Samsung | PS-42D4ST | Samsung PS-42D4ST Instrukcja obsługi

ARA
PDP WýUý
©WO“ö³« ÷dF« WŠu®
PS42D4ST
pU*« «œUý—≈
qOb« «c¼ …¡«d vłd¹ ¨…bŠu« qOGAð q³
ÆbFÐ ULO lłdL tÐ ÿUH²Šô«Ë q&UJUÐ
5¹—U−²« qOGA²«Ë «b²Ýö rzö
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI«
©PIP® …—u/ qš«œ …—u/ ÷dŽ WO/Uš
©÷dF« w2 œbF²*« rJײ«®MDC
ARB
±
PS42D4ST-ARA
1
3/27/04, 10:10 AM
WUN« ÊU_« «œUý—≈ °d¹c%
ARA
rN+« ”√—Ë i&«u« ¡uC« bF¹
W&öŽ WÐU¦0 YK¦*« qš«œ Ê«œułu*«
¢dODš wzUÐdN bNł¢ œułuÐ d¹c%
ÆÊu¹eHOK²« qš«œ
YK¦*« qš«œ …œułu*« V−F²« W&öŽ bFð
œułË v≈ pN³Mð d¹c% W&öŽ WÐU¦0
ÆZ²MLK W³ŠUB& W&U¼ «œUý—≈
d¹c%
÷dF²« dDš
WOzUÐdNJ« U&bBK
l2dð ô ¨WOzUÐdNJ« UbB« dD) ÷dF²« VM−² ∫tO³Mð
v≈ ÃU²% bF ¡«eł√ W¹√ tHKš błuð ô YOŠ ¨wHK)« ¡UDG«
wHþu* W½UOB« WOKLŽ „dð vłdÔ¹Ë ÆÂb²N*« s W½UO/
Æ5K¼R*« W½UOB«
CATV ÂUE½ VOd²Ð h²<« ÁU³²½« »c$ wJ œbB« «c¼ w t¹uM²« «c¼ .bIð r²¹ ∫CATV ÂUE½ VOXd²Ð h²LK WEŠö
¨©‰Ë_« ¡e'« ¨WOzUÐdNJ« …eNłú ÍbMJ« Êu½UI« s& µ¥ r+I«® WOzUÐdNJ« …eNłú wK;« Êu½UI« s& ¥∞ ≠∏≤∞ …œULK
qÐUJ« qOduð »ułË WdUš WHBÐ œb×¹Ë ¨W×O×B« w{—_« qOdu²« WI¹dDÐ WIKF²*« «œUý—ù« vKŽ bRð w²«
p– ÊU ¨qÐUJ« ‰Ušœ≈ l{u& s& qOdu²« »d²« ULK t½√ —U³²Žô« w l{u« l& vM³*UÐ ’U)« w{—_« ÂUEMUÐ w{—_«
ÆUOKLŽ
Î
ÊöDÐ w V³+²¹ b “UN'« w UNÐ ÕdB& dOž ö¹bFð Ë√ «dOOGð Í√ ¡«dł≈ Ê√ vKŽ FCC/CSA `z«u hMð ∫d¹c%
ÆtKOGA² Âbr²+LK Wu<«
WDK+«
]
qšœ√Ë ¨WC¹dF« WײH« l& fÐUIK WC¹dF« …dHA« oÐUÞ ¨WOzUÐdNJ« U&bB« dÞU< ÷dF²« ÊËœ WuKO×K ∫d¹c%
ÆUNO q&UJUÐ fÐUI«
dAM«Ë l³D« ‚uIŠ Vłu0 WOL;« Êu¹eHOK²« Z&«d³ tÐ ÕdB*«
dOž qO−+²« ÊQÐ WO«—bOH« rU;« ÈbŠ≈ d√
∫ÂU¼
]
]
WOL×& W¹bM WMOF& Z&«dÐ UÎC¹√ „UM¼ ÊuJð b ÆWOJ¹d&_« …bײ*« U¹ôuUÐ WdU)« dAM«Ë l³D« 5½«uI UÎUN²½« bF¹
Æ‚uI(« ÁcN UΫd²š« ¨UÎOzeł Ë√ UÎOK ¨Z&«d³« pK² tÐ Õ]dB& dOž qO−+ð Í√ bF¹ Ê√ “u−¹Ë dAM«Ë l³D« ‚uIŠ Vłu0
ÆWÐuÞd« Ë√ —UDú Êu¹eHOK²« «c¼ ÷dFð ô ,WOzUÐdNJ« UbBK ÷dF²« Ë√ oz«dŠ ÀËbŠ v≈ ÍœRð bF w²« —«d{_« VM−²
≤
PS42P4ST-ARA
2
3/23/04, 10:04 AM
PDP Êu¹eHOKð vKŽ …—uB« ÷dFÐ W/U)« WUN« ÊULC« UuKF
ARA
÷dF WOÝUÝ√ WHBÐ ©UN{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF& ¨π∫±∂® i¹dF« qJA« «– PDP ÷dŽ UýUý rOLBð r²¹
l& dNEð w²« —uB« r−Š VÝUM²¹ Ê√ wG³M¹Ë Æi¹dF« qJA« «– UýUA« vKŽ Wd(« WLz«œ u¹bOH« UDI
l& …eO*« Ác¼ p `O²¹ p¹b du²*« “«dD« ÊU «–≈ WýUA« ú9 v²Š U¼dO³Jð r²¹ Ë√ ¨π∫±∂ W³+MÐ WýUA« r−Š
WM«b« WO³½U'« jz«dA« q¦& ¨WýUA« vKŽ W²ÐU¦« —uB«Ë U&uÝd« ÷dŽ U&√ Æ…dL²+& WHBÐ UDIK« dOOGð
sŽ b¹e¹ ô U& vKŽ dB²Ið Ê√ wG³MO ¨dO³J²K qÐUI« dOž wÝUOI« qJA« «– Z&«d³«Ë PDP u¹bO UDI vKŽ
ÆŸu³Ý_« w PDP vKŽ W{ËdF*« Z&«d³« XË wULł≈ s& •µ
÷ËdŽ Ë√ Wd—u³« ‚«uÝ√ d¹—UIð q¦& Èdš_« W²ÐU¦« ’uBM«Ë —uB« ÷dŽ ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ ¨p– sŽ öC
Î
ÁöŽ√ `{u& u¼ UL «œËb×& dðuO³LJ« ◊U/√Ë U&uÝ— Ë√ V¹u« l«u& Ë√ UD;« «—UFý Ë√ u¹bOH« »UF√
ÌËUN² dOž „öN²Ý« w2 ÁöŽ√ …—uXc*« «œUý—ù« “ËU−²ð W²ÐUŁ —u/ ÷dŽ V³N²¹ Ê√ sJL*« s ÆPDP ÷dŽ UýUý WUJ W³+MUÐ
ÆPDP Êu¹eHOKð WýUý vKŽ WLz«œ WHBÐ dNEð WOöþ —u/ v≈ ‰uײð UN½√ dOž WIOFœ «—u/
„d²¹ Ê√ t½Qý s «c¼Ë ¨PDP ÷dŽ UýUA
Î
ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë ¨WOÝUÝ√ …—uBÐ WýUA« ¡q WXdײ*« —uB« ÷dŽ l ¨UN{dŽ r²¹ w²« —uB«Ë Z«d³« l¹uMð vKŽ ’dŠ« ¨p– ÀËbŠ ÍœUH²
rJײ« —«—“QÐ sF²Ý« ¨…—uB« r−Š dOOGð «eO& `O²ð w²« PDP “dD W³+MUÐ ÆW²ÐU¦« WMX«b« WÞdý_« Ë√ ◊U/_« ÷dŽ
ÆWýUA« ¡q& qJý cr²ð w²« —uB« q¦& ¨—uB« s& WHK²r& ‰UJý√ ÷dF Ác¼
ÆUN{dŽ …b&Ë PDP Êu¹eHOKð vKŽ ÷dFK W&br²+*« —uB« ‰UJý√ b¹b% bMŽ UB¹dŠ
s
Î
—uB« sŽ ÎöC ¨t&«br²Ý«Ë qJA« b¹b% sŽ r−M¹ Íc« PDP UýUA ÍËU+²*« dOž „öN²Ýô« ÊQÐ rKF« l&
ÆœËb;« Samsung ÊUL{ ULNODG¹ ô ¨WËd;«
≥
PS42P4ST-ARA
3
3/23/04, 10:04 AM
Âb²N*« «œUý—≈
ARA
WýUA« vKŽ …—uB« “U−²Š«
◆
vKŽ ©PDP Êu¹eHOK²Ð dðuO³LJ« “UNł qOduð bMŽ Ë√ u¹bOH« »UF√ w ‰U(« u¼ ULK¦&® W²ÐUŁ …—ud ÷dFð ô
Íc«Ë ¨WýUA« vKŽ …—uB« “U−²Š« v≈ ÍœR¹ b p– Ê≈ YOŠ ¨5²ŽUÝ sŽ b¹eð …b* WO&“ö³« ÷dF« WŠu
s¹U³ð Èu²+&Ë ŸuDÝ Wł—œ qOKIð wG³M¹ ¨WýUA« vKŽ …—uB« “U−²Š« ÍœUH² Æ¢WýUA« ‚dŠ¢ rÝUÐ pc ·dF¹
ÆW²ÐUŁ …—ud ÷dŽ bMŽ WýUA«
ÍuK)« VOF«
◆
ÆWIOœ U¹öš s& WO&“ö³« ÷dF« WŠu nQ²ð
ÊuJð bI ¨•π[ππ v≈ UN²³+½ qBð w²« WDAM« U¹ö)« s& dO³ œbŽ s& ÊuJ²ð WŠuK« Ác¼ Ê√ s& ržd« vKŽË
ÆWL²F& qEð w²« Ë√ ¨«Î¡u{ lAð ô w²« U¹ö)« iFÐ „UM¼
ŸUHð—ô«
◆
lu& w …œUF« dOž vKŽ qLF¹ bË Æd²& ≤∞∞∞ tŽUHð—« “ËU−²¹ ô ‚UD½ w W¹œUŽ …—uBÐ PDP Êu¹eHOKð qLF¹
Æ UŽUHð—ô« Ác¼ q¦& vKŽ tKOGAð Ë√ t³Odð ÂbŽ wG³M¹ t½√ ô≈ ¨d²& ≤∞∞∞ s& d¦QÐ ÷—_« `DÝ sŽ lHðd¹
ÊULC«
Æ…—uB« “U−²Š« sŽ QAM¹ —d{ Í√ ÊULC« wDG¹ ô ≠
Ænuð ÊËœ Êu¹eHOK²K rz«b« qOGA²« sŽ QAMð w²« —«d{_« ÊULC« wDG¹ ô ≠
¥
PS42P4ST-ARA
4
3/23/04, 10:04 AM
◆
Âb²N*« «œUý—≈
ARA
¡«eł_« h×2
WKBHM U¹d²A
XO³¦²UÐ ’Uš ◊uGC& ’d
(RS232C) MDC Z&U½dÐ ≠
MDC qÐU
(RS232C)
pK+ WO+OÞUMG& »uK
uB« d³J&
©2EA®
Ø bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł
AAA U¹—UDÐ
pU*« «œUý—≈
A/V qÐU
©1EA®
A/V qÐU
©1EA®
dðuO³LJ« qÐU
wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ
uB« «d³J& „öÝ√
©2EA®
ÆPS42P3ST “«dD MDC Z&U½d³Ð ’U)« ◊uGC*« ’dI« gH½ PS42D4ST q¹œu& Âbr²+¹
➣
©WOLFd« WOFO³D« —uB« „d×®DNIeTM
qO/UHð 5N% v≈ W2U{ùUÐ ¨œUFÐ_« wŁöŁ g¹uA²« Èu²N qOKIð l UŠu{ËË
ÎöOBHð d¦X√ …—uBÐ …eO*« Ác¼ „œËeð
Î
UŽuDÝ
d¦X√ …—u/ b¹b'« …—uB« i¹uFð r²¹—Užu d2u¹ ¨XFu« fH½ w2Ë ÆiOÐ_« ÊuK«Ë s¹U³²« Èu²NË …—uB«
Î
ÆWMJ2 W¹ƒ— qC2√ p×M9 YO×Ð «—Uýù« qX W¾ONð vKŽ DNIeTM WOMIð qLFð ·uÝË ÆöOBHðË
Î
UŠu{ËË
Î
µ
PS42P4ST-ARA
5
3/23/04, 10:04 AM
ARA
U¹u²;«
W&bI&
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W&UN« ÊU&_« «œUý—≈ °d¹c%
≥ ................................................ PDP Êu¹eHOKð vKŽ …—uB« qJý ÷dFÐ WdU)« W&UN« ÊULC« U&uKF&
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âbr²+*« «œUý—≈
■
■
U¼eON&Ë ÷dF« WýUý qOduð
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …b¹b'« WO&“ö³« ÷dF« WŠu
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ&≈ vKŽ ·dF²«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« VOdð
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q&U(« …bŽU VOdð
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jzU(« w W²³¦*« oOKF²« WŠu vKŽ ÷dF« WýUý VOdð
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «d³J& qOduð
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« ·UI¹≈Ë qOGA²«
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
∂
PS42P4ST-ARA
6
3/23/04, 10:04 AM
