Samsung | HT-DB760 | Samsung HT-DB760 User Manual

HT-DB760T(Ar)-cover
2/12/04 10:17 AM
Page 1
w∞eML∞« ÕdºL∞« ÂUE≤
wLÆd∞«
HT-DB760T
‹ULOKF∑∞« qO∞œ
TV DVD RECEIVER
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
DVD
TUNER
BAND
PL II MODE
SLOW
MO/ST
LSM –
LSM +
MODE
AUX
PL II EFFECT
RRSS
TUNING/CH
VOLUME
U
MEN
INFO
SURR.
PLUS
SUPER 5.1
E
UT
M
RE
TU
RN
V-H/P
ENTER
RDS DISPLAY
PTY–
PTY SEARCH
TA
TEST TONE
PTY+
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
SLEEP
LOGO
EZ VIEW
NTSC/PAL
COMPACT
VIDEO
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
CANCEL
ZOOM
REPEAT
REMAIN
HT-DB760T(Ar)-cover
2/12/04 10:17 AM
Page 2
: WDß«u° Ãu∑M± “UNπ∞« «c≥
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 1
W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
‹ôU∫∞« w≠ ‹«¡«d§ùU° ÂUOI∞« Ë√ ‹ULJ∫∑∞« Ë√ j°«uC∞« ‹«Ëœ√ «bª∑ß«
.dODª∞« ŸUF®ù« v∞« p{dF¢ v∞« ÍœR¥ bÆ UM≥ WMO∂±dOG∞«
1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
`∑H∞« bM´ WOzdL∞« dO¨ ¸eOK∞« WF®_ ÷dF∑∞« VMπ¢ - tO∂M¢
.oOAF∑∞«Ë
d¥c∫¢
.WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî
`∑H¢ ô
V∂º¢ w∑∞« …dDª∞« WOD∞uH∞« œu§Ë v∞« W±öF∞« Ác≥ dOA¢
.“UNπ∞« qî«œ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞«
W≤UOB∞«Ë qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ v∞« p≥U∂∑≤« W±öF∞« Ác≥ XHK¢
.“UNπ∞U° WÅUª∞« W±UN∞«
«c≥ ÷dF¢ ô ,WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« dDî VMπ∑∞ : d ¥ c ∫ ¢
.W°u©d∞« Ë√ dDLK∞ “UNπ∞«
: d¥c∫¢
‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî VMπ∑∞ wHKª∞« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.t∫OKB¢ pMJL¥ “UNπ∞« qî«œ ¡e§ Í√ b§u¥ ô .WOzU°dNJ∞«
.W±bª∞U° h∑ªL∞« wMH∞« ¡U´b∑ß« ¡U§d∞«
1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
s± Z∑ML∞« nÅ w≠ qîb¥ Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA±
.1 nB∞« s± ¸eOK∞«
WC¥dF∞« WA¥d∞« qîœ√ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« lML∞ : t O ∂ M ¢
.U±U¢ ôUîœ≈ i¥dF∞« VI∏∞« w≠ f°UIK∞
1
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 2
‹U©u∫∑∞«
œ«bF∑ßô«
vK´ ,UOI≠√ pKGÒA± VOØd∑° rÆ .“UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§uL∞« WIBKL∞« W¥uN∞« WÆUD° w≠ tO∞« ¸UA± u≥ U± l± o≠«u∑¢ p∞eM± w≠ WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ê√ s± bØQ¢
`Dß vK´ WKOI£ …eN§√ Ë√ ¡w® Í√ lC¢ ô .…UDG± dO¨ W¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ê√ s± bØQ¢ ULØ .)‹UÅu° 4 ~ 3( W¥uN∑∞« ÷dG° t∞u• WO≠UØ ‹U≠Uº± œu§Ë l± ,)ÀU£√( W∂ßUM± …b´UÆ
qGÒAL∞« «c≥ rOLB¢ r¢ .W¨¸U≠ Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ Ê√ s± bØQ¢ ,qGÒAL∞« qI≤ q∂Æ .UN¢¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ Èdî√ ‹«bF± Ë√ ‹ULªC± vK´ qGÒAL∞« lC¢ ôË .qGÒAL∞«
,͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s´ q±UJ∞U° qGÒAL∞« qB≠ q§√ s± .tM´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ‰UBH≤« wMF¥ ô œ«bF∑ßô« l{Ë v∞« DVD qGA± q¥u∫¢ .¸«dL∑ßU° qLFK∞
.WK¥u© …bL∞ qGÒAL∞« «bª∑ß« Âb´ bM´ WÅUî ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« f°UÆ qB≠ r∑¥ Ê√ Vπ¥
.Èdî√ …¸«d• ¸œUB± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.“UNπ∞« ¡«œ√ ¡ußË bz«e∞« sOªº∑∞« p∞– V∂º¥
Ãdª± s´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« f°UÆ qB≠« ,W¥b´¸ nÅ«u´ ÀËb• W∞U• w≠
.͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
.“UNπ∞U° dC¥ bÆ ‚d∂∞« V∂º° WOD∞uH∞« ‰bF± …œU¥“
Phones
.WµO∂K∞ W¥–R± WOzUOLOØ …œU± vK´ Z∑ML∞« «c≥ w≠ WKLF∑ºL∞« W¥¸UD∂∞« Íu∑∫¢
.WO∞eML∞« W±ULI∞« WKß w≠ ‹U¥¸UD∂∞« Ác≥ w±d¢ ô
2
TK∑L± ¡w® Í√ lC¢ ôË t®U®¸ Ë√ ¡UL∞« ‹«dDÆ( W°u©d∞« s´ «bOF° qGÒAL∞« kH•«
‹«bF± Ë√ )vKDBL∞« q∏±( bz«e∞« sOªº∑∞«Ë ,)qGÒAL∞« vK´ ,W¥d≥e∞« q∏± ,qz«uº∞U°
WÆUD∞« q°UØ qB≠« )...‹uB∞« ‹«d∂J± q∏±( wzU°dNJ∞« Ë√ wºODMGL∞« qI∫∞« V∂º¢
¡uß W∞U• w≠ qGÒAL∞« ÊUØ «–« ͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s± WOzU°dNJ∞«
Âbª∑ß« .jI≠ WO∞eM± ÷«d¨ô q° W¥¸Uπ¢ ÷«d¨ô hBª± dO¨ “UNπ∞« «c≥ .¡«œ_«
.jI≠ WOBª® ÷«d¨ô Z∑ML∞« «c≥
.œ¸U∂∞« uπ∞« w≠ Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ pKGÒA± s¥eª¢ r¢ «–« ¡UL∞« n∏J¢ Àb∫¥
W§¸œ v∞« qB¥ v∑• U∂¥dI¢ sO∑´Uß w∞«u• dE∑≤« ,¡U∑A∞« w≠ qGÒAL∞« qI≤ bM´
.W≠dGK∞ …¸«d∫∞«
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 3
‹«eOLL∞«
AM/FM n ∞ « R ± Ë … œ b F ∑ L ∞ « ’ « d Æ _ « q O G A ¢
