi nhấn, điều khiển phát lại sẽ xuất hiện. Sử dụng các
điều khiển này, bạn có thể điều khiển nội dung đa phương tiện đang phát.
VOL (Âm lượng): Di chuyển nút lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.
Để tắt âm thanh, hãy nhấn nút. Khi nhấn khoảng 1 giây hoặc lâu hơn, menu
Phím tắt truy cập sẽ xuất hiện
CH (Kênh): Di chuyển nút lên hoặc xuống để thay đổi kênh. Để xem màn
hình Hướng dẫn, nhấn nút.
- Khi bạn ở trong một phòng tối, đèn trên các nút của Điều khiển thông minh Samsung sẽ phát sáng để bạn có thể nhận ra tên các nút.
Trang - 5
Kết nối TV với Điều khiển thông minh Samsung
Khi bạn bật TV lần đầu tiên, Điều khiển thông minh Samsung sẽ tự động được ghép nối
với TV. Nếu Điều khiển thông minh Samsung không tự động ghép nối với TV, hãy
hướng nó về phía cảm biến điều khiển từ xa của TV, sau đó nhấn và giữ đồng thời các
và
ở hình bên dưới trong khoảng 3 giây hoặc hơn.
nút được đánh dấu
Lắp pin vào Điều khiển thông minh Samsung
Để lắp pin, đẩy nắp sau mở theo hướng mũi tên và đặt pin
theo hình bên dưới. Đảm bảo các cực âm và cực dương đối
diện nhau
- Pin kèm theo khuyến nghị có tuổi thọ dài hơn.
Sử dụng nút nhấn điều khiển TV
Bật TV bằng Nút nhấn điều khiển TV ở mặt sau của TV và sau đó sử dụng menu điều khiển. Menu điều khiển cũng sẽ xuất hiện khi
bạn nhấn nút trong lúc TV đang bật. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng, vui lòng tham khảo hình bên dưới.
Bảng điều khiển
: Tắt nguồn
: Tăng âm lượng
: Tăng kênh
: Giảm âm lượng
: Giảm kênh
: Nguồn
Bảng điều khiển TV / cảm biến điều khiển từ xa
Nhấn: Di chuyển
Nhấn và giữu: Chọn
Bảng điều khiển TV được lắp ở mặt sau TV.
Trang - 6
Kết nối vào mạng
Việc kết nối TV với mạng cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ trực tuyến như Smart Hub cũng như các bản cập nhật
phần mềm.
Kết nối mạng - Không dây
Kết nối TV với Internet sử dụng bộ định tuyến tiêu chuẩn hoặc modem.
Bộ định tuyến IP không dây hoặc
Modem có máy chủ DHCP
Cổng LAN trên tường
Cáp LAN (Không được cung cấp)
Kết nối mạng - Có dây
Kết nối TV với mạng bằng cách dùng cáp LAN.
Bảng điều khiển ở mặt sau của TV
- TV không hỗ trợ tốc độ mạng thấp hơn hoặc bằng 10Mbps.
- Sử dụng cáp CAT 7 ( loại *STP) để kết nối.
*
* Cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu
Trang - 7
Mạng di động
Tính khả dụng phụ thuộc vào kiểu máy và khu vực cụ thể.
Khi kết nối với mạng điện thoại di động, một số chức năng có thể không khả dụng.
Tham khảo sơ đồ và gắn cáp của thiết bị di động (được bán riêng) vào cổng USB. Cáp của thiết bị di động phải được kết nối với
TV để kết nối với mạng điện thoại di động. Tuy nhiên, cáp của thiết bị di động được bán riêng và không có sẵn từ Samsung.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Khi bạn sử dụng thiết bị kết nối di động lớn (Thẻ dữ liệu), các thiết bị USB có thể không hoạt động đúng do nhiễu giữa các cổng
USB, hoặc mạng không dây có thể không hoạt động đúng do nhiễu từ các thiết bị ngoại vi và môi trường xung quanh. Trong
trường hợp này, sử dụng cáp mở rộng USB.
Nhà mạng hỗ trợ và tên kiểu máy
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo e-Manual.
Trang - 8
e-Manual
e-Manual được nhúng bao gồm các thông tin và tính năng quan trọng của TV.
- Bạn có thể tải về và xem bản in của e-Manual trên trang web của Samsung.