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
÷dF« WýUý «br²Ý«
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©S-Video Ë√ Video l{Ë® Ê«u_« ÂUE½ b¹b%
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« l{Ë dOOGð
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« «œ«bŽ≈ j³{
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI Ë√ ©dðuO³LJ«® PC l{Ë® …—uB« «œ«bŽ≈ j³{
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« r−Š b¹b%
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wLd« g¹uA²« qOKIð …eO& qOGAð ·UI¹≈ Ø qOGAð
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOU(« …—uB« XO³¦ð
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« l{Ë dOOGð
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «œ«bŽ≈ j³{
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uBK WOU{ù« «œ«bŽù«
wzUIKð ud Èu²+& ≠
WLGM« ≠
wKOr²« r+:« Ø u¹d²Ý« t³ý ≠
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©©dðuO³LJ«® PC l{Ë® …—uB« öOCHð j³{
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
◆
ARA
©lÐUð®
U¹u²;«
©lÐUð® ÷dF« WýUý «br²Ý«
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rJײ« —«—“√ 5&Qð
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©÷dF« w œbF²*« rJײ«® MDC œ«bŽ≈
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA« ‚dŠ b{ W¹Uu«
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dðuO³LJ« U&uKF& ÷dŽ
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ«bŽù« U&uKF& ÷dŽ
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t{dŽË wU(« Xu« j³{
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈Ë qOGA²«
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rKOH« l{Ë j³{
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©PIP® …—ud qš«œ …—ud ÷dŽ
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOŽdH« …—uB« ud v≈ ŸUL²Ýô«
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—Uš —œUB& s& —uB« ÷dŽ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
WOU{≈ öOduðË U&uKF&
≥¥ .................................................................................................. Audio/Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOduð
≥µ ......................................................................................................... S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOduð
≥µ .................................................................................... DTV Ë√ DVD q³I²+Ô& qšb0 Êu¹eHOK²« qOduð
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI qšb0 Êu¹eHOK²« qOduð
≥∂ ...................................................................................................... RGB(PC) qšb0 Êu¹eHOK²« qOduð
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©jI Windows qOGAð ÂUE½® dðuO³LJ« Z&U½dÐ œ«bŽ≈
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fOÐUÐb« UM¹uJð
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©©wLd« u¹bOH« WKOduð® Ø DVI©dðuO³LJ«® PC® qšb*« l{Ë
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©jI ©dðuO³LJ«® PC l{Ë® WUD« du&
Ô
➣
☛
WEŠö
ÂU¼
“ud«
jG{«
∑
PS42P4ST-ARA
7
3/23/04, 10:04 AM
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
«br²Ýô« UOduð
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³ ∫UNŠöd≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½UOB«Ë W¹UMF«
◆
■
■
■
◆
…b¹b'« WO“ö³« ÷dF« WŠu
Æp¹b du²*« “«dDK UIË
PDP Êu¹eHOK² wKFH« s¹uJ²« nK²r¹ b
Î
➣
ARA
WOU_« WŠuK«
a
b
c
a
b
WFUD« dýR
SOURCE
Æwł—Uš qšb& b¹b% ≠
ÆWLzUI« w pÐ WdU)« «œ«bŽù« kHŠ ≠
sJ1 ô ¨WýUA« vKŽ Main WLzU ÷dŽ bMŽ ≠
Æ—bB*« ÕU²H& «br²ÝUÐ UNKOGAð
dLŠ√ ªqOGA²« ·UI¹≈ ≠
QHD& ªqOGA²« ≠
dCš√ ªXu*« qOGAð ≠
c
bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł «—Uý≈ q³I²N
l{u*« «c¼ »ud bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł tłË
=
ÆPDP Êu¹eHOKð w
MENU
ÆUNM& ÃËd)«Ë WLzUI« ÷dŽ
– VOL +
Æ uB« Èu²+& j³{
Æw«u²« vKŽ —UOš WLO j³{
©Æ…œb;« WLzUI« v≈ ‰ušb« ∫ VOL +®
▼ SELECT ▲
ÆWLzUI« qš«œ dýR*« w rJײ«
I/
PDP Êu¹eHOKð qOGA² —e« «c¼ vKŽ jG{«
ÆtKOGAð ·UI¹≈ Ë√
∏
PS42P4ST-ARA
8
3/23/04, 10:04 AM
…b¹b'« WO“ö³« ÷dF« WŠu
Æp¹b du²*« “«dDK UIË
PDP Êu¹eHOK² wKFH« s¹uJ²« nK²r¹ b
Î
ARA
➣
WOHK)« WŠuK«
Æ≥∂ v≈ ≥¥ s& U×HB« dE½« ¨qOdu²« ‰uŠ qOdUH²« s& b¹e& vKŽ ‰uB×K
a
b
c
e
d
f
COMPONENT IN
(f
DVI IN (b
VIDEO OUT (VIDEO/L-AUDIO-R) (g
w S-Video Ë√ Video l{uÐ ÃdrL Âbr²+¹
Ë√ ØË u¹bOH« qšb0 tKOduð bMŽ PDP Êu¹eHOKð
ÆWOł—U)« …eNł_UÐ ’U)« uB«
…œËe*« …eNłú u¹bOH« Ãdr& f³I0 qOdu²K
Æ©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI Ãdr0
AUDIO (c
EXT SPEAKER (8Ω) (h
Ë√ dðuO³LJ« w uB« Ãdr& f³I0 qOdu²K
u¹bOH« WKOduð® DVI Ãdr0 œËe& “UNł Í√ w
©Æ‡¼Ë œË » s& qJ uB« qšb& u¼® Æ©wLd«
RGB(PC) IN (d
ÆWOł—U)« uB« «d³J& qOdu²
(i
“UNł w u¹bOH« Ãdr& f³I0 qOdu²K
ÆdðuO³LJ«
Æod*« wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qOdu²
π
PS42P4ST-ARA
9
i
Ãdr& qOduð bMŽ MDC WHOþË l& Âbr²+¹ ∫ IN ≠
Êu¹eHOK²Ð ’U)« RS232C Ë√ dðuO³LJ«
Ædš¬ PDP
qOduð bMŽ MDC WHOþË l& Âbr²+¹ ∫ OUT ≠
’U)« RS232C qšb0 Êu¹eHOK²«
Ædš¬ PDP Êu¹eHOK²Ð
Ø d+¹√® L/R® uB«Ë ©Y/Pb/Pr® u¹bOH« öšb*
Æ“UN'UÐ WdU)« ©©s1√
POWER IN
h
RS232C (a
VIDEO IN (e
¨WOł—U)« …eNł_UÐ WdU)« uB«Ë u¹bOH« öšb&
“UNł Ë√ DVD ’«d√ qGA& Ë√ u¹bOH« “UNł q¦&
…eNł_« Ë√® u¹bOH« ’«d√ öGA& Ë√ u¹bOH« »UF√
Æ©S-VIDEO ªS-Video Ãdr0 …œËe*« WOł—U)«
g
➣
3/23/04, 10:04 AM
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ≈ vKŽ ·dF²«
ARA
∫wðüUÐ ÂUOIK WOÝUÝ√ WHBÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł Âb²N¹
uB« Èu²N j³{Ë —œUB*« dOOGð ◆
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI« ÂUE½ «b²ÝUÐ PDP Êu¹eHOK𠜫bŽ≈ ◆
PDP
Êu¹eHOKð qOGAð
PDP
Êu¹eHOKð qOGAð ·UI¹≈
uB« l{Ë b¹b%
…—uB« l{Ë b¹b%
wU(« XFu« ÷dŽ
WOLF— —«—“√
…—uB« XO³¦ð
uB« Èu²N l2—
wI2_« d¹Ëb²« Ø dO³J²« WLzUF ÷dŽ
©jI2 ©dðuO³LJ«® PC l{Ë®wÝ√d«Ë
WOU²« …UMI«
©WýUA« ÁcN d2u² dOž®
U²F
Î R uB« qOGAð ·UI¹≈
Ø ≠ —e« vKŽ Ë√ ¨WO½UŁ …d tOKŽ jG{«
ÆÈdš√ …d uB« qOGAð …œUŽù ´
➣
uB« Èu²N iHš
XFu*« j³{
v≈ …œuF« Ø UNFöž≈Ë WLzUI« ÷dŽ
WIÐUN« WLzUI«
wł—U)« qšb*« b¹b%
WIÐUN« …UMI«
©WýUA« ÁcN d2u² dOž®
UuKF*« ÷dŽ
÷dŽ Í√ s ÃËd)«
ØWLzUI« w2 »uKD*« —UO)« v≈ ‰UI²½ô«
