Sony | DSC-RX100M4 | Sony DSC-RX100M4 RX100 IV - Για απόλυτη ταχύτητα, με αισθητήρα Stacked CMOS τύπου 1.0 με προσαρτημένη μνήμη Οδηγίες χρήσης

4-574-160-11(1) (EL)
Ψηφιακή Φωτογραφική
Μηχανή
Εγχειρίδιο χρήσης
«Οδηγός βοήθειας»
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)
Ανατρέξτε στο «Οδηγός βοήθειας»
για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με
τις λειτουργίες της φωτογραφικής
μηχανής.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
DSC-RX100M4
Ελληνικά
Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή
(«Οδηγός βοήθειας»)
Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
Μπορείτε να διαβάσετε τον «Οδηγός βοήθειας» στον
υπολογιστή ή το smartphone σας.
Ανατρέχετε σε αυτόν, για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με
τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
Προβολή του Οδηγού
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο οδηγό
βοήθειας.
Fn (Λειτουργία)
MENU
C/
(Διαγραφή)
Οδηγός εντός φωτογραφικής μηχανής
Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει επεξηγήσεις για τα στοιχεία MENU/Fn
(Λειτουργία) και τις τιμές ρύθμισης.
1 Πατήστε το κουμπί MENU ή το κουμπί Fn (Λειτουργία).
2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί
C/ (Διαγραφή).
EL
2
Αρχείο ιδιοκτήτη
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε τον
σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς
σε κάθε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το
προϊόν.
Αρ. μοντέλου WW481040 (DSC-RX100M4)
Αρ. σειράς _____________________________
Αρ. μοντέλου AC-UB10C/AC-UB10D
Αρ. σειράς _____________________________
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Εάν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει στην πρίζα, χρησιμοποιήστε προσάρτημα
προσαρμογέα βύσματος κατάλληλης διαμόρφωσης για την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
[ Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, το πακέτο μπαταριών μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει
φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε.
• Μη συνθλίβετε και μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς ή έντονες πιέσεις,
όπως να το χτυπάτε, να το ρίχνετε κάτω ή να πατάτε επάνω του.
• Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή
με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία άνω των 60 °C όπως σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα
σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.
• Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε στη φωτιά.
• Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίου-ιόντος που είναι κατεστραμμένες ή έχουν διαρροή.
EL
3
• Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο φορτιστή
μπαταρίας Sony ή συσκευή που μπορεί να φορτίσει το πακέτο μπαταριών.
• Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών στεγνό.
• Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο ή ισοδύναμου τύπου πακέτο μπαταριών,
που συνιστάται από τη Sony.
• Να απορρίπτετε άμεσα τα χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών, όπως περιγράφεται
στις οδηγίες.
[ Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε μια κοντινή
πρίζα. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την πρίζα αμέσως, εάν
παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση της συσκευής.
[ Ειδοποίηση για τους πελάτες στις χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες
της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Γερμανία
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
[ Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή (αστοχία)
της μεταφοράς δεδομένων σε κάποιο σημείο της ροής τους, επανεκκινήστε την εφαρμογή
ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που προβλέπονται
από τον κανονισμό περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) σχετικά με τη χρήση
καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να επηρεάσουν
την εικόνα και τον ήχο αυτής της μονάδας.
EL
4
[ Απόρριψη παλαιών μπαταριών και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, την μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την
μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες,
το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα
χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του
μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής
απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη
διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών
πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας
των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα
σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε
τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.
EL
5
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων
Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.
• Φωτογραφική μηχανή (1)
• Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
• Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)
• Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
(δεν παρέχεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά) (1)
• Λουρί καρπού (1)
• Προσαρμογέας λουριού (2)
(Οι προσαρμογείς λουριού χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση του ιμάντα ώμου
(πωλείται χωριστά), όπως απεικονίζεται.)
• Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)
• Οδηγός σύνδεσης Wi­Fi /One-touch (Με ένα άγγιγμα) (NFC) (1)
Αυτός ο οδηγός εξηγεί τις λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση Wi­Fi.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις λειτουργίες Wi-Fi/λειτουργίες
«Με ένα άγγιγμα» (NFC), ανατρέξτε στον «Οδηγό Σύνδεσης Wi-Fi/
Οδηγό με ένα άγγιγμα (NFC)» (παρέχεται) ή στον «Οδηγός βοήθειας»
(σελίδα 2).
Για τη ρύθμιση της γλώσσας
Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης προτού χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή, εάν είναι απαραίτητο (σελίδα 16).
EL
6
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
A Κουμπί ON/OFF (λειτουργίας)
B Λαμπάκι Ισχύος/Φόρτισης
C Κουμπί κλείστρου
D Επιλογέας λειτουργίας
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E Για λήψη: Μοχλός W/T (ζουμ)
Για προβολή:
Μοχλός
(Δείκτης)/Μοχλός ζουμ
αναπαραγωγής
F Λυχνία χρονοδιακόπτη/
Φωτισμός AF
G Φλας
• Μην καλύπτετε το φλας
με το δάκτυλό σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε το φλας,
σύρετε τον διακόπτη
(εμφάνιση φλας). Εάν δεν
χρησιμοποιείτε το φλας,
πατήστε το με το χέρι.
H Μοχλός ρυθμιστικού διόπτρας
EL
7
I Εικονοσκόπιο
R Οθόνη
• Μπορείτε να προσαρμόσετε
την οθόνη σε μια βολική γωνία
προβολής και να κάνετε λήψη
από οποιαδήποτε θέση.
• Όταν χρησιμοποιείτε το
εικονοσκόπιο, σύρετε προς
τα κάτω τον διακόπτη
εμφάνισης εικονοσκοπίου (1),
έπειτα τραβήξτε προς τα έξω
το προσοφθάλμιο από
το εικονοσκόπιο έως ότου
κουμπώσει (2).
• Όταν κοιτάτε μέσα στο
εικονοσκόπιο, ενεργοποιείται
η λειτουργία εικονοσκοπίου και
όταν απομακρύνετε το πρόσωπό
σας από το εικονοσκόπιο,
η λειτουργία προβολής
επιστρέφει στη λειτουργία
οθόνης.
J Μικρόφωνο
K Διακόπτης εμφάνισης
εικονοσκοπίου
L Γάντζος για το λουρί
M
(Σήμα N)
• Αγγίξτε το σήμα όταν συνδέετε
τη φωτογραφική μηχανή με
smartphone που διαθέτει
τη λειτουργία NFC.
• Το NFC (Near Field
Communication) είναι ένα
διεθνές πρότυπο τεχνολογίας
ασύρματης επικοινωνίας μικρής
εμβέλειας.
EL
8
N Δακτύλιος ελέγχου
O Φακός
P Αισθητήρας οφθαλμών
Q Διακόπτης (εμφάνιση φλας)
S Για λήψη: Κουμπί Fn (Λειτουργία)
Για προβολή: Κουμπί
(Send to
Smartphone)
T Κουμπί MOVIE (Ταινία)
U Τερματικό Multi/Micro USB
• Υποστηρίζει συσκευή συμβατή
με micro USB.
V Υποδοχή micro HDMI
W Κουμπί MENU
X Κεραία Wi­Fi (ενσωματωμένη)
Y Τροχός ελέγχου
wh Κουμπί
(Αναπαραγωγή)
wj Κουμπί C/ (Προσαρμογή/
Διαγραφή)
wk Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
wl Μοχλός ασφάλισης μπαταρίας
e; Οπή υποδοχής τριπόδου
• Χρησιμοποιείτε τρίποδο με βίδα
μήκους μικρότερου από 5,5 mm.
Διαφορετικά, η ασφάλεια της
φωτογραφικής μηχανής δεν είναι
εγγυημένη και μπορεί να
προκληθούν ζημιές.
ea Λυχνία πρόσβασης
es Υποδοχή κάρτας μνήμης
ed Καπάκι Μπαταρίας/Κάρτας
μνήμης
ef Ηχείο
Τοποθέτηση του πακέτου μπαταριών
Μοχλός ασφάλισης μπαταρίας
1
2
Ανοίξτε το κάλυμμα.
Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών.