,CD-R ,MP3-CD ,CD ,VCD ,DVD sL{ s± …œbF∑L∞« ’«dÆ_« qOGA¢ …¸bI° HT-DB760T q¥œu± eOL∑¥
.bOIF∑∞« m∞U° b•«Ë qGÒA± w≠ AM/FM n∞«R± l± DVD-RWË ,CD-RW
wKî«b∞« 5.1 …UMÆ rÒªC±
.wJO±UM¥b∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ tKCH°Ë wKî«b∞« 5.1 …UMÆ rªCL° HT-DB760T eNÒπ¥
ozUH∞« wLÆd∞« ‹uB∞« Ÿ¸U°
W´ULß ,w∫∞« jO∫L∞« ‹uB∞« l{Ë ,RRSS( …b¥bπ∞« wLÆd∞« ‹uB∞« WOMI∑° eONπ∑∞« r∑¥
p∞c∞Ë ,ÊU°UO∞« w≠ DiMagic Co,. Ltd WØd® l± ÊËUF∑∞« WDß«u° ÂbI∑¢ w∑∞« )WOKFH∞« ”√d∞«
.rJ∫∑∞« qC≠√ l± wIOI∫∞« lß«u∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥
) w H K ª ∞ « f Ø U F ∞ « j O ∫ L ∞ « ‹ u B ∞ « Â U E ≤ ( RRSS
q§√ s± lL∑ºL∞« v∞« ‹uB∞« ‰uÅË q∂Æ WOHKª∞«Ë WO∂≤Uπ∞« Ê«¸bπ∞« b{ wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± s± ‹uB∞« fJ´ r∑¥
.WOIOI∫∞« 5.1 …UMI° ‹uB∞« d∂J± ÂUE≤ VØÒd¢ U±bM´ wIOI∫∞« ‹uB∞« ëdî≈
w¢uB∞« e±d∞«
W∂ßUM± W∞U• w≠ …b•u∞« ÊQ° ¸UF®ù ‹uB∞« ‹«d∂J± s± w¢uB∞« e±d∞« …b•u∞« Ãdª¢ ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ bM´
.qOGA∑K∞
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ WHO™Ë
.XÆRL∞« nÆu∑∞« Ë√ ·UI¥ù« l{Ë w≠ sO∑IOÆœ bF° Êu¥eHK∑∞« W®U® iLG¥Ë lDº¥ HT-DB760T q¥œu±
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ WHO™Ë
.XÆRL∞« nÆu∑∞« Ë√ ·UI¥ù« l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° UO∞¬ tºH≤ ·UI¥S° HT-DB760T ÂuI¥
Êu°e∞« VKD∞ UI≠Ë ŸuMBL∞« Êu¥eHK∑∞« W®U® ÷d´
…¸uBØ UND∂{Ë VCD Ë√ ,DVD ,JPEG qOGA¢ ¡UM£√ p¥b∞ WKCHL∞« …¸uB∞« ¸UO∑îU° HT-DB760T p∞ `Lº¥
.W®UAK∞ WOHKî
3
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 4
‹U¥u∑∫L∞«
œ«bF∑ßô«
œ«bF∑ßô«
1.........................................................................................................................................................................W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
2............................................................................................................................................................................................ ‹U©u∫∑∞«
3............................................................................................................................................................................................. ‹«eOLL∞«
4........................................................................................................................................................................... ’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
7.............................................................................................................................................................................................. nÅu∞«
‹öOÅu∑∞«
11..........................................................................................................................................................................‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
13....................................................................................................................................................................Êu¥eHK∑∞« v∞« u¥bOH∞« qOÅu¢
14................................................................................................................................................................................... wz«uN∞« qOÅu¢
15......................................................................................................................................................................... WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
17...................................................................................................................................................................... DVD qGÒA± «bª∑ß« q∂Æ
qOGA∑∞«
18.................................................................................................................................................................................... ’dI∞« qOGA¢
19.......................................................................................................................................................................... ’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
