Sony | DSC-RX100M4 | Sony DSC-RX100M4 RX100 IV - Για απόλυτη ταχύτητα, με αισθητήρα Stacked CMOS τύπου 1.0 με προσαρτημένη μνήμη Φυλλάδιο

Ελληνικά
Εγγραφή ταινιών 4K με αυτό το προϊόν
Recording 4K movies with this
product
Български
Записване на 4K видеоклипове с този продукт
• Този продукт има функции за запис на 4K видеоклипове, които
ви позволяват да създавате подобни на филм видеоклипове
с високо качество. Непрекъснатата продължителност на запис
на 4K видеоклипове е около 5 минути.
• Ако приключите записа на 4K видеоклип и искате да запишете друг,
изключете захранването за колко минути, преди да го включите
отново и да продължите записа.
• Дори ако продължителността на записа е по-малко от 5 минути,
в зависимост от температурата на средата на запис, захранването
може да се изключи, за да защити продукта.
Забележки
• За запис на 4K видеоклип са нужни SDXC карти с памет, които отговарят
на всички от посочените по-долу условия.
– Капацитет от 64 GB или повече
– SD с клас на скорост 10:
или UHS с клас на скорост 1:
или
по-бърза
– Когато записвате при 100 Mbps или повече, се изисква UHS Speed
Class 3: .
Eesti keel
4K-videote salvestamine selle tootega
• Tootel on 4K-video salvestusfunktsioonid, mis võimaldavad luua
kvaliteetseid lühikesi filmilaadseid videoklippe. Pidev salvestusaeg
4K-videote puhul on ligikaudu 5 minutit.
• Kui lõpetate 4K-video salvestamise ja soovite järgmist salvestada, lülitage
toide mõneks minutiks välja, seejärel uuesti sisse ja jätkake salvestamist.
• Isegi kui salvestusaeg on lühem kui 5 minutit, võib toide
salvestuskeskkonna temperatuurist olenevalt toote kaitsmiseks välja
lülituda.
• Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργίες εγγραφής ταινιών 4K που σας
επιτρέπουν να δημιουργήσετε σύντομα υψηλής ποιότητας βιντεοκλίπ
που μοιάζουν με ταινία. Η διάρκεια της συνεχόμενης εγγραφής για
ταινίες 4K είναι περίπου 5 λεπτά.
• Εάν ολοκληρώσετε την εγγραφή μιας ταινίας 4K και επιθυμείτε να
εγγράψετε μια άλλη, απενεργοποιήστε τη μονάδα για αρκετά λεπτά
προτού την ενεργοποιήσετε και πάλι και συνεχίσετε την εγγραφή.
• Ακόμα κι εάν η διάρκεια της εγγραφής είναι μικρότερη από
5 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος εγγραφής,
η τροφοδοσία μπορεί να απενεργοποιηθεί για να προστατευτεί
το προϊόν.
Σημειώσεις
• Για εγγραφή ταινιών 4K, απαιτούνται κάρτες μνήμης SDXC που πληρούν όλες
τις ακόλουθες συνθήκες.
– Χωρητικότητα 64 GB ή περισσότερα
, ή Κατηγορία ταχύτητας UHS 1:
– Κατηγορία ταχύτητας SD 10:
ή ταχύτερη
– Όταν εγγράφετε στα 100 Mbps ή περισσότερα, Κατηγορία ταχύτητας UHS 3: απαιτείται.
Hrvatski
Snimanje 4K videozapisa ovim proizvodom
• Ovaj proizvod posjeduje funkciju snimanja 4K videozapisa koja vam
omogućuje stvaranje kratkih videoisječaka visoke kvalitete. Trajanje
neprekidnog snimanja 4K videozapisa iznosi 5 minuta.
• Ako ste netom završili snimanje 4K videozapisa i želite snimiti još jedan,
isključite napajanje na nekoliko minuta pa ga potom ponovno uključite
i nastavite sa snimanjem.
• Čak i ako snimanje traje kraće od 5 minuta, ovisno o temperaturi
u okruženju snimanja, moguće je isključenje napajanja radi zaštite uređaja.
Napomene
• Za snimanje 4K videozapisa potrebne su SDXC memorijske kartice koje
ispunjavaju sve uvjete navedene u nastavku.
– Kapacitet je 64 GB ili više
ili UHS klasa brzine 1:
ili brže
– SD klasa brzine 10:
– Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
Märkused
• 4K-video salvestamiseks on nõutavad SDXC-mälukaardid, mis täidavad kõik
järgmised tingimused.
– Mahutavus 64 GB või rohkem
– SD kiirusklass 10:
, või UHS-i kiirusklass 1:
või kiirem
– 100 Mb/s või kiiremini salvestades on nõutav UHS-i kiirusklass 3: .
Lietuvių
4K filmų įrašymas šiuo gaminiu
• Naudodami šio gaminio 4K filmų įrašymo funkcijas galite kurti trumpus
aukštos kokybės vaizdo klipus. Nepertraukiamo 4K filmų įrašymo laikas
yra maždaug 5 minutės.
• Jei įrašėte 4K filmą ir norite įrašyti kitą, išjunkite įrenginį kelioms minutėms,
tada vėl jį įjunkite ir toliau įrašykite.
