Samsung | MAX-T55 | Samsung MAX-T55 Manuel utilisateur

MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:48 PM
Page 1
Wπ±b± ’«dÆ√ W£ö£ ‰bÒ∂L
dGÒBL∞« ZÒ±bL∞« ÂUEM∞«
MP3-CD/CD-R/RW qOGA¢
MAX-T55
MAX-T55G
‹ULOKF∑∞« qO∞œ
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:48 PM
Page 2
.Sàè_ÖA^ éú\a äÖ \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ Åô¿\a òÉp ¿\Äa
∆AïèLUÜÇ¿
éÖë_Ç¿ ÑQ¡ äÖ ∆AåñFâK
ÑñtbLE ÅÇ VÜ_K ◊è^ .éïAâqE ∆AÜñÉqLÇ¿ fi[ã fl¿\| ÂAQ\Ç¿
AR
AR
.ÑF}L_ÜÇ¿ ∏ ∆¿]ñÜÜÇ¿ äÖ flÀAwL^º¿‡ ‹AnâÇ¿
2 .............................................................................................................................................................................. éÖë_Ç¿ ÑQ¡ äÖ ∆AåñFâK
\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ Gñú\K
4 ............................................................................................................................................................................................ WO±U±_« W•uK∞« dEM±
5 ............................................................................................................................................................................................ WOHKª∞« W•uK∞« dEM±
5 ............................................................................................................................................................................................ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
6 ................................................................................................................................................................................dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« lC¢ s¥√
6 ...................................................................................................................................................................... WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« v∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ WOHOØ
6 .......................................................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° VOØd¢
6 ............................................................................................................................................................................................‹uB∞« d∂J± qOÅu¢
7 ........................................................................................................................................................................................ w§¸Uî ¸bBL° qOÅu∑∞«
7 ................................................................................................................................................................ )WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
7 ............................................................................................................................................................................ )« ·«( FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
8 ..........................................................................................................................................................................................ÂU∑FL∞«/÷«d´ù« WHO™Ë
8 .................................................................................................................................................................................................... W´Uº∞« j∂{
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
9 ................................................................................................................................................................................ Wπ±bL∞« ’«dÆ_« dOOG¢Ë qOL∫¢
9 .......................................................................................................................................... WMA-CD/MP3 - Z±b± ’dÆ/Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
10 .......................................................................................................................................................................... Z±bL∞« ’dI∞« ‰bÒ∂± w≠ ’dÆ ¸UO∑î«
10 .................................................................................................................................................................................................. ¸UºL∞« ¸UO∑î«
10 .................................................................................................................................................................. MP3/WMA-CD ¸Uº±Ë Ê«uM´ ¸UO∑îô
11 ........................................................................................................................................................ Wπ±bL∞« ’dI∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞« W´uDI± Y∫°
11 ............................................................................................................................................................................................ jKª∞« qOGA¢ WHO™Ë
12 .......................................................................................................................................................................................... jOKª∞« s∫K∞« qOGA¢
12 ...................................................................................................................................................... Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ Ë√ ¸Uº± qGA¢ …œU´≈
12 .......................................................................................................................................................................... …b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
12 .......................................................................................................................................................................................... …dOî_« …dØ«c∞« WHO™Ë
13 .......................................................................................................................................................................... Z±bL∞« ’dIK∞ qOGA∑∞« VO¢d¢ Wπ±d°
14 .......................................................................................................................................................................... U≥dOOG¢ Ë√ Wπ±d∂L∞« ‹«¸UºL∞« h∫≠
xÇ¿êÜÇ¿
14 .............................................................................................................................................................................. aUNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
15 ........................................................................................................................................................................................ W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î«
15 ........................................................................................................................................................................................ u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« sOº∫¢
lï\bÇ¿ fl\ñRT
16 .................................................................................................................................................................................. XOßUJ∞« j¥d® v∞« ŸUL∑ßô«
16 .......................................................................................................................................................................... s±«e∑L∞« Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 …eO±
16 ........................................................................................................................................................................................ Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
17 .......................................................................................................................................................................................... u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
17 .................................................................................................................................................................................. )Dubbing( XOßUJ∞« aº≤
17 .................................................................................................................................................................................................... j¥dA∞« œ«b´
„\WΩ¿ xôAnèÇ¿
18 .................................................................................................................................................................................................. XÆRL∞« WHO™Ë
18 .................................................................................................................................................................................................... XÆRL∞« ¡UG∞≈
19 .................................................................................................................................................................................................... r∑J∞« WHO™Ë
19 .......................................................................................................................................................................................... ‹uB∞« l{Ë ¸UO∑î«