• Ενώ πατάτε το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας, εισαγάγετε
το πακέτο μπαταριών όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε
ότι ο μοχλός κλειδώματος της μπαταρίας έχει κλειδώσει μετά
την τοποθέτηση της μπαταρίας.
• Αν κλείσετε το κάλυμμα χωρίς να έχετε τοποθετήσει σωστά την
μπαταρία μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη φωτογραφική μηχανή.
EL
9
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
και τον Καναδά
Καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος)
Για τους πελάτες σε χώρες/περιοχές
εκτός Η.Π.Α. και Καναδά
1
2
EL
10
Λαμπάκι Ισχύος/Φόρτισης
Αναμμένο: Φόρτιση
Όχι: Η φόρτιση έχει
ολοκληρωθεί
Αναβοσβήνει:
Σφάλμα φόρτισης
ή προσωρινή διακοπή
της φόρτισης λόγω του
ότι η θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής
είναι εκτός του πεδίου
φυσιολογικών τιμών
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας
το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.
Το λαμπάκι ισχύος/φόρτισης ανάβει πορτοκαλί και ξεκινά η φόρτιση.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας.
• Μπορείτε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών ακόμα κι αν είναι
μισοφορτισμένο.
• Όταν αναβοσβήνει το λαμπάκι ισχύος/φόρτισης και η φόρτιση δεν έχει
τελειώσει, αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε το πακέτο μπαταριών.
Σημειώσεις
• Εάν το λαμπάκι ισχύος/φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όταν
ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι στην πρίζα, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει
διακοπεί προσωρινά, διότι η θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους φυσιολογικών
τιμών. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων, η φόρτιση
συνεχίζεται. Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος μεταξύ 10°C έως 30°C.
• Το πακέτο μπαταριών μπορεί να μη φορτίζει σωστά, αν το τμήμα του ακροδέκτη
της μπαταρίας είναι λερωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, σκουπίστε απαλά την
μπαταρία με ένα μαλακό πανί ή μπατονέτα για να καθαρίσετε το τμήμα του
ακροδέκτη της μπαταρίας.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στην πιο κοντινή
πρίζα. Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση του
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού
AC από την πρίζα αμέσως, προκειμένου να διακόψετε τη σύνδεση με την πηγή
τροφοδοσίας.
• Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού
AC από την πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony,
καλώδιο micro USB (παρέχεται) και προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται).
• Ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC AC-UD11 (πωλείται χωριστά) ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμος σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
x Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση)
Ο χρόνος φόρτισης μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται)
είναι περίπου 230 λεπτά. Η λυχνία τροφοδοσίας/φόρτισης ανάβει κι έπειτα
απενεργοποιείται αμέσως όταν το πακέτο μπαταριών φορτιστεί πλήρως.
Σημειώσεις
• Ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται παραπάνω ισχύει κατά τη φόρτιση ενός
πλήρως εξαντλημένου πακέτου μπαταριών σε θερμοκρασία 25 °C. Η φόρτιση
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την
περίπτωση.
EL
11
x Φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική
μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB. Συνδέστε
τη φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή με τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη.
Μέσω υποδοχής USB
Σημειώσεις
• Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή που
δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία του φορητού
υπολογιστή εξαντλείται. Μη συνεχίσετε τη φόρτιση για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα.
• Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν
πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση
του υπολογιστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της φωτογραφικής
μηχανής. Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή, πριν από
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.
• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη φόρτιση μέσω υπολογιστών προσαρμοσμένης
κατασκευής ή τροποποιημένων υπολογιστών.
EL
12
x Διάρκεια μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορούν
να εγγραφούν και να αναπαραχθούν.
Λήψη (ακίνητες
εικόνες)
Κανονική
λήψη ταινίας
Συνεχής
λήψη ταινίας
Διάρκεια μπαταρίας
Αριθμός εικόνων
—
Περίπου 280 εικόνες
Εικονοσκόπιο
—
Περίπου 230 εικόνες
Οθόνη
Περίπου 45 λεπτά
—
Εικονοσκόπιο
Περίπου 45 λεπτά
—
Οθόνη
Περίπου 80 λεπτά
—
Οθόνη
Εικονοσκόπιο
Προβολή (ακίνητες εικόνες)
Περίπου 85 λεπτά
—
Περίπου 200 λεπτά
Περίπου 4000 εικόνες
Σημειώσεις
• Οι παραπάνω αριθμοί εικόνων ισχύουν όταν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως
φορτισμένο. Ο αριθμός των εικόνων μπορεί να είναι μικρότερος, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
• Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν ισχύει για λήψη υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:
– Χρήση μέσων του Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (πωλείται χωριστά)
– Το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.
– Το [Display Quality] έχει τεθεί στο [Standard]
• Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο «Λήψη (ακίνητες εικόνες)» βασίζεται στο πρότυπο
CIPA και ισχύει για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Η ρύθμιση DISP έχει οριστεί σε [Display All Info.].
– Γίνεται λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα.
– Το ζουμ μεταβαίνει εναλλάξ από το άκρο W στο άκρο T.
– Το φλας ανάβει μία φορά κάθε δύο λήψεις.
– Η μηχανή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται άπαξ κάθε δέκα φορές.
• Οι αριθμοί των λεπτών για τη λήψη ταινίας βασίζονται στο πρότυπο CIPA
και ισχύουν για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Κανονική λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στην
επανειλημμένη εναλλαγή μεταξύ έναρξης/διακοπής λήψης, ζουμ,
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κ.λπ.
– Συνεχής λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στη συνεχή λήψη
μέχρι να συμπληρωθεί το όριο (29 λεπτά) και, κατόπιν, στη συνέχιση της λήψης,
πατώντας ξανά το κουμπί MOVIE. Άλλες λειτουργίες, όπως το ζουμ, δεν
χρησιμοποιούνται.
EL
13
x Τροφοδοσία
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται)
για να τροφοδοτήσετε στη διάρκεια της λήψης ή της αναπαραγωγής εικόνων,
μειώνοντας την κατανάλωση του πακέτου μπαταριών.
Σημειώσεις
• Η φωτογραφική μηχανή δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε ένα επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στη φωτογραφική
μηχανή.
• Εάν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ παρέχεται τροφοδοσία από
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο (
) εμφανίζεται στην οθόνη.
• Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ γίνεται τροφοδοσία από πρίζα. Αν
αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών, η φωτογραφική μηχανή θα απενεργοποιηθεί.
• Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ η λυχνία πρόσβασης (σελίδα 8) είναι
αναμμένη. Τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφούν.
• Όσο η τροφοδοσία είναι ενεργή, το πακέτο μπαταριών δεν θα φορτίζεται ακόμα κι εάν
η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
• Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παρέχεται τροφοδοσία από την μπαταρία
συμπληρωματικά ακόμα κι εάν χρησιμοποιείτε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
• Ενώ η τροφοδοσία παρέχεται μέσω σύνδεσης USB, η θερμοκρασία μέσα στη
φωτογραφική μηχανή θα ανέβει και ο χρόνος συνεχόμενης εγγραφής μπορεί
να μειωθεί.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη
γωνία είναι στη σωστή πλευρά.
1
2
EL
14
3
Ανοίξτε το κάλυμμα.
Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.
• Με την κομμένη γωνία προς την πλευρά που φαίνεται στο σχέδιο,
εισαγάγετε την κάρτα μνήμης έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
Κλείστε το κάλυμμα.
x Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Κάρτα μνήμης
Memory Stick PRO Duo
Για
ακίνητες
εικόνες
Για ταινίες
MP4
AVCHD
XAVC S
(Mark2
μόνο)
(Mark2
μόνο)
—
Memory Stick PRO-HG
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Κάρτα μνήμης SD
—
(Mark2
μόνο)
(Mark2
μόνο)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Κάρτα μνήμης SDHC
Κάρτα μνήμης SDXC
Κάρτα μνήμης microSD
Κάρτα μνήμης microSDHC
Κάρτα μνήμης microSDXC
*1
*2
—
—
*2
—
*2
Κατηγορία ταχύτητας SD 4:
ή ταχύτερη, ή Κατηγορία ταχύτητας
UHS 1:
ή ταχύτερη
Κάρτες μνήμης που πληρούν όλες τις ακόλουθες συνθήκες:
– Χωρητικότητα 64 GB ή περισσότερα
– Κατηγορία ταχύτητας SD 10:
, ή Κατηγορία ταχύτητας UHS 1:
ή ταχύτερη
Όταν εγγράφετε στα 100 Mbps ή περισσότερα, Κατηγορία ταχύτητας UHS 3:
απαιτείται.
