Sony | DSC-H400 | Sony DSC-H400 Φωτογραφική μηχανή Compact DSC-H400 με οπτικό ζουμ 63x SONYΟδηγός βοήθειας

4-533-868-11(1) (EL)
α
Λήψη στατικών εικόνων/ταινιών
W: σμίκρυνση
T: μεγέθυνση
Κουμπί κλείστρου
Ψηφιακή Φωτογραφική
Μηχανή
ς
Εγχειρίδιο χρήσης
ς
0
L)
G030
MOVIE
Επιλογέας
λειτουργίας
: Ευφυές
αυτόματο
Λήψη του PlayMemories Home
Αν προκύψει συμπύκνωση υγρασίας
Μπορείτε να κάνετε λήψη του PlayMemories Home από την εξής
διεύθυνση URL: www.sony.net/pm/
Τρόπος χρήσης
Διάρκεια
μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορούν να
εξατμιστεί η υγρασία. Έχετε υπόψη ότι, εάν επιχειρήσετε να βγάλετε φωτογραφία,
ενώ υπάρχει υγρασία
του φακού, οι φωτογραφίες δεν θα είναι καθαρές.
εγγραφούν
και εντός
να αναπαραχθούν
 Για
Διάρκεια
Τρόπος αποθήκευσης του πακέτου μπαταριών
λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές για υπολογιστές Mac,
επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Τοποθέτηση του πακέτου μπαταριών
Συνιστώμενο περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή
Μπορείτε να ελέγξετε τις απαιτήσεις συστήματος για το
λογισμικό στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
www.sony.net/pcenv/
Τεχνικά
Μοχλός
Σημειώσεις για τη χρήση
τηςαπελευθέρωσης
φωτογραφικής
μπαταρίας
μηχανής
1
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να
DSC-H400
εστιάσετε.
2
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να
τραβήξετε μια φωτογραφία.
Ελληνικά
Λήψη ταινιών
Μάθετε
περισσότερα
για(Ταινία)
τη φωτογραφική
μηχανή
Πατήστε
το κουμπί MOVIE
για να ξεκινήσει
(Οδηγός
βοήθειας)
η εγγραφή.
1
βοήθειας»
ηλεκτρονικό
Ανατρέχετε
Πατήστε Οτο«Οδηγός
κουμπί
MOVIEείναι
(Ταινία)
για ναεγχειρίδιο.
σταματήσει
σε αυτόν για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της
η εγγραφή.
φωτογραφικής μηχανής.
 Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Sony.
εικόνων
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
 Αναζητήστε το όνομα τουW:
μοντέλου
της φωτογραφικής σας
σμίκρυνση
μηχανής στη σελίδα υποστήριξης.
T: μεγέθυνση
 Δείτε το όνομα του μοντέλου στο κάτω μέρος της
φωτογραφικής σας μηχανής.
Επιλογή εικόνων:
Κουμπί ελέγχου
 (επόμενο)/
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων (προηγούμενο)
Ορισμός: 
Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.
(Αναπαραγωγή)
 Φωτογραφική
μηχανή (1)
 Πακέτο
επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-BX1 (1)
(Διαγραφή)
 Ειδικό καλώδιο USB (1)
 Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC UB10C (1)
Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
 Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (δεν παρέχεται
στις Η.Π.Α., στον Καναδά και στην Κίνα) (1)
Για
να επιλέξετε
την επόμενη/προηγούμενη εικόνα
 Ιμάντας
ώμου (1)
 Κάλυμμα φακού (1)
Επιλέξτε μια εικόνα πατώντας  (επόμενο)/ (προηγούμενο) στο κουμπί
 Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
ελέγχου. Πατήστε  στο κέντρο του κουμπιού ελέγχου για την προβολή μιας
1
ταινίας.
Εμπορικά σήματα
Το Memory
Stick και το
είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Για
να διαγράψετε
μια
εικόνα
Sony Corporation.
 Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή).
 Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι είτε εμπορικά σήματα
 Επιλέξτε [This Image] (Αυτή η εικόνα) με το  στο κουμπί ελέγχου και,
κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
στη συνέχεια, πατήστε .
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
 Το
λογότυπο SDXC είναι
εμπορικό
σήμα της SD-3C, LLC.
Δυνατότητες
του
PlayMemories
Home™
 Το Facebook και το λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Facebook, Inc.
Αναπαραγωγή
 Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα
ή σήματαεικόνων
κατατεθέντα
που έχετε εισαγάγει
της Google Inc.
από τη φωτογραφική
 Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το
μηχανή σας.
εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους.
Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ® μπορεί να μην περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Εισαγωγή εικόνων από τη
φωτογραφικήγια
μηχανή
Πρόσθετες πληροφορίες
αυτό το προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις
ερωτήσεις
διατίθενται
στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Υποστήριξης
Σε υπολογιστές
Windows,
μπορείτε να
Κοινοποίηση εικόνων
Πελατών.
χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.
στο PlayMemories
Online™
http://www.sony.net/
Προβολή
εικόνων στο
Ημερολόγιο
 Απαιτείται
Οθόνη LCD
χαρακτηριστικά
Φωτογραφική μηχανή
Λήψη στατικών εικόνων
Προβολή
Αριθμός εικόνων
Για να μη λερωθεί ο ακροδέκτης και για να αποφύγετε
βραχυκυκλώματα κ.λπ.,
μπαταρίας
φροντίστε να το μεταφέρετε ή να το αποθηκεύετε
σε πλαστική σακούλα, για να
Περίπου
Οθόνη
LCD
Περίπου 300 εικόνες
το διατηρείτε προστατευμένο
από μεταλλικά
υλικά.
150 λεπτά
(στατικές
εικόνες) που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα
 Λήψη
Ένα πακέτο
μπαταριών
Περίπου
έτος μπορεί να έχει αλλοιωθεί.
Εικονοσκόπιο
Περίπου 320 εικόνες
160 λεπτά

Κανονική λήψη ταινίας
: Λειτουργία
ταινίας
2
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε περίπου μία ώρα μέχρι να
Αποστολή εικόνων
σε υπηρεσίες
δικτύου
το κάλυμμα.
αποσυναρμολογείτε
ή τροποποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην
1Μην Ανοίξτε
τη μεταχειρίζεστε με άσχημο τρόπο, όπως να τη χτυπάτε, να τη ρίχνετε κάτω
Εισαγάγετε
τοΝαπακέτο
μπαταριών.
2
ή να πατάτε
πάνω της.
είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με το φακό.
Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα
Σχετικά με τα αρχεία βάσεων δεδομένων
Εάν
εισαγάγετε στη
μηχανή
μια κάρτα μνήμης που δεν περιέχει αρχείο
Φόρτιση
τουφωτογραφική
πακέτου
μπαταριών
βάσης δεδομένων και την ενεργοποιήσετε, μέρος της κάρτας μνήμης θα
χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία ενός αρχείου βάσης δεδομένων.
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να μπορέσετε να εκτελέσετε την επόμενη
λειτουργία.
Εάν παρουσιαστεί
σφάλμα με το αρχείο βάσης δεδομένων, εισαγάγετε
Για
τους πελάτες
στις
όλες τις τον
εικόνες
στον υπολογιστή
σας, χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home και,
Η.Π.Α.,
Καναδά
και
στη συνέχεια,
κάντε διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.
την
Κίνα
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή
Για να εξασφαλίσετε τη σταθερή λειτουργία της κάρτας μνήμης, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε
αυτήν
Για
τους πελάτες
σε τη φωτογραφική μηχανή για να διαμορφώσετε οποιαδήποτε
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά με αυτήν τη φωτογραφική
χώρες/περιοχές
μηχανή.
Λάβετε
υπόψη σας ότι η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι
εκτός
Η.Π.Α.,
Καναδά
εγγεγραμμένα στην κάρτα μνήμης. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να
και Κίνας
αποκατασταθούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας όλων
Καλώδιο ρεύματος
των σημαντικών δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη θέση αποθήκευσης.
(καλώδιο σύνδεσης με
 Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
το δίκτυο
ρεύματος)
ότι η φωτογραφική
μηχανή
λειτουργεί σωστά.
 Η φωτογραφική μηχανή δεν διαθέτει προστασία από τη σκόνη, τις πιτσιλιές
ή το νερό.
Λυχνία φόρτισης
 Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής
μηχανής
στο νερό. Εάν εισχωρήσει νερό
Αναμμένη:
Φόρτιση
στο εσωτερικό της φωτογραφικής Σβηστή:
μηχανής, Η
μπορεί
να προκληθεί δυσλειτουργία.
φόρτιση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φωτογραφική
μηχανή δεν είναι επισκευάσιμη.
ολοκληρώθηκε
 Μη στρέφετε το φακό φωτογραφικής
μηχανής προς
τον ήλιο
ή προς κάποιο άλλο
Αναβοσβήνει:
Σφάλμα
φόρτισης
προσωρινή διακοπή
της
έντονο φως. Μπορεί να προκληθεί ήδυσλειτουργία
της φωτογραφικής
μηχανής.
φόρτισης
ότι ηόπου παράγονται
 Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανήλόγω
κοντάτου
σε μέρη
της φωτογραφικής
έντονα ραδιοκύματα ή εκπέμπεταιθερμοκρασία
ακτινοβολία. Διαφορετικά,
μπορεί να αλλοιωθεί
είναι εκτός
του πεδίου
η δυνατότητα σωστής εγγραφής ή μηχανής
αναπαραγωγής
των εικόνων.
φυσιολογικών
τιμών
 Η χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε τοποθεσίες με άμμο ή σκόνη μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες.
 Μην ταρακουνάτε ή χτυπάτε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία και να μην έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε εικόνες. Επιπλέον, τα
μέσα εγγραφής μπορεί να αχρηστευθούν ή τα δεδομένα εικόνας να καταστραφούν.
 Καθαρίστε
την επιφάνεια
του φλας πριν μηχανή
από τη χρήση.
θερμότητα
στην
Συνδέστε
τη φωτογραφική
με Ητον
προσαρμογέα
επιφάνεια του φλας μπορεί να κάνει τη σκόνη στην επιφάνεια του φλας να αρχίσει
τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το ειδικό
να καπνίζει ή να καίγεται. Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας με ένα μαλακό πανί,
micro
USB
(παρέχεται).
γιακαλώδιο
να αφαιρέσετε
σκόνη,
ρύπους
κ.λπ.