Hiển thị e-Manual:
• Trong menu của TV, chọn
>
Cài đặt > Hỗ trợ > Mở e-Manual.
Sử dụng các nút trong e-Manual
Tìm kiếm
Chọn một mục từ kết quả tìm kiếm để tải trang tương ứng.
Danh mục
Chọn một từ khóa từ danh sách để điều hướng đến trang liên quan.
Đã xem gần đây
Chọn một chủ đề từ danh sách chủ đề xem gần đây.
Thử ngay
Cho phép bạn truy cập vào mục menu tương ứng và thử các tính năng ngay lập tức.
Liên kết
Cho phép bạn truy cập vào trang tài liệu tham khảo tương ứng.
- Một số màn hình menu không thể được truy cập từ e-Manual.
Thiết lập ban đầu
Hộp thoại thiết lập ban đầu xuất hiện khi TV được kích hoạt lần đầu tiên. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài
đặt ban đầu. Bạn có thể thực hiện thủ công quá trình này lần sau trong menu
> Cài đặt > Hệ thống > Bắt đầu thiết lập.
Trang - 9
Xử lý sự cố và Bảo trì
Xử lý sự cố
Nếu TV có vẻ như có vấn đề, trước tiên xem danh sách các vấn đề và giải pháp có thể. Đồng thời, xem lại phần Xử lý sự cố trong
e-Manual. Nếu không có các mẹo xử lý sự cố nào áp dụng được, vui lòng truy cập “www.samsung.com” và nhấp vào Hỗ trợ, hoặc
liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng được liệt kê ở bìa sau của hướng dẫn sử dụng này.
- Màn hình LED TFT của TV có cấu tạo từ một bảng bao gồm các tiêu điểm ảnh đòi hỏi công nghệ tinh vi để sản xuất. Tuy nhiên, có thể sẽ
có một vài điểm ảnh sáng hoặc tối trên màn hình. Những điểm ảnh “chết” này không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
- Để giữ TV ở điều kiện tối ưu, cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất. Sử dụng chức năng Cập nhật ngay hoặc Cập nhật tự động trên menu
TV ( >
Cài đặt > Hỗ trợ > Bản cập nhật phần mềm > Cập nhật ngay hoặc Cập nhật tự động).
Không bật được TV.
• Hãy chắc rằng dây điện nguồn AC được cắm chặt vào ổ điện trên tường và vào TV.
• Đảm bảo ổ cắm điện trên tường hoạt động và đèn báo nguồn điện trên TV sáng và có màu đỏ.
• Thử bấm nút Power (Nguồn) trên TV để đảm bảo vấn đề không phải do điều khiển từ xa. Nếu TV bật lên, hãy tham khảo phần
“Điều khiển từ xa không hoạt động” bên dưới.
Không có hình ảnh/video/âm thanh hoặc hình ảnh/video/âm thanh bị nhiễu từ thiết bị
ngoại vi hoặc hiển thị "Không / Tín hiệu yếu" trên TV hoặc không tìm thấy kênh.
• Đảm bảo kết nối đến thiết bị đúng và tất cả đã được gắn chặt.
• Tháo và nối lại tất cả cáp kết nối với TV và thiết bị ngoại vi. Thử với cáp mới nếu được.
• Xác nhận chọn đúng nguồn đầu vào.
(
>Nguồn).
• Thực hiện tự chẩn đoán TV để xác định nếu sự cố xảy ra do TV hoặc thiết bị.
(
>
Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chẩn đoán >
Bắt đầu kiểm tra âm thanh hoặc Bắt đầu kiểm tra hình ảnh).
• Nếu kết quả kiểm tra bình thường, khởi động lại thiết bị kết nối bằng cách rút dây nguồn của thiết bị ra và sau đó cắm lại lần nữa.
Nếu vấn đề vẫn còn, hãy tham khảo hướng dẫn kết nối của thiết bị ngoại vi.
• Nếu TV chưa được kết nối với thiết bị giải mã truyền hình cáp hoặc vệ tinh, chạy Dò kênh tự động để dò tìm các kênh(
>
Cài đặt
> Phát sóng > Dò kênh tự động).
Điều khiển từ xa không hoạt động.
