Sony | KD-43XD8099 | Sony KD-43XD8099 XD80 4K HDR με Android TV Οδηγίες λειτουργίας - RMT-TX210E

4-589-287-12(1)
Using Remote Control
Remote Control Parts Description
GUIDE/
BACK/

Return to previous screen.
/
(Info/Text reveal)
Display information.

////
Battery Insert

(Réglage sous-titre)
(Item select/Enter)
HOME

Execute correspondent function at that time.
Battery Size R6 × 2
 ACTION MENU*1
OPTIONS*2
 (Text)
Affiche une liste contenant les raccourcis vers
certains menus de réglages.
Les options listées varient en fonction de l’entrée et
des contenus en cours.
Display text information.
GB
Instrukcja obsługi
PL
Mode d’emploi
FR
Návod k použití
CZ
Manual de instrucciones
ES
Návod na obsluhu
SK
Gebruiksaanwijzing
NL
Kezelési útmutató
HU
Bedienungsanleitung
DE
Instrucţiuni de utilizare
RO
Instruções de operação
PT
Инструкции за експлоатация
BG
Istruzioni per l’uso
IT
Οδηγίες λειτουργίας
GR
Bruksanvisning
SE
Kullanma Kılavuzu
TR
Betjeningsvejledning
DK
Инструкция по эксплуатации
RU
Käyttöohjeet
FI
Інструкції з експлуатації
English
 /
(Input select/Text hold)
  +/– (Volume)
In TV mode: Display and select the input source.
In Text mode: Hold the current page.
Adjust the volume.
 (Muting)
 (TV standby)
Mute the sound. Press again to restore the sound.
Turn on or turn off the TV (standby mode).
TV
• Switch to a TV channel or input from other
applications.*1
• Turn on the TV to display TV channel or input.*1
• Switch to the digital TV.*2
The location, availability and function of remote control button may
vary depending on your country/region/TV model.
(Subtitle setting)
*1
Turn subtitles on or off (when the feature is
available).
AUDIO
*2
Change the language for the programme currently
being viewed.
UA
NO
For FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
only
For KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758 only
 / (Sélection de l’entrée/Maintien du
Télétexte)
OPTIONS*2
En mode TV : Pour afficher et sélectionner la source
d’entrée.
En mode Télétexte : Maintenez la page en cours.
Displays a list that contains shortcuts to some
setting menus.
The listed options vary depending on the current
input and contents.
GUIDE/
*2
 (Modo en espera del televisor)
TV
• Permite acceder a un canal de televisión o a una
entrada de otras aplicaciones.*1
• Encienda el televisor para visualizar la entrada o el
canal del televisor.*1
• Conectar con TV digital.*2
Revenez à l’écran précédent.
/
(Affichage des infos/du Télétexte)
(Ajuste de subtítulos)
Affichez des informations.
////
options)
Cambia el idioma del programa visualizado en ese
momento.
HOME
 Touches de couleur
Exécutez la fonction correspondante à ce moment.
 Touches numériques
Silencia el sonido. Vuelva a pulsarlo para que se oiga
de nuevo.
PROG +/–//
En el modo televisión: Permite seleccionar el canal.
En el modo texto: Permite seleccionar la página
siguiente () o la página anterior ().
La posición, la disponibilidad y la función del botón del mando a
distancia pueden variar en función del país, la región o el modelo
de televisor.
Para FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088 solo
*1
*2
Muestra una lista que contiene accesos directos a
algunos menús de configuración.
Las opciones de la lista varían dependiendo de los
contenidos y entradas actuales.
 (tv-stand-by)
Hiermee kunt u de televisie in- of uitschakelen
(stand-bystand).
TV
• Hiermee kunt u vanaf een andere toepassing
overschakelen naar een televisiezender of
ingang.*1
• Schakel de televisie in om de televisiezender of de
ingang weer te geven*1
• Schakel naar digitale televisie.*2
BACK/
Permite volver a la pantalla anterior.
Réglez le volume.
/
Coupez le son. Appuyez à nouveau sur la touche
pour rétablir le son.
(Información/datos de texto)
////
(Selección de opción/Intro)
Hiermee kunt u ondertitels in- of uitschakelen
(wanneer deze functie beschikbaar is).
/
(Info/Tekst tonen)
Hiermee kunt u informatie weergeven.
////
(Item selecteren/bevestigen)
HOME
Hiermee kunt u het startmenu van de televisie
weergeven.
Kleurtoetsen
Hiermee kunt u de op dat moment geldende functie
uitvoeren.
Cijfertoetsen
 (Teletekst)
Hiermee kunt u tekstinformatie weergeven.
(Overschakelen)
Hiermee kunt u schakelen tussen twee zenders of
ingangen. De televisie schakelt tussen de huidige
zender of ingang en de vorige zender of ingang die
geselecteerd was.
  +/– (Volume)
Hiermee kunt u het volume regelen.
 (Geluidsonderdrukking)
Hiermee kunt u het geluid dempen. Druk nogmaals
om het geluid te herstellen.
PROG +/–//
In televisiestand: De zender selecteren.
In teletekststand: De volgende () of vorige ()
pagina selecteren.
De locatie, beschikbaarheid en functie van de
afstandsbedieningsknop kunnen verschillen afhankelijk van uw
regio/land en het model van uw televisie.
*1
Alleen voor FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 /
55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 /
55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088
*2
Alleen voor KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
(Ondertiteling instellen)
Permite acceder a información.
 (Coupure du son)
Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige scherm.
(Ingangsselectie/Tekst vasthouden)
In televisiestand: De ingangsbron weergeven en
selecteren.
In teletekststand: De huidige pagina aanhouden.
Muestra la guía de programas digitales.