19 .................................................................................................................................................................... jO∫L∞« ‹uB∞«/ÍuI∞« ‹uB∞« l{Ë WHO™Ë
20 .................................................................................................................................................................................. UO∞¬ ·UI¥ù« vK´ ÂUEM∞« j∂{
20 ........................................................................................................................................................................................ ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
20 .................................................................................................................................................................................. )͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë
A Ü q L ^ ë Ç ∆AñdèK
21 ................................................................................................................................................................................................ ›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿
21 .................................................................................................................................................................................. dÒGBL∞« ZÒ±bL∞« p±UE≤ nOEM¢
22 ...................................................................................................................................................................... éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿
22 ........................................................................................................................................................................ èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
22 ........................................................................................................................................................................ lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
23 .............................................................................................................................................................................................. éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿ xd ∏ ÑWZï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
.1 xeÇ¿ äÖ
∆ºAUÇ¿ ∏ ∆¿Â¿\Qæ¿ Â¿À¡ ‡¡ ∆AÜÄULÇ¿ ,lE¿èhÇ¿ ‹¿ZXL^¿
.\kXÇ¿ ’Aqaæ¿ òÇ¿ Åg\qK òÇ¿ ‚Àêï Z| Aâã éâñFÖ \ñtÇ¿
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
\ï[UK
∆AÖZeÇAE éEAdæ¿ \kW
VLwK º éñôAE\åÄÇ¿
VLwÇ¿ Zâp éñô\Ö \ñtÇ¿ Õ]ñÉÇ¿ éqaΩ “\qLÇ¿ GâRK-\ï[UK
.éÉjAFÇ¿ ∆A}ÉtÇ¿ AWÀ¬ Zâp‡
º éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ ~ï\UÇ¿ \kW xñwXLÇ :çñFâK
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ ŒAåRÇ¿ ¿[ã “\qK
:\ï[UK
\kW äÖ xñwXLÉÇ ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ VLwK º
‚¡ ZQèï º .éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
ÂAQ\Ç¿ .çUñÉeK ÅâÄÜï ŒAåRÇ¿ ÑW¿À Â]Q
.éÖZXÇAE fLXÜÇ¿ óâwÇ¿ ÂApZL^¿
éhï\qÇ¿ ébï\Ç¿ ÑWÀ¡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ râÜÇ :\ï[UK
.AÖAK ºAWÀ¬ iï\qÇ¿ G}OÇ¿ ∏ `EA}ÉÇ
.flZTèÇ¿ ∏ éñôAE\åú éÖZd GF_ï Z| ‚[Ç¿ \ñkXÇ¿ lÇèwÇ¿ òÉp ZK éÖëqÇ¿ fi[ã
.ŒAåRÉÇ éFTAeÜÇ¿ éÖAåÇ¿ éàAñeÇ¿‡ ÑñtbLÇ¿ ∆AÜñÉqLE ⁄Õ[âK éÖëqÇ¿ fi[ã
ŒèÖÕ
énTëÖ
3
áåÖ
rvÀ¿
ltg¿
2
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:48 PM
Page 4
WO±U±_« W•uK∞« dEM±
WOHKª∞« W•uK∞« dEM±
AR
AR
FM wz«u≥ qOÅu¢ ·d©
.1
AM wz«u≥ qOÅu¢ ·d©
.2
w≠U{ù« qîœ .3
1
2
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .4
)͸UO∑î«( WOD∞uH∞« wI∑M± .5
3
4
5
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
Z±bL∞« ’dI∞«
)W§uL∞«( n∞«RL∞«
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«
W´Uº∞«/XÆRL∞«
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢
AI Âu≤
¸UN™ù«
u¥dO∑ßô«/ÍœU•_«
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«
1/2 j¥dA∞« ,nKª∞« v∞« j¥dA∞« ŸU§¸≈
j¥dA∞« ·UI¥≈
Z±bL∞« ’dI∞« ·UI¥≈
‹uB∞« Èu∑º±
jO∫L∞« ‹uB∞« l{Ë
‹uB∞« l{Ë
)10+( XÆRL∞« l{Ë
r∑J∞«
Âu∂∞_«/WH∞«RL∞«
Z±bL∞« ’dIK∞ XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«
j¥dA∞« Y∫°/wDª¢
j¥dA∞« qOGA¢
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« j¥dA∞« r¥bI¢
1/2 j¥dA∞«
œ«bF∞« j∂{ …œU´≈
ÂU∑FL∞«
Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈
jKª∞«
j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«
‚ö¨ù«/`∑H∞«
’dI∞« wDª¢
j¥dA∞«
w≠U{ù«
.1
.2
BAND
TUNER
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
1
2
3
4
5
6
7
8
CD
POWER
TIMER ON / OFF
.16
AUX
OPEN/
CLOSE
DISC SKIP
TIMER / CLOCK
PROGRAM / SET
AI SLEEP
SHUFFLE
CD REPEAT
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
9
TAPE
.14
.15
TAPE
10
11
.17
.18
32
31
30
29
28
27
26
25
‰uîb∞«.15
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô« .1
XÆu∞« ·UI¥≈/qOGA¢ .16
ÂU∑FL∞«/¸UN™ù« .2
24
23
22
21
20
FM/ÍœU•√ u¥dO∑ß« .18
19
n∞«RL∞« …dØ«– .19
W´ULº∞« .5
épA_Ç¿/M|êÜÇ¿ .20
)w≠U{ù« qîœ( AUX IN .6
ÂuM∞« .17
WHO™u∞« ¸UO∑î« ¸«¸“√ .3
·UI¥ù« Ë√ WH∞«RL∞« l{Ë ¸“ , Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√ .4
MP3-CD / CD
12
.19
MUTE
.20
.21
13
TUNING/
ALBUM
VOLUME
18
Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢/aºM∞«/XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞« .21
.22
.24
.25
.26
Êu≠ËdJOL∞« j∂{/Êu≠ËdJOL∞« .7
17
.23
SURROUND MODE
14
SOUND MODE
TUNING
MODE
+10
‹uB∞« Èu∑º± j∂{ .22
2Ë1 XOßUJ∞« .8
16
jO∫L∞« ‹uB∞«/ÍuI∞« ‹uB∞« l{Ë .23
‹uB∞« l{Ë .9
15
÷dF∞« …c≠U≤ .24
MULTI JOG .10
.27
‚ö¨ù«/`∑H∞« .25
.28
.29
2/1 j¥dA∞« .11
’dI∞« q¥b∂¢ .26
œ«bF∞« j∂{ …œU´≈ .12
.30
.31
’dI∞« ÕAñLW¿ Õ¿ÕŒ¡ .27
jOKª∞« s∫K∞« qOGA¢ .13
.32
Z±U≤d∂∞« .14
5
4
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:48 PM
Page 6
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
w§¸Uî ¸bBL° qOÅu∑∞«
dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« lC¢ s¥√
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° VOØd¢
AR
AR
: Ê√ sJL¥ )WDßu∑L∞«Ë WK¥uD∞« ‹U§uLK∞( )« t¥«( AM wz«u≥
.X°U£ `Dß vK´ l{u¥ ◆
)…b´UI∞« W∞«“≈ ôË√ Vπ¥( jzU∫∞« vK´ X∂∏¥ ◆
UNO∞« …¸UA±Ë “UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§u± )« t¥«( AM wz«u≥ qOÅu¢ ·«d©√
.)« t¥«( AM W±öF°
‹uB∞« …œu§ …eO± vK´ ‰uB∫K∞ w≠U{ù« ‰Uîœù« «bª∑ß« p∞ sJL¥
.Èdî_« ¸œUBL∞« v∞« ŸUL∑ßô« bM´ dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« w≠
Êu¥eHK∑∞« ◆ : ‰U∏±
wzdL∞« ’dI∞« qGA± ◆
Hi-Fi u¥dO∑ß« u¥bO≠ XOßUØ qπº± ◆
s± W°dI± vK´ XºO∞ ‹uB∞« d∂J± „öß√ Ê√ s± bØQ¢ w¢uB∞« qî«b∑∞« VMπ∑∞
.ULz«œ )rß 5( WÅu° 2 s´ qI¢ ô ULNMO° W≠UºL∞« qF§« .wz«uN∞« „öß√
W≠U{ùU° .w¢uŠëdî≈ ¸bB± ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ ,w§¸Uî ¸bB± qOÅu∑∞
.RCA qOÅu¢ q°UØ v∞« ÃU∑∫∑ß ,p∞– v∞«
Ãdª± s± w§¸Uª∞« ¸bBL∞«Ë tKB≠«Ë œ«bF∑ßô« l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂{«
.WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
1
.dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« WOHKª∞« W•uK∞« v∞« w¢uB∞« q°UJ∞« qÅ
2
... W±öF° tO∞« ¸UAL∞« qÅuL∞« v∞«
... qÅ
)sOLO∞«( R
)¸UºO∞«( L
dL•_« f°UI∞«
iO°_« f°UI∞«
¸“ vK´ jG{«Ë wºOzd∞« f∂IL∞U° Èdî√ …d± ÂUEM∞« qÅË√
.qOGA∑∞« q§√ s± )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON
3
.)w≠U{ù«( AUX ¸“ vK´ jGC∞U° w≠U{ù« ¸bBL∞« d∑î«
.)w≠U{ù«( AUX ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
4
.w§¸Uª∞« dÅbL∞« qGÒ®
5
6
:b¥d¢ ULØ t≤“«ËË ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
W¥¸UD∂∞« …dOπ• ¡UD¨ vK´ …œu§uL∞«
W±öF∞« vK´ p±UN°≈ l{
.rNº∞« ÁUπ¢U° ¡UDG∞« l≠œ«Ë )bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ wHKª∞« t§u∞«(
1
hzUBª∞« fH≤ s± Ë√ LR03 “«d©Ë AAA “«d© s± sO∑¥¸UD∂∞« VØÒ¸
.sO∂DI∞« ÁUπ¢U° vM∑´«Ë
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ + l± V§uL∞« W¥¸UD∂∞« VDÆ + ◆
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ - l± V∞Uº∞« W¥¸UD∂∞« VDÆ - ◆
2
.t≤UJ± w≠ oKG∞« ‹uÅ lLº¢ v∑• tF≠b° t≤UJ± v∞« ¡UDG∞« b´√
3
b¥bπ∞« dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« w≠ ‹«eOLL∞« qØ vK´ qB∫¢ wJ∞
.…b•u∞« qOÅu¢ q∂Æ VOØd∑∞« ‹ULOKF¢ Ác≥ l∂¢« ,p° ’Uª∞«
.dI∑º± `Dº± ÷¸√ vK´ ÂUEM∞« VØÒ¸ ◆
.…œUπß vK´ …b•u∞« Ác≥ lC¢ ô ◆
.WO§¸Uª∞« WIDM± w≠ …b•u∞« Ác≥ lC¢ ô ◆
ÂUEM∞« w∂≤U§ vK´ )rß 15( ‹UÅu° 6 w∞«u• W•u∑HL∞« W≠UºL∞« ÊQ° dØc¢ ◆
.W¥uN∑∞« ÷«d¨_ tHKîË
.W∞uNº° Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• ¡UD¨ `∑H∞ ·UØ ÊUJ± „bM´ Ê√ s± bØQ¢ ◆
q§√ s± ÂUEM∞« w∂≤U§ vK´ W∂ßUM± ‹U≠Uº± vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ ◆
.bOπ∞« u¥dO∑º∞« ‹uÅ v∞« ŸUL∑ßô«
.ŸUL∑ßô« WIDM± vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J± t§
Ò Ë◆
W¥ËUº∑± ‹U≠Uº± vK´ Ÿu{u± ‹uB∞« Íd∂J± öØ Ê√ s± bØQ¢ ,“U∑LL∞« ¡«œú∞ ◆
.÷¸_« ‚u≠
s± ‹U¥¸UD∂∞« W∞«“S° rÆ ,WK¥u© …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ Âbª∑º¢ r∞ «–«
.√bB∞« lM± q§√
.ÈdºO∞«Ë vMLO∞« sO¢UMI∞« fJF¢ ô ,‹uB∞« …œu§ qC≠_
)« ·«( FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
: WO¢ü« ‹ôU∫∞« w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° ‰b∂∑ß« Ë√ qîœ√
dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« ¡«d® bM´ ◆
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ …¡UHØ Âb´ bM´ ◆
l± UNDKª¢ ôË …b¥b§ ‹U¥¸UD° W´uLπ± Âbª∑ß« ,‹U¥¸UD∂∞« ‰b∂∑º¢ U±bM´
.WOºODMGL∞« ‹U¥¸UD∂∞«Ë W¥uKI∞« ‹U¥¸UD∂∞«
Ê“«uL∞« ◆ ‹uB∞« Èu∑º± ◆
.¸u∫L∞« b∫∑L∞« ŸuM∞« s± wz«uN∞« qOÅu¢ WOHOØ
.FM wz«u≥ ·d© v∞« ÂË√ 75 wz«u≥ qÅË ◆
FM W±öF° tO∞« ¸UA±Ë ¸u∫L∞« b∫∑± ŸuM° f∂I± v∞« )« ·«( FM wz«u≥ ·d© qÅË ◆
.ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´
œbÒ•Ë u¥œ«d∞« WD∫± v∞« WH∞«RL∞« j∂C∞ 14 W∫HÅ w≠ …œu§uL∞« ‹ULOKF∑∞« l∂¢« ◆