1
Συνδέστε
τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού
Σχετικά
με τη θερμοκρασία
της φωτογραφικής
μηχανής AC στην πρίζα.
2
Η φωτογραφική μηχανή και η μπαταρία μπορεί να αναπτύξουν θερμότητα λόγω της
 Φροντίστε
να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας
συνεχούς χρήσης. Αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
Sony, το ειδικό καλώδιο micro USB (παρέχεται) και προσαρμογέα
τροφοδοτικού
AC (παρέχεται).
Σχετικά
με την προστασία
από υπερθέρμανση
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής και της μπαταρίας, μπορεί
η εγγραφή ταινιών
να μην(πλήρης
είναι δυνατήφόρτιση)
ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα
Χρόνος
φόρτισης
η φωτογραφική μηχανή για λόγους προστασίας της συσκευής. Μπορεί να εμφανιστεί
Ο χρόνος φόρτισης μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) είναι
ένα μήνυμα στην οθόνη πριν από την απενεργοποίηση ή να μην μπορείτε πλέον να
περίπου
230 λεπτά.
κάνετε εγγραφή
ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία τόσο της μηχανής
όσο και
της μπαταρίας.
Εάνηλεκτρονικού
ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή χωρίς να έχει
Για
φόρτιση
μέσω
υπολογιστή
ψυχρανθεί επαρκώς η ίδια αλλά και η μπαταρία, είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί
Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική
ξανά αυτόματα ή να μην μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών.
μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB.
Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, βιντεοταινίες και άλλο υλικό ενδέχεται να
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Καμία αποζημίωση για κατεστραμμένο περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
Η Sony δεν παρέχει αποζημίωση για αστοχίες εγγραφής, απώλεια ή καταστροφή
εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλονται σε δυσλειτουργία της φωτογραφικής
μηχανής ή των μέσων εγγραφής κ.λπ.
σύνδεση στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το
Σε μια υποδοχή USB
Σχετικά με τη συμπύκνωση υγρασίας
Εάν η φωτογραφική μηχανή μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο,
ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από τη φωτογραφική
μηχανή. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής.
ή άλλες υπηρεσίες δικτύου μπορεί να μην
χώρες ή περιοχές.
©2014 Sony Corporation
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Εικονοσκόπιο
Περίπου
60 λεπτά
—
Περίπου
75 λεπτά
—
Περίπου
Οθόνη LCD
—
[Σύστημα]
120 λεπτά
Συνεχήςεικόνων:
λήψη ταινίας
Συσκευή
7,76 mm (τύπου 1/2.3) CCD, Πρωτεύον
χρωματικό
φίλτρο
Περίπου
Εικονοσκόπιο
Συνολικός αριθμός pixel φωτογραφικής
μηχανής: Περίπου 20,4 Megapixel —
135 λεπτά
Αριθμός ενεργών pixel φωτογραφικής μηχανής: Περίπου 20,1 Megapixel
Περίπου
Περίπου
Φακός:
Φακός
ζουμ 63×
Προβολή
(στατικές
εικόνες)
240 λεπτά
4800 εικόνες
f = 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1550 mm (ισοδύναμο
φιλμ 35 mm))
F3.4 (W) –βασίζεται
F6.5 (T)
 Ο αριθμός
στο πρότυπο CIPA.
ΚατάCamera
τη λήψη&ταινιών
(16:9):
32,1 mm
– 2029 mm
(CIPA:
Imaging
Products
Association)
Κατά τη λήψη ταινιών (4:3): 29,2 mm – 1849 mm
SteadyShot: Οπτικό
Λήψη
ριπής (όταν κάρτας
γίνεται λήψημνήμης
με τον μεγαλύτερο
αριθμό pixel):
Εισαγωγή
(πωλείται
χωριστά)
Περίπου 0,71 εικόνα/δευτερόλεπτο (έως 100 εικόνες)
Φορμά αρχείου:
Στατικές εικόνες: Συμβατό με JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) και DPOF
Ταινίες: MPEG-4 AVC/H.264
Μέσα εγγραφής: Εσωτερική μνήμη (περίπου 55 MB), μέσα Memory Stick PRO Duo™,
μέσα Memory Stick Micro™, κάρτες SD, κάρτες μνήμης microSD
Φλας: Εύρος φλας (ευαισθησία ISO [Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης] ρυθμισμένη
στο αυτόματο):
Περίπου 0,4 m έως 8,8 m (1,3 πόδια έως 28,8 πόδια) (W)
Περίπου 3,5 m έως 4,6 m (11,4 πόδια έως 15,0 πόδια) (T)
Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία
[Υποδοχές Εισόδου και Εξόδου]είναι στη σωστή πλευρά.
Υποδοχή USB / A/V OUT:
Έξοδος βίντεο
Έξοδος ήχου
Ανοίξτε το κάλυμμα.
Επικοινωνία USB
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
1
2
Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά).
[Εικονοσκόπιο]
Για
να
αφαιρέσετε
την κάρτα μνήμης/το πακέτο
Τύπος:
Ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο
Συνολικός αριθμός κουκκίδων: Ισοδύναμο με 201.600 κουκκίδες
μπαταριών
Κάλυψη κάδρου: 100%
Κάρτα μνήμης: Σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά για
να την εξαγάγετε.
[Οθόνη]
Πακέτο μπαταριών: Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης της μπαταρίας.
Οθόνη LCD: 7,5 cm (τύπος 3.0) TFT
Προσέξτε να
μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.
Συνολικός αριθμός κουκκίδων: 460.800 κουκκίδες
[Τροφοδοσία,
Ρύθμιση γενικά]
του ρολογιού
Τροφοδοσία: Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1, 3,6 V
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC-UB10C, 5 V
ON/OFF
(Λειτουργία)
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λήψη):
Περίπου
1,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
Επιλογή
στοιχείων:
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 °C έως +60 °C (–4 °F έως +140
°F)
Κουμπί
///
Διαστάσεις (συμβατές με το πρότυπο
CIPA): ελέγχου
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (5 1/8 ίντσες × 3 3/4 ίντσες
× 4 7/8 επιλογής:
ίντσες) (Π/Υ/Β)
Ορισμός