Para KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758 solo
 /
OPTIONS*2
  +/– (Volume)
BACK/
Nederlands
GUIDE/
Basculez entre deux chaînes ou entrées. Le téléviseur
affiche successivement la chaîne ou l’entrée en cours
et la dernière chaîne ou entrée sélectionnée.
Hiermee kunt u de digitale programmagids
weergeven.
 (Silenciamiento)
Muestra una lista de funciones contextuales.
 (Télétexte)
(Saut)
Ajusta el volumen.
 ACTION MENU*1
Affichez les informations de Télétexte.
GUIDE/
(Saltar)
Permite moverse entre dos canales o entradas. El
televisor alterna entre el canal o la entrada actual y
el último canal o entrada seleccionado.
AUDIO
Affichez le menu Accueil du téléviseur.
 (Texto)
Permite activar y desactivar los subtítulos (cuando
esta función está disponible).
(Sélection/validation des
Toont een lijst met snelkoppelingen naar een aantal
instelmenu’s.
De vermelde opties zijn afhankelijke van de huidige
invoer en inhoud.
Permite acceder a información de texto.
Permite encender o apagar el televisor (modo en
espera).
OPTIONS*2
  +/– (Volumen)
En el modo televisión: Permite ver y seleccionar la
fuente de entrada.
En el modo texto: Permite retener la página actual.
BACK/
Pour les modèles KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 /
43WD758 / 32WD759 / 32WD758 uniquement
 / (Selección de la entrada/bloqueo de
página)
Affichez le guide des programmes numériques.
Français
Display a list of contextual functions.
©2016 Sony Corporation
PROG +/–//
In TV mode: Select the channel.
In Text mode: Select the next () or previous ()
page.
 ACTION MENU*1
Bruksanvisning
(Jump)
Jump back and forth between two channels or
inputs. The TV alternates between the current
channel or input and the last channel or input that
was selected.
Ejecuta la función correspondiente al pulsarlo.
Pour les modèles FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 /
55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 /
55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088 uniquement
Hiermee kunt u een lijst met contextuele functies
weergeven.
 Botones de colores
*1
Affichez une liste des fonctions contextuelles.
 Number buttons
 ACTION MENU*1
Muestra el menú de inicio del televisor.
 Botones numéricos
Español
Modifiez la langue du programme en cours de
visionnage.
HOME
L’emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la
télécommande peuvent varier selon votre pays/région/modèle de
téléviseur.
AUDIO
 Colour buttons
Operating Instructions
PROG +/–//
En mode TV : Sélectionnez la chaîne.
En mode Télétexte : Sélectionnez la page suivante
() ou précédente ().
Activez ou désactivez les sous-titres (lorsque cette
fonction est disponible).
Display the TV Home Menu.

TV
• Commutez sur une chaîne télévisée ou une entrée
provenant d’autres applications.*1
• Allumez le téléviseur pour afficher l’entrée ou la
chaîne télévisée.*1
• Basculez vers la télévision numérique.*2
Display the digital programme guide.
Remote Control
 (Veille du téléviseur)
Mettez le téléviseur sous ou hors tension (mode
veille).
AUDIO
Hiermee kunt u de taal wijzigen van het programma
dat momenteel wordt bekeken.
RMT-TX210E
  +/– (Lautstärke)
Deutsch
Passen Sie die Lautstärke an.
 /
(Eingangswahl/Text anhalten)
Im TV-Modus: Eingangsquelle anzeigen lassen und
auswählen.
Im Text-Modus: Stoppt auf der aktuellen Seite.
 (TV-Standby)
Schalten Sie den Ton stumm. Drücken Sie die Taste
erneut, um den Ton wieder hörbar zu machen.
PROG +/–//
Im TV-Modus: Wählen Sie den Kanal.
Im Text-Modus: Wählen Sie die nächste () oder
vorherige () Seite.
TV
• Schalten Sie zu einem Fernsehkanal oder zur
Einspeisung anderer Geräte um.*1
• Schalten Sie das Fernsehgerät ein, um einen
Fernsehkanal oder den Eingang anzuzeigen.*1
• Auf Digitalfernsehen umschalten.*2
Die Position, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten
kann abhängig vom Land/der Region/dem Fernsehgerät-Modell
variieren.
*1
*2
(Untertiteleinstellung)
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Untertitel (wenn
die Funktion verfügbar ist).
AUDIO
Ändern Sie die Sprache für das Programm, das
derzeit wiedergegeben wird.
Português
 /
Zeigen Sie eine Liste der Kontextfunktionen an.
Zeigt eine Liste an, die Schnellkombinationen zum
Aufrufen einiger Einstellungsmenüs enthält.
Die aufgeführten Optionen können je nach
aktuellem Eingang und Inhalten variieren.
• Mudar para um canal de televisão ou para a
emissão de outras aplicações.*1
• Ligue o televisor para exibir o canal de TV ou
entrada.*1
• Muda para a TV digital.*2
GUIDE/
Zeigen Sie die digitale Programmübersicht an.
BACK/
/
(Info/Text aufdecken)
Zeigt Informationen an.
////
AUDIO
 ACTION MENU*1
Apresentar uma lista de funções contextuais.
Zeigen Sie das Startmenü des Fernsehgeräts an.
Farbtasten
Apresenta uma lista que contém atalhos para alguns
menus de definição.
As opções indicadas variam consoante a entrada e
os conteúdos atuais.
Zifferntasten
 (Text)
(Springen)
Springen Sie zwischen zwei Kanälen oder Eingängen
hin und her. Das Fernsehgerät wechselt zwischen
dem aktuellen Kanal oder Eingang und dem letzten
Kanal oder Eingang, der ausgewählt war.