.wz«uN∞« ÁU㛮 qC≠√
p∞– qLF∞ .w§¸Uî wz«u≥ qOÅu¢ v∞« ÃU∑∫¢ UHOF{ Ë√ UµOß ‰U∂I∑ßô« ÊUØ «–« ◆
“UNπ∞« w≠ )« ·«( FM tOK´ »u∑JL∞« f°UI∞« vK´ w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅË√
.)t° b¥Ëe∑∞« r∑¥ ô( ¸u∫L∞« b∫∑± ÂË√ 75 q°UØ Â«bª∑ßU°
œËe¢ w∑∞« u¥dO∑º∞« ‹uÅ ‹«eOL° l∑L∑∞«Ë rKOH∞« …b≥UA± p∞ sJL¥ : ‰U∏±
.)ULMOº∞« w≠ p≤QØ( u¥dO∑º∞U° wKÅ_« w¢uB∞« øbL∞U°
‹uB∞« d∂J± qOÅu¢
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« v∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ WOHOØ
.ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ lI¢
: ÂUEM∞« vK´ ·«d©√ WF°¸√ „UM≥
)L W±öF° ¸UAL∞«( ¸UºO∞« ‹uB∞« d∂JLK∞ ÊU≠d©
)R W±öF° ¸UAL∞«( sOLO∞« ‹uB∞« d∂JLK∞ ÊU≠d©
: qÅ ,`O∫B∞« ‹uB∞« WO´u≤ vK´ ‰uB∫K∞
+ ·«d©√ v∞« dL•_« pKº∞«
— ·«d©√ v∞« œuß_« pKº∞«
3
.·dD∞« …œ«bß pº±«Ë jG{«
.‹uB∞« d∂J± q∂• qîœ√
.l∂Åù« l≠¸«
1
2
3
h∫H¢ Ê√ Vπ¥ ,wºOzd∞« wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« Ãdª± v∞« p±UE≤ qOÅu¢ q∂Æ
W•uK∞« vK´ j∂C∞« f∂IL∞« WODK≠ VßUM¢ r∞ «–« .wzU°dNJ∞« bNπ∞« Ÿu≤
.ÂUEM∞« p∞– ¸dC¥ bÆ ,…b•uK∞ WOHKª∞«
.VßUML∞« f∂IL∞« v∞« wºOzd∞« pKº∞« qÅ
1
2
ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« qOGA∑∞ )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( Standby/ON ¸“ vK´ jG{«
.p° ’Uª∞« dGÒBL∞«
4
L
R
7
6
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:48 PM
Page 8
Z±b± ’dÆ/Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
ÂU∑FL∞«/÷«d´ù« WHO™Ë
W´Uº∞« j∂{
Wπ±bL∞« ’«dÆ_« dOOG¢Ë qOL∫¢
WMA-CD/MP3 -
AR
ôË ,MP3/WMA-CD Ë ,CD-RW ,CD-R ,w¢uB∞« CD qÒGA± u≥ “UNπ∞« «c≥
.MP3 ‹UHK± kH• WHO™u° eNÒπ¥
bÆË .sL∏L∞« Ë√ VKI∞« qJ® q∏± WOßUOÆ dO¨ UNKJ® Wπ±b± ’«dÆ√ Âbª∑º¢ ô
.qGÒAL∞« ¡«œ√ jÒ∫¥
.qOGA∑K∞ qÆ_« vK´ b•«Ë ’dÆ s±d∏Ø√ ‰Uîœ≈ r∑¥ Ê√ Vπ¥
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA∑∞ )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(STANDBY/ON ¸“ vK´ jG{«
vK´ )
( )Z±bL∞« ’dI∞«/MP3-Z±b± ’dÆ(MP3-CD/CD vK´ jG{«
.Z±bL∞« ’dI∞« WHO™Ë ¸UO∑îô WOºOzd∞« …b•u∞«
.b•«Ë MP3/WMA-CD ’dÆ Ë√ b•«Ë Z±b± ’dÆ s± d∏Ø√ qîœ√
vK´ )
( )Z±bL∞« ’dI∞«/MP3-Z±b± ’dÆ(MP3-CD/CD ¸“ vK´ jG{«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
¸“ Ë√ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞
MP3/WMA-CD ’dÆ Ë√ b•«Ë Z±b± ’dÆ s± d∏Ø√ ‰Uîœ≈ r¢ «–« ◆
.VO¢d∑∞U° qOGA∑∞« Ídπ¥ ,b•«Ë
‹«¸UºL∞« qØ `ºL∞ öOKÆ p° ’Uª∞« Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± ‚dG∑º¥ ◆
.’Uª∞« MP3/WMA-CD ’dÆ vK´ WKπºL∞«
r¢ «–« ÷dF∞« W®U® vK´ WOM¨ú∞ ÍeOKπ≤ô« rßô« ¸uN™ r∑¥ bÆ ◆
Ë√ d¢uO∂LJ∞« “UN§ s± qL∫L∞« MP3/WMA-CD ’dÆ nOMB¢
‹UGK∞« ¸uN™ r∑¥ ô bÆ( .)qO∞b∞«( s¥ËUMF∞« Vº• vK´ Èd∑AL∞«
).ÍeOKπ≤ô« ¡UM∏∑ßU° Èdî_«
-CD ’dÆ ’«uª∞ UI∂© ¸UºLK∞ ÍeOKπ≤ô« rßô« ¸uN™ r∑¥ ô bÆ ◆
1
2
3
4
.MP3/WMA
>Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢<
>MP3/WMA-CD qOGA¢ ¡UM£√<
12 rπ∫° Wπ±b± ’«dÆ√ W£ö£ Z±bL∞« ’dI∞« ‰bÒ∂± ÂUE≤ qL∫¥ Ê√ sJL¥
.‰Òu∫L∞« «bª∑ß« ÊËœ rß 8 Ë√ rß
dGBL∞« Z±ÒbL∞« ÂUEM∞« ¡«d® bM´ ◆
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« w≠ lDÆ ÀËb• VI´ ◆
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« w≠ qB≠ VI´ ◆
«c≥ ‹“ËUπ¢ «–« .W°uKDL∞« ‹«¸UO∑îô« j∂C∞ Ê«u£ …b´ „UM≥ …uDî qJ∞ ◆
.Èdî√ …d± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞«
.…dOπ∫∞« ‚ö¨≈ Ë√ `∑≠ bM´ Z±bL∞« ’dI∞« WF≠«¸ l± nMF° q±UF∑¢ ô
.¡UO®√ UNOK´ lC¢ ôË qHß_ ’«dÆ_« WF≠«¸ l≠b¢ ô
Ê«uMF° ¡eπ∞« l§«¸ ,W§U∫∞« bM´ ;ULz«œ W¥UMF° Wπ±bL∞« ’«dÆ_« ULz«œ q±U´
.22 W∫HÅ w≠ "Wπ±bL∞« ’«dÆ_« «bª∑ß« bM´ ‹U©UO∑•«"
. )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
1
( )‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
.…dOπ∫∞« `∑H¢ : WπO∑M∞«
2
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ )
t§Ë vK´ W±öF∞« „d∑¢ Ê√ …U´«d± l± WF≠«dK∞ w±U±_« VIA∞« w≠ UÅdÆ l{
.vK´√ v∞« Z±bL∞« ’dI∞«
q∂Æ q±U∫K∞ `O∫B∞« t≤UJ± w≠ qîœ√ Z±bL∞« ’dI∞« Ê√ s± bØQ¢
.…dOπ∫∞« ‚ö¨≈
3
DISC CHANGE ¸“ vK´ jG{U≠ «dî« Uπ±b± UÅdÆ qL∫¢ Ê√ ‹œ¸√ «–«
wDª¢ DISC SKIP Ë√ ( WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞« dOOG¢(
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞«
.W§¸œ 120 WF≠«d∞« ¸Ëb¢ : WπO∑M∞«
4
( )‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« oK¨√
.WO≤U£
.WO¢ü« ‹ULOKF∑∞« ŸU∂¢≈ pMJLO≠ …d®U∂± Z±b± ’dÆ qOGA¢ ‹œ¸√ «–«
5
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK ¸“ vK´ jG{«
.)W´Uº∞«( CLOCK ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
1
2
.)‰uîb∞«(Enter vK´ jG{«
.W´Uº∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
3
Ê√ sJL¥Ë ÷dF∞« W®U® vK´ ÂUEM∞« w≠ …d≠u∑L∞« nzU™u∞« qØ b≥UA¢ Ê√ sJL¥
.)·UI¥ù«( "off"Ë )qOGA∑∞«( "on" sO° ÷dF∞« ŸuDß ‰u∫∑¥
.)ÂU∑FL∞«/÷«d´ù«( DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{«
÷dF∞« W®U® vK´ ÂUEM∞« w≠ …d≠u∑L∞« nzU™u∞« qØ ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.WO±U±_« W•uK∞
1
¡eπ∞« WF§«d± ¡U§d∞« .qO∞b∞« «c≥ w≠ qOÅUH∑∞U° nzU™u∞« qØ Õd® r∑¥
.VßUML∞«
.WO≤U£ …d± )ÂU∑FL∞«/÷«d´ù«( DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® qE¢Ë ÂU∑FL∞« WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ : WπO∑M∞«
ŸuDº∞ WO≤U£ …d± )ÂU∑FL∞«/÷«d´ù«( DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{«
.WO±U±_« W•uK∞ ÷dF∞« W®U®
2
3
.qOGA∑∞« W∞U• vK´ ÂUEM∞« WÆU© ÊuJ¢ ¡UM£√ ÷dF∞« ŸuDß j∂{ r∑¥ Ê√ sJL¥
... vK´ jG{«
... ‡∞
4
W´Uº∞« iHî
W´Uº∞« …œU¥“
.)‰uîb∞«(Enter vK´ jG{« ,W∫O∫B∞« W´Uº∞« ÷d´ bM´
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
... vK´ jG{«
…d± )
¸UºL∞« d®R±
qOGA∑∞« XÆË d®R±
.UOJO¢U±u¢Ë√ “UNπ∞« ·UI¥≈Ë qOGA¢ p∞ `O∑¢ W´Uº° eNπ± „“UN§
: W´Uº∞« j∂C¢ Ê√ Vπ¥
... ‡∞
5
6
WIOÆb∞« iHî
WIOÆb∞« …œU¥“
¸UºL∞« d®R±
... vK´ jG{«
... qOGA∑∞
.)‰uîb∞«(Enter vK´ jG{« ,`O∫B∞« XÆu∞« ÷d´ bM´
.œ«bF∑ßô« l{Ë w≠ ÂUEM∞« ÊUØ u∞ v∑• ,UN{d´ r∑¥Ë W´Uº∞« √b∂¢ : WπO∑M∞«
)qO∞b∞«( Ê«uMF∞« d®R± qOGA∑∞« XÆË d®R±
Disc 1 Ë√ )
.WO∞U∑∞« ‹«¡«d§ù« o¥d© s´ W§U∫∞« bM´ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
.WOºOzd∞« …b•u∞« w≠ )‹uB∞« Èu∑º±(VOLUME rJ∫¢ i∂I± ¸œ« ◆
Ë√
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹uB∞« Èu∑º±(VOLUME + Ë√ - ¸“ vK´ jG{« ◆
b∫∞« vK´ ‹uB∞« Èu∑º±( …uDî 31 ‡° ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ sJL¥
vK´ ‹uB∞« Èu∑º± ,29 ‹uB∞« Èu∑º± 1 ~ ‹uB∞« Èu∑º± ,v≤œ_«
.)vBÆ_« b∫∞«
.M P 3 - C D / C D (
) ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£« XÆRL∞« nÆu∑∞« b¥d¢ U±bM´
.WO≤U£ …d± qOGA∑K∞ Èdî√ …d± MP3-CD/CD (
) ¸“ vK´ jG{«
. ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
’dI∞« m¥dG¢ l± sO∑OI∂∑L∞« sO¢dOπ∫∞« w≠ b¥b§ Z±b± ’dÆ ‰Uîœ≈ r∑¥ bÆ ◆
)’dI∞« ‰bÒ∂±(Disc Changer ¸“ vK´ jG{« .tKOGA¢ r∑¥ Êü« Íc∞« Z±bL∞«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ dz«b∞« ¡eπ∞« ¸Ëb¥ ô .Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ `∑H∞
¸UA¥ ,Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ w≠ b•«Ë Z±b± ’dÆ v∑• ‰Uîœ≈ r∑¥ r∞ «–« ◆
."NO DISC" W±öF°
’«dÆ√ 3 qOGA¢ r∑¥ ,Z±bL∞« ’dIK∞ qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ «–« ◆
.UOzUIK¢ UNKOGA¢ nÆu∑¢ Wπ±b±
Íu∑∫¥ Íc∞« ’dI∞« W∞U∫∞ UI∂© MP3/WMA-CD qOGA¢ WO´u≤ nK∑ª¢ bÆ ◆
.’dI∞« Z∑M¥ Íc∞« qπ
Ò ºL∞« “UN§ W∞U• Ë√ vIOßuL∞« ‹UHK± vK´
,’dI∞« fH≤ vK´ W¥¸Ëd{ dO¨ ‹«bKπ± Ë√ ‹UHKL∞ WHK∑ª± Ÿ«u≤√ „UM≥ ÊUØ «–« ◆
.UNKOGA¢ bM´ ‹öJAL∞« t§«u¢ ·uß
1 ’dÆ
Disc 2
2 ’dÆ
Disc 3
3 ’dÆ
.¸U∑ªL∞« ’dI∞« qOGA¢ √b∂¥Ë UOJO¢U±u¢Ë√ …dOπ∫∞« oKG¢ : WπO∑M∞«
5
(
.5 v∞« 2 s± ‹«uDª∞« ¸dÒØ Z±bL∞« ’dI∞« ‰b∂± m¥dH¢ Ë√ dOOG∑∞
6
7
7
¸“ vK´ jGC∞U° Èdî√ WHO™Ë Âbª∑º¢ XMØ u∞ v∑• XÆu∞« ¸UN™≈ p∞ sJL¥ ◆
.…b•«Ë …d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK
6
Ë√ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
/
¸«¸“√ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥ ◆
i∂I± s± ôb° bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )WH∞«RL∞«(TUNING /
.6 Ë 4 …uDî w≠ MULTI JOG
.W°d¢_« s± UNEH∫∞ UN±bª∑º¢ ô U±bM´ WIKG± …dOπ∫∞« qF§«
,u¥œ«d∞« WHO™Ë ¸UO∑î« bM´ Wπ±bL∞« ’«dÆ_« m¥dH¢ Ë√ qOL∫¢ pMJL¥
.w≠U{ù« ¸bBL∞« Ë√ j¥dA∞«
1
4,6
5
4
2,5
4,6
1
5
1
2
2,4,6
3,5,7
5
4,6
7
9
8
AR
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:49 PM
Page 10
?WMA u≥ U±
Wπ±bL∞« ’dI∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞« W´uDI± Y∫°
jG{ WOMI∑∞ w∞Ëb∞« ”UOI∞« ,Windows
AR
wMF¥ WMA
.WO¢uB∞« …¸U®ù«
...‹«¸UºL∞« ‰öî Y∫∂K∞
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« r¥bI∑∞«
nKª∞« v∞« ŸU§¸ù«
w∞ü« Y∫∂K∞ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
/
ŸUL∑ßô« VKD¥ Íc∞« MP3/WMA-CD ‡∞ ¸UºL∞«Ë Ê«uMF∞« ¸UO∑î« r∑¥ bÆ
.qOGA∑∞« ¡UM£√ Ë√ ·UI¥ù« W∞U• w≠ tO∞«
?MP3 u≥ U±
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ß« q∂Æ ‹uB∞« Èu∑º± iHª¢ p≤Q° vÅu¥
¸“ pº±Ë jG{ UC¥√ pMJL¥
.‹«¸UºL∞« sO° U± w≠
…¸U®ù« jG{ WOMI∑∞ wL∞UF∞« ”UOI∞« ,MPEG1 Layer3 ‡° MP3 e±d¥
‹U≤UO∂∞« jG{ q§√ s± wLÆd∞« jGC∞« WOMI¢ p∞– Âbª∑º¥ .WO¢uB∞«
.‹uB∞« WO´u≤ dOOG¢ ÊËœ …d± 12 v∑• WOKÅ_« WO¢uB∞«
WOºOzd∞« …b•u∞«
nKL∞« ‚ËUº¢
MP3 rOLB∑° W§u∑ML∞« ‹UHKL∞« …b•u∞« qGÒA¢ ·uß
.mp3.* b¥bL¢ l± )Layer3.Mpeg1(
)Layer2.Mpeg1( MP2 rOLB∑° W§u∑ML∞« ‹UHKL∞« qOGA¢ UC¥√ sJL¥
.mp2.* b¥bL¢ l±
?CD-RW Ë√ CD-R ’dÆ vK´ qOπº∑∞« sJL¥ MP3 ‹UHK± rØ
.XO°UGO± 680 CD-RW Ë√ CD-R ’dI∞ ÈuBI∞« WFº∞«
qO㧛 sJL¥ p∞c∞Ë ,U±uL´ XO°UGO± 4 WFß MP3 ‡∞ b•«Ë nK± pKL¥
.b•«Ë ’dÆ vK´ UHK± 170 w∞«u•
MP3-CD / CD
CD-R/RW qOGA¢
MUTE
jKª∞« qOGA¢ WHO™Ë
nK∑ªL∞« VO¢d∑∞U° Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥
VO¢d∑∞U° UOzUIK¢ ¸U∑ª¢ ·uß WHK∑ªL∞« ‹«¸UºL∞« Ê_ ,…d± qØ
.wz«uAF∞«
Z±bL∞« ’dI∞« ‰Òb∂± w≠ ’dÆ ¸UO∑î«
Media Audio
W´uDIL∞ l¥dº∞« Y∫∂∞« pMJL¥ ,Z±bL∞« ’dI∞« v∞« ŸUL∑ßô« bM´
.¸UºL∞« vK´ WÅUª∞« vIOßuL∞«
...pº±«Ë jG{«
qÆ_« vK´ …b•«Ë WO≤U£ …bL∞
qÆ_« vK´ …b•«Ë WO≤U£ …bL∞
MP3/WMA-CD ¸Uº±Ë Ê«uM´ ¸UO∑îô
,)Âu∂∞_«( Ê«uMF∞« ‰UI∑≤ô
.Multi Jog i∂I± ¸œ«
Ê«uMF∞« WØd•
,¸UºL∞« ‰UI∑≤ô
.
