Samsung | DVD-1080P8 | Samsung DVD-1080P8 Εγχειρίδιο χρήστη

1080P8
1617S
ΕΎσΎϴΘΣϻ΍
Ω΍ΪϋϹ΍˺
ιήϘϟ΍˽
ΔλΎΨϟ΍εήϟ΍Ω΍Ϯϣϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϒϴψϨΗϡΪϋΐΠϳ ϭ΃ϥΎϫΪϟ΍ϒϴϔΨΗϞ΋Ύγϭ΃ϦϳΰϨΒϟ΍ϭ΃ΕϼϴΠδΘϟ΍΢δϤΑ
ϲϓΐΒδΘΗΪϗϲΘϟ΍ϭϯήΧϷ΍ΓήϳΎτΘϤϟ΍ΕΎΒϳάϤϟ΍ϦϣΎϫήϴϏ
ιήϘϟ΍΢τδΑϒϠΗΙϭΪΣ
ϦϣιήϘϟ΍Ϛδϣ΍
ιήϘϟ΍Ε΍έΎη·΢τγβϤϟϡΪϋΐΠϳ ϒμΘϨϤϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔΤΘϔϟ΍ϭϑ΍ϮΤϟ΍ϯΪΣ·
˱
ΔότϗΎ˱ϣΪΨΘδϣ΢δϤϟΎΑΎϘϠτϣϢϘΗϻϭϖϓήΑΔΑήΗϷ΍΢δϣ΍
ιήϘϟ΍ϕϮϓΎ˱ΑΎϳ·ϭΎ˱ΑΎϫΫεΎϤϗ
GGG
GGG
ΔϴΌϴΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍˾
GGG
ΔϳϭΎϤϴϛΩ΍ϮϣϰϠϋΞΘϨϤϟ΍΍άϫϲϓΔϣΪΨΘδϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϱϮΘΤΗ
GG
ΔΌϴΒϟΎΑΓέΎο
˱
ΎϘϓϭˬΔΤϴΤμϟ΍ΔϘϳήτϟΎΑΕΎϳέΎτΒϟ΍ϦϣκϠΨΘϟ΍ϰΟή˵
ϳˬ΍άϟ
ΔϴϠΤϤϟ΍ϭΔϴϟϭΪϟ΍ϭΔϴϟ΍έΪϴϔϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ
�
GGG
GG GGG
˱
ΔϳήϜϓΔϴϜϠϣϕϮϘΤϟΎϘϓϭΔμΧήϣϞϴϟΪϟ΍΍άϬΑΔϘϓήϤϟ΍ΞΘϨϤϟ΍ΓΪΣϭ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϰϠϋκϴΧήΘϟ΍΍άϫήμΘϘϳ
ϯήΧ΃ϑ΍ήσ΃ΕΎϛήθϟΓΩΪΤϣ
GGG
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ϦϣϊϔΘϨϤϟ΍ϲ΋ΎϬϨϟ΍ϞϴϤόϟ΍Δτγ΍ϮΑϱέΎΠΘϟ΍ήϴϏιΎΨϟ΍
ν΍ήϏϷίΎϬΠϟ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγϻΔΣϮϨϤϣϕϮϘΣΪΟϮΗϻϭ
ΔμΧή˵Ϥϟ΍
ϩάϫϑϼΨΑϯήΧ΃ΞΘϨϣΓΪΣϭϱ΃κϴΧήΘϟ΍΍άϫϲτϐϳϻ
ΔϳέΎΠΗ
ήϴϏΔϴϠϤϋϭ΃ΞΘϨϣΓΪΣϭϱ΃κϴΧήΘϟ΍ϞϤθϳϻϚϟάϛϭˬΓΪΣϮϟ΍
*&&,)ϭ΃ *&&,)ϖΑΎτΗΔμΧήϣ
ϲτϐϳϚϟάϛ
ΔϴϟΎΤϟ΍ΞΘϨϤϟ΍ΓΪΣϮΑΔϘϓήϣωΎΒΗϡ΃ϡΪΨΘδ˵ΗΖϧΎϛ˯΍Ϯγ
ήϴϔθΗϚϓϭ΃ϭήϴϔθΘϟΔϴϟΎΤϟ΍ΞΘϨϤϟ΍ΓΪΣϭϡ΍ΪΨΘγ΍ςϘϓκϴΧήΘϟ΍
ϭ΃ *&&,)ϊϣϖΑΎτΘΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ΕΎϔϠϣ
ΎϤϴϓκϴΧήΘϟ΍΍άϫΐΟϮϤΑϕϮϘΣ΢ϨϣϢΘϳϢϟ
*&&,)
*&&,)ϖΑΎτΗϻϲΘϟ΍Ϫϔ΋Ύχϭϭ΃ΞΘϨϤϟ΍Ε΍ΰϴϤΑϖϠόΘϳ
*&&,)ϭ΃
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍ϒϳήόΘϟ΍ϖμϠϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵ϳ ϞϴϐθΘϠϟΔΤϴΤμϟ΍ΔϴΘϟϮϔϟ΍ΔΟέΩΔϓήόϤϟϞϐθϤϟ΍Ϧϣ
ΔϴϓΎϛΔϳϮϬΗΕΎΤΘϔΑΩϭΰϣϕϭΪϨλϲϓϞϐθϤϟ΍ΐϴϛήΘΑϢϗ ϱ΄ΑΔλΎΨϟ΍ΔϳϮϬΘϟ΍ΕΎΤΘϓΪγϡΪϋΐΠϳϢγ˺˹ϰϟ·̀
˯΍ϮϬϟ΍ϥ΍έϭΪΑΡΎϤδϠϟΕΎϧϮϜϤϟ΍Ϧϣ
Ύ˱ϳϭΪϳϞΧ΍Ϊϟ΍ϰϟ·ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϊϓΩϡΪϋΐΠϳ ΕΎϧϮϜϤϟ΍βϳΪϜΗϡΪϋΐΠϳ ϞϐθϤϟ΍ϚϳήΤΗϞΒϗΕΎϧϮϜϤϟ΍ϊϴϤΟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄Η ΍άϬΑΎϬϠϴλϮΗϞΒϗϯήΧϷ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄Η ϞϐθϤϟ΍
G
G
G
˯ΎϬΘϧϻ΍ΪόΑϞϐθϤϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·ϦϣΪϛ΄Η
G
�
ΓήΘϔϟϪϣ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋϡΰΘόΗΖϨϛ΍Ϋ·ΎϤϴγϻϭˬϡ΍ΪΨΘγϻ΍Ϧϣ
GG
G
ΔϠϳϮσ
�
�� ���� ���G ����� �������G ������
G ���� ������� ��� �
G � ��� �� �� ���� ���
G ���
G
G
GG
G
G ϚΘϣϼδϟ˻
GG
�
G
ήλΎϨϋϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϗϭ
έΰϴϠϟ΍ωΎόηΞΘϨϤϟ΍΍άϫϡΪΨΘδϳ
ΎϨϫΔϨϴΒϤϟ΍ϚϠΗήϴϏΕ΍˯΍ήΟϹ΍˯΍Ω΃ϭ΃ΕϼϳΪόΘϟ΍ϭ΃ϢϜΤΘϟ΍
G
ήϴτΧϞϜθΑωΎόηϺϟνήόΘϟ΍ϰϟ·
ϚδϔϨΑΡϼλϹ΍ΕΎϴϠϤϋ˯΍ήΟ·ϭΔϴτϏϷ΍΢ΘϓϡΪϋΐΠϳ ςϘϓϦϴϠϫΆϣϦϴϴϨϔϟΔϧΎϴμϟ΍ϝΎϤϋ΃ϙήΗ΍
ϪϴΒϨΗ˼
ΔϴϋΎϨλν΍ήϏ΃ϲϓϪϣ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϴϟϞϐθϤϟ΍ϢϴϤμΗϢΘϳϢϟ ςϘϓϲμΨθϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϼϟΞΘϨϤϟ΍΍άϫ
ΔϴϟΰϨϣν΍ήϏϷϦϜϟϭ
� ��� ����� ���� �� ����� ������ ������ ���� ��� ��� ςΒπϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϭ΃ϢϜΤΘϟ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϗϪϴΒϨΗ . ������ ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���
νήόΘϟ΍ϰϟ·ϞϴϟΪϟ΍΍άϬΑΓΩέ΍Ϯϟ΍ϑϼΨΑΕ΍˯΍ήΟ·άϴϔϨΗϭ΃
ΔϨϛΎδϟ΍˯ΎΑήϬϜϟ΍ϭϕήΒϟΎϛΔϴΟέΎΨϟ΍Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ήΛΆΗϥ΃ϦϜϤϳ ήϴτΨϟ΍ωΎόηϺϟ ˬΔϠϜθϤϟ΍ϩάϫΖϬΟ΍ϭ΍Ϋ·
ϞϐθϤϟ΍΍άϬϟϲόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϪϠϴϐθΗΪϋ΃ϢΛϞϐθϤϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϘϓ
Ϊϋ΃ϢΛΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϚϠγϞμϓ΍ϭ΃ˬ'&.)
ϰϠϋϞϐθϤϟ΍ϞϤόϴγ
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍άϔϨϤΑϪϠϴλϮΗ
ϲόϴΒσϮΤϧ
Ε΍ήϴϴϐΗΙϭΪΤϟΔΠϴΘϧϞϐθϤϟ΍ϞΧ΍ΩϒΛΎϜΗΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓ ϮΤϧϰϠϋϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϻΎϤΑέˬΓέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϲϓΓΪϳΪη
ΔΟέΩϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗ΍ˬΔϠϜθϤϟ΍ϩάϫΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓ
ϢϴϠγ
˱
ΎϓΎΟϞϐθϤϟ΍ϦϣϲϠΧ΍Ϊϟ΍˯ΰΠϟ΍΢ΒμϳϰΘΣΔϓήϐϟ΍Γέ΍ήΣ
ϞϤόϠϟ΍Ϊ˱ όΘδϣϭ
˻
(βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ϝϭΪΟ
˺
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑϞΒϗ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϖϓήϣήϴϏ$ - ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ( ϞϴλϮΗ
˻
ΕΎσΎϴΘΣϻ΍
ΕΎϘΤϠϤϟ΍
Ω΍ΪϋϹ΍
˼
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑϞΒϗ
Ω΍ΪϋϹ΍
˽
ΔϣΎϋΕ΍ΰϴϣ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˾
Ϫμ΋ΎμΧϭιήϘϟ΍ωϮϧ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
˿
ϒλϮϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ΕϼϴλϮΘϟ΍
́
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ΕϼϴλϮΘϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
̂
ΕϼϴλϮΘϟ΍ΪΣ΃έΎϴΘΧ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭΕΎϳέΎτΑ Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩ
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
˽
ϢΠΣ
˺˿
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
˾
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
˺̀
ϲτΨΘϟ΍ϭΚΤΒϟ΍ϲΘϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˿
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍- ΓέΎη·ήϬψΗ
˺̀
νήόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˿
˺˿
˺́
˺̀
ι΍ήϗϷ΍ϭϦϳϭΎϨόϟ΍ϲΘϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
˺́
ϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
˺̀
˺̀
˺́
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ
˺̀
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
$ ϞΑΎϛ
ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
˺̂
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
˺́
ϮϳΪϴϔϟ΍ ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬ$ $ ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
˺̂
1 Viewνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒο
˺́
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ
˻˹
˺̂
ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
˺́
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΕΎϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗ
˻˹
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
˺̂
˻˺
΍ήϴϣΎϜϟ΍Δϳϭ΍ίήϴϴϐΗ
˻˹
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏ΢Θϓ΍
˺
˻˺
ϱέϮϔϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϲτΨΘϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˻˹
˻˹
ϢΠΤΑϦϴΘϳέΎτΑΐϛέ
˻
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
˻˺
˻˹
ΕΎϣϼόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
΢ϴΤλϮΤϧϰϠϋΐϟΎδϟ΍ϭΐΟϮϤϟ΍ϦϴΒτϘϟ΍Γ΍ΫΎΤϣϦϣΪϛ΄Η
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍$ ΓέΎη·ήϬψΗ
˻˻
ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˻˺
ΔϳέΎτΒϟ΍˯ΎτϏΪϋ΃
˼
˻˻
ˆ§„­¼* …8|E -0%'"(/%%( mf’›H :f•¼*jž)fE
˻˺
˻˻
a›Ö*aMa³
˻˺
˻˼
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍.$$'ΕϮλϞϴϐθΗ
˻˻
˻˼
$'ϞϴϐθΗ
˻˻
(!ΕΎϔλ΍Ϯϣ
˻˽
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
˻˽
˾ ΐϴΗήΘϟΎΑp,
1080iϭDϭDΪϳΪΤΗϢΘϳ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ
˻˾ %1>?;19?ήϴϴϐΗ
ϢϴϠγϮΤϧϰϠϋΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϗΪϟ΍έϮϬχϰϟ·ΓήϣϝϭϷ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
˻˽
˻˾ ˻˿
*9HID$9BIϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϓΎΟΔϴϠΧΔΒϟΎδϟ΍ϭΔΒΟϮϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍ΏΎτϗ΃Γ΍ΫΎΤϣΔΤλϦϣΪϛ΄Η
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
$ ΝήΧΔϗΩήϴϴϐΗϦϜϤϳˬΔϴϧΎΜϟ΍ΓήϤϠϟϪϴϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧϦϣΎϣ΃
˻˽
˻˻˿
˾ ϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΐδΣϚϟΫϭˬΔϨϴό˵
ϣ
ΕΎϳέΎτΒϟ΍ΩΎϔϧϡΪϋϦϣΪϛ΄ΘϠϟκΤϓ΍
$ ΝήΧΕΎϗΩϞϤόΗϻΪϗ ˻̀
ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο
˻˿
ϖ΋΍ϮόϟΎΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭήόθΘδϣΩ΍Ϊδϧ΍ϡΪϋϦϣΪϛ΄ΘϠϟκΤϓ΍
˻ ̀ νήόϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο
˻̀
˻́
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵ϳ ˻́
̂̀
˻˽
˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗςΒο ΓΪΣϮϟ΍ϦϣΏήϘϟΎΑΖϨγέϮϠϓΓ˯Ύο·έΪμϣϱ΃ϙΎϨϫϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
˻˼˹
˻˾
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓ$
ϰϠϋ-ϞϐθϣΝήΧςΒοϢΘϳˬϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ$
- ϭ΃$ ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ ˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗςΒο
˼˺
-CEC)
‫وظُفت‬
Anynet+(HDMI
˻̂˹
˼
˼˺
ϊΟήϤϟ΍
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟ$
ΝήΧήϓϮϳˬ0pϭ΃1080i,7DϰϠϋ$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ ϊΟήϤϟ΍
˼˻
˼˺
̂
˻˼˺
ΔΘΑΎΜϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗ
˼˺
˼˺
ΔΘΑΎΜϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗ
˼˺
˼˻
Page 13ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
˼˺
˼˻
‫بسهىلت‬
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˼˼
˼˻
‫ تستطُع تشغُل‬،‫ بُي تلفاص ساهسىًج‬HDMI ‫ فٍ حالت تىصُل كابل‬- DVD ‫هشغل‬
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
˼˻
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ȊȋǀƸŮǍƯŽȚ
˼˼
‫باستخذام وحذة التحكن عي بعذ الخاصت بالتلفاص (َتىافش هزا فقط هع تلفاص ساهسىًج الزٌ َذعن‬
˼˼
˻
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ήϤΣϷ΍
˼
˺
˻
ΔϴΑήόϟ΍
ϞΑΎϛ
)31 ‫) (ساجع صفحت‬Anynet+(HDMI-CEC) ‫وظُفت‬
˺˼˻
Anynet +
Anynet +
Ω΍ΪϋϹ΍
ΔψΣϼϣ
ϞϐθϤϟ΍΍άϫϊϣΎϬϠϴϐθΗϦϜϤϳϻϲΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ -)$O
-)&$ O
-O
)&$ O
-O
O
ΕΎϣϮγήϟ΍ϥϭΩςϘϓΕϮμϟ΍ϞϴϐθΘΑι΍ήϗ΃ϡϮϘΗϥ΃ϦϜϤϳ O
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχϰϠϋϞϴϐθΘϟ΍ϰϠϋΓέΪϘϟ΍ϒϗϮΘΗΎϤΑέ -)ϭ΃-) O
). O
-ϊοϭ-).ϭ΃-).ι΍ήϗ΃ O
ΔϣΎϋΕ΍ΰϴϣ
ίΎΘϤϣΕϮλ
ΔϛήηϞΒϗϦϣΎϫήϳϮτΗϢΗΔϴϨϘΗϲϫϭC@6M=;=H5@ΔϴϨϘΗ΢ϨϤΗ
˱
ΡϮοϮϟ΍ϖ΋ΎϓΎΗϮλC@6M#56CF5HCF=9G
ΔηΎθϟ΍
˯΍ϮγΪΣϰϠϋΔϳΩΎόϟ΍ϭ̂˺˿Δπϳήόϟ΍ΔηΎθϟ΍έϮλνήϋϦϜϤϳ
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟ΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑΔϣΎϬϟ΍ΪϫΎθϤϟ΍ΪΣ΃νήϋϦϜϤϳ
1080p ‫تشغيل‬
(˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗ
1080p ‫تهيفزيىن تعمم بدقت‬
‫ انعاديت عهى أجهزة‬DVD ‫يحىل هذا انمشغم أقزاص‬
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑΔϣΎϬϟ΍ΪϫΎθϤϟ΍ΪΣ΃νήϋϦϜϤϳ
).ϭ)ι΍ήϗ΃ξόΑϞϴϐθΗϦϣΓΪΣϮϟ΍ϦϜϤΘΗϻΪϗ .ϝΎϔσϷ΍ϊϨϤϟϡίϼϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ςΒοϦϴϣΪΨΘδϤϠϟ˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗΔϔϴχϭ΢ϴΘΗ
ϝϭΎϨΘΗϲΘϟ΍ϭ΃ϒϨϋΪϫΎθϣΎϬΑϲΘϟ΍ϚϠΘϛΓέΎπϟ΍ϡϼϓϷ΍ΓΪϫΎθϣϦϣ
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχϭ΃ιήϘϟ΍ωϮϧΐΒδΑ-)ϭ
(˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭέΎΒϜϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ΪΣ΃
ϝΎϔσϷ΍ϊϨϤϟϡίϼϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ςΒοϦϴϣΪΨΘδϤϠϟ˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗΔϔϴχϭ΢ϴΘΗ
ΓΩΪόΘϤϟ΍ΔηΎθϟ΍ΔϤ΋Ύϗϒ΋Ύχϭ
ϝϭΎϨΘΗϲΘϟ΍ϭ΃ϒϨϋΪϫΎθϣΎϬΑϲΘϟ΍ϚϠΘϛΓέΎπϟ΍ϡϼϓϷ΍ΓΪϫΎθϣϦϣ
ΦδϨϟ΍ϦϣΔϳΎϤΤϟ΍
ΕϮμϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϦϴΑϦϣΪϳΪόϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϜϤϳ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭέΎΒϜϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ΪΣ΃
ϡϼϓϷ΍ΓΪϫΎθϤΑωΎΘϤΘγϻ΍˯ΎϨΛ΃ΔηΎθϟ΍Ύϳ΍ϭίϭ
ΦδϨϟ΍ϦϣΔϳΎϤΤϠϟΓήϔθΑΓΩϭΰϤϟ΍-ι΍ήϗ΃ϦϣΪϳΪόϟ΍ΪΟϮϳ
ΓΩΪόΘϤϟ΍ΔηΎθϟ΍ΔϤ΋Ύϗϒ΋Ύχϭ
ΔϳΎϤΤϟ΍
ΓήηΎΒϣ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴλϮΗςϘϓϚϴϠϋΐΠϳˬΐΒδϟ΍΍άϬϟϭ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ΕϮμϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϠϟ΍ϦϴΑϦϣΪϳΪόϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϜϤϳ
ϩάϫϞϴλϮΗϦϋΞΘϨϳΚϴΣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΓΰϬΟ΃ΪΣ΄ΑβϴϟϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ
ρϮτΧΕ΍ΫΔϨδΤϣΓέϮλ˯Ύθϧ·ϰϠϋϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ΓΰϴϣϞϤόΗ
ϡϼϓϷ΍ΓΪϫΎθϤΑωΎΘϤΘγϻ΍˯ΎϨΛ΃ΔηΎθϟ΍Ύϳ΍ϭίϭ
ΪΟϮϳ
ΔϴϤΤϤϟ΍-ι΍ήϗ΃ϦϣΔϫϮθϣΓέϮλέϮϬχϮϳΪϴϓίΎϬΠΑΓΪΣϮϟ΍
ΔϳΪϴϠϘΗΔϠΧ΍ΪΘϣΓέϮμΑΔλΎΨϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ρϮτΧϒόον΍ήόΘγ΍
΍άϬϟϭ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ΦδϨϟ΍Ϊο
,()(
ίΎϬΠΑ
ρϮτΧΕ΍ΫΔϨδΤϣΓέϮλ˯Ύθϧ·ϰϠϋϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ΓΰϴϣϞϤόΗ
ΔϴϤΤϤϟ΍ήθϨϟ΍ϭΦδϨϟ΍ϕϮϘΣϰϠϋυΎϔΤϟ΍ΔϴϨϘΘΑίΎϬΠϟ΍΍άϫϊΘϤΘϳ
ΔηΎηϢΠΣϊϣΐγΎϨΘΗΚϴΤΑΓέϮμϟ΍ςΒοϞϬδϟ΍νήόϟ΍΢ϴΘϳ
ΓΪΣϮϟ΍
ΔϳΪϴϠϘΗΔϠΧ΍ΪΘϣΓέϮμΑΔλΎΨϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ρϮτΧϒόον΍ήόΘγ΍
ω΍ήΘΧϻ΍Ε΍˯΍ήΑξόΑΔτγ΍ϮΑΔϋϮοϮϣΕΎσ΍ήΘη΍ϭΕΎγΎϴγΔτγ΍ϮΑ
˼˽ϭ΃̂˺˿ίΎϔϠΘϟ΍
Ϊο
,()(
ΔϛήηΎϬϜϠΘϤΗϲΘϟ΍ΔϨϴόϤϟ΍ϯήΧϷ΍ΔϴϜϳήϣϷ΍ΔϳήϜϔϟ΍ΔϴϜϠϤϟ΍ϕϮϘΣϭ
"ΔϴϤϗήϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍νέΎϋ
ϊΘϤΘϳ
ΔηΎηϢΠΣϊϣΐγΎϨΘΗΚϴΤΑΓέϮμϟ΍ςΒοϞϬδϟ΍νήόϟ΍΢ϴΘϳ
ϩάϬϟΔϜϟΎϤϟ΍ϯήΧϷ΍ΕΎϬΠϟ΍ϭ$57FCJ=G=CBCFDCF5H=CB
Δτγ΍ϮΑ
˼˽ϭ΃̂˺˿ίΎϔϠΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΔϴϤϗέΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϓέϮλνήϋϊϴτΘδΗ
$57FCJ=G=CBCFDCF5H=CBΔϛήηΡήμ˵Ηϥ΃ΐΠϳ
ϕϮϘΤϟ΍
ϕϮϘΣϭ
κϴΧήΘϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ϭˬϩάϫήθϨϟ΍ϭΦδϨϟ΍ϕϮϘΣΔϳΎϤΣΔϴϨϘΗϡ΍ΪΨΘγΎΑ
"ΔϴϤϗήϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍νέΎϋ
$1;1->
νήόϟ΍ΔϴϧΎϜϣ·Ε΍ΫϯήΧϷ΍ΕΎϣ΍ΪΨΘγϻ΍ϭϲϟΰϨϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϼϟ
˶
)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΩήΠϤΑϢϠϴϓϭ΃ΔϴϨϏ΃έ΍ήϜΗϚϨϜϤϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΔϴϤϗέΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϓέϮλνήϋϊϴτΘδΗ
ϕϮϘΤϟ΍
$57FCJ=G=CBϞΒϗϦϣϚϟΫήϴϐΑ΢ϳήμΘϟ΍ϢΘϳϢϟΎϣςϘϓΓΩϭΪΤϤϟ΍
")
ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
$1;1->
Ϛϔϟ΍ϭ΃ΔϴδϜόϟ΍ΔγΪϨϬϟΎΑϡΎϴϘϟ΍ήψΤ˵ϳ
CFDCF5H=CB
$'.$ΕΎϔϠϣϦϣΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϬϟϦϜϤϳ
ϡ΍ΪΨΘγϼϟ
)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΩήΠϤΑϢϠϴϓϭ΃ΔϴϨϏ΃έ΍ήϜΗϚϨϜϤϳ
ΓΩϭΪΤϤϟ΍
(ϱέϮϔϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·
;ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ΕΎΟήΨϣ
")
ϦϣϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγϥ΍ϮΛ˺˹ΓΪϣϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˳
$'.$ΕΎϔϠϣϦϣΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϬϟϦϜϤϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ϞϛΖδϴϟϪϧ΃ϰϟ·ϩΎΒΘϧϻ΍ϦϴϜϠϬΘδϤϟ΍ϰϠϋϦϴόΘϳ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(ϱέϮϔϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·
ΪϗϭΞΘϨϤϟ΍΍άϫϊϣΎ˱ϣΎϤΗΔϘϓ΍ϮΘϣΔϴϟΎόϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔΟέΩΕ΍Ϋ
ΕΎΟήΨϣ
(ϱέϮϔϟ΍ϲτΨΘϟ΍
ϦϣϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγϥ΍ϮΛ˺˹ΓΪϣϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˳
έϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ΓέϮμϟ΍ϲϓΔϴ΋ήϣΏϮϴϋέϮϬχϲϓΐΒδΘΗ
ϦϴόΘϳ
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˾˻˾ϦϴόοϮϟ΍ϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍έϮλϲϓΕϼϜθϣ
Ε΍Ϋ
"
(ϱέϮϔϟ΍ϲτΨΘϟ΍
ΝήΧϰϟ·ΔϠλϮϟ΍ϞϳΪΒΘΑϡΪΨΘδϤϟ΍ϡϮϘϳϥ΃ϰλϮ˵
ϳ
ˬ
ΐΒδΘΗ
ϞΧ΍Ω$'ϖϴδϨΗΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϊϴτΘδϳ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϡΎϣϸϟ
ϖϓ΍ϮΘΑϖϠόΘΗΔϠΌγ΍Δϳ΃ϚϳΪϟΖϧΎϛ΍Ϋ·
ϲγΎϴϘϟ΍ϒϳήόΘϟ΍
˳
ΕϼϜθϣ
5J=ϒϠϣ
-Dι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣί΍ήτϟ΍΍άϫϊϣίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟ
"
ϰλϮ˵ϳ ˬ
ϞΧ΍Ω$'ϖϴδϨΗΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϊϴτΘδϳ
˰ΑιΎΨϟ΍˯ϼϤόϟ΍ΔϣΪΧΰϛήϤΑϝΎμΗϻ΍ϰΟή˵
ϳˬ
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
ϒϳήόΘϟ΍
5J=ϒϠϣ
ϞϴϠϘΗϰϠϋ$ ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭϞϤόΗ
*$*,%
ίΎϬΟ
ΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·έΎδϣΩϮΟϮΑΡΎϤδϟ΍ϝϼΧϦϣέϮμϟ΍ζϳϮθΗ
ϰΟή˵ϳ ˬ
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍Ϧϣ˱˯ΎϘϧήΜϛ΃ΔϴϤϗέ
ϞϴϠϘΗϰϠϋ$ ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭϞϤόΗ
*$*,%
ΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·έΎδϣΩϮΟϮΑΡΎϤδϟ΍ϝϼΧϦϣέϮμϟ΍ζϳϮθΗ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍Ϧϣ˱˯ΎϘϧήΜϛ΃ΔϴϤϗέ
˽
Ϫμ΋ΎμΧϭιήϘϟ΍ωϮϧ
ΓήχΎϨϤϟ΍Ε΍έΎόθϟ΍Ε΍Ϋι΍ήϗϷ΍ϦϣΔϴϟΎΘϟ΍ω΍ϮϧϷ΍ϞϴϐθΗϚϳΪϳϦϴΑϱάϟ΍-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϊϴτΘδϳ
ΔϴΑήόϟ΍
κ΋ΎμΨϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϭΕϮμϠϟΔϘ΋ΎϓΓΩϮΟϰϠϋ-ιήϗϱϮΘΤϳ $'ϡΎψϧϭC@6M=;=H5@ΔϴϨϘΗϞπϔΑ
ΔηΎθϟ΍ϭΕϮμϟ΍ϒ΋ΎχϭϦϣΪϳΪόϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ ΔηΎθϟ΍ΔϤ΋ΎϗϝϼΧϦϣΔϟϮϬδΑ
ϞϴϐθΘϟ΍ϦϣΰϟϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍
ιήϘϟ΍ϢΠΣ
ΪΣ΍Ϯϟ΍ϪΟϮϟ΍Ε΍Ϋι΍ήϗϸϟΔϘϴϗΩ˻˽˹
ϦϴϬΟϮϟ΍Ε΍Ϋι΍ήϗϸϟΔϘϴϗΩ˽́˹
Ϣγ˺˻
ΪΣ΍Ϯϟ΍ϪΟϮϟ΍Ε΍Ϋι΍ήϗϸϟΔϘϴϗΏ˹
ϦϴϬΟϮϟ΍Ε΍Ϋι΍ήϗϸϟΔϘϴϗΩ˺˿˹
Ϣγ́
ΔϘϴϗῺ˽
Ϣγ˺˻
$'ΕϮμϟ΍ςϐοΔϴϨϘΘΑΰϴϤΘϳϮϳΪϴϓιήϗ ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ΕϮλϭ-*ΓΩϮΟϭ
ΓΩϮΟΕ΍ΫΔϴϤϗέΓέΎηΈϛρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΘϳ ΓΩϮΟέϮϫΪΗϞϴϠϘΗϊϣˬϞϗ΃ζϳϮθΗϭϞπϓ΃ΕϮλ
ΖϗϮϟ΍έϭήϤΑΕϮμϟ΍
ΔϘϴϗΩ˻˹
Ϣγ́
ΔϘϴϗῺ˽
Ϣγ˺˻
ΔϘϴϗΩ˻˹
Ϣγ́
ΕϼϴΠδΘϟ΍ω΍Ϯϧ΃
Ε΍έΎόθϟ΍ι΍ήϗϷ΍ω΍Ϯϧ΃
(
ΕϮμϟ΍
ϮϳΪϴϓ
(!
ΕϮμϟ΍
ϮϳΪϴϓ
'!
ΕϮμϟ΍
ιήϘϟ΍ΕΎϣϼϋ
ΔϘτϨϤϟ΍Ϣϗέ
ϞϴϐθΘϟ΍ΔϘτϨϣΰϣέ
ΐδΣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϭι΍ήϗ΃ϦϣϞϛΰϴϣήΗϢΘϳ
ϞϴϐθΗϦϜϤϳϰΘΣϖσΎϨϤϟ΍ίϮϣέϖϓ΍ϮΘΗϥ΃ΪΑϻϭ
ΔϘτϨϤϟ΍
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬίϮϣήϟ΍ϖϓ΍ϮΗϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ιήϘϟ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋϞϐθϤϟ΍΍άϬϟΔϘτϨϤϟ΍ΰϣέϰϠϋέϮΜόϟ΍ϦϜϤϳϭ
ΎϣϭΎϴϧΎϤϟ΃ϭΎδϧήϓϭΓΪΤΘϤϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍ϲϓ'#ΚΑϡΎψϧ
ϚϟΫϰϟ·
P
ϲϤϗήϟ΍ϲΒϟϭΩιήϗ
ϮϳήΘγ΍ιήϗ
ϲϤϗήϟ΍ΕϮμϟ΍ιήϗ
!" "
!#
+*ιήϗ
5@*ΩΎϤΘϋ΍
=J/9FH=:=98ϭ=J/ΪόΗ
ΔϛήθϟΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋΎϬΑΔτΒΗήϤϟ΍Ε΍έΎόθϟ΍ϭ
ΐΟϮϤΑΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳϭˬ=J/%9HKCF?G B7
κϴΧήΗ
˾
$'ιήϗ
ϻΚϴΣΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓςϘϓΪΣ΍ϭ(ιήϗϝΎΧΩ·ϚϴϠϋΐΠϳ
Ι΍ΪΣ·ϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΎϤΑέϭˬΎϤϬϠϴϐθΗϭήΜϛ΃ϭ΃ϦϴλήϗϝΎΧΩ·ϦϜϤϳ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑϒϠΗ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ϒλϮϟ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
&$"+έί
%"΍έί
έί
́ ˾
%&
΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
̀
έ΍έί΃ ‫ صس‬.̂
%&!"έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
‫العالهت‬
́ ̂
)‫ التخفُط‬،‫الضَادة‬
TVϞϤόϳ
VOL
(%"΍έί
έί ˺˹˿
ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫التحكن فٍ هستىي الصىث‬
˺
́˻ ˺
˼
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
˺̀
9 ̂
10 ˺˹
˺́
˺˽
˺̂
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ϒλϮϟ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ϒλϮϟ΍
˺˾
˻˹
έί ˺˺̀
'έί
TV POWER
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
%&!"έί
ϒλϮϟ΍
˺˹
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ϒλϮϟ΍
9 ̂ 10 ˺˹
10
9 ̂ 10 ˺˹
10 ˺˹
9
̂
˺˹
99 ̂̂ 10
˻
˺˹
'έί
́
˽ ́
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ
10 ˺˹
9 ̂ϒλϮϟ΍
&$ ˬ έ΍έί΃
έί ˺˻ ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˾
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
˻˹
ϒλϮϟ΍
9 ̂ 10 ˺˹ ϒλϮϟ΍
̂
&$ ˬ ˼
˽ 4˽
5 ˾
6 ˿ 7 ̀ 8 ́
3 έ΍έί΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ϒλϮϟ΍
ϒλϮϟ΍
10 ˺˹
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
,()έί
˺˹ ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
9 ̂ ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
έί ˺˼
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϒλϮϟ΍
%"΍έί
έί
́ ˾
&$"+έί
˾ ˼
%&
˺˿
˾
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
&$"+έί
%"΍έί
έί
́ ˾
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
9 ̂ 10 ˺˹
%&
,()έί ˺˹
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˳
&$"+έί
%"΍έί
έί
˿ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍˺˺
%&
%"΍έί
έί ̀́́˾˾ ˺
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
&$"+έί
˺̀
99 ̂
%&
10 ˺˹
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
̂ 10
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˹
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(!%
˿ ̀ ˽ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
έ΍έί΃
̂
˳
%&!"έί
%"΍έί
έί
&$"+έί
%&
+!
‫العالهت‬
‫̀صس‬.˺́ ˾
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%&
˺́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˻˻
˺
˺̀
˳
10
%
'έί
˺˺
˻
10
10
9
̂
9
́
̂
έί
˺˽
9 ̂ 10 ˺˹
˺˹
́
9
̂
˺˹
̂
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺˹
˻˻
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍˺˻
έ΍έί΃
̂
%&!"έί
˳
ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϞϤόϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫العالهت‬
‫̀̀صس‬.́˺˹
˺˺˻ ˺ ˼˼ 4˽ ˼3
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
˺̀
ϒλϮϟ΍
˺˽
%"΍έί
˺̀
،‫الضَادة‬
%"΍έί
(˺
˺́
́ ˾̀ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˼3
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
&$"+έί
̀̀ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺̀
˳ ˺11 ̀˻2)‫التخفُط‬
έ΍έί΃
1‫˻صس‬
%&!"έί
˾7 ̀ 8 ́ 66 ˿˿ 767 ˿̀̀ 887 ́́̀ 8 ́
˺1 ˻2
5 ˾ 4˽64˽ ˿ 44˽
˺11TV
5 333 ˾
%&
́
˻˻έ΍έί΃
2έί˺έί
22VOL
́˼
7 ̀55 8 ˾6˾́ ˿5 ˺́
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫العالهت‬
.̂2.̂3˾˿ 4˽˺
ήϴΒϜΘϟ ̀
̀̂
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%&!"έί
˺
ϞϤόϳ
‫العالهت‬
‫صس‬
˺̂
˺̀
˼
˺˽
10‫الصىث‬
˻˼
،‫الضَادة‬
9 )̂‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
VOL
́̂
˺˹
%
'έί̀ ˺˺̀ ̂ ˿ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺́
˺˾
‫هستىي‬
έί‫̂صس‬
̀ 8 ́ ˺˽
%&!"
έ΍έί΃
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
%&!"έί
3
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˽˻
˼
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˺1 ˻
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
2ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
6 ˿9 ̂ 10
ϞϤόϳ
˿˿ 4́
7 ˺˹
‫العالهت‬
́˻ ˺˺ 5 ˾
́.̂˺˹
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˳
˺́
،‫الضَادة‬
ϞϤόϳ
)‫التخفُط‬
TV
VOL
(%"΍έί
˺̂
˻˹
έί
˺˽
%'&&έί
˺˻ ˻ ˺
έί ˺˽˺˾
́˼
́˺˹
̂
˿ ˺
(%"΍έί
TV
VOL
˺˾
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
10‫الصىث‬
،‫الضَادة‬
9 ̂ 10 ˺˹
έί ̀
˺˹
9 )̂‫التخفُط‬
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺̀
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
ϞϤόϳ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϢϜΤΗέ΍έί΃
˺́
έί
˺˺
'έί
%&
+ήηΆϣ
˻
10
̀
˺̂
9
̂
˼
˺˹
˺˽
TV
POWER
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έ΍έί΃
%&!"έί
،‫الضَادة‬
˿̀ 4˽ ˼
%&!"έί
)‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
VOL
˺˾
‫العالهت‬
˻˹
̀
˺̂
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
rέί
v‫صس‬
x˺˹.̂˺˹
˼‫هستىي‬
˺1 ˻2
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
3‫هستىي‬
΢Θϔϟ̀
˺˹
˺˾
˺́
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˼
‫الصىث‬TV
ٍ‫ف‬έΎϬχϹ
‫التحكن‬
˻ ˺ ˿ 5 ˾ (!% 6˿ ˿ 7 ̀ 8 ́ ˺˾
έί ̂
'έί
˺̂
́ ˺˺
'!έί
˺˼
˻˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί ̀ ˺˿
̀ ́
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
POWER
%&!"έί
%'&&έί
˺˻
ϞϤόϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
̀
˻˹
(!%
˿
(!%
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˿
(!%
˿ %& 6+!
́ ˺˽
˿ ˼37 %&
˺̂
%&
˺ 5 +!
˺1 ˻2
8 +!
˺ %&
˺˹˺˹
4˽˽ ́
%" %$
́
˺15 ˻2˾
4˽ +!
%&
+!
˺˺
3 %&!"έί
́
˾
έί
'έί
˻ (!%
)‫ التخفُط‬TV
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TVέΎϬχϹ
VOL
˼ POWER
'έί
έί
̀˿́
έί˺˹˺˺
˺˺
'έί
˻˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϢϳΪϘΘϟ
TV
ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&!"έί
̀
POWER
(!%
rέί
vy˺˹˿˼˺˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
˺˾
˺̂
˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
%& +!
‫هستىي‬
ˬ%&!"έί
έ΍έί΃
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
&$
'έί
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
˺˻
˻ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
τϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
́
έΎϬχϹ
TV
POWER
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'έί
̀́ ˼
'!έί̀ ˺˼ ˽
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
̀
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
́
˽
˿
˼
˾
˺
˻
4
2
˺˹
1
5 ˾
6
3 έ΍έί΃
ιήϘϟ΍ϰϠϋ˺˾
8
7
́˻́˻ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
'έί
˻˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
́́
ˬ
&$
έί
%&!"
˺˻
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
έΎϬχϹ
˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
r
v
z
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
'έί
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˽
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˺
ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀
̀
%&!"
10
̀
έί
˺˺
̀
˻˹
9
'έί
̀
%&!"
̂
˿
(!%
˺˹
̀
%&!"
̀%& +!
˾ ́˻ 55%&!"
˺1 ˻2
TV
4˽˽
66 ˿
˾˾
$"&έί
˻˼̂
77 ̀ 88 ́
REPEAT
A-Bέί ̀ ˺̀
̀
ˬˬ
́ ˺
˿ ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˼ 33POWER
έί
˺˻
˼
ˬ%&!"έί
έ΍έί΃
έ΍έί΃
&$
&$
'έί
%"
%$
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έ΍έί΃
&$
έί ˺˹̀
˺˻́̂ 4˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˾˽
̂ 1 ˻82˺́1 ˻
2ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˻˹
̀
+!
̀!"
(!%
˿+ήηΆϣ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀Α5ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˾ ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
̀ +ήηΆϣ
%&
%&
,()έί
Ϊό˵
ˬˬ έ΍έί΃
&$
˽˺˼
˻
́
˺1 ˻2
8˻˺
˻
4˽ ˾ ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˺
έί
˼
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
4˽
˺1 ˻˿˺˻
%&
+ήηΆϣ
5˼3 ˾
έΰϟ΍̀ϰτΨΘΗ
΍άϫ΢ϴΘϳ
6486˽ ˿́ 7%&
3έ΍έί΃
%&
+ήηΆϣ
77 (!%
5 $"&έί
4˽̂
2˺˹
˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
6 ˿ +ήηΆϣ
5
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˾́
6 ˿ %&
3 !%
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
%&!"
˼έΎϬχϹ
&$
7 ̀ ˻8˻ %&
έί ˺́
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
6 ˿ 7 ˺̀
τϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻
́
˾
'έί
́
˼
,()έί
ˬˬ έ΍έί΃
̂̂ ˽
&$
˻˹
˱
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˺˹
˺˿
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
˾
%&
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
+ήηΆϣ
˻˺
˻
έί
˺˼
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̀˿
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
έ΍έί΃
&$
˽
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
,!!έί
˺˽
˯ΪΒϟ
ϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ˬ
έ΍έί΃
&$
˻˹
%&!"
(!%
έί %$
˾ ˼%"
‫الصىث‬
̀ %$
%"
́ %$
˺
%"
́˺˻
̀ 4˽
%"
%$
́́ %&́ 6+!
́,()έί
˿ &$
˼3 ‫˿˺التحكن فٍ هستىي‬
έί
̀ 8 ́ ˻˺
Ϊό˵7ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˺˹
˺˹
έ΍έί΃
̂ %"
6
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹ ˺˻ 5 ˾ΔηΎηϢΠΤϟΎ
"+"'%
8 ˼,()έί
7
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˽˾
˿ ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˺1 ˻2 ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˱
˺˿
4˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
5 ˾%$
3ˬ
,()έί
˺˹
έί ˺˺
˺˼
˺˼
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˾
˿˾ ˼˼ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί ˿
̀
%&!"
˻˺
̀ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
%&!"
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
́
˱˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˿
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
˺˹
%"
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
%$
˺
,()έί
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
+!
%"+
˱ ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˼ ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˿˾
(!%
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˺˿
˼
%&
+ήηΆϣ
˺˼
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼˼
̀ (!%
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀%&
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˾ ˾
,()έί
˺˹
%&
+!
́ ˻
˺
́
)‫طاقت التلفاص‬
‫˿˺̀صس‬. ˺̂ 4˽˺1˺˻
˽
˿
˼3 6 ́
˿ &$
˼̀3( TV POWERέί
˻˹
˻2 ˺˹5 ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
4
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
5
6
8
8˼
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˾ΔηΎηϢΠΤϟΎ
7
˺˺
7
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˹
˽
̀
˿
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˾
˽
˿
˺1 ˻2 ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
4
ˬ
έ΍έί΃
̂
˽
˼
5
3,()έί
8
˾ (!% 6˿
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
7
˺˹
˱
˺˿
̀
˻˻
˿
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
(!%
˺˺
˿
(!%
˾
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
˱
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
%
'έί
˺˺
%&
+!
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˺
%&
+ήηΆϣ
˻
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̀
˿ ˽ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
+! ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
%&
+!
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
%&
+!
˺
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
έί
˺˽
,()έί
˺˹
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˻˻
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
έί %&
˺˾ ˺˼
!" !%ωϮΟήϠϟ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˺
r
v
{
,()έί
˺˹
%&!"
έί %$
˺˻
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%"
%$
́̂˺˼
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
%"
.‫لتشغُل التلفاص أو إَقاف تشغُله‬
˿̀ &$"+έί
˱˱
̂ ˾%"
,()έί
˺˹
%"'έί
%"΍έί
̂ %$
˾
˻˺
%"
%$
˺̀
έί %$
́ ˾ Ϊό˵
%"
%$
̂Α̂ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˻˻
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˺ ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˼˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
́
˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
%
˺˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
έί˺˺
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
%&
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
˺˿
ήϴΒϜΘϟ
˻˻
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̀˺˽
˿
˱6˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˾
%&!"
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˻
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
̀
˻˻
8
!"
!%
5
9
11
7
10
3 4
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˿έί ˻˹
(!%
˽
!"
!%
̀
%&!"
%"
%$
́
˽
!"
!%
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
%"
%$
́
%&
+ήηΆϣ
˻
˽
!"
!%
˽
!"
!%
̀
˺˾2
!"
!%1 έί
˾
%
'έί
˺˺
%"
̂
˿
%&
+!
˺
(!%
˺̀
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%
'έί
˺˹
˺˺
́ ˽˿ ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˽
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
rέί
v|˺˺
˻˻
˻˻
˻˼
˺
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%& +! ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
Ϊό˵
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
'έί
˺˺
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
,()έί
˺˽
˺˽ ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ήϴΒϜΘϟ
˻˻
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
rέί
vέί|˺˻
˳'έί
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˻˻
́˿̀̂ ˾έί
˺˻
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˺˻
˺˽
%"΍έί
́
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
!"
%&!"˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
̀
%&!"
˽
!%
˺˽
˺˺
̀+!
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
%&
+ήηΆϣ
˻
%
˺˾
ήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
(!%
˿%'&&έί
˾
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺̀
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˼
(!%
˿ ˺˿ ˺˽ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˻ ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%
'έί
˺˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
&$"+έί
ήϴΒϜΘϟ
˻˻
νήόϟ
%&
+ήηΆϣ
˻
%&
̀+!
˺ ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ήϴΒϜΘϟ
˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
˻˻
%&"έί
+!
˺%&!"
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀ ́
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺̀ ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
˿
ŕ%&
v}˺˻
˱ %&
˿
(!%
̂
˺́
̂
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&
˺
̀
%"
%$
́
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺˹
"+"'%
˾
˺˾
̀
έ΍έί΃
̂
˺˹
"+"'%
%&!"έί
˺˹
"+"'%
%"
%$
˺̀
˽
˺˹
"+"'%
˻˼
˺˹
"+"'%
˺˽
́
˽
˿
˼
%
'έί
˺˺
r
v
}
4+ήηΆϣ 5 ˻
‫العالهت‬
‫صس‬
.
6 ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
3
8ήϴΒϜΘϟ
˾
7
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
˿
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
r
v
x
%'&&έί
˺˻
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
έί
˺˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
˻˼
%&
+ήηΆϣ
˻
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
΢Θϔϟ
%&
˺˾
%&
+ήηΆϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
%&
+ήηΆϣ
˻
ήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
̂
%
'έί
˺˺
˺́
˺˹
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˻
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
'έί
˿
˻
%
˺˽
˺˺
RW
˺́
́
˳
́
DVD ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
HDD
USB
̂
έί
˺˽
̂
HD DVD ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
%"+
CD
VCR
'!έί
˺˼
̀
̀έί ˻˺
%&!" %&"έί
%"
%$
́
%"+
˾
˱
%"+
˾
˽
!"
!%
έί
˺˿
˻˻
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
%"+
%"+
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˱
˺˼BD
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˱
˺˿
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%'&&έί
˺˻
˱
˱
έί
˺˾
˺˹
"+"'%
̀
%&!"
˻˼
%"
́
%"
%$
%'&&έί
˺˻ ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˽
%
'έί
%"
̂vx
ϞϤόϳ
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
̀
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
̂
ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
Ύ
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺ %$ ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
r΢Θϔϟ
wέίt˺˻
˿́
r˻˼
˺˺˹˿
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
%'&&έί
˺˻
˺˾
˺̂
˺̀ ˺˽ ˾˾
˾
̂
́
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
˺̀
)˺˺
‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
VOL
˺˹
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
،‫الضَادة‬
̀
˺́
έί ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&!"έί
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
έ΍έί΃
.ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
̂ ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
˺́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
REC
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'!έί
̀
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%"+
v
˾v
έί˺˽˺˾
˺˿
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
˱ %"
‫العالهت‬
‫صس‬
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˽
!"
!%
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˻
έί
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˼
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
r
x
%"
̀%'&&έί
%&!"
%$
́
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ϡΪΨΘγ΍
̀ ˺̀ ˺˿
Ϊό˵
Α
%"
%$
́%&
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ϢϳΪϘΘϟ
́΢Θϔϟ
%&!"
%& &%"έί
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
%'&&έί
˺˻
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
%& %$
+ήηΆϣ
˻ ήϴΒϜΘϟ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
˺˹
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%"΍έί
˺̂ !
έί
́
+ήηΆϣ
˻
r
y
˼
˺́
HDMI
̀
%&!"
x
˺̂
́ ٍ̂́‫
˺ ˻́ التحكن ف‬ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ ˺́
΢Θϔϟ
˻˼
˺˾
˺˹
%
˺˺
'!έί
%&
%'&&έί
&$"+έί
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϡΪΨΘγ΍
έί
'!έί
˺˼
˺˼˾‫الصىث‬
‫هستىي‬
'έί
"+"'%
˿̀
%"
̂˺˿
˺˿
̂
'!έί
˺˼
ϢϳΪϘΘϟ
έί
˺˹
r˺̂
vvxy ˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%$
12
%"΍έί
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
΢Θϔϟ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
1080iP720P
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϞϤόϳ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼ ˺̂
˺˽ ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
́
%'&&έί
˺˻
˺˻
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
&$"+έί
˺˹
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˽
έί
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
10
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
%& +ήηΆϣ
˻%"+
́
11
%"΍έί
˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
9έί
˻˹
%& +ήηΆϣ
˻)
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
έί
˺˹
%&
˾
%'&&έί
˺˻
˺˾
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
́
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
%&
&%"έί
˺̀
'!έί
˺˼
%"΍έί
˾
r
v
z
έί
˺˿
́
έί
˻˻
%&
+ήηΆϣ
˻
˽
!"
!%
ϢϳΪϘΘϟ
˱
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'!έί
˺˼
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
(!%
˿
" %$
́
%$
̂
έί ˺˾
˺˹
"+"'%
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%'&&έί
˺˻
"+"'% r˺˹
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
̂
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&
+!
A-B
%"
%$
έί ˼
˳ %"
&$"+έί
˾˺˺̀
'έί
˺́
%"
%$
ϢϳΪϘΘϟ
˺˺
̀ POWER
vvyxy
TV
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺̂
˺̂
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
$"&έί
%&
˻˼
˺́
˺̀
́
%&!"έί
REPEAT
̀
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˺˾
'!έί
˺˼
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
˺
r
˺̀
˺˹
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
΢Θϔϟ
ϢϳΪϘΘϟ
ςΒπϟ
!"
%"+
˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˾ z
˱˳%"
'!έί
˺˼
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
"+"'%έί
%$
˱ ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
̂%"
ΆϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˺˾
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˹
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼‫العالهت‬
r˽
!"
!%
ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟέΰϟ΍΍άϫϲϠϋςϐο΍
ϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.˺˼
%" ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
%$
́%'&&έί
%"
%$
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
"
́ ˺́ Ύ ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
%$
̂ !%
%&!"έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
%$
έ΍έί΃
̂ έίΪό˵
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
̀
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'!έί
ήηΆϤϟ΍ΊϔτϨϳˬϞϴϐθΘϟ΍Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϞϴϐθΘϟςϐπϟ΍ΪϨϋ
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̂˻˼
έΎϬχϹ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺˿
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˹
$"&έί
˺̀
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
REPEAT
%"
%$
˳ A-B
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
̂˺˺
˺́
˺˺˺
rr˺̀
v˽vv˼zy˺́
'!έί
˺˼
$"&έί
˺˻
έί ˺˾
‫صس‬
˺˹
"+"'%
̀
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
́̂έί˺ ˻
́˻ !"
13‫العالهت‬
˺˺̀'έί
́!"
'έί
14
́
̂
έ΍έί΃
.̂TV
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
%&!"έί
ϞϐθϤϟ΍ϞϤόϳϭ
˺
˽
!%
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˽ !%
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˽ 15
!"
!%
ΎϨϫϞ
!" !%
˽ ˺̂
˺̀
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&!"έί
REPEAT
ϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫صس‬12
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
zz
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˼ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
POWER
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
A-B
˼
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
́
ϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˼
ϞϤόϳ
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϢϳΪϘΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
REPEAT
A-B
"+"'%έί
˺́
˺́
έί
έ΍έί΃
̂
%&!"έί
έΰϟ΍
ϰτΨΘΗ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔ
r
v˾˺˽
˼
%"+
˺˹
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ϡΎϣϸϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˱
%"΍έί
˿
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
‫العالهت‬
‫صس‬έί. ˺˻ )"+"'%
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
( ٍ‫ف‬
TV
VOL
έίέί
̂˺́
̀
%&!"
˯ΪΒϟ
̂
˺˹
y
,!!έί
˺˼
˺˽
˺˺
̂
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%$
$"&έί
˻
˺˹
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
Ύ
ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
́
́
ˬ
έ΍έί΃
&$
%"΍έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
" %$
̂
˺˹
"+"'%
έί
́
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
˺́
˺˿
%"
$"&έί
˻˼
'!έί
έί
˺̀
έΎϬχϹ
̂
˺
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
REPEAT
A-B
ϞϤόϳ
˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
%& &$"+έί
˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˻
́
́
̂
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
˺˽
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
έί
˺́
$"&έί
˾
˺̂
˼
%"΍έί
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
)
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
˺˹
"+"'%
%"+
˾
˺ !"
έί
˺˹
ϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˽
˱ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
z
$&'$ ̂έί
˺̂ ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˻ ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
̂TVϞϤόϳ
έί)˺˿
˺́
$"&έί
˺˽
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ٍ‫ف‬
˽
ٍ‫ف‬
!%
%"+
'έί
́ ˺˹
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
Ύ
Ύ!"
ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˽ ˻˹
˱ %$
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˺˹ !%
"+"'%
,!!έί
˺˹
"+"'%
r˺̂
˺˻
%&
+ήηΆϣ
‫التحكن‬
˿ ́
ϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
‫التخفُط‬
(%"΍έί
VOL
v˾˽˺˾
%"
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
̂‫هستىي‬
"
%$
،‫الضَادة‬
έί
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˼
˺˹
(ϕϼϏ·/΢Θϓ
) OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(ΖϗΆϣ ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϑΎϘϳ·
PAUSE
ήηΆϣϭ
()ϑΎϘϳ·
)‫الصىث‬
STOP
ήηΆϣ
˺˺
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϰτΨΘΗ
˺˻
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(%$
‫˿˺صس‬
TV
POWER
˼ έ΍έί΃
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
,!!έί
˺˿
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%"΍έί
έί
˻˺̀
˺́
$"&έί
˺˽
.1
̂
έί%"
́‫الصىث‬
&$"+έί
˺̂
˻˹
˻˹
˯ΪΒϟ
&$
˳ ) %&
$"&έί
έί
˺˾
REPEAT
A-B
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ˬ
έ΍έί΃
̂
ˬ
&$
˽
˾
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
έί
˺˻
%"+
˾
%"+
˾
%"+
˺̂
%"+
˾
̀
˱
˼
,!!έί
˺˽
˱
˱
˯ΪΒϟ
‫أصساس‬
.
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
!%
˽˺̀
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
ٍ‫ف‬
˽˺‫التحكن‬
!"
!%
v)xSKIP/SEARCH ήηΆϣϭ
Ύ)ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˹
Ύ˺˻
ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˻
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
'έί
‫الصىث‬
‫هستىي‬
˺˿
˺˾
έί
˺˺
ήηΆϤϟ΍΍άϫ˯ϲπϳˬϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΓΪΣϮϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋ
(
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
!%
POWER
ϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̂,()έί
‫هستىي‬
ٍ‫"!التحكن ف‬
(‫القٌاة‬
ΚΤΑ
‫تحذَذ‬
/ϲτΨΗ
(ϞϴϐθΗ
) PLAYBACK
ήηΆϣ
r˻˹
˽v{
!"
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
έί
˺̂
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
.2
TV
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
%&!"έί
POWER
˺˿
έί
‫الصىث‬
˺˾
!"
!%
,!!έί
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˯ΪΒϟ
ϒϠΨϠϟΔϴϘϴγϮϣΔϋϮτϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έ΍έί΃
TV
̂$"&έί
%&!"έί
έΰϟ΍
έί
˺‫˿˺صس‬
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%" %$
́ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
(!%έΰϟ΍
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺˹
"+"'%
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%"΍έί
έί ˾˺˼
˺˻
έί
́ ˾ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬ωϮΟήϠϟ
‫التحكن‬
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
̀
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
˺˹
&$"+έί
‫العالهت‬
‫صس‬
.‫هستىي‬
έί
.˺˹
"+"'%
˻˺
˾ ˼ ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˼˺˹
‫إَقاف‬
˺̂
˺́
˺˽
.‫تشغُله‬
‫أو‬POWER
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˺˹
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˻˹
έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
'έί
˻˺
˺˻
˺˺
):)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(TV
‫صس‬
TV
˳ %&
˺́
‫
تحذَذ‬ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˺˿
%&!"έί
˻
˺˺
˻˹ ˻˹˺˿
̀ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
POWER
έΎϬχϹ
ˬTV
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
̀!"
VD-R/RW/RAM
ϭ‫القٌاة‬
CD
ϭ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
ϞϤθϳ
ϭ
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
3
CD-R/RW
!έί
˻˹ϭ Audio
ωϮΟήϠϟ
́
˺˻
έί
˺̂
́
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
̂
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
˺˿
έί
˺˺
'έί
έί
˺˾
!%
˱
%"+
˾
έ΍έί΃
̂
&$
˽
˺˹
˺
˻˹
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
POWER
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r
v
{
˾
%"+
˾
˺̀
˺
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ
˼
ϞϤόϳ
%&!"έί
̀
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˱
τϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
‫إَقاف‬
˺˹
"+"'%
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹‫ صس‬.rϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
"+"'%
˻
˺˼
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.
‫تشغُله‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺˹
́
˺˽
,!!έί
˺˽
'έί
́
έί
˺˾
!"
!%
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
)‫
الفُذَى‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
/‫التلفاص‬
( TV/VIDEO
˻˺
έί
˻˹
˽
˺˻
έί
˺̂
v
y
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
ωϮΟήϠϟ
%"΍έί
˿
˺˹
έ΍έί΃
̂
έΎϬχϹ
˺˿
%&!"έί
)
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺˹
"+"'%
r
v
|
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
έί
˺˹
έί
˺˾
!"
!%
˺˺
.!"
rr˻˹
vv{|{
˳
DVD+R/RW
,()έί
˺˹ ˺˺
ωϮΟήϠϟ
˺˽
˺˼
έί
˺˾
!%
˺˼
̀ ‫صس العالهت‬
έΎϬχϹ
.˺
‫إَقاف‬
‫التلفاص‬
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
1̂
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˻˺
%"+
˾˺̂
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
%"+
ϭ˾
5 ˺˹
6 ˺́
˻έί
˱
3‫لتشغُل‬
́
˿
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
'έί
́,()έί
ΎϨϫιήϘϟ΍ϊο
έ΍έί΃
έί
˻έί ˻˹
έ΍έί΃
&$
˽4 ˾˺˺
́˻2‫أوأو‬ήηΆϣ
˼
ΎΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˻
́
%έί
ϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺̀
˺˼
.‫تشغُله‬
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
έί
˺˾
!"
!%
%"+
˻˺
˾
ωϮΟήϠϟ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˻˺
˱(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
νήόϟ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
rvv{}|
˻˻
˺
˺˿
!"
!%
ˬ
‫طاقت‬
˻7 ˺˽
1έί
Ύ(%"΍έί
ΘϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
˺˾
˺˺
2 ˺˻
8 ˺˾
˾́ ˼
r˻˺
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
6˽ ́
9
11
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˱ %&"έί
˱ι΍ήϗ΃
10
˺˿
έ΍έί΃
.̂ ϞϤόϳ
3 4'έί 5 ˾
%&!"έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺˹
4˺˻
.˺
˺˽
‫صس‬
έί
˺̂
%"
̂ ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
)‫التلفاص‬
( !%
‫˿˺صس‬
TV
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
‫الفُذَى الوتىف‬
‫ هصادس‬%$
‫اظغط لعشض‬
‫العالهت‬
‫الصىث‬
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˿ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˼
.BD
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬POWER
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
)‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
VOL
˺˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ˬ
έ΍έί΃
&$
έί
˺˹
έί
˺˾
!"
˻˹
˽
έί
έί
˻˹
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
r
}||
˺́
r
vvv|˻˹
˺˺
˻˹
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
˺˽
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έί ˻˺
έί
˺˾
!"
!%
˻
έί
˻˹
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˺˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
́
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˺˻
́
̂
˺˽
ˬ
έ΍έί΃
&$
νήόϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˻˻
%&"έί
˺˿
r
̀
˻˻
έί
˺˻
,()έί
˺˹
˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
}
˺̂
1
r
v
|
˼
˽
!"
!%
2
˺˺
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%
'έί
˺˺
˺
5
6
7
ΐϠμϟ΍
DVD
ήηΆϣ
έί ˺˻
3 4
έί
˺˺
ωϮΟήϠϟ
̂
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
'έί
˺˽
˻˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˺˽
τϘϣϭ΃ΪϬθϣϲτΨΗϲϓέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
)‫ التخفُط‬،‫الضَادة‬
˺˾
έί
˻˺
˺˾
!"
!%
˺˼
TV
POWER
$&'$ έί rv˺̂
ˬ%&"έί
νήόϟ
έ΍έί΃
&$
%&"έί
˺˿
˽˺˻
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
zΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϗ
˺˽˾ RW
˺˾
έί 5˻˹
r˻˺
%&!"έί
˿˺˽
‫هستىي‬
ٍ‫التحكن˿ف‬
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
(%"΍έί
TVϞϤόϳ
VOL
˻˻
‫الصىث‬
έί(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺˹
r˻˼
r˻˹
vvwv}|{|t}}
˺˼
.‫تشغُله‬
‫التلفاص̀أو‬
‫لتشغُل‬
˾ 88 ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˺˹
˺˾
έΰϟ΍
˱ ‫إَقاف‬
˺˽
ήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺̀
˺˻
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
́77 ˻˹
νήόϟ
22 ˺˾
11 ˼ 6
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
˻˻
%&"έί
˺˿
˺˿
DVD
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔ
66 ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
99
˺˺
10
11
33 44 ήϴΒϜΘϟ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
55 CD ˺̂
r
10 11
˺˿
ˬήηΆϣ
έ΍έί΃
̂
&$
˽
˽
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟέΰϟ΍΍άϫϰϠϋςϐο΍
r
v
}
(
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
)
(
DVD
νήϋ
)
DVD
VIEW
,()έί
˺˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˼
˺˽
έΎϬχϹ
˼
˻˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&"έί
˺˿
˺˾
έί
˻˺
%&
&%"έί
˺̀
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˻˼
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˻
ϡΪΨΘγ΍
νήόϟ
˺˾
˻˻
%&"έί
˺˿
˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
RW
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
w
t
έί
˺˺
DVD
HDD
USB
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
˽
r
v
}
HD
DVD
'έί
CD
BD
VCR
̀
˾
‫فٍ هستىي الصىث‬TV
‫التحكن‬
˻˻
έί
˺˾
!"
!%
˼
POWER
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
˻˼
˺˾
έί
˻˹
˺˹
"+"'%
%
'έί
˺˺
%
'έί
˺˺
%&!"έί
VIEW
̀
˱ νήϋ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
́˻ ˻˺
'έί
ήηΆϣ
́ %&"έί
,()έί
˺˹
˺˿ 2 ˺˽
˻˻
˽ϡΪΨΘγ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
8
έί
˺˿
5
6
˻˼
7
1 έί
3 4
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
91
11
˾˺˼
10
(ςϘϓ ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϞΠδϣ
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
) ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
HDD
̂7 ˿ 8
4˺˽
3έί ˺˻
rrr2˻˼
˺˹
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˹
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
r˻˺
wvvvw˺˿
t|}|
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˼
)‫خشوج‬
( EXITϙήΤϣ
‫ صس‬.rv
%&"έί
{ ) (ΔΒϠμϟ΍
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&%"+
&%"έί
˺˿
˺̀ ˺˿
έί 7˺˼
˻˺
˺˾
˺˽
˺˹
ϡΪΨΘγ΍
˾ ,()έί
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˾66HDMI
έί 55˺˼
˼
˺̀
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
́˺˾
REC
˺˽
˾
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έΎϬχϹ
έί
˺˻
%'&&έί
DVD
HDD
HD DVD˻˺
BD
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
1
ˬ 3έ΍έί΃
&$
1080iP720P
4 %&
%&
&%"έί
˺̀
˳ ˺˺
8
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻5,()έί
9
11
˱ έί
˺˻
˺˿
10
39 4 10 έί
˻˻
νήόϟ
ϡΪΨΘγ΍
ϗΆϣϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
ΔϋϮϤΠϣTV
˻˻
%&"έί
˺˿
˺˼
˺˹
˾ ˼7 ̀ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ήϴΒϜΘϟ
r˻˼
vt}t
&%"έί
1 'έί
&%"έί
˺̀
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
˺˿
HDMI
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
%&!"έί
POWER
2̀'έί
˺˺
8˾
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϡΪΨΘγ΍
2 ˺˾
6 έί ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
11
7˻˺
˺́
(ςϘϓ ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
)
(
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϮϳΪϴϔϟ΍
ίΎϬΟ
νήϋ
)
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
VCR
VIEW
ήηΆϣ
8
r
w
(!%έΰϟ΍
˼
˻
˱
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˿
˾
́
́
%&
˺̀
˺˹
˽
˿
˾
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϡΪΨΘγ΍
RW
RW
΍έί
˽
r
v
}
˻˼
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
DVD
HDD
USB
HD
DVD
ϡΪΨΘγ΍
CD
BD
1080iP720P
VCR
DVD
HDD
USB
HD
DVD
CD
BD ˺˺ ΢Θϔϟ
VCR
˳ ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˺˿ 'έί
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
rvx7
,()έί
˺˹
ΎϨϫϞϴϐθΘϟ΍Ε΍ήηΆϣνήϋϢΘϳ
˺̀
˿
ً‫للخشوج هي القائوت التٍ تظهش عل‬
˱ ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
&%"έί
ςΒπϟ
έί˺˺9%
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϡΎϣϸϟ
έΎϬχϹ
ρϮϐπϤϟ΍
ϡΪΨΘγ΍
̂˺˿
˺́ ˺˾
1
"+"'%έί
%&
&%"έί
˻˻
˺̀
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
2
8
5
6
ϡΪΨΘγ΍
˳ έ΍έί΃
3 4
ϡΎϣϸϟ
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˽'!έί
˺˽˺˾
˺˼ ˺˹ ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
ˬ ˳ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
&$
$"&έί ˻˼ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί˺˹
έί ˺˻
%&"έί
˺˿
˺˺
έί ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˺
%'&&έί
%'&&έί
˺˻HD
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&
έί
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
&%"έί
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
˿ ,()έί
έ΍έί΃
ήηΆϣ
̂
ϡΎϣϸϟ
&$
REC
́˻ιήϘϟ΍
REC RW
'έί
́ ˬ
ϥΎΤϴΘϳ
˱
r˻˼
wt˻˻
HD DVD DVD˺̂HDD
BD
˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
̀˺˼
VCR
˳(BOOKMARK)
DVD ˺˻
˿ HDD ́ VCR ˻˹CD USB
DVD
BD
˾ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
‫العالهت‬
.ςΒπϟ
5'έί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˻˻
"+"'%έί
%&
&%"έί
˺̀
έί‫˽صس‬
˾έί
%
˺˺
έί rv˻˺
έί
˻˻
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺́
˺˽
|
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺́
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˽
̀
HDMI
˻˻
HDMI
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˿
˱
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˳
USB
ήηΆϣ
10
ϢϳΪϘΘϟ
˳
̀
˺˻
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
RW˻˻
˺˹
έί
%&
&%"έί
˺́
˺̀
"+"'%έί
˺́ VCR ́
BD
έί
˺˺
˻˼
DVD 7 HDD
USB
r
v
x
&$ ˬ έ΍έί΃
HD DVD
CD
BD
HD
˺˼
8 ΢Θϔϟ
˽
VCR ˻˺
έί ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳˺˻ ,()έί
έί
˻˻
ϡΪΨΘγ΍
˾
ςΒπϟ
1080iP720P
1080iP720P
ϡΎϣϸϟ
˺̀
r
v
y
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˹
"+"'%έί
RW
%
'έί
DVD
HDD
USB
DVD
έί
˺˽
CD
REC
˻˻ 12
ςΒπϟ
˾
%$΍έί
%$΍έί
˾
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˽ ˺́
ϡΪΨΘγ΍
'!έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˻
ήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍ rv}
'!έί
˺˼ ̀15!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭϲϟ
ˬϥϮϠϤϟ΍
έ΍έί΃
&$ ϥϮϠϟΎΑ
˽ ϡΪΨΘδΗ
"+"'%έί
|
ήϴΒϜΘϟ
΍έί ˾
˼
˿˺˻
˺˿
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
˳
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
'έί
˺˺!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
%'&&έί
˺˼
˺˻
έί ˺˽
) (ϞϴΠδΗ
)̂"+"'%έί
REC
ήηΆϣ
˱ (ήϤΣϷ΍
˺˿ 14HDMI
˻˻ HDD VCR
13 ˺̀
˺˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
"+"'%έί
˺́
έί
˻˼
́ ̂˾ έί
REC
ςΒπϟ
%
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
%
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
́́ ˺˺
˻˼ BD HD˺̂
$&'$
έί11˻˻
˺̂
˺̀
˺́
'έί
˺˺
DVD DVD
˳
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
1080iP720P
REC˺˻
˿
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˾ ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ήϴΒϜΘϟ
,()έί
˺˹"+"'%έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&
&%"έί
˻˹
˺̀rvz
HDMI
έί ˽)˺˼
έί
%έί
,!!έί rv˻˻
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
˺́
ϢϳΪϘΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
} &$ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˺
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
έί
˻˼
ϥΎϣΪΨΘδϳ
12
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,()έί
˺˹
HDMI
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ˬ έ΍έί΃
̂
˺˽
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
(
ΖϗϮϤϟ΍
TIMER
ήηΆ
ϣ
ήϴΒϜΘϟ
˾
˺˺
˻˼
r
v
y
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
1080iP720P
˼
REPEAT
A-B
%
'έί
˺˺
"+"'%έί
˺́
έί
˻˼
%'&&έί
˺˻
έί
˺˾
˿
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
$&'$
έί
˺̂
˿
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
1080iP720P
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫أصساس‬
.
˱
˺˿
'!έί
˺˼
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
̂
r
v
x
˾
˻˼ 15
ςΒπϟ
%
'έί
˺˺
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺́
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
̀
̂
"+"'%έί
˺̂
˺́ ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍νήϋΔηΎη
˺˽
˱
έί
˻˼
,()έί
˺˹ ‘ %&
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ rv
˿
έί 480P
˺˼
w}tΔηΎηϢΠΤϟΎ
˳
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
̂
$&'$
έί
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
%'&&έί
˺˻
15
HDMI
:
HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
ήηΆϣ
13
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
έί
˺˾
13
15
14
12
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
13
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
14
12
˽΢Θϔϟ.rv˺̂
˺rvx 1
(!%έΰϟ΍
έί
̀
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ήηΆϣϭ (ϑΎϘϳ·
(ϕϼϏ·
/&$"+έί
΢Θϓ
) (OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(ΖϗΆϣ
ϑΎϘϳ·
)έί
PAUSE
)˻˻
STOP έΰϟ΍
ήηΆϣ ˺́
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%'&&έί
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺˽
˾)‫التلفاص‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
,()έί
˺˹
$&'$
έί
˺́
˼
˺˹
rvz
‫أصساس‬
̀!έί
‫قٌاة‬
TV
CH
˺˻
˺˺
˺˾
x˺˿
̀$"&έί
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˱
'!έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˿
˾
έί. REPEAT
!έί
rw˻˹
t ˱ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
%
'έί
˺˺
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
˻˼ ήηΆϣϭ
έί ˺̀
έί
˺˽
$&'$
έί
˺́
˺̂
˺́
%'&&έί
˺˼
˺˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
HDMI
480P
˻˻ 14 !ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
v
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
x 122(
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&
“HDMI”,
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
HDMI,“HDMI”
720P
‘ “HDMI
+
720P”,
̀
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
‫أصساس‬
΢Θϔϟ
έΰϟ΍
˺˺̂
(!%έΰϟ΍
‫قٌاة‬
((˿
TV
CH
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˺˹A-B‫هستىي‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
"+"'%έί
‫التلفاص‬
έί
rr˺˿
v˻˼
x˻˹
15
13 rήηΆϣϭ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
(́
ΚΤΑ
/ϲτΨΗ
)$"&έί
((ϞϴϐθΗ
)/΢Θϓ
PLAYBACK
ήηΆϣ
˺˻
́ ,!!έί
SKIP/SEARCH
ϕϼϏ·
) ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
OPEN/CLOSE
ΖϗΆϣ ϑΎϘϳ·) PAUSE
Ϧϣ
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˺˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
))‫التلفاص‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˳ ˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˯ΪΒϟΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˹
‫أصساس‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˾
rvx 15 ήηΆϣϭ (ϑ
‫قٌاة‬
TV
CH
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
̂
v
y
'!έί
˺˼
,()έί
˺˹
˺̀
x
˽
΢Θϔϟ
έί
˺˻
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˿
˺˺
ϢϳΪϘΘϟ
%'&&έί
˺˻
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
!έί
˻˹
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
15
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
13 ˺̂
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϭ Audio
14 ήηΆϣ
12
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ήϴΒϜΘϟ
'!έί
˺˼
HDMI
ˬ
HDMI
1080i
‘
“HDMI
+
1080i”
‫أصساس‬
.
˿
̀
έί
˺˿
˻˻
,“HDMI
+
720P”
HDMI
720P
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
́
r
v
y
έί
˺́
$"&έί
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
r
v
x
15
(
ϕϼϏ·
/
΢Θϓ
)
OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(
ΖϗΆϣ
ϑΎϘϳ·
)
PAUSE
ήηΆϣϭ
(
ϑΎϘϳ·
)
STOP
1
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
13
(
ϕϼϏ·
/
΢Θϓ
)
OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(
ΖϗΆϣ
ϑΎϘϳ·
)
PAUSE
ήηΆϣϭ
(
ϑΎϘϳ·
)
STOP
ήηΆϣ
1
14
12
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%'&&έί
˺˻
DVD-R/RW/RAM
ϭ
CD-R/RW
CD
ϭ
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
:
ϞϤθϳ
ϭ
ιήϘϟ΍
3
%
'έί
˺˺
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έ΍έί΃
˻
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έί
˺˽
%έί
$&'$
έί
˺̂
(
ΚΤΑ
/
ϲτΨΗ
)
SKIP/SEARCH
ήηΆϣϭ
(ϞϴϐθΗ) PL
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˱
˻˻
'!έί
˺˼
)‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
!έί
˻˹
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
r
v
y
˺̂
˻˼
ϢϳΪϘΘϟ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
%
'έί
˺˺
́
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
˺˻
˿//ϲτΨΗ
έΰϟ΍ rv˺y ˺
(!%έΰϟ΍
˽ +‫هصادس‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ΚΤΑ
!έί
y
˻˹
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˺˻
˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έί
)˺˾
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
( TV˯ΪΒϟ
‫صس‬
POWER
̂
˺˿. ˺̂
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫الوتىفشة (أ‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
˺̀
́˺˾
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϢϳΪϘΘϟ
1080P
‘ )“HDMI
˻˹
̀)‫الفُذَى‬
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
/
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫صس‬
..́
TV/VIDEO
,“HDMI
+
1080i”
HDMI
1080i
,!!έί
˺˽Ϧϣ
˺˽
))SKIP/SEARCH
ήηΆϣϭ
((ϞϴϐθΗ
))˺˹
PLAYBACK
ήηΆϣ
2
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
(!έί
ΚΤΑ
ϲτΨΗ
SKIP/SEARCH
ήηΆϣϭ
ϞϴϐθΗ
PLAYBACK
ήηΆϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έ΍έί΃
(ϕϼϏ·
/΢Θϓ
)(
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
PAUSE
ήηΆϣϭ
(ϑΎϘϳ
ϭ ˻rϭvAudio
DVD+R/RW
˻˻
'!έί
˺˼
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˻
DVD-R/RW/RAM
ϭ CD-R/RW
CDϭ) DVD
ι΍ήϗ΃
:Ϟ
‫الصىث‬
‫التحكن‬
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
()‫الفُذَى‬
ϕϼϏ·
/‫التلفاص‬
΢Θϓ
)((1080P”
OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(ΖϗΆϣ
ϑΎϘϳ·
)ϦϣPAUSE
ήηΆϣϭ
ϑΎϘϳ·
)%έί
STOP
ήηΆϣ
12 ϑΎϘϳ·
z(ΖϗΆϣ
rVideo
vy15
˺˿
ήϴΒϜΘϟ
έί
%'&&έί
˺˻
˻˺
(έί
‫أصساس‬
%
'έί
˺˺
‫الفُذَى‬
/‫التلفاص‬
‫صس‬
.rrrvv˿
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(TV/VIDEO
TV
CH
v˻˹
y‫هستىي‬
έί ˺˻
˺˽
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ٍ‫ف‬
x
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˻˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
'!έί
˺˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
ωϮΟήϠϟ
˺́
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
REPEAT
A-B
έ΍έί΃
˻
˻˼
)
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
̀
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˺˾
!"