  +/– (Volume)
Ajustar o volume.
Voltar ao ecrã anterior.
 (Sem som)
PROG +/–//
No modo de televisão: Seleccionar o canal.
No modo de Teletexto: Seleccionar a página seguinte
() ou anterior ().
A localização, disponibilidade e função do botão do telecomando
pode variar, dependendo do país/região/modelo de televisor.
*1
*2
/
(Revelação de Informação/Teletexto)
Apresentar informações.
Apenas para FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 /
55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
Apenas para KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
Italiano
*1
Solo per FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 / 55XD8588
/ 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
*2
Solo per KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
Consente di visualizzare un elenco di collegamenti
rapidi ad alcuni menu di impostazione.
Le opzioni elencate variano in base ai contenuti e
all’ingresso in uso.
GUIDE/
Consente di visualizzare la guida TV.
BACK/
Consente di tornare alla schermata precedente.
/
Svenska
(Selezione/Conferma o OK)
HOME
Consente di visualizzare il menu principale del
televisore.
 Tasti colorati
I 4 tasti colorati (rosso, verde, giallo, blu) consentono
di eseguire la funzione corrispondente indicata sullo
schermo.
 Tasti numerici
Consente di saltare in avanti o all’indietro tra due
canali o ingressi. Il televisore passa dal canale o
ingresso corrente all’ultimo canale o ingresso
selezionato e viceversa.
In modalità TV: Consente di visualizzare e selezionare
la sorgente di ingresso.
In modalità Televideo: Consente di bloccare la pagina
visualizzata.
 (Standby TV)
Consente di accendere o spegnere il televisore (modo
standby).
  +/– (Volume)
(Impostazione Sottotitoli)
Consente di attivare o disattivare i sottotitoli (quando
la funzione è disponibile).
*1
(Inställning av textning)
Visa en lista över relevanta funktioner.
Consente di disattivare l’audio. Premere nuovamente
per riattivare l’audio.
HOME
In modalità TV: consente di passare al programma
successivo/precedente (zapping).
In modalità Televideo: Consente di selezionare la
pagina successiva () o precedente ().
(Visa info/text)
(Välj alternativ/Enter)
Färgknappar
Utför motsvarande funktion vid tillfället.
Sifferknappar
  +/– (Lydstyrke)
Juster lydstyrken.
Visa textinformation.
Slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.
Fjernbetjeningsknappernes placering, tilgængelighed og funktion
kan variere afhængigt af land/region/TV-model.
*1
Kun for FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
*2
Kun for KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
Näytä digitaalinen ohjelmaopas.
 /
Palaa edelliseen näyttöön.
GUIDE/
Vis den digitale programvejledning.
BACK/
Vend tilbage til forrige skærm.
(Informationer/Vis skjult tekst)
(Tiedot/tekstin paljastus)
////
(Kohteen valinta/syöttö)
HOME
Tuo TV:n Home-valikko näkyviin.
Väripainikkeet
Suorita vastaava toiminto kyseisellä hetkellä.
Numeropainikkeet
 (Teksti)
Näytä tekstitiedot.
(Hyppää)
Siirry edestakaisin kahden kanavan tai
signaalilähteen välillä. TV vaihtaa nykyisen kanavan
tai signaalilähteen ja viimeksi valitun kanavan tai
signaalilähteen välillä.
  +/– (Äänenvoimakkuus)
Kaukosäätimen painikkeen sijainti, käytettävyys ja toiminta saattaa
vaihdella maan/ alueen/TV-mallin mukaan.
*1
Vain mallit FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 / 55XD8588 /
49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
*2
Vain mallit KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
(Tekstityksen asetukset)
Tuo tekstityksen näkyviin tai poistaa sen näkyvistä
(kun toiminto on käytettävissä).
AUDIO
Norsk
 /
Näytä asiayhteyteen liittyvien toimintojen luettelo.
(Valg av innhold / hold tekst)
I TV-modus: Vis og velg inngangskilden.
I tekstmodus: Hold den aktuelle siden.
Vaihda parhaillaan katsottavan ohjelman kieli.
 ACTION MENU*1
PROG +/–//
TV-tilassa: Valitse kanava.
Teksti-TV-tilassa: Valitse seuraava () tai edellinen
() sivu.
 (TV-valmiustila)
TV
 (Mykistys)
Mykistä ääni. Palauta ääni painamalla uudelleen.
(Tulosignaalin valinta/tekstin pito)
• Vaihda TV-kanavalle tai ohjelmalähteelle muista
sovelluksista.*1
• Kytke TV päälle, jotta TV-kanava tai ohjelmalähde
tulee näkyviin.*1
• Vaihda digi-TV:lle.*2
/
Näytä tiedot.
TV-tilassa: Näytä ja valitse tulolähde.
Teksti-TV-tilassa: Aseta nykyinen sivu pitoon.
BACK/
Avaa tai sammuta TV (valmiustila).
Viser en liste over genveje til visse
indstillingsmenuer.
De viste valgmuligheder afhænger af den aktuelle
indgang og indholdet.
Vis information.
GUIDE/
Säädä äänenvoimakkuutta.
Suomi
OPTIONS*2
/
PROG +/–//
I TV-tilstand: Vælg kanalen.
I teksttilstand: Vælg næste () eller forrige () side.
Vis en liste over kontekstfunktioner.
 (Lydløs)
 ACTION MENU*
 (Text)
(Spring)
Spring frem og tilbage mellem to kanaler eller
indgange. TV’et skifter mellem den aktuelle kanal
eller indgang og den sidst valgte kanal eller indgang.
1
Visa TV:ns Home-meny.
(Undertekst-indstilling)
Skift sprog for programmet, som aktuelt vises.
