Sony | CCD-TR748E | Sony CCD-TR748E Operating Instructions

3-072-312-61 (1)
Video Camera
Recorder
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Bruksanvisning
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till videokameran och
dess använding. Spara bruksanvisningen.
CCD-TR748E
CCD-TR648E/TR748E
©2002 Sony Corporation
English
Svenska
Welcome!
Välkommen!
Congratulations on your purchase of this Sony
Handycam® camcorder. With your
Handycam®, you can capture life’s precious
moments with superior picture and sound
quality. Your Handycam® is loaded with
advanced features, but at the same time it is
very easy to use. You will soon be producing
home video that you can enjoy for years to
come.
Grattis till ditt val av Sonys videokamera
Handycam®! Med din nya Handycam® kan du
fånga viktiga händelser i ditt liv på ett videoband
med förstklassig bild- och ljudkvalitet.
Denna mångsidiga Handycam® har avancerade
egenskaper, men är ändå enkel att använda.
Snart har du en samling videofilmer som du kan
njuta av i åratal.
VARNING!
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not expose
the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the
cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
2
Utsätt inte videokameran för regn och fukt för
att undvika risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete
till fackkunniga tekniker.
English
Main Features
Taking moving images, and playing them back
• Recording a picture (p. 25)
• Playing back a tape (p. 34)
Others
Functions to adjust exposure in the recording mode
• BACK LIGHT (p. 30)
• NightShot (p. 31)
• PROGRAM AE (p. 46)
• Manual exposure (p. 49)
• Built-in light (p. 57)
Functions to give images more impact
• Digital zoom (p. 27)
The default setting is set to OFF. (To zoom greater than 20×, select the digital zoom power
in D ZOOM in the menu settings.)
• FADER (p. 41)
• Picture effect (p. 44)
• TITLE (p. 52)
Function to give a natural appearance to your recordings
• Manual focus (p. 50)
Functions to use in editing in the recording mode
• Wide mode (p. 39)
• Date and time (p. 33)
• ORC [MENU] (p. 76)
Function to use after recording
• Easy Dubbing (p. 63)
3
Svenska
Huvudegenskaper
Ta rörliga bilder och spela upp dem
•Spela in bilder (sid. 25)
•Spela upp band (sid. 34)
Övriga funktioner
Funktioner för styrning av exponering under inspelning
•BACK LIGHT (sid. 30)
•NightShot (sid. 31)
•PROGRAM AE (sid. 46)
•Manuell exponering (sid. 49)
•Inbyggd belysning (sid. 57)
Funktioner som ger bilderna slagkraft
•Digital zoomning (sid. 27)
Ursprunglig inställning är OFF. (För en zoom högre än 20×, väljer du det digitala
zoomläget D ZOOM i menyinställningarna).
•bildtoning in/ut, FADER (sid. 41)
•Trickbilder (Picture effect) (sid. 44)
•TITLE (sid. 52)
Funktioner som gör att inspelningarna ger ett naturligt intryck
•Manuell inställning av bildskärpa (sid. 50)
Funktioner som används vid redigering under inspelning
•Bredbildsläge (sid.39)
•DATE och TIME (sid. 33)
•ORC (rad på meny) (sid. 81)
Funktioner som du använder efter inspelning
•Snabbkopiering (sid. 63)
4
English
Table of contents
Main Features ................................................... 3
Checking supplied accessories ...................... 7
Quick Start Guide ................................... 8
Getting started
Using this manual ......................................... 12
Step 1 Preparing the power supply ............ 14
Installing the battery pack ..................... 14
Charging the battery pack ..................... 15
Connecting to a wall socket .................. 19
Step 2 Setting the date and time .................. 21
Step 3 Inserting a cassette ............................. 23
Recording – Basics
Recording a picture ....................................... 25
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT ................................ 30
Shooting in the dark
– NightShot ....................................... 31
Superimposing the date and time
on pictures ........................................ 33
Playback – Basics
Playing back a tape ........................................ 34
Viewing the recording on TV ...................... 37
Editing
Dubbing a tape ............................................... 61
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing ....................................... 63
Customizing Your Camcorder
Changing the menu settings ........................ 72
Troubleshooting
Types of trouble and their solutions ........... 84
Self-diagnosis display ................................... 88
Warning indicators and messages .............. 89
Additional Information
About video cassettes ................................... 98
About the “InfoLITHIUM”
battery pack ........................................... 100
Using your camcorder abroad ................... 102
Maintenance information and
precautions ............................................ 103
Specifications ................................................ 109
Quick Reference
Identifying the parts and controls ............. 111
Index .............................................................. 120
Advanced Recording Operations
Using the wide mode .................................... 39
Using the fader function ............................... 41
Using special effects
– Picture effect ......................................... 44
Using the PROGRAM AE function ............. 46
Adjusting the exposure manually ............... 49
Focusing manually ........................................ 50
Superimposing a title .................................... 52
Making your own titles ................................ 55
Using the built-in light .................................. 57
5
Svenska
Innehåll
Huvudegenskaper ........................................... 4
Kontroll av medföljande tillbehör ................. 7
Snabbstart ................................................... 10
Förberedelser
Denna bruksanvisning och dess
användning ............................................. 12
Steg 1 Strömförsörjning ............................... 14
Montering av laddningsbart batteri .... 14
Laddning av batteri ................................ 15
Nätanslutning ......................................... 19
Steg 2 Datum/tidsinställning ..................... 21
Steg 3 Isättning av videokassett ................. 23
Inspelning – Grundläggande
Inspelning på denna videokamera ............. 25
Tagning i motljus
– BACK LIGHT ................................ 30
Tagning av nattscener
– NightShot ....................................... 31
Inspelning med datum och tid ............. 33
Uppspelning – Grundläggande
Uppspelning av videoband .......................... 34
Titta på inspelningar på en TV .................... 37
Avancerad användning av
kameran
Inspelning i wide-format .............................. 39
Bildtoning in/ut ............................................. 41
Inspelning av trickbilder
– Trickbilder ............................................ 44
Exponeringsautomatik PROGRAM AE ..... 46
Fininställning av exponering ....................... 49
Manuell inställning av bildskärpa .............. 50
Pålägg av förvalda rubriker ......................... 52
Lagring av egna texter .................................. 55
Inbyggt videoljus ........................................... 57
6
Redigering
Kopiering av videoband ............................... 61
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering .................................... 63
Skräddarsydda inställningar
Ändring av inställningar på menyer .......... 72
Felsökning
Fel som kan uppstå och motsvarande
åtgärder .................................................... 91
Visning av självdiagnostiska felkoder ........ 95
Varningsindikeringar och meddelanden ... 96
Övrigt
Om videokassetter ......................................... 98
Om “InfoLITHIUM”-batteriet ................... 100
Hur videokameran används
utomlands .............................................. 102
Underhåll/Att observera ........................... 103
Tekniska data ............................................... 110
Snabbguide
Reglage och deras benämningar ............... 111
Alfabetiskt register ...................................... 121
Checking supplied
accessories
Kontroll av
medföljande tillbehör
Make sure that the following accessories are
supplied with your camcorder.
Kontrollera att de nedanstående tillbehören har
levererats med videokameran:
1
2
4
5
3
6
7
8
1 Wireless Remote Commander (1)
(p. 116)
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1),
Mains lead (1) (p. 15)
1 Trådlös fjärrkontroll (1) (sid. 116)
2 Nätadapter AC-L10A/L10B/L10C (1),
Nätkabel (1) (sid. 15)
3 NP-FM30 battery pack (1) (p. 14, 15)
3 Laddningsbart batteri NP-FM30 (1)
(sid. 14, 15)
4 R6 (size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 117)
4 Batterier R6 (storlek AA) för
fjärrkontrollens drift (2) (sid. 117)
5 A/V connecting cable (1) (p. 37)
5 Ljud/videokabel (1) (sid. 37)
6 Shoulder strap (1) (p. 111)
6 Axelrem (1) (sid. 111)
7 Lens cap (1) (p. 25, 115)
7 Objektivskydd (1) (sid. 25, 115)
8 21-pin adaptor (1) (p. 38)
(CCD-TR748E only)
8 21-polig adapter (1) (sid. 38)
(endast CCD-TR748E)
Contents of the recording cannot be
compensated if recording or playback is not
made due to a malfunction of the camcorder,
storage media, etc.
Sony åtar sig inte något som helst ansvar för
att inspelning/uppspelning inte äger rum på
grund av att det uppstått något fel på
videokameran, videobandet m. m.
7
English
Quick Start Guide
This chapter introduces you to the basic features of your
camcorder. See the page in parentheses “( )” for more
information.
Connecting the mains lead
(p. 19)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 14).
Open the DC IN
jack cover.
Quick Start Guide
Connect the plug with
its v mark facing up.
AC power adaptor (supplied)
Inserting a cassette (p. 23)
1 Open the lid of the
cassette compartment,
and press Z EJECT.
The cassette
compartment opens
automatically.
CT
EJE
8
2 Insert a cassette
into the cassette
compartment
with its window
facing out and
the write-protect
tab on the
cassette up.
3 Close the cassette
compartment by
pressing the
mark
on the cassette
compartment. The
cassette compartment
automatically goes
down.
Close the lid of the
cassette compartment.
1 Remove the lens cap.
(p. 25)
2 Set the POWER
PL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
switch to CAMERA
while pressing the
small green button.
The picture appears
in the viewfinder.
RA
Recording a picture
3 Press START/STOP.
PL
AY
POW
ER
OFF(CHG)
CA
ER
ME
RA
Your camcorder
starts recording. To
stop recording, press
START/STOP again.
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record
the date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 21).
Monitoring the playback picture in the
viewfinder (p. 34)
Quick Start Guide
Viewfinder
Use the viewfinder placing your eye against its eyecup.
The picture in the viewfinder is black and white.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 28).
2 Press m to rewind the tape.
REW
3 Press N to start playback.
PLAY
1 Set the POWER
PL
AY
ER
POW
OFF(CHG)
CA
ER
ME
RA
switch to PLAYER
while pressing the
small green button.
NOTE
Do not pick up your camcorder by
the viewfinder or the battery pack.
9
Svenska
Snabbstart
Detta kapitel beskriver de grundläggande egenskaperna på
denna videokamera. Vi hänvisar till sidnumren inom
parentestecken “( )” angående detaljer.
Nätanslutning (sid. 19)
Driv videokameran med det medföljande laddningsbara batteriet när kameran används
utomhus (sid. 14).
Öppna locket till
ingången DC IN.
Snabbstart
Anslut kontakten med
pilen v vänd uppåt.
Medföljande nätadapter
Isättning av kassett (sid. 23)
1 Öppna locket till
kassettfacket och tryck
på Z EJECT.
Facket öppnas
automatiskt.
CT
EJE
10
2 Sätt in kassetten i
kassettfacket
med fönstret
vänt utåt och
med kanten med
tungan som
skyddar bandet
mot radering
vänd uppåt.
3 Stäng kassettfacket
genom att trycka på
märkningen
på
kassettfacket.
Kassettfacket stängs och
skjuts automatiskt ner.
Stäng kassettfacket.
Inspelning på denna videokamera (sid. 25)
2 Håll den lilla, gröna
PL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
låsknappen intryckt
och skjut POWER till
läget CAMERA. En
bild visas i sökaren.
RA
1 Ta loss objektivskyddet.
3 Tryck på START/
PL
AY
POW
ER
OFF(CHG)
CA
ER
ME
RA
STOP.
Videokameran börjar
inspelningen. Avbryt
inspelningen genom
att trycka på
START/STOP igen.
Sökare
Placera ögat mot ögonmusslan för att se det som visas i sökaren.
Bilden som visas i sökaren är svartvit.
Justera sökaren så att den passar ditt öga (sid. 28).
Snabbstart
Datumet och tiden har inte ställts in när du köper videokameran. Ställ in datumet/tiden
om du vill koda inspelningsdatumet/tiden på videobandet under inspelning (sid. 21).
Granskning av videofilm i sökaren (sid. 34)
2 Tryck på m för att snabbspola bandet
bakåt.
REW
3 Tryck på N för uppspelningsstart.
PLAY
PL
AY
ER
POW
OFF(CHG)
CA
ER
ME
låsknappen intryckt
och skjut POWER till
läget PLAYER.
RA
1 Håll den lilla gröna
OBS!
Lyft aldrig videokameran i sökaren
eller batteriet.
11
— Förberedelser —
Denna bruksanvisning
och dess användning
— Getting started —
Using this manual
The instructions in this manual are for the two
models listed in the table below. Before you start
reading this manual and operating your
camcorder, check the model number by looking
at the bottom of your camcorder. The
CCD-TR748E is the model used for illustration
purposes. Otherwise, the model name is
indicated in the illustrations. Any differences in
operation are clearly indicated in the text, for
example, “CCD-TR748E only.”
As you read through this manual, buttons and
settings on your camcorder are shown in capital
letters.
e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear a
beep sound to indicate that the operation is being
carried out.
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller
de två modeller som listas i nedanstående tabell.
Kontrollera allra först modellbeteckningen på
undersidan.
CCD-TR748E visas på illustrationerna i denna
bruksanvisning, om inte en annan
modellbeteckning nämns på en illlustration.
Skillnaderna i tillvägagångssättet anges tydligt i
texten, som t. ex. “gäller CCD-TR748E”.
De engelska benämningarna på reglage och lägen
skrivs med versaler,
som t. ex.: Skjut strömbrytaren POWER till läget
CAMERA.
Pipljudet piper till när en åtgärd utförs på
kameran för att bekräfta kommandot.
Types of differences/Skillnaderna mellan de olika modellerna
CCDDigital zoom/
Digital zoomning
Note on TV colour systems
TV colour systems differ from country to
country. To view your recordings on a TV, you
need a PAL system-based TV.
12
TR648E
TR748E
450×
560×
Att observera angående färgtv-system
Färg-tv-systemet varierar från land till land. För
bildåtergivning på en tv vid uppspelning av ett
videoband på kameran krävs det en tv baserad
på färg-tv-systemet PAL.
Using this manual
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder (on
mounted models only)
Att observera angående
videokamerans skötsel
Sökare och LCD-skärm (gäller endast
berörda modeller)
[a]
[b]
[c]
[d]
Förberedelser
• LCD-skärmen och sökaren är tekniskt
avancerade, precisionstillverkade delar, så
att över 99,99% av de aktiva
färgfosforpunkterna är effektiva
bildpunkter. Det kan emellertid hända att
små svarta och/eller lysande (röda, blå eller
gröna) punkter visas på LCD-skärmen och i
sökaren. Det är helt normalt och beror på
tillverkningsmetoden. Dessa punkter
påverkar inte bildkvaliteten på något sätt.
•Var noga med att videokameran inte blir våt.
Skydda videokameran mot regn och
havsvattenstänk.
Vatten i videokameran resulterar i fel, ibland
t. o. m. i oreparerbara skador, ill. [a].
•Utsätt inte videokameran för temperaturer som
överstiger +60°C, som t. ex. i en bil som står
parkerad i solen, ill. [b].
•Var försiktig när du lämnar kameran liggande
nära ett fönster eller någonstans utomhus. Om
LCD-skärmen/sökaren utsätts för sol under en
längre stund, kan det orsaka fel [c].
•Rikta inte videokameran rakt mot solen. Det
kan resultera i fel på videokameran. Om du vill
filma solen, gör det till exempel i skymning vid
solnedgång, ill. [d].
Getting started
•The LCD screen and the finder are
manufactured using extremely highprecision technology so over 99.99% of the
pixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny black
points and/or bright points (white, red, blue
or green in colour) that constantly appear on
the LCD screen and the finder. These points
are normal in the manufacturing process and
do not affect the recording in any way.
•Do not let your camcorder get wet. Keep your
camcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder get wet may cause your
camcorder to malfunction. Sometimes this
malfunction cannot be repaired [a].
•Never leave your camcorder exposed to
temperatures above 60°C (140°F ), such as in a
car parked in the sun or under direct sunlight
[b].
•Be careful when placing the camera near a
window or outdoors. Exposing the LCD screen,
the finder or the lens to direct sunlight for long
periods may cause malfunctions [c].
•Do not directly shoot the sun. Doing so might
cause your camcorder to malfunction. Take
pictures of the sun in low light conditions such
as dusk [d].
Denna bruksanvisning och dess
användning
13
Step 1 Preparing the
power supply
Installing the battery pack
Slide the battery pack down until it clicks.
Steg 1 Strömförsörjning
Montering av laddningsbart
batteri
Skjut batteriet nedåt så att det klickar till.
To remove the battery pack
Slide the battery pack out in the direction of the
arrow while pressing V BATT down.
Demontering av laddningsbart
batteri
Tryck ned V BATT och skjut ut batteriet i pilens
riktning.
V BATT release lever/
V BATT-spak
14
Step 1 Preparing the power
supply
Charging the battery pack
Ladda batteriet på kameran innan kameran drivs
med batteriet.
Videokameran fungerar bara med
“InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
För mer information om batteriet
“InfoLITHIUM”, se sidan 100.
(1) Öppna locket till ingången DC IN och anslut
kontakten på kabeln från nätadaptern till
ingången DC IN med pilen v på kontakten
vänd uppåt.
(2) Anslut nätkabeln till nätadaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
(4) Skjut strömbrytaren POWER till frånslaget
läge OFF (CHG). Laddningen börjar.
Den återstående batteridrifttiden visas i
minuter i teckenfönstret.
När indikatorn för återstående batteritid ändras
till
, betyder det att uppladdningen är klar.
Vill du ladda upp batteriet helt och hållet
(fullständig laddning) lämnar du batteriet
anslutet i ungefär en timme efter det att den
normala laddningen är klar. Den fullständiga
laddningen är klar när “FULL” visas i
teckenfönstret. Med fullständig laddning kan du
använda batteriet längre.
Förberedelser
4
Laddning av batteri
Getting started
Use the battery pack after charging it for your
camcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series).
See page 100 for details of the “InfoLITHIUM”
battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover and connect the
AC power adaptor supplied with your
camcorder to the DC IN jack with the plug’s v
mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery time
is indicated in minutes on the display
window.
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully charge
the battery (full charge), leave the battery pack
attached for about one hour after normal charge
is completed until “FULL“ appears in the display
window. Fully charging the battery allows you to
use the battery longer than usual.
Steg 1 Strömförsörjning
PL
AY
OFF(CHG)
CA
ER
POWER
ME
RA
FULL
1
2,3
The number in the illustration of the display
window may differ from that on your camcorder.
Siffran i illustrationen av teckenfönstret kan skilja
sig från den du själv ser i kamerans
teckenfönster.
15
16
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Strömförsörjning
After charging the battery pack
Efter att batteriet har laddats
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Koppla ur nätadaptern från ingången DC IN på
kameran.
Note
Prevent metallic objects from coming into contact
with the metal parts of the DC plug of the AC
power adaptor. This may cause a short-circuit,
damaging the AC power adaptor.
Obs!
Var noga med att inga metallföremål kommer i
kontakt med metalldelarna på kontakten på
likströmskabeln. Det kan resultera i kortslutning
och skada nätadaptern.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time you record with the
viewfinder is displayed.
The remaining battery time indicator in the
display window roughly indicates the recording
time with the viewfinder.
Indikator för återstående batteritid
Den återstående batteritiden för inspelning med
sökare visas.
Indikatorn för återstående batteritid i
teckenfönstret visar uppskattad inspelningstid
när du använder sökaren.
Until your camcorder calculates the actual
remaining battery time
“– – – – min” appears in the display window.
Under tiden när videokameran beräknar den
återstående batteridrifttiden,
visas “– – – – min” i teckenfönstret.
While charging the battery pack, no indicator
appears or the indicator flashes in the display
window in the following cases:
– The AC power adaptor is disconnected.
– The battery pack is not installed properly.
– Something is wrong with the battery pack.
Under laddning visas inte den återstående
batteridrifttiden eller så blinkar tiden i
nedanstående fall:
– AC-adaptern är urkopplad.
– Du har inte satt in batteriet på rätt sätt.
– När det är fel på batteriet.
We recommend charging the battery pack in
an ambient temperature of between 10°C to
30°C (50°F to 86°F).
Du rekommenderas att ladda upp batteriet i
en omgivning som håller en temperatur som
ligger mellan 10°C till 30°C.
If the power goes off although the battery
remaining indicator indicates that the battery
pack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that the
indication on the battery remaining indicator is
correct.
Om strömmen slås av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran
ska fungera
Ladda upp batteriet på nytt så att indikatorn för
återstående batteritid visar korrekt värde.
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Strömförsörjning
Charging time/Laddningstid
Full charge (Normal charge)/
Full laddning (Normal uppladdning)
Getting started
145 (85)
150 (90)
240 (180)
260 (200)
330 (270)
360 (300)
Approximate number of minutes to charge an
empty battery pack at 25°C (77°F)
Ungefärlig uppladdningstid (i minuter) för ett
tomt batteri vid 25°C
Förberedelser
Battery pack/
Laddningsbart batteri
NP-FM30
(supplied)/(medföljer)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Recording time/Inspelningstid
Battery pack/
Laddningsbart batteri
NP-FM30
(supplied)/(medföljer)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Continuous*/
Kontinuerlig*
Typical**/
Typisk**
165
90
265
540
640
820
955
145
295
350
450
525
Approximate number of minutes when you use a
fully charged battery pack
* Approximate continuous recording time at
25°C (77°F). The battery life will be shorter if
you use your camcorder in a cold
environment.
** Approximate number of minutes when
recording while you repeat recording start/
stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Ca. minuter när batteriet är fulladdat
* Ca. min. kontinuerlig inspelningstid vid 25°C.
Inspelningstiden blir kortare när det är kallt.
** Ca. min. kontinuerlig inspelningstid när
tagningen sätts igång/avbryts, zoomen
används och strömmen slås på/av upprepade
gånger. Den praktiska batteridrifttiden kan
vara något kortare.
17
Step 1 Preparing the power
supply
Steg 1 Strömförsörjning
Playing time/Uppspelningstid
Battery pack/
Laddningsbart batteri
NP-FM30 (supplied)/(medföljer)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71
NP-FM90
NP-FM91/QM91
Approximate number of minutes when you use a
fully charged battery pack
Approximate continuous playing time at 25°C
(77°F). The battery life will be shorter if you use
your camcorder in a cold environment.
The recording and playing time of a normally
charged battery are about 90% of those of a fully
charged battery.
What is the ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery pack
which can exchange data such as battery
consumption with compatible electronic
equipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series). Your
camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack. “InfoLITHIUM” M
series battery packs have the
mark.
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
18
175
280
570
675
865
1010
Ca. minuter när batteriet är fulladdat
Ungefärlig oavbruten uppspelningstid vid 25°C.
Batteriets livslängd blir kortare om du använder
videokameran där det är kallt.
Tiden för inspelning och uppspelning med ett
normalladdat batteri är ungefär 90 % av den tid
som ett fulladdat batteri kan ge.
Vad är “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” är ett litiumjonbatteri som kan
utbyta information om t.ex. batteriförbrukningen,
med kompatibel elektronisk utrustning. Den här
enheten är kompatibel med “InfoLITHIUM”batterier (M-serien). Videokameran kan enbart
drivas med batterier av typen “InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”-batterier i M-serien är märkta
.
med
“InfoLITHIUM” är ett skyddat varumärke som
registrerats av Sony Corporation.
Step 1 Preparing the power
supply
Connecting to a wall socket
Vi rekommenderar nätdrift med medföljande
nätadapter när kameran skall användas under en
längre tid.
(1) Öppna locket till ingången DC IN och anslut
kontakten på kabeln från nätadaptern till DC
IN med pilen v på kontakten vänd uppåt.
(2) Anslut nätkabeln till nätadaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
2,3
Förberedelser
1
Nätanslutning
Getting started
When you use your camcorder for a long time,
we recommend that you power it from a wall
socket using the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover, and connect the
AC power adaptor to the DC IN jack on your
camcorder with the plug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC power
adaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
Steg 1 Strömförsörjning
19
Step 1 Preparing the power
supply
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC power
source (wall socket) as long as it is connected to
the wall socket, even if the set itself has been
turned off.
Notes
•The AC power adaptor can supply power even
if the battery pack is attached to your
camcorder.
•The DC IN jack has “source priority.” This
means that the battery pack cannot supply any
power if the mains lead is connected to the DC
IN jack, even when the mains lead is not
plugged into a wall socket.
•Place the AC power adaptor near a wall socket.
While using the AC power adaptor, if any
trouble occurs with this unit, disconnect the
plug from the wall socket as soon as possible to
cut off the power.
Using a car battery
Use Sony DC Adaptor/Charger (optional). Refer
to the operating instructions of the DC Adaptor/
Charger for further information.
20
Steg 1 Strömförsörjning
ATT OBSERVERA
Nätströmtillförseln avbryts inte så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, inte ens när
strömmen slås av.
Observera!
•Nätadaptern strömförsörjer videokameran,
oavsett om batteriet har monterats på kameran
eller inte.
•DC IN-kontakten har prioritet. Det betyder att
ingen ström kan tas från batteriet när du har
anslutit kabeln från nätadaptern till DC IN,
oavsett om du har anslutit nätkabeln till ett
nätuttag eller ej.
•Placera AC-adaptern nära vägguttaget.
Om något problem uppstår med enheten
medan du använder AC-adaptern, ska du så
snabbt som möjligt bryta strömmen genom att
koppla ur kontakten från vägguttaget.
Bilbatteridrift
Använd Sony DC-adapter/laddare (tillval). För
mer information, se bruksanvisningen till
DC-adaptern/laddaren.
Set the date and time settings when you use your
camcorder for the first time.
“CLOCK SET“ will be displayed each time when
you set the power switch to CAMERA unless you
set the date and time settings.
If you do not use your camcorder for about
6 months, the date and time settings may be
released (bars may appear) because the built-in
rechargeable battery in your camcorder will have
been discharged.