Μάζα (συμβατή με το πρότυπο CIPA) (συμπεριλαμβανομένου του πακέτου μπαταριών
NP-BX1, μέσα Memory Stick PRO Duo):
Περίπου 655 g (1 lb 7,1 oz)
Μικρόφωνο: Μονοφωνικό
Ηχείο: Μονοφωνικό
Εκτύπωση Exif: Συμβατή
PRINT
Image Matching
III: Συμβατή
Πατήστε
το κουμπί
ON/OFF (Λειτουργία).
1Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC AC-UB10C
Απαιτήσεις
ισχύος:
100 V έως 240
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Επιλέξτε
τηACγλώσσα
πουV, θέλετε.
2
Τάση εξόδου: 5 V DC, 0,5 A
Θερμοκρασία
λειτουργίας:
0 °C έως 40 τοποθεσία
°C (32 °F έως 104που
°F) θέλετε,
Επιλέξτε
τη γεωγραφική
3
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 °C έως +60 °C (–4 °F έως +140 °F)
ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης και, κατόπιν,
Διαστάσεις:
πατήστε  στο κουμπί ελέγχου.
Περίπου 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 ίντσες × 7/8 ίντσες × 2 1/4 ίντσες) (Π/Υ/Β)
Ορίστε τις ρυθμίσεις [Date & Time Format] (Μορφή
4
Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1
ημερομηνίας & ώρας), [Summer Time] (Θερινή ώρα)
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία λιθίου-ιόντος
και [Date
Time] (Ημερομηνία & ώρα) και πατήστε [OK].
Μέγιστη
τάση: 4,2&
V DC
Ακολουθήστε
οδηγίες
της οθόνης.
5
Μέγιστη
τάση φόρτισης:τις
4,2 V
DC
Ονομαστική τάση: 3,6 V DC
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,89 A
Χωρητικότητα:
Για4,5
ναWhρυθμίστε
ξανά την
(1240 mAh)
ημερομηνία και την ώρα
Επιλέξτε MENU 
(Ρυθμίσεις) 
(Ρυθμίσεις ρολογιού) 
[Date & Time Setting]
(Ρύθμιση
ημερομηνίας
& ώρας)
να ανοίξετε
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
υπόκεινται
σεγια
αλλαγές
χωρίς
προειδοποίηση.
την οθόνη ρύθμισης
ώρας και ημερομηνίας.
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Λήψη στατικών
Καταγράψτε
τον σειριακόεικόνων/ταινιών
αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με την
αντιπροσωπεία της Sony σχετικάW:
μεσμίκρυνση
αυτό το προϊόν.
T: μεγέθυνση
Κουμπί κλείστρου
Αρ. μοντέλου DSC-H400
Αρ. σειράς ______________________________
Αρ. μοντέλου AC-UB10C
Αρ. σειράς ______________________________
Επιλογέας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
λειτουργίας
MOVIE
Για να μειώσετε
: Ευφυές τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
αυτόματο
μην εκθέτετε
τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Λήψ
Μπορ
διεύθ
 Για
λ
επισ
http:
Συνι
Μπορ
λογισ
www.
: Λειτουργία
ταινίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ
ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Λήψη στατικών εικόνων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
το κουμπί κλείστρου
μέχρι τη μέση ΦΩΤΙΑΣ
για να
1 Πατήστε
ΓΙΑ
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
εστιάσετε.
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
κλείστρου
το τέρμα για να
2 Πατήστε το κουμπί
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣμέχρι
ΟΔΗΓΙΕΣ
τραβήξετε μια φωτογραφία.
Εάν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει στην πρίζα, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα
κατάλληλης διαμόρφωσης για την πρίζα.
Λήψη ταινιών
ΠΡΟΣΟΧΗ
1
Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει
Πακέτο μπαταριών
η εγγραφή.
Εάν δεν
το χειριστείτε σωστά, το πακέτο μπαταριών μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει
φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να σταματήσει
 ΜηνΠατήστε
αποσυναρμολογείτε.
 Μηνη εγγραφή.
συνθλίβετε και μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς ή έντονες πιέσεις,
όπως χτυπώντας το, ρίχνοντάς το κάτω ή πατώντας επάνω του.
 Μην βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
 Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία άνω των 60 °C (140 °F) όπως σε άμεσο ηλιακό φως
ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
W: σμίκρυνση
 Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε στη φωτιά.
μεγέθυνση
 Μην μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίου-ιόντος που T:
είναι
κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
 Φροντίζετε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο φορτιστή
μπαταρίας Sony ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει το πακέτο μπαταριών.
Επιλογή εικόνων:
Κουμπί ελέγχου
 Φυλάσσετε το πακέτο μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά.
 (επόμενο)/
 Διατηρείτε το πακέτο μπαταριών στεγνό.
 (προηγούμενο)
 Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμου τύπου πακέτο μπαταριών, που συνιστάται
Ορισμός: 
από τη Sony.
 Να απορρίπτετε άμεσα τα χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών, όπως περιγράφεται στις
οδηγίες. (Αναπαραγωγή)
2
Προβολή εικόνων
Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC
(Διαγραφή)
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε την κοντινή πρίζα.
Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε
δυσλειτουργία
κατά τη χρήση
της συσκευής.
Πατήστε
το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
1
Γιανα
τους
πελάτες
Ευρώπη
Για
επιλέξετε
τηνστην
επόμενη/προηγούμενη
εικόνα
Ειδοποίηση
τους
πελάτες 
στις
χώρες που(προηγούμενο)
εφαρμόζουν τις
Επιλέξτε μια για
εικόνα
πατώντας
(επόμενο)/
στοοδηγίες
κουμπί της ΕΕ
Κατασκευαστής:
Sony
Corporation,
1-7-1
Konan
Minato-ku
Tokyo, 108-0075
ελέγχου. Πατήστε
στο κέντρο
του
κουμπιού
ελέγχου
για την Ιαπωνία
προβολή μιας
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
ταινίας.
70327 Stuttgart, Γερμανία
Ειδοποίηση
Για να διαγράψετε
μια εικόνα
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή (αστοχία) της
 Πατήστε
το κουμπί
(Διαγραφή).
μεταφοράς
δεδομένων
σε κάποιο
σημείο της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή
 Επιλέξτε [This
Image] (Αυτή
η καλώδιο
εικόνα) επικοινωνίας
με το  στο(USB
κουμπί
ελέγχου και,
ή αποσυνδέστε
και συνδέστε
ξανά το
κ.λπ.).
στη συνέχεια, πατήστε .
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται από
τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης μήκους μικρότερου των 3 μέτρων (9,8 πόδια).
Δυνατότητες του PlayMemories Home™
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την
εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.
Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου
Αναπαραγωγή εικόνων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
που έχετε
εισαγάγειΈνωση
από τη φωτογραφική
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
μηχανή σας.
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την μπαταρία ως
κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
Εισαγωγή
από τη σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
ενδέχεται ναεικόνων
χρησιμοποιείται
Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται,
φωτογραφική
μηχανή
εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη
Σε υπολογιστές
Windows, αυτών
μπορείτε
να
διασφάλιση
της σωστής απόρριψης
των προϊόντων
και Κοινοποίηση
των μπαταριών,
συμβάλλετε
εικόνων
χρησιμοποιήσετε
τιςαρνητικών
ακόλουθες
λειτουργίες.
στην αποτροπή
ενδεχόμενων
επιπτώσεων
προς το στο
περιβάλλον
και την
PlayMemories
™
Online να προκληθούν από
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένωνΠροβολή
απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια εικόνων
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
Αποστολή
πρέπει ναεικόνων
αντικαθίσταται
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
σε υπηρεσίες
στο μόνο από
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
δικτύου
Ημερολόγιο
παραδώστε τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες
άλλου
τύπου, στο
ανατρέξτε
στην ενότητα
με τη διαδικασία
 Απαιτείται
σύνδεση
Διαδίκτυο
για να σχετικά
χρησιμοποιήσετε
το ασφαλούς
αφαίρεσης
της μπαταρίαςήαπό
το προϊόν.
Παραδώστε
την μπαταρία
στο κατάλληλο
σημείο
PlayMemories Online
άλλες
υπηρεσίες
δικτύου.
Το PlayMemories
Online
συλλογής
την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων
Για λεπτομερείς
πληροφορίες
ή άλλεςγια
υπηρεσίες
δικτύου
μπορεί να μηνμπαταριών.
είναι διαθέσιμες
σε ορισμένες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
χώρες ή περιοχές.
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Σημ
μηχ
Σχετικ
Μην α
τη μετ
ή να π
Σχετικ
Εάν ει
βάσης
χρησιμ
Μπορε
λειτου
όλες τ
στη συ
Σημει
Για ν
χρησ
κάρτ
μηχα
εγγεγ
αποκ
των σ
 Πριν
ότι η
 Η φω
ή το  Αποφ
στο ε
Σε ορ
 Μη σ
έντον
 Μην
έντον
η δυν
 Η χρ
προκ
 Μην
δυσλ
μέσα
 Καθα
επιφ
να κα
για ν

Σχετικ
Η φωτ
συνεχ
Σχετικ
Ανάλο
η εγγρ
η φωτ
ένα μή
κάνετε
απενε
όσο κα
ψυχρα
ξανά α
Προει
Τηλεοπ
προστ
Η μη ε
τις δια
Καμία
Η Sony
εγγεγρ
μηχαν
Σχετικ
Εάν η
ενδέχε
μηχαν
φωτογ
ς
0
L)
4-533-868-11(1) (EL)
Μπορείτε
κάνετε λήψηεικόνων/ταινιών
του PlayMemories Home από την εξής
Λήψη να
στατικών
διεύθυνση URL: www.sony.net/pm/
W: σμίκρυνση
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις T:
εφαρμογές
Mac,
μεγέθυνσηγια υπολογιστές
Κουμπί κλείστρου
Ψηφιακή
Φωτογραφική
Μηχανή
επισκεφθείτε την ακόλουθη
διεύθυνση URL:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Εγχειρίδιο χρήσης
Συνιστώμενο περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή
MOVIE
ΜπορείτεΕπιλογέας
να ελέγξετε τις απαιτήσεις συστήματος για το
λειτουργίας
λογισμικό
στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
www.sony.net/pcenv/
: Ευφυές
Αν προκύψει
υγρασίας Home
Λήψη
τουσυμπύκνωση
PlayMemories
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε περίπου μία ώρα μέχρι να
Μπορείτε
κάνετε λήψη
PlayMemories
Home από
εξής φωτογραφία,
εξατμιστεί να
η υγρασία.
Έχετε του
υπόψη
ότι, εάν επιχειρήσετε
νατην
βγάλετε
διεύθυνση URL:
www.sony.net/pm/
ενώ υπάρχει υγρασία
εντός του φακού, οι φωτογραφίες δεν θα είναι καθαρές.
Τρόπος χρήσης
Τρόπος
αποθήκευσης
του με
πακέτου
μπαταριών

Για λεπτομέρειες
σχετικά
τις εφαρμογές
για υπολογιστές

Mac,
Για να μη λερωθεί
ακροδέκτης
και για ναURL:
αποφύγετε βραχυκυκλώματα κ.λπ.,
επισκεφθείτε
τηνοακόλουθη
διεύθυνση
φροντίστε να το μεταφέρετε
ή να το αποθηκεύετε
σε πλαστική σακούλα, για να
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Τοποθέτηση
του πακέτου
μπαταριών
το διατηρείτε προστατευμένο από μεταλλικά υλικά.
 Ένα πακέτο μπαταριών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα
Συνιστώμενο
περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή
έτος μπορεί να έχει αλλοιωθεί.
Λήψη στατικών εικόνων
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής
μηχανής
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να
1
DSC-H400
εστιάσετε.
Σχετικά
με τη χρήση και τη φροντίδα
2
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην
Πατήστε το
κλείστρου
μέχρι
τονα
τέρμα
γιακάτω
να
τη μεταχειρίζεστε
με κουμπί
άσχημο τρόπο,
όπως να τη
χτυπάτε,
τη ρίχνετε
τραβήξετε
μιαΝαφωτογραφία.
ή να πατάτε
πάνω της.
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το φακό.
Ελληνικά
Σχετικάταινιών
με τα αρχεία βάσεων δεδομένων
Λήψη
Εάν εισαγάγετε στη φωτογραφική μηχανή μια κάρτα μνήμης που δεν περιέχει αρχείο
βάσης
δεδομένων
και την ενεργοποιήσετε,
μέρος
της κάρτας μνήμης θα
Μάθετε
περισσότερα
για(Ταινία)
τη
φωτογραφική
μηχανή
Πατήστε
τοτην
κουμπί
MOVIE
για ναβάσης
ξεκινήσει
χρησιμοποιηθεί
για
αυτόματη
δημιουργία
ενός αρχείου
δεδομένων.
(Οδηγός
βοήθειας)
Μπορεί
να
χρειαστεί
λίγη
ώρα
μέχρι
να
μπορέσετε
να
εκτελέσετε
την
επόμενη
η εγγραφή.
λειτουργία. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα με το αρχείο βάσης δεδομένων, εισαγάγετε
όλες Πατήστε
τις εικόνες στον
υπολογιστή
σας, χρησιμοποιώντας
PlayMemories
Home και,
Ο
βοήθειας»
είναι
ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο.
Ανατρέχετε
το«Οδηγός
κουμπί
MOVIE
(Ταινία)
γιατονα
σταματήσει
στη συνέχεια,
κάντε
διαμόρφωση
της κάρτας
μνήμης.
σε αυτόν
για αναλυτικές
οδηγίες
σχετικά με τις λειτουργίες της
η εγγραφή.
1
2
φωτογραφικής μηχανής.
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή
 Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Sony.
 Για
να εξασφαλίσετε
τη σταθερή λειτουργία της κάρτας μνήμης, συνιστούμε να
Προβολή
εικόνων
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
χρησιμοποιείτε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή για να διαμορφώσετε οποιαδήποτε