20............................................................................................................................................................................. wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠
21.........................................................................................................................................................................¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
22.......................................................................................................................................................................... w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
23..................................................................................................................................................................................... qOGA∑∞« …œU´≈
24............................................................................................................................................................................ w°-t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
25...................................................................................................................................................................................... W¥Ë«e∞« WHO™Ë
26........................................................................................................................................................................................ ÂËe∞« WHO™Ë
27............................................................................................................................................................. w´dH∞« Ê«uMF∞«/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
28............................................................................................................................................................ …d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
29........................................................................................................................................................................... ’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
30...........................................................................................................................................................................Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
œ«b´ù«
31......................................................................................................................................................................................... WGK∞« j∂{
33...................................................................................................................................................................... Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
35.........................................................................................................................................................)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
37................................................................................................................................................................................. ¸ËdL∞« WLKØ j∂{
39............................................................................................................................................................................... Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
41........................................................................................................................................................................ ‹uB∞« d∂J± l{Ë j∂{
42............................................................................................................................................................................... ¸U∂∑îô« …d∂≤ j∂{
43................................................................................................................................................................................ qO§Q∑∞« XÆË j∂{
45.............................................................................................................................................................................. ‹uB∞« WO´u≤ j∂{
47....................................................................................................................................................... )wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
49................................................................................................................................. )2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ( Dolby Pro Logic II l{Ë
50.................................................................................................................................. )2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ( Dolby Pro Logic II dO£Q¢
51...................................................................................................................................... )wHKª∞« fØUF∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ÂUE≤( RRSS j∂{
53..........................................................................................................................................................wHKª∞« fØUF∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ÂUE≤
54..................................................................................................................................................................... w∫∞« jO∫L∞« ‹uB∞« l{Ë
55............................................................................................................................................... WOKFH∞« ”√d∞« W´ULß / bz«e∞« jO∫L∞« ‹uB∞«
56......................................................................................................................................................................................... ozUH∞« 5.1
u¥œ«d∞« qOGA¢
57............................................................................................................................................................................. u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
58....................................................................................................................................................................... j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
59.................................................................................................................................................................................. W∫¥dL∞« nzU™u∞«
61............................................................................................................................................bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ «bª∑ßU° Êu¥eHK∑∞« qOGA¢
63................................................................................................................................................................................... W±bª∞« VK© q∂Æ
65..................................................................................................................................................... UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
66........................................................................................................................................................................................ ‹UHÅ«uL∞«
67...................................................................................................................................................................... ‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
68............................................................................................................................................................................................... …dØc±
4
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 5
’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
u¥bO≠ jG{ WOMI¢Ë jO∫L∞« wLÆd∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qCH° …“U∑L± …¸uÅË U¢uÅ ) w L Æ d ∞ « u ¥ b O H ∞ « ’ d Æ ( DVD v D F ¥
WKH• W∞UÅ Ë√ wzULMOß Õdº± w≠ p≤« ULK∏± ,‰eML∞« w≠ WOIOI∫∞« ‹«dO£Q∑∞« ÁcN° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ Êü« .MPEG-2