First, set the year, then the month, the day, the
hour and then the minute.
(1) While your camcorder is in CAMERA mode,
press MENU to display the menu.
,
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
desired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the time
signal. The clock starts to operate.
(7) Press MENU to make the menu disappear.
The time indicator appears.
Ställ in datumet och tiden när du använder
videokameran för första gången.
Om du inte har ställt in datum och tid visas
“CLOCK SET” varje gång du ställer
strömbrytaren i CAMERA-läget.
Om du inte har använt videokameran under
ungefär 6 månader finns det risk för att
inställningarna för datum och tid har gått
förlorade (det kan hända att streck visas i stället
för datum/tid). Orsaken är troligen att det
inbyggda, återuppladdningsbara batteriet i
videokameran har laddats ur.
Ställ in årtalet, månaden, datumet, timtalet och
minuterna i den ordningen.
(1) När videokameran är i CAMERA-läget, visar
du menyn genom att trycka på MENU.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
ikonen
. Tryck på ratten.
(3) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
raden CLOCK SET. Tryck på ratten.
(4) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att ställa
in årtalet. Tryck på ratten.
(5) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att ställa in
månaden, datumet och timtalet. Tryck på ratten.
(6) Ställ in minuterna genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck på ratten vid
tidssignalen. Klockan startar.
(7) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Tidsindikatorn visas.
2
1,7
Förberedelser
Steg 2 Datum/
tidsinställning
Getting started
Step 2 Setting the
date and time
3
MENU
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
– –:– –:– –
2002
1
1
0 0 0 AM
[ ME NU ] : E ND
6
4
2002
1
1
2002
1
1
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
L A NGU AGE
D EMO MOD E
R E T URN
4 7 2002
1 7:3 0:0 0 PM
1 7 3 0 PM
[ ME NU ] : E ND
0 0 0 AM
2002
[ ME NU ] : E ND
0 0 0 AM
21
Step 2 Setting the date and time
Steg 2 Datum/tidsinställning
To check the preset date and time
Kontroll av datum/tid
Press DATE to display the date indicator.
Press TIME to display the time indicator.
Press DATE (or TIME) and then press TIME (or
DATE) to simultaneously display the date and
time indicator.
Press DATE and/or TIME again. The date and/
or time indicator disappears.
Tryck DATE för att kontrollera datumet.
Tryck på TIME för att kontrollera tiden.
För visning av datum och tid samtidigt, trycker
du på DATE (eller TIME), därefter trycker du på
TIME (eller DATE).
Tryck på DATE och/eller TIME. Datumet och
tiden slocknar.
The year changes as follows:
Årtalet ändras enligt nedanstående:
t 1995 T . . . . t 2002 T . . . . t 2079 T
Auto date function
When you use your camcorder for the first time,
turn it on and set the date and time to your local
time before you start recording (p. 21). The date
is automatically recorded for 10 seconds after
you start recording (Auto date function). This
function works only once a day.
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates on
a 24-hour cycle.
Note on the auto date function
You can change the AUTO DATE setting by
selecting ON or OFF in the menu settings. The
auto date function automatically displays the
date once a day.
However, the date may automatically appear
more than once a day if:
– you set the date and time.
– you eject and insert the tape again.
– you stop recording within 10 seconds.
– you set AUTO DATE to OFF once and set it
back to ON in the menu settings.
22
Automatisk kodning av inspelningsdatum
När du använder videokameran för första
gången, slår du på den och ställer in korrekt
datum och tid, innan du börjar spela in (sid. 21).
Efter detta kodas datumet automatiskt på
videobandet (automatisk kodning av datum)
under de första tio sekunderna efter
inspelningsstart. Datumet kodas en gång/
dagligen på isatt videoband.
Att observera angående tidsangivelse
Tidsangivelsen är en 24-timmars tidsangivelse.
Att observera angående automatisk kodning
av datum
Det är möjligt att välja läget ON eller OFF på
raden AUTO DATE på menyn. Efter val av läget
ON visas och kodas datumet en gång/dagligen
på isatt videoband.
Datumet kan också visas oftare i nedanstående
fall:
– ställ datum och tid.
– efter att kassetten först tas ur och därefter sätts
in på nytt,
– när inspelningen avbryts inom tio sekunder
efter inspelningsstart,
– när lägesinställningen på raden AUTO DATE
först ändras till OFF och sedan till ON igen.
When you want to record in the Hi8
system, use Hi8
video cassettes.
(1) Prepare the power supply (p. 14).
(2) Open the lid of the cassette compartment, and
press Z EJECT. The cassette compartment
opens automatically.
(3) Insert a cassette into the cassette compartment
with its window facing out and the writeprotect tab on the cassette up.
(4) Close the cassette compartment by pressing
the
mark on the cassette compartment.
The cassette compartment automatically goes
down.
(5) Close the lid of the cassette compartment.
Om du vill spela in med Hi8
-systemet
använder du videokassetter av formatet Hi8
.
(1) Gör strömkällan klar för videokamerans drift.
Montera/anslut den (sid. 14).
(2) Öppna locket till kassettfacket och tryck på
Z EJECT. Kassettfacket skjuts upp och öppnas
automatiskt.
(3) Sätt in en videokassett i kassettfacket, med
kassettens fönster riktat utåt och kassettens
skrivskyddsflik riktad uppåt.
(4) Stäng kassettfacket genom att trycka på
på kassettfacket. Kassettfacket
märket
skjuts automatiskt ned.
(5) Stäng locket till kassettfacket.
2
3
Förberedelser
Steg 3 Isättning av
videokassett
Getting started
Step 3 Inserting a
cassette
4
CT
EJE
To eject a cassette
Urtagning av videokassett
Follow the procedure above, and eject the
cassette in step 3.
Följ de ovanstående anvisningarna och ta ur
kassetten under punkt 3.
23
24
Step 3 Inserting a cassette
Steg 3 Isättning av videokassett
Notes
•Do not press the cassette compartment down.
Doing so may cause a malfunction.
•The cassette compartment may not be closed
when you press any part of the cassette
compartment other than the
mark.
•Do not pick up your camcorder by the lid of the
cassette compartment.
Observera!
•Tryck inte kassettfacket nedåt. Det kan skada
kameran.
•Det kan hända att kassettfacket inte stängs när
du trycker på någon annan del än märket
på kassettfacket.
•Lyft aldrig videokameran i locket till
kassettfacket.
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette to
expose the red mark.
Hur bandet skyddas mot radering av misstag
Skjut ut den röda tungan så att den täcker hålet
på kassetten.
— Inspelning – Grundläggande —
Inspelning på denna
videokamera
— Recording – Basics —
Recording a picture
1
3
Inspelning – Grundläggande
Inställning av bildskärpa görs automatiskt på
denna videokamera.
(1) Ta loss objektivskyddet genom att trycka in
de två lås som finns på omkretsen. Fäst
objektivskyddet i stödremstampen.
(2) Montera/anslut tillbehöret för
strömförsörjning. Se “Steg 1” – “Steg 3” på
sid. 14 – 24 för detaljerad beskrivning.
(3) Håll den lilla, gröna låsknappen intryckt och
skjut POWER till läget CAMERA.
Videokameran kopplas nu om till beredskap
för inspelningsstart.
(4) Tryck på START/STOP. Videokameran börjar
inspelningen. REC-indikatorn visas.
Inspelningslampan på videokamerans
framsida tänds. Avbryt inspelningen genom
att trycka på START/STOP igen.
Den röda inspelningsindikeringen tänds i
sökaren.
Recording – Basics
Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobs
on its sides and attach the lens cap to the grip
strap.
(2) Install the power source and insert a cassette.
See “Step 1” to “Step 3” for more information
(p. 14 to 24).
(3) Set the POWER switch to CAMERA while
pressing the small green button. Your
camcorder is set to the standby mode.
(4) Press START/STOP. Your camcorder starts
recording. The REC indicator appears. The
recording lamp located on the front of your
camcorder lights up. To stop recording, press
START/STOP again.
The recording lamp lights up in the
viewfinder during recording.
PL
AY
RA
40min
P
REC 0:00:01
Y
LA
POW
ER
OFF(CHG)
CA
ER
2
ME
4
Recording lamp/
Inspelningslampa
OFF(CHG)
CA
ER
POW
ER
ME
RA
Microphone/
Mikrofon
25
Recording a picture
Notes
•Fasten the grip strap firmly.
•Do not touch the built-in microphone during
recording.
Note on Recording mode
Your camcorder records and plays back in the SP
(standard play) mode and in the LP (long play)
mode. Select SP or LP in the menu settings
(p. 76). In the LP mode, you can record twice as
long as in the SP mode. When you record a tape
in the LP mode on your camcorder, we
recommend that you play back the tape on your
camcorder.
To enable smooth transition
You can make the transition between the last
scene you recorded and the next scene smooth as
long as you do not eject the cassette even if you
turn off your camcorder. When you change the
battery pack, set the POWER switch to OFF
(CHG).
If you leave your camcorder in the standby
mode for 5 minutes while the cassette is
inserted
Your camcorder automatically turns off. This is
to save battery power and to prevent battery and
tape wear. To resume the standby mode for
recording, set the POWER switch to OFF (CHG)
once, then turn it to CAMERA, or press START/
STOP without changing the POWER switch
again to start recording.
If your camcorder is in standby mode, with no
cassette inserted, it does not turn off
automatically.
When you record in the SP and LP modes on
one tape or you record some scenes in the LP
mode
The playback picture may be distorted.
To set the counter to 0:00:00
Press COUNTER RESET (p. 113).
26
Inspelning på denna
videokamera
Observera!
•Se till att stödremmen har dragits åt ordentligt.
•Vidrör inte mikrofonen under inspelning.
Om inspelningsläget
Videokameran både spelar in och upp i SP-läget
(standard play) och i LP-läget (long play). Välj SP
eller LP i menyinställningarna (sid. 81). I LP-läget
kan du spela in dubbelt så länge som i SP-läget.
Om du har spelat in ett band i LP-läget
rekommenderas du att använda videokameran
även när du spelar upp bandet.
Smidig bildövergång utan störningar
Bildövergången mellan den senast inspelade och
den nästa scenen blir störningsfri, också när
strömmen slås av, när kassetten inte tas ut ur
kameran mellan inspelningarna. Skjut POWER
till läger OFF (CHG) när du byter ut batteriet mot
ett nytt.
När kameran står i beredskap för
inspelningsstart i över fem minuter och en
kassett ligger i kassettfacket
Strömmen slås automatiskt av. Det sparar
batteriström och förhindrar att batteriet och
bandet slits. Återuppta standbyläget för
inspelning genom att först ställa POWERomkopplaren på OFF (CHG) och sedan på
CAMERA, eller tryck på START/STOP utan att
ändra POWER-omkopplarens läge, för att starta
inspelningen.
Videokameran slås inte av automatiskt när den
är i standbyläge utan att ha någon kassett insatt.
När du spelar in i SP- och LP-lägena på ett
band eller om du spelar in vissa avsnitt i
LP-läget
Det kan hända att det uppstår bildstörningar
(distorsion).
Nollställning av räkneverk till 0:00:00
Tryck på COUNTER RESET (sid. 113).
Inspelning på denna
videokamera
Recording a picture
After recording
Efter avslutad inspelning
(1) Skjut POWER till läget OFF (CHG).
(2) Ta ut kassetten ur kassettfacket.
(3) Sätt på objektivskyddet på objektivet.
After using your camcorder
Remove the battery pack from your camcorder to
avoid turning on the built-in light accidentally.
När du använt videokameran
Ta ut batteriet från videokameran så undviker du
att den inbyggda belysningen slås på av misstag.
Using the zoom feature
Zoomning in/ut
Skjut relativt långsamt på motorzoomspaken för
långsammare zoomning. Skjut snabbt på den för
snabbare zoomning.
Videofilmen blir bättre när zoomen inte används
för ofta.
Sidan “T” : avsedd för zoomning in mot
teleläget (det verkar som om
avståndet till motivet blir kortare)
Sidan “W” : avsedd för zoomning ut mot
vidvinkelläget (det verkar som om
avståndet till motivet blir längre)
W
W
To use zoom greater than 20×
Zoom greater than 20× is performed digitally.
To activate digital zoom, select the digital zoom
power in D ZOOM in the menu settings. The
digital zoom function is set to OFF as a default
setting (p. 74).
The picture quality deteriorates as the picture is
processed digitally.
The right side of the bar shows the digital
zooming zone.
The digital zooming zone appears when
you select the digital zoom power in
D ZOOM in the menu settings./
Zonen till höger om mittlinjen är zonen för
digital zoom.
Den digitala zoomningszonen visas efter
val av ett digitalt zoomningsläge på raden
D ZOOM på menyn.
T
W
T
Inspelning – Grundläggande
Move the power zoom lever a little for a slower
zoom. Move it further for a faster zoom.
Using the zoom function sparingly results in
better-looking recordings.
“T” side: for telephoto (subject appears closer)
“W” side: for wide-angle (subject appears farther
away)
Recording – Basics
(1) Set the POWER switch to OFF (CHG).
(2) Eject the cassette.
(3) Attach the lens cap.
T
Använda en zoom som är större än 20×
En zoom större än 20× utförs digitalt.
Du aktiverar den digitala zoomen genom att
välja digitalt zoomningsläge under D ZOOM i
menyinställningarna. Digital zoomning är ställd
på OFF som ursprungsläge (sid. 79).
Bildkvaliteten försämras när bilden behandlas
digitalt.
W
T
27
Recording a picture
Notes on digital zoom
•Digital zoom starts to function when zoom
exceeds 20×.
•The picture quality deteriorates as you go
toward the “T” side.
When you shoot close to a subject
If you cannot get a sharp focus, move the power
zoom lever to the “W” side until the focus is
sharp. You can shoot a subject that is at least
about 80 cm (about 2 feet 5/8 in.) away from the
lens surface in the telephoto position, or about
1 cm (about 1/2 in.) away in the wide-angle
position.
To record pictures with the
viewfinder
– Adjusting the viewfinder
Adjust the viewfinder lens to your eyesight so
that the indicators in the viewfinder come into
sharp focus.
Inspelning på denna
videokamera
Att observera angående digital zoom
•Över 20× gångers zoomning görs digitalt.
•Bildkvaliteten blir emellertid sämre när motivet
zoomas mot teleläget “T”.
Vid närbildstagning
Och när bildskärpan inte ställs in på rätt sätt,
skjut då motorzoomspaken mot läget “W” tills
bildskärpan blir bra. Närbildsgränsen i teleläget
är ca. 80 cm och i vidvinkelläget ca. 1 cm, räknat
från objektivets framsida.
När sökaren används
– Ställ in sökarlinsen
Ställ in sökarlinsen enligt din syn så att
indikeringarna visas tydligt i sökaren.
Lyft upp sökaren och vrid på spaken för
inställning av sökarlinsen.
Lift up the viewfinder and move the viewfinder
lens adjustment lever.
Viewfinder backlight
You can change the brightness of the backlight.
Select VF B.L. in the menu settings (p. 75).
28
Bakgrundsbelysning i sökaren
Du kan ändra ljusstyrkan på
bakgrundsbelysningen. Välj VF B.L. i
menyinställningarna (sid. 80).
Inspelning på denna
videokamera
Recording a picture
Indicators displayed in the
recording mode
Indikeringarna som visas under
inspelning
The indicators are not recorded on tape.
Indikeringarna spelas inte in på bandet.
[b] [c] [d]
40min
Remaining battery time indicator
The remaining battery time indicator indicates
the approximate recording time. The indicator
may not be correct, depending on the conditions
in which you are recording.
0:00:01
[f]
[a]: Återstående batteridrifttid
[b]: Indikering för Hi8-format
visas under Hi8-inspelning/uppspelning.
[c]: Indikering för bandhastighet
[d]: STBY/REC (inspelningsberedskap/
inspelning)
[e]: Räkneverk
[f]: Mätare för återstående bandlängd
visas när en kassett ligger i kameran några
sekunder efter inspelnings- eller
uppspelningsstart.
Inspelning – Grundläggande
[a]: Remaining battery time indicator
[b]: Hi8 format indicator
This appears while playing back or recording
in Hi8 format.
[c]: Recording mode indicator
[d]: STBY/REC indicator
[e]: Tape counter indicator
[f]: Remaining tape indicator
This appears after you insert a cassette and
record or play back for a while.
REC
[e]
Recording – Basics
[a]
Indikator för återstående batteritid
Indikatorn för återstående batteritid visar den
ungefärliga inspelningstiden.
Inspelningsförhållandena kan i vissa fall göra att
indikatorn inte visar rätt värde.
29
Recording a picture
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT
Inspelning på denna
videokamera
Tagning i motljus
– BACK LIGHT
When you shoot a subject with the light source
behind the subject or a subject with a light
background, use the backlight function.
Använd motljuskompensering när ljuskällan
finns bakom motivet eller vid inspelning av ett
motiv mot en ljus bakgrund.
Press BACK LIGHT in CAMERA mode.
The . indicator appears in the viewfinder.
To cancel, press BACK LIGHT again.
Tryck på BACK LIGHT när strömbrytaren står i
läget CAMERA.
. visas i sökaren.
Tryck en gång till på BACK LIGHT för att koppla
ur motljuskompensering.
BACK LIGHT
If you press EXPOSURE when shooting backlit
subjects
The backlight function will be cancelled.
30
Om EXPOSURE trycks in när
motljuskompensering används,
kopplas motljuskompensering automatiskt ur.
Inspelning på denna
videokamera
Recording a picture
Shooting in the dark
– NightShot
While your camcorder is in CAMERA mode,
slide NIGHTSHOT to ON.
and “NIGHTSHOT” indicators flash in the
viewfinder. To cancel the NightShot function,
slide NIGHTSHOT to OFF.
Med funktionen NightShot kan du fotografera i
mörker. Du kan t.ex. använda den här funktionen
för att med gott resultat spela in nattlevande djur
och den omgivning de lever i.
Skjut först POWER till läget CAMERA och sedan
NIGHTSHOT till läget ON.
och “NIGHTSHOT” blinkar i sökaren. Skjut
NIGHTSHOT till läget OFF för att koppla ur
detta läge.
Recording – Basics
The NightShot function enables you to shoot a
subject in a dark place. For example, you can
satisfactorily record the environment of
nocturnal animals for observation when you use
this function.
Tagning av nattscener
– NightShot
Inspelning – Grundläggande
ON
OFF
NIGHTSHOT
Infrared rays emitter/
IR-sändare
Using the NightShot Light
När skall N.S.-ljuset användas
The picture will be clearer with the NightShot
Light on. To enable the NightShot Light, set
N.S.LIGHT to ON in the menu settings (p. 74).
Använd N.S.-ljuset för att ta tydligare bilder i
läget NightShot. Välj läget ON på raden
N.S.LIGHT på menyn (sid. 79).
31
Recording a picture
Notes
•Do not use the NightShot function in bright
places (ex. outdoors in the daytime). This may
cause your camcorder to malfunction.
•When you keep NIGHTSHOT setting to ON in
normal recording, the picture may be recorded
in incorrect or unnatural colours.
•If focusing is difficult with the autofocus mode
when using the NightShot function, focus
manually.
While using the NightShot function, you
cannot use the following functions:
– Exposure
– PROGRAM AE
NightShot Light
NightShot Light rays are infrared and so are
invisible. The maximum shooting distance using
the NightShot Light is about 3 m (10 feet).
32
Inspelning på denna
videokamera
Observera!
•Använd inte läget NightShot när det är ljust
(som utomhus under dagtid). Det kan resultera
i fel vid inspelning.
•Om du har NIGHTSHOT ställt på ON vid
normal inspelning kan det hända att bilden
spelas in med fel eller onaturliga färger.
•Ställ in bildskärpan manuellt när autofokus inte
ställer in skärpan på rätt sätt.
Du kan inte använda nedanstående
funktioner i läget NightShot:
– fininställning av exponering,
– exponeringsautomatiken PROGRAM AE
N.S.-ljus
N.S.-ljusstrålarna är infraröda strålar och
osynliga. Det maximala avståndet är ca. 3 m när
N.S.-ljuset används vid tagning i mörker.
Inspelning på denna
videokamera
Recording a picture
Superimposing the date and
time on pictures
Press DATE to record the date.
Press TIME to record the time.
Press DATE (or TIME), then press TIME (or
DATE) to record the date and time.
DATE
When you purchase your camcorder, the clock
setting is set to off. Set the date and time to your
local time before using (p. 21).
Note
The date and time indicators recorded manually
cannot be deleted.
If you do not record the date and time in the
picture
Record the date and time in the black screen as
the background for about 10 seconds, then erase
the date and time indicators before starting
actual recording.
Tryck på DATE för att spela in datumet.
Tryck på TIME för att spela in tiden.
Tryck först på DATE (eller TIME) och sedan på
TIME (eller DATE) för att spela in datumet och
tiden.
Tryck en gång till på DATE och/eller TIME.
Datumet och/eller tiden slocknar.
Inspelning – Grundläggande
Press DATE and/or TIME again. The date and/
or time indicator disappears.
Datumet och/eller tiden som visas i sökaren kan
spelas in som bildpålägg.
Följ nedanstående anvisningar i CAMERA-läget.
Recording – Basics
You can record the date and/or time displayed in
the viewfinder superimposed on the picture.
Carry out the following operations in CAMERA
mode.
Inspelning med datum och tid
TIME
Varken datumet eller tiden har ställts in när du
köper denna videokamera. Ställ in datumet och
tiden (sid. 21) innan du börjar använda kameran.
Obs!
Datumet och/eller tiden som har spelats in kan
inte raderas.
När datumet och tiden inte skall spelas in på
bandet
Spela först in datumet och tiden under ca. tio
sekunder mot svart bakgrund (ingen bild) och
tryck sedan på TIME och/eller DATE före själva
inspelningsstarten så att datumet/tiden slocknar.
33
— Uppspelning – Grundläggande —
Uppspelning av
videoband
— Playback – Basics —
Playing back a tape
You can monitor playback picture on a TV screen
after connecting your camcorder to a TV or VCR.
You can also monitor the playback picture in the
viewfinder. You can control playback using the
Remote Commander supplied with your
camcorder.
(1) Install the power source and insert the
recorded tape.
(2) Set the POWER switch to PLAYER while
pressing the small green button.
(3) Press m to rewind the tape.
(4) Press N to start playback.
Anslut videokameran direkt till en tv eller en
video som anslutits till en tv för bildåtergivning
på tv:n. Du kan också granska den uppspelade
bilden i sökaren. Den medföljande fjärrkontrollen
kan också användas för att styra uppspelningen.
(1) Montera/anslut strömkällan och sätt in
videokassetten.
(2) Håll den lilla, gröna låsknappen intryckt och
skjut POWER till läget PLAYER.
(3) Tryck på m för att snabbspola bandet bakåt.
(4) Tryck på N för att spela upp bandet.
3
4
REW
PLAY
2
PL
AY
RA
34
To stop playback
Hur uppspelningen avbryts
Press x.
Tryck på x.
ME
1
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
Playing back a tape
Uppspelning av videoband
To display the screen indicators
– Display function
Press DISPLAY on the Remote Commander
supplied with your camcorder.
The indicators appear on the TV screen.
To make the indicators disappear, press
DISPLAY again.
För att visa skärmindikatorerna
– Visningsfunktion
Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen.
Indikeringarna visas på tv:n.
Tryck en gång till på DISPLAY för att koppla ur
indikeringarnas visning på tv:n.
Playback – Basics
DISPLAY
Olika sätt att spela upp bandet
To operate video control buttons, set the
POWER switch to PLAYER.
Tryck på knapparna för styrning av bandgång
när POWER står i läget PLAYER.
To view a still image (playback
pause)
För att titta på en stillbild (paus vid
uppspelning)
Press X during playback. To resume playback,
press X or N.
Tryck på X under uppspelning. För att återuppta
uppspelningen trycker du på X eller N.
To advance the tape
Snabbspolning framåt
Press M in the stop mode. To resume normal
playback, press N.
Tryck på M i stoppläge. Tryck på N för att
spela upp bandet.
To rewind the tape
Snabbspolning bakåt
Press m in the stop mode. To resume normal
playback, press N.
Tryck på m i stoppläge. Tryck på N för att
spela upp bandet.
To locate a scene monitoring the
picture (picture search)
Bildsökning
Keep pressing m or M during playback. To
resume normal playback, release the button.
Uppspelning – Grundläggande
Various playback modes
Håll m eller M intryckt under uppspelning.
Släpp upp den intryckta knappen för att återgå
till vanligt sätt att spela upp bandet.
35
Playing back a tape
Uppspelning av videoband
To monitor the high-speed picture
while advancing or rewinding the
tape (skip scan)
Bildsökning under bandets pågående
snabbspolning framåt/bakåt
Keep pressing m while rewinding or M while
advancing the tape. To resume rewinding or
advancing, release the button.
To view the picture at slow speed
(slow playback)
36
Håll m intryckt under snabbspolning bakåt
eller M under snabbspolning framåt. Släpp upp
den intryckta knappen för att återgå till
snabbspolning bakåt eller framåt.
Tidsfördröjd uppspelning
Press y on the Remote Commander during
playback. To resume normal playback, press N.
Tryck på y på fjärrkontrollen under
uppspelning. Tryck på N för att återgå till
vanligt sätt att spela upp bandet.
In the various playback modes
Sound is muted.
Att observera angående uppspelning
Ljudet dämpas.
When the playback pause mode lasts for
5 minutes
Your camcorder automatically enters the stop
mode. To resume playback, press N.
När pausen varat i fem minuter,
kopplas kameran automatiskt om till stoppläge.
Tryck på N för att fortsätta med uppspelningen.
If slow playback lasts for about 1 minute
Your camcorder automatically returns to normal
speed.
När tidsfördröjd uppspelning pågått i en
minut
kopplas kameran automatiskt om till
uppspelning med normalfart.