• Kiểm tra xem đèn báo nguồn trên TV có nhấp nháy khi bạn nhấn nút On (Bật) trên điều khiển từ xa. Nếu không, thay pin điều
khiển từ xa.
• Đảm bảo pin được lắp đặt đúng hướng cực (+/-).
• Thử hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào TV từ khoảng cách 1,5~1,8 m.
• Nếu TV có kèm điều khiển từ xa (điều khiển bằng bluetooth), đảm bảo đã kết nối với điều khiển từ xa của TV. (Vui lòng tham
khảo e-Manual.)
Điều khiển từ xa của hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh không thể bật
hoặc tắt TV hoặc điều chỉnh âm lượng.
• Lập trình hộp giải mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để điều khiển được TV. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hộp giải
mã truyền hình cáp hoặc đầu thu vệ tinh để biết mã số của TV SAMSUNG.
Trang - 10
Thiết lập TV sẽ mất sau 5 phút.
• TV ở chế độ Shop ( Mua sắm). Thay đổi Chế độ sử dụng thành Sử dụng tại nhà. (
Chế độ sử dụng > Sử dụng tại nhà).
>
Cài đặt > Hệ thống > Cài đặt chuyên môn >
Wi-fi không liên tục
>
Cài đặt > Mạng > Trạng thái mạng).
•
Đảm bảo TV có kết nối mạng (
•
Hãy chắc rằng mật mã Wifi được nhập đúng.
•
Kiểm tra khoảng cách giữa TV và Modem/Bộ định tuyến. Khoảng cách không quá 15.2 m.
•
Giảm nhiễu sóng bằng cách không sử dụng hoặc tắt các thiết bị không dây. Kiểm tra không có vật cản giữa TV và Modem/Bộ định tuyến.
(Độ mạnh Wifi có thể giảm do thiết bị, điện thoại không dây, tường đá/lò sưởi, v.v.)
Một tầng
Nhiều tầng
Bộ định tuyến không dây
Bộ tăng cường không dây
•
Liên hệ với ISP và hỏi họ cách cài đặt lại mạng để đăng ký lại địa chỉ Mac của Modem/Bộ định tuyến mới và TV.
Những vấn đề về ứng dụng video (Youtube, v.v.)
•
Đổi DNS thành 8.8.8.8. Chọn
Server > nhập 8.8.8.8 > OK
•
Cài đặt bằng cách chọn
>
>
Cài đặt > Mạng > Trạng thái mạng > C.đặt IP > Th.lập DNS > Nhập thủ công > DNS
Cài đặt > Hỗ trợ > Tự chẩn đoán > Đặt lại Smart Hub.
Hỗ trợ từ xa là gì?
Dịch vụ Hỗ trợ từ xa của Samsung sẽ đưa một kỹ thuật viên của Samsung hỗ trợ bạn trực tiếp qua phương tiện từ xa:
•
Chẩn đoán TV của bạn
•
Điều chỉnh các thiết lập cho TV của bạn
•
Thực hiện việc khôi phục TV về mặc định
•
Cài đặt các cập nhật phần cứng được đề nghị
Dịch vụ hỗ trợ từ xa hoạt động như thế nào?
Bạn có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ xa của Samsung với TV của mình:
1. Hãy gọi tới Trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung để yêu cầu hỗ trợ từ xa.
2. Mở menu trên TV và đến phần Hỗ trợ.
3. Chọn Quản lý từ xa, sau đó đọc và đồng ý các thỏa thuận về dịch vụ. Khi màn hình PIN xuất hiện, hãy cung cấp số PIN cho đại lý.
4. Sau đó trung tâm sẽ truy cập vào TV của bạn.
Trang - 11
Cảm biến Eco và độ sáng màn hình
Cảm biến Eco tự động điều chỉnh độ sáng của TV. Tính năng này tự động đo ánh sáng trong phòng và điều chỉnh độ sáng của TV để
giảm bớt điện năng tiêu thụ. Nếu bạn muốn tắt, chuyển đến
>
Cài đặt > Hệ thống > Giải pháp tiết kiệm > Cảm biến Eco.
- Nếu màn hình quá tối khi xem TV trong một môi trường tối, điều này có thể là do Cảm biến Eco.
- Không chặn cảm biến bằng bất kỳ vật gì. Điều này có thể làm giảm độ sáng của hình ảnh.