.WOIOßu±
VIDEO
r∞ «–« .’dI∞« qOGA¢ q§√ s± WOIDML∞« “u±d∞« rzö¢ Ê√ Vπ¥ .o©UML∞« Vº• ’«dÆ_«Ë DVD qOGA¢ …eN§√ dHÒA¢
.’dI∞« qOGA¢ r∑¥ s∞ ,“u±d∞« rzö¢
.qGÒALK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ “UNπ∞« «cN∞ WDIML∞« rƸ ÷dF¥
).W¥uN∞« WIDM± “u±¸ l± UN∑FƸ oBK¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qGÒAOß wIDML∞« e±d∞« fH≤ l± DVD qGÒA±(
1
~ 6
‰ULFº¢ö∞ WK°UÆ ’«dÆ√
vBÆ_« b∫∞« vK´ qOGA∑∞« XÆË
’dI∞« rπ•
qOπº∑∞« Ÿ«u≤√
“u±d∞«
’«dÆ_« Ÿ«u≤√
)b•«u∞« t§u∞«( WIOÆœ 240 w∞«u•
rß 12
DVD
)ÊUN§u∞«( WIOÆœ 480 w∞«u•
u¥bOH∞«+u¥œË_«
)b•«u∞« t§u∞«( WIOÆœ 80 w∞«u•
VIDEO
rß 8
)ÊUN§u∞«( WIOÆœ 160 w∞«u•
WIOƜ 74
COMPACT
rß 12
VIDEO-CD
u¥bOH∞«+u¥œË_«
WIOƜ 20
rß 8
WIOƜ 74
rß 12
DIGITAL VIDEO
COMPACT
AUDIO-CD
u¥œË_«
WIOƜ 20
rß 8
DIGITAL AUDIO
! WO∞U∑∞« ’«dÆ_« Ÿ«u≤√ Âbª∑º¢ ô
.qGAL∞« «c≥ w≠ DVD-ROMË CD-ROM ,CD-I ,CD-G ,LD qOGA¢ sJL¥ ô
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ "WRONG DISC FORMAT" W∞U߸ dNE¢ ,’«dÆ_« Ác≥ qGA¢ bM´
.qGAL∞« «c≥ w≠ øUª∞« w≠ UN¥d∑A¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qGA¢ ô bÆ
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ "WRONG REGION CODE" W∞U߸ dNE¢ ,’«dÆ_« Ác≥ qGA¢ bM´
•
•
aºM∞« W¥UL•
… ¸ u B ° p ≤ u ¥ e H K ¢ v ∞ « DVD q Ò G A ± q Ò Å u ¢ Ê √ V π ¥ , p ∞ – V ∂ º ° . a º M ∞ « l M ± q § √ s ± DVD ’ « d Æ √ s ± d O ∏ Ø d Ò H A ¢
l M L ¥ w ∑ ∞ « DVD ’ « d Æ √ s ± W ≥ u A ± … ¸ u Å b § u ¢ , u ¥ b O H ∞ « “ U N § l ± q O Å u ∑ ∞ « b M ´ . u ¥ b O H ∞ « “ U N § l ± f O ∞ , … d ® U ∂ ±
.UNªº≤
pKL¢ w∑∞« Èdî_« W¥dJH∞« WOJKL∞« ‚uI•Ë WOJ¥d±_« ‹«¡«d∂∞« VK© o¥d© s´ aºM∞« lM± WOMI¢ Z∑ML∞« «c≥ q±UJ∑¥
q∂Æ s± aºM∞« lM± WOMI¢ «bª∑ß« i¥uH¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥ .Èdîü« ‚uI∫∞« p∞U±Ë Macrovision Corporation
Vπ¥ ,dî¬ ÷dG∞ «bª∑ßô« bM´ ,jI≠ …œb∫± …b≥UA± ÷dG∞Ë ‰eML∞« w≠ “UNπ∞« «c≥ qLF∑º¥Ë ,Macrovision Corporation
.WOºJF∞« WßbMN∞«Ë “UNπ∞« pOJH¢ lML¥ .p∞– vK´ Macrovision Corporation o≠«u¢ Ê√
•
•
5
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 6
œ«bF∑ßô«
’dI∞« qO㧛 rOLB¢
CD-R ’ « d Æ √
.CD-R ’«dÆ√ iF° qOGA¢ r∑¥ ô bÆ ,’dI∞« W∞U•Ë )wBª® d¢uO∂±uØ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qπº±( ’dI∞« qO㧛 “UN§ vK´ «œUL∑´« •
.tKOGA¢ sJL¥ ô t≤_ CD-R media Âbª∑º¢ ô .WIOÆœ 74/XO°UGO± 650 rπ∫° CD-R ’dÆ Âbª∑ß« •
.UNKOGA¢ sJL¥ ô YO• )W°U∑J∞« …œU´ù q°UI∞«( CD-RW media Âbª∑º¢ ô ,UMJL± ÊUØ «–≈ •
.q±UJ∞U° ’dI∞« qOGA¢ pMJL¥ ô ,U•u∑H± q™ ’dI∞« Ê√ ô≈ UIKG± ¡eπ∞« ÊUØ «–« .q±UJ∞U° "UNÆö¨≈" r∑¥ w∑∞« jI≠ CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ •
CD-R MP3 ’ « d Æ √
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB¢ ‹«– MP3 ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‰UJ®√ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 MP3 ’dI∞ nKL∞« rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
.WOºOzd∞« …b•uK∞ ÷dF∞« W®U® vK´ * W±ö´ ÷d´ r∑° ·ußË W¥¸uJ∞« WGK∞U° Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ rßô« ÷dF¥ ·uß ,U¥¸uØ nKL∞« rß« ÊUØ «–« •
.Kbps 128 s± d∂Ø√ W©uGC± dO¨/W©uGC± ‹U≤UO° W∂ºM° UNKO㧛 r¢ ’«dÆ√ Âbª∑ß« •
.".MP3" Ë ".mp3" b¥bL¢ ‹«– ‹UHKL∞« qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.⁄«dH∞« ¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞« vK´ qπºL∞« ¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« qOGA¢ sJL¥ •
.WKπºL∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ r∑¥ s∞Ë qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ö¥u© ‚dG∑º¥ ·uß ,’dI∞« ‚ö¨≈ r∑¥ r∞ «–« •
~ Kbps 32 ,ö∏±( lH¢d± XO° W∂º≤Ë iHªM± XO° W∂ºM° …dHA± ‹UHK± ö∏± ,(Variable Bit Rate : VBR) W´uM∑± XO° W∂º≤ rOLB∑° …dHAL∞« ‹UHKLK∞ •
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« ·c• r∑¥ bÆ ,)Kbps 320
.vBÆ√ b∫Ø «¸Uº± 500 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ «¸Uº± 500 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
.vBÆ√ b∫Ø öO∞œ 300 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ öO∞œ 300 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
?MP3 u ≥ U ±
‰ ¸UB∑î« u≥ MP3
.)128 Kbps*( 1:12 jG{ W∂ºM° nK± rOLB¢ u≥ MP3 Ê≈ .Moving
.ÍœU´ Z±b± ’dI° UNK㧝 w∑∞« WKπºL∞« œ«uLK∞ …d± 12 ‰œUF¥ qO㧛 qLF∞ ,MP3 rOLB¢ «bª∑ß« pMJL¥ ,vMFL°
Pictures Experts Group WØd∫∑L∞« ¸uB∞« W´uLπ± »¸Uπ∑° WIKF∑L∞« MPEGË .MPEG-1 Audio Layer 3
