Sony | BDV-E190 | Sony BDV-E190 BDV-E190 Home Cinema System Startup Guide

4-418-870-41(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR-HU)
(1)
Speaker Installation Guide
Vejledning til installation af højttalere
Kaiuttimen asennusohje
Högtalarinstallationsguide
Guia de instalação dos altifalantes
Οδηγός εγκατάστασης ηχείων
Hoparlör Kurulum Kılavuzu
Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez
English
English
Before you install the speakers and subwoofer, be sure to attach the supplied foot pads
to prevent vibration or movement, as shown in the illustration.
Dansk
Før du monterer højttalere og subwoofer, skal du sørge for at sætte de medfølgende
klæbepuder på som vist i illustrationen for at forhindre vibrationer eller bevægelse.
Suomi
Ennen kaiuttimien ja bassokaiuttimen asentamista kiinnitä mukana toimitetut
pehmusteet kuvan mukaisesti. Näin estät kaiuttimien tärinän ja liikkumisen.
Innan du installerar högtalarna och subwoofern ser du till att sätta fast de medföljande
fotkuddarna för att undvika vibrationer eller rörelse, enligt illustrationen på bilden.
For other speakers
Andre højttalere
Muihin kaiuttimiin
För övriga högtalare
1
Remove the foot pads from
the sheet.
Fjern klæbepuderne fra arket.
Irrota pehmusteet arkista.
Ta bort fotkuddarna från arket.
Huomio
4 mm (3/16 in / 3/16 tommer / 3/16 tuumaa)
30 mm (1 3/16 in / 1 3/16 tommer / 1 3/16 tuumaa)
5 mm (7/32 in / 7/32 tommer /
7
/32 tuumaa)
10 mm (13/32 in / 13/32 tommer /
13
/32 tuumaa)
Hole on the back of the speaker
Hul på bagsiden af højttaleren
Kaiuttimen takana oleva reikä
Hål på baksidan av högtalaren
5 mm to 7 mm (7/32 in to 9/32 in)
5 mm til 7 mm (7/32 til 9/32 tommer)
5–7 mm (7/32–9/32 tuumaa)
5–7 mm
Subwoofer
Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
Center speaker
Centerhøjttaler
Keskikaiutin
Mitthögtalare
Forsigtig
Suomi
Installing speakers on a wall
Montering af højttalerne på en væg
Kaiuttimien asentaminen seinälle
Montera högtalarna på en vägg
2
Front/surround speaker
Front-/surroundhøjttaler
Etu-/surround-kaiutin
Främre högtalare/surroundhögtalare
Dansk
 Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de
skruer, der skal bruges.
 Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du
skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret,
plan og bæredygtig væg.
 Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.
1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af hver
højttaler.
2 Skru skruerne i væggen.
Efterlad tom plads på ca. 5 mm til 7 mm mellem væggen og hovedet på skruen.
3 Hæng højttaleren på skruen.
©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur
For the subwoofer
Subwooferen
Bassokaiuttimeen
För subwoofern
 Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be used.
 Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board wall is
especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them to the wall. Install the
speakers on a vertical and flat wall where reinforcement is applied.
 Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation, insufficient
wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
1 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each
speaker.
2 Fasten the screws to the wall.
Leave a space of about 5 mm to 7 mm between the wall and the head of the screw.
3 Hang the speaker on the screw.
Svenska
BDV-E190
Attaching the foot pads to the speakers/subwoofer for floor installation
Påsætning af klæbepuderne på højttaler/subwoofer ved montering
på et gulv
Pehmusteiden kiinnittäminen kaiuttimiin/bassokaiuttimeen
lattia-asennusta varten
Sätta fast fotkuddarna på högtalarna/subwoofern för golvplacering
Caution
3
 Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
 Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä
ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle
seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta,
heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
1 Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin.
2 Kiinnitä ruuvit seinään.
Jätä noin 5–7 mm:n väli seinän ja ruuvin kannan väliin.
3 Ripusta kaiutin ruuvin varaan.
Svenska
Försiktighet!
 Tala med en järnhandel eller en installatör om väggmaterialet eller vilka skruvar du ska
använda.
Använd
skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte

fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället i en balk som
sedan fästs på väggen. Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där
förstärkningen har fästs.
Sony
åtar sig inte ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga

väggar eller felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer etc.
1 Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålet baktill på högtalaren.
2 Fäst skruvarna i väggen.
Lämna ett mellanrum på 5–7 mm mellan väggen och skruvens huvud.
3 Häng högtalaren på skruven.
Fixar os pés de suporte aos altifalantes/subwoofer para uma instalação
de chão
Προσθήκη μαξιλαριών στα ηχεία/υπογούφερ, για επιδαπέδια
εγκατάσταση
Zemine kurulum için ayak altlıklarının hoparlörlere/
subwoofer'a takılması
A lábpárnák felhelyezése a hangsugárzókra/mélysugárzóra padlón
való használathoz
Português
Português
Antes de instalar os altifalantes e subwoofer, certifique-se de que fixa os pés de suporte
fornecidos de forma a prevenir vibrações ou movimento, como indicado na ilustração.
Ελληνικά
Πριν εγκαταστήσετε τα ηχεία και το υπογούφερ, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει
τα παρεχόμενα μαξιλαράκια για την αποφυγή δονήσεων ή κινήσεων, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
Türkçe
Hoparlörleri ve subwoofer'ı kurmadan önce, titreşimi veya hareketi önlemek için
mutlaka cihazla birlikte verilen ayak altlıklarını resimde gösterildiği gibi takın.
Para o subwoofer
Για το υπογούφερ
Subwoofer için
A mélysugárzó esetén
Magyar
Para os outros altifalantes
Για άλλα ηχεία
Diğer hoparlörler için
A többi hangsugárzóhoz
Remova os pés de suporte
da película.
Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από
το φύλλο.
Ayak altlıklarını kağıttan çıkarın.
Vegye le a lábpárnákat
a burkolatról.
A hangsugárzók és a mélysugárzók elhelyezése előtt a rázkódás és az elmozdulás
elkerülése érdekében szerelje fel a lábpárnákat az ábrán látható módon.
 Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre o material
de construção da parede e os parafusos a utilizar.
 Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede
com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave e depois
à parede. Instale os altifalantes numa parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
 A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada,
pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades
naturais, etc.
1 Prepare parafusos (não fornecidos) adequados ao orifício da parte traseira
de cada altifalante.
2 Fixe os parafusos à parede.
Deixe um espaço aproximado de 5 mm a 7 mm entre a parede e a cabeça do parafuso.
3 Pendure o altifalante no parafuso.
Ελληνικά
Προσοχή
 Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά
τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
 Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς οι
τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες σε
μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο
σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.
 Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη
εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βιδών,
φυσικές καταστροφές, κ.λπ.
1 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για την οπή στην πίσω πλευρά
κάθε ηχείου.
2 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.
Αφήστε κενό διάστημα περίπου 5 mm έως 7 mm μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής
της βίδας.
3 Κρεμάστε το ηχείο στη βίδα.
Instalar os altifalantes numa parede
Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο
Hoparlörlerin duvara takılması
A hangsugárzók felszerelése a falra
1
4 mm (3/16 pol / 3/16 ίντσες /
3
/16 inç / 3/16 in)
30 mm(1 3/16 pol / 1 3/16 ίντσες / 1 3/16 inç)
Altifalante de surround frontal
Εμπρός/περιφερειακό ηχείο
Ön/surround hoparlör
Első/hátsó hangsugárzó
Cuidado
Altifalante central
Κεντρικό ηχείο
Orta hoparlör
Középső hangsugárzó
5 mm (7/32 pol / 7/32 ίντσες /
7
/32 inç / 7/32 in)
10 mm (13/32 pol / 13/32 ίντσες /
/32 inç / 13/32 in)
13
Orifício na parte traseira do altifalante
Οπή στην πίσω πλευρά του ηχείου
Hoparlörün arkasındaki delik
Furat a hangsugárzó hátulján
2
Türkçe
Dikkat
 Duvarın yapıldığı malzemeyle veya kullanılması gereken vidalarla ilgili olarak bir nalbura
veya montaj uzmanına danışın.
 Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Alçı levha
duvarlar çok kırılgan olduğundan, vidaları bir kirişe sağlam şekilde tutturarak duvara
sabitleyin. Hoparlörleri dikey ve düz bir duvardaki güçlendirilmiş bir yere takın.
 Sony, hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması veya doğal
afet vb. nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
1 Her hoparlörün arkasında bulunan delik için uygun vidaları (cihazla birlikte
verilmemiştir) hazırlayın.
2 Vidaları duvara sabitleyin.
Duvar ile vidanın başı arasında 5 mm ila 7 mm boşluk bırakın.
3 Hoparlörü vidaya asın.
Magyar
5 mm a 7 mm (7/32 pol a 9/32 pol)
5 mm έως 7 mm (7/32 ίντσες έως 9/32 ίντσες)
5 mm ila 7 mm (7/32 inç ila 9/32 inç)
5 mm – 7 mm (7/32 in – 9/32 in)
Subwoofer
Υπογούφερ
Subwoofer
Mélysugárzó
3
Figyelem!
 A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon
szakemberhez.
 Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Miután
a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse a falhoz.
A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
 A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből
vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.
1 Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba illeszkedő csavarokat
(külön megvásárolható).
2 Erősítse a csavarokat a falba.
Hagyjon körülbelül egy 5–7 mm-es rést a fal és csavarfej között.
3 Függessze a hangsugárzót a csavarra.
Download PDF