!%
%έί
'έί
/˺˺
$&'$
έί
ϞϴΠδΗ
REC
ήηΆϣ
14
΢Θϓ
)( 1080P
OPEN/CLOSE
ϑΎϘϳ·
)˺˾
ήηΆϣϭ
(::ϑΎϘϳ·
)ϭrϭvSTOP
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
z‫تشغُله‬
)(‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
.rv-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
TV/VIDEO
˾/)΢Θϔϟ
v{ ) PLAY
yήηΆϣϭ
έΰϟ΍
v˺˻
(!%έΰϟ΍
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺̀
z˺ 32134
DVD-R/RW/RAM
ϭϭ(έί
CD-R/RW
ϭSKIP/SEARCH
CD
ϭϭήηΆϣ
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
ϞϤθϳ
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
DVD-R/RW/RAM
CD-R/RW
ϭ Audio
Audio
CD
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
ϞϤθϳ
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
́HDMI
“HDMI
+%
1080P”
PAUSE
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
έ΍έί΃
(ι΍ήϗ΃
ΚΤΑ/ϲτΨΗ
) rSKIP/SEARCH
ήηΆϣϭ
(r˻˺
ϞϴϐθΗ
BD
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
(ϕϼϏ·/΢Θϓ))‫والفُذَى‬
OPEN/CLOSE
ήηΆϣϭ
(ϕϼϏ·
ΖϗΆϣ
ϑΎϘϳ·
)$"&έί
PAUSE
ήηΆϣϭ
)(ΖϗΆϣ
STOP
%έί
̂
˺˺
˺˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.˺̂
‫إَقاف‬
‫أو‬έί
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
ΚΤΑ
/ϲτΨΗ
)(POWER
ήηΆϣϭ
(1(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϞϴϐθΗ
)˺˺
PLAYBACK
ήηΆϣ
x
˻˼
˻˺
έΰϟ΍
˼
̂
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϑΎϘϳ·
˿
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
˺˹
ήϴΒϜΘϟ
˺˽
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
˺˻
˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
r
v
z
έί
˺̀
˺˿
REPEAT
A-B
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮ
˻˹
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
!έί
˻˹
%'&&έί
˺˻
έί
˺˾
έ΍έί΃
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺2
'!έί
%έί
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
ٌ‫(أ‬SKIP/SEARCH
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
ϰτΨΘΗ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
˺˿
$&'$
έί
rv)˻˺
zPLAYBACK
(!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
PLAY) ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϛ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ξόΒΑ ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
Ζϗϭ
ϲϟΎϤΟ·
νήόΑ
15!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
(έί
ΚΤΑ
/έί
ϲτΨΗ
SKIP/SEARCH
(2ϞϴϐθΗ
)
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
PLAYBACK
ήηΆϣ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺̂
$"&έί
)!"
˻˼
$"&έί
˻˼
έί
ήηΆϣϭ
˺̀
%'&&έί
˺˼
˺˻
A-B
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭϲ
ϭϭ ϭ˻˼
DVD+R/RW
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
%
'έί
DVD+R/RW
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
DVD-R/RW/RAM
ϭιήϘϟ΍
CD-R/RW
Audio
ϭ DVD
Video
:ϞϤθ
(˺˾
ϕϼϏ·
/΢Θϓ
)
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
OPEN/CLOSE
ϑΎϘϳ·
) PAUSE
ήηΆϣϭ
ΐϠμϟ΍
DVD
ιήϗ
ήηΆϣ
̂έί
˺́
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
(ΚΤΑ
/‫التلفاص‬
ϲτΨΗ
ήηΆϣϭ
(΍άϫ΢ϴΘϳ
ϞϴϐθΗ
˿έί
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
DVD-R/RW/RAM
CD-R/RW
Audio
CD
ϭήηΆϣ
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
ϭ˺̂
ήηΆϣ
̀ϡϮϘϳϭέΰϟ΍
˻˺
!%
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
έΰϟ΍ήηΆϣϭ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(˺˻ΖϗΆϣ
έί
˻˹
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϭREPEAT
)‫الفُذَى‬
/‫التلفاص‬
( TV/VIDEO
‫صس‬
.rr˺́
́
v˺̂
y˺́
̂‫الفُذَى‬
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫˺˺()أ‬
‫الوتىفشة‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
rv|ι΍ήϗ΃(ϑΎϘϳ·
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
35 CD
ωϮΟήϠϟ
Ϧϣέί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$&'$
έί
v!%
z˻˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˺˾
!"
΍άϫ΢ϴΘϳ
̂
r)v:
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
xϞϤθϳ
r˻˺
v{ (ϞϴϐθΗ
˺˽
έί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
$"&έί
΢Θϔϟ) ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϢϳΪϘΘϟ
έΰϟ΍
$&'$
έί
˺̂
)DVD
‫خشوج‬
( Video
‫صس‬
.rι΍ήϗϷ΍
EXIT
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
v˻˺
{z˺˽
%'&&έί
˺˻
LOAD
(˺˹
STOP
)ϰτΨΘΗ
ϑΎϘϳϹ΍ϭ
DVD-R/RW/RAM
ϭέί
ϭϞϤθϳ
Audio
CD
ϭήηΆϣ
DVD
Video
ι΍ήϗ΃
:DVD
ϞϤθϳ
ϭrvVIEW
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
34
έί (˺˽
˺˾
rv| ) ΐϠμϟ΍
˺˼
.CD-R/RW
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬:
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
‫لتشغُل‬
,!!έί
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˯ΪΒϟ
‫التلفاص‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
BD
ι΍ήϗ΃
4
BD
ι΍ήϗ΃
ήηΆϣ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ϰτΨΘΗ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
έ΍έί΃
˻
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8
(
ΚΤΑ
/
ϲτΨΗ
)
SKIP/SEARCH
ήηΆϣϭ
PLAY
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
D
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
(
ςϘϓ
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
)
(
DVD
νήϋ
6
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
y
˺˽
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˺˻
%έί
DVD-R/RW/RAM
ϭ CD-R/RW
ϭ
Audio
CD
ϭ
ι΍ήϗ΃
ϭ
ιήϘϟ΍
3
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
'!έί
˺˼
έί
˺́
˺˿
ϭ
DVD+R/RW
$"&έί
˺˺
έί
˺˿
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺́
˺˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
νήόϟ
˻˻
%&"έί
˺˿
̀
%'&&έί
˺˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
$&'$
˺̂
rv˺˽
z{ '!έί
˺˼
rv}
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϢΘϳ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
%"΍έί
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
́‫صس‬
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
́
,!!έί
)
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫
والفُذَى‬ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫التلفاص والكابل‬
ٌ‫ (أ‬ϱ΃
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
(!%έΰϟ΍
˯ΪΒϟ
)%έί
‫خشوج‬
(έίٍ‫ف‬
EXIT
r
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
v(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
x(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺˾
.ιήϗ
ϝΎΧΩ·
Ϣϟ
:NOdSC
DVD+R/RW
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%&
˾.r!%
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
v˻˻
΢Θϔϟ
ϢϳΪϘΘϟ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
έί
˺˾ ϭ DVD-R/RW/RAM
!"
˺˿
rvι΍ήϗ΃
}νήϋ:ϞϤθϳ
΍έί ϭι΍ήϗϷ΍
˼˽ ˻˺˼
˺˹
ΐϠμϟ΍
DVD
ιήϗ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί ι΍ήϗϷ΍
˻˹
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΐϠμϟ΍
DVD
ιήϗ
ήηΆϣ
ϭv
CD-R/RW
ϭ Audio
CDϭ DVD
B
(ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ϞΠδϣ
)‫هستىي‬
(ΔΒϠμϟ΍
ϙήΤϣ
νήϋ
)vHDD
VIEW
7ΔϋϮϤΠϣ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
rv|
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
DVD+R/RW
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
&$"+έί
(ήηΆϣ
ςϘϓ
ϙήΤϣ
)Video
(DVD
)D
BD
ι΍ήϗ΃
ήηΆϣ
45
,!!έί
˺˽
έί
˻˺
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
˺˻
$
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻5
%έί
˻˻
˯ΪΒϟ
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
.‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
˺˾
˺˹
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
'!έί
˺˼
r
z
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺˻
έί
˺˿
˺˻
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˽
έί
˺̂
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
˺˿
r
v
{
˺˿
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
r
y
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%'&&έί
˺˻
˻˹
r
v
|
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
$"&έί
˻˼
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(!%έΰϟ΍
˺˼
)‫خشوج‬
( EXIT
‫ صس‬.rι΍ήϗϷ΍
%&"έί
˺˿ίΎϬΟ
rι΍ήϗϷ΍
v˺̂
έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺̂
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
˻˻
z{ι΍ήϗϷ΍
έί
˻˺
.ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
΢Θϓ
)$&'$
OPEn
$"&έί
˻˼
BD
ι΍ήϗ΃
4 ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&
έί
‫القائوت‬
˺̀
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
'!έί
‫طاقت‬
˺˼
REPEAT
A-B
́
$
΍έί
˾˽ ˻˼)6
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
(
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ςϘϓ
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
(((DVD
))
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
DVD
VIEW
ήηΆϣ
(‫صس‬
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
))˺˽
DVD
νήϋ
VIEW
ήηΆϣ
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
ϥΎΤϴΘϳ
r˻˼
wtνήϋ
ΐϠμϟ΍
νήόϟ
(BOOKMARK)
(v
ΔϋϮϤΠϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍
νήϋ
)DVD
VCR
VIEW
ήηΆϣ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
%&"έί
ϙήΤϣ
˺˿ )
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˺˹
BD
ι΍ήϗ΃
ήηΆϣ
4νήϋ
˳ ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
(ΐϠμϟ΍
ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ι΍ήϗϷ΍
HD
DVD
ιήϗ
ήηΆϣ
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
˺˻
rv} ϙήΤϣ
‫التلفاص‬
(:(TV
POWER
.‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫للخشوج‬
˺˿. .r˺̂
‫العالهت‬
5ϞΠδϣ
έΰϟ΍
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˻
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˾‫تظهش‬
έί‫ صس‬.˻˹
έί
˻˺
ϢϳΪϘΘϟ
)ً‫عل‬
)‫خشوج‬
( ‫هي‬
‫صس‬
EXIT
ωϮΟήϠϟ
vςϘϓ
{|˺˾
(!%έΰϟ΍
˿r˻˻
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀έί
˿rv˼{˼5568(ΔΒϠμϟ΍
˿˿) DV
̂ςϘϓ
έί
!"
˺˿
˺˾
˺˹
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
΍έί
˽˼
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˺(DVD
˺˻
έί
˺̂
)ϙήΤϣ
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫˿˺صس‬
. ˺˾
TV
POWER
$"&έί
˻˼
v(}DVD
v(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
y5νήϋ
˺̀
(!%έΰϟ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
r)))ρϮϐπϤϟ΍
vHDD
z
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
))ΔϋϮϤΠϣ
%&
&%"έί
r˺̀
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
:(ϞϴϤΤΗ
)!%
LOAd
ΐϠμϟ΍
DVD
ιήϗ
ήηΆϣ
˺˼
˻˹
.ςϘϓ
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
..‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϡΪΨΘγ΍
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔΒϠμϟ΍
΍έί
˽˻˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
(
ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ϞΠδϣ
(
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
VIEW
7
(
ι΍ήϗϷ΍
ϞΠδϣ
(
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
νήϋ
HDD
VIEW
ήηΆϣ
7
ϥΎΤϴΘϳ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(BOOKMARK)
BD
έί
˺́
(
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
)
νήϋ
)
DVD
'!έί
˺˼
$"&έί
ιήϘϟ΍
9
ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
έ΍έί΃
̂
ΐϠμϟ΍
ιήϗ
ήηΆϣ
%&!"έί
˺˺
ωϮΟήϠϟ
(
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
)
(
DVD
νήϋ
DVD
VIEW
ήηΆϣ
6
(
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
)
(
ϮϳΪϴϔϟ΍
ίΎϬΟ
νήϋ
)
V
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
έί
˾
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
‫العالهت‬
‫صس‬
.
έί
˺˾
!"
!%
REPEAT
A-B
έί
˻˺
%$΍έί
˽
(!%έΰϟ΍
˼
ϡΪΨΘγ΍
ϡΪΨΘδΗ
$"&έί
˻˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
v˿{ 6
rvv˻˼
}|́
΍έί˺́r˻˺
˺˾
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%$΍έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
%&"έί
˺˿ ) ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
΍έί
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί ωϮΟήϠϟ
˻˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
r˺˼
.‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
ϥΎΤϴΘϳ
$"&έί
(BOOKMARK)
)‫خشوج‬
(DVD
‫صس‬
.rr(!"
EXIT
έί
˺˾
!%
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˼
r˻˼
wtϙήΤϣ
.‫الشاشت‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
˻ι΍ήϗϷ΍
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
DVD
DVD
VIEW
ήηΆϣ
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
r˻˺
v{ νήϋ
‫العالهت‬
‫صس‬
..55˾˽˾˿rv)|˽(10
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
6νήϋ
́(ϙήΤϣ
έί
˺˾
!"
!%
έί
έί
˻˺
˺˺
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
vίΎϬΟ
z˺˼
˻˹
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
))˺˿
(((ϮϳΪϴϔϟ΍
νήϋ
)HDD
VIEW
ήηΆϣ
8
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϥΎΤϴΘϳ
(v
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍
ίΎϬΟ
νήϋ
)VCR
VCR
VIEW
ήηΆϣ
|{)ϞΠδϣ
(BOOKMARK)
ΐϠμϟ΍
DV
(νήϋ
ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ϞΠδϣ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
) HDD
USB
ήηΆϣ
˳̂
,!!έί
˺˽
(ςϘϓέί
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
)ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
(̂
νήϋ
DVD
VIEW
ήηΆϣ
˺˺
˯ΪΒϟ
ϞϤόϳ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ً‫عل‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
.‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫&التلفاص‬%"έί
‫لتشغُل‬
ρϮϐ
(ٍ‫ف‬
ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
)˺˽
(‫أو‬ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
))
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
VIEW
ήηΆϣ
78
&%"έί
$
έί
‫العالهت‬
‫صس‬
˺
%&
˺̀
έί
˺˻
έί
˻˺
$"&έί
ςϘϓ
˻˼
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
έί
˻˻
%$΍έί
ϡΪΨΘδΗ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˿
ϰτΨΘΗ
%έί
˻˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
v
|
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˺˽
}
΍έί
˿
˺˺
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%$΍έί
$"&έί
˻˼
˺̀
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί
˺́
$"&έί
REPEAT
A-B
ϥΎϣΪΨΘδϳ
%"΍έί
˿
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%&
˺̀
)
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
r
v
|
ϥΎΤϴΘϳ
ϡΪΨΘγ΍
έί
˺˹
(BOOKMARK)
έί
˺˾
!"
!%
(!%έΰϟ΍
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
)˺˽
έί
r˻˹
‫العالهت‬
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ίΎϬΟ
(‫تظهش‬
ςϘϓ̂
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
(ϡΪΨΘγ΍
ΔΒϠμϟ΍
ϙήΤϣ
νήϋ
)ρϮϐπϤϟ΍
VIEW
έί
r5˿v˿˾˽˻˻
|˽˼}˽11
˻˺
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
΍έί
%$΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϡΪΨΘδΗ
ρϮϐπϤϟ΍
ήηΆϣ
97
˺˻ ι΍ήϗϷ΍
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
νήόϟ
|)ϞΠδϣ
(ϥΎϣΪΨΘδϳ
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
) DVD
%&"έί
(‫صس‬
ςϘϓ
ϙήΤϣ) )((DVD
ϮϳΪϴϔϟ΍
νήϋ
) VC
)(˻˹
(ήϤΣϷ΍
ϥϮϠϟΎΑ
))HDD
ϞϴΠδΗ
)ιήϘϟ΍
REC
}˺˽
(ςϘϓ ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ϞΠδϣ
)ً‫عل‬
(ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
νήϋ
VIEW
ήηΆϣ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
,!!έί
˺˽
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍
νήϋ
VIEW
ήηΆϣ
έί
˺˾
!%
%$΍έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬έί
‫للخشوج‬
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
ςΒπϟ
7 ϥϮϠϤϟ΍
˺̂.rι΍ήϗϷ΍
%$΍έί
(VCR
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˼
ϡΪΨΘδΗ
%έί
˻˻
rvίΎϬΟ
|νήϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˽
vr˿|rvvΔϋϮϤΠϣ
έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
89ΔϋϮϤΠϣ
"+"'%έί
˺́˺˽
HDD
rvςϘϓ
vw˻˼
}t|˺˿
΍έί
%$΍έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˳ ˺˹ (!"
˺˽
ϙήΤϣ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˾
ϰτΨΘΗ
)%&
˯ΪΒϟ
έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˾
˺˻
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬.,!!έί
(˺́
‫˿˺صس‬ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
.%έί
TV
POWER
$"&έί
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϡΎϣϸϟ
) (ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έί
‫التحكن‬
$"&έί
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫
ف‬ϡΎϣϸϟ
‫التحكن‬
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
˺˿ ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˻˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
8
ρϮϐπϤϟ΍
&$"+έί
˺˻
˳˺̂
νήόϟ
rvϥϮϠϟΎΑ
|νήϋ
έί
̀
˻˻
(rv
ςϘϓ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϋϮϤΠϣ
ϙήΤϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍
ίΎϬΟ
νήϋ
VCR
VIEW
ήηΆϣ
%&"έί
˺˿
%$΍έί
%$΍έί
˽10
!ϭ%&!"ϭ"+ϞΜϣΕΎϴϠϤόΑϖϠόΘΗΓΪϳΪϋϞ΋ΎγένήόΗϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·
ϡΪΨΘδΗ
}
˺˾
νήϋ
%&
&%"έί
˺̀
r
v
}
˻˻
USB
ήηΆϣ
v
|
˿
ϥΎΤϴΘϳ
USB
ήηΆϣ
10
΍έί
˿
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έί
˻˻
G ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(BOOKMARK)
(
ςϘϓ
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
ϞΠδϣ
)
(
ΔΒϠμϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ
)
HDD
ρϮϐπ
˺˽
(
ΖϗϮϤϟ΍
)
TIMER
ήηΆ
ϣ
12
r
}
(ςϘϓ ι΍ήϗϷ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΔϋϮϤΠϣ ϙήΤϣ
)
(
ϮϳΪϴϔϟ΍
ίΎϬΟ
)
VCR
VIEW
ήηΆϣ
8
ϥΎϣΪΨΘδϳ
(
ήϤΣϷ΍
ϥϮϠϤϟ΍
) (Ϟ
ιήϘϟ΍
ήηΆϣ
9
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
˾
˻˹
˺˻
έί
˻˺
νήόϟ
%έί
˻˻
˻˻
˺˾
%&"έί
˺˿
rrvwv˻˹
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
}˻˺
%&"έί
!έί
rv}
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺˼ (ήϤΣϷ΍
rv̀r}˻˼
˺˿ "+"'%έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
|t
ωϮΟήϠϟ
,!!έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˺˾˺˹
!"
!%
,!!έί
˺˽‫
أو‬ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
w t10
r˻˺
v))ιήϘϟ΍
{REC
ρϮϐπϤϟ΍
&$"+έί
˺˾
˺́
ϥϮϠϟΎΑ
˻˼
έί
έί
˺˺έί
9
'έί
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
%έί
˻˻
} νήϋ() ΖϗϮϤ
˺˿
,!!έί
˺˽
HDMI
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ΔϋϮϤΠϣ
˺˻
TV
ϥϮϠϟΎΑ
ϥϮϠϤϟ΍
)) (%&
ήηΆϣ
έί
˺̂
ςΒπϟ
έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
( .TV
‫صس‬
POWER
(ήϤΣϷ΍
ϥϮϠϤϟ΍
ϞϴΠδΗ
REC
ήηΆϣ
11
˺˼
˺˿. ιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟBC8*
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
vvw˻˹
}}t ˺˾
vwv˺˿
}t}ρϮϐπϤϟ΍
(΍έί
ςϘϓ ι΍ήϗϷ΍
ϙήΤϣ) (ϮϳΪϴϔϟ΍rvίΎϬΟ
VCR
480P
‘(ϞϴΠδΗ
:HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
ήηΆϣ
13
ϥΎϣΪΨΘδϳ
%&!"έί
"+"'%έί
̀ rrrr˻˺
POWER
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ήηΆϣ
˺́
έί
ιήϘϟ΍
9k}kRy
USB
ήηΆϣ
˻˹
˺˿
˳%&
˺˼
%&"έί
%$΍έί
%$΍έί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˳ ˺˾
ϡΪΨΘδΗ
˽11
˺˺
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˼
|
!έί
˿
˺˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%&
&$"+έί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
G
k}kTy
k}kTy~
k}kTy~G
X]UGG
έί
̀
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
G
&%"έί
˺̀
r
w
t
˿
ϡΪΨΘγ΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
!έί
˺˼
%&"έί
˺˿ ˺̂
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί ˺˹
‘ %&
˻˺
έί ϣϣ ̀ 12
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
USB
ήηΆϣ
10
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ωϮΟήϠϟ
έί%&
$&'$
((ΖϗϮϤϟ΍
)) TIMER
ήηΆ
TIMER
ήηΆ
12
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r˻˼
wt ϥϮϠϤϟ΍
ϡΪΨΘγ΍ rrwv
˳ 10720P
ΡϮΘϔϣι΍ήϗϷ΍ΝέΩ&'B
(ήϤΣϷ΍ ϥϮϠϟΎΑ
) (ϞϴΠ
ρϮϐπϤ
˻˹
˺˾
˺˾έΎϬχϹ
!"
!%
!"
!%
“HDMI”,
HDMI
+ϥΎϣΪΨΘδϳ
720P”,
w˺̀
t}}tt ˺˿
USB
˻˹
(έίήϤΣϷ΍
ϥϮϠϟΎΑ
ϥϮϠϤϟ΍
)v%&
(“HDMI
REC
ήηΆϣ
11
HDMI
480P
‘:
˺˻
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
έί
r˻˺
{ϞϴΠδΗ
)‫ (طاقت التلفاص‬TV
. ˺̂
POWER
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
r&$"+έί
v) |
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%έί
˻˻
έί
&%"έί
,!!έί
˺˽
ήηΆϣ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
˻˹
ΖϗϮϤϟ΍
ϡΪΨΘγ΍
˺˽
!έί
έί
̀˿
w˻˹
˺˼
.G‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫˿˺صسأو‬
‫التلفاص‬
́
˺˿
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˻˼
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
˻ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
"+"'%έί
˺́
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί ϡΪΨΘγ΍
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
́
˺˺
'έί
́ rv
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
r&$"+έί
v)G|
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˿ 13
˳ ‫
لتشغُل‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˽
%&
&%"έί
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
˺̀
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
(ήϤΣϷ΍
ϥϮϠϤϟ΍
)‘‘(‘“HDMI
ϞϴΠδΗ
REC
ήηΆϣ
11
ϥϮϠϟΎΑ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
1080i
(%&
k}kTy
k}kTy~
k}kRy
X]UGG
˺˽
HDMI
480P
::HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
ήηΆϣ
έί rw˻˹
t)˻˻
&%"έί
!έί
HDMI
480P
HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
ήηΆϣ
13
˳
‫أصساس‬
.
(
ΖϗϮϤϟ΍
)
HDMI
ˬ
HDMI
+
1080i”
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
ήϤΣϷ΍
ϥϮϠϟΎΑ
ϥϮϠϤϟ΍
(
ϞϴΠδΗ
)
REC
ήηΆϣ
11
ιήϘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϞϴϤΤΘΑϞϐθϤϟ΍ϡϮϘϳ#&8
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ωϮΟήϠϟ
r
v
x
(
ΖϗϮϤϟ΍
)
TIMER
ήηΆ
ϣ
12
“HDMI”,
HDMI
720P
‘ “H
˺˻
νήόϟ
˻˻
%&"έί
˺˿
έί
˺˾
!" !%
ϡΪΨΘγ΍
r
v
}
vw˺̀
}t$&'$
r
v
{
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
ˬ-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
&%"έί
έ΍έί΃
έί
&$
́
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
έί
έί
˺˻ r˻˻
˺˾
έί˺˼
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˻˹
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˳ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˿
˳
.‫"!أو إَقاف تشغُله‬
‫! التلفاص‬%
‫لتشغُل‬
˿
ϡΎϣϸϟ
r
v
|
˿
έί
˺̂
˺˾
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
˻˺
%&
&$"+έί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έί
̀ ́
rv}
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(ΖϗϮϤϟ΍
) TIMER
ήηΆ
12Digital
ϡΎϣϸϟ ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
12
˺˺
˺˽
ςΒπϟ (ΖϗϮϤϟ΍
“HDMI”,
720P
++ΔϬΟ΍ϭ
720P”,
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
“HDMI”,
HDMI
720P
“HDMI
720P”,
(ήϤΣϷ΍ˬHDMI
ϥϮϠϟΎΑ ϥϮϠϤϟ΍
) (‘ϞϴΠδ
˳ ˺˾
480P
1080P
1080P”
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˺́
"+"'%έί
) TIMER
ήηΆ
ϣHDMI
r‘‘v“HDMI
HDMI
HDMI
1080i
‘:H
“H
HDMI
480P
‘|
:HDMI
ήηΆϣϣDolby
13
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˳ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˾%&
&%"έί
˺̀
1. %&"έί
G
έί
˻˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
!έί
˻˹
r
w
t
!έί
˻˹
́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
νήόϟ
˺˼
˻˻
%&"έί
˺˿
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
HDMI
έί
˺˾
!" !% ϡΎϣϸϟ
έί ˻˺
έί ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
rv‘}“HDMI
ςΒπϟ480P
‫أصساس‬
.rvxήηΆϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
( TV
CHϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˻˹ ́13
v|720P
HDMI
480P
:HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
ήηΆϣ
"+"'%έί
˺́
˺˿
r˻˼
w)Ϧϣ
tREC
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
HDMI
1080i”
˳ ˻˹
HDMI
HDMI
1080i
1080i”
˳y
(ΖϗϮϤϟ΍
)
HDMI 720P
‘ “HD
ϞϴΠδΗ
ήηΆϣ
‫الفُذَى‬
/‫التلفاص‬
( TV/VIDEO
.rvrrϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
HDMI
‘
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
:HDMI
ΔϬΟ΍ϭ
˺˽
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ˬ˺˾
έ΍έί΃
̂)‫قٌاة‬
&$
˽
1080P
‘ “H
“HDMI”,
HDMI
+++
720P”,
ςΒπϟ ˬˬ‫صس‬
r‘v‘‘“HDMI
}(“HDMI
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˿)‫التلفاص‬
v13
|1080i
"+"'%έί
˺́
˻˼
˿ 14“HDMI”,
έΰϟ΍
˺έ΍έί΃
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˳ ˺˿
(!%έΰϟ΍
˺́
"+"'%έί
έί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˺˾
˺˽
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
1. HDMI
%&
˺̀˺˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ΕΎ
˺˻
νήόϟ ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˻˻
%&"έί
˺˿ έί
˻
“HDMI”,
720P
‘Ζϗϭ
“HDMI
++
720P”,
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%έί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
rv1080P
}ϞϴϐθΘϟ΍
“HDMI
1080P”
˺˹
1080P
‘
“HDMI
1080P”
έί˿ϴϠϤόϛ
˺˼
%&"έί
˺˿
HDMI
ˬ
HDMI
1080i
‘
“HD
HDMI
480P
‘
:
HD
(&%"έί
PLAY
),()έί
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϲϟΎϤΟ·
νήόΑ
ϡϮϘϳ
15
ϡΪΨΘγ΍
˻˺
“HDMI”,
HDMI
720P
‘
+
720P”,
˻˼
!έί
˻˹
(
Ϟ
HDMI
ˬ
HDMI
1080i
‘
“HDMI
+
1080i”
ϡΪΨΘγ΍
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
DTS
MPEG2
"+"'%έί
˺́
˺˾
έί
˻˼
r
w
t
˿ + 1080i”
́ $ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
v}1080i Ϧϣ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
˾ ˼‫هصادس‬
)‫والكابل والفُذَى‬
‫التلفاص‬
ٌ‫(أ‬/‫التلفاص‬
‫الوتىفشة‬
‫لعشض‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$&'$
έί( TV/VIDEO
‫الفُذَى‬
˺̂
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˿ ξόΒΑ
˺˾
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
)
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺́ r˻˺
έί
˻˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
&%"έί
‫الفُذَى‬
.rv
y‫اظغط‬
HDMI
HDMI
˱ %& &%"έί
˺˿
˳
˾
έί
((“HDMI
ϞϴΠδΗ
)) ΕΎ
REC
ήηΆϣ
14
ϞϴΠδΗ
REC
ήηΆϣ
14
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
“HDMI”,
HDMI
720P
‘‘“HDM
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‘"+"'%έί
1080P
“HD
(LOAD
) ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
(STOP
) ϑΎϘϳϹ΍ϭ
%&"έί
%&
˺˼
˺̀έί ˺˿
˺̀
HDMI
ˬHDMI
1080i
“HDMI ‫صس‬
+
1080i”
(PLAY
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
Ζϗϭ
˻˻
1080P
‘‘)“HDMI
+ ϴϠϤόϛ
1080P”
ϡΪΨΘγ΍
ˬέί
˺˿
έί ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˻˺
˻˼
$&'$
έί
˺̂
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
r
w
t
$&'$
˺̂
έ΍έί΃
˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϡΪΨΘγ΍
r
v
z
%έί
,()έί
˺˹
‫أصساس‬
.r‘v“HDMI
DTS
MPEG2
)‫التلفاص‬
‫ (قٌاة‬TV
CH
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
x ‫لعشض‬
‘Ζϗϭ
“HDMI
+νήόΑ
1080P”
˺˺
$&'$
έί Ϟ΋Ύγέϭ
˺̂ .1080P
˺˿
((PLAY
))
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ϴϠϤόϛ
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϲϟΎϤΟ·
νήόΑ
ϡϮϘϳ
15
PLAY
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎ
ϴϠϤόϛ
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϲϟΎϤΟ·
ϡϮϘϳ
15 HDMI ˬHDMI
έΰϟ΍
˼ (LOAD
Dolby
(ϞϴΠ)
‘ “HD
˿
ιήϗ
ϱ΃Ζϗϭ
ϝΎΧΩ·
ϢΘϳ
Ϣϟ(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
:NOdSC
ςΒπϟ
ΕΎ
1080P
+ 1080P”
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
(ϞϴΠδΗ
) REC
ήηΆϣ
14
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺ 1080i
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺́
‫والفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫اظغط‬
%&
&%"έί
˺̀ ‫والكابل‬
˳ ϡΎϣϸϟ
˳
ϡΪΨΘγ΍
Digital
2. )"+"'%έί
έΰϟ΍
(!%έΰϟ΍
‫تحذَذ‬
˺̀
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫أصساس‬
.‫هصادس‬
)‫التلفاص‬
‫أٌقٌاة‬
( (TV
CH‫القٌاة‬
˻˻
˱ %&
$˺ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
r)v‫التلفاص‬
x έί
˻˺ .
ΔηΎηϢΠΤϟΎ ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
!έί
ϡΪΨΘγ΍ &%"έί
(έί
()ϞϴΠδΗ
) ϴϠϤόϛ
REC
ήηΆϣ
14ϖϠόΘΗ ΓΪϳΪϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˻˻
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˽
(
LOAD
ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
(
STOP
)
ϑΎϘϳϹ΍ϭ
(
LOAD
)
ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
(
STOP
)
ϑΎϘϳϹ΍ϭ
˻
%έί
‫أصساس‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
(
PLAY
)
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎ
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
Ζϗϭ
ϲϟ
1080P
‘
“HDM
.
ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
:(
΢Θϓ
)
OPEn
˻˹
r
v
x
(
ϞϴΠδΗ
)
REC
ήηΆϣ
14
.
ιήϗ
ϱ΃
ϝΎΧ
PLAY
)
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎ
ϴϠϤόϛ
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
Ζϗϭ
ϲϟΎϤΟ·
νήόΑ
ϡϮϘϳ
15
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
̀
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
$&'$
έί
˺̂
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
r‫تحذَذ‬
vz Ϧϣ
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˻˻
) ϞϴϐθΘϟ΍
)‫خشوج‬
( EXIT
‫صس‬ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.rv{ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˳
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%
'έί
˺˺
"+"'%έί
˺́
˺́
έί"+"'%έί
(˻˼
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˺˽
˺ (LOAD
%& &%"έί
˺̀ςΒπϟ
(!%έΰϟ΍
‫القٌاة‬
)‫الفُذَى‬
/έί
‫التلفاص‬
‫ صس‬.˻˹
TV/VIDEO
˻˻
έΰϟ΍ έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˳ ) ϞϴϐθΘϟ΍
˻˻
rΖϗϭ
vy ξόΒΑ
(PLAY
ΕΎ
ΕΎϴϠϤόϟ΍
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
ϲϟΎϤΟ·
ϡϮϘϳ
15
Dolby
2.
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έίϴϠϤόϛ
!έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
(LOAD
$
.15
ϱ΃
ϢΘϳ
ϢϟϢϟνήόΑ
::NOdSC
.ιήϗ
ιήϗ
ϱ΃ ϝΎΧΩ·
ϝΎΧΩ·
ϢΘϳ
(ϞϴΠδ
)Dig
Ϟϴ
˺˻
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
:(ϞϴϤΤΗ
) LOAd
(PLAY
ΕΎϴϠϤόϛ3.ΕΎϴϠϤόϟ΍
ξόΒΑ
ϖϠόΘΗ
ΓΪϳΪϋ
Ϟ΋Ύγέϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
νήόΑ
ϡϮϘϳϞ΋Ύγέϭ
.ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ
)ϡϮϘϳ
ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
(NOdSC
STOP
) ϑΎϘϳϹ΍ϭ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎϤΟ·
˾
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˺̀
!έί
˻˹
́
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
h|kpvG
v|{
(!%έΰϟ΍
˼
έ΍έί΃
˻
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
r
v
y
˿
%έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˽ ϱ΃
ςΒπϟ ˺́$&'$
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
΍έί
˻ .ϞϴϐθΘϟ΍
˻˻
/%έί
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
˺̂ ήϴΒϜΘϟ.‫الشاشت‬
(LOAD
) ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
(STOP
) ϑΎϘϳϹ΍ϭ
"+"'%έί
Ϧϣ
..ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
:(:(:΢Θϓ
)ΕΎϴϠϤόϟ΍
OPEn
˳
) ((ϞϴϤΤΘϟ΍ϭ
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΡϮΘϔϣ
ΝέΩ
΢Θϓ
)έ΍έί΃
OPEn
)(‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
.)rvϑΎϘϳϹ΍ϭ
TV/VIDEO
ιήϗ
ϝΎΧΩ·
PLAY
)ι΍ήϗϷ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ΕΎΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϴϠϤόϛ
ξόΒΑ
ΓΪϳΪϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
Ϟ΋Ύγέϭ
Ζϗϭ
ϲϟΎϡ
y (˻˼
"+"'%έί
˺́
‫والكابل‬
έί ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˻˼
LOAD
(
STOP
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺ϖϠόΘΗ
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
ιήϗ
ϱ΃
ϝΎΧΩ·
ϢΘϳ
Ϣϟ
NOdSC
)‫والفُذَى‬
‫الوتىفشة (أٌ التلفاص‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
)
‫خشوج‬
‫صس‬
.
EXIT
˻˼
r
v
{
˻
%
'έί
˺˺
%έί
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
$"&έί
˿ ιήϘϟ΍
$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
̂ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$˻˺
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έ΍έί΃ϥΎΤϴΘϳ
.˻ΡϮΘϔϣ
(BOOKMARK)
ιήϗ
ϱ΃ ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϝΎΧΩ·
ϢΘϳ
Ϣϟ:(ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
:΢Θϓ
NOdSC
‫أصساس‬
.rvx‫لعشض‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έίCH
3.
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺ %έί
)‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
( TV
˺˽
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
::((ϞϴϤΤΗ
)))LOAd
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
ϞϴϤΤΗ
LOAd
‫العالهت‬
.5(˺LOAD
‫التلفاص والكابل والفُذَى‬
ٌ‫أ‬
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫اظغط‬
έί‫صس‬
˾ h|kpv
ι΍ήϗϷ΍
) ϞϴϤ
έί
˻˺
.ιήϗ
ϝΎΧΩ·
ϢΘϳ‫لعشض‬
ϢϟιήϘϟ΍
:NOdSC
rϞϴϤΤΘΑ
vϞϴϤΤΘΑ
|..ΡϮΘϔϣ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
OPEn
%'&&έί
˺˻
˺˾
$&'$
‫والكابل‬
˺̂
(!%έΰϟ΍
$&'$
έί
˺́
)"+"'%έί
έί
(˻˼
r‫القائوت‬
v˺̂
z‫هصادس‬
$
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϱ΃
΍έί
˽ ˼
έί
˻˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
)‫والفُذَى‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(έί\UXG
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫اظغط‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
jo
\UX
έΰϟ΍
˺ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
(!%έΰϟ΍
˺́
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
̀
.‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫للخشوج‬
έΰϟ΍
˼
$
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫هي‬
.
ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
:(΢Θϓ
)LOAd
OPEn
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί
˻˺
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
.
ιήϗ
ϱ΃
ϝΎΧΩ·
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϢ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
$&'$
έί
˺̂
%$΍έί
˽
ϡΪΨΘδΗ
.
ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΝέΩ
:(
΢Θϓ
)
OPEn
r
v
z
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
:
(
ϞϴϤΤΗ
)
r
v
x
|
r
v
}
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
΍έί
˿
$"&έί
˻˼
ϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
˺˹
!έί
˻˹ ΢Θϔϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
)$&'$
‫التلفاص‬
‫ (قٌاة‬TV
x ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έί CH
˺̂‫ أصساس‬.rv
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έΰϟ΍
˼
$&'$
έί
˺̂
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(BOOKMARK)
r
v
z
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻‫العالهت‬
%έί
˻˻
˺˿
έί‫ صس‬.5
˾
έί
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϣ
)ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
LOAd
rv˻˺
| ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%'&&έί
˺˼
˺˻
)‫
الفُذَى‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
/‫التلفاص‬
( TV/VIDEO
‫صس‬ΕΎϣϮϠόϣ
.'!έί
r)v‫خشوج‬
y ( έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έΰϟ΍
˼
έΰϟ΍ ϞϐθϤϟ΍
˺ ϡϮϘϳ :(ϞϴϤΤΗ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϞϴϤΤΘΑ
(!%έΰϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
.ΡϮΘϔϣ
ι΍ήϗϷ΍
Ν
\UXG
jo
\UX
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˻˻
ιήϘϟ΍
ϞϴϤΤΘΑ
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
:(%έί
ϞϴϤΤΗ
) LOAd
,!!έί
˺˽
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺̂
r
v
}
‫صس‬
.
EXIT
́
r
v
{
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˻
%έί
)‫التلفاص‬
‫ (قٌاة‬TV CH ‫ أصساس‬.k}k
rvx!έί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
%έί
˻˹ $
έ΍έί΃
˻ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
h|kpvTpu
ϢϳΪϘΘϟ
rv˻˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%έί
%$΍έί
ϡΪΨΘδΗ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
v
|
}
΍έίΕΎϣϮϠόϣ
˿ ˽ϞϴϤΤΘΑ
rv y
%$΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
˻˻
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
ιήϘϟ΍
ϞϐθϤϟ΍
ϡϮϘϳ
{
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
r
v
}
(!%έΰϟ΍
˼
έΰϟ΍
˺
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
(!%έΰϟ΍
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
w
t
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
/‫التلفاص‬
( ‫الفُذَى‬
‫ صس‬.rv‫تظهش‬
TV/VIDEO
y
$
)‫الفُذَى)التلفاص والكابل والفُذَى‬
ٌ‫
(أ‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫الوتىفشة‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
'!έί
˺˼
΍έί
˽ %& &$"+έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
)‫ (خشوج‬EXIT˻˻
.rv{
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί
̀
‫القٌاة‬
‫هصادس تحذَذ‬
.‫الشاشت‬
‫˾˺هي‬
‫للخشوج‬
ٍ‫الت‬
%έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫القائوت‬
˻˺$"&έί
,!!έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
!έί
˻˹ً‫عل‬έί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
t έ΍έί΃ ˻ ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
$
}‫صس‬%έί
(!%έΰϟ΍
˻˼
k}k
h|kpvTpu
rv˺˽
!έί
rw˻˹
΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
rέί
v‫صس‬
z ˽.5˾˼ (!%έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫العالهت‬
Ϧϣ
$&'$
έί ‫القائوت‬
˼
rv˺̂
zA-B
.‫الشاشت‬
ً‫تظهش عل‬
ٍ‫الت‬
‫هي‬ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
rv˺˺
ϥΎΤϴΘϳ
(BOOKMARK)
)‫الفُذَى‬
( TV/VIDEO
.rvy ‫اظغط‬
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
΍έί
˽
G‫لعشضصسهصادس الفُذَى‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
έί
˻˺
)‫التلفاص والكابل والفُذَى‬
ٌ‫
أ‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
(/‫التلفاص‬
‫الوتىفشة‬
$"&έί
˻˼‫تظهش‬
˳
έί‫للخشوج‬
˺̀
|
REPEAT
r
v
}
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
$"&έί
˻˼
w
t
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
$
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
$"&έί
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έί ˻˺ ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έί‫صس‬
%&
ϥΎΤϴΘϳ
έ΍έί΃ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
̀
%έί
˻˼ ˻ (BOOKMARK)
‫العالهت‬
.5 &$"+έί
έί (ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
rv˻˺
| ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
˽
(BOOKMARK)
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$&'$
έί rv˺̂
| ̂
˻ ϡΪΨΘδΗ
%έί
˻˻ϰτΨΘΗ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
΍έί ˾ ˿
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
z $"&έί
˺ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%$΍έί
!έί
rw˻˹
t
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫العالهت‬
)‫
التلفاص والكابل والفُذَى‬ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ٌ‫
الفُذَى الوتىفشة (أ‬ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫لعشض هصادس‬
‫اظغط‬
έί‫ صس‬.5˾
έί ˺́
έί
rv}
rv˻˺
| ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
G ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
́
έΰϟ΍
˼ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
r
v
{
έί
˻˺
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˳
%$΍έί
˽
ϡΪΨΘδΗ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
|
r
v
}
΍έί
˿
%$΍έί
%έί
˻˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
,!!έί
˺˽
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
˯ΪΒϟ
$
rv
}
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
r
v
}
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
$&'$
έί
˺̂
%$΍έί
˽
,!!έί
˺˽
ϡΪΨΘδΗ
r
v
z
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
|
΍έί
˿
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%$΍έί
˺˻
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬,!!έί
‫( ˿˺التحكن‬ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻‫هستىي‬
(!%έΰϟ΍
˼
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
%έί
˻˻
΍έί
˽
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
)‫تظهش‬
‫التٍخشوج‬
( EXIT
{-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r}vw}t %έί
.‫علً الشاشت‬
‫هيصسالقائوت‬.rv‫للخشوج‬
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟrv˺˽
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
rv˻˻
}
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥΎϣΪΨΘδϳ ́ %&
POWER
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
&$"+έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έί
̀
$"&έί
˻˼ έί
˺˹ ,!!έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
)˻˻
˺˻
‫التلفاص‬
‫ (طاقت‬TV
. ˺̂ rvw}rtw
ϥΎΤϴΘϳ
(BOOKMARK)
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(!%έΰϟ΍
‫صس‬
˼ .&$"+έί
5˾ έί˻˹ ̀
‫˿˺صس‬
!έί
˻˹
έί
t -ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˻˺
r
v
|
΍έί ‫العالهت‬
˽%&
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
r
v
{
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
r
v
}
w
t
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
!" ˻˼
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
˳
έί
̀
˺˾rw˻˹
!%ωϮΟήϠϟ
!έί
t˺˼ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
r˻˺
v{ %& &$"+έί
$"&έί
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˿ ˽
%$΍έί
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϡΪΨΘδΗ
(!%έΰϟ΍
˼έί‫ صس‬.5
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
˳ ˽%$΍έί
t‫العالهت‬
rv}| ‫لتشغُل‬
ϥΎΤϴΘϳ
rw˻˹
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
!έί
΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˺˺(BOOKMARK)
˾ ΍έί
έί
˻˺ ‫التلفاص أو‬
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
➔
➔
➔
➔
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
:ιήϘϟ΍ ς΋Ύγϭ ήηΆϣ ι΍ήϗϷ΍
ϭ
ϭ
ϭ
:ιήϘϟ΍ ς΋Ύγϭ ήηΆϣ ι΍ήϗϷ΍
ϭ
ϭ
ΔϴϨϘΗ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϮϳΪϴϓ/ΕϮλ ϢΨπϤΑ ϞϴλϮΘϠϟ ϦϳέϮΤϣ ΍Ϋ Ύ˱ϴϤϗέ ˱ϼΑΎϛ ϡΪΨΘγ΍
ίΎϬΟ ϭ΃
ΔϴϨϘΗ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϮϳΪϴϓ/ΕϮλ ϢΨπϤΑ ϞϴλϮΘϠϟ ϦϳέϮΤϣ ΍Ϋ Ύ˱ϴϤϗέ
ήϴϔθΗ Ϛϓ
ϭ΃
.
ήϴϔθΗ Ϛϓ
ϭ΃
.
ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠΑ ϞϴλϮΘϠϟ ϦϳέϮΤϣ ΍Ϋ Ύ˱ϴϤϗέ ˱ϼΑΎϛ ϡΪΨΘγ΍
.ϖϓ΍ϮΘϣ
ϝΎΒϘΘγ΍ ίΎϬΠΑ ϞϴλϮΘϠϟ ϦϳέϮΤϣ ΍Ϋ Ύ˱ϴϤϗέ ˱ϼΑΎϛ ϡΪΨΘγ΍
ϞϴλϮΗ ϑήσ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ ˬΕϮμϟ΍ ΕϼΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ήϤΣϷ΍) (ΕϮμϟ΍ ΝήΧ)
ϞϴλϮΗ ϑήσ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ ˬΕϮμϟ΍ ΕϼΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΓΎϨϘϟ΍)
ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤϟ ΔϴϔϠΨϟ΍ ΔΣϮϠϟΎΑ (ήδϳϷ΍-ϦϤϳϷ΍ ϲϣΎϣϷ΍) (
˰Α ιΎΨϟ΍ (ξϴΑϷ΍ϭ
ΓΎϨϘϟ΍)
ι΍ήϗ΃ ϞϐθϤϟ ΔϴϔϠΨ
˰Α ιΎΨϟ΍ (ξϴΑϷ΍ϭ
ϞϴλϮΘϟ΍ ϑήτΑ
.ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ ΩϮΟϮϤϟ΍ (ΕϮμϟ΍ ϞΧΩ)
ϞϴλϮΘϟ΍ ϑήτΑ
.ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ ΩϮΟϮϤϟ΍ (ΕϮμ
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
˻
˺
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
˺
˻
ϲ
˺
˼
˺
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
˽
˻
˾
Rear Panel
˿
˺˺
˺
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˻˻
˻
˼ΔΤϔλ
˯΍ήΟϹ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤ
˻
˺
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻ
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋ
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
Ϫ
English
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
&$"+έί
%"΍έί
έί
́ ˾
%&
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
&$"+έί
%"΍έί
έί
́ ˾
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
%(!!'&βΒϘϣ
˾
˺
%&
˳ &'!!'&βΑΎϘϣ
̀
˺˽ ˻ ˾
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˱ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺̀
ϴ΋ϮοΎ˱ϴϤϗέ˺ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
λϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˼ ˺˺‫ صس‬.̂
˿
έ΍έί΃
%&!"έί
˳
̀‫العالهت‬
2˻ ˺˻ %"΍έί
˺
˺̀ ˺́
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
́
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
́1
̂
ΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϞϤόϳ
έ΍έί΃
̂
%&!"έί
έί
́
‫العالهت‬
‫صس‬
˺˽
TV. VOL
˾
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟ
،‫الضَادة‬
˻
˺˹˿ %& &$"+έί
˱ (%"΍έί
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱)ϴ‫التخفُط‬
΋ϮοΎ˱ϴϤϗέ
˾ΔΤϔλ ˺́
́ έί˺ ́
̂
BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ ˺ ˾˼ ˻
ϞϤόϳ
˺̂ ˺
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
VOL
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%(!!'&βΒϘϣ
˺˽
˺˾
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˿ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
&'!!'&βΑΎϘϣ
)‫ التخفُط‬،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TV
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍
έί ٍ‫ف‬
˺˹‫التحكن‬
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
˳
̀
˱ ˺̂
˻˹
˺ ϴ΋ϮοΎ˱ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
˼
˺̀ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭή
I-SCANβΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˾
!'&βΒϘϣ
˿
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
‫فٍ هستىي الصىث‬
‫التحكن‬
έ΍έί΃
̂
%&!"έί
έί
˺˺
'έί
‫ صس العالهت‬.Ϊό˵Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
TV POWER
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˻˹
%&!"έί˺˹ ̀
˺́
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
́˻ ˺
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
́ ̂
λϮΗϲϓ$ ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍ ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨ
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί ˺˺
'έί
TV
˱
˺˽
̀ %"΍έί
%&!"έί
(%"΍έί
˿
έί
́˾́
،‫الضَادة‬
TVϞϤόϳ
VOL
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
!"!
POWER
&(!!'&βΑΎϘϣ
έί
˺˹
˺˾˺˽
%&
˻
˺˹˺&$"+έί
'έί
́˻)‫التخفُط‬
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
πϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˽˻ ˻
˾̄˺ΓΎϨϗ
˺̂
˼
έΎϬχϹ
˺ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˾
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
Ω
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ˬ
έ΍έί΃
&$
έί
˺˻
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
$ ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'έί
́
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ΔϴϔϠΨϟ΍ΔΣϮϠϟ΍ ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤ
˽ ́˻ ˿̀˾ ˺
˳
˻˹
!'&βΒϘϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
˺
˺
˺̀
)
˾
˼ ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
˽
˽
ˬ έ΍έί΃
˿&$ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έί ˺˺
πϏϲϓΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗ$˼Ν΍ήΧ·
'έί
˺˻ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
.̂ TV POWER
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˹
˺˺ έί
˻̀
˾έ΍έί΃
ϰϠϋ$ βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
̂ ‫˽صس‬
˼έ΍έί΃
˾˾ έΎϬχϹ ˺˹ ̀ ˿˿
ˬ%"΍έί
&$
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
‫العالهت‬
˺́
˼%&!"έί
˽ ́˻%&!"έί
ΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ ́ ˽
̂
˺
έί
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍Ϊϋ
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻˺˽
˼
˾
˿
˺
˽
ϞϤόϳ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
%&
&$"+έί
˾
˻˹
,()έί
˺˹
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έί
˺˼
TV
̂ (%"΍έί
˻˺
έί ˾
ˬ )‫التخفُط‬
έ΍έί΃ ،‫الضَادة‬
&$ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˹˿
˽ VOL
'έί˱
́
˽ ́˻
ΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΩϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
%(!!'&βΒϘϣ
˾
&'!!'&βΑΎϘϣ
˺
˾
˱ %"΍έί
˺˿ ˺˾
˺̂ %(!!'&βΒϘϣϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˼ έ΍έί΃
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
˾˻ ˼ ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
ϢΘϴγˬ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
έί
,()έί
́ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˹
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
I-SCAN
˳
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ˬ
&$
έί ˺
˺˼
έί ˺˻ &'!!'&βΑΎϘϣ
%&
&$"+έί
˾ %(!!'&βΒϘϣ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ٍ̀‫ف‬
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˾
˱
%(!!'&βΒϘϣ
˾
&'!!'&βΑΎϘϣ
˾
˺
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
˾
˼
˺̀ ˺˺˺˻˹
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴ
΋ϮοΎ˱
ϴ
Ϥϗέ
,()έί
˺˹
)
λϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϚϟΫ
˺˺
˱
˺˿
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˿
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˾
έ΍έί΃
̂
%&!"έί
%(!!'&βΒϘϣ
˾
&'!!'&βΑΎϘϣ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˳
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˱ ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
‫العالهت‬
‫صس‬
. 'έί
˱
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
Ϥϗέ
˺˺˽
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέ
˻˹
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
έί ́
˺́
˳
˾ έ΍έί΃ ̂ ˿ ˽P-SCAN
TV
˱βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
I-SCAN
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
%&!"έί
̀˽ ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
˼POWER
̀ ,()έί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̂
˺˹
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢ
ˬ
˱
́ ΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
&$
˺˺ ϞϤόϳ
˺˹˻ ˽
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ΋ϮοΎ˱ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
˺
˺
˺̀
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺
˿
˺˽
˼
˾
˿
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
˱
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
̀
˻˻
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
%"΍έί
˿
‫التخفُط‬
VOL
έ΍έί΃ )ϴ‫صس‬
.̂
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έΎϬχϹ
%&!"έί
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ˻˻
'!!'&βΑΎϘϣ
˼ ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
،‫الضَادة‬
( TV
έί
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέ
%
'έί
˺˺
‫العالهت‬
˺˹ ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
˱
έί
˺˽
έί ˺˼
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˻˺˹
˻˺ BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˺́
˽ 3˼́ ́˾ ,()έί
˱ ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
˾I-SCAN
2˻ ˺ٍ‫ف‬ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
4ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
5˾
˱
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
˺̂
˼ϴ΋ϮοΎ˱
˽
́
́‫الصىث‬
̂
˺̀
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέ
ϴϤϗέ
˺˾
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
̀ 'έί
˺‫هستىي‬
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˿
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
ϞϤόϳ
˿ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˼ˬ ˾́˻
‫التحكن‬
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%
'έί
˺˺
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤ
˿&'!!'&βΑΎϘϣ
˾˺˻˽ ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
˱ ˻˻
ήϴΒϜΘϟ
έί
έί ˺˻˱ ˺˽
˺˽
˻˻
%(!!'&βΒϘϣ
˺
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
)‫التخفُط‬
TV
VOL
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ
΋ϮοΎ˱
ϴ
Ϥϗέ
έ΍έί΃
&$
έί
˺˹
˻˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˻˼ ˺
%
'έί ́˺˺˾ ˾̂ ˿ +*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
,()έί
!'&βΒϘϣ
˿
!'&βΒϘϣ
˿
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
˾
˺˺ ˺˹ &'!!'&βΑΎϘϣ
˱ ˺̀
˺̂
%(!!'&βΒϘϣ
˼
έί
˺˺
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'έί
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ήϴΒϜΘϟ
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ
΋ϮοΎ˱
ϴ
Ϥϗέ
˿
TV
POWER
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
˺˾
˺˽
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%&!"έί
̀
‫التحكن فٍ هستىي الصىث‬%
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
!'&βΒϘϣ
%'&&έί
˺˻ ˿˿
!'&βΒϘϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
˱ ˺˺έί˺˹˺˾
˻˼
λϮΗϲϓ$ ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍ ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍ $9BIέΎϴ
˻˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˱ ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
'έί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˿
˽
˺́
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴ
΋ϮοΎ˱
ϴ
Ϥϗέ
˻˹
̀
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
˽
̂
!'&βΒϘϣ
˿
1.
AUDIO
OUT
JACKS
4.
COMPONENT
VIDEO
OUT
JACKS
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
έΎϬχϹ
˻
˾
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
%(!!'&βΒϘϣ
˾ % 'έί ˺˺
&'!!'&βΑΎϘϣ
'!!'&βΑΎϘϣ
(!!'&βΒϘϣ
!"!
%'&&έί
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
˺˽
̀ ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˻˽ ˺˹
˻˻
rvx ˼˺
ϰϠϋ$TV
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
έί
&(!!'&βΑΎϘϣ
˺˺̀
'έί
΢Θϔϟ
˺˻
έί
˺˾
πϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έί ˺˻˺˽
˻
˻˻
%&!"έί
POWER
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
television
'έί
́̀
,()έί
˺˹́
˽˺˼
έί ˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
'!έί
˱ ˺́
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴϴ΋ϮοΎ˱
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˻
έί
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
-I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
Connect
to the Audio
jacks
of
your
- Use these
jacks if ́
you˻
aϴϴϤϗέ
TV ˱ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
with
Component
˺˹ input
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
΋ϮοΎ˱
Ϥϗέ
%'&&έί
˺˼
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
˻˻˻˺
˾have
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˿
˾
Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
˻˿
˺̀
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ΕΎΤϔμϟ΍
˾ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
or ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˼
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺̂
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ
r
v
x
́
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
$ ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
΢Θϔϟ
ˬ
έ΍έί΃
&$
˱
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻
˺
έί
˺˻
˺˹
ήϴΒϜΘϟ
˱
˺˿
˼
˾
˿
˽
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴ
΋ϮοΎ˱
ϴ
Ϥϗέ
˾
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˾ ˽ +*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϢϳΪϘΘϟ
R, PB and Y video.
Ω
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
˱
audio/video
receiver.
Video
in
jacks.
These
jacks
provide
P
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'!έί
˺˼
Ω
ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
˺
έί
˺˿
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
˼
˾
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˿
˻
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
́
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
˻˼
'έί
́
˼˹ϰϟ·
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
%'&&έί
˺˻
%
'έί
˺˺
˽
ϢΘϴγˬ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
́
r
v
y
˼˺
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
)
ϢΘϴγˬ$ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˿
˺̂
πϏϲϓΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗ$ Ν΍ήΧ·
˱
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ
΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
,()έί
˺˹
Ω
ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
̂
'!έί
˺˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˳ ˺˺
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
!'&βΒϘϣ
˱ in Setup Menu,
˺˽˺˾
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
- If P-SCAN
Video
Outputϴ΋ϮοΎ˱
is selected
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˹
0ϭ'
ϢϳΪϘΘϟ
Ν΍ήΧ·
˺˻
ˬ ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
έ΍έί΃
&$
˺˾
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴϤϗέ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
˿ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί &$
˺˻
%'&&έί
έί
ϭ'
) ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
̂ ˿˽ ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϴ΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ϴ!'&βΒϘϣ
ˬ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έ΍έί΃
))ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
rvy
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˱ P-SCAN
˳AUDIO
2.
DIGITAL
OUT
JACKS
ΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
˳ ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
0ϭ'ϭ'
rvz ˽
˺́
˾΋ΎϘϠΗ$
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˺ ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
(!!'&βΒϘϣ
̀will
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
'!έί
˺˼
˽progressive
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˾ ˿
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
scan
mode
work.
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
̀
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
$"&έί
˻˼
έί ˺˼
˺̀
%(!!'&βΒϘϣ
&'!!'&βΑΎϘϣ
˺ ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎ
˳
rvx
REPEAT
A-B
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
,()έί
˺˹
΢Θϔϟ
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
έί
˺˹
̀
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻˺˻˻
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
- Use
either
anέ΍έί΃
optical or̂coaxial
digital
cable to conϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
˻˹
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
%
'έί
˺˺˼
%(!!'&βΒϘϣ
˾
˾˺˽
&'!!'&βΑΎϘϣ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
έί
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
'!έί
˺˼
˻˻
r
v
z
̂
έί
˺˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ˬ
&$
˽
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˱
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
%'&&έί
˺˻
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
- ˾If I-SCAN !"!
Video Output
selected
!'&βΒϘϣ
˾
˿
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˻̂ϰϟ·
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ΋ϮοΎ˱
Ϥϗέ
˱ to a compatible
˺˿ ˻ ˺̀
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˺̂
ϰτΨΘΗ
˺˻
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
$"&έί
΍άϫ΢ϴΘϳ
˻˼έί ˺́
έίέΰϟ΍
˺̀
REPEAT
A-B
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
́
˱ in SetupMenu,
́ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴϴis
&(!!'&βΑΎϘϣ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
$"&έί
ήϴΒϜΘϟ
nect
Dolby
Digital
receiver.
Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
,()έί
˺˹
ϢϳΪϘΘϟ
mode
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
̂ 0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
έί
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˺˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
interlaced
scan
willϥΎΘΤϔμϟ΍
work.
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϰτΨΘΗ
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ· ,()έί
rvy
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
˺˺to˺˹
˾
˻˼
˼
Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
%
'έί
˺˺ ˾ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ΔψΣϼϣ
˺
,!!έί
˺˽
˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˯ΪΒϟ
'!έί
˺˼
˽
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
˺́
Use
either
an
optical
or
coaxial
digital
cable
con$"&έί
˿
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
˿
)
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˱
˺˿
˺˻
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻
)
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
̂
˺˿
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ϴ˾
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
˱ ˻̀
ιήϘϟ΍ϰϠϋ˺˾
˱
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˳
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
Digital,
έί ˺˽˺˾
˽5.
˱
rvz
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ϭ'
) ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
HDMI
OUT
JACK
nectϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
to
an
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
Amplifier
that
contains
aΝ΍ήΧ·
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
,()έί
˺˹
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
˺́
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
̀ ˺˻
,!!έί
%'&&έί
˺˽
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Dolby
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
ϴ΋ΎϘϠΗ$
˺˺
'!!'&βΑΎϘϣ
˼
̀A-B
0ϭ'
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˻˻
˺˿
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˿˯ΪΒϟ
˳A/V
˺˹
$"&έί
˻˼ ˺˺ ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
έί Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
˺̀
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
REPEAT
˺˻
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
΢Θϔϟ
έί
˺̂
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(%
‫˿˺صس‬
. ˺˽
TV
POWER
'έί
˺˺
ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
˻˹
˻˻HDMI
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˼˼rvx
˺˹
˱
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˺˻
'!!'&βΑΎϘϣ
- Use the
HDMI
cable
to
connect
this jack to ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
the
MPEG2 or DTS
decoder.
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣ
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
̂
'!!'&βΑΎϘϣ
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
0ϭ'
ϭ'
˾
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
˺̀
'!έί
˺˼
˳
&'!!'&βΑΎϘϣ
) ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
́
˽
έί
˺˿
˺˿ΔΤϔμϟ΍
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
%(!!'&βΒϘϣ
˾
˺
ϴ̀
΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
%'&&έί
˺˻ $"&έί
!'&βΒϘϣ
˿
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
˺˻˺˾˺˹
ϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
έί
!"
!%
έί
˺̂
)‫
التلفاص‬ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
( TV
‫صس‬
POWER
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
'!!'&βΑΎϘϣ
˺˿. ωϮΟήϠϟ
˳ ‫طاقت‬
ήϴΒϜΘϟ
˺˼
έί
˺́
television
r˻˺
v{ ˼˺̂
˻˹
˻˻
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
́jack
˿
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
‫تشغُله‬
‫&'!أو‬βΒϘϣ
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
on your
best
quality picture.
%
$
'έί
˺˺‫إَقاف‬
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
έί.˺˻
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
˺˽
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
˱ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
˻˻ϴfor
˻˼
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%
'έί ˺˺
ϢϳΪϘΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
ϴ΋ϮοΎ˱
Ϥϗέthe
˿ ίΎϬΠΑϞϴλϮΘϠϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
̂ ˺˺
I-SCAN
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ*-=89CϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ΔψΣϼϣ
3.
VIDEO
OUT
JACK
ωϮΟήϠϟ
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
rvy
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί˾ ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˾έί
!"
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
!%
˺̀
,!!έί
́ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˯ΪΒϟHDMI
˺˻
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
r˻˺
vHDMI-compati{
˺˽
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
- ٍ‫ف‬
If an
cable
is
connected
to
an
˺˿ ˺˽
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
'!έί
˺˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
˺˾
!"
!%
˺˼
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
έί
˻˹
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
%'&&έί
˺˻
!"!
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻
έί
˺˾
ήϴΒϜΘϟ
rv|
ϖϓ΍ϮΘϣϲϤϗέϲΒϟϭΩϝΎΒϘΘγ΍
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˾
˺˺
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣ
˺˽ ̀-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
- Use
a video
cable
to the Video
input˽
jack
!"!
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
&(!!'&βΑΎϘϣ
˻
ΓέϮμϠϟϰϠϋ΃ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
˺́
˻˼
˳
rιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
v| 10
(!!'&βΒϘϣ
%
'έί to
connect
˺˺
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
rvz
ble
TV,
HDMI
beI-SCAN
output
automatically
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˼
̂έί
˱'!!'&βΑΎϘϣ
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϢΨπϣϞϴλϮΘϟϦϳέϮΤϣ΍Ϋϭ΃Ύ˱
Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
˺˹
˺˾
!"
!%
˺˻
νήόϟ
έί˿
˻˹
%&"έί
˺˿
΢Θϔϟ
έί ˺˽
˼˹
έί
˺̂ will˺˻
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
‫˿˺صس‬
TV
POWER
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
˺˹
ϼΑΎϛΎϣ·ϡΪΨΘγ΍
r˻˻
ϴ΋ϮοΎ˱
ϴϤϗέ
rv| within
rvvx}΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·
˺˽
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˻˹
$"&έί
˻˼
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˺˽
˺̀
REPEAT
A-B
(!!'&βΒϘϣ
on
your
television.
Ω˱ .ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
˽˽
(!!'&βΒϘϣ
%'&&έί
˺˻
έί
˺˾
I-SCANϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
'!έί
˺˼
˺˾
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
έί
˺˿
r
v
|
r
v
}
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϢΘϴγˬ$
ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
%'&&έί
˺˻
seconds.
Ϭϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ- βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˺˻
˺˽
̂
˺́
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
0ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
(!!'&βΒϘϣ
˽
˺˾
̀
˺̂
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ωϮΟήϠϟ
ϭ'
)
́
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
+*ϭ΃$'ήϴϔθΗϚϓίΎϬΟϰϠϋϱϮΘΤϳϮϳΪϴϓΕϮλ
νήόϟ
'!!'&βΑΎϘϣ
˼
˻˻
%&"έί
˺˿
Ϭϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
έί
˺˾
!"
!%
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
r
v
}
ϯϮμϘϟ΍
r
v{
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
0ϭ'
ϭ'
ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
r
v
x
˳
)
˺˼
%&"έί
˺˿
έί
˺́
$"&έί
ϢϳΪϘΘϟ
΢Θϔϟ
˺˼
έί
˻˺
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˻˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˹
0ROGRESSIVEOUTOFFϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˺˾ ˿
0ROGRESS
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ$ Ν΍ήΧ·
˻˺
rv}
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
˺˺
˳ έί ˺˿
rvwyt ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
'!έί
!'&βΒϘϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩϭ΃
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
%'&&έί
˺˼
˺˻
˺˿
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
'!έί
˺˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
P-SCAN
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
P-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
'!!'&βΑΎϘϣ
˼
˺̂
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
́
%&"έί
%& ‫الصىث‬
&%"έί
˺̀
,!!έί
˺˽!%
˺˼
˺˿
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
˺˾
!"
ϡΪΨΘγ΍
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
έί
˻˺
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˻˼
έί
˻˹
˺˻
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚ
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
r
v
|
˺˿
r
w
t
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
ϰϠϋ$
βΒϘϤΑβΒϘϤϟ΍΍άϫϞϴλϮΗϲϓ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϢϳΪϘΘϟ
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϡΪΨΘγ΍˺˿ 0ROGRESSIVEOUTOFF
˺˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
ϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
r
v
z
$
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
r
v
|
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
v
y
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
ϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˻˼ ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
˺˻
&(!!'&βΑΎϘϣ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%&
&%"έί
˺̀έί ˺̀
$"&έί
˺̀
REPEAT
'!έί
˺˼
ϡΪΨΘγ΍
(!!'&βΒϘϣ
˻˻
%&"έί
˺˿ I-SCAN
˳ $
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˻ ˽
rv}
ΓέϮμϠϟΓΩϮΟϞπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˹νήόϟ!"!
%&
&%"έί
έί ˻˻
˺˻
έί
‫طاقت‬
( A-B
‫ صس‬. ˺̂ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
TV
˺˾ )‫التلفاص‬
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϡΪΨΘγ΍
POWER
˺˾rI-SCAN
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
rv}
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
$ ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
˺˿ ̂
Ω˱ ϭΰϣϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·βΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϞΧΩβΑΎϘϤΑ΍
˽˻˹
(!!'&βΒϘϣ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
vz ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
Noteϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϴϠΘΑ$
˺˾
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺́
έΰϟ΍ ϰτΨΘΗ
΍άϫ΢ϴΘϳ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
$
έί
$"&έί
ϢΘϴγˬ$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˳ REPEAT
ςΒπϟ
ωϮΟήϠϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
&%"έί
˺̀
$"&έί
˻˼
έί !%
˻˻
"+"'%έί
˺́
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣέί ˺˾ ˺˼%&"έί
!"
˺˼
˺˿
ϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˳ A-Bέί ˺̀
r
v
{
έί
˻˺
˻˼
r
wt
.‫تشغُله‬
‫أو‬ΔψΣϼϣ
‫˽˺التلفاص‬
‫لتشغُل‬
0ϭ'ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϭ') ϮϳΪϴϓβΑΎϘϤϟ΍ϩάϫϡΪϘΗ
ϥϮϜϣϮϳΪϴϓ
̂‫إَقاف‬
˺˺
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ϳΰϤϟ˻̂N˻
0ROGRESSIVEOUTOFF
(!!'&βΒϘϣ
˻˺
˽
̀ςΒπϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ$
Ν΍ήΧ·
,!!έί
˺˿Scan
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˳ ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˿
˺˻
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ifέί
ΪΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
your
- Consult
your
Manual
to
find
out
TV
Progressive
(P-SCAN).
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
supports
"+"'%έί
˺́
TV
˻˹
%&
&%"έί
˺̀ P-SCAN
'!!'&βΑΎϘϣ
˼ έίUser’s
‫الصىث‬
˺́
ϡΪΨΘγ΍
$"&έί
"+"'%έί
˳ ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΔψΣϼϣ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
˺́
έί
˻˼
˺˾
!"
!%
ΔψΣϼϣ
έί
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
r
v
|
'!!'&βΑΎϘϣ
˼
ϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
in
ϭ΃*-=89Cϭ΃-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΔΒϏήϟ΍ΪϨϋ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˽
ΔψΣϼϣ
If‫الصىث‬
Progressive
Scan
is
supported,
follow
User’s
Manual
regarding
Progressive
Scan settings
rv|
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
˻˹
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺˿. the
˺˹
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
˺̂TV˺˻
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
,!!έί
˺˽
˻ΔΤϔμϟ΍
˺̂
( TV˺˻
)˯ΪΒϟ
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
POWER
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
˳‫صس‬
‫هستىي‬
˺˿
$
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
"+"'%έί
˺́έί
ٍ‫التحكن ف‬
έί ϡΎϣϸϟ
˻˼
˺˻ έί
˺˿
%&
&%"έί
˺̀ ˺˽
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
$&'$
έί%&"έί
νήόϟ
˻˻
$
rv}
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˻˻
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
the TV’s
menu ϞΑΎϛϞμϔΑϢϗˬCADCB9BH
system.
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
˺˾
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
rv}
ϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε
ωϮΟήϠϟ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϞϤόϴδϓˬ*9HID$9BIϲϓ
I-SCAN
ϮϳΪϔϟ΍ΝήΧΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·
έί
˺˾
!"
!%
r
v
{
˺˾
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
ςΒπϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˹
$&'$
έί
˺̂
‫أصساس‬
.
"+"'%έί
˺́
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
˺˻
έί
˺̂
˺˼
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺˿
r
v
x
˳ Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
˻˺
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
˻˹
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
˺˼
%&"έί
˺˿
˺˺
έί
˻˺
˻˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀
ϞΧ΍ΪΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϊοϭ
- The HDMI output
of ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
this !%
unit‫أصساس‬
can‫القٌاة‬
be‫تحذَذ‬
connected
to a DVI
a TV or
other
device
usingέΰϟ΍a conver˺ ˽ rwt
(!%έΰϟ΍
$
ΪrϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ωϮΟήϠϟ
˺˿jack on
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
)‫التلفاص‬
‫"!(قٌاة‬
TV
CH˺˼
έί
˺˾
!" !%
‫القٌاة‬
έί
˻˹
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
rv!έί
x‫تحذَذ‬
v{(!!'&βΒϘϣ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
rvΔψΣϼϣ
|
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
(!!'&βΒϘϣ
.%&
˺˾
˻˹use
&%"έί
˺̀
"+"'%έί
˺́
˺˽a
έίwith
˻˼
ϡΪΨΘγ΍
or display
.‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫التلفاص أو‬
‫لتشغُل‬
˻˺
sion
adapter.
In
this /case,
it ‫تحذَذ‬
is ˺˺
necessary
to
TV
an (!%έΰϟ΍
HDCP-compatible
vΔψΣϼϣ
|˼ ˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έΰϟ΍
˺ DVI rinput.
-ϞϐθϤΑ$
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
‫القٌاة‬
ϡΪΨΘγ΍
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
˺˽
)‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
r
v
y
'!!'&βΑΎϘϣ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽˺˼
˺˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
νήόϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
˻˻
%&"έί
˺˿
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
rv˻} DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˺˾ ˺̀ $&'$
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
!έί
˻˹
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
˺˾ ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
!" !%
έί ˺̂
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˻˹
rv| ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
if%&
&%"έί
έ΍έί΃compatible
Ϭϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ- βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
˻˻
}ΔψΣϼϣ
%έί
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
rv.480p/720p/1080i/1080p
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
- ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
There may
be
noέί(˳image
output
DVD
is Ϧϣ
connected
to
a TV
or display
that is not
˺˽‫لعشض‬
ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϤΑϞϴλϮΘϠϟ
/‫التلفاص‬
‫صس‬
.rvthe
TV/VIDEO
y‫اظغط‬
Ϭϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
player
rv| ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί˺˾
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺ ˺˽
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫الفُذَى)التلفاص‬
ٌ‫أ‬%&"έί
( ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
˻˺
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
˺˼
%&"έί
˺˿
νήόϟ
‫هصادس‬
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
‫أصساس‬
.
˻˻
˺˿
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
έί
˻˼
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
'ϊϣ
r
v
x
r
v
}
ςΒπϟ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έ΍έί΃
˻
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
έί
˻˺
"+"'%έί
˺́
%έί
r
w
t'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰ
with
the
above
format.
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϝΎΒϘΘγ΍
˳
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˺˾
r
v
}
έΰϟ΍
˺ 'ϊϣϖ
˺˿
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(!%έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
$&'$
έί rv˺̀
˺̂
)‫والكابل والفُذَى‬
‫التلفاص‬
ٌ‫
الفُذَى الوتىفشة (أ‬ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
‫لعشض هصادس‬
‫اظغط‬
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
z
˺˾
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&
&%"έί
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
ϡΪΨΘγ΍
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδ
$ ˻˼
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
˻˺
!έί
˻˹
˺˼
ϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
%&"έί
˺˿
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έί
˻˺
ϡΪΨΘγ΍
˺˽˺˼
-ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
Refer to the TV's instruction
information
regarding
terminal.
"+"'%έί
˺́( TV/VIDEO
manual
έί /‫التلفاص‬
˻˼
r
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
wt(!!'&βΒϘϣ
ϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
‫الفُذَى‬
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδ
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˽ ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$&'$
έί
rv˺̂
z for detailed
‫صس‬
.r
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
vy the HDMI
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˺˿
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˻ %έί
)˻˻
˳
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έΰϟ΍ ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&
&%"έί
%&
&%"έί
˺̀
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$ ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
{ on
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠό
έ΍έί΃
˻
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
( EXIT
‫ صس‬.r˻˻
$&'$
έί how
˺̂
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩβΑΎϘΑϞϴλϮΘϠϟϮϳΪϴϓϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
v˺̀
%έί
- See pages
27ϡΪΨΘγ΍
~
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
28
to
get
more
information
to
use
the
setup
menu.
ϡΪΨΘγ΍
)‫خشوج‬
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
$
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
̀
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻ΔψΣϼϣ
%έί
˻˻
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺ ΔΤϴΤλΔϘϳή
ςΒπϟ
)
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
"+"'%έί
˺́
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˳
˳
(!%έΰϟ΍
˼ $ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
0ROGRESSIVEOUTOFF
ϰϠϋ*9HID$9BIϲϓϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒοΐΠϳ
˽ΔψΣϼϣ
%& .&%"έί
˺̀
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
r
v
{
‫أصساس‬
.
έί
˻˺
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
έί
˻˻
΍έί
r
v
x
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
̀
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫ الت‬ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
‫للخشوج هي القائوت‬
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
‫تحذَذ القٌاة‬
$
ΔϬΟ΍ϭ$
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹Ϧϣέ
$&'$
έίϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
˺̂
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣr
v
z
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$"&έί
˻˼
ΔΤϔμϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
(!%έΰϟ΍
˼
̀
˻́
ςΒπϟ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
"+"'%έί
˺́
έί
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
‫القٌاة‬
ϥΎΤϴΘϳ
΍έίΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˽ έί‫(صس‬ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(BOOKMARK)
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˳
ΪΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
‫العالهت‬
.5˾ .720p/1080i/1080p
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΪϳΰϤϟ˻̂N˻
ϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
r˻˼
!έί
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˻˹
έί
˻˺
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤό
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
."+"'%έί
‫
الشاشت‬ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ً‫القائوت التٍ تظهش عل‬
‫للخشوج هي‬
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
v˺́
|‫تحذَذ‬
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
̀
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˻̂ϰϟ·
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$"&έί
˻˼
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
)‫
الفُذَى‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
/‫ (التلفاص‬TV/VIDEO
‫ صس‬.rvy %έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
˻˻ ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϥΎΤϴΘϳ
$&'$
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
%$΍έί
˽ ˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έί‫ صس‬.5ϡΪΨΘδΗ
˾ ΍έί
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎ
˺́ έί
"+"'%έί
έί ˻˼
rv˺̂
}| 'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣ˿
‫العالهت‬
%$΍έί
)‫ (خشوج‬EXIT (BOOKMARK)
‫صس‬ϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
.rv{ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
rv˻˺
| έί
έ΍έί΃
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
%έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
.
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫أصساس‬
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
r
v
x
%έί
˻˻
)‫
والفُذَى‬ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
˽
(!%έΰϟ΍
˼
ϡΪΨΘδΗ
r
v
}
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
|
ϥΎϣΪΨΘδϳ
r
v
}
΍έί
˿
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
$&'$ έί $
˺̂ ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
΍έί
˽
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
έί
˻˺
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
ΔψΣϼϣ
‫تحذَذ القٌاة‬
‫
تحذَذ‬Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀ ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫القٌاة‬
˻˼
rvw˻˹
}t έί rv˺̂
˺˽
z $"&έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
v˻˻
}$&'$
ϥΎϣΪΨΘδϳ
έί ̀(BOOKMARK)
r!έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ΪΪ%&
ϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
.rv
$
)‫
التلفاص‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫
(قٌاة‬ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
TV CH ‫أصساس‬%έί
ϥΎΤϴΘϳ
x,!!έί
Ϊ(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
&$"+έί
έΰϟ΍
βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
‫العالهت‬
έί‫ صس‬.5˾
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
έί
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϳΰϤϟ˻̂N˻
rv˻˺
|έΰϟ΍
̀ ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
˼
)‫تحذَذ‬
‫الفُذَى‬
/
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫ (التلفاص‬TV/VIDEO
‫
صس‬Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
.rrvw˻˹
yt $
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
(!%έΰϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
Ϊ
‫القٌاة‬
r!έί
v
}
ϻϡ΃'*%ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
w
t
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫القٌاة‬
‫
˹˻ تحذَذ‬ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
%&
&$"+έί
έί
̀
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
%$΍έί
˽
έ΍έί΃
˻
ϡΪΨΘδΗ
!έί
˳
r
v
|
%έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
}
΍έί
˿
%$΍έί
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀ ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
( Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
‫ صس‬.rv{
EXIT
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
!έί
˻˹
t ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺ ΪΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
)‫والكابلالفُذَى‬
/‫التلفاصالتلفاص‬
( TV/VIDEO
.