,
¸“ vK´ jG{«
¸UºL∞« WØd•
.Ê«uMF∞« qî«œ ¸UºL∞« qI∑M¥ ◆
…œu§uL∞« ‹«¸UºL∞« rƸ s± d∂Ø√ ‹«d±
,
¸“ vK´ XDG{ «–« ◆
.w∞U∑∞« Ê«uMF∞« v∞« qI∑M¥ ,Ê«uMF∞« qî«œ
¸“ l≠œ r∑¥ U±bM´ UOJO¢U±u¢Ë√ )Z±bL∞« ’dI∞«(CD WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥
.)’dI∞« vDª¢(Disc Skip
rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ VßUML∞« DISC(1, 2, 3) ¸“ vK´ jG{« ,’Uî ’dÆ ¸UO∑îô
v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )’dI∞« vDª¢(DISC SKIP ¸“ Ë√ WO±U±_«
.»uKDL∞« ’dI∞« d®R± i±u¥
’dI∞« qOGA¢ √b∂¥Ë VÆUF∑∞« vK´ ’«dÆ_« qØ qOGA¢ r∑¥ ·uß : WπO∑M∞«
.¸U∑ªL∞«
CD REPEAT ¸“ vK´ jG{« ,jI≠ w∞U∫∞« ’dI∞« qOGA¢ ‹œ¸√ «–«
‹«d± …b´ Ë√ …d± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈(
.1 CD ÷d´ r∑¥ v∑•
u¥œ«d∞« v∞« lL∑º¢ U±bM´ DISC (1, 2, 3) WHO™Ë XKLF∑ß« «–« ◆
.UOJO¢U±u¢Ë√ )Z±bL∞« ’dI∞«(CD l{Ë v∞« ÂUEM∞« ‰u∫∑¥ ,j¥dA∞«Ë√
.UOJO¢U±u¢Ë√ w∞U∑∞« ’dI∞« qGÒA¥ ,¸U∑ªL∞« ’dI∞« qOL∫¢ r∑¥ r∞ «–« ◆
/`∑H∞«(OPEN/CLOSE ¸“ XJº± «–« ,Z±bL∞« ’dI∞« »U° `∑≠ bM´ ◆
W®U® vK´ "LOCK" ÷d´ r∑¥ v∑• Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ …bL∞ )‚ö¨ù«
Ê√ Vπ¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .Z±bL∞« ’dI∞« »U° qHÆ r∑¥ ·uß ,÷dF∞«
÷d´ r∑¥ v∑• WO≤U£ …d± )‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE ¸“ pºL¢
.Z±bL∞« ’dI∞« »U° `∑H¥ ·ußË ,÷dF∞« W®U® vK´ "UNLOCK"
‰u•
rOLB∑° qπºL∞« wKÅ_« )qOπº∑K∞ q°UI∞«(CD-R ’dÆ W∞U• w≠
)W°U∑J∞« …œU´ù q°UI∞«(CD-RW ’dÆ ,w¢uB∞« Z±bL∞« ’dI∞«
.WÅUª∞« WK±UJ∞« W∞U∫∞« vK´ qOGA∑∞« r∑¥ ,Âbª∑ºL∞« q∂Æ s± d¥d∫∑∞«Ë
Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« ’«uî Vº• vK´ qGÒAL∞« qOGA¢ r∑¥ ô bÆ(
).WKπºL∞« W∞U∫∞«
V∂º¥ Íc∞«Ë UO∂º≤ Z±bL∞« ’dI∞« s± UßUJF≤« qÆ√ CD-RW ’dÆ
.…¡«dIK∞ dO∏J∞« XÆu∞« qO§Q¢
POWER
OPEN/
CLOSE
TIMER ON / OFF
.
.)jKª∞«(Shuffle ¸“ vK´ jG{«
RANDOM(MP3-CD) Ë√ SHUFFLE(CD) …¸U®≈ ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
rƸ ÷d´ r∑¥Ë .wz«uAF∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ r∑¥Ë
.UF± qOGA∑∞« XÆËË ¸UºL∞«
1
: pMJL¥ ,wz«uAF∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA¢ bM´
/
vK´ jGC∞U° )UOz«uA´ ¸U∑ªL∞«( w∞U∑∞« ¸UºL∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
vK´ jGC∞U° w∞U∫∞« ¸UºL∞« w≠ ’Uª∞« ¡eπ∞« s´ W´dº° Y∫∂∞«
. /
2
¸“ vK´ jG{« Ë√
vK´ jG{« ,wz«uAF∞« qOGA∑∞« qLJ¢ U±bM´
.WO≤U£ …d± Shuffle
’dI∞« s±«e¢(CD Synchro Ë )qOGA∑∞« …œU´≈(Repeat WHO™Ë qLF¢ ô
.)jKª∞«(Shuffle qOGA¢ l{Ë w≠ )Z±bL∞«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞«
.Window Explorer ÷d´ W∞U• w≠
.‹«¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« s± WKºKº∞« qOGA¢ v∞« rNº∞« dOA¥
wDª∑∞« r∑¥ p∞c∞Ë WO¢uÅ ‹UHK± XºO∞ doc Ë√ wav ,jpg ‹«– ‹«¸UºL∞«
.UNOK´
(E) CD-ROM drive
qI∑M¥ ,)Âu∂∞_« WH∞«R±(TUNING ALBUM
.¸UºL∞« qI∑M¥ ,
Ë√
Ë√
qGA± nÆu∑¥ U±bM´ ,tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞« ¸UºL∞« ¸UO∑î« p∞ sJL¥
.’dI∞« qGA¥ U±bM´ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞«
Skipped
3
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
Kevin.jpg
Life.doc
TITLE 02
TITLE 04
Summer05.mp3
Summer06.mp3
Garden.mp3
Garden.mp3
MP3-CD / CD
TITLE 05
1,3
CD REPEAT
Water.mp3
Water.mp3
MUTE
Skipped
VOLUME
TITLE 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
¸UºL∞« ¸UO∑î«
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
.Ê«uMF∞«
¸«¸“√ vK´ jGC¢ U±bM´
TITLE 01
Michael07.mp3
Michael08.mp3
SHUFFLE
PROGRAM / SET
W∂ÆUF∑L∞« ‹«¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« s± WKºKº∞« qOGA¢
TITLE 03
AI SLEEP
TIMER / CLOCK
DISC SKIP
TUNING/
ALBUM
... vK´ jG{«
... W¥«b° w≠ qOGA∑∞« ¡b∂∞
sOLO∞« v∞« …b•«Ë W§¸b°
dßUO∞« v∞« …b•«Ë W§¸b°
¸UºO∞« v∞« sO∑§¸b°
¸UºO∞« v∞« Ë√ sOLO∞« v∞« VßUML∞« ‹U§¸b∞« œb´
w∞U∑∞« ¸UºL∞«
w∞U∫∞« ¸UºL∞«
o°Uº∞« ¸UºL∞«
Á¸U∑ª¢ ¸Uº±
,WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
Ë√
¸«¸“√ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥ ◆
¸UO∑î« q§√ s± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
Ë
¸«¸“√ Ë√
.¸UºL∞«
TITLE 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
TUNING
TAPE
2
2
3
11
10
AR
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:49 PM
Page 12
Z±bL∞« ’dIK∞ qOGA∑∞« VO¢d¢ Wπ±d°
…b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
jOKª∞« s∫K∞« qOGA¢
).jI≠ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
AR
AR
: d¥dI¢ pMJL¥
.WKL∫L∞« ’«dÆ_« vK´ ‹«¸UºL∞« v∞« lL∑º¢ Íc∞« VO¢d∑∞«
.UNO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ ô v∑∞« ‹«¸UºL∞«
.vBÆ_« b∫∞« vK´ «¸Uº± 24 Wπ±d° pMJL¥
.‹«¸UºL∞« ¸UO∑î« q∂Æ Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± ·UI¥≈ pOK´ Vπ¥
.)qOGA∑∞« …œU´≈(Repeat WHO™Ë l± …eOL∞« Ác≥ lLπ¢ Ê√ sJL¥
8
r∑¥ czbM´ .Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ “Uπ¥S° + 10 ¸“ vK´ jG{«
.w∞U∫∞« qGAL∞« ¸UºLK∞ ‹«¸Uº± 10 bF° ¸UºL∞« qOGA¢
+ 10 ¸“ vK´ jG{« ,5 ¸Uº± qOGA¢ ¡UM£√ 43 ¸Uº± ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´ : ö∏±
.‹«d± Àö£
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë …b•«Ë …d±
5 ➝10➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
1,10
5,9
.
¸“ vK´ jGC∞U° qGÒAL∞« nÆË√ ,Z±bL∞« ’dI∞« WHO™Ë ¸UO∑î« r¢ «–«
5,9
.…¸U∑ªL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qLÒ•
.)Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
: WO∞U∑∞« ‹«d®RL∞« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
1
2
3
4
’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ "MEDLEY OFF"Ë "MEDLEY ON" ¸UO∑î« pMJL¥
.Z±bL∞«
.…b•«Ë …d± )jOKª∞« s∫K∞«(MEDLEY ¸“ vK´ jG{«
."MEDLEY" ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.‹«¸UºL∞« sO° WKÅUH∞« XÆË dBI¥ bÆ
1
.WO≤U£ …d± )jOKª∞« s∫K∞«(MEDLEY ¸“ vK´ jG{«
.ÍœUF∞« qOGA∑∞« v∞« l§d¢Ë WHO™u∞« Ác≥ vGK¢
2
MP3-CD / CD
)’dI∞« vK´ ¸UºL∞« rƸ = -- ,’dI∞« rƸ =PR1 ,Z±U≤d∂∞« rƸ =01 (
(1, 2, 3) ¸“ vK´ jGC∞U° »uKDL∞« ¸UºL∞« vK´ Íu∑∫¥ Íc∞« ’dI∞« d∑î«
.W§U∫∞« bM´ VßUML∞« DISC
:MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëb° »uKDL∞« ¸UºL∞« d∑î«
‹«¸UºL∞« sO° U± w≠ nKª∞« v∞« ‰UI∑≤ö∞ ¸UºO∞« v∞«
‹«¸UºL∞« sO° U± w≠ ÂU±_« v∞« ‰UI∑≤ö∞ sOLO∞« v∞«
.„¸UO∑î« bOØQ∑∞ )Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
.