w«u²« vKŽ —UOš WLOF j³{
WýUA« dŁR b¹b%
©‚d(« b{ W¹UFu«®
PC l{Ë w2 wzUIK²« j³C«
©dðuO³LJ«®
dOOG²« bOXQð
÷dF« w2 œbF²*« rJײ«
…—uB« r−Š b¹b%
ª©…—u/ qš«œ …—u/® PIP WO/Uš nzUþË
WO/Uš qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð ≠
©…—u/ qš«œ …—u/®
©SIZE®r−(« b¹b% ≠
©LOCATE® lFu*« b¹b% ≠
©SOURCE® ‰Ušœù« —bB b¹b% ≠
…—uB«Ë WONOzd« …—uB« 5Ð q¹b³²« ≠
©SWAP® WOŽdH«
©S.SEL® uB« b¹b% ≠
PIP
ÆlÞUN« ¡uCUÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ dŁQ²¹ bF ➣
±∞
PS42P4ST-ARA
10
3/23/04, 10:04 AM
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« VOdð
ARA
w UN«b³²Ý« Ë√ bFÐÔ sŽ rJײ« “UN−Ð WU)« U¹—UD³« VOdð V−¹
∫WOðü« ‰«uŠ_«
PDP Êu¹eHOKð ¡«dý ◆
W×O× WI¹dDÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ
◆
rŁ qHÝú ed« vKŽ jGCUÐ bFÐ sŽ rJײ« “UN' wHK)« ¡UDG« l$—«
Æt²«“ù U³¦Ð t³×Ý
±
5²¹—UDÐ Ë√ Xu$ µ[± …—bIÐ ¢AAA¢ Ë√ UM4 Ë√ R03 U¹—UDÐ qšœ√
∫wK¹ UL; W³U=«Ë W³łu*« »UDA_« …UŽ«d l 5²¾$UJ
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w$ – qÐUI W¹—UD³« w$ – ◆
bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w$ + qÐUI W¹—UD³« w$ + ◆
≤
jGC«Ë bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł …bŽUA l tð«–U×0 ¡UDG« VO;dð bŽ√
Æt½UJ v≈ tðœUŽù tOKŽ
≥
q8U(« …bŽU; VOdð
s8 wKH<« ¡e'« w …œułu*« qOb« WײH« w q8U(« …bŽU; VOd²Ð r;
ÆV½Uł qJ dO8U<8 WFЗ√ «bB²ÝUÐ s1_«Ë d<¹_« 5³½U'« jЗ rJŠ√Ë WýUA«
ÆPDP Êu¹eHOKð qLŠ d¦;√ Ë√ ÊUBOý vu²¹ Ê√ V−¹ ◆
nK²ð bA YOŠ ªUIKD
÷—_« vKŽ PDP Êu¹eHOKð lCð ô
Î
ÆwÝ√— l{Ë w$ PDP Êu¹eHOKð kH×Ð UËœ
rA ÆWýUA«
Î
±±
PS42D4ST-ARA
11
3/27/04, 10:27 AM
➣
jzU(« w2 W²³¦*« oOKF²« WŠu vKŽ ÷dF« WýUý VOXdð
ARA
WMN4230 ∫WOU²« “dD« l& jzU(« w Êu¹eHOK²« oOKFð ·— VOd²Ð ’U)« qOb« «cNÐ ÊUF²+¹
VÝUM*« VOd²« qOœ v≈ Ÿułd« vłdÔ¹ ÆPDP Êu¹eHOKð Âbr²+& qOœ sŽ «c¼ VOd²« qOœ nK²r¹ b
ÆpÐ ’U)« “UN−K
☛
VOXd²« ‰uŠ UEŠö
ÆWOÝ√d« jz«u(« ¡UM¦²ÝUÐ dš¬ l{u& Í√ vKŽ PDP Êu¹eHOKð VOd²Ð rIð ô ◆
∫wK¹ U& ÀËbŠ VM& ¨ öJA& ÀËbŠ ÊËœ WuKO(«Ë PDP Êu¹eHOKð ¡«œ√ vKŽ ÿUH×K ◆
Æoz«d(«Ë WMšœ_« b{ —«c½ù« …eNł√ —«u−Ð Êu¹eHOK²« VOd²Ð rIð ô ≠
ÆwUF« wzUÐdNJ« bN'« Ë√ «“«e²¼ö W{dF& WIDM& w Êu¹eHOK²« VOd²Ð rIð ô ≠
ÆtuŠ Ë√ W¾bð “UNł Í√ —«u−Ð Êu¹eHOK²« VOd²Ð rIð ô ≠
ÆUN&«br²ÝUÐ vdu*« …eNł_«Ë ¡«eł_« jI Âbr²Ý« ◆
VOXd²« …bŽ
dOUN*«
WOJO²Ýö³« …ËdF«
jzU(« w2 oOKF²« ·—
4 EA
4 EA
VOXd²« W¹Ë«“ j³{ WOHOX
©p¹b d2u²*« “«dDK UI2Ë®
Î
oOKF²« ·— vKŽ ÂUJŠSÐ PDP Êu¹eHOKð XO³¦²Ð r
©ÆWOU²« «œUý—ù« v≈ Ÿułd« vłd¹® ÆjzU(« w
±
s& ÍuKF« ·dD« »cł ‰öš s& W¹Ë«e« j³{«
ÁU&« w oOKF²« ·— vKŽ X³¦*« PDP Êu¹eHOKð
ÆrN+«
≤
´ —«bI0 Wł—œ ≤∞ v≈ ∞ s& W¹Ë«e« j³{ sJ1
Æ5²ł—œ
≥
jzU(« w oOKF²« ·— vKŽ ‰uB(« r²¹
—UL+*« jЗ ÂUJŠ≈ vłd¹Ô Æ“UN'« sŽ öBHM&
Î
·— ¡«eł√ lOL& bFÐ rN+« ÁU&« w pÝU*«
ÆoOKF²«
±≤
PS42P4ST-ARA
12
3/23/04, 10:04 AM
jzU(« w2 W²³¦*« oOKF²« WŠu vKŽ ÷dF« WýUý VOXdð
Æ…—uB« sŽ PDP Êu¹eHOKð s& wł—U)« ¡e'« nK²r¹ b
©ÆWI¹dD« fHMÐ WOJO²Ýö³« …ËdF« VOdðË lOL& r²¹®
ARA
ÆPDP Êu¹eHOKð s& wHK)« ¡e'« s& dO&U+*« p
±
ÆWOJO²Ýö³« …ËdF« lOL−²Ð rË dO&U+*« Âbr²Ý«
≤
ÆjzU(« w oOKF²« ·— VOd²Ð 5B²<« W³UD& vłd¹
oOKFð bFÐ d+¹_«Ë s1_« 5³½U'« vKŽ UÎ&U9 ÂUJŠSÐ WOJO²Ýö³« oOKF²« …ËdŽ jЗ s& bQ²« vłd¹
ÆjzU(« w X³¦*« oOKF²« ·— vKŽ PDP Êu¹eHOKð
ÆW¹Ë«e« j³{Ë ÷dF« WŠu VOdð ¡UMŁ√ pFÐUd√ vKŽ jGC« ÂbŽ vłd¹
ÆPDP Êu¹eHOKð ◊uIÝ s& WÐUdù« ÍœUH² jzU(« w oOKF²« ·— jЗ ÂUJŠ≈ vłd¹
◆
◆
☛
◆
◆
ÆPDPÊu¹eHOKð s& wHK)« ¡e'UÐ WOJO²Ýö³« …ËdFUÐ WdU)« dO&U+*« jЗ rJŠ√
≥
jG{«Ë jzU(« w X³¦*« oOKF²« ·dÐ …œułu*« UײH« w PDP Êu¹eHOKð w …œułu*« WFЗ_« dO&U+*« qšœ√
Æ© ≤ ® jzU(« w X³¦*« oOKF²« ·— vKŽ t²O³¦ð ÂUJŠù © ± ® PDP Êu¹eHOKð vKŽ
ÆjzU(« w oOKF²« ·— sŽ PDP Êu¹eHOKð qB sJ1 ô YO×Ð © ≥ ® `{u*« u×M« vKŽ dO&U+*« jЗ rJŠ√
¥
≥
±
PDP Êu¹eHOKð WŠu
≤
jzU(«
jzU(« w Êu¹eHOK²« oOKFð WŠu ·—
±≥
PS42P4ST-ARA
➣
13
3/23/04, 10:04 AM
uB« «d³J qO/uð
ARA
ÆPDP Êu¹eHOKð s& wHK)« ¡e'« s& dO&U+*« p
±
vKŽ 5ðœułu*« 5²OJO²Ýö³« 5ðËdF« oOKF²Ð r
wHK)« ¡e'« w WFÐd*« UײH« vKŽ ¢T¢ ·dŠ qJý
ÆPDP Êu¹eHOKð s&
≤
ÆPDP Êu¹eHOKð s& UNJ - w²« dO&U+*« «br²ÝUÐ uB« d³J& ·—Ë PDP Êu¹eHOKð XO³¦ð rJŠ√
≥
ÆPDP Êu¹eHOK²Ð qB²*« uB« d³J0 p+9 ô ¨PDP Êu¹eHOKð p¹d% bMŽ
◊uIÝ tMŽ Z²M¹ U2 ¨UF&
Î PDP Êu¹eHOKðË uB« d³J& s& ÌqJÐ p+L*« ·d« nKð v≈ p– ÍœR¹ bI
ÆWÐUdù« dD) ’Urý_« ÷dFðË
Êu¹eHOK²«
Ò
±¥
PS42P4ST-ARA
14
3/23/04, 10:04 AM
➣
©lÐUð®
uB« «d³J qO/uð
ARA
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'« w2 œułu*« wł—U)« uB« d³J Ãd f³I0 uB« d³J0 ’U)« uB« qÐUX qO/u²Ð rF
ÆPDP Êu¹eHOKð vKŽ `{u*« wDOD²« rÝd« l qÐUJK ¢–¢ Ë ¢+¢ 52dD« o2«uð …UŽ«d l ¨PDP
Æ©Ω∏ WOzUÐdNJ« W&ËUI*«® v½œ√ b× «Ë ±∞ sŽ tð—b qI¹ ô WUÞ —bB0 uB« «d³J& qOduð V−¹ ◆
➣
VKI« ‰uŠ uB« d³J& pKÝ ÎôË√ jЗ« ¨wł—U)« uB« d³=J& qdu0 uB« d³J& pKÝ qOduð bMŽ ◆
ÆÂUJŠSÐ t²O³¦² w+OÞUMG*«
WONOÞUMG*« »uKI«
ÆUNO »užd*« dOž «—Uýù« ·UF{ù WO+OÞUMG*« »uKI« Âbr²+ð
—«u−Ð œułu*« qÐUJUÐ Ác¼ W¹b¹b(« »uKI« bŠ√ jЗ« ¨ öÐUJ« qOduð bMŽ
Æqdu*«
=
±µ
PS42P4ST-ARA
15
3/23/04, 10:04 AM
qOGA²« ·UI¹≈Ë qOGA²«
ARA
ÆPDP Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'UÐ wNOzd« wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qO/uð r²¹
PDP Êu¹eHOKð s wU_« ¡e'«
ÆVÝUM& f³I0 wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qOdu²Ð r
Êu¹eHOKð W&bI& w —UE²½ô« l{Ë dýR& ÌczbMŽ ¡wC¹
ÆPDP
±
∫W−O²M«
Êu¹eHOKð s& wHK)« ¡e'« w `{u& w+Ozd« wzUÐdNJ« bN'«
Æeðd¼ ∂∞ Ë√ µ∞ uN œœd²« U&√ ¨PDP
➣
ON —“ Ë√® PDP Êu¹eHOKð W&bI& w œułu*« ¢ Ø I ¢—e« vKŽ jG{«
ÆPDP Êu¹eHOKð qOGA² ©bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w © ®
≤
Ø I ¢ —e« vKŽ jG{« PDP, Êu¹eHOKð qOGAð ·UI¹ù
ÆÈdš√ …d& ©bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w
≥
OFF —e« Ë√® ¢
p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
ÆWO+Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
▼
Æ
Film Mode
œ Off
≤
Move
Enter
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
ÆLanguage —UOš b¹b% ÌczbMŽ r²¹
English
Time
∫W−O²M«
ÆFunction b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆFunction WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
Function
Language
≥
English
∫W−O²M«
Français
▼
Deutsch
ÆÈdš√ …d&
—e« vKŽ jG{«
¥
Italiano
Español
Æ…du²*« UGKUÐ WLzU dNEð
∫W−O²M«
Æ…d& s& d¦√ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
Æ—UO²šô« bOQ²
—e« vKŽ jG{«
µ
∂
Sel.
