Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray Home Cinema System Startup Guide

4-418-181-12(1) (GB-CR-SI-SR-BS-MK-AL)
English
2
(1)
Speaker Installation Guide
Priručnik za postavljanje zvučnika
Navodila za namestitev zvočnikov
Uputstvo za montažu zvučnika
Vodič za instaliranje zvučnika
Наводи за монтирање на звучниците
Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve
Preparing for the front/surround speakers
Подготовка за предните/звучниците за звук во опкружување
1 Remove the screw, then remove the stand and speaker cord.
2 Change the direction of the removed stand and thread the speaker cord
through the hole of the stand.
3 Connect the speaker cord to the speaker.
4 Secure the stand with the screw that you removed in Step 1.
5 Secure the speaker cord in the speaker cord holder.
1 Извадете го шрафот, потоа отстранете ги носачоти кабелот за звучниците.
2 Сменете го правецот на отстранетиот носач и протнете го кабелот
за звучниот низ отворот на носачот.
3 Поврзете го кабелот за звучникот со звучникот.
4 Обезбедете го носачот со шрафот што го извадивте во чекор 1.
5 Обезбедете го кабелот за звучникот во држачот на кабелот за звучникот.
To install speakers on a wall, see the reverse side.
Видете ја задната страна за да ги монтирате звучниците на ѕид.
Hrvatski
3
Colored tube
Cjevčica u boji
Barvni ovoj
Obojena cevčica
Obojena cjevčica
Обоена цевка
Tubi i ngjyrosur
Përgatitja për altoparlantët e përparmë/rrethues
1 Uklonite vijak, a zatim stalak i kabel zvučnika.
2 Promijenite smjer uklonjenog stalka, a kabel zvučnika provucite kroz
rupu stalka.
3 Kabel zvučnika priključite na zvučnik.
4 Stalak pričvrstite vijkom koji ste uklonili u 1. koraku.
5 Kabel zvučnika pričvrstite u držaču kabela zvučnika.
1 Hiqni vidhën më pas hiqni mbajtësen dhe kordonin e altoparlantit.
2 Ndryshoni drejtimin e mbajtëses së hequr dhe filetojeni kordonin
e altoparlantit përmes vrimës së mbajtëses.
3 Lidhni kordonin e altoparlantit me altoparlantin.
4 Siguroni mbajtësen me vidhën që hoqët në Hapin 1.
5 Siguroni kordonin e altoparlantit në mbajtësen e kordonit të altoparlantit.
Upute za postavljanje zvučnika na zid potražite na poleđini.
Për të instaluar altoparlantët në mur, shihni pjesën prapa.
Slovenščina
1 Odvijte vijak ter odstranite stojalo in kabel zvočnika.
2 Spremenite usmerjenost odstranjenega stojala in speljite kabel zvočnika skozi
odprtino na stojalu.
3 Priključite kabel zvočnika na zvočnik.
4 Pritrdite stojalo z vijakom, ki ste ga odvili v 1. koraku.
5 Pritrdite kabel zvočnika v pritrditveni nosilec za kabel zvočnika.
Če želite namestiti zvočnike na steno, glejte hrbtno stran.
BDV-N790W/N590/T79
Srpski
Priprema za prednje/surround zvučnike
©2012 Sony Corporation
5
Installing speakers on a wall
Postavljanje zvučnika na zid
Namestitev zvočnikov na steno
Postavljanje zvučnika na zid
Postavljanje zvučnika na zid
Поставување на звучниците на ѕид
Instalimi i altoparlantëve në mur
1 Odvrnite i uklonite šraf, a zatim postolje i kabl zvučnika.
2 Okrenite postolje koje ste uklonili i provucite kabl zvučnika kroz rupu
na postolju.
3 Povežite kabl zvučnika sa zvučnikom.
4 Pričvrstite postolje šrafom koji ste uklonili u koraku 1.
5 Pričvrstite kabl zvučnika u držač za kabl zvučnika.
Da biste postavili zvučnike na zid, pogledajte suprotnu stranu.
Bosanski
Priprema za prednje/surround zvučnike
Preparing for the front/surround speakers
Priprema za prednje i surround zvučnike
Priprave za postavitev sprednjih zvočnikov/zvočnikov za prostorski zvok
Priprema za prednje/surround zvučnike
Priprema za prednje /surround zvučnike
Подготовка за предните/звучниците за звук во опкружување
Përgatitja për altoparlantët e përparmë/rrethues
1
Colored tube
Cjevčica u boji
Barvni ovoj
Obojena cevčica
Obojena cjevčica
Обоена цевка
Tubi i ngjyrosur
Shqip
Priprema za prednje i surround zvučnike
Priprave za postavitev sprednjih zvočnikov/zvočnikov za prostorski zvok
4
Македонски
1 Uklonite vijak, a zatim uklonite postolje i kabl zvučnika.
2 Promijenite usmjerenje uklonjenog postolja i provucite kabl zvučnika kroz
rupu na postolju.