5,9
TUNING/
ALBUM
VOLUME
5
SURROUND MODE
6
SOUND MODE
TUNING
MODE
+10
÷d´ r∑¥Ë ¸UO∑îô« s¥eª¢ r∑¥ : WπO∑M∞«
.6 v∞« 4 ‹«uDî ¸dÒØ ,Èdî_« ‹«¸UºL∞« ¸UO∑îô
3,6
MUTE
4
Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ Ë√ ¸Uº± qGA¢ …œU´≈
7
…dOî_« …dØ«c∞« WHO™Ë
: qOGA∑∞« …œU´≈ pMJL¥
).MP3 - Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ …d≠u∑± dO¨ WHO™u∞« Ác≥(
¸U∑ªL∞« ¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßö∞ MP3-CD/CD (
) vK´ jG{«
.Z±d∂L∞« VO¢d∑∞U°
8
...MULTI JOG i∂I± ¸œ«
.. ‡∞
9
¸UºO∞« v∞« …b•«Ë W§¸b°
¸UºO∞« v∞« sO∑§¸b°
sOLO∞« v∞« …b•«Ë W§¸b°
v∞« VßUML∞« ‹U§¸b∞« œb´
¸UºO∞« v∞« Ë√ sOLO∞«
WO≤U£ …d± w∞U∫∞« ¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô«
o°Uº∞« ¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô«
w∞U∑∞« ¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô«
nKª∞« Ë√ ÂU±_« v∞« d∏Ø√ Ë√ ¸Uº± wJª¢
. vK´ jG{« ,¸UO∑îô« ¡UG∞ù
Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± ·UI¥≈ r¢ «–«
.PRGM …¸U®≈ v®ö∑¢ : WπO∑M∞«
.¸UO∑îô« ¡UG∞≈ r∑O≠ ,…dOπ∫∞« X∫∑≠ «–«
w≠ b§u¥ ô Íc∞« ¸UºL∞« Ë√ tOKL∫¢ r∑¥ ô Íc∞« ’dI∞« rƸ ‹d∑î« «–«
.w∞U∑∞« Z±d∂L∞« ¸UºL∞« v∞« ¸UO∑îô« vDª∑¥ ,Z±bL∞« ’dI∞«
‹«¸UºL∞« ¸UO∑î« q§√ s±
/
¸«¸“√ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥
.9 Ë 5 …uDî w≠ W°uKDL∞«
qGÒA± ·UI¥≈ bF° WO≤U£ …d± MP3 - Z±b± ’dÆ qOGA¢ ¸U∑ª¥ U±bM´
qCH° ,qGÒALK∞ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qB≠ Ë√ p° ’Uª∞« Z±bL∞« ’dI∞«
.«dOî√ tO∞« XFL∑ß« Íc∞« ¸UºL∞« W¥«b° s± qOGA∑∞« pMJL¥ WHO™u∞« Ác≥
’Uª∞« MP3-CD Z±b± ’dÆ qOGA¢ r∑¥ ¡UM£√ PROGRAM ¸“ vK´ jG{«
.VÆUF∑∞« vK´ LAST OFFË LAST ON ¸U∑ª¥ bÆ .p°
10
Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ’Uª∞« ¸UºL∞«
¸U∑ªL∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qØ
vK´ REPEAT vK´ jG{«
... v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …d± WO±U±_« W•uK∞«
REPEAT1 ÷d´ r∑¥
REPEAT1 CD ÷d´ r∑¥
REPEAT2 CD ÷d´ r∑¥
.... qOGA∑∞« …œU´ù
1
w∞U∫∞« ¸UºL∞«
¸U∑ªL∞« ’dI∞«
WKL∫L∞« ’«dÆ_« qØ
vK´ jG{« ,)qOGA∑∞« …œU´≈(Repeat WHO™Ë ·UI¥≈ b¥d¢ U±bM´
ALL CD ÷d´ r∑¥ v∑• )Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈( CD REPEAT
. vK´ jG{« Ë√ ,1 CD Ë√
AI SLEEP
SHUFFLE
CD REPEAT
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
1,2
TAPE
2
MP3-CD / CD
13
12
2
MAX-T55-AR 1~15
6/13/07 3:49 PM
Page 14
W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î«
AR
: wK¥ ULØ W≤eªL∞« u¥œ«d∞« WD∫± v∞« ŸUL∑ßô« p∞ sJL¥
.)œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
TUNER/BAND
n∞«RL∞«(TUNER (BAND) vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
n∞«RL∞«(TUNER (BAND) Ë√ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ ))W§uL∞«(
.WO≤U£ …d± WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ ))W§uL∞«(
3
s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )WH∞«RL∞« l{Ë(TUNING MODE ¸“ vK´ jG{«
."PRESET" ÷d´ r∑¥ v∑• bF°
4
WD∫L∞« ¸UO∑î« q§√ s± WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
5
/
vK´ jG{«
.W°uKDL∞«
Ë√
Ë√ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WD∫L∞« d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )Âu∂∞_«/WH∞«RL∞«(TUNING/ALBUM
.W°uKDL∞« WD∫L∞« ‰U∂I∑ß« Êü« r∑¥ : WπO∑M∞«
FM WD∫± 15 ◆
AM WD∫± 15 ◆
.Á¸U∑ª¢ U± v∞« ŸUL∑ßô« ‹√b° «–«
)œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
. )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
6
n∞«RL∞«(TUNER (BAND) vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
TUNER (BAND) Ë√ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ WO≤U£ …d± ))W§uL∞«(
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ ))W§uL∞«( n∞«RL∞«(
.W∂ßUML∞« …¸U®ù« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
œœd∑∞« sOLC¢
FM ◆
WDßu∑L∞« W§uL∞«
AM(MW) ◆
2,3
7
...)WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ vK´ jG{«
... WD∫± nAJ∞
.MANUAL ÷d´ r∑¥ v∑• d∂Ø√ Ë√ …b•«Ë …d±.......................... U¥Ëb¥
.AUTO ÷d´ r∑¥ v∑• d∂Ø√ Ë√ …b•«Ë …d±................... UOJO¢U±u¢Ë√
1
2
3
5
: WDß«u° s¥eª∑K∞ WD∫L∞« d∑î«
Ë√ …œU¥e∞ ¸UºO∞« v∞« Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëœ ∆
VÆUF∑∞« vK´ œœd∑∞« iHî
Ë√
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )WH∞«RL∞«(TUNING
Ë√
vK´ jGC∞«
vK´ jG{«
1
.)Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
: WO∞U∑∞« ‹«¸U®ù« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
2
¸UºL∞« rƸ = -- ,’dI∞« rƸ =CH1 ,Z±U≤d∂∞« rƸ =01 ,h∫≠ =CH (
)’dI∞« vK´
PR s± ôb° CH ÷d´ r∑¥ ,UI°Uß Uπ±d∂± «¸Uº± 24 ‹d∑î« «–«
.)Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jGC¢ U±bM´
4
6
5
.)Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
.)dOOG¢ :Change)CH ·d• l± ¸U∑ªL∞« ‰Ë_« ¸UºL∞« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
3
÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …d± )Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
.dOG∑L∞« ¸UºL∞«
4
.W§U∫∞« bM´ ’«dÆ_« dOOG∑∞ VßUML∞« Disc (1, 2, 3) ¸“ vK´ jG{«
5
6
¸UºL∞« ¸UO∑îô MULTI JOG i∂I± ¸œ« Ë√
Ë
vK´ jG{«
.nK∑ªL∞«
.„dOOG¢ bOØQ∑∞ )Z±U≤d∂∞«(PROGRAM vK´ jG{«
1
Down ¸“ pº±« ,U¥Ëb¥ Y∫∂∞« bM´ W´dº° ‹«œœd∑∞« sO° U± w≠ `ºLK∞
.)vK´_« v∞« WH∞«RL∞«( Up Ë√ )qHß_« v∞« WH∞«RL∞«(TUNING
2,3
MP3-CD / CD
6
5
TUNING/
ALBUM
MP3-CD / CD
POWER
OPEN/
CLOSE
5
DISC SKIP
MUTE
TIMER ON / OFF
1
AI SLEEP
MO/ ST
TIMER / CLOCK
SHUFFLE
DEMO
PROGRAM / SET
TUNING/
ALBUM
VOLUME
5
6
CD REPEAT
DIMMER
SURROUND MODE
SOUND MODE
TUNING
MODE
+10
4
SURROUND MODE
SOUND MODE
TUNING
MODE
+10
+10
4
u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« sOº∫¢
: o¥d© s´ u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« WO´u≤ sOº∫¢ p∞ sJL¥
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM Ë√ FM wz«u≥ Ê«¸Ëœ ◆
q∂Æ )WDßu∑L∞« W§uL∞«( AMË FM ‹UOz«u≥ lÆ«u± ¸U∂∑î« ◆
.WLz«œ WHB° UN∑O∂∏¢
vK´ jG{« ,UHOF{ WMOFL∞« FM u¥œ«d∞« WD∫± s± ‰U∂I∑ß« ÊUØ «–«
u¥dO∑º∞« l{Ë q¥u∫¢ q§√ s± )u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MONO/ST ¸“
.‹uB∞« WO´u≤ sOº∫¢ r∑¥ ·uß .ÍœU•_« l{Ë v∞«
n∞«RL∞« l{Ë w≠
¸“ Ë√ MULTI JOG «bª∑ß« pMJL¥ ,W¥u¥bO∞« WH∞«RL∞« l{Ë w≠
WD∫± s´ ÍËbO∞« Y∫∂K∞ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
/
.u¥œ«d∞«
.w∞ü« Y∫∂∞« ·UI¥ù ¸“ vK´ jG{« ,n∞«RLK∞ w∞ü« Y∫∂∞« ¡UM£√
Ë√ MULTI JOG «bª∑ß« pMJL¥ ,j∂C∞« WI∂ºL∞« WH∞«RL∞« l{Ë w≠
u¥œ«d∞« WD∫± Y∫∂∞ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
/
¸“
.W≤eªL∞«
) vK´ jG{«
.„¸UO∑î« v∞« ŸUL∑ßô« ¡b∂∞ MP3-CD/CD (
.¸U∑ªL∞« ‰Ë_« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ : WπO∑M∞«
.u¥œ«d∞« WD∫± VßUM¥ ô œœd¢ vK´ w∞ü« Y∫∂∞« ‹«¡«d§≈ nÆu∑¢ bÆ
.ÍËbO∞« Y∫∂∞« l{Ë Âbª∑ß« ,p∞– Àb• «–«
MUTE
VOLUME
15
.XÆË Í√ w≠ ¸UºL∞« ¸UO∑î« dOOG¢ Ë√ h∫≠ pMJL¥
: v∑• s¥eª∑∞« p∞ sJL¥
1
2
¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«(
U≥dOOG¢ Ë√ Wπ±d∂L∞« ‹«¸UºL∞« h∫≠
aUNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
: WDß«u° ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )‹uB∞« Èu∑º±(VOLUME i∂I± Ê«¸Ëœ
Ë√
rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹uB∞« Èu∑º±(VOLUME + Ë√ - ¸«¸“√ jGC∞«
.bF° s´
6
7
8
5
.)u¥dO∑ßô«/ÍœU•_«( MO/ST vK´ jGC∞U° FM ÍœU•√ Ë√ u¥dO∑ß« d∑î«
Y∫° rÆË 4 …uDî v∞« l§¸« ,W£u∫∂L∞« u¥œ«d∞« WD∫± s¥eª¢ œd¢ r∞ «–«
.Èdî√ WD∫±
: ô≈Ë
.)n∞«RL∞« …dØ«–(TUNER MEMORY vK´ jG{« a
.…b¥b´ Ê«u£ …bL∞ PRGM ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
WH∞«RL∞«( Up Ë )qHß_« v∞« WH∞«RL∞«(TUNING Down vK´ jG{« b
.Z±U≤d∂∞« rƸ dOOF∑∞ )vK´_« v∞«
WD∫± s¥eª∑∞ )n∞«RL∞« …dØ«–(TUNER MEMORY vK´ jG{« c
.u¥œ«d∞«