Store
±∂
PS42P4ST-ARA
16
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Function
▼
WGK« b¹b% pOKŽ wG³M¹ ¨…d ‰Ë_ PDP Êu¹eHOKð «b²Ý« w2 √b³ð UbMŽ
Æ ULOKF²«Ë rz«uI« ÷dF UN«b²Ý« r²¹ w²«
3/23/04, 10:04 AM
Return
©S-Video Ë√ Video l{Ë®
Ê«u_« ÂUE½ b¹b%
ARA
vKŽ jGCUÐ UÎI³+& bF*« S-Video Ë√ Video l{u« vKŽ œ«bŽù« j³{«
ÆSOURCE —e«
➣
œ AUTO
Mode
œ Dynamic
Adjust
Color Tone
œ Normal
Wide
Digital NR
œ Off
▼
▼
u×M« vKŽ pÐ W/U)« ÷dF« U³KD² l ¡ö²¹ Íc« Y³« Èu²N œbŠ
Æ…—ËdC« XC²F« «–≈ q¦_«
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Sel.
∫W−O²M«
Return
Æ
▼
Move
±
▼
Size
▼
Color System
▼
Picture
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ
▲
ÆColor System b¹b% r²¹
∫W−O²M«
—e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« Ê«u_« ÂUE½ œbŠ
ÆWOU²« Ê«u_« WLE½√ du²ð
≤
≥
∫W−O²M«
- NTSC3.58 - NTSC4.43 - SECAM - PAL - AUTO
PAL60 - PAL N - PAL M
…—uB« l{Ë dOOGð
vKŽ pÐ W/U)« ÷dF« U³KD² l o2«u²ð w²« …—uB« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æq¦_« tłu«
œ AUTO
Mode
œ Dynamic
Adjust
Color Tone
œ Normal
œ Off
▼
Æ
Move
Sel.
±
▼
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▼
Wide
Digital NR
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
▼
Size
▼
Color System
▼
Picture
—e« vKŽ jG{«
Return
ƉUšœù« —bB* UIË
…du²& WOU²« ŸU{Ë_« ÊuJð ·uÝ
Î
▼
▲
—e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ ÆMode b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ Ë√
≤
≥
∫W−O²M«
Custom - Movie - Standard - Dynamic ◆
Low - Middle - High - Custom ◆
©©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI Ë√ ©dðuO³LJ«® PC l{Ë®
P.MODE —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ œ«bŽ≈ UÎC¹√ pMJ1
Æ©…—uB« l{Ë®
±∑
PS42P4ST-ARA
17
3/23/04, 10:05 AM
➣
…—uB« «œ«bŽ≈ j³{
ARA
w2 rJײ« WO½UJ≈ p `O²ð PDP Êu¹eHOKð w2 «œ«bŽù« s b¹bF« „UM¼
Æ…—uB« …œuł
Æ
▼
—e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{« ÆAdjust b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« —e« vKŽ jG{«
ÆAdjust WLzUI« dNEð
≤
≥
œ Dynamic
Adjust
Color Tone
œ Normal
Size
Wide
Digital NR
œ Off
Move
▼
▼
œ AUTO
Mode
▼
∫W−O²M«
Color System
▼
Æ
▼
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Picture
Enter
Return
∫W−O²M«
Adjust (Dynamic)
∫W−O²M«
Contrast
100
Brightness
45
Sharpness
75
Color
55
▼
v≈ wI_« j¹dA« dýR& „=dŠ ÆwI_« j¹dA« dNE¹
Æ Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —U+O«
Move
∫W−O²M«
▼
▲
jGCUÐ —UO)« œbŠ ÆColor Tone b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆwU²« VOðd²UÐ Ê«u_« Uł—œ dNEð Æ Ë√ —e« vKŽ
Cool1 - Cool2 - Warm2 - Warm1 - Normal
∑
Picture
Color System
œ AUTO
Mode
œ Dynamic
Adjust
Color Tone
œ Normal
Size
Wide
Digital NR
œ Off
Move
l{Ë ‰uײO+ ¨ «œ«bŽù« Ác¼ w «dOOGð W¹√ X¹dł√ «–≈
ÆCustom l{Ë v≈ UOzUIKð
…—uB«
Î
Enter
➣
±∏
PS42P4ST-ARA
18
3/23/04, 10:05 AM
▼
…d& Picture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
ÆÈdš√
Store
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Adjust
µ
∂
▼
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
▼
ÆUNEH(
▼
▲
¥
▼
▲
Brightness Ë√ Contrast® —UO)« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆtD³{ »uKD*« ©jI Tint-NTSC Ë√ Color Ë√ Sharpness Ë√
Æ Ë√ —e« vKŽ jG{«
Return
©©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI Ë√ ©dðuO³LJ«® PC l{Ë®
…—uB« «œ«bŽ≈ j³{
—e« vKŽ jGCUÐ UI³+&
bF*« DVI Ë√ PC l{Ë vKŽ …—uB« j³{«
Î
ÆSOURCE
ARA
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Æ
—e« vKŽ jG{«
ÆAdjust WLzUI« dNEð
Return
Contrast
75
Brightness
60
Sharpness
50
v≈ wI_« j¹dA« dýR& „dŠ
ÆwI_« j¹dA« dNE¹
=
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —U+O«
ÆUNEH(
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Adjust
µ
∂
Store
…d& Picture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
ÆÈdš√
œ Custom
Color Adjust
Size
Wide
Cool3 - Cool2 - Cool - ©jI ©dðuO³LJ«® PC l{Ë® Custom
▲
▼
Color Tone
▼
Adjust
jGCUÐ —UO)« œbŠ ÆColor Tone b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆwU²« VOðd²UÐ Ê«u_« Uł—œ dNEð Æ Ë√ —e« vKŽ
▼
œ Custom
▼
Picture
Mode
∫W−O²M«
∑
▼
Move
¥
▼
Adjust (Dynamic)
≤
≥
∫W−O²M«
Brightness Ë√ Contrast® —UO)« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ Ë√ —e« vKŽ jG{« ÆtD³{ »uKD*« ©Sharpness Ë√
▲
Enter
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{« ÆAdjust b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« —e« vKŽ jG{«
▲
Move
±
▼
Wide
▼
Size
Æ
▼
▼
œ Custom
Color Adjust
▼
Color Tone
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▼
œ Custom
Mode
Adjust
▼
Picture
➣
∏
▼
—e« vKŽ jG{« ÆColor Adjust b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
Move
Sel.
Return
ÆColor Adjust WLzUI« dNEð
Move
Enter
Return
▼
v≈ wI_« j¹dA« dýR& „=dŠ ÆwI_« j¹dA« dNE¹
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —U+O«
ÆUNEH(
50
Green
50
Blue
50
Move
Adjust
Store
±π
PS42P4ST-ARA
19
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
Color Adjust
Red
π
▼
Wide
➣
©Blue Ë√ Green Ë√ Red® —UO)« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√ —e« vKŽ jG{« ÆtD³{ »uKD*«
▲
Size
WLzUI« dNEð ¨Custom vKŽ Color Tone b¹b% bMŽ ◆
ÆColor Adjust
ÆDVI l{Ë w Color Adjust WLzUI« b¹b% sJ1 ô ◆
▲
œ Custom
Color Adjust
▼
Color Tone
▼
œ Custom
▼
Mode
Adjust
▼
Picture
∫W−O²M«
3/23/04, 10:05 AM
±∞
…—uB« r−Š b¹b%
ARA
vKŽ pÐ W/U)« ÷dF« U³KD² l o2«u²¹ Íc« …—uB« r−Š b¹b% pMJ1
Æq¦_« u×M«
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ
—e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
≤
≥
¥
œ AUTO
Mode
œ Dynamic
Adjust
Color Tone
œ Normal
Size
Wide
Digital NR
œ Off
Move
▼
▼
▼
Color System
▼
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{« ÆSize b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« —e« vKŽ jG{«
▲
Æ
▼
Æ
▼
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Picture
Sel.
Return
Size
ƉUšœù« —bB* UÎIË …du²& WOU²« ŸU{Ë_« ÊuJð ·uÝ
∫W−O²M«
œ
Normal - 14:9 - Zoom2 - Zoom1 - Wide ◆
Zoom1 - ©S-Video Ë√ Video l{Ë® Panorama - Wide ◆
Normal - 14:9 - Zoom2 -
œ
Wide
œ √ Sel.
Store
➣
Zoom2 Ë√ Zoom1 l{Ë w ld« WO½UJ&≈ du²ð
Æ▼ Ë√ ▲ —eU}KŽ jGCUÐ 14:9 Ë√
Normal - Wide ◆
©©wLd« u¹bOH« WKOduð® DVI Ë√ ©dðuO³LJ«® PC l{Ë®
ÆP.SIZE —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1
➣
wLFd« g¹uA²« qOKIð …eO qOGAð ·UI¹≈ ØqOGAð
qOGAð pMJLO2 ¨WHOF{ PDP Êu¹eHOKð UNK³I²N¹ w²« …—Uýù« X½UX «–≈
ÆWýUA« vKŽ dNEð bF ‰öþ Ë√ g¹uAð Í√ qOKI² …eO*« Ác¼
Æ
▼
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ©Off Ë√ On® œ«bŽù« dOOG²
▲
ÆDigital NR b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« —e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{«
≤
≥
¥
Color Tone
œ Normal
Size
Wide
Digital NR
œ Off
Move
Sel.
≤∞
PS42P4ST-ARA
20
3/23/04, 10:05 AM
▼
▼
▼
œ Dynamic
Adjust
▼
ÆPicture WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
œ AUTO
Mode
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Picture
Color System
Return
WOU(« …—uB« XO³¦ð
ARA
jGCUÐ WÞU³« vN²M0 Wdײ …—u …b¼UA ¡UMŁ√ …—uB« XO³¦ð pMJ1
…d —e« «c¼ vKŽ jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« v≈ ŸułdKË Æ¢STILL¢ —e« vKŽ
ÆÈdš√
WOOzd« —uB« XO³¦ð r²¹ ¨©…—u qš«œ …—u® PIP l{Ë w
ÆX#u« fH½ w WOŽdH«Ë
➣
uB« l{Ë dOOGð
pðb¼UA bMŽ tO≈ ŸUL²Ýô« »uKD*« ’U)« wðuB« dŁR*« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æœb× Y³
œ Custom
Equalizer
Auto Volume
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
Sel.