3 Povežite kabl zvučnika sa zvučnikom.
4 Osigurajte postolje vijkom koji ste ukloniti u koraku 1.
5 Pričvrstite kabl zvučnika u držač kabla zvučnika.
Da biste postavili zvučnike na zid, pogledajte drugu stranu.
English
Hanging the speaker on the wall
Postavljanje zvučnika na zid
Namestitev zvočnika na steno
Postavljanje zvučnika na zid
Vješanje zvučnika na zid
Закачување на звучникот на ѕидот
Varja e altoparlantit në mur
1
4 mm (3/16 in / 3/16 inča / 3/16 palca / 3/16 инчи /
3
/16 inç)
30 mm (1 3/16 in / 1 3/16 inča / 1 3/16 palca / 1 3/16 инчи / 1 3/16 inç)
5 mm (7/32 in / 7/32 inča / 7/32 palca /
7
/32 инчи / 7/32 inç)
13
13
13
10 mm ( /32 in / /32 inča / /32 palca /
13
/32 инчи / 13/32 inç)
Hole on the back of the speaker
Rupa na pozadini zvučnika
Odprtina na zadnji strani zvočnika
Rupa na zadnjoj strani zvučnika
Rupa na stražnjoj strani zvučnika
Отвор на задниот дел на звучникот
Vrima në pjesën e pasme
të altoparlantit
Srpski
Shqip
Caution
 Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be
used.
 Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board
wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them to
the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement is
applied.
 Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation,
insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
Pažnja
 Raspitajte se u prodavnici šrafova ili kod montažera o materijalu od kojeg je
napravljen zid i šrafovima koje treba da koristite.
 Koristite šrafove koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid
od gipsanih ploča izuzetno lomljiv, dobro pričvrstite šrafove za noseću gredu
i zašrafite ih u zid. Montirajte zvučnike na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
 Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja do kojih je došlo zbog nepravilnog
postavljanja, nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog zašrafljivanja, prirodnih
nepogoda itd.
1 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each
speaker.
2 Fasten the screws to the wall.
1 Pripremite šrafove (ne isporučuju se) koji odgovaraju rupi na zadnjoj strani
svakog zvučnika.
2 Pričvrstite šrafove u zid.
Leave a space between the wall and the head of the screw.
For the center speaker: 4 mm to 6 mm
For the other speakers: 5 mm to 7 mm
Ostavite prostor između zida i glave šrafa.
Za centralni zvučnik: 4 mm do 6 mm
Measure the distance between the screws before fastening the screws to the wall.
For the center speaker: 154 mm
For the other speakers: 40 mm
Izmerite udaljenost između šrafova pre nego što ih pričvrstite u zid.
Za centralni zvučnik: 154 mm
Za ostale zvučnike: 40 mm
3 Hang the speaker on the screws.
Za ostale zvučnike: 5 mm do 7 mm
3 Okačite zvučnik na šrafove.
Kujdes
 Kontaktoni me një dyqan lëndësh ndërtimi ose montues në lidhje me materialin
e murit ose vidhat që do të përdoren.
 Përdorni vidha që janë të përshtatshme për materialin e murit dhe forcën e tij.
Duke qenë se muret prej gipsi janë veçanërisht të brishtë, vidhat montojini mirë
te një tra dhe shtrëngojini në mur. Instalojini altoparlantët mbi një mur vertikal
dhe të sheshtë të përforcuar.
 Sony nuk është përgjegjës për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara nga
instalimi i pasaktë, forca e pamjaftueshme e murit ose montimi i pasaktë
i vidhave, fatkeqësitë natyrore, etj.
1 Përgatitni vidha (të paofruara) që janë të përshtatshme për vrimën në pjesën
e pasme të secilit altoparlant.
2 Shtrëngojini vidhat në mur.
Lini një hapësirë mes murit dhe kokës së vidhës.
Për altoparlantin qendror: 4 mm deri 6 mm
Për altoparlantët e tjerë: 5 mm deri 7 mm
Për altoparlantin qendror dhe altoparlantët e llojit të gjatë, matni distancën mes vidhave përpara
se të shtrëngoni vidhat në mur.
Për altoparlantin qendror: 154 mm
Për altoparlantët e tjerë: 40 mm
3 Vareni altoparlantin mbi vidha.
Hrvatski
2 For the center speaker
Za središnji zvučnik
Za osrednji zvočnik
Za centralni zvučnik
Za centralni zvučnik
За централниот звучник:
Për altoparlantin qendror
154 mm
(6 1/8 in / 6 1/8 inča / 6 1/8 palca /
6 1/8 инчи / 6 1/8 inç)
4 mm to 6 mm (3/16 in to 1/4 in)
od 4 mm do 6 mm (3/16 inča)
4–6 mm (3/16 palca)
4 mm do 6 mm (3/16 inča)
4 mm do 6 mm (3/16 inča)
4 мм до 6 мм (3/16 инчи)
4 mm deri 6 mm (3/16 inç)
For the other speakers
Za ostale zvučnike
Za druge zvočnike
Za ostale zvučnike
Za ostale zvučnike
За другите звучници:
Për altoparlantët e tjerë
5 mm to 7 mm (7/32 in to 9/32 in)
od 5 mm do 7 mm (7/32 inča)
5–7 mm (7/32 palca)
5 mm do 7 mm (7/32 inča)
5 mm do 7 mm (7/32 inča)
5 мм до 7 мм (7/32 инчи)
5 mm deri 7 mm (7/32 inç)
3
Oprez
 Informacije o zidnom materijalu ili vijcima koje ćete koristiti zatražite u trgovini
s vijcima ili od instalatera.