When you play back a tape recorded in the LP
mode
Noise may appear during the playback pause
mode, slow playback or picture search.
När du spelar upp ett band som spelats in i LPläget
kan det uppstå störningar under paus,
tidsfördröjd uppspelning eller bildsökning.
When you play back a tape in reverse
Horizontal noise may appear at the centre or top
and bottom of the screen. This is not a
malfunction.
Under uppspelning bakåt
kan det uppstå horisontella störningar upptill
eller nedtill på bilden. Det är vanligt och anger
inte fel på videokameran.
Titta på inspelningar
på en TV
Connect your camcorder to your TV with the
A/V connecting cable supplied with your
camcorder to watch the playback picture on the
TV screen. You can operate the playback control
buttons in the same way as when you monitor
playback pictures on the viewfinder. We
recommend that you power your camcorder
from the wall socket using the AC power
adaptor, when monitoring the playback picture
on the TV screen (p. 19). Refer to the operating
instructions of your TV.
För att visa den uppspelade bilden på TVskärmen ansluter du videokameran till TVn med
A/V-kabeln som följer med videokameran. Du
kan använda kontrollknapparna för uppspelning
på samma sätt som när du tittar på bilden i
sökaren. När du tittar på uppspelningen på en
TV-skärm, rekommenderas du att ansluta
videokameran till ett vägguttag med hjälp av
AC-adaptern (sid. 19). Mer information finns i
bruksanvisningen till TVn.
Open the jack cover. Connect your camcorder to
the TV using the A/V connecting cable. Then, set
the TV/VCR selector on the TV to VCR.
Öppna locket till in/utgångarna. Använd den
medföljande ljud/videokabeln för att ansluta
kameran till tv:n. Ställ in tv/videoväljaren på
tv:n i läget Video.
S VIDEO OUT
IN
A/ V OUT
S VIDEO
VIDEO
Uppspelning – Grundläggande
Yellow/Gul
Playback – Basics
Viewing the recording
on TV
AUDIO
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
Black/Svart
: Signal flow/signalflöde
If your TV is already connected
to a VCR
Om tv:n redan har anslutits till
en video
Connect your camcorder to the LINE IN input on
the VCR by using the A/V connecting cable
supplied with your camcorder. Set the input
selector on the VCR to LINE.
Anslut videokameran till ingångarna LINE IN på
videon med medföljande ljud/videokabel. Ställ
in ingångsväljaren på videon i läget LINE.
37
Viewing the recording on TV
To connect to a TV without
Video/Audio input jacks
Use a PAL system RFU adaptor (optional).
Refer to the operating instructions of your TV
and the RFU adaptor.
If your TV/VCR has a 21-pin
connector (EUROCONNECTOR)
Titta på inspelningar på en TV
Anslutning till en tv utan video/
ljudingångar
Använd en PAL-RFU-adapter (tillval).
Vi hänvisar till bruksanvisningen som levereras
med tv:n, respektive RFU-adaptern angående
detaljer.
Om tv:n/videon har en 21-polig
Scart-kontakt (EUROCONNECTOR)
– CCD-TR748E only
– Endast CCD-TR748E
Use the 21-pin adaptor supplied with your
camcorder.
Använd den medföljande 21-poliga Scartadaptern.
TV
If your TV has an S video jack
Connect using an S video cable (optional) to
obtain optimum quality screen images. With this
connection, you do not need to connect the
yellow (video) plug of the A/V connecting cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks on both your camcorder and the TV.
38
Om tv:n har en S-videoingång
Du får optimal bildkvalitet om du ansluter med
en S-videokabel (tillval). Med den här
anslutningen behöver du inte ansluta
A/V-kabelns gula kontakt (video).
Anslut S-videokabeln (tillval) till Svideokontakten på både videokameran och TVn.
— Avancerad användning av kameran —
— Advanced Recording Operations —
Using the wide mode
You can record a cinema-like picture (CINEMA)
or a 16:9 wide picture to watch on the 16:9 widescreen TV (16:9FULL). Refer to the operating
instructions of your TV.
16:9FULL
The picture during recording in the 16:9FULL
mode [e], or playing back on a normal TV [f] or a
wide-screen TV [g] is horizontally compressed.
If you set the screen mode of the wide-screen TV
to the full mode, you can watch correctly
proportioned images in wide-screen format [h].
På denna videokamera är det möjligt att spela in i
bioduksformatet (läget CINEMA) eller i wideformatet 16:9 (läget 16:9FULL) för
bildåtergivning på en wide-tv. Vi hänvisar till
bruksanvisningen som levereras med tv:n.
Läget CINEMA (bioduksformat)
Ett svart band visas på bildens nedre respektive
övre kant under inspelning i CINEMA-format,
ill. [a], och vid bildvisning på en tv i
standardformat, ill. [b], eller på en tv i wideformat, ill. [c]. Efter val av läget Zoom på en
wide-tv, ill. [d], visas inte de svarta banden.
Läget 16:9FULL (wide-format)
Bilden under inspelning i läget 16:9FULL, ill. [e],
eller vid bildvisning på en tv i standardformat,
ill. [f], eller på en wide-tv, ill. [g]. Bilden
komprimeras i sidled. Efter val av läget WIDE
(16:9) på en wide-tv, ill. [h], ser bilden helt
naturlig ut.
CINEMA
[a]
CINEMA
[c]
[d]
[f]
16:9FULL
[e]
Avancerad användning av kameran
[b]
Advanced Recording Operations
CINEMA
Black bands appear on the screen during
recording in the CINEMA mode [a], playing
back on a normal TV [b] or a wide-screen TV [c].
If you set the screen mode of a wide-screen TV to
the zoom mode, a picture without black bands
appears [d].
Inspelning i wideformat
16:9FULL
[g]
[h]
39
Using the wide mode
Inspelning i wide-format
In CAMERA mode, set 16:9WIDE to CINEMA or
16:9FULL in
in the menu settings (p. 74).
I CAMERA-läget väljer du önskat läge (CINEMA
eller 16:9FULL) under
CAMERA SET på
raden 16:9WIDE på menyn (sid. 79).
MENU
To cancel the wide mode
Återgång till vanligt bildformat
Set 16:9WIDE to OFF in the menu settings.
Välj OFF på raden 16:9WIDE på menyn.
If the wide mode is set to 16:9FULL
The SteadyShot function does not work. If you
select 16:9FULL in the menu settings when the
flashes and
SteadyShot function is working,
the SteadyShot function does not function.
Om bredbildsläget är ställt på 16:9FULL
Funktionen SteadyShot kan inte användas. Om
du väljer 16:9FULL i menyinställningarna när
och
funktionen SteadyShot är aktiv, blinkar
SteadyShot-funktionen kopplas sedan bort.
In the wide mode
You cannot select the bounce function with
FADER.
I bredbildsläget
Du kan inte välja funktionen BOUNCE med
FADER.
Date or time indicator
When you record in the 16:9FULL mode, the date
or time indicator will be widened on wide-screen
TVs.
Att observera angående visning av datum/tid
Under bildåtergivning på en wide-tv från ett
band som har spelats in i läget 16:9FULL, sprids
siffrorna i datumet och tiden ut över
bildskärmen.
During recording
You cannot change or cancel the wide mode.
When you cancel the wide mode, set your
camcorder to the standby mode and then set
16:9WIDE to OFF in the menu settings.
40
Under inspelning
Wide-läget kan inte ändras eller kopplas ur.
Koppla först om kameran till beredskapsläge för
att koppla ur det valda läget för wide-format.
Välj därefter läget OFF på raden 16:9WIDE på
menyn.
Using the fader
function
Bildtoning in/ut
You can fade in or out to give your recording a
professional appearance.
Du kan tona in eller ut och på så sätt ge
inspelningen en mer professionell framtoning.
FADER
Advanced Recording Operations
M.FADER
(mosaic)/(mosaik)
STRIPE
MONOTONE
When fading in, the picture gradually changes
from black-and-white to colour.
When fading out, the picture gradually changes
from colour to black-and-white.
MONOTONE
Under bildtoning in ändras bilden gradvis från
en svart/vit bild till en färgbild.
Under bildtoning ut ändras bilden gradvis från
en färgbild till en svart/vit bild.
Avancerad användning av kameran
BOUNCE
(Fade in only)/
(endast bildtoning in)
41
Using the fader function
Bildtoning in/ut
(1) When fading in [a]
In the standby mode, press FADER until the
desired fader indicator flashes.
When fading out [b]
In the recording mode, press FADER until the
desired fader indicator flashes.
The indicator changes as follows:
(1) Bildtoning in [a]
Tryck gång på gång på FADER, när
videokameran står i beredskap för
inspelningsstart, så att indikeringen för önskat
bildtoningssätt börjar blinka.
Bildtoning ut [b]
Tryck på FADER under inspelning så att
indikeringen för valt bildtoningssätt börjar
blinka.
Indikeringen ändras enligt nedanstående:
FADER t M.FADER t STRIPE
no indicator T MONOTONE T BOUNCE*
The last selected fader mode is indicated first
of all.
FADER t M.FADER t STRIPE
ingen
noindikering
indicator T MONOTONE T BOUNCE*
Indikeringen för det senast valda
bildtoningssättet visas först.
* Fade in only
(2) Press START/STOP. The fader indicator stops
flashing.
After the fade in/out is carried out, your
camcorder automatically returns to the
normal mode.
* endast bildtoning in
(2) Tryck på START/STOP för inspelningsstart.
Indikeringen slutar blinka.
Efter bildtoning in/ut återgår videokameran
automatiskt till vanlig inspelning.
1
FADER
42
FADER
To cancel the fader function
Hur bildtoning in/ut kopplas ur
Before pressing START/STOP, press FADER
until the indicator disappears.
Tryck gång på gång på FADER, så att
indikeringen för valt bildtoningssätt slocknar,
innan du trycker på START/STOP.
Using the fader function
Bildtoning in/ut
The date, time indicator and title do not fade
in or fade out
Erase them before operating the fader function if
they are not needed.
Datumet, tiden eller rubriken som visas i
sökaren tonas inte in/ut
Koppla ur visning av dem före övergång till
bildtoning när inspelning av datum/tid eller
rubrik inte är så viktigt.
While using the bounce function, you cannot
use the following functions:
– Focus
– Zoom
– Picture effect
Att observera angående Bounce
Indikeringen BOUNCE visas inte i nedanstående
fall:
– D ZOOM är aktiverad i menyinställningarna
– Wide-läge
– Trickbild
– PROGRAM AE
Advanced Recording Operations
Note on the bounce function
The BOUNCE indicator does not appear in the
following mode or functions:
– D ZOOM is activated in the menu settings
– Wide mode
– Picture effect
– PROGRAM AE
Efter val av Bounce kan inte de nedanstående
funktionerna användas:
– Fokusering
– Zoomning
– Trickbild
Avancerad användning av kameran
43
Using special effects
– Picture effect
Inspelning av trickbilder
– Trickbilder
You can digitally process images to obtain special
effects like those in films or on the TV.
Bilderna behandlas digitalt för att få fram samma
slags speciella trickbilder som används i filmer
och tv-program.
PASTEL [a] :
The contrast of the picture is
emphasised, and the picture
looks like an animated cartoon.
NEG.ART [b] : The colour and brightness of the
picture are reversed.
SEPIA :
The picture is sepia.
B&W :
The picture is monochrome
(black-and-white).
SOLARIZE [c] : The light intensity is clearer, and
the picture looks like an
illustration.
MOSAIC [d] : The picture is mosaic.
SLIM [e] :
The picture expands vertically.
STRETCH [f] : The picture expands
horizontally.
44
PASTEL [a] :
kontrasten förstärks. Bilden
ändras till en pastellfärgad bild
som liknar bilderna i en ritad
film.
NEG.ART [b] : de skuggiga och ljusa delarna på
bilden kastas om.
SEPIA:
bilden färgas sepiabrun.
B&W:
bilden ändras till en svart/vit
bild.
SOLARIZE [c]: ljusare bild med skarp
solkontrast som ser ut som en
illustration.
MOSAIC [d] : bilden ändras till en mosaikbild.
SLIM [e] :
bilden expanderar vertikalt.
STRETCH [f] : bilden expanderar horisontellt.
Using special effects
– Picture effect
Inspelning av trickbilder
– Trickbilder
(1) In CAMERA mode, select P EFFECT in
in
the menu settings (p. 74).
(2) Select the desired picture effect mode in the
menu settings, then press the SEL/PUSH
EXEC dial.
(1) Välj P EFFECT under
på menyn
(på sid. 79) i CAMERA-läget.
(2) Välj önskad trickbild på menyn och tryck på
ratten SEL/PUSH EXEC.
MENU
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E O F F
P E F F ECT
PASTE L
RE T URN
N EG . A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
MOS A I C
SL IM
S T RE T CH
[ ME N U ] : E N D
Avbryta funktionen för bildeffekt
Set P EFFECT to OFF in the menu settings.
Välj läget OFF på raden P EFFECT på menyn.
When you set the POWER switch to OFF (CHG)
Your camcorder automatically returns to the
normal mode.
När du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG).
kopplas videokameran om till vanligt läge.
Avancerad användning av kameran
To cancel the picture effect function
Advanced Recording Operations
1
45
Using the PROGRAM
AE function
Exponeringsautomatik
PROGRAM AE
You can select PROGRAM AE (Auto Exposure)
mode to suit your specific shooting requirements.
Du kan välja PROGRAM AE (autoexponering),
som ställer in exponeringen efter rådande
förhållanden.
SPOTLIGHT (Spotlight)
This mode prevents people’s faces, for example,
from appearing excessively white when shooting
subjects lit by strong light in the theatre.
PORTRAIT (Soft portrait)
This mode brings out the subject while creating a
soft background for subjects such as people or
flowers.
SPORTS (Sports lesson)
This mode minimises shake on fast-moving
subjects such as in tennis or golf.
BEACH&SKI (Beach & ski)
This mode prevents people’s faces from
appearing dark in strong light or reflected light,
such as at a beach in midsummer or on a ski
slope.
SUNSETMOON (Sunset & moon)
This mode allows you to maintain atmosphere
when you are recording sunsets, general night
views, fireworks displays and neon signs.
LANDSCAPE (Landscape)
This mode is for when you are recording distant
subjects such as mountains and prevents your
camcorder from focusing on glass or metal mesh
in windows when you are recording a subject
behind glass or a screen.
46
SPOTLIGHT (tagning i strålkastarljus)
Detta läge förhindrar att ansiktena blir för ljusa
under tagning i starkt ljus som skådespelare på
en teaterscen.
PORTRAIT (tagning av porträtt)
Detta läge framhäver motivet, personen eller
blommorna, mot en mjuk bakgrund.
SPORTS (tagning av sportscener)
Detta läge minimerar skakningarna på motiv
som rör sig snabbt, som en flygande tennisboll
eller ett golfsving.
BEACH&SKI
(tagning på en badstrand eller i snö)
Detta läge förhindrar att ansiktena på personerna
i solsken eller motiv som reflekterar ljus blir för
mörka vid tagning på en badstrand omkring
midsommartiden eller i ett vintrigt snölandskap i
bergen.
SUNSETMOON
(tagning vid solnedgång och i månsken)
Detta läge framhäver atmosfären under
inspelning av ett motiv vid solnedgång,
nattscener, ett fyrverkeri och lysande
neonskyltar.
LANDSCAPE (tagning av landskapsbilder)
Använd detta läge under tagning av motiv på
långt avstånd, som bergstoppar, och vid tagning
av motiv bakom ett fönster, ett nät m. m för att
spela in tydliga bilder.
Using the PROGRAM AE function
(1) In CAMERA mode, select PROGRAM AE in
in the menu settings (p. 74).
(2) Select the desired PROGRAM AE mode in the
menu settings, then press the SEL/PUSH
EXEC dial.
Exponeringsautomatik PROGRAM
AE
på menyn
(1) Välj PROGRAM AE under
(sid. 79) i CAMERA-läget.
(2) Välj önskat PROGRAM AE-läge på menyn
och tryck på ratten SEL/PUSH EXEC.
1
[ ME N U ] : E N D
To cancel the PROGRAM AE function
Avbryta PROGRAM AE-funktionen
Set PROGRAM AE to AUTO in the menu
settings.
Välj läget AUTO på raden PROGRAM AE på
menyn.
Advanced Recording Operations
MENU
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E A U T O
P E F F ECT
S PO T L I GH T
RE T URN
POR T R A I T
S POR T S
B E ACH& S K I
S U N S E T MOON
L ANDSCA P E
Avancerad användning av kameran
47
Using the PROGRAM AE function
Notes
•In the spotlight, sports lesson and beach & ski
modes, you cannot take close-ups. This is
because your camcorder is set to focus only on
subjects in the middle to far distance.
•In the sunset & moon and landscape modes,
your camcorder is set to focus only on distant
subjects.
•The bounce function with FADER does not
work in the PROGRAM AE mode.
•While setting NIGHTSHOT to ON, the
PROGRAM AE function does not work.
(The indicator flashes.)
Even if the PROGRAM AE function is selected
You can adjust the exposure manually.
If you are recording under a discharge tube
such as a fluorescent lamp, sodium lamp or
mercury lamp
Flickering or changes in colour may occur in the
following modes. If this happens, turn the
PROGRAM AE function off:
– Soft portrait mode
– Sports lesson mode
48
Exponeringsautomatik PROGRAM
AE
Observera!
•I lägena för tagning i strålkastarljus, av
sportscener och för tagning på badstrand och i
snö är det inte möjligt att ta närbilder, beroende
på att kameran ställer in bildskärpan bara på
motiv längre borta från kameran.
•I läget för tagning vid solnedgång och i
månsken och i det för tagning av
landskapsbilder ställer videokameran in
skärpan endast på motiv på långt avstånd.
•Funktionen BOUNCE med FADER fungerar
inte i PROGRAM AE-läget.
•Vid tagning i mörker (med NIGHTSHOT i läget
ON) kan inte exponeringsautomatiken
PROGRAM AE kopplas in. (indikeringen
blinkar.)
Även om PROGRAM AE-funktionen är vald
Du kan justera exponeringen manuellt.
Om du filmar under en urladdningslampa,
som t.ex. ett lysrör, en natrium- eller
kvicksilverlampa
Fladder eller färgförändringar kan uppstå i
följande lägen. I så fall avbryter du PROGRAM
AE-funktionen:
– Mjukt porträttläge
– Sportläge
Adjusting the
exposure manually
Fininställning av
exponering
You can manually adjust and set the exposure.
Adjust the exposure manually in the following
cases:
– The subject is backlit
– Bright subject and dark background
– To record dark pictures (e.g. night scenes)
faithfully
Fininställning av exponering används för
manuell inställning av exponering.
I nedanstående fall:
– under tagning av ett motiv i motljus,
– under tagning av ljusa motiv mot mörk
bakgrund,
– för att spela in mörka scener (som nattscener)
verklighetstrogna.
(1) I CAMERA-läget trycker du på EXPOSURE.
Exponeringsmätaren visas i sökaren.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att
fininställa ljusstyrkan.
1
EXPOSURE
To return to the automatic exposure
mode
Återgång till automatisk inställning
av exponering
Press EXPOSURE.
Tryck på EXPOSURE.
Note
When you adjust the exposure manually, the
backlight function does not work in CAMERA
mode.
Obs!
När du ställer in exponeringen manuellt fungerar
inte motljusfunktionen i CAMERA-läget.
Your camcorder automatically returns to the
automatic exposure mode:
– if you change the PROGRAM AE mode
– if you slide NIGHTSHOT to ON
Avancerad användning av kameran
2
Advanced Recording Operations
(1) In CAMERA mode, press EXPOSURE.
The exposure indicator appears in the
viewfinder.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the
brightness.
Videokameran kopplas automatiskt om till
automatisk exponering:
– om du ändrar PROGRAM AE-läget
– så fort du skjuter NIGHTSHOT till läget ON
49
Focusing manually
Manuell inställning av
bildskärpa
You can gain better results by manually adjusting
the focus in the following cases:
•The autofocus mode is not effective when
shooting:
– subjects through glass coated with water
droplets.
– horizontal stripes.
– subjects with little contrast with backgrounds
such as walls and sky.
•When you want to change the focus from a
subject in the foreground to a subject in the
background.
•Shooting a stationary subject when using a
tripod.
Bildkvaliteten blir bättre i nedanstående fall när
bildskärpan ställs in manuellt:
•När autofokus inte ställer in bildskärpan rätt
under tagning av:
– motiv genom en glasruta täckt med
vattendroppar.
– motiv med horisontella ränder.
– motiv med dålig kontrast, som en vägg eller
himlen.
•När skärpan skall ändras från ett motiv i
förgrunden till ett motiv i bakgrunden.
•Under tagning av ett stillastående motiv med
kameran på stativ.
(1) In CAMERA mode, press FOCUS.
The 9 indicator appears in the viewfinder.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to sharpen
focus.
(1) I CAMERA-läget trycker du på FOCUS.
9-indikatorn visas i sökaren.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC så att
bildskärpan blir bästa möjliga.
FOCUS
To return to the autofocus mode
Press FOCUS.
Återgång till automatisk inställning
av bildskärpa
Tryck på FOCUS.
50
Focusing manually
Manuell inställning av bildskärpa
To focus precisely
Adjust the zoom by first focusing at the “T”
(telephoto) position and then shooting at the “W”
(wide-angle) positon. This makes focusing easier.
Exakt inställning av bildskärpa
Ställ först in skärpan i teleläget “T”, zooma sedan
mot vidvinkelläget “W” och börja spela in i
vidvinkelläget. Det gör skärpeinställningen
enklare.
When you shoot close to the subject
Focus at the end of the “W” (wide-angle)
position.
Istället för 9 visas de nedanstående
indikeringarna:
vid inspelning av ett motiv på långt avstånd
från videokameran.
när avståndet till motivet är för kort.
Advanced Recording Operations
9 changes to the following indicators:
when recording a distant subject.
when the subject is too close to focus on.
Inspelning av motiv nära kameran
Ställ in bildskärpan i vidvinkelläget “W”.
Avancerad användning av kameran
51
Superimposing a title
52
Pålägg av förvalda
rubriker
You can select one of eight preset titles and two
custom titles (p. 55). You can also select the
language, colour, size and position of titles.
Åtta förvalda rubriker finns lagrade i
videokamerans textminne och två egna kan
lagras i minnet (sid. 55). Det är också möjligt att
välja önskat språk, önskad färg, önskad storlek
och önskat textläge på bilden.
(1) In CAMERA mode, press TITLE to display
the title menu.
,
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
then press the dial.
(3) Select the desired title in the menu settings,
then press the SEL/PUSH EXEC dial.
The titles are displayed in the language you
selected.
(4) Change the colour, size, or position, if
necessary.
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the colour, size, or position, then press the
dial. The item appears.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired item, then press the dial.
3 Repeat steps 1 and 2 until the title is laid
out as desired.
(5) Press the SEL/PUSH EXEC dial again to
complete the setting.
(6) Press START/STOP to start recording.
(7) When you want to stop recording the title,
press TITLE.
(1) Tryck på TITLE i CAMERA-läget.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
ikonen
. Tryck på ratten.
(3) Välj önskad titel från menyinställningarna,
tryck sedan på SEL/PUSH EXEC-ratten.
Titlarna visas på det språk du valt.
(4) Ändra färg, storlek och/eller läge vid behov.
1 Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att
välja färgen, storleken eller läget. Tryck på
ratten. Vald egenskap visas.
2 Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att
ändra den valda egenskapen. Tryck på
ratten.
3 Följ igen anvisningarna enligt punkterna
1 och 2 tills du är nöjd med rubriken.
(5) Tryck på ratten SEL/PUSH EXEC för att
avsluta inställningen.
(6) Tryck på START/STOP för att börja filma.
(7) Tryck på TITLE för att avbryta pålägg av den
valda rubriken.
Pålägg av förvalda rubriker
Superimposing a title
1
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
[ T I T L E ] : E ND
3
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
Advanced Recording Operations
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
Press TITLE while you are recording, and carry
out steps 2 to 5. When you press the SEL/PUSH
EXEC dial at step 5, the title is superimposed.
To select the language of a preset
title
If you want to change the language, select
before step 2. Then select the desired language
and return to step 2.
Note
Both the date and time or either of them may not
be displayed depending on the size or position of
the title.
If you display the menu or title menu while
superimposing a title
The title is not recorded while the menu or title
menu is displayed.
Pålägg av rubrik under inspelning
Tryck på TITLE under inspelning och följ
anvisningen från punkt 2 till punkt 5. När du
trycker på ratten SEL/PUSH EXEC enligt punkt
5, filmas rubriken som pålägg på bilden.
Språkval
Välj ikonen
före övergång till punkt 2. Välj
önskat språk och fortsätt enligt punkt 2.
Avancerad användning av kameran
To superimpose the title while you
are recording
Obs!
Det kan hända att datumet/tiden inte visas, eller
att varken datumet eller tiden visas, beroende på
storleken på rubriken eller på textläget på bilden.
Att öppna huvudmenyn eller titelmenyn
under pålägg av vald rubrik
Rubriken spelas inte in under tiden då menyn
visas.
53
Pålägg av förvalda rubriker
Superimposing a title
To use the custom title
If you want to use the custom title, select
step 2.
in
Title setting
•The title colour changes as follows:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•The title size changes as follows:
SMALL y LARGE
You cannot input 13 characters or more in
LARGE size. If you input more than 12
characters, the title size returns to SMALL even
if you select LARGE.
•The title position changes as follows:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
The larger the position number, the lower the
title is positioned.
When you select the title size “LARGE,” you
cannot choose position 9.
When you select the title size “LARGE” in the
CINEMA mode, you cannot choose position
8 nor 9.
When you are selecting and setting the title
You cannot recording the title displayed on the
screen.
When you superimpose a title while you are
recording
The beep does not sound.
While you are playing back
You can superimpose a title. However, the title is
not recorded on tape.