▼ ▼ ▼ ▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Return
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
ÆSound WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ
Ë√
▼
▲
«dŁR*« ÷dŽ r²¹ Æ
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
ÆMode b¹b% r²¹
±
∫W−O²M«
ÆSound b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
▼
Move
▼
Mode
▼
Sound
≥
∫W−O²M«
—e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
ÆwU²« VOðd²UÐ WOðuB«
¥
Speech - Movie - Music - Standard - Custom
S.MODE —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ j³{ UÎC¹√ pMJ1
Æ© uB« l{Ë®
≤±
PS42P4ST-ARA
21
3/23/04, 10:16 AM
➣
uB« «œ«bŽ≈ j³{
ARA
ÆWOBPA« pðöOCHð l oT«u²² uB« «œ«bŽ≈ j³{ sJ1
∫W−O²M«
ÆSound b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
▼
Æ
▼
ÆSound WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
≤
∫W−O²M«
œ Custom
Equalizer
Auto Volume
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
Move
—e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{« ÆEqualizer b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Enter
≥
¥
Equalizer (Custom)
Ë√
∫W−O²M«
Ë√ ©Ê“«u²«® balance Ë√ © uB« Èu²L® volume® —UO)« œbŠ
—e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*« ©© uB« Ê“«uL® equalizer
Æ»uKD*« œ«bŽù« v≈ ‰uuK ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
µ
▼
Æ
▲
ÆwU(« —UO)« lL Equalizer WLzU# dNEð
ÆUNEH(
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
q¹b³ð r²O ¨ uB« Ê“«uL «œ«bŽ≈ vKŽ dOOGð Í√ X¹dł√ «–≈
ÆCustom v≈ UÎOzUIKð uB« l{Ë
∂
➣
≤≤
PS42P4ST-ARA
22
3/23/04, 10:16 AM
▼
Mode
▼ ▼ ▼ ▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
±
▼
Sound
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Return
uBK WOTU{ù« «œ«bŽù«ß
ARA
Auto Volume ◆
Auto Volume
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
Move
Sel.
▼
œ Custom
Equalizer
▼ ▼ ▼ ▼
Mode
▼
Sound
j³{ qN« sL fO «cNË ¨UNÐ WU)« …—Uýù« ·Ëdþ YÐ WD×L qJ
Æ…UMI« dOOGð UNO r²¹ …dL q_ w uB« r−Š
Èu²L iHš ‰öš sL WÐuKD*« …UMI« r−Š j³{ …eO*« Ác¼ p `O²ð
Èu²L l— ‰öš sL Ë√ WFHðdL Y³« …—Uý≈ X½U_ «–≈ uB«
ÆWCHdML Y³« …—Uý≈ X½U_ «–≈ uB«
Melody ◆
Return
Êu¹eHOKð qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð bMŽ `{«Ë WLG½ u ŸULÝ pMJ1
ÆPDP
Pseudo Stereo / Virtual Surround ◆
Auto Volume
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
Move
Sel.
▼
œ Custom
Equalizer
▼ ▼ ▼ ▼
Mode
▼
Sound
…UMI« «– uB« …—Uý≈ q¹u% vKŽ Pseudo stereo …eOL qLFð
Æ5LO«Ë —UO« vKŽ 5²IÐUD²L 5ðUM# v≈ …bŠ«u«
Ë√ On vKŽ Virtual surround Ë√ Pseudo stereo j³{ œd−0Ë
¨Standard q¦L uB« «dŁRL vKŽ «œ«bŽù« Ác¼ o³DMð ¨Off
ÆMusic ,Movie ,Speech
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Return
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Sound
Equalizer
▼
Auto Volume
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
▼ ▼ ▼ ▼
ÆSound WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Return
œ Off
Melody
œ Off
Pseudo Stereo
œ Off
Virtual Surround
œ Off
Move
Sel.
▼
Auto Volume
▼ ▼ ▼ ▼
œ Custom
Equalizer
▼
Sound
Mode
Return
≤≥
PS42P4ST-ARA
23
∫W−O²M«
3/23/04, 10:16 AM
Ë√
▼
▲
Pseudo Stereo Ë√ Melody Ë√ Auto Volume® »uKD*« —UO)« œbŠ
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ©Virtual Surround Ë√
Æ©On Ë√ Off® œ«bŽù« dOOG²
Sel.
≤
▼
œ Custom
Move
∫W−O²M«
ÆSound b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Mode
±
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
©©dðuO³LJ«® PC l{Ë®
…—uB« öOCHð j³{
ARA
≤
Image Lock
Key Lock
œ Off
Multi Control
∫W−O²M«
Burning Protection
▼
Information
Æ
—e« vKŽ jG{«
ÆÈdš√ …dL
≥
∫W−O²M«
▼
ÆImage Lock b¹b% r²¹
—e« vKŽ jG{«
▼
ÆSetup b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆSetup WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Setup
∫W−O²M«
▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
±
▼ ▼ ▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Move
Enter
Return
¥
∫W−O²M«
ÆÈdš√ …dL >>ºº —e« vKŽ jG{«
Auto Adjustment
Frequency
µ
Phase
Position
lL UÎOzUIK𠜜d²«Ë WýUA« r−Š j³{ …œUŽ≈ Ìc¾MOŠ r²¹
ÆAuto Adjustment ÷dŽ
∫W−O²M«
Zoom/Panning
ÆAUTO —e« vKŽ jGCUÐ jI pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1
➣
∂
œ
0 œ
∫W−O²M«
▼
▲
v≈ wI_« j¹dA« dýRL „=dŠ ÆwI_« j¹dA« dNE¹
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —UO«
Return
Frequency
▼
vKŽ jG{« Æ©Phase Ë√® Frequency b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ —e«
Enter
Move
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Image Lock
ÆAuto Adjustment b¹b% lL Image Lock WLzUI« dNEð
Return
Adjust
ÆMENU —e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
∑
Position
∫W−O²M«
œ
œ
ÆtEH(
—e« vKŽ jG{U ¨œ«bŽù« «c¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Store
π
±∞
Zoom/Panning
Zoom
1
Panning
Æ
▼
ÆÈdš√ …dL Image Lock WLzUI« dNEð
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{« ÆZoom/Panning b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆZoom b¹b% lL Zoom/Panning WLzUI« dNEð
Reset
±±
Move
Adjust
➣
Zoom/Panning
▼
▲
v≈ …d³J*«
…—uB« „dŠ
ÆPanning b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
]
=
Æ
Ë√
Ë√ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l#u*«
±≤
±≥
▼
Æ —e« vKŽ jG{« ÆReset b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
rOIUÐ wÝ√d«Ë wI_« d¹Ëb²«Ë dO³J²« «œ«bŽ≈ ‰«b³²Ý« r²¹
ÆlMBLK WO{«d²ô«
d³_√ Zoom WLO# mK³ð ULMOŠ Panning/Reset w²LzU# «bd²Ý« sJ1
Ʊ sL
1
▼ ▼
—e« vKŽ jG{«
Panning
Reset
Enter
Move
➣
Zoom/Panning
Zoom
1
Panning
➣
Reset
Move
Enter
≤¥
PS42P4ST-ARA
24
Return
▼ ▼
▼
▲
Zoom
Ë√
Return
∫W−O²M«
ÆZOOM —e« vKŽ jGCUÐ jI pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ sJ1
Æ»uKD*« dO³J²« v≈ ‰uuK
œ
Adjust
∏
▼
▲
▼
—e« vKŽ jG{« ÆPosition b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√ Ë√ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WýUA« l#uL j³{«
œ
Æ
▼ ▼
ÆÈdš√ …dL Image Lock WLzUI« dNEð
3/23/04, 10:16 AM
Return
rJײ« —«—“√ 5Qð
ARA
œ Off
Multi Control
Burning Protection
▼
Key Lock
▼ ▼
Screen Adjust
▼
Setup
WŠuK« ‰öš s tKOGAð lM1 U2 PDP Êu¹eHOKð 5Q²Ð …eO*« Ác¼ p `Lð
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ‰öš s tKOGAð WO½UJ≈ qEð sJË ÆWOU_«
“UN−Ð ÿUH²Šô« ‰öš s rJײ« —«—“√ 5Qð pMJ1 ¨rŁ sË Æ…dL²
…b¼UA0 rN ÕuL*« dOž 5bP²*« ‰ËUM² sŽ «bOFÐ
Î bFÐÔ sŽ rJײ«
ÆÊu¹eHOK²«
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Move
Sel.
±
Return
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
ÆSetup b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
▼
ÆSetup WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
▲
ÆKey Lock b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©Off Ë√ On® œ«bŽù« dOOG²
≤
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
µ
©÷dF« wT œbF²*« rJײ«® MDC œ«bŽ≈
Setup
œ Off
Multi Control
Burning Protection
▼
▼
Key Lock
▼ ▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Screen Adjust
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Enter
Return
Æ
▼
Move
∫W−O²M«
ÆSetup b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆSetup WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
—e« vKŽ jG{«
ÆMulti Control b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
--
Æ
▼
01
ID Input
—e« vKŽ jG{«
ÆID Setup b¹b% lL Multi Control WLzUI« dNEð
≤
∫W−O²M«
Multi Control
ID Setup
±
≥
¥
µ
∫W−O²M«
÷dF« wT œbF²*« rJײ« öOuð vKŽ ‰U¦
Ë√
▼
Æ
▲
Enter ID Input Number
—e« vKŽ jGCUÐ ID setup r#— œbŠ
·dF*«
‰Ušœ≈ r#— qšœ√ ÆID Input b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
=
ÆÂU#—_« —«—“√ vKŽ jGCUÐ
l{Ë w PDP2Ë PDP1 œ«bŽ≈ wG³M¹ ¨œbF²*« rJײ« WHOþË qOGA²
PDP œ«bŽ≈ ¡UMŁ√ PDP1 qł√ sL ID Input r#— ‰Ušœ≈ bMŽ ÆID Setup
pMJ1Ë WLzUI« WýUý v≈ jI PDP1 q¹b³ð r²¹ ¨ID Input l{Ë w
PDP2 qOGAð r²¹ ô ¨X#u« «c¼ w ÆbF ÔÐ sŽ rJײ« “UNł qOGAð
ÆID Input œ«bF²Ý« l{Ë ÷dF¹Ë bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ‰öš sL
ÆMDC ZLU½dÐ qOœ v≈ lł—« ¨qOUH²« sL b¹eL vKŽ ‰uB×K
ZLU½d³Ð ’U)« ◊uGC*« ’dI« gH½ PS42D4ST q¹œuL Âbd²¹
ÆPS43P3ST “«dD MDC
≤µ
PS42P4ST-ARA
25
3/23/04, 10:16 AM
➣
➣
➣
∂
∑
WýUA« ‚dŠ b{ W¹Uuu«
ARA
ÆPDP Êu¹eHOKð vKŽ …—uB« XO³¦ð lM pMJ1
œ Off
Key Lock
▼
▼
Multi Control
∫W−O²M«
Burning Protection
ÆSetup b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Move
≥
¥
µ
Æ
▼
ÆBurning Protection b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{«
ÆÈdš√ …dL
▼
Pixel b¹b% lL Burning Protection WLzUI« dNEð
ÆShift
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
ÆSet b¹b% lL Pixel Shift WLzUI« dNEð
∂
➣
▼
▲
Burning Protection
Pixel Shift
Signal Pattern
œ Off
All White
œ Off
Return
Enter
Move
Pixel Shift
…—uB« dOOG²
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ On vKŽ œ«bŽù« j³{«
ÆW²ÐUŁ …—u œułË ÊËœ WuKO(«Ë WLE²ML WHBÐ WŽUÝ q_ WýUA« vKŽ
∑
œ«d*« ©Time Ë√ Vertical Line Ë√ Horizontal Dot® —UO)« œbŠ
‰uuK
Ë√
—e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ tD³{
Æ»uKD*« œ«bŽù« v≈
∏
Set
œ On
Horizontal Dot
2
Vertical Line
4
Time
4 MIN
Return
Sel.