• Για λεπτομέρειες για τον αριθμό εγγράψιμων ακίνητων εικόνων και εγγράψιμη
διάρκεια ταινιών, ανατρέξτε στις σελίδες 32 έως 33. Ελέγξτε τους πίνακες για
να επιλέξετε μια κάρτα μνήμης με την επιθυμητή χωρητικότητα.
Σημειώσεις
• Δεν εγγυόμαστε ότι όλες οι κάρτες μνήμης θα λειτουργούν σωστά. Για κάρτες
μνήμης κατασκευασμένες από άλλους κατασκευαστές εκτός της Sony,
συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των προϊόντων.
• Όταν χρησιμοποιείτε Μέσο Memory Stick Micro ή κάρτες μνήμης microSD
με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να τις χρησιμοποιείτε με τον
κατάλληλο προσαρμογέα.
EL
15
x Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης/το πακέτο
μπαταριών
Κάρτα μνήμης: Σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά για να
την εξαγάγετε.
Πακέτο μπαταριών: Σύρετε το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας.
Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.
Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα μνήμης/το πακέτο μπαταριών όταν η λυχνία
πρόσβασης (σελίδα 8) είναι αναμμένη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.
Ρύθμιση γλώσσας και του ρολογιού
Λαμπάκι Ισχύος/Φόρτισης (πράσινο)
ON/OFF (Λειτουργία)
Τροχός ελέγχου
Επιλέξτε τα στοιχεία: v/V/b/B
Ορίστε την αριθμητική τιμή
ημερομηνίας και ώρας: v/V/ /
Ορίστε: z
1
EL
16
2
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).
Η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε
για πρώτη φορά τη φωτογραφική μηχανή.
• Μπορεί να χρειαστεί ώρα μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να είναι
έτοιμη προς λειτουργία.
Επιλέξτε μια επιθυμητή γλώσσα, έπειτα πατήστε το z
στον τροχό ελέγχου.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας.
3
4
5
Ελέγξτε ότι το [Enter] είναι επιλεγμένο στην οθόνη,
έπειτα πατήστε το z.
Επιλέξτε τη γεωγραφική τοποθεσία που θέλετε
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη και, κατόπιν,
πατήστε z.
Ρυθμίστε τα [Daylight Savings], [Date/Time] και [Date
Format] και μετά πατήστε z.
• Όταν ρυθμίζετε το [Date/Time], τα μεσάνυχτα εμφανίζονται
ως 12:00 Π.M. και το μεσημέρι ως 12:00 Μ.M.
6
Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Enter] είναι επιλεγμένη και μετά
πατήστε z.
EL
17
Λήψη ακίνητων εικόνων/ταινιών
Κουμπί κλείστρου
Μοχλός W/T
(ζουμ)
Επιλογέας λειτουργίας
W: σμίκρυνση
T: μεγέθυνση
: Auto Mode
: Movie
MOVIE
Λήψη ακίνητων εικόνων
1
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να
εστιάσετε.
Μόλις επιτευχθεί εστίαση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ανάβει
η ένδειξη z.
2
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για
να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Λήψη ταινιών
1
Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει
η εγγραφή.
• Χρησιμοποιήστε το μοχλό W/T (ζουμ) για να αλλάξετε την
κλίμακα ζουμ.
2
Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει
η εγγραφή.
Σημειώσεις
EL
18
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ κατά την εγγραφή ταινίας, θα εγγραφεί
και ο ήχος από τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Ο ήχος της
φωτογραφικής μηχανής τείνει να εγγράφεται ιδιαίτερα όταν το [Zoom Speed]
έχει τεθεί στο [Fast] και όταν το [Zoom Func. on Ring] έχει τεθεί στο [Quick].
Ο ήχος από τη λειτουργία του κουμπιού MOVIE μπορεί επίσης να εγγραφεί, όταν
ολοκληρωθεί η εγγραφή ταινίας.
• Δίνεται δυνατότητα συνεχόμενης λήψης ταινίας για μέγιστο περίπου 29 λεπτά την
κάθε φορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και όταν
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι περίπου 25 °C. Όταν η εγγραφή ταινίας
ολοκληρωθεί, μπορείτε να ξαναρχίσετε την εγγραφή πατώντας ξανά το κουμπί
MOVIE. Η εγγραφή μπορεί να διακοπεί προκειμένου να προστατευτεί
η φωτογραφική μηχανή, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Προβολή εικόνων
W: σμίκρυνση
T: μεγέθυνση
Τροχός ελέγχου
(Αναπαραγωγή)
C/
1
(Διαγραφή)
Επιλέξτε εικόνες: B (επόμενο)/b (προηγούμενο)
ή γυρίστε τον τροχό ελέγχου
Ορίστε: z
Πατήστε το κουμπί
(Αναπαραγωγή).
x Επιλογή επόμενης/προηγούμενης εικόνας
Επιλέξτε μια εικόνα πατώντας B (Επόμενη)/b (Προηγούμενη) στον τροχό
ελέγχου ή γυρίζοντας τον τροχό ελέγχου. Πατήστε z στο κέντρο του τροχού
ελέγχου για να προβάλλετε ταινίες.
x Διαγραφή εικόνας
1 Πατήστε το κουμπί C/ (Διαγραφή).
2 Επιλέξτε [Delete] με το v στον τροχό ελέγχου και μετά πατήστε z.
x Επιστροφή στη λήψη εικόνων
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.
EL
19
Εισαγωγή άλλων λειτουργιών
Δακτύλιος ελέγχου
MENU
Fn (Λειτουργία)
Τροχός ελέγχου
x Τροχός ελέγχου
DISP (Εμφάνιση περιεχομένων): Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προβολή
της οθόνης.
(Drive Mode): Σας επιτρέπει να αλλάζετε μεθόδους λήψης, όπως μονή
λήψη, συνεχής λήψη ή λήψη με διάφορες λειτουργίες.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη
φωτεινότητα εικόνας./ Σας επιτρέπει να χειρίζεστε τη φωτογραφική μηχανή
διαισθητικά και να βγάζετε εύκολα δημιουργικές εικόνες.
(Flash Mode): Σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία φλας για ακίνητες
εικόνες.
x Κουμπί Fn (Λειτουργία)
Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε 12 λειτουργίες και να ανακαλέσετε αυτές
τις λειτουργίες κατά τη λήψη.
1 Πατήστε το κουμπί Fn (Λειτουργία).
2 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το v/V/b/B στον τροχό
ελέγχου.
3 Επιλέξτε την τιμή ρύθμισης περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου ή τον
δακτύλιο ελέγχου.
EL
20
x Δακτύλιος ελέγχου
Οι αγαπημένες λειτουργίες μπορούν να αντιστοιχιστούν στο δακτύλιο
ελέγχου. Όταν τραβάτε, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μπορούν να αλλάξουν
απλά στρέφοντας τον δακτύλιο ελέγχου.
x Στοιχεία μενού
(Camera Settings)
Image Size
Επιλέγει το μέγεθος ακίνητων εικόνων.
Aspect Ratio
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων πλευρών οθόνης
για ακίνητες εικόνες.
Quality
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας για ακίνητες εικόνες.
Img. Size(Dual Rec)
Ρυθμίζει το μέγεθος της λήψης ακίνητων εικόνων
όταν εγγράφεται μια ταινία.
Quality(Dual Rec)
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας για ακίνητες εικόνες
όταν εγγράφεται μια ταινία.
File Format
Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.
Record Setting
Επιλέγει το μέγεθος του καρέ της
μαγνητοσκοπούμενης ταινίας.
Dual Video REC
HFR Settings
Ορίζει το εάν θα εγγράφεται ταυτόχρονα μια ταινία
XAVC S και μια ταινία MP4 ή μια ταινία AVCHD
και μια ταινία MP4.
Ορίζει τις ρυθμίσεις λήψης Υψηλού ρυθμού καρέ.
Panorama: Size
Επιλέγει το μέγεθος πανοραμικών εικόνων.