 Koristite vijke prikladne za materijal i čvrstoću zida. Budući da je zid
od gipskartonskih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za gredu i pričvrstite
za zid. Zvučnike postavite na okomit i ravan zid na koji se primjenjuje pojačanje.
 Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja uzrokovana neispravnim
postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim postavljanjem vijaka,
prirodnim nezgodama itd.
1 Pripremite vijke (nisu dio paketa) prikladne za rupu na poleđini svakog
zvučnika.
2 Pričvrstite vijke u zid.
Ostavite nešto prostora između zida i glave vijka.
Za središnji zvučnik: 4 mm do 6 mm
Za ostale zvučnike: 5 mm do 7 mm
Izmjerite udaljenost između vijaka prije nego ih pričvrstite u zid.
Za središnji zvučnik: 154 mm
Za ostale zvučnike: 40 mm
3 Objesite zvučnik na vijke.
Bosanski
Oprez
 Raspitajte se u prodavnici vijaka ili kod montažera o materijalu od koga je
napravljen zid i vijcima koje treba koristiti.
 Koristite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid
od gipsanih ploča posebno lomljiv, vijke dobro pritegnite za noseću gredu
i pričvrstite ih za zid. Postavite zvučnike na vertikalan i ravan zid na mjestu
ojačanja.
 Sony nije odgovoran za nezgode ili štetu izazvanu nepravilnim postavljanjem,
nedovoljnom čvrstinom zida ili neodgovarajućim pritezanjem vijaka, prirodnim
nepogodama itd.
1 Pripremite vijke (ne isporučuju se) koji odgovaraju rupi na poleđini svakog
zvučnika.
2 Pritegnite vijke na zid.
Ostavite prostora između zida i glave vijka.
Za centralni zvučnik: 4 mm do 6 mm
Za ostale zvučnike: 5 mm do 7 mm
Izmjerite udaljenost između vijaka prije nego ih pritegnete na zid.
Za centralni zvučnik: 154 mm
Za ostale zvučnike: 40 mm
3 Objesite zvučnik na vijke.
40 mm
(1 5/8 in /1 5/8 inča / 1 5/8 palca /
1 5/8 инчи / 1 5/8 inç)
Slovenščina
Македонски
Pozor
 Če ne veste, iz kakšnega materiala so narejene stene ali kakšne vijake potrebujete
pri montaži, se obrnite na trgovca z orodjem ali monterja.
 Uporabite vijake, ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz
mavčnih plošč še posebno krhka, vijake pritrdite na nosilec, nato pa jih privijte
v steno. Zvočnike namestite navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
 Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi
nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve
vijakov, naravne nesreče itd.
1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani
vsakega zvočnika.
2 Pritrdite vijake v steno.
Med steno in glavo vijaka pustite nekaj prostora.
Za osrednji zvočnik: 4–6 mm
Za druge zvočnike: 5–7 mm
Preden vijake privijete v steno, izmerite razdalje med njimi.
Za osrednji zvočnik: 154 mm
Za druge zvočnike: 40 mm
3 Obesite zvočnik na vijaka.
Внимание
 Контактирајте со продавница за шрафови или со монтажер за материјалот
на ѕидот или за шрафовите што треба да се употребат.
 Употребете шрафови коишто се соодветни за материјалот на ѕидот и за
силата. Бидејќи гипс-картонот е особено кршлив, прикачете ги навртките
безбедно за греда или зацврстете ги на ѕидот. Монтирајте ги звучниците
на вертикален и рамен ѕид каде што се наместени зацврстувања.
 Sony не е одговорен за несреќи или оштетување предизвикани од
несоодветно поставување, недоволна јачина на ѕидот или несоодветно
поставување на шрафовите, природни катастрофи и сл.
1 Подгответе шрафови (не се доставуваат) што се соодветни за отворот
на задниот дел на секој од звучниците.
2 Прицврстете ги шрафовите за ѕидот.
Оставете простор меѓу ѕидот и главата на шрафот.
За централниот звучник: 4 мм до 6 мм
За другите звучници: 5 мм до 7 мм
Измерете го растојанието меѓу шрафовите пред да ги зашрафите за ѕид.
За централниот звучник: 154 мм
За другите звучници: 40 мм
3 Закачете го звучникот за шрафовите
Download PDF

advertising