CD-R JPEG ’ « d Æ √
. ".JPEG"Ë ".jpeg" b¥bL¢ ‹«– ‹UHK± qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
. UNKO㧛 r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ sJL¥ ô bÆË qOGA∑∞« ¡b∂∞ ‰u©√ U∑ÆË ‚dG∑º¥ ·uß ,UIKG± ’dI∞« sJ¥ r∞ «–« •
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB∑° JPEG ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‹U±ö´ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 JPEG ’dÆ nK± rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
.⁄«dH∞« ¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞U° qπº± ¡«e§_« œbF∑± ’dÆ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ b• vBÆQØ …¸uÅ9¸999 s¥eª¢ sJL¥ •
.jI≠ …¸uB∞« vM∫M± w≠ JPEG ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ,Kodak/Fuji Picture ‡∞ Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.W∑∂∞« UNKOGA¢ r∑¥ ô bÆ Ë√ ‰u©√ U∑ÆË Kodak/Fuji Picture ¡UM∏∑ßU° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆô« qOGA¢ ‚dG∑º¥ •
w≥
W§ËœËeL∞« D e±¸Ë " Pro Logic" Ë "Dolby" . Dolby Laboratories w∂∞Ëœ q±UF± WØd® s± WBîd∞« X∫¢ ÃU∑≤ù« r∑¥
w∂∞Ëœ q±UF± WØd® © 1992-1997 .W¥dº∞« …¸bBL∞« dO¨ ‰UL´_« .Dolby Laboratories w∂∞Ëœ q±UF± WØdA∞ …¸Uπ∑∞« ‹U±ö´
.W™uH∫± ‚uI∫∞« qØ .Dolby Laboratories
Èdî_« ¸UA∑≤ô« wL∞UF∞« ‹«¡«d∂∞«Ë 5,451,942 WOJ¥d±_« …¡«d∂∞« rƸ . Digital Theater Systems WØd® s± WBîd∞« X∫¢ ÃU∑≤_« r∑¥
.Digital Theater Systems WØdA∞ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ w≥ "DTS Digital Surround"Ë "DTS" .¸UE∑≤ô« W∞U• w≠ ÊuJ¢Ë U≥¸«bÅ≈ r∑¥
.W™uH∫± ‚uI∫∞« qØ .Digital Theater Systems WØd® © 1996
6
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 7
nÅu∞«
- WO±U±_« W•uK∞« WHO™u∞« ¸“
)
)
( XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“
wHKª∞« fØUF∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ÂUE≤ ¸“
w∫∞« jO∫L∞« ‹uB∞« l{Ë ¸“
( WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸“
) ( ·UI¥ù« ¸“
/ bz«e∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ¸“
WOKFH∞« ”√d∞« W´ULß ¸“
‚ö¨ù«/`∑H∞« ¸“
‹uB∞« Èu∑º± rJ∫¢
’dI∞« WOMOÅ
”√d∞« W´ULß f°UÆ
)
( wDª∑∞«Ë vK´√ v∞« WH∞«RL∞« ¸“
œ«bF∑ßô« d®R±
)
( wDª∑∞«Ë qHß√ v∞« WH∞«RL∞« ¸“
RRSS
Êu≠ËdJO± qîœ f°UÆ
) w L Æ d ∞ « w ∞ Ë œ ( DIGITAL DOLBY d ® R ±
LINEAR PCM
) q B H ∞ « ( CHAPTER d ® R ±
) Z ± U ≤ d ∂ ∞ « ( PRGM d ® R ±
d®R±
DSP
d®R±
)Ê«uMF∞«(
DTS
PRO LOGIC II
) ‹ u B ∞ « d ∂ J ± ( SPEAKER d ® R ±
)n∞«RL∞«(
TITLE
TUNER
d®R±
d®R±
PBC d ® R ±
’dÆ d®R±
d®R±
) u ¥ d O ∑ º ∞ « ( STEREO d ® R ±
ÂUEM∞« ‹ôU• ÷d´
RADIO FREQUENCY
d®R±
)u¥œ«d∞« ‹«œœd¢(
7
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 8
- WOHKª∞« W•uK∞« œ«bF∑ßô«
”√ - u¥bO≠ Ãdî qÅu±
,
(S-VIDEO IN) ”√ - u¥bO≠ qîœ qÅuL° «eNπ± Êu¥eHK∑∞« ÊUØ «–«
u¥bOH∞« Ãdî qÅu±
.qGÒALK∞ ”√ - u¥bO≠ Ãdî f°UÆ v∞« tKOÅu∑° rÆ
v∞« (VIDEO IN) Êu¥eHK∑K∞ …¸uB∞« qîœ f°UÆ qÅ
.VIDEO OUT qÅu±
w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÊuJL∞« “UNπ∞« qîœ qÅu±
.wLÆd∞« ÃdªK∞ WK°UI∞« WO§¸Uª∞« ‹«bFL∞« qOÅu¢ q§√ s± t±bª∑ß«
w§¸Uª∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîœ qÅu±
VOLTAGE
SELECTOR
FM
f°UI±
wz«u≥ qÅu±
COMPONENT VIDEO OUTPUT
5.1 ‹uB∞« ‹«d∂J± Ãdî ·«d©√
)ÊuJL∞« u¥bOH∞« Ãdî(
u ¥ œ Ë _ « q î œ q Å u ± qîœ f°UIL° Êu¥eHK∑∞« qOÅu∑° rÆ
w § ¸ U ª ∞ « Ê u J L ∞ « .f°UIL∞« Ác≥ v∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞«
AM
wz«u≥ qÅu±
WO©uH∞« wI∑M±
)͸UO∑î«(
l°«u∑∞«Ë ‹UI∫KL∞«
)…¸uB∞«( u¥bOH∞« q°UØ
)‹uB∞«( u¥œË_« q°UØ
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
FM w z « u ≥
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
AM w z « u ≥
w∞ü« ‹uB∞« h∫≠ Êu≠ËdJO±
8
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 9
nÅu∞«
- bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ -
Êu¥eHK∑∞« d®R±
TV DVD RECEIVER
DVD ‡ ∞
wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« ¸“
 U ∑ F L ∞ « , u ¥ b O H ∞ « / Ê u ¥ e H K ∑ ∞ « ¸“
d®R±
l{u∞« ¸“
OPEN/CLOSE
TV/VIDEO
DIMMER
MODE
DVD
TUNER
BAND
AUX
‚ö¨ù«/`∑H∞« ¸“
¸“
PL II EFFECT
SLOW
MO/ST
LSM +
LSM –
RRSS
PL II EFFECT ¸ “
u¥dO∑º∞«/ÍœU•_« ,¡wD∂∞« ¸“
RRSS ¸ “
·UI¥ù« ¸“
TUNING/CH
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“
VOLUME
Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢/o∂ºL∞« n∞«RL∞« j∂{ ¸“
SURR.