Panorama: Direction
Ρυθμίζει την κατεύθυνση λήψης για πανοραμικές
εικόνες.
Drive Mode
Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας μονάδας, όπως
για συνεχή λήψη.
Bracket Settings
Ρυθμίζει τη λήψη χρονοδιακόπτη σε λειτουργία
οριοθέτησης, τη σειρά λήψης για οριοθέτηση της
έκθεσης και οριοθέτηση της ισορροπίας λευκού.
Flash Mode
Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις του φλας.
Flash Comp.
Προσαρμόζει την ένταση της εξόδου φλας.
Red Eye Reduction
Μειώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών κατά
τη χρήση φλας.
EL
21
Focus Mode
Επιλέγει τη μέθοδο εστίασης.
Focus Area
Επιλέγει το πεδίο εστίασης.
AF Illuminator
EL
22
Ρυθμίζει το φωτιστή AF, ο οποίος παρέχει φως σε μια
σκοτεινή σκηνή για να βοηθήσει στην εστίαση.
Exposure Comp.
Αντισταθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της
εικόνας.
ISO
Ρυθμίζει τη φωτεινή ευαισθησία.
ISO AUTO Min. SS
Ρυθμίζει την πιο αργή ταχύτητα κλείστρου στην
οποία η ευαισθησία ISO θα αρχίσει να αλλάζει σε
λειτουργία [ISO AUTO].
ND Filter
Ρυθμίζει τη λειτουργία που μειώνει το ποσό φωτός.
Μπορείτε να θέσετε σε μια πιο αργή ταχύτητα
κλείστρου, να μειώσετε την τιμή διαφράγματος κ.λπ.
Metering Mode
Επιλέγει τη μέθοδο για μέτρηση της φωτεινότητας.
White Balance
Προσαρμόζει τους τόνους των χρωμάτων μιας
εικόνας.
DRO/Auto HDR
Αντισταθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και
την αντίθεση.
Creative Style
Επιλέγει την επιθυμητή επεξεργασία εικόνας.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την αντίθεση,
τον κορεσμό και την ευκρίνεια.
Picture Effect
Επιλέγει το φίλτρο του επιθυμητού εφέ για να
επιτευχθεί μια πιο εντυπωσιακή και καλλιτεχνική
έκφραση.
Picture Profile
Αλλάζει τις ρυθμίσεις, όπως το χρώμα και τον τόνο
όταν εγγράφετε ταινίες.
Focus Magnifier
Μεγεθύνει την εικόνα πριν τη λήψη έτσι ώστε
να μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση.
Long Exposure NR
Ορίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψεις
με ταχύτητα κλείστρου 1/3 του δευτερολέπτου
ή παραπάνω.
High ISO NR
Ρυθμίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψη
υψηλής ευαισθησίας.
Center Lock-on AF
Ρυθμίζει τη λειτουργία για την παρακολούθηση ενός
θέματος και τη συνέχιση της εστίασης όταν πατάτε
το κεντρικό κουμπί στην οθόνη λήψης.
Smile/Face Detect.
Επιλέγει τον εντοπισμό προσώπων και τη ρύθμιση
διαφόρων ρυθμίσεων αυτόματα. Ρυθμίζει την
αυτόματη απελευθέρωση του κλείστρου όταν
εντοπίζεται χαμόγελο.
Auto Dual Rec
Ρυθμίζει το κλείστρο για να απελευθερωθεί αυτόματα
όταν μια εντυπωσιακή σύνθεση
συμπεριλαμβανομένου ενός προσώπου ανιχνευθεί
κατά τη λήψη ταινίας.
Soft Skin Effect
Ρυθμίζει το Εφέ απαλού δέρματος και τη στάθμη
του εφέ.
Auto Obj. Framing
Αναλύει τη σκηνή όταν απαθανατίζονται πρόσωπα,
κοντινές φωτογραφίες ή θέματα που εντοπίζονται
από τη λειτουργία «AF με συνεχή παρακολούθηση»,
και περικόπτει αυτόματα και αποθηκεύει ένα άλλο
αντίγραφο της εικόνας με πιο εντυπωσιακή σύνθεση.
Auto Mode
Μπορείτε να τραβήξετε επιλέγοντας είτε το Ευφυές
αυτόματο είτε το Βελτιωμένο αυτόματα.
Scene Selection
Επιλέγει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να
ταιριάζουν με διάφορες συνθήκες σκηνικού.
High Frame Rate
Επιλέγει τον τρόπο έκθεσης στη διάρκεια της λήψης
Υψηλού ρυθμού καρέ ώστε να ταιριάζει με το θέμα
ή το εφέ σας.
Movie
Επιλέγει τον τρόπο έκθεσης ώστε να ταιριάζει
με το θέμα ή το εφέ σας.
SteadyShot
Ρυθμίζει το Σταθερή λήψη για τη λήψη ακίνητων
εικόνων. Μειώνει τη θολότητα από τράνταγμα της
φωτογραφικής μηχανής όταν τραβάτε κρατώντας
τη φωτογραφική μηχανή.
SteadyShot
Ρυθμίζει το Σταθερή λήψη για το τράβηγμα ταινιών.
Color Space
Αλλάζει το εύρος των χρωμάτων που δύνανται
να αναπαραχθούν.
Auto Slow Shut.
Θέτει τη λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα την
ταχύτητα κλείστρου ακολουθώντας τη φωτεινότητα
του περιβάλλοντος σε λειτουργία ταινίας.
EL
23
Audio Recording
Ρυθμίζει εάν θα εγγράφεται ήχος κατά
τη μαγνητοσκόπηση μιας ταινίας.
Micref Level
Επιλέγει το επίπεδο μικροφώνου κατά την εγγραφή
ταινιών.
Wind Noise Reduct.
Μειώνει τον θόρυβο ανέμου κατά τη
μαγνητοσκόπηση ταινιών.
Memory recall
Επιλέγει μια ρύθμιση που είναι καταχωρημένη εκ των
προτέρων όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει τεθεί
στο MR (Ανάκληση μνήμης). Η κλίμακα οπτικού ζουμ
κ.λπ. μπορούν να καταχωρηθούν.
Memory
Καταχωρεί τις επιθυμητές λειτουργίες ή ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
EL
24
Εμφανίζει γραμμές για ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εμφανίζει μια μεγεθυμένη εικόνα κατά τη χειροκίνητη
εστίαση.
Focus Magnif. Time
Ρυθμίζει το μήκος χρόνου που η εικόνα θα
εμφανίζεται σε μεγεθυμένη μορφή.
Grid Line
Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός πλέγματος γραμμών
που επιτρέπει την ευθυγράμμιση με ένα δομικό
περίγραμμα.
Marker Display
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο δείκτης στην οθόνη,
κατά την εγγραφή ταινιών.
Marker Settings
Καθορίζει το δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη,
κατά την εγγραφή ταινιών.
Auto Review
Ρυθμίζει την αυτόματη ανασκόπηση για να
εμφανιστεί η καταγεγραμμένη εικόνα μετά τη λήψη.
DISP Button
Ρυθμίζει τον τύπο πληροφοριών που θα εμφανίζονται
στην οθόνη ή στο εικονοσκόπιο πατώντας το DISP
τροχό ελέγχου.
Peaking Level
Ενισχύει το περίγραμμα εστιασμένων ευρών
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο χρώμα κατά
τη χειροκίνητη εστίαση.
Peaking Color
Ρυθμίζει το χρώμα που χρησιμοποιείται για
τη λειτουργία κορύφωσης.
Exposure Set. Guide
Ρυθμίζει τον οδηγό που εμφανίζεται όταν οι ρυθμίσεις
έκθεσης αλλάζουν στην οθόνη λήψης.
Live View Display
Ρυθμίζει εάν θα αντικατοπτρίζονται ή όχι οι ρυθμίσεις
όπως η αντιστάθμιση έκθεσης στην οθόνη.
Pre-AF
Ρυθμίζει εάν να εκτελείται ή όχι αυτόματη εστίαση
προτού το κουμπί του κλείστρου πατηθεί στο μισό.
Zoom Speed
Ρυθμίζει την ταχύτητα του ζουμ όταν λειτουργείτε
το μοχλό ζουμ.
Zoom Setting
Ρυθμίζει το εάν θα χρησιμοποιείται το Ζουμ Καθαρής
Εικόνας και το Ψηφιακό Ζουμ κατά τη μεγέθυνση.