Επιλέξτε
τη χώρα
την περιοχή
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε
γιαήπρώτη
φορά μεσας.
αυτήν τη φωτογραφική
Αναζητήστε
όνομα τουW:
μοντέλου
της
σμίκρυνση
μηχανή. Λάβετε
υπόψη
σας ότι ητο
διαμόρφωση
διαγράφει
όλα φωτογραφικής
τα δεδομένα πουσας
είναι
στη σελίδα
υποστήριξης.
εγγεγραμμένα στηνμηχανής
κάρτα μνήμης.
Τα δεδομένα
αυτά δεν μπορούν να
T: μεγέθυνση
 Δείτε το όνομα
τουδημιουργήσει
μοντέλου στοαντίγραφο
κάτω μέρος
της
αποκατασταθούν. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε
ασφαλείας
όλων
φωτογραφικής
σας μηχανής.
των σημαντικών δεδομένων
σε έναν υπολογιστή
ή άλλη θέση
αποθήκευσης.
Επιλογή
εικόνων:
Κουμπί ελέγχου
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή
για να βεβαιωθείτε
 (επόμενο)/
ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά.
 (προηγούμενο)
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων
 Η φωτογραφική μηχανή δεν διαθέτει προστασία από τη σκόνη, τις πιτσιλιές
Ορισμός: 
ή το νερό.
 Αποφύγετε
την έκθεση
της φωτογραφικής
μηχανής
στο νερό.
εισχωρήσει νερό
Ο
αριθμός εντός
παρενθέσεων
υποδεικνύει
τον αριθμό
τωνΕάν
τεμαχίων.
(Αναπαραγωγή)
εσωτερικό
της
φωτογραφικής
μηχανής, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
 στο
Φωτογραφική
μηχανή
(1)
περιπτώσεις,(Διαγραφή)
η φωτογραφική
 Σε ορισμένες
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριώνμηχανή
NP-BX1δεν
(1) είναι επισκευάσιμη.
 Μη
στρέφετε
το φακό
φωτογραφικής μηχανής προς τον ήλιο ή προς κάποιο άλλο

Ειδικό
καλώδιο
USB (1)
φως. Μπορεί
να προκληθεί
της φωτογραφικής μηχανής.
 έντονο
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού
ACδυσλειτουργία
UB10C (1)
Πατήστε
το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
 Μην
χρησιμοποιείτε
τη
φωτογραφική
μηχανή
κοντά
σε μέρη
όπου παράγονται

Καλώδιο
ρεύματος
(καλώδιο
σύνδεσης
με το
δίκτυο
ρεύματος)
(δεν παρέχεται
έντονα
ραδιοκύματα
ή εκπέμπεται
ακτινοβολία.
στις Η.Π.Α.,
στον Καναδά
και στην
Κίνα) (1) Διαφορετικά, μπορεί να αλλοιωθεί
η δυνατότητα σωστής εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων.
Για
να επιλέξετε
την επόμενη/προηγούμενη εικόνα
 Ιμάντας
ώμου (1)
 Η χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε τοποθεσίες με άμμο ή σκόνη μπορεί να
 Κάλυμμα φακού (1)
Επιλέξτε
μια δυσλειτουργίες.
εικόνα πατώντας  (επόμενο)/ (προηγούμενο) στο κουμπί
προκαλέσει
 Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
ελέγχου.
Πατήστε 
στο κέντρο
του κουμπιού
ελέγχου
για την
 Μην ταρακουνάτε
ή χτυπάτε
τη φωτογραφική
μηχανή.
Μπορεί
να προβολή
προκληθείμιας
ταινίας.
δυσλειτουργία και να μην έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε εικόνες. Επιπλέον, τα
Εμπορικά
σήματα
μέσα εγγραφής
μπορεί να αχρηστευθούν ή τα δεδομένα εικόνας να καταστραφούν.

Το Memory
Stickεπιφάνεια
και το
είναι
εμπορικά
σήματα
ή σήματα
κατατεθέντα
Καθαρίστε
την
του
φλας
πριν από
τη χρήση.
Η θερμότητα
στην της
Για
να διαγράψετε
μια
εικόνα
Sony Corporation.
επιφάνεια του φλας μπορεί να κάνει τη σκόνη στην επιφάνεια του φλας να αρχίσει
 Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή).
καπνίζει ή Microsoft,
να καίγεται.
Καθαρίστε
την επιφάνεια
του φλας
με ένα μαλακό
πανί,
 να
Οι ονομασίες
Windows
και Windows
Vista είναι
είτε εμπορικά
σήματα
 Επιλέξτε [This Image] (Αυτή η εικόνα) με το  στο κουμπί ελέγχου και,
για
να αφαιρέσετε
σκόνη, ρύπους
κ.λπ.
κατατεθέντα
είτε εμπορικά
σήματα
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
στη συνέχεια, πατήστε .
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Σχετικά με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής
 Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ηκαι
φωτογραφική
μηχανή και η μπαταρία μπορεί να αναπτύξουν θερμότητα λόγω της
σε άλλες χώρες.
συνεχούς χρήσης. Αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
 Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.

1
Δυνατότητες του PlayMemories Home™
Το Facebook και το λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Σχετικά
με την προστασία από υπερθέρμανση

Facebook, Inc.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανήςΑναπαραγωγή
και της μπαταρίας, μπορεί
Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα ή σήματαεικόνων
κατατεθέντα
η εγγραφή ταινιών να μην είναι δυνατή ή να απενεργοποιηθεί
αυτόματα
που έχετε
εισαγάγει
της Google Inc.
η φωτογραφική μηχανή για λόγους προστασίας της συσκευής.
να εμφανιστεί
από τηΜπορεί
φωτογραφική
 Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το
σας.
ένα μήνυμα στην οθόνη πριν από την απενεργοποίηση ή μηχανή
να μην μπορείτε
πλέον να
εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
κάνετε εγγραφή ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε τη φωτογραφική μηχανή
προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους.
απενεργοποιημένη και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία τόσο της μηχανής
Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ® μπορεί να μην περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
όσο και της μπαταρίας.
ενεργοποιήσετε
ΕισαγωγήΕάν
εικόνων
από τη τη φωτογραφική μηχανή χωρίς να έχει
ψυχρανθεί επαρκώς
η ίδια αλλά
και η μπαταρία, είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί
φωτογραφική
μηχανή
Πρόσθετες πληροφορίες
για
αυτό το προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις
ξανά αυτόματα ή να μην μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών.