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
)‫والفُذَى‬
ٌ‫الفُذَىصسالوتىفشة (أ‬
‫لعشض‬r)w‫خشوج‬
‫اظغط‬
rvy ‫هصادس‬
%έί
ϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
rv˻˻
}έ΍έί΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍
˳
$
έί
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˻˺ 'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥΎϣΪΨΘδϳ
(!%έΰϟ΍
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
̀̀ ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˼
́
˻
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
%έί
΍έί
˽
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
$&'$
έί
˺̂
r
v
z
.‫للخشوج هي القائوت التٍ تظهش علً الشاشت‬
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
̀ ‫الفُذَى‬
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
rv(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
)‫الوتىفشة (أٌ التلفاص والكابل والفُذَى‬
‫هصادس‬
‫اظغط لعشض‬
w}t
έΰϟ΍́ ˼ %& &$"+έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
$"&έί
˻˼-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
έί
̀
έί
˻˺
ϥΎΤϴΘϳ
(BOOKMARK)
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫العالهت‬έί
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
έί
rv˻˺
| ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
!έί rw˻˹
t ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻‫ صس‬.5˾
%έί
˻˻
$&'$ $
έί rv
˺̂
zϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
$
ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
έΰϟ΍ ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˼˼
˼ ΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
)‫خشوج‬
( EXIT ‫ صس‬.rv{
˳ ϡΪΨΘδΗ
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋβΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
%$΍έί
%$΍έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
rv}| βΒϘϤΑίΎϬΠϟ΍΍άϬΑιΎΨϟ΍$
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ϦϴόΘϳˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ϞϳϮΤΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁ίΎϬΟϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΧϞϴλϮΗϦϜϤϳ
΍έί ˿ ˽
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ϳΰϤϟ˻̂N˻
̀ ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻(!%έΰϟ΍
%έί ˻˻
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
̀
΍έί ϥΎϣΪΨΘδϳ
˽ ˼ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΪΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
rv˻˻
} ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
'ϊϣϖϓ΍ϮΘϣϞΧΪΑΓΩϭΰϣνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΗϡ΍ΪΨΘγ΍
́
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
r
v
{
̀
$"&έί ˻˼
$ ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
7
ϥΎΤϴΘϳ
rvw}t
(BOOKMARK)
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
(!%έΰϟ΍
˼ %&
‫العالهت‬
έί‫ صس‬.5˾ έί
έί
˻˺
r
v
|
΍έί
˽
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
&$"+έί
ΓέϮμϟ΍Ν΍ήΧ·ϢΘϳϻΪϘϓˬϩϼϋ΃έϮϛάϤϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟνήϋΔηΎηϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘΑ-ϞϐθϣϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
̀
.‫
الشاشت‬ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ً‫عل‬
‫للخشوج هي‬
̀ ‫القائوت التٍ تظهش‬
rv!έί
rw˻˹
t(BOOKMARK)
$"&έί
˻˼ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%$΍έί
ϡΪΨΘδΗ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
}|
΍έί
˿˽
ϥΎΤϴΘϳ
$
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
‫العالهت‬
έί‫صس‬ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˳ .5˾ %$΍έί
έί
rv˻˺
|ϑήτΑκΘΨϳΎϤϴϓΔϴϠϴμϔΗΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
$
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%έί
,!!έί rv˻˻
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
}
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%$΍έί
%$΍έί
ϡΪΨΘδΗ
˽ ̀ ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍ ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍ rv}
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
Ϊ
ϳΰϤϟ˻̂N˻
|
΍έί
˿
́
Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
ΪϳΰϤϟ˻̂N˻́ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍ rvw}t
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%έί
,!!έί rv˻˻
˺˽
έί
̀
}
ϥΎϣΪΨΘδϳ %&
&$"+έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
!έί
˻˹
rwt
̀ ̀
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ rv
w}t
˳
%& &$"+έί
έί
̀
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
!έί rw˻˹
t
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
́
˳
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
́
̀
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό
ϦϋΪόϢϜΤ
ϢϜΤ
ΓΪΣϭ ϑ
ϑ
θϜ ϑ
γ θϜ γ
Ϊό
Ϧϋ
ΓΪΣϭ
θϜ
Ϧϋ ϢϜΤ
ΓΪΣϭ
Ϊό˵
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϧϋ ϢϜΤ
ϢϜΤ
ΓΪΣϭ ϑ
ϑ
θϜ γ
γ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό
Ϧϋ
ΓΪΣϭ
θϜ
γ
Ϊό
Ϧϋ
ϢϜΤ
ΓΪΣϭ
ϑ
θϜ
γ
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
&$"+έί
%"΍έί
Ϊό˵ΑΑΑΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
έί
́ ˾
Ϊό˵
ΑΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
%&
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵ΑϦϋ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό
Ϧϋ Ϊό
ϢϜΤ
ΓΪΣϭ
θϜ γϑ θϜ γ
ϢϜΤ ϑΓΪΣϭ
Ϊό˵
ΑΑΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
́
Ϊό˵
ΑΪό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
˳
&$"+έί
%"΍έί
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϑΎθϜΘγ΍
̀ έί
%&
˾
˺
˺̀
&$"+έί
%"΍έί
έί %
́ ˾έί
έ΍έί΃
.̂"
%&!"έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%&
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫العالهت‬
‫صس‬
έί
́
%
"
έί
%
έί
έί
́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
́˾
έί
%&
&
$"+
˺́
% ́
"
%"΍έί
$"+
&
&
˳
%&
$"+
˻˾˾˾˾έί
%
"
έί
έί
́έί
́́"
&$"+έί
%&
%"΍έί
&̂
$"+
έί
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
έί
έί%"΍έί
́
&$"+έί
%&
&%&
$"+
έί
&$"+έί
%
"
έί
́́
ϞϤόϳ
έί
%&
˾˾έί
%&
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
̀́
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
ΨΨ˿
δ
˺̀
˺˽
˳
%&
&
$"+
έί
˾δ˺ ˺
%
"
%"΍έί
)
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
έί
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
δ
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έί
˺˹
Ϧ
Ϧ
γ
ϥ
Ϯ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
χϮ
ϫ
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
%"΍έί
̀
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
έ΍έί΃
̂
%"΍έί
έί
́
%&!"έί
έί
́
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
%&
&
$"+
έί
˾
‫العالهت‬
‫صس‬
.
ϦϦΠδ γγγ Ϧϥϥϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺˹
ϋϹ
χϮ
ϥ ϋϹ
%"΍έί
ϦϦϦ ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϞϞ θθ&$"+έί
χϮ
Ψ
ϲτΨ
%"΍έί
έί
́́έί
́˺˾δ ˺
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
Ϧ Ϧϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
γ%&
Ϟ%"΍έί
θ&$"+έί
ϋϹ
χϮ
%&
&$"+έί
˾˾˾δ
˺̀ ˺́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
%"΍έί
%&
Ψ
̀
́́˼
̀
%"΍έί
έί
έί
˺˹
Ϟμ
ϭ&$"+έί
Ϯ &$"+έί
ϥϫϫϫϫ έί
Ψ
δδ ϫ%"΍έί
ϥ˳ ϮϮϮϮϭϭ˺˹
˺˹
ϋϹ
χϮ
&$"+έί
˺̂
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϥϞϞϮθθ%&
%&
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%"΍έί
̀
έί
́
˾Ψ
̂
˺̀
έ΍έί΃
̂
˻
%&!"έί
%&
˾
̀
%"΍έί
έί
́
έί
́
́
́
˳
˳
Ϧ
Ϧ
γ
ϥ
˺˹
ϋϹ
χϮ
˺˾
‫العالهت‬
‫صس‬
.
Πδ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
Ϧ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺
%&
&$"+έί
˾
%&
&$"+έί
˾
̀
%"΍έί
%"΍έί
˺̀
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
έί
́
˺
ϲ
Τ
ϊοϮ
έί
́
%&
&$"+έί
˾
˺
χϮ
%"΍έί
&$"+έί
"
%&
έί
̂̂
́
˾˾˿
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
έί
˺̀ ˺̀
έϞϤόϳ
έί
%
"έί
%&!"
έί
&$"+έί
έίέί
˺́
γ ϥ Ϯ ˺˹ Ϟ)‫التخفُط‬
ϫ̀έ̀
Ψέί
δΤέί
&$"+έί
%"΍έί
ϋϹ
&$"+έί
%"΍έί
ΤΤ%
ϊοϮ
‫ال‬έί
̀
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϲϲ
ΤTV
έί
́
θ%&
%&
˾˻
Ϧϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
́
˾
˺
έί
%&!"
έί
%&
ϲ
έί
%&
&
$"+
έί
˺̀ ˺˽
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
‫صس‬
%&!"
έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϞϤόϳ
%&
$"+
ϲ(%"΍έί
ϊοϮ
έ́ϊοϮ
́
%&!"
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
́έϊοϮ
έ΍έί΃
.̂
̂
‫ال‬
‫صس‬
%&!"έί
،‫الضَادة‬
%&
&$"+έί
˾ϥ
˺˻˻́ ˺˾
‫ال‬
‫صس‬
‫ال‬
˺˹
˻˹
˺́
&$"+έί
έί
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺̀
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
̂
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
‫صس‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺
̀
%"΍έί
έί
̂
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%&!"
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
VOL
́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˾˾
%&
ϭ ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έ΍έί΃
̀
̂
̂&
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμ
ϭ %&!"
ϥ‫العالهت‬
ϲτΨ
Ψέίδ̂́
Ψ˿
%&!"έί
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
‫صس‬
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
̀
(%"΍έί
%"΍έί
‫ال‬
˺́
́
έί
́έί
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
́
ϲέί
Τ‫صس‬
˺
έί
́.‫ال‬
˺́
%"΍έί
‫العالهت‬
‫صس‬
.˺˺
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
%&
˺̀
%&!"έί
έ΍έί΃
%"΍έί
έέϊοϮ
έί
̂
˺˽
%&
˾
˳˳
έί
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
‫صس‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
έί
́
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
̀̂
ϋϹ
‫العالهت‬
˻˺
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺́
˺˺
ϭ˺˹
ϥ
ϮTV
ϲτΨ
ϥϫϮ̀
δ
́
̂
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
έί
˺˺ ́˻ ˺
)˳ ‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
VOL
'έί
Ϟμ
&$"+έί
˺̀
́
ϞϊοϮ
ϭ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
Ϟμ
ϭϲ
ϥ%&!"
Ϯ̀
ϲτΨ
ϥ́
δδ̂
̀̀˾̂
˺̀
˺̂
ϦϮΠδ
%&
˾
‫ط‬
˳Ϯ&$"+έί
˳˳˳ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
έί
˺˹
˺́
́˺˼
́
TV
POWER
ΤTV
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
Ψ
ϥ&$"+έί
&$"+έί
˾
˺
́
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
̂
˻
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
έ̀
έί
έί
%&!"έί
̀
%&
˺˽
˺̀ ˺˽
˺
Ϟ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
Ϟ
Ϧ ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
Ϧ˳ Πδ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
γϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϥ
Ϟ
θ
χϮ
Ψ
δ
˺́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺˾
˻
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϦΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
γ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
χϮ
ϫ
Ψ
˺̀
%
"
˿
‫ال‬
‫صس‬
Ϟ
‫خ‬
‫ض‬
VOL
έ΍έί΃
̂
̀
́
́
̂
̂
%&!"έί
ϞϤόϳ
˺̀
˳
έ΍έί΃
̂
̀
%&!"έί
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
έί
˺˹
˳
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˺˽
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˻
‫العالهت‬
‫صس‬
.
˺
˺˹
˺
‫العالهت‬
‫صس‬
.
̀
́
Ϟ
%
"
έί
έ΍έί΃
."
̂έί
́VOL
̂
˺˽
%&!"έί
‫
خ‬ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έ΍έί΃
̂˼έί
%
έί
˿˿
‫ط‬
TV
VOL
˺̀ ˺˽
˺̀
%&!"έί
ϞϤόϳ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺ ˺έί
‫
ض‬ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
TV
˺́
˳˳ ))‫التخفُط‬
ϞϤόϳ
%
έί
˺˹
˺̀
˺̂
‫
ضخ‬ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
TV
έ΍έί΃
(%"΍έί
έ΍έί΃
˺˹
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%&!"έί
‫العالهت‬
‫صس‬
.VOL
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
‫العالهت‬
."
̀
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
VOL
̂
%&!"έί
‫ط‬
‫العالهت‬
˺́
˺ ˺˺
˺́
‫العالهت‬
‫صس‬
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˽
Ϟ‫ض‬.˺˹
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
‫صس‬
˻˻˿.̂˺
˺˻˺˺˹
̀̀̀.̂
%
"
έί
˿έί
‫ط‬
‫ض‬VOL
TV
‫صس‬
˺̀
́
˺
έί
˺˹
˺̀
́.̀̀
˺˾
˻˹
έ΍έί΃
̂
)‫ط‬
‫
خخخ‬ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˿
έ΍έί΃
̂
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%&!"έί
%&!"έί
έΎϬχϹ
˿
˺̀
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TV
VOL
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
%&!"
˺́
˻
έ
έί
˺̂
ϭ‫هستىي‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˻
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˼
έί
έί
˺˹
έ΍έί΃
̂
́
%&!"έί
́
̂
‫العالهت‬
‫صس‬
́
‫العالهت‬
‫صس‬
́
˺́
̂
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
%
"
έί
˿
˺̀
‫العالهت‬
‫صس‬
˳ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫ط‬
‫ض‬
TV
VOL
˺́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
Ϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˻
˳ ˳Πδ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έί
˺˹
̀
έ΍έί΃
̂
ϲ
Τ
ϊοϮ
́
%&!"έί
έ΍έί΃
̂
˺̂
́
˺˾
́
%&!"έί
̂
́
˼
ϲ
Τ
ϊοϮ
˳
ϭ
Ϟμ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
˺
έ΍έί΃
̂
‫العالهت‬
‫صس‬
.
ϲτΨ
έϲτΨ
έί
̂
˺˻˺έί‫صس‬
ϞϤόϳ
˺̂˺̀
%&!"
˺́
ϞϤόϳ
Ψ̀
˺˽
˺̂
́́˻˺
έ˺
‫العالهت‬
‫صس‬
%&!"
́
̂
‫ىي‬
‫س‬%&!"έί
ٍٍ
‫صسح́˿ح‬
˼̂́̂˺˺ ˼ ́˻
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
̀
˺́
́
‫العالهت‬
.˺˺
'έί
έ΍έί΃
‫ال‬
%
"
έί
%&!"έί
˺́
έ΍έί΃
̂
‫ض‬ϲτΨ
TV
VOL
%&!"έί
‫ىي‬
˺˾
Πδ
Ϟμ
ϥϥ(%"΍έί
ϮϮTV
ϥ‫ىي‬
δδ‫صس‬
˺˽
ϞϤόϳ
˺̀˺̀
Πδ
ϭϭϭ Ϟμ
ϭϭ‫صىث‬
ϥ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
Ϯ(%"΍έί
ϥϞϤόϳ
δέί
˻˹
˺˽
˻Ψ˻‫̀˿حال‬έί
TV
POWER
'έί
˺˹
˺˾
‫العالهت‬
‫صس‬
‫سس‬%&!"έί
Ϟμ
ϭ‫ىي‬
ϥ‫س‬
Ϯ
ϥ
δ˺
˺˾
˺̂
́
˽
)‫ط‬
‫صىث‬
˿
‫العالهت‬
..̀̂̂.˺
ٍ
́̂
̂
́
˼
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
́
̂
˺́
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
VOL
‫التخفُط‬
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺́
Πδ
Ϟμ
ϭ‫صىث‬
ϲτΨ
ϥϞϤόϳ
))Πδ
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
VOL
ϞϤόϳ
‫صىث‬
‫س‬ΨΨ‫ح‬έί
ٍ
˺̀
˺˽
έί
ϞϤόϳ
˺˹
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ϭ‫هستىي‬
́
έί
̂
˺˹
˺̀
˺̂
‫خ‬
˿
˼
˺˽
(%"΍έί
ϞϤόϳ
%"΍έί
˿
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
VOL
˺
˺˾
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
˻
˺
˺́
έ΍έί΃
̂
˻
%&!"έί
˺˽
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˻˹
‫صىث‬
‫ىي‬
ٍ
‫ح‬
˺́
́
˺́
έί
˺˹
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
́
́
%"΍έί
˿
̂
έί
˺˹
˻
˺
́
̂
˺˹
)
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
Ϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
́
˻
%"΍έί
˿
ϞϤόϳ
́
̂
‫العالهت‬
‫صس‬
.
έ΍έί΃
̂
́
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
̂
%&!"έί
έί
˺˹
́
˺˾
έί
˺˺
έ΍έί΃
́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
̂
%&!"έί
'έί
˺˽
Πδ )))‫التخفُط‬
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
˺˽
έί
˺˹
˻˹
˺̂
˺˹
̂˼
́(%"΍έί
˺˽
́˻˼˼˺˺˺˺˹
‫صىث‬
‫ىي‬
‫س‬έί
ٍ‫العالهت‬
TV
POWER
έί
˿
́̂
̂
ϞϤόϳ
˼
ˬ
‫ىي‬
˿˿
‫العالهت‬
‫ٍصس‬
.έΎϬχϹ
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TV
VOL
)‫التخفُط‬
‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
VOL
˺˿
˻˹ ˻˹
ϞϤόϳ
˿˿˿VOL
ϥϞϤόϳ
.έί
)‫التخفُط‬
Ϟ˺˹
̀
˺́˺́
.˺˺
˺
έί
‫صس‬
)‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
%&!"έί
%"΍έί
έί
%
˺˹
˺̂
ϭ‫صىث‬
έ΍έί΃
&$
Ϟ˿
˺̂
έ΍έί΃
‫ض‬
̂
˺˻
ٍ‫ف‬
˺˽
˺˾
˺˽
έί
˺˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞϤόϳ
'
Πδ -ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϭ‫الصىث‬
Ϟμ
Ϯ،‫الضَادة‬
ϲτΨ
Ψ
δέί
%"΍έί
ϞϤόϳ
˺˺
˺˽
،‫الضَادة‬
(‫العالهت‬
TV
VOL
˺́
˻˹
˺̂
˺˽
‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
‫س‬%&!"έί
‫حح‬έί
TV
POWER
˺˾
́
˺́
́VOL
˺˾
%
"
‫صس‬
˺˹
ٍ‫ف‬
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TV
VOL
έί
˺˹
‫ط‬
‫التحكنض‬
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
έί
˺̂
"
˺˺
%&!"
έί
̀
˺˽
'
‫ط‬
‫خ‬έί
TV
VOL
،‫الضَادة‬
‫هستىي‬
'
˺˹
˺̂
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
˻˹
έί
˻
́˻έί˺έίέί˼˼
˼
‫هستىي‬
˺˹
˿˻
́έί
̂
έί
˺˺
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(%"΍έί
TV
VOL
'
έί
‫خ‬ϥ،‫الضَادة‬
ٍ‫ف‬
˺˺
˿
˺˾
TV
POWER
́
́
̂
˺˾
'έί
))))‫التخفُط‬
(%"΍έί
TV
TV
POWER
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹
˻̀˺˹˺
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
έί
˾
'
έί
έί
˺˹
TV
́
%&!"
TV
POWER
έί
̂
˺˹
˺˾
˺̂
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺̂
%&!"
έί
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬VOL
‫التحكن‬
˼
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
̀
˺́
˺̂
%&!"
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϞϤόϳ
%&!"έί
ϞϤόϳ
́˿˻ ˼˼
˺
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
'έί
́
ϞϤόϳ
˺˺
έί
‫التحكن‬
˺˺
έΎϬχϹ
ϞϤόϳ
'
'έί
'έί
˺˽
˻˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
POWER
˽
̀
˺˾
˺˾
)،‫الضَادة‬
χϹ
TV
TV
POWER
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹
%&!"
έί
̀έί
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
)‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
TV
VOL
˺˽
˺̂
˻˹
˺̂
˺˾
˼
έί
˺˺
˺˽
˻˹
˼
έί
‫التخفُط‬
‫هستىي‬
‫التخفُط‬
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
%&!"έί
˿‫هستىي‬
̀
ϭ،‫الضَادة‬
%&!"έί
̀˿έί
POWER
έί
VOL
˺˹
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺̂
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
˺˹
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˼
‫الصىث‬
ή(%"΍έί
%"΍έί
˺˹
˿˺˺
)
‫التخفُط‬
(
TV
VOL
˺˽
˺̂
%"΍έί
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
TV
POWER
)
(
TV
VOL
έ
χϹ
έί
˺˹
-
ι
ή
Ϟ
θ
έ
˻˹
%"΍έί
˿
˺˾
έί
˺˹
%&!"
̀
˺̂
،‫الضَادة‬
(
TV
˺˾
˺˹
˼
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˾
˻˹
˺˹
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹
˺˹
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
έί
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˾
˻
'
˻˹
˻˹
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϲτΨ
ϥ
Ψ
δ
έ
χϹ
-
ι
Ϟ
θ
έ
χϹ
́
έ
χϹ
‫الصىث‬
‫التحكن‬
́‫ح‬
-
ι
ή%&!"έί
ϞϞ‫هستىي‬
θPOWER
έθ
χϹ
‫ىي‬
‫س‬έί
ٍ‫التحكن‬
TV
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫صىث‬
‫ىي‬
‫˹˺س‬
˺˾
˽˼χϹ
έٍ
-
ι
ήέί
έ΍έί΃
χϹ
'έί
έΎϬχϹ
˺˺
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˹
ˬ
Ϟٍ‫ف‬
&$
˻˹
%&!"
έί
̀
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
˺˻
˺̂
TV
POWER
˻˹
TV
POWER
ˬ%&!"έί
έ΍έί΃
χϹ
̂
&$
˽
έ‫التحكن‬
χϹ
-
ι
ήTV
θ'έί
χϹ
έί
έ˺˺
˺˺
˻˻
έ˼
˺˺
'έί
'έί
έί
̀
‫صىث‬
̀
ι
˺̂
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫˼ ح‬
έΎϬχϹ
έί
έΎϬχϹ
̀
'
έί
́́̀έί
˼
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˽
˺̂
˻˹
έί
˺˺
TV
POWER
'έί
TV
POWER
˻˹
˺˾
˺˹
έί
˺˺
'έί
˺̂
%&!"έί
̀
˻˹
%&!"έί
POWER
˻
έ
-
ή
Ϟ
θ
έ
χϹ
˻˹
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
'
έί
TV
POWER
˺˾
́
'
έί
́
˻
˺˹
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
˾
%&!"έί
̀
˺˾
˺˹
έί
˺˺
έί
˺˺
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
́
˽
'έί
'έί
'
́
%&!"έί
́
˻˹
'έί
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˾
έί
˺˺
˽
'
έί
́
'έί
˻
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ˬ
έ΍έί΃
&$
έί
˺˺
˽
'έί
TV
POWER
TV
POWER
έί
έ'έί
˺˻
˺˹
˺˹
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
TV
POWER
%&!"έί
̀
,()έί
%&!"έί
̀
έ'έί
χϹ
˻έί
-
ι
ήTV
Ϟ‫هستىي‬
θPOWER
χϹ
˺˹
́έί
έί
έί
˺˺
˺˺
'έί
έί
́POWER
'έί
˺˹
έί
%&!"έί
˺˺
˺˹
%&!"έί
̀́̀'
˺˹
˽
έί
˺˻
˺˺
έί
˺˺
'έί
έΎϬχϹ
έί
˺˼
έί
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
́
˻˹
TV
POWER
˻̀
˺˺́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
POWER
έ'
&$
%&!"έί
˾
̀
'
TV
%&!"έί
̀
̀
έΎϬχϹ
˺˹
έί
˺˺
˺˹
'έί
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
TV
έί
˽
˻˹
'έί
έΎϬχϹ
%&!"έί
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
˻˹
%&!"
έί
̀
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
TV
POWER
%&!"
έί
̀
-
ι
ή
Ϟ
θ
έ
χϹ
έ
έί
&$
TV
POWER
έ
&$
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˻
˻˹
%&!"έί
έί
˺˻
έΎϬχϹ
˻
˾
έ
έί
&$
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&!"έί
̀
ˬ
έ΍έί΃
&$
́
έί
˺˻
˺˹
'
έί
́
έ
έί
&$
˺˹
˼
-
ι
ή
έέ˺˺
χϹ
˺˹
-
ή%&!"έί
ϞϞϞ
θθθ'έί
έθ˺˻
χϹ
˺˹˺˻
˾˾
έί
˻˻
˺˹
έΎϬχϹ
χϹ
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
́
ι
ήέί
χϹ
'έί
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀χϹ
́έί
ˬ
ϞέΎϬχϹ
έ΍έί΃
̂
&$
έ́ ́
χϹ
˽
˺˹
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ˬ
έ΍έί΃
ι
ˬ
%&!"έί
έ΍έί΃
&$
&$
˽́έ˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
TV
POWER
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
έί
˺˺
'έί
έί
έ'έί
˱
˺˿
έί
έΎϬχϹ
˺˺
'έί
̀
-
́
-
ι
˾
'έί
́
έ̀
TV
POWER
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˾
˻˻́˻́ ˾
έί
TV
&$
POWER
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀έ˺˺
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˽́́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˻
˻˻˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ήή
˽
TV
POWER
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%&!"έί
έέ'έί
˻˹ ˻˹
-
ι
θ'έί
έ'έί
χϹ
'έί
́
χϹ
-
ι
ήέΎϬχϹ
Ϟέ'έί
θέί
χϹ
Ρ
έΰ
ϫ˺˻
%&!"έί
-
ι
ϞϞϞέ΍έί΃
θ
χϹ
˺˹
έΎϬχϹ
˻
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˾
́
́
˺˹
&$
˽
Ρ
έΰ
ϫ'έί
ϞϞέί
'έί
˺˹
̂
ϞϞϞι
Ρ
έΰ
ϞϞέΰ
́Ϟ́
˾˽
Ρ
Ϟ
έ΍έί΃
&$
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ˬˬˬήή
&$
,()έί
έί
ϫ'έί
˺˻
-
θέ΍έί΃
έ'έί
χϹ
˻́
˻
έί
'έί
˺˻
ϫ˺˻
˺˼
́́
́́̂́́
˽
˺˹
˺˹
έΎϬχϹ
έί
˻́˻
˽˽
Ϟ,()έί
Ρ
έΰ
'έί
έ΍έί΃
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
&$
˽
˻˹
ˬ
&$
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˹
έί
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˺
έί
ϫέ΍έί΃
˺˻
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
' έί˽
́˻ ˽ ˽˽ ́
έί
˺˻
έ'
&$
˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻
έΎϬχϹ
˺˻
˺˺
Ϊό
Ϧϋ
ϢϜΤ
ΓΪΣϭ
ϑ
θϜ
γ
˻˹ ˻˹
ˬ
έ΍έί΃
&$
έΎϬχϹ
έί
'έί
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
́
έί
ˬ
&$
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˻
έΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
Ϟ
Ρ
έΰ
ϫ
Ϟ
˾
έ
έί
̂
&$
˾
έ
έί
̂
&$
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˼
˻˹
ˬ
έ΍έί΃
&$
ˬ
έ΍έί΃
&$
έ
έί
̂
&$
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˿
ˬ
έ΍έί΃
&$
˽
έί
˺˻
έί
˺˻
έ
έί
̂
&$
ˬ
έ΍έί΃
&$
,()έί
˺˹
ˬ'έί
έ΍έί΃
&$
˻
έί˾́
˺˻
˾
˺˼
έί
˺˻
˺˻
́
˻˹
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
Ϟ
Ρ
έΰ
ϫ
Ϟ
˱
˺˿
˽
˻
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˾
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
˽
˻˺
ˬ
έ΍έί΃
&$
˻
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ˬ
έ΍έί΃
&$
'έί
́
˾
έί
˺˻
˱
́
έί
ˬ
έ΍έί΃
&$
'έί
́
έ
&$
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˽
˻
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˻
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έ
έί
&$
˽
έί
˺˻
,
(
)
έί
˺˹
έί
˺˼
́
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'έί
́
έί
˺˻
˾
έ
̂
&$
˾
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˽
Ϟˬ
ˬ
(
έ΍έί΃
&$
˻˹
˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
έ΍έί΃
&$
˾
έί
˺˻
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
-
ι
ή
θ
έ
χϹ
˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έί
˺˻
-
ι
ή
Ϟ
θ
έ
χϹ
˻˺
Ϟ
Ρ
έΰ
ϫ
Ϟ
,
(
)
έί
˺˹
˻˹
,
)
έί
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˹
έί
˺˼
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˼
,
(
)
έί
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˾
,()έί
˾
έί
˺˼
έ
̂
&$
˾
,
(
)
έί
˺˹
˽
˱
˻˺
˺˿
έΰ
ϫϫέ΍έί΃
Ϟ̂έί
˻˹ ˻˺˻˹
ϞϞϞ,()έί
ΡΡ
έΰ
ϫ˺˼
Ϟέΰ
˼˼ ˾ ˾˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
Ρ(
˾˺˹
έ΍έί΃
̂˺˻
&$
˽
έί
˺˻
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˽
˺˼
ˬˬˬ
έ΍έί΃
&$
,()έί
˽
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
,()έί
˺˹
˾˾
ΔηΎηϢΠΤϟΎϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
έ΍έί΃
˻˹ ˻˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ˬ
έ΍έί΃
&$
έί
έ΍έί΃
έί
˺˼
̀˽
˻˻
ˬω
&$
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˺ϫ˺˻
˻˺
Ρ
έΰ
˺˻
έ΍έί΃
&$
˽Ϟ̂̂ϫ̂έ΍έί΃
ˬ
έί
&$
&$
˽˾ ˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
Ϟέ΍έί΃
ˬ
&$
˺˿
˾
,
)
έί
˻˺
˻˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έΰ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˹
˺˼
%
'έί
˺˺
ˬ
˾
̂
˾˾
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
̂
Ρ
έΰ
ϫ˺˹
έί
έ΍έί΃
έί
&$
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
Ϟέί
Ρ)
η ΠΤ
Ϯ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
δ
νή
ϰ
έϻ
δ
ςς˺˻
ο
ϦϦ
˾
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˻
˻˺
ϞϞ,()έί
Ρ
έΰ
ϫ˺˽
ϞϞϞέί
˺˿
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έ΍έί΃
̂̂
&$
˻˹
ˬ
έ΍έί΃
˺˹
&$
˾˼
˱ ϭϭϭ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˿
˻˹
,
(
έί
ΠΤ
νή
ϰ
ωωˬˬ Ρ
έϻ
δέΰ
ο
˺˼
˻˹ ˺˿˻˹
ˬο˾
ηηηη˱η
νή
ϰ
ω
έϻ
δ
ς
ο
Ϧ
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
ϭ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
η
Ϯ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
δ&$
νή
ϰ,()έί
ω&$
έϻ
δ
Ϧ̂̂̂έϞ
˺˹
˼̂̂ ˾ ˽˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˹
˻˺
Ϟ,()έί
Ϟ˺˹
έί
˺˼
˺˺
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˻˹
ϫ˺˼
˱ηη ΠΤ
˺˿
ˬ
έ΍έί΃
&$
˾˼έί˽˽˽
˽˾˿
ˬ
έ΍έί΃
˾
ϭ ΠΤϮϮϮϮ δδδδ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΠΤη ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
νή
ϰ
έϻ
δέί
ς
ο
˺̀
˾
ˬ
&$
,()έί
˽
˻˺
έϦέί
&$
˿
,()έί
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
́
˻˺
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
)
˼
έί
έ΍έί΃
˺˼
&$
,
(
)
έί
˺˹
έί
˺˹
˺˼
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έ΍έί΃
(
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ς˺˺
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˿
˺˹
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
˼
έί
˺˼
,()έί
˺˹
ˬ
̂
&$
˽
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έί
˺˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˾
˻˹
ϭ
η ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
η
ΠΤ
νή
ϰ
ω
έϻ
δ
ς
ο
Ϧ
,
(
)
έί
˺˹
,
(
)
έί
˺˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˿
,()έί
˺˹
,()έί
ήϴΒϜΘϟ
˻˺
,
έί
˺˹
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˻˹
,()έί
έί
˺˼
˺˿
έί
˺˼
˼
˽
ϭ
̂
˺˿
ϥϮ
ΰ
˾
˺˺
˾
˻˹
,
(
)
έί
˺˹
,()έί
˺˹
˺˺
̀
˺˹
˺˼
˼ ˾ ˼
˾˿
έί
˺˼
˺˼
˺˺
˻˹
˾˾˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έ΍έί΃
έί
̂έί
&$
˽
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˱η˱ ΠΤ ˱ ˱ ϭ ˻˺
˺˿
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
η ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
Ϯ δ
νή
ϰ
έϻ
δ
ς
ο
Ϧ̂
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˿
˼
˻˻
˼
̂̂
˺˿
ΰΰ˺˿
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ϫΰ'έί
˺˹
,()έί
˺˹
˼
ϭˬϭϭ
̂,()έί
˺˿
,()έί
˾
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˺
&$
˾
έί
˺˼
˺˼
έί
(
,()έί
ˬω
έ΍έί΃
&$
˼
˽έ΍έί΃
ϭ˺˺
̂έ΍έί΃
ϥϮ
ΰ˺˼
˽˺˹
,
(
)
˺˹
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϥϮ
έΰ
˺˿
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϥϮ
έί
˺˿
˺˹
˺˼
%
)
˺˹
˽˼έίέί˾
˼ˬ˽˽˽
˺˿
ϥϮ
˺˺
˻˺
˿˺˼
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
,()έί
ˬ
̂˽
&$
˻˼
,
(
)
˺˹
˺˽
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˼
˼
,()έί
˺˹
˾
˺˿
'έί
˺˺
˺˹
˻˻
έί
˺˼
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
)
˿˺˺
Ϟ,()έί
Ρ
Ϟέί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έί
̂
˺˺
˻˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
Ϟ˺˿
η˱ηϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΠΤ
νή
ϰ
ω
έϻ
ς
ο
ϦϦ,
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˾
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̀
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˾˾˽
˿̂
˻˺
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
Ρ
˺˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˱η
˺˿
˱˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˿˾
˺˿
˽
˾
˺˻
˼˽
˱ΔηΎηϢΠΤϟΎ
(
έί
˺˹
˼
˼ω
ϭ ,()έί
̂,
ϥϮ
ΰέί
˱ Ϯ δ%
˺˿
˾˾
ΠΤ
νή
ϰ
ωω˽˽,()έί
έϻ
ς
ο
˾
˻˻
˱η
˼ ˿ ˾
ϭϭϭ ΠΤϮϮϮ δδδδ ϭνή
ηηηη˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ϰ
έϻ
δδδδέΰ
ς
Ϧ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έί
˺˹
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ηϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
νή
ω'έί
έϻ
δ
ς
Ϧϫ Ϟ˿ ˾
,()έί
˺˼
˺˹
˾˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ο
,()έί
˺˽
˺˹
̀
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˼
%
˺̀
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˽
˺˿
˱˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˿
́
έί
˽˼
˿
,()έί
˺˹
έί
˺˼
˺˺
˻˺˻˺˺˿
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˺
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˿
˺˺
ηη ΠΤ
ΠΤ
νή
ϰ
έϻ
ς
ο
ϦϦέί
έί
ο
˺˼
,()έί
˺˺
˺˹
˾
˼,()έί
ϭϰ%
̂ϰ
˺˿
ϥϮ
ΰ˺˻
˻˻
,()έί
˺˹
˺˹
˾
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˿
,()έί
̀
˻˻
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˺
δ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έϻ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˼
%'&&έί
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
,()έί
˺˹
έί
˺˾
˻˺
˺˺
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
% "έίέί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ΠΤϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
δ
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
νή
ϰ
ω
έϻ
δ
ς
ο
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˹
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϭ
ηϭϭϭη ϮϮϮΠΤ
Ϯ
δ
νή
ω
ς
ο
Ϧ
˽
'
˺˺
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
˺˻
˾
ηηϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
η
ΠΤ
δ
νή
ϰ
ω
έϻ
δ
ς
ο
Ϧ
˿
ήϴΒϜΘϟ
˼
˺˺
έί
˺˽
̀
˿
˻˻
˿
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˿
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˾
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
̀
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
,()έί
˺˹
˻˻
˾
,()έί
˺˹
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
̀
˻˻
˽
˼
˿
˼
˽
ϭ
̂
˺˿
ϥϮ
ΰ
˾
%
'
έί
˺˺
%& & $"+
έί ́ ˾ ΔηΎηϢΠΤϟΎ
,()έί
˺˹
˼
%
'
έί
˺˺
˾̀
˺˹
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
̀˺˺
έί
˺˽
˺̀ ˻˻
˺́
έί
˺˽
˺˺
ς
%
'
έί̀έί˿
˺˺˺˹
˺˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
́
˼
%
˱η˱ ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
έί
˺˽
˺˻
ηϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ϰ
έϻ
δ
ο
Ϧ,
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˺
˿˺˺
˾
̀˿
˼˼ ˽˽˽
̂̂,()έί
˺˿
ΰ˺˺
˼ω
ϭϭϭ,()έί
̂,()έί
˺˿
ΰ˺˺
,()έί
˺˹
˱ΠΤ ˱ ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
,()έί
˻˻ ˻˻
˱ ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%
'
έί
˻˼
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˽
˺˹
˼
˽έί
ϭ˺˺
̂˺˽
ϥϮ
,
(
)
έί
˺˹
ϥϮ
˺˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˾
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϥϮ
˺˺
έί
˺˽
%
'έί
˺˹
˺̀
˱ ˱ ϭ Ϯ δ νή
˺˿
ϥϮ
ΰ˺˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%
'έί
%
'έί
˺˻
˾˺˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
'έί
έί
ήϴΒϜΘϟ
,()έί
́
˺˺
˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˾
˺˻
˺˹
˺˹
˿˾
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˺˺
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˻˻
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
(
˽
r˻˻
vx˺˿ ˺˿
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˺
%
'
έί
˺˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˿ ˽˽˾
έί
˺˽
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ΰ˾
΢Θϔϟ
έί
˺˺
˺̀
̂
˽˿˿̀
˾ ˽
Πδ γ ϥ Ϯ ϭ˺˹Ϟμ
Ϯ ϲτΨ
˽ ́ ˿˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
˽
˺˿
ΰ̂˺˹
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ϭέέ˺˽
˺˻
˿́
˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˱˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˼
˽˺˻
˺˿
̀
ϻϻ'έί
χϹ
̀
˻˻
ήϻ
˺˻
˺̀ ˺̀
̀ΰ)
˿
˼˼'!έί
˽ι
˺˿
ϥϮ
˱ %
́
˱ ˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
,()έί
ΰ˺˺
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ήϥϮ
˺˹
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˽
˻˻
ϭϭϭ%'&&έί
˺˺
˻˼
˻˻
ι
ήή̂̂̂,()έί
έ˺˿
χϹ
Ϟ θϭ ϥϋϹ
χϮ ϥϫ ΨΨ δδ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έί
˺˽
'
ήή%
ϻ
χϹ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˻
˺˼
˺̀
,()έί
δ
ήήϴΒϜΘϟ
˺˺
˱˱ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
˽
˻˻
,()έί
ή˺˽
ι
έήϥϮ
χϹ
%
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'έί
˺˺
˻˻
̀
̀
˺˻
˻˻
έί
˺˺
˺˾
˼νή
˽ι
˺˿
ϥϮ
ΰ˺˽
ι
ϻ'έί
έ˺˹
χϹ
˿
έί
˺˽
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˺
Ϧ˾
˾
́
˺˹
έί
ο
˺˺
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺̀
˺˺
˻˻
˻˻
%'&&έί
˺˻
˻˻
́
˱
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
%
'έί
˺˺
˻˼
̂
ϭ
η
η
ΠΤ
Ϯ
δ
νή
ϰ
ω
έϻ
δ
ς
Ϧ
%
'έί
˺˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
̀
ή
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϭ
η
η
ΠΤ
Ϯ
δ
ϰ
ω
έϻ
ς
ο
έί
%
'
έί
˺˺
˿
˽
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˽
˽
̀
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%
'έί
ήϴΒϜΘϟ
ήϴΒϜΘϟ
˽
˻˻
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˻ ˻˼˻˻
%
˺˺
έί
˺˽
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˿
˺̂
˺˻
˽
̀
˻˻
˿
˻˻
˿
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
έί
˺˽
˺́
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˼
́
˺˽
˿
˻˻
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
̀
˺̀
̀
˻˻
%
'
έί
˺˺
̀
%
'
έί
˺˺
̀
˽
ή˺˽
́
˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˼
̂
%
'έί
˺˺
˾
%
'έί
˺˺
˱
˺˻
˺̀
%
'
έί
˺˺
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
˾
%
'έί
̀
έί
έί
˺˽
˺̀
%
'έί
˺˺
˿
%'&&έί
˺˻
˺̀
˺˾
%
'έί
˺˺
́
˺˻
̀
˻˻
έί
˺˽
́
˻˻
˱
˻˻
˿
έί
˺˽
˺˻
˿
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˱
˾
̀
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
%
'
έί
˺˺
˻˻
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˻
̀
˺˽
˻˼
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
̂
%
'έί
˺˺
̀
˺̀
ϲ %&!"
Τ έϊοϮ
ϢϳΪϘΘϟ
˱
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ή
%
'έί
˺˺
%
'έί
˺˺
%
'έί
˺˺
˺˻
̂ ́ ˾
˾
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
́
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
έί
˺˺
r˻˼
v˺̀
x
̂˺˽
έί
˺˽
%
'έί
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˽˺˻
˺˽
˺̀
˺˻
˻˻
ϭ%'&
%
'
έί
˺˺
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%
˺˺
έί
˺˾
˺˽
'
˻˻
%'&
&
˺˻
˺˽
˺˽
έί
έί
˺˾
˺˻
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
˺˽
˿
˽̂
˺˽
ήϴΒϜΘϟ
έί
́
%
'
˺˺
έί
˺˹
‫ال‬έί έί‫ ̂ صس‬ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˻˻
%
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˽
%
'έί
˺˺
̀˽έί́
˾
˾
˻˻
έί
˺˽
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̂
˼'!έί
˽
̂ήϴΒϜΘϟ
˺˿
ϥϮ
ΰ΢Θϔϟ
r˺́
v˺̀
yx˻˻˻˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀
˽
˺˽
έί
˿
˺̀
˼
ϭ'έί
̂έί
˺˿
ϥϮ
ΰ˽
ήϴΒϜΘϟ
˺˻
ι
ή%
ϻήϴΒϜΘϟ
έέϻήϴΒϜΘϟ
χϹ
%'&
&
έί
˺˻
˻˻
έί
˺˾
́
˺˻
́
&
έί
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺̀
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
%'&
&
έί
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˻˼
ήϴΒϜΘϟ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺˻
έί
˺˾
˻˻
˺́
%'&&έί
˺˻
'!έί
˺˼
'
έί
˺˺
˺˻
˺˽
˺˽
˺́
έί
˺˿
έί
ι
ή
ϻ
χϹ
˾
έί
˾
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
˺˻
̀
̀
˻˼
˺˼
˺̀
˺˻
˾
˻˼
˺̀
̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%'&
&
r
v
˻˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˾
ι
ή
έ
χϹ
˿
́
%
'έί
˺˺
˻
́
˾
έί
˺˽
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺̀
%
'έί
˺˺
ήϴΒϜΘϟ
˺˽
ήϴΒϜΘϟ
%'&&έί
˺˻
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%'&&έί
˺˻
%'&&έί
˺˻
̀
́
˻˻
έί
˺˾
έί
˺˾
́
΢Θϔϟ
́
˺̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̂
%
'έί
˺˺
˻˻
˺́
́
˺˹
̂
˾
ήϴΒϜΘϟ
ήή˿
%
'έί
˺˺
˿
˻˼
έί
˺˽
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
̀
˺́
%
'έί
˺˺
έί
˺˽
˺̀
˺́
%
'έί
˺˺
%
'έί
˺˺
˻˻
̀
%'&
&
έί
˺˻
́
˻˼
˺˾
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺̂
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̀
˻˻
έί
˺˽
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̂
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
˺
˻˼
%
'έί
˺˺
̂
v
x
́
ήϴΒϜΘϟ
˺˻
Ϟ
˿
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ήϴΒϜΘϟ
˿
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
%
'έί
˺˺
˻˻
˺˽
ι
ϻ
έ
χϹ
ήϴΒϜΘϟ
ή
΢
˺˹
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
'!έί
˺˼
ι
ή
ϻ
έ
χϹ
˺́
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί˺˻
˺˿
˻˼
̂˿˿˾̀
˻˼
˺˽
̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˽
vvxxx vx˻˼
ήϴΒϜΘϟ
˺˽
%
'έί
ϢϳΪϘΘϟ
˺˺
v˻˼
%
˺˺
˻˼
ήϴΒϜΘϟ
˾
%'&
&
έί
˺˻
έί
˺˾
˺˻
́
% VOL
" έίέί ˺˹˿ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'έί
˺˺˺˹ ̂ ˿
΢΢Θϔϟ
˺́
‫خ ط‬
‫ ض‬TV
˾́˺˼
̂
΢˺˻
r˺̀
%
'έί
˺˺
˿˾έί̂
˺˹
˺˽
rr˺̀
vvv˺̀
zxx˺̀˻˼
΢
˺˽
%'&&έί
˺˻
έί
'έί
˺˾
́
%'&&έί
˺˻
έί
'έί
˺˾
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'
!
έί
˺˼
ι
ή%
ϻήϴΒϜΘϟ
έ%
χϹ
έί
˺˿
˻˼
΢'
%
'έί
˺˹
˺˺
˻˼
˺˹
˺˽
̂
%
'έί
́
˺˺
̂
˺̂
˺˺
˺˽
r
%
'έί
˺˺
%'&&έί
́
'
έί
˺˺
έί
˺˾
%'&&έί
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˾
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺́
%
'
˺˺
%'&
&
˺˻
˿
'
!
˺˼
΢Θϔϟ
΢Θϔϟ
˿
'
!
έί
˺˼
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
r
v
y
̀
%'&&έί
˺˻
έί
˺˿
έί
˺˾
%
˺˺
˿
έί
˺˿
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˽
˺˽
ήϴΒϜΘϟ
x
!
έί
%'&&έί
˺˻
%
'έί
˺˺
έί
˺˾
˿
'!έί
˺́
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ήϴΒϜΘϟ
̂
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
˺˿
˺́
˺˽
'
!
έί
˺˼
̂
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺̂
˺˽
REPEAT
A-B
΢
̀
%'&
&
˺˻
̂˿̀˺˾
%'&
&
έί
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί̀̀έί
˺˹
́˺˻
%'&&έί
˺˻
˺̂
%'&&έί
˺˻
˺˾
%'&
&
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˽
έί
˺˾
˼ ϮΟϮ
%'&&έί
˺˻
˺́
ϢϳΪϘΘϟ
έί
έί
˺˿
'!έί
˺˾
˺˼
%'&&έί
'!έί
˺˼
'!έί
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˽
̂˺˽
˺˽
%'&&έί
˺˻
̀ ̂́
έί
˺˾
έί
ήϴΒϜΘϟ
˺˿
έί'έί
˺˿
vvxx ˺̂˺́
˺̂
˺˽
%
'έί
˺˼
˺˺
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˺
%'&
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
́
΢
%'&&έί
˺˾
έί
˺˾
˺˾
˺̂
'
˺˼
Πδ
ϭ Ϟμ ϭ‫صىث‬
ϥ Ϯ ‫ىي‬
ϲτΨ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺˺
˺˻
%'&&έί
˺˻
%'&&έί
˺˻
˺˹
r˺́
vxyx˻˼˺́
έί
˺˾
˺˽
˻˼
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
έί
r˺́
v˻˼
%
έί
˿έί˺˹
˺˽
‫ٍ س‬ϥ Ψ‫ح‬δ
%'&&έί
%
'έί
˺˻
%'&
έί
˺˻
˺˾
΢Θϔϟ
έί
˺́
˺˾
έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
%'&
&
˺˻
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰϰ%'&&έί
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ&
˺˹
%
'έί
˺˿
˺˺
̀χϹ
˿̂˺˻˺˾
%'&
˺˻
˺˹
̂
r˻˼
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˺̂
%'&&έί
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
˿
έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
%'&&έί
˺˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
̂
́έί
ι
ή΍άϫ΢ϴΘϳ
ϻ΢Θϔϟ
έ!
χϹ
΢Θϔϟ
r˺́
v˺̂
˿
'
!
˺˼
̂
ι
ήέί
˺˹
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ&
Ψ΢Θϔϟ
˺˿
˺˹
̂
ϮΟϮ
χϭ
ϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ&
ΨΨ˺˼
γγ
΢Θϔϟ
˺˽
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϢϳΪϘΘϟ
ϮΟϮ ΕϮμ
ΕϮμ
ϒ$"&έί
χϭ
ϰ%'&
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ˺˾
Ψ˻˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
΢Θϔϟ
γγ˺˻
'!έί
˺˼
̀́
́́
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀̀
'!έί
˺˼
&
έί
˺˻
έί
˺́
˺˿
έΰϟ΍
ϰτΨΘΗ
ϻέί
̀ ˺˹̀̀
rrrvvvxxx ˺́
rvvr˺́
rr˺́
˺˽
έί
˺˿
˺˾
vvxvxvxxyzyyyx v˺́
ϮΟϮ
ΕϮμ ϒ
ϒ
χϭ
ϰ
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ˺˾
Ψέί
έί
΢Θϔϟ
'!έί
έγ́
'!έί
˺˼
%'&&έί
΢Θϔϟ
˺˻
ϢϳΪϘΘϟ
ϢϳΪϘΘϟ
έί
˺˽
%'&&έί
˺˻
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˺˽
˺˿
˺˹
̀
yvvxx
˺˹
'
!
έί
˺˼
˺˼
˺˿
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˾
΢˺˹
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺̂
΢Θϔϟ
%'&&έί
'!έί
˺˼
έί
˺˾
%'&&έί
˺˻
έί
έί
˺˿
'!έί
˺˼
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
%'&&έί
˺˻
r
v
%'&&έί
˺˻
έί
˺˿
˺̂
%'&&έί
˺˻
˺˾
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
˺̂
r
'
!
έί
˺˼
΢Θϔϟ
'
!
˺˼
́
΢Θϔϟ
%'&&έί
˺˻
$"&έί
˻˼
r
v
y
r
v
y
έί
˺̀
˺˹
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
REPEAT
A-B
'!έί
˺˼
˺́
΢Θϔϟ
'!έί
'
!
έί
˺˼
%'&&έί
˺˻
΢
'!έί
έί
˺˿
˺˾
έί
˺˿
έί
˺˺
ιή
ϰ
ϋ
΢
˺˹
˺̂
'
έί
̀
'
!
έί
˺˼
'!έί
˺˼
˺̂
r
v
xvvyyz
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
'!έί
˺˼
έί̀ ́
˺˿
rrvvzx˺́˺̂
́ ˺˹ ́
ϰ!̀
έί
˺˿
TV POWER
˺˼
˺́
˺˻
%'&&έί
˺˿
˺˻
ϮΟϮ
ΕϮμ ϒ χϭ ϰ%'&&έί
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ ΢Θϔϟ
Ψέί
γ
˺˹
˺˾
ιή
˺́
%&!" έί˺˹ ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
̀ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%'&&έί
̂
'!έί
΢Θϔϟ
˺˼
'!έί
!
˺˼
˺˺
˺˾
ιή
ϰϰ
ϋϋϋ
'!έί
˺˼
́έί
%'&&έί
˺˻
˺˻
'!έί
ϢϳΪϘΘϟ
έί
̀˺˻
έί
˺˿
˺˾
ϢϳΪϘΘϟ
έί
'!έί
ιή
ΰ
'
!
έί
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˿
'
˺˼
˺̂
˺˾
˺˿
ιή
ϰέί
˺̂
%'&&έί
˺˿
έί
˺˿
'
˺˼
%'&&έί
˺˼
˺˻
́
'!έί
˺˼
,!!έί
˺˽
ϢϳΪϘΘϟ
'!έί
˺˼
ϢϳΪϘΘϟ
΢Θϔϟ
έί
˺˿
˯ΪΒϟ
%'&&έί
˺˻
$"&έί
˻˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˺̀
%'&
&
έί
˺˻
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
r
v
x
έί
REPEAT
A-B
˺˹
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
%'&
&
έί
˺˻
˺˺
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
r
v
x
˺˾
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
r
v
y
ϢϳΪϘΘϟ
r
v
y
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
΢Θϔϟ
˺˻
v
z
ϢϳΪϘΘϟ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
%'&&έί
˺˻
v
z
˺̂
r
x
΢Θϔϟ
˺˿
˺̂
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˹
%'&&έί
˺˻
́
˺˹
˺̂
v
z˺̂
'
!
έί
˺˼
́
΢Θϔϟ
˺˾
ιή
ϰ
ϋ
r
v
y
˺˺
r
y
˺̂
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫϫϰτΨΘΗ
Ψϰ
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰϰ
έΰ
ϫέί
Ψ
γγγ
ϢϳΪϘΘϟ
έί
ϢϳΪϘΘϟ
γ̂ ˺˹
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
$"&
˻˼
έί
˺̀
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
REPEAT
A
B
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒϝϮλϮ
χϭ
ϰ $"&έί
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ˺˺
Ψ
rrvvvyvyzz
'!έί
B
˺˼
έί
˺˼
˺˿
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'!έί
˺˼
έέ χϹ
ϢϳΪϘΘϟ
- ι ή Ϟ θ
χϹ
rvvvzzyy ˺̂
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺́
́̂́ ˺˺ ́
B
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˼
rr˺̂
'!έί
έί
˺˿
B
˺˻
$"&
˺˺
έί
˺̀
ϮΟϮ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϝϮλϮ
έΰ
ΨΨ
έί
˺˿
'!έί
˺˼
$"&
REPEAT
˺˾
έί
˺̀
ιή
'!έί
˺˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
REPEAT
A
'!έί
˻˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$"&
έί
˻˼
έί
˺̀
˺˿
REPEAT
A
$"&έί
˺˼
%'&&έί
γϋγ
Ψ́γ ˺˺
'!έί
A-B
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%'&&έί
˺˻
˺˾
ϮΟϮ
ΕϮμ ϒ
ϒ ΕϮμ
χϭ
ϰ%'&&έί
ϝϮλϮ
έΰ
ϫϢϳΪϘΘϟ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
'!έί
˺˼
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϮΟϮΕϮμ
ϒ
χϭ'!έί
ϰ΍άϫ΢ϴΘϳ
ϝϮλϮ
έΰ
%'&&έί
ϫ˺̀
˺˻
ϢϳΪϘΘϟ
ϮΟϮ
χϭ
ϰϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫA
Ψ
$"&
έί
˻˼
έί
˻˼
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
REPEAT
A
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺̂
vrvyyvyzy
$"&έί
˻˼
$"&έί
B
˻˼
˺˾
έί
ϢϳΪϘΘϟ
˺̀
έί
ϢϳΪϘΘϟ
˺̀
έΰϟ΍
rrvv˺̂
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
'!έί
ϢϳΪϘΘϟ
˺˼
ϰτΨΘΗ
έί
˻ϮΟϮ
˺˾
'!έί
˺˼
˺˼
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺̂
REPEAT
A-B
REPEAT
A-B
́
́
ιή
ϰέί
ϋ˺˻
' έί
́ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'!έί
̂
˺˼
́
vvyy
'!έί
˺˼
˺˼
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺́
˽
$"&έί
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
́
$"&
˻˼
˺̀
REPEAT
A
B
˺˹
˺˺
r
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
r
v
z
̂
r
v
z
ιή
ϰ
ϋ
̂
ιή
ϰ
ϋ
ϢϳΪϘΘϟ
'!έί
˺˼
˺˻
έί
˺̂
'!έί
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
έΰ
ϫ
΢
ϰτΨ
˺˿
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
'!έί
˺˼
ιή
ϰ
ϋ
˺˺
'
!
έί
˺˼
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
,!!έί
˺˽
έί
˺́
'
!
έί
˺˼
r
v
z
$"&
έί
˺˾
ιή
ϰ
ϋ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϢϳΪϘΘϟ
r
v
z
˯ΪΒϟ
˺˾
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϢϳΪϘΘϟ
έί
$"&
έί
'!έί
˺˼
˺̀
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
REPEAT
AϰτΨ
'!έί
ϰτΨ
έΰ
΢΢˺˾
ϢϳΪϘΘϟ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έΰ
ϫϫϫ˻˼
΢
˺˺ ̂
˺˻
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰ
΢ ̂
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
$"&έί
έί
˺̀
˺̀
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺́
ϰτΨΘΗ
$"&
έί
$"&έί
B
REPEAT
A-B
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
έί
ϰτΨ
έί
˺́
̂ ˺˺
$"&
REPEAT
A-B
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˾
ιή
ϰ
ϋ˺˾
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˿
˺˾
έί
˺́
ιή
ϰ ˺˺
ϋ˺˺
r˻˹
rvrvvyzyzrvyrrrrvvrvvrvzzvzzyz
$"&
έΰ
ϰτΨ
έί
&$
˺˼
$"&έί
ϫ˻˼
ιή
ϰ
ϋ˺˼
$"&έί
˻˼
˻˼
έί
˺́
˺̀
˺˾
$"&έί
˻˼
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺̀
REPEAT
A-B
REPEAT
A-B
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
'!έί
˺˼
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ϰτΨΘΗ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˺́
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
$"&
έί
REPEAT
A-B
-
ιή Ϟ θ
έέέί
χϹ ˺˻
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
,!!έί
˺˽
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
˺́
έί
REPEAT
A-B
'!έί
$"&έί
˯ΪΒϟ
$"&έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
'!έί
˺˼
έΰ
ϫ
΢
ϰτΨ
ωϮΟήϠϟ
ιή
ϰ
ϋ
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
'!έί
˺˼
˺˻
̂
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
vvzz
$"&έί
έί
˻˼
έί
˺̀
$"&έί
˺́
˻˼
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺̀
˺̀
˺˿
έί
REPEAT
A-B
$"&
έί
REPEAT
A-B
έί
!"
!%
˺˾
˾ιή
$"&έί
̂
˻˼ ˺˺
˺̀
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϮΟϮ
ϒ ϥ‫إَقاف‬
χϭ
ϰ‫صىث‬
ϝϮλϮ
έΰ
ϫϰτΨ
Ψ‫ح‬
γ˺˿
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
REPEAT
A-B
˺̀
˻˼
έί
˺̀
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
A-B
rrvv{z rvz
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
Ψ̂
ϮΟϮϭϭϭΕϮμ
ΕϮμ
ϒ
χϭ
ϰ
ϝϮλϮ
έΰ
ϫ˺̀
γέί
,!!
έί
˺˽
ιή
Πδ
Ϟμ
θREPEAT
έ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰ
ϫϫ˺˾
˺˾
έΰ
ϫέί
΢
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
B
̂̂
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
$"&έί
έί
˺̀
$"&έί
˻˼
˺˻
REPEAT
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫ىي‬
ٍ
REPEAT
A-B
˺́
˺˼
$"&
,!!
έί
$"&έί
˺˽
˻˼
.‫تشغُله‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
$"&
˻˼
΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
,!!
˺˽
REPEAT
A-B
ιή
Πδ
Ϟμ
ϞϞ$"&έί
θ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έέ‫ىي‬
ήϞή$"&έί
έΰ
΢
REPEAT
A
B
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺˹
ϰτΨΘΗ
έί
˻˼
έί
˺̀
ϭϭϭϭ ιή
Πδ
Ϟμ
ϭϭϭϭ)‫التلفاص‬
ϥϥ
ϮϮϮϮ-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϋϋϋϋ‫صىث‬
ϞϞ$"&έί
θ
έϋ
ήήϰτΨΘΗ
έΰ
΢΢$"&
REPEAT
A
,!!
έί
˺˽
,!!έί
˻˼
έί
˺̂
ϭ‫طاقت‬
ϥREPEAT
Ϯέΰϟ΍
θ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έA-B
ήϰτΨΘΗ
έΰ
ϫ˺́
‫صس‬
.˺̀
TV
POWER
$"&έί
˻˼
έί
˺́
˺́
έί
˺̀
Ϟ Ρ
έΰ ϫ Ϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
̂̂έί˺˺
REPEAT
A-B
$"&έί
˻˼
ϫ˺́
‫صىث‬
‫ىي‬
‫سس‬έί
ٍ
‫ح‬έί
έί
˺˻
A-B
‫سس‬έΰϟ΍
ٍ
‫ح‬έί
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˿
ϰτΨΘΗ
έΰϟ΍
˺˺
˺˻ ̂̂
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫صىث‬
‫ىي‬
‫˯س‬ΪΒϟ
ٍ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫ح‬΢˺˺
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
,!!
˺˽
˺˻
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
r˻˺
vzrvz r˻˹
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˿
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
˻˹
ιή
Πδ ϭ Πδ
Ϟμ
ϥϞμ
θ(,!!έί
έΰ
ϫ˺˽
΢έί
έί
΍άϫ΢ϴΘϳ
‫صىث‬
‫ىي‬
ٍ
$"&έί
˺˽
$"&έί
˺˽
,!!έί
˺˿
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
έί
v
z
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˯ΪΒϟ
‫ح‬
˯ΪΒϟ
˺̀
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˺
έί
˺́
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$"&έί
̂
̂
˺˿
˺́
$"&έί
˺˻
̂
˺˺
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
$"&έί
˻˼
,!!
έί
έί
˺̀
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
REPEAT
A-B
ϰτΨΘΗ
˺˿
˺˿
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιή
ϭ Πδ
ϭϭ)‫التلفاص‬
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
ϫ
΢
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˹
ϰτΨ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ιή
ϰ
ϋ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
$"&έί
˻˼
˺́
έί
$"&έί
έί
˺́
$"&έί
ιή
ϰ
ϋ
̂
REPEAT
A-B
-
έϮλ
ή
˺˻
˺˻
έ έί ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
̂ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
&$
$"&έί
˻˼
˽
έί
˺̂
‫صىث‬
‫ىي‬
‫س‬
ٍ
‫ح‬
έί
˺̀
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
A-B
˺˿
έί
˺́
˺˿
$"&
έί
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺́
$"&έί
$"&έί
˻˼
έί
˺̀
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
REPEAT
A-B
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ϫέί
,!!
έί
έί
˺˾
ιή ϭ Πδ
ϭ Ϟμ!"
ϭ‫الصىث‬
ϥREPEAT
Ϯ!%
ϋ‫هستىي‬
Ϟ ‫ط‬θ,!!έί
έٍ‫ف‬
ή$"&έί
έΰ
-
έϮλ
ή˺˽
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
έΰ
ϫέί
΢˺˿
-
έϮλ
ή˺˽
έί
ϰτΨ
˻˹
ωϮΟήϠϟ
έΰ
˺˹
$"&έί
˺̂
έί
$"&έί
˺́
-
έϮλ
,!!έί
r˻˹
v| ˻˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˺́
‫صىث‬
‫ىي‬
‫س‬έΰϟ΍
ٍϰτΨΘΗ
‫ح‬΢έί
ϫέί
ή˺˽
˺˻
έί
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˯ΪΒϟ
‫صس‬
έί
˺̂
έί
˺́
˺˾
!"
!%
$"&
έί
ϰτΨΘΗ
‫صس‬
TV
POWER
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
̂΢˺˻
-
έϮλ
ήέί
˯ΪΒϟ
‫صس‬
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨ
$"&
έί
v{ ˻˹
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
˺́
˺˻
$"&έί
̂ ˺́˺˹
‫هستىي‬
‫التحكن‬
,!!έί
˺˽
˺˻
˺́
$"&έί
˺́
,!!έί
˺˽
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˿
̂˺˿
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˯ΪΒϟ
˺˹
˺˿
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺̂
TV
POWER
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˿
˺˻
˺˽
έί
‫ططط‬
TV
POWER
˺˹
˺˿
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
,!!έί
˯ΪΒϟ
έί
˺̂
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫
ص‬ιήϘϟ΍ϰϠϋ
‫ط‬
‫صس‬
TV
POWER
˺˼
˺˻
ήέί
˺˽
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˽
)‫التلفاصصصص‬
‫طاقت‬
.έΰ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˿
έί
˺̂
‫(ص‬.(‫تشغُله‬
‫صس‬
TV
POWER
έί ˺˼
˺˹
˺˿
˻˹
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
r˻˹
vv|{ r˻˺
-
έϮλ
˺˿
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
˺˿
˻˹
ωϮΟήϠϟ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
‫التحكن‬
,!!έί
˯ΪΒϟ
,!!έί
˺˽
έί
‫لتشغُل‬
˺́
˺˿
$"&έί
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˿
˯ΪΒϟ
ϰτΨΘΗ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˻
˺˺
˻˺
έί
‫التحكن‬
˺̂
έί
‫التحكن‬
˺̂
Ϟ Ρ ,έΰ( )
ϫ Ϟέί
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
‫طاقت‬
‫صس‬
.ωϮΟή
POWER
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫صس‬
TV
POWER
ϰτΨΘΗ
‫ىي‬
,!!έί
̂
˺˽˺˻˺˻
έί
˺˾
!"
!%
,!!έί
˺˿
˺˿
ιή ϭ)ϭ)‫التلفاص‬
Πδ
ϭTV
Ϟμ
ϭ(,!!έί
ϥέٍ‫ف‬
ϮϰτΨΘΗ
ϋ
Ϟ,!!
θ.ϰτΨΘΗ
ϫ έί
˯ΪΒϟ
ϫ˺˻
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
ή‫صس‬
˺́
έΰϟ΍
$"&έί
έί
˺˹
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
r˻˺
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
έί
˺́
$"&έί
΍άϫ΢ϴΘϳ
-
έϮλ
ήϫέ˺˽
,!!έί
˺˻
˺˽
˺˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
˺̂
‫صىث‬
‫˽˺س‬
ٍ˺˽
‫ح‬΢˺˻
‫إَقافص‬
‫ط‬
TV
POWER
˾
˺́
˺˿˺˽
,!!έί
ٍ
˺˽
$"&έί
˺˽
˺˿
νήόϟ
˻˻
˺˿
%&"έί
˺˿
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˼
,!!έί
˺˽
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˯ΪΒϟ
˺˼
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˻˹
.
‫تشغُله‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ιή
ϭ
Πδ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
ή
έΰ
΢
,!!
r
v} ˻˹
έί
˺˾
!"
!%
ιή
ϭ
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
΢
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˻
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˹
˺˿
,!!έί
˺˽
˺˿
vv{{|{ v{
˺˻
ωϮΟή
,!!έί
˺˽
˯ΪΒϟ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
‫صىث‬
‫ىي‬
‫س‬
ٍ
‫ح‬
ωϮΟή
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˯ΪΒϟ
˺˿
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˻
έί
˺̂
˺˿
‫ص‬
‫ط‬
‫صس‬
TV
POWER
‫صىث‬
‫ىي‬
‫س‬
‫ح‬
˺˿
˺˿
˺˿
ωϮΟή
έί
˺˾
!"
!%
˺˹
ωϮΟήϠϟ
˺˺
έί
˺˾
!"
!%
˺˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˻
έί
!%
˺˿
˾
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
˺˾
˺˻
˺˾
!"
!%
έί
˺̂
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˼
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
˺˿
‫ش‬
‫ف‬
‫و‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ش‬
˺˻
v
έί
˺̂
έί
!%
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
έί
˻˹
˺˿
ϭ Ϯ δ νή ϰ ω έϻ δ ς ο Ϧ
˺˿
ωϮΟή
˺˹
r
v
}
˺˹
˻˺
r
˻˹
ωϮΟήϠϟ
ωϮΟήϠϟ
,!!έί
˺˽
˻˹
˺˻
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺̂
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
˺˻
έί
˺̂
˯ΪΒϟ
)
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(
‫صس‬
.
TV
POWER
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˹
‫ش‬
‫ف‬
‫و‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ش‬
˺˿
˺˼
˺˿
‫ش‬
‫ف‬
‫و‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ش‬
˺˺
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
!"
!%
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˺̂
,!!έί
POWER
˺˽
)‫طاقت‬
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(‫هستىي‬
‫صس‬
..έϮλ
TV
‫ش‬POWER
‫ف‬
‫و‬TV
‫صسص‬
‫˽˺ل‬
˺˼
˯ΪΒϟ
ωϮΟή
,!!έί
˺˽
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˻˹
έί
˺̂
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫صس‬
TV
POWER
r˻˺
vvv{{| ˻˹
rr˻˹
˺˽
˯ΪΒϟ
΢˺˿
˺˿
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
,!!έί
έί
˺˾
!"
!%
˺˹
˻˺
˺˹
˯ΪΒϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
‫الصىث‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
‫ش‬ή˺˼
˺˺
˻˹
‫ف‬
‫لتشغُلو‬
‫˹˻ل‬
‫ش‬έί
˺˻
˺˿
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
˺˹
˺˻
έί
˺̂
˺˻
r˻˺
vvv|{{{ ˻˺˻˹ Ϊό˵Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪ
))‫التلفاص‬
(.(‫تشغُله‬
‫صس‬
..-
TV
έί
˺˾
˺̂
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˻
)‫الصىث‬
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
((‫إَقاف‬
TV
POWER
˺˿
έϮλ
ήέί
˺˺˺˹
έί
˺˾
!"
!%
˺˼
˺˿
˺˿
..‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫التلفاص‬
‫تشغُله‬
‫أو‬POWER
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺˺˺˼˺˻
˺˻
˺˻
ϼϏ
ι
ϷϷ
Νέ
‫الصىث‬
‫هستىي‬
ٍ‫ف‬
‫التحكن‬
έί
˺̂
‫ص‬-
‫ط‬ι
‫صس‬
, ( ) έί ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺˹
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
˺̂
˺̂
˺˿
˺˿˺̂
ωϮΟή
˺˿
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˻˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˻
˺˽
˺˹
˺˼
˺˹
‫أوشش‬
‫ف‬
‫التحكنو‬
‫صص‬έί
˺˾
!"
!%
˺˿
˺˹
ϼϏ
ι
Νέ
΢΢έί
ωϮΟήϠϟ
‫ش‬
˺˻
έί
˺˺
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫صس‬
.Νέ
TV
POWER
˺˻
ϼϏ
ϭϭϭTV
ι
ήήήέί
Ϸ
Νέ
΢έί
έί
ωϮΟήϠϟ
POWER
‫لل‬
˻˺
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫صس‬
..˺˿
TV
POWER
˻˼
˺˿
˻˺
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
˻˹
˺̂
έί
˺˾
!"
!%
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(‫ص‬%&"έί
‫صس‬
.˺̂
POWER
˿
˺̂
ϼϏ
ϭ!%
ή˺˾
Ϸ
΢
‫إَقافص‬
‫ط‬
˺˻
έί
!"
!%
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
νήόϟ
έί
έί
˺˾
!"
!%
˻˹
˻˻
‫صس‬
TV
%&"έί
˻˹
˺˿
˺˽
˼ ˽ ϭ ̂ ˺˿ ϥϮ ΰ ˺˺
ϼϏ
ϭ!%
ι
ήέί
Ϸ‫ط‬
Νέ
˻˹
˺˹
˺˿
˻˹
ωϮΟήϠϟ
έί
˺˺
v
{
ωϮΟήϠϟ
έί
˺̂
r
w
t
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫صس‬
TV
POWER
v
{
˻˹
r
˺˻
˺̂
))))‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(((‫ف‬
‫صس‬
.
TV
POWER
˺˿
˺˼
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
‫ش‬
‫و‬
‫ص‬
‫ش‬
˻˹
˺˿
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
!"
!%
ωϮΟήϠϟ
˺˾
!"
r
|
έί
˺˾
!"
!%
έί
ωϮΟήϠϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
˻˺
˺˾
!"
r
v
{
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r
˻˹
˺˾
!"
!%
˺˼
έί
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
έί
˻˹
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˺˼
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
vvv||}|{
έί
˺˾
!"
!%
˺˽
r
v
έί
˻˹
˺˽
˺˺
έί
˺˾
!"
!%
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˻˺
˺˹
ωϮΟήϠϟ
˺˾
ϼϏ
ϭ
ι
ή
Ϸ
Νέ
΢
ωϮΟήϠϟ
ωϮΟή
r˻˺
˻˺
˺˿
˺˼˺˺
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫إَقافأو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺̂
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
.‫لتشغُل‬
TV
POWER
.(!"
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫لتشغُلأو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
έί
έί
˺˻
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
!"
!%
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˹
˺˺
˺˻
έί
˺˿
˻˹
έί
˻˹
˺˹
ϭ Ϯ δ νή ϰ ω έϻ δ ς ο Ϧ
νήόϟ
έί
˺˼
έί
˺˾˺˽ ˺˼
!"
..‫إَقاف‬
‫تشغُله‬
‫أوأو‬ϡΪΨΘγ΍
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˻˺
˺˿
˺˻
rr˻˺
v˻˹
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺̂
)‫تشغُله‬
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(‫طاقت‬
.έί
TV
POWER
˺˼
˻˹
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
‫صس‬
˺̂
˺˹
rr˻˻
vvv|{|{ ˻˺
)‫التلفاص‬
‫طاقت‬
(‫إَقاف‬
‫صس‬
.ωϮΟήϠϟ
TV
POWER
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
v{{
ωϮΟήϠϟ
˺˿
˺˾
!"
!%
˺˽
ωϮΟήϠϟ
˺˾
˺˺
ϼϏ
ϭ%&"έί
ι
Ϸ‫صس‬
Νέ
΢έί
%&
&%"έί
!%
˺̀
˺˺
˺˻
˺˾
!%
έί
˺̂
vv{vv{{vv{{||}}||{| vv||v˻˺
˺˽
)‫التلفاص‬
(!%
‫صس‬
TV
POWER
˻˹
ωϮΟήϠϟ
˺˺
˺˾
ωϮΟή
έί
˺˾
!"
!%
˻˹
˺˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
...‫تشغُله‬
‫أوأو‬
‫التلفاص‬
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫التلفاص‬
ϼϏ
ι
ήήέί
Ϸ
Νέ
ωϮΟή
˺˾
!"
!"
!%
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˿
˺˻
vr˻˻
ωϮΟήϠϟ
‫ش‬έί
‫ف‬
‫و‬έί
‫ص‬.˺˻
‫˺˺ل‬
‫˽˺ش‬
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
r˻˺
vr˻˻
νή
˺˽
έί
˺˾
!"
!%
%&"
˺˿
ωϮΟήϠϟ
˺˿
˺˽
˺˾
έί
˺˼
˺˾
!"
˺˽˺˼
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
˺˾
!"
!%
ϼϏ
ι
ήέί
ϷϷ%&"
Νέ
΢΢Ϸέί
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
Νέ
˻˹
˺˺
rrr˻˺
vvvv|||}|}˻˹r˻˺
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
‫˼˺ش‬
ϼϏ
ϭϭϭϭ!%
ι
ή‫التلفاص‬
Ϸ
Νέ
΢΢έί
˺˽
˺˼
˺˻
νή
.‫تشغُله‬
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬ωϮΟήϠϟ
‫لتشغُل‬
˺˼
̀ ˽
˻˻
v
..‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
έί
νή
˺˺
˺˿
ϼϏ
ϭ%&"
ι
ή˺˾
΢‫ل‬έί
ϡΪΨΘγ΍
έί
!"
!%
˺˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺˼
‫ش‬
‫ف‬
‫و‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ش‬
˺˾
!"
!%
%&"έί
νή
˺˻
˻˺
˻˻
˻˹
%&"
˺˿
v
}
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
‫ش‬
‫ف‬
‫و‬
‫ص‬
νήόϟ
έί
˻˹
}
%&"έί
v
|
έί
˻˺
˺˽
˻˼
έί ˺˽
˺˺
˻˺
r
˺˾
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
v
}
˻˺
ϼϏ
ι
ή
Νέ
r
.
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
˺˺
έί
˺˾
!"
!%
˺˺
νή
έί
˺˾
!"
!%
˻˻
έί
˻˹
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&"
έί
˺˿
˻˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
˻˹
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˺
ωϮΟήϠϟ
v
}
˺˻
r
w
t
˺˽
v
}
έί
˺˾
!"
!%
ωϮΟήϠϟ
νήόϟ
νήόϟ
˺˺
˼ ˽ϭ %
̂ ˺˿ϥϮ '
ΰ έί
˻˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
r
v
{
%&"έί
˺˿
%&"έί
˺˿
|
|
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˼
έί
˺˽
˻˹
˺˾
έί
ή˺˾
!"
!%
ωϮΟήϠϟ
˺˽
έί
˺˾
!"
!%
έί
˻˹
|
r
v
}
r
v
}
˺˺
ϼϏ
ϭ
ι
ή
Ϸ
Νέ
΢
r
v
|
˺˾
r
v
{
˺˻
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˻
v
}
νή
έί
˺˾
!"
!%
r
v
|
r
v
{
˻˻
v
}
%&"
έί
˺˿
˺˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˼
έί
˺˾
!"
!%
έί
˺˾
!"
!%
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
|
ή
Ϟ
ϲ
Σ
ϭ
έ
σ
Ϟ
θ
v
}
˺˽
r
{
r
v
|
έί
˻˹
˺˽
έί
˻˹
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
έί
˺˾
!"
!%
ϼϏ
ϭ
ι
ή
Ϸ
Νέ
΢
%&"έί
˺˿
˳
έί
˺˾
!"
!%
˺˾
˾
˻˺
˺˿
ϼϏ
ϭ
ι
Ϸ
Νέ
΢
έί
˻˹
v
}
˺˼
˻˺
r
v
.
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
‫التلفاص‬
‫لتشغُل‬
r
v
|
˺˽
˻˼
έί
˻˹
˻˹
˺˼
˺̀
.‫تشغُله‬
‫أو‬ϲϲϲϼϏ
‫لتشغُل‬
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˾
˺˽
́
ϭϞ%&"έί
ι
ή‫التلفاص‬
΢έί
ή‫إَقاف‬
&%"έί
˺̀
˺˺
ή .%&
Σ%&"έί
έ!"
ϞϞϭΝέ
˺˽
˺˻
˺˼˺˻
ϞϞϞ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
Σ!%
ϭϭϭ!%
ένήόϟ
σσ
θέθθνή
‫تشغُله‬
‫إَقاف‬
‫أو‬
έί
‫لتشغُل‬
˻˻
˺˾˺˽
˻˻
έί
!"
˻˺
%&"
˺˿
r˻˻
vvvwvvv}}}|t}||˻˺rrrrrvvv˻˺
˺˾
!"
!%
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
||
ϲ
ΣϷϞ%&"
Ϟέί
θ˺˾
έί
˻˹
έί
έί
˺˾
!"
!%
˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˺
έί
˺˾
!"
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˺
ή‫التلفاص‬
%&
&%"έί
˻˺
˺̀
˺˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
˺˽
˺˼
έί
˺˾
!%
έί
˺˾
˻˹
˺˽
%&"
˺˿
˺˻
νήόϟ
έί
vvrr˻˻
σ
έί
ϡΪΨΘγ΍
έί
έί
˻˹
έί
˺˿
˻˺
ιήϻ
έή χϹ
έί
˺˾
!"
!%
˺˽
˺˺
έί
!"
!%
rrr˻˻
έί
vvv|||
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
rrr˻˻
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˻˹
˺˻
˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
νήόϟ
˺˽
˺˿
%&"έί
˺˿
˺˿
˺˼
˻˹
˺˿
˺˿
˺˽
έί
˺˿
έί
˺˼˺˻
%&"
˺˿˺˻
νήόϟ
˻˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
rv} r˻˻
˺˾
˺˾
rwwv|v|w|v}|vv|}||tt}}t||} ˻˼
˺˼
%&"έί
˻˹
˺˿
˺˽
%&"έί
˺˽
˻˺
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
νήόϟ
˺˾
ήή
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
Ϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϲ &%"έί
ΣΣ%&"έί
ϭ έένήόϟ
σσέί
Ϟ%&"
θνήόϟ
%&"έί
έί
˺˿
˺˽
˻˺
˺˼
˺˽
έί
˻˺
˺˾
r˻˻
v˻˼
%&"
έί
˺˿
˺˽
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
˺˾
˺˾
!%
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˽
˺˻
έί
˺˾
έί
νήόϟ
έί
˻˻
v˻˻
|
%&
˺̀
˻˹
ϼϏ
ϭ˻˺
ι
Ϸ
Νέ
΢˺˾
%&"έί
˺˿
rr˻˼
˺˿
%&"έί
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
έί
!"
˺˿
νή
˺˾
έί
έί
νή
˻˺
˺˽
% ' έί ˺˺
ϡΪΨΘγ΍
%&"έί
˺˿
νήόϟ
έί
!"