FINDER/MONITOR
Ρυθμίζει τη μέθοδο για εναλλαγή μεταξύ του
εικονοσκοπίου και της οθόνης.
Release w/o Card
Ρυθμίζει εάν θα απελευθερώνεται το κλείστρο όταν
δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης.
AEL w/ shutter
Ρυθμίζει εάν να εκτελείται AEL όταν το κουμπί του
κλείστρου πατηθεί στο μισό. Αυτό είναι χρήσιμο όταν
θέλετε να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση
ξεχωριστά.
Shutter Type
Ρυθμίζει εάν χρησιμοποιείται ένα μηχανικό κλείστρο
ή ένα ηλεκτρονικό κλείστρο όταν τραβιούνται
ακίνητες εικόνες.
Self-portrait/ -timer
Ρυθμίζει εάν θα χρησιμοποιείται μια
χρονοκαθυστέρηση 3 δευτέρων όταν η οθόνη είναι
στραμμένη προς τα πάνω περίπου 180 μοίρες.
Face Registration
Καταχωρεί ή αλλάζει το πρόσωπο στο οποίο δίνεται
προτεραιότητα στην εστίαση.
Write Date
Ρυθμίζει εάν θα καταχωρείται η ημερομηνία λήψης
στην ακίνητη εικόνα.
Function Menu Set.
Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται όταν
πατάτε το κουμπί Fn (Λειτουργία).
Custom Key Settings
Αντιστοιχίζει μια επιθυμητή λειτουργία στο κουμπί
και στον δακτύλιο ελέγχου.
EL
25
Zoom Func. on Ring
Ρυθμίζει τη λειτουργία ζουμ του δακτυλίου ελέγχου.
Όταν επιλέγετε το [Quick], η θέση του ζουμ
μετακινείται σύμφωνα με το βαθμός περιστροφής του
δακτυλίου ελέγχου. Όταν επιλέγετε [Step], μπορείτε
να μετακινήσετε τη θέση ζουμ σε ένα καθορισμένο
βήμα της εστιακής απόστασης.
MOVIE Button
Ρυθμίζει εάν θα ενεργοποιείται πάντα το κουμπί
MOVIE.
Wheel Lock
Ρυθμίζει εάν θα απενεργοποιείται ο τροχός ελέγχου
προσωρινά χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn κατά τη
λήψη. Μπορείτε να απενεργοποιείτε/ενεργοποιείτε
τον τροχό ελέγχου πατώντας και κρατώντας
πατημένο το κουμπί Fn.
(Wireless)
EL
26
Send to Smartphone
Μεταφέρει εικόνες για να εμφανιστούν
σε smartphone.
Send to Computer
Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας εικόνων
μεταφέροντάς τα σε υπολογιστή που είναι
συνδεδεμένος σε δίκτυο.
View on TV
Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε τηλεόραση
με δυνατότητα δικτύου.
One-touch(NFC)
Αντιστοιχίζει μια εφαρμογή σε ένα άγγιγμα (NFC).
Μπορείτε να ανακαλέσετε την εφαρμογή όταν
τραβάτε αγγίζοντας ένα smartphone με δυνατότητα
NFC στη φωτογραφική μηχανή.
Airplane Mode
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή να μην
εκτελεί ασύρματη επικοινωνία.
WPS Push
Μπορείτε να καταχωρίσετε το σημείο πρόσβασης στη
φωτογραφική μηχανή εύκολα πατώντας το κουμπί
WPS.
Access Point Set.
Μπορείτε να καταχωρίσετε το σημείο πρόσβασής σας
χειροκίνητα.
Edit Device Name
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής στο
Wi-Fi Direct, κ.λπ.
Disp MAC Address
Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της φωτογραφικής
μηχανής.
SSID/PW Reset
Επαναφέρει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της
σύνδεσης smartphone.
Reset Network Set.
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Application)
Application List
Εμφανίζει τη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε
να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
Introduction
Εμφανίζει οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής.
(Playback)
Delete
Διαγράφει μια εικόνα.
View Mode
Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται
οι εικόνες για αναπαραγωγή.
Image Index
Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες ταυτόχρονα.
Display Rotation
Ρυθμίζει την κατεύθυνση αναπαραγωγής της εικόνας
εγγραφής.
Slide Show
Εμφανίζει μια παρουσίαση εικόνων.
Rotate
Περιστρέφει την εικόνα.
Enlarge Image
Μεγεθύνει τις εικόνες αναπαραγωγής.
Protect
Προστατεύει τις εικόνες.
Motion Interval ADJ
Ρυθμίζει το διάστημα για την προβολή της
παρακολούθησης των θεμάτων στο [Motion Shot
Video], όπου η παρακολούθηση της κίνησης του
θέματος θα εμφανίζεται όταν αναπαράγονται ταινίες.
Specify Printing
Προσθέτει ένα σημάδι σειράς εκτύπωσης σε μια
ακίνητη εικόνα.
Beauty Effect
Ρετουσάρει το πρόσωπο κάποιου σε μια ακίνητη
εικόνα και αποθηκεύει τη ρετουσαρισμένη εικόνα
ως νέα εικόνα.
EL
27
(Setup)
Monitor Brightness
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Viewfinder Bright.
Ορίζει τη φωτεινότητα του ηλεκτρονικού
εικονοσκόπιου.
Finder Color Temp.
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος του
εικονοσκοπίου.
Volume Settings
Ρυθμίζει την ένταση ήχου για την αναπαραγωγή
ταινίας.
Audio signals
Ρυθμίζει τον ήχο λειτουργίας της φωτογραφικής
μηχανής.
Upload Settings
Ρυθμίζει τη λειτουργία φόρτωσης της φωτογραφικής
μηχανής όταν χρησιμοποιείται κάρτα Eye-Fi.
Tile Menu
Ρυθμίζει εάν θα εμφανίζεται το μενού εικονιδίων κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί MENU.
Mode Dial Guide
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγό
περιστρεφόμενου επιλογέα λειτουργίας (η εξήγηση
της κάθε λειτουργίας λήψης).
Delete confirm.
Ρυθμίζει εάν είναι προεπιλεγμένο το Διαγραφή ή
Ακύρωση στην οθόνη επιβεβαίωσης Διαγραφής.
Display Quality
Ρυθμίζει την ποιότητα προβολής.
Pwr Save Start Time
Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα έως την αυτόματη
απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
Function for VF close
Ρυθμίζει εάν θα διακόπτεται η τροφοδοσία όταν το
εικονοσκόπιο είναι κλειστό.
NTSC/PAL Selector
Με την αλλαγή της μορφής τηλεόρασης της
συσκευής, είναι δυνατή η λήψη σε μια διαφορετική
μορφή ταινίας.
Demo Mode
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αναπαραγωγή
επίδειξης μιας ταινίας.
TC/UB Settings
Ρυθμίζει τον κωδικό ώρας (TC) και τα bit χρήστη (UB).
HDMI Settings
Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις HDMI.
4K Output Sel.
EL
28
Ρυθμίζει τον τρόπο εγγραφής και εξαγωγής ταινιών
4K μέσω HDMI όταν η φωτογραφική μηχανή είναι
συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή εγγραφής/
αναπαραγωγής που υποστηρίζει 4K.
USB Connection
Ορίζει τη μέθοδο σύνδεσης USB.
USB LUN Setting
Ενισχύει τη συμβατότητα περιορίζοντας τις
λειτουργίες της σύνδεσης USB. Ρυθμίστε στο [Multi]
σε κανονικές συνθήκες και στο [Single] μόνο όταν
η σύνδεση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και
έναν υπολογιστή ή εξάρτημα AV δεν μπορεί να
εδραιωθεί.
USB Power Supply
Ρυθμίζει εάν θα παρέχεται ισχύς μέσω σύνδεσης USB
όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε
υπολογιστή ή συσκευή USB χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB.
Language
Επιλέγει τη γλώσσα.
Date/Time Setup
Ρυθμίζει την ημερομηνία και ώρα και τη θερινή ώρα.
Area Setting
Ορίζει την τοποθεσία χρήσης.
Copyright Info
Ρυθμίζει πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
για ακίνητες εικόνες.
Format
Μορφοποιεί την κάρτα μνήμης.