ερωτήσεις
διατίθενται
στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Υποστήριξης
Σε υπολογιστές
Windows,
μπορείτε να
Κοινοποίηση εικόνων
Πελατών.
Προειδοποίηση
σχετικά
τα πνευματικά
δικαιώματα
χρησιμοποιήσετε
τιςμε
ακόλουθες
λειτουργίες.
στο PlayMemories
Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, βιντεοταινίες και άλλοOnline
υλικό ™ενδέχεται να
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
http://www.sony.net/
Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Αποστολή εικόνων
Προβολή
Καμία αποζημίωση για κατεστραμμένο περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
σε υπηρεσίες
εικόνων στο
Η Sony δεν παρέχει αποζημίωση για αστοχίες εγγραφής, απώλεια ή καταστροφή
δικτύου
Ημερολόγιο
εγγεγραμμένου περιεχομένου που οφείλονται σε δυσλειτουργία της φωτογραφικής
μηχανής ή των μέσων εγγραφής κ.λπ.
 Απαιτείται
σύνδεση στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το
Σχετικά
με τη συμπύκνωση
υγρασίας
PlayMemories Online
ή άλλες
υπηρεσίες δικτύου. Το PlayMemories Online
Εάν
η φωτογραφική
μεταφερθεί
κρύο σε ζεστό
χώρο,
ή άλλες
υπηρεσίεςμηχανή
δικτύου
μπορεί νααπευθείας
μην είναιαπό
διαθέσιμες
σε ορισμένες
ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από τη φωτογραφική
χώρες ή περιοχές.
©2014
μηχανή. Sony
Αυτή ηCorporation
συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής.
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
έτος μπορεί να έχει αλλοιωθεί.
Εικονοσκόπιο
Περίπου
160 λεπτά
Περίπου 320 εικόνες
Μπορείτε να ελέγξετε τις απαιτήσεις συστήματος για το
λογισμικό στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
www.sony.net/pcenv/
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Περίπου
Οθόνη LCD
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Για
να μειώσετε
τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή60 λεπτά
ηλεκτροπληξίας,
Φωτογραφική μηχανή
75 λεπτά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Περίπου
Οθόνη LCD
—
[Σύστημα]
120 λεπτά
-ΦΥΛΑΞΤΕ
ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Συνεχήςεικόνων:
λήψη ταινίας
Συσκευή
7,76 mm (τύπου 1/2.3) CCD, Πρωτεύον
χρωματικό
φίλτρο
Περίπου
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εικονοσκόπιο
Συνολικός αριθμός pixel φωτογραφικής
μηχανής: Περίπου 20,4 Megapixel —
135 λεπτά
Αριθμός ενεργών pixel φωτογραφικής μηχανής: Περίπου 20,1 Megapixel
ΓΙΑ
ΝΑ
ΜΕΙΩΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΦΩΤΙΑΣ
Περίπου
Περίπου
Φακός:
Φακός
ζουμ 63×
Προβολή
(στατικές
εικόνες)
240 λεπτά
4800 εικόνες
= 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1550 mm
(ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
Ή fΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
F3.4 (W) –βασίζεται
F6.5 (T)
 Ο αριθμός
στο πρότυπο CIPA.
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ
ΚατάCamera
τη λήψη&ταινιών
(16:9):
32,1 mm
– 2029 ΟΔΗΓΙΕΣ
mm
(CIPA:
Imaging
Products
Association)
Κανονική λήψη ταινίας
μην εκθέτετε
τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Περίπου
αυτόματο
: Λειτουργία
ταινίας
Αν προκύψει
συμπύκνωση υγρασίας
Αρχείο
κατόχου
Απενεργοποιήστε
φωτογραφική
μηχανή
και περιμένετε
περίπου
μία ώρα μέχρι να
Το
μοντέλο και ο τη
σειριακός
αριθμός
βρίσκονται
στην κάτω
πλευρά.
Διάρκεια
μπαταρίας
και αριθμός
εικόνων
που
μπορούν
να
εξατμιστεί η υγρασία.
Έχετε αριθμό
υπόψη ότι,
επιχειρήσετε
να βγάλετε
φωτογραφία,
Καταγράψτε
τον σειριακό
στοεάν
χώρο
που παρέχεται
παρακάτω.
ενώ υπάρχει σε
υγρασία
του
φακού, οικάθε
φωτογραφίες
θα είναι καθαρές.
εγγραφούν
και εντός
να
αναπαραχθούν
Ανατρέχετε
αυτούς
τους
αριθμούς
φορά πουδεν
επικοινωνείτε
με την
αντιπροσωπεία
της Sony
σχετικά
με μπαταριών
αυτό το προϊόν.
Διάρκεια
Τρόπος αποθήκευσης
του
πακέτου
Αριθμός εικόνων
Αρ.
μοντέλου DSC-H400
 Για να μη λερωθεί ο ακροδέκτης και για να αποφύγετε
βραχυκυκλώματα κ.λπ.,
μπαταρίας
Αρ.
σειράς ______________________________
φροντίστε
να το μεταφέρετε ή να το αποθηκεύετε
σε πλαστική σακούλα, για να
Περίπου
Αρ.
μοντέλου AC-UB10C
Οθόνη
LCD
Περίπου 300 εικόνες
το διατηρείτε
προστατευμένο
από μεταλλικά
υλικά.
150 λεπτά
Αρ.
______________________________
(στατικές
εικόνες) που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα
 Λήψη
Ένασειράς
πακέτο
μπαταριών
Φωτογραφική μηχανή
[Σύστημα]
απελευθέρωσης
Συσκευή
εικόνων: 7,76
mm τη
(τύπου
1/2.3)Μοχλός
CCD,
Πρωτεύον
χρωματικό φίλτρο
Σημειώσεις
για
χρήση
της
φωτογραφικής
Συνολικός αριθμός pixel φωτογραφικήςμπαταρίας
μηχανής: Περίπου 20,4 Megapixel
μηχανής
Αριθμός ενεργών pixel φωτογραφικής μηχανής: Περίπου 20,1 Megapixel
Φακός: Φακός ζουμ 63×
Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα
f = 4,4 mm –το
277κάλυμμα.
mm (24,5 mm – 1550 mm (ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
Μην Ανοίξτε
αποσυναρμολογείτε
ή τροποποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην
F3.4 (W) – F6.5 (T)
τη μεταχειρίζεστε με άσχημο τρόπο, όπως να τη χτυπάτε, να τη ρίχνετε κάτω
Κατά
τη
λήψη
ταινιών
(16:9): 32,1μπαταριών.
mm – 2029 mm
Εισαγάγετε
τοΝαπακέτο
ή να πατάτε
πάνω της.
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το φακό.
Κατά τη λήψη ταινιών (4:3): 29,2 mm – 1849 mm
SteadyShot:
Σχετικά
με Οπτικό
τα αρχεία βάσεων δεδομένων
Λήψη
ριπής (όταν
γίνεται
λήψη με τον
μεγαλύτερο
αριθμό
pixel):
Εάν
εισαγάγετε
στη
φωτογραφική
μηχανή
μια κάρτα
μνήμης
που δεν περιέχει αρχείο
Φόρτιση
του
πακέτου
μπαταριών
Περίπου
0,71 εικόνα/δευτερόλεπτο
(έωςμέρος
100 εικόνες)
βάσης
δεδομένων
και την ενεργοποιήσετε,
της κάρτας μνήμης θα
Φορμά
αρχείου: για την αυτόματη δημιουργία ενός αρχείου βάσης δεδομένων.
χρησιμοποιηθεί
Απενεργοποιήστε
τηΣυμβατό
φωτογραφική
μηχανή
τη
φόρτιση
μπαταρίας.
Στατικές
εικόνες:
JPEGνα
(DCF,
Exif,κατά
MPFνα
Baseline)
καιτης
DPOF
Μπορεί
να χρειαστεί
λίγη ώραμε
μέχρι
μπορέσετε
εκτελέσετε
την
επόμενη
Ταινίες:
MPEG-4
AVC/H.264
λειτουργία.
Εάν παρουσιαστεί
σφάλμα με το αρχείο βάσης δεδομένων, εισαγάγετε
Για
τους πελάτες
στις
Μέσα
εγγραφής:
Εσωτερική
μνήμησας,
(περίπου
55 MB), μέσατοMemory
Stick PRO
Duo™,
όλες τις
εικόνες
στον
υπολογιστή
χρησιμοποιώντας
PlayMemories
Home
και,
Η.Π.Α.,
τον
Καναδά
και
Memory
Stick
Micro™, κάρτες
SD, κάρτες
μνήμης microSD
στη μέσα
συνέχεια,
κάντε
διαμόρφωση
της κάρτας
μνήμης.
την
Κίνα
Φλας: Εύρος φλας (ευαισθησία ISO [Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης] ρυθμισμένη
στο αυτόματο):
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή
0,4 m έωςτη
8,8σταθερή
m (1,3 πόδια
έως 28,8
(W)
 ΓιαΠερίπου
να εξασφαλίσετε
λειτουργία
τηςπόδια)
κάρτας
μνήμης, συνιστούμε να
Περίπου
3,5 mαυτήν
έως
(11,4 πόδια έως
15,0 πόδια)
χρησιμοποιείτε
τη m
φωτογραφική
μηχανή
για να (T)
διαμορφώσετε οποιαδήποτε
Για
τους
πελάτες
σε 4,6
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά με αυτήν τη φωτογραφική
χώρες/περιοχές
μηχανή.
Λάβετε
υπόψη
ότι η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι
εκτός
Η.Π.Α.,
Καναδά
[Υποδοχές
Εισόδου
καισας
Εξόδου]
εγγεγραμμένα
στην
κάρτα μνήμης. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να
και Κίνας
Υποδοχή
USB / A/V
OUT:
αποκατασταθούν.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας όλων
Έξοδος βίντεο
Καλώδιο ρεύματος
των
σημαντικών
δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη θέση αποθήκευσης.
Έξοδος
ήχου
(καλώδιο σύνδεσης με
 Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
Επικοινωνία
USB
το δίκτυο
ρεύματος)
ότι η φωτογραφική
μηχανή
λειτουργεί σωστά.
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)
 Η φωτογραφική μηχανή δεν διαθέτει προστασία από τη σκόνη, τις πιτσιλιές
ή το νερό.
Λυχνία φόρτισης
[Εικονοσκόπιο]

Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής
μηχανής
στο νερό. Εάν εισχωρήσει νερό
Αναμμένη:
Φόρτιση
Τύπος:
Ηλεκτρονικό
στο εσωτερικό
της εικονοσκόπιο
φωτογραφικής Σβηστή:
μηχανής, Η
μπορεί
να προκληθεί δυσλειτουργία.
φόρτιση
Συνολικός
αριθμός
κουκκίδων:
Ισοδύναμο
μεμηχανή
201.600δεν
κουκκίδες
Σε ορισμένες
περιπτώσεις,
η φωτογραφική
είναι επισκευάσιμη.
ολοκληρώθηκε
Κάλυψη
κάδρου:

Μη στρέφετε
το100%
φακό φωτογραφικής
μηχανής προς
τον ήλιο
ή προς κάποιο άλλο
Αναβοσβήνει:
Σφάλμα
φόρτισης
προσωρινή διακοπή
της
έντονο φως. Μπορεί να προκληθεί ήδυσλειτουργία
της φωτογραφικής
μηχανής.
φόρτισης
ότι ηόπου παράγονται