Move
▼
Horizontal Dot
4
Vertical Line
ozU#œ4
Time
Burning Protection
Pixel Shift
Signal Pattern
œ Off
All White
œ Off
ÆMENU —e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
Burning Protection
▼
±∞
±±
Signal Pattern
œ Off
All White
œ Off
Move
Sel.
▼
▲
On vKŽ œ«bŽù« j³{« ÆAll White b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
WýUA« qFł bFÐ W²ÐU¦« …—uB« W«“ù
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ
Æ¡UCOÐ
Pixel Shift
All White …eOLË Signal Pattern …eOL sL q_ d³²Fð
ÆWK¹uÞ …d²H qLF« bFÐ WUF …eOL
➣
≤∂
26
3/23/04, 10:16 AM
▼ ▼
∫W−O²M«
œ«bŽù« j³{« ÆSignal Pattern b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆW²ÐU¦« …—uB« W«“ù Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ On vKŽ
▲
π
▼
ÆÈdš√ …dL Burning Protection WLzUI« dNEð
Return
Sel.
Move
▼ ▼
2
➣
▼
ªqJ³« dOOG² vK¦*« WU(«
PS42P4ST-ARA
Return
∫W−O²M«
ÆS.EFFECT —e« vKŽ jGCUÐ jI pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1
▲
Enter
▼ ▼
—e« vKŽ jG{«
▼
Æ
∫W−O²M«
▼
ÆSetup WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
≤
▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
±
▼
Setup
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Return
dðuO³LJ« UuKF ÷dŽ
ARA
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
±
Setup
Information
ÆSetup WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ
Move
Enter
Return
▼
Burning Protection
∫W−O²M«
ÆSetup b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
ÆInformation b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
▼
œ Off
Multi Control
▼
▼
Key Lock
▼ ▼ ▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Image Lock
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
µ
PC Information
ÆwI_« œœd²«Ë wÝ√d« œœd²«Ë W#b« ÷dŽ ÌczbMŽ r²¹
Resolution
1024x768
V Frequency
60
H Frequency
48
∫W−O²M«
Return
œ«bŽù« UuKF ÷dŽ
¢ INFO ¢ —e« vKŽ jGCUÐ Áb¹bײРXLu Íc« œ«bŽù« WUŠ ÷dŽ pMJ1
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł wT
Mode
Picture
Sound
Clock
Video
Dynamic
Custom
11:45
≤∑
PS42P4ST-ARA
27
3/23/04, 10:16 AM
t{dŽË wU(« Xuu« j³{
ARA
Xuu« j³{ pc pOKŽ wG³M¹ ÆwU(« Xuu« dNE¹Ô v²Š WŽU« j³{ pMJ1
Æ5OzUIK²« ·UI¹ù« Ë√ qOGA²« w²uu «bP²Ý« wT Vždð XM «–≈
Æ
▼
▼
Æ
—e« vKŽ jG{« ÆTime b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
▼
œ Off
≤
Move
≥
¥
∫W−O²M«
➣
▼
ÆTIMER —e« vKŽ jGCUÐ pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1
▲
Film Mode
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
ÆClock —UO)« b¹b% lL Time WLzU# ÷dŽ r²¹
English
Time
∫W−O²M«
ÆFunction b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆFunction WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Function
ÆWIO#b« Ë√ WŽU« v≈ ‰UI²½ö
Ë√ —e« vKŽ jG{«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WIO#b« Ë√ WŽU« j³{«
pOKŽ —cF²O ¨bFÐ WŽU« j³CÐ rIð r «–≈ °ÎôË√ WŽU« j³{«
ÆTime WLzU# w Èdš_« «—UO)« j³{
µ
Enter
Return
Time
Clock
11:35
Clock Display
œ Off
Timer
œ Off
▼ ▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
±
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Function
On Time Volume
10
On Time
--:--
Off Time
--:-Sel.
Move
Store
➣
Time
CLOCK —e« vKŽ jGCUÐ jI pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1
ÆDISPLAY
ÆUNEH(
➣
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
∑
Clock
11:35
Clock Display
œ Off
Timer
œ Off
On Time Volume
10
On Time
--:--
Off Time
--:--
Move
Sel.
≤∏
PS42P4ST-ARA
28
▼ ▼
∂
▼
▲
ÆClock Display b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jG{«
X#u« ÷dF
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ On vKŽ œ«bŽù« j³{«
ÆwU(«
3/23/04, 10:16 AM
Store
UOzUIKð
qOGA²« ·UI¹≈Ë qOGA²«
Î
ARA
∫vKŽ PDP Êu¹eHOKð qLF¹ v²Š ·UI¹ù« Ë√ qOGA²« XuË j³{ pMJ1
Time
11:35
Clock Display
œ Off
Timer
œ Off
▼ ▼
Clock
On Time Volume
10
On Time
--:--
Off Time
--:--
Move
Xuu« wT »uKD*« uB« Èu² v≈ ‰UI²½ô«Ë UOzUIKð
qOGA²«
Î
ÆÁœb% Íc«
Sel.
ÆÁœb% Íc« Xuu« wT UÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈
◆
◆
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Store
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
ÆFunction b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Time
ÆFunction WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
œ Off
On Time Volume
10
On Time
--:--
Off Time
--:--
Æ
Adjust
06:00
Off Time
--:-Sel.
Store
∂
▼
▲
Ë√ —e« vKŽ jG{« ÆOn Time b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Êu¹eHOKð qOGAð »uKD*« X#u« j³{« ÆWIO#b« Ë√ WŽU« v≈ ‰UI²½ö
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ÁbMŽ UÎOzUIKð PDP
W×{u*« WI¹dD« fHMÐ ÆOff Time b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆUOzUIKð
PDP Êu¹eHOKð qOGAð ·UI¹≈ ÁbMŽ »uKD*« X#u« j³{« ¨ÁöŽ√
Î
∑
∏
œ Off
Timer
œ Off
On Time Volume
▼ ▼
11:35
Clock Display
ÆUNEH(
—e« vKŽ jG{U ¨ «œ«bŽù« Ác¼ —UO²š« vKŽ XI«Ë «–≈
10
On Time
06:00
UOzUIKð
qOGA²« ·UI¹≈ …eO nuuð
Î
Off Time
23:30
ÂbŽ WUŠ w UOzUIKð
PDP Êu¹eHOKð qOGAð ·UI¹≈ r²¹ ·uÝ
Î
¢Timer¢ j³{ lL UŽUÝ ÀöŁ ‰öš rJ% —«—“√ W¹√ pKOGAð
ULMOŠ qLFð s …eO*« Ác¼ Ê√ dOž Æ¢On Time¢ j³{Ë ¢On¢ vKŽ
»dð ÀœUŠ Ÿu#Ë ÊËœ …eO*« Ác¼ ‰u% Æ¢Off Time¢ j³{ r²¹
qLF¹ PDP Êu¹eHOKð „dð ¡«dł sL …bz«“ W½udÝ ÀËbŠ Ë√
öDF« ÈbŠ≈ ¡UCI ‰eM*« ×Uš ÊuJð ULMOŠ® WK¹uÞ …d²H
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Move
µ
▼
▲
10
On Time
▼
œ Off
Time
Sel.
Store
≤π
PS42P4ST-ARA
➣
Èu²L j³{« ÆOn Time Volume b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
bMŽ »uKD*« uB« Èu²L j³C Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ uB«
ÆqOGA²« X#Ë
▲
Timer
▼ ▼
11:35
≥
¥
∫W−O²M«
jGCUÐ On vKŽ X#u*« j³{« ÆTimer b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆUÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈ Ë√ qOGA²K
Ë√ —e« vKŽ
œ Off
Clock
—e« vKŽ jG{« ÆTime b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆTIMER —e« vKŽ jGCUÐ pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1
Store
Clock Display
On Time Volume
—e« vKŽ jG{«
ÆTime WLzUI« dNEð
Time
Clock
Æ
▼
œ Off
Timer
Move
∫W−O²M«
▼
Clock Display
Move
≤
11:35
▼ ▼
Clock
±
29
3/23/04, 10:17 AM
➣
π
rKOH« l{Ë j³{
ARA
Ác¼ ÊST ¨W¹œUF« ÂöT_« s rKOT sŽ «—œU
u¹bOH« ‰Ušœ≈ —bB ÊuJ¹ ULMOŠ
Î
ÆWKÐUI*« WýUA« v≈ ÁdOGðË
Ô —bB*« b¹b% vKŽ qLFð …eO*«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
▼
Æ
▼
▲
Ë√
Film Mode
œ Off
≤
Move
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{«
ÆOff vKŽ œ«bŽù« j³{U ¨UÎLKO u¹bOH« —bBL sJ¹ r «–≈ ◆
Sel.
≥
¥
µ
ÆFilm Mode b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©Off Ë√ On® œ«bŽù« dOOG²
English
Time
∫W−O²M«
ÆFunction b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆFunction WŽuL:« w …du²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Function
➣
Æ©480i® Video ,S-Video ,Component l{Ë w du²L ◆
≥∞
PS42P4ST-ARA
30
▼
±
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Function
3/23/04, 10:17 AM
Return
©PIP® …—u qš«œ …—u ÷dŽ
ARA
WFÐU² pMJ1 ¨WI¹dD« ÁcNÐ ÆWOOzd« …—uB« qš«œ WOŽd …—u ÷dŽ pMJ1
u¹bO ‰UÝ—≈ Í√ WFÐU² ¡UMŁ√ WKB² …eNł√ W¹√ sŽ —œUB« u¹bOH« ‰UÝ—≈
Ædš¬
œ On
Sel.
œ Video
Swap
Size
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Main
▼
∫W−O²M«
▼
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Sel.
ÆPIP b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Return
Æ
PIP
—e« vKŽ jG{«
Sel.
œ Video
Swap
Size
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Main
≤
≥
∫W−O²M«
Ë√
▼
▲
PIP …eO* qOGA²
—e« vKŽ jGCUÐ On vKŽ œ«bŽù« j³{«
Æ©…—u1 qš«œ …—u1®
¥
▼
▼
▼
œ On
▼
ÆPIP —UOš b¹b% ÌczbMŽ r²¹
PIP
∫W−O²M«
▼
▼
ÆPIP WŽuL:« w5 …d5u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Return
WOŽdH« …—uB« —bB* œbŠ ÆSel.b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ
µ
▼
Sel.
▲
Move
±
▼
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
▼
Move
▼
PIP
▼
PIP
∫wU²« VOðd²UÐ —œUB*« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
PIP
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Main
Return
—e« vKŽ jG{« ÆSwap b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆWOŽdH« …—uB«Ë WOOzd« …—uB« q¹b³ð r²¹
Swap
▼
Size
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Main
▼
▼
Return
œ On
Sel.
œ Video
Swap
▼
Size
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Main
Sel.
▼
▼
▼
▼
▼
PIP
Return
≥±
31
∑
∫W−O²M«
…—uB« lKu* œbŠ ÆLocate b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ WOŽdH«
PIP
PS42P4ST-ARA
∫W−O²M«
▼
∫wU²« VOðd²UÐ ÂU−Š_« ÷dŽ r²¹
▼
Sel.