έί
γ
˻˹
rr˻˻
vrvr˻˼
%&"έί
˺˿
vvvv˻˼
ςΒπϟ
ϲ!%
σ
θ
˺˽
έί
ϡΪΨΘγ΍
˻˹
˺˾
rrvwwvvvvv|}tt}}|}}|}rv|rr˻˻
wv}v}t|t}} wt˻˻
έί
˺˾
!"
!%
˺˼
˺˽
%&"
˺˿
˿
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
νήόϟ
˺˽
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˾
"+"'%έί
ι
˺́
!"
˻˻
έί
˻˹
r
v
%&"έί
˺˾
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
˺˻
˻˺
˺˾
r
ήήή !%
ϞϞϞ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϲ
έέϲ
σ
ϞϞ%&"
θ
˺˻
˻˼
˺˿
νήόϟ
}
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ήϷ˺˽
%&"έί
˺˿
˺˿
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϼϏΣΣΣ%&
ϭϭϭϭϭ ι
ή&
Ϸ
Νέ
΢γέί
˺˽
˺˽
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί
˺˻
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳ ϡΎϣϸϟ
%&
&
%
"
έί
˺̀
ϼϏ
ϭ
ή
Νέ
΢
νήόϟ
̂
˻˻
˺˿
%&"έί
˺˿
˺˻
%&"
˺˿
νή
r
Ψ
˺˾
%&"
έί
˺˿
˺˾
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϡΪΨΘγ΍
w
r
ϲ
Σ
έ
σ
Ϟ
θ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾
r
νήόϟ
˺˻
˳
ή
Ϟ
ϲ
έ
σ
Ϟ
θ
%&"έί
˺˼
vv}}
νήόϟ
˺˿
r
˺˾
%&"έί
˺˿
%&
&
%
"
έί
˺̀
˺˿
%
"
˺̀
ή
Ϟ
Σ
ϭ
έ
σ
Ϟ
θ
έί
˻˺
˺˽
˺˾
˺˽
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˻˼
r
v
}
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
r
v
|
Ψ
&%"έί
ή
Ϟ
ϲ
Σ
ϭ
έ
σ
Ϟ
θ
˺˿
r
v
}
˺˾
%&
&γγέί
%
˺̀ ˺˼ ˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˽
vr˻˼
˺˼
&%"έί
&%"έί
"
˺˿
˻˻
%&"έί
˺˿
˺˽
˺˾
%&"έί
˺˿
Ψ˺˿
γέί
έί
˻˺
˻˺
˺˼
vw}}vw}|t}t
έί
ϡΪΨΘγ΍
˺˾
˺˾
Ψ
έί ˺˾
˺˻
&$"+έί
%"΍έί
˺˽
˺˿
rvvvr˻˻
vr˻˼
έί
́ ˾ r˻˻
˺˿
%&
&
%
"
˺̀
r˻˼
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾ ˺˼ %&
Ψ˺˿
γ
˺˼
˺˻
˺˾
%&"έί
νήόϟ
έί
˻˻
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&"έί
˻˺
ή
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
%&
˺̀
%&
Ψ
˺̀
έί
ww|wv}tttt}˻˻
˺˿
˻˺
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾
vv}}
˺˽
r˻˼
w˻˼
˺˼
%&"έί
ϡΪΨΘγ΍
έί
Ψ
ι%'&
ή ϻ &
έ έί
χϹ
˺˻
r
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
Ψ
γγγσ
νήόϟ
ϞϞ
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
ϲϲ θ&%"έί
Σ%&
ϭϭνήόϟ
έϡΪΨΘγ΍
σσϲ&
Ϟ%&"έί
θνήόϟ
έί
Ϟ˺˿
˻˺
˺˻
%&"έί
r
˺˾
έί
%&"έί
ϰτΨ
Ψ
γ
έί
˺˿
˻˺
˳
%
"
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˻
˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
r
v
}
˺˿
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
Ψ
˺˿
˺́
r
v
˺˾
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ή
Σ
έ
Ϟ
θ
˺˼
˺˼
%&
&%"έί
˺̀
%&"έί
˺˿
%&"έί
r
w
t
̀
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ή
Ϟ
Σ
ϭ
έ
θ
ϸ
ϥ
Ϯ
˺˹
έ
Ϟ
χϮ
ϫ
˻˻
r
v
}
έί
˻˺
Ψ
γ
έί
˻˺
r
˻˼
˻˼
%&"
έί
˺˿
˺˿
˺˾
˺˾
%&"έί
˺˿
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί
˻˺
ή
Ϟ
ϲ
Σ
ϭ
έ
σ
Ϟ
θ
ϡΪΨΘγ΍
ϡΪΨΘγ΍
˻˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˻˺
˻˺
%&
&%&"έί
%
"
˺̀
˺˾
˺́
έί
ϥϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˹
θ
χϮ
r˻˼
wvwttt}t
ϸϸ
ϥ
ϮϮϮ ˺˹
έϥ
ϞϞϞ "+"'%έί
χϮ
ϫϫϫ˻˼
ϰτΨ
Ψ
γ
˺˿
˺˼
ςΒπϟ
έί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&"έί
˺˿
˺˼
˺˿
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
&
%
"
˺̀
ϸ
έθ%&
ϞϡΪΨΘγ΍
θ&
χϮ
ϫ˺˾
έί
˻˺
˺˼ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺˾
έέ Ϯ%&
%&
"
˺̀
έί
˻˺
%&"έί
˺˿
ϡΎϣϸϟ
%&"
έί
˺˿
˺˿
"+"'%έί
&%"έί
ϰτΨ
˺̀
έί
˻˻
rrvrwv}t}rv}r˻˼
˻˻
˺́
˺˹
˺˼
vέίέί
%&"
έί
˺˿
έί
ϰτΨ
˻˺
ϡΪΨΘγ΍
έί
˺˿
˺˾
έί
˻˺
˺˹
θ&%"έί
χϮ
ϰτΨ
˻˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˼
˻˻
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
΢
%&"έί
˺˿
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾
%&"έί
%&
&
%
"
έί
˺̀
%&
&%"έί
"
˺̀
˺˹ ϡΎϣϸϟ
έί
˻˺
%&
˻˺
˺̀
%&
%
˺̀
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
έί
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%
ϡΪΨΘγ΍
˻˻
˺˿
ϡΪΨΘγ΍
x
%&
&έί
"
˺̀
Ψ
˺˿
&%"έί
˺˿
wwtt
&%"έί
%&
&%"έί
˺̀
˺˾
ϡΪΨΘγ΍
˺˾
˻˼ r˻˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˳˳˳
t
ϡΪΨΘγ΍
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϸϸ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϥ˳ϥ˳ ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
Ϯ ˺˹
έ %&
Ϟ θ
ϫϡΪΨΘγ΍
ϰτΨ
ϡΪΨΘγ΍
rrwwwrwr˻˼
έί
%&
&έί
έί
˺̀
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˿
'
! έί
έί
˺˼
ςΒπϟ
έί
˻˻
˻˺
ήϭ ϡΪΨΘγ΍
ϞχϮ
ϲ
ϭέί
έγ
σ&%"έί
Ϟ˺̀
%&"έί
˺˿
%&
&%"έί
˺̀
˺˿
έ"+"'%έί
&%"έί
˺̀
%&
&%"έί
˺̀
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˳ ˺˿
˺˿
έί
˻˺
˻˻
ϰτΨ
˻˻
ϡΪΨΘγ΍
έί
%
˺̀ ˺˿
˺́
ϡΪΨΘγ΍
ϡΪΨΘγ΍
˺˼
%&
&%"έί
˺̀
˺̀
˺˼
Ψ˺˿
γ˺˿
%'&
&
έί ˺˿
˺˻
%&"έί
˻˺
%&
&
%
"
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
θ˺˼
˻˼
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϸ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˹
χϮ
ϫϡΪΨΘγ΍
ϰτΨ
έί
Σθ%&
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˻˻
˻˼
rwttr˺
̀
ϡΪΨΘγ΍
έί
˺˼
%&"έί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
θθθ
%&
&%"έί
˺̀
˺̀
Ϟ ϞϞϞϞ$&'$
ϲ
έχϮ
σ
Ϟ%
%&
&%"έί
˺˿
ϡΪΨΘγ΍
ς
π
έί
ς
˺̂
έί
˻˺
˻˼
ήΣ
ϞϞ%&"έί
ϲ
ΣϡΪΨΘγ΍
ϭϡΪΨΘγ΍
έ"
σ
Ϟ%
θ
ϸ
ϥϥϥ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϮϮϮ ˺˹
˺˹
έέήϮ%&
χϮ
ϫέί
%&
&%"έί
˺˿
˺̀
%&
&έί
%
˺̀
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˿
˺̂
έί
w
t
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
&
"
έί
˺̀
"+
"'%
˺́
r
w
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
ϡΪΨΘγ΍
́
Ψ
γ
ϡΪΨΘγ΍
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
Ψ
γ
%&
&%"έί
˺̀
r
w
t
Ψ
γ
%&
&
"
έί
˺̀
ς
π
%&
&%"έί
˳
ϡΪΨΘγ΍
π
ϸ
˺˹
θ
χϮ
ϫ
ϰτΨ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳
έί
˻˻
ϡΪΨΘγ΍
ϸ
ϥ
Ϯ
έ
ϫ
ϰτΨ
ς
π
"+
"'%
έί
˺́
ςΒπϟ
"+
"'%
έί
˺́
ϸ
ϥ
˺˹
έ
θ
χϮ
ϫ
ϰτΨ
&%"έί
˺̀
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ς
π
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%&
&%"έί
˺̀
"+"'%έί
έί
˻˼
ϸ
ϥ
Ϯ
˺˹
έ
Ϟ
θ
χϮ
ϫ
ϰτΨ
έί
˻˻
"+
"'%
˺́
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˺˿
ϡΪΨΘγ΍
˳
ϡΎϣϸϟ
ϡΪΨΘγ΍
έί
ϡΪΨΘγ΍
"+"'%έί
˺̀
%&
Ψ
γέί
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˳ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
Ψ γ˺˿
˳ ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%&
%&
&%"έί
˺̀
έ΍έί΃ ‫ صس‬.̂
%&
&%"έί
ΕϮμ ϒ χϭ ϰ ϝϮλϮ έΰ ϫ Ψ γ
%&!"έί
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ςΒπϟ
έί
ςΒπϟ
˻˻
˳
ϡΎϣϸϟ
έίϡΪΨΘγ΍
˻˻
"+
"'%
˺́
ϡΎϣϸϟ
έί
ϡΎϣϸϟ
έί
˺̀
˻˻
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϡΪΨΘγ΍
%&
&%"έί
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
˺˿
ϡΎϣϸϟ
"+"'%έί
˺́
ϰτΨ
˺́
‫العالهت‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έί
˻˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
&%"έί
˺̀
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
&%"έί
ς
π
ϸ
˺̀
έί
˻˼
˻˻
˳˳ϥϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˳˳
ϡΎϣϸϟ
ϡΪΨΘγ΍
ϸ
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
Ϯ ˺˹
έ"+"'%έί
θ
χϮ
ϫϫθrϡΪΨΘγ΍
ϰτΨ
vϰτΨ
˺̀
ϡΪΨΘγ΍
χϮ
˳ ϞϞϞ˺˹
&%"έί
%&
&%"έί
˺̀
˺̀
"+
"'%
˺́
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έ"+"'%έί
%&
&%"έί
˺̀
%&
&%"έί
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
‫أصساس‬
έί
˻˻
έί
˻˻
ϡΎϣϸϟ
%&
&
%
έί ˻˻
˺̀ ϥ˳ιή
˺˹
έ‫قٌاة‬
θ%&
χϮ
θ
˺́
έί
v
%&
&%"έί
ϥΆΆ%&
έΆ%&
Ϟ&%"έί
ϫ˻˻
ιή
Ζ
ϑ
x"
έί
έί
˻˻
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
"y"
ϸϸϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϮϮ)‫التلفاص‬
χϮ
ϫ.ϑ
ϰτΨ
' ! έί ˺˼
%&
&%"έί
ϡΎϣϸϟ
˻ ˺
ϡΪΨΘγ΍
%
˺̀
"+
"'%
˺́
ϡΪΨΘγ΍
π
́ ˺ ́
̂
ιή
Ζ
ΆΆ Ϯ( ϞTV
θθCH
ϑ
ςΒπϟ
έί
˻˻
Ζ
ϞϞϞΖθ
θ
ϑ
ϞϞϞϞθ%
θθ
έί
˻˻
&%"έί
˺̀
ςΒπϟ
έί
%&
&
˺̀
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϡΪΨΘγ΍
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳˳˳˳ϥϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
%&
έί
˺̀
έί
˺̀
"+
"'%
˺́
˻˼
έί
ιή
ϞϡΪΨΘγ΍
θ
Ϟέί
"+"'%έί
ςΒπϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˻˻
ς
˺́
˺˹
$&'$
έί
˻˻
˺̂
"+"'%έί
%&
&%"έί
˺̀
ςΒπϟ
&
%&
&%"έί
˺̀
έί
˳
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
˻˻
ιή
Ζ
ϑ
θ
˳
ϡΎϣϸϟ
ϞϤόϳ
ϡΎϣϸϟ
ιή ϰ ϋ˺˾
έί
˻˻
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
θ
έΰϟ΍
"+
"'%
έί
˺́
"+"'%έί
˺́
˺́
"+"'%έί
έί
˻˼
(!%έΰϟ΍
ςΒπϟ
έί
˺́
˺́
"+
"'%
έί
˻˼
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ςΒπϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"+
"'%
˺́
έί
˻˼
˳
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳
˺́
"+"'%έί
έί
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
"+"'%έί
˺́
˳
%"΍έί
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ςΒπϟ
ιή
Ζ
Ά
Ϟ
θ
ϑ
Ϟ
θ
)
‫التخفُط‬
،‫الضَادة‬
(
TV
VOL
ςΒπϟ
%&
&%"έί
˺̀
˳
˳
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
"+
"'%
έί
˺́
έί
˻˼
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
˳
ς
π
έί
˻˻
έί ˺˹˿
ςΒπϟ
z
ςΒπϟ
ϮϞ"+"'%έί
˺˹
Ϟέί
θέί
χϮ
ϫv
ϰτΨ
"+"'%έί
˺́
ϥ %&
"+"'%έί
˺́
"+"'%έί
˺́
ςΒπϟ
˻˼
έί
˻˻
˻˼
ϡΎϣϸϟ
‫تحذَذ‬
˺̀˺́
˳ϥιή
˺́
Ϟέί
$&'$
˺̂
&%"έί
˺̀
˳
ϡΎϣϸϟ
π
˻˻
"+"'%έί
˳˳˳ ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έί
ςΒπϟ
ΕϮμ ϒ χϭ ϰ ϝϮλϮ
έΰ A
ϫ BΨέί
γ ˺̀˻˼ ˺˺
"+"'%έί
%&
&%"έί
ςΒπϟ
ς
"+
"'%
έί
˺́
έί
˻˼
ϰτΨ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ιή
Ζ
Ϟ˺˹
θ‫قٌاة‬
ϑ
έ&%"έί
!έί
ϰτΨ
˻˹
έί
˻˻
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
πέί ˺́
ς
ϡΎϣϸϟ
"+"'%έί
˺́
ϸϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
Ϯ ˺˹ϸ
έϸ%&
θ"+
χϮ
ϫθθ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˳ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ϥ
Ϯ "+"'%έί
έΆ‫القٌاة‬
χϮ
ϫ˺́
Ζ
ΆΆΆ)‫التلفاص‬
ϑ
ϞϞϞθ"+"'%έί
˺̀
˺́
"+
"'%
˺́
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"'%
έί
ςΒπϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έί
"+
$&'$
˺̂
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
$"&
έί
‫أصساس‬
.
REPEAT
(
TV
CH
˳
ϡΎϣϸϟ
"+"'%έί
˺́
r
v
x
"'%
έί
˺́
έί
˻˼
˺́
˼
ιή
Ζ
Ϟ
θ
ϑ
θ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιή
Ζ
Ά
Ϟ
θ
ϑ
Ϟ
θ
˳
$&'$
έί
˺̂
˳
$&'$
έί
˺̂
ιή
Ζ
Ϟ
θ
ϑ
Ϟ
θ
"+"'%έί
˺́
έί
˻˼
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"+"'%έί
˺́
έί
˻˼
ιή
Ζ
Ά
Ϟ
θ
ϑ
Ϟ
θ
˺̂
˺́
)‫الفُذَى‬
‫صس‬
.r$&'$
ςΒπϟ
˻˼
vέί
y˺́
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
έί
"+"'%έί
έί
˻˼
‫التحكن فٍ هستىي الصىث‬
"+"'%έί
˺̂
/‫التلفاص‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
$&'$
έί
˺̂έί ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϲτΨΘϟϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ςΒπϟ
˺́
̂ ϡΎϣϸϟ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ςΒπϟ
έί
"+"'%έί
( TV/VIDEO
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$&'$
έί
˻˼
˺̂
$&'$
έί
˳
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έίέί ˻˼
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
‫أصساس‬
.θrθωϮΟή
"+"'%έί
˺́
"+"'%έί
έί
˻˼
˺́
"+"'%έί
‫قٌاة‬
TV
CH
ςΒπϟ
‫تحذَذ‬
ιήϰτΨ
˻˼
)‫التلفاص‬
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
ιή
Ζ
Ά"+"'%έί
Ϟ"+"'%έί
θθΖ
Ϟϰ‫القٌاة‬
v˺́
x‫صس‬έί
˳ ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺́
˺́
( Ϟ"+"'%έί
˳ ϡΎϣϸϟ
$&'$
˺̂
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˺́
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
έί
˺́
έί
˻˼
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
γΆϑ
˳ ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"'%
˺́
ιή
Ϟ"+"'%έί
ϑ
Ϟγ
"+"'%έί
˻˼
Ϟ"'%
θ"+
ϑ
θ
έΰ
ϫϰ
΢ϋ ˺́
TV
CH
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιή
ΖΖΆΆ)‫صص‬ιή
θ"+
ϞCH
θ!έί
έ΍έί΃
˻˺
˺́
έί
έί
Ϟ.˻˼
˻˼
ωϮΟή
έί
ϰϰ
ωϮΟή
$"&
έί
"+"'%έί
˻˼
$&'$
έί
˺̂
%έί
ωϮΟή
‫س‬έί
‫صس‬
"+"'%έί
˺́
έί
˺́
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έίvx˻˼
έί
˺́
έί
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫سس‬έί
‫صس‬
‫التلفاصص‬
TV
‫˼˻س‬
έΰϟ΍
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
(!%έΰϟ΍
TV
CH
˺́
v˻˼
xx‫صس‬
$&'$
έί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
vv˺́
xx˺̂
$&'$
έί
έί
‫ص‬γγγγ(ϑ
TV
CH
‫أصساس‬
"+"'%έί
‫قٌاة‬
ϰ"+
ωϮΟή
έί
‫" ((ص‬+"'%έί
TV
CH
r˺́
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫̂˺س‬
‫صس‬
v
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
˻˼
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϰ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
"'%
$&'$
έί
˺̂
˺̂
έί
˺˺
$&'$
έί
˻˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
'έί
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫أصساس‬
.
‫أصساس‬
.
έΰ
˺˺έΰ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
(
!
%
έΰ
$&'$
έί
˺̂
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
TV
CH
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
TV
CH
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
TV
POWER
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫ح‬
ϰ
ωϮΟή
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
$&'$
έί
˺̂
r
v
x
r
v
x
)
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&!"έί
̀
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"+"'%έί
˺́
έί
˻˼
‫س‬
‫صس‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫ص‬
TV
CH
έΰ
(
!
%
έΰ
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
έΰ
˺
r
v
y
(
!
%
έΰ
Ζ
!έί
˻˹
$&'$
˺̂
ιή
Άέίέί
Ϟϰ
θ˻˼
ϑ
Ϟ˺̂
θ‫ ح‬έί ˺̂
$&'$
έί
‫حح‬$&'$
‫حح‬έί
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
"+"'%έί
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έί
έί
˻˼
˺
!
(!%έΰϟ΍
"+"'%έί
˺́
$&'$
έί
˺̂
γέί
ωϮΟή
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
,!!
˺˹
˺́
έί
˻˼
ϭ Ϟμ ϭ ϥ Ϯ ϋ ‫صىث‬
Ϟ θ έ‫ىي‬
ή ‫س‬έΰ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫س‬ϑ
˻˺
έΰ
˺
‫صس‬
( !
!
%
έΰ%έΰ
‫التلفاصص‬
TV
CH
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺́
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$&'$
˺̂
ιή
Ζ
Ϟ"+"'%έί
θCH
ϑ
Ϟ‫القٌاة‬
θ
$&'$
έί
˺̂
‫ح‬
έΰϟ΍
έΰ
˺έΰϟ΍
έΰϟ΍(%
˺έΰ
(!%έΰϟ΍
(!%έΰϟ΍
v˺̂
xx˺̂
˻˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ٍ ϫ ‫ح‬΢έί˺˿ ˺˽ ˺˻
Ζ
Ϟ‫صس‬
θ...r!
θ
$&'$
˺̂
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
$&'$
‫أصساس‬
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(TV/VIDEO
TV
CH
‫أصساس‬
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫ ح‬έί ˻˹˺̂ Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
)))‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
r!
xyέί
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
$&'$
έί
˺̂
˺
xz‫تحذَذ‬
(
$&'$
έί
˻˹
‫ح‬έί
‫ح‬έί
)
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
‫الفُذَى‬
/‫التلفاص‬
(Ά)ιή
έί
ϫ έ΍έί΃
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫أصساس‬
.!
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
‫أصساس‬
.!
)‫التلفاص‬
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(‫ص‬TV
TV
CH
‫قٌاة‬
(ΆTV
TV
CH
˻
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
..rϞv
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
!έί
rvvvvv˺̂
v˻˹
x$&'$
ϮέΎϬχϹ
ΝήΧ
ϊοϭ
ήήΨέΰϊοϭ
rCH
vx˻˹
xέί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˺
%έί
‫أصساس‬
!
έί
˻˹
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
)‫قٌاة‬
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(‫القٌاة‬
CH
$&'$
έί
‫أصساس‬
.
r
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
x
Ϧ
Τ
νϭήϋ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
γ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έΰ
r
x
(
!
%
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
‫ح‬
‫ى‬
‫صس‬
TV
V
DEO
$&'$
έί
˺̂
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
!έί
!έί
˻˹
v
y
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫أصساس‬
.
‫أصساس‬
)
(
TV
CH
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
Ϯ
ΝήΧ
ή˺Ψ γ˺
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
Ϧ
Τ
νϭήϋ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
έΰϟ΍
˺
‫س‬
‫صس‬
(!%έΰϟ΍
r
x
Ϧ
Τ
νϭήϋ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
r
v
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
$&'$
έί
˺̂
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
‫ص‬
TV
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
- έϮλ ή
$&'$
έί
˺̂
˻
!
έί
˻˹
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
Ϧνϭήϋ
Τ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
νϭήϋ
ϭ 'έί
Ϯ έ΍έί΃
ΧϹ
έΰ
ϫ́
‫الفُذَىى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ صس‬vy vxϦϣ
v
y
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫ى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
˼
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
v
y
́
$&'$
έί
˺̂
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
έΰϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
(!%έΰϟ΍
γ
ϰ
ωϮΟή
‫ى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
TV
˽
)˺˻
‫والفُذَى‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
˻
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫ح‬
)
/
‫التلفاص‬
(
.
TV/VIDEO
‫أصساس‬
.
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
γ
ϰ
ωϮΟή
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫أصساس‬
.
r
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
TV
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
CH
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
CH
%έί
Ϧ
Τ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
‫أصساس‬
‫س‬
‫صس‬
r
v
x
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
)
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
TV
CH
r
v
x
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫ص‬
έΰϟ΍
˺
˺˹‫أٌ)) التلفاص والكابل‬
(!%έΰϟ΍
‫س‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫ص‬
TV
CH
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
v
x
‫ى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
y
!
έί
˻˹
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
‫ص‬
‫ ط‬TV POWERέί
‫
̂˺ ˿˺صس‬ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
v
x
‫أصساس‬
.
ϊοϭ
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(ιή
CH
‫الفُذَى‬
//‫التلفاص‬
(( TV/VIDEO
‫صس‬
..r‫أصساس‬
‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
TV/VIDEO
. νή
ϲϲ
ΤΤΤ
ϊοϭ
vνή
y‫تحذَذ‬
r!έί
vνή
yϊοϭ
))‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(ιή
CH
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έΰϟ΍ϊοϭ
˺
˺˺
(!%έΰϟ΍
Ϧ (ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
Τ νϭήϋ ϭ(!%έΰϟ΍
Ϯ $
ΧϹ
έΰ
ϫ(!%έΰϟ΍
Ψ έί
έί
˻έί
ϲ!έί
Τ‫أصساس‬
ιή
xv˻˺
‫القٌاة‬
!έί
˻˹
˻˹
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˻˹
έΰ ˻ ˺
%
έί
έΰϟ΍
˺˻
(!%έΰϟ΍
‫
ى‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫صس‬
TV
V
DEO
y ‫حح ح‬
‫القٌاة‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫تحذَذ‬
γ˻˺%
ϲ
ιή
νή
Ϯ(!%έΰϟ΍
ΝήΧ
ήέί
TV
!έί
έΰϟ΍
έέ΍έί΃
έί
˻
(!%έΰϟ΍
.έί
έέέΰϟ΍
)‫والكابل والفُذَى‬
ٌ‫الوتىفشة (صأ‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
έΰϟ΍
(!%έΰϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
rv˻˹
%
%
έ˺˺
)‫
ش‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(‫قٌاة‬
TV
CH
ϊοϭ
!έί
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έ΍έί΃
&$
Ϧ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
Τ νϭήϋ
ϭ ˬι
ϮήΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έΰ
Ψέΰ
γ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έΰϟ΍
˺
(!%έΰϟ΍
έΰ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
v‫ح‬
(ΧϹ
!
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
˺˻%
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έί
‫ص‬
!έί
˻˹
˻˹
r‫تحذَذ‬
xrέί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
˺
(ϫέΰϟ΍
!
%
%έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
έί
%έί
v
.y˻˹
‫التلفاصصص‬
‫صس‬
V
DEO
y˻˹
)‫التلفاصى‬
‫التلفاص‬
(
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
TV
CH
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
‫أصساس‬
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έΰϟ΍
(!%έΰϟ΍
)‫التلفاص‬
‫قٌاة‬
(
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
TV
CH
έ˻
έί
˻˺ έΰ
˺
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(
θ
"!)$
έΰ
˺˺έΰ
‫القٌاة‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
x˻˻
$
‫أصساس‬
!έί
v
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
%
έί
$&'$
‫صس‬
!έί
έ΍έί΃
έ΍έί΃
˻
‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
...rr.vr!έί
TV/VIDEO
‫قٌاة‬
(έί
TV
CH
‫التلفاص و‬
‫الفُذَىى‬
‫شض‬
‫ط‬
‫ظ‬
z˻˹
))ٌ
///)/‫التلفاص‬
()‫الفُذَىى)(ىى‬
‫صس‬
.!έί
vvνή
y{‫تحذَذ‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
v˺̂
!έί
˻˹Ϧϣ
vv‫ط‬y˻˹
x!
%έί
%έί
˻˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫أصساس‬
˻˹
˻˹
ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
(
ι
θ
"!)$
έΰ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫ح‬.xr.v.rr˻˹
(
ι
ήήή
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϞϞϞϞι
θ
"!)$
έΰ
˺
έί
˻
)ٌ
‫الفُذَى‬
Ϧϣ
)‫الفُذَىى‬
/TV/VIDEO
(TV/VIDEO
‫صس‬
TV/VIDEO
ϲ
Τ‫هصادسس(سس‬
‫˹˻ ح‬
˾
r‫تحذَذ‬
yv‫ظ‬
‫التلفاصصصووو‬
‫
شش‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬
‫ظ‬
!" !% ωϮΟήέί ˺˾ ˺˼
%
έί
‫والكابلللل‬
‫أٌوو‬
‫
ش‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫التلفاصى‬
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬
(
ήΝήΧ
Ϟέΰϟ΍
θ
"!)$
˺
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˹
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έΰ
‫صس‬
!έί
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫خشوج‬
‫صس‬
.r!έί
EXIT
έΰϟ΍
έΰϟ΍
˺
/‫التلفاص((ى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
TV/VIDEO
(!%έΰϟ΍
ΝήΧ
ς
π
$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫ٌو‬
‫الفُذَى (ص‬
ٌ
‫ش‬TV/VIDEO
‫ى‬$&'$
‫ى‬ιή
‫س‬ϊοϭ
‫شض‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
{ έί
‫ص‬
˻˹
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
)‫والفُذَىىىى‬
ٌ‫أ‬
‫الوتىفشة‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
)‫الفُذَى‬
‫الفُذَى‬
‫التلفاص‬
‫صس‬
TV/VIDEO
r!
vv‫تحذَذ‬
yy‫ظ‬
‫التلفاصووو ى‬
‫أٌ ىل‬
‫الوتىفشةلص‬
ٌ
‫الفُذَىى‬
‫القٌاة(س‬
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬
‫ظ‬
έί
˺
˼
(
ι
θ έ΍έί΃
"!)$
έΰ
˺
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
˻˺
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(!%έΰϟ΍
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έΰϟ΍
έέ˺
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
!έί
˻˹
(!%έΰϟ΍
έί
˻
!έί
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
ΝήΧ
ς
π
$
‫تحذَذ‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
)
‫الفُذَى‬
/
(
.
TV/VIDEO
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ς
π
$
)
/
‫التلفاص‬
‫صس‬
.
‫ص و ف ش‬
‫والفُذَى)) ش ل‬
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
r
v
y
έΰϟ΍
r
v
y
(!%έΰϟ΍
%
έί
έί
˺̂
(
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
‫والكابل والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫القٌاة‬
έί
˻˺
z
ΝήΧ
ς
π
$
‫ى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
v
y
έί
˻˺
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˻˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έ΍έί΃
˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˻
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
(
ι
ή
Ϟ
θ
"!)$
έΰ
˺
έί
˻˺
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
%έί
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
έί
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%έί
ΝήΧ
ς
π
$
‫ى‬
‫و‬
‫ل‬
‫و‬
‫ص‬
ٌ
‫ش‬
‫ى‬
‫ى‬
‫س‬
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬
‫ظ‬
έί
˻˺
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
˺˺
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϦΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Τ νϭήϋ
ϮήΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έΰ
ϫΧϹ
Ψέΰ
γθθθ ˻ϫ˻ Ψ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
)‫الفُذَى‬
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έ΍έί΃
˻
Ϧ (
Τϭ (!%έΰϟ΍
νϭήϋ
ϭΧϹ
Ϯθϭ"!)$
γ
r
v
y
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
έ΍έί΃
r
v
y
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
!έί
˻˹
$
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
$&'$
έί
˺̂
%έί
‫ى‬
‫ص‬
TV
V
DEO
r
v
y
%έί
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
v
z
‫ى‬
‫ص‬
‫صس‬
TV
V
DEO
‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
έ΍έί΃
Ϧϣ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
v
y
έί
˻˺
έΰϟ΍
˼
έί
˻˺
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
!έί
˻˹
έ΍έί΃
˻
%έί
ι
Ϟ
θ
έΰ
˺
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
!έί
˻˹
ΝήΧ
ς
π
$
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
)
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
%έί
θ
ϑ
ΣϮ
Ϟ
r
v
y
‫ى‬
‫و‬
‫ل‬
‫و‬
‫ص‬
ٌ
‫ش‬
‫ى‬
‫ى‬
‫س‬
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬
‫ظ‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$&'$
έί
˺̂
˼
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
$&'$
έί
˺̂
!έί
˻˹
ϼϏ
ϭ
ι
ή
Ϸ
Νέ
΢
˻˺
v
z
ϑ
ϭ%έί
Ϟ˺έ˻˺
θέί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺˺˺θΣϮ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
v˺̂
v
z
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έ΍έί΃
˻
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έ΍έί΃
˻˻
$&'$
έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
˻˻
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ˬ
έ΍έί΃
̂
&$
˽
έί
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
z
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
%έί
%έί
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
˻
r
έ΍έί΃
˻
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
΍έί
˽
έΰ
˼
η
θ
Ϧ
Τ
νϭήϋ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΝήΧ
ς
π
$
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
$&'$
˺̂
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
))‫والفُذَى‬
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
(
ι
ή
Ϟ
θ
"!)$
έΰ
)
‫الفُذَى‬
/
‫التلفاص‬
(
‫صس‬
.
TV/VIDEO
έί )))‫والفُذَى‬
˺˾
!" !%
v
z
)
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
(
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
r
v
y
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$&'$
έί
˺̂
$&'$
έί
˺̂
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
˻˺
έ΍έί΃
˻
έί
˻˹
%έί
έ΍έί΃
Ϧϣ
ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έΰ
˼
r
v
z
r
v
z
νϭήϋ
ϭϭνϭήϋ
ΧϹ
έΰ
Ψr‫صس‬
‫الشاشت‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
˺
έΰ
˼˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
%έί
‫التلفاص‬
((Ϧνϭήϋ
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
ηη θθ.ٌ‫أ‬
ϦϦϦ(( ‫الوتىفشة‬
Τٌ‫أ‬
ϫr‫س‬ϫ‫صس‬
Ψ
έ΍έί΃
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
˻έέΰ
)‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
/ϭ‫التلفاص‬
(
.˻˺
TV/VIDEO
vγγγy‫شض‬
Ϧϣ ΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫والفُذَى))والفُذَى‬
‫والكابلوالكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
έίέί ˼ ˻ ˺
θι
ϑ
ϭ θ %
ΣϮ
Ϟέΰ
θ %
)ً‫عل‬
/
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
‫التلفاص‬
(‫الفُذَى‬
‫صس‬
.έί
TV/VIDEO
%έί
η‫الوتىفشة‬
θٌ‫أ‬
Τ)‫الفُذَى‬
ϭ‫هيى‬
Ϯ‫للخشوج‬
ΧϹ
έΰ
ϫ.r˻˺
έί
˻˺
v‫اظغط‬
(
ι
θ
"!)$
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
y˻˺
$&'$
έί
˺̂
‫خشوج‬
( ϰϰέί
EXIT
(
ι
ήήή
$
θ
"!)$
{zΨvv|γ|‫ظ ط‬
έ΍έί΃
˻έΰ
/ϮϮ‫التلفاص‬
()ΧϹ
TV/VIDEO
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
vv˺̂
yz˻˺
ωϮΟή
έ΍έί΃
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
(
ήΝήΧΔϗΩςΒπϟ
"!)$
%έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
‫الفُذَى‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
‫لعشض‬
έΰ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
ΧϹ
έΰ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
έί
˺̂
˺˽
‫ل‬ΤΤ‫الفُذَى‬
‫
و‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ٌ
‫هصادسش‬
‫ى‬έΰ
(
ι
θ
"!)$
έΰ
έΰϟ΍
έέΰ
˼έΰϟ΍
έΰϟ΍
˼˻έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
,()έί
˺˹
γ
ϰ
ωϮΟή
θϞϞϞϞ(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϑ
ϭϞ"!)$
ΣϮ
Ϟέΰ
θ˻
γγ
ωϮΟή
έί
$&'$
έί
έί
‫ص‬
˻˺
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
γ%
ϰ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
˼˼˺˺
Ϧ‫التلفاص‬
Τ
νϭήϋ
ϭ‫هصادس‬
ϮϮ$"&έί
ΧϹ
έΰ
ϫϫ.‫اظغط‬
γ ωϮΟή
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
‫الوتىفشة‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˻
˺˺έΰ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
(
ι
ή(
Ϟ%έί
θέ΍έί΃
έΰ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
))‫والفُذَى‬
ٌ‫أ‬
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
έ΍έί΃
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ι
ή˺˼
Ϟ.έϷ
θ
˺
ϞϳΪΒΗΡΎΘϔϤϛέΰϟ΍΍άϫϞϤόϳ
έϷ
έ˾
έί
˻
έί
%
έί
˻˻
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
ٌ‫أ‬
(νϭήϋ
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫˻˺ ى‬
‫والكابلو‬
‫ل‬ηηη‫ى‬θθθ‫التلفاصى‬
‫التلفاصو‬
‫أٌلو وص‬
ٌ
‫ص‬
‫شض‬
‫˼˻ط‬
‫ظ‬
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
%έί
$&'$
έί
˺̂
έί
˻˺
˻˺
r˺̂
˻˺
r‫اظغط‬
z{ΨΨzΨzέί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
(
ι
ή
$
θ
"!)$
έΰ
‫الوتىفشةو‬
‫
ىصشص‬ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ٌ‫الفُذَى‬
‫ش‬$&'$
‫
ى‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ى‬
‫س‬%
‫ص‬
‫شض‬
‫ط‬έί
‫˺˻ ˻˻ ظ‬
˺˽
rr‫اظغط‬
vvv‫اظغط‬
z|˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺˺ς
γ
ϰέί
ωϮΟή
ϥΎΤϴΘϳ
έ΍έί΃
"!)$
˻έί
(BOOKMARK)
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έί
)‫خشوجى‬
(‫ س‬EXIT
‫صس‬
έϷ
˻
έί
˻˺
˻˺
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έϷ
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫أ‬
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
%έί
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫والكابل‬
(((( νϭήϋ
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
$&'$
έί
˺̂
%έί
$&'$
˺̂
έ
έί
˻
έί
˻˻
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
θ
ϼϏ ϭ ι ή Ϸ%&"
Νέ
έ΍έί΃
˻
r
v
έ
έί
˻˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
v
z
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έΰ
˼
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫العالهت‬
‫صس‬
5
Ϧ
Τ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
γ
νή΢έί )‫والفُذَى‬
˻˻
έί
˾
%έί
˼
˺˿ ))‫والفُذَى‬
$&'$
έί
έ
έί
˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
%
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έί
ΝήΧ
ς
π
$
έί
˻˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
έί
r
v
z
γ
ϰ
ωϮΟή
(!%έΰϟ΍
˼
$&'$
έί
ΝήΧ
π
$
(
ι
ή
Ϟ
θ
"!)$
έΰ
v
}
έί
˻˺
r
v
έΰϟ΍
˼
˻˺
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
θ
έΰϟ΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έϷ
έ
έί
˻
%
έί
˻˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
έί
˻˺
θ
ϑ
ϭ
ΣϮ
Ϟ
θ
‫خشوج‬
‫صس‬
EX
T
v
{
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˺
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˺Ϟ˽˼ θ˺
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
θϭ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϑΣϮ έϷ
ϭϞέΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έί
r˻˺
˻˺
$&'$
έί
˺̂
˱v˺̂
΍έί
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
(‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
$&'$
έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˺θ
˻˻έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΣϮ
%έί
vT
˻˻
%έί
T
˻˻
rωϮΟή
zέί
έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$&'$
$&'$
˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
z
‫خشوج‬
‫صس‬
EX
γ
ϰ
vΔηΎηϢΠΤϟΎ
{z{v‫صس‬
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫الوتىفشةأ‬
( ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫اظغط‬
˺˾
‫خشوج‬
‫صس‬
EX
v˺̂
{˺̂
έΰϟ΍
θΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ϑ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
)‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
‫التلفاص‬
ٌ‫التلفاص(أٌأ‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˻
%
έί
˻˻
έΰϟ΍
˼˼Ϟέ˾
‫خشوج‬
EX
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
rrr.vv
.ٌ‫أ‬
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
)‫لعشض‬
(‫صس‬
EXIT
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έΰ
} έίέίv{v˺̂
)
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫والفُذَى‬
‫والكابل‬
(‫الفُذَى‬
‫الوتىفشة‬
‫الفُذَى‬
‫هصادس‬
‫لعشض‬
‫اظغط‬
zvTzz˻˺
‫خشوج‬
‫صس‬
EX
T
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΝήΧ
ς
π
$
$&'$
έί
˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$
$&'$
έί
˺̂
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
θ
θϑ
ϑ
ϭϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
θ˼
v
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$&'$
έί
˺̂
θΣϮΣϮ
ϑ
ϭ˽˼
ΣϮ
Ϟ
$&'$
έί
˻˺
έΰϟ΍
˼
(!%έΰϟ΍
έΰϟ΍
˼
$&'$
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
θ
ϭ
Ϟ
θ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
z
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˼
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
)
‫خشوج‬
(
.
EXIT
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
ΝήΧ
ς
π
$
$&'$
έί
˺̂
r
v
{
r
v
{
έΰϟ΍
˼
˺˾
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΝήΧ
ς
π
$
έί
˻˺
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
$&'$
έί
˺̂
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έϷ
έ
έί
˻
%
έί
˻˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ή Ϟ ϲ Σϭ έσ Ϟ θ
έί
˻˺
r
v
z
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΝήΧ
ς
π
$
΍έί
˽
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%$΍έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έΰϟ΍
˼
$"&έί
˻˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΝήΧ
ς
π
$
ϡΪΨΘδΗ
έί
‫خشوج‬
‫صس‬
EX
T
{ωϮΟή
έΰϟ΍
˼˼˽
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
v˻˻
˻˻
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
,()έί
|˻˻
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
T
}˺̂
Ϟ˿
˺˹
(
!
%
έΰ
˼˼˻έΰ
θ ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϭ"!)$
ΣϮ
θέΰ
(BOOKMARK)
ι%$΍έί
έΰϟ΍
˼˼˻έΰ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έΰ
η θ.‫الشاشت‬
Ϧ ηً‫عل‬
Τθ νϭήϋ
ϮΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ΧϹ
έΰ
ϫrΧϹ
γz ˻˻
˼˼
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
Ϧ $
Τϭ νϭήϋ
ϭ‫خشوج‬
Ϯέί
έΰ
ϫ˻˼
Ψ γ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
.5
˺̂
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻˻
%έί
˻˻
˺˺
˼
%έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ϰ
$&'$
έί
έΰϟ΍
(
ή(
Ϟϑθ
έΰ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϥΎΤϴΘϳ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έΰϟ΍
˼
rvvωϮΟή
zΨrέί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˺˼
ι
ή΍έί‫العالهت‬
Ϟ(ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
θ!
"!)$
(
!
%
έϷ
έέ΍έί
έί
%&"έί
έί ˻˺
˺˿ ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(
!
%
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έ˽
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
‫صس‬
EX
vv˻˻
{˻˻
˿
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˻%
$&'$
έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
ΝήΧ
ς
π
$
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
έΰ
%έί
γς
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
(!%έΰϟ΍
έΰ
$&'$
˺̂
v
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
‫صس‬
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έί
˾
r
v
z
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
έί
έί
˻˺
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
‫ش‬
‫ش‬
ً
‫ع‬
‫ش‬
‫ظ‬
ٍ
‫ي‬
‫خشوج‬
r
v
{
$&'$
˺̂
˽
έϷ
έί
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
r
{
έϷ
έ
έί
γ
ϰ
w
t
r
v
z
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
|
$"&έί
˻˼
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
(
!
%
έΰ
˼
έί
˽
γ
ϰ
ωϮΟή
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
έϷ
έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
έΰϟ΍
˼
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
(!%έΰϟ΍
˼
(!%έΰϟ΍
˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻
%έί
˻˻
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
r
v
{
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ش‬
‫ش‬
ً
‫ع‬
‫ش‬
‫ظ‬
ٍ
‫ي‬
‫خشوج‬
r
v
{
ΝήΧ
π
$
έί
˽
‫ش‬
‫ش‬
ً
‫ع‬
‫ش‬
‫ظ‬
ٍ
‫ي‬
‫خشوج‬
έϷ
έ
έί
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
έΰϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˻
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
)(‫هي‬
‫خشوج‬
(ٍ( EXIT
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫
عش‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
ً
$
‫التٍع‬
‫ش‬%έί
‫ظ‬ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
{˻˻
έΰϟ΍
˱v
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
‫ي‬έί
.‫الشاشت‬
‫تظهش‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
( !
%
΍έί
˼έΰϟ΍
˽
)%έί
‫خشوج‬
‫صس‬
EXIT
΍έί
˽έέί
ϥΎΤϴΘϳ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
r
{έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
(BOOKMARK)
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻˻˼˻˻έ έί
%έί
˻˻
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
..rrv
$
,!!έί
˺˽
{ ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ΣϮ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
$"&
έί
˻˼
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
˼˻
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
˻˻
έέΰέί
˻˻
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
vvv˻˻
}‫صس‬
‫تظهش ش‬
‫علًً ش‬
ً
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ي‬%
‫خشوج‬
˻
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ϘϓϭΔϟϮϬδΑνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϦϜϤϳ
ΔηΎηϢΠΤϟΎ
ΝήΧ
.ϥ5έϷ
ΝήΧ
ϊοϭ
‫العالهت‬
‫خشوج‬
‫صس‬
..r‫خشوج‬
EXIT
‫خشوج‬
‫صس‬
EXIT
(ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ"!)$έΰϟ΍
{|‫صس‬
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί
v%
{˻˺
έϷ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί‫˻˻ ˼˻صس‬
$
..‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫للخشوج‬
‫علً الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
έί
˻˺
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
‫خشوج‬
EX
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
‫خشوج‬
$"&
έί
˻˼
ή Ϟ ϲ Σ%&
ϭ έ σ&Ϟ%
θ"
˽
$"&
˻˼
r$"&
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
TT
ϭΝήΧ
ΣϮ
Ϟ˾
!
%
Τ
˺̀ ˺˿
θϮ‫صس‬
ϑ
ϭήή‫صس‬
Ϟ˻˼
ϊοϭ
ήήέί
BOOKMARK
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϮϮϮϮϑ
ϊοϭ
$"&έί
‫
ع‬$
‫
)شش‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ظظ‬$"&έί
ٍٍ()))))‫خشوج‬
Ψ γέί ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϊοϭ
(!%έΰϟ΍
‫خشوج‬
( EXIT
‫صس‬
EXIT
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫خشوج‬
(!%έΰϟ΍
˻θέΰ
˼
((!%έΰϟ΍
%$΍έί
˽˼θ 5
‫عالهت‬
55˻˾Τ˾˽˽˾˿˽έϷ
έί
ϡΪΨΘδΗ
έϷ
έί
)%έί
‫خشوج‬
(EXIT
‫صس‬
EXIT
̀
Τ˽
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
....rrrv.v
$
$"&
έί
EX
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϥϥϥΎΤϴΘϳ
BOOKMARK
BOOKMARK
ΝήΧ
ϊοϭ
‫خشوج‬
EX
BOOKMARK
rvrr˻˻
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˼˻
$
%έί
T
˻˻
θ
%$΍έί
$"&έί
˻˼
˻˼
|}|{έί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
‫صس‬
$
(!%έΰϟ΍
΍έί
Τ˽
‫خشوج‬
‫صس‬
EXIT
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
΍έί
ΝήΧ
(BOOKMARK)
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
(((ΝήΧ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
‫عالهت‬
‫صس‬
‫شش‬Ϟμ
‫تظهششش‬
‫ع‬ϥٍ‫الت‬
‫ظ‬
ٍ
‫يي‬$
έί
‫عالهت‬
‫صس‬
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%έί
π
˻˻
(!%έΰϟ΍
ή‫صس‬
˼˼˻
έί
έί
˻˺
Ψγ
έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ήέί
%έί
$"&
έί
˻˼
‫عالهت‬
(!%έΰϟ΍
˼˼ .ϥ
ϥ5΍έί
Τέ΍έί
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
˾
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ς
$
˾
˽
‫العالهت‬
BOOKMARK
΍έί
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
έί
$
%
'έί
˺˺
v{v{vvv{˻˺
|˻˼
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˻˻
έί
ϮϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΝήΧ
ϊοϭ
..‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
rr.‫خشوج‬
vvwv˻˻
}|‫صس‬
ϥΎΤϴΘϳ
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ϥΎΤϴΘϳ
έί
΍έί
˺˽
ς{΢΢
$
έί
˻˺
(BOOKMARK)
(BOOKMARK)
|v{ -ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
‫عالهت‬
‫صس‬
5˽˽˾˾έί
55
˽
ΝήΧ
πv˻˺
ιή
Πδ
ϭϭً‫عل‬
ϭϭًً‫عل‬
Ϯ)Ϯ‫تظهشش‬
ϋϋ
Ϟ
θθ(ϮEXIT
έέί
ή‫للخشوج‬
έΰ
ϫv
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
t
(!%έΰϟ΍
˼
΍έί
Τ
˽
(!%έΰϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
˼˽ϭ΃̂˺˿ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
..‫الشاشت‬
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
.
‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
)
‫خشوج‬
‫صس‬
EXIT
(!%έΰϟ΍
˼
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
‫العالهت‬
‫صس‬
.
%$΍έί
˽
ϥ
r
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΘϟ
έί
˾
έί
(!%έΰϟ΍
˼
ϡΪΨΘδΗ
BOOKMARK
|
˻˺
έί
˻˺
$"&
έί
˻˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ιή
Πδ
Ϟμ
ϥ
Ϟ
έ
ή
έΰ
ϫ
΢
}
΍έί
˽
˿
΍έί
r
|
ιή
ϭϭϭϭ ηιή
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
ϫ
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
%$΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
˺˻
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
r
v
{
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
.
‫الشاشت‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
%&
&$"+έί
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
ϸ ϥ Ϯ ˺˹ έ
Ϟ θ %&χϮ& %
ϫ ϰτΨ
‫عالهت‬
‫صس‬
έί
˽
r
v
{
ϭ
Πδ
Ϟμ
ϭ
ϥ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
ϫ
΢
έί
̀
$"&έί
˻˼
έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
(!%έΰϟ΍
˼
΍έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
(!%έΰϟ΍
˼
$"&έί
˻˼
έί
˻˺
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ιή
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
ϫ
΢
)
‫خشوج‬
(
‫صس‬
.
EXIT
r
v
{
(!%έΰϟ΍
˼˼έί
%έί
˻˻
(ϥΎΤϴΘϳ
!
%
έΰ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
|}‫خشوج‬
˾˽˽˽%
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
5
,!!έί
˺˽
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫هي‬
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έΰ
˼
Τ!
.Τ.‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
%$
έί
˽
BOOKMARK
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
vv˻˺
$"&έί
˻˼
Ϧ
νϭήϋ
ΧϹ
έΰ
Ψ˻˼
˽˾˿
$"&έί
‫القائوتش‬
‫ش‬
ًΝήΧΔϗΩςΒπϟ
‫ش‬έΰ
‫هيظ‬
ٍϫϫ‫للخشوج‬
‫ي‬v|
΍έί
(!%έΰϟ΍
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ϥΎϣΪΨΘδϳ
v|
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ίίέί
˿˽
(!%έΰϟ΍
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϫ‫ي‬r˻˼
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%$
"έί
έί ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
˺̀
΍έί
έί
˽έ˼˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥΎΤϴΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
$"&έί
έϷ
έί
‫عالهت‬
‫صس‬
(BOOKMARK)
˻˻
έί
(BOOKMARK)
γγ
$
έ˽
%$
έί
˽
$"&έί
˻˺
έί
ΨΨ
δ
%$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έί
ΨΨ
δ
Τ
νϭήϋ
ϭ‫تظهش‬
ΧϹ
έΰ
ϫ‫للخشوج‬
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
v˻˼
ΝήΧΔϗΩςΒπϟ
$
ΧϹ
γ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
ιή ϭ ηηη θθθΠδ
ϭ‫الشاشت‬
Ϟμ
ϭً
ϥϭϭ‫ع‬
Ϯ
$
έ‫ع‬
ή‫للخشوج‬
έΰ
%$
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
v|
έδ
˿
‫صس‬
.ϥ(
5΍έί
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ΨέϷ
ϥΎΤϴΘϳ
}Ψ}|˻˼
%$
έί
%$΍έί
%$΍έί
έέδέί
ί́
έί
΍έί
˾‫صس‬
ϥΎΤϴΘϳ
‫صس‬
.ϡΪΨΘδΗ
5.%$
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
.‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
(BOOKMARK)
ϦϞμ
ϭٍθθ,!!έί
Ϯ$"&έί
%$
‫القائوتع‬
‫ش‬νϭήϋ
‫علًش‬
‫ي‬ΧϹ
‫خشوج‬
έί
rrrr‫للخشوج‬
t|}Ψ˻˺
έί
v} ˻˼ ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
$"&έί
˻˼
‫ش‬ϋϋ%έί
‫ش‬ϮϮϮϮ‫ظ‬ϞϞΝήΧΔϗΩςΒπϟ
ً
‫!ش‬έί
‫هيظ‬
ٍ
‫خشوج‬
ήϴΒϜΘϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
$"&έί
ίέί
‫العالهت‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
|Ψ|}Ψ$"&
ϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
‫العالهت‬
(BOOKMARK)
˽˼.έί
$"&έί
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
%$
έί
˽Τέί ˿ ˽˽
ϥΎΤϴΘϳ
‫العالهت‬
‫صس‬
5΍έί
$"&έί
˻˼
‫العالهت‬
‫صس‬
5ϊοϭ
(BOOKMARK)
‫الشاشت‬
ٍ‫الت‬
‫للخشوج‬
έί
˾΍έί
(!%έΰϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
˻˻
˿
˾
θ ϦϦϦϦ η .θ..Τ
νϭήϋ
ϭνϭήϋ
ΧϹ
έΰ
ϫ‫للخشوج‬
γ rvrr˻˺
έί
έί
˻˺
(!%έΰϟ΍
˼
˽
(BOOKMARK)
%$΍έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
v|
}||γέί v|
ϡΪΨΘδΗ
ϡΪΨΘδΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
έΝήΧ
ίέί
˿δ
%$
έί
‫العالهت‬
55.‫العالهت‬
rwvέΰ
v˻˺
|΢΢έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιή ϭ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Πδ
ϭΤً‫عل‬
ϭΤً‫عل‬
ϥٍ‫الت‬
Ϯ‫تظهش‬
έέί
ή‫للخشوج‬
έΰ
vv|˻˻
˻˼
˾˼
(!%έΰϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
vvv˻˹
|˻˺
vϫϫ˻˺
΍έί
˿
˽
έί
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
΍έί
έί
΍έί
˾
˿
ϥΎΤϴΘϳ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
$"&έί
˻˼
˻˼
ϥΎΤϴΘϳ
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
έί
˾
ϝϼΧ
ϒ
%$΍έί
%
%$΍έί
(BOOKMARK)
(BOOKMARK)
έί
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
|
(!%έΰϟ΍
˼
%$
έί
˽
ϥ
$"&έί
˻˼
$"&
˻˼
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
Ψ
δ
(BOOKMARK)
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥΎΤϴΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
΍έί
˽
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
η
θ
Τ
νϭήϋ
ϭ
Ϯ
ΧϹ
έΰ
ϫ
Ψ
γ
˻˼
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
΍έί
˽
v
}
v|
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
έ
ί
‫العالهت‬
‫صس‬
.
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
%
έί
˾
%$
έί
˾
.
‫الشاشت‬
‫تظهش‬
‫القائوت‬
‫هي‬
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˳
$"&έί
Ϯ
ή
έί
,!!
˺˽
'έί
˺˺
ιή
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
Τ
έί
˻˺
΍έί
˽
‫صس‬
.
5
$"&έί
˻˼
w
t
έί
˾
ϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϥΎΤϴΘϳ
r
|
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
r
v
έί
˾
έί
˻˺
ϥΎΤϴΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
Τ
(BOOKMARK)
ς
π
(BOOKMARK)
έί
˻˺
ϥ
Ψ
δ
.
‫الشاشت‬
ً‫عل‬
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫للخشوج‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϸ ϥ Ϯ ˺˹ έ
Ϟ θ"+
χϮ"'%
ϫ ϰτΨέί ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ϥΎΤϴΘϳ
ϥϚΚΤ
Τ
‫تظهش‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬ΧϹ
‫للخشوج‬
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
BOOKMARK
%$
έί
˽ 5˾
%
έί
˻˻
ϥ˾ϥδΤΤΤέί
ΨΨ
δ
%
έί
˺́ ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
,!!
˺˽
ιή
ϷϷΨϰ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥδ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%
η θ.‫الشاشت‬
Ϧ ً‫عل‬
Τ.‫الشاشت‬
νϭήϋ
ϭ ‫تظهش‬
Ϯ $"&έί
έΰ
ϫ
γ
,!!
˺˽
‫العالهت‬
‫صس‬
ΨΨ
ϷBOOKMARK
ΚΤ
Ϛ
ً‫عل‬
ٍ‫الت‬
‫القائوت‬
‫هي‬
‫العالهت‬
‫صس‬
55.Ϛ˿
˾Ψ
v|
}˻˺
ϥΎΤϴΘϳ
έϥ
ί̂
˾
%$΍έί
%&
&$"+έί
έί
˻˺
%$
(BOOKMARK)
%έί
v|vvv|˻˻
,!!
˺˽
ϥΎΤϴΘϳ
έί
ϝϼΧ
Ψϰ
Ϸ‫العالهت‬
ϰ
ΚΤ
έί
ϥ̀˿
ϥϥΎϣΪΨΘδϳ
Ψ
‫عالهت‬
%$΍έί
Τ˽ϥΤ˽
(BOOKMARK)
έί
˾
,!!έί
ιή
ϝϼΧ
ΚΤ
ϥ˿
ιή
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϥϰ
δ
ϡΪΨΘδΗ
δΤΤ‫صس‬
ΨΨ
%$΍έί
έί
(BOOKMARK)
‫عالهت‬
έί
˻˺
ϝϼΧ
ϒ
ϷϷϷϒ
ΚΤ
ϚϚ
ϥ
Τ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϡΪΨΘδΗ
έί
}v˻˺
rrrvvvv˻˺
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˻˻
ϒ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
rrrvvv˻˼
}}|t
rr˻˺
|}}}|έί
΍έί
έί
˿
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ϸ
Ϛ
,!!
˺˽
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ψ
ϰϡΪΨΘδΗ
ΚΤ
ϥ
Τ˽
ϝϼΧ
ϒ
%$΍έί
rr‫للخشوج‬
}ή|}Ψ˻˼
΍έί
έί
%
έί
˻˻
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιή
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έί
˾
ϝϼΧ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ϥϡΪΨΘδΗ
Ψ
|v | ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
‫العالهت‬
‫صس‬
.
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έί
˻˺
έί
˾5
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
΢έί v˻˻
%$΍έί
˽..5
˺˽
ϰ
%$΍έί
˽‫صس‬
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
$"&έί
˻˼
ιή
ϒ
έί
ϡΪΨΘδΗ
%έί
˻˻
%έί
ϡΪΨΘδΗ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
$"&έί
,!!έί
˺˽
,!!έί
˺˽
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
|
r
|
v
}
΍έί
˿
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ψ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
w
%$΍έί
˽
΍έί
˿
%$΍έί
v
%$΍έί
$"&έί
˻˼
ϥΎΤϴΘϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%$΍έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
(BOOKMARK)
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
|
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%'&&έί
˺˻
%
έί
˻˻
}
΍έί
˿
έί
˺˾
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ
%$΍έί
,!!
˺˽
|
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
Τ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ιή
ϭ
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
ή
έΰ
ϫ
΢
΍έί
˿
%$΍έί
ϥΎΤϴΘϳ
ιή
ϭ
Πδ
ϭ
Ϟμ
ϭ
ϥ
Ϯ
ϋ
Ϟ
θ
έ
έΰ
ϫ
!έί
˻˹
v
}
(BOOKMARK)
r
w
t
‫العالهت‬
‫صس‬
.
5
ϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
Τ˾
(BOOKMARK)
Ψ
%$΍έί
˽
%$΍έί
ϥ
˾έί
ϝϼΧ
(BOOKMARK)
ϡΪΨΘδΗ
ιή
ϝϼΧ
ϒ
ϰ%$΍έί
ΚΤ
Ϛ‫صس‬
ϡΪΨΘδΗ
έί
˻˺
έί
΍έί
̀%$΍έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
-
έϮλ
ήή˻˻
ι΍ήϗϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎϬχϹ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Ψ΍έί
%$΍έί
ϥ
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ΨΨ
ϒ
Ϸ
|v˻˺
vΧϹ
}|Ψrέΰ
δ
v˻˻
΍έί
ϥ
˿
%$΍έί
rrvrvvrvvwvϫv}w|}v|
˿
‫العالهت‬
.ϥδδΤδ5έΤ‫صس‬
%&
ϡΪΨΘδΗ
Ϧ ϭΤ %έί
νϭήϋ
ϭ Ϯ,!!
%$΍έί
έί
έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
Ϛ
ϥϡΪΨΘδΗ
v} ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
‫صس‬
5ϡΪΨΘδΗ
έί
v|
έίέί ˿ ˽˽
έί
˾
%
έί
˻˻
Ϸ%$΍έί
έί
ϥΎΤϴΘϳ
ϒ
΍έί
ιήϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
Ψ&$"+έί
ϰ
ΚΤ
‫العالهت‬
%$΍έί
vέΰ
}|t}}ϫt|t Ψ Ψγ γvw}tϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ιή Ζ Ά Ϟ "+
θ ϑ "'%
Ϟ θ έίέί ˻˼
-
έϮλ
˿˿˾
‫العالهت‬
.Ϛ
rϫrΧϹ
vrrrvr˻˺
έϮλ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%$΍έί
˽˽Ψδ
έί
́˽έί
ϡΪΨΘδΗ
Ϸ
%&
˿˿Ψ˽˽
̀
%έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
̀
&
$"+
ιή
ϰ
ΚΤ
-
ή}
ϥΎϣΪΨΘδϳ
%$΍έί
|˺˽
,!!έί
˺˽
%$
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
.5
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
΍έί
Ψ
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%$΍έί
η θ Ϧ ηΤηθ θνϭήϋ
Ϯ ,!!έί
ΧϹ
έΰ
γ˻˺
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
|rrrrrv
Ϧ
Τ -ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
νϭήϋ
ϭέί
Ϯ,!!έί
΍έί
ίέί
%$
%$
έί
%$΍έί
˳ ϝϼΧ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ϡΪΨΘδΗ
%έί
v} ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
%έί
˻˻
%$
-
έϮλ
ή}
˺́
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
%&
&
$"+
-
!έί
ϡΪΨΘδΗ
,!!έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
̀ ˿
&
$"+
έί
v|ή˻˹
}˺˽
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
wv%
έί
΍έί
˿˿
έί
%&
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
έϮλ
%$΍έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%έί
r}˻˻
} έί v|
%&
&$"+έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
t˻˻
t}|}}έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
έ˽˽ίέί
&$"+έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
έί
%έί
˻˻
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
%&
&
$"+
έί
̀̀
,!!έί
˺˽
vvv˻˻
}˻˹
v|˻˻
}tϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
̀έί˽
΢Θϔϟ
& ΍έί
-
έϮλ
ϥΎϣΪΨΘδϳ
˺˹
v˻˻
έί
%έί
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
%έί
!
wv˻˻
t}˻˻
%$΍έί
˿˽˿
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,!!έί
˺˽
%&
,!!έί
˺˽
&$"+έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϡΪΨΘδΗ
˽έί
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
έί
˿
̀̀΍έί
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
έί
$"+
r
%έί
ϒ
rrvwwvwvw}vvή|ήv˻˻
rr!
}}v˻˻
,!!
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
΍έί
,!!έί
˺˽
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϝϼΧ
%$΍έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ϝϼΧ
%$΍έί
˽ϥ̀
˻˻
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
} ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ϡΪΨΘδΗ
ϥδ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
˳ ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
Ψϥ δΤ
!
έί
˻˹
ϡΪΨΘδΗ
˿
%&
&ϰ
$"+
%&
ϒ
w
%&
%$΍έί
ϥϮϝϼΧ
|
!
έί
˻˹
ϥΎϣΪΨΘδϳ
Ψ˽
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
w
t
r
v
}
-
έϮλ
έί
'!έί
˺˼
΍έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%$΍έί
%$΍έί
%έί
r
v
΍έί
%έί
˻˻
ϡΪΨΘδΗ
έί
˺˿
έί
˻˹
,!!έί
˺˽
w
t
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϟΎΤϟ΍νϭήϋϭ΃Ϣ΋΍ϮϘϟ΍˯ΎϔΧϹέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
,!!έί
˺˽
!έί
r
%έί
r
}
|
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%
έί
Ϧ
Ϧ
γ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
χϮ
ϫ
Ψ
δ
r
v
}
r
}
˿
v
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,!!
˺˽
r
v
}
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%$΍έί
ιή
Ψ
Ϸ
ΚΤ
Ϛ
Τ
%
έί
ϥΎϣΪΨΘδϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
,!!
˺˽
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιή
ϒ
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
t
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%'&&έί
˺˻
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
}
t
%έί
˻˻
ϥΎϣΪΨΘδϳ
!
έί
˻˹
v
}
w
t
ϥ
Ψ
%έί
˻˻
,!!έί
˺˽
ιή
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
Τ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
&
$"+
έί
r
v
}
ϥ
δ
r
v
}
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
ιή
ϝϼΧ
ϒ
Ψ
Ϸ
ϰ
ΚΤ
Ϛ
ϥ
Τ
έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
!έί
˻˹
!έί !
˻˹
ιή Ζ Ά Ϟ θ ϑ$&'$
Ϟ θ έί ˺̂
˺˹
θθ&$"+έί
ϋϹ
χϮ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
r
r
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r
v
}
ϮϮϮ ˺˹
ϦϦϦ
ϦϦϦ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
γγγ Ϧϥϥϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϞϥϞϞ Ϯθ
ϋϹ
χϮ
ϫϫϫ χϮ
ΨΨ
δδδ ϫ́̀̀
w
t
ϥΎϣΪΨΘδϳ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
r
v
}
ϥΎϣΪΨΘδϳ
Ϧ
γ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
Ψ
δ
%&
&$"+έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
r
v
}
%&
έί
̀
w
t
έί
̀
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έί
˻˹
w
t
w
t
́
ϥ
˺˹
ϋϹ
χϮ
Ψ
˳
%&
&$"+έί
%έί
˻˻
%&
&$"+έί
r
v
}
r
v
}
έί
̀
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
,!!έί
˺˽
έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
v
}
w
t
w
t
r
v
}
%&
&$"+έί
-
έϮλ
ή
˻˻
έί
̀
ϥΎϣΪΨΘδϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
%&
&$"+έί
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,!!έί
˺˽
w
t
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%έί
˻˻
έί
̀
!
έί
˻˹
r
w
t
,!!έί
˺˽
˳
˳
ϢϳΪϘΘϟ
r
v
}
ϲ
ΤΤ%έί
ιή
ϊοϭ
νή
ϥ
Ϯ
Ϧ
Ϧ
γ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
χϮ
ϫ
Ψ
δ
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
%έί
˻˻
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
ϥΎϣΪΨΘδϳ
r
v
}
v
}
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
,!!έί
˺˽
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
r
v
}
ϥΎϣΪΨΘδϳ
r
ϲ
Τ
ιή
ϊοϭ
νή
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%&
&$"+έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
!έί
˻˹
%&
&$"+έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r
w
t
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
r
v
}
!έί
˻˹
έί
̀
v
}
r
r
w
t
έί
̀
w
t
ϲ
ιή
ϊοϭ
νή
ϲ
Τ
ϊοϮ
w
t
ϥΎϣΪΨΘδϳ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
%&ϊοϮ
&$"+έί
vϦw}t
ήt
Ϧϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ιήϘϟ΍ϝϼΧϒϠΨϟ΍ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ΚΤΒϟ΍ϚϟϥΎΤϴΘϳ
%&
&$"+έί
̀
-
tή
έί
̀̀̀̀ έίέί
́ ϊοϮ
-
!έί
˻˹
rέϮλ
}ttwtw˻˹
w˻˹
!έί
!έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
r˻˹
tϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
γ ϥ Ϯ ˺˹ Ϟ'!έί
ϋϹ&$"+έί
δΤέί
γ TV CH
ϰ ωϮΟή
rvwww˻˹
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϲ
%&
&$"+έί
έϮλ
%&
&$"+έί
έί
έί
‫ صس س‬vx
!έί
θ%&
%&
&$"+έί
ϲΨέί
rrrwwv}˻˹
%&
&χϮ
$"+
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
‫ص‬
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
έί
%&
&
$"+
ϲ ΤΤΤ ϫϊοϮ
ϊοϮ
ϲ Τ -ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ιή
ϊοϭ
νή
%&
&$"+έί
έί
̀ ́
!έί
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
!έί
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
}ttrvέί
έί
̀̀
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
έίϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
t
%
!έί
˻˹
wttέΰ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
́́έί ̀́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˳
r!έί
vrwνή
˳ %&
ϲ -ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
Τ ιή
ϊοϭ
!έί
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
wέΰ}trrrrww˻˹
ϲ˺˼
ΤέίϊοϮ
r˻˹
}t˺ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
!έί
˻˹
wr˻˹
˳ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
˺˾
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
!
˻˹
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
t!
(
!
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
!
έί ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
w˻˹
tw˻˹
‫حح‬
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
γ%&
&$"+έί
!έί
̀
́δ ϫ̀ ́
ϦϮ %&
!έί
˳˳
tvwtwt˻˹
˳˳˳ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
έί
̀̀έί
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲέίΤϋϹ
ϊοϮ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
˳Ϯ&$"+έί
ϥ&$"+έί
%&
&$"+έί
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
́
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϥ
Ϧ
Ϧ
γ
˺˹
Ϟ
θ
ϋϹ
χϮ
ϫ
Ψ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
Ϧ
˺˹
Ϟ
θ
χϮ
Ψ
δ
˳
˺˺
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΓΩΪόΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϒ΋Ύχϭϰϟ·ϝϮλϮϠϟέΰϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
!έί
˻˹
˳
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
r
w
t
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
! έί
˻˹
ϲ!έί
νή
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ΝήΧ
́
tϊοϭ
˳˳ REPEAT
!έί
˻˹
r!έί
wϫιή
t ήrΨw˻˹
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
$"&έί
˻˼
έί ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺̀
Τϊοϭ
A-B
tνή
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
́́
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲ ϮΤ Ϯ ιή
νή
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
Τϊοϭ
ιή
ϊοϭ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
Ϧ
Τ νϭήϋ ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϭ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ΧϹϲ
έΰ
γ rw˻˹
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
́́́
ϦϣΔϳ΍ΪΑϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϘΑΎγ
‫ ى‬ϲ‫ ص‬Τ ιή
‫ صس‬vy
TV Vϊοϭ
DEO
́́Τ̂ ϊοϮ
˳ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˳ ˳ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΗΓΩΎϋϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘδΗ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲ Τ ϊοϮϲ́
˳
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
νή
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
́́́
έΰϟ΍
΍άϫ΢ϴΘϳ
ϰτΨΘΗ
ϲϟΎΤϟ΍ιήϘϟ΍ϊοϭνήόϟ
́́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
έί ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
˺́
$"&έί
έ έίέί ˻
%
́
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϊοϮϤϟ΍
( ι ή Ϟ θ "!)$ έΰ
˺
‫ص‬
ٌ ‫ى ىش‬
‫ظ ط شض ص س‬
́́ ́ ́
,!!έί
˺˽
ς ιήϗϭ΃ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃Ϟμϓϭ΃ϥ΍ϮϨϋϞϴϐθΗέ΍ήϜΗέΰϟ΍΍άϫ΢ϴΘϳ
π
$ ΝήΧ
˯ΪΒϟ
έί ˻˺
˺˻
‫˿˺التحكن فٍ هستىي الصىث‬
θ ϑ ϭ ΣϮ Ϟ θ
$&'$ έί v˺̂
z
-ΓέϮλήϴΒϜΘϟ
˼
Τ νϭήϋ ϭ Ϯ
ΧϹ έΰ ϫ Ψ γ
( ι ή Ϟ θ "!)$έΰέΰ
)‫ (طاقت التلفاص‬TV
‫˿˺صس‬. ˺̂ ˺˻ ˺˹
POWERέί
γ
ϰ ωϮΟή
˻
% έί ˻˻
θ ϑ ϭ ΣϮ έϷϞ έθέί
έί ˺˾ ˺˼
!" !%ωϮΟήϠϟ
‫ خشوج‬EX T ‫ صس‬v{
.‫تشغُله‬
‫لتشغُل التلفاص أو إَقاف‬
ςπ
$ ΝήΧ
˺˺
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
( ! %
έΰ ˽ ˼
έί
έϷ
έ
έί
έί
˺˾ !"
!%
έί ˻˹
‫ٍ ظ ش عً شش‬
‫خشوج ي‬
˺˽
$"& έί
˻˼
Ϯ
ΝήΧ
ϊοϭ
ή
ϥ Τέί‫ صس‬5 ˾
BOOKMARK ‫عالهت‬
ϪϗϼϏ·ϭι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϔϟ
νήόϟ ˺˿ ˺˽ ˺˻
%&"έί
έί v˻˺
|
˺˾
ϭ Ϟμ ϭ ϥ Ϯ ϋ Ϟ θ έ ή έΰ ϫ ΢
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
˺˾
%$
Ψδ
Τ νϭήϋ ϭ Ϯ
ΧϹ έΰ ϫ Ψ γ v|
v}
έίέίέί ˿ ˽
%$
˺˼
%&"έί
˺˿
έί ˻˺
,!!
% έί v˻˻
˺˿
˺˽
ιή ϝϼΧ
ϝϼΧϒϒΨ Ψ Ϸ Ϸϰϰ ΚΤ
ΚΤϥϚϚΨϥ ϥδΤ Τ
}
ιή
ΓήϣϞϛϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϞϴϐθΗϢϳΪϘΘϟ
%& &%"έί
ϡΪΨΘγ΍ ˺̀
ϡΪΨΘγ΍
vw}t
- έϮλ ή
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
%& & $"+έίέί ̀
˳
%& &%"έί
˺̀ έί ˻˻
! έί w˻˹
t
Ϧ
Ϧ
γ ϥ Ϯ ˺˹ Ϟ θ ϋϹ χϮ ϫ Ψ δ
ςΒπϟ ˺́
ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϰτΨΘΗ
"+"'%έί
˳
ϲ Τ ιή ϊοϭ νή
ϲ Τ ϊοϮ
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
́
˺́ "+"'%έί
έί ˻˼
ιήϘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟ
$&'$ έί ˺̂
)‫
التلفاص‬ΔϘΑΎγΔϤ΋Ύϗϰϟ·ωϮΟήϠϟ
‫ (قٌاة‬TV CH ‫ أصساس‬.rvx ‫القٌاة‬
‫تحذَذ‬
‫القٌاة‬
‫˹˻ تحذَذ‬
!έί
(
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
˯΍ήΟϹ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
Ϊό˵Α
Ϊό˵
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˼ΔΤϔλ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
Α Α
ΕϼϴλϮΘϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O O
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϯήΧϷ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴλϮΘϟϡ΍ΪΨΘγϻ΍Δό΋ΎηΕϼϴλϮΗΔϴϟΎΘϟ΍ΔϠΜϣϷ΍νήόΗ
ϯήΧϷ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴλϮΘϟϡ΍ΪΨΘγϻ΍Δό΋ΎηΕϼϴλϮΗΔϴϟΎΘϟ΍ΔϠΜϣϷ΍νήόΗ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΕϼϴλϮΘϟ΍ϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ ΕϼϴλϮΘϟ΍ϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍
˾ΔΤϔλ
˾ΔΤϔλ
˺˾˺˽
˺˾˺˽
ΕϼϴλϮΘϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
(ϞϐθϣϞϴλϮΗϞΒϗ
(ϞϐθϣϞϴλϮΗϞΒϗ
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O O
˱
˱
ΎϬϠμϓϭ΃ΕϼΑΎϛϱ΃ϞϴλϮΗϞΒϗϯήΧϷ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΎ˱
Ϥ
΋΍ΩΪϛ΄Η
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ΎϬϠμϓϭ΃ΕϼΑΎϛϱ΃ϞϴλϮΗϞΒϗϯήΧϷ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΎ˱
Ϥ΋΍ΩΪϛ΄Η ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄ΗO
˻̀ ˻̀
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O
ΔλΎΨϟ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϚϠΗϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳
Ϊ
ϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟΎϬϠϴλϮΘΑϡϮϘΗϲΘϟ΍ΔϴϓΎοϹ΍ΕΎϧϮϜϤϠϟϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ΔλΎΨϟ΍ΕΎϧϮϜϤϟ΍ϚϠΗϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳ΪϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟΎϬϠϴλϮΘΑϡϮϘΗϲΘϟ΍ΔϴϓΎοϹ΍ΕΎϧϮϜϤϠϟϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵ϳ ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O O
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϮϳΪϴϔϠϟίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ϮϳΪϴϔϠϟίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽ ˽
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺
ήϤΣϷ΍
˺
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ ˻˾ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
(!ϞϴλϮΘϟ΍ϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
(!ϞϴλϮΘϟ΍ϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
O O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!!'&ήϔλϷ΍
ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!!'&ήϔλϷ΍
˼˹ϰϟ·
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ήϔλϷ΍
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ξϴΑϷ΍ ˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
'!