.WD∫L∞« s¥eª¢ r∑¥Ë PRGM i±u¥ bF¥ r∞ : WπO∑M∞«
7
.8 v∞« 3 ‹«uDî ¸ÒdØ ,Èdî_« u¥œ«d∞« ‹«œœd¢ s¥eª∑∞
8
2,3,4,7
6
8
1
6
6
WD∫L∞« sOOF¢ q§√ s± )Z±U≤d∂∞«(PROGRAM WHO™Ë «bª∑ß« sJL¥
.rzUI∞« Z±U≤d∂∞« rƸ vK´ …b¥bπ∞«
MP3-CD / CD
14
AR
MAX-T55-AR 16~28
6/13/07 3:48 PM
Page 16
j¥dA∞« œ«b´
s±«e∑L∞« Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 …eO±
u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
XOßUJ∞« j¥d® v∞« ŸUL∑ßô«
).MP3-CD qOGA¢ ¡UM£√ …d≠u∑± dO¨ WHO™u∞« Ác≥(
AR
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« u¥œ«d∞« Z±U≤d° qO㧛 p∞ sJL¥
k•ö¢ wJ∞ œ«bF∞« ÷d´ r∑¥ ,j¥dA∞« …dOπ• w≠ j¥d® qOGA¢ bM´
¸UºL∞« W¥«b° w≠ qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ¸Uº± qØ ¡b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ
.tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞«
.jI≠ 2 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞« vK´ qOπº∑∞« pMJL¥◆
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô t≤_ ‹uB∞« Èuº∑± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô ◆
. )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
1
2
3
4
.2 …dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.jI≠ j¥dA∞« qOGA¢ bM´ œ«bF∞« ÷d´ r∑¥
,¸Uº± qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ WE•ö± b¥d¢ Íc∞« j¥dA∞« qO㧛 ¡b° q∂Æ
j∂{ …œU´≈( COUNTER RESET vK´ jGC∞U° œ«bFK∞ j∂C∞« …œU´S° rÆ
.)œ«bF∞«
.)n∞«RL∞«( TUNER ¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
Ë√
vK´ jGC∞U° UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
vK´ jGC∞U° Ë√ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )WH∞«RL∞«(TUNING
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )vK´_«(UP Ë√ )qHß_«(DOWN
.öBHM± «œ«b´ XOßUJ∞« …dOπ• qØ pKL¢
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/PAUSE ¸“ vK´ jG{«
5
.qOπº∑∞« √b∂¥Ë )qOπº∑∞«( REC ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
Ë√ ’dI∞« ¡b° l± qOπº∑∞« ¡b° s±«e¢ pMJL¥ ,WHO™u∞« Ác≥ qCH°
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« ¸UºL∞«
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 …dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
Z±b± ’dÆ(MP3-CD/CD vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«(CD WHO™Ë d∑î«
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞«/— MP3
.Z±bL∞« ’dI∞« qLÒ•
.»uKDL∞« ’dI∞« d∑î«
’dI∞« s±«e¢(CD SYNCHRO vK´ jG{«Ë »uKDL∞« ¸UºL∞« d∑î«
…d®U∂± )Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢(CD SYNCHRO vK´ jG{« Ë√ )Z±bL∞«
.’dI∞« W¥«b° w≠ qOπº∑∞« ¡b° q§√ s±
.qOπº∑∞« √b∂¥Ë CD SYNC Ë REC ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
. ¸“ vK´ jG{« ,qπOº∑∞« ·UI¥ù
.)œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
W•uK∞« vK´ )j¥dA∞«( TAPE vK´ jGC∞U° )j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë d∑î«
.WO±U±_«
1
2
3
( ) V∑J¥ Íc∞« …dOπ∫∞« ¡UD¨ d¥d∫¢Ë l≠b° 2 Ë√ 1 XOßUJ∞« …dOπ• `∑≠«
.tOK´ PUSH EJECT
4
5
6
.t≤UJ± v∞« l§d¥ v∑• tOK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« oK¨√
rƸ ÂU±√ 2 Ë√ 1 …¸U®≈ ÷d´ r∑¥ ,…¸U∑ªL∞« …dOπ∫∞« vK´ «œUL∑´« : WπO∑M∞«
.œ«bF∞«
7
r∑¥ Íc∞« XOßUJ∞« ¸UO∑îô TAPE 1/2 vK´ jG{« ,sO∑ßUJ∞« XKîœ√ «–«
.tKOGA¢
2 Ë√ TAPE 1 …¸U®≈ ÷d´ r∑¥ ,…¸U∑ªL∞« …dOπ∫∞« vK´ «œUL∑´« : WπO∑M∞«
.TAPE
1
.qHß√ v∞« j¥dA∞« W≠U• tπ¢«Ë W∫∑H∞« w≠ o∂ºL∞« qπºL∞« j¥dA∞« qîœ√
3
AI SLEEP
TIMER / CLOCK
SHUFFLE
TAPE (
1
3
7
)
3
4
5
6
7
» ,√ V≤Uπ∞«
vK´ Ë√ VKD¥ ULØ WO∞U∑∞« nzU™u∞« s± «b•«Ë d∑î« ,XOßUJ∞« ·UI¥≈ bM´
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
6
PROGRAM / SET
... jG{«
)Dubbing( XOßUJ∞« aº≤
CD REPEAT
... v∞« ŸUL∑ßö∞
1
2
.XOßUJ∞« qOGA¢ √b∂¥ : WπO∑M∞«
4
4
TIMER ON / OFF
... jG{«
5
6
AR
bM´ ‹U©UO∑•«" Ê«uMF° ¡eπ∞« l§«¸ ;W¥UMF° ‹U∑OßUJ∞« ULz«œ q±U´
.W§U∫∞« bM´ 22 W∫HÅ w≠ "WO¢uB∞« ‹U∑OßUJ∞« «bª∑ß«
: sO∑HK∑ª± sO∑I¥dD° XOßUJ∞« vK´ Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 pMJL¥
s±«e∑L∞« qOπº∑∞«
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
8
... ‡∞
nKª∞« v∞« XOßUJ∞« ŸU§¸≈
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« XOßUJ∞« r¥bI¢
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
.2 …dOπ∫∞« v∞« 1 …dOπ∫∞« s± j¥dA∞« aº≤ p∞ sJL¥
.j¥dA∞« WHO™Ë l{Ë ¸UO∑î« bM´ W¥œUF∞« W´dº∞U° aº≤
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô t≤_ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô
U±bM´ `ºL¥ bÆ t≤_ 2 …dOπ∫∞« w≠ aºM¥ Íc∞« j¥dA∞« ‰Uîœ≈ ÂbF∞ t∂∑≤«
.qOπº∑∞« √b∂¢
Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
... jG{«
.2 …dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.1 …dOπ∫∞« w≠ tªº≤ r∑¥ Íc∞« j¥dA∞« qîœ√
... jG{«
... XOßUØ aºM∞
)aºM∞«(DUBBING
W¥œUF∞« W´dº∞«
1
2
3
4
v∞« 1 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞« aºM¥Ë W∂ßUML∞« ‹«d®RL∞« dNE¢ : WπO∑M∞«
.2 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞«
. ¸“ vK´ jG{« ,aºM∞« ·UI¥ù
5
9
qOGA∑∞« ·UI¥≈
.jI≠ 2 …dOπ∫∞« w≠ ‹U∑OßUJ∞« vK´ qOπº∑∞« pMJL¥
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô t≤_ ,‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô
TAPE
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
... ‡∞
.d®U∂L∞« qOπº∑∞« l{Ë w≠ Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ¸Uº± Í_ qOπº∑∞« ¡b° pMJL¥
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(STANDBY/ON ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 …dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
’dÆ(MP3-CD/CD/CD vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«(CD WHO™Ë d∑î«
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞«/— MP3 Z±b±
.Z±bL∞« ’dI∞« qLÒ•
.»uKDL∞« ’dI∞« d∑î«
rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
jG{«Ë Z±bL∞« ’dI∞« vK´ »uKDL∞« ¸UºL∞« d∑î«
’dI∞« qÒGA± j∂{ q§√ s± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
Ë√ WO±U±_«
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«(Pause l{Ë vK´ Z±bL∞«
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(REC/PAUSE ¸“ vK´ jG{«
.REC ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.¸UºL∞« qOGA¢ ¡b∂∞
¸“ vK´ jG{«
.XOßUJ∞« vK´ ¸UºL∞« qO㧛 r∑¥ : WπO∑M∞«
. jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
1
1
2
3
4
5
6
1
2,7
7
8
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
6
8
DEMO
TAPE
9
8
MO/ ST
9
1
5
3,6,8
4
17
9
7
16
MAX-T55-AR 16~28
6/13/07 3:48 PM
Page 18
jO∫L∞« ‹uB∞«/ÍuI∞« ‹uB∞« l{Ë WHO™Ë
AR
r∑J∞« WHO™Ë
.p±UE≤ w≠ U∑ÆR± ‹uB∞« r∑Ø pMJL¥
.n¢UN∞« vK´ œd∞« b¥d¢ : WπO∑M∞«
.ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™u° eNÒπ± dGÒBL∞« Z±ÒbL∞« p±UE≤
‹uB∞« WI∂© ÂbI∑¢Ë ¸uNπ∞« ‹uB∞« ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™Ë d∂J¢
wIOI∫∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« q§√ s± sO¢d± ¸uNπ∞« ‹uB∞« Ë√ WO∞UF∞«
.ÍuI∞«
‹uB∞« l{Ë( P.SOUND/SURROUND MODE ¸“ vK´ jG{«
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )jO∫L∞« ‹uB∞«/ÍuI∞«
)ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞«(P.SURROUND MODE ¸“ vK´ jG{« : WπO∑M∞«
, P.SUR XT, OFF" ÷d´ r∑¥ .WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
."P.SOUND, P. SURRD
1
l{Ë( P.SOUND/SURROUND MODE ¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
.WO≤U£ …d± )jO∫L∞« ‹uB∞«/ÍuI∞« ‹uB∞«
2
XÆRL∞« WHO™Ë
.)r∑J∞«(MUTE ¸“ vK´ jG{«
,)tOK´ ÊUØ ULØ ‹uB∞« Èu∑º± fH≤ w≠( Èdî√ …d± ‹uB∞« ŸU§¸ù
¸“ vK´ jG{« Ë√ WO≤U£ …d± )r∑J∞«( MUTE ¸“ vK´ jG{«
.VOLUME +,-
.XÆRL∞« WHO™Ë «bª∑ßU° WMOF± ‹UÆË√ w≠ ÂUEM∞« ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ s± pMJL¥