∂
▼
▲
œ Video
▼
œ On
Sel.
▼
PIP
Move
➣
WOŽdH« …—uB« r−Š œbŠ ÆSize b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ
PIP
Move
▼
▼
Enter
Æ
▲
Move
▼
Size
▼
œ Video
Swap
¨—œUB*« bŠ√ b¹b% ÊQAÐ qO1UH²« s* b¹e* vKŽ ‰uB×K
…—uB« —bB* UÎI5Ë WOŽdH« …—uB« —bB* b¹b%¢ v≈ lł—«
Æ≥≤ W×H1 w5 ¢WOOzd«
▼
Sel.
▼
▼
DVI - PC - Component - S-video - Video
œ On
PIP
3/23/04, 10:20 AM
∏
©lÐUð®
©PIP® …—u qš«œ …—u ÷dŽ
ARA
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN' WKN« nzUþu«
WHOþu«
—e«
…—u1® PIP …eO* qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð w5 ÂbM²¹
ÆÎ…dýU³* ©…—u1 qš«œ
PIP ON
Small Ë√ Large® WOŽdH« …—uB« r−Š b¹b% w5 ÂbM²¹
Æ©Double2 Ë√ Double1 Ë√
SIZE
»—UIŽ ÁU&« fJŽ w5 WOŽdH« …—uB« p¹d% w5 ÂbM²¹
ÆWŽU«
LOCATE
ÆWOŽdH« …—uB« —bB* 5OFð w5 ÂbM²¹
SOURCE
ÆWOŽdH« …—uB«Ë WOOzd« …—uB« q¹b³ð w5 ÂbM²¹
SWAP
ÆWOŽdH« …—uB« u1 v≈ ŸUL²Ýô« qł√ s* ÂbM²¹
S.SEL
WOOzd« …—uB« —bB* UI
Î Ë WOŽdH« …—uB« —bB b¹b%
WOOzd« …—uB«
DVI
PC
Component
S-Video
Video
WOŽdH« …—uB«
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Video
✔
S-Video
✔
✔
Component
✔
✔
PC
✔
✔
DVI
≥≤
PS42P4ST-ARA
32
3/23/04, 10:20 AM
WOŽdH« …—uB« u v≈ ŸUL²Ýô«
ARA
u v≈ ŸUL²Ýô« p vM²¹ ¨©…—u qš«œ …—u® PIP …eO qOGAð ¡UMŁ√
ÆWOŽdH« …—uB«
œ On
Sel.
œ Video
Swap
Size
œ Large
Position
œ
Sound Sel.
œ Sub
▼ ▼
▼
▼
ÆMENU —e« vKŽ jG{«
Sel.
Return
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
ÆPIP WŽuL:« w5 …d5u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
▼
vKŽ œ«bŽù« j³{« ÆSound Sel. b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ Ë√ vKŽ jGCUÐ Sub
▲
±
∫W−O²M«
ÆPIP b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
▼
Move
▼
PIP
▼
PIP
ÆWOŽdH« …—uB« u1 v≈ ŸUL²Ýô« p vM²¹
∫W−O²M«
œ«bŽù« j³{« ¨WOU(« WOOzd« …—uB« u1 v≈ ŸUL²Ýö ◆
ÆMain vKŽ
➣
ÆS.SEL —e« vKŽ jGCUÐ jI5 pcÐ ÂUOI« UÎC¹√ pMJ1 ◆
WOł—Uš —œUB s —uB« ÷dŽ
—œUB ÷dŽ pMJLOÝ ¨…œbF²*« u¹bOH«Ë uB« WLE½√ qOuð œd−0
ÆVÝUM*« qšb*« b¹b% o¹dÞ sŽ WHK²V
ÆW¹—ËdC« öO1u²« W5U] ¡«dł≈ s* b]Qð
ÆSOURCE —e« vKŽ jG{« rŁ ¨PDP Êu¹eHOKð qOGA²Ð rK
AV Input
Æ…d5u²*« ‰Ušœù« —œUB* ÷dŽ r²¹
Video
Connected
S-Video
Not Connected
Component
Connected
PC
Not Connected
DVI
Not Connected
Store
Sel.
33
—e« vKŽ jG{«
‚dG²ð bI5 ¨÷dF« ¡UMŁ√ wł—U)« —bB*« dOOG²Ð XLK «–≈ ◆
ÆUNK¹b³ð r²¹ w] «dOBK
U²KË
—uB«
Î
Î
≥≥
PS42P4ST-ARA
∫W−O²M«
Æ»uKD*« ‰Ušœù« —bB* b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆtEH(
3/23/04, 10:20 AM
±
≤
➣
≥
¥
Audio/Video qšb0
Êu¹eHOK²« qOuð
ARA
©V\]d*« u¹bOH«® Composite Video ÃdV0 œËe*« “UN'« l ¢VIDEO IN¢ öu ÂbV²ð
Æu¹bOH« ’«d_√ öGA Ë√ u¹bOH« »UF√ …eNł√ q¦
u¹bOH« “UNł
±
PDP
DVD ’«dK√ qGA*
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
©qšb*®
Ø …dHA« p5 —œuJ¹œ
u¹bOH« »UF√ “UNł
’«dK√ qGA*
u¹bOH«
qšbUNÐ w²« …eNł_« l ¢VIDEO OUT¢ u¹bOH« ÃdV öu ÂbV²ð
Æu¹bOH« “UNł Ë√ u¹bOH« «dOU\ q¦ Composite Video
u¹bOH« «dO*U]
PDP
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
©ÃdM*®
dLI« q³I²*
wŽUMB«
≤
f³I0 —bB*« u¹bOH« “UNł qO1u²Ð rI5 ¨u¹bO5 j¹dý a½ w5 VždðË ÊUŁ u¹bO5 “UNł p¹b ÊU] «–≈
s* …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹ v²Š ¢VIDEO OUT¢ f³I0 ·bN« u¹bOH« “UNłË ¢VIDEO IN¢
Æ¢VIDEO OUT¢ v≈ ¢VIDEO IN¢
¢VIDEO OUT¢ f³I0 u¹bOH« “UNłË ¢VIDEO IN¢ f³I0 q³I²*« qO1u²Ð rI5 ¨Z*«d³« bŠ√ qO−𠜗√ «–≈
Æ¢VIDEO OUT¢ v≈ ¢VIDEO IN¢ s* …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹ v²Š
·UI¹≈ s* b]Qð PDP, Êu¹eHOK²Ð u¹bO5 Ë√ u1 ÂUE½ qO1uð bMŽ
Æd1UMF« lOLł qOGAð
☛
qO1u²« «œUý—≈ vKŽ ·dF²² “UN'UÐ WI5d*« lł«d*« v≈ lł—«
ÆW³ŠUB*« ÊU*_« UÞUO²Š«Ë WOKOBH²«
≥¥
PS42P4ST-ARA
34
3/23/04, 10:20 AM
±
≤
S-Video
qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
ARA
Ë√ u¹bOH« «dOU\ q¦ S-Video ÃdV vKŽ Íu²% w²« …eNł_« l RCA (AUDIO-L/R) Ë S-VIDEO öu ÂbV²ð
Æu¹bOH« “UNł
PDP
u¹bOH« «dO*U]
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
±
u¹bOH« “UNł
Ë
ÆRCA Ë S-VIDEO ö1u* s* q] «bM²Ý« V−¹ ¨ uB«Ë …—uB« qOGA² ±
DVD/DTV
q³I²Ô qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
ÆDVD/DTV q³I² ÃdV vKŽ qL²Að w²« …eNł_« l ©¢AUDIO¢Ë® ¢COMPONENT IN¢ öu ÂbV²ð
©480i, 480p, 720p, 1080i®
PDP
DVD ’«dK√ qGA*
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
Y / Pb / Pr
L/R
“UN'« ‚ËbM1
wLKd« ÍuKF«
Ë√
≥µ
PS42P4ST-ARA
35
3/23/04, 10:21 AM
©wL_d« u¹bOH« WKOuð® DVI qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
ARA
Æ©wL_d« u¹bOH« WKOuð® DVI ÃdV vKŽ qL²Að w²« …eNł_« l ¢AUDIO¢ Ë ©u¹bO® ¢DVI IN¢ öu ÂbV²ð
PDP
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
wBMA« dðuO³LJ«
Ë
RGB(PC)
qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
ÆdðuO³LJUÐ Êu¹eHOK²« qOu² ¢AUDIO¢ Ë ¢RGB(PC)¢ öu ÂbV²ð
PDP
Êu¹eHOKð s wHK)« ¡e'«
wBMA« dðuO³LJ«
≥∂
PS42P4ST-ARA
36
3/23/04, 10:21 AM
©jI Windows qOGAð ÂUE½® dðuO³LJ« ZU½dÐ œ«bŽ≈
ARA
÷dF« UýUý nK²Vð b_ sJ ÆÁU½œ√ wł–uLM« dðuO³LJK W³MUÐ Windows ÂUE½ w WýUA« «œ«bŽ≈ `O{uð r²¹
÷dF« UýUý XHK²š« Ê≈Ë v²Š sJÆWýUA« W_UDÐË Windows ÂUE½ —«bù UIË
Î p–Ë ,“UN'« vKŽ ÎöF …œułu*«
lOMBð WN−Ð qBðU ,p– Àb×¹ r «–≈®Æ ôU(« lOLł w WOÝUÝ_« œ«bŽù« U½UOÐ fH½ oO³Dð r²O ,ÎöF …œułu*«
©ÆSamsung W\dý qO\uÐ Ë√ pÐ ’U)« dðuO³LJ« “UNł
∫VOðd²« «cNÐ WOU²« «—UO)« œbŠ ¨Windows WýUý s*
Control Panel ➞ © «œ«bŽ≈®Settings ➞ ©√bЫ® Start
Æ©rJײ« WŠu®
Display ‚u5 dI½« ,rJײ« WŠu WýUý —uNþ bMŽ
ÆWýUA« vKŽ p*U*√ —«uŠ lÐd* dNE¹ ·uÝË ©WýUA«®
—«uŠ lÐd* w5 © «œ«bŽ≈® Settings V¹u³²« W*öŽ œbŠ
ÆWýUA«
Ø Êu¹eHOK²« WK1Ë ÊUI³D¹ Ê«cK« ÊUOÝUÝ_« Ê«dOG²*«
Æ©Ê«u_«® Colours Ë ©WKb«® Resolution UL¼ dðuO³LJ«
∫w¼ s¹dOG²*« s¹cN W×O×B« «œ«bŽù«
Resolution rÝ« tOKŽ oKD¹ U½UOŠ√®
©r−(«® Size ◆
Î
©WKb«®
qJÐ ¥∏∞ ™ ∂¥∞ ≠
©ÊuK«® Colour ◆
ÊuOK* ±∂ rÝUÐ pc] t²OLð sJ1® XÐ ≤¥ Ê«u√
Æ©Êu
—«u(« lÐd* `{uð WOł–u/ WýUý 5LO« WOŠU½ dNEð