Visa information.
////
Viser tekstinformationer.
TV
Slå undertekster til eller fra (når funktionen er
tilgængelig).
Återgå till föregående skärm.
 (TV-standby)
• Skift til en TV-kanal eller indgang fra andre
applikationer.*1
• Tænd for tv’et for at vise TV-kanal eller indgang.*1
• Skift til digital TV.*2
 (Tekst-TV)
(Indgangsvælger/Stop på side)
Tænd eller sluk TV’et (standby).
AUDIO
BACK/
 (Disattivazione audio)
PROG +/–//
Visa den digitala programguiden.
/
Farveknapper
I TV-tilstand: Vis og vælg indgangskilden.
I teksttilstand: Stop på den aktuelle side.
GUIDE/
Endast för KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
 /
OPTIONS*2
Visar en lista som innehåller genvägar till vissa
inställningsmenyer.
De alternativ som visas kan variera beroende på den
aktuella ingången och innehåll.
Endast för FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 / 55XD8588 /
49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
Dansk
 ACTION MENU*1
Consente di regolare il volume.
TV
• Dalle applicazioni, consente di passare ai
programmi TV o agli ingressi.*1
• Accendere il televisore sul canale TV o l’ingresso
preimpostato.*1
• Passare alla TV digitale.*2
(Salto)
TV
Ändra språk för det program som visas för tillfället.
Consente di visualizzare le informazioni del Televideo.
 / (Selezione ingresso/Blocca Pagina
Televideo)
Fjärrkontrollknappens plats, tillgänglighet och funktion kan variera
beroende på land/region/TV-modell.
AUDIO
 (Televideo)
PROG +/–//
I TV-läget: Välj kanal.
I textläget: Välj nästa () eller föregående () sida.
Slå på eller stäng av TV:n (standbyläge).
Slå på eller stäng av textning (när funktionen är
tillgänglig).
Näyttää luettelon, joka sisältää oikopolkuja joihinkin
asetusvalikoihin.
Luetellut vaihtoehdot riippuvat valitusta
tuloliitännästä ja sisällöstä.
Nummerknapper
 (Ljud av)
*2
OPTIONS*2
Vis TV-menuen Home.
Udfør tilsvarende funktion på tidspunktet.
Stäng av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet.
(Valg af element/Enter)
HOME
  +/– (Volym)
 (TV-standby)
• Växla till en TV-kanal eller ingång från annat
program.*1
• Sätt på TV:n för att se en TV-kanal eller ingång
från ett annat program.*1
• Växla till digital-TV.*2
(Info/Soluzione giochi Televideo)
////
Hoppa fram och tillbaka mellan två kanaler eller
ingångar. TV:n växlar mellan den aktuella kanalen
eller ingången och den senaste kanalen eller
ingången som valdes.
(Ingångsväljare/Text halt)
I TV-läget: Visa och välj ingångskällan.
I textläget: Frys aktuell sida.
////
(Hoppa)
 /
Consente di visualizzare le informazioni sui
programmi TV. Nel Televideo, fornisce la soluzione ai
quesiti.
Justera volymen.
OPTIONS*2
Cortar o som. Carregar novamente para restaurar o
som.
Apresentar o guia de programas digital.
BACK/
Consente di visualizzare un elenco di funzioni
contestuali.
(Saltar)
Saltar para a frente e para trás entre dois canais ou
entradas. O televisor alterna entre o canal ou entrada
actual e o último canal ou entrada seleccionada.
La posizione, la disponibilità e la funzione del tasto del
telecomando possono variare a seconda del paese/della regione/
del modello del televisore.
 ACTION MENU*1
 (Teletexto)
GUIDE/
Diese Taste zeigt Textinformationen an.
Consente di ascoltare il programma in lingua originale,
quando questa è trasmessa dall’emittente.
Apresentar informações de teletexto.
OPTIONS*2
Mit diesen Tasten können Sie die entsprechenden
Funktionen ausführen.
Mudar o idioma do programa que está a ser
visualizado nesse momento.
(Element auswählen/Eingabe)
HOME
 Botões numéricos
(Configurar legendas)
Ligar ou desligar as legendas (quando a
funcionalidade está disponível).
Rufen Sie den vorherigen Bildschirm auf.
TV
AUDIO
Executar funções correspondentes nesse momento.
 (Televisor em modo de espera)
Ligar ou desligar o televisor (modo de espera).
OPTIONS*2
 Botões coloridos
(Selecção de entrada/Fixar teletexto)
No modo de televisão: Apresenta e seleciona a fonte
de entrada.
No modo de Teletexto: Fixar a página actual.
 ACTION MENU*1
Mostrar o Menu Inicial do televisor.
Nur für FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
Nur für KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
(Introduzir/Selecionar item)
HOME
 (Stummschaltung)
Schalten Sie das Fernsehgerät ein oder aus (StandbyModus).
////
 (TV standby)
Slå på eller slå av TV-en (standbymodus).
TV
• Bytt til en TV-kanal eller inngang fra andre
applikasjoner.*1
• Slå på TV-en for å vise TV-kanal eller inndata.*1
• Bytt til den digitale TV-en.*2
Plasseringen, tilgjengeligheten og funksjonen til knappen på
fjernkontrollen kan variere avhengig av landet/regionen/
TVmodellen.
*1
*2
(Undertekst-innstilling)
Endre språket på programmet som du ser på nå.
Vis informasjon.
////
(Velg element / enter)
 ACTION MENU*1
Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller
innganger. TV-en veksler mellom aktuell kanal og
siste kanal eller inngang som ble valgt.
  +/– (Volum)
OPTIONS*
2
Wyświetla listę skrótów do niektórych menu
ustawień.