Cảnh báo về ảnh tĩnh
Tránh hiển thị ảnh tĩnh (như các tập tin hình ảnh jpeg) hoặc các thành phần ảnh tĩnh (như biểu tượng kênh TV, thanh thông tin chứng
khoán hoặc tin tức phía dưới màn hình, v.v.), hoặc các chương trình ở định dạng toàn cảnh hoặc 4:3 trên màn hình. Nếu bạn liên tục
trình chiếu ảnh tĩnh có thể gây ra hiện tượng "cháy" ảnh trên màn hình LED ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Để giảm thiểu nguy
cơ của ảnh hưởng phụ này, vui lòng làm theo những khuyến nghị sau đây:
•
Tránh hiển thị cùng một kênh TV trong thời gian dài.
•
Luôn luôn cố gắng hiển thị mọi hình ảnh trên toàn màn hình. Sử dụng menu định dạng hình ảnh của TV để chọn chế độ phù hợp nhất.
•
Giảm độ sáng và độ tương phản để tránh xuất hiện lưu ảnh.
•
Sử dụng toàn bộ các tính năng được thiết kế của TV để làm giảm hiện tượng lưu ảnh và cháy màn hình. Hãy tham khảo eManual để biết thêm chi tiết.
Bảo quản TV
- Nếu có miếng dán dán vào màn hình TV, một số mảnh vụn có thể còn sót lại sau khi bạn đã gỡ bỏ miếng dán. Hãy lau sạch
hết các mảnh vụn này trước khi xem TV.
- Vỏ ngoài và màn hình của sản phẩm có thể bị trầy xước khi lau chùi. Hãy sử dụng loại vải được cung cấp hoặc vải mềm khi
lau chùi vỏ ngoài và màn hình để tránh bị trầy xước.
•
Không được xịt nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên TV. Bất kỳ
chất lỏng nào lọt vào trong sản phẩm đều có thể gây hư hỏng, cháy,
hoặc điện giật.
•
Tắt TV, sau đó lau nhẹ nhàng vết bẩn và dấu vân tay trên bảng điều khiển
bằng một miếng vải sợi nhuyễn. Lau chùi thân và bảng điều khiển TV
bằng một khăn vải sợi nhuyễn có thấm một ít nước. Sau đó, lau sạch hơi
ẩm bằng khăn khô. Khi vệ sinh, không dùng lực mạnh trên bề mặt vì có
thể gây hỏng bảng điều khiển. Không được sử dụng chất lỏng dễ cháy
(benzen, dung môi, v.v.) hoặc chất làm sạch khác. Với các vết bẩn khó
tẩy, xịt một ít nước tẩy màn hình lên miếng vải.
Trang - 12
Lắp đặt TV
Gắn TV lên tường
Nếu bạn gắn TV này lên tường, tuân theo các hướng dẫn một cách chính xác như nhà sản xuất đề ra. Nếu không
được gắn đúng cách, TV có thể bị trượt hoặc rơi, gây ra tổn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ hoặc người lớn và
hư hỏng nghiêm trọng cho TV.
Đối với các mẫu có cung cấp bộ điều hợp gắn tường, lắp đặt chúng như hình bên dưới trước khi lắp đặt bộ giá treo tường.
- Tham khảo hướng dẫn lắp đặt được kèm theo với bộ giá treo tường của Samsung.
Samsung Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào cho sản phẩm hoặc tổn thương cho bạn hoặc người khác nếu bạn
tự ý lắp đặt giá treo tường.
Ốc treo tường
TV
Giá treo tường
C
Ốc treo tường
TV
Giá treo tường
C
Thông số kỹ thuật và các lưu ý của bộ giá treo tường VESA
Bạn có thể lắp đặt giá treo lên bức tường vững chắc vuông góc với sàn. Trước khi gắn giá treo tường lên bề mặt nào ngoại trừ tấm
thạch cao, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn treo TV lên trần nhà hoặc tường
nghiêng, TV có thể sẽ bị rơi dẫn đến chấn thương.
Kích thước chuẩn của bộ giá treo tường xem bảng dưới đây.
Nếu bạn đang lắp đặt giá treo tường của bên thứ ba, lưu ý rằng chiều dài con ốc bạn sử dụng để gắn TV vào giá treo tường nằm ở
cột C trong bảng bên dưới.