.ÕU∂Å qØ vIOßu± vK´ w∫B¢ Ê√ b¥d¢ : ‰U∏±
WLKØ dNE¢ ·uß U¥ËUº∑± ·UI¥ù« XÆËË qOGA∑∞« XÆË ÊUØ «–«
.)QDª∞«( ERROR
WHO™Ë wGK¢ Ê√ Vπ¥ ,UOJO¢U±u¢Ë√ t≠UI¥≈ Ë√ ÂUEM∞« qOGA¢ œd¢ r∞ «–«
.XÆRL∞«
.`O∫Å w∞U∫∞« XÆu∞« Ê√ s± bØQ¢ XÆRL∞« j∂{ q∂Æ ◆
‹“ËUπ¢ «–« .»uKDL∞« ¸UO∑îô« j∂C∞ Ê«u£ …b´ „UM≥ …uDî qJ∞ ◆
.Èdî√ …d± W¥«b∂∞« s± √b∂¢ Ê√ s± b° ô XÆu∞« «c≥
1
2
.)œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
1,9
÷d´ r∑¥ v∑• )W´Uº∞«/XÆRL∞«( TIMER/CLOCK vK´ jG{«
. TIMER
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{«
r¢ qOGA¢ XÆË ÍQ° UF∂∑± ,Ê«u£ …b´ …bL∞ ON TIME ÷d´ : WπO∑M∞«
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{ pMJL¥ :tD∂{
MP3-CD / CD
4,5,6,7
MUTE
4,5,6,7
TUNING/
ALBUM
VOLUME
2
4,5,6,7,8
SURROUND MODE
SOUND MODE
TUNING
MODE
+10
4,5,6,7
XÆRL∞« WHO™Ë j∂C∞
‹uB∞« l{Ë ¸UO∑î«
q§√ s± WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
... d∑î«
¸«¸“√ Âbª∑º¢ bÆ
.7 ,6 ,5 ,4 ‹«uDî w≠ j∂C∞«
¸U∑ª¢ Ê√ t° pMJL¥ j∂C∞« o∂º± Ê“«uL° œËÒe± dGÒBL∞« Z±ÒbL∞« p±UE≤
iOHª∞« ‹uB∞« Ë√ WI∂D∞« w∞UF∞« ‹uB∞« ‹«œœd¢ sO° Ê“«u∑∞« Vº≤√
.UNO∞« lL∑º¢ w∑∞« vIOßuL∞« ŸuM∞ UI≠Ë ,oOLF∞«
Ë√ WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )‹uB∞« l{Ë(SOUND MODE i∂I± ¸œ«
v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹uB∞« l{Ë(SOUND MODE ¸“ vK´ jG{«
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥
/
XÆRL∞« ¡UG∞≈
vK´ XÆRL∞« d®R± dNE¥ ULØ UOJO¢U±u¢Ë« XÆRL∞« qLF¥ ·uß ,XÆRL∞« j∂{ bF°
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ Vπ¥ ,XÆRL∞« «bª∑ß« b¥d¢ ô U±bM´ .÷dF∞« W®U®
l{ËË ÂUEM∞« qOGA¢ l{Ë w≠( XÆË Í√ w≠ XÆRL∞« ·UI¥≈ p∞ sJL¥
.)œ«bF∑ßô«
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.¸UºO∞« Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëb° W´Uº∞« j∂{« a
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{« b
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.¸UºO∞« Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëb° ozUÆb∞« j∂{« c
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{« d
Ê«u£ …bL∞ )Ê“«uL∞« “u±¸ s± ôb°(OFF TIME ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
XÆRL∞« j∂{ pMJL¥ ;tD∂{ r¢ qOGA¢ XÆË Í_ UF∂∑± …b¥b´
.·UI¥ù« XÆË vK´
4
.·UI¥ù« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.¸UºO∞« Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëb° W´Uº∞« j∂{« a
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{« b
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.¸UºO∞« Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG i∂I± Ê«¸Ëb° ozUÆb∞« j∂{« c
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{« d
‹uB∞« Èu∑º± Ê√ vK´ XX ‰b¢ YO• ,VOL XX ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.j∂{ bÆ
5
v∞« WH∞«RL∞«(Up Ë√ )qHß_« v∞« WH∞«RL∞«(TUNING Down vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂C∞ )vK´_«
.Á¸U∑ª¥ Íc∞« ¸bBL∞« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
6
qOGA¢ bM´ tKOGA¢ r∑¥ Íc∞« ¸bBL∞« ¸UO∑îô MULTI JOG i∂I± ¸œ«
.ÂUEM∞«
7
... vK´ ‰uB∫K∞
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
TIMER ON/OFFvK´ jG{«
)wDî( ÍœUF∞« Ê“«u∑∞«
»u∂∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
„Ëd∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
wJOßöJ∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
W∞UB∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
w∫∞« vIOßuLK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
ULMOº∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
... Ê√ UC¥√ pOK´ Vπ¥
... ‹d∑î« «–«
s± b•«Ë w≠ qπºL∞« XOßUJ∞« qîb¢
W∞U• vK´ ÂUEM∞« j∂{ q∂Æ sO¢dOπ∫∞«
.œ«bF∑ßô«
.)‰uîb∞«(ENTER vK´ jGC¢ a
Ê«¸Ëb° j∂C∞« WI∂º± WD∫± d∑î« b
Ë√ sOLO∞« v∞« MULTI JOG
.¸UºO∞«
.Wπ±b± ’«dÆ√ Ë√ Uπ±b± UÅdÆ qLÒ•
)XOßUJ∞«(TAPE
... ‡∞
..)XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
…b•«Ë …d±
v®ö∑¥ : WπO∑M∞«
sO¢d±
.WO≤U£ …d±
dNE¥ : WπO∑M∞«
XÆRL∞« ¡UG∞≈
.
XÆRL∞« ¡b° …œU´≈
CLOSE
DISC SKIP
)u¥œ«d∞«(TUNER
)Z±bL∞« ’dI∞«(CD
.XÆRL∞« bOØQ∑∞ )‰uîb∞«(ENTER vK´ jG{«
TIMER ON / OFF
19
1
2
3
TIMER / CLOCK
PROGRAM / SET
AI SLEEP
SHUFFLE
CD REPEAT
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
vK´ ÂUEM∞« j∂C∞ )œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( STANDBY/ON ¸“ vK´ jG{«
.œ«bF∑ßô« l{Ë
Ê√ v∞« «dOA± ,XÆRLK∞ jOßu∞« sOLO∞« V≤Uπ∞« w≠ ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
t≠UI¥≈Ë ÂUEM∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß .U©u∂C± `∂Å√ XÆRL∞«
.W°uKDL∞« ‹UÆË_« bM´ UOJO¢U±u¢Ë√
8
9
18
AR
MAX-T55-AR 16~28
6/13/07 3:48 PM
Page 20
›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿
dÒGBL∞« ZÒ±bL∞« p±UE≤ nOEM¢
AR
xnâK ›¡ GRï ,\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ äÖ éâÄÜÖ SôALà Ñhv¡ òÉp èeUÉÇ
:‹AnLàAE éñÇALÇ¿ ¿]QΩ¿
óQÕAXÇ¿ ÂAltÇ¿ ◆
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ ◆
(rvZÇ¿ œ‡\K ,fl\ÄFÇ¿ ,›A^¡\Ç¿) Mñ^AÄÇ¿ ÑñtbK ŒAåQ ◆
Åï\UK ‡¡ ‹¿ZXL^¿ Zâp AåpAFK¬ GQ¿èÇ¿‡ ∆AjAñLTº¿ VgèK éñÇALÇ¿ AÄaΩ¿
.\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿
”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
pMJL¥ p∞c∞Ë dGÒBL∞« Z±ÒbL∞« ÂUEM∞« v∞« ”√d∞« W´ULß qOÅu¢ pMJL¥
w≠ s¥dîü« ÃU´“≈ ÊËœ u¥œ«d∞« Z±«d° Ë√ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô«
‰u∫± Í√ Ë√ 3.5ø f°UI° …œËe± ”√d∞« W´ULß ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ .…dπ∫∞«
.VßUM±
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ PHONES f∂I± v∞« ”√d∞« W´ULß qÅ
.‹uB∞« ëdîù ‹uB∞« d∂J± Âbª∑º¢ bF¢ r∞ : WπO∑M∞«
.AÜô¿À ó_ñô\Ç¿ ÕAñLÇ¿ ÕZeÖ äÖ ‹AnâÇ¿ Ñev¿
çwñnâK ÑF| ◆
éÉïèj fl\LwÇ çÜ¿ZXL^¿ ‚èâK äÄK áÇ ¿Ã ◆
UO∞¬ ·UI¥ù« vK´ ÂUEM∞« j∂{
vK´ ÂUEM∞« j∂{ pMJL¥ ,XOßUJ∞« Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« v∞« ŸUL∑ßô« ¡UM£√
.UO∞¬ ·UI¥ù« W∞U•
.vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« l± ÂUM¢ Ê√ b¥d¢ : ‰U∏±
.)Al Âu≤( Al SLEEP ¸“ vK´ jG{«
.WO∞U∑∞« ‹«d®RL∞« ÷d´ r∑¥Ë qOGA∑∞« √b∂¥ : WπO∑M∞«
1
90 MIN
qKî v∞« ÍœR¥ bÆ lH¢d± ‹uB°Ë WK¥u© ‹«d∑H∞ ”√d∞« ‹U´ULß Âbª∑ß«
.pFLß w≠
v∞« …¸U®ù« q§≈ s± ‹«d± …b´ Ë√ …d± )Al Âu≤( Al SLEEP vK´ jG{«
: t≠UI¥≈ q∂Æ ÂUEM∞« qOGA¢ XÆË
óQÕAXÇ¿ ÂAktÇ¿
‹ZXL_K º .xñwW xnˆâÖ‡ éwñnà –AÜ| éqk| ék^¿èE ‹AnLàAE óQÕAXÇ¿ ◊ëtÇ¿ xnˆà
.‹AnàÉÇ ƒ\_LK éÉôA^ À¿èÖ ‚¡ ’ZK º .xñnâLÉÇ è^‡\F¿ ‡¡ Ñô¿è^ ,laAú ŸèU_Ö
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
º .—AW xnˆâÖ ék^¿èE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnâK ›¡ GRï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ÑF|
äÖ —\}Ç¿ xnà .ÑñâñwÇ¿ LP Mñ^Aú òÉp ‹ZXL_K óLÇ¿ ∆AwnâÜÇ¿ `wà ‹ZXL_K
.éïAâqÇAE »ÕAXÇ¿ fiARK l^èÇ¿
1
.(óÉUÜÇ¿ ’ŒèÜÇ¿ Zâp \v¿èLÖ) —\}ÉÇ —AW xnˆâÜE ‹AnLàAE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnˆà
2
fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ òÇ¿ flZTèÇ¿ “\qK º
òÇ¿ ÅÇà ‚Àêï Z| .\W√ ‚ Õ¿\T ÕZeÖ ‚¡ ‡¡
.flZTèÇ¿ xôAm‡ Âè^‡ éTèÉÇ Zô¿Œ äñX_K
2
: pMJL¥ ,XÆË Í√ w≠
.)Al Âu≤( Al SLEEP vK´ jGC∞U° wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠
.2 Ë 1 ‹«uDî ¸«dJ∑° vOI∂∑L∞« XÆu∞« dOOG¢
:ÑñtbLÉÇ lñUÖ ”‡\a
éïèôÖ éQÕÀ 35-5
ékñUÜÇ¿ flÕ¿\UÇ¿
%75-10
éEèj\Ç¿
÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …d± )Al Âu≤( Al SLEEP vK´ jG{«
.)Al Âu≤( Al SLEEP
.XOßUJ∞« Ë« ’dI∞« W¥UN≤ w≠ UO∞¬ ÂUEM∞« nÆu∑¥ ·uß : WπO∑M∞«
3
…b´ Ë√ …d± )Al Âu≤( Al SLEEP vK´ jG{« ,)ÂuM∞«(SLEEP WHO™Ë ¡UG∞ù
.)·UI¥ù«( OFF ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d±
4
Mñ^AÄÇ¿ ∆¿\ñRT
.Mñ^AÄÇ¿ fl\ñRT VLwÇ )
( )ëdîù« l≠b∞«( PUSH EJECT ÕŒ òÉp ltg¿
1