Wyświetlone opcje mogą zmieniać się w zależności
od wybranego wejścia i zawartości.
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po
programach.
Powrót do poprzedniego ekranu.
/
 (Demping)
PROG +/–//
I TV-modus: Velg kanalen.
I tekstmodus: Velg neste () eller forrige () side.
TV
• Přepnutí na kanál TV nebo na vstup z jiných
aplikací.*1
• Zapněte televizor pro zobrazení kanálu TV nebo
vstupu.*1
• Přepněte na digitální TV.*2
(Настройка на субтитрите)
Включва или изключва субтитрите (когато
функцията е налична).
Změňte jazyk pro právě sledovaný program.
 (Tekst)
PROG +/–//
В ТВ режим: Изберете канал.
В режим Текст: Изберете следващата
() или предишната () страница.
Разположението, наличността и функциите на бутона на
дистанционното управление могат да се различават в
зависимост от държавата/региона/модел на телевизора.
*1
Променете езика за програмата, която гледате в
момента.
Zobrazte seznam kontextových funkcí.
Само за FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
Само за KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
GUIDE/
Показва списък, съдържащ преки пътища към
менютата на някои настройки.
Посочените опции се различават според текущия
вход и съдържанието.
Показване на справочника на цифровите
програми.
Връщане към предишен екран.
/
(Инфо/Показване на текст)
Показване на информация.
//// (Избор на елемент/
Въвеждане)
HOME
AUDIO
Αλλάξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα που
παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.
 Бутони за цвета
 Цифрови бутони
HOME
 Έγχρωμα κουμπιά
OPTIONS*
Εμφανίζει μια λίστα που περιέχει συντομεύσεις σε
ορισμένα μενού ρυθμίσεων.
Οι επιλογές που παρατίθενται διαφέρουν ανάλογα
με την τρέχουσα είσοδο και το περιεχόμενο.
(Прескачане)
Прескочете назад или напред между два канала
или входа. Телевизорът сменя текущия канал или
вход с последния избран канал или вход.
  +/– (Сила на звука)
Настройване на силата на звука.
 (Заглушаване)
Εμφανίστε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος.
 (Κείμενο)
(Μετάβαση)
Μεταβείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός μεταξύ
δύο καναλιών ή εισόδων. Η τηλεόραση
πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος
καναλιού ή της τρέχουσας εισόδου και του
τελευταίου καναλιού ή της τελευταίας εισόδου που
επιλέξατε.
  +/– ( Ένταση)
Pouze pro KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
 (Σίγαση)
Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου. Πιέστε το ξανά
για επαναφορά του ήχου.
PROG +/–//
Στη λειτουργία τηλεόρασης: Επιλέξτε το κανάλι.
Στη λειτουργία κειμένου: Επιλέξτε την επόμενη ()
ή την προηγούμενη () σελίδα.
////
(Επιλογή στοιχείου/Είσοδος)
(Zobrazenie informácií/textu)
////
(Výber položky/Kláves Enter)
Zobrazenie ponuky Domov TV prijímača.
 Farebné tlačidlá
(Výber vstupu/Zmraziť text)
 (Pohotovostný režim TV prijímača)
TV
• Prepnutie na TV kanál alebo vstup z iných
aplikácií.*1
• Zapnite televízny prijímač pre zobrazenie
televízneho kanálu alebo vstupu.*1
• Prepnutie na digitálnu TV.*2
A megjelenő lista néhány beállítómenü
parancsikonját tartalmazza.
A megjelenített lehetőségek az aktuális bemenettől
és a tartalomtól függnek.
*1
*2
/
(Információ/Szöveg felfedése)
(Elem kiválasztása/megadása)
(Selectare intrare/Reţinere text)
 (TV standby)
(Setări subtitrare)
 ACTION MENU*1
*1
Μόνο για τα μοντέλα FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 /
55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 /
55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088
*2
Μόνο για τα μοντέλα KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 /
43WD758 / 32WD759 / 32WD758
Bazı ayar menülerinin kısayollarını içeren bir liste
görüntüler.
Listelenen seçenekler, o anki girişe ve içeriğe bağlı
olarak değişir.
/
////
(Öğe seç/Gir)
O anki fonksiyonu gerçekleştirir.
İki kanal veya giriş arasında geçiş yapar. Televizyon o
anki kanalla seçilmiş son kanal veya giriş arasında
geçiş yapar.
  +/– (Ses)
Ses düzeyini ayarlar.
Afișează o listă care conține comenzi rapide pentru
unele meniuri de setare.
Opțiunile afișate diferă în funcție de intrarea curentă
și de conținut.
PROG +/–//
HOME
*1
Sadece FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
için
*2
Sadece KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758 için
TV
AUDIO
O an izlenmekte olan program için dili değiştirir.
Pyccкий
 / (Выбор источника входного
сигнала/удержание текста)
В режиме телевизора: Служит для отображения и
выбора источника входного сигнала.
(Выбор параметров / Ввод)
Отображение меню “Дом” телевизора.
 ACTION MENU*1
Відображення списку контекстних функцій.
OPTIONS*2
Відображення списку з командами для швидкого
переходу до деяких меню налаштування.
Перелік елементів списку залежить від поточного
джерела та вмісту.
 (Текст)
Отображение текстовой информации.
GUIDE/
Відображення цифрової програми передач.
(Переход)
Переход вперед и назад между двумя каналами
или входами. Телевизор переключается между
текущим каналом или входом и последним
выбранным каналом или входом.
BACK/
Повернення до попереднього екрана.
/
(інформація/відображення тексту)
Відображення інформації.
  +/– (Громкость)
Регулировка громкости.
(параметри субтитрів)
Зміна мови для поточної передачі.