You can record a title when you dub a tape
connecting your camcorder to the VCR with the
A/V connecting cable.
54
Pålägg av egen text
Välj ikonen
enligt punkt 2 när du vill
använda en egen text som lagrats i minnet.
Inställning av rubrikegenskaper
•Färgen ändras enligt nedanstående:
WHITE (vit) y YELLOW (gul) y VIOLET
(lila) y RED (röd) y CYAN (blågrå) y
GREEN (grön) y BLUE (blå)
•Storleken ändras enligt nedanstående:
SMALL (liten) y LARGE (stor)
Du kan mata in högst 12 tecken i storleken
LARGE. Om du matar in fler än 12 tecken
växlas titelns storlek till SMALL även om du
valt LARGE.
•Textläget ändras enligt nedanstående:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Ju högre lägesnummer, desto längre ner
placeras rubriken.
Efter val av “LARGE” till rubrikstorlek kan inte
läge 9 väljas.
Efter val av “LARGE” till storlek och CINEMA
till bildformat är det inte möjligt att välja 8 eller
9 till textläge.
Under val och inställning av rubriken
Du kan inte spela in den titel som visas på
skärmen.
Pålägg av rubrik under pågående inspelning
Pipljudet piper inte till för att ange
inspelningsstart.
När du spelar upp bilden
Du kan lägga en titel ovanpå bilden. Titeln spelas
däremot inte in på bandet.
Å andra sidan kan du spela in titeln om du
kopierar (“dubbar”) ett band genom att använda
A/V-kabeln för att ansluta videokameran till en
videobandspelare.
Lagring av egna
texter
You can make up to two titles and store them in
your camcorder. Each title can have up to
20 characters.
(1) In CAMERA or PLAYER mode, press TITLE.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
,
then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
first line (CUSTOM1 SET) or the second line
(CUSTOM2 SET), then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
column of the desired character, then press
the dial.
(5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired character, then press the dial.
(6) Repeat steps 4 and 5 until you have selected
all characters and completed the title.
(7) To finish making your own titles, turn the
SEL/PUSH EXEC dial to select [SET], then
press the dial. The title is stored in memory.
(8) Press TITLE to make the title menu disappear.
Två egna rubriker kan lagras i textminnet på
denna videokamera. Texten kan bestå av upp till
20 tecken.
(1) Tryck på TITLE när POWER står på
CAMERA eller PLAYER.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
ikonen
. Tryck på ratten.
(3) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
första raden CUSTOM1 SET eller den andra
CUSTOM2 SET. Tryck på ratten.
(4) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
önskad teckenkolumn. Tryck på ratten.
(5) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
önskat tecken. Tryck på ratten.
(6) Följ igen anvisningarna från punkt 4 till 5 tills
hela texten har matats in.
(7) Avsluta genom att vrida på ratten SEL/PUSH
EXEC och välja [SET]. Tryck på ratten. Texten
har lagrats i minnet.
(8) Tryck på TITLE så att menyn slocknar.
2
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
P1
T I T L E SET
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Avancerad användning av kameran
1
Advanced Recording Operations
Making your own
titles
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
55
Making your own titles
Lagring av egna texter
To change a title you have stored
Ändring av lagrade texter
In step 3, select CUSTOM1 SET or CUSTOM2
SET, depending on which title you want to
change, then press the SEL/PUSH EXEC dial.
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select [C], then
press the dial to delete the title. The last character
is erased. Enter the new title as desired.
Välj CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET enligt
punkt 3, beroende på den text som skall ändras.
Tryck på ratten SEL/PUSH EXEC. Vrid på ratten
SEL/PUSH EXEC för att välja [C]. Tryck på
ratten för att radera tecken. Det sista tecknet
raderas. Mata in önskade tecken för att ändra
texten.
If you take 5 minutes or longer to enter
characters in the standby mode while a
cassette is in your camcorder
The power automatically turns off. The
characters you have entered remain stored in
memory. Set the POWER switch to OFF (CHG)
once, and turn it to CAMERA again, then
proceed from step 1.
We recommend setting the POWER switch to
PLAYER or removing the cassette so that your
camcorder does not automatically turn off while
you are entering title characters.
If you select [cP2]
The menu for selecting alphabet and Russian
characters appears. Select [cP1] to return to the
previous screen.
To erase a character
Select [C]. The last character is erased.
To enter a space
Select [Z& ? !], then select the blank part.
56
När det tar fem minuter eller längre tid att
mata in tecknen och en kassett ligger i
kassettfacket,
slås strömmen automatiskt av. Tecknen, som har
matats in, hålls kvar i minnet. Skjut POWER först
till läger OFF (CHG) och sedan till läget
CAMERA igen. Fortsätt från och med punkt 1.
Vi rekommenderar att POWER skjuts till läget
PLAYER eller att kassetten tas ur så att strömmen
inte slås av under inmatning av tecken.
Efter val av [cP2]
visas menyn för val av det ryska alfabetet. De
ryska tecknen visas. Välj [cP1] för att återgå till
föregående meny.
Radera ett tecken
Välj [C]. Det sista tecknet raderas.
Inmatning av ett mellanslag
Välj [Z& ? !] och mata sedan in ett mellanrum.
Inbyggt videoljus
You can use the built-in light to suit your
shooting situation. The recommended distance
between the subject and camcorder is about 1.5 m
(5 feet).
Det inbyggda videoljuset kan användas när
belysningen är dålig. Det rekommenderade
avståndet från videokameran till motivet är ca.
1,5 m.
Press LIGHT repeatedly until the
indicator appears in the viewfinder while your
camcorder is in CAMERA mode.
The built-in light turns on.
If you turn the POWER switch to OFF (CHG), the
built-in light turns off simultaneously. You
cannot turn the built-in light on by turning the
POWER switch to CAMERA again.
To turn on the built-in light again, press LIGHT
again in CAMERA mode.
När videokameran är i CAMERA-läget trycker
du på LIGHT flera gånger tills indikatorn
visas i sökaren.
Det inbyggda videoljuset slås på. När POWER
skjuts till läget OFF (CHG), slås det inbyggda
videoljuset av. Videoljuset kan inte slås på
genom att igen skjuta POWER till läget
CAMERA.
För att slå på videoljuset trycker du en gång till
på LIGHT i CAMERA-läget.
LIGHT
To turn off the built-in light
Hur videoljuset släcks
Press LIGHT repeatedly until no indicator
appears in the viewfinder.
Tryck på LIGHT flera gånger tills ingen indikator
visas i sökaren.
To turn on the built-in light
automatically
Automatiskt påslag av videoljuset
Press LIGHT repeatedly until the
indicator appears in the viewfinder.
The built-in light automatically turns on and off
according to the ambient brightness.
Tryck på LIGHT flera gånger tills indikatorn
visas i sökaren.
Det inbyggda videoljuset tänds och släcks enligt
belysningsförhållandena.
Avancerad användning av kameran
Built-in light/
Inbyggd belysning
Advanced Recording Operations
Using the built-in
light
57
Using the built-in light
CAUTION
ATT OBSERVERA
Be careful not to touch the lighting section,
because the plastic window and surrounding
surfaces are hot while the light is on. It
remains hot for a while after the light is
turned off.
Vidrör inte videoljuset. Plastfönstret och
ytorna omkring det blir heta när videoljuset
lyser. Det tar en stund efter att ljuset har
släckts innan ytorna svalnar.
FARA!
DANGER
Not to be handled by children.
Emits intense heat and light.
Use with caution to reduce the risk of fire or
injury to persons.
Do not directly aim the light at persons or
materials from less than 1.22 m (4 feet) during
use and until cool.
Turn the built-in light off when not in use.
Bör inte hanteras av barn.
Sprider intensiv värme och ljus.
Använd med försiktighet; det finns risk för
brand och personskador.
Rikta aldrig ljuset direkt mot människor eller
något som befinner sig närmare än 1,22 m
under användning. Vänta tills den har svalnat.
Stäng av det inbyggda ljuset när du inte
använder det.
When you press LIGHT
The indicator changes as follows:
När LIGHT trycks in,
ändras indikeringen enligt nedanstående:
no indicator
Notes
•The built-in light turns off automatically in the
following cases:
– When it stays on in the AUTO mode
) for more than 5 minutes.
(
– When you leave it on for more than 5 minutes
with no cassette inserted or after the tape has
run out.
To turn the built-in light on again, press
LIGHT again.
•The battery pack discharges quickly while the
built-in light is turned on. Turn it off when not
in use.
•When you do not use your camcorder, turn the
built-in light off and remove the battery pack to
avoid turning on the built-in light accidentally.
•When flickering occurs while shooting in the
AUTO mode (
), press LIGHT until the
indicator appears.
•The built-in light may turn on/off when you
use the PROGRAM AE or backlight function
while shooting in the AUTO mode (
).
58
Inbyggt videoljus
ingen indikering
Observera!
•I nedanstående fall slås det inbyggda
videoljuset automatiskt av:
– När den står påslagen i AUTO-läget
(
) under mer än 5 minuter.
– Om det tar över fem minuter innan kassetten
sätts in eller om bandet tar slut när videoljuset
är på.
Tryck en gång till på LIGHT för att slå på
videoljuset.
•Batteriet laddas ut snabbt när det inbyggda
ljuset är påslaget. Slå av det när det inte
används.
•Slå av videoljuset när videokameran inte skall
användas och ta loss batteriet för att undvika
att videoljuset tänds av misstag.
•Om det uppstår fladder i bilden när du filmar i
), trycker du på LIGHT
AUTO-läget (
tills indikatorn
visas.
•Den inbyggda belysningen kan slås på/av när
du använder PROGRAM AE eller
motljusfunktionen och filmar i AUTO-läget
(
).
Using the built-in light
Inbyggt videoljus
•The built-in light may turn off when inserting
or ejecting a cassette.
•When you use the conversion lens (optional),
the built-in light is blocked and may not
illuminate the subject properly.
•Den inbyggda belysningen kan slås av när du
sätter in eller tar ut en kassett.
•När du använder konversionslinsen (tillval)
blockeras den inbyggda belysningen och då
kanske inte motivet blir tillräckligt belyst.
Replacing the bulb
Byte av halogenlampa
4
2
3
NOTE
Be sure to align the tab with the
groove when inserting.
Avancerad användning av kameran
1
Använd halogenlampan Sony XB-3D (tillval).
Den medföljande halogenlampan finns inte att
köpa i handeln. Använd därför halogenlampan
Sony XB-3D.
Demontera/koppla ur strömkällan före
lampbyte.
(1) Håll en metalltråd intryckt i hålet under det
inbyggda videoljuset och dra ut
videoljushuset.
(2)Vrid videoljushuset moturs för att ta loss
videoljuset.
(3) Använd en torr tygbit för att hålla i lampan
och byt ut lampan.
(4) Sätt tillbaka lampfästet genom att vrida det
medurs och sätt sedan tillbaka videoljushuset.
Advanced Recording Operations
Use the Sony XB-3D halogen lamp (optional).
The supplied halogen lamp is not commercially
available. Purchase the Sony XB-3D halogen
lamp.
Remove the power source before replacing the
bulb.
(1) Remove the built-in light unit while pushing
the hole under the built-in light unit using a
wire.
(2) Turn the bulb housing anticlockwise and
detach from the built-in light unit.
(3) Replace the bulb using a dry cloth.
(4) Attach the bulb housing by turning it
clockwise, then replace the built-in light unit.
OBS!
Var noga med att passa ihop
fliken med markeringen vid
isättning.
59
Using the built-in light
CAUTION
•When replacing the bulb, use only the Sony
XB-3D halogen lamp (optional) to reduce the
risk of fire.
•To prevent possible burn hazard, disconnect
the power source before replacing and do not
touch the bulb until the bulb becomes cool
enough to handle (for about 30 minutes or
more).
Note
To prevent the bulb from being smudged with
finger prints, handle it with a dry cloth, etc. If the
bulb is smudged, wipe it completely.
60
Inbyggt videoljus
ATT OBSERVERA
•Byt ut lampan endast mot Sonys halogenlampa
XB-3D (tillval). Det reducerar brandrisken.
•Ta loss/koppla ur strömkällan före lampbyte
för att reducera risken för brännskador. Vidrör
inte lampan förrän den har svalnat (tar minst
30 minuter).
Obs!
Håll i lampan med en torr tygbit för att undvika
fingeravtryck på lampan. Torka lampan vid
behov.
— Editing —
— Redigering —
Dubbing a tape
Kopiering av videoband
Using the A/V connecting cable
Genom att använda den medföljande
ljud/videokabeln
Redigering
Använd den medföljande ljud/videokabeln för
att ansluta kameran till en video.
När videokameran används för uppspelning, är
det möjligt att kopiera det isatta bandet eller
redigera det på den anslutna videobandspelaren.
(1) Sätt in kassetten för inspelning (eller kassetten
för överspelning) i videon för inspelning och
kassetten med det inspelade bandet i denna
kamera.
(2) Ställ in ingångsväljaren på videon i läget
LINE. Vi hänvisar till bruksanvisningen som
levereras med videon angående detaljer.
(3) Skjut POWER till läget PLAYER.
(4) Spela upp bandet på kameran.
(5) Starta inspelningen på videon.
Vi hänvisar till bruksanvisningen som
levereras med videon angående detaljer.
Editing
Connect your camcorder to the VCR using the
A/V connecting cable supplied with your
camcorder.
You can record and edit a picture with the
connected VCR by using your camcorder as a
player.
(1) Insert a blank tape (or a tape you want to
record over) into the VCR, and insert the
recorded tape into your camcorder.
(2) Set the input selector on the VCR to LINE.
Refer to the operating instructions of your
VCR for more information.
(3) Set the POWER switch to PLAYER.
(4) Play back the recorded tape on your
camcorder.
(5) Start recording on the VCR.
Refer to the operating instructions of your
VCR for more information.
Yellow/Gul
S VIDEO OUT
IN
A/V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
Black/Svart
: Signal flow/signalflöde
When you have finished dubbing a
tape
Efter avslutad kopiering
Tryck på x på kameran och videon.
Press x on both your camcorder and the VCR.
To prevent deterioration of pictures
when dubbing
Set EDIT to ON in the menu settings before
dubbing.
För att undvika sämre bildkvalitet på
kopian,
välj ON på raden EDIT på menyn före
kopieringsstart.
61
62
Dubbing a tape
Kopiering av videoband
You can edit on VCRs that support the
following systems:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
or DV
Betamax , mini DV
Nedanstående typer av videobandspelare kan
användas för redigering:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
eller DV
Betamax , mini DV
If your VCR has an S video jack
Connect using an S video cable (optional) to
obtain optimum quality screen images.
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcoder and the VCR.
Om videobandspelaren har en S-videokontakt
Du får optimal bildkvalitet om du ansluter med
en S-videokabel (tillval).
Med den här anslutningen behöver du inte
ansluta A/V-kabelns gula kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till
S-videokontakten på både videokameran och
videobandspelaren.
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett
enkelt sätt
– Snabbkopiering
VCR operation for dubbing can be controlled
easily by using your camcorder when the VCR is
connected.
You can select one of eight preset titles and two
custom titles stored in your camcorder as
instructed in “Making your own titles” (p. 55).
Select the desired colour, size, and background
colour of titles.
Om du använder en ansluten videobandspelare
för kopiering kan du lätt kontrollera den via
videokameran.
Du kan välja en av åtta förinställda titlar, eller en
av de två titlar du själv kan skriva in. Hur du gör
beskrivs under “Lagring av egna texter” (sid. 55).
Välj färg, storlek och bakgrundsfärg för titlarna.
Using the Easy Dubbing function
Step 1 Connecting the VCR (p. 63).
Step 2 Setting the VCR to operate with your
camcorder (p. 64 to 68).
Step 3 Selecting the title (p. 69).
Step 4 Selecting the dubbing mode (p. 70).
Step 5 Performing Easy Dubbing (p. 71).
Steg 1 Anslut videobandspelaren (sid. 63).
Steg 2 Ställ in videobandspelaren för
användning med videokameran (sid. 64
till 68).
Steg 3 Välj titel (sid. 69).
Steg 4 Välj kopieringsläge (sid. 70).
Steg 5 Utför snabbkopieringen (sid. 71).
If you dub using the same VCR again, you can
skip step 2.
If you do not need to put in a title, you can skip
step 3.
Om du utför kopieringen med samma
videobandspelare igen kan du hoppa över steg 2.
Om du inte vill ha med en titel, kan du hoppa
över steg 3.
You can edit on VCRs that support the
following systems:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
or DV
If your VCR has an S video jack
Connect using an S video cable (optional) to
obtain optimum quality screen images.
With this connection, you do not need to connect
the yellow (video) plug of the A/V connecting
cable.
Connect an S video cable (optional) to the S video
jacks of both your camcorder and the VCR.
Redigering
Connect the devices as illustrated in page 61.
Editing
Step 1: Connecting the VCR
Använda snabbkopieringsfunktionen
Steg 1: Anslut
videobandspelaren
Anslut enheterna på det sätt som visas på sidan
61.
Du kan utföra redigering med
videobandspelare som kan hantera följande
format:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
eller DV
Om videobandspelaren har en S-videokontakt
Du får optimal bildkvalitet om du ansluter med
en S-videokabel (tillval).
Med den här anslutningen behöver du inte
ansluta A/V-kabelns gula kontakt (video).
Anslut en S-videokabel (tillval) till
S-videokontakten på både videokameran och
videobandspelaren.
63
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
Step 2: Setting the VCR to
operate with your camcorder
You can control the VCR by wireless remote
control.
(1) Setting the modes to cancel
recording pause on the VCR
1 Set the POWER switch to PLAYER on
your camcorder.
2 Turn the power of the connected VCR on,
then set the input selector to LINE.
When you connect a video camera
recorder, set its power switch to VTR/
VCR.
3 Press EASY DUBBING to display the
menu.
4 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
SETUP, then press the dial.
5 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
PAUSE MODE, then press the dial.
6 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the mode to cancel recording pause on the
VCR, then press the dial.
Du kan kontrollera videobandspelaren med
trådlös fjärrkontroll.
(1) Ställa in lägena för att avbryta
inspelningspaus på
videobandspelaren
1 Ställ POWER-omkopplaren i läget
PLAYER på videokameran.
2 Slå på strömmen till den anslutna
videobandspelaren och ställ
ingångsväljaren på LINE.
När du ansluter en videokamera ställer du
dess strömomkopplare i läget VTR/VCR.
3 Visa menyn genom att trycka på EASY
DUBBING.
4 Välj SETUP genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
5 Välj PAUSE MODE genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på
ratten.
6 Välj vilket läge som ska avbryta
inspelningspaus på videobandspelaren
genom att vrida på SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
4
PL
AY
1
Steg 2: Ställ in
videobandspelaren för
användning med videokameran
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
ME
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
3
RA
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
5
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE P A U S E
I R TEST
REC
RETURN
PB
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
3
EASY DUBBING
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MOD E S E L
SETUP
0 :0 0 :0 0
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
64
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
Buttons for cancelling recording pause on the
VCR
The buttons vary depending on your VCR. To
cancel recording pause:
– Select PAUSE if the button to cancel recording
pause is X.
– Select REC if the button to cancel recording
pause is z.
– Select PB if the button to cancel recording pause
is N.
Knappar för att avbryta inspelningspaus på
videobandspelaren
Knapparna varierar beroende på vilken
videobandspelare du använder. Avbryta
inspelningspaus:
– Välj PAUSE om inspelningspausen avbryts
med X.
– Välj REC om inspelningspausen avbryts med
z.
– Välj PB om inspelningspausen avbryts med N.
(2) Setting the IR SETUP code
(2) Ställa in IR SETUP-koden
1
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
Redigering
1 Välj IR SETUP genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
2 Välj videobandspelarens IR SETUP-kod
genom att vrida på SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten.
Kontrollera koden i “IR SETUP-koder”
(sid. 66).
Editing
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
IR SETUP, then press the dial.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the IR SETUP code of your VCR, then
press the dial.
Check the code in “About the IR SETUP
code” (p. 66).
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
65
66
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
About the IR SETUP code
The IR SETUP code is stored in the memory of
your camcorder. Be sure to set the correct code
depending on your VCR. The default setting is
Code number 3.
IR SETUP-koder
IR SETUP-koden lagras i videokamerans minne.
Se till att du väljer rätt kod för den
videobandspelare du använder. Ursprungligt
kodnummer är 3.
Brand/
Märke
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
Brand/
Märke
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
IR SETUP code/
IR SETUP-kod
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
IR SETUP code/
IR SETUP-kod
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 52, 93, 94, 32
36
10, 84, 83
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 92, 84
47
58, 83
* TV/VCR component
* TV/videobandspelare
Note on IR SETUP code
The Easy Dubbing is not possible if the VCR does
not support IR SETUP codes.
Om IR SETUP-koden
Du kan inte använda snabbkopiering om
videobandspelaren inte kan hantera IR SETUPkoder.
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
(3) Setting your camcorder and the
VCR to face each other
(3) Ställ videokameran och
videobandspelaren riktade mot
varandra
Locate the Infrared rays emitter of your
camcorder and face it towards the remote
sensor of the VCR.
Set the devices about 30 cm (12 in.) apart, and
remove any obstacles between the devices.
Ta reda på var sändaren för de infraröda
strålarna sitter på videokameran och rikta
den mot videobandspelarens
fjärrkontrollsensor (“IR-fönstret”).
Ställ enheterna ungefär 30 cm från varandra.
Se till att det inte står något i vägen mellan
enheterna.
Editing
Infrared rays emitter/
IR-sändare
Redigering
Remote sensor/
Mottagare av fjärrkontrollsignaler
A/V connecting cable (supplied)/
A/V-kabel (medföljer)
(4) Confirming the VCR operation
1 Insert a recordable tape into the VCR,
then set to recording pause.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
IR TEST, then press the dial.
3 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
If the VCR starts recording, the setting is
correct.
When finished, the indicator changes to
COMPLETE.
(4) Kontrollera att det fungerar
1 Sätt i ett inspelningsbart band i
videobandspelaren. Ställ den sedan på
inspelningspaus.
2 Välj IR TEST genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
3 Välj EXECUTE genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
Om videobandspelaren börjar spela in
betyder det att inställningen är korrekt.
När inspelningen är klar ändras indikatorn
till COMPLETE.
67
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
2
0 :0 0 :0 0
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
R
E
A
D
Y
I R TEST
RETURN
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
When the VCR does not operate correctly
•After checking the code in “About the IR
SETUP code,” set IR SETUP or PAUSE MODE
again.
•Place your camcorder at least 30 cm (12 in.)
away from the VCR.
•Refer to the operating instructions of your VCR.
68
Om videobandspelaren inte fungerar som den
ska
•Kontrollera först under “IR SETUP-koder” att
du har använt rätt kod och ställ sedan in IR
SETUP eller PAUSE MODE igen.
•Placera videokameran minst 30 cm från
videobandspelaren.
•Mer information finns i bruksanvisningen till
videobandspelaren.
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
Step 3: Selecting the title
Steg 3: Välj titel
You can select title, colour, size, and background
colour. CUSTOM1 and CUSTOM2 are custom
titles stored in your camcorder as instructed in
“Making your own titles” (p. 55).
Du kan välja titel, färg på titeln, titelns storlek
och dess bakgrundsfärg. CUSTOM1 och
CUSTOM2 är två titlar som du själv kan skapa
och som finns lagrade i videokamerans minne.
Hur du går till väga för att skapa titlar finns
beskrivet i “Lagring av egna texter” (sid. 55).
HELLO!
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
OFF
MODE S E L
SETUP
EASY DUBBING
T I T LE SEL
0 :0 0 :0 0
OFF
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A BY
E A S Y D U B B I NG
SMA L L
S I ZE
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
[ E A S Y DU B ] : E ND
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
HELLO!
[ E A S Y DU B ] : E ND
3
EASY DUBBING
T I T LE SEL
OFF
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A BY
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
2
0 :0 0 :0 0
Redigering
1
Editing
(1) Visa menyn genom att trycka på EASY
DUBBING.
(2) Välj TITLE SEL genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(3) Välj önskad titel från menyn, tryck sedan på
ratten. Titeln visas.
(4) Om du vill kan du ändra titelns färg, storlek
eller fägen på titelns bakgrund.
1 Välj färg, storlek eller bakgrundsfärg
genom att vrida på SEL/PUSH EXECratten, tryck sedan på ratten. Alternativet
visas.
2 Välj önskat alternativ genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på
ratten.
3 Upprepa steg 1 och 2 tills du har fått
titeln som du vill ha den.
4 Tryck på SEL/PUSH EXEC-ratten igen för
att aktivera inställningen.
(1) Press EASY DUBBING to display the menu.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
TITLE SEL, then press the dial.
(3) Select the desired title in the menu settings,
then press the dial. The title is displayed.
(4) Change the colour, size, or background
colour, if necessary.
1 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the colour, size, or background colour,
then press the dial. The item appears.
2 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
the desired item, then press the dial.
3 Repeat steps 1 and 2 until the title is
laid out as desired.
4 Press the SEL/PUSH EXEC dial again to
complete the setting.
[ E A S Y DU B ] : E ND
0 :0 0 :0 0
E A S Y D U B B I NG
S I ZE
L A RGE
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
0 :0 0 :0 0
HELLO!
HELLO!
[ E A S Y DU B ] : E ND
Note
You can put a title only into the tape of the VCR.
Obs!
Du kan bara föra över en titel till det band som
sitter i videobandspelaren.