Kích thước TV tính
theo inch
Thông số kỹ thuật lỗ vít VESA(A * B)
theo đơn vị milimet
40 ~ 43
200 x 200
C (mm)
43 ~ 45
49 ~ 65
400 x 400
Trang - 13
Chuẩn ốc
Số lượng
M8
4
Không lắp đặt bộ giá treo tường khi đang bật TV. Việc này có thể gây chấn thương do điện giật.
•
Không sử dụng đinh vít dài hơn kích thước chuẩn hoặc không tuân theo thông số kỹ thuật về đinh vít chuẩn của VESA. Đinh
vít dài quá có thể làm hỏng bên trong của TV.
•
Với những giá treo tường không tuân theo thông số kỹ thuật về đinh vít chuẩn của VESA, độ dài của đinh vít có thể khác nhau
tùy theo thông số kỹ thuật của giá treo tường.
•
Không vặn các ốc quá chặt. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm hoặc làm rơi sản phẩm, dẫn đến thương tích cá nhân. Samsung
sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp như vậy.
•
Samsung không chịu trách nhiệm về những hư hỏng hay tổn thương của con người khi sử dụng giá treo không theo chuẩn VESA
hoặc giá treo không phù hợp hay người tiêu dùng không làm theo hướng dẫn lắp đặt sản phẩm.
•
Không treo TV nghiêng quá 15 độ.
•
Luôn phối hợp hai người để gắn TV lên tường.
Sắp xếp cáp bằng bộ giữ cáp
Tạo thông gió thích hợp cho TV
Khi lắp đặt TV, hãy giữ khoảng cách ít nhất 10 cm giữa TV với các vật thể khác (tường, cạnh tủ, v.v...) để đảm bảo sự thông gió thích hợp.
Không duy trì thông gió thích hợp có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc sản phẩm gặp vấn đề do sự gia tăng nhiệt độ bên trong sản phẩm.
Khi bạn lắp đặt TV với chân đế hay đế gắn tường, chúng tôi đề nghị bạn chỉ nên sử dụng các bộ phận do Samsung Electronics cung cấp.
Nếu sử dụng các bộ phận của nhà sản xuất khác, bạn có thể gặp khó khăn khi lắp đặt sản phẩm hoặc bị chấn thương nếu làm rơi sản phẩm.
Lắp đặt với chân đứng
Lắp đặt với giá treo tường
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Trang - 14
Gắn TV vào chân đế
Chắc chắn rằng bạn có tất cả các phụ kiện, và bạn lắp chân đế theo hướng dẫn lắp đặt được cung cấp.
Cảnh báo an toàn: Gắn chặt TV lên tường
Lưu ý: Hành động kéo, đẩy, hoặc leo lên TV có thể làm TV bị rơi. Đặc biệt, đảm bảo trẻ nhỏ
không trèo lên hoặc làm lung lay TV. Làm như vậy có thể khiến TV bị lật, gây ra tổn thương
nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Để thêm chắc chắn và an toàn, bạn có thể mua và lắp đặt
thiết bị chống rơi như mô tả bên dưới.
Không bao giờ đặt TV ở vị trí không cân bằng. TV có thể sẽ bị rơi, gây ra tổn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa
tính mạng. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt cho trẻ nhỏ, bằng cách áp dụng những lưu ý đơn giản
sau:
•
Sử dụng tủ hoặc chân đế do nhà sản xuất TV đề nghị.
•
Chỉ sử dụng vật dụng có thể hỗ trợ một cách an toàn cho TV.
•
Hãy đảm bảo rằng TV không bị nhô ra khỏi các cạnh của vật dụng hỗ trợ.
•
Không đặt TV lên vật dụng cao (ví dụ như tủ ly hoặc tủ sách) mà không bắt chặt cả TV và vật dụng vào vật đỡ
phù hợp.
•
Không đặt TV lên quần áo hoặc để các vật liệu khác giữa TV và vật dụng hỗ trợ.
•
Hướng dẫn trẻ em biết về mức độ nguy hiểm khi trèo lên vật dụng để với lên TV hoặc các thiết bị điều khiển
của nó.
Nếu TV hiện có của bạn đang được giữ lại và di chuyển, các biện pháp như trên nên được áp dụng.