PLUS
SUPER 5.1
ozUH∞« 5.1 ¸“
‹uB∞« Èu∑º± ¸“
V-H/P
…UMI∞«/WH∞«RL∞« ¸“
INFO
U
MEN
‹U±uKFL∞« ¸“
E
UT
M
RE
TU
RN
WLzUI∞« ¸“
…œuF∞« ¸“
¸“
n∞«RL∞« W§u± ¸“
- ,+ w∫∞« jO∫L∞« ‹uB∞« l{Ë ¸“
/ bz«e∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ¸“
WOKFH∞« ”√d∞« W´ULß ¸“
DVD
w≠U{ù« ¸“
PL II MODE
PL II MODE
DVD q ∂ I ∑ º ±
r∑J∞« ¸“
ENTER
‰uîb∞«/ÁUπ¢ô« ¸“
TEST TONE
W¥¸U∂∑îô« WLGM∞« ¸“
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
)9 ~ 0( W¥œbF∞« ¸«¸“_«
SLEEP
ÂuM∞« ¸“
“u±d∞« ¸“
LOGO
EZ VIEW
NTSC/PAL
NTSC/PAL
CANCEL
ZOOM
REPEAT
REMAIN
‹uB∞« d¥d∫¢ ¸“
n∞«RL∞« …dØ«– ¸“
ÂËe∞« ¸“
¡UG∞ù« ¸“
,WKNº∞« …b≥UAL∞« ¸“
vI∂∑L∞« ¸“
nOMB∑∞« ¸“
9
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 10
œ«bF∑ßô«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ W¥¸UD∂∞« qîœ√
v∞« W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ b´√
.wKÅ_« ÊUJL∞«
3
Ÿu≤ s± sO∑¥¸UD° qîœ√
v∞« ÁU∂∑≤ô« l± ,1.5V AAA
.)-Ë +( sO∂CI∞« l{u± W∫Å
2
vK´ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
rJ∫∑∞« “UNπ∞ WOHKª∞« W•uK∞«
tOK´ jGC∞U° bF° s´
.rNº∞« ÁUπ¢U° tÆôe≤«Ë
: U¥öª∞« ŸbB¢ Ë√ »dº¢ VMπ¢ q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« l∂¢«
.)-( l± )-( Ë )+( l± )+( : WO∂DI∞« ÁUπ¢ô ÁU∂∑≤ô« l± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ ‹U¥¸UD∂∞« l{ •
.WOD∞uH∞« w≠ nK∑ª¢ bÆ WN°UA∑± Ëb∂¢ w∑∞« ‹U¥¸UD∂∞« .`O∫Å ‹U¥¸UD° Ÿu≤ Âbª∑ß« •
.b•«Ë XÆË w≠ ‹U¥¸UD∂∞« qØ ‰«b∂∑ßU° ULz«œ rÆ •
.…¸«d∫∞« Ë√ W≤uªº∞« v∞« ‹U¥¸UD∂∞« ÷dF¢ ô •
1
d¥c∫¢
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« Èb±
,¡UDGK∞ ÍuKF∞« ¡eπ∞« l≠œ« ,bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ¡UD¨ `∑≠ q§√ s±
.qHß√ v∞≈ tI∞“√ p∞– bF°Ë
.rOI∑º± jª° ¸U∑±√ 7/U±bÆ 23 w∞«u∫° Èb± w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‰ULF∑ß« sJL¥
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ dFA∑º± s± W§¸œ 30 v∑• WOI≠√ W¥Ë«“ w≠ tKOGA¢ UC¥√ sJL¥
10
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 11
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
.WOzU°dNJ∞« WKÅu∞« qB≠Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈ s± bØQ¢ ,t∂OØd¢ Ë√ “UNπ∞« qI≤ q∂Æ
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± fØU´
)R( wHKª∞«/w±U±_«
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± fØU´
)L( wHKª∞«/w±U±_«
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
DVD
ŸUL∑ßô« ÊUJ± ¸UO∑î«
rπ• W≠Uº± s± ‹«d± 3 Ë√ 2.5 w∞«u∫° ŸUL∑ßô« ÊUJ± b¥b∫¢ Vπ¥