69
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
Title setting
•The title colour changes as follows:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•The title size changes as follows:
SMALL y LARGE
•The background colour changes as follows:
FADE y WHITE y YELLOW y VIOLET
y RED y CYAN y GREEN y BLUE y
BLACK
Titelinställning
•Färgen för titeln ändras på följande sätt:
WHITE (vit) y YELLOW (gul) y VIOLET
(violett) y RED (röd) y CYAN (cyan) y
GREEN (grön) y BLUE (blå)
•Storleken på titeln ändras på följande sätt:
SMALL (liten) y LARGE (stor)
•Bakgrundsfärgen ändras på följande sätt:
FADE (tonad) y WHITE (vit) y YELLOW
(gul) y VIOLET (violett) y RED (röd) y
CYAN (cyan) y GREEN (grön) y BLUE
(blå) y BLACK (svart)
Step 4: Selecting the dubbing
mode
Steg 4: Välj kopieringsläge
You can choose either normal recording
(NORMAL) or interval recording (PREVIEW).
(1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
MODE SEL, then press the dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
mode to dub, then press the dial.
– NORMAL: you can record into the VCR
normally.
– PREVIEW: you can make a time-lapse
dubbing by setting the
camcorder to automatically
playback and standby
sequentially.
[a]
[b]
[c]
[a]: Recording (VCR)
[b]: Waiting time (VCR)
[c]: Playback time (camcorder)
5s
Du kan välja antigen normal inspelning
(NORMAL) eller inspelning i intervall
(PREVIEW).
(1) Välj MODE SEL genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(2) Välj läget för kopiering genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på
ratten.
– NORMAL: du kan spela in på
videobandspelaren på normalt
sätt.
– PREVIEW: du kan göra en kopiering i
tidsintervaller genom att ställa
videokameran på automatisk
upprepning av uppspelning
och standby i följd efter
varandra.
5s
25 s
30 s
25 s
30 s
[a]: Inspelning (VCR)
[b]: Väntetid (VCR)
[c]: Uppspelningstid (videokamera)
1
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
NORMAL
MOD E S E L
SETUP
[ E A S Y DU B ] : E ND
NORMAL
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
MOD E S E L
NORMAL
SETUP
PREVIEW
NORMAL
[ E A S Y DU B ] : E ND
70
Dubbing a tape easily
– Easy Dubbing
Step 5: Performing Easy
Dubbing
To quit the Easy Dubbing function
Your camcorder stops when dubbing is complete.
Then the display returns to START in the menu
settings.
Press EASY DUBBING to quit the Easy Dubbing
function.
Note
If you set the background colour to FADE in step
3, the picture may not appear properly
depending on the connected VCR.
You cannot record on the VCR when:
– The tape has run out.
– The write-protect tab is set to expose the red
mark.
– The IR SETUP code is not correct.
– The button used to cancel recording pause is
not correct.
NOT READY appears in the viewfinder when:
START is not carried out.
Se till att videokameran och videobandspelaren
är anslutna, och att videobandspelaren är ställd
på inspelningspaus.
När du använder en videokamera ställer du dess
POWER-omkopplare i läget VTR/VCR. Ställ
videokamerans POWER-omkopplare i läget
PLAYER.
(1) Välj START genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(2) Välj EXECUTE genom att vrida på SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
När kopieringen är klar stannar både
videokameran och videobandspelaren
automatiskt.
Avbryta kopiering under redigering
Tryck på x på videokameran.
Avbryta funktionen för snabbkopiering
Videokameran stannar när kopieringen är klar.
Teckenfönstret återgår till START i
menyinställningarna.
Avbryt funktionen för snabbinspelning genom
att trycka på EASY DUBBING.
Redigering
To stop dubbing during editing
Press x on your camcorder.
Steg 5: Utför snabbkopieringen
Editing
Make sure that your camcorder and VCR are
connected, and that the VCR is set to recording
pause.
When you use a video camera recorder, set its
POWER switch to VTR/VCR. Set the POWER
switch of your camcorder to PLAYER.
(1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
START, then press the dial.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
EXECUTE, then press the dial.
When dubbing ends, your camcorder and VCR
stop automatically.
Kopiera band på ett enkelt sätt
– Snabbkopiering
Obs!
Ställer du bakgrundsfärgen på FADE i steg 3 kan
det, beroende på videobandspelaren du anslutit,
hända att bilden inte visas korrekt.
Du kan inte göra en inspelning på
videobandspelaren när:
– Bandet har tagit slut.
– Skrivskyddsfliken är ställd så att det röda
märket syns.
– IR SETUP-koden är felaktig.
– Fel knapp har använts för att avbryta
inspelningspausen.
NOT READY visas i sökaren när:
START inte har utförts.
71
— Customizing Your Camcorder —
— Skräddarsydda inställningar —
Changing the menu
settings
Ändring av
inställningar på menyer
To change the mode settings in the menu
settings, select the menu items with the SEL/
PUSH EXEC dial. The default settings can be
partially changed. First, select the icon, then the
menu item and then the mode.
(1) In CAMERA or PLAYER mode, press MENU.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired icon, then press the dial to set.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired item, then press the dial to set.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the
desired mode, and press the dial to set.
(5) If you want to change other items, select
RETURN and press the dial, then repeat
steps from 2 to 4.
Välj önskad rad på de olika menyerna med ratten
SEL/PUSH EXEC för att ändra önskade
inställningar. De förvalda normalinställningarna
kan delvis ändras. Välj först önskad ikon, sedan
önskad inställning och till sist önskat läge.
(1) Tryck på MENU när POWER står på
CAMERA eller PLAYER.
(2) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
önskad ikon. Tryck på ratten.
(3) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
önskad rad. Tryck på ratten.
(4) Vrid på ratten SEL/PUSH EXEC för att välja
önskat läge. Tryck på ratten.
RETURN om du vill fortsätta med
(5) Välj
inställningarna och följ sedan anvisningarna
från punkt 2 till 4.
For details, see “Selecting the mode setting of
each item” (p. 74).
72
Se “Val av önskat läge på de olika raderna” på
sid. 79 för detaljer.
Changing the menu settings
1
MENU
CAMERA
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
P L AYER SE T
ED I T
T BC
DNR
NT SC PB
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Ändring av inställningar på
menyer
2
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L AMP
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L AMP
R E T URN
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L A MP
ON
RE T UR N
OF F
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L A MP
ON
RE T UR N
OF F
To make the menu display
disappear
Hur menyn stängs
Skräddarsydda inställningar
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L A MP
OF F
RE T UR N
Customizing Your Camcorder
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA NDE R
R E C L AMP
ON
RE T UR N
Tryck på MENU.
Press MENU.
73
Changing the menu settings
Menu items are displayed as the following
icons:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
VF SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Depending on your camcorder model
The menu display may be different from that in
this illustration.
Ändring av inställningar på
menyer
De nedanstående ikonerna visas:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
VF SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Beroende på kameramodellen
kan menyerna som visas skilja sig från dem som
visas på illustrationerna.
English
Selecting the mode setting of each item z is the default setting.
Menu items differ according to the position of the POWER switch.
The viewfinder screen shows only the items you can operate at the moment.
Icon/item
Mode
POWER
switch
PROGRAM AE
——
To suit your specific shooting requirement. (p. 46)
CAMERA
P EFFECT
——
To add special effects like those in films or on the TV
to images. (p. 44)
CAMERA
D ZOOM
z OFF
If you set to OFF, digital zoom is deactivated and up
to 20× is carried out.
If you set to 40×/450×, digital zoom is activated and
more than 20× to 40×/450× is performed digitally.
(p. 27) (CCD-TR648E only)
CAMERA
40×
450×
z OFF
40×
560×
16:9WIDE
STEADYSHOT
z OFF
N.S.LIGHT
If you set to OFF, digital zoom is deactivated and up
to 20× is carried out.
If you set to 40×/560×, digital zoom is activated and
more than 20× to 40×/560× is performed digitally.
(p. 27) (CCD-TR748E only)
—
CINEMA
To record in the CINEMA mode. (p. 39)
16:9FULL
To record in the 16:9FULL mode.
z ON
OFF
z ON
OFF
74
Meaning
To compensate for camera-shake.
CAMERA
CAMERA
To cancel the SteadyShot function. Natural
pictures are produced when shooting a stationary
object with a tripod.
To use the NightShot Light function. (p. 31)
To cancel the NightShot Light function.
CAMERA
Changing the menu settings
Notes on the SteadyShot function
•The SteadyShot function will not correct excessive camera-shake.
•Attachment of a conversion lens (optional) may influence the SteadyShot function.
•SteadyShot does not operate in the 16:9FULL mode. If you set STEADYSHOT to ON in the menu
settings, the
indicator flashes.
If you cancel the SteadyShot function
appears. Your camcorder prevents excessive compensation for cameraThe SteadyShot off indicator
shake.
Icon/item
EDIT
Mode
Meaning
z OFF
—
ON
z ON
OFF
PLAYER
To minimise picture deterioration when
editing.
To correct jitter.
PLAYER
To not correct jitter. Set TBC to OFF when
playing back a tape on which you have dubbed
over and recorded the signal of a TV game or
similar machine.
TBC stands for “Time Base Corrector.”
DNR
z ON
OFF
To reduce picture noise.
PLAYER
To reduce a conspicuous afterimage when the
picture has a lot of movement.
NTSC PB
VF B.L.
z ON PAL TV
To play back a tape recorded in the NTSC
colour system on a PAL system TV.
NTSC 4.43
To play back a tape recorded in the NTSC
colour system on a TV with the NTSC 4.43.
z BRT NORMAL
BRIGHT
To set the brightness in the viewfinder normal.
To brighten the viewfinder.
PLAYER
PLAYER
CAMERA
Note on the playback of the NTSC tapes
You can play back tapes recorded in the NTSC video system.
When you play back a tape on a Multi System TV, select the best mode while viewing the picture
on the TV.
Skräddarsydda inställningar
DNR stands for “Digital Noise Reduction.”
Customizing Your Camcorder
TBC
POWER
switch
In more than 5 minutes after removing the power source
The “EDIT” and “COMMANDER” items are returned to their default settings.
The other menu items are held in memory even when the battery is removed.
Note on VF B.L.
•When you select BRIGHT, battery life is reduced by about 10 percent during recording.
•When you use power sources other than the battery pack, BRIGHT is automatically selected.
75
Changing the menu settings
Icon/item
REC MODE
ORC TO SET
Mode
Meaning
z SP
To record in SP (Standard Play) mode.
LP
To increase the recording time to twice the SP
mode.
——
To automatically adjust the recording condition to
get the best possible recording. Press START/STOP
to start adjustment. Your camcorder takes about
10 seconds to check the tape condition and then
returns to the standby mode.
POWER
switch
CAMERA
CAMERA
ORC stands for “Optimizing the Recording Condition.”
qREMAIN
z AUTO
ON
To display the remaining tape bar:
– for about 8 seconds after your camcorder is
turned on and calculates the remaining amount
of tape.
– for about 8 seconds after a cassette is inserted and
your camcorder calculates the remaining amount
of tape.
– for about 8 seconds after N is pressed in
PLAYER mode.
– for the period of tape rewinding, forwarding or
picture search in the PLAYER mode.
PLAYER
CAMERA
To always display the remaining tape bar.
Notes on the LP mode
•When you record a tape in the LP mode on your camcorder, we recommend playing back the tape on
your camcorder. When you play back the tape on other camcorders or VCRs, noise may occur in
images or sound.
•When you record in the LP mode, we recommend using a Sony video cassette so that you can get the
most out of your camcorder.
•Noise may occur also when you play back on your camcorder tapes recorded in the LP mode on
other camcorders or VCRs.
•When you record a tape in the LP mode on your camcorder, recording is carried out in the standard
8 mm system.
Notes on ORC setting
•Each time you eject the cassette, the ORC setting will be cancelled. If necessary, set the setting.
•You cannot use this setting on a tape with the red mark on the cassette exposed.
(i. e. the tape is write-protected)
•When you set ORC TO SET, a non-recorded section of about 0.1 seconds appears on the tape.
However, note that this non-recorded section disappears from the tape when you continue recording
from this section.
•To check if you have already set the ORC setting, select ORC TO SET in the menu settings. “ORC
ON” is displayed if ORC TO SET is already set.
76
Changing the menu settings
Icon/item
CLOCK SET
Mode
Meaning
——
AUTO DATE
z ON
LTR SIZE
z NORMAL
OFF
To set the date or time. (p. 21)
CAMERA
To record the date for 10 seconds after recording
has started.
CAMERA
To cancel the auto date function.
2×
LANGUAGE
POWER
switch
To display selected menu items in normal size.
To display selected menu items at twice the normal
size.
z ENGLISH
To display the following information indicators in
English: min, REC, STBY and START.
To display the information indicators in French.
ESPAÑOL*1)
To display the information indicators in Spanish.
PLAYER
CAMERA
Customizing Your Camcorder
FRANÇAIS*1)
PLAYER
CAMERA
PORTUGUÊS*1) To display the information indicators in
Portuguese.
DEUTSCH*1)
To display the information indicators in German.
ITALIANO*1)
To display the information indicators in Italian.
[COMP]*2) To display the information indicators in Chinese
(Traditional).
[SIMP]*2)
ΕΛΛΗΝΙΚA*1)
To display the information indicators in Greek.
z ON
To make the demonstration appear.
OFF
To cancel the demonstration mode.
CAMERA
*1) CCD-TR748E only
*2) CCD-TR648E only
Notes on DEMO MODE
•You cannot select DEMO MODE when a cassette is inserted in your camcorder.
•DEMO MODE is set to STBY (Standby) at the factory and the demonstration starts about 10 minutes
after you have set the POWER switch to CAMERA without a cassette inserted.
To cancel the demonstration, insert a cassette, set the POWER switch to other than CAMERA, or set
DEMO MODE to OFF.
•When NIGHTSHOT is set to ON,
“NIGHTSHOT” indicator appears in the viewfinder and you
cannot select DEMO MODE in the menu settings.
Skräddarsydda inställningar
DEMO MODE
To display the information indicators in Chinese
(Simplified).
77
Changing the menu settings
Icon/item
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
Mode
——
z MELODY
CAMERA
To output the melody when you start/stop
recording or when an unusual condition occurs on
your camcorder.
PLAYER
CAMERA
To output the beep sound instead of the melody.
OFF
To cancel the melody and beep sound.
z ON
z ON
OFF
POWER
switch
To set the clock to the local time.
Turn the SEL/PUSH EXEC dial to set the time
difference. The clock changes by the time difference
you set here. If you set the time difference to 0, the
clock returns to the originally set time.
NORMAL
OFF
REC LAMP
Meaning
To activate the Remote Commander supplied with
your camcorder.
PLAYER
CAMERA
To deactivate the Remote Commander to avoid
unintentional operations caused by other VCR’s
remote controls.
To light up the recording lamp at the front of your
camcorder when recording.
CAMERA
To turn the recording lamp off so that the subject is
not aware of the recording.
Recording a close-up picture
When REC LAMP is set to ON, the red recording lamp on the front of the camcorder may reflect on the
subject if it is close. In this case, we recommend you set REC LAMP to OFF.
78
Ändring av inställningar på menyer
Svenska
Val av önskat läge på de olika raderna
z förvalt normalläge.
Vilka rader som visas beror på i vilket läge som POWER-omkopplaren står.
Endast de rader där inställningsläget kan ändras, visas i sökaren.
Ikon/inställning
Läge
Betydelse
Strömbrytare
POWER
——
Exponeringsautomatik för anpassning av exponering
till speciella inspelningsförhållanden. (sid. 46)
CAMERA
P EFFECT
——
Pålägg av trickbilder, liknande dem som används i
filmer och tv-program. (sid. 44)
CAMERA
D ZOOM
z OFF
Efter val av OFF slås den digitala zoomen av. Upp
till 20× zooming görs optiskt.
Efter val av 40× eller 450× slås den digitala zoomen
på. Över 20× zoomning upp till 40× eller 450× sker
digitalt. (sid. 27) (endast CCD-TR648E)
CAMERA
40×
450×
z OFF
40×
560×
16:9WIDE
Inspelning i läget CINEMA. (sid. 39)
16:9FULL
Inspelning i läget 16:9FULL.
z ON
OFF
N.S.LIGHT
—
CINEMA
z ON
OFF
För att kompensera kameraskakningar.
CAMERA
CAMERA
För att stänga av SteadyShot. Du får naturligare bilder
om du filmar ett stillastående motiv med hjälp av ett
stativ.
För att använda NightShot-belysningen. (sid. 31)
För att stänga av NightShot-belysningen.
CAMERA
Skräddarsydda inställningar
STEADYSHOT
z OFF
Efter val av OFF slås den digitala zoomen av. Upp
till 20× zooming görs optiskt.
Efter val av 40× eller 560× slås den digitala zoomen
på. Över 20× zoomning upp till 40× eller 560× sker
digitalt. (sid. 27) (endast CCD-TR748E)
Customizing Your Camcorder
PROGRAM AE
79
Ändring av inställningar på menyer
Om SteadyShot
•SteadyShot-funktionen kan inte kompensera en alltför ryckig kameraföring.
•Om du använder en konversionslins (extra tillbehör) kan det påverka SteadyShot-funktionen.
•SteadyShot kan inte användas i 16:9FULL-läget. Om du ställer STEADYSHOT på ON i
menyinställningarna blinkar
-indikatorn.
Om du stänger av SteadyShot
-indikatorn visas, vilket bekräftar att SteadyShot-funktionen är avstängd. Videokameran blockerar
den kraftiga kompensationen för kameraskakningar.
Ikon/inställning
EDIT
Läge
Betydelse
z OFF
—
ON
TBC
z ON
OFF
Strömbrytare
POWER
PLAYER
Att minimera försämringen av bildkvalitet vid
redigering.
Att korrigera darrningar.
PLAYER
För att inte korrigera darrningar i bilden. Om
du spelar upp ett band som du har spelat över
med signalen från ett TV-spel eller liknande,
ställer du TBC på OFF.
TBC är en förkortning av “Time Base Corrector” (tidbaskorrektion).
DNR
z ON
OFF
Reducering av bildbrus.
PLAYER
Reducering av efterbild på bilder med motiv
som rör sig snabbt.
DNR är en förkortning av “Digital Noise Reduction” (digital reducering av bildbrus).
NTSC PB
VF B.L.
z ON PAL TV
Uppspelning av NTSC-band på en PAL-tv.
NTSC 4.43
Uppspelning av NTSC-band på en tv med
läget NTSC 4.43.
z BRT NORMAL För att ställa ljusstyrkan i sökaren till normal.
BRIGHT
För att göra sökaren ljusare.
PLAYER
PLAYER
CAMERA
Att observera angående uppspelning av NTSC-band
På denna kamera är det möjligt att spela upp NTSC-band.
När ett NTSC-band spelas upp på en tv med möjlighet till val av olika färg-tv-system, välj det system
som ger bästa bild.
Fem minuter efter att strömkällan har tagits loss/kopplats ur
Inställningarna på raderna “EDIT” och “COMMANDER” återgår till förvalda normalinställningar.
Inställningarna på de andra raderna hålls kvar i minnet efter att batteriet har tagits loss.
Om VF B.L.
•När du väljer BRIGHT minskas batterilivslängden med ungefär 10 procent under inspelning.
•När du använder andra strömkällor än batteriet väljs BRIGHT automatiskt.
80
Ändring av inställningar på menyer
Ikon/inställning
REC MODE
ORC TO SET
Läge
Betydelse
z SP
Göra en inspelning i SP-läget (Standard Play).
LP
För att öka inspelningstiden med två gånger
den inspelningstid som gäller för SP-läget.
——
Automatisk inställning av optimal bildkvalitet
enligt isatt band. Tryck på START/STOP för att
starta inställningen. Kontroll av bandkvalitet
tar ca. tio sekunder. Efter det återgår kameran
till beredskap för inspelningsstart.
Strömbrytare
POWER
CAMERA
CAMERA
ORC är en förkortning av “Optimizing the Recording Condition”.
qREMAIN
z AUTO
PLAYER
CAMERA
Mätaren för återstående bandlängd visas hela
tiden.
Att observera angående inställningen på raden ORC
•När du matar ut kassetten avbryts ORC-inställningarna. Gör inställningen vid behov.
•Inställningen kan inte göras efter isättning av kassett med den röda tungan synlig (bandet skyddas
mot inspelning).
•När inställningen på raden ORC TO SET görs, raderas ca. 0,1 sek. från bandet. Det bandavsnittet
spelas över när inspelningen sätts igång från det läget.
•Kontrollera om inställningen redan har gjorts: välj ORC TO SET på menyn. “ORC ON” visas om
inställningen har gjorts.
Skräddarsydda inställningar
Att observera angående halvfart LP
•När bandet spelas in med halvfart LP på denna kamera, rekommenderar vi att det spelas upp på
denna kamera. Om du spelar upp bandet på en annan videokamera eller videobandspelare, kan det
hända att det uppstår ljud- eller bildstörningar.
•När du spelar in i LP-läget får du ut mest av kameran om du använder en av Sonys videokassetter.
•Störningar kan också uppstå när du spelar upp band i videokameran, som spelats in i LP-läget på
andra videokameror eller videobandspelare.
•När du spelar in band i LP-läget på videokameran, görs inspelningen i videoformatet 8 mm.
Customizing Your Camcorder
ON
Visning av mätare för återstående bandlängd:
– under ca. åtta sekunder efter att kameran har
slagits på när kameran beräknar den
återstående bandlängden.
– under ca. åtta sekunder efter isättning av en
kassett när kameran beräknar den
återstående bandlängden.
– under ca. åtta sekunder efter intryckning av
N när POWER står på PLAYER.
– under tiden då bandet snabbspolas bakåt
eller framåt och under bildsökning i
PLAYER-läget.
81
Ändring av inställningar på menyer
Ikon/inställning
CLOCK SET
AUTO DATE
Läge
Betydelse
——
z ON
OFF
LTR SIZE
Ställa datum och tid. (sid. 21)
CAMERA
Kodning av inspelningsdatum under tio sek. efter
inspelningsstart.
CAMERA
Urkoppling av läget för automatisk kodning av
inspelningsdatum.
z NORMAL
2×
LANGUAGE
Strömbrytare
POWER
z ENGLISH
Visning av vald menyrad i vanlig storlek.
Visning av vald menyrad i dubbel storlek.
PLAYER
CAMERA
För att visa följande informationsindikatorer på
engelska: min, REC, STBY och START.
PLAYER
CAMERA
FRANÇAIS*1)
För att visa informationsindikatorerna på franska.
ESPAÑOL*1)
För att visa informationsindikatorerna på spanska.
PORTUGUÊS*1) För att visa informationsindikatorerna på
portugisiska.
DEUTSCH*1)
För att visa informationsindikatorerna på tyska.
ITALIANO*1)
För att visa informationsindikatorerna på italienska.
[COMP]*2) För att visa informationsindikatorerna på kinesiska
(traditionell).
DEMO MODE
[SIMP]*2)
För att visa informationsindikatorerna på kinesiska
(förenklad).
ΕΛΛΗΝΙΚA*1)
För att visa informationsindikatorerna på grekiska.
z ON
OFF
Omkoppling av kamera till demonstration.
CAMERA
Att avbryta demonstrationen.
*1) Endast CCD-TR748E
*2) Endast CCD-TR648E
Att observera angående demonstration
•ON kan inte väljas på raden DEMO MODE efter isättning av en kassett.
•Förvalt läge för demonstration är STBY (beredskap). Det gör att demonstrationen börjar ca. tio
minuter efter att POWER har skjutits till läget CAMERA när ingen kassett ligger i kassettfacket.
Urkoppling av demonstration: sätt in en kassett, skjut POWER till något annat läge än CAMERA,
eller välj OFF till DEMO MODE på menyn.
•När NIGHTSHOT står i läget ON, visas
“NIGHTSHOT” i sökaren. Då kan du inte välja DEMO
MODE på menyn.
82
Ändring av inställningar på menyer
Ikon/inställning
WORLD TIME
BEEP
Läge
——
z MELODY
NORMAL
OFF
COMMANDER
z ON
REC LAMP
z ON
OFF
Strömbrytare
POWER
För att ställa klockan efter lokal tid. Ange
tidsskillnaden genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC-ratten. Klockan ställer in sig efter den
tidsskillnad du anger här. Om du anger 0 som
tidsskillnad återgår klockan till den tid som var
inställd från början.
CAMERA
Återgivning av en melodi när inspelningen startas/
avbryts eller när något fel uppstår på kameran.
PLAYER
CAMERA
Återgivning av pipljudet istället för melodin.
Varken pipljudet eller melodin återges.
Omkoppling av kamera till fjärrstyrning med
medföljande fjärrkontroll.
PLAYER
CAMERA
För att stänga av fjärrkontrollen om du vill undvika
att kameran påverkas av ovidkommande signaler
när du använder en annan videobandspelares
fjärrkontroll.
Tänder inspelningslampan på kamerans framsida
vid inspelning.
CAMERA
Stänger av inspelningslampan, t.ex. om du inte vill
att den du filmar ska veta att du spelar in.
Skräddarsydda inställningar
Inspelning av en närliggande bild
När REC LAMP är ställd på ON kan det hända att ljuset från den röda inspelningslampan reflekteras
mot objektet om den är stängd. I så fall rekommenderas du att ställa REC LAMP på OFF.
Customizing Your Camcorder
OFF
Betydelse
83
— Troubleshooting —
English
Types of trouble and their solutions
If you run into any problem using your camcorder, use the following table to troubleshoot the
problem. If the problem persists, disconnect the power source and contact your Sony dealer or local
authorised Sony service facility. If “C:ss:ss” appears in the viewfinder or the display window, the
self-diagnosis display function has worked. See page 88.
In the recording mode
Symptom
START/STOP does not operate.
The power goes off.
The image on the viewfinder screen
is not clear.
The SteadyShot function does not
work.
The autofocusing function does not
work.
The x indicator flashes in the
viewfinder.
A vertical band appears when you
shoot a subject such as lights or a
candle flame against a dark
background.
84
Cause and/or Corrective Actions
• The POWER switch is set to OFF (CHG) or PLAYER.
c Set it to CAMERA. (p. 25)
• The tape has run out.
c Rewind the tape or insert a new one. (p. 23, 36)
• The write-protect tab is set to expose the red mark.
c Use a new tape or slide the tab. (p. 24)
• The tape is stuck to the drum (moisture condensation).