• Atsižvelgiant į aplinkos, kurioje įrašoma, sąlygas, gaminys gali būti
išjungtas siekiant jį apsaugoti, net jei įrašėte trumpiau nei 5 minutes.
Pastabos
• Norint įrašyti 4K filmus reikalingos SDXC atminties kortelės, atitinkančios toliau
nurodytus reikalavimus.
– Didesnė nei 64 GB talpa
arba UHS 1 spartos klasė:
arba spartesnė
– SD 10 spartos klasė:
– Įrašant 100 Mb/s ar didesne sparta, reikalinga UHS 3 spartos klasė: .
©2015 Sony Corporation
4-578-147-02(1) (BG-EE-EL-HR-LT-LV-RO-SL-SR)
Latviski
Srpski
4K filmu ierakstīšana ar šo izstrādājumu
Snimanje 4K filmova pomoću ovog proizvoda
• Šim izstrādājumam ir 4K filmu ierakstīšanas funkcijas, kas ļauj izveidot
īsfilmai līdzīgus videoklipus augstā kvalitātē. Nepārtrauktas ierakstīšanas
laiks 4K filmām ir aptuveni 5 minūtes.
• Ja beidzat 4K filmas ierakstīšanu un vēlaties ierakstīt citu, izslēdziet
barošanu uz vairākām minūtēm, pirms to atkal ieslēdzat un atsākat
ierakstīšanu.
• Arī tad, ja ierakstīšanas ilgums ir mazāks par 5 minūtēm, atkarībā no
ierakstīšanas vides temperatūras var tikt izslēgta barošana, lai pasargātu
izstrādājumu.
• Ovaj proizvod sadrži funkcije snimanja filmova u rezoluciji 4K koje vam
omogućavaju da snimate video zapise nalik kratkim filmovima u visokom
kvalitetu. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za 4K filmove je
približno 5 minuta.
• Ako završite snimanje 4K filma i želite da snimite drugi, isključite napajanje
na nekoliko minuta, pa ga ponovo uključite i nastavite snimanje.
• Čak i ako je vreme snimanja bilo kraće od 5 minuta, u zavisnosti od
temperature okruženja u kom snimate, može doći do isključenja napajanja
kako bi proizvod bio zaštićen.
Piezīmes
Napomene
• 4K filmu ierakstīšanai ir nepieciešamas SDXC atmiņas kartes, kas atbilst tālāk
norādītajiem nosacījumiem.
– vismaz 64 GB ietilpība;
vai 1. ātruma klases UHS: , vai ātrāka karte;
– 10. ātruma klases SD:
– ja ierakstāt 100 Mb/s vai vairāk, ir nepieciešama 3. ātruma klases UHS:
karte.
• Za snimanje 4K filmova, potrebne su vam SDXC memorijske kartice koje
ispunjavaju sve sledeće uslove.
– Kapacitet 64GB ili veći
ili UHS kartica klase brzine 1:
ili brža
– SD kartica klase brzine 10:
– Kada snimate pri brzini veze od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica
brzine klase 3: .
Română
Înregistrarea de filme 4K cu acest produs
• Acest produs are funcţii de înregistrare de filme 4K, care vă permit să
creaţi scurte videoclipuri de înaltă calitate, similare filmelor scurte. Durata
de înregistrare continuă pentru filme 4K este de aproximativ 5 minute.
• Dacă terminaţi de înregistrat un film 4K şi doriţi să înregistraţi un altul,
opriţi alimentarea timp de câteva minute, înainte de a o reporni şi a relua
înregistrarea.
• Chiar dacă durata înregistrării este de sub 5 minute, în funcţie de
temperatura mediului de înregistrare, alimentarea se poate opri pentru
a proteja produsul.
Note
• Pentru înregistrarea de filme 4K, sunt necesare carduri de memorie SDXC care
îndeplinesc în totalitate următoarele condiţii.
– Capacitate de 64 GB sau mai mult;
, sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai rapid;
– Clasă de viteză SD 10:
– Când se înregistrează la 100 Mbps sau mai mult, este obligatorie clasa de
viteză UHS 3: .
Slovenščina
Snemanje filmov 4K s tem izdelkom
• Ta izdelek vključuje funkcije za snemanje filmov 4K, s katerimi lahko
snemate kratke videoposnetke v visoki kakovosti. Neprekinjeni čas
snemanja filmov 4K je približno 5 minut.
• Če želite po končanem snemanju filma 4K posneti drug film, izklopite
izdelek, počakajte nekaj minut ter nato znova vklopite izdelek in nadaljujte
snemanje.
• Odvisno od temperature snemalnega okolja se lahko izdelek iz varnostnih
razlogov izklopi, tudi če je čas snemanja manj kot 5 minut.
Opombe
• Za snemanje filmov 4K potrebujete pomnilniške kartice SDXC, ki izpolnjujejo vse
spodnje pogoje.
– Zmogljivost 64 GB ali več
ali hitrostni razred UHS 1:
ali hitrejši
– Hitrostni razred SD 10:
– Pri snemanju s hitrostjo 100 Mb/s ali več je potreben hitrostni razred UHS 3: .
Download PDF