.Êu¥eHK∑∞« s± Êu¥eHK∑∞« W®U®
)«bÆ√ 8 ~ 6( d∑± 2.4 ~ 2 "32 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞ : ö∏±
)U±bÆ 13 ~ 11( ¸U∑±√ 4 ~ 3.5 "55 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞
C
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
.WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l± ŸUH¢¸ô« fH≤ w≠ t∂Ød¢ Ê√ qC≠_√ s± •
.…d®U∂± t∑∫¢ Ë√ Êu¥eHK∑∞« ‚u≠ tFC¢ Ê√ UC¥√ pMJL¥ •
.Êu¥eHK∑∞« q±U• X∫¢ Ë√
qÒGA± ÊUJ±
·¸ Ë√ q±U• vK´ qGÒAL∞« l{ •
SW L R
WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J±
v∞≈ WN§u± ,p´UL∑ß« lÆu± ÂU±√ WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.)W§¸œ 45 w∞«u•( qî«b∞«
‹«œœd∑∞« “UNπ± ŸUH¢¸« UNO≠ ÊuJ¥ WI¥dD° ‹uB∞« ‹«d∂J± l{
.pO≤–√ ŸUH¢¸ô« fH≤ w≠ WO∞UF∞«
d∂JL∞ w±U±_« t§u∞« l± ‹uB∞« ‹«d∂JL∞ WO±U±_« WN§«u∞« V¢Ò¸
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± ÂU±√ tF{ Ë√ ÍeØdL∞« ‹uB∞«
•
•
11
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 11:23 AM
Page 12
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ‹uB∞« d∂J± ·«d©√ v∞« WO≠U{ù«Ë ,W¥eØdL∞« ,WOHKª∞«/WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± qÅ
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± fØU´
)L( wHKª∞«/w±U±_«
•
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± fØU´
)R( wHKª∞«/w±U±_«
‹öOÅu∑∞«
dCî√
‚¸“√
iO°√
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
w≤«u§¸√
ÍœU±¸
dL•√
ÊuK∞« WFƸ
w≤«u§¸√
i O ° √ ‚¸“√
w≤«u§¸√
dL•√
ÍœU±¸
.WOºOzd∞« …b•u∞« v∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± qÅ
.pKC≠ s± „öß_« Ê«u∞√ l± ·«d©_« Ê«u∞√ W±¡ö± s± bØQ¢ •
d¥c∫¢
WE•ö±
r∑¥ bÆ ,Êu¥eHK∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± XF{ «–«
w≠ .‹uB∞« d∂JL∞ wºODMGML∞« ‚UDM∞« V∂º° W®UA∞« Êu∞ ‘uA¢
.Êu¥eHK∑∞« “UN§ s´ bOF° ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± l{ ,W∞U∫∞« Ác≥
12
•
◊uIß bM´ Õdπ∞U° Êu∂OB¥ bÆ ‹uB∞« ‹«d∂J± l± Êu∂´ô ‰UH©_« „d∑¢ ô
.‹uB∞« ‹«d∂J±
WO∂DI∞« Ê√ s± bØQ¢ ,‹uB∞« ‹«d∂J± v∞« ‹uB∞« d∂J± „öß√ qOÅu¢ bM´
.W∫O∫Å )-/+(
p∞– V∂º¥ bÆ .WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ ¡UM£√ ‹uB∞« d∂J± ·«d©√ fLK¢ ô
.WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞U° W°UÅù«
•
•
•
HT-DB760T(Ar)~32p
2/12/04 9:20 AM
Page 13
Êu¥eHK∑∞« v∞« u¥bOH∞« qOÅu¢
‹öOÅu∑∞«
VOLTAGE
SELECTOR
TV
Component
Video
S-Video
Composite
Video
.DVD …¸uÅ UN≤Q° ‹U±ö´ UNOK´ l{u¢ bÆ ‹U≤uJLK∞ WKî«b∞« …¸uB∞« ‹öÅu± ,p° ’U�
Download PDF

advertising