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
1 hour to acclimatize. (p. 103)
• While being operated in CAMERA mode, your camcorder has
been in the standby mode for more than 5 minutes.
c Set the POWER switch to OFF (CHG) and then to CAMERA
again. (p. 25)
• The battery pack is dead or nearly dead.
c Install a fully charged battery pack. (p. 14, 15)
• The viewfinder lens is not adjusted.
c Adjust the viewfinder lens. (p. 28)
• STEADYSHOT is set to OFF in the menu settings.
c Set it to ON. (p. 74)
• The wide mode is set to 16:9FULL.
c Set it to OFF. (p. 74)
• The setting is the manual focus mode.
c Press FOCUS to return to the auto focus mode. (p. 50)
• Shooting conditions are not suitable for autofocus.
c Adjust to focus manually. (p. 50)
• The video heads may be dirty.
c Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette
(optional). (p. 104)
• The contrast between the subject and background is too high.
This is not a malfunction.
Types of trouble and their solutions
Symptom
A vertical band appears when you
shoot a very bright subject.
An unknown picture is displayed in
the viewfinder.
The picture is recorded in incorrect or
unnatural colours.
The picture appears too bright, and
the subject does not appear in the
viewfinder.
Cause and/or Corrective Actions
• This is not a malfunction.
In the playback mode
Symptom
The tape does not move when a
video control button is pressed.
The playback picture is not clear or
does not appear.
Felsökning
The playback button does not work.
Cause and/or Corrective Actions
• The POWER switch is set to CAMERA or OFF (CHG).
c Set it to PLAYER. (p. 34)
• The tape has run out.
c Rewind the tape. (p. 34)
• The television’s video channel is not adjusted correctly.
c Adjust it. (p. 37)
• EDIT is set to ON in the menu settings.
c Set it to OFF. (p. 75)
• The video head may be dirty.
c Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette
(optional). (p. 104)
Troubleshooting
• If 10 minutes elapse after you set the POWER switch to
CAMERA or DEMO MODE is set to ON in the menu settings
without a cassette inserted, your camcorder automatically
starts the demonstration.
c Insert a cassette and the demonstration stops.
You can also cancel DEMO MODE. (p. 77)
• NIGHTSHOT is set to ON.
c Set it to OFF. (p. 31)
• NIGHTSHOT is set to ON in a bright place.
c Set it to OFF, or use the NightShot function in a dark place.
(p. 31)
• The backlight function is working.
c Cancel it. (p. 30)
(Continued on the following page)
85
Types of trouble and their solutions
In the recording and playback modes
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• The battery pack is not installed, or is dead or nearly dead.
c Install a charged battery pack. (p. 15, 17)
• The AC power adaptor is not connected to the wall socket.
c Connect the AC power adaptor to the wall socket. (p. 19)
The battery pack discharges quickly.
• The operating temperature is too low.
• The battery pack is not fully charged.
c Charge the battery pack fully again. (p. 17)
• The battery pack is completely dead, and cannot be recharged.
c Replace with a new battery pack. (p. 15)
The remaining battery time indicator • You have used the battery pack in an extremely hot or cold
does not indicate the correct time.
environment for a long time.
• The battery pack is completely dead, and cannot be recharged.
c Replace with a new battery pack. (p. 15)
• The battery is not fully charged.
c Charge the battery pack fully again. (p. 17)
• A deviation has occurred in the remaining battery time.
c Charge the battery pack fully again. (p. 17)
The power goes off although the
• A deviation has occurred in the remaining battery time.
remaining battery time indicator
c Charge the battery pack fully again so that the indication on
indicates that the battery pack has
the battery remaining indicator is correct. (p. 17)
The power does not turn on.
enough power to operate.
The cassette cannot be removed from
the holder.
The % and Z indicators flash and no
functions except for cassette ejection
work.
The remaining tape indicator is not
displayed.
86
• The power source is disconnected.
c Connect it firmly. (p. 15, 19)
• The battery pack is dead.
c Use a charged battery pack. (p. 15, 17)
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
1 hour to acclimatize. (p. 103)
• The q REMAIN is set to AUTO in the menu settings.
c Set it to ON to always display the remaining tape indicator.
Types of trouble and their solutions
Others
Symptom
Cause and/or Corrective Actions
• Your VCR and/or video camera recorder is not set correctly.
c Make sure the input selector of the VCR is set to LINE.
Also, make sure the power switch of the video camera is set
to VTR/VCR. (p. 63 to 71)
• The IR SETUP code or PAUSE MODE is not set correctly.
c Select the correct IR SETUP code and PAUSE MODE,
according to your VCR. Then confirm VCR operation with
the IR TEST function. (p. 63 to 71)
• COMMANDER is set to OFF in the menu settings.
The Remote Commander supplied
with your camcorder does not work.
c Set it to ON. (p. 78)
• Something is blocking the infrared rays.
c Remove the obstacle.
• The batteries inserted in the battery holder with the + –
polarities incorrectly matching the + – marks.
c Insert the batteries with the correct polarity. (p. 117)
• The batteries are dead.
c Insert new ones. (p. 117)
• Set the date and time. (p. 21)
The date or time indicator does not
Easy Dubbing does not function.
No function works though the power
is on.
While charging the battery pack, no
indicator appears or the indicator
flashes in the display window.
You cannot charge the battery pack
installed to your camcorder.
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
1 hour to acclimatize. (p. 103)
• Some troubles have occurred in your camcorder.
c Remove the cassette and insert it again, then operate your
camcorder.
• Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or remove
the battery pack, then reconnect it after about 1 minute. Turn
the power on (p. 15, 19). If the functions still do not work, press
the RESET button using a sharp-pointed object. (If you press
the RESET button, all the settings including the date and time
return to the default.) (p. 115)
• The AC power adaptor is disconnected.
c Connect it firmly. (p. 15)
• The battery pack is not installed properly.
c Install it properly.
• Something is wrong with the battery pack.
c Contact your Sony dealer or local authorised Sony service
facility.
• The POWER switch is not set to OFF (CHG).
c Set it to OFF (CHG).
Felsökning
The melody or beep sounds for
5 seconds.
Troubleshooting
appear, and the bars “- - : - - : - -”
appears.
87
English
Self-diagnosis display
Your camcorder has a self-diagnosis display
function.
This function displays the current condition of
your camcorder as a 5-digit code (a combination of
a letter and figures) in the viewfinder or in the
display window.
If a 5-digit code is displayed, check the following
code chart. The last two digits (indicated by ss)
will differ depending on the state of your
camcorder.
Viewfinder or display window
C:21:00
Self-diagnosis display
•C:ss:ss
You can service your camcorder
yourself.
•E:ss:ss
Contact your Sony dealer or local
authorised Sony service facility.
Five-digit display
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Cause and/or Corrective Actions
• You are using a battery pack that is not an “InfoLITHIUM”
battery pack.
c Use an “InfoLITHIUM” battery pack. (p. 100)
• Moisture condensation has occurred.
c Remove the cassette and leave your camcorder for at least
1 hour to acclimatize. (p. 103)
• The video heads are dirty.
c Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette
(optional). (p. 104)
• A malfunction other than the above that you can service has
occurred.
c Remove the cassette and insert it again, then operate your
camcorder.
c Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or
remove the battery pack. After reconnecting the power
source, operate your camcorder.
• A malfunction that you cannot service has occurred.
c Contact your Sony dealer or local authorised Sony service
facility and inform them of the 5-digit code.
(example: E:61:10)
If you are unable to rectify the problem even if you try corrective actions a few times, contact your
Sony dealer or local authorised Sony service facility.
88
English
Warning indicators and messages
If indicators and messages appear in the viewfinder or on the display window, check the following:
See the page in parentheses “( )” for more information.
Warning indicators
The video heads are dirty
Slow flashing:
– You need to clean the heads using the Sony V8-25CLD
cleaning cassette (optional). (p. 104)
C:21:00
Moisture condensation has
occurred*
Fast flashing:
– Eject the cassette, turn off your
camcorder, and leave it for
about 1 hour with the cassette
compartment open. (p. 103)
You need to eject the cassette
Slow flashing:
– The write-protect tab on the
cassette is out (red). (p. 24)*
Felsökning
Tape warning indicator
Slow flashing:
– The tape is near the end.
– No tape is inserted.*
– The write-protect tab on the
cassette is out (red). (p. 24)*
Fast flashing:
– The tape has run out.*
Self-diagnosis display (p. 88)
Troubleshooting
The battery pack is dead or
nearly dead
Slow flashing:
– The battery pack is nearly dead.
(p. 15, 17)
Depending on conditions, the
environment or the battery
pack, the warning indicator
may flash, even if there are 5 to
10 minutes battery remaining.
Fast flashing:
– The battery pack is dead.
(p. 15, 17)
– The battery pack is completely
dead, and cannot be charged.
Fast flashing:
– Moisture condensation has
occurred. (p. 103)
– The tape has run out.*
– The self-diagnosis display
function is activated. (p. 88)*
Tape/Battery pack warning
indicator
Slow flashing:
– The battery pack is nearly dead.
– The tape is near the end.
Fast flashing:
– The battery pack is dead.
– The tape has run out.*
* You hear the melody or beep sound.
89
Warning indicators and messages
Warning messages
• CLOCK SET
• For “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Set the date and time (p. 21).
Use an “InfoLITHIUM” battery pack (p. 100).
•
CLEANING CASSETTE
• START/STOP KEY
• Q NO TAPE*
The video heads are dirty (p. 104).
Press START/STOP to activate the ORC setting. This
message is displayed in white (p. 76).
The ORC setting is working. This message is displayed in white
(p. 76).
Insert a cassette tape.
• Q TAPE END*
The tape has reached the end.
• ORC
* You hear the melody or beep sound.
90
— Felsökning —
Svenska
Fel som kan uppstå och motsvarande åtgärder
Gå igenom den nedanstående felsökningstabellen om det skulle uppstå fel på videokameran. Kontakta
affären där videokameran köptes, Sonys lokala återförsäljare eller auktoriserade serviceverkstad när
felet inte går att reparera. “C:ss:ss” i sökaren eller i teckenfönstret anger en självdiagnostisk felkod.
Se sid. 95.
Angående inspelning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Strömbrytaren POWER står på OFF (CHG) eller PLAYER.
c Skjut till läget CAMERA. (sid. 25)
• Bandet har tagit slut.
c Snabbspola bandet bakåt eller byt kassett. (sid. 23, 36)
• Den röda tungan på kassetten har skjutits ut över hålet.
c Byt kassett eller skjut in tungan. (sid. 24)
• Bandet har vidhäftats på videotrumman (fuktbildning).
c Ta ur kassetten och låt kameran vila i minst en timme.
(sid. 103)
• Du har använt kameran i läget CAMERA och den har varit i
Strömmen slås av.
standbyläge under mer än 5 minuter.
c Skjut POWER först till läget OFF (CHG) och sedan till läget
CAMERA igen. (sid. 25)
• Batteriet är tomt eller nästan tomt.
c Montera ett fulladdat batteri på videokameran. (sid. 14, 15)
• Siktkorrigeringslinsen har inte ställts in.
Bilden i sökaren är otydlig.
c Ställ in siktkorrigeringslinsen. (sid. 28)
• STEADYSHOT är ställt på OFF i menyinställningarna.
Funktionen SteadyShot kan inte
användas.
c Ställ det på ON. (sid. 79)
• Bredbildsläget är ställt på 16:9FULL.
c Ställ det på OFF. (sid. 79)
Funktionen för automatisk
• Inställningen står på manuell fokusering.
fokusering fungerar inte.
c Återgå till automatisk fokusering genom att trycka på
FOCUS. (sid. 50)
• Inspelningsförhållandena är inte gynnsamma för automatisk
fokusering.
c Ställ in fokus manuellt. (sid. 50)
x blinkar i sökaren.
• Videohuvudena kan vara smutsiga.
c Använd Sonys rengöringskassett V8-25CLD (tillval) för att
rengöra videohuvudena. (sid. 104)
En s.k. ljussvans uppstår vid tagning • Kontrasten mellan motivet och bakgrunden är för skarp. Det är
av ett lysande motiv, som t. ex. en
inte något fel på videokameran.
Ingenting händer när START/STOP
trycks in.
Troubleshooting
Felsökning
lampa eller ett brinnande stearinljus,
mot mörk bakgrund.
(forts. på nästa sida)
91
Fel som kan uppstå och motsvarande åtgärder
Symptom
Det uppstår ett vertikalt band vid
tagning av ett mycket ljust motiv.
En helt främmande bild visas i
sökaren.
Färgerna är konstiga eller onaturliga.
Bilden verkar för ljus och motivet
visas inte i sökaren.
Orsak och/eller åtgärd
• Det är inte något fel på videokameran.
• POWER har stått i tio minuter på CAMERA eller så har ON
valts på raden DEMO MODE på menyn när kassettfacket är
tomt. Det gör att kameran kopplas om till demonstration.
c Sätt in en kassett. Demonstrationen avbryts.
Eller välj OFF på raden DEMO MODE på menyn. (sid. 82)
• NIGHTSHOT står i läget ON.
c Skjut till läget OFF. (sid. 31)
• NIGHTSHOT står i läget ON i bra belysning.
c Skjut till läget OFF. NightShot skall bara användas vid
tagning i mörker. (sid. 31)
• Motljuskompensering har kopplats in.
c Koppla ur motljuskompensering. (sid. 30)
Angående uppspelning
Symptom
Bandet rör sig inte, trots att en knapp
för styrning av bandgång har tryckts
in.
Uppspelningsknappen fungerar inte.
Den uppspelade bilden är inte
skarp eller visas inte alls.
92
Orsak och/eller åtgärd
• POWER står på CAMERA eller OFF (CHG).
c Skjut till läget PLAYER. (sid. 34)
• Bandet har tagit slut.
c Spola tillbaka bandet. (sid. 34)
• TVns videokanal är inte korrekt inställt.
c Ställ in den. (sid. 37)
• EDIT är ställt på ON i menyinställningarna.
c Ställ det på OFF. (sid. 80)
• Videohuvudet kan vara smutsigt.
c Rengör huvudena med rengöringskassetten Sony V8-25CLD
(tillval). (sid. 104)
Fel som kan uppstå och motsvarande åtgärder
Angående inspelning och uppspelning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Batteriet har inte monterats eller så har det laddats ur.
c Montera ett laddat batteri på kameran. (sid. 15, 17)
• Nätadaptern har inte anslutits till ett nätuttag.
c Anslut nätadaptern till ett nätuttag. (sid. 19)
Batteripaketet laddas ur snabbt.
• Det har varit mycket kallt eller varmt där videokameran har
använts.
• Batteriet var inte fulladdat.
c Ladda batteriet igen så att FULL visas. (sid. 17)
• Batteriets livslängd har gått ut. Det kan inte laddas.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 15)
• Det har varit mycket kallt eller varmt där kameran har använts
Den återstående batteridrifttiden
som visas är fel.
under en längre tid.
• Batteriets livslängd har gått ut. Det kan inte laddas.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 15)
• Batteriet var inte fulladdat.
c Ladda batteriet igen så att FULL visas. (sid. 17)
• En avvikelse i den återstående batteritiden har uppstått.
c Ladda batteriet igen så att FULL visas. (sid. 17)
Strömmen slås av trots att indikatorn • En avvikelse i den återstående batteritiden har uppstått.
för återstående batteritid visar att det
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikatorn för
finns tillräckligt med ström för att
återstående batteritid visar korrekt värde. (sid. 17)
Strömmen slås inte på.
% och Z blinkar. Ingenting fungerar,
utom EJECT för urtagning av kassett.
Indikatorn för återstående bandtid
visas inte.
• Glapp kontakt mellan kamera och strömkälla.
c Anslut ordentligt. (sid. 15, 19)
• Batteriet har laddats ur.
c Byt ut mot ett laddat batteri. (sid. 15, 17)
• Fuktbildning.
c Ta ur kassetten och låt kameran vila under minst en timme.
(sid. 103)
• q REMAIN är ställt på AUTO i menyinställningarna.
c Ställ det på ON, så visas alltid indikatorn för återstående
bandtid.
Felsökning
Kassetten kan inte tas ut ur
kassettfacket.
Troubleshooting
videokameran ska fungera.
(forts. på nästa sida)
93
Fel som kan uppstå och motsvarande åtgärder
Övrigt
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Videobandspelaren och/eller videokameran är fel inställda.
c Kontrollera att videobandspelarens ingångsväljare står på
LINE. Se också till att strömomkopplaren på videokameran
är ställd på VTR/VCR. (sid. 63 till 71)
• IR SETUP-koden eller PAUSE MODE är inte korrekt inställda.
c Välj korrekt kod för IR SETUP och PAUSE MODE för den
videobandspelare du använder. Kontrollera sedan
videobandspelarens funktion med hjälp av IR TESTfunktionen. (sid. 63 till 71)
Fjärrstyrning misslyckas.
• OFF har valts på raden COMMANDER på menyn.
c Välj ON. (sid. 83)
• Ett hinder blockerar de infraröda strålarna.
c Ta bort hindret.
• Batterierna har satts in i batterifacket med polerna + och –
omkastade.
c Sätt in batterierna med polerna vända åt rätt håll. (sid. 117)
• Batterierna har laddats ur.
c Byt ut mot nya. (sid. 117)
“- - : - - : - -” visas istället för datumet • Ställ datum och tid. (sid. 21)
Snabbkopieringen fungerar inte.
eller tiden.
En melodi spelas eller pipljudet piper
under fem sekunder.
Kameran kan inte användas, trots att
strömmen har slagits på.
Under laddning visas inte
batteridrifttiden eller så blinkar tiden
i teckenfönstret.
Batteriet, som monterats på kameran,
kan inte laddas.
94
• Fuktbildning.
c Ta ur kassetten och låt kameran vila under minst en timme.
(sid. 103)
• Något fel har uppstått på kameran.
c Ta ur kassetten och sätt in den igen. Använd kameran.
• Koppla ur nätkabeln till AC-adaptern eller ta bort batteriet,
vänta 1 minut och koppla sedan in strömkällan igen. Slå på
strömmen (sid. 15, 19). Om funktionerna fortfarande inte
fungerar trycker du på RESET-knappen med hjälp av ett
spetsigt föremål. (Om du trycker på RESET-knappen återgår
alla inställningar, inklusive inställningarna för datum och tid,
till sina ursprungliga värden.) (sid. 115)
• Nätadaptern har kopplats ur.
c Anslut nätadaptern. (sid. 15)
• Du har inte satt in batteriet rätt.
c Installera det på rätt sätt.
• Något är fel på batteriet.
c Kontakta Sonys återförsäljare/auktoriserade serviceverkstad.
• POWER står inte på OFF (CHG).
c Skjut POWER till läget OFF (CHG).
Svenska
Visning av självdiagnostiska felkoder
Självdiagnostisk felsökning används på denna
kamera.
Det gör att självdiagnostiska felkoder som består
av fem tecken (en kombination av en bokstav och
fyra siffror) visas i sökaren eller i teckenfönstret.
Gå igenom den nedanstående tabellen när en av
dessa felkoder visas för att kontrollera orsaken
till felet. De två sista siffrorna (som anges av ss)
varierar beroende på felet som har uppstått.
Sökare eller visningsfönster
C:21:00
Visning av självdiagnostiska felkoder
•C:ss:ss
Fel som du kan åtgärda själv.
•E:ss:ss
Kontakta Sonys lokala återförsäljare/
auktoriserade serviceverkstad.
Femteckens felkoder
C:21:ss
C:22:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Felsökning
C:31:ss
Orsak och/eller åtgärd
• Kameran drivs på ett batteri som inte är ett “InfoLITHIUM”batteri.
c Använd ett laddningsbart “InfoLITHIUM”-batteri. (sid. 100)
• Fuktbildning.
c Ta ur kassetten och låt videokameran vila under minst en
timme. (sid. 103)
• Smutsiga videohuvuden.
c Använd Sonys rengöringskassett V8-25CLD (tillval) för att
rengöra videohuvudena. (sid. 104)
• Ett fel, som inte har nämnts ovan och som kan åtgärdas, har
uppstått.
c Ta ur kassetten och sätt in den igen. Använd kameran.
c Koppla ur nätkabeln från nätadaptern eller ta loss det
laddningsbara batteriet. Anslut nätkabeln på nytt eller
montera batteriet på kameran. Slå på strömmen och använd
kameran.
• Ett fel, som du inte själv kan åtgärda, har uppstått.
c Kontakta Sonys lokala återförsäljare/auktoriserade
serviceverkstad och informera dem om felkoden (till exempel
E:61:10).
Troubleshooting
C:04:ss
Kontakta Sonys lokala återförsäljare/auktoriserade serviceverkstad om du inte själv lyckas åtgärda
felet.
95
Svenska
Varningsindikeringar och meddelanden
Kontrollera enligt nedanstående om någon varningsindikering eller ett felmeddelande visas i
sökaren eller i teckenfönstret.
Vi hänvisar till sidnumren inom parentestecken “( )” angående detaljer.
Varningsindikeringarna
Videohuvudena är smutsiga.
Blinkar långsamt:
– Använd Sonys rengöringskassett V8-25CLD (tillval) för
att rengöra videohuvudena. (sid. 104)
Batteriet har laddats ur eller är
nästan tomt.
Blinkar långsamt:
– Batteriet är nästan tomt.
(sid. 15, 17)
Beroende på
inspelningsförhållandena,
miljön eller batteriet, kan
varningsindikeringen blinka när
bara fem till tio minuter återstår
av batteridrifttiden.
Blinkar snabbt:
– Batteriet har laddats ur.
(sid. 15, 17)
– Batteriet är förbrukat och kan
inte laddas upp igen.
Bandvarningsindikator
Blinkar långsamt:
– Bandet närmar sig bandslutet.
– Tomt kassettfack.*
– Den röda tungan har skjutits ut
över hålet. (sid. 24)*
Blinkar snabbt:
– Bandet har tagit slut.*
Självdiagnostisk felkod
(sid. 95)
C:21:00
Fuktbildning*
Blinkar snabbt:
– Ta ur kassetten, slå av
kameran och låt den vila under
minst en timme med
kassettfacket öppet. (sid. 103)
Tar ur kassetten
Blinkar långsamt:
– Den röda tungan har skjutits ut
över hålet. (sid. 24)*
Blinkar snabbt:
– Fuktbildning. (sid. 103)
– Bandet har tagit slut.*
– En självdiagnostisk felkod visas.
(sid. 95)*
Band/batterivarningsindikator
Blinkar långsamt:
– Batteriet är nästan tomt.
– Bandet har nästan tagit slut.
Blinkar snabbt:
– Batteriet är tomt.
– Bandet har tagit slut.*
* Melodin spelas eller pipljudet piper till.
96
Varningsindikeringar och meddelanden
Varningsmeddelanden
• CLOCK SET
Ställ in datumet och tiden (sid. 21).
• For “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Använd ett “InfoLITHIUM”-batteri (sid. 100).
•
CLEANING CASSETTE
Videohuvudena är smutsiga (sid. 104).
• START/STOP KEY
Aktivera ORC-inställningen genom att trycka på START/STOP.
Meddelandet visas i vitt (sid. 81).
• ORC
ORC kontrollerar bandkvaliteten. Meddelandet visas i vitt (sid. 81).
• Q NO TAPE*
Sätt in en kassett i videokameran.
• Q TAPE END*
Bandet har nått slutet.
* Melodin spelas eller pipljudet piper till.
Troubleshooting
Felsökning
97
— Additional Information —
— Övrigt —
About video cassettes
Om videokassetter
Selecting the cassette type
You can use both Hi8
and standard 8 mm
video cassettes on your camcorder. When you
use a Hi8
video cassette, recording and
playback are carried out in the Hi8
system.
When you use a standard 8 mm video cassette,
recording and playback are carried out in the
standard 8 mm system.
If you play back a tape recorded on a different
video recorder on your camcorder, the playback
mode is automatically selected according to the
format in which the tape has been recorded.
This Hi8
system is an extension of the
standard 8 mm system, and was developed to
produce higher quality pictures.
You cannot play back a tape recorded in the Hi8
system correctly on video recorders/players
other than a Hi8 video recorder/player.
is a trademark.
is a trademark.
When you play back
The playback mode (SP/LP) and system, Hi8
or standard 8 mm are automatically
selected according to the format in which the
tape has been recorded. The quality of the
recorded picture in the LP mode, however, will
not be as good as the SP mode.
Foreign 8 mm video
Because TV colour systems differ from country to
country, you may not be able to play back foreign
pre-recorded tapes. Refer to “Using your
camcorder abroad” (p.102) to check the TV
colour systems used in foreign countries.
98
Val av videokassett
Du kan använda både videokassetter av formatet
och standard 8 mm för
Hi8
videokameran. När du använder en videokassett
av formatet Hi8
görs inspelning och
. När du
uppspelning med systemet Hi8
använder en videokassett av standardformatet
8 mm görs inspelning och uppspelning med
standardsystemet 8 mm .
Vid uppspelning på denna kamera av ett band
som spelats in på en videobandspelare, väljer
kameran automatiskt samma format som
användes när bandet spelades in.
Hi8
-formatet är en vidareutveckling av
standard 8 mm-formatet och utvecklades för
att garantera bättre bildkvalitet.
Om en annan video än en Hi8
-video
används för uppspelning av ett Hi8-band med
inspelningar i Hi8 -format, misslyckas
uppspelningen.
är ett varumärke.
är ett varumärke.
Bandhastighet vid uppspelning
Valet av den hastighet (normalfart SP/halvfart
LP) och av det videoformat, Hi8
eller
standard 8 mm , som bandet spelats in med
sker helt automatiskt. Observera att
bildkvaliteten vid uppspelning med halvfart LP
inte blir lika bra som vid uppspelning med
normalfart SP.