ήϔλϷ΍(!ϞϴλϮΗϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃
ήϤΣϷ΍
'! ήϔλϷ΍(!ϞϴλϮΗϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϕέίϷ΍
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O O
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϕέίϷ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻̀ ˻̀
ǍƬųǽȚ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˳ ˳ ήϤΣϷ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ξϴΑϷ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍ ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήπΧϷ΍ ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍ ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˼
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˼
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O O
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϖϓήϣήϴϏ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O O
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍ϕέίϷ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
O O ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
O O
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϭ΃
ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϞΑΎϛ(ϞΑΎϛ(
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˺˽˺˼
˺˽˺˼
ϭ΃
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
˳ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ήϔλϷ΍
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
˻̂
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍ήϔλϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϞΑΎϛϦϣΏήϘϟ΍ΪϳΪηΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϥΎϛ΍Ϋ·ζϳϮθΗΙΪΤϳΪϗ
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϞΑΎϛϦϣΏήϘϟ΍ΪϳΪηΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϥΎϛ΍Ϋ·ζϳϮθΗΙΪΤϳΪϗ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O O
ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍ 'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϭ΃
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ(
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
&%ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
˺˽˺˼
˺˾ϰϟ·˺˽ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˾ϰϟ·˺˽ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
&%ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ϞΑΎϛ
&%ϭ΃ O O
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
˻́ΔΤϔμϟ΍ ΩϮΟϮϤϟ΍ξϴΑϷ΍2ήδϳϷ΍42,
ΩϮΟϮϤϟ΍ξϴΑϷ΍2ήδϳϷ΍42,
&&,+4ϞϴλϮΗϑήτΑϪϠϴλϮΘΑϢϗˬίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑΪΣ΍ϭΕϮλϞΧΩϞϴλϮΗϑήσΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓ
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˻́ΔΤϔμϟ΍
&&,+4ϞϴλϮΗϑήτΑϪϠϴλϮΘΑϢϗˬίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑΪΣ΍ϭΕϮλϞΧΩϞϴλϮΗϑήσΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓ
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
$
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϊοϮϟ΍ήϴϐΘϳˬιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓϭ΃ϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓ-ϞϐθϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋ&*#έίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϊοϮϟ΍ήϴϐΘϳˬιήϗϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓϭ΃ϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓ-ϞϐθϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋ&*#έίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
P-SCANI-SCANĸCOMPOSITE/S-VideoϲϟΎΘϟ΍ϞδϠδΘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
P-SCANI-SCANĸCOMPOSITE/S-VideoϲϟΎΘϟ΍ϞδϠδΘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
&%ϭ΃
ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
=ϭ΃DϰϠϋ$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
=ϭ΃DϰϠϋ$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
˼˼ ˼˼
̂
˼˻ ˼˻
̂
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬ
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
˼ΔΤϔλ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϯήΧ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛή
˾ΔΤϔλ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍Ϣ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎ
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃
˺˾˺˽
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠ
ϞΧ΍ΪΗίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
%(501:ίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
˱
˼ΔΤϔλ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
OϞΧ΍ΪΗίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ
˻̀
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
CADCB9BHϮϳΪϴϔϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
*-=89CϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ
CADCB9BHϮϳΪϴϔϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
Α Α
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ
˯Ύϗέίϭ0˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΕ΍έΎη·ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ήμϨϋϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓϞμϔϳ
ΔϘϴϗΩϥ΍Ϯϟ΃ϭΔϘ΋ΎϓΓΩϮΟΕ΍ΫέϮλΓΪϫΎθϤΑϊΘϤΘδΗϑϮγ
Ε΍έΎη·ϭ0˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΕ΍έΎη·ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ήμϨϋ*-=89CϞϴλϮΘϟ΍ϑήσϢδϘϳ
ΓΩϮΠϟ΍ΔϘ΋ΎϓέϮλΓΪϫΎθϤΑϊΘϤΘδΗϑϮγ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˯Ύϗέίϭ0˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΕ΍έΎη·ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ήμϨϋϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓϞμϔϳ
ΔϘϴϗΩϥ΍Ϯϟ΃ϭΔϘ΋ΎϓΓΩϮΟΕ΍ΫέϮλΓΪϫΎθϤΑϊΘϤΘδΗϑϮγ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˾ΔΤϔλ
ΕϮμϟ΍ΝήΧϝϼΧΕϮμϟ΍Ε΍έΎη·ΝήΨΗ
ΔϴϘϧϭΔΤο΍ϭέϮλϢϳΪϘΘϟ'
)˯΍ήϤΣϭ'
˾ΔΤϔλ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣή
ΕϮμϟ΍ΝήΧϝϼΧΕϮμϟ΍Ε΍έΎη·ΝήΨΗ
ϱΩΎόϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϊοϭϦϣΎ
ΣϮοϭήΜϛ΃έϮλϢϳΪϘΘϟΔϧϮϠϣ
˱
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΕϮμϟ΍ΝήΧϝϼΧΕϮμϟ΍Ε΍έΎη·ΝήΨΗ
ΔϴϘϧϭΔΤο΍ϭέϮλϢϳΪϘΘϟ')˯΍ήϤΣϭ'
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˻˾ ˺˾˺˽
˺˾˺˽
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O O
˼˹ϰϟ·
˱
˼˺
˱
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O O
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˻̀ ˻̀
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϖϓήϣήϴϏ*-=89CϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ ˻ ΕΎΤϔμϟ΍
̀
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞϴλϮΗϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑ%(!!'&
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O O
˻̂ϰϟ· & ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ%(!
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
& ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
˻̀ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˳
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
˽ ˽
˺˿ΔΤϔμϟ΍ ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ ˻˾ έΰϟ΍ϰ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˳
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ˻̂
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˼˹ΔΤϔμϟ΍ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϖϓήϣήϴϏ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ήπΧϷ΍
˾
˻˿
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍Ϊ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
˼˹ϰϟ·
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻ξϴΑϷ΍̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ϖϓήϣήϴϏ
ϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍Ε
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ξϴΑϷ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O O
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ˻̀ ˻̀ ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιή
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ήϤΣϷ΍ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ήπΧϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϕέίϷ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ιήϘϟ΍
˳
%(501:ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
˳ ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
˱
˱
ϯήΧ΃
ΓήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϯήΧ΃
ΓήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήπΧϷ΍
ϭ΃
ǍƬųǽȚ
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍ ǍƬųǽȚ ǍƬųǽȚ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜ˵
ϖϓήϣήϴϏ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
O OϤϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍*-=89CΓέΎη·ήϬψΗ
˳
ϥΎΘΤϔμϟ΍έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˳ ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϖϓήϣήϴϏ
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
˻̂
˼˹
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˺˽˺˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜ˵
Ϥ
ϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
&%ϭ΃
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ϭ΃
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήπΧϷ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O O
ϕέίϷ΍ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛήϤΣϷ΍ϖϓήϣήϴϏ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤ
˺˽˺˼
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
&%ϭ΃ ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ ήϤΣϷ΍
ϭ΃
ξϴΑϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O O
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΔϤ΋ΎϗϲϓS-VideoϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ΔϤ΋ΎϗϲϓI-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθ
˻̂ϰϟ·˻
̀̀ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΔϤ΋ΎϗϲϓI-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
˻̂ϰϟ·˻
ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O O
˻́ΔΤϔμϟ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤ
˻ΔΤϔμϟ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
.720p/1080i/1080p
˻ΔΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΘϟ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
˻̂ϰϟ·
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
&%ϭ΃
˻̂ϰϟ·˻
̀ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
O O
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϭ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍ ήπΧϷ΍ ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
&%ϭ΃
&%ϭ΃
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϕέίϷ΍ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϭ΃
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O ̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϖϓήϣήϴϏ
˺˽˺˼
˺˽˺˼
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
.480p/720p/1080i/1080p
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
˻
˼
˼
˽
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍ ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
˺
˻
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˺
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
˽
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ϖϓήϣήϴϏ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O O
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
&%ϭ΃
&%ϭ΃
˺˾ϰϟ·˺˽ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ· ΔψΣϼϣ
ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
˱
˼˼
0ˬ'ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ· ˱
˱
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
˻́
0ˬ'
ˬ'
Ϧϣ
ϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔόϨμϤϟ΍ΔϬΠϠϟΎ
Ϙϓϭ
)
ϞϴϠϘΗϭζϳϮθΗΙϭΪΣϚϟΫΐΒδϳΪϗΚϴΣˬΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓCADCB9BH-=89C0'6'Fϭ*-=89CΝήΧϞϴλϮΗϡΪϋϰΟή˵
ϳ
ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ΔΤϔμϟ΍
˻́
ΔΤϔμϟ΍
˱
0ˬ'ˬ'
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
)ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
$
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
$
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˱ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
.720p/1080i/1080p
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔόϨμϤϟ΍ΔϬΠϠϟΎ
Ϙϓϭ
˻̂ϰϟ·
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧΓΩϮΟ
˻̂ϰϟ·
˱
$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
0ˬ'ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
$
$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
=ˬ'ϰϠϋ$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ =ˬ'ϰϠϋ$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ ϭ΃
ϭ΃
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
&%ϭ΃&%ϭ΃
˼˼ ˼˼
˺˺
˺˺
˼˻ ˼˻
˺˹
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
˼ΔΤϔλ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍Ω
ϯήΧ΃Γ˱ ή
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍Ϣϗέκ
˾ΔΤϔλ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·Ϣ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·Ύϣκ
˱
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣ
ϞΧ΍ΪΗίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
˻̀
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋Ύ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜ
CADCB9BHϮϳΪϴϔϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍ ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍Ξϣ
ϡΪϘΘϣίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍Ξϣ
ϞΧ΍ΪΗίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
˯Ύϗέίϭ0˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΕ΍έΎη·ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ήμϨϋϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓϞμϔϳ
ΔϘϴϗΩϥ΍Ϯϟ΃ϭΔϘ΋ΎϓΓΩϮΟΕ΍ΫέϮλΓΪϫΎθϤΑϊΘϤΘδΗϑϮγ ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓ
ΕϮμϟ΍ΝήΧϝϼΧΕϮμϟ΍Ε΍έΎη·ΝήΨΗ
ΔϴϘϧϭΔΤο΍ϭέϮλϢϳΪϘΘϟ')˯΍ήϤΣϭ'
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˾˺˽
CADCB9BHϮϳΪϴϔϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍ ˺
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ǍƬųǽȚ
ǍƬųǽȚ
ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϭ΃
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ξϴΑϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃ ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϭ΃
ξϴΑϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ήπΧϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϭ΃
ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍ ήπΧϷ΍ ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϭ΃
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
&%ϭ΃
&%ϭ΃
ϭ΃
ήϤΣϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬ
ϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ϒϴψ
ϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃Ϧϣ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˺˽˺˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜ˵
Ϥϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ
˻
˼
˼
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛήϤΣϷ΍ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍ ήϤΣϷ΍
ήπΧϷ΍
ϭ΃
ǍƬųǽȚǍƬųǽȚ ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ ήϤΣϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϭ΃
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍ ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϤΣϷ΍ ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍ ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
˺
˻
˻
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
˺
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
& ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
˻̂ϰϟ·
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
& ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˻̀
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋς
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
Ϟ
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
& ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
έΰϟ΍ϰϠϋς
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·Ύϣ
˻˾ ˯Ύϗέίϭ0˯ΎπϴΑϭ˯΍ΩϮγΕ΍έΎη·ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ήμϨϋϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓϞμϔϳ
ΔϘϴϗΩϥ΍Ϯϟ΃ϭΔϘ΋ΎϓΓΩϮΟΕ΍ΫέϮλΓΪϫΎθϤΑϊΘϤΘδΗϑϮγ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΕϮμϟ΍ΝήΧϝϼΧΕϮμϟ΍Ε΍έΎη·ΝήΨΗ
ΔϴϘϧϭΔΤο΍ϭέϮλϢϳΪϘΘϟ'
)˯΍ήϤΣϭ'
˼˹ϰϟ·
˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑι
˼
˽
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜ˵Ϥϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ
ΔϤ΋Ύϗϲϓ0-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍ ˽
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍ ξϴΑϷ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍Δ
˺˽˺˼
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˻̂ϰϟ·˻
̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
˻́ΔΤϔμϟ΍
ΔϤ΋ΎϗϲϓI-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
˻̂ϰϟ·˻ ̀ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ΔϤ΋ΎϗϲϓI-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
˽
ˬϡΪϘΘϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧνήόϟ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
˻̂ϰϟ·˻ ̀ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
ΔψΣϼϣ
ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳίΎϔϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ίΎϔϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟίΎϔϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϭ΃
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
&%ϭ΃
ίΎϔϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓίΎϔϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍
ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
˼˼
ϩϼϋ΃ϲΤϴοϮΘϟ΍ϞϜθϟ΍ϦϋϞϴλϮΘϟ΍ΔϘϳήσϒϠΘΨΗΪϗˬίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠϟΎϘϓϭ ˱
0ˬ'ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ΔψΣϼϣ
˱
ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔόϨμϤϟ΍ΔϬΠϠϟΎϘϓϭ
˱
0ˬ'
ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ· $ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
ΔψΣϼϣ
˱
0ˬ'ϰϟ·ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴλϮΗΔΤϔλϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ϴϓˬΕϮλϢΨπϤΑϞϴλϮΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ· ˮϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϮϫΎϣ
=ˬ'ϰϠϋ$ ϳΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
˱ ίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟΐδΣΎϬόοϮϣϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔόϨμϤϟ΍ΔϬΠϠϟΎ
Ϙϓϭ
˱
0ˬ'ˬ')ϦϣϻΪΑ0ˬ6ˬFϭ΃0ˬ0ˬ)0ΕΎϣϼόϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞϴλϮΗϑήσΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ΔϘϳήσϚΤϨϤΗϥ΃ϦϜϤϳ
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧΔϘϳήτΑΔλΎΨϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ρϮτΧϒόον΍ήόΘγ΍ρϮτΧϦϤπΘϳϪϧ΄ΑϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ΰϴϤΘϳ
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
Ϟπϓ΃ϭ΢οϭ΃ΓέϮλΓΩϮΟϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
&%ϭ΃
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
&%ϭ΃&%ϭ΃
=ˬ'ϰϠϋ$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓCADCB9BHϭ-=89C*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ *-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ ˺˺
˺˺
˺˻
ήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϭ΃
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϕέίϷ΍
ήπΧϷ΍ήϤΣϷ΍
˺
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϖϓήϣήϴϏ$ - ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˺
ϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
˺
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϖϓήϣήϴϏ$
- ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
&%ϭ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ϞϴλϮΗ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ϭ΃ϭ΃ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ΔΤϔμϟ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
&%ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˻
˻
˻
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ήπΧϷ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟ
˯΍ήΟϹ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ
˼
˼ΔΤϔλ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
˼ Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭ
˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ϥϮϜϤϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
˾ΔΤϔλ
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍
βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ( ϞϴλϮΗΕ΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΔϘϓήϣήϴϏϥϮϜϤϟ΍ϮϳΪϴϓΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!"!
&(!!'&
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ(
ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
& ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
&%ϭ΃
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ
ήπΧϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ǍƬųǽȚ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
(βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ϡΪϘΘϣίΎϔϠΗίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍
(βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήπΧϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
˺
˺
˽
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτ
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬ$
$ ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬ$ $ ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι
ΔϤ΋Ύϗϲϓ0-SCANϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧςΒο΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ
˺˾˺˽
ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ
˻̂ϰϟ·˻ ̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍$ISPLAY3ETUP
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϊοϭήϴϴϐΗϲϓ(!%έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
˱
ϖϓήϣήϴϏ
̂ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥ
ξϴΑϷ΍
˻̀
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˻
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+
˻
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑι
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍$
ΓέΎη·ήϬψΗ
ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳίΎϔϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϢϋΪϳϡΪΨΘδϤϟ΍ίΎϔϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΔϓήόϤϟίΎϔϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϲϐΒϨϳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑι
ίΎϔϠΘϟ΍ϡΎψϧΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓίΎϔϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍
ϥϵ΍ΔΣ
ϩϼϋ΃ϲΤϴοϮΘϟ΍ϞϜθϟ΍ϦϋϞϴλϮΘϟ΍ΔϘϳήσϒϠΘΨΗΪϗˬίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠϟΎϘϓϭ ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ˬϡΪϘΘϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧνήόϟ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍$ ΓέΎη·ήϬψΗ
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
(!ΕΎϔλ΍Ϯϣ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍
ΔψΣϼϣ
(!ΕΎϔλ΍Ϯϣ
˻˾ ΐϴΗήΘϟΎΑp, 1080iϭDϭDΪϳΪΤΗϢΘϳ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ
ˮϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ϮϫΎϣ ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϗΪϟ΍έϮϬχϰϟ·ΓήϣϝϭϷ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
ΐϴΗήΘϟΎΑp, 1080iϭDϭDΪϳΪΤΗϢΘϳ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξ
ΔϘϳήσϚΤϨϤΗϥ΃ϦϜϤϳ
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧΔϘϳήτΑΔλΎΨϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ρϮτΧϒόον΍ήόΘγ΍ρϮτΧϦϤπΘϳϪϧ΄ΑϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍ΰϴϤΘϳ
$ ΝήΧΔϗΩήϴϴϐΗϦϜϤϳˬΔϴϧΎΜϟ΍ΓήϤϠϟϪϴϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧϦϣΎϣ΃
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϗΪϟ΍έϮϬχϰϟ·ΓήϣϝϭϷ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
˼˹ϰϟ·
˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ
Ϟπϓ΃ϭ΢οϭ΃ΓέϮλΓΩϮΟϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
$ ΝήΧΔϗΩήϴϴϐΗϦϜϤϳˬΔϴϧΎΜϟ΍ΓήϤϠϟϪϴϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧϦϣΎϣ΃
ϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΐδΣϚϟΫϭˬΔϨϴό˵
ϣ$ ΝήΧΕΎϗΩϞϤόΗϻΪϗ $
*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
˻ ̀ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ
ΕΎΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰ
ϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΐδΣϚϟΫϭˬΔϨϴό˵
ϣ$
ΝήΧΕΎϗΩϞϤόΗϻΪϗϳ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
˻̂ϰϟ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓ$ - ϰϠϋ-ϞϐθϣΝήΧςΒοϢΘϳˬϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ$
- ϭ΃$ ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓϳ ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓ$
- ϰϠϋ-ϞϐθϣΝήΧςΒοϢΘϳˬϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ$
- ϭ΃$
ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟ$
ΝήΧήϓϮϳˬ0pϭ΃1080i,7DϰϠϋ$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ
˻̀
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟ$ ΝήΧήϓϮϳˬ0pϭ΃1080i,7DϰϠϋ$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
˺˼
˺˼
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έ
Page 13
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
‫تستطُع‬ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
،‫ بُي تلفاص ساهسىًج‬HDMI ‫فٍ حالت تىصُل كابل‬
- - Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛ
ϯήΧ΃
Page 13‫ بسهىلت‬DVD ‫
تشغُل هشغل‬$
،‫ساهسىًج‬
‫ بُي‬HDMI
‫ فٍ حالت‬- DVD ‫هشغل‬
‫بسهىلتَذعن‬
ٌ‫ساهسىًج الز‬
‫تشغُل تلفاص‬
‫تستطُعفقط هع‬
‫َتىافش هزا‬
( ‫تلفاصبالتلفاص‬
‫الخاصت‬
‫كابل عي بعذ‬
‫تىصُلالتحكن‬
‫باستخذام وحذة‬
έ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
‫صفحت‬
‫ساجع‬
(
)
‫وظُفت‬
Anynet+(HDMI-CEC)
˼˹
‫)هزا فقط هع تلفاص ساهسىًج الزٌ َذعن‬31
‫َتىافش‬
(
‫بالتلفاص‬
‫الخاصت‬
‫بعذ‬
‫عي‬
‫التحكن‬
‫وحذة‬
‫باستخذام‬
˻̂ΔΤϔμϟ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩ
)31 ‫ صفحت‬Anynet
‫) (ساجع‬Anynet+(HDMI-CEC)
‫وظُفت‬
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·Ϛ
Anynet +
+
Anynet +
Anynet
+
˺˻
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθ
˻ΔΤϔμϟ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏ
ι
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍Ν
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋ
‫ فهزا َعٌٍ أى‬،Anynet + ‫ (فٍ حالت وجىد شعاس‬Anynet(βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
+ ‫ ▪ َشجً التحقق هي وجىد شعاس‬.)Anynet+‫الجهاص َذعن وظُفت‬
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
˺
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ
D
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
D
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ
DD
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
DD
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬϖϓήϣήϴϏ$ - ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
ϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσ
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ D
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ
D
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ(
ϞϴλϮΗ
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ D
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ D
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
˯΍ήΟϹ΍ ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
$
$
$
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔϠλϭϒλϭ
D
ΔϠλϭϒλϭ
ΔϠλϭϒλϭ
DD
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
$
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ
D
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ
DD
D
ΔϠλϭϒλϭ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
$
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵ϳϳˬ$
ˬ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵
ϳˬ$ ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵
ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
D ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔϠλϭϒλϭ
ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
ΚϴΤΑ- ήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ΚϴΤΑήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ΚϴΤΑ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑήϤΣϷ΍ϭξϴΑϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ D
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ
˱
˱
˱ϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎ
ϣ΁Ύ˱ϴϴϤϗέ
ϤϗέϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎ
Ϩ˱ ϣ΁Ύ˱ϴϤϗέ
ϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎ
Ϩ˱Ϩ˱ϣ΁Ύ˱
ίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞΑΎϛ(
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ
D
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϖϓήϣήϴϏ ˾ΔΤϔλ
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵
ϳˬ$ ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ -ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
ΚϴΤΑήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵
ϳ
ˬ$
ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
˱
ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎ
Ϩ˱ ϣ΁Ύ˱ϴϤϗέϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΚϴΤΑήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˱
ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎ
Ϩ˱ ϣ΁Ύ˱ϴϤϗέϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
˺˾˺˽
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛΕϮλϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛΕϮλϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍ΓέΎη·ήϬψΗ
˱
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
˻̀
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛΕϮλϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛΕϮλϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
βΒϘϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϗˬ$
$ ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
˻˾ ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎ
ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍!'&
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
˾
˻˿
˻ ΕΎΤϔμϟ΍
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍έΎη·ΕϼΑΎϛϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍έΎη·ΕϼΑΎϛϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμ
˻
˼
˺
˺
˺
˺
˺
˻
ųǽȚ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
˽
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍ ϖϓήϣήϴϏ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ϭ΃ϭ΃
ϭ΃
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
&%ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
˼
˼
˼
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΑΎϛ
Ϗ
ξϴΑϷ΍
˼
ǍƬųǽȚ
ǍƬųǽȚ
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
ϕέίϷ΍
˻
˻˻
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑ!"!
&!'&ϭ΃%(!ϭ΃(!
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑ!"!
&!'&ϭ΃%(!ϭ΃(!
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ϭ΃%(!ϭ΃(!ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣ
ϭ΃%(!ϭ΃(!ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣ
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍έΎη·ΕϼΑΎϛϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
&
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
&O
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑ!"!
&!'&ϭ΃%(!ϭ΃(!
ϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϞϴλϮΘΑϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍έΎη·ΕϼΑΎϛϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϰΘΣϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϞΧΪϟ΍ΩΪΤϣϰϠϋςϐο΍
˻̀
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˼ΔΤϔλ
ϞΑΎϛ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϭ΃%(!ϭ΃(!ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣ
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑ!"!
&!'&ϭ΃%(!ϭ΃(!
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋ-ϞϐθϣϦϣΓέΩΎμϟ΍$
ΓέΎη·ήϬψΗ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
OO O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·Ϧ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˼ΔΤϔλ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
Ύ˱
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"!
ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
&
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϭ΃%(!ϭ΃(!ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣ
ϯήΧ΃
Γ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘ
ίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑ!"! ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
&
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α O
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˳
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ήϤΣϷ΍
˾ΔΤϔλ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
˾ΔΤϔλ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
(!ΕΎϔλ΍Ϯϣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺O
ήϤΣϷ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ ξϴΑϷ΍
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˺˾˺˽ ϥΎΘΤϔμϟ΍1080iϭDϭDΪϳΪΤΗϢΘϳ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΐϴΗήΘϟΎΑp,
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˺˾˺˽
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϗΪϟ΍έϮϬχϰϟ·ΓήϣϝϭϷ%έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ
˱
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O O
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
˻̀ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
$
ΝήΧΔϗΩήϴϴϐΗϦϜϤϳˬΔϴϧΎΜϟ΍ΓήϤϠϟϪϴϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧϦϣΎϣ΃
˱
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
˻̀
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΐδΣϚϟΫϭˬΔϨϴό˵
ϣ$
ΝήΧΕΎϗΩϞϤόΗϻΪϗ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
˺˽˺˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣή
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥ΍ϮΛ˺˹ϥϮπϏϲϓ$ - ϰϠϋ-ϞϐθϣΝήΧςΒοϢΘϳˬϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑ$
ϭ΃$ ϞΑΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽O
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔψΣϼϣ ˽
ΔψΣϼϣ ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼ ΝήΧήϓϮϳˬ0pϭ΃1080i,7DϰϠϋ$
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟ$
ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϥΫϷ΍ϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ϭΕΎϋΎϤδϟ΍ϒϠΗΙϭΪΣΊΟΎϔϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϔΗέ΍ΐΒδϳΪϘϓΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϰΟή˵
ϳ
ϥΫϷ΍ϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ϭΕΎϋΎϤδϟ΍ϒϠΗΙϭΪΣΊΟΎϔϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϔΗέ΍ΐΒδϳΪϘϓΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϰΟή˵
ϳ
ήϬψΗϻ=G7$9BI
$ ΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓ*-=89CΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍έάόΘϳ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻˾ Page 13 ˻˻˿
˾ΕΎΤϔμϟ΍
OOΩ΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ΔψΣϼϣ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
˱ ‫كابل‬
˱ ‫ بُي‬HDMIϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓΕϮμϟ΍ςΒοϰΟή˵
(˻́
ΔΤϔμϟ΍
˻̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟΎ
ϳ *9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟΎ
ϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓΕϮμϟ΍ςΒοϰΟή˵
˼˹ϰϟ·
˻
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
‫
˺˼بسهىلت‬
‫تشغُل هشغل‬
‫تستطُع‬
،‫ساهسىًج‬
‫تلفاص‬
‫حالت تىصُل‬ΔψΣϼϣ
ٍ‫ف‬ϳ- -
DVD
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋Ύϗϲϓ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϥΫϷ΍ϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ϭΕΎϋΎϤδϟ΍ϒϠΗΙϭΪΣΊΟΎϔϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϔΗέ΍ΐΒδϳΪϘϓΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϰΟή˵
ϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΐδΣϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϊοϮϣϒϠΘΨϳ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΐδΣϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϊοϮϣϒϠΘΨϳ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
‫الزٌ َذعن‬
‫
فقط هع تلفاص ساهسىًج‬ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
‫َتىافش هزا‬
( ‫الخاصت بالتلفاص‬
‫بعذ‬
‫ باستخذام وحذة التحكن عي‬
ϥΫϷ΍ϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ϭΕΎϋΎϤδϟ΍ϒϠΗΙϭΪΣΊΟΎϔϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϔΗέ΍ΐΒδϳΪϘϓΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϰΟή˵
˱ Anynet+(HDMI-CEC) ‫وظُفت‬ϳϳ ϳ ˻̂ϰϟ·˻̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟΎ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
)31
‫ساجع صفحت‬
( )ϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓΕϮμϟ΍ςΒοϰΟή˵
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νή
˻̂ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˱
˻̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟΎ
ϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓΕϮμϟ΍ςΒοϰΟή˵
ϳ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΐδΣϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϊοϮϣϒϠΘΨϳ
˻̀ ϥΎΘΤϔμϟ΍
Anynet
+
Anynet
+
˺˽
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
˺˼
ΕϮλ
˻̀ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΐδΣϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϊοϮϣϒϠΘΨϳ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˱ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϯήΧ΃
Γ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵
ϳ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O ˺˽
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
˺˽
˼˼
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˺˽ O
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˺˽
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍Δ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ϯήΧ΃Ε
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·O
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏ
˻ΔΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO $ ΝήΧΪΟϮϳϻ
˺˽˺˼ ϥΎΘΤϔμϟ΍
$ ΝήΧΪ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˺˽˺˼
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
˻
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
&%ϭ΃
&%ϭ΃
˽
˽
˽
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσ
ΔΤϔμϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
&%ϭ΃"
ϭ΃:7.C0535>-7ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
‫ فهزا َعٌٍ أى‬،˼ΔΤϔλ
Anynet
+ ‫ (فٍ حالت وجىد شعاس‬Anynet
+
‫شعاس‬
‫التحقق هي وجىد‬
ً‫ ▪ َشج‬
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
.)Anynet+‫َذعن وظُفت‬
‫الجهاص‬
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α
ˮΔϴϨϘΗ%-8=?93ΔϛήηϡΪΨΘδΗ΍ΫΎϤϟ D
ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϬΟ΍ϭ D
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϰϠϋϭ
ΔϳήχΎϨΗΕϮλϮϳΪϴϓΓέΎη·ΔϳήχΎϨΘϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ΐϠτΘΗ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ΕϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟϲϤϗήϟ΍ϞϘϨϟΎΑ΢ϤδΗΔϬΟ΍ϭϦϋΓέΎΒϋ$
˾ΔΤϔλ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥΈϓˬ-ι΍ήϗ΃ΪΣ΃ϞϴϐθΗΪϨόϓˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍
ςϘϓΪΣ΍ϭϞλϮϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϘϓˬϖϓήϣήϴϏϲ΋Ϯπϟ΍ϞΑΎϜϟ΍ϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϝϮΤϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϴόΘϳϢΛϦϣϭ
ΔϴϤϗέΕΎϧΎϴΑϥϮϜΗϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϘϧ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϕέίϷ΍ϕέίϷ΍
ǍƬųǽȚ
ϮϳΪϴϓϭΕϮλΓέΎη·-ϞϐθϣϞϘϨϳˬ$
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍&'!!'&!"&
ϲϤϗέϰϟ·ϱήχΎϨΗϝϮΤϣϭ΃-ϞϐθϣϲϓϱήχΎϨΗϰϟ·ϲϤϗέ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϞΧΩβΒϘϤΑΩϭΰϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΔϴϫ΍ίΓέϮλνήόϳϭΔϴϤϗέ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˺˾˺˽
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΐΒδΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟϯΩήΘΗˬϞϳϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓ
&'! !"&ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
$
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϻΎϬϧ·ΚϴΣϞπϓϷ΍ϲϫ- ΔϴϨϘΗΪόΗ
ΓέΎηϹ΍ϥ΍ΪϘϓϭζϳϮθΘϟ΍
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟ
ΔϠλϭϒλϭ D
˱
ϰϟ·ϞϐθϤϟ΍ϦϣΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·ϞϘϨΗϭϱήχΎϨΗϲϤϗέϞϳϮΤΗΐϠτΘΗ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
˱
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϘϓˬϖϓήϣήϴϏϦϳέϮΤϣ΍Ϋ
ϼΑΎϛϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
˻̀
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑϭΔϴϤϗέΕϮλΕΎϧΎϴΑϦϋΓέΎΒϋΎϤϫϼϛ$
ϞλϮϣ ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍&'!!'&!*
ΖΒϟ΍Ε΍ΪΣϭϖϓΪΗΕΎϧΎϴΑϭ΃#'$ΔσϮϐπϣήϴϏ
ˮ"˰ΑΩϮμϘϤϟ΍Ύϣ D
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻO
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
&'!
!*ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍ ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϡΎψϧϦϋΓέΎΒϋϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϥ·
ϞϐθϤϟ΍ΝήΨ˵ϳˬ$ ϞΑΎϛϡΪΨΘδϳϞϐθϤϟ΍ϥ΃ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΚϴΤΑήΒϋΎϬΟ΍ήΧ·ϢΘϳϲΘϟ΍-ΕΎϳϮΘΤϣΔϳΎϤΤϟϡΪΨΘδϳ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϟ·ςϘϓΔϴϘϧΔϴϤϗέΓέΎη·
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
˱
ϮϳΪϴϓέΪμϣϦϴΑΎϨ˱ ϣ΁Ύ˱ϴϤϗέϻΎμΗ΍ϡΎψϨϟ΍΍άϫήϓϮϳϭ
ΎϬΨδϧϢΘϳϻ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ϲϟΎϋϲϤϗήϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭ
ϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
Δϟ΁ϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ίΎϬΟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ-ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ξϴΑϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ήπΧϷ΍
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϕέίϷ΍ ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍ ϕέίϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήπΧϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ϕέίϷ΍ϕέίϷ΍ήπΧϷ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗήϬψϳˬϕΎτϨϟ΍
ϊϨϤϟέΪμϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓϯϮΘΤϤϟ΍ήϴϔθΗϢΘϳϭ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ ΔμΧήϣήϴϏΦδϧ˯Ύθϧ·
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞ
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛΕϮλϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμ
˺
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍ ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ήϔλϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
ξϴΑϷ΍
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϖϓήϣήϴϏ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗO
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
'!!'&ϞϴλϮΗϲϓήσϞϴλϮΘΑϢϗˬΕϮμϟ΍ΕϼΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
˻̀
ϖϓήϣήϴϏ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϲϓήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
˼ΔΤϔλ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑξϴΑϷ΍ϭήϤΣϷ΍'!
ϞϴλϮΗ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
&%ϭ΃
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
&%ϭ΃
&%ϭ΃
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤ
&%ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α O
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
&%ϭ΃
˱
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˾ΔΤϔλ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻ
˾ΔΤϔλ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˱
ϯήΧ΃Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˺˾˺˽ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˺˾˺˽
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϲΟέΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎ
˱
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O O
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
O
˻ΔΤϔμϟ΍
˻̀ ϥΎΘΤϔμϟ΍
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
˱
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
˻̀
ΝήΧςΒπϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϢΨπϤϟΎΑιΎΨϟ΍ΕϮμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
˺˽˺˼
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺ ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽O
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ξϴΑϷ΍
ήϤΣϷ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9B
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻˾ ˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
(˼˺
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˼˹ϰϟ·
˻
˻́ΔΤϔμϟ΍
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ε΍ϮϨϘϟ΍ϲ΋ΎϨΛϮϳήΘγ΍ϢΨπϣ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘ
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ· ˼˺
˼˹ϰϟ·
*9HID$9BIΔϤ΋Ύϗϲ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
-ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟϲΟέΎΨϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍ν
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˻̂ϰϟ·
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˻̀ ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλ
˻̀ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˱
ϯήΧ΃Γϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
˳ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
ΔψΣϼϣ
˼˼
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥΫϷ΍ϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍ϭΕΎϋΎϤδϟ΍ϒϠΗΙϭΪΣΊΟΎϔϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϔΗέ΍ΐΒδϳΪϘϓΕϮμϟ΍ϢΨπϣϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϰΟή˵
ϳ έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˱
˻̀ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟΎ
ϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓΕϮμϟ΍ςΒοϰΟή˵
ϳ ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΐδΣϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϊοϮϣϒϠΘΨϳ
ϯήΧ΃Ε
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·O
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟή˵ϳ εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏ
˺˽
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
˻ΔΤϔμϟ΍
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO $ ΝήΧΪΟϮϳϻ
˺˽˺˼ ϥΎΘΤϔμϟ΍
$ ΝήΧ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˺˽˺˼
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓO
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ΔϴόϴΒσήϴϏΝή
ϭΪΒΗ$
˺˽˺˼ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
Δϴόϴ
˺˽˺˼
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻́ΔΤϔμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗO $ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ· ˻́ΔΤϔμϟ΍
$ ΝήΧ
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϭ΃ϭ΃ϭ΃ ϭ΃
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍
ήϤΣϷ΍ήϤΣϷ΍
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
ϭ΃
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϞΑΎϛ(
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
ϖϓήϣήϴϏ
˺
˼
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
ϞΑΎϛ
˽
˼
˽
˺˾
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ
&%ϭ΃"
ϭ΃:7.C0535>-7ΕϮμϟ΍ϢΨπϣΕϮλϡΎψϨΑϞϴλϮΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ιήϘϟ΍Ϟϴϐθ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ %&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ %&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϘϓˬϖϓήϣήϴϏϲ΋Ϯπϟ΍ϞΑΎϜϟ΍ϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ϞϴϐθΘϟ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑ
ϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍&'!!'&!"&
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&'!
!"&ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤϟ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-- &έΰϟ΍ϰϠ
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃ "'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲ
˱
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϼΑΎϛϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴλϮΗϑήσϞϴλϮΘΑϢϘϓˬϖϓήϣήϴϏϦϳέϮΤϣ΍Ϋ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο
˱
ϞϐθϤϟϲϔϠΨϟ΍˯ΰΠϟΎΑΩϮΟϮϤϟ΍&'!!'&!*
˱
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
&'!
!*ϞϴλϮΗϑήτΑ-ι΍ήϗ΃
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
ϯήΧ΃Γήϣ '#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!"
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!"
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰ
ΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
&έΰϟ΍ϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-&έΰϟ΍ϰϠϋ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ΎΎΘ˱ΎΘ˱ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
Θ˱ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪ
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍Ϟϴλ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
˱
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
˱
˱
Ύ
Ύ
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
˱
˱ΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
˱
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
ΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮ
˳
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
˳
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
'ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
' 'έΎσ·ήϬψϳ
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́ ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
ϭ΃
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ ϳϻ
ϻ
ϲ΋ϮοϞΑΎϛ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳ
ϻ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳ
ϻ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
ϖϓήϣήϴϏ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϦϳέϮΤϣϭΫϞΑΎϛ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳ
ϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϳϻ
ϖϓήϣήϴϏ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
˳˳ ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
˳
˳ ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
˳
˳ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
' '
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
'
'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϭ-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϞϴϐθΘΑϢϗ
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕϮλϢΨπϣ
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&%ϭ΃
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻϳϻ
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϳϻ
ϞϴϐθΘϟ΍
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵
ϳϻ
ϻ
Ϟϴ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
˼
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΒΔψΣϼϣ
ϳήϘΗ
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱ΒϳήϘΗ ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΔψΣϼϣ
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϲΟέΎΨϟ΍ϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΘϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤϟϞΧΪϟ΍ΪϳΪΤΗέίϰϠϋςϐο΍
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϊοϭϲϓΎ˱ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤδϟ
!" !%έΰϟ΍ϭ΃ "+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
!" !%έΰϟ΍ϭ΃
ϞϴϐθΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
˼ ˼ "+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
'#0έΰϟ΍
ΝήΧςΒπϟΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
!"!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
ϢΨπϤϟΎΑιΎΨϟ΍ΕϮμϟ΍
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΒϳήϘΗ ΒϳήϘΗ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΒϳήϘΗ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ϴϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΒΒϳήϘΗ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱
ΒϳήϘΗ
ϳήϘΗ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
Ύ˱
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
Ύ˱ϴΎ˱
΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
Ύ˱ϴϴΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϊοϭϲϓΎ˱
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϊοϭϲϓΎ˱
ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
!" !"
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!"
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!"
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!"
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
!"
!%έΰϟ΍ϭ΃
"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼ ˼ ˼˼˼˼˼˼˼˼˼˼
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
˽
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
˺˿
˺˾
˺˿ ˺˿
˺˿
˺˿
˺˿
˺˿
νήόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲτΨΘϟ΍ϭΚΤΒϟ΍ϲΘϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
(("ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ !έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ ϱέίϰϠϋςϐο΍
˻
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ %&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΪϳΪΤΘϟ ϱέίϰϠϋςϐο΍
˼
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
Γ˱ ήηΎΒϣϝϮλϮϟ΍ϲϓΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃ "'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΏϮϠτϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϣϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϰϟ·
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϯήΧ΃Γήϣ Ύ!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΔηΎθϟ΍˯ΎϔΧϹ
˽
˱
ΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ΔψΣϼϣ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥ΍ϮϨϋϦϣήΜϛ΃ΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓΏϮϠτϤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ "2;4.
ϢϠϴϓϦϣήΜϛ΃ΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
ϢϠϴϓϞϛϰϠϋϑήόΘϟ΍ϢΘϳˬ-ιήϗϰϠϋ
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵ϳϻ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϚϨϜϤϳϰΘΣϝϮμϓϲϓ-ι΍ήϗ΃ϢψόϣϞϴΠδΗϢΘϳ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
1*8;.9
ιήϗϰϠϋΔϠΠδϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϪΒθΗΩΪΤϣϊτϘϣϰϠϋέϮΜόϟ΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
ρϮϐπϣΕϮλ
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ %$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
ΖϗϭϝΎΧΩ·ΐΠϳ
ΏϮϠτϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϣϢϠϴϔϟ΍ϞϴϐθΗΔΣΎΗϹ
"25.
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵ϳϻ
ξόΑϊϣΖϗϮϟ΍ϦϋΚΤΒϟ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
ϊΟήϤϛ˯ΪΒϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔψΣϼϣ
ˬϝΎΜϤϟ΍ϲϓ
ϢϠϴϔϠϟΔϠΠδϤϟ΍ΔϴΗϮμϟ΍ΓΩΎϤϟ΍Δϐϟϰϟ·ΓέΎηϺϟ
<-27
B;@=G<ΕϮλϲϓΔϠΠδϤϟ΍ΔϴΗϮμϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϱϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ΔϔϠΘΨϣΔϠΠδϣΔϴΗϮλΩ΍ϮϣϥΎϤΛ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋΓήϓϮΘϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟϰϟ·ΓέΎηϺϟ
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟέΎϴΘΧ΍ϦϣϦϜϤΘΘγ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱!<+;2;4.
ΒϳήϘΗ
ιήϗϱϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϚϟΫϞπϔΗΖϨϛ΍Ϋ·ˬΔηΎθϟ΍Ϧϣ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ΔϔϠΘΨϣΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗ˼˻ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-
ϊοϭϲϓΎ˱ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ· ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
˺̀
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϭΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃ϞμϓϝϼΧΔϋήδΑΚΤΒϟ΍ϚϨϜϤϳˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϲϟΎΘϟ΍ΪϳΪΤΘϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟϲτΨΘϟ΍
ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃ϞμϓϝϼΧΚΤΒϟ΍
ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ ϭ΃ %$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ΔϴϧΎΛϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
/ϭ/ϭ/ϭ/ -
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-- &έΰϟ΍ϰϠϋ
/ϭ/ -
ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
/ˬ/ˬ/
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
ΔψΣϼϣ
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ΔϴϠόϔϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγϦϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϲϓΔϨϴΒϤϟ΍Δϋήδϟ΍ϒϠΘΨΗΪϗ
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
ΔσϮϐπϤϟ΍ι΍ήϗϷ΍˯ΎϨΜΘγΎΑ
ΚΤΒϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃έΪμϳϻ
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
ΔϠΠδϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϲτΨΗ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
ϭ΃ %"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
*" 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΖϤϗ΍Ϋ·ˬ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϞϘΘϨϴδϓˬ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
˳
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
' 'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
ϰϟ·ϞϘΘϨϳˬ *" 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϲϟΎΘϟ΍Ϟμϔϟ΍ϰϟ·ΪϨϋ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
ϖΑΎγϞμϓΔϳ΍ΪΑϰϟ·ϪϟΎϘΘϧ΍ϰϟ·ϪϴϠϋϯήΧ΃ΔτϐοϱΩΆΗ
Ϟμϔϟ΍Δϳ΍ΪΑ
-
ιήϗϭ΃$9BI&::ϊοϭϲϓ-
ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ ΓΩΎϤϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ *" 'έΰϟ΍ϰϠϋΖτϐο΍Ϋ·ˬρϮϐπϣιήϗϭ΃
Δϳ΍ΪΑϰϟ·ϞϘΘϨϳˬ *" 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍
ΔϘΑΎγΔϠΠδϣΓΩΎϣΔϳ΍ΪΑϰϟ·ϪϟΎϘΘϧ΍ϰϟ·ϪϴϠϋϯήΧ΃ΔτϐοϱΩΆΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍
ΖϤϗϭ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋΔϘϴϗΩ˺˾ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ΓΪϣΕίϭΎΠΗ΍Ϋ· ϰϠϋΖτϐο΍Ϋ·
ϖ΋ΎϗΩ˾έ΍ΪϘϤΑϡΎϣϷ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ
ϖ΋ΎϗΩ˾έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ έΰϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔψΣϼϣ
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
!" !%έΰϟ΍ϭ΃ "+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
˼ ˼
˺˿
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻˾ ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
Α
˻˾ ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
˼ΔΤϔλ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
˻˾ ˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
˾˻
˻˿
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
˼˹ϰϟ·
ΔϠϜθϤϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
˾
˻˿
ΔΤϔμϟ΍
˼˺
ΔϠϜθϤϟ΍
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˾ΔΤϔλ
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
˼˹ϰϟ·
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˼˹ϰϟ·
˯΍ήΟϹ΍
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˱
ΔΤϔμϟ΍ ˼˺
ΔϠϜθϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϯήΧ΃ΓήϣΪό˵Α
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
̀
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍ϥΎΘΤϔμϟ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˼ΔΤϔλ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
OΔϠϜθϤϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
˾ΔΤϔλ
ΔΤϔμϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˺˾˺˽
˼ΔΤϔλ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˼ΔΤϔλ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ΕϮλΪΟϮϳϻ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˻̀ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˻̀ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
Ϊό˵
O ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
OO
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˱
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O Γ˱ ΑήϣΪό˵Α
˻̀
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ϯήΧ΃
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˻̀ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˳
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˱
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˼ΔΤϔλ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
Ύ˱
ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
˺˾˺˽ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˱
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ϯήΧ΃
Γ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϯήΧ΃έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Γ˱ ήϣΪό˵
Α
ϯήΧ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O Ϊό˵
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˾ΔΤϔλ
˾ΔΤϔλ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˾ΔΤϔλ
˳
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˱
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˳
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˼˹
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
˾ΔΤϔλ
˱
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻̀
˼˹ΔΤϔμϟ΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϯήΧ΃Γέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ήϣΪό˵Α
˻̂
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
OO O ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻̂
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˾ΔΤϔλ
˺˾˺˽˺˾˺˽
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O ˽
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˺˾˺˽
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˺˾˺˽
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O O νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OνήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O O
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˱ Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϯήΧ΃
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍˻˾ ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
˱
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˻̀
˻̀
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄ΗO
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˻̀
˱
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O O
˽ O
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
˺˾˺˽˻̀˻
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
ι΍ήϗϷ΍ϭϦϳϭΎϨόϟ΍ϲΘϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
OO
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˼˹ϰϟ·
νήόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ϲτΨΘϟ΍ϭΚΤΒϟ΍ϲΘϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O OO
˻ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˱
˻˾ ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
˻ΔΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˻̀ ˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϭΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃ϞμϓϝϼΧΔϋήδΑΚΤΒϟ΍ϚϨϜϤϳˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
O
˾ΕΎΤϔμϟ΍ ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
˻˿
˻
((ϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
(("ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ι΍ήϗϷ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˻̂ϰϟ· ˼˺
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˼˹ϰϟ·
ϲϟΎΘϟ΍ΪϳΪΤΘϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟϲτΨΘϟ΍
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺ -ϞϐθϤΑ$
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
$
˽ ˽ΝήΧΪΟϮϳϻ
˺˽˺˼
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
˺˽˺˼
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗO
˽
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
˺
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
˻̀̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ
˺˽˺˼˻
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϠΠδϣΓΩΎϣϭ΃ϞμϓϝϼΧΚΤΒϟ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5=/19?ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
˻
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O O ϭΪΒΗ$
˾'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻˾ ˻̂ϰϟ·
ΝήΧΔηΎη
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
O
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
˳ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
˾ ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˻˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ϱέίϰϠϋςϐο΍
˻
ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
ϭ΃
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺̀ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍
B:C
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻˾˺˽˺˼
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
˻
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽ &$έΰϟ΍ϭ΃
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
OO O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ΕϮλΪΟϮϳϻ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˼˹ϰϟ·
˺˽˺˼
ΔϴϧΎΛϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟ
˻˻ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍1CCA
˼˹ϰϟ·
˻̀
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˾
˻˿
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˻ ΕΎΤϔμϟ΍ ˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
O
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˼˹ϰϟ· ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˳ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻˻ϰϟ·˻˺ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍CC?A5F?
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
˼˹ϰϟ· ˻̂
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
O
˻˾ ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˻ ̀ΔϬΟ΍ϭ$
ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
OO -
˺̂ϰϟ·˺́ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍)9D95H
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻́ΔΤϔμϟ΍
/ϭ/ϭ/ϭ/
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˾ΕΎΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻˿
˻
ΔΤϔμϟ΍
ϱέίϰϠϋςϐο΍
˼
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΪϳΪΤΘϟ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
.720p/1080i/1080p
˻˻́
ΕΎΤϔμϟ΍
̀
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˻́ΔΤϔμϟ΍
˻˹ϰϟ·˺̂ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍1-=9K
˼˹ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍/ϭ/
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
Γ˱ ήηΎΒϣϝϮλϮϟ΍ϲϓΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ
-
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
O O O $ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ· ˻̂ϰϟ·
˳
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻˺ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍B;@9
˼˹ΔΤϔμϟ΍˻̀
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˻̂
ΕϮλΪΟϮϳϻ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˱
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ϯήΧ΃
Γ
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˻̀
/ˬ/ˬ/
ΏϮϠτϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϣϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ϥ΍ϮϨόϟ΍ϰϟ·
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˻̀
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·˻̀ !έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΔηΎθϟ΍˯ΎϔΧϹ
˽
˳
ϯήΧ΃Γήϣ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ΔψΣϼϣ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
6/7
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˳
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
(775
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
˱
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϯήΧ΃Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϯήΧ΃
ΔϴϠόϔϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγϦϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϲϓΔϨϴΒϤϟ΍Δϋήδϟ΍ϒϠΘΨΗΪϗ
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻̀ ˻ΔΤϔμϟ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
7735*93
˳
˳
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ΔψΣϼϣ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ΔψΣϼϣ
OO O
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ΔσϮϐπϤϟ΍ι΍ήϗϷ΍˯ΎϨΜΘγΎΑ
ΚΤΒϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃έΪμϳϻ
˳
˼˹
ΔΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˻̂
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
.8.*;
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˳
˻̂
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˳
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˱
($2.>
ιήϘϠϟΎ
Ϙϓϭ=G7$9BIΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˻̂
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΔϠΠδϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϲτΨΗ
ϥ΍ϮϨϋϦϣήΜϛ΃ΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓΏϮϠτϤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
604.
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ϥΎΘΤϔμϟ΍
O
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑˬι΍ήϗϷ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳˬϚϟάϛ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˼˼˼˼
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˻ΔΤϔμϟ΍ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
˼˻˼˻
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ϢϠϴϓϦϣήΜϛ΃ΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ
ιήϘϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
O
"2;4.
˺˽˺˼ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˳
O O
˼˼
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˼˻
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
*$%,
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˼˹
˱
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯήΧ΃
Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϢϠϴϓϞϛϰϠϋϑήόΘϟ΍ϢΘϳˬ-ιήϗϰϠϋ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˱
Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍ έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϭ΃ ϯήΧ΃
%"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O ϭΪΒΗ$
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ϯήΧ΃
Γ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍ϥΎΘΤϔμϟ΍
O
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼ ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
Ζδϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϦϣΔϔϴχϭΪϳΪΤΘϟ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΖϤϗ΍Ϋ·ˬ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϞϘΘϨϴδϓˬ *"
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϚϨϜϤϳϰΘΣϝϮμϓϲϓ-ι΍ήϗ΃ϢψόϣϞϴΠδΗϢΘϳ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
˺˽˺˼
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
1*8;.9
έΰϟ΍
ϩάϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳˬϚϟάϛ
ΔϔϴχϮϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
&$έΰϟ΍ϭ΃ .480p/720p/1080i/1080p
ϰϟ·ϞϘΘϨϳˬ *" 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϲϟΎΘϟ΍Ϟμϔϟ΍ϰϟ·ΪϨϋ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ιήϗϰϠϋΔϠΠδϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϪΒθΗΩΪΤϣϊτϘϣϰϠϋέϮΜόϟ΍
*$%,
ϯήΧ΃Γ˱
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
O O νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
˻ΔΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΎϬϟΔϠΑΎϘϤϟ΍έ΍έίϷ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήηΎΒϣϒ΋ΎχϮϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
˻ΔΤϔμϟ΍
ϖΑΎγϞμϓΔϳ΍ΪΑϰϟ·ϪϟΎϘΘϧ΍ϰϟ·ϪϴϠϋϯήΧ΃ΔτϐοϱΩΆΗ
Ϟμϔϟ΍Δϳ΍ΪΑ
ρϮϐπϣΕϮλ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O O
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
O O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
%&
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
ϦϳϭΎϨόϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
-
ιήϗϭ΃$9BI&::ϊοϭϲϓ-
ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˻́ΔΤϔμϟ΍˺˽˺˼
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍ 1- .
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
*"
'έΰϟ΍ϰϠϋΖτϐο΍Ϋ·ˬρϮϐπϣιήϗϭ΃
ΓΩΎϤϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ
ΖϗϭϝΎΧΩ·ΐΠϳ
ΏϮϠτϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϣϢϠϴϔϟ΍ϞϴϐθΗΔΣΎΗϹ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
˺
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˻ΔΤϔμϟ΍ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˺˽˺˼˺˽˺˼ )'+
-ϞϐθϤΑ$
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
"25.
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ξόΑϊϣΖϗϮϟ΍ϦϋΚΤΒϟ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
ϊΟήϤϛ˯ΪΒϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˺˽˺˼
*"βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
Δϳ΍ΪΑϰϟ·ϞϘΘϨϳˬ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
˺˽˺˼
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ&5>7119?ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ι΍ήϗϷ΍ .480p/720p/1080i/1080p
˻́ΔΤϔμϟ΍
ΔϘΑΎγΔϠΠδϣΓΩΎϣΔϳ΍ΪΑϰϟ·ϪϟΎϘΘϧ΍ϰϟ·ϪϴϠϋϯήΧ΃ΔτϐοϱΩΆΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
$ΝήΧΔηΎη
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O O
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
.720p/1080i/1080p
ϭΪΒΗ$
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ
&$έΰϟ΍ϭ΃
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍˻̂ϰϟ·
$
ΖϤϗϭ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋΔϘϴϗΩ˺˾ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ΓΪϣΕίϭΎΠΗ΍Ϋ·
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˺˽˺˼
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ˬϝΎΜϤϟ΍ϲϓ
ϢϠϴϔϠϟΔϠΠδϤϟ΍ΔϴΗϮμϟ΍ΓΩΎϤϟ΍Δϐϟϰϟ·ΓέΎηϺϟ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ˺˽˺˼
˺˽˺˼
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϰϠϋΖτϐο΍Ϋ·
ϖ΋ΎϗΩ˾έ΍ΪϘϤΑϡΎϣϷ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ
<-27
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ
B;@=G<ΕϮλϲϓΔϠΠδϤϟ΍ΔϴΗϮμϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ϭ΃ϲϟΎΤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϞϴϐθΗέ΍ήϜΗϊϴτΘδΗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϱϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
έΰϟ΍
ϖ΋ΎϗΩ˾έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨϴδϓˬ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ϪϠϤϛ΄ΑιήϘϟ΍ϭ΃έΎΘΨϣϢδϗ
9.::" 3.@
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔϔϠΘΨϣΔϠΠδϣΔϴΗϮλΩ΍ϮϣϥΎϤΛ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
˻́ΔΤϔμϟ΍
/79"2;4..6<
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˻́ΔΤϔμϟ΍
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
ΔΤϔμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
$$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
((ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
.720p/1080i/1080p
ΔϬΟ΍ϭ$
O
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍ ˼˻
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
˼˼ ˻́˻̂ϰϟ·
˻̂ϰϟ·˻̂ϰϟ·ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ΔψΣϼϣ
.720p/1080i/1080p
˻́ΔΤϔμϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ιήϘϟ΍ϰϠϋΓήϓϮΘϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟϰϟ·ΓέΎηϺϟ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˻̂ϰϟ·
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
ΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟέΎϴΘΧ΍ϦϣϦϜϤΘΘγ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
!<+;2;4.
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
έ΍ήϜΘϟ΍ΔηΎηήϬψΘϓ
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ιήϗϱϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϚϟΫϞπϔΗΖϨϛ΍Ϋ·ˬΔηΎθϟ΍Ϧϣ
˻́ΔΤϔμϟ΍
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˼˼ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
˻̂ϰϟ·
˼˻
ΔϔϠΘΨϣΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗ˼˻ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-
ςϐο΍ϢΛˬϭ΃&5>71ϭ΃4-;>1<ΪϳΪΤΘϟ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
ΔψΣϼϣ
ι΍ήϗ΃έήϜ˵Ηϭˬϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ΐδΣϞϴϐθΘϟ΍-ιήϗέήϜϳ
˱
ιήϘϠϟΎϘϓϭ+=H@9$9BIΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃ιήϘϟ΍ΐδΣϞϴϐθΘϟ΍-
Ϧϴϧ΍ϮϨϋΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓςϘϓ+=H@9$9BIΔϔϴχϭνήϋϢΘϴγ <5DH9F
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍Ϟμϔϟ΍έ΍ήϜΘϟ
˼˼ ˼˼ ˼˼
˼˻ ˼˻ ˼˻
˼˼ ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ +=H@9
˼˻
ιήϘϟ΍ϰϠϋϞϗϷ΍ϰϠϋ
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ιήϘϟ΍έ΍ήϜΘϟ =G7
˼˼
˼˻
ΎϬϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍έ΍ήϜΘϟ +F57?
ϩΪϳΪΤΘΑΖϤϗιήϘϟ΍Ϧϣ˯ΰΟέ΍ήϜΘϟ
Enter
Return
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
Menu
.
#33
'
"'% %$'
.
#33
˺̀
'
"'% %$'
˺́
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓO
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻO
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΰϣή
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BI
˻˾ ˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗO Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋Ύϗϲϓ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̀
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νή
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλΪ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
˳
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
$1;1->Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
ι΍ήϗϷ΍ϭϦϳϭΎϨόϟ΍ϲΘϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
$1;1->Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
((ϒ΋ΎχϮϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ι΍ήϗϷ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ˯ΪΑΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ˯ΪΑΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϩΪϨϋ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
˺
Ύ˱
ϴ
΋ΎϘϠΗΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϩΪϨϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·O
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗϑΎϘϳ·ΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5=/19?ΪϳΪΤΘϟ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗϑΎϘϳ·ΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϩΪϨϋ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
&$έΰϟ΍ϭ΃
˺̀ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍
B:C
ϩΪϨϋ
O
,(51Aνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒο
˻ΔΤϔμϟ΍
,(51Aνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒο
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˻˻ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍1CCA
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˻˻ϰϟ·˻˺ϦϴΘΤϔμϟ΍ήψϧ΍CC?A5F?
(νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴϐθΘϠϟ
(νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴϐθΘϠϟ
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϢΛˬϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˼
˺̂ϰϟ·˺́ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍)9D95H
ϢΛˬϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˼
ϥΎΘΤϔμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
,()έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϭ!22ΪϳΪΤΘϟ
˺˽˺˼
˻˹ϰϟ·˺̂ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍1-=9K
,()έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϭ!22ΪϳΪΤΘϟ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΔηΎθϟ΍ϢΠΣήϴϐΘϳ
˻˺ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍B;@9
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΔηΎθϟ΍ϢΠΣήϴϐΘϳ
˱
" "
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔηΎθϟ΍Ω΍ΪϋϹΎ
ϘϓϭϒϠΘΨϣϞϜθΑΔηΎθϟ΍ήϴϐμΗήϴΒϜΗϊοϭϞϤόϳ
˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔηΎθϟ΍Ω΍ΪϋϹΎ
ϘϓϭϒϠΘΨϣϞϜθΑΔηΎθϟ΍ήϴϐμΗήϴΒϜΗϊοϭϞϤόϳ
!11#33 ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˺˽˺˼
=GD@5M*9HID
!11#33 =GD@5M*9HID
6/7
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϚϴϠϋϦϴόΘϳˬ,()έΰϟ΢ϴΤμϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϚϴϠϋϦϴόΘϳˬ,()έΰϟ΢ϴΤμϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
(775
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
=GD@5M*9HIDΔϤ΋ΎϗϲϓΔΤϴΤμϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
7735*93
ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
=GD@5M*9HIDΔϤ΋ΎϗϲϓΔΤϴΤμϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ΔψΣϼϣ
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
.8.*;
˻̂ϰϟ·˻
̀
˻́ΔΤϔμϟ΍
˱$
˻̂ϰϟ·˻ ̀
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
($2.>
ιήϘϠϟΎ
Ϙϓϭ=G7$9BIΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
˻̂ϰϟ·
$
604.
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
Letter Box 4:3
!11#33 έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑˬι΍ήϗϷ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳˬϚϟάϛ
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
%
%# #"%
"'% %$'
%# #"%
"'% %$'
'
%
Letter Box 4:3
($%
($%
%
'
!11#33
%
%# #"%
"'% %$'
%# #"%
"'% %$'
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ *$%,
ϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
Ζδϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϦϣΔϔϴχϭΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ϩάϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳˬϚϟάϛ
ΔϔϴχϮϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ &$έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍
ΔψΣϼϣΔψΣϼϣ
*$%,
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΎϬϟΔϠΑΎϘϤϟ΍έ΍έίϷ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήηΎΒϣϒ΋ΎχϮϟ΍
%&
ϦϳϭΎϨόϟ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍
˼˼
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑίΎϔϠΗϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑίΎϔϠΗϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
1- .
)9D95HΔϔϴχϭϞϤόΗϻΎϤΑέˬιήϘϟ΍ΐδΣ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
˺
)9D95HΔϔϴχϭϞϤόΗϻΎϤΑέˬιήϘϟ΍ΐδΣ
)'+
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ&5>7119?ΪϳΪΤΘϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
)%$
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
)%$
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ &$έΰϟ΍ϭ΃
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
%$
& & %$
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϭ΃ϲϟΎΤϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ϭ΃ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϞϴϐθΗέ΍ήϜΗϊϴτΘδΗ
ΔΒδϨΑιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΔΒδϨΑιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϪϠϤϛ΄ΑιήϘϟ΍ϭ΃έΎΘΨϣϢδϗ
9.::" 3.@
ΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ϲϔΘΨΗˬ˺˻̄˼˾νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
ΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ϲϔΘΨΗˬ˺˻̄˼˾νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
/79"2;4..6<
ΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
((ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϲϔΘΨΗϻΪϗˬιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ
Ύ˱
ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔηΎθϠϟ
ΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ϲϔΘΨΗϻΪϗˬιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ
Ύ˱
ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔηΎθϠϟΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
ϞϣΎϜϟΎΑ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϞϣΎϜϟΎΑ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
,!!&
ΏήϗϦϋ
,!!&
ΏήϗϦϋ
έ΍ήϜΘϟ΍ΔηΎηήϬψΘϓ
ΏήϗϦϋ
ΏήϗϦϋ
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ςϐο΍ϢΛˬϭ΃&5>71ϭ΃4-;>1<ΪϳΪΤΘϟ
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
"+"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
"+"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
ΔψΣϼϣ
ι΍ήϗ΃έήϜ˵Ηϭˬϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ΃Ϟμϔϟ΍ΐδΣϞϴϐθΘϟ΍-ιήϗέήϜϳ
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
ι΍ήϗϸϟι΍ήϗϸϟ ˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
˱
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
:<8-7)501
ιήϘϠϟΎϘϓϭ+=H@9$9BIΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ϭ΃ιήϘϟ΍ΐδΣϞϴϐθΘϟ΍-
:<8-7)501
˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
*+'ϊοϮϟ΍
ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
Ϊϣ˴ ϢΘϳ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
*+'ϊοϮϟ΍
ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
Ϊϣ˴ ϢΘϳ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
Ϧϴϧ΍ϮϨϋΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓςϘϓ+=H@9$9BIΔϔϴχϭνήϋϢΘϴγ
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍Ϟμϔϟ΍έ΍ήϜΘϟ <5DH9F
*+'ϊοϮϟ΍
ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
*+'ϊοϮϟ΍ ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
Ύ˱ϴϘϓ΃ΓέϮμϟ΍ήϬψϣ
Ϙϓ΃ΓέϮμϟ΍ήϬψϣ
ιήϘϟ΍ϰϠϋϞϗϷ΍ϰϠϋ
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ Ύ˱ϴ+=H@9
%$ & & =G7
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ιήϘϟ΍έ΍ήϜΘϟ %$
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
+F57?
ΎϬϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍έ΍ήϜΘϟ
ΔϠϣΎϜϟ΍ΔηΎθϟ΍
ΔϠϣΎϜϟ΍ΔηΎθϟ΍
ϩΪϳΪΤΘΑΖϤϗιήϘϟ΍Ϧϣ˯ΰΟέ΍ήϜΘϟ
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ ϣϢΘϳ Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
˴
,!!&
.
,!!&
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
#33
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
(1<>5/-75>
(1<>5/-75>
ίΎϔϠΗϡ΍ΪΨΘγΎΑ˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ιήϗνήϋΪϨϋ
ίΎϔϠΗϡ΍ΪΨΘγΎΑ˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ιήϗνήϋΪϨϋ
.
ΔηΎθϠϟϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ϰϠϋ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ήϬψΗˬ̂˺˿ΔΒδϧϱΫ
ΔηΎθϠϟϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ϰϠϋ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ήϬψΗˬ̂˺˿ΔΒδϧϱΫ
ΓέϮμϟ΍ήϬψϣϲϓϲϘϓ΃Ω΍ΪΘϣ΍ΙϭΪΣϊϨϤϟ
#33
ΓέϮμϟ΍ήϬψϣϲϓϲϘϓ΃Ω΍ΪΘϣ΍ΙϭΪΣϊϨϤϟ
"'% %$'
'
'
˺̂
˺̂
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦ
νήόΘϟ΍Δ
ϯήΧ΃Εϼ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓ
$ ΝήΧΪ
ϭΪΒΗ$ ΝήΧ
ΔϴόϴΒ
'
'
ήϬψΗϻ
"'% %$'
˺́
$ ΝήΧ
Enter
Setup
Enter
Return
Menu
˾ΔΤϔλ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍ O
˱
$f+%¸*Ÿ˜³2*a<(
*
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(
*
˻̀
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG* DVD …8*|E&*Hš*΄7¸f+ Parentalj’ª;KœžŒMENU 4~G*¨›<‡„9* Stop „9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&*
fJaJf„-«kG*
…8*|E&* Ž*§I&*·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level
aMatkG DVD
¢M4~G*¨›<‡„9*
ENTER
4~G*K&*
¨›<‡„9*Ÿ. SetupaMatkG
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
*œ„‚MfHa/§M,|„6&¸*
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(
ENTER 4~G*K&*
¨›<
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Kids Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(
*
fi
Language Setup
PARENTAL SetUP
fi
Audio Setup
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
MENU 4~G*¨›<‡„9* Stop „9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&
*
fi
Display Setup
¢M4~G*¨›<‡„9*
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ENTER 4~G*K&*
¨›<‡„9*Ÿ. SetupaMatkG ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
Parental Setup :
Setup
Enter
Enter Password
Setup
Enter
Return
Menu
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
$f+%¸*Ÿ˜³2*a<(*
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
˺˾˺˽
Rating Level
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG*
DVD …8*|E&*Hš*΄7¸f+ Parentalj’ª;KœžŒj„7f„G*
fJaJf„-«kG* DVD …8*|E&
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
* Ž*§I&*·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(*œ„‚MfHa/§M,|„6&¸*
4K|¼*jž›Fœ12&*
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶
Enter Password
Change Password
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
j„7f„G*
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(*fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(*/4* •
œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(*K
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(f+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
: Kids Safe
Rating Level
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Change Password
: Kids Safe
Menu
4K|¼*jž›Fœ12&*
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶ PARENTAL SetUP
PARENTAL SetUP
Return
Return
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
Menu
Rating Level
Level
Rating
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
: Kids Safe
Kids Safe
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level aMatkG
Change Password Level 2
Level 3
ENTER 4~G*K&*
¨›<
Level 4
Kids Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
Level 5
Setup
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
$1;1->Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϥϮϳΰϔϴϠΗίΎϬΟϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
˻˾ PARENTAL SetUP
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
˾
˻˿
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΕ΍Ϋι΍ήϗϸϟ
fi
Display Setup
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
Parental Setup : ΔψΣϼϣ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
1>>1<:B
j‰0ÑH
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ˯ΪΑΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ιήϘϟ΍ϰϠϋΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
«kG*…8*|E&¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(*NÑnžD ήϬψΘγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϥϮϳΰϔϴϠΗίΎϬΟϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ· Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϩΪϨϋ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
KL§k„€¼*¨›<œžk„
ϞϤόΗϻΪϗϭ
)+,)%έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ'!ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ
˻
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·MENU4~G*¨›<‡„9*2*a<(¸*jž)fE…9|<$f’1(
¸•
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗϑΎϘϳ·ΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΕ΍Ϋι΍ήϗϸϟ
"-9%/-9
ΕϮλΕΎϐϟ́ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϩΪϨϋ
ΔψΣϼϣ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
1>>1<:B
ΕϮλΪΟϮϳϻ
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
,(51Aνήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒο
j‰0ÑH
˻̀
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˭-ιήϗϞϴϐθΗϢΗϰΘϣΕϮμϟ΍Δϐϟβϔϧϡ΍ΪΨΘγϻ
ιήϘϟ΍ϰϠϋΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
«kG*…8*|E&¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(
*NÑnžD ήϬψΘγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
V ideo Output
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍
KL§k„€¼*¨›<œžk„ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
OOutput
¨›<‡„9*Ÿ.
. Video
(νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴϐθΘϠϟ
˳ Parental Setup aMatkG ¢M4~G*¨›<‡„9*
.Video
Outpu2a0
˻
˿ ΔΤϔμΑΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
ϞϤόΗϻΪϗϭ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
%$ & S-Video ENTER 4~G*K&*
ϢΛˬϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˼
MENU4~G*¨›<‡„9*2*a<(¸*jž)fE…9|<$f’1(¸ •
Video s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
"-9%/-9
ΕϮλΕΎϐϟ́ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
Component
I-SCAN
ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
,()έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϭ!22ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
.(525i) Component
.(625i/525i)
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O Interlace
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˳
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΔηΎθϟ΍ϢΠΣήϴϐΘϳ
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
fi
Language Setup
ComponentP-SCAN ˼˹ΔΤϔμϟ΍
˭-ιήϗϞϴϐθΗϢΗϰΘϣΕϮμϟ΍Δϐϟβϔϧϡ΍ΪΨΘγϻ
˻̂
V ideo
ideos|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
Output
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
V
Output
˱
fi
Audio Setup
"
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
.(525p)
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔηΎθϟ΍Ω΍ΪϋϹΎ
ϘϓϭϒϠΘΨϣϞϜθΑΔηΎθϟ΍ήϴϐμΗήϴΒϜΗϊοϭϞϤόϳ
¨›<‡„9*Ÿ.Parental Setup aMatkG ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍
¢M4~G*¨›<‡„9*
.
(625p/525p)
Component
Progressive
ϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
,!!&
.
Video
Output
.Video
Outpu
2a0
¨›<‡„9*Ÿ.
¢M4~G*¨›<‡„9*
. Video
.VideoOutput
Outpu2a0
˻
Parental Setup aMatkG fiENTER
˿ ΔΤϔμΑΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
Display Setup
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
Display
jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*·
No K&* Yes 4fª»*aMa³ŸkM½*3(* •
4~G*K&*
!11
Video
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
S-Video
!11
ΎϬ
Level 6
Enter
Return
Menu
fi
Language Setup
)+,)%έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ'!ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ
˻
fi
Audio Setup
Setup
Enter
Return
Menu
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
ΔϣΪϘΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
Setup
Enter
Setup
Return
Return
Menu
Menu
ΔϴΑήόϟ΍
Enter
& S-Video #33
#33 Video
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
%$
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
j•+f„€G*jž)f•G*¾(*j„7f„G*2§Œk„€DP£*§.£§„­=· Setup
=GD@5M*9HID
ENTER 4~G*K&*
*,+ +#έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
%
%
Parental Setup :
#"%
%#
%#
#"%
"'%
"'% %$'
%$'
'
'
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0 ComponentI-SCAN ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧςΒοϚϴϠϋϦϴόΘϳˬ,()έΰϟ΢ϴΤμϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϦϣΪϛ΄ΘϠϟ
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0 ComponentI-SCAN ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
.(525i) Component
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
.(625i/525i)
Interlace
.(525i) Component
.(625i/525i)
Interlace
("%'&&έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
Setup
jª+|ŒG*
ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
=GD@5M*9HIDΔϤ΋ΎϗϲϓΔΤϴΤμϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
fi
Language Setup
ϯήΧ΃Γ˱ P-SCAN
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
Component
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
fi
Language Setup
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
ComponentP-SCAN fi
Audio Setup
.(525p)
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
.(625p/525p)
Component Progressive
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
fi
Audio Setup
˻̂ϰϟ·˻ ̀
˺
.(525p)
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
.(625p/525p)
Component Progressive
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
%'&&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
,!!&
fi
Display Setup
K&
*
¨›<‡„9*Ÿ.
Rating
Level
aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
$
Display
jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*·
No
K&
*
Yes
4fª»*aMa³ŸkM½*3(
*
•
fi
Display Setup
Display jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*· No K&* Yes 4fª»*aMa³ŸkM½*3(* • :<8-7%/<119
Parental Setup :
P£*§.£§„­=· Setup
ENTER
4~G*
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϓ΍ϮΘϤϟ΍
j•+f„€G*jž)f•G*¾(
*
j„7f„G*2§Œk„€D
Parental
SetupΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
:
*,+
+#έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
P
Letter
j•+f„€G*jž)f•G*¾(
*j„7f„G*2§Œk„€D
£*§.£§„­=· Setup
Letter Box
Box 4:3
4:3
!11
!11#33
#33 DISPLAY SETUP ˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
O
ΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϢΘϳ
PARENTAL SetUP
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
.
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
("%'&&έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
Rating level
: Kids Safe
%$
&
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ Change Password
Ϊό˵Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
#55
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
%'&&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺ Rating Level aMatkG
K&*
¨›<‡„9*Ÿ.
¢M4~G*¨›<‡„9* ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
K&*
¨›<‡„9*Ÿ. Rating Level aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ENTER 4~G*
:<8-7%/<119
˼ΔΤϔλ
ENTER
4~G*
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϓ΍ϮΘϤϟ΍
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔψΣϼϣ
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
DISPLAY SETUP
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
DISPLAY SETUP
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
PARENTAL SetUP
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
˺˽˺˼
ΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϢΘϳ
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
*,!!&
fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(
*/4* •
$f„­•I*¨k0j†•¡G*‡g„­+™G
*(,
j’ª;Kuž„€-¸
PARENTAL SetUP
.
Rating level .480p/720p/1080i/1080p
: Kids Safe
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
*K
Rating level
Safe
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
%$ & œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
: Kids
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
P *§.
Change
Password
j†•¡G*‡g„9aŒ+œª„kG*¢H5¢HœE&
¸
*¨›<
£
ΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗέΎϴΧήϬψϴγ
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(
f
+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
Change Password
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑίΎϔϠΗϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵Α
#55
ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
)9D95HΔϔϴχϭϞϤόΗϻΎϤΑέˬιήϘϟ΍ΐδΣ
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
*9D95G
j’ª;KœžŒ-¸f¯4…8|•G*h„€0
=J/ιήϗΐδΣΔϴΟέΎΧ
4K|¼*jž›Fœ12&
*
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
Ύ˱
ϣ
ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
ϴ
γ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
˴
j„7f„G*
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
«„9*ÎD*œ˜„+
0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟˬ-
ϞϴϐθΗΪϨϋ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(*,!!&
*fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(
fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(**/4*
/4* ••
˾ΔΤϔλ
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
ΔψΣϼϣ
)%$ -ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
*$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
*KK
œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
*
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
PARENTAL SetUP
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(
+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣΔϔϠΘΨϣΞ΋ΎΘϧϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗΪϗ
ΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗέΎϴΧήϬψϴγ
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(
ff+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
$f+%
¸O
*Ÿ˜³2*a<(*
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
:
Kids
Safe
Rating
Level
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video
Video Output
Output‡g„9jGf0·
‡g„9jGf0· ••
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
%$
&
˻́ΔΤϔμϟ΍
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+
4K|¼*jž›Fœ12&
=J/ιήϗΐδΣΔϴΟέΎΧ
Change *Password
4K|¼*jž›Fœ12&
*
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
j„7f„G*
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG*
DVD
…8*|E&
*
Hš*΄7¸f+
Parental
j’ª;KœžŒj„7f„G*
«„9*ÎD*œ˜„+
0000
¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶
ΔΒδϨΑιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˻̂ϰϟ·
˺˾˺˽
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶
Enter Password
ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
*I6H=H@9έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
fJaJf„-«kG*
DVD …8*|E&*
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
Ž*§I&*·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ϲϔΘΨΗˬ˺˻̄˼˾νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
ΔψΣϼϣ
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(*œ„‚MfHa/§M,|„6&¸*
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
PARENTAL SetUP
ΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ˱
PARENTALϴSetUP
ϲϔΘΨΗϻΪϗˬιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ
Ύ˱
γ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣΔϔϠΘΨϣΞ΋ΎΘϧϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗΪϗ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔηΎθϠϟ
$f+%¸¸*Ÿ˜³2*a<(
*Ÿ˜³2*a<(
*
ΔϴοΎϳέΕΎτϘϟϰϠϋΔϳϮΘΤϤϟ΍ΪϫΎθϤϠϟΊϴτΒϟ΍έ΍ήϜΘϟ΍ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
: Kids Safe
Rating Level
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϬγϭϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
$f+%
*
ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
: Kids Safe
Rating Level
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(
*
˻̀
ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
ϞϣΎϜϟΎΑ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
Change Password
Change Password
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
:91
ΎϬΘγ΍έΩϚϨϜϤϳΚϴΤΑΎϫήϴϏϭϞϤόΗϲΘϟ΍ΔϴϘϴγϮϤϟ΍Ε΍ϭΩϷ΍ϭΔϛήΤϟ΍ϭ
, &έΰϟ΍
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG* DVD
DVD
…8*|E&**Hš*΄7¸f+
Hš*΄7¸f+ Parental
Parentalj’ª;KœžŒj’ª;KœžŒϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍
#55
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG*
…8*|E&
MENU 4~G*¨›<‡„9* Stop
„9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&*
,!!& ΏήϗϦϋ
Enter Password
Enter Password
ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
fJaJf„-«kG*
DVD …8*|E&
…8*|E&** Ž*§I&
Ž*§I&**·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
*I6H=H@9έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΏήϗϦϋ
fJaJf„-«kG*
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level
aMatkG DVD
¢M4~G*¨›<‡„9*
ENTER
4~G*K&*
¨›<‡„9*Ÿ.
SetupaMatkG
$'
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(
*
œ„‚MfHa/§M,|„6&
¸
*
(("'!έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
*œ„‚MfHa/§M,|„6&
¸*
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(
ENTER
4~G*K&*
¨›<
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Kids Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
(ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
"+"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϬγϭϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(
**
$&'$ ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ%'&&ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ ˻
fi
Language Setup
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΕϮμϟ΍ήϴϐΘϳ
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
:91
PARENTAL SetUP
,
&έΰϟ΍
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
fi
MENU 4~G*¨›<‡„9*
Stop
„9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&
* Audio Setup
#55
MENU
4~G*¨›<‡„9* Stop „9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&*
ι΍ήϗϸϟ
˼˼ ϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍
Rating Level
Rating
: Kids Safe
ΔψΣϼϣ
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
Kids Safe
ENTER 4~G*K&* Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕϮμϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
¨›<‡„9*Ÿ. Setup
aMatkGfi
Display Setup
Level ˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level:<8-7)501
aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
ENTER
4~G*K&*
¨›<‡„9*Ÿ. Setup
aMatkG ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
$'
Change Password
.
Level 2
˺˽ϭ˺́ϦϴΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ
%$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
Parental Setup :
ENTER
4~G*K&*
¨›<
(("'!έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
Level 3 *+'ϊοϮϟ΍ ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
ENTER
4~G*K&* ¨›<
Ϊϣ˴ ϢΘϳ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Level
4
Kids Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
*+'ϊοϮϟ΍ ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
Kids
Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
Level5 !*%
Ύ˱ϴϘϓ΃ΓέϮμϟ΍ήϬψϣ
Level 6
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ=G7$9BI
˻˾ fi
Language Setup
$&'$ ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ%'&&ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ
˻
fi
Language Setup
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΕϮμϟ΍ήϴϐΘϳ
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
PARENTAL SetUP
%$
&
fi
Audio
Setup
PARENTAL SetUP
*$%,
fi
Audio Setup
˾
˻˿
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
fi
Display Setup
Kids
Rating Level
Level
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕϮμϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
Rating
: KidsSafe
Safe
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
fi
Display Setup
ΔψΣϼϣ
Safe
Change Password Kids
Level 2
ΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
˼˹ϰϟ·
Parental Setup :
˼˺
Change Password .
