Sony | ICF-C233L | Sony ICF-C233 Operating Instructions

3-810-941-51 (1)
Polski
English
Preset Tuning
WARNING
FM/AM PLL Synthesized
Clock Radio ICF-C233
To prevent fire or shock hazard, do not expose the
unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
You can preset up to five stations for one-touch
tuning, one under each of preset buttons 1 to 5.
Presetting a station
Example: To set AM 1260 kHz in preset
button 2.
1. Tune in the station you want to preset.
(See “Manual Tuning”)
FM/MW/LW PLL Synthesized
Clock Radio ICF-C233L
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze (obra»te stranu)
Kezelési útmutató (a hátoldalon)
2. Press CLOCK/ENTER.
Before You Begin
Thank you for choosing the Sony Dream Machine.
This clock radio will give you many hours of
reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read
these instructions thoroughly and retain them for
future reference.
These instructions cover these models: ICF-C233
and ICF-C233L.
Their differences are shown below.
ICF-C233
FM/AM
• Dual alarm FM/AM (ICF-C233) or FM/MW/LW
(ICF-C233L) PLL (phase locked loop) synthesized
clock radio
• 5 random memory presets
• Radio and buzzer alarms with the snooze
function
• LCD display with backlight
Setting the Clock
1. Plug in the unit.
The display will flash “AM 12:00” or “0:00”.
2. While holding down CLOCK/ENTER, press
Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Značka Dream Machine je ochranní známka Sony Corporation
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
TIME SET/TUNE + or –.
Use the + button to advance the hour and
minute digits and the – button to reverse them.
Hold down the + or – button to advance or
reverse the time setting at high speed.
3. Release CLOCK/ENTER .
• The clock system varies depending on the model
you own.
12-hour system: “AM 12:00” = midnight
24-hour system: “0:00” = midnight
• For zero second adjustment, release CLOCK/
ENTER at the sound of a time tone.
• The colon (“:”) in the time indication is flashing
when the radio is off and steadily displayed
when it is on.
CLOCK/
ENTER
Operating the Radio
ALARM RESET SLEEP
Manual Tuning
1. Press SLEEP/RADIO ON to turn on the
BAND
A RADIO ALARM B BUZZER
UP
1WAKE
STATION
2
3. Press the preset button under which you
wish to store the station before the “P”
indication stops flashing.
Two beeps sound to indicate successful
presetting.
ALARM MODE
3
4
5
radio.
The band and frequency and the preset number
displayed before the radio was last turned off
appear on the display for 10 seconds, after
which the current time indication returns to the
display.
2. Turn the VOL (volume) control to make
sure the sound is audible.
• The current time indication replaces the band and
frequency indication on the display 10 seconds
after a station is preset, but the preset number
remains in the display.
• When using the radio alarm, preset the station
you wish to serve as the alarm (the wake-up
frequency) under preset button 1.
To change a preset station
Press the preset number again after tuning
manually to a different station. The previous
station is replaced by the new one.
Tuning in a preset station
1. Press SLEEP/RADIO ON to turn on the
radio.
2. Press the preset button under which the
desired station is stored.
The band, frequency and preset number replace
the current time indication in the display for
about 10 seconds.
• To check the current station, press the preset
number button. The band and frequency are
displayed for 10 seconds.
Setting the Alarm
You can set the radio and buzzer alarms at the
preset time. Before setting the alarm, be sure to set
the clock (See “Setting the Clock”).
1. Turn off the radio.
2. While holding down
ALARM or
ALARM, press either TIME SET/
TUNE + or – until the desired time
appears in the display.
At this time, the
appears in the display.
3. Release
y
,
y
,
y,y,y,,y
,y
FM wire antenna
Antena przewodowa FM
want appears in the display.
Each time you press ALARM MODE, the alarm
indication changes as follows.
No alarm
indication
Specifications
Time display
United Kingdom and
North America
Other countries
Frequency range
Model for North America
Band
ICF-C233
FM
87.5-108.0 MHz
AM
530-1,710 kHz
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie narażać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nie
otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powierzać
tylko wykwalifikowanemu personelowi placówek
serwisu.
Przed rozpoczęciem
użytkowania
Dziękujemy za wybór wyrobu Sony Dream
Machine. Niniejszy radioodbiornik z budzikiem
zapewni Użytkownikowi wiele godzin pewnego
działania oraz zadowolenia z odbioru radiowego.
Przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika
Dream Machine prosimy o dokładne zapoznanie
się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o zachowanie
jej na przyszłość.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis
następujących modeli: ICF-C233 oraz ICF-C233L.
Różnice pomiędzy nimi wyszczególniono poniżej.
Numer modelu
Pasmo
ICF-C233
FM/AM
The FM channel step is set to 0.1 MHz and the
AM channel step is set to l0 kHz for the model
for the North America. The FM channel step is
set to 0.05 MHz and the AM(MW) channel step
is set to 9 kHz for the model for other countries.
(The FM frequency indication changes every 0.1
MHz.)
The LW channel step is set to 9 kHz .
A beep sounds and the tuning stops when the
upper or lower extremity of the band range is
reached.
Press ALARM RESET/RADIO OFF while the
alarm is activated.
24 hour
Channel step
0.1 MHz
10 kHz
Model for other countries
Band
ICF-C233
ICF-C233L Channel step
FM
87.5-108.0 MHz 87.5-108.0 MHz 0.05 MHz*
AM(MW) 531-1,602 kHz 531-1,602 kHz 9 kHz
LW
—
153 - 279 kHz 9 kHz
* The frequency display is raised or lowered by
steps of 0.1 MHz.
(Example: Frequency 88.05 MHz is displayed
as “88.0 MHz”.)
Speaker
Approx. 6.6 cm (2 5/8 in) dia.
Power output
120 mW (at 10% harmonic distortion)
Power requirements
North American model: 120 V AC, 60 Hz
Other models: 220–230 V AC, 50 Hz
Dimensions
Approx. 196 x 56 x 149.5 mm (w x h x d)
(7 3/4 x 2 1/4 x 6 in) incl. projecting parts and
controls
Mass
ICF-C233: Approx. 530 g (1 lb 2.7 oz)
ICF-C233L: Approx. 600 g (1 lb 5 oz)
Design and specifications are subject to change
without notice.
Charakterystyka
urządzenia
• Syntetyzowany radioodbiornik na pasma FM/AM
(ICF-C233) lub FM/MW/LW (ICF-C233L) z PLL
(fazową autoregulacją częstotliwości)
wyposażony w podwójny budzik
• 5 pozycji losowego wprogramowywania pamięci
• Budzenie radiem oraz brzęczykiem z funkcją
przedłużania drzemki “snooze”
• Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Nastawianie zegara
1. Podłączyć urządzenie do sieci.
Na wyświetlaczu pojawi się migające
wyświetlenie “AM 12:00” lub “0:00”.
2. Naciskając przycisk CLOCK/ENTER
nacisnąć jednocześnie przycisk TIME
SET/TUNE + lub –.
Przyciskiem + zwiększa się wartości godzin i
minut, podczas gdy przyciskiem – zmniejsza
się je.
Dłuższe naciskanie przycisku + lub – pozwala
na szybką zmianę ustawień czasu.
3. Zwolnić CLOCK/ENTER.
Czas zostanie ustawiony, po czym zegar
zacznie odmierzać czas.
• System wyświetlania czasu różni się w
zależności od typu modelu, jaki Użytkownik
posiada.
System 12-godzinny: “AM 12:00” = północ
System 24-godzinny: “0:00” = północ
• Aby ustawić zegar na odmierzanie od zera
sekund, należy zwolnić przycisk CLOCK/ENTER
w chwili usłyszenia sygnału czasu.
• Dwukropek (“ : ”) na wyświetleniu czasu miga,
kiedy radio jest wyłączone, a jest stale
wyświetlony, kiedy radio jest włączone.
Obsługa radia
1. Nacisnąć przycisk SLEEP/RADIO ON,
aby włączyć radio.
Przez 10 sekund na wyświetlaczu pojawią się
pasmo, częstotliwość oraz numer
programowania stacji, które były wyświetlone
przed wyłączeniem radia, po czym ponownie
zostanie wyświetlony czas bieżący.
To cancel the alarm
2. Przekręcić pokrętło regulatora VOL
Press ALARM MODE until neither the
nor
indication is displayed.
(głośnośći) tak, by dźwięk stał się
słyszalny.
3. Nacisnąć przycisk BAND, aby wybrać
odpowiednie pasmo.
Notes
• The alarm does not function, unless you set the
and
function.
clock,
• If both the radio and buzzer alarm are set for the
same time, the radio alarm takes precedence.
• You can check the alarm time setting by pressing
ALARM or
ALARM.
To doze for a few more minutes
1. Press SNOOZE/SLEEP OFF while the
alarm is sounding.
The alarm will be silenced for about 8 minutes,
after which it will sound again.
You can use the snooze alarm repeatedly in this
manner for about one hour.
• The alarm indication continues to flash in the
display while the snooze alarm function is
operational.
Setting the Sleep
Timer
The radio turns on. Each time you press RADIO
ON/SLEEP, the duration changes as follows.
15
on
30
4. Użyć przycisku TIME SET/TUNE + lub –
celem dostrojenia odbiornika do żądanej
stacji.
Kanał FM dostrajany jest w odstępach co
0,1 MHz, podczas gdy kanał AM w odstępach
co 10 kHz w przypadku modelu na Amerykę
Północną. W przypadku modelu na inne kraje
kanał FM dostrajany jest w odstępach co
0,05 MHz, a kanał AM(MW) w odstępach co
9 kHz. (Wyświetlenie częstotliwości pasma FM
zmienia się co 0.1 MHz.)
Kanał LW dostrajany jest w odstępach co
9 kHz.
Po dojściu do jednego z krańców pasma
włącza się sygnał dźwiękowy i dostrajanie się
zatrzymuje.
żądany poziom głośności.
1. Press RADIO ON/SLEEP repeatedly.
Current time
Za każdym naciśnięciem tego przycisku na
wyświetlaczu pokazują się częstotliwości FM,
AM (MW) lub LW, do których radio było
ostatnio dostrojone.
5. Regulatorem głośnośći VOL nastawić
You can enjoy falling asleep to the radio using the
built-in sleep timer that turns off the radio
automatically after a preset duration.
You can set the sleep timer for 90, 60, 30, or 15
minutes.
90 (min)
60
The radio will turn off automatically after the
selected preset duration has elapsed.
• To cancel the sleep timer function and turn off
the radio, press SNOOZE/SLEEP OFF.
Wprogramowywanie stacji
Przykład: Aby wprogramować AM 1260 kHz
pod przyciskiem numer 2.
1. Dostroić odbiornik do stacji, która ma
zostać wprogramowana.
(Zob. “Dostrajanie ręczne”)
2. Nacisnąć przycisk CLOCK/ENTER.
Na wyświetlaczu zacznie migać wyświetlenie
“P” przez około 10 sekund.
PRESET
MHz/kHz
• Aby wyłączyć radio, nacisnąć przycisk ALARM
RESET/RADIO OFF.
• Aby poprawić odbiór
FM: W pełni rozprostować przewód anteny FM
w celu zwiększenia czułości odbioru pasma
FM.
AM (MW)/LW: Przekręcić urządzenie w poziomie
tak, by uzyskać jak najlepszy odbiór.
• Aby sprawdzić parametry bieżącej stacji,
nacisnąć lekko przycisk +. Pasmo oraz
częstotliwość pojawią się na 10 sekund, po czym
ponownie zostanie wyświetlony czas bieżący.
• Za każdym razem, kiedy radio zostaje włączone
lub kiedy zmieniona zostaje częstotliwość,
pasmo oraz częstotliwość zastępują
wyświetlenie czasu bieżącego na 10 sekund.
włączy się w
• Jeżeli budzenie radiem
czasie, kiedy radio jest włączone, to odbiornik
przełączy się na stację wprogramowaną pod
numerem 1 (tzw. częstotliwość budzenia).
migać, nacisnąć przycisk
programowania, pod którym dana stacja
ma zostać wprogramowana.
Włączy się dwukrotnie sygnał dźwiękowy
oznaczając prawidłowe wprogramowanie
stacji.
PRESET
• Wyświetlenie pasma oraz częstotliwości zostanie
zastąpione wyświetleniem bieżącego czasu w 10
sekund po wprogramowaniu danej stacji, przy
czym numer programowania pozostanie na
wyświetlaczu.
• W przypadku używania radia jako budzika,
stację, która ma się włączać przy budzeniu,
wprogramować pod przyciskiem numer 1 (tzw.
częstotliwość budzenia).
Aby zmienić wprogramowaną stację
Po ręcznym dostrojeniu odbiornika do innej stacji,
ponownie nacisnąć przycisk programowania.
Poprzednia stacja zostanie zastąpiona nową.
Dostrajanie wprogramowanej stacji
1. Nacisnąć przycisk SLEEP/RADIO ON,
aby włączyć radio.
2. Nacisnąć przycisk, pod którym dana
stacja jest wprogramowana.
Pasmo, częstotliwość oraz numer
programowania pojawią się na około 10
sekund w miejsce wyświetlenia bieżącego
czasu.
• Aby sprawdzić parametry bieżącej stacji,
nacisnąć przycisk programowania. Pasmo oraz
częstotliwość zostaną wyświetlone przez około
10 sekund.
1. Set the alarm. (See “Setting the Alarm”.)
2. Set the sleep timer.(See “Setting the Sleep
Timer”.)
Troubleshooting
Nastawianie budzika
Urządzenie pozwala na nastawienie budzenia
radiem oraz brzęczykiem na określoną porę. Przed
nastawieniem budzika pamiętać o nastawieniu
zegara (Zob. “Nastawianie zegara”).
1. Wyłączyć radio.
2. Naciskając przycisk
ALARM lub
ALARM, nacisnąć jednocześnie
TIME SET/TUNE + lub – do chwili
pojawienia się na wyświetlaczu żądanego
czasu.
W tym momencie wyświetlenie
pojawi się na wyświetlaczu.
lub
3. Zwolnić przycisk
ALARM lub
ALARM.
przycisk
4. Naciskać przycisk ALARM MODE do
chwili pojawienia się na wyświetlaczu
wyświetlenia żądanego budzika.
Za każdym naciśnięciem przycisku ALARM
MODE wyświetlenie budzika zmienia się w
następującej sekwencji.
Brak wyświetlenia
budzika
oraz
Po nadejściu czasu budzenia włączy się radio lub
brzęczyk na okres 60 minut lub do chwili, kiedy nie
zostanie wyłączony.
Aby budzik się nie włączył
Nacisnąć przycisk ALARM RESET/RADIO
OFF w czasie, kiedy budzik jest
aktywowany.
Budzik włączy się o tej same porze następnego
dnia.
Aby anulować nastawienie
budzika
Nacisnąć przycisk ALARM MODE do chwili
zniknięcia wyświetlenia
i/lub
.
Uwagi
• Budzik nie będzie działał, dopóki nie zostanie
nastawiony czas zegara oraz funkcji
i
.
• Jeżeli i radio, i brzęczyk ustawione są na
budzenie o tej samej porze, budzenie radiem ma
pierwszeńswco.
• Czas nastawienia budzika można sprawdzić
ALARM lub
naciskając przycisk
ALARM.
Aby przedrzemać jeszcze parę minut
1. Nacisnąć klawisz SNOOZE/SLEEP OFF
w czasie, kiedy budzik dźwięczy.
Budzik zostanie wyciszony na około 8 minut,
po czym włączy się ponownie.
W ten sposób można wielokrotnie przedłużyć
drzemkę przez okres około godziny.
• Wyświetlenie budzika miga na wyświetlaczu w
czasie wykorzystywania funkcji przedłużania
drzemki.
Nastawianie timera
Odbiornik wyposażony jest w wyłącznik czasowy
(tzw. timer), który automatycznie wyłącza radio po
określonym czasie pozwalając Użytkownikowi na
zaśnięcie przy włączonym odbiorniku.
Timer można nastawić na wyłączenie radia po 90,
60, 30 lub 15 minutach.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk RADIO
ON/SLEEP.
Should any problem occur with the unit, make the
following simple checks to determine whether or
not servicing is required.
If the problem persists, consult the nearest Sony
dealer.
Włączy się radio. Za każdym naciśnięciem
przycisku RADIO ON/SLEEP czas timera
zmienia się w następującej sekwencji.
Czas bieżący
Włączony
90 (min)
The clock does not show the correct time.
• Has an electrical power outage lasting more than
5 minutes occurred?
Radio wyłączy się automatycznie po upłynięciu
wybranego czasu.
The radio or buzzer alarm does not sound at the
preset alarm time.
• Has the desired radio and/or buzzer alarm mode
been activated with the ALARM MODE button
(
and/or
indication shown in
the display)?
W razie pojawienia się problemu z odbiornikiem,
wpierw polecamy przeprowadzić prosty
sprawdzian urządzenia celem ustalenia, czy
istnieje potrzeba zwrócenia się o pomoc do punktu
serwisowego.
Jeżeli danego problemu nie da się usunąć,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
dealerm firmy Sony.
Wyświetenie czasu na zegarze jest
niepoprawne
• Czy nie nastąpiło nagłe wyłączenie prądu
trwające dłużej niż 5 minut?
Budzik radiem lub brzęczykiem nie włącza się
o nastawionej porze
• Czy żądany tryb budzenia radiem i/lub
brzęczykiem został aktywowany przyciskiem
ALARM MODE (w takim wypadku wyświetlenie
i/oub
pojawia się na
wyświetlaczu)?
Środki ostrożności
• Urządzenie zasilać ze źródła zasilania
wyszczególnionego w sekcji “Dane techniczne”.
• Naklejka informująca o napięciu elektrycznym itd.
umieszczona jest na spodzie obudowy
urządzenia.
• Odłączając przewód sieciowy od gniazdka
ciągnąć go za wtyczkę. W żadnym wypadku nie
ciągnąć za sam przewód.
• Nie pozostawiać urządzenia w miejscach
narażonych na gorąco, np. w pobliżu grzejników
czy kanałów powietrznych, ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie światło słoneczne,
nadmierny kurz, wibracje czy wstrząsy.
• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, aby
uniknąć przegrzania się urządzenia. Nie
umieszczać urządzenia na powierzchniach
(dywany, koce etc.) lub w pobliżu materiałów
(zasłony), które mogłyby zasłonić otwory
wentylacyjne.
• W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia
jakiegokolwiek płynu lub przedmiotu obcego
należy odłączyć urządzenie od sieci i przed
dalszym użytkowaniem powierzyć je
wyspecjalizowanemu personelowi technicznemu
celem sprawdzenia jego stanu.
• W przypadku zanieczyszczenia obudowy
wyczyścić ją miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używać
twardych myjek czy chemicznych roztworów,
jaco że mogą one uszkodzić obudowę.
• Urządzenie to jest podłączone od źródła prądu
elektrycznego (sieci) tak długo, jak podłączone
jest ono do gniazdka elektrycznego, nawet jeżeli
samo urządzenie zostało wyłączone.
Ewentualne zapytania prosimy kierować do
najbliższego dealera firmy Sony.
Dane techniczne
To Use Both Sleep Timer and Alarm
You can fall asleep to the radio sound and you will
be awakened by the radio or buzzer alarm at the
preset time.
W razie trudności
3. Zanim wyświetlenie “P” przestanie
MHz/kHz
12 hour
Ręczne dostrajanie
The alarm will function at the same time the next
day.
Urządzenie pozwala na wprogramowanie
maksymalnie pięciu stacji, po jednej pod każdym z
przycisków 1 do 5, pozwalając na łatwe
dostrajanie odbiornika za jednym naciśnięciem.
ICF-C233L
FM/MW/LW
and
To stop the alarm
• To turn off the radio, press ALARM RESET/
RADIO OFF.
• To improve reception
FM: Extend the FM wire antenna fully to increase
FM reception sensitivity.
AM(MW)/LW: Rotate the unit horizontally to the
position in which reception is clearest.
• To check the current station, press the + button
lightly. The band and frequency are displayed for
10 seconds, after which the current time
indication returns to the display.
• Each time the radio is turned on or the frequency
changed, the band and frequency replace the
current time indication for 10 seconds.
comes on while the
• If the radio alarm
radio is playing, the station switches to the
frequency set under preset number 1 (the wakeup frequency).
If you have any question, please consult your
nearest Sony dealer.
ALARM.
desired station.
control.
Display
Wyświetlacz
ALARM or
When the alarm time is reached, the radio or
buzzer sounds for 60 minutes or until turned off.
5. Set the desired volume with the VOL
VOL
indication
The most recently tuned FM, AM (MW) or LW
frequencies alternate on the display with each
press of the button.
4. Use TIME SET/TUNE + or – to tune in the
AC power cord
Przewód sieciowy
or
4. Press ALARM MODE until the alarm you
3. Press BAND to select the band.
SNOOZE /SLEEP OFF
• Operate the unit on the power sources specified
in “Specifications”.
• The nameplate indicating voltage, etc. is located
on the bottom exterior.
• Disconnect the cord by grasping the plug. Never
pull it by the cord.
• Do not leave the unit in a location near a heat
source such as a radiator or airduct, or in a place
subject to direct sunlight, excessive dust,
mechanical vibration, or shock.
• Allow adequate air circulation to prevent internal
heat build-up. Do not place the unit on a surface
(a rug, a blanket, etc.) or near materials (a curtain)
which might block the ventilation holes.
• Should any liquid or solid object fall into the unit,
unplug the unit and have it checked by a
qualified personnel before operating it further.
• When the casing becomes soiled, clean it with a
soft cloth dampened with a mild detergent
solution. Never use abrasive cleaners or chemical
solvents, as they may mar the casing.
• The unit is not disconnected from the AC power
source (mains) as long as it is connected to the
wall outlet, even if the unit itself has been turned
off.
MHz/kHz
The time is set and clock operation begins.
Printed in Malaysia
OFF RADIO ON
MHz/kHz
ICF-C233L
FM/MW/LW
Features
TIME SET/
TUNE
PRESET
PRESET
Model Number
Band
Sony Corporation © 1999
“P” flashes in the display for about 10 seconds.
Dostrajanie
wprogramowanych stacji
OSTRZEŻENIE
Precautions
15
30
60
• Aby wyłączyć timer oraz radio, nacisnąć klawisz
SNOOZE/SLEEP OFF.
Używanie timera razem z budzikiem
Odbiornik pozwala Użytkownikowi na zaśnięcie
przy włączonym radiu, a następnie obudzenie się
sygnałem z radia lub brzęczykiem o określonej
porze.
1. Nastawić budzik. (Zob. “Nastawianie
budzika”.)
2. Nastawić timer. (Zob. “Nastawianie
timera”.)
Wyświetlacz czasu
Wielka Brytania oraz
Ameryka Północna
Pozostałe kraje
12 h
24 h
Zakres częstotliwości
Model na Amerykę Północną
Pasmo
ICF-C233
Odstęp strojenia
FM
87,5-108,0 MHz
0,1 MHz
AM
530-1710 kHz
10 kHz
Model na pozostałe kraje
Pasmo ICF-C233
ICF-C233L Odstęp strojenia
FM
87,5-108,0 MHz 87,5-108,0 MHz 0,05 MHz*
AM(MW) 531-1602 kHz 531-1602 kHz 9 kHz
LW
—
153-279 kHz
9 kHz
* Wyświetlenie częstotliwości zmienia się w
odstępach co 0,1 MHz.
(Przykład: Częstotliwość 88,05 MHz
wyświetlana jest jako “88.0 MHz”.)
Głośnik
Ok. 6,6 cm śr.
Moc wyjściowa
120 mW (przy 10% zniekształceniach
harmonicznych)
Zasilanie
Model na Amerykę Północną: Prąd zmienny
120 V, 60 Hz
Pozostałe modele: Prąd zmienny 220 - 230 V,
50 Hz
Wymiary
Ok. 196 × 56 × 149,5 mm (szer. × wys. × głęb.)
wraz z wystającymi elementami i przyciskami
Masa
ICF-C233: Ok. 530 g
ICF-C233L: Ok. 600 g
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Česky
TIME SET/
TUNE
CLOCK/
ENTER
Předvolba stanic
VÝSTRAHA
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo
elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj dešti
či vlhkosti.
ALARM RESET SLEEP
OFF RADIO ON
Magyar
BAND
A RADIO ALARM B BUZZER
ALARM MODE
Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo k
elektrickému šoku. Veškeré opravy přenechte
výhradně odborníkům.
K automatickému jednodotykovému vyladění
můžete předvolit až 5 rozhlasových stanic, na
každé z programovacích tlačítek 1-5 jednu.
Předvolba stanice
Příklad: Předvolba stanice SV 1260 kHz na
tlačítko 2.
1. Vylaïte na stanici, kterou chcete uložit
do paměti.
(viz “Manuální vyladění”)
UP
1WAKE
STATION
2
3
4
5
Než začnete přístroj
používat
Děkujeme Vám, že jste si vybrali Sony Dream
Machine. Přístroj Vám poskytne mnoho hodin
spolehlivého a příjemného poslechu.
Než začnete Dream Machine používat, pročtěte si
pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí
referenci.
SNOOZE /SLEEP OFF
,yy,y,y,,y,y
,y
Napájecí šňůra
Hálózati csatlakozózsinór
Tato příručka je určena pro modely ICF-C233 a
ICF-C233L.
Rozdíl mezi nimi je uveden níže:
Číslo modelu
Pásmo
ICF-C233
FM/AM
ICF-C233L
FM/SV/DV
Charakteristika
Kabelová FM anténa
FM zsinórantenna
• Rádio FM/AM (ICF-C233) nebo FM/SV/DV (ICFC233L) PLL (fázový závěs) s hodinami a dvojím
režimem buzení
• Pamě» pro 5 předvoleb
• Možnost buzení rádiem nebo bzučákem s
opakovací funkcí
• LCD se zadním osvětlením
VOL
Displej
Kijelző
Seřízení hodin
1. Zapojte přístroj.
Na displeji bude blikat “AM 12:00” nebo “0:00”.
2. Stiskněte tlačítko CLOCK/ENTER a
zatímco je držíte stisknuté, stiskněte
TIME SET/TUNE + nebo –.
Tlačítko + použijte pro posun hodinového a
minutového úseku směrem dopředu, tlačítko –
pro posun dozadu.
Držíte-li tlačítko + nebo – stisknuté, časové
údaje se budou měnit zrychleně.
3. Uvolněte tlačítko CLOCK/ENTER.
Čas je seřízen a hodiny začnou ubíhat.
• Časový systém hodin se u jednotlivých modelů
liší.
12-hodinový cyklus: “AM 12:00” = půlnoc
24-hodinový cyklus: “0:00” = půlnoc
• Chcete-li, aby hodiny začaly ubíhat od hodnoty 0
sekund, uvolněte tlačítko CLOCK/ENTER přesně
s časovým signálem.
• Dvojtečka (“:”) v zobrazení času při vypnutí rádia
bliká, jinak je na displeji trvale.
Obsluha rádia
Manuální ladění
1. Rádio zapněte stisknutím tlačítka SLEEP/
RADIO ON.
Na displeji se na 10 sekund objeví indikace
pásma, kmitočtu a programovací polohy
naposled vyladěné stanice, poté se na displej
vrátí současný čas.
2. Pootočením regulátoru VOL (Hlasitost) se
ujistěte, že zvuk není úplně stažený a je
slyšitelný.
3. Sisknutím tlačítka BAND zvolte pásmo.
Při každém stisknutí tlačítka se na displeji
budou postupně objevovat frekvence FM
(VKV), AM (SV) nebo DV, které byly vyladěny
jako poslední.
4. Pomocí tlačítek TIME SET/TUNE + či –
vylaïte na požadovanou stanici.
U severoamerického modelu je vylaïovací
interval v pásmu FM (VKV) 0,1 MHz a v pásmu
AM (SV) 10 kHz. U ostatních modelů je
vylaïovací interval v pásmu FM 0,05 MHz a v
pásmu AM 9 kHz. (Indikace kmitočtu VKV se
mění každou 0,1 MHz.)
Vylaïovací interval pásma DV je 9 kHz.
Při dosažení nejnižší a nejvyšší frekvence
daného pásma se ozve pípnutí a vylaïování se
zastaví.
5. Pomocí regulátoru VOL nastavte
požadovanou hlasitost.
• Rádio vypnete stisknutím tlačítka ALARM
RESET/RADIO OFF.
• Pro zlepšení rozhlasového příjmu
FM: Příjem VKV můžete zlepšit úplným napnutím
šňůry antény, čímž zvýšíte citlivost příjmu.
SV/DV: Přístrojem horizontálně otáčejte, až
docílíte optimálního příjmu.
• Pro kontrolu právě vyladěné stanice lehce
stiskněte tlačítko +. Na displeji se na 10 sekund
objeví indikace pásma a kmitočtu, poté se na
displej vrátí současný čas.
• Při každém zapnutí rádia nebo změně frekvence
se na displeji objeví na 10 sekund místo
současného času indikace pásma a kmitočtu.
• Pokud se během poslechu rádia ozve rozhlasový
, přístroj se automaticky přepne na
budík
stanici uloženou v paměti pod číslem 1 (tzv.
budící frekvence).
2. Stiskněte tlačítko CLOCK/ENTER.
Na displeji bude asi 10 sekund blikat “P”.
PRESET
MHz/kHz
3. V době, kdy na displeji bliká “P” stiskněte
programovací tlačítko, na které chcete
příslušnou stanici uložit.
Na znamení, že stanice je uložena do paměti,
se ozvou 2 krátká pípnutí.
PRESET
MHz/kHz
• 10 sekund po uložení stanice do paměti se na
displej - místo dočasných indikací pásma a
kmitočtu - opět vrátí současný čas, ale číslo
programovací polohy na displeji zůstane.
• Pro buzení rozhlasem předvolte stanici, kterou
chcete pro tento režim použít (tzv. budící
frekvence), na programovací tlačítko 1.
Změna předvolené stanice
Manuálně vylaïte nově zvolenou stanici a znovu
stiskněte příslušné programovací tlačítko. Původní
předvolba dané polohy bude nahrazena novou
stanicí.
Vyladění předvolené stanice
1. Stisknutím tlačítka SLEEP/RADIO ON
zapněte rádio.
2. Stiskněte programovací tlačítko, na
kterém je příslušná stanice uložena.
Přibližně na 10 sekund se na displeji místo
současného času objeví indikace pásma,
kmitočtu a programovací polohy.
• Pro kontrolu právě vyladěné stanice stiskněte
příslušné programovací tlačítko. Na displeji se na
10 sekund objeví indikace pásma a kmitočtu.
Nastavení budíčku
Buzení rozhlasem nebo bzučákem můžete nastavit
na určitý čas. Než budíček nastavíte,nezapomeňte
správně seřídit hodiny (viz “Seřízení hodin”).
1. Vypněte rádio.
2. Stiskněte tlačítko
ALARM nebo
ALARM a zatímco je držíte
stisknuté, stiskněte TIME SET/TUNE +
nebo –, až se na displeji objeví
požadovaný čas.
Na displeji se objeví indikace
.
nebo
3. Uvolněte tlačítko
ALARM nebo
ALARM.
4. Stiskněte tlačítko ALARM MODE a držte
je stisknuté, až se na displeji rozsvítí
indikátor zvoleného režimu buzení.
Každým stisknutím tlačítka ALARM MODE se
indikátor budíčku bude měnit následovně:
Bez
indikátoru
a
V nastavený čas se ozve bzučák nebo rozhlas a
pokud je nevypnete, vypnou se automaticky až za
60 minut.
Zastavení budíčku
V době, kdy je aktivován budíček, stiskněte
tlačítko ALARM RESET/RADIO OFF.
Budíček se ozve znovu příští den ve stejný čas.
Zrušení budíčku
Stiskněte tlačítko ALARM MODE a držte je
stisknuté, až na displeji zhasne indikace
nebo
.
Poznámky
• Budíček nebude fungovat, pokud nejprve
či
neseřídíte hodiny a nezvolíte režim
.
• Pokud omylem nastavíte stejný čas pro buzení
rozhlasem i bzučákem, ozve se rozhlasový
budíček.
• Pro kontrolu nastaveného času budíčku stiskněte
ALARM nebo
ALARM.
tlačítko
Chcete-li si několik minut přispat
1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SLEEP OFF
v době, kdy zvoní budíček.
Zvuk budíčku dočasně umlkne, ale ozve se
automaticky znovu asi za 8 minut.
Tento způsob buzení můžete v rozmezí 1
hodiny libovolně opakovat.
• Při režimu opakovaného buzení bliká na displeji
indikátor budíčku.
Nastavení časovaného
vypnutí
Časované vypnutí umožňuje prostřednictvím
zabudovaného časového spínače automatické
vypnutí rádia po uplynutí nastavené doby.
Časované vypnutí můžete nastavit na 90, 60, 30
nebo 15 minut.
1. Stiskněte tlačítko RADIO ON/SLEEP.
Rádio se zapne. Každým stisknutím tlačítka
RADIO ON/SLEEP se časový údaj na displeji
mění následovně:
Současný čas
Zapnutí
90 (min)
15
30
60
Rádio se po uplynutí nastavené doby
automaticky vypne.
• Chcete-li funkci časovaného vypnutí zrušit a
rádio vypnout, stiskněte tlačítko SNOOZE/
SLEEP OFF.
Současné použití časovaného vypnutí a
budíčku
Při poslechu rádia můžete klidně usnout a v
nastavený čas se ozve rozhlasový budíček nebo
bzučák.
1. Nastavte budíček. (viz “Nastavení
budíčku”.)
2. Nastavte časované vypnutí. (viz
“Nastavení časovaného vypnutí.)
Odstranění drobných
závad
Objeví-li se při obsluze přístroje závada, proveïte
nejprve malou kontrolu podle našeho návodu.
Teprve nepodaří-li se vám závadu odstranit,
poraïte se v nejbližší autorizované prodejně Sony.
Hodiny neukazují správný čas.
• Nedošlo k výpadku proudu na více než 5 minut?
Rozhlasový budíček nebo bzučák se v
nastavený čas neozve.
• Aktivovali jste režim rozhlasového budíčku/
bzučáku tlačítkem ALARM MODE (a objevila se
na displeji indikace
a/nebo
)?
Bezpečnostní opatření
• Napájecí zdroje tohoto přístroje jsou definovány v
kapitole “Technická specifikace”.
• Štítek s vyznačeným napětím atd. je umístěn na
spodní straně přístroje.
• Napájecí šňůru vždy vypojujte tahem za zástrčku,
nikdy tahem za šňůru.
• Přístroj neumis»ujte v blízkosti tepelných zdrojů,
jako např. poblíž radiátoru či ventilačních otvorů,
chraňte jej před přímým sluncem, před
nadměrnou prašností, vibracemi a mechanickými
otřesy.
• Dbejte na dobrou ventilaci, aby nedošlo k
vnitřním přehřátí přístroje. Přístroj nepokládejte
na měkký povrch (podložky, pokrývky apod.) a
dbejte na jeho dostatečnou vzdálenost od tkanin
(záclon), aby nedošlo k zablokování ventilačních
otvorů.
• Pokud do přístroje spadne jakýkoli předmět či
vnikne-li do něj kapalina, vypojte jej ze sítě a
zavolejte odborníka. Do té doby přístroj
nepoužívejte.
• K čištění skříně přístroje používejte měkkou
tkaninu navlhčenou ve slabém čistícím roztoku.
Nikdy nepoužívejte silné čistící přípravky či
chemické roztoky, aby povrch přístroje
nepoškodily.
• Přístroj není vypojen ze zdroje střídavého proudu
(ze sítě), dokud je zapojen do zásuvky, a to i
tehdy, je-li přístroj vypnutý.
S veškerými dotazy či problémy, týkajícími se
Vašeho přístroje, se obra»te na nejbližší
autorizovanou prodejnu Sony.
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és áramütés veszélyének megelőzése végett
ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése végett ne nyissa ki a
készülék dobozát. Javítást csak képzett
szakemberrel végeztessen.
Časový displej
Velká Británie a
Severní Amerika
Ostatní státy
Kmitočtová charakteristika
Severoamerický model
Pásmo
ICF-C233
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1710 kHz
12-hodinový
24-hodinový
Üzembehelyezés előtt
Köszönjük, hogy a Sony Dream Machine
készülékét választotta. Ez az órás rádió hosszú
megbízható működésével sok kellemes
rádióhallgatással eltöltött órát fog biztosítani Ön
számára.
A Dream Machine készülék használatbavétele előtt
kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
és őrizze is meg, mivel a jövőben még szüksége
lehet rá.
A kezelési útmutató a következő modellekre
vonatkozik: ICF-C233 és ICF-C233L.
A modellek közötti különbségek az alábbiakban
láthatók.
Modellszám
Hullámsáv
ICF-C233
FM/AM
ICF-C233L
FM/MW/LW
Jellemzők
• Kettős ébresztéses FM/AM (ICF-C233) vagy FM/
MW/LW (ICF-C233L) PLL (fázisszabályozott)
szintézeres órás rádió
• 5 tetszőlegesen programozható memóriahely
• Rádiós és hangjelzéses ébresztés, szundikálási
funkcióval
• LCD kijelző, háttérvilágítással
Az óra beállítása
1. Dugja be a hálózati csatlakozót a
konnektorba.
A kijelzőn az “AM 12:00” vagy a “0:00” jel fog
villogni.
tartása mellett nyomja a TIME SET/
TUNE (órabeállítás/hangolás) + vagy –
gombot.
A + gomb megnyomása növeli, a – gomb
megnyomása pedig csökkenti az órák és a
percek számjegyét.
A + és a – gomb lenyomva tartása gyorsan
változtatja az időbeállítást.
3. Engedje fel a CLOCK/ENTER gombot.
Vylaïovací interval
0,1 MHz
10 kHz
Model pro ostatní státy
Pásmo ICF-C233
ICF-C233L Vylaïovací interval
FM
87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 0,05 MHz*
AM (SV) 531-1602 kHz 531-1602 kHz 9 kHz
DV
—
153-279 kHz 9 kHz
* Zobrazený kmitočet stoupá nebo klesá po
0,1 MHz.
(Příklad: Kmitočet 88,05 MHz bude
zobrazen jako “88.0 MHz”.)
Reproduktor
Přibliž. průměr 6,6 cm
Výkon
120 mW (při 10% harmonickém zkreslení)
Napájení
Severoamerický model: střídavý 120 V, 60 Hz
Ostatní modely: 220-230 V, 50 Hz
Rozměry
cca 196 × 56 × 149,5 mm (š/v/h) včetně
přečnívajících částí a ovládacích tlačítek
Hmotnost
ICF-C233: cca 530 g
ICF-C233L: cca 600 g
Vzhled přístroje a jeho specifikace podléhají
možným změnám bez předchozího upozornění.
Gyorshangolás céljából a készüléken maximum öt
állomást tud beprogramozni, egy-egy állomást az
1 - 5. programgombokra.
Állomás programozása
Példa: az AM 1260 kHz beprogramozása a
2. programgombra.
1. Hangolja be a programozni kívánt
állomást.
(Lásd “Kézi hangolás”)
2. A CLOCK/ENTER (óra/bevitel) lenyomva
Technická specifikace
Programozott hangolás
A pontos idő beállítása befejeződött és az óra
elindul.
• Az időkijelzés formája az Ön birtokában lévő
modelltől függ.
12 órás rendszer: “AM 12:00” = éjfél
24 órás rendszer: “0:00” = éjfél
• Nulla másodperces beállítás esetén a CLOCK/
ENTER gombot a pontos időjelzés hangjelére
engedje fel.
• Az időkijelzésben látható kettőspont (“:”) villog,
ha a rádió ki van kapcsolva és folyamatosan
világít, ha szól a rádió.
A rádió használata
Kézi hangolás
1. A SLEEP/RADIO ON (alvás/rádió be)
gomb megnyomásával kapcsolja be a
rádiót.
A rádió kikapcsolása előtti hullámsáv,
frekvencia és programhelyszám 10
másodpercre megjelenik a kijelzőn, majd ismét
a pontos idő kijelzése válik láthatóvá.
2. A VOL (hangerő) szabályozó
elforgatásával ellenőrizze, hogy hallhatóe hang a készülékből.
3. A BAND (hullámsáv) gomb
megnyomásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
A gomb minden egyes megnyomására az
utoljára beállított FM, AM (MW) vagy LW
frekvenciák váltakozva tűnnek elő a kijelzőn.
4. A TIME SET/TUNE (órabeállítás/
hangolás) + vagy – gomb segítségével
hangolja be a kívánt állomást.
Az észak-amerikai modellek FM
csatornaléptetése 0,1 MHz, AM
csatornaléptetése 10 kHz. A többi ország
esetén az FM csatornaléptetés 0,05 MHz-re, az
AM(MW) csatornaléptetés 9 kHz-re van
beállítva. (Az FM frekvencia kijelzés 0,1 MHzenként változik.)
Az LW csatornaléptetése 9 kHz.
A hullámsáv alsó és felső frekvenciahatáránál
hangjelzés hallható és a hangolás megáll.
5. A VOL (hangerő) szabályozóval állítsa be
a kívánt hangerőt.
• A rádió kikapcsolása a ALARM RESET/RADIO
OFF (ébresztés újraállítása/rádió ki) gomb
megnyomásával történik.
• A vétel minőségének javítása
FM: Az FM vétel érzékenységének javítása
érdekében egyenesítse ki teljesen az FM
zsinórantennát.
AM (MW)/LW: Forgassa el a készüléket
függőleges tengelye körül, hogy a vétel jobb
legyen.
• A hallgatott állomás ellenőrzésére gyengén
nyomja meg a + gombot. A hullámsáv és a
frekvencia néhány másodpercre megjelenik a
kijelzőn, majd ismét a pontos idő válik láthatóvá.
• A rádió minden egyes bekapcsolásakor vagy
minden egyes frekvenciaváltáskor a pontos idő
kijelzését 10 másodpercre felváltja a hullámsáv
és a frekvencia kijelzése.
• Ha a rádió működése közben kapcsol be a
, a készülék az 1.
rádiós ébresztés
programhelyre beállított rádióállomásra kapcsol
át (ébresztési frekvencia).
2. Nyomja meg a CLOCK/ENTER (óra/
bevitel) gombot.
Körülbelül 10 másodpercig “P” villog a kijelzőn.
PRESET
Az elalvási időzítő
beállítása
A beépített elalvási időzítő segítségével, amely a
beállított időtartam után automatikusan kikapcsolja
a készüléket, gondtalanul élvezheti az elalvás előtti
rádiózás örömeit.
Az időzítőt 90, 60, 30 vagy 15 percre tudja
beállítani.
1. Többször nyomja meg a RADIO ON/
SLEEP (rádió be/alvás) gombot.
A rádió megszólal. A RADIO ON/SLEEP gomb
minden egyes megnyomásakor a kijelzés az
alábbi sorrendben változik.
Pontos idő
be
90 (perc)
15
30
60
MHz/kHz
3. A “P” indikátor villogásának megszűnése
előtt nyomja meg azt a programgombot,
amelyikre az állomást be kívánja
programozni.
Két hangjelzés igazolja vissza a sikeres
programozást.
• Az elalvási időzítőt és a rádiót a SNOOZE/
SLEEP OFF (szundikálás/elalvási időzítő ki)
gomb megnyomásával tudja kikapcsolni.
Az elalvási időzítő és az ébresztési
funkció együttes használata
PRESET
MHz/kHz
• A hullámsáv és a frekvencia kijelzését
10 másodperc után a pontos idő váltja fel, de a
programhelyszám látható marad a kijelzőn.
• Rádiós ébresztés használatakor azt az állomást
programozza be a 1. memóriahelyre, amelyikre
ébredni szeretne (ébresztési frekvencia).
A beprogramozott állomás
megváltoztatása
Miután kézzel behangolta a másik állomást,
nyomja meg ismételten a programgombot. Az új
állomás adatai kerülnek a régi helyére.
A beprogramozott állomás beállítása
1. A SLEEP/RADIO ON gomb
megnyomásával kapcsolja be a rádiót.
2. Nyomja meg azt a programgombot,
amelyre a kívánt állomást
beprogramozta.
A hullámsáv, a frekvencia és a
programhelyszám 10 másodpercre megjelenik
a kijelzőn, majd ismét a pontos idő kijelzése
válik láthatóvá.
• A hallgatott állomás ellenőrzésére nyomja meg a
programgombot. A hullámsáv és a frekvencia
10 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
Az ébresztés beállítása
Lehetőség van előre meghatározott időpontra
rádiós és hangjelzéses ébresztés beállítására. Az
ébresztés beállítása előtt ellenőrizze az
órabeállítást (lásd “Az óra beállítása”).
1. Kapcsolja be a rádiót.
2. A
ALARM (rádiós ébresztés) vagy
a
ALARM (hangjelzéses
ébresztés) gomb lenyomva tartása
közben addig nyomja a TIME SET/TUNE
(órabeállítás/hangolás) + vagy – gombot,
amíg a kívánt időpont meg nem jelenik a
kijelzőn.
Ekkor a
vagy a
jelenik meg a kijelzőn.
A készülék a beállított időtartam elteltével
kikapcsol.
indikátor
3. Engedje fel a
ALARM vagy a
ALARM gombot.
4. Annyiszor nyomja meg az ALARM
MODE (ébresztési mód) gombot, amíg a
kívánt ébresztési mód meg nem jelenik a
kijelzőn.
Az ALARM MODE gomb megnyomásakor az
ébresztési mód indikátora a következő
sorrendbe változik a kijelzőn.
Nincs ébresztés
kijelzés
és
Az ébresztés időpontjában megszólal a rádió vagy
a hangjelzés és 60 percig, vagy kikapcsolásig
hallható.
Az ébresztés kikapcsolása
Bekapcsolt ébresztés üzemmódban nyomja
meg az ALARM RESET/RADIO OFF
(ébresztés újraállítása/rádió ki) gombot.
Az ébresztés másnap, azonos időpontban ismét
megszólal.
Az ébresztési funkció
kikapcsolása
Addig nyomja ismételten az ALARM MODE
gombot, amíg mind a
mind a
indikátor ki nem alszik.
Megjegyzések
• Ha nem állítja be az órát, a
és a
üzemmódot, az ébresztés nem fog
működni.
• Ha a rádiós és a hangjelzése ébresztés azonos
időpontra van beállítva, a rádiós ébresztésnek
van elsőbbsége.
•A
ALARM vagy a
ALARM
gomb megnyomásával ellenőrizni tudja a
beállított ébresztési időpontot.
Ha még néhány percig szundikálni
szeretne
1. Az ébresztés megszólalásakor nyomja
meg a SNOOZE/SLEEP OFF
(szundikálás/elalvási időzítő ki) gombot.
Az ébresztés elhallgat, de körülbelül 8 perc
múlva automatikusan ismét megszólal.
Ez a művelet kívánság szerinti számban,
körülbelül 1 órán keresztül ismételhető.
• Szundikálási üzemmódban az ébresztés
indikátora villog a kijelzőn.
Lehetőség van arra, hogy Ön a rádió hangja mellett
aludjon el és a beállított időpontban a rádió, vagy a
hangjelzés hangjára ébredjen.
1. Állítsa
be az ébresztést (lásd “Az
ébresztés beállítása”).
2. Állítsa be az elalvási időzítőt (lásd “Az
elalvási időzítő beállítása”).
Hibakeresési tanácsadó
Ha bármilyen problémája adódik készülékével
kapcsolatban, kérjük ellenőrizze az alábbiakat
annak eldöntésére, hogy szükséges-e szervizhez
fordulnia.
Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
Az óra nem a pontos időt mutatja.
• Volt 5 percnél hosszabb áramkimaradás?
A rádiós vagy a hangjelzéses ébresztés nem
szólal meg a beállított ébresztési időpontban.
• Be lett kapcsolva a kívánt rádiós és/vagy
hangjelzése ébresztés az ALARM MODE gomb
megnyomásával (kigyulladt a
és/vagy a
indikátor)?
Óvintézkedések
• A készüléket a “Műszaki adatok” című fejezetben
megadott áramforrásokról működtesse.
• A tápfeszültség adatait stb. tartalmazó címke a
készülék alján található.
• Amikor a hálózati csatlakozózsinórt kihúzza a
konnektorból, mindig a dugaszt fogja meg. Soha
ne húzza ki a csatlakozót a zsinórnál fogva.
• Ne hagyja a készüléket hőforrások pl. radiátor
vagy légvezeték közelében vagy olyan helyen,
ahol közvetlen napsugárzásnak, erős
porszennyeződés, mechanikus ütés, vibráció
hatásának van kitéve.
• A belső túlmelegedés elkerülése érdekében
biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését. Ne
helyezze a készüléket olyan felületre (szőnyeg,
takaró, stb.), vagy olyan anyag (függöny,
drapériák) közelébe, amely elzárhatja a
berendezés szellőzőnyílásait.
• Ha bármilyen folyékony vagy szilárd anyag
kerülne a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból és ellenőriztesse
képzett szakemberrel a készüléket, mielőtt azt
újra használni kezdené.
• A készülékdoboz tisztítását enyhe mosószerrel
megnedvesített puha ruhával végezze. Ne
használjon súrolószert vagy kémiai oldószert,
mert ezek károsíthatják a külső burkolatot.
• A készülék addig nincs áramtalanítva (nincs
lekapcsolva a hálózatról), amíg a hálózati
csatlakozó be van dugva a konnektorba még
akkor sem, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik
készülékével kapcsolatban, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
Műszaki adatok
Időkijelzés
Egyesült Királyság és
Észak-Amerika
Többi ország
Frekvenciatartomány
Észak-amerikai modellek
Hullámsáv ICF-C233
FM
87,5 – 108,0 MHz
AM
530 – 1710 kHz
12-órás
24-órás
Csatornaléptetés
0,1 MHz
10 kHz
Többi ország modelljei
Hullámsáv ICF-C233
ICF-C233L Csatornaléptetés
FM
87,5 – 108,0 MHz 87,5-108,0 MHz 0,05 MHz*
AM(MW) 531 – 1602 kHz 531-1602 kHz 9 kHz
LW
—
153 – 279 kHz 9 kHz
* A frekvencia kijelzése 0,1 MHz-es
lépésekben növekszik vagy csökken.
(Például: a 88,05 MHz kijelzése “88.0 MHz”.)
Hangszóró
Kb. 6,6 cm átm.
Kimenő teljesítmény
120 mW (10 %-os harmonikus torzításnál)
Tápfeszültség
Észak-amerikai modell: 120 V/60Hz
Többi modell: 220-230 V/50 Hz
Méretek
Kb. 196 × 56 × 149,5 mm (szélesség/
magasság/mélység), a kiálló részeket és
szabályozógombokat is számítva.
Tömeg
ICF-C233: kb. 530 g
ICF-C233L: kb. 600 g
A formaterv és a műszaki adatok változtatásának
joga — minden előzetes értesítés nélkül —
fenntartva.
Download PDF

advertising