8 mm videoband som köpts
utomlands
8 mm videoband, som spelats in enligt något
annat färg-tv-system än det som denna
videokamera anpassats till, kan inte spelas upp
på denna videokamera. Färg-tv-systemet varierar
från land till land. Vi hänvisar till rubriken “Hur
videokameran används utomlands” (sid. 102)
angående de färg-tv-system som gäller i olika
länder.
Om videokassetter
Playing back an NTSC-recorded tape
You can play back tapes recorded in the NTSC
video system using the SP mode.
However, note that the following will occur
during playback of an NTSC-recorded tape.
•When playing back a tape on a TV screen, you
may not get the original colour depending on
the TV. When you play back on a Multi System
TV, set NTSC PB to the desired mode in the
menu settings.
•During playback, a black band appears on the
lower part of the viewfinder.
•You cannot play back a tape recorded in the
NTSC video system with the LP mode on a TV
screen.
•If a tape has portions recorded in PAL and
NTSC video systems, the tape counter reading
is not correct. This discrepancy is due to the
difference between the counting cycle of the
two video systems.
•You cannot edit the NTSC-recorded tape onto
another VCR.
Uppspelning av band med NTSC-inspelningar
Band som spelats in enligt färg-tv-systemet
NTSC kan spelas upp med normalfart, SP.
Det nedanstående kan emellertid hända vid
uppspelning av NTSC-band.
•Det kan hända att färgerna inte återges
naturligt vid bildåtergivning på ansluten tv.
När anslutningen har gjorts till en multisystemtv, välj då önskat läge på raden NTSC PB på
menyn.
•Ett svart band kan visas på nedre delen av
bilden vid uppspelning i sökaren.
•Bilderna kan inte visas på tv:n vid uppspelning
av ett NTSC-band som spelats in med halvfart
LP.
•Om ett band innehåller partier som spelats in
med PAL, och andra partier som spelats in med
NTSC, kommer bandräkneverket inte att visa
korrekta värden. Detta beror på de skillnader
som uppstår i räkneverkets räknevarv vid
mätning av bandlängd på dessa två typer av
bandavsnitt.
•Det går inte att kopiera ett NTSC-band från
denna videokamera till ett band i ansluten
video.
Additional Information
About video cassettes
Övrigt
99
About the “InfoLITHIUM”
battery pack
Om “InfoLITHIUM”batteriet
What is the “InfoLITHIUM” battery
pack?
Vad är ett “InfoLITHIUM”-batteri?
The “InfoLITHIUM” battery pack is a lithium-ion
battery pack that has functions for
communicating information related to operating
conditions between your camcorder and the AC
adaptor/charger (optional).
The “InfoLITHIUM” battery pack calculates the
power consumption according to the operating
conditions of your camcorder, and displays the
remaining battery time in minutes.
Charging the battery pack
•Be sure to charge the battery pack before you
start using your camcorder.
•We recommend charging the battery pack in an
ambient temperature of between 10°C to 30°C
(50°F to 86°F) until FULL appears indicating
that the battery pack is fully charged, in the
display window. If you charge the battery pack
outside of this temperature range, you may not
be able to efficiently charge the battery pack.
•After charging is completed, either disconnect
the cable from the DC IN jack on your
camcorder or remove the battery pack.
Effective use of the battery pack
•Battery performance decreases in lowtemperature surroundings. So, the time that the
battery pack can be used is shorter in cold
places. We recommend the following to use the
battery pack longer:
– Put the battery pack in a pocket to warm it up,
and insert it in your camcorder immediately
before you start taking shots.
– Use a large capacity battery pack (NP-FM50/
FM70/QM71/FM90/FM91/QM91 optional).
•Frequently operating playback, fast forward or
rewind wears out the battery pack faster. We
recommend using a large capacity battery pack
(NP-FM50/FM70/QM71/FM90/FM91/QM91
optional).
•Be certain to turn the POWER switch to OFF
(CHG) when not taking shots or playing back
on your camcorder. Battery pack power is also
consumed when your camcorder is in the
standby mode or playback is paused.
•Have spare battery packs handy for two or
three times the expected recording time, and
make a trial recording before the actual
recording.
•Do not expose the battery pack to water. The
battery pack is not water-resistant.
100
“InfoLITHIUM” är ett litiumjonbatteri som kan
överföra information om driftsförhållandet
mellan videokameran och AC-adaptern/
laddaren (extra tillbehör).
“InfoLITHIUM”-batteriet räknar ut
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella driftstillstånd, och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Laddning av batteriet
• Se till att batteriet är laddat innan du börjar
använda videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet i en
omgivningstemperatur på mellan 10° till 30°C
tills FULL, som visar att batteriet är fulladdat,
visas i teckenfönstret. Om du laddar upp
batteriet där temperaturen ligger utanför det
rekommenderade intervallet, finns det risk att
batteriet inte laddas upp effektivt.
• När laddningen är klar bör du antingen koppla
bort kabeln från DC IN-kontakten på
videokameran eller ta ur batteriet.
Effektiv användning av batteriet
• I kyla förkortas batteridrifttiden. Du kan alltså
inte räkna med att använda batteriet lika länge
när det är kallt. Följande råd hjälper dig att
använda batteriet längre:
– Förvara batteriet i fickan så att det värms, och
sätt in det i videokameran strax innan du ska
börja filma.
– Använd ett batteri med högre kapacitet
(NP-FM50/FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91 tillval).
• Om du ofta använder funktioner som
uppspelning eller snabbspolning framåt eller
bakåt, tar batteriet slut snabbare. Du
rekommenderas att använda ett batteri med
högre kapacitet (NP-FM50/FM70/QM71/
FM90/FM91/QM91 tillval).
• Se till att ställa POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) när du inte använder videokameran. En
liten mängd ström tas från batteriet även när
videokameran är i standbyläget eller när
uppspelningen är i pausläge.
• Försök alltid att ta med dig laddade batterier så
att de täcker två till tre gånger den planerade
inspelningstiden. Gör en provinspelning innan
du börjar filma.
• Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
About the “InfoLITHIUM” battery
pack
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
Remaining battery time indicator
Indikator för återstående batteritid
•If the power goes off although the remaining
battery time indicator indicates that the battery
pack has enough power to operate, charge the
battery pack fully again so that the indication
on the remaining battery time indicator is
correct. Note, however, that the correct battery
indication sometimes will not be restored if it is
used in high temperatures for a long time or left
in a fully charged state, or the battery pack is
frequently used. Regard the remaining battery
time indication as approximate.
•The E mark, indicating there is little remaining
battery time, sometimes flashes depending on
the operating conditions or ambient
temperature and environment even if the
remaining battery time is 5 to 10 minutes.
•Om strömmen slås av automatiskt trots att den
återstående batteridrifttiden anger att batteriet
inte är tomt, bör du ladda upp batteriet fullt
igen. Efter det visar indikatorn för den
återstående batteritiden rätt värde. Observera
att det kan hända att rätt återstående batteritid
inte visas om batteriet en längre tid används i
en varm omgivning, lämnas fulladdat eller
används ofta. Se indikationen av återstående
batteritid som en fingervisning.
•Även om den återstående tid som visas i
sökaren är 5 – 10 minuter, kan det i vissa fall
hända att E börjar blinka beroende på
inspelningsförhållandena, temperaturen och
miljön där kameran används.
Förvaring av batteriet
How to store the battery pack
Battery life
Batteriets livslängd
•The battery life is limited. Battery capacity
drops little by little as you use it more and
more, and as time passes. When the available
battery time is shortened considerably, a
probable cause is that the battery pack has
reached the end of its life. Please buy a new
battery pack.
•The battery life varies according to storage and
operating conditions, and environment for each
battery pack.
•Batteriets livslängd är begränsat.
Batterikapaciteten sänks gradvis med tiden och
i och med att du använder videokameran. När
batteridrifttiden blir mycket kortare än vanligt,
är den troliga orsaken att batteriets håller på att
ta slut. Då är det dags att köpa ett nytt batteri.
•Batteriets livslängd varierar beroende på hur
batteriet förvaras, efter
inspelningsförhållandena och i vilken miljö
batteriet används.
Övrigt
•Om batteriet inte används under en längre tid
bör du, för att hålla det i trim, utföra följande en
gång årligen.
1. Ladda upp batteriet helt.
2. Ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran.
3. Ta bort batteriet från videokameran och
förvara det på en torr och sval plats.
•Använder du videokameran för att ladda ur
batteriet lämnar du den i CAMERA-läget
(standbyläge) utan kassett, tills strömmen slås
av.
Additional Information
•If the battery pack is not used for a long time,
do the following procedure once a year to
maintain proper function.
1. Fully charge the battery.
2. Discharge on your camcorder.
3. Remove the battery pack from your
camcorder and store it in a dry, cool place.
•To discharge the battery pack on your
camcorder, leave your camcorder in CAMERA
(standby) mode without a cassette inserted
until the power goes off.
101
Using your camcorder
abroad
Hur videokameran
används utomlands
Using your camcorder abroad
Hur videokameran används
utomlands
You can use your camcorder in any country or
area with the AC power adaptor supplied with
your camcorder within 100 V to 240 V AC,
50/60 Hz.
Your camcorder is a PAL system based
camcorder. If you want to view the playback
picture on a TV, it must be a PAL system based
TV with Video/Audio input jack.
The following shows TV colour systems used
overseas.
PAL system
Australia, Austria, Belgium, China,
Czech Republic, Denmark, Finland, Germany,
Holland, Hong Kong, Hungary, Italy, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norway, Poland,
Portugal, Singapore, Slovak Republic, Spain,
Sweden, Switzerland, Thailand,
United Kingdom, etc.
Med hjälp av medföljande nätadapter kan
videokameran användas i vilket land som helst
där nätspänningen varierar från 100 till 240 V,
50/60 Hz.
Videokameran är baserad på PAL-systemet. Vill
du titta på bilden på en TV, måste den använda
PAL-systemet och vara försedd med video/
ljudingångar.
Följande visar de TV-färgsystem som används
utomlands.
Länder med PAL-system
Australien, Österrike, Belgien, Kina, Tjeckien,
Danmark, Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungern, Italien, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien m.fl.
PAL-M system
Brazil
Länder med PAL-M-system
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
Länder med PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC system
Bahama Islands, Bolivia, Canada,
Central America, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, the Philippines, the U.S.A.,
Venezuela, etc.
Länder med NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerika,
Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela osv.
SECAM system
Bulgaria, France, Guiana, Iran, Iraq, Monaco,
Russia, Ukraine, etc.
Simple setting of clock by time
difference
You can easily set the clock to local time by
setting a time difference. Select WORLD TIME in
the menu settings. See page 78 for more
information.
102
Länder med SECAM-system
Bulgarien, Frankrike, Guiana, Iran, Irak, Monaco,
Ryssland, Ukraina m.fl.
Enkel tidsinställning genom att
ställa in tidsskillnaden
Det är enkelt att ställa in lokaltiden på en viss
plats genom att ställa in tidsskillnaden. Välj
raden WORLD TIME på menyn. Se sid. 83 för
detaljerad information.
Maintenance
information and
precautions
Moisture condensation
If your camcorder is brought directly from a cold
place to a warm place, moisture may condense
inside your camcorder, on the surface of the tape,
or on the lens. In this condition, the tape may
stick to the head drum and be damaged or your
camcorder may not operate correctly. If there is
moisture inside your camcorder, the beep sounds
and the % indicator flashes. When the Z
indicator flashes at the same time, the cassette is
inserted in your camcorder. If moisture
condenses on the lens, the indicator will not
appear.
Underhåll/Att
observera
Fuktbildning
Det bildas fukt i videokameran, på bandet och
imma på objektivet när videokameran vid kall
väderlek förs utifrån direkt in i ett varmt rum.
Videobandet kan då klistras fast vid
videotrumman. Det skadar både bandet och/
eller videotrumman, utöver att det kan uppstå
fel. När det har uppstått fuktbildning, piper
pipljudet till samtidigt som % blinkar. Om Z
också börjar blinka, anger det att en kassett ligger
i kameran. Ingen indikering visas när objektivet
har blivit immigt.
Fuktbildning i videokameran
If moisture condensation occurs
How to prevent moisture condensation
When you bring your camcorder from a cold
place into a warm place, put your camcorder in a
plastic bag and tightly seal it. Remove the bag
when the air temperature inside the plastic bag
has reached the surrounding temperature (after
about 1 hour).
Att observera angående fuktbildning
I nedanstående fall kan det bildas fukt i
videokameran när kameran vid kall väderlek förs
utifrån direkt in i ett varmt rum (eller vice versa)
eller om kameran används när det är mycket
varmt:
– när kameran förs direkt från skidbacken in i ett
varmt rum,
– när kameran vid mycket varm väderlek förs
utomhus från en sval bil/svalt rum med
luftkonditioneringen på,
– när kameran används utomhus efter att det har
stormat eller regnat,
– om klimatet på platsen där kameran används är
mycket varmt och fuktigt.
Övrigt
Note on moisture condensation
Moisture may condense when you bring your
camcorder from a cold place into a warm place
(or vice versa) or when you use your camcorder
in a hot place as follows:
– You bring your camcorder from a ski slope into
a place warmed up by a heating device.
– You bring your camcorder from an airconditioned car or room into a hot place
outside.
– You use your camcorder after a squall or a
shower.
– You use your camcorder in a high temperature
and humid place.
I detta fall kan inga knappar för styrning av
bandgång, utom kassettfacksöppnaren EJECT
tryckas in. Ta ur kassetten, slå av strömmen och
låt videokameran vila med kassettfacket öppet
under minst en timme. Videokameran kan
användas igen när % inte visas efter strömpåslag.
Additional Information
None of the functions except cassette ejection will
work. Eject the cassette, turn off your camcorder,
and leave it for about 1 hour with the cassette
compartment open. Your camcorder can be used
again if the % indicator does not appear when
the power is turned on again.
Att skydda kameran mot fuktbildning
Sätt in kameran i en plastpåse när den förs
utifrån in i ett varmt rum. Förslut plastpåsen
ordentligt. Ta ut videokameran ur plastpåsen när
temperaturen i påsen blivit densamma som
temperaturen i rummet (det tar ca. en timme).
103
Maintenance information and
precautions
Maintenance information
Underhåll/Att observera
Underhåll
Cleaning the video head
Rengöring av videohuvudena
To ensure normal recording and clear pictures,
clean the video heads.
The video head may be dirty when:
– the x indicator and “ CLEANING
CASSETTE” message appear one after another
or the x indicator flashes in the viewfinder.
– playback pictures contain noise.
– playback pictures are hardly visible.
– playback pictures do not appear.
Rengör videohuvudena periodiskt för att
garantera bra bildkvalitet och lyckade
inspelningar.
Videohuvudena kan vara smutsiga:
– när x visas växelvis med “ CLEANING
CASSETTE” eller när x blinkar i sökaren,
– när det blir brusstreck på bilden,
– när bilden är mycket otydlig,
– när bilden inte visas.
If this happens, clean the video heads with the
Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional).
Använd då Sonys rengöringskassett V8-25CLD
(tillvall) för att rengöra videohuvudena.
[a] Slightly dirty
[b] Very dirty
[a] Något smutsiga
[b] Alldeles för smutsiga
Note on video heads
When the playback pictures still contain noise
even if you have cleaned the video heads with a
cleaning cassette, the video heads may have
worn down due to long use. If this is the case,
they must be replaced with new heads. Contact
your Sony dealer or local authorised Sony service
facility.
Att observera angående videohuvudena
Videohuvudena kan vara slitna om det
fortfarande uppstår störningar på bilden efter att
huvudena har rengjorts med en
rengöringskassett. Då skall videohuvudena bytas
ut. Kontakta Sonys återförsäljare/auktoriserade
serviceverkstad.
104
Maintenance information and
precautions
Charging the built-in
rechargeable battery in your
camcorder
A built-in rechargeable battery is supplied with
your camcorder so as to retain the date and time,
etc., regardless of the setting of the POWER
switch. The rechargeable battery is always
charged as long as you are using your camcorder.
The battery, however, will get discharged
gradually if you do not use your camcorder. It
will be completely discharged in about 6 months
if you do not use your camcorder at all. Even if
the rechargeable battery is not charged, it will not
affect the camcorder operation. To retain the date
and time, etc., charge the battery if the battery is
discharged.
Camcorder operation
•Operate your camcorder on 7.2 V (battery pack)
or 8.4 V (AC power adaptor).
•For DC or AC operation, use the accessories
recommended in these operating instructions.
•If any solid object or liquid get inside the
casing, unplug your camcorder and have it
checked by a Sony dealer before operating it
any further.
•Avoid rough handling or mechanical shock. Be
particularly careful with the lens.
•Keep the POWER switch set to OFF (CHG)
when you are not using your camcorder.
•Do not wrap your camcorder with a towel, for
example, and operate it. Doing so might cause
heat to build up inside.
•Keep your camcorder away from strong
magnetic fields or mechanical vibration.
Noise may occur on images.
I kameran finns ett inbyggt, uppladdningsbart
batteri som ger tillräckligt med ström för att
bevara inställningarna av datum och tid m.m. i
kamerans minne, oberoende av i vilket läge
POWER-omkopplaren står. Det
uppladdningsbara batteriet laddas automatiskt
så fort du använder videokameran. Batterier
laddas däremot gradvis ur när du inte använder
videokameran. Batteriet hinner laddas ur helt om
du inte använder kameran under ungefär
6 månader. Även om det uppladdningsbara
batteriet inte är laddat, påverkas inte
videokamerans funktioner. För att informationen
om datum och tid m.m. ska bevaras måste du
ladda upp batteriet igen.
Laddning av det uppladdningsbara batteriet:
– Anslut videokameran till ett vägguttag med
hjälp av den medföljande AC-adaptern. Lämna
sedan videokameran med POWERomkopplaren i avslaget läge under mer än
24 timmar.
– Eller installera ett fulladdade batteri i kameran,
och låt sedan videokameran stå med POWERomkopplaren i läge OFF i mer än 24 timmar.
Att observera
Övrigt
Precautions
Uppladdning av videokamerans
inbyggda uppladdningsbara
batteri
Additional Information
Charging the rechargeable battery:
– Connect your camcorder to the wall socket
using the AC power adaptor supplied with
your camcorder, and leave your camcorder
with the POWER switch turned off for more
than 24 hours.
– Or install the fully charged battery pack in your
camcorder, and leave your camcorder with the
POWER switch turned off for more than
24 hours.
Underhåll/Att observera
Angående drift och liknande
•Driv videokameran på 7,2 volts
likströmsspänning (med laddningsbart batteri)
eller på 8,4 volts likströmsspänning
(nätansluten med nätadaptern).
•För drift med lik- eller växelström (DC resp.
AC), bör du använda de tillbehör som anges i
den här bruksanvisning.
•Koppla ur tillbehöret för strömförsörjning, om
du skulle råka tappa ett föremål eller spilla
vätska i videokameran. Låt Sonys återförsäljare
besiktiga videokameran innan du börjar
använda den igen.
•Hantera enheten varsamt och undvik att utsätta
den för stötar. Var extra försiktig med
videokamerans lins.
•Låt strömbrytaren POWER stå i frånslaget läge
OFF (CHG) när videokameran inte skall
användas.
•Linda aldrig in videokameran i t.ex. en
handduk, när du använder den. Gör du det kan
kameran överhettas.
•Utsätt inte videokameran för starka magnetfält
eller mekaniska vibrationer.
Annars kan bildstörningar uppstå.
105
Maintenance information and
precautions
Underhåll/Att observera
Built-in light
Angående det inbyggda videoljuset
•Do not knock or jolt the built-in light while it is
turned on as it may damage the bulb or shorten
the life of the bulb.
•Do not leave the built-in light on while it is
resting on or against something; it may cause a
fire or damage the built-in light.
•Utsätt inte videoljuset för stötar eller
skakningar när det lyser. Det kan skada
halogenlampan eller förkorta lampans
livslängd.
•Videoljuset måste släckas när det inte används.
Luta inte heller videoljuset mot någonting när
det lyser. Det kan orsaka brand eller skada det
inbyggda videoljuset.
On handling tapes
Do not insert anything into the small holes on the
rear of the cassette. These holes are used to sense
the type and thickness of the tape and if the
recording tab is in or out.
Camcorder care
•When your camcorder is not to be used for a
long time, remove the battery.
•Remove the tape, and periodically turn on the
power, operate the CAMERA and PLAYER
sections and play back a tape for about
5 minutes when your camcorder is not to be
used for a long time.
•Clean the lens with a soft brush to remove dust.
If there are fingerprints on the lens, remove
them with a soft cloth.
•Clean the camcorder body with a dry soft cloth,
or a soft cloth lightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use any type of
solvent which may damage the finish.
•Do not let sand get into your camcorder. When
you use your camcorder on a sandy beach or in
a dusty place, protect it from the sand or dust.
Sand or dust may cause your camcorder to
malfunction, and sometimes this malfunction
cannot be repaired.
106
Angående kassettskötsel
Sätt inte in någonting i de små hålen på
kassettens bakkant. Dessa hål används för att
avkänna bandtypen, bandtjockleken och om den
lilla röda tungan på kassetten har skjutits in eller
ut.
Angående skötsel av videokamera
•Om du vet med dig att du inte kommer att
använde videokameran under en längre tid bör
du ta bort batteriet.
•Ta ur kassetten när videokameran inte skall
användas under en längre tid. Slå då och då på
strömmen, använd funktionerna CAMERA och
PLAYER och spela också upp ett videoband
under ca. fem minuter.
•Använd en mjuk borste för att borsta bort
damm från objektivet. Torka bort eventuella
fingeravtryck med en mjuk trasa.
•Torka videokameran med en torr trasa eller en
trasa som fuktats i mild diskmedelslösning.
Använd inte starka rengöringsmedel som kan
skada ytbehandlingen.
•Var noga med att inte sand kommer in i
videokameran. Skydda kameran mot sand och
damm när den används på en sandstrand eller
på en dammig plats. Sand och damm resulterar
i skador, ibland till och med i oreparerbara
skador.
AC power adaptor
Angående medföljande nätadapter
•Unplug the unit from a wall socket when you
are not using the unit for a long time. To
disconnect the mains lead, pull it out by the
plug. Never pull the mains lead itself.
•Do not operate the unit with a damaged cord or
if the unit has been dropped or damaged.
•Do not bend the mains lead forcibly, or place a
heavy object on it. This will damage the cord
and may cause fire or electrical shock.
•Prevent metallic objects from coming into
contact with the metal parts of the connecting
section. If this happens, a short may occur and
the unit may be damaged.
•Always keep metal contacts clean.
•Do not disassemble the unit.
•Do not apply mechanical shock or drop the
unit.
•While the unit is in use, particularly during
charging, keep it away from AM receivers and
video equipment. AM receivers and video
equipment disturb AM reception and video
operation.
•The unit becomes warm during use. This is not
a malfunction.
•Do not place the unit in locations that are:
– Extremely hot or cold
– Dusty or dirty
– Very humid
– Vibrating
•Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när
videokameran inte skall drivas nätansluten
under en längre tid. Dra i stickkontakten, aldrig
i kabeln, för att koppla ur nätkabeln.
•Använd inte nätadaptern om nätkabeln skadats
eller om nätadaptern tappats i golvet eller
skadats på annat sätt.
•Var noga med att inte böja nätkabeln med våld.
Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det
kan skada nätkabeln och bli orsak till brand
och/eller elektriska stötar.
•Var noga med att inga metallföremål kommer i
kontakt med metalldelarna på kontaktytan för
att undvika kortslutning. Det kan skada
nätadaptern.
•Var noga med att hålla metallkontakterna rena.
•Ta inte isär nätadaptern.
•Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar.
Tappa inte heller nätadaptern.
•När du använder videokameran och särskilt
när du laddar upp den, bör du se till att den
inte är placerad i närheten av AM-mottagare
och videoutrustning. AM-mottagare och
videoutrustning stör AM-mottagning och
videoanvändning.
•Nätadaptern blir varm när den används. Detta
är helt normalt.
•Utsätt inte nätadaptern för:
– värme eller kyla,
– damm och/eller smuts,
– fukt,
– vibrationer.
About care and storage of the lens
•Wipe the surface of the lens clean with a soft
cloth in the following instances:
– When there are fingerprints on the lens
surface
– In hot or humid locations
– When the lens is used in environments
susceptible to salt such as the seaside
•Store the lens in a well-ventilated location
subject to little dirt or dust.
To prevent mold from growing on the lens,
periodically perform the above. We recommend
turning on and operating your camcorder at least
once per month to keep your camcorder in an
optimum state for a long time.
Övrigt
Underhåll/Att observera
Additional Information
Maintenance information and
precautions
Angående skötsel av objektivet och
förvaring
•Torka linsytan på objektivet med en mjuk trasa
när:
– det finns fingeravtryck på linsen,
– videokameran används i varmt eller fuktigt
klimat,
– linsen utsätts för saltvattenstänk som på
havet.
•Förvara videokameran i ett välventilerat
utrymme, så att objektivet inte utsätts för smuts
och damm.
Du undviker att mögel bildas på linsens yta
genom att med jämna mellanrum utföra
ovanstående procedur. Du rekommenderas att
slå på videokameran och använda den ungefär
en gång i månaden. Då håller du kameran i trim
och optimal kondition under lång tid.
107
Maintenance information and
precautions
Battery pack
•Use only the specified charger or video
equipment for the charging function.
•To prevent an accidental short circuit, do not
allow metal objects to come into contact with
the battery terminals.
•Keep the battery pack away from fire.
•Never expose the battery pack to temperatures
above 60°C (140°F), such as in a car parked in
the sun or under direct sunlight.
•Keep the battery pack dry.
•Do not expose the battery pack to any
mechanical shock.
•Do not disassemble nor modify the battery
pack.
•Attach the battery pack to the video equipment
securely.
•Charging while some capacity remains does not
affect the original battery capacity.