 Цифровые кнопки
TV
AUDIO
 Цветные кнопки
Выполнение соответствующей функции в данный
момент.
Виконання відповідної функції.
 Кнопки з цифрами
////
 (текст)
Відображення текстової інформації.
(перехід)
Переключення між двома каналами чи
джерелами вхідного сигналу. Телевізор буде
переключатися між поточним каналом (джерелом
вхідного сигналу) і каналом (джерелом вхідного
сигналу), що використовувався останнім.
Регулювання гучності.
(Вибір елемента/введення)
 (вимкнення звуку)
Вимкнення звуку. Натисніть ще раз для
відновлення звуку.
PROG +/–//
У режимі телебачення: Bиберіть канал.
У режимі тексту: Bибір наступної () або
попередньої () сторінки.
 (режим очікування телевізора)
Увімкнення та вимкнення субтитрів (за наявності
цієї функції).
Отображение информации.
////
 Кольорові кнопки
  +/– (гучність)
• Переключення на телевізійний канал або
вхідний сигнал з іншої програми.*1
• Увімкніть телевізор, щоб відобразити
телеканал або джерело вхідного сигналу.*1
• Переключення на цифрове телебачення.*2
Возврат к предыдущему экрану.
Відображення головного меню телевізора.
Увімкнення чи вимкнення телевізора (режим
очікування).
BACK/
Sesi kapatır. Sesi eski düzeyine getirmek için tekrar
basın.
Televizyon modundayken: Kanalı seçin.
Teletekst modundayken: Sonraki () veya önceki
() sayfayı seçer.
Отображение цифрового телегида.
/ (Информация/Вывод скрытого
текста)
HOME
Только для моделей KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 /
43WD758 / 32WD759 / 32WD758
У режимі телебачення: Виведіть на екран і
виберіть джерело вхідного сигналу.
У режимі тексту: Утримання поточної сторінки.
GUIDE/
 (Sessiz)
 (Televizyon beklemede)
Altyazıyı açar veya kapatır (bu özellik mevcutsa).
Отображает список, содержащий миниатюрные
изображения некоторых меню параметров.
Перечисленные параметры отличаются в
зависимости от текущего входа и содержимого.
Только для моделей FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 /
55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 /
55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088
 / (вибір вхідного каналу/утримання
тексту)
OPTIONS*2
 (Teletekst)
(Atla)
*2
Отображение списка контекстных функций.
Teletekst bilgisini görüntüler.
Televizyonu açar veya kapatır (bekleme modu).
(Altyazı ayarları)
 ACTION MENU*1
 Rakam düğmeleri
*1
(Salt)
Se alternează între două canale sau intrări.
Televizorul alternează între canalul sau intrarea
curentă şi canalul sau intrarea selectată anterior.
 (Anulare sunet)
Reduce volumul sunetului la minimum. Apăsaţi din
nou pentru restabilirea sunetului.
PROG +/–//
În modul TV: Selectează canalul.
În modul Text: Selectează pagina următoare () sau
cea precedentă ().
Locaţia, disponibilitatea şi funcţionarea butonului telecomenzii pot
varia în funcţie de ţară/regiune/modelul televizorului.
*1
Numai pentru modelele FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501
/ 55XD8501 / 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 /
55XD8599 / 55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 /
43XD8088
*2
Numai pentru modelele KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 /
43WD758 / 32WD759 / 32WD758
 / (Избор на вход/Задържане на
текст)
В ТВ режим: Покажете и изберете входния
източник.
В режим Текст: Задръжте текущата страница.
OPTIONS*
Положение, наличие и функция кнопки пульта дистанционного
управления зависят от страны/региона/модели телевизора.
Уkpaїнська
Изменение языка просматриваемой в данный
момент программы.
 Renkli tuşlar
PROG +/–//
В режиме телевизора: выбор канала.
В режиме телетекста: выбор следующей
() или предыдущей () страницы.
AUDIO
HOME
Televizyonun Home Menüsünü görüntüler.
(Установка субтитров)
Включение или выключение субтитров (если эта
функция доступна).
Bilgi gösterir.
Uzaktan kumanda düğmeleri ülkeye/bölgeye/televizyon modeline
göre bulunur ve çalışır.
• Bir televizyon kanalına veya başka bir
uygulamanın girişine geçer.*1
• Televizyon kanalını veya girişini görüntülemek için
televizyonu açın.*1
• Dijital televizyona geçin.*2
(Bilgi/Gizli metni göster)
TV
• Переключение на канал телевизора или
входной сигнал от других устройств.*1
• Включите телевизор для отображения канала
телевизора или входного сигнала.*1
• Переключение на цифровое ТВ.*2
Dijital program rehberini görüntüler.
Televizyon modundayken: Giriş kaynağını
görüntüleyin ve seçin.
Teletekst modundayken: O anki sayfayı dondurur.
BACK/
Önceki ekrana geri döner.
 (Режим ожидания телевизора)
Включение или выключение телевизора (режим
ожидания).
GUIDE/
Türkçe
(Giriş seçimi/Teleteksti dondurma)
OPTIONS*2
Отключение звука. При повторном нажатии звук
включается.
 (Text)
Afişează informaţii de tip text.
2
 (Teletext)
 (Отключение звука)
Afişează o listă de funcţii contextuale.
Afişează ghidul digital de programe.
В режиме телетекста: Cлужит для удержания
текущей страницы.
 Butoane numerice
Български
GUIDE/
İçeriksel fonksiyonları listeler.
Execută funcţia corespondentă la momentul
respectiv.
TV
AUDIO
Teletext információk megjelenítése.
Zapnutie alebo vypnutie titulkov (ak je táto funkcia k
dispozícii).
 Butoane colorate
Se activează sau se dezactivează subtitrarea (când
funcţia este disponibilă).
Számgombok
Afişează meniul principal al televizorului.
Reglează volumul.
• Comutaţi la un canal TV sau la intrări de la alte
aplicaţii.*1
• Porniţi televizorul pentru a afişa canalul de
televiziune sau pagina de internet.*1
• Comutați la TV digital.*2
 Színes gombok
(Nastavenie titulkov)
HOME
Porneşte sau opreşte televizorul (mod standby).
(Afişare informaţii/text)
//// (Selectare element/
Introducere)
În modul TV: Afişaţi şi selectaţi sursa de intrare.
În modul Text: Reţine pagina curentă.
HOME
A gombhoz tartozó funkció végrehajtása.
/
Afişează informaţii.
  +/– (Volum)
Modifică limba pentru programul vizualizat curent.
A televíziókészülék főmenüjének megjelenítése.
Revine la ecranul precedent.
Csak KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758 esetén
 /
Információk megjelenítése.
////
Csak FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
esetén
Română
Visszatérés az előző képernyőre.
PROG +/–//
Len modely KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
*2
BACK/
Len modely FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501
/ 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
A távvezérlő gombjainak helye, elérhetősége és funkciója az
országtól/régiótól/a televízió típusától függően változhat.
A digitális műsorújság megjelenítése.
Stlmenie zvuku. Opätovným stlačením sa zvuk
obnoví.
Umiestnenie, dostupnosť a funkcia tlačidla na diaľkovom ovládači
sa môže líšiť v závislosti od krajiny/oblasti/modelu TV prijímača.
Tv-üzemmódban: Csatornák kiválasztása.
Teletext üzemmódban: A következő () vagy az
előző () oldal kiválasztása.
GUIDE/
 (Stlmenie)
V režime TV: Výber kanála.
V režime Text: Výber nasledujúcej () alebo
predchádzajúcej () stránky.
PROG +/–//
OPTIONS*2
(Prechod)
Nastavenie hlasitosti.
Zapnutie alebo vypnutie TV prijímača (pohotovostný
režim).
 ACTION MENU*
1
A környezetfüggő funkciók listájának megjelenítése.
Stlačením prejdete dopredu alebo dozadu medzi
dvomi kanálmi alebo vstupmi. TV prijímač prepína
medzi aktuálnym kanálom alebo vstupom a
posledným vybraným kanálom alebo vstupom.
Az aktuálisan megtekintett műsor nyelvének
módosítása.
 (Text)
A hang kikapcsolása. Ismét megnyomva a hang
visszakapcsol.
AUDIO
Vykonanie funkcie zodpovedajúcej v danom čase.
 Tlačidlá s číslami
 (Némítás)
(Feliratok beállítása)
A feliratok be- vagy kikapcsolása (amikor a
szolgáltatás elérhető).
BACK/
A hangerő beállítása.
*1
HOME
V režime TV: Zobrazenie a voľba zdroja vstupu.
V režime Text: Zmrazenie aktuálnej stránky.
Η θέση, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/την
περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης.
/ (Αποκάλυψη πληροφοριών/
κειμένου)
Εμφανίστε πληροφορίες.
/
TV
• Váltás televíziócsatornára vagy más alkalmazás
bemenetére.*1
• Kapcsolja be a TV-t a TV-csatorna vagy bemenet
megjelenítéséhez.*1
• Átkapcsolás digitális TV-re.*2
  +/– (Hlasitosť)
Slovensky
Ρυθμίστε την ένταση.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.
*2
Εμφανίστε πληροφορίες κειμένου.
BACK/
Изключете звука. Натиснете отново, за да
възстановите звука.
Pouze pro FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 / 55XD8588 /
49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
 Αριθμητικά κουμπιά
GUIDE/
*1
Εκτελέστε την αντίστοιχη λειτουργία τη δεδομένη
στιγμή.
 /
2
 ACTION MENU*1
Εμφανίστε μια λίστα με σχετικές λειτουργίες.
 (Текст)
Umístění, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovládání se může
lišit v závislosti na zemi/oblasti/modelu TV.
 /
Zobrazenie informácií.
Zobrazenie textových informácií.
Εμφανίστε το Μενού Home της τηλεόρασης.
 ACTION MENU*1
Показване на текстова информация.
(Ρύθμιση υποτίτλων)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους υπότιτλους
(όταν η δυνατότητα είναι διαθέσιμη).
Показване на меню Home на телевизора.
Извършване на съответстваща функция към този
момент.
TV
• Μεταβείτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή επιλέξτε
είσοδο από άλλες εφαρμογές.*1
• Ενεργοποιήστε την τηλεόραση για να προβάλει
ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια είσοδο.*1
• Μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση.*2
BACK/
 (Τηλεόραση σε αναμονή)
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση
(λειτουργία αναμονής).
GUIDE/
V režimu TV: Zvolte kanál.
V textovém režimu: Zvolte následující () nebo
předchozí () stránku.
 (Készenléti üzemmód)
  +/– (Hangerő)
Návrat na předchozí obrazovku.
(Επιλογή εισόδου/Στάση κειμένου)
Στη λειτουργία τηλεόρασης: Εμφανίστε και
επιλέξτε την πηγή εισόδου.
Στη λειτουργία κειμένου: Παραμείνετε στην
τρέχουσα σελίδα.
OPTIONS*
PROG +/–//
BACK/
 ACTION MENU*
 /
 (Ztlumení)
Zobrazte digitálního průvodce programy.
Ελληνικά
2
Upravte hlasitost.
Zobrazí seznam, který obsahuje odkazy k některým
nabídkám nastavení.
Zobrazené možnosti se liší v závislosti na aktuálním
vstupu a obsahu.
1
Показване на списък с условни функции.
  +/– (Hlasitost)
 ACTION MENU*1
Wykonanie danej funkcji w określonym czasie.
*2
AUDIO
AUDIO
 Przyciski kolorowe
• Превключва към телевизионен канал или вход
от други приложения.*1
• Включва телевизора, за да се покаже
телевизионен канал или входен сигнал.*1
• Превключете на цифрова ТВ.*2
(Nastavení titulků)
Zapněte nebo vypněte titulky (pokud je funkce k
dispozici).
Wyświetlanie menu głównego telewizora.
Wyświetlanie informacji tekstowych.
TV
BACK/
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Přeskakujte mezi dvěma kanály nebo vstupy. TV
střídavě přepíná mezi aktuálním kanálem nebo
vstupem a posledním zvoleným kanálem nebo
vstupem.
OPTIONS*2
HOME
(Wybierz pozycję/Wprowadź)
 Przyciski numeryczne
Zapněte nebo vypněte TV (pohotovostní režim).
(Wyświetlanie informacji/tekstu)
////
Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette lyden.
 (Pohotovostní režim TV)
BACK/
Wyświetlanie informacji.
Juster lydstyrken.
(Skok)
A televíziókészülék be- vagy kikapcsolása (készenléti
üzemmód).
Zobrazenie digitálnej programovej príručky.
Zobrazte textové informace.
Tv üzemmódban: Jelenítse meg és válassza ki a
bemeneti forrást.
Teletext üzemmódban: A pillanatnyilag megtekintett
oldal tartása.
GUIDE/
 (Text)
V režimu TV: Zobrazte a zvolte vstupní zdroj.
V textovém režimu: Přidržte aktuální stránku.
Zobrazuje zoznam, ktorý obsahuje odkazy na
niektoré ponuky nastavenia.
Uvedené možnosti sa líšia v závislosti od aktuálneho
vstupu a obsahu.
(Ugrás)
Oda-vissza váltás két csatorna vagy bemenet között.
A tv-készülék az aktuális csatorna vagy bemenet és
a legutóbb kiválasztott csatorna vagy bemenet
között vált.
 / (Bemenetválasztás/Teletext
megállítása)
OPTIONS*2
Vykonejte příslušnou funkci platnou v daný okamžik.
Ztlumte zvuk. Dalším stisknutím bude zvuk obnoven.
(Volba vstupu/přidržení textu)
 ACTION MENU*1
Magyar
Zmena jazyka aktuálne sledovaného kanála.
 Barevná tlačítka
Česky
GUIDE/
(Hopp)
Zobrazte výchozí nabídku TV.
Zmiana języka aktualnie oglądanego programu.
Vis tekst informasjon.
HOME
Tylko dla KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
AUDIO
Zobrazenie zoznamu kontextových funkcií.
PROG +/–//
 /
AUDIO
Nummerknapper
 (Tekst)
*2
(Výběr položky/Zadání)
 Číselná tlačítka
Tylko dla FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
(Tryb napisów)
Utfør korresponderende funksjon på det tidspunktet.
*1
(Informace/Odhalení textu)
////
Rozkład, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się
różnić w zależności od kraju/regionu/modelu telewizora.
TV
Wyświetlanie listy funkcji kontekstowych.
Fargeknapper
/
Zobrazte informace.
Wyciszenie dźwięku. Ponownie naciśnięcie wyłącza
wyciszenie.
W trybie TV: wybór kanału.
W trybie tekstowym: wybór następnej () lub
poprzedniej () strony.
Włączanie/wyłączanie napisów (gdy funkcja jest
dostępna).
HOME
Vis TV-ens home-meny.
 (Czuwanie)
(Info / vis tekst)
(Wybór wejścia/zatrzymanie strony)
• Wybór kanału TV lub sygnału z innej aplikacji.*1
• Włączyć telewizor, aby wyświetlić kanał TV lub
inne źródło sygnału.*1
• Przełączyć się na cyfrowy TV.*2
Gå tilbake til forrige skjerm.
/
 (Wyciszanie)
Włączanie lub wyłączanie trybu czuwania telewizora.
Vis den digitale programguiden.
BACK/
  +/– (Głośność)
W trybie TV: Wyświetl i wybierz źródło sygnału
wejściowego.
W trybie tekstowym: zatrzymanie bieżącej strony.
GUIDE/
Kun for KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
 /
Vis en liste over kontekstavhengige funksjoner.
Viser en liste med snarveier til noen
innstillingsmenyer.
De oppførte alternativene avhenger av gjeldende
inngang og innhold.
Kun for FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501 /
49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
Polski
 ACTION MENU*1
OPTIONS*2
(Przejście)
Umożliwia przechodzenie między dwoma kanałami
lub wejściami. W telewizorze są naprzemiennie
wybierane kanały/wejścia bieżące i ostatnie
wybrane.
Regulacja głośności.
Slår undertekst på eller av (når denne funksjonen er
tilgjengelig).
AUDIO
Розташування, наявність і функції кнопок на пристрої
дистанційного керування залежать від країни, регіону й моделі
телевізора.
*1
Тільки для FW-85XD8501 / 75XD8501 / 65XD8501 / 55XD8501
/ 49XD8001 / 43XD8001, KD-65XD8599 / 55XD8599 /
55XD8588 / 49XD8099 / 49XD8088 / 43XD8099 / 43XD8088
*2
Тільки для KDL-49WD759 / 49WD758 / 43WD759 / 43WD758 /
32WD759 / 32WD758
 (ТВ готовност)
За да включите или изключите телевизора
(режим Готовност).
Download PDF

advertising