:xñnâLÇ Mñ^AÄÇAE —AW xnâÖ‡ äk| éqk| Âbª∑ß«
(1) ›A^¡\Ç¿ ◆
2
)͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë
(2) fl\ÄFÇ¿ ◆
(3) rvZÇ¿ œ‡\K ◆
`F}ÜÇ¿ Ñev¿ ,éïZp\Ç¿ xd¿èqÇ¿ ÂAâN¡
.éñôAE\åÄÇ¿ é}AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿
Z| Ÿ\FÇ¿ GF_E ó_ñô\Ç¿ lÇèwÇ¿ ’AwKÕ¿
.ŒAåRÇ¿ xÉK òÇ¿ ‚Àêï
.flZTèÇ¿ Ÿèv éï\㌠‡¡ ∆AKAFà ó࿇¡ rhKº
\kW òÇ¿ ‚ÀêK Z| flZTèÇ¿ ∏ éEèj\Ç¿
xÉK GF_K‡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
Ñ e v ¿ , ¿ è TΩ¿ fi[ã ÑOÖ ∏ .∆¿ZqÜÇ¿
é|AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿ `F}ÜÇ¿
.éñôAE\åÄÇ¿
3
WHO™Ë WDß«u° WOM¨_« WOMG∑∞ vIOßuL∞« l± p¢uÅ jKî p∞ sJL¥
.Êu≠ËdJOL∞«
œ«bF∑ßô«
.Êu≠ËdJOL∞« ·d© v∞« Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ rK± 3.5 l± Êu≠ËdJOL∞« qÅË
Èu∑º± j∂C∞ )Êu≠ËdJOLK∞ ‹uB∞« Èu∑º±(MIC VOL i∂I± ¸œ«
.Êu≠ËdJOLK∞ ‹uB∞«
VOLUME
UP
TIMER ON / OFF
TIMER / CLOCK
PROGRAM / SET
AI SLEEP
SHUFFLE
CD REPEAT
MO/ ST
DEMO
DIMMER
REC / PAUSE
TAPE 1/2
COUNTER RESET
1
DOWN
1
2
râÜÇ çÉW¿ZE ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º ,éÉïèj fl\LwÇ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ‹ZXL_K áÇ ¿Ã¿ ◆
.¡ZeÇ¿
‡¡ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ xñOú ÕAFtÇ çg\qK GRï º çà¿ º¬ GÉd ÂAks çÇ ⁄ŒAåQ ›¡ ásÕ ◆
.(YÇ¿ fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ ∏ ‡¡ éôvZLÇ¿ fl]åQ¡ äÖ éFï\|) éqwK\Ö flÕ¿\T ∆AQÕÀ
äÖ ⁄Õ[T ,›Ãæ¿ ∆ApAÜ^ AÜqL^¿ Zâp
‹¿ZX_K¿ .éqwK\ÜÇ¿ ∆¿èdΩ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿
òÇ¿ ‚Àêï éqwK\Ö ∆¿èdBE ¿\ñOú ∆ApAÜ_Ç¿
.rÜ_Ç¿ ∏ ÑÉW
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∏ ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º
.éÉïèj ∆¿\LwÇ¿ çÖZXL_K áÇ ¿Ã¿
ŒAåQ xÉK òÇ¿ ‚Àêï Z| ∆AïÕAkFÇ¿ ƒ\_K
.ZqE äp áÄULÇ¿
∆AàèÄÖ ZQèK .∆¿ZqÜÇ¿ ∆ATèÇ ‚¡ ]K º
éÖZeÇ¿ GF_K flZTèÇ¿ ÑW¿À éÜåÖ
.éñôAE\åÄÇ¿
ÂAE\åÄÇ¿ ∆ëd‡ òÉp éÉñ}N ÂAña¿ rhK º
òÇ¿ ‚Àêï Z| ó_ñô\Ç¿ ÑFñÄÇ¿ xÉK .éñ_ñô\Ç¿
GF_ï Z| ‡¡ (~ï\UÇ¿ \kW) ŒAåRÇ¿ xÉK
.éñôAE\åÄÇ¿ éÖZeÇ¿
ÑeK¿‡ éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ Ñev¿ ,flZTèÇ¿ äÖ éUï\Ö \ñs éUô¿Õ ∆OqFà¿ ¿Ã¿ ◆
.ÑñúèÇAE
21
20
AR
MAX-T55-AR 16~28
6/13/07 3:48 PM
Page 22
éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿
lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
AR
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
’«dÆ√ 3
(ÑFñ_ïÀ 1 ±) ]K\ãèÉñú 20 - ]K\ã 20
Va\ÜÇAE (]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) ÑFñ_ïÀ 90
(]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) %0.05
ÑFñ_ïÀ 75
áÉÖ 1.2 :ÅÜ_Ç¿ ,áÉÖ 80 ‡¡ 120 :\k}Ç¿
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
WFº∞«
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
óÇAÜQΩ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
—\}Ç¿ ‹ART¡
]K\ãèñÉú 8 - ]K\ã 125
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 35
ÑFñ_ïÀ 50
lï\bÇ¿ fl\ñRT
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
èUÜÇ¿ \ñOBK
FM
áÉÖ (~Üp) 384 * (’AwKÕ¿) 332 * (“\p) 270
\FÄÜÇ¿
(‹‡¡ 6) éñKèeÇ¿ é|AkÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
óÖèÜqÇ¿
ÀAqEΩ¿
COMPACT
é}AkÇ¿ »\XÖ ÑdèÖ \ñs éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇAE Zï‡]LÇ¿ ÅÉ^ •
\ñs òÉp éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ »\XÖ ‡¡ VñUd ÑÄbE éñôAE\åÄÇ¿
.ÑñtbLÇ¿ rg‡
~v¿èLï áÇ ‡¡ ¿ZFL^¿ òÇ¿ »ALUK ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∆AïÕAkE •
.ƒAk}L^º¿
.(À¿ZqL^º¿/ÑñtbLÇ¿) STANDBY/ON ÕŒ òÉp lthÇ¿ áLï áÇ •
.AÖAÜK iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö •
—\}Ç¿ ,xÇ¿êÜÇ¿) éUñUeÇ¿ éwñmèÇ¿ ÕAñLW¿ áLï áÇ •
.(∏Agæ¿ ,lï\bÇ¿ ,SÖZÜÇ¿
.›ÃΩ¿ ∆ApAÜ^ òÉp ÑdèÖ ŒAåRÇ¿ •
.éÉdèÖ \ñs ∆èeÇ¿ \FÄÖ ⁄ë^¡ •
..”èthÖ (áLÄÇ¿) MUTE ÕŒ •
ÕŒ òÉp lthÇAE çvA}ï¬ áK M|êÜÇ¿ •
.(M| êÜÇ¿ ◊A}ï¬/ÑñtbK)TIMERON/OFF
DIGITAL AUDIO
.ÑÜqï º ‹AnâÇ¿
.∆èeÇ¿ ZQèï º
.ÑÜqï º M|êÜÇ¿
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
)ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER.SOUND ¸“ vK´ jG{« • .Áö´√ ‹«uDª∞U° ÂUOI∞« bF° v∑• ÂUEM∞« qLF¥ ô
WÆUD∞« )œ«bF∑ßô«( "OFF" W∞U• w≠ Ê«u£ 5 …bL∞
WOKÅ_« W∞U∫∞« v∞« Ÿu§d∞« r∑¥ p∞– bF°Ë ,WOzU°dNJ∞«
.)j∂C∞« …œU´≈(
.AãÕAñLW¿ áLï áÇ SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ éwñm‡ •
‡¡ AX_LÖ çUk^ ›èÄï ‡¡ AEèÉ}Ö —\}Ç¿ rg‡ áK •
.¿ÕèwUÖ
.¿\FtÖ ‡¡ AX_LÖ Õ]ñÉÇ¿ œA_T¬ ŒAåQ ›èÄï •
.ó}v¡ ‡¡ Vk_Ö ›AÄÖ òÉp ’ègèÖ \ñs ŒAåRÇ¿ •
∏ ŒAåRÇ¿ ⁄\K¿ ; ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ ∏ éwOÄÖ éEèjÕ ⁄Aâã •
òÉp flZT¿‡ épA^ flZÜÇ flZñQ éïèåK‡ õv¿À ›AÄÖ
.Ñ|Ω¿
.ÑÜqï º SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ qGÒA±
.mp3.* b¥bL¢ s± bOØQ∑K∞ d¢uO∂LJ∞« “UN§ Âbª∑ß« •
’dÆ qÒGA± qLF¥ Ê√ sJL¥ ô
.MP3 - Z±b±
.)j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.éUñUd é}ï\kE lï\bÇ¿ AWÀ¬ áLï áÇ •
.~Étï áÇ lï\bÇ¿ qÒGA± •
.Õè_ÄÖ ‡¡ óXK\Ö lï\bÇ¿ •
.tKOGA¢ j¥dA∞« √b∂¥ ô
.Y_LÖ óqÜ_Ç¿ ‹AkâÇ¿ •
.éX_LÖ rvZÇ¿ œ‡\K ‡¡ ∆¿\ÄFÇ¿ •
.xÉLÉÇ “\qL^ lï\bÇ¿ •
.iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö
flÕèeE j¥dA∞« u∫± r∑¥ r∞
.éUñUd
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÂAgèg ZQèï
AF}L^¿ áLï áÇ ‡¡ xñqg AF}L^º¿
.~ëjæ¿ òÉp ∆AkUÖ
u¥œ«d∞«
.)n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.éUñUd flÕèeE ÀÀ\LÇ¿ ÕAñLX¿ áLï áÇ •
ZRK òLT fiÕÀ¡ .áñÉ^ \ñs çãARK¿ ‡¡ èewÖ óô¿èåÇ¿ •
.fiARK¿ Ñhv¡
‹¿ZXL^¿ äÖ ZE º, èïÀ¿\Ç¿ ∆AQèÖ ]RUï òâFÜÇ¿ •
.óQ ÕAXÇ¿ óô¿èåÇ¿
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK ◆
lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ W∞«“S° rÆ lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ ◆
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿ Õè_ÄÖ
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp ◆
∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿ ◆
.éñÇAp flÕ¿\T
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK ◆
XOßUJ∞« j¥d®
(%10 :óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿)RMS ”¿‡ 35
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 75
éÉÄbÜÇ¿
- Z±bL∞« ’dI∞«
Z±b± ’dÆ
ÑFñ_ïÀ 55
ÑFñ_ïÀ 10
%0.3
…\bÇ¿/—èUwÇ¿
ÂUF∞«
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 55
%2
èïÀ¿\Ç¿
(ÍU¸O∑î«) …dOBI∞« W§uL∞«
ÂAgèhÇ¿ éF_à/flÕAaæ¿
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
∆ëÄbÜÇ¿ äÖ ‚¡ ÅïZÇ ›Aú ¿Ã¿ .ZïZRÇ¿ ŒAåRÇ¿ rÖ xÇDLK òLT AÜô¿À M|‡ òÇ¿ »ALUK
râÜï‡ AL|‡ owUK Z|‡ .éÖZXÇAE AeKº¿ ÑF| flAkqÜÇ¿ èÉUÇAE AåqÖ ‡AT ,fiAàÀ¡ flÕèú[ÜÇ¿
.éÖZXÉÇ ‚Õ‡\hÇ¿ \ñs AeKº¿ äp SLAâÇ¿ »ApŒæ¿
∆AÜeE ⁄\LK º òLT ◊¿\jΩ¿ äÖ AåÄ_Ö¡ .éïAâqE éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ rÖ ÑÖAqK ◆
.rÖëÇ¿ Vk_Ç¿ òÉp rEAdΩ¿
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ ,SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK äÖ óåLâK AÖZâp ◆
.Vk_Ç¿ òÉp GLÄK º‡ —¿\|Ω¿ òÉp ~dº lï\a ‡¡ ŸÕ‡ ‚¡ MFOK º ◆
.—èeWÖ –AÜ| éqk}E —¿\|Ω¿ xnˆà ◆
º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ owT¿ ◆
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ “\qK
.AÜô¿À
éÖëp AåñÉp éEèLÄÖ éRÖZÖ —¿\|¡ ‹ZXL^¿ ◆
MP3 -
‹ZXL_ÜÇ¿ ∆AÜñÉqK‡ áñÜeLÇ¿ ∆Awd¿èÖ \ññtK äÄÜï .∆A|‡Ω¿ Ñú ∏ AåKARLâÖ äñ_ULÇ fl\ñEÄÇ¿ AãÀèåQ [FK Sàè_ÖA^
.ÕAqa¬ ›‡ZE fi[ã
éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿
: ÓÓE émèUÉÖ [W éÉÄbÜÇ¿ ÑT rkL_K áÇ ¿Ã¿
‹AnâÇ¿ fl\WêÖ òÉp ’èFkÖ Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ‡ ÑïÀèÜÇ¿ ◆
›AÜhÇ¿ ÑñdAwK ◆
éÉÄbÜÉÇ Vg¿‡ xd‡ ◆
.rñFÇ¿ ZqE AÖ éÖZXÇ SÖè_ÖA^ GLÄÖ ‡¡ óÉUÜÇ¿ rôAFÇAE ÑeK¿
23
22
AR
MAX-T55-AR 16~28
6/13/07 3:48 PM
Page 24
:äÖ SLâÖ ŒAåRÇ¿ ¿[ã
AH68-01828N
Download PDF