Æ©WýUA«® ¢Display¢
—«uŠ lÐd* w5 «œułu*
wÝ√d« œœd²« —UOš ÊU] «–≈
Î
Æeðd¼ ∂∞ ÊuJ²Ý W×O×B« WLOI« ÊS5 ,WýUA« «œ«bŽ≈
oKž√Ë ©o5«u*® OK ‚u5 jI5 dI½U5 ¨«œułu*
sJ¹ r Ê≈Ë
Î
≥∑
PS42P4ST-ARA
37
3/23/04, 10:21 AM
fOÐUÐb« UM¹uJð
ARA
WKOuð® DVI qšb qu
©UÝuÐœ
≤¥® ©wL_d« u¹bOH«
Î
…—Uýù«
ÊuM«
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Shield
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
©DDC® WŽU«
©DDC® U½UO³«
qB²* dOž
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Shield
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
Vµ´ WKUÞ
U²u5 µ w{—√ qO1uð
WDA½ WKO1uð ·UA²]«
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 Shield
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. Clock Shield
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ
±∂
±∑
±∏
±π
≤∞
≤±
≤≤
≤≥
≤¥
RGB(PC) qšb qu
©UÝuÐœ
±µ®
Î
…—Uýù«
ÊuM«
©R® dLŠ√
©G® dCš√
©B® ‚—“√
WO{—_«
©DDC® WO{—_«
©R® dLŠ√ WO{—_«
©G® dCš√ WO{—_«
©B® ‚—“√ WO{—_«
“u−×*
s*«e²« WO{—√
WO{—_«
©DDC® U½UO³«
wI5√ s*«eð
wÝ√— s*«eð
©DDC® WŽU«
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ
RS232C qu
©fOÐUÐœ π®
…—Uýù«
ÊuM«
q*U(« ·UA²]«
U½UO³« ‰U³I²Ý«
U½UO³« ‰UÝ—≈
…e¼Uł WO5dD« U½UO³« …bŠË
ÂUEM« WO{—√
e¼Uł U½UO³« œ«bŽ≈
‰UÝ—ù VKÞ
‰UÝ—ù `*
5½d« dýR*
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
≥∏
PS42P4ST-ARA
38
3/23/04, 10:21 AM
©©wLd« u¹bOH« WKOuð® DVI©dðuO³LJ«® PC® qšb*« l{Ë
ARA
ÆUN²œË wB-A« dðuO³LJ« WýUý ŸuM UIË
Î WýUA« l{u Ë r−Š s¹U³²¹ ·uÝ
∫WLŽb*« UýUA« ŸU{Ë√ q4 ÁU½œ√ ‰Ëb'« `{u¹
PS42D4ST
❉
❉
❉
wI_« œœd²«
©eðd¼ uKO4®
31.5
37.9
37.9
31.5
37.9
31.5
37.9
37.5
43.3
35.2
37.9
48.1
46.9
53.7
48.4
56.5
60.0
68.7
29.8
35.1
36.0
37.0
31.8
67.5
64.0
47.7
wÝ√d« œœd²«
©eðd¼®
70
85
85
70
85
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
Wb«
640 x 350
VGA
640 x 400
720 x 400
640 x 480
800 x 600
SVGA
1024 x 768
XGA
848 x 480
WVGA
852 x 480
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 468
SXGA
WXGA
Æ©wLd« u¹bOH« WKOuð® DVI l{Ë l ¢ ❉¢ l{Ë qLF¹ ô
ÆrŽb dOž Zb« l{Ë
ÆwÝUO dOž u¹bO& oO(Mð b¹b% WUŠ w& …œUF« dOž vKŽ PDP Êu¹eHOKð qLF¹ b
W:dý UN²FM w²« PIXEL PERFECT WUDÐ w¼Ë® WMOF WýUý WUDÐ ‰öš s jI& 480 x 852 l{u« rOŽbð r²¹
Æ©IMAGINE GRAPHICS Ltd
Æl{u« «c¼ «b?²Ý« qOCHð v≈ ¢ ¢A WöŽ dOAð
≥π
PS42D4ST-ARA
39
3/27/04, 1:49 PM
◆
◆
◆
◆
◆
©jI ©dðuO³LJ«® PC l{Ë® W_UD« du
ARA
’U)« ÂUEM« «c¼ qLF¹Ë ÆW_UD« du vL¹ ¡UÐdNJ« „öN²Ý« w rJײK sLC ÂUE½ vKŽ WýUA« Ác¼ Íu²%
UN«bV²Ý« ÂbŽ bMŽ ¡UÐdNJK UÎ\öN²Ý« q_√ l{Ë v≈ WýUA« q¹uײРW_UD« dOuð vKŽ ¡UÐdNJ« „öN²Ý« w rJײUÐ
w UN³O\dð r²¹ VESA DPMS l WI«u² WýUý W_UDР«bV²ÝUÐ ÂUEM« «c¼ qOGAð r²¹Ë ÆWMOF WOM“ …d²H
Æ…eO*« Ác¼ œ«bŽù dðuO³LJ« w UN²O³¦ð - …bŽU ZU½dÐ …«œ√ «bV²Ý« pOKŽ wG³M¹ ÆdðuO³LJ«
ÆqOUH²« WdF* wU²« ‰Ëb'« dE½«
WKUD« dO5uð WHOþË l{Ë
XKR*« nKu²« l{Ë
A1 lKu*
qOGA²« ·UI¹≈ l{Ë
A2 lKu*
ÍœUŽ qOGAð
WU(«
—UE²½ô« l{Ë
‰UF5 dOž
WOUš
‰UF5 dOž
u¹bO5
wI5_« s*«e²«
‰UF5 dOž
‰UF5 dOž
WOUš
u¹bO5
wÝ√d« s*«e²«
dLŠ√ iO*Ë
dLŠ√ iO*Ë
dLŠ√ iO*Ë
u¹bO5
u¹bOH«
wM*“ q1U5®
wM*“ q1U5®
Á—«bI* wM*“ q1U5®
·UI¹≈
WKUD« dýR*
©WO½UŁ ± Á—«bI*
©WO½UŁ ± Á—«bI*
©WO½UŁ ±
ÆwÝ√d«Ë wI5_« s*«e²« «bM²Ý« …œuŽ bMŽ ÍœUF« qOGA²« v≈ UÎOzUIKð WýUA« Ác¼ lłdð ◆
Æ`OðUH*« WŠuKÐ ÕU²H* vKŽ jGC« Ë√ dðuO³LJUÐ ’U)« ”ËU*« p¹d% bMŽ p– Àb×¹Ë ◆
ÆWK¹uÞ «d²H UNðb¼UA* ÂbŽ bMŽ Ë√ ¨UNO≈ WłU(« ÂbŽ WUŠ w5 WýUA« qOGAð nKË√ ¨WKUD« dO5u² ◆
¥∞
PS42P4ST-ARA
40
3/23/04, 10:21 AM
W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³K
∫UNŠö≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ARA
ÆWOU²« WDO³« Uu×H« ¡«dłSÐ r_ ¨Samsung W\dA lO³« bFÐ U WbVÐ ‰UBðô« q³_
qO\uUÐ qBð« rŁ qK*« tL_—Ë PDP “«dÞ s¹Ëb²Ð rI ,ÁU½œ√ …œułu*« «œUý—ù« «bV²ÝUÐ WKJA*« qŠ w `−Mð r «–≈
ÆwK;«
ÆjzU(« f³I0 wOzd« wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ ‰UBð« s* b]Qð
ÆOFF Ë√ ON —e« vKŽ jGCUÐ p*UOK s* b]Qð
Æ…—uB« ŸuDÝË s¹U³ð «œ«bŽ≈ h×5«
Æ uB« Èu²* h×5«
◆
◆
◆
◆
Æ uB« Èu²* h×5« ◆
Èu²0 ’U)« MUTE —e« vKŽ jGC« - bK ÊU] «–≈ U* h×5« ◆
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w5 uB«
…—u1 Ë√ u1 błu¹ ô
u1 błu¹ ô sJ W¹œUŽ …—u1 błuð
ÆÊ«u_« «œ«bŽ≈ j³{« ◆
ÆW×O×1 WI¹dDÐ qLF¹ œb;« u¹bOH« ÂUE½ Ê√ b]Qð ◆
œuÝ√Ë iOÐ√ …—u1 błuð Ë√ …—u1 błuð ô
Ædš¬ wOz— wzUÐdN] —UOð f³I0 PDP Êu¹eHOKð q1 ◆
…—uB«Ë uB« 5Ð qš«bð błu¹
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł U¹—UDÐ ‰b³²Ý« ◆
Æ©‰UÝ—ù« —UÞ≈® bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł s* W¹uKF« W5U(« nE½
Ò
◆
Æ U¹—UD³« ·«dÞ√ h×5« ◆
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ w5 —uBK błu¹
W½UOB«Ë W¹UMF«
öJA*« b¹b%
◆
ÆWÐd²* s]U*√ Ë√ WOUŽ WÐuÞ— «– s]U*√ Ë√ W¹UGK …œ—UÐ Ë√ WMšUÝ s]U*√ s* »dIUÐ PDP Êu¹eHOKð lCð ô ≠
ÆWOOÞUMG* ôU−* UNMŽ QAM¹ …eNł√ s* »dIUÐ PDP Êu¹eHOKð lCð ô ≠
ÆW¹uN²« Uײ5 W5UE½ vKŽ ’dŠ« ≠
Æ‚—u« Ë√ ‘ULI« q¦* qzU* `DÝ Ë√ sAš `DÝ vKŽ PDP Êu¹eHOKð lCð ô ≠
qz«u«
◆
ÆtKu5 Ë√ PDP Êu¹eHOKð s* »dIUÐ qz«u« lCð ô
“UN−K WOł—U)« WMOÐUJ«
◆
ÆUNKš«bÐ …œułu*« ¡«eł_« fLKð Ë√ “UN−K WOł—U)« WMOÐUJ« `²Hð ô ≠
Ë√ lLA« Ë√ nOEM²« qz«uÝ Ë√ ¡U*« UÎIKD* ÂbM²ð ô ÆW5UłË WHOE½ ‘ULK WFDIÐ PDP Êu¹eHOKð `*« ≠
Æ“UN'« nOEMð w5 WOzUOLOJ« œ«u*«
Æ“UN−K WOł—U)« WMOÐUJ« s* ÍuKF« ¡e'« vKŽ WKOIŁ ΡUOý√ lCð ô ≠
…—«d(« Wł—œ
…b* wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qB5U5 ¨T5«œ ÊUJ* v≈ œ—UÐ ÊUJ* s* W¾łUH* …—uBÐ PDP Êu¹eHOKð qI²½« «–≈
ÆUÎ*U9 …bŠu« qš«œ X½uJð bK ÊuJð U0— w²« WÐuÞd« n& v²Š qK_« vKŽ 5²ŽUÝ
¥±
PS42P4ST-ARA
41
3/23/04, 10:21 AM
◆
…d\c
ARA
¥≤
PS42P4ST-ARA
42
3/23/04, 10:21 AM
…d\c
ARA
¥≥
PS42P4ST-ARA
43
3/23/04, 10:21 AM
ARA
lO³« bFÐ U Wbš ≠
—uNþ WUŠ w Wb)« qOË Ë√ lzU³UÐ ‰UBðô« w œœd²ð ô ≠
ÆtÐ 5F VOŽ œułË v≈ dOA¹ Z²M*« ¡«œ√ w dOGð Í√
ELECTRONICS
BN68-00689C-00
¥¥
PS42D4ST-ARA
44
3/27/04, 1:50 PM
Download PDF

advertising