Để tránh TV rơi xuống
1. Đặt các đinh vít vào trong vòng và sau đó siết chặt các đinh vít vào tường.
Chắc chắn rằng các đinh vít đều đã được bắt chặt vào tường.
- Có thể bạn sẽ cần thêm vật liệu như các đinh móc tùy theo loại tường.
2. Đặt các đinh vít vào trong vòng thứ hai và sau đó siết chặt các đinh vít vào TV.
- Có thể đinh vít không được cung cấp kèm theo sản phẩm. Trong trường
hợp này, bạn vui lòng mua đinh vít có thông số kỹ thuật đúng theo sản phẩm.
3. Nối các vòng kẹp cố định trên TV và các vòng kẹp cố định trên tường bằng một
sợi dây chắc chắn, chịu được lực và sau đó cột chặt mối dây.
- Nên lắp đặt TV gần tường để TV không rơi về phía sau.
- Nối dây để các vòng kẹp cố định trên tường cùng một độ cao hoặc thấp
hơn các vòng kẹp cố định trên TV.
Trang - 15
Thông số kỹ thuật và các thông tin khác
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
3840 x 2160
Quy định về môi trường
Nhiệt độ vận hành
110℃ đến 40℃ (50°F đến 104°F)
Độ ẩm vận hành
10% đến 80%, không tụ hơi nước
Nhiệt độ bảo quản
-20℃ đến 45℃ (-4°F đến 113°F)
Độ ẩm bảo quản
5% đến 95%, không tụ hơi nước
0˚
Chân đế xoay (Trái / Phải)
20W
Âm thanh (Đầu ra)
Tên kiểu máy
UA40KU6400 / UA40KU7000
UA43KU6400 /
UA43KU6470 / UA43KU7000
100 cm
108 cm
Thân máy
90.37 x 51.98 x 5.41 cm
96.68 x 56.42 x 5.50 cm
Có chân đế
90.37 x 57.26 x 30.40 cm
96.68 x 61.64 x 30.40 cm
Kích thước màn hình (Đường chéo)
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)
Trọng lượng
Không có chân đế
Có chân đế
Tên kiểu máy
Kích thước màn hình (Đường chéo)
9.1 kg
10.5 kg
10.7 kg
12.0 kg
UA49KU6400 /
UA49KU6470 / UA49KU7000
UA55KU6400 /
UA55KU6470 / UA55KU7000
123 cm
138 cm
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)
Thân máy
109.94 x 63.87 x 5.47 cm
123.52 x 71.51 x 5.47 cm
Có chân đế
109.94 x 70.80 x 33.42 cm
123.52 x 78.27 x 33.42 cm
Không có chân đế
14.0 kg
16.9 kg
Có chân đế
16.1 kg
19.1 kg
Trọng lượng
Tên kiểu máy
UA65KU6400 / UA65KU6470 / UA65KU7000
163 cm
Kích thước màn hình (Đường chéo)
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)
Thân máy
145.61 x 84.04 x 5.44 cm
Có chân đế
145.61 x 91.97 x 37.89 cm
Trọng lượng
Không có chân đế
23.3 kg
Có chân đế
26.7 kg
- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- Để biết thêm thông tin về nguồn cung cấp điện và điện năng tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
Trang - 16
Giảm điện năng tiêu thụ.
Khi tắt TV, TV sẽ ở chế độ chờ. Trong chế độ chờ, sẽ tiếp tục tiêu hao một ít điện năng. Để giảm điện năng tiêu thụ, hãy rút phích
cắm dây nguồn ra khi bạn không sử dụng TV trong một thời gian dài.
Giấy phép
Các điều khoản HDMI và các giao diện HDMI độ phân giải cao, và biểu tượng HDMI là thương hiệu độc quyền và
đã được đăng ký bản quyền LLC tại Hoa Kỳ và quốc gia khác.
TRA
Số đăng kí : ER44790/16
Số đại lý: 0016333/08
CẢNH BÁO – ĐỂ NGĂN NGỪA VIỆC CHÁY LAN, HÃY LUÔN ĐỂ NẾN HOẶC
CÁC NGUỒN LỬA KHÁC TRÁNH XA SẢN PHẨM NÀY.
Trang - 17
Trang này được cố tình
để trống.
Download PDF

advertising