Underhåll/Att observera
Att observera angående
laddningsbara batterier
•För laddning bör du bara använda specificerad
laddare eller videoutrustning.
•Var noga med att inga metallföremål kommer i
kontakt med batteripolerna för att undvika
kortslutning.
•Se till att batteriet inte utsätts för flammor eller
gnistor.
•Utsätt inte batteriet för temperaturer som
överstiger +60˚C, som t. ex. i en bil som
parkerats på en solig plats.
•Se till att batteriet är torrt.
•Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
•Ta inte isär batteriet. Försök inte heller bygga
om batteriet.
•Montera batteriet säkert på videokameran.
•Batteriet kan laddas innan det är helt tomt. Det
påverkar inte batterikapaciteten.
Notes on dry batteries
Att observera angående torrbatterier
To avoid possible damage from battery leakage
or corrosion, observe the following:
– Be sure to insert the batteries with the + –
polarities matched to the + – marks
– Dry batteries are not rechargeable
– Do not use a combination of new and old
batteries
– Do not use different types of batteries
– Current drains from batteries when you are not
using them for a long time
– Do not use leaking batteries
Observera det nedanstående för att undvika
skador på grund av batteriläckage eller
korrosion:
– sätt in batterierna med polerna + och – vända åt
rätt håll
– torrbatterierna får inte laddas
– använd inte samtidigt gamla och nya batterier
– använd inte samtidigt olika typer av batterier
– Batterier töms av sig själva om du inte
använder dem under en längre tid
– använd inte ett batteri som läcker
If batteries are leaking
•Wipe off the liquid in the battery compartment
carefully before replacing the batteries.
•If you touch the liquid, wash it off with water.
•If the liquid get into your eyes, wash your eyes
with a lot of water and then consult a doctor.
När ett batteri läcker
•Torka noggrant bort all batterielektrolyt som
runnit i batterifacket innan de nya batterierna
sätts dit.
•Tvätta noggrant händerna om du skulle få
batterielektrolyt på dem.
•Använd rikligt med vatten för att skölja ögonen
om du skulle få batterielektrolyt i ögonen.
Kontakta sedan en läkare.
If any problem occurs, unplug your camcorder
and contact your nearest Sony dealer.
Koppla ur nätadaptern från nätuttaget och
kontakta Sonys återförsäljare om det skulle bli
något fel på nätadaptern eller videokameran.
108
English
Specifications
Video camera
recorder
System
AC power adaptor
Power requirements
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption
23 W
Output voltage
DC OUT: 8.4 V, 1.5 A in operating
mode
Operating temperature
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Storage temperature
–20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F)
Dimensions (approx.)
125 × 39 × 62 mm
(5 × 1 9/16 × 2 1/2 in.) (w/h/d)
excluding projecting parts
Mass (approx.)
280 g (9.8 oz)
excluding mains lead
General
Battery pack
Maximum output voltage
DC 8.4 V
Output voltage
DC 7.2 V
Capacity
5.0 Wh (700 mAh)
Dimensions (approx.)
38.2 × 20.5 × 55.6 mm
(1 9/16 × 13/16 × 2 1/4 in.)
(w/h/d)
Mass (approx.)
65 g (2.3 oz)
Operating temperature
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Type
Lithium ion
Övrigt
Power requirements
7.2 V (battery pack)
8.4 V (AC power adaptor)
Average power consumption
(when using the battery pack)
During camera recording
1.9 W
Operating temperature
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Recommended charging
temperature
10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F)
Storage temperature
–20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F )
Dimensions (approx.)
90 × 102 × 197 mm
(3 5/8 × 4 1/8 × 7 7/8 in.)
(w/h/d)
Mass (approx.)
760 g (1 lb 10 oz)
main unit only
910 g (2 lb)
including the battery pack
NP-FM30, Hi8 cassette, lens cap and
shoulder strap
Supplied accessories
See page 7.
Additional Information
Video recording system
2 rotary heads
Helical scanning FM system
Audio recording system
Rotary heads, FM system
Video signal
PAL colour, CCIR standards
Usable cassette
8 mm video format cassette
Hi8 or standard 8
Recording/playback time (using
90 min. cassette)
SP mode: 1 hour and 30 minutes
LP mode: 3 hours
Fastforward/rewind time (using
90 min. cassette)
Approx. 5 min.
Viewfinder
Electric viewfinder (monochrome)
Image device
4.5 mm (1/4 type) CCD
(Charge Coupled Device)
Approx. 380 000 pixels
(Effective: Approx. 230 000 pixels)
Lens
Combined power zoom lens
Filter diameter 37 mm (1 7/16 in.)
CCD-TR648E:
20× (Optical), 450× (Digital)
CCD-TR748E:
20× (Optical), 560× (Digital)
Focal length
3.6 – 72 mm (5/32 – 2 7/8 in.)
When converted to a 35 mm still
camera
41 – 820 mm (1 5/8 – 32 3/8 in.)
Colour temperature
Auto
Minimum illumination
0.3 lx (lux) (F 1.4)
0 lx (lux) (in the NightShot mode)*
* Objects unable to be seen due to
the dark can be shot with infrared
lighting.
Output connectors
S video output
4-pin mini DIN
Luminance signal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohms), unbalanced
Chrominance signal: 0.3 Vp-p,
75 Ω (ohms), unbalanced
Audio/Video output
AV MINIJACK, 1 Vp-p,
75 Ω (ohms), unbalanced, sync
negative
327 mV, (at output impedance more
than 47 kΩ (kilohms))
Output impedance with less than
2.2 kΩ (kilohms)/Monaural
minijack (ø 3.5 mm)
RFU DC OUT
Mini-mini jack (ø 2.5 mm),
DC 5 V
Design and specifications are
subject to change without notice.
109
Svenska
Tekniska data
Videokamera
System
Inspelning, video
Två roterande huvuden.
spiralgående avsökning.
frekvensmodulering (FM)
Inspelning, ljud
Roterande huvuden.
frekvensmodulering (FM)
Videosignal
PAL-färg-tv-system. CCIR-standard
Lämpliga kassetter
Videokassetter av formatet 8 mm
video Hi8 eller standard 8
Inspelnings/uppspelningstid (med
90 min. kassett)
Med normalfart SP:
1 tim. och 30 min.
Med halvfart LP: 3 timmar
Snabbspolningstid (med 90 min.
kassett)
Ca. 5 min.
Sökare
Elektrisk svartvit sökare
Bildenhet
4,5 mm (1/4 tums) CCD-chip (med
stegvis laddningsförflyttning i
halvledare)
ca. 380 000 bildpunkter
(effektiva: ca. 230 000)
Objektiv
Kombinerat motorzoomobjektiv
Objektivgänga för filter: 37 mm
CCD-TR648E:
20× optisk zoom, 450× digital zoom
CCD-TR748E:
20× optisk zoom, 560× digital zoom
Brännvidd
3,6 – 72 mm. omvandlad till
brännvidden på en 35 mm
stillbildskamera:
41 – 820 mm
Färgtemperatur
Automatisk vitbalanskompensering
Lägsta ljusnivå
0,3 lx (lux) (bländare 1,4)
0 lx (lux) (i läget NightShot)*
* Ett inbyggt IR-ljus kan användas
vid tagning av motiv i mörker.
110
Utgångar
S-videoutgång
4-polig DIN-minikontakt
Luminanssignal: 1 Vp-p.
75 Ω (ohm), obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p.
75 Ω (ohm), obalanserad
Ljud/videoutgång
Minijack. 1 Vp-p. 75 Ω (ohm).
obalanserad, neg. synk.
327 mV (vid över 47 kΩ (kohm)
utimpedans).
utimpedans: under 2,2 kΩ (kohm)/
mono minijack (diam. 3,5 mm)
RFU DC OUT
Speciellt minijack (diam. 2,5 mm)
5 volts likströmsspänning
Nätadapter
Strömförsörjning
100 – 240 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
23 watt
Utspänning
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A vid nätdrift
Arbetstemperatur
Från 0°C till +40°C
Förvaringstemperatur
Från –20°C till +60°C
Dimensioner (ca)
125 × 39 × 62 mm (B × H × D) exkl.
utskjutande delar
Vikt (ca.)
280 g
exkl. nätkabel
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 volt (batteri)
8,4 volt (via nätadapter)
Strömförbrukning (medelvärde
vid batteridrift)
Inspelning:
1,9 watt
Arbetstemperatur
Från 0°C till +40°C
Rekommenderad
laddningstemperatur
Från +10°C till +30°C
Förvaringstemperatur
Från –20°C till +60°C
Dimensioner (ca.)
90 × 102 × 197 mm (B × H × D)
Vikt (ca.)
760 g
endast huvudenheten
910 g
inklusive batteri
NP-FM30, Hi8-kassett, linsskydd
och axelrem
Medföljande tillbehör
Vi hänvisar till sid. 7.
Laddningsbart
batteri
Max. utspänning
8,4 volts likströmsspänning
Utspänning
7,2 volts likströmsspänning
Kapacitet
5,0 Wh (700 mAh)
Dimensioner (ca.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (B × H × D)
Vikt (ca.)
65 g
Arbetstemperatur
Från 0°C till +40°C
Batterityp
Litiumjonbatteri
Rätt till ändringar förbehålles.
— Quick Reference —
— Snabbguide —
Identifying the parts
and controls
Reglage och deras
benämningar
Camcorder
På videokamera
2
3
4
5
6
1
7
8
Quick Reference
9
1 FOCUS button (p. 50)
1 Omkopplaren FOCUS (automatisk/manuell
skärpeinställning) (sid. 50)
3 Viewfinder lens adjustment lever
(p. 28)
2 Ögonmussla
4 Power zoom lever (p. 27)
3 Spak för inställning av siktkorrigeringslins
(sid. 28)
5 V BATT release lever (p. 14)
4 Motorzoomspak (sid. 27)
6 POWER switch (p. 25)
5 V BATT-spak (för att lossa batteriet)
(sid. 14)
7 START/STOP button (p. 25)
6 Strömbrytaren POWER (sid. 25)
8 Hooks for shoulder strap (p. 111)
7 Knappen START/STOP (inspelningsstart/
stopp) (sid. 25)
9 DC IN jack (p. 15, 19)
Snabbguide
2 Eyecup
8 Fästen för axelrem (sid. 111)
9 Ingången DC IN (sid. 15, 19)
Attaching the shoulder strap
Attach the shoulder strap supplied
with your camcorder to the hooks for
the shoulder strap.
Hur axelremmen fästs
Fäst den medföljande axelremmen i
fästena för axelrem på kameran.
111
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
q;
qa
qs
qj
qd
qf
qg
qk
qh
ql
q; Video control buttons (p. 34, 35)
x STOP (stop)
m REW (rewind)
N PLAY (playback)*
M FF (fastforward)
X PAUSE (pause)
qa LIGHT button (p. 57)
qs NIGHTSHOT switch (p. 31)
qd Built-in light (p. 57)
qf Microphone
qg Infrared rays emitter (p. 31)
qh Remote sensor (p. 116)
qj Display window (p. 118)
qk Recording lamp (p. 25)
ql Tripod receptacle (base)
Make sure that the length of the tripod screw
is less than 5.5 mm (7/32 in.). Otherwise, you
cannot attach the tripod securely and the
screw may damage your camcorder.
* This button has a tactile dot.
0 Knapparna för styrning av bandgång
(sid. 34, 35)
x Stoppknapp (STOP)
m Snabbspolningsknapp bakåt (REW)
N Knapp för uppspelningsstart (PLAY)*
M Snabbspolningsknapp framåt (FF)
X Pausknapp (PAUSE)
qa Knappen LIGHT (på/avslag av inbyggt
videoljus) (sid. 57)
qs Omkopplaren NIGHTSHOT (tagning av
nattscener) (sid. 31)
qd Inbyggt videoljus (sid. 57)
qf Mikrofon
qg IR-sändare (N.S.-ljus) (sid. 31)
qh Fjärrstyrningsmottagare (sid. 116)
qj Teckenfönster (sid. 118)
qk Inspelningslampa (sid. 25)
ql Stativfäste (på undersidan)
Kontrollera att längden på fästskruven i
stativet är under 5,5 mm. En längre skruv kan
göra att stativet inte kan fästas ordentligt i
kameran och kan dessutom skada de
inbyggda delarna i kameran.
* Den här knappen har en liten upphöjd punkt
som du kan känna med fingret.
112
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
w;
wa
ws
wf
wg
wd
wh
w; BACK LIGHT button (p. 30)
ws DATE button (p. 33)
wd TIME button* (p. 33)
wa Knappen FADER (bildtoning in/ut)*
(sid. 42)
ws Knappen DATE (visning av datum)
(sid. 33)
wg EASY DUBBING button (p. 64)
wd Knappen TIME (visning av tid)* (sid. 33)
wh COUNTER RESET button (p. 26)
wf Ratten SEL/PUSH EXEC (olika val/
styrning av menyer) (sid. 21, 72)
* This button has a tactile dot.
wg EASY DUBBING-knapp (sid. 64)
Snabbguide
wf SEL/PUSH EXEC dial (p. 21, 72)
Quick Reference
wa FADER button* (p. 42)
w; Knappen BACK LIGHT
(motljuskompensering) (sid. 30)
wh Knappen COUNTER RESET
(nollställning av räkneverk) (sid. 26)
* Den här knappen har en liten upphöjd punkt
som du kan känna med fingret.
113
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
wj
wl
wk
e;
wj EXPOSURE button* (p. 49)
wk TITLE button (p. 52)
wl Viewfinder (p. 28)
e; MENU button* (p. 72)
* This button has a tactile dot.
wj Knappen EXPOSURE (fininställning av
exponering)* (sid. 49)
wk Knappen TITLE (pålägg av text) (sid. 52)
wl Sökare (sid. 28)
e; Knappen MENU (visning av menyer)*
(sid. 72)
* Den här knappen har en liten upphöjd punkt
som du kan känna med fingret.
114
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
ea
ef
eg
es
ed
eh
ej
ea Z EJECT (urtagning av kassett) (sid. 23)
es Cassette compartment (p. 23)
es Kassettfack (sid. 23)
ed Grip strap
ed Stödrem
ef RESET button (p. 87)
ef Nollställningsknapp RESET (sid. 94)
eg S VIDEO OUT jack (p. 37, 61, 63)
eg S VIDEO OUT (S-videoutgång)
(sid. 37, 61, 63)
eh A/V OUT jack (p. 37, 61)
Fastening the grip strap
Fasten the grip strap firmly.
eh Video/ljudutgångarna (sid. 37, 61)
ej RFU DC OUT (utgång för RFU-adapter)
(sid. 38)
Hur stödremmen fästs
Fäst stödremmen ordentligt.
Snabbguide
ej RFU DC OUT (RFU adaptor DC output) jack
(p. 38)
Quick Reference
ea Z EJECT button (p. 23)
\
Attaching the lens cap
Attach the lens cap to the grip strap as illustrated.
Fastsättning av objektivskydd
Häng objektivskyddet i stödremstampen som
visas på nedanstående illustration:
115
Identifying the parts and controls
Remote Commander
The buttons that share the same name on the
Remote Commander and your camcorder
function identically.
Reglage och deras benämningar
Knapparna på fjärrkontrollen
Knapparna med samma namn på fjärrkontroll
och videokamera har samma funktion.
1
4
2
5
3
1 Transmitter
Point toward the remote sensor to control
your camcorder after turning on your
camcorder.
1 Sändare för fjärrstyrningskommandon
Slå på videokameran och rikta sändaren mot
fjärrstyrningsmottagaren på kameran för att
fjärrstyra videokameran.
2 Tape transport buttons (p. 34, 35)
2 Knappar för bandtransporten (sid. 34, 35)
3 DISPLAY button (p. 35)
3 Knappen DISPLAY (visning av indikeringar)
(sid. 35)
4 START/STOP button (p. 25)
5 Power zoom button (p. 27)
4 Knappen START/STOP (sid. 25)
5 Powerzoom-knapp (sid. 27)
116
To prepare the Remote Commander
Förberedelser för fjärrstyrning
Insert 2 R6 (size AA) batteries by matching the +
and – polarities on the batteries to the + – marks
inside the battery compartment.
Sätt in de medföljande batterierna, två st.
batterier R6 (storlek AA), i fjärrkontrollen med
polerna + och – vända åt rätt håll enligt
märkningarna i batterifacket.
Notes on the Remote Commander
•Point the remote sensor away from strong light
sources such as direct sunlight or overhead
lighting. Otherwise, the Remote Commander
may not function properly.
•Your camcorder works in the commander mode
VTR 2. The commander modes 1, 2 and 3 are
used to distinguish your camcorder from other
Sony VCRs to avoid remote control
unintentional operations. If you use another
Sony VCR in the commander mode VTR 2, we
recommend changing the commander mode or
covering the sensor of the VCR with black
paper.
Att observera angående fjärrkontrollen
•Utsätt inte fjärrstyrningsmottagaren för solsken
och starkt ljus. Fjärrstyrningen kan då
misslyckas.
•Videokameran fungerar i fjärrkontrolläge VTR
2. Fjärrkontrollägena 1, 2 och 3 används för att
skilja videokameran från andra Sonyvideobandspelare, så att inte signalerna från
fjärrkontrollerna styr fel enhet. Om du
använder en annan videobandspelare från Sony
i fjärrkontrolläge VTR 2, rekommenderas du att
byta fjärrkontrolläge eller täcka för mottagaren
på videobandspelaren med ett svart papper.
Snabbguide
Reglage och deras benämningar
Quick Reference
Identifying the parts and controls
117
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
Operation indicators
Indikeringarna för kamerans
arbetssätt
Viewfinder/
Viewfinder/Sökaren
1
2
3
4
5
6
7
Display window/Teckenfönstret
qd 2
FULL
ws
3
qf
40 min
W
S T BY
0:00:00
T
qg
wa
M . F ADER
C I NEMA
SEP I A
8
9
0
qa
qs
qh
4 7 2002
12:00:00 AM
qj
qk
ql
w;
1 Recording mode indicator (p. 76)
1 Bandhastighet (normal/halvfart) (sid. 81)
2 Hi8 format indicator (p. 29)
2 Indikering för Hi8-format (sid. 29)
3 Remaining battery time indicator
(p. 29)
3 Återstående batteridrifttid (sid. 29)
4 Zoom indicator (p. 27)/
Exposure indicator (p. 49)
5 Fader indicator (p. 41)
6 Wide mode indicator (p. 39)
7 Picture effect indicator (p. 44)
8 PROGRAM AE indicator (p. 46)
9 Backlight indicator (p. 30)
q; SteadyShot off indicator (p. 75)
qa Manual focusing indicator (p. 50)
qs Built-in light indicator (p. 57)
qd STBY/REC indicator (p. 29)/
Video control mode indicator (p. 35, 36)
118
4 zoommätare (sid. 27)/
Exponeringsmätare (sid. 49)
5 Läge för bildtoning in/ut (sid. 41)
6 Läge för wide-format (sid. 39)
7 Trickbildsläge (sid. 44)
8 Läge för exponeringsautomatik PROGRAM
AE (sid. 46)
9 Indikering för motljuskompensering
(sid. 30)
0 Indikator för avstängd SteadyShot (sid. 80)
qa Manuell skärpeinställning (sid. 50)
qs Indikering för inbyggt videoljus (sid. 57)
qd Inspelningsberedskap STBY/inspelning REC
(sid. 29)/
Kamerans arbetssätt (sid. 35, 36)
Identifying the parts and controls
Reglage och deras benämningar
qf Tape counter indicator (p. 29)/
Self-diagnosis display indicator (p. 88)
qf Räkneverk (sid. 29)/
självdiagnostisk felkod (sid. 95)
qg Remaining tape indicator (p. 29)
qg Återstående bandlängd (sid. 29)
qh NIGHTSHOT indicator (p. 31)
qh NIGHTSHOT-indikator (sid. 31)
qj AUTO DATE indicator (p. 22)/
Date indicator (p. 21, 33)
qj AUTO DATE (automatisk kodning av
datum) (sid. 22)/
Datum (sid. 21, 33)
qk Time indicator (p. 21, 33)
ql Warning indicators (p. 89)
w; Recording lamp (p. 25)
wa Date or time indicator (p. 21, 33)/
Tape counter indicator (p. 29)/
Self-diagnosis display indicator (p. 88)/
Remaining battery time indicator (p. 29)
ws FULL charge indicator (p. 15)
qk Tid (sid. 21, 33)
ql Olika varningsindikeringar (sid. 96)
w; Indikering för inspelning (sid. 25)
wa Datum eller tid (sid. 21, 33)/
Räkneverk (sid. 29)/
Självdiagnostisk felkod (sid. 95)/
Återstående batteridrifttid (sid. 29)
ws FULL som anger fulladdning (sid. 15)
Quick Reference
Snabbguide
119
English
Index
A, B
M, N
S
AC power adaptor ..................... 15
Adjusting viewfinder ................ 28
A/V connecting cable ... 37, 61, 67
BACK LIGHT ............................. 30
Battery pack ................................ 14
Beep ............................................. 78
BOUNCE ..................................... 41
Manual focus .............................. 50
Menu settings ............................. 72
Moisture condensation ........... 103
MONOTONE ............................. 41
Mosaic fader ............................... 41
NIGHTSHOT ............................. 31
Self-diagnosis display ............... 88
Shoulder strap .......................... 111
Skip scan ..................................... 36
Slow playback ............................ 36
Standard 8 mm system ............. 98
STEADYSHOT ........................... 74
STRIPE ......................................... 41
Superimposing the date and
time ........................................... 33
S VIDEO OUT jack ........ 37, 61, 63
C, D
Charging battery ........................ 15
Charging the built-in
rechargeable battery ............. 105
Clock set ...................................... 21
DEMO .......................................... 77
DNR ............................................. 75
Dubbing a tape ........................... 61
E
Easy Dubbing ............................. 63
EDIT ............................................. 75
Exposure ..................................... 49
F, G, H
FADER ........................................ 41
Fade in/out ................................. 41
FOCUS ......................................... 50
Grip strap .................................. 115
Heads ......................................... 104
Hi8 system .................................. 98
I, J, K, L
“InfoLITHIUM” battery
pack ......................................... 100
Infrared rays emitter ........... 31, 67
LP mode ...................................... 76
120
O, P, Q
Operation indicators ............... 118
ORC ............................................. 76
PAL system ............................... 102
Picture effect ............................... 44
Picture search ............................. 35
Playback pause ........................... 35
PROGRAM AE .......................... 46
R
Recording and playback
systems ..................................... 98
Recording mode ......................... 76
Recording time ........................... 17
Remaining battery time
indicator ................................... 29
Remaining tape indicator ......... 29
Remote commander ................ 116
Remote sensor .......................... 112
RESET .......................................... 87
RFU adaptor ............................... 38
T, U, V
Tape counter ............................... 29
TBC .............................................. 75
Telephoto .................................... 27
Title .............................................. 52
Transition .................................... 26
TV colour systems ................... 102
W, X, Y, Z
Warning indicators .................... 89
Wide-angle ................................. 27
Wide mode ................................. 39
WORLD TIME ............................ 78
Write-protect tab ........................ 24
Zoom ........................................... 27
Svenska
Alfabetiskt register
A, B
I, J, K, L
R
A/V-kabel ....................... 37, 61, 67
AC-adapter ................................. 15
Axelrem ..................................... 111
BACK LIGHT ............................. 30
Bandräkneverk ........................... 29
Batteri .......................................... 14
Bildeffekt ..................................... 44
Bildsökning ................................. 35
BOUNCE ..................................... 41
Bredbildsläge .............................. 39
RESET .......................................... 94
RFU-adapter ............................... 38
E
In- och uppspelningssystem .... 98
In- och uttoning ......................... 41
“InfoLITHIUM”-batteri .......... 100
Indikator för återstående
batteritid ................................... 29
Inspelningsläge .......................... 81
Inspelningstid ............................ 17
IR-sändare ............................. 31, 67
Justera sökaren ........................... 28
Kopiera band .............................. 61
Ladda batteriet ........................... 15
Ladda upp det inbyggda
uppladdningsbara
batteriet .................................. 105
Lägga in datum och tid ............. 33
Långsam uppspelning .............. 36
Ljudsignal ................................... 83
LP-läge ........................................ 81
EDIT ............................................. 80
Exponering ................................. 49
M, N
C, D
DEMO .......................................... 82
DNR ............................................. 80
O, P, Q
ORC ............................................. 81
PAL-systemet ........................... 102
PROGRAM AE .......................... 46
T, U, V
TBC .............................................. 80
Teckenfönster för
självdiagnos ............................. 95
Telefoto ........................................ 27
Titel .............................................. 52
TV-färgsystem .......................... 102
Uppspelningspaus ..................... 35
Varningsindikatorer .................. 96
Videohuvuden ......................... 104
Vidvinkelläge ............................. 27
W, X, Y, Z
WORLD TIME ............................ 83
Zoom ........................................... 27
Snabbguide
FADER ........................................ 41
Fjärrkontroll .............................. 116
FOCUS ......................................... 50
Fuktbildning ............................. 103
Funktionsindikatorer .............. 118
Hi8-systemet ............................... 98
Manuellt fokus ........................... 50
Menyinställningar ..................... 72
MONOTONE ............................. 41
Mosaiktoning ............................. 41
Mottagare för
fjärrkontrollsignaler ............. 112
NIGHTSHOT ............................. 31
S VIDEO OUT
-kontakt ........................ 37, 61, 63
Skrivskyddsflik .......................... 24
Snabb avsökning ........................ 36
Snabbkopiering .......................... 63
Standardsystemet 8 mm ........... 98
Ställa klockan ............................. 21
STEADYSHOT ........................... 79
Stödrem ..................................... 115
STRIPE ......................................... 41
Quick Reference
F, G, H
S
Ö
Övergång .................................... 26
121
Sony Corporation
Printed in Japan
*307231261*
Download PDF

advertising