File Number
Ορίζει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την
αντιστοίχιση των αριθμών αρχείων σε ακίνητες
εικόνες και ταινίες.
Select REC Folder
Αλλάζει τον επιλεγμένο φάκελο για την αποθήκευση
ακίνητων εικόνων και ταινιών (MP4).
New Folder
Δημιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση
ακίνητων εικόνων και ταινιών (MP4).
Folder Name
Ρυθμίζει το φορμά φακέλου για ακίνητες εικόνες.
Recover Image DB
Ανακτά το αρχείο της βάσης δεδομένων εικόνων
και επιτρέπει την εγγραφή και την αναπαραγωγή.
Display Media Info.
Εμφανίζει τον υπολειπόμενο εγγράψιμο χρόνο
ταινιών και τον αριθμό εγγράψιμων ακίνητων
εικόνων στην κάρτα μνήμης.
Version
Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της φωτογραφικής
μηχανής.
Setting Reset
Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
EL
29
Χρήση λογισμικού
Η εγκατάσταση του ακόλουθου λογισμικού στον υπολογιστή σας θα
καταστήσει την εμπειρία της κάμεράς σας περισσότερο άνετη.
• PlayMemories Home™: Εισάγει εικόνες στον υπολογιστή σας και σας
επιτρέπει να τις χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους (σελίδα 31).
• Image Data Converter: Εμφανίζει εικόνες RAW και τις επεξεργάζεται.
• Remote Camera Control: Ελέγχει μια φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη
στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό στον
υπολογιστή σας από τα ακόλουθα URL.
1
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet
στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε ένα από τα ακόλουθα
URL κι έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
λάβετε το επιθυμητό λογισμικό.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό, ανατρέξτε στη σελίδα
υποστήριξης ή στη σελίδα Βοήθεια του λογισμικού.
Σημειώσεις
• Όταν χρησιμοποιείτε Remote Camera Control, επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote] κι έπειτα συνδέστε τη
φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας.
EL
30
Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή σας και χρήση
τους (PlayMemories Home)
Το λογισμικό PlayMemories Home σάς επιτρέπει να εισάγετε ακίνητες
εικόνες και ταινίες στον υπολογιστή σας και να τις χρησιμοποιήσετε.
Το PlayMemories Home είναι απαραίτητο για την εισαγωγή ταινιών XAVC S
και AVCHD στον υπολογιστή σας.
http://www.sony.net/pm/
Αναπαραγωγή
εισηγμένων εικόνων
Εισαγωγή εικόνων από τη
φωτογραφική μηχανή
Στα Windows, είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες
λειτουργίες:
Κοινοποίηση εικόνων
στο PlayMemories
Online™
Προβολή εικόνων Δημιουργία Αποστολή εικόνων
σε ημερολόγιο
δίσκων με σε υπηρεσίες
ταινίες
δικτύου
Σημειώσεις
• Για τη χρήση του PlayMemories Online ή άλλων υπηρεσιών δικτύου, απαιτείται
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το PlayMemories Online ή άλλες υπηρεσίες δικτύου
μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
• Εάν το λογισμικό PMB (Picture Motion Browser), που συνόδευε τα μοντέλα που
κυκλοφόρησαν πριν από το 2011, είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας,
θα αντικατασταθεί από το PlayMemories Home κατά την εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό PlayMemories Home, διάδοχο του PMB.
• Μπορεί να εγκατασταθούν νέες λειτουργίες στο PlayMemories Home. Συνδέστε
τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή σας ακόμα κι αν το PlayMemories
Home είναι ήδη εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο micro USB (παρέχεται) από τη φωτογραφική
μηχανή ενώ η οθόνη λειτουργίας ή η οθόνη πρόσβασης είναι ανοιχτές. Κάτι τέτοιο
μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα.
• Για να αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο
στη γραμμή εργασιών κι έπειτα κάντε κλικ στο [Eject DSC-RX100M4].
EL
31
Προσθήκη λειτουργιών στη φωτογραφική μηχανή
Μπορείτε να προσθέσετε τις λειτουργίες που θέλετε στη φωτογραφική μηχανή
σας, συνδεόμενοι με τη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης εφαρμογών
(PlayMemories Camera Apps™) μέσω του Διαδικτύου.
http://www.sony.net/pmca/
• Αφού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να καλέσετε την εφαρμογή
ακουμπώντας ένα Android smartphone που υποστηρίζει το NFC στο σήμα
Ν της φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Onetouch(NFC)].
Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος
ταινιών
Ο αριθμός ακίνητων εικόνων και ο εγγράψιμος χρόνος μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
x Ακίνητες εικόνες
[
Image Size]: L: 20M
Όταν το [
Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2]*
Χωρητικότητα
Quality
Τυπικό
Καλό
Εξαιρετικά υψηλή ανάλυση
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 εικόνες
690 εικόνες
510 εικόνες
235 εικόνες
355 εικόνες
9600 εικόνες
5500 εικόνες
4150 εικόνες
1900 εικόνες
2850 εικόνες
* Όταν το [
Aspect Ratio] έχει τεθεί σε άλλο από [3:2], μπορείτε να εγγράψετε
περισσότερες εικόνες από αυτές που φαίνονται παραπάνω. (Εκτός από όταν το
[
Quality] έχει τεθεί στο [RAW].)
x Ταινίες
EL
32
Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση συνολικός χρόνος
εγγραφής με χρήση κάρτας μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή. Ο χρόνος εγγραφής για ταινίες XAVC S και AVCHD
είναι ο χρόνος εγγραφής όταν τραβάτε με το [Dual Video REC] ρυθμισμένο
στο [Off].
(ω (ώρα), λ (λεπτό))
Χωρητικότητα
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 λ
55 λ
35 λ
40 λ
55 λ
1 ω 15 λ
2ω5λ
1 ω 15 λ
2ω5λ
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
1 ω 15 λ
2ω5λ
6ω
8 ω 15 λ
5ω5λ
6ω
8 ω 15 λ
35 λ
5 ω 20 λ
1ω
8 ω 25 λ
2 ω 35 λ
22 ω
* μόνο όταν το [NTSC/PAL Selector] έχει τεθεί στο [NTSC].
• Δίνεται δυνατότητα συνεχόμενης λήψης ταινίας για μέγιστο περίπου 29 λεπτά την
κάθε φορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και όταν
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι περίπου 25 °C. Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς
εγγραφής ταινίας σε φορμά MP4 (28M) είναι περίπου 20 λεπτά (περιορίζεται από
το όριο μεγέθους αρχείου των 4 GB).
• Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών ποικίλλει, επειδή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
τη λειτουργία VBR (Variable Bit Rate - Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης), η οποία
προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης.
Όταν γίνεται εγγραφή ενός γρήγορα κινούμενου θέματος, η εικόνα είναι πιο
καθαρή, αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι μικρότερος, επειδή απαιτείται
μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης για την εγγραφή.
Επίσης, ο εγγράψιμος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα
ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.
EL
33
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής
Λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στη φωτογραφική μηχανή
• Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με φορμά ταινιών 1080 60p ή 50p. Σε αντίθεση
με τις έως τώρα τυπικές λειτουργίες εγγραφής, που κάνουν εγγραφή με τη μέθοδο
πλεκτής σάρωσης (interlacing), αυτή η φωτογραφική μηχανή κάνει εγγραφή με
την προοδευτική μέθοδο (progressive). Αυτή η μέθοδος αυξάνει την ανάλυση
και αναπαράγει ομαλότερη και ρεαλιστικότερη εικόνα. Η αναπαραγωγή ταινιών
εγγεγραμμένων σε φορμά 1080 60p/1080 50p είναι δυνατή μόνο σε συσκευές
με υποστήριξη 1080 60p/1080 50p.
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι συμβατή με εγγραφή 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Οι ταινίες μπορούν να εγγραφούν σε υψηλότερη ανάλυση από φορμά HD.
• Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο, ρυθμίστε τη [Airplane Mode] σε [On].
Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην
τη μεταχειρίζεστε με άσχημο τρόπο, όπως να τη χτυπάτε, να τη ρίχνετε κάτω
ή να πατάτε πάνω της. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το φακό.
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή ταινιών
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά.