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανήλόγω
κοντάτου
σε μέρη
[Οθόνη]
της φωτογραφικής
έντονα
ραδιοκύματα
ή εκπέμπεται
ακτινοβολία. Διαφορετικά,
μπορεί να αλλοιωθεί
Οθόνη
LCD:
7,5 cm (τύπος
3.0) TFT θερμοκρασία
είναι εκτός
του πεδίου
η δυνατότητα
σωστής
εγγραφής
ή μηχανής
αναπαραγωγής
των εικόνων.
Συνολικός
αριθμός
κουκκίδων:
460.800
κουκκίδες
φυσιολογικών
τιμών
 Η χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε τοποθεσίες με άμμο ή σκόνη μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες.
[Τροφοδοσία, γενικά]
 Μην ταρακουνάτε ή χτυπάτε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορεί να προκληθεί
Τροφοδοσία: Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1, 3,6 V
δυσλειτουργία και να μην έχετε τη δυνατότητα να εγγράψετε εικόνες. Επιπλέον, τα
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC-UB10C, 5 V
μέσα εγγραφής μπορεί να αχρηστευθούν ή τα δεδομένα εικόνας να καταστραφούν.
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λήψη): Περίπου 1,5 W
 Καθαρίστε
την επιφάνεια
του φλας πριν μηχανή
από τη χρήση.
θερμότητα
στην
Συνδέστε
τη φωτογραφική
με Ητον
προσαρμογέα
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
επιφάνεια του φλας μπορεί να κάνει τη σκόνη στην επιφάνεια του φλας να αρχίσει
τροφοδοτικού
AC –20
(παρέχεται)
το ειδικό
Θερμοκρασία
αποθήκευσης:
°C έως +60 °C χρησιμοποιώντας
(–4 °F έως +140 °F)
να καπνίζει ή να καίγεται. Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας με ένα μαλακό πανί,
Διαστάσεις
(συμβατές
με USB
το πρότυπο
CIPA):
micro
(παρέχεται).
γιακαλώδιο
να αφαιρέσετε
σκόνη,
ρύπους
κ.λπ.
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (5 1/8 ίντσες × 3 3/4 ίντσες × 4 7/8 ίντσες) (Π/Υ/Β)
ΜάζαΣυνδέστε
(συμβατή
μετον
το πρότυπο
CIPA)φωτογραφικής
(συμπεριλαμβανομένου
τουAC
πακέτου
προσαρμογέα
τροφοδοτικού
στηνμπαταριών
πρίζα.
Σχετικά
με τη θερμοκρασία
της
μηχανής
NP-BX1,
μέσα Memory
Stick
Duo): μπορεί να αναπτύξουν θερμότητα λόγω της
Η
φωτογραφική
μηχανή
καιPRO
η μπαταρία
 Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας
Περίπου 655 g Αυτό
(1 lb 7,1
oz)
συνεχούς
δεν
συνιστά δυσλειτουργία.
Sony, το χρήσης.
ειδικό καλώδιο
micro
USB (παρέχεται) και προσαρμογέα
Μικρόφωνο: Μονοφωνικό
τροφοδοτικού
AC
(παρέχεται).
Σχετικά
με την προστασία από υπερθέρμανση
Ηχείο: Μονοφωνικό
Ανάλογα
τη θερμοκρασία
της φωτογραφικής μηχανής και της μπαταρίας, μπορεί
ΕκτύπωσημεExif:
Συμβατή
η
εγγραφή
ταινιών
να μην
είναι δυνατήφόρτιση)
ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα
PRINT
Image
Matching
III: Συμβατή
Χρόνος
φόρτισης
(πλήρης
η φωτογραφική
για λόγουςAC
προστασίας
Προσαρμογέαςμηχανή
τροφοδοτικού
AC-UB10Cτης συσκευής. Μπορεί να εμφανιστεί
Ο χρόνος φόρτισης μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) είναι
ένα
μήνυμαισχύος:
στην οθόνη
πριν
από240
τηνV,απενεργοποίηση
να μην μπορείτε πλέον να
Απαιτήσεις
AC 100
V έως
50 Hz/60 Hz, 70 ή
mA
περίπου
230 λεπτά.
κάνετε
εγγραφή
Τάση εξόδου:
5 Vταινιών.
DC, 0,5 AΣτην περίπτωση αυτή, αφήστε τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη
και περιμένετε
η 104
θερμοκρασία
τόσο της μηχανής
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 °C έωςμέχρι
40 °Cνα
(32πέσει
°F έως
°F)
όσο
και
της μπαταρίας.
Εάνηλεκτρονικού
ενεργοποιήσετε
τη(–4
φωτογραφική
χωρίς να έχει
Για
φόρτιση
μέσω
υπολογιστή
Θερμοκρασία
αποθήκευσης:
–20 °C έως +60 °C
°F έως +140 μηχανή
°F)
ψυχρανθεί
επαρκώς η ίδια αλλά και η μπαταρία, είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί
Διαστάσεις:
Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική
ξανάΠερίπου
αυτόματα
ή να×μην
μπορείτε
να κάνετε
εγγραφή
ταινιών.
50 mm
22 mm
× 54 mm
(2 ίντσες
× 7/8 ίντσες
× 2 1/4 ίντσες) (Π/Υ/Β)
1
2
1
2
μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB.
Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
NP-BX1
Τηλεοπτικά
προγράμματα, ταινίες,
βιντεοταινίες
και άλλο υλικό ενδέχεται να
Τύπος μπαταρίας:
Μπαταρία
λιθίου-ιόντος
προστατεύεται
από
πνευματικά
δικαιώματα.
Μέγιστη
τάση: 4,2 V DCεγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
Η
μη εξουσιοδοτημένη
Ονομαστική
τάση:
3,6
V
DC
τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Μέγιστη τάση φόρτισης: 4,2 V DC
Καμία
για 1,89
κατεστραμμένο
περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
Μέγιστοαποζημίωση
ρεύμα φόρτισης:
A
Η
Sony δεν παρέχει αποζημίωση για αστοχίες εγγραφής, απώλεια ή καταστροφή
Χωρητικότητα:
εγγεγραμμένου
που οφείλονται σε δυσλειτουργία της φωτογραφικής
4,5 Wh (1240περιεχομένου
mAh)
μηχανής ή των μέσων εγγραφής κ.λπ.
Η σχεδίαση
και τα τεχνικά
Σε
μια υποδοχή
USB χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
Σχετικά
με τη συμπύκνωση υγρασίας
προειδοποίηση.
Εάν η φωτογραφική μηχανή μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο,
ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από τη φωτογραφική
μηχανή. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής.
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Εικονοσκόπιο
—
—
Εάν το
σχήμα
του βύσματος
δεν ταιριάζει
στην
πρίζα,
χρησιμοποιήστε προσαρμογέα
Κατά
τη λήψη
ταινιών (4:3):
29,2 mm
– 1849
mm
κατάλληλης
για την πρίζα.
SteadyShot: διαμόρφωσης
Οπτικό
Λήψη
ριπής (όταν κάρτας
γίνεται λήψημνήμης
με τον μεγαλύτερο
αριθμό pixel):
Εισαγωγή
(πωλείται
χωριστά)
Περίπου 0,71 εικόνα/δευτερόλεπτο (έως 100 εικόνες)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φορμά αρχείου:
Πακέτο
μπαταριών
Στατικές
εικόνες: Συμβατό με JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) και DPOF
Εάν δεν
το χειριστείτε
σωστά, το πακέτο μπαταριών μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει
Ταινίες:
MPEG-4 AVC/H.264
φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
Μέσα εγγραφής: Εσωτερική μνήμη (περίπου 55 MB), μέσα Memory Stick PRO Duo™,
 Μην αποσυναρμολογείτε.
μέσα Memory Stick Micro™, κάρτες SD, κάρτες μνήμης microSD
 Μην συνθλίβετε και μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς ή έντονες πιέσεις,
Φλας: Εύρος φλας (ευαισθησία ISO [Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης] ρυθμισμένη
όπως χτυπώντας το, ρίχνοντάς το κάτω ή πατώντας επάνω του.
στο αυτόματο):
 Μην βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
0,4 m έως
m (1,3 πόδια έως 28,8 πόδια) (W)
με Περίπου
τους ακροδέκτες
της8,8
μπαταρίας.
Περίπου
3,5
έως 4,6
m (11,4 πόδια
 Μην
εκθέτετε
σεm
υψηλή
θερμοκρασία
άνωέως
των 15,0
60 °Cπόδια)
(140 °F)(T)
όπως σε άμεσο ηλιακό φως
ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένοΒεβαιωθείτε
στον ήλιο.
ότι η κομμένη γωνία

Μην αποτεφρώνετε
ή απορρίπτετε
στη φωτιά.
στη σωστή
[Υποδοχές
Εισόδου
και Εξόδου]είναι
πλευρά.
Μην μεταχειρίζεστε
μπαταρίες λιθίου-ιόντος που είναι κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
Υποδοχή
USB / A/V OUT:
 Φροντίζετε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο φορτιστή
Έξοδος βίντεο
μπαταρίας Sony ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει το πακέτο μπαταριών.
Έξοδος ήχου
 Φυλάσσετε
το πακέτο
μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά.
Ανοίξτε
το κάλυμμα.
Επικοινωνία USB
 Διατηρείτε το πακέτο μπαταριών στεγνό.
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB (USB 2.0)

1
2
Να αντικαθιστάτε
μόνο
με το
ίδιο ή ισοδύναμου
πακέτο μπαταριών,
που συνιστάται
Εισαγάγετε
την
κάρτα
μνήμης τύπου
(πωλείται
χωριστά).
από τη Sony.

Να απορρίπτετε άμεσα τα χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών, όπως περιγράφεται στις
[Εικονοσκόπιο]
οδηγίες.
Για
να
αφαιρέσετε
την κάρτα μνήμης/το πακέτο
Τύπος:
Ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο

Συνολικός αριθμός
κουκκίδων: Ισοδύναμο
με 201.600 κουκκίδες
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού
AC
μπαταριών
Κάλυψη
κάδρου: 100%
Όταν
χρησιμοποιείτε
τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε την κοντινή πρίζα.
Κάρτα μνήμης:
Σπρώξτε τηντροφοδοτικού
κάρτα μνήμης
ταπρίζα
μέσααμέσως,
μία φορά
για
Αποσυνδέετε
τον προσαρμογέα
AC προς
από την
εάν παρατηρηθεί
να την εξαγάγετε.
οποιαδήποτε
δυσλειτουργία κατά τη χρήση της συσκευής.
[Οθόνη]
Πακέτο μπαταριών: Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης της μπαταρίας.
Οθόνη LCD: 7,5 cm (τύπος 3.0) TFT
Προσέξτε να
μην
σας
πέσειστην
κάτω
τοΕυρώπη
πακέτο
μπαταριών.
Για τους
πελάτες
Συνολικός
αριθμός
κουκκίδων:
460.800
κουκκίδες
Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες της ΕΕ
[Τροφοδοσία,
γενικά]
Κατασκευαστής:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Ρύθμιση Sony
τουCorporation,
ρολογιού
Για
συμμόρφωση
προϊόντων
της ΕΕ: Sony Deutschland
GmbH,
Hedelfinger
Τροφοδοσία:
Πακέτο
επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
NP-BX1,
3,6 V Strasse 61,
70327 Stuttgart,Προσαρμογέας
Γερμανία
τροφοδοτικού AC-UB10C, 5 V
ON/OFF
(Λειτουργία)
Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη λήψη):
Περίπου
1,5 W
Ειδοποίηση
Θερμοκρασία
°C έως 40 °C (32 °F έως
104 °F)διακοπή (αστοχία) της
Εάν
ο στατικός λειτουργίας:
ηλεκτρισμός ή0ηλεκτρομαγνητισμός
προκαλεί
Επιλογή
Θερμοκρασία
αποθήκευσης:
–20
°C έως
+60
°C τους,
(–4 °Fεπανεκκινήστε
έως +140
°F) τηνστοιχείων:
μεταφοράς
δεδομένων
σε κάποιο
σημείο
της
ροής
εφαρμογή
Κουμπί
ελέγχου (USB///
Διαστάσεις (συμβατές
με τοξανά
πρότυπο
CIPA):επικοινωνίας
ή αποσυνδέστε
και συνδέστε
το καλώδιο
κ.λπ.).
Ορισμός
επιλογής: από