Level
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
Parental Setup :
Level 23
ϚϨϜϤϳˬ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔϠϣΎϜϟ΍ΔηΎθϟ΍
Level 3
"
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Level 4
-ι΍ήϗ΃ΔϓΎϛϰϠϋϞϤόΗϻΪϗϭιήϘϟ΍ϰϠϋ
Level
j‰0ÑH
Level 45
Level
56 !*%
ϭ΃%>1<1:ϦϴΑϦϣέΎϴΘΧϻ΍
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ ¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(
Level
«kG*…8*|E&
*NÑnžD ˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϥϮϳΰϔϴϠΗίΎϬΟϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
Level 6
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ=G7$9BI
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
Δϐϟ˼˻ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
KL§k„€¼*¨›<œžk„
)+,)%έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ'!ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ
˻
,!!&
12>ϭ΃$534>
˻̂ϰϟ·
*$%,
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϠϟ
MENU
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΕ΍Ϋι΍ήϗϸϟ
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
4~G*¨›<‡„9*2*a<(¸*jž)fE…9|<$f’1(¸ •
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
ΔψΣϼϣ ϚϨϜϤϳˬ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟβϔϧνήόϟ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
1>>1<:B
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
"
j‰0ÑH ˻̀ j‰0ÑH
-ι΍ήϗ΃ΔϓΎϛϰϠϋϞϤόΗϻΪϗϭιήϘϟ΍ϰϠϋ
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
ϭ΃%>1<1:ϦϴΑϦϣέΎϴΘΧϻ΍
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ϊΟέ΍ˬΖϗϭϱ΃ϲϓ
(1<>5/-75>
«kG*…8*|E&
¸
*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(
*
N
Ñ
nžD
ήϬψΘγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
«kG*…8*|E&¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(*NÑnžD KL§k„€¼*¨›<œžk„ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ O
Δϐϟ˼˻ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
KL§k„€¼*¨›<œžk„
ϞϤόΗϻΪϗϭ
˳
ίΎϔϠΗϡ΍ΪΨΘγΎΑ˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ιήϗνήϋΪϨϋ
˻
˿ ΔΤϔμΑ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
12>ϭ΃$534>
"
MENU4~G*¨›<‡„9*2*a<(
4~G*¨›<‡„9*2*a<(¸¸*jž)fE…9|<$f’1(
*jž)fE…9|<$f’1(¸¸ ••
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϠϟ
ΏϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
MENU
ΔηΎθϠϟϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ϰϠϋ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ήϬψΗˬ̂˺˿ΔΒδϧϱΫ
"-9%/-9
ΕϮλΕΎϐϟ́ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ -ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟβϔϧνήόϟ
ΓέϮμϟ΍ήϬψϣϲϓϲϘϓ΃Ω΍ΪΘϣ΍ΙϭΪΣϊϨϤϟ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛ$'ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˳
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˭-ιήϗϞϴϐθΗϢΗϰΘϣΕϮμϟ΍Δϐϟβϔϧϡ΍ΪΨΘγϻ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻̂
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ϊΟέ΍ˬΖϗϭϱ΃ϲϓ
&$έΰϟ΍
V ideo Output
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍
¨›<‡„9*Ÿ.
Setup aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
. Video
.VideoOutput
Outpu2a0
˻
ΔΤϔμΑΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
Parental
˿ΔΤϔμΑ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
%$ & S-Video ENTER 4~G*K&*
"
Video s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
ΏϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0 ComponentI-SCAN ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛ$'ϰϠϋ
.(525i) Component Interlace
.(625i/525i)
ϯήΧ΃Γ˱ P-SCAN
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϣ˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
fi
Language Setup
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
Component
&$έΰϟ΍
fi
Audio Setup
.(525p)
.(625p/525p)
Component Progressive
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
,!!&
fi
Display Setup
Display jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*· No K&* Yes 4fª»*aMa³ŸkM½*3(* •
Parental
Setup
:
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
*,+ +#έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
j•+f„€G*jž)f•G*¾(*j„7f„G*2§Œk„€DP£*§.£§„­=· Setup
˺̂
˻˹
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η O
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
˻ΔΤϔμϟ΍
Enter
Return
Menu
TV Aspect
%
%
Setup
Setup
jª+|ŒG*
jª+|ŒG*
: 4:3 L-Box
Still Mode
($%
($%
'
'
#"%
%#
%#
#"%
"'%
"'% %$'
%$'
: Auto
Screen Messages
Black Level
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
TV System
Setup
')(( Setup
Enter
Return
Menu
Video Output
Enter
TV Aspect
: 4:3 L-Box
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Messages : On
Screen Messages : On
Black Level
: On
Black Level
On
: S-Video
TV System
:I PAL
S-Video
-SCAN
TV System
:I PAL
-SCAN
Video Output
:P-SCAN
COMPOSIT/SVID ¤
Setup Video Output
:P-SCAN
COMPOSIT/SVID ¤
: On
: On
S-Video
:I PAL
-SCAN
:P-SCAN
COMPOSIT/SVID ¤
Return
Menu
j‰0ÑH
Setup
Enter
Enter
')(( Return
Return
Menu
Menu
Setup
Setup
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
')(( Setup
Setup
Enter
Enter
.6<
Return
Return
Menu
Menu
')(( &!
Setup
.6<
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
Setup
Setup
&!
Enter
Enter
Setup
Setup
Return
Return
Return
Return
Menu
Menu
Menu
Menu
jª+|ŒG*
Enter
Enter
Setup
("%'&&έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
Enter
Return
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
Menu
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
%'&&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
K&*
¨›<‡„9*Ÿ. Rating Level aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
:<8-7%/<119
ENTER 4~G*
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϓ΍ϮΘϤϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
DISPLAY SETUP
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
˻˹
ΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϢΘϳ
˺˽˺˼
PARENTAL
SetUP
.
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
Rating level
%$ &
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
: Kids Safe
Change Password
#55
ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪϣ˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˺˽˺˼
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(*,!!&
fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(*/4* •
œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
*K
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗέΎϴΧήϬψϴγ
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(f+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
˻́ΔΤϔμϟ΍
=J/ιήϗΐδΣΔϴΟέΎΧ
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
Black Level
TV System
Setup
')(( Video Output
Enter
: On
: On
S-Video
:I PAL
-SCAN
:P-SCAN
COMPOSIT/SVID ¤
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
4K|¼*jž›Fœ12&*
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶ D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
j„7f„G*
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΔψΣϼϣ
˻̂ϰϟ·
PARENTAL SetUP
: Kids Safe
Rating Level
Change Password
Enter Password
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣΔϔϠΘΨϣΞ΋ΎΘϧϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗΪϗ
$f+%¸*Ÿ˜³2*a<(*
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG* DVD …8*|E&*Hš*΄7¸f+ Parentalj’ª;KœžŒ-
ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(f+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
j„7f„G*
4K|¼*jž›Fœ12&*
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶ $f+%¸*Ÿ˜³2*a<(*
PARENTAL SetUP
: Kids Safe
Rating Level
Change Password
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG* DVD …8*|E&*Hš*΄7¸f+ Parentalj’ª;KœžŒfJaJf„-«kG* DVD …8*|E&* Ž*§I&*·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(*œ„‚MfHa/§M,|„6&¸*
Enter Password
Setup
Enter
Return
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(*
Menu
MENU 4~G*¨›<‡„9* Stop „9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&*
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
ENTER 4~G*K&*
¨›<
Kids Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
ENTER 4~G*K&*
Audio Setup
fi
Rating Level
Level
Rating
: Kids Safe
Kids Safe
Change Password Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Display Setup
fi
Parental Setup :
Setup
mfHьG*
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
mfHьG*
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
mfHьG*
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
Setup
Enter
)+,)%έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ'!ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ
˻
Enter
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϥϮϳΰϔϴϠΗίΎϬΟϡΪΨΘδΗΖϨϛ΍Ϋ·
΍ήϴϣΎϜϟ΍Δϳϭ΍ίήϴϴϐΗ
΍ήϴϣΎϜϟ΍Δϳϭ΍ίήϴϴϐΗ
΍ήϴϣΎϜϟ΍Δϳϭ΍ίήϴϴϐΗ
Return
Menu
Menu
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΕ΍Ϋι΍ήϗϸϟ
ιήϗϭ΃-ιήϗ˯΍ΰΟ΃ϰϠϋΔϣϼϋϊοϭΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ϚϨϜϤϳˬϦϴόϣΪϬθϤϟΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳ-ιήϗϥΎϛ΍Ϋ·
ιήϗϭ΃-ιήϗ˯΍ΰΟ΃ϰϠϋΔϣϼϋϊοϭΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ϚϨϜϤϳˬϦϴόϣΪϬθϤϟΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳ-ιήϗϥΎϛ΍Ϋ·
ιήϗϭ΃-ιήϗ˯΍ΰΟ΃ϰϠϋΔϣϼϋϊοϭΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ϚϨϜϤϳˬϦϴόϣΪϬθϤϟΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳ-ιήϗϥΎϛ΍Ϋ·
ΔψΣϼϣ
1>>1<:B
j‰0ÑH
ϲϓΔϋήδΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϚϨϜϤϳΚϴΤΑ$9BI&::ϊοϭ-
%#Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲϓΔϋήδΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϚϨϜϤϳΚϴΤΑ$9BI&::ϊοϭ-
%#Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲϓΔϋήδΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϚϨϜϤϳΚϴΤΑ$9BI&::ϊοϭ-
%#Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ϰϠϋΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
«kG*…8*|E&¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(*NÑnžD ήϬψΘγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
ϖΣϻΖϗϭ
(ι΍ήϗ΃
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
KL§k„€¼*¨›<œžk„
ϖΣϻΖϗϭ
(ι΍ήϗ΃
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϖΣϻΖϗϭ
(ι΍ήϗ΃
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϞϤόΗϻΪϗϭ
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
MENU
4~G*¨›<‡„9*2*a<(¸*jž)fE…9|<$f’1(¸ •
((ι΍ήϗ΃::68-<6Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
%#ΔϔϴχϮϟ΍ήϬψΘδϓˬΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
((ι΍ήϗ΃::68-<6Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
%#ΔϔϴχϮϟ΍ήϬψΘδϓˬΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
((ι΍ήϗ΃::68-<6Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
%#ΔϔϴχϮϟ΍ήϬψΘδϓˬΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
"-9%/-9
ΕϮλΕΎϐϟ́ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΩϮΟϮϤϟ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΩϮΟϮϤϟ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΩϮΟϮϤϟ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺ νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
˭-ιήϗϞϴϐθΗϢΗϰΘϣΕϮμϟ΍Δϐϟβϔϧϡ΍ΪΨΘγϻ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
V
ideo
Output
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍
ΓΪΣϮΑ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
ΓΪΣϮΑ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
¨›<‡„9*Ÿ.
Setup aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
. Video
.VideoOutput
Outpu2a0
˻
ParentalΓΪΣϮΑ
˿ ΔΤϔμΑΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳ
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
FKJIHLG
FKJIHLG
%$
&
ENTER 4~G*K&*
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍
S-Video Video s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
ComponentI-SCAN ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϭ΃
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
.(525i) Component Interlace
.(625i/525i)
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
fi
Language Setup
&$έΰϟ΍
ϣ˴ &$έΰϟ΍
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
Component
P-SCAN &$έΰϟ΍
fi
Audio Setup
.(525p)
.(625p/525p)
Component Progressive
ϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
,!!&
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ9371ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ9371ΪϳΪΤΘϟ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ9371ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
fi
Display Setup
Display jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*· No K&* Yes 4fª»*aMa³ŸkM½*3(* •
Parental SetupΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
:
*,+ +#έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
P£*§.£§„­=·
&$έΰϟ΍ϭ΃
j•+f„€G*jž)f•G*¾(
*j„7f„G*2§Œk„€D
&$έΰϟ΍ϭ΃
Setup &$έΰϟ΍ϭ΃
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
jª+|ŒG*
FKJIHLG
ΔϴΑήόϟ΍
Return
Language Setup
fi
PARENTAL SetUP
¨›<‡„9*Ÿ. SetupaMatkG
Setup
("%'&&έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
Enter
Return
Menu
92:
92:92:
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϸϟ
,::8
,::8
,::8
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
%'&&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
K&*
¨›<‡„9*Ÿ. Rating Level ::68-<6
aMatkG
¢M4~G*¨›<‡„9*
::68-<6
::68-<6
:<8-7%/<119
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ::68-<6ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ::68-<6ΪϳΪΤΘϟ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ::68-<6ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ENTER
4~G*
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϓ΍ϮΘϤϟ΍
$1;1-> $1;1->
$1;1->
DISPLAY SETUP
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ-ϥ΍ϮϨϋϯϮΘΤϣνήόϟ
PARENTAL
,(51A
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
,(51A
,(51A
ΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϢΘϳ
SetUP
.
9371
9371
9371
Rating level
%$ &
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
: Kids Safe
Change Password
#55
ΔηΎθϟ΍νήϋϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϰϠϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϭ΃
ϣϦϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
Ύ˱ϴγ΃έΓέϮμϟ΍ήϬψϣΪ
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϰϠϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϭ΃
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϰϠϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϭ΃
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
˴ ϢΘϳ
ΔϠϣΎϜϟ΍
ΔΑϮϠτϤϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪόΑϦϋ
•
ΔΑϮϠτϤϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪόΑϦϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϩΰϴϴϤΗΏϮϠτϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ΪϨϋ
˽
ΔΑϮϠτϤϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪόΑϦϋ
a•k¼*u„€¼*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(
*,!!&
fH¨›<”|Œk›G5f’›kG* awk„€HœªG2¾(
*/4*
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϩΰϴϴϤΗΏϮϠτϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ΪϨϋ
˽
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϩΰϴϴϤΗΏϮϠτϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ΪϨϋ
˽
œªG2·,24*§G*mfžª›ŒkG*g-fD a•k¼*…9*|Œk„6¸*Ÿ<aM5f’›kG*£fF*3(*K
ΔϓΎοϹΎΑΔηΎθϟ΍ϦϣϰϨϤϴϟ΍ϭϯήδϴϟ΍ϭΔϴϠϔδϟ΍ϭΔϳϮϠόϟ΍˯΍ΰΟϷ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϳ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΪϫΎθϣΔΛϼΛϰΘΣΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΪϫΎθϣΔΛϼΛϰΘΣΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΪϫΎθϣΔΛϼΛϰΘΣΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
ΔΒΣΎμϣΔϤΟήΗέΎϴΧήϬψϴγ 5f’›kG* f‰Ijž)fE· a•k¼*…9*|Œk„6¸*m*2*a<(f+–›ŒkMfžªD5f’›kG* awk„€H
ΔηΎθϟ΍ϦϣςγϭϷ΍˯ΰΠϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·
|¤‰-¸a•Djtªt„8Ô=j•M|†+ Video Output‡g„9jGf0· •
=J/ιήϗΐδΣΔϴΟέΎΧ
Enter
Return
Menu
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
Black Level
TV System
Enter
Return
Setup
Menu
Video Output
')(( Enter
: On
: On
S-Video
:I PAL
-SCAN
:P-SCAN
COMPOSIT/SVID ¤
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
4K|¼*jž›Fœ12&*
«„9*ÎD*œ˜„+0000¨›<4K|¼*jž›F‡g„9¶ j„7f„G*
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣΔϔϠΘΨϣΞ΋ΎΘϧϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗΪϗ
$f+%¸*Ÿ˜³2*a<(*
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϠϓˬςϘϓΓΪΣ΍ϭΔϳϭ΍ίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϠϓˬςϘϓΓΪΣ΍ϭΔϳϭ΍ίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϠϓˬςϘϓΓΪΣ΍ϭΔϳϭ΍ίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ΔψΣϼϣΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϰϠϋι΍ήϗϷ΍ϦϣϞϴϠϗΩΪϋϱϮΘΤϳˬΎ˱
ϴϟΎΣ
ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϰϠϋι΍ήϗϷ΍ϦϣϞϴϠϗΩΪϋϱϮΘΤϳˬΎ˱
ϴϟΎΣ
ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϰϠϋι΍ήϗϷ΍ϦϣϞϴϠϗΩΪϋϱϮΘΤϳˬΎ˱
ϴϟΎΣ
“ª¡„‚-ÕªŒ-¶«kG* DVD …8*|E&*Hš*΄7¸f+
Parental
j’ª;KœžŒΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗ
ϊοϮϟ΍ϲϓ-
ϞϴϐθΗΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ
ϊοϮϟ΍ϲϓ-
ϞϴϐθΗΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ
ϊοϮϟ΍ϲϓ-
ϞϴϐθΗΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ
*I6H=H@9έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍
fJaJf„-«kG*
DVD
…8*|E&* Ž*§I&*·Ÿ˜tkG*¨›<ša<f„€-oªt+f¤G
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ςϘϓ$9BI&::
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ςϘϓ$9BI&::
…8|•G*¨›<“ª¡„‚-mfM§k„€H¾(*œ„‚MfHa/§M,|„6&¸*
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ςϘϓ$9BI&::
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
*$%,
*$%,
*$%, ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϬγϭϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
¬4§’G*œª„kG*,2f<
( ( *«†wkG*j’ª;K *awk„6*
¬4§’G*œª„kG*,2f<
( *«†wkG*j’ª;K *awk„6*
¬4§’G*œª„kG*,2f<
*«†wkG*j’ª;K *awk„6*
ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
“ª¡„‚kG*L§k„€H2*a<(*
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣCC?A5F?ΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣCC?A5F?ΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣCC?A5F?ΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
:91
, &έΰϟ΍
ϰϠϋΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍
#55
MENU 4~G*¨›<‡„9* Stop „9§G*¨›<,a0§G*‡g„9$f¡.&*
(ι΍ήϗ΃9=>-9>$1;7-CΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃9=>-9>$1;7-CΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
‡„9*Ÿ.i§›†¼* Rating Level aMatkG (ι΍ήϗ΃9=>-9>$1;7-CΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
¢M4~G*¨›<‡„9*
ENTER 4~G*K&*
¨›<‡„9*Ÿ. SetupaMatkG
$'
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣ˯ΎϋΪΘγ΍
(("'!έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣ˯ΎϋΪΘγ΍
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣ˯ΎϋΪΘγ΍
ENTER
4~G*K&
*
¨›<
˱ ήϣϪοήϋϚϧΎϜϣΈΒϓˬϦϴόϣΪϬθϣνήϋϚΗΎϓ΍Ϋ·
Γ˱ ήϣϪοήϋϚϧΎϜϣΈΒϓˬϦϴόϣΪϬθϣνήϋϚΗΎϓ΍Ϋ·
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϯήΧ΃
Γ
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϪοήϋϚϧΎϜϣΈΒϓˬϦϴόϣΪϬθϣνήϋϚΗΎϓ΍Ϋ·
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϯήΧ΃
Kids
Safe „9§G*·2*a<(¸*œnH
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˽
ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫ
ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫ
ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
$&'$ ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ%'&&ΰϣήϟ΍Δϟ΍ίϹ ˻
PARENTAL SetUP
: Kids Safe
Rating Level
Change Password
Enter Password
*( «†wkG*j’ª;K *awk„6*
*( «†wkG*j’ª;K *awk„6*
*( «†wkG*j’ª;K *awk„6*
Setup
Enter
Return
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
Menu
')(( .6<
fi
Language Setup
έήϜΘϣϞϜθΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΕϮμϟ΍ήϴϐΘϳ
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
%&!"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
PARENTAL SetUP
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
fi
Audio Setup
Rating Level
Level
Ε΍έΎμΘΧϻ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕϮμϟ΍ΕΎϐϟνήϋϢΘϳ
Rating
: Kids Safe
ϰϟ·ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϞϘΘϨϴδϓˬ
%&
&$"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΗ΍Ϋ·
ϰϟ·ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϞϘΘϨϴδϓˬ
%&
&$"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΗ΍Ϋ·
fi
Display Setup
ϰϟ·ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϞϘΘϨϴδϓˬ
%&
&$"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΗ΍Ϋ·
ΔψΣϼϣ
Kids
Safe
ϞϴϐθΘϟ΍ϞΒϗ
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
ιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·
˾
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
Change Password .
Level 2
Parental Setup :
Level 3
ϪϠϴϐθΗϢΘϳϭΎ˱
ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍
ϪϠϴϐθΗϢΘϳϭΎ˱
ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍
ϪϠϴϐθΗϢΘϳϭΎ˱
ΒϳήϘΗ
ΔϤ΋ΎϗϲϓΔΑϮϠτϤϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ήϴϴϐΗϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ςϐπϟΎΑ΢ϴΤμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ
!"
!%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˳ ϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍
˳ ΒϳήϘΗ
˳
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣΪϳΪΤΘϟ
Level 4
Setup
!*%
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣ=G7$9BI
ίΎϔϠΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ+-- &έΰϟ΍ϰϠϋ
ΎΘ˱ ϗΆϣϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
˿
(ι΍ήϗ΃9=>-9>%65;Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃9=>-9>%65;Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃9=>-9>%65;Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
*$%,
ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍%&"έΰϟ΍ϭ΃
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϳϲϜϟΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϦϣϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϳϲϜϟΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϦϣϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϳϲϜϟΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϦϣϡΎϣϸϟ
˳ ΕϮμϟ΍ϡΎψϧϞϴϐθΘΑϢϗˬϲΟέΎΧΕϮλϡΎψϧϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
˳
˳
ΎϫήϴϔθΗϢΗϲΘϟ΍ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΕΎϐϟϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
΢ϴΤμϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΧΩϰϠϋϪτΒο΍ϭ
%&
ϚϨϜϤϳˬ-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
%&
&%"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
%&&%"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&%"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
"
-ι΍ήϗ΃ΔϓΎϛϰϠϋϞϤόΗϻΪϗϭιήϘϟ΍ϰϠϋ
˱
j‰0ÑH
ΎΗϮλέΪμϳϻϭˬΔηΎθϟ΍ϒϗϮΘΗ
ϭ΃%>1<1:ϦϴΑϦϣέΎϴΘΧϻ΍
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϴγ
ϡΎϣϸϟ
ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϴγ
ϡΎϣϸϟ
«kG*…8*|E&¸*œª„-ŸkM¢›DL§k„€¼*¨k0aMa³¶*3(*NÑnžD ˳ ϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϴγ
˳
ϡΎϣϸϟ
˳
Δϐϟ˼˻ϰϟ·ϞμϳΎϣϰϠϋ-ιήϗϯϮΘΤϳϥ΃ϦϜϤϳ
ΔϣϼόΑΰϴϤ˵
Ϥϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϲτΨΘϟ
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍˾
ΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍ϰϟϭϷ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗˬϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗΪόΑ
ΔϣϼόΑΰϴϤ˵
Ϥ
ΔϣϼόΑΰϴϤ˵
ϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϲτΨΘϟ
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍˾
Ϥϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϲτΨΘϟ
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍˾
ϯήΧ΃Γήϣ
'#0',*έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
KL§k„€¼*¨›<œžk„- 12>ϭ΃$534>
έΎϴΘΧ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
-ι΍ήϗ΃ϞϐθϤΑιΎΨϟ΍"!)$έΰϟ΍ϰϠϋ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϠϟ
MENU
4~G*¨›<‡„9*2*a<(
¸
*jž)fE…9|<$f’1(
¸
•
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍˯ΎϨΜΘγΎΑέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ
̀
ΔψΣϼϣΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ΪϨϋςϘϓΔηΎθϟ΍ϩάϫήϬψΗ
'$έίϰϠϋςϐοΎϓˬΕΎϐϠϟ΍ϯΪΣ·
-ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟβϔϧνήόϟ
ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ%&"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Δϣϼϋ΢δϣ
Δϣϼϋ΢δϣ
Δϣϼϋ΢δϣ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϞϐθϤϟ΍ϞϴλϮΗ
'!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·ϊΟέ΍ˬΖϗϭϱ΃ϲϓ
έΰϟ΍ϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗΓήϣϞϛϲϓΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳ
ϞϴϐθΘϟΎΑϡϮϘΗΎϤϨϴΣΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϐΘΗΪϘϓˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎηςΒοϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ϞϜθΑΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
˻
ΔΤϔμΑ
˿
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍Ω΍ήϤϟ΍ΔϐϠϟ΍έΎϴΘΧ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϭ΃
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
*+'ϊοϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵ϳϻ
Level 5
Level 6
&!
Enter
Return
Menu
Setup
Enter
Return
Menu
"
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓέΎσΈΑέΎσ·ϞϴϐθΗ˯΍ήΟ·ςϘϓϦϜϤϳ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΎϬϓάΣΏϮϠτϤϟ΍Δϣϼόϟ΍ϢϗέΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΎϬϓάΣΏϮϠτϤϟ΍Δϣϼόϟ΍ϢϗέΪϳΪΤΘϟ
ΎϬϓάΣΏϮϠτϤϟ΍Δϣϼόϟ΍ϢϗέΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍
́
˺́ϦϴΑϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγέΎϴΘΧϻ %$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
*+'ϭ΃',*ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϋήδϠϟ˺˻ϭ˺˽ϭ
˯ϲτΒϟ΍ϊοϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮλϱ΃ϊϤδ˵ϳϻ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻˺
˻˺˻˺
ΔψΣϼϣ
ΓΪΣ΍ϭΔϘϴϗΩϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ϰϠϋςϐο΍
ϒϗϮΘϟ΍ΔηΎηςϴθϨΗϢΘϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΧΪΗϥϭΪΑ
ϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ '#0έΰϟ΍
ΔϘϴϗΩ˼˹ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟϒϗϮΘϟ΍ϊοϭϲϓϞϐθϤϟ΍ϙήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔϔϴχϭΪϨϋϻ·Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳˬΎ˱ΒϳήϘΗ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·
ϊοϭϲϓΎ˱ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϪϛήΗΔϟΎΣϲϓϞϐθϤϟ΍ϒϗϮΘϴγ
ΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍
΢ϴΤλήϴϏέίϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟϭΎΤϣϰϟ· ΰϣήϟ΍ήϴθϳ
ΏϮϠτϤϟ΍ΕϮμϟ΍ΪϳΪΤΘϟέήϜΘϣ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΎϫήϴϴϐΗϚϨϜϤϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΕΎϐϟϯΪΣ·έΎϴΘΧ΍ΩήΠϤΑ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϋΪϳΰΗΓΪϤϟΓΪΣϮϠϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟΎΑ
ΓΪΣϮϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ΩϮΟϭϊϣ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛ$'ϰϠϋ
˳
ΚϴΣϯήΧ΃Γήϣ%&
&$έΰϟ΍' 'έΎσ·ήϬψϳˬϢΛ
Ϛϴϟ·ΔϠπϔϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
˻˹
ϞϴϐθΘϟ΍
ήηΆϤϟ΍˯ϮοΊϔτϨϳ
!" !%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϳϭ*+%0
ϰϠϋϷιήϘϟ΍ϖμϠϣϪΟϭϥϮϜϳΚϴΤΑΝέΪϟ΍ϲϓϖϓήΑιήϘϟ΍ϊο
˻
!" !%έΰϟ΍ϭ΃ "+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϊοϮϤϟΎΑϞϐθϤϟ΍φϔΘΤϳˬιήϘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩϕϼϏϹ
'#0έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋ΍άϟˬϩΪϨϋϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΗϱάϟ΍
ϩΪϨϋΖϔϗϮΗϱάϟ΍ϊοϮϤϟ΍ϞϐθϤϟ΍έΎΘΨϴγˬϯήΧ΃Γήϣ
˼ ˼
΍ήϴϣΎϜϟ΍Δϳϭ΍ίήϴϴϐΗ
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
Ύ˱ϴmfHьG*
ϟΎΣϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗϒϠϤϟ΍Ϣγ΍
Δϣϼόϟ΍ϢϗέϑάΤϟ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ιήϗϭ΃-ιήϗ˯΍ΰΟ΃ϰϠϋΔϣϼϋϊοϭΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗ
ϲϟΎΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϲϓΔϋήδΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϚϨϜϤϳΚϴΤΑ$9BI&::ϊοϭ-
ΐϴΗήΘϟΎΑΎϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ωΎοϭ΃ΔόΑέ΃ϙΎϨϫϲϟΎΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϖΣϻΖϗϭ
((ι΍ήϗ΃::68-<6Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑΩϮΟϮϤϟ΍ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˺
ϱΩΎϋϞϴϐθΗ&::
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍έ΍ήϜΗ+F57?
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍έ΍ήϜΗC@89F
ιήϘϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ)5B8CA
ϲ΋΍ϮθϋΐϴΗήΘΑ
ρϮϐπϣΕϮλιήϗϒϠϣΰϣέ
$'ϒϠϣΰϣέ
ΪϠΠϤϟ΍ΰϣέ
.$ϒϠϣΰϣέ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ::68-<6ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΰϣέ
!'ϒϠϣΰϣέ
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ &$έΰϟ΍ έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ9371ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$ &$έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ,::8ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$ 92:
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϭ΃ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
,::8
::68-<6
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ $1;1->
ΔΒδϨΑήϴΒϜΘϟ%+)ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
ΐδϨϟΎΑήϴΒϜΘϠϟ%+)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϰϠϋϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϭ΃
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
ΔΑϮϠτϤϟ΍Δϳϭ΍ΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪόΑϦϋ ,(51A
9371
ϣ
!6)ϒϠϣΰϣέ
ΔψΣϼϣ
Quality
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϩΰϴϴϤΗΏϮϠτϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ΪϨϋ
˽
Picture
‫ ال يمكه ضبط خياراث‬، JPEG ‫ أو‬WMA ‫ أو‬MP3 ‫عند تشغيم مهف‬
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓΪϫΎθϣΔΛϼΛϰΘΣΰϴϴϤΗϦϜϤϳ
.) HDMI
‫ (دقت‬HDMI Resolution ‫ (جودة الصورة) و‬
)‫ (تحديد فيديو‬VIDEO SEL ‫ تعمم وظيفت‬، MPEG4 ‫عند تشغيم مهف‬
ϣ
ϚϨϜϤϳˬϦϴόϣΪϬθϤϟΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳ-ιήϗϥΎϛ΍Ϋ·
%#Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
(ι΍ήϗ΃ Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
%#ΔϔϴχϮϟ΍ήϬψΘδϓˬΓΩΪόΘϣΎϳ΍ϭίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ԏ„‚kG*Ôg˜kG*Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
((ι΍ήϗ΃,::8Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
.‫في وضع اإليقاف فقط‬
a›Ö*aMa³
ΔψΣϼϣ
'@5Mϭ΃*HCDϊοϮϟ΍ϦϣϞϛϲϓΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ϊοϮϟ΍ϲϓ-
ϞϴϐθΗΪϨϋϻ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ$9BI&::ΩΪΣ
ςϘϓ$9BI&::
*$%,
ϰϠϋςϐο΍ϭ΃ˬϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟ$&'$
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣCC?A5F?ΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
ϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨΗϲϛ
&$ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍
ήϴψϨϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣ˯ΎϋΪΘγ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$ Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F?
ϲϋήϔϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ ΔϣϼόΑΰϴϤϣΪϬθϣΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
&$
337
#
ΔϣϼόΑΰϴϤ˵Ϥϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϲτΨΘϟ
"'%έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍˾
&5*2730)*5
!
855*2730)*5
Δϣϼϋ΢δϣ
67
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ϚϠΗϊϣ˼ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍ϞΛΎϤΘΗ
˼ϰϟ·˺
8'30)*56
2)
˻˺ΔΤϔμΑCC?A5F? Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΎϬϓάΣΏϮϠτϤϟ΍Δϣϼόϟ΍ϢϗέΪϳΪΤΘϟ
ΔψΣϼϣ
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϞϤόΗϦϠϓˬςϘϓΓΪΣ΍ϭΔϳϭ΍ίϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϰϠϋι΍ήϗϷ΍ϦϣϞϴϠϗΩΪϋϱϮΘΤϳˬΎ˱ϴϟΎΣ
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍
Enter
Return
Menu
¬4§’G*œª„kG*,2f<
*«†wkG*j’ª;K *awk„6*
*( «†wkG*j’ª;K *awk„6*
(ι΍ήϗ΃9=>-9>$1;7-CΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϯήΧ΃Γ˱ ήϣϪοήϋϚϧΎϜϣΈΒϓˬϦϴόϣΪϬθϣνήϋϚΗΎϓ΍Ϋ·
ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫ
ϰϟ·ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϞϘΘϨϴδϓˬ %& &$"+έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΗ΍Ϋ·
ϪϠϴϐθΗϢΘϳϭΎ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˺˹έ΍ΪϘϤΑϒϠΨϟ΍
˳
"%'*0%'7-!-0 mf’›H:f•Hjž)fE
(ι΍ήϗ΃9=>-9>%65;Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ρϮϐπϤϟ΍ …8|E
ϲϟΎΤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ϦϣϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϳϲϜϟΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
˳
ΕΎϔϠϣϦϤπΘΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϭ΃ΔσϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ι΍ήϗ΃ϱϮΘΤΗ
%& &%"έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϦϜϤϳϲΘϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϭΔλΎΧϥΎϏ΃ϰϠϋ$'.$!'
˳ ϡΎϣϸϟϥ΍ϮΛ˺˹ϞϴϐθΘϟ΍ϰτΨΘϴγ
˳
ΔϘϳήσϊϣϪΑΎθΘΗϲϫϭ
ϩΎϧΩ΃΢οϮϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋΕ΍ΪϠΠϣϲϓΎϬϤϴψϨΗ
ΔψΣϼϣ
ΔϔϠΘΨϣΕ΍ΪϠΠϣϲϓΕΎϔϠϤϟ΍ϊοϮϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍ωϮϧΐδΣϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔηΎθϟ΍νήϋϭΝέΪϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳ
**530)*56
˻˺
˻˻
ϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ.$ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟ΍ϰϠϋϭ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ
Ύ˱ϴϟΎΣϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗϒϠϤϟ΍Ϣγ΍ ϡΪΨΘγ΍
ιήϘϟ΍)"ΕϮλϞϴϐθΗ
Δϣϼόϟ΍ϢϗέϑάΤϟ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˿˽ϦϣϞϗϷ΍ςϐπϟ΍ϚϓΕϻΪόϣΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍
ΕΎϔϠϣ ρϮϐπϤϟ΍
������ ���� ���� ���� ������� ���� ΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ
ϲϟΎΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΪϤΘόΗ
ήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣΐΟϮϤΑΔϴϤΤϤϟ΍"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗϝϭΎΤΗϻ
.���� ����
30 �� ���� WMA ����
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ
ΐϠτΘϳ�� ����
ΎϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ωΎοϭ΃ΔόΑέ΃ϙΎϨϫϲϟΎΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ΐϴΗήΘϟΎΑ
ϲϧϮϧΎϘϟ΍ήϴϏΦδϨϟ΍ϊϨϤϟίϮϣήϟΎΑΎϬΘϳΎϤΣϭΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ξόΑήϴϔθΗϢΗ
ϰϠϋΪϠΠϤϟ΍ϭ΃ιήϘϟ΍ϯϮΘΣ΍ϰΘϣΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣςϘϓΪΣ΍ϭωϮϧϞϴϐθΗϢΘϳ
ήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣΐΟϮϤΑΔϴϤΤϤϟ΍"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗϝϭΎΤΗϻ
ϱήχΎϨΗ
+$
ΔϴΗϵ΍ω΍ϮϧϷ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϲϤΘϨΗ
ΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ.=B8CKG$98=5
ϖϳήσϦϋ
ԏ„‚kG*Ôg˜kG*
.$ϭ$'ΕΎϔϠϣϦϣ
Ϟϛ
$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍
ϲϧϮϧΎϘϟ΍ήϴϏΦδϨϟ΍ϊϨϤϟίϮϣήϟΎΑΎϬΘϳΎϤΣϭΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ξόΑήϴϔθΗϢΗ
ΖϳΎΑ
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
˳ +$
ΔϛήθϟΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ*$
+$ ϭ$=7FCGC:H B7ΔϛήθϟΔϠΠδϣ
ΔϴϨϏ΃ϒϠϣΪϳΪΤΘϟϦϳέΰϟ΍ϭ΃ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ.=B8CKG$98=5 ΔϴΗϵ΍ω΍ϮϧϷ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϲϤΘϨΗ
Ϧϣ
ΕΎϔϠϤϟ΍ ϱΩΎϋϞϴϐθΗ&::
((ι΍ήϗ΃,::8Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϞΜϣΦδϧϚϨϜϤϳϻ
*$
CIB85H=CB
+$
ΔϴϨϏϷ΍ϒϠϣϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ &$ϰϠϋςϐο΍ ϭ$=7FCGC:H B7ΔϛήθϟΔϠΠδϣ
ΔϛήθϟΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ*$
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϟ΍έ΍ήϜΗ+F57?
ϡΎϫ
ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϞΜϣΦδϧϚϨϜϤϳϻ
*$ CIB85H=CB
ϻ
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϥ΄ΑΎϧ˱ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍έ΍ήϜΗC@89F
ΎϤοϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ΕΎϴλϮΘϟ΍έΎΒΘϋ΍ϦϜϤϳϻ
ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ˯ΎϨΛ΃
˺
ϡΎϫ
ϢΗ
ιήϘϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ)5B8CA
˱ ϴϛ΄Ηϭ΃ˬ$'ΕϼϴΠδΗϞϴϐθΘΑϡϮϘϴγ
ΔψΣϼϣΐΠϳ
ΕϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋ΍
Ϊ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ ˱
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϥ΄ΑΎϧΎϤοϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ΕΎϴλϮΘϟ΍έΎΒΘϋ΍ϦϜϤϳϻ
ϲϤΘϨΗ
ΔϳέΎΠΗ
ϲ΋΍ϮθϋΐϴΗήΘΑ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?9/>5:9ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϊϨϤΗ)Gι΍ήϗ΃ϰϠϋ$'ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΐϴϟΎγ΃ϭΕΎϴϨϘΗξόΑϥ΃
Ϊ˱ ϴϛ΄Ηϭ΃ˬ$'ΕϼϴΠδΗϞϴϐθΘΑϡϮϘϴγ
ΔψΣϼϣΐΠϳ
ΕϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋ΍
ΔϠΠδϣ
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϬϟϞΜϣϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
&$ ϊϨϤΗ)Gι΍ήϗ΃ϰϠϋ$'ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΐϴϟΎγ΃ϭΕΎϴϨϘΗξόΑϥ΃
$'ϒϠϣΰϣέ
ρϮϐπϣΕϮλιήϗϒϠϣΰϣέ
ΕΎϔϠϤϟ΍Γ˯΍ήϗϦϋΕϻΎΤϟ΍ξόΑϲϓϞϐθϤϟ΍ΰΠϋϭΕϮμϟ΍ΓΩϮΟνΎϔΨϧΎϛ
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϬϟϞΜϣϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϡΎϫ έΰϟ΍ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ,::8ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϲϓϰμϗ΃ΪΤϛΪϠΠϣ˾˹˹ϭϒϠϣ˾˹˹ϰΘΣϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϊϴτΘδΗ
&$ ΕΎϔϠϤϟ΍Γ˯΍ήϗϦϋΕϻΎΤϟ΍ξόΑϲϓϞϐθϤϟ΍ΰΠϋϭΕϮμϟ΍ΓΩϮΟνΎϔΨϧΎϛ
ϻ
ΪϠΠϤϟ΍ΰϣέ
.$ϒϠϣΰϣέ
ΪΣ΍Ϯϟ΍ιήϘϟ΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϲϓϰμϗ΃ΪΤϛΪϠΠϣ˾˹˹ϭϒϠϣ˾˹˹ϰΘΣϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϊϴτΘδΗ
ϡϮϘϴγ ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϭ΃
ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϭέ΍ήϜΘϟ΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ΪΣ΍Ϯϟ΍ιήϘϟ΍
ϥ΃ "ϞϴϐθΗ
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΰϣέ
!'ϒϠϣΰϣέ
ΔΒδϨΑήϴΒϜΘϟ%+)ϰϠϋςϐο΍ˬ-ιήϗϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
ϞϴϐθΘϟ΍
ϞϴϐθΗωΎοϭ΃ΔόΑέ΃ΪΟϮΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
"ϞϴϐθΗ
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
νΎϔΨϧΎϛ
$-90:8ϭ:701<ϭ&<-/6ϭ!22ϞΜϣ
!6)ϒϠϣΰϣέ
"ϞϴϐθΗΔϔϴχϭ
ΐδϨϟΎΑήϴΒϜΘϠϟ%+)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ-ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃
ϊϴτΘδΗ
ϱΩΎϋϞϴϐθΗ&::
ϞϴϐθΗϦϜϤϳϼϓ
ΕϮλϭϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑ˯΍ϮΘΣ΍νήϐΑ- ΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
ιήϘϟ΍ "ϞϴϐθΗΔϔϴχϭ
ΔψΣϼϣ
ϲϟΎΤϟ΍ΔϴϨϏϷ΍ϒϠϣέ΍ήϜΘϟ+F57?
5J=
Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫςϘϓϖϴδϨΘΑΕΎϔϠϤϟ΍ϯϮγ
Picture
Quality ‫ ال يمكه ضبط خياراث‬، JPEG ‫ أو‬WMA ‫ أو‬MP3ΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ϞϴϐθΗϦϜϤϳϼϓ
ΕϮλϭϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑ˯΍ϮΘΣ΍νήϐΑ‫عند تشغيم مهف‬
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓΩ΍ΪΘϣϻ΍ϲϓΔϬΑΎθΘϤϟ΍ϲϧΎϏϷ΍ΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟC@89F
ϞϴϐθΗ
HDMI
‫(جودة‬
.) 5J=
Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫςϘϓ‫ (دقت‬HDMI ResolutionϖϴδϨΘΑΕΎϔϠϤϟ΍ϯϮγ
‫الصورة) و‬
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
ϲ΋΍ϮθϋΐϴΗήΘΑΩ΍ΪΘϣϻ΍ϲϓΔϘΑΎτΘϤϟ΍ϲϧΎϏϷ΍ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϢΘϴγ)5B8CA
)‫ (تحديد فيديو‬VIDEO SEL ‫ تعمم وظيفت‬، MPEG4 ‫عند تشغيم مهف‬
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
.‫اإليقاف فقط‬
‫ في وضع‬
Δϔϴχϭ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
5J=ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃ϢΘϳ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ=J//=J=
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
5J=ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
ϯϮγ
$ιήϘΑ")ϒϠϣ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ=J//=J= '@5Mϭ΃*HCDϊοϮϟ΍ϦϣϞϛϲϓΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
˺
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬ$ιήϗϰϠϋ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΪϨϋ
ϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
!&ϭ΃%!ϖϴδϨΘΑ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
ϰϠϋςϐο΍ϭ΃ˬϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟ$&'$ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍˻
Ϧϳέΰϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϊϣ.$ϭ΃$'ΕΎϔϠϤϟ!C@=9Hϭ *&ϖϴδϨΗϖϓ΍ϮΘϳ ϲδϴ΋ήϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϰϟ·ϞϘΘϨΗϲϛ &$ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
ΪϳΪΤΘϟ
=J//=J= DD@9$57ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϭ$=7FCGC:H.=B8CKGϭ$=7CFGC:H&* ήϴψϨϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
Ύ˱ϣ΍ΪΨΘγ΍ήΜϛϷ΍ϖϴδϨΘϟ΍Ϯϫϭ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΐΠϳϭϑϭήΣ́Ϣγϻ΍ίϭΎΠΘϳϻ΃ΐΠϳˬ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣΔϴϤδΗΪϨϋ
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ
&$ ϒϠϤϟ΍Ω΍ΪΘϣΎϛA8-ϭ8;ϝΎΧΩ· ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ
Ϊϛ΄Ηˬϥ΍ϮϨόϟ΍ϦϳϮϜΗΪϨϋ
+=H@9
KA5ϭ΃+=H@9
ADϢγϼϟϡΎόϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍ ϞΜϣˬωΎοϭ΃ΔΛϼΛϙΎϨϫ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϋήϔϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ϡ΍ΪΨΘγ΍ΐϨΠΗϭϢγϻ΍ϲϓΕΎϓΎδϣΩϮΟϭϡΪϋϭϞϗ΃ϭ΃ϑϭήΣ́ϡ΍ΪΨΘγ΍Ϧϣ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ +=H@9ϭC@89Fϭ&::
ϞΜϣˬωΎοϭ΃ΔΛϼΛϙΎϨϫ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
"%'*0%'7-!-0
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓϞΛΎϤΘϤϟ΍Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍Ϋ- ΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟ
C@89F
ˬˬ3ˬˬ
ϚϟΫϲϓΎϤΑΔλΎΨϟ΍ϑϭήΤϟ΍ &$
+=H@9ϭC@89Fϭ&::
ρϮϐπϤϟ΍
ϞϴΠδΗΪϨϋΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϻςϐοϚϓϞϘϧϝΪόϣϡΪΨΘγ΍
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ+=H@9
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓϞΛΎϤΘϤϟ΍Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟC@89F
έ΍ήϜΗ
337
"ΕΎϔϠϣ ΕΎϔϠϣϦϤπΘΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϭ΃ΔσϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ι΍ήϗ΃ϱϮΘΤΗ
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ+=H@9
ςϐπϟ΍Ϛϓςϐπϟ΍ϝΪόϣϰϠϋϲγΎγ΃ϞϜθΑ$'ΕΎϔϠϣΕϮλΓΩϮΟΪϤΘόΗ
#
ϦϜϤϳϲΘϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϭΔλΎΧϥΎϏ΃ϰϠϋ$'.$!'
ςϐο΍
˳
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
$1;1->Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϨϴϋϝΪόϣήϓϮΗρϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ιήϗΕϮλϰϠϋϝϮμΤϟ΍ΐϠτΘϳ
ΩΪΤϤϟ΍
&::
ΔϘϳήσϊϣϪΑΎθΘΗϲϫϭ
ϩΎϧΩ΃΢οϮϤϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋΕ΍ΪϠΠϣϲϓΎϬϤϴψϨΗ
REPEAT
A-B
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ˯ΪΑΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ$'ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
&5*2730)*5
ΔϔϠΘΨϣΕ΍ΪϠΠϣϲϓΕΎϔϠϤϟ΍ϊοϮϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ C@89F
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϩΪϨϋ
ΕϻΪόϤϟ΍έΎϴΘΧ΍ϱΩΆϳϻΎϤϨϴΑ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˿˹ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ +=H@9
855*2730)*5
!
REPEAT
A-B
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗϑΎϘϳ·ΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ΕϮλΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϰϟ·ˬΪϳΰϳΎϣϭ΃ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϞΜϣˬϰϠϋϷ΍
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍ ϩΪϨϋ ϚϓϝΪόϣΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟΎΑϭ
ΓέΩΎϨϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓϻ·Ϟπϓ΃ 67
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
8'30)*56
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
2)
΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϱάϟ΍ςϐπϟ΍
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ϣ
ϣ
a›Ö*aMa³
mf’›H:f•Hjž)fE
…8|E
ϒ΋ΎχϮϟ΍
**530)*56
˻˼
˻˼
ϞϴΠδΗΪϨϋΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻςϐοϚϓϞϘϧϝΪόϣϡΪΨΘγ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔηΎθϟ΍νήϋϭΝέΪϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳ
)ΕΎϔϠϣ ΩΪΤϤϟ΍ςϐπϟ΍Ϛϓςϐπϟ΍ϝΪόϣϰϠϋϲγΎγ΃ϞϜθΑ.$ΕΎϔϠϣΕϮλΓΩϮΟΪϤΘόΗ
ΔϨϴϋϝΪόϣήϓϮΗρϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ιήϗΕϮλϰϠϋϝϮμΤϟ΍ΐϠτΘϳ
ϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ.$ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟ΍ϰϠϋϭ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ
˻˻
ΎϬΣϼ
ήϴϴϐΗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯Ύτ
ΎϬΣϼ
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
""ϞϴϐθΗ
ϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ.$ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
ϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ.$ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
ΎϬΣϼλ
˯΍ήΟϹ΍ ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯Ύτ
ΔΤϔμϟ΍
"Δϔϴχϭϒλϭ
"Δϔϴχϭϒλϭ
ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟ΍ϰϠϋϭ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ
DivX ‫تشغيم‬
DivX: ‫مهف‬
ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗ
: ϰϘϴγϮϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
ιήϘϟ΍)"ΕϮλϞϴϐθΗ
ϡΪΨΘγ΍
‫تشغيم مهف‬
‫زسائم‬
‫محاونةمحاونة‬
‫خالل خالل‬
‫محتمهةمحتمهة‬
‫تحريستحريس‬
‫زسائم‬
‫تظهس تظهس‬
ΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪΣ
˺
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ
ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˿˽ϦϣϞϗϷ΍ςϐπϟ΍ϚϓΕϻΪόϣΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍
ΕΎϔϠϣ ΔϴόΟήϤϟ΍
λϮϟ΍
Δ ϔϴχϮϟ΍
ΔϴόΟήϤϟ΍
ΔΤϔμϟ΍ΔΤϔμϟ΍
ϒ
λϮϟ΍ϒ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Δ ϔϴχϮϟ΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ρϮϐπϤϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
˺ ˺ ςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΓέϮμϟ΍ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
������ ���� ���� ���� ������� ���� ΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ
ΪϤΘόΗ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗO Δ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϭ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϭ΃
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ$'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
1
‫تصسيح‬
‫يىجد‬
‫ال‬
.
1
‫تصسيح‬
‫يىجد‬
‫ال‬
.
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
˻
˻
*?=D
ήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣΐΟϮϤΑΔϴϤΤϤϟ΍"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗϝϭΎΤΗϻ
*?=D
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
.���� ����
30 �� ���� WMA ����
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ
ΐϠτΘϳ�� ���� ΔΤϔμϟ΍
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
ωϮΟήϟ΍ϭ΃ϡΎϣϸϟϡΪϘΘϟΎΑϡϮϘϴϓˬ ˯΍ήΟϹ΍
ωϮΟήϟ΍ϭ΃ϡΎϣϸϟϡΪϘΘϟΎΑϡϮϘϴϓˬ
&$έΰϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϭ΃
ϭ΃
ˬΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
.
‫خطأ‬
‫تسجيم‬
‫بسمز‬
‫انمنشأ‬
‫انمهف‬
.‫ انمهف انمنشأ بسمز تسجيم خطأ‬-ϱήχΎϨΗ
ϲϧϮϧΎϘϟ΍ήϴϏΦδϨϟ΍ϊϨϤϟίϮϣήϟΎΑΎϬΘϳΎϤΣϭΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ξόΑήϴϔθΗϢΗ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϰϠϋΪϠΠϤϟ΍ϭ΃ιήϘϟ΍ϯϮΘΣ΍ϰΘϣΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣςϘϓΪΣ΍ϭωϮϧϞϴϐθΗϢΘϳ
ήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣΐΟϮϤΑΔϴϤΤϤϟ΍"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗϝϭΎΤΗϻ
ϖ΋ΎϗΩέ΍ΪϘϤΑϒϠΨϠϟ
ϖ΋ΎϗΩέ΍ΪϘϤΑϒϠΨϠϟ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˼ΔΤϔλ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
˱
˼
+$
˼
ϯήΧ΃ΓήϣΪό˵Α O Δ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΔϴΗϵ΍ω΍ϮϧϷ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϲϤΘϨΗ
ΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ.=B8CKG$98=5
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
Ϛϟ ΢ϴΘΗ ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
.$ϭ$'ΕΎϔϠϣϦϣ
Ϟϛ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ϲϧϮϧΎϘϟ΍ήϴϏΦδϨϟ΍ϊϨϤϟίϮϣήϟΎΑΎϬΘϳΎϤΣϭΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ξόΑήϴϔθΗϢΗ
*)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ΖϳΎΑ *)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
˳
+$
ϭ$=7FCGC:H
B7ΔϛήθϟΔϠΠδϣ
ΔϛήθϟΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ*$ +$ΔϴΗϵ΍ω΍ϮϧϷ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϲϤΘϨΗ
˼ΔΤϔλ
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτ
&$έΰϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΚΤΒϠϟϯήΧ΃
Γ˱ήϣςϐο΍ϭ
ϭ΃
*95F7<
ΚΤΒϠϟϯήΧ΃
Γ˱ήϣςϐο΍ϭ
ϭ΃
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
*95F7<
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ.=B8CKG$98=5
Ϧϣ
ΕΎϔϠϤϟ΍
ΕϼϴπϔΗ
˾ΔΤϔλ ΔϴϨϏ΃ϒϠϣΪϳΪΤΘϟϦϳέΰϟ΍ϭ΃
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵
Α
ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϞΜϣΦδϧϚϨϜϤϳϻ
*$
CIB85H=CB
ϲϓήΒϛ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ
ήΒϛ΃ΔϋήδΑ
+$
ϲϓήΒϛ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ
ήΒϛ΃ΔϋήδΑ
ϭ΃
ϭ΃
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ
ΔϴϨϏϷ΍ϒϠϣϞϴϐθΗ˯ΪΒϟ
&$ϰϠϋςϐο΍
ϭ$=7FCGC:H B7ΔϛήθϟΔϠΠδϣ
ΔϛήθϟΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΔϣϼϋ*$
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΔηΎη
- /ˬ/ˬ/ϒϠϣ ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
- /ˬ/ˬ/ϒϠϣ
ϡΎϫ
""ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪϳήΗΎϣΪϨϋ*HCDέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϫϞΜϣΦδϧϚϨϜϤϳϻ
*$
CIB85H=CB
ϻ
ϯήΧ΃ΓήϣΪό˵Α O
˾ΔΤϔλ
- ϒϠϣϲϓϞϗ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ
- ϒϠϣϲϓϞϗ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ
ΔϛήΤϟΎΑ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΔϛήΤϟΎΑ
ϞϴϐθΗϞϴϐθΗ
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϥ΄ΑΎϧ˱ ΎϤοϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ΕΎϴλϮΘϟ΍έΎΒΘϋ΍ϦϜϤϳϻ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˺˿ΔΤϔλ
ϡΎϫ
˺˿ΔΤϔλ
ϢΗ
˺˾˺˽
/ˬ/ˬ/
/ˬ/ˬ/
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
΍
ΔΌϴτΒϟ΍ ΔΌϴτΒϟ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˯ΎϨΛ΃ ˺
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣΐΠϳ
ΕϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋ΍
Ϊ˱ ϴϛ΄Ηϭ΃ˬ$'ΕϼϴΠδΗϞϴϐθΘΑϡϮϘϴγ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
˾ΔΤϔλ
ΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪΣ
˺
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϥ΄ΑΎ
ϧ˱ ΎϤοϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ΕΎϴλϮΘϟ΍έΎΒΘϋ΍ϦϜϤϳϻ
ϲϤΘϨΗ
ΔϳέΎΠΗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍OO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓ
ϊϨϤΗ)Gι΍ήϗ΃ϰϠϋ$'ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΐϴϟΎγ΃ϭΕΎϴϨϘΗξόΑϥ΃
έΎσ·
ϞϴϐθΗ
έΎσ·
ϞϴϐθΗ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϡΪΨΘγ΍ ιήϘϟ΍βϔϧϰϠϋΓΩϮΟϮϣ!'ϭ$'ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
˱
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ΔψΣϼϣΐΠϳ
ΕϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋ΍Ϊ˱ ϴϛ΄Ηϭ΃ˬ$'ΕϼϴΠδΗϞϴϐθΘΑϡϮϘϴγ
ΔϠΠδϣ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΓέϮμϟ΍ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
˺˿ΔΤϔλ
˺˿ΔΤϔλ
˺˾˺˽
ΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳˬ*+'
ΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳˬ*+' ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
έΎσΈΑ έΎσΈΑ
ϥΎΘΤϔμϟ΍˻̀
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϬϟϞΜϣϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
ϊϨϤΗ)Gι΍ήϗ΃ϰϠϋ$'ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΐϴϟΎγ΃ϭΕΎϴϨϘΗξόΑϥ΃
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ$'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
˻˻ΔΤϔλ
˺˾˺˽
˻˻ΔΤϔλ
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
ΕΎϔϠϤϟ΍Γ˯΍ήϗϦϋΕϻΎΤϟ΍ξόΑϲϓϞϐθϤϟ΍ΰΠϋϭΕϮμϟ΍ΓΩϮΟνΎϔΨϧΎϛ
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
1&&$
1&&$
ΔψΣϼϣ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
˱
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ϩάϬϟϞΜϣϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
&$έΰϟ΍ ϡΎϫ ˬΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ !έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
˻̀
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϲϓϰμϗ΃ΪΤϛΪϠΠϣ˾˹˹ϭϒϠϣ˾˹˹ϰΘΣϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϊϴτΘδΗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍ ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΓΩϮόϠϟ*+&'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OO
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
"Ω΍ΪΘϣΎΑΕΎϔϠϣϭΫ$ιήϗ
ΕΎϔϠϤϟ΍Γ˯΍ήϗϦϋΕϻΎΤϟ΍ξόΑϲϓϞϐθϤϟ΍ΰΠϋϭΕϮμϟ΍ΓΩϮΟνΎϔΨϧΎϛ
ϻ .2
‫مدعىو‬
‫غيس‬
‫تشفيس‬
‫فك‬
‫بسنامج‬
2
‫مدعىو‬
‫غيس‬
‫تشفيس‬
‫فك‬
‫بسنامج‬
.
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
˱
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
Ϛϟ ΢ϴΘΗ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ΪΣ΍Ϯϟ΍ιήϘϟ΍
$'ϒϠϣΐδΣϚϟΫϭϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
$'ϒϠϣΐδΣϚϟΫϭϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
˻̀
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϲϓϰμϗ΃ΪΤϛΪϠΠϣ˾˹˹ϭϒϠϣ˾˹˹ϰΘΣϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϩάϫϊϴτΘδΗ
ΓΪΣϮϟ΍νήόΗˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϭέ΍ήϜΘϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
‫بإصدازات‬
&$έΰϟ΍
‫ و‬MP4
‫ و‬MP4
‫وأنىاع فك‬
- :‫(مثم‬:‫مثم‬
‫معينة (معينة‬
‫تشفيس تشفيس‬
‫وأنىاع فك‬
‫بإصدازات‬
‫ مهف‬-‫مهف‬ϡϮϘϴγ
ΕϼϴπϔΗ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ΪΣ΍Ϯϟ΍ιήϘϟ΍
ϥ΃ ˱
"ϞϴϐθΗ
ςϘϓ
!'ϭ
>D;Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗβϴϟϭ
Γ
ήηΎΒϣέϮμϟ΍
$ιήϗϰϠϋ(ϒϠϣ
$ιήϗϰϠϋ(ϒϠϣ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ
‫أخسي) ال‬
‫مهكية‬
‫وبسامج فك‬
‫أخسي) ال‬
‫مهكية‬
‫تشفيس تشفيس‬
‫وبسامج فك‬
AFS AFS
ήϳϭΪΘϟ΍ήϳϭΪΘϟ΍
.‫انمشغم‬
‫يدعمها هرا‬
.‫انمشغم‬
‫يدعمها هرا‬
ΔηΎη
ϞϴϐθΘϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϞϴϐθΗωΎοϭ΃ΔόΑέ΃ΪΟϮΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
˱
ϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗϭϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϝϮσ΃Ύ
ΘϗϭϕήϐΘδϴδϓˬϖϠϐϣήϴϏιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪϳήΗΎϣΪϨϋ*HCDέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
"ϞϴϐθΗ
˻
˾
ϒϠϤϟ΍ϖϴδϨΗϞΧ΍ΩΔϴϟΎΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ςϐοΕΎϘϴδϨΗϞϴϐθΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϥΎϜϣΈΑ
ϒϠϤϟ΍ϖϴδϨΗϞΧ΍ΩΔϴϟΎΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ςϐοΕΎϘϴδϨΗϞϴϐθΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϥΎϜϣΈΑ
""ϞϴϐθΗ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
νΎϔΨϧΎϛ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
$-90:8ϭ:701<ϭ&<-/6ϭ!22ϞΜϣ
ήϳϭΪΘϟ΍
˾
˻˿
"ϞϴϐθΗΔϔϴχϭ
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
=J/
ΕΎϳϮΘΤϣ
=J/
ΕΎϳϮΘΤϣ
O Ω
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϊϴτΘδΗ
˯ΎϨΛ΃ ˺
ϱΩΎϋϞϴϐθΗ&::
ΔψΣϼϣ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
˼˹ϰϟ·
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
*
ϞϴϐθΗϦϜϤϳϼϓ
ΕϮλϭϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑ˯΍ϮΘΣ΍νήϐΑΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
˻˾˼˺
$'*=AD@9'FC:=@9ΐδΣ=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
$'*=AD@9'FC:=@9ΐδΣ=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪΣ
˺
ϖϴδϨΘΑ!'ΕΎϔϠϣϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍)ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ιήϘϟ΍ "ϞϴϐθΗΔϔϴχϭ
ϲϟΎΤϟ΍ΔϴϨϏϷ΍ϒϠϣέ΍ήϜΘϟ+F57?
ϡΪΨΘγ΍ ιήϘϟ΍βϔϧϰϠϋΓΩϮΟϮϣ!'ϭ$'ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΗϰϟ·ΓήϣϞϛϲϓ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
5J=
Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫςϘϓϖϴδϨΘΑΕΎϔϠϤϟ΍ϯϮγ
˾
˻˿
˻
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϰϠϋΓϭϼϋ$'˰ΑιΎΨϟ΍ςϴδΒϟ΍ϊοϮϟ΍=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
ϞϴϐθΗϦϜϤϳϼϓ
ΕϮλϭϮϳΪϴϓΕΎϧΎϴΑ˯΍ϮΘΣ΍νήϐΑΕΎϔϠϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ ςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΓέϮμϟ΍ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
O Ω
ή
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˻ϰϠϋΓϭϼϋ$'˰ΑιΎΨϟ΍ςϴδΒϟ΍ϊοϮϟ΍=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
ΕΎΤϔμϟ΍
̀ΕΎΤϔμϟ΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ςϘϓ!C@=9Hϭ΃ *&
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓΩ΍ΪΘϣϻ΍ϲϓΔϬΑΎθΘϤϟ΍ϲϧΎϏϷ΍ΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟC@89F
˻˾ ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϤΑ
˼˹ϰϟ·
ϞϴϐθΗ
˼˺
*
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˻̂ϰϟ·
ϢϋΩϢΘϳΎϤϛ
ΕΎϫΎΠΗϻ΍Δϴ΋ΎϨΛΕ΍έΎσϹ΍ϞΜϣΔϴϓΎοϹ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍
ϢϋΩϢΘϳΎϤϛ
ΕΎϫΎΠΗϻ΍Δϴ΋ΎϨΛΕ΍έΎσϹ΍ϞΜϣΔϴϓΎοϹ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
5J=
Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫςϘϓϖϴδϨΘΑΕΎϔϠϤϟ΍ϯϮγ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ$'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
ϲ΋΍ϮθϋΐϴΗήΘΑΩ΍ΪΘϣϻ΍ϲϓΔϘΑΎτΘϤϟ΍ϲϧΎϏϷ΍ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϢΘϴγ)5B8CA
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ϰϠϋϞϤΘθϳϻ΃ΐΠϳϭϑϭήΣ́ϦϣϝϮσ΃!'ϒϠϣϢγ΍ϥϮϜϳϥ΃ίϮΠϳϻ
ΔψΣϼϣ
O Ω΍Ϊϋ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˱
˱ Ύπϳ΃$ϭ(D9@
ϥΎΘΤϔμϟ΍
,::8
Ύ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
πϳ΃$ϭ(D9@
O
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
̀
˼˹ϰϟ·
&$έΰϟ΍
˼˺
*9
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ !έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃ ˬΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪό˵
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
"Ω΍ΪΘϣΎΑΕΎϔϠϣϭΫ$ιήϗ
˻̀ ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΓΩϮόϠϟ*+&'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔλΎΧϑϭήΣϭ΃ΔϏέΎϓΕΎϓΎδϣ
$'ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣ/J=ΕΎϳϮΘΤϣ
$'ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣ/J=ΕΎϳϮΘΤϣ
˻̂ϰϟ·
Δϔϴχϭ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϨΌΘγϻ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
5J=ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ Ϛϟ ΢ϴΘΗ ΕΎδϠΠϟ΍ιήϗϯϮΘΣ΍΍Ϋ·
ςϘϓΔόΑΎΘΘϣΕΎδϠΟϰϠϋϪΘΑΎΘϛΖϤΗιήϗϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃ϢΘϳ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΓΪΣϮϟ΍νήόΗˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
DVD-RW
&Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
DVD+R
�����
DVD-RW
&
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
�����
ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
DVD+R
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ=J//=J=
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑO
˻̂ϰϟ·
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
&$έΰϟ΍ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
5J=ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
˻̀
ΕϼϴπϔΗ
˱
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍
ςϘϓ
!'ϭ
>D;Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ςϘϓύέΎϔϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϰΘΣνήόϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϴϓˬύέΎϓϊτϘϣϰϠϋΓΩΪόΘϤϟ΍
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗβϴϟϭ
ΓήηΎΒϣέϮμϟ΍
:DivX
�������
:DivX
���� ����
���� ����
�������
ϯϮγ
$ιήϘΑ")ϒϠϣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ ϲϓ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
OO
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ=J//=J=
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
O
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔηΎη ϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗϭϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϝϮσ΃Ύ
˱
˻̀ DivX3.11
.9$
.9$
˼˹
.9$.9$
$9.
ΘϗϭϕήϐΘδϴδϓˬϖϠϐϣήϴϏιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
.9$.9$
$9.
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ΪΣ΍ϭρϮϐπϣιήϗϰϠϋϰμϗ΃ΪΤϛΓέϮλ˼˹˹˹ϞϴΠδΗϦϜϤϳ
DivX3.11
/ 4.12/
5.x
������
DivX
�����
/
4.12/
5.x
������
DivX
�����
˱
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˺
ϯήΧ΃
Γ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
‫غيس‬.3‫ دقة‬.3
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪϳήΗΎϣΪϨϋ*HCDέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
‫مدعىمةمدعىمة‬
‫دقة غيس‬
ϒόπϟ΍έ΍ΪϘϤΑΓέϮμϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·ΓήϣϞϛ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬ$ιήϗϰϠϋ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗΪϨϋ
˳��ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛ
"C85?'=7HIF9ι΍ήϗ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵
ϳDivX
DivX
Pro
�� ��������
�������
�� ������
) ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
Xvid
Pro
��
��������
�������
������
) Xvid
- - ήϳϭΪΘϟ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
˱ � (MPEG-4
΍έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
˱ � (΍MPEG-4
˳
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
‫انمشغم غيس‬
‫مىاصفات‬
‫أعهً من‬
‫دزجات دقة‬
ً‫يحتىٌ عه‬
ٌ‫انمهف انر‬
‫مدعىومدعىو‬
‫انمشغم غيس‬
‫مىاصفات‬
‫أعهً من‬
‫دزجات دقة‬
ً‫يحتىٌ عه‬
ٌ‫انمهف انر‬
- ˯ΎϨΛ΃ ˺
˼˹
ΔψΣϼϣ
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
!&ϭ΃%!ϖϴδϨΘΑ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
%7501%4:A
ϖϴδϨΘΑ!'ΕΎϔϠϣϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍)ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
˻
DivX
Pro
�
DivX
Pro
�
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΗϰϟ·ΓήϣϞϛϲϓ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
.‫مدعىو‬
‫انمشغم غيس‬
.‫مدعىو‬
‫انمشغم غيس‬
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
*&ϖϴδϨΗϖϓ΍ϮΘϳ
ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϊϣ.$ϭ΃$'ΕΎϔϠϤϟ!C@=9Hϭ
˳ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
ϡΪΨΘγ΍ ιήϘϟ΍βϔϧϰϠϋΓΩϮΟϮϣ!'ϭ$'ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
΍
έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
˱
΍
έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
=J//=J=
˱
˼˹
˻̂ΔΤϔμϟ΍
ςϘϓ!C@=9Hϭ΃
*& έϮμϟ΍ΪϠΠϣϲϓ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
*.avi,
*.div,
*.divx.
:�����
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
*.avi,
*.div,
*.divx.
:�����
����������
- ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϤΑ
DD@9$57ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧϭ$=7FCGC:H.=B8CKGϭ$=7CFGC:H&*
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
O
΢΋΍ήθϟ΍νήϋϊοϭϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϞϘΘϨϳ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϰϠϋϞϤΘθϳϻ΃ΐΠϳϭϑϭήΣ́ϦϣϝϮσ΃!'ϒϠϣϢγ΍ϥϮϜϳϥ΃ίϮΠϳϻ
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳ"C85?'=7HIF9ιήϗ
˱
ϯήΧ΃
Γ
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
Ύ˱
ϣ
΍ΪΨΘγ΍ήΜϛϷ΍ϖϴδϨΘϟ΍Ϯϫϭ
ΔψΣϼϣ
,::8
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
O
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
˻ΔΤϔμϟ΍
έϮμϟ΍ϦϴΑϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒοΐΠϳˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΪΑϞΒϗ
O
ΔλΎΧϑϭήΣϭ΃ΔϏέΎϓΕΎϓΎδϣ
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑέϮμϟ΍ΪϠΠϣ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗO
O
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ ΐΠϳϭϑϭήΣ́Ϣγϻ΍ίϭΎΠΘϳϻ΃ΐΠϳˬ)ϭ΃"ΕΎϔϠϣΔϴϤδΗΪϨϋ
"Ω΍ΪΘϣΎΑΕΎϔϠϣϭΫ$ιήϗ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΓΩϮόϠϟ*+&'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃ ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ϒϠϤϟ΍Ω΍ΪΘϣΎϛA8-ϭ8;ϝΎΧΩ·
.9$
.9$
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·"CB=75'=7HIF9ιήϗ
.9$.9$
$9.
.9$.9$
$9.
ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΕΎδϠΠϟ΍ιήϗϯϮΘΣ΍΍Ϋ·
ςϘϓΔόΑΎΘΘϣΕΎδϠΟϰϠϋϪΘΑΎΘϛΖϤΗιήϗϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ
ΓΪΣϮϟ΍νήόΗˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
O
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ήϴϐΘΘγˬ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϭΰϣήϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ
O
˻ΔΤϔμϟ΍
Ϊϛ΄Ηˬϥ΍ϮϨόϟ΍ϦϳϮϜΗΪϨϋ
+=H@9
KA5ϭ΃+=H@9
ADϢγϼϟϡΎόϟ΍ϖϴδϨΘϟ΍
ϞΜϣˬωΎοϭ΃ΔΛϼΛϙΎϨϫ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍
ςϘϓύέΎϔϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϰΘΣνήόϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϴϓˬύέΎϓϊτϘϣϰϠϋΓΩΪόΘϤϟ΍
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˱
΍
έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
˱
΍έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
˱˺˽˺˼
ςϘϓ
!'ϭ
>D;Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗβϴϟϭ
ΓήηΎΒϣέϮμϟ΍
+=H@9ϭC@89Fϭ&:: ϡ΍ΪΨΘγ΍ΐϨΠΗϭϢγϻ΍ϲϓΕΎϓΎδϣΩϮΟϭϡΪϋϭϞϗ΃ϭ΃ϑϭήΣ́ϡ΍ΪΨΘγ΍Ϧϣ
O
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
Ύ˱ΒϳήϘΗ
ϥ΍ϮΛ˿ϲϨϣίϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍
ϲϓ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Δϫ
˳ ϲϓ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϞΜϣˬωΎοϭ΃ΔΛϼΛϙΎϨϫ
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘϟ)'+έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ΪΣ΍ϭρϮϐπϣιήϗϰϠϋϰμϗ΃ΪΤϛΓέϮλ˼˹˹˹ϞϴΠδΗϦϜϤϳ
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·I>='=7HIF9ιήϗ
ΔψΣϼϣ
ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΔψΣϼϣ
ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
˱
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΘϗϭϕήϐΘδϴδϓˬϖϠϐϣήϴϏιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓϞΛΎϤΘϤϟ΍Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟ
C@89F
ˬˬ3ˬˬ
ϚϟΫϲϓΎϤΑΔλΎΨϟ΍ϑϭήΤϟ΍
ςϐο΍ ˻ ϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗϭϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϝϮσ΃Ύ
+=H@9ϭC@89Fϭ&::
ϒόπϟ΍έ΍ΪϘϤΑΓέϮμϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·ΓήϣϞϛ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
O
O
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
΍
έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
΍έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
˱˺˽˺˼˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
"C85?'=7HIF9ι΍ήϗ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵
ϳ ϞϴΠδΗΪϨϋΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϻςϐοϚϓϞϘϧϝΪόϣϡΪΨΘγ΍
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
D
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺˻ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
ήϳϭΪΘϟ΍
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ+=H@9
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛ
ϲϟΎΤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϲϓϞΛΎϤΘϤϟ΍Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϣέ΍ήϜΘϟC@89F
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϭ΃ .480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˺˽˺˼
έ΍ήϜΗ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΐδΣ
ΐδΣ
%7501%4:A
ςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ιήϗϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϊϴτΘδΗϻΪϗ(**'=7HIF9ιήϗ
"ΕΎϔϠϣ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϖϴδϨΘΑ!'ΕΎϔϠϣϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍)ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ϪϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ϥ΍ϮϨόϟ΍έ΍ήϜΘϟ+=H@9
˺˽˺˼
˯ΎϔΧϹ ˼ ϔϠΘΨϣϔϠΘΨϣ
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O O ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΗϰϟ·ΓήϣϞϛϲϓ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
ϥΎΘΤϔμϟ΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ςϐπϟ΍Ϛϓςϐπϟ΍ϝΪόϣϰϠϋϲγΎγ΃ϞϜθΑ$'ΕΎϔϠϣΕϮλΓΩϮΟΪϤΘόΗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
D
Ύ˱.480p/720p/1080i/1080p
ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺́ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
ΔψΣϼϣ
έϮμϟ΍ΪϠΠϣϲϓ
ΔψΣϼϣ
(**'=7HIF9
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
O O
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ςϐο΍
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ςϘϓ!C@=9Hϭ΃
*&
˺˽˺˼
ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃
ΔϴϧΎΜϟ΍
ϲϓ
ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃
ΔϴϧΎΜϟ΍
ϲϓ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
$1;1->Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
Γήϣ ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϤΑ
O
΢΋΍ήθϟ΍νήϋϊοϭϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϞϘΘϨϳ
΍Ϋ· 720
΍Ϋ· 720
O
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O
˻́ΔΤϔμϟ΍
��� ���
DVD-1080P7
������
������
�����
���� &::
����� O ΔϨϴϋϝΪόϣήϓϮΗρϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ιήϗΕϮλϰϠϋϝϮμΤϟ΍ΐϠτΘϳ
ΩΪΤϤϟ΍
��� ���
DVD-1080P7
������
������
�����
����
���� �����
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳ"C85?'=7HIF9ιήϗ
ϦϜϤϴϓˬϒϠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
REPEAT
A-B����
.720p/1080i/1080p
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ΔψΣϼϣ έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗ˯ΪΑΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ΔψΣϼϣ
ϰϠϋϞϤΘθϳϻ΃ΐΠϳϭϑϭήΣ́ϦϣϝϮσ΃!'ϒϠϣϢγ΍ϥϮϜϳϥ΃ίϮΠϳϻ
ϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ$"&έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
˺˹
˺˹
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˻̂ϰϟ·
ϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ$'ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
˺˽˺˼
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
,::8O
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
" x
C@89F
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
έϮμϟ΍ϦϴΑϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒοΐΠϳˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΪΑϞΒϗ
������
25 576
��� 576
x 720
���
30
��� 480
720
���
.������.���25
x 720
�����������30
���
480
x 720
���ΐδΣ
���
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑέϮμϟ΍ΪϠΠϣ
ςϘϓ!'ϖϴδϨΘΑϒϠϣ˾˹˹ϞϴϐθΗ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϩΪϨϋ
ΐδΣ
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔψΣϼϣ ΔλΎΧϑϭήΣϭ΃ΔϏέΎϓΕΎϓΎδϣ
���
ΕϻΪόϤϟ΍έΎϴΘΧ΍ϱΩΆϳϻΎϤϨϴΑ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˿˹ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ
˻́ΔΤϔμϟ΍
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O
+=H@9
REPEAT
A-B
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍έ΍ήϜΗϑΎϘϳ·ΏϮϠτϤϟ΍ϊοϮϤϟ΍ΪϨϋ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϔϠΘΨϣ ϔϠΘΨϣ
.720p/1080i/1080p ΔψΣϼϣ
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·"CB=75'=7HIF9ιήϗ
ϦϜϤϴϓˬΪϠΠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
O
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
ΔψΣϼϣ
O
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
ΕϮλΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϟ΍ϰϟ·ˬΪϳΰϳΎϣϭ΃ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϞΜϣˬϰϠϋϷ΍
˻̂ϰϟ·
ΐδΣ ΕΎδϠΠϟ΍ιήϗϯϮΘΣ΍΍Ϋ·
ςϘϓΔόΑΎΘΘϣΕΎδϠΟϰϠϋϪΘΑΎΘϛΖϤΗιήϗϞϴϐθΗϦϜϤϳ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ΔϬΟ΍ϭ$
O
ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ήϴϐΘΘγˬ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϭΰϣήϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ
O
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
΍Ϋ·720
ϩΪϨϋ
΍Ϋ· 720
˻́ΔΤϔμϟ΍
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
���
���
DVD-1080P7
������
������
����
���� O
����� O
��� ϚϓϝΪόϣΕ΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟΎΑϭ
ΓέΩΎϨϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓϻ·Ϟπϓ΃
���
DVD-1080P7
������
������
����������
����
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍
���� �����
ΪϠΠϣ˾˹˹ϲϓςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗ
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
.720p/1080i/1080p
ςϘϓύέΎϔϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϰΘΣνήόϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϴϓˬύέΎϓϊτϘϣϰϠϋΓΩΪόΘϤϟ΍
˻̂ϰϟ·
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϱΩΎόϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϰϟ·ωϮΟήϠϟ
˺˹ ˺˹
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˿ϲϨϣίϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
΢ϴΤλϞϜθΑΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺˻́ϦϋϞϘϳϱάϟ΍ςϐπϟ΍
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·I>='=7HIF9ιήϗ
ϲϓ
���25
������
25
��� 576
x˳ 720
������
30&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
��� 480
x
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
720
��� ���
.������.&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
576
x 720
�����������30
480
x 720
��� ���
ΪΣ΍ϭρϮϐπϣιήϗϰϠϋϰμϗ΃ΪΤϛΓέϮλ˼˹˹˹ϞϴΠδΗϦϜϤϳ
ςϐο΍ ˻
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O O ϞϴΠδΗΪϨϋΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻςϐοϚϓϞϘϧϝΪόϣϡΪΨΘγ΍
ϒόπϟ΍έ΍ΪϘϤΑΓέϮμϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·ΓήϣϞϛ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
D
Ύ˱
Β
ϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺˻ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ
΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
O O
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
"C85?'=7HIF9ι΍ήϗ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵
ϳ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ϭ΃ )ΕΎϔϠϣ ˼˼έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ιήϗϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϊϴτΘδΗϻΪϗ(**'=7HIF9ιήϗ
ΔψΣϼϣ
%7501%4:A
ΔψΣϼϣ έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ΔψΣϼϣ
ΩΪΤϤϟ΍ςϐπϟ΍Ϛϓςϐπϟ΍ϝΪόϣϰϠϋϲγΎγ΃ϞϜθΑ.$ΕΎϔϠϣΕϮλΓΩϮΟΪϤΘόΗ
˯ΎϔΧϹ ˼ ςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
D
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺́ϞλΎϓΪόΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
˻˽ ˻˽ ΓέϮλϞϛϦϴΑϞλΎϔϟ΍Ϧϣΰϟ΍έ΍ΪϘϣϥϮϜϳΪϗˬϒϠϤϟ΍ϢΠΣΐδΣ
(**'=7HIF9
ΔϨϴϋϝΪόϣήϓϮΗρϮϐπϤϟ΍ΕϮμϟ΍ιήϗΕϮλϰϠϋϝϮμΤϟ΍ΐϠτΘϳ
έϮμϟ΍ΪϠΠϣϲϓ Γήϣ $'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O O˱
˼˼$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
O
΢΋΍ήθϟ΍νήϋϊοϭϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϞϘΘϨϳ
ϦϜϤϴϓˬϒϠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
ϮϠϴϛ˿˽ϦϋϞϘϳϻΎϤΑˬ.$ϖϴδϨΗϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ϲϨόϳΎϤΑˬϲϤϗέϱήχΎϨΗ
ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϋΎ
ϔϠΘΨϣ
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳ"C85?'=7HIF9ιήϗ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
" ϞϴϐθΗϢΘϳϦϟˬβϜόϟ΍ϰϠϋϭ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑϮϠϴϛ˺̂˻ϰΘΣϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓΖϳΎΑ
˼˼
ςϘϓ!'ϖϴδϨΘΑϒϠϣ˾˹˹ϞϴϐθΗ ϝϼΧΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ΃ΪΒϴδϓˬέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍
"
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
FKJIHLG
FKJIHLG
ήϴϴϐΗ
"# "
"# FKJIHLG
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ΔϴΑήόϟ΍
ήϴϴϐΗ
ϡ΍ΪΨΘγ΍
"
"# ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΐδΣ
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑέϮμϟ΍ΪϠΠϣ ˻˼
˻˼
ϦϜϤϴϓˬΪϠΠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·"CB=75'=7HIF9ιήϗ
ΪϠΠϣ˾˹˹ϲϓςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!' ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·I>='=7HIF9ιήϗ
ςϐο΍ ˻
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!' ϭ΃ ιήϗϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϊϴτΘδΗϻΪϗ(**'=7HIF9ιήϗ
˯ΎϔΧϹ ˼
(**'=7HIF9 Γήϣ ϦϜϤϴϓˬϒϠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
ςϘϓ!'ϖϴδϨΘΑϒϠϣ˾˹˹ϞϴϐθΗ ΔψΣϼϣ ˻˾
ϦϜϤϴϓˬΪϠΠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
ΐδΣ
ΪϠΠϣ˾˹˹ϲϓςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗ "
"
"# "# έϮμϟ΍ϦϴΑϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒοΐΠϳˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΪΑϞΒϗ O
˻˽ ˻˽
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑϥ΍ϮΛ˺˹
ήϴϐΘΘγˬ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϭΰϣήϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˿ϲϨϣίϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍
˳
O
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺˻ϞλΎϓΪόΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
D
ΔψΣϼϣ
ΓέϮλϞϛϦϴΑϞλΎϔϟ΍Ϧϣΰϟ΍έ΍ΪϘϣϥϮϜϳΪϗˬϒϠϤϟ΍ϢΠΣΐδΣ
D
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺́ϞλΎϓΪόΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
˱ ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϋΎϔϠΘΨϣ
ϝϼΧΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ΃ΪΒϴδϓˬέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑϥ΍ϮΛ˺˹ " "
"# ήϴϴϐΗ
ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
Ϛϟ ΢ϴΘΗ
ΕϼϴπϔΗ
ΔηΎη
˯ΎϨΛ΃ ˺
ϡΪΨΘγ΍ "Δϔϴχϭϒλϭ
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗ‫تظهس‬
: DivX ‫""محتمهة خالل محاونة تشغيم مهف‬ϞϴϐθΗ
‫زسائم تحريس‬
ΔϴόΟήϤϟ΍ΔΤϔμϟ΍
ϒ
λϮϟ΍
Δ ϔϴχϮϟ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
ΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪΣ
˺
˺
ϭ΃ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
‫ ال يىجد تصسيح‬.1˻
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΓέϮμϟ΍ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
*?=D
ωϮΟήϟ΍ϭ΃ϡΎϣϸϟϡΪϘΘϟΎΑϡϮϘϴϓˬ &$έΰϟ΍ϰϠϋ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ$'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
ϭ΃ .‫انمنشأ بسمز تسجيم خطأ‬
‫ انمهف‬
ϖ΋ΎϗΩέ΍ΪϘϤΑϒϠΨϠϟ
&$έΰϟ΍ ˼ ˬΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ
!έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
*)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ΚΤΒϠϟϯήΧ΃Γ˱ήϣςϐο΍ϭ ϭ΃ *95F7<
&$έΰϟ΍ ϲϓήΒϛ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ
ήΒϛ΃ΔϋήδΑ ϭ΃ Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ - /ˬ/ˬ/ϒϠϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪϳήΗΎϣΪϨϋ*HCDέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
- ϒϠϣϲϓϞϗ΃ΔϋήδΑΚΤΒϟ΍΢ϴΘϳ ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ
˺˿ΔΤϔλ
/ˬ/ˬ/
ΔψΣϼϣ
ΔΌϴτΒϟ΍
ιήϘϟ΍βϔϧϰϠϋΓΩϮΟϮϣ!'ϭ$'ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓ
έΎσ·ϞϴϐθΗ
˺˿ΔΤϔλ
ΪϳΪΟέΎσ·ήϬψϳˬ*+'
έΎσΈΑ
"
ΔψΣϼϣ
"Ω΍ΪΘϣΎΑΕΎϔϠϣϭΫ$ιήϗ
‫ بسنامج فك تشفيس غيس مدعىو‬.2
ςϘϓ
!'ϭ
>D;Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
MP4 :‫ مهف بإصدازات وأنىاع فك ˱ تشفيس معينة (مثم‬‫و‬
ϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗϭϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϝϮσ΃ΎΘϗϭϕήϐΘδϴδϓˬϖϠϐϣήϴϏιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
AFS ήϳϭΪΘϟ΍ .‫وبسامج فك تشفيس مهكية أخسي) ال يدعمها هرا انمشغم‬
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛ
"# ΔψΣϼϣ
˻˻ΔΤϔλ
ΐϴΗήΘϟΎΑ///%CFA5@
1&&$
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΓΩϮόϠϟ*+&'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΓΪΣϮϟ΍νήόΗˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
$'ϒϠϣΐδΣϚϟΫϭϒ΋ΎχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϗ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗβϴϟϭΓ˱ ήηΎΒϣέϮμϟ΍ $ιήϗϰϠϋ(ϒϠϣ
ήϳϭΪΘϟ΍
ϖϴδϨΘΑ!'ΕΎϔϠϣϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍)ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗϦϜϤϳ - ϒϠϤϟ΍ϖϴδϨΗϞΧ΍ΩΔϴϟΎΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ςϐοΕΎϘϴδϨΗϞϴϐθΗίΎϬΠϟ΍΍άϫϥΎϜϣΈΑ
ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΗϰϟ·ΓήϣϞϛϲϓ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
=J/
ΕΎϳϮΘΤϣ
ςϘϓ!C@=9Hϭ΃ *& ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϤΑ
$'*=AD@9'FC:=@9ΐδΣ=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
ϰϠϋϞϤΘθϳϻ΃ΐΠϳϭϑϭήΣ́ϦϣϝϮσ΃!'ϒϠϣϢγ΍ϥϮϜϳϥ΃ίϮΠϳϻ
,::8
ΔλΎΧϑϭήΣϭ΃ΔϏέΎϓΕΎϓΎδϣ ϰϠϋΓϭϼϋ$'˰ΑιΎΨϟ΍ςϴδΒϟ΍ϊοϮϟ΍=J/ΕΎϳϮΘΤϣ
ϢϋΩϢΘϳΎϤϛ
ΕΎϫΎΠΗϻ΍Δϴ΋ΎϨΛΕ΍έΎσϹ΍ϞΜϣΔϴϓΎοϹ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍
ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΕΎδϠΠϟ΍ιήϗϯϮΘΣ΍΍Ϋ·
ςϘϓΔόΑΎΘΘϣΕΎδϠΟϰϠϋϪΘΑΎΘϛΖϤΗιήϗϞϴϐθΗϦϜϤϳ
˱
Ύ
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍
πϳ΃$ϭ(D9@
ςϘϓύέΎϔϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϰΘΣνήόϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϴϓˬύέΎϓϊτϘϣϰϠϋΓΩΪόΘϤϟ΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
$'ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣ/J=ΕΎϳϮΘΤϣ
ΪΣ΍ϭρϮϐπϣιήϗϰϠϋϰμϗ΃ΪΤϛΓέϮλ˼˹˹˹ϞϴΠδΗϦϜϤϳ ϲϓ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
ϒόπϟ΍έ΍ΪϘϤΑΓέϮμϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·ΓήϣϞϛ
"C85?'=7HIF9ι΍ήϗ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵
ϳ
DVD-RW
&
DVD+R
�����
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
:DivX ����%7501%4:A
���� �������
ςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
έϮμϟ΍ΪϠΠϣϲϓ .9$ ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϊοϭϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϞϘΘϨϳ
.9$.9$
$9.
DivX3.11
/ 4.12/ 5.x
������ DivX ����� O
‫ دقة غيس مدعىمة‬.3
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳ"C85?'=7HIF9ιήϗ
DivX Pro΍έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
�� ��������ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
������� �� ������) Xvid ˱ � (MPEG-4
έϮμϟ΍ϦϴΑϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒοΐΠϳˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΪΑϞΒϗ
O
‫
يحتىٌ عهً دزجات دقة أعهً من مىاصفات انمشغم غيس مدعىو‬ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑέϮμϟ΍ΪϠΠϣ
ٌ‫ انمهف انر‬ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
DivX
Pro �
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·"CB=75'=7HIF9ιήϗ
.‫انمشغم غيس مدعىو‬
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϭΰϣήϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ
O
΍ήϴϐΘΘγˬ
έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
˱
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!' *.avi, *.div, *.divx. :����� �����
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˿ϲϨϣίϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
˳
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·I>='=7HIF9ιήϗ
ςϐο΍ ˻
ϩΎϧΩ΃ΔοϭήόϣΔϗΩϰμϗ΃ϰΘΣΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΔϓΎϛίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!' D
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺˻ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
ϭ΃ ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃ ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ιήϗϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϊϴτΘδΗϻΪϗ(**'=7HIF9ιήϗ
˯ΎϔΧϹ ˼
.9$
.9$.9$
$9.
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
D
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺́ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
(**'=7HIF9 Γήϣ ϦϜϤϴϓˬϒϠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
΍έΎσ·˼˹ϝΪόϤΑ˽́˹L̀˻˹
ΓέϮμΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣήϴϐΘϳΪϗ
˱
ςϘϓ!'ϖϴδϨΘΑϒϠϣ˾˹˹ϞϴϐθΗ ΔψΣϼϣ
ΔϤψΘϨϣήϴϏ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΔψΣϼϣ
O
ϦϜϤϴϓˬΪϠΠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
΍έΎσ·˻˾ϝΪόϤΑ˾̀˿Q̀˻˹
ήϴϔθΗϚϓίΎϬΠϟ΍ϰτΨΘϳΪϗ
˱
ΐδΣ
ΪϠΠϣ˾˹˹ϲϓςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗ
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϝΪόϣΕ΍Ϋ˯΍ΰΟϷ΍
ΐδΣ
" "
"# $'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳO
ΓήϣήϴϔθΘϟ΍Ϛϓ΃ΪΒϳϭϊϔΗήϤϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽ΕΎϧΎϴΑϞϘϧϝΪόϣϰμϗ΃
ϔϠΘΨϣ
ΔψΣϼϣ
O
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ϞϘϧϝΪόϣΩϮόϳΎϣΪϨϋϯήΧ΃
ΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ
΍Ϋ· 720 ��� ��� DVD-1080P7 ������
O
������ ����� ���� ���� �����
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ϲόϴΒτϟ΍ϝΪόϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ΔψΣϼϣ
ΔψΣϼϣ
˺˹
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
.������ 25 ��� 576 x 720������� 30 ��� 480 x 720
��� ���
ΓέϮλϞϛϦϴΑϞλΎϔϟ΍Ϧϣΰϟ΍έ΍ΪϘϣϥϮϜϳΪϗˬϒϠϤϟ΍ϢΠΣΐδΣ
ΐδΣ
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳ
˱ O ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϋΎΔψΣϼϣ
ϔϠΘΨϣ
ϔϠΘΨϣ O
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗ
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
ϝϼΧΎ˱
ϴ
΋ΎϘϠΗ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ΃ΪΒϴδϓˬέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
΍Ϋ·
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη720 ��� ��� DVD-1080P7 ������ ������ ����� ���� ���� ����� O
ΔψΣϼϣ
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑϥ΍ϮΛ˺˹ ˺˹
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
.������ 25 ��� 576 x 720������� 30 ��� 480 x 720 ��� ���
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳO
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗϲΘϟ΍$'ΕΎϔϠϣξόΑϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗO
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
έ΍ΪλϹ΍ϭήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑωϮϧϢϋΩϡΪϋΐΒγήδϔϳ΍άϫϭ
ϲμΨη
ΔψΣϼϣ
ΕΎϔλ΍ϮϤϠϟΓίϭΎΠΘϤϟ΍ϰϠϋϷ΍ΔϗΪϟ΍ϭ
˻˽
$'ϖϴδϨΘΑΔΑϮΘϜϤϟ΍)).ι΍ήϗ΃ίΎϬΠϟ΍΍άϫϢϋΪϳO
*&ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϭ
˻˾
˻˽
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ςϐο΍ ˻
ϡ΍ΪΨΘγ΍ ςϐο΍ ˼
Ϛϟ ΢ϴΘΗ
ΕϼϴπϔΗ
ςϐο΍
˽
ΔηΎη
ςϐο΍ ˾
˯ΎϨΛ΃ ˺
ϭ΃
ϡΪΨΘγ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍
έϮμϟΎΑιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍ϞϴϐθΗ
""ϞϴϐθΗ
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
ϡ΍ΪΨΘγ΍
ήϴϴϐΗ
˯ΎϨΛ΃ ˺
˯ΎϨΛ΃ ˺ ςϐο΍ ˻ ςϐο΍ ˼
ςϐο΍ ˽
ςϐο΍
ςϐο΍˾ ˻
έΰϟ΍ϭ΃ ˼
˯ΎϔΧϹ
Γήϣ ΔψΣϼϣ ΐδΣ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟϭΕϮμϟ΍ΔϐϟϭιήϗϷ΍ΔϤ΋ΎϗϭϞϐθϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗςΒοϢΗ΍Ϋ·
ϢϠϴϓνήϋΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑΎ˱όϴϤΟήϬψΘδϓˬϖΒδϣϞϜθΑ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ$'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˺
&$έΰϟ΍ ϞϐθϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗΔϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
ϰϠϋςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
&$έΰϟ΍ Δϳ΍ΪΒϟ΍ϦϣϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϴγ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪϳήΗΎϣΪϨϋ*HCDέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ΔψΣϼϣ
&$έΰϟ΍ϭ΃
ιήϘϟ΍βϔϧϰϠϋΓΩϮΟϮϣ!'ϭ$'ΕΎϔϠϣϥϮϜΗϥ΃ΐΠϳ
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ"7-C1<19?ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
&$έΰϟ΍ "Ω΍ΪΘϣΎΑΕΎϔϠϣϭΫ$ιήϗ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
&$ ςϘϓ
!'ϭ
>D;Ω΍ΪΘϣϻ΍Ε΍ΫΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
˱
ϞϴϐθΗέάόΘϳΪϗϭϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΒϟϝϮσ΃Ύ
ΘϗϭϕήϐΘδϴδϓˬϖϠϐϣήϴϏιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛ ϖϴδϨΘΑ!'ΕΎϔϠϣϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍)ι΍ήϗ΃ϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ςϘϓ!C@=9Hϭ΃ *& ϰϠϋϞϤΘθϳϻ΃ΐΠϳϭϑϭήΣ́ϦϣϝϮσ΃!'ϒϠϣϢγ΍ϥϮϜϳϥ΃ίϮΠϳϻ
ΔλΎΧϑϭήΣϭ΃ΔϏέΎϓΕΎϓΎδϣ ΕΎδϠΠϟ΍ιήϗϯϮΘΣ΍΍Ϋ·
ςϘϓΔόΑΎΘΘϣΕΎδϠΟϰϠϋϪΘΑΎΘϛΖϤΗιήϗϞϴϐθΗϦϜϤϳ
ςϘϓύέΎϔϟ΍ϊτϘϤϟ΍ϰΘΣνήόϟ΍ϞϴϐθΗϦϜϤϴϓˬύέΎϓϊτϘϣϰϠϋΓΩΪόΘϤϟ΍ 5=/19?Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
ΪΣ΍ϭρϮϐπϣιήϗϰϠϋϰμϗ΃ΪΤϛΓέϮλ˼˹˹˹ϞϴΠδΗϦϜϤϳ
"C85?'=7HIF9ι΍ήϗ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵ϳ
ςϘϓιήϘϟ΍ΔϤ΋ΎϗΕΎηΎηϰϠϋνϭήόϤϟ΍κϨϟ΍ΔϐϟήϴϴϐΗϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗ
ςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
έϮμϟ΍ΪϠΠϣϲϓ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳ"C85?'=7HIF9ιήϗ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑέϮμϟ΍ΪϠΠϣ
&$ ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·"CB=75'=7HIF9ιήϗ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΕΎϔϠϣΩΪΤϓˬΓέϮμϟ΍νήϋΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·I>='=7HIF9ιήϗ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5=/19?ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
έΰϟ΍ϭ΃
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϲϓ!'
&$ ιήϗϞϴϐθΗΓΪΣϮϟ΍ϊϴτΘδΗϻΪϗ(**'=7HIF9ιήϗ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
(**'=7HIF9
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϦϜϤϴϓˬϒϠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϴδϓˬιήϘϟ΍ϰϠϋΔϠΠδϣήϴϏΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ·
ςϘϓ!'ϖϴδϨΘΑϒϠϣ˾˹˹ϞϴϐθΗ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϘΒδϣ
ϦϜϤϴϓˬΪϠΠϣ˾˹˹ϦϋΪϳΰϳςϘϓΪΣ΍ϭιήϗϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϥΎϛ΍Ϋ·
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
ΪϠΠϣ˾˹˹ϲϓςϘϓ!'ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗ $%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
Enter
Enter
˻˾
Return
Return
Menu
Menu
%&'"ήϴϴϐΗ
ΏϮϠτϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪΣ
˺
ςϐο΍ϢΛϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓΓέϮμϟ΍ϒϠϣΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
%1>?;ϡ΍ΪΨΘγ΍
&$έΰϟ΍ϰϠϋ
ˬΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘϟΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ !έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ΪϳΪΤΘΑΡΎϤδϟ΍ϖϳήσϦϋ-ϞϐθϣκϴμΨΗ*9HIDΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϛϟ΢ϴΘΗ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ωϮϧϰϠϋϞϐθϤϟ΍ςΒοϭϞΑˬϲδϴ΋έϯϮΘδϣΩ΍Ϊϋ·ϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΕϼϴπϔΗ
ϚϳΪϟΓήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎη
"
"# Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛ*9HIDΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϡΪΨΘγ΍ ΔψΣϼϣ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΓΩϮόϠϟ*+&'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΓΪΣϮϟ΍νήόΗˬ"C85?'=7HIF9ιήϗϞϴϐθΗΪϨϋ
ϊσΎϘϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗβϴϟϭΓ˱ ήηΎΒϣέϮμϟ΍ Enter
Return
Menu
ϞϴϐθΗ
ήϳϭΪΘϟ΍
ΔϐϠϟ΍Ω΍ΪϋϹ#5B;I5;9*9HID
ΓέϮμϟ΍ήϳϭΪΗϰϟ·ΓήϣϞϛϲϓ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧΩ΍ΪϋϹI8=C*9HID ΔϋΎδϟ΍ΏέΎϘϋϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϤΑ
ΪϳΪΤΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
νήόϟ΍ΔηΎηΕ΍έΎϴΧΩ΍ΪϋϹ=GD@5M*9HID
ϰϠϋ
,::8
ΓΩΪόΘϣΕ΍έΎϴΧϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔηΎθϟ΍ωϮϧ
ΕΎδϠΠϟ΍
ΔηΎθϟ΍˯ΰΟΪϳΪΤΘϟ
νήόϟ΍ΔηΎθϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϩήϴΒϜΗΏϮϠτϤϟ΍
ϯϮΘδϤϟ΍ςΒοϦϴϣΪΨΘδϤϠϟ΢ϴΘϳ
ϲδϴ΋ήϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍Ω΍ΪϋϹ'5F9BH5@*9HID
ϲϓ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
&$έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϡϼϓϷ΍ϞΜϣΔϘ΋ϼϟ΍ήϴϏϡϼϓϷ΍νήϋϦϣϝΎϔσϷ΍ϊϨϤϟϡίϼϟ΍
ϒόπϟ΍έ΍ΪϘϤΑΓέϮμϟ΍ήϴΒϜΗϰϟ·ΓήϣϞϛ
έΎΒϜϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ϭϒϨϋΪϫΎθϣϦϤπΘΗϲΘϟ΍
%7501%4:A ςϘϓ
Φϟ·ςϘϓ
ϞϐθϤϟ΍΍άϫϞϴΠδΘϟϞϴΠδΘϟ΍ΩϮϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϰΟήϳ=JX))9;=GHF5H=CB O
΢΋΍ήθϟ΍νήϋϊοϭϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϞϘΘϨϳ
=J/)-=89C&B9A5B8ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣ
έϮμϟ΍ϦϴΑϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒοΐΠϳˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΪΑϞΒϗ
ϊϗϮϤϟ΍ΓέΎϳίϰΟήϳˬΪϳΰϤϟ΍ϰϠϋϑήόΘϠϟ
O
KKK
8=JL
7CAJC8
ήϴϐΘΘγˬ &$έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϭΰϣήϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ
O
. Anynet+ (HDMI-CEC)
: Anynet+ (HDMI-CEC)
ΔϐϠϟ΍Ω΍ΪϋϹ#5B;I5;9*9HID
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˿ϲϨϣίϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍
˳
ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ
ϰϠϋςϐο΍
ΔϔϠΘΨϤϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺˻ϞλΎϓΪόΑΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ
Δϴϋήϔϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
&$έΰϟ΍ϭ΃ D 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍˯΍ήΟ·ΪόΑΩ΍ΪϋϹ΍ΔηΎηνήϋ˯ΎϔΧϹ
˼
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˺́ϞλΎϓΪόΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ήϴϐΘΗ ˱ D
ϯήΧ΃Γήϣ " ΔψΣϼϣ
*9HIDΔϤ΋ΎϗΕ΍έΎϴΧξόΑϞϤόΗϻΪϗˬιήϘϟ΍ΐδΣ
"
ΕΎϔϠϣ
"# ΔψΣϼϣ
ΓέϮλϞϛϦϴΑϞλΎϔϟ΍Ϧϣΰϟ΍έ΍ΪϘϣϥϮϜϳΪϗˬϒϠϤϟ΍ϢΠΣΐδΣ
˱
ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϋΎϔϠΘΨϣ
ϝϼΧΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ΃ΪΒϴδϓˬέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑϥ΍ϮΛ˺˹ ˻˿
ϦϜϤϴϓ
ϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
'$
=HGHF95A
˯ΎϨΛ΃ ˺
˻
ςϐο΍
ςϐο΍ ˼
&B
&::
ςϐο΍ ˽
O˾
ςϐο΍
ϭ΃
&B
&::
&B
&::
ΔψΣϼϣ
ϰΘΣ
O O ϡ΍ΪΨΘγ΍
˯ΎϨΛ΃ ˺
ςϐο΍ ˻
ςϐο΍ ˼
ςϐο΍ ˽
ϢΗ ˾
ςϐο΍
έΰϟ΍ ˰ϟ
ςΒο
΢ϴΘΗ
˯ΎϨΛ΃ ˺
ςϐο΍ ˻
ςϐο΍ ˼
ϭ΃ ςϐο΍ ˽
έΰϟ΍ 5@*ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
ΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
%&'"ήϴϴϐΗ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟϭΕϮμϟ΍ΔϐϟϭιήϗϷ΍ΔϤ΋ΎϗϭϞϐθϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗςΒοϢΗ΍Ϋ·
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϢϠϴϓνήϋΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑΎ˱όϴϤΟήϬψΘδϓˬϖΒδϣϞϜθΑ
&$έΰϟ΍ϭ΃ %1>?;ϡ΍ΪΨΘγ΍
&$
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ ϞϐθϤϟ΍ΔϤ΋ΎϗΔϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΪϳΪΤΘΑΡΎϤδϟ΍ϖϳήσϦϋ-ϞϐθϣκϴμΨΗ*9HIDΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϛϟ΢ϴΘΗ
&$έΰϟ΍ϭ΃
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5@*%?.>5>71ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ωϮϧϰϠϋϞϐθϤϟ΍ςΒοϭϞΑˬϲδϴ΋έϯϮΘδϣΩ΍Ϊϋ·ϭΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΕϼϴπϔΗ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?05:ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ &$έΰϟ΍ϭ΃
ϚϳΪϟΓήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΔηΎη
&$ &$ έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
˺
&$ Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϮΑ 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛ*9HIDΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϡΪΨΘγ΍ &$έΰϟ΍ϭ΃
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
ΚϴΤΑΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϠϟΔϴο΍ήΘϓϻ΍ΔϐϠϟ΍ςΒοΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·&F=;=B5@ΩΪΣ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ"7-C1<19?ΪϳΪΤΘϟ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ιήϘϟ΍ϞϴΠδΘϟΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ϥϮϜΗ
&$έΰϟ΍ ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϴδϓˬιήϘϟ΍ϰϠϋΔϠΠδϣήϴϏΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ·
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϘΒδϣ
&$ #5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ ϞϴϐθΗ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
Enter
Return
Menu
ΔϐϠϟ΍Ω΍ΪϋϹ#5B;I5;9*9HID
ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧΩ΍ΪϋϹI8=C*9HID ΪϳΪΤΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘγ΍
νήόϟ΍ΔηΎηΕ΍έΎϴΧΩ΍ΪϋϹ=GD@5M*9HID ϰϠϋ
ΕϮμϟ΍ΔϟΎΣΕ΍Ω΍Ϊϋ·ϭΕϮμϟ΍ίΎϬΟΩ΍Ϊϋ·ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧϚϟ΢ϴΘΗ ΓΩΪόΘϣΕ΍έΎϴΧϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΎϬοήϋΏϮϠτϤϟ΍ΔηΎθϟ΍ωϮϧ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϡΎψϧΐδΣ
νήόϟ΍ΔηΎθϟ
ΕΎδϠΠϟ΍
ϯϮΘδϤϟ΍ςΒοϦϴϣΪΨΘδϤϠϟ΢ϴΘϳ
ϲδϴ΋ήϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍Ω΍ΪϋϹ'5F9BH5@*9HID ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃˺
5=/19?Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍ ϡϼϓϷ΍ϞΜϣΔϘ΋ϼϟ΍ήϴϏϡϼϓϷ΍νήϋϦϣϝΎϔσϷ΍ϊϨϤϟϡίϼϟ΍
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻ έΎΒϜϟΎΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ϭϒϨϋΪϫΎθϣϦϤπΘΗϲΘϟ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ςϘϓιήϘϟ΍ΔϤ΋ΎϗΕΎηΎηϰϠϋνϭήόϤϟ΍κϨϟ΍ΔϐϟήϴϴϐΗϰϟ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϱΩΆΗ
&$ Φϟ·ςϘϓ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻ ςϘϓ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼ ϞϐθϤϟ΍΍άϫϞϴΠδΘϟϞϴΠδΘϟ΍ΩϮϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϰΟήϳ=JX))9;=GHF5H=CB ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?05:%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
&$ &$έΰϟ΍ =J/)-=89C&B9A5B8ϖϴδϨΘϟ΍ϊϣ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϊϗϮϤϟ΍ΓέΎϳίϰΟήϳˬΪϳΰϤϟ΍ϰϠϋϑήόΘϠϟ
&$ &$έΰϟ΍ϭ΃
ΕΎϔϠϣ
&$ KKK
8=JL
7CAJC8
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%?.>5>71ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
. Anynet+ (HDMI-CEC)
: Anynet+ (HDMI-CEC)
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΔϐϠϟ΍Ω΍ΪϋϹ#5B;I5;9*9HID
&$ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5=/19?ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϰϠϋςϐο΍
ΔϔϠΘΨϤϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$ Δϴϋήϔϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟ &$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾ βϔϧϰϠϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟςΒοΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·IHCA5H=7ΩΪΣ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍˯΍ήΟ·ΪόΑΩ΍ΪϋϹ΍ΔηΎηνήϋ˯ΎϔΧϹ
˼
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ ΕϮμϟ΍ΔϐϠϛΎϫΪϳΪΤΗϢΗϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍
ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϴδϓˬιήϘϟ΍ϰϠϋΔϠΠδϣήϴϏΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ·
ϚϠΗϲϓϭˬϰϟϭ΃ΔϐϠϛΎϫΪϳΪΤΗϢΗϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍ι΍ήϗϷ΍ξόΑϞϤθΗϻΪϗ
ΔψΣϼϣ ϞϴΠδΘϟ΍ΔϘΒδϣ
ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍Ω΍Ϊϋ·ιήϘϟ΍ϡΪΨΘδϳΔϟΎΤϟ΍
'!%&'"
ϦϜϤϴϓ
*9HIDΔϤ΋ΎϗΕ΍έΎϴΧξόΑϞϤόΗϻΪϗˬιήϘϟ΍ΐδΣ
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
.,.7&087
*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
.,.7&087
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο
Enter
Return
Enter
Return
Menu
Enter
Return
Menu
Menu
++
;2&1.(3145*66.32 2
3:2&140.2,
Enter
Return
2
Menu
=;=H5@&IH
'$ΕϮλϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ'$
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ϝϼΧϦϣC@6M=;=H5@Ε΍έΎη·Ν΍ήΧϹ=HGHF95A
ϲϤϗέϲΒϟϭΩήϴθϔΗϚϓίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍ΪϨϋ=HGHF95AΩΪΣ
˻̀
˻˿
ϖϓ΍ϮΘϣϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥ
ΰΗήϫϮ
ϥϭΩΕ΍έΎηϹ΍ΔϓΎϛΝ΍ήΧ·ϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲ
ϖϓ΍ϮΘϣϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥ
ϥϭΩΕ΍έΎηϹ΍ΔϓΎϛΝ΍ήΧ·ϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲ
ΔϴϤϗέΕ΍έΎη·
ΔϴϤϗέΕ΍έΎη
+*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱ
+*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱ
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϦϣϰμϗϷ΍
ΔΒδϨΑΎϬοήϋϢΘϳϲΘϟ΍ΔϠϣΎϜϟ΍ΓέϮμϟ΍νήϋϚϨϜϤϳ.=89
Δπϳήόϟ΍ΔηΎθϟ΍ϱΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
ΔΒδϨΑΎϬοήϋϢΘϳϲΘϟ΍ΔϠϣΎϜϟ΍ΓέϮμϟ΍νήϋϚϨϜϤϳ.=89
Δπϳήόϟ΍ΔηΎθϟ΍ϱΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
::ϰϠϋ'$CKB*
&
&
::ϰϠϋ'$CKB*
ΔϨϳΎόϤϟ΍ϱΫΕϮμϟ΍Ν΍ήΧΈΑ
ΔϨϳΎόϤϟ΍ϱΫΕϮμϟ΍Ν΍ήΧΈΑ
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝ
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HI
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HI
%>577:01 ΔϓΎοϹΎΑΕΎΒΜϟ΍ϊοϭϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ϊϨϣϰϠϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ϩάϫΪϋΎδΘγ
%>577:01 ΢οϭ΃ϞϜθΑήϴϐμϟ΍κϨϟ΍νήϋϰϟ·
ΔϓΎοϹΎΑΕΎΒΜϟ΍ϊοϭϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ϊϨϣϰϠϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ϩάϫΪϋΎδΘγ
΢οϭ΃ϞϜθΑήϴϐμϟ΍κϨϟ΍νήϋϰϟ·
ϞϜθΑ=9@8F5A9ϊοϮϟ΍ϞϳϮΤΗϢΘϴδϓˬIHCΪϳΪΤΗΪϨϋIHC
&(=;1/> 5@*ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔηΎθϟ΍Ω΍Ϊϋ·ςΒοϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗˬϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ωϮϧΐδΣ
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
O
&B
&::
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
&B
&::
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϞϤόΗϲΘϟ΍ΔηΎθϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ#9HH9FCL
ϰΘΣˬ-ι΍ήϗ΃ΎϫήϓϮΗϲΘϟ΍̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ
&$έΰϟ΍ϭ΃ ήϬψΘγ
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϰϠϋϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ςΒοΔϟΎΣϲϓ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
&$έΰϟ΍ϭ΃
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ5@*%?.>5>71ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϢΠΤϟ΍Ε΍ΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ϊϣέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ'5B*75B
ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΔηΎθϟ΍Ϧϣϲδϴ΋ήϟ΍˯ΰΠϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋϱΪϴϠϘΘϟ΍
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϴγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϦϣϰμϗϷ΍
&$ ΔΒδϨΑΎϬοήϋϢΘϳϲΘϟ΍ΔϠϣΎϜϟ΍ΓέϮμϟ΍νήϋϚϨϜϤϳ.=89
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
Δπϳήόϟ΍ΔηΎθϟ΍ϱΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ΔϴΑήόϟ΍
'$
=HGHF95A
ΔψΣϼϣ
ϰΘΣ
O O ΔϴΑήόϟ΍
&B
&::
Enter
Return
Menu
%>577:01 ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο
ΔϓΎοϹΎΑΕΎΒΜϟ΍ϊοϭϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ϊϨϣϰϠϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ϩάϫΪϋΎδΘγ
΢οϭ΃ϞϜθΑήϴϐμϟ΍κϨϟ΍νήϋϰϟ·
ΕϮμϟ΍ΔϟΎΣΕ΍Ω΍Ϊϋ·ϭΕϮμϟ΍ίΎϬΟΩ΍Ϊϋ·ΕϮμϟ΍Ε΍έΎϴΧϚϟ΢ϴΘΗ
ϞϜθΑ=9@8F5A9ϊοϮϟ΍ϞϳϮΤΗϢΘϴδϓˬIHCΪϳΪΤΗΪϨϋIHC
ϡΪΨΘδϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϡΎψϧΐδΣ
ϲ΋ΎϘϠΗ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃˺
IHCϊοϮϟ΍ϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣ=9@8
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ϞϜθΑΓήϴϐμϟ΍ϑϭήΤϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣF5A9
&$ IHCϊοϭϲϓ΢οϭ΃
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?05:%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
%/<1191==-31=
&$έΰϟ΍
ϑΎϘϳ·ϭ΃ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϞϴϐθΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ΎϬϠϴϐθΗ
&$ &(%C=>18 %+*ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ%+*
ϢΗ
˰ϟ
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧϖϴδϨΗςΒοϢΘϴδϓˬ'#έΎϴΘΧ΍ϢΗ΍Ϋ·
'#έΎϴΘΧ΍
ΰΗήϫ˿˹ΩΩήΘΑ'#ΝήΧϰϠϋ
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
%+*έΎϴΘΧ΍
'!%&'"
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ%+*+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
.,.7&087
ΰΗήϫ˿˹$
ςΒο
΢ϴΘΗ
˯ΎϨΛ΃ ˺
ςϐο΍ ˻
ςϐο΍ ˼
ϭ΃ ςϐο΍ ˽
έΰϟ΍ .,.7&087
++
'#ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ'#
;2&1.(3145*66.32 2
ΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
3:2&140.2, 2
%+*έΎϴΘΧ΍ϚϴϠϋ
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
'#έΎϴΘΧ΍
=;=H5@&IH
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ'#+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
'$ΕϮλϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ'$
ΰΗήϫ˾˹$
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ϝϼΧϦϣC@6M=;=H5@Ε΍έΎη·Ν΍ήΧϹ=HGHF95A
ϲϤϗέϲΒϟϭΩήϴθϔΗϚϓίΎϬΠΑϞϴλϮΘϟ΍ΪϨϋ=HGHF95AΩΪΣ
˻̀
˱
ΓΩΪόΘϣςϐπϟ΍ΕΎϘϴδϨΗϊϣΎϘϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟή
˱
Ϙϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟή
ΓΩΪόΘϣςϐπϟ΍ΕΎϘϴδϨΗϊϣΎ
ςΒοΐΠϴϓˬ"ϭ΃&%
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϞϜθΑ=9@8F5A9ϊοϮϟ΍ϞϳϮΤΗϢΘϴδϓˬIHCΪϳΪΤΗΪϨϋIHC
ςΒοΐΠϴϓˬ"ϭ΃&
"
ϲ΋ΎϘϠΗ
IHCϊοϮϟ΍ϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣ=9@8
"
$'=;=H5@&IH ˱
"ΔϨϴόϟ΍ΕϻΪόϣϊϣΎϘϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟ
ΕϮμϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
IHCϊοϮϟ΍ϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣ=9@8
'$ΕϮλϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ'$
˱
ϞϜθΑΓήϴϐμϟ΍ϑϭήΤϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣF5A9
Ϙϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟ
"ΔϨϴόϟ΍ΕϻΪόϣϊϣΎ
":A9=-8;7593ςΒοΐΠϴϓ
$'=;=H5@=HGHF95Aϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ=HGHF95A
IHCϊοϭϲϓ΢οϭ΃
ϞϜθΑΓήϴϐμϟ΍ϑϭήΤϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣF5A9
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ=HGHF95AΩΪΣ
ϭ΃
":A9=-8;7593ςΒοΐΠϴϓ
IHCϊοϭϲϓ΢οϭ΃
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
έΰϟ΍ϭ΃
+*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱήχΎϨΗΕϮλΝήΧΪΟϮϳϻO
ϲϤϗήϟ΍ΕϮμϟ΍
%/<1191==-31=
&$
%/<1191==-31=
MB5A=7CADF9GG=CB
ϑΎϘϳ·ϭ΃ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϞϴϐθΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
C@6M#56CF5HCF=9GϦϣκ
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ςϐπϟ΍ΪϳΪΤΘϟ&B
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
ϑΎϘϳ·ϭ΃ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϞϴϐθΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ϦϴΘϣϼϋϥϼΜϤϳΝΩϭΰϤϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗ
C@6M#56CF5HCF=9GϦϣκ
ϱέΎϴόϤϟ΍ϕΎτϨϟ΍ΪϳΪΤΘϟ&::
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϦϴΘϣϼϋϥϼΜϤϳΝΩϭΰϤϟ΍
ΎϬϠϴϐθΗ
'$CKB*5AD@=B;
&(%C=>18
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ?05:ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ϖϓ΍ϮΘϣήϴϏϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ&B
ϥΎΘϠΠδϣϥΎΘϳέΎΠΗϥΎΘϣϼϋ+*
%+*ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ%+*
&(%C=>18 &$ ΩΩήΘϟ΍Ε΍έΎη·ξϔΧϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΩΩήΗϊϣ
=;=H5@+<
ϥΎΘϠΠδϣϥΎΘϳέΎΠΗϥΎΘϣϼϋ+*
%+*ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ%+*
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ϰϟ·ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿
=;=H5@+<
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧϖϴδϨΗςΒοϢΘϴδϓˬ'#έΎϴΘΧ΍ϢΗ΍Ϋ·
'#έΎϴΘΧ΍
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ϖϓ΍ϮΘϣϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ&::
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΰΗήϫ˿˹ΩΩήΘΑ'#ΝήΧϰϠϋ
ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧϖϴδϨΗςΒοϢΘϴδϓˬ'#έΎϴΘΧ΍ϢΗ΍Ϋ·
'#έΎϴΘΧ΍
ϥϭΩΕ΍έΎηϹ΍ΔϓΎϛΝ΍ήΧ·ϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΩΩήΗϊϣ
ΚϴΤΑΔϠΠδϤϟ΍ΓΩΎϤϠϟΔϴο΍ήΘϓϻ΍ΔϐϠϟ΍ςΒοΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·&F=;=B5@ΩΪΣ
ν
ΰΗήϫ˿˹ΩΩήΘΑ'#ΝήΧϰϠϋ
ήϴϴϐΗϱ΃˯΍ήΟ·
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ΔϴϤϗέΕ΍έΎη·Ν΍ήΧ·ϰϟ·ϱΩΆϳϻ&::
ιήϘϟ΍ϞϴΠδΘϟΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ϥϮϜΗ
%+*έΎϴΘΧ΍
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ϞϐθϤϠϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒ΋Ύχ
ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϴδϓˬιήϘϟ΍ϰϠϋΔϠΠδϣήϴϏΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ·
ΔψΣϼϣ
%+*έΎϴΘΧ΍
ϞϐθϤϠϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒ΋Ύχ
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ%+*+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊ
+*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱήχΎϨΗΕϮλΝήΧΪΟϮϳϻO
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϘΒδϣ
ΰΗήϫ˿˹$
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ%+*+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ
ςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊ
#5B;I5;9*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
ΰΗήϫ˿˹$
'#ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ'#
ΔψΣϼϣ
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
'#ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ'#
&::ϰϠϋ'$CKB*5AD@=B;ςΒο˯ΎϨΛ΃ϰΘΣ
ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ5=;7-C%1>?;ΪϳΪΤ
ΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ΔϨϳΎόϤϟ΍ϱΫΕϮμϟ΍Ν΍ήΧΈΑι΍ήϗϷ΍ξόΑϡϮϘΘγO
%+*έΎϴΘΧ΍ϚϴϠϋ
ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ5=;7-C%1>?;ΪϳΪΤ
ΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
%+*έΎϴΘΧ΍ϚϴϠϋ
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤ
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤ
'#έΎϴΘΧ΍
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
'#έΎϴΘΧ΍
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ'#+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
ΰΗήϫ˾˹$
ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ'#+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
˱
Ϙϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϜϳϢϟ΍Ϋ·
ΓΩΪόΘϣςϐπϟ΍ΕΎϘϴδϨΗϊϣΎ
ΰΗήϫ˾˹$
ςΒοΐΠϴϓˬ"ϭ΃&%ϭ΃ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕ΍ϮϨϘϟ΍
"ϰϠϋ535>-7?05:
ΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍Δϐϟϡ΍ΪΨΘγ΍
˱
"ΔϨϴόϟ΍ΕϻΪόϣϊϣΎϘϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϜϳϢϟ΍Ϋ·
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
":A9=-8;7593ςΒοΐΠϴϓˬΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ίϭΎΠΘΗϲΘϟ΍
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
!9ϰϠϋ
&$ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ-93?-31%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
C@6M#56CF5HCF=9GϦϣκϴΧήΗΐΟϮϤΑϊϴϨμΘϟ΍ϢΗ
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϦϴΘϣϼϋϥϼΜϤϳΝΩϭΰϤϟ΍ϑήΣΰϣέϭC@6M
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%?.>5>71ΪϳΪΤΘϟ
C@6M#56CF5HCF=9G˰ϟ
&$ ϥΎΘϠΠδϣϥΎΘϳέΎΠΗϥΎΘϣϼϋ+*=;=H5@&IHϭ+*
ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˾
=;=H5@+<95H9F*MGH9AG B7
&$έΰϟ΍ βϔϧϰϠϋΔΒΣΎμϤϟ΍ΔϤΟήΘϟ΍ΔϐϟςΒοΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·IHCA5H=7ΩΪΣ
ΕϮμϟ΍ΔϐϠϛΎϫΪϳΪΤΗϢΗϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍
νήόϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο ϚϠΗϲϓϭˬϰϟϭ΃ΔϐϠϛΎϫΪϳΪΤΗϢΗϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍ι΍ήϗϷ΍ξόΑϞϤθΗϻΪϗ
ϞϐθϤϠϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒ΋ΎχϭςΒονήόϟ΍Ε΍έΎϴΧϚϟ΢ϴΘΗ
ΔϴϠλϷ΍ΔϐϠϟ΍Ω΍Ϊϋ·ιήϘϟ΍ϡΪΨΘδϳΔϟΎΤϟ΍
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
*9HIDΔϤ΋Ύϗϰϟ·ΔηΎθϟ΍ΩϮόΗϭΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϢΘϳ
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$ ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ5=;7-C%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
&$έΰϟ΍ ˻́
˻́
ωϮτδϟ΍ΕΎϳϮΘδϣN0
ϥ΍ϮϟϷ΍ΕΎϳϮΘδϣN6F
ωϮτδϟ΍ΕΎϳϮΘδϣN0
ϥ΍ϮϟϷ΍ΕΎϳϮΘδϣN6F
ΎϫΪϫΎθΗ ϲΘϟ΍
ΎϫΪϫΎθΗΩ΍Ϊϋ·
ϲΘϟ΍
Ω΍Ϊϋ·
˯ΎϨΛ΃
˺
"5/>?<1#?-75>C ςϐο΍
˯ΎϨΛ΃
˺ ˻
ςϐο΍ ˻
%"+%&'"
ΔϴΑήόϟ΍
&(=;1/>
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵
ϳ@57?#9J9@
%"+%&'"
$'=;=H5@&IH "5/>?<1#?-75>C
ΔηΎθϟ΍Ω΍Ϊϋ·ςΒοϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗˬϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ωϮϧΐδΣ
'$ΕϮλϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ'$
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵
ϳ@57?#9J9@
$'=;=H5@=HGHF95Aϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ=HGHF95A
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧ
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
ςϐο΍ ˼
Brightness#9J9@N#9J9@
ΝήΧϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ=HGHF95AΩΪΣ
ϭ΃
ϞϤόΗϲΘϟ΍ΔηΎθϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ#9HH9FCL
+*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱήχΎϨΗΕϮλΝήΧΪΟϮϳϻO
ϲϤϗήϟ΍ΕϮμϟ΍
ςϐο΍έΰϟ΍
˼ ϰΘΣˬ-ι΍ήϗ΃ΎϫήϓϮΗϲΘϟ΍̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϨΑ
Brightness#9J9@N#9J9@
Contrast#9J9@N#9J9@
"5/>?<1#?-75>C MB5A=7CADF9GG=CB
έΰϟ΍ ήϬψΘγ
˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϰϠϋϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ςΒοΔϟΎΣϲϓ
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵
ϳ@57?#9J9@
Contrast#9J9@N#9J9@
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ςϐπϟ΍ΪϳΪΤΘϟ&B
"5/>?<1#?-75>C
C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
ΔηΎθϟ΍ϦϣϲϠϔδϟ΍ϭϱϮϠόϟ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓ˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍
0ROGRESSIVE/UT ϱέΎϴόϤϟ΍ϕΎτϨϟ΍ΪϳΪΤΘϟ&::
'4/09!>=:>=
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵
ϳ@57?#9J9@
C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
'$CKB*5AD@=B;
.=89C'HGDHT
ϢΠΤϟ΍Ε΍ΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ΓΰϬΟ΃ϊϣέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ'5B*75B
0ROGRESSIVE/UT
"&'$#'&+
�����
Progressive2a0
'4/09!>=:>=
���
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
ςϐο΍ ˼
Brightness#9J9@N#9J9@
ϖϓ΍ϮΘϣήϴϏϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ&B
ΔΒδϨΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΔηΎθϟ΍Ϧϣϲδϴ΋ήϟ΍˯ΰΠϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋϱΪϴϠϘΘϟ΍
.=89C s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
+
.=89C
7-/61@17
!22
.=89C'HGDHT
2a0
�����
Progressive
ΩΩήΘϟ΍Ε΍έΎη·ξϔΧϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΩΩήΗϊϣ
���
�������
480p ������ ����� �������
���� �����
����
�����
ON -
ςϐο΍έΰϟ΍
˼ "&'$#'&+
%4-<;91==
1@17
Brightness#9J9@N#9J9@
ϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ιΎμΘϗ΍ϢΘϴγ
̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
Contrast#9J9@N#9J9@
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
CADCB9BG
!
+&
.=89C
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0
+
.=89C
7-/61@17
!22
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ϰϟ·ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿
<534>91==
1@17
ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϦϣϰμϗϷ΍
έΰϟ΍ �����=
CADCB9BG!BG9E@579
�������
480p ������
�������
���� ����� ����
����� ON %4-<;91==
1@17 Contrast#9J9@N#9J9@
ϖϓ΍ϮΘϣϞϐθϤϟΎΑϞμΘϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϣϥϮϜϳΎϣΪϨϋέΎϴΨϟ΍΍άϫΩΪΣ&::
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
CADCB9BG
!
+&
:7:<%->?<->5:9C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
1@17
���� ����� ����
:( ����� ) OFF / S-Video
/( ������� ) Video �������
<534>91==
1@17
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
CADCB9BG
(
+& ϥϭΩΕ΍έΎηϹ΍ΔϓΎϛΝ΍ήΧ·ϢΘϴγˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΩΩήΗϊϣ
ΔΒδϨΑΎϬοήϋϢΘϳϲΘϟ΍ΔϠϣΎϜϟ΍ΓέϮμϟ΍νήϋϚϨϜϤϳ.=89
=CADCB9BG!BG9E@579
:7:<%->?<->5:9C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
1@17
�������
���� )�����
������������
:(
�����
) OFF - /
S-Video
/(
�������
)
Video
ήϴϴϐΗϱ΃˯΍ήΟ·
��������
������
ςϐο΍ ˽
D
CADCB9BG(EC;E9FF=I9
/
1080i/1080p
)
HDMI
�����
/(
480P
Δπϳήόϟ΍ΔηΎθϟ΍ϱΫϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
CADCB9BG(
+&
ΔϴϤϗέΕ΍έΎη·Ν΍ήΧ·ϰϟ·ϱΩΆϳϻ&::
"&'$#'&+
.(��������
480p/720p
=FD@5L
jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*·
&C
K&
*
19F
4fª»*aMa³ŸkM½*3(
*P
��������
)
������
ςϐο΍έΰϟ΍˽ D
/ 1080i/1080p ) HDMI
�����CADCB9BG(EC;E9FF=I9
/( 480P
7-/61@17
!22
ΔψΣϼϣ
"&'$#'&+
*( j„7f„G*2§Œk„€D
£P *§.£§„­=·
j•+f„€G*jž)f•G*¾(
+9GHD
%4-<;91==
1@17
.( 480p/720p
=FD@5L
jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*·
&C K&*19F
4fª»*aMa³ŸkM½*3(
*P
έΰϟ΍ +*ΕϮλιήϗϞϴϐθΗΪϨϋϱήχΎϨΗΕϮλΝήΧΪΟϮϳϻO
7-/61@17
!22
ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
<534>91==
1@17
j•+f„€G*jž)f•G*¾(*( j„7f„G*2§Œk„€DP£*§.£§„­=·+9GHD
%4-<;91==
1@17
:7:<%->?<->5:9
1@17
ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
ΔψΣϼϣ
<534>91==
1@17
:7:<%->?<->5:9
1@17
ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
&::ϰϠϋ'$CKB*5AD@=B;ςΒο˯ΎϨΛ΃ϰΘΣ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ΓΰϬΟ΃ΪΣ΄ΑίΎϬΠϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ςϐο΍ ˽ ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔϨϳΎόϤϟ΍ϱΫΕϮμϟ΍Ν΍ήΧΈΑι΍ήϗϷ΍ξόΑϡϮϘΘγO
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
- ϭ΃$ Δτγ΍ϮΑϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍Δϟ΁ϭ
ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ΓΰϬΟ΃ΪΣ΄ΑίΎϬΠϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
ςϐο΍έΰϟ΍˽ ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
- ϭ΃$ Δτγ΍ϮΑϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍Δϟ΁ϭ
)9GC@IH=CB*9HH=B;
έΰϟ΍ ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
%>577:01
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
)9GC@IH=CB*9HH=B;
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔϗΪϟ΍ςΒοIHC
ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϞΧΩ΃ ˾ΔϓΎοϹΎΑΕΎΒΜϟ΍ϊοϭϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ϊϨϣϰϠϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ϩάϫΪϋΎδΘγ
ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
΢οϭ΃ϞϜθΑήϴϐμϟ΍κϨϟ΍νήϋϰϟ·
΋ΎϘϠΗΔϗΪϟ΍ςΒοIHC
Ύ˱Ύ˱ϳϴϭΪϳΔϗΪϟ΍ςΒο$5BI5@
ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
˱
ϞΧΩ΃ ˾ ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΓΩΪόΘϣςϐπϟ΍ΕΎϘϴδϨΗϊϣΎϘϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϜϳϢϟ΍Ϋ·
ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
ϞϜθΑ=9@8F5A9ϊοϮϟ΍ϞϳϮΤΗϢΘϴδϓˬIHCΪϳΪΤΗΪϨϋIHC
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
)9GC@IH=CB
Ύ˱ϳϭΪϳΔϗΪϟ΍ςΒο$5BI5@
ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ςΒοΐΠϴϓˬ"ϭ΃&%ϭ΃ϲϤϗέϲΒϟϭΩΕ΍ϮϨϘϟ΍
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
LˬL'D
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
"ϰϠϋ535>-7?05:
)9GC@IH=CB
ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
IHCϊοϮϟ΍ϲϓΓέϮμϟ΍ί΍ΰΘϫ΍ΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣ=9@8
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
QD
LˬL'D
˱
Ϙϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟήϓϮΘϤϟ΍ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϜϳϢϟ΍Ϋ·
"ΔϨϴόϟ΍ΕϻΪόϣϊϣΎ
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
˳
ϞΧΩ΃ ˾ ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
ϞϜθΑΓήϴϐμϟ΍ϑϭήΤϟ΍νήϋΪϳήΗΎϣΪϨϋΓΰϴϤϟ΍ϩάϫΩΪΣF5A9
L=
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
":A9=-8;7593ςΒοΐΠϴϓˬΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ίϭΎΠΘΗϲΘϟ΍
QD
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
˳
ϞΧΩ΃ ˾ IHCϊοϭϲϓ΢οϭ΃
1920 x 1080!9ϰϠϋ
:1080p ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
L=
ήϓϮϳ1080i ˬpϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
1920
x
1080
:1080p
%/<1191==-31= ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
ήϓϮϳ1080i ˬpϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
ϑΎϘϳ·ϭ΃ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϞϴϐθΘϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
C@6M#56CF5HCF=9GϦϣκϴΧήΗΐΟϮϤΑϊϴϨμΘϟ΍ϢΗ
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
ςϐο΍ ˿
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
ϦϴΘϣϼϋϥϼΜϤϳΝΩϭΰϤϟ΍ϑήΣΰϣέϭC@6M
ΎϬϠϴϐθΗ
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
˳
ςϐο΍ ˿
C@6M#56CF5HCF=9G˰ϟ
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
&(%C=>18 ˳
ϥΎΘϠΠδϣϥΎΘϳέΎΠΗϥΎΘϣϼϋ+*=;=H5@&IHϭ+*
%+*ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ%+*
ήϓϮϳˬ5ϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
Enter
Return
Menu
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
FKJIHLG
Return
Menu
ΔϴΑήόϟ΍
Enter
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ήϓϮϳˬ5ϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ςϐο΍ ˿ϞΧ΍ΪΘϟ΍ΝήΧϖϴδϨΗςΒοϢΘϴδϓˬ'#έΎϴΘΧ΍ϢΗ΍Ϋ·
'#έΎϴΘΧ΍
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
ΰΗήϫ˿˹ΩΩήΘΑ'#ΝήΧϰϠϋ
ςϐο΍ϰϠϋ˿ ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ϝΎΜϣ ϰϠϋ
%+*έΎϴΘΧ΍
ϝΎΜϣ ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ%+*+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
ΰΗήϫ˿˹$
'#ιήϗϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ'#
ΐΠϴϓˬςϘϓ%+*ϮϳΪϴϓϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
ςϐο΍
%+*έΎϴΘΧ΍ϚϴϠϋ
ςϐο΍ ϚϴϠϋΐΠϴϓˬςϘϓ'#ϞΧΩϰϠϋϱϮΘΤϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·O
'#έΎϴΘΧ΍
=;=H5@+<95H9F*MGH9AG B7
Enter
Return
Menu
νήόϟ΍Ε΍έΎϴΧςΒο
ϞϐθϤϠϟΔϔϠΘΨϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒ΋ΎχϭςΒονήόϟ΍Ε΍έΎϴΧϚϟ΢ϴΘΗ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$ ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ5=;7-C%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ϢΛ ΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
&$έΰϟ΍ ΝήΨΑιΎΨϟ΍έΎσϹ΍ϝΪόϣώϠΒϴγˬ'#+-ςΒοΔϟΎΣϲϓO
ΰΗήϫ˾˹$
˻̂
˻̂
˻́
˻́
ωϮτδϟ΍ΕΎϳϮΘδϣN0
ϥ΍ϮϟϷ΍ΕΎϳϮΘδϣN6F
ΎϫΪϫΎθΗ ϲΘϟ΍
Ω΍Ϊϋ·
˯ΎϨΛ΃
˺
ςϐο΍ ˻
"5/>?<1#?-75>C ˱
ϰΘΣΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·ϼΜϤϓ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵ϳ@57?#9J9@
#9J9@ϭ#9J9@ϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϦϠϓˬ#9J9@
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϴϴϐΗ
Brightness#9J9@N#9J9@
Contrast#9J9@N#9J9@
"5/>?<1#?-75>C 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
&::ϭ΃&BˬΔηΎθϟ΍ωϮτγςΒπϟέΎϴΨϟ΍΍άϫϡΪΨΘδ˵
ϳ@57?#9J9@
C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
'FC;F9GG=J9ϊοϮϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϭ
FKJIHLG
ςϐο΍ ˼
έΰϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
"&'$#'&+
Brightness#9J9@N#9J9@
7-/61@17
!22
%4-<;91==
1@17
<534>91==
1@17
Contrast#9J9@N#9J9@
1@17
C@CF*5HIF5H=CB#9J9@N#9J9@
:7:<%->?<->5:9
ςϐο΍ ˽
έΰϟ΍ "&'$#'&+
Enter
Return
7-/61@17
ΔϴΑήόϟ΍
ςϐο΍ ˼
έΰϟ΍ Menu
!22
%4-<;91==
1@17
ϰϠϋ ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
ςϐο΍ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
<534>91==
1@17
&$έΰϟ΍ϭ΃ :7:<%->?<->5:9
1@17
ςϐο΍ ˽
έΰϟ΍ ϞΧΩ΃ ˾
ϞΧΩ΃ ˾
ςϐο΍ ˿
ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣϰϠϋϑήόΘϠϟϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍D
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ϭϻϡ΃ϡΪϘΘϤϟ΍΢δϤϟ΍ϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗΎϓˬϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍
ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ΔϤ΋ΎϗϲϓϡΪϘΘϤϟ΍ν΍ήόΘγϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ϭ΃
ϰϠϋςϐοϢΛˬ4-931"-==A:<0ΪϳΪΤΘϟ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
΍Ω˱ ΪΠϣΓΪϳΪΠϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϝΎΧΩ·Ϊϋ΃
ΓΪϳΪΠϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϞΧΩ΃
&$έΰϟ΍ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧ
ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
ϻΪϗˬΔΤϴΤλήϴϏΔϘϳήτΑ(501:!?>;?>ςΒοΔϟΎΣϲϓD
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
˳
ΔηΎθϟ΍ήϬψΗ
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϰϠϋΝήΨϟΓήϓϮΘϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩΪϤΘόΗD
ήϓϮϳ1080i ˬpϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋωϼσϼϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍νήόϟ΍Δϟ΁
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
ϚϳΪϟνήόϟ΍Δϟ΁ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϰϟ·
ϥ΍ϮΛήϣϷ΍ΐϠτΘϳΪϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϗΪϟ΍ϯϮΘδϣήϴϴϐΗΪϨϋD
˳
ΔϳΩΎόϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮϬψϟΔϠϴϠϗ
ήϓϮϳˬ5ϭ΃
;ϰϠϋΝήΧΔϗΩςΒοΔϟΎΣϲϓD
ΓέϮμϠϟϞπϓ΃ΓΩϮΟΝήΧ
Enter
Return
Enter
ςϐο΍ ˿
ϰϠϋ ϝΎΜϣ Return
Enter
Return
˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗςΒο
Ω΍Ϊϋ·
%"+%&'"
˯ΎϨΛ΃ ˺
ϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϊϣϙ΍ήΘηϻΎΑ'5F9BH5@CBHFC@ΔϔϴχϭϞϤόΗ
ςϐο΍ ˻
-ι΍ήϗ΃ω΍Ϯϧ΃ϲϓϢϜΤΘϟ΍ϰϠϋϙΪϋΎδΗΚϴΤΑΎϬϟϒϴϨμΗϦϴϴόΗϢΗ
ιήϘϟ΍ϰϠϋϒϴϨμΗΕΎϳϮΘδϣ́ϰϟ·ϞμϳΎϣΪΟϮϳ
ΓήγϷ΍ΎϫΪϫΎθΗϲΘϟ΍
ϒϴϨμΘϟ΍ϯϮΘδϣΩ΍Ϊϋ·
0ROGRESSIVE/UT 'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
'4/09!>=:>=
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
.=89C'HGDHT
2a0
�����
Progressive
���
.=89C s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<4fª»**{J2a0 +
.=89C �������
480p ������ ����� �������
���� ����� ����
����� ON s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0
CADCB9BG
!
+&
=CADCB9BG!BG9E@579 ςϐο΍ ˼
/ S-Video /( ������� ) Video ������� ���� ����� ���� :( ����� ) OFF s|1 *awk„6*aM|-fHa¡<¦2a0 CADCB9BG(
+& έΰϟ΍ D
/ 1080i/1080p ) HDMI
�����CADCB9BG(EC;E9FF=I9
/( 480P) ������ �������� ��������
&::
.( 480p/720p
=FD@5L jž)fE¢Hjª<|’G*jž)f•G*·&C K&*19F 4fª»*aMa³ŸkM½*3(
*P
j•+f„€G*jž)f•G*¾(*( j„7f„G*2§Œk„€DP£*§.£§„­=·+9GHD
Enter
Return
Menu
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
&$έΰϟ΍ ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍νήόϟ΍ΓΰϬΟ΃ΪΣ΄ΑίΎϬΠϟ΍ϞϴλϮΗΪϨϋΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ
- ϭ΃$ Δτγ΍ϮΑϚϟΫϰϟ·Ύϣϭνήόϟ΍Δϟ΁ϭ
)9GC@IH=CB*9HH=B;
ςϐο΍ ˽
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔϗΪϟ΍ςΒοIHC έΰϟ΍ Ύ˱ϳϭΪϳΔϗΪϟ΍ςΒο$5BI5@
Menu
Enter
Return
Menu
)9GC@IH=CB
LˬL'D
ςϐο΍ϢΛ$->5931@17ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
QD
&$έΰϟ΍ L=
1920 x 1080 :1080p ϞΧΩ΃ ˾
Menu
Enter
Return
Menu
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϞΧΩ΃
˾
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑˬϰϠϋέϭήϤϟ΍ΔϤϠϛςΒοϢΘϳ ςϐο΍ ˿
Menu
"$ &%&'"
50=%-21 $
->5931@17
ήϓϮϳ
4-931"-==A:<0
9>1< 1A"-==A:<0
ςϐο΍
Enter
Return
Menu
ΔψΣϼϣ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϥΎϴδϧ
ήψϧΎϓˬϚΑΔλΎΨϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛΖϴδϧ΍Ϋ·
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ϞϴϟΩϲϓ
Enter
Menu
ςϐο΍ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍)5H=B;#9J9@ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˿
&$έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ 50=%-21ϊοϮϟ΍ϲϓΩ΍ΪϋϹ΍ϝΎΜϣ "$ &%&'"
Enter
˻̂
Return
Return
Menu
˼˹
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$
˻̂ϰϟ·
˼˹ϰϟ·
˼˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&D
˻̀
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠ
˻̂ϰϟ·
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾Ϧϣ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃Γ˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&DH=C
˻̀
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾Ϧϣ
˳
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱά
˳
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯
˻ΔΤϔμϟ΍
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
ϡ΍ΪΨΘγ΍
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
˱
ϰΘΣΪϳΪΤΗϢΗ΍Ϋ·ϼΜϤϓ
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΩ΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
-CEC)
‫وظُفت‬
Anynet+(HDMI
-ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
‫وظُفت‬
Anynet+(HDMI
CEC)
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
˯ΎΑϵ΍ϢϜΤΗςΒο
Ω΍Ϊϋ·
-
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑ
#9J9@ϭ#9J9@ϰϠϋϞϤΘθΗϲΘϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϦϠϓˬ#9J9@
˯ΎϨΛ΃
˺
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨό
( .‫بالتلفاص‬
‫التحكن عي‬
‫باستخذام وحذة‬
‫تشغُل‬
‫ تستطُع‬ϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϊϣϙ΍ήΘηϻΎΑ'5F9BH5@CBHFC@ΔϔϴχϭϞϤόΗ
DVD DVD
ϥΎΘΤϔμϟ΍
‫التلفاص التلفاص‬
‫أصساس‬
(‫أصساس‬
.‫بالتلفاص‬
‫الخاصتالخاصت‬
‫التحكنبعذعي بعذ‬
‫باستخذام وحذة‬
‫هشغل هشغل‬
‫˯تشغُل‬ΎϨΛ΃
˺
‫تستطُع‬
˯ΎϨΛ΃ ˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
-Ϟ
Anynet+
‫الخاصت بتلفاص‬
‫التحكنبعذ‬
‫التحكن عي‬
‫باستخذام وحذة‬
‫الىحذة‬
‫لتشغُل‬
‫وظُفت‬
‫استخذام‬
‫َوكي‬
˺˽˺˼
Anynet+
˺˽˺˼
‫بتلفاص‬
‫الخاصت‬
‫بعذ‬
‫عي‬
‫وحذة‬
‫باستخذام‬
‫الىحذة‬
‫لتشغُل‬
‫وظُفت‬
‫استخذام‬
‫َوكي‬
ςϐο΍
˻
-ι΍ήϗ΃ω΍Ϯϧ΃ϲϓϢϜΤΘϟ΍ϰϠϋϙΪϋΎδΗΚϴΤΑΎϬϟϒϴϨμΗϦϴϴόΗϢΗ
‫التٍ َوكي‬
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤ
ٍ‫للتحكن ف‬
‫استخذاهها‬
‫التٍ َوكي‬
‫هشغل هشغل‬
ٍ‫ ف‬έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϴϴϐΗ
‫للتحكن‬
‫استخذاهها‬
‫ و وو وو و‬: DVD: DVD
DVD
1080P7
‫اًظش‬
(
.
‫كابل‬
‫باستخذام‬
‫ساهسىًج‬
‫تلفاص‬
ً‫إل‬
‫بتىصُل‬
‫ورلك‬
،‫ساهسىًج‬
HDMI
DVD
1080P7
ιήϘϟ΍ϰϠϋϒϴϨμΗΕΎϳϮΘδϣ́ϰϟ·ϞμϳΎϣΪΟϮϳ
ΓήγϷ΍ΎϫΪϫΎθΗϲΘϟ΍
8‫ ورلك بتىصُل‬،‫ساهسىًج‬
‫اًظش‬
( .HDMI ‫إلً تلفاص ساهسىًج باستخذام كابل‬
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍ά
‫وأصساسوأصساس‬
‫) وأصساسوأصساس‬.Anynet+ ‫) (وَتىفش هزا فقط هع أجهضة تلفاص ساهسىًج التٍ تذعن وظُفت‬ϥΎΘΤϔμϟ΍
14
-ΔΤϔμϟ΍
13 ‫ الصفحت‬ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·
˺˽˺˼
‫) (وَتىفش هزا فقط‬14 - 13˻́‫الصفحت‬
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺ ).Anynet+ ‫هع أجهضة تلفاص ساهسىًج التٍ تذعن وظُفت‬ϒϴϨμΘϟ΍ϯϮΘδϣΩ΍Ϊϋ·
˻̂ϰϟ·
HDMI
Anynet
+(HDMI-CEC)
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$έΰϟ΍ϭ΃
HDMI
Anynet
+(HDMI-CEC)
‫استخذم هزا‬
‫تحذَذ(جهاص‬
( Select
Device
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
.‫الجهاص‬.‫الجهاص‬
‫لتحذَذ لتحذَذ‬
‫الخُاس الخُاس‬
‫استخذم هزا‬
:)‫جهاص‬:)‫تحذَذ‬
- Select
Device
D=Δ
.720p/1080i/1080p
FKJIHLG
FKJIHLG
. Anynet+
‫ساهسىًج َذعن‬
‫باستخذام تلفاص‬
‫تشغُل"" عٌذ‬
1080P7
. Anynet+
‫وظُفت وظُفت‬
‫ساهسىًج َذعن‬
‫باستخذام تلفاص‬
‫تشغُل" عٌذ‬
‫حذد " حذد‬
-ΔϬΟ΍ϭ$
DVDDVD
1080P7
8‫تىصُلتىصُل‬
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰ
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
˻́ΔΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
&$έΰϟ΍ϭ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ςϐο΍ ˼
έΰϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
( MENU
:)‫بالجهاز‬
( Menu
on Device
‫التحكن التحكن‬
‫بىحذة بىحذة‬
)‫القائوت()القائوت‬
‫صسًفس صس‬:)‫ًفس‬
‫بالجهاز‬
‫القائمةالقائمة‬
( Menu
- MENU
on Device
‫بعذ‬
‫بوشغل‬
‫الخاصت‬
.
‫عي عي بعذ الخاصت بوشغل‬
.
)‫الوعلىهاث‬
( INFO
( Device
Operation ‫التحكن التحكن‬
‫بىحذة بىحذة‬
)‫الوعلىهاث‬
( INFO
‫صسًفس صس‬:)‫ًفس‬
‫الجهاز‬:)‫الجهاز‬
‫تشغيل(تشغيل‬
Device
Operation
.
‫بوشغل‬
‫الخاصت‬
.
‫عي بعذعي بعذ الخاصت بوشغل‬
ϰϠϋ ςϐο΍ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼
:‫مالحظة‬:‫مالحظة‬
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϕϼϏ·ϕϼϏ·
‫ سُتن تغُُش شاشت التلفاص‬،‫ (تشغُل) بالىحذة أثٌاء هشاهذة التلفاص‬Play ‫ بالعغط علً صس‬-
‫ سُتن تغُُش شاشت التلفاص‬،‫ (تشغُل) بالىحذة أثٌاء هشاهذة التلفاص‬Play ‫ بالعغط علً صس‬‫إلً شاشت‬
‫إلً شاشت‬
.‫التشغُل‬.‫التشغُل‬
.
‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫تشغُل‬
‫َتن‬
،‫التلفاص‬
‫طاقت‬
‫إَقاف‬
‫أثٌاء‬
DVD
‫تشغُل‬
.‫ َتن تشغُل طاقت التلفاص‬،‫ أثٌاء إَقاف طاقت التلفاص‬DVD ‫حالتفٍ حالت تشغُل‬-ٍ‫ ف‬ً‫ تلقائُا‬DVD
‫إَقافَتن هشغل‬
‫ َتن‬،‫التلفاص‬
‫عٌذ ▪إَقاف‬- ▪ .ً‫ تلقائُا‬.DVD
‫إَقاف هشغل‬
،‫التلفاص‬
‫تشغُل تشغُل‬
‫عٌذ إَقاف‬
‫الوكىى أو ها‬
‫الوشكب أو‬
ً‫ إل‬HDMI
‫حالتفٍتغُُش‬-ٍ‫ ف‬)‫إلً هارلك)إلً رلك‬
‫الوكىى أو‬
‫الوشكب أو‬
( ‫أخشي (أخشي‬
‫هصادسهصادس‬
ً‫ إل‬HDMI
‫حالت تغُُش‬
DVD ‫قشص‬
‫التلفاص أثٌاء‬
DVD ‫قشص‬
‫تشغُل تشغُل‬
‫التلفاص أثٌاء‬
ٍ‫فٍ ف‬
˼˼
D=ΔϗΩ
.720p/1080i/1080p
ςϐο΍ςϐο΍
˼ ˼&::
έΰϟ΍ έΰϟ΍
˼˼
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˼ &::&::
&$έΰϟ΍ Enter
Return
Menu
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍
ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍
ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
ςϐο΍ ˽
έΰϟ΍ ςϐο΍ςϐο΍
˽ ˽
έΰϟ΍ έΰϟ΍
ϭ΃ ϰϠϋςϐοϢΛˬ4-931"-==A:<0ΪϳΪΤΘϟ έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
DVDDVD DVDDVD
΍Ω˱ ΪΠϣΓΪϳΪΠϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϝΎΧΩ·Ϊϋ΃
ΓΪϳΪΠϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϞΧΩ΃
&$έΰϟ΍ ςϐο΍ϢΛ$->5931@17ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˽
&$έΰϟ΍ Enter
Return
Menu
‫ ثن‬، DVD
ً‫ عل‬Anynet+(HDMI
- CEC)
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
‫اظغطاظغط‬
‫ ثن‬، DVD
‫بوشغلبوشغل‬
"‫تشغُل""تشغُل‬
ً‫ "عل‬Anynet+(HDMI
- CEC)
‫ حذد‬.4‫ حذد‬.4
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ϞΧΩ΃ ˾
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ
&$έΰϟ΍ϭ΃
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ
&$έΰϟ΍ϭ΃
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϞΧΩ΃
˾
ϲο΍ήΘϓ΍ϞϜθΑˬϰϠϋέϭήϤϟ΍ΔϤϠϛςΒοϢΘϳ Enter
Return
Menu
ςϐο΍ ˿
).‫الوعلىهاث‬
‫تعلُواث لوضَذ‬
‫تعلُواث التلفاص‬
‫ (دلُل‬.‫ساجع‬
.‫التلفاص‬Anynet+
ٍ‫ ف‬Anynet+
‫وظُفت‬. ‫ اظبط‬.
).‫الوعلىهاث‬
‫التلفاصهيلوضَذ هي‬
‫ساجع دلُل‬
‫فٍ (التلفاص‬
‫اظبط وظُفت‬
‫باألسفل‬
‫الشاشت‬
‫خُاساث‬
‫ستظهش‬
،‫ُعذ‬
‫ب‬
‫عي‬
‫التحكن‬
‫بىحذة‬
+tenynA
‫صس‬
ً‫عل‬
‫العغط‬
‫ ستظهش خُاساث الشاشت باألسفل‬،‫ بىحذة التحكن عي بُعذ‬+tenynA ‫ عٌذ العغط علً صس‬- ‫ عٌذ‬-
"$ &%&'"
50=%-21 $
->5931@17
4-931"-==A:<0
9>1< 1A"-==A:<0
DVDP
DVDP
View TV
®
View TV
Select Device
Select Device
®
Record
®
Record
Menu on Device
Menu on Device
®
Device Operation
Device Operation ®
Receiver : Off
Receiver : Off
®
Setup
Setup
®
®
ςϐο΍ϢΛ ˬΏϮϠτϤϟ΍)5H=B;#9J9@ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˿
&$έΰϟ΍ϭ΃ϰϠϋ 50=%-21ϊοϮϟ΍ϲϓΩ΍ΪϋϹ΍ϝΎΜϣ ΔψΣϼϣ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϥΎϴδϧ
ήψϧΎϓˬϚΑΔλΎΨϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛΖϴδϧ΍Ϋ·
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ϞϴϟΩϲϓ
˼˺ ˼˺
Move
Exit
Move
ENTER
Exit
®
®
®
®
®
®
ENTER
"$ &%&'"
TV Menu
TV Menu
˼˹
ήϓϮϳ
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ $%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
‫ (أصساس التلفاص‬.‫ باستخذام وحذة التحكن عي بعذ الخاصت بالتلفاص‬DVD ‫˯تشغُل هشغل‬ΎϨΛ΃
˺
‫تستطُع‬
‫و‬
‫و‬
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
: DVD ‫للتحكنفٍ هشغل‬
‫التٍ َوكي استخذاهها‬
‫وأصساس‬
‫وأصساس‬
%+)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ&:>-7ΪϳΪΤΘϟ
‫و‬
.‫ استخذم هزا الخُاس لتحذَذ الجهاص‬:)‫ (تحذَذ جهاص‬Select Device -
ΔϴΑήόϟ΍
ϰΟήϳˬιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·ΪόΑ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϴγˬϞϘϨϟ΍ΔϴϠϤϋϒμΘϨϣϲϓ Ύ˱ΒϳήϘΗϦϴΘϘϴϗΩΓΪϤϟέΎψΘϧϻ΍ :‫مالحظة‬
ϕϼϏ·ΪόΑΎϬϠϴϐθΗϭΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϢΘϴδϓˬίΎϬΠϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋΖΤΠϧ΍Ϋ·
ϕϼϏ·
‫سُتن تغُُش شاشت التلفاص‬
،‫ (تشغُل) بالىحذة أثٌاء هشاهذة التلفاص‬Play ‫ بالعغط علً صس‬
ΔηΎθϟ΍ϩάϫνήϋϢΘϴγˬίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΝέΪϟ΍ .‫إلً شاشت التشغُل‬
ΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϰϠϋςϐο΍
˼
.‫ َتن تشغُل طاقت التلفاص‬،‫ أثٌاء إَقاف طاقت التلفاص‬DVD ‫ فٍ حالت تشغُل‬.ً‫ تلقائُا‬DVD ‫ َتن إَقاف هشغل‬،‫ ▪ عٌذ إَقاف تشغُل التلفاص‬)‫ إلً هصادس أخشي (الوشكب أو الوكىى أو ها إلً رلك‬HDMI ‫ فٍ حالت تغُُش‬DVD ‫فٍ التلفاص أثٌاء تشغُل قشص‬
DVD
/|¼*
ϊΟ΍ήϣ
‫ لتشغُل الىحذة باستخذام وحذة التحكن عي بعذ الخاصت بتلفاص‬Anynet+ ‫ َوكي استخذام وظُفت‬ΔΘΑΎΜϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗ
‫ (اًظش‬.HDMI ‫ إلً تلفاص ساهسىًج باستخذام كابل‬DVD 1080P7‫ ورلك بتىصُل‬،‫ساهسىًج‬
).Anynet+ ‫) (وَتىفش هزا فقط هع أجهضة تلفاص ساهسىًج التٍ تذعن وظُفت‬14 - 13 ‫الصفحت‬
ΔϣΪϘϣ
HDMI
Anynet +(HDMI-CEC)
. Anynet+
‫ باستخذام تلفاص ساهسىًج َذعن وظُفت‬DVD 1080P7‫"تشغُل" عٌذ تىصُل‬ϣ‫حذد‬
ϭΩ ΔϛήηϞϤόΘγ*5AGIB;ϞΟ΃ϦϣΞϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗϢϋΩϰϠϋΎ˱
ϲϟΎΘϟ΍ΎϬόϗϮϣϝϼΧϦϣϚϟΫϭϊοϭΙΪΣϷίΎϬΠϟ΍΍άϫ˯΍Ω΃ϦϴδΤΗ
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ΖϧήΘϧϹ΍ϰϠϋKKK
G5AGIB;
7CA
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑέϮϬχϞπϔΑϚϟΫϭAD9;ϕ΍ϮγϷ΍ϲϓΪϳΪΠϟ΍
ϱάϟ΍ΚϳΪΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϰϠϋΎϫ΅΍ήΟ·ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϨϴδΤΘϟ΍ϝΎϜη΃ϒϗϮΘΗ
ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϲϓΔϨϤπϤϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ϚϟάϛϭϪϣΪΨΘδΗ-ΚϳΪΤΘϟ΍ϞΒϗ
ςϐο΍ ˼
έΰϟ΍ ΚϳΪΤΗιήϗ˯Ύθϧ·Δϴϔϴϛ
).ϭ΃)ύέΎϓιήϗϰϠϋϪϠϳΰϨΗϢΗϱάϟ΍ϒϠϤϟ΍ϞϘϨΑϢϗ &::
ΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍ ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
*5AGIB;ΔϛήηϊϗϮϤΑήϓϮΘϤϟ΍ϞϳΰϨΘϟ΍ΰϛήϣϝϼΧϦϣΪϳΪΟϒϠϣϞϳΰϨΗΐΠϳ
˺
KKK
G5AGIB;
7CAΖϧήΘϧϹ΍ϰϠϋ
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑ).ίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϰϠϋϒϠϤϟ΍ϞϘϧ΍
˻
ςϐο΍ ˽
ΔψΣϼϣ
έΰϟ΍ =@9*MGH9A)&$ *&#9J9@ <5F57H9FG9H *& ΓΪΣ΍ϭΔδϠΟˬϰϬΘϧ΍ ΔΌϴτΑϞϘϨϟ΍Δϋήγ DVD
ΔψΣϼϣ
ϝΎμΗϻ΍ϰΟήϳˬ*9@97H$9BI#5B;I5;9ήϬψΗϢϟ΍Ϋ· *5AGIB;ΔϛήθϟϊΑΎΘϟ΍ΔϣΪΨϟ΍ΰϛήϤΑ
ΚϳΪΤΘϟ΍˯ΎϨΛ΃έΎϴΘϟ΍ϚϠγϞμϓϭέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ΐΠϳϻ ΐϳϮϟ΍ϊϗϮϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΚϳΪΤΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟ·ήϴϐΘΗΪϗ KKK
G5AGIB;
7CA
‫ ثن اظغط‬، DVD ‫ علً "تشغُل" بوشغل‬Anynet+(HDMI
- CEC) ‫ حذد‬.4
ΚϳΪΤΘϟ΍˯΍ήΟ·
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔηΎηήϬψΗ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
‫ (القائوت) بىحذة التحكن‬MENU ‫ ًفس صس‬:)‫ (القائمة بالجهاز‬Menu on Device ‫عي بعذ الخاصت بوشغل‬
.
‫ (الوعلىهاث) بىحذة التحكن‬INFO ‫ ًفس صس‬:)‫ (تشغيل الجهاز‬Device Operation Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋ΃ΪΒΗ
.
‫عي بعذ الخاصت بوشغل‬
-CEC) ‫وظُفت‬
Anynet+(HDMI
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
Old Version : 071109V1.B.1080P8/XEG
Old Version : 071129V7.B.1080P8/XEG
).‫ (ساجع دلُل تعلُواث التلفاص لوضَذ هي الوعلىهاث‬.‫ فٍ التلفاص‬Anynet+ ‫ اظبط وظُفت‬.
Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋήϬψΗ
‫باألسفل‬ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
‫ ستظهش خُاساث الشاشت‬،‫ بىحذة التحكن عي بُعذ‬+tenynA ‫ عٌذ العغط علً صس‬-
DVDP
DVDP
View
View TV
TV
Select
Select Device
Device
®
®
Record
Record
Menu
Menu on
on Device
Device
®
®
®
®
®
®
Device
Device Operation
Operation
®
®
Receiver
Receiver :: Off
Off
Setup
Setup
®
®
Move
Move
Exit
Exit
®
®
ENTER
ENTER
TV Menu
˼˺
˼˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˯΍ήΟϹ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˱
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OO
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˱
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
O
˯΍ήΟϹ΍ ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ΔϠϜθϤϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗOO Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
OO
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˼ΔΤϔλ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Ύ˱˯΍ήΟϹ΍
ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗO Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
˱
ϯήΧ΃ΓήϣΪό˵Α O
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ
˽
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˱
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϯήΧ΃ΓήϣΪό˵ΑΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˾ΔΤϔλ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˼ΔΤϔλ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗO Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
˻˾ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˻˾˻
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˾
˻˿
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ΕΎΤϔμϟ΍
˾ΔΤϔλ
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˼˹ϰϟ·
˻
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˱ ήϣΪό˵Α O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϯήΧ΃
Γ
˺˾˺˽
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
˼˹ϰϟ·
˼˺
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ O *9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˻
̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˺˾˺˽
˾ΔΤϔλ
˱
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄ΗO
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˻̀
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓOO
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O O
˱ ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˻̀
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
˻̀
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
˼ΔΤϔλ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗOOO Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
˻̀
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˺˾˺˽
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
˯΍ήΟϹ΍ ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ΔΤϔμϟ΍ ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
ΔϠϜθϤϟ΍
˳
O
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
˼ΔΤϔλ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
O ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϯήΧ΃
Γ˱ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍ ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
O O
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˱
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϯήΧ΃ΓήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˱
˱ ήϣΪό˵
ϯήΧ΃
Γ
Α
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˻̀
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
˳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
˯΍ήΟϹ΍
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O OΑ O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ΔΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ΔϠϜθϤϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵
˳
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˼˹˾ΔΤϔλ
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˱
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ
΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
%+)έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ&:>-7ΪϳΪΤΘϟ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˻˾ ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΔΘΑΎΜϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˾ΔΤϔλ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
˾
˻˿
˱
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
O OΩ΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˯΍ήΟϹ΍
˼ΔΤϔλΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
˼ΔΤϔλ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
˻˾˼˺
˼˹ϰϟ·
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
˯΍ήΟϹ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O OO O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˺˾˺˽
ϯήΧ΃
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˱
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽ O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
˾ΔΤϔλ
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΔϣΪϘϣ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˻
̀ΕΎΤϔμϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˺˾˺˽
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˼˹ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˱ ήϣΪό˵Α
˱
ϯήΧ΃
Γ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
˼ΔΤϔλ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˼ΔΤϔλ
˱ ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
Ύ˱ϣ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
O
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϣϭΩ
ΔϛήηϞϤόΘγ*5AGIB;ϞΟ΃ϦϣΞϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗϢϋΩϰϠϋΎ˱
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
˻̀ ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
˻ΔΤϔμϟ΍
˻˾ ϥΎΘΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
OOO
O O
˼ΔΤϔλ
˻
̀ΕΎΤϔμϟ΍
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˱ ϲϟΎΘϟ΍ΎϬόϗϮϣϝϼΧϦϣϚϟΫϭϊοϭΙΪΣϷίΎϬΠϟ΍΍άϫ˯΍Ω΃ϦϴδΤΗ
˯΍ήΟϹ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΔΤϔμϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ΔϠϜθϤϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
˻ΔΤϔμϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˾ΔΤϔλ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˾ΔΤϔλ
˻
˻̀
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
OOO
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˺˾˺˽
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˻̀ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
˼˹ϰϟ·
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˼˺
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
Α O
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
Α
ΖϧήΘϧϹ΍ϰϠϋKKK
G5AGIB;
7CA
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O O
$ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
˳ ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˱ ήϣΪό˵
O ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϯήΧ΃
Γ
ΑO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˱
˻̀
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˱
˺˽˺˼
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ϯήΧ΃
Γ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ήϴϔθΘϟ΍ϚϓΞϣΎϧήΑέϮϬχϞπϔΑϚϟΫϭAD9;ϕ΍ϮγϷ΍ϲϓΪϳΪΠϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
˻̀
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˼ΔΤϔλ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
Ύ˱ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗO Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˾ΔΤϔλ
˾ΔΤϔλ
˺˾˺˽
˺˽˺˼
˺˾˺˽
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
OO
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˻̂ϰϟ·
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˳
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˺˿ΔΤϔμϟ΍
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ϱάϟ΍ΚϳΪΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϰϠϋΎϫ΅΍ήΟ·ϢΘϳϲΘϟ΍ΕΎϨϴδΤΘϟ΍ϝΎϜη΃ϒϗϮΘΗ
.480p/720p/1080i/1080p
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˾ΔΤϔλ
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˳ ϯήΧ΃
Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋ΃ΪΒΗ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽O
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
˼˹ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˻̂
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϥΎΘΤϔμϟ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ι΍ήϗ΃ϞϐθϣϲϓΔϨϤπϤϟ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ϚϟάϛϭϪϣΪΨΘδΗ-ΚϳΪΤΘϟ΍ϞΒϗ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˱ ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˱ ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˺˽˺˼
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O ΑO
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
O
˽O O ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˻̀
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˻̀
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˻̀
˳ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
˯΍ήΟϹ΍
˺˾˺˽
˻˾˺˾˺˽
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
˼˹
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ΚϳΪΤΗιήϗ˯Ύθϧ·Δϴϔϴϛ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ϰΟήϳˬιήϘϟ΍Ν΍ήΧ·ΪόΑ
Ύ˱
ϴ
΋ΎϘϠΗΝέΪϟ΍΢ΘϓϢΘϴγˬϞϘϨϟ΍ΔϴϠϤϋϒμΘϨϣϲϓ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˳ ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˾
˻˿
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
O ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻˾ΔΤϔλ
˾˺˾˺˽
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϯήΧ΃
Γ
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˱
Ύ˱
Β
ϳήϘΗϦϴΘϘϴϗΩΓΪϤϟέΎψΘϧϻ΍
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
˽ ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϯήΧ΃Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ -ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
).ϭ΃)ύέΎϓιήϗϰϠϋϪϠϳΰϨΗϢΗϱάϟ΍ϒϠϤϟ΍ϞϘϨΑϢϗ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˱ ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
˱
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˼˹ϰϟ·
ΔΤϔμϟ΍
˻́
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
O
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
O
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˻̀
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˻̀
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
.720p/1080i/1080p
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
OO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˱ ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
˳
ϕϼϏ·ΪόΑΎϬϠϴϐθΗϭΓΪΣϮϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϢΘϴδϓˬίΎϬΠϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋΖΤΠϧ΍Ϋ·
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
˻̂ϰϟ·
ΔΤϔμϟ΍
˻́
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
˼ΔΤϔλ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
O
Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
˼˹ϰϟ·
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˻̀
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
$νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
˻̂
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
.720p/1080i/1080p
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˻˾ ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟ΍ϩάϫνήϋϢΘϴγˬίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋ
Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗΝέΪϟ΍
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˺˾˺˽
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
OO ˽ ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˽ O
˻˻̂ϰϟ·
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
˾ΕΎΤϔμϟ΍
̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻ΔΤϔμϟ΍
O ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΘϟϡΎϗέϷ΍έ΍έί΃ϰϠϋςϐο΍
˼
O
˱
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O
*5AGIB;ΔϛήηϊϗϮϤΑήϓϮΘϤϟ΍ϞϳΰϨΘϟ΍ΰϛήϣϝϼΧϦϣΪϳΪΟϒϠϣϞϳΰϨΗΐΠϳ
˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˼˹ϰϟ·
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O O ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
˱
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
O
KKK
G5AGIB;
7CAΖϧήΘϧϹ΍ϰϠϋ
˻̀
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˻˻̀
˾ ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
˻˾ ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
˻ΔΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
˻
̀ΕΎΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˱ϧ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
˾ΔΤϔλ
O
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
˽O
˽O
˻̀
˾
˻˿
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑ).ίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϰϠϋϒϠϤϟ΍ϞϘϧ΍
˻
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˳ ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
˻
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
Ϊό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˺˽˺˼
O
ϯήΧ΃
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
Γ˱ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˽
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˼˹ϰϟ·
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
˼˺
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
˳ ˯΍ήΟϹ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
OO
$ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻˾ ˻˾ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃
Γ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˼ΔΤϔλ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
˳ Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
˻ΔΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻̀
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O OΔτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˼˼
˻
ΔψΣϼϣ ˼˻
̀ΕΎΤϔμϟ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
˼˹
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻ΕΎΤϔμϟ΍
˾ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˾
˻˿
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˾
˻˿
˻
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
˺˾˺˽
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
O O
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
˻̂ϰϟ· ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
˳
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
=@9*MGH9A)&$
*&#9J9@
˼˼
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
˼˻
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
˳
˾
˻˿
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
˼˹ϰϟ·
˼˺
˼˹ϰϟ·
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
˼˹
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˼˺
˻̂ΔΤϔμϟ΍
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O *9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
˱ $
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
<5F57H9FG9H
*&
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˼ΔΤϔλ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϯήΧ΃
Γ
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
Ύ˱
ϣ
Ϊϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
Α
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˱
ϯήΧ΃
Γ
ήϣΪό˵
Α
˼˹ϰϟ·
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˱
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ΓΪΣ΍ϭΔδϠΟˬϰϬΘϧ΍
OO O ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˻̀ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
˻̀
˻̀
˻
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
̀ΕΎΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˺˽˺˼
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
˳
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ .480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΌϴτΑϞϘϨϟ΍Δϋήγ
˻˻
˾˻̂ϰϟ·
ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ΕΎΤϔμϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΔΤϔμϟ΍
̀
˻́
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
˼˹
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
˳
˾ΔΤϔλ˺˿ΔΤϔμϟ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˳
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
.720p/1080i/1080p
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣΪό˵Α O
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O O
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˻
ϯήΧ΃
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔψΣϼϣ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O O
ΚϳΪΤΘϟ΍˯΍ήΟ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
˼˹ϰϟ·
ΔΤϔμϟ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˻́
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̀
˻̀
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ϝΎμΗϻ΍ϰΟήϳˬ*9@97H$9BI#5B;I5;9ήϬψΗϢϟ΍Ϋ·
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ϥΎΘΤϔμϟ΍
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
.720p/1080i/1080p
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O OO O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
˳
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
˳
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
˾ΔΤϔλ ˻̂ϰϟ·
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
˼˹˻̀
ΔΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
˻̂
˻ΔΤϔμϟ΍
˼˹
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
*5AGIB;ΔϛήθϟϊΑΎΘϟ΍ΔϣΪΨϟ΍ΰϛήϤΑ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˱
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˳ ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
O O
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ΝέΪϟ΍ϖϠϏ΃
ΝέΪϟ΍ϲϓιήϘϟ΍ϊο
ι΍ήϗϷ΍ΝέΩ΢Θϓ΍
˺
˻
˺˾˺˽
̀ΕΎΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ϯήΧ΃
Γ
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
O ˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
Γ˱
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˳
ϯήΧ΃
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˻ΔΤϔμϟ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
ΚϳΪΤΘϟ΍˯ΎϨΛ΃έΎϴΘϟ΍ϚϠγϞμϓϭέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ΐΠϳϻ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O O
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔηΎηήϬψΗ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˽O O O ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻́ΔΤϔμϟ΍
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˱
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ΐϳϮϟ΍ϊϗϮϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΚϳΪΤΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟ·ήϴϐΘΗΪϗ
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˳
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
˳
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄ΗOO ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
.720p/1080i/1080p
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˺˾˺˽
˻̀
ΕϮλΪΟϮϳϻ
˼˹
˻̂ϰϟ·
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
˼˹ΔΤϔμϟ΍
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˻̂
˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻˾ ˻̀
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
˺˽˺˼
O έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
˳
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
KKK
G5AGIB;
7CA
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
˼˹
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
OO O O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
O
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˺˽˺˼
Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
O
˳
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˱
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄ΗO O
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻̀ϥΎΘΤϔμϟ΍ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
˼˹ϰϟ·
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˼˼
˼˺
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη ˼˻
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
O
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
O O
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
O O ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˳ ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻ
˻˻ΔΤϔμϟ΍
̀ΕΎΤϔμϟ΍
O O OO ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
OωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˼˼
˺˽˺˼
ϯήΧ΃
Γ
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
˼˹ΔΤϔμϟ΍
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
˻̂
ΔϴόϴΒσήϴϏ ˼˻
˺˽˺˼
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽ O ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
OOOO O $ ΝήΧΪΟϮϳϻ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻́ΔΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΕϮλΪΟϮϳϻ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˻ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˻̀ ˺˽˺˼ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
.720p/1080i/1080p
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O OO
˾ ˻̂ϰϟ·
˱
˼˼˻˺˽˺˼
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
˻́
˱
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύ
ϧ
΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻ΔΤϔμϟ΍
˼˻
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϯήΧ΃
Γήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O O
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
Ξϣ΍ήΒϟ΍ΚϳΪΤΗΔϴϠϤϋήϬψΗ
˳
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˻
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˻̂ϰϟ·
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
ϯήΧ΃Γ˱
$9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
OϭΪΒΗ$ϭΪΒΗ$
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ΝήΧΔηΎη
O O ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
ΝήΧΔηΎη
˼˹ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍ 'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˻˾ ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O $
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ΔΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˺˽˺˼
˻́˺˽˺˼
˺˽˺˼
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˳ D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
.480p/720p/1080i/1080p
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻
.480p/720p/1080i/1080p
.720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˻
ΕΎΤϔμϟ΍
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
˼˹̀ΔΤϔμϟ΍
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻̂
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
˻̂ϰϟ·ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
˺˽˺˼
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
˻ΔΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˼˹ϰϟ·
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ O O
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O O O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˺˽˺˼
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
˻́ΔΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
O
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻́
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
.720p/1080i/1080p
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̀
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
˻̂ϰϟ·
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
˻̂ϰϟ·
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
-ϞϐθϤΑ$
βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˱
ϯήΧ΃
Γ
ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˺˽˺˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˼˼
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˳
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍ ˼˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
OO
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
OO
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
ΕϮλΪΟϮϳϻ
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΔΤϔμϟ΍
˻̀
˻́ΔΤϔμϟ΍
˻́˼˼
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη ˼˻
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ O
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
ϥΎΘΤϔμϟ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˻́ΔΤϔμϟ΍ ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
OOO
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
˳
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
˳
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˺˿ΔΤϔμϟ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
.720p/1080i/1080p
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
˼˹
ΔΤϔμϟ΍
˻̂
˻̂ϰϟ·
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˼˼
˼˻
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$
ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
O
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
˻́ΔΤϔμϟ΍ ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
$
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
˻̂ϰϟ·
˼˼
˼˼ ˺˽˺˼
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˼˻
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ˼˻
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·O
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
OO
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
˺˽˺˼
O
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ ˼˻˼˻
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˼˼ ˼˼
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O O
˻ΔΤϔμϟ΍
˼˺
˼˻
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
˼˼
˼˻
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η
O O
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
$
ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
˻ΔΤϔμϟ΍
ΔΤϔμϟ΍
˻́
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ O
$
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O
˻̂ϰϟ·
˺˽˺˼
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
˼˼
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
˼˻
ϥΎΘΤϔμϟ΍
$
ΝήΧΪΟϮϳϻ
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓ
ϭΪΒΗ$
ΝήΧΔηΎη
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O O
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
ΔϴόϴΒσήϴϏ
˺˽˺˼
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔΤϔμϟ΍
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̀
ΔΤϔμϟ΍
˻̀
˼ΔΤϔλ
/|¼*
ϊΟ΍ήϣ
ΔϴΑήόϟ΍
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓO
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ O
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗ
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
˼˼
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗO
˻́ΔΤϔμϟ΍
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
˻̂ϰϟ·
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
˻́ΔΤϔμϟ΍
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ΔϴόϴΒσήϴϏ
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˼˻
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
Ε΍ϭ̂
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϙϼϬΘγ΍
Ϣγ˺˻
ϥίϮϟ΍
ϢΠϛ˻̄˼
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΩΎόΑϷ΍ ι΍ήϗϷ΍
ωΎϔΗέ΍ϢϠϣ˽˾QϖϤϋϢϠϣ˻˾˹QνήϋϢϠϣ˽˼˹
Ϣγ́
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
Pϰϟ·P
ϞϴϐθΘϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϕΎτϧ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ΔϘϴϗΩ˻˹ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϞϴϐθΘϟ΍ΔΑϮσέϕΎτϧ
̃̀˾ϰϟ·̃˺˹
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
Ϣγ˺˻-
-
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˽̄˹˿˼̄˽̂Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ΕϮλϮϳΪϴϓΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϲΒϳήϘΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΩΪόΘϣϲϤϗήϟ΍ιήϘϟ΍
ΐϛήϣϮϳΪϴϓ
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD˺ΓΎϨϗ
ΔϘϴϗΩ˺˼˾ΔϘΒτϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗˬΐϧΎΠϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗ
ΔϘϴϗΩ˺˼˾ΔϘΒτϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗˬΐϧΎΠϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗ
ΔϣΎϋ
Ϣγ˺˻
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD0
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'F
ϮϳΪϴϔϟ΍ϥϮϜϣ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'6
Ϣγ́
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDωϮμϨϟ΍Ε΍έΎη·
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ΔϘϴϗΩ˻˹ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
*-=89C
ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΕΎϴϠϤϋϝϼΧϦϣςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDϥ΍ϮϟϷ΍Ε΍έΎη·
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
Ϣγ˺˻-
ϡ΍ΪΨΘγ΍ -CEC)
‫وظُفت‬
1080p. =ˬDD
D
Anynet+(HDMI
$%,έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*9HIDΔϤ΋Ύϗνήϋ˯ΎϔΧϹO
$
ΔϐϠϟ΍Ε΍ΰϴϣςΒο
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΕΎΒϠτΘϣ
ΰΗήϫ˿˹˾˹ΩΩήΘΑˬΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ϦϣΖϟϮϓ˻˽˹˺˺˹
ΕϮλϮϳΪϴϓΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΓΎϨϗ˻
Ε΍ϭ̂
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϙϼϬΘγ΍
ΐϛήϣϮϳΪϴϓ
‫ (أصساس التلفاص‬.‫ باستخذام وحذة التحكن عي بعذ الخاصت بالتلفاص‬DVD˻ϦϤϳ΃ϦϤϳ΃ˬ˺ήδϳ΃ήδϳ΃
‫˯تشغُل هشغل‬ΎϨΛ΃
˺
‫تستطُع‬
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD˺ΓΎϨϗ
ϲϠϳΎϣϰϟ·ωϮΟήϟ΍ϰΟήϳˬΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϧΎϴμϟ΍ΐϠσϞΒϗ
‫التحكن عي بعذ الخاصت بتلفاص‬
‫وحذة‬ϥίϮϟ΍
‫ لتشغُل الىحذة باستخذام‬Anynet+ ‫ َوكي استخذام وظُفت‬ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΕΎΒϠτΘϣ
ΰΗήϫ˿˹˾˹ΩΩήΘΑˬΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ϦϣΖϟϮϓ˻˽˹˺˺˹
ΰΗήϫϮϠϴϛ˻˻ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ΔϨϳΎόϣ
ϢΠϛ˻̄˼
‫ و و و‬: DVD ‫ التٍ َوكي استخذاهها للتحكن فٍ هشغل‬ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD0
ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
ΔϣΎϋ
‫ (اًظش‬.HDMI ‫باستخذام كابل‬
‫ إلً تلفاص ساهسىًج‬DVD 1080P7‫ورلك بتىصُل‬
،‫ساهسىًج‬
Ε΍ϭ̂
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϙϼϬΘγ΍
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽˽ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΔϨϳΎόϣ
ωΎϔΗέ΍ϢϠϣ˽˾QϖϤϋϢϠϣ˻˾˹QνήϋϢϠϣ˽˼˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ϥϮϜϣ
˯΍ήΟϹ΍‫ وأصساس‬ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'FΩΎόΑϷ΍
ΔΤϔμϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
‫وأصساس‬
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
ΕϮμϟ΍ΝήΧ
ϥίϮϟ΍
*%ΔΒδϧ
).
‫وظُفت‬
‫تذعن‬
ٍ‫الت‬
‫ساهسىًج‬
‫تلفاص‬
‫أجهضة‬
‫هع‬
‫فقط‬
‫هزا‬
‫وَتىفش‬
(
)
14
13
‫الصفحت‬
Anynet+
ϢΠϛ˻̄˼
ϞΒϴδϳΩ˺˺˹
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'6
Pϰϟ·P
ϞϴϐθΘϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϕΎτϧ
Ϊό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍κΤϓ΍O
ΔϣΎϋ
ΩΎόΑϷ΍ Anynet +(HDMI-CEC)
HDMI
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ωΎϔΗέ΍ϢϠϣ˽˾QϖϤϋϢϠϣ˻˾˹QνήϋϢϠϣ˽˼˹
ϞΒϴδϳΩ˺˹˹
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDωϮμϨϟ΍Ε΍έΎη·
ϞϴϐθΘϟ΍ΔΑϮσέϕΎτϧ
- . ΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗ
Device
̃̀˾ϰϟ·̃˺˹
˼ΔΤϔλ .‫ استخذم هزا الخُاس لتحذَذ الجهاص‬:)‫
(تحذَذ جهاص‬Ύ˱Select
ϣΪϗ˻˹ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϤΑΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΘΑϢϗ
O Δτγ΍ϮΑΔϴϠϤϋΔϳ΃˯΍ήΟ·ϦϜϤϳϻ
Anynet+
‫باستخذام تلفاص ساهسىًج َذعن وظُفت‬
‫ حذد "تشغُل" عٌذ تىصُل‬DVD 1080P7*-=89C
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDϥ΍ϮϟϷ΍Ε΍έΎη·
ϢϏΎϨΘϟ΍ϪϳϮθΗϲϟΎϤΟ·
Pϰϟ·P
̃˹̄˹˹˽
ϞϴϐθΘϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩϕΎτϧ
ΞϟΎόϤϟ΍ΐΤδϟΓΪϳΪϋϖ΋ΎϗΪϟέ΍έίϷ΍ϦϣήΜϛ΃ϭ΃ΪΣ΍ϭϰϠϋέ΍ήϤΘγϻ΍ϊϣςϐο΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
O
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭ
-
‫القائوت) بىحذة التحكن‬ϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϝϭΎΣϭΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΪϋ΃
ϪτΒπϟΪό˵
( MENU ‫ ًفس صس‬:)‫
بالجهاز‬ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˽̄˹˿˼̄˽̂Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
‫ (القائمة‬Menu on Device ΑϦϋϢϜΤΘϟ΍ΓΪΣϭϞΧ΍ΩϖϴϗΪϟ΍
1080p. =ˬDD
D
$
ϞϴϐθΘϟ΍ΔΑϮσέϕΎτϧ
̃̀˾ϰϟ·̃˺˹
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬ*HCDϊοϮϟ΍ϰϠϋΓΪΣϮϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΩΪόΘϣϲϤϗήϟ΍ιήϘϟ΍
ϯήΧ΃
Γ˱ ήϣΪό˵Α
‫بعذ‬
‫عي‬
‫الخاصت بوشغل‬ϲΒϳήϘΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
.
ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
˻ϦϤϳ΃ϦϤϳ΃ˬ˺ήδϳ΃ήδϳ΃
&$έΰϟ΍ϭ΃ ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
Ϧϳέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
˻
ΓΎϨϗ˻
ΔϘϴϗΩ˺˼˾ΔϘΒτϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗˬΐϧΎΠϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗ
-
‫˾التحكن‬ΔΤϔλ
‫ (الوعلىهاث) بىحذة‬INFO ‫ ًفس صس‬:)‫
الجهاز‬ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˽̄˹˿˼̄˽̂Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
‫تشغيل‬
( Device Operation ϰϠϋϷΔϗΎτΒϟ΍ϞϤΤϳϱάϟ΍ϪΟϮϟ΍ϥϮϜϳΚϴΤΑιήϘϟ΍ΐϴϛήΗϦϣΪϛ΄ΗO
ϞϤόϳϻιήϘϟ΍
Ϣγ˺˻
έΎόη·ϥϭΩΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ήϴϴϐΗϖΤΑ*5AGIB;@97HFCB=7GC
#H8ΔϛήηφϔΘΤΗ
ϲΒϳήϘΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΩΪόΘϣϲϤϗήϟ΍ιήϘϟ΍
ΰΗήϫϮϠϴϛ˻˻ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ΔϨϳΎόϣ
-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ϢϗέκΤϓ΍O
ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
‫بعذ‬
‫عي‬
.
‫بوشغل‬
‫الخاصت‬
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ΔϘϴϗΩ˺˼˾ΔϘΒτϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗˬΐϧΎΠϟ΍ϱΩΎΣ΃ιήϗ
ι΍ήϗϷ΍
ΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽˽ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΔϨϳΎόϣ
ςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ρϭήθϟ΍ήϓϮΗΪϨϋΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳ˾̄˺
O
ΔϴΒϳήϘΗϢϴϗϲϫΩΎόΑϷ΍ϭϥίϮϟ΍Ϣϴϗ
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ςϐο΍ ˼
ΕϮμϟ΍ΝήΧ
ΐγΎϨϤϟ΍ΕϮμϟ΍ϢΨπϤΑϞμΘϣ-ι΍ήϗ΃Ϟϐθϣ˺
Ϣγ˺˻
Ϣγ́
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
*%ΔΒδϧ
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ϞΒϴδϳΩ˺˺˹
˺˾˺˽
έΰϟ΍ ˾̄˺ΓΎϨϗΕϮλϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍ϞϴΠδΗϢΗ˻
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
˾̄˺ΓΎϨϘϟ΍ΕϮλΝΎΘϧ·ϢΘϳϻ
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ι΍ήϗϷ΍
ΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΔϘϴϗΩ˻˹ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϥΎΘΤϔμϟ΍
ϲΟέΎΨϟ΍΢τδϟ΍ϰϠϋ
7<Δϣϼόϟ΍ϞϤΤϳϞϴϐθΘϟ΍ΪϴϗιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣκΤϓ΍
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϞΒϴδϳΩ˺˹˹ O
˱
&::
:‫ مالحظة‬ϼμΘϣΕϮμϟ΍ϡΎψϧϥΎϛ΍Ϋ·ΎϤϣΪϛ΄Η
ΐγΎϨϣϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ
O
Ϣγ́
˻̀
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ϢϏΎϨΘϟ΍ϪϳϮθΗϲϟΎϤΟ·
ϕϼϏ·
̃˹̄˹˹˽
O
Ϣγ˺˻-
‫ سُتن تغُُش شاشت التلفاص‬،‫هشاهذة التلفاص‬ˮ=HGHF95AϰϠϋI8=C&IHDIHΩ΍ΪϋϹ΍ςΒοϢΗϞϫˬ*+,'ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
‫أثٌاء‬
‫بالىحذة‬
)
‫تشغُل‬
(
‫صس‬
ً‫عل‬
‫بالعغط‬
Play
ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ΔϘϴϗΩ˻˹ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ΕϮλϮϳΪϴϓΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϥϷΓήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ήΟϹ΍ϭ΃Ε΍ΰϴϤϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϦϜϤϳϻO
ϭ΃ϰϠϋςϐο΍
ϢΛˬ"-<19>-7%1>?;ΪϳΪΤΘϟ
.‫إلً شاشت التشغُل‬
ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ΐϛήϣϮϳΪϴϓ
ϚϟΫήψΤϳ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˺
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD˺ΓΎϨϗ
Ϣγ˺˻-
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ ΰϣήϟ΍ήϬψϳ
.‫ َتن تشغُل طاقت التلفاص‬،‫
إَقاف طاقت التلفاص‬Ύϳ΍ϭΰϟ΍ϞΜϣΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϢϋΪϳϻ-ιήϘΑιΎΨϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
˻
‫ أثٌاء‬DVD ‫ فٍ حالت تشغُل‬ΕϮλϮϳΪϴϓΔϘϴϗῺ˽ϰμϗϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ϧϣί
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD0
ϥϵ΍ΔΣΎΘϣήϴϏΓΰϴϤϟ΍
˼
.ً‫ تلقائُا‬DVD ‫ َتن إَقاف هشغل‬،‫ ▪ عٌذ إَقاف تشغُل التلفاص‬- έΎόη·ϥϭΩΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ήϴϴϐΗϖΤΑ*5AGIB;@97HFCB=7GC
#H8ΔϛήηφϔΘΤΗ
ΐϛήϣϮϳΪϴϓ
ϕΎτϨϟ΍ΝέΎΧΚΤΑϦϣίϭ΃ϞμϓϢϗέϭ΃Ύϧ˱ ΍ϮϨϋΖΒϠσΪϗ
˽
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD˺ΓΎϨϗ
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'F
ϮϳΪϴϔϟ΍ϥϮϜϣ
ΔϴΑήόϟ΍
)‫ إلً هصادس أخشي (الوشكب أو الوكىى أو ها إلً رلك‬HDMI ‫ فٍ حالت تغُُش‬-
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
ΔϴΒϳήϘΗϢϴϗϲϫΩΎόΑϷ΍ϭϥίϮϟ΍Ϣϴϗ $9BIέΎϴΨϟ΍ϰϠϋϱϮΘΤϳιήϘϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·ΎϣΪϛ΄ΗO
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'6
ήϬψΗϻ=G7$9BIΔϤ΋Ύϗ
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD0
ςϐο΍ ˽
DVD ‫قشص‬
˻˾ ‫فٍ التلفاص أثٌاء تشغُل‬
έΰϟ΍ ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'F
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDωϮμϨϟ΍Ε΍έΎη·
ϮϳΪϴϔϟ΍ϥϮϜϣ
˾ΕΎΤϔμϟ΍
˻˿
˻
O Ω΍ΪϋϹ΍ϦϋϒϠΘΨϳϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ήϴϔθΗϢΘϳϢϟ΍Ϋ·ΐγΎϨϣϞϜθΑ*9HID$9BIΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΓΩΪΤϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϤόΗϻΪϗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧ
*-=89C
DVD
˼˹ϰϟ· DVD
˼˺
*9HID$9BIΔϤ΋ΎϗϲϓΩΪΤϤϟ΍
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DD'6
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑιήϘϟ΍
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDϥ΍ϮϟϷ΍Ε΍έΎη·
˼˼
˻ ̀ΕΎΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˻̀
˺˿ΔΤϔμϟ΍
˼˹ΔΤϔμϟ΍
˻̂
1080p. =ˬDD
D
$
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDωϮμϨϟ΍Ε΍έΎη·
ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧήϴϴϐΗϦϜϤϳϻ ȊȋǀƸŮǍƯŽȚ
ΎϬϣΪΨΘδΗϲΘϟ΍-ι΍ήϗ΃ϰϠϋΓΩΪΤϣΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧO
*-=89C
ΔηΎθϟΎΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·
ϡϭ΃̀˾ϞϤΣ
-DDϥ΍ϮϟϷ΍Ε΍έΎη·
˻ϦϤϳ΃ϦϤϳ΃ˬ˺ήδϳ΃ήδϳ΃
ΓΎϨϗ˻
I8=C&DH=CBGΔϤ΋Ύϗϲϓ΢ϴΤμϟ΍ϲϤϗήϟ΍ΝήΨϟ΍ΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄Η
"O‫ علً "تشغُل‬Anynet+(HDMI
‫ ثن اظغط‬، DVD ‫بوشغل‬
- CEC) ‫ حذد‬.4
'έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
1080p.
=ˬDD
D
ΕϮλΪΟϮϳϻ
$
ΰΗήϫϮϠϴϛ˻˻ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ΔϨϳΎόϣ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ
&$έΰϟ΍ϭ΃
ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
˻ϦϤϳ΃ϦϤϳ΃ˬ˺ήδϳ΃ήδϳ΃
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃
ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ΓΎϨϗ˻
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽˽ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΔϨϳΎόϣ
˳
ήϬψΗϻΔηΎθϟ΍
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
ΕϮμϟ΍ΝήΧ
*%ΔΒδϧ
ΰΗήϫϮϠϴϛ˻˻ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ˽́ΔϨϳΎόϣ
ϞΒϴδϳΩ˺˺˹
ΩΩήΘϟ΍ΔΑΎΠΘγ΍
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
O
ιήϗϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ϥ΍ϮΛ˾ϦϣήΜϛ΃ΓΪϤϟΔϴϣΎϣϷ΍ΔΣϮϠϟ΍ϰϠϋ
˳
ΰΗήϫϮϠϴϛ˽˽ϰϟ·ΰΗήϫ˽ΰΗήϫϮϠϴϛ̂˿ΔϨϳΎόϣ
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϞΒϴδϳΩ˺˹˹
΄ΠϠΗϻ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϚϟΫϲϓΎϤΑϊϨμϤϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·Ϣϴϗϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϓΎϛΩϮόΘγ
ϞΧ΍ΪϟΎΑ
έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛήϛάΗϦϜϤϳϻ
ΕϮμϟ΍ΝήΧ
ϯϮμϘϟ΍Γέϭήπϟ΍ΔϟΎΣϲϓϻ·ϚϟΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϰϟ·
*%ΔΒδϧ
ϞΒϴδϳΩ˺˺˹
ϢϏΎϨΘϟ΍ϪϳϮθΗϲϟΎϤΟ·
̃˹̄˹˹˽
ΔϠϜθϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϴΤοϮΘϟ΍ϰϠϋϞϤΘθϳϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ϭΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϊΟέ΍
O
ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϞΒϴδϳΩ˺˹˹
˼˼
ϯήΧ΃Γ˱ ήϣ˯΍ήΟϹ΍ϊΒΗ΍ϭˬΔϴϟΎΤϟ΍
νήόΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ϢϏΎϨΘϟ΍ϪϳϮθΗϲϟΎϤΟ·
ϯήΧ΃ΕϼϜθϤϟ
̃˹̄˹˹˽
ΪϤΘόϣΔϧΎϴλΰϛήϣΏήϗ΄ΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϴϓˬΎϬϠΣϥϭΩΔϠϜθϤϟ΍ΕήϤΘγ΍΍Ϋ·
O
ΔϴΑήόϟ΍
FKJIHLG
ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴΑήόϟ΍
ΔϴϧΎΜϟ΍ΎΠϴϣ˾̄˿˽̄́Γ˯΍ήϘϟ΍Δϋήγ
έΎόη·ϥϭΩΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ήϴϴϐΗϖΤΑ*5AGIB;@97HFCB=7GC
#H8ΔϛήηφϔΘΤΗ ˻ΔΤϔμϟ΍
ΔϳΩΎόϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
εϭΪΨϣϭ΃ΦδΘϣήϴϏιήϘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄Η O
ΔϫϮθϣϭ΃ΔΤο΍ϭήϴϏΓέϮμϟ΍
ιήϘϟ΍ϒϴψϨΘΑϢϗ
O ΔϴΒϳήϘΗϢϴϗϲϫΩΎόΑϷ΍ϭϥίϮϟ΍Ϣϴϗ
).‫الوعلىهاث‬
‫تعلُواث التلفاص لوضَذ هي‬
‫ (ساجع دلُل‬.‫ فٍ التلفاص‬Anynet+ ‫اظبط وظُفت‬.
ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
‫ ستظهش خُاساث الشاشت باألسفل‬،‫ بىحذة التحكن عي بُعذ‬+tenynA ‫ عٌذ العغط علً صس‬
$ ϢϋΪΑϞϤόϳϮϳΪϴϔϟ΍ΝήΧϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗO
$ ΝήΧΪΟϮϳϻ
-ϞϐθϤΑ$ βΒϘϣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϦϴΑΔϠλϮϟ΍κΤϓ΍O ΔϴΒϳήϘΗϢϴϗϲϫΩΎόΑϷ΍ϭϥίϮϟ΍Ϣϴϗ
.480p/720p/1080i/1080p
DD=ϢϋΪΑϞϤόϳϱάϟ΍-ϞϐθϣϢϋΪϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ίΎϬΟϥ΃Ϊϛ΄ΗO
έΎόη·ϥϭΩΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ήϴϴϐΗϖΤΑ*5AGIB;@97HFCB=7GC
#H8ΔϛήηφϔΘΤΗ ϥΎΘΤϔμϟ΍
˺˽˺˼
˻́ΔΤϔμϟ΍
˻̂ϰϟ·
DVDP
'ϢϋΪϳϻϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϥ΃ϲϨόϳ΍άϬϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ζϳϮθΗέϮϬχΔϟΎΣϲϓO
ϕΎτϨϟ΍ϲϟΎϋϯϮΘΤϤϟ΍ΔϳΎϤΣ
View TV
®
Select Device
®
Record
®
Menu on Device
®
Device Operation
®
Receiver : Off
®
Setup
®
ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϞϤόϳϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΎψϧΩ΍Ϊϋ·ϥ΃Ϊϛ΄ΗO
ΔϬΟ΍ϭ$ ΝήΨϟΔΒδϨϟΎΑΰΗήϫ˿˹ϰϟ·ΰΗήϫ˾˹ϦϣέΎσϹ΍ϝΪόϣϞϳϮΤΗΪϨϋΔηΎθϟ΍ΰΘϬΗΪϗO
D=ΔϗΩϯϮΘδϤΑϞϤόΗϲΘϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔϴϟΎϋΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍
.720p/1080i/1080p
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΔόΟ΍ήϣϰΟήϳO
TV Menu
Move
Exit
ϭΪΒΗ$ ΝήΧΔηΎη
ΔϴόϴΒσήϴϏ
ENTER
$ ΝήΧί΍ΰΘϫ΍
˼˼
ȊȋǀƸŮǍƯŽȚ
˼˼
˼˺
ȊȋǀƸŮǍƯŽȚ
˼˻
ȊȋǀƸŮǍƯŽȚ
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
center.
care
.@>?:80=.,=0.09?=0
Region
North
America
!;=?491=5/-
Latin
America
-?5:91=5/-
Country
CANADA
!
MEXICO
*"
U.S.A
'%
ARGENTINE
$!&!
BRAZIL
$,
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
"%&$
COSTA RICA
'"$
ECUADOR
%("$
EL SALVADOR
'& GUATEMALA
JAMAICA
#! PANAMA
#'$&"$"
PUERTO RICO
$#" !
REP. DOMINICA
&$!&""
TRINIDAD
& TOBAGO
(!,'
VENEZUELA
"" COLOMBIA
'
BELGIUM
CZECH
REPUBLIC
,$#'
DENMARK
! $
FINLAND
!!
FRANCE
$!
@=;<1
Europe
%
CIS
>5-#-/5J/
Asia Pacific
50081->?2=5/Middle East &
Africa
GERMANY
$ !+
HUNGARY
'!$+
ITALIA
&
LUXEMBURG
'* '$
NETHERLANDS
!&$!%
NORWAY
!"$)+
POLAND
#"!
PORTUGAL
#"$&'
SLOVAKIA
%"(
SPAIN
%#!
SWEDEN
%)!
U.K
'
EIRE
$1<@.85/;2=18-:0
AUSTRIA
%B5?E1=8-:0
SWITZERLAND
$'%%
RUSSIA
,%&!
KAZAHSTAN
',%&!
UZBEKISTAN
'$!
KYRGYZSTAN
&'!
TADJIKISTAN
&(
UKRAINE
%&"!
LITHUANIA
'%&$
LATVIA
!
ESTONIA
"!"!
AUSTRALIA
NEW
ZEALAND
!
CHINA
!"!%
HONG
KONG
#!
INDIA
+%
INDONESIA
###!%
JAPAN
%!#"$
MALAYSIA
PHILIPPINES
&!
SINGAPORE
&)!
THAILAND
(&!
TAIWAN
%"'&$
VIETNAM
TURKEY
'
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer
Care Center *
1-800-SAMSUNG(726-7864)
%
%'!
01-800-SAMSUNG(726-7864)
%
%'!
1-800-SAMSUNG(726-7864)
%
%'!
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
%
%'!
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
5>?=5.@?;=<=;I1>7;@=1<@.857@
Samsung Zrt., česka organizační složka
%-9>@:3,=?K1>7-;=3-:5E-K:F>8;G7-
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
(D>7;K58;A-
#=-4-
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
%
%'!;=
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
H
5:
01805 - SAMSUNG(726-7864) ( 0,14/Min)
H
5:
06-80-SAMSUNG(726-7864)
% %'!
800-SAMSUNG(726-7864)
% %'!
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
H
5:
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
%
%'!
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
%
%'!
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
%
0120-327-527%'!
%
%'!
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
%
%'!
1 800 588 889
444 77 11
%
%'!
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
BBB>-9>@:3/;9/www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;99C
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9
www.samsung.com/ar
BBB>-9>@:3/;9-=
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9.=
www.samsung.com/cl
BBB>-9>@:3/;9/8
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;98-?5:
www.samsung.com/latin
BBB>-9>@:3/;9/;
www.samsung.com.co
BBB>-9>@:3/;9.1
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
BBB>-9>@:3/;9/E
www.samsung.com/dk
BBB>-9>@:3/;907
www.samsung.com/fi
BBB>-9>@:3/;9J
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;92=
www.samsung.com
BBB>-9>@:301
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;94@
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;95?
www.samsung.com/be
BBB>-9>@:38@
www.samsung.com/nl
BBB>-9>@:3/;9:8
www.samsung.com/no
BBB>-9>@:3/;9:;
www.samsung.com/pl
BBB>-9>@:3/;9<8
www.samsung.com/pt
BBB>-9>@:3/;9<?
www.samsung.com/sk
BBB>-9>@:3/;9>7
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;91>
www.samsung.com/se
BBB>-9>@:3/;9>1
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9@7
www.samsung.com/ie
BBB>-9>@:3/;9@7
www.samsung.com/at
BBB>-9>@:3/;9/4
www.samsung.com/ch
BBB>-9>@:3=@
www.samsung.com
BBB>-9>@:37E
www.samsung.kz
BBB>-9>@:3@E
www.samsung.uz
BBB>-9>@:3/;9@=
BBB>-9>@:38?
BBB>-9>@:3/;98A5:01C4?9
www.samsung.com
BBB>-9>@:311
www.samsung.lt
BBB>-9>@:3/;9-@
www.samsung.com/lv
BBB>-9>@:3/;9/:
www.samsung.ee
BBB>-9>@:3/;947
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
BBB>-9>@:3/;95:
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;950
www.samsung.com/hk
BBB>-9>@:3/;96<
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;99D
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9<4
www.samsung.com/jp
BBB>-9>@:3/;9>3
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
BBB>-9>@:3/;9?4
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9?B
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;9A:
www.samsung.com/tw
BBB>-9>@:3/;9Ewww.samsung.com
www.samsung.com
BBB>-9>@:3/;991www.samsung.com
www.samsung.com
Γήϛάϣ
DVD Player
DVD-1080P8
www.samsung.com
AK68-01617S
PRECAUTIONS
1. Setting up
- Refer to the identification label located on
the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not
block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before
moving the player.
4. Disc
- Do not clean disc using record-cleaning
sprays, benzene, thinner, or other volatile
solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Before connecting other components to this
player, be sure to turn them off.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold
by the edges or by one edge and the hole
in the center.
- Be sure to remove the disc and turn off the
player after use, especially if you are not
going to use it for a long time.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a
cloth back and forth over the disc.
- The main plug is used as a disconnect
device and shall stay readily operable at
any time.
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls
or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may
result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use
but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping
or splashing and no object filled with liquids,
such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and
static electricity can affect normal operation
of this player. If this occurs, turn the player
off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC
power cord to the AC power outlet. The
player will operate normally.
2
- When condensation forms inside the player
due to sharp changes in temperature, the
player may not operate correctly. If this
occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes
dry and operational.
5. Environmental info
- The battery used in this product contains
chemicals that are harmful to the environ
ment.
- So, dispose of batteries in the proper man
ner, according to federal, state, and local
regulations.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of
certain third parties. This license is limited to private
non-commercial use by end-user consumers for
licensed contents. No rights are granted for
commercial use. The license does not cover any
product unit other than this product unit and the
license does not extend to any unlicensed product
unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or
ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with
this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR
13818-3. No rights are granted under this license for
product features or functions that do not conform to
the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER
THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
BEFORE YOU
STAR T
TABLE OF
CONTENTS
Remote Control
User’s Manual
Batteries for Remote
Control (AAA Size)
Video/Audio
Cable
HDMI Cable
Install Batteries in the Remote control
1. Open the battery cover on the back of the remote
control.
2. Insert two AAA batteries.
Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
If remote control doesn’t operate
properly:
- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by
obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . 16
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 17
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Slow Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 18
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 19
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 19
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . . . . . 20
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 20
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 22
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Language Features . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . . . . 27
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 29
Setting Up the Anynet+(HDMI-CEC) . . . . . . . . . . 30
Reference
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
English
Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Accessories
SETUP
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
1080p Playback
This player upconverts regular DVDs for playback
on 1080p TVs.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
COPY PROTECTION
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
player directly to your TV, not to a VCR. Connecting
to a VCR results in a distorted picture from copyprotected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection technology must be auzthorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
(525p, 720p, 1080p)
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA
files.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.
4
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525, 720 OR 1080 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS
RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE
CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’
OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS
REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY
WITH THIS MODEL 525p, 720p AND 1080p DVD
PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE CENTER.”
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
Characteristics
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and MPEG2 system.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the onscreen menu.
12 Cm
74 min.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
- CD is recorded as a Digital Signal
with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio
quality over time.
Disc Markings
Region Number
~
PAL
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France,
Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are coded
by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not
match, the disc will not play.
The Region Number for this player is
described on the rear panel of the player.
DTS disc
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow to
play them back and it may cause damage to
the DVD player.
DivX Certification
DivX, DivX Certified,
and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc and are used under
license
5
English
Disc Types (Logos)
Description
Front Panel Controls
2
1
4
3
8
7
6
5
1.
DISC TRAY
Place the disc here.
5.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
2.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
6.
STOP (
)
Stops disc play.
3.
DISPLAY
Operation indicators are displayed here.
7.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music.
4.
PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
8.
STANDBY/ON (
)
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes
out and the player is turned on.
Front Panel Display
1
2
4
5
6
DVD
CD
RW
3
HDMI
1080iP720P
8
1.
STOP, PAUSE and OPEN/CLOSE
7.
HDMI 720P ➔ “HDMI + 720P”,
PLAYBACK, SKIP/SEARCH
HDMI 1080i ➔ “HDMI + 1080i”,
indicator
3.
In Disc Indicator : DVD Video, Audio
HDMI 1080P ➔ “HDMI + 1080P”
8.
Displays the Total playing time and
CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM,
various messages concerning
DVD+R/RW
operations such as PLAY, STOP,
4.
DVD VIEW indicator
5.
CD indicator
6.
Disc Media indicator : DVD-R, DVDRW, DVD+R, DVD+RW
6
HDMI indicator :
HDMI 480P ➔ “HDMI”,
indicator
2.
7
LOAD ...
NOdSC: No disc loaded.
OPEn: The disc tray is open.
LOAd: Player is loading disc information.
Rear Panel
1
English
2
2
3
1.
AUDIO OUT JACKS
- Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver.
2.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital,
MPEG2 or DTS decoder.
3.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
4
5
4.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
interlaced scan mode will work.
5.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in
the TV’s menu system.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible
with the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.
- See pages 27 ~ 28 to get more information on how to use the setup menu.
7
Tour of the Remote Control
7.
1
2
17
18
8.
3
19
20
9.
10.
11.
4
12.
5
21
22
6
7
8
9
23
24
15.
16.
10
25
17.
18.
11
26
27
13.
14.
19.
20.
12
21.
13
28
14
29
15
16
30
31
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8
VIDEO SEL. Button
Change Video output mode.
HDMI SEL. Button
HDMI Output resolution setup.
DVD POWER Button
Turns the power on or off.
NUMBER Buttons
BOOKMARK Buttons
SEARCH Buttons (
)
/
Allow you to search forward/backward through a disc.
28.
29.
30.
31.
INSTANT REPLAY Button
This function is used to replay the previous 10 seconds
of a movie from the current position.
SKIP Buttons (
)
/
Use to skip the title, chapter or track.
STOP Button (
)
TV VOL (+, -) Buttons
Control volume
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
œ/ƒ,¦/‹ Buttons
ENTER/œ
This button functions as a toggle switch.
EZ VIEW Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
DISC MENU Button
Brings up the Disc menu.
SUBTITLE Button
AUDIO Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
REPEAT A-B Button
Allows you to repeat play A-B on a disc.
REPEAT Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.
TV POWER Button
Turn the TV’s power on or off.
OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
INSTANT SKIP Button
This function skips playback ahead 10 seconds.
STEP Button
Advances play one frame at a time.
PAUSE Button ( )
Pause disc play.
PLAY Button ( )
Begin disc play.
TV CH (
,
) buttons
Channel selection.
TV/VIDEO Button
Press to display all of the available video sources (i,e.,
TV, Cable, Video).
RETURN Button
Returns to a previous menu.
EXIT Button
Exit the on-screen menu.
CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the screen.
ZOOM Button
Enlarge DVD Picture
INFO Button
Displays the current disc mode.
CONNECTIONS
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
other components.
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Connection to a TV (For Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO
(yellow)/AUDIO (red and white) OUT terminals on the rear
of the DVD player to the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and
white) IN terminals of TV.
2
WHITE
RED
Turn on the DVD player and TV.
YELLOW
Video Cable
Audio Cable
RED
WHITE
YELLOW
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's
manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the
DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in stop mode or no disc is inserted, the Video
Output mode changes in the following sequence: (I-SCAN ➝ P-SCAN)
9
English
Choosing a Connection
Connection to a TV (Interlace)
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
signals are delivered through the audio output.)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
WHITE
BLUE
GREEN
RED
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED BLUE
GREEN
4
Set the Video Output to I-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27 to 28)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of the TV.
10
Connection to a TV (Progressive)
1
English
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
WHITE
BLUE
GREEN
RED
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Component cable
(not included)
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
4
Set the Video Output to P-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27 to 28)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive
scanning method can provide better and clearer picture quality.
11
Connecting to a TV with DVI Jack
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the
HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the
DVI IN terminal of your TV.
WHITE
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
RED
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(Not Included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the
DVI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal
of your TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
When you press the HDMI SEL. button, 480p, 576p, 720p, 1080i an 1080p are selected in order.
The first press of the HDMI SEL. button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p, 1080i or 1080p, HDMI output provides better picture quality.
- If you connect an HDMI cable between Samsung TV and this DVD player, you can operate this DVD player
using your TV remote control. This is only available with Samsung TVs that support Anynet+(HDMI-CEC).
(See page 30)
- If your TV has an
logo, then it will
Supports the Anynet+ Function.
12
HDMI is an interface to enable the digital transmission
of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video
and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and
digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player
outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth
Digital content protection), snow noise appears on
the screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal.
However, when playing a DVD, the data transmitted
to a TV is digital. Therefore either a digital-to-analog
converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it
requires no D/A conversion and is a pure digital signal from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is
a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital
link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is
encrypted at the source device to prevent unauthorized
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or
COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO or COMPONENT IN terminal of your TV.
WHITE
RED
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Audio Cable
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
13
English
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using an optical cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal
of the Amplifier.
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, COMPONENT or HDMI OUT terminals on the rear of the DVD
player to the VIDEO, COMPONENT or DVI IN terminals
of your TV as described on pages 9 to 13.
or
Coaxial Cable
(not included)
Optical Cable
(not included)
3
Dolby digital or
DTS amp
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust cover before using the optical cable (not included) and put the cover on the cable
again when it's not used.
14
BASIC FUNCTIONS
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
- If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press the DVD
POWER button, this screen comes up: If you want to select
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings
may change whenever you turn the power on or off.
Therefore, make sure that you select the language you want
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
pressing the
button on the front panel of the unit for
more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where
you can reset your preferred language.
Playback
1. Press the OPEN/CLOSE ( ) button. The STANDBY
indicator light goes out and the tray opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s label facing
up.
3. Press the PLAY ( ) button or OPEN/CLOSE ( )
button to close the disc tray.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press PLAY( )
button again, it will pick up where you left off.
4. Stopping Play
Press the STOP (
) button during play.
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE (
) button.
6. Pausing Play
Press the PAUSE ( ) or STEP button on the remote
control during play.
- Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY( ) button once again.
7. Step Motion Play (Except CD)
Press the STEP button on the remote control during play.
- Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
- No sound is heard during STEP mode.
- Press the PLAY ( ) button to resume normal play.
- You can only perform step motion play in the
forward direction.
8. Slow Motion Play
Press the SEARCH ( / ) button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE
or STEP mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press the PLAY ( ) button to resume normal play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more
than one minute without any user interaction, a
screen saver will be activated. Press the PLAY
( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically
shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
15
English
Playing a Disc
Using the Search and Skip
Functions
During play, you can search quickly through a chapter or
track, and use the skip function to jump to the next selection.
Searching through a Chapter or
Track
During play, press the SEARCH (
or
remote control for more than 1 second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/MPEG4
1. During play, press the INFO button on the remote control.
- You can select Info in the function menu by pressing
the MENU button.
2. Press the œ/ƒbuttons to select the desired item.
- When playing VCD2.0, this function works only when
the menu is off. Select Menu Off by pressing the DISC
MENU button.
) button on the
3. Press the ¦/‹ buttons to make the desired setup and then
press the ENTER button.
- You may use the number buttons of the remote control
to directly access a title, chapter or to start the play
back from a desired time.
Note
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
4. To make the screen disappear, press the INFO button
again.
Note
Skipping Tracks
During play, press the SKIP (
or
Title
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (
) button, it
moves to the next chapter. If you press the SKIP (
)
button, it moves to the beginning of the chapter. One more
Chapter
press makes it move to the beginning of the previous
To access the desired title when there is
more than one in the disc. For example, if
there is more than one movie on a DVD,
each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so
that you can quickly find a specific passage
(similar to tracks on an video CD).
chapter.
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the SKIP (
) button, it moves to
the next track. If you press the SKIP (
Time
) button, it moves
to the beginning of the track. One more press makes it
move to the beginning of the previous track.
Audio
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
If you press the
button, it moves forward 5minutes.
button, it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
16
Subtitle
Allows playback of the film from a desired
time. You must enter the starting time as a
reference.The time search function does not
operate on some disc.
Refers to the language of the film soundtrack.
In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH. A DVD disc can have up to
eight different soundtracks.
Refers to the subtitle languages available in
the disc. You will be able to choose the
subtitle languages or, if you prefer, turn them
off from the screen. A DVD disc can have up
to 32 different subtitles.
Using the Disc and Title
Menu
Using the Function Menu
Using the Function Menu
(DVD/VCD)
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Disc Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
Using the Title Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Title Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
3. Press the œ/ƒ buttons to select one of the six functions.
Then press the ‹ or ENTER button to access the function.
You can also directly select these functions using their
respective buttons on the remote control.
- INFO
- ZOOM
- EZ VIEW
- BOOKMARK
- REPEAT
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a chosen
section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD
1. Press the REPEAT button on the remote control.
Repeat screen appears.
Press ENTER key
for Title Menu
Return
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
- Info (See pages 16)
- Zoom (See page 21)
- Bookmark (See pages 20 to 21)
- Repeat (See pages 17 to 18)
- EZ View (See pages 18 to 19)
- Angle (See pages 20)
Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the
DISC MENU button on the remote control.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Enter
1. Press the MENU button during playback.
Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER button.
- DVD repeats play by chapter or title, VCD repeat play
by disc or track.
- Chapter ( ): repeats the chapter that is playing.
- Title ( ): repeats the title that is playing.
- Disc ( ): repeats the disc that is playing.
- Track ( ): repeats the track that is playing.
- A-B: repeats a segment of the disc that you select.
T
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
English
Using the Disc Menu
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT button on the remote control.
2. Press the ¦/‹ buttons to select A-B button.
3. Press the ENTER button at the point where you want
repeat play to start (A). B is automatically highlighted.
4. Press the ENTER button at the point where you
want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CANCEL button.
3. To return to normal play, press REPEAT button again, then
press the ¦/‹ buttons to select Off and press ENTER
button.
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 second of playback time has
elapsed after point (A) has been set
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Slow Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being
played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD
1. During play, press the PAUSE ( ) button.
2. Press the SEARCH ( / ) button to choose the play speed
between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE or STEP
mode.
18
ADVANCED
FUNCTIONS
Adjusting the Aspect Ratio
(EZ View)
To play back using aspect ratio
(DVD)
Press the EZ VIEW button.
- The screen size changes when the button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the
screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the EZ VIEW button, you
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
menu. (See pages 27 to 28).
4:3 Letter Box
EZ VIEW
If you are using a 16:9 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
the top and bottom of the screen will disappear. The picture
will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
the black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarge
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on
the type of disc.
2. To remove the AUDIO icon, press the CANCEL or RETURN
button.
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Audio Language” on page 26.
Selecting the Subtitle
Language
You can select a desired subtitle quickly and
easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button
(DVD/MPEG4)
1. Press the SUBTITLE button. The subtitle languages are
represented by abbreviations.
The subtitle changes when DVD
the button is pressed
Off
repeatedly.
SUBTITLE
MPEG4
External subtitle option will
appear, depends the DivX
Disc.
Selecting the Audio
Language
You can select a desired audio language quickly and
easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Press the AUDIO button. The Audio changes when the
button is pressed repeatedly.
The audio languages are DVD
represented by
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
abbreviations.
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Press Subtitle button at
remocon repeatedly to
select the desired subtitle language on a
MPEG4.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. To remove the SUBTITLE icon, press the CANCEL or
RETURN button.
AUDIO
When playing a VCD you
can select among Stereo,
Right or Left.
VCD
Press AUDIO button at
remocon repeatedly to
select the desired Audio
on MPEG4 then press
the ENTER .
MPEG4
Stereo
PCM 1/2
AUDIO
AUDIO
Note
- You have to change the desired subtitle in the
Disc Menu, according to discs. Press the DISC
MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Subtitle Language” on page 26.
19
English
If you are using a 4:3 TV
Changing the Camera
Angle
Using the Bookmark
Function
When a DVD contains multiple angles of a particular
scene, you can use the ANGLE function.
Using the ANGLE function (DVD)
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
This feature lets you bookmark sections of a DVD or
VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them
at a later time.
Using the Bookmark Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Angle, then press the
‹ or ENTER button.
1. During play, press the MENU button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Info
Angle
Zoom
Enter
Bookmark
Repeat
Angle
Enter
Return
Menu
Menu
4. Press the ¦/‹ buttons or you can use the number buttons
on the remote control to select the desired angle.
4/6
Note
- If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not
work
Using the Instant
Replay/Skip Function
Using the Instant Replay function
(DVD)
If you miss a scene, you can see it again using this
function.
- - -
4. When you reach the scene you want to mark, press the
ENTER button. Up to three scenes may be marked at a time.
1 - -
Using the Instant Skip function
(DVD)
Use this function to skip playback about 10 seconds
ahead of the current scene.
Press the INSTANT SKIP button.
- Playback will skip ahead 10 seconds.
Note
Depending on the disc, these functions may not
work.
CANCEL
Note
- When VCD 2.0 is in Menu Off mode only, this
function works. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function
may not work.
Recalling a Marked Scene
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function”.
4. Press the ¦/‹ buttons to select a marked scene.
If you press the INSTANT REPLAY button, the current scene
moves backward about 10 seconds, and plays back.
20
Return
3. Press the œ/ƒ buttons to select Bookmark, then press the
‹ or ENTER button.
EZ View
1 2 3
5. Press the PLAY (
CANCEL
) button to skip to the marked scene.
Clearing a Bookmark
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function”.
4. Press the ¦/‹ buttons to select the bookmark number you
want to delete.
5. Press the CANCEL button to delete a bookmark number.
CANCEL
: Name of currently playing file.
-
: Current Playback Time.
-
: Current Playback Mode : There are four
Using the Zoom Function
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
Using the Zoom Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Zoom, then press the
‹ or ENTER button.
4. Press the œ/ƒ or ¦/‹ buttons to select the part of the
screen you want to zoom in on. Press the ENTER button.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder
- Random: Files in the disc will be played in
random order.
English
1 2 3
-
-
: MP3 file icon.
-
: CD Audio file icon.
-
: WMA file icon.
-
: Folder icon.
-
: JPEG file icon
-
: Current Folder icon.
-
: AVI file icon.
Note
- When playing MP3, WMA or JPEG, the Picture
Quality and the HDMI Resolution cannot be set.
- When playing MPEG4 file, the VIDEO SEL. only
work in stop mode.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Folder Selection
Menu
The folder can be selected both in Stop or Play mode.
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
œ/ƒ
ƒ buttons to select “..” and press ENTER to go to the
parent folder.
- To select the Peer Folder
ƒ buttons to select the desired folder, then
Press the œ/ƒ
press ENTER.
Clips Menu for MP3/WMA/
JPEG/ MPEG4/CD Audio
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4
contain individual songs and/or pictures that can be
organized into folders as shown below. They are
similar to how you use your computer to put files
into different folders.
- To select the Sub-Folder
ƒ buttons to select the desired folder,
Press the œ/ƒ
then press ENTER.
Root
WMA
JPEG
MP3
Parent Folder
MUSIC
Current Folder
1st
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Stop
Off
T
Sub-Folders
2nd
00:00:00
WMA
SONG FILE 1
JPEG
Peer Folders
MP3
SONG FILE 2
MPEG4
SONG FILE 3
Enter
Return
Menu
MPEG4 FILES
21
MP3/WMA/CD Audio
Playback
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
- Only one kind of file is played back when a disc or a
folder contains both MP3 and WMA files.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a song file.
2. Press the œ/ƒ
Press ENTER to begin playback of the song file.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Repeat/Random playback
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same
extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CANCEL button.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA files is
> 30Khz.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following types:
TM
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
TM
SDMI (registered trade mark of The SDMI Foundation). You
cannot copy such files.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as
an assurance of sound quality. You should note that certain
technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs
prevent optimal playback of these files on your DVD player
(degraded sound quality and in some cases, inability of the
player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders
per disc.
MPEG4 Playback
CD-R MP3/WMA file
MPEG4 Play Function
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters or
less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose. Getting CD audio
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA file is
> 30 Khz.
22
AVI files are used to contain the audio and video data. Only
AVI format files with the “.avi” extensions can be played.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
Close the tray.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select an avi file
2. Press the œ/ƒ
(DivX/XiviD) and then press ENTER button.
Stop
Off
/MPEG4
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Repeat and Repeat A-B playback
Press the REPEAT button to change playback mode. There are
3 modes, such as Off, Folder and Title.
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
- To return to normal play, press the CANCEL button.
Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 second of playback time has
elapsed after point (A) has been set
MPEG4 Function Description
Function
Description
During play, press the
or
button, it moves forward
or backward 5 minutes.
During play, press the SEARCH
(
or
) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
Step Motion is pressed, a new frame will
Play
appear.
(
Skip
or
)
ZOOM
2X/4X/2X/Normal in order
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
DivX5
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Possible warning messages that may appear when trying to
play DivX/AVI files are :
1. No Authorization
- File with bad registration code.
Authorization Error
Reference page
This player is not authorized
to play this video
-
OK
Enter
-
P 15
Return
2. Unsupported Codec
- Files with certain Codec Types, Versions
(ex. MP4, AFS and other proprietary codecs) are not
suppoerted by this player.
NO CODEC
P 15
P 21
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
CD-R AVI file
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
3. Unsupported Resolution
- Files containing resolutions higher than the player’s
specification are not supported.
NO CODEC
DVD-RW & DVD+R
Format that support for DivX file :
- Basic DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 compliant video codec) and DivX Pro
- File format : *.avi, *.div, *.divx.
This unit supports all resolutions up to maximum below.
Note
• The resolution that can be supported by DVD1080P8 model up to 720 x 480 @30 frames/ 720 x
576 @25 frames
• This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
23
English
Press the REPEAT A-B button to set the point where you want
repeat play to start (A).
Press the REPEAT A-B button again at the point where you
want the repeat play to stop (B).
Picture CD Playback
MP3-JPEG Playback
1. Select the desired folder.
‚ buttons to select a Picture file in the clips
2. Press the ›/‚
menu and then press the ENTER button.
3. Press the INFO button on the remote control to select the
menu you want to view and then press the ENTER button.
ENTER RETURN
Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
‚ buttons to select the part of the
: Press the ›/‚
screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER button is pressed, the picture is enlarged up to 2X.
Slide Show
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must
be set.
•
: When this icon is selected and ENTER is
pressed, the pictures change automatically
with about a 6 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
TIMER:
ENTER RETURN
Note
- Depending on a file size, the amount of time
between each picture may be different from the
manual.
- If you don’t press any button, the slide show will
start automatically in about 10 seconds by default.
24
You can play JPEG using music as a background.
‚ buttons to select an MP3 file in the clips
1. Press the ›/‚
menu and then press the ENTER button.
‚ buttons to select a JPEG file in the
2. Press the ›/‚
clips menu and then press the ENTER button.
- Music willplay from the beginning
3. Press Stop button when you want to stop the
playback.
Note
MP3 and JPEG files have to be on the same disc.
CD-R JPEG Disc
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and
not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format
can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or special
characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played.
If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc
can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can
be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG
files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files in 500 folders can be played
Setting Up the Language
Features
CHANGING SETUP
MENU
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle
language in advance, they will come up automatically every
time you watch a movie.
Using the Setup Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button on the
ƒ buttons to select Setup, then
remote control. Use the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Player Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
Menu
LANGUAGE SETUP
❶ Language Setup: Setup of the Language.
❷ Audio Setup : Setup of the Audio Options.
❸ Display Setup : Setup of the Display Options. Use to
select which type of screen you want to
watch and several display options.
❹ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows
users to set the level necessary to
prevent children from viewing unsuitable
movies such as those with violence,
adult subject matter, etc.
❺ Divx(R) Registration : Please use the Registration code
to register this player with the
DivX(R) Video On Demand
format. To learn more go to
www.divx.com/vod.
❻ Anynet+(HDMI-CEC): Setup of the Anynet+(HDMI-CEC)
Options.
ƒ buttons to access the different features.
2. Press the œ/ƒ
Press the ‹ or ENTER button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press
the MENU button again.
Note
Depending on the disc, some Setup Menu
selections may not work.
Player
Player Menu
Menu
: English
√ English
Disc Menu
W O Ð dŽ
Audio
: English
Subtitle
: English
DivX Subtitle
: Unicode
Return
Enter
Menu
Using the Disc Menu Language
This function changes the text language only on the disc
menu screens.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Disc Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- If the selected language is not recorded on the disc,
the original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
Return
: English
English
: English
Deutsch
: English
: English
Italiano
Nederlands
Menu
25
English
Using the Player Menu Language
The Setup menu lets you customize your DVD player by
allowing you to select various language preferences, set up
a parental level, even adjust the player to the type of
television screen you have.
Using the DivX Subtitle Language
Using the Audio Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
‚ buttons to select Setup, then press the Š
2. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select Language Setup, then
3. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
‚ buttons to select Audio, then press the Š
4. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select the desired language, then
5. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
- If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
LANGUAGE SETUP
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
‚ buttons to select Setup, then press the Š
2. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select Language Setup, then
3. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
‚ buttons to select DivX Subtitle, then press
4. Press the ›/‚
the Š or ENTER button.
‚ buttons to select the desired language,
5. Press the ›/‚
then press the Š or ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
√ Unicode
DivX Subtitle
Enter
Arabic
Return
Menu
Setting Up the Audio
Options
Using the Subtitle Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
‚ buttons to select Setup, then press the Š
2. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select Language Setup, then
3. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
‚ buttons to select Subtitle, then press the Š
4. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select the desired language,
5. Press the ›/‚
then press the Š or ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
language.
- Some discs may not contain the language you select as
your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
- The language is selected and the screen returns to
setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Audio Options allows you to setup the audio device
and sound status settings depending on the audio
system in use.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
‚ buttons to select Setup, then press the Š
2. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select Audio Setup, then press
3. Press the ›/‚
the Š or ENTER button.
‚ buttons to select the desired item, then
4. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
Language Setup
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
Enter
Return
: On
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital via the digital
output. Select Bitstream when connecting to a
Dolby Digital Decoder.
26
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
❸ Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
Note :
There is no analog audio output when you play a
DTS sound disc.
Even when PCM Down sampling is Off
• Some discs will only output down sampled
audio through the digital outputs.
• To make the Setup menu disappear, press the
MENU button.
Š
Audio Setup
Š
Display Setup
Š
Parental Setup :
Š
DivX(R) Registration
Š
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
❶ TV Aspect
Depending on a type of television you have, you may want
to adjust the screen setting (aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total
16:9 ratio screen DVD supplies, even though you
have a TV with a 4:3 ratio screen. Black bars will
appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional size TVs
when you want to see the central portion of the 16:9
screen. (Extreme left and right side of movie picture
will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your
wide screen TV.
DISPLAY SETUP
HDMI
- If your TV is not compatible with compressed multichannel formats (Dolby Digital, DTS, MPEG), you
should set Digital Audio to PCM.
- If your TV is not compatible with LPCM sampling
rates over 48kHz, you should set PCM Down sampling to On.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
Setting Up the Display
Options
Display options enable you to set various video functions of
the player.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
‚ buttons to select Setup, then press the Š
2. Press the ›/‚
or ENTER button.
‚ buttons to select Display Setup, then press
3. Press the ›/‚
the Š or ENTER button.
‚ buttons to select the desired item, then
4. Press the ›/‚
press the Š or ENTER button.
❷ Still Mode
These options will help prevent picture shake in still
mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode will be
automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen shakes in
the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want to see
small letters more clearly in the Auto mode.
❸ Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
❹ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input, you must
choose “PAL”. When you choose “PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz output.
• If your TV system only has NTSC, input you must
choose “NTSC ”.
• If you set up the NTSC TV, HDMI output frame rate is
60 Hz.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video input, you
must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you must
choose “PAL ”.
• If you set up the PAL TV, HDMI output frame rate is 50 Hz.
27
English
❹ PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the player
is not 96KHz compatible. In this case, the 96KHz
signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player
is 96KHz compatible. In this case, all signals will be
output without any changes.
Language Setup
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
System
TV
NTSC
: PAL
- Black Level : Adjusts the brightness of the screen.(On
or Off) It does not function in Progressive mode.
PAL
Video Output
‹
HDMI
- Brightness : Level 1 ~ Level 5
‹
Picture Quality
Enter
❼ Picture Quality
Return
Menu
- Contrast : Level 1 ~ Level 5
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5
❺ Video Output
Select Video Output.
PICTURE QUALITY
- I-SCAN : Select when you want to use Component
Interlace (525i) Out.
Black Level
- P-SCAN : Select when you want to use Component
Progressive (525p) Out.
• If you press the VIDEO SEL. button, Video output
mode is changed in regular sequence in no disc
mode. (I-SCAN ➝ P-SCAN)
• If the Yes/No selection in the Display Setup sub
Menu is not made within 10 seconds, the screen
returns to the previous menu.
❻ HDMI
This setting is used when the unit is connected by HDMI
with Display devices (TV, projector, etc).
- Resolution Setting
- Auto : Resolution setting automatically
- Manual : Resolution setting manually
- Resolution
- 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- 1080p : 1920 x 1080
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Enter
28
Return
Menu
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
Enter
Return
Menu
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan. If
Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the screen
may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your TV
or projector.
• When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal
image to appear.
• If you set the HDMI output resolution
720p,1080p or 1080i, HDMI output provides
better picture quality.
Setting Up the Parental
Control
To make the setup menu disappear, press the MENU
button. For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7,8 will not play.
Setting Up the Rating Level
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Changing the Password
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
‹
Display Setup
Language Setup
‹
Parental Setup :
‹
Audio Setup
‹
DivX(R) Registration
‹
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Display Setup
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Menu
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Menu
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select Rating Level, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Enter
Return
: Kids Safe
Change Password
Menu
ƒ button to select Change Password, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button. Enter your new password.
Re-enter the new password again.
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter
Return
Menu
5. Enter your password.
- By default, password is set to 0000. Please change
password to other than 0000 to activate parental
control function.
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
Enter Password
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select the Rating Level you want,
6. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
e.g) Setting up in Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
Change Passwor
Enter
Return
: Kids Safe
Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter New Password
Enter
Return
Menu
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
Menu
29
English
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating, which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
Setting Up the
Anynet+(HDMI-CEC)
DVDP
Anynet+ is a function that can be used to operate
the unit using a Samsung TV remote control, by
connecting the DVD 1080P8 to a SAMSUNG TV
using a HDMI Cable. (see page 12) (This is only
available with SAMSUNG TVs that support Anynet+.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Return
Menu
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Return
Menu
4. Set the Anynet+(HDMI-CEC) to “On” on your DVD Player,
then press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Off
Anynet+(HDMI-CEC)
√ On : On
‹
Enter
Return
Menu
5. Set the Anynet+ function at your TV. (See the TV instruction
manual for more information.).
• When you press Anynet+ button on the TV remote
control, the below OSD will appear.
30
®
®
Device Operation
®
Receiver : Off
®
Setup
®
Move
Exit
ENTER
TV Menu
• You can operate the DVD Player by using TV remote control. (TV buttons that can be used to control the DVD
Player :
,
buttons,
,
,
,
,
and
,
buttons.
- Select Device : Use this option to select device.
- Menu on Device : Same as MENU button on the
DVD Player remote control.
- Device Operation : Same as INFO button on the
DVD Player remote control.
ƒ buttons to select Anynet+(HDMI-CEC),
3. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
Enter
®
®
Record
Menu on Device
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Select On when you connecting the DVD 1080P8
with Samsung TV that support Anynet+.
Enter
View TV
Select Device
Note
• By pressing the PLAY button of the unit while
watching TV, the TV screen will change to the play
screen.
• If you play a DVD when the TV power is off, the TV
will power On.
• If you turn the TV off , the DVD Player will power
off automatically.
• If you change the HDMI to other sources
(Composite,Component,... etc) in TV while playing
the DVD disc, the DVD Player will stop playing.
REFERENCE
Firmware upgrade
2. Press the ¦/‹ buttons to select Total, then press the
ENTER button.
English
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and
it is appearing. What improvements are made depends
on the upgrade software you are using as well as the
software that your DVD-player contained before the
upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
Firmware upgrade starts
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please wait for
about 2 minutes.
- If the unit was succesfully updated, the unit will turn off
and on after closing the tray automatically. When the
unit turns on, this screen will display.
3. Press the number buttons to select the desired language
1. You have to download a new file through Download Center
of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Upgrade procedure
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the
tray. The Firmware upgrade screen appears.
Note
- If the “Select Menu Language” doesn’t appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Old Version : 071109V1.B.1080P8/XEG
Old Version : 071129V7.B.1080P8/XEG
Firmware upgrade
appears on the display
31
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
Page
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
to operate the remote control again.
P3
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
P5
5.1 channel sound is
not being reproduced.
The
icon appears
on screen.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
P13~14
P26-27
Disc Menu doesn’t appear. • Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from the
Setup Menu selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P25~30
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P27~28
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
P26-27
The screen is blocked
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc
inside. All settings will revert to the factory settings.
P15
Forgot password
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
settings. Don't use this unless absolutely necessary.
If you experience
other problems.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains the
explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
No HDMI output.
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD player.
Abnormal HDMI output
screen.
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
HDMI output Jitter
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jitter phenomenon may occur when frame rate is converted from 50Hz to
60Hz for 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
32
P29
P2
P12~13
P12~13
P27~28
Specifications
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
Power Consumption
9W
Weight
Dimensions
1.7 Kg
430mm (W) X 250mm (D) X 45mm (H)
Operating Temperature Range
+5°C to +35°C
Operating Humidity Range
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
English
General
Power Requirements
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
CD : 12Cm
Disc
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
Video
Output
Component Video
HDMI
Output
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
2 Channel
Audio
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
*Frequency Response
480p/576p. 720p. 1080i, 1080p
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
33
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care center.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
Memo
Download PDF