• Η φωτογραφική μηχανή δεν διαθέτει προστασία από τη σκόνη, τις πιτσιλιές
ή το νερό.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή στο ηλιακό φως και μην κάνετε λήψη προς τον
ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εσωτερικός μηχανισμός μπορεί να καταστραφεί.
• Εάν υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας, αφαιρέστε την πριν χρησιμοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή.
• Μην ταρακουνάτε ή χτυπάτε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία και να μην έχετε τη δυνατότητα να εγγράφετε εικόνες. Επιπλέον,
το μέσο εγγραφής ή τα δεδομένα εικόνας μπορεί να καταστραφούν.
Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή στις
ακόλουθες τοποθεσίες
• Σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, ή υγρασία
Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
• Αποθήκευση υπό άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας
Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αποχρωματιστεί ή να
παραμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε μια τοποθεσία που υπόκειται σε έντονες δονήσεις
EL
34
• Κοντά σε μέρη όπου παράγονται έντονα ραδιοκύματα, εκπέμπεται ραδιενέργεια
ή διαθέτουν ισχυρά μαγνητικά πεδία. Διαφορετικά, ενδεχομένως να αλλοιωθεί
η δυνατότητα σωστής εγγραφής ή αναπαραγωγής της φωτογραφικής μηχανής.
• Σε μέρη με άμμο ή σκόνη
Προσέχετε να μην επιτρέπετε την είσοδο άμμου ή σκόνης στη φωτογραφική
μηχανή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής,
και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δυσλειτουργία δεν επιδιορθώνεται.
Σχετικά με τη μεταφορά
• Μην κάθεστε σε καρέκλα ή άλλο μέρος με τη φωτογραφική μηχανή στην πίσω
τσέπη του παντελονιού ή της φούστας σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία ή να καταστρέψει τη φωτογραφική μηχανή.
Φακός ZEISS
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με φακό ZEISS που έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής ευκρινών εικόνων με άριστη αντίθεση. Ο φακός της φωτογραφικής
μηχανής έχει δημιουργηθεί με ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο
από την ZEISS σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της ZEISS στη Γερμανία.
Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη, το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο
και το φακό
• Η οθόνη και το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο κατασκευάζονται με χρήση
τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και πάνω από το 99,99% των pixel είναι
ικανά για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανίζονται
μικροσκοπικές μαύρες ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου, μπλε ή
πράσινου χρώματος) στην οθόνη και το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο. Αυτές οι
κουκκίδες είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και
δεν επηρεάζουν την εγγραφή.
• Μην κρατάτε την κάμερα από την οθόνη ή το εικονοσκόπιο.
• Προσέχετε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο φακό όταν
αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.
• Φροντίστε να έχετε τα δάκτυλά σας μακριά από τη διαδρομή του εικονοσκοπίου
όταν το πατάτε προς τα κάτω.
• Μην πιέζετε έντονα το εικονοσκόπιο προς τα κάτω όταν το προσοφθάλμιο
έχει τραβηχτεί έξω.
• Αν εισέλθει νερό, σκόνη ή άμμος στη μονάδα του εικονοσκοπίου, μπορεί
να προκληθεί δυσλειτουργία.
Σημειώσεις σχετικά με τη λήψη με το εικονοσκόπιο
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με εικονοσκόπιο οργανικής
ηλεκτροφωτεινότητας, με υψηλή ανάλυση και υψηλή αντίθεση. Η φωτογραφική
μηχανή έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ένα εύχρηστο εικονοσκόπιο,
εξασφαλίζοντας την ισορροπία διαφόρων στοιχείων.
• Η εικόνα μπορεί να είναι ελαφρά παραμορφωμένη κοντά στις γωνίες του
εικονοσκοπίου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Εάν θέλετε να ελέγξετε όλες τις
λεπτομέρειες της συνολικής σύνθεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη.
EL
35
• Εάν μετακινήσετε την κάμερα ενώ κοιτάτε μέσα στο εικονοσκόπιο ή μετακινήσετε
τα μάτια σας γύρω γύρω, η εικόνα στο εικονοσκόπιο μπορεί να παραμορφωθεί
ή το χρώμα της εικόνας μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του
φακού ή της συσκευής οθόνης και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Όταν τραβάτε
μια εικόνα, συνιστούμε να κοιτάτε στην κεντρική περιοχή του εικονοσκοπίου.
Σημειώσεις σχετικά με το φλας
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή από τη μονάδα φλας και μην ασκείτε
υπερβολική δύναμη πάνω της.
• Αν εισέλθει νερό, σκόνη ή άμμος στην ανοιχτή μονάδα φλας, μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία.
• Φροντίστε να έχετε τα δάκτυλά σας μακριά από τη διαδρομή του φλας όταν
το πατάτε προς τα κάτω.
Αξεσουάρ Sony
Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ μάρκας Sony, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία. Τα αξεσουάρ μάρκας Sony μπορεί να μην κυκλοφορούν
σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
Σχετικά με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής
Η φωτογραφική μηχανή και η μπαταρία μπορεί να θερμανθούν λόγω της συνεχούς
χρήσης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Σχετικά με την προστασία από υπερθέρμανση
Ανάλογα με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής και της μπαταρίας,
μπορεί η εγγραφή ταινιών να μην είναι δυνατή ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα
η φωτογραφική μηχανή για λόγους προστασίας της συσκευής.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη πριν από την απενεργοποίηση ή δεν θα
μπορείτε πλέον να κάνετε εγγραφή ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε τη
φωτογραφική μηχανή απενεργοποιημένη, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία τόσο της
μηχανής όσο και του πακέτου μπαταριών. Εάν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή χωρίς να έχει κρυώσει αρκετά η ίδια αλλά και το πακέτο μπαταριών, είναι
πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα ή να μην μπορείτε να κάνετε εγγραφή
ταινίας.
Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
• Όταν φορτίζετε ένα πακέτο μπαταριών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορείτε να το φορτίσετε πλήρως.
Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της μπατ‘‘αρίας. Φορτίστε ξανά την
μπαταρία.
• Οι μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από ένα έτος μπορεί
να έχουν αλλοιωθεί.
Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
EL
36
• Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, βιντεοταινίες και άλλο υλικό ενδέχεται να
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή
αυτού του υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τις διατάξεις των νόμων περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
• Για να αποτρέψετε τη χρήση του [Copyright Info] παράνομα, αφήστε το [Set
Photographer] και το [Set Copyright] κενά όταν δανείζετε ή μεταβιβάζετε
τη φωτογραφική μηχανή.
• Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται
από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του [Copyright Info].
Καμία εγγύηση για κατεστραμμένο περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
Η Sony δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση στην περίπτωση αστοχίας εγγραφής ή
απώλειας ή καταστροφής εγγεγραμμένων εικόνων ή δεδομένων ήχου λόγω
δυσλειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής ή των μέσων εγγραφής κ.λπ.
Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.
Καθαρισμός της επιφάνειας της φωτογραφικής μηχανής
Καθαρίστε την επιφάνεια της φωτογραφικής μηχανής με ένα μαλακό πανί βρεγμένο
ελαφρά με νερό, έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Για να
αποτρέψετε ζημιά στο φινίρισμα ή το περίβλημα:
– Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε χημικά προϊόντα όπως διαλυτικό,
βενζίνη, οινόπνευμα, πανάκια μίας χρήσεως, εντομοαπωθητικά, αντιηλιακά
ή εντομοκτόνα.
Συντήρηση της οθόνης
• Κρέμα χεριών ή ενυδατική κρέμα που έχει παραμείνει στην οθόνη ενδέχεται
να διαβρώσει την επικάλυψή της. Αν σας πέσει κάποιο από αυτά τα υλικά στην
οθόνη, σκουπίστε το αμέσως.
• Το έντονο τρίψιμο της οθόνης με χαρτοπετσέτα ή άλλα υλικά μπορεί να
καταστρέψει την επικάλυψή της.
• Αν υπάρχουν δακτυλιές ή ρύποι στην οθόνη, συνιστούμε να τα απομακρύνετε
απαλά και μετά να σκουπίσετε την οθόνη με ένα απαλό πανί.
Σημειώσεις σχετικά με το ασύρματο δίκτυο LAN
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται σε
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση προορισμών που φορτώνονται στη
φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της.
