Sony | ICF-C160L | Sony ICF-C160L Operating Instructions

English
3-859-468-51 (1)
Features
FM/MW/LW Clock Radio
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze (obra»te stranu)
Használati útmutató (a hátoldalon)
• Dual alarm
• Date display
• Backup function with a 6F22 battery (not
supplied) installed.
Power backup to keep the clock during a power
interruption.
To keep good time, your Dream Machine needs
one 6F22 battery (not supplied), in addition to
house current. The battery keeps the clock
operating in the event of a power interruption.
Before setting the time on your Dream Machine,
open the lid at the bottom of the unit, install the
battery with correct polarity and then close the lid.
• After a power interruption, the displayed time
may not be always correct (it may gain or lose
about 10 minutes per hour).
Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Značka Dream Machine je ochranní známka Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Sony Corporation © 1998
Printed in Malaysia
Knowing When to Replace the Battery
• To check battery power, unplug the AC power
cord from the wall outlet and plug it in again
after a few minutes. If the displayed time is
incorrect, replace the battery with a new one.
Setting the Clock and
the Date
Setting the clock
Plug in the unit.
“0:00” will flash in the display.
2 While holding down CLOCK, press TIME
SET + or – until the correct time appears
in the display.
When you release CLOCK, the clock
begins to operate.
1
TIME SET
-+
ALARM
CLOCK A RADIO B BUZZER
RADIO
OFF
ON
ALARM RESET/
OFF
• To set the current time rapidly, keep pressing the
+ or – button while holding down CLOCK.
Setting the Date
While holding down SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF, press TIME SET + or – until
the correct date appears in the display.
Then, release SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF.
SLEEP
1
• To display the date, press SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF. The display returns to the current time
when you release SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
SNOOZ E / DA T E / S L EEP OF F
Display
Wyświetlocz
FM wire antenna
Antena przewodowa FM
AC power cord
Przewód zasilania
prądem zmiennym
Operating the Radio
1
2
3
4
Press RADIO ON to turn on the radio.
Select FM, MW or LW using BAND.
Tune in a station using TUNING.
Adjust VOLUME to adjust the volume.
• To turn off the radio, press RADIO OFF.
• To improve radio reception
FM: Extend the FM wire antenna fully to improve
reception.
MW/LW: Rotate the unit horizontally for
optimum reception. A ferrite bar antenna is
built into the unit.
Setting the Alarm
To set the radio alarm, first tune in to a station and
adjust the volume.
MW
LW
FM
BAND
VOLUME
TUNING
English
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not
expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the
cabinet.
Refer servicing to qualified personnel
only.
Before You Begin
Thank you for choosing the Sony Dream Machine!
The Dream Machine will give you many hours of
reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read
these instructions thoroughly and retain them for
future reference.
To Doze a Few More
Minutes
OSTRZEŻENIE
Obsługa radia
Środki ostrożności
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie narażaj niniejszego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
1
2
4
To Use Both Sleep Timer
and Alarm Function
Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie otwieraj obudowy.
Naprawy powierzaj tylko
wykwalifikowanemu personelowi
serwisu.
You can fall asleep to the radio sound and you will
be awakened by the radio/buzzer alarm at the
preset time.
Przygotowanie
• Używaj źródeł zasilania podanych w części
“Dane techniczne”.
• Tabliczka znamionowa wskazująca napięcie
operacyjne, itp. umieszczona jest z tyłu
urządzenia.
• Aby odłączyć przewód zasilania prądem
zmiennym, ciągnij za wtyk, nie za sam przewód.
• Nie ustawiaj urządzenia na miękkich
powierzchniach (dywany, koce) ani blisko tkanin
(zasłony, draperie), które blokują otwory
wentylacyjne.
• Jeśli jakikolwiek przedmiot dostanie się do
wnętrza urządzenia odłącz je od sieci i przed
podjęciem dalszej eksploatacji oddaj urządzenie
do przeglądu w punkcie serwisowym.
• Obudowę czyść miękką ściereczką, zwilżoną
roztworem łagodnego detergentu.
• Zestaw nie jest odłączony od źródła zasilania
(sieci) dopóki jest podłączony do gniazda
ściennego, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.
• Nie podączaj przewodu anteny do anteny
zewnętrznej.
1 Press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
The radio or buzzer will shut off but will
automatically come on again after about 6
minutes. You can repeat this process as many
times as you like.
• You can reset the alarm time while activating the
snooze function.
Installing the Battery
ICF-C160L
Polski
1
While holding down ALARM A RADIO
(for the radio) or B BUZZER (for the
buzzer), press TIME SET + or – until the
desired time appears in the display.
When you release ALARM A or B, the
ALARM A or B indicator stops flashing
and lights up, and the current time
appears in the display.
The alarm will come on at the preset time
and automatically turn itself off after 59
minutes.
• If you set ALARM A and ALARM B at the same
desired time, only ALARM A will work.
• To shut off the alarm, press RADIO OFF•ALARM
RESET/OFF.
The alarm will come on at the preset time the
next day.
• To cancel either alarm, while holding down the
ALARM A or ALARM B button, press RADIO
OFF•ALARM RESET/OFF.
• To check the preset time, press ALARM A or B.
1 Set the alarm. (See “Setting the Alarm”.)
2 Set the sleep timer. (See “Setting the Sleep
Timer”.)
Setting the Sleep
Timer
Enjoy falling asleep to the radio using the built-in
sleep timer that shuts off the radio automatically at
a preset time.
1
Press RADIO ON/SLEEP.
The radio turns on. It will go off after the
preset time has passed. You can set the
sleep timer of 90, 60, 45, 30 or 15 minutes.
Every push changes the display as
follows.
Current time
On
90
60
45
15
30
The radio will play for the time you set, then shut
off.
• To turn off the radio before the preset time, press
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Precautions
• Operate the unit on the power sources specified
in “Specifications”.
• The nameplate indicating operating voltage, etc.
is located on the rear exterior.
• To disconnect the power cord, pull it out by the
plug, not by the cord.
• Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets,
etc.) or near materials (curtains, draperies) that
block the ventilation holes.
• Should anything fall into the unit, unplug the
unit and have it checked by qualified personnel
before operating it further.
• To clean the casing, use a soft cloth dampened
with a mild detergent solution.
• The unit is not disconnected from the AC power
source (mains) as long as it is connected to the
wall outlet, even if the unit itself is turned off.
• Do not connect the antenna lead to an external
antenna.
Battery Warning
When the unit is to be left unplugged for a long
time, remove the battery to avoid undue battery
discharge and damage to the unit from battery
leakage.
If you have any questions or problems concerning
your unit, please consult your nearest Sony dealer.
Specifications
Time display: 24 hour system
Frequency range: FM: 87.5–108 MHz
MW: 530–1,605 kHz
LW: 153–255 kHz
Speaker: Approx. 6.6 cm (25⁄8 inches) dia., 8 ohm
Power output: 120 mW (at 10 % harmonic
distortion)
Power requirements: 220–230 V AC, 50 Hz
For the power back-up function: 9 V DC, one
6F22 battery
Battery life: Approx. 90 hours (Power backup),
using Sony S-006P(U) battery
Dimensions: Approx. 120 × 124 × 132 mm
(w/h/d) (43⁄4 x 5 x 51⁄4 inches) incl. projecting
parts and controls
Mass: Approx. 660 g (1 lb 7.2 oz) not incl. battery
Design and specifications are subject to change
without notice.
Dziękujemy Ci za zakup Dream Machine firmy
Sony! Dream Machine zapewni Ci wiele godzin
niezawodnego działania i przyjemności ze
słuchania muzyki. Zanim rozpoczniesz
eksploatację Dream Machine, prosimy, abyś
dokładnie przeczytał instrukcję obsługi i zachował
ją w celu uzyskania dalszych referencji.
Charakterystyka
3
• Aby wyłączyć radio, naciśnij RADIO OFF.
• Aby poprawić odbiór
FM:
Rozciągnij przewód zasilania, aby
poprawić odbiór pasma FM.
MW/LW: Aby uzyskać jak najlepszy odbiór,
obracaj zestaw poziomo. W zestawie
wbudowana jest antena o rdzeniu
ferrytowym.
Nastawianie alarmu
Aby nastawić alarm najpierw nastrój stację i
wyreguluj poziom głośności.
1
• Podwójny alarm
• Wyświetlenie daty
• Funkcja wspierająca baterią 6F22 (wyposażenie
dodatkowe).
Zapewnia wsparcie działania zegara w
przypadku przerwy w dostawie energii
Instalacja baterii
Aby zapewnić prawidłowe trzymanie czasu musisz
w swoim Dream Machine dodatkowo do zasilania
z sieci zainstalować jedną baterie 6F22
(wyposażenie dodatkowe). Bateria podtrzymuje
działanie zegara w wypadku przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Zanim nastawisz czas na
Dream Machine, otwórz pokrywę na spodzie
urządzenia, zainstaluj baterię uważając na
prawidłowe umieszczenie biegunów i zamknij
pokrywę.
• Po przerwie w dostawie energii elektrycznej
wyświetlony czas może nie być prawidłowy.
(Zegar może się śpieszyć lub późnić 10 minut
na godzinę.)
Kiedy wymieniać baterię
• Aby sprawdzić moc baterii, odłącz przewód
zasilania prądem zmiennym od gniazda
ściennego i po kilku minutach podłącz
ponownie. Jeśli wyświetlony czas jest
nieprawidłowy, wymień baterię na nową.
Nastawianie zegara i
daty
Nastawianie zegara
1 Podłącz zestaw do sieci.
Na wyświetlaczu będzie pulsować
wskazanie “0:00”.
2 Trzymając wciśnięty CLOCK, naciskaj
TIME SET + lub –, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe
wskazanie czasu.
Gdy zwolnisz CLOCK zegar zacznie
chodzić.
• Aby szybko nastawić aktualny czas, przytrzymaj
wciśnięte jednocześnie przycisk + lub – oraz
CLOCK.
Nastawianie daty
1 Trzymając wciśnięty SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF naciskaj TIME SET + lub –,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
prawidłowa data. Następnie zwolnij
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
• Aby wyświetlić datę naciśnij SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF. Wyświetlacz powraca do
normalnego wskazania gdy zwolnisz SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF.
Naciśnij RADIO ON, aby włączyć radio.
Regulatorem BAND nastaw FM, MW lub
LW.
Regulatorem TUNING (strojenia) nastrój
żądaną stację.
Regulatorem VOLUME wyreguluj
głośność.
Trzymając wciśnięty przycisk ALARM A
RADIO (dla alarmu radiowego) lub B
BUZZER (dla brzęczyka) naciskaj TIME
SET + lub – , dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się prawidłowe wskazanie czasu.
Gdy zwolnisz ALARM A lub B wskaźnik
ALARM A lub B przestanie pulsować i
zapali się a na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie aktualnego czasu.
Alarm rozlegnie się o wyznaczonym
czasie i wyłączy się automatycznie po 59
minutach.
• Jeśli nastawisz ALARM A oraz ALARM B na ten
sam czas, rozlegnie się tylko ALARM A.
• Aby wyłączyć alarm, naciśnij RADIO OFF•ALARM
RESET/OFF.
Alarm rozlegnie się następnego dnia o
wyznaczonej porze.
• Aby anulować którykolwiek alarm, naciśnij
RADIO OFF•ALARM RESET/OFF jednocześnie
naciskając ALARM A lub ALARM B.
• Aby sprawdzić czas, na który nastawiłeś alarm,
naciśnij ALARM A lub B.
Aby podrzemać kilka mintu
1 Naciśnij SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Alarm radiowy lub brzęczykiem ucichnie
lecz automatycznie włączy się ponownie
po upływie około 6 minut. Możesz
powtarzać tę czynność dowolną ilość
razy.
• Możesz zmienić czas alarmu podczas włączania
funkcji drzemki.
Jednoczesne używanie
timera na dobranoc i
alarmu
Możesz zasnąć słuchając radia a obudzić się przy
dźwięku alarmu radiem/brzęczykiem o
wyznaczonym czasie.
1 Nastaw alarm (patrz “Nastawianie
alarmu”.)
2 Nastaw timer na dobranoc. (Patrz
“Nastawianie timera na dobranoc”.)
Nastawianie timera na
dobranoc
Dzięki wbudowanemu timerowi na dobranoc, który
wyłącza radio automatycznie o wyznaczonym
czasie możesz zasypiać słuchając audycji
radiowych.
1
Naciśnij RADIO ON/SLEEP.
Włączy się radio. Wyłączy się ono po
upływie wyznaczonego czasu. Możesz
nastawić timer na dobranoc na 90, 60,
45, 30 oraz 15 minut. Każde naciśnięcie
zmienia wyświetlenie jak pokazano niżej.
Aktualny czas
15
On (Włączone)
30
90
60
45
Będziesz odbierać radio przez wyznaczony czas,
następnie radio się wyłączy.
• Aby wyłączyć radio przed upływem
wyznaczonego czasu, naciśnij SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF.
Ostrzeżenie o wyładowaniu baterii
Gdy zamierzasz pozostawić urządzenie nie
podłączone do sieci przez dłuższy czas, wyjmij
baterię wspierającą, aby uniknąć jej wyładowania
lub uszkodzeń wynikłych z wycieku elektrolitu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące niniejszego zestawu prosimy, abyś
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy
Sony.
Dane techniczne
Wyświetlenie czasu: 24-godzinne
Zakres częstotliwości: FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Głośnik: W przybl. śr. 6,6 cm, 8 ohm
Moc wyjściowa: 120 mW (przy 10%
zniekształcenia harmonicznego)
Zasilanie: 220 – 230V prądu zmiennego, 50 Hz
Funkcja wspierania pamięci 9 V prądu stałego,
jedna bateria 6F22
Żywotność baterii: W przybl. 90 godz (Wspieranie
zasilania). używając baterii Sony S-006P(U)
Wymiary: W przybl. 120 × 124 × 132 mm
(szer./wys./głęb.) bez wystających części i
regulatorów
Masa: W przybl. 660 g bez baterii
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.
Magyar
Česky
Upozornění k baterii
TIME SET
-+
VÝSTRAHA
Abyste předešli nebezpečí požáru nebo
elektrického šoku, nevystavujte tento
přístroj dešti či vlhkosti.
ALARM
CLOCK A RADIO B BUZZER
Děkujeme Vám, že jste si vybrali Sony Dream
Machine!
Přístroj Vám poskytne mnoho hodin spolehlivého a
příjemného poslechu.
Než začnete Dream Machine používat, pročtěte si
pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí
referenci.
SNOOZ E / DA T E / S L EEP OF F
Displej
Kijelző
FM prutová anténa
FM zsinórantenna
Napájecí šňůra
Hálózati csatlakozózsinór
Charakteristika
• Dvojí režim buzení
• Displej data
• Funkce rezervního napájení pomocí vložené
baterie 6F22 (není v příslušenství)
Rezervní napájení zajiš»ující při výpadku proudu
chod hodin.
Vložení baterie
MW
LW
FM
BAND
VOLUME
Pro chod hodin je kromě napájení Dream Machine
ze sítě zapotřebí vložit 1 baterii 6F22 (není v
příslušenství). Baterie zajiš»uje chod hodin v době
výpadku proudu.
Nejprve vložte baterii správně podle polarity do
bateriového prostoru vespod Dream Machine,
zavřete víko a teprve potom seřiïte na přístroji
čas.
• Může se stát, že po výpadku proudu nebude čas
na displeji přesný. (Časový výkyv může být až 10
minut za hodinu.)
Kdy baterii vyměnit
TUNING
1
Než začnete přístroj
používat
SLEEP
• Stav baterie zkontrolujete tak, že nejprve vypojíte
napájecí šňůru za zásuvky ve stěně, a za několik
minut ji opět zapojíte. Pokud hodiny neukazují
správný čas, baterii vyměňte.
Seřízení hodin a
nastavení data
Seřízení hodin
Zapojte přístroj.
Na displeji bude blikat “0:00”.
2 Stisknete tlačítko CLOCK a zatímco je
držíte stisknuté, tiskněte tlačítko TIME
SET + nebo –, až se na displeji objeví
správný čas.
Uvolněním tlačítka CLOCK uvedete
hodiny do chodu.
1
• Pro rychlé seřízení současného času stiskněte
nejprve tlačítko CLOCK a přitom opakovaně
tiskněte tlačítko + nebo –.
Nastavení data
Stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF a zatímco je držíte stisknuté,
tiskněte tlačítko TIME SET + nebo –, až
se na displeji objeví správné datum.
Potom tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF uvolněte.
1
• Stisknutím SNOOZE/DATE/SLEEP OFF vyvoláte
datum na displej. Po uvolnění tlačítka SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF se na displej vrátí současný
čas.
Obsluha rádia
1
2
3
4
Rádio zapněte stisknutím tlačítka RADIO
ON.
Pomocí tlačítka BAND volte pásmo FM
(VKV), MW (SV) nebo LW (DV).
Pomocí kotouče TUNING vylaïte
zvolenou stanici.
Nastavte hlasitost VOLUME.
• Rádio vypnete stisknutím tlačítka RADIO OFF.
• Pro zlepšení rozhlasového příjmu
FM:
Příjem VKV můžete zlepšit úplným
napnutím šňůry antény.
MW/LW: Přístrojem horizontálně otáčejte, až
docílíte optimálního příjmu. V přístroji je
zabudovaná feritová prutová anténa.
Necháte-li přístroj delší dobu vypojený, vyjměte
baterii, abyste zabránili jejímu zbytečnému
probíjení a možnému poškození přístroje z vytečení
elektrolytu.
Chcete-li nastavit buzení rozhlasem, nejprve
vylaïte zvolenou stanici a nastavte hlasitost.
Neotvírejte skříň přístroje, aby nedošlo
k elektrickému šoku. Veškeré opravy
přenechte výhradně odborníkům.
RADIO
OFF
ON
ALARM RESET/
OFF
Nastavení budíčku
Stiskněte tlačítko ALARM A RADIO (pro
buzení rádiem) nebo B BUZZER (pro
bzučák) a zatímco je držíte stisknuté,
tiskněte tlačítko TIME SET + nebo –, až
se na displeji objeví požadovaný
čas.Jakmile uvolníte tlačítko ALARM A
nebo B, indikátor ALARM A nebo B na
displeji přestane blikat a zůstane
rozsvícen. Zároveň se na displej vrátí
současný čas.
Budíček se ozve v nastavený čas a po 59
minutách se automaticky vypne.
• Nastavíte-li ALARM A a ALARM B na stejný čas,
ozve se pouze ALARM A.
• Budíček zastavíte stisknutím tlačítka RADIO
OFF•ALARM RESET/OFF.
Budíček se ozve příští den ve stejný čas.
• Zrušení obou typů budíčku provedete
současným stisknutím tlačítek ALARM A nebo
ALARM B a RADIO OFF•ALARM RESET/OFF.
• Kontrolu nastaveného času budíčku provedetete
stisknutím tlačítka ALARM A nebo B.
1 Stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF.
Zvukový signál bzučáku či rádia bude
dočasně přerušen, ale ozve se znovu
přibližně za 6 minut. Tento postup
můžete zopakovat tolikrát, kolikrát
budete chtít.
Současné použití budíčku a
časovaného vypnutí
Při poslechu rádia můžete klidně usnout a v
nastavený čas se ozve rozhlasový budíček nebo
bzučák.
1 Nastavte budíček (viz “Nastavení budíčku”).
2 Nastavte časované vypnutí. (Viz
“Nastavení časovaného vypnutí”).
Nastavení časovaného
vypnutí
Časované vypnutí umožňuje automatické vypnutí
rádia v naprogramovaný čas. Funkce je výhodná
např. tehdy, když při poslechu rádia usnete.
Stiskněte tlačítko RADIO ON/SLEEP.
Rádio se zapne a po uplynutí
nastaveného času se vypne. Časované
vypnutí můžete nastavit na 90, 60, 45, 30
nebo 15 minut. Každým stisknutím se
údaj na displeji mění následovně:
15
On (Zapnutí)
30
90
Časový displej: 24-hodinový systém
Kmitočtová charakteristika: FM: 87,5-108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Reproduktor: Přibliž. průměr 6,6 cm, 8 ohmů
Výkon: 120 mW (při 10% harmonickém zkreslení)
Napájení: Střídavý 220 – 230V, 50Hz
Pro rezervní napájení: stejnosměrný 9 V, 1
baterie 6F22
Životnost baterie: cca 90 hodin (Rezervní
napájení) u baterie Sony S-006P (U)
Rozměry: cca 120 × 124 × 132 mm (š/v/h) včetně
přečnívajících částí a ovládacích tlačítek
Hmotnost: cca 660 g, bez baterie
Design a technické parametry přístroje podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
A tűz és áramütés megelőzése végett
ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
1
Az áramütés elkerülése végett ne
nyissa ki a készülék dobozát. Javítást
csak képzett szakemberrel
végeztessen.
Használatbavétel előtt
Köszönjük, hogy a Sony Dream Machine
készülékét választotta. A Dream Machine hosszú,
megbízható működésével sok kellemes
rádióhallgatással eltöltött órát fog biztosítani az Ön
számára.
A Dream Machine készülék használatbavétele előtt
kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati
útmutatót és őrizze is meg, mivel a jövőben még
szüksége lehet rá.
60
45
Rádio bude hrát po nastavenou dobu a potom se
vypne.
• Chcete-li rádio vypnout dříve než v nastavený
čas, stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF.
Bezpečnostní opatření
• Napájecí zdroje tohoto přístroje jsou definovány v
kapitole “Technická specifikace”.
• Štítek s vyznačeným provozním napětím je
umístěn na vnější straně zadního panelu.
• Napájecí šňůru vypojujte tahem za zástrčku,
nikoli za šňůru.
• Přístroj nepokládejte na měkký povrch (podložky,
pokrývky apod.) a dbejte na jeho dostatečnou
vzdálenost od tkanin (záclon, závěsů), aby
nedošlo k zablokování ventilačních otvorů.
• Pokud do přístroje spadne jakýkoli předmět,
přístroj vypojte ze sítě a zavolejte odborníka. Do
té doby přístroj nepoužívejte.
• K čištění skříně přístroje používejte měkkou
tkaninu navlhčenou ve slabém čistícím roztoku.
• Přístroj není vypojen ze zdroje střídavého proudu
(ze sítě), dokud je zapojen do zásuvky, a to i
tehdy, je-li přístroj sám o sobě vypnutý.
• Šňůru antény nezapojujte do terminálu venkovní
antény.
2
3
4
A RADIO ON (rádió be) gomb
megnyomásával kapcsolja be a rádiót.
A BAND (hullámsáv) kapcsoló
segítségével válassza ki az FM, MW vagy
LW hullámsávot.
A TUNING (hangolás) tárcsa segítségével
állítsa be a kívánt állomást.
A VOLUME (hangerő) szabályozóval
állítsa be a hangerőt.
•A rádió kikapcsolása a RADIO OFF (rádió ki)
megnyomásával lehetséges.
• A vételi körülmények javítása
FM:
A vétel minőségének javítása
érdekében teljesen egyenesítse ki az
FM zsinórantennát.
MW/LW: Az optimális vétel érdekében forgassa
el a készüléket függőleges tengelye
körül. A ferritrúdantenna a készülék
belsejébe van beépítve.
Az elalvási időzítő
beállítása
A beépített elalvási időzítő segítségével, amely a
beállított időtartam elteltekor automatikusan
kikapcsolja a készüléket, gondtalanul élvezheti az
elalvás előtti rádiózás örömeit.
1
Nyomja meg a RADIO ON/SLEEP (rádió
be/alvás) gombot.
A rádió megszólal. A készülék a beállított
idő eltelte után kikapcsol. Az elalvási
időzítőt 90, 60, 45, 30 vagy 15 percre
lehet beállítani.
A kijelző a gomb minden egyes
megnyomására a következők szerint
változik.
Pontos idő
15
On (Be)
90
30
60
45
A rádió a beállított időtartam eltelte után kikapcsol.
A készülék főbb
jellemzői
Az elem behelyezése
• V době, kdy je aktivována funkce časovaného
vypnutí, můžete změnit čas budíčku.
Současný čas
Technická specifikace
A rádió használata
• Kétféle ébresztési mód
• Dátumkijelzés
• Egy 6F22 típusú elem (nem mellékelt) szolgáltatta
biztonsági áramforrás.
A biztonsági áramforrás áramszünet idején
biztosítja az óra működését.
Chcete-li si několik minut
přispat
1
S veškerými dotazy či problémy, týkajícími se
Vašeho přístroje, se obra»te na nejbližší pobočku
Sony nebo na prodejnu, kde jste přístroj zakoupili.
FIGYELMEZTETÉS
Ahhoz, hogy az Ön Dream Machine készüléke
mindig a pontos időt mutassa, a hálózati áramon
felül egy 6F22 típusú elem (nem mellékelt) is
szükséges. Ez az elem biztosítja az óra működését
az esetleges áramkimaradás ideje alatt. Mielőtt
Dream Machine készülékén beállítaná a pontos
időt, nyissa ki a készülék alján található elemtartó
fedelét, a helyes polaritásnak megfelelően helyezze
be az elemet, majd zárja le a fedelet.
• Áramkimaradás után a készüléken látható
órakijelzés nem biztos, hogy a pontos időt
mutatja. (A pontos időtől 10 perces eltérés
lehetséges mindkét irányban.)
Mikor kell elemet cserélni
• Ha ellenőrizni kívánja az elem állapotát, húzza ki
a hálózati csatlakozót a konnektorból, majd
néhány perc múlva dugja vissza. Ha a készülék
nem a pontos időt mutatja, cserélje ki az elemet.
Az óra és a dátum
beállítása
Az óra beállítása
1 Dugja be a hálózati csatlakozót a
konnektorba.
A kijelzőn “0:00” felirat fog villogni.
2 A CLOCK (óra) lenyomva tartása mellett
addig nyomja a TIME SET (időbeállítás) +
vagy – gombot, amíg a pontos
időbeállítás meg nem jelenik a kijelzőn.
Amikor felengedi a CLOCK (óra)
billentyűt, az óra elindul.
• A pontos idő gyors beállítása érdekében a
CLOCK (óra) lenyomva tartása mellett
folyamatosan tartsa lenyomva a + vagy –
gombot.
A dátum beállítása
A SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(szendergés/dátum/elalvási időzítő ki)
lenyomva tartása mellett addig nyomja a
TIME SET (időbeállítás) + vagy –
gombot, amíg a helyes dátum meg nem
jelenik a kijelzőn. Ezután engedje fel a
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(szendergés/dátum/elalvási időzítő ki)
gombot.
1
• A dátum megjelenítése a SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF (szendergés/dátum/elalvási időzítő
ki) gomb lenyomásával lehetséges. A kijelző a
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (szendergés/
dátum/elalvási időzítő ki) gomb felengedése után
ismét a pontos időt mutatja.
Az ébresztés beállítása
Az ébresztő funkcióhoz először hangoljon be egy
rádióállomást és állítsa be a hangerőt.
1
Az ALARM A RADIO (rádió esetén) vagy
B BUZZER (hangjelzés esetén) gomb
lenyomva tartása mellett addig tartsa
lenyomva a TIME SET + vagy – gombot,
amíg a kívánt időpont meg nem jelenik a
kijelzőn. Amikor felengedi az ALARM A
vagy B gombot, az ALARM A vagy B
indikátor villogása megszűnik és
folyamatos fénnyel fog világítani, a
kijelzőn pedig a pontos idő jelenik meg.
Az ébresztés a beállított időpontban
megszólal és 59 perc múlva
automatikusan kikapcsol.
• Ha az ALARM A és az ALARM B azonos
időpontra van beállítva, csak az ALARM A fog
működni.
• Az ébresztés kikapcsolása a RADIO OFF•ALARM
RESET/OFF (rádió ki/ébresztés újrabeállítás/ki)
gomb lenyomásával lehetséges.
Az ébresztés másnap a beállított időpontban
ismét megszólal.
• Bármelyik ébresztési mód kikapcsolható, ha az
ALARM A vagy az ALARM B gomb lenyomva
tartása mellett megnyomja a RADIO OFF•ALARM
RESET/OFF (rádió ki/ébresztés újrabeállítás/ki)
gombot.
• A beállított ébresztési időpont ellenőrzése az
ALARM A vagy B gomb megnyomásával
lehetséges.
Ha még néhány percig
szundikálni szeretne
1 Nyomja meg a SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF (szendergés/dátum/elalvási időzítő
ki) gombot.
Az rádió vagy a hangjelzés elhallgat, de
körülbelül 6 perc múlva ismét megszólal.
Ez a művelet kívánság szerint
ismételhető.
• Az ébresztés időpontja bekapcsolt szundikálási
üzemmódban is módosítható.
Az elalvási időzítő és az
ébresztési funkció együttes
használata
Be tudja úgy állítani a készülékét, hogy a rádió
hangja mellet alszik el és a beállított időpontban a
rádiós/hangjelzéses ébresztésre kel fel.
1 Állítsa be az ébresztést. (Lásd “Az
ébresztés beállítása”.)
2 Állítsa be az elalvási időzítőt. (Lásd “Az
elalvási időzítő beállítása”)
• A beállított időpont előtt a rádiót a SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF (szundikálás/elalvási időzítő
ki) gomb megnyomásával tudja kikapcsolni.
Óvintézkedések
• A készüléket a “Műszaki adatok” című fejezetben
megadott áramforrásokról működtesse.
• A tápfeszültség adatait stb. tartalmazó címke a
készülék hátsó burkolatán található.
• Amikor a csatlakozózsinórt kihúzza a
konnektorból, mindig a dugaszt fogja meg és
soha ne a vezetéket.
• Ne helyezze a készüléket olyan felületre
(szőnyeg, takaró, stb.), vagy olyan anyag
(függöny, drapériák) közelébe, amely elzárhatja a
berendezés szellőzőnyílásait.
• Ha bármilyen anyag kerülne a készülék
belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból és ellenőriztesse képzett
szakemberrel a készüléket, mielőtt azt újra
használni kezdené.
• A készülék dobozának tisztítását enyhe
mosószerrel megnedvesített puha ruhával
végezze.
• A készülék addig nincs áramtalanítva (nincs
lekapcsolva a hálózatról), amíg a hálózati
csatlakozó be van dugva a konnektorba, még
akkor sem, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
• Ne csatlakoztassa az antennavezetéket külső
antennához.
Figyelmeztetés az elemmel kapcsolatban
Ha a készüléket sokáig nem használja, kérjük
távolítsa el belőle az elemet, hogy fölösleges
lemerülését és az elemszivárgásból eredő
károsodást elkerülje.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik
készülékével kapcsolatban, kérjük forduljon a
legközelebbi Sony márkabolthoz.
Műszaki adatok
Időkijelző: 24 órás kijelzés
Frekvenciatartomány: FM: 87,5-108 MHz
MW: 530 – 1.605 kHz
LW: 153 – 255 kHz
Hangszóró: Kb. 6,6 cm átm, 8 ohm.
Kimenő teljesítmény: 120 mW (10 %-os
harmonikus torzítás mellett)
Tápfeszültség: 220 – 230 V/50 Hz
Biztonsági áramforrás: 9 V egyenáram, egy
6F22 elem
Elem élettartama: Kb. 90 óra (biztonsági
áramforrás) Sony S-006P (U) elem használata
esetén
Méretek: Kb. 120 × 124 × 132 mm (sz/m/m)
a kiálló részeket és szabályozógombokat nem
számítva
Tömeg: Kb. 660 g elem nélkül
A formaterv és a műszaki adatok változtatásának
joga – minden külön értesítés nélkül – fenntartva.
Download PDF

advertising