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια
που προβλέπονται
Μάζα
(συμβατή
μεηλεκτρομαγνητικής
το πρότυπο CIPA) (συμπεριλαμβανομένου
τουμεπακέτου
μπαταριών
τον
κανονισμό
περί
συμβατότητας (EMC) σχετικά
τη χρήση
καλωδίων
NP-BX1, μέσα
Memory
Stick PRO
σύνδεσης
μήκους
μικρότερου
των 3Duo):
μέτρων (9,8 πόδια).
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (5 1/8 ίντσες × 3 3/4 ίντσες × 4 7/8 ίντσες) (Π/Υ/Β)
Περίπου 655 g (1 lb 7,1 oz)
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την
Μικρόφωνο: Μονοφωνικό
εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.
Ηχείο: Μονοφωνικό
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και χρησιμοποιημένου
Εκτύπωση Exif:
Συμβατή
ηλεκτρικού
και το
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
(ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PRINT
Image Matching
III: Συμβατή
Πατήστε
κουμπί
ON/OFF
(Λειτουργία).
1Προσαρμογέας
και
σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες
ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)
τροφοδοτικού
ACμεAC-UB10C
Απαιτήσεις
ισχύος:
100 V έως 240
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Επιλέξτε
τηACγλώσσα
πουV, θέλετε.
2
Τάση εξόδου: 5 V DC, 0,5 A
Θερμοκρασία
λειτουργίας:
0 °C έως 40 τοποθεσία
°C (32 °F έως 104που
°F) θέλετε,
Επιλέξτε
τη γεωγραφική
3
Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 °C έως +60 °C (–4 °F έως +140 °F)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την μπαταρία ως
κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται νατις
χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό
ένα χημικό
σύμβολο.
ακολουθώντας
οδηγίες της
οθόνηςμεκαι,
κατόπιν,
Διαστάσεις: Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται,
πατήστε

στο
κουμπί
ελέγχου.
εάν η
μπαταρία
από
μόλυβδο.
Με τη
Περίπου
50περιέχει
mm × 22περισσότερο
mm × 54 mm
(20,0005%
ίντσες × υδράργυρο
7/8 ίντσες ×ή 20,004%
1/4 ίντσες)
(Π/Υ/Β)
διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και των μπαταριών, συμβάλλετε
Ορίστε
τις
ρυθμίσεις
[Date
&
Time
Format]
(Μορφή
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
NP-BX1
ανθρώπινη
υγεία, οι οποίες
διαφορετική
περίπτωση
θα μπορούσαν
να προκληθούν
από
ημερομηνίας
& σε
ώρας),
[Summer
Time]
(Θερινή
ώρα)
Τύπος
μπαταρίας:
Μπαταρία
την
ακατάλληλη
διαχείριση
της λιθίου-ιόντος
απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών
και [Date
&
Time]
(Ημερομηνία
&
ώρα)
και
πατήστε
[OK].
Μέγιστη
τάση:
4,2
V
DC
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Ονομαστική
τάση:
3,6 V DC
Στην
περίπτωση
προϊόντων
τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
Ακολουθήστε
τις
οδηγίες
οθόνης.
Μέγιστη
τάση
φόρτισης:
4,2
V
DC με μιατης
δεδομένων
απαιτούν
μόνιμη
σύνδεση
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
Μέγιστο
φόρτισης:
1,89από
A εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
πρέπει
ναρεύμα
αντικαθίσταται
μόνο
της
σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
Χωρητικότητα:
Για4,5
ναWhρυθμίστε
ξανά την ημερομηνία και την ώρα
παραδώστε
τα προϊόντα
(1240
mAh) στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο
σημείο
συλλογής
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Για τις
Επιλέξτε
MENU για
 την ανακύκλωση
(Ρυθμίσεις) ηλεκτρικού

(Ρυθμίσεις
ρολογιού)

μπαταρίες
άλλου
τύπου,
ανατρέξτε
στην
ενότητα
σχετικά
μεσε
τη
διαδικασία
ασφαλούς
[Date & Time Setting]
(Ρύθμιση
ημερομηνίας
& ώρας)
για
να ανοίξετε
Η σχεδίαση
και τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά
υπόκεινται
αλλαγές
χωρίς
αφαίρεσης
της μπαταρίας
από και
το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
προειδοποίηση.
την οθόνη ρύθμισης
ώρας
ημερομηνίας.
συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
4
5
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Αρχείο
κατόχου
Ευρωπαϊκή
Εγγύηση Sony
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Αγαπητέ
πελάτη,
Λήψη στατικών
Καταγράψτε
τον σειριακόεικόνων/ταινιών
αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη �ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν
Ανατρέχετε
σε(επισκευή)
αυτούς
κάθε ναφορά
που
σας �ρειαστεί σέρ�ις
κατά τητους
διάρκειααριθμούς
της εγγύησης, παρακαλείστε
επικ�ινωνήστε
µε τ�επικοινωνείτε
κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ έναμε
µέλ�ςτην
τ�υ δικτύ�υ µας
W:
σμίκρυνση
�ωρών π�υ ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις της
(ASN) της
Ευρωπαϊκής
�ικ�ν�µικής
�ώνης
(Ε��) ή και
αντιπροσωπεία
Sony
σχετικά
με
αυτό
τοάλλων
προϊόν.
αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπ�ρείτεT:ναμεγέθυνση
�ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη
τ�υ δικτύ�υκλείστρου
µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς,
Κουμπί
Αρ.στ�υς
μοντέλου
DSC-H400
καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων
µας και στις ιστ�σελίδες µας.
να απ��ύγετε
κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή
Αρ.Για
σειράς
______________________________
σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Αρ. μοντέλου AC-UB10C
Η Εγγύησή Σας
Αρ.Ησειράς
______________________________
παρ�ύσα εγγύηση
ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα �υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης.
MOVIE
Επιλογέας
Με την παρ�ύσα,
η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ
απ� την ηµερ�µηνία
της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’
λειτουργίας
αυτήν την Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
ΓιαΕάν,
ναεντ�ς
μειώσετε
τον
κίνδυνο
πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας,
της:περι�δ�υ
εγγύησης,
απ�δει�θεί
ελαττωµατικ�
τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία
της αρ�ικής αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Ευφυές
Sony
ή ένα
µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ
Ε��υσι�δ�τηµένωνσε
Σέρ�ις
ASN της Περι��ής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
αυτόματο
μην εκθέτετε
τη
μονάδα
βροχή
ή
υγρασία.
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ
: Λειτουργία
εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα
ταινίαςπρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές
δυνάµει της παρ�ύσας
εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ� τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της
Λήψη
στατικών
εικόνων
ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα
πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ� αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς
αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ςμέχρι
έ�ει αλλ�ιωθεί,τη
διαγρα�εί,
α�αιρεθεί ήγια
καταστείνα
δυσανάγνωστ�ς.
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν �το
τύπ�ς τ�υ
Πατήστε
κουμπί
κλείστρου
μέση
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια / διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε
εστιάσετε.
πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς
Πατήστε
το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να
τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. τραβήξετε
Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα ε�ής:
μια
φωτογραφία.
Εάν nτο
σχήμα
τουκαι
βύσματος
δεν ταιριάζει
πρίζα,
χρησιμοποιήστε
προσαρμογέα
Περι�δική
συντήρηση
επισκευή ή αντικατάσταση
ε�αρτηµάτωνστην
ως απ�τέλεσµα
�υσι�λ�γικής
�θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά
µέρη για τα �π�ία
περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες
κατάλληλης
διαμόρφωσης
γιαπρ��λέπεται
την πρίζα.
Λήψη
ταινιών
µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
Πατήστε
το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει
τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
Πακέτο‚ μπαταριών
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
η εγγραφή.
Εάν δεν
το
χειριστείτε
σωστά,
τοµεπακέτο
μπαταριών
μπορεί
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
σύµ�ωνα
τις �δηγίες σωστής
συντήρησης της
Sony να εκραγεί, να προκαλέσει
εγκατάσταση
ή �ρήση
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
µε τρ�π� µη σύµ�ων�
µε τιςτις
τε�νικές
πρ�διαγρα�ές προφυλάξεις.
και τα πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ
φωτιά ή ‚ακόμα
και
χημικά
εγκαύματα.
Τηρείτε
ακόλουθες
έ�ει εγκατασταθεί
και �ρησιµ�π�ιείται
τ� πρ�ϊ�ν.
το
κουμπί
MOVIE (Ταινία) για να σταματήσει
 ΜηνΠατήστε
αποσυναρμολογείτε.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
 Μηνη εγγραφή.
συνθλίβετε
και μηντων
εκθέτετε
τοταπακέτο
μπαταριών
κραδασμούς
ή έντονες
πιέσεις,
o Την
κατάσταση ή τα ελαττώµατα
συστηµάτων µε
�π�ία �ρησιµ�π�ιείται
ή στα �π�ίασε
ενσωµατώνεται
τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς
απ� άλλα πρ�ϊ�ντα
της Sony
σ�εδιασµένα γιατο,
να �ρησιµ�π�ι�ύνται
τ� ενκάτω
λ�γω πρ�ϊ�ν.
όπωςειδικά
χτυπώντας
ρίχνοντάςµετο
ή πατώντας επάνω του.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ�
 Μην βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
τη Sony.
με τους
ακροδέκτες
της μπαταρίας.
απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.
o Επισκευή
ή επι�ειρηθείσα επισκευή
ή πρ�σαρµ�γές
�ωρίς την
πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση
Sony,°Cστις(140
�π�ίες°F)
συµπεριλαµ�άν�νται:
 Μηνo Ρυθµίσεις
εκθέτετε
σε υψηλή
θερμοκρασία
άνω τωντης60
όπως σε άμεσο ηλιακό φως
η ανα�άθµιση
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές
τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
ή μέσα‚σε
αυτοκίνητο
σταθμευμένο
στονήήλιο.
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε
W: σμίκρυνση
 Μην αποτεφρώνετε
ή πρ�ϊ�ν
απορρίπτετε
στη
φωτιά. ειδικά.
�ώρες για τις �π�ίες τ�
δεν εί�ε σ�εδιαστεί
και κατασκευαστεί
o Αµέλεια.

o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα, ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή
 Φροντίζετε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο φορτιστή
εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία, ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
μπαταρίας
φορτίσει το πακέτο μπαταριών.
επιδράσεων.Sony ή συσκευή που μπορεί να
Επιλογή εικόνων:
Κουμπί
ελέγχου
 Φυλάσσετε
το πακέτο
μπαταριών
μακριά
μικρά
παιδιά.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση
καλύπτει µ�ν�
τα υλικά µέρη τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς.από
∆εν καλύπτει
τ� λ�γισµικ�
(είτε της Sony,
είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί�
 (επόμενο)/
 Διατηρείτε
το πακέτο
στεγνό.
παρέ�εται ή πρ�κειται
να ισ�ύσειμπαταριών
µια άδεια �ρήσης απ�
τ�ν τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
 (προηγούμενο)
 ΝαΕ�αιρέσεις
αντικαθιστάτε
και περι�ρισµ�ί μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμου τύπου πακέτο μπαταριών, που συνιστάται
 α��ρά την π�ι�τητα, την
ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν
Με ε�αίρεση
των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υΟρισμός:
από
τη Sony.
επίδ�ση, την ακρί�εια,
την α�ι�πιστία,
την καταλληλ�τητα τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς04/12/2012
ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ
παρέ�εται
τ�1πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν
14x20.5
1page:EΓΓYHΣH
ΣONY
3:28
ΜΜή συν�δεύει
Page
 EGGYHSH
Ναη απορρίπτετε
άμεσα
τα
χρησιμοποιημένα
πακέτα
μπαταριών,
όπως
περιγράφεται
στις π�υ
ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή της µ�ν� στη µέγιστη έκταση
οδηγίες.
επιτρέπει η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη
(Αναπαραγωγή)
διάρκεια ισ�ύ�ς της παρ�ύσας εγγύησης.
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού
AC
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε(Διαγραφή)
την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες
Όταν
τον για
προσαρμογέα
χρησιμοποιείτε
κοντινή
πρίζα.
εγγύηση,
συµπεριλαµ�αν�µένων
τηςχρησιμοποιείτε
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται
�π�ιαδήπ�τε απώλεια ήτροφοδοτικού
�ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε ταAC,
πρ�ϊ�ντα,
τ� σέρ�ις, την παρ�ύσατην
– των �ικ�ν�µικώντον
και άυλων
απωλειών – τ�υ τιµήµατ�ς
π�υ κατα�λήθηκε AC
για την
αγ�ράτην
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
της απώλειας εάν
κερδών,παρατηρηθεί
εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων,
Αποσυνδέετε
προσαρμογέα
τροφοδοτικού
από
πρίζα –αμέσως,
απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων – της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
οποιαδήποτε
δυσλειτουργία
κατά τη χρήση
της συσκευής.
Πατήστε
τοσε:κουμπί
(Αναπαραγωγή).
αυτή
η απώλεια ή �ηµία α��ρά
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ�
�ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της
εργασίας.
Για να
επιλέξετε την επόμενη/προηγούμενη εικόνα
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
Ειδοποίηση
τους
πελάτες
στις
χώρες
που
εφαρμόζουν
τις
ή
o �ηµιά ή μια
απώλειαγια
λ�γισµικών
πρ�γραµµάτων
ή α�αιρ�ύµενων
µέσων
απ�θήκευσης
δεδ�µένων
Επιλέξτε
εικόνα
πατώντας

(επόμενο)/
(προηγούμενο)
στοοδηγίες
κουμπί της ΕΕ
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύςSony
ή άλλες Corporation,
αιτίες.
Κατασκευαστής:
1-7-1
Konan
Minato-ku
Tokyo, 108-0075
ελέγχου. Πατήστε
 στο κέντρο
του
κουμπιού
ελέγχου
για την Ιαπωνία
προβολή μιας
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για
απώλειες και �ηµιές,
σε �ιεσδήπ�τε γενικές
αρ�ές δικαί�υ,
συµπεριλαµ�αν�µένης
Για συμμόρφωση
προϊόντων
της π�υ
ΕΕ:υπ�κεινται
Sony Deutschland
GmbH,
Hedelfinger
Strasseτης
61,αµέλειας ή άλλων
ταινίας.
αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN
70327 Stuttgart,
Γερμανία
έ�ει ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
ή περι�ρί�ει
αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη
µέτρ� π�υ
η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει
Ειδοποίηση
ΓιαΣτ�να
διαγράψετε
μια
εικόνα
π�υ της επιτρέπει
η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία.
Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν
την διακοπή
ε�αίρεση ή τ�ν (αστοχία)
περι�ρισµ� �ηµιών
π�υ ��είλ�νται σε
Εάν έκταση
ο στατικός
ηλεκτρισμός
ή ηλεκτρομαγνητισμός
προκαλεί
της
αµέλεια,
σε
�αριά
αµέλεια,
σε
εκ
πρ�θέσεως
παράπτωµα,
σε
δ�λ�
και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση,
 Πατήστε
το κουμπί
(Διαγραφή).
μεταφοράς
σε κάποιο
σημείο
της ωστ�σ�
ροήςαντους,
επανεκκινήστε
την
εφαρμογή
δεν υπερ�αίνειδεδομένων
την τιµή π�υ κατα�λήθηκε
για την αγ�ρά
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς,
η ισ�ύ�υσα
ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν�
περι�ρισµ�ύς
ευθυνών υψηλ�τερ�υ
 Επιλέξτε
Image] (Αυτή
η καλώδιο
εικόνα) επικοινωνίας
με το  στο(USB
κουμπί
ελέγχου και,
�αθµ�ύ, θα ισ�ύ�υν[This
�ικαι
τελευταί�ι.
ή αποσυνδέστε
συνδέστε
ξανά το
κ.λπ.).
στη συνέχεια,
πατήστε
Τα το
επι�υλασσ�µενα
σας .
Αυτό
προϊόν ν�µιµα
έχειδικαιώµατά
δοκιμαστεί
και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται από
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να
τον παρα�λάπτ�νται
κανονισμό
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας
(EMC)
με τη χρήση
δικαιώµατά
τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την ισ�ύ�υσα
εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά
µε τηνσχετικά
πώληση καταναλωτικών
πρ�ϊ�ντων. Ηκαλωδίων
παρ�ύσα εγγύηση
τα περί
δεν θίγει ταμήκους
ν�µιµα δικαιώµατα
π�υ ενδε��µένως
να έ�ετε,
�ύτε εκείνα(9,8
π�υ δεν
µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των
σύνδεσης
μικρότερου
των
3 μέτρων
πόδια).
πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν την
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
εικόνα
και τον ήχο18-20
αυτής της μονάδας.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου
151 25 Μαρ�ύσι
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου
Αναπαραγωγή εικόνων
Τµήµα Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
ηλεκτρικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
που έχετε
εισαγάγειΈνωση
00800 4412 1496 (γιακαι
κλήσειςηλεκτρονικού
απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
από τη φωτογραφική
1980άλλες
703 (για κλήσεις
απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
και211σε
ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
μηχανή σας.
800 91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την μπαταρία ή τη συσκευασία
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την μπαταρία ως
www.sony.gr
κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
Εισαγωγή
από τη σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
ενδέχεται ναεικόνων
χρησιμοποιείται
Τα χημικά σύμβολα
του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται,
φωτογραφική
μηχανή
εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη
Σε υπολογιστές
Windows, αυτών
μπορείτε
να
διασφάλιση
της σωστής απόρριψης
των προϊόντων
και Κοινοποίηση
των μπαταριών,
συμβάλλετε
εικόνων
χρησιμοποιήσετε
τιςαρνητικών
ακόλουθες
λειτουργίες.
στην αποτροπή
ενδεχόμενων
επιπτώσεων
προς το στο
περιβάλλον
και την
PlayMemories
™
Online να προκληθούν από
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των
δεδομένωνΠροβολή
απαιτούν μόνιμη σύνδεση
με μια εικόνων
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
Αποστολή
πρέπει ναεικόνων
αντικαθίσταται
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
σε υπηρεσίες
στο μόνο από
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
δικτύου
Ημερολόγιο
παραδώστε τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες
άλλου
τύπου, στο
ανατρέξτε
στην ενότητα
με τη διαδικασία
 Απαιτείται
σύνδεση
Διαδίκτυο
για να σχετικά
χρησιμοποιήσετε
το ασφαλούς
αφαίρεσης
της μπαταρίαςήαπό
το προϊόν.
Παραδώστε
την μπαταρία
στο κατάλληλο
σημείο
PlayMemories Online
άλλες
υπηρεσίες
δικτύου.
Το PlayMemories
Online
συλλογής
την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων
Για λεπτομερείς
πληροφορίες
ή άλλεςγια
υπηρεσίες
δικτύου
μπορεί να μηνμπαταριών.
είναι διαθέσιμες
σε ορισμένες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
χώρες ή περιοχές.
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
Λήψ
Μπορ
διεύθ
 Για
λ
επισ
http:
Συνι
Μπορ
λογισ
www.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
1 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ
ΓΙΑ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
2
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σημ
μηχ
Σχετικ
Μην α
τη μετ
ή να π
Σχετικ
Εάν ει
βάσης
χρησιμ
Μπορε
λειτου
όλες τ
στη συ
ΠΡΟΣΟΧΗ
1
2
Σημει
Προβολή εικόνων
Για ν
χρησ
κάρτ
μηχα
εγγεγ
αποκ
των σ
 Πριν
ότι η
 Η φω
ή το  Αποφ
στο ε
Σε ορ
 Μη σ
έντον
 Μην
έντον
η δυν
 Η χρ
προκ
 Μην
δυσλ
μέσα
 Καθα
επιφ
να κα
για ν

1
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Σχετικ
Η φωτ
συνεχ
Δυνατότητες του PlayMemories Home™
DSC-H400
4-533-868-11(1) (EL)
Σχετικ
Ανάλο
η εγγρ
η φωτ
ένα μή
κάνετε
απενε
όσο κα
ψυχρα
ξανά α
Προει
FEDON
ADVERTISING
D.T.P. FEDON
MON. E.Π.E.
ς
Λήψη του PlayMemories Home
FEDON adv. ✆ 210-6109979
α
EGGYHSH 14x20.5 2pages_Layout 1 08/11/2012 2:58 ΜΜ Page 1
Τηλεοπ
προστ
Η μη ε
τις δια
Καμία
Η Sony
εγγεγρ
μηχαν
Σχετικ
Εάν η
ενδέχε
μηχαν
φωτογ
Download PDF

advertising