Σημειώσεις για την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα
ασύρματου δικτύου LAN
• Πάντα να φροντίζετε ότι χρησιμποιείτε ασφαλές ασύρματο δίκτυο LAN για να
αποφεύγετε το χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους τρίτους ή άλλα τρωτά
σημεία.
• Είναι σημαντικό να θέτετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει πρόβλημα ασφάλειας επειδή δεν εφαρμόζονται προφυλάξεις
ασφαλείας ή λόγω σε οποιεσδήποτε μη αποτρέψιμες περιστάσεις, όταν
χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο LAN, η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για
την απώλεια ή βλάβη.
EL
37
Σημειώσεις για τη λήψη Υψηλού ρυθμού καρέ
Ταχύτητα αναπαραγωγής
Η ταχύτητα αναπαραγωγής θα διαφέρει ως εξής ανάλογα με την εκχωρημένη
[
Frame Rate] και [
Record Setting].
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Record Setting
30p 50M/
24p 50M
25p 50M
8 φορές πιο αργή/
10 φορές πιο αργή
10 φορές πιο αργή
16 φορές πιο αργή/
20 φορές πιο αργή
20 φορές πιο αργή
32 φορές πιο αργή/
40 φορές πιο αργή
40 φορές πιο αργή
*
60p 50M/
50p 50M
4 φορές πιο αργή/
5 φορές πιο αργή
8 φορές πιο αργή/
10 φορές πιο αργή
16 φορές πιο αργή/
20 φορές πιο αργή
* μόνο όταν το [NTSC/PAL Selector] έχει τεθεί στο [NTSC].
[
Priority Setting] και εγγράψιμη διάρκεια
Priority Setting
Προτεραιότητα
ποιότητας
Προτεραιότητα
χρόνου λήψης
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Ανάγνωση
αριθμού ενεργών
pixel από
αισθητήρα
εικόνας
1824 × 1026
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Σημειώσεις
• Ο ήχος δεν θα εγγραφεί.
• Η ταινία θα εγγραφεί σε φορμά XAVC S HD.
EL
38
Εγγράψιμη
διάρκεια
Περίπου
2 δευτερόλεπτα
Περίπου
4 δευτερόλεπτα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φωτογραφική μηχανή
[Σύστημα]
Συσκευή εικόνων: 13,2 mm × 8,8 mm
(τύπου 1,0) αισθητήρας CMOS
Αριθμός ενεργών εικονοστοιχείων
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 20,1 Megapixel
Συνολικός αριθμός pixel
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 21,0 Megapixel
Φακός: ZEISS Vario-Sonnar T 2,9×
φακός ζουμ
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm –
70 mm (ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
F1.8 (W) – F2.8 (T)
Κατά τη λήψη ταινιών (HD 16:9):
25,5 mm – 74 mm*1
Κατά τη λήψη ταινιών (4Κ 16:9):
28 mm – 80 mm
*1
Όταν το [
SteadyShot] έχει
τεθεί στο [Standard]
Σταθερή λήψη: Οπτικός
Φορμά αρχείων (Ακίνητες εικόνες):
Συμβατό με JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), RAW (φορμά Sony
ARW 2,3), συμβατό με DPOF
Φορμά αρχείου (Ταινία):Φορμά
XAVC S (Συμβατό με φορμά
XAVC S):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: LPCM 2ch (48 kHz
16 bit)Φορμά
AVCHD (Συμβατό με AVCHD
έκδ. 2.0):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch,
εξοπλισμένη με Dolby Digital
Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Ταινίες (φορμά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Μέσο εγγραφής: Μέσο Memory Stick
PRO Duo, Μέσο Memory Stick
Micro, κάρτες SD, κάρτες μνήμης
microSD
Φλας: Εμβέλεια φλας (Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
ρυθμισμένη σε Αυτόματη):
Περίπου 0,4 m έως 10,2 m (W)/
Περίπου 0,4 m έως 6,5 m (T)
[Υποδοχές Εισόδου/Εξόδου]
Υποδοχή HDMI: Υποδοχή micro
HDMI
Τερματικό Multi/Micro USB*:
Επικοινωνία USB
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Υποστηρίζει συσκευή συμβατή με
micro USB.
[Εικονοσκόπιο]
Τύπος: Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο
(οργανική ηλεκτροφωτεινότητα)
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
2 359 296 κουκκίδες
Κάλυψη κάδρου: 100%
Μεγέθυνση: Περίπου 0,59 ×
(ισοδύναμο φορμά 35 mm) με
φακό 50 mm στο άπειρο, –1 m–1
Απόσταση ματιού: Περίπου 20 mm από
το προσοφθάλμιο, περίπου 19,2
mm από το πλαίσιο του
προσοφθαλμίου στο –1 m–1
Ρύθμιση διόπτρας:
–4,0 m–1 έως +3,0 m–1
EL
39
[Οθόνη]
Οθόνη LCD:
7,5 cm (τύπος 3.0) TFT drive
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
1 228 800 κουκκίδες
[Ισχύς, γενικά]
Τροφοδοσία ισχύος: Πακέτο
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
NP-BX1, 3,6 V
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Κατανάλωση ισχύος:
Περίπου 1,9 W (κατά τη λήψη με
την οθόνη)
Περίπου 2,3 W (κατά τη λήψη με
το εικονοσκόπιο)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
–20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (συμβατές με το πρότυπο
CIPA) (περίπου): 101,6 mm ×
58,1 mm × 41,0 mm (W/H/D)
Βάρος (συμβατό με το πρότυπο CIPA)
(περίπου):
298 g (συμπεριλαμβανομένου
πακέτου μπαταριών NP-BX1,
Μέσο Memory Stick PRO Duo)
Μικρόφωνο: Στερεοφωνικό
Ηχείο: Μονοφωνικό
Exif Print: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
[Ασύρματο δίκτυο LAN]
Υποστηριζόμενο πρότυπο:
IEEE 802.11 b/g/n
Συχνότητα: 2,4 GHz
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα
ασφαλείας: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
EL
40
Μέθοδος διαμόρφωσης: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) /
χειροκίνητο
Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία
δομής
NFC: Συμβατή με
NFC Forum Type 3 Tag
Αρ. μοντέλου WW481040
Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC AC-UB10C/UB10D
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Τάση εξόδου: DC 5 V, 0,5 A
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-BX1
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων
λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 4,2 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,89 A
Χωρητικότητα: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.
Εμπορικά σήματα
• Τα Memory Stick και
είναι
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Τα XAVC S και
είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Η ονομασία «AVCHD Progressive»
και το λογότυπο «AVCHD
Progressive» είναι εμπορικά σήματα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Dolby και το σύμβολο του διπλού
D είναι εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
• Οι όροι HDMI και HDMI
Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής
ανάλυσης και το λογότυπο HDMI
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing
LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και
σε άλλες χώρες.
• Το Windows είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Το Mac είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες.
• Το iOS είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Cisco
Systems, Inc.
• Τα iPhone και iPad είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό
σήμα της SD-3C, LLC.
• Τα Android και Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc..
• Η ονομασία Wi­Fi, το λογότυπο
Wi­Fi, Wi-Fi Protected Setup είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα
ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum,
Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
• Τα DLNA και DLNA CERTIFIED
είναι εμπορικά σήματα της Digital
Living Network Alliance.
• Η ονομασία Facebook και το
λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Facebook, Inc.
• Η ονομασία YouTube και το
λογότυπο YouTube είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Eye-Fi είναι εμπορικό
σήμα της Eye-Fi, Inc..
• Επιπλέον, ονόματα συστημάτων
και προϊόντων που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά,
εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων
προγραμματιστών ή κατασκευαστών
τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ®
ενδεχομένως να μη χρησιμοποιούνται
σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτό το
εγχειρίδιο.
EL
41
Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό
το προϊόν και απαντήσεις σε
συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται
στη διαδικτυακή τοποθεσία της
Υποστήριξης Πελατών.
EL
42
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους
προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση
ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ'
αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται
η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται
παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν
να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με
το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς,
το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
EL
43
EL
44
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται
με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το
εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony
ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού
που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας
εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται
με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των
οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης
ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή
της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές
αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
EL
45
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς
να